T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ

2 Bültenin Kapsadığı Tarihler Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Temmuz2013 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Ġthalat Rejimi Kararına Ek Karar (R.G. 01 Temmuz ) - Sebze ve Meyve Ticareti Ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik (R.G. 01 Temmuz ) - Ġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, Çengelköy Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Yapılacak Boğaziçi Sahil ġeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama Ġmar Planı ve Vahdettin KöĢkü ve Çevresi Yol Düzenlemesi Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4964 Sayılı Karar (R.G. 02 Temmuz ) Yılı Yatırım Programında 2012k Proje Numarası ile Yer Alan Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi Kapsamında Marmara Denizi Derin DeĢarj Hattı, Hes, Atıksu Arıtma Tesisleri ve Sanat Yapıları ĠnĢaatlarının Yapılabilmesi Amacıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4969 Sayılı Karar (R.G. 02 Temmuz ) - KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 02 Temmuz ) - Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 02 Temmuz ) - Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G. 02 Temmuz ) - Ġthalatta Gözetim Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/6) in Yürürlükten Kaldırılmasına ĠliĢkin Tebliğ (R.G. 02 Temmuz ) - Portföy Yönetim ġirketleri ve Bu ġirketlerin Faaliyetlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği (III-55.1) (R.G. 02 Temmuz ) - Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Tebliği (III-56.1) (R.G. 02 Temmuz ) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 02 Temmuz ) - Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G. 03 Temmuz ) - KaydileĢtirilen Sermaye Piyasası Araçlarına ĠliĢkin Kayıtların Tutulmasının

3 Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 65) (R.G. 04 Temmuz ) - Hijyen Eğitimi Yönetmeliği (R.G. 05 Temmuz ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 428) (R.G. 05 Temmuz ) - Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2) (R.G. 05 Temmuz ) - Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik Ġlanları (R.G. 05 Temmuz ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/32) (R.G. 06 Temmuz ) Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu SözleĢme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına ĠliĢkin 2013 Temmuz Ġstatistikleri Hakkında Tebliğ (R.G. 06 Temmuz ) - Onuncu Kalkınma Planının ( ) Onaylandığına ĠliĢkin Karar (R.G. 06 Temmuz Mükerrer) - Yargı Hizmetleri ile Ġlgili Olarak Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6494 Sayılı Kanun (R.G. 07 Temmuz ) - Elazığ Ġli, Merkez Ġlçe, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Gösterilen Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/4949 Sayılı Karar (R.G. 09 Temmuz ) - Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik (R.G. 09 Temmuz ) - Yatırım Fonlarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği (III-52.1) (R.G. 09 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 8/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-33, 2013/ÖĠB-K-34, 2013/ÖĠB-K-35, 2013/ÖĠB-K-36 Sayılı Kararlar (R.G. 09 Temmuz ) - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) (R.G. 10 Temmuz ) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/7/2013 Tarihli ve 5409 Sayılı Kararı (R.G. 10 Temmuz ) - Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik Ġlanı (R.G. 10 Temmuz ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı (R.G. 11 Temmuz ) - Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik R.G. 11 Temmuz ) - Özel Hastaneler Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 11 Temmuz ) - Bankaların Kredi ĠĢlemlerine ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 11 Temmuz ) - Elektronik HaberleĢme Sektöründe KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair

4 Yönetmelik (R.G. 11 Temmuz ) - Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ilgili 2013/7 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi (R.G. 11 Temmuz ) - Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine ĠliĢkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 34) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 134) (R.G. 11 Temmuz ) - Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1 (R.G. 11 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 10/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-37 Sayılı Kararı (R.G. 11 Temmuz ) - Ordu Ġli, Gölköy ve Mesudiye Ġlçelerinde Tesis Edilecek Boztepe Hidroelektrik Santrali ile Gölköy TM Arasında Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4948 Sayılı Karar (R.G. 12 Temmuz ) - Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında OluĢturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 2013/5047 Sayılı Karar (R.G. 12 Temmuz ) - OnaylanmıĢ KiĢi Statüsüne ĠliĢkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2 ) (R.G. 12 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 11/7/2013 Tarihli 2013/105 Sayılı Karar (R.G. 12 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesi E: 2012/35, K: 2012/203 Sayılı Karar (R.G. 12 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesi E: 2011/143, K: 2013/18 Sayılı Karar (R.G. 12 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesi E: 2012/92, K: 2013/31 Sayılı Karar (R.G. 12 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesi E: 2012/133, K: 2013/33 Sayılı Karar (R.G. 12 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesi E: 2013/21, K:2013/57 Sayılı Karar (R.G. 12 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesi E: 2012/108, K: 2013/64 Sayılı Karar (R.G. 12 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesi E: 2013/39, K: 2013/65 Sayılı Karar (R.G. 12 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesi E: 2013/47, K: 2013/72 Sayılı Karar (R.G. 12 Temmuz ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 12 Temmuz ) sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına iliģkin Karar ile bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değiģiklik yapılmasına dair ekli Karar (R.G. 13 Temmuz ) - Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ĠĢlerde ÇalıĢtırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

5 (R.G. 13 Temmuz ) - Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik (R.G. 13 Temmuz ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 13 Temmuz ) Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 Ġnci Maddesinin Ġkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak Ġlave Puan, Ġlave Puan Uygulanacak Ġller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Karar (R.G. 14 Temmuz ) - Bazı YerleĢim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti. Bazı YerleĢim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Çıkarılması Hakkında Karar (R.G. 14 Temmuz ) - Elektronik HaberleĢme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 14 Temmuz ) - Ġflâs Ġdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ (R.G. 14 Temmuz ) Karar Sayısı : 2013/ /12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli Ġthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/6/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN

6 Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı ĠTHALAT REJĠMĠ KARARINA EK KARAR MADDE 1 (1) Bu Kararın ekinde yer alan EK:II sayılı listede Gümrük Tarife istatistik Pozisyonları (G.T.Ġ.P) ve kayıt numaraları belirtilen ürünler, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ġthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeden çıkartılmıģtır. (2) Bu Kararın ekinde yer alan EK:I sayılı listede Gümrük Tarife istatistik Pozisyonları (G.T.Ġ.P), kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünler, söz konusu Ġthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeye ilave edilmiģtir. MADDE 2 (1) Bu Karar 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Ekleri için tıklayınız. [R.G. 01 Temmuz ] Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠ VE TOPTANCI HALLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK MADDE 1 7/7/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki birinci fıkrada belirtilenlerin yanı sıra laboratuarlar da oluģturulur. Bu toptancı hallerinde, ibaresi yürürlükten kaldırılmıģ ve aynı fıkrada yer alan zorunlu olan ibaresinden sonra gelmek üzere laboratuvarlar, ibaresi eklenmiģtir.

7 MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aģağıdaki Ģekilde, aynı maddenin altıncı fıkrasındaki fıkranın (d) bendinde ibaresi fıkrada olarak değiģtirilmiģ ve yine aynı maddesinin beģinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıģtır. (4) ĠĢyeri kiralama veya satın alma talebinde bulunanlar, Ek-3 te yer alan dilekçe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge/üretici örgütü belgesi/ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge ve 31 inci maddeye göre belediye adına ve lehine düzenlenmiģ teminatlar ile gayri kabili rücu yetki belgesi ile birlikte ilgili toptancı haline baģvurur. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan bulunulması ve zaruri halin belgelendirilmesine ibaresi bulunulmasına olarak değiģtirilmiģ, aynı maddenin altıncı ve sekizinci fıkralarında yer alan ilgili meslek örgütünün de görüģü alınarak ibareleri ile aynı maddenin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beģinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve aynı maddenin sekizinci fıkrasının sonuna aģağıdaki cümle eklenmiģtir. (5) Aynı toptancı halinde faaliyet gösterenler, mal fiyatlarının yükselmesine sebebiyet vermemek veya düģmesine engel olmamak kaydıyla, kendi aralarında mal alabilir, satabilir veya devredebilir. Ancak, bu alım, satım ve devirler, piyasa Ģartlarına göre malların bir kısmı veya tamamı için toptancı hali bazında ya da genel olarak Bakanlıkça sınırlandırılabilir. Vadeli satıģlarda bu süre otuz iģ günü olarak uygulanır. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin on dokuzuncu fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (19) Üreticilerin, ürettikleri malları perakende olarak doğrudan tüketicilere satması durumunda, satılan bu mallar hakkında bildirimde bulunulmaz. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin altıncı fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve aynı maddenin onuncu fıkrasında yer alan malın üretildiği yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya iģleticisi adına ibaresi yürürlükten kaldırılmıģtır. (6) Ġkinci fıkrada belirtilen mallardan hal rüsumu alınması ve birinci fıkrada belirtilen hal rüsum oranları, Bakanlar Kurulunca kararlaģtırıldığı takdirde değiģtirilebilir. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beģinci, altıncı ve yedinci fıkraları aģağıdaki Ģekilde, sekizinci fıkrasında yer alan adına açılan hesaplarda tutulacak ibaresi tarafından bildirilen banka hesaplarına aktarılacak olarak değiģtirilmiģ, onuncu fıkrasında yer alan birinci fıkrada belirtilen hesaplar toptancı hallerinin bağlı olduğu belediye ve iģletmecileri adına açılır ve ibaresi yürürlükten kaldırılmıģtır. (1) Hal rüsumu, bu maddeye göre Bakanlıkça belirlenen banka nezdinde açılan hesaba yatırılır. Malın üretildiği ve tüketildiği yerde toptancı hali bulunması durumunda, hal rüsumunun yüzde ellisi, malın üretildiği yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya iģletmecisi tarafından bildirilen banka hesabına, kalan yüzde ellisi ise malın tüketime sunulduğu yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya iģletmecisi tarafından bildirilen banka hesabına aylık olarak izleyen ayın beģinci iģ günü sonuna kadar ilgili banka tarafından aktarılır. (2) Malın üretildiği yerde toptancı hali bulunmaması durumunda, hal rüsumunun tamamı malın tüketime sunulduğu yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya iģletmecisi tarafından bildirilen banka hesabına aylık olarak izleyen ayın beģinci iģ günü sonuna kadar ilgili banka tarafından aktarılır. (3) Malın tüketime sunulduğu yerde toptancı hali bulunmaması durumunda, hal rüsumunun tamamı malın üretildiği yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya iģletmecisi tarafından bildirilen banka hesabına aylık olarak izleyen ayın beģinci iģ günü sonuna kadar ilgili banka tarafından aktarılır.

8 (4) Malın hem üretildiği hem de tüketime sunulduğu yerde toptancı halinin bulunmaması durumunda, hal rüsumunun tamamı aylık olarak izleyen ayın beģinci iģ günü sonuna kadar toptancı hallerinin bağlı olduğu belediyelerin ülke geneli o ayki toplam rüsum gelirindeki payı dikkate alınarak bu belediyeler tarafından bildirilen banka hesabına ilgili banka tarafından aktarılır. (5) Bildirim tarihinden itibaren bir yıl içinde malın tüketime sunulduğu yerin belli olmaması veya diğer nedenlerle bu maddeye göre dağıtılamayan hal rüsumları, malın üretildiği yerde toptancı hali bulunması durumunda üçüncü fıkraya göre, malın üretildiği yerde toptancı hali bulunmaması ya da bulunup bulunmadığının belirlenememesi durumunda ise dördüncü fıkraya göre aktarılır. (6) Bu maddeye göre hal rüsumunun özel toptancı halinin iģletmecisi hesabına aktarılması, bildirime konu malların özel toptancı halinin faaliyet alanında üretilmesi veya tüketime sunulmasına bağlıdır. (7) Bu maddeye göre özel toptancı halinin iģletmecisi hesabına aktarılan tutarların yarısı aylık olarak izleyen ayın beģinci iģ günü sonuna kadar ilgili belediyeye ödenir. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. a) Sisteme bildirilmeden toptan alınıp satılan ya da toptancı halinde satılmak üzere bildirimde bulunup toptancı hali dıģında toptan satılan, MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. c) 34 üncü maddenin beģinci fıkrasına aykırı olarak aynı toptancı halinde kendi aralarında mal alan, satan veya devredenlerin, MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan üç ay içinde ibaresi yürürlükten kaldırılmıģ ve aynı fıkranın sonuna aģağıdaki cümle eklenmiģtir. Bu sözleģmelerde, noter onayı aranmaz. (2) Aynı maddenin otuz birinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde, yirmi altıncı ve yirmi yedinci fıkralarında yer alan 1/7/2013 ibareleri 31/12/2013 olarak değiģtirilmiģtir. (31) 1/1/2012 tarihinden önce büyükģehir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde kurulmuģ olup da, toptancı hali statüsü bulunup bulunmadığı hususunda ihtilaf bulunan yerlerden, toptan sebze ve meyve satıģı yapılan yer sayısı otuz veya üzeri olanlar, baģkaca bir iģleme gerek kalmaksızın sisteme kaydedilir. (3) Aynı maddenin yirmi sekizinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aģağıdaki cümle eklenmiģtir. Aktarımı yapılamayan hal rüsumları ise, aktarımı yapılamayanlar hariç ülke genelinde bu bende göre tahsil edilen toplam rüsum gelirindeki toptancı hallerinin bağlı olduğu belediyelerin payları dikkate alınarak ilgili hesaplara aktarılır. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2 ve EK-3 ekleri, ekte yer alan EK-1, EK-2 ve EK-3 ekleri ile değiģtirilmiģtir. MADDE 12 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 13 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 7/7/ Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 31/12/ (4. Mükerrer)

9 Ekleri için tıklayınız. [R.G. 01 Temmuz ] BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4964 Ġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, Çengelköy Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak Boğaziçi Sahil ġeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama Ġmar Planı ve Vahdettin KöĢkü ve Çevresi Yol Düzenlemesi Projesi kapsamında ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taģınmazların Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından acele kamulaģtırılması; ĠçiĢleri Bakanlığının 17/6/2013 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 18/6/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. Z. ÇAĞLAYAN H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.Gümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Liste için tıklayınız.

10 [R.G. 02 Temmuz ] Karar Sayısı : 2013/ Yılı Yatırım Programında 2012K proje numarası ile yer alan Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi kapsamında Marmara Denizi Derin DeĢarj Hattı, HES, Atıksu Arıtma Tesisleri ve Sanat Yapıları inģaatlarının yapılabilmesi amacıyla ekli haritada gösterilen güzergâh üzerinde bulunan taģınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaģtırılması; Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 1596 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/6/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Harita için tıklayınız. [R.G. 02 Temmuz ]

11 YÖNETMELĠKLER ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ĠġYERLERĠNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iģ organizasyonu veya çalıģma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kiģisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. (2) Bu Yönetmelik, aģağıda belirtilen kiģisel koruyucu donanımları kapsamaz. a) Özel olarak çalıģanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamıģ sıradan iģ elbiseleri ve üniformalar, b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman, c) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kiģisel koruyucular, ç) Kara taģımacılığında kullanılan kiģisel koruyucular, d) Spor ekipmanı, e) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman, f) Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taģınabilir cihazlar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak, b) 30/11/1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi ve 21/12/1989 tarihli ve 89/686/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel olarak, hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, b) KiĢisel koruyucu donanım: 29/11/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan KiĢisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği esas alınmak üzere; 1) ÇalıĢanı, yürütülen iģten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karģı koruyan, çalıģan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmıģ tüm alet, araç, gereç ve cihazları, 2) KiĢiyi bir veya birden fazla riske karģı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiģ cihaz, alet veya malzemeden oluģmuģ donanımı, 3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taģınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi, 4) KiĢisel koruyucu donanımın rahat ve iģlevsel bir Ģekilde çalıģması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiģtirilebilir parçalarını,

12 ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM ĠĢverenin Yükümlülükleri Genel kural MADDE 5 (1) KiĢisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iģ organizasyonu ve çalıģma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. KiĢisel koruyucu donanım, iģ kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalıģanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koģullarının iyileģtirilmesi amacıyla kullanılır. ĠĢveren, toplu korunma tedbirlerine, kiģisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir. Genel hükümler MADDE 6 (1) KiĢisel koruyucu donanımların iģyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aģağıdaki hususlara uyulur; a) ĠĢyerinde kullanılan kiģisel koruyucu donanım, KiĢisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kiģisel koruyucu donanımlar; 1) Kendisi ek risk oluģturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur. 2) ĠĢyerinde var olan koģullara uygun olur. 3) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur. 4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar. 5) KiĢisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun Ģekilde CE iģareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur. b) Birden fazla riskin bulunduğu ve çalıģanın bu risklere karģı aynı anda birden fazla kiģisel koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren durumlarda, bir arada kullanılmaya uygun olan ve bir arada kullanıldığında söz konusu risklere karģı koruyuculuğu etkilenmeyen kiģisel koruyucu donanımlar seçilir. c) KiĢisel koruyucu donanımların kullanım Ģartları ve özellikle kullanılma süreleri; riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalıģanın iģ yaptığı yerin özellikleri ve kiģisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir. ç) Tek kiģi tarafından kullanılması esas olan kiģisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birden fazla kiģi tarafından kullanılmasını gerektiren durumlarda, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınır. d) ĠĢyerinde, her bir kiģisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunur ve bu bilgilere kolayca ulaģılabilir. e) KiĢisel koruyucu donanımlar, iģveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır, ihtiyaç duyulan parçaları değiģtirilir, hijyenik Ģartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır bulundurulur. f) ĠĢveren, kiģisel koruyucu donanımları hangi risklere karģı kullanacağı konusunda çalıģanı bilgilendirir. g) ĠĢveren, kiģisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar. ğ) KiĢisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koģullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılır. h) KiĢisel koruyucu donanımlar çalıģanların kolayca eriģebilecekleri yerlerde ve yeterli miktarlarda bulundurulur. (2) KiĢisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılır, bakımı ve temizliği yapılır. Talimatlar çalıģanlar tarafından anlaģılır olmak zorundadır. KiĢisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi

13 MADDE 7 (1) ĠĢveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iģ sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken kiģisel koruyucu donanımı belirler. (2) ĠĢyerinde kullanılacak kiģisel koruyucu donanımlar aģağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir; a) ĠĢveren, kiģisel koruyucu donanımları seçmeden önce, koruyucuların bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki Ģartlara uygun olup olmadığını değerlendirir. Bu değerlendirme aģağıdaki hususları içerir; 1) Diğer yöntemlerle önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirmesi, 2) KiĢisel Koruyucu Donanımın kendisinden kaynaklanabilecek riskler göz önünde bulundurularak, bu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen risklere karģı etkili olabilecek özelliklerinin tanımlanması, 3) Seçilecek kiģisel koruyucu donanımın özellikleri ile bu maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre belirlenen özelliklerin karģılaģtırılması. b) KiĢisel koruyucu donanımın herhangi bir parçasında değiģiklik yapıldığı takdirde bu maddenin (a) bendindeki değerlendirme yeniden yapılır. Kullanım kuralları MADDE 8 (1) 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen koģulları sağlayan kiģisel koruyucu donanımlar, Ek-3 te belirtilen iģlerde ve benzeri iģlerde, toplu korunma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Ek-1 de örneği verilen tabloya göre riskler değerlendirilir ve çalıģanların sağlık ve güvenliği yönünden kiģisel koruyucu donanım kullanılması gereken durumlar belirlenir. ĠĢveren Ek-2 de belirtilen kiģisel koruyucu donanımlardan gerekli olanları sağlar. ÇalıĢanların bu kiģisel koruyucu donanımları uygun Ģekilde kullanmaları için her türlü önlemi alır. (2) ÇalıĢanlar, 6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine uygun olarak, iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iģverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine sağlanan kiģisel koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve uygun Ģekilde muhafaza etmekle yükümlüdür. (3) ÇalıĢanlar kiģisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği iģverene bildirirler. Arızalı bulunan kiģisel koruyucu donanımlar arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan kullanılmaz. ÇalıĢanlara verilen kiģisel koruyucu donanımlar her zaman etkili Ģekilde çalıģır durumda olur, temizlik ve bakımı yapılır ve gerektiğinde yenileri ile değiģtirilir. KiĢisel koruyucu donanımlar her kullanımdan önce kontrol edilir. ÇalıĢanların bilgilendirilmesi MADDE 9 (1) ĠĢveren, kiģisel koruyucu donanımların kullanımı esnasında alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında çalıģanlara ve temsilcilerine bilgi verir. ÇalıĢanların görüģlerinin alınması ve katılımının sağlanması MADDE 10 (1) ĠĢveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümleri gereğince çalıģanların veya temsilcilerinin görüģlerini alır ve katılımlarını sağlar. (2) ĠĢveren, destek elemanları ile çalıģan temsilcilerinin, kullanılması gereken kiģisel koruyucu donanımların belirlenmesi konularında önceden görüģlerinin alınmasını sağlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 11 (1) 11/2/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürürlük MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

14 MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. Ekleri için tıklayınız. [R.G. 02 Temmuz ] Çevre ve ġehircilik Bakanlığından: AFET RĠSKĠ ALTINDAKĠ ALANLARIN DÖNÜġTÜRÜLMESĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 15/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıģtır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aģağıdaki fıkra eklenmiģtir. (4) Rezerv yapı alanlarda, Kanunun amacı çerçevesinde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaģama çevrelerini teģkil etmek ve Kanunda öngörülen amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere; a) Riskli alanlar ile bu alanlar dıģındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin nakledileceği rezerv konut ve iģyerleri, b) Riskli alanlarda ve bu alanlar dıģındaki riskli yapılarda ikamet etmeyen kiģilere satıģı yapılabilecek her türlü yapı ile gelir ve hasılât getirecek her türlü uygulama, yapılabilir ve bu alanlar yeni yerleģim alanı olarak kullanılabilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beģinci fıkraları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) Riskli yapılar; a) Bakanlıkça, b) Ġdarece, c) Bakanlıkça lisanslandırılan, 1) Kamu kurum ve kuruluģları, 2) Üniversiteler, 3) Sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluģlarına ait olan Ģirketler, 4) Depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin geliģmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluģları, 5) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan izin belgesi almıģ yapı denetimi kuruluģları ile laboratuvar kuruluģları, 6) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, inģaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odalarına büro tescilini yaptırmıģ kurum ve kuruluģlar, tarafından tespit edilir. Lisanslı kurum ve kuruluģlar herhangi bir alan ile sınırlı olmaksızın Ülke genelinde riskli yapı tespiti yapabilir. (2) Riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerin, ilgili meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, mesleklerinde fiilen en az beģ yıl çalıģmıģ olmaları, Bakanlıkça açılan eğitim programlarına katılarak en az bir katılım belgesi almıģ olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri gerekir. Lisans baģvurusunda bu belgelerden baģka herhangi bir belge istenmez.

15 (3) Lisans baģvurusunda Bakanlığa sunulan belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi, riskli yapı tespitinin gerçeğe aykırı olarak yapıldığının anlaģılması, beģinci fıkra hükmüne ve 7 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne aykırı davranılması hallerinde; tespite konu lisanslı kurum ve kuruluģların lisansı Bakanlıkça iptal edilir. (5) Lisanslı kurum ve kuruluģlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin, Bakanlıkça açılacak eğitim programlarına katılmaları ve katılım belgesi almaları zorunludur. Bakanlıkça açılan eğitim programlarına katılıp en az bir katılım belgesi almayan mühendisler riskli yapı tespitinde görev alamaz. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve beģinci fıkraları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) Riskli yapılar, Ek-2 de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine ĠliĢkin Esaslara göre tespit edilir. (3) Ġtiraz üzerine yeniden rapor tanzim edilmesi gereken haller ve raporun gerçeğe aykırı düzenlendiğinin tespit edilmesi halleri hariç olmak üzere, her yapı için sadece bir adet riskli yapı tespiti raporu düzenlenebilir. LisanslandırılmıĢ kurum ve kuruluģlar riskli yapı tespit talebi üzerine, o yapı hakkında daha önce riskli yapı tespit raporu düzenlenip düzenlenmediğini elektronik yazılım sistemi üzerinden kontrol eder. Riskli yapı tespit raporunda, tespite konu binanın Ulusal Adres Veri Tabanında belirtilen adresinin ve bina kodunun yer alması zorunludur. (4) Riskli yapı tespitine iliģkin raporların bir örneği, tespit tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, tespiti yapan Ġdarece veya lisanslandırılmıģ kurum veya kuruluģça, tespite konu yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe gönderilir. Müdürlükçe, raporların birinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir ve herhangi bir eksiklik veya yanlıģlık tespit edilmesi halinde bu raporlar gerekli düzeltmeler yapılmak üzere raporu düzenleyen kurum veya kuruluģa iade edilir. Yapılan incelemede raporlarda herhangi bir eksiklik ve yanlıģlığın bulunmadığının tespit edilmesi halinde, riskli yapılar, Müdürlükçe en geç on iģ günü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, ilgili tapu müdürlüğüne bildirir. Müdürlükçe veya riskli yapı tespitine karģı yapılan itirazı inceleyen teknik heyetçe, riskli yapı tespit raporunda tespit edilen eksiklik veya yanlıģlıkların, raporu düzenleyen kurum veya kuruluģa bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içinde düzeltilmesi ve raporun Müdürlüğe sunulması zorunludur. (5) Ġlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne iģlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karģı tebligat tarihinden itibaren onbeģ gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe itiraz edilebileceği, aksi takdirde Ġdarece altmıģ günden az olmamak üzere verilecek süre içinde riskli yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, aynî ve Ģahsî hak sahiplerinin Ulusal Adres Veri Tabanında belirtilen adreslerine, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat yazılı olarak veya elektronik ortamda Müdürlüğe bildirilir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 8 (1) Riskli yapı tespitine karģı yapılan itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine itiraz edilmemesi suretiyle, riskli yapı tespitinin kesinleģmesi halinde Müdürlük, gerekli tebligatların yapılmasını ve riskli yapının yıktırılmasını Ġdareden ister. (2) Ġdarece; a) AltmıĢ günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması yapı maliklerinden istenilir. b) Yıkım ruhsatı; yapı maliklerinden biri veya birkaçının veya bunların vekillerinin müracaatı üzerine, yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluģlardan alınmıģ belgelerin sunulmasına ve yıkım sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine istinaden, maliklerin muvafakati aranmaksızın altı iģ günü içerisinde düzenlenir.

16 c) (a) bendinde verilen bu süre içerisinde riskli yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı mahallinde kontrol edilir ve riskli yapılar, malikleri tarafından yıktırılmamıģ ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur. ç) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen Ģekilde verilen süreler içinde riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması hâlinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluģlardan istenilir ve maliklere verilen süreler içinde riskli yapıların yıktırılmadığı mülki amire bildirilir. (3) Ġkinci fıkra uyarınca maliklerce yıktırılmayan riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma iģlemleri, yıktırma masrafı öncelikle dönüģüm projeleri özel hesabından karģılanmak üzere, mahalli idarelerin de iģtiraki ile mülkî amirler tarafından yapılır veya yaptırılır. (4) Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iģ ve iģlemlerini engelleyenler hakkında Ġdarece veya Müdürlükçe tutanak tutulur ve bunlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iģ ve iģlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise, tabi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanır. (5) Ġdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaģlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere, tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müģterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa ve yıkılan binanın aynî ve Ģahsî hak sahiplerine bilgi verir. (6) Ġdare, tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya yıkım iģlemleri gerçekleģtirilemeyen riskli yapılara iliģkin bilgi ve belgeleri, ikiģer aylık periyotlar hâlinde Müdürlüğe bildirir. Yukarıdaki fıkralara göre yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya Müdürlükçe yıkılır veya yıktırılır. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) Ġlgili kurum, uygulama alanındaki taģınmazların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösteren haritayı veya krokiyi yapar veya yaptırır ve bu taģınmazların maliklerini ve bunların adreslerini tespit eder veya ettirir. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (8) Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılan taģınmazlar, bu taģınmazlardan, Bakanlığın talebi üzerine TOKĠ ye veya Ġdareye devredilenler ve Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Bakanlık ile bağlı veya ilgili kuruluģu arasında akdedilecek protokole konu edilenler üzerinde, Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taģınmazların kendileri ile anlaģma sağlanan gerçek kiģiler veya mirasçıları ile tüzel kiģiler adına tapuya tescil edilmesi, ilgili kurumun isteği üzerine tapu müdürlüğünce gerçekleģtirilir. Bu taģınmazlar ile ilgili olarak tapuda iģlem yapılmasını gerektiren diğer hallerde de, ilgili kurumun isteği üzerine, tapu müdürlüğünce iģlem tesis edilir. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) Uygulama alanındaki taģınmazların maliklerine konut veya iģyeri verilmesinden sonra, arta kalan konut veya iģyerlerinin bulunması halinde, belirtilen yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak, en az bir yıldır ikamet edenler veya iģyeri iģletenler ile Kanun uyarınca taģınmazları kamulaģtırılanlara bu konut veya iģyerlerinden verilmek üzere sözleģme yapılabilir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir.

17 Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında yapılacak uygulamalar MADDE 15 (1) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapılarda Kanun kapsamında öncelikle maliklerce uygulama yapılması esastır. Kanun kapsamında yapılacak bu uygulamalara iliģkin iģ ve iģlemlerde ilgili kurum maliklere yardımcı olmakla yükümlüdür. (2) Riskli yapılarda, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleģtirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satıģına, kat karģılığı veya hasılat paylaģımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine bütün maliklerce oybirliği ile karar verilememiģ ise, riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluģlarına tespit ettirilir ve maliklerden birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile bütün malikler toplantıya çağrılır. Toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda riskli yapının değeri de gözetilerek bütün maliklerce oybirliği ile anlaģmaya çalıģılır. Oybirliği ile anlaģma sağlanamaması halinde yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaģların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve karara katılan maliklerce imzalanır. Bu karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iģtirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, onbeģ gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine iliģkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaģma sağlayan diğer paydaģlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaģlara satıģ gerçekleģtirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir. (3) AnlaĢmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine iliģkin arsa payları; 15/A maddesinde belirtilen usule göre, arsa payı değeri üzerinden anlaģma sağlayan diğer paydaģlara açık artırma usulü ile satılır. PaydaĢlara satıģ gerçekleģtirilemediği takdirde, bu paylar, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve en az üçte iki çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiģ sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKĠ ye veya Ġdareye devredilir. Bu durumda, paydaģların kararı ile yapılan anlaģmaya uyularak iģlem yapılır. (4) Malik ile yapılan anlaģmanın Ģartlarının tapu kütüğünde belirtilmesi de dahil olmak üzere, tapu tesciline iliģkin iģlemler Müdürlük vasıtasıyla gerçekleģtirilir. (5) Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, üzerindeki riskli binanın yıkılmasından sonra arsa haline gelen taģınmazın satıģına karar verilmesi halinde, bu satıģın öncelikle Bakanlığa veya Bakanlığın uygun gördüğü bağlı veya ilgili kuruluģuna veyahut da Ġdareye veya TOKĠ ye teklif edilmesi gerekir. (6) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, arsa payları satın alınanlar ile 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde konut veya iģyeri sözleģmesi yapılabilir. (7) Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiģ olması halinde, bu yapılar birlikte değerlendirilerek, yürütülecek uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. (8) Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bazılarının riskli yapı olarak tespit edilmiģ olması halinde; a) Ġlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapıların değil, sadece riskli olarak tespit edilen yapıların tapu kütüğüne riskli yapıdır belirtmesi iģlenir. Riskli olarak tespit edilen bu yapıların yeniden inģası için düzenlenecek yapı ruhsatı, diğer maliklerin haklarının menfi olarak etkilenmemesi Ģartıyla, bütün maliklerin değil, sadece riskli yapıların maliklerinin talep ve muvafakatine istinaden düzenlenir.

18 b) Riskli olarak tespit edilen bu yapıların birlikte değerlendirilebilmesi için, bu yapıların bulunduğu alanın risksiz olan yapıların bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise, ifraza, parsel üzerindeki bütün maliklerin sahip oldukları hisseleri oranında en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. (9) Üzerindeki yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiģ olması Ģartı ile tevhidi mümkün olan birden fazla parselin tevhid edilmesine, üzerindeki riskli yapıların yıktırılmasından sonra, her parselde ayrı ayrı sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu parsel veya parsellerin arasında veya bitiģiğinde bulunan yapılaģmamıģ boģ parsellerin, riskli yapıların bulunduğu parsellerle tevhid edilmek suretiyle birlikte değerlendirilebilmesi için, boģ parsellerdeki bütün maliklerin oybirliği ile karar alması gerekir. Tevhidden sonra yapılacak uygulamaya tevhid ile oluģan parselde sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. (10) Riskli alanlarda; a) Malikler tarafından yürütülecek uygulamalarda parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleģtirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satıģına, kat karģılığı veya hâsılat paylaģımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, b) Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taģınmazlarda ilgili kurum tarafından yürütülecek uygulamalarda uygulanacak projeye, sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. (11) Riskli alanda veya riskli yapıların bulunduğu parselde risksiz yapı bulunması halinde, bu yapı uygulama dıģı tutulabilir. Bu durumda risksiz binanın bulunduğu alan ifraz edilebilir. Ġfraz imkânı yok ise maliklerin anlaģması halinde risksiz binanın hâlihazır durumu korunabilir. Ancak, uygulama bütünlüğü bakımından bu risksiz yapılardan Bakanlıkça gerekli görülenler Kanun hükümlerine tabi olur. (12) Kanun kapsamında Bakanlıkça yürütülen uygulamalar neticesinden elde edilecek gelir ve hasılat, Kanunun 7 nci maddesinin beģinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, dönüģüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir. Kanun kapsamında Ġdare ve TOKĠ ile gerçek veya özel hukuk tüzel kiģilerince yürütülen uygulamalardan elde edilen gelir ve hasılat dönüģüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmez. Ġdare ve TOKĠ tarafından Kanun kapsamında yürütülen uygulamalarda elde edilen gelir ve hasılat, kentsel dönüģüm uygulamalarında kullanılmak üzere Ġdare ve TOKĠ nin hesaplarına gelir olarak kaydedilir ve bu gelirler, kentsel dönüģüm uygulamaları dıģındaki iģler için kullanılamaz. Ancak, Ġdare ve TOKĠ tarafından yürütülen uygulamalara Bakanlıkça kaynak aktarımı yapılmıģ ise, bu uygulamalardan elde edilecek gelir ve hasılatın belirli bir oranının dönüģüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmesi yönünde Bakanlık ile Ġdare veya TOKĠ arasında protokol düzenlenebilir. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğe baģlığıyla birlikte aģağıdaki madde eklenmiģtir. Açık artırma usulü ile satıģ MADDE 15/A (1) Riskli binaların yıkılmasından sonra arsa haline gelen taģınmazların yeniden değerlendirilmesi konusunda, sahip oldukları hisseleri oranında paydaģların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karar, anlaģmanın Ģartları ve riskli yapının Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluģlarına tespit ettirilen değeri Müdürlüğe bildirilir. (2) En az üçte iki çoğunluk ile alınan karara katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine iliģkin arsa paylarının rayiç değerini tespit etmek ve satıģ iģlemini gerçekleģtirmek üzere, Müdürlük bünyesinde, biri baģkan ikisi üye olmak üzere, en az üç kiģiden oluģan Bedel Tespiti ve SatıĢ Komisyonu teģkil olunur. Rayiç değer, maliklerce Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluģlarına tespit ettirilen riskli yapının değeri de gözetilerek bu Komisyonca belirlenir.

19 (3) Müdürlük, satıģın yapılacağı yeri ve zamanı, bütün maliklere elden veya maliklerin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine taahhütlü posta yoluyla tebliğ eder. Taahhütlü posta yoluyla yapılan tebliğde, tebliğ evrakının postaya verildiği tarihi izleyen onuncu günün sonunda tebligat yapılmıģ sayılır. Açık artırma ile satıģ tarihi, tebliğ tarihinden itibaren en az yedi gün sonra olacak Ģekilde belirlenir. (4) Açık artırma ile satıģa iliģkin tebliğ ile birlikte, satıģı yapılacak payın tapu kütüğünün beyanlar hanesine, 6306 sayılı Kanuna göre satıģ iģlemine tabi olduğu ve satıģa veya taģınmazın devrini gerektiren benzeri bir iģleme tabi tutulamayacağı yönünde belirtme yapılması ilgili tapu müdürlüğünden yazılı olarak istenilir. (5) SatıĢı yapılacak payın üzerinde ipotek bulunması, satıģ iģlemine engel teģkil etmez, ancak, satıģ iģleminden önce ipotek alacaklısına haber verilmesi zorunludur. (6) Açık artırmaya en az üçte iki çoğunluk ile anlaģan paydaģlar dıģında herhangi biri katılamaz. SatıĢı gözlemci olarak izlemek isteyenler ile payı satıģa çıkarılan malikler satıģın yapıldığı salona alınabilir. Ancak, bunların açık artırmaya müdahale etmesine müsaade edilmez. Açık artırma için belirlenen saatten sonra satıģ salonuna kimse alınmaz. (7) Açık artırmaya katılan paydaģların kimliği kontrol edilerek bir tutanak ile kayıt altına alınır. Katılımcı durumunu gösteren tutanağın tanziminden sonra, Komisyon BaĢkanınca, satıģa çıkarılan arsa paylarına iliģkin bilgilerin satıģa katılanlara bildirilir ve satıģ iģlemi baģlatılır. Komisyon BaĢkanı, rayiç bedelin altında olmamak üzere satıģa katılan paydaģlardan, sözlü olarak pey sürmelerini ister. Sürülen peyler arttırma tutanağına yazılarak, karģılığı pey sahibi tarafından imzalanır. Arttırma iģlemine devam etmeyecek taliplerin, keyfiyeti arttırma tutanağına yazması ve imzalaması zorunludur. (8) Komisyon, yedinci fıkrada belirtilen Ģekilde yapılan satıģ iģlemi sonunda, tespit edilen rayiç bedelden az olmamak üzere, en yüksek bedeli teklif eden paydaģa satıģ yapılmasını karara bağlar ve bu paydaģtan satıģ bedelinin yedi gün içerisinde banka nezdinde açtırılacak vadeli hesaba yatırılması istenilir. Bu süre içerisinde satıģ bedeli yatırılmaz ise, ikinci en yüksek teklif sahibine satıģ yapılır. (9) Açık arttırma ile satıģa iģtirak eden tek bir paydaģ olması halinde, belirlenen rayiç değerinden az olmamak üzere bu paydaģın vereceği teklif geçerli kabul edilir. (10) SatıĢ bedelinin yatırılmasından sonra, satıģ iģlemi, tapuda yeni malik adına tescil yapılmak üzere, Müdürlükçe ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Ġlgili tapu müdürlüğünce tescil iģlemi tamamlandıktan sonra, payı satılan ilgiliye durum bildirilir. (11) SatıĢ iģlemi tamamlanıp Komisyonca karara bağlanmadan evvel, üçte iki çoğunluk ile alınan karara katılmayan maliklerin, üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul etmeleri halinde, açık artırma ile satıģ iģlemi geçersiz sayılır. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve beģinci fıkraları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve aynı maddeye aģağıdaki sekizinci ve dokuzuncu fıkralar eklenmiģtir. (1) AnlaĢma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve iģyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya iģyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaģtırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ay ı geçemez. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir. (3) Birinci fıkrada belirtilen yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya iģyeri iģletenlere, birinci fıkraya göre belirlenen aylık kira bedelinin iki katı kadar defaten kira yardımı yapılabilir. (4) Kira yardımı baģvuruları; Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli alan veya rezerv yapı alanlarında ilgili kuruma, riskli alan dıģındaki riskli yapılarda ise Müdürlüğe yapılır.

20 (5) Kira yardımları; a) Riskli alan veya rezerv yapı alanlarında talebin uygulamayı yapan Ġdare veya TOKĠ ce uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek üzere Ġdare veya TOKĠ nin hesabına, b) Riskli alan dıģındaki riskli yapılarda talebin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına veya ilgililerine ödenmek üzere Ġdarenin hesabına, yapılır. (8) Ġdare veya TOKĠ, Kanun kapsamında yaptıkları uygulamalarda kendi bütçelerinden kira yardımı yapabilir. (9) Kanun kapsamında; a) Ġlgili kurum veya gerçek veya özel hukuk tüzel kiģilerince yapılacak olan iģlem, sözleģme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alman harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır. b) Riskli alanlarda gerçek kiģiler veya özel hukuk tüzel kiģilerince, Ġlgili kurum adına değil de kendi adlarına uygulamada bulunulması halinde, riskli alanlardaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alman harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değiģiklikleri ile yapı alanındaki artıģlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır. c) Uygulama alanındaki mevcut yapıların Ġmar Mevzuatına uygun olup olmadığına bakılmaksızın, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır. ç) Alınmaması gereken harç, vergi ve ücretler Ģunlardır. 1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan noter harçları. 2) Harçlar Kanununun 57 nci maddesi uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları. 3) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, 80 inci, 84 üncü ve Ek 1 inci maddesi uyarınca belediyelerce alınan harçlar. 4) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tâbi kâğıtlar sebebiyle alınan damga vergisi. 5) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve Ġntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan veraset ve intikal vergisi. 6) Kurum ve kuruluģlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler; Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı, 87 nci, 88 inci ve 97 nci maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınan her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya iliģkin olarak 1/7/1993 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Otopark Yönetmeliği uyarınca alınanlar da dahil olmak üzere, belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret. 7) Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve beģinci fıkrasının sonuna aģağıdaki ibare eklenmiģtir. (4) Plan teklifleri; Ġdarece veya ilgililerince, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında kentsel tasarım projesi ile birlikte, riskli yapı veya yapıların bulunduğu parsellerde ise, Bakanlıkça talep edilmesi halinde kentsel tasarım projesi ile birlikte hazırlanır ve planlama alanı ile yakın çevresinin meri planları, mevcut durumu gösteren bilgi ve belgeler ve ilgili kurum ve kuruluģ görüģleri ile birlikte Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça uygun görülen plan teklifleri, aynen veya değiģtirilerek onaylanır. Kültür ve Turizm Bakanlığı görüģünü otuz gün içerisinde bildirir.

21 MADDE 13 Aynı Yönetmeliğe aģağıdaki geçici madde eklenmiģtir. Riskli yapıların tespitinde geçici uygulama GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Ek-2 de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine ĠliĢkin Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay süre ile hem anılan Esaslarla ve hem de 6/3/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre riskli yapı tespiti yapılabilir. Altı ayın sonunda riskli yapı tespitleri sadece Ek-2 de yer alan Esaslara göre yapılabilir. (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça lisanslandırılmıģ kurum ve kuruluģlarda riskli yapı tespit raporu hazırlanmasında görev yapan mühendislerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlıkça açılacak eğitim programlarına katılarak en az bir katılım belgesi almaları zorunludur. Aksi takdirde bu mühendisler altı ayın sonunda riskli yapı tespitinde görev alamazlar. MADDE 14 Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-2 eklenmiģtir. MADDE 15 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 16 Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve ġehircilik Bakanı yürütür. Ekleri için tıklayınız. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 15/12/ [R.G. 02 Temmuz ] Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL SĠGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREV, YETKĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, görev, yetki, çalıģma usul ve esasları ile kurul üyelerinin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve 58 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, b) BaĢkan: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu BaĢkanını, c) Daire BaĢkanlığı: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun sekretarya görevini yürütmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca yetkilendirilen Daire BaĢkanlığını, ç) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, d) Kontrol muayenesi: Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde istenilen muayeneyi,

22 e) Kurul: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunu, f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu, g) Kurum BaĢkanı : Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanını, ğ) Kurum Sağlık Kurulu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teģhis ve bu teģhise dayanak teģkil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalıģma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaģlanma halini, vazifelerini yapamayacak Ģekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diģ hekimlerinden oluģan kurullarını, h) Sağlık kurulu raporu: Kurumca yetkilendirilmiģ sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporlarını, ı) Sekretarya: Kurulun hizmetlerini yürütmek üzere Daire BaĢkanlığı bünyesinde oluģturulan birimi, i) Üyeler: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Üyelerini, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Kurulun OluĢumu ve Görevleri Kurulun oluģumu MADDE 4 (1) Kurul; Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, en fazla üyeye sahip iģveren, iģçi ve kamu çalıģanlarını temsil eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve kurum tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden oluģur. (2) En fazla üyeye sahip iģveren ve iģçileri temsil eden konfederasyonların tespitinde, kurulun oluģturulduğu tarihten önceki yıl sonu itibariyle Bakanlık kayıtlarında yer alan üye sayıları, kamu çalıģanlarını temsil eden konfederasyonların tespitinde ise kurulun oluģturulduğu tarihten önceki ilgili mevzuatı gereği Resmî Gazete de yayımlanan en son kayıtlı üye sayıları dikkate alınır. (3) Birinci fıkrada sayılan kuruluģların hangi branģlarda uzman hekim görevlendireceği Kurum tarafından belirlenir. Belirlenecek üyeler için Kurum görüģü alınır. (4) Aynı usulle birden fazla kurul oluģturmaya Bakanlık yetkilidir. BaĢkanın seçilmesi MADDE 5 (1) BaĢkan, üyeler arasından üç yıllık süre için birinci toplantıda üye tam sayısının çoğunluğu ile seçilir. Birinci toplantıda üye tam sayısının sağlanamaması halinde ise en az yedi üyenin katılımıyla yapılacak ikinci toplantıda; katılanların çoğunluk oyu ile seçilir. Ġkinci toplantıda baģkanın seçilememesi durumunda; öncelikle akademik kariyerde üstün olan, kariyerlerin eģit olması durumunda meslekte kıdemli olan aday baģkan seçilir. Ġkinci toplantı en geç yedi gün içerisinde gerçekleģtirilir. (2) BaĢkanın herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere üyeler arasından aynı usul ile yeni BaĢkan seçilir. (3) BaĢkanın seçildiği toplantıda, BaĢkan yokluğunda yerine bakacak üyeyi belirler. Üyelerin hizmet süreleri MADDE 6 (1) Kurulda üye olarak göreve baģlayan hekimlerin hizmet süreleri üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. (2) Daire BaĢkanlığı, üyelerin hizmet süresinin bitiminden en az üç ay önce durumu ilgili kurum ve kuruluģlara yazılı olarak bildirir. (3) Bir takvim yılı içerisinde mazereti olmaksızın birbirini izleyen beģ veya toplam on toplantıya katılmayan üyelerin, üyelikleri kendiliğinden sona erer. Üyelikleri herhangi bir sebeple sona eren üyelerin yerine, üyeliği sona eren üyenin temsil ettiği kurum veya kuruluģ

23 tarafından bir baģka üye görevlendirilir. Görevlendirilen yeni üye, yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlar. Kurulun görevleri MADDE 7 (1) Kurulun görevleri Ģunlardır: a) Kanunun 58 inci maddesinin beģinci fıkrası uyarınca, Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara karģı ilgililerin itirazlarını inceleyip karara bağlamak. b) Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında, 11/10/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan ÇalıĢma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit ĠĢlemleri Yönetmeliğinde tespit edilmiģ olan hastalıklar dıģında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağına karar vermek. c) Kanunun 14 üncü maddesi ve ÇalıĢma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit ĠĢlemleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde yazılı hallerde yükümlülük süresi aģılmıģ olsa bile söz konusu hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağını, aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yazılı hallerde üç yıllık çalıģma (maruz kalma) süresinin indirilip indirilemeyeceğini karara bağlamak. ç) Kanunun 95 inci maddesine göre yurt dıģında tedavi için yapılacak sevklere iliģkin usulüne uygun düzenlenmiģ sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca verilen kararlara karģı ilgililerin itirazını karara bağlamak. d) Kurulun çalıģma ve görevleri ile ilgili konularda verilen hizmetin daha iyi düzeye getirilmesi için Kuruma önerilerde bulunmak. e) Daire BaĢkanlığının talebi halinde, görev alanına giren konularda yazılı tıbbi görüģ vermek. Kurulun bilirkiģilik görevi MADDE 8 (1) Kurul, 7 nci maddede belirtilen konularla sınırlı olmak kaydıyla mahkemelerden intikal eden ve bilirkiģi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında gerekli incelemeleri yaparak görüģ bildirir. BaĢkanın görev ve yetkileri MADDE 9 (1) BaĢkanın görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Kurul toplantılarına baģkanlık etmek. b) Üyeler veya 13 üncü madde hükümlerine uygun olarak dıģarıdan kurula iģtirak eden uzman kiģiler tarafından incelenerek görüģ belirtilen dosyalar hakkında kurul kararı düzenlenmesini sağlamak. c) Kurul üyesi olarak görevini yerine getirmek. Üyelerin görev ve yetkileri MADDE 10 (1) Üyelerin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Kendilerine verilen dosyaları inceleyerek kurula görüģ bildirmek. b) Kurul toplantılarına katılarak kararları ve toplantı katılım cetvelini imzalamak. c) Kayıt altına alınan kararları gününde imzalamak. ç) BaĢkan tarafından verilecek görevleri tıbbi ve mesleki yetkileri doğrultusunda yerine getirmek. d) Daire BaĢkanlığının talebi halinde, görev alanına giren konularda yazılı tıbbi görüģ vermek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurulun ÇalıĢma Usul ve Esasları Kurul toplantıları ve kararlar MADDE 11 (1) Kurul, haftada en az bir kez ve en az yedi üye ile toplanır. (2) Mazereti nedeni ile toplantıya katılamayacak olan üye, durumunu toplantı gününden en az bir gün önce Daire BaĢkanlığına bildirir.

24 (3) Kurul tarafından değerlendirilen raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerde imzası bulunan hekimler kurul kararında yer alamazlar. Bu durumda kurul aynı branģtaki bir baģka uzman kiģinin görüģünü alır. (4) Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eģitliği halinde, BaĢkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmıģ sayılır. Üyeler çekimser kalamaz. Kararlara muhalif kalan üyeler, muhalefet Ģerhi düģer. Karar suretleri, sekretarya tarafından yazılır. (5) Karar aslında herhangi bir düzeltme gerektiğinde kelimenin üstü okunacak Ģekilde çizilir, doğrusu yazılır ve BaĢkan tarafından paraflanır. Gönderilen karar suretlerinde silme, karalama veya kazıma suretiyle düzeltme yapılmaz. Eksik bilgi ve belgenin istenmesi MADDE 12 (1) Kurul, gönderilen dosyalarda eksiklik tespit ettiği veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyduğu takdirde, yazıyla veya kararla, eksikliğin giderilmesi veya ek bilgi ve belgenin tamamlanması için dosyaları iade eder. (2) Kurul, dosya içinde mevcut olan sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerde eksiklik görürse, eksikliklerin tamamlanması için sigortalının veya hak sahibinin, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularından yeniden muayenesini, gerektiğinde yatırılarak müģahede altına alınmasını, bunun sonunda usulüne uygun düzenlenen sağlık kurulu raporu ve tıbbi dayanaklarının temin edilmesini isteyebilir. Uzman kiģilerin görüģüne baģvurulması MADDE 13 (1) Kurul gerekli gördüğü hallerde, değerlendirilen raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerde imzası olmamak Ģartıyla Kurum veya Kurum dıģından uzman kiģileri kurula davet eder, görüģlerini yazılı olarak alır. Kurulda hekim dinlenilmesi MADDE 14 (1) Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin yazılı olarak talep etmeleri halinde, her türlü masrafları sigortalıya/hak sahibine ait olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerinin belirlediği bir uzman hekimi, haklarında verilecek kararın görüģülmesinde dinler. (2) Sigortalı veya hak sahiplerine; dosyalarının görüģüleceği toplantı yeri ve tarihi 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre bildirilir. (3) Sigortalı veya hak sahibi tarafından dinlenilmesi istenilen hekimin, konuya iliģkin yazılı ve imzalı beyanı alınarak ilgilinin dosyasına ve kurul arģiv belgelerine eklenir. Kontrol muayeneleri MADDE 15 (1) Kurum dosyalarında kontrol muayenesi gerektiği kararı verilmesi halinde, bu kontrol muayenesine iliģkin değerlendirme Kurum Sağlık Kurulunca yapılır. (2) Dava dosyalarında kontrol muayenesi gerektiği kararı verilmesi halinde, bu kontrol muayenesine iliģkin değerlendirme kurulca yapılır. Kurul dosyalarının incelenme süresi MADDE 16 (1) Kurulda incelenmek üzere gönderilen dosya ve evraklar en geç 60 gün içerisinde sonuçlandırılır. Daire BaĢkanlığının görevleri MADDE 17 (1) Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır; a) Kurulun iģlerinin ve yazıģmalarının düzenli olarak yürütülmesini teminen, Daire BaĢkanlığı bünyesinde yeteri kadar tabip ve idari personelden oluģan kurul sekretaryası oluģturmak. b) Haftada en az bir kez olmak üzere, kurulun iģ yoğunluğunu da dikkate alarak toplantı gün ve sayısını belirlemek. (2) Sekretaryanın görevleri Ģunlardır; a) Kurula intikal eden dosyaların ön incelemesini yaparak özetini çıkarmak. b) Kurulda görüģülecek dosyaları geliģ sırasına göre düzenlemek ve düzenlenmiģ dosyaları kurula sunmak.

25 c) Kurulda alınan kararları tarih sırasına göre kaydetmek ve kurul kararlarına esas ve karar numarası vermek. Kararları iģlemler tamamlandıktan sonra ilgili yerlere göndermek. ç) Üyelerin kurul kararlarını usulüne uygun olarak imzalamalarını sağlamak. d) Kurula iģtirak edenlerin toplantı katılım cetvellerini usulüne uygun olarak imzalamalarını sağlamak. e) Toplantı gününde kurula katılmayan BaĢkan veya üyenin toplantı katılım cetvelindeki imza hanesini kapatmak. f) Her ay sonunda toplantı katılım cetvellerini ve toplantı sayılarını huzur hakkı ödenmesine esas olmak üzere ilgili birime bildirmek. g) Kararların ve bir suretinin arģivlenmesini sağlamak ve istatistiksel verileri hazırlamak. Kurulda muayene MADDE 18 (1) Yüksek Sağlık Kurulunca gerek görülmesi halinde sigortalı veya hak sahibi kurula davet edilerek üyelerce değerlendirilmesi sağlanır veya tıbbi olarak gelemeyecek durumda olanlar için sosyal güvenlik il müdürlüğünce görevlendirilmesi sağlanan bir hekim tarafından yerinde muayene edilerek durum tespit tutanağı düzenlenir ve imza altına alınır. Kurul giderleri MADDE 19 (1) Kurul çalıģmaları ile ilgili her türlü gider Kurumca karģılanır. Huzur hakkı MADDE 20 (1) Kurulun bir ay içerisinde, yaptığı toplantı günü sayısı ile bu toplantıların her birine iģtirak edenlerin isimleri ayrı ayrı belirtilerek tahakkuk iģlemleri yaptırılır. Bir ay içerisinde en fazla sekiz toplantı günü sayısı ile sınırlı olmak üzere, Kanunda belirtilen huzur hakkı olarak tahakkuk ettirilecek meblağ, kurula iģtirak eden üyelere ve 13 üncü madde dikkate alınmak suretiyle kurula iģtirak eden kiģilere ait hesaplara aktarılır. (2) Kurula iģtirak edenlerin belirlenmesinde, toplantı katılım cetveli esas alınır. Maddi hata MADDE 21 (1) Kurul kararlarında maddi hata tespit edildiği takdirde kurulun kararını gönderdiği ilgili merci, düzeltilmesi istenen hususu açıklayıp gerekçesini belirten bir yazıyla sözü edilen iģlem yönünden kararın düzeltilmesini Kuruldan isteyebilir. Kurul kararlarının yerine getirilmesi MADDE 22 (1) Yüksek Sağlık Kurulu tarafından, itiraz üzerine verilen kararların gereği, Kurumun ilgili birimince ve/veya Kurum Sağlık Kurulunca yerine getirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 23 (1) 11/10/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürürlük MADDE 24 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 25 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı yürütür. [R.G. 02 Temmuz ] TEBLĠĞLER

26 Ekonomi Bakanlığından: ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2008/6) ĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ MADDE 1 6/2/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ġthalatta Gözetim Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/6) yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. [R.G. 02 Temmuz ] Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETĠM ġġrketlerġ VE BU ġġrketlerġn FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ (III-55.1) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 55 inci maddesi hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren portföy yönetim Ģirketlerine ve bu Ģirketlerin faaliyetlerine iliģkin esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 39 uncu maddesi ile 55 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiģtir. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini, b) Borsa: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dıģı borsaları, c) Fon: Yatırım fonunu, ç) Ġhtisas Personeli: Kurulun lisanslamaya iliģkin düzenlemelerinde tanımlanan personeli, d) Kanun: 6362 sayılı Kanunu, e) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu, f) Katılma Payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taģıyan ve fona katılımını gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracını, g) Kolektif Yatırım KuruluĢu: Kanun kapsamında kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarını, ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, h) MKK: Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. yi, ı) MüfettiĢ: Portföy yönetim Ģirketinin merkez ve merkez dıģı örgütlerinin faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri yanında, esas sözleģme ve iç kontrol ile risk yönetim sistemine yönelik yazılı prosedürler çerçevesinde yürütülmesinin gözetimi ve denetiminden sorumlu personeli, i) MüĢteri: Ġmzalanacak portföy yönetim sözleģmesi çerçevesinde portföy yönetim Ģirketinden hizmet alan kolektif yatırım kuruluģlarını,

27 j) Önemli Etkiye Sahip Ortak: ġirketin sermaye veya oy haklarının dolaylı olarak %5 veya daha fazlasını temsil eden paylara veya bu oranın altında olsa dahi genel kurulda yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğuna karģılık gelen sayıda üyelikler için seçme veya aday gösterme hakkı veren imtiyazlı paylara sahip olunmasını, k) Portföy: Para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen varlıklar ve iģlemlerin tümünü, l) Portföy Saklayıcısı: Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında portföy saklama hizmetini yürüten kuruluģu, m) Portföy Yöneticiliği: Bireysel ve kolektif portföy yöneticiliği faaliyetini, n) SPL: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim KuruluĢu A.ġ. yi, o) ġirket: Portföy yönetim Ģirketini, ö) Takasbank: Ġstanbul Takas ve Saklama Bankası A.ġ. yi, p) TeĢkilatlanmıĢ Diğer Pazar Yerleri: Borsalar dıģında sermaye piyasası araçlarının alıcı ve satıcılarını bir araya getiren, alım ve satımına aracılık eden, bunlar için sistemler ve platformlar oluģturan ve bunları iģleten alternatif iģlem sistemlerini, çok taraflı iģlem platformlarını ve teģkilatlanmıģ diğer piyasaları, r) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, s) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini, Ģ) Yatırım KuruluĢu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluģ ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Portföy Yönetim ġirketlerinin KuruluĢ Esasları Portföy yönetim Ģirketi MADDE 4 (1) Portföy yönetim Ģirketi, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan ve anonim ortaklık Ģeklinde kurulan sermaye piyasası kurumudur. Yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dıģında kurulmuģ yabancı kolektif yatırım kuruluģlarının portföylerinin yönetimi de ġirketin ana faaliyet konusu kapsamında değerlendirilir. (2) ġirketin, münhasıran payları yurt dıģında yerleģik kiģilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluģu kurmak ve yönetmek, yurt dıģında yerleģik kiģilere portföy yönetim hizmeti vermek ve bu Tebliğ kapsamındaki yan hizmetleri sunmak üzere veya bu Tebliğin kolektif portföy yöneticiliğine iliģkin hükümleri kapsamında münhasıran giriģim sermayesi yatırım fonlarını veya gayrimenkul yatırım fonlarını kurmak ve yönetmek üzere kurulması da mümkündür. (3) ġirket, Kuruldan yetki belgesi almak koģuluyla portföy yöneticiliği ve yatırım danıģmanlığı faaliyetinde bulunabilir. Bir yetki belgesi ile bir veya birden fazla yatırım hizmeti ve faaliyeti izni verilebilir. (4) Yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak Ģartıyla; a) ġirket Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan yan hizmeti, b) Bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen özsermayeye sahip ġirket Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yan hizmeti de, c) Bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen özsermayeye sahip ġirket Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerinde yer alan yan hizmeti de Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde verebilir.

28 (5) Kurula yapılan bildirimi takip eden 30 gün içinde Kurulca aksi yönde görüģ bildirilmedikçe, bildirimde bulunulan yan hizmet Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine iliģkin düzenlemelerine uygun olarak yürütülür. (6) ġirketin kurucusu olduğu fonları temsil ve ilzama yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kiģilere devredebilir. Ancak, ġirketin kurucusu olduğu fonların kuruluģ, katılma payı ihracı, dönüģüm, tasfiye, yönetim ücreti artıģı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki iģlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur. Portföy yönetim Ģirketinin kuruluģ Ģartları MADDE 5 (1) KuruluĢ izni baģvurularının Kurulca değerlendirilebilmesi için ġirketin; a) TTK hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklık Ģeklinde kurulması, b) Paylarının tamamının nama yazılı olması, c) Paylarının nakit karģılığı çıkarılması, ç) BaĢlangıç sermayesinin en az TL olması, d) Esas sözleģmesinin Kanun hükümlerine ve Kurul düzenlemelerine uygun olması, e) Kurucu ortakları ile tüzel kiģi kurucu ortaklarının önemli etkiye sahip ortaklarının; 1) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiģ olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiģ olmaması, 2) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiģ kuruluģlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kiģilerden olmaması, 3) Kanunda yazılı suçlardan kesinleģmiģ mahkûmiyetinin bulunmaması, 4) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü Ġçinde Bulunan Bankerlerin ĠĢlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluģlar hakkında tasfiye kararı verilmemiģ olması, 5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiģ olsa bile; kasten iģlenen bir suçtan dolayı beģ yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karģı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin iģleyiģine karģı suçlar, zimmet, irtikâp, rüģvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıģtırma, edimin ifasına fesat karıģtırma, biliģim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiģtirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması, 6) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçlardan mahkum olmaması, 7) Gerekli mali güç ve iģin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması, 8) Muaccel vergi borcu bulunmaması, f) Ortaklık yapısının Ģeffaf ve açık olması, zorunludur. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) nolu alt bendinde belirtilen Ģartlar, iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına veya konkordato teklifinin tasdikine iliģkin kararın, (2) nolu alt bendinde yer alan Ģartlar ise buna iliģkin kararın kesinleģme tarihinden itibaren on yıl geçmesi hâlinde, bu fıkranın uygulamasında dikkate alınmaz. (3) ġirket kuruluģu ve ortaklık yapısı değiģikliği baģvurularında ortakların iģlem yasaklı olmaması Ģartı da aranır. (4) ġirket ortaklarının yabancı uyruklu olması veya yurtdıģında yerleģik olması halinde, bu maddede belirtilen belgelerin muadili istenir ve Kurulca yabancı ortağın ülkesindeki yetkili otoriteden söz konusu ortak hakkında görüģ alınır.

29 (5) Kurucu ortağın banka olması halinde, bankanın bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (8) nolu alt bendinde belirtilen niteliği taģıdığını tevsik eden bilgi ve belgelerin Kurula gönderilmesi yeterlidir. Bankada sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay sahipliği yoluyla ġirkette dolaylı pay sahibi olan kiģiler için bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uygulanmaz. Bankanın Ģirkette doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olması halinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüģü alınır. Ticaret unvanı ve iģletme adı kullanımı MADDE 6 (1) ġirketin ticaret unvanında portföy yönetimi ibaresini kullanması zorunludur. ġirketin, münhasıran giriģim sermayesi yatırım fonlarını veya gayrimenkul yatırım fonlarını kurmak ve yönetmek üzere kurulması halinde ticaret unvanında giriģim sermayesi portföy yönetim Ģirketi veya gayrimenkul portföy yönetim Ģirketi ibaresinin kullanılması zorunludur. ġirketin iģletme adı kullanmak istemesi halinde Kuruldan izin alması ve bu adı da tescil ve ilan ettirmesi zorunludur. (2) ġirketin yazılı ve görsel basın ve yayın organlarında yer alacak her türlü ilan ve reklamları ile tüm yazıģmalarında iģletme adı ile birlikte ticaret unvanını kullanması zorunludur. KuruluĢ iģlemleri MADDE 7 (1) Kurucular, a) Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanan kuruluģ baģvuru formu ve esas sözleģme taslağı, b) Bu Tebliğin (1) ve (2) numaralı eklerinde yer alan örneklere uygun Ģekilde düzenlenen noter onaylı beyanname, c) Kurucu tüzel kiģilerin kurulacak Ģirkete ortak olunmasına iliģkin yetkili kurullarından alınmıģ noter onaylı karar örnekleri, ç) Kurucuların bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve üçüncü fıkrasında yer alan kuruluģ Ģartlarını taģıdıklarını tevsik eden belgeler, d) Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler ile birlikte kuruluģ izni almak üzere Kurula baģvururlar. (2) Tüzel kiģi kurucu ortakların bağımsız denetimden geçmiģ mali tablolarının Kurula iletilmesi halinde bu ortaklar için bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan beyanname hazırlama zorunluluğu aranmaz. (3) Yabancı uyruklu veya yurtdıģında yerleģik kiģilerce temin edilecek bilgi ve belgeler hakkında bu madde hükümleri kıyasen uygulanır. Kurul, temin edilecek belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesini isteyebilir. (4) Kurul, kuruluģ baģvurularında ġirketin tüzel kiģi ortaklarında özel bağımsız denetim yaptırmıģ olma Ģartını arayabilir. Bu Ģart faaliyet izni ve ortaklık yapısı değiģikliği baģvurularında da aranabilir. (5) KuruluĢ baģvuruları, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren altı ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır ve keyfiyet ilgililere bildirilir. Kurulca yapılacak değerlendirme sonucunda baģvurunun uygun görülmesi halinde, ġirket tarafından kuruluģ iģlemlerinin tamamlanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına baģvurulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Portföy Yönetim ġirketlerinin Faaliyet ġartları Faaliyet Ģartları ve faaliyet izni MADDE 8 (1) ġirket, portföy yöneticiliği faaliyetine baģlayabilmek için, Kurulca kuruluģ izninin verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gerekli faaliyet izni ve yetki belgesinin alınması talebiyle Kurula baģvurmak zorundadır. Aksi halde verilen kuruluģ izni iptal edilir. (2) Faaliyet izni baģvurularının Kurulca değerlendirilebilmesi için ġirketin; a) KuruluĢ Ģartlarını kaybetmemiģ olması,

30 b) Bu Tebliğin 28 inci maddesinde yer alan sermaye yeterliliğine iliģkin yükümlülükleri yerine getirmiģ olması, c) Kurulca belirlenecek tutarda bir teminatı Takasbank nezdinde bloke etmiģ olması, ç) Portföy saklama hizmeti alınması konusunda portföy saklayıcısı ile sözleģme imzalamıģ olması, d) Yöneticilerinin ve personelinin, bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen Ģartları taģımaları, e) Bünyesinde portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülebilmesi için portföyünü yöneteceği kolektif yatırım kuruluģuna göre Kurulun ilgili düzenlemelerinde öngörülen nitelikleri sağlayan ikiden az olmamak üzere yeterli sayıda portföy yöneticisini istihdam etmiģ olması, f) Bünyesinde araģtırma faaliyetlerinin yürütülebilmesini teminen yeterli sayıda araģtırma uzmanından oluģan bir araģtırma birimini oluģturmuģ olması, g) Muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iģ akıģı ve haberleģmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonu kurmuģ olması, münhasıran bu görevi yerine getirecek bir personeli istihdam etmiģ olması ve bilgi iģlem altyapısını da içerecek Ģekilde teknik donanımı oluģturmuģ olması, ğ) Genel müdürü atamıģ olması, h) Bu Tebliğin 10, 11, 12, 13, 14 ve 19 uncu maddelerindeki esaslara uygun organizasyon yapısını oluģturmuģ, iç kontrol ve risk yönetim sistemi ile teftiģ birimi ve fon hizmet birimini kurmuģ, personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarını belirlemiģ olması, zorunludur. (3) ġirkette görevli her seviyedeki ihtisas personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını içeren görev tanımları ile iģ akıģ prosedürleri yazılı hale getirilir ve yönetim kurulunca karara bağlanarak ilgili personele imza karģılığında teslim edilir. Söz konusu görev tanımları etkin bir iç kontrolün sağlanmasını teminen tüm personelin kendi görevlerini yazılı prosedürlere uygun olarak yerine getirme yükümlülükleri ile meslek ilkeleri ile bağdaģmayan uygulamalar ve kurum politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst yönetime aktarmalarını sağlayacak prosedürleri de içermelidir. Görev, yetki ve sorumluluklar ile iģ akıģ prosedürlerindeki değiģiklikler de personele imza karģılığında tebliğ edilir. (4) ġirketin kurucusu olduğu fonların portföyü, ġirket tarafından yönetilebileceği gibi, ġirket bu hizmeti imzalanacak bir sözleģme ile baģka bir portföy yönetim Ģirketinden de alabilir. Alınacak portföy yönetimi hizmetine iliģkin esaslar bu Tebliğin (3) numaralı ekinde yer alan asgari unsurları içeren bir sözleģme çerçevesinde belirlenir. SözleĢmenin bir örneğinin, yapıldığı tarihten itibaren altı iģ günü içinde Kurula gönderilmesi zorunludur. ġirket ile sözleģme yapan tarafın yabancı bir ülkede faaliyette bulunması halinde, söz konusu kuruluģun o ülkedeki ilgili otorite tarafından portföy yöneticiliği faaliyeti yapabilmesi konusunda yetkilendirildiğine iliģkin bir belge ile sözleģmenin bir örneğinin, sözleģmenin yürürlük tarihinden en geç 15 iģ günü önce Kurula gönderilmesi zorunludur. ġirketin kurucusu olduğu fonun portföyünün yönetimine iliģkin hizmetin dıģarıdan alınması halinde dahi ġirketin fonun yönetimine iliģkin sorumluluğu devam eder. (5) Portföy saklayıcısı ve fon portföyüne varlık alım-satımına aracılık hizmeti veren yatırım kuruluģunun yöneticileri ile bu kuruluģları temsil ve ilzama yetkili kiģiler, ġirkette ortak, yönetici ya da temsilci olamazlar. ġirketin ortakları, yöneticileri ile bu Ģirketleri temsil ve ilzama yetkili kiģiler de portföy saklayıcısında yönetici ya da temsilci olamazlar. Bu hükmün uygulanmasında yönetici ile temsil ve ilzama yetkili kiģiler; yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve sermaye piyasaları ile ilgili birimlerin yönetiminden sorumlu kiģiler ile bu kiģilerin bağlı olduğu yöneticilerdir.

31 (6) Bu Tebliğde yer alan hükümlere ek olarak, gayrimenkul yatırım fonu ve giriģim sermayesi yatırım fonu kuracak ve yönetecek ġirket için Kurulun giriģim sermayesi yatırım fonu ile gayrimenkul yatırım fonuna iliģkin düzenlemelerinde yer alan yönetici, personel ve organizasyon yapısına iliģkin hükümler saklıdır. (7) Yetki belgesinin verilmesinden önce 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırılması ve ödemeye iliģkin makbuzun Kurula ibrazı zorunludur. Kurulca bildirim yapılmasını müteakip en geç bir ay içinde harcın ödendiğine iliģkin makbuzun Kurula iletilmemesi halinde faaliyet izni iptal edilir. (8) ġirketin faaliyet izni aldıktan sonra faaliyeti süresince faaliyet Ģartlarını sağlaması zorunludur. Bu Ģartların herhangi birinin kaybedilmesi halinde durumun üç iģ günü içinde Kurula bildirilmesi zorunludur. Faaliyetleri sınırlı portföy yönetim Ģirketlerine iliģkin esaslar MADDE 9 (1) Münhasıran payları yurt dıģında yerleģik kiģilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluģu kurmak ve yönetmek, yurt dıģında yerleģik kiģilere portföy yönetim hizmeti vermek ve bu Tebliğ kapsamındaki yan hizmetleri sunmak üzere kurulan Ģirketler ve münhasıran giriģim sermayesi yatırım fonlarını veya gayrimenkul yatırım fonlarını kurmak ve yönetmek üzere kurulan Ģirketlere iliģkin olarak, bu madde hükümlerine aykırı olmayan Tebliğ in diğer hükümleri saklı kalmak üzere, aģağıdaki esaslar uygulanır. a) ġirket hakkında bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ve 28 inci maddesinin beģinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. ġirket hakkında bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen baģlangıç sermayesi tutarı ile 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen asgari özsermaye ve sermaye tutarları yarısı olarak uygulanır. b) ġirket bünyesinde portföyün para ve sermaye piyasası araçlarına iliģkin kısmının yönetimi için en az bir portföy yöneticisi istihdam edilmesi zorunludur. c) Sermaye yeterliliğine iliģkin olarak hazırlanacak tablolar ayda bir olmak üzere ilgili dönemi takip eden beģ iģ günü içerisinde Kurulca uygun görülen yöntemlerle Kurula gönderilir. Kurul gerekli görmesi halinde bu tabloların hesaplama ve Kurula gönderilme zamanını değiģtirebilir. ç) ġirket, bu Tebliğin 19 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, teftiģ hizmetini, iç kontrol hizmetini ve araģtırma hizmetini yatırım kuruluģlarından, kontrolü ve takibi yönetim kurulu tarafından gerçekleģtirilmek Ģartıyla risk yönetim sistemine iliģkin hizmeti yatırım kuruluģlarından ve Kurulca uygun görülecek uzmanlaģmıģ diğer kuruluģlardan alabilir. Ġç kontrol elemanının görev ve sorumlulukları, tecrübe Ģartını taģımak kaydıyla müfettiģ tarafından da yerine getirilebilir. d) Gayrimenkul portföy yönetim Ģirketleri ile giriģim sermayesi portföy yönetim Ģirketlerinde görev alacak fon müdürünün finansal piyasalar alanında en az üç yıllık tecrübeye sahip olması gerekir. e) Gayrimenkul portföy yönetim Ģirketleri ve giriģim sermayesi portföy yönetim Ģirketleri, bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti ve yatırım danıģmanlığı faaliyeti ile kurucusu veya yöneticisi olmadığı yatırım fonlarının katılma paylarına iliģkin olarak pazarlama ve dağıtım faaliyetinde bulunamaz, bu Tebliğde yer alan yan hizmetleri veremez. f) Gayrimenkul portföy yönetim Ģirketlerinin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin ve genel müdürün gayrimenkul alım satım iģi haricinde gayrimenkul yatırımları konusunda en az beģ yıllık tecrübeye sahip olması zorunludur. ġirket bünyesinde Kurulun lisanslamaya iliģkin düzenlemeleri uyarınca gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip bir değerleme uzmanı ile bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesi ile genel müdürden oluģan bir yatırım komitesinin oluģturulması zorunludur. g) GiriĢim sermayesi portföy yönetim Ģirketinin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin ve genel müdürün giriģim sermayesi yatırımları konusunda en az beģ yıllık tecrübeye

32 sahip olması zorunludur. Ayrıca, dört yıllık yükseköğrenim görmüģ ve giriģim sermayesi yatırımları konusunda en az beģ yıllık tecrübeye sahip bir personel ve bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesi ile genel müdürden oluģan bir yatırım komitesinin oluģturulması zorunludur. ğ) Münhasıran payları yurt dıģında yerleģik kiģilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluģu kurmak ve yönetmek, yurt dıģında yerleģik kiģilere portföy yönetim hizmeti vermek ve bu Tebliğ kapsamındaki yan hizmetleri sunmak üzere kurulan Ģirketin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin ve genel müdürün finansal piyasalar alanında en az beģ yıllık tecrübeye sahip olması zorunludur. h) GiriĢim sermayesi portföy yönetim Ģirketi genel müdürünün, kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu giriģim sermayesi yatırım fonlarının portföyünde bulunan Ģirketlerde, Kurulun giriģim sermayesine yönelik düzenlemelerinde belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere icrai nitelikte görev alması mümkündür. Çıkar çatıģmasının önlenmesi MADDE 10 (1) ġirketin, faaliyetlerini sürdürürken, hizmet verdiği kiģilerin çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek adil ve dürüst davranması gerekir. (2) Çıkar çatıģmalarının önlenebilmesini teminen ġirketin; a) Çıkar çatıģmalarını en aza indirecek örgütsel yapılanmayı ve karar alma süreçlerini oluģturması ve gerekli tedbirleri alması, b) Kendi personeli arasında, personeli ile hizmet verdiği kiģiler arasında ya da hizmet verdiği kiģilerin kendileri arasında çıkabilecek çıkar çatıģmalarını tanımlaması, çıkar çatıģmalarının önlenmesi için alınabilecek tedbirleri ve çıkar çatıģmalarının önlenememesi durumunda izlenecek prosedürleri içeren yazılı çıkar çatıģması politikası oluģturması ve bu politikayı yönetim kurulu kararına bağlaması, c) Çıkar çatıģmalarının kaçınılmaz olduğu durumlarda hizmet verdiği kiģilere piyasadaki fiyat, oran ve uygulamalardan önemli ölçüde farklı olmayacak Ģekilde adil muamelede bulunması ve bu hususlarda hizmet verdiği kiģileri bilgilendirmesi, ç) Hizmet verdiği kiģilerin Ģikayetlerinin kayıt altına alınması ve değerlendirilmesine iliģkin Ģeffaf ve etkin prosedürleri oluģturması zorunludur. (3) ġirket, çıkar çatıģması politikasını oluģtururken ġirketin büyüklüğü, yönetilen portföy büyüklüğü, organizasyon yapısı ve sunduğu faaliyetleri dikkate alır. ġirketin bir Ģirketler topluluğuna dahil olması durumunda çıkar çatıģması politikası, Ģirketler topluluğunun organizasyon yapısı ve topluluğa dahil diğer kuruluģların faaliyetleri dikkate alınarak oluģturulur. (4) Çıkar çatıģmasına iliģkin bu Tebliğ ile getirilen esaslar, mevzuata aykırı iģ ve iģlemlerin yapılması sonucunu doğuracak Ģekilde kullanılamaz. Ġç kontrol sistemi MADDE 11 (1) Ġç kontrol sisteminin, Ģirketin merkez dıģı örgütleri dahil tüm iģ ve iģlemlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir Ģekilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir Ģekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla ġirkette uygulanan organizasyon planı ile bunlara iliģkin tüm esas ve usuller ile; a) Yönetilen portföylere iliģkin faaliyetlerin kanuni düzenlemelere, fon içtüzüğüne, izahnameye, yatırımcı bilgi formuna ve portföy yönetim sözleģmesine uygun olarak yapılmasını, b) Yönetilen portföy adına yapılan iģlemlerin genel ve özel yetkilere dayalı olarak gerçekleģtirilmesini, sözleģmelere uygun olarak yapılmasını, söz konusu iģlemler için gerekli belgelerin düzenlenmesini,

33 c) Yönetilen portföylere iliģkin muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir Ģekilde iģlemesini, ç) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için risklerin tanımlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını, d) ġirket personelinin kendi adına yaptıkları iģlemlerin yönetilen portföyler ile çıkar çatıģmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitini, e) Yönetilen portföylerden yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun olup olmadığının tespitini, f) Yönetilen portföylere iliģkin değerlemenin, yönetilen fonların birim pay değerinin belirlenmesinin, yönetilen portföylere iliģkin sınırlamaların oranlarının mevzuata, içtüzüğe, izahnameye ve sözleģmeye uygunluğunun kontrolünü, g) ĠliĢkili taraflar ile yapılacak iģ ve iģlemler sırasında uyulacak esasların belirlenmesini içerecek Ģekilde oluģturulması zorunludur. (2) ġirket bünyesinde oluģturulması zorunlu olan iç kontrol sistemine iliģkin tüm politika ve prosedürlerin yazılı hale getirilerek yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe konulması Ģarttır. Bu politika ve prosedürlerde yapılacak değiģikliklerde de aynı usul ve esaslara uyulması gerekir. (3) ġirketin iç kontrol faaliyetleri, tespit edilen risklerin de izlenmesine olanak verecek Ģekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenir ve sürdürülür. Etkin bir iç kontrolün sağlanmasında, tüm personelin kendi görevlerini yazılı prosedürlere uygun olarak yerine getirme yükümlülükleri ile meslek ilkeleriyle bağdaģmayan uygulamalar ve kurum politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst düzey yönetime aktarmaları için görev ve yetkileri yazılı olarak tanımlanır ve ilgili personele bildirilir. Prosedürler her düzeyde personelin etkin bir Ģekilde iç kontrol sistemine katılımını sağlayacak Ģekilde oluģturulur. Ġç kontrol faaliyetleri ile ilgili hazırlanacak raporların aylık olarak ġirket in yönetim kuruluna sunulması gerekmektedir. (4) ġirket yönetim kurulu; kendisine bağlı icracı birimler bulunmayan üyelerinden birini "Ġç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi" olarak belirler. Ġç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi; a) Ġç kontrol sisteminin düzenlemelere, meslek kurallarına ve yazılı prosedürlere uygun çalıģmasına, doğabilecek risklerin tespitine ve yönetilmesine iliģkin çalıģmalar yapmaktan ve bu konuda yönetim kurulunu bilgilendirmekten, b) Kurul düzenlemeleri ve ġirket politikaları çerçevesinde kabul edilebilir risk düzeylerini belirlemekten; iç kontrol politikaları ile prosedürlerinin hazırlanmasından ve yönetim kurulunun onayına sunulmasından, c) Ġç kontrol hedeflerinin uygunluğu, kontrol sonuçlarının izlenebilirliği, kontrol faaliyetinin bağımsız ve nesnel olarak sürdürülmesi ve güvenilirliği konularından sorumludur. (5) Ġç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilmesi için en az bir iç kontrol elemanı istihdam edilir. Ġç kontrol elemanının sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, iģletme analizi, organizasyonu ile denetimi veya hukuk konularında en az üç yıllık mesleki tecrübe ile Kurulun lisanslamaya iliģkin düzenlemeleri uyarınca mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olması zorunludur. Ġç kontrol elemanı iç kontrol dıģında baģka görev ve sorumluluk üstlenemez. (6) Yönetilen portföy büyüklüğüne göre bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamına giren ġirkette, iç kontrol elemanının görev ve sorumlulukları, tecrübe Ģartını taģımak kaydıyla müfettiģ tarafından da yerine getirilebilir. Risk yönetim sistemi MADDE 12 (1) ġirketin yönetimindeki portföyler için bir risk yönetim sistemi oluģturması ve buna iliģkin prosedürleri yazılı hale getirmesi zorunludur. Risk yönetim

34 sistemine iliģkin yazılı prosedürlerin kabulü ve yürürlüğe konulması için Ģirket yönetim kurulunun kararı Ģarttır. Bu prosedürlerde yapılacak değiģikliklerde de aynı usul ve esaslara uyulması gerekir. (2) Risk yönetim sistemi, yönetilen portföyün maruz kalabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli geliģmelere paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir Ģekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasının oluģturulmasını içermelidir. Risk yönetim sistemi, yönetilen portföyün yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun olarak oluģturulmalı ve Ģirketin iç kontrol sistemi ile bütünlük arz etmelidir. (3) ġirket bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan birim, portföyün yönetiminden sorumlu birimden bağımsız olmalıdır. Risk yönetimini gerçekleģtirecek birimin personelinin risk kontrolüne iliģkin iģlemleri yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe düzeyi ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisansı ile Türev Araçlar Lisansına sahip olması gerekmekte olup, söz konusu personel, portföyün risk yönetim sisteminin oluģturulması ve uygulanması ile sorumludur. (4) Risk yönetim birimi; a) ġirketin ve yönettiği portföylerin maruz kaldığı veya kalabileceği riskleri tespit etmekle, b) Risklerin ölçüm yöntemlerini ve bu kapsamda kullanılacak risk ölçüm modelini bağlı olduğu yönetici ile birlikte belirleyerek yönetim kuruluna sunmak, yönetim kurulunca onaylanan risk ölçüm modelini uygulamaya koymak, değiģen faaliyet ve piyasa koģulları çerçevesinde modeli düzenli olarak gözden geçirmek ve varsa modelde gerekli görülen değiģiklik taleplerini bağlı olduğu yöneticiye iletmekle, c) Yönetim kurulunca belirlenen risk limitlerine uyulup uyulmadığını günlük olarak izlemek ve limit aģımlarını bağlı olduğu yöneticiye aynı gün içinde raporlamak, gerekli hallerde limitlerde piyasa ve kurum koģullarına uygun değiģikliklerin yapılmasını istemekle, ç) Günlük olarak tüm iģlemlerden kaynaklanan riskleri takip etmekle, söz konusu risklere, risklerin olası sonuçlarına ve alınması gereken önlemlere iliģkin günlük olarak bağlı olduğu yöneticiye; haftalık olarak da yönetim kuruluna yazılı rapor sunmakla, d) ġirketin mali durumu açısından olağandıģı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığının tespit edilmesi halinde hazırlayacağı raporu en kısa zamanda yönetim kuruluna sunmakla, görevlidir. (5) GiriĢim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu kuracak veya yönetecek Ģirketlerin risk yönetim sisteminin bu maddede belirtilen hükümlerin yanı sıra asgari olarak söz konusu yatırımlara iliģkin finansman riski ve likidite riskine iliģkin esasları içerecek Ģekilde oluģturulması zorunludur. (6) ġirketin yönetiminde bulunan garantili fonların, koruma amaçlı fonların ve serbest fonların portföylerine dahil edebilecekleri türev araçlar nedeniyle maruz kaldıkları risklere iliģkin olarak Kurulca belirlenen esaslar uygulanır. TeftiĢ birimi ve iç kontrol sisteminin gözetimi MADDE 13 (1) ġirket bünyesinde, ġirketin günlük faaliyetlerinden bağımsız, yönetimin ihtiyaçları ve ġirketin yapısına göre mevzuat ve ġirket politikalarına uygunluk denetimlerini içeren, baģta iç kontrol sisteminin ve risk yönetim sisteminin iģleyiģi olmak üzere ġirketin tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan gözetim ve teftiģ fonksiyonunu yerine getirmek üzere bir teftiģ birimi oluģturulması zorunludur. (2) ġirketin, teftiģ biriminde münhasıran bu birimde çalıģmak üzere yeter sayıda müfettiģ istihdam etmesi zorunludur.

35 (3) TeftiĢ birimi doğrudan yönetim kuruluna bağlı ve yönetim kuruluna karģı sorumlu olarak çalıģır. Yönetim kurulu teftiģ birimine iliģkin yetkilerini, iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesine devredebilir. Ancak ġirkette denetim komitesinin mevcut olması durumunda Yönetim Kurulu teftiģ birimine iliģkin yetkilerini denetim komitesine de devredebilir. (4) TeftiĢ sürecinin iģleyiģine iliģkin usul ve esaslar ġirket tarafından belirlenerek yönetim kurulunun onayına sunulur. (5) MüfettiĢler tarafından her hesap dönemi için gerçekleģtirilen teftiģ çalıģmaları sonucunda hazırlanan raporlar en geç hesap dönemini izleyen üç ay içinde ġirket yönetim kuruluna sunulur ve söz konusu raporlar yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu raporların en az beģ yıl süre ile veya bu süre içinde hukuki ihtilafa konu olanların, ihtilafın sonuçlanmasına kadar ġirket nezdinde saklanması zorunludur. (6) TeftiĢ birimi, ġirketin mali durumunu zayıflatacak veya olağandıģı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığının tespiti ile ġirketin faaliyetlerinin durdurulmasına veya sona erdirilmesine yol açabilecek mevzuata aykırılıkların tespiti halinde hazırlayacağı raporu en kısa zamanda yönetim kuruluna sunar ve aynı gün bir örneğini Kurula gönderir. (7) ġirket tarafından müfettiģ veya müfettiģlerin çalıģmalarında ve her türlü bilgi ve belgeye ulaģımlarında kendilerine her türlü kolaylığın sağlanması zorunludur. (8) MüfettiĢlerin ücret ve diğer özlük hakları yönetim kurulu tarafından belirlenir. (9) MüfettiĢlerin çalıģmaları sırasında tarafsız olmaları ve sır saklama yükümlülüklerine uymaları gerekmektedir. (10) Kurul ġirketin faaliyetlerini göz önünde bulundurarak teftiģ birimine iliģkin olarak ilave yükümlülükler getirmeye ve yukarıda yer verilen yükümlülüklerden muafiyet sağlamaya yetkilidir. (11) Yönetilen portföy büyüklüğüne göre bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamına giren ġirkette müfettiģ, tecrübe Ģartını sağlamak kaydıyla iç kontrol elemanının görev ve sorumluluklarını da yerine getirebilir. Fon hizmet birimi MADDE 14 (1) Fon hizmet birimi asgari olarak, fon muhasebe kayıtlarının tutulması, nakit mutabakatlarının yapılması, katılma payı alım-satım emirlerinin kontrol edilmesi, gün sonlarında fon raporlarının, fonun mizan, bilanço, gelir-gider tablosunun hazırlanması gibi görevleri yerine getirir. (2) Fon hizmet birimi bünyesinde fon müdürü ve fon iģlemleri için gerekli mekan, teknik donanım ve muhasebe sistemi ile yeterli sayıda ihtisas personelinin bulundurulması zorunludur. Fon müdürü asgari olarak fon hizmet biriminin organizasyonunun sağlanması, fon ile ilgili yasal ve diğer iģlemlerin koordinasyonu, yürütülmesi ve takibinden sorumludur. Fon müdürü, portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunamaz. Fon müdürünün herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılması halinde altı iģ günü içinde yeni bir fon müdürü atanır ve Kurula bildirilir. Portföy yönetim Ģirketinin Ģubeleri ve acenteleri MADDE 15 (1) ġirket yurtiçinde veya yurtdıģında Ģube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir. (2) Acentelik hizmeti ġirket faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, portföy yöneticiliği ve/veya fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtımı faaliyetiyle ilgili sadece tahsil ve tediye iģlemlerini yürütmek ve yatırım danıģmanlığı faaliyeti kapsamında ġirketten gelen doküman ve bilgileri acentelik hizmeti verilen kiģilere açıklamakla sınırlıdır. ġirketin aracı kurum ve bankalar ile acentelik tesis etmeleri durumunda aģağıdaki esaslara uyulur. a) ġirket acentelik faaliyetinde bulunulan aracı kurum ile banka Ģubelerini Birliğe bildirir.

36 b) Acente aracılığıyla yapılan iģlemler ve bu iģlemlerle ilgili olarak hizmet verilen kiģilerle kurulan iliģkilerden doğan hukuki sorumluluk, müteselsilen müvekkil ġirket ile acente aracı kurum veya bankaya aittir. ġirket ve acente aracı kurum ile bankanın mevzuat ve sözleģme gereği birbirlerine rücu hakkı saklıdır. ġirket ve acente aracı kurum ile banka, kendi aralarında veya hizmet verilen kiģilerle yapılacak sözleģmelerde, bu bentte düzenlenen sorumluluğu kaldıran ya da hafifleten kayıtlar koyamaz. c) Acentenin faaliyetleri esnasında; 1) Acente sıfatıyla yürüttüğü faaliyetlerin icrası sırasında, hizmet verilen kiģiler ile her bir faaliyet için ilgili tebliğlerde öngörülen asgari unsurları içeren ve müvekkil ġirketin ticaret unvanı ile kendisinin müvekkil ġirketin acentesi olduğunu belirten bir ibareyi taģıyan sözleģmeyi TTK nın 107 nci maddesinde belirtilen Ģartların yerine getirilmesi koģuluyla acente sıfatıyla imzalaması ve sözleģmenin bir örneğini hizmet verilen kiģilere vermesi, 2) Faaliyetlerine iliģkin muhasebe ve belge-kayıt düzeni ile ilgili olarak Kurulca yapılacak düzenlemelere uyması, zorunludur. ç) Acentelik hizmeti veren banka ve aracı kurumun, hizmet verilen kiģilere yatırım hizmeti ve faaliyetlerini de sunması halinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) nolu alt bendinde öngörülen esaslara uygun olmak Ģartıyla tek bir sözleģme imzalanması mümkündür. (3) Acente, bu Tebliğde tanınan yetkiler dıģında, ġirketin faaliyet konuları kapsamına giren diğer konularda iģlem yapamaz ve hizmet veremez. Ancak acente aracı kurum veya bankanın, aracı kurum veya banka sıfatıyla sahip olduğu yetki belgelerine bağlı faaliyetleri bu hükmün dıģındadır. (4) ġirketin Ģube açması için; a) Hizmetin gerektirdiği yeterli mekan ve teknik donanımı, b) Faaliyet konularına ve Ģubenin ihtiyacına uygun sağlıklı bir yönetimi, merkez ile irtibatlı ve Kurulun düzenlemelerine uygun muhasebe sistemi ile kayıt ve belge düzenini, c) Bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen Ģartları taģıyan Ģube müdürü ve yeterli sayıda ihtisas personelin istihdamını, sağlamıģ olması zorunludur. (5) ġirket, Ģube açılmasına iliģkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ile Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte izin almak üzere Kurula baģvurur. (6) ġirketin Ģubelerini nakletmesi halinde de Ģube açmaları için bu maddede yer alan Ģartlar aranır ve eski Ģubeye iliģkin tescil terkin edilerek yeni Ģube bu Tebliğdeki esaslar çerçevesinde tescil ve ilan ettirilir. (7) ġirketin herhangi bir Ģubesi faaliyete geçtikten sonra, Kurulca yapılacak incelemeler sonucunda Ģubenin mevzuata aykırı iģ ve iģlemlerinin tespiti halinde, Ģube faaliyetleri durdurulabilir ve/veya ġirketin Ģube açmasına kısıtlama getirilebilir. (8) ġubenin yapacağı iģ ve iģlemlerden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ġirkete aittir. ġirketin yapamayacağı iģ ve iģlemler MADDE 16 (1) ġirket; a) Fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtımı dıģında aracılık faaliyetlerinde bulunamaz. b) Sermaye piyasası araçlarına iliģkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme iģlemleri yapamaz ve kısa süreli nakit ihtiyacının karģılanması dıģında kredi alamaz. Kurulun sermaye piyasası araçlarının saklanmasına iliģkin düzenlemelerinde tanımlanan teslim karģılığı ödeme ilkesi kapsamında gerçekleģtirilen iģlemler için temin edilen krediler bu bent kapsamında değerlendirilmez.

37 c) Bu Tebliğ çerçevesinde yapabilecekleri faaliyetlere iliģkin iģ ve iģlemler dıģında; hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taģınmaz mal edinemez. ç) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek iģlemler yapamaz. Acil ve beklenmedik durum planı MADDE 17 (1) ġirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müģterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karģı olan yükümlülüklerini yerine getirme koģullarını, yöntemlerini, prosedürlerini ortaya koyacak Acil ve Beklenmedik Durum Planı ile iģ akıģ prosedürlerini oluģturması zorunludur. Söz konusu iģ akıģ prosedürünün yeterliliğinin yıllık olarak Ģirketin faaliyetleri ile Ģube açılması veya kapanması Ģeklinde örgütlenme yapılarındaki değiģiklikler dikkate alınarak gözden geçirilmesi ve söz konusu prosedürlerde gerekli değiģikliklerin yapılması zorunludur. (2) Acil ve beklenmedik durum planlarına iliģkin iģ akıģ prosedürlerinin Ģirketin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre tespit edilmesi zorunlu olmakla birlikte söz konusu iģ akıģ prosedürlerinin asgari olarak Ģu hususları içermesi zorunludur: a) Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü oldukları her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda TTK nın 82 nci maddesi uyarınca saklanması, b) ġirket faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi iģlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması, yedeklerinin alınması ve söz konusu elektronik kayıt yedeklerin beģ yıl süre ile saklanması, c) Mali ve bilgi iletiģim altyapısı dahil olmak üzere operasyonel risk değerlendirmesi, ç) Hizmet verilen kiģilerle alternatif iletiģim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması, d) ġirket ve personeliyle alternatif iletiģim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması, e) Alternatif Ģirket merkezi ve merkez dıģı örgütlerinin tespit edilmesi, f) Acil ve beklenmedik durumun, karģı tarafa olası etkileri hakkında değerlendirme, g) Kurulun alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi, rutin zorunlu bildirimlerin nasıl yapılacağı, ğ) ġirketçe faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müģterilerin hesaplarına eriģimi ve söz konusu hesapların baģka ġirkete devri. (3) Yukarıda yer alan hususlardan herhangi birinin iģ akıģ prosedürleri kapsamında yer almaması durumunda söz konusu duruma neden yer verilmediği hususunun iģ akıģ prosedürleri kapsamında ayrıca açıklanması zorunludur. ġirket hizmet verdiği kiģilere acil ve beklenmedik durumlarda iģ sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve buna iliģkin iģ akıģ prosedürleri hakkında bilgi vermekle yükümlüdürler. Söz konusu bildirimin portföy yönetim sözleģmesi imzalanması sırasında ve ayrıca ġirketin internet sayfası aracılığıyla yapılması zorunludur. (4) Acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi iģlem sistemleri; ġirketin faaliyetlerini normal bir Ģekilde sürdürmelerini sağlayan, hizmet verdiği kiģilerin emirlerinin iletimi ve gerçekleģtirilmesini, takas ve saklama iģlemlerinin yürütülmesini, hizmet verdiği kiģilerin hesaplarının saklanması ve takibini sağlayan sistemleri ifade etmektedir. (5) Acil ve beklenmedik durum planı ve buna iliģkin iģ akıģ prosedürlerinin ġirket yönetim kurulunca onaylanması ve en az genel müdür yardımcısı düzeyinde bir Ģirket personelinin ve bu kiģiye alternatif olarak belirlenecek bir baģka Ģirket personelinin acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu kiģiler olarak yönetim kurulunca atanması ve bu kiģilere ait unvan ile her türlü iletiģim bilgilerinin Kurul, MKK, Takasbank ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluģlara bildirilmesi zorunludur.

38 Faaliyet izinlerinin sınırlandırılması, iptali veya faaliyetlerin geçici olarak durdurulması MADDE 18 (1) Kurul, aģağıdaki hallerde, olayın mahiyet ve önemini göz önüne alarak, ġirketin faaliyet iznini ve/veya yetki belgesini iptal edebilir, faaliyetini sınırlandırabilir veya geçici olarak durdurabilir. a) Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, mevzuat, Kurulca belirlenen standartlar, esas sözleģme, fon iç tüzüğü ve izahname hükümlerine aykırılıkların tespiti, b) ġirketin Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca mali yapısının zayıfladığının ve yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespiti, c) ġirketin kuruluģ ve faaliyete iliģkin bu Tebliğde sayılan Ģartları yerine getirmediğinin veya nitelikleri kaybettiğinin anlaģılması halinde Kurulca mevzuata uyumunun sağlanmasına iliģkin bildirimin ġirkete tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde bu Ģartların yeniden sağlanamaması, ç) Faaliyet izni alındıktan sonra ilgili düzenlemelerde öngörülen teminatların yükseltilmesi veya tamamlanması gerektiği durumlarda, ilave veya eksik teminatın, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde yatırılmamıģ olduğunun tespiti, d) Faaliyette bulunma yetkisinden açıkça feragat edilmesi veya faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle ilgili izin kapsamında herhangi bir faaliyette bulunulmaması, e) Faaliyet izninin yanlıģ veya yanıltıcı beyanlarda bulunularak ya da hukuka aykırı diğer yollarla alınmıģ olması. (2) Kurul, faaliyet izni alındıktan sonraki herhangi bir dönemde ġirketin faaliyetini bir yıldan fazla süre için kendi isteğiyle durdurması halinde ġirketin faaliyet iznini ve/veya yetki belgesini iptal edebilir. (3) Ġki yıl içinde aynı faaliyeti iki kez geçici olarak durdurulan ġirkete üçüncü kez aynı müeyyide uygulanmaz, ilgili faaliyet iznini içeren yetki belgesi iptal edilir. (4) Faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilen ġirkete Kurul karar tarihinden itibaren baģlamak üzere azami bir yıl süre verilir. Bu süre ġirketin talebi üzerine veya Kurul tarafından resen azami bir yıl daha uzatılabilir. Kurulca verilen sürenin sonunda ġirketin yeniden faaliyete geçmemesi halinde tüm faaliyet izinleri ve yetki belgeleri iptal edilir. (5) Kurul tarafından veya kendi talepleri doğrultusunda yetki belgesi iptal edilen ġirket ile bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürede faaliyet izin baģvurusunda bulunmayan ve/veya baģvurusu Kurulca uygun görülmeyen ġirket keyfiyetin kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde esas sözleģmesindeki ticaret unvanına, amaç ve faaliyet konularına iliģkin hükümleri, kolektif portföy yöneticiliği faaliyetini kapsamayacak Ģekilde değiģtirmek ve söz konusu değiģikliklerin yayımlandığı TTSG yi ilanı izleyen altı iģ günü içinde Kurula göndermek zorundadır. (6) Yetki belgesinin veya faaliyet izninin iptal edilmesi halinde ġirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu fonlar ile yönettiği diğer kiģilerin portföyleri, Kurulun uygun göreceği bir baģka ġirkete devredilir. DıĢarıdan hizmet alımına iliģkin esaslar MADDE 19 (1) ġirket, bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, faaliyetleri sırasında teftiģ hizmeti, iç kontrol hizmeti, araģtırma hizmeti ve fon hizmet birimi hizmeti ile risk yönetimi sistemi ve bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri Kuruldan izin alınması Ģartıyla dıģarıdan temin edebilir. (2) Yönetilen portföy büyüklüğüne göre bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının; a) (a) bendi kapsamına giren ġirket, teftiģ hizmetini, iç kontrol hizmetini ve araģtırma hizmetini yatırım kuruluģlarından, kontrolü ve takibi yönetim kurulu tarafından

39 gerçekleģtirilmek Ģartıyla risk yönetim sistemine iliģkin hizmeti yatırım kuruluģlarından ve Kurulca uygun görülecek uzmanlaģmıģ diğer kuruluģlardan, b) (b) bendi kapsamına giren ġirket, araģtırma hizmeti ile kontrolü ve takibi yönetim kurulu tarafından gerçekleģtirilmek Ģartıyla risk yönetim sistemine iliģkin hizmeti yatırım kuruluģlarından ve Kurulca uygun görülecek uzmanlaģmıģ diğer kuruluģlardan, temin edebilir. (3) ġirket, fonlarla ilgili iģlemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen oluģturulacak fon hizmet biriminin sunacağı hizmetler ile bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yatırım kuruluģlarından ve Kurulca uygun görülecek uzmanlaģmıģ diğer kuruluģlardan temin edebilir. (4) DıĢarıdan hizmet alınabilmesi için söz konusu hizmetlerde yönetim, içerik tasarımı, eriģim, kontrol, denetim, güncelleme, bilgi veya rapor alma gibi fonksiyonlarda karar alma gücü ve sorumluluğunun ġirkette olması gerekir. (5) DıĢarıdan hizmet alımı, ġirket ile hizmet sağlayıcı kuruluģ arasında imzalanan, iģin niteliğine uygun bir sözleģme kapsamında yürütülür. (6) ġirketin, hizmet sağlayıcı kuruluģun, sağlanacak hizmeti istenilen kalitede gerçekleģtirebilecek düzeyde teknik donanım, altyapı, mali güç, tecrübe, bilgi birikimi ve insan kaynağına sahip olup olmadığını tespit etmesi zorunludur. (7) DıĢarıdan hizmet alan ġirket, hizmet alımına iliģkin iģ akıģ prosedürlerini oluģturmak ve gerekli iç kontrol mekanizmalarını kurmak zorundadır. DıĢarıdan hizmet alımından doğabilecek riskler ile hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda uygulamaya konulacak bir eylem planıyla birlikte bu risklerin yönetilmesine ve alınan destek hizmetinin ikame edilebilirliğine iliģkin bilgilere bu Tebliğ uyarınca hazırlanan acil ve beklenmedik durum planında yer verilir. (8) DıĢarıdan hizmet alımı; ġirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz ve ġirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini, ilgili düzenlemelere uymasını ve etkin biçimde denetlenmesini engelleyici nitelikte olamaz. (9) ġirket, bu Tebliğ kapsamında dıģarıdan sağlanan hizmetler için de portföy yönetim hizmeti verdiği kiģilerin menfaatlerinin korunmasına ve sır saklamaya iliģkin gerekli tüm önlemlerin alınmasından sorumludur. (10) Hizmet sağlayıcı kuruluģun yurt dıģında kurulu olması veya faaliyetlerini yurt dıģı Ģube veya ortaklıkları üzerinden gerçekleģtirmesi durumunda, bu kuruluģların faaliyet gösterdikleri ülke düzenlemeleri ve uygulamalarında, Kurulun ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz ve doğru edinmesine ve bu kuruluģlardan alınan hizmetle ilgili denetim yapmasına iliģkin herhangi bir engel bulunmaması zorunludur. ġirket, yurt dıģında faaliyet gösteren bir kuruluģtan hizmet sağlanması durumunda, ülke riskini dikkate almak ve hizmetin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda iģ devamlılığını ve gerekirse bu hizmetin yurt içinden alınmasını sağlayacak eylem planlarını hazır bulundurmak zorundadır. (11) Kurul hizmet sağlayıcı kuruluģlardan, Kanun ve bu Tebliğ hükümleri ile ilgili her türlü bilgiyi istemeye, bunların tüm defter ve belgeleri ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıtlar ve sair bilgi ihtiva eden vasıtalar ile bilgi iģlem sistemini incelemeye, bunlara eriģimin sağlanmasını istemeye ve bunların örneklerini almaya, iģlem ve hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, gerekli tutanakları düzenlemeye yetkili olup, ilgililer de istenilen bilgi, defter ve belge ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıtlara ve sair bilgi ihtiva eden vasıtalar ile bilgi iģlem sistemine eriģim sağlamak, kayıtların ve bilgi ihtiva eden vasıtaların örneklerini vermek, yazılı ve sözlü bilgi vermek ve tutanakları imzalamakla yükümlüdürler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Portföy Yönetim ġirketlerinin Yöneticileri ve Personeline ĠliĢkin Ġlkeler ġirketin yöneticilerine ve personeline iliģkin Ģartlar

40 MADDE 20 (1) ġirket personeli; genel müdür, genel müdür yardımcıları, fon müdürü, ihtisas personeli, müfettiģler ve iç kontrol elemanları ile hizmet personeli dıģındaki diğer personelden oluģur. Yönetici, yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ile sermaye piyasaları ile ilgili birimlerin yönetiminden sorumlu kiģilerdir. (2) ġirketin yönetim kurulu baģkan ve üyeleri ile personelinin iģlem yasaklı olmaması ve mali güç Ģartı hariç olmak üzere bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan Ģartları taģıması gerekmektedir. Ayrıca, Ģirket yöneticileri ve fon müdürünün dört yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olmaları gerekmektedir. (3) ġirketin; a) Genel müdürünün ve genel müdür yardımcılarının finansal piyasalar alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye ve Kurulun lisanslamaya iliģkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisans Belgesine sahip olması, b) En az üç kiģiden oluģan yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun, finansal piyasalar alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip olması, ayrıca yönetim kurulu üyelerinden en az birinin Kurulun lisanslamaya iliģkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisans Belgesine ve Türev Araçlar Lisans Belgesine sahip olması, c) Fon müdürünün sermaye piyasası alanında en az yedi yıllık tecrübeye ve Kurulun lisanslamaya iliģkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisans Belgesine sahip olması, ç) Ġhtisas personelinin, müfettiģlerin ve iç kontrol elemanlarının Kurulun lisanslamaya iliģkin düzenlemeleri uyarınca mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olması, gerekir. (4) Genel müdürün tam zamanlı ve münhasıran bu görev için istihdam edilmiģ olması zorunludur. Ancak genel müdür, ġirket bünyesinde portföy yöneticisi, ġirketin yönetim, denetim veya sermaye iliģkisinde bulunduğu kuruluģlarda, bu kuruluģların doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, sermaye veya denetim kontrolüne sahip olduğu kuruluģlar ile borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer pazar yerleri, takas ve portföy saklayıcıları ve Kurulca uygun görülecek diğer finansal kuruluģlarda, icrai nitelikte olmamak ve ġirketteki görevin ifasında zaafiyete düģülmemesi kaydıyla, yönetim kurulu üyesi olarak görev alabilir. (5) Genel müdürün herhangi bir Ģekilde görevinden ayrılması durumunda görevden ayrılma tarihini takip eden 15 iģ günü içinde genel müdürlüğe atanacak kiģinin, bu maddenin ikinci fıkrasında ve üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen Ģartları taģıdığını gösteren belgelerle birlikte Kurula bildirilmesi Ģarttır. Bildirimi takip eden 15 iģ günü içinde Kurulca olumsuz görüģ bildirilmemesi durumunda ilgili kiģinin ataması yapılabilir ve atamaya iliģkin olarak ġirket tarafından 10 iģ günü içinde Birliğe bildirim yapılır. Genel müdürlük görevine bir yıllık süre içerisinde üç aydan fazla vekalet edilemez. Mesleki özen ve titizlik ilkesi MADDE 21 (1) ġirketin yöneticileri ve personeli, çalıģmalarında ve karar almada gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadır. Özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir kiģinin aynı koģullar altında ayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder. Bağımsızlık ilkesi MADDE 22 (1) ġirket, portföy yöneticileri ve müfettiģler faaliyetlerinde bağımsız olmak zorundadırlar. Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayıģ ve davranıģlar bütünüdür. Portföy yöneticilerinin faaliyetleri sırasında, dürüst ve tarafsız olmaları yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumların da bulunmaması Ģarttır. (2) ġirketin yöneticileri ve personeli çalıģmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatıģmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek müdahalelere

41 imkan vermemek, ayrıca dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek iģ ve iģlemlerden kaçınmak zorundadırlar. Sır saklama MADDE 23 (1) ġirketin yöneticileri ve personeli iģleri dolayısıyla hizmet verdiği kiģiler hakkında öğrendikleri sırları açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kiģilerin menfaatine kullanamazlar. (2) Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, adli veya mevzuatla yetkili kılınmıģ olmak kaydıyla idari her türlü inceleme ve soruģturma halleriyle suç oluģturan durumlara iliģkin bilgilerin ilgililere verilmesi sır kapsamında değildir. BEġĠNCĠ BÖLÜM Portföy Yönetim ġirketlerinin Tabi Olduğu Yükümlülükler Esas sözleģme değiģiklikleri ve pay devirleri MADDE 24 (1) ġirketin esas sözleģme değiģiklikleri Kurul iznine tabidir. (2) ġirketin ortaklık yapısındaki değiģiklikler aģağıdaki esaslara tabidir. a) Bir kiģinin ġirket sermayesinin %10 u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle ġirket ortağı olması veya bir ortağa ait payların ġirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50 sini aģması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düģmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tabidir. b) Yönetime katılma haklarında imtiyaz veren veya üzerinde intifa hakkı tanınan payların devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Ancak yönetime katılma haklarında imtiyaz veren veya üzerinde intifa hakkı tanınan payların çoğunluğuna sahip mevcut ortaklar tarafından bu nitelikteki payların devralınması halinde Kurula bildirim yeterlidir. c) ġirkette pay sahibi bulunan tüzel kiģilerin kendilerine ait pay devirleri, bu pay devirlerinin ġirketteki pay sahipliğini doğrudan veya dolaylı olarak %10, %20, %33 veya %50 oranlarında değiģtirmesi halinde, ayrıca tüzel kiģinin ġirketle ilgili olarak yönetime katılma haklarında imtiyaza sahip bulunduğu hallerde tüzel kiģinin tüm ortaklık yapısı değiģiklikleri ġirketin faaliyet Ģartları bakımından Kurulun onayına tabidir. ġirketin %10 undan fazlasına sahip tüzel kiģilerin yönetimsel veya denetimsel imtiyaza sahip paylarının devri de ġirketin faaliyet Ģartları bakımından Kurulun onayına tabidir. ç) Yurt dıģında yerleģik ġirket ortaklarının bu maddedeki hükümler çerçevesinde yaptıkları pay devirleri ilgili ülkenin mevzuatı da dikkate alınarak Kurulca değerlendirilir. d) Bir kiģinin, doğrudan veya dolaylı olarak, ġirketin sermayesinin yukarıdaki oranlara ulaģmayan veya bu oranlar arasında kalan pay devirlerinde ise devri izleyen 10 iģ günü içinde yeni ortağa iliģkin bilgi ve belgelerle birlikte Kurula bildirimde bulunulur. e) Bu madde kapsamındaki doğrudan ve dolaylı pay devirlerinde tek baģına veya birlikte hareket ederek payları devralan gerçek ve tüzel kiģiler için de mali güç Ģartı hariç olmak üzere bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve üçüncü fıkrasında belirtilen Ģartlar aranır. f) Bankaların bu madde kapsamındaki pay edinimlerinde bu Tebliğin 5 inci maddesinin beģinci fıkrasında yer alan Ģartların sağlanması zorunludur. (3) Bu maddenin uygulanmasında; a) Bir gerçek kiģi ile eģ ve velayeti altındaki çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu baģkanı, üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı oldukları ortaklıklara, b) Kamu tüzel kiģileri hariç olmak üzere bir tüzel kiģinin veya yukarıda sayılanların, sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak %25 veya daha fazlasına iģtirak ettikleri ortaklıklara, c) Kurul tarafından aralarında istihdam iliģkisi, akdi iliģki ya da sair nedenlerle birlikte hareket ettiği belirlenenlere,

42 ait paylar bir kiģiye ait addolunur. Bu kiģiler arasında yapılacak pay devirlerinde de bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır. (4) Bu maddeye aykırı olarak gerçekleģtirilen devirler pay defterine kaydolunmaz ve bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Defter ve kayıt tutma ile bağımsız denetim yükümlülüğü MADDE 25 (1) ġirket, TTK ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tutmak zorunda olduğu defter ve kayıtları tutmak, söz konusu belgeleri TTK nın 82 nci maddesi uyarınca saklamak ve faaliyetlerine iliģkin muhasebe kayıt ve iģlemlerinde Kurulca yapılacak düzenlemelere uymak zorundadır. (2) ġirket, Kurulun finansal raporlamaya ve bağımsız denetime iliģkin düzenlemelerine uymak zorundadır. Bildirim yükümlülüğü MADDE 26 (1) ġirket; a) Yöneticileri ve personelinin bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen Ģartlarında herhangi bir değiģiklik olması halinde, değiģikliğin meydana geldiği tarihi izleyen, b) Yöneticileri ve personeli ile Ģubelerindeki personelin görevden ayrılması, bunların yerine veya mevcutlara ilave yeni kiģilerin istihdam edilmesi, görev ve görev yerlerinin değiģtirilmesi ve benzeri her türlü değiģikliği; yeni istihdam edilenlerin ise bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen Ģartları taģıdıklarını gösterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte, değiģikliğin meydana geldiği tarihi izleyen 10 gün içinde SPL ye bildirmek zorundadır. (2) ġirket; a) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ġirkette murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine iliģkin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılan değiģiklikler, ilgili yönetim kurulu kararının alınmasını izleyen, b) ĠletiĢim bilgileri, internet sitesi, vergi kimlik numarası ve ticaret sicil numarası bilgileri ile bunlarda meydana gelen değiģiklikleri, değiģikliğin meydana geldiği tarihi izleyen, c) Kurulun bağımsız denetime iliģkin düzenlemeleri kapsamında seçtiği bağımsız denetim kuruluģuna iliģkin bilgiler ve buna iliģkin değiģiklikler keyfiyeti izleyen, ç) Merkez ve Ģubelerin adresleri ile faaliyet Ģartlarını tevsik eden belgelerle birlikte bunlarda meydana gelen değiģiklikleri izleyen, d) Mevcut imza sirkülerlerini ve değiģiklik meydana gelmesi halinde güncel imza sirkülerlerini konuya iliģkin yönetim kurulu karar tarihini izleyen, e) Ortakları, yöneticileri, personeli, müģterileri ve diğer kurumlar aleyhine açtığı dava ve takipler ile bunların ġirket aleyhine açtığı dava ve takipleri ve sonuçlarını öğrendikleri tarihi izleyen, f) Bu Tebliğin 27 nci maddesi uyarınca yapılan ilanlara iliģkin gazeteler ilanı izleyen 10 iģ günü içinde Birliğe bildirmek zorundadır. (3) Birlik ve SPL bu madde uyarınca kendisine yapılan bildirimler kapsamında bir veri tabanı oluģturur ve söz konusu veri tabanını anlık olarak birbirlerinin ve Kurulun eriģimine açar. Birliğe ve SPL ye yapılacak tüm bildirimler elektronik imzalı olarak da alınabilir. (4) Birlik, bu madde uyarınca kendisine yapılan bildirimler kapsamında ġirket, merkez dıģı örgütleri ile yönetim kurulu üyeleri ve personeli hakkında bu Tebliğ hükümlerine aykırı bir durum tespit etmesi halinde üç iģ günü içinde Kurula yazılı olarak bildirimde bulunur. (5) ġirket genel müdürü ile müfettiģinin görevden ayrılması halinde görevden ayrılma nedenleri aynı esaslar dahilinde Kurula da bildirilir. (6) ġirket, iģtiraki edindiği tarihten itibaren; aktif varlıkları üzerinde, ipotek dahil olmak üzere her türlü takyidat tesis edilmesi ve ġirket tarafından baģkasının borcunu taahhüt edici

43 iģlemlerde bulunulması halinde bu iģlemleri tesis edildikleri tarihten itibaren 10 iģ günü içinde Kurula yazılı olarak bildirmek zorundadır. (7) ġirket, müģteriler ile bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kiģilerin sayısına ve yönetilen portföylerinin büyüklüğüne iliģkin bilgileri, standartları ve süreleri Kurulca belirlenen biçimde Kurula göndermekle yükümlüdür. Tescil ve ilan yükümlülüğü MADDE 27 (1) Her türlü yetki ve izin belgesi, Ģube veya acente izni ile iģletme adı kullanım izni, konuya iliģkin Kurul izninin tebliği üzerine derhal ġirketin internet sitesinde ve KAP'ta ilan olunur. Ayrıca ġirketin merkez dıģı örgüt açma izinleri, konuya iliģkin Kurul izninin tebliğini izleyen 10 iģ günü içinde ilgili ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG'de ilan olunur. (2) Faaliyetlerin geçici durdurulması ya da herhangi bir faaliyet izninin iptali halinde keyfiyet, Kurulca tebliği üzerine derhal ġirketin internet sitesinde ve KAP'ta ilan olunur. (3) Merkez dıģı örgüt faaliyetlerinin Kurul tarafından veya ġirket talebi doğrultusunda geçici olarak durdurulması halinde keyfiyet, Kurulca tebliği üzerine derhal ġirket internet sitesinde ve KAP'ta ilan olunur. Merkez dıģı örgütün kapatılması halinde ise ayrıca merkez dıģı örgütün tescili Kurulca tebliğini izleyen 10 iģ günü içinde ticaret sicilinden terkin edilir ve TTSG'de ilan olunur. (4) Bu madde uyarınca yapılan ilanlara iliģkin masraflar ġirkete aittir. Sermaye yeterliliğine iliģkin yükümlülükler MADDE 28 (1) Yönetilen portföy büyüklüğü; a) TL ye kadar olan ġirketin özsermayesinin asgari TL, b) TL den TL ye kadar olan ġirketin özsermayesinin asgari TL, c) TL den TL ye kadar olan ġirketin özsermayesinin asgari TL, ç) TL yi aģan ġirketin özsermayesinin asgari TL olması zorunludur. (2) ġirketin bu maddenin birinci fıkrası kapsamında sahip olması gereken asgari özsermaye tutarının hesaplamasına esas portföy büyüklüğü tutarının belirlenmesinde, son üç ayın sermaye yeterliliğine iliģkin tablolarında yer alan yönetilen portföy büyüklüğü tutarlarının aritmetik ortalaması dikkate alınır. Öte yandan, yönetilen portföy büyüklüğünün TL yi aģması halinde, TL yi aģan tutarın %0,02 si kadar ilave özsermayeye sahip olunması gerekmektedir. ġirketin özsermaye tutarının TL yi aģması halinde ilave özsermaye Ģartı aranmaz. (3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ġirketin yönetmekte olduğu portföylere; bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kiģilerin, yatırım ortaklıklarının, emeklilik yatırım fonlarının ve kurucusu olduğu fonların portföyleri dahil edilirken; sadece yöneticisi olduğu fonların portföyleri ve ġirketin kendi portföyü dahil edilmez. (4) ġirket, bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra Kurulun aracı kurumlara iliģkin sermaye yeterliliği yükümlülüklerine de tabidir. Sermaye yeterliliği düzenlemeleri kapsamında ġirketin asgari özsermaye yükümlülüğü tutarı belirlenirken, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası çerçevesinde hesaplanacak yönetilen portföy büyüklüğü tutarına karģılık gelen özsermaye tutarı dikkate alınır. ġirketin asgari ödenmiģ sermaye tutarı ise TL den az olamaz. (5) Sermaye yeterliliğine iliģkin olarak hazırlanacak tablolar 15 günde bir olmak üzere ilgili dönemi takip eden üç iģ günü içerisinde Kurulca uygun görülen yöntemlerle Kurula gönderilir. Kurul gerekli görmesi halinde bu tabloların hesaplama ve Kurula gönderilme zamanını değiģtirebilir.

44 (6) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari özsermaye Ģartı, ġirketin kuruluģunun tescilini takip eden iki yıl süresince yarısı oranında uygulanır. (7) Sermaye yeterliliğine iliģkin yükümlülüklere aykırılığın giderilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımının, Kurulca söz konusu aykırılığın tespitini takip eden bir ay içinde tamamlanması zorunludur. Belge düzeni ve müģteriye bildirim yükümlülüğü MADDE 29 (1) ġirket, müģterilerine ve bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kiģilere portföylerinde yer alan varlıkların nominal ve rayiç değerleri ile nakdi ve alım satım hareketleri hakkındaki bilgileri içeren bir ekstre ile müģteri hesabından tahsil edilen ücretlerin hesaplanma yöntemini, tutarını ve portföye oranını, Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan iliģkili taraflar ayrımına yer vererek gösteren bir formu göndermek zorundadır. MüĢterilerin ve bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunduğu kiģilerin aksi yönde yazılı talebi bulunması halinde ise söz konusu belgelerin gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. (2) Bildirimlerin yazılı olarak yapılması ve müģteriler ile bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kiģilerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. Ancak, müģteriler ile bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kiģilerin yazılı talebi üzerine anılan belgeler; elektronik ortamda eriģime açılabilir, bildirilen elektronik posta adresine gönderilebilir ya da belirlenen uygun diğer bir yöntemle müģteriye iletilebilir. (3) ġirket tarafından bu Tebliğ kapsamında yaptığı faaliyetlere iliģkin belgelerin TTK nın 82 nci maddesi uyarınca saklanması zorunludur. Bu belgelerden ihtilaflı olanların ihtilaf sonuçlanıncaya kadar saklanması zorunludur. ĠĢtirak ve iģtirak sınırlamaları MADDE 30 (1) Ortaklığın borsada iģlem görmeyen paylarına sahip olunması ile ortaklıkta %10 paya veya oy hakkına ya da yönetim kurulunda temsil edilme hakkına sahip olunması veya iktisap edilen payların bir yıldan uzun sürede elden çıkarılmaması iģtirak amacıyla ortaklık kabul edilir. (2) ġirketin iģtirak edebileceği tutar toplamı özsermayesinin %25 ini aģamaz. Sermaye artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen ortaklık payları ile ortaklık paylarının herhangi bir fon çıkıģı gerektirmeyen değer artıģları yukarıda ifade edilen iģtirak sınırının hesaplanmasında dikkate alınmaz. (3) ġirket; Kanunun 35 inci maddesinde yer alan sermaye piyasası kurumları, kıymetli maden aracı kurumları, sigorta Ģirketleri, bireysel emeklilik Ģirketleri, finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim Ģirketleri, varlık kiralama Ģirketleri ile Kurulca uygun görülecek diğer finansal kuruluģlara herhangi bir sınıra tabi olmaksızın iģtirak edebilir. (4) ġirket, sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olan ortaklıklara ve yöneticilerinin ayrı ayrı veya birlikte sermayesinin %25 inden fazlasına sahip oldukları ortaklıklara iģtirak edemez. Portföy yöneticiliği hizmeti alan kiģiyi tanıma kuralı MADDE 31 (1) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açılmadan önce portföy yöneticiliği hizmeti alacak kiģilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve müģterek hesaplarda kimlik tespitinin her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılması zorunludur. ALTINCI BÖLÜM Kolektif Portföy Yöneticiliği Faaliyeti Kolektif portföy yöneticiliği faaliyeti MADDE 32 (1) Kolektif portföy yöneticiliği, imzalanan portföy yönetim sözleģmesi çerçevesinde, müģterilere ait portföylerin her bir müģteri adına maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. (2) Kolektif portföy yöneticiliği aģağıda belirtilen faaliyet ve hizmetleri kapsar; a) Portföy yönetimi,

45 b) Hukuki iģlemlerin yürütülmesi ve muhasebe hizmetleri ile kayıtların tutulması, c) MüĢteri iliģkilerinin yürütülmesi, ç) Değerleme ve pay fiyatının hesaplanması, d) Portföylerin mevzuata, içtüzüğe, izahnameye ve esas sözleģmeye uygunluğunun izlenmesi ve kontrolü, e) Fon gelir ve giderlerinin hesaplanması ve dağıtımı, f) Katılma payı ihracı ve geri alımı, g) Portföy yönetimine iliģkin iģlem ve sözleģmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi. (3) Portföy yönetim hizmetini dıģarıdan alan yatırım ortaklıklarının portföyleri ile fon portföyleri münhasıran portföy yönetim Ģirketleri tarafından yönetilir. Kolektif portföy yöneticiliği faaliyetine iliģkin ilkeler MADDE 33 (1) ġirket, bu Tebliğ çerçevesinde faaliyetlerini yürütürken kolektif yatırım kuruluģlarının katılma payı sahipleri ve ortaklarının çıkarlarını gözetmekle yükümlüdür. Bu kapsamda ġirket; a) Portföy için yapılan bir alım satım iģleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya yatırım kuruluģundan lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlıyorsa, bu durumu KAP ta açıklamak zorundadır. b) MüĢteri portföyüne hiçbir Ģekilde rayiç değerinin üzerinde varlık satın alınamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satılamaz. Rayiç bedel borsada iģlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada iģlem görmeyenler için iģlem gününde portföy lehine alımda en düģük satımda en yüksek fiyattır. c) Portföyde yer alan varlıklar üzerinde, kendi veya üçüncü Ģahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz. MüĢterinin yazılı bir talimatı olmadan portföyde yer alan varlıkları, portföy yönetimi amacı dıģında bir baģka Ģahsa devir veya teslim edemez. ç) Herhangi bir Ģekilde kendine çıkar sağlamak üzere varlıkların alım satımını yapamaz. MüĢteri hesabına vereceği emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır. d) Benzer alanda iģ ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekil gibi davranmak ve yönettiği portföyleriyle çıkar çatıģmasına meydan vermemek koģuluyla, kendine ait nakdi portföy yönetimine konu olan araç ve iģlemlerle değerlendirebilir. e) Birden fazla portföy yönettiğinde objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek iģlemlerde bulunamaz. f) Yatırım kararlarını, güvenilir gerekçe, bilgi, belge ve analizlere dayandırmak; içtüzük, izahname ve/veya esas sözleģme ile belirlenen yatırım ilkelerine uymak zorundadır. Bu bilgi ve belgelerin, alım-satım kararlarına mesnet teģkil eden araģtırma ve raporların en az beģ yıl süreyle ġirket nezdinde saklanması zorunludur. g) Portföyün önceden saptanmıģ belirli bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz. Kurulun yatırım fonlarına iliģkin düzenlemeleri çerçevesinde garantili yatırım fonlarında garantiye veya koruma amaçlı yatırım fonlarında hedeflenen korumaya ve getiriye iliģkin olarak izahnamede belirlenenlerin ötesinde bir açıklamada bulunamaz. ğ) MüĢteri portföyünün menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatıģma olan durumlarda portföy lehine davranmak zorundadır. h) Portföyleri, kolektif yatırım kuruluģunun içtüzük, izahname ve esas sözleģmesinde belirtilen yatırım stratejisine uygun oluģturmak ve yönetmek zorundadır. ı) Kendi lehine kazanç sağlamak amacıyla, gereksiz alım-satım yapamaz ve bu fiilin üçüncü Ģahıslar tarafından gerçekleģtirilmesine herhangi bir Ģekilde yardımcı olamaz.

46 i) MüĢteri portföylerine iliģkin olarak portföy yöneticiliği dıģında kalan faaliyeti çağrıģtıracak isim ve ifadeler kullanamaz, tasarruf sahiplerini oluģturulmuģ bir portföye iģtirak ettiremez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapamaz. j) Herhangi bir Ģekilde yanında çalıģan kiģilerin, olağan müģteri-ģirket iliģkisi dıģında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına iģlem yapmalarına olanak sağlayamaz. k) Yatırıma yönelik araģtırma sonuçlarını müģterilerinden önce kendileri veya üçüncü Ģahıslar lehine kullanamaz. l) Portföy yönetimi sırasında elde ettiği bilgileri kendileri veya üçüncü bir tarafın menfaati doğrultusunda kullanamaz. m) MüĢteri portföyüne iliģkin pay alım-satım iģlemlerinde, iģlemi gerçekleģtiren aracı kurumun, müģteri numarasıyla borsada iģlem yapmasını temin etmek zorundadır. Portföy yönetim sözleģmesi MADDE 34 (1) ġirketin, kurucusu olduğu fonlar hariç olmak üzere, müģterileri ile sunduğu faaliyete iliģkin bu Tebliğin (3) numaralı ekinde yer alan asgari unsurları içeren yazılı bir sözleģme imzalaması zorunludur. Portföy yönetim sözleģmesi, müģterinin ġirkete inançlı devir esasına göre yönetimini devrettiği portföyünün ġirket tarafından bu Tebliğde ve sözleģmede belirlenen esaslar çerçevesinde ve özen ve sadakat yükümlülüğü altında yönetilmesini içerir. (2) SözleĢmede belirtilen portföy yöneticisi veya yöneticilerinin ġirketten ayrılması veya değiģtirilmesi halinde, ġirket söz konusu durumu müģterilerine en uygun haberleģme aracı vasıtasıyla derhal bildirmek zorundadır. MüĢteriler, yeni tayin olunan portföy yöneticisini uygun görmedikleri takdirde sözleģmeyi tek taraflı olarak feshedebilirler. (3) SözleĢme, müteselsil sıra numaralı ve en az iki nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği müģteriye verilir. (4) ġirket, sözleģmede belirtilen portföy yöneticilerinin görevlerini ifa ederken sözleģme, içtüzük, izahname, esas sözleģme, sermaye piyasası mevzuatı ile genel hükümlere aykırı yaptıkları tüm iģlemlerden ve özen ve sadakat yükümlülüğüne aykırı fiilleri nedeniyle müģterilerine verebilecekleri zararlardan müģteriye karģı doğrudan sorumludur. Portföy yönetim sözleģmesine aksi yönde bir hüküm koyulamaz. (5) SözleĢmede Kurul düzenlemelerine ve borsa mevzuatına aykırı hükümler ile müģterilerin haklarını zedeleyici ve ġirket lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümlere yer verilmez. SözleĢmede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. MüĢteri varlıklarının saklanması MADDE 35 (1) MüĢteri portföyünde yer alan varlıkların, Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluģlara iliģkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. (2) ġirket, Kanunda ve Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluģlara iliģkin düzenlemelerinde yer alan hükümlerin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini portföy saklayıcısından talep etmekle yükümlüdür. Ġdari ve mali hakların kullanımına iliģkin esaslar MADDE 36 (1) ġirket, portföy yönetim sözleģmesinde müģterinin verdiği yetkiye bağlı olarak müģterinin nam ve hesabına portföyde yer alan varlıkların anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay alma haklarının ve paydan doğan oy haklarının kullanılması gibi hizmetleri verebilir. YEDĠNCĠ BÖLÜM Yatırım Fonu Katılma Payı Pazarlama ve Dağıtım Faaliyeti, Yatırım DanıĢmanlığı Faaliyeti ve Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti Yatırım fonu katılma payı pazarlama ve dağıtım faaliyetine iliģkin esaslar

47 MADDE 37 (1) ġirketin, kurucusu olduğu fonların katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değiģken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilmesi için bu faaliyete iliģkin Kuruldan izin alması, esas sözleģmesinde buna iliģkin hüküm bulunması ve bu faaliyet ile ilgili iģ ve iģlemlerin yürütülmesini sağlayabilecek, bu faaliyetlere elveriģli mekan, teknik donanım ile yeterli sayıda personele sahip bulunması gereklidir. (2) ġirketin diğer ġirketlerin kurucusu olduğu fon katılma paylarının pazarlaması ve dağıtımını yapabilmesi için diğer ġirketler ile sözleģme imzalaması zorunludur. Söz konusu sözleģmede asgari olarak aģağıdaki hususların bulunması gerekir; a) SözleĢmenin tarafları ile katılma payları sözleģmeye konu olan fonun unvanı, b) SözleĢmenin süresi, c) Katılma paylarının pazarlamasını ve dağıtımını yapacak ġirkete ödenecek ücret ve ödeme esasları, ç) Katılma paylarının alım-satım esasları, d) Günlük alım-satım sonuçlarının kurucu ġirkete bildirilme esasları, e) Kurul tarafından gerekli görülecek diğer hususlar. (3) Katılma paylarının pazarlanması ve dağıtımının borsalar ve/veya takas kurumları nezdinde kurulmuģ Kurulca uygun görülen merkezi bir fon dağıtım platformu aracılığıyla gerçekleģtirilen iģlemlerle yapılması halinde Kurulca farklı esaslar belirlenebilir. (4) ġirket, fon katılma payı alım satım talimatlarını ancak talimat veren kiģiler ile sözleģme imzalamak koģuluyla kabul edebilir. Portföy yönetim sözleģmesi imzalamadığı kiģilere ait nakitlerin ve fon paylarının da Kurulca yetkilendirilmiģ portföy saklayıcıları nezdinde Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine iliģkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Yatırım danıģmanlığı faaliyetine iliģkin esaslar MADDE 38 (1) ġirket, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine iliģkin düzenlemeleri çerçevesinde Kuruldan yetki belgesi almak Ģartıyla yatırım danıģmanlığı faaliyetinde bulunabilir. Bireysel portföy yöneticiliği faaliyetine iliģkin esaslar MADDE 39 (1) ġirketin Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine iliģkin düzenlemeleri çerçevesinde bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunması için bu Tebliğde belirtilen faaliyet Ģartlarını sağlaması yeterlidir. (2) Bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kiģilerin portföyünde yer alan varlıklar Kurulca yetkilendirilmiģ portföy saklayıcıları nezdinde Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine iliģkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanır. SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM Diğer Hükümler Reklam ve ilanlara iliģkin esaslar MADDE 40 (1) ġirketin faaliyetlerine iliģkin her tür yazılı, sesli ve görüntülü basınyayın organı ile elektronik ortamda verilen ilanlarda aģağıda belirlenen ilkelere uyması zorunludur. (2) Reklam ve ilanlarda kullanılan ifade ve sayısal verilerde; a) Hizmet verilen kiģileri yanıltıcı ve aldatıcı, bilgi ve tecrübe noksanlıklarını istismar edici ifadelere yer verilmemesi, b) Abartılı Ģekilde yazı, görüntü ve resimler ile ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle görsel olarak müģteriyi yanıltıcı grafik ve Ģekiller kullanılmaması, c) Objektiflikten uzak bilgi verilmemesi, ç) Kurulca belirlenen veya diğer Kurul düzenlemeleri uyarınca açıklanması zorunlu tutulan bilgilerin gizlenmemesi zorunludur.

48 (3) Reklam ve ilanlarda, ġirketin mali durumuna iliģkin sayısal veriler ile yönetilen portföy büyüklüğüne ve müģteri sayısına iliģkin veya buna benzer resmi verilerle kanıtlanması mümkün olan ifadeler, ancak bu yargılara ulaģmayı sağlayabilecek kaynaklar referans gösterilmek suretiyle kullanılabilir. Bu tür bilgiler için sadece kamu kurum ve kuruluģlarının ilgili yayınları ile mali alanda meslek örgütü niteliğindeki kuruluģların kaynakları referans olarak gösterilir. (4) ġirket, bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerine iliģkin olarak yazılı, sesli, görüntülü veya basılı araçlarla yapılacak tüm ilan ve reklamlar ile ilgili dokümanların bir örneğini beģ yıl süreyle saklamak zorundadır. Tutarların yeniden belirlenmesi MADDE 41 (1) Bu Tebliğin 5 inci ve 28 inci maddelerinde belirtilen tutarlar, her yıl Kurulca yeniden belirlenebilir. ġirketin, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yeniden belirlenmiģ sermaye tutarlarını, en geç ilgili yılın altıncı ayının sonu itibarıyla sağlaması zorunludur. Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 42 (1) 21/1/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 59) yürürlükten kaldırılmıģtır. GeçiĢ hükümleri GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyette olan Ģirketler, bu Tebliğin yürürlüğe giriģ tarihinden itibaren bir yıl içinde esas sözleģmeleri ile yapı ve organizasyonlarını bu Tebliğ ve ilgili diğer düzenlemelere uygun hale getirmek ve bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkrası hükümlerine uymak zorundadırlar. Aksi takdirde, Ģirketler ana faaliyet konularını ve ticaret unvanlarında yer alan portföy yönetim Ģirketi ifadesini değiģtirmek üzere Kurula baģvurmak zorundadırlar. (2) Söz konusu Ģirketlerin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin, genel müdürün, genel müdür yardımcılarının ve fon müdürünün bu Tebliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen lisans belgelerine sahip bulunmaması halinde, söz konusu kiģiler tecrübe Ģartını sağlamak koģulu ile bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açılacak ilk dört sınava katılmak Ģartıyla, dördüncü sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araç Lisans Belgesine sahip olması gereken yönetim kurulu üyesi ise ilk altı sınava katılmak Ģartıyla altıncı sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar görevine devam eder. Söz konusu sınavlarda gerekli lisansları almaya hak kazanamayanlar, son sınavın sonuçlarının açıklanmasını takip eden ay sonu itibariyle görevlerinin gerektirdiği vasfı kaybetmiģ sayılırlar. (3) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla genel müdür olarak çalıģanların son bir yıldır bu görevde bulunmaları ve yurt içi ve yurt dıģı sermaye piyasalarında 10 yıl ve üzeri tecrübeye sahip olmaları halinde bu kiģilerde bu Tebliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen lisans Ģartı aranmaz. Mevcut baģvuruların sonuçlandırılması GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce Kurul tarafından karara bağlanmamıģ kuruluģ baģvurularında asgari baģlangıç sermayesi olarak bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki tutar uygulanır. (2) Bu Tebliğin yürürlüğe giriģ tarihinden önce Kurul tarafından karara bağlanmamıģ olan baģvuruların sonuçlandırılmasında bu Tebliğ hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 43 (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yayımı tarihinde, diğer hükümler 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

49 MADDE 44 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür. Ekleri için tıklayınız. [R.G. 02 Temmuz ] Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY SAKLAMA HĠZMETĠNE VE BU HĠZMETTE BULUNACAK KURULUġLARA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ (III-56.1) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, portföy saklama hizmeti ile bu hizmeti yerine getirecek olan kuruluģların Kurulca yetkilendirilmelerine iliģkin esasları düzenlemektir. (2) Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine iliģkin düzenlemeleri saklıdır. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun, 39 uncu, 54 üncü ve 56 ncı maddelerine dayanılarak düzenlenmiģtir. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankaları, b) Bireysel Yatırımcı: Kolektif yatırım kuruluģları ve emeklilik yatırım fonları ile bunların muadili olan yabancı kolektif yatırım kuruluģları dıģında kalan ve portföy yönetim Ģirketlerinden portföy yönetim hizmeti alan gerçek ve tüzel kiģileri, c) Finansal varlıklar: Bu Tebliğ kapsamında olmak üzere, sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve iģlemleri, nakit, döviz, mevduat, katılma hesabı ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve iģlemleri, ç) Ġç denetim sistemi: Ġç kontrol sistemi, risk yönetim sistemi ile teftiģ sisteminden oluģan bütünleģtirilmiģ süreci, d) Ġhraç: Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satıģını, e) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu, f) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu, g) Kolektif yatırım kuruluģu: Kanun kapsamında kurulan yatırım fon ve ortaklıklarını, ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, h) MKK: Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. yi, ı) Portföy saklayıcısı: Takasbank ve portföy saklama hizmeti verme konusunda Kurulca yetkilendirilen banka ve aracı kurumları, i) ġirket: Portföy yönetim Ģirketini, j) Takasbank: Ġstanbul Takas ve Saklama Bankası A.ġ. yi, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Portföy Saklama Hizmetine ĠliĢkin Esaslar Portföy saklama hizmeti

50 MADDE 4 (1) Kolektif yatırım kuruluģu portföylerinde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıkların bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde portföy saklayıcıları nezdinde saklanması zorunludur. Portföy saklama hizmeti, kolektif yatırım kuruluģlarına ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine iliģkin iģlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile bu Tebliğde belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir. (2) Portföy saklayıcısı, kolektif yatırım kuruluģu portföylerindeki; a) Saklanabilir nitelikteki finansal varlıklar için; doğrudan ve dolaylı olarak kendi kayıtları altında bulunan finansal varlık hesaplarına kaydedilebilen tüm finansal varlıklar ile fiziksel olarak portföy saklayıcısına tevdi edilebilen tüm finansal varlıklara saklama hizmeti verir. Söz konusu saklanabilir nitelikteki finansal varlıkların portföy saklayıcısının kendi hesaplarından ayrı olarak ilgili kolektif yatırım kuruluģu adına kolektif yatırım kuruluģuna aidiyeti açıkça belirli olacak Ģekilde açılacak hesaplarda saklanması gereklidir. b) Diğer varlıklar için; varlıkların kolektif yatırım kuruluģuna aidiyetini doğrulamak, söz konusu varlıkların mevcudiyetine iliģkin kayıtları kolektif yatırım kuruluģu veya ġirket tarafından veya dıģarıdan sağlanan bilgi ve belgeler çerçevesinde tutmak ve bu kayıtların takibini yaparak güncelliğini sağlamak ile yükümlüdür. (3) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve giriģim sermayesi yatırım ortaklıkları ile emeklilik yatırım fonlarının portföylerinde yer alan varlıkların bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde saklama zorunluluğu bulunmamaktadır. Portföy saklama hizmetine iliģkin esaslar MADDE 5 (1) Kolektif yatırım kuruluģlarının portföylerindeki; a) Finansal varlıklar bu kuruluģlar adına açılmıģ ayrı bir saklama hesabında saklanmak üzere, b) Fiziken veya kayden saklanması mümkün olmayan varlıkların mevcudiyetini ve kolektif yatırım kuruluģuna aidiyetini gösteren belgeler ilgili hesaplara kaydedilmek üzere portföy saklayıcısına teslim edilir. (2) Her bir kolektif yatırım kuruluģu portföyü için yalnızca bir portföy saklayıcısı belirlenebilir. (3) Portföy saklayıcısı; a) Yatırım fonları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi iģlemlerinin mevzuat ve fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğunu, b) DeğiĢken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının ihraç ve itfa edilmesi iģlemlerinin mevzuat ve esas sözleģme hükümlerine uygunluğunu, c) Yatırım fonu veya değiģken sermayeli yatırım ortaklığı birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname veya esas sözleģme hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını, ç) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname veya esas sözleģme hükümlerine aykırı olmamak Ģartıyla, ġirket, değiģken sermayeli yatırım ortaklığı ve yatırım ortaklığı talimatlarının yerine getirilmesini, d) Kolektif yatırım kuruluģlarının varlıklarıyla ilgili iģlemlerinden doğan edimlerine iliģkin bedelin uygun sürede aktarılmasını, e) Kolektif yatırım kuruluģlarının gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname veya esas sözleģme hükümlerine uygun olarak kullanılmasını, f) Kolektif yatırım kuruluģlarının varlık alım satımlarının, portföy yapısının, iģlemlerinin mevzuat, fon içtüzüğü, izahname veya esas sözleģme hükümlerine uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. (4) Portföy saklayıcısı, bu maddenin üçüncü fıkrasının; a) (a) ve (b) bentlerinde yer alan yükümlülüklere iliģkin asgari olarak;

51 1) Kolektif yatırım kuruluģu, ġirket veya bunların dıģarıdan hizmet aldığı kuruluģlara ulaģan katılma payı ve pay alım satım emirleri çerçevesinde ihraç ve itfa edilen katılma payı ve pay sayısının ve bu iģlemlerin hesaplanan alım satım bedeli ile mutabakatının yapılmasına iliģkin uygun prosedürlerin belirlenmesini ve bu prosedürler çerçevesinde gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamalıdır. 2) Kolektif yatırım kuruluģlarının MKK kayıtlarında bulunan pay sayısının, ilgili kolektif yatırım kuruluģunun kendi hesaplarında bulunan pay sayısı ile uyumunun gözetimini sürekli olarak yapmalıdır. 3) GerçekleĢtirilen pay ihraç ve itfa iģlemlerinin mevzuat ve fon içtüzüğü veya esas sözleģme ile izahnamede yer alan esaslara uygunluğunu sağlamalıdır. b) (c) bendinde yer alan yükümlülüklere iliģkin asgari olarak; 1) Kolektif yatırım kuruluģu portföylerinde yer alan varlıkların değerlemesinin ilgili mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname veya esas sözleģme hükümleri çerçevesinde yapılması için portföy saklama hizmeti verdiği kolektif yatırım kuruluģlarının yapısına uygun ve tutarlı usul ve esasların belirlenmesini, etkin bir Ģekilde uygulanmasını ve periyodik aralıklarla gözden geçirilmesini sağlamalıdır. 2) Kolektif yatırım kuruluģu portföyüne iliģkin değerleme, muhasebe, operasyon ve benzeri hizmetlerin ġirket veya yatırım ortaklığı dıģında bir kuruluģtan alınıyor olması halinde, söz konusu hizmet alımının Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapıldığının kontrolünden de sorumludur. c) (ç) ve (f) bentlerinde yer alan yükümlülüklere iliģkin asgari olarak; 1) ġirket ve yatırım ortaklığı talimatlarının mevzuat, fon içtüzüğü, izahname ve esas sözleģme hükümlerine uygunluğunun teyit edilmesini sağlayacak, kolektif yatırım kuruluģlarının yapısına uygun usul ve esasları belirlemeli ve uygulamalıdır. 2) Özellikle, kolektif yatırım kuruluģlarının talimatlarının içtüzük veya esas sözleģme ile izahnamelerinde belirtilen yatırım strateji ve sınırlamaları ile kaldıraçlı iģlem limitlerine uygunluğunu kontrol etmelidir. 3) Kolektif yatırım kuruluģlarının iģlem limitleri ve portföy sınırlamalarına aykırı talimatlarına iliģkin alınacak tedbirlere dair usul ve esasları belirlemelidir. Portföy limit ve sınırlamalarına aykırı iģlemlerin, iģlemin gerçekleģtirilmesinden sonra tespit edilmesi halinde, kolektif yatırım kuruluģundan veya ġirketten söz konusu kurallara aykırı olarak gerçekleģtirilmiģ olan iģlemlerin düzeltilmesini talep etmelidir. Düzeltme iģleminin ilgili kolektif yatırım kuruluģu veya ġirket tarafından yapılmaması halinde bu durum portföy saklayıcısı tarafından en seri Ģekilde Kurula bildirilir. Portföy saklayıcısının bu alt bentte belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle kolektif yatırım kuruluģları aleyhine bir zarar ortaya çıkması halinde bu zararın tazmininden de portföy saklayıcısı sorumludur. Portföy saklayıcısı saklama sözleģmesinde belirtilmek koģuluyla bu tür talimatların yerine getirilmesini önleyici tedbirleri de her zaman alabilir. ç) (d) bendinde yer alan yükümlülüklere iliģkin asgari olarak; 1) Kolektif yatırım kuruluģlarının varlıklarıyla ilgili iģlemlerinden doğan edimlerine iliģkin bedelin uygun sürede aktarılmasını sağlayacak gerekli altyapıyı oluģturmalı ve prosedürlerin belirlenmesini sağlamalıdır. 2) Söz konusu iģlemlerin teģkilatlanmıģ bir piyasada gerçekleģmemiģ olması halinde, bu bendin birinci alt bendi kapsamındaki uygun süre; her bir iģlem bazında, söz konusu iģlemin niteliği ve varsa sözleģmedeki hükümler dikkate alınarak ayrıca değerlendirilmelidir. d) (e) bendinde yer alan yükümlülüklere iliģkin asgari olarak; 1) Gelir hesaplamalarının kolektif yatırım kuruluģunun içtüzüğünde, izahnamesinde, esas sözleģmesinde ve mevzuatta yer alan kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamalıdır.

52 2) Kolektif yatırım kuruluģlarının bağımsız denetim raporlarında olumsuz ve/veya Ģartlı görüģ yer alması durumunda, bu görüģlerde belirtilen hususlara yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır. 3) Kolektif yatırım kuruluģlarının kar payı ödemelerinin içtüzüğe, izahnameye, esas sözleģmeye ve mevzuata uygun olarak ve yatırım ortaklıklarınca açıklanan kar dağıtım politikası çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmelidir. (5) Portföy saklayıcısı ayrıca, kolektif yatırım kuruluģunun tüm nakit akımlarının düzgün bir Ģekilde izlenmesini ve özellikle katılma payı ve pay sahiplerince pay alımı sırasında yapılan ödemelerin kolektif yatırım kuruluģu portföyüne aktarılmasını ve kolektif yatırım kuruluģuna ait olan tüm nakdin ilgili kolektif yatırım kuruluģu adına açılan hesaplarda izlenmesini sağlamakla yükümlüdür. (6) Portföy saklayıcısının belirlenmesini takiben kolektif yatırım kuruluģu adına açılmıģ tüm hesaplara ait bilgiler portföy saklayıcısına bildirilir. Kolektif yatırım kuruluģları adına portföy saklayıcısına bilgi verilmeden herhangi bir kurumda hesap açılamaz. Portföy saklayıcısının üçüncü taraflar nezdinde açılan nakit hesaplarındaki tüm nakit akımlarına iliģkin bilgilere zamanında ve doğru bir Ģekilde eriģiminin sağlanmasından ġirket ve yatırım ortaklığı sorumludur. Üçüncü taraflar nezdinde açılan nakit hesaplarına nakit gönderimi iģlemleri ile bu hesaplardan yapılacak nakit çıkıģı iģlemlerinde kolektif yatırım kuruluģunun portföy saklayıcısı nezdinde açılan hesaplarının kullanılması zorunludur. Portföy saklayıcısı asgari olarak; a) Kolektif yatırım kuruluģu portföyünde yer alan nakdin ilgili mevzuat uyarınca mevduat toplama yetkisini haiz kuruluģlar nezdinde açılan hesaplarda bulunmasının sağlanması, b) Tüm nakit akımlarının mutabakatının yapılması için gerekli prosedürlerin belirlenmesi ve bu mutabakatların uygun aralıklarla yapılmasının sağlanması, c) Önemlilik arz eden ve/veya kolektif yatırım kuruluģlarının operasyonları ile uyuģmayan nakit akımlarının zamanında tespit edilmesini sağlayacak uygun prosedürlerin uygulanmasının sağlanması, ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen prosedürlerin yeterliliğinin periyodik aralıklarla gözden geçirilmesi ve en az yılda bir kez mutabakat prosedürlerinin tamamının kontrol edilmesi, d) Kolektif yatırım kuruluģunun kayıtlarındaki nakit pozisyonlarının, kolektif yatırım kuruluģlarının portföy saklayıcısı nezdindeki kayıtlarla uyumunun kontrolü, ile yükümlüdür. (7) Takasbank dıģındaki portföy saklayıcılarının, kolektif yatırım kuruluģu portföylerinde yer alan ve Takasbank ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili kolektif yatırım kuruluģu adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dıģında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank ın eriģimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi portföy saklayıcılarının yükümlülük ve sorumlulukları devam eder. (8) Portföy saklayıcısı, kolektif yatırım kuruluģlarının tüm giderlerinin içtüzük veya esas sözleģme ile izahnamede belirtilen esaslara uygunluğunun gözetimini yapmalıdır. (9) ġirket ve yatırım ortaklıkları, portföy saklayıcısının bu Tebliğ ile belirlenmiģ görevlerini yerine getirmesine esas teģkil edecek tüm bilgi ve belgeleri portföy saklayıcısına bildirmek zorundadır. Portföy saklayıcısı da ġirket ve yatırım ortaklıklarına, saklama hizmeti verdiği portföyler ile ilgili bilgileri izleme imkânı vermekle ve gerekli raporları elektronik ortamda sağlamakla yükümlüdür. (10) Portföy saklayıcısı bu maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirirken herhangi bir aykırılık tespit etmesi halinde pay veya katılma payı sahiplerinin menfaatine

53 olacak Ģekilde gerekli tedbirlerin alınması konusunda ivedilikle yatırım ortaklığını veya ġirketi bilgilendirmelidir. Portföy saklayıcısı bu madde kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken tespit ettiği önemli nitelikteki aykırılıkları ivedilikle Kurula da bildirir. Önemli nitelikteki aykırılıklar ile bu fıkra hükümleri çerçevesinde yapılacak bildirimlere iliģkin prosedürler ve aykırılıkların giderilmesi için öngörülen süreler portföy saklayıcısının yönetim kurulu tarafından yazılı olarak belirlenir. Portföy saklayıcısı tarafından ayrıca, ġirket veya yatırım ortaklığı tarafından söz konusu bildirimler kapsamında alınan tedbirlerin de sürekli olarak izlenmesi ve uyumsuzlukların bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenmiģ olan süreler içerisinde giderilmemiģ olması halinde ilgili yatırım ortaklığı veya ġirketin uyarılarak bu hususlarla ilgili olarak da Kurula bilgi verilmesi zorunludur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Portföy Saklayıcılarına ĠliĢkin Esaslar Portföy saklayıcısı olarak yetkilendirilmeye iliģkin esaslar MADDE 6 (1) Takasbank ile Kurulca yetkilendirilen banka ve aracı kurumlar bu Tebliğde belirtilen Ģartları sağlamak koģuluyla portföy saklama hizmeti verebilirler. (2) Portföy saklama hizmetinde bulunmak isteyen banka ve aracı kurumlar, standartları Kurulca belirlenecek baģvuru formu ve bu form ekinde belirtilen bilgi ve belgeler ile portföy saklama faaliyetinde bulunmak üzere izin verilmesi talebiyle Kurula baģvurur. Söz konusu baģvuruların Kurulca değerlendirilebilmesi için banka ve aracı kurumların; a) Takasbank ve MKK nezdinde saklama üyesi olması, b) Ġç kontrol prosedürleri ile risk yönetim sistemini oluģturmuģ olması, c) Diğer faaliyetlerle çıkar çatıģmalarını asgari düzeye indirebilecek ve gerekli bağımsızlığı sağlayabilecek bir organizasyon yapısını oluģturmuģ olması, ç) Faaliyetlerini etkin olarak yürütmesine imkân verecek gerekli teknik donanım, yazılım ve yeterli sayıda personele sahip olması, d) Saklama faaliyetini yerine getirebilmek için gerekli bilgi iģlem sistemlerini ve teknolojik altyapıyı kurması ve iģlerliğini sağlaması, buna yönelik gerekli düzenlemeleri yapması ve bilgi iģlem altyapısını kötü niyetli yazılımdan korumak ve saklamaya yetkili yatırım kuruluģu nezdinde gerçekleģebilecek suistimal ve dolandırıcılığın önlenmesi de dahil tüm tedbirleri alması, e) Nezdinde gerçekleģebilecek personel veya sistemden kaynaklanan suistimal ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli tüm önlemleri alması, f) Saklama hizmeti sunulması sırasında ilgili kolektif yatırım kuruluģuna ait bilgilerin kolektif yatırım kuruluģu çıkarlarına aykırı olarak kurum dıģında ve kurum içinde farklı birimler arasında paylaģılmasını engelleyecek iģ akıģ prosedürlerinin ve organizasyon yapısının oluģturulmuģ olması, g) Saklama yapacağı finansal varlıkların ve kıymetli madenlerin listesini belirlemiģ olması, h) Bu fıkranın (g) bendinde sayılanlar dıģında kalan varlıklarının mevcudiyetini ve aidiyetini tevsik eden belgeleri belirlemiģ olması zorunludur. (3) Portföy saklama hizmetinde bulunacak bankaların; a) Kendi mevzuatlarına göre sahip olmaları gereken asgari ödenmiģ sermayeye sahip olmaları, b) Kendi özel mevzuatları ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerinin tamamen veya belirli faaliyet alanları itibariyle sürekli veya son bir yıl içinde 1 ay veya daha fazla süreyle geçici olarak durdurulması kararı verilmemiģ olması, gereklidir. Kurul, bu faaliyeti yürütecek bankalar hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüģünü alır.

54 (4) Portföy saklayıcısı olarak hizmet verecek banka ve aracı kurumların bu Tebliğde belirlenmiģ Ģartların yanı sıra Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine iliģkin düzenlemeleri uyarınca genel saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiģ olması gerekmektedir. Portföy saklayıcısı olarak hizmet verecek aracı kurumlar tarafından bu hizmetin verildiği kolektif yatırım kuruluģuna pay senedi alım satımına aracılık hizmeti sunulamaz. (5) Takasbank tarafından portföy saklama hizmeti sunulabilmesi için, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Ģartların sağlandığını tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi gerekmektedir. Portföy saklayıcısının görevleri MADDE 7 (1) Portföy saklayıcısı; a) Kolektif yatırım kuruluģlarına ait varlıkların ayrı ayrı, kolektif yatırım kuruluģuna aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak Ģekilde saklanmasını sağlar. b) Belge ve kayıt düzeninde varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini kolektif yatırım kuruluģu bazında düzenli olarak takip eder. c) Kolektif yatırım kuruluģlarına ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle iliģkilendiremez. (2) Bir kolektif yatırım kuruluģu portföyüne saklama hizmeti vermek üzere belirlenmiģ olan portföy saklayıcısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarģik olarak diğer hizmetlerden ayrıģtırılması, potansiyel çıkar çatıģmalarının düzgün bir Ģekilde belirlenmesi, önlenmesi, önlenemiyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun kolektif yatırım kuruluģu yatırımcılarına açıklanması kaydıyla ilgili kolektif yatırım kuruluģuna portföy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katılma payı alım satımına aracılık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir. (3) Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatını, bu varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve ġirket veya yatırım ortaklığı ile yapmalıdır. (4) Portföy saklayıcısı portföy saklama hizmetini yürütürken karģılaģabileceği çıkar çatıģmalarının tanımlanmasını, önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve açıklanmasını sağlayacak gerekli politikaları oluģturmak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Portföy saklayıcılarının organizasyon yapısı MADDE 8 (1) Saklama hizmet birimi, portföy saklayıcısının diğer tüm birimlerinden ayrılmalıdır. Saklayıcı nezdinde kolektif yatırım kuruluģu bilgilerinin güvenliği sağlanmalıdır. (2) Portföy saklayıcısının saklama hizmet biriminde görevli her seviyedeki ihtisas personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını içeren görev tanımları ile iģ akıģ prosedürleri yazılı hale getirilir ve yönetim kurulunca karara bağlanarak ilgili personele imza karģılığında teslim edilir. Söz konusu görev tanımları saklama hizmetine iliģkin etkin bir iç kontrolün sağlanmasını teminen tüm saklama birimi personelinin kendi görevlerini yazılı prosedürlere uygun olarak yerine getirme yükümlülükleri ile meslek ilkeleri ile bağdaģmayan uygulamalar ve kurum politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst yönetime aktarmalarını sağlayacak prosedürleri de içermelidir. Görev, yetki ve sorumluluklar ile iģ akıģ prosedürlerindeki değiģiklikler de personele imza karģılığında tebliğ edilir. (3) Saklama hizmet biriminde iģlem hacmine ve saklanılan portföy büyüklüğüne bağlı olarak yeterli sayıda ihtisas personeli istihdam edilmelidir. Saklama hizmet birimi yöneticisinin sermaye piyasası ve/veya bankacılık alanında en az beģ yıl tecrübeye ve Kurulun lisanslamaya iliģkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisans Belgesi ile Türev Araç Lisans Belgesine sahip olması, saklama hizmet biriminde çalıģacak ihtisas personelinin görev tanımına bağlı olarak Kurulun lisanslamaya iliģkin düzenlemeleri uyarınca Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi ve/veya Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisans Belgesi ne sahip olması gereklidir.

55 Portföy saklama sözleģmesi MADDE 9 (1) Portföy saklayıcısı ile ġirket veya yatırım ortaklığı arasında tarafların yetki ve sorumluluklarını içeren, portföy saklayıcısının görevlerini yerine getirmesi için gerekli bilgi akıģının nasıl sağlanacağını belirleyen ve asgari unsurları bu Tebliğ ekinde yer alan bir sözleģme imzalanması zorunludur. SözleĢmede Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı bir hükme yer verilemez. Portföy saklayıcısının değiģtirilmesi MADDE 10 (1) Portföy saklama sözleģmesinin sona ermesi veya portföy saklayıcısının bu Tebliğde aranan Ģartları kaybetmesi halinde ġirket veya yatırım ortaklığının bu Tebliğde sayılan nitelikleri taģıyan ve Kurulun uygun göreceği bir baģka portföy saklayıcısı ile sözleģme imzalaması Ģarttır. Yeni sözleģme yürürlüğe girene kadar eski sözleģmeye taraf olan portföy saklayıcısının sorumluluğu devam eder. ġirketin veya yatırım ortaklığının, sözleģme imzalamıģ olduğu portföy saklayıcısını değiģtirmek istemesi veya portföy saklayıcısının sözleģmeyi sona erdirmek istemesi halinde, bu durum 90 gün önceden sözleģmenin karģı tarafına ve Kurula gerekçeleriyle birlikte bildirilir. (2) Kurul gerekli gördüğü takdirde, ġirket veya yatırım ortaklığından portföy saklayıcısının değiģtirilmesini talep edebilir. Portföy saklama hizmetinden doğan sorumluluk MADDE 11 (1) Bu Tebliğ kapsamında portföy saklama hizmetini yürüten kuruluģ, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yatırım fonlarında ġirket ve katılma payı sahiplerine, yatırım ortaklıklarında ortaklığa verdiği zararlardan sorumludur. (2) ġirket veya yatırım ortaklığı, portföy saklayıcısından; portföy saklayıcısı da ġirket veya yatırım ortaklığından, Kanun ve bu Tebliğ hükümlerinin ihlâli nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Pay veya katılma payı sahiplerinin ġirket, yatırım ortaklığı veya portföy saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır. (3) Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. (4) Portföy saklama sözleģmesinde portföy saklayıcısının Kanun ve bu Tebliğ hükümleri ile belirlenmiģ olan sorumluluklarının kapsamını daraltıcı hükümlere yer verilemez. Alt saklayıcı kullanılmasına iliģkin hükümler MADDE 12 (1) Banka dıģındaki portföy saklayıcısı, saklamasında bulunan varlıkları objektif bir nedene dayanmak, ġirket veya yatırım ortaklığının onayını almak ve etkin gözetime tabi tutmak suretiyle Kurulca yetkilendirilen diğer portföy saklayıcıları nezdinde saklayabilir; ancak bu durumda dahi Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan görevlerini devredemez. Bu hâlde, alt saklayıcı saklama hizmeti verdiği varlıklar açısından yatırım fonlarında ġirket ve katılma payı sahiplerine, yatırım ortaklıklarında ortaklığa verilen zararlardan portföy saklayıcısı ile müteselsilen sorumlu olur. (2) Portföy saklayıcısı tarafından alt saklayıcı kullanılması halinde, portföy saklayıcısı asgari olarak; a) Alt saklayıcının hesap ve kayıtlarının, portföy saklayıcısının kolektif yatırım kuruluģları adına sakladığı finansal varlıklar ile nakdin, alt saklayıcının kendine ve müģterilerine ait varlıklarından ayırt edilmesini ve alt saklayıcının iflası halinde bu varlıkların korunmasını sağlayacak Ģekilde izlenmesini, b) Kolektif yatırım kuruluģları adına alt saklayıcıya tevdi ettiği varlıklar ile alt saklayıcının söz konusu varlıklara iliģkin kayıtlarının uyumunu, c) Kendi hesap ve kayıtları ile alt saklayıcının hesap ve kayıtları arasında düzenli olarak mutabakatın gerçekleģtirilmesini,

56 ç) Suistimal, hile, kötü yönetim, eksik kayıt veya ihmal sonucunda finansal varlıkların veya bu finansal varlıklara iliģkin hakların maruz kalabileceği riskleri en aza indirmek için yeterli organizasyonun oluģturulmasını sağlamakla yükümlüdür. (3) Alt saklayıcı saklamasında bulunan varlıkları portföy saklama hizmeti yürüten diğer kuruluģlar nezdinde saklayamaz. Bağımsızlık ilkesi MADDE 13 (1) Portföy saklayıcılarının yöneticileri ile portföy saklayıcısını temsil ve ilzama yetkili kiģiler, ilgili kolektif yatırım kuruluģu portföyünü yöneten ġirkette ortak, yönetici ya da temsilci olamazlar. ġirket ortakları, yöneticileri ile bu Ģirketleri temsil ve ilzama yetkili kiģiler de portföy saklayıcısında yönetici ya da temsilci olamazlar. Bu hükmün uygulanmasında yönetici ile temsil ve ilzama yetkili kiģiler; yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ile sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili birimlerin yöneticileri ve bu yöneticilerin bağlı olduğu yetkililerdir. (2) Portföy saklayıcısı görevlerini yerine getirirken ġirket ve yatırım ortaklığından bağımsız ve sadece katılma payı sahipleri ile pay sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdür. Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayıģ ve davranıģlar bütünüdür. (3) Saklama hizmet birimi çalıģanları görevlerini yerine getirirken ortaya çıkabilecek çıkar çatıģmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkân vermemek zorundadırlar. Sır saklama MADDE 14 (1) Portföy saklayıcısının yetkilileri ve personeli görevleri dolayısıyla portföy saklama hizmeti verdikleri kolektif yatırım kuruluģları hakkında öğrendikleri sırları açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kiģilerin menfaatine kullanamazlar. (2) Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, adli veya mevzuatla yetkili kılınmıģ olmak kaydıyla idari her türlü inceleme ve soruģturma nedeniyle bilgilerin ilgililere verilmesi sır kapsamında değildir. Ġdari ve mali hakların kullanımına iliģkin esaslar MADDE 15 (1) Portföy saklayıcısı, saklama sözleģmesinde verilen yetkiye bağlı olarak ġirketin ya da yatırım ortaklığının talimatları doğrultusunda kolektif yatırım kuruluģu nam ve hesabına finansal varlıkların anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay alma haklarının ve paylardan doğan oy haklarının kullanılması gibi hizmetleri verebilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Portföy Saklayıcılarının Gözetim ve Denetim ile Ġç Denetim Sistemine ĠliĢkin Esaslar Bağımsız denetim MADDE 16 (1) Portföy saklayıcısının hizmet verdiği kolektif yatırım kuruluģu portföylerinde yer alan varlıkların portföy saklayıcısı nezdindeki mevcudiyetinin tespiti amacıyla yılda en az bir defa bağımsız denetim yapılması, bu hususun imzalanacak bağımsız denetim sözleģmesinde belirtilmesi ve düzenlenecek denetleme raporunun bir örneğinin altı iģ günü içinde Kurula iletilmesi zorunludur. Kurul denetimi MADDE 17 (1) Portföy saklayıcısının Kanun ve bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetleri Kurul tarafından denetlenir. Kurul, portföy saklayıcısından, görevlerini yerine getirirken edindiği tüm bilgileri istemeye yetkilidir. Ġç kontrol sistemi MADDE 18 (1) Ġç kontrol sistemi, portföy saklama hizmetine iliģkin tüm iģ ve iģlemlerin düzenli, verimli ve etkin bir Ģekilde mevzuat ve iģ akıģ prosedürleri çerçevesinde

57 yürütülmesini, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ve güvenilirliği ile veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir Ģekilde elde edilebilirliğini, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini sağlayacak Ģekilde oluģturulur. Portföy saklayıcılarının usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan riskleri asgariye indirilebilmeleri için riskler tanımlanır ve gerekli önlemler alınır. Portföy saklayıcılarının saklama hizmetine iliģkin iç kontrol faaliyetleri tespit edilen risklerin de izlenmesine olanak verecek Ģekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenir ve yürütülür. Saklama iģlemlerinin operasyonu ile kontrolü aynı kiģi tarafından yerine getirilemez. (2) Portföy saklayıcılarının portföy saklama hizmetine iliģkin oluģturdukları iç kontrol sistemine iliģkin tüm politika ve prosedürler yazılı hale getirilir. Saklama hizmetine iliģkin iç kontrol prosedürlerinin kabulü, yürürlüğe konulması veya değiģtirilmesi için portföy saklayıcısının yönetim kurulunun kararı Ģarttır. Prosedürler her düzeydeki personelin etkin bir Ģekilde iç kontrol sistemine iģtirakini sağlayacak Ģekilde oluģturulur. (3) Saklama hizmetine iliģkin iç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetleri yerine getirecek iç kontrol elemanının sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, iģletme analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk konularında en az 3 yıllık mesleki tecrübe ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey ve Türev Araç Lisans belgesine sahip olması zorunludur. Ġç kontrol elemanı iç kontrol dıģında baģka bir görev ve sorumluluk üstlenemez. Risk yönetim sistemi MADDE 19 (1) Risk yönetim sistemi, kolektif yatırım kuruluģuna verilecek portföy saklama hizmetinin kapsadığı temel risklerin tanımlanmasını, güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir Ģekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasının geliģtirilmesini içerir. (2) Portföy saklayıcılarının kolektif yatırım kuruluģları için verilecek portföy saklama hizmetine iliģkin risk yönetim sistemlerini oluģturmaları ve buna iliģkin prosedürleri yazılı hale getirmeleri zorunludur. Risk yönetimine iliģkin yazılı prosedürlerin kabulü, yürürlüğe konulması veya değiģtirilmesi için portföy saklayıcısının yönetim kurulunun kararı Ģarttır. (3) Risk yönetim sistemi, portföy saklama hizmeti verilecek kolektif yatırım kuruluģunun büyüklüğü ve yapısı ile portföy saklama hizmetine konu olacak varlıkların niteliğine ve risk düzeyine uygun olarak oluģturulur ve portföy saklayıcısının iç kontrol sistemi ile bütünlük arz eder. (4) Portföy saklayıcılarının alt saklayıcı kullanması halinde alt saklayıcıların risklerinin değerlendirilmesinde portföy saklayıcısının risk yönetim sisteminde belirlenen ölçütler esas alınır. (5) Risk yönetimini gerçekleģtirecek birim portföy saklayıcısı bünyesinde oluģturulabileceği gibi risk yönetim hizmeti dıģarıdan da sağlanabilir. Ancak her koģulda, risk yönetim hizmetini sağlayan birim, saklama hizmeti veren birimden bağımsız olmalıdır. Risk yönetimini gerçekleģtirecek birimde risk kontrolüne iliģkin iģlemleri yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe düzeyi ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisans Belgesi ile Türev Araçlar Lisans Belgesine sahip yeterli sayıda personel bulunur. Söz konusu personel, portföy saklayıcısının risk yönetim sisteminin oluģturulmasından ve uygulanmasından sorumludur. TeftiĢ sistemi MADDE 20 (1) Portföy saklayıcısının saklama hizmeti kapsamındaki faaliyetleri, teftiģ birimi tarafından mevzuata uyum ve iç kontrol sisteminin iģleyiģi baģta olmak üzere saklama hizmetine iliģkin iģ akıģ prosedürlerine uygunluk denetimleri Ģeklinde, yılda en az bir defa denetlenir ve yapılan denetim çalıģmaları rapora bağlanarak portföy saklayıcısının yönetim kuruluna sunulur. Düzenlenen raporlar ve bu raporlara esas teģkil eden belgeler düzenlenmelerini izleyen yıldan itibaren en az beģ yıl süreyle veya bu süre içinde hukuki ihtilafa konu olanların, ihtilafın sonuçlanmasına kadar saklanması zorunludur.

58 (2) TeftiĢ birimi, portföy saklama hizmeti ile ilgili olağandıģı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığının tespit edilmesi halinde hazırlayacağı raporu en kısa zamanda portföy saklayıcısının yönetim kuruluna sunar ve bir örneğini Kurula gönderir. BEġĠNCĠ BÖLÜM Diğer Hükümler Bireysel yatırımcı portföylerinde yer alan varlıkların saklanmasına iliģkin esaslar MADDE 21 (1) Bireysel yatırımcı portföylerindeki varlıkların saklaması Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere iliģkin esaslar hakkında tebliğ hükümlerine tabidir. Takasbank ın yükümlülükleri MADDE 22 (1) Takasbank, portföy saklama hizmeti vermediği kolektif yatırım kuruluģlarının birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname veya esas sözleģme hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanıp hesaplanmadığını ve varlık alım-satımlarının, portföy yapısının, iģlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığını kontrol eder ve herhangi bir aykırılık tespit etmesi halinde gerekli tedbirleri alması için portföy saklayıcısını bilgilendirir ve bu hususa iliģkin olarak Kurula bilgi verir. Portföy saklayıcısı tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde yapılan tespitler Takasbank tarafından tespitin yapıldığı tarihi izleyen iģgünü içinde Kurula bildirilir. (2) Takasbank dıģındaki portföy saklayıcıları, Takasbank ın yatırım fonu birim katılma payı değeri ile yatırım ortaklığı birim net aktif değeri hesaplanmasına esas teģkil edecek bilgileri ve Takasbank dıģında tutulan hesaplar ile bu hesaplardan yapılan ödemeleri Takasbank a bildirmek zorundadır. Portföy saklama kuruluģu olarak faaliyet gösteren bankalara iliģkin hükümler GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Kurulca saklama hizmetinde bulunması uygun görülmüģ bulunan bankalar tarafından kolektif yatırım kuruluģu portföylerine saklama hizmeti verilebilmesi için bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmek üzere Kurula baģvurulması zorunludur. (2) Mevcut saklama hizmet birim yöneticilerinin sermaye piyasası ve/veya bankacılık alanında en az beģ yıl tecrübeye sahip olmaları koģulu ile bu Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen lisans belgelerine sahip olmaması halinde, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açılacak ilk altı sınava katılmak Ģartıyla görevlerine devam ederler. Bu kiģilerden dördüncü sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisans Belgesini, altıncı sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar Türev Araçlar Lisans Belgesini almaya hak kazanamayanlar, son sınavın sonuçlarının açıklanmasını takip eden ay sonu itibariyle saklama hizmet birimi yöneticisi olarak çalıģamazlar. Yürürlük MADDE 23 (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 24 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür. (Ek) PORTFÖY SAKLAYICISI ĠLE PORTFÖY YÖNETĠM ġġrketġ VEYA YATIRIM ORTAKLIĞI ARASINDA ĠMZALANACAK SAKLAMA SÖZLEġMESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARĠ UNSURLAR 1) SözleĢme Taraflarınca Ġzlenecek Prosedürlere ĠliĢkin Hükümler

59 a) Kolektif yatırım kuruluģu (KYK) portföyünde yer alan ve portföy saklayıcısına teslim edilen her bir varlık türü bazında portföy saklayıcısının yükümlülüklerini yerine getirmesi ile ilgili prosedürlere iliģkin bilgiler. b) Ġlgili KYK nın yatırım stratejisinde, içtüzük veya esas sözleģme hükümlerinde veya izahnamede herhangi bir değiģiklik öngörülmesi halinde uygulanacak, söz konusu değiģiklikler hakkında portföy saklayıcısının bilgilendirilme zamanı veya bu değiģiklikler için saklayıcıdan önceden onay alınmasının gerekip gerekmeyeceği hususlarını da içeren prosedürlere iliģkin bilgiler. c) Portföy saklayıcısı tarafından, portföy yönetim Ģirketi (PYġ) veya yatırım ortaklığının finansal varlıklar üzerindeki haklarını kullanması da dâhil olmak üzere görevlerini ifa edebilmesi için gerekli bilgilerin PYġ ye veya yatırım ortaklığına aktarılmasına iliģkin usul ve esaslara iliģkin bilgiler. ç) PYġ ve yatırım ortaklığının portföy saklayıcısı nezdindeki KYK hesaplarına iliģkin bilgilere zamanında ve tam ve doğru olarak eriģmesini sağlayacak prosedürlere iliģkin bilgiler. d) Portföy saklayıcısının görevini tam olarak yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı bilgilere ulaģmasını sağlayacak usul ve esaslara iliģkin bilgiler. e) Portföy saklayıcısının, PYġ nin veya yatırım ortaklığının iģ ve iģlemlerini sorgulayabilmesine, kendisine iletilen bilgilerin güvenirliğini ölçebilmesine imkân sağlayan, PYġ veya yatırım ortaklığı veya bunların hizmet aldığı üçüncü taraflar nezdinde yapılacak yerinde incelemeleri de içeren prosedürlere iliģkin bilgiler. f) PYġ veya yatırım ortaklığının portföy saklayıcısının saklama sözleģmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesindeki performansını ölçmesine ve değerlendirmesine imkan tanıyacak prosedürlere iliģkin bilgiler. 2) Bilgi Transferi, Sır Saklama Yükümlülüğü ve Kara Para Aklanmasının Engellenmesine ĠliĢkin Hükümler a) KYK, PYġ ve portföy saklayıcısı arasında pay alım satımı, ihracı, iptali ve geri alımına iliģkin olarak karģılıklı iletilecek bilgilerin bir listesi. b) Tarafların uyması gereken sır saklama yükümlülükleri. c) Saklama biriminin portföy saklayıcısının diğer birimlerinden ne Ģekilde ayrılacağına dair bilgi, müģteri bilgilerinin güvenliğinin sağlanacağına dair taahhüt ve aksi durumda portföy saklayıcısının sorumlu olacağına dair hüküm. ç) Kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarının önlenmesine yönelik olarak saklama sözleģmesi taraflarının görev ve sorumluluklarının belirlenmesi. d) Saklayıcının saklama hizmeti verdiği portföylerde yer alan varlıkların portföy saklayıcısı nezdindeki mevcudiyetinin tespitine yönelik yapılan bağımsız denetime iliģkin raporun bir örneğinin PYġ ye veya yatırım ortaklığına gönderileceğine iliģkin hüküm. Bu bölümdeki hükümler hiçbir Ģekilde Kurul un ilgili dokümanlara ve bilgilere eriģimini engelleyecek nitelikte kaleme alınamaz. 3) Üçüncü Tarafların Atanmasına ĠliĢkin Hükümler a) Portföy saklayıcısı veya PYġ veya yatırım ortaklığının bazı görevlerini üçüncü tarafa devretmesi halinde devredilen tarafa iliģkin detaylı bilginin sağlanacağına iliģkin hüküm. b) Portföy saklama sözleģmesi taraflarından birinin talebi halinde, üçüncü tarafın seçim kriterleri ve üçüncü tarafın yürüttüğü görevlerin gözetim esaslarına iliģkin bilgilerin sağlanacağının taahhüt edilmesine iliģkin hüküm. c) Portföy saklayıcısının saklamasında bulunan varlıklardan bir kısmını veya tamamını alt saklayıcıya devretmesi halinde de Tebliğ de belirtilen yükümlülüklerinin devam edeceği hakkında hüküm.

60 4) SözleĢme Hükümlerindeki Olası DeğiĢiklikler ve SözleĢmenin Sona Ermesine ĠliĢkin Hükümler a) SözleĢmenin geçerlilik süresi. b) SözleĢmenin değiģtirilmesi veya sona ermesi için gerekli koģullar. c) Gerekmesi halinde baģka bir saklayıcıya transferin kolaylaģtırılmasına yönelik hükümler ve böyle bir transfer halinde mevcut portföy saklayıcısının diğer saklayıcıya ilgili tüm bilgileri göndermesine iliģkin prosedür hükümleri. 5) Uygulanacak Kanun Hükümleri 6) Elektronik Bilgi Transferi Tarafların aralarındaki bilgi akıģının bir kısmını veya tamamını elektronik olarak iletmek istemeleri halinde söz konusu bilgilerin kaydının tutulacağına iliģkin hükümler. 7) SözleĢmenin kapsamı PYġ tarafından yönetilen birden fazla KYK için portföy saklayıcısı ile tek bir sözleģme yapılabilir. Bu durumda sözleģmeye dahil edilen tüm KYK ların unvanlarının sözleģmede sayılması gerekmektedir. [R.G. 02 Temmuz ] Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı

61

62 [R.G. 02 Temmuz ] YÖNETMELĠK UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığından:

63 DEMĠRYOLU HEMZEMĠN GEÇĠTLERĠNDE ALINACAK TEDBĠRLER VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; demiryolu hemzemin geçitlerinin ve bunlara ait koruma sistemlerinin yapımına, bakımına, iģletilmesine ve iģaretlemesine iliģkin standartları, usul ve esasları, ilgililerin yetki ve sorumluluklarını belirleyerek demiryolu hemzemin geçitlerinde demiryolu ve karayolu trafiğinin düzenini ve güvenliğini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Ulusal Demiryolu Altyapısı Ağı üzerinde tesis edilen tüm hemzemin geçitleri kapsar. (2) Bu Yönetmelik hükümleri, kent içi hafif raylı sistem, tramvay ve metro hatları ve benzeri hatlar üzerinde bulunan demiryolu hemzemin geçitleriyle ulusal demiryolu hatlarıyla bağlantılı iltisak hatları üzerinde bulunan ve sadece iltisak hattının ilgili olduğu iģyerinin araçlarının geçiģleri için kullanılan demiryolu hemzemin geçitleri için uygulanmaz. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 13 üncü ve 76 ncı maddeleri, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu UlaĢtırmasının SerbestleĢtirilmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Bakanlık: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığını, b) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünü, c) Ağır taģıt: Karayolları üzerinde seyreden ve toplam yüklü ağırlığı 10 tondan fazla olan otobüs, kamyon ve treyler tipi taģıtları, ç) Aliyman: Yolun proje yatay hattındaki doğrusal kısmını, d) Ayırıcı: TaĢıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taģıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaģtıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerecini, e) Bariyer: Demiryolu hemzemin geçidini otomatik veya mekanik olarak kapatan, karayolu trafiğinin geçiģini engelleme düzeneğini, f) Boden boģluğu: Demiryolu hemzemin geçitlerde kontray veya zemin kaplama malzemesi ile esas ray arasında demiryolu aracı tekerinin serbestçe geçiģine olanak sağlamak için bırakılan boģluğu, g) Bordür: Ayırıcı, ada, yaya yolu, bisiklet yolu gibi karayolu bölümlerini taģıt yolundan ayıran, taģıt yoluna göre yükseltilmiģ olarak tesis edilen, sayılan bu bölümlere araçların doğrudan çıkıģını güçleģtiren ve taģıt yolundaki trafiği yönlendiren sınırlayıcı tertibatları, ğ) Demiryolu hemzemin geçidi: Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiģtiği bariyerli veya bariyersiz geçitleri, h) Deray: Lokomotif ya da vagon tekerlerinin ray dıģına çıkmasını, ı) Dever: Demiryolu taģıtlarını kurp içinde etkiyen merkezkaç kuvvetinin savurma ve devirme etkilerine kısmen karģı koymak için hız ve kurp yarıçapına göre dıģ raya verilen yükseltmeyi, i) Drenaj: Fazla herhangi bir sıvının bulunduğu ortamdan boģaltılması ve uzaklaģtırılmasını,

64 j) DüĢey kurp: Demiryolu güzergâhı üzerinde farklı eğimlerin birleģtiği noktalarda geçiģi kolaylaģtırmak için oluģturulan yer merkezli veya gök merkezli daire yayı Ģeklindeki demiryolunu, k) GeçiĢ eğrisi: Kurplarda merkezkaç kuvvetinin demiryolu aracına olan etkisine karģı ani olmayan düzenli bir geçiģ sağlamak amacıyla aliyman ile kurp arasına yerleģtirilen eğri parçasını, l) IĢıklı ve sesli trafik iģaretleri: Trafiği düzenlemede kullanılan ıģıklı ve sesli, sabit veya taģınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatik çalıģan, üzerinde çeģitli renk, Ģekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ıģık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatlarını, m) Ġltisak hattı: Demiryolunu fabrika, depo, antrepo gibi yük alma ve verme tesislerine bağlayan hatları, n) ĠĢaretleme: TaĢıt yolu, bordür, ayırıcı, otokorkuluk ve kenar taģı gibi karayolu elemanları üzerine, çeģitli renkte çizgi çizilmesi, Ģekil ve sembol yapılması, yazı yazılması, yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasına yarayan yer iģaretlemeleri veya benzerlerini, o) Kenar taģı: TaĢıt yolundan yararlanan araçların sürücülerine banket dıģ kenarlarını göstermek üzere aralıklarla tesis edilen ve üzerinde belli renkte ıģık yansıtıcı elemanı bulunan yükseltilmiģ tertibatı, ö) Kontray: Yolun normal profilinden farklılaģtığı bölümlerinde; tekerlek bodenlerinin rahat hareket etmesini sağlayarak taģıtların deray etmesini önlemek veya deraylı gelen araçların risk altındaki tesislere zarar vermesini önlemek için normal iģletme rayının yanına döģenen belirli uzunluktaki ikinci rayları veya çelik profillerden oluģturulmuģ donatıları, p) Ofset tarama: Geometrik burun ile fiziksel burun arasında kalan bölgede yapılan taramayı, r) Reflektör: BaĢlıca yansıma olayından yararlanarak, bir ıģık kaynağının ıģık akısının uzaysal dağılıģını değiģtirmeye yarayan nesneyi, s) Refüj: TaĢıt trafiğinde yayaların karģıdan karģıya geçmesi için yolun ortasında düzenlenmiģ kaldırım, orta kaldırımı, Ģ) Seyir momenti: Demiryolu hemzemin geçidinden son bir yılda geçen tren sayısının yıllık ortalama günlük değeri ile karayolu araç sayısının yıllık ortalama günlük trafik (YOGT) değerinin çarpımıyla elde edilen sayıyı, t) TaĢıt yolu (kaplama): Karayolunun genel olarak taģıt trafiğince kullanılan kısmını, u) Trafik iģaretleri: Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan iģaret levhalarını, ıģıklı ve sesli iģaretleri, yer iģaretlemelerini, ü) Trafik iģaret levhası: Sabit veya taģınabilir bir mesnet üzerine yerleģtirilmiģ ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatını, v) Ulusal Demiryolu Altyapısı Ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il, ilçe merkezleri ve diğer yerleģim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine bağlayan devlete veya Ģirketlere ait bütünleģik demiryolu altyapısı ağını, y) Yatay kurp: Ġki düz demiryolunu birbirine bağlayan daire yayı (viraj) Ģeklindeki demiryolunu, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Demiryolu hemzemin geçitleri ile yaklaģım yollarının yapımı, bakımı ve iģletilmesi MADDE 5 (1) Demiryolu hemzemin geçitleri ile yaklaģım yollarının; bu Yönetmelikte belirtilen standart, anlam, nicelik ve niteliklere ve Ģematik olarak gösterilen

65 örneklerine uygun Ģekilde yapımından karayolunun bağlı olduğu kurum ve kuruluģlar sorumludur. (2) Demiryolu hemzemin geçit yaklaģım yollarının bakım ve onarımından geçidin yapımından sorumlu kurum veya kuruluģ sorumludur. (3) Demiryolu hemzemin geçitlerinin bakımı-onarımı ve iģletilmeleri, geçitten sorumlu kurum veya kuruluģ nam ve hesabına TCDD tarafından yapılır ve bununla ilgili masraflar karayolunun bağlı olduğu kurum veya kuruluģlara tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Bu durum, sorumlu kurum ve kuruluģun üçüncü kiģilere olan ve birinci ve ikinci fıkralardan kaynaklanan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. YaklaĢım yollarının trafik iģaretleri MADDE 6 (1) Demiryolu hemzemin geçitlerine yaklaģım yollarının trafik iģaretlerini koymaya ve kaldırmaya karayolunun bağlı olduğu kurum veya kuruluģlar sorumlu ve yetkilidir. (2) Trafiği düzenleme yetkisi olan kuruluģ ve kiģiler de geçici olarak, aģağıda sayılan yer, hal ve durumlarda düzenleyici trafik iģareti koymaya ve bunları kaldırmaya yetkilidir. a) Trafik güvenliği nedeni ile, b) Genel asayiģ bakımından gerekli hallerde, konulan trafik iģaretleri, iģ veya hizmetin bitiminde derhal kaldırılır. (3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenler dıģında hiçbir kuruluģ veya kiģi, kendiliğinden herhangi bir yere trafik iģareti koyamaz, mevcut olanların anlam ve niteliğini değiģtiremez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Uygulanacak Standartlar Demiryolu hemzemin geçitlerinin koruma sistemlerine göre sınıflandırılması MADDE 7 (1) Demiryolu hemzemin geçitler koruma sistemlerine göre aģağıdaki Ģekilde sınıflandırılır: a) Bekçili-bariyerli hemzemin geçitler, b) FlaĢörlü-çanlı ve otomatik bariyer sistemli hemzemin geçitler, c) Çapraz, dur, lokomotif ve yaklaģım iģaret levhaları bulunan, mekanik veya otomatik koruma sistemleri olmayan serbest hemzemin geçitler. Demiryolu hemzemin geçit açılamayacak yerler MADDE 8 (1) Hemzemin geçit açılamayacak yerler aģağıda belirtilmiģtir: a) Yeni yollarda kesinlikle hemzemin geçit yapılmaz. b) Tren hızlarının 160 km/saat i aģtığı yerlerde hemzemin geçit tesis edilmez. c) Arazi ve demiryolu Ģartlarına göre; 1) Karayolu aracından demiryoluna beģ metre mesafede, demiryolunun her iki yönünün görüģ uzaklığının 500 metrenin altında olduğu (ġekil 1),

66 ġekil 1:Karayolu Aracı GörüĢ Mesafesi 2) Demiryolu aracından her iki yönden hemzemin geçidin görüģ uzaklığının 750 metrenin altında olduğu (ġekil 2), ġekil 2: Demiryolu Aracı GörüĢ Mesafesi 3) Demiryolu kurp yarıçapı 500 metrenin altındaki, 4) Kurp geçiģ eğrileri üzerindeki, 5) Geçide bağlı taģıt yolu uzunluğunun güvenlik çizgisinden en az 30 metrelik kısmında; taģıt yolu ve demiryolu kesiģme açısı 70 dereceden küçük, 110 dereceden büyük olan (ġekil 3), ġekil 3: KesiĢim Açıları demiryolu hatları üzerinde hemzemin geçit açılmasına izin verilmez. ç) Ġki demiryolu hemzemin geçidi arasındaki en az mesafe yerleģim yeri dıģında 5000 metre, yerleģim yerlerinde 1000 metreden az olamaz. Bu mesafelerde ikinci bir demiryolu hemzemin geçit açılamaz.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Afet

Detaylı

YÖNETMELİK AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 2 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28695 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sunu Başlıkları Riskli Yapıların Tespiti İtiraz ve Yıkım Süreci Anlaşma ve Yeniden Yapım Kanun ve İlgili Mevzuat 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

YENİ SORULAR VE CEVAPLAR. 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim?

YENİ SORULAR VE CEVAPLAR. 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim? YENİ SORULAR VE CEVAPLAR 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim? CEVAP: Bakanlık Lisanslı Kuruluşlarına tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurup; bina için Deprem Risk Raporu alınarak Kentsel

Detaylı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI UYGULAMA İŞLEMLERİ Riskli alanlarda ve riskli yapılarda, Kanun kapsamında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Temmuz 2013 SALI Sayı : 28695 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4964 İstanbul

Detaylı

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HAYATINIZI DEPREM ŞEKİLLENDİRMESİN!

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HAYATINIZI DEPREM ŞEKİLLENDİRMESİN! ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HAYATINIZI DEPREM ŞEKİLLENDİRMESİN! RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ RİSKLİ YAPI TESPİT EDİLDİKTEN SONRA YAPILACAKLAR FİNANSAL DESTEKLER içindekiler BÖLÜM 1 RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kapsamında Riskli Yapı Süreci ve Finansal Destekler

6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kapsamında Riskli Yapı Süreci ve Finansal Destekler 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kapsamında Riskli Yapı Süreci ve Finansal Destekler 1. VATANDAŞIN RİSK TESPİTİ YAPTIRMASI Vatandaşlar yapılarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilen lisanslandırılan

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BAKANLIKTAN İZİNLİ RİSKLİ YAPI TESPİT KURULUŞU EPOKSİ MÜHENDİSLİK İnşaat Malzemeleri Ticaret L.T.D Ş.T.İ 1721 Sokak No:4/410 melek iş hanı Karşıyaka-İzmir Tel:0.232.3696983-fax:0.232.3692254 Cep:0.850.3802515..0.532.7321658

Detaylı

Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor.

Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor. KENTSEL DÖNÜŞÜM SORU VE CEVAPLAR 1) Kentsel dönüşümün ilk adımı nedir? Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor. 2) Riskli binalar nasıl tespit edilecek?

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK 15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 15/12/2012 28498 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 02/07/2013 28695 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA

Detaylı

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1) 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)

Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28695 Çevre ve ġehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK AFET RĠSKĠ ALTINDAKĠ ALANLARIN DÖNÜġTÜRÜLMESĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

KENTSEL DÖNÜġÜM KANUNUNUN TAPU VE KADASTRO BOYUTU Hüseyin KOÇAK/Tapu ve Kadastro BaĢmüfettiĢi

KENTSEL DÖNÜġÜM KANUNUNUN TAPU VE KADASTRO BOYUTU Hüseyin KOÇAK/Tapu ve Kadastro BaĢmüfettiĢi I G Ġ R Ġ ġ Kamuoyunda Kentsel DönüĢüm Kanunu olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkındaki Kanun 31.05.2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak; Uygulama

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar ve kısaltmalar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar ve kısaltmalar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar ve kısaltmalar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Rezerv Yapı Alanı ile Riskli Alanın Tespiti... 3 Rezerv

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılı Kanunun 3 üncü, 6 ncı ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılı Kanunun 3 üncü, 6 ncı ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK 15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Eylül 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Eylül 2013 Sayı 2013-17 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN UN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN UN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN UN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

MADDE 6 (2) (Değişik:RG-25/7/ )Üniversiteler hariç olmak üzere, lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarda riskli yapı

MADDE 6 (2) (Değişik:RG-25/7/ )Üniversiteler hariç olmak üzere, lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarda riskli yapı 6306 sayılı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Rezerv yapı alanının tespiti MADDE 4 (1) Rezerv yapı alanı; a) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritasını, b) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılı Kanunun 3 üncü, 6 ncı ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılı Kanunun 3 üncü, 6 ncı ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLM ESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAM A YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mart 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mart 2013 Sayı 2013-06 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır.

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır. DUYURU Kamuoyunda Motorlu TaĢıtlar Vergisinde vergileme esaslarının değiģikliği ile bağlantılı değiģikliklerin çokça tartıģıldığı Kanun Tasarısı olarak bilinen 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mayıs 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mayıs 2013 Sayı 2013-10 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI Kentsel dönüşümün ilk adımı nedir? http://www.kentseldonusum.gov.tr/ İlk Adım Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor Riskli binalar

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 11 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29413 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/7149 sayılı

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Mayıs 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Mayıs 2013 Sayı 2013-09 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 1 Temmuz 2011 CUMA Sayı : 27981 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/1985 Ekli Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Sağlık

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

27 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

27 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 27 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29870 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 15/12/2012 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29870 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 15/12/2012 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Ağustos 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28374 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

ÂFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

ÂFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ÂFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN İSTANBUL DA DEPREM RİSKİ İSTANBUL DA MEVCUT YAPI STOKUNUN; yaklaşık %50-60 ı kaçak yapıdır. % 40 ı ekonomik ömrünü tamamlamıştır. % 27si deprem

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ekim 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ekim 2014 Sayı 2014-19 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

1 -> :23

1 -> :23 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130817-10.htm 1 -> 3 19.10.2013 13:23 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 Karar Sayısı : 2013/5171 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Okul Sütü

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498

Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498 Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498 AFET RİSKİALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP. www.kentseldonusum.gov.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP. www.kentseldonusum.gov.tr KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP www.kentseldonusum.gov.tr KANUNUN AMACI VE HEDEFİ 01 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN UN TEMEL AMACI NEDİR? Kanun, afet riski altındaki

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin mülga 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin mülga 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. 27 Mayıs 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28305 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı