İŞBİRLİKLİ VE BİREYSEL KAVRAM HARİTALAMANIN FEN BAŞARISI VE BAŞARI GÜDÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞBİRLİKLİ VE BİREYSEL KAVRAM HARİTALAMANIN FEN BAŞARISI VE BAŞARI GÜDÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ"

Transkript

1 İŞBİRLİKLİ VE BİREYSEL KAVRAM HARİTALAMANIN FEN BAŞARISI VE BAŞARI GÜDÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Hülya ALTINOK Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İzmir / TÜRKİYE ÖZET Bu çalışmanın amacı işbirlikli kavram haritalamayla bireysel kavram haritalamanın fen başarısı ve başarı güdüsü üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma beşinci sınıfa devam eden 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda işbirlikli kavram haritalamay-la bireysel kavram haritalama arasında fen başarısı açısından fark bulunamamıştır. Öte yandan iş-birlikli kavram haritalamanın öğrencilerin başarı güdüsünü olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: İşbirlikli öğrenme, Kavram Haritalama, Fen Başarısı, Başarı Güdüsü THE EFFECTS OF INDIVIDUAL AND COOPERATIVE CONCEPT MAPPING ON SCIENCE ACHIEVEMENT AND ACHIEVEMENT MOTIVATION ABSTRACT The purpose of this study is to investigate the effects of cooperative and individual concept mapping on science achievement and achievement motivation. The research was done on 40 participants in the 5 th grade. The research has discerned that there is no difference between cooperative concept mapping and individual concept mapping in terms of achievement in science. On the other hand findings proved that cooperative concept mapping has more positive effect on students achievement motivation. The analysis in terms of achievement level indicated that cooperative concept mapping has more positive effects on low achiever students science achieve-ment and achievement motivation. However, it has been found that cooperative concept mapping affects students achievement motivation positively. Key Words: Cooperative Learning, Concept Mapping, Science Achievement, Achievement Motivation 1. GİRİŞ Bilim ve teknolojinin hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Fen eğiti-mi olmaksızın teknolojik gelişme düşünülemez. Bilim ve teknolojideki ilerle-meye paralel olarak tüm dünyada fen eğitimine verilen önem artmaktadır. Fen derslerinin hedeflerinin genel olarak temel fen bilgilerini, bilimsel tutum ve süreçleri öğrenciye kazandırmak olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra öğrenci-lere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırma, çevresel sorunlara duyarlı olmalarını sağlama, fen ile teknoloji ve toplum ilişkilerini kavratma da fen derslerinin temel hedeflerindendir (Victor ve Kellough, 1997). Öte yandan Türkiye de fen eğitimindeki yetersizlik, başarının düşüklüğü sık sık gündeme gelmektedir. Uluslar arası karşılaştırmalarda fen başarısı açı-sından Türkiye son sıralarda yer almaktadır (TIMSS, 1999). Genel olarak bakıl-dığında öğrencilerin fen başarısının, derslerine yönelik tutumunun, ilgisinin, bu alanda çalışma isteğinin öğretim düzeyi ilerledikçe azaldığı saptanmıştır (Baykul, 1990). Diğer alanlarla karşılaştırıldığında üniversite seçme sınavında en düşük aritmetik ortalamanın 5.6 ile fen alanında gerçekleştiği görülmektedir (ÖSS, 2003). Fen öğretiminde gerek akademik gerekse diğer öğrenme ürünleri açısın-dan karşılaşılan sorunların temelinde geleneksel öğretim anlayışının yer aldığı söylenebilir. Son dönemde yapılandırmacılık kuramı ve bu kurama bağlı ola-rak geliştirilen yöntem ve teknikler diğer alanları olduğu gibi fen eğitimini de etkilemiştir.

2 Temelde bir bilme kuramı olan yapılandırmacılık, bilme, bilen, bilinen, bilgiyi yapılandırma süreci, bu süreci etkileyen etmenlerle ilgili açıklamaları içerir (Açıkgöz, 2002). Bu kurama göre bilgi bireyin dışında, iletişim kanalla-rıyla edinilen bir şey değildir. Bilgi bireyin dış dünyayla etkileşimi sonucu elde ettiklerini kendi zihninde yapılandırması sonucu ortaya çıkar. Fen öğretimi açı-sından ele alındığında yapılandırmacı kuramın ortaya koyduğu önemli düşünceler a) ön öğrenmelerin öğrenme üzerindeki etkisi, b) bilgilerin yeniden yapılan-dırılabileceği, ancak bunun öğrencinin kendisi tarafından gerçekleştirilebileceği ve c) bilgi yapılandırma sürecinde sosyal etkileşimin rolüdür (Straver,1998). Bu nedenle kavram haritalama bilginin yapılandırılması ve yanlış kavramsallaşma-ların giderilmesi üzerindeki etkililiğiyle özellikle fen öğretiminde ilgi çekmiştir. Kavram haritalama anlamlı öğrenmeyi sağlamada etkili bir öğrenme stratejisidir (Novak, Gowin ve Johansen, 1983). Kavram haritalama öğrenci-nin bir anahtar kavramla ilgili bilgi, düşünce ve tutumlarını sınıflamasına ve aralarında bağ kurmasına odaklanan bir süreçtir (Mason, 1992). Öğrencinin yeni bilgi ve yaşantılarını varolan bilgi şemasına ön bilgileriyle bağ kurarak ekleme-sini, bunun mümkün olmadığı durumlarda şemanın değiştirilmesini sağlar (Novak ve Gowin, 1984). Kavram haritalama kısaca kavram haritası yapma yoluyla öğrenme olarak tanımlanabilir. Kavram haritalamanın gerek başarı (Novak,1990; Horton ve ark, 1993; Jo, 2001), hatırlama (Wachter 1993), problem çözme (Novak, Gowin ve Johansen, 1983; Beissner, 1991 Leary, 1993; Jolly, 1998), kavram öğrenme (Novak, Gowin ve Johansen, 1983; Loncaric, 1986), yanlış kavramsallaştırma-ların giderilmesi (Okebukola, 1990; Mason, 1992) eleştirel düşünme becerileri-nin gelişimi (Roop, 2002) gibi akademik gerekse tutum Uzuntiryaki (1998), benlik algısı (Taricani, 2002), kaygı (Jedege, Alaiyemola ve Okebukola, 1990) gibi akademik olmayan öğrenme ürünleri üzerinde olumlu etkileri olduğu araş-tırmalarla ortaya konulmuştur. Yapılandırmacılığın sosyal etkileşimin bilgi yapılandırma süreci üzerin-deki etkilerine ilişkin ortaya koyduğu düşüncelerin gündeme getirdiği bir etkin öğrenme yöntemi ise işbirlikli öğrenmedir. İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarıdır (Açıkgöz, 2003). İşbirlikli öğrenmenin hemen her düzeyde ve konu alanında hem başarı hem de akademik olmayan öğrenme ürünleri üzerinde son derece etkili bir yöntemdir. İşbirlikli öğrenmeyi diğer öğretim yöntemlerinden ayıran bir özelliği pek çok teknikten oluşmasıdır. Bu durum temel ilkelerine sadık kalınmak koşuluyla işbirlikli öğrenmenin pek çok durum ve alan için uygun olmasını, esnekliğini sağlamaktadır. Ayrıca işbirlikli öğrenme bilgisayarlı öğretim, bireyselleştirilmiş öğretim ve tam öğrenme gibi bazı öğretim modelleriyle birlikte de kullanılabil-mektedir (Açıkgöz,1992). İşbirlikli öğrenmenin farklı model ve yöntemlerle kullanılmasına bir örnek de işbirlikli kavram haritalamadır. İşbirlikli kavram haritalama kısaca haritalamanın bireysel olarak değil işbirlikli öğrenme gruplarında yapılmasıdır. Amacı özetle, bireysel çalışmanın sakıncalarından kurtulup, bilginin yapılandırılması sürecinde hem kavram hari-talamanın hem de etkileşim ve işbirlikli öğrenmenin tüm diğer olumlu katkıla-rından yararlanmaktır. Fen öğretimi alanyazını incelendiğinde akademik öğrenme ürünleri kadar duyuşsal öğrenme ürünleri ve bu açıdan fen öğretiminin yetersizliğinin de sık-lıkla dile getirildiği görülmektedir. Bu öğrenme ürünlerinden biri de güdüdür. Güdü, başarı üzerindeki etkisi nedeniyle üzerinde en çok çalışılan öğrenci özel-liğidir. Güdü; istekleri, arzuları, gereksinmeleri, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır.(cücülioğlu, 1999) Bireyleri bir davranışa yönlendiren ve harekete geçiren faktörler güdü olarak adlandırılmaktadır (Feldman, 1989). Açıkgöz e göre ise güdü, kendini verme, zaman ayırma, hoşlanma vb. birçok duyguyu içeren karmaşık yapılı bir özelliktir. Weiner e göre güdünün başlıca göstergeleri seçme, beklememe, yoğunluk, kararlılık, duygudur (Açıkgöz, 2003).

3 Güdü ile ilgili çalışmalar sonucu güdü ile ilgili çeşitli sınıflamalar yapıl-mıştır. Güdüler temellerine göre birincil ve ikincil; sürekliliklerine göre durum-luk ve sürekli; kaynağına göre ise içsel ve dışsal olarak sınıflanmaktadır. Dışsal güdü dışardan gelen ödül, ceza, baskı vb. etkilerle ortaya çıkarken, içsel güdü ilgi, gereksinim merak gibi kişinin içinden gelen etkilerle ortaya çıkar (Açıkgöz, 2003). Güdünün nasıl oluştuğu ve hangi etkenlerden etkilendiğini açıklamaya yönelik pek çok kuram geliştirilmiştir. Bunlardan birisi de başarı güdüsü kuramıdır. Başarı güdüsü Murray ın gereksinim sınıflaması ile dikkati çekmiş, Atkinson tarafından sistemize edilmiştir. Atkinson a göre başarıya yaklaşma (a) başarı gereksinimi, (b) başarı olasılığı ve (c) başarının değeri olmak üzere üç etken tarafından belirlenir (Açıkgöz, 2003). Murray başarı gereksinimini olabildiğince çabuk ve olabildiğince iyi yapma eğilimi ya da isteği olarak tanımlamıştır. Murray başarının bir gereksi-nim olduğunu çünkü bireylerin engelleri aşmayı ve yüksek standart edinmeyi; kendini ve rakiplerini geçmeyi; diğerlerine baskın olmayı, yeteneklerini gelişti-rerek özsaygıyı arttırmayı istediklerini belirtmiştir (Rivera, 2002). Ausubel ve Robinson (1969) başarı gereksiniminin (a) bilme, anlama, belli bir konuda uzmanlaşma, bir problemi çözme, (b) kendini yeterli hissetme, (c) grup içinde yer edinme olmak üzere üç kaynağı olduğunu belirtmiştir. Bu araştırmanın amacı ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin fen başarısı ve başarı güdüsü üzerinde işbirlikli ve bireysel kavram haritalarının etkililiğini incelemektir. 2.YÖNTEM Bu araştırma öntest sontest deneme modeli bir araştırmadır. Araştırma İzmir İlinde bir ilköğretim okulunda, bahar yarıyılında, Fen Bilgisi Dersinde gerçekleştirilmiştir. Denel işlemler Isı ve Isının Maddedeki Yolculuğu Ünitesi süresince 25 ders saati sürmüştür. Denel işlemler öncesinde kavram haritalama stratejisini öğrenmelerini sağlamak amacıyla öğrenciler 6 saat süren bir yetiş-tirme programından geçirilmiştir. Daha sonra öğrencilere üniteyle ilgili bir ba-şarı testi ve Başarı Güdüsü Ölçeği uygulanmış, öğrenciler kavram haritalama konusunda yetiştirilmiştir. Denel işlemler sonrasında ön test olarak verilen başarı testi ve başarı güdüsü ölçeği öğrencilere tekrar uygulanmıştır. Bu ölçme araçlarından elde edilen veriler SPSS 10.0 programı kullanılarak analiz edil-miştir. Araştırma sırasında bütün uygulamalar araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. 2.1 Örneklem Araştırmanın örneklemini iki ayrı sınıfta beşinci sınıfa devam eden 40 öğrenci (19 kız, 21 erkek) oluşturmaktadır. Öğrenciler orta ve alt sosyoekono-mik düzey ailelerden gelmekte, yaşları 10 ile 12 arasında değişmektedir. Öğren-cilerin devam ettikleri sınıfların biri deney biri kontrol grubu olarak rastgele belirlenmiştir. 2.2 Veri Toplama Araçları Araştırmanın verileri başarı testi ve Başarı Güdüsü Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Başarı Testi: Araştırmacı tarafından Isı ve Isının Maddedeki Yolculuğu Ünitesini kapsayacak şekilde geliştirilen başarı testi çoktan seçmeli 30 mad-deden oluşmaktadır. Başarı testinin Güvenirlik Katsayısı (KR 20) 0.78 olarak hesaplanmıştır. Başarı Güdüsü Ölçeği: Bu ölçek Açıkgöz ve Ellez tarafından geliştiril-miş, araştırmacı tarafından ilköğretim 5. sınıf öğrencilerine uyarlanmıştır. 5 aralıklı likert tipi bir ölçek olan Başarı Güdüsü ölçeği yüksek öğrenim düzeyin-deki öğrenciler için geliştirilmiş olup ölçeğin Cronbach Alpha Güvenirlik Kat-sayısı 0.88 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin ilköğretim ikinci kademe öğrencileri için yapılan uyarlama çalışması sonucu Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0.76 olarak belirlenmiştir. Başarı Güdüsü ölçeğinin 5. sınıf öğrencileri için gü-venirliğini belirlemek

4 için araştırmacı tarafından 152 öğrenci üzerinde uygula-ması yapılmış, faktör yükü 0.40 ın altında olan sekiz madde ölçekten çıkarıl-mıştır. Elde edilen ölçek 29 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 5. sınıf öğrenci-leri için Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0.84 olarak hesaplanmıştır. 2.3 İşlemler Uygulama sırasında deney grubundaki öğrenciler işbirlikli kavram hari-talama, kontrol grubundaki öğrenciler bireysel kavram haritalama yapmış-lardır. Çalışmalar sürdürülürken araştırmanın yapıldığı okulun haftalık çalışma programında belirlenen Fen Bilgisi ders saati sürelerine (haftada 6 ders saati) uyulmuş, uygulamalar sırasında her iki grupta da aynı materyaller kullanıl-mıştır. İşbirlikli kavram haritalama grubunda kavram haritalama etkinlikleri işbirlikli öğrenme tekniklerinden Birlikte Öğrenme tekniği kullanılarak ger-çekleştirilmiştir. Dörder kişilik homojen gruplarda çalışan öğrenciler önce kendi kavram listelerini oluşturmuş, sonra grup listesini hazırlamış bu listeye göre belirtilen kavramla ilgili kavram haritası hazırlamıştır. Bireysel kavram hari-talama grubundaki öğrenciler ise kavram haritalarını baştan sona kendileri hazırlamıştır. 3. BULGULAR İşbirlikli kavram haritalama ve bireysel kavram haritalama gruplarındaki öğrencilerin başarı durumlarının farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla başarı testinden uygulama öncesi ve sonrası aldıkları puanların arit-metik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış, önölçüm ve sonölçüm sonuçları Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1. İşbirlikli ve Bireysel Kavram Haritalama Gruplarındaki Öğrencilerin Başarı Önölçüm ve Sonölçüm Sonuçları Gruplar Önölçüm Sonölçüm n X ss X ss İşbirlikli Kavram Haritalama Bireysel Kavram Haritalama Tablo 1 incelendiğinde önölçüm sonuçlarına göre bireysel kavram harita-lama grubundaki öğrencilerin ( X =5.00 ) işbirlikli kavram haritalama grubun-daki öğrencilerden; sonölçüm sonucuna göre ise işbirlikli kavram haritalama grubunun aritmetik ortalamasının ( X =18.60) bireysel kavram haritalama gru-bundaki öğrencilerden yüksek olduğu görülmektedir. Grupların aritmetik ortala-maları arasındaki farkın önemli olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonuçlarına göre hem önölçüm (t=1.09, p>0.05) hem de sonölçüm (t=0.14, p>0.05) sonuçlarına göre aradaki farkın önemsiz olduğu belirlenmiştir (t (38) =2.02). İşbirlikli kavram haritalama ve bireysel kavram haritalama gruplarındaki öğrencilerin başarı güdülerinin farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Başarı Güdüsü Ölçeğinden uygulama öncesi ve sonrası aldıkları puan-ların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış, önölçüm ve sonölçüm sonuçları Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 1. İşbirlikli ve Bireysel Kavram Haritalama Gruplarındaki Öğrencilerin Başarı Güdüsü Önölçüm ve Sonölçüm Sonuçları Gruplar Önölçüm Sonölçüm n X ss X ss İşbirlikli Kavram Haritalama

5 Bireysel Kavram Haritalama Tablo 2 incelendiğinde işbirlikli kavram haritalama grubundaki öğrenci-lerin aritmetik ortalamalarının hem önölçüm sonuçlarına( X =18.60) göre hem de sonölçüm sonuçlarına( X =18.60) göre bireysel kavram haritalama grubunda-ki öğrencilerden yüksek olduğu görülmektedir. Grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farkın önemli olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonuç-larına göre grupların önölçüm aritmetik ortalamaları arasındaki farkın önemli olmadığı (t=0.60, p>0.05) saptanmıştır. Sonölçüm sonuçlarına göre ise işbirlikli ve bireysel kavram haritalama gruplarındaki öğrencilerin aritmetik ortalamaları arasındaki fark önemlidir (t=2.28, p<0.05). Bir başka değişle işbirlikli kavram haritalama bireysel kavram haritalamaya göre öğrencilerin başarı güdülerini olumlu yönde etkilemiştir. 4. SONUÇ ve ÖNERİLER Kavram haritalama öğrencilerin başarıları üzerinde olumlu etkisi olan bir öğrenme stratejisidir. Nitekim kavram haritalama stratejisinin başarı üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyan pek çok çalışma yapılmıştır(loncaric, 1986; Novak,1990; Okebukola, 1992; Watcher, 1993; Haynes 1990; Horton ve ark, 1993; Novak, 1994; Jolly, 1998; Yılmaz, 1998; Jo, 2001; Chularut, 2001). Öte yandan kavram haritalamanın işbirlikli kavram haritalama ile bireysel kavram haritalamanın etkililiğini karşılaştıran çalışmalarda işbirlikli kavram haritala-manın bireysel kavram haritalamaya göre başarı üzerinde daha olumlu etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışma sonuçlarına göre ise fen başarısı açısın-dan işbirlikli kavram haritalamayla bireysel kavram haritalama arasında fark bulunamamıştır. Öte yandan araştırma sonuçları işbirlikli kavram haritalamanın öğrenci-lerin başarı güdüsü üzerinde daha olumlu etki yaptığını ortaya koymuştur. İşbir-likli öğrenmenin öğrencilerin güdü, tutum benlik algısı gibi akademik öğrenme ürünleri üzerindeki olumlu etkileri araştırmalarla ortaya konulmuştur (Açıkgöz, 2003). İşbirlikli öğrenme gruplarında öğrenciler kendilerini bir gruba ait hissetmekte, sorumluluk almakta, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında yaşıt desteğiyle bunu daha kolay aşabilmekte özetle işbirlikli öğrenme sınıflarındaki olumlu sınıf atmosferi öğrencileri olumlu yönde etkilemektedir. İşbirlikli kav-ram haritalamanın öğrencilerin başarı güdüsünü olumlu yönde etkilemesinin nedeni olarak olumlu sınıf atmosferi gösterilebileceği gibi işbirlikli öğrenmenin öğrencilere eşit başarı fırsatı tanıdığı, olumlu başarı yaşantılarının öğrencilerin başarı güdülerini etkilediği düşünülebilir. Sonuç olarak işbirlikli öğrenme etkili bir öğrenme stratejisi olan kavram haritalamanın etkililiğini arttırmaktadır. İşbirlikli öğrenmenin bu olumlu etkileri öğretmenlere açıklanmalı, öğretmenler fen derslerinde işbirlikli öğrenmeyi kul-lanmaları konusunda teşvik edilmelidir. Öte yandan işbirlikli öğrenmenin öğ-rencilerin başarı güdüsünü nasıl etkilediği derinlemesine incelenmelidir. KAYNAKLAR Açıkgöz, Ü. K. (1992). İşbirlikli öğrenme: Kuram, araştırma, uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası. Açıkgöz, Ü. K. (2002). Aktif Öğrenme, İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları Açıkgöz, Ü. K. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. (4. Basım) İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. Ausubel, D.P ve Robinson, F.G. (1969) School learning:an introduction to educational psychology. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston Inc. Baykul, Y. (1990). İlkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karşı tutumlarda görülen değişmeler ve öğrenci seçme sınavındaki başarı ile ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörler. Ankara: ÖYSM. Yayınları. Beissner, K. L. (1991). The effectiveness of concept mapping for improving problem-solving (Learning Strategies). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Syrcuse Üniversitesi.

6 Cücelioğlu, D. (1999) İnsan ve davranışı (9. basım) İstanbul: Remzi Kitapevi. Feldman, R. (1989) Essentials of understanding psychology NewYork: Mc Graw-Hill Companies Inc Horton, P.B., McConney, A.A., Gallo, M., Woods, A. L., Senn, G.J. ve Hamelin, D. (1993). An investigation of the effectiveness of concept mapping as an instructional tool. Science Education, 77 (1), Jedege, O.J., Alaiyemola, F.F. ve Okebukola, P. A.O. (1990). The effect of concept mapping on students anxiety and achievement in biology. Journal of Research in Science Teaching, 27 (10), Jo, I. (2001). The effects of concept mapping on college students comprehension of expository text. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Florida State Üniversitesi. Jolly, A. B. (1998). The effectiveness of learning with concept mapping on the science problem-solving of sixth-grade children. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Indiana Üniversitesi, Pennsylvania. Leary, R.F. (1993). Effect of concept maps on concept learning and problem-solving achievement in high school chemistry. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Arizona State Üniversitesi. Mason, C. L. (1992). Concept mapping: A tool to develop reflective science instruction. Science Education, 77 (1), Novak, J.D. Gowin, D. B. ve Johansen G. T. (1983). The use of concept mapping and knowledge vee mapping with junior high scool science. Students Science Education, 67 (3), Novak, J.D. ve Gowin, D.B. (1984). Learning how to learn. Melbourne: Cambridge University Press. Novak, J.D. (1990). Concept mapping: A useful tool for science education. Journal of Research in Science Teaching, 27 (10), Okebukola, P.A. (1990). Attaining meaningful learning of concepts in genetics and ecology: An examination of the potency of the concept-mapping technique. Journal of Research in Science Teaching, 27 (10), ÖSS (2003). Sayısal veriler. Rivera, S.D. (2002) Learning science at a science museum: A study of adolescent motivation Yayımlanmamış Doktora Tezi, Georgia State Üniversitesi Roop, K.M. (2002). Effect of concept mapping as a learning strategyon cartificate practical nursing students acadamic achievement and critical thinking development, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Wilmington Kolleji. Straver, R.J (1998). Construtivitism: Sound theory for explicing the practice of science and science teaching. Journal of research in Science Teaching, 35 (5), Taricani, E.M (2002). Efects of the level of generativity in concept mapping with knowledge of correct response feedback on learning. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Pennsyivania State Üniversitesi. TIMSS (1999). International science report- Findings from IEA's repeat of the third international mathematics and science study at the eighth grade- timss1999i/science_achievement_report.html. Uzuntiryaki, U. (1998). The effects of conceptual change text accompanied withconcept mapping on understanding of solution. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Victor, E. ve Kellough, R. (1997). Science for the elemantaryand middle school. New Jersey: Prentice Hall. Wachter, L. N. (1993). An investigation of the effects of hierarchical concept mapping as a prefatory organizer on fourth-grade students' comprehension and retention of expository prose. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Pennsylvania State Üniversitesi.

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Neşe ÖZKAL nese.ozkal@deu.edu.tr Duygu ÇETİNGÖZ duygu.cetingoz@deu.edu.tr Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

KAVRAM HARİTALAMANIN BİLGİSAYARDAN HOŞLANMA VE BİLGİSAYAR DERSİNE YÖNELİK GÜDÜLENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ*

KAVRAM HARİTALAMANIN BİLGİSAYARDAN HOŞLANMA VE BİLGİSAYAR DERSİNE YÖNELİK GÜDÜLENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ* Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34: 106-115 [2008] KAVRAM HARİTALAMANIN BİLGİSAYARDAN HOŞLANMA VE BİLGİSAYAR DERSİNE YÖNELİK GÜDÜLENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ* THE

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

YIL : 29 SAYI : 313 EKİM : 2004 ISSN 1300-249X

YIL : 29 SAYI : 313 EKİM : 2004 ISSN 1300-249X YIL : 29 SAYI : 313 EKİM : 2004 ISSN 1300-249X ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ A yda B ir Y ayım lanan H A K E M L İ dergi Sahibi H üseyin H üsnü TEKIŞIK * G enel Yayın K o o rd in a tö rü ve S o ru m lu Yazı İşle

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ KONULARININ TEKRAR EDİLMESİNDE BİR ARAÇ OLARAK KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİNİ KULLANMAYA KARŞI TUTUMLARI

ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ KONULARININ TEKRAR EDİLMESİNDE BİR ARAÇ OLARAK KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİNİ KULLANMAYA KARŞI TUTUMLARI ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ KONULARININ TEKRAR EDİLMESİNDE BİR ARAÇ OLARAK KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİNİ KULLANMAYA KARŞI TUTUMLARI Atilla ÇİMER, Sabiha ODABAŞI ÇİMER School of Education, The University of Nottingham,

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ Dr.Hikmet Katırcıoğlu Yrd.Doç.Dr.Mübeccel Kazancı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

uygulamak ve bölümlere uygun eğitim sistemini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

uygulamak ve bölümlere uygun eğitim sistemini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİ BAŞARISINDA ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİSİ THE EFFECT OF TEACHING METHODS ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ACHIEVEMENT LEVELS IN CHEMISTRY Nihal SÖKMEN Marmara Üniversitesi

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM HARİTALARININ ARAYÜZ TASARIMLARINDAKİ GÖRSEL TERCİHLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM HARİTALARININ ARAYÜZ TASARIMLARINDAKİ GÖRSEL TERCİHLERİ 41 Vol. 1, No 1, June 2009 pp. 41-57 Educational Technologies ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM HARİTALARININ ARAYÜZ TASARIMLARINDAKİ GÖRSEL TERCİHLERİ Ebru YILMAZ, Suzan Lema TAMER, Mustafa KOÇ Özet Bu araştırmanın

Detaylı

LİSE BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TUTUM ve BAŞARIYA ETKİSİ

LİSE BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TUTUM ve BAŞARIYA ETKİSİ LİSE BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TUTUM ve BAŞARIYA ETKİSİ Melek ALTIPARMAK 1, Mahmure NAKİPOĞLU 2 1 D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, OFMAE A.B.D., İZMİR 2 D.E.Ü. Buca Eğitim

Detaylı

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA KİMYASAL DENGE KONUSUNUN ANLAŞILMASI VE TEKRAR EDİLMESİNDE V DİYAGRAMININ KULLANIMI

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA KİMYASAL DENGE KONUSUNUN ANLAŞILMASI VE TEKRAR EDİLMESİNDE V DİYAGRAMININ KULLANIMI Dilek Çeliker / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 1 Fakültesi Dergisi, 22, (2006), 1-7 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (2006) 1-7 E Ğ İ T İ M FAKÜLTESİ D E R G İ S İ www.omuegitim.edu.tr

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ Seher BAYAT 1 Hülya KILIÇASLAN 2 Şener ŞENTÜRK 3 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü Doktora

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

wwwmbfgaz.edu.az/iourna!

wwwmbfgaz.edu.az/iourna! ISSN 1302-6763 Müasir İnformasiya Texnologiyalannm Elmde ve Tahsilde Roiu Oli Abbasov Fuzzy Optimization in Forecasîing and Decîsion Makîng of indusrial Engineering Pandian M. Vasant Anadolu Sahasında

Detaylı

Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ * - Dr. Şenol BAL ** Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ * - Dr. Şenol BAL ** Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL İlköğretim Fen Bilgisi Dersi 6. Sınıf Biyoloji Konularında Kavram Haritalarının Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi The Usage of

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Elif ÜSTÜN, Semra ERKAN, Berrin AKMAN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi GİRİŞ Öğretmenlik

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

İLK 18 AYDA BEE ZİHİNSEL GE ÖĞRETMEN YAKINLIĞININ ÖĞRENCİ HİPER ORTAMLARDA ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL YÜKLENME VE I DÜZEYLERİNİN BELİ

İLK 18 AYDA BEE ZİHİNSEL GE ÖĞRETMEN YAKINLIĞININ ÖĞRENCİ HİPER ORTAMLARDA ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL YÜKLENME VE I DÜZEYLERİNİN BELİ s t/î' SAYI ISISK İLK 18 AYDA BEE ZİHİNSEL GE SAKIDI Vt ÜUUU ÖĞRETMEN YAKINLIĞININ ÖĞRENCİ 'UN ÖZELLİKLERİ!l FEN VE TABİAT DOLABININ KAPASİTE, KULLANIM VE EĞİTİM-Öİ nâdctimc l/ati/icivi A İICİIİ flcdctmcm

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (IE 320) Ders Detayları

İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (IE 320) Ders Detayları İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (IE 320) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması IE 320 Seçmeli

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE LEARNING OF GENETICS

THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE LEARNING OF GENETICS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: 196-200 [2005] GENETİK KONULARININ ÖĞRENİMİNDE DENEY UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT

Detaylı

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİ ELEKTRİK ÜNİTESİNDE KAVRAM HARİTALARI İLE ÖĞRETİMİN ÖĞRENME DÜZEYİNE ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 6. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİ ELEKTRİK ÜNİTESİNDE KAVRAM HARİTALARI İLE ÖĞRETİMİN ÖĞRENME DÜZEYİNE ETKİSİ İLKÖĞRETİM 6. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİ ELEKTRİK ÜNİTESİNDE KAVRAM HARİTALARI İLE ÖĞRETİMİN ÖĞRENME DÜZEYİNE ETKİSİ Fulya Öner¹, Mehmet Arslan² 1. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI GÜDÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI GÜDÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 Eylül 2009 Cilt:17 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 821-834 İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI GÜDÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1 Özet Tolga GÖK, İlhan SILAY

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ KAVRAM HARİTALARI YÖNTEMİYLE FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ KAVRAM HARİTALARI YÖNTEMİYLE FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 391-400 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KAVRAM HARİTALARI YÖNTEMİYLE FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ Özet Fusun AYKANAT M.E.B. Fen Bilgisi Öğretmeni,Zonguldak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri

Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3 (2005) 325-338 Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri The Effects of Main Courses of Music

Detaylı

Kavram Haritalarının Okuduğunu Anlama ve Kalıcılık Üzerine Etkisi. The Effects of Concept Maps on Reading Comprehension and Retention

Kavram Haritalarının Okuduğunu Anlama ve Kalıcılık Üzerine Etkisi. The Effects of Concept Maps on Reading Comprehension and Retention Kavram Haritalarının Okuduğunu Anlama ve Kalıcılık Üzerine Etkisi The Effects of Concept Maps on Reading Comprehension and Retention H. Ahmet KIRKKILIÇ *, Sedat MADEN **, Abdullah ŞAHİN *** & Yüksel GİRGİN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Standart Hata... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi 1. Developing Attitude Scale towards Science and Technology

Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi 1. Developing Attitude Scale towards Science and Technology Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 33 Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi 1 Ali Günay Balım 2 Hale Sucuoğlu 3 Güliz Aydın 4 Özet Araştırmanın amacı,

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sınıf Öğretmenlerinin Kavram Haritalarını Kullanma Gerekçeleri Üzerine Nitel Bir Araştırma Mevlüt GÜNDÜZ

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

The Effect of Using Concept Maps when Teaching the Transport System in Plants on Students Academic Achievement (The Case of Erzurum)

The Effect of Using Concept Maps when Teaching the Transport System in Plants on Students Academic Achievement (The Case of Erzurum) Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 5, Sayı 2, Aralık 2011, sayfa 42-57. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

FEN EĞİTİMİNDE İNŞACI YAKLAŞIM VE KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARILARINA OLAN ETKİLERİ

FEN EĞİTİMİNDE İNŞACI YAKLAŞIM VE KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARILARINA OLAN ETKİLERİ FEN EĞİTİMİNDE İNŞACI YAKLAŞIM VE KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARILARINA OLAN ETKİLERİ Özben ÖZDEMİR 1, Müşerref ÜLKER 1, Müjde Uyguç 1, Pınar HUYUGÜZEL 2, Bülent ÇAVAŞ 1, Teoman KESERCİOĞLU

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2196 Number: 24-I, p. 497-512, Summer I 2014 BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM

Detaylı

Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin Haritalama Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin Haritalama Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi 131 Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin Haritalama Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi Oğuzhan KARADENİZ * Zafer TANGÜLÜ ** Melike FAİZ *** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanmalarının Akademik Başarıya Etkileri

Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanmalarının Akademik Başarıya Etkileri Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanmalarının Akademik Başarıya Etkileri Adem Taşdemir, Bayram

Detaylı

Elementary Education Second Level Students Attitude to The Mathematic lesson: An Example For Bitlis City

Elementary Education Second Level Students Attitude to The Mathematic lesson: An Example For Bitlis City Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 89-96 89 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ Elementary Education Second Level

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

İSTASYON TEKNİĞİNİN YARATICI YAZMA BECERİSİ KAZANDIRMAYA VE DERSE KARŞI TUTUMA ETKİSİ

İSTASYON TEKNİĞİNİN YARATICI YAZMA BECERİSİ KAZANDIRMAYA VE DERSE KARŞI TUTUMA ETKİSİ İSTASYON TEKNİĞİNİN YARATICI YAZMA BECERİSİ KAZANDIRMAYA VE DERSE KARŞI TUTUMA ETKİSİ Dr. Sedat MADEN Arş. Gör. Erhan DURUKAN ÖZ: Bu çalışmanın amacı istasyon tekniğinin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİ İLE BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİ İLE BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİ İLE BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ÖZET Bu çalışmanın amacı ortaöğretim öğrencilerin kaygı düzeyleri ile başarı düzeyleri

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ WebQuest WebQuest yöntemi 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

V-DİYAGRAMLARI KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN DENEYLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 1

V-DİYAGRAMLARI KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN DENEYLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 28, 23 36 V-DİYAGRAMLARI KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN DENEYLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 1 THE EFFECT OF VEE-DIAGRAMS ON

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet: Bu araştırmanın

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersi İle Fen Deneylerine Yönelik Tutumlarının Araştırılması (Muğla İli Örneği)

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersi İle Fen Deneylerine Yönelik Tutumlarının Araştırılması (Muğla İli Örneği) Ortaokul Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersi İle Fen Deneylerine Yönelik Tutumlarının Araştırılması (Muğla İli Örneği) Şendil CAN Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi csendil@mu.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:I1, Sayı:1 http://efdergi.yyu.edu.tr ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yrd.Doç.Dr.Cahit PESEN Öğr.Gör.Akın ODABAŞ Arş.Gör.Dr.Recep

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rusca III BİS405 7 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rusca III BİS405 7 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rusca III BİS405 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı

EFFECTS OF COOPERA TIVE AND INDIVIDUAL CONCEPT MAPPING ON ATTITUDES TOW ARD SCIENCEl

EFFECTS OF COOPERA TIVE AND INDIVIDUAL CONCEPT MAPPING ON ATTITUDES TOW ARD SCIENCEl İŞBİRLİKLİ VE BİREYSEL KAVRAM HARİT ALAMANIN FEN BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ* EFFECTS OF COOPERA TIVE AND INDIVIDUAL CONCEPT MAPPING ON ATTITUDES TOW ARD SCIENCEl Hülya ALTINOK**

Detaylı

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: Aygil TAKIR Doğum Tarihi: 07.10.1978 Doğum Yeri: Magosa-KKTC Medeni Durumu: Evli Uyruğu: TC-KKTC KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM 2005-2011, Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı