GENEL HUKUK BİLGİSİ. ve GÜNCEL BİLGİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL HUKUK BİLGİSİ. ve GÜNCEL BİLGİLER"

Transkript

1 GENEL HUKUK BİLGİSİ ve GÜNCEL BİLGİLER

2 Bölüm 1 GENEL HUKUK BİLGİSİ SOSYAL DÜZEN KURALLARI Kişilere yetki veren ve ödev yükleyen veya sadece ödev yükleyen kurallara sosyal düzen (toplumsal davranıģ) kuralları denir. Sosyal düzen kuralları kapsamına; ahlak, din, görgü ve hukuk kuralları girer. Sosyal Düzen Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Hukuk Kuralları HUKUK Hukuk, kişilerin hukuki güvencelerini ve insan haklarını sağlamak amacıyla oluşturulan, devlet gücü ile desteklenen, bağlayıcı, genel, soyut ve devamlı kuralların bütünüdür. HUKUK KURALLARININ ÇEġĠTLERĠ Emredici Kurallar Aksine bir hukuki işlem yapılması mümkün olmayan kurallardır. Taraflar kendi iradeleri ile emredici nitelik taşıyan hukuk kurallarını değiştiremezler. Bu kurallar; kamu düzenini, ahlak kurallarını ve zayıfları korumak için düzenlenmiştir.

3

4 6 Genel Hukuk Bilgisi Tamamlayıcı Kurallar Yorumlayıcı Kurallar Tanımlayıcı Kurallar Taraflar bazen yaptıkları sözleşmede birinci derecedeki noktalarda anlaşırlar. Fakat onun dışındaki bazı ayrıntılardan söz etmezler. Bu tür söz edilmeyen noktaları tamamlayan hukuk kurallarıdır. Tarafların bir hukuki işlemde kullandıkları ve ne anlama geldiğini açıklamadıkları hususlara ilişkin bir hüküm kanunda öngörülmüşse o hüküm uygulanır. Bir hukuki kavramın ne anlama geldiğini açıklayan kurallardır. MADDĠ YAPTIRIM Bir hukuk kuralına aykırı davranışta bulunan kişinin karşılaşacağı ve hukuk düzenince öngörülen sonuca maddi yaptırım denir. Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en önemli özelliklerden biridir. Maddi yaptırımlar genel olarak altıya ayrılır. Maddi Yaptırım Türleri Cebri Ġcra Tazminat Geçersizlik (Hükümsüzlük) Ceza Zoralım (Müsadere) Ġptal 1982 Anayasası na göre genel müsadere cezası verilemez. HUKUKUN KAYNAKLARI Hâkimin, önüne gelen uyuşmazlıklarda hangi kaynaklardan faydalanacağını, bunların uygulanma sıralarını ve bu kaynaklara uyulma zorunluluğu olup olmadığını ifade eder. Hukukun üç farklı kaynağı bulunur.

5 Genel Hukuk Bilgisi 7 Hukukun Kaynakları Yazılı Kaynaklar Yazısız Kaynaklar Yardımcı Kaynaklar 1. Yazılı Kaynaklar - Anayasa - Kanun - Kanun hükmünde kararname - Milletlerarası antlaģmalar - Tüzük - Yönetmelik - Adsız düzenleyici iģlemeler (genelge, tamim, sirkü vs.) 2. Yazısız Kaynaklar Hâkimin yazılı kaynaklarda bir hüküm bulamaması durumunda başvuracağı ve bu durumda uymak zorunda olduğu kaynaklardır. Bu kaynaklara örf ve adet hukuku (gelenek hukuku) denir. Ancak toplum içerisinde gelenek haline gelen her kuralın örf ve adet hukukuna dâhil olması mümkün değildir. Yanı sıra bu kaynaklar herhangi bir yetkili merci tarafından konulmazlar. Bir kuralın örf ve adet hukukuna dâhil olabilmesi için üç şartı yerine getirmesi gerekir: 1. Süreklilik 2. Genel inanç 3. Devlet desteği (en temel şart) Örf ve adet hukukuna uyulmadığında devlet eliyle uygulanan maddi bir yaptırım ile karşılaşılır. 3. Yardımcı Kaynaklar Bu kaynaklara uyulup uyulmaması hâkimin tercihine bırakılmıştır. - Bilimsel GörüĢler(Doktrin-Öğreti) - Yargısal Kararlar

6 8 Genel Hukuk Bilgisi HUKUK KAYNAKLARI ĠÇERĠSĠNDE BOġLUK 1. Kanun BoĢluğu Kanun koyucunun yazılı kaynaklar içerisinde bilerek ya da bilmeyerek bıraktığı boşlukların tamamıdır. a. Kural içi boģluk: Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluklara denir. b. Kural dıģı boģluk: Kanun koyucunun bilmeden ve istemeden bıraktığı boşluktur. İki tür kural dışı boşluktan bahsedilebilir: Örtülü boģluk: Yazılı kaynaklar içerisinde konu ile ilgili çok genel bir düzenlemenin olması ve bu genel düzenlemenin somut olaya uygulanmasının adaletsizliğe, kanun koyucunun düzenlemedeki amacının dışına çıkmaya neden olacağından uygulanmamasıdır. Açık boģluk: Yazılı kaynaklar içerisinde konu ile ilgili genel veya özel hiçbir hükmün bulunmamasıdır. 2. Hukuk BoĢluğu Ortaya çıkan bir uyuşmazlık ile ilgili yazılı kaynaklar içerisinde genel veya özel hiçbir hükmün bulunmamasının yanı sıra yazısız kaynakların da hiçbir kural içermemesi durumudur. HUKUKUN KAYNAKLARI ĠÇERĠSĠNDE ORTAYA ÇIKAN BOġLUKLARIN DOLDURULMA YÖNTEMLERĠ Hâkimin Takdir Yetkisi Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı kural içi boşlukları hukuku uygulayacak olanlara, somut olayın özelliklerini, toplumdaki ahlaki düşüncelerini, takdir yetkisi tanıyan kuralın amacını, sosyal adalet gibi hususları göz önünde tutarak doldurması için tanıdığı yetkidir.

7 Genel Hukuk Bilgisi 9 Örf ve Adet Hukuku Ġle Doldurma Hâkimin Hukuk Yaratması Genel Hükmü Somut Olaya Uygulamama Kanunda boşluk olduğu takdirde Medeni Kanun hâkimin boşluğu örf ve adet hukukuna göre dolduracağını öngörmüştür. Kanunda bir hükmün bulunmaması durumunda örf ve adet hukukuna göre karar vermesidir. Yukarıda yazısız kaynaklar içerisinde bahsedilen yarıcılık, ortakçılık gibi kurallar yazılı kaynaklarda düzenlenmemiştir. Bu durumda örf ve adet hukuku tamamlayıcı olur. Yazılı ve yazısız kaynakların hiçbirinde olayla ilgili hüküm bulunmaması durumunda hâkimin kanun koyucu gibi düşünerek kullandığı yetkisidir. Hâkim bu durumda hukuk yaratırken; soyutluk, genellik ilkelerini gözetir ve mevcut hukuk kurallarına aykırılık oluşturmaz. Hâkimin yarattığı hukuk sadece o olay için geçerli bir hükümdür. Bağlayıcı değildir. Hakimin önüne gelen uyuşmazlıklarda örtülü boşluk olması durumunda, genel hükmü somut olaya uygulamaktan kaçınarak kanun koyucunun amacına ulaşır ve örtülü boşluğu doldurur. Örf ve adet hukuku ve hakimin hukuk yaratması yöntemleri ile Ceza Kanunu ile ilgili bir boşluk doldurulamaz. Ceza Hukukunun Konuları 1. Suçlar Türk Ceza Kanunu nda belirtilen suçlardan bazıları; kasten öldürme, göçmen kaçakçılığı, cinsel saldırı, tehdit, hırsızlık, dolandırıcılıktır.

8 10 Genel Hukuk Bilgisi 2. Cezalar Türk Ceza Kanunu nda belirtilen cezalar; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası, süreli hapis cezası, adli para cezasıdır. AğırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası Müebbet hapis cezası Süreli hapis cezası Adlî para cezası 3. Güvenlik tedbirleri Türk Ceza Kanunu nda belirtilen Güvenlik Tedbirleri şunlardır: Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma EĢya müsaderesi Kazanç müsaderesi Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri Sınır dıģı edilme Suçun Unsurları Maddi Unsur Manevi Unsur Failin yaptığı hareketin dış dünyada meydana getirdiği değişiklik yani fiil maddi unsurdur. Ceza Hukuku açısından fiilsiz suç olmaz. Fiilin unsurları; hareket, netice ve illiyet bağıdır. Hareket a) Ġcrai hareket b) Ġhmali hareket Netice Ġlliyet (Nedensellik)Bağı Faildeki kusurluluk iradesidir. İradesiz suç olmaz. Kast ve taksir olarak ikiye ayrılır. Kast

9 Genel Hukuk Bilgisi 11 Kanuni Unsur Taksir Ceza Kanununda Taksir Olarak Sayılan Haller 1) Tedbirsizlik 2) Dikkatsizlik 3) Meslek / Sanatta Acemilik, Tecrübesizlik 4) Nizamat ve Talimatlara Aykırı Hareket Hangi eylem ve davranışların suç teşkil ettiğinin ve bunlara ne gibi ceza verileceğinin önceden kanunla belirtilmesidir. Yani kanunsuz suç ve caza olmaz. Ceza Ehliyeti Bir kimseye ceza verilebilmesi öncelikle o kişinin ceza ehliyetine sahip olmasına bağlıdır. Ceza ehliyetini etkileyen sebepler: 1. Ayırt Etme Gücü (Temyiz Kudreti) TCK ye göre, suç işlediği anda kişinin bilincinin bulunmaması ve davranışlarının iradesi dışında gerçekleşmesi durumlarında bu kişiye ceza verilmez. 2. YaĢ Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanlara ceza verilmesi halinde ceza yarı yarıya indirimli uygulanır. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler için ceza üçte bir oranında indirimli uygulanır. 18 yaşını doldurmuş olanlar tam cezai ehliyete sahiptirler. Sağır ve dilsizler için TCK de ceza ehliyetine ilişkin yaşlar farklı düzenlenmiştir. Sağır ve dilsiz kişilerden 15 yaşını doldurmamış olanların ceza sorumluluğu yoktur. Tam cezai ehliyeti ise, 21 yaşını doldurmakla başlar.

10 12 Genel Hukuk Bilgisi Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler Kanunun hükmü ve amirin emri Meşru savunma ve zorunluluk hâli Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası Sınırın aşılması Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit Haksız tahrik Hata Yaş küçüklüğü Akıl hastalığı Sağır ve dilsizlik Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma Dava ve Cezanın DüĢürülmesi Türk Ceza Kanunu na göre, davanın ve cezanın düşmesine sebep olan haller şunlardır: Sanığın veya hükümlünün ölümü Af Dava zamanaşımı Ceza zamanaşımı Genel zamanaşımı süresi 10 yıldır. Kanunda aksi belirtilmediği sürece bu süre geçerlidir. Disiplin Cezaları Uyarma Kınama Aylıktan kesme Kademe ilerlemesinin durdurulması Devlet memurluğundan çıkarma

11 Genel Hukuk Bilgisi Eylül 2010 Referandumu ile uyarma ve kınama cezalarına karşı da yargı yolu açılmıştır. Vergi Türleri Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler Katma Değer Vergisi (KDV) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Servet Üzerinden Alınan Vergiler Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Veraset ve İntikal Vergisi Gelir ve servet üzerinden alınan vergiler dolaysız vergi olarak adlandırılırken, harcamalar üzerinden alınan vergiler ise dolaylı vergi olarak adlandırılırlar Vergi hukukunda eşitlik ilkesi yoktur. Eşitlik ilkesi yerine adalet ilkesi uygulanır. Vergiye; kanunilik, genellik ve adalet olmak üzere üç temel ilke hakimdir. Kamu davası açma görevi, Cumhuriyet Savcısı tarafından yerine getirilir. Yakalanan veya tutuklanan kişi tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi hariç genel olarak en geç 24 saat (kanundaki bazı istisnai durumlarda 48 saat) ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok 4

12 14 Genel Hukuk Bilgisi gün(hakim kararı ile 7 güne kadar çıkarılabilir) içinde hakim önüne çıkarılır. Sulh ve Asliye Ceza Mahkemelerinin görevine giren işlerde tutukluluk süresi en çok 6 aydır(gerekli durumlarda 10 aya kadar uzatılabilir). Ağır Ceza Mahkemesinin görevine giren işlerde tutukluluk süresi en çok 2 yıldır(gerekli durumlarda 5 yıla kadar uzatılabilir). YERLEŞİM YERİ: Bir kimsenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu veya yasa gereği böyle sayılan yerdir. Yerleşim yeri ile ilgili ilkeler TEKLİK ve ZORUNLULUK'tur. MEDENĠ HUKUK Medeni hukuk da düzenlemekte olduğu ilişkilerin niteliğine göre Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku ve Borçlar Hukuku olmak üzere beş konu ve bir başlangıçtan oluşur. BAġLANGIÇ A. Hukuki iliģkilerin kapsamı İyiniyet: Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. B. Ġspat Yükü Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. D. Resmi belgelerle ispat Resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça, her hangi bir şekle bağlı değildir.

13 Genel Hukuk Bilgisi 15 Medeni Hukukun Bölümleri Aile Hukuku KiĢiler Hukuku Miras Hukuku EĢya Hukuku Borçlar Hukuku KiĢiler Hukuku Kişi türleri, ehliyet, kişisel durum, hısımlık, yerleşim yeri, kişiliğin başlaması, kişiliğin sona ermesi ve kişiliğin korunması gibi konuları düzenler. Aile Hukuku Aile ilişkileri, nişanlanma, evlenme, eşlerin hak/borçları, velayet, evliliğin sona ermesi, soybağı, aile fertleri arasındaki ilişkiler, vesayet gibi konuları düzenler. Miras Hukuku Bir gerçek kişinin ölümünden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının (terekesinin) kimlere ve nasıl geçeceğini düzenler. Mirasçı: Gerçek veya tüzel kişi olabilir. Muris: Ölmüş olması sebebiyle mirası mirasçılarına geçen gerçek kişidir. Mirasa konu hak ve borçların tamamına tereke (miras) denir. EĢya Hukuku Kişilerin eşya üzerindeki hakimiyet ve tasarruflarının mahiyet ve türlerini, bu hakimiyet dolayısı ile diğer kimselerle ilişkisini düzenler. Eşya hukukunun konusunu, genellikle ayni haklar oluşturur. Ayni Hak: Eşya üzerinde doğrudan, mutlak egemenlik yetkisi veren, herkese karşı ileri sürülen haktır. Borçlar Hukuku Borç ilişkisini düzenler. Borç iliģkisi: Alacaklı ve borçlu arasında kurulan ve borçlunun bir edimi yerini getirmekle yükümlü olduğu ilişkidir.

14 16 Genel Hukuk Bilgisi Edim: Borçlunun yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranıştır. Edim, yapmak, vermek yapmaktan kaçınmak olarak belirlenebilir. Borç iliģkisi Hukuki işlemden, (satım, kira, vekalet) Haksız fiilden Sebepsiz zenginleşmeden doğabilir. KĠġĠLER HUKUKU KiĢi ve KiĢilik Kavramları Kişi, haklara ve borçlara sahip olabilen varlıktır. İnsanların yanında, tüzel kişi denilen, insan toplulukları ve mal toplulukları da kişi olarak kabul edilir. KiĢi Türleri Kişiler gerçek kişiler ve tüzel kişiler olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek kişiler sadece insanlardır. Tüzel kişiler ise belli bir amacı gerçekleştirmek ve bağımsız bir varlığa sahip olmak üzere kurulmuş kişi ve mal topluluklarıdır. Örneğin; şirketler, kamu kurumları, kamu idareleri, vakıflar, dernekler, sendikalar, hastaneler gibi. Gerçek kiģilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar. Çocuğun sağ olarak ana rahminden ayrılmış olması, onun kişilik kazanması için yeterlidir. Hak Ehliyeti Medeni haklardan yararlanma ehliyetidir. Hak ve borç sahibi olabilme, yani hakların ve borçların süjesi olabilme iktidarıdır. Gerçek kişiler tam ve sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan itibaren hak ehliyetine sahiptir. Gerçek KiĢilerin Ehliyetleri Fiil Ehliyeti Medeni hakları kullanma ehliyetidir. Bir kişinin kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme gücüdür. Ayırt etme gücüne sahip reşitler kısıtlı olmamak şartıyla tam fiil ehliyetine sahip olurlar.

15 Genel Hukuk Bilgisi 17 Hak ehliyetinin temel ilkeleri GENELLİK ve EŞİTLİKtir. Ancak bu ilkeler fiil ehliyeti için geçerli değildir. Fiil Ehliyetine Göre Gerçek KiĢilerin Sınıflandırılması Tam Ehliyetliler Sınırlı Ehliyetliler Sınırlı ehliyetsizler Tam ehliyetsizler Fiil ehliyetinin bütün şartlarına sahip olanlar, yani ayırt etme gücüne sahip, ergin ve kısıtlı bulunmayan kişilerdir. Aslında tam ehliyetli oldukları halde, evli olan ya da kendilerine yasal danışman atanan kişilerdir. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ile ayırt etme gücüne sahip kısıtlılardır. Bu kişilerin ayırt etme güçleri bulunmadığından, fiil ehliyetleri hiç yoktur. ÖRNEKLERLE ÖĞRENELĠM 30 yaşında kendisine yasal danışman atanmış bir kimse sınırlı ehliyetlidir. Ayırt etme gücüne sahip 16 yaşındaki bir kimse sınırlı ehliyetsizdir. 40 yaşında akıl hastası tam ehliyetsizdir. Ayırt etme gücüne sahip, savurganlık nedeniyle kısıtlanan bir kimse sınırlı ehliyetsizdir. 3 yaşındaki bir çocuk tam ehliyetsizdir. Ayırt etme gücü bulunmayan kişilerin fiilleri hukuki sonuç doğdurmaz. Akıl hastası olan (A), (B) den ev kiralamıştır. (A) nın yaptığı bu sözleşme hukuki sonuç doğurmaz yani geçersizdir. HISIMLIK 1. Kan Hısımlığı: Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur.

16 18 Genel Hukuk Bilgisi 1-a. Altsoy-Üstsoy Hısımlığı: Kişinin tabii ebeveynleri ile çocukları arasında olan hısımlıktır. Düz hat hısımlığı da denilen bu hısımlar arasında evlenme yasağı vardır. 1-b. Yansoy Hısımlığı: Kardeşler arasında olan yani ortak soydan gelenler arasındaki hısımlıktır. Anne ve babanın ortak olması durumuna tam kan yansoy hısımlığı, sadece annenin ya da babanın ortak olması durumu ise yarım kan yansoy hısımlığıdır. 2. Kayın Hısımlığı: Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur. Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz. 3. Evlat Edinme Ġle Edinilen Hısımlık: Evlat edinilen ile evlat edinen arasında mahkeme kararı ile doğan hısımlıktır. Büyük ölçüde kan hısımlığındaki durumlar geçerlidir. Ancak evlat edinilen kimsenin kan hısımlığı da devam eder. Yani öz akrabalarına ile olan kan hısımlığı da devam eder. YerleĢim Yeri (Ġkametgâh) Velâyet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının; ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir. Diğer hâllerde çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır. Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. KiĢisel Durum Sicili Kişisel durum sicili, Devletçe atanan memurlar tarafından tutulur. Sicil kayıtlarını tutmak ve örnek vermek bu memurların görevidir. Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz. Kişisel durum sicilleri şunlardır: Doğum kütüğü, Ölüm kütüğü, evlenme kütüğü, aile kütüğü, yer değiştirme kütüğü.

17 Genel Hukuk Bilgisi 19 KiĢilik haklarının konusu Maddi Bütünlük Üzerindeki Haklar Manevi Bütünlük Üzerindeki Haklar Ġktisadi Bütünlük Üzerindeki Haklar Kişinin vücudu ve sağlığı üzerindeki haklarıdır. Kişi, maddi bütünlüğüne yapılan saldırılardan korunmasını talep edebilir. Kişinin şeref ve haysiyeti, ismi, resmi, özgürlükleri, sırları (mektuplarının okunmaması), inançları üzerindeki haklarıdır. Kişinin iktisadi hayata serbestçe katılabilmesi, mali itibarının ve ödeme gücünün tanınması gibi haklardır. KiĢiliği Koruyan Davalar Önleme Davası Kişilik haklarının saldırıya uğrama tehlikesi bulunan kişi hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini ister. Men Davası Kişilik hakları saldırıya uğramış olan kişi sürmekte olan saldırıya son verilmesini hâkimden ister. Tespit Davası Kişilik hakları saldırıya uğramış olan kişi saldırı sona erdikten sonra saldırının etkileri devam ettiği için saldırının hukuka aykırılığının tespitini hâkimden ister. Tazminat Davası Kişilik hakları saldırıya uğrayan kişi saldırı sonucu meydana gelen zararın giderilmesini isteyebilir. Bu zarar maddi ise maddi tazminat, manevi ise manevi tazminat davası açar. Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.

18 20 Genel Hukuk Bilgisi BORÇLAR HUKUKU Kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenler. Borcun Kaynakları a. SözleĢmeden doğan borçlar: Sözleşme (akit, mukavele), iki tarafın bir hukuki sonucu elde etmek üzere, iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun şekilde açıklamaları demektir. b. Haksız fiillerden doğan borçlar: Haksız fiil, hukuk düzeninin uygun bulmadığı zarar verici fiillerdir. c. Sebepsiz zenginleģmeden doğan borçlar: Sebepsiz zenginleşme, bir kimsenin malvarlığının haklı bir sebep olmaksızın diğer bir kimsenin malvarlığı aleyhine çoğalması demektir. Borçlar Kanunu na göre borcun sona erme sebepleri Ģunlardır: 1. İfa 2. Yenileme 3. Birleşme 4. Kusursuz İmkansızlık 5. Takas 6. İbra (Aklama) 7. Zamanaşımı Eğer borcun ifasının sonradan imkansız hale gelmesi durumundan borçlu kişi sorumlu ise, borç sona ermez. Bu duruma kusurlu imkansızlık denir. Kusurlu imkansızlık borcu sona erdiren nedenler arasında değildir. TĠCARET HUKUKU Ticaret hukuku, insan ilişkilerinin ekonomik faaliyete ait kısmını düzenleyen hukuk dalıdır. Ticaret hukukunda kamu hukukuna ilişkin hükümler de uygulanmakla birlikte, onun özel hukukun bir dalı olduğu kabul edilir. Ticaret Hukukun Bölümleri Ticari ĠĢletme Hukuku Kıymetli Evrak Hukuku ġirketler Hukuku Deniz Ticareti Hukuku Sigorta Hukuku

19 Genel Hukuk Bilgisi 21 İş Hukuku Karma nitelikli hukuk içerisinde yer almaktadır. Ġġ HUKUKU Bireyler arasında ücret karşılığında yapılan hizmet ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. ĠĢ Hukukunun Temel Kavramları Hizmet Akdi: Ücret karşılığında bir iş yapılması için, işçi ile işveren arasında yapılan sözleşmedir. Sendikalar: İşçilerin veya işverenlerin ortak iktisadi, sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan meslek kuruluşlarıdır Anayasası na göre, çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. ĠĢ SözleĢmesi: Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan söz- leşmedir. Toplu ĠĢ SözleĢmesi: İşçiler ve işverenlerin, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla yaptıkları sözleşmelerdir Anayasa değişikliği ile memurlara toplu sözleşme hakkı verilmiştir. Toplu sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıkları nihai karara bağlamak üzere Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kurulmuştur. Grev ve Lokavt: Grev, işçilerin bir işyerinde veya iş kolunda hiç çalışmamak; faaliyeti durdurmak veya işi önemli ölçüde aksatmak

20 22 Genel Hukuk Bilgisi amacıyla topluca giriştikleri eylemdir. Lokavt, bir işyerinde veya işkolunda, faaliyetin tamamen durdurulması sonucunu doğuracak şekilde, işveren tarafından işçilerin topluca, işten uzaklaştırılmasıdır Anayasa Değişikliği ile siyasi grev yasağı kaldırılmıştır. Aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunabileceği düzenlenmiştir. Ancak memurların grev yasağı sürmektedir. Hakları Doğuran Olgular 1. Hukuki Olay: Hukuki sonuç doğuran, insan iradesi dışında meydana gelen olaylardır. Örneğin; doğum ve ölüm hukuki olaylardır. Doğumla gerçek kişilik ve kişilik hakları kazanılır. Ölümle kişilik sona erer ancak, miras hakkı kazanılır. 2. Hukuki Fiil: İnsan iradesi ile gerçekleşen ve hukuki sonuç doğuran olaylardır. (haksız fiiller ve borca aykırılıklar) 3. Hukuki ĠĢlem: Bir veya birden çok kimsenin hukuki bir sonuca yöneltilmiş irade açıklamasıdır. (sözleşme, vasiyet vs.) GHB TEMEL TERĠMLER SÖZLÜĞÜ Adli sicil: Bir kimsenin mahkûmiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemi. Ağır ceza: Beş yıldan yukarı olan hapis cezaları Ahde vefa: Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık Azil: Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması Bono: Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet DuruĢma: Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, mahkeme,

21 Genel Hukuk Bilgisi 23 Fail: Suç işleyen kimse Gabin: Aşırı yararlanma, Edimler arasında açık oransızlık, Alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması, alışverişte hile yapma. Hakkaniyet: Hak ve adalete uygunluk; doğruluk Haksız fiil: Hukuk düzeninin izin vermediği, zarar verici eylemlerdir. Ġbraz: gösterme; meydana çıkarma; sunma Ġcar: Kiraya verme; kiraya verilme Ġkametgâh: Bir kimsenin yerleşme kast ve niyetiyle oturduğu yer Ġkrah: Korkutma; bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak Ġkrar: Saklamayıp söyleme; bildirme; açıkça söyleme; kabul Ġkraz: Borç verme; ödünç verme Ġktisap: Kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme Ġlga: Ortadan kaldırma; yürürlükten kalkma; hükümden düşürme Ġpotek: Hak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni hak. Ġstikraz: Borç alma; ödünç alma Ġstimlâk: kamulaştırma Karine: İpucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması Mahcur: Vesayet altına alınmış kişi; hacir altına alınan; kısıtlı Malik: Mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişi Mamelek: Malvarlığı Mazbata: Tutanak Menkul: Taşınır; taşınır mal Müflis: İflas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen kimse

22 24 Genel Hukuk Bilgisi Mümeyyiz: Sezgin; temyiz eden; iyiyi kötüden ayırma yeteneğine (temyiz gücüne) sahip kimse Önalım hakkı: Bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı Taahhütname: Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge Tabiiyet: Kişi veya şeyleri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ; vatandaşlık, yurttaşlık Tacir: Ticaretle uğraşan; bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimse Tebligat: Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi Temyiz: Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol Tereke (terike): Miras bırakanın mirasçılarına geçen kalıtı; mirasçılara kalan malvarlığı Trampa: Bir malın başka bir malla veya bir hakkın başka bir hakla değiştirilmesini konu alan sözleşme Tüzel kiģi: Kendisini oluşturan gerçek kişilerin üzerinde ve onlardan bağımsız bir varlığı ve belirli bir amacı bulunan Varis: Mirasçı Vasi: Kanunun öngördüğü durumlarda, küçük veya kısıtlı kişilerin haklarını korumak üzere mahkeme tarafından atanan kanuni temsilci Vekâlet sözleģmesi: Kişinin, bedelli veya bedelsiz olarak, bir işi yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşme Vekil: Vekalet sözleşmesi gereği, müvekkil tarafından ve onun adına işlem yapmakla yetkilendirilen kişi Velayet: Ana ve/veya babanın, reşit olmamış çocukları üzerindeki (kanundan doğan) eğitim ve terbiye hak ve yetkisi

23 Genel Hukuk Bilgisi 25 Veraset: Mirasta hak sahibi olma Vesayet: Küçük veya kısıtlıların haklarının korunması amacıyla özel hukuk tarafından düzenlenen ve bir kamu hizmeti niteliğini taşıyan kurum Vize: Bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gerekli izin ZamanaĢımı: Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre Zilyet: Bir şeyi fiilen elinde bulunduran kişi; bir şeyde tasarrufta bulunan kişi Zilyetlik: Bir şey üzerinde fiili hâkimiyet veya bir eşyayı fiili hâkimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma AğırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası: Hükümlünün hayatı boyunca devam eder ve kanun ile tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir. Müebbet hapis cezası: Hükümlünün hayatı boyunca devam eder. Süreli hapis cezası: Kanunda aksi belirtilmediği sürece 1 yıldan az 20 yıldan fazla olamaz. Adlî para cezası: 5 günden az ve 730 günden fazla olamayan hapis cezalarının paraya çevrilmesidir. Belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanır. Hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesidir. En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde bulundurularak hakim tarafından takdir edilir. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma: Seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakma örnek olarak verilebilir. EĢya müsaderesi: Kasten öldürmede kullanılan bıçağa el konulması örnek olarak verilebilir.

24 26 Genel Hukuk Bilgisi Kazanç müsaderesi: Uyuşturucu satımından kazanılan paraya el konulması örnek olarak verilebilir. Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri: Akıl hastaları yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar. Sınır dıģı edilme: İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancının, cezasının infazından sonra derhâl sınır dışı edilmesine de hükmolunur. Vakıf: Belli bir amaca özgülenen ve hak süjesi olan mal topluluklarıdır. Tahsis (Özgülenme) Prensibi: Tüzel kişilerin yapacağı işlemler,tüzel kişilerin amaçları ile sınırlıdır. Buna tahsis prensibi denir. Dernek: En az 7 gerçek veya tüzel kişi ile kurulan yapılardır. Bir topluluğun dernek vasfını kazanması için; kişi, amaç, süreklilik ve tüzel kişiliğe sahip olma unsurlarına sahip olması gerekir. Muacceliyet: Borçlunun edimini ifa etmekle yükümlü olduğu,alacaklının ifayı isteyebileceği andır. Müeccel Borç:İfa zamanı gelmemiş,süreye bağlanmış,alacaklı tarafından henüz istenemeyecek olan borçtur. Ahde Vefa Ġlkesi: Borçlar Kanununda öncelikle benimsenen ilke ahde vefa (verilmiş söze sadık kalma) ilkesidir. Sözleşme yapıldıktan sonra hal ve şartlarda büyük ölçüde değişiklik meydana gelmesi ile borçlu açısından ağır sonuçlar doğacak olsa bile sözleşmenin aynen yerine getirilmesi ahde vefa ilkesini ifade eder. Emprevizyon Teorisi: Sözleşmenin yapılması sırasında mevcut olmayan bir durumun daha sonradan ortaya çıkması yüzünden sözleşme gereği borçlunun üstlendiği taahhüdün aynen yerine getirilmesinin güçleşmesi halinde borçlu hâkimden sözleşmenin yeni şartlara uygun hale getirilmesini talep edebilir. Sözleşmenin şartlarında olağanüstü değişiklik halinde ya sözleşme feshedilir ya da bedelde değişiklik yapılır. Dava hakkı: Herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanarak mahkeme önünde davacı veya davalı olarak bulunabilmesi hakkıdır. Davacı: Dava açan, devletten hukuki himaye isteyen kişidir.

25 Genel Hukuk Bilgisi 27 Davalı: Davacının şikâyetçi olduğu kişidir. Ġddia: Davacının ileri sürmüş olduğu istemidir. Savunma: Davalının kendi durumunu açıklamasıdır. ÇekiĢmeli Yargı: Çekişmeli yargıda, taraflar arasında bir çekişme (ihtilaf), bir uyuşmazlık vardır ve bu çekişmenin giderilmesi, uyuşmazlığın bir sonuca bağlanması için mahkemeye başvurulur, yani dava açılır. Örneğin bir tarla üzerinde iki kimse aynı anda mülkiyet iddiasında bulunur veya karı koca arasında evlilik birliğini çekilmez hale getirecek derecede şiddetli bir geçimsizlik baş gösterirse, taraflardan biri mahkemeye başvurarak (dava açarak) hakkının tanınmasına veya boşanmaya karar verilmesini talep eder. Çekişmeli Yargı da 3 tip dava vardır; ifa davası, tespit davası, inşai dava ÇekiĢmesiz Yargı: Çekişmesiz yargıda ise, karşıt menfaatlere sahip iki taraf ve bunlar arasında bir çekişme, bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Çekişmesiz yargı, mahkemelerin idari faaliyeti andıran işlerini, bireysel menfaatleri korumak üzere alacağı idari önlemleri kapsar. Örneğin bir akıl hastasını kısıtlayarak kendisine bir vasi atama, bir küçüğün ergin kılınmasına karar verme, vakıfların mahkeme siciline tescili, evlat edinme de izin ve onay ve veraset ilamı gibi işler, çekişmesiz yargıya giren işlerdir. Ġnkâr: Davacının ileri sürdüğü olgunun bulunmadığını savunması inkârdır. Ġtiraz: Davacının ileri sürdüğü olguyu inkâr etmez, ancak bu olgudan iddia edilen bu hakkın doğmadığını, ortadan kalktığını iddia eder. Def i: İddia edilen olgudan, iddia edilen hakkın doğduğunu kabul edip bir sebepten davacının bu hakkını kullanamayacağını ileri sürer. Ġcrai hareket: Bir şey yaparak hareket etmektir. Örneğin, birine kurşun sıkmak, birinin malını çalmak vs. Ġhmali hareket: Hareketsizlik de Ceza Hukuku açısında bir harekettir. Örneğin, cankurtaranın sevgilisiyle konuşurken birinin bo-

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap k ı l ş a d Vatan p a t i K Butik acı H r e p l A GENEL KÜLTÜR SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR GENEL HUKUK BİLGİSİ Hukuk Ahlak Din Görgü Subjektif Ahlak Objektif Ahlak Dünyevi Kurallar Uhrevi Kurallar

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde ezberbozan kpss serisi 2016 VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN VATANDAŞLIK SORU BANKASI ISBN 978-605-318-362-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

VATANDAŞLIK SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. GENEL, KÜLTÜREL ve GÜNCEL SOSYOEKONOMİK KONULAR. Eğitimde

VATANDAŞLIK SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. GENEL, KÜLTÜREL ve GÜNCEL SOSYOEKONOMİK KONULAR. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin VATANDAŞLIK KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ HUKUK I. Giriş ve Başlangıç Hükümleri

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ HUKUK I. Giriş ve Başlangıç Hükümleri İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ HUKUK I Giriş ve Başlangıç Hükümleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM GIRIŞ I. HUKUK KAVRAMI...1 A. Genel Olarak...1 B. Hukuk Kurallarının Özellikleri...5 1. Genellik...5

Detaylı

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI HAK KAVRAMI Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan menfaattir. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler İrade Kuramı Menfaat (Çıkar) Kuramı

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari 1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap---1921 1876 1982 1924 2 Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari kararlar yargı denetimine tabidir? Yasa devleti Sosyal devlet

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU Adli Tıp Uzmanı &Tıbbi Biyoloji Bilim Dr. Adli Tıp Enstitüsü ADLİ PSİKİYATRİ NEDİR? ADLİ PSİKİYATRİST KİMDİR? Hukuki çatışmaların çözümünde psikiyatri

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

HUKUKUN BÖLÜMLERİ HUKUKUN BÖLÜMLERİ ÖZEL HUKUK KAMU HUKUK AYIRIMI

HUKUKUN BÖLÜMLERİ HUKUKUN BÖLÜMLERİ ÖZEL HUKUK KAMU HUKUK AYIRIMI HUKUKUN BÖLÜMLERİ ÖZEL HUKUK: Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini eşitlik ve irade serbestliği esasına göre göre düzenleyen hukuk kuralların bütünüdür. KAMU HUKUKU: Bir devleen teşkilafnı, bir devlet

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

MEDENÎ HUKUK MEDENÎ KANUNUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR

MEDENÎ HUKUK MEDENÎ KANUNUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR MEDENÎ HUKUK MEDENÎ KANUNUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR 1 HUKUK KAVRAMI Toplum yaşamı, düzen ve güven gereği Toplumu düzenleyen kuralların türleri Ahlak kuralları Din kuralları Görgü (nezaket)

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 BORÇLAR HUKUKU 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 A) Ehliyetsizlik B) Şekle aykırılık C) Kamu düzenine aykırılık D) Gabin E) Muvazaa 6-Tarafların

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Bölüm

İÇİNDEKİLER. I. Bölüm İÇİNDEKİLER I. Bölüm HUKUK KAVRAMI... 1 1 - TOPLUM DÜZENİ VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR... 2 A. TOPLUM DÜZENİ... 2 B. TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR... 2 1- KURAL KAVRAMI... 2 2- TOPLUMU DÜZENLEYEN

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Komisyon. 2. Baskı: 2016, Ankara. Yayın-Proje : Neslihan Gürsoy Dizgi-Grafik Tasarım: İsa Çam Kapak Tasarımı: Mehmet Gruşçu

Komisyon. 2. Baskı: 2016, Ankara. Yayın-Proje : Neslihan Gürsoy Dizgi-Grafik Tasarım: İsa Çam Kapak Tasarımı: Mehmet Gruşçu Komisyon KPSS DERS NOTLARI ISBN 978-605-318-057-9 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2016, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic.

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI Hukuk kurallarına aykırı bir şekilde bir kişinin malvarlığı ya da şahısvarlığında zarara yol açan eyleme haksız fiil denir. Haksız fiil faili malvarlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir?

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? a) Sanığın ölümü b) Hükümlünün ölümü c) Ön ödeme d) Genel af e) Dava zaman aşımı AÇIKLAMA: Bir

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK KURAMINA GENEL

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Tüm yönleriyle MALPRAKTİS

Tüm yönleriyle MALPRAKTİS Malpraktis ve Sağlık Hukuku Tüm yönleriyle MALPRAKTİS (Tıbbi Standartlar, Kalite Standartları, Hasta Hekim İlişkisi, Sözleşmesel Sorumluluk, Kusur Tespiti), Malpraktis ve Sigorta (Zorunlu Mesleki Sigorta

Detaylı

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

Edinilmiş mal sayılan değerler:

Edinilmiş mal sayılan değerler: MAL REJİMİ Evlilik birliği içerisinde eşlerin mallarının tabi olduğu rejim mal rejimidir. Eşler mal rejimini kendileri seçebilir ve evlilik süresince değiştirebilirler. Eşlerin açıkça mal rejimi seçimine

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

adli psikiyatride epilepsi

adli psikiyatride epilepsi adli psikiyatride epilepsi Mustafa Sercan AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri AD TPD Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi suç hukukun suç saydığı eylem, ya da eylemsizlik (ihmal vb.) 04 Haziran

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci

Detaylı

Arş. Gör. F. Umay GENÇ

Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ KAMU HUKUKU ÖZEL HUKUK CEZA HUKUKU DİĞER KAMU HUKUKU DALLARI MADDİ CEZA HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA İNFAZ HUKUKU

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı