TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ Yüksek Lisans Tezi Tamer BOZKURT ANKARA

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ Yüksek Lisans Tezi Tamer BOZKURT TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Aynur YONGALIK ANKARA

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KAYNAKÇA... XI KISALTMALAR...XXXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK TELLÂLLIK, TELLÂLLIĞIN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI VE TELLÂLLIK SÖZLEŞMESİ 1 GENEL OLARAK TELLÂLLIK...3 I. ANLAMI, TANIMI VE TERMİNOLOJİ SORUNU...3 A - Anlamı ve Tanımı...3 B - Terminoloji Sorunu Mevzuatta...4 a) Türk Hukuku nda...4 b) İngiliz, Alman ve İsviçre Hukuku nda...6 aa- İngiliz Hukuku...6 bb- İsviçre ve Alman Hukuku Uygulamada Değerlendirme...10 II. MEVZUATTAKİ YERİ ve TÜRLERİ...10 A - Genel Olarak...10 B - Borçlar Kanunu...11 C - Türk Ticaret Kanunu...11 D - Türk Medenî Kanunu...11 E - Türkiye İş Kurumu Kanunu...12 F - Sigorta Murakabe Kanunu...12 G - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu..12 H 90 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname...13 III. TARİHÎ GELİŞİM...13 A - Türkiye de...13 B - Diğer Ülkelerde TELLÂLLIĞIN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI...16 I. GENEL OLARAK...16

4 II. TİCARÎ MÜMESSİLLİK...16 III. TİCARÎ VEKİLLİK...22 A - Genel Ticarî Vekillik...22 B - Seyyar Tüccar Memurluğu...23 IV. ACENTELİK...27 V. KOMİSYONCULUK...39 VI. TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU...46 VII. ADİ VEKÂLET TELLÂLLIK SÖZLEŞMESİ...56 I. KURULUŞU ve ŞEKLİ...56 A - Kuruluşu...56 B - Şekli...56 II. TARAFLARI...58 A - Genel Olarak...58 B - Birkaç Kişinin Birlikte Tellâl Olması...59 C - Tellâllık Yapamayacak Olanlar...60 III. KONUSU...61 IV. HUKUKÎ NİTELİĞİ...62 A - Genel Olarak...62 B - Öğretideki Görüşler...62 C - Hukukî Nitelikle İlgili Bir Sorun: Aktif Çaba Gösterilmesi Gerekip Gerekmediği...65 D - Görüşümüz...67 V. SONA ERMESİ...71 A - Genel Olarak...71 B - Son Bulma Halleri Aracılık Edilen Sözleşmenin Yapılması veya Yapılamayacağının Anlaşılması Sürenin Dolması Azil ve İstifa Ölüm Ehliyetsizlik İflâs...7 II

5 İKİNCİ BÖLÜM KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TİCARET İŞLERİ VE ADİ İŞLER TELLÂLLIĞI 4 TİCARET İŞLERİ İLE ADİ İŞLER TELLÂLLIĞININ TANIMI, KOŞULLARI ve UYGULAMA ALANI...77 I. TANIM ve TERMİNOLOJİ SORUNU...77 A - Ticaret İşleri Tellâllığı...77 B - Adi İşler Tellâllığı...77 II. KOŞULLAR...78 A - Ticaret İşleri Tellâllığı Olumlu Koşullar...78 a) Ticarî İşe Aracılık Edilmesi...78 b) Ücret...80 c) Meslek Edinme Olumsuz Koşullar...81 a) Müvekkiline Bağımlı Olmaması...81 b) Müvekkiliyle Olan İlişkisinin Devamlı Olmaması...82 c) Aracılığın Esnaf Arasında Olmaması...82 B - Adi İşler Tellâllığı Olumlu Koşullar...83 a) Adi İşe Aracılık Edilmesi...83 b) Bir Sözleşmenin Yapılması Olanağını Hazırlaması veya Sözleşmenin İcrasına Aracılık Etmesi...84 c) Ücret Olumsuz Koşullar...85 a) Müvekkiline Bağımlı Olmaması...85 b) Müvekkiliyle Olan İlişkisinin Devamlı Olmaması...86 c) Tellâllığı Meslek Edinmenin Zorunlu Olmaması...86 III. TİCARET İŞLERİ ve ADİ İŞLER TELLÂLLIĞININ UYGULAMA ALANI TİCARET İŞLERİ ve ADİ İŞLER TELLÂLININ TACİR SIFATI TİCARET İŞLERİ ve ADİ İŞLER TELLÂLININ TACİR YARDIMCILARI İÇİNDEKİ YERİ TİCARET İŞLERİ ve ADİ İŞLER TELLÂLLIĞININ TEMSİL İLE İLİŞKİSİ III

6 ve BU KONUDA KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR...91 I. TEMSİL YETKİSİ...91 II. ÇİFTE TEMSİL...92 III. TELLÂLIN KENDİ KENDİSİYLE İŞLEM YAPMASI ADİ İŞLER ve TİCARET İŞLERİ TELLÂLININ SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ ve HAKLARI...94 I. BORÇLAR...94 A - Her İki Tellâllık İçin de Ortak Olan Borçlar Genel Olarak Özen ve Sadakat Borcu...95 a) Genel Olarak...95 b) Özen Borcu...96 c) Sadakat Borcu Sır Saklama Borcu Talimatlara Uyma Borcu İşi Bizzat Yapma Borcu a) Kural b) İstisna aa - Alt Tellâllık bb - Alt Tellâl Atanmasının Koşulları aaa- Tellâlın Buna Yetkili Kılınması bbb- Alt Tellâl Atanmasının Koşullar Gereğince Zorunlu Olması ccc- Bu Konuda Bir Örf ve Âdetin Bulunması c) Borca Aykırılıktan Doğan Sorumluluk aa - Tellâl Bu Konuda Yetkili Değilse bb - Tellâl Bu Konuda Yetkili İse cc - Her İki Olasılıkta Müvekkilin Durumu Hesap Verme Borcu B - Ticaret İşleri Tellâlına Özgü Borçlar Genel Olarak Bordro Verme a) Bordro Verilmesini Gerektiren Haller aa- Karşı Taraf Biliniyorsa IV

7 aaa - Derhal Yerine Getirilmesi Gereken İşlemler bbb - Derhal Yerine Getirilmesi Gerekmeyen İşlemler bb - Karşı Taraf Bilinmiyorsa b) Bordro Verilmesini Gerektirmeyen Haller c) Bordro Verilmesi ve Bunun Sonuçları d) Değerlendirme Yevmiye Defteri Tutma a) Genel Olarak b) Yevmiye Defterini İbraz c) Yevmiye Defterini Tevdi d) Yevmiye Defteri ile İlgili Sorumluluk e) Değerlendirme Örneklerin Saklanması II. HAKLAR A - Ticaret İşleri Tellâlı Genel Olarak Ücret ve Masrafları İsteme a) Ücret aa) Koşulları aaa- Taraflar Arasında Sözleşmenin Kurulması bbb- Koşula Bağlanmış İşlemlerde Koşulun Gerçekleşmesi ccc- Bordro Verilmesi ddd- Tellâlın Faaliyeti İle Esas Sözleşmenin Kurulması Arasında Nedensellik Bağının Olması eee- İfa Aşamasında Ortaya Çıkan Sorunların (Kural Olarak) Ücret Alacağına Etkisinin Olmaması bb) Ücretin Borçlusu cc) Ücretin Miktarı b) Masraflar B - Adi İşler Tellâlı Genel Olarak Ücret ve Masrafları İsteme140 a) Ücret aa) Ücret Hakkının Kazanılması V

8 bb) Ücretin Miktarı cc) Ücretin Borçlusu b) Masraflar III. ÜCRET İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER A - Ücret ve Masraf İsteme Hakkının Düşmesi Tarafsızlığın İhlâli Dürüstlük Kurallarına Aykırılık B - Zamanaşımı Ticaret İşleri Tellâllığı Adi İşler Tellâllığı C - Aşırı Tellâllık Ücretinin İndirilmesi ARA DEĞERLENDİRME ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TELLÂLLIĞIN UYGULAMADAKİ FARKLI GÖRÜNÜMLERİ 10 GENEL OLARAK TAŞINMAZ TELLÂLLARI (EMLÂKÇILAR) I. GENEL OLARAK II. KAVRAM ve TANIM III. TAŞINMAZ TELLÂLLIĞI SÖZLEŞMESİ A - Şekli B - Konusu ve Kapsamı IV. TAŞINMAZ TELLÂLLIĞI MESLEĞİ ve BU KONUDAKİ DÜZENLEMELER A - Emlâkçılar Odasının Kuruluşu B - Emlâkçılar İçin Getirilen Mecburî Standartlar Tebliği C - İstanbul Emlâkçılar Odasının Genelgesi D - Emlâkçılara İlişkin Meslekî Teamüller V. DEĞERLENDİRME ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI (İŞ ve İŞÇİ TELLÂLLIĞI) I. GENEL OLARAK İŞ ve İŞÇİ TELLÂLLIĞI ve GELİŞİMİ II. İŞ ve İŞÇİ TELLÂLLIĞI KAVRAMI ve HUKUKÎ NİTELİĞİ A - Kavram ve Tanım VI

9 B - Hukukî Niteliği C - Mevzuattaki Yeri III. İŞ ve İŞÇİ TELLÂLLIĞI SÖZLEŞMESİ A - Şekli B İş ve İşçi Tellâllığı Sözleşmesinde İstisnaî Bir Durum: Ücret V. İŞ ve İŞÇİ TELLÂLLIĞI TÜRLERİ A - Özel İstihdam Büroları Özel İstihdam Bürosu Açabilme Koşulları a) Genel Olarak b) Başvuruda Bulunan Kişide Aranan Özellikler c) Türkiye İş Kurumu nun İncelemesi ve Faaliyet İzni d) Faaliyet İzninin Sona Ermesi/Erdirilmesi ve Yenilenmesi Özel İstihdam Bürolarının Yükümlülükleri Türkiye deki Uygulama ve Büroların İş Bulmadaki İşlevselliği Değerlendirme B - Tarım Sektöründe İş ve İşçi Tellâlları TİCARET BORSASI ARACILARI I. GENEL OLARAK II. BORSA ARACILIĞI TÜRLERİ A - Borsa Komisyoncusu B - Borsa Ajanı C - Borsa Simsarı Tanımı Hukukî Niteliği Koşulları Ücreti Yükümlülük ve Sorumlulukları a) Yükümlülükler b) Sorumluluklar SİGORTA PRODÜKTÖR ve BROKERLERİ I. GENEL OLARAK II. KAVRAM, TANIM ve UNSURLAR A - Kavram ve Tanım Sigorta Prodüktörü VII

10 2. Sigorta Brokeri B - Unsurlar Sigorta Prodüktörü a) Bağımsızlık b) Meslek Edinme c) Taraflara Göre Geçici Olma d) Temsil Yetkisine Sahip Olmama e) Aracılık Yapma f) Ücret Sigorta Brokeri a) Sigorta Ettireni Temsil Yetkisine Sahip Olma b) Bağımsızlık.211 c) Aracılık Yapma d) Ücret III. HUKUKÎ NİTELİK A - Genel Olarak B - Sigorta Prodüktörü Öğretideki Görüşler Görüşümüz C - Sigorta Brokeri IV. SİGORTA PRODÜKTÖRÜ VE BROKERİ OLABİLMENİN KOŞULLARI..221 A - Sigorta Prodüktörü Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler B - Sigorta Brokeri Genel Olarak a) Gerçek Kişiler aa) Türk Vatandaşı Olanlar bb) Yabancılar b) Tüzel Kişiler aa) Türk Tâbiiyetinde Olanlar bb) Yabancılar Brokerlik Faaliyeti ile İlgili Esaslar VIII

11 V. SİGORTA PRODÜKTÖRÜ VE BROKERİNİN YÜKÜMLÜLÜK ve SORUMLULUKLARI A - Genel Olarak B - Sigorta Prodüktörü Yükümlülükler a) Acentelik Yapamama ve Belirli Görevlerde Yer Alamama b) Doğru Bilgi Verme c) Temsil Yetkisine Sahip Olmama d) Sır Saklama e) Denetime Tâbi Olma f) Defter Tutma Sorumluluk C - Sigorta Brokeri Yükümlülükler a) Acentelik Yapamama ve Brokerlik Dışında Bir Ticarî Faaliyette Bulunamama b) Dürüst Hareket Etme c) Aracılık Görevini En İyi Şekilde Yerine Getirme d) Talimatlara Uyma e) Ödeme Yapamama f) Menfaat Temin Edememe g) Belli Kişileri Ortak Olarak Kabul Edememe ve Çalıştıramama h) Değişiklikleri Bildirme ı) Malî Tabloları Bildirme i) Portföy Sınırı j) Defter Tutma k) Meslekî Sorumluluk Sigortası Yaptırma l) Ticaret Unvanı ile İlgili Yükümlülük Sorumluluk VI. TÜRKİYE UYGULAMASI VII. DEĞERLENDİRME EVLENME TELLÂLLIĞI (EVLİLİK AJANSLARI) I. GENEL OLARAK II. TANIM IX

12 III. EVLİLİK AJANSLARININ TİCARET ŞİRKETİ OLARAK ÖRGÜTLENMESİ IV. EVLENME TELLÂLLIĞINDA ÜCRET ve ÜCRET ile İLGİLİ SORUNLAR A - Ücret Alacağı B - Tellâl Tacirin Ücret Alacağı (TTK m. 22) ile Borçlar Kanunu ndaki Eksik Borç Hükmü (BK m. 408) Arasındaki İlişki C - Evlenme Tellâlının Ücret Alacağını Kıymetli Evraka Bağlaması Durumu TAŞIMA İŞLERİ TELLÂLLIĞI I. GENEL OLARAK II. KARA TAŞIMACILIĞI A - Yolcu Taşıma İşlerinde Aracılık: Telefon Taksiciliği Genel Olarak Taksi Duraklarının Hukukî Niteliği Yargıtay 11. Hukuk Dairesi nin tarihli Kararı nın Değerlendirmesi B - Yük Taşıma İşlerinde Aracılar ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu III. DENİZ TAŞIMACILIĞI A - Genel Olarak B - Gemi Tellâlı (Shipbroker) Genel Olarak Kavram ve Tanım a) Kavram b) Tanım Faaliyet Gösterdiği Alanlar a) Navlun Sözleşmeleri b) Gemi Satış ve Kirası ile Diğer Alanlar C - Navlun Komisyoncusu (Freight Forwarder) SONUÇ ÖZET..265 SUMMARY EK X

13 I GENEL ESERLER K A Y N A K Ç A Akşit, Mustafa Cevat : İşletme Hukuku, İstanbul Akyazan, Sıtkı Akyol, Şener Akyol, Şener : Son İçtihatlarla-Gerekçeli-Notlu, Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara : Medenî Hukukla İlgili İsviçre Federal Mahkemesi Kararları (BGE 38 II- BGE 47 II), C. I, İstanbul 1980 (Anılış: Akyol, Federal Mahkeme). : Borçlar Hukuku Genel Hükümler I, İstanbul 1995 (Anılış: Akyol, Borçlar). Alver, Cemil : Ticaret Kanunu Genel Esaslar, Ankara Aral, Fahrettin : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, B. 5, Ankara Arslanlı, Halil : Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Umumî Hükümler, B. 3, İstanbul Arseven, Haydar : Sigorta Hukuku, B. 2, İstanbul Aslan, Yılmaz/ Şenyüz, Doğan/ Ergün, Mevci : İşletme Hukuku, B. 2, Ankara Arkan, Sabih : Ticarî İşletme Hukuku, B. 8, Ankara Atabek, Reşat : Sigorta İstihsal Organları Hukuku, İstanbul 1968 (Anılış: Atabek, İstihsal). Atabek, Reşat : Sigorta Hukuku, İstanbul 1950 (Anılış: Atabek, Sigorta). Ayhan, Rıza : Ticaret Hukukunun Genel Esasları, Ticarî İşletme Hukuku, Ankara Baktır, Selma : Ticarî İşletme Hukuku, B. 4, İzmir Birden çok eserinden yararlanılan yazarlara yapılan yollamalarda kullanılan kısaltmalar parantez içinde gösterilmiştir. XI

14 (Palandt), Bassenge, Peter/ Diederichsen, Uwe/ Edenhofer, Wolfgang/ Heinrichs, Helmut/ Heldrich, Andreas/ Putzo, Hans/ Thomas, Heinz : Kurz Kommentar, Bd. 7, Bürgerliches Gesetzbuch, 47. Aufl., München Başbuğoğlu, Tarık : Uygulamalı Türk Ticaret Kanunu, Açıklamalar-İçtihatlar, C. I, (m ) Ankara Başterzi, Süleyman/ Şuğle, Mehmet Ali : İstihdam ve Danışmanlık Hizmetlerinin Hukuksal ve Toplumsal Yönleri, Ankara Baştuğ, İrfan/ Erdem, Ercüment : Ticarî İşletme Hukuku, Ders Notları, Ankara Battal, Ahmet : Bankacılık Kanunu Şerhi, Ankara Baumbach, Adolf/ Duden, Konrad :Kurz Kommentar, Bd. 9, Handelsgesetzbuch mit Nebengesetzen ohne Seerecht, 17. Aufl., München und Berlin Berzek, Ayşe Nur : Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, B. 7, İstanbul Berki, Şakir : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara Becker, Herman (Çev. Dura, Suat) : İsviçre Medenî Kanun Şerhi, Borçlar Hukuku, II. Bölüm, Çeşitli Sözleşme İlişkileri, m , (Bern 1934), Ankara Bilge, Necip : Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, B. 3, Ankara Bilgişin, Şevket Memedali : Ticaret Hukuku Prensipleri, C. I, Ticaret ve Tüccar, B. 3, İstanbul Bilici, Nurettin : Vergi Hukuku, Genel Hükümler/Türk Vergi Sistemi, B. 11, Ankara Bozer, Ali : Sigorta Hukuku, Ankara XII

15 Bucher, Eugen : Obligationenrecht, Besondere Teil, 3. Aufl., Zürich Capelle, K, H. : Handelsrecht, Ein Studienbuch, (Ohne Gesellschafts und Seehandelsrecht), 5. Aufl., München Çağa, Tahir : Deniz Ticareti Hukuku, C. II, İstanbul Çağa, Tahir/ Kender, Rayegân : Deniz Ticareti Hukuku II, Navlun Sözleşmesi, B. 8, İstanbul Çeker, Mustafa : Yargıtay Kararları Işığında Sigorta Hukuku, B. 2, Adana Çevik, Orhan Nuri : Gerekçeli-İçtihatlı-Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Uygulanmasına İlişkin Mevzuat, B. 2, Ankara Dalamanlı, Lütfü/ Kazancı, Faruk/ Kazancı, Muharrem : İlmî ve Kazaî İçtihatlarla, Açıklamalı Borçlar Kanunu, C. IV, (m ), İstanbul Deryal, Yahya : Ticaret Hukuku, B. 6, Trabzon Dinçer, Selami/ Ayhan, Şefik/ Doğruer, Tarık/ Arıkan, Mehmet Emin : Esbabı Mucibeli, İzahlı ve İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, Ankara Doğanay, İsmail : Türk Ticaret Kanunu Şerhi, B. 4, Ankara Domaniç, Hayri : Ticaret Hukukunun Genel Esasları, B. 4, İstanbul Edgü, Ekrem : Ticaret Hukuku I, Umumî Hükümler, Ankara Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 8, İstanbul Erem, Turgut : Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Hukuku Prensipleri, C. I, Ticarî İşletme, B. 2, İstanbul XIII

16 Eriş, Gönen : Açıklamalı-İçtihatlı En Son Değişikliklerle Birlikte Türk Ticaret Kanunu, Ticarî İşletme ve Şirketler, C. I, B. 3, Ankara Feyzioğlu, Feyzi Necmeddin : Borçlar Hukuku, İkinci Kısım, Akdin Muhtelif Nevileri, C. I, B. 4, İstanbul Gautschi, Georg : Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Das Obligationenrecht, 2. Abteilung, 5. Teilband (Kreditbrief und Kreditauftrag, Mäklervertrag, Agenturvertrag, Geschäftsführung ohne Auftrag), Art , Bern Guhl, Theo : Das schweizerische Obligationenrecht, mit Einschluss des Handels und Wertpapierrechts, 9. Aufl., Zürich Günday, Metin : İdare Hukuku, B. 9, Ankara Gürsoy, Kemal Tahir : Borçlar Hukuku, Akdin Muhtelif Nevileri, Ankara Hatemi, Hüseyin/ Serozan, Rona/ Arpacı, Abdülkadir : Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul Hatemi, Hüseyin : Medenî Hukuka Giriş, B. 3, İstanbul Hirş, Ernst : Ticaret Hukuku Dersleri, B. 3, İstanbul Honsell, Heinrich : Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 6. Überarbeitete Aufl., Bern İlhan, Cengiz/ Güven, Onur : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Şerhi, İzmir İnal, Tamer : Ticarî İşletme Hukuku, İstanbul İmregün, Oğuz İmregün, Oğuz : Kara Ticareti Hukuku Dersleri (Genel Hükümler- Ortaklıklar- Kıymetli Evrak), B. 12, İstanbul 2001 (Anılış: İmregün, Kara Ticareti). : Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, B. 3, İstanbul 1995 (Anılış: İmregün, Genel İlkeler). XIV

17 İnan, Ali Naim : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 3, Ankara İpekçi, Nizam : Açıklamalı-İçtihatlı TTK Şerhi, Ticaret Şirketleri Tatbikatı (m ), C. I, B. 3, Ankara İzveren, Adil/ Franko, Nisim/ Çalık, Ahmet : Deniz Ticareti Hukuku, Ankara Jamieson, Andrew : Shipbrokers and The Law, London Jauering, Othmar : Bürgerliches Gesetzbuch Kommentar, 11. Aufl., München Kalpsüz, Turgut : Sigorta Prodüktörlerinin Hukukî Durumu, Ankara Kaneti, Selim : İsviçre Federal Mahkemesinin Borçlar Hukuku Kararları ( ), C. II, Özel Borç İlişkileri, Borç İlişkilerinde Yasaların Çatışması, Ankara Karahasan, Mustafa Reşit : Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. II, B. 2, İstanbul Karahan, Sami : Ticarî İşletme Hukuku, B. 12, Konya Karayalçın, Yaşar Karayalçın, Yaşar Kender, Rayegân : Ticaret Hukuku I. Giriş- Ticarî İşletme, B.3, Ankara 1968 (Anılış: Karayalçın, Ticaret). : Muhasebe Hukuku, B. 2, Ankara 1988 (Anılış: Karayalçın, Muhasebe). : Türkiye de Hususî Sigorta Hukuku I (Sigorta Müessesesi-Sigorta Sözleşmesi), B. 7, İstanbul Kender, Rayegân/ Çetingil, Erol : Deniz Ticareti Hukuku, Temel Bilgiler, B. 7, İstanbul Kılıçoğlu, Ahmet : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 4, Ankara XV

18 Kocayusufpaşaoğlu, Necip/ Hatemi, Hüseyin/ Serozan, Rona/ Arpacı, Abdülkadir : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, (İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme), C. III, B. 3, İstanbul Kubilay, Huriye : Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, B. 2, İzmir Kubilay, Huriye/ Göksoy, Yaşar Can/ Ayan, Özge/ Yıldırım, Ali Haydar : Türk Ticaret Kanunu, Ticarî İşletme (m ), İçtihatlar ve İsviçre Federal Mahkemesi Kararları, C. I, İstanbul Kuru, Baki/ Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder : Medenî Usul Hukuku, B. 15, Ankara Kuntalp, Erden/ Barlas, Nami/ Moralı, Ahu Ayanoğlu/ Işıntan Pelin Çavuşoğlu/ İpek, Mehtap/ Yaşar, Mert/ Koç, Sedef : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı na İlişkin Değerlendirmeler, İstanbul Mimaroğlu, Sait Kemal : Ticaret Hukuku, C. I, İşletme Hukuku, B. 3, Ankara Moroğlu, Erdoğan : Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, B. 7, İstanbul Oğuzman, M. Kemal/ Öz, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 2, İstanbul Oğuzman, M. Kemal/ Barlas, Nami : Medenî Hukuk (Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar), B. 12, İstanbul Okay, Sami : Deniz Ticareti Hukuku, B. 2, İstanbul XVI

19 Olgaç, Senai : Kazaî ve İlmî İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Özel Kanunlar, C. III, Akdin Muhtelif Nevileri, (m ), Ankara Özdemir, Necdet/ Kınacıoğlu, Naci : Türk Ticaret Hukuku, Başlangıç Hükümleri, Ankara Özkaya, Eraslan : Vekâlet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, B. 2, Ankara Öztan, Fırat : Kıymetli Evrak Hukuku, B. 9, Ankara Poroy, Reha/ Yasaman, Hamdi : Ticarî İşletme Hukuku, B. 10, İstanbul Poroy, Reha/ Tekinalp, Ünal : Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, B. 16, İstanbul Saka, Zafer : Ticaret Hukuku, Ticarî İşletme, İstanbul (Schmitthof), D Arcy, Leo/ Murray, Carole/ Cleave, Barbara : Schmitthof s Export Trade, The Law and Practice of International Law, London Serozan, Rona : Medenî Hukuk Genel Bölüm, İstanbul Süzek, Sarper : İş Hukuku, B. 2, İstanbul Tandoğan, Haluk : Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. II, B. 3, Ankara Tekil, Fahiman Tekil, Fahiman : Ticarî İşletme Hukuku, B. 2, İstanbul 1990 (Anılış: Tekil, Ticarî İşletme). : Deniz Hukuku, İstanbul 1993 (Anılış: Tekil, Deniz Hukuku). Tekil, Fahiman : Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul 1973 (Anılış: Tekil, Deniz Ticareti). Tekinay, Selâhattin Sulhi : Borçlar Hukuku, İstanbul XVII

20 Tesal, Reşat : Ticaret Hukuku, İstanbul Tunçomağ, Kenan : Borçlar Hukuku, C. I, Genel Hükümler, B. 5, İstanbul Ulaş, Işıl : Uygulamalı Sigorta Hukuku, Mal ve Sorumluluk Sigortaları, B. 3, Ankara Ulusoy, Erol : Ticarî Örf ve Adet Hukuku, İstanbul Uygur, Turgut : Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, (m ), C. VII, B. 2, Ankara 2003 (Anılış: Uygur, C.VII). Uygur, Turgut : Açıklamalı- İçtihatlı Borçlar Kanunu, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, (m ), C. VIII, B. 2, Ankara 2003 (Anılış: Uygur, C. VIII). Ülgen, Hüseyin/ Helvacı, Mehmet/ Kendigelen, Abuzer/ Kaya, Arslan : Kıymetli Evrak Hukuku, B. 3, İstanbul Yavuz, Cevdet : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, B. 6, İstanbul 2002 (Anılış: Yavuz, Borçlar Hukuku). Yavuz, Cevdet : Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, B. 2, İstanbul 2001 (Anılış: Yavuz, Borçlar Hukuku Dersleri). Yelekçi, Memduh/ Yelekçi, İlhami : Notlu, İzahlı-İçtihatlı Sayılı İş Kanunu Şerhi ve Tüzük ve Yönetmelikler, Ankara Yetkin, Mustafa : Şerhli Türk Ticaret Kanunu, İstanbul Zevkliler, Aydın : Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, B. 8, Ankara Zeyneloğlu, Ahmet : Taşıma Hukuku, Ankara II MONOGRAFİLER/TEZLER Aday, Nejat : Özel Hukukta Yüklenti Kavramı ve Sonuçları, İstanbul XVIII

21 Akev, Sahir Talat : Türk Hususî Hukukunda Kumar ve Bahis, İstanbul Akıncı, Şahin : Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Konya Akipek, Şebnem : Alt Vekâlet, Ankara Aydın, Günay : Türkiye ve İngiltere Uygulamalarında Sigorta Aracıları Üzerindeki Denetim ve Düzenlemeler, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Başpınar, Veysel : Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, B. 2, Ankara Başterzi, Süleyman : İşsizlik Sigortası, Ankara Baydemir, Mehmet : Her Yönüyle Emlâk, İstanbul Efendiyev, Mehraç Erkol, Nedim Esener, Turhan Gümüş, Mustafa Alper : Ticarî İşler Tellâlı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya : Ticarî Vekillik ve Özellikle Ticarî Vekilliğin Hukukî Mahiyeti, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara : Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Bakımından Salâhiyete Müstenit Temsil, Ankara : Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, İstanbul Güneş, Dilek İnci, Özge : Ticaret İşleri Tellâlının Ücret Alacağı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir : Navlun Sözleşmelerinde Tellâllık, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir Kayıhan, Şaban : Türk Hukuku nda Acentelik Sözleşmesi, B. 2, Ankara Kırca, İsmail : Ticarî Mümessillik, Ankara XIX

22 Kınacıoğlu, Naci : Acente ve Acentelik Sözleşmesi, Ankara Sarı, Suat Şahiniz, Salih Şenocak, Zarife : Vekâlet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi, İstanbul : Türk Borçlar Hukukunda Gayrimenkul Tellâllığı (Emlâk Komisyonculuğu - Emlâk Danışmanlığı) Sözleşmesi, İstanbul : Borçlunun İfa Yardımcılarından Dolayı Sorumluluğu, Ankara Şenocak, Kemal : Meslekî Sorumluluk Sigortası, Ankara Tangün, Kürşat Taşdelen, Nihat Taş, Ayşe Yavuz, Cevdet : Navlun Komisyoncusu, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul : Ticarî İşler Tellâllığı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul : Gemi Acente ve Brokerlik İşletmeciliği; Türkiye Uygulamaları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir : Türk-İsviçre ve Fransız Medenî Hukuklarında Dolaylı Temsil, İstanbul Yalçınduran, Türker : Vekâlet Sözleşmesinde Ücret, Ankara Yeşiolva, Ecehan : Taşıyıcının CMR Hükümlerine Göre Yardımcı Şahısların ve Müteakip Taşıyıcıların Eylemlerinden Sorumluluğu (CMR madde 3, 34 vd), Ankara III MAKALELER/BİLDİRİLER Acar, Faruk : Sınırlı Ehliyetsizlerin Ticarî Mümessil Olarak Tayini Sorunu, Selahattin Sulhi Tekinay ın Anısına Armağan, İstanbul 1999, s Akbıyık, Cem : Temsil Yetkisi ve Temel İlişki, İÜHFM 1997, C. LV, S. 4, s Akev, Sahir Talât : Evlenme Tellâllığı, AD 1963, Y. 54, S. 3-4, s XX

23 Akgün, Zerrin : Vekâlet Akdi ve Bazı Akitlerden Farkı, AD 1953, Y. 44, S. 12, s Akyazan, Sıtkı : Tellâllık, Batider 1972, C. VI, S. 3, s (Anılış: Akyazan, Batider 1972). Akyazan, Sıtkı Akyiğit, Ercan Akyiğit, Ercan : Ticarî Temsilcilik, Ticarî Vekillik, Banka Şube Müdürlerinin Hukukî Durumları ve Yetkilerini Aşarak Limit Dışı Kredi Tahsisleri, Batider 1971, C. VI, S. 2, s. 264 (Anılış: Akyazan, Batider 1971). : Temsil Yetkisinin Verilmesi ve Temsil Yetkisi ile Temel İlişki Arasındaki Bağlantı, İstBD 1990, S , s (Anılış: Akyiğit, Temsil Yetkisi). : İş Aracılığında Son Gelişmeler (Almanya Örneği), Çimento İşveren 1996, C. 10, S. 3, s (Anılış: Akyiğit, İş Aracılığı). Alışkan, Murat/ Gençtürk, Muharrem : Acentenin Komisyon Hakkı, Özellikle TTK nın 129. Maddesine Göre Komisyona Hak Kazanma Anı Bakımından Aracı Acente İle Sözleşme Yapan Acente Arasında Fark Olup Olmadığı Sorunu, Ünal Tekinalp e Armağan, C. I, İstanbul 2003, s Anderson, Edwin Arık, Fikret Arık, Fikret : Shipbrokers Authority and Ability to Bind Principals: At the Juncture of Chartering and Agency, JMLC 2000, Vol. 31, No. 1, s : Seyyar Tüccar Memurları Hakkında Yeni Bir İsviçre Kanunu, AC 1943, S. 12, s : Türk Ticaret Kanunu Karşısında Medenî Hukuk Bakımından Bazı Mülâhazalar, I. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, Ankara 1959, s Arkan, Sabih : Yolcu ve Eşya Taşımalarında Aracılık Faaliyetlerine İlişkin Yargıtay Kararları Üzerine Bir İnceleme, AÜHFD 1988, C. XL, S. 1-4, s (Anılış: Arkan, Yolcu ve Eşya). Arkan, Sabih : Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları ve Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümler, AÜHFD 1980, C. XXXVII, S. 1-4, s (Anılış: Arkan, Taşıma İşleri). Atabek, Reşat : İstihsal Organlarının Murakabesi, Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Semineri (15-18 Mayıs 1967), Ankara 1968, s XXI

24 Başer, Hayri : Özel Hukuk Sigortacılığı Murakabe Kanunu, Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Semineri (15-18 Mayıs 1967), Ankara 1968, s Başer, Hayri : Komisyon Hadleri, Prim Tahsil ve Ödeme Mehilleri, SDD 1963, S. 50, s. 2, Battal, Ahmet Battal, Ahmet Belgesay, Mustafa Reşit : Yeni Karayolu Taşıma Kanunu ve TTK Kapsamında, Taşıma İşleri Tellâllığı Mümkün Müdür?, XX. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, , Ankara 2005, s ; Tartışmalar, s (Anılış: Battal, Tellâl). : Tacirin İş Kanunu na Tâbi Bir Sözleşmeden Doğan Cezaî Şart Borcuna TK. 24 (İndirim Yasağı) Uygulanabilir Mi?, Batider 1999, C. XX, S. 2, s (Anılış: Battal, Cezaî Şart). : Azledilen Mümessilin Tazminat Hakkı ve Kanun Hilesi, AD 1962, Y. 53, S , s Becker, Herman (Çev. Dura, Suat) : Ticarî Temsil Yetkisi (Prokura) ve Ticarî Vekillerin Temsil Yetkileri (andere Handlungsvollmachten) ( I ), YD 1982, C. 8, S. 1 2, s (Anılış: Becker, Prokura I ). Becker, Herman (Çev. Dura, Suat) : Ticarî Temsil Yetkisi (Prokura) ve Ticarî Vekillerin Temsil Yetkileri (andere Handlungsvollmachten), (II), YD 1982, C. 8, S. 3, s (Anılış: Becker, Prokura II). Becker, Herman (Çev. Dura, Suat) Benus, Jacop : Tellâllık Sözleşmesi, YD 1983, C. 9, S. 1 2, s , (Anılış: Becker, Tellâllık). : Avrupa daki Özel İstihdam Büroları Yönetsel Sistemlerinin Önemli Özellikleriyle İlgili Tanımlamalar, Çalışma Yaşamında Özel İstihdam Bürolarının Kuruluşu ve İşleyişi Semineri, 3-4 Kasım 1994, s ; Tartışmalar, Berki, Şakir : Türk Borçlar Kanununda Temsil, Batider 1975, C. VIII, S. 1, s Bilge, Necip : Salâhiyetsiz Temsil ve Hukukî Neticeleri, AC 1944, S. 5, s XXII

25 Birsel, Mahmut Tevfik : Ticarî Mümessil Tarifinde Şahsî Unsur, Batider 1963, C.II, S. 1, s Blanpain, Roger Bozer, Ali : İşgücü Piyasalarının Değerlendirilmesi ve Özel İstihdam Bürolarının Rolü, Çalışma Yaşamında Özel İstihdam Bürolarının Kuruluşu ve İşleyişi Semineri, 3-4 Kasım 1994, s ; Tartışmalar, : Ticarî İşletme Üzerinde Türk ve İsviçre Hukuku Bakımından Mukayeseli Bir İnceleme, Batider 1962, C. I, S. 1, s (Anılış: Bozer, Ticarî İşletme). Bozer, Ali : Sosyal Sigorta Kurumlarının Tacir Sıfatı, Batider 1962, C. I, S. 1, s (Anılış: Bozer, Sosyal Sigorta). Bozer, Ali : Açılış Bildirisi, Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Semineri (15-18 Mayıs 1967), Ankara 1968, s Brand, Ernst (Çev. Tolun, Osman) Brown, Ian Can, Mertol Canyürek, Murat Çağa, Tahir : İsviçre Federal Mahkemesinin Borçlar Hukuku Sahasındaki İçtihatları, AD 1956, S. 9, s : The Significance of General and Special Authority in The Development of The Agent s External Authority in English Law, JBL July 2004, s : 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu na Göre Karayoluyla Yapılan Taşımaların Tâbi Olduğu Hukukî Esaslar, GÜHFD 2005, C. IX, S. 1-2, s : Özellikle Maddî Fiillere İlişkin Vekâlet Yönünden Vekâlet Sözleşmesinin Bazı Özellikleri, Argumentum 1991, C. 1, S. 10, s : Acenteler Aleyhine Müvekkillerine İzafeten Açılan Davalarda Sadır Olan İlâmların İcrası, I. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1984, s. 3-21; Tartışmalar, s Çelebiler, Ahmet : Sektör Öbür Yönetmelikleri de Bekliyor, SDD 1995, S. 415, s Çernis, Volf : Ticaret Kanununda Şekilcilik, I. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, Ankara 1959, s Dağ, Üner : Ticaret Borsaları, Ömer Teoman a 55. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2002, s XXIII

26 Damcı, Adnan : Sigorta Şirketlerinin İstihsal Organlarına Verebilecekleri Azami Komisyon ve Ödeme Mehilleri, Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Semineri (15-18 Mayıs 1967), Ankara 1968, s Damcı, Adnan : Âzamî Komisyon ve Ödeme Mehilleri, SDD 1967, S. 99, s. 14, 28. Dayı, Fahri : Ticarî İşletme ve Tacir, İzmBD 1956, S. 4, s Demir, Mehmet Dereli, Toker : 4822 Sayılı Kanun ile Tüketici Sözleşmeleri Alanında Getirilen Yenilikler, Batider 2003, C. XXII, S. 1, s : Türkiye de Çalışma Yaşamında Özel İstihdam Hizmetlerinin Yeri ve İşlevi Ne Olmalıdır?, Çalışma Yaşamında Özel İstihdam Bürolarının Kuruluşu ve İşleyişi Semineri, 3-4 Kasım 1994, s Destanoğlu, İbrahim : Vekâlet Akdi, TNBD 1975, S. 7, s Donay, Süheyl : Vekilin Talimata Uyma ve Dürüstlükle Hareket Etme Borcu, Batider , C. V, S. 1, s Doğanay, İsmail : Yazılı Şekilde Yapılması Gereken Gayrimenkul Tellâllığı Sözleşmesinde, Her İki Tarafın İmzalarının Birlikte Bulunması Şart Mıdır?, Batider 1971, C. VI, S. 2, s Dunnett, James (Çev. Esmer, Ülfet) : İş ve İşçi Bulma Kurumlarının İşlevleri, İşgücü 1979, C.1, S. 3, s Ekener, Haşim Emiroğlu, Halûk : Mer i Murakabe Kanununun Tatbikatında Görülen ve Telâfisi Gereken Noksanlar, Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Semineri (15-18 Mayıs 1967), Ankara 1968, s ; Tartışmalar, s : Roma Hukuku nda Vekâlet Sözleşmesi (Mandatum) ve Hukukî İşlemlerde Temsil, AÜHFD 2003, C. 52, S. 1, s Engel, Pierre (Çev. Zengingül, Hazal) Erkul, İhsan : Traité Des Obligation Droit Suisse - Sözleşmenin Yorumu, YD 1993, C. 19, S. 1 2, s : Türkiye de Ziraî Sektörde İş ve İşçi Bulma Hizmeti, EİTİAD 1966, C. II, S. 1, s Erlüle, Fulya : Alt Vekâlet, Selahattin Sulhi Tekinay a Armağan, İstanbul 1999, s XXIV

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ Dr. Aydın ÇELİK GİRİŞ Ticaret Kanunumuzun (TK) 273.

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU > HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Öğrencim, Asistanım ve Kürsü Arkadaşım Prof. Dr. Ömer Teoman > OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ERDOĞAN MOROĞLU, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ABUZER KENDİGELEN,

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK ÖNSÖZ Küçük tasarruf sahiplerinin bir araya gelerek ekonomik kaynak yaratmalarına olanak veren anonim ortaklıklar, ticari hayatta büyük bir öneme sahiptirler. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ Ö Ğ R E N İM V E K ARİ Y E R SÜR E C İ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2 -. 23-24/9/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş - 1 I. Konu Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ YAZAR HAKKINDA VII IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU 1- GENEL OLARAK SİGORTACILIK VE SİGORTA HUKUKU 1 2- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, ÖZELLİKLERİ, SİGORTA HUKUKU

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ONUNCU

Detaylı

BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI

BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 7 Önsöz 9 Kısaltmalar 17 Giriş 19 BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI 1. ACENTENİN BİR

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı HUK10403 Medenî Hukuk (4+0) Bölüm / Program Hukuk Fakültesi Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersi Verenler Prof.Dr. Nevzat KOÇ Dersle İlgili Görüşme Saatleri

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

www.e-akademi.org, (Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi), Sayı: 110, Nisan 2011.

www.e-akademi.org, (Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi), Sayı: 110, Nisan 2011. ACENTENİN TACİR ADINA DAVA AÇMA VE TACİRE KARŞI AÇILAN DAVALARDA TACİRİ TEMSİL YETKİSİ Arş. Gör. Dr. Kağan SUSUZ * I. Giriş Yeni Türk Ticaret Kanunu nda acentenin tacir adına dava açma ve tacire karşı

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ. ( BK m )

ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ. ( BK m ) T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ ( BK m. 535 541 ) Yüksek Lisans Tezi RESUL NARİN ANKARA - 2010 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları

Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ticari İşletme Hukuku LAW 311 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ İÇİNDEKİLER

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ İÇİNDEKİLER Cilt: 47 Sayı: 1-2 1973 : Av. Ömer Köprülü Muammer Raşit Sevig 3 Ay. Burhan Güngör Başkanın Köşesi 5 Av. Faruk Erem "Cübbe" Kavramı 9 H. Fevzi Karagözoğlu Vergi Uyuşmazlıklarında Temyiz Sistemi... 13 KARAR

Detaylı

G İ R İ Ş. Son yüzyılda sanayi ve ekonomi alanında yaşanan hızlı gelişmeler işletme

G İ R İ Ş. Son yüzyılda sanayi ve ekonomi alanında yaşanan hızlı gelişmeler işletme G İ R İ Ş Son yüzyılda sanayi ve ekonomi alanında yaşanan hızlı gelişmeler işletme sahiplerinin mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında kendilerine yardımcı olacak kişilere ihtiyaç duymalarına neden olmuştur.

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK ÖNSÖZ Anonim Ortaklıklarda İç Denetim adlı tez çalışmamız üç bölümden meydana gelmektedir. Genel Bilgiler başlığı altındaki ilk bölümde, denetim kavramı, denetlemenin amacı ve önemi, denetlemenin değişik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Cevdet Yavuz'un Özgeçmişi Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İle Diğer Etkinlikler Kitaplar

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 6 -

Deniz Ticareti Hukuku - 6 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 6 -. 17-18/11/2014 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 4. Gemi Üzerinde Mülkiyet ve Diğer (Sınırlı)

Detaylı

ticaret hukukunun genel ilkeleri

ticaret hukukunun genel ilkeleri Prof. Dr. AYŞE NUR BERZEK Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ticaret hukukunun genel ilkeleri 10. Baskı Yay n No : 2935 Hukuk Dizisi : 1445 10. Baskı - Eylül 2013 İSTANBUL

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MADDÎ HUKUKTA FRANCHISE

Detaylı

İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR. : Avukat M. Şükrü SALKAYA

İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR. : Avukat M. Şükrü SALKAYA İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR Sorumlu Müdür : Avukat M. Şükrü SALKAYA YIL : I97f) SAYI S A Y I D A Sahife BAŞKANIN KÖŞESİ Av. Nejat OĞUZ 3-5 DOKTRİN ve MESLEK YAZILARI Toplu îfj Sözleşmesi Yapma Yetkisi ve Oylama

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ... V VORWORT... ;... VII İÇİNDEKİLER......., IX KISALTMALAR... '........... XV YARARLANILAN KAYNAKLAR... XIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

ADALET DERGİSİ SAYI 23 Ernest E.Hirsch: İsviçre Hukukunun Yeni Türk Ticaret Kanununa Tesiri 3-11 Tercüme Eden: Şevket Müftigil Behçet T.

ADALET DERGİSİ SAYI 23 Ernest E.Hirsch: İsviçre Hukukunun Yeni Türk Ticaret Kanununa Tesiri 3-11 Tercüme Eden: Şevket Müftigil Behçet T. ADALET DERGİSİ SAYI 23 SAYFA Ernest E.Hirsch: İsviçre Hukukunun Yeni Türk Ticaret Kanununa Tesiri 3-11 Tercüme Eden: Şevket Müftigil Behçet T.Kamay: Adli Tababetin tarih ve tekamülü 12-28 Kemal Galip Balkar:

Detaylı

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK İÇİNDEKİLER GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK I. GENEL OLARAK 19 II. SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI 19 1. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 19 2. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk 21 3. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII 1. GİRİŞ 1 I. Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 A. Ticaret Hukuku Kavramı 1 B. Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 1. Özel Hukuk Dalı Olması

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten Dr. Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

AUSUUL MAHFESİ KÜTÜPH&N m 3

AUSUUL MAHFESİ KÜTÜPH&N m 3 AUSUUL MAHFESİ KÜTÜPH&N m 3 İÇİNDEKİLER UMUMÎ HUKUK KONULARI (I) ; Sahife No: 1 Doç. Dr. Şeref ERTAŞ : Türk Hukukunda Tapu Kütüğü nün Tashihi İmkânları 7 2 Bazal ZENGİNGÜL : Nafakaya İlişkin Bir Kısım

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER A) SİGORTA SÖZLEŞMESİ Madde No: I- TEMEL KAVRAMLAR 1. Tanım 1401 2. Karşılıklı sigorta 1402 3. Reasürans 1403 4. Geçerli olmayan sigorta 1404 II- HÜKÜMLER 1. Sözleşmenin yapılması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ. - Yrd. Doç Dr. Nesrin Akın SUNAY (Sempozyum Sunucusu)

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ. - Yrd. Doç Dr. Nesrin Akın SUNAY (Sempozyum Sunucusu) 9 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ AÇILIŞ KONUŞMALARI 29 29 - Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fak. Dekanı) 31 - Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Pulaşlı 2. Doğum Tarihi : 1946 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1967-1971 Y. Lisans

Detaylı

İş Kanunları Sosyal Güvenlik Kanunları

İş Kanunları Sosyal Güvenlik Kanunları İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Bu çalışma, içtihat, gerekçe ve kısa açıklamalar eklenerek yürürlükteki İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki Kanunları, güncel bir şekilde öğrenci ve uygulamacılara sunmak

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr 1 Gürzumar, O. B.: Franchise sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin temelini oluşturan sistem lerin hukuken

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII Giriş, Konunun Tespiti, Sınırlandırılması ve İnceleme Planı...1 Birinci Bölüm Bankanın

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI...

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... İçindekiler Önsöz...7 Kısaltmalar...15 Giriş... 17 Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... 19 A. Genel Olarak Para Kavramı...19 1. Paraya İlişkin Genel Ayrımlar...21

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

AÜHF 3/B. TİCARET HUKUKU 2015-2016 Yrd. Doç. Dr. Başak Şit İmamoğlu I. DÖNEM- SYLLABUS

AÜHF 3/B. TİCARET HUKUKU 2015-2016 Yrd. Doç. Dr. Başak Şit İmamoğlu I. DÖNEM- SYLLABUS AÜHF 3/B Eylül 2015 TİCARET HUKUKU 2015-2016 Yrd. Doç. Dr. Başak Şit İmamoğlu Ders saati Salı 11:00-12:50, 14:00-14:50 Kur- pratikler, ders saatinde değil, öğrencilerimizin ders programına uygun olan ve

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1967-1971).

2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1967-1971). A. Prof. Dr. Hasan PULAŞLI nın Özgeçmişi I. DOĞUM YERİ VE YILI: Ceyhan 1946 II. MEDENİ HALİ: Evli iki ve iki çocuk babası 1. Öğrenim: 1) İlk orta ve lise: Ceyhan. 2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

ANONİM OTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞUNU SONA ERDİREN NEDENLERDEN İBRA VE ZAMANAŞIMI

ANONİM OTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞUNU SONA ERDİREN NEDENLERDEN İBRA VE ZAMANAŞIMI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK(TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI ANONİM OTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞUNU SONA ERDİREN NEDENLERDEN İBRA VE ZAMANAŞIMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM I. KAVRAM 1 II. TARİHİ GELİŞİM 1 A. Tıp Açısından B. Hukuk Açısından III. TIBBİ MÜDAHALE ŞARTLARI 3 A. Tıbbi Müdahalenin, Tıp Mesleğini İcraya Kanunen Yetkili Kişiler Tarafından

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı