GERÇEK KİŞİLERİN ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINDA İŞLEM YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUSUNA VE BU KİŞİLERİN BORSADA TEMSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEK KİŞİLERİN ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINDA İŞLEM YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUSUNA VE BU KİŞİLERİN BORSADA TEMSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR"

Transkript

1

2 GERÇEK KİŞİLERİN ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINDA İŞLEM YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUSUNA VE BU KİŞİLERİN BORSADA TEMSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR I) BAŞVURU VE KABUL Kıymetli taş faaliyetinde bulunan, Kuyumcular Odasına ve/veya Ticaret Odasına kayıtlı gerçek kişiler, yalnızca kendi nam ve hesabına işlem yapmak üzere bir örneği ekte yer alan Gerçek Kişiler için Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında İşlem Yapma Yetkisine İlişkin Başvuru Seti ni hazırlayarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru evrakı Borsaya teslim edilir. Başvurunun Borsa tarafından değerlendirilebilmesi için tüm belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Başvurular Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Başvuruda bulunan gerçek kişilerin, Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında (Piyasa) işlem yapabileceklerine dair kararın kendilerine bildirilmesinden itibaren 1 ay içinde piyasa faaliyet aidatı ile yıllık aidatı yatırmaları ve mevzuat ile belirlenen diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur. Bu yükümlülüklerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirildiği tarih itibarıyla işlem yapma yetkisine hak kazanılır. Gerçek kişiye, işlem yapma yetkisi verildiğine ilişkin yazı ile bildirimde bulunulur. II) PİYASADA TEMSİL Gerçek kişiler, işlem yetkisini aldıkları anda piyasa temsilcisi olarak yetkilendirilmiş kabul edilirler. Gerçek kişilerin, başka şahısları da yetkilendirmek istemeleri durumunda ilgili mevzuatta yer alan ve aşağıda belirtilen niteliklere sahip olan temsilcilerini Borsaya bildirmeleri ve söz konusu temsilcilerin Borsa tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. III) TEMSİLCİLERİN NİTELİKLERİ Temsilcilerin, a) T.C. vatandaşı olması, b) En az 20 yaşını bitirmiş bulunması, c) En az lise veya dengi okul mezunu olması, d) Kısıtlanmış veya kamu haklarından yasaklanmış olmaması, e) Şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan mahkum olmamış veya iflas etmemiş olması gereklidir. İşlem yapma yetkisi verilen gerçek kişiler için öğrenim şartı aranmamaktadır.

3 IV) TEMSİLCİ BAŞVURULARININ BORSAYA İLETİLMESİ Yukarıdaki niteliklere sahip olanların temsilci olarak yetkilendirilebilmeleri için gerçek kişi tarafından, bir örneği ekte yer alan Gerçek Kişiler için Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Temsilci Başvuru Seti hazırlanarak Borsaya teslim edilir. Borsa tarafından başvurunun değerlendirilebilmesi için tüm belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Eksik evrakla başvuruda bulunulması halinde, başvuru evrakının tamamlanma süresi en fazla 1 ay olup, 1 aylık sürenin aşılması durumunda başvuru Borsaca re sen işlemden kaldırılır. Başvuru evrakı ve eklerinin gerçek kişi tarafından da imzalanması gerekmektedir. V) TEMSİLCİ SAYISININ SINIRLANDIRILMASI Yetkilendirilebilecek temsilci sayısı, gerekli durumlarda Borsa Genel Müdürlüğü tarafından sınırlandırabilir. VI) TEMSİLCİLİK STATÜSÜNÜN SONA ERMESİ Temsilcilerin, - İş akitlerinin sona ermesi, - Gerçek kişi tarafından temsil yetkilerinin iptal edilmesi, - Yetkilerinin Borsa tarafından geçici ya da süresiz olarak mevzuat hükümleri uyarınca kaldırılması veya - Temsilci olma koşullarını yitirmeleri hallerinde temsilcilik statüleri sona erer. Ayrıca, gerçek kişinin faaliyetlerinin durdurulması halinde, temsilcilerinin işlem yapma yetkileri de durdurulur. Bir temsilcinin işten ayrılması ya da yetkisinin iptal edilmesi ya da temsilci olma koşulunu yitirdiğinin tespit edilmesi hallerinde, işlem yapma yetkisi verilen gerçek kişilerin bu durumu derhal Borsaya bildirmeleri gerekmektedir.

4 (GERÇEK KİŞİLER İÇİN) ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINDA İŞLEM YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN BAŞVURU SETİ

5 / /. BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Yalnızca kendi nam ve hesabıma işlem yapmak kaydıyla Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında (EKTP) işlem yapma yetkisi verilmesi için gereğini arz ederim. Saygılarımla, Unvan Ad Soyad İmza Kaşe Ekler: 1. Gerçek kişi tarafından imzalanmış Üyelik Taahhütnamesi. 2. Gerçek kişi tarafından imzalanmış beyanname. 3. Kuyumcular Odası ve/veya Ticaret Odasına kayıtlı olunduğuna dair belgenin aslı. 4. Gerçek kişinin iletişim bilgileri (Adres, telefon, faks, web sitesi, e-posta adresi, cep telefonu), vergi dairesi ve numarası, bağlı bulunduğu ticaret sicil memurluğu veya esnaf ve sanatkarlar sicil memurluğu ve bununla ilgili sicil numaraları. 5. Gerçek kişinin ayrıntılı özgeçmişi. 6. Gerçek kişinin imza sirküleri. 7. Gerçek kişinin nüfus cüzdanı örneği ve nüfus müdürlüklerinden veya muhtarlıklardan alınacak ikâmetgah belgesi. 8. Gerçek kişinin muaccel vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi dairelerinden alınacak belge ile gerçek kişiye ait vergi levhası fotokopisi. 9. Ticaret Odasına kayıtlı gerçek kişinin ana sözleşmesi ile kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi, Kuyumcular Odasına kayıtlı gerçek kişinin esnaf sicil kaydı. 10. Gerçek kişiler için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Savcılıklarından son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri ile Borsa İstanbul A.Ş. ye verilmek üzere alınmış adli sicil arşiv kaydı.

6 EK-1 BORSA İSTANBUL ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ (GERÇEK KİŞİLER İÇİN) 1. Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında gerçekleştireceğim tüm işlemler için Borsa İstanbul A.Ş. nin (Bundan böyle Borsa olarak anılacaktır) bu konuda yürürlükte bulunan her türlü kanun, karar, yönetmelik, tebliğ, diğer düzenlemeleri ve Borsanın Dünya Elmas Borsaları Federasyonuna (World Federation of Diamond Bourses WFDB) üyeliği nedeniyle WFDB tarafından yayımlanan tüzük, kural, karar ve tavsiyeleri ile işbu Taahhütnamenin şartlarının uygulanacağını, 2. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında gerçekleştirilebilecek işlemlerle ilgili olarak Borsanın her türlü düzenleyici ve değiştirici yetkiye sahip olduğunu, söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkımın bulunmadığını, 3. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında temsilcilerim tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerden şahsımla birlikte temsilcilerimin de müşterek ve müteselsil sorumlu olduğunu ve piyasada ilgili yönetmelik ve düzenlemelerde aranan nitelikleri haiz temsilci çalıştıracağımı, 4. Piyasada gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Borsanın taraf olmayacağını ve herhangi bir yükümlülük taşımayacağını, işleme konu kıymetli taşların nitelik ve niceliğinden sorumlu olduğumu, teslim içeriği kıymetli taş için Borsanın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 5. Bu Piyasa ile ilgili işlemler üzerinde Borsa tarafından yapılacak inceleme ve denetimi aynen kabul ettiğimi, ayrıca Borsa elemanlarınca veya Borsa tarafından yetkili kılınabilecek kuruluşlarca yapılacak her türlü inceleme ve denetimi kabul ettiğimi ve istenilen her türlü bilgi ve belgeleri zamanında vereceğimi, Borsanın banka hesaplarım ile bilanço, kar ve zarar hesaplarım ile kanuni defterlerim üzerinde inceleme yapmaya veya yaptırmaya yetkili olduğunu, 6. Borsa tarafından belirlenecek aidat, borsa payı, teminat ve diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduğumu, 7. Borsa tarafından düzenlenecek her türlü kayıt, belge ve dokümanlarla ilgili olarak tarafımca ileri sürülebilecek geçersizlik iddialarının Borsa tarafından kabul edilmedikçe geçerli olmayacağını, söz konusu kayıt, belge ve dokümanların esas teşkil edeceğini ve bu kuralı münhasır delil sözleşmesi olarak peşinen kabul ettiğimi, 8. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında yapacağım işlemler dolayısıyla, Borsa düzenlemelerinde yer alan işlem yöntemi, işlemlerin kaydı ve teslimat işlemleri düzenlemelerine riayet edeceğimi, 9. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinde ödemekle yükümlü olacağım Borsa tarafından bildirilen komisyon oranlarını kabul ettiğimi ve itirazsız ödeyeceğimi, ödememe halinde muacceliyetini kabul ettiğimi, komisyon oranlarında değişiklik yapılabileceğini, bu takdirde değişiklik tarihinden sonraki işlemlere ilişkin olarak yeni oranlar üzerinden komisyon ödeyeceğimi, 10. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında, Borsanın tespit edeceği çalışma saatleri dışındaki taleplerimin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsaca tarafıma bildirilerek her zaman değiştirilebileceğini, 11. İlgili kanun, karar, yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile bu taahhütname şartlarına aykırı davranmamız halinde ve Borsanın WFDB üyeliği nedeniyle WFDB tarafından üye borsalarda işlem yasaklısı olarak bildirilmem halinde hiçbir itiraz hakkım olmaksızın Borsanın tek taraflı işlemi ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasından çıkarılabileceğimi, 12. Hukuki ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu, 13. İşbu 13 maddeden oluşan Taahhütnamenin tümünün tarafımca okunup, içeriğinin aynen kabul edilerek,.../.../... tarihinde iki nüsha imzalandığını ve imzalı bir nüshasının Borsaya verildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederim. UNVAN : AD SOYAD : ADRES : KAŞE/ İMZA : TARİH :

7 EK-2 BEYANNAME (GERÇEK KİŞİLER İÇİN) BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİNE Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında (EKTP) işlem yapma yetkim ile ilgili olarak; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre) müflis olmadığımı, konkordato ilan etmediğimi, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmaya yönelik herhangi bir başvurumun tasdik edilmediğini, hakkımda iflasın ertelenmesi kararı alınmadığını, vergi borcumun olmadığını, 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre hakkımda tasfiye kararı verilmediğini ve vergi borcumun olmadığını, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymediğimi, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan aklama suçundan veya bu suça iştirakten hüküm giymediğimi, 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci bölümünde yer alan terörizmin finansmanı suçundan veya bu suça iştirakten hüküm giymediğimi, Borsa İstanbul A.Ş. EKTP de işlem yapmak için gerekli mali güç ve itibara sahip olduğumu beyan ederim. İsim/Unvan İmza

8 (GERÇEK KİŞİLER İÇİN) ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI TEMSİLCİ BAŞVURU SETİ

9 .../.../... BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE... ı İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliği nin 8 inci maddesi ile Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği nin 7 inci maddesi uyarınca Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında (EKTP), ekli başvuru formunda yer alan yetkileri şahsım adına kullanmak üzere, feshi tarafınıza yazıyla tebliğ edilinceye kadar temsilci olarak atadığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşlem yapma yetkisi verilen gerçek kişi Unvan Kaşe İmza Ad-Soyad Temsilcinin tatbik imzası: Ekler: 1. Başvuru formu 2. Taahhütname 3. Temsilci kart talep formu 4. Nüfus cüzdanı örneği (fotokopisi) 5. En az lise mezunu olunduğuna dair öğrenim durumunu gösteren belge (fotokopisi) 6. Savcılıktan alınan sabıka sorgulama belgesi 7. 2 adet fotoğraf

10 EK-1 BORSA İSTANBUL A.Ş. EKTP TEMSİLCİ BAŞVURU FORMU İşlem Yapma Yetkisi Verilen Gerçek Kişi : Adı Soyadı/Unvanı Adresi Telefon No Faks No Yetki Verilen Temsilci: Adı Soyadı Uyruğu Doğum Yeri ve Tarihi İkametgah Adresi Ev/Cep Telefonu No Öğrenim Durumu Kiralık Kasa Kullanımına İlişkin Yetki Evet Hayır Yukarıda bilgileri yer alan temsilcim, Borsa nezdinde kiraladığım kasanın kullanımına yetkilidir. (Evet/Hayır seçeneklerinden birinin işaretlenmesi zorunludur.) Yetki Verilen Temsilcinin Sabıka Bilgileri: Hacir altına alınma kararı Var Yok Açıklama Kısıtlanmış veya kamu haklarından yasaklanmış olma Şeref ve haysiyet kırıcı suçtan mahkumiyet İflas etmiş olma Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, eksik ve gerçeğe aykırı beyan olması halinde hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. Temsilci Ad-Soyad İmza İşlem yapma yetkisi verilen gerçek kişi Kaşe Yetkili imza Ad-Soyad-Unvan

11 EK-2 TAAHHÜTNAME Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem yapmaya yetkili gerçek kişi/temsilci olarak; Elmas ve kıymetli taş alım/satımına ve/veya kiralık kasa kullanımına ilişkin işlemleri yapmak üzere temsilci tarafından, bu konuda yürürlükte bulunan her türlü kanun, karar, yönetmelik ve tebliğ ile Borsa İstanbul A.Ş. nin düzenlemelerine ve Piyasa işlem esaslarına aykırı işlem gerçekleştirilmesi, Ayrıca, temsilcinin işlem yetkisi verilen ile iş akdinin sona ermesi ve bu durumun ivedilikle Borsa İstanbul A.Ş. ye bildirilmemesi nedeniyle bu sürede temsilcinin, işlem yetkisi verilen adına işlemler gerçekleştirmesi nedenleri ile ortaya çıkacak her türlü hukuki ve/veya maddi sorumluluğun müşterek ve müteselsil olarak işlem yapma yetkisi verilen gerçek kişiye ve temsilciye ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Tarih: / /. Temsilci Adı-Soyadı İmza İşlem yapma yetkisi verilen gerçek kişi Kaşe Yetkili imza Adı-Soyadı-Unvan

12 EK-3 / /. TALEP NEDENİ İlk Kart : *Kayıp : *Yıpranma : *Ad veya Soyadı Değişikliği : KİMLİK BİLGİLERİ TEMSİLCİ KART TALEP FORMU T.C. Kimlik No :... Adı :... Önceki Soyadı :... Soyadı :... Kan Grubu :... İMZA NOT: Başvuru sahibi, ilgili bölümü imzalayıp 1 adet fotoğraf (yeni çekilmiş) ekleyecektir. PAZARLAMA VE SATIŞ BÖLÜMÜ ONAYI İMZA *Dekont Fotoğraf Kurumun kayıp yazısı *15 TL nin ilgili Borsa hesabına yatırıldığına dair dekont (Kayıp, Yıpranma ve Ad veya Soyadı Değişikliği hallerinde kart basım ücreti alınmaktadır). KARTIN TESLİMİNE İLİŞKİN TUTANAK (Bu bölüm temsilci kartı, ilgilisine teslim edilirken doldurulacaktır.) Teslim Alanın Adı-Soyadı Teslim Alınan Tarih

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ Belge Adı ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Türü UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Kodu 31.UUE.01 Onay Tarihi 21/01/2015 Revizyon Tarihi 03/07/2015 Revizyon Numarası 02 Hazırlayan KIYMETLİ

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 03.03.2004 Çarşamba Sayı: 25391 (Asıl) Devlet Bakanlığından: BIREYSEL EMEKLILIK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik,

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik Devlet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik, Kurul

Detaylı

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI 1 Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası (Piyasa); kuyumculuk sektörüne uluslararası bir kimlik kazandırmak, kredi imkânlarının artmasını sağlamak, elmas ve kıymetli taş işlemleri

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yayımlandığı Resmi Gazete: 29.08.2009 27334 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 30.06.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23741 İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Sermaye Piyasası Kanununun 40/A maddesi hükmüne dayanılarak

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-beas) KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-beas) KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-beas) KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 1 2. e-beas a Katılacak Adaylar... 1 3. Sınava İlişkin Başvurular... 2 3.1. Emeklilik Şirketi Aracılığı ile Başvuru...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Bir tarafta; Sebil Bilgisayar Mühendislik İnşaat ve Sanayi Ticaret A. Ş., Akay Cad. No:12/1-2-3 Bakanlıklar/ANKARA adresinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliğine ilişkin liste:

Detaylı

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR SPK Düzenlemeleri 4.1.3.1. ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Seri : V No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir.

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir. 20 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin

Detaylı