YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ"

Transkript

1 789 YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ M. Ali ERSÖZ Abdullah YILDIZ ÖZET Bu çalışmada, yayınımlı soğurmalı bir soğutma (YSS) sistemi deneysel olarak incelenmiş ve enerji verimi belirlenmiştir. Bu sistemde, çalışma akışkanı olarak % 25 derişimde 300 ml amonyak-su çözeltisi ve basınç dengeleyici gaz olarak 12 bar helyum gazı kullanılmıştır. Yayınımlı soğurmalı soğutma sistemlerinin en önemli avantajı farklı ısıl enerji kaynakları ile çalışmasıdır. Burada, ısıl enerji kaynağı olarak elektrik enerjisi kullanılmıştır. Deneylerde, sistemi oluşturan kaynatıcı, saflaştırıcı, yoğuşturucu, buharlaştırıcı, soğurucu ve ısı değiştiricinin giriş-çıkış sıcaklıkları ve soğutulan mahalin birbirine eşit mesafeden üç farklı (alt, orta ve üst olmak üzere) nokta sıcaklığı ile sistemin çalışma basıncı ölçülmüştür. Deney sisteminde veri alma işlemi 5 saat süre ile 5 er dakikalık aralıklarla yapılmıştır. Elde edilen veriler grafiklerle değerlendirilmiş, analizde ihtiyaç duyulan termodinamik özellikler REFPROP 7.0 programından elde edilmiştir. Üç farklı günde yapılan deneylerde, sistemin soğutma verimi en yüksek % olarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Soğurmalı soğutma sistemi, amonyak, su, helyum, enerji verimi ABSTRACT In this study, a diffusion absorption cooling (YSS) system was investigated experimentally and its energy efficiency was calculated. In this system, ammonia-water solution in ammonia concentration of 25% and volume of 300 ml as working fluid and helium gas at pressure of 12 bars as auxiliary gas was used. The most important advantage of the absorption cooling systems is that they operate on different energy sources. In this study, energy source is electrical energy. In the experiments, input and output temperatures of the generator, the purification, the condenser, the evaporator, the absorber, the solution tank and the heat exchanger parts of the system and temperatures of cooling room from different points of three (below, midpoint and upper) and operating pressure of the system were measured. Temperature data were recorded in every 5 minutes during a 5 hour period. Data were evaluated with graphics and thermodynamic properties need for the analyses are obtained from REFPROP 7.0 software. In the experiments conducted on 3 different days, the maximum cooling efficiency is calculated as 17.45%. Keywords: Diffusion cooling systems, ammonia, water, helium, energy analysis 1. GİRİŞ Soğutma sistemlerinde kullanılan CFC ve HCFC ler gibi soğutkanların ozon tabakasına verdiği zararların anlaşılması, soğutmanın çevre ile birlikte değerlendirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır ve sonuç olarak çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi gerekliliği önem kazanmıştır.

2 790 Soğurmalı soğutma sistemlerinde kullanılan akışkan çiftlerinin mekanik buhar sıkıştırmalı çevrimlerde kullanılan soğutkanlar gibi çevreye zarar vermemesi, sistem enerjisi olarak elektriğin yanısıra LPG, doğalgaz, atık ısı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilmesi, hareketli parçalarının olmaması, sessiz çalışmaları ve az bakım gerektirmeleri bu sistemlerin önemini artırmaktadır. Kullanımı en yaygın olan soğurmalı soğutma sistemleri, LiBr - H 2 O ve NH 3 - H 2 O çözeltisi kullanan sistemlerdir. Bu çalışmada NH 3 - H 2 O çözeltisi kullanan ön soğutmalı yayınımlı ve soğurmalı soğutma sistemi deneysel olarak incelenmiş ve elde edilen verilerle enerji analizi yapılarak soğutma veriminin iyileştirilmesi için öneriler getirilmiştir. Birçok araştırmacı, soğurmalı soğutma sistemleri ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Yapılan bu çalışmalar genellikle, soğutma etkenliğinin artırılması için yapısını oluşturan bileşenleri ile ilgilidirler. Yayınımlı soğurmalı soğutma (YSS) çevrimi ilk defa Von Platen ve Munters tarafından ortaya atılmış ve günümüze kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Çevrimde soğutucu akışkan olarak amonyak, soğurucu akışkan olarak su ve basınç dengeleyici gaz olarak da hidrojen gazı kullanılmışlardır [1]. Arslan ve Eğrican, yayınımlı soğurmalı soğutma sisteminin deneysel termodinamik analizini yapmışlardır. Analizlerde, sistemin bazı bölgelerindeki ısı kayıplarının çevrimin tamamlanabilmesi için mutlaka olması gerektiğini, bazı bölgelerdeki ısı kayıplarının ise gereksiz olduğunu tespit etmişlerdir. Bu gereksiz ısı kayıplarının önlenmesi ile sistem performansında belirgin bir iyileşmenin meydana geleceğini ifade etmişerdir [2]. Zohar ve ark., yayınımlı soğurmalı soğutma sistemlerinin performansını arttırmaya yönelik çalışmalarında buharlaştırıcı üzerinde yapısal bir değişikliğe giderek normal kullanımda ön soğutmaya tabi tutulan sıvı amonyağı, ön soğutmaya tabi tutmadan doğrudan buharlaştırıcıya bağlamışlardır. Teorik olarak yapılan termodinamik analiz sonucunda, ön soğutmasız sistem performansının ön soğutmalı (normal) sisteme nazaran %14 20 civarında artış gösterdiğini belirtmişlerdir [3]. Zohar ve ark., bir diğer çalışmalarında yayınımlı soğurtmalı soğutma sisteminde kullanılan amonyak-su-hidrojenin çalışma akışkanları yerine amonyak-su-helyum kullanılması durumunu teorik termodinamik bir model ile incelemişlerdir ve helyum kullanımının hidrojene göre çok daha iyi olduğunu ve soğutma tesir katsayısının %40 kadar artış gösterdiğini ifade etmişlerdir [4]. Jakob ve ark., işletim ısısını güneş enerjisinden sağlayan amonyak-su-helyum çalışma akışkanlarının kullanıldığı 2,5 kw kapasiteli bir yayınımlı soğurmalı soğutma sisteminin tasarım ve imalatını yaparak termodinamik analizini gerçekleştirmişlerdir. Sistemde soğutkan olarak amonyak, soğurucu akışkan olarak su ve basınç dengeleyici gaz olarak da helyum kullanılmıştır [5]. Lin ve ark., bir dizel motorunun atık ısısı ile çalıştırılan yayınımlı soğurmalı soğutucuların karakteristik özelliklerini incelemişlerdir. Ayrıca, bu sistemin performansını enerji kaynağı olarak AC-DC akımlı elektrikli ısıtıcılar ve LPG gazının kullanıldığı sistemler ile karşılaştırmışlardır. Atık ısı ile çalışan sistemin daha iyi bir performans gösterdiğini belirlemişlerdir [6]. Srikhirin ve Aphornratana, soğutucu akışkan olarak amonyağın, soğurucu akışkan olarak suyun ve basınçlandırıcı gaz olarak da helyumun kullanıldığı yayınımlı soğurmalı soğutma sistemi üzerine yaptıkları çalışmada sistem performansının kuvvetli şekilde kabarcık pompasının karakteristik özelliği ile buharlaştırıcı ve soğurucu kütle transfer performansına bağlı olduğunu ortaya koymuşlardır [7]. Sözen ve Özalp, amonyak-su çifti ile çalışan soğurmalı soğutma sitemlerinde ejektör kullanımı ile sistem performansını arttırmaya yönelik bir çalışma yapmışlardır. Yoğuşturucu girişine bağlanan ejektör ile sistemde üçlü basınç meydana getirilerek sistemin soğutma tesir katsayısı %49 arttığını ifade etmişlerdir [8]. Alexis ve Rogdakis, amonyak-su çifti ile çalışan bir soğurmalı soğutma sistemde, iki farklı yere bağlanmış ejektör yapısının sistem performansı üzerine etkilerini araştırmışlardır. İlk sistemde (model-1) ejektör yoğuşturucu girişine bağlanırken, diğerinde (model-2) soğurucu girişine bağlanmıştır. Sonuçta model-1 sisteminin soğutma tesir katsayısının model-2 sistemine göre daha yüksek çıktığını belirlemişlerdir [9]. Özbaş, yayınımlı soğurmalı soğutma sistemi deneysel ve teorik olarak incelemiştir. Sisteminde soğutucu akışkan olarak amonyak, soğurucu akışkan olarak su ve difüzör olarak helyum gazı kullanmıştır. Tasarım ve imalatı yapılan sistem için elektrik enerjisi, alternatif enerji kaynaklarından LPG ve yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisini ısı kaynağı olarak tercih etmiştir. Elektrik ısıtıcılı sistemin performansını arttırmak amacıyla iki ayrı tasarım geliştirmiştir. Ön soğutmalı sistemde yapısal değişiklikle ön soğutmasız sistem imal etmiştir. Ön soğutmalı sistemin absorber girişine yerleştirilen bir ejektörün kullanıldığı sistemin tasarım ve imalatını yapmıştır. Elektrik enerjisi ile yapılan deneylerde iç ortam sıcaklığı 3 C ile en iyi sonuca ön soğutmalı ejektörlü sistemde ulaşılırken, soğutma tesir katsayısı bakımından dolaşım oranının yüksek olmasından dolayı ön soğutmasız sistemde %27 ile en iyi verimi elde etmiştir. Ayrıca, ejektör kullanımı ile ön soğutmalı sistemin performansının %26 arttığını

3 791 belirtmiştir [10]. Bu çalışmada, işgören akışkanı olarak % 25 derişimde 300 ml amonyak-su çözeltisi ve basınç dengeleyici gaz olarak 12 bar helyum gazı kullanıldığı yayınımlı soğurmalı bir soğutma sistemi deneysel olarak incelenmiş ve enerji verimi belirlenmiştir. 2. YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİ Yayınımlı soğurmalı soğutma sistemlerinde çalışma akışkanı olarak genellikle amonyak-su çözeltisi ve yardımcı gaz olarak helyum gazı kullanılmaktadır. Şekil 1 de yayınımlı bir soğutma sisteminin çalışma prensibi verilmiştir. Şekil 1. Yayınımlı Bir Soğutma Sisteminin Çalışma Prensibi Kaynatıcıya verilen bir ısı sonucu amonyak homojen karışım içinden buharlaşarak çözünür. Çözünme sonrasında amonyak buharı ve amonyak bakımından derişimi azalan çözelti (fakir çözelti) habbecik pompası içinde yükselir. Amonyak buharı saflaştırıcıya doğru ilerler (3 noktası), fakir çözelti ise geri döner (2a noktası) ve ısı değiştiriciden geçerek soğurucuya gelir. Fakir çözeltinin ısı değiştiricisinden geçirilmesinin amacı kaynatıcıda aldığı ısının bir miktarını çözünme işlemi için soğurucudan kaynatıcıya gelen amonyak bakımından derişimi yüksek çözeltiye (zengin çözelti) vermesidir. Saflaştırıcıda ise amonyak buharı içinde barındırdığı bir miktar su buharından çözünür. Buradaki çözünme, saflaştırıcıdan çevreye olan ısı geçişi nedeniyle sıcaklığın düşerek su buharının yoğuşması şeklinde olur. Yoğuşan su geri dönerek (2d noktası) habbecik pompası çıkışındaki fakir çözelti ile

4 792 birleşir. Amonyak buharı ise saflık derecesine yaklaşarak yoğuşturucuya gelir. Yoğuşturucuya saflık derecesine yakın bir şekilde giren amonyak buharı (4 noktası) burada yoğuşarak sıvı faza geçer. Sıvı faza geçemeyen bir miktar amonyak buharı çözelti deposuna (5a noktası) ve sıvı fazdaki amonyak (5 noktası) ise buharlaştırıcıya gelir. Buharlaştırıcıda sıvı amonyak, helyum gazıyla karşılaşır. Bu karşılaşmada kısmi basıncı düşen amonyak, helyum gazı içine yayılarak buharlaşmaya başlar. Helyum gazı karşılaşmanın olduğu sıcaklık değeri için belirli bir miktar amonyak buharını bünyesinde taşır. Buharlaştırıcı içinde amonyak ilerlerken kısmi basıncı artar ve buharlaştırıcı çıkışında tamamen buhar fazına geçebilir. Amonyak buharı-helyum gazı karışımı soğurucuya gelir. Soğurucuda, amonyak buharı-helyum gazı karışımı, kaynatıcıdan gelen ve ısı değiştiriciden geçen fakir çözelti ile birleşir. Burada amonyak buharı helyum gazından ayrılır ve fakir çözelti tarafından soğurulur. Soğurucu çıkışında helyum gazı saf halde, fakir çözelti ise amonyak bakımından zenginleşerek zengin çözelti olarak çıkar. Zengin çözelti, çözelti deposuna girer ve oradan ısı değiştiricide ön ısıtmadan geçerek kaynatıcıya gelir. Böylece sistem çevrimi tamamlanmış olur. Sistem içinde her bir akışkan için üç ayrı çevrim meydana gelir ve çevrimler; soğurucu akışkan (amonyak bakımından fakir olan su) çevrimi, soğutucu akışkan (amonyak) çevrimi ve basınç dengeleyici gaz (helyum) çevrimi olarak tanımlanabilir. Soğurucu akışkan çevrimi kaynatıcı, ısı değiştirici ve soğurucu arasında gerçekleşir. Soğutucu akışkan çevrimi, kaynatıcı, saflaştırıcı, yoğuşturucu, buharlaştırıcı, soğurucu, ısı değiştirici ve tekrar kaynatıcı arasında meydana gelir. Basınç dengeleyici gaz çevrimi ise buharlaştırıcı ve soğurucu arasında gerçekleşir. 3. DENEY DÜZENEĞİ VE DENEYSEL ÇALIŞMA Bu çalışmada yayınımlı soğurmalı soğutma sistemi ön soğutmalı olarak imal edilmiştir. Deneylerde ısı kaynağı olarak elektrik enerjisi ve soğutulan mahal olarak 470 L hacme sahip buzdolabı gövdesi kullanılmıştır (Şekil 2). Şekil 2. Deney Setinin Görünümü

5 793 YSS sisteminin imalat aşamasında tüm boru birleştirmeleri oksi-gaz kaynağı ile yapılmıştır. Kullanılan boru malzemelerine ait özellikler Çizelge 1 de verilmiştir. Deney sisteminde, %25 derişimdeki 300 gr amonyak-su çözeltisi ile 12 bar helyum gazı kullanılmıştır. Deneyler 29 Mart 2012, 31 Mart 2012 ve 02 Nisan 2012 günlerinde yapılmıştır. Deneylerde, sistemi oluşturan kaynatıcı, saflaştırıcı, yoğuşturucu, buharlaştırıcı, soğurucu ve ısı değiştiricinin giriş-çıkış sıcaklıkları ve soğutulan ortamın birbirine eş mesafeden üç farklı (alt, orta ve üst olmak üzere)nokta sıcaklığı ile sistemin çalışma basıncı ölçülmüştür. Deney sisteminde veri alma işlemi 5 saat süre ile 5 er dakikalık aralıklarla yapılmıştır. Tablo 1. YSS Sistemi Yapımında Kullanılan Boru Malzemeleri Ve Özellikleri Sistem Bileşenleri Boru özellikleri Boru Boyları (m) Kaynatıcı fakir çözelti borusu Ø 21 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.46 Kaynatıcı zengin çözelti borusu (Kabarcık pompası) Ø 6 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.40 Saflaştırıcı borusu Ø 21 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0,35 Yoğuşturucu borusu Ø 21 mm Kanatlı Siyah Çelik Boru 0.64 Yoğuşturucu amonyak buharı borusu Ø 8 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.76 Buharlaştırıcı helyum gazı borusu Ø 27 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 1.11 Buharlaştırıcı amonyak buharı borusu Ø 16 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 1.08 Buharlaştırıcı sıvı amonyak borusu Ø 6 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 1.27 Çözelti deposu-buharlaştırıcı helyum gazı borusu Ø 16 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.21 Soğurucu borusu Ø 21 mm Kanatlı Siyah Çelik Boru 0.90 Isı değiştirici-soğurucu zayıf çözelti borusu Ø 8 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.32 Çözelti Deposu Ø 107 mm, 3mm siyah saç 0.13 Isı değiştirici fakir çözelti borusu Ø 16 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.98 Isı değiştirici zengin çözelti borusu Ø 8 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru YSS ÇEVRİMİNİN SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ Analizlerde, imalatı yapılan sistem üzerinden alınan sıcaklık ve basınç ölçümleri kullanılmıştır. Sistem basıncı sabit olduğundan dolayı bir noktadan alınan basınç değeri sistemin işletme basıncını ifade etmektedir. Deneylerden elde edilen ve analizde kullanılan veriler Çizelge 2 de verilmiştir. Tablo 2. Termodinamik Analizde Kullanılmak Üzere Deneylerden Elde Edilen Veriler Isıtıcı gücü (W) Sistem basıncı (bar) Amonyakın kütlesel derişikliği (%) Kaynatıcı ortalama sıcaklığı ( C) Kaynatıcı giriş sıcaklığı ( C) Saflaştırıcı ortalama sıcaklığı ( C) Yoğuşturucu giriş sıcaklığı ( C) Yoğuşturucu çıkış sıcaklığı ( C) Buharlaştırıcı giriş sıcaklığı ( C) Buharlaştırıcı çıkış sıcaklığı ( C) Çevre sıcaklığı ( C)

6 794 Ayrıca sistem içindeki amonyak-su karışımının amonyak bakımından kütlesel derişikliği, çözelti sisteme şarj edilmeden önce tespit edilmiştir. Analizde öncelikle sistem elemanlarının her biri için ayrı ayrı kontrol hacimleri seçilmiştir ve sistemin sürekli rejimde olduğu kabulü yapılmıştır. Verimlilik analizi yapılan YSS sistemi Şekil 1 de görülmektedir. Zengin çözeltiden soğutkanı buharlaştırarak ayırmak için ısıtıcıya ısı girişi bir elektrik direnci ile sağlanır ve kabarcık pompası boyunca çözeltiyi pompalamak için kullanılır. Isıtıcıya verilen ısının tamamen amonyak buharının ayrıştırılmasında kullanılması için ısıtıcı çevresine ısı kaybını engellemek amacıyla yalıtım yapılır. Analizlerde, ısıtıcıdan çevreye ısı geçişinin olmadığı kabul edilmiştir. Kabarcık pompasının kütle ve enerji dengesi: Eşitlik (1), (2) ve (3) de, (kg/s) işgören maddenin kütlesel debisini, h özgül entalpisini (kj/kg), (W) ısıtıcıya sağlanan elektrik gücünü, X (%) amonyak-su çözeltisinin derişimini belirtmektedir. Isıtıcıyı terk eden buhar çok az miktarda soğurucu içerir ve dolayısıyla saf halde değildir. Bu nedenle saflaştırıcıda kısmi yoğuşmayla saflaştırılır. Saf buharın kütlesel debisi aşağıda verilen kütle dengesinden belirlenebilir. Analizlerde yoğuşturucuya saf amonyak girdiği kabul edilmiştir. Ayrıca yoğuşturucuda yüksek basınçtaki soğutkan buharı sıvı fazdadır ve amonyak sistem basıncında yani sabit basınçta yoğuşur. Yoğuşturucu için kütle dengesi: Eşitlik (6) da, alt indis sa saf amonyak olarak isimlendirilir. Yoğuşturucuyu sistem basıncında terk eden sıvı amonyak, buharlaştırıcı girişine ulaştığında soğurucudan dönen helyum gazı ve fakir çözeltiyle gevşer. Sonuç olarak sıvı amonyağın kısmi basıncı düşer ve düşük sıcaklıkta buharlaşmaya başlar. Buharlaştırıcıyı geçerken daha fazla sıvı buharlaşır ve daha fazla amonyak soğutkanının buhar fazında kısmi basıncı artar. Bu yüzden buharlaştırıcı boyunca sıcaklık artar. Buharlaşma sürecini soğutkan kütle debisi, amonyağın kısmi basıncı, sıcaklık, soğurucu etkinliği gibi pek çok faktör etkiler. Kütle ve enerji dengesi aşağıdaki gibi ifade edilir. YSS sisteminin Soğutma Etkenlik Katsayısı (SEK), buharlaştırıcıyla ortamdan çekilen ısının kabarcık pompasına sağlanan ısıya oranı olarak tanımlanır. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

7 SONUÇLAR 5.1. Deney Sonuçları Yapılan deneylerde, deney başlangıcından itibaren ilk 55 dakika içinde saflaştırıcı, kaynatıcı, yoğuşturucu giriş sıcaklıkları hızla arttığı, 55. dakikadan sonra buharlaştırıcıda sıcaklığın düşerek soğutma etkisinin başladığı tespit edilmiştir. Sistemin 60. dakikadan sonra kararlı hale geldiği gözlemlenmiş ve analizlerde kullanılan ortalama değerler bu andan itibaren dikkate alınmıştır. YSS sisteminin sıcaklık ve basınç eğrilerinde görülen salınımların çevre sıcaklığının küçük miktarlardaki değişimlerinden meydana geldiği değerlendirilmiştir. YSS sisteminde günü yapılan deneylerden elde edilen sıcaklık ve basınç verilerinin zamana bağlı değişimi Şekil 3 de verilmiştir. Şekil 3 den görüldüğü gibi sistemin kararlı hale geçmesinden sonra ortalama sıcaklıklar; çevre sıcaklığı C, kaynatıcı girişi C, saflaştırıcı girişi C, yoğuşturucu girişi C, buharlaştırıcı girişi 2.00 C, buharlaştırıcı çıkışı C, soğurucu girişi C, soğutulan mahal sıcaklığı C ve ortalama sistem basıncı 17.4 bar olarak gerçekleşmiştir. Şekil 3. Sistem ile Tarihinde Yapılan Deneylerde Elde Edilen Verilerin Zamana Bağlı Değişimi YSS sisteminde günü yapılan deneylerden elde edilen sıcaklık ve basınç verilerinin zamana bağlı değişimi Şekil 4 de verilmiştir. Şekil 4 den görüldüğü gibi sistemin kararlı hale geçmesinden sonra ortalama sıcaklıklar; çevre sıcaklığı C, kaynatıcı girişi C, saflaştırıcı girişi C, yoğuşturucu girişi C, buharlaştırıcı girişi 1.95 C, buharlaştırıcı çıkışı C, soğurucu girişi C, soğutulan mahal sıcaklığı C ve ortalama sistem basıncı 17.4 bar olarak gerçekleşmiştir.

8 796 Şekil 4. Sistem ile Tarihinde Yapılan Deneylerde Elde Edilen Verilerin Zamana Bağlı Değişimi YSS sisteminde günü yapılan deneylerden elde edilen sıcaklık ve basınç verilerinin zamana bağlı değişimi Şekil 5 de verilmiştir. Şekil 5 den görüldüğü gibi sistemin kararlı hale geçmesinden sonra ortalama sıcaklıklar; çevre sıcaklığı C, kaynatıcı girişi C, saflaştırıcı girişi C, yoğuşturucu girişi C, buharlaştırıcı girişi 1.54 C, buharlaştırıcı çıkışı C, soğurucu girişi C, soğutulan mahal sıcaklığı C ve ortalama sistem basıncı 17.3 bar olarak gerçekleşmiştir. Şekil 5. Sistem ile Tarihinde Yapılan Deneylerde Elde Edilen Verilerin Zamana Bağlı Değişimi

9 YSS Sisteminin Soğutma Etkenliğinin Değerlendirilmesi Deneylerden alınan sıcaklık verileri yardımıyla sistem elemanlarının her birisi için yazılan eşitlikler geliştirilen bir bilgisayar programında çözdürülerek analize ait sonuçlar elde edilmiştir. Geliştirilen programda, deneylerden elde edilen sıcaklık verileri, elektrik direnci ile kaynatıcıya verilen enerji, sistem basıncı ve sistemdeki amonyak-su çözeltisinin amonyak bakımından kütlesel derişikliği girdi olarak kullanılmıştır. Analizlerde gerekli olan termodinamik özellikler REFPROP 7.0 programından elde edilmiştir. Çözümleme sonucunda elde edilen sistem elemanlarında ki amonyağın kütlesel debileri ve sistemin soğutma etkenlik katsayısı Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3 den görüldüğü gibi yayınımlı soğurmalı soğutma sisteminin soğutma etkenlik katsayısı literatürde belirtilen sistemlere göre biraz düşük bir seviyededir. Bunun nedeni sistemde % 25 derişiklikte amonyak-su çözeltisi kullanılması ve buna bağlı olarak sistem içinde işgören akışkan amonyağın kütlesel debisinin düşük olmasıdır. Tablo 3. Deney Yapılan Günler İçin YSS Sisteminin Analizinden Elde Edilen Sonuçlar 29 Mart Mart Nisan 2012 Çözelti içindeki amonyak derişikliği (%) Sistem basıncı (bar) Sisteme verilen güç (W) Çevre sıcaklığı Kaynatıcı çıkışındaki kütlesel debi (kg/s) E E E-05 Saflaştırıcı çıkışındaki kütlesel debi (kg/s) E E E-06 Saflaştırıcı çıkışındaki kütlesel derişiklik (%) Buharlaştırcıdan çekilen ısı miktarı (W) Soğutma etkenlik katsayısı TARTIŞMA VE ÖNERİLER Bu çalışmada, yayınımlı soğurmalı soğutma sistemi, deneysel olarak incelenmiş ve enerji analizi yapılarak soğutma verimliliği belirlenmiştir. Tasarım ve imalatı yapılan sistemde; çalışma akışkanları olarak % 25 derişimde 300 ml amonyak-su çözeltisi ve basınç dengeleyici gaz olarak 12 bar helyum gazı kullanılmıştır. Sistemde, işletim enerjisi olarak elektrik enerjisi kullanılmıştır. YSS sisteminde, deney başlangıcından itibaren ilk 55 dakika içinde kaynatıcı, saflaştırıcı, yoğuşturucu giriş sıcaklıklarının hızla arttığı ve 55. dakikadan sonra buharlaştırıcıda sıcaklığın düşerek soğutma etkisinin başladığı görülmüştür ve sistemin 60. Dakikadan sonra kararlı hale geçtiği tespit edilmiştir. Literatürde, işletim enerjisi olarak elektrik enerjisi kullanarak yapılan çalışmalarda bu sürecin daha kısa sürede gerçekleştiği belirtilmekte ise de kullanılan sistemler küçük sistemlerdir. Bu nedenle tarafımızdan kurulan sistemin soğutmaya geçmesi uzun sürmüştür. Analizden elde edilen sonuçlarda yayınımlı soğurmalı soğutma sisteminin soğutma etkenlik katsayısı literatürde belirtilen sistemlere göre biraz düşük bir seviyededir. Bunun nedeni, sistemde % 25 derişiklikte amonyak-su çözeltisi kullanılması ve buna bağlı olarak sistem içinde çalışma akışkanı amonyağın kütlesel debisinin düşük olması değerlendirilmiştir. YSS sisteminin soğutma etkenlik katsayısı 29.Mart.2012, 31.Mart.2912 ve 02.Nisan.2012 günü yapılan deneylerde sırasıyla % 17.45, %16.25 ve %16.01 olarak belirlenmiştir. YSS sistemlerinde soğutma etkenliğini belirleyen parametrelerden çözelti derişimi, çözelti miktarı,

10 798 basınç, kayıp ısıl enerjilerin kazanımı, sistem elemanlarının farklı tasarımları, farklı ısıl enerji kaynakları gibi özellikler üzerinde çalışmalar sürdürülebilir. KAYNAKLAR [1] Platen, B. C., Munters, C. G., Refrigerator, U.S. Patent 1,685,764, [2] Arslan, M. E., Eğrican, A. N., Buzdolabı Uygulamasında Kullanılan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 83: (2004) [3] A. Zohar, M. Jelinek, A. Levy, I. Borde, The İnfluence Of Diffusion Absorption Refrigeration Cycle Configuration On The Performance, Applied Thermal Engineering, 27 (13): (2007). [4] Zohar, A., Jelinek M., Levy A., Borde I., Numerical İnvestigation Of A Diffusion Absorption Refrigeration Cycle, International Journal of Refrigeration, 28 (4): , (2005). [5] Jakob, U., Eicker, U., Taki, A.H., Cook, M.J., Development Of An Optimised Solar Driven Diffusion-Absorption Cooling Machine International Solar Energy Society (ISES), Proceedings of the ISES Solar World Congress, Göteborg, Sweden, 1-6 (2003). [6] Lin, L., Wang, Y., Al-Shemeri, T., Zeng, S., Huang, J., He, Y., Huang, X., Li, S., Yang, J., Characteristics Of A Diffusion Absorption Refrigerator Driven By The Waste Heat From Engie Exhaust, Journal of Process Mechanical Engineering, 220 (3): (2006). [7] Srikhirin, P., Aphornratana, S., Investigation Of A Diffusion Absorption Refrigeration, Applied Thermal Engineering, 22 (11): (2002). [8] Sözen, A., Özalp, M., Performance İmprovement Of Absorption Refrigeration System Using Triple-Pressure-Level, Applied Thermal Engineering, 23 (13): (2003). [9] Alexis, G.K., Rogdakis, E.D., Performance Characteristics Of Two Combined Ejektor-Absorption Cycles, Applied Thermal Engineering, 22 (1): (2002). [10] Özbaş, E., Yayınımlı Soğurmalı Soğutma Sistemi Tasarımı, İmali, Deneysel Ve Teorik Analizi İle Performans İyileştirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2003). ÖZGEÇMİŞ Mustafa Ali ERSÖZ 1970 yılı Denizli doğumludur yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü bitirmiştir. Aynı Üniversiteden 2001 yılında Uzman, 2008 yılında Doktor unvanı almıştır yılları arasında M.E.B. bağlı endüstriyel teknik öğretim okullarında öğretmenlik ve yöneticilik görevleri yapmıştır yılından itibaren Uşak Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji bölümünde Yrd. Doç. Dr. Olarak görev yapmaktadır. Yenilenebilir enerji ve ısıl sistemlerin termodinamik analiz konularında çalışmalar yapmaktadır. Abdullah YILDIZ 1978 yılı Uşak doğumludur yılında Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Bölümünü bitirmiştir. Aynı Üniversiteden 2003 yılında Yüksek Mühendis ve Ege Üniversitesinden 2009 yılında Doktor unvanını almıştır Yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü nde Araştırma Görevlisi, yıllarında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü nde 35. madde kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır yılından beri Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı nda Yrd. Doç. Dr. Olarak görev yapmaktadır. Güneş Enerjisi, Isıl Sistemlerin Termodinamik Analizi konularında çalışmaktadır,

Doğu Çamur Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7231 dogucamur@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

Doğu Çamur Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7231 dogucamur@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1A0117 ENGINEERING SCIENCES Received: August 2010 Doğu Çamur Accepted: October 2010 Engin ÖzbaĢ Series

Detaylı

Buzdolabı Uygulamasında Kullanılan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi

Buzdolabı Uygulamasında Kullanılan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 83, s. 53-63 2004 Buzdolabı Uygulamasında Kullanılan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi M.ErhanARSLAN A. Nilüfer EĞRİCAN* Özet Bu çalışmada, buzdolabı

Detaylı

BUZDOLABI UYGULAMASINDA KULLANILAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

BUZDOLABI UYGULAMASINDA KULLANILAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ BUZDOLABI UYGULAMASINDA KULLANILAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ M. Erhan ARSLAN A. Nilüfer EĞRİCAN ÖZET Bu çalışmada, buzdolabı uygulamasında kullanılan absorbsiyonlu soğutma sisteminin

Detaylı

AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ

AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ 403 AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ Adnan SÖZEN Ö Ercan ATAER ÖZET Bu çalışmada; amonyak/su ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sisteminde

Detaylı

DİFÜZYONLU ABSORBSİYONLU MİNİ SOĞUTUCULARDA NANOAKIŞKAN KULLANIMININ EKSERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ

DİFÜZYONLU ABSORBSİYONLU MİNİ SOĞUTUCULARDA NANOAKIŞKAN KULLANIMININ EKSERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ A. Sözen E. Özbaş T. Menlik E. Çiftçi Ü. İskender 1/1 (2015) 99 118 99 DİFÜZYONLU ABSORBSİYONLU MİNİ SOĞUTUCULARDA NANOAKIŞKAN KULLANIMININ EKSERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ Adnan Sözen Gazi Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİ TASARIMI, İMALİ, DENEYSEL VE TEORİK ANALİZİ İLE PERFORMANS İYİLEŞTİRİLMESİ. Engin ÖZBAŞ

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİ TASARIMI, İMALİ, DENEYSEL VE TEORİK ANALİZİ İLE PERFORMANS İYİLEŞTİRİLMESİ. Engin ÖZBAŞ YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİ TASARIMI, İMALİ, DENEYSEL VE TEORİK ANALİZİ İLE PERFORMANS İYİLEŞTİRİLMESİ Engin ÖZBAŞ DOKTORA TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARALIK 2009

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SOĞUTMA DENEY FÖYÜ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 73-87 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 73-87 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-87 Mayıs 00 H O-LiBr VE NH -H O ERİYİĞİ KULLANAN TEK KADEMELİ SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (A COMPARISON BETWEEN

Detaylı

Buzdolabı Uygulamasında Kullanılan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi

Buzdolabı Uygulamasında Kullanılan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 83, s 53-63 2004 Buzdolabı Uygulamasında Kullanılan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi M Erhan ARSLAN A Nilüfer EĞRĐCAN* Özet Bu çalışmada, buzdolabı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram 2. ÇOK BASINÇLI SİSTEMLER 2.1 İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi -30 ye kadar verimli olmaktadır. -40 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklar için kademeli soğutma sistemleri

Detaylı

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları 3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları Soru 5-26 Buharlı bir güç santralinin kazanında aracı akışkana 280 GJ/saat ısı geçişi olmaktadır. Borularda ve diğer elemanlarda buhardan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 200 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Ömer KAYNAKLI * Recep YAMANKARADENİZ

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA

JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA 337 JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA Hüseyin GÜNERHAN Özüm ÇALLI ÖZET Hacim soğutmada kullanılan absorbsiyon çevrimi, soğutma etkisinin buhar sıkıştırma çevrimlerinde olduğu gibi elektrik girdisinden

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Yeşim BOYLU. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı. Isı Akışkan Programı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Yeşim BOYLU. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı. Isı Akışkan Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HABBECİK POMPALI ABSORBSİYONLU SİSTEMLERİN TERMODİNAMİK ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yeşim BOYLU Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Isı Akışkan Programı

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı, SOĞURMALI ISI YÜKSELTİCİLERİNDE AMONYAK-SU İLE LİTYUM BROMÜR-SU ERİYİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Eşref KUREM İlhami HORUZ Özet:

Detaylı

Abs tract: Key Words: İlhami HORUZ

Abs tract: Key Words: İlhami HORUZ 6Ilhami horuz:sablon 14.04.2015 14:36 Page 64 İlhami HORUZ Absorpsiyonlu Isı Yükselticisi Takviyeli Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri Abs tract: Absorption Refrigeration Systems are coming

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır.

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır. Buhar Çevrimleri Buhar makinasının gerçekleştirilmesi termodinamik ve ilgili bilim dallarının hızla gelişmesine yol açmıştır. Buhar üretimi buhar kazanlarında yapılmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklıktaki

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR 1. Şahsi Bilgiler ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR (Yrd.Doç.Dr. Kemal BİLEN) Adı Soyadı : Kemal BİLEN T.C. Kimlik No : 60997211094 Doğum Tarihi ve Yeri : 30 Kasım 1974 / MUŞ İş Adresi : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Detaylı

CO 2 İLE ÇALIŞAN TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

CO 2 İLE ÇALIŞAN TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ 423 CO 2 İLE ÇALIŞAN TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Orkan KURTULUŞ Burak OLGUN Emre OĞUZ Hasan HEPERKAN ÖZET Uzun yılllardan beri soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar

Detaylı

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Hayati TÖRE*, Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN** *T.C. Merzifon Belediyesi Strateji Geliştirme

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

CO 2 SOĞUTKANLI SICAK SU ISI POMPALARININ PERFORMANS ANALİZİ

CO 2 SOĞUTKANLI SICAK SU ISI POMPALARININ PERFORMANS ANALİZİ _ CO SOĞUTKANLI SICAK SU ISI POMPALARININ PERFORMANS ANALİZİ Arif Emre ÖZGÜR ÖZET Küresel ısınma Dünya mızın en önemli sorunu olarak günden güne varlığını daha ciddi hissettirmektedir. Bu sorunun önemli

Detaylı

Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi

Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi CO 2 Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi Ali ÖZYURT Panel Sistem Soğutma A.Ş., İstanbul Nasuh ERDÖNMEZ Marmara Üniv., Makina Müh. Blm., İstanbul unieses_26_1988@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE ALTERNATİF ÇEVRİMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

BUHAR SIKIŞTIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE ALTERNATİF ÇEVRİMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Isı Bilimi ve ekniği Dergisi, 34, 1, 19-26, 2014 J of hermal Science and echnology 2014 IBD Printed in urkey ISSN 1300-3615 BUHAR SIKIŞIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİF KADEMELİ SOĞUMA ÇEVRİMİ VE ALERNAİF ÇEVRİMLERLE

Detaylı

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 339 ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA Bener KURT İlhami HORUZ ÖZET Absorbsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemleri, kendilerine has eşsiz özellikleriyle atık ısı kaynaklarının

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KMB 405 KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KMB 405 KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI - 3 ONDOKZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KMB 405 KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATVARI - 3 DENEY 6: GÖVDE BORL ISI DEĞĠġTĠRĠCĠ (SHELL AND TBE HEAT EXCHANGER) Akışkan ya da katı

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) 1. Hava 2. Su (deniz, göl, nehir, dere, yeraltı suyu-jeotermal enerji) 3. Toprak

Detaylı

Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı

Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı Arif Emre ÖZGÜR Doç. Dr. SDÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Enerji Sistemleri Mühendisliği Isparta emreozgur@sdu.edu.tr Ahmet KABUL Yrd.

Detaylı

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/febed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1): 13-19 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper

Detaylı

SU/LİTYUM BROMİD VE ÜÇLÜ HİDROKSİT KARIŞIMLARIYLA ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SİSTEMLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

SU/LİTYUM BROMİD VE ÜÇLÜ HİDROKSİT KARIŞIMLARIYLA ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SİSTEMLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TNOLOJİ, Yıl, (00), Sayı -, - TNOLOJİ SU/LİTYUM BROMİD V ÜÇLÜ HİDROSİT RIŞIMLRIYL ÇLIŞN BSORBSİYONLU SİSTMLRİN PRFORMNSLRININ RŞILŞTIRILMSI ÖZT rzu ŞNCN, Reşat SLBŞ,.emal YUT SDÜ Teknik ğitim Fakültesi

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA, OKSİJEN, KARBONDİOKSİT, KARIŞIM GAZININ SOĞUTMA- ISITMA

Detaylı

1, 2, 3 ve 4 hallerindeki entalpi değerlen soğutucu akışkan-12 tablolarından elde edilebilir

1, 2, 3 ve 4 hallerindeki entalpi değerlen soğutucu akışkan-12 tablolarından elde edilebilir ÖRNEK Bir soğutma makinesinde, soğutucu akışkan 12, kompresöre 0.14 MPa basınç, -20 C sıcaklıkta kızgın buhar olarak girmekte ve 0.8 MPa basınç, 50 C sıcaklığa sıkıştırılmaktadır. Soğutucu akışkan yoğuşturucudan

Detaylı

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Sıvı Soğutkan Toplanma Deposunun Seçim Kriterleri

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Sıvı Soğutkan Toplanma Deposunun Seçim Kriterleri Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 1 s. 21-25, 2006 ol: 9 No: 1 pp. 21-25, 2006 Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Sıvı Soğutkan oplanma Deposunun Seçim Kriterleri İlhan CEYAN, Mustafa

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 36.Sok. No:6A-B BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

Experimental Investigation of Performance of R134a/R152a Refrigerant Mixture in Heat Pump

Experimental Investigation of Performance of R134a/R152a Refrigerant Mixture in Heat Pump Politeknik Dergisi, 2015; 18 (4) : 251-256 Journal of Polytechnic, 2015; 18 (4) : 251-256 R134a/R152a Soğutucu Akışkan Karışımlarının Performanslarının Isı Pompasında Deneysel Olarak Araştırılması Kurtuluş

Detaylı

Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sistem Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi

Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sistem Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 1-1 May 11, Elazığ, Turkey Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sistem Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi 3 Karabük Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 481 BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ Ö. Ercan ATAER Mehmet ÖZALP Atilla BIYIKOĞLU ÖZET Bu çalışmada, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine kullanılabilecek ozon tabakasını

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2 Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması Arif Emre ÖZGÜR Abstract ÖZET veya soğutucu akışkan kod numarası

Detaylı

Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s , I. Necmi KAPTAN* E. Fuad KENT** Taner DERBENTLİ***

Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s , I. Necmi KAPTAN* E. Fuad KENT** Taner DERBENTLİ*** Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s. 12-20, 2005 Soğutma Sistemlerinde ve Isı Pompalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanlarında Kullanılan Soğutucu Akışkanların Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c

SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c CR8112EC SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c (DÜŞÜK SICAKLIKTA SICAK SU UYGULAMALARI) Model RCH Güneş ısısı için Yakma tesislerinden çıkan atık ısılar için Dünyamızla dost... kaynak sularının ve fabrika

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 686-696 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Derleme Makalesi Organik Rankine Çevrimi Prensibi ile Düşük Sıcaklıktaki Kaynaklardan Elektrik

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ABSORPSİYONLU VE ADSORPSİYONLU İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Bülent ORHAN Ali GÜNGÖR ÖZET Enerjinin gittikçe daha çok önem kazanmaya başladığı dünyamızda, elektrik enerjisi yerine

Detaylı

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN 1Fatih Unal:Sablon 24.11.2014 14:46 Page 5 Tunçbilek Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada Türkiye de çalışmakta olan Tunçbilek Termik Santrali,

Detaylı

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür.

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür. B) KONDENSERLER Kompresörden kızgın buhar olarak basılan soğutucu akışkanın kızgınlığının alındığı, yoğuştuğu ve soğuduğu ısı değiştiricilerdir Bu kısımda evaporatörlerde alınan ısı ile kompresör yoluyla

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

LEVHA KANATLI BORULU TİPLİ BİR BUHARLAŞTIRICININ ISIL DAVRANIŞININ ENTALPİK TÜNELİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

LEVHA KANATLI BORULU TİPLİ BİR BUHARLAŞTIRICININ ISIL DAVRANIŞININ ENTALPİK TÜNELİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 155 LEVHA KANATLI BORULU TİPLİ BİR BUHARLAŞTIRICININ ISIL DAVRANIŞININ ENTALPİK TÜNELİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Erhan URAS Gürcan DURMAZ Aytunç EREK ÖZET Bu çalışmada, levha kanatlı borulu tipli

Detaylı

TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: August 2010. ISSN : 1308-7231 syilmaz@karabük.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabük-Turkey

TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: August 2010. ISSN : 1308-7231 syilmaz@karabük.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabük-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 2A0061 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mustafa Ercan Received: August 2010 Sezai Yılmaz Accepted: October

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE EKONOMİK ANALİZİ: SİMAV ÖRNEĞİ

JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE EKONOMİK ANALİZİ: SİMAV ÖRNEĞİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36, 1, 143-159, 2016 J. of Thermal Science and Technology 2016 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 JEOTERMAL DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK VE

Detaylı

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi 2. Çalışma Prensibi 3. Sistem Bileşenleri 4. Montaj 5. Resimlerle Kolektör Montajı 6. Teknik Detaylar 7. Teknik Bilgi 8. Bakım 9. Tesisat Şeması Genel

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Aralık 2014 - Ocak 2015 18.11.2014 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Mayıs-Haziran 2015 14.04.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ocak - Haziran 2015 07.01.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ KULLANILAN SOĞUTMA UYGULAMALARINDA SOĞUTMA ETKİNLİK KATSAYISININ DENEYSEL İNCELENMESİ

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ KULLANILAN SOĞUTMA UYGULAMALARINDA SOĞUTMA ETKİNLİK KATSAYISININ DENEYSEL İNCELENMESİ _ 245 PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ KULLANILAN SOĞUTMA UYGULAMALARINDA SOĞUTMA ETKİNLİK KATSAYISININ DENEYSEL İNCELENMESİ Bayram KILIÇ Arzu ŞENCAN Reşat SELBAŞ ÖZET Mühendislik uygulamalarının en önemli ve en çok

Detaylı

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ TESKON 205 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇĠFT KADEMELĠ

Detaylı

Plakalı Isı Eşanjörü Kullanılan Soğutma Uygulamalarında Soğutma Etkinlik Katsayısının Deneysel İncelenmesi

Plakalı Isı Eşanjörü Kullanılan Soğutma Uygulamalarında Soğutma Etkinlik Katsayısının Deneysel İncelenmesi bayram:sablon 20.11.2009 09:20 Page 19 Plakalı Isı Eşanjörü Kullanılan Soğutma Uygulamalarında Soğutma Etkinlik Katsayısının Deneysel İncelenmesi Öğr. Gör. Bayram KILIÇ Doç. Dr. Arzu ŞENCAN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi

Nem Almalı Bir Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss 119-128, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp 119-128, December 2011

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

SOĞUTUCU AKIŞKANIN ÖZELLİKLERİ

SOĞUTUCU AKIŞKANIN ÖZELLİKLERİ GİRİŞ 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan soğutma sanayiinde ilk zamanlar karbondioksit, hava, su, amonyak gibi maddeler soğutucu olarak kullanılmıştır. Zamanla yapay olarak elde edilen kloroflorokarbon

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUVARI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Isı pompası deneyi ile, günümüzde bir çok alanda kullanılan ısı pompalarının

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

İKİ KADEMELİ EKONOMİZERLİ BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN PERFORMANS ANALİZİ

İKİ KADEMELİ EKONOMİZERLİ BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN PERFORMANS ANALİZİ _ 1329 İKİ KADEMELİ EKONOMİZERLİ BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN PERFORMANS ANALİZİ Bayram KILIÇ Arzu ŞENCAN ŞAHİN Osman İPEK ÖZET Yoğuşturucu sıcaklığıyla buharlaştırıcı sıcaklığı arasındaki fark

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER _ 99 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ; VERİMLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER Özay AKDEMİR Ali GÜNGÖR ÖZET Absorpsiyonlu soğutma sistemleri ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılarak, hem çevre koruması

Detaylı

Bir Mikro Kojenerasyon Sisteminde Enerji Verimliğinin Deneysel İncelenmesi

Bir Mikro Kojenerasyon Sisteminde Enerji Verimliğinin Deneysel İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 3, 2012 (17-24) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 3, 2012 (17-24) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

Farklı koşullardaki hava su hava kaynaklı ısı pompasının farklı soğutucu akışkanlarla termodinamik analizi

Farklı koşullardaki hava su hava kaynaklı ısı pompasının farklı soğutucu akışkanlarla termodinamik analizi Araştırma Makalesi BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, XX(X), 1-12, (2017) DOI: 10.25092/baunfbed.344739 J. BAUN Inst. Sci. Technol., XX(X), 1-12, (2017) Farklı koşullardaki hava su hava kaynaklı ısı pompasının

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

OSG 305 ÇOKLU EVAPORATÖRLÜ ISI POMPASI EĞİTİM SETİ

OSG 305 ÇOKLU EVAPORATÖRLÜ ISI POMPASI EĞİTİM SETİ 2012 OSG 305 ÇOKLU EVAPORATÖRLÜ ISI POMPASI EĞİTİM SETİ www.ogendidactic.com GİRİŞ Eğitim seti; endüstriyel soğutma sistemlerinde özellikle de market soğutma sistemlerinde kullanılan farklı buharlaşma

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

Organik Rankine Çevrimi (ORC) ile Birlikte Çalışan Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminin Ekserji Analizi

Organik Rankine Çevrimi (ORC) ile Birlikte Çalışan Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminin Ekserji Analizi Barış KAVASOĞULLARI Ertuğrul CİHAN Organik Rankine Çevrimi (ORC) ile Birlikte Çalışan Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminin Ekserji Analizi Abstract: As it is known, systems, which are designed to

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

KAPASİTÖRÜN BUZDOLABI PERFORMANS PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KAPASİTÖRÜN BUZDOLABI PERFORMANS PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ _ 617 KAPASİTÖRÜN BUZDOLABI PERFORMANS PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Volkan ASLAN Ayşe Bilgen EKİN Yunus ÇERÇİ ÖZET Bu çalışmada, buzdolabı elektrik devresine bir anahtarla bağlanan kondansatörün,

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ

ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ Ahmet Samancı *a, Kemal Altınışık b, Ahmet Ali Sertkaya c a Selçuk Üniversitesi, Cihanbeyli MYO, Cihanbeyli, Konya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi,,, 7-, J. of Thermal Science and Technology TIBTD Printed in Turkey ISSN -65 CO SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNİN MAKSİMUM PERFORMANS ANALİZİ Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi,

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

Kavitasyon. Pompa Teknolojileri ve Çalışma Prensipleri

Kavitasyon. Pompa Teknolojileri ve Çalışma Prensipleri Kavitasyon Pompanın içinde statik basınç, basılan sıvının buharlaşma basıncının altına düştüğünde sıvı buharlaşır ve içinde küçük buhar kabarcıkları oluşur. Sıvının pompa içinde dinamik hareketiyle sürüklenen

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI SOĞUTMA Soğutma, ısının düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan yüksek sıcaklıktaki bir kaynağa transfer edilmesidir. Isının bu şekildeki transferi kendiliğinden olmadığı için soğutma yapan cihazların enerji

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA İçerik 1. Sisteme Genel Bakış 2. Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Isı Değiştiricileri ve Tasarımı 3. Atık Su Isı

Detaylı