Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim kurulu ve Denetim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim kurulu ve Denetim."

Transkript

1 V.ÜNİTE Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim kurulu ve Denetim. Anonim Şirket Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı mal varlığı ile sorumlu olan, ortaklarının sorumluluğu ise taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı tutulan şirketlerdir. Ülkemizde büyük sermaye gerektiren bankacılık, sigortacılık gibi işleri yürütürler. Kapitalist ekonomilerde sistemin temel taşlarından birisidir. Bu şirketlerin başlıca yararlarını şöylece sıralamak mümkündür: küçük tasarrufların bir araya getirilmesini mümkün kılar. Küçük tasarrufları birleştirerek ekonominin hizmetine sunar. Pay sahibi sayısı 250'yi bulabildiği için halka açılmaları mümkündür. Küçük sermaye sahiplerini, büyük işlerin ortağı haline getirir. Borsanın bulunduğu ülkelerde şirkete girmek ve çıkmak oldukça kolaydır. Sakıncaları Çoğunluk ilkesine göre yönetildikleri için, organize olabilen küçük bir grup şirket yönetimini ele geçirebilir. Bu durum şirket ortaklarının ve kamu çıkarlarının zarar görmesine neden olabilir. Çok sayıda ortağa sahip olduklarından, ortakların çoğu yönetim kuruluna kayıtsız kalabilmekte ve organize olabilen grupların şirketi ele geçirmesine fırsat vermektedir. Kayıtlı Sermaye 1 Bu sermaye sistemi, sözleşmede gösterilen alt ve üst limitler arasında, yönetim kuruluna sermaye artırımı imkanını veren bir sistemdir. Yönetim kurulu piyasa şartları ve ihtiyaçlara göre kolaylıkla sermaye artırımına gidebilmektedir. 1 ÇIKARILMIŞ SERMAYE olarak da tanımlanabilir. 1

2 Esas Sermaye Bu sermaye sisteminde sermayenin değiştirilebilmesi için ( ana sözleşmenin ) değiştirilmesi gereklidir. Bir başka ifade ile esas sermaye sabit bir sermayedir. Artırılabilmesi veya azaltılabilmesi ana sözleşmenin değiştirilmesine bağlıdır. Sermaye Limiti Türk Ticaret Kanunu Anonim şirketlerde esas sermayenin en az Türk lirası olabileceğini; kayıtlı sermayenin ise en az lira olarak belirlenebileceğini hükme bağlamıştır. Bu iki sermaye ortaklığın kuruluşu sırasında ana sözleşmede gösterilen sabit bir rakamdır. Bu rakamın sabit olması değişmeyeceği anlamına da gelmez. Değiştirilmesi yukarıda da bahsedildiği gibi ana sözleşmenin değiştirilmesine bağlıdır. İtibari Değer Hisse senedinin üzerinde yazılı olan değer de denir. Şirketin mal varlığı arttığında itibari değeri artar, azalırsa eksilir. Kanun itibari değerin en az bir kuruş olduğunu, birer kuruş ve katları olarak yükselebileceğini söylemektedir. Anonim Ortaklık Türleri Ülkemizde örneğine az rastlansa da bazı anonim ortaklıklar hakkında özel kanun çıkarılmıştır. Örneğin, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. Kanunu, T.C. Merkez Bankası Kanunu, İller Bankası Kanunu böyledir. Halka Açık Anonim Ortaklık Pay senetlerinin satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması, halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya bu ortaklığa kurucu ortak olmaya davet edilmesine ( halka arz ) adı verilir. Halka açık anonim ortaklıklar ( HAAO ) pay senetleri borsada işlem görenler ve işlem görmeyenler olmak üzere ikiye ayrılır. Anonim Ortaklıkların Kuruluş Sistemleri Anonim ortaklıklar ( ferman ), ( izin sistemi ) ve ( normatif sistem ) olmak üzere üç şekilde kurulurlar. Ferman sistemi 15. ve 16. yüzyıllarda görülmüştür. Bu sistemde şirketlerin kuruluşu padişah veya kralların fermanlarıyla mümkün olabilmiştir. İzin Sisteminde mevcut iktidar anonim şirketi kuruluşu için izin vermek durumundadır. Bu izin verilirken, devletin ve rejimin amaçlarına uygun olup olmadığına bakılır. ( Normatif Sistem )'de şirketlerin kuruluşu devletin iznine bağlı değildir, kanunda öngörülen şartlar ve işlemler gerçekleştiğinde, ortaklık tüzel kişilik 2

3 kazanmış, yani kurulmuş sayılır. Ülkemizde geçerli olan sistem, bazı istisnalar olmakla beraber 2, normatif sistemdir. Kurucu Sıfatını Kazanma Kanun, ana sözleşmenin 3 hazırlanmasından başlayarak tescil işleminin yapıldığı ana kadar devam eden bir süreci öngörmüştür. Bu süreçte bir aşama tamamlanmadan diğerine geçilmesi mümkün değildir. Yine kanun, ana sözleşmeyi imzalayan ve ortaklığa sermaye koymayı taahhüt eden gerçek veya tüzel kişileri ( kurucu ) olarak tanımlamıştır. Ana Sözleşme Ana sözleşme bir ortaklığın ( Anayasası ) niteliğindedir. Sözleşmelerde yer alabilen hususları üç başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar: zorunlu içerik şartlı zorunlu içerik, ve ihtiyari içeriktir. Sözleşmede Bulunması Zorunlu Hususlar şirketin ticaret unvanı ve merkezi, işletme konusu, sermaye ve payların itibari değeri, pay senetlerinin ( nama ) mı veya ( hamiline ) mi yazılı oldukları, yönetim kurulu üyelerinin sayıları, imza atmaya yetkili olanlar, yönetim kurulu üyelerinin kimler olduğu, ilanların nasıl yapılacağı, şirketin hesap dönemi, pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermayenin tür ve miktarları, 2 Ereğli Demir Çelik, Merkez Bankası ve İller Bankasının kuruluşu bu durumun istisnasıdır. Bu anonim ortaklıklar bir ferman ile ( izin ile, özel kanun ile ) kurulmaktadır. 3 ANA SÖZLEŞME, ortaklığın anayasası gibidir. 3

4 Yukarıda sayılar bu zorunlu hususları içermeyen bir ana sözleşme, emredici hükümlere aykırılık nedeniyle geçersiz kabul edilir. Eğer şirketin kuruluşu bir izne tabi ise, Bakanlık bu izni vermekten, tescile tabi ise tescil memuru ise tescilden kaçınır. Şartlı Zorunlu İçerikler Bu tür hususların ana sözleşmelerde bulunmaları bir zorunluluk değildir. Ortaklık kurulurken öngörülmeleri durumunda ana sözleşmeye dahil edilirler. yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilme yasağı, yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri, yönetim yetkilerinin devri, kararların pay sahiplerine bildirim şekli, cezai şart ödenmesi, temerrüt faiz oranı, imtiyazlı pay artırılması, kayıtlı sermaye sisteminin kabul edilmesi, Ön Ortaklık Ortakların taahhüt ettikleri sermayeyi koymaları ve ticaret siciline şirketin kuruluşunu tescil etmeleriyle şirketin kurumuş olduğu kabul edilir. Alman Hukuku'na göre, tescilden önceki aşamada ortaklar arasındaki ilişkinin ön ortaklık olduğu kabul edilmiştir. Tescil ve İlan Anonim ortaklık, şirket merkezinin bulunduğu yerin ( ticaret siciline ) yapılacak tescille tüzel kişilik kazanır. Bir diğer ifade ile tescil ( kurucu ) niteliktedir. Daha sonra yapılacak ilan ise ( açıklayıcı )'dır. Kuruluş İşlemlerinde Eksiklik Kanun koyucu TT Kanunu'nun 353. maddesi ile, ortaklığın tüzel kişilik kazanmasından sonra, ( yokluk ) veya ( butlan )'ın istenemeyeceğini ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle şirket hakkında açılacak fesih davasını da, kuruluş ve tescilden itibaren şarta bağlamış, bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde dava açılabileceğini hükme bağlamıştır. Kuruluştan Sonra Devralma Ortaklık nakit sermaye katılımı ile gerçekleşir. Bununla beraber nakit dışı sermaye ile ortaklık kurulması da mümkündür. Ancak bu durum bazı formalitelerin yerine getirilmesine bağlıdır. 4

5 Bu bağlamda; mahkemeye başvurma, bilirkişi seçimi, değer takdiri, ana sözleşmeye bu değerin yazılması, gibi formalitelerden bahsedilebilir. Kurucular bu formalitelerden kaçınmak suretiyle, ortaklığın kurulmasından sonra, hileli davranışlarla nakit dışı sermaye ile ortak almak isteyebilirler. Dolayısıyla bu durum, diğer ortaklara zarar vereceğinden, kanun bazı yaptırımlar ve önlemler almıştır. Buna göre; tescilden itibaren iki ( 2 ) yıl içinde bir işletmenin veya bir aynın şirket tarafından devralınabileceği veya kiralanabileceği; devralınan veya kiralanan değerin, ortaklık sermayesinin onda birini geçemeyeceği; şirketin konusuna giren veya girmese bile ( cebri icra ) yolu ile devralmanın mümkün olamayacağı, gibi önlemler alınmıştır. ANONİM ORTAKLIĞIN ORGANLARI ve YÖNETİM KURULU 1) Zorunlu Organlar Ortaklıkların, biri ( genel kurul ), diğeri ( yönetim kurulu ) olmak üzere kanunen iki zorunlu organı vardır. Bunlardan özellikle yönetim kurulunun yokluğu veya uzun süre toplanamaması gibi durumlarda, pay sahiplerine, şirketin alacaklılarına ve Bakanlığa şirketin ( feshi için ) dava açma yetkisi tanınmıştır. 4 a) Yönetim Kurulu Ortaklığın yönetim ve temsil organıdır. Yönetim kurulunun bulunmaması ( fesih ) nedenidir. Eski Ticaret Kanunu, en az üç kişi ile yönetim kurulu oluşturulabileceğini belirtmesine rağmen yeni kanun bir ( 1 ) kişilik yönetim kurulunun da mümkün olduğunu belirtmiştir. 5 4 Yeni Türk Ticaret Kanunu, ( DENETÇİLERİ ) şirketlerin organı olmaktan çıkarmıştır. 5 Yönetim kurulunun kaç kişiden oluşacağı ana sözleşmede belirtilir. 5

6 Görev ve Yetkileri ortaklığı yönetmek ve temsil etmek, ortaklığın denetimi ve üst düzeyde yönetimi için gerekli düzeni kurmak, yönetim teşkilatını belirlemek, ( borca batık ) 6 olma durumunda, durumu mahkemeye bildirmek ve önlemler almak, genel kurul toplantılarının hazırlamak ve yürütmek, şirket defterlerini tutmak, yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, tescil ve ilan işlemlerini yapmak, genel kurul kararlarını uygulamak, nama yazılı pay senetlerinin devrine izin vermek, Yönetim kurulu, her yıl bir başkan ve ona vekâlet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer. 7 Yönetim kurulu toplantıları normal şartlarda yönetim kurulu başkanı veya temsilcisinin davetiyle yapılır. Diğer üyeler de başkandan yazı ile kurulun toplanmasını isteyebilirler. Yönetim kurulunda görüşülecek konuların önceden belirlenmesi zorunluluk değildir, gündem dışı konularda da kararlar alınabilir. Oy Kullanma Oylamada her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler birbirlerinin yerine oy kullanamazlar. Hatta oy kullanmada vekalet dahi söz konusu değildir. Ortaklar kendi oylarını kendileri kullanmak zorundadırlar. Toplantıda alınan kararların geçerli olabilmesi için imza edilmesi gereklidir. Elden Dolaştırma Yoluyla Karar Alınması Üyelerden birinin toplantı yapılmasını talep etmemesi durumunda, herhangi bir konuda elden dolaştırmak şartıyla karar alınabilir. Bu durumda kararın alınabilmesi için üye tam sayısının en az yarısının onayı gereklidir. Bu yola, daha çok aciliyet ve toplanma güçlüğünün çekildiği durumlarda başvurulur. Bir üyenin toplantı yapılmasını istemesi halinde elden dolaştırma yoluyla karar alınası mümkün değildir. 6 Şirketin tüm aktiflerinin muaccel olsun olmasın, tüm borçlarını karşılamaya yetmemesidir. 7 Elbette ana sözleşmede bu durumun aksi de öngörülmüş olabilir. 6

7 Elektronik Yönetim Kurulu Toplantısı Yönetim Kurulu toplantılarının bu şekilde yapılabilmesi için bu durumun ana sözleşmede öngörülmüş olması gereklidir. Toplantıya Katılma Yasağı Yönetim kurulu üyeleri, şirket dışı kişisel menfaatlerinin şirket menfaatiyle çatıştığı durumlarda yönetim kurulu toplantılarına katılamazlar. Ayrıca eşinin, alt ve üst soyunun, hatta üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının kişisel menfaatleri söz konusu olduğunda dahi toplantıya katılamazlar. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Ana sözleşmede aksi öngörülmemişse, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların ( mevcudun ) çoğunluğudur. 8 Yokluk ve Butlan Yokluk, hukuki işlemin kurucu unsurlarından bir ya da bir kaçında eksiklik bulunması nedeniyle, işlemin hukuki açıdan varlık kazanamaması durumudur. 9 Butlan ise, belli bir sakatlık nedeniyle, baştan itibaren hukuki sonucu doğurmayan ve geçerli kabul edilmeyen işlemlerdir. Butlan konusunda Ticaret Kanunu'nda 4 örnek neden sayılmıştır. Bunlar; İptal Davası eşit işlem ilkesine aykırı kararlar. Anonim şirketlerin temel yapısına uymayan ve sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen kararlar. Pay sahiplerinin vazgeçilemez nitelikteki haklarını ihlâl eden veya kısıtlayan kararlar. Diğer ortakların devredilemez yetkilerinin devrine ilişkin kararlar. Türk Ticaret Kanunu, sadece genel kurul kararlarının iptal davasına konu olabileceğini öngörmüştür. Bununla birlikte yönetim kurulunun istisna kabul edilen bazı kararlarına karşı da, kararın ilânından itibaren otuz ( 30 ) gün içerisinde iptal davası açılabilmesi mümkündür. 8 Oylamada eşitlik durumunda, karar bir sonraki toplantıya bırakılır, bir sonraki toplantıda yine eşitlik çıkarsa öneri reddedilmiş sayılır. 9 Örneğin toplantı yapılmadığı ve elden dolaştırılıp imza toplanmadı halde, toplantı yapılmış gibi karar alınırsa YOKLUK söz konusudur. 7

8 Bu dava, a) yönetim kurulu üyeleri, b) denetçiler ve c) hakları ihlâl edilen pay sahipleri tarafından açılabilir. Yetki Devri Yönetim işlerinin bir kısmı veya tamamı, yönetim kurulu üyesine ( murahhas üyeye ) veya üçüncü bir kişiye ( murahhas müdüre ) devredilebilir. Böyle bir devirde yetkiyi devralan kişi sorumluluğu da devralmış kabul edilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulu Üyeleri; tek kişiden de oluşabilir, gerçek kişi olabileceği gibi, tüzel kişi de olabilir, pay sahibi olması zorunlu değildir, gerçek kişi ise, tam ehliyetli olması gerekir, seçime engelinin bulunmaması gerekir, Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kazanılması Üyeliği kazanma çeşitli şekillerde mümkündür. Bu bağlamda; ana sözleşme ile atama, genel kurul tarafından seçilme, kamu tüzel kişisi tarafından atama, yönetim kurulu tarafından geçici seçim, yolu ile üyelik sıfatı kazanılır. Üyeliğin Kaybedilmesi azil, istifa, kendiliğinden sona erme 10, a) iflas etme, b) ehliyetin kısıtlanması, c) yasal şartların kaybedilmesi, d) sürenin dolması. 10 a) Üyenin İflâsı, b) Ehliyetin Kısıtlanması, c) Üyelik için gerekli yasal şartların kaybedilmesi. 8

9 Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları ve mali olmayan hakları ( kişisel haklar ) olmak üzere iki türlü hakkı vardır. Kişisel haklar, mali nitelik taşımayan, üyeler için aynı zamanda birer yükümlülük olan haklardır. Toplantılara katılma, oy kullanma, bilgi alma, inceleme, toplantıda gündeme alınmak üzere gündem maddesi talep etme, bu tür haklardandır. Mali Haklar; huzur hakkı 11 ücret, kazanç payı 12, ikramiye 13, prim'den oluşur. Rekabet Etmeme Yükümlülüğü Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin ortaklık konusuna giren ticari iş türünden bir işi, kendi hesabına veya başkalarının hesabına yapmazlar. Ancak bu yasak, genel kurul tarafından kaldırılabilir. Kurala uymayıp, şirket ile rekabet eden, rekabet yasağına uymayan kişilere karşı, şirket su seçimlik hakları kullanabilir: zararın tazmin ettirilmesi, yapılan işlemin ortaklık adına yapılmış sayılması, işlemlerden doğan menfaatlerin ortaklığa devredilmesi. ANONİM ORTAKLIKTA DENETİM a) İç Denetim Anonim ortaklıklarda iç denetim ( denetçi ) tarafından yerine getirilir. Eski Ticaret Kanunu'nda denetçiler ortaklığın bir organı olarak kabul edilmişken, yeni Ticaret Kanunu'nda denetçi organ olmaktan çıkarılmıştır. 11 Huzur hakkı, yönetim kurulu üyelerine, katıldıkları her toplantı başına ödenebilecek ücretlerdir. Bu ücretin tutarı, ana sözleşmede veya genel kurul tarafından belirlenir. 12 Çalışmalarını teşvik etmek amacıyla, yönetim kurulu üyelerine kazançtan belli oranda pay verilmesi ( ANA SÖZLEŞME ) ile mümkündür. 13 Sözleşmede bu konuda hüküm bulunmamasına ve ortaklığın ( KÂR ) elde etmesine gerek kalmadan, genel kurulun kararı ile, başarılarından dolayı yönetim kurulu üyelerine verilen paralardır. 9

10 b) Dış Denetim Ortaklığın, dışarıdan ve yetkili bazı kişi veya kurumlar tarafından denetlenmesidir. Devlet adına kamu tüzel kişilerince ( Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ) yapılan denetim ve bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetim olmak üzere ikiye ayrılır. Denetçi ve Nitelikleri Yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavir unvanı taşıyan kişilerden oluşur. Denetçiler, denetime tabi ortaklığın finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını ve konsolide tablolarını denetler. Denetime tabi olduğu halde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları düzenlenmemiş hükmündedir 14. Denetçinin Seçilmesi Denetçiyi ortaklığın ( genel kurulu ) belirler. Denetim bir anlamda yönetimin de denetimi olduğu için, denetçiyi genel kurul seçer. 15 Bazı durumlarda denetçiler mahkeme tarafından seçilir. Bu durumlar şunlardır: genel kurul dördüncü aya kadar denetçi seçemediyse, genel kurulun kararı geçersiz ise, denetçi, sunulan iş teklifini reddederse, denetçi sözleşmeyi feshederse, denetçi hakkında görevden alma davası açılmışsa. Denetim Raporu Denetim faaliyeti sonunda olumlu görüş veya olumsuz görüş verilebilir. Olumlu görüş bazen sınırlandırılmış olumlu görüş şeklinde de olabilir. Ayrıca denetçi görüş bildirmekten de çekinebilir. Sınırlandırılmış olumlu görüş, denetçinin çekincelerinin bulunması durumunda verilir. Olumsuz görüş verilmesi durumunda, yönetim kurulu dört ( 4 ) iş günü içinde genel kurulu toplantıya çağırır. Toplantı gününden itibaren geçerli olmak üzere ( istifa ) eder. 14 Ülkemizde Muhasebe ve denetim standartlarını belirleme yetkisi ( DENETİM STANDARTLARI ve KAMU GÖZETİMİ KURUMU )'na aittir. 15 Denetçi, en geç faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar seçilmelidir. 10

11 Denetim Sözleşmesinin Sona Ermesi Denetçi ile Anonim ortaklık arasında yapılmış olan denetim sözleşmesi, tarafların karşılıklı anlaşmalarıyla sona erdirilemez. Sözleşmenin sona erdirilmesi için ( denetçiyi görevden alma davası )'nın açılması gereklidir. Bu dava, ortaklık merkezinin bulunduğu yerdeki ( Asliye Ticaret Mahkemesinde ) açılır. Bundan başka ayrıca kanun denetçiye tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirme hakkını da vermiştir. c) Özel Denetim Belirli bazı olayların aydınlatılması nedeniyle yapılan denetimdir. Bu görevi yerine getiren kişiye de özel denetçi adı verilir. Özel denetçinin denetleyeceği konu ile ilgili uzmanlığının bulunması gereklidir. 16 Her pay sahibi, her azınlık 17, özel denetim yapılmasını genel kuruldan isteme hakkına sahiptir. 16 Kanun diğer denetçilerde MUHASEBECİ veya MALİ MÜŞAVİR olmayı şart koşarken, burada böyle bir şart koşmamıştır. 17 AZINLIK : Sermayenin onda birine, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda ( HAAO ) sermayenin yirmide birine sahip olan pay sahipleri anlamındadır. 11

12 VI.ÜNİTE Genel Kurul ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi Genel Kurul Yılda en az bir defa ve gerektiğinde toplanan bir organdır. Aldığı kararlar, toplantıya katılsın katılmasın bütün ortakları bağlayıcıdır. Ortaklığın ( yürütme ) organı olmayıp ( karar ) organı olduğu için, sorumluluğu yoktur. Sorumluluk, aldığı kararları uygulayanlara aittir. Yetkileri ana sözleşmeyi değiştirme, yönetim kurulu üyelerinin belirleme, yönetim kurulu üyelerini, ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve primleri belirleme, denetçileri seçme veya görevden alma, yedek akçenin ayrılması, kâr payının dağıtılması kararını verme, ortaklığın feshetme, önemli miktarda şirket varlığını satma, G enel kurulun bu yetkileri yanında, kanun bazı yetkileri kullanma konusunda kısıtlama getirmiştir. Örneğin, denetçilere ve yönetim kuruluna tanınmış olan yetkiler kapsamına giren hususlarda genel kurulun karar alamayacağı belirtilmiştir. Aynı şekilde, ortaklığın temsil yetkisi ( yönetim kurulu )'na aittir. Genel kurul bu yetkiyi kullanamaz. 12

13 İmtiyazlı ( Ayrıcalıklı ) Paylar A na sözleşme ile bazı paylar lehine, diğer paylara oranla üstün haklar sağlayan imtiyazlı payla yaratılabilir. Bu ayrıcalık, kâr payı dağıtımında, oy kullanımında, tasfiye payı dağıtımında veya rüçhan haklarında tanınmış olabilir. Genel Kurul Toplantıları Genel kurul toplantıları, yapılış zamanı bakımından ( olağan ) ve ( olağanüstü ); çağrı yapılıp yapılmaması bakımından ( çağrılı ) ve ( çağrısız ) ve fiziken bir araya gelinip gelinmemesi açısından da ( fiziken yapılan ) ve ( elektronik ) olmak üzere çeşitlere ayrılır. Olağan toplantılar, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ( 3 ) ay sonuna kadar yapılır. 18 Olağanüstü toplantılar ise, gerektiği zamanlarda yapılan toplantılardır. İhtiyaca göre bir yılda bir kaç kez yapılabilir. Toplantı Yeri Ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Toplantı gündemi, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Genel kurul toplantılarında, gündemde bulunmayan konular görüşülemez ve müzakere edilemez. Buna ( gündeme bağlılık kuralı ) adı verilir. Genel Kurulu Toplantıya Çağırabilecek Kişiler yönetim kurulu, 19 tasfiye memurları, iflas dairesi, her bir pay sahibi ( belirli şartlarda ), kayyım, azınlık'tır Bu bağlamda OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTILARI, Mart Ayı sonuna kadar yapılmalıdır. 19 İster OLAĞAN olsun, ister OLAĞANÜSTÜ olsun, genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi YÖNETİM KURULU'na aittir. 20 AZINLIKLAR, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip olanlardır. 13

14 Toplantıya Çağrı Usulü Davet, ana sözleşmede gösterildiği şekilde ve TTS Gazetesinde yayınlanacak ilân ile yapılır. Kanun ilânın şirkete ait internet sitesinde de yayınlanmasını öngörmüştür. 21 Çağrı, ilan günü ve toplantı günü hariç en az iki ( 2 ) hafta önce yapılmalıdır. Çağrısız Genel Kurul yapmak da mümkündür. Bunun için bütün pay sahiplerinin hazır bulunması ve aralarından birisinin bu duruma itiraz etmemesi gereklidir. Özellikle, küçük ve aile tipi işletmelerde bu usul daha yaygındır. 22 Genel Kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen ( hazır bulunanlar listesi )'nde adları yer alan pay sahipleri katılabilirler. Bir payın üzerinde ( intifa hakkı ) 23 bulunması durumunda, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı intifa sahibi tarafından kullanılır. Genel kurula şahsen, temsilci göndermek suretiyle veya elektronik ortamda katılan bütün pay sahipleri bir oy hakkına sahiptir. Pay sahiplerine birden fazla oy hakkı tanıyan genel kurul kararları ( butlan ) yaptırımıyla karşı karşıya kalır. Genel Kurula Katılma Pay sahipleri genel kurul toplantılarına şahsen katılabilecekleri gibi, temsilci görevlendirmek suretiyle de katılabilirler. Birden çok kişinin elbirliği mülkiyetine sahip oldukları durumunda içlerinden birisi veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir. Hamiline yazılı bir pay senedini, rehin hakkı, hapis hakkı gibi nedenlerle elinde bulunduranlar, ancak pay sahibinin vereceği yazılı bir belge ile genel kurula katılmaları mümkündür. Temsilci Türleri organ temsilcisi bağımsız temsilci kurumsal temsilci tevdi eden temsilci Sadece denetime tabi sermaye şirketleri internet sitesi açma mecburiyetindedir. 22 Çağrısız yapılacak bir toplantıda, gündem maddelerine yeni bir madde eklenmesi ancak OYBİRLİĞİ ile mümkündür. 23 İNTİFA HAKKI : Başkasına ait malları kullanma ve bunlardan yararlanma yetkisini veren haktır. 24 Pay sahibi tarafından, kendisine pay senedi tevdi edilen ( verilen ) kişidir. Genel kurulda temsil hakkı ile donatılmışsa, tevdi eden temsilci olarak adlandırılır. 14

15 Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları... Yetersayılar gündem konusuna göre değişebilmektedir 25. Bazen ilk toplantıda yetersayı bulunamadığında, bir sonraki toplantıda daha düşük bir yetersayı istenebilmektedir. Bu bağlamda yetersayılar iki türlüdür. a) Basit ( Olağan ) Yetersayılar Kanunda veya ana sözleşmede daha ağır bir yetersayı öngörülmemişse, genel kurul, şirket sermayesinin en az dörtte birini ( 1/4 ) temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda bu oran sağlanamazsa, ikinci toplantıda nisap aranmaz. Karar ikinci toplantıda hazır bulunanların oy çokluğu ile verilir. b) Ağırlaştırılmış Yetersayılar Bazı konularda karar alınabilmesi için ağırlaştırılmış yetersayılar öngörülmüştür. Örneğin ana sözleşmenin değiştirilmesi ağırlaştırılmış yetersayıya bağlıdır. Aşağıdaki durumlarda genel kurul yapılabilmesi ve karar alınabilmesi için ağırlaştırılmış yetersayı ( nisap ) öngörülmüştür: ana sözleşme değişiklikleri, 26 ( % 50 ) ortaklık merkezinin yurtdışına çıkarılması, 27 pay sahiplerinin taahhütlerinin artırılması, ikincil yükümlülükler getirilmesi, işletme konusunun tamamen değiştirilmesi, ( % 75 ) imtiyazlı pay oluşturulması, ( % 25 ) esas sermayenin azaltılması, ( % 25 ) 25 Yetersayılar kanunda belirtilen orandan aşağıda olamaz, ancak artırılabilir. 26 Bu durum için kanunda öngörülen nisap ( elbette ana sözleşmede başka bir nisap öngörülmemişse ) şirket sermayesinin en az yüzde ellisi ( YARISI )'dir. İlk toplantıda bu nisap elde edilememişse, en geç bir ay sonra toplanacak ikinci genel kurulda yetersayı şirket sermayesinin üçte biri olarak belirlenmiştir. 27 Bu karar sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin OY BİRLİĞİ ile kabul edilebilir. 15

16 Genel Kurulda Bakanlık Temsilcisi Kuruluşları ve ana sözleşme değişiklikleri izne tabi olan şirketlerin genel kurul toplantılarında ( bakanlık temsilcisi ) bulunur. Bunun için öncelikle Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvurulup, ücret yatırılır ve temsilcinin gönderilmesi talep edilir. Temsilcilerin toplantıya katılımı sağlanamadığı, ya da katılıp da tutanakları imzalamadıkları durumlarda alınan kararlar ( geçersiz ) sayılır. Kararların Hükümsüzlüğü Genel Kurul kararlarının geçerlilik kazanabilmesi için gerekli olan şartlar, kanunun çeşitli hükümlerinde açıkça gösterilmiştir. Kararların bu hükümlere aykırı olması durumunda ( sakatlık ) durumu ortaya çıkar. Hukuki sakatlık ise dört ( 4 ) farklı şekilde mümkündür. Bu sakatlık türleri: yokluk butlan iptal edilebilirlik ( iptal davası ), a) Yokluk askıda hükümsüzlüktür. Bir hukuki işlemin doğabilmesi için öngörülen kurucu unsurların bulunması gerekir. Bu unsurlardan birinin bulunmaması durumunda hukuki işlem hiç doğmamış kabul edilir. Örneğin Genel Kurul kararlarının oluşabilmesi için iki kurucu unsur vardır. Bunlardan ilki genel kurulun yapılmış olması, diğeri de kararın toplantıda alınmasıdır. Bunlardan birisi olmazsa alınan karar ( yokluk ) yaptırımıyla karşı karşıya kalır. Yani karar hiç alınmamış kabul edilir. 28 b) Butlan Batıllık olarak da tanımlanabilir. Yetkili organlar tarafından alınan bir karar, kurucu nitelikteki özelliklere sahip olabilir. Ancak bu karar ahlaka, kamu düzenine veya kişilik haklarına aykırı olabilir. Böyle bir karar batıldır. Sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması, pay sahibinin rızasıyla dahi mümkün olmayan, vazgeçilemez hakları engellemeye yönelik kararlar butlan yaptırımıyla karşılaşır. Örneğin pay sahiplerinin toplantıya katılma hakkını sınırlayan kararlar, kâr payı almayı sınırlayan kararlar, oy hakkını sınırlayan kararlar ( butlan ) sebebidir Toplantıya katılması gereken Bakanlık Temsilcisinin katılmamış olması, toplantı yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilmesi, oylama yapılmaksızın kararın alınmış olması, çağrı yapılmadan toplantı yapılmış olması durumunda alınan kararlar ( YOKLUK ) yaptırımına tabidir. 29 Yokluk yaptırımında olduğu gibi BUTLAN yaptırımında da ( KESİN GEÇERSİZLİK ) söz konusudur. Bu durumu hakim resen göz önünde bulundurur. 16

17 c) Askıda Hükümsüzlük Yokluk ve butlan yaptırımına yok açacak bir aykırılık bulunmamasına rağmen, bazen bir işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için, ek bir takım şartların gerçekleşmesi gerekir. Ek şart gerçekleşirse işlem tamamen geçerli, gerçekleşmezse geçersiz kabul edilir. Bu arada geçen süre ise ( askıda hükümsüzlük ) olarak tanımlanır. d) İptal Davası ( iptal edilebilirlik ) Anonim ortaklıkların kararlarına karşı iptal davası açabilmek bazı şartların varlığına bağlıdır. Bu şartlar : genel kurul kararının mevcut olması, kararın kanuna 30, ana sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı olması, karar ile aykırılık arasında illiyet bağı sorununun bulunmasıdır. O y kullansın veya kullanmasın bütün pay sahipleri, hatta yönetim kurulu üyelerinden her biri, yapılan işlemlerle, alınan kararlarla ilgili iptal davası açabilirler. Açılacak bu davada ( davalı ) ortaklığın kendisidir. Davalıyı mahkemede ( Yönetim Kurulu ) temsil eder. Yönetim Kurulunun bir organ olarak iptal davası açması durumunda ise, kurul, hem davalı hem davacı olamayacağından, ortaklığı temsilen ( Kayyım ) atanır. Davalı Sıfatı Taşıyabilecekler Yönetim Kurulu, Kayyım, İflâs İdaresi, Tasfiye Memuru. İptal Davalarında dava açma süresi, kararın alındığı tarihten itibaren üç ( 3 ) aydır. Bu süre hak düşürücü olduğundan, bu sürenin geçirilmesinden sonra dava açılamaz. Yetkili mahkeme ise, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ( Asliye Ticaret Mahkemesi )'dir. 30 KANUNA AYKIRILIK durumunda YOKLUK yaptırımı söz konusudur. 17

18 ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 31 a) İnfisah İnfisah, kanunda veya ana sözleşmede gösterilen bir nedenin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca ihbarda bulunulmasına veya bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ortaklığın kendiliğinden sona ermesidir. İnfisah şu hallerde ortaya çıkar: b) Fesih sürenin sona ermesi, işletme konusunun elde edilmesi, işletme konusunun imkânsızlaşması, sermayenin 2/3'ünün kaybedilmesi, ortaklığın iflâsı, ana sözleşmede öngörülen bir infisah sebebinin gerçekleşmesi. Kanunda veya öngörülmüşse, ana sözleşmede gösterilen bir nedenin gerçekleşmesi halinde, ortaklığı sona erdirme yetkisine sahip bir kişi veya makam tarafından ortaklığın dağıtılması durumudur. Nedenleri organlardan birisinin eksikliği veya toplanamaması, işletme konusuna veya kamu düzenine aykırı faaliyet gerekçesiyle, bakanlık tarafından dava açılması, 32 ana sözleşmede öngörülen ( fesih ) sebeplerinden birisinin gerçekleşmesi, ortaklığın haklı sebeplerle feshi, 33 Tasfiye genel kurulca fesih Ortaklık malvarlığının paraya çevrilmesi, alacakların tahsil edilip borçların ödenmesi, geriye para artarsa, kalan paranın ortaklar arasında dağıtılması ve ortaklık kaydının tümüdür. sicilden silinmesi ( terkin ) edilmesi için yapılan faaliyetlerin 31 Anonim ortaklığın sona erme sebepleri ( İNFİSAH ) ve ( FESİH )'tir. 32 Bu dava GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI tarafından açılabilir. 33 Sermayenin en az onda birine veya halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahipleri, haklı sebeplerle mahkemeye başvurmak suretiyle ortaklığın feshini isteyebilirler. 18

19 Tasfiye İlkeleri tasfiye sırasında ( tüzel kişilik ) devam eder, ortaklık amacı, kendiliğinden tasfiye amacına dönüşür, ticaret unvanına ( tasfiye hâlinde ) ibaresi eklenir, organlar varlıklarını sürdürür, tasfiye, ( tasfiye memuru ) tarafından yürütülür, iflas durumunda tasfiye ( iflâs idaresi ) tarafından yapılır, Tasfiye Memurları Tasfiye işlemi, kural olarak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu sonradan tasfiye memuru da görevlendirebilir. Bu memurun ortaklar arasından seçilmesi zorunlu değildir. 34 Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve Türkiye'de ikamet etmesi gereklidir. Memurların genel kurulu toplantıya çağırma ve önemli olmayan miktarlardaki aktifleri satma hakları vardır. Kural olarak birlikte hareket ederler; birden çok sayıda iseler, ( çift imza kuralı ) geçerlidir. 34 Normal şartlarda tasfiye memurları Yönetim Kurulu tarafından atanır, ancak şirketin feshine mahkeme tarafından karar verilmişse tasfiye memuru mahkemece atanır. 19

20 VII.ÜNİTE Pay ve Özellikleri Pay Türleri Kuruluşta veya sermaye artırımlarında, ( tescil ) ile oluşur, Senede bağlanmış payların tedavülleri daha kolaydır. Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler Payların sağladığı haklar, bölünemez, ancak müşterek kullanılabilir. Devredilmeleri mümkündür, Anonim şirketlerde payların devri için diğer ortakların rızasına gerek yoktur. Kural olarak payların nakit olmaları zorunluluk değildir. Ortakların nakit dışında da sermaye koymaları mümkündür. İster nakit olsun ister ayni olsun paylar sahiplerine ( oy hakkı ) kazandırırlar. Ancak, birden fazla payı olanların kullanabilecekleri oy sayısı ( ana sözleşme ) ile sınırlandırılabilir. Pay Değeri P ayların itibari değeri ( en az ) 1 kuruştur. Bu değer birer kuruş ve katları şeklinde artırılabilir. Bakanlar kurulu kararına göre, payların itibari değerleri ( en fazla ) yüz katına kadar artırılabilir. Payları imtiyazlı veya adi pay şeklinde de sınıflandırmak mümkündür. İmtiyazlı pay, rüçhan hakkı, kâr payı, tasfiye payı veya oy hakkı 35 gibi hususlarda diğerlerine oranla üstün haklar öngörülmüş paylardır. Bu ayrıcalıklarla donatılmış paylara ( imtiyazlı pay ) adı verilir 36. Bu hakların tanınmadığı paylar da ( adi pay )'dır. 35 Yeni Türk Ticaret Kanunu, bir paya ( en çok ) on beş ( 15 ) oy hakkı verilebileceğini belirterek, oy konusunda sınır getirmiştir. 36 İmtiyazlar ancak ana sözleşme ile oluşturulabilir. Yeni kanun imtiyazı ( paya tanınan üstün hak ) şeklinde tanımlamıştır. 20

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 0 E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1 Değerli Meslektaşlarım, 6102 Sayılı TTK 409.maddesinde anonim şirketlerin,

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

bilgisayar Hisse Senedi

bilgisayar Hisse Senedi Menkul kıymetler Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık ve alacak hakkı sağlayan ve çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan izin alınan kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetlerin

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 1- Ünite 4, Sayfa 90, Kendimizi Sınayalım soruları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ufuk ÜNLÜ* 18 ÖZ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda anonim şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeler

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Sirküler Sayı: 2015 011 04.03.2015 Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Anonim ve Limited Şirketlerde olağan genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 409 ve

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ

ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ ANONİM ŞİRKET TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla

Detaylı

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ:

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: 5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi a) Genel olarak MADDE 379- (1) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk Ticaret

Detaylı

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 İçerik 1. Anonim Şirketlerde Genel Kurul 2. Genel Kurullarda İzlenecek Yol 3. Limited Şirketlerde Genel Kurul 4. Önemli Bilgiler 5. Sıkça

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.10.2012/180-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine,

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Şirketlerde kuruluş işlemleri, kar ve zararın dağıtılması sermaye değişiklikleri, tasfiye, iki şirketin birleştirilmesi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerine

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır.

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır. YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇMASI Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu, sermayesi paylara bölünmüş şirketlerin Türkiye de şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilmeleri için,

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: 1- Şirket Ana Sözleşmesi, Yeni Kanunda Şirket Esas Sözleşmesi şeklinde değişmiştir. Ana Sözleşmelerdeki muhtelif maddelerde

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU :

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : Limited Şirketlerin sermayesi 10.000.- TL, Anonim Şirketlerin sermayesi 50.000.- TL. ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden Anonim Şirketlerde 100.000.-

Detaylı