A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir?"

Transkript

1 111. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları ilgilendiren mikro bir konudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? A) İşsizlik B) Dış ticaret açığı C) Üretimin maksimizasyonu D) Bütçe açığı E) Enflasyon A) Ortalama ürün B) Marjinal ürün C) Marjinal maliyet D) Ortalama teknik ikame oranı E) Marjinal teknik ikame oranı 112. Aşağıdakilerden hangisi bir malın talep miktarında artışa yol açmaz? A) Ülke nüfusunun büyümesi B) Zevk ve tercihlerin mal lehine gelişmesi C) İkame malın fiyatının yükselmesi D) Tüketici gelir düzeyinin artması E) Tamamlayıcı malın fiyatının yükselmesi 116. Bir piyasadaki tüketiciler malın fiyatının gelecekte artacağı beklentisi içindelerse bu mala olan talep nasıl değişir? A) Bugünkü talep azalır. B) Bugünkü talep artar. C) Talep, bugün ve gelecekte aynı kalır. D) Talep gelecekte artar. E) Talep gelecekte azalır Tüketicinin geliri artarken bir mala olan talep artıyorsa o mal nasıl bir maldır? A) Normal mal B) Tüketim malı C) İkame malı D) Serbest mal E) Düşük mal 114. I. Fiyatlar II. Gelir III. Tüketicinin tercihleri IV. Marjinal ikame oranı Yukarıdakilerden hangileri bir tüketicinin elde edebileceği fayda düzeyini sınırlar? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) III ve IV E) II, III ve IV 117. Bir piyasadaki arz fazlasının piyasaya dışarıdan bir müdahale olmadan ortadan kalkabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A) Malın fiyatının düşmesi B) Malın fiyatının artması C) Malın fiyatı sabit kalırken üretim maliyetlerinin düşmesi D) Malın fiyatı sabit kalırken talep edilen miktarın düşmesi E) Malın fiyatı sabit kalırken tüketicilerin gelirlerinin azalması 46

2 118. Dana eti piyasası dengede iken deli dana hastalığının yaygın olduğu inancı denge fiyatını nasıl etkiler? A) Arz miktarı artacağından piyasa fiyatı düşer. B) Talep miktarı düşeceğinden piyasa fiyatı düşer. C) Arz miktarı düşeceğinden piyasa fiyatı artar. D) Talep miktarı düşeceğinden piyasa fiyatı artar. E) Talep ve arz etkilenmeyeceğinden piyasa fiyatı değişmez Bir firma üretimini artırmak amacıyla daha fazla emek istihdam ederek aşağıdaki maliyetlerden hangisini daima düşürebilir? A) Marjinal maliyet B) Ortalama değişken maliyet C) Ortalama toplam maliyet D) Ortalama sabit maliyet E) Toplam maliyet 119. Bir firma kısa dönemde kapanma noktasında üretim yapıyorsa bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Firmanın toplam hasılatı ve sabit maliyetleri sıfırdır. B) Firmanın toplam hasılatı ile toplam değişken maliyetleri sıfırdır. C) Firma, yalnızca normal kâr elde eder. D) Firma, elde ettiği hasılatla yalnızca sabit maliyetlerini karşılayabilir Tam rekabet piyasasında bir firmanın malına olan talep eğrisi, aynı zamanda o firmaya ilişkin hangi eğridir? A) Ortalama hasılat eğrisi B) Toplam maliyet eğrisi C) Ortalama maliyet eğrisi D) Toplam hasılat eğrisi E) Marjinal maliyet eğrisi E) Firma, elde ettiği hasılatla yalnızca değişken maliyetlerini karşılayabilir Firmanın kâr maksimizasyonunu sağladığı noktada aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? A) Toplam maliyet sıfıra eşit olur. B) Marjinal maliyet sıfıra eşit olur. C) Marjinal hasılat sıfıra eşit olur. D) Marjinal hasılat ile marjinal maliyet arasındaki fark sıfıra eşit olur. E) Toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki fark sıfıra eşit olur Tekelci bir firma için marjinal hasılanın fiyattan küçük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Tekelci firmanın arz eğrisinin olmaması B) Tekelci firmanın ürettiği mala olan talebin negatif eğimli olması C) Tekelci firmanın ürettiği malları istediği fiyattan satabilmesi D) Tekelci firmanın ürettiği mala olan talebin sonsuz esnekliğe sahip olması E) Tekelci firmanın ürettiği mala olan talebin esnekliğinin sıfır olması 47

3 124. Tekelci bir firmanın her bir müşterisine, ödemeye istekli olduğu en yüksek fiyatı ödetmesine ne ad verilir? A) Kesikli fiyatlama B) Blok fiyatlama C) Birinci derece (tam) fiyat farklılaştırması D) İkinci derece fiyat farklılaştırması E) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması 127. Toplam talep doğrusu ve 45 derece doğrusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Her iki doğrunun eğimleri de aynıdır. B) Toplam talep doğrusu negatif eğimlidir. C) 45 derece doğrusunun eğimi toplam talep doğrusunun eğiminden yüksektir. D) Toplam talep doğrusunun eğimi 45 derece doğrusunun eğiminden yüksektir. E) Toplam talep doğrusunun eğimi 1 den büyüktür Aşağıdakilerden hangisi bir kamu malıdır? A) Arkadaşların birlikte içtiği kahve B) Öğretmenin sınıfta anlattığı ders C) Parkta kuşlara atılan yem D) Ulusal güvenlik E) Özel sitelerin güvenlik hizmetleri 128. Harcanabilir gelirde 100 birimlik bir artış olduğunda tüketim ve tasarruf nasıl etkilenir? A) Tüketim artar ancak tüketim artışı 100 birimden daha az olur. B) Tasarruf artar ancak tasarruf artışı 100 birimden daha fazla olur. C) Tüketim artışı ile tasarruf artışı toplamı 100 birimden daha az olur. D) Tüketim artışı ile tasarruf artışı toplamı 100 birimden daha fazla olur. E) Gelirdeki artışla vergilerdeki artış aynı olduğundan tüketim ve tasarruf miktarları değişmez Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH) hesaplanırken, bir ekonominin belli bir dönemde ürettiği mal ve hizmetler neye göre değerlendirilir? A) Piyasa fiyatlarına B) Faktör maliyetlerine C) Sağladıkları kârlara D) Yatırım maliyetlerine E) Tüketilen miktarlarına 129. Paranın miktar eşitliği aşağıdakilerden hangisidir? A) MV = P/T B) VT = M/P C) MT = PV D) MP = VT E) MV = PT 48

4 130. Para talebi eğrisi görece daha dik ise para talebinin faiz esnekliği ile ilgili aşağıdaki varsayımlardan hangisi geçerlidir? A) Mutlak değer cinsinden yüksek bir değere sahiptir. B) Mutlak değer cinsinden düşük bir değere sahiptir. C) Para talebinin faiz esnekliği para talebi eğrisinin eğiminden bağımsızdır. D) Sonsuza eşittir. E) Sıfıra eşittir Vergilerdeki ve para stoğundaki eşanlı bir artış, gelir ve faiz oranı üzerinde nasıl bir etki yaratır? A) Gelirde bir azalma, faiz oranında bir yükselme olur. B) Gelirde bir azalma, faiz oranında bir düşme olur. C) Gelirde bir artış olur, faiz oranı üzerindeki etki ise belirsizdir. D) Gelir üzerindeki etki belirsizdir, faiz oranında bir düşme olur. E) Hem gelir hem de faiz oranı üzerindeki etki belirsizdir Merkez bankasının faiz oranını hedeflediği bir durumda, para talebindeki bir düşüşün IS-LM şekilindeki etkisi nasıldır? A) LM eğrisi sağa kayar. B) LM eğrisi sola kayar. C) IS eğrisi sağa kayar. D) LM eğrisinde bir kayma olmaz. E) Hem IS hem de LM eğrisi sağa kayar Monetaristlere göre uzun dönem Philips eğrisinin şekli nasıldır? A) Negatif eğimlidir ancak kısa dönem Philips eğrisinden daha diktir. B) Negatif eğimlidir ancak kısa dönem Philips eğrisinden daha yataydır. C) Negatif eğimlidir ve kısa dönem Philips eğrisinden daha yatay veya daha dikey olabilir. D) Yataydır. E) Dikeydir Sermaye hareketliliğinin tam olduğu ve sabit döviz kuru rejiminin söz konusu olduğu durumda, devlet harcamalarındaki bir artış sonucunda IS ve LM eğrilerindeki kaymayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Hem IS hem de LM eğrisi sola kayar. B) Hem IS hem de LM eğrisi sağa kayar. C) Sadece IS eğrisi kayar. D) LM eğrisi sola, IS eğrisi sağa kayar. E) IS eğrisi sola, LM eğrisi sağa kayar Monetaristlere göre, enflasyonun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Para arzı artış hızının gereğinden yüksek olması B) Yatırım talebindeki istikrarsızlık C) Borçlanmanın maliyetini artıran yüksek faiz oranları D) Paranın dolanım hızının kısa dönemde değişmesi E) Para talebindeki istikrarsızlık 49

5 136. Keynesyenlere göre, bir merkez bankası için işsizliği düşürmenin en önemli maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? A) Üretimde yaşanan düşüşler B) Yüksek reel ücretler C) Enflasyon 139. Millî paranın yabancı paralar karşısında düşmüş olan değerinin devletçe resmen kabul edilip kambiyo fiyatlarının yeniden ve düşük kıymete göre düzenlenmesi işlemine ne ad verilir? A) Revalüasyon B) Enflasyon C) Deflasyon D) Devalüasyon E) Stagflasyon D) Yeni para basma ve dağıtma maliyetleri E) Şeffaf ve hesap verebilir olmak için merkez bankasının atması gereken adımlar 137. Keynesyen iktisata göre aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? A) Her arz kendi talebini yaratır. B) Efektif talepteki değişmenin toplam çıktı üzerinde bir etkisi yoktur. C) Toplam çıktı düzeyini belirleyen en önemli değişken efektif taleptir. D) Toplam arzdaki değişmeler toplam harcamaları etkilemez. E) Toplam talepteki değişmeler potansiyel millî geliri etkiler Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi ülkelerarası dış ticareti, ülkelerin farklı faktör yoğunluklarına sahip olmaları ile açıklamıştır? A) Mill B) Smith C) Keynes D) Ricardo E) Heckscher-Ohlin 138. Bir ekonomide, cari ücret seviyesinde çalışmak istemeyen kişilerin bulunması nedeniyle meydana gelen işsizliğe ne denir? A) Teknolojik işsizlik B) İradi işsizlik C) Konjonktürel işsizlik D) Gizli işsizlik E) Açık işsizlik 50

6 141. Advalorem sübvansiyon nedir? A) Üretilen mal birimi başına yapılan sübvansiyon B) Sadece daralma döneminde yapılan üretimtüketim sübvansiyonu C) Her yıl düzenli olarak yapılan üretim-tüketim sübvansiyonu D) Üretilen malın maliyet ya da satış fiyatının belli bir oranı olarak yapılan sübvansiyon E) Üretilen malın birim ya da fiyatından bağımsız olarak bir defaya mahsus olarak yapılan sübvansiyon 144. Kamusal mal ve hizmetlerden sağlanan faydalar dikkate alındığında bu faaliyetlerden sağlanan marjinal sosyal faydayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Negatiftir. B) Sıfıra eşittir. C) Marjinal özel faydadan büyüktür. D) Marjinal özel faydadan küçüktür. E) Marjinal özel faydaya eşittir Kamu harcamaları yoluyla sosyal refahın maksimize edilmesinde vergilemeden sağlanan marjinal liranın harcanmasının yaratacağı sosyal fayda ile mükellefe olan maliyetinin eşitlenmesi şeklinde tanımlanabilecek olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 142. Devlet müdahalesi olmadığı takdirde tercih çarpıklığına konu olan mallar aşağıdakilerden hangisidir? A) Saf kamu malları B) Erdemli mallar C) Yarı kamusal mallar A) Peacock Wiseman Yaklaşımı B) Wicksell Lindahl Yaklaşımı C) Brennan Buchanan Yaklaşımı D) Wagner Musgrave Yaklaşımı E) Pigou Dalton Yaklaşımı D) Dışsallıkları yüksek olan mallar E) Bütçeden finanse edilen mallar 143. Devletin veya bu yetkiyi devletten devralmış kamu tüzel kişilerinin vergi koyma konusundaki yetkilerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Verginin ödeme etkisi B) Verginin beyan etkisi C) Dar anlamda vergilendirme yetkisi D) Mali tüzel kişilik yetkisi E) Mali yetki 146. Genel harcama vergisi ile satış vergileri arasındaki farka ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Genel harcama vergisi herkesin durumunu ayrı ayrı dikkate alan öznel bir vergi olduğu hâlde, satış vergileri ilke olarak değişimlerde taraf olanların bireysel özelliklerini dikkate almayan nesnel vergilerdir. B) Satış vergileri herkesin durumunu ayrı ayrı dikkate alan öznel vergiler olduğu hâlde, genel harcama vergisi ilke olarak değişimlerde taraf olanların bireysel özelliklerini dikkate almayan nesnel bir vergidir. C) Genel harcama vergisi tüketicilerden alındığı hâlde, satış vergileri üreticilerden alınır. D) Satış vergileri tüketicilerden alındığı hâlde, genel harcama vergisi üreticilerden alınır. E) Genel harcama vergisi adet, ağırlık, uzunluk vs. ölçütler üzerinden alınan spesifik bir vergi olduğu hâlde, satış vergileri matrahın değer olduğu advalorem vergilerdir. 51

7 147. Aşağıdakilerden hangisi vergi ilkelerinden biri değildir? A) Genellik ilkesi B) Verimlilik ilkesi C) Adalet ilkesi D) Uygunluk ilkesi E) Gayrisafilik ilkesi 151. Eğitim ve sağlık gibi bazı kamu hizmetlerinin parasız verilmesi amacıyla yapılan harcamalar aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisinin kapsamında yer alır? A) Transfer harcamaları B) Reel harcamalar C) Verimsiz harcamalar D) Karşılıksız ödemeler 148. Gelir dağılımı ile toplam vergi gelirleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? A) Artan oranlı bir gelir vergisinin uygulanması hâlinde çarpık bir gelir dağılımı vergi kapasitesini artıracaktır. B) Artan oranlı bir gelir vergisinin uygulanması hâlinde eşitçil bir gelir dağılımı vergi kapasitesini artıracaktır. C) Sabit oranlı bir gelir vergisinin uygulanması hâlinde çarpık bir gelir dağılımı vergi kapasitesini artıracaktır. D) Sabit oranlı bir gelir vergisinin uygulanması hâlinde çarpık bir gelir dağılımı vergi kapasitesini düşürecektir. E) Sabit oranlı bir gelir vergisinin uygulanması hâlinde eşitçil bir gelir dağılımı vergi kapasitesini artıracaktır Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan bir bireyin, eski gelir düzeyini devam ettirmek için daha fazla çalışmayı tercih etmesine ne ad verilir? A) İkame etkisi B) Laffer etkisi C) Tanzi etkisi D) Gelir etkisi E) Saptırıcı etki E) Sermaye teşkili için yapılan transferler 152. Kamu harcamalarının, gerçekleştirilmesi öngörülen amaçlara yönelik hizmetler dikkate alınarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? A) İdari sınıflandırma B) Hizmet sınıflandırması C) Organik sınıflandırma D) Ekonomik sınıflandırma E) Fonksiyonel sınıflandırma 153. J. O Connor ın kamu harcamalarının artışına ilişkin görüşü aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? A) Sermaye birikimini hızlandırmak için devlet bütçesi önceleri küçük tutulmuş, ancak daha sonra sermaye sahiplerine yönelik kârlı kamu siparişlerinin artması ve biriktirilmiş özel servetlerin korunması amacıyla kamu harcamaları artmıştır. B) Sermaye birikimini hızlandırmak amacıyla devlet sürekli olarak kaynak transfer etmek zorunda olduğundan kamu harcamaları artmış, ancak artan sermaye birikimi sonucunda vergi gelirleri de arttığından bir denge ortaya çıkmıştır. C) Özel sektör ile kamu sektörü arasındaki sürekli çatışmadan dolayı korunma ihtiyacı duyan devlet, kamu harcamalarını sürekli artırmak zorunda kalmıştır Aşağıdakilerden hangisi devletin egemenlik gücüne dayanarak elde ettiği kamu gelirlerinden biri değildir? A) Vergiler B) Zorunlu borçlanma C) Emlak gelirleri D) Şerefiyeler E) Harçlar D) Devlet bütçesi önceleri küçük tutulmuş, ancak gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ihtiyacı dolayısıyla altyapı hizmetlerine olan ihtiyaç artmış, bu da kamu harcamalarını artırmıştır. E) Devlet genellikle ekonomik olarak güçlü bir kurum olduğundan korunma ihtiyacı içerisindedir ve bu da kamu harcamalarının sürekli artışına neden olmaktadır. 52

8 154. Kamu harcamaları iktisadi kıstaslara göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz? A) Reel harcamalar B) Transfer harcamaları C) Yatırım harcamaları D) Olağanüstü harcamalar E) Cari harcamalar 157. İç borçlanmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İç borçlanma dar anlamda ülke sınırları içindeki kişi ve kurumlara ulusal para cinsinden borçlanılmasıdır. B) İç borçlanma ile ülkenin kullanabileceği ek kaynaklar yaratılmış olur. C) Güçlü ulusal paraya sahip olmayan ülkelerde iç borçlanma da yabancı para cinsinden yapılabilir. D) İç borçlanmanın belirleyici özelliği yurt içi kaynaklardan yapılıyor olmasıdır Aşağıdakilerden hangisi devletin yurt içi bankalardan borçlanması hâlinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan biridir? A) Dolaşımdaki para miktarının artması B) Yerli paranın değer kaybetmesi C) Mevduat ve kredi miktarının azalması D) Özel yatırımların artması E) Millî gelirin azalması E) Uluslararası sermaye piyasalarının yapısı bazen iç borçlanmanın dar anlamdaki tanımını zorlamaktadır Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci aşağıdakilerden hangisinin Mayıs ayının sonuna kadar toplanarak, makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayacak orta vadeli programı onaylaması ile başlar? A) Bakanlar Kurulu B) Bütçe Komisyonu C) Devlet Planlama Teşkilatı D) Yüksek Planlama Kurulu E) Milli Güvenlik Kurulu 156. Döviz garantili tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tahviller döviz cinsinden piyasaya çıkarılır ve döviz cinsinden ödenir. B) Dönem sonunda anapara döviz cinsinden, faizler ise yerli para cinsinden ödenir. C) Dönem sonunda anapara yerli para cinsinden, faizler ise döviz cinsinden ödenir. D) Hem anapara hem de faizi yerli para cinsinden ödenir. E) Anapara ve faiz yerli para cinsinden, kur farkı ise döviz cinsinden ödenir sayılı Kanun a göre, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunlarla düzenlenen kamu idarelerinin bütçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Genel bütçe B) Özel bütçe C) Katma bütçe D) Özerk bütçe E) Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi 53

9 160. Kamu gelir ve giderleri arasında yer ve zaman bakımından uyum sağlanması işlemlerine ne ad verilir? A) Hazine işlemleri B) Bütçe işlemleri C) Tahsis işlemleri D) Konsolidasyon E) Avans işlemleri 163. Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımını daha eşitçil hâle getirme konusunda devlet tarafından uygulanan maliye politikalarından biri değildir? A) Gelir vergisinde artan oranlılık B) En az geçim indirimi C) Kurumlar vergisi istisnaları D) Devletin sosyal güvenliğin finansmanına katılması E) Parasız sunulan kamu hizmetleri 161. Kamu açıklarının döviz kuru üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kamu açıklarının dış kaynaklarla finanse edilmesi hâlinde enflasyon hızlanır ve döviz kuru değer kaybeder. B) Kamu açıklarının yurt içi özel tasarruflarla finanse edilmesi hâlinde enflasyon hızlanır ve döviz kuru değerlenir. C) Kamu açıklarındaki bir düşüş dış kaynak ihtiyacını artırarak döviz kurunun değer kaybetmesine neden olur. D) Kamu açıklarındaki bir artış döviz çıkışına neden olarak döviz kurunun değerlenmesine yol açar. E) Kamu açıklarının yabancı kaynaklardan finanse edilmesi hâlinde döviz kuru değerlenir Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ekonomilerde vergi politikasının amaçları arasında yer almaz? A) Kalkınma için zorunlu kamu yatırımlarını artan kamu tasarrufları ile finanse etmek B) Bölgeler, sektörler ve kişiler arasında ekonomik dengesizlikleri gidermek C) Tasarrufta bulunmayı ve yatırım yapmayı teşvik etmek D) Tüketimin artmasına engel olarak iktisadi kaynakların yatırıma gitmesini sağlamak E) Millî gelirin hızlı artırılmasını engellemek 162. Piyasa aksaklıklarını gidererek ekonominin arz tarafını güçlendirmeyi amaçlayan kalkınma politikası aşağıdakilerden hangisidir? A) İstikrar politikası B) Yapısal uyum politikası C) Gelirler politikası D) Para politikası E) Maliye politikası 165. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kalkınma amacıyla uygulanabilecek bir maliye politikası olamaz? A) Cebri tasarruf uygulaması B) Devletin altyapı yatırımlarını yapması C) Kamu yatırımlarının artırılması D) Ayni transferlerin artırılması E) Kalkınmaya yönelik sektörlere teşvik uygulamaları 54

10 166. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin konusuna girmez? A) Ticari kazanç sağlanması B) Zirai kazanç sağlanması C) Gayrimenkul satın alınması D) Gayrimenkul satılması E) Gayrimenkul sermaye iradı elde edilmesi 169. Aleyhine verilen vergi mahkemesi kararını 10 Eylül 2008 tarihinde tebellüğ eden vergi mükellefi A, bu karara karşı temyiz başvurusunu hangi süre içinde yapmalıdır? A) Tebliği takip eden günden itibaren 7 gün içinde B) Tebliği takip eden günden itibaren 30 gün içinde C) Tebliği takip eden günden itibaren 60 gün içinde D) Karar tarihinden itibaren 30 gün içinde E) Karar tarihinden itibaren 60 gün içinde 167. Telif ücreti istisnası aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi ile ilişkilidir? A) Ücret B) Zirai kazançlar C) Ticari kazançlar D) Gayrimenkul sermaye iradı E) Serbest meslek kazancı 170. Aşağıdaki vergilerin hangisinde Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmaz? A) Gümrük vergisi B) Katma değer vergisi C) Gelir vergisi 168. Hâlen ücretlilere uygulanan en düşük ve en yüksek gelir vergisi tarifesi oranları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? D) Veraset ve intikal vergisi E) Emlak vergisi En düşük ( % ) En yüksek ( % ) A) 5 25 B) C) D) E)

11 Anayasası na göre, bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İstifa eden bir milletvekilinin milletvekilliği, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildiğinde düşer. B) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine TBMM Genel Kurulu gizli oyla karar verir. C) Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyen bir milletvekilinin milletvekilliği, TBMM nin basit çoğunlukla bu mahkûmiyetin milletvekilliğini düşürmesi gereken bir mahkûmiyet olduğuna karar vermesi hâlinde düşer. D) Partisinin kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu, Anayasa Mahkemesinin kapatmaya yönelik kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, kapatma kararının TBMM Başkanlığına tebliğ edildiği tarihte düşer. E) Kısıtlanan bir milletvekilinin milletvekilliği, TBMM nin üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kısıtlanma nedeninin milletvekilliği yapmaya engel olduğuna karar vermesi hâlinde düşer Aşağıdakilerin hangisinde, ilgili bakanın bakanlık görevi kendiliğinden sona erer? A) TBMM tarafından Yüce Divana sevk edilmesi B) Hakkında meclis soruşturması açılması C) Başbakanın kendisinden istifasını istemesi D) Milletvekilliğinden istifa etmesi E) Üyesi olduğu siyasi partinin programının Anayasa ya aykırı bulunması nedeniyle Anayasa Mahkemesince kapatılması 174. Aşağıdakilerden hangisi, bir davaya konu olduğunda idari yargının görev alanına girmez? A) TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki arsada bulunan su kuyusuna düşülmesi nedeniyle uğranılan zararın karşılanması talebi B) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulunca verilen karara itiraz edilmesi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu iddiası C) Malikin, Ankara Cebeci de bulunan kendisine ait yapının kamulaştırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının hukuka aykırı olduğu iddiası D) Bolu Valiliğine ait bir taşıt aracının bir görev nedeniyle trafikte seyri esnasında sebep olduğu kazadan doğan zararın karşılanması talebi Anayasası na göre, kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Cumhurbaşkanı, TBMM üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile kabul ettiği bir kanunu bir kez daha incelenmesi için TBMM ye geri gönderemez. B) Cumhurbaşkanı, TBMM ce kabul edilen kanunları 1 ay içerisinde yayımlar. C) Kanun önermeye Bakanlar Kurulu ile en az 10 milletvekili yetkilidir. D) Cumhurbaşkanının kısmen uygun bulmadığı kanunları TBMM ye geri göndermesi durumunda TBMM kanunun tümünü görüşmek zorundadır. E) Bütçe kanunları Cumhurbaşkanı tarafından TBMM de bir daha görüşülmek üzere geri gönderilemez. E) Bir vakıf üniversitesinde öğrenci olan ilgilinin fakültesi tarafından verilen ve okuldan 6 ay uzaklaştırılmayı içeren disiplin cezasının kaldırılması talebi 175. Aşağıdaki idari işlemlerin hangisine karşı açılan bir iptal davasında görevli ve yetkili mahkeme Ankara İdare Mahkemesidir? A) Adalet Bakanlığı Müsteşarının görevden alınmasına ilişkin kararname B) Rekabet Kurulunun verdiği idari para cezası C) Kamu İhale Kurulunun verdiği itirazen şikâyet başvurusunun reddi kararı D) Türkiye Barolar Birliğinin çıkardığı ve üyelerine ilişkin olan Disiplin Yönetmeliği E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı 56

12 176. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin geri alınması hukuka uygundur? A) 8. derecede olan Memur A ya 7. derece maaşı ödenmesine ilişkin ikibuçuk ay önce yapılan işlem B) B ye mevzuata aykırı olarak yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ilişkin 15 yıl önce yapılmış işlem C) B ye mevzuata uygun olarak yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ilişkin 1 ay önce yapılmış işlem D) Aynı idare içindeki başka bir daire başkanının yetkili olması nedeniyle hukuka aykırı olan ve 15 yıl önce yapılmış bir ruhsat verme işlemi E) Verildiği tarihteki mevzuata uygun olmakla birlikte sonradan değişen mevzuata aykırı hâle gelmiş ve 15 yıl önce verilmiş bir otel açma ruhsatı 179. Türk Ceza Kanunu na göre, meşru savunma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Meşru savunma ancak hayata, vücut bütünlüğüne ve cinsel özgürlüğe karşı saldırılar yönünden kabul edilmiştir. B) Meşru savunma mameleki haklara yönelik saldırılar için de kabul edilmiştir. C) Meşru savunma gerçekleşmesi şüpheli olan saldırı yönünden kabul edilmiştir. D) Meşru savunma tekrarı şüpheli olan saldırılar yönünden kabul edilmiştir. E) Meşru savunma için herhangi bir saldırı yeterlidir Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu nda öngörülen müeyyidelerden biri değildir? A) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası B) Müebbet hapis cezası 177. Müşterek kararname idari işlem kuramı açısından ne tür bir işlemdir? A) Karma C) Süreli hapis cezası D) Hafif hapis cezası E) Adli para cezası B) Kolektif C) Düzenleyici D) Birleşme E) Basit 181. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi (yer yönünden) yetkili mahkemeyi belirlemede başvurulan ölçütlerden biri değildir? A) İhbarın yapıldığı yer B) Şüphelinin yakalandığı yer C) Şüphelinin yerleşim yeri 178. Türk Ceza Kanunu na göre, cezaların ertelenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ertelenecek cezanın miktarı sanığın yaşına göre değişir. B) Para cezasının ertelenmesinde bir miktar belirlenmemiştir. C) Denetim süresi hapis cezasında tek başına hükmedilen adli para cezasına nazaran daha uzundur. D) Hükümlü deneme süresi içinde herhangi bir suç işleyecek olursa cezanın tamamı infaz kurumunda çektirilir. E) Denetim süresi sonunda mahkûmiyet ortadan kalkar. D) Mağdurun oturduğu yer E) İlk usul işleminin yapıldığı yer 182. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, davanın nakliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Dava hukuki nedenlerle nakledilebilir. B) Dava fiili nedenlerle nakledilebilir. C) Dava kamu güvenliği nedeniyle nakledilebilir. D) Dava kamunun sağlığı nedeniyle nakledilebilir. E) Kamu güvenliği nedeniyle davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister. 57

13 183. Bir kimsenin vücut bütünlüğü, sağlığı, ismi, şeref ve haysiyeti, resmi, hürriyetleri, sır çevresi, ekonomik ve fikrî faaliyetleri üzerindeki haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kişilik haklarını oluşturur. B) Kişisel durumlarını oluşturur. C) Hak ehliyetini oluşturur. D) Fiil ehliyetini oluşturur. E) Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardır Taşınırın satılması, ancak teslim edilmemesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Mülkiyet intikal etmiş olur. B) Alıcının açtığı eda davası sonucunda mahkeme kararı ile mülkiyet kazanılır. C) Alıcının açtığı eda davası sonucunda mahkeme kararının icrası yolu ile mülkiyet kazanılır. D) Mülkiyetin kazanılması hukuki sebebin geçerliliğine bağlıdır. E) Mülkiyet teslim ile kazanılır Tüzel kişilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tüzel kişilerin hukuki işlem, tasarruf ve dava ehliyetleri vardır. B) Tüzel kişiler sahip oldukları ehliyetleri organları vasıtasıyla kullanırlar. C) Tüzel kişi, organlarının işlemiş olduğu haksız fiillerden kayıtsız ve şartsız sorumlu olur. D) Organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumludurlar Aşağıdakilerin hangisinde müşterek malın taksimi istenebilir? A) Müşterek malın devamlı bir amaca tahsisi hâlinde B) Uygun olan zamanda C) Paylı hâlin devamı sözleşmesinin yapıldığı hâllerde D) Kat mülkiyetine tabi binanın inşa edildiği arsanın taksimi hâlinde E) Müşterek malın zarara uğrama ihtimali varsa E) Tüzel kişi, organ sıfatıyla hareket eden kişinin organlık işlevine giren bir işin görülmesi sırasında işlemiş olduğu haksız fiilden sorumlu olur Bir kimsenin bizzat kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hak ehliyeti B) Fiil ehliyeti C) Kişilik hakkı D) Mutlak hak E) Ayni hak 188. Yenilik doğuran haklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bir kez kullanılmakla tükenirler. B) Hak kullanıldıktan sonra, bundan geri dönülemez. C) Bir hukuki ilişkiyi kuran, değiştiren veya sona erdiren haklardır. D) Şarta bağlanamazlar. E) Kural olarak hak düşürücü sürelere bağlı olmayıp, zaman aşımına tabidirler. 58

14 189. Zaman aşımı defiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kesin defidir. B) Geciktirici defidir. C) Tam olmayan (kısmi) defidir. D) Zaman aşımı defini kullanma hakkından her zaman tek taraflı irade beyanı ile vazgeçilebilir. E) Hâkim, zaman aşımı defini somut uyuşmazlıkta resen nazara alır Cari hesaba geçirilen alacaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hesaba geçirilen alacağın münferiden talep ve dava edilebilmesi imkânı ortadan kalkar. B) Hesaba geçirilen alacak hakkında zaman aşımı işlemez. C) Alacak hesaba geçirilmekle yenilenmiş olmaz. D) Hesaba geçirilen alacak temlik edilemez. E) Hesaba geçirilen alacağı doğuran satım sözleşmesi nedeniyle ayıplı mal tesliminden doğan davalar açılamaz Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlar arasında yer almaz? A) Kumar ve bahisten doğan borçlar B) Ahlaki ödevden doğan borçlar C) Zaman aşımına uğramış olan borçlar D) Evlenme tellallığından doğan borçlar E) Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar 193. Anonim şirket genel kurulunda aşağıdaki kararlardan hangisinin alınabilmesi için Türk Ticaret Kanunu nda ağırlaştırılmış nisap (yeter sayı) öngörülmüştür? A) Bilanço ve kâr-zarar hesabının onaylanması B) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi C) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası D) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi E) Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti 194. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel kurulunda esas sermayenin artırılması yönünde geçerli bir karar alınabilmesi için gereken ilk toplantı yeter sayısıdır? A) Esas sermayenin en az dörtte biri 191. Aşağıdaki durumların hangisinde geçerli bir ticari mümessil atanması yoktur? A) Ticari işletmeyi A dan hasılat kirasıyla kiralayan B, ticari mümessil olarak C yi atamıştır. B) Velayet altında bulunan 15 yaşındaki tacir K, C yi ticari mümessil atamıştır. C) Kamu tüzel kişisi Ü, işlettiği ticari işletme için C yi ticari mümessil atamıştır. D) Esnaf T, ticaret siciline kaydettirmek suretiyle C yi ticari mümessil atamıştır. E) Kamuya yararlı dernek K, işlettiği ticari işletme için C yi ticari mümessil atamıştır. B) Pay sahibi sayısının en az dörtte biri C) Esas sermayenin en az yarısı D) Pay sahibi sayısının en az yarısı E) Esas sermayenin tamamı 195. Düzeltme hakkı aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Poliçenin kabul edilmemesi B) Poliçenin ödenmemesi C) Bononun ödenmemesi D) Çekin geçersiz olması E) Çekin karşılıksız çıkması 59

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten HUKUK 1. 1982 nayasası ndaki başlangıç kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) lk kez 1982 anayasasında başlangıç kısmı düzenlenmiştir. B) Başlangıç kısmı değiştirilemez. C) Başlangıç

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ Hazırlayan Ali Rıza DOĞRUL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 7441 REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Bu Kanun

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT Yonca F. YÜCEL 1. Bankacılığa İlişkin Kanunlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 1. maddesine göre; Bu Kanununun amacı, finansal piyasalarda

Detaylı