Roma Hukukun, mirasbırakanın terekesi üzerinde tam bir tasarruf özgürlüğü vardı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Roma Hukukun, mirasbırakanın terekesi üzerinde tam bir tasarruf özgürlüğü vardı."

Transkript

1 Prof.Dr. Şeref Ertaş ın ders notu Tasarruf Özgürlüğü I-Genel olarak Roma Hukukun, mirasbırakanın terekesi üzerinde tam bir tasarruf özgürlüğü vardı. Alman-İsviçre-Türk Hukukunda ise, Mirasbırakanın malvarlğıının ölümünden sonraki geleceği üzerinde tasarruf özgürlüğü, tasarruf nisabı (orranı ) yani terekenin belli bir tereke kısmı ile sınırlanmıştır. Mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü,saklı paylı mirasçıların saklı pay miktarı ile sınırlanmıştır. TMK.505.m. mirasbırakanın saklı paylar dışında kalan tereke bölümü üzerinde tasarrufta bulunabileceğini belirtmektedir. Eğer hiçbir saklı paylı mirasçı yoksa,mirasbırakan terekesinin tamamı üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. Tasarruf oranı : Mirasbırakanın üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği tereke bölümünü ifade eder. Saklı pay : Mirasbırakanın,üzerinde tasarrufta bulşunamıyacağı,öbt veya sağlar arası karşılıksız tasarruflar ile bertaraf edemeyeceği yasal miras paylarını ifade etmektedir. Bu tür yasal mirasçılara saklı paylı mirasçı adı verilir. Saklı paylı mirasçılar. Tüm yasal mirasçılar saklı paylı değildir. Hangi yasal mirasçıların saklı paylı olabileceği,kanun tarafından tahdidi olarak sayılmıştır. TMK.506.m. şu mirasçıları sadece saklı paylı mirasçı saymaktadır. 1.Mirasbırakanın altsoy kan hısımları (evlatlık dahil) 2.Mirasbırakanın anne-babası 3.Mirasbırakanın eşi. Gerek 743 sayılı önceki MK. Gerekse 4721 sayılı TMK.nu mirasbırakanın kardeşinide saklı paylı mirasçılar arasında saymış iken tarih ve 5650 sayılşı kanunun kardeşlerin saklı paylı mirasçı olmasını kaldırmıştır. Bu baskımdan kardeşler ancak 2007 tarihine kadar miras intikallerinde saklı paylı

2 mirasçıdır, dahsa sonra ölen kişilerin kardeşlerin artık saklı payı mevcut olmayacaktır. Tasarruf nisabı (oranı ),tereke toplamından-sakklı pay miktarının çıkarılmasından sonra kalan tereke bölümüdür. Toplam tereke (topt) 100 bin lira Saklı pay toplamı(spt) 75 bin lira ise : Tasarruf oranı (to) = topt-spt= = 25 bin lira olacaktır. II-Saklı paylar 1-*Saklı pay oranı, mirasçının,mirasbırakana yakınlık derecesine göre değişmektedir. Eş,birlikte mirasçı olduğu zümrelere göre farklı saklı paylara sahiptir. Saklı pay oranları zaman içinde ihtiyaçlara göre değişikliliklere uğramıştır. 2-Önce miras yasal hissesi bulunur A=B= ½ yasal miras payı üzerinden saklı paylar bulunur. Altsoyun saklı payı (tek başına ) 3-Altsoyun saklı payı önceki MKnun 453.m.sine göre yasal miraspayının ¾ ü idi. Buna normal saklı pay denirdi. Ayrıca, önceki MK.dak amu yararına yapılan ivazsız kazandırmalarda, saklı pay, normal saklı payın 2/3 ü kadar dı yani: ¾.2/3 = 6/12 yani yasal miras payının yarısı idi buna indirilmiş saklı pay adı verilirdi Yeni TMK.nu altsoyun saklı payını yasal miras payının yarısına yani 1/2 sine indirmiştir. Yeni TMKda kamusal teberrulardaki indirilmiş sp uygulaması kaldırılmıştır 4-EMK.ya göre altsoyun sp.yı ymp (yasal miras payının ¾ ü dür. Buna göre Asp=Bsp= ½.3/4 =3/8 Toplam sp 3/8+3/8 = 6/8 Tasarruf nisabı = 8/8-6/8 = 2/8=1/4 İndirilmiş sp.lar ise ymp yarısı olacağından 2/8 er olacaktır 5-TMK.ya göre Altsoyun saklı payı ymp.nın yarısıdır. Buna göre

3 Asp=Bsp= ½.1/2 =1/4 spt= ¼+1/4=2/4 To = 4/4-2/4= 2/4=4/8 Yeni TMK.da saklı pay miktarı düşerken tasarruf oranı yüklselmiştir. İndirilmiş saklı pay yoktur. 6-Tasarruf oranı, altsoy tek başına mirasçı ise to EMK.ya göre ¼,TMK.na göre ise ½ dir. Altsoy eşle birlikte mirasçı olması aşağıda incelenmiştir 1-Anne babanın-kardeşler saklı payı ve tasarruf oranı TMK. 506/2,EMK.453/2 Anne-babanın saklı payı EMK.453.m.ye göre yasal miras payının ½ i iken TMK.506/2.m.ye göre yasal miras payının ¼ üne indirilmiştir. Bu oranlar anne-babanın kardeş veya eşle mirasçı olmasına göre değişmez. Önce yasal miras payı bulunur sonra murisin ölüm tarihine göre bunun 1/2! si veya ¼ ü hesaplanarak anne-babanın saklı payı bulunur. 2 Anne baba tek başlarına mirasçı ise ½ şer ymp olur. Saklı payları ise EMK.ya göre ½.1/2 )= ¼ TMK.ya göre ½.1/4 = 1/8 olur. EMK.ya göre to= 2/4 TMK.ya göre = 6/8 olacaktır Kardeşlerin sp.yı EMK.ye göre ymp.nın ¼ ü iken TMK.ya göre ymp.nın 1/8 i olmuş tarihinde kaldırılmıştır. 4-EMK.453.m.ye ve 2007 yılı 5650 sayılı Kanuna kadar TMK.ya göre kardeşler saklı payılı mirasaçıdır. Yeğenler ise yasal mirasçı olmakla birlikte,saklı paylı mirasçı değildir. Ancak onun da yasal miras payı dikkate alınmalıdır,tasarruf oranına dahil edilmelidir. 5-EMK:ya göre Bymp = ½,sp = ½.1/2 = ¼, önce ölen (A)nın halefi kardeş (K) ve (L)dir,(L)de önce öldüğünden halefi yeğen (Y) olmuştur. K=L ymp= ½.1/2= ¼, Ksp= ¼.1/4 = 1/16 spt= ¼ (B) + 1/16 (K) = 5/16, to = 16/16-5/16= 11/ den önce TMK.ya göre

4 Bsp= ½.1/4 = 1/8, Ksp = ¼.1/8 = 1/32, spt= 4/32 + 1/32= 5/32 To= 32/32-5/32 =27/ den sonra TMK.ya göre sadece baba (B) saklı paylı mirasçıdır. Kardeşler (K,L) ve yeğen yasal mirasçı olup saklı paylı değildir,onların yasal miras payları to.na eklenir. Buna göre Bymp=1/2.,sp = ½.1/4 = 1/8= spt To = 8/8-1/8 = 7/8 Eşin saklı paylı mirasçılığı * Eşin yasal mirasçılığı buna bağlı saklı payı 1926 yıldan beri üç defa değişikliğe uğramıştır yılında eşin mirasçılığı 3678 sayılı kanunla değişikliğe uğradı ve yeni TMK.da da farklı bir düzenleme yapıldı sayılı kanundan önce eş başka mirasçılarla birlikte mirasçı ise, sakklı payı, yasal miras payının tamamı idi. Tek başna mirasçı ise terekenin yarısı onun saklı payı idi. Bütün bu değişiklikler içinde eşin birinci zümre de yasal ve saklı payı ¼ olarak sabit kalmıştır. Başka deyişle eşin 1.zümre ile mirasçılığında yasal miras payı ve saklı payı eşittir yani terekenin ¼ ü dür sayılı kanundan (1990) TMK:ya kadar (2002) eşin 2. ve 3.zümre ile birlikte mirasçılığında ise saklı payı yasal miras payının yarısıdır. Örneğin eşin 2.zümre yasal miras payı ½,saklı payı ise bunun yarısı olan ¼ idi yani eşin birinci zümre ve 2.z. İle mirasçılığında saklı payı daima ¼ idi. Yürürlükte bulunan TMK.ya göre (2002 sonrası ) ise, ikinci zümre ile mirasçı ise,miras payı ile saklı payı aynıdır. Yani terekenin ½ sidir. Diğer haller de ise yasal miras payının ¾ ü saklı payını oluşturur. Yani büyükana-baba zümresinde yasal miras payının dörtte üçü (3/4.3/4 = terekenin 9/16 ) onun saklı payıdır. Tek başına mirasçı ise terekenin ¾ ü eşin saklı payı ¼ ü ise tasarruf oranıdır. Ayrıca belirteklim ki 4721 sayılı TMK.dan önce kamu yararına yapılan teberularda eşin saklı payı bu oranların 2/3 üne inmekteydi. 1.z de ¼; 2.z.de ½ ve 3.z.de ymp.nın ¾ ü, tek başına ise terekenin ¾ ü 1-EŞ Anne baba-kardeşler saklı payı ve tasarruf oranı TMK. 506/2,EMK.453/2 Eşin 2.zümre hısımları ile mirasçılığında, saklı payı TMK.dan önce terekenin ¼ ü idi. TMK:nu ile bu oranın terekenin yarısına yükseltilmiştir.

5 2-Miras payları E=1/2, B= ¼ =A = 2/8 K=L=1/4.1/2=1/8 = Y 3-TMK:dan önce EMK.ya göre Esp = ¼ = (1/2.1/2)=2/8 Bsp= ¼.1/2 = 1/8 Ksp = ¼.1/2.1/4 = 1/32 (L) Önce öldüğü için onun miras payı(1/4) altsoyu (Y) ye geçmiştir ancak (Y) saklı paylı mirasçı olmadığından onun ymp olan 1/8 = 4/32 pay tasarruf ninasabı içinde kalacaktır. spt= 8/32(E) + 4/32(B) + 1/32(K) = 13/32 To= 32/32-13/32 =19/32 4-TMK.ya göre Esp = 1/2 = 8/16 = 32/64 Bsp = ¼.1/4 =1/16 = 4/64 Ksp= ¼1/2..1/8 =1/64 spt= 32(E) + 4(B) + 1 (K) = 37/64 To = 64-37= 27/ yılında 5650 sayılı yasa ile kardeşlerin saklı payı kaldırılmıştır. Bu durumda sadece baba (B) ve eş (E) saklı paylı mirasçıdır. Bu durumda Esp=1/2= 4/8=8/16 B=1/4.1/4 = 1/16 spt = 9/16 To = 16/16-9/16 = 7/16 Bu halde (K9 ve (Y)nin yasal miras payları tasarruf oranı içinde kalmaktadır. Eş 3.zümre ile mirasçı ise, TMK.ya göre yasal miras payının ¾ ü saklı payıdır. EMK.ya göre ise yasal miras payının yarısı idi.

6 Üçüncü zümrede sade murisin eşi saklı paylı mirasçıdır. Diğer 3.zümre hısımları yasal mirasçı ise lerde saklı payları yoktur. Dolayısıyla eşin saklı payı çıktıktan sonra terekenin kalanı tasarruf oranını ifade eder. Bu örnekte eşin yasal miras payı ¾ olup bununda ¾ ü yasal payıdır. Buna göre Esp = ¾.3/4 =9/16 To = 7/16 dır. EMK.ya göre ise elşin saklı payı,yasal miras payının yarısı idi buna göre ¾.1/2 = 3/8 = Esp To = 5/8 olacaktı. mirasçılar EMK 3678(1990) TMK zümre Ymp.nın 3/4 ü Ymp.nın ¾ ü Ymp.nın ½ si Anne-baba Ymp.nın ½ si Ymp.nın ½ si Ymp.nın ¼ ü kardeşler Ymp.nın ¼ ü Ymp.nın ¼ ü Ymp.nın 1/8 i 2007 de kaldırıldı Eş 1.zümre Terekenin ¼ ü Terekenin ¼ ü Terekenin ¼ ü Eş 2.zümre Terekenin ¼ ü ¼ ü Terekenin ½ si Eş 3.zümre Terekenin yarısı Ymp.nın yarısı ¾.1/2=3/8 Ymp.nın ¾ ü ¾.3/4= 9/16 Eş tek Terekenin yarısı Terekenin yarısı Terekenin ¾ ü İndirilmiş saklı paylar. Taploda gösterilen saklı pay miktarları, kamu yararına yapılmış teberrularda üçte bire kadar ( ),3678 sayılı yasaya göre (1990) üçte ikiye kadar indirilebilirdi TEREKENİN HESABI TMK.507,508 Mirasbırakanın tö.nün sınırlarını aşıp aşmadığını anlamak için,

7 Mirasbırakanın ölüm günündeki değerler esas alınarak, önce onun net terrekesini (nt) bulmak gerekir. Net tereke, murisin aktif terekesinden (ta ),tereke pasifini (tp)çıkarmak suretiyle bulunur. Net terekeye,murisin sağlığında yaptığı karşılıksız kazandırmalar (sat) ve hayat sigortası bedeli (hsb) ilave edilmelidir. Bu şekilde bukunan terekeye tenkise esas tereke (tet ) adı verilir Formülle izah edilirse : Nt = ta tp Tet = nt + sat + hsb örnek olarak : Murisin tereke aktifi 150 bin,tereke pasifi 50 bin, sağlararası teberrular 100 bin lira ve murisin eşi ve bir oğlu varsa. Nt = ta-tp = =100,tet = nt+ sat = =200 bin lira Eşin sp = ¼ yani 200 bin üzerinden 50 bin lira, çocuğun ymp = 150 bim,çocuğun sp = ¾.1/2 = 3/8 = 150 liradan liradır. spt = = lira, to = tet-spt To = =75.00 lira dır. Halbuki muris 100 bin liralık sat yaptığından lira kadar to aşmıştır. Net terekenin bulunması. Net tereke,tereke aktifinden-tereke pasifini çıkarmak suretiyle bulunmaktadır. Nt = ta-tp TMK.507,575 * Eşyaların değerinde, miras bırakanın ölüm günündeki rayiç değerleri esas alınır. Muvazaalı taşınmaz devirleride hesaba katılır Tahsil imkanı olmayan alacaklar, dikkate alınmaz Geciktirici şarta bağlı alacaklar dikkate alınmaz. Vadeli alacaklarda, işleyecek faizler indirilir. Hisse senetlerinin ölüm günü borsa değeri dikkate alınır. Diğer mirasçılara karşı,denkleştirme alacakları da tereke aktifinde yer alır.

8 Net terekeye eklenecek değerler tet = net + sat+hsb Öbt.lar istisnasız tenkise tabidir fakat net terekeye ilave olunmaz. A-Net terekeye eklenecek murisin sağlar arası ivasız kazandırmaları TMK.508,565 TMK.565.m.de murisin tenkise tabi teberruları sınırlı şekilde sayılmıştır. Muririn üçüncü kişilere yapyığı teberrularla,mirasçılara yapmış olduğu teberruları birbirinden naytırmak lazımdır. Murisin ivazlı tasarrufları tenkis dışıdır. Fakat alınan ivaz çok düşük ise,örtülü bağış söz kobusu olabilir, arsadaki fark hesap edsilerek tenkis konusu yapılabilir. * 1-Mürisin öçüncü kişilere yaptığı teberrılar.tmk.565 III. Bu tasarrufları da mutlak tenkise tabi,nisbi tenkise tabi olmak üzere ikiye ayırabiliriz., a-mutlak tenkise tabi teberrular. BNu teberrularda başka bir unsur özellikle,murisin saklı payı ihlal kasdı aranmaksızın tenkise tabidir. aa- Murisin ölümünden önceki son bir yıl içinde yaptığı bağışlamalar, bb) Murisin serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yapmış olduğu bağışlamar,süreye bakılmaksızın mutlak tenkise tabidir. Örf ve adet gereği verilen hediyelerle,ahlaki bir görevi ifa için yapılan bağışlar(tbk.285 ) bu nitelikte görülmez. Tek taraflı,malvarlığını azaltıcı işlemler bağış sayılmaz. İşlem satış olarak gösterilmekle birlikle,esasen bağışsa taşınmaz bağışları resmi şekle bağlı olduğundan temlik muvazaa sebebiyle geçersizdir(ibk.1974). Muvazaalı taşınmazın değeri,sat olarak terekeye ilave değil değil, tereke aktifine yazılır. Henüz,ifa edilmemiş bağışlar,terekede mevcutttur sat olarak değerlendirilmez,bunlar öbt,olarak değerlendirilir (TBK.290 ), bb- Nisbi tenkise tabi sat.lar TMK.565/4 Miras bırkanın sahlı pay kuralarını ihlal (etkisiz kılmak ) kastıyla yapmış olduğu bağışlamalar.bu bağışların tenkis konusu olması için süre önem taşımamakla birlikte,tenkis edilebilmesini yasa iki koşula bağlamıştır. 1-Yapılan tasarruf yapıldığı anda,sdaklı payları ihlal etmiş olmalıdır. 2-Mirasbırakan bu tasarrufları,davacıloarın saklı paylarını ihlal kastıyla yapmış olmalıdır. Bu iki şartın gerçekleştiğini,davacılar kanıtlamalıdır.

9 - Alınan bir taşınmazın bedelini mirasbırakan ödemişse, tenkis konusu alınan taşınmaz değil,murisçe yapılmış para bağışıdır. - Miras bırakanın evlenmesi,evlat edinmesi diğer mirasçıların saklı payını azaltmış olsa da bunlar tenkis konusu yapılamaz. - Ölünceye bakma sözleşmesi ivazlı bir işlem olduğundan bu amaçla murisçe bakım borçlusuna devir edilmiş mallar tenkis konusu olamaz. Bununla birlikte,bu sözleşme muvazaalı ise,murisin bakım ihtiyacı yoksa, tenkis konusu oloabilir. Bakım borçlusunun zaten yasal (örn.eş) olarak murise bakmakla yükümlüyse,bu sözleşmeler muvazaalı sayılır. - Sağlararası kuralan vakfa özgüllenen mallarda, ivazsız tasarruflardan sayılır. Son bir yıl içinde yapılmışsa mutlak,daha önce yapılmış ise nisbi tenkise tabi sat sayılır(tmk.105). Sabit tenkis oranı (sto) Bu değerler yüksek enflasyon ve diğer Net tereke,mirasbırakanın ölüm günü değerleri üzerinden nhesap edilmektedir. etkenlerle çök önemli oranda değişebilir. Mirasbırakanın ölümü ile tenkis davası açma arasında uzun bir zaman geçmiş ise,mirasbırakanın ölüm anına göre tenkis hesabı yapılmnası adaletsiz sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle,tenkisin sabit tenkis oranı (sto) ile dava tarihine göre yapılması önerisi TMK. İle de benimsenmişt, Buna göre,tenkis konusu bölünmez nitelikte eşya ise,tenkis borçlusu nakdi ödemeyi tercih etmiş ise tenkis miktarı, bu tercih tarihindeki tereke değerleri üzerinden yapılması gerekir. NBunun için önce mirasbırakanın ölüm anındaki tarihe göre tetkise esas tereke,tenkisi gereken miktar ( to aşan miktar ) Birbirine oranlanarak sabit tenkis oranı bulunur ve bu oran terecih tarihindeki tereke değeri ile oranlanarak,tenkisi gereken miktar güncellenişr. Buna sabit tenkis oranı (sto) ile tenkis adı verilir. tenkşisi gerekensaklı pay miktar Sto = St0 = tm/tet ÖRNEK Tet = 1000 tenkisi gereken tereke miktarı

10 Tm= 100 Sto = tet/tm = 100/1000 = 1/10 Davalının tercih yaptığı tarihte tet değeri lira olmuş ise, davalının tenkis borcu 100 lira değil artık liranın sabit tenkis oranı olan onda biridir yani 1000 lirada 100 tenkis edilirse lirada ne (x) tenkis edilir. Tm (tenkisi gereken miktar = x= 1/10 = x/ yani 1000 lira olşacaktır. 10.X = X ( ) = = 1000 lira 10 2-Mirasbırakanın mirasçılara yapmış olduğu bağışlamalar.tmk.565 /1-3 Mirasbırakanın yasal mirasçılarına yapmış olduğu ivazsız kazandırmalar,kural olarak TMK.669.m.ye göre denkleştirmeye tabidir,tenkise tabi değildir. Denkleştirmeye tabi kazandırmalar, tereke içinde sayılır,dolayısıyla net tereke hesap ederken tereke aktifi içine yazılmalıdır. Eğer mirasçılara yapılmış olan ivazsız kazandırmalar, denkleştirmeden kurtulmuş ise tenkise tabidir ve sat olarak tereke ilave olunur. İşte istisna olarak tenkise tabi, mirasçılara yapılmış ivazsız kazandırmaklar. a- Mirasçılık sıfatını kaybeden mirasçıya,miras payına mahsuben yapılan kazandırmalar. Denkleştirme,iade borcu sadece mirasçılara ait bir yükümnlülüktür. Mirasçı mirasçılık sıfatını,daha önce ölüm,mahrumiyet,iskat,feragat,daha önce ölüm nedeniyle kaybederse,bu iade borcundan da kurtulurlar. Fakat bu halde tenkis yaptırına tabi olurlar. bu mirasçılar,eş,1,2.3.zümre mirasçıları da olabilir. b- İade edilmemek (denkleştir dışı) olmak kaydıyla altsoya yapılmış ivazsız kazandırmalar. Bu mirasçılar,mirasçı sıfatını korumaktadır. Ancak mirasbırakan bu mirasçılara yaptığı kazandırmayı onlara miraspayına mahsuben yapmamıştır,dolayısıyla,mirasın paylaşılmasında bu kazandırmalar dikkate alınmayacaktır. TMK b. 2.c.sadece altsoy mirasçılarına yapılmış kazandırmaları bu kapsamda görmüştür. Burada sözü edilen mirasçılar,yasal mirasçılardır. İradi miraçılara yapılmış kazandırmalar bu kapsamda değerlendirimez,onlara yapılmış ivazsız kazandırmalar,üçüncü kişilere yapılmış sat.lar gibi tenkise tabidir. c -Mirastan feragat eden mirasçıya bu feragat karşılığı murisin ödediği bedeller. TMK528,565 /2,

11 Mirasçılara yapılmış ve tenkise tabi bu kazandırmöaların tarihi önemli değildir. Ayrıca murisin saklı payı ihlal kasdı da aranmamıştır. Muris mirasçı üç oğlundan (A) ya 700 bin lira bağışta bulunmuş net tereker 500 bin liradır. (A) yapılan kazandırma terekeye iade edilecek (TMK.669) ve tereke _ lira olacak, her miras çının yasal miraspayı 400 bin lira olacaktır. (A) mirasçılıktan daha sonra murisçe çıkarılırsa (ıskat),bu iade borcu ortadan kalkar.ancak kendisine yapılan ödeme TMK.565/1 gereğince tenkis konusu sat olarak terekye ilave edilir. Tet = nt + sat = = lira olur. (A) mşras dışıdır. (B) ve (C ) nin miras payı 600 bin lira,saklı payları bunun yarısı 300 bin liradır. Net tereke ise 500 bin lira olduğundan onların 600 bin lira olan saklı payını karşılamayacak onlar eksik kalan 100 bin lira için murisin sağlığında ondan 700 bin lira alan (A) ya karşı 100 bin liralık tenkis davası açabilecektir. *tet = sat +hsb Hayat sigortası iştira bedeli de tenkise tabi teberrulardandır. Bunun için iştrira beelinin başkası lehine akdedilmiş olması lazımdır. İştira bedelinde kasıt miras açıldığında sigorta poliçesi iade edildiğinde,sigortacı veya varişlerine sigorta şirketi tarafından ödenmesi gereken sigorta tazminat bedelidir., Eğer miras bırakanın nadirende olsa böyle bir hayat sigortası varsa bu iştira bedeli de sat.lasrdan sonra aktif terekeye ilave edilmelidir. * Mirasçıların mirasçılık sıfatının sona ermesinin tasarruf özgürlüğüne erkisi Mirastan feragat, Mirastan ıskat (çıkarma) Mirastan yoksunluk (mahrumiyet) Mirasın reddi Miras bırakandan önce ölmüş olma. Sebepleri mirasçıya,mırasçıya mirasçılık hakkını ortadan kaldırır. Bu hallerde,miras dışı kalan mirasçının miras payı, tasarruf oranına mı eklenecek yoksa,diğer yasal mirasçıların,miras psayına nı eklenecektir? Bu başlık altında bu sorun incelenmiştir. Mirastan feragat Feragat edenin miras payı hesap edileek tasarruf özgürlüğüne eklenir. Feragatin şivazlı ivazsız olması veya feragat edenin saklı paytlı olup olmaması önem taşımız.

12 İvazsız feragat, fertagat edenin altsoyunun miras hakkını etkilemez. ERğer omnun altsoyu aynı oranda saklı paylı mirasçı ise,tasarruf oranı değişmez. Altsoy saklı paylı değilse (kardeşler,yepenler ), feragat edenin payı yine tasarruf oranına eklenir. Mirasçılıktan çıkarma (ıskat ) TMK. 511 Feragatte olduğu gibi, mirasçılıktan çıkarılanın saklı payı hesap edilerek to.na eklenir. Ancak mirastan çıkarılanın saklı paylı bir altsoyu vasa o kendi saklı payını zümre içi halefiyet kuralı gereğince alacaktır. Yoksunluk Diğer bir fikre göre,mirasbırakan çoğu zaman yoksun kalanın miraspayı üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip değildir. Onun payını to.na eklemek bu bakımdan mantıksızdır. Bu sebep,yoksunluk haline redde ilişkin hükümler uygulanmalıdır.buna göre,yoksun halan,muristen önce ölmüş gibi yok sayılarak miras payları,tasarruf nisabı hesap edilir. 3-Mirastan yoksunluk (mahrumiyet ) Mirastan yoksunluk,kendiliğinden gerçekleştiğinden, yoksun kalan mirasçının miras payının tasarruf. nisabına etkisi tartışmalıdır. Bir fikre göre,mirastan çıkarmaya (ıskat )ilişkin kurallar,kıyasen yoksunluğa da uygulanmalıdır. Buna göre mirastan yolsun kalanın saklı payı hesaplanarak,to.na eklenmelidir. Mirastan yoksunluk,yoksun kalanın altsoyunun mirasçılığına etki etmeyecektir. 4- Mirasın reddinin etkisi Mirası reddeden mirasçı mirasbıra-kandan önce ölmüş gibi,miras dışı kalır,saklı payları,to.nı hesap ederken reddeden yok sayılır. Reddedenn saklı paylı altsoyu varsa o dikkkate alınarak hesap yapılır. Bu durumda,mirastan yoksunlukda açıkladığımız gibi, to.da bir değişiklik olmaz,diğer mirasçıların saklı pay miktarında rakamsal olarak artma olmaktadır. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (ISKAT)

13 İki türlü mirasçılıktan çıkarma vardır - Cezai çıkartma - - koruyucu çıkarma - A- Çezai çıkarma TMK510 - Mirasbırakanla mirasçı arasındaki aile bağlarını kökten saesacak bir sebebin olması halinde,miraswbırakana tanınmış olan bir yetkidir - Cezai olarak mirasçılıktan çıkarma için şu ilkeler geçerlidir - 1 Mirasçılıktan çıkarılan saklı paylı mirasçı olmalıdır - Her türlü mirasçı,mirasçılıktan çıkarılabilirsede, sadece saklı paylı miirasçıların,çıkarılması hukuken anlam ifade eder, diğer mirasçıları miras dışında bırakmak için bir sebebin bulunması gerekmez Miras sözleşmesi ile mirasçı atananlar da, yasadaki çıkarma sebeplerinden biri varsa mirasçılıktan çıkarılabilir 2- Mirasçılıktan çıkarma,ölüme bağlı tasarruf şekillerinden biri ile yapılabilir Yasada belirtilen sebeplerden biri olsa bile, mirasçı kendiliğinden miras dışiında kalmaz onu ancak mirasbırakan bir öbtile miras dışında bırakabilir 3- Mirasçılıktan çıkarma ancak kanunda sayılı sebeplerden biri varsa yapılabilir. Yasada iki çıkarma sebebi sayılmıştır a- Mirasbırakan veya yakınlarıına karşı ağır bir suç işlemiş olma Ailevi ilişkileri, kökten sasacak ağılıkta bir fiilin işlenmiş olmasıdır Bu suç,kasten,hukuka aykırı olarak işlenmiş olması lazımdır Mirasbırakan ve yakınlarına karşı,müessir fiiller,haharet,iftira gibi suçlar bu kabildendir Fiili bizzat,mirasçı işlemiş olmalıdır Mahkumiyet şart değildir Fiil,çıkarma işleminden önce yapılmış olmalıdırr 1-Çıkarma b- Mirasbırakan ve ailesine karşı mirasçının yasal yükümlülüklerine önemli ölçüde ihlal etmiş olması. Burada kast edilen aile yükümlüğüğü, nafakaka,bakım,saygılı davranma,, eşin sadakat,yardım,velayet görevleri, yükümlülüğü gibi yükümlülüklerdir.. Mirasçının kendi eş ve çocukların karşı da bu yükümlülüklerini ihlal etmesi bir çıkarma sebebidir. Mirasbırakan,karısına Krşı şiddet uygulayan,bakım yükümlülüüne yerine getirmeyen

14 oğlunu da mirasçılıktan çıkarabilir. Borçlar Hukuku yükümlülüklerinin ifa edilmemesi ıskat nedeni olmaz.l Hükümleri TMK.511 Mirasçılıktan çıkarılan mirasçı,mirasçı sıfatını kaybeder,mirastan pay alamaz,,tenkis davası açamaz.. Tereke borçlarından da sorumlu değişdir. Çıkarılan miras payı, kendi altsoyu varsa ona geçer. Altsoyu yoksa,, miras bırakan onu to ekleyerek dilediği gibi tasarruf edebilir. Miras bırakan,o pay üzerinde hiçbir tasarrufda bulunmamış ise, ıskat edilen sanki mirasbırakandan önce ölmüş gibi o yok sayılrak miras payı diğer yasal mirasçılara geçer. 1.z.de eşin payı ¼ ile sabitlendiğinden bu durumdan diğer yasal mirasçıların yararlanacı ileri sürülmektedir. 2-Mirasbırakan oğlu (a)yı ıskat etmiştir. Bu durumda E= ¼ =2/8 (b),( c ) = ¾.1/2 =3/8 (a) Yok farz edilmiştir. Miras bırakan isteseydi (a) nın ¼ lük miras payını to.na ekler dilediği tasarruf edebilirdi. 3-Af: muris,daha sonra,ıskat ettiği mirasçıyı af etmişse ıskat hükümsüz kalır. Muris,öbt şekillerinde biriyle ıskatı geri alabilir. Örtülü fiili ıskatın etkisi tartışmalıdır. Bkz.TMK.578 II 4-Çıkarmanın iptali TMK.512 Çıkarılan irasçı,mirasbırakanın ölümünden sonra çıkarmanın iptalini dava edebilir.bunun için mirasbırakanın çıkarma sebebini açıklamamışsa veya gösterdiği sebep yasada sayılan çıkarma sebeplerinden biri olmaması gerekir. Çıkarma sebebinin varlığını isbat davalılara düşer. Mirasbırakan çıkarma sebebinde yanılmışsa, çıkarma hükümsüz kalır. Çıkarma sebebinin varlığı kanıtlanamaz ise veya hiç gösterilmemiş ise, davacı sadece saklı payını alabilir,bu saklı payın dışında murisin onun miras payı üzerinde yaptığı tasarruflar hüküm ifade edet. KORUYUCU ÇIKARMA (ISKAT) TMK. 513 Bir mirasçıyı,alacaklılarına karşı korumak için başvurulan mirasçılıktan çıkarmaya,koruyucu çıkarma denilir.

15 TMK.513.m. mirasbırakanın bu amaçla bir mirasçıyı mirasçılıktan çıkarabilmesinin şartı olarak mirasçı hakkında borçlarını ödemede aciz belgesinin olması gerektiğini belirtmektedir. Mirasbırakan borçlarını ödemede hakkında aciz belgesi bulunan mirasçıyı : * Sadece miras hakkının yarından yoksun bırakabilir. Mirasbırakan bu nedenle sadece altsoy hısımlarını mirasçılıktan çıkarabilir. Bu şekilde mirasçılıktan çıkarma öbt şekillerinden biriyle yapılmalıdır *Yoksun bıraktığı ½ oranındaki miras hisessesini, mirasçılıktan çıkarılan mirasçının mevcut veya muhtemel doğacak çocuklarına tahsis etmesi gereklidir. **Hükümden düşmesi koruyucu çıkarma iki halde hükümsüz hale gelir. Miras açıldığında : - Aciz belgesinin artık gecerliliği kalmamışsa ( aciz kararının kaldırılmış olması ), - Aciz belgesi devam etmekle birlikte kapsadığı borçlar,çıkarılan mirasçının miras payının yarısından daha az değerde ise, Çıkarılan mirasçının talebi ile koruyucu çıkarma hakim tarafından iptal olunur. TENKİS İŞLEMİNDE SIRA. TMK.570 Tenkiste sıradan kasıt, mirasbırakanın birden ziyade tenkis konusu olabilecek tasarrufu varsa bunlar hangi öncelik ve hangi miktarda tenkise tabi olacağı sorunudur. Miras bırakanın birden ziyade ölüme bağlı tasarrufu veya sağlar arası tasarrufu olabilir. Miras bırakanın hem ölüme bağlı hem de sağklararası tenkise tabi tasarrufu olabilir. Miras bırakanın tasarrufları arasında niteliklerine göre bir ayrım yapmak gerekir mi? Bu başlık altında bu sorunlara cevap arayacağız..bu konuda iki ihtimal vardır. Mirasbırakan ölüme bağlı tasarufu ile bu konularda kendisi çözümler öngörmüştür veya öngörmemiştyir. I- Mirasbırakanın tenkiste sırayı,oranı düzenlemesi Mirasbırakan, mirasçılar arasında paylaşma kuralları koyabileceği gibi, tasarruflar arasında sırayı ve tasarruflardan tenkis oranlarını bizzat ölüme bağlı tasarrufu ile açıklamış olabilir. Bu durumda tenkis sıra ve oranı mirasbırakanın bu iradesine göre yapılır.

16 Mirasbıran önce sağlararası teberruların sonra ölüme bağlı tassarrufların tenkisini veya bunun tersini öngörebilir. Mirasbırakan sağlararası teberruların orantılı, ölüme bağlı tasarrufların azdan başlanarak tenkisini veya tersini önerebilir. Mirasbırakan sırayı belirleyebilir fakat bir tasarrufun hiç tenkis edilemeyeceğini öneremez..2-mirasbırakan tenkiste sırayı belirlememiş ise,tenkiste sıra TMK570.m.ye göre yapılr. TMK.570.m. Yedek hukuk kuralı olarak, tenkise sırayı düzenlemiştir. Buradaki sıralama şu şekildedir. Önce olağan sonra kamusal nitelikte tasarruflar,önce ölüme bağlı sonra sağlar arası tasarruflar tenkis dilecektir. Buna göre tenkis sırası şöyle olmalıdır. 1. Olağan ölüme bağlı tasarruflar 2. Olağan sağlar arası teberrular 3. Kamusal ölüme bağlı teberrular 4. Kamusal sağlar arası teberrular. Öndeki grubun tenkisi ile saklı paylar tamamlanmış ise,sonra gelen grup tenkis edilmeyecektir. Sağlar arası teberrular tarih itibarı ile en son tarihliden başlayarak geçmişe doğru sırayla tenkis edilecek,saklı payı tamamlanınca sonraki tarihli sağlar arası teberru tenkis edilmeyecektir. Ölüme bağlı tasaarufların sağlararası teberrulara önceliği olmakla birlikte, ölüme bağlı teberrular arasında yasal bir öncelik sırası yoktur. Bunların istisnasız hepsi tenkise tabi olacaktır. Ölüme bağlı tasarruflar orantılı olarak tenkis edilmesi gerekir (TMK.563 ı ). Ölüme bağlı tasarruların tenkisi ile saklı paylar tamamlanmış ise,sağlar arası teberrular (sat ). Tenkis edilmez. Ölüme bağlı tasarrufların toplam miktarı net terekeden böyük ise, öbt.ların hepsi tam olarak tenkis edilir, net tereke önce yasal mirasçılar arasında miras paylarına göre bölüştürülür. Bu paylaşma sonucu eksik kalan saklı paylar, sat.ların sırayla tenkisi ile tamamlanır.

17 Ölüme bağlı tasarrufların toplam terekeden kücük ise, net tereke ile öbt.toplamı arasındaki farka artık terek(at) adı verilir. Örneğin öbt toplamı 100 bin net terek (nt) 120 bin ise at.20 bin olur. Bu 20 binlik at önce yasal mirasçılar arsında miras paylarına göre bölüşülecek bu bölüşüm sonucu eksik kalan saklı pay (e) sat.ların yukarıda belirtilen tenkis sırasına göre tenkisi ile tamamlanacaktır. Ölüme bağlı tasarrufların tenkisinde şu formül uygulanır. Top = Toplam tenkis edilecek ölüme bağlı tasarruf miktarı e = eksik sağlı pay tutarı t = tenkis edilek münferit ölüme bağlı tasarruf miktarı x = Bir ölüme bağlı tasarruftan tenkis edilecek miktar SAGLAR ARASI TEBERRULARIN TENKİSİ Mirasbırakanın tenkisi gereken sadece sat.ları vardır veya tenkisi gereken hem öbt hem de sat.ları vardır. Her iki ihtimale göre durumu değerlendirir isek : *a- Miras bırakanın sadece sat.ları olması Net etreke artık tereke olarak önce mirasçılar arasında yasal miras paylarına göre paylaşılır. Bu surette,saklı paylar karşılanamaz ise eksik saklı paylar, en son tarihliden başlanarak saklı paylar tamamlanıncaya kadar sağlar arası tasarruflar tenkis edilerek tamamlanır. Mirasbırakanın eşi (E),çocukları (A ve B) mirasçıdır. Net ereke 40.bin lira olup miras bırakan sağlığında (F)ye 2005 yılında 20, 2007 yılında D.ye 40, 2009 yılında C.ye de 60 bin liralık sat yapmıştır. Sağlararası tasarruların hepsi değil sadece 565.m.sayılanlar tenkise tabidir. Tet = net + sat = =160 bin tl Esp= 40, A ve B.sp 30 ar bin TL olur. Önce 40 bin liralık net tereke artık tereke gibi mirasçılar arasında paylaşılır,bu paylaşımdan eş (1/4) 10 bin,a ve B (3/8) 15 bin lira pay aldıktan sonra, (E)nin 40 bin liralık saklı payından 30 bin, A ve B.nin 30 ar bin liralık saklı payından 15 bin lira eksik kalacaktır. Bu durumda: e= = 60 bin TL olur.

18 En son tarihli (C) ye yapılan sat dan başlayarak tenkis yapılacağından, eksik 60 bin lira (C) ye yapılan 60 bin liralık sat.ın tenkisşi ile tamamlandığından, (D) ve (F) ye yapılmış olan sat.lar tenkis dışıdır SAĞLAR ARASI TEBERRULARIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARLA BİRLİKTE OLMASI HALİ * Bu halde öbt.lar orantılı olarak tenkis edilir. Varsa kamusal nitelikte olanlar ikinci sıraya bırakılır. Öbt.arın tenkisi ile saklı paylar tamamlanabiliyorsa sat.lar tenkis edilmez. Öbt.ların toplam miktarı net terekeden fazla ise öbt.ların hepsi tenkis edilmiş saylır, bu halde net terekenin tamamı mirasçılar arasında paylaştırılır,eksik kalanlar sırayla sat.ların tenkisi ile tamamlanır. SADECE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR VARSA. Ölüme bağlı tasarruflar orantılı olarak tenkis edilir. Kamusal nitelikte öbt.lar varsa ikinci sırada tenkis edilir. Öbt.ların toplamı net tereke miktarını aşıyorsa öbt.lar to.nı dahilinde tenfiz edilir. Terekeden to.dışında kalan kısmı sp.li mirasçılara bırakılır. Bkz.örn.6 Öbt.toplamı,tereke mevcudundan küçük ise artık tereke (at) yasal mirasçılar arasında yasal miras paylarına göre bölüştükten sonra eksik kalan sp.lar (e) öbt.lardan formul uyarınca orantılı olarak tenkis edilir. *Mirasbırakanın eşi (E),çocukları (A ve B) mirasçıdır. Net ereke 130.bin lira olup miras bırakan sağlığında (F)ye 2005 yılında 30 in lira bağış yapmış ve vasiyetnamesi ile de (C) ye 40,(D) ye de 80 bin liralık mal vasiyetinde bulunmuştur. ÖZEL TENKİS KURALLAR *1- Saklı paylı mirasçılara yapılan kazandırmalar, onların saklı çıkarılarak kalan kısım tenkise tabi tutulur. TMK:561. Saklı paylı mirasçılara miras bırakanın yapmış olduğu sağlararası kazandırmalar esasen iadeye (denkleştirmeye tabidir (TMK.669). Bu tasarruflar denkleştirmeden kurtulmuş ise ancak tenkise tabi olabilir(tmk.665 /1-2). Bu şekilde bir mirasçıya 100 bin liralık sağlararası kazandırma yapılmışsa,mirasçınn 75 bin liralık saklı varsa bu 75 bin lira 100 bin liradan çıkarılarak 25 bin liralık kazandırma sadece tenkise tabi olur. Fakat mirasçı herhangi bir nedenden mirasçılık

19 sıfatını kaybederse o zaman lehine yapılan kazandırmanın tamamı tenkise tabi olur. Aynı kural saklı paylı mirasçıya yapılan ölüme bağlı tasarruflar için de geçerli,dir. 2.Bölünmesine imkan olmayan mal vasiyetinin tenkisi.tmk.564 Değerinde önemli bir azalma meydana gelmeden bölünemeyen bir malvasiyetinin tenkisinde,tenkis borçlusunun seçimlik hakkı vardır. malı kendinde tutarak, dilerse tenkisi gereken kısmın değerini nakit olarak öder, isterse malı davacıya bırakarak tasarruf edilebilir kısmının değerini nakit olarak kendisine ödenmesini talep edebilir. Nakit olarak verilmesi gereken miktarın hesabında malın karar günündeki değeri esas alınır. Tatbikatta karar gününe en yakın tarih olduğu için davalıya bu konuda tercih hakkının kullandırıldığı tarih esas alınmaktadır. Taşınmazlar genellikte taksimi kabil olmayan mal sayılmaktadır. 3-Vasiyeti yerine getirme (vasiyet borçlusu ) görevlisinin tenkis talebi TMK.563 II Lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kişiye bir vasiyeti ifa borcu yüklenmiş ise (alt vasiyet ),bu ifa borçlusu kendi lehine yapılan kazandırmanın tenkisi oranında,kendi alt vasiyeti ifa borcunun da oynı oranda tenkisini talep edebilir. 4-İvazlı feragatte tenkis TMK.574 Bir ivaz alarak mirastan feragat etmiş bir mirasçı,tenkis davası ile karşılaşır ise, seçimlik hakkı vardır,dilerse tenkisi gereken miktarı nakten öder,dilerse aldığı ivazı tereke iade ederek,feragat etmemiş gibi mirasın paylaşılmasına katılır. 5- Miras sözleşmesi ile mirasçı atanan kimsenin, tenkis davası ile karşılaştığında,miras bırakana ödemiş olduğu ivazında aynı oranda tenkisini talep etme hakkı vardır TM: 566 II 6-Önmirasçı,kendi saklı payını aşan,mirası art mirasçıya geçirme borcunun tenkisini talep edebilir TMK. 569 Önmiras atanan saklı paylı mirasçı ise, daha sonra art mirasçıya mirası geçirme borcu onun saklı payını ihlal edebilir. İşte TMK.569.m.ön mirasçıya kendi saklı payını aşan,art mirasçıya mirası geçirme yükümlülüğünün tenkisini talep etme hakkı tanımaktadır. 7- İntifa ve irat vasiyetini tenkisi TMK.568 İntifa ve irat vasiyetlerinde, öbt lehtarının kalan farazi yaş süresine göre bu vasiyetin kapital değerei bulunarak tankise tabi tutulur. Örneğin miras bırakan (A) lehine bir otalin gelirin üzerinde intifa hakkı tanımış ise, bu otellin yıllım geliri 100 bin lira ise, (A) 60 yaşında olduğu ve Türkiyede ortalama ömrün 70 yıl olduğu kabul edilirse,(a)nın daha 10 yıl yaşayacağı 100 bin lira üzerinde intifa vasiyetinin değerinin 1 milyon lira kapital değeri olduğu kabul edilir. Bu şekilde,tenkis hakkı olan mirasçıya TMK.568.m.seçimlik hak tanımıştır. -Dilerse, vasiyetin saklı payını ihlal ettiği oranda tenkisi ister.

20 Dilerse, to oranını nakten ödeyerek terekiyi bu takyitten kurtarır. TENKİS DAVASI 1-NİTELİĞİ Tenkis davası,mirasbıra-kanın yaptığı tasarrufların to indirgemek,saklı eksik saklı payları tamamlamak için açılır. İnşaai bir davadır. Eda hükmü taşımaz. Yargıtay eda hükmü taşıyabileceğini kabul etmektedir Başkalarına temlik edilemez. Tenkis davası muvaza sebebiyle iptal davası, denkleştirme davası ile birlikte terditli olarak açılabilir. Miras açıldıktan sonra amcak bu davadan feragat edilebilir. ŞARTLARI TMK.560 * Tenkis davası açabilmek için iki şartın gerçekleşmesi gerekir. 1- Mirasbırakanın yaptığı tasarrufların to.nı aşmış olması. 2. Davacının saklı payını terekeden alamamış olması. TARAFLARI 1.SAKLI PAYLI MİRASÇILAR Tenkis davasını, saklı ihlal olunan saklı paylı mirasçılar ile bazı koşullarla onların alacakları ve iflas masası açabilir., İstisna olarak : Mirasbırakan tereke mevcudunu aşan tasarruflarda bulunmuş ise her türlü mirasçının tenkis davası açması da mümkündür (TMK.519 ) Üst vasiyet alacaklısı,kendi lehine yapılan kazandırmayı aşan alt vasiyetin tenkisi dava edebilir, Miras sözleşmesi lehtarı,mirasbırakanın miras sözleşmesi ile bağdaşmayan tasarruflarının tenkisini isteyebilir (TMK.527 ) Bununla birlikte,

I.TENKĠS KAVRAMI II. TENKĠS DAVALARININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ. A. Tenkis davalarının özellikleri

I.TENKĠS KAVRAMI II. TENKĠS DAVALARININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ. A. Tenkis davalarının özellikleri I.TENKĠS KAVRAMI Sözlük anlamı azaltma, eksiltme olan tenkis, miras hukukuna göre, murisin yani miras bırakanın yaptığı tasarrufla saklı payı yani miras bırakanın çocukları için miras payının yarısı, anne

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş:

MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş: MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş: Bilindiği gibi Almanya'da Türk asıllı Alman ya da Halen Türk vatandaşı olan Milyonlarca yurttaşımız yaşamaktadır.almanya'da Milyonlarca yurttaşımız olduğu gibi;

Detaylı

1. Bu olaydaki; mirasçıları şema çizmek ve miras paylarını ve saklı paylarını göstermek suretiyle belirtiniz. Ç1 Ç2 Ç3 Y T1 T2 T3 V T4

1. Bu olaydaki; mirasçıları şema çizmek ve miras paylarını ve saklı paylarını göstermek suretiyle belirtiniz. Ç1 Ç2 Ç3 Y T1 T2 T3 V T4 2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI OLAY I Bay (M), 01.07.2013 tarihinde vefat etmiştir. Vefat tarihinde eşi Bayan (E), çocukları (Ç1), (Ç2), (Ç1)

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02.07.2014 2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI OLAY I Bay (M), 22.10.2013 tarihinde vefat etmiştir. Bu tarihte kendisinden önce vefat

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz. OLAY I: Hukuk Fakültesi öğrencisi olan ablasının miras hukuku

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 1.5 08/09/2011 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 4 TABLO LİSTESİ... 5 1 KAPSAM... 6 1.1 Dokümana Genel Bakış... 6 1.2 Şekillerin Anlamları, Kısaltmalar... 6 1.2.1 Şekillerin Anlamları...

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez!

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez! Miras Hukuku Türk Medeni Kanununa Göre 1 Genel Olarak Miras Hukukuna ilişkin Düzenlemeler AY md. 35 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ

MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ Madde 11- Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü, miras yoliyle vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vâki intikallerde malların hukuken

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

BELİRLİ MAL BIRAKMA VASİYETİNİN TESLİM BORCU (MK. m. 518) Debt for Delivery in Heirs about Specified Items (Civil Code Art. 518)

BELİRLİ MAL BIRAKMA VASİYETİNİN TESLİM BORCU (MK. m. 518) Debt for Delivery in Heirs about Specified Items (Civil Code Art. 518) Belirli Mal Bırakma Vasiyetinin Teslim Borcu 131 BELİRLİ MAL BIRAKMA VASİYETİNİN TESLİM BORCU (MK. m. 518) Debt for Delivery in Heirs about Specified Items (Civil Code Art. 518) Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

MİRASÇILIK BELGESİ GENEL AÇIKLAMALAR

MİRASÇILIK BELGESİ GENEL AÇIKLAMALAR MİRASÇILIK BELGESİ GENEL AÇIKLAMALAR 23-24 AĞUSTOS 2011 DANIŞMA KURULU ÜYESİ TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ HAKKI DİNÇ TASLAKTIR Sayfa 2 / 27 YASAL MİRASÇILAR VE MİRASÇILIK BELGESİ Miras hukuku, ölen bir kimsenin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB İ Ç İ N D E K İ L E R Lügatler 5 Ön söz, 7 BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime Feraiz lstıhları.... - 9 Velânın mânası, kısımları, hukukî mahiyyeti 11-13 Hesap Istıhlaları 15 BİRİNCİ BAB İrsin Rüknü 17 Terike

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ÇELİK AHMET ÇELİK I- TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI Kısaca Trafik Sigortası denilen Yasa daki adıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası na başvurularda ve açılacak davalarda

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan Mal Kaçırma Mirastan Mal Kaçırma Avukat Erhan GÜNAY Yargıtay Kararları Eşliğinde Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı TAPU KAYDININ İPTAL, TESCİL DAVALARI MİRASTAN MAL KAÇIRMA (TAPULU TAŞINMAZLARDA MURİS MUVAZAASI)

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI GİRİŞ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biriside, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Belirsiz Alacak ve Tespit Davası başlıklı 107.

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI

KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI 20.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/3 KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI

Detaylı

Alacağın temliki Borçlar Kanunumuzun 162. ve 172. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Alacağın temliki Borçlar Kanunumuzun 162. ve 172. maddeleri arasında düzenlenmiştir. ALACAĞIN TEMLİKİ İşbu bültenimizde alacağın temlikinin geçerlilik şartları, temlike borçlunun onayının gerekip gerekmediği ve müstakbel alacaklarda temlik konuları incelenecektir. Alacağın temliki Borçlar

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU Ayşe GINALI * GİRİŞ : Mükellefiyetin başlangıcından sona ermesine kadar geçen süreçte mükellefler bildirimler, defter ve belgeleri tutma ve düzenleme,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

KANUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5718 Kabul Tarihi: 27/11/2007

KANUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5718 Kabul Tarihi: 27/11/2007 12 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26728 KANUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Kanun No. 5718 Kabul Tarihi: 27/11/2007 BİRİNCİ KISIM Milletlerarası Özel Hukuk BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

Madde 20 Veraset ve İntikal Vergisi mükellefiyeti : a) Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde;

Madde 20 Veraset ve İntikal Vergisi mükellefiyeti : a) Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde; MADDE METNİ : MADDE 20 : MÜKELLEFİYETİN BAŞLANGICI Madde 20 Veraset ve İntikal Vergisi mükellefiyeti : a) Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde; b) Verilen

Detaylı

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİ, EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN MALVARLIĞI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİ, EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN MALVARLIĞI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİ, EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN MALVARLIĞI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ Av.Ünzile Küçüköner 4721 sayılı yeni Türk Medeni Kanunu ile Aile Hukuku bölümünde önemli değişiklikler

Detaylı

6292 SAYILI YASA YA GÖRE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ İŞLEMLERİ

6292 SAYILI YASA YA GÖRE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ İŞLEMLERİ 6292 SAYILI YASA YA GÖRE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ İŞLEMLERİ SUNUŞ Bilindiği üzere, Hazineye ait tarım arazilerinin paydaşlarına, kiracılarına ve kullanıcılarına Satılması amacıyla hazırlanan

Detaylı

HUKUK KURALLARINA AYKIRILIĞA BAĞLANAN YAPTIRIMLAR

HUKUK KURALLARINA AYKIRILIĞA BAĞLANAN YAPTIRIMLAR HUKUK KURALLARINA AYKIRILIĞA BAĞLANAN YAPTIRIMLAR Daha öncede belirttiğimiz gibi hukuk kurallarını diğere toplumsal davranış kurallarından ayıran en önemli özellik, aykırılık halinde devlet güçü ile desteklenmiş

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

www.alanbilgisi.net MEDENİ HUKUK

www.alanbilgisi.net MEDENİ HUKUK www.alanbilgisi.net MEDENİ HUKUK 2.BÖLÜM (Kişiler Hukuku) Hukukta kişi terimi, haklara ve borçlara sahip olabilen varlıkları ifade eder. Hak sahibi olan varlıklar birer kişidir ve kişi terimiyle hak ehliyeti

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

TENKĠS DAVALARINDA MĠRASBIRAKANIN TASARRUF NĠSABININ HESAPLANMASI

TENKĠS DAVALARINDA MĠRASBIRAKANIN TASARRUF NĠSABININ HESAPLANMASI TENKĠS DAVALARINDA MĠRASBIRAKANIN TASARRUF NĠSABININ HESAPLANMASI Doç.Dr. Cem BAYGIN * I. GENEL OLARAK Mirasbırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname

Detaylı