VI. MUVMS. Bildiriler. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas Chamber of Certified Public Accountants of Ankara.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VI. MUVMS. Bildiriler. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas Chamber of Certified Public Accountants of Ankara."

Transkript

1

2 Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas Chamber of Certified Public Accountants of Ankara Mart 2008 Concorde De Luxe Resort Lara / ANTALYA VI. MUVMS V Muhasebe Uygulamalar ve Vergi Mevzuat Sempozyumu Ankara, Mart 2008 Bildiriler

3 Yönetim Yeri ve Yaz flma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 K z lay/ankara Tel: (0312) Faks: (0312) web: e-posta: Copyright:Tüm haklar sakl d r. Bu kitab n tamam ya da bir k sm 5846 Say l Fikir ve Sanat Eserleri Yasas n n ilgili hükümleri uyar nca, yazar n izni olmaks z n elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kay t sistemiyle ço alt lamaz, özetlenemez, yay nlanamaz, depolanamaz. Kaynak gösterilmek kofluluyla al nt yap labilir. Sayfa ve Kapak Tasar m : Candan pekçi Bask : Bizim Repro (0312) ANKARA SMMM ODASI Yay n No: 59 Ankara, Mart 2008 Odam z kitaplar nda yer alan yaz larda ileri sürülen görüfller yaln zca yazarlar na aittir. Yay nc kurulufl Ankara SMMM Odas n ba lamaz.

4 SUNUfi A nkara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas (ASMMMO) olarak, art k gelenekselleflen Muhasebe Uygulamalar ve Vergi Mevzuat sempozyumlar ndan alt nc s n sizlerin katk ve kat l mlar ile düzenliyor olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duymaktay z. Muhasebe meslek mensuplar n n, iflletmelerin ticari faaliyetleri ile ilgili ürettikleri finansal bilgilerin, ilgili kesimlerin karar süreçleri üzerinde belirgin bir etkisi vard r. Hem birer ekonomik karar birimi olan iflletmelerde, hem de genel ekonomi seviyesinde do ru kararlar n al nabilmesi için; benzer olaylar benzer flekilde ifade eden, güvenilir, do ru, anlaml, gerçe e uygun ve karfl laflt r labilir finansal bilgilere ihtiyaç vard r. Bu ihtiyaç, rekabetçi küresel koflullar n yafland, h zl ve etkin kararlar n verilmesinin gerekli oldu u günümüz koflullar nda, her geçen gün artacak flekilde hissedilmektedir. htiyaç duyulan finansal bilgilerin üretilmesi, uluslararas kabul gören muhasebe veya finansal raporlama standartlar n n yön verdi i muhasebe uygulamalar yla mümkün olabilecektir. Zaman zaman muhasebe uygulamalar ile ilgili vergi mevzuat aras nda uzlaflma gerektiren noktalar da bulunmaktad r. lgili taraflar n kat l m ile düzenledi imiz Muhasebe Uygulamalar ve Vergi Mevzuat Sempozyumlar bu amac n gerçeklefltirilmesi için uygun bir platform olmaktad r.

5 ASMMMO olarak, meslek mensuplar m z n yüksek mesleki bilgi ve standartlarla donat lmas n bir misyon olarak belirlemifl oldu umuzu belirtmek isterim. Bu misyonun bir gere i olarak, küresel standartlar n kabul edilmesi ve meslek mensuplar m z n bu konularda bilgilendirilmesi için gereken ilgi ve deste imiz devam edecektir. Bu misyonun gerçeklefltirilmesinde meslektafllar m z n gösterdi i yo un ilgi ve ö renme iste i en önemli deste imizdir. Dört oturum, bir özel oturum ve bir panelden oluflacak 6. Muhasebe Uygulamalar ve Vergi Mevzuat Sempozyumu nda ele al - nacak konular, hem muhasebe uygulamalar hem de vergi mevzuat aç - s ndan de erlendirilecek ve tart fl lacakt r. Sempozyumda sunulmak üzere haz rlanm fl bu tebli ler, eminim ki Sempozyuma kat lamam fl olan akademisyen ve uygulamac lar taraf ndan da bir baflvuru metni olarak kullan lacakt r. Bildiri kitab n n tüm ilgili kesimlere yararl olmas n diler, Sempozyum Bilim Kuruluna, Sempozyum Düzenleme Kuruluna, Sponsorlar m za, katk ve kat l mlar yla bu sempozyumun gerçeklefltirilmesini sa layan kifli ve kurulufllara teflekkür ederim. Ali Metin POLAT Ankara SMMM Odas Baflkan

6 Bilim Kurulu Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN (Baflkan) Prof. Dr. Nalân AKDO AN (Baflkent Üniversitesi) H. brahim AKTAN ( stanbul YMM Odas Baflkan Yard mc s ) Halil BAfiA AÇ (Ankara YMM Odas Baflkan ) Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI (Ankara Üniversitesi) Doç. Dr. Orhan ÇEL K (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. fiükrü KIZILOT (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Can fi mga MU AN (Orta Do u Teknik Üniversitesi) R fat T. NALBANTO LU (TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi) Doç. Dr. Serdar ÖZKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi) Nail SANLI (TÜRMOB Genel Sekreteri) Yrd. Doç. Dr. Masum TÜRKER ( stanbul Ticaret Üniversitesi) Prof. Dr. Selçuk USLU (Baflkent Üniversitesi) Ali Metin POLAT (Ankara SMMM Odas Baflkan ) Düzenleme Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas (Chamber of Certified Public Accountants of Ankara) Mart 2008 Concorde De Luxe Resort Lara/ANTALYA

7

8 çindekiler Birinci Oturum Vergi Usul Yasas ndaki De erleme Hükümlerinin TMS Kapsam nda ncelenmesi Muhasebe Kâr ndan Vergi Matrah na Geçifl Tablosu Düzenlenmesi kinci Oturum TMS 12 Gelir Vergileri Standard Uygulamas ve Vergi De eri ile Muhasebe De eri Aras ndaki Farkl l klar n n Analizi Transfer Fiyatlamas ve Örtülü Kazançlar Uygulamalar n n TMS ve Vergi Uygulamalar Aç s ndan Karfl laflt r lmas Üçüncü Oturum TMS Kapsam nda Finansal Araçlar ve Vergi Uygulamalar ile Karfl laflt r lmas TMS Kapsam nda Koflullu Borçlar, Koflullu Varl klar ve Vergi Uygulamalar ile Karfl laflt r lmas Dördüncü Oturum Maddi Duran Varl klarda De erleme Esaslar n n TMS ve VUK Aç s ndan ncelenmesi Maddi Duran Varl klarda Yararl Ömür ve Amortisman Uygulamas n n TMS ve VUK Aç s ndan ncelenmesi TMS-18 Has lat Standard ve Vergi Uygulamalar Aç s ndan De erlendirilmesi Özel Oturum TMS ve TFRS Uygulamalar n n Tekdüzen Hesap Plan Üzerine Etkileri ve Öneriler

9

10 VI. MUVMS V Muhasebe Uygulamalar ve Vergi Mevzuat Sempozyumu Birinci Oturum Baflkan Mahmut VURAL Maliye Bakanl Hesap Uzmanlar Kurulu Baflkan Vergi Usul Yasas ndaki De erleme Hükümlerinin TMS Kapsam nda ncelenmesi Konuflmac Doç. Dr. Y ld z ÖZERHAN AKBULUT Gazi Üniversitesi Muhasebe Kâr ndan Vergi Matrah na Geçifl Tablosu Düzenlenmesi Konuflmac Cemalettin TURAN Denet Yönetim Dan flmanl YMM A.fi.

11

12 VERGİ USUL KANUNUNDAKİ DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Yıldız ÖZERHAN AKBULUT Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Muhasebe-Finansman ABD, e-posta 1. GİRİŞ Ekonomik varlık ve kaynaklar ile mali nitelikteki işlemlerin muhasebeye konu edilebilmesi için ortak bir ölçü birimi olan para ile ifade edilmeleri gerekir. Varlık ve kaynakların gerek ilk defa muhasebeleştirilmesinde, gerekse izleyen dönemlerde finansal tablolara yansıtılmasında esas alınacak parasal değerin belirlenmesi işlemi, muhasebenin en kapsamlı ve sorunlu alanı olan değerlemenin konusunu oluşturmaktadır. Değerlemenin amacı, işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucunu gerçeğe uygun bir şekilde tespit etmektir. Varlık ve kaynakların işletmeye girdiği tarihteki değeri çoğunlukla cari değerini yansıtmaktadır. Ancak, izleyen dönemlerde ekonomik hayattaki değişmeler, teknolojik gelişmeler, varlığın kullanımı gibi nedenlerden dolayı tarihi maliyet ile cari değer birbirinden farklılaşabilmektedir. Muhasebede işlem ve olayların maliyet esasına göre kaydedilmesi, çoğu zaman kayıtlar ile gerçek durumun birbirinden farklı olmasına, bu durum ise tarihi maliyet esasına göre düzenlenen finansal tabloların, işletmelerin gerçek durumunu yansıtamayacağı yönünde kaygılara neden olmaktadır. Muhasebe biliminde bu kaygıları giderebilmek amacıyla değişik değerleme ölçüleri geliştirilmiştir. Değerlemede birbirinden farklı ölçü ve esasların kullanılması bilanço ve gelir tablosunda sunulan bilgilerin farklılaşmasına neden olmakta ve doğrudan dönem karını etkilemektedir. Bu nedenle değerleme ile ilgili hükümler vergi kanunlarında ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Vergi kanunlarında değerlemeye vergi matrahının belirlenmesi açısından bakıldığı için, çoğu zaman vergi kanunlarındaki değerleme hükümleri ile muhasebe kuramındaki değerleme ölçüleri arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın amacı, vergi kanunlarındaki değerleme hükümlerini Türkiye finansal raporlama standartlarındaki değerleme hükümleri ile karşılaştırmak, birbirleriyle benzeyen ve çelişen noktaları ortaya koymaktır. 2. VERGİ USUL KANUNUNDAKİ DEĞERLEME HÜKÜMLERİ Değerleme, işletme faaliyetlerine, aktif ve pasiflere anlamlı parasal miktarların tayin edilmesi süreci, başka bir ifadeyle, işletme olaylarına, aktif 1

13 ve pasiflere parasal bir değer tayin edilmesi işlemidir (Akdoğan ve Aydın, 1987: 388). Ülkemizde değerleme ile ilgili hükümler Vergi Usul kanunun da geniş bir şekilde yer almaktadır. Kanunda değerlemenin tanımı yapılmış, değerleme ölçüleri açıklanmış ve iktisadi kıymetlerin hangi değerleme ölçüsüne göre değerleneceği tek tek açıklanmıştır. VUK da değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti olarak tanımlanmaktadır (md. 258). Kanun, değerlemeyi vergi matrahının hesaplanması ile ilgili bir işlem olarak ele almış ve iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre kullanılacak sekiz değerleme ölçüsü tespit etmiştir. Bu değerleme ölçüleri şunlardır (md. 261): İ) Maliyet bedeli ii) Borsa rayici iii) Tasarruf değeri iv) Mukayyet değer v) İtibari değer vi) Vergi değeri vii) Rayiç bedel viii) Emsal bedeli ve ücreti 2.1. Maliyet Bedeli Kanunda maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle, bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı olarak tanımlanmaktadır (md. 262). Maliyet kavramı, bir varlığı edinmek için katlanılan giderlerin tamamını kapsayacak şekilde ve muhasebe kuramına uygun olarak tanımlanmıştır. VUK a göre maliyet bedeli ile değerlenecek iktisadi kıymetler aşağıda açıklanmaktadır. a) Gayrımenkuller İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrımenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir. Ayrıca aşağıda yazılı kıymetler de gayrımenkuller gibi değerlenir (md. 269). i) Gayrımenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı, ii) Tesisat ve makinalar, iii) Gemiler ve diğer taşıtlar iv) Gayrımaddi haklar Gayrımenkullerde maliyet bedeli, satın alma bedelinden başka makine ve tesisattan gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri, mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden dolayı ortaya çıkan giderleri de kapsamaktadır. İşletmeler ayrıca isterlerse noter, mahkeme, 2

14 kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile özel tüketim vergilerini maliyet bedeline ilave etmekte veya genel giderler arasında göstermekte serbest bırakılmışlardır (md. 270). İnşa edilen binalarda ve gemilerde, imal edilen makine ve tesisatta, bunların inşa ve imal giderleri, satın alma bedeli yerine geçer (md. 271). Gayrımenkuller ile ilgili olarak izleyen dönemlerde normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrımenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak amacıyla yapılan giderlerin maliyet bedeline ilave edileceği hükme bağlanmıştır. Yasada bu tür giderlere örnek olarak; bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderler, bir motorlu kara nakil aracının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler sayılmaktadır (md. 272). b) Demirbaş Eşya Alet, edevat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, komisyon ve nakliye giderleri gibi özel giderler de dahil edilmektedir. Gayrımenkullerde olduğu gibi, imal edilen alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imal giderleri satın alma bedeli yerine geçmektedir (md. 273). c) Emtia Maliyet bedeli ile değerlenen bir diğer varlık grubu emtiadır. VUK a göre, emtianın işletme tarafından imal edilmesi durumunda (mamul ve yarı mamuller) maliyet bedeli; mamulun üretilmesinde kullanılan iptidai ve hammaddelerin bedeli, mamule isabet eden işçilik, genel imal giderlerinden mamule düşen pay, genel yönetim giderlerinden mamule düşen pay (isteğe bağlı olarak), ambalajlı olarak piyasaya sunulması zorunlu olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedelini kapsamaktadır (md. 275). Mamül ve yarı mamullerin maliyetlendirilmesinde tam maliyet yöntemi benimsenmiştir. Kanunda, emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedeli %10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde, maliyet bedeli yerine emsal bedeli ölçüsüne göre değerlenmesine izin verilmektedir. d) Zirai Mahsuller Zirai mahsuller maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeli zirai mahsullerin özelliklerine göre, imal edilen emtiada olduğu gibi, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre tespit edilmektedir (md. 276). 3

15 e) Hayvanlar Zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedelinin tespitinin mümkün olmadığı durumlarda maliyet bedeli yerine emsal bedeli dikkate alınır. Bu hükmün uygulanmasında emsal bedeli, işletmenin bulunduğu yer (mahal) (Gezici hayvancılıkta kışlak) için zirai kazanç komisyonlarınca tespit edilmiş olan ortalama maliyet bedelidir (md. 277) Borsa Rayici Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden önceki son işlem gününde borsadaki işlemlerin ortalama değerlerini ifade eder (md. 263). VUK a göre borsa rayici ile değerlenecek iktisadi kıymetler aşağıda açıklanmaktadır. a) Menkul Kıymetler Hisse senetleri ile fon portföyünün en az yüzde 51 i Türkiye de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenir (md. 279). b) Yabancı Paralar Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır (md. 280). Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit edilir. c) Yabancı Paralı Alacaklar ve Borçlar Yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar da yukarıdaki madde hükmü gereğince borsa rayici ile değerlenir. Vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, değerleme günü kıymetine getirmek amacıyla reeskont işlemine tabi tutulabilir. Senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LIBOR) esas alınır (md. 280). 4

16 2.3. Tasarruf Değeri Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arzettiği gerçek değerdir (md. 264). VUK un vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir hükmü gereği, senetli alacaklar tasarruf değeri ile değerlenebilmektedir. Bu takdirde, senette faiz oranı açıklanmış ise bu oran, açıklanmamışsa Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanmaktadır (md. 281). Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar da tasarruf değeri ile değerlenebilmektedir. Senette faiz oranı belirtilmişse bu oran, belirtilmemişse Merkez Bankasının resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır. Alacak senetlerini tasarruf değeri ile değerleyen mükellefler, borç senetlerini de aynı şekilde işleme tabi tutmak zorundadırlar (md. 285) Mukayyet (Kayıtlı) Değer Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir (md. 265). VUK da mukayyet değeri ile değerlenecek iktisadi kıymetler şöyle açıklanmaktadır. a) Alacaklar Alacaklar mukayyet değerleri ile değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır (md. 281). b) İlk tesis ve Taazzuv Giderleri (Kuruluş Giderleri) ve Peştemallikler Aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri mukayyet değerleri ile değerlenir. VUK da ilk tesis ve taazzuv giderleri kurumun tesis olunması veya yeni bir şubenin açılması veya bu işlerin devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet iktisap olunmayan giderler olarak tanımlanmaktadır. Kanun, bu tür giderlerin aktifleştirilmesi konusunda işletmeleri serbest bırakmıştır. İşletmeler isterlerse bu giderleri doğduğu anda gider olarak da kaydedebilmektedirler. Gerçek veya tüzel kişilerde peştemallıklar da mukayyet değerleriyle değerlenmektedir (md. 282). c) Aktif Geçici Hesap Kıymetleri (Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları) Gelecek bir hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderler ile cari hesap dönemine ait olup da henüz tahsil edilmemiş olan hasılat, mukayyet değerleri üzerinden aktifleştirilmek suretiyle değerlenir. Zirai işletmelerde henüz idrak edilmemiş olan mahsuller için yapılan giderler (hazırlık işleri giderleri gibi) de bu madde hükmüne göre aktifleştirilerek değerlenir (md. 283). 5

17 d) Pasif Geçici Hesap Kıymetleri (Peşin Tahsil Edilen Gelirler ve Gider Tahakkukları) Gelecek hesap dönemlerine ait olarak peşin tahsil olunan hasılat ile cari hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiş olan giderler mukayyet değerleri üzerinden pasifleştirilmek suretiyle değerlenir (md. 287). e) Borçlar Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit borçlar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır (md. 285). f) Karşılıklar Gerçekleşen veya gerçekleşmesi beklenen fakat miktarı kesin olarak tespit edilemeyen ve işletme için bir borç niteliği taşıyan, belli bazı zararları karşılamak amacıyla hesaben ayrılan tutarlar karşılık olarak tanımlanmaktadır (md. 288). Karşılıklar mukayyet değerleriyle pasifleştirilmek suretiyle değerlenmektedir İtibari (Nominal) Değer İtibari değer, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir (md. 266). İtibari değerle değerlenecek olan kalemler aşağıda açıklanmaktadır. a) Kasa Mevcudu Yasada kasa mevcutlarının itibari değerleriyle değerleneceği hükme bağlanmıştır (md. 284). b) Çıkarılmış Tahviller Eshamlı şirketlerle iktisadi kamu müesseseleri çıkardıkları tahvilleri itibari değerleriyle değerlemeye mecburdurlar (md. 286) Rayiç Bedel Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir (md. 266). VUK un değiştirilmeden önceki 268. maddesinde vergi değeri, bina ve arazinin rayiç bedeli olarak tanımlanmakta idi ve rayiç bedel sadece vergi değerinin tanımında yer almakta idi. Ancak bu tanım 2002 yılında değiştirilmiştir. Dolayısıyla, mevcut kanunda halihazırda rayiç bedelle değerlenecek herhangi bir iktisadi kıymet bulunmamaktadır Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde 6

18 emsaline nazaran haiz olacağı değerdir (md. 267). Emsal bedeli ile değerlenmesine izin verilen iktisadi kıymetler aşağıda sıralanmıştır. a) Değeri Düşen Emtia Emtia esas itibariyle maliyet değeri ile değerlenir. Ancak emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri %10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine emsal bedeli ölçüsünü uygulayabilmektedir. Bu hüküm mamuller için de geçerlidir (md. 274). b) Maliyet Bedelinin Tespiti Mümkün Olmayan Hayvanlar Yukarıda da açıklandığı gibi, zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenmektedir. Ancak, maliyet bedelinin tespiti mümkün olmayan durumda, maliyet bedeli yerine emsal bedeli dikkate alınır. Bu durumda emsal bedel, işletmenin bulunduğu mahal için zirai kazanç komisyonlarınca tespit edilmiş olan ortalama maliyet bedelidir (md. 277). c) Kıymeti Düşen Mallar Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veya bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış gerçekleşen emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutat olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir (md. 278) Vergi Değeri Vergi değeri, bina ve arazinin Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesine göre tespit edilen değeridir (md. 268). Vergi Usul Kanununun değerleme kısmında yazılı olmayan veya yazılı olup da kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunamayan iktisadi kıymetlerden bina ve arazi vergi değerleriyle, diğerleri, varsa borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o da yoksa emsal bedeliyle değerlenir (md. 289). 3. TMS/TFRS LERDEKİ DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının aynen benimsendiği Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında birbirinden farklı değerleme ölçülerine yer verilmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yayınladığı kavramsal çerçevede ölçüm olarak ifade edilen değerleme kavramı finansal tablolarda yer alan unsurların bilançoda ve gelir tablosunda tahakkuk ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Bu işlem uygulanacak ölçüm esasının da seçilmesini içermektedir (Kavramsal çerçeve, md. 99). TMS/TFRS lerde finansal tabloların amacı, çeşitli kullanı- 7

19 cıların ekonomik kararlar verirken faydalanmaları için işletmenin finansal durumu, performansı (faaliyet sonuçları) ve finansal durumundaki değişiklikler hakkında bilgi sağlamak (kavramsal çerçeve, md. 12) olarak ifade edilmektedir. Bilindiği gibi, finansal tablolarda sunulan bilgileri kullananlar; mevcut ve potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, kreditörler, satıcılar, müşteriler, finansal analistler ve devlettir. Finansal tablolarda sunulan bilgilerin tüm kullanıcı kesimin bilgi ihtiyacını karşılaması gerekir. Finansal tabloların amacı açısından, vergi kanunları ile TMS/TFRS ler arasında yaklaşım farklılığı bulunmaktadır. Vergi kanunlarında finansal tabloların düzenlenmesine vergi matrahının hesaplanması açısından bakılmaktadır. TMS/ TFRS lerde ise yukarıda da belirtildiği gibi, çok daha geniş bir kullanıcı kesimin bilgi ihtiyacı açısından bakılmakta ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Muhasebe standartlarında sık sık gerçeğe uygun değer kavramına vurgu yapılmakta, varlık ve borçların gerçeğe uygun bir şekilde ölçümlenmesi, değerlenmesi ve finansal tablolarda raporlanmasının, finansal tablo kullanıcılarının bilgi ihtiyacının en iyi bir şekilde karşılanmasına neden olacağı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, finansal tablo unsurlarının değerlemesi ile ilgili olarak standartlarda beş temel ölçümleme esasına yer verilmiştir. Bunlar; i) Maliyet bedeli ii) Cari maliyet (Yenileme maliyeti) iii) Gerçekleşebilir değer iv) Gerçeğe uygun değer v) Kullanım değeri Finansal tabloların düzenlenmesinde işletmeler tarafından en çok kullanılan ölçüm esası tarihi maliyet olarak ifade edilen maliyet bedeli esasıdır. Maliyet bedeli esası diğer ölçüm esasları ile birlikte de kullanılabilmektedir. Örneğin, stoklar genellikle maliyet veya net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile, menkul kıymetler piyasa değeri ile, emeklilik borcu bugünkü değeri ile değerlenebilmektedir (Kavramsal çerçeve, md ). Bu değerleme ölçülerinden maliyet bedeli dışında kalanların tamamı cari değer ölçüsüdür. Aşağıda bu değerleme ölçüleri VUK ile karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır Maliyet Bedeli (Tarihi Maliyet) Tarihi maliyet kavramı kavramsal çerçevede varlıklar ve borçlar için ayrı ayrı tanımlanmıştır. Varlıkların tarihi maliyeti varlıkların elde edildikleri tarihte alımları için ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarları ile veya onlara karşılık verilen varlıkların piyasa değerleri olarak tanımlanmaktadır (Kavramsal çerçeve, md. 100). Borçların tarihi maliyeti ise, borç 8

20 karşılığında elde edilenin tutarı ile veya işletmenin normal faaliyetlerinden kaynaklanan borçlarda, örneğin kurumlar vergisinde olduğu gibi, borcun kapatılması için gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile gösterilir şeklinde açıklanmaktadır. Mevcut TMS ve TFRS lerde tarihi maliyet esasına atıfta bulunan ve maliyet bedeli ile değerlenmesi öngörülen varlıklar aşağıda açıklanmaktadır. a) Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlıkların değerlemesinde vergi usul kanunu ile TMS arasında bazı farklılıklar söz konusudur. Bu farklılıklar; aşağıda ilk muhasebeleştirme ve izleyen dönemlerde değerleme alt başlıklarında incelenmeye çalışılmıştır. İlk muhasebeleştirmede Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin konular TMS 16: Maddi Duran Varlıklar standardında yer almaktadır. Standartta maliyet kavramı bir varlığın elde edilmesinde veya inşaatında ödenen nakit veya nakit benzerlerini veya verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya belli durumlarda ilk muhasebeleştirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder şeklinde tanımlanmaktadır. Maddi duran varlıkların maliyet bedeli aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır (TMS 16, md. 16): Satın alma fiyatı, Varlığın çalışabilir hale getirilmesine ilişkin her türlü giderler, Varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın restorasyonuna ilişkin tahmini maliyetler. Bir maddi duran varlık kaleminin maliyetine, yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi amacıyla, gerekli duruma ve yere getirilmesi ana kadar ortaya çıkan giderler dahil edilmektedir. Bu noktadan sonra ortaya çıkan giderlerin ise, maddi duran varlığın maliyetine ilave edilmesine izin verilmemektedir. Maddi duran varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra ortaya çıkan günlük bakım maliyetleri doğduğu dönemde gider olarak kaydedilmekte, ancak, maddi duran varlığın parçalarının düzenli aralıklarla yenilenmesini gerektiren koşulların olması halinde, bu tür giderler varlığın maliyet bedeline ilave edilebilmektedir. Maddi duran varlıkların ilk muhasebeleştirilmeleri ve sonradan ortaya çıkan giderler ile ilgili olarak Standart ile VUK arasında çelişen bir uygulama söz konusu değildir. VUK daki maliyet tanımı ile standartta geçen maliyet tanımı birbiri ile benzerlik göstermektedir. Ancak, borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi açısından VUK ile standart arasında bazı farklılıklar söz konusudur. TMS 23: Borçlanma Maliyetleri standardına göre, maddi duran varlığın edinimi ile doğrudan il- 9

21 gili kredilerin faiz, komisyon, kur farkı gibi borçlanma maliyetlerinin dönem gideri olarak finansman giderlerinde muhasebeleştirilmesi gerekir. Temel yöntem olarak adlandırılan bu yöntemin tek istisnası maddi duran varlığın özellikli varlık niteliği taşıması durumudur. Maddi duran varlık özellikli varlık niteliği taşıyorsa bu durumda, yatırım döneminde bu giderler maliyet bedeline ilave edilmektedir. Özellikli varlık, amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi getiren varlıklardır. Özellikli varlığın satın alınması, inşaatı veya üretimi ile doğrudan ilgili borçlanma maliyetleri ilgili varlığın maliyetine ilave edilir (TMS 23, md. 11). VUK da ise, maddi duran varlıkla doğrudan ilgili bir kredinin, o varlığın yatırım dönemine düşen kısmının duran varlığın maliyetine eklenmesi zorunludur. Varlık aktife girdikten sonra ise finansman giderlerinin varlığın maliyet bedeline ilave edilmesi veya dönem gideri olarak muhasebeleştirilmesi konusu mükelleflerin isteğine bırakılmıştır. İzleyen dönemlerde değerleme Maddi duran varlıkların izleyen dönemlerde değerlemesi seçilen muhasebe politikasına bağlı olarak önemli farklılıklar göstermektedir. Standartta maddi duran varlıklar için izleyen dönemlerde iki değerleme modeline yer verilmiştir: o Maliyet modeli o Yeniden değerleme modeli Standarda göre maddi duran varlıklar aktife alındıktan sonra, dönem sonlarında maliyet ve yeniden değerleme modellerinden birisi kullanılabilir. Yeniden değerleme modeli enflasyon muhasebesi uygulamasına kadar Türkiye de uygulanan MDV yeniden değerlemesine kısmen benzerlik gösteren bir uygulamadır. Bugün itibariyle vergi mevzuatında maddi duran varlıkların yeniden değerlemesine yer verilmemektedir. Standartta yer alan yeniden değerleme modeli Gerçeğe Uygun Değer ile değerleme kısmında ayrıca incelenecektir. Maliyet modelinde maddi duran varlığın değeri aşağıdaki biçimde belirlenir: Maddi duran varlığın tarihi maliyet değeri Birikmiş amortismanlar Birikmiş değer düşüklüğü karşılığı MDV Net Defter Değeri xxx (xx) (x) xx Vergi kanunları ile standart arasındaki en önemli farklılık, maddi duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı uygulamasında karşımıza çıkmaktadır. Tekdüzen muhasebe sisteminde ve kısmen vergi usul kanununda şüpheli alacaklar karşılığı, stok değer düşüklüğü karşılığı, menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı vb. uygulaması bulunmaktadır. Ancak, maddi duran varlıklar için değer düşüklüğü karşılığı ayrılması işlemi yeni bir uygulama- 10

22 dır. Bir varlığın net defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşmış olması durumunda, o varlığın değer düşüklüğüne uğradığı kabul edilmektedir. Burada amaç; varlığın, geri kazanılabilir tutarından daha yüksek bir değerle izlenmesini önlemektir. Geri kazanılabilir tutar, bir varlığın veya nakit yaratan birimin satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri ise, bir varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri olarak ifade edilmektedir. Bir varlığın defter değeri geri kazanılabilir tutarından yüksekse o varlık değer düşüklüğüne uğramış demektir. Bu durumda değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi gerekmektedir (Akbulut ve Marşap, 2006:) Geri kazanılabilir tutar stoklardaki net gerçekleşebilir değer gibi işlem görmektedir. Bir anlamda piyasa değeri gibi yorumlanabilir. Ancak maddi duran varlıkların özelliğinden dolayı kullanım değeri de değerleme sürecine dahil edilmiştir (Karakaya, 2007: 260). Maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü hesaplanmadığı sürece VUK ile standart arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak, maddi duran varlıklar için değer düşüklüğü karşılığının hesaplanması ve kayıtlara alınması halinde, varlığın net defter değeri değişmekte, dolayısıyla izleyen dönemlerde ayrılacak amortisman tutarında da değişiklik olmaktadır. Bu durum ise, VUK ile standart arasında farklı uygulamaların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Standart ile VUK arasında bir diğer farklılık da amortisman konusunda ortaya çıkmaktadır. Standarda göre, varlığın amortismana tabi tutulması, varlık kullanılabilir olduğunda, örneğin yönetim tarafından istenilen yer ve duruma getirildiği zaman başlamaktadır. Yani kıst esası geçerlidir. VUK da ise, binek otomobiller hariç olmak üzere, varlığın aktife girdiği yıl dikkate alınmakta, örneğin varlık yılın sonunda işletmeye girmiş olsa dahi, yılın tamamını kapsayacak şekilde amortisman ayrılmaktadır. b) Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller TMS ye göre işletmelerin yatırım amaçlı gayrımenkullerini, maddi duran varlıklar grubundan ayrı olarak sınıflandırmaları ve TMS 40: Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller standardında yer alan esaslara göre değerlemeleri gerekmektedir. Standartta yatırım amaçlı gayrımenkuller, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulan gayrımenkuller olarak tanımlanmaktadır. Bu varlıkların ilk muhasebeleştirme ve izleyen dönemlerde değerleme esasları aşağıda açıklanmaktadır. İlk muhasebeleştirme Yatırım amaçlı gayrımenkuller başlangıçta maliyet bedeli ile ölçülür. Maliyet bedeline işlem maliyetleri de ilave edilir (TMS 40, md. 20). Buna göre maliyet bedeli aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır (TMS 40, md. 21). 11

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ 369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ 3 Nisan 2007 SALI Resmi Gazete Sayı : 26482 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Transfer FiyatlandırmasıYoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı. Adnan Ertürk Gelir İdaresi Daire Başkanı Tel: (312) 415 34 51 E-mail: aerturk@gelirler.gov.

Transfer FiyatlandırmasıYoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı. Adnan Ertürk Gelir İdaresi Daire Başkanı Tel: (312) 415 34 51 E-mail: aerturk@gelirler.gov. Transfer FiyatlandırmasıYoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Adnan Ertürk Gelir İdaresi Daire Başkanı Tel: (312) 415 34 51 E-mail: aerturk@gelirler.gov.tr 1 Kurumlar vergisinin konusu Aşağıda sayılan kurumların

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 37 FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER GİRİŞ: Uluslararası faaliyette bulunan şirketlerin sahip olduğu

Detaylı

Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Türkiye Muhasebe Finansal

Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Türkiye Muhasebe Finansal Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Türkiye Muhasebe Finansal Raporlama Standartları na Göre Varlık ve Borçları Değerleme E- sasları: Bir Karşılaştırma (II) * Yrd. Doç. Dr. Hikmet

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005 tarih ve

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

ÖZEL MALİYET BEDELİ. İlker Şadi İŞLEYEN *

ÖZEL MALİYET BEDELİ. İlker Şadi İŞLEYEN * ÖZEL MALİYET BEDELİ İlker Şadi İŞLEYEN * I-GİRİŞ Ticari işletmeler tarafından kira ile tutulan ve genişletilen veya iktisadi kıymeti devamlı olacak şekilde artırılan gayrimenkullere bu amaçlarla yapılan

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI

ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI Gökhan Alpman 1 1. GİRİŞ Ülkemizde yakın bir gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı