KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre)"

Transkript

1 KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre) Abdülhâmid ve Þarlok Holmes 147 Adana Borsasýnýn Kitabý Aforizma, Dr. Âkil Muhtar Özden Vecîzeleri 183 Afyon/Yurdumuza Has Cevher-Mahsülümüzü Kurtarma Savaþýmýz 320a Aðlasun Ayþafaðý 71h Akseki Kazasý, Tarih-Coðrafya-Turizm- Biyoðrafya 335 Âliye Divân-ý Harb-i Örfisinde Tedkik Olunan Mesele-i Siyasiye Hakkýnda Ýzahat 42 Anadilden Derlemeler 447a Anadilden Derlemeler II 447b Anadolu Çoraplarý 482a Anadolu Halý Seccadeleri 482i Anadolu Kadýn Kýlýklarý 482e Anadolu Kilimleri 482g Anadolu Tefriþ Halýlarý 482j Anadolu Yemekleri ve Türk Mutfaðý 192 Anadolu nun Tarihi Coðrafyasý 416 Angora..., L aube De La Turquie Nouvelle ( ) 207 Ankara 205 Ankara Anýtý / Monumentum Ancyranum 286 Ankara / Guide Touristique 270 Ankara Metropole de la Turquie Moderne 7 Ankara Rehberi / The Guide of Ankara 61 Ankara Þehri Çevresinin Jeomorfolojik Ana Birimleri 288 Ankara Telefon Rehberi Þubat Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri 415 Ankara Vilâyeti Baðcýlýðý ve Ankara da Yetiþen Baþlýca Üzüm Çeþitlerinin Ampelografisi 81 Ankara Vilâyeti Gazete ve Mecmualarý, e Kadar Çýkanlar 332 Ankaram 414 Ankara nýn Eski Bir Resmi 206 Annenin Kitabý 189 Antropoloji ve Lengüistik Vesikalarýna Göre Türklerle Hint Avrupalýlarýn Menþe Birliði 225 Armenia, Acts of Violence and Oppression 267 Arþak Palabýyýkyan Garp Cephesinde 296 L Art Turc 401 Asýl Tehlike 217 Aspects of Turkish Civilisation in Cyprus 384 Âþýk Garip 136 Atatürk le On Beþ Yýl Dini Hatýralar 6 Atatürk le Samsun a Çýkanlar 5 Atatürk ten 12 Mart a Anýlar 14 Atatürk ün Nöbet Defteri Atatürk ün Þimdiye Kadar Yayýnlanmamýþ Anýlarý 7 Atlý Han 69 Avrupa Harbinden Alýnan Psikolociyaî Dersleri 479 Avrupa Resminde Gerçek Duygusu 349 Ayaþlý ve Kiracýlarý 417 Babalarýn Günahý 483b Balýkesir ve Civarýnda Yürük ve Türkmenler 260 Balýkesir de Halk Âdet ve Ýnanmalarý 433 Balýkesir Yörük ve Çetmi Türküleri 434 Balkan Muhaberatý Tesaviri 85 Balkanlarda Musýkî Hareketleri 356 Bartýn Belediyesi ve Tarihçesi 342 Basýn Tarihimizde Parazitler 373 Basýn Tarihine Dair Bilgiler ve Hatýralar 372 Basýn ve Yayýn Hareketleri Tarihi 371 Baþvekil Celâl Bayýr ýn Program Nutku 8-XI Batýya Doðru 444 Bektaþi Fýkralarý 314 Bektaþi Nefesleri 203 Beledî Bilgiler 29 Beledi Dokumalarý 482k Belgrat Ormaný Toprak Münasebetleri 79 Belgrad Ormanýnda Meþenin Silvikültürce Tabi Olacaðý Muamele, Ekolojik Esaslar ve Teknik Teklifler 80 Bergama da Köyler, Bölcek Köy 256d Bergama da Köyler, Eðrigöl 256a Bergama da Köyler, Pýnarköy Narlýca Tepeköy Yalnýzev 256b Bergama da Köyler, Týrmanlar 256c Beþ Þehir Traktörün Ýmali 22 Bilgi ve Deðer 294 Binbir Gece Masallarý

2 1930 Sanayi Kongresi Raporlar Zabýtlar Balkan Harbinde Ýþkodra Müdafaasý de Ecnebî Sermayesine Karþý Ýlk Kalkýnmalar Sonbaharýnda Ýcra Edilmiþ Olan Ýkinci Ordu Manevralarý 198 Bir Gönül Masalý 483f Bir Jübilenin Ýntibalarý: Ahmed Midhat ý Anýyoruz! 374 Bir Komutan dan Anýlar Orgeneral Yakup Þevki Sübaþý 219 Birinci Kitab-Sekizinci Kitab, Þiir Hikâye Temâþa 90 Bizans Tarihi 212 Bizans ta Türk Þehzadeleri Savcý Bey 70 Boðaziçi Konuþuyor ve Kanlýca Tarihçesi 448 Boðaziçi nin Turistik Etüdü 308 Bolþeviklik 487 Bolu Coðrafyasý 344 Bourrasques Boyacý 146 Bu Nasýl Adam? Bir Öðretmenin Anýlarý 449 Bugün de Diyorlar ki Harpten Evvelkiler Harpten Sonrakiler 45 Bulgar Komitalarýnýn Tarihi ve Balkan Harbinde Yaptýklarý 242 Bursa Banyolarý 461 Bursa Kýlavuzu 460 Bursa San âtlarý 458 Bursa Sergisi Rehberi, 3. Sergi 451 Bursa Yýllýðý Mali Yýl Bursa da Fatih in Oðullarý Mustafa ve Cem Sultan ve Türbeleri 454 Bursa da Musiki 357 Bursalý Kalemlerden Hikayeler 456 Bursanýn Destaný 462 Carmen (Opera, Dört Perde) 386 Celâl Bayar ýn Söylev ve Demeçleri / Ekonomik Konulara Dair 328 Cenubî Marmara Havzasý Bursa Vilâyeti Coðrafyasý 450 C.H.P. Dördüncü Büyük Kurultayý Görüþmeleri Tutulgasý 9-16 Mayýs CHP Halkevleri Bürosu Kýlavuz Kitaplarý 482 a-m C.H.P. 7. Kurultay Tutanaðý 236 Ciðerdelen 27 Cumhuriyet Devrinde Bursa Ýçin Yazýlmýþ Þiirler 463 Cümhuriyetin 15 inci Yýlýnda Edirne / 29 Ýlkteþrin Çakýr Ali 483g Çankýrý Þairleri 340 Çýrak Derecesine Mahsûs Talimât 56 Çocuk Büyütme 185 Dað Padiþahlarý 421 Daðýstan ve Daðýstanlýlar 50 Daðlara Giden Yollar 300 Defterdar Fabrikasý Hakkýnda Bir Tatbikî Sýnaî Sosyoloji Denemesi 223 Defter-i Galatât 124 Demokrasi 38 Demokrasinin Anayurdunda 446 Demokrat Parti Tüzük ve Programý Üçüncü Büyük Kongrede kabul edilmiþtir Dersaadet Sevkiyat Komisyonunun Vezâfine Dair Talimâtnâme 131 Devha-tül-Küttab 440 Devrim Yolcularý 483h Diken Ýncisi Sâlnâmesi 369 Dil, Din ve Musiki 354 Din Eðitimi Okullarý Planlamasý ile Ýlgili Rapor 232 Divan-ý Aþýk Ömer 137 Divân-ý Leylâ Haným 88 Doðudan Batýya ve Sonrasý 209 Doðururken ve Doðurduktan Sonra 186 Dokuzuncu Coðrafya Meslek Haftasý Aralýk 1954, Tebliðler ve Konferanslar 474 Dostlar Baþýna 298 D.P. Merkez Ýlçe Ýdare Kurulu Çalýþma Raporu 227 Düðün Gecesi 261 Dünden Hatýralar 311 Ebedî Bursa 455 Edebi Konuþmalar 26 Edebiyat Ansiklopedisi 276 Edebiyatýmýzda Bursa 453 Edib-i Âzam Merhum Namýk Kemal Bey in Rüyasý

3 Edib-i Muhterem Merhum Ziya Paþa nýn Rüyasý 166 Edirne Evleri 330 Ehlî Hayvanatta Yaþ Tayini Yýllýk Yaþantýmýz Erkek Çocuklar Ýçin Ýzcilik 282 Erkek Ýzciler Yönetmeliði 281 Erkek Kýzlar 420 Ermeni Komitelerinin Âmâl ve Harekât-ý Ýhtilaliyesi, Ýlan-ý Meþrutiyet ten Evvel ve Sonra 266a Ermeni Komitelerinin Âmâl ve Harekât-ý Ýhtilaliyesi Kitabýnýn Vesika Resimleri Kýsmý 266b Ermenice den Türkçe ye Mükemmel Lûgat 265 Erzurum Manileri 367 Erzurum Rehberi Erzurum Þairleri 366 Erzurum Üstünü Þiirler ve Seçme Yazýlar 365 Eski Bursa dan Notlar 457 Eski El Ýþlemeleri 482d Eski Hastalýk 292 Eski Þiir Bahçeleri/Hayal Aleminde Bir Gezi 310 Eski Türk Halýlarýndan ve Kilimlerinden Örnekler; Samples of the Old Turkish Carpets and Kilims 394 Eski Türk Keseleri 482f Eski Türk Kýyafetleri ve Güzel Giyim Tarzlarý 221 Eski Türk Kumaþlarý 482c Eski Yunan Boyalý Keramiði 54 Eskiþehir Kýlavuzu 36 Eskiþehir Sancaðý Meclis-i Umumî Mukârrerâtý Eskiþehir Sancaðý Meclis-i Umumî Mukârrerâtý 1331 Senesi Âdî Fevkalade Büdcesi 115 Eskiþehir Sancaðý Meclis-i Umumî Mukârrerâtý 1332 Senesi Âdî Fevkalade Büdcesi 116 Evedik Köyü / Bir Köy Monografisi 82 The Evolution of Man 388 Fatih Devri Yemekleri 191 Felsefe Mukâyeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar 34 Fezâilü þ-þühûr 488 Fýndýk Ziraati 165 Filika Risalesi 159 Franoloji yani Ýlm-i Kýhýf 208 Fransevî ve Türkî Lûgatnâmesi Dictionnaire Français Turc 475 The Fruit Annual Füruk-ý Elfaz 123 Gaza-i Feth-i Kal a-i Hayber 138 Gazeteci Lisaný 158 Gazi Orman Çiftliði 5 Mayýs Mayýs Gelin Alayý 483n Gizli Lisan; Tâli den ve Mesaîl-i Aþk ve Sevdadan Bâhisdir 485 Gök Korsan 484 Gölge II / Guignol à Lausaunne, Karagöz [Lozan Karikatürleri Albümü] 245 Gülistan 46 Gültekin / Orhun Barký Kahramaný 66 Gülzarý Savab 439 Günebakan 51 Haftalýk Harb Panoramasý / Panorama de Guerre 84 Halide Edib Adývar Hayatý ve Eserleri 106 Halk Edebiyatý Antolojisi 307 Halk Fýrkasý Nizamnâmesi 234 Halk Þiirlerinin Þekil ve Nev i 339 Halkýmýz Gülen Ayvamýz Aðlayan Narýmýz 21 Hariciye Vekaleti Siyasi Ýstihbarat Bürosu Senelik Rapor Harmankaya, Yýldýzlar Ne Diyor? 419 Hatýralar Ýttihat-Terakki ve Birinci Dünya Harbi 41 Hâtýralarým 4 Hatýralarým Hâtýralarým / Kayzer Dönemi-Weimar Cumhuriyeti-Atatürk Ülkesi 348 Hâtýrât Havacýlýk Tarihinde Türkler 111 Hayat Nedir Bayan Kârman Anýl ve Selma Kýrcan a Açýk Mektup 24 Haydi Suna 483k Hazâ Kitab-ý Baytarnâme 91 Hýfz-ý Sýhhat-i Melbusat 178 Hint Ýþleri Üzerine Bazý Notlar 239 History of The Ottoman Turks: From the Beginning of Their Empire to the Present Time

4 Huzur-i Hilkatta 92 Hüdâvendigâr Vilâyeti Meclis-i Umumîsinin 1324 ve 1325 Seneleri Mukârrerâtý 117 Hürriyet Ordusu Panorama Sürur-i Milli 87 Hürriyet 27 Mayýs Irak Cephesinde Türk Topçularý, Harp Hatýralarý ve Harp Tecrübeleri 436 Irk Psikolojisi 409 Ýdare Taksimatý Ýhtiras ve Mesâibi, Ýstimnâ nýn Esbâb, A râz, Netâyic ve Tedâvîsinden Bâhisdir 169 Ýki Parti Arasýndaki Farklar 228 Ýktisat ve Ticaret Bakýmýndan Bartýn 343 Ýlk ve Son 471 Ýlm-i Keff, Elim ve Kýsmetim; Hiromantia, Ý Hiir mu Ý Tihi mu 196 Ýlm-i Ruh-i Ýctimaî 480 Ýngilizce-Türkçe Mükessef Lûgat/ Accondensed Dictionary English-Turkish 129 Ýnsan Haklarý Beyannamesi nin Ýslâm Hukukuna Göre Ýzahý 28 Ýnsan ve Ev 309 Ýnsanî Vatanperverlik 293 Ýnsanlara En Yakýn Zararlý Hayvanlar 75 Ýnsanlýðýn Baþlangýçlarý 387 Ýpek Terbiyesinin Talimatnamesi, Talimnâme-i Harir 467 Ýran Yollarý Mültekasýnda Seyahat 144 Ýskeletler Arasýnda 146 Ýslâm Ahalinin Dûçar Olduklarý Mezâlim Hakkýnda Vesâike Müstenid Malûmât 268 Ýslam Mimarisi 109 Ýslâmda Tese ül Yoktur 152 Ýsmet Paþayla 10 Yýl 326 Ýstanbul Abideleri 32 Ýstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mani Katarlarý 255 Ýstanbul Rehber-i Seyyahîn 271 Ýstanbul Þehreminleri 31 Ýstanbul Þehri Rehberi 30 Istanbul Touristique 272 Ýstanbul Üniversitesi Tarihi 368 Ýstanbul Vilayeti Encümen-i Daimisinin 329 ve 330 Seneleri Muamelat ve Mukarreratýna Aid Raporlarý 126 Ýstiklal Harbinde Bolþeviklerle Sekiz Ay, Ýstiklâl Harbi nde 57. Tümen ve Aydýn Milli Cidali 318 Ýstiklal Harbinde Olaylar 437 Ýstiklâl Harbi nde 38. Alayla Samsun dan Ýzmir e 319 Ýstiklâl Savaþýnda Ýkinci Kolordu 317 Ýþte Ankara 60 Ýttihat ve Terakki Ýçinde Dönenler 470 Ýzahü l-cinâyât fî Ahkâmi l-kýsas ve d-diyât 134 Ýzmir Erkek Lisesi Yýllýðý 377 Ýzmir II ci Erkek Lisesi Yýllýðý 378 Ýznik 464 Japonya Tarih-i Siyasisi 199 Journey to Kars 350 Kabakçý Mustafa 424 Kadeh ve Bardak Ýçkileri 193 Kadýn Esrarý 486 Kadýn Nedir? 302 Kaðýtçýlýðýmýz 320b Kahve Telvesiyle Keþf-i Ýstikbal 197 Kaiserliche Gesandtshaften ans Goldene Horn 150 Kalevala - Finlerin Kahramanlýk Destaný 19 Kamasutra Kavâid-i Aþk ve Sevda, Sevmek Sanatý 201 Kamelyanýn Ölümü 146 Kamus-ý Kavanin 130 Kamûs-i Türkî 402 Kanad Vuruþu 252 Kanatlý Araba 146 Kanunî Mevzuata Göre Ecnebilerin Türkiye de Tabi Olduklarý Muameleler Hakkýnda Ýzahname 241 Kapitülasyonlar - Tarihi, Menþei, Asýllarý 89 Kara Avcýlýðý Avcýlýk ve Atýcýlýk 33 Kara Dut 73 Kara Harp Okulu 117 inci Dönem / Kara Katil 146 Karadeniz ve Bahr-i Sefid Sularýnýn Tebeddülâtý Dolayýsýyla Boðazlarýn Akýntýlarý

5 Karakeçili Aþireti 259 Karikatür 204 Kars Yaylasý, Kýsa Coðrafya, Tarihçe, Edebiyatýmýzda Kars, 25 Yýllýk Maarif Ýþleri Verimi 351 Karþýlaþtýrmalý Anatomi Sözlüðü 389 Kasnak Ýþleri 482l Kavel 71g Kavga Sonu 483i Kayseri / Kýrþehir / Kastamonu 341 Kel 297 Kelepçemin Karasýnda Bir Ak Güvercin 71j Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi 8 Kýlýç Kuþanma Alay-ý Vâlâsý 86 Kýrýmîzâde Mecmuasý 133 Kýsakaca Tatar Sarfi 489 Kýz Ýzciler Yönetmeliði 280 Kýzýl Tuð 67 Kýzýlýrmak 71c Kýzýlýrmak 71d Kýzýlkuðu (Þiirin Uyanýþý) 71f Kiði ve Folkloru 352 Kimliklerimiz, Alevi Kime Denir? Mum Söndü Ýftirasýnýn Tarihçesi 432 Kimya Aletleri Rehberi 400 Kitab-ý Bahriye 407 Kitâb-ý Maani-i Lehce Li-Ceyms Redhavsü l- Ýngilizî / A Turkish and English Lexicon 403 Kitab-ý Mühtahabât-ý Lügât-ý Osmaniyye 404 Kolluk Tarihimizden Vesikalar: Türkiye de Ýlk Zaptiyeler 251 Kontes Kagliostro yahud Yedi Kollu Þamdan 148 Konya Kaþýklarý 482m Konya da Musiki 358 Körebe 146 Kur an 445 Kurtuluþ Savaþýnda Karadeniz 154 Kuruluþunun XXV. Yýlýnda Karabük ( ) 345 Kuþaklar ve Kolanlar 482h Kuyucaklý Yusuf 299 Külliyât-ý Letâif 94 Kütahya Þehri 406 Lâle Devrinde Patronalýlar 68 Letaif Cüzdaný 95 Leylâ ile Mecnun 47 Lûgat-ý Þahidî 490 Lügat-ý Týb, Fransýzcadan Türkçeye 172 Made In Turkey 71e Madeniyât ve Arzýyât 64 Mahdumkulu Divaný ve Yedi Asýrlýk Türkçe Bir Manzume 140 Makalât-ý Tarihiye ve Edebiye 200 Malarya (Sýtma), Tarihçe, Çoðrafya, Türkiye de Sýtma, Entomoloji, Bakteriyoloji, Biyoloji, Klinik, Patoloji, Tedavi, Mücadele ve Profilâksi 177 Manisa Tarihinde Vakýflar ve Hayýrlar 383 Matbuat Hatýralarým Mavi Göz 146 Medenî Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paþa 425 Mehmed der Eroberer und seine Zeit 149 Mehmetçik Avrupa da 20 Mehmetçik ve Anzaklar 35 Mehter Musikisi / Bestekâr Mehterler-Mehter Havalarý 359 Memurîn-i Mülkiye ve Mâliyenin Seferberlik Esnasýndaki Vezâifini Mübeyyin Talimât 132 Meþhur Hafýz Sâmi Merhum 284 Meþhurlarýn Nükteleri 97 Mýsýr ýn Son Memluk Sultaný Melik Tumanbay II Adýna Çorlu da Bulunan Bir Kitabe 431 Midhat Paþa nýn Vasiyetnamesi ve Þehadeti 163 Miftâhü l-fünûn 135 Minhacü n-necah ilâ Mi raci l-felah ve Tercümesi (Minhacü s-sabah) 465 Modern Kuru Ziraat Esaslarýnýn Türk Ata Sözleriyle Ýzah ve Karþýlaþtýrýlmasý 392 Monumentum Ancyranum / Ogüst Mabedi Kitâbesi 285 Muhârebât-ý Meþhure Münâkaþasýndan Bin Sekiz Yüz On Üç Ýlkbahar Seferi 122 Muhtasar Mekteb Hýfzý s-sýhhasý 181 Musiki ile Tedavi 353 Muzýka Bölükleri Nizamnâmesi (Müsvedde Halinde) 360 Müfredât-ý Týb ve Ýlm-i Tedavi 168 Münir Nurettin Beyin Plâklarý Listesi 362 Münþeât 233 Müslümanlar Dikkat!

6 Namus Katili 483c Nedim Divaný 210 Neþriyat-ý Askeriye Talimatnameleri 372 The 1930 Record; Robert Koleji öðrencileri 324 Nutuk 1a Obabaþýnýn El Kitabý 283 Odesa dan Ortaasya ya 426 Ogüst (Augustus) Mabedi / Hacý Bayram Camii ve Türbesi Kýlavuzu Mart Anýlarý 15 XVIII. Asýrda Ýstanbul 363 XVIII. Asýrda Türk Askeri Kýyafetleri 220 XVIII. Beynelmilel Antropoloji ve Prehistorik Arkeoloji Kongresi Ýstanbul Ankara, Eylül 1939 Tebliðler Kitabý I, Türkçe Kýsmý 224 Orman Çiftliði Hayvanat Bahçesi 247 Orta Anadolu da Yunan Mezalimi 99 Orta Öðretim Psikoloji, Sosyoloji, Mantýk, Felsefe ve Pedagoji Terimleri 390 Osmanlý Efrâdýnýn Takviye-i Maneviyatý 202 Osmanlý Ýmparatorluðu ve Türkiye Cumhuriyeti Devirlerinde Türk Ressamlarý, Hayatlarý ve Eserleri Resimli- 248 Osmanlý Ýmparatorluðu nda Kâðýt Para (Kaime) 443 Osmanlý Ýttihad ve Terakki Cemiyetinin Bin Üç Yüz Yirmi Yedi Senesi Dördüncü Kongresinde Tanzim Olunan Siyasî Programa Dair Ýzahnâme 156 Osmanlýlarda Madenî Paralar 441 Otomobilim Bozuldu Ne Yapmalý 243 Oya ve Oya Çeþitleri 482b Öhhööö! 71a Ölü 146 Ömer Hayyam Manzum Rübai Tercemeleri 477 Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah ve Ebü l- Kasým ýn Misli Mesbûk Olmayan ve Mütâlaâya Þayan Ýbret-Âmiz Bir Tercüme-i Ahvâli 476 Palavra 483l Paphlagonia-Paflagonya- Kastamonu, Sinop, Çankýrý, Safranbolu, Bartýn, Bolu Gerede, Mudurnu, Ýskilip, Bafra, Alaçam ve Civarý) Gayri Menkul Eski Eserleri ve Arkeolojisi 338 Patrona Halil 423 Polonez, Polonya ya Yapýlan Bir Gezinin Notlarý ve Polonya Tarihinin Özeti 397 Porselencilik Tarihi 253 Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti Memurîn Nizamnâmesi 128 Putlarý Deviriyoruz! 380 Rahip Meslier in Vasiyetnâmesi Hakkýnda 481 Reisicümhur Atatürk ün Kamutayý Açýþ Nutuklarý I-XI Resimli Bekrî Mustafa Fýkralarý 315 Resimli Kadýn Þair ve Muharrirlerimiz 473 Resimli Türk Paralarý XI., XII. ve XIII. Yüzyýllarda 442 a Resimli Türk Paralarý na Ek 442b Resimli Türk Paralarý na Ek II, Giyas Üd-Din Keyhüsrev II Bin Keykubad ýn Görülmemiþ Ýki Sikkesi 442c Resm-i Damga Kanunu 127a Resm-i Damga Kanunu 127b Ruh ve Ruhlar Âlemi 381 Ruhî Olaylar ve Ruhlarla Konuþmalar 382 Rübâiyyât-ý Hayyam ve Türkçe ye Tercümeleri 478 Sada-yý Ýrþad, Sultan Osman Dilinden Anadolu ya ve Bütün Müslümanlara Hitabe 160 Sadrazam Kâmil Paþa, Siyasi Hayatý 375 Sadr-ý Sabýk Said Paþa nýn Gazetelerle Neþrettiði Mektuplarýn Suretleridir, Sene Safranbolu Masallarý 346 Saika-i Tensik-i Cedid Eser-i Gazi Sultan Hâmid, Bulgaristan ve Rumeli-i Þarki nin Ahvâl-ý Umûmiye-i Askeriyesiyle Ýcab Eden Harekâtý Ýrae Eder Mütâlaât-ý Muhtasaradýr 142 Sakk-i Þehbenderî 155 San at Þaheserleri 301 Sarýkýz Mermerleri Þiirler 25 Saruhanlý Selçuklu Büyüklerinden Celâlüddin Karatay ile Kardeþlerinin Hayat ve Eserleri

7 Serab-ý Ömrüm 108 Sessiz Tabanca 146 Sevgi Nedir ve Muhabbet Nasýl Kazanýlýr? 162 Sevgili Türk Kardeþlerimize Takdim - Rum Kardeþleriniz 98 Sýhhiye Hizmeti 1-Kuruluþ 175 Sýtma Savaþý Çalýþmalarý Albümü Sina Çölünde Türk Ordusu 39 Sinir Zafiyetine Mahsus Hýfz-ý Sýhhat 180 Sivas Folkloru 262 Sivas Þairleri 263 Siyasî Karikatürler Albümü 313 Son Asýr Türk Þairleri 105 Son Sadrazamlar 104 Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Ýttihadýnýn Muhtasar Etnografisi 238 Spritizma Aleyhinde 182 Stambul Reisefuhrer 273 The St. Petersburg Master s Chess Tournement Þehveti Artýran Bitkiler, Yemekler ve Ýlaçlar 190 Þikâri nin Karamanoðullarý Tarihi 428 Þiþmanlýða Mahsus Hýfz-ý Sýhhat 179 Tabiî ve Hasta Cepheler ile Cinsiyet-Aþk- Evlilik 170 Tarih-i Umumi ve Osmani Atlasý 254 Tarih ve Tabiat Þehri Bursa 459 Tarihte Balýkesir 435 Tarihten Çizgiler 312 Temmuz Bildirisi 71b Temmuz Bildirisi 71i Týbbiye Þehitleri 174 Ticaret ve Sanayi Odasýnda Müteþekkil Ýstanbul Ýktisad Komisyonu Tarafýndan Tanzim Olunan Rapor. 29 Kânunsani Teþrinisani TKP nin Komünist ve Ýþçi Partilerinin Konferansý Üstüne 396 Tokat Vilâyeti Sýhhî ve Ýçtimaî Coðrafyasý 184 Toplumsal Yapý Araþtýrmalarý (Ýki Köy Çeþidinin Mukayeseli Tetkiki) 410 Tövbekâr Fahiþeler 295 Tuhfe-i Hattatîn 438 Tuz 74 Türk Boðazlarý 430 Türk Büyükleri veya Türk Adlarý 141 Türk Edebiyatýnda Þehr-engizler ve Þehrengizlerde Ýstanbul 211 Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme 62 Türk Halý Desenleri / Turkish Carpet Designs, Sümerbank Halý Albümü 395 Türk Halkedebiyatý Ansiklopedisi 275 Türk Hekimleri Biyografisi 188 Türk-Ýngiliz Münasebetlerinin Baþlangýcý ve Geliþmesi ( ) 379 Türk Ýnkýlâbý Yahut Þark ve Garp 274 Türk Ýþlemeleri 18 Türk Kleopatrasý / Polemikler ve Çevirmeler 305 Türk Kömürünü Bulan Türk Uzun Mehmet 483m Türk Musikisi Antolojisi 355 Türk Nüktecileri 96 Türk Ruhu 290 Türk Sanatý Tarihi Araþtýrma ve Ýncelemeleri 110 Türk Silahlý Kuvvetlerinde 55 Yýl 11 Ay 491 Türkçe Plaklarýn Esamisi No: Die Türkei Von Heute 151 Türkiye Büyük Millet Meclisi Aza-yý Muhteremesine Açýk Mektub, Þarki Anadolu Demiryollarý Cebhesinde Amerikalýlar! Türkiye - Coðrafi ve Sosyal Araþtýrmalar 53 Türkiye Cumhurbaþkaný Celal Bayar ýn Yugoslavya Seyahat Hatýralarý 327 Türkiye Cumhuriyeti Hüdâvendigâr Vilâyeti Meclis-i Umumîsi Üçüncü Devre-i Ýntihâbiye-Ýkinci Ýctimâ, 20 Kanun-ý evvel Þubat 1340 Zabýtnâme-i Müzâkerâtý Mecmuasýdýr 118 Türkiye Ýktisadiyatýnda Ormancýlýðýn Yeri ve Ehemmiyeti 78 Türkiye Ýskân Coðrafyasý Kýr Ýskâný (Köy altý Ýskân Þekilleri) 230 Türkiye Muallimler Birliði Ýrþâd Programý 93 Türkiye Ormancýlýðý ile Ýlgili Tarihî Vesikalar ( ) 333a Türkiye Ormancýlýðý ile Ýlgili Tarihî Vesikalar ( ) 333b Türkiye Ormancýlýðýnýn Mevzuatý, Tarihi ve Vazifeleri

8 Türkiye Petrol Madenleri 65 Türkiye Senozoik Çaðlarýnda Fosil Ýnsan Formu Problemi ve Biyostratigrafik Dayanaklarý 393 Türkiye Þurayi Âlîsi Supréme Conseil de Turquie 57 Türkiye de Beþ Sene 43 Türkiye de Beþ Yýl 44 Türkiye de Bulunan Bazý Minerallerin Renkli Tablolarý 63 Türkiye de Genel Kolluk Teþkil ve Görevlerinin Geliþimi 250 Türkiye de Kim Kimdir Türkiye de Nalbantlýk 83 Türkiye de Orman Korumasý ve Orman Entomolojisi Hakkýnda Görüþler 77 Türkiye de Siyasi Dernekler II 303 Türkiye de Sosyalizm Hareketleri ve Sosyalist Hilmi 278 Türkiye de Zabýta, Tarihi Geliþim ve Bugünkü Durum 249 Türklerin Þarlok Holms u Aman Vermez Avni 146 Türkün Yeni Âmentüsü 13 Türk ün Yeni Dili 469 Uçaksavar Topçu Okulu 39 / 6 Dönem Yedek Subay Albümü 321 Umûr-ý Nafýaya Aid Mecmua-i Mukâvelât 102 Urartu Kemerleri 55 Usûl-i Tenkid 466 Usûl-i Teþhis-i Serirî 173 Vagon Penceresinden 216 Vâridât-ý Süleyman Çedikçi Süleyman Çelebi (Ruhundan Ýlhamlar) 48 Varlýk Vergisi Faciasýnýn Neticelerinden Taranto Bezmen Dâvasý 427 Verem Kabil-i Þifadýr 187 Vie de Nasreddine Hodja 103 Le visage nouveau de la Turquie 289 Voyage Pittoresque de Constantinople et des Rives du Bosphore 240 Der Weg Zur Freiheit Yað Kandili 483a Yanýk Efe 483d Yanmýþ Adam 146 Yaþayan Ölü 483e Yavrukurt Kýlavuzu 279 Yazma 72 Yedek Subay Okulu 322 Yemen Notlarý 52 Yeni Belediye Ýmtihan Suallerine Göre Tertip Edilmiþ Ýkinci Tabý Þoför Ýmtihaný 244 Yeni Galatât 125 Yeni Harflerle Yazý Dersi Yeni Türk Alfabesi Ýmlâ ve Tasrif Þekilleri 49 Yeni Türkiye 229 [Yeni] Türkiye / Avrupa ya Giden Yol 316 Yeni Türkiye de Kadýn 218 Yeniçeriler 422 Yeþil Göller Diyarý, Ýsveç te Bir Tedkik Seyahati Koðuþ 23 Yýldýznâme 195 Yollar Boyunca 399 Yürükler ve Köylülerde Hikâyeler Masallar 258 Yüz Sene Yaþamak Ýçin, Bütün Kavâid-i Sýhhiye Yirmi Ýki Emirde Mündericdir 161 Zarurî Bir Açýklama Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Ýdare Kurulunun Ýstifamýz Dolayýsýyla Neþrettiði Broþüre Cevap 222 Zehirli Kucak 483j Zübdetü l Ferâiz 121 Zührevî Hastalýklardan Frengi, Bel Soðukluðuna Yakalanmamak Çaresi ve Yakalanmýþlarýn Tedavi Çareleri 171 Süreli Yayýnlar Ankara Çiçeklerinden Etlik 492 Aþiyan, Edebi, Ýlmi, Siyasi, Ýctimai, Fenni, Ahlaki Mecmua 139 Cumhuriyet in Milli Yas Sayýlarý 11 a-h Çanakkale, 5-18 Mart, Yeni Mecmua nýn Fevkalade Nüshasý 112 Dün ve Bugün Haftalýk Yakýn Tarih Mecmuasý, 33 Kurþun, Özalp Hadisesi Özel sayýsý

9 Foto Magazin 215 Harb Mecmuasý, Asker ve Muharebeden Bahseder Risâle-i Musavvere 113 Kýrkbirbuçuk Haftalýk Mizah Mecmuasý 405 Kulis 269 Muhamat, Dava Vekilleri Cemiyeti nin Vasýtai Neþr-i Efkarýdýr 143 Tan ýn Milli Yas Sayýlarý 10 a-f La Turquie Moderne, Revue D actualités 58 Ulus un Milli Yas Sayýlarý 9 a-m Ulus un Milli Yas Yýldönümleri 12 a-h Efemera, icazetname, harita, fotoðraf, albüm [FOTOÐRAF ALBÜMÜ], 339 [1923] Senesi Bursa Askeri Lisesi Sýnýf 3 Talebeleri 100 [HARÝTA], Rumeli Haritasý 412 [HARÝTA], War Office, 1915 Yýlý Anadolu Haritasý, Batý Anadolu 411 [HARP CERÝDESÝ] Vardar Ordusu nun Harp Ceridesi, Eylül Nisan 1329 [ ] 413 Haza Ýcâzet-i Hâfýz Ahmed Hamdi b. El-hâc El-hâfýz Hüseyinü l-hüsniü l-ýpekî; 119 Ýcâzet-i Abdullah Efendi b. Yusuf Efendi b. Süleyman Efendi b. Hasan Efendi Vakþî 120 [MEKTUP], Osmanlý Ýttihâd ve Terakkî Cem iyeti Mekke-i Mükerreme Hey et-i Merkeziyesi nin Osmanlý Ýttihâd ve Terakkî Cem iyeti Merkez-i Umumîsi Cânib-i Âlîsine Yazdýðý Mektup 101 Mirya Dýtei, Albumi Solnia Rossii [Rus Çocuklarý Albümü] 408 Nutuk Muhtevasýna Aid Vesaîk 1b OTHMAR PFERSCHY, Fotoðrafla Türkiye / La Turquie en Image /Turkey in Pictures,/ Die Turkei im Bild 59 KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre) A.ÞEVKET 319 ABDURRAHMAN NAFÝZ 306 ADASAL, RASÝM 170 AGOB HOCA 467 AÐAOÐLU, SAMET 228 AÐAT, NÝLÜFER 308 AHMET NAÝM 483-m AHMED NAZMÝ 152 AHMED NEDÝM 210 AHMED RASÝM 208 AKALIN, DOKTOR BESÝM ÖMER PAÞA 185; 186; 187 AKBULUT, RÜKNETTÝN 463 AKIN, EDÝP 419 AKOK, MAHMUT 287 AKSU, LÜTFÝ 177 ALANGU, M. TAHÝR 19 ALÝ HAYDAR MÝTHAT 291 ALÝ NUSRET 200 ALÝ SEYDÎ 124 ALPAR, ÝHSAN ALÝ 491 ALYOT, HALÝM 249 ANDONYADÝ, TOME 130 ANDREASYAN, HRAND D. 363 ARAN, SADRÝ 82 ARIKOÐLU, DAMAR 4 ARSEVEN, CELAL ESAD 401 AÞIK GARÝP 136 AÞIK ÖMER 137 AÞKUN, VEHBÝ CEM 262; 263 ATAK, SADIK 219 ATALAY, BESÝM 62; 141 ATAÞ, MUSA 458; 459; 460 ATATÜRK, GAZÝ MUSTAFA KEMAL 1 a, b; 2; 3 ATAY, FALÝH RIFKI 252 ATILCAN, ÝHSAN COÞKUN 365 AUGUSTUS 286 AVANZADE MEHMED SÜLEYMAN 485; 486 AYAYDIN, N. 183 AYDIN, ORHAN 447a AYNÝ, MEHMED ALÝ 24 BABINGER, FRANZ 149 BADEN-POWELL 283 BALTACIOÐLU, ISMAYIL HAKKI 444; 445 BANZ, CARL 168 BARAN, REÞÝD 483-l 114

10 BARLAS, H. UÐUROL 106; 346 BAÞBUÐ, SEMÝHA 18 BAÞOÐLU, MUZAFFER ÞERÝF 409 BAYUR, HÝLMÝ KÂMÝL 375 BEDROS ZEKÝ 265 BEKÝR B. ÖMER NÝZAMÝ 142 BELÝÐ, MAHMUD 242 BENEDICT, P. 53 BERNARD, K. A. 461 BERNHARD, R. 76 BÝLGE, KÝLÝSLÝ MUALLÝM RÝFAT 46; 439; 440 BÝLSEL, CEMÝL 430 BÝZET, GEORGES 386 BORAL, ZÝYA 483-e BORAN, BEHÝCE SADIK 410 BOYAR, S. PERTEV 248 BOYSAN, MAZLUM 175 BÖLSCHE, WILHELM 388 BÖLÜKBAÞI, RIZA TEVFÝK 108 BÖLÜKBAÞI, OSMAN 222 BULUTAY, BAYRAMOÐLU KÂZIM 165 BUTAK, BEHZAD 442 a-c CELÂL EDÝB 483-m CEMAL PAÞA 40; 41 CEMÝYET-Ý TIBBÝYE-Ý OSMANÝYE 172 CHRISTIANSEN-WENIGER, F. 392 CORLIEU-JOUVE 107 CREASY, EDWARD S. 337 ÇANGA, SADRETTÝN 456 ÇAPANOÐLU, MÜNÝR SÜLEYMAN 278; 372; 373 ÇAVDARLI, RIZA 295 ÇELEBÝOÐLU, CELAL ABDÝ 181 DAÐLI, M. YAHYA 255 DANÝÞMEND, ÝSMAÝL HAMÝ 225 DEMÝRCÝOÐLU, YUSUF ZÝYA 258 DEMÝRHAN, PERTEV 198 DERMAN, EMÝN 190 DERSO 245 DERVÝÞ RUHULLAH 203 DÝNO, ABÝDÝN 297 DOLLOT, PAR LOUÝS 17 EBÛ S-SÜREYYA SAMÝ 146 EDMON, MARBÝS 196 EFE, NECDET RÜÞTÜ 96 EFEMÝYANÝDÝ, BURDURLU YORGAKÝ 98 ELDEM, HALÝL ETEM 431 ELÝÇÝN, EMÝN TÜRK 274 EMRULLAH 156 ERCÜMENT EKREM 311 ERDEM, FETHÝ 188 ERDOÐAN, BEKÝR SITKI 298 ERDOÐDU, ÞEREF 414 EREL, ÞERAFEDDÝN 50 ERGÝN, OSMAN NURÝ 28; 29; 30; 31 ERGÝNBAÞ, DOÐAN 309 ERGUN, SADETTÝN NÜZHET 307; 355 ERÝMEZ, SALÝH 312 ERÝNÇ, YUSUF SURURÝ 483-d, f ERMENÝ PATRÝKHANESÝ KOMÝSYONU 267 EROL, MÝNE 443 EROL, OÐUZ 288 EROL, SAFÝYE 27 ERTUÐ, HASAN REFÝK 229; 371 ES, HÝKMET FERÝDUN 45 ESENDAL, MEMDUH ÞEVKET 417 ESÝN, EMEL 384 ESMER, AHMET ÞÜKRÜ 229 EVLÝYAGÝL, NECDET 26 EYÝCE, SEMAVÝ 206 EYUBOÐLU, BEDRÝ RAHMÝ 73; 74 EYÜBOÐLU, S. 349 EYUP BÝN ABDULLAH 488 FEYZULLAH 121 FINDIKOÐLU, ZÝYAEDDÝN FAHRÝ 223; 345; 366 FÝKRÝ TEFÝK 243; 244 FÝLÝZTEKÝN, HALÝD 125 FUAT, SALAHATTÝN 400 FUZULÝ 47 GALUPPÝ, PASQUALE 135 GARNÝER, FLORAN 197 GAZÝMÝHAL, MAHMUT RAGIB 356; 357; 358 GERÇEKSÖZ, ÝSMAÝL 462 GLAZEBROOK, PHILIP 350 GOODWÝN, JAMES 221 GÖKÇEN, ÝBRAHÝM

11 GÖKOÐLU, AHMET 338 GÜCÜYENER, MUALLÝM FUAT 39 GÜLEKLÝ, NURETTEN CAN 61 GÜLER, CEMAL NADÝR 313 GÜNTEKÝN, REÞAT NURÝ 292 GÜROL, ABDÜLKADÝR 36 GÜVEN, FERÝT CELAL 483-g HAFIZ DERVÝÞ ABDÜLKADÝR B. MEHMED 476 HAKKI BAHA 466 HANER, CENGÝZ 174 HARÝCÝYE VEKALETÝ SÝYASÝ ÝSTÝH- BARAT BÜROSU 385 HASPELS, DR. C. H. EMÝLÝE 54 HEKÝMBAÞIZADE MUHÝDDÝN 179; 180 HÝRSCH, ERNST E. 348 HOURTICQ, LOUIS 301 HÜBER, REINHARD 316 HÜNALP, AYHAN 300 HÜSEYÝN HAKKI 202 HÜSEYÝN KÂZIM KADRÝ 28; 140 HÜSEYÝN RÝFAT 477 HÜSEYÝN YUSUF 164 IRMAK, ASAF 79 ISPARTALI ZEYNEL ABÝDÝN 160 IÞITMAN, TARIK ZÝYA 344 Ý. Ö. 296 ÝBRAHÝM NAMÝ 257 ÝBSEN, HENRÝK 483-b ÝÇSEL, NÂZIM 302 ÝFFET HALÝM 218 ÝLHAN, ZEYNEL 217 ÝMADEDDÝN TARSUSÎ 465 ÝNAL, ÝBNÜLEMÝN M. KEMAL 104; 105 ÝNCÝCÝYAN, P. Ð. 363 ÝPÞÝROÐLU, M. Þ. 349 ÝSHAK REFET 447a ÝTÝCÝKAVA 199 KAÐITÇI, MEHMET ALÝ 320 a-b KANSU, YAVUZ 111 KARAL, ENVER ZÝYA 229 KARATAY, BAHA VEFA 35 KARLIDAÐ, ABDULLAH CEVDET 478; 479; 480; 481 KARS LÝSESÝNDEN YETÝÞENLER CEMÝYETÝ 351 KAYGUSUZ, BEZMÝ NUSRET 471 KAYMAKAM MEHMET 238 KELÈN 245 KELMPERER, GEORG 173 KEKLÝK, NÝHAT 34 KEMALEDDÝNE CHUKRU 103 KERÝM SADÝ 305 KIRIMÝZÂDE AHMED REÞÝD 133 KIZILDAÐLI, S. 183 KÝRAMETTÝN 306 KÝREEV, H. G. 205 KOCABAÞ, HÜSEYÝN 253 KOÇAÞ, SADÝ 14; 15 KOÇU, REÞAD EKREM 420; 421; 422; 423; 424 KOHEN, MOÝZ bkz. TEKÝN ALP KOMAN, M. MES UD 429 KORKMAZGÝL, HASAN HÜSEYÝN 71 a-j KORYÜREK, ENÝS BEHÝÇ 48 KOÞAY, HAMÝT ZÜBEYR 192; 287; 447a, b KOZANOÐLU, APTULLAH ZÝYA 66; 67; 68; 69; 70 KÖPRÜLÜ, M. FUAD 275 KUBALI, HÜSEYÝN NAÝL 446 KURAT, AKDES NÝMET 379 KUTLUK, HALÝL 333 a-b KÜLÇE, SÜLEYMAN 376 LAMRES 201 LEBLANK, MORÝS 148, LE BON, GUSTAVE 479; 480 LE GOURIADEC, LOIC 483-j LEVEND, AGAH SIRRI 211 LOKMAN, KEMAL 65 LUKAS 212 M. P. 296 M. ÞEFÝK 318 MADEN, RAGIP ZÝYA 165 MAHDUMKULU 140 MAHMUD HAKKI 162 MAKAROF 153 MALLOUF, N. 475 MAMBOURY, ERNEST 270; 271; 272; 273 MANSUR, F. 53 MARDÝN, EBUL ULÂ

12 MC LEAN, THO. 220 MEHMED ALÝ KASIM 171 MEHMED EÞREF 254 MEHMED FAHRÝ PAÞA 178 MEHMED RÜÞTÜ 163 MELLÝNG, M. 240 MEMDUH ÞEVKET 239 MERAL, ÞÜKRÜ 184 MESLÝER, JEAN 481 MÝNNETOÐLU, ÝBRAHÝM 216 MORAN, AHMED VAHÝD 129 MORKAYA, BÜRHAN CAHÝT 261 MUALLÝM VE MUHARRÝR SEDAT 452 MUSACALIZÂDE MEHMED SAÝD 465 MUSLUOÐLU, A. SAMÝ 468 MUZAFFER 436 MÜÇTEBA SELÂHATTÝN 483-a MÜMTAZ 317 MÜNÝF FEHÝM 310; 311 MÜSTAKÝMZADE SÜLEYMAN SADED- DÝN EFENDÝ 438 MÜSTECABÝZÂDE, ÝSMET 123 NAMIK KEMAL 167 NEFESZADE ÝBRAHÝM 439 NURÝ 122 NURÝ BEKÝR 169 ODYAN, YEDVARD 147 OÐUZKAN, A. FERHAN 217 OKÇU, SALAHADDÝN 483-c OKDAY, ÝSMAÝL HAKKI TEVFÝK 332 OKUR, HAFIZ YAÞAR 6 OKUTAN, ÖMER 232 OKYAR, OSMAN 229 ONAN, NECMETTÝN HALÝL 47 ONAY, AHMET TALAT 339; 340 ONBULAK, SÝNAN 381; 382 ORAMAN, NAÝL 81 ORANLI, ZÝYA 7 ORHAN KEMAL 23 ORTAÇ,YUSUF ZÝYA 97 OZANSOY, FÝKRET 393 ÖKTEM, BURHANETTÝN 83 ÖMER AZMÝ B. MEHMED EL-SAMSUNÎ 134 ÖMER HAYYAM 477; 478 ÖNER, K. 193 ÖRÝK, NAHÝD SIRRI 341 ÖZ, TABAKOÐLU SÜLEYMAN NURÝ 449 ÖZBEL, KENAN 482 a-m ÖZCAN, NÝHAT 33 ÖZDEMÝR, HAYDAR 432 ÖZDEN, ÂKÝL MUHTAR 183 ÖZER, KEMAL 433; 434; 435 ÖZGEN, HÝLMÝ 399 ÖZGÜDEN, TURGUT 389 ÖZKAYMAK, KEMAL 335 ÖZTUNA, YILMAZ 111 PAKALIN, MEHMET ZEKÝ 454 PASKOL-MORO, JORJ 161 PERE, NURÝ 441 PFERSCHY, OTHMAR 59 PINAR, SELÂHADDÝN NEVZAD 487 PITTARD, EUGÈNE 289 PÝRÝ REÝS 407 POIDEBARD, ANTOIN 144 RAMSAY, WILLIAM M. 416 RAÞÝT RIZA 483-g REDHOUSE, SIR JAMES W. 403; 404 RENE VERNEAU, RENE 387 REY, EKREM REÞÝT 455 RIFAT OSMAN 330 RONART, STEPHAN 151 S. TEVFÝK 95 SABAHATTÝN ALÝ 299 SÂDÝÝ ÞÝRAZÝ 46 SAFÝ 13 SAFRANBOLU ÝNKILÂBI YAYMA KOMÝTESÝ 347 SAÐLAM, TEVFÝK SALÝM 173 SAÐMAN, ALÝ RIZA 284 SAÝD PAÞA 157; 158 SAMANCIOÐLU, KEMAL 342; 343 SANAL, HAYDAR 359 SANDERS, LÝMAN VON 43; 44 SARÇ, ÖMER CELAL 229 SAYAR, AHMET MÂLÝK 64 SAZ, LEYLÂ 88 SCHLICKLIN, JEAN 207 SCHMITSCHEK, ERWIN 77 SERGÝCÝ, SÜLEYMAN 231 SERVER ZÝYA

13 SÝMAVÝ, SEDAT 189; 369 SÝYAVÜÞGÝL, SABRÝ ESAT 229 SOÐUCALI, ÞEVKET 437 SU, KÂMÝL 260 SUYOLCUZADE MEHMED NECÝB 440 SÜMERBANK 394 SÜPHANDAÐLI, SABRÝ 426 SÜYEV, MÝTHAT 176 ÞAHÝDÎ ÝBRAHÝM DEDE 490 ÞAHÝNGÝRAY, ÖZEK 16* ÞAHÝNGÝRAY, ÖZEL 328 * ÞANDA, HÜSEYÝN AVNÝ 304 ÞAPOLYO, ENVER BEHNAN 8 ÞEHÝDOÐLU, SÜREYYA 367 ÞEMSEDDÝN SAMÝ 402 ÞENSÖZ, SERMET 111 ÞÝKÂRÝ 428 TÂCÝ-ZÂDE SA DÎ ÇELEBÝ 233 TANRIKUT, ASAF 52 TANPINAR, AHMET HAMDÝ 229; 418 TANRIÖVER, HAMDULLAH SUPHÝ 51 TANSU, SAMÝH NAFÝZ 470 TANYU, HÝKMET 415 TAÞER, SUAT 37 TAÞYÜREK, O. A. 55 TAYLANER, SUNGAR 60 TEKÝN ALP 290 TEKÝNALP, MUNÝS bkz. TEKÝN ALP TEPLY, KARL 150 TEVETOÐLU, DR. FETHÎ 5 THURMAN, JOHN 284 TIÐLI, ERHAN 21 TOKADÎZÂDE ÞEKÝB 92 TOKER, METÝN 326 TOKGÖZ, AHMET ÝHSAN 370 TOLUNAY, MÝTHATALÝ 75 TONGUR, HÝKMET 250; 251 TOPRAK, BURHAN 301 TOSUN, OSMAN 392 TÖKÝN, FÜRUZAN HUSREV 276 TRONTON, PUKÝN, 208 TUKSAVUL, MUAMMER 209 TUNA, ORHAN 229 TUNAYA, TARIK Z. 229 TUNCER, CELÂL 483-h TUNÇDÝLEK, NECDET 230 TÜMAY, SAFDER MELÝH 380 TÜRK, CEZMÝ 175 TÜRK COÐRAFYA KURUMU 474 TÜRK TRAKTÖR FABRÝKASI 22 TÜMERTEKÝN, E 53 UÇUK, CAHÝT 484 UÐUR, M. FERÝD 429 UNAT, FAÝK REÞAD 94 UNAT, NERMÝN ABADAN 398 UNAT, YUNUS NÜZHET 483-k URAZ, MURAT 473 US, HAKKI TARIK 374 US, MEHMED ASIM 204 USMAN, MAZHAR OSMAN 182 UÞAKLI, ÖMER BEDRETTÝN 25 UZUNÇARÞILIOÐLU, ÝSMAÝL HAKKI 406 ÜLGENER, SABRÝ 229 ÜLKEN, HÝLMÝ ZÝYA 293; 294 ÜLKÜCAN, AKÝLE 192 ÜLMEN, CEVAT 154 ÜNÜVAR, ÝHSAN 364 ÜNÜVAR, VEYSEL 264 ÜNVER, A. SÜNEYL 183; 191; 454 ÜSKÜDARÝ, FARUK 457 VACHEROT, ETÝENNE 38 VADA, A. CABÝR 448 VARDAR, GALÝB 470 VURAL, FÝKRET 80 YALÇIN, HÜSEYÝN CAHÝT 38 YAY, SAÝM 483-n YAZMAN, ASLAN TUFAN 397 YAZMAN, M ÞEVKÝ 20 YEÐTAÞ, HACI BEYZÂDE AHMED MUHTAR 451 YENÝSEY, FÂZIL 453 YETKÝN, SUUT KEMAL 109 YILDIRIM, BEDRÝ 483-i YÝÐÝTBAÞ, M. SADIK 352; 353; 354 YÝÐÝTOÐLU, ALÝ KEMAL 78 YÜCEL, CAN 72 YÜCEL, HASAN ÂLÝ 229 ZÝYA PAÞA 166 ZÝYA ÞAKÝR

TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Nisan 1981 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929 DAN İTİBAREN)... 4 ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA

Detaylı

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I K U Þ A D A S I ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ ONUR KONUKLARI Prof. Dr. Bedia AKARSU, Prof. Dr. Cevat GERAY, Prof. Dr. Afþar TÝMUÇÝN SUNUM Y. Bekir YURDAKUL KATILANLAR Zeliha AKÇAGÜNER, Zeynep ALÝYE, Erdal ATICI,

Detaylı

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye...

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... baba, bu kitap sana... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... Cevat AKKANAT: 1964 te Balýkesir-Dursunbey-K.Iþýklar Köyü nde doðdu. 1991 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. Hasan Âli Yücel. Özel Koleksiyonu

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. Hasan Âli Yücel. Özel Koleksiyonu Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Hasan Âli Yücel Özel Koleksiyonu Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Hasan Âli Yücel Özel Koleksiyonu Bilkent Üniversitesi 2014 Hasan Âli Yücel in Yaşamı ve Yapıtları (1897-1961)

Detaylı

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * 30 Amaç Madde 1 - Bu Yönerge'nin amacý, meslek alanlarýnýn kamu yararý ve meslek uygulama etiði doðrultusunda

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007

www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007 www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007 Gezi Deneme Roman Babil den Tac Mahal e roman tadýnda bir gezi kitabý yahut benzersiz bir seyahatname Edebiyat, dil, kültür ve sanat üzerine yazýlmýþ sohbetlerle gündemi

Detaylı

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler...

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... 1968/2008 1 Geçmişten Geleceğe belgeler... bilgiler... 1968/2008 ISBN 978-975 - 7655-87 - 9 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Proje

Detaylı

AB süreci böyle mi canlanacak?

AB süreci böyle mi canlanacak? YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.865 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB süreci böyle mi canlanacak? DERVÝÞ EROÐLU'NUN SÖZCÜSÜ ERTUÐ: Kýb

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU

GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Berak Kandili nedeniyle gönderdiði mesajýnda, Bu geceyi uyanýk bir gönülle geçirelim. dedi. * HABERÝ 6 DA Cumhurbaþkanlýðý anketinden çýkan sonuç Alperenler Bayrak için yürüdü Alperen

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS Sayı: 1-101 Önsöz ve Fihrist: D oç.dr. A bdülkadir Özcan Enderun Kitabevi İstanbul 1988 Boğaziçi University Library Enderun Yayınlan: 24 oes-c D R 1 0 *T 315 1 3 8 3 jjj

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 ISBN 978-605-60594-3-8 1. baskı İstanbul, Ocak 2012 Genel Yönetmen HASAN EKMEN Yayın Yönetmeni RAMAZAN KIZILKAYA Proje

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı