DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

2 ŞİRKET BİLGİLERİ Künye Sermaye Ödenmiş Sermaye : UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. : TL : TL Ortak Sayısı : Kuruluş tarihi : Ticaret Sicil No : 4886 Adres Merkez : Köme Mahallesi Taslak Sokak No: 9 UŞAK Telefon : Fax : E-Posta : Web sitesi :

3 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NIN GENEL KURUL ÇAĞRISI Umpaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Pazar günü, saat de Uşak ili, Umpaş Seramik A.Ş. OSB. 103.Cadde No:130 Uşak toplantı salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. Ortaklarımızın veya vekillerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları gerekmektedir. Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilirler. Gerçek kişi nama yazılı pay sahiplerimizin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:4, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesabı, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi, şirketimiz merkez ve şubelerinde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. Umpaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı

4 GENEL KURUL GÜNDEMİ Yönetim Kurulu Kararı Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Pazar günü, saat de Uşak ili, Umpaş Seramik A.Ş. OSB. 103.Cadde No:130 adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Gündem 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan a yetki verilmesi, faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, faaliyet yılı Denetim Kurulu Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi, Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, görüşülmesi, faaliyet yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması, yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu kar dağıtım politikasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 10. Denetim Kurulu üyelerinin hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, yılı Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinde artış yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülerek onaylanması, 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması, 14. Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi nin; 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ve 21. maddelerinde değişiklik yapılması 22 ve geçici maddesinin iptal edilerek yürürlükten kaldırılması suretiyle esas sözleşmenin aşağıdaki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması, faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul a bilgi verilmesi ve 2013 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 17. Kapanış.

5 VEKALETNAME UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Şirketimizin Pazar günü, saat de Uşak ili, Umpaş Seramik A.Ş. OSB. 103.Cadde No:130 Uşak adresinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.. vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır) c) Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve Serisi.. b) Numarası :.. c) Adet Nominal değeri :.. d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :.. e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :.. ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI :.. ADRESİ : NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklamalar yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, Vekaletnamesini yukarıda örnek forma uygun olarak Noter de (Yurtdışında Konsolosluklarda) düzenler, veya vekaletname formunu doldurarak imzaladıktan sonra, Noterce onaylı ve geçerli imza sirkülerinin aslını bu vekaletname formuna ekler.

6 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI SAYGIDEĞER ORTAKLARIMIZ, SÖZLERİME BAŞLAMADAN ÖNCE, SİZLERİ SELAM VE MUHABBETLE KUCAKLIYORUM. 30 Haziran 2012 tarihinde yapmış olduğumuz genel kurulumuzda göstermiş olduğunuz teveccüh ve duyduğunuz güvenle seçilen yönetim kurulumuz çalışmalarına devam etmektedir. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) kaydına alınan şirketimiz gerekli ana sözleşme değişikliklerini yaparak kuruldan onay almıştır. MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde ihraççı üye kaydımız tamamlanmış ve MKK kayıtlarında paylarımız kayden oluşturulmuştur. (Kaydı Bilinmeyen Ortaklar Hesabı) KAP na (Kamuyu Aydınlatma Platformu) şirketle ilgili bildirimleri yapmak için nitelikli elektronik sertifikalar alınmıştır. SPK sürecinde en son hisselerimizin İMKB Serbest İşlem Platformunda işlem görmesi için gerekli başvuru yapılmıştır. Halen başvurumuza ilişkin SPK incelemesi devam etmektedir. Bu vesile ile emeği geçen tüm arkadaşlarımıza sizler adına teşekkür ediyorum. Yeni TTK na (Yeni Türk Ticaret Kanunu) göre yapılması zorunlu olan ve SPK onayından geçirilen ana sözleşme değişikliklerinin siz ortaklarımızın onayına sunularak yapılmasını talep ediyoruz. İnşallah genel kurulumuzda bu aşamayı da tamamlayarak yolumuza olumlu gelişmelerle devam etmeyi planlıyoruz. Bu genel kuruldan sonra şirketimizin İMKB ye yani borsaya girmesi için gerekli çalışmaların tamamlanarak hisselerimizin borsada serbestçe alınıp satılmasının sağlanması esas hedefimizdir. Bu hedefi de yapacağımız çalışmalar ve siz ortaklarımızın desteği ile yasal süre içerisinde başaracağımıza inanıyoruz. Saygıdeğer Ortaklarımız, Sizlere işlerimiz ve şirketlerimizle ilgili de bilgi vermek istiyorum; Umpaş Seramik te değiştirilen yer karosu holümüz sayesinde üretim kapasitemiz m2/yıldan m2/yıl kapasitesine ulaşmış, böylece karlılık ve verimlilik daha da arttırılmıştır. Seramik fabrikamız bir yandan yatırımlarını sürdürürken bir yandan da üretim faaliyetlerini olanca hızı ile devam ettirmektedir yılında planlanan dijital baskı, parlatma, kareleme ve gövde boyama tesisi yatırımları tamamlamıştır. Katma değeri yüksek dijital ürünlere yönelik bu yatırımımız deneme üretimini tamamlayarak seri üretime geçmiştir. Böylece daha rekabetçi bir güce kavuşan Seramik Fabrikamız yeni dijital ürünleri SERANOVA tescilli markası altında iç ve dış pazarlara sunmaya başlamıştır. Sektörde markalaşmaya giden Seramik Fabrikamız bir anda parlayan Seranova markası ile tanıtım çalışmalarına hızla devam etmektedir. Yine devam eden yatırımlar kapsamında doğalgaz giderlerimizi yaklaşık % 25 oranında azaltacak olan ATIK ISI GERİ DÖNÜŞÜM yatırımımızı başlatmış bulunuyoruz. Teşvik kapsamında gerçekleştirilecek bu yatırımımızın yaklaşık 1 milyon TL sına mal olması planlanmaktadır yılında bir yandan hızla yatırım çalışmalarını sürdürürken bir yandan da satış pazarlama ağını güçlendiren Seramik Fabrikamız cirosunu 84 milyon TL ye arttırarak karını da yaklaşık üçe katlamıştır. (2011 net karı 825 bin TL iken, 2012 yılı net karı bin TL olmuştur.)

7 Katıldığı yurt dışı fuarlarla ihracatını hızla arttıran Umpaş Seramik yapılan tanıtım çalışmalarının etkisiyle Romanya, Rusya, Mısır, Ürdün, Bulgaristan, Kıbrıs, Arnavutluk, Kongo, Sudan ve Ürdün gibi yeni ülkeleri de çalıştığı pazarlar arasına katmış bulunmaktadır. Bu sayede yurt dışı satışlar 11.Mio USD den, 15,5 Mio USD seviyesine ulaşarak ihracatın payı % 50 seviyelerine yükselmiştir. ANBERA alışveriş merkezlerinde de çalışmalarımız sürdürülmektedir. Şirketimizin karlı ve verimli çalışması amacıyla mağaza sayısı arttırılarak büyüme politikası izlenmiştir yılı sonunda 9 mağaza sayısına ulaşılmıştır. Önemli bir gelişme sağlanmadığı takdirde, gerektiğinde bu sektörden çıkılması düşüncesi gündemimizdeki yerini hala muhafaza etmektedir. YENİ BİRLİK fabrikamız 2012 yılı içerisinde teşvik belgesi kapsamında USD değerinde taşlama makinesi yatırımı gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra yine teşvik kapsamında USD CNC torna tezgahı yatırımı planlamaktadır. Her geçen gün gerçekleştirdiği yatırımlarla büyümesini sürdüren Yeni Birlik şirketimiz karlı ve verimli çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni Birlik şirketimiz ürün çeşitliliği çalışmaları yanında yeni sektörlere yönelik çalışma ve araştırmaları ile proje bazlı ve ihracata yönelik üretim çalışmalarını devam ettirmektedir. Holdingimizin piyasa değerinin tespit edilmesi amacıyla AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. ile sözleşme yapılarak Holdingimizin piyasa değeri bulunmuştur. Bu değerleme kapsamında Holdingimizin ve grup şirketlerimizin sahibi bulunduğu gayrimenkullerin de SPK lisanslı bir şirkete ekspertiz çalışması yaptırılmıştır. Saygıdeğer Ortaklarımız, Tüm şirketlerimizde çalışmaya, üretmeye ve ürettiklerimizi pazarlamaya devam ediyor, bütün bu çalışmaları bizlere tevdi edilen emanetin bilinci ve sorumluluğun ağırlığı ile korumaya, daha da büyüterek geliştirmeye gayret ediyoruz. Tüm çaba ve gayretlerimiz, yapacağımız çalışmalar ile şirketlerimizi ve yatırımlarımızı en iyi şekilde yöneterek ortaklarımıza kazanç sağlamak içindir. Bugün yapacağımız genel kurulumuzla ve alınacak kararlarla buna katkıda bulunacağınıza eminiz. Vakit ayırarak gelmek suretiyle yatırımınıza sahip çıktığınız ve bize çalışmalarımızda destek olarak güç ve kuvvet verdiğiniz için, şahsım ve yönetim kurulunda bulunan tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, genel kurulumuzun hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunarım. Hasan Hilmi ALPER Yönetim Kurulu Başkanı

8 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Ana faaliyet konusu SPK mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, sermaye ve yönetimine katılacağı yerli ve yabancı uyruklu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim sorunlarını birlikte çözmek ya da toplu bir yapı içinde bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini sağlamak yoluyla bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek olan Umpaş Holding Anonim Şirketi tarihinde kurulmuş olup, Uşak tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket merkezi Köme Mahallesi Taslak Sokak No: 9 UŞAK dır. Şirketin fiili faaliyet konusu sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere yönetim, finansman ve organizasyon desteği sağlamaktır. Şirket in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Şirketin % 2 den büyük paya sahip ortağı bulunmamaktadır Hissedarlar Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Umpaş Seramik A.Ş. % 1, % 1, Anbera AVM A.Ş. % 1, % 1, Yeni Birlik Makine A.Ş. % 0, % 0, Umpaş Sigorta Ltd. Şti. % 0, % 0, Umpaş Petrol A.Ş. % 0, % 0, Nizam İnşaat A.Ş. % 0, % 0, Diğer Ortaklar % 95, % 94, Toplam % % Umpaş Holding A.Ş. nin sermayesi TL dir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde adet hisseden oluşmaktadır. ( : Her biri 5 TL değerinde adet hisse toplamı TL) Holding e ait hisseler yaklaşık (2011: 5.601) hissedarın elinde bulunmaktadır. Şirket, tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul unda aldığı karar sonucunda öz kaynakları içerisinde bulunan Hisse Senetleri İhraç Primlerinin TL lik kısmının sermayeye ilave edilmesi kararı almıştır. Alınan bu karar sonucunda şirketin sermayesi TL den TL ye yükseltilmiştir. Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı olup, söz konusu değişiklik tarih ve 8109 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanarak ilan edilmiştir. Hisse senetleri her biri 1 TL nominal değerli olmak üzere adettir. Hisselerimizin İMKB Serbest İşlem Platformu Pazarında işlem görmesi için başvuru yapılmış, SPK nezdinde inceleme süreci devam etmektedir. MKK üyelik kaydımız yapılmış olup hisse senetlerimiz MKK nezdinde Kaydı Bilinmeyen Ortaklar Hesabında (KAYDBOH) izlenmektedir. Takasbank ta hisselerimizin işlem görmesi için ISIN kodu (Uluslararası tanınma) alınmıştır.

9 Umpaş Holding A.Ş. nin kontrolü altında bulunan şirketler ve bu şirketlerdeki katılım miktar ve oranları aşağıdaki gibidir Yılı Direkt Katılım % Dolaylı Katılım % Toplam Katılım % Umpaş Seramik San. ve Tic. A.Ş , , ,99 Anbera AVM San. ve Tic. A.Ş , , ,99 Umpaş Petrol Turizm A.Ş , , ,76 Nizam İnşaat A.Ş , , ,94 Yeni Birlik Makine San.ve Tic. A.Ş , , ,99 Umpaş Sigorta Aracılık Hiz.Ltd. Şti , , Umpaş Bilgi İşlem Teknolojileri Ltd. Şti ,

10 YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI Yönetim Kurulu Hasan Hilmi ALPER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet TAN Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Yusuf KAPTAN Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ATASORKUN Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Celal MISIR Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed KUZUBAŞI Yönetim Kurulu Üyesi Murakıplar Mehmet Emin AKYAY Salim ŞAHİN Yaşar LEBLEBİCİ Yönetim kurulu nun görev yetki sınırları ; Şirket esas mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri ve Yönetim Kurulunun gün ve 229 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen imza sirküleri tarih ve 8134 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek belirlenmiştir.

11 YÖNETİM KURULU RAPORU Muhterem ortaklarımız ; Şirketimizin 2012 yılı 01 Ocak 31 Aralık dönemi faaliyet ve hesaplarını tetkik ve müzakere etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Genel Kurulumuza hoş geldiniz der, ilginize teşekkür eder, hepinizi saygı ile selamlarız. Şirketimiz 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına dahil bir ortaklık hüviyetindedir. Bu sebeple Yönetim Kurulu Raporumuz Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih, sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış seri XI, No: 29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Raporda yer alması zorunlu bilgilerle mukayeseli bilanço ve kar / zarar cetvelleri raporumuz ekinde takdim edilmiştir YILI GENEL DURUM Onbeşinci faaliyet dönemimiz olan ile tarihleri arasındaki faaliyetlerimiz bu raporda özetlenmektedir. Şirketimizin Genel Durumu Bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Bilanço tetkikinde de görüleceği üzere şirketimiz 2013 yılına toplam 52 Milyon 38 Bin 309 TL dönen varlıkları, 29 Milyon 737 Bin 881 TL duran varlıkları olmak üzere toplam 81 Milyon 776 Bin 190 TL aktif toplamı ile girmiş bulunmaktadır. Sayın Ortaklarımız ; Sizlere takdim ettiğimiz 2012 yılı faaliyet raporumuzda görüleceği üzere elde ettiğimiz başarılarımız başta Cenab-ı Allah olmak üzere bizlere yardımcı olan siz ortaklarımızın ve değerli çalışanlarımız sayesinde gerçekleşmiştir. Ekte görüldüğü üzere 2012 yılı faaliyet ve mali durumumuzu gösteren bağımsız denetim raporu ayrıca sizlerin tetkikine sunulmuştur. YATIRIMLAR Umpaş Seramik A.Ş tarih ve no lu Yatırım Teşvik Belgesi ne konu olan 11 Milyon TL tutarındaki 3. Hol yenileme yatırımını tamamlamıştır. Tamamlanan bu yatırıma ilişkin olarak Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne teşvik belgesinin kapanış vizesi talebinde bulunulmuştur. Bu yatırım ile Umpaş Seramik Fabrikasının üretim kapasitesi yıllık m2 den m2 ye çıkmıştır. Seramik Fabrikamızda devam eden yatırımları kapsamında dijital baskı ve parlatma makinesi yatırımları gerçekleştirilmiş, atık ısı geri dönüşüm ve büyük ebat baskı makinesi yatırımları 2013 yılı yatırım programına alınmıştır. Dijital baskı, parlatma, kareleme ve gövde boyama tesisi yatırımları tarih ve sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu teşvik belgesine konu olan yatırımların toplam tutarı 3,2 Milyon TL değerindedir yılında ilgili teşvik belgesi kapsamında 2 Milyon TL tutarında makine tesis yatırımı gerçekleştirilmiştir.

12 Ayrıca bu makine tesis yatırımları yanında çamur havuzları ve mamül stok sahası gibi inşai yatırımlarda gerçekleştirilmiştir yılında yatırım programına alınan Atık Isı Geri Dönüşüm yatırımı ile doğalgaz giderlerinin % 25 azaltılması, baskı makinesi yatırımı ile de ürün çeşitliliğinin arttırılması planlanmaktadır. Yine grup şirketlerimizden Yeni Birlik Makine A.Ş yılında aldığı tarih ve sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında USD değerinde taşlama makinesi yatırımı gerçekleştirmiştir. Bu teşvik belgesi kapsamında planlanan USD lık CNC Torna Tezgahı yatırımı 2013 yılı yatırım programına alınmıştır. Anbera AVM A.Ş. nin izlediği büyüme politikası çerçevesinde 5 olan market sayısı gerçekleştirilen 4 market yatırımı ile toplam 9 adede ulaşmıştır. İDARİ FAALİYETLER Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin tam denetimi hususunda Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaşma yapılmış olup faaliyetlerimiz bağımsız denetimden geçirilmişir. Personel ve İşçi Rakamları İşçi İdari Personel Teknik Personel TOPLAM Şirketlere göre dağılımı : Umpaş Holding A.Ş. 4 4 Umpaş Seramik San. ve Tic. A.Ş Anbera AVM A.Ş Yeni Birlik Makine A.Ş Nizam İnşaat A.Ş. 0 0 Umpaş Sigorta Ltd. Şti. 2 2 Ubit Umpaş Bilgi İşlem Ltd. Şti. 0 0 Umpaş Petrol A.Ş. 0 0 Toplam Toplu İş Sözleşmesi Bilgileri Grup şirketlerimizden Umpaş Seramik San. ve Tic. A.Ş ile Türkiye Çimento, Cam ve Seramik İşçileri Sendikası (Çimse İş) arasında 01 Ağustos 2013 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi müzakereleri devam etmektedir. Kıdem Tazminatı Bilgisi 31 Aralık 2012 tarihi itibari ile Kıdem Tazminatı Yükümüz ,00 TL dır.

13 ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR : (Bağımsız Denetimden Geçmiş) BİLANÇO (TL) AKTİF YAPISI % % TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR PASİF YAPISI TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAM ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR yılında toplam varlıklarda görülen azalma (% 7,75) Umpaş Seramik te 2011 yılında yapılan dönem bağlantılarının 2012 yılı Şubat ve Mart aylarına sarkması nedeniyle ticari alacaklarda meydana gelen azalmadan kaynaklanmıştır yılında toplam varlıkların % 24 ü öz kaynaklarla finanse edilirken 2012 yılında toplam varlıkların % 27 si öz kaynaklarla finanse edilmiştir yılı konsolide bilançoda oluşan zararın 2012 yılında kara dönüşmesi öz kaynaklarımızı güçlendirmiştir. KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOSU (TL) SATIŞ GELİRLERİ SATIŞLARIN MALİYETİ ( ) ( ) BRÜT KAR (ZARAR) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ( ) ( ) PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM ( ) ( ) GİDERLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ( ) ( ) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ ( ) ( ) FAALİYET KARI / ZARARI FİNANSMAN GİDERLERİ ( ) ( ) DÖNEM KARI / ZARARI ( ) DÖNEM NET KARI / ZARARI ( ) faaliyet döneminde grup şirketlerimiz seramik sektöründe yer ve duvar karosu, bordür dekor üretimi, makine imalat sektöründe kalıp ve kaynaklı imalat ve özel amaçlı makine imalatı ile taahhüt işleri, perakende sektöründe de market işletmeciliği ve tekstil ticareti ile sigortacılık konularında faaliyetlerini sürdürmüştür.

14 2010 yılında krizin etkilerinden sıyrılmaya başlayan seramik sektörü 2011 yılında yüzde 60 kapasiteyle çalışmıştır. İnşaat sektörünün büyüme eğilimine girmesi ve konut yapımının da artmasıyla yüzde 10 büyüme hedefi belirleyen sektör 2012 yılında yüzde 70 kapasiteyle çalışmayı hedeflemiştir. Ayrıca Yüksek Planlama Kurulu nca onaylanan Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planıyla büyümesini sürdürmesi beklenen sektörün rekabet gücünün de artması beklenmektedir. Dünya genelinde üretim değerleriyle dokuzuncu, ihracatta ise dördüncü sırada bulunan Türk Seramik Sektöründe bir durgunluk döneminin ardından satışlarda artışların kaydedildiği bir büyüme dönemine girildiği görülmektedir. Grubun lokomotif kuruluşu konumundaki Umpaş Seramik bir yandan yurtiçi ve yurt dışı pazarlara dönük üretim ve satış faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da modernizasyona ve ürün çeşitliliğine dönük yatırımlarını devam ettirmektedir yılında sürdürdüğü dijital baskı yatırımları ve SERANOVA markasıyla sektördeki çıkışını sürdüren Umpaş Seramik net satış hacmini bir önceki yıla göre % 28 oranında arttırırken karını da yaklaşık üçe katlamıştır. Makine imalat sanayinde faaliyetlerini sürdüren Yeni Birlik Makine A.Ş yılında teşvik kapsamında yeni ürünlere yönelmek amacıyla taşlama makinesi yatırımı gerçekleştirmiştir. Yeni ürün ve projelerle karlı ve verimli çalışmasını sürdüren Yeni Birlik 2013 yılı içinde de ürün çeşitlendirme / tevsi yatırımlar planlamaktadır. Anbera AVM A.Ş. ise izlediği büyüme politikasına paralel olarak artan mağaza sayısı sayesinde her geçen gün satış cirosunu arttırmaktadır. Bu şirketimizde sermaye artışına gidilerek mali yapısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Grup şirketlerimiz 2012 yılı faaliyet döneminde de 5510 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında kanuna göre SSK prim desteği gibi teşviklerden yararlanmıştır. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 2011 ve 2012 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre hesaplanan bazı temel mali analiz rasyoları aşağıda gösterilmiştir. RASYOLAR Likidite Oranlar Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,05 1,08 Asit Test Oranı = (Dönen Varlıklar-Stoklar) / Kısa Vadeli 0,64 0,46 Borçlar Stoklar / Dönen Varlıklar 0,39 0,57 2-Finansal Yapı Oranları Toplam Borçlar / Toplam Aktifler 0,76 0,73 Öz Kaynaklar / Toplam Aktifler 0,24 0,27 Parnın Dönüş Hızı (Ciro / Dönen Varlıklar 1,82 1,91

15 3-Karlılık Oranları Aktif Sürati = Net Satışlar / Aktif Toplamı 0,91 1,21 Kar Marjı Oranı = Net Kar / Satışlar (0,013) 0,014 Aktiflerin Verimliliği = Dönem Karı / Aktif Toplamı (0,012) 0, YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Bağış Yapılan Kurum / Kuruluş Tutar (TL) Kimse Yokmu Derneği 5.000,00 Değirmendere Osmangazi Camisi İnşaatı 3.941,20 Karabeyli Köyü Camii Hasan ALABAŞ 2.784, Çukurağıl Köyü Muhtarlığı 2.000,00 Bozköy Köyü Camii 1.788,88 Gökler Belediyesi Gediz / KÜTAHYA 1.727,52 1.Hudut Taburu 1.Hudut Komutanlığı 1.670,88 Eğirler Köyü Muhtarlığı Süleymen ÇELİK 974,68 Özel Burç Erkek Öğrenci Yurdu 974,68 Hisarcık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme 835,44 Birliği 215 Fatih Ünal Camii Yapma ve Yaşatma Derneği 750,00 Karakür Köyü Muhtarlığı 698,56 Fatih İ.Ö.O. Müdürlüğü 696,20 Üzümlü Belediye Başkanlığı 696,20 Kaplangı Köyü Şirindere Mah. Camii 604,16 Alanyurt İ.Ö.O. Müdürlüğü 556,96 Derbent Köyü Ortaburun Mah. 556,96 Yemişli İ.Ö.O. Müdürlüğü 556,96 Yeni Sanayi Camii 556,96 Şehiroğlu Köyü Muhtarlığı 476,72 Eskin Köyü Ramazan COŞKUN 453,12 Merkez Gökçedal Köyü Taşavlu Camii 422,44 Sazak Köyü Muhtarlığı 417,72 Hocalar Köyü Muhtarlığı Yaşar ÇELEBİ Eldeniz Köyü Camii Sinan ÇELİK 372,88 Ahmet Ali Aşçı Orta Okulu Müdürlüğ 346,92 Karaağaç Köyü İ.Ö.O. 325,68 Laleli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği 278,48 Uşak Sınırlı Sorumlu Esnaf ve Kef. Koop. 278,48 Verem Savaş Derneği 278,39 Ciğerdede Köyü Halil CANKAL 236,00 Mustafa KARADAĞ 229,04 UŞAK TCDD Şefliği 184,08 Diğer 57,57 Umpaş Seramik A.Ş. toplam ,28 Yeni Birlik Makine A.Ş. toplam 4.500,00 TOPLAM ,28

16 Faaliyet Raporu: Faaliyet Raporunun içeriği Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmakta olup Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve dipnotları ile desteklenmektedir. Yönetim Kurulu nun onayından geçirilen faaliyet raporu web-sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Genel Kurul Bilgileri Şirket genel kurul davetini Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre yapar, ayrıca web sitesinde de duyurur. Şirketimizin nama yazılı adet paya bölünmüş hisse senedi bulunmaktadır. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Ana sözleşmede imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğumuz şirketler yoktur. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması Umpaş Holding A.Ş nin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulu nun onayına sunulur ve yetkililerce sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kuruluna iletilir. Mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda eşzamanlı olarak KAP bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Umpaş Holding A.Ş. web-sitesinden Yatırımcı İlişkileri Bölümünden ulaşılabilir. Şirket 2012 yılına kadar mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından Seri I, No: 1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tabloların Düzenleme Esas ve İlkeleri Tebliğine uygun olarak hazırlamış ve ilan etmiştir. Ancak gerek değişen SPK mevzuatına, gerekse yeni 6102 sayılı TTK na uyum sağlayabilmek ve ayrıca borsa kapsamına alınmak amacıyla ilk defa 2012 yılı itibariyle mali tablolarını Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarına (TMS / TFRS) uygun şekilde yayınlama kararı almış ve mali tabloları buna göre düzenlemiştir. Bu amaçla TFRS 1: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulama Standardı uygulanmış ve ilk açılış bilançosu olarak tarihli finansal tablolar üzerinden dönüştürme işlemi gerçekleştirilmiştir. Web-sitesi ve İçeriği: Web-sitemizde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir: - Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler - Vizyon ve ana stratejiler - Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi - Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı - Şirket ana sözleşmesi - Ticaret sicil bilgileri - Finansal bilgiler,

17 - SPK Özel Durum Açıklamaları - Genel Kurul un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar - Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli - Vekâletname örneği - Bilgilendirme politikası - İş güvenliği, çevre, kalite politikamız ve uygulamaları - Bağlı ortaklık ve iştirakler Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi yoktur. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine genel kurul toplantılarını, sermaye artırımı, kar dağıtımı gibi hususları yasal süreleri içinde T. Ticaret Sicil Gazetesi ve yüksek tirajlı gazetelerle duyurmakta ve internet sitemizde gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Çalışanların eğitim ihtiyaçları her yıl düzenli olarak gözden geçirilir. Eğitim planları hazırlanır. Bu plan dahilinde ihtiyaçları karşılanır. Ayrıca şirket çalışanları uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar, seminerler ve eğitimler yoluyla bilgilendirilir.

18 KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) VARLIKLAR Dipnot Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İştirakler Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar (net) Diğer Borçlar (net) Diğer Borçlar İlişkili Taraflardan Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Özsermaye Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 22 ( ) ( ) ( ) Hisse Senetleri İhraç Primleri Sermaye Düzeltmesi Farkları Özel Fonlar Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 22 ( ) (80.693) 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 22 ( ) ( ) ( ) Net Dönem Karı (Zararı) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 0 ŞİRKET BİLGİLERİ Künye Sermaye Ödenmiş Sermaye : UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. : 42.000.000.-TL : 42.000.000.-TL Ortak Sayısı : 5.570 Kuruluş tarihi : 01.12.1997 Ticaret

Detaylı

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU 2 0 1 2 FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK : 1476 Sokak no:2 Aksoy Residence Kat:13/a D:42 35220-Alsancak - İZMİR Telefon : 0232 463 5933 Faks : 0232 463 4920 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İçindekiler (BİREYSEL) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)..2-3 (BİREYSEL) KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 4 (BİREYSEL) NAKİT

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak-30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve ı İÇİNDEKİLER SAYFA Ara dönem özet finansal durum tablosu... 2-3

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU İÇİNDEKİLER İnceleme

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar hakkında denetim raporu 1-3 Konsolide finansal durum

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş NİN 01 OCAK 30 HAZİRAN

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YENİDEN DÜZENLENMİŞ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi

Detaylı

ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014, 31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Özel Bağımsız Denetim'den Özel Bağımsız Denetim'den Özel

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. nin 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu

Detaylı