elero Saat önceden ayarlanmis AstroTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "elero Saat önceden ayarlanmis AstroTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!"

Transkript

1 AstroTec elero Saat önceden ayarlanmis Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren Nr /0604

2 çindekiler çindekiler Güvenlik talimatları Göstergelerin ve tuflların izahı Genel hususlar Amacına uygun kullanım Montaj/Ba lantı Motor kumanda cihazı olarak ba lantı Grup kumanda cihazı olarak ba lantı Devreye alma Fabrika ayarı Iflık sensörleri Fonksiyon açıklaması Manüel/Otomatik sürgü flalteri, acil sinyal kontrol lambası, grup kontrolü, iflletim modu Tufllar Saat/Tarih Program Astro, Astro akflam, özel Hafta, blok, özel, kilitleme zamanı, kumanda zamanı, ofset Ayarlar Tatil, son konum Ara pozisyon, havalandırma/yön de ifltirme, Dil seçimi, Astro Kaydırması flehir seçimi, Yaz saati ile kıfl saati uygulaması Fonksiyon Motor kumanda cihazı, grup kumana cihazı Harici kumanda giriflleri, uzmanlar modu Programlama Menüye genel bakıfl Saati/tarihi ayarlama Hafta/blok/tek + kilitleme zamanları vb için astro fonksiyonu Hafta/blok/tek için Astro fonksiyonu + Kumanda zamanı v + Kilitleme zamanı b Hafta/blok/tek için program 1 de özel kumanda zamanları vb Hafta/blok/tek için program 2 de özel kumanda zamanları vb Akflam havalandırma pozisyonuna gitmek için hareket zamanı Tatil fonksiyonu, günefl/alaca karanlık fonksiyonu -27 Pozisyon ayarlama 1 (ara/havalandırma/yön de ifltirme/son konum pozisyonu) Pozisyon ayarlama 2 (ara/havalandırma/son konum pozisyonu) Dil seçimi, Astro Kaydırması fiehir seçimi, uzmanlar modu (enlem/boylam derecesi/zaman dilimi) Otomatik yaz saati ile kıfl saati uygulaması Fonksiyon (yalnızca uzman personel için) Örtü/motor veya grup kumanda cihazının seçimi, çalıfltırma süresi Harici kumanda giriflleri, acil sinyallerin ifllenmesi -34 Teknik Veriler Hata aramaya yönelik bilgiler

3 Güvenlik talimatları Göstergelerin ve tuflların izahı Uyarı! Önemli güvenlik talimatları! Lütfen afla ıdaki talimatlara uyunuz. Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi. 230 V flebekelerine olan ba lantıların yetkili bir uzman tarafından yapılması gereklidir. Montajdan önce ba lantı hattını gerilimsiz duruma getiriniz. Bafllantıyı kurarken enerji da ıtan yerel flirketlerin talimatlarına ve VDE 100 e göre ıslak ve nemli yerlere iliflkin yönergelere uyulmalıdır. Yalnızca kuru odalarda kullanınız. Daima de ifltirilmemifl elero orijinal parçalarını kullanınız. Tesislerin hareket alanından kiflileri uzak tutunuz. Çocukları kumandalardan uzak tutunuz. Ülkeye özgü yönergeleri dikkate alınız. Kullanılmıfl pilleri usulüne göre imha ediniz. Pilleri yalnızca aynı tipteki (CR 2032) piller ile de ifltiriniz. Tesis bir veya daha fazla cihaz ile kumanda edildi i taktirde, iflletim esnasında tesisin hareket alanına yönelik görüfl alanı açık olmalıdır. Kumanda hatlarının (koruyucu düflük gerilimler) ba lantısı için yalnızca yeterli gerilim dayanıklılıflına sahip hat tipleri kullanılabilir. Cihaz, yutulabilir küçük parçalara sahiptir. Göstergelerin ve tuflların izahı Manuel/ Otomatik sürgü flalteri Örtme kapa Acil sinyal kontrol lambası Örtü kapa ının altındaki tufllar MENU tuflu tuflu Program Saat/Tarih Metin sat r Rakam göstergesi Haftan n günleri (Pt.-Pa.) MENU AstroTec + Gösterge alanı/simge açıklaması Reset Ayar min min SIFIRLAMA tuflu + tuflu TAMAM tuflu Fonksiyon Astro Yukar hareket Afla hareket YUKRI tuflu DUR tuflu AfiA I tuflu -3-4

4 Genel hususlar/ Amacına uygun kullanım Montaj/Ba lantı Genel hususlar Fabrika tarafından güncel tarih ve saat (Orta Avrupa Saat Dilimi) ayarlı olarak teslim edilen AstroTec motoru otomatik olarak Astro zamanlarına (güneflin do ufl ve batıfl saatlerine) göre kumanda eder. AstroTec in manuel olarak kullanılması her zaman mümkündür. Kolayca takabilece iniz ıflık sensörü ile AstroTec rahat bir güneflten koruma kumandasına (bitki ve mobilyaların gölgelendirilmesi) geniflletilebilir. Amacına uygun kullanım Montaj Motor kumanda cihazı olarak ba lantı Kumandaların yapısı için kumanda kataloguna bakınız. Uyarı! Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi! Ba lantı yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalı! AstroTec üzerinden birden fazla motor kumanda edilece i taktirde motorların röle kumandaları ile ayrılması gerekiyor. Cihazın kumanda akımını dikkate alınız. AstroTec yalnızca panjur ve jaluzi sistemlerini çalıfltırmak için kullanılabilir. Yabancı cihazların ba lantısı, yalnızca yetkili satıcıya danıflılarak gerçeklefltirilebilir. 1. Koruyucu kapakları çıkartınız. 2. ba layınız. M 1~ fiebeke 230 V/50 Hz PE N L N L C AstroTec Tek Merkezi Lumo Jaluzi tuflu Bilgi! Korumalı kumanda hattı... 0,8 mm veya telefon hattı JY-ST... 0,6 mm kullanınız. di er kumanda cihazları Koruyucu kapakları tekrar elektrik adaptörüne astrotec takınız. 4. Elektrik adaptörünü prize sabitleyiniz. 5. Kumanda parçasını çerçeveye yerlefltiriniz ve bunu elektrik adaptörüne takınız. -6

5 Ba lantı Devreye alma/fabrika ayarı. Grup kumanda cihazı olarak ba lantı Kumandaların yapısı için kumanda kataloguna bakınız. fiebeke Uyarı! L N Jaluzi tuflu Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi. Ba lantı yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalı! 1. Koruyucu kapakları çıkartınız. 2. Ba layınız. N Tek L C AstroTec Merkezi Çıkıfl Girifl di er kumanda cihazları Bilgi! Korumalı kumanda hattı... *0,8 mm l veya telefon hattı JY-ST... *0,6 mm l kullanınız. di er kumanda cihazları 3. Koruyucu kapakları tekrar elektrik adaptörüne takınız 4. Elektrik adaptörünü prize sabitleyiniz. Kumanda parçasını çerçeveye yerlefltiriniz ve bunu elektrik adaptörüne takınız. Devreye alma Tufla ilk basıldı ında saat ifllemeye bafllar. fiimdi +/- tuflu ile dili seçebilir ve seçiminizi TAMAM tuflu ile onaylayabilirsiniz. Saat, otomatik modunda bulunur. Fabrika ayarı SAAT/TAR: Güncel Orta Avrupa Saat Dilimi ve güncel tarih : ASO W BL W K L TLEME ZAMANI (1-5) v Saat 06:30:00, b önceden ayarlanan zaman kilitleme yok AYAR: K L TLEME ZAMANI (6,7) v Saat 08:00:00, b önceden ayarlanan zaman kilitleme yok TAT L KAPALI Iflık sensörü GÜNEfi 05 günefl de eri (ba lı ıflık sensöründe) PROG 1 SON KONUMU, KASSEL YA/KI AÇIK FONKS YON: PANJUR, MOTOR KUMANDA C HAZI, HAR C DÜ ME, AC L S NYAL AÇIK, UZMANLAR MODU KAPALI Uyarı: Sıfırlama tufluna basıldı ında (tükenmez kalem veya benzeri cisim ile) AstroTec fabrika ayarlarına sıfırlanır. stisna: Fonksiyon, dil seçimi ve flehir seçimi menüsü. -7-8

6 Iflık sensörleri/fonksiyon açıklaması Fonksiyon açıklaması Iflık sensörleri Uyarı: Cihaza bir ıflık sensörü ba lamak istedi iniz takdirde lütfen ıflık sensörünün yanındaki kullanım talimatına dikkat ediniz. Fonksiyon açıklaması Manuel/ Otomatik sürgü flalteri Manuel sürgü flalteri pozisyonunda yalnızca manuel hareket komutları ve acil sinyaller uygulanır. Otomatik sürgü flalteri pozisyonunda manuel ve otomatik hareket komutları uygulanır (örne in gölgelendirme fonksiyonu, zaman, Astro fonksiyonu, ) Acil sinyal kontrol lambası Acil sinyal lambasının yanması bir acil sinyale iflaret eder. Grup veya özel kumanda girifllerine 5 saniyeden uzun bir süre boyunca kesintisiz bir sinyal mevcut oldu u takdirde bir acil sinyalden bahsedilir. Grup kumandası Grup teriminden aynı zamanda birçok motorun kumanda edilmesi anlaflılmaktadır. Seçilen grup bir hareket komutuyla çalıfltırılır. flletim modu Göstergede geçerli saati görürsünüz. TAMAM tuflu TAMAM tufluna basılarak güncel olarak gösterilen tüm de erler kaydedilir. +/- tuflları + ve tuflları ile afla ıda belirtilen kullanımlar mümkündür: Menü W De eri de ifltirme Otomatik iflletim W Bilgi sorma + tuflu W Sonraki otomatik kumanda zaman v tuflu W Sonraki otomatik kumanda zaman b + tuflu ile TAMAM tuflu W Sorgu astro zaman b tuflu ile TAMAM tuflu W Sorgu astro zaman b MENÜ tuflu MENÜ tufluna basarak menü genel bak fl veya iflletim modu bölümüne ulafl rs n z. Güncel olarak gösterilen veriler kaydedilmez. SIFIRLAMA tuflu S f rlama tufluna bas ld nda (tükenmez kalem veya benzeri cisim ile) AstroTec fabrika ayarlar na s f rlan r. stisna: Fonksiyon, dil seçimi ve flehir seçimi menü noktas. Saat/Tarih SAAT/TAR Bu menüde saati ve tarihi ayarlars n z

7 Fonksiyon açıklaması Fonksiyon açıklaması Program menüsünde de iflik kumanda zamanları fonksiyonları ayarlama olana ınız vardır: 1. PROG1 ASO, ASO AKfiAM, ÖZEL o HAFTA (1-7) o BL1/2 (1-5 ve 6,7) o ÖZEL (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 2. PROG 2 (örne in ö le istirahatı) ÖZEL o HAFTA (1-7) o BL1/2 (1-5 ve 6,7) o ÖZEL (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) OFSET ASO AstroTec, panjur veya jaluzileri otomatik olarak güneflin do ufl ve batıfl saatlerinde kumanda eder. Bu zamanlar, kılavuz de er kabul edilmelidir. 05:00 Saat 07:00 Saat K fl saati Yaz saati Yaz saati K fl saati 09:00 Saat Ara. Ocak fiub. Mart. Nis. Haz. May. Tem. A u. Eyl. Eki Kas. Ara. 16:00 Saat 19:00 Saat 22:00 Saat 05:00 Saat Gün bat m K fl saati Yaz saati Yaz saati K fl saati Kumanda zaman aç k ASO AKfiAM Yukar hareketi ayarlanan kumanda zaman na göre kumanda eder. Astro fonksiyonuna göre afla hareket. K fl saati Yaz saati Yaz saati K fl saati Astro akflam Kapama için kilitleme zaman 07:00 Saat Kumanda zaman aç k 09:00 Saat 16:00 Saat Ara. Ocak fiub. Mart. Nis. Haz. May. Tem. A u. Eyl. Eki Kas. Ara. Gün bat m Astro akflam 19:00 Saat 22:00 Saat K fl saati Yaz saati Yaz saati K fl saati Kapama için kilitleme zaman -11 ÖZEL Ayarlad n z kumanda zamanlar na göre yukar ve afla hareketleri kumanda eder. -12

8 Fonksiyon açıklaması Fonksiyon açıklaması HAFTA HAFTA menüsüyle, Pazartesi Pazar (1-7) günleri arasındaki aynı hareket zamanını ayarlayabilirsiniz. BL BL menüsüyle iki blok ayarlayabilirsiniz. Blok 1: Pazartesi Cuma (1-5) günleri arasındaki hareket zamanlarını ayarlar. Blok 2: Cumartesi Pazar (6,7) günleri arasındaki hareket zamanlarını ayarlar. TEK TEK menüsüyle haftanın her günü için hareket zamanlarını ayrı olarak ayarlayabilirsiniz. K L TLEME ZAMANI Panjurun ASO AKfiAM fonksiyonuna göre afla ya erken hareket etmesini önler. Örnek: Astro zaman v: 5:30 Kilitleme zaman v: 6:30 Panjur saat 06:30 den önce yukarıya hareket etmez. Astro zaman b: 17:00 Kilitleme zaman b: 19:30 Panjur saat 19:30 den önce afla ya hareket etmez. KUMANDA ZAMANI Panjur ve jaluzinin otomatik olarak afla ıya ve yukarıya do ru hareket etmesi. OFSET OFSET menüsüyle ek bir kumanda zamanı b ayarlayabilirsiniz. Bu ise, PROG 1 kumanda zamanına b ba lıdır (maks. +/- 240 dak.). Örnek: Astro zaman b: 20:00 Offset b: +60 dak. Panjur saat de havalandırma pozisyonuna ve saat da alt son konuma gider. 16:00 Saat 19:00 Saat 22:00 Saat Gün bat m K fl saati Yaz saati Yaz saati K fl saati Astro Ofset + 60 Dak. Gün bat m Açma için kilitleme zaman 05:00 Saat Gün do uflu 07:00 Saat 09:00 Saat Ara. Ocak fiub. Mart Nis. Haz. May. Tem. A u. Eyl. Ekim Kas. Ara. 16:00 Saat Kapat Kilitleme zaman 19:00 Saat 22:00 Saat Gün bat m Kapama için kilitleme

9 Fonksiyon açıklaması Fonksiyon açıklaması AYAR AYAR menüsünde afla ı belirtilen olanaklara sahipsiniz: TAT L GÜNEfi (ba lı bir sensörde) ALACA KARANLIK (ba lı bir sensörde) ARA POZ SYON HAVALANDIRMA/YÖN DE fit RME PROG 1 (SON KONUM, ARA POZ_SYON, HAVALANDIRMA/ YÖN DE fit RME) PROG 2 (SON KONUM, ARA POZ_SYON, HAVALANDIRMA/ YÖN DE fit RME) TEST MODU Dil seçimi (ALMANCA) ASO KAYDIRMASI v ASO KAYDIRMASI b fiehir seçimi (KASSEL) BOYLAM ENLEM ZAMAN D L M YA/KI DE fit RME (otomatik yaz saati ile kıfl saati uygulaması de iflimi) Ayar ifllemini gerçeklefltirmek için istedi iniz menü noktasına ulaflıncaya kadar TAMAM tufluna basınızn. TAT L Tatil fonksiyonu, siz tatildeyken içinde oturulan bir ev simülasyonu yapar. Fonksiyon aktif (AÇIK) oldu unda, panjur jaluzi programlanmıfl zamanlarda gecikmeli olarak hareket eder (rastlantı oluflturucusu 0 30 dak.). SON KONUM Son konum olarak panjur/jaluzinin en alt ve en üst pozisyonda bulundu u nokta tarif edilir. -15 k Sadece UZMAN MODU AÇIK oldu unda görünür ARA POZ SYON Ara pozisyon, panjur/jaluzinin üst ve alt son konumu arasında istenildi i gibi seçilebilen pozisyondur. Bu pozisyona programlamadan sonra üst pozisyondan hareket edilerek ulaflılabilir. Bunun için AfiA I tufluna arka arkaya iki kez basınız. Jaluzi iflletiminde, ara pozisyonun ardından, ayarlanmıfl bir yön de ifltirme otomatik olarak gerçeklefltirilir. HAVALANDIRMA/YÖN DE fit RME Havalandırma/yön de ifltirme pozisyonu, panjurun/jaluzinin üst ve alt son konumu arasında istenildi i gibi seçilebilen pozisyondur. Bu fonksiyon ile panjuru alt son konumdan havalandırma delikleri tekrar açılıncaya kadar yukarıya do ru hareket ettirebilirsiniz. Jaluzilerde lamellerin yön de ifltirmesi gerçekleflir. Bunun için YUKARI tufluna arka arkaya iki kez basınız. PROG 1/PROG 2 PROG 1 SON KONUMU, PROG 2 SON KONUMU PROG 1 SON KONUMU/PROG 2 ayarlandı ında motor otomatik bir kumanda komutunda b PROG 1/PROG 2 SON KONUMU menüsünden alt son konuma gider. ARA POZ SYON PROG 1/PROG 2 ARA POZ SYON ayarlandı ında motor otomatik bir kumanda komutunda b ayarlanan ara pozisyona gider. HAVALANDIRMA/YÖN DE fit RME POZS YONU PROG 1/PROG 2 HAVALANDIRMA/YÖN DE fit RME POZ SYONU ayarlandı ında motor otomatik bir kumanda komutunda b alt son konuma gider ve ardından ayarlanan havalandırma/yön de ifltirme pozisyonuna gider. -16

10 Fonksiyon açıklaması Fonksiyon açıklaması Dil seçimi (ALMANCA) Burada ülke dilinizi seçebilirsiniz. ASO KAYDIRMASI Astro kaydırması ayarlandı ında Astro zamanı v ve Astro zamanı b birbirinden ba ımsız olarak kaydırılabilir (maks. +/- 120 dak.). 16:00 Saat 19:00 Saat 22:00 Saat fiehir seçimi (ALMANCA dil ayar için KASSEL) Bu fonksiyonla astro fonksiyonunu tam olarak oturdu unuz yere uydurabilirsiniz. Astro fonksiyonu flehir seçimi için önemlidir. Burada, bulundu unuz yere en yakın olan flehri seçiniz. ENLEM/BOYLAM/ZAMAN D L M (yalnızca UZMAN MODU AÇIK ta) Koordinatlarınızı örne in bir atlas yardımıyla tespit edebilirsiniz. YA/KI YA/KI, otomatik yaz saati ile kıfl saati uygulaması arasındaki de iflimi tanımlar. Fabrika ayarı AÇIK tır; AstroTec otomatik olarak uygun hale gelir. -17 Gün bat m K fl saati Yaz saati Yaz saati K fl saati Astro Ofset + 60 Dak. Gün bat m FONKS YON Bu mod yalnızca e itimli uzman personel için düflünülmüfltür! (Yalnızca kumanda parçası çıkarılmıfl oldu unda belirir) FONKS YON menüsünde afla ıda belirtilen fonksiyonları ayarlama olana ınız vardır: PANJUR/JALUZ (örtü seçimi) MOTOR KUMANDA C HAZI/ÇLU KUMANDA C HAZI ÇALIfiMA SÜRES HAR C (DÜ ME/KAPALI/AÇIK) (harici grup giriflleri kumandası) AC L S NYAL UZMANLAR MODU LK ÇALIfiTIRMA (servis amaçları için) RÖLE (servis amaçları için) TOPLAM SÜRE (servis amaçları için) HAR CI KAPALI/ HAR C AÇIK/ HAR C DÜ ME MOTOR KUMANDA C HAZI Motor do rudan AstroTec e ba lanır. GRUP KUMANDA C HAZI AstroTec, bir grubu kumanda eder. HAR C KAPALI HAR C AÇIK HAR C DÜ ME Grup giriflleri her zaman kapalıdır. Grup giriflleri her zaman açıktır. Grup giriflleri otomatik modda açık, manuel modda kapalıdır. UZMANLAR MODU fiehir seçimi (UZMANLAR MODU KAPALI) sizin için yeterince hassas de ilse, enlem ve boylam derecesi yardımıyla hassas ayarlama yapabilirsiniz (UZMANLAR MODU AÇIK). -18

11 Programlama Programlama ANA MENÜ (Menüye genel bak fl) 1. MENÜ tufluna bas n z. SAAT/TAR H belirir. 2. Di er menüleri seçmek için +/- tufllar na bas n z. 3. flletim moduna ulaflmak için MENÜ tufluna bas n z. -19 /- ANA MENÜ + + Saat/Tarih Program Ayar Fonksiyon PROG1 PROG2 SAAT/TAR (saat ve tarihi ayarlama) Saat/Tarih MENÜ K O Saat Y l Ay Gün /- Saat/Tarih 1. MENÜ tufluna bas n z. SAAT/TAR belirir. 2. TAMAM ile Saat menü noktas na ulafl rs n z. 3. Güncel SAAT +/- tufllar ile ayarlay n z. 4. SAAT ayarlad ktan sonra TAMAM ile onaylay n z. 5. YIL, AY ve GÜN ayar n da, aynen yukar da aç kland flekilde yap n z. SAAT/TAR belirir. 6. flletim moduna ulaflmak için MENÜ tufluna bas n z. PROG 1/ ASO HAFTA (Hafta + kilitleme zamanları vb için astro fonksiyonu) PROG1/ ASO BL Blok 1/2 + kilitleme zamanları vb için astro fonksiyonu) PROG 1/ ASO TEK (Tek + kilitleme zamanları vb için astro fonksiyonu) PROG 1 ASO HAFTA Kilitleme zaman v Kilitleme zaman b +/- 1. MENÜ tufluna basınız. 2. menüsünü seçmek için belirinceye kadar + tufluna basınız. 3. PROG 1 belirir ASO menüsü belirinceye kadar + tufluna basınız fiimdi +/- tuflları ile istedi iniz PROG 1 ASO fonksiyonunu seçiniz: BL +/- ile BL menü noktasına geçersiniz (BL 1 (1-5), BL 2 (6,7)). Di er tüm girifller flimdi BL 1 (1-5) ve BL 2&'92;ye (6,7) iliflkindir. TEK +/- ile TEK (1,2,3,4,5,6,7) menü noktasına ulaflırsınız. Di er tüm girifller flimdi haftanın her bir gününe iliflkindir. -20

12 Programlama Programlama HAFTA +/- ile HAFTA (1-7) menü noktasına ulaflırsınız. Di er tüm girifller flimdi haftanın günlerine iliflkindir. 8. +/- tuflları ile flimdi K L TLEME ZAMANI 5 ve K L TLEME ZAMANINI b ayarlayabilirsiniz. 9. TAMAM ile girifli onaylayınız. 10. flletim moduna ulaflmak için MENÜ tufluna basınız. PROG 1/ ASO AKfiAM HAFTA Hafta için Astro fonksiyonu + Kumanda zamanı v + Kilitleme zamanı b) PROG 1/ ASO AKfiAM BL (Blok 1/2 için Astro fonksiyonu + Kumanda zamanı v + Kilitleme zamanı b) PROG 1/ ASO AK_AM TEK (Tek için Astro fonksiyonu + Kumanda zamanı v + Kilitleme zamanı b) -21 PROG 1 ASO AKfiAM HAFTA Kumanda zaman v +/- Kilitleme zaman b 1. MENÜ tufluna basınız. 2. menüsünü seçmek için belirinceye kadar + tufluna basınız. 3. PROG 1 belirir. 4. ASO AKfiAM belirir fiimdi +/- tuflları ile istedi iniz PROG 1 ASO fonksiyonunu seçiniz:: HAFTA +/- ile HAFTA (1-7) menü noktasına ulaflırsınız. Di er tüm girifller flimdi haftanın günlerine iliflkindir. BL +/- ile BL menü noktasına geçersiniz (BL 1 (1-5), BL 2 (6,7)). Di er tüm girifller flimdi BL 1 (1-5) ve BL 2&'92;ye (6,7) iliflkindir. TEK +/- ile TEK (1,2,3,4,5,6,7) menü noktasına ula_ırsınız. Di er tüm girifller flimdi haftanın her bir gününe iliflkindir. 7. +/- tuflları ile flimdi KUMANDA ZAMANI v ayarını yapınız. 8. TAMAM ile girifli onaylayınız. 9. +/- tuflları ile K L TLEME ZAMANI b ayarını yapınız. 10. TAMAM ile girifli onaylayınız. 11. flletim moduna ulaflmak için MENÜ tufluna basınız. -22

13 Programlama Programlama PROG 1/ÖZEL HAFTA (Hafta için özel kumanda zamanı vb) PROG 1/ÖZEL BL (Blok 1/2 için özel kumanda zamanı vb) PROG 1/ ÖZEL TEK (Tek için özel kumanda zamanı vb) DE-23 PROG 1 ÖZEL 1. MENÜ tufluna basınız. 2. menüsünü seçmek için belirinceye kadar + tufluna basınız. 3. PROG1 belirir tufluna basınız. ÖZEL belirir fiimdi +/- tuflu ile istedi iniz PROG 1 ÖZEL fonksiyonunu seçiniz: HAFTA +/- ile HAFTA (1-7) menü noktasına ulaflırsınız. Di er tüm girifller flimdi haftanın günlerine iliflkindir. BL +/- ile BL menü noktasına geçersiniz (BL 1 (1-5), BL 2 (6,7)). Di er tüm girifller flimdi BL 1 (1-5) ve BL 2&'92;ye (6,7) ili_kindir. TEK +/- ile TEK (1,2,3,4,5,6,7) menü noktasına ulaflırsınız. Di er tüm girifller flimdi haftanın her bir gününe iliflkindir. 8. +/- tuflları ile flimdi KUMANDA ZAMANI v ve KUMANDA ZAMANINI b ayarlayabilirsiniz. Her girifli TAMAM ile onaylayınız. 9. flletim moduna ulaflmak için MENÜ tufluna basınız. PROG 2/ÖZEL HAFTA (Hafta için özel kumanda zamanı vb) PROG 2/ÖZEL BL (Blok 1/2 için özel kumanda zamanı vb) PROG 2/ ÖZEL TEK (Tek için özel kumanda zamanı vb) PROG 2 ÖZEL K HAFTA Kumanda zaman v Kumanda zaman b +/- +/- K HAFTA Kumanda zaman v Kumanda zaman b +/- +/- 1. MENÜ tufluna basınız. 2. menüsünü seçmek için belirinceye kadar + tufluna basınız. 3. PROG 2 belirir ÖZEL belirinceye kadar + tufluna basınız

14 Programlama Programlama 7. fiimdi +/- tuflları ile istedi iniz PROG 2 ÖZEL fonksiyonunu seçiniz: ÖZEL BL +/- ile BL menü noktasına geçersiniz (BL 1 (1-5), BL 2 (6,7)). Di er tüm girifller flimdi BL 1 (1-5) ve BL 2&'92;ye (6,7) ili_kindir. TEK: +/- ile TEK (1,2,3,4,5,6,7) menü noktasına ulaflırsınız. Di er tüm girifller flimdi haftanın her bir gününe iliflkindir. HAFTA: +/- ile HAFTA (1-7) menü noktasına ulaflırsınız. Di er tüm girifller flimdi haftanın günlerine iliflkindir. 8. +/- tuflları ile flimdi KUMANDA ZAMANI v ve KUMANDA ZAMANINI b ayarlayabilirsiniz. Her girifli TAMAM ile onaylayınız. 9. flletim moduna ulaflmak için MENÜ tufluna basınız. PROG 2/OFSET (örn. akflam havalandırma pozisyonuna gitmek için hareket zamanı) PROG 2 OFSET OFSET DAK b 1. MENÜ tufluna basınız. 2. menüsünü seçmek için belirinceye kadar + tufluna basınız tufluna basınız, PROG 2 belirir OFSET menüsü belirinceye kadar + tufluna basınız /- tufluyla afla ı hareketi ayrı olarak ayarlayabilirsiniz (PROG 1 KUMANDA ZAMANINA b ba lı olarak maks. +/- 240 dak.). 9. flletim moduna ulaflmak için MENÜ tufluna basınız. Uyarı: AYAR menü noktasında havalandırma pozisyonunun hareket zamanını belirlemeniz ve son konumda PROG 2 HAVALANDIRMA yı seçmeniz gerekir

15 Programlama Programlama AYAR TAT L, IfiIK SENSÖRÜ (Tatil KAPALI/AÇIK, günefl/alaca karanlık) EINSTELLUNG -27 URLAUB OFF LICHT- SENSOR VORHANDEN? URLAUB ON SONNE DAEMMER 1. MENÜ tufluna basınız. 2. AYAR menüsünü seçmek için AYAR belirinceye kadar + tufluna basınız. 3. TAT L AÇIK/KAPALI belirir. 4. +/- tuflu ile tatil fonksiyonunu AÇIK veya KAPALI ayarına getirebilirsiniz. 5. TAMAM ile seçiminizi onaylayınız. Uyarı: Bu diyalog penceresi, yalnızca cihazda bir ıflık sensörü takılı oldu u taktirde gösterilir. Tatil fonksiyonunu onayladınız. GÜNEfi belirir. Önceden ayarlanmıfl de er belirir. 6. +/- tuflu ile günefl de erini de ifltirebilirsiniz. (Ekranın sol tarafındaki iki hane güncel ıflık de erini gösterir) 7. TAMAM ile giriflinizi onaylayınız. ALACA KARANLIK ayarını da, aynen GÜNEfi ayarı altında açıklandı ı flekilde yapınız. fiimdi GÜNEfi/ALACA KARANLIK fonksiyonu ayarlanmıfltır. AYAR menüsünde di er programlamalar için lütfen iflbu kullanım talimatını okumaya devam ediniz. siehe nächste Seite AYAR ARA POZ SYON, HAVALANDIRMA/ YÖN DE fit RME, PROG 1 SON KONUMU (Zaman/ pozisyon programlaması) siehe vorherige Seite ZWISCHEN- POSITION TAT L/IfiIK SENSÖRÜ fonksiyonunu onayladınız. ARA POZ SYON belirir. LUEFTUNG (WENDUNG) PROG 1 ENDLAGE PROG 1 ZWISCHEN- POSITION PROG 1 LUEFTUNG/ WENDUNG siehe nächste Seite 1. +/- tuflu ile ARA POZ SYONA yönelik hareket süresini ayarlayabilirsiniz. Hareket süresi saniye cinsinden girilir veya ARA POZ YONUNA YUKARI/AfiA I tuflu ile üst son konumdan ulaflırsınız /- tuflu ile hareket süresini HAVALANDIRMA/YÖN DE fit RME ye ayarlayabilirsiniz. Hareket süresi saniye cinsinden girilir veya HAVALANDIRMA/YÖN DE fit RME pozisyonuna YUKARI tuflu ile alt son konumdan ulaflırsınız. 4. PROG 1 SON KONUM belirir. 5. +/- tuflu ile PROG 1 SON KONUM, PROG 1 ARA POZ SYON ve PROG 1 HAVALANDIRMA/YÖN DE fit RME seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. 6. TAMAM ile seçiminizi onaylayınız. fiimdi PROG 1 SON KONUM fonksiyonu ayarlanmıfltır. AYAR menüsünde di er programlamalar için lütfen iflbu kullanım talimatını okumaya devam ediniz. -28

16 Programlama Programlama AYAR PROG 2 SON KONUM (Zaman/pozisyon ayarı) siehe vorherige Seite PROG 2 ENDLAGE PROG 2 ZWISCHEN- POSITION PROG 2 LUEFTUNG/ WENDUNG siehe nächste Seite Uyarı: Bu diyalog penceresi, yalnızca PROG 2'de zaman ayarlı oldu undan gösterilir. PROG 1 SON KONUM menü noktasını onayladınız. PROG 2 SON KONUM belirir. 1. +/- tuflu ile PROG 2 SON KONUM, PROG 2 ARA POZ SYON ve PROG 2 HAVALANDIRMA/YÖN DE fit RME seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. 2. TAMAM ile seçiminizi onaylayınız. fiimdi PROG 2 KONUM fonksiyonu ayarlanmıfltır. AYAR menüsünde di er programlamalar için lütfen iflbu kullanım talimatını okumaya devam ediniz. AYAR ALMANCA/ ASO KAYDIRMASI vb (Dil seçimi, Astro Kaydırması) siehe vorherige Seite TESTMODUS ASOVER- ON/OFF DEUTSCH SCHIEBUNG v siehe nächste ASOVER- Seite SCHIEBUNG b Uyarı: TEST MODU menüsü, yalnızca cihazda bir ıflık sensörü takılı oldu u taktirde gösterilir. PROG 2 SON KONUM menü noktasını onayladınız. TEST MODU AÇIK/KAPALI belirir. 1. +/- tufluyla TEST MODUNU iflleme sokabilir veya devre dıflı bırakabilirsiniz (AÇIK/KAPALI). 2. ALMANCA belirir. Uyarı: TEST MODU menüsü, iflletim modunda TAMAM tufluna basılarak sona erdirilir. 3. +/- tuflu ile istedi iniz dili ayarlayabilirsiniz. 4. TAMAM ile dil seçiminizi onaylayınız. ASO KAYDIRMASI v belirir. 5. +/- tuflu ile istedi iniz Astro Kaydırmasını v ayarlayabilirsiniz (maks. +/- 120 dak.). 6. ASO KAYDIRMASI b belirir

17 Programlama Programlama 7. +/- tuflu ile istedi iniz Astro Kaydırmasını b b ayarlayabilirsiniz (maks. +/- 120 dak.). 8. fiimdi ASO KAYDIRMASI b fonksiyonu ayarlanmıfltır. AYAR menüsünde di er programlamalar için lütfen içbu kullanım talimatını okumaya devam ediniz. AYAR (fiehir seçimi, UZMANLAR MODU (BOYLAM, ENLEM, ZAMAN DILIMI)) Önceki sayfaya bak n z KASSEL Uzmanlar Modu Aç k/kapal Boylam Enlem Zaman Dilimi Sonraki sayfaya bak n z ASO KAYDIRMASI b menü noktas n onaylad n z. fiehir seçimi ( STANBUL) belirir. 1. +/- tuflu ile en yak n n zda bulunan flehri ayarlayabilirsiniz. 2. TAMAM ile onaylay n z. ENLEM belirir. (Bulundu unuz yerin kesin olarak belirlenmesini istedi iniz taktirde, bunu enlem ve boylam dereceleri üzerinden ayarlayabilirsiniz.) Uyar : Diyalog penceresinde gösterilen ENLEM/BOYLAM/ ZAMAN D L M yaln zca fonksiyon menüsünde UZMANLAR MODU AÇIK oldu unda belirir. 3. +/- tuflu ile istedi iniz BOYLAM derecesini ayarlayabilirsiniz. 4. TAMAM ile onaylay n z. BOYLAM belirir. 5. +/- tuflu ile istedi iniz ENLEM derecesini ayarlayabilirsiniz. 6. TAMAM ile onaylay n z. ZAMAN D L M belirir. 7. +/- tuflu ile bulundu unuz ZAMAN D L M N ayarlayabilirsiniz. TAMAM ile onaylay n z. fiimdi ZAMAN D L M fonksiyonu ayarlanm flt r. AYAR menüsünde di er programlamalar için lütfen iflbu kullan m talimat n okumaya devam ediniz. AYAR YA/KI DE fit RME (otomatik yaz saati ile k fl saati uygulamas de iflimi) Önceki sayfaya bak n z Ya/K Aç k Ya/K Kapal Ayar ZAMAN D L M menü noktas n onaylad n z. YA/KI belirir. 1. +/- tuflu ile YA/KI fonksiyonunu çal flt rabilir veya kapatabilirsiniz. 2. TAMAM ile seçiminizi onaylay n z. 3. flletim moduna ulaflmak için MENÜ tufluna bas n z

18 Programlama Programlama FONKS YON (yalnızca çıkarılmıfl kumanda parçasında, yalnızca uzman personel için) PANJUR/JALUZ, MOTOR KUMANDA C HAZI/ GRUP KUMANDA C HAZI, ÇALIfiMA SÜRES (Örtü seçimi, motor kumanda cihazının/grup kumanda cihazının seçimi, panjurun/jaluzinin çalıflma süresi) +/- ANIEBS- STEUERGERAET/ + ROLLLADEN/ -GRUPPEN- FUNKTION JAOUSIE STEUERGERAET LAUFZEIT -33 siehe nächste Seite 1. MENÜ tufluna basınız. 2. FONKS YON menüsünü seçmek için FONKS YON belirinceye kadar + tufluna basınız. 3. PANJUR/JALUZ belirir. 4. +/- tuflu ile panjur/ jaluzi seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. 5. MOTOR KUMANDA C HAZI/GRUP KUMANDA C HAZI belirir. 6. +/- tuflu ile istedi iniz kumanda cihazını (MOTOR KUMANDA C HAZI/GRUP KUMANDA C HAZI) seçebilirsiniz. 7. ÇALIfiMA SÜRES belirir. 8. +/- tuflu ile gerekli çalıflma süresini ayarlayabilirsiniz. (ön ayar: 120 saniye). 9. fiimdi ÇALIfiMA SÜRES fonksiyonu ayarlanmıfltır. FONKS YON menüsünde di er programlamalar için lütfen iflbu kullanım talimatını okumaya devam ediniz. FONKS YON (yalnızca çıkarılmıfl kumanda parçasında, yalnızca uzman personel için) HAR C AÇIK/KAPALI/DÜ ME, AC L S NYAL AÇIK/KAPALI (Harici sinyallerin ifllenmesi, acil sinyallerin ifllenmesi) siehe vorherige Seite EXTERN ON EXTERN OFF EXTERN SCHALTER K Antriebssteuergerät? NOTSIGNAL ON NOTSIGNAL OFF siehe nächste Seite ÇALIfiMA SÜRES menü noktasını onayladınız. HAR C AÇIK belirir. HAR C AÇIK/ KAPALI/ DÜ ME terimleri harici kumanda sinyallerini tanımlar. Fabrika ayarı, HAR C fialter dir) 1. +/- tuflu ile kumanda girifllerinin istedi iniz ayarını seçebilirsiniz. 2. TAMAM ile seçiminizi onaylayınız. Uyarı: Afla ıdaki diyalog penceresi, yalnızca MOTOR KUMANDA C HAZINI seçti iniz taktirde gösterilir. AC L S NYAL AÇIK belirir. (AC L S NYAL AÇIK fabrika ayarıdır) 3. +/- tuflu ile AC L S NYAL i AÇIK veya KAPALI konuma getirebilirsiniz. 4. fiimdi AC L S NYAL AÇIK/KAPALI fonksiyonu ayarlanmıfltır. FONKS YON menüsünde di er programlamalar için lütfen iflbu kullanım talimatını okumaya devam ediniz. -34

19 Programlama Teknik veriler/pil de ifltirme/temizleme FONKS YON (yalnızca çıkarılmıfl kumanda parçasında, yalnızca uzman personel için) LK ÇALIfiTIRM, RÖLE, TOPLAM SÜRE (( lk çalıfltırmanın tarihi, röle çalıfltırma sıklı ı, toplam çalıflma süresi). siehe vorherige Seite EXPERTEN- MODUS OFF / ON +/ ERST- INBEIEBNAHME FUNKTION RELAIS GES-ZEIT AC L S NYAL AÇIK/KAPALI menü noktasını onayladınız, UZMANLAR MODU KAPALI/AÇIK belirir. 1. +/- tuflu ile istedi iniz ayarı seçebilirsiniz. 2. TAMAM ile seçiminizi onaylayınız. LK ÇALIfiTIRMA belirir. 3. TAMAM ile sorguyu onaylayınız. RÖLE belirir. (RÖLE, röle çalıfltırma sıklı ını tanımlar.) 4. TAMAM ile sorguyu onaylayınız. TOPLAM SÜRE belirir. (TOPLAM SÜRE saatin toplam çalıflma süresini tanımlar.) 5. TAMAM ile sorguyu onaylayınız. 6. flletim moduna ulaflmak için MENÜ tufluna basınız. Teknik Veriler Nominal gerilim V AC / Hz Kumanda akımı cos j = 1 için 5 A/250 V AC Pil tipi CR 2032 Koruma türü IP 20 Koruma sınıfı II (nur nach sachgerechter Montage) zin verilen ortam sıcaklı ı 0 ile +55 arası Montaj türü Sıva altı çapı l 58 mm Duvar montajı lgili AP kutusunda süsleme Pili de ifltirme CR2032 Temizleme 1. Kumanda parçasını çekerek çıkarınız. 2. Pili çıkarınız. 3. Yeni pili, pil bölmesine do ru bir flekilde yerlefltiriniz. 4. Saati yeniden ayarlayınız. Uyarı: Ayarlı de erler muhafaza edilir. Cihazı yalnızca nemli bir bez ile temizleyiniz. Plasti e zarar verebilece i için temizlik maddeleri kullanmayınız

20 Hata aramaya yönelik bilgiler Genel uygunluk açıklaması Hata aramaya yönelik bilgiler Arıza Nedenler Giderme Motor çalıflmıyor. Ba lantı yanlıfltır. Ba lantıyı kontrol ediniz. Motor, yanlıfl yöne Ba lantı yanlıfltır. Elektrik adaptöründeki do ru çalıflıyor. V ve B tellerini de ifltiriniz. Astro programı 1. Tarih do ru 1. Do ru tarihi zamanında de ildir. ayarlayınız. çalıfltırmıyor. 2. Yanlıfl flehir veya 2. Do ru flehri veya enlem/boylam tam enlem/boylam derecesi yanlıfl. ayarlayınız. ayarlanmıfl. 3. Tatil fonksiyonu 3. Tatil fonksiyonunu çalıflmaktadır. kapayınız. 4. Astro Kaydırması 4. Astro kaydırmasını ayarlıdır. uydurunuz. AstroTec, ayarlanan Sürgü flalteri, Sürgü flalterini, kumanda komutlarını iflletiminde. otomatik iflletim uygulamıyor. moduna getiriniz. AstroTec, ayarlanan Tatil fonksiyonu Tatil fonksiyonunu kumanda komutlarını çalıflmaktadır. kapayınız. do ru olarak uygulamıyor. Ayarlanan günefl Cihaza ıflık sensörü Iflık sensörünü, ve alaca karanlık takılı de ildir veya ba lantı kablosunu parametreleri ıflık sensörü veya ve ba lantı de ifltirilemiyor veya ba lantı kablosu klemensini kontrol gösterilmiyor. bozuktur. ediniz. Panjur, son konuma 1. Çalıflma süresi 1. Fonksiyon gitmiyor. çok kısa menüsünde çalıflma ayarlanmıfl. süresini uygun hale getiriniz. 2. Son konum 2. PROG1/2 ayar pozisyonu menüsünde son ayarlanmamıfl. konumları ayarlayınız. -37 flbu belge ile elero GmbH firması olarak, AstroTec cihazının, 1999/5/AB yönergesinin temel koflullarına ve önemli di er talimatlarına uygun oldu unu beyan ederiz. -38

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

elero Saat önceden ayarlanmis AstroTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero Saat önceden ayarlanmis AstroTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! AstroTec-868 elero Saat önceden ayarlanmis elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309058 Nr.

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Centronic TimeControl TC42

Centronic TimeControl TC42 Centronic TimeControl TC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Zamanlayıcı Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu talimat

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Is ık sensörü için zamanlayıcı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörü Zamanlayıcısı Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek tuşu Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu talimat

Detaylı

Centronic TimeControl TC511

Centronic TimeControl TC511 Centronic TimeControl TC511 tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörü İçin Zamanlayıcı Telsiz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Centronic TimeControl TC445-II

Centronic TimeControl TC445-II Centronic TimeControl TC445-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Ekranlı El Vericisinde Zamanlayıcı Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Centronic TimeControl TC4410-II

Centronic TimeControl TC4410-II Centronic TimeControl TC4410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Ekranlı El Vericisinde Zamanlayıcı Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

Centronic TimeControl TC4410-II

Centronic TimeControl TC4410-II Centronic TimeControl TC4410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Ekranlı el vericisinde zamanlayıcı Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

S S. Panjur Motoru RolTop

S S. Panjur Motoru RolTop TR Panjur Motoru RolTop Kullanma kılavuzunu saklayın! Motor montajından sonra kılavuzu uzman elektrikçi için kabloya sabitleyin. Cihaz fonksiyonlar : Tesisin koruması (Dönme anının kapanması) Motor montaj

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

Tente Motoru SunTop-868

Tente Motoru SunTop-868 TR Tente Motoru SunTop-868 Montaj talimat n saklay n! Motoru monte ettikten sonra bu montaj talimat n elektrik tesisatç s n n faydalanabilmesi için kabloya tespit edin. Profil borular na montaj X A Motoru

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 250; VRT 250f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

Centronic TimeControl TC42

Centronic TimeControl TC42 Centronic TimeControl TC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Zamanlayıcı Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu talimat

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Sıva altı radyo sinyali alıcısı VC420-II, sıva üstü radyo sinyali alıcısı VC410-II Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj

Detaylı

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU CA RY ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU ÖZELL KLER 1. Süt ve su miktarını belirtir 2. De i tirilebilir iki ayrı birim sistemi; g, lb:oz 3. De i tirilebilir iki ayrı miktar sistemi; ml, fl oz

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Radyo sinyali ışık sensörü Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

elero Combio-868 Combio-868 JA 28 500.0001 Combio-868 RM 28 520.0001 Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero Combio-868 Combio-868 JA 28 500.0001 Combio-868 RM 28 520.0001 Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! JA 28 500.0001 28 520.0001 elero Kullan m k lavuzu ütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Fonksiyonlu El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 100. Sistem işleticisi için. Oda termostatı Tip UTD. 5580 466 TR 12/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 100. Sistem işleticisi için. Oda termostatı Tip UTD. 5580 466 TR 12/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Oda termostatı Tip UTD VITOTROL 100 12/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri önlemek

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Hafıza fonksiyonlu el vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Türkçe Kullanım Kılavuzu h1 Türkçe Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kurulum talimatları 12 Bağlantı şeması 12 Kullanım talimatları 13 Sembollerin anlamları 13 Başlangıç ayarları 14 Başlatma 14 Sıcaklık ayarı 14 Nem değeri ayarı (sadece

Detaylı

Centronic EasyControl EC411

Centronic EasyControl EC411 Centronic EasyControl EC411 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 tr Montaj ve İşletme Talimatı Tekli kontrol cihazı UC42 / Başlık rayı için tekli kontrol cihazı UC45 Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

HT 300 SET ODA TERMOSTATI

HT 300 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 BU KUMANDAYI ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. KURULUMU KULLANMAYA GEÇMEDEN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. KILAVUZU OKUDUKTAN SONRA,

Detaylı

Panjur Motor RolTop-868

Panjur Motor RolTop-868 TR Panjur Motor RolTop-868 Kullanma kılavuzunu saklayınız! Motor montajından sonra kılavuzu uzman elektrikçi için kabloya sabitleyin. Cihaz fonksiyonlar : Panjur profilin(stor) koruması (Dönme anının kapanması)

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün: 1 2. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması (1) Prob soket(ler)i Ekran Testo 720 Kontrol butonları Pil bölmesi TUŞ FONKSİYONLARI Cihazı Açma Cihazı Kapama (Basılı tutunuz) Cihaz ışığı

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Teknik bilgi 2003. Münferit mahal sıcaklık kontrol elemanları. Bağlantı şeması

Teknik bilgi 2003. Münferit mahal sıcaklık kontrol elemanları. Bağlantı şeması Teknik bilgi 2003 Münferit mahal sıcaklık kontrol elemanları İşlevi: Oventrop oda termostatları ile, Oventrop elektro-termik servo tahrikler ve Oventrop radyatör vanaları kullanarak, münferit mahal sıcaklık

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

BAHCE S. ESP Modüler Kumanda Cihazı Montaj, Programlama ve Kullanım Kılavuzu ESP MODÜLER KULLANIM KILAVUZU. www.rainbird.eu. www.bahces.

BAHCE S. ESP Modüler Kumanda Cihazı Montaj, Programlama ve Kullanım Kılavuzu ESP MODÜLER KULLANIM KILAVUZU. www.rainbird.eu. www.bahces. Montaj, Programlama ve Kullanım Kılavuzu MONTAJ I. UYGUN BiR YER SEÇiLMESi GİRİŞ 6 ESP Modüler kumanda cihazı, evlerde ve hafif ticari uygulamalarda kullanım amaçlı bir sulama zamanlama cihazıdır. ESP

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP, kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan, normal bir çalışma ortamında termostatla verici arasında 30 m.ye kadar radyofrekans iletişimi sağlayarak

Detaylı

- TESTO Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 625 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 - INDEX 1. GENEL BİLGİ... 3 2. BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR... 3 3. TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA

Detaylı

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com KULLANIM KILAVUZU 1 Değerli Müşterimiz: Bu kullanım kılavuzu Ayışığı Concept in tüm ısıtıcı masa modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlarına uygun imal edilen yüksek kaliteli ve

Detaylı

CM727 KULLANIM KILAVUZU

CM727 KULLANIM KILAVUZU CM727 KULLANIM KILAVUZU 1 CM 727 KULLANIM KILAVUZU Tanım CM727, ısıtma sistem verimliliğini kontrol etmek,siz evdeyken ve dışarıdayken konfor sıcaklıklarını sağlamak amacıyla dizayn edilmiş bir programlanabilir

Detaylı

B-Tronic VarioControl VC4200B

B-Tronic VarioControl VC4200B B-Tronic VarioControl VC4200B tr Montaj ve İşletme Talimatı Sıva altı radyo sinyali alıcısı Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Model : EPIGOLD Classic Blend Sayın kullanıcı ; Öncelikle cihazımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazımızı kullanmadan önce kullanım kitapçığını okumanız

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU

PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU HT 350 kablolu dijital oda termostatıdır. Kullanıcının oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

Mini CRD MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU. Program Saatli Dijital Oda Termostatı. Ürün Kodu : 3.020167

Mini CRD MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU. Program Saatli Dijital Oda Termostatı. Ürün Kodu : 3.020167 Mini CRD Program Saatli Dijital Oda Termostatı MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU Ürün Kodu : 3.020167 G E N E L Ö Z E L L İ K L E R İki sıcaklık seviyeli oda termostatı, Kalorifer Devresi için haftalık program

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

Centronic MemoControl MC415

Centronic MemoControl MC415 Centronic MemoControl MC415 tr Montaj ve İşletme Talimatı Hafıza fonksiyonlu duvar vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II tr Montaj ve İşletme Talimatı El vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

elero MonoTel 2 No. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Kullanım Kılavuzu Lütfen kullanım kılavuzunu saklayın!

elero MonoTel 2 No. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Kullanım Kılavuzu Lütfen kullanım kılavuzunu saklayın! MonoTel 2 No. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 elero Kullanım Kılavuzu Lütfen kullanım kılavuzunu saklayın elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com

Detaylı

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Hafıza fonksiyonlu el vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU Cihaz üzerinde görülen tuşların fonksiyonları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Programa giriş ve çıkış yapmayı sağlar.5 sn basılı tutmak gerekir Dara alma işlemini

Detaylı

FC100 FC220 FC330. 2 Borulu Fan Coil Termostat

FC100 FC220 FC330. 2 Borulu Fan Coil Termostat 2 Borulu Fan Coil Termostat Isıtma ya da soğutma modu için manuel ve dijital anahtarlı ve fan fonksiyonlu oda termostatı 2 pozisyon kontrol Manuel 3 kademe fan düğmesi AC 230 V ON/OFF Isıtma modunda fan

Detaylı

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ OTOMATİK TASFE ŞALTELEİ Otomatik Transfer Şalterleri MAU Otomatik Transfer Şalterleri İçindekiler Genel Bilgi.... 71 Modüler Otomatik Transfer Şalteri (100A den 800A e kadar)... 73 İzleme & Kontrol...

Detaylı