ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, İşletme Yönetimi Önlisans Programı, İşletme Lisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No Ekip Çalışması ve Liderlik 20 2 Görsel İletişim Tasarımı 20 5 Halkla İlişkilerde Strateji ve Planlama 20 8 İstatistik naliz Kültürlerarası İletişim Marka Yönetimi Medya Planlaması Muhasebe Denetimi Pazarlama Yönetimi Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları Şirketler Muhasebesi Uluslararası Halkla İlişkiler GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

4 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

5 Ekip Çalışması ve Liderlik DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Ekip Çalışması ve Liderlik testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İki ya da daha fazla kişinin birlikte çalış klarında, ayrı ayrı yapacakları toplam işten daha fazla iş yapmalarına ne ad verilir? ) Kolek f iş B) Sinerjik güç C) Total başarı D) Üre ci iş E) Kontrollü güç 5. şağıdakilerden hangisi Cutlip tara ndan belirlenen halkla ilişkiler uzmanı rollerinden biri değildir? ) Karar verici B) İle şim teknisyeni C) Uzman tavsiyeci D) İle şimi kolaylaş rıcı E) Problem çözücü yöne ci 2. şağıdakilerden hangisi ekip çalışmasındaki rol problemlerinden biri değildir? ) Rol sürekliliği B) Rol gerilimi C) Rol uyuşmazlığı D) şırı rol yüklemesi E) Rolün anlam belirsizliği 6. şağıdakilerden hangisi ekip türlerinden biri değildir? ) İş ekipleri B) Kararcı ekipler C) Proje ekipleri D) Paralel ekipler E) Yöne m ekipleri 3. şağıdakilerden hangisi kurumsal yapılarda ekip çalışmasının dinamiklerinden biri değildir? ) Ka lım modeli B) İle şim C) Uyumluluk D) Sosyal çevre E) Standartlar 7. şağıdakilerden hangisi mo vasyon sürecini ele alan süreç kuramlarından biridir? ) VIG Kuramı B) Bilgi Gediği Kuramı C) İh yaç Kuramı D) Oto-Kontrol Kuramı E) Beklen Kuramı 4. şağıdakilerden hangisi çalışanların işlerine müdahale etmeyen,işten kaçınan liderlik davranışıdır? ) Otokra k B) Demokra k C) Ka lımcı D) Teokra k E) Serbes yetçi 8. I. Harekete geçirici II. Hareke devam e rici III. Hareke olumlu yöne yönel ci Yukarıda temel özellikleri verilen kavram hangisidir? ) Sinerji B) Rotasyon C) İle şim D) Mo vasyon E) Kariyer 2

6 9. şağıdakilerden hangisi terfinin çalışana sağladığı psikolojik yararlardan biri değildir? ) Güvenlik ih yacını tatmin etme B) it olma ih yacını tatmin etme C) Eğlenme ih yacını tatmin etme D) Kişisel ilerleme ih yacını tatmin etme E) Büyüme ih yacını tatmin etme 13. Bir valinin unvanını kullanarak bürokratlara iş yap rması hangi güç türüne örnek r? ) Sta k B) Enformasyon gücü C) Biçimsel güç D) Biçimsel olmayan güç E) Doğal güç 10. şağıdakilerden hangisi doğru ve etkin ekip çalışması için gerekli koşullardan biri değildir? ) Çalışma grubundaki fertler insan olarak muamele görmeli B) Çalışma ortamında sağlam bir hiyerarşi oluşturulmalı C) Takım hâlinde çalışma teşvik edilmeli D) Beşerî ilişkilerde patronluk yerine liderlik ge rilmeli E) Çalışanların kararlara iş raki anlayışı yerleşmeli 14. Bir işin yapılması veya yapılmaması konusunda üstün as na doğrudan emir verebilmesine.. yetkisi denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) karizma B) yürütme C) fonksiyon D) liyakat E) müşavir 11. şağıdakilerden hangisi Türk kültürünün ekip çalışmasını kolaylaş ran özelliklerinden biridir? ) ile bağlarının güçlü olmasından kaynaklanan birliktelik duygusu B) Uzlaşmayı,taviz ve güçsüzlük saymak C) Eleş rmek,ancak çözüm önermemek D) Belirsizliğe karşı düşük tolerans E) Profesyonelliğin kriz önleme rolü gerek rdiğini bilmemek 15. şağıdakilerden hangisi çağdaş liderlik türlerinden biri değildir? ) Etkileşimci B) Değişimci C) Vizyoner D) Teokra k E) Stratejik 12. şağıdakilerden hangisi bireysel stres kaynaklarından biridir? ) Çalışma yerinin yeterince aydınla lmaması B) dil olmayan performans değerlendirmesi C) Yöne cilerle olan ilişkilerin zayıflığı D) ynı anda birçok şeyi yapmaya çalışmak E) Her türlü gürültü faktörü 16. şağıdakilerden hangisi McGregor tara ndan ortaya konan X Kuramı nın varsayımlarından biri değildir? ) Ortalama bir insan sorumluluk yüklemeyi öğrenir. B) Ortalama bir insan işi sevmez. C) Ortalama bir insan yöne lmeyi yeğler. D) Ortalama bir insan örgütsel amaçlara kayıtsızdır. E) Ortalama bir insan güvenliği birinci planda tutar. 3

7 17. şağıdakilerden hangisi maç-yön Modeli'ne göre liderlik davranışlarından biri değildir? ) Emir verici B) Destekleyici C) Ka lımcı D) Başarı odaklı E) Teknik odaklı 19. şağıdakilerden hangisi ça şma tak klerinden biri değildir? ) Kaçınma B) Yumuşatma C) Ödüllendirme D) Ça şma dışı güçlerin tahkimi E) Tavizlerle ortak noktada buluşma 18. şağıdakilerden hangisi ça şma kaynaklarından biri değildir? ) İle şim engelleri B) Enformasyon paylaşımı C) Sınırlı kaynakların paylaşımı D) lgılama farklılığı E) maç farklılığı 20. şağıdakilerden hangisi e k davranışı etkileyen faktörlerden biri değildir? ) Kültür B) Norm C) Değer D) İnanç E) Coğrafya 4

8 Görsel İletişim Tasarımı DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Görsel İletişim Tasarımı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi birinci medya çağının özelliklerinden biri değildir? ) Merkezîdir. B) Demokra kleşme aracıdır. C) Dene me tabidir. D) İzleyiciler bir kitle oluşturur. E) Tek yönlü ile şim vardır. 5. Hayvan derilerinin işlenmesi ile elde edilen kâğıt türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Papirüs B) Hamur C) Bristol D) Parşömen E) Kra 2. Renklerin açıklık ve koyuluk arasındaki değer farklarına.. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Renk B) Çizgi C) Ton D) Doku 6. Görsel sanatlarda derinliğin, bütünlüğün, devamlılığın, renk, biçim ve çizgiler aracılığıyla elde edilmesinde izlenen yönteme ne ad verilir? ) Biçim B) Çizgi C) Uzam D) Boyut E) Perspek f E) Kontrast 3. şağıdakilerden hangisi görsel algıda duyumların bir bütün oluşturma amacıyla örgütlenmesine ilişkin temel ilkelerden biri değildir? ) Yöndeşme B) Biçim ve zemin ilişkisi C) Benzerlik D) Yakınlık E) Tamamlama 7. şağıdaki renk ve simgesel çağrışım eşleş rmelerinden hangisi yanlış r? ) Siyah- gece, ölüm B) Mavi- tutsaklık, tedirginlik C) Kırmızı- yaşam, canlılık D) Yeşil- doğa, huzur E) Pembe- neşe, mutluluk 4. şağıdakilerden hangisi ağaç baskının özellikleri arasında yer alır? ) Yüksek baskı tekniğidir. B) ynı kalıptan çok az sayıda baskı elde edilir. C) Suyun yağı itme prensibiyle çalışır. D) Rulo kâğıt kullanmaya olanak verir. E) Günümüzde yaygın olarak kullanılır. 8. şağıdakilerden hangisi tuğraların özelliklerinden biri değildir? ) mblem/logolarla aynı işlevselliğe sahip r. B) Osmanlı padişahları tuğrayı imza yerine kullanır. C) İlk kez Osman Gazi tara ndan kullanılmış r. D) rap kaligrafisinin este k ögelerini taşır. E) Osmanlı İmparatorluğu nda her padişah aynı tuğrayı kullanmış r. 5

9 9. Çini mürekkebin sulandırılması ile üre lmektedir. Bu şekilde mürekkebin siyah ve gri tonları ile çalışılmaktadır. Bu teknik ile görünümü dikkat çeken işler üre lebilmektedir. Tanımı yapılan illüstrasyon tekniği aşağıdakilerden hangisidir? ) Lavi Tekniği B) Karakalem Tekniği C) Sulu Boya Tekniği D) Çini Mürekkeple Tarama Tekniği E) Pastel Boya Tekniği 13. Fotoğrafçının görüntü yüzeyini yatay ve dikey eksende birbirine eşit üç parçaya bölerek, doğruların kesişme noktalarını ilgili merkezi sayarak konunun ve objelerin bu kesişme noktalarına yerleş rilmesi ile elde edilen kompozisyon ögesi aşağıdakilerden hangisidir? ) l n Kesim Kuralı B) Perspek f C) Denge ve Oran D) Derinlik E) Sadelik 10. Bütüne ait parçaların birbiri arasındaki uygunluğuna ne ad verilir? ) Oran B) Mekân C) Renk D) Sayfa Düzeni E) Perspek f 14. Çok sayfalı bir çalışmada sağ ve sol sayfaların tasarımlarının birbirinin aynadaki görüntüsü gibi olduğu ızgara sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Merkezî Izgara B) Yansıtan Izgara C) Modüler Izgara D) simetrik Izgara E) Simetrik Izgara 11. Vizörden görülen görüntü ile film üzerine düşen görüntünün tam olarak üst üste gelmemesinden kaynaklanan olumsuz duruma ne ad verilir? ) Op k Yanılsama B) Zamanlama Hatası C) Paralaks Hatası D) Diyafram E) Enstantane 15. şağıdakilerden hangisi beynin sol yarım küresinin özelliklerinden biridir? ) Bütün olarak algılar. B) Duyarlıdır. C) Duygusaldır. D) Düzen yanlısıdır. E) Öz güvenin merkezîdir. 12. Uzaktaki bir konuya yaklaşmadan konuyu fotoğraf makinesine yaklaş rabilen, 80 mm den 1700 mm ye kadar görüş mesafesi bulunan objek f türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Normal Objek f B) Değişken Odaklı Zoom Objek f C) Sabit Odaklı Objek f D) Dar çılı (Tele) Objek f E) Geniş çılı Objek f 16. İkna faaliyetlerinin haber değeri taşıyacak etkinlikler şeklinde tasarlanarak gerçekleş rilmesine ne ad verilir? ) Halkla İlişkiler B) Reklam C) Propaganda D) Pazarlama E) Doğrudan Pazarlama 6

10 17. şağıdakilerden hangisi sloganların reklamda üstlendikleri rollerden biri değildir? ) Özetleyicilik B) Detaylandırıcılık C) Övücülük D) Harekete geçiricilik E) çıklayıcılık 19. şağıdakilerden hangisi kurumun görsel kimlik sistemini temsil eden ögelerden biri değildir? ) Logo B) İş Kolu C) Tipografik Özellikler D) Renk E) Slogan 18. şağıdakilerden hangisi basılı reklamda fotoğra an beklenen görevlerden biri değildir? ) Hedef kitlenin dikka ni reklama çekmek B) Sözle ifadesi zor bir fikri açıklamaya yardımcı olmak C) Reklamın inandırıcılığını ar rmak D) Fikri daha hızlı ve etkili bir şekilde açıklamak E) İzleyicinin me nle ilgilenmesini engellemek 20. Kamera ve kurgunun sınırlarını zorlamak, onlarla neler yapılacağını keşfetmek olarak yorumlanabilecek film türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Deneysel / İmgesel B) Belgesel C) Eği m Filmi D) Reklam Filmi E) Klipler 7

11 Halkla İlişkilerde Strateji ve Planlama DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Halkla İlişkilerde Strateji ve Planlama testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Örgütlerin gelecekte olmasını arzuladıkları durumu anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir? ) Misyon B) maç C) Hedef D) Vizyon E) Değer 4. I. Çevresel koşulların gelişmeye izin vermediği durumlarda uygulanır. II. İşletmeler faaliyetlerini sürdürme, büyüme veya küçülmeye yönelik bir hareket yapmaz. III. Kaynakların tükenmek üzere olduğu durumlarda tercih edilir. Özellikleri verilen strateji aşağıdakilerden hangisidir? ) Harmanlama B) Destekli büyüme C) Yavaş büyüme D) Türdeşlik E) Yığışım 2. Hem yöne m kurulunun hem de işletme tepe yöne cilerinin alınan kararlara müdahalede bulunmadıkları, işletmelerin iç ve dış çevrelere karşı yöne m ve uygulama olarak belirsiz bir duruş içinde oldukları yöne şim türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kaos Yöne mi B) Hayalet Yöne m C) Ortaklık Yöne mi D) Ka lımcı Yöne m E) Girişimcilik Yöne mi 5. İşletmelerin rsat gördükleri farklı alanlarda faaliye e bulunmayı tercih etmeleri durumunda söz konusu olan ve an tröst yasalar nedeniyle uygulanmasında sıkın lar yaşanabilen strateji aşağıdakilerden hangisidir? ) Yığışım B) Tek Yönlü Birleşme C) Dikey Farklılaşma D) Müşterek Ya rım Ortaklığı E) Türdeşlik 3. Çeşitli baskı gruplarının bağlı oldukları grup veya ülke adına bulunduğu yerin siyasal yapısına uygun olarak karar alma organları ile yakın ilişkiye girip, çıkarlarına uygun yasaların çıkması, değiş rilmesi veya çıkmaması gibi konularda etkili olmak üzere yürü ükleri faaliyetlere ne denir? ) Sponsorluk B) Kriz yöne mi C) Lobicilik D) Destekçilik 6. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının araş rmalardan yararlanma amaçlarından biri değildir? ) Bütçe planlaması yapmak B) Hedef kitleleri belirlemek C) Krizleri önlemek D) Yöne me güvenilirlik sağlamak E) Rakipleri izlemek E) Mentorluk 8

12 7. İşletmede benimsenen liderlik tarzının çalışanların mo vasyonu üzerindeki etkisini ortaya koymak üzere gerçekleş rilen bir araş rmada çalışanların mo vasyon düzeyleri ne türden bir değişkendir? ) Bağımsız değişken B) Sürekli değişken C) Bağımlı değişken D) Kontrol değişkeni E) Kesikli değişken 10. Bir içerik analizi çalışmasında basılı bir fotoğra n boyutunun ölçülmesi Bernard Berelson tara ndan geliş rilen beşli analiz birimlerinden hangisinin kullanımına örnek gösterilebilir? ) lan B) Tema C) Sözcük D) Sembol E) Karakter 8... araş rma yoluyla ölçülen toplumsal gerçekliğin araş rmacıların onu anlamak için kullandığı yapılarla ne kadar eşleş ğidir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Tutarlılık B) Nesnellik C) Geçerlilik D) Sağlamlık 11. Bir halkla ilişkiler kampanyasında hedef kitle içerisinde yer alan bireylerin örgütün beklen leri doğrultusunda davranış göstermeye istekli olmalarını sağlamak halkla ilişkiler kampanyalarının amaçlarından hangisidir? ) Enformasyonel amaç B) Mo vasyonel amaç C) Bilişsel amaç D) Davranışsal amaç E) Duygusal amaç E) Güvenilirlik şağıdakilerden hangisi SWOT nalizi nde kullanılan unsurlardan biri değildir? ) Fırsatlar B) Değerler C) Güçlü yönler D) Tehditler E) Zayıf yönler 9

13 13. şağıdakilerden hangisi simetrik ilişki stratejisidir? ) Dayatma B) Uygunluk C) Rekabet D) Kaçınma E) Güvence 17. Egemen kültüre sadaka savunan örgütsel toplulukların dâhil olduğu kültür aşağıdakilerden hangisidir? ) Baskın kültür B) Güçlendirici kültür C) Dikey alt kültür D) Karşıt kültür E) Yatay alt kültür 14. Bireyin avantaj ve dezavantajlarını tartarak yeniliği kabul etme ya da reddetme kararını vermesi; mesajın hedef kitleye yayılması aşamalarından hangisi ile ilgili bir davranış r? ) Kabul etme B) Bilgilenme C) Karar verme D) Uygulama E) İkna olma 18. ; lider ve üst yöne min, çalışanların sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanabilmesine imkân sağlayacak fiziksel ve zihinsel koşulların oluşturulmasıdır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Yetkilendirme B) Güdüleme C) Destekleme D) Yerinden yöne m E) Yöne şim 15. Yeniliğe yüksek derecede şüpheyle yaklaşan ve bazen yeniliği reddetme eğiliminde olan insanlar Rogers tara ndan ortaya konan aşağıdaki hedef kitle kategorilerinden hangisine girmektedir? ) Erken Kabullenenler B) Erken Çoğunluk C) Yenilikçiler D) Geç Çoğunluk E) ğır Kimseler 19. Teknoloji üretemeyen ülkelerin teknoloji transferiyle yeni ürün ya da hizmet üretmesi ekonomik küreselleşme alanlarından hangisinin kapsamında yer alır? ) Para piyasalarında küreselleşme B) Ticare e küreselleşme C) Emek piyasalarında küreselleşme D) Bilgi ve fikir piyasalarında küreselleşme E) Üre mde küreselleşme 16. Liderin; astlarının değer, inanç ve ih yaçlarını değiş rmesi temeline dayanan liderlik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? ) Geleneksel liderlik B) Karizma k liderlik C) Otoriter liderlik D) Dönüşümcü liderlik E) Değişimci liderlik 20. şağıdakilerden hangisi küresel stratejinin sakıncalarından biridir? ) Genişle lmiş müşteri önceliğinin sağlanması B) Ürün kalitesinde iyileşmenin sağlanması C) Üre m maliyetlerinin düşmesi D) Rekabe e avantaj elde edilmesi E) Ürünlerde standardizasyonun sağlanması 10

14 İstatistik naliz DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İstatistik naliz testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bir araş rmada ana kütle ile ilgili bilgi toplanmak istendiğinde tüm birimlerin teker teker incelenmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir? ) İsta s k B) Çerçeve C) Örnekleme D) Tam sayım E) Tümevarım 4. Bir şirke e çalışan 200 kadından 160 ı ve 100 erkekten 60 ı evlidir. Bu şirke e çalışan kadın ve erkeklerin evlilik oranları arasındaki farkın güven sınırları %99 güvenle araş rılmak isteniyor. Buna göre verilen güven seviyesinde ana kütle oranları arasındaki fark için üst güven sınırı kaç r? ) 0,3460 B) 0,5840 C) 0,9650 D) 0,8880 E) 0, raş rma yapılacak ana kütlenin heterojen bir yapıya sahip olması durumunda örnekleme hatasının olabildiğince küçültülmesine imkân sağlayan örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Basit Tesadüfi Örnekleme B) Tabakalı Örnekleme C) Çok Kademeli Örnekleme D) Kümelere Göre Örnekleme 5. Gerçekte yanlış olan bir sı r hipotezinin kabul edilmesi riskine ne ad verilir? ) Standart hata B) Ortalama hata C) Standart sapma D) Birinci p hata E) İkinci p hata E) Çok şamalı Örnekleme 3. Bir mağazada 100 TL den fazla alışveriş yapan müşterilerin % 60 ının kredi kar kullandığı gözlenmiş r. 100 TL den fazla alışveriş yapan 100 müşteri için oranların örnek dağılımının standart hatası kaç r? ) B) C) D) E) Bir firmanın ihraç e ği elmaların ortalama 10 tondan fazla olduğu iddia edilmektedir. na kütle ortalamasına ilişkin karar verebilmek için kurulması gereken sı r hipotezi aşağıdakilerden hangisidir? ) H 0: µ<10 B) H 0: µ=10 C) H 0: µ 10 D) H 0: µ 10 E) H 0: µ>10 11

15 7. İki meyve suyu markasından X marka meyve suyunun Y marka meyve suyuna göre daha uzun ömürlü olduğu iddia edilmektedir. Bu iddiayı test etmek için X marka meyve suyundan seçilen 80 mamüllük bir şans örneğinde ortalama dayanma süresi 25 gün ve standart sapma 4; Y marka meyve suyundan seçilen 120 mamüllük bir şans örneğinde ise ortalama dayanma süresi 32 gün ve standart sapma 6 olarak tespit edilmiş r. Bu bilgilere göre test ista s ğinin hesaplanmasına esas olacak ortak varyans değeri aşağıdakilerden hangisidir? ) 18 B) 28 C) 35 D) İsta s k dersini alan öğrencilerin not ortalamasının 70 olduğu iddia edilmektedir. Tesadüfi olarak seçilen 15 öğrencinin not ortalaması 75 ve standart sapma 5 olarak bulunmuştur. %5 önem seviyesinde dersi alan öğrencilerin not ortalamasının 70 ten fazla olduğu test edilecek r. Yapılacak Student t tes ne ilişkin test ista s ği aşağıdakilerden hangisidir? ) 5,24 B) 6,98 C) 7,85 D) 3,74 E) 8,16 E) İsta s k dersini aynı öğre m üyesinden alan ik sat ve ekonometri bölümleri öğrencilerinin başarı oranlarının birbirinden farklı olduğu iddia edilmektedir. Bu iddiayı test etmek için ik sat bölümü öğrencilerinden seçilen 100 kişilik bir şans örneğinde 60 kişinin ve ekonometri bölümü öğrencilerinden seçilen 160 kişilik bir şans örneğinde ise 80 kişinin ista s k dersinden başarılı olduğu tespit edilmiş r. Buna göre yapılacak teste ait test ista s ği aşağıdakilerden hangisidir? ) 1,589 B) 2,247 C) 3, Bir fakültedeki öğrencilerin kaldıkları yerlerin başarı durumları üzerinde etkili olduğu iddia edilmektedir. Öğrencilerin kaldıkları yer ile başarı durumları arasında bir ilişki olup olmadığını ki-kare tes ile test ederken kurulacak sı r hipotezi aşağıdakilerden hangisidir? ) Öğrencilerin başarı durumu, kaldıkları yerden bağımsız değildir. B) Öğrencilerin başarı durumu, kaldıkları yerden bağımsızdır. C) Öğrencilerin başarı durumu, kaldıkları yer ile ilişkilidir. D) Başarı durumu bağımsız bir değişkendir. E) Başarı durumu birçok değişkenle ilişkilidir. D) 5,437 E) 6, Hacmi 30 dan küçük örneklere küçük örnek denir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? ) Küçük örneklerden elde edilen ista s kler, büyük örneklerden elde edilen ista s klere göre daha zayı ır. B) Küçük örneklerin ista s klerinin dağılımı Student t dağılımına uygunluk göstermez. C) Küçük örnek ista s klerinin gösterdiği dağılım, normal eğri gibi simetrik bir özellik arz eder. D) Küçük örneklerden elde edilen oranlar yanıl cı sonuçlar verdiği için, ana kütle oranına ilişkin kararlar alınmaz. E) Küçük örnekler için Z cetveli yerine, t cetvelleri kullanılır. 12. Bir kanun taslağı hakkındaki görüşlerin kişilerin siyasi tercihleri üzerinde etkili olduğu iddia edilmektedir. Bu iddiayı test etmek üzere tesadüfi olarak seçilen 750 milletvekilinin görüşleri alınmış ve elde edilen verilere ki- kare tes yapılmış r. Test sonucunda ki-kare test ista s ği (X h2 ) 3,16 olarak bulunmuştur. Buna göre hesaplanacak kontenjans (uygunluk) katsayısı aşağıdakilerden hangisidir? ) 0,02 B) 0,74 C) 0,11 D) 0,06 E) 0,25 12

16 13. Korelasyon katsayısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Korelasyon katsayısı, Regresyon Modeli ile bulunan tahminî Y değerlerinin gerçek değerlere uygunluğunu ölçmede kullanılır. B) Korelasyon katsayısının 0 olması, değişkenler arasında herhangi bir ilişki olduğunu gösterir. C) Korelasyon katsayısı, -1 ile 1 arasında değişir. D) Korelasyon katsayısının -1 çıkması, iki değişken arasında ters yönlü tam bir ilişkinin olduğunu ifade eder. 16. şağıdakilerden hangisi Mann-Whitney U tes nin özeliklerinden biri değildir? ) İki örnek, birbirinden bağımsız olmalıdır. B) Üzerinde durulan değişken, sürekli bir değişken olmalıdır. C) Veriler en az sıralama ölçeği ile ölçülmüş olmalıdır. D) Veriler en az aralık ölçeği ile ölçülmüş olmalıdır. E) İki ana kütleye ilişkin parametrik olmayan ista s k tekniklerinden biridir. E) Korelasyon katsayının 1 çıkması, iki değişken arasında doğru yönlü tam bir ilişkinin olduğunu ifade eder. 14. şağıdakilerden hangisi zaman serisinin bileşenlerinden biri olan trendin özelliklerinden biri değildir? 17. ) Trend; doğrusal olabileceği gibi, eğrisel de olabilir. B) Bağlı olduğu bileşenlere göre trend değişebilir. C) Trendin yönü ve şidde sürekli aynı kalır. D) Değişim göstermeyen zaman serilerinin trendi yoktur. E) Trend, bir zaman serisinin temel eğilimini ifade eder. 15. şağıdakilerden hangisi tek örnek işaret tes nin özeliklerinden biri değildir? 18. ) nalizi yapılacak örnek, bilinmeyen bir M medyanlı ana kütleden tesadüfi olarak seçilmiş olmalıdır. B) Örnekteki veriler bağımsız ölçümleri ih va etmelidir. C) Veriler en az sıralama ölçeği ile ölçülmüş olmalıdır. D) naliz edilecek değişken sürekli bir değişken olmalıdır. E) Veriler en az aralık ölçeği ile ölçülmüş olmalıdır. 13

17

18 Kültürlerarası İletişim DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Kültürlerarası İletişim testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. ntropologlara göre, aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir? ) Kapsayıcıdır. B) Hem genel hem de özeldir. C) Simgeseldir. D) Öğrenilir. E) Karmaşık r. 5. şağıkilerden hangisi Dönmezer in belirlediği toplumsal normların sınıflandırması içerisinde yer almaz? ) Uluslararası normlar B) hlak kuralları C) Örf ve âdetler D) Moda kuralları E) Hukuk normları 2. Frankfurt Okulu üyelerinin kurum ve pra kleri, kültürü, reklamı, kitle ile şimini ve yeni toplumsal dene m biçimlerini kapitalist toplumun yeni biçimlerine rıza sağlamak amacıyla kullanılan kapitalist modernitenin özsel bir parçası olarak tanımladıkları kavrama ne ad verilir? ) Kamusal alan B) Kültür endüstrisi C) Çokkültürlülük D) Kültürler arasılık E) Kültürel farklılaşma 6. Bireylerin kültürler arası farklıları yorumlarken genellikle olumsuz değerlendirmelerde bulundukları, kendi kültürünü üstün görme ve bunun dışındakileri aşağılama eğiliminde oldukları etnomerkezci aşama aşağıdakilerden hangisidir? ) Kabul B) Reddetme C) Savunma D) zalma E) daptasyon 3. şağıdakilerden hangisi toplumların/kültürlerin birbirleriyle etkileşimlerinde dikkate alınan unsurlardan biri değildir? ) Kültürel değerler B) Mimari yapılarda benimsenen ilkeler C) Yaşam standartları D) Toplum tara ndan rahatsız edici olarak nitelendirilen hareketler E) nla m tarzı 7. Bireyin gruba bağlılığının esas olduğu, bu nedenle de bireysel özelliklerin ikinci planda tutularak grup değerleri ve ''biz'' duygusunun öne çıkar ldığı kültüre ne ad verilir? ) Ortaklaşa davranışçı kültür B) Bireyci kültür C) Popüler kültür D) Yüksek kültür E) Kitle kültürü 4. Farklı kültürlere mensup insanlar arasındaki etkileşim ve anlam aktarımlar; yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların göze lmesi gibi konuları inceleyen disiplinler arası bilim dalına ne ad verilir? ) Kültürel antropoloji B) Dil bilimsel rela vite C) Kültürler arası ile şim D) Kitlesel ile şim E) Karşıt-kültürel ile şim 8. şağıdakilerden hangisi insan ilişkileri esnasında ilişkinin türünü ve içeriğini anlatan, ile şimi belirleyen ve ile şimde mesaj etkisine sahip kişiler arası fiziksel mesafelerden biri değildir? ) Kişisel alan B) Sosyal alan C) Kamusal alan D) Duygusal alan E) Özel alan 15

19 9. Edward T. Hall tara ndan 1959 da yayımlanan, "kültürler arası ile şim" teriminin ilk kez kullanıldığı ve alanın ilk çalış ması olarak kabul edilen kitap aşağıdakilerden hangisidir? ) The Hidden Dimension B) The Fourth Dimension In rchitecture C) Beyond Culture D) The Silent Language E) The Dance of Life 12. Bireyin ile şime geçerken karşısındakine kendisini gerek sözleriyle gerek hareket ve tavırlarıyla sergilediği model olarak tanımlanan ve Habermas tara ndan kategorize edilen eylem modeli hangisidir? ) Dramaturijik B) Teleolojik C) Norma f D) Stratejik E) Ka lımcı 10. şağıdakilerden hangisi Hall ün Enformasyon Sisitemleri Kuramı nı açıklarken ortaya koyduğu mesaj sistemlerinden biridir? ) Kamusal yaşam B) Uyku C) Dinlenme D) Oyalanma E) Mekân kullanımı unsurunun hâkim olduğu örgütlerde bireyler veya yöne ciler başarı ya da başarısızlığın sonuçlarını kendilerinde ararlar; unsurunun hâkim olduğu toplumlarda ise sonuçları kendilerinin dışında bir güçte ararlar. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri ge rilmelidir? ) Dişil-eril B) Bireycilik-ortaklık C) İç dene m-dış dene m D) Yüksek güç mesafesi-düşük güç mesafesi E) Ortaklık-iç dene m 11. Eril ve dişil toplumlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Eril toplumlarda mutluluk, maddi refahın bir uzan sı olarak ele alınır. B) Dişil toplumlarda başarı çok önemli bir kişisel ve toplumsal göstergedir. C) Dişil toplumlarda ebeveynler, çocuklarının erkeklik ve kadınlık kimliklerini belirgin bir şekilde vurgular. D) Eril toplumlarda kadın ve erkek, genel olarak eşit statüye sahip r. E) Dişil toplumlarda çocukluktan i baren toplumsal rol ayrımları keskin bir şekilde belirlenir. 14. şağıdakilerden hangisi uluslararası göç hareketlerinin sonuçlarından biri olamaz? ) Göç kabul eden ülkelerde toplumsal, ekonomik ve kültürel dönüşümlerinin ortaya çıkması B) Dünya nüfusunun çok hızlı bir şekilde artması C) Göç kabul eden ülkelerin iç poli kalarını, ikili ve bölgesel iliş kilerini, ulusal güvenlik poli kalarını etkilemesi D) Göç kabul eden ülke ile göç veren ülke arasında diploma k ilişkilerin gelişmesi E) Yerli halkın göçmenler tara ndan yürütülen işlerde çalışmak istememesi 16

20 15. şağıdaki teorilerden hangisinde göç, daha yüksek ücret sunan yerlere giderek yaşam standardını yükseltmek isteyen rasyonel düşünen bireylerin aldıkları kararların sonucunda ortaya çıkan bir unsur olarak tanımlanmaktadır? ) Neoklasik İk sat Göç Teorisi B) Profesyonel Göçmenlik Teorisi C) Göç ğları Teorisi D) Yeni Ekonomik Göç Teorisi E) Emek Piyasası Teorisi 18. şağıdakilerden hangisi insanların bilinen tüm zaman dilimleri içinde yaşadığı, birik rdiği, geliş rerek, yeni sentezlerle zenginleş rerek ve sürekliliğini sağlayarak kendinden sonrakilere aktardığı veriler dizisi olarak tanımlanmaktadır? ) Kültürel miras B) Sosyolojik kalın C) Hukuk değeri D) Ekonomik miras E) rkeolojik kazı 16. şağıdakilerden hangisi Göç ğları Teorisi nin temel dayanak noktalarından biri değildir? ) İlişkiler ağı, göç hareketlerini özendirici nitelik taşımaktadır. B) Koparılmayan ilişkiler sayesinde göç sürecinde katlanılması gereken masraflar ve geleceğe yönelik kaygılar azalmaktadır. C) ilişkilerden kaynaklanan bilgilenme süreci göç edenleri gidilen bölgelerin sosyo-ekonomik koşullarına hazırlamaktadır. D) Göç hareketlerinin yasal yollardan ve kalıcı olarak yürütü lmesini sağlamak üzere sıkça aile birleşmeleri yoluna baş vurulmaktadır. 19. şağıdakilerden hangisi müzelerin işlevlerinden biri değildir? ) Toplumu eğitmek B) Ekonomik hareketliliği sağlamak C) Turistlik alanlarda is hdam olanağını ar rmak D) Turistlerin ilgi odağı olmak E) Kültürel mirasa sahip çıkmak E) Yerli işçi ile göçmen işçiler arasında ça şma kültürü oluşturarak ülkeler arasında toplumsal barışı sağlar. 17. şağıdakilerden hangisi kültürel mirasın sorunlarından biri değildir? ) Hava kirliliği ve aşırı yağışlar B) Define avcılığı C) İnsanların eski yapıları yıkıp bunların yerine modernlerini yapmaları D) Planlı kentsel dönüşüm projeleri E) Turistlik hizmetlerin sadece turistlere göre biçimlendirilmesi 20. şağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecini oluşturan ve hızlandıran etmenlerden biri değildir? ) Ulaşım ve ile şim alanındaki baş döndürücü gelişmeler B) 18. yüzyıldan i baren uluslararası ya rım ve care n büyü k önem kazanması C) Sömürgeciliğin sanayileşmiş ülkeler lehine gerçekleşmesi D) Ba vrupa ülkeleri arasındaki ça şmaların artması E) Komünizmin çökmesi 17

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR 2013PÖ12-1 2013PÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA 2012ORT12-1 2012ORT12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ORTK 1-1 FİNL SINVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. 1.

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

APEE. INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý

APEE. INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to create new work places at time of

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDSLİĞİ BÖLÜMÜ MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA İLKNUR ERGÜN DANIŞMAN: YAR. DOÇ. GÜNGÖR DURUR DENİZLİ 2011

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK GİRİŞ Bir mala veya hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı), sözlü yada görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere reklam yapmak denir. İleti yada mesaj da reklam diye adlandırılır.

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 109 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 YÖNETİM VE ORGNİZSYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ Hazırlayan TUĞBA AK 064201011001 İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BESTE BURCU VURAL TEZ DANIŞMANI DOÇ.

Detaylı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı 2012 GİRİŞ BÖLÜM I : İhracat firma için önemli, stratejik

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PÖS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ- EKONOMETRİ-İSTATİSTİK-KAMU YÖNETİMİ- ULUSLARARASI

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM İçerik Yönetim Örgüt ve Örgüt Kültürü Stratejik Yönetim Yöneticilik Kütüphaneler ve Yönetim Halk Kütüphaneleri ve Yönetim (Bütçe, Derme, Bina, Personel, Kullanıcı, Eğitim)

Detaylı

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1]

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1] Özet Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin, amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalarının

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı