Roma Hukukun, mirasbırakanın terekesi üzerinde tam bir tasarruf özgürlüğü vardı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Roma Hukukun, mirasbırakanın terekesi üzerinde tam bir tasarruf özgürlüğü vardı."

Transkript

1 Prof.Dr. Şeref Ertaş ın ders notu Tasarruf Özgürlüğü I-Genel olarak Roma Hukukun, mirasbırakanın terekesi üzerinde tam bir tasarruf özgürlüğü vardı. Alman-İsviçre-Türk Hukukunda ise, Mirasbırakanın malvarlğıının ölümünden sonraki geleceği üzerinde tasarruf özgürlüğü, tasarruf nisabı (orranı ) yani terekenin belli bir tereke kısmı ile sınırlanmıştır. Mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü,saklı paylı mirasçıların saklı pay miktarı ile sınırlanmıştır. TMK.505.m. mirasbırakanın saklı paylar dışında kalan tereke bölümü üzerinde tasarrufta bulunabileceğini belirtmektedir. Eğer hiçbir saklı paylı mirasçı yoksa,mirasbırakan terekesinin tamamı üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. Tasarruf oranı : Mirasbırakanın üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği tereke bölümünü ifade eder. Saklı pay : Mirasbırakanın,üzerinde tasarrufta bulşunamıyacağı,öbt veya sağlar arası karşılıksız tasarruflar ile bertaraf edemeyeceği yasal miras paylarını ifade etmektedir. Bu tür yasal mirasçılara saklı paylı mirasçı adı verilir. Saklı paylı mirasçılar. Tüm yasal mirasçılar saklı paylı değildir. Hangi yasal mirasçıların saklı paylı olabileceği,kanun tarafından tahdidi olarak sayılmıştır. TMK.506.m. şu mirasçıları sadece saklı paylı mirasçı saymaktadır. 1.Mirasbırakanın altsoy kan hısımları (evlatlık dahil) 2.Mirasbırakanın anne-babası 3.Mirasbırakanın eşi. Gerek 743 sayılı önceki MK. Gerekse 4721 sayılı TMK.nu mirasbırakanın kardeşinide saklı paylı mirasçılar arasında saymış iken tarih ve 5650 sayılşı kanunun kardeşlerin saklı paylı mirasçı olmasını kaldırmıştır. Bu baskımdan kardeşler ancak 2007 tarihine kadar miras intikallerinde saklı paylı

2 mirasçıdır, dahsa sonra ölen kişilerin kardeşlerin artık saklı payı mevcut olmayacaktır. Tasarruf nisabı (oranı ),tereke toplamından-sakklı pay miktarının çıkarılmasından sonra kalan tereke bölümüdür. Toplam tereke (topt) 100 bin lira Saklı pay toplamı(spt) 75 bin lira ise : Tasarruf oranı (to) = topt-spt= = 25 bin lira olacaktır. II-Saklı paylar 1-*Saklı pay oranı, mirasçının,mirasbırakana yakınlık derecesine göre değişmektedir. Eş,birlikte mirasçı olduğu zümrelere göre farklı saklı paylara sahiptir. Saklı pay oranları zaman içinde ihtiyaçlara göre değişikliliklere uğramıştır. 2-Önce miras yasal hissesi bulunur A=B= ½ yasal miras payı üzerinden saklı paylar bulunur. Altsoyun saklı payı (tek başına ) 3-Altsoyun saklı payı önceki MKnun 453.m.sine göre yasal miraspayının ¾ ü idi. Buna normal saklı pay denirdi. Ayrıca, önceki MK.dak amu yararına yapılan ivazsız kazandırmalarda, saklı pay, normal saklı payın 2/3 ü kadar dı yani: ¾.2/3 = 6/12 yani yasal miras payının yarısı idi buna indirilmiş saklı pay adı verilirdi Yeni TMK.nu altsoyun saklı payını yasal miras payının yarısına yani 1/2 sine indirmiştir. Yeni TMKda kamusal teberrulardaki indirilmiş sp uygulaması kaldırılmıştır 4-EMK.ya göre altsoyun sp.yı ymp (yasal miras payının ¾ ü dür. Buna göre Asp=Bsp= ½.3/4 =3/8 Toplam sp 3/8+3/8 = 6/8 Tasarruf nisabı = 8/8-6/8 = 2/8=1/4 İndirilmiş sp.lar ise ymp yarısı olacağından 2/8 er olacaktır 5-TMK.ya göre Altsoyun saklı payı ymp.nın yarısıdır. Buna göre

3 Asp=Bsp= ½.1/2 =1/4 spt= ¼+1/4=2/4 To = 4/4-2/4= 2/4=4/8 Yeni TMK.da saklı pay miktarı düşerken tasarruf oranı yüklselmiştir. İndirilmiş saklı pay yoktur. 6-Tasarruf oranı, altsoy tek başına mirasçı ise to EMK.ya göre ¼,TMK.na göre ise ½ dir. Altsoy eşle birlikte mirasçı olması aşağıda incelenmiştir 1-Anne babanın-kardeşler saklı payı ve tasarruf oranı TMK. 506/2,EMK.453/2 Anne-babanın saklı payı EMK.453.m.ye göre yasal miras payının ½ i iken TMK.506/2.m.ye göre yasal miras payının ¼ üne indirilmiştir. Bu oranlar anne-babanın kardeş veya eşle mirasçı olmasına göre değişmez. Önce yasal miras payı bulunur sonra murisin ölüm tarihine göre bunun 1/2! si veya ¼ ü hesaplanarak anne-babanın saklı payı bulunur. 2 Anne baba tek başlarına mirasçı ise ½ şer ymp olur. Saklı payları ise EMK.ya göre ½.1/2 )= ¼ TMK.ya göre ½.1/4 = 1/8 olur. EMK.ya göre to= 2/4 TMK.ya göre = 6/8 olacaktır Kardeşlerin sp.yı EMK.ye göre ymp.nın ¼ ü iken TMK.ya göre ymp.nın 1/8 i olmuş tarihinde kaldırılmıştır. 4-EMK.453.m.ye ve 2007 yılı 5650 sayılı Kanuna kadar TMK.ya göre kardeşler saklı payılı mirasaçıdır. Yeğenler ise yasal mirasçı olmakla birlikte,saklı paylı mirasçı değildir. Ancak onun da yasal miras payı dikkate alınmalıdır,tasarruf oranına dahil edilmelidir. 5-EMK:ya göre Bymp = ½,sp = ½.1/2 = ¼, önce ölen (A)nın halefi kardeş (K) ve (L)dir,(L)de önce öldüğünden halefi yeğen (Y) olmuştur. K=L ymp= ½.1/2= ¼, Ksp= ¼.1/4 = 1/16 spt= ¼ (B) + 1/16 (K) = 5/16, to = 16/16-5/16= 11/ den önce TMK.ya göre

4 Bsp= ½.1/4 = 1/8, Ksp = ¼.1/8 = 1/32, spt= 4/32 + 1/32= 5/32 To= 32/32-5/32 =27/ den sonra TMK.ya göre sadece baba (B) saklı paylı mirasçıdır. Kardeşler (K,L) ve yeğen yasal mirasçı olup saklı paylı değildir,onların yasal miras payları to.na eklenir. Buna göre Bymp=1/2.,sp = ½.1/4 = 1/8= spt To = 8/8-1/8 = 7/8 Eşin saklı paylı mirasçılığı * Eşin yasal mirasçılığı buna bağlı saklı payı 1926 yıldan beri üç defa değişikliğe uğramıştır yılında eşin mirasçılığı 3678 sayılı kanunla değişikliğe uğradı ve yeni TMK.da da farklı bir düzenleme yapıldı sayılı kanundan önce eş başka mirasçılarla birlikte mirasçı ise, sakklı payı, yasal miras payının tamamı idi. Tek başna mirasçı ise terekenin yarısı onun saklı payı idi. Bütün bu değişiklikler içinde eşin birinci zümre de yasal ve saklı payı ¼ olarak sabit kalmıştır. Başka deyişle eşin 1.zümre ile mirasçılığında yasal miras payı ve saklı payı eşittir yani terekenin ¼ ü dür sayılı kanundan (1990) TMK:ya kadar (2002) eşin 2. ve 3.zümre ile birlikte mirasçılığında ise saklı payı yasal miras payının yarısıdır. Örneğin eşin 2.zümre yasal miras payı ½,saklı payı ise bunun yarısı olan ¼ idi yani eşin birinci zümre ve 2.z. İle mirasçılığında saklı payı daima ¼ idi. Yürürlükte bulunan TMK.ya göre (2002 sonrası ) ise, ikinci zümre ile mirasçı ise,miras payı ile saklı payı aynıdır. Yani terekenin ½ sidir. Diğer haller de ise yasal miras payının ¾ ü saklı payını oluşturur. Yani büyükana-baba zümresinde yasal miras payının dörtte üçü (3/4.3/4 = terekenin 9/16 ) onun saklı payıdır. Tek başına mirasçı ise terekenin ¾ ü eşin saklı payı ¼ ü ise tasarruf oranıdır. Ayrıca belirteklim ki 4721 sayılı TMK.dan önce kamu yararına yapılan teberularda eşin saklı payı bu oranların 2/3 üne inmekteydi. 1.z de ¼; 2.z.de ½ ve 3.z.de ymp.nın ¾ ü, tek başına ise terekenin ¾ ü 1-EŞ Anne baba-kardeşler saklı payı ve tasarruf oranı TMK. 506/2,EMK.453/2 Eşin 2.zümre hısımları ile mirasçılığında, saklı payı TMK.dan önce terekenin ¼ ü idi. TMK:nu ile bu oranın terekenin yarısına yükseltilmiştir.

5 2-Miras payları E=1/2, B= ¼ =A = 2/8 K=L=1/4.1/2=1/8 = Y 3-TMK:dan önce EMK.ya göre Esp = ¼ = (1/2.1/2)=2/8 Bsp= ¼.1/2 = 1/8 Ksp = ¼.1/2.1/4 = 1/32 (L) Önce öldüğü için onun miras payı(1/4) altsoyu (Y) ye geçmiştir ancak (Y) saklı paylı mirasçı olmadığından onun ymp olan 1/8 = 4/32 pay tasarruf ninasabı içinde kalacaktır. spt= 8/32(E) + 4/32(B) + 1/32(K) = 13/32 To= 32/32-13/32 =19/32 4-TMK.ya göre Esp = 1/2 = 8/16 = 32/64 Bsp = ¼.1/4 =1/16 = 4/64 Ksp= ¼1/2..1/8 =1/64 spt= 32(E) + 4(B) + 1 (K) = 37/64 To = 64-37= 27/ yılında 5650 sayılı yasa ile kardeşlerin saklı payı kaldırılmıştır. Bu durumda sadece baba (B) ve eş (E) saklı paylı mirasçıdır. Bu durumda Esp=1/2= 4/8=8/16 B=1/4.1/4 = 1/16 spt = 9/16 To = 16/16-9/16 = 7/16 Bu halde (K9 ve (Y)nin yasal miras payları tasarruf oranı içinde kalmaktadır. Eş 3.zümre ile mirasçı ise, TMK.ya göre yasal miras payının ¾ ü saklı payıdır. EMK.ya göre ise yasal miras payının yarısı idi.

6 Üçüncü zümrede sade murisin eşi saklı paylı mirasçıdır. Diğer 3.zümre hısımları yasal mirasçı ise lerde saklı payları yoktur. Dolayısıyla eşin saklı payı çıktıktan sonra terekenin kalanı tasarruf oranını ifade eder. Bu örnekte eşin yasal miras payı ¾ olup bununda ¾ ü yasal payıdır. Buna göre Esp = ¾.3/4 =9/16 To = 7/16 dır. EMK.ya göre ise elşin saklı payı,yasal miras payının yarısı idi buna göre ¾.1/2 = 3/8 = Esp To = 5/8 olacaktı. mirasçılar EMK 3678(1990) TMK zümre Ymp.nın 3/4 ü Ymp.nın ¾ ü Ymp.nın ½ si Anne-baba Ymp.nın ½ si Ymp.nın ½ si Ymp.nın ¼ ü kardeşler Ymp.nın ¼ ü Ymp.nın ¼ ü Ymp.nın 1/8 i 2007 de kaldırıldı Eş 1.zümre Terekenin ¼ ü Terekenin ¼ ü Terekenin ¼ ü Eş 2.zümre Terekenin ¼ ü ¼ ü Terekenin ½ si Eş 3.zümre Terekenin yarısı Ymp.nın yarısı ¾.1/2=3/8 Ymp.nın ¾ ü ¾.3/4= 9/16 Eş tek Terekenin yarısı Terekenin yarısı Terekenin ¾ ü İndirilmiş saklı paylar. Taploda gösterilen saklı pay miktarları, kamu yararına yapılmış teberrularda üçte bire kadar ( ),3678 sayılı yasaya göre (1990) üçte ikiye kadar indirilebilirdi TEREKENİN HESABI TMK.507,508 Mirasbırakanın tö.nün sınırlarını aşıp aşmadığını anlamak için,

7 Mirasbırakanın ölüm günündeki değerler esas alınarak, önce onun net terrekesini (nt) bulmak gerekir. Net tereke, murisin aktif terekesinden (ta ),tereke pasifini (tp)çıkarmak suretiyle bulunur. Net terekeye,murisin sağlığında yaptığı karşılıksız kazandırmalar (sat) ve hayat sigortası bedeli (hsb) ilave edilmelidir. Bu şekilde bukunan terekeye tenkise esas tereke (tet ) adı verilir Formülle izah edilirse : Nt = ta tp Tet = nt + sat + hsb örnek olarak : Murisin tereke aktifi 150 bin,tereke pasifi 50 bin, sağlararası teberrular 100 bin lira ve murisin eşi ve bir oğlu varsa. Nt = ta-tp = =100,tet = nt+ sat = =200 bin lira Eşin sp = ¼ yani 200 bin üzerinden 50 bin lira, çocuğun ymp = 150 bim,çocuğun sp = ¾.1/2 = 3/8 = 150 liradan liradır. spt = = lira, to = tet-spt To = =75.00 lira dır. Halbuki muris 100 bin liralık sat yaptığından lira kadar to aşmıştır. Net terekenin bulunması. Net tereke,tereke aktifinden-tereke pasifini çıkarmak suretiyle bulunmaktadır. Nt = ta-tp TMK.507,575 * Eşyaların değerinde, miras bırakanın ölüm günündeki rayiç değerleri esas alınır. Muvazaalı taşınmaz devirleride hesaba katılır Tahsil imkanı olmayan alacaklar, dikkate alınmaz Geciktirici şarta bağlı alacaklar dikkate alınmaz. Vadeli alacaklarda, işleyecek faizler indirilir. Hisse senetlerinin ölüm günü borsa değeri dikkate alınır. Diğer mirasçılara karşı,denkleştirme alacakları da tereke aktifinde yer alır.

8 Net terekeye eklenecek değerler tet = net + sat+hsb Öbt.lar istisnasız tenkise tabidir fakat net terekeye ilave olunmaz. A-Net terekeye eklenecek murisin sağlar arası ivasız kazandırmaları TMK.508,565 TMK.565.m.de murisin tenkise tabi teberruları sınırlı şekilde sayılmıştır. Muririn üçüncü kişilere yapyığı teberrularla,mirasçılara yapmış olduğu teberruları birbirinden naytırmak lazımdır. Murisin ivazlı tasarrufları tenkis dışıdır. Fakat alınan ivaz çok düşük ise,örtülü bağış söz kobusu olabilir, arsadaki fark hesap edsilerek tenkis konusu yapılabilir. * 1-Mürisin öçüncü kişilere yaptığı teberrılar.tmk.565 III. Bu tasarrufları da mutlak tenkise tabi,nisbi tenkise tabi olmak üzere ikiye ayırabiliriz., a-mutlak tenkise tabi teberrular. BNu teberrularda başka bir unsur özellikle,murisin saklı payı ihlal kasdı aranmaksızın tenkise tabidir. aa- Murisin ölümünden önceki son bir yıl içinde yaptığı bağışlamalar, bb) Murisin serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yapmış olduğu bağışlamar,süreye bakılmaksızın mutlak tenkise tabidir. Örf ve adet gereği verilen hediyelerle,ahlaki bir görevi ifa için yapılan bağışlar(tbk.285 ) bu nitelikte görülmez. Tek taraflı,malvarlığını azaltıcı işlemler bağış sayılmaz. İşlem satış olarak gösterilmekle birlikle,esasen bağışsa taşınmaz bağışları resmi şekle bağlı olduğundan temlik muvazaa sebebiyle geçersizdir(ibk.1974). Muvazaalı taşınmazın değeri,sat olarak terekeye ilave değil değil, tereke aktifine yazılır. Henüz,ifa edilmemiş bağışlar,terekede mevcutttur sat olarak değerlendirilmez,bunlar öbt,olarak değerlendirilir (TBK.290 ), bb- Nisbi tenkise tabi sat.lar TMK.565/4 Miras bırkanın sahlı pay kuralarını ihlal (etkisiz kılmak ) kastıyla yapmış olduğu bağışlamalar.bu bağışların tenkis konusu olması için süre önem taşımamakla birlikte,tenkis edilebilmesini yasa iki koşula bağlamıştır. 1-Yapılan tasarruf yapıldığı anda,sdaklı payları ihlal etmiş olmalıdır. 2-Mirasbırakan bu tasarrufları,davacıloarın saklı paylarını ihlal kastıyla yapmış olmalıdır. Bu iki şartın gerçekleştiğini,davacılar kanıtlamalıdır.

9 - Alınan bir taşınmazın bedelini mirasbırakan ödemişse, tenkis konusu alınan taşınmaz değil,murisçe yapılmış para bağışıdır. - Miras bırakanın evlenmesi,evlat edinmesi diğer mirasçıların saklı payını azaltmış olsa da bunlar tenkis konusu yapılamaz. - Ölünceye bakma sözleşmesi ivazlı bir işlem olduğundan bu amaçla murisçe bakım borçlusuna devir edilmiş mallar tenkis konusu olamaz. Bununla birlikte,bu sözleşme muvazaalı ise,murisin bakım ihtiyacı yoksa, tenkis konusu oloabilir. Bakım borçlusunun zaten yasal (örn.eş) olarak murise bakmakla yükümlüyse,bu sözleşmeler muvazaalı sayılır. - Sağlararası kuralan vakfa özgüllenen mallarda, ivazsız tasarruflardan sayılır. Son bir yıl içinde yapılmışsa mutlak,daha önce yapılmış ise nisbi tenkise tabi sat sayılır(tmk.105). Sabit tenkis oranı (sto) Bu değerler yüksek enflasyon ve diğer Net tereke,mirasbırakanın ölüm günü değerleri üzerinden nhesap edilmektedir. etkenlerle çök önemli oranda değişebilir. Mirasbırakanın ölümü ile tenkis davası açma arasında uzun bir zaman geçmiş ise,mirasbırakanın ölüm anına göre tenkis hesabı yapılmnası adaletsiz sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle,tenkisin sabit tenkis oranı (sto) ile dava tarihine göre yapılması önerisi TMK. İle de benimsenmişt, Buna göre,tenkis konusu bölünmez nitelikte eşya ise,tenkis borçlusu nakdi ödemeyi tercih etmiş ise tenkis miktarı, bu tercih tarihindeki tereke değerleri üzerinden yapılması gerekir. NBunun için önce mirasbırakanın ölüm anındaki tarihe göre tetkise esas tereke,tenkisi gereken miktar ( to aşan miktar ) Birbirine oranlanarak sabit tenkis oranı bulunur ve bu oran terecih tarihindeki tereke değeri ile oranlanarak,tenkisi gereken miktar güncellenişr. Buna sabit tenkis oranı (sto) ile tenkis adı verilir. tenkşisi gerekensaklı pay miktar Sto = St0 = tm/tet ÖRNEK Tet = 1000 tenkisi gereken tereke miktarı

10 Tm= 100 Sto = tet/tm = 100/1000 = 1/10 Davalının tercih yaptığı tarihte tet değeri lira olmuş ise, davalının tenkis borcu 100 lira değil artık liranın sabit tenkis oranı olan onda biridir yani 1000 lirada 100 tenkis edilirse lirada ne (x) tenkis edilir. Tm (tenkisi gereken miktar = x= 1/10 = x/ yani 1000 lira olşacaktır. 10.X = X ( ) = = 1000 lira 10 2-Mirasbırakanın mirasçılara yapmış olduğu bağışlamalar.tmk.565 /1-3 Mirasbırakanın yasal mirasçılarına yapmış olduğu ivazsız kazandırmalar,kural olarak TMK.669.m.ye göre denkleştirmeye tabidir,tenkise tabi değildir. Denkleştirmeye tabi kazandırmalar, tereke içinde sayılır,dolayısıyla net tereke hesap ederken tereke aktifi içine yazılmalıdır. Eğer mirasçılara yapılmış olan ivazsız kazandırmalar, denkleştirmeden kurtulmuş ise tenkise tabidir ve sat olarak tereke ilave olunur. İşte istisna olarak tenkise tabi, mirasçılara yapılmış ivazsız kazandırmaklar. a- Mirasçılık sıfatını kaybeden mirasçıya,miras payına mahsuben yapılan kazandırmalar. Denkleştirme,iade borcu sadece mirasçılara ait bir yükümnlülüktür. Mirasçı mirasçılık sıfatını,daha önce ölüm,mahrumiyet,iskat,feragat,daha önce ölüm nedeniyle kaybederse,bu iade borcundan da kurtulurlar. Fakat bu halde tenkis yaptırına tabi olurlar. bu mirasçılar,eş,1,2.3.zümre mirasçıları da olabilir. b- İade edilmemek (denkleştir dışı) olmak kaydıyla altsoya yapılmış ivazsız kazandırmalar. Bu mirasçılar,mirasçı sıfatını korumaktadır. Ancak mirasbırakan bu mirasçılara yaptığı kazandırmayı onlara miraspayına mahsuben yapmamıştır,dolayısıyla,mirasın paylaşılmasında bu kazandırmalar dikkate alınmayacaktır. TMK b. 2.c.sadece altsoy mirasçılarına yapılmış kazandırmaları bu kapsamda görmüştür. Burada sözü edilen mirasçılar,yasal mirasçılardır. İradi miraçılara yapılmış kazandırmalar bu kapsamda değerlendirimez,onlara yapılmış ivazsız kazandırmalar,üçüncü kişilere yapılmış sat.lar gibi tenkise tabidir. c -Mirastan feragat eden mirasçıya bu feragat karşılığı murisin ödediği bedeller. TMK528,565 /2,

11 Mirasçılara yapılmış ve tenkise tabi bu kazandırmöaların tarihi önemli değildir. Ayrıca murisin saklı payı ihlal kasdı da aranmamıştır. Muris mirasçı üç oğlundan (A) ya 700 bin lira bağışta bulunmuş net tereker 500 bin liradır. (A) yapılan kazandırma terekeye iade edilecek (TMK.669) ve tereke _ lira olacak, her miras çının yasal miraspayı 400 bin lira olacaktır. (A) mirasçılıktan daha sonra murisçe çıkarılırsa (ıskat),bu iade borcu ortadan kalkar.ancak kendisine yapılan ödeme TMK.565/1 gereğince tenkis konusu sat olarak terekye ilave edilir. Tet = nt + sat = = lira olur. (A) mşras dışıdır. (B) ve (C ) nin miras payı 600 bin lira,saklı payları bunun yarısı 300 bin liradır. Net tereke ise 500 bin lira olduğundan onların 600 bin lira olan saklı payını karşılamayacak onlar eksik kalan 100 bin lira için murisin sağlığında ondan 700 bin lira alan (A) ya karşı 100 bin liralık tenkis davası açabilecektir. *tet = sat +hsb Hayat sigortası iştira bedeli de tenkise tabi teberrulardandır. Bunun için iştrira beelinin başkası lehine akdedilmiş olması lazımdır. İştira bedelinde kasıt miras açıldığında sigorta poliçesi iade edildiğinde,sigortacı veya varişlerine sigorta şirketi tarafından ödenmesi gereken sigorta tazminat bedelidir., Eğer miras bırakanın nadirende olsa böyle bir hayat sigortası varsa bu iştira bedeli de sat.lasrdan sonra aktif terekeye ilave edilmelidir. * Mirasçıların mirasçılık sıfatının sona ermesinin tasarruf özgürlüğüne erkisi Mirastan feragat, Mirastan ıskat (çıkarma) Mirastan yoksunluk (mahrumiyet) Mirasın reddi Miras bırakandan önce ölmüş olma. Sebepleri mirasçıya,mırasçıya mirasçılık hakkını ortadan kaldırır. Bu hallerde,miras dışı kalan mirasçının miras payı, tasarruf oranına mı eklenecek yoksa,diğer yasal mirasçıların,miras psayına nı eklenecektir? Bu başlık altında bu sorun incelenmiştir. Mirastan feragat Feragat edenin miras payı hesap edileek tasarruf özgürlüğüne eklenir. Feragatin şivazlı ivazsız olması veya feragat edenin saklı paytlı olup olmaması önem taşımız.

12 İvazsız feragat, fertagat edenin altsoyunun miras hakkını etkilemez. ERğer omnun altsoyu aynı oranda saklı paylı mirasçı ise,tasarruf oranı değişmez. Altsoy saklı paylı değilse (kardeşler,yepenler ), feragat edenin payı yine tasarruf oranına eklenir. Mirasçılıktan çıkarma (ıskat ) TMK. 511 Feragatte olduğu gibi, mirasçılıktan çıkarılanın saklı payı hesap edilerek to.na eklenir. Ancak mirastan çıkarılanın saklı paylı bir altsoyu vasa o kendi saklı payını zümre içi halefiyet kuralı gereğince alacaktır. Yoksunluk Diğer bir fikre göre,mirasbırakan çoğu zaman yoksun kalanın miraspayı üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip değildir. Onun payını to.na eklemek bu bakımdan mantıksızdır. Bu sebep,yoksunluk haline redde ilişkin hükümler uygulanmalıdır.buna göre,yoksun halan,muristen önce ölmüş gibi yok sayılarak miras payları,tasarruf nisabı hesap edilir. 3-Mirastan yoksunluk (mahrumiyet ) Mirastan yoksunluk,kendiliğinden gerçekleştiğinden, yoksun kalan mirasçının miras payının tasarruf. nisabına etkisi tartışmalıdır. Bir fikre göre,mirastan çıkarmaya (ıskat )ilişkin kurallar,kıyasen yoksunluğa da uygulanmalıdır. Buna göre mirastan yolsun kalanın saklı payı hesaplanarak,to.na eklenmelidir. Mirastan yoksunluk,yoksun kalanın altsoyunun mirasçılığına etki etmeyecektir. 4- Mirasın reddinin etkisi Mirası reddeden mirasçı mirasbıra-kandan önce ölmüş gibi,miras dışı kalır,saklı payları,to.nı hesap ederken reddeden yok sayılır. Reddedenn saklı paylı altsoyu varsa o dikkkate alınarak hesap yapılır. Bu durumda,mirastan yoksunlukda açıkladığımız gibi, to.da bir değişiklik olmaz,diğer mirasçıların saklı pay miktarında rakamsal olarak artma olmaktadır. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (ISKAT)

13 İki türlü mirasçılıktan çıkarma vardır - Cezai çıkartma - - koruyucu çıkarma - A- Çezai çıkarma TMK510 - Mirasbırakanla mirasçı arasındaki aile bağlarını kökten saesacak bir sebebin olması halinde,miraswbırakana tanınmış olan bir yetkidir - Cezai olarak mirasçılıktan çıkarma için şu ilkeler geçerlidir - 1 Mirasçılıktan çıkarılan saklı paylı mirasçı olmalıdır - Her türlü mirasçı,mirasçılıktan çıkarılabilirsede, sadece saklı paylı miirasçıların,çıkarılması hukuken anlam ifade eder, diğer mirasçıları miras dışında bırakmak için bir sebebin bulunması gerekmez Miras sözleşmesi ile mirasçı atananlar da, yasadaki çıkarma sebeplerinden biri varsa mirasçılıktan çıkarılabilir 2- Mirasçılıktan çıkarma,ölüme bağlı tasarruf şekillerinden biri ile yapılabilir Yasada belirtilen sebeplerden biri olsa bile, mirasçı kendiliğinden miras dışiında kalmaz onu ancak mirasbırakan bir öbtile miras dışında bırakabilir 3- Mirasçılıktan çıkarma ancak kanunda sayılı sebeplerden biri varsa yapılabilir. Yasada iki çıkarma sebebi sayılmıştır a- Mirasbırakan veya yakınlarıına karşı ağır bir suç işlemiş olma Ailevi ilişkileri, kökten sasacak ağılıkta bir fiilin işlenmiş olmasıdır Bu suç,kasten,hukuka aykırı olarak işlenmiş olması lazımdır Mirasbırakan ve yakınlarına karşı,müessir fiiller,haharet,iftira gibi suçlar bu kabildendir Fiili bizzat,mirasçı işlemiş olmalıdır Mahkumiyet şart değildir Fiil,çıkarma işleminden önce yapılmış olmalıdırr 1-Çıkarma b- Mirasbırakan ve ailesine karşı mirasçının yasal yükümlülüklerine önemli ölçüde ihlal etmiş olması. Burada kast edilen aile yükümlüğüğü, nafakaka,bakım,saygılı davranma,, eşin sadakat,yardım,velayet görevleri, yükümlülüğü gibi yükümlülüklerdir.. Mirasçının kendi eş ve çocukların karşı da bu yükümlülüklerini ihlal etmesi bir çıkarma sebebidir. Mirasbırakan,karısına Krşı şiddet uygulayan,bakım yükümlülüüne yerine getirmeyen

14 oğlunu da mirasçılıktan çıkarabilir. Borçlar Hukuku yükümlülüklerinin ifa edilmemesi ıskat nedeni olmaz.l Hükümleri TMK.511 Mirasçılıktan çıkarılan mirasçı,mirasçı sıfatını kaybeder,mirastan pay alamaz,,tenkis davası açamaz.. Tereke borçlarından da sorumlu değişdir. Çıkarılan miras payı, kendi altsoyu varsa ona geçer. Altsoyu yoksa,, miras bırakan onu to ekleyerek dilediği gibi tasarruf edebilir. Miras bırakan,o pay üzerinde hiçbir tasarrufda bulunmamış ise, ıskat edilen sanki mirasbırakandan önce ölmüş gibi o yok sayılrak miras payı diğer yasal mirasçılara geçer. 1.z.de eşin payı ¼ ile sabitlendiğinden bu durumdan diğer yasal mirasçıların yararlanacı ileri sürülmektedir. 2-Mirasbırakan oğlu (a)yı ıskat etmiştir. Bu durumda E= ¼ =2/8 (b),( c ) = ¾.1/2 =3/8 (a) Yok farz edilmiştir. Miras bırakan isteseydi (a) nın ¼ lük miras payını to.na ekler dilediği tasarruf edebilirdi. 3-Af: muris,daha sonra,ıskat ettiği mirasçıyı af etmişse ıskat hükümsüz kalır. Muris,öbt şekillerinde biriyle ıskatı geri alabilir. Örtülü fiili ıskatın etkisi tartışmalıdır. Bkz.TMK.578 II 4-Çıkarmanın iptali TMK.512 Çıkarılan irasçı,mirasbırakanın ölümünden sonra çıkarmanın iptalini dava edebilir.bunun için mirasbırakanın çıkarma sebebini açıklamamışsa veya gösterdiği sebep yasada sayılan çıkarma sebeplerinden biri olmaması gerekir. Çıkarma sebebinin varlığını isbat davalılara düşer. Mirasbırakan çıkarma sebebinde yanılmışsa, çıkarma hükümsüz kalır. Çıkarma sebebinin varlığı kanıtlanamaz ise veya hiç gösterilmemiş ise, davacı sadece saklı payını alabilir,bu saklı payın dışında murisin onun miras payı üzerinde yaptığı tasarruflar hüküm ifade edet. KORUYUCU ÇIKARMA (ISKAT) TMK. 513 Bir mirasçıyı,alacaklılarına karşı korumak için başvurulan mirasçılıktan çıkarmaya,koruyucu çıkarma denilir.

15 TMK.513.m. mirasbırakanın bu amaçla bir mirasçıyı mirasçılıktan çıkarabilmesinin şartı olarak mirasçı hakkında borçlarını ödemede aciz belgesinin olması gerektiğini belirtmektedir. Mirasbırakan borçlarını ödemede hakkında aciz belgesi bulunan mirasçıyı : * Sadece miras hakkının yarından yoksun bırakabilir. Mirasbırakan bu nedenle sadece altsoy hısımlarını mirasçılıktan çıkarabilir. Bu şekilde mirasçılıktan çıkarma öbt şekillerinden biriyle yapılmalıdır *Yoksun bıraktığı ½ oranındaki miras hisessesini, mirasçılıktan çıkarılan mirasçının mevcut veya muhtemel doğacak çocuklarına tahsis etmesi gereklidir. **Hükümden düşmesi koruyucu çıkarma iki halde hükümsüz hale gelir. Miras açıldığında : - Aciz belgesinin artık gecerliliği kalmamışsa ( aciz kararının kaldırılmış olması ), - Aciz belgesi devam etmekle birlikte kapsadığı borçlar,çıkarılan mirasçının miras payının yarısından daha az değerde ise, Çıkarılan mirasçının talebi ile koruyucu çıkarma hakim tarafından iptal olunur. TENKİS İŞLEMİNDE SIRA. TMK.570 Tenkiste sıradan kasıt, mirasbırakanın birden ziyade tenkis konusu olabilecek tasarrufu varsa bunlar hangi öncelik ve hangi miktarda tenkise tabi olacağı sorunudur. Miras bırakanın birden ziyade ölüme bağlı tasarrufu veya sağlar arası tasarrufu olabilir. Miras bırakanın hem ölüme bağlı hem de sağklararası tenkise tabi tasarrufu olabilir. Miras bırakanın tasarrufları arasında niteliklerine göre bir ayrım yapmak gerekir mi? Bu başlık altında bu sorunlara cevap arayacağız..bu konuda iki ihtimal vardır. Mirasbırakan ölüme bağlı tasarufu ile bu konularda kendisi çözümler öngörmüştür veya öngörmemiştyir. I- Mirasbırakanın tenkiste sırayı,oranı düzenlemesi Mirasbırakan, mirasçılar arasında paylaşma kuralları koyabileceği gibi, tasarruflar arasında sırayı ve tasarruflardan tenkis oranlarını bizzat ölüme bağlı tasarrufu ile açıklamış olabilir. Bu durumda tenkis sıra ve oranı mirasbırakanın bu iradesine göre yapılır.

16 Mirasbıran önce sağlararası teberruların sonra ölüme bağlı tassarrufların tenkisini veya bunun tersini öngörebilir. Mirasbırakan sağlararası teberruların orantılı, ölüme bağlı tasarrufların azdan başlanarak tenkisini veya tersini önerebilir. Mirasbırakan sırayı belirleyebilir fakat bir tasarrufun hiç tenkis edilemeyeceğini öneremez..2-mirasbırakan tenkiste sırayı belirlememiş ise,tenkiste sıra TMK570.m.ye göre yapılr. TMK.570.m. Yedek hukuk kuralı olarak, tenkise sırayı düzenlemiştir. Buradaki sıralama şu şekildedir. Önce olağan sonra kamusal nitelikte tasarruflar,önce ölüme bağlı sonra sağlar arası tasarruflar tenkis dilecektir. Buna göre tenkis sırası şöyle olmalıdır. 1. Olağan ölüme bağlı tasarruflar 2. Olağan sağlar arası teberrular 3. Kamusal ölüme bağlı teberrular 4. Kamusal sağlar arası teberrular. Öndeki grubun tenkisi ile saklı paylar tamamlanmış ise,sonra gelen grup tenkis edilmeyecektir. Sağlar arası teberrular tarih itibarı ile en son tarihliden başlayarak geçmişe doğru sırayla tenkis edilecek,saklı payı tamamlanınca sonraki tarihli sağlar arası teberru tenkis edilmeyecektir. Ölüme bağlı tasaarufların sağlararası teberrulara önceliği olmakla birlikte, ölüme bağlı teberrular arasında yasal bir öncelik sırası yoktur. Bunların istisnasız hepsi tenkise tabi olacaktır. Ölüme bağlı tasarruflar orantılı olarak tenkis edilmesi gerekir (TMK.563 ı ). Ölüme bağlı tasarruların tenkisi ile saklı paylar tamamlanmış ise,sağlar arası teberrular (sat ). Tenkis edilmez. Ölüme bağlı tasarrufların toplam miktarı net terekeden böyük ise, öbt.ların hepsi tam olarak tenkis edilir, net tereke önce yasal mirasçılar arasında miras paylarına göre bölüştürülür. Bu paylaşma sonucu eksik kalan saklı paylar, sat.ların sırayla tenkisi ile tamamlanır.

17 Ölüme bağlı tasarrufların toplam terekeden kücük ise, net tereke ile öbt.toplamı arasındaki farka artık terek(at) adı verilir. Örneğin öbt toplamı 100 bin net terek (nt) 120 bin ise at.20 bin olur. Bu 20 binlik at önce yasal mirasçılar arsında miras paylarına göre bölüşülecek bu bölüşüm sonucu eksik kalan saklı pay (e) sat.ların yukarıda belirtilen tenkis sırasına göre tenkisi ile tamamlanacaktır. Ölüme bağlı tasarrufların tenkisinde şu formül uygulanır. Top = Toplam tenkis edilecek ölüme bağlı tasarruf miktarı e = eksik sağlı pay tutarı t = tenkis edilek münferit ölüme bağlı tasarruf miktarı x = Bir ölüme bağlı tasarruftan tenkis edilecek miktar SAGLAR ARASI TEBERRULARIN TENKİSİ Mirasbırakanın tenkisi gereken sadece sat.ları vardır veya tenkisi gereken hem öbt hem de sat.ları vardır. Her iki ihtimale göre durumu değerlendirir isek : *a- Miras bırakanın sadece sat.ları olması Net etreke artık tereke olarak önce mirasçılar arasında yasal miras paylarına göre paylaşılır. Bu surette,saklı paylar karşılanamaz ise eksik saklı paylar, en son tarihliden başlanarak saklı paylar tamamlanıncaya kadar sağlar arası tasarruflar tenkis edilerek tamamlanır. Mirasbırakanın eşi (E),çocukları (A ve B) mirasçıdır. Net ereke 40.bin lira olup miras bırakan sağlığında (F)ye 2005 yılında 20, 2007 yılında D.ye 40, 2009 yılında C.ye de 60 bin liralık sat yapmıştır. Sağlararası tasarruların hepsi değil sadece 565.m.sayılanlar tenkise tabidir. Tet = net + sat = =160 bin tl Esp= 40, A ve B.sp 30 ar bin TL olur. Önce 40 bin liralık net tereke artık tereke gibi mirasçılar arasında paylaşılır,bu paylaşımdan eş (1/4) 10 bin,a ve B (3/8) 15 bin lira pay aldıktan sonra, (E)nin 40 bin liralık saklı payından 30 bin, A ve B.nin 30 ar bin liralık saklı payından 15 bin lira eksik kalacaktır. Bu durumda: e= = 60 bin TL olur.

18 En son tarihli (C) ye yapılan sat dan başlayarak tenkis yapılacağından, eksik 60 bin lira (C) ye yapılan 60 bin liralık sat.ın tenkisşi ile tamamlandığından, (D) ve (F) ye yapılmış olan sat.lar tenkis dışıdır SAĞLAR ARASI TEBERRULARIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARLA BİRLİKTE OLMASI HALİ * Bu halde öbt.lar orantılı olarak tenkis edilir. Varsa kamusal nitelikte olanlar ikinci sıraya bırakılır. Öbt.arın tenkisi ile saklı paylar tamamlanabiliyorsa sat.lar tenkis edilmez. Öbt.ların toplam miktarı net terekeden fazla ise öbt.ların hepsi tenkis edilmiş saylır, bu halde net terekenin tamamı mirasçılar arasında paylaştırılır,eksik kalanlar sırayla sat.ların tenkisi ile tamamlanır. SADECE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR VARSA. Ölüme bağlı tasarruflar orantılı olarak tenkis edilir. Kamusal nitelikte öbt.lar varsa ikinci sırada tenkis edilir. Öbt.ların toplamı net tereke miktarını aşıyorsa öbt.lar to.nı dahilinde tenfiz edilir. Terekeden to.dışında kalan kısmı sp.li mirasçılara bırakılır. Bkz.örn.6 Öbt.toplamı,tereke mevcudundan küçük ise artık tereke (at) yasal mirasçılar arasında yasal miras paylarına göre bölüştükten sonra eksik kalan sp.lar (e) öbt.lardan formul uyarınca orantılı olarak tenkis edilir. *Mirasbırakanın eşi (E),çocukları (A ve B) mirasçıdır. Net ereke 130.bin lira olup miras bırakan sağlığında (F)ye 2005 yılında 30 in lira bağış yapmış ve vasiyetnamesi ile de (C) ye 40,(D) ye de 80 bin liralık mal vasiyetinde bulunmuştur. ÖZEL TENKİS KURALLAR *1- Saklı paylı mirasçılara yapılan kazandırmalar, onların saklı çıkarılarak kalan kısım tenkise tabi tutulur. TMK:561. Saklı paylı mirasçılara miras bırakanın yapmış olduğu sağlararası kazandırmalar esasen iadeye (denkleştirmeye tabidir (TMK.669). Bu tasarruflar denkleştirmeden kurtulmuş ise ancak tenkise tabi olabilir(tmk.665 /1-2). Bu şekilde bir mirasçıya 100 bin liralık sağlararası kazandırma yapılmışsa,mirasçınn 75 bin liralık saklı varsa bu 75 bin lira 100 bin liradan çıkarılarak 25 bin liralık kazandırma sadece tenkise tabi olur. Fakat mirasçı herhangi bir nedenden mirasçılık

19 sıfatını kaybederse o zaman lehine yapılan kazandırmanın tamamı tenkise tabi olur. Aynı kural saklı paylı mirasçıya yapılan ölüme bağlı tasarruflar için de geçerli,dir. 2.Bölünmesine imkan olmayan mal vasiyetinin tenkisi.tmk.564 Değerinde önemli bir azalma meydana gelmeden bölünemeyen bir malvasiyetinin tenkisinde,tenkis borçlusunun seçimlik hakkı vardır. malı kendinde tutarak, dilerse tenkisi gereken kısmın değerini nakit olarak öder, isterse malı davacıya bırakarak tasarruf edilebilir kısmının değerini nakit olarak kendisine ödenmesini talep edebilir. Nakit olarak verilmesi gereken miktarın hesabında malın karar günündeki değeri esas alınır. Tatbikatta karar gününe en yakın tarih olduğu için davalıya bu konuda tercih hakkının kullandırıldığı tarih esas alınmaktadır. Taşınmazlar genellikte taksimi kabil olmayan mal sayılmaktadır. 3-Vasiyeti yerine getirme (vasiyet borçlusu ) görevlisinin tenkis talebi TMK.563 II Lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kişiye bir vasiyeti ifa borcu yüklenmiş ise (alt vasiyet ),bu ifa borçlusu kendi lehine yapılan kazandırmanın tenkisi oranında,kendi alt vasiyeti ifa borcunun da oynı oranda tenkisini talep edebilir. 4-İvazlı feragatte tenkis TMK.574 Bir ivaz alarak mirastan feragat etmiş bir mirasçı,tenkis davası ile karşılaşır ise, seçimlik hakkı vardır,dilerse tenkisi gereken miktarı nakten öder,dilerse aldığı ivazı tereke iade ederek,feragat etmemiş gibi mirasın paylaşılmasına katılır. 5- Miras sözleşmesi ile mirasçı atanan kimsenin, tenkis davası ile karşılaştığında,miras bırakana ödemiş olduğu ivazında aynı oranda tenkisini talep etme hakkı vardır TM: 566 II 6-Önmirasçı,kendi saklı payını aşan,mirası art mirasçıya geçirme borcunun tenkisini talep edebilir TMK. 569 Önmiras atanan saklı paylı mirasçı ise, daha sonra art mirasçıya mirası geçirme borcu onun saklı payını ihlal edebilir. İşte TMK.569.m.ön mirasçıya kendi saklı payını aşan,art mirasçıya mirası geçirme yükümlülüğünün tenkisini talep etme hakkı tanımaktadır. 7- İntifa ve irat vasiyetini tenkisi TMK.568 İntifa ve irat vasiyetlerinde, öbt lehtarının kalan farazi yaş süresine göre bu vasiyetin kapital değerei bulunarak tankise tabi tutulur. Örneğin miras bırakan (A) lehine bir otalin gelirin üzerinde intifa hakkı tanımış ise, bu otellin yıllım geliri 100 bin lira ise, (A) 60 yaşında olduğu ve Türkiyede ortalama ömrün 70 yıl olduğu kabul edilirse,(a)nın daha 10 yıl yaşayacağı 100 bin lira üzerinde intifa vasiyetinin değerinin 1 milyon lira kapital değeri olduğu kabul edilir. Bu şekilde,tenkis hakkı olan mirasçıya TMK.568.m.seçimlik hak tanımıştır. -Dilerse, vasiyetin saklı payını ihlal ettiği oranda tenkisi ister.

20 Dilerse, to oranını nakten ödeyerek terekiyi bu takyitten kurtarır. TENKİS DAVASI 1-NİTELİĞİ Tenkis davası,mirasbıra-kanın yaptığı tasarrufların to indirgemek,saklı eksik saklı payları tamamlamak için açılır. İnşaai bir davadır. Eda hükmü taşımaz. Yargıtay eda hükmü taşıyabileceğini kabul etmektedir Başkalarına temlik edilemez. Tenkis davası muvaza sebebiyle iptal davası, denkleştirme davası ile birlikte terditli olarak açılabilir. Miras açıldıktan sonra amcak bu davadan feragat edilebilir. ŞARTLARI TMK.560 * Tenkis davası açabilmek için iki şartın gerçekleşmesi gerekir. 1- Mirasbırakanın yaptığı tasarrufların to.nı aşmış olması. 2. Davacının saklı payını terekeden alamamış olması. TARAFLARI 1.SAKLI PAYLI MİRASÇILAR Tenkis davasını, saklı ihlal olunan saklı paylı mirasçılar ile bazı koşullarla onların alacakları ve iflas masası açabilir., İstisna olarak : Mirasbırakan tereke mevcudunu aşan tasarruflarda bulunmuş ise her türlü mirasçının tenkis davası açması da mümkündür (TMK.519 ) Üst vasiyet alacaklısı,kendi lehine yapılan kazandırmayı aşan alt vasiyetin tenkisi dava edebilir, Miras sözleşmesi lehtarı,mirasbırakanın miras sözleşmesi ile bağdaşmayan tasarruflarının tenkisini isteyebilir (TMK.527 ) Bununla birlikte,

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez!

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez! Miras Hukuku Türk Medeni Kanununa Göre 1 Genel Olarak Miras Hukukuna ilişkin Düzenlemeler AY md. 35 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

ARTIK DEĞER HESABI VE ARTIK DEĞERE KATILMA

ARTIK DEĞER HESABI VE ARTIK DEĞERE KATILMA EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE ARTIK DEĞER HESABI VE ARTIK DEĞERE KATILMA DERS ADI :EŞLER ARASINDA MALVARLIĞINA İLİŞKİN HUKUKSAL İLİŞKİLERDEN DOĞAN SORUNLAR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖDEVİ HAZIRLAYAN : Doç. Dr.

Detaylı

TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE SEBEPLERİ

TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE SEBEPLERİ TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE SEBEPLERİ Yrd. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN A- GENEL OLARAK Yrd. Doç. Dr. Murat ERDEM Ölümden önce, gerçek kişi borçluların mallarının tasfiye edilmesi, ancak İcra

Detaylı

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ *

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ * Vesayet Hukukuna Genel Bir Bakış 99 TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ * Prof. Dr. Nevzat KOÇ ** I. GENEL OLARAK Vesayet, velâyet altında bulunmayan küçüklerin

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile)

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) Av.Ünzüle Küçüköner A) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 10873 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 6100 Kabul Tarihi : 12/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI

MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞI... 3 III. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞININ KANUNA GÖRE BELİRLENMESİ... 6 A. Ölen Eşin Mirasçılarının

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 I. İrade açıklaması 1. Genel olarak BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRK BORÇLAR KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI (Madde: 01 82) BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ (Madde: 83 130) BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

TÜRK BORÇLAR KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 10757 TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 6098 Kabul Tarihi : 11/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ. GĠRĠġ

ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ. GĠRĠġ ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ GĠRĠġ İpotek, kişisel bir alacağı teminat altına almak amacı ile düzenlenen bir taşınmaz rehin şeklidir. MK.m.881'e göre Halen mevcut veya henüz doğmamış

Detaylı

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas.

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. 1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. Cüz'i icra ile külli icra arasındaki farklar: 1) Cüz'i icrada, bir veya birkaç alacaklısı, alacaklarını

Detaylı

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER 1. ÖLENLE İLGİLİ OLUP MİRASÇILAR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN NORMAL VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER Bu bölümde, mirası reddetmemiş

Detaylı

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDENİ HUKUK (ÖZEL HUKUK) ANABİLİM DALI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ Yüksek Lisans Tezi Tekin Korkmaz 01911958 ANKARA- 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ

KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ ÖZET Sayıştay Uzman Denetçisi Mükremin UZUN Kamu idareleri, mal ve hizmet alımları ya da yapım işleri dolayısıyla gerçek

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:12 Güz 2007/2 s. 177-193 İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ Sezin Aktepe ÖZET Bu çalışmada, ipoteğin özellikleri ele

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNU BİRİNCİ KİTAP KİŞİLER HUKUKU BİRİNCİ KISIM GERÇEK KİŞİLER BİRİNCİ BÖLÜM KİŞİLİK

TÜRK MEDENİ KANUNU BİRİNCİ KİTAP KİŞİLER HUKUKU BİRİNCİ KISIM GERÇEK KİŞİLER BİRİNCİ BÖLÜM KİŞİLİK TÜRK MEDENİ KANUNU Kanun Numarası : 4721 Kabul Tarihi : 22/11/2001 Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 8/12/2001 Sayı : 24607 Yayımlandığı Düstur : Tertip:5 Cilt, 41 II. Resmî belgelerle ispat Madde 7 - Resmî

Detaylı

a) Hakkın kazanılması başlıca iki şekilde görülür: Aslen kazanma ve devren kazanma.

a) Hakkın kazanılması başlıca iki şekilde görülür: Aslen kazanma ve devren kazanma. 8) Hakların Kazanılması ve Yitirilmesi Hak ve hak sahibi kavramları soyut niteliktedir. Bu iki kavram, hakkın hak sahibine bağlanması olgusu ile somutlaşır. Bu iki kavram arasındaki bağlantıyı kuran kazanma

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Karar No. 2003/5960 R.Gazete No. 25195 Tarihi: 21.7.2003 R.G. Tarihi: 10.8.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam Amaç

Detaylı

ÜCRETSİZDİR. Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSİZDİR. Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER)

Detaylı

: Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki

: Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki R A P O R KONU İşlemler HAZIRLAYAN : Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki : İstanbul Noter Odası Araştırma - Geliştirme Komisyonu. AÇIKLAMALAR: Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları

Detaylı

ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK DURUMUNDA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNE GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI

ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK DURUMUNDA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNE GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK DURUMUNDA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNE GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GİRİŞ Sigortalının ölümüyle birlikte, geride kalan ve geçimlerini

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ŞUBAT 2014 CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Banka/Müşteri İlişkisinin Temel Esasları, Haklar, Yükümlülükler, Koşullar Madde 1) Amaç ve Kapsam: İşbu Cari Hesaplar ve Bankacılık

Detaylı