KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre)"

Transkript

1 KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre) Abdülhâmid ve Þarlok Holmes 147 Adana Borsasýnýn Kitabý Aforizma, Dr. Âkil Muhtar Özden Vecîzeleri 183 Afyon/Yurdumuza Has Cevher-Mahsülümüzü Kurtarma Savaþýmýz 320a Aðlasun Ayþafaðý 71h Akseki Kazasý, Tarih-Coðrafya-Turizm- Biyoðrafya 335 Âliye Divân-ý Harb-i Örfisinde Tedkik Olunan Mesele-i Siyasiye Hakkýnda Ýzahat 42 Anadilden Derlemeler 447a Anadilden Derlemeler II 447b Anadolu Çoraplarý 482a Anadolu Halý Seccadeleri 482i Anadolu Kadýn Kýlýklarý 482e Anadolu Kilimleri 482g Anadolu Tefriþ Halýlarý 482j Anadolu Yemekleri ve Türk Mutfaðý 192 Anadolu nun Tarihi Coðrafyasý 416 Angora..., L aube De La Turquie Nouvelle ( ) 207 Ankara 205 Ankara Anýtý / Monumentum Ancyranum 286 Ankara / Guide Touristique 270 Ankara Metropole de la Turquie Moderne 7 Ankara Rehberi / The Guide of Ankara 61 Ankara Þehri Çevresinin Jeomorfolojik Ana Birimleri 288 Ankara Telefon Rehberi Þubat Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri 415 Ankara Vilâyeti Baðcýlýðý ve Ankara da Yetiþen Baþlýca Üzüm Çeþitlerinin Ampelografisi 81 Ankara Vilâyeti Gazete ve Mecmualarý, e Kadar Çýkanlar 332 Ankaram 414 Ankara nýn Eski Bir Resmi 206 Annenin Kitabý 189 Antropoloji ve Lengüistik Vesikalarýna Göre Türklerle Hint Avrupalýlarýn Menþe Birliði 225 Armenia, Acts of Violence and Oppression 267 Arþak Palabýyýkyan Garp Cephesinde 296 L Art Turc 401 Asýl Tehlike 217 Aspects of Turkish Civilisation in Cyprus 384 Âþýk Garip 136 Atatürk le On Beþ Yýl Dini Hatýralar 6 Atatürk le Samsun a Çýkanlar 5 Atatürk ten 12 Mart a Anýlar 14 Atatürk ün Nöbet Defteri Atatürk ün Þimdiye Kadar Yayýnlanmamýþ Anýlarý 7 Atlý Han 69 Avrupa Harbinden Alýnan Psikolociyaî Dersleri 479 Avrupa Resminde Gerçek Duygusu 349 Ayaþlý ve Kiracýlarý 417 Babalarýn Günahý 483b Balýkesir ve Civarýnda Yürük ve Türkmenler 260 Balýkesir de Halk Âdet ve Ýnanmalarý 433 Balýkesir Yörük ve Çetmi Türküleri 434 Balkan Muhaberatý Tesaviri 85 Balkanlarda Musýkî Hareketleri 356 Bartýn Belediyesi ve Tarihçesi 342 Basýn Tarihimizde Parazitler 373 Basýn Tarihine Dair Bilgiler ve Hatýralar 372 Basýn ve Yayýn Hareketleri Tarihi 371 Baþvekil Celâl Bayýr ýn Program Nutku 8-XI Batýya Doðru 444 Bektaþi Fýkralarý 314 Bektaþi Nefesleri 203 Beledî Bilgiler 29 Beledi Dokumalarý 482k Belgrat Ormaný Toprak Münasebetleri 79 Belgrad Ormanýnda Meþenin Silvikültürce Tabi Olacaðý Muamele, Ekolojik Esaslar ve Teknik Teklifler 80 Bergama da Köyler, Bölcek Köy 256d Bergama da Köyler, Eðrigöl 256a Bergama da Köyler, Pýnarköy Narlýca Tepeköy Yalnýzev 256b Bergama da Köyler, Týrmanlar 256c Beþ Þehir Traktörün Ýmali 22 Bilgi ve Deðer 294 Binbir Gece Masallarý

2 1930 Sanayi Kongresi Raporlar Zabýtlar Balkan Harbinde Ýþkodra Müdafaasý de Ecnebî Sermayesine Karþý Ýlk Kalkýnmalar Sonbaharýnda Ýcra Edilmiþ Olan Ýkinci Ordu Manevralarý 198 Bir Gönül Masalý 483f Bir Jübilenin Ýntibalarý: Ahmed Midhat ý Anýyoruz! 374 Bir Komutan dan Anýlar Orgeneral Yakup Þevki Sübaþý 219 Birinci Kitab-Sekizinci Kitab, Þiir Hikâye Temâþa 90 Bizans Tarihi 212 Bizans ta Türk Þehzadeleri Savcý Bey 70 Boðaziçi Konuþuyor ve Kanlýca Tarihçesi 448 Boðaziçi nin Turistik Etüdü 308 Bolþeviklik 487 Bolu Coðrafyasý 344 Bourrasques Boyacý 146 Bu Nasýl Adam? Bir Öðretmenin Anýlarý 449 Bugün de Diyorlar ki Harpten Evvelkiler Harpten Sonrakiler 45 Bulgar Komitalarýnýn Tarihi ve Balkan Harbinde Yaptýklarý 242 Bursa Banyolarý 461 Bursa Kýlavuzu 460 Bursa San âtlarý 458 Bursa Sergisi Rehberi, 3. Sergi 451 Bursa Yýllýðý Mali Yýl Bursa da Fatih in Oðullarý Mustafa ve Cem Sultan ve Türbeleri 454 Bursa da Musiki 357 Bursalý Kalemlerden Hikayeler 456 Bursanýn Destaný 462 Carmen (Opera, Dört Perde) 386 Celâl Bayar ýn Söylev ve Demeçleri / Ekonomik Konulara Dair 328 Cenubî Marmara Havzasý Bursa Vilâyeti Coðrafyasý 450 C.H.P. Dördüncü Büyük Kurultayý Görüþmeleri Tutulgasý 9-16 Mayýs CHP Halkevleri Bürosu Kýlavuz Kitaplarý 482 a-m C.H.P. 7. Kurultay Tutanaðý 236 Ciðerdelen 27 Cumhuriyet Devrinde Bursa Ýçin Yazýlmýþ Þiirler 463 Cümhuriyetin 15 inci Yýlýnda Edirne / 29 Ýlkteþrin Çakýr Ali 483g Çankýrý Þairleri 340 Çýrak Derecesine Mahsûs Talimât 56 Çocuk Büyütme 185 Dað Padiþahlarý 421 Daðýstan ve Daðýstanlýlar 50 Daðlara Giden Yollar 300 Defterdar Fabrikasý Hakkýnda Bir Tatbikî Sýnaî Sosyoloji Denemesi 223 Defter-i Galatât 124 Demokrasi 38 Demokrasinin Anayurdunda 446 Demokrat Parti Tüzük ve Programý Üçüncü Büyük Kongrede kabul edilmiþtir Dersaadet Sevkiyat Komisyonunun Vezâfine Dair Talimâtnâme 131 Devha-tül-Küttab 440 Devrim Yolcularý 483h Diken Ýncisi Sâlnâmesi 369 Dil, Din ve Musiki 354 Din Eðitimi Okullarý Planlamasý ile Ýlgili Rapor 232 Divan-ý Aþýk Ömer 137 Divân-ý Leylâ Haným 88 Doðudan Batýya ve Sonrasý 209 Doðururken ve Doðurduktan Sonra 186 Dokuzuncu Coðrafya Meslek Haftasý Aralýk 1954, Tebliðler ve Konferanslar 474 Dostlar Baþýna 298 D.P. Merkez Ýlçe Ýdare Kurulu Çalýþma Raporu 227 Düðün Gecesi 261 Dünden Hatýralar 311 Ebedî Bursa 455 Edebi Konuþmalar 26 Edebiyat Ansiklopedisi 276 Edebiyatýmýzda Bursa 453 Edib-i Âzam Merhum Namýk Kemal Bey in Rüyasý

3 Edib-i Muhterem Merhum Ziya Paþa nýn Rüyasý 166 Edirne Evleri 330 Ehlî Hayvanatta Yaþ Tayini Yýllýk Yaþantýmýz Erkek Çocuklar Ýçin Ýzcilik 282 Erkek Ýzciler Yönetmeliði 281 Erkek Kýzlar 420 Ermeni Komitelerinin Âmâl ve Harekât-ý Ýhtilaliyesi, Ýlan-ý Meþrutiyet ten Evvel ve Sonra 266a Ermeni Komitelerinin Âmâl ve Harekât-ý Ýhtilaliyesi Kitabýnýn Vesika Resimleri Kýsmý 266b Ermenice den Türkçe ye Mükemmel Lûgat 265 Erzurum Manileri 367 Erzurum Rehberi Erzurum Þairleri 366 Erzurum Üstünü Þiirler ve Seçme Yazýlar 365 Eski Bursa dan Notlar 457 Eski El Ýþlemeleri 482d Eski Hastalýk 292 Eski Þiir Bahçeleri/Hayal Aleminde Bir Gezi 310 Eski Türk Halýlarýndan ve Kilimlerinden Örnekler; Samples of the Old Turkish Carpets and Kilims 394 Eski Türk Keseleri 482f Eski Türk Kýyafetleri ve Güzel Giyim Tarzlarý 221 Eski Türk Kumaþlarý 482c Eski Yunan Boyalý Keramiði 54 Eskiþehir Kýlavuzu 36 Eskiþehir Sancaðý Meclis-i Umumî Mukârrerâtý Eskiþehir Sancaðý Meclis-i Umumî Mukârrerâtý 1331 Senesi Âdî Fevkalade Büdcesi 115 Eskiþehir Sancaðý Meclis-i Umumî Mukârrerâtý 1332 Senesi Âdî Fevkalade Büdcesi 116 Evedik Köyü / Bir Köy Monografisi 82 The Evolution of Man 388 Fatih Devri Yemekleri 191 Felsefe Mukâyeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar 34 Fezâilü þ-þühûr 488 Fýndýk Ziraati 165 Filika Risalesi 159 Franoloji yani Ýlm-i Kýhýf 208 Fransevî ve Türkî Lûgatnâmesi Dictionnaire Français Turc 475 The Fruit Annual Füruk-ý Elfaz 123 Gaza-i Feth-i Kal a-i Hayber 138 Gazeteci Lisaný 158 Gazi Orman Çiftliði 5 Mayýs Mayýs Gelin Alayý 483n Gizli Lisan; Tâli den ve Mesaîl-i Aþk ve Sevdadan Bâhisdir 485 Gök Korsan 484 Gölge II / Guignol à Lausaunne, Karagöz [Lozan Karikatürleri Albümü] 245 Gülistan 46 Gültekin / Orhun Barký Kahramaný 66 Gülzarý Savab 439 Günebakan 51 Haftalýk Harb Panoramasý / Panorama de Guerre 84 Halide Edib Adývar Hayatý ve Eserleri 106 Halk Edebiyatý Antolojisi 307 Halk Fýrkasý Nizamnâmesi 234 Halk Þiirlerinin Þekil ve Nev i 339 Halkýmýz Gülen Ayvamýz Aðlayan Narýmýz 21 Hariciye Vekaleti Siyasi Ýstihbarat Bürosu Senelik Rapor Harmankaya, Yýldýzlar Ne Diyor? 419 Hatýralar Ýttihat-Terakki ve Birinci Dünya Harbi 41 Hâtýralarým 4 Hatýralarým Hâtýralarým / Kayzer Dönemi-Weimar Cumhuriyeti-Atatürk Ülkesi 348 Hâtýrât Havacýlýk Tarihinde Türkler 111 Hayat Nedir Bayan Kârman Anýl ve Selma Kýrcan a Açýk Mektup 24 Haydi Suna 483k Hazâ Kitab-ý Baytarnâme 91 Hýfz-ý Sýhhat-i Melbusat 178 Hint Ýþleri Üzerine Bazý Notlar 239 History of The Ottoman Turks: From the Beginning of Their Empire to the Present Time

4 Huzur-i Hilkatta 92 Hüdâvendigâr Vilâyeti Meclis-i Umumîsinin 1324 ve 1325 Seneleri Mukârrerâtý 117 Hürriyet Ordusu Panorama Sürur-i Milli 87 Hürriyet 27 Mayýs Irak Cephesinde Türk Topçularý, Harp Hatýralarý ve Harp Tecrübeleri 436 Irk Psikolojisi 409 Ýdare Taksimatý Ýhtiras ve Mesâibi, Ýstimnâ nýn Esbâb, A râz, Netâyic ve Tedâvîsinden Bâhisdir 169 Ýki Parti Arasýndaki Farklar 228 Ýktisat ve Ticaret Bakýmýndan Bartýn 343 Ýlk ve Son 471 Ýlm-i Keff, Elim ve Kýsmetim; Hiromantia, Ý Hiir mu Ý Tihi mu 196 Ýlm-i Ruh-i Ýctimaî 480 Ýngilizce-Türkçe Mükessef Lûgat/ Accondensed Dictionary English-Turkish 129 Ýnsan Haklarý Beyannamesi nin Ýslâm Hukukuna Göre Ýzahý 28 Ýnsan ve Ev 309 Ýnsanî Vatanperverlik 293 Ýnsanlara En Yakýn Zararlý Hayvanlar 75 Ýnsanlýðýn Baþlangýçlarý 387 Ýpek Terbiyesinin Talimatnamesi, Talimnâme-i Harir 467 Ýran Yollarý Mültekasýnda Seyahat 144 Ýskeletler Arasýnda 146 Ýslâm Ahalinin Dûçar Olduklarý Mezâlim Hakkýnda Vesâike Müstenid Malûmât 268 Ýslam Mimarisi 109 Ýslâmda Tese ül Yoktur 152 Ýsmet Paþayla 10 Yýl 326 Ýstanbul Abideleri 32 Ýstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mani Katarlarý 255 Ýstanbul Rehber-i Seyyahîn 271 Ýstanbul Þehreminleri 31 Ýstanbul Þehri Rehberi 30 Istanbul Touristique 272 Ýstanbul Üniversitesi Tarihi 368 Ýstanbul Vilayeti Encümen-i Daimisinin 329 ve 330 Seneleri Muamelat ve Mukarreratýna Aid Raporlarý 126 Ýstiklal Harbinde Bolþeviklerle Sekiz Ay, Ýstiklâl Harbi nde 57. Tümen ve Aydýn Milli Cidali 318 Ýstiklal Harbinde Olaylar 437 Ýstiklâl Harbi nde 38. Alayla Samsun dan Ýzmir e 319 Ýstiklâl Savaþýnda Ýkinci Kolordu 317 Ýþte Ankara 60 Ýttihat ve Terakki Ýçinde Dönenler 470 Ýzahü l-cinâyât fî Ahkâmi l-kýsas ve d-diyât 134 Ýzmir Erkek Lisesi Yýllýðý 377 Ýzmir II ci Erkek Lisesi Yýllýðý 378 Ýznik 464 Japonya Tarih-i Siyasisi 199 Journey to Kars 350 Kabakçý Mustafa 424 Kadeh ve Bardak Ýçkileri 193 Kadýn Esrarý 486 Kadýn Nedir? 302 Kaðýtçýlýðýmýz 320b Kahve Telvesiyle Keþf-i Ýstikbal 197 Kaiserliche Gesandtshaften ans Goldene Horn 150 Kalevala - Finlerin Kahramanlýk Destaný 19 Kamasutra Kavâid-i Aþk ve Sevda, Sevmek Sanatý 201 Kamelyanýn Ölümü 146 Kamus-ý Kavanin 130 Kamûs-i Türkî 402 Kanad Vuruþu 252 Kanatlý Araba 146 Kanunî Mevzuata Göre Ecnebilerin Türkiye de Tabi Olduklarý Muameleler Hakkýnda Ýzahname 241 Kapitülasyonlar - Tarihi, Menþei, Asýllarý 89 Kara Avcýlýðý Avcýlýk ve Atýcýlýk 33 Kara Dut 73 Kara Harp Okulu 117 inci Dönem / Kara Katil 146 Karadeniz ve Bahr-i Sefid Sularýnýn Tebeddülâtý Dolayýsýyla Boðazlarýn Akýntýlarý

5 Karakeçili Aþireti 259 Karikatür 204 Kars Yaylasý, Kýsa Coðrafya, Tarihçe, Edebiyatýmýzda Kars, 25 Yýllýk Maarif Ýþleri Verimi 351 Karþýlaþtýrmalý Anatomi Sözlüðü 389 Kasnak Ýþleri 482l Kavel 71g Kavga Sonu 483i Kayseri / Kýrþehir / Kastamonu 341 Kel 297 Kelepçemin Karasýnda Bir Ak Güvercin 71j Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi 8 Kýlýç Kuþanma Alay-ý Vâlâsý 86 Kýrýmîzâde Mecmuasý 133 Kýsakaca Tatar Sarfi 489 Kýz Ýzciler Yönetmeliði 280 Kýzýl Tuð 67 Kýzýlýrmak 71c Kýzýlýrmak 71d Kýzýlkuðu (Þiirin Uyanýþý) 71f Kiði ve Folkloru 352 Kimliklerimiz, Alevi Kime Denir? Mum Söndü Ýftirasýnýn Tarihçesi 432 Kimya Aletleri Rehberi 400 Kitab-ý Bahriye 407 Kitâb-ý Maani-i Lehce Li-Ceyms Redhavsü l- Ýngilizî / A Turkish and English Lexicon 403 Kitab-ý Mühtahabât-ý Lügât-ý Osmaniyye 404 Kolluk Tarihimizden Vesikalar: Türkiye de Ýlk Zaptiyeler 251 Kontes Kagliostro yahud Yedi Kollu Þamdan 148 Konya Kaþýklarý 482m Konya da Musiki 358 Körebe 146 Kur an 445 Kurtuluþ Savaþýnda Karadeniz 154 Kuruluþunun XXV. Yýlýnda Karabük ( ) 345 Kuþaklar ve Kolanlar 482h Kuyucaklý Yusuf 299 Külliyât-ý Letâif 94 Kütahya Þehri 406 Lâle Devrinde Patronalýlar 68 Letaif Cüzdaný 95 Leylâ ile Mecnun 47 Lûgat-ý Þahidî 490 Lügat-ý Týb, Fransýzcadan Türkçeye 172 Made In Turkey 71e Madeniyât ve Arzýyât 64 Mahdumkulu Divaný ve Yedi Asýrlýk Türkçe Bir Manzume 140 Makalât-ý Tarihiye ve Edebiye 200 Malarya (Sýtma), Tarihçe, Çoðrafya, Türkiye de Sýtma, Entomoloji, Bakteriyoloji, Biyoloji, Klinik, Patoloji, Tedavi, Mücadele ve Profilâksi 177 Manisa Tarihinde Vakýflar ve Hayýrlar 383 Matbuat Hatýralarým Mavi Göz 146 Medenî Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paþa 425 Mehmed der Eroberer und seine Zeit 149 Mehmetçik Avrupa da 20 Mehmetçik ve Anzaklar 35 Mehter Musikisi / Bestekâr Mehterler-Mehter Havalarý 359 Memurîn-i Mülkiye ve Mâliyenin Seferberlik Esnasýndaki Vezâifini Mübeyyin Talimât 132 Meþhur Hafýz Sâmi Merhum 284 Meþhurlarýn Nükteleri 97 Mýsýr ýn Son Memluk Sultaný Melik Tumanbay II Adýna Çorlu da Bulunan Bir Kitabe 431 Midhat Paþa nýn Vasiyetnamesi ve Þehadeti 163 Miftâhü l-fünûn 135 Minhacü n-necah ilâ Mi raci l-felah ve Tercümesi (Minhacü s-sabah) 465 Modern Kuru Ziraat Esaslarýnýn Türk Ata Sözleriyle Ýzah ve Karþýlaþtýrýlmasý 392 Monumentum Ancyranum / Ogüst Mabedi Kitâbesi 285 Muhârebât-ý Meþhure Münâkaþasýndan Bin Sekiz Yüz On Üç Ýlkbahar Seferi 122 Muhtasar Mekteb Hýfzý s-sýhhasý 181 Musiki ile Tedavi 353 Muzýka Bölükleri Nizamnâmesi (Müsvedde Halinde) 360 Müfredât-ý Týb ve Ýlm-i Tedavi 168 Münir Nurettin Beyin Plâklarý Listesi 362 Münþeât 233 Müslümanlar Dikkat!

6 Namus Katili 483c Nedim Divaný 210 Neþriyat-ý Askeriye Talimatnameleri 372 The 1930 Record; Robert Koleji öðrencileri 324 Nutuk 1a Obabaþýnýn El Kitabý 283 Odesa dan Ortaasya ya 426 Ogüst (Augustus) Mabedi / Hacý Bayram Camii ve Türbesi Kýlavuzu Mart Anýlarý 15 XVIII. Asýrda Ýstanbul 363 XVIII. Asýrda Türk Askeri Kýyafetleri 220 XVIII. Beynelmilel Antropoloji ve Prehistorik Arkeoloji Kongresi Ýstanbul Ankara, Eylül 1939 Tebliðler Kitabý I, Türkçe Kýsmý 224 Orman Çiftliði Hayvanat Bahçesi 247 Orta Anadolu da Yunan Mezalimi 99 Orta Öðretim Psikoloji, Sosyoloji, Mantýk, Felsefe ve Pedagoji Terimleri 390 Osmanlý Efrâdýnýn Takviye-i Maneviyatý 202 Osmanlý Ýmparatorluðu ve Türkiye Cumhuriyeti Devirlerinde Türk Ressamlarý, Hayatlarý ve Eserleri Resimli- 248 Osmanlý Ýmparatorluðu nda Kâðýt Para (Kaime) 443 Osmanlý Ýttihad ve Terakki Cemiyetinin Bin Üç Yüz Yirmi Yedi Senesi Dördüncü Kongresinde Tanzim Olunan Siyasî Programa Dair Ýzahnâme 156 Osmanlýlarda Madenî Paralar 441 Otomobilim Bozuldu Ne Yapmalý 243 Oya ve Oya Çeþitleri 482b Öhhööö! 71a Ölü 146 Ömer Hayyam Manzum Rübai Tercemeleri 477 Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah ve Ebü l- Kasým ýn Misli Mesbûk Olmayan ve Mütâlaâya Þayan Ýbret-Âmiz Bir Tercüme-i Ahvâli 476 Palavra 483l Paphlagonia-Paflagonya- Kastamonu, Sinop, Çankýrý, Safranbolu, Bartýn, Bolu Gerede, Mudurnu, Ýskilip, Bafra, Alaçam ve Civarý) Gayri Menkul Eski Eserleri ve Arkeolojisi 338 Patrona Halil 423 Polonez, Polonya ya Yapýlan Bir Gezinin Notlarý ve Polonya Tarihinin Özeti 397 Porselencilik Tarihi 253 Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti Memurîn Nizamnâmesi 128 Putlarý Deviriyoruz! 380 Rahip Meslier in Vasiyetnâmesi Hakkýnda 481 Reisicümhur Atatürk ün Kamutayý Açýþ Nutuklarý I-XI Resimli Bekrî Mustafa Fýkralarý 315 Resimli Kadýn Þair ve Muharrirlerimiz 473 Resimli Türk Paralarý XI., XII. ve XIII. Yüzyýllarda 442 a Resimli Türk Paralarý na Ek 442b Resimli Türk Paralarý na Ek II, Giyas Üd-Din Keyhüsrev II Bin Keykubad ýn Görülmemiþ Ýki Sikkesi 442c Resm-i Damga Kanunu 127a Resm-i Damga Kanunu 127b Ruh ve Ruhlar Âlemi 381 Ruhî Olaylar ve Ruhlarla Konuþmalar 382 Rübâiyyât-ý Hayyam ve Türkçe ye Tercümeleri 478 Sada-yý Ýrþad, Sultan Osman Dilinden Anadolu ya ve Bütün Müslümanlara Hitabe 160 Sadrazam Kâmil Paþa, Siyasi Hayatý 375 Sadr-ý Sabýk Said Paþa nýn Gazetelerle Neþrettiði Mektuplarýn Suretleridir, Sene Safranbolu Masallarý 346 Saika-i Tensik-i Cedid Eser-i Gazi Sultan Hâmid, Bulgaristan ve Rumeli-i Þarki nin Ahvâl-ý Umûmiye-i Askeriyesiyle Ýcab Eden Harekâtý Ýrae Eder Mütâlaât-ý Muhtasaradýr 142 Sakk-i Þehbenderî 155 San at Þaheserleri 301 Sarýkýz Mermerleri Þiirler 25 Saruhanlý Selçuklu Büyüklerinden Celâlüddin Karatay ile Kardeþlerinin Hayat ve Eserleri

7 Serab-ý Ömrüm 108 Sessiz Tabanca 146 Sevgi Nedir ve Muhabbet Nasýl Kazanýlýr? 162 Sevgili Türk Kardeþlerimize Takdim - Rum Kardeþleriniz 98 Sýhhiye Hizmeti 1-Kuruluþ 175 Sýtma Savaþý Çalýþmalarý Albümü Sina Çölünde Türk Ordusu 39 Sinir Zafiyetine Mahsus Hýfz-ý Sýhhat 180 Sivas Folkloru 262 Sivas Þairleri 263 Siyasî Karikatürler Albümü 313 Son Asýr Türk Þairleri 105 Son Sadrazamlar 104 Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Ýttihadýnýn Muhtasar Etnografisi 238 Spritizma Aleyhinde 182 Stambul Reisefuhrer 273 The St. Petersburg Master s Chess Tournement Þehveti Artýran Bitkiler, Yemekler ve Ýlaçlar 190 Þikâri nin Karamanoðullarý Tarihi 428 Þiþmanlýða Mahsus Hýfz-ý Sýhhat 179 Tabiî ve Hasta Cepheler ile Cinsiyet-Aþk- Evlilik 170 Tarih-i Umumi ve Osmani Atlasý 254 Tarih ve Tabiat Þehri Bursa 459 Tarihte Balýkesir 435 Tarihten Çizgiler 312 Temmuz Bildirisi 71b Temmuz Bildirisi 71i Týbbiye Þehitleri 174 Ticaret ve Sanayi Odasýnda Müteþekkil Ýstanbul Ýktisad Komisyonu Tarafýndan Tanzim Olunan Rapor. 29 Kânunsani Teþrinisani TKP nin Komünist ve Ýþçi Partilerinin Konferansý Üstüne 396 Tokat Vilâyeti Sýhhî ve Ýçtimaî Coðrafyasý 184 Toplumsal Yapý Araþtýrmalarý (Ýki Köy Çeþidinin Mukayeseli Tetkiki) 410 Tövbekâr Fahiþeler 295 Tuhfe-i Hattatîn 438 Tuz 74 Türk Boðazlarý 430 Türk Büyükleri veya Türk Adlarý 141 Türk Edebiyatýnda Þehr-engizler ve Þehrengizlerde Ýstanbul 211 Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme 62 Türk Halý Desenleri / Turkish Carpet Designs, Sümerbank Halý Albümü 395 Türk Halkedebiyatý Ansiklopedisi 275 Türk Hekimleri Biyografisi 188 Türk-Ýngiliz Münasebetlerinin Baþlangýcý ve Geliþmesi ( ) 379 Türk Ýnkýlâbý Yahut Þark ve Garp 274 Türk Ýþlemeleri 18 Türk Kleopatrasý / Polemikler ve Çevirmeler 305 Türk Kömürünü Bulan Türk Uzun Mehmet 483m Türk Musikisi Antolojisi 355 Türk Nüktecileri 96 Türk Ruhu 290 Türk Sanatý Tarihi Araþtýrma ve Ýncelemeleri 110 Türk Silahlý Kuvvetlerinde 55 Yýl 11 Ay 491 Türkçe Plaklarýn Esamisi No: Die Türkei Von Heute 151 Türkiye Büyük Millet Meclisi Aza-yý Muhteremesine Açýk Mektub, Þarki Anadolu Demiryollarý Cebhesinde Amerikalýlar! Türkiye - Coðrafi ve Sosyal Araþtýrmalar 53 Türkiye Cumhurbaþkaný Celal Bayar ýn Yugoslavya Seyahat Hatýralarý 327 Türkiye Cumhuriyeti Hüdâvendigâr Vilâyeti Meclis-i Umumîsi Üçüncü Devre-i Ýntihâbiye-Ýkinci Ýctimâ, 20 Kanun-ý evvel Þubat 1340 Zabýtnâme-i Müzâkerâtý Mecmuasýdýr 118 Türkiye Ýktisadiyatýnda Ormancýlýðýn Yeri ve Ehemmiyeti 78 Türkiye Ýskân Coðrafyasý Kýr Ýskâný (Köy altý Ýskân Þekilleri) 230 Türkiye Muallimler Birliði Ýrþâd Programý 93 Türkiye Ormancýlýðý ile Ýlgili Tarihî Vesikalar ( ) 333a Türkiye Ormancýlýðý ile Ýlgili Tarihî Vesikalar ( ) 333b Türkiye Ormancýlýðýnýn Mevzuatý, Tarihi ve Vazifeleri

8 Türkiye Petrol Madenleri 65 Türkiye Senozoik Çaðlarýnda Fosil Ýnsan Formu Problemi ve Biyostratigrafik Dayanaklarý 393 Türkiye Þurayi Âlîsi Supréme Conseil de Turquie 57 Türkiye de Beþ Sene 43 Türkiye de Beþ Yýl 44 Türkiye de Bulunan Bazý Minerallerin Renkli Tablolarý 63 Türkiye de Genel Kolluk Teþkil ve Görevlerinin Geliþimi 250 Türkiye de Kim Kimdir Türkiye de Nalbantlýk 83 Türkiye de Orman Korumasý ve Orman Entomolojisi Hakkýnda Görüþler 77 Türkiye de Siyasi Dernekler II 303 Türkiye de Sosyalizm Hareketleri ve Sosyalist Hilmi 278 Türkiye de Zabýta, Tarihi Geliþim ve Bugünkü Durum 249 Türklerin Þarlok Holms u Aman Vermez Avni 146 Türkün Yeni Âmentüsü 13 Türk ün Yeni Dili 469 Uçaksavar Topçu Okulu 39 / 6 Dönem Yedek Subay Albümü 321 Umûr-ý Nafýaya Aid Mecmua-i Mukâvelât 102 Urartu Kemerleri 55 Usûl-i Tenkid 466 Usûl-i Teþhis-i Serirî 173 Vagon Penceresinden 216 Vâridât-ý Süleyman Çedikçi Süleyman Çelebi (Ruhundan Ýlhamlar) 48 Varlýk Vergisi Faciasýnýn Neticelerinden Taranto Bezmen Dâvasý 427 Verem Kabil-i Þifadýr 187 Vie de Nasreddine Hodja 103 Le visage nouveau de la Turquie 289 Voyage Pittoresque de Constantinople et des Rives du Bosphore 240 Der Weg Zur Freiheit Yað Kandili 483a Yanýk Efe 483d Yanmýþ Adam 146 Yaþayan Ölü 483e Yavrukurt Kýlavuzu 279 Yazma 72 Yedek Subay Okulu 322 Yemen Notlarý 52 Yeni Belediye Ýmtihan Suallerine Göre Tertip Edilmiþ Ýkinci Tabý Þoför Ýmtihaný 244 Yeni Galatât 125 Yeni Harflerle Yazý Dersi Yeni Türk Alfabesi Ýmlâ ve Tasrif Þekilleri 49 Yeni Türkiye 229 [Yeni] Türkiye / Avrupa ya Giden Yol 316 Yeni Türkiye de Kadýn 218 Yeniçeriler 422 Yeþil Göller Diyarý, Ýsveç te Bir Tedkik Seyahati Koðuþ 23 Yýldýznâme 195 Yollar Boyunca 399 Yürükler ve Köylülerde Hikâyeler Masallar 258 Yüz Sene Yaþamak Ýçin, Bütün Kavâid-i Sýhhiye Yirmi Ýki Emirde Mündericdir 161 Zarurî Bir Açýklama Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Ýdare Kurulunun Ýstifamýz Dolayýsýyla Neþrettiði Broþüre Cevap 222 Zehirli Kucak 483j Zübdetü l Ferâiz 121 Zührevî Hastalýklardan Frengi, Bel Soðukluðuna Yakalanmamak Çaresi ve Yakalanmýþlarýn Tedavi Çareleri 171 Süreli Yayýnlar Ankara Çiçeklerinden Etlik 492 Aþiyan, Edebi, Ýlmi, Siyasi, Ýctimai, Fenni, Ahlaki Mecmua 139 Cumhuriyet in Milli Yas Sayýlarý 11 a-h Çanakkale, 5-18 Mart, Yeni Mecmua nýn Fevkalade Nüshasý 112 Dün ve Bugün Haftalýk Yakýn Tarih Mecmuasý, 33 Kurþun, Özalp Hadisesi Özel sayýsý

9 Foto Magazin 215 Harb Mecmuasý, Asker ve Muharebeden Bahseder Risâle-i Musavvere 113 Kýrkbirbuçuk Haftalýk Mizah Mecmuasý 405 Kulis 269 Muhamat, Dava Vekilleri Cemiyeti nin Vasýtai Neþr-i Efkarýdýr 143 Tan ýn Milli Yas Sayýlarý 10 a-f La Turquie Moderne, Revue D actualités 58 Ulus un Milli Yas Sayýlarý 9 a-m Ulus un Milli Yas Yýldönümleri 12 a-h Efemera, icazetname, harita, fotoðraf, albüm [FOTOÐRAF ALBÜMÜ], 339 [1923] Senesi Bursa Askeri Lisesi Sýnýf 3 Talebeleri 100 [HARÝTA], Rumeli Haritasý 412 [HARÝTA], War Office, 1915 Yýlý Anadolu Haritasý, Batý Anadolu 411 [HARP CERÝDESÝ] Vardar Ordusu nun Harp Ceridesi, Eylül Nisan 1329 [ ] 413 Haza Ýcâzet-i Hâfýz Ahmed Hamdi b. El-hâc El-hâfýz Hüseyinü l-hüsniü l-ýpekî; 119 Ýcâzet-i Abdullah Efendi b. Yusuf Efendi b. Süleyman Efendi b. Hasan Efendi Vakþî 120 [MEKTUP], Osmanlý Ýttihâd ve Terakkî Cem iyeti Mekke-i Mükerreme Hey et-i Merkeziyesi nin Osmanlý Ýttihâd ve Terakkî Cem iyeti Merkez-i Umumîsi Cânib-i Âlîsine Yazdýðý Mektup 101 Mirya Dýtei, Albumi Solnia Rossii [Rus Çocuklarý Albümü] 408 Nutuk Muhtevasýna Aid Vesaîk 1b OTHMAR PFERSCHY, Fotoðrafla Türkiye / La Turquie en Image /Turkey in Pictures,/ Die Turkei im Bild 59 KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre) A.ÞEVKET 319 ABDURRAHMAN NAFÝZ 306 ADASAL, RASÝM 170 AGOB HOCA 467 AÐAOÐLU, SAMET 228 AÐAT, NÝLÜFER 308 AHMET NAÝM 483-m AHMED NAZMÝ 152 AHMED NEDÝM 210 AHMED RASÝM 208 AKALIN, DOKTOR BESÝM ÖMER PAÞA 185; 186; 187 AKBULUT, RÜKNETTÝN 463 AKIN, EDÝP 419 AKOK, MAHMUT 287 AKSU, LÜTFÝ 177 ALANGU, M. TAHÝR 19 ALÝ HAYDAR MÝTHAT 291 ALÝ NUSRET 200 ALÝ SEYDÎ 124 ALPAR, ÝHSAN ALÝ 491 ALYOT, HALÝM 249 ANDONYADÝ, TOME 130 ANDREASYAN, HRAND D. 363 ARAN, SADRÝ 82 ARIKOÐLU, DAMAR 4 ARSEVEN, CELAL ESAD 401 AÞIK GARÝP 136 AÞIK ÖMER 137 AÞKUN, VEHBÝ CEM 262; 263 ATAK, SADIK 219 ATALAY, BESÝM 62; 141 ATAÞ, MUSA 458; 459; 460 ATATÜRK, GAZÝ MUSTAFA KEMAL 1 a, b; 2; 3 ATAY, FALÝH RIFKI 252 ATILCAN, ÝHSAN COÞKUN 365 AUGUSTUS 286 AVANZADE MEHMED SÜLEYMAN 485; 486 AYAYDIN, N. 183 AYDIN, ORHAN 447a AYNÝ, MEHMED ALÝ 24 BABINGER, FRANZ 149 BADEN-POWELL 283 BALTACIOÐLU, ISMAYIL HAKKI 444; 445 BANZ, CARL 168 BARAN, REÞÝD 483-l 114

10 BARLAS, H. UÐUROL 106; 346 BAÞBUÐ, SEMÝHA 18 BAÞOÐLU, MUZAFFER ÞERÝF 409 BAYUR, HÝLMÝ KÂMÝL 375 BEDROS ZEKÝ 265 BEKÝR B. ÖMER NÝZAMÝ 142 BELÝÐ, MAHMUD 242 BENEDICT, P. 53 BERNARD, K. A. 461 BERNHARD, R. 76 BÝLGE, KÝLÝSLÝ MUALLÝM RÝFAT 46; 439; 440 BÝLSEL, CEMÝL 430 BÝZET, GEORGES 386 BORAL, ZÝYA 483-e BORAN, BEHÝCE SADIK 410 BOYAR, S. PERTEV 248 BOYSAN, MAZLUM 175 BÖLSCHE, WILHELM 388 BÖLÜKBAÞI, RIZA TEVFÝK 108 BÖLÜKBAÞI, OSMAN 222 BULUTAY, BAYRAMOÐLU KÂZIM 165 BUTAK, BEHZAD 442 a-c CELÂL EDÝB 483-m CEMAL PAÞA 40; 41 CEMÝYET-Ý TIBBÝYE-Ý OSMANÝYE 172 CHRISTIANSEN-WENIGER, F. 392 CORLIEU-JOUVE 107 CREASY, EDWARD S. 337 ÇANGA, SADRETTÝN 456 ÇAPANOÐLU, MÜNÝR SÜLEYMAN 278; 372; 373 ÇAVDARLI, RIZA 295 ÇELEBÝOÐLU, CELAL ABDÝ 181 DAÐLI, M. YAHYA 255 DANÝÞMEND, ÝSMAÝL HAMÝ 225 DEMÝRCÝOÐLU, YUSUF ZÝYA 258 DEMÝRHAN, PERTEV 198 DERMAN, EMÝN 190 DERSO 245 DERVÝÞ RUHULLAH 203 DÝNO, ABÝDÝN 297 DOLLOT, PAR LOUÝS 17 EBÛ S-SÜREYYA SAMÝ 146 EDMON, MARBÝS 196 EFE, NECDET RÜÞTÜ 96 EFEMÝYANÝDÝ, BURDURLU YORGAKÝ 98 ELDEM, HALÝL ETEM 431 ELÝÇÝN, EMÝN TÜRK 274 EMRULLAH 156 ERCÜMENT EKREM 311 ERDEM, FETHÝ 188 ERDOÐAN, BEKÝR SITKI 298 ERDOÐDU, ÞEREF 414 EREL, ÞERAFEDDÝN 50 ERGÝN, OSMAN NURÝ 28; 29; 30; 31 ERGÝNBAÞ, DOÐAN 309 ERGUN, SADETTÝN NÜZHET 307; 355 ERÝMEZ, SALÝH 312 ERÝNÇ, YUSUF SURURÝ 483-d, f ERMENÝ PATRÝKHANESÝ KOMÝSYONU 267 EROL, MÝNE 443 EROL, OÐUZ 288 EROL, SAFÝYE 27 ERTUÐ, HASAN REFÝK 229; 371 ES, HÝKMET FERÝDUN 45 ESENDAL, MEMDUH ÞEVKET 417 ESÝN, EMEL 384 ESMER, AHMET ÞÜKRÜ 229 EVLÝYAGÝL, NECDET 26 EYÝCE, SEMAVÝ 206 EYUBOÐLU, BEDRÝ RAHMÝ 73; 74 EYÜBOÐLU, S. 349 EYUP BÝN ABDULLAH 488 FEYZULLAH 121 FINDIKOÐLU, ZÝYAEDDÝN FAHRÝ 223; 345; 366 FÝKRÝ TEFÝK 243; 244 FÝLÝZTEKÝN, HALÝD 125 FUAT, SALAHATTÝN 400 FUZULÝ 47 GALUPPÝ, PASQUALE 135 GARNÝER, FLORAN 197 GAZÝMÝHAL, MAHMUT RAGIB 356; 357; 358 GERÇEKSÖZ, ÝSMAÝL 462 GLAZEBROOK, PHILIP 350 GOODWÝN, JAMES 221 GÖKÇEN, ÝBRAHÝM

11 GÖKOÐLU, AHMET 338 GÜCÜYENER, MUALLÝM FUAT 39 GÜLEKLÝ, NURETTEN CAN 61 GÜLER, CEMAL NADÝR 313 GÜNTEKÝN, REÞAT NURÝ 292 GÜROL, ABDÜLKADÝR 36 GÜVEN, FERÝT CELAL 483-g HAFIZ DERVÝÞ ABDÜLKADÝR B. MEHMED 476 HAKKI BAHA 466 HANER, CENGÝZ 174 HARÝCÝYE VEKALETÝ SÝYASÝ ÝSTÝH- BARAT BÜROSU 385 HASPELS, DR. C. H. EMÝLÝE 54 HEKÝMBAÞIZADE MUHÝDDÝN 179; 180 HÝRSCH, ERNST E. 348 HOURTICQ, LOUIS 301 HÜBER, REINHARD 316 HÜNALP, AYHAN 300 HÜSEYÝN HAKKI 202 HÜSEYÝN KÂZIM KADRÝ 28; 140 HÜSEYÝN RÝFAT 477 HÜSEYÝN YUSUF 164 IRMAK, ASAF 79 ISPARTALI ZEYNEL ABÝDÝN 160 IÞITMAN, TARIK ZÝYA 344 Ý. Ö. 296 ÝBRAHÝM NAMÝ 257 ÝBSEN, HENRÝK 483-b ÝÇSEL, NÂZIM 302 ÝFFET HALÝM 218 ÝLHAN, ZEYNEL 217 ÝMADEDDÝN TARSUSÎ 465 ÝNAL, ÝBNÜLEMÝN M. KEMAL 104; 105 ÝNCÝCÝYAN, P. Ð. 363 ÝPÞÝROÐLU, M. Þ. 349 ÝSHAK REFET 447a ÝTÝCÝKAVA 199 KAÐITÇI, MEHMET ALÝ 320 a-b KANSU, YAVUZ 111 KARAL, ENVER ZÝYA 229 KARATAY, BAHA VEFA 35 KARLIDAÐ, ABDULLAH CEVDET 478; 479; 480; 481 KARS LÝSESÝNDEN YETÝÞENLER CEMÝYETÝ 351 KAYGUSUZ, BEZMÝ NUSRET 471 KAYMAKAM MEHMET 238 KELÈN 245 KELMPERER, GEORG 173 KEKLÝK, NÝHAT 34 KEMALEDDÝNE CHUKRU 103 KERÝM SADÝ 305 KIRIMÝZÂDE AHMED REÞÝD 133 KIZILDAÐLI, S. 183 KÝRAMETTÝN 306 KÝREEV, H. G. 205 KOCABAÞ, HÜSEYÝN 253 KOÇAÞ, SADÝ 14; 15 KOÇU, REÞAD EKREM 420; 421; 422; 423; 424 KOHEN, MOÝZ bkz. TEKÝN ALP KOMAN, M. MES UD 429 KORKMAZGÝL, HASAN HÜSEYÝN 71 a-j KORYÜREK, ENÝS BEHÝÇ 48 KOÞAY, HAMÝT ZÜBEYR 192; 287; 447a, b KOZANOÐLU, APTULLAH ZÝYA 66; 67; 68; 69; 70 KÖPRÜLÜ, M. FUAD 275 KUBALI, HÜSEYÝN NAÝL 446 KURAT, AKDES NÝMET 379 KUTLUK, HALÝL 333 a-b KÜLÇE, SÜLEYMAN 376 LAMRES 201 LEBLANK, MORÝS 148, LE BON, GUSTAVE 479; 480 LE GOURIADEC, LOIC 483-j LEVEND, AGAH SIRRI 211 LOKMAN, KEMAL 65 LUKAS 212 M. P. 296 M. ÞEFÝK 318 MADEN, RAGIP ZÝYA 165 MAHDUMKULU 140 MAHMUD HAKKI 162 MAKAROF 153 MALLOUF, N. 475 MAMBOURY, ERNEST 270; 271; 272; 273 MANSUR, F. 53 MARDÝN, EBUL ULÂ

12 MC LEAN, THO. 220 MEHMED ALÝ KASIM 171 MEHMED EÞREF 254 MEHMED FAHRÝ PAÞA 178 MEHMED RÜÞTÜ 163 MELLÝNG, M. 240 MEMDUH ÞEVKET 239 MERAL, ÞÜKRÜ 184 MESLÝER, JEAN 481 MÝNNETOÐLU, ÝBRAHÝM 216 MORAN, AHMED VAHÝD 129 MORKAYA, BÜRHAN CAHÝT 261 MUALLÝM VE MUHARRÝR SEDAT 452 MUSACALIZÂDE MEHMED SAÝD 465 MUSLUOÐLU, A. SAMÝ 468 MUZAFFER 436 MÜÇTEBA SELÂHATTÝN 483-a MÜMTAZ 317 MÜNÝF FEHÝM 310; 311 MÜSTAKÝMZADE SÜLEYMAN SADED- DÝN EFENDÝ 438 MÜSTECABÝZÂDE, ÝSMET 123 NAMIK KEMAL 167 NEFESZADE ÝBRAHÝM 439 NURÝ 122 NURÝ BEKÝR 169 ODYAN, YEDVARD 147 OÐUZKAN, A. FERHAN 217 OKÇU, SALAHADDÝN 483-c OKDAY, ÝSMAÝL HAKKI TEVFÝK 332 OKUR, HAFIZ YAÞAR 6 OKUTAN, ÖMER 232 OKYAR, OSMAN 229 ONAN, NECMETTÝN HALÝL 47 ONAY, AHMET TALAT 339; 340 ONBULAK, SÝNAN 381; 382 ORAMAN, NAÝL 81 ORANLI, ZÝYA 7 ORHAN KEMAL 23 ORTAÇ,YUSUF ZÝYA 97 OZANSOY, FÝKRET 393 ÖKTEM, BURHANETTÝN 83 ÖMER AZMÝ B. MEHMED EL-SAMSUNÎ 134 ÖMER HAYYAM 477; 478 ÖNER, K. 193 ÖRÝK, NAHÝD SIRRI 341 ÖZ, TABAKOÐLU SÜLEYMAN NURÝ 449 ÖZBEL, KENAN 482 a-m ÖZCAN, NÝHAT 33 ÖZDEMÝR, HAYDAR 432 ÖZDEN, ÂKÝL MUHTAR 183 ÖZER, KEMAL 433; 434; 435 ÖZGEN, HÝLMÝ 399 ÖZGÜDEN, TURGUT 389 ÖZKAYMAK, KEMAL 335 ÖZTUNA, YILMAZ 111 PAKALIN, MEHMET ZEKÝ 454 PASKOL-MORO, JORJ 161 PERE, NURÝ 441 PFERSCHY, OTHMAR 59 PINAR, SELÂHADDÝN NEVZAD 487 PITTARD, EUGÈNE 289 PÝRÝ REÝS 407 POIDEBARD, ANTOIN 144 RAMSAY, WILLIAM M. 416 RAÞÝT RIZA 483-g REDHOUSE, SIR JAMES W. 403; 404 RENE VERNEAU, RENE 387 REY, EKREM REÞÝT 455 RIFAT OSMAN 330 RONART, STEPHAN 151 S. TEVFÝK 95 SABAHATTÝN ALÝ 299 SÂDÝÝ ÞÝRAZÝ 46 SAFÝ 13 SAFRANBOLU ÝNKILÂBI YAYMA KOMÝTESÝ 347 SAÐLAM, TEVFÝK SALÝM 173 SAÐMAN, ALÝ RIZA 284 SAÝD PAÞA 157; 158 SAMANCIOÐLU, KEMAL 342; 343 SANAL, HAYDAR 359 SANDERS, LÝMAN VON 43; 44 SARÇ, ÖMER CELAL 229 SAYAR, AHMET MÂLÝK 64 SAZ, LEYLÂ 88 SCHLICKLIN, JEAN 207 SCHMITSCHEK, ERWIN 77 SERGÝCÝ, SÜLEYMAN 231 SERVER ZÝYA

13 SÝMAVÝ, SEDAT 189; 369 SÝYAVÜÞGÝL, SABRÝ ESAT 229 SOÐUCALI, ÞEVKET 437 SU, KÂMÝL 260 SUYOLCUZADE MEHMED NECÝB 440 SÜMERBANK 394 SÜPHANDAÐLI, SABRÝ 426 SÜYEV, MÝTHAT 176 ÞAHÝDÎ ÝBRAHÝM DEDE 490 ÞAHÝNGÝRAY, ÖZEK 16* ÞAHÝNGÝRAY, ÖZEL 328 * ÞANDA, HÜSEYÝN AVNÝ 304 ÞAPOLYO, ENVER BEHNAN 8 ÞEHÝDOÐLU, SÜREYYA 367 ÞEMSEDDÝN SAMÝ 402 ÞENSÖZ, SERMET 111 ÞÝKÂRÝ 428 TÂCÝ-ZÂDE SA DÎ ÇELEBÝ 233 TANRIKUT, ASAF 52 TANPINAR, AHMET HAMDÝ 229; 418 TANRIÖVER, HAMDULLAH SUPHÝ 51 TANSU, SAMÝH NAFÝZ 470 TANYU, HÝKMET 415 TAÞER, SUAT 37 TAÞYÜREK, O. A. 55 TAYLANER, SUNGAR 60 TEKÝN ALP 290 TEKÝNALP, MUNÝS bkz. TEKÝN ALP TEPLY, KARL 150 TEVETOÐLU, DR. FETHÎ 5 THURMAN, JOHN 284 TIÐLI, ERHAN 21 TOKADÎZÂDE ÞEKÝB 92 TOKER, METÝN 326 TOKGÖZ, AHMET ÝHSAN 370 TOLUNAY, MÝTHATALÝ 75 TONGUR, HÝKMET 250; 251 TOPRAK, BURHAN 301 TOSUN, OSMAN 392 TÖKÝN, FÜRUZAN HUSREV 276 TRONTON, PUKÝN, 208 TUKSAVUL, MUAMMER 209 TUNA, ORHAN 229 TUNAYA, TARIK Z. 229 TUNCER, CELÂL 483-h TUNÇDÝLEK, NECDET 230 TÜMAY, SAFDER MELÝH 380 TÜRK, CEZMÝ 175 TÜRK COÐRAFYA KURUMU 474 TÜRK TRAKTÖR FABRÝKASI 22 TÜMERTEKÝN, E 53 UÇUK, CAHÝT 484 UÐUR, M. FERÝD 429 UNAT, FAÝK REÞAD 94 UNAT, NERMÝN ABADAN 398 UNAT, YUNUS NÜZHET 483-k URAZ, MURAT 473 US, HAKKI TARIK 374 US, MEHMED ASIM 204 USMAN, MAZHAR OSMAN 182 UÞAKLI, ÖMER BEDRETTÝN 25 UZUNÇARÞILIOÐLU, ÝSMAÝL HAKKI 406 ÜLGENER, SABRÝ 229 ÜLKEN, HÝLMÝ ZÝYA 293; 294 ÜLKÜCAN, AKÝLE 192 ÜLMEN, CEVAT 154 ÜNÜVAR, ÝHSAN 364 ÜNÜVAR, VEYSEL 264 ÜNVER, A. SÜNEYL 183; 191; 454 ÜSKÜDARÝ, FARUK 457 VACHEROT, ETÝENNE 38 VADA, A. CABÝR 448 VARDAR, GALÝB 470 VURAL, FÝKRET 80 YALÇIN, HÜSEYÝN CAHÝT 38 YAY, SAÝM 483-n YAZMAN, ASLAN TUFAN 397 YAZMAN, M ÞEVKÝ 20 YEÐTAÞ, HACI BEYZÂDE AHMED MUHTAR 451 YENÝSEY, FÂZIL 453 YETKÝN, SUUT KEMAL 109 YILDIRIM, BEDRÝ 483-i YÝÐÝTBAÞ, M. SADIK 352; 353; 354 YÝÐÝTOÐLU, ALÝ KEMAL 78 YÜCEL, CAN 72 YÜCEL, HASAN ÂLÝ 229 ZÝYA PAÞA 166 ZÝYA ÞAKÝR

Mahalle Telefon Rehberi

Mahalle Telefon Rehberi Mahalle Telefon Rehberi Onaylayan Administrator Cuma, 05 Mayýs 2006 Son Güncelleme Cuma, 05 Mayýs 2006 Soyadý, Adý Ev Telefonu 0 454 Cep Telefonu AKSOY ÝBRAHÝM MESUT 3142458 AKTAY BÝROL BULANCAK 3183909

Detaylı

219. SADIK ATAK (Em. Kur. Alb.), Bir Komutan dan Anýlar Orgeneral Yakup Þevki Sübaþý; Ayyýldýz Matbaasý, Ankara, 1977, 27 s., 14x19,5.

219. SADIK ATAK (Em. Kur. Alb.), Bir Komutan dan Anýlar Orgeneral Yakup Þevki Sübaþý; Ayyýldýz Matbaasý, Ankara, 1977, 27 s., 14x19,5. 218. ÝFFET HALÝM, Yeni Türkiye de Kadýn; Hakimiyeti Milliye Matbaasý, Ankara, 1933, 60 s., 14x20. Yazar, kitabýnda kadýnýn Türkiye deki yerini, Yeni Türkiye de Kadýn, Bir Hak Üzerinde Düþünceler ve Kadýn

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

XII. ANKARA ESKÝ KÝTAP MEZADI. Antika ve Nadir Kitaplar, Harita ve Efemera. Sanat Kitabevi. Sahaf / antiquarian bookseller

XII. ANKARA ESKÝ KÝTAP MEZADI. Antika ve Nadir Kitaplar, Harita ve Efemera. Sanat Kitabevi. Sahaf / antiquarian bookseller XII. ANKARA ESKÝ KÝTAP MEZADI Antika ve Nadir Kitaplar, Harita ve Efemera Sanat Kitabevi Sahaf / antiquarian bookseller Yöneten: Sami Önal - Suavi Aydýn 25 Haziran 2006 Pazar Saat: 13. 00 Mülkiyeliler

Detaylı

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( )

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( ) Seda DUNBAY Avukat Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı (1876-1995) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 BÖLÜM I Parlamento Üyeliğinin Tarihsel ve Siyasal Olarak

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

FELSEFE ADAY ORT SAP FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ TÜRKÇE TARÝH COÐRAFYA ADAY ORT SAP GNL GRP TÜR ADAY ORT SAP

FELSEFE ADAY ORT SAP FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ TÜRKÇE TARÝH COÐRAFYA ADAY ORT SAP GNL GRP TÜR ADAY ORT SAP OKULUN KODU VE ADI SAYILARI ÖN FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ KÇE TARÝH COÐRAFYA 11017 ADALAR HEYBELÝADA H.R.GÜRPINAR LÝSESÝ 34 1 3316 34 2914 34 4451 34 3836 34 4369 34 4378 34 4823 34 3920 34 3429 32 4184 32 3838

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

(2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR

(2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR (2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR NO KURUM BAKANLIK ADI SOYADI KADRO ÜNVANI GÖREV YERİ NO HİZMET SÜRESİ 1 A0559 ABDULLAH YILMAZ BİLGİSAYAR

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ Sığır Desteği Alacak İşletmeler KÖYÜ: ÇAKILLI Sayısı AHMET POYRAZ 5008125 32069181796 2 2 0 2.00 0.00 AHMET POYRAZ İŞLETMESİNDE ANAÇ SIĞIR DESTEĞİ HAKEDEN SIĞIRLAR TR50249828 14.09.2010 Destek Alır TR50145279

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu. HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Yeşim ÇELİK ycelik@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA Lisans 90, ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT Lisans 90,1010

Son Gönderme Tarihi : SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA Lisans 90, ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT Lisans 90,1010 : : : Normal : : 23.08.2011 - Son Gönderme Tarihi : 07.09.2011 : 150 : 00000986774 1 SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA 26.09.1986 Lisans 90,3530 2 ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT 12.12.1979 Lisans 90,1010 3 EMRAH KILINÇ

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

İlk Müracaat Yeri : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İlk Müracaat Yeri : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İkinci Müracaat Yeri : Adana Valiliği Adana Bölge Müdürlüğü İsim : Rıfat KALKAN İsim : Burhan TERZİOĞLU Adres : İnönü Cd. No:65 Seyhan/ADANA Adres : Adana Valiliği Tel : 0 322 352 57 22-359 91 72 Tel :

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 6 7 Kasım 2015, Antalya P r o g r a m Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 11-12 Kasım 2016, Antalya PROGRAM Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108

Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108 VIII. BÖLÜM HAT SAN ATINDAN ÖRNEKLER 107 Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108 Resim 115- Hattat Halim Bey e ait Azapkapý Sokollu Camii kubbe yazýsý. Resim

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ 224 AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ Aðlayan Vakýf Eserleri Sergisi Tarihimizde çok önemli roller üstlenmelerine raðmen bazý vakýf eserlerimiz günümüzde oldukça kötü haldedir. Bu eserlerin tespiti, yeniden

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

:13:43 1

:13:43 1 2014-2015 II. Dönem AL - 9. Sınıf / C Şubesi ORTAK SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ 409 RAMAZAN YILMAZ BİYOLOJİ 409 RAMAZAN YILMAZ DİL VE ANLATIM 409 RAMAZAN YILMAZ KİMYA 409 RAMAZAN YILMAZ MATEMATİK 409

Detaylı

ŞÜKRÜ ELÇİN 1. 1 Bilgilerin tamamı bizzat kendisinden alınmıştır.

ŞÜKRÜ ELÇİN 1. 1 Bilgilerin tamamı bizzat kendisinden alınmıştır. ŞÜKRÜ ELÇİN 1 Halk edebiyatı bilim adamı, öğretim üyesi, 23.9.1912 tarihinde Florina da doğdu. Babası Mehmed oğlu Murad, annesi Ayşe Elçin dir. Baba soyu, Germiyan-Kütahya dan Rumeli ye geçen Çelenklioğlu

Detaylı

KALKINMA KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ. No İl Kurum Adı Adı Soyadı Unvanı

KALKINMA KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ. No İl Kurum Adı Adı Soyadı Unvanı No İl Kurum Adı Adı Soyadı Unvanı 1. Zonguldak Çaycuma Kaymakamlığı Serkan KEÇELİ Kaymakam 2. Zonguldak Zonguldak İli Arı Yetiştiriciler Birliği Selahattin GÜNEY Başkan 3. Zonguldak Zonguldak Kent Konseyi

Detaylı

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._)

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._) ف letme (Adet) Alan Hesaplanm BALIKESفR فLف BفGADفا فLاESف 2014 YILI ANAا SIذIR DESTEKLEMESف فCMAL 2 (فL ضZET HAK EDفق LفSTESف) Etçi Etçi Alan Hesaplanm ANAا SIذIR DESTEKLEMESفNDEN FAYDALANAN Hesaplanm

Detaylı

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ İlçe Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf Nilüfer Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI Bakırköy 6 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/KİLİTBAHİR KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/ADNAN KAHVECİ BULVARI KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/BEYAZ LALE KÖYÜ/ATAKÖY 3-4-11. MAHALLESİ/ADNAN

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ SIRA NO ADI SOYADI BİRİMİ ÜNVANI. 1 TOLGA ERDEM ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör. 2 YEŞİM AHI ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör

ZİRAAT FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ SIRA NO ADI SOYADI BİRİMİ ÜNVANI. 1 TOLGA ERDEM ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör. 2 YEŞİM AHI ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör ZİRAAT 1 TOLGA ERDEM ZİRAAT 2 YEŞİM AHI ZİRAAT 3 HASAN ERSİN ŞAMLI ZİRAAT 4 FULYA ÖZDİL ZİRAAT 5 SÜREYYA ALTINTAŞ ZİRAAT 6 İLKNUR KORKUTAL ZİRAAT 7 ORHAN YÜKSEL ZİRAAT 8 ERHAN GEZER ZİRAAT 9 ALPAY BALKAN

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Toplantı Tarihi : 02.02.2016 KARAR 2016/005 01: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tek Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerin dilekçeleri Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TC SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU NELERİ KURUMU İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği KURTARMA SERVİSİ TAKIM -1 KURTARMA

Detaylı

14 Ocak 2004 Ceza Hukuku Açısından Hekim Sorumluluğu ve Hakları Doç. Dr. Yener ÜNVER

14 Ocak 2004 Ceza Hukuku Açısından Hekim Sorumluluğu ve Hakları Doç. Dr. Yener ÜNVER 2002 2003 30 Ekim 2002 Hasan Ali Yücel ve Tıp Tarihi Prof.Dr. Ahmet Güner SAYAR 20 Kasım 2002 Ölümünün 50.Yılında Türk Hekimlerini Anma Günü Prof.Dr. Ethem Akif Battalgil Doç.Dr. Hüseyin BALOĞLU Prof.

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa.

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa. 2014 2015 lise taban puanları 2015 'daki liselerin taban puanları, 2015 liseleri taban puanları, 2014 'daki liselerin taban puanları, 2014 liseleri taban puanları, 2014 lise taban puanları, 2015 lise taban

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

Bilgisayar Destekli Tasarım (Oksal 1-A) Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKGÜL ÖĞLE TATİLİ

Bilgisayar Destekli Tasarım (Oksal 1-A) Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKGÜL ÖĞLE TATİLİ Mühendislik Mekaniği Prof.Dr. Tolga ÖZTÜRK Meteoroloji ve Klimatoloji Fizik II Yrd.Doç.Dr. Feyza GÜZELÇİMEN Bilgisayar Destekli Tasarım Yabancı Dil II Okt. Nalan TUR II-A Beden Eğitimi II Okt. Orhun GÜNGÖRDÜ

Detaylı

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 MEHTAP YILDIRIM PF13140060 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 MEHMET

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm. Şengül Pehlivan H. Aytuğ Tokur

Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm. Şengül Pehlivan H. Aytuğ Tokur Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Cezmi Eraslan Prof. Dr. Mehmet Ersan Prof. Dr. Cüneyt Kanat Prof. Dr. Selma Yel Doç. Dr. Mevlüt Çelebi Doç. Dr. Hasan Mert Doç. Dr. Kenan Olgun Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm.

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ

T.C. YÜKSEKOVA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ T.C. YÜKSEKOVA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ SINAV NO 5361 SINAV ADI SINAV TÜRÜ ZABIT KATİPLİĞİ KPSS MRK.SNV PUANI KABUL RET 1 47 TAHİR ARSLAN LİSE NOTU

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Haydar Şahin Merkez Deniz Öztürk Merkez Refik Akın Ankara Şube Mustafa Karaman Antalya Şube Süleyman

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

Belge Almaya Hak Kazananın Belgenin Verilişine Belgenin

Belge Almaya Hak Kazananın Belgenin Verilişine Belgenin Sıra No T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ATATÜRK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ İli : İSTANBUL / SARIYER Sınav Dönemi : 2015 EYLÜL Merkezin Adı : ATATÜRK MESLEKİ

Detaylı

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan Herkese mutluluklar dileriz AVRUPADAKI KERMELIKLILERIN ISIM LISTESI size kolaylik saglayacak herkesi bulacaksiniz Eger isim listesinde isminiz yoksa hemen bize bildirin saygilarimla Erol kilinç a cok tesekkür

Detaylı

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI T A R T I Ş M A L I İ L M Î T O P L A N T I -Program / Davetiye- 22-23 Ekim 2016 Cumartesi - Pazar Cumartesi Sabah: Düzce Ü. Cumhuriyet Konferans Salonu

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU DAL KODU 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı