AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not"

Transkript

1 SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e görevinde baþarýlar dileyen Yýldýrým, SMMMO olarak her zaman Þoförler Odasý ile istiþare halinde olacaklarýný ifade etti. 2 DE CHP'den 17 Aralýk protestosu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve partililer Aralýk operasyonu þüphelileri hakkýnda takipsizlik kararý verilmesini protesto etmek amacýyla Adliye Sarayý giriþine siyah çelenk býraktý Aralýk yolsuzluk ve rüþvet soruþturmasý kapsamýnda iþadamý Rýza Zarrab ve eski bakanlar Muammer Güler'in oðlu Barýþ Güler ve Zafer Çaðlayan'ýn oðlu Kaan Çaðlayan'ýn da aralarýnda bulunduðu þüpheliler hakkýnda takipsizlik kararý verilmesi CHP Ýl Teþkilatý tarafýndan protesto edildi. 4 DE 21 EKÝM 2014 SALI 40 KURUÞ AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not AÞTÝ yönetimi yeni terminalde incelemelerde bulundu. Ankara Büyükþehir Belediyesi AÞTÝ Genel Müdür Yardýmcýsý Kemal Kaygusuz, AÞTÝ Teknik Ýþler Müdürü Ahmet Ay, AÞTÝ Güvenlik Müdürü Mehmet Altýnsoy, AÞTÝ Ticaret Müdürü Cemalettin Tanrýkul ve Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü'nde görevli personel ile birlikte yeni terminalde incelemelerde bulundu. Þehirlerarasý ulaþým hizmetlerinin kalitesini artýrmak amacýyla Türkiye genelinde terminal ziyaretlerini sürdüren AÞTÝ yönetimi Çorum Belediyesi Ulaþým Personeliyle fikir alýþveriþinde bulundu. 3 DE Çanakkale Þehitleri Müzesi hafta sonuna kadar Çorum'da Çorum Belediyesi, Çanakkale Gaziler Vakfý oluþturulan 1915 Çanakkale Þehitlik Gezisi Savaþ Müzesi'ni Çorum'a getirdi. Kýbrýs Gazilerini Kýbrýs'a geziye götüren, yüzlerce öðrenci ve kadýna da destanýn yazýldýðý Çanakkale'yi gezdiren Çorum Belediyesi, Saat Kulesi yanýnda gezici savaþ müzesine de yer tahsisinde bulundu. Çorum halkýnýn yoðun ilgi gösterdiði Gezici Savaþ Müzesi'nde Çanakkale Destanýyla ilgili bilgi ve fotoðraflar yer alýyor. Ziyaret edenlerin hayli... 7 DE Mimar Sinan KKSM'de Tüp Bebek eðitimi Ýyotlu tuz tavsiyesi Ýskilip Yürüyüþ Yollarýna ilgi artýyor Ýskilip Gastronomi Yollarý Ýskilip rotalarý Treking ve Hiking severlerin dikkatini çekiyor. Hafta sonu Ankara Nirvana Doða Sporlarý grubu tarafýndan 40 kiþilik ekiple yürüyüþ gerçekleþtirildi. 5 DE Çorum Belediyesi Mimar Sinan Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde tüp bebek ile kursiyerlere bilgi verildi.medicana International Samsun Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Baþkaný Doç.Dr. Ali Ender Telli, "Tüp bebek nedir, aþamalarý nelerdir ve nasýl yapýlýr?" 4 DE Rektör Alkan, "Yükseköðretim Akademik Arþiv Projesi Tanýtým Toplantýsý"na katýldý 2 DE Çorumlular kahvaltýda buluþtu Ýstanbul Çorumlular Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen kahvaltý ve eðlence programý yoðun ilgi gördü. Ýstanbul'da faaliyet gösteren Çorumlular Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan Arnavutköy'de bulunan dernek bahçesinde kahvaltý ve eðlence programý düzenlendi. Programa Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Arnavutköy Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kemal Aygenli, Süleyman... 5 de Ýsmail Yücel Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, "21 Ekim Küresel Ýyot Eksikliði Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada, Türkiye'de yaygýn olarak görülen iyot yetersizliðine baðlý hastalýklarýnýn önlenmesi için tek yolun iyotlu tuz kullanýlmasý olduðunu belirtti.ýyotun, insan ve hayvanlarda normal büyüme ve geliþme ile beyin ve vücut iþlevleri için mutlak gerekli bir element olduðunu kaydeden Ýsmail Yücel, "Ýyot, Ýnsan vücudunda beyin ve sinir sisteminin normal... 6 DA Rektör Alkan'dan, Uslu'ya ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, Hac ibadeti nedeniyle... Ýkinci Derecedenü Ýþsizlik Yanýðý tiyatroseverlerle buluþacak Çorum Valiliði Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban kesim yerlerini belirledi. Komisyondan konu hakkýnda... 5 de 2 DE 4 de Mahir ODABAÞI TERCÝH KAVÞAÐI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný

2 YILDIZ HABER 2 Rektör Alkan, "Yükseköðretim Akademik Arþiv Projesi Tanýtým Toplantýsý"na katýldý Ýmsâk : 05:24 Güneþ : 06:50 Öðle : 12:32 Ýkindi : 15:30 Akþam : 18:01 Yatsý : 19:20 YILDIZ AJANDA Deniz suyunun Haliç'e akýtýlmasý (2012) - Bað Bozumu zamaný ve fýrtýnasý Sadakanýn en faziletlisi, ihtiyaçtan fazla olanýný vermektir. Veren el alan elden hayýrlýdýr. Hadîs-i þerîf BAYAN ELEMAN ARANIYOR Can Dostu Spor Merkezi ne Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu tam zamanlý çalýþacak bayan eleman aranýyor Adres:Bahçelievler mah. Þenyurt Cad. No:25 Telefon: ELEMAN ARANIYOR Demir doðrama, paslanmaz korkuluk ve alüminyum korkuluk iþinden anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr. Müracaat: Þahin Paslanmaz Tel: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: EKÝM 2014 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ahmet Davutoðlu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Ýkinci Dereceden Ýþsizlik Yanýðý" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak. Ali Cüneyd Kýlcýoðlu'nun yazdýðý ve Elif Erdal'ýn yönettiði 2 perdelik oyun 24 Ekim Cuma günü saat 20.00'da 25 Ekim Cumartesi günü ise saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda tiyatroseverlerle buluþacak. Oyunun konusu þöyle: Bir Cumhurbaþkaný, Baþbakan'ýn kafasýna anayasa fýrlatýrsa, tesadüf bu ya, siz de o gün askerden dönmüþ bir üniversite mezunu olarak iþ aramaya baþlasanýz nasýl bir sürecin içinde bulurdunuz kendinizi? Güzide memleketimizin insan kaynaklarý uzmanlarýnýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu YÖK tarafýndan düzenlenen "Yükseköðretim Akademik Arþiv Projesi Tanýtým Toplantýsý"nda rektörler ile bir araya geldi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn da katýldýðý toplantýda Baþbakan Davutoðlu, Baþbakan olduktan sonra en keyif aldýðý ve istifade ettiði toplantýlardan birinin Ondokuz Mayýs Üniversitesi'nde akademik yýl açýlýþý olduðunu, daha önce de Avrupa rektörleriyle bir araya geldiðinde evrensel üniversitelerin gelecek perspektifleri üzerinde kanaatlerini paylaþtýðýný söyledi. Üniversitelerin, bilginin kaynaðý, meþruiyeti, sosyalleþmesi, sistematiði ve analitik çerçeveye oturtulmasý anlamýnda insanlýk tarihinin en temel müesseselerinden biri olduðunu belirten Baþbakan Davutoðlu, küreselleþmeyle birlikte yeni bir bilgi sistematiði, bilgi araçlarý, yeni bilgi meþruiyet kanallarý oluþurken bütün insanlýk birikiminin gözden geçirilmesi ve üniversitelerin bu birikimin neresinde yer aldýðýnýn doðru tanýmlanmasý gerektiðini vurguladý. Haber Servisi TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. R.Metin Alkan Ýkinci Dereceden Ýþsizlik Yanýðý tiyatroseverlerle buluþacak "modern metotlarla" hazýrladýðý baþvurueleme-cevap bekleme badirelerini aþmaya çalýþmak bir yandan, eþe dosta, aileye karþý iþsiz konumunda olmak öte yandan, kendi baþvuru kriterlerinizi tabana vurdurmak ters kroþeden gelirken nasýl olur da saðlýklý, ilkeli, tuttuðunu koparan bir vatan evladý olarak kalýrsýnýz? Ya da kalabilir misiniz? Durum bu kadar tuhafken doðal olarak yaþananlar da absürd olacaktýr. Hem keyifli, hem de canýnýzý yakacak bir kara komedi.oyunun biletleri Devlet Tiyatrosu giþesinden ve tiyatrosu/çorum adresinden satýþa sunuldu. Haber Servisi SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti. Ziyarette Þahin'e görevinde baþarýlar dileyen Yýldýrým, SMMMO olarak her zaman Þoförler Odasý ile istiþare halinde olacaklarýný ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Oda Baþkaný Tahsin Þahin ise, muhasebecilik mesleði mensuplarýnýn özellikle vergi yükümlüleri ile devlet arasýnda saðlam bir köprü görevini üstlendiðine, kamuya bilgi ve belge üreterek, ülke ekonomisinin temel taþlarýný oluþturduklarýna dikkat çekti.haber Servisi Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Günün Þiiri Ama gitme ama gitme gözlerimde kan gezer yasadýþý bir soðuk iþler iliklerime gözyaþlarýný geçirip sýrtýna küflü bir sapak mý býrakacaksýn sabýkama biraz duman hýçkýrýðý sigaranda biraz gece kýrýðý bende þiir yorgunu damarlarýma ilk aþktan sola dön ama gitme þiir kanamalý bir aþkýn "sonu yok"undan geçerken ýþýðýn sesini bul aynandaki kýrýk yüzümü topla gözümde seðiren acý bir denizde yüzdür olimpos'un sýcaðýný ama gitme uçurumlar seri cinayetleri tökezletirken sesini sakladým cebime yaðmur iþgalli bir gecede ýskaladým kapýna dayanmalarýmý daha binmeden otobüslere duraklar mý tuttu da kustun sesini üstüme bak sana dil sürçmeli peltek þiirler yazdým satýrlarýndan kan sýzar satýrla doðranmýþ bir aþkýn cinayetinde bir insan iki kýyýya ayný anda gözlerinden düþebilir itme ama gitme daha saat "hoþça kal"ý göstermedi bitme! Kahraman TAZEOÐLU (Beni Susarken Bölme kitabýndan) HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2740 2,2748 EUR 2,9132 2,9148 STERLiN 3,6412 3,6429 JPY YENi 2,1466 2,1477 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER UÐUR ECZANESÝ TEL: AÐIZ VE DÝÞ HASTALIKLARI HASTANESÝ KARÞISI DÝKEN ECZANESÝ TEL: NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 "Ýsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde oynadýðý oyunlar yoðunlaþtý" Çorum Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arasý Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, Ýsrail yönetiminin Mescid-i Aksa üzerinde oynadýðý oyunlarýn son dönemde iyice yoðunlaþtýðýný belirtti. Ýþgal ve sindirme politikalarýnýn Yahudi fanatik gruplar eliyle bizzat devlet politikasý olarak yürütüldüðünü kaydeden Milletvekili Yýldýrým, "Ýsrail El Halil Camii'nde yaptýðý gibi sürece yayýlan parçalama politikasýný bugünlerde Mescid-i Aksa üzerinde de yürütmektedir. Mescid-i Aksa'ya yönelik güvenlik birimlerinin korumasý altýnda Yahudi fanatik gruplarýn iþgali, Müslümanlar'ýn Mescid-i Aksa ve çevresine yaklaþmalarýnýn engellenmesi tehlikeli bir sürecin adýmlarýdýr. Filistin'in tamamýnda olduðu gibi özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinde yürütülen Yahudileþtirme politikalarý Ýsrail'in uluslararasý hukuku çiðnemesi anlamý taþýmaktadýr ki, bu hiçbir þekilde kabul edilemez. Bu noktada Filistin Devlet Baþkaný Mahmut Abbas'ýn "tüm Müslümanlarý Mescid-i Aksa'ya sahip çýkma" çaðrýsý önemli ve dikkate alýnmasý gereken bir çaðrýdýr. Mescid-i Murat Yýldýrým Aksa Müslümanlar'ýn haremedir ve haremimizin izzeti ve onuru sonuna kadar korunmalýdýr. Biz Yahudiler'in inançlarýna nasýl saygý gösteriyorsak, onlarda bizlerin inançlarýna ve ibadethanelerine ayný saygýyý göstermek zorundadýrlar" dedi. Öte yandan Ýsrail yönetiminin fanatik Yahudiler'in faaliyetlerine göz yummasýnýn son yansýmasýnýn Ýnas Þevket Dar Halil isimli beþ yaþýndaki çocuðun ölümü ile sonuçlandýðýný ifade eden Yýldýrým, "Anaokulu öðrencisi Filistinli Ýnas okul dönüþünde yanýndaki arkadaþý ile birlikte fanatik Yahudi yerleþimcilerin araçlarý ile ezilerek þehit edilmiþtir. Arkadaþý Tulin Ömer Usfur ise yaralý olarak hastanede bulunmaktadýr. Küçük Ýnas'a Allah'tan rahmet ve ailesine sabýr temennilerimizle, küçük Tulin'e acil þifalar diliyoruz. Ýsrail'i terör üreten yönetim politikalarý dolayýsýyla þiddetle kýnýyoruz. Ýsrail yönetiminin kumsalda oynayan çocuklarý katlederek açtýðý yoldan giden fanatik yerleþimciler katliamlarýný sürdürmektedir. Bir gencin benzin içilerek ateþe verilmesinin acýlarý taze iken böyle bir olayýn yaþanmasýnýn tek sorumlusu terör devleti Ýsrail'in katilliði özendiren politikalarýdýr. Bilinçli bir politikanýn ürünü olan katliam, sindirme, yeni yerleþim yerleri açma, Kudüs'ü yahudileþtirme ve iþgal politikalarý hiçbir þekilde kabul edilemez ve edilmeyecektir. Kudüs Müslümanlar'ýn kutsalý ve Filistin devletinin ebedi baþkentidir. Uluslararasý toplum bu yaþananlara gözlerini, kulaklarýný kapatsa da bizler yapýlan zulmü her zeminde haykýrmaya devam edeceðiz. Ýsrail uyguladýðý politikalar ile sadece Filistin halkýna deðil, Yahudi halkýna da zarar vermektedir. Ýsrail Cumhurbaþkaný Rivlin, "Ýsrail toplumunun hasta olduðu"na dair bir tespitte bulunmuþtur. Bu doðru bir yaklaþýmdýr. Ýsrail toplumunu saran bu hastalýklý ruh halinin ana müsebbibi siyonist ideolojidir. Doðru bir yaklaþýmla, "Ýsrail toplumunun tedaviye ihtiyacý" olduðunu ifade eden Rivlin, Cumhurbaþkaný olarak devlet politikalarýný sorgulamalý ve Ýsrail'in faþist yaklaþýmlarýndan ve terör üreten politikalarýndan biran önce vazgeçmesini saðlamalýdýr. Siyonist ideolojinin ürettiði Müslüman ve Hristiyanlar'ý yok sayma, Yahudiler'i üstün görme benzeri hastalýklý ideolojiler Ýsrail toplumunda fanatizmi artýrmaktadýr. Ýsrail Cumhurbaþkaný Rivlin "insanlýðýmýzý mý unuttuk" sözünde samimi ise biran önce çocuklara karþý ölüm kusan Yahudi yerleþimcilerin yargýlanmasýný saðlamalý ve iþgal politikalarýndan vazgeçerek baðýmsýz Filistin Devleti'ni ve 1967 öncesi sýnýrlarý tanýmalýdýr. Aksi takdirde Ýsrail toplumu devletin ürettiði terör nedeniyle insanlýktan çýkmaya devam edecek ve insanlýk ailesinden soyutlanacaktýr. Bu kaçýnýlmaz sondur. Bunu istemiyorlarsa biran önce kendilerine çeki düzen vermek zorundadýrlar. Ýsrail uluslararasý toplumun uyarýlarýný dikkate alarak Mescid-i Aksa ve Kudüs üzerindeki politikalarýndan vazgeçmelidir. Çocuk katillerini cezalandýrýlmalý ve bu tip hadiselerin bir daha yaþanmamasý için gerekli tedbirleri almalý, iþgal politikalarýndan vazgeçmelidir. Uluslararasý toplum þunu görmelidir ki, dünyada terörizmin yaygýnlaþmasýnýn birinci sebebi Ýsrail'in bu politikalarýdýr. Ýsrail bu politikalarýný sürdürdükçe uluslararasý teröre karþý yürütülen mücadelenin baþarýya ulaþmasý da mümkün deðildir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not Cemil Yaman AssisTT yönetimine yeni isimler Nimet Güventepe Türk Telekom Grup Þirketi ve çaðrý merkezi sektörünün liderlerinden AssisTT yönetim kadrosunu hem dýþarýdan katýlýmlarla hem de kendi içinden atamalarla güçlendiriyor. Türkiye genelinde 19 þehirde 21 çaðrý merkezine sahip contactcenter þirketi AssisTT yönetim kadrosuna kattýðý yeni isimlerle gücüne güç katýyor. Türkiye'nin 21 farklý noktasýnda müþterilerine hizmet veren AssisTT'in genç ve dinamik 10 bin kiþilik çalýþan kadrosuna uygun yeni yöneticiler görevine baþladý. AssisTT yönetiminde yapýlan atamalar ile Finans Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine bu görevi vekaleten yürüten Cemil Yaman atandý. 2 Ekim 2014 tarihinde Finans Genel Müdür Yardýmcýlýðý'na getirilen Cemil Yaman Þubat 2013'te AssisTT bünyesine Strateji Planlama Direktörü olarak katýlmýþtý. Türk Telekom'a Gelir Yönetimi Direktörlüðü'ne baðlý müdür olarak Þubat 2010'da katýlan Cemil Yaman öncesinde AKSA Akrilik Kimya Sanayi'de Bütçe ve Finans Müdürü olarak görev alýyordu. Satýþ Pazarlama ve Müþteri Yönetimi Genel Müdür Yardýmcýlýðý oluþturuldu ve bu göreve Satýþ Pazarlama ve Müþteri Yönetimi Direktörü Nimet Güventepe atandý.ocak 2014'te AssisTT bünyesine Satýþ Pazarlama ve Müþteri Yönetimi Direktörü olarak katýlan Nimet Güventepe, yýllarý arasýnda AVEA satýþ grubunda Bölge Müdürü, Satýþ Destek Müdürü ve Kurumsal Sinerji Projeleri Yöneticisi olarak görev aldý. Strateji Planlama Direktörlüðü görevine Strateji Planlama Müdürü Ýbrahim Çimen atanýrken, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Direktörlüðü'ne ise Tuba Kara getirildi. Operasyon yönetiminde de AssisTT kadrosuna yeni isimler katýldý. Ebru Demir THY&Avea'dan sorumlu Operasyon Direktörü (THY & Avea), Esra Buluþan da TTNET'ten sorumlu Operasyon Direktörü olarak göreve baþladý. Haber Servisi AÞTÝ yönetimi yeni terminalde incelemelerde bulundu. Ankara Büyükþehir Belediyesi AÞTÝ Genel Müdür Yardýmcýsý Kemal Kaygusuz, AÞTÝ Teknik Ýþler Müdürü Ahmet Ay, AÞTÝ Güvenlik Müdürü Mehmet Altýnsoy, AÞTÝ Ticaret Müdürü Cemalettin Tanrýkul ve Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü'nde görevli personel ile birlikte yeni terminalde incelemelerde bulundu. Þehirlerarasý ulaþým hizmetlerinin kalitesini artýrmak amacýyla Türkiye genelinde terminal ziyaretlerini sürdüren AÞTÝ yönetimi Çorum Belediyesi Ulaþým Personeliyle fikir alýþveriþinde bulundu. Günde 250 bin kiþiye 5 bin personelle hizmet verdiklerini söyleyen Kemal Kaygusuz, "Yeni Terminal mimari, estetik ve kullanýþlýlýk açýsýndan Çorum'a yakýþan bir terminal olmuþ. Ýncelemelerde edindiðimiz izlenim, her türlü detay ve ayrýntý düþünülerek yapýlmýþ. Biz de yeni terminalin ilk ziyaretçileri olarak bu fikir alýþveriþinden çok memnun olduk" dedi. Terminalde yaptýklarý incelemenin ardýndan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret eden AÞTÝ yönetimi ilerleyen günlerde yapacaklarý protokollerle AÞTÝ ve Çorum Terminali arasýnda entegrasyon saðlayacaklarýný, otobüslerin takibi, kalifiye personel yetiþtirilmesi ve teknik malzeme desteði saðlanmasý için gerekli çalýþmalarý yapacaklarýný ifade ettiler. Belediye Baþkan yardýmcýsý Turhan Candan ise "AÞTÝ yönetimi bizim ilk ziyaretçilerimiz. AÞTÝ, terminal iþletmeciliði konusunu Türkiye'de en iyi yapan yerlerin baþýnda geliyor. Terminaller, bir bakýma þehirlerin aynasýdýr. Bu yüzden her türlü ayrýntýyý düþünerek Çorum'a ve Çorumlulara yakýþacak þekilde terminalimizi inþa ettik. Þehrimizin konumu hesaba katýldýðýnda yeni terminalimiz Çorum'un uzun yýllar ihtiyacýna hizmet verecek" ifadelerini kullandý. AÞTÝ yönetimiyle koordineli bir þekilde çalýþacaklarýný ifade eden Candan, AÞTÝ yönetimine ziyaretleri ve kendilerine yaptýklarý katkýlar nedeniyle dolayý teþekkür etti. Haber Servisi "Çorum Saðlýk Sen yönetimi diðer illere de örnek olmalý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Memur Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu'yu ziyaret etti. Ziyarette saðlýk çalýþanlarýnýn sorun ve taleplerini içeren bir dosyayý Ahmet Gündoðdu'ya takdim ettiklerini dile getiren Ahmet Saatçi, "Saðlýk çalýþanlarýmýzýn bugüne kadar sorun ve taleplerinin nasýl takipçisi olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceðiz. Yeni yönetim kurulumuzda 5 yeni arkadaþýmýz görev aldý. Bu arkadaþlarýmýzla birlikte Çorum'da Saðlýk Sen'in bayraðýný daha yukarýlara çýkaracaðýmýzdan eminiz. Bugüne kadar her kesimle uyum içerisinde çözüm odaklý çalýþma ilkemiz bundan sonra da aynen devam edecektir. Çalýþanlarýmýzýn menfaati için genel merkezle, bürokrasiyle, basýnla, siyasetle birlikte çalýþmak ilkemiz olmaya devam edecektir" dedi. Memur Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu ve Saðlýk Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ ise ziyaretten duyduklarý memnuniyeti ifade ederek, "Ahmet Saatçi ve yönetimini tebrik ediyor, baþarýlar diliyoruz. Saatçi'yi Memur Sen Ýl Temsilciliði ve Saðlýk Sen Þube Baþkanlýðý görevlerinden 5 yýla yakýn bir süredir tanýyoruz. Ilýmlý, olumlu ve uyum içerisinde çalýþma anlayýþýný takdir ediyoruz. Görev yaptýðý süre zarfýndaki yaptýðý çalýþmalarý yakinen takip etmekteyiz. Ýstiþareyi önemsemesi, ekip ruhuyla hareket etmesi, kavga, kaos ve karmaþadan, gerilimden uzak, uzlaþmacý bir yapýda olmasý, günümüz sendikacýlýðýnýn olmazsa olmaz koþullarýndandýr. Hizmet kollarýný tek çatý altýnda bir araya getirmek için verdiði mücadele takdire þayandýr. Bu çalýþmalarýn tüm illerimizde olmasýný arzu ediyoruz. Çalýþanlarýn talep ve sorunlarýna iliþkin sürekli alternatif çözümler konusunda çalýþmalar yapmasý bu çalýþmalarý bizimle paylaþmasýný önemsiyoruz. Ayrýca listesinde 4 hekimin olmasý, bu hekimlerden bayan bir yöneticinin yönetiminde görev almasýnýn Türkiye'de bir ilk olduðunu düþünüyor, bunun diðer illere de örnek olmasýný temenni ediyor, ziyaretlerinden dolayý tekrar teþekkür ediyor, baþarýlar diliyoruz" ifadelerini kullandýlar. Ziyarete Saðlýk Sen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu üyeleri Ayhaným Tümtürk, Rüþtü Alakuþ, Adil Algök, Hacý Nuri Lafcý, Mustafa Âþýk, Eray Bayrak ve üst kurul delegesi Ayhan Bolat katýldý. Haber Servisi

4 YILDIZ HABER 4 Mahir ODABAÞI TERCÝH KAVÞAÐI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný CHP'den 17 Aralýk protestosu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve partililer Aralýk operasyonu þüphelileri hakkýnda takipsizlik kararý verilmesini protesto etmek amacýyla Adliye Sarayý giriþine siyah çelenk býraktý Aralýk yolsuzluk ve rüþvet soruþturmasý kapsamýnda iþadamý Rýza Zarrab ve eski bakanlar Muammer Güler'in oðlu Barýþ Güler ve Zafer Çaðlayan'ýn oðlu Kaan Çaðlayan'ýn da aralarýnda bulunduðu þüpheliler hakkýnda takipsizlik kararý verilmesi CHP Ýl Teþkilatý tarafýndan protesto edildi. Dün adliye önünde bir basýn açýklamasý yapan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Türkiye geçen yýl 17 Aralýk'ta müthiþ bir rüþvet operasyonla sarsýldýðýný ve Bakanlar, oðullarý, üst düzey bürokratlar ve iþadamlarý rüþvetle suçlandýðýný iddia etti. Atlas, evlere yapýlan baskýnlarda milyon dolarlar bulunduðunu belirterek, açýklamasýný þöyle devam etti: "Operasyonun ucu iktidara dokununca polis ve savcýlara el çektirildi, geçtiðimi 2 hafta soruþturulma resmen bitirildi. Zarrab ve bakan çocuklarý dahil 53 þüpheli hakkýnda suç unsuru görmeyen baþsavcýlýk takipsizlik kararý verdi. Bilal'in suçlandýðý 25 Aralýk, dosyasýndan sonra. Hepimizin anýmsayacaðý gibi dönemin bakanlarý Muammer Güler, Zafer Çaðlayan, Erdoðan Bayraktar ve Egemen Baðýþ Rýza Zarrafla çýkar iliþkisi kurmakla suçlanmýþ ve bakanlarýn dinlenen telefon görüþmeleri yayýnlanmýþtý. Tapelerde, Zarrab'a "senin önüne yatarým" dediði iddia edilen Muammer Güler'in oðlu Barýþ Güler'in evinde yüklü miktarda para ve kasalar bulunmuþ, oðul Güler gözaltýna alýnmýþtý. Bakan Zafer Çaðlayanýn oðlu Kaan Çaðlayan'ýn da gözaltýna alýndýðý baskýnda, Barýþ Güler'in evinden para sayma makinesi bile çýkmýþ her ikisi de rüþvete aracýlýk yapmakla suçlanmýþtý.dönemin Halk Bankasý Genel Müdürü olan Süleyman Aslan'ýn evine yapýlan baskýnda, ayakkabý kutularýna dizilmiþ 4,5 milyon dolar ele geçirilmiþti. Önce savcýlar deðiþtirildi, dosyalarýn üstü kapatýldý. Yolsuzluk ve rüþvetle suçlananlar, yargýç karþýsýna çýkarýlmadan kurtarýldý. 53 kiþi hakkýnda 'usulüne uygun delil toplanmadýðý, suç unsurlarýnýn oluþmadýðý ve herhangi' bir örgüte rastlanmadýðý" suçlardan kovuþturmaya gerek duyulmadýðý ifade edilmiþtir." Ýleri demokrasi yasama yürütme yargý erklerinin tek elde toplanmasý olarak anlaþýlýyor olsa gerek ki bunca somut veriye karþýn iktidar eliyle, bu kadarý çýkarabilecek bir yargý oluþturulabilmiþtir. Rüþvet ve yolsuzluðun bu denli aleni biçimde yaþandýðý bir dönem daha görmemiþti Türkiye12 yýlda uydurma delillerle birçok asker ve sivili hapislerde çürüten AK Parti iktidarý, kendi cephesindeki her türlü soygunu, yolsuzluðun, rüþveti örtmüþ örtmeye de devam etmektedir. Demokrasinin en temel ilkelerinden biri de unutulmamalýdýr ki yasalar karþýsýnda tüm yurttaþlarýn eþitliðidir. Madem,17 ve 25 Aralýk dosyalarýnda suç unsuru yok, o zaman Erdoðan 4 bakanýný neden istifa ettirdi? Onlarýn Rezza'dan 700 bin liralýk saat almadýðýný, çikolata kutusunda bakanlara para göndermediðine, bakanýn "senin önüne yatarým" demediðine, kýsacasý masum olduklarýna inanýyorsa,o zaman yeniden görevlerine iade etsin. Hiç kimsenin yaptýðý yanýna kar Cengiz Atlas kalmamalýdýr. Bu baðlamda yaþanan hukuk skandalýný protesto ediyoruz. Yaþananlarýn hesabýnýn mutlaka sorulacaðýný buradan ilan ediyoruz." Yasin YÜCEL "Ýlin Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz" projesi sona erdi Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen ve Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði (ÝSKÝAD ) tarafýndan yürütülen "Ýlin Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz" projesinin kapanýþ programý yapýldý.programýn açýlýþ konuþmasý yapan Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði Baþkan Yardýmcýsý Þaban Kocaoðlu, "ÝSKÝAD olarak iþ gücü piyasasýna hizmet verenlerin niteliklerini artýrmalarýnýn önemli olduðunu düþünüyor ve bu doðrultuda da gerek dernek üyelerimizin eðitimleri, gerekse piyasada henüz yer edinmemiþ gençlerimizin eðitimleri için gerekli olanaklarý saðlýyor ve kullanýyoruz. Bu amacýmýz doðrultusunda yürütmüþ olduðumuz "Ýlim Ýçin Rehber Yetiþtiriyoruz'' isimli projemizde de 30 gencimize bir dizi eðitim ve gezi faaliyetleri ile hem kiþisel geliþimlerine destek olduk hem de nitelikleri artýrýlmýþ bireyler olarak iþgücü piyasasýna hazýrlamýþ olduk. Proje dönemi boyunca emeði geçen herkese özellikle de bizlere gerek mekan ve eðitimci temini gerekse danýþmanlýk hizmeti yardýmlarýný esirgemeyen ortaklarýmýz, Anitta Otel, Ýl Halk Eðitim Müdürlüðü ve Hititsiad'a teþekkürlerimi sunuyorum. Proje katýlýmcýsý gençlerimize de projemiz boyunca edindikleri olumlu deneyimleri hayat boyu unutmamalarýný ve saðlýk, mutluluk baþarý dolu bir ömür diliyorum" dedi.proje hakkýnda bilgi veren Proje Koordinatörü Nilgün Aktaþ ise, " tarihleri arasýnda en az lise mezunu 15 kýz-15 erkek genç katýlýmcýmýzla gerçekleþtirdiðimiz projemizin amacý turizm açýsýndan sürekli bir deðiþim ve geliþim gösteren TR 83 bölgesinde bulunan illerde(çorum, Samsun, Amasya,Tokat), sektörde açýk bulunan nitelikli iþgücü gerektiren pozisyonlarda istihdam edilmek üzere iþsiz gençlerin meslek ve dil eðitimleri yolu ile istihdam edilebilirliklerinin artýrýlmasý bölge tanýtýmýnýn en üst seviyede yapýlmasý ve bu yolla bölge ekonomisine katký saðlanmasý idi. Projemiz kapsamýnda gençlerimize Ýl Halk Eðitim Müdürlüðü tarafýndan konaklama ve seyahat hizmetleri kýrsal turizm etkinlikleri modüler programýna uygun olarak 88 saatlik sertifikalý eðitim verilerek iþ gücü piyasasýna girdiklerinde kullanmak üzere belgelendirilmeleri saðlandý. Yine iþ gücü piyasasýnda önemli bir yere sahip olan yabancý dil gerekliliðine cevap vermek üzere Ýngilizce kursu düzenlendi. Baþta ilimiz ve ilçelerindeki tarihi ve turistik yerler olmak üzere rehberlik gezileri düzenlendi ve bu gezilere Amasya -Tokat ve Samsun illeriyle devam edildi. Farklý illerden ilimize gelerek üniversite eðitimi alan gençlerimizin de içinde bulunduðu katýlýmcýlarýmýzýn tanýþarak kaynaþmalarý da projemizin ayrýca katma deðerini teþkil etti. Koordinatörlüðünü yapmaktan büyük mutluluk duyduðum bu projenin son gününde tüm proje ortaðýmýz kurum ve kuruluþlara teþekkür ederim" þeklinde kaydetti.proje katýlýmcýlarýna ise sertifikalarý ve katýlým belgeleri Hititsiad Baþkaný Ahmet Benli ve ÝSKÝAD Baþkan Yardýmcýsý Þaban Kocaoðlu tarafýndan takdim edildi. Program kokteyl ile sona erdi. Haber Servisi Tercih: kelime olarak seçme, beðenme, hoþuna gitme anlamlarýna gelmektedir. Ýnsanoðlu, tercih imkâný olmadan Yüce yaratýcýnýn takdir ettiði anne- babadan dünya denilen pazara gelir, hayatýnýn sonuna kadar ve ahirette bile kendini tercih kavþaðýnda bulur. Farklý bir konuyu gündeme taþýma adýna isterseniz siz kadim okuyucularýma, yaþarken ve ölünce tercih kavþaðýnda bizi bekleyen uðraþýlar konusunda fikir telakkisinde bulunalým istedim. Ýlk tercihimiz nedir? Bu yazýyý sonuna kadar okumaya devam etmek mi, yoksa boþ ver deyip gazetenin diðer sayfalarýna geçmek mi? Baþtan sona okumaya çalýþacaðýnýza adým gibi eminim. Emin olmasam zaten kendimi yormam. 'Let it be!- boþ ver' der geçerim. Deðerli dostlar, " Çocuk dünyaya gelmeden ismini þu mu koysak, bu mu koysak? Diye tercih kavþaðýnda kafa yoruyoruz. Özellikle kýrsal alanlarda aile büyükleri müdahil olunca eþler arasýnda tatsýzlýklar bile yaþanabiliyor. " Çocuklarýmýz anaokuluna baþlama yaþýna geliyor, þu okul mu, bu okul mu, þu öðretmen mi, bu öðretmen mi? Diye tercih kavþaðýnda uðraþýyoruz. " Ýlkokula baþlama zamaný gelirken, ilkokul ve öðretmeni çok önemlidir. Çocuklarýmýzý vezir de yapar, rezil de yapar. O halde bu okulda þu öðretmen mi, yoksa falanlarýn çocuðunun gittiði okuldaki falan öðretmen mi? Diye günlerce tercih kavþaðýnda uðraþýyoruz. " Ýlkokul bitiyor, bu seferde çocuðumuz için düz ortaokul mu yoksa imam-hatip ortaokulu mu? Diye tercih kavþaðýnda kafa yoruyoruz. " Ortaokul bitiyor, TEOG sýnavlarý açýklananýnca, iyi bir üniversiteye gidecek yolda lise önemlidir deyip aldýðý puana göre þu lise mi, yoksa bu lise mi? Diye tercih kavþaðýnda yine kafa yoruyoruz. " Liseye yerleþiyor, 10 sýnýfta sayýsal - eþit aðýrlýk- dilsözel türü dersler seçerken þunu mu seçse, bunu mu seçse, benim çocuðumun sözeli iyi ama sayýsal da da iþ bulma imkâný biraz daha avantajlý türü diye, yine tercihler kavþaðýnda kafa yoruyoruz. " Lise bitiyor, bu seferde þu þehirdeki üniversiteye mi gitsin, yoksa bir yýl daha mý hazýrlansýn? Diye tercihler kavþaðýnda kafa yoruyoruz. " Üniversite bitiyor, KPSS 'dan geçip atanacak konuma geliyor. Doðu'ya mý gitsin, yoksa bir sonraki atamayý mý beklesin? Sorusuna akþam, bizim için önce kýzýmýz-oðlumuz önemli. Boþ ver bekleyelim. Gelecek sene seçim de var, bol alým olur. Sabah olunca ya þubatta alým olmazda bu hakkýný da kaybederse, diye tercihler kavþaðýnda uðraþý üzerine uðraþý veriyoruz. " Atamasý oldu, þükür iþini gücünü buldu. Bu artýk baþ göz edelim ama oðlanýn, kýzýn bulduðu mu, yoksa bizlerin uygun gördüðü mü? Olsun. Onun þu artýsý, bunun þu eksisi var düþüncesine dalýp tercih kavþaðýnda uðraþý veriyoruz. " Bu arada birde bakýyoruz ki, zaman hýzla ilerlemiþ ve bizim de emeklilik gelmiþ geçiyor. Emekli olup torunlara mý bakalým, yoksa evimizde yan gelip rahatýmýza mý bakalým? Sorularýyla tercih kavþaðýnda uðraþýyoruz. " ''Saç ayaðýnýn üçü yere deðerse aman dikkat et'' diye baþkasýna akýl verirken, hastalýklar birer birer kapýyý çalýyor. Þu doktora mý gitsem, bu doktora mý gitsem, ameliyat mý olsam, yoksa aðrýsýna mý sabretsem? Türü sorulara tercih kavþaðýnda cevap arýyoruz. Sonra çocuklarýn çocuklarý oluyor. Býrak onlarda bizim gibi tercih kavþaðýnda uðraþa dursunlar derken, ''Ne kadar yaþarsan yaþa / Azrail mutlak gelir bir gün baþa'' sýrrýnca tercih hakký tanýnmadan resen fani âleme veda ediyoruz. Ve birde bakýyoruz ki, topraðýn kara baðrýnda yeni bir tercih kavþaðýyla baþ baþayýz. Ama bu tercih kavþaðýnýn dünyadakinden bir farký var. O da kavþaktayýz ama tercih hakký bize ait deðil (ama dünya da iyi bir mümin olabilirsek baðlý) yalnýz Yüce Rabbimizin rahmeti ilahisine baðlý. Bu kavþakta; Acaba Münker -Nekir'in soracaðý sorulara doðru cevap verebileceðim mi? Mizan da günahým mý, yoksa sevabým mý aðýr gelecek? Amel defterini saðdan mý, yoksa soldan mý alacaðým? Sýrat köprüsünü geçeceðim mi, yoksa geçemeyip düþeceðim mi? Havz-ý Kevser'den içeceðim mi, içemeyeceðim mi? En son demde, Cennet bahçesine mi, yoksa cehennem çukuruna mý gideceðim? Rabbim, kavþaklarda tercih yaparken KAZA yapmadan DOÐRU tercih yapmayý nasip etsin. (Yazara öneri- eleþtiri: ) YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarihler, saatler ve etkilenecekler yerler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Feruz, Taþpýnar, Þeyh Hamza, Çatak, Kýzýlpýnar, Çalyayla köyleri ve Daðbað Mahallesi, Eskiköy ve Mahalleleri tarihlerinde saatleri arasýnda: Salur, Aslanköy, Eþençay köyleri ve mahalleleri tarihlerinde saatleri arasýnda: Kuþsaray köyü."haber Servisi

5 YILDIZ HABER 5 Çorumlular kahvaltýda buluþtu Ýstanbul Çorumlular Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen kahvaltý ve eðlence programý yoðun ilgi gördü. Ýstanbul'da faaliyet gösteren Çorumlular Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan Arnavutköy'de bulunan dernek bahçesinde kahvaltý ve eðlence programý düzenlendi. Programa Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Arnavutköy Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kemal Aygenli, Süleyman Demirel Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Þakir Þahin, Milliyetçi Türkiye Partisi Ýstanbul Ýl Baþkaný Bilal Gökçeyurt, Ondokuzlular Oluþumu Genel Baþkaný Ýbrahim Topbaþ, Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Süleyman Gökçe ve Çorumlu dernek baþkanlarý ile Ýstanbul'da yaþayan Çorumlular katýldý. Çorumlular Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Muzaffer Korkmazgöz, Ýstanbul'da Çorum'un büyük bir nüfusa sahip olduðunu belirterek sadece Arnavutköy'de 5 binin üzerinde Çorumlunun yaþadýðýný söyledi. Dernek olarak Çorumlu hemþehriler arasýnda kaynaþmanýn saðlanmasý için çeþitli etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Korkmazgöz "Yaklaþýk 5 yýldýr hemþehrilerimizi buluþturmak, kaynaþtýrmak üzere bu tür faaliyetler içerisindeyiz. Her geçen gün þevkle, ayrý bir hýrsla çok daha geniþ kapsamlý etkinler düzenlemeye gayret ediyoruz. Ýstanbul'da, Ankara'da farklý bölgelerde yaþayan hemþehrilerimizle inþallah Çorum'umuzu tanýtým noktasýnda daha iyi bir yere getirmek için çalýþacaðýz" dedi. Ondokuzlular Oluþumu Genel Baþkaný Ýbrahim Topbaþ da dernek faaliyetlerinin fedakarlýk ve gönüllük isteyen zor iþler olduðunu ve dernek faaliyetlerinin daha geniþ kitlelere duyurulmasý açýsýndan her Çorumlunun sorumluluk üstlenmesi gerektiðini dile getirdi. -"BU TÜR BÝRLÝKTELÝKLERE ÇOK ÝHTÝYACIMIZ VAR"- Programda bir konuþma yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Þakir Þahin Çorum'un bu tür birlikteliklere ihtiyacý olduðunu belirterek þu ifadeleri kullandý: "Derneðimizin katkýsý ile bir araya geldiðimiz bu birlikteliklerin kýymetini bilmemiz gerektiðini düþünüyorum. Öncelikli olarak þu çok önemli ki; bir birey olarak deðil bir topluluk olarak biz kavramýnýn memleketimiz adýna ve ülkemiz adýna ne kadar önemli olduðunu takdir edersiniz. Ortak paydamýz Çorum, memleketimiz, memleketimizin kalkýnmasý. Ýnsanlýðýn olduðu her yerde biz mutlaka olacaðýz. Türk olarak olacaðýz, Çorumlu olarak olacaðýz. Ýnþallah çok daha güzel þeyler yapacaðýz. Çorumlu olarak her zaman her fikre açýk olmalýyýz. Ancak o zaman bir oluruz. Memleketimize hizmet noktasýnda gecemizi gündüzümüze katarak bu çalýþmalara devam edeceðiz. Ancak bunu hep birlikte yapacaðýz." Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen de konuþmasýnda birlik ve beraberlik vurgusu yaptý. Ayný memleketin insanlarýný bir araya getiren etkinliklerin önemine deðinen Þen "Bu gün burada birçok hemþerimizle görüþme fýrsatý bulduk. Daha önce tanýþmadýðýmýz hemþerilerimizle tanýþtýk. Bunlar birlikte olmanýn güzellikleri. Ancak Ýstanbul'da yaþayan Çorumlular arasýnda bir kopukluk görüyorum, bunu düzeltmemiz lazým. Ayrýca Çorumlularýn yaþadýklarý þehirdeki siyasi oluþumlarýn içerisinde de daha fazla etkin olmasý gerektiðini düþünüyorum. Bizim de farklý þehirlerde belediye baþkanlarý, milletvekilleri seçebilmemiz lazým. Bu noktada buradaki derneklerimizin çalýþmalar yapacaðýna inanýyorum" dedi. Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Süleyman Gökçe ise ÇORDEF'in ve üye derneklerin düzenlediði etkinlikler sayesinde gönül birliklerinin oluþtuðunu ifade ederek tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Çorumlularýn birlik ve beraberliðinin her geçen gün büyüdüðünü kaydeden Gökçe "Ýstanbul'da yaklaþýk 100 derneðimiz var. Geçtiðimiz haftalarda yaklaþýk 42 derneðin katýldýðý bir program düzenledik. Bu gün burada da 25 derneðimiz var. Bunlardan 15 tanesi federasyonumuzun resmi üyesi. Üyelik için baþvuruda bulunmuþ derneklerimiz var. Onlarýn genel kurullarýnda tüzük deðiþikliklerini yapacaðýz ve yeni katýlýmlarla birlikte üye dernek sayýmýz bir yýl içerisinde 50'ye ulaþacak. Ýnþallah bu birliktelikle hedefimiz Çorum'u tanýtmak, Çorum'un kalkýnmasýna katký saðlamaktýr" dedi. Kahvaltýnýn ardýndan Çorumlu sanatçýlarýn yer aldýðý eðlence programý düzenlendi. Programda Çorumlu Zübeyir, Çorumlu Ziya, Songül, Serkan Bardak, Bülent Özkömürcü ve Habibe Bozkýr sahne aldý. Çorumlu sanatçýlar Türk Halk Müziði, oyun havalarý ve þiir dinletileri ile unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Programda davul zurna ekibi de halk oyunlarý ile yer aldý. Mecitözülüler Derneði üyeleri Ýstanbul Çorumlular Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðine Mecitözü'nü tanýtan kitap hediye etti. Haber Servisi Mimar Sinan KKSM'de Tüp Bebek eðitimi Belediyeden mültecilere soba yardýmý Ýskilip Gastronomi Yollarý Ýskilip rotalarý Treking ve Hiking severlerin dikkatini çekiyor. Hafta sonu Ankara Nirvana Doða Sporlarý grubu tarafýndan 40 kiþilik ekiple yürüyüþ gerçekleþtirildi. ÝSDAK ev sahipliðinde gerçekleþen yürüyüþ etkinliðine Ankara Nirvana Doða Sporlarý ekibinin yaný sýra ÝSDAK Derneði üyeleri katýldý. ÝSDAK'ýn rehberliðinde gerçekleþen yürüyüþ Akpýnar Kurucagöl, Saklýbahçe, Kral yolu Selbasan istikametinden Akpýnar köyüne varýþla sonlandý. Doða yürüyüþünde 10 bin 300 metrelik parkurda sonbaharýn eþsiz renk uyumu ile fotoðraf çekme fýrsatý bulan doða tutkunlarý, 1300 metre rakýmdan 1770 metre rakýma týrmanmanýn yorgunluðu ile Saklýbahçe de mola vererek 4.5 saatlik yürüyüþten sonra Ýskilip'te Ýskilip Dolmasýnýn tadýna baktýlar. Haber Servisi Çorum Belediyesi soðuk kýþ günlerinin kendini hissettirdiði bu günlerde mültecilere soba yardýmýnda bulundu.çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi mülteci ailelerin evlerini ziyaret etti. Evlerinde soba olmayan ailelere soba yardýmýnda bulunuldu. Zor þartlarda yaþam mücadelesi veren mülteci aileler Çorum Belediyesi'nin kendilerine yaptýðý yardýmlardan hayli memnunlar. Belediyenin kendilerine daha önce de çeþitli yardýmlarda bulunduðunu söyleyen mülteci aileler, "Bizlerin maddi durumu çok iyi deðil. Soðuklarda çok zor durumda kalýyorduk " dediler. Iraklý bir aileye soba yardýmý yapan Çorum Belediyesi, evin camlarýný da taktýrdý.pencereleri camlanan aile, hem soba hem de camlar için baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü olmak üzere tüm belediye personeline teþekkür etti.haber Servisi Ýskilip Yürüyüþ Yollarýna ilgi artýyor Çorum Belediyesi Mimar Sinan Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde tüp bebek ile kursiyerlere bilgi verildi.medicana International Samsun Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Baþkaný Doç.Dr. Ali Ender Telli, "Tüp bebek nedir, aþamalarý nelerdir ve nasýl yapýlýr?"konularýnda Mimar-Sinan KKSM'de ki kursiyerleri bilgilendirdi.kursiyerlerin saðlýk durumlarýyla ilgili form doldurduðu toplantýda Doç.Dr. Telli, bebek hayali kuran katýlýmcýlarýn sorularýný da cevaplandýrdý.toplantýya katýlan kursiyerleri ise tüp bebek merkezinin özel indirim sürprizleri bekliyor TL fazladan indirim yapýlacak kursiyerler için ayrýca muayeneler ücretsiz olurken, aþýlama ücreti indirimi de yapýlacak.katýlýmcýlar arasýnda yapýlacak olan çekiliþle de iki þanslý kursiyere ücretsiz tüp bebek tedavisi uygulanacak. Haber Servisi

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Derneklerimizle istiþareyi önemsiyorum Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ýstanbul'daki Çorumlu sivil toplum örgütlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.baþkan Þen, Çorumlular Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan Arnavutköy'de düzenlenen kahvaltý ve eðlence programýna katýldý.programýn ardýndan Çorum Dernekler Federasyonu (ÇOR- DEF) tarafýndan düzenlenen toplantýya katýlan Þen, Ýstanbul'da yaþayan Çorumlularý Geleneksel Kargý Panayýrýna davet etti.ýstanbul'daki derneklerin hemþerileri kaynaþtýrma noktasýnda önemli bir vizyonu üstlendiðine dikkati çeken Þen, sivil toplum örgütlerinin memleketleri ile baðlarý güçlendirme açýsýndan da önemli olduðunu söyledi.sivil toplum örgütleriyle istiþareyi önemsediðini kaydeden Þen "Ýstanbul'da yaþayan hemþerilerimiz derneklerimiz vasýtasýyla bir araya geliyor, böylelikle kaynaþma saðlanmýþ oluyor. Özellikle Kargý ilçemizin Ýyotlu tuz tavsiyesi Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, "21 Ekim Küresel Ýyot Eksikliði Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada, Türkiye'de yaygýn olarak görülen iyot yetersizliðine baðlý hastalýklarýnýn önlenmesi için tek yolun iyotlu tuz kullanýlmasý olduðunu belirtti. Ýyotun, insan ve hayvanlarda normal büyüme ve geliþme ile beyin ve vücut iþlevleri için mutlak gerekli bir element olduðunu kaydeden Ýsmail Yücel, "Ýyot, Ýnsan vücudunda beyin ve sinir sisteminin normal büyüme ve geliþmesi, vücut ýsýsý ve enerjisinin devamý için gerekli olan tiroid hormonlarýnýn önemli bir bileþenidir. Bu hormonlar vücudun tüm sistemlerinin büyüme ve geliþmesi için gereklidir. Ýyot Yetersizliðinde ne olur? Anne ve bebeklerde düþük, ölü doðum, bebek ölümü, saðýrlýk, dilsizlik, cücelik, zeka geriliði görülmektedir. Çocuklarda ve gençlerde, boy uzamasý durmakta, zihinsel iþlevler gerilemekle birlikte algýlama -öðrenme yetersizliði olmakta, tüm organlarýn büyümesi, geliþmesi ve iþlevlerinde sorunlar ortaya çýkmaktadýr. Yetiþkin kiþilerde guatr hastalýðý görülmekte olup, tiroid kanser riskleri artmaktadýr" dedi. Baþta guatr olmak üzere saðlýk sorunlarýndan korunmak için toplum olarak iyotlu tuzu tercih etmemiz gerektiðinin altýný çizen Yücel, "Ýyot genel olarak yüksek miktarda su ve deniz ürünlerinde daha az miktarda süt, yumurta ve ette, çok az miktarda sebzelerde ve birçok köyünün burada dermeði bulunuyor. Derneklerimiz burada yaþayan hemþerilerimiz arasýnda kaynaþmayý saðlamakla birlikte köyleri ile olan baðlantýlarýný da güçlü tutuyor. Bu Kargýmýz için gerçekten güzel bir þey. Kargý Belediyesi olarak mümkün olduðunca köylerimizin sorunlarýyla da ilgilenmeye çalýþýyoruz. Tabi derneklerimizle istiþareyi önemsiyorum ve Kargý için atýlacak her adýmýn arkasýndayým. Ancak derneklerimiz arasýndaki baðlarýn da güçlenmesinden ve tek yumruk olabilmekten yanayým. Ýþte bu noktada bir Çorum Dernekler Federasyonumuz kuruldu. Ýnþallah bu yapýlanmanýn Konfederasyon düzeyine de ulaþmasýný temenni ediyorum" dedi.çordef Baþkaný Süleyman Gökçe ise derneklere gösterdiði ilgiden dolayý Baþkan Þen'e teþekkür ederek hedeflerinin Çorum ve ilçeleri için daha güzel çalýþmalar yapmak olduðunu ifade etti. Haber Servisi meyvelerde bulunur. Birçok insanýn çok az miktarda iyoda ihtiyacý olur. Ýyotlu tuz tüketimi ile ihtiyacýmýz olan iyodu alabiliriz. Ancak saðlýðýmýz için günlük 5 gramý geçmeyecek þekilde iyotlu tuzu tercih etmeliyiz. Böylelikle aþýrý tuz tüketimine baðlý hipertansiyon, kalp-damar ve böbrek hastalýklarý, felç gibi aþýrý tuz tüketimine baðlý hastalýklardan korunarak ihtiyacýmýz olan iyodu almýþ oluruz. Evinize aldýðýnýz tuzun iyotlu olmasýna dikkat ediniz. Satýn aldýðýnýz iyotlu tuzunuzun iyot içeriðinin korunmasý için tuzu, koyu renkli ve kapaklý kavanozlarda koruyunuz. Serin ve kuru yerde saklayýnýz. Güneþ ýþýðýndan uzak tutunuz. Eðer tuzunuzu kendi torbasýnda saklayacaksanýz naylon torbanýn aðzýný mutlaka kapalý tutunuz. Unutmayalým; saðlýðýmýz için her gün 5 gram iyotlu tuz tüketmeliyiz. Çok tuzlu ve salamura besinlerden uzak durmalýyýz. Ýyotlu tuzu yemeðe piþme sýrasýnda deðil, ateþten indirildikten sonra veya sofrada yerken eklemeliyiz. Ayrýca iyodun sindirim sistemimizde emilimini engelleyen karalahana, þalgam, turp gibi besinlerin aþýrý tüketiminden de uzak durmalýyýz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi "DÜNYA OSTEOPOROZ GÜNÜ" Osteoporoz Nedir? Osteoporoz; 50 yaþ üzeri kiþilerde, sýklýkla kadýnlarýn daha çok etkilendiði, vücut kemiklerinin sertliðinin azalýp, kalitesinin bozulmasý sonucunda kemiklerin daha zayýf ve kýrýlabilir hale gelmeleri ile ortaya çýkan bir hastalýktýr. Osteoporozun bilinen en önemli risk faktörü ise yaþlanmadýr. Osteoporozun Semptomlarý (Belirtileri) Nelerdir? Hastalýðýn baþlangýcýnda semptom görülmeyebilir. Ancak zaman içerisinde, bel ve boyun aðrýlarý, vücudun kambur durmasý ve boy kýsalmasý görülebilir. Bazý vakalarda ilk belirti, bir kemik kýrýlmasý olmaktadýr (kaburgada, bilekte veya kalçada). Omurgadaki kemikler (vertebralar) çökebilir (düzleþebilir veya sýkýþabilir) ve kýrýlabilir. Bu, en yayýn görülen kemik kýrýlmasýdýr. Kalça kýrýlmasý, bunlar arasýnda en büyük engellilik haline neden olur. Bel kemiðinin gücünün zaman içerisindeki deðiþimi (Osteoporoz) kemik incelmesidir. Bel kemikleri çökmeye baþladýkça kemikler hassaslaþýr ve boy kýsalmasý yaygýn þekilde görülmeye baþlanýr. Osteoporozun Nedeni Nedir? " Osteoporozun bilinen en önemli risk faktörü olan "yaþlanma" " Hormonel bozukluklar " Menopoz, (kadýnlarda menopoz sonrasýnda östrojen deðerlerinin düþmesi, erkeklerde de testosteron hormonu deðerlerin düþmesi osteoporoza neden olur) " Yeme bozukluklarý, " Bazý ilaçlar ve bazý kronik hastalýklar " Bazen süre yatakta istirahat etmek veya hareketsiz kalmak Osteoporozda ve kemik fizyolojisi Kemikler, yapým ve yýkým faaliyetlerinin devam ettiði, sürekli yenilenen canlý dokulardýr. Bu yapým ve yýkým süreci, kadýnlarda 30 yaþýna kadar dengeli bir þekilde devam ederken, 30 yaþýndan sonra denge bozularak, kemik yýkým oraný kemik yapým oranýna oranla baskýn çýkmaya baþlar. Kadýnlarda, 30 yaþýndan sonra yýllýk % 0.5`lik oranda geri dönüþümsüz kemik kaybý normalde baþlar. Bu kayýp, özellikle menopozdan itibaren daha da hýzlanýr ve kaybedilen kemik dokusu miktarý, kadýnýn ileride kemik kýrýðýyla karþýlaþýp karþýlaþmayacaðýný belirler. Osteoporozu en çok etkilediði kemik dokularý Osteoporoz en fazla, vücudun yükünü taþýyan omurlarý etkiliyor. Tüm osteoporoz olgularýnýn yüzde 47`si omurlarda, yüzde 20`si kalçada, yüzde 13`ü bileklerde ve yüzde 20`si diðer kemiklerde görülüyor. Omurlardaki çökme kýrýklarýna baðlý olarak, özellikle ileri yaþlarda boyda kýsalma oluþabiliyor. Baþta kalçada olmak üzere diðer kemiklerde de, hafif düþmeler sonucunda veya kendiliðinden, ölümcül olabilen kýrýklar oluþuyor. Kemik kaybýný ve kýrýk riskini en aza indirmek için yapýlmasý gerekenler " Yeterli kalsiyum ve D vitamin alýnmalý, " Sigara, alkol vb. zararlý alýþkanlýklardan uzak kalýnmalý, " Doktorunuzun önerdiði þekilde düzenli aðýrlýk kaldýrma ve kas güçlendirici egzersizler yapýlmalý, " Ani kilo kaybýndan kaçýnýlmalý, " Düzenli egzersiz, yaþam tarzý haline getirilmeli, " Ýskelet sistemini saðlýðýný riske atmayacak, taban yüksekliði uygun ve kaymayan ayakkabý tercih edilmeli, " Görme bozukluðu takýlýp düþmeye neden olur. Bundan dolayý göz muayenesi olunmalý ve uygun dereceli gözlüðü kullanýlmalý, " Evde ayaða takýlabilecek cisimler kaldýrýlmalý (kablo, oyuncak vb. ) " Halsizlik ve dikkatsizliðe neden olabilen ilaç kullanýmýnda, düþme ve kazalardan korunmak için baþka birinin eþliðinde evden çýkýlmalý, " Özellikle menopoz dönemi kadýnlarda yaþa uygun diyet düzenlemesi yapýlmalý ve uzman hekime baþvurularak, gerekiyorsa hormon ve ilaç tedavisi baþlanmalýdýr. Günümüzde Osteoporoz " Dünyada, yaþam kalitesinin yükselmesi, hastalýk tedavilerinde iyi yönlü ilerlemelerin kaydedilmesi; yaþam süresinin uzamasýna dolayýsýyla yaþlý nüfusun artmasýna ve osteoporoz ile osteoporoza baðlý kýrýklarýn görülme sýklýðýnda önemli artýþa neden olmuþtur. " Osteoporoz, en sýk görülen kemik hastalýðýdýr. " Günümüzde görülen önemli ekonomik ve sosyal problemler arasýndadýr. " Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalýktýr. " Osteoporozlu kiþilerin yaklaþýk yarýsý bunun farkýnda olmadan yaþamakta ve bunun sonucu olarak, kemik kýrýklarý meydana gelmektedir. Osteoporoza baðlý kýrýklarda ilk sýrayý omur kýrýlmalarý alýrken bunu kalça kýrýðý, el bileði kýrýðý ve diðer kýrýklar takip eder. " Kalça kýrýðý olanlarýn yaklaþýk %20'si ilk 1 yýl içinde hayatýný kaybetmektedir. %30'dan fazlasý sakat kalmaktadýr. Saðlýklý Günler Dileðiyle Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü / Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Kronik Durumlar Birimi

7 YILDIZ HABER 7 Rektör Alkan'dan, Uslu'ya ziyaret Çanakkale Þehitleri Müzesi hafta sonuna kadar Çorum'da Çorum Belediyesi, Çanakkale Gaziler Vakfý oluþturulan 1915 Çanakkale Þehitlik Gezisi Savaþ Müzesi'ni Çorum'a getirdi. Kýbrýs Gazilerini Kýbrýs'a geziye götüren, yüzlerce öðrenci ve kadýna da destanýn yazýldýðý Çanakkale'yi gezdiren Çorum Belediyesi, Saat Kulesi yanýnda gezici savaþ müzesine de yer tahsisinde bulundu. Çorum halkýnýn yoðun ilgi gösterdiði Gezici Savaþ Müzesi'nde Çanakkale Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, Hac ibadeti nedeniyle hayýrlý olsun ve geçirmiþ olduðu rahatsýzlýktan dolayý da geçmiþ olsun dileklerini iletti.prof. Dr. Alkan ziyaretinde, 23 Ekim tarihinde gerçekleþtirilecek Akademik Yýlý Açýlýþý, Kuzey Kampüs Temel atma töreni ile 14 Kasým tarihinde yapýlacak olan "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri" uluslararasý sempozyumu ile ilgili hazýrlýklar hakkýnda bilgiler vererek, Uslu ile çalýþmalarý deðerlendirdi.salim Uslu ise yaptýðý açýklamada, "Geleceðimize ýþýk tutan, Ýlimiz ve Üniversitemiz için önem arz eden Kuzey Kampüsümüzün temelinin de atýlmasýyla Üniversitemizin daha da büyümesine ve geliþmesine katký verecektir. Her geçen yýl öðrenci sayýsýnýn artmasý ve tercih edilebilir üniversiteler arasýnda yer almamýz son derece önemlidir. Yeni eðitim - öðretim yýlýnýzý kutluyorum. Temel atma ve açýlýþ törenlerine Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Veysel Eroðlu ile birlikte katýlacaðýz. Davetimiz üzerine baþka programlarýný iptal ederek törenlere katýlacak olan Sayýn Bakanýmýza da teþekkür ediyorum" dedi. Haber Servisi Destanýyla ilgili bilgi ve fotoðraflar yer alýyor. Ziyaret edenlerin hayli duygulandýðý müzede ziyaretçilere bilgiler veren müze görevlisi Ýsmail Korkmaz, kendilerine bu imkâný sunan Çorum Belediyesi'ne teþekkür etti. Çanakkale savaþlarýný Çorum halkýna anlattýklarýný ifade eden Ýsmail Korkmaz, 26 Ekim Pazar gününe kadar müzenin Saat Kulesi yanýnda açýk olacaðýný kaydetti. Ýsmail Korkmaz, gezici müze yanýnda açtýklarý stantta satýlan hediyelik eþyalarýn gelirinin de Gaziler Vakfý'na ait olduðunu, bu gelirin gaziler için kullanýlacaðýna dikkat çekerek gezici müzenin Çorum'un ardýndan Sungurlu, Alaca, Ýskilip ve Osmancýk'ta da açýlacaðýný sözlerine ekledi. Haber Servisi Ýstanbul'da Çorumlular Gençlik Gecesi Ýstanbul'da yaþayan Çorumlu gençler gençlik gecesi düzenlendi. Kargý Cihadiye Köyü Derneði Gençlik Kollarý tarafýndan Pendik'te düzenlenen gençlik gecesinde buluþan gençler Çorumlu sanatçýlarla coþtu. Programda Çorumlu Sanatçýlar Songül, Zübeyir Haksever, Ziya Yerlitaþ ve Bülent Özkömürcü sahne aldý. Çorumlu sanatçýlarýn müzik ziyafeti ile doyasýya eðlenen gençler yöreye özgü oyun havalarý ile geceye renk kattý. Dernek Baþkan Yardýmcýsý Metin Çetinyaptýðý açýklamada etkinliðin amacýnýn gençler arasýnda kaynaþmanýn saðlanmasý ve birlik beraberliðin sürdürülmesi olduðunu söyledi. Dernek Baþkaný Ayhan Kara ise gençlerin birlik ve beraberliðe katký saðlayacak organizasyonlarda yer almasýnýn önem taþýdýðýný ifade etti. Etkinliðin derneðe üye gençler tarafýndan organize edildiðini kaydeden Kara "Çorumlu gençlerimiz Ýstanbul'da birçok genci bir araya getiren önemli bir organizasyona imza attý. Birlik ve beraberliðimizin güçlenmesi açýsýndan önem taþýyan bu program ayrýca gençler tarafýndan organize edilmiþ olmasý açýsýndan ayrý bir anlam taþýyor. Bu nedenle gençlerimizi tebrik ediyor, böyle programlarýn devamýný diliyorum. Ayrýca bu programýn en önemli yaný Çorumlu sanatçýlarýn yer alýyor olmasý. Sanatçýlarýmýza da saðladýklarý katkýdan dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Haber Servisi Ýskilip Meslek Lisesi kendi elektriðini üretecek Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafýndan, Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Artýrýlmasý Projesi kapsamýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðýna sunulan, Europe- Aid/13386/M/ACT/TR/811 numaralý "Alternatif Enerji Sistemleri" isimli projenin açýlýþ toplantýsý gerçekleþtirildi. Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda 18 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleþtirilen toplantýya Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Ýskilip'te bulunan sivil toplum örgütü temsilcileri ve oda baþkanlarý, Çorum sanayisinden 50'ye yakýn iþletme sahibi, Ýskilip esnaflarý ve öðretmenler katýldýlar. Proje açýlýþýnda konuþan proje koordinatörü Bayram Gökbulut proje hakkýnda þu bilgileri verdi: "Hazýrladýðýmýz proje, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Mesleki ve Teknik Eðitim Kalitesinin Arttýrýlmasý programýna yönelik olarak "Alternatif Enerji Sistemleri" konusunda sunuldu. Proje ön teklif, asýl teklif ve sözleþme imzalama süreci yaklaþýk olarak iki yýl sürdü. Projemiz Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan uygulanmaya deðer bulunduktan sonra imzaladýðýmýz sözleþme ile 1 Eylül 2014 tarihinde resmen uygulanmaya baþladý. Proje tüm dünyada en önemli konu olan alternatif enerji sistemleri rüzgar ve güneþ enerjisi eðitimleri üzerine hazýrlandý. Projeye okulumuzdan 10 teknik öðretmen, proje ortaðýmýz olan Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulundan 4 akademisyen ve özel sektörden bir mühendis katýlacak. Projede mümkün olan tüm bileþenleri bir araya getirerek okul, üniversite ve özel sektörü bir araya getirmeye çalýþtýk. Proje içeriðinde projeye katýlacak öðretmen ve akademisyenler ilk aþamada 60 saat Teknik Ýngilizce eðitimi alacaklar. Teknik Ýngilizce eðitiminden sonra 60 saat rüzgar ve güneþ enerjisi üzerine eðitimler alacaklar. Eðitimler sonrasýnda katýlýmcýlar Almanya'ya iki hafta süreyle rüzgar ve güneþ enerjisi sistemlerinin uygulamalarýný yerinde görüp inceleyecekler. Proje ürünü olarak da okula ait 150 kiþilik öðrenci pansiyonuna 15 adet güneþ enerjisi paneli ve bir adet küçük çaplý rüzgar gülü kurularak enerji üretilecek. Ýskilip'te bir ilk olacak uygulama hem elektrik üreterek okula katký saðlayacak, hem de çevreye örnek olacak. Proje sonrasý okul olarak güneþ ve rüzgar enerjisi üzerine Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý olarak hizmetiçi eðitim kurslarý açarak bu konuda kendisini geliþtirmek isteyen öðretmenlere ve çevreye destek saðlanacak. Bu proje bir yýl sürecek ve Avro bütçe kullanýlacak." Ýskilip Kaymakamý Þuyib Gürsoy ise yaptýðý konuþmada, meslek lisesinin baþarýlarý Ýskilip ve ülke adýna gurur verici bir tablo olduðunu kaydederek, "Ýskilip'te sadece bir okulumuzun projelerden ülkemize katkýsý 360 bin Avro. Bizler yönetici olarak buradan bu katkýlarý saðlayan öðretmenlerimize, yöneticilerimize ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Günümüzde o kadar acýmasýz bir rekabet içerisinde bulunmaktayýz ki bu rekabetten istediðimiz payý alabilmemiz ancak eðitim kalitemizin artmasýyla saðlanacaktýr. Dünyada petrol ve kömür azaldýkça ülkeler enerji yüzünden savaþmaya baþlayacaklar. Önümüzdeki yýllarda dünyada söz sahibi olmak istiyorsak alternatif enerji kaynaklarýný kullanmamýz gerekir. Bu noktada Ýskilip Endüstri Meslek Lisemizin projesi öðrenci, öðretmen ve uygulama boyutunda çok önemli olduðunu görüyorum. Burada projenin sadece eðitim boyutunun olmadýðýný, uygulama boyutunun olduðunu görüyoruz. Okul pansiyonuna bu sistemlerin kurulacaðýný görüyoruz. Türkiye'nin deðiþik bölgelerinden kurulacak sistemleri incelemeye ve eðitim almaya ilçemize insanlarýn gelecek olmasý açýsýnda da çok önemli bir proje. Avrupa Birliði projeleri sayesinde köyünden il merkezine gitmeyen öðrenciler var. Bu öðrencilerin bu projeler sayesinde yurt dýþýna gidiyorlar ve orada eðitim alýyorlar. Yurt dýþýna gidip gelen öðrencileri izlediðimiz zaman daha net karar verdiklerini görebiliyoruz. Ben tekrar emeði geçenlere teþekkür ediyor, projenin ilçemize hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum" þeklinde konuþtu. Proje açýlýþýna katýlan misafirlere daha sonra okulun atölyeleri gezdirildi. Atölyeleri gezen iþletme sahipleri tamamýyla okulun ve öðretmenlerin kendi imkanlarýyla yapmýþ olduklarý CNC tezgahý ve öðrencilerin yaptýðý robot gösterileri büyük bir ilgi çekti. Haber Servisi "Yükseköðretim alanýnda çalýþan tüm emekçilerin maaþlarý iyileþtirilmeli" Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, 14 Ekim 2014 tarihinde TBMM`ye sunulan kanun tasarýsýnda akademik kadrolarda çalýþanlarýn ücretlerinin artýrýlacaðý ve akademik teþvik ödeneði uygulamasýnýn getirileceðinin öngörüldüðünü ifade ederek, "Hükümet, "akademik zam" adý altýnda yýllardýr haklarýný alamayan öðretim elemanlarýnýn hak ettikleri ücretleri bir lütuf gibi sunmakta, akademik teþvik ödeneði uygulamasý ile üniversitelerde performansa dayalý ücret uygulamasýný getirmekte, üniversitelerde çalýþan uzmanlarý, idari ve teknik personeli her zaman olduðu gibi bu kez de görmezden gelmektedir. Yaþanan ekonomik krizlere, artan iþsizlik ve enflasyon verilerine raðmen eðitim ve bilim emekçilerinin maaþlarýnda 14 yýldýr bir iyileþtirme yapýlmamýþtýr" dedi. "Akademisyenlerin reel ücretlerinin uzun süredir ciddi biçimde aþýndýðý ve bu konuda bir iyileþtirilme yapýlmasý gerektiði açýktýr" ifadelerini kullanan Öztürk, "Öte yandan, üniversite çalýþanlarý içinde reel gelir kaybýna uðrayan sadece akademisyenler deðildir. Yükseköðretim alanýnda (KYK, ÖSYM, YÖK vb) çalýþan idari ve teknik personel ile uzmanlar da en az akademisyenler kadar reel gelir kaybýna uðramýþlardýr. Ancak ilgili kanun tasarýsý, 2547 sayýlý kanuna aykýrý olarak düzenlenerek uzmanlarý öðretim elemanlarý kapsamý dýþýnda tutmuþ, idari ve teknik personeli ise tümden yok saymýþtýr. Üstelik üniversitelerde çalýþan idari ve teknik personel, ek ödemeler nedeniyle diðer kamu kurumlarýnda çalýþanlardan daha düþük ücret almaktadýr. Ayrýca; Akademisyenlerin özlük haklarýnda gereken iyileþtirmeleri yýllardýr yapmayan, akademik basamaðýn en altýnda yer alan araþtýrma görevlilerinin görev tanýmlarýný bilimsel kriterler çerçevesinde düzenlemeyen, ÖYP kadrolarýna yüksek meblaðlý senetler imzalatarak onlarý adeta köleye dönüþtüren, uzmanlarý kanuna aykýrý biçimde öðretim elemaný olarak görmeyen, verimlilik, performans, rekabet, kalite gibi söylemlerle angarya ve güvencesizliði emekçilere dayatan hükümetin, "akademik teþvik" kapsamýnda performansa dayalý ücret uygulamasýný kanunlaþtýrmaya çalýþtýðý da bilinmelidir. Bu çaba, akademik topluluðun bilimsel bilgi üretimi yerine gelir getirici iþlere yönelmesini, emekçiler arasýndaki dayanýþmanýn yerine rekabetin geçmesini ve üniversitelerin üniversite olmaktan çýkarýlmasýný hýzlandýracaktýr! Kaldý ki üniversitelerde performans denetiminden bahsetmek, güvencesiz ve esnek istihdamýn getirdiði sorunlarýn ve emekçilerin üzerindeki baskýnýn süratle artmasý demektir. Birçok üniversitede asistan kýyýmý yapýlmak istenirken, üniversiteler taþeronlaþmaya mahkum edilmiþken, idari ve teknik personel özlük ve sosyal haklarý gasp edilip angarya iþlere zorlanýrken akademik zam adý altýnda yapýlan bu deðiþiklikler, üniversitelerde esnek ve güvencesiz çalýþmanýn kurumsallaþtýrýlmasýnýn üstünü örtmekten baþka bir anlama gelmemektedir. Eðitim Sen olarak, eðitimin ve bilimsel üretimin üniversitenin tüm çalýþanlarýnýn kolektif emeðinin ürünü olduðu bilinciyle, Yükseköðretim alanýnda çalýþan tüm eðitim ve bilim emekçilerinin maaþlarýnýn iyileþtirilmesini, güvencesiz ve esnek istihdamý üniversitelerde kurumsallaþtýracak adýmlarý kabul etmediðimizin bilinmesini istiyoruz.hükümeti ve TBMM`deki diðer siyasi partileri, bu kapsamda gerekli düzenlemeleri bir an önce yapmaya davet ediyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi

8 YILDIZ YAÞAM 8 Kavurma Çömleði Bir vaiz, camide Kurban Bayramý hakkýnda vaaz ederken cemaatten biri bir kâðýt uzatýr. Kâðýtta þunlar yazýlýdýr: Vâlidem için keseceðim kurbandan kimseye hisse vermeyip hepsini kavurma yaparak bir çömleðe koymak istiyorum, nafakasý olsun diye. Caiz midir, deðil midir? Vaiz notu yüksek sesle okuduktan sonra þöyle der: Yarýn cennet ehli kurbanlarýna binip sýrat köprüsünden geçerken bu kadýnýn da kavurma çömleðine binmesi lâzým gelir. Git, sor, razý olursa öyle yap! Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Günümüzde önemli bir halk saðlýðý problemi haline gelen osteoporoz veya diðer adýyla kemik erimesi, kemik metabolizmasýndaki bir bozukluk sonucunda kemiklerin incelmesine, zayýflamasýna ve çok kolay kýrýlabilmesine sebep olan bir hastalýk. Acýbadem Adana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Coþkun Akalýn, kemik erimesinin günümüzde daha çok kadýnlarda görülen bir hastalýk olduðunu ancak ayný oranda olmasa da erkekleri de etkilediðini söyledi. Dr. Coþkun Akalýn, "Kemik erimesi 50 yaþýn üzerindeki kadýnlarýn 3'te birinde, erkeklerin 5'te birinde görülmektedir." dedi. Dr. Coþkun Akalýn, osteoporozun görülmesinde özellikle çocukluk çaðýndaki yanlýþ beslenme ve yanlýþ yaþam þeklinin önemli olduðunu belirtti. Osteoporozun ancak ileri yaþlarda fark edildiðini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Coþkun Akalýn, þunlarý dile getirdi: "Kemik erimesi tanýsýnýn konulabilmesi için kemik yoðunluðunun ölçülmesi gerekiyor, çünkü 65 yaþ üstündeki pek çok kadýn ve erkekte kalça, omurga, el bileði ve diðer kemiklerde kýrýklara rastlanýyor. Tedavi edilmeyen osteoporozda bel ve sýrt aðrýsý, boyda kýsalma, sýrtta kamburlaþma, kaburgalar ve kalça kemiðinde kýrýklar da olabiliyor. Bu nedenle erken taný için kemik yoðunluðunun incelenmesinin yaný sýra kan ve idrar testleri de önemli." 'KALSÝYUM YÖNÜNDEN ZENGÝN BESLENÝN' Kemik erimesini önlemede kalsiyum ve D vitamininin yararlarýna deðinen Dr. Coþkun Akalýn, kadýnlarda ve erkeklerde iskelet sisteminin geliþmesi ve kemik yoðunluðunun devamý için yaþam boyu yeterli kalsiyum ve D vitamini alýmýnýn önemli olduðunu söyledi. Kalsiyum ihtiyacýnýn, çocukluk çaðýnda mg, eriþkinlerde ise mg olduðunu aktaran Dr. Akalýn, þu tavsiyelerde bulundu: "Süt ve süt ürünleri zengin birer kalsiyum kaynaðý olarak diyette mutlak yer almalý. Süt ve süt ürünleri ayný zamanda birer protein kaynaðýdýr. Bunun yaný sýra kalsiyum Kemik erimesi, 50 yaþýn Üzerindekileri tehdit ediyor yönünden zengin diðer besinler olarak brokoli, kývýrcýk, lahana, ýspanak gibi yeþil sebzeleri, balýk çeþitlerini ve özellikle badem gibi bir takým kuru yemiþleri de diyette ihmal etmemek gerekir. Kalsiyumu besinler vasýtasý ile almakta sorun varsa mutlaka ek kalsiyum desteði verilmelidir." Kemik erimesinin tedavisinde kalsiyumun yaný sýra D vitamini alýnmasýnýn da olmazsa olmaz olduðunu söyleyen Dr. Coþkun Akalýn, "D vitamini, kemik saðlýðý, kalsiyum emilimi, kas gücü ve denge-düþme riski açýsýndan önemlidir. Çünkü D vitamini, sindirim sisteminde kalsiyum emilimini artýrýr ve kemiklerde kalsiyum birikimine yardým eder. Doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalýndýðýnda D vitamininin yüzde 90'ý deride sentezlenebilir. Güneþte omuz ve kollar açýk bir þekilde 15 dakika kadar yürümek günlük D vitamini alýmý için yeterlidir. Ayrýca karaciðer, yaðlý balýklar ve yumurta sarýsý da D vitamininden zengindir." dedi. 'YÜRÜMEK KEMÝKLERÝ GÜÇLENDÝRÝYOR' Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Coþkun Akalýn, kemik saðlýðýnýn korunmasý ve osteoporozun önlenmesi için düzenli fiziksel aktivitenin en az beslenme kadar önemli olduðuna dikkat çekti. Dr. Akalýn, "Yürüyüþ, kemiklerin güçlenmesi için en kolay ve en iyi fiziksel aktivitedir." diye belirtti. Osteoporozun tedavisinde kemik yýkýmý yapan hücrelerin faaliyetlerini baskýlayan bir takým ilaçlar kullanýldýðýna deðinen Akalýn, "Fakat ilaç tedavisine kemik yoðunluðu ölçüm sonuçlarý ve kiþisel faktörlerin birlikte deðerlendirilerek mutlaka hekim tarafýndan karar verilmesi gerek. Kemik erimesi uzun süre hiçbir belirti vermeden sessizce ilerleyebilir. Bu nedenle düzenli kontrolden geçmek çok önemli. Kaybolan kemiði yerine koymak oldukça pahalý, zor ve uzun zaman alan bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle, risk faktörlerini belirlemek ve osteoporozu önlemeye yönelik tedbirleri almak gerekir." diye sözlerini tamamladý. (CÝHAN) Yerli Dizi 20:00 20:00 19:55 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Sinema Seksenler Patron Mutlu Son Ýstiyor Yapýmcý Ýsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ý romantik komedi filmi senaryosu yazmasý için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleþen Sinan zor durumdadýr. Çünkü ne yazacaðý konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düþünmek için yeterli zamana sahip deðildir. Patronu, iþini bir an önce bitirmesi için ona baský yapmaktadýr. Sinan, butik otelin sahibi olan Ýzzet Bey'in kýzý Eylül'le tanýþýr ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacaðý senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Kaçak Yerli Dizi Kel Sait, Serhat a ulaþmaya çalýþýrken kendi sonunu hazýrlamaktadýr. Tülay ýn, babasý Faysal ýn evine yerleþmesi, iyileþmeyen yaralarý derinleþtirecek mi, yoksa aralarýndaki buzlarý mý eritecek? Cemile ve Muhsin, Faysal dan af dilemeye cesaret edemeyecekleri için çareyi Tülay la konuþmakta bulur. Ertan, babasý Faysal ile arasýndaki düðümleri çözmeye çalýþan Tülay ýn kafasýný karýþtýrýr. Serhat, oðlu Umut u kurtarmak için çýktýðý uzun yolda ayrý hayatlara savrulduðu Merve ile yeniden yakýnlaþacak mý? Oðlu Ömer ile evlat acýsýný yaþayan Serhat, Umut için de ayný korkuya kapýlýr ve çaresizliðe düþer. Yedi Sekiz Hasan Paþa Yedi Sekiz Hasan Paþa (d ö. 23 Ocak 1905), Osmanlý paþasý. Osmanlý Ordusu'nda erlikten mareþalliðe kadar yükselebilen nadir isimlerdendir. Okuma-yazmasý zayýf olduðu ve imzasý Arapça yedi (?) ve sekiz (?) rakamlarýndan oluþtuðu için bu lakabý almýþtýr. Oðuzlarýn Dodurga Boyu Tamgasý Arap rakamlar7-8 þeklindedir. [1] [kaynak güvenilir mi?] 1831'de Çorum'un Kuþsaray köyünde doðdu. Askerliðine kadar demirci ustasý olan babasýnýn yanýnda çalýþýp, askerlik vazifesiyle Ýstanbul'a geldi. Kýrým Savaþý'na katýlýp büyük yararlýlýklar gösterdi. Ýstanbul'a dönüþünde çavuþ oldu. Gözüpekliðiyle, daha çok Arnavut ve Çerkeslerin tekelinde olan muhafýz alaylarýnda kendine yer edindi. Muhafýz olarak katýldýðý bir hac seferi sonrasý içinde bulunduðu gemiyi batmaktan kurtarýnca, Abdülmecit tarafýndan mülazýmlýk (teðmen) payesiyle ödüllendirildi.abdülaziz'in saltanatýnda Aða payesiyle Beþiktaþ karakol komutaný oldu. Ramazanda yemek yiyip, içki içenleri dövüp sonra Allah ýslah etsin! diye býraktýðý rivayet edilir. II. Abdülhamit'i devirmek için Çýraðan baskýnýný gerçekleþtiren Ali Suavi'yi bir sopayla kafasýna vurarak öldüren Hasan Aða'ya bu olaydan sonra paþalýk (mareþallik) unvaný verildi. 93 Harbi'nde Kafkas cephesinde büyük yararlýlýklar gösterdi. BALIK BÖREÐÝ Malzemeler Yarým kg kefal 1 çorba kaþýðý tereyaðý 1 adet soðan Yarým domates 5-6 adet mantar 1 çay kaþýðý kuþüzümü 1 çay kaþýðý dolmalýk fýstýk 1 çay kaþýðý karabiber 1 çay bardaðý domates suyu Tuz 1 su bardaðý kaþar peyniri rendesi 2 adet yufka Yemeðin Tarifi Öncelikle temizlenmiþ ve bol suyla yýkanmýþ kefal balýðýný haþlayýn. Tavaya 1 çorba kaþýðý tereyaðý alýn. Küçük küçük kestiðiniz soðaný tavaya aktarýn. Pembeleþene dek kavurun.kabuðunu soyduðunuz yarým domatesi küçük küçük doðrayýn. Mantarlarý da ince dilimler halinde kesin. Sonra mantarlarý, domatesi, 1 çay kaþýðý kuþüzümünü, fýstýðý, karabiberi ve 1 çay bardaðý domates suyunu ilave edin. Yaklaþýk 10 dakika sonra suyunu çeken karýþýmýn üzerine küçük parçalar þeklinde kestiðiniz kefal balýðýný ekleyin.10 dakika kavurduktan sonra hazýrladýðýnýz içi yufkalara sarýn, önceden ýsýtýlmýþ orta dereceli fýrýnda yufkalarýn üzeri kýzarana dek piþirin. Dilimleyerek, servis yapýn. Kapýna geldim ve ben olmaktan vazgeçtim. Sen 'kim o' de yeter ki: Çünkü, kim olmamý istiyorsan o olmaya geldim... Victor Hugo Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber Kaçak Yerli Dizi 23:30 Dizi 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Elif Ana Haber Elif 20:00 Japon Ýþi Sinema 21:50 Battal Gazi Destaný 23:50 Haber Saati Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Patron Mutlu Son Ýstiyor 22:15 Çýlgýn Dersane Kampta Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Ben Bilmem Eþim Bilir 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Küçük Aða Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Seksenler 23:00 Hayat Aðacý 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Nizama Adanmýþ Ruhlar Yerli Dizi

9 YILDIZ Türk Eðitim Sen'den sýnavsýz yapýlan yurt müdürü atama açýklamasý Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi Mevzuat Sekreteri Kemal Þanlý, sýnavsýz yapýlan yurt müdürü atamalarýnýn hepsinin mahkeme tarafýndan iptal edildiðini belirtti. Kemal Þanlý'nýn konu hakkýnda yaptýðý açýklama þöyle: " günlü, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Görevde Yükselme ve Ünvan Deðiþikliði Esaslarýna Dair Genel Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Yönetmeliðin 1. maddesiyle, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Görevde Yükselme ve Ünvan Deðiþikliði Esaslarýna Dair Genel Yönetmeliðin 2. maddesinin ikinci fýkrasýna, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðünde yurt müdürü kadrolarý ibaresinin eklenmiþtir. Söz konusu deðiþiklik ile Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Görevde Yükselme ve Ünvan Deðiþikliði Esaslarýna Dair Genel Yönetmeliðin "Kapsam" baþlýklý 2. maddesinin ikinci fýkrasý, atama iþlemlerinde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacaðý kadrolar yönünden geniþletilmiþtir. Bu maddenin iptali istemiyle açýlan davada Danýþtay Beþinci Dairesi tarafýndan yürütmeyi durdurma kararý verilmiþtir. Türk Eðitim-Sen olarak sýnavsýz olarak yurt müdürü kadrolarýna yapýlan atamalarýn dayanaðý Yönetmelik hükmünün Danýþtay 5. Dairesince yürütmesinin durdurulduðundan bahisle, anýlan yargý kararý uygulanarak sýnavsýz yapýlan yurt müdürü atamalarýnýn iptal edilmesi istemiyle Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðüne tarihinde baþvuruda bulunmuþtuk. Yurt-Kur tüm giriþimlerimize raðmen sýnavsýz yurt müdürü atamalarý iptal edilmediði gibi baþvurumuza da cevap verilmemiþtir. Bunun üzerine konu yargýya taþýnmýþ ve Ankara 14. Ýdare Mahkemesince sýnavsýz yapýlan yurt müdürlüðü atamalarýnýn yürütmesi durdurulmuþtur. Yürütmeyi durdurma kararýnýn gerekçesi " yukarýda aktarýlan mevzuat uyarýnca yargý kararýnýn aynen ve gecikmeksizin uygulanmasýnýn zorunlu olduðu, Danýþtay ve Ýdare Mahkemelerince verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasý kararlarýnýn da iþlemi veya düzenleyici iþlemi tesis edildiði tarihten itibaren hukuka aykýrý kýldýðý hususlarý birlikte deðerlendirildiðinde, davalý idarece; Danýþtay Besinci Dairesi kararý sonrasý hukuka aykýrý hale geldiði tartýþmasýz olan 32 adet yurt müdürü atamasýnýn iptal edilerek mevzuata uygun bir þekilde yeniden atama yapýlmasý gerekirken, davacý Sendikanýn Danýþtay Besinci Dairesi kararýnýn uygulanarak atamalarýn iptal edilmesi istemiyle davalý idareye yaptýðý bu yöndeki tarihli baþvurusunun zýmnen reddine iliþkin iþlemde, Anayasanýn 138. maddesi ile 2577 sayýlý Yasanýn 28. maddesine ve hukuka uygunluk bulunmamaktadýr." denilmektedir. Bu karar uyarýca sýnavsýz yapýlan yurt müdürü atamalarýnýn hepsinin iptali gerekmektedir. Türk Eðitim-Sen olarak kamunun vicdanýnýn sesi olmaya devam edeceðimizin bilinmesini istiyoruz. Yapýlan tüm usulsüzlüklerin karþýsýndayýz ve hep öyle olacaðýz." Haber Servisi HABER T.C. ÇORUM 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/160 TLMT TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Basýn No:1040 Resmi ilanlar de 9 ADD, Gençliðe Hitabe'nin 87'nci yýlýný kutladý TSO Meclisi toplandý Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi'nin 87'nci yýl dönümü nedeniyle Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þubesi Gençlik Kollarý etkinlik düzenledi. Atatürk Anýtýnda dün gerçekleþtirilen program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý.ardýndan Can Þahin Atatürk'ün Gençliðe Hitabesini Utku Temiz ise Gençliðin Ata'ya cevabýný okudu. Etkinliðe CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ADD Ýl Baþkaný Uður Demirer ile vatandaþlar katýldý. Bahadýr YÜCEL Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ekim ayý meclis toplantýsý dün yapýldý. TSO meclis salonunda Meclis Baþkaný Erol Karadaþ baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantý gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan sona erdi. Yasin YÜCEL HSYK'nýn yeni üyeleri mazbatasýný aldý Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliðine 12 Ekim günü seçilen yeni üyeler, üyelik ve üyelikleri sýrasýnda önlerine gelecek olan dosyalarla ilgili açýklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu YSK), HSYK üyeliðine seçilen 10 asil 6 yedek üyeye mazbatasýný dün törenle verdi. Mazbata töreni sonrasý yeni üyeler, HSYK üyeliði ve üyelikleri sýrasýnda gelecek dosyalar hakkýnda deðerlendirme yaptý. Adli yargý asýl üyesi seçilen Ömür Topaç önceliklerinin süreç içinde tespit ettikleri mesleki sorunlar olacaðýný söyledi. Topaç sorunlarý tespit ettikten sonra çözüm odaklý bir kurul yapýsýnýn olacaðýný belirtti. "Çok önemli dosyalar önünüze gelecek bunlara bakýþýnýz genel anlamda nasýl olacak?" sorusuna Topaç, "Þimdilik bir þey söylemek istemiyoruz. Önümüze bilgi belge gelmeden konuþmak yanlýþtýr, bir hukukçuya yakýþmaz. Önce dosyalarý görmek gerekir." þeklinde cevap verdi. Adli yargýdan HSYK asýl üyeliðine seçilen Ramazan Kaya ise "Yargý milletin yargýsý olacaktýr. Þunun ya da bunun yargýsý olmayacak ve milletimizin yeniden yargýya güven duyacaktýr." deðerlendirmesinde bulundu. Yine adli yargýdan HSYK asýl üyeliðine seçilen Metin Yandýrmaz ise "Mazbatamýzý aldýk ülkemize yargý camiasýna hayýrlý olsun. Ýnþallah bize teveccüh gösteren meslektaþlarýmýzý mahcup etmeyiz. Ýnþallah laiki ile görevimizi yerine getiririz. Ülkemize hayýrlý olsun." ifadelerini kullandý. "Çok önemli dosyalar önünüze gelecek bunlara bakýþýnýz genel anlamda nasýl olacak?" sorusuna Yandýrmaz þu þekilde cevap verdi: "Þuan bu konuda yorum yapmam doðru olmaz." Elektronik Yabancý Dil Sýnavý (e-yds 2014/2) sonuçlarý açýklandý. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Ekim'de gerçekleþtirilen Elektronik Yabancý Dil Sýnavýnýn deðerlendirme iþlemleri tamamlandý. Sýnav sonuçlarý ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açýklandý. Adaylar sonuçlarý T.C. kimlik numarasý ve þifreleri ile öðrenebilecekler. Adaylara ayrýca sýnav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sýcaklýk kuzey kesimlerde 4 derece artacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nce yapýlan son deðerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doðu kesimlerinin parçalý yer yer çok bulutlu, Orta ve Doðu Karadeniz kýyýlarý, Doðu Anadolu'nun güneydoðusu, Güneydoðu Anadolu'nun doðusu ile Þanlýurfa çevrelerinin yaðýþlý, diðer yerlerin az bulutlu geçeceði tahmin ediliyor. Genellikle yaðmur ve saðanak, Doðu Anadolu'nun güneydoðusunun yükseklerinde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde görülecek olan yaðýþlarýn; Van, Hakkari, Þýrnak ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olmasý bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Ýç Anadolu'nun kuzeydoðusu, Doðu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doðu Anadolu'nun kuzeyinde don olayý, kuzeybatý kesimlerde ise sis olayýnýn görüleceði tahmin ediliyor. Hava sýcaklýðý, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoðu, akþam saatlerinden sonra kuzey kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Doðu Anadolu'nun güney ve batýsý ile Güneydoðu Anadolu'da kuvvetli, Kýyý Ege ile Akdeniz'de yer yer kýsa süreli fýrtýna þeklinde esecek. Yaðýþlarýn; Van, Hakkari, Þýrnak ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olmasý beklenirken Meteoroloji ani sel, su baskýný, yýldýrým, heyelan, ulaþýmda aksamalar gibi yaþanabilecek olumsuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý gerektiðini bildirdi. Meteoroloji, rüzgarýn Doðu Anadolu'nun batýsý ile Güneydoðu Anadolu'da kuvvetli, Kýyý Ege ile Akdeniz'de kýsa süreli fýrtýna þeklinde esmesinin beklendiðini vurgulayarak, ulaþýmda aksamalar, çatý uçmasý, aðaç ve direklerin devrilmesi gibi yaþanabilecek olumsuzluklara karþý da vatandaþlarý uyardý. e-yds sonuçlarý açýklandý

10 YILDIZ HABER 10 Euro krizi kapýda Konjonktürle ilgili rakamlarýn hayal kýrýklýðý yaratmasý, borsa endekslerinin erimesi ve iþsizliðin artmasý: Avrupa krizi altlatamadý. Gerekli tedbirler alýnmadýðý takdirde ortak para birimi Euro nun tehlikeye gireceðini söyleyen iktisatçýlar çoðunlukta. Avrupa nýn ekonomik uçuruma yuvarlanma tehlikesinin savuþmadýðýný söyleyen Saader Bankasý piyasa analiz bölümü baþkaný Robert Halver DW ye verdiði mülakatta krizin sadece þekil deðiþtirdiðini söyledi. Halver, Euro krizi þekil deðiþtiriyor. Önce karþýmýzda koskoca bir devlet borçlarý krizi vardý. Þimdi ise Euro Bölgesi konjonktür krizi tehlikesi peyda oldu. Çünkü çoðu Euro ülkesindeki ekonomik faaliyetlerin önünü açmak için gerekli olan reformlar yapýlmýyor. Durum böyle olunca istihdamý arttýrýcý yatýrýmlar erteleniyor. Avrupa nýn ekonomiyi istikrara kavuþturmak amacýyla devlet borçlarýnýn kabartýldýðý günlere geri dönme tehlikesiyle karþý karþýyayýz dedi. Borçlar konjonktürü unutturdu 2006 yýlýnda küresel finans krizinin patlak vereceðini doðru tahmin eden iktisatçý yazar Max Otte bizleri bekleyen ekonomik durgunluðun Lehman ýn 2008 yýlýndaki iflasýndan çok daha kötü sonuçlar doðurabileceði görüþünde. Max Otte endiþelerini DW'ye þöyle özetledi: Altý yýl önceki kriz paniðe yol açmýþtý. Küresel finans sistemi tamamen çökebilirdi. Bu problemi parayý ucuzlatarak çözdük. Ama yapýsal bozukluklarý ortadan kaldýrýp sorunlarýn üzerine gitmediðimiz için olumsuz trendler girdabýna yakalandýk: Devlet borçlarý artmaya devam ediyor. Avrupa nýn güneyindeki depresyon yüzünden iþsizlik oraný yüzde 50 lere fýrladý. Büyümeyi teþvik politikalarý para etmiyor. Rusya ya akýlsýzca açtýðýmýz ekonomik savaþ öncelikle Alman ve Avusturya ekonomilerini vuruyor. IÞÝD ve Ortadoðu krizleri beklentileri daha da bozuyor. Avrupa daki siyasi istikrarsýzlýk da ABD ye yarýyor. Büyük tröstler yatýrýmlarýný Avrupa dan Amerika ya kaydýrýyor. Max Otte Almanya nýn en tartýþmalý iktisat otoritelerinden, Münih ifo Ekonomik Araþtýrmalar Enstitüsü Baþkaný Bu ay baþýnda Avustralya parlamentosu peçeli kadýnlarýn baþkent Canberra'daki binanýn kamuya açýk koltuklarýnda ayrý bir bölmeye oturtulmalarýna karar vermiþti. Karar, burka ya da peçeli çarþaf giyen kadýnlarý hedef aldýðý gerekçesiyle ayrýmcýlýkla suçlandý. Þimdi yetkililer parlamentoya gelen ziyaretçilerin peçe giymeleri durumunda yüzlerini güvenliðe kýsa süreliðine açmalarýnýn yeterli olacaðýný söylüyor. Parlamento Hizmetleri Dairesi'nden yapýlan son açýklamada, ''Güvenliði geçtikten sonra ziyaretçiler parlamento binasýnýn kamuya açýk bütün yerlerinde yüzlerini örterek gezebilir.'' deniyor. Hans-Werner Sinn Avrupa yý uzun bir ekonomik durgunluk döneminin beklediðini, Güney Avrupa ülkelerindeki durumun çabuk toparlanmaya imkan tanýmadýðýný ve krizin henüz atlatýlamadýðýný söylüyor.ýfo Enstitüsü, Ýtalya daki sermaye kaçýþýnýn, Avrupa Merkez Bankasý nýn (AMB) devlet borç tahvillerine sýnýrsýz alým garantisi vermeden önceki düzeyde seyrettiðini saptamýþ. Alacaklýlarýn kredi vadesini uzatmamasý nedeniyle Ýtalya Aðustos ve Eylül aylarýnda 67 milyar euro kaybetmiþ. Profesör Sinn para kaçýþýný sermaye piyasasýnýn yeniden telaþlanmaya baþlamasýna yoruyor. Avrupa krizden nasýl kurtulur? AMB nin sýnýrsýz alým garantisi Euro Bölgesi ülkelerinin yeniden ucuz kredi bulmasýný saðlamýþ ve ayný zamanda borçlanma hastalýðýný da nüksettirmiþti. Bu sayede sorunlar örtülüyor ama çözülmüþ olmuyor. Ek borçlarýn kapatýlmasý giderek zorlaþýyor. Analiz uzmaný Halver borcu borçla kapatmanýn adeta alýþkanlýk haline geldiðini ve kolay yolu seçmenin uzun vadede büyük sorunlara yol açabileceði uyarýsýnda bulunuyor. Robert Halver ayný zamanda Almanya hükümetinin ek borçlanmayý 2015 yýlýna kadar sýfýrlamakta ýsrar etmesini eleþtiriyor. Halver, canlanmanýn ne kadar çabuk durgunluða döndüðünün 2008 yýlýnda tecrübe edildiðini söylerken, Hans-Werner Sinn kýsa adýmlarla bir yere varýlamayacaðý için Güney Avrupa ülkelerinin birikmiþ borçlarýnýn affedilmesinden baþka çare kalmadýðýný belirtiyor. Max Otte, Merkez Bankasý nýn sürekli olarak piyasaya ucuz para sürmesinden ibaret olan Amerikan usulü krizle mücadeleden vazgeçilip, Euro nun yapýsýndaki arýzalarýn tamir edilmesi gerektiðini ifade ediyor. Max Otte krizden çýkýþ stratejisinde benimsenmesi gereken öncelikleri þöyle sýralýyor: "Ekonomisi batan ülkeler AB den deðil ama Euro Bölgesi nden çýkarýlmalý. Rusya ile yaptýrým savaþýna son verilmeli. Ortak para birimi yeniden yapýlandýrýlmalý. Avrupa Birliði ABD ye baðýmlýlýktan kurtulup, Amerikalýlarýn her dediðini yapmaktan vazgeçmeli." Avustralya parlamentosundan 'peçe' geri adýmý Senato Baþkaný Stephen Parry, Baþbakan'ýn sorucevap oturumu sýrasýnda bir grup peçeli kadýnýn genel kurulda proteso gösterisi düzenleyeceði yönünde duyumlar aldýklarýný ve ilk kararýn bu istihbarata dayandýðýný söyledi. Parry, peçeli kadýnlarý ayrý bir bölümde tutma giriþiminin hiçbir zaman yürürlüðe sokulmadýðýný ve zaten geçici bir uygulama olarak düþünüldüðünü belirtiyor. Baþbakan Tony Abbott geçmiþte burkayý ''çatýþmacý'' bir kýyafet olarak nitelemiþ ve hiç giyilmemesini tercih ettiðini söylemiþti. Fakat Abbott'ýn Parlamento Baþkaný Bronwyn Bishop'la iletiþime geçerek peçeyi kýsýtlama kararýný ''yeniden gözden geçirmesini istediði'' bildirildi. Peçe tartýþmasý Avustralya'da terör saldýrýsý endiþelerinin arttýðý ve IÞÝD'in yanýnda savaþmaya gittiði söylenen cihatçýlarýn gündemde olduðu bir döneme rastlýyor. Peçe kýsýtlamasýný eleþtirenler parlamentoya giren herkesin güvenlik kontrolünden geçtiðini ve yüzleri örtülü olanlarýn farklý bir muameleye tabi tutulmasýna makul bir gerekçe olmadýðýný savunuyordu. Avustralya'da nüfusun yüzde 2'sinin biraz üstüne denk düþen yaklaþýk yarým milyon Müslüman yaþýyor. AHÞAP PÝKNÝK MASASI, MUHTELÝF BOYUTTA EMPRENYELÝ YUVARLAK VE YARIM KÜTÜK MALZEME ÝLE DAMLAMA SU BORUSU ALIMI ORMAN VE SU ÝSLERÝ CORUM ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Ahþap Piknik Masasý, Muhtelif Boyutta Emprenyeli Yuvarlak ve Yarýmý Kütük Malzeme ile Damlama SuBorusu alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2014/ Ýdarenin a) Adresi :Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 72 ÇORUM ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) ihale dokümanýnýn :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-ihale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý :500 Adet Piknik Masasý, Adet muhtelif çap ve boyda emprenyeli yuvarlak kütük, 500 Adet 4 m boyunda emprenyeli yarým kütük, m Damlama Su Borusu ve m HDPE Boru.Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri :Çorum Sýklýk Tabiat Parký c) Teslim tarihi :Sözleþmenin imzalanmasýndan itibaren 15 gün içinde teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Orman ve Su iþleri Þube Müdürlüðü- Þube Müdürü Odasý b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: idare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü -1 nolu servis odasý adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü- Servisler Bölümünde 1 Nolu Oda adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn No:1043 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baþkaný Sadi Güven, basýnda çýkan erken seçim iddialarýyla ilgili açýklama yaptý. Güven, "YSK'da erken seçim alarmý yoktur" dedi. YSK Baþkaný Sadi Güven, "YSK'nýn basýnda çýkan haberlere göre pozisyon belirlemesi düþünülemez. Kaldý ki erken seçim kararý verecek olan da YSK deðildir. YSK'da erken seçim alarmý yoktur" dedi. Resmi ilanlar de "Erken seçim alarmý yok" Yeni bir dolandýrýcýlýk uyarýsý! Tüketici Haklarý Derneði (THD), tüketicileri yeni tip bir dolandýrýcýlýk yöntemine karþý uyardý. THD'den yapýlan yazýlý açýklamada, Türkiye'de her geçen gün dolandýrýcýlýðýn ad, yöntem ve þekil deðiþtirip devam ettiði belirtilerek þöyle denildi: "Son günlerde vatandaþlarýn gerek radyo ve televizyon reklamlarý vasýtasýyla, gerekse SMS ve internet mesajlarýyla bizzat aranarak kendilerine deðiþik telefon numaralarý bildiriliyor. Hatta gözü dönmüþ bu kiþi ve kuruluþlar bu iþi Tüketici Haklarý Derneði'nin adýný kullanarak dahi yapabiliyorlar. Bu mesajlardan sonra aradýðýnýz kiþiler vatandaþlarý þöyle yönlendiriyorlar; 'bankalardan paranýzý bir ay içinde alacaðýz. Bunun için size kargo ile bir evrak göndereceðiz. Bu evraka yüz TL (100 TL) ödeyerek, kargodan teslim aldýktan sonra doldurup, Tüketici Hakem Heyeti'ne baþvurun' diyorlar. Ya da tüketicilere gönderecekleri evrak karþýlýðýnda tüketicinin kredi kartý bilgilerini isteyip, tüketicinin hesabýndan para çekiyorlar." Dernek açýklamasýnda, tüketicileri, THD'nin adýný kullanan dolandýrýcýlara karþý dikkatli olmalarý ve bankalardan alacaklarý dosya masrafý ve yýllýk kart aidatlarý için yapacaklarý giriþimlerde dolandýrýcýlarýn tuzaðýna düþmemeleri için uyardý. Tüketicilerin, bu ve benzeri durumlarda dikkatli olmalarý, bankacýlýk ve diðer konular hakkýndaki þikâyetleri için THD genel merkez ve þubelerine baþvurarak yardým almalarý gerektiði vurgulandý. Açýklamada, Tüketici Haklarý Derneði'nin adýný kullananlarýn dernek genel merkezinin (0312) , (0312) numaralý telefonlarýna bildirilmeleri istendi.

11 YILDIZ SPOR 11 'Doðalgazda sorun ihtimali var' Buruk liderlik Darýca deplasmanýna lider unvanla giden Zonguldak Kömürspor, beraberliklerin takýmý Darýca Gençlerbirliði'ni deviremedi. Çorum ve Bursa Nilüfer maçlarýnda olduðu gibi Ýzmit'te de çok önemli 2 puan býrakan Lacivert-Kýrmýzýlý takým, buna raðmen takipçilerinin de kaybetmesi üzerine liderliðini korudu. Zonguldak Kömürspor, Darýca deplasmanýna mutlak galibiyet parolasýyla gitmiþti. Daha önce Çorum ve Bursa Nilüfer maçlarýnda 2'þer puan býraktýðý için puan kaybýný aklýnýn ucundan dahi geçirmeyen Lacivert-Kýrmýzýlýlar, çok istemelerine raðmen Darýca'da galip gelemedi. Ligin Merkez Bankasý verilerine göre özel sektörün uzun vadeli kredi borcu, Aðustos sonu itibarýyla, geçen yýl sonuna göre 8.1 milyar dolar artarak milyar dolara, kýsa vadeli dýþ borçlarý da 1.9 milyar dolar artarak 42.3 milyar dolara çýktý. BANKALAR 7.4 MÝLYAR DOLAR BORÇLANDI Bu dönem içinde bankalar 3.5 milyar dolarý kredi, 3.9 milyar dolar da tahvil yoluyla olmak üzere toplam 7.4 milyar dolar uzun vadeli borçlandý. Ayný dönemde, bankacýlýk dýþý finansal kuruluþlarýn kredi biçimindeki borçlarý 1.9 milyar dolar azalýrken, tahvil stoklarý 2.7 milyar dolar düzeyindeydi. FÝNANSAL OLMAYAN KREDÝ BORÇLARI Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluþlarýn kredi borçlarý 843 milyon dolar artarken, tahvil stoklarý da 4.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleþti. Özel sektörün tahvil dýþýndaki toplam kredi borcunun yüzde 88.4'ünü oluþturan özel alacaklýlara olan borcu bir önceki yýl sonuna göre 1.6 milyar dolar arttý. Borçlarýn yüzde 11.6'sýný oluþturan resmi alacaklýlara olan borçlarýndaki artýþ ise 427 milyon dolar düzeyinde kaldý. TÝCARÝ BANKALARA DIÞ BORÇ 35.7 MÝLYAR DOLAR Finansal olmayan kuruluþlarýn, Aðustos sonu 7. haftasýnda 2 önemli puan daha býrakan Zonguldak, dolayýsýyla evine buruk bir þekilde döndü. Teknik ekip ve futbolcularýn tek tesellisi, yakýn takipçilerinin puan kaybetmesi ve liderliðin korunmasý oldu. SERKAN 2 HAFTA YOK Defans oyuncusu Serkan Küçük, karþýlaþmanýn 12. dakikada rakibiyle girdiði ikili mücadele sýrasýnda omzunun üzerine düþtü. Bu sýrada baþarýlý futbolcunun omzu çýktý. Ýlk tedavisi saha içinde yapýlan Serkan, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Serkan'ýn 2 hafta sahalardan uzak kalacaðý öðrenildi. Özel sektörün dýþ borcu 10 milyar dolar artýþla 207,5 milyar dolara yükseldi itibarýyla Türkiye'de yerleþik bankalarýn yabancý ticari bankalardan saðlamýþ olduklarý kredi stoku geçen yýl sonuna göre 40 milyon dolar azalarak 35.7 milyar dolara indi. Bu kuruluþlarýn yurtdýþý þube ve iþtiraklerinden saðlamýþ olduklarý krediler ise 1.5 milyar dolar artarak 21.9 milyar dolar düzeyine çýktý. UZUN VADELÝ BORCUN YÜZDE 58.8'Ý DOLAR BAZLI Özel sektörün milyar dolar tutarýndaki uzun vadeli dýþ borcunun yüzde 58.8'ini dolar, yüzde 33.8'ini euro, yüzde 6.1'ini lira ve yüzde 1.3'ünü de diðer döviz cinslerinden oluþtu. Toplam borcun yüzde 52.6'sýný oluþturan finansal olmayan kuruluþlarýn yurtdýþýndan saðladýðý 86.9 milyar dolar tutarýndaki borcun, yüzde 60.2'si hizmetler sektörü, yüzde 39.3'ü sanayi sektörü ve yüzde 0.5'i de tarým sektörü tarafýndan kullanýldý. KISA VADELÝ BORÇLAR 42.3 MÝLYAR DOLAR Özel sektörün ticari krediler dýþýndaki kýsa vadeli dýþ borcu da 2013 yýl sonuna göre 1.9 milyar dolar artarak 42.3 milyar dolara çýktý. Borçluya göre daðýlým incelendiðinde ise 2013 yýl sonuna göre bankalarýn kredi biçimindeki borçlanmalarý 111 milyon dolar, finansal olmayan kuruluþlarýn kredi biçimindeki borçlanmalarý ise 1.2 milyar dolar arttý. Özel sektörün 42.3 milyar dolar tutarýndaki kýsa vadeli dýþ borcunun yüzde 52.1'ini dolar, yüzde 39.3'ünü euro, yüzde 8.2'sini lira ve yüzde 0.4'ünü de diðer döviz cinsleri oluþturdu. BÝR YIL ÝÇÝNDE 72.3 MÝLYAR DOLAR ÖDENECEK Özel sektörün 1 yýl içinde gerçekleþtirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamý da 72.3 milyar dolarý buluyor.zaman Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, NTV Ankara Ýstihbarat Þefi Ahmet Ergen'in gündeme iliþkin sorularýný yanýtladý. Yýldýz, kýþ aylarý öncesinde doðalgaz tedariðinde sýkýntý olup olmayacaðýyla ilgili olarak þöyle konuþtu: "Böyle bir ihtimal var ama son 1 hafta içerisinde Avrupa Birliði Rusya ve Ukrayna karþýlýklý adýmlar atýldý. Görüþmelerde ilerleme oldu. Biz doðalgazýn yarýsýný Rusya'dan alýyoruz. Ukrayna'dan kaynaklý olabilecek bir ihtimal var. Jeotermali artýrmamýz lazým. Her þeye karþý çýkmamamýz lazým. Su kaynaklarýnýn azalmasý enerjiye olumsuz yansýdý." Yýldýz, alternatif enerji kaynaklarýmýzý artýrmak gerektiðini söyledi ve her þeye karþý çýkýlmamasý gerektiðini belirtti. Enerji Bakaný, doðalgazda en önemlisinin Ukrayna'dan gelecek miktarýn olduðunu söyledi. 'BOTAÞ ZARAR EDÝYOR' Yýldýz, doðalgazda indirimin olup olmayacaðýyla ilgili olarak, "Türkiye'nin ham petrol varil fiyatlarýna endeksli ama 6 ile 9 ay arasýnda fiyatlara yansýyan bir durumu var. Ancak biz hala son yapýlan fiyat düzenlemelerine raðmen aldýðýmýz fiyatýn daha altýnda satýyoruz. 2 milyar lira civarýnda BOTAÞ zarar ediyor. Biz zaten zarar ediyoruz. Alacaðýmýz her indirim, bu zararýn telafi edilmesi için kullanýlacak. Biz indirim talep etmekte haklýyýz ama bu indirimin ne kadar olacaðýný göreceðiz" dedi. 'BORDA ÖZELLEÞTÝRME YOK' Enerji Bakaný, borda özelleþtirmenin söz konusu olmadýðýný söyledi. Yýldýz, "Boru özelleþtirmeyeceðiz. Herhangi bir özelleþtirme programýmýz yok. Borun kamuda kalmasýyla alakalý net bir mesaj veriyoruz. Ne Türkiye'nin ne de AK Parti hükümetinin borun özelleþtirilmesiyle alakalý bir düþüncesi yok" þeklinde konuþtu. Enerji Bakaný, "Fiyatlarda 3 defa üst üste indirim oldu. Yalnýz ham petrol varil fiyatlarýnda yüzde 25'lik düþüþün ayný zamanda petrol fiyatlarýnda dünyada düþmediðini görüyoruz. Fiyatlardaki düþüþ Türkiye'ye olumlu yansýr. Düþüþ 1 yýl sürerse bütçenin yükü yüzde 10 hafifler" dedi. 'SEVKÝYATIN DURMASINI GEREKTÝRECEK BÝR DURUM YOK' Taner Yýldýz, þu anda Kuzey Irak tan gelen petrol sevkýyatýnýn durmasý için bir neden olmadýðýný, hatta artmasý gerektiðini söyledi. Yýldýz, Bölgede üretim artarsa sevkýyati artýrýrýz dedi. PETROL FÝYATLARI Enerji Bakaný, petrolün varil fiyatýyla ilgili de konuþtu. Yýldýz, "Petrolün varil fiyatý 110 dolarýn üzerinde seyrettiðinde bunun spekülatif olduðunu söylemiþtim. Þu andaki dolar seviyesindeki varil fiyatý Türkiye için iyi bir seyir olarak söylebiliriz" dedi. Enerji Bakaný, "Petrolün varil fiyatlarýndaki düþüþ Türkiye'ye olumlu yansýr" ifadesini kullandý. Bakan Yýldýz'a sorulan sorular ve Yýldýz'ýn verdiði cevaplar þöyle; IÞÝD, Kuzey Irak'taki dengeleri deðiþtiren bir aktör oldu. Türkiye'nin bölgesel kürt yönetimi ile kurduðu yakýn enerji iþbirliði, bu geliþmelerden nasýl etkilenir? IÞÝD özellikle yalnýzca Kuzey Irak'ta deðil Irak'ýn tamamýnda istikrarýn tehdit edilmesinde önemli bir unsur haline gelmiþtir. Bölgedeki son durum projeleri etkiledi. IÞÝD tehdidi enerji açýsýndan sýkýntýlar doðurdu. Sevkiyatýn sürmesi için çalýþýyoruz. Biz þu anda sevk eden petrolün en az 7 katýný daha sevk etmeye hazýrýz. IÞÝD enerji projelerini tehdit etmiþtir. Sevkiyatýn durmasý gibi bir risk görüyor musunuz? Þu anda sevkiyatýn durmasýný gerektirecek herhangi bir husus yok. Orada sevkiyatýn daha da hýzlanmasý lazým. Sevkiyatlar eðer isterlerse 300 bin 400 bin varilleri üreteceklerse biz sevk etmeye hazýrýz. ABD eski Bakü Büyükelçisi ve Turcas Petrol Yönetim Kurulu Üyesi Matthew Bryza, Kuzey Irak petrolünün Türkiye'deki çözüm sürecini kolaylaþtýran bir öneme sahip olduðunu savunuyor ve "Türkiye, stratejik netlik ortaya koymazsa barýþ sürecinin devamý zor olabilir" diyor. Ne dersiniz bu yoruma? Son geliþmelerden sonra Türkiye'nin politikasý, sözü edilen stratejik netlikten uzaklaþtý mý? Bir belirsizlik mi oluþtu ki bu yorumlar yapýlýyor? Bu yoruma katýlmýyorum. Burada tampon bölgeden bahsetmiyoruz uçuþa yasak bölgeden bahsediyoruz. Eðer bizler dünya olarak insanlýk olarak ekonomiyi globalleþtirmeye yönelik çabalarý insalýðýn globalleþmesi için yapmaya çalýþsaydýk bunlar olmazdý. Kimyasal silah kullanmadan önce orada ölen 250 bin insanýn makul gerekçe ile öldüðünü mü söyleyebiliriz. Kobani'deki insanlarýn hukuku bizi ilgilendirir. IÞÝD'e karþý hassasiyet çok önceden oluþmalýydý. Petrol fiyatlarýndaki düþüþ vatandaþa nasýl yansýr? Akaryakýt fiyatlarýnda indirim oldu. Bu sürer mi? Fiyatlarda 3 defa üst üste indirim oldu. Yalnýz ham petrol varil fiyatlarýnda yüzde 25'lik düþüþün ayný zamanda petrol fiyatlarýnda dünyada düþmediðini görüyoruz. Fiyatlardaki düþüþ Türkiye'ye olumlu yansýr. Düþüþ 1 yýl sürerse bütçenin yükü yüzde 10 hafifler. Bir indirim gündemi de doðalgazda var. Rusya'dan indirim talebimiz var. Ama bu indirim vatandaþa doðrudan yansýyacak gibi görünmüyor. Açýklamalardan çýkan izlenim bu. Bu indirim talebinin temel amacý, hedefi ne? Türkiye'nin ham petrol varil fiyatlarýna endeksli ama 6 ile 9 ay arasýnda fiyatlara yansýyan bir durumu var. Ancak biz hala son yapýlan fiyat düzenlemelerine raðmen aldýðýmýz fiyatýn daha altýnda satýyoruz. 2 milyar lira civarýnda BOTAÞ zarar ediyor. Biz zaten zarar ediyoruz. Kýþ kapýya dayanmýþken doðalgaz temininde bir sorun gözüküyor mü? Ne tür giriþimleri var Türkiye'nin? Böyle bir ihtimal var ama son 1 hafta içerisinde Avrupa Birliði Rusya ve Ukrayna karþýlýklý adýmlar atýldý. Görüþmelerde ilerleme oldu. Biz doðalgazýn yarýsýný Rusya'dan alýyoruz. Ukrayna'dan kaynaklý olabilecek bir ihtimal var. Jeotermali artýrmamýz lazým. Her þeye karþý çýkmamamýz lazým. Su kaynaklarýnýn azalmasý enerjiye olumsuz yansýdý.haberx Rusya dan Batý'ya rest: Otomobil ve aðýr ekipman ithalatý da duracak Rusya'nýn etkin gazetelerinden Kommersant, Ukrayna krizi nedeni ile Batýlý ülkelerin uyguladýðý yaptýrýmlara karþýlýk Rusya'nýn ek tedbirler alacaðýný, devlet þirketlerinin yaptýrým uygulayan Batýlý ülkelerden otomobil, aðýr ekipman ve metalürji ürün ithalatýnýn da durdurulacaðýný yazdý.rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn gazeteye verdiði bilgiye göre, devlet þirketlerinin yaptýrým uygulayan ABD, Avrupa Birliði ülkeleri, Kanada, Norveç ve Avustralya'dan otomobil, aðýr ekipman ve metalürji ürün ithalatý yasaklanacak. Ýthalat yasaðý getirilecek þirketlerin yüzde 50'den fazlasýnýn devletin olmasý gerekiyor. Ýthalat yasaðý ile ilgili sýnýrlamalar hükümet tarafýndan þirketlerin yönetim kurullarýna iletilecek. Ukrayna krizi nedeni ile Batýlý ülkeler aþamalý olarak Rusya'ya yaptýrým kararlarý aldý. Buna göre Rusya'nýn en büyük bankalarý, savunma þirketleri ve enerji alanýnda yaptýrýmlar uygulanýyor. Rusya ise yaptýrýmlara karþý Batýlý ülkelerden gýda alýmýný durdurdu. Eylül ayýnda Kremlin danýþmaný Andrey Belousov, Ria Novosti'ye yaptýðý açýklamada, Rusya'nýn yeni bir tedbir paketi hazýrladýðýný, buna otomobil ve tekstil ürün ithalatýnýn yasaklanmasýnýn da dahil edilebileceðini ifade etmiþti. Rusya binek otomobilin yüzde 27'sini, kamyon ve aðýr araçlarýn yüzde 46'sýnýn, otobüsün de yüzde 13'ünü dýþarýdan ithal ediyor. Otomobil ambargosuna Rusya'da üretime yapan Ford, Volkswagen, Ford Renault, Toyota ve Hyundai gibi markalarýn dahil edilmeyeceði belirtiliyor. Yaptýrým savaþlarý nedeni ile Rusya'da otomobil satýþlarýnda yüzde 17,3'lük bir gerileme bekleniyor için 2 milyon 735 bin olarak belirlenen satýþ rakamý 2 milyon 450 bin olarak revize edildi. Rusya petrol fiyatlarýnýn düþürülerek yeni bir yaptýrýmýn uygulamaya konduðunu düþünüyor. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, ABD ve Suudi Arabistan'ýn petrol fiyatlarýný düþürme konusunda anlaþtýklarý yönündeki iddialarýn ihtimal dýþý olmadýðýný açýklamýþtý. Putin'e göre petrol fiyatlarý 80 dolarýn altýna inerse dünya ekonomisi çöker. Rusya Merkez Bankasý petrolün 65 dolara kadar düþme riski ile ilgili senaryolarý test ediyor.zaman

12 21 EKÝM 2014 SALI Antrenör lisans kursu baþvurularý sona erdi TFF.ORG üzerinden 26 Eylül 2014 tarihinde baþlayan antrenör lisans kurslarý baþvurularý, 20 Ekim 2014 günü saat itibarý ile sona erdi.tff, Mayýs 2015 sonuna kadar düzenlemesi kesinleþmiþ tüm kurslara katýlacak olan kursiyer adaylarýný 31 Ekim 2014'e kadar, en yüksek puan alan adayýn en yakýn tarihli kursa alýnmasý sistemiyle, kurslara yerleþtirecek.kurs baþvurusu yaparken iþaretlenen bilgiler belgelendirilmek zorunda olacak. Ayrýca 26 Eylül 2014 öncesi yapýlan baþvurularýn hiçbiri dikkate alýnmayacak. (Spor servisi) Belediye, Adliye maçýný bekliyor Çorum belediyespor yarýn Çorum da konuk edeceði Adliyespor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek antrenman ile tamamladý. Dün yapýlan antrenmana sakatlýðý devam eden mehmet akif ve istanbul maçýnda sol arka adelesinde çekme olan Osman Bodur katýlmadý. Kulüp baþkaný Zeki gül ve yöneticiler kýsa bir süre Adliye hazýrlýk çalýþmasýný izlediler.teknik direktör Yavuz Ýncedal, antrenman Zeki Gül antrenman öncesi teknik direktör yavuz Ýncedal ile kýsa bir görüþme yaptý öncesi futbolcular ile saha içersinde yaklaþýk 15 dakikalýk bir toplantý yaparak, Ýstanbulspor ve Adliyespor maçlarý ile ilgili olrak bir konuþma yaptý. Daha sonra futbolcular ýsýnma koþu ile adliyespor hazýrlýklarýna baþladý. Isýnma koþularýnýn ardýndan kanatlardan ceza alaný içerisine ortalar ile rakip kalede gol vuruþ çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlýlar antrenmanýn son bölümünde yarý alanda taktik çift kale maç yaparak çalýþmayý bitirdiler.(yasin Yücel) Yavuz hoca iddiayý kaybetti Çorum belediyespor teknik direktörü yavuz Ýncedal dün yapýlan antrenman sonrasýnda Belediyespor'un 4 kalecisi ile penaltý atýþý iddiasýna girdi. Yavuz hoca belediye kalecilerine 3,er penaltý attý. Kaleciler penaltý atýþlarýný kurtararak Yavuz hoca'nýn penaltýlar için ortaya koyduðu içeçek iddiasýn kazanan taraf oldu. Fatih, Utku, Zaid ve Osman, Yavuz hoca'nýn penaltý atýþlarýný kurtaran isimler oldu. Sportmence Çorum belediyespor beraberlikler hanesine bir maç daha ilave ederek, ligin 7 haftalýk maç dilimini geride býraktý. Sezona Kýzýlcabölük (3-2) maðlubiyeti ile baþlayan belediyespor, bir iç saha birde deplasman olmak üzere 2 maçtan galip ayrýldý. 5 maçý da beraberlik ile tamamladý. Son beraberelik maçý ise geçtiðimiz cumartesi günü deplasmanda Ýstanbulspor karþýsýnda elde ederek sahadan 1-1 beraberlikle ayrýldý. Ýstanbulspor karþýsýnda ilk yarýda 1-0 maðlup duruma düþen belediyespor ikinci yarýda Murathan ile beraberlik sayýsýný bularak maðlubiyetten kurtuldu. Belediyespor Ýstanbulspor maçýnýn ikinci yarýsýnda ilk yarýya göre daha organize ve tehlikeli ataklar buldu. Ancak ileri uçda görev alan isimler bu ataklarý bir türlü çerçevenin içine göndererek filelere temas ettiremediler. Belediyespor 7 haftalýk lig periyodun da grupda iddialý takýmlar ile maçlar oynadý. Bu maçlarýn genelinde hep rakipleri ile berabere kalarak puanlarý paylaþtý. Ancak hedefe gidilen yolda özellikle kendi saha ve seyircin karþýsýnda evinde maçlarý 3 puan ile kapatmak zorundasýn. Yoksa beraberliklere abone olarak ligi orta sýralarda tamamlarsýn.artýk ligde belediyespor için fikstür dezavantajý avantaja dönüyor. Yarýn sahasýnda Adliyespor'u konuk edecek olan Belediyespor, bu maç ile galibiyetler serisini bulmak zorun da yoksa güzel hayaller bir baþka bahara kalacaktýr. Maçlar futbolcu, yönetici ve taraftar ile kazanýlýr.çorum belediyespor da bazý sorunlarýn olduðunu anlaya biliyorum. Buda takýmýn oyununa yansýyor. Mesela en büyük sorun maddi Maç futbolcu, yönetici ve taraftar ile kazanýlýr açýdan olabilir? Futbolcularýn alacaklarý maç baþý ücretleri gibi belkide futbolcularýn oyunlarýný bozabilir. Futbolcularýn aklýnda o günkü maç deðilde belkide alacaklarý ücretleri düþüne bilir. Bu gayet doðaldýr. Futbolcu futbolu ile birlikte harcadýðý emeðinin karþýlýðýný ala bilmenin hesaplarý içinde olabilir? Bu kulüp ne belediye baþkanýnýn nede baþkan yardýmýcý zeki gül'ün kulübü deðildir. Yönetimde bazý isimler kulübe maddi katký saðlar iken, bazý isimlerin ellerini cebine atmasý gerekiyor. Hakemlere küfür etmekle belediyespor'a 3 puan vermiyorlar. Belediyespor hiç kimsenin rant kapýsý deðil. Belediyesporda görev yapmak gönül iþi olmalý. Çorum'u, belediyesporu ve futbolu sevmeli. Acaba belediyespor da görev yapan kaç yönetici belediyespor'a para hibe etti. Benim bildiðim bir isim var. Gerisini bilmiyorum. Þayet böyle bir isim var ise, kulüp baþkaný Zeki Gül, yöneticilerin yapmýþ olduðu baðýþ makbuzlarýný gösterebilir. Yoksa para vermeden sýradan bir adamda yöneticilik yapar. Hakemlere küfürler eder. Nasýl olsa belediyespor çiftlik. Yöneticilik kisvesinin ardýndan özel iþlerini çözüme kavuþturmak için yönetici oluna bilir. Belediyespor'da bu sorunlarýn dýþýnda birde gerçek anlamda golcü kimlikli futbolcu yok. Bu 7 haftalýk lig maçlarýna yansýdý ve yansýmaktadýr. Atýlan gol 6 yenilen gol 5 tablo bu Çarþamba günü belediyespor'un ligde patlama yapacaðý bir maç olmasýný temenni eder iken, Ýstanbulspor maçýna araç tahsis eden Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) baþkaný sayýn Çetin Baþaranhýnçal teþekür ediyorum. beyefendiye Osman Bodur 'da sakatlar kervanýna katýldý Çorum Belediyespor da sakatlar kervanýna osman Bodur da katýldý. Geçtiðimiz cumartesi günü deplasmanda oynanan istanbulspor- Çorum belediyespor maçýn da sol arka adelesinde çekme olan savunmanýn baþarýlý oyuncusu dün yapýlan antrenmanda takýmdaki yerini almadý. Kulüp masörü Ali Köseerin'in verdiði bilgiye göre Osman Bodur'un yarýn oynanacak olan adliyespor maçýnda forma giyip giymeyeceðinin maç günü yapýlacak kontroller sonrasýnda netlik kazanacak. Öte yandan yine adelesinde çekme olan ve 2 haftadýr takýmdan ayrý olarak çalýþan Sefa ise, takýmla birlikte dün yapýlan çalýþmada taktik çift kale de yer aldý. Sefa'nýn büyük olasýlýkla Adliye maçýnda forma giymesi bekleniyor. (Yasin Yücel) Ýskilipspor lig startýný verdi 1. Amatör Küme Büyükler Ligi ve U19 Liginde mücadele edecek olan Ýskilipspor sezonu için ilk idmanýný gerçekleþtirdi. Ýlk idmaný Ýskilipspor Baþkan Yardýmcýsý Osman Top, Kulüp Basýn Sözcüsü Burak Ýzzet Karaca ve Kulüp Müdürü Ömer Þair beraber izledi. Galip Gül : Gençlerimize Güvenimiz Tam Geçen yýl ayný branþlarda mücadele eden Ýskilipspor bu yýl daha genç bir takýmla sezona baþlama kararý aldý. Antrenman öncesi açýklama yapan Ýskilipspor Teknik Sorumlusu Galip Gül ''Bu yýl daha genç bir kadro ile lige baþlayacaðýz. Bu durum deðerlendirmesini ve Ýskilipli gençlerimizi daha çok spora teþvik etmek için yönetim olarak böyle bir karar aldýk. Gençlerimize olan güvenimiz tam ve bu güvenimizin boþa çýkmayacaðýný çok iyi biliyoruz. Çorum'dan katýlacak 5 arkadaþýmýz var ve Ýskilip'ten katýlacak 4 arkadaþýmýz ile bu sezon mücadele edeceðiz'' dedi. Osman Top : Futbol Sezonu Ýskilip'imize ve Ýskilipspor'umuza Hayýrlý OlsunArdýndan Ýskilipspor Kulübü Baþkan Yardýmcýsý Osman Top ise yaptýðý açýklamasýnda, geçen yýl olduðu gibi bu yýlda centilmence mücadele edeceklerini, sevgi saygý ve disiplinin olduðu yerde kesinlikle baþarýnýnda geleceðini dile getirdi. Genç bir takým oluþturduklarýný ve sezon öncesi yapýlan toplantýlarda böyle bir karar aldýklarýný sözlerine ekleyen Baþkan Osman Top, Futbol sezonunun Ýskilip'e ve Ýskilipspor'a hayýrlý olmasýný diledi. Karma hakem triosu Yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda oynanacak olan Çorum belediyespor- Adliyespor maçýna Ýstanbul bölgesi ulusal hakemlerinden Erkan Yurtsever atandý. Maçýn hakemi istanbul bölgesi ulusala hakemlerinden Erkan Yurtsever düdük çalarken, yardýmcýlarý yine ayný bölgeden Gürcan Çalýþkan ikinci yardýmcý hakem Tekirdað bölgesi hakemlerinden Çaðlar Yýldýz oldu. Karþýlaþmada 4. Hakem olarak Sezer Polat görev yapacak. (Yasin Yücel)

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı