Ýçindekiler. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýçindekiler. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ"

Transkript

1 MÜSÝAD Cep Kitaplarý : 20 ISBN: , Her hakký mahfuzdur. MÜSÝAD dan izin alýnmak veya MÜSÝAD kaynak gösterilmek suretiyle alýntý yapýlabilir. Bu Çalýþma MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu Yönetiminde MÜSÝAD Ekonomi Danýþma Kurulu tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Yayýna Hazýrlýk, Baský, Cilt Bilge Matbaacýlýk Yýlanlý Ayazma Sokak No: 8 Örme Ýþ Merkezi Kat: 1 (Kale Ýþ Merkezi Karþýsý) Davutpaþa - Zeytinburnu / ÝSTANBUL Tel: (Pbx) Fax: Temmuz 2005, Ýstanbul Bu kitabýn basýmýna sponsor olarak destek veren, Gürsan Elektirik San. Tic. Ltd. Þti. Sahibi Sadi Yalçýn ve Erel Elektronik Mühendislik Makina Taahhüt Tic. San. ve Yatýrým A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Ergin e katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ Mecidiye Caddesi No: 7/ Mecidiyeköy - ÝSTANBUL Tel: (90.212) (Pbx) Fax: (90.212) Ýçindekiler SUNUÞ GÝRÝÞ Yeni Ekonomi Dinamikleri KOBÝ lerin Yüz Yüze Olduðu Þartlar Reel Sektör Ýçin Yeni Tutumlar REKABET STRATEJÝLERÝ Rekabet Analizi Yapýnýz Rekabet Araþtýrmasýný Nasýl Yaparýz? Rakipler Hakkýnda Nasýl Bilgi Toplarýz? Pazarlama Planý Hazýrlayýnýz Yapýnýzý Güçlendiriniz Ürünlerinizi Standardize Ediniz Kitlesel Üretime Geçmeye Çalýþýnýz Ürünlerinizin Ambalajýný Ýyileþtiriniz Ürününüzün Etiket Bilgilerini Gözden Geçiriniz Kalite Belgelerine Sahip Olmaya Çalýþýnýz Mali Yapýnýzý Güçlendiriniz Yeni Bir Finans Yönetimi Anlayýþýna Sahip Olunuz Yeni Finansal Kaynaklar Bulunuz Fiziki Altyapýnýzý Geliþtiriniz Ýletiþim Yapýnýzý Güçlendiriniz Hukuki Bilgilerinizi Güçlendiriniz Pazar Ýmkanlarýnýzý Araþtýrýnýz Dýþ Piyasalara Odaklanýnýz Küreselleþmeyi Anlayýnýz AB Ülkelerindeki Piyasalarý Takip Ediniz Yerel Pazarlarda Ýyi Tanýnan Bir Firma Olunuz Niþ Pazarlarý Bulmaya Çalýþýnýz Ortak Pazarlama Gruplarý Oluþturunuz Yoðunlaþma Oranlarýný Takip Ediniz Rakiplerinizin Listesini Oluþturunuz Tanýtým Araçlarýný Etkili Kullanýnýz Basýlý Tanýtým Araçlarýný Kullanma Web Sayfalarýný Kullanma Diðer Politikalar

2 Servis Kalitesiyle Öne Geçiniz Kendi Markanýzý Oluþturunuz Fiyat Savaþýna Girmeyiniz Belirli Alanlarda Rekabet Ediniz Hizmet Sunumunda Titiz Olunuz Bilgi ve Tecrübenizi Kullanýnýz Çalýþma Saatlerinizi Yeniden Düzenleyiniz Danýþmanlardan Yararlanýnýz Modayý Ýzleyiniz Ýleri Teknoloji Kullanýnýz Yeni Ürün Çalýþmalarýna Aðýrlýk Veriniz Verimliliði Artýrýcý Çalýþmalar Yapýnýz Endüstri Kümelerine Taþýnýnýz Büyüklerle Rekabeti Öðreniniz Ýþbirliði Yapmayý Deneyiniz Güçlü Küçük Ýþletmeler Kurunuz Kendinizi Geliþtiriniz Çocuklarýnýzý Ýyi Yetiþtiriniz BÜYÜME STRATEJÝLERÝ Devlet Destekleriyle Büyüme Stratejilerle Büyüme Maliyetleri Düþürerek Büyüme Fiyatlarý Düþürmek Suretiyle Büyüme Müþteri Sadakati Yaratarak Büyüme Birleþmeler Yoluyla Büyüme Yenilik ve Buluþ Yaparak Büyüme Globalleþerek Büyüme Ýhracat Yaparak Büyüme Marka Yaratarak Büyüme Daðýtým Aðý Kurarak Büyüme Pazarý Geniþleterek Büyüme Pazarlama Gruplarý Oluþturarak Büyüme Sermayeyi Artýrarak Büyüme Yatýrým Ýndirimleriyle Büyüme Ýnternet'ten Yararlanarak Büyüme SONUÇ...94 ALINTI YAPILAN KAYNAKLAR...95

3 SUNUÞ Son birkaç yýldýr ülkemiz ekonomisinde makro çerçevede bir takým olumlu geliþmeler yaþanýrken, mikro ekonomi seviyesinde küçük iþletmeler bu geliþmeden ters yönde etkilenmiþler ve zorlanmaya baþlamýþlardýr. Bu iþletmelerin sorunu, ekonomideki geliþmeleri zamanýnda okuyamamalarý ve etkili tedbirler alamamalarýdýr. MÜSÝAD öteden beri ülkemizde küçük ve orta ölçekli iþletmelerin geliþmesi ve güçlenmesi için çaba harcamaktadýr. Bu yönde KOBÝ yöneticilerimize seminerler vermekte, ekonomideki geliþmeleri yorumlayan raporlar üretmekte ve ayný zamanda KOBÝ yönetici ve profesyonellerimizin uzmanlýk ve vasýflarýný artýrmaya yönelik kitaplar yayýmlamaktadýr. KOBÝ'ler Ýçin Rekabet ve Büyüme Stratejileri isimli bu kitap da bu amaçla son yýllardaki geliþmeler dikkate alýnarak hazýrlanmýþtýr. Rekabet ve büyüme konusu tüm ekonomik þartlar için geçerlidir. Ancak Türkiye'nin son 30 yýldan sonra ilk defa düþük enflasyon ortamýna girmesiyle rekabet þartlarý da deðiþmiþtir. KOBÝ'ler günümüz rekabet þartlarýnda artýk yeni geliþmeleri göz önünde bulundurmak zorundadýrlar. Giriþ sürecinde AB ülkeleri bundan böyle yakýn bir rekabet alaný haline gelmiþtir. Bu rekabet alanýnda sadece kendi kurallarýmýz deðil, topluluðun kurallarý da bizi önemli ölçüde etkilemeye baþlamýþtýr. Yöneticilerimiz, rekabet ve büyüme adýna bugüne kadar öðrendiklerini ve bildiklerini yeniden gözden geçirmek zorundadýrlar. Yeni dönemin rekabet stratejilerini akýlda kalacak þekilde birkaç madde halinde özetleyebiliriz. Birinci olarak; kolay para kazanma ve piyasa fýrsatlarýný yakalama döne- 5

4 mi sona ermiþtir. Tek baþýna fiyat rekabeti deðil; fiyatla birlikte marka, kalite ve hizmet rekabeti bir paket olarak öne çýkmýþtýr. Sadece fiyatý yüksek veya düþük tutma tek baþýna herhangi bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü piyasalar ürün çeþidiyle zenginlemiþ, müþteriler Ýnternet ve diðer medya araçlarýyla çok daha etkili bir þekilde bilgi sahibi olmaya baþlamýþlardýr. Bugün müþteri, tüm zamanlardan daha fazla "kral" haline gelmiþtir. Yeni rekabet þartlarýyla ilgili ikinci özellik, firmalarýn iç yapýlarýný, yönetim sistemlerini ve sermayelerini güçlendirme gereðinin ortaya çýkmýþ olmasýdýr. Bu gereklilik bir taraftan AB üyeliði süreciyle ilgilidir, diðer taraftan ise devletin kaynaklarýný daha rasyonel kullanma politikasýndan kaynaklanmaktadýr. Devlet, kayýt dýþý uygulamalarý azaltmaya yönelik ciddi tedbirler almakta, teþvik ve destekleri belirli büyüklükteki veya belirli özellikteki firmalara yönlendirmektedir. Böyle olunca rekabet, ölçek ekonomisi çerçevesinde çalýþan (a) büyük, (b) güçlü veya (c) özellikli firmalarý avantajlý hale getirmektedir. Küçük, özelliksiz ve dayanýksýz firmalar belki ancak kendi yaðlarýyla kavrulabilecekler, fakat ciddi bir büyüme gösteremeyeceklerdir. Rekabet edebilmek ve büyüyebilmek için birleþmek veya farklýlaþmak gereði ortaya çýkmýþtýr. MÜSÝAD birleþerek veya duruma göre ittifaklar kurarak güçlenme fikrini son yýllarda çok daha fazla iþlemeye baþlamýþtýr. Bu fikri iþlemekteki amacýmýz, gerek üyelerimizin ve gerekse diðer KOBÝ firma yöneticilerinin hassasiyetlerini artýrmak ve böylece ülkemizi zayýf, birbirine benzer KOBÝ'ler alaný olmaktan kurtarýp daha güçlü bir hale getirmektir. Yeni rekabet þartlarýný gerektiren üçüncü özellik, halkýn gelir seviyesinin yükselmesi ve sonuçta tüketim eðilimlerinin deðiþmesidir. Artýk insanlarýmýz yeni televizyon modellerine, yeni cep telefonlarýna, yeni arabalara, yeni perdelere, yeni mobilyalara yönelmektedir. Bu yönelimin KOBÝ yöneticisi için anlamý; yeni ürünler, kaliteli ürünler, yeni ve orijinal tasarýmlar, kalite güvencesi, satýþ sonrasý destek ve yeni satýþ mekanlarý demektir. Bu beklentiyi göremeyen iþletmeciler yarýþýn hep arka sýralarýna doðru gerileyeceklerdir. KOBÝ'ler Ýçin Rekabet ve Büyüme Stratejileri isimli bu cep kitabý MÜ- SÝAD Ekonomi Danýþma Kurulu tarafýndan hazýrlanmýþtýr.. Eserin ortaya çýkmasýnda emeði geçen hocamýza, Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonumuza, Ekonomi Danýþma Kurulumuza ve MÜSÝAD Kurucu Baþkaný Sn. Erol Yarar'a teþekkür ediyor, tüm iþadamlarý ve sanayicilerimize faydalý olmasýný diliyorum. Dr. Ömer Bolat MÜSÝAD Genel Baþkaný 6 7

5 1. GÝRÝÞ Tüm dünyada küçük ve orta ölçekli iþletmeler bir ülkenin sanayi ve iþ hayatýnýn temel öðesini oluþturur. Ülkemizde de ekonominin dayanýklýlýðý küçük ve orta ölçekli sanayinin güçlü olmasýna baðlýdýr. Günümüzde tüm ülkeler küçük ve orta ölçekli sanayinin güçlendirilmesine ve onlarýn rekabet güçlerinin artýrýlmasýna yönelik yeni arayýþlar içerisine girmiþlerdir. KOBÝ'lerin rekabet güçlerinin artýrýlmasý sadece ekonominin güçlendirilmesine ve endüstriyel yapýnýn geliþtirilmesine deðil, bunun yanýnda firmalarýn davranýþlarýnýn ve tepki gösterme biçimlerinin geliþtirilmesine de baðlýdýr. Rekabette baþarýlý olma, KOBÝ firmalarýnýn kapasitelerini geliþtirmeleri ve ayný zamanda ekonomide kendilerine yer açýlmasýyla mümkün olabilir. Ülkemizde son yýllarda düþük enflasyon ortamýna girilmesiyle birlikte rekabet önem kazanmaya baþlamýþtýr. Artýk sadece fiyat savaþlarý deðil, fiyatla birlikte kalite ve satýþ sonrasý hizmet savaþlarý bir paket halinde rekabet ögesi olarak ortaya çýkmýþtýr. Artýk tekli politikalar deðil, çoklu paket politikalar geçerlidir. Firmalarýn markasý, ürünlerin imajý ve buna dayalý psikolojik faktörler rekabette kendisini daha fazla hissettirir olmuþtur. KOBÝ'ler bu dönemde bazý stratejik kararlarý alýp büyüyemezlerse, güçlenemezlerse veya kendilerini farklýlaþtýramazlarsa yeni rekabet þartlarý karþýsýnda zayýflayabilir veya yok olabilirler. Rekabet, "varlýðý sürdürme" veya "büyüme amacýyla" yapýlýr. Günümüz rekabet þartlarýnda tüketicilerin davranýþlarý firmalarýn stratejilerini belirleyen bir özelliðe sahiptir. KOBÝ yöneticileri, ekonomik geliþme trendlerini çok iyi okuyup zamanýnda tedbir almalýdýrlar. Türk halkýnýn son yýllardaki eðilimi büyük firmalara yönelme, garanti veren firmalarla çalýþma, satýþ sonrasý hizmet veren firmalardan alýþveriþ yapma þeklinde gerçekleþmektedir. Küçük firmalarýn, hizmet beklentilerinin ön plana çýktýðý bu yeni durumla baþ edebilmeleri için birleþerek, ittifaklar kurarak, yeni ürünler çýkararak, yeni tasarýmlar üzerinde odaklanarak büyümeleri gerekmektedir. Rekabette firma stratejileri kadar, ekonominin KOBÝ'lere açýlým saðlamasý ve global stratejiler de önemlidir. Türk ekonomisinin 2025'li yýllara kadar önümüzdeki 20 yýl için rekabet stratejisi, çok büyükler, orta büyüklükteki firmalar ve küçük firmalarýn hep birlikte varlýklarýný sürdüreceði ve vahþi kapitalizm gereði büyük firmalarýn küçük firmalarý yutmayacaðý dengeli, yaygýn ve serbest piyasa sistemine dayalý bir iþ çevresinin oluþturulmasýdýr. Hükümetler, bu dönemde büyük firmalara yönelen müþteri ve tüketicilerin eðilimlerini dikkatle izleyerek tekelleþmeye veya piyasanýn birkaç firma arasýnda paylaþýlmasýna izin vermeyerek getirecekleri düzenlemelerle dengeli bir daðýlým ve alýþveriþ sistemi kurmak zorundadýrlar. Piyasadaki geliþmelere seyirci kalýp KOBÝ'lerin bütünüyle zayýflamasýný hiçbir iktidar istemez. Çünkü, ekonomik kalkýnma ve geliþme sermayenin adil ve dengeli bir þekilde daðýlmasýna baðlýdýr. Tahminen 2025 yýlýna kadar sürecek bu yeni dönemde hükümetler oligopol piyasalarýn geliþmesine izin vermemeli, KOBÝ'leri belli ölçüde himaye ederek geliþip serpilmelerine imkan saðlayacak þartlarý hazýrlamalýdýr. Bu arada KOBÝ'ler de yeni þartlarýn dinamiðini iyi kavrayarak "birleþerek büyüme, ittifaklar kurma, kaliteyi arttýrma, yeni tasarýmlara yönelme ve satýþ sonrasý hizmet odaklý olma" davranýþlarýyla sadece bekleyen "pasif" bir tutum içinde deðil, þartlarý kendi lehlerine deðiþtirmeye çalýþan aktif aktörler olmalýdýrlar. 8 9

6 1.1. Yeni Ekonomi Dinamikleri Türk ekonomisi 2000'li yýllarda kamu maliyesi ve finansal sektörün rehabilitasyonuna öncelik vermek suretiyle yapýsal bir dönüþüm süreci içine girmiþtir. Bu dönüþüm sürecinin olumlu ve olumsuz etkileri birlikte görülmektedir. Kamu açýklarýnýn azaltýlmasýný ve enflasyonun 33 yýl sonra tek haneli rakama indirilmesini olumlu bir etki olarak gösterebiliriz. Bunun yanýnda bazý olumsuz etkiler de kendisini hissettirmeye baþlamýþtýr. Örneðin, sermaye ve teknolojik yapýsý güçlü olan firmalarýn sadece sermaye gücüyle piyasalarý ele geçirmeye baþlamasý, yurt çapýna yaygýnlaþan dev zincir maðazalar olgusunun ortaya çýkmasý (bu firmalarýn halka açýlmasý sorunu azaltmamaktadýr), belirli piyasalarýn birkaç büyük firma arasýnda paylaþýlmasý ve bu firmalarýn bir taraftan KOBÝ'lerle olan iliþkilerindeki dayatmacý tutumlarý ve diðer taraftan tüketicilere ürünlerini istedikleri fiyattan satmalarý olumsuz geliþme örnekleridir.yeni ekonomi dinamiklerini çok yönlü olarak ele alýp incelemek gerekir. KOBÝ-Büyük Firma Ýliþkileri. Yeni ekonomik dönemde sermaye yapýsý güçlü olan firmalar kendilerine malzeme, hammadde, ara malý, yedek parça saðlayan veya ürünlerini pazarlayan KOBÝ'leri etki altýna almaya baþlamýþtýr. Büyük firmalar sermayelerinin güçlü olmasý nedeniyle daha fazla reklam yapabilmekte, daha yüklü alýmlar içine girmekte, daha uzun vadeler vermektedir. Büyük firmalarla çalýþan KOBÝ'ler gereksiz ve anlamsýz yere kendi aralarýnda yýkýcý bir rekabete girebilmekte ve bir süre sonra piyasadan toplu çekilmeler ortaya çýkmaktadýr. Piyasadan çekilmeyen KOBÝ'ler ise çok düþük kâr marjlarýyla çalýþýp ancak ayakta durabilmekte ve sonuçta birleþerek elde edebilecekleri avantajý büyük kuruluþlara kaptýrmaktadýrlar. Yeni ekonomik dönemde KOBÝ'leri olumsuz etkileyen faktörler. Yeni ekonomik dönemde KOBÝ'leri zayýflatan þartlar belki AB ve IMF'nin ar- zuladýðý bir durum olabilir. Fakat bu þartlar ülkenin genel ekonomik menfaatine uygun deðildir. Kamu bürokrasisi, "kontrollü piyasalarda" rekabet þartlarýnýn KOBÝ'lerin aleyhine geliþmesine izin vermemelidir. Kontrolsüz piyasalar sadece vahþi kapitalizmi getirir. Türkiye kapitalist bir ülke deðildir ve olmamalýdýr da. Bu dönemde rekabet þartlarýndan KOBÝ'lerin olumsuz etkilenmemesi için bazý tedbirlerin alýnmasý ve bazý yeni düzenlemelerin yapýlmasý gerekir. Bunlarý þu þekilde sayabiliriz: 1. Satýþ noktalarýnda KOBÝ'lere teklif edilen vadelere bir sýnýrlama getirilmesi. KOBÝ'lerin 6 ay, 9 ay gibi vadelerle çalýþmasý mümkün deðildir. Nakit giriþi olmayan küçük iþletmeler iþlerini döndüremezler. Vadelere sýnýrlama getirilmesi piyasaya müdahale deðil, piyasayý koruma ve KOBÝ'leri himaye etmedir. 2. Tüketicilere yönelik 12 ay, 15 ay, 20 ay vadeli satýþlar büyük iþletmelerin, sermaye yapýsý güçlü olan kuruluþlarýn iþine gelmekte ve KOBÝ'ler böylesi bir rekabetten olumsuz etkilenmektedir. Dengesiz ve haksýz koþullarda rekabet yapýlamaz. Görmeme, aldýrýþ etmeme,, piyasa dinamiklerine güvenme "býrakýnýz yapsýnlar, býrakýnýz geçsinler" anlamýna gelir. 3. Satýþ alanlarýna, satýþ noktalarýna, pazarlama ve tanýtým araçlarýna girme konusunda KOBÝ'lere imkân tanýnmasý. Büyük marketler, büyük satýþlarýn yapýldýðý iþyerleri kontenjanlarýnýn bir bölümünü uygun fiyatlarla KOBÝ'ler için ayýrmalýdýrlar. Örneðin yer ve mekanlarýn %25'inin KOBÝ'ler için ayrýlmasý kuralý getirilebilir. Bu uygulama bir taraftan KOBÝ'leri koruyacak ve diðer taraftan ise tüketicilerde deðiþik sosyoekonomik kitlelere hitap edilme imkanýný getirecektir

7 4. Televizyon ve radyo gibi reklam ve tanýtým araçlarýndan yararlanýrken KOBÝ'leri koruyacak sistemlerin geliþtirilmesi. Özellikle televizyon reklamlarýnda reklam zamanýnýn %25'inin %50 indirimli olarak KOBÝ'lere ayrýlmasý için bir düzenleme yapýlmasýna ihtiyaç vardýr. Kendisini tanýtamayan bir KOBÝ hiçbir zaman geliþemez ve büyümez. Reklamlarda sermayenin hakimiyeti tek belirleyici unsur olmamalýdýr. Güçlü firmalar yoðun reklam verdiklerinden dolayý perde arkasýnda istediði reklam kuþaðýný istediði fiyata alabilmekte, fakat küçük ve orta ölçekli firmalar ise reklam dilimlerini hem daha pahalý hem de uygun olmayan reklam kuþaklarýnda yapabilmektedirler. Bu uygulamalarý normal piyasa þartlarý olarak görmek mümkün deðildir. Yeni ekonomik düzende denge, adalet, KO- BÝ'lerin ve tüketicilerin haklarýnýn birlikte gözetilmesi olgusu ortaya çýkarýlmalýdýr. 5. Rekabetin bozulduðu durumlarda Rekabet Kurumu devreye girerek soruþturma baþlatmalýdýr. Türkiye'de ise, Rekabet Kurumu etkisiz ve beklenileni vermeyen bir konumdadýr. Düþük enflasyon dönemiyle birlikte gelen yeni ekonomi dinamiklerine kaçýnýlmaz olgular olarak deðil, düzenlenmesi gereken olgular olarak bakmalýyýz. Temel politika; küçük, orta ve büyük iþletmelerin belirli kurallar ve düzenlemeler dahilinde çalýþmalarýný temin etmektir. Kuralsýz ve düzenlemesiz piyasa þartlarý sadece vahþi kapitalizmi getirir KOBÝ'lerin Yüz Yüze Olduðu Þartlar Öyle anlaþýlmaktadýr ki, yeni ekonomik düzende verimsiz çalýþan, küçük ölçekli piyasalara hitap eden, dar bir pazarý paylaþan, kâr marjý düþük olan iþletmelerin uzun dönemde varlýklarýný sürdürmesi zorlaþacaktýr.. Bunlarýn arasýndan ancak sadýk müþteri portföyüne sahip olanlar varlýklarýný sürdürebileceklerdir. Bu süreç eðer tedbir alýnmazsa büyük firmalarýn lehine ve orta küçük ölçekli firmalarýn ise aleyhine çalýþmaktadýr. Bunun en açýk göstergesi, genel ekonomik þartlarýn büyük ölçüde olumlu olmasýna karþýn, reel sektörün bu olumlu göstergeleri yeterince hissedememesidir. Yeni yeni ortaya çýkmaya baþlayan bu durum karþýsýnda bir taraftan hükümetin, diðer taraftan ise reel sektör temsilcilerinin ciddi tedbirler almalarý gerekmektedir. Çünkü istihdamýn % 66'sýný, katma deðerin % 34'ünü, iþyerlerinin % 99 'unu KOBÝ'lerin oluþturduðu bir ekonomik yapý içindeyiz. Bu çerçevede aþaðýdaki tespitleri yapabiliriz. 1. Reel sektör ve özelde KOBÝ'ler Türkiye ekonomisinin kalbidir. 2. Türkiye'de ekonominin tabaný reel sektördür. Dünyadaki veya kapitalist ülkelerdeki geliþmeler, IMF politikalarý ve dünyadaki ekonomik konjonktür küçük, verimsiz ve dar piyasalara hitap eden iþletmelerin ortadan kalkmasýný gerektirse de bu yöndeki geliþmelerin bütünüyle piyasanýn insafsýz geliþmelerine býrakýlmasý doðru deðildir. 3. Hükümet mesajý. Hükümet, piyasada ehliyet kriterine ve fizibilite etütlerine dayanmadan açýlan binlerce reel sektör kuruluþlarýna açýk olarak þu mesajý vermelidir. Bir piyasanýn satýþ miktarý, kâr marjý ve verimli çalýþma açýsýndan kaldýrabileceði iþletme sayýsý bellidir. Büyük beklentilerle bir piyasaya kaldýrabileceðinden daha fazla iþletmenin girmesi ekonominin kaldýramayacaðý bir yük olur ve bunlarýn içindeki zayýf olanlar, kendilerine pazar yaratamayanlar bir süre sonra kapanmak zorunda kalýrlar. Ýþi iyi bilmeden, yeterli ehliyet, bilgi ve deneyime sahip olmadan piyasalara girilmemeli, macera peþinde koþulmamalýdýr

8 4. Hükümet düzenleyici tedbirler almak zorundadýr. Düzenleme tedbirleri, ne verimsiz tüm iþletmelerin yaþatýlmasý gibi bir hedefe sahip olmalý ne de "batan batsýn güçlü olan kalsýn" gibi bir mantýða dayanmalýdýr. Hükümetin almasý gerekn acil tedbirler þunlardýr: a. Küçük esnafýn da POS makinelerini kullanarak satýþ yapacaðý, banka kartlarý dýþýnda özel olarak oluþturulacak bir finansman biriminin (KOBÝBANK tarafýndan olabilir veya tüm bankalara ve özel finans kuruluþlarýna KOBÝ'lerle ilgili yeni bir kart verme zorunluluðu getirilebilir) düþük maliyetli POS makinesi ve ödeme kartlarýnýn kullanýlacaðý yeni bir sistemin oluþturulmasý. b. Mevcut "tüketici kredileri" sistemi, halký bütünüyle bankalara ve büyük firmalara yöneltmiþtir. Tüketici kredileri sistemi eðer kalacaksa bu sistem müþterileri ayný zamanda KOBÝ'lere de yöneltmelidir. Bunu saðlayacak politikalara ihtiyaç vardýr. Tüketici kredilerinde vadelere sýnýrlama getirilmeli ve hükümet tarafýndan belirlenen özel finans kartý tüm KOBÝ'lerde geçerli olmalýdýr. c. Þehir içinde belli bir büyüklüðün (metre kare, ürün ve personel sayýsý açýsýndan) dýþýnda market açýlmamasý. d. Mega marketlerin þehrin 5 km dýþýnda açýlmasý. Mega marketlere bin gibi sayýda ürün sýnýrlamasý getirilmesi. Bu marketlerin piyasayý daraltan çok güçlü mýknatýslar haline gelmelerinin önlenmesi. e. Ancak hiçbir þekilde piyasaya girmeye bir sýnýrlama getirilmemesi. Piyasaya girme bütünüyle serbest olmalýdýr. Piyasa bilgileri saðlýklý bir þekilde toplanýp müteþebbisler bilgilendirilmeli ve saðlýklý bilgiler çerçevesinde karar vermeleri temin edilmelidir. f. Küçük iþletmelerin birleþmelerini kolaylaþtýracak yasal ve hukuki önlemlerin alýnmasý ve kolaylaþtýrýlmasý. Büyüklük ve önemli hacimlere vergi indirimleri getirilmesi. g. Basel II gereði olarak iþletmelerin sermaye artýrýmýna gitmeleri ve bilançolarýný güçlendirmeleri için teþvik edilmesi. Bu konuda yön ve yol gösterici kýlavuz kitaplarýn basýlmasý ve iþ adamlarýna odalar tarafýndan seminerler verilmesi. h. Ticaret ve sanayi odalarý bünyesinde yerel piyasalarýn çeþitli sektörler açýsýndan güç analizlerinin yaptýrýlmasý. Yeni iþletme açmak isteyen iþ adamlarýna þehir veya bölgedeki sektörün ve iþ kolunun konumu hakkýnda belli bir ücret karþýlýðýnda tam bilgilendirme yapýlmasý. 5. Kademeleþtirilmiþ piyasa yapýsý. Hükümet, büyük iþletme kuruluþlarý ile reel sektörün uçsuz bucaksýz istekleri arasýnda kademeleþtirilmiþ piyasa yapýsýný kurmaya yönelik bir politika izlemelidir. Kademeleþtirilmiþ piyasa yapýsýnda büyük iþletmeler, orta büyüklüktekiler ve küçük iþletmeler serbest rekabet ortamýnda ve KOBÝ'lerin piyasadan çekilmesini önleyecek bir þekilde hep birlikte var olmalýdýr. Geliþmeler, bütünüyle serbest piyasa dinamiklerine býrakýlmamalýdýr. 6. Birlikte yaþama ortamýnýn oluþturulmasý. Reel sektör yöneticilerine bir taraftan yeni ekonomik geliþmeler çok iyi bir þekilde anlatýlmalý, diðer taraftan ayný piyasa içinde büyük iþletmelerin orta büyüklükteki iþletmelerin ve belirli bir dinamizme ulaþmýþ bazý küçük iþletmelerin yaþayabileceði kurallarla düzenlenmiþ yeni bir iþ ortamý oluþturulmalýdýr. Bu yeni iþ ortamý KOBÝ'lerin korunmasý felsefesine dayandýrýlmalýdýr

9 7. Dengeli ekonomi. Büyük sermaye temerküzüne dayanan, kapitalist ekonomik politikalarýn rüzgarýna kapýlanmamalý, büyük, orta ve küçük iþletmeleri birlikte gözeten bir ekonomi politikasýna sahip olunmalýdýr. Fakat bu politika çerçevesinde, çok küçük sermaye yapýlarýyla piyasaya girmeyi düþünen insanlar iyi bir þekilde bilgilendirilmeli, piyasadaki risklerin farkýnda olmalarý saðlanmalýdýr Reel Sektör Ýçin Yeni Tutumlar Yeni ekonomik dönemde reel sektör kuruluþu yöneticilerinin piyasalarý aktif bir þekilde izleyerek yeni tutum ve tavýrlara sahip olmalarý gerekmektedir. Bunlarý aþaðýdaki gibi özetleyebiliriz. 1. Ölçek ekonomilerine geçiþ. Türkiye AB üyeliði süreci ile birlikte tüm iþletme düzeylerinde ölçek büyütme uygulamalarý içine girmiþtir. Bu süreçte küçük getiriler, küçük ciro hedefleri, sadece yerel piyasalara hitap eden yaklaþýmlar yeterli olmayacaktýr. Artýk yeni rekabet þartlarý geçerlidir. 2. Yeni yaklaþýmlara sahip olma. Yerel piyasalardaki kazanç düþüklüðü, yerel ekonominin kapasitesini aþan iþletmecilik uygulamalarýndan kaynaklanmaktadýr. Mevcutla yetinmek, çekilmek, büyümek veya birleþmekten baþka çýkar yol yoktur. 3. Rekabetin yeni ögeleri. Reel sektör, yanlýþ bir þekilde durumun tek baþýna hükümet politikalarýyla düzelmesini beklemektedir. Düþük enflasyon dönemine girilmekle birlikte, halkýn tüketim eðilimleri ve harcama davranýþlarý normal seyrine girmiþtir. Bu dönemde tüketiciler; fiyata, kaliteye, markaya ve güvenilirliðe hep birlikte önem vermeye baþlamýþladýr. Tekil rekabet ögeleri, yerini çoðul rekabet unsurlarýna býrakmýþtýr. Rekabetin yeni ögelerini net bir þekilde görmek gerekir. Her bir KOBÝ kuruluþu kendisi için bir rekabet paketi yapmak zorundadýr. 4. Küçüklerin rekabet þansý. Büyük firmalar, maðazalar ve kuruluþlar mýknatýs gibi müþteri ve tüketicilerin önemli bir bölümünü kendilerine çekmeye baþlamýþtýr. Serbest rekabet ekonomisinde bu geliþmelere ancak belli ölçüde sýnýrlama getirilebilir. Küçüklerin rekabet þanslarý giderek azalmaktadýr. Bir taraftan hükümet tedbirlerini beklerken, diðer taraftan KOBÝ'ler kendi uyum tedbirlerini kendileri de almalýdýrlar. 5. Her þey hükümet politikalarýna baðlý deðildir. Orta ve küçük ölçekli firmalar bu dönemde geliþmeleri görmeli ve piyasa þartlarýna göre hareket etmelidirler. Hükümetler piyasa þartlarýnda büyük, orta ve küçük iþletmeler arasýnda denge politikasý güdeceklerdir. Hiçbir küçük iþletme, hükümet politikalarýyla iþlerinin ve önünün açýlacaðýný düþünmemelidir. 6. Adres deðiþimi. Firma kazançlarýnýn yetersiz olmasý, halkýn harcama eðilimlerinin ve satýn alma kapasitelerinin düþük olmasýndan kaynaklanmamaktadýr. Tam tersine halkýn önemli bir kesiminin adres deðiþtirmesinden ve tüketimlerini düþen enflasyon nedeniyle ertelemelerinden kaynaklanmaktadýr. 7. Oy verme baský aracý olmaktan çýkmaktadýr. Oy verme davranýþýný etkileme, yerel düzlemlerde siyasi açýdan etkili olma, nüfuz sahibi olma gibi faktörler yeni ekonomik koþullarda etkili olmayacaktýr ve bundan böyle reel sektör kendi aralarýnda kuracaklarý birleþmeler ve ittifaklar aracýlýðýyla daha güçlü bir pozisyona çýkmak zorundadýr. 8. Bölgeye açýlma. Reel sektör kuruluþlarý artýk sadece kendi illerinde deðil, bölge illeri arasýnda da tanýnan ve bilinen güçlü kuruluþlar olmak zorundadýrlar. Sahip olunan tüm kaynaklar yatýrým ve büyümeye tahsis edilmelidir. 9. Büyük düþünme. Reel kuruluþlar; ortaklýk kültürünü, büyük düþünüp büyük oynamayý, borç almayý ve borç yönetmeyi öðrenmelidirler

10 10. Sermayeyi güçlendirme. Reel sektör kuruluþlarý büyümeyi hedeflerken, bunu bankacýlýk kredileri yerine kendi öz kaynaklarýný kullanarak, faizsiz finans sistemlerinden yararlanarak veya sermayelerini birleþtirerek yapmayý denemelidirler. 11. Dýþ piyasalara yönelme. Sadece iç piyasaya kilitlenen reel sektör kuruluþlarýndan bazýlarý uzun vadede varlýklarýný sürdüremeyeceklerdir. Bu durum kimi sektör ve iþ kollarý için kaçýnýlmaz bir gerçektir. Ýç ve dýþ satýþlar arasýnda bir denge oraný gözetilmelidir. 12. Öz kalkýnma. Hükümetler reel sektöre direkt bir yardým yapamaz. Yapay bir þekilde halkýn satýn alma gücü de artýrýlamaz. Ancak, getirilen hükümet düzenlemeleri ve piyasa mekanizmasý içinde þirketler kendi kendilerini kalkýndýrabilirler. 13. Müþteri çekme zorluklarý. Bugün KOBÝ'lerin ve reel sektör kuruluþlarýnýn sorunu devlet desteði deðil, tekelleþme-oligopolleþme eðilimlerinin güçlenmesi nedeniyle müþteri çekme konusunda yaþanan güçlüklerdir. Bu güçlükler ise büyük ölçüde ölçek ekonomilerinden ve piyasa düzenlemelerinin yetersiz kalmasýndan kaynaklanmaktadýr. 14. Ekonomideki geliþmeleri anlama. Kapasitelerin küçük veya piyasa gerçekleri dikkate alýnmadan aþýrý derecede büyük tutulmasý ve bu nedenle verimsiz kapasite kullanýmýnýn ortaya çýkmasý, pazar deðerlendirmesinin iyi yapýlmamasý, ölçek ekonomilerinden yararlanamayacak küçük tesislerin oluþturulmasý gibi hatalar ekonomik ve siyasi faktörlerle açýklanamaz. Ýþletmeler ekonomideki geliþmelere göre gerçekçi kararlarý vermek zorundadýrlar. Bu çalýþmada yukarýda açýklanan þartlar çerçevesinde KOBÝ yöneticilerinin deðiþen ekonomik þartlar karþýsýnda firmalarýný güçlendirmek için alabilecekleri rekabet tedbirleri üzerinde durulmuþtur. 2. REKABET STRATEJÝLERÝ Rekabet stratejileri, "bir iþletmenin piyasada varlýðýný korumasý, iþ yapmasý ve sürdürülebilir bir yaþam döngüsüne girmesi için almasý gereken önlemler" anlamýna gelir. Rekabet stratejileri; iþletmenin büyüklüðüne, gücüne, sektöre ve piyasanýn duraðan, çalkantýlý ve deðiþken olmasýna göre farklýlýk gösterir. Piyasada rekabet bazen kýzýþýrken bazen durgunlaþabilir. Rekabet stratejileri karmaþýk bir makinenin çalýþma mekanizmasýna benzer. Rekabet stratejilerini etkili bir þekilde uygulayabilmek için mekanizmanýn birden fazla noktasýnýn yaðlanmasý, ayar yapýlmasý, göstergelerin izlenmesi ve geliþmelere göre hareket tarzlarýnýn deðiþtirilmesi gerekir. Ekonomi ve piyasadaki geliþmeler uygulanacak politikayý belirler. Bazen tekil rekabet taktikleri bazen de paket program halindeki politikalar etkili olur. Düþük enflasyon ortamýnda yaþayacaðýmýz önümüzdeki yýllarda paket haline getirilmiþ rekabet stratejileri etkili olacaktýr. Rekabet stratejisini uygulayan yöneticiler dinamik, esnek ve kendilerini deðiþtirmeye hazýr bir tutum içinde olmalýdýrlar. MÜSÝAD olarak, küçük ve orta ölçekli iþletme yöneticilerine genel hatlarýyla rekabette baþarýlý olabilmeleri için aþaðýdaki önerilerde bulunabiliriz Rekabet Analizi Yapýnýz Rekabet analizi, rakip þirketlere ve rakip ürünlere göre kendi þirketimizin ve kendi ürünlerimizin / hizmetlerimizin konumu hakkýnda bize bilgi verir. Rakiplerimize göre konumumuzun iyi olmasý, müþteri çekme

11 mizle belli olur. Müþteri çekme konusunda sýkýntý çekiyorsak, piyasamýzý geniþletemiyorsak, müþterilerimizle sürekli olarak kavgalý veya davalý hale geliyorsak rekabet avantajýný baþka firmalara kaptýrýyoruz demektir. KOBÝ yöneticileri rekabet analizi yapmak için önemli gördükleri rakiplerin her birini tek tek ele alarak þu sorularý sormalýdýrlar: Rekabet sýrasýnda gözden kaçýrdýðým herhangi bir piyasa segmenti (kesimi) var mý? Gözden kaçýrdýðým bir hizmet alaný var mý? Müþteriler hangi yaklaþýmdan nefret ediyorlar ve ne bekliyorlar? Ürünlerimin etiketi ve ambalajý uygun mu? Rakiplerimin güçlü olduðu alanlar nelerdir? Rekabet analizi belirli aþamalarda gerçekleþtirilir. Yöneticinin bu analizi yapmasý için pazarlama uzmaný olmasý gerekmez. Dikkatli bir gözlem ve veri toplama süreci ile rekabet analizi belirli aþamalarda gerçekleþtirilir Rekabet Araþtýrmasýný Nasýl Yaparýz? Bir iþletmenin faaliyet sürecinde sürekli olarak takip etmesi gereken konulardan biri rakiplerin konumudur. Bunun için rakip araþtýrmasýnýn yapýlmasý gerekir. Rakipler; ayný semt, þehir, bölge, ülke içinde veya dýþ ülkede ayný hedef kitleye hitap eden diðer iþletmelerdir. Hedef kitle nihai tüketiciler, satýcýlar, büyük toptancýlar, küçük toptancýlar, tüccarlar, sanayiciler ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren diðer kuruluþlar olabilir. Farklý hedef kitlelere hitap eden firmalar ayný iþ kolunda faaliyet gösteriyor olsa bile rakip sayýlmaz. Rakipler, þirketin etki hinterlandý içinde belirlenir. Etki hinterlandý iç içe geçmiþ daireler þeklindedir. Bu daireler üç düzey þeklinde belirlenir. En içteki dairede sýký ve sürekli rekabet içinde bulunduðumuz þirketler yer alýr. Bunlarýn sayýsý azdýr. Ýki, üç duruma göre dört iþletme olabilir. Ýkinci dairede bizim için hayati bir önemi olmayan fakat bizden hatýrý sayýlýr ölçüde müþteri kapan iþ- letmeler vardýr. Birinci dairedeki iþletmelere göre bunlarýn sayýsý daha fazladýr, örneðin bunlarýn sayýsý 5-10 iþletme olabilir. En dýþta yer alan üçüncü dairede ise rekabet ögesi olarak dikkate almayacaðýmýz, fakat eðer dikkat edilirse kendilerinden müþteri çekebileceðimiz þirketlerin yer aldýðý bölge söz konusudur. Þirketin birinci ve ikinci dairedeki etki hinterlandý dýþýnda kalan firmalar, ciddi rakip olarak deðerlendirilmez. Etki hinterlandýndaki firmalarý nereden ve nasýl tespit edebiliriz? 1. Telefon rehberlerinden. 2. Müþterilerle konuþarak. 3. Satýcýlardan (tedarikçilerden). 4. Medya kuruluþlarýndan (basýn, radyo, televizyon). 5. Þirket sahibi veya kurucusuyla konuþarak. 6. Ticaret ve sanayi odalarýndan. 7. Ýþ adamlarý derneklerinden. 8. Rakip ürünleri veya hizmetleri satýn alarak. 9. Fuarlarý gezerek. 10. Ýnternet'te sörf yaparak. 11. Danýþman bilgilendirmesinden. 12.Üniversitelerden, öðretim üyelerinden. 13. Ýþletme çalýþanlarýnýn verdikleri bilgilerden. 14. Doðrudan pazar veya piyasayý gezerek

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, giriþimciye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ELEKTRÝK PÝYASASI MEKANÝZMALARINA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 2 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi,

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir Merhabalar, Hiç kuþkusuz geçtiðimiz ayýn gündemini; ulusal ve uluslararasý medyayý aylarca meþgul eden, sonucun nasýl olacaðýna dair bir çok senaryonun tartýþýldýðý, yazýlýp çizildiði, 40 küsur yýllýk

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı