ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, İşletme Yönetimi Önlisans Programı, İşletme Lisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No Ekip Çalışması ve Liderlik 20 2 Görsel İletişim Tasarımı 20 5 Halkla İlişkilerde Strateji ve Planlama 20 8 İstatistik naliz Kültürlerarası İletişim Marka Yönetimi Medya Planlaması Muhasebe Denetimi Pazarlama Yönetimi Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları Şirketler Muhasebesi Uluslararası Halkla İlişkiler GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

4 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

5 Ekip Çalışması ve Liderlik DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Ekip Çalışması ve Liderlik testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İki ya da daha fazla kişinin birlikte çalış klarında, ayrı ayrı yapacakları toplam işten daha fazla iş yapmalarına ne ad verilir? ) Kolek f iş B) Sinerjik güç C) Total başarı D) Üre ci iş E) Kontrollü güç 5. şağıdakilerden hangisi Cutlip tara ndan belirlenen halkla ilişkiler uzmanı rollerinden biri değildir? ) Karar verici B) İle şim teknisyeni C) Uzman tavsiyeci D) İle şimi kolaylaş rıcı E) Problem çözücü yöne ci 2. şağıdakilerden hangisi ekip çalışmasındaki rol problemlerinden biri değildir? ) Rol sürekliliği B) Rol gerilimi C) Rol uyuşmazlığı D) şırı rol yüklemesi E) Rolün anlam belirsizliği 6. şağıdakilerden hangisi ekip türlerinden biri değildir? ) İş ekipleri B) Kararcı ekipler C) Proje ekipleri D) Paralel ekipler E) Yöne m ekipleri 3. şağıdakilerden hangisi kurumsal yapılarda ekip çalışmasının dinamiklerinden biri değildir? ) Ka lım modeli B) İle şim C) Uyumluluk D) Sosyal çevre E) Standartlar 7. şağıdakilerden hangisi mo vasyon sürecini ele alan süreç kuramlarından biridir? ) VIG Kuramı B) Bilgi Gediği Kuramı C) İh yaç Kuramı D) Oto-Kontrol Kuramı E) Beklen Kuramı 4. şağıdakilerden hangisi çalışanların işlerine müdahale etmeyen,işten kaçınan liderlik davranışıdır? ) Otokra k B) Demokra k C) Ka lımcı D) Teokra k E) Serbes yetçi 8. I. Harekete geçirici II. Hareke devam e rici III. Hareke olumlu yöne yönel ci Yukarıda temel özellikleri verilen kavram hangisidir? ) Sinerji B) Rotasyon C) İle şim D) Mo vasyon E) Kariyer 2

6 9. şağıdakilerden hangisi terfinin çalışana sağladığı psikolojik yararlardan biri değildir? ) Güvenlik ih yacını tatmin etme B) it olma ih yacını tatmin etme C) Eğlenme ih yacını tatmin etme D) Kişisel ilerleme ih yacını tatmin etme E) Büyüme ih yacını tatmin etme 13. Bir valinin unvanını kullanarak bürokratlara iş yap rması hangi güç türüne örnek r? ) Sta k B) Enformasyon gücü C) Biçimsel güç D) Biçimsel olmayan güç E) Doğal güç 10. şağıdakilerden hangisi doğru ve etkin ekip çalışması için gerekli koşullardan biri değildir? ) Çalışma grubundaki fertler insan olarak muamele görmeli B) Çalışma ortamında sağlam bir hiyerarşi oluşturulmalı C) Takım hâlinde çalışma teşvik edilmeli D) Beşerî ilişkilerde patronluk yerine liderlik ge rilmeli E) Çalışanların kararlara iş raki anlayışı yerleşmeli 14. Bir işin yapılması veya yapılmaması konusunda üstün as na doğrudan emir verebilmesine.. yetkisi denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) karizma B) yürütme C) fonksiyon D) liyakat E) müşavir 11. şağıdakilerden hangisi Türk kültürünün ekip çalışmasını kolaylaş ran özelliklerinden biridir? ) ile bağlarının güçlü olmasından kaynaklanan birliktelik duygusu B) Uzlaşmayı,taviz ve güçsüzlük saymak C) Eleş rmek,ancak çözüm önermemek D) Belirsizliğe karşı düşük tolerans E) Profesyonelliğin kriz önleme rolü gerek rdiğini bilmemek 15. şağıdakilerden hangisi çağdaş liderlik türlerinden biri değildir? ) Etkileşimci B) Değişimci C) Vizyoner D) Teokra k E) Stratejik 12. şağıdakilerden hangisi bireysel stres kaynaklarından biridir? ) Çalışma yerinin yeterince aydınla lmaması B) dil olmayan performans değerlendirmesi C) Yöne cilerle olan ilişkilerin zayıflığı D) ynı anda birçok şeyi yapmaya çalışmak E) Her türlü gürültü faktörü 16. şağıdakilerden hangisi McGregor tara ndan ortaya konan X Kuramı nın varsayımlarından biri değildir? ) Ortalama bir insan sorumluluk yüklemeyi öğrenir. B) Ortalama bir insan işi sevmez. C) Ortalama bir insan yöne lmeyi yeğler. D) Ortalama bir insan örgütsel amaçlara kayıtsızdır. E) Ortalama bir insan güvenliği birinci planda tutar. 3

7 17. şağıdakilerden hangisi maç-yön Modeli'ne göre liderlik davranışlarından biri değildir? ) Emir verici B) Destekleyici C) Ka lımcı D) Başarı odaklı E) Teknik odaklı 19. şağıdakilerden hangisi ça şma tak klerinden biri değildir? ) Kaçınma B) Yumuşatma C) Ödüllendirme D) Ça şma dışı güçlerin tahkimi E) Tavizlerle ortak noktada buluşma 18. şağıdakilerden hangisi ça şma kaynaklarından biri değildir? ) İle şim engelleri B) Enformasyon paylaşımı C) Sınırlı kaynakların paylaşımı D) lgılama farklılığı E) maç farklılığı 20. şağıdakilerden hangisi e k davranışı etkileyen faktörlerden biri değildir? ) Kültür B) Norm C) Değer D) İnanç E) Coğrafya 4

8 Görsel İletişim Tasarımı DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Görsel İletişim Tasarımı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi birinci medya çağının özelliklerinden biri değildir? ) Merkezîdir. B) Demokra kleşme aracıdır. C) Dene me tabidir. D) İzleyiciler bir kitle oluşturur. E) Tek yönlü ile şim vardır. 5. Hayvan derilerinin işlenmesi ile elde edilen kâğıt türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Papirüs B) Hamur C) Bristol D) Parşömen E) Kra 2. Renklerin açıklık ve koyuluk arasındaki değer farklarına.. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Renk B) Çizgi C) Ton D) Doku 6. Görsel sanatlarda derinliğin, bütünlüğün, devamlılığın, renk, biçim ve çizgiler aracılığıyla elde edilmesinde izlenen yönteme ne ad verilir? ) Biçim B) Çizgi C) Uzam D) Boyut E) Perspek f E) Kontrast 3. şağıdakilerden hangisi görsel algıda duyumların bir bütün oluşturma amacıyla örgütlenmesine ilişkin temel ilkelerden biri değildir? ) Yöndeşme B) Biçim ve zemin ilişkisi C) Benzerlik D) Yakınlık E) Tamamlama 7. şağıdaki renk ve simgesel çağrışım eşleş rmelerinden hangisi yanlış r? ) Siyah- gece, ölüm B) Mavi- tutsaklık, tedirginlik C) Kırmızı- yaşam, canlılık D) Yeşil- doğa, huzur E) Pembe- neşe, mutluluk 4. şağıdakilerden hangisi ağaç baskının özellikleri arasında yer alır? ) Yüksek baskı tekniğidir. B) ynı kalıptan çok az sayıda baskı elde edilir. C) Suyun yağı itme prensibiyle çalışır. D) Rulo kâğıt kullanmaya olanak verir. E) Günümüzde yaygın olarak kullanılır. 8. şağıdakilerden hangisi tuğraların özelliklerinden biri değildir? ) mblem/logolarla aynı işlevselliğe sahip r. B) Osmanlı padişahları tuğrayı imza yerine kullanır. C) İlk kez Osman Gazi tara ndan kullanılmış r. D) rap kaligrafisinin este k ögelerini taşır. E) Osmanlı İmparatorluğu nda her padişah aynı tuğrayı kullanmış r. 5

9 9. Çini mürekkebin sulandırılması ile üre lmektedir. Bu şekilde mürekkebin siyah ve gri tonları ile çalışılmaktadır. Bu teknik ile görünümü dikkat çeken işler üre lebilmektedir. Tanımı yapılan illüstrasyon tekniği aşağıdakilerden hangisidir? ) Lavi Tekniği B) Karakalem Tekniği C) Sulu Boya Tekniği D) Çini Mürekkeple Tarama Tekniği E) Pastel Boya Tekniği 13. Fotoğrafçının görüntü yüzeyini yatay ve dikey eksende birbirine eşit üç parçaya bölerek, doğruların kesişme noktalarını ilgili merkezi sayarak konunun ve objelerin bu kesişme noktalarına yerleş rilmesi ile elde edilen kompozisyon ögesi aşağıdakilerden hangisidir? ) l n Kesim Kuralı B) Perspek f C) Denge ve Oran D) Derinlik E) Sadelik 10. Bütüne ait parçaların birbiri arasındaki uygunluğuna ne ad verilir? ) Oran B) Mekân C) Renk D) Sayfa Düzeni E) Perspek f 14. Çok sayfalı bir çalışmada sağ ve sol sayfaların tasarımlarının birbirinin aynadaki görüntüsü gibi olduğu ızgara sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Merkezî Izgara B) Yansıtan Izgara C) Modüler Izgara D) simetrik Izgara E) Simetrik Izgara 11. Vizörden görülen görüntü ile film üzerine düşen görüntünün tam olarak üst üste gelmemesinden kaynaklanan olumsuz duruma ne ad verilir? ) Op k Yanılsama B) Zamanlama Hatası C) Paralaks Hatası D) Diyafram E) Enstantane 15. şağıdakilerden hangisi beynin sol yarım küresinin özelliklerinden biridir? ) Bütün olarak algılar. B) Duyarlıdır. C) Duygusaldır. D) Düzen yanlısıdır. E) Öz güvenin merkezîdir. 12. Uzaktaki bir konuya yaklaşmadan konuyu fotoğraf makinesine yaklaş rabilen, 80 mm den 1700 mm ye kadar görüş mesafesi bulunan objek f türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Normal Objek f B) Değişken Odaklı Zoom Objek f C) Sabit Odaklı Objek f D) Dar çılı (Tele) Objek f E) Geniş çılı Objek f 16. İkna faaliyetlerinin haber değeri taşıyacak etkinlikler şeklinde tasarlanarak gerçekleş rilmesine ne ad verilir? ) Halkla İlişkiler B) Reklam C) Propaganda D) Pazarlama E) Doğrudan Pazarlama 6

10 17. şağıdakilerden hangisi sloganların reklamda üstlendikleri rollerden biri değildir? ) Özetleyicilik B) Detaylandırıcılık C) Övücülük D) Harekete geçiricilik E) çıklayıcılık 19. şağıdakilerden hangisi kurumun görsel kimlik sistemini temsil eden ögelerden biri değildir? ) Logo B) İş Kolu C) Tipografik Özellikler D) Renk E) Slogan 18. şağıdakilerden hangisi basılı reklamda fotoğra an beklenen görevlerden biri değildir? ) Hedef kitlenin dikka ni reklama çekmek B) Sözle ifadesi zor bir fikri açıklamaya yardımcı olmak C) Reklamın inandırıcılığını ar rmak D) Fikri daha hızlı ve etkili bir şekilde açıklamak E) İzleyicinin me nle ilgilenmesini engellemek 20. Kamera ve kurgunun sınırlarını zorlamak, onlarla neler yapılacağını keşfetmek olarak yorumlanabilecek film türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Deneysel / İmgesel B) Belgesel C) Eği m Filmi D) Reklam Filmi E) Klipler 7

11 Halkla İlişkilerde Strateji ve Planlama DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Halkla İlişkilerde Strateji ve Planlama testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Örgütlerin gelecekte olmasını arzuladıkları durumu anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir? ) Misyon B) maç C) Hedef D) Vizyon E) Değer 4. I. Çevresel koşulların gelişmeye izin vermediği durumlarda uygulanır. II. İşletmeler faaliyetlerini sürdürme, büyüme veya küçülmeye yönelik bir hareket yapmaz. III. Kaynakların tükenmek üzere olduğu durumlarda tercih edilir. Özellikleri verilen strateji aşağıdakilerden hangisidir? ) Harmanlama B) Destekli büyüme C) Yavaş büyüme D) Türdeşlik E) Yığışım 2. Hem yöne m kurulunun hem de işletme tepe yöne cilerinin alınan kararlara müdahalede bulunmadıkları, işletmelerin iç ve dış çevrelere karşı yöne m ve uygulama olarak belirsiz bir duruş içinde oldukları yöne şim türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kaos Yöne mi B) Hayalet Yöne m C) Ortaklık Yöne mi D) Ka lımcı Yöne m E) Girişimcilik Yöne mi 5. İşletmelerin rsat gördükleri farklı alanlarda faaliye e bulunmayı tercih etmeleri durumunda söz konusu olan ve an tröst yasalar nedeniyle uygulanmasında sıkın lar yaşanabilen strateji aşağıdakilerden hangisidir? ) Yığışım B) Tek Yönlü Birleşme C) Dikey Farklılaşma D) Müşterek Ya rım Ortaklığı E) Türdeşlik 3. Çeşitli baskı gruplarının bağlı oldukları grup veya ülke adına bulunduğu yerin siyasal yapısına uygun olarak karar alma organları ile yakın ilişkiye girip, çıkarlarına uygun yasaların çıkması, değiş rilmesi veya çıkmaması gibi konularda etkili olmak üzere yürü ükleri faaliyetlere ne denir? ) Sponsorluk B) Kriz yöne mi C) Lobicilik D) Destekçilik 6. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının araş rmalardan yararlanma amaçlarından biri değildir? ) Bütçe planlaması yapmak B) Hedef kitleleri belirlemek C) Krizleri önlemek D) Yöne me güvenilirlik sağlamak E) Rakipleri izlemek E) Mentorluk 8

12 7. İşletmede benimsenen liderlik tarzının çalışanların mo vasyonu üzerindeki etkisini ortaya koymak üzere gerçekleş rilen bir araş rmada çalışanların mo vasyon düzeyleri ne türden bir değişkendir? ) Bağımsız değişken B) Sürekli değişken C) Bağımlı değişken D) Kontrol değişkeni E) Kesikli değişken 10. Bir içerik analizi çalışmasında basılı bir fotoğra n boyutunun ölçülmesi Bernard Berelson tara ndan geliş rilen beşli analiz birimlerinden hangisinin kullanımına örnek gösterilebilir? ) lan B) Tema C) Sözcük D) Sembol E) Karakter 8... araş rma yoluyla ölçülen toplumsal gerçekliğin araş rmacıların onu anlamak için kullandığı yapılarla ne kadar eşleş ğidir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Tutarlılık B) Nesnellik C) Geçerlilik D) Sağlamlık 11. Bir halkla ilişkiler kampanyasında hedef kitle içerisinde yer alan bireylerin örgütün beklen leri doğrultusunda davranış göstermeye istekli olmalarını sağlamak halkla ilişkiler kampanyalarının amaçlarından hangisidir? ) Enformasyonel amaç B) Mo vasyonel amaç C) Bilişsel amaç D) Davranışsal amaç E) Duygusal amaç E) Güvenilirlik şağıdakilerden hangisi SWOT nalizi nde kullanılan unsurlardan biri değildir? ) Fırsatlar B) Değerler C) Güçlü yönler D) Tehditler E) Zayıf yönler 9

13 13. şağıdakilerden hangisi simetrik ilişki stratejisidir? ) Dayatma B) Uygunluk C) Rekabet D) Kaçınma E) Güvence 17. Egemen kültüre sadaka savunan örgütsel toplulukların dâhil olduğu kültür aşağıdakilerden hangisidir? ) Baskın kültür B) Güçlendirici kültür C) Dikey alt kültür D) Karşıt kültür E) Yatay alt kültür 14. Bireyin avantaj ve dezavantajlarını tartarak yeniliği kabul etme ya da reddetme kararını vermesi; mesajın hedef kitleye yayılması aşamalarından hangisi ile ilgili bir davranış r? ) Kabul etme B) Bilgilenme C) Karar verme D) Uygulama E) İkna olma 18. ; lider ve üst yöne min, çalışanların sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanabilmesine imkân sağlayacak fiziksel ve zihinsel koşulların oluşturulmasıdır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Yetkilendirme B) Güdüleme C) Destekleme D) Yerinden yöne m E) Yöne şim 15. Yeniliğe yüksek derecede şüpheyle yaklaşan ve bazen yeniliği reddetme eğiliminde olan insanlar Rogers tara ndan ortaya konan aşağıdaki hedef kitle kategorilerinden hangisine girmektedir? ) Erken Kabullenenler B) Erken Çoğunluk C) Yenilikçiler D) Geç Çoğunluk E) ğır Kimseler 19. Teknoloji üretemeyen ülkelerin teknoloji transferiyle yeni ürün ya da hizmet üretmesi ekonomik küreselleşme alanlarından hangisinin kapsamında yer alır? ) Para piyasalarında küreselleşme B) Ticare e küreselleşme C) Emek piyasalarında küreselleşme D) Bilgi ve fikir piyasalarında küreselleşme E) Üre mde küreselleşme 16. Liderin; astlarının değer, inanç ve ih yaçlarını değiş rmesi temeline dayanan liderlik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? ) Geleneksel liderlik B) Karizma k liderlik C) Otoriter liderlik D) Dönüşümcü liderlik E) Değişimci liderlik 20. şağıdakilerden hangisi küresel stratejinin sakıncalarından biridir? ) Genişle lmiş müşteri önceliğinin sağlanması B) Ürün kalitesinde iyileşmenin sağlanması C) Üre m maliyetlerinin düşmesi D) Rekabe e avantaj elde edilmesi E) Ürünlerde standardizasyonun sağlanması 10

14 İstatistik naliz DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İstatistik naliz testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bir araş rmada ana kütle ile ilgili bilgi toplanmak istendiğinde tüm birimlerin teker teker incelenmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir? ) İsta s k B) Çerçeve C) Örnekleme D) Tam sayım E) Tümevarım 4. Bir şirke e çalışan 200 kadından 160 ı ve 100 erkekten 60 ı evlidir. Bu şirke e çalışan kadın ve erkeklerin evlilik oranları arasındaki farkın güven sınırları %99 güvenle araş rılmak isteniyor. Buna göre verilen güven seviyesinde ana kütle oranları arasındaki fark için üst güven sınırı kaç r? ) 0,3460 B) 0,5840 C) 0,9650 D) 0,8880 E) 0, raş rma yapılacak ana kütlenin heterojen bir yapıya sahip olması durumunda örnekleme hatasının olabildiğince küçültülmesine imkân sağlayan örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Basit Tesadüfi Örnekleme B) Tabakalı Örnekleme C) Çok Kademeli Örnekleme D) Kümelere Göre Örnekleme 5. Gerçekte yanlış olan bir sı r hipotezinin kabul edilmesi riskine ne ad verilir? ) Standart hata B) Ortalama hata C) Standart sapma D) Birinci p hata E) İkinci p hata E) Çok şamalı Örnekleme 3. Bir mağazada 100 TL den fazla alışveriş yapan müşterilerin % 60 ının kredi kar kullandığı gözlenmiş r. 100 TL den fazla alışveriş yapan 100 müşteri için oranların örnek dağılımının standart hatası kaç r? ) B) C) D) E) Bir firmanın ihraç e ği elmaların ortalama 10 tondan fazla olduğu iddia edilmektedir. na kütle ortalamasına ilişkin karar verebilmek için kurulması gereken sı r hipotezi aşağıdakilerden hangisidir? ) H 0: µ<10 B) H 0: µ=10 C) H 0: µ 10 D) H 0: µ 10 E) H 0: µ>10 11

15 7. İki meyve suyu markasından X marka meyve suyunun Y marka meyve suyuna göre daha uzun ömürlü olduğu iddia edilmektedir. Bu iddiayı test etmek için X marka meyve suyundan seçilen 80 mamüllük bir şans örneğinde ortalama dayanma süresi 25 gün ve standart sapma 4; Y marka meyve suyundan seçilen 120 mamüllük bir şans örneğinde ise ortalama dayanma süresi 32 gün ve standart sapma 6 olarak tespit edilmiş r. Bu bilgilere göre test ista s ğinin hesaplanmasına esas olacak ortak varyans değeri aşağıdakilerden hangisidir? ) 18 B) 28 C) 35 D) İsta s k dersini alan öğrencilerin not ortalamasının 70 olduğu iddia edilmektedir. Tesadüfi olarak seçilen 15 öğrencinin not ortalaması 75 ve standart sapma 5 olarak bulunmuştur. %5 önem seviyesinde dersi alan öğrencilerin not ortalamasının 70 ten fazla olduğu test edilecek r. Yapılacak Student t tes ne ilişkin test ista s ği aşağıdakilerden hangisidir? ) 5,24 B) 6,98 C) 7,85 D) 3,74 E) 8,16 E) İsta s k dersini aynı öğre m üyesinden alan ik sat ve ekonometri bölümleri öğrencilerinin başarı oranlarının birbirinden farklı olduğu iddia edilmektedir. Bu iddiayı test etmek için ik sat bölümü öğrencilerinden seçilen 100 kişilik bir şans örneğinde 60 kişinin ve ekonometri bölümü öğrencilerinden seçilen 160 kişilik bir şans örneğinde ise 80 kişinin ista s k dersinden başarılı olduğu tespit edilmiş r. Buna göre yapılacak teste ait test ista s ği aşağıdakilerden hangisidir? ) 1,589 B) 2,247 C) 3, Bir fakültedeki öğrencilerin kaldıkları yerlerin başarı durumları üzerinde etkili olduğu iddia edilmektedir. Öğrencilerin kaldıkları yer ile başarı durumları arasında bir ilişki olup olmadığını ki-kare tes ile test ederken kurulacak sı r hipotezi aşağıdakilerden hangisidir? ) Öğrencilerin başarı durumu, kaldıkları yerden bağımsız değildir. B) Öğrencilerin başarı durumu, kaldıkları yerden bağımsızdır. C) Öğrencilerin başarı durumu, kaldıkları yer ile ilişkilidir. D) Başarı durumu bağımsız bir değişkendir. E) Başarı durumu birçok değişkenle ilişkilidir. D) 5,437 E) 6, Hacmi 30 dan küçük örneklere küçük örnek denir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? ) Küçük örneklerden elde edilen ista s kler, büyük örneklerden elde edilen ista s klere göre daha zayı ır. B) Küçük örneklerin ista s klerinin dağılımı Student t dağılımına uygunluk göstermez. C) Küçük örnek ista s klerinin gösterdiği dağılım, normal eğri gibi simetrik bir özellik arz eder. D) Küçük örneklerden elde edilen oranlar yanıl cı sonuçlar verdiği için, ana kütle oranına ilişkin kararlar alınmaz. E) Küçük örnekler için Z cetveli yerine, t cetvelleri kullanılır. 12. Bir kanun taslağı hakkındaki görüşlerin kişilerin siyasi tercihleri üzerinde etkili olduğu iddia edilmektedir. Bu iddiayı test etmek üzere tesadüfi olarak seçilen 750 milletvekilinin görüşleri alınmış ve elde edilen verilere ki- kare tes yapılmış r. Test sonucunda ki-kare test ista s ği (X h2 ) 3,16 olarak bulunmuştur. Buna göre hesaplanacak kontenjans (uygunluk) katsayısı aşağıdakilerden hangisidir? ) 0,02 B) 0,74 C) 0,11 D) 0,06 E) 0,25 12

16 13. Korelasyon katsayısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Korelasyon katsayısı, Regresyon Modeli ile bulunan tahminî Y değerlerinin gerçek değerlere uygunluğunu ölçmede kullanılır. B) Korelasyon katsayısının 0 olması, değişkenler arasında herhangi bir ilişki olduğunu gösterir. C) Korelasyon katsayısı, -1 ile 1 arasında değişir. D) Korelasyon katsayısının -1 çıkması, iki değişken arasında ters yönlü tam bir ilişkinin olduğunu ifade eder. 16. şağıdakilerden hangisi Mann-Whitney U tes nin özeliklerinden biri değildir? ) İki örnek, birbirinden bağımsız olmalıdır. B) Üzerinde durulan değişken, sürekli bir değişken olmalıdır. C) Veriler en az sıralama ölçeği ile ölçülmüş olmalıdır. D) Veriler en az aralık ölçeği ile ölçülmüş olmalıdır. E) İki ana kütleye ilişkin parametrik olmayan ista s k tekniklerinden biridir. E) Korelasyon katsayının 1 çıkması, iki değişken arasında doğru yönlü tam bir ilişkinin olduğunu ifade eder. 14. şağıdakilerden hangisi zaman serisinin bileşenlerinden biri olan trendin özelliklerinden biri değildir? 17. ) Trend; doğrusal olabileceği gibi, eğrisel de olabilir. B) Bağlı olduğu bileşenlere göre trend değişebilir. C) Trendin yönü ve şidde sürekli aynı kalır. D) Değişim göstermeyen zaman serilerinin trendi yoktur. E) Trend, bir zaman serisinin temel eğilimini ifade eder. 15. şağıdakilerden hangisi tek örnek işaret tes nin özeliklerinden biri değildir? 18. ) nalizi yapılacak örnek, bilinmeyen bir M medyanlı ana kütleden tesadüfi olarak seçilmiş olmalıdır. B) Örnekteki veriler bağımsız ölçümleri ih va etmelidir. C) Veriler en az sıralama ölçeği ile ölçülmüş olmalıdır. D) naliz edilecek değişken sürekli bir değişken olmalıdır. E) Veriler en az aralık ölçeği ile ölçülmüş olmalıdır. 13

17

18 Kültürlerarası İletişim DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Kültürlerarası İletişim testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. ntropologlara göre, aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir? ) Kapsayıcıdır. B) Hem genel hem de özeldir. C) Simgeseldir. D) Öğrenilir. E) Karmaşık r. 5. şağıkilerden hangisi Dönmezer in belirlediği toplumsal normların sınıflandırması içerisinde yer almaz? ) Uluslararası normlar B) hlak kuralları C) Örf ve âdetler D) Moda kuralları E) Hukuk normları 2. Frankfurt Okulu üyelerinin kurum ve pra kleri, kültürü, reklamı, kitle ile şimini ve yeni toplumsal dene m biçimlerini kapitalist toplumun yeni biçimlerine rıza sağlamak amacıyla kullanılan kapitalist modernitenin özsel bir parçası olarak tanımladıkları kavrama ne ad verilir? ) Kamusal alan B) Kültür endüstrisi C) Çokkültürlülük D) Kültürler arasılık E) Kültürel farklılaşma 6. Bireylerin kültürler arası farklıları yorumlarken genellikle olumsuz değerlendirmelerde bulundukları, kendi kültürünü üstün görme ve bunun dışındakileri aşağılama eğiliminde oldukları etnomerkezci aşama aşağıdakilerden hangisidir? ) Kabul B) Reddetme C) Savunma D) zalma E) daptasyon 3. şağıdakilerden hangisi toplumların/kültürlerin birbirleriyle etkileşimlerinde dikkate alınan unsurlardan biri değildir? ) Kültürel değerler B) Mimari yapılarda benimsenen ilkeler C) Yaşam standartları D) Toplum tara ndan rahatsız edici olarak nitelendirilen hareketler E) nla m tarzı 7. Bireyin gruba bağlılığının esas olduğu, bu nedenle de bireysel özelliklerin ikinci planda tutularak grup değerleri ve ''biz'' duygusunun öne çıkar ldığı kültüre ne ad verilir? ) Ortaklaşa davranışçı kültür B) Bireyci kültür C) Popüler kültür D) Yüksek kültür E) Kitle kültürü 4. Farklı kültürlere mensup insanlar arasındaki etkileşim ve anlam aktarımlar; yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların göze lmesi gibi konuları inceleyen disiplinler arası bilim dalına ne ad verilir? ) Kültürel antropoloji B) Dil bilimsel rela vite C) Kültürler arası ile şim D) Kitlesel ile şim E) Karşıt-kültürel ile şim 8. şağıdakilerden hangisi insan ilişkileri esnasında ilişkinin türünü ve içeriğini anlatan, ile şimi belirleyen ve ile şimde mesaj etkisine sahip kişiler arası fiziksel mesafelerden biri değildir? ) Kişisel alan B) Sosyal alan C) Kamusal alan D) Duygusal alan E) Özel alan 15

19 9. Edward T. Hall tara ndan 1959 da yayımlanan, "kültürler arası ile şim" teriminin ilk kez kullanıldığı ve alanın ilk çalış ması olarak kabul edilen kitap aşağıdakilerden hangisidir? ) The Hidden Dimension B) The Fourth Dimension In rchitecture C) Beyond Culture D) The Silent Language E) The Dance of Life 12. Bireyin ile şime geçerken karşısındakine kendisini gerek sözleriyle gerek hareket ve tavırlarıyla sergilediği model olarak tanımlanan ve Habermas tara ndan kategorize edilen eylem modeli hangisidir? ) Dramaturijik B) Teleolojik C) Norma f D) Stratejik E) Ka lımcı 10. şağıdakilerden hangisi Hall ün Enformasyon Sisitemleri Kuramı nı açıklarken ortaya koyduğu mesaj sistemlerinden biridir? ) Kamusal yaşam B) Uyku C) Dinlenme D) Oyalanma E) Mekân kullanımı unsurunun hâkim olduğu örgütlerde bireyler veya yöne ciler başarı ya da başarısızlığın sonuçlarını kendilerinde ararlar; unsurunun hâkim olduğu toplumlarda ise sonuçları kendilerinin dışında bir güçte ararlar. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri ge rilmelidir? ) Dişil-eril B) Bireycilik-ortaklık C) İç dene m-dış dene m D) Yüksek güç mesafesi-düşük güç mesafesi E) Ortaklık-iç dene m 11. Eril ve dişil toplumlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Eril toplumlarda mutluluk, maddi refahın bir uzan sı olarak ele alınır. B) Dişil toplumlarda başarı çok önemli bir kişisel ve toplumsal göstergedir. C) Dişil toplumlarda ebeveynler, çocuklarının erkeklik ve kadınlık kimliklerini belirgin bir şekilde vurgular. D) Eril toplumlarda kadın ve erkek, genel olarak eşit statüye sahip r. E) Dişil toplumlarda çocukluktan i baren toplumsal rol ayrımları keskin bir şekilde belirlenir. 14. şağıdakilerden hangisi uluslararası göç hareketlerinin sonuçlarından biri olamaz? ) Göç kabul eden ülkelerde toplumsal, ekonomik ve kültürel dönüşümlerinin ortaya çıkması B) Dünya nüfusunun çok hızlı bir şekilde artması C) Göç kabul eden ülkelerin iç poli kalarını, ikili ve bölgesel iliş kilerini, ulusal güvenlik poli kalarını etkilemesi D) Göç kabul eden ülke ile göç veren ülke arasında diploma k ilişkilerin gelişmesi E) Yerli halkın göçmenler tara ndan yürütülen işlerde çalışmak istememesi 16

20 15. şağıdaki teorilerden hangisinde göç, daha yüksek ücret sunan yerlere giderek yaşam standardını yükseltmek isteyen rasyonel düşünen bireylerin aldıkları kararların sonucunda ortaya çıkan bir unsur olarak tanımlanmaktadır? ) Neoklasik İk sat Göç Teorisi B) Profesyonel Göçmenlik Teorisi C) Göç ğları Teorisi D) Yeni Ekonomik Göç Teorisi E) Emek Piyasası Teorisi 18. şağıdakilerden hangisi insanların bilinen tüm zaman dilimleri içinde yaşadığı, birik rdiği, geliş rerek, yeni sentezlerle zenginleş rerek ve sürekliliğini sağlayarak kendinden sonrakilere aktardığı veriler dizisi olarak tanımlanmaktadır? ) Kültürel miras B) Sosyolojik kalın C) Hukuk değeri D) Ekonomik miras E) rkeolojik kazı 16. şağıdakilerden hangisi Göç ğları Teorisi nin temel dayanak noktalarından biri değildir? ) İlişkiler ağı, göç hareketlerini özendirici nitelik taşımaktadır. B) Koparılmayan ilişkiler sayesinde göç sürecinde katlanılması gereken masraflar ve geleceğe yönelik kaygılar azalmaktadır. C) ilişkilerden kaynaklanan bilgilenme süreci göç edenleri gidilen bölgelerin sosyo-ekonomik koşullarına hazırlamaktadır. D) Göç hareketlerinin yasal yollardan ve kalıcı olarak yürütü lmesini sağlamak üzere sıkça aile birleşmeleri yoluna baş vurulmaktadır. 19. şağıdakilerden hangisi müzelerin işlevlerinden biri değildir? ) Toplumu eğitmek B) Ekonomik hareketliliği sağlamak C) Turistlik alanlarda is hdam olanağını ar rmak D) Turistlerin ilgi odağı olmak E) Kültürel mirasa sahip çıkmak E) Yerli işçi ile göçmen işçiler arasında ça şma kültürü oluşturarak ülkeler arasında toplumsal barışı sağlar. 17. şağıdakilerden hangisi kültürel mirasın sorunlarından biri değildir? ) Hava kirliliği ve aşırı yağışlar B) Define avcılığı C) İnsanların eski yapıları yıkıp bunların yerine modernlerini yapmaları D) Planlı kentsel dönüşüm projeleri E) Turistlik hizmetlerin sadece turistlere göre biçimlendirilmesi 20. şağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecini oluşturan ve hızlandıran etmenlerden biri değildir? ) Ulaşım ve ile şim alanındaki baş döndürücü gelişmeler B) 18. yüzyıldan i baren uluslararası ya rım ve care n büyü k önem kazanması C) Sömürgeciliğin sanayileşmiş ülkeler lehine gerçekleşmesi D) Ba vrupa ülkeleri arasındaki ça şmaların artması E) Komünizmin çökmesi 17

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri I

Araştırma Yöntem ve Teknikleri I Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Araştırma Yöntem ve Teknikleri I DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Araştırma Yöntem ve Teknikleri I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Örgütsel Davranış Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Örgütsel Davranış A DİKKAT! Bu testte

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

EKİP ÇALIŞMALARI VİZE SORU VE CEVAPLARI

EKİP ÇALIŞMALARI VİZE SORU VE CEVAPLARI EKİP ÇALIŞMALARI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Çeşitli konularda uzman elemanlardan oluşan ve farklı fonksiyon alanlarını temsil edenlerin oluşturduğu ekip türü aşağıdakilerden hangisidir? Çapraz

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİ (İKRYS)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİ (İKRYS) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3 İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİ () 1-) İç Kontrol ve Risk Yöne mi Sistemi () Nedir? Organizasyonel yapı, kurumsal ve bireysel görev ve sorumluluklar gibi iç kontrol

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul www.ccegitim.com.tr ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI İÇİN İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI PROGRAM İÇERİĞİ Müşteri Odaklı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. A) Gündem Oluşturma Kuramı B) Difüzyon Kuramı C) Fikir Grupları Kuramı. E) İki Aşamalı Akış Kuramı

HALKLA İLİŞKİLER. A) Gündem Oluşturma Kuramı B) Difüzyon Kuramı C) Fikir Grupları Kuramı. E) İki Aşamalı Akış Kuramı 2016 BHR R - HLKL İLİŞKİLER 1. Propaganda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tek yönlü olarak yürütülebilir. B) Temel amacı, düşünceleri biçimlendirmek ve bilinci yönetmektir. C) Hedef

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin Stratejik Pazarlama 7. Hafta Doç. Dr. Hayrettin Zengin Pazar Fırsatları Ölçümü ve Pazar Çekiciliği Analizi Pazar fırsatı Mevcut ve gelecekteki olası değişimler sonucunda tüketicilerde ortaya çıkabilecek

Detaylı

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm XI. Bölüm BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ Akdeniz University, Pazarlama Bölümü 17.10.2016 1 BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI 17.10.2016 Pazarlama Bölümü 2 Büyüyen pazarlar yeni rakiplerin piyasaya

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Örgütsel Davranış Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Örgütsel Davranış DİKKAT! Bu testte

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Yönetim ve Organizasyon Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yönetim ve Organizasyon DİKKT! 1. Bu

Detaylı

Rekabetçi Üretim Yönetimi

Rekabetçi Üretim Yönetimi Rekabetçi Üretim Yönetimi Kayseri Nisan 09, 2009 Dr. Adem Göleç Katılımcılar: Sanayi Kuruluşları Öğretim Üyeleri Öğrenciler Önümüzdeki bir saat Bir Üretim Sistemi Kurum Stratejisi Rekabet Öncelikleri Đmalat

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM KURUMSAL YAPI Genel Tekrar MÜY (Masaüstü Yayıncılık) Yazılımları Kelime İşlem Yazılımları Sayfa Düzenleme Yazılımları Görüntü İşleme Yazılımları Çizim (Vektörel) Yazılımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ

İÇİNDEKİLER. Giriş... BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ İÇİNDEKİLER Giriş... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ 1.1. Finansal Tabloların Denetlenmesindeki Amaçlar... 2 1.1. 1. Bilgilendirme Amacı... 2 1.1.2. Koruyu

Detaylı

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8)

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8) SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 8) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Sponsorluk 2. Sponsorluğun yapısal unsurları 3. Sponsorluğun temel özellikleri 4. Sponsorluğun gelişme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ. Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul.

CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ. Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul. CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul www.ccegitim.com.tr MÜKEMMEL MÜŞTERİ HİZMETİ Hizmet Sektörüne Genel Bakış Hizmet Sektörünün Özellikleri

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 17 Temmuz 2016, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 17 Temmuz 2016, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2016PS23-6 2016PS23-6 2015 2016 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 17 Temmuz 2016, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI 1.1. DENETİM KAVRAMI... 1 1.2. DENETİM TÜRLERİ... 2 1.2.1. Faaliyet Denetimi... 2 1.2.2. Uygunluk Denetimi... 3 1.2.3. Finansal Tablo Denetimi...

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

Algılama ve Nedensellik Yükleme

Algılama ve Nedensellik Yükleme Algılama ve Nedensellik Yükleme 1 Davranışları yönlendiren gerçeğin algılanışıdır!!! Algılama:Dünyadaki nesnelerin, kavramların, olguların gerçeğinden oldukça farklı ve benzersiz bir resim sunan karmaşık

Detaylı

GalataMOON Neler Yapar?

GalataMOON Neler Yapar? GalataMOON 2011 yılında farklı bir isimle faaliyete başlayan firmamız, 2014 yılından itibaren yeni bir yapılanmaya girerek GalataMOON ismiyle, hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar televizyon, yapım

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) ve hizmetleri üreticiden tüketiciye ulaştıran kişi ve kuruluşlara ne ad verilmektedir? Yöneticiler Tasarımcılar Aracılar Müteşebbisler Tedarikçiler

Detaylı

A İŞLETME KPSS-AB-PS / 2008. 4. I. Girdi

A İŞLETME KPSS-AB-PS / 2008. 4. I. Girdi 1. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin üretim ve satışına yönelik olan temel fayda yaratıcı faaliyetler arasında yer almaz? A) Yer faydası yaratma B) Şekil faydası yaratma C) Kâr faydası yaratma

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı