A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir?"

Transkript

1 111. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları ilgilendiren mikro bir konudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? A) İşsizlik B) Dış ticaret açığı C) Üretimin maksimizasyonu D) Bütçe açığı E) Enflasyon A) Ortalama ürün B) Marjinal ürün C) Marjinal maliyet D) Ortalama teknik ikame oranı E) Marjinal teknik ikame oranı 112. Aşağıdakilerden hangisi bir malın talep miktarında artışa yol açmaz? A) Ülke nüfusunun büyümesi B) Zevk ve tercihlerin mal lehine gelişmesi C) İkame malın fiyatının yükselmesi D) Tüketici gelir düzeyinin artması E) Tamamlayıcı malın fiyatının yükselmesi 116. Bir piyasadaki tüketiciler malın fiyatının gelecekte artacağı beklentisi içindelerse bu mala olan talep nasıl değişir? A) Bugünkü talep azalır. B) Bugünkü talep artar. C) Talep, bugün ve gelecekte aynı kalır. D) Talep gelecekte artar. E) Talep gelecekte azalır Tüketicinin geliri artarken bir mala olan talep artıyorsa o mal nasıl bir maldır? A) Normal mal B) Tüketim malı C) İkame malı D) Serbest mal E) Düşük mal 114. I. Fiyatlar II. Gelir III. Tüketicinin tercihleri IV. Marjinal ikame oranı Yukarıdakilerden hangileri bir tüketicinin elde edebileceği fayda düzeyini sınırlar? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) III ve IV E) II, III ve IV 117. Bir piyasadaki arz fazlasının piyasaya dışarıdan bir müdahale olmadan ortadan kalkabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A) Malın fiyatının düşmesi B) Malın fiyatının artması C) Malın fiyatı sabit kalırken üretim maliyetlerinin düşmesi D) Malın fiyatı sabit kalırken talep edilen miktarın düşmesi E) Malın fiyatı sabit kalırken tüketicilerin gelirlerinin azalması 46

2 118. Dana eti piyasası dengede iken deli dana hastalığının yaygın olduğu inancı denge fiyatını nasıl etkiler? A) Arz miktarı artacağından piyasa fiyatı düşer. B) Talep miktarı düşeceğinden piyasa fiyatı düşer. C) Arz miktarı düşeceğinden piyasa fiyatı artar. D) Talep miktarı düşeceğinden piyasa fiyatı artar. E) Talep ve arz etkilenmeyeceğinden piyasa fiyatı değişmez Bir firma üretimini artırmak amacıyla daha fazla emek istihdam ederek aşağıdaki maliyetlerden hangisini daima düşürebilir? A) Marjinal maliyet B) Ortalama değişken maliyet C) Ortalama toplam maliyet D) Ortalama sabit maliyet E) Toplam maliyet 119. Bir firma kısa dönemde kapanma noktasında üretim yapıyorsa bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Firmanın toplam hasılatı ve sabit maliyetleri sıfırdır. B) Firmanın toplam hasılatı ile toplam değişken maliyetleri sıfırdır. C) Firma, yalnızca normal kâr elde eder. D) Firma, elde ettiği hasılatla yalnızca sabit maliyetlerini karşılayabilir Tam rekabet piyasasında bir firmanın malına olan talep eğrisi, aynı zamanda o firmaya ilişkin hangi eğridir? A) Ortalama hasılat eğrisi B) Toplam maliyet eğrisi C) Ortalama maliyet eğrisi D) Toplam hasılat eğrisi E) Marjinal maliyet eğrisi E) Firma, elde ettiği hasılatla yalnızca değişken maliyetlerini karşılayabilir Firmanın kâr maksimizasyonunu sağladığı noktada aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? A) Toplam maliyet sıfıra eşit olur. B) Marjinal maliyet sıfıra eşit olur. C) Marjinal hasılat sıfıra eşit olur. D) Marjinal hasılat ile marjinal maliyet arasındaki fark sıfıra eşit olur. E) Toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki fark sıfıra eşit olur Tekelci bir firma için marjinal hasılanın fiyattan küçük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Tekelci firmanın arz eğrisinin olmaması B) Tekelci firmanın ürettiği mala olan talebin negatif eğimli olması C) Tekelci firmanın ürettiği malları istediği fiyattan satabilmesi D) Tekelci firmanın ürettiği mala olan talebin sonsuz esnekliğe sahip olması E) Tekelci firmanın ürettiği mala olan talebin esnekliğinin sıfır olması 47

3 124. Tekelci bir firmanın her bir müşterisine, ödemeye istekli olduğu en yüksek fiyatı ödetmesine ne ad verilir? A) Kesikli fiyatlama B) Blok fiyatlama C) Birinci derece (tam) fiyat farklılaştırması D) İkinci derece fiyat farklılaştırması E) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması 127. Toplam talep doğrusu ve 45 derece doğrusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Her iki doğrunun eğimleri de aynıdır. B) Toplam talep doğrusu negatif eğimlidir. C) 45 derece doğrusunun eğimi toplam talep doğrusunun eğiminden yüksektir. D) Toplam talep doğrusunun eğimi 45 derece doğrusunun eğiminden yüksektir. E) Toplam talep doğrusunun eğimi 1 den büyüktür Aşağıdakilerden hangisi bir kamu malıdır? A) Arkadaşların birlikte içtiği kahve B) Öğretmenin sınıfta anlattığı ders C) Parkta kuşlara atılan yem D) Ulusal güvenlik E) Özel sitelerin güvenlik hizmetleri 128. Harcanabilir gelirde 100 birimlik bir artış olduğunda tüketim ve tasarruf nasıl etkilenir? A) Tüketim artar ancak tüketim artışı 100 birimden daha az olur. B) Tasarruf artar ancak tasarruf artışı 100 birimden daha fazla olur. C) Tüketim artışı ile tasarruf artışı toplamı 100 birimden daha az olur. D) Tüketim artışı ile tasarruf artışı toplamı 100 birimden daha fazla olur. E) Gelirdeki artışla vergilerdeki artış aynı olduğundan tüketim ve tasarruf miktarları değişmez Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH) hesaplanırken, bir ekonominin belli bir dönemde ürettiği mal ve hizmetler neye göre değerlendirilir? A) Piyasa fiyatlarına B) Faktör maliyetlerine C) Sağladıkları kârlara D) Yatırım maliyetlerine E) Tüketilen miktarlarına 129. Paranın miktar eşitliği aşağıdakilerden hangisidir? A) MV = P/T B) VT = M/P C) MT = PV D) MP = VT E) MV = PT 48

4 130. Para talebi eğrisi görece daha dik ise para talebinin faiz esnekliği ile ilgili aşağıdaki varsayımlardan hangisi geçerlidir? A) Mutlak değer cinsinden yüksek bir değere sahiptir. B) Mutlak değer cinsinden düşük bir değere sahiptir. C) Para talebinin faiz esnekliği para talebi eğrisinin eğiminden bağımsızdır. D) Sonsuza eşittir. E) Sıfıra eşittir Vergilerdeki ve para stoğundaki eşanlı bir artış, gelir ve faiz oranı üzerinde nasıl bir etki yaratır? A) Gelirde bir azalma, faiz oranında bir yükselme olur. B) Gelirde bir azalma, faiz oranında bir düşme olur. C) Gelirde bir artış olur, faiz oranı üzerindeki etki ise belirsizdir. D) Gelir üzerindeki etki belirsizdir, faiz oranında bir düşme olur. E) Hem gelir hem de faiz oranı üzerindeki etki belirsizdir Merkez bankasının faiz oranını hedeflediği bir durumda, para talebindeki bir düşüşün IS-LM şekilindeki etkisi nasıldır? A) LM eğrisi sağa kayar. B) LM eğrisi sola kayar. C) IS eğrisi sağa kayar. D) LM eğrisinde bir kayma olmaz. E) Hem IS hem de LM eğrisi sağa kayar Monetaristlere göre uzun dönem Philips eğrisinin şekli nasıldır? A) Negatif eğimlidir ancak kısa dönem Philips eğrisinden daha diktir. B) Negatif eğimlidir ancak kısa dönem Philips eğrisinden daha yataydır. C) Negatif eğimlidir ve kısa dönem Philips eğrisinden daha yatay veya daha dikey olabilir. D) Yataydır. E) Dikeydir Sermaye hareketliliğinin tam olduğu ve sabit döviz kuru rejiminin söz konusu olduğu durumda, devlet harcamalarındaki bir artış sonucunda IS ve LM eğrilerindeki kaymayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Hem IS hem de LM eğrisi sola kayar. B) Hem IS hem de LM eğrisi sağa kayar. C) Sadece IS eğrisi kayar. D) LM eğrisi sola, IS eğrisi sağa kayar. E) IS eğrisi sola, LM eğrisi sağa kayar Monetaristlere göre, enflasyonun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Para arzı artış hızının gereğinden yüksek olması B) Yatırım talebindeki istikrarsızlık C) Borçlanmanın maliyetini artıran yüksek faiz oranları D) Paranın dolanım hızının kısa dönemde değişmesi E) Para talebindeki istikrarsızlık 49

5 136. Keynesyenlere göre, bir merkez bankası için işsizliği düşürmenin en önemli maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? A) Üretimde yaşanan düşüşler B) Yüksek reel ücretler C) Enflasyon 139. Millî paranın yabancı paralar karşısında düşmüş olan değerinin devletçe resmen kabul edilip kambiyo fiyatlarının yeniden ve düşük kıymete göre düzenlenmesi işlemine ne ad verilir? A) Revalüasyon B) Enflasyon C) Deflasyon D) Devalüasyon E) Stagflasyon D) Yeni para basma ve dağıtma maliyetleri E) Şeffaf ve hesap verebilir olmak için merkez bankasının atması gereken adımlar 137. Keynesyen iktisata göre aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? A) Her arz kendi talebini yaratır. B) Efektif talepteki değişmenin toplam çıktı üzerinde bir etkisi yoktur. C) Toplam çıktı düzeyini belirleyen en önemli değişken efektif taleptir. D) Toplam arzdaki değişmeler toplam harcamaları etkilemez. E) Toplam talepteki değişmeler potansiyel millî geliri etkiler Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi ülkelerarası dış ticareti, ülkelerin farklı faktör yoğunluklarına sahip olmaları ile açıklamıştır? A) Mill B) Smith C) Keynes D) Ricardo E) Heckscher-Ohlin 138. Bir ekonomide, cari ücret seviyesinde çalışmak istemeyen kişilerin bulunması nedeniyle meydana gelen işsizliğe ne denir? A) Teknolojik işsizlik B) İradi işsizlik C) Konjonktürel işsizlik D) Gizli işsizlik E) Açık işsizlik 50

6 141. Advalorem sübvansiyon nedir? A) Üretilen mal birimi başına yapılan sübvansiyon B) Sadece daralma döneminde yapılan üretimtüketim sübvansiyonu C) Her yıl düzenli olarak yapılan üretim-tüketim sübvansiyonu D) Üretilen malın maliyet ya da satış fiyatının belli bir oranı olarak yapılan sübvansiyon E) Üretilen malın birim ya da fiyatından bağımsız olarak bir defaya mahsus olarak yapılan sübvansiyon 144. Kamusal mal ve hizmetlerden sağlanan faydalar dikkate alındığında bu faaliyetlerden sağlanan marjinal sosyal faydayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Negatiftir. B) Sıfıra eşittir. C) Marjinal özel faydadan büyüktür. D) Marjinal özel faydadan küçüktür. E) Marjinal özel faydaya eşittir Kamu harcamaları yoluyla sosyal refahın maksimize edilmesinde vergilemeden sağlanan marjinal liranın harcanmasının yaratacağı sosyal fayda ile mükellefe olan maliyetinin eşitlenmesi şeklinde tanımlanabilecek olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 142. Devlet müdahalesi olmadığı takdirde tercih çarpıklığına konu olan mallar aşağıdakilerden hangisidir? A) Saf kamu malları B) Erdemli mallar C) Yarı kamusal mallar A) Peacock Wiseman Yaklaşımı B) Wicksell Lindahl Yaklaşımı C) Brennan Buchanan Yaklaşımı D) Wagner Musgrave Yaklaşımı E) Pigou Dalton Yaklaşımı D) Dışsallıkları yüksek olan mallar E) Bütçeden finanse edilen mallar 143. Devletin veya bu yetkiyi devletten devralmış kamu tüzel kişilerinin vergi koyma konusundaki yetkilerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Verginin ödeme etkisi B) Verginin beyan etkisi C) Dar anlamda vergilendirme yetkisi D) Mali tüzel kişilik yetkisi E) Mali yetki 146. Genel harcama vergisi ile satış vergileri arasındaki farka ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Genel harcama vergisi herkesin durumunu ayrı ayrı dikkate alan öznel bir vergi olduğu hâlde, satış vergileri ilke olarak değişimlerde taraf olanların bireysel özelliklerini dikkate almayan nesnel vergilerdir. B) Satış vergileri herkesin durumunu ayrı ayrı dikkate alan öznel vergiler olduğu hâlde, genel harcama vergisi ilke olarak değişimlerde taraf olanların bireysel özelliklerini dikkate almayan nesnel bir vergidir. C) Genel harcama vergisi tüketicilerden alındığı hâlde, satış vergileri üreticilerden alınır. D) Satış vergileri tüketicilerden alındığı hâlde, genel harcama vergisi üreticilerden alınır. E) Genel harcama vergisi adet, ağırlık, uzunluk vs. ölçütler üzerinden alınan spesifik bir vergi olduğu hâlde, satış vergileri matrahın değer olduğu advalorem vergilerdir. 51

7 147. Aşağıdakilerden hangisi vergi ilkelerinden biri değildir? A) Genellik ilkesi B) Verimlilik ilkesi C) Adalet ilkesi D) Uygunluk ilkesi E) Gayrisafilik ilkesi 151. Eğitim ve sağlık gibi bazı kamu hizmetlerinin parasız verilmesi amacıyla yapılan harcamalar aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisinin kapsamında yer alır? A) Transfer harcamaları B) Reel harcamalar C) Verimsiz harcamalar D) Karşılıksız ödemeler 148. Gelir dağılımı ile toplam vergi gelirleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? A) Artan oranlı bir gelir vergisinin uygulanması hâlinde çarpık bir gelir dağılımı vergi kapasitesini artıracaktır. B) Artan oranlı bir gelir vergisinin uygulanması hâlinde eşitçil bir gelir dağılımı vergi kapasitesini artıracaktır. C) Sabit oranlı bir gelir vergisinin uygulanması hâlinde çarpık bir gelir dağılımı vergi kapasitesini artıracaktır. D) Sabit oranlı bir gelir vergisinin uygulanması hâlinde çarpık bir gelir dağılımı vergi kapasitesini düşürecektir. E) Sabit oranlı bir gelir vergisinin uygulanması hâlinde eşitçil bir gelir dağılımı vergi kapasitesini artıracaktır Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan bir bireyin, eski gelir düzeyini devam ettirmek için daha fazla çalışmayı tercih etmesine ne ad verilir? A) İkame etkisi B) Laffer etkisi C) Tanzi etkisi D) Gelir etkisi E) Saptırıcı etki E) Sermaye teşkili için yapılan transferler 152. Kamu harcamalarının, gerçekleştirilmesi öngörülen amaçlara yönelik hizmetler dikkate alınarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? A) İdari sınıflandırma B) Hizmet sınıflandırması C) Organik sınıflandırma D) Ekonomik sınıflandırma E) Fonksiyonel sınıflandırma 153. J. O Connor ın kamu harcamalarının artışına ilişkin görüşü aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? A) Sermaye birikimini hızlandırmak için devlet bütçesi önceleri küçük tutulmuş, ancak daha sonra sermaye sahiplerine yönelik kârlı kamu siparişlerinin artması ve biriktirilmiş özel servetlerin korunması amacıyla kamu harcamaları artmıştır. B) Sermaye birikimini hızlandırmak amacıyla devlet sürekli olarak kaynak transfer etmek zorunda olduğundan kamu harcamaları artmış, ancak artan sermaye birikimi sonucunda vergi gelirleri de arttığından bir denge ortaya çıkmıştır. C) Özel sektör ile kamu sektörü arasındaki sürekli çatışmadan dolayı korunma ihtiyacı duyan devlet, kamu harcamalarını sürekli artırmak zorunda kalmıştır Aşağıdakilerden hangisi devletin egemenlik gücüne dayanarak elde ettiği kamu gelirlerinden biri değildir? A) Vergiler B) Zorunlu borçlanma C) Emlak gelirleri D) Şerefiyeler E) Harçlar D) Devlet bütçesi önceleri küçük tutulmuş, ancak gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ihtiyacı dolayısıyla altyapı hizmetlerine olan ihtiyaç artmış, bu da kamu harcamalarını artırmıştır. E) Devlet genellikle ekonomik olarak güçlü bir kurum olduğundan korunma ihtiyacı içerisindedir ve bu da kamu harcamalarının sürekli artışına neden olmaktadır. 52

8 154. Kamu harcamaları iktisadi kıstaslara göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz? A) Reel harcamalar B) Transfer harcamaları C) Yatırım harcamaları D) Olağanüstü harcamalar E) Cari harcamalar 157. İç borçlanmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İç borçlanma dar anlamda ülke sınırları içindeki kişi ve kurumlara ulusal para cinsinden borçlanılmasıdır. B) İç borçlanma ile ülkenin kullanabileceği ek kaynaklar yaratılmış olur. C) Güçlü ulusal paraya sahip olmayan ülkelerde iç borçlanma da yabancı para cinsinden yapılabilir. D) İç borçlanmanın belirleyici özelliği yurt içi kaynaklardan yapılıyor olmasıdır Aşağıdakilerden hangisi devletin yurt içi bankalardan borçlanması hâlinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan biridir? A) Dolaşımdaki para miktarının artması B) Yerli paranın değer kaybetmesi C) Mevduat ve kredi miktarının azalması D) Özel yatırımların artması E) Millî gelirin azalması E) Uluslararası sermaye piyasalarının yapısı bazen iç borçlanmanın dar anlamdaki tanımını zorlamaktadır Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci aşağıdakilerden hangisinin Mayıs ayının sonuna kadar toplanarak, makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayacak orta vadeli programı onaylaması ile başlar? A) Bakanlar Kurulu B) Bütçe Komisyonu C) Devlet Planlama Teşkilatı D) Yüksek Planlama Kurulu E) Milli Güvenlik Kurulu 156. Döviz garantili tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tahviller döviz cinsinden piyasaya çıkarılır ve döviz cinsinden ödenir. B) Dönem sonunda anapara döviz cinsinden, faizler ise yerli para cinsinden ödenir. C) Dönem sonunda anapara yerli para cinsinden, faizler ise döviz cinsinden ödenir. D) Hem anapara hem de faizi yerli para cinsinden ödenir. E) Anapara ve faiz yerli para cinsinden, kur farkı ise döviz cinsinden ödenir sayılı Kanun a göre, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunlarla düzenlenen kamu idarelerinin bütçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Genel bütçe B) Özel bütçe C) Katma bütçe D) Özerk bütçe E) Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi 53

9 160. Kamu gelir ve giderleri arasında yer ve zaman bakımından uyum sağlanması işlemlerine ne ad verilir? A) Hazine işlemleri B) Bütçe işlemleri C) Tahsis işlemleri D) Konsolidasyon E) Avans işlemleri 163. Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımını daha eşitçil hâle getirme konusunda devlet tarafından uygulanan maliye politikalarından biri değildir? A) Gelir vergisinde artan oranlılık B) En az geçim indirimi C) Kurumlar vergisi istisnaları D) Devletin sosyal güvenliğin finansmanına katılması E) Parasız sunulan kamu hizmetleri 161. Kamu açıklarının döviz kuru üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kamu açıklarının dış kaynaklarla finanse edilmesi hâlinde enflasyon hızlanır ve döviz kuru değer kaybeder. B) Kamu açıklarının yurt içi özel tasarruflarla finanse edilmesi hâlinde enflasyon hızlanır ve döviz kuru değerlenir. C) Kamu açıklarındaki bir düşüş dış kaynak ihtiyacını artırarak döviz kurunun değer kaybetmesine neden olur. D) Kamu açıklarındaki bir artış döviz çıkışına neden olarak döviz kurunun değerlenmesine yol açar. E) Kamu açıklarının yabancı kaynaklardan finanse edilmesi hâlinde döviz kuru değerlenir Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ekonomilerde vergi politikasının amaçları arasında yer almaz? A) Kalkınma için zorunlu kamu yatırımlarını artan kamu tasarrufları ile finanse etmek B) Bölgeler, sektörler ve kişiler arasında ekonomik dengesizlikleri gidermek C) Tasarrufta bulunmayı ve yatırım yapmayı teşvik etmek D) Tüketimin artmasına engel olarak iktisadi kaynakların yatırıma gitmesini sağlamak E) Millî gelirin hızlı artırılmasını engellemek 162. Piyasa aksaklıklarını gidererek ekonominin arz tarafını güçlendirmeyi amaçlayan kalkınma politikası aşağıdakilerden hangisidir? A) İstikrar politikası B) Yapısal uyum politikası C) Gelirler politikası D) Para politikası E) Maliye politikası 165. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kalkınma amacıyla uygulanabilecek bir maliye politikası olamaz? A) Cebri tasarruf uygulaması B) Devletin altyapı yatırımlarını yapması C) Kamu yatırımlarının artırılması D) Ayni transferlerin artırılması E) Kalkınmaya yönelik sektörlere teşvik uygulamaları 54

10 166. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin konusuna girmez? A) Ticari kazanç sağlanması B) Zirai kazanç sağlanması C) Gayrimenkul satın alınması D) Gayrimenkul satılması E) Gayrimenkul sermaye iradı elde edilmesi 169. Aleyhine verilen vergi mahkemesi kararını 10 Eylül 2008 tarihinde tebellüğ eden vergi mükellefi A, bu karara karşı temyiz başvurusunu hangi süre içinde yapmalıdır? A) Tebliği takip eden günden itibaren 7 gün içinde B) Tebliği takip eden günden itibaren 30 gün içinde C) Tebliği takip eden günden itibaren 60 gün içinde D) Karar tarihinden itibaren 30 gün içinde E) Karar tarihinden itibaren 60 gün içinde 167. Telif ücreti istisnası aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi ile ilişkilidir? A) Ücret B) Zirai kazançlar C) Ticari kazançlar D) Gayrimenkul sermaye iradı E) Serbest meslek kazancı 170. Aşağıdaki vergilerin hangisinde Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmaz? A) Gümrük vergisi B) Katma değer vergisi C) Gelir vergisi 168. Hâlen ücretlilere uygulanan en düşük ve en yüksek gelir vergisi tarifesi oranları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? D) Veraset ve intikal vergisi E) Emlak vergisi En düşük ( % ) En yüksek ( % ) A) 5 25 B) C) D) E)

11 Anayasası na göre, bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İstifa eden bir milletvekilinin milletvekilliği, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildiğinde düşer. B) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine TBMM Genel Kurulu gizli oyla karar verir. C) Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyen bir milletvekilinin milletvekilliği, TBMM nin basit çoğunlukla bu mahkûmiyetin milletvekilliğini düşürmesi gereken bir mahkûmiyet olduğuna karar vermesi hâlinde düşer. D) Partisinin kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu, Anayasa Mahkemesinin kapatmaya yönelik kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, kapatma kararının TBMM Başkanlığına tebliğ edildiği tarihte düşer. E) Kısıtlanan bir milletvekilinin milletvekilliği, TBMM nin üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kısıtlanma nedeninin milletvekilliği yapmaya engel olduğuna karar vermesi hâlinde düşer Aşağıdakilerin hangisinde, ilgili bakanın bakanlık görevi kendiliğinden sona erer? A) TBMM tarafından Yüce Divana sevk edilmesi B) Hakkında meclis soruşturması açılması C) Başbakanın kendisinden istifasını istemesi D) Milletvekilliğinden istifa etmesi E) Üyesi olduğu siyasi partinin programının Anayasa ya aykırı bulunması nedeniyle Anayasa Mahkemesince kapatılması 174. Aşağıdakilerden hangisi, bir davaya konu olduğunda idari yargının görev alanına girmez? A) TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki arsada bulunan su kuyusuna düşülmesi nedeniyle uğranılan zararın karşılanması talebi B) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulunca verilen karara itiraz edilmesi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu iddiası C) Malikin, Ankara Cebeci de bulunan kendisine ait yapının kamulaştırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının hukuka aykırı olduğu iddiası D) Bolu Valiliğine ait bir taşıt aracının bir görev nedeniyle trafikte seyri esnasında sebep olduğu kazadan doğan zararın karşılanması talebi Anayasası na göre, kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Cumhurbaşkanı, TBMM üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile kabul ettiği bir kanunu bir kez daha incelenmesi için TBMM ye geri gönderemez. B) Cumhurbaşkanı, TBMM ce kabul edilen kanunları 1 ay içerisinde yayımlar. C) Kanun önermeye Bakanlar Kurulu ile en az 10 milletvekili yetkilidir. D) Cumhurbaşkanının kısmen uygun bulmadığı kanunları TBMM ye geri göndermesi durumunda TBMM kanunun tümünü görüşmek zorundadır. E) Bütçe kanunları Cumhurbaşkanı tarafından TBMM de bir daha görüşülmek üzere geri gönderilemez. E) Bir vakıf üniversitesinde öğrenci olan ilgilinin fakültesi tarafından verilen ve okuldan 6 ay uzaklaştırılmayı içeren disiplin cezasının kaldırılması talebi 175. Aşağıdaki idari işlemlerin hangisine karşı açılan bir iptal davasında görevli ve yetkili mahkeme Ankara İdare Mahkemesidir? A) Adalet Bakanlığı Müsteşarının görevden alınmasına ilişkin kararname B) Rekabet Kurulunun verdiği idari para cezası C) Kamu İhale Kurulunun verdiği itirazen şikâyet başvurusunun reddi kararı D) Türkiye Barolar Birliğinin çıkardığı ve üyelerine ilişkin olan Disiplin Yönetmeliği E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı 56

12 176. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin geri alınması hukuka uygundur? A) 8. derecede olan Memur A ya 7. derece maaşı ödenmesine ilişkin ikibuçuk ay önce yapılan işlem B) B ye mevzuata aykırı olarak yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ilişkin 15 yıl önce yapılmış işlem C) B ye mevzuata uygun olarak yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ilişkin 1 ay önce yapılmış işlem D) Aynı idare içindeki başka bir daire başkanının yetkili olması nedeniyle hukuka aykırı olan ve 15 yıl önce yapılmış bir ruhsat verme işlemi E) Verildiği tarihteki mevzuata uygun olmakla birlikte sonradan değişen mevzuata aykırı hâle gelmiş ve 15 yıl önce verilmiş bir otel açma ruhsatı 179. Türk Ceza Kanunu na göre, meşru savunma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Meşru savunma ancak hayata, vücut bütünlüğüne ve cinsel özgürlüğe karşı saldırılar yönünden kabul edilmiştir. B) Meşru savunma mameleki haklara yönelik saldırılar için de kabul edilmiştir. C) Meşru savunma gerçekleşmesi şüpheli olan saldırı yönünden kabul edilmiştir. D) Meşru savunma tekrarı şüpheli olan saldırılar yönünden kabul edilmiştir. E) Meşru savunma için herhangi bir saldırı yeterlidir Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu nda öngörülen müeyyidelerden biri değildir? A) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası B) Müebbet hapis cezası 177. Müşterek kararname idari işlem kuramı açısından ne tür bir işlemdir? A) Karma C) Süreli hapis cezası D) Hafif hapis cezası E) Adli para cezası B) Kolektif C) Düzenleyici D) Birleşme E) Basit 181. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi (yer yönünden) yetkili mahkemeyi belirlemede başvurulan ölçütlerden biri değildir? A) İhbarın yapıldığı yer B) Şüphelinin yakalandığı yer C) Şüphelinin yerleşim yeri 178. Türk Ceza Kanunu na göre, cezaların ertelenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ertelenecek cezanın miktarı sanığın yaşına göre değişir. B) Para cezasının ertelenmesinde bir miktar belirlenmemiştir. C) Denetim süresi hapis cezasında tek başına hükmedilen adli para cezasına nazaran daha uzundur. D) Hükümlü deneme süresi içinde herhangi bir suç işleyecek olursa cezanın tamamı infaz kurumunda çektirilir. E) Denetim süresi sonunda mahkûmiyet ortadan kalkar. D) Mağdurun oturduğu yer E) İlk usul işleminin yapıldığı yer 182. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, davanın nakliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Dava hukuki nedenlerle nakledilebilir. B) Dava fiili nedenlerle nakledilebilir. C) Dava kamu güvenliği nedeniyle nakledilebilir. D) Dava kamunun sağlığı nedeniyle nakledilebilir. E) Kamu güvenliği nedeniyle davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister. 57

13 183. Bir kimsenin vücut bütünlüğü, sağlığı, ismi, şeref ve haysiyeti, resmi, hürriyetleri, sır çevresi, ekonomik ve fikrî faaliyetleri üzerindeki haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kişilik haklarını oluşturur. B) Kişisel durumlarını oluşturur. C) Hak ehliyetini oluşturur. D) Fiil ehliyetini oluşturur. E) Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardır Taşınırın satılması, ancak teslim edilmemesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Mülkiyet intikal etmiş olur. B) Alıcının açtığı eda davası sonucunda mahkeme kararı ile mülkiyet kazanılır. C) Alıcının açtığı eda davası sonucunda mahkeme kararının icrası yolu ile mülkiyet kazanılır. D) Mülkiyetin kazanılması hukuki sebebin geçerliliğine bağlıdır. E) Mülkiyet teslim ile kazanılır Tüzel kişilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tüzel kişilerin hukuki işlem, tasarruf ve dava ehliyetleri vardır. B) Tüzel kişiler sahip oldukları ehliyetleri organları vasıtasıyla kullanırlar. C) Tüzel kişi, organlarının işlemiş olduğu haksız fiillerden kayıtsız ve şartsız sorumlu olur. D) Organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumludurlar Aşağıdakilerin hangisinde müşterek malın taksimi istenebilir? A) Müşterek malın devamlı bir amaca tahsisi hâlinde B) Uygun olan zamanda C) Paylı hâlin devamı sözleşmesinin yapıldığı hâllerde D) Kat mülkiyetine tabi binanın inşa edildiği arsanın taksimi hâlinde E) Müşterek malın zarara uğrama ihtimali varsa E) Tüzel kişi, organ sıfatıyla hareket eden kişinin organlık işlevine giren bir işin görülmesi sırasında işlemiş olduğu haksız fiilden sorumlu olur Bir kimsenin bizzat kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hak ehliyeti B) Fiil ehliyeti C) Kişilik hakkı D) Mutlak hak E) Ayni hak 188. Yenilik doğuran haklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bir kez kullanılmakla tükenirler. B) Hak kullanıldıktan sonra, bundan geri dönülemez. C) Bir hukuki ilişkiyi kuran, değiştiren veya sona erdiren haklardır. D) Şarta bağlanamazlar. E) Kural olarak hak düşürücü sürelere bağlı olmayıp, zaman aşımına tabidirler. 58

14 189. Zaman aşımı defiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kesin defidir. B) Geciktirici defidir. C) Tam olmayan (kısmi) defidir. D) Zaman aşımı defini kullanma hakkından her zaman tek taraflı irade beyanı ile vazgeçilebilir. E) Hâkim, zaman aşımı defini somut uyuşmazlıkta resen nazara alır Cari hesaba geçirilen alacaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hesaba geçirilen alacağın münferiden talep ve dava edilebilmesi imkânı ortadan kalkar. B) Hesaba geçirilen alacak hakkında zaman aşımı işlemez. C) Alacak hesaba geçirilmekle yenilenmiş olmaz. D) Hesaba geçirilen alacak temlik edilemez. E) Hesaba geçirilen alacağı doğuran satım sözleşmesi nedeniyle ayıplı mal tesliminden doğan davalar açılamaz Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlar arasında yer almaz? A) Kumar ve bahisten doğan borçlar B) Ahlaki ödevden doğan borçlar C) Zaman aşımına uğramış olan borçlar D) Evlenme tellallığından doğan borçlar E) Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar 193. Anonim şirket genel kurulunda aşağıdaki kararlardan hangisinin alınabilmesi için Türk Ticaret Kanunu nda ağırlaştırılmış nisap (yeter sayı) öngörülmüştür? A) Bilanço ve kâr-zarar hesabının onaylanması B) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi C) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası D) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi E) Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti 194. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel kurulunda esas sermayenin artırılması yönünde geçerli bir karar alınabilmesi için gereken ilk toplantı yeter sayısıdır? A) Esas sermayenin en az dörtte biri 191. Aşağıdaki durumların hangisinde geçerli bir ticari mümessil atanması yoktur? A) Ticari işletmeyi A dan hasılat kirasıyla kiralayan B, ticari mümessil olarak C yi atamıştır. B) Velayet altında bulunan 15 yaşındaki tacir K, C yi ticari mümessil atamıştır. C) Kamu tüzel kişisi Ü, işlettiği ticari işletme için C yi ticari mümessil atamıştır. D) Esnaf T, ticaret siciline kaydettirmek suretiyle C yi ticari mümessil atamıştır. E) Kamuya yararlı dernek K, işlettiği ticari işletme için C yi ticari mümessil atamıştır. B) Pay sahibi sayısının en az dörtte biri C) Esas sermayenin en az yarısı D) Pay sahibi sayısının en az yarısı E) Esas sermayenin tamamı 195. Düzeltme hakkı aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Poliçenin kabul edilmemesi B) Poliçenin ödenmemesi C) Bononun ödenmemesi D) Çekin geçersiz olması E) Çekin karşılıksız çıkması 59

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

KAMU MALİ YESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardı Transfer harcamaları n unsurları : Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaş

KAMU MALİ YESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardı Transfer harcamaları n unsurları : Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaş KAMU MALİYESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardır. Transfer harcamalarının unsurları: Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaştırma, Borç ödemeleri Belediye sınırlarıdışına taşan hizmetlerin yerine getirilmesi

Detaylı

Giriş, Ön B ilgiler. Birinci Bölüm KAMU GELİRLERİ VE DEVLET BORÇLARI

Giriş, Ön B ilgiler. Birinci Bölüm KAMU GELİRLERİ VE DEVLET BORÇLARI İçindekiler Önsöz... 7 Kısaltm alar... 17 Giriş, Ön B ilgiler 1. M ali Hukuk Dersinin Konusu ve Kapsamı... 19 2. Kamu Mâliyesinin Büyüklüğü...20 Birinci Bölüm KAMU GELİRLERİ VE DEVLET BORÇLARI I. KAMU

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi

VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi Vergi, tüm gerçek ve tüzel kişilerin doğal ortağı olan devletin ekonomik

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

MALİ YE POLİ KASI Maliye politikası nda klasik görüş ten sapmalar özellikle 1930 yı ndan sonra önem kazanmaya baş lamı

MALİ YE POLİ KASI Maliye politikası nda klasik görüş ten sapmalar özellikle 1930 yı ndan sonra önem kazanmaya baş lamı MALİYE POLİTİKASI Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya başlamıştır. Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini hareket ettiren bir değişkendir.

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ MALİYE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ MALİYE ALAN BİLGİSİ TESTİ MALİYE MALİYE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 121. Doğal tekel nedir? A) Doğal kaynakların devletin tekelinde olmasıdır. B) Piyasa

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK

AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK SORU-1 750 TL değerinde bir mal; aynı zamanda, aynı rizikoya karşı üç sigorta şirketi tarafından aynı süre için sigortalanmıştır.

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsü Mal ve Hizmetler C HANEHALKLARI Tüketim Harcamaları Faktör Ödemeleri B A FİRMALAR Üretim Faktörleri GSYH ÖLÇME YÖNTEMLERI Üretim Yöntemi: Firmaların

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 1. Toplam Talep (AD) doğrusunun eğimi hangi faktörler tarafından ve nasıl belirlenmektedir? Açıklayınız. (07.03.2016; 09.00) 2.

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden İktisata Giriş Test - 1 1. Doğada insan ihtiyaçlarına oranla kıt olan elde etmek için çaba sarf edilen ve fiyatı olan mallara ne ad verilir? A) Serbest mallar B) İktisadi mallar C) Nihai mallar D) Üretici

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

N VE PARA ARZININ ÖZELL

N VE PARA ARZININ ÖZELL PARANIN MAKRO EKONOMİDEKİ ROLÜ 1-PARA TALEBİ, PARA ARZI VE FAİZ HADDİ (KEYNESYEN FAİZ TEORİSİ) Klasik ve neoklasik ekonomistlerce öne sürülen faiz teorisinde, faiz haddi, tasarruf arzı ve yatırım talebinin

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır?

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır? İKTİSAT 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır. Bu bağlamda

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 1 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Ekonominin geliştiğini B) Ekonomik büyümenin, kısa

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

www.osmannuriaras.com

www.osmannuriaras.com İKTİSAT KPSS SORULARI 2006 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır.

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: B.1. Sabit kur rejimi ve sınırsız sermaye hareketliliği durumunda para politikasının etkinliğini

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI ELEME SINAVI 30 EYLÜL 2006

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI ELEME SINAVI 30 EYLÜL 2006 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI ELEME SINAVI 30 EYLÜL 2006 ALAN BİLGİSİ TESTİ SAYIŞTAY / 2006 111. X malının fiyatı Y malının fiyatına eşitken tüketici faydasını maksimize

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50 Deneme Sınavı I 1. Emlak Vergisi ne üzerinden alınır? A) Bina ve arazi üzerinden B) Malikin geliri üzerinden C) Miras üzerinden D) Gelir üzerinden E) Nakit gelir üzerinden 2. Bir araziye elbirliği mülkiyet

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ Dr. Tamer BUDAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir.

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir. 1 BÖLÜM 8: HASILA VE FİYAT DÜZEYİ: ALTERNATİF MAKRO MODELLER Bu bölümde AD ve farklı AS eğrileri birlikte ele alınarak farklı makro modellerde P ve Y düzeylerinin nasıl belirlendiği incelenecektir. 8.1

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı