YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la yacak la rý ný bil dir di. Ha be ri say fa 3 te AFRÝKA YA 950 BÝN SMS / 3 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Faruk Çakýr ýn gezi notlarý YARIN dan itibaren gazetenizde... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr E. Org. Hasan Iðsýz Andýççý generallere yakalama MAHKEME KARARINI VERDÝ Tümg. Hýfzý Çubuklu Org. Hüseyin Nusret Taþdeler MERKEZ BANKASI: Endiþe derinleþti riskler çoðaldý Mer kez Ban ka sý Pa ra Po li ti ka sý Ku ru - lu nun 4 A ðus tos ta ger çek leþ tir di ði ve ö nem li ka rar la rýn a lýn dý - ðý a ra top lan tý da ku - rul ü ye le ri, ba zý Av - ru pa ül ke le rin de ki ka mu bor cu so ru nu - na ve kü re sel bü yü - me ye i liþ kin en di þe - le rin gi de rek de rin - leþ ti ði ve Tem muz 2011 Ku rul top lan tý - sýn da dik kat çe ki len risk - le rin be lir gin leþ ti ði yö nün de ki tes bit le ri - ni di le ge tir di ler. Ha be ri say fa 11 de EURO 2.5, DOLAR 1.75 TL'YÝ GEÇTÝ Döviz yükseliyor borsa düþüyor E u ro Ýs tan bul ser best pi ya - sa da 2,5 li ra yý a þa rak TL kar - þý sýn da tüm za man la rýn re ko ru nu ký rar ken, do - lar 1,7520 li ray la gü ne baþ la ya rak 2009 Mart ba þýn dan bu ya na en yük sek se vi ye si ne u laþ - tý. Bor sa da haf ta ya dü - þüþ le baþ la dý. Ha be ri 11 de Altýn rekor yeniledi Ha be ri say fa 11 de ÝN TER NET AN DI CI DÂ VÂ SIN DA, BÝR MU VAZ ZAF OR GE NE - RAL LE BÝR LÝK TE 14 KÝ ÞÝ Ý ÇÝN YA KA LA MA EM RÝ ÇIKARILDI. ORG. TAÞDELER VE TÜMG. ÇUBUKLU Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si, ka mu o - yu nu yön len dir me a maç lý in ter net si te le ri'' dâ - vâ sý kap sa mýn da, YAÞ ka ra rýy la Ka ra Kuv vet le ri E ði tim ve Dok trin Ko mu tan lý ðý na a ta nan Org. Hü se yin Nus ret Taþ de ler i le Tümg. Hýf zý Çu buk - lu ve e. Org. Ha san Ið sýz'ýn da a ra la rýn da bu lun - du ðu 14 sa nýk hak kýn da ya ka la ma em ri çý kart tý. BÝR KORAMÝRAL, ÝKÝ KORGENERAL Hak la rýn da ya ka la ma ka ra rý ve ri len di ðer su - bay lar: Ko ra. Meh met O tuz bi roð lu, kor ge ne ral ler Meh met E röz ve Ýs ma il Hak ký Pe kin, Tümg. Mus - ta fa Ba ký cý, Tu ða mi ral A la et tin Se vim, Al bay Se - dat Ö zü er, e mek li Al bay Fu at Sel vi, Hu lu si Gül - ba har, Ce mal Gök çe oð lu, Meh met Bü lent Sa rý - kah ya i le Zi ya Ýl ker Gök taþ. Ha be ri say fa 4 te OCAK'TAKÝ YÜZDE 19 ARTIÞ, HAZÝRAN'DA YÜZDE 6.7'YE GERÝLEDÝ Sanayide üretim hýz kesiyor Kast sistemi ve genç subaylar/ Kâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te Sa na yi ü re ti mi bu yýl Ha zi ran da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 6,7 art tý. TÜ ÝK ve ri - le ri ne gö re, sa na yi ü re ti mi, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re, Ocak' ta yüz de 19, Þu bat' ta yüz de 13,9, Mart 'ta yüz de 10,2, Ni san' da yüz de 8,8, Ma yýs' ta yüz de 8 art mýþ tý. Ha be ri say fa 11 de ANKARA'NIN MESAJLARINI ÝLETECEK Davutoðlu bugün Þam da Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ta li ma týy la Dý þiþ - le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð - lu bu gün Su ri ye ye gi di yor. Da vu toð lu nun Þam'da ya pa - ca ðý gö rüþ me ler de Tür ki - ye nin me saj la rý ný i let me si bek le ni yor. Ha be ri say fa 7 te Tecrit, Esad ý Ýran a iter Ýngiliz Guardian gazetesi yazarý Simon Tisdall, Suriye deki þiddetten kaçan Suriyelilerin Türkiye ye sýðýndýðýný ve bunun Türkiye için problem oluþturmaya baþladýðýný belirtirken, Ankara nýn bir endiþesinin de tecrit edilen Esad ýn Ýran ile daha da güçlü ittifak içine girme ihtimali olduðuna dikkat çekti. Haberi 7 de Ýs ra il in ö zü re ni ye ti yok Ýs ra il Baþ ba kan Yar dým cý sý Mo þe Ya a lon, ge çen yýl ki Ma vi Mar ma ra ge mi si o pe ras yo - nun dan son ra Tür ki ye i le Ýs ra il a ra sýn da mey - da na ge len ger gin li ði so na er dir mek i çin An - ka ra nýn i le ri sür dü ðü þart la rý sert bir þe kil de e leþ tir di ve Tür ki ye nin ta lep le ri ni küs tah lýk o la rak ni te len dir di. Ha be ri say fa 7 de ISSN Kaçýrýlan askerler için heyet Ha be ri say fa 5 te Afganistan da 8 sivil daha Ha be ri say fa 7 de

2 2 9 AÐUSTOS SALI Y LÂHÝKA Ramazan ayýna bu ismin verilmesinin sebebi, günahlarý yakýp erittiði içindir. Câmiü's-Saðîr, No: 1429 / Hadis-i Þerif Meâli LÛGATÇE: Oruç, bütün duygulara tutturulmalýdýr Orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duygularý, gözü, kulaðý, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ý insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktýr. YEDÝNCÝ NÜKTE Ramazan ýn sýyâmý, dünyada âhiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev-i insanýn kazancýna baktýðý cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti þudur ki: Ramazan-ý Þerif te sevab-ý a mâl, bire bindir. Kur ân-ý Hakîmin, nass-ý hadisle, herbir harfinin on sevabý var; on hasene sayýlýr, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ý Þerifte herbir harfin on deðil, bin; ve Âyetü l-kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler; ve Ramazan-ý Þerifin Cumalarýnda daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir de otuz bin hasene sayýlýr. Evet, herbir harfi otuz bin bâki meyveler veren Kur ân-ý Hakîm, öyle bir nuranî þecere-i tûbâ hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o bâki meyveleri Ramazan-ý Þerifte mü minlere kazandýrýr. Ýþte, gel, bu kudsî, ebedî, kârlý ticarete bak, seyret ve düþün ki, bu hurufâtýn kýymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasârette olduðunu anla. Ýþte, Ramazan-ý Þerif adeta bir âhiret ticareti için gayet kârlý bir meþher, bir pazardýr. Ve uhrevî hasýlat için gayet münbit bir zemindir. Ve neþvünemâ-i a mâl için, bahardaki mâ-i Nisandýr. Saltanat-ý rububiyet-i Ýlâhiyeye karþý ubudiyet-i beþeriyenin resm-i geçit yapmasýna en parlak, kudsî bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduðundan, yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvanî hâcâtýna ve mâlâyâni ve hevâperestâne müþtehiyâta girmemek için, oruçla mükellef olmuþ. Güya muvakkaten hayvaniyetten çýkýp melekiyet vaziyetine veyahut âhiret ticaretine girdiði için, dünyevî hâcâtýný muvakkaten býrakmakla, uhrevî bir adam ve tecessüden tezahür etmiþ bir ruh vaziyetine girerek, savmý ile Samediyete bir nevî aynadarlýk etmektir. Evet, Ramazan-ý Þerif, bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kýsa bir hayatta, bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ý bâkiyeyi tazammun eder, kazandýrýr. Evet, birtek Ramazan, seksen sene bir ömür semerâtýný kazandýrabilir. Leyle-i Kadir ise, nass-ý Kur ân ile, bin aydan daha hayýrlý olduðu, bu sýrra bir hüccet-i kàtýadýr. Evet, nasýl ki bir padiþah, müddet-i saltanatýnda, belki her senede, ya cülûs-u hümayun namýyla veyahut baþka bir þâþaalý cilve-i saltanatýna mazhar bazý günleri bayram yapar. Raiyetini, o günde umumî kanunlar dairesinde deðil, belki hususî ihsânâtýna ve perdesiz huzuruna ve has iltifatýna ve fevkalâde icraatýna ve doðrudan doðruya lâyýk ve sadýk milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de, Ezel ve Ebed Sultaný olan on sekiz bin âlemin Padiþah-ý Zülcelâli, o on sekiz bin âleme bakan, teveccüh eden fermân-ý âliþâný olan Kur ân-ý Hakîmi, Ramazan-ý Þerif te inzal eylemiþ. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ý Ýlâhî ve bir meþher-i Rabbânî ve bir meclis-i ruhanî hükmüne geçmek, mukteza-yý hikmettir. Madem Ramazan o bayramdýr. Elbette bir derece süflî ve hayvanî meþagilden insanlarý çekmek için, oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duygularý, gözü, kulaðý, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ý insaniyeye dahi bir nevi o- ruç tutturmaktýr. Yani, muharremattan, mâlâyâniyattan çekmek ve herbirisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Meselâ, dilini yalandan, gýybetten ve galiz tabirlerden ayýrmakla ona oruç tutturmak; ve o lisaný, tilâvet-i Kur ân ve zikir ve tesbih ve salâvat ve istiðfar gibi þeylerle meþgul etmek; meselâ gözünü nâmahreme bakmaktan ve kulaðýný fena þeyleri iþitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulaðýný hak söz ve Kur ân dinlemeye sarf etmek gibi, sair cihazata da bir nevî oruç tutturmaktýr. Zaten mide en büyük bir fabrika olduðu i- çin, oruçla ona tatil-i eþgal ettirilse, baþka küçük tezgâhlar kolayca ona ittibâ ettirilebilir. Mektubat, 29. Mektub, 2. Risâle sýyâm: Oruç. hurufât: Harfler. neþvünemâ-i a mâl: Amellerin yeþermesi ve büyümesi. mâ-i Nisan: Nisan yaðmuru. tecessüden: Beden haline gelerek, cesetleþerek. cülûs-u hümayun: Padiþahýn tahta çýkýþý. ekmel: En mükemmel. muharremat: Haram kýlýnan þeyler. mâlâyâniyat: Abes, boþ, manasýz þeyler. Ay ve Nur un esrarý übarek Ramazan ayý ince Mbir hilâlle baþlayýp bedir hali olan dolunaya doðru hýzla yol alýyor. En nihayet her yýl olduðu gibi tekrar baþladýðý þekle dönüp bizlere muazzam hasýlatý býrakarak elveda diyecek. Güneþin görüntüsü deðiþmezken, Ay seyircilerine, her gün farklý görünümler, farklý manzaralar ve farklý vazifeler arzeder, hatýrlatýr Güneþ mi önemlidir, yoksa Ay mý? Elbette Güneþ, ancak hâdise Ay da biter. Çünkü Güneþ te herkes müttefik iken Ay da her gün i- çin baþka bir yorum farký vardýr. Ay, Güneþ i yorumlar ve tefsir eder. Ramazan ýn baþlangýcýný tespit e- den Rüyet-i Hilâl de olduðu gibi, anlayýþ ve kabuller mezhepler ve meþrepler adedince deðiþir. Ay bu kadar önemli ki, Müslümanlar Hilâl i sembol yapmýþlar. Hicret esnasýnda Peygamberimizi (asm) karþýlayan Medineli çocuklarýn sevinçleri Bedir üzerimize doðdu mýsralarýyla baþlayan ilâhide kendini buluyordu. Evet, bir mânâda iki cihan güneþi olan Peygamberimiz (asm) gerçekte ziyasýný, nurunu Ýslâm güneþinden, Â- lemlerin Rabbinden alan bir Ay i- di Çünkü O, sadece kendisine vahyedileni söylüyordu... Þu içinde seyahat ettiðimiz uçsuz bucaksýz kâinatta her birinde en az yüz milyar yýldýz bulunan yüz milyar galaksiden birisi olan Samanyolu galaksisinde, Yerküre, Güneþ ve Ay üçlüsü tesadüfe havalesi mümkün olmayan bir tevafuka sahiptir. Yerküre den baktýðýnýzda, Ay ve Güneþ ayný büyüklükte görünür. Birbirinden çok farklý büyüklükte ve çok farklý hareketler yapan bu üç gök cisminin birisinden bakýnca diðer ikisinin ayný büyüklükte görünmesi harika bir tevafuktur, muazzam bir mucizedir. Elbette iki gök cisminin eþit büyüklükte yaratýlmasý da bir mucizedir, ancak farklý büyüklükteki ve farklý yörüngelerde hareket eden cisimleri farklý mesafelere yerleþtirerek ayný görünümün saðlanmasý daha muazzam bir mucizedir. Bu tevafuku anlamak için biraz matematiðe müracaat etmekte fayda var. Ay ýn çapý 1 birim olarak kabul edilirse, Güneþ in çapý 400 birimdir. Baþka bir ifade ile Güneþ in çapý, Ay ýn çapýnýn 400 katýdýr. Ancak Güneþ in Yerküre ye o- lan mesafesi de Ay ýnkinden tam 400 kat fazladýr. Evet, Güneþ i Ay dan 400 kat büyük yaratan yerlerin ve göklerin sahibi, harika bir hesap ve ince bir ayar ile Güneþ i tam 400 kat uzaklýða yerleþtirerek ikisinin Dünya dan ayný büyüklükte görünmesini saðlamýþ. Tabi bütün bu hesaplar yapýlýrken, þu dünyamýzý yaþanýr hâle getiren Güneþ, Ay ve Yerküre a- rasýndaki milyonlarca faktör ve hesap da ihmal edilmemiþtir. Bir kýsým insanlar fark etmese de galaksiler büyüklüðünde bir pergel, atom hassasiyetinde bir açýölçer ve daha keþfedilmeyen nice ölçü cihazlarý, top güllesinden yetmiþ kat hýzla uçuþan kürelerin arasýnda dünya kurulalý beri büyük bir hikmetle, sessiz sedasýz çalýþýyor. Ayný büyüklükte gözükmesinin hikmeti nedir? Soruyu cevaplamak için biraz daha yakýnlara bakalým. Evlerimizdeki duvar saatleri istisnalar hariç Ay ve Güneþ gibi yuvarlak ve büyüklükleri de onlarýn gökyüzündeki görüntüleri kadardýr. Bir de kendimize bakalým: Ýnsanlar birbirlerini simalarýyla muhatap a- lýrlar. Evet, simalarýn büyüklüðü konuþma ve görüþme mesafesi de ayný hesaba göredir. Biz gözümüze göre saat dizayn ederken Cenâb-ý Hak da gök cisimlerini, simamýzý ve gözlerimizi ayný hesaba göre dizayn etmiþ. Misâller çoðaltýlabilir Simalarýn mahþer gününde Ay ýn bedir hâli gibi parlamasý, Âlemlerin Rabbinin muhteþem sanatlarýna ve harika icraatlarýna karþý hayret ve þükür secdesinin çokluðundandýr. Þimdi konuyu daha iyi anlamak için Kur ân-ý Kerim e kulak verelim. Cenâb-ý Hak Yûnus Sûresinde (10/5) ferman ediyor: Güneþi ziya (ýþýk), Ay ý nur yapan, yýllarýn sayýsýný ve hesabý bilmeniz için Ay a menziller düzenleyen O dur. Allah, bunlarý ancak hak ile yaratmýþtýr. Bilen insanlar için âyetlerini ayrýntýlý olarak açýklar. Âyette bahsedilen hak ile yaratmak bu harika ölçüler olsa gerektir. Risale-i Nur dan Mektubat i- simli eserde Ay ýn takvimcilik vazifesine þu cümle ile dikkat çekilir: Her bir gününe, ayrý bir þekilde bir Kamer i (Ay) göstererek, evkatýn (vakitlerin) hesabý için takvimcilik yaptýrýr. Demek ki, bu kadar muazzam icraat, bu kadar büyük masraf ve bu kadar harika iþlerin bir hikmeti de hem harika bir gece lambasý, hem de vakitlerin hesabý ve takvimcilik i- çin Evet, vakit ve zaman, özellikle Ramazan bu kadar mühim Malum Ay takvimi Güneþ takvimine göre daha kýsa olmasý sebebiyle sabit deðildir, bütün seneyi dolaþýr, bütün mevsimleri ziyaret eder. Bu sebeple gün, hafta, ay, yýl ve hatta hangi yýl olduðu hesaplanabilir. Yerküre nin küre þeklinde olmasý dikkate alýndýðýnda, deðiþmesiyle bütün memleketlere ö- mür boyu ve eþit olarak Ramazan ve oruç sevabý kazandýrýr. Bütün seneleri ve koca ömrü semeradar yapar. Hac için de ayný þekilde düþünmek mümkün. Peygamberlerin varisleri olan hakiki âlimler, müctehidler ve müfessirler de birer Ay dýr. Onlar nurdur. Ýslâm güneþinden aldýklarý ziya ve ýþýk ile nurlanarak, Kur ân güneþini bize yansýtmaktadýrlar. Baþta i- fade edildiði gibi Güneþ ve Ay ýn vazifeleri farklý Güneþ te bütün Müslümanlar müttefik olduðu için hâdise Ay da düðümleniyor. Asr-ý Saadet gündüz güneþi gibidir. Muhkemat denilen temel hükümler de ayný þekilde Kur ân güneþi olmaksýzýn olmaz. Ancak gece hükmündeki ahirzaman karanlýklarýnda Ay hükmündeki varisler olan hakikî âlimler vazgeçilmezdir ve Nur olmaksýzýn yol ve iz bulmak mümkün deðildir. Yakýnlýklarý, u- zaklýklarý, görünümleri ve onlarla meþguliyet ve hizmet Güneþ ve Ay misâlinde olduðu gibidir. MUSTAFA SAÝD ÝÞERÝ Oruç aynasýnda Esma-i Hüsnâ tecellileri Oruç, bir uructur, yükseliþtir. Oruç, yerçekimine direnmek ve gökçekiminin cazibesine kapýlmaktýr. Nefsânî arzularý terk etmek, Ýlâhî tecellilere ayna olmaktýr. Oruç insanî bir aynadýr. Allah ýn Esma-i Hüsna sýnýn en güzel ve en mükemmel yansýmalarý o- ruç aynasýnda görülür. Ýnsan açlýðýný hissettiði oranda minnettar olur ve þükreder. Diðer zamanlarda gerçek açlýðý tatmayan bir nefis, gerçek þükrü de eda edemez. Açlýk acýsýnýn farkýnda olmadýðý için yoksullara gerçek anlamda acýyamaz ve yardýmcý olamaz. Ancak oruçtaki açlýkla Allah ýn Rahman, Rezzak, Mün im, Meþkûr gibi isimlerinin bilincine varýlýr. Nefis kendini sýnýrsýz hür zanneder. Kul olduðunu unutur. Sayýsýz nimetlerle terbiye edildiðini hatýrlamak istemez. Oruç ile anlar ki, nimetler kendi mülkü deðildir. Kendine malik de deðildir. Allah izin vermediðinde en küçük bir nimete bile elini uzatamaz. Bu mânânýn yaþanmasýyla Allah ýn Rab, Mürebbi, Malik gibi isimlerine parlak bir ayna olmaya liyakat kazanýlýr. Nefis, kendini güçlü ve kudretli zanneder. Virüslerden kuyruklu yýldýzlara kadar, onu korkutan þeylerden gaflet eder. Oruç ile insan aczini ve zaafýný tam anlamýyla hisseder. Allah ýn Kadir, Muktedir gibi isimlerinin tecellilerini yakînen anlar, görür ve hâliyle gösterir. Nefis, ruhun ulvî zevklerini bilmez. Konuþan nefis oldukça, ruh susar. Oruç ile nefis susar. Ruhun, kalbin, aklýn, sýrrýn sesleri iþitilir. Ruhun ve diðer latifelerin gýdasý ise Kur ân nurlarýdýr. Oruç ile melekleþen bir ruh, gerçek manada Allah a muhatab olur. Kur ân ý, ilk indiði zamandaki gibi- derecesine göre Resûl-i Ekrem den (asm), Hz. Cebrail den (as), Mütekellim-i Ezelî olan Allah tan iþitiyor gibi dinleyebilir. Allah ýn Mütekellim ismine en güzel bir ayna olur. Oruç ile göz, kulak gibi azalar da bir nevî oruç tutarlar. Geçici iþlerini terk etmekle, kendilerine mahsus kulluk tavýrlarýna bürünürler. Oruç ile göz Basîr ismine, kulak Semi ismine çok parlak bir ayna mahiyetini kazanýr. Oruç ayný zamanda hem maddî, hem mânevî bir perhizdir. Üst üste yemek yemekten kaynaklanan hastalýklardan oruç sayesinde korunulur. Açlýða sabýr mânâsýndaki bir oruç ise mânevî hastalýklarýn ilâcýdýr. Orucun maddî/mânevî perhiziyle Allah ýn Þâfî, Sabur isimlerinin tecellileri parlamaya baþlar. Oruç, Ýsm-i Azam ýn altý nuru olan Kuddüs, Adl, Hakem, Ferd, Hayy ve Kayyum isimlerine en güzel âyinedarlýðý netice verir. Kuddüs isminin bir tecellisi olarak oruç öyle bir kalkan olur ki, nefis ve þeytanýn her türlü desiselerini engeller. Oruç günahlarýn mânevî kirlerinden temizlenmeyi de saðlar. Ýlâhî zikrin iklimi olmasýyla Kuddüs ismine baþka bir yönden ayna olmaya vesiledir. Oruç ile hayattaki denge yakalanýr. Normal zamanlarda isteklerini ve öfkelerini kontrol etmekte zorlanan insanoðlu, oruç ile þehevî ve gadabî kuvvelerini dengeler ve Adl ismine mükemmel bir ayna olur. Oruç sayesinde insan yaratýlýþ gayesine kilitlenir. Kendisine emanet olarak verilen tüm cihazlarý hikmetli ve iktisatlý bir þekilde kullanmayý baþarmasýyla Hakem isminin tecellisine mazhar olur. Oruç benlik ve enaniyeti zayýflatýr. Oruçlu yüzler, kesretten vahdete yönelir. Kesrete açýlan nefsânî kapýlar oruçla kapanýnca, vahdete ruhtan nurânî kapýlar açýlýr. Allah ýn Ferd isminin en güzel vahdânî tonlarý oruçta derç edilmiþtir. Oruç, hayattýr ve Allah ýn Hayy ismine en güzel â- yinedarlýktýr. Oruç ile beden zayýflar, ruh kuvvet kazanýr. Oruç ile bütün duygular yeniden canlanýr. Oruç bir faaliyettir ve insaniyetin zenbereðidir. O- ruç ile mide fabrikasý durur, fakat ruhun, kalbin, aklýn tezgâhlarý faaliyete geçer. Oruç uhrevî tezgâhlarý iþletmesiyle Kayyum isminin en faal maânevî fabrikalarýnýn birincilerindendir.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Çaresiz anne çocuðunu vermek istedi KÝMSE Yok Mu Derneði ile birlikte açlýk ve yoksullukla mücadele eden Sudan a yardým götüren sanatçý Reyhan Karaca, gördüklerinin hayatýný deðiþtirdiðini söyledi. Karþýlaþtýklarý için, Manzara çok kötüydü. deðerlendirmesini yapan Karaca, çaresiz kalan bir annenin çocuðunu kendisine vermeye çalýþtýðýný belirtti. Karaca, Manzara gerçekten çok kötü. Hiçbir yerde görmediðim kadar çok çocuk gördüm. Birçoðu aç. Tepelerine hortumla yaðmur yaðýyor ve çocuklar yaðmurda sürükleniyor. Karýnlarýný duyuramýyorlar. Duyuranlar da adýný bile bilemediðimiz yemek bile denmeyecek þeyler yiyorlar. Kalitesiz gýdadan dolayý bazý çocuklar enteresan bir þekilde þiþman, zayýf olanlar da kemikleri adeta plastik gibi. Anlatmak çok zor. Saðlýklarý bozuk çeþitli hastalýklara yakalanmýþ çocuklar var. Çocuklar ayaklarýnda terlik bile olmadan yaðmur sularý arasýnda geziyor ve yatýyorlar dedi. Ýnsanlarýn çaresiz bir halde olduðunu aktaran Karaca, Bir anne çocuðunu bana vermek için arabanýn içine soktu. Al çocuðumu kurtar diye çocuðu kucaðýma verdi. Bir anne evladýný verecek kadar kötü bir durumda ise bunun üzerine söyleyecek hiçbir þey yok dedi. Ýstanbul / cihan 950 bin SMS DÝYANET Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Afrika için düzenlenen SMS kampanyasýnda son rakamlara göre 950 bin SMS e ulaþýldýðýný açýkladý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, komþularýyla iftar yemeðinde bir a- raya geldi. Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, Afrika için düzenlenen yardým kampanyasý hakkýnda da bilgi verdi. Afrika da son 3 ayda 23 bin çocuðun açlýk yüzünden öldüðünü hatýrlatan Görmez, Somali nin Hz. Ali nin kardeþi Cafer Tayyar ýn oðlu Ýsmail aracýlýðýyla Ýslam ile tanýþtýðýný aktardý. Görmez, medyada yer alan, kampanyaya gönderilen SMS lerin oparetörler tarafýndan bir kýsmýnýn kesilerek yerine ulaþacaðý yönündeki tartýþmaya da cevap verdi. Baþkan Görmez þöyle konuþtu: Afrika için düzenlediðimiz SMS kampanyasýnda son rakamlara göre 950 bin SMS halkýmýz tarafýndan gönderildi. Operatörlerle yaptýðýmýz mukaveleye göre bu rakamdan hiçbir kesinti yapýlmaksýzýn, yardýmlarýn tamamý Afrika ya ulaþtýrýlacaktýr. Bundan hiçbir kuþkunuz olmasýn. Ankara / aa 9 NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 9 Ramazan 1432 Rumî: 27 Temmuz 1427 Afrika için düzenlenen yurt genelindeki yardým faaliyetlerine Diyanet Ýþleri Baþkaný da destek veriyor. FOTOÐRAF: AA Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýftar yerine Somali ye yardým TÜRKÝYE'DEN, BAÞTA SOMALÝ OLMAK ÜZERE AÇLIK ÇEKEN AFRÝKA'YA YARDIMLAR SÜRERKEN, ISPARTA'DA ÖRNEK BÝR UYGULAMA YAPILIYOR. Türkiye'de toplanan ihtiyaç malzemelerinin ilk bölümü Afrika'ya gönderildi. ISPARTA Ticaret ve Sanayi Odasý (ITSO) Baþkaný Hasan Hüseyin Kaçýkoç, bu yýl Ramazan ayý boyunca verecekleri bütün iftar yemeklerini iptal edip, gelirini açlýk sýkýntýsý yaþayan Somali ye baðýþlayacaklarýný bildirdi. Ýftar için harcanacak geliri, 11 milyon insanýn açlýk sebebiyle ölüm sýnýrýnda yaþadýðý ve her gün yüzlercesinin hayatýný kaybettiði Somali ye göndereceklerini söyleyen Kaçýkoç, Somali için bir yardým kampanyasý da baþlatacaklarýný ifade etti. Isparta / aa Afrika ya yardým yola çýktý TÜRKÝYE DEKÝ yardým kampanyalarýnda Afrika da açlýkla mücadele eden insanlar için toplanan ihtiyaç maddelerinden ilk parti Ankara dan uçakla kara kýtaya gönderildi. Türk Kýzýlayý, TÝKA ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan kuraklýk sebebiyle açlýkla pençeleþen Doðu Afrika ülkelerine yönelik gerçekleþtirilen yardým kampanyasý ile toplanan temel ihtiyaç maddelerini taþýyan ilk yardým uçaðý, Ankara Esenboða Havaalaný nda düzenlenen törenle söz konusu ülkelere doðru yola çýktý. Ankara / cihan Kuveyt Türk ten kampanya KUVEYT Türk, Afrika yalnýz deðil adýyla bir yardým kampanyasý baþlattý. Kuveyt Türk ün yazýlý açýklamasýna göre, ilk aþamada kurum çalýþanlarý ve müþterilerinin davet edildiði yardým kampanyasý, Kýzýlay ile ortaklaþa baþlatýldý. Kampanya, ay ortasýnda yola çýkacak Kýzýlay yardým gemisine yetiþtirilmeye çalýþýlacak. Yardýmlar, Kuveyt Türk ün TL, avro, dolar hesap numaralarýna yatýrýlabilecek. Ýstanbul / Yeni Asya Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Kast sistemi ve genç subaylar bütün hýzýyla devam ettiði günlerde Yeni Asya olarak tertiplediðimiz bir programda asker adýna ya- 28Þubat ýn pýlan yanlýþ ve haksýz uygulamalarý detaylý þekilde eleþtirmiþtik. Program bitiminde yanýmýza gelen yeni emekli olmuþ genç bir subay, TSK mensuplarýnýn büyük ekseriyetinin, dile getirdiðimiz hususlarda bizimle ayný görüþte olduðunu söyledi. Bu da normal ve olmasý gereken birþey. Çünkü Genelkurmay adýna yapýlan açýklamalarda baþka bir niyet ve kasýtla da olsa sýk sýk tekrarlandýðý gibi, bu ordunun mensuplarý milletin içinden çýktý. Dolayýsýyla, millet ne ise onlar da o. Çocuk yaþta girilen askerî okullardaki beyin yýkama süreçlerine, TSK mensuplarýný, rütbeleri yükseldikçe toplumdan uzaklaþtýrýp koparan mekanizmalara raðmen bu gerçek deðiþmiyor. Bütün o torna ve tezgâhlardan geçtikten sonra bazýlarý yabancýlaþsa dahi, özünü muhafaza edip aile ve toplumla olan baðlarýný koruyanlar herþeye raðmen büyük çoðunluðu oluþturuyor. Ve bu durumun yukarý ya yansýmasý, terfîler için kurulan eleme-seçme sistemiyle önleniyor. Geçen yýl referandum tartýþmalarýnda yüksek yargý baðlamýnda gündeme getirilen kast sistemi bu yönüyle TSK için de ziyadesiyle geçerli. Bu sistemle, resmî ideolojinin kýrmýzý çizgileri açýsýndan uygun görülmeyen subaylar, görevlerinde ne kadar baþarýlý olurlarsa olsunlar, belli bir rütbenin üzerine terfî etmelerine izin verilmeyip, en verimli çaðlarýnda emekli edildiler. Dahasý, birçoðu da YAÞ ýn yargýsýz ihraç kararlarýyla, üstelik tüm özlük haklarýndan mahrum edilerek büyük maðduriyetlerle ordudan atýldý. Ve bir kapalý devre sistemi içinde, hep mâlûm zihniyetin kalýplarý içinde hareket edeceðinden emin olunan kiþilerin terfîsine izin verildi. Mevcut general kadrosunun yarýya yakýnýnýn, hiç kýt aya çýkmamýþ, savaþ tecrübesi olmayan, hattâ terörle mücadele için gerekli vasýflardan mahrum, ama TSK adýna yapýlan hukuk dýþý ve antidemokratik uygulamalarda aktif ve etkili görevler üstlenmiþ kiþilerden oluþmasý, bundan. Konumlarýný bu kast sistemine borçlu olanlarýn, sýkýþtýklarý zaman, yaptýklarý yanlýþlarý Alt kademeler sýkýþtýrýyor gerekçesiyle açýklama çabasýna girmeleri ise tam bir paradoks ve çeliþki. Bu baðlamda bir zamanlar ortaya atýlmýþ olan Genç subaylar rahatsýz gibisinden haberler de. Çünkü alt kademeler öyle düþünmüyor. Tam tersine, genç subaylar darbelerin en büyük zararý bizzat orduya verdiðini kavramýþ, demokrasi ve hukukun önem ve önceliðine inanmýþ, ülke ve dünyadaki geliþme ve gidiþatýn yönünü doðru okuyan, bilinçli ve aydýn insanlar. Onun içindir ki, teki darbe hazýrlýklarý sýrasýnda tabanýn nabzýný tutmayý akýl eden komutanlar bunu yaptýklarýnda gördüler ki, genç subaylar hiçbir þekilde darbeye destek vermiyor. En azýndan bir kýsmýný o hazýrlýklardan vazgeçiren en önemli sebeplerden biri bu olsa gerek. Keza Ergenekon ve Balyoz gibi dâvâlarýn açýlmasýnda, içeriden verdikleri bilgi ve belgelerle bu süreçlere katký verenler yine genç subaylar. Genç subaylar, son geliþmeleri de toplumdaki genel kanaate paralel þekilde bir arýnma, temizlenme ve tasfiye süreci olarak görüp, bu çerçevede ümitli bir bekleyiþle takip ediyor olmalýlar. Nitekim üst kademeler deki son geliþmeleri, Yaptýklarýyla orduyu yýpratan ve gençlerin de ö- nünü týkayan dinozorlar nihayet sahneden çekiliyor ve Üst rütbelilere hukuk dokunuldukça bizim özgürlük alanýmýz geniþliyor þeklinde yorumladýklarýna iliþkin duyumlar bunun iþareti. Ancak dâvâlarda kurunun yanýnda yaþýn da yanma ihtimalinin varlýðýný düþündüren ipuçlarý ve uzun tutukluluk sürelerinin yol açtýðý gereksiz maðduriyetler, herkes gibi onlarý da rahatsýz ve tedirgin ediyor. Ve sürecin, bunlarýn daha fazla devamýna meydan vermeden sürdürülmesini bekleyenler arasýnda genç subaylar da yer alýyor. Asýl önemli beklenti ise, topyekûn sistemi düzeltecek reformlarýn bir an önce gerçekleþmesi.

4 4 Y HABER Ramazan israf ayý da deðil! Ramazan eðlence ayý deðil derken, bir tehlike daha kapýmýzý çaldý: Ramazan da israf. Oruç ile israfýn yan yana gelmesi mümkün deðil, ama ahir zaman alâmeti olsa gerek, bu mübarek ayda da diz boyu israf edenler var. Edenler var deyip kabahati baþkalarýna da atmayalým. Önce kendimizi (en baþta kendimi) hesaba çekelim: Oruç tutuyoruz diye iftar larýmýzý israf lara vesile mi ediyoruz? Ýsraf, her zaman kötüdür; ama hele ibadet ayý Ramazan ayýnda yapýlýrsa kat kat kötüdür. Bir istatistik yapýlsa belki de bu mübarek ayda ekmek israfýnýn arttýðý bile ortaya çýkabilir. Fýrýnlarýn önünde uzun sýcak pide kuyruklarý oluþmuþ. Peki o pidelerin tamamý tüketilebiliyor mu? Ýftarda sýcak pidesiz oruç açamayan bizler, sahurda ne yapýyoruz? Þahýs olarak israf bataðýna düþme tehlikesiyle karþý karþýyayýz. Bu yetmiyormuþ gibi, kurum lar da ayný hatayý iþliyor. Gösteriþli iftarlar biraz da israf kokmuyor mu? 5 yýldýzlý otellerdeki iftarlara harcanan paralarla neler yapýlacaðýný kim hesaplayacak? Þaka deðil, bir kiþinin iftar yemek bedeli neredeyse asgari ücrete eþ! Böyle iftar, böyle ibadet, böyle yardýmlaþma olur mu? Bu noktada hizmet için iftar çadýrlarý açan belediyelere de bir çift söz söylemek gerekecek. Ýftar çadýrlarý baþlangýçta iyi gitti, ama son yýllarda sanki ölçü kaçtý gibi. Meselâ, En kalabalýk iftarý biz veriyoruz, bu iftarýmýzla rekorlar kitabýna gireceðiz diye övünmek Ramazan ýn mânâ ve ehemmiyetine uyar mý? Ramazan dan ve iftardan maksat, insanýn açlýk sebebiyle aczini anlamasý, daha iyi kul olmasý deðil mi? Elbette Ramazan tek baþýna bu deðil, ama hiç bir þekilde nimetleri israf etmek de deðil! Ýstanbul da bir grup, iyi bir eylem yapýp 5 yýldýzlý otellerde þahane iftar davetleri verenleri uyarmýþlar. Grup, Beþiktaþ taki Conrad Otel in karþýsýndaki parkta toplanýp çorba ve hurma ile iftar açmýþ ve Ýftar menü 316 TL, asgari ücret 658 TL, Ýstanbul için utanç vakti, Ýki ailenin bir otel iftarýyla bir aile bir ay doymak zorunda ve Burada israf var yazýlý pankartlar asmýþlar. (Radikal, 8 Aðustos 2011) Zenginlerimiz kusura bakmasýnlar, ama Ben zekâtýmý veriyorum, kiþi baþý 200 TL lik iftar da yaparým. Bu benim param, benim hakkým demesinler. Çünkü sevad-ý azam a, yani halkýn çoðunluðunun yaþadýðý hayat þartlarýna uymak lâzým. Aksi halde zengin ile fakir arasýndaki uçurum büyür ve fakirden zengine beddua yaðar. Nasýl ki duanýn tesiri büyüktür ayný þekilde beddua nýn da tesiri hafife alýnmamalý... Ýsraf her hal ve þart altýnda uzak durulmasý gereken bir davranýþtýr. Hele hele Ramazan ayýnda israf tuzaðýna düþmek, tam da deccal ýn tuzaðýna düþmek anlamýna gelir. Bu bakýmdan en baþta kanaat önderleri olmak üzere bütün hamiyet sahipleri hem þahýs olarak israf etmemeli, hem de edenleri uygun bir lisan ile uyarmalý. Hele hele Afrika da yaþanan açlýk, susuzluk ve kýtlýk günlerinde israf sofralarý kurmak çok yanlýþ. Bu bakýmdan bazý kuruluþlarýn iftar davetlerini iptal edip harcanacak muhtemel parayý Afrika ya yardým olarak göndermesi çok isabetli. Temennimiz baþta belediyeler olmak üzere sivil toplum kuruluþlarýnýn da iftar israfýndaki yarýþý ný bir kenara býrakmasý. Ayrýca çok da ihtiyaç olmayan iftar davetlerinin hiç deðilse bu yýl iptal edilip, bu iþ için ayrýlan paralarýn hakiki muhtaçlara ulaþtýrýlmasý daha isabetli olur... Ramazan ayý eðlence ayý olmadýðý gibi, israf ayý da deðildir vesselâm. TAZÝYE Kardeþlerimiz Oðuz Acar ve Þule Yüzbaþý'nýn dayýsý Süleyman Güneþ'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý Sayýþtay, kýþlalarda denetim süreci baþlattý ASKERÝ harcamalarýn denetimi alanýnda, Türkiye de bir ilk yaþanýyor. Sayýþtay, yeni kanunun saðladýðý yetkiyi kullanarak; orduevleri, askeri gazino, kantin ve kýþlalarda denetim süreci baþlattý. Akþam Gazetesinin haberine göre TBMM adýna harcama denetimi yapan Sayýþtay, orduevleri, askeri gazino, kantin, kýþla gazinolarý da içine alacak biçimde, baþkanlýk bünyesinde Güvenlik Sektörü denetim grubu oluþturdu. Haberine göre, grup, Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki orduevleri, askeri gazino, kantin ve kýþlalardaki harcamalarýn Fotoðrafýný çekmek üzere, TSK ile resmi yazýþma aþamasýnda. ÝSTANBUL 13. A ðýr Ce za Mah ke me si, Ka mu o yu nu yön len dir me a maç lý in ter - net si te le ri da va sý kap sa mýn da, Yük sek As ke ri Þu ra ka ra rý kap sa mýn da Ka ra Kuv vet le ri E ði tim ve Dok trin Ko mu tan lý - ðý na Or ge ne ral Hü se yin Nus ret Taþ de ler i le Tüm ge ne ral Hýf zý Çu buk lu nun da a - ra la rýn da bu lun du ðu 14 sa nýk hak kýn da ya ka la ma em ri çý kart tý. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si, Ka - mu o yu nu yön len dir me a maç lý in ter net si - te le ri ne i liþ kin dâ vâ nýn id di a na me si ni ha - zýr la yan Ö zel Yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Ci han Kan sýz ýn 22 sa nýk hak kýn da ya ka la ma em ri çý ka rýl ma sý ko nu sun da ki ta - le bi ne i liþ kin in ce le me si ni ta mam la dý. Mah ke me he ye ti, YAÞ ka ra rýy la Ka ra Kuv - vet le ri E ði tim ve Dok trin Ko mu tan lý ðý na a - ta nan Or ge ne ral Hü se yin Nus ret Taþ de ler, es ki 1. Or du Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Ha san Ið sýz, Ko ra mi ral Meh met O tuz bi - roð lu, kor ge ne ral ler Meh met E röz, Ýs ma il Hak ký Pe kin, tüm ge ne ral ler Hýf zý Çu buk lu, Mus ta fa Ba ký cý, Tu ða mi ral A la et tin Se vim, Al bay Se dat Ö zü er, e mek li Al bay Fu at Sel - vi, Hu lu si Gül ba har, Ce mal Gök çe oð lu, Meh met Bü lent Sa rý kah ya i le Zi ya Ýl ker Gök taþ hak kýn da ya ka la ma em ri çý ka rýl ma - Askeri gazino ve kantin denetimleri, yasanýn geçtiðimiz aralýk ayýnda parlamentoda tartýþýlmasý sýrasýnda eleþtirilen, Gizlilik istisnasý kapsamýnda olmayacak. Denetim sonuçlarý kamuoyuna açýklanabilecek. Kýsa süre önce baþlayan ve önümüzdeki yýl haziran tamamlanmasý beklenen denetim raporu, TBMM ye gönderildikten sonra, Sayýþtay ca 15 gün içinde kamuoyuyla paylaþýlacak. Orduevleri, gazino ve kantinlerin ekonomik büyüklüðü, cirolarý, verimlilik esasýna göre çalýþýp çalýþmadýklarý bilinmiyor. Bu raporla kamuoyu ilk kez, diðer mali kurumlar gibi asker yönetimindeki iþletmeler hakkýnda da fikir sý na ka rar ver di. He yet, da va nýn, ay ný mah - ke me de gö rü len Ýr ti ca i le Mü ca de le Ey lem Pla ný dâ vâ sý i le bir leþ ti ril me si ne de hük - met ti. Ö zel Yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Ci han Kan sýz ta ra fýn dan ha zýr la nan id di a na me de, Türk Ce za Ka nu nu nun (TCK) 312/1. mad de sin de Ce bir ve þid det kul la na rak Tür ki ye Cum hu ri ye ti hü kü me - ti ni or ta dan kal dýr ma ya ve ya gö rev le ri ni yap ma sý ný kýs men ve ya ta ma men en gel le - me ye te þeb büs e den kim se ye a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet ha pis ce za sý ve ri lir hük mü nün yer al dý ðý be lir ti le rek, sa nýk lar hak kýn da so - ruþ tur ma nýn 2 yý lý aþ kýn bir sü re dir de vam sahibi olabilecek. Denetimler sonunda kamu zararý saptanýrsa, Sorgu-savunmarapor süreci iþletilecek. Bu; konunun Sayýþtay Yargýsý na taþýnmasý anlamýna gelirken, sorumluluðu saptanan asker kiþilerden de kamu zararýnýn tazmini istenecek. Ýstisnai olmakla birlikte, kasýt saptanýrsa da asker kiþiler hakkýnda, suç duyurusunda da bulunulabilecek. Yeni yasa öncesinde, söz konusu harcamalar, TSK Ýç Hizmet Kanunu nun 104. Maddesi nedeniyle Sayýþtay ca denetlenemiyordu. Türk mali yönetimi, asker-sivil iliþkilerine yeni bir boyut getiren denetimin bu unsuruyla ilk kez tanýþýyor. Ýstanbul/Yeni Asya Andýççý generallere YAKALAMA EMRÝ ÝSTANBUL 13. AÐIR CEZA MAHKEMESÝ, ORGENERAL TAÞDELER ÝLE TÜMGENERAL ÇUBUKLU NUN DA ARALARINDA BULUNDUÐU 14 SANIK HAKKINDA YAKALAMA EMRÝ ÇIKARTTI. HÜ KÜ ME TÝN te rör le mü ca de le de ö zel ha râ kat po lis le ri ni ye ni den dev re ye sok ma pla ný tar týþ ma la rý sü rü yor. E - mek li ö zel ha re kat po lis le ri i se mes lek - taþ la rý nýn ge li þen tek no lo ji ve i yi leþ ti ri - len de mok ra si þart la rýn da te rör le mü - ca de le de ba þa rý lý o la ca ðý ný dü þü nü yor. Tür ki ye Po lis E mek li le ri Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa A car, Ö zel ha re kat po li si ke sin lik le ba þa rý lý o lur id di a sýn da bu lu nu yor. 17 yýl ö zel ha re kât ta ça lý þan e mek li po lis me mu ru Ka dir Þe nel de, Biz bir tim as ke rin ta þý dý ðý si lâ hý tek Tüm ge ne ral Hýf zý Çu buk lu ba þý mý za yük le nir o pe ras yon la ra çý kar - dýk, mes lek taþ la rý mýz ke sin lik le ba þa rý lý o la cak týr de di. Tek lif gel me si ha lin de da ða çýk ma ya ha zýr ol du ðu nu be lir ten Þe nel þöy le de vam et ti: Ö zel ha re kâ týn e lin den a lý nan a ðýr si lâh la rýn ye ni den ve ril me si ge re kir. Çok ça týþ ma ya gir dik, ya ra lan dýk a ma ça ðýr sa lar yi ne gi der mü ca de le e de riz. Mu ha le fet par ti le ri - nin 1990 lý yýl la ra ge ri dö nü yo ruz di ye - rek e leþ tir di ði ö zel ha re kat po lis le ri nin te rör le mü ca de le de ye ni den ak tif ha le gel me si, e mek li po lis le ri de he ye can lan - Orge ne ral Hüseyin Nusret Taþdeler et ti ði ve top la nan de lil le rin bir bü tün o la rak de ðer len di ril me si du ru mun da sa nýk la rýn TCK nýn 312. mad de sin de ki su çu iþ le dik le - ri nin an la þýl dý ðý i fa de e dil miþ ti. Ýd di a na me de, þüp he li le rin ey le mi nin Ce za Mu ha ke me le ri Ka nu nu nun (CMK) 100/3. mad de sin de sa yý lan suç lar dan ol - ma sý, bu ne den le CMK nýn 100/2. mad - de si u ya rýn ca tu tuk lan ma ne de ni nin var sa yýl ma sý ve ey le min ka nun da ön gö rü len muh te mel ce za sý dik ka te a lý na rak sa nýk - lar hak kýn da tu tuk lan ma la rý na ka rar ve - ril me si a ma cýy la ya ka la ma ka ra rý çý kar týl - ma sý is ten miþ ti. Ýs tan bul/a a Hükümetin terörle mücadelede özel harekat polislerini aktif hale getirme kararýna emekli özel harakatçýlardan destek geldi. Emekli özel harekâtçýlar: ÇAÐIRSALAR YÝNE GÝDERÝZ dýr dý. Tür ki ye Po lis E mek li le ri Der ne ði Bur sa Þu be Baþ ka ný Hil mi Han cý oð lu, son te rö rist sal dý rý lar da þe hit o lan genç - le rin o cak la ra a teþ dü þür dü ðü nü söy le - di. Han cý oð lu, ö zel ha re kat po lis le ri nin ye ni den te rör le mü ca de le de ak tif rol a - la cak ol ma sý ný des tek le dik le ri ni kay det - ti. Tür ki ye Po lis E mek li le ri Sos yal Yar - dým laþ ma Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Mus - ta fa A car i se ö zel ha re kât po lis le ri nin ký sa sü re e ði tim a lan 20 ya þýn da ki genç - le re o ran la da ha ba þa rý lý o la ca ðý ný di le ge tir di. Bur sa/ci han ah met dur ma il.com Af ri ka ö lür ken in san lý ðý mý zý ha týr la mak Af ri ka can çe ki þi yor, o bez le rin dün ya sýn - da in san lar aç lýk tan ö lü yor. Ö len yal nýz in san mý dýr? Ku ru muþ be den ler bir bir top ra ða dü þer ken, be ra be rin de in san lý ðýn ö lü - þü nü de hay ký rý yor. Kýt lý ðýn ya þa nýl maz ha le ge - tir di ði top rak lar da yük se len a ðýt lar, in san yý ðýn - la rý i çin de ki in san kýt lý ðýn dan ha ber ve ri yor. Leþ si nek le ri nin ü ze ri ne ü þüþ tü ðü ma sum yav - ru lar son ne fe si ni ver me ye ha zýr la nýr ken Ýs lâm a le mi Ra ma zan ý kut lu yor. Mil yon lar ö lüm o ru - cun day ken, mü kel lef sof ra la rý mýz bi zi bek li yor. So ma li ler að lar ken gü len ler ço ða lý yor. Ýn san lýk þu u ru nun ha kim ol du ðu bir dün ya, in san la rýn aç lýk tan can ver dik le ri bir dün ya mý - dýr? A kif in bir ser ze ni þi var dý. Müs lü man lýk ner de! Biz den geç miþ in san lýk bi le. Ön ce in - san lý ðý mý zý ha týr la mak De ri si ke mik le ri ne ya - pýþ mýþ, ö lüm le pen çe le þen be be cik le ri ken di ço cuk la rý mý zýn ye ri ne ko ya rak vic da ný mý zý ký - pýr dat mak Af ri ka dan yük se len çýð lýk la ra ku - lak la rý ný tý ka yan, þi kem per ver nef si ni mem nun e de bil me te la þýy la ken din den ge çen on ca mil - le tin his le ri ni oy nat mak Müs lü ma ným di yen on ca dev le tin dün ya ya sað lýk, ba rýþ ve e sen lik me saj la rý ver di ði bir dün ya da, is ke le te dö nüþ - müþ ço cuk be den le ri nin ço rak çöl ler de ö lü me terk e dil me si ne bü yük bir tra je di dir, na sýl bir çe liþ ki dir? Bu tra je di le ri bi tir mek, Bi lal-i Ha be - þi le rin yur dun da in san lý ðý mý za da ir bü tün çe - liþ ki le ri or ta dan kal dýr mak Þef kat ve mer ha - met a yýn da in san lý ðý mý zý ha týr la mak Af ri ka i - çin ye ter li de ðil mi dir? Da ya nýþ ma, yar dým laþ ma ve pay laþ ma a yý Ra - ma za ný mý za ka vuþ tuk þü kür ler ol sun. Þim di; ren ga renk, ý þýl ý þýl mah ya la rý mýz dan sü zü len in - san lýk me saj la rý ný ha ya ta ge çir me za ma ný dýr. Aç lýk la im ti ha ný mýz da ö lü mü ne aç ka lan la rý an - la ya bil me a ný dýr. Kuþ sü tü nü da hi ek sik et me di - ði miz sof ra la rý mýz dan u ta nýp ek me ði mi zi du a la - rý mýz la bir lik te u zak di yar la ra gön der me za ma - ný dýr. Þim di in san lý ðý mý zý ha týr la ma, Müs lü - man lý ðý mý zý ha ya ta ge çir me vak ti dir. Biz ler kaç çe þit ye me ðin sof ra mý za la yýk ol du - ðu nu, han gi tat lý çe þi di nin sof ra mý za da ha çok ya kýþ tý ðý ný dü þü nür ken bir lok ma ek me ðe muh - taç bir kar de þi miz son ne fe si ni ve ri yor o la bi lir. Yav ru su na bir yu dum su, bir lok ma ek mek bu - la bil mek i çin can hý ra þa ne ko þuþ tu ran bir an ne - nin fer ya dý ar þý tit re tir ken Kom þu su aç ken tok ya tan biz den de ðil dir i ra fa kal dý mýþ bir hal de Müs lü man lý ðý mý za þük re di yor o la bi li riz. Mil - yon lar ca in san hiç bit me yen bir aç lý ðýn pen çe - sin de can ver me ye ha zýr la nýr ken tý ka ba sa doy - du ðu muz han-ý iþ ti ha lar dan el ham dü lil lah ni - da la rýy la ay rý la bi li riz; la kin Bir der de de va o la ma ya cak sa, bir fer ya da ku - lak ve re me ye cek se in san lý ðý mýz, bir par ça ek me - ði pay la þa ma ya cak sa e li miz, bir a çý do yu ra ma ya - cak sa ce bi miz, bir ve fi ya ta sýz la ya ma ya cak sa yü - re ði miz; Af ri ka ö lür ken yal nýz ca a dý mýz Müs lü - man sa, bil ki im ti ha ný mýz çok da ha çe tin dir. Yaþ ön ce si or du cep he sin de ya þa nan lar, de ði þen Tür ki ye nin se vinç çýð lýk la rý, i le ri de - mok ra si nin a yak ses le ri, þi ke o pe ras yon la rý, kü me düþ me kor ku sun dan dep res yo na gir - miþ ta raf tar lar, Gü ney do ðu nun iç ler a cý sý hal le ri, a dý ba ta sý ca sý si ya se tin kir li o yun la rý hep yaþ iþ ler Ýn san lý ðýn can çe kiþ ti ði bir dün ya da in sa ným di ye bil me nin ür kü tü cü çe - liþ ki si da ha çok kor ku tu yor be ni. Af ri ka ö lür - ken in san ka la bil mek na sýl bir im ti han dýr? Baþbakanlýk'ta genel deðerlendirme toplantýsý BAÞBAKANLIK'TAKÝ genel deðerlendirme toplantýsý düzenlendi. Dün saat te Baþbakanlýk Merkez Bina da, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn baþkanlýðýnda baþlayan toplantýya; Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ve bazý bürokratlar katýldý. Toplantý, yaklaþýk 1 saat sürdü. Toplantýda, gündemdeki iç ve dýþ geliþmelerin deðerlendirildi. Ankara/aa Aðýr yaralý polis hastanede þehit düþtü HAKKARÝ'NÝN Çukurca ilçesinde polis aracýnýn geçiþi sýrasýnda yola döþenen mayýnýn patlamasý sonucu aðýr yaralanan Van ýn Özalp ilçesi nüfusuna kayýtlý polis memuru Murat Çelikhasý tedavi gördüðü hastanede þehit oldu. Devriye görevi sýrasýnda mayýn patlamasý sonucu kalbi duran ve saðlýk ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen polis memuru Murat Çelikhasý, helikopterle Van a sevk edildi. Van daki Yüzüncü Yýl Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi nin Yoðun Bakým Ünitesi nde tedavi altýna alýnan Çelikhasý sabah saatlerinde vefet etti. Mayýnýn patlamasý sonucu 1 i aðýr 4 polis memuru yaralanmýþtý. Bu arada Hakkari nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ya yönelik operasyonda 20 kiþi gözaltýna alýndý. Van-Hakkari/aa

5 Y HABER 5 Yeni anayasa uzun ömürlü olmalý TBMM BAÞKANI ÇÝÇEK, YENÝ ANAYASA, YAPILDIKTAN SONRA TEKRAR TARTIÞMA KONUSU OLMAMA- LI. UZUNCA SÜRE VARLIÐINI SÜRDÜREBÝLMELÝ DEDÝ. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, yeni anayasanýn, yapýldýktan sonra tekrar tartýþma konusu olmamasý, uzun süre herkesin mutabakatýyla kabul edilmiþ bir anayasa olarak varlýðýný sürdürebilmesi gerektiðini söyledi. Çiçek, Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu ve beraberindeki heyeti kabulünde yaptýðý konuþmada, mevcut anayasanýn öncelikler, kurumlar arasý dengeler, yazýlým tarzý dahil olmak üzere birçok yönüyle günümüz ihtiyaçlarýna cevap vermediðini söyledi. Türkiye nin, son kullanma tarihi geçmiþ bir anayasa ile yoluna devam etmek zorunda kaldýðýný ancak bunun daha fazla sürdürülemeyeceðini kaydeden Çiçek, Türkiye nin, belli bir sorunu çözmek için yeni bir anayasaya ihtiyacý yok. Türkiye nin yüksek standartta bir demokrasi ihtiyacý var. Bu, her kesim, her bölge, her düþüncede olan insan i- çin bir ihtiyaç haline geldi dedi. Siyasi partilerin de seçimlere giderken halka yeni anayasa vurgusu yaptýðýný ifade eden Çiçek, þöyle devam etti: Böyle genel mutabakatýn söz konusu olduðu bir noktada, bu Ortadoðu ya ilham veriyoruz CUMHURBAÞKANI ABDULLAH GÜL, JAPONYA'NIN EN BÜYÜK EKONOMÝ GAZETESÝ NIKKEI YE VERDÝÐÝ MÜ- LÂKATTA ORTADOÐU NUN TAMAMI TÜRKÝYE YÝ ÝZLEMEKTEDÝR VE BÝZDEN ÝLHAM ALMAKTADIR DEDÝ. JAPONYA NIN en büyük ekonomi gazetesi Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile yaptýðý mülakatý tam sayfa olarak yayýmladý. Türkiye nin Yükseliþi; Bölgesel Liderliðe baþlýðýyla yayýmlanan mülakatta, Çok kutuplu dünyada Türkiye özgün diplomasisiyle dikkatleri üzerine çekiyor yorumu yapýldý. Türkiye nin Ortadoðu daki Arap ülkelerinde demokratikleþme alanýnda model olup olamayacaðýnýn sorulmasý üzerine Gül, Ortadoðu nun Türkiye yi izleyip ilham aldýðýný ifade ederek, Ortadoðu nun tamamý Türkiye yi izlemektedir ve bizden ilham almaktadýr. Her ülkenin kendi modeli olduðu için, Türkiye nin Ortadoðu daki Arap ülkelerine demokratikleþme alanýnda model olduðunu söylemekten ziyade ilham veren bir varlýðý mevcuttur karþýlýðýný verdi. Mülakatta Gül, Türkiye nin Müslüman bir ülke olmasýyla birlikte, demokrasiyi gerçekleþtirmiþ, ekonomide baþarýlý olmuþ, güçlü bir orduya sahip ve hukukun üstünlüðünün her geçen gün güçlendiðini kaydetti. Sovyetler yýkýldýðý zaman bölgenin demokratikleþmesinin baþlamasý gerekirdi diyen Gül, Libya ve Suriye de yaþanan olaylarý da Nikkei e deðerlendirdi. Gül, mülakatta otokratik devlet yapýlarýný Batýlý güçlerin statükonun korunmasý için araç olarak gördüðünü belirterek Bazý Batýlý geliþmiþ ülkeler Ýslam dünyasýndaki demokratikleþmeden korktu. Ancak Arap Baharýnda halklarýn devrime liderlik etmesiyle birlikte, bu hareketlere destek vermekten baþka çareleri kalmadý diye konuþtu. Suriyedeki durumu çok üzücü þeklinde nitelendiren Gül, Suriye de reform gerekliliðinin çok açýk olduðunu kaydetti. Abdullah Gül, gazetedeki mülakatýnda iktidardaki Baas partisinin otokratik politikalarýnýn devam edemeyeceðini belirterek, Suriye yönetiminin geçiþ þansý olduðunu ama bunu yapmadýðýný bildirdi. Gül, Libya ile ilgili olarak da tek bir kiþinin otokratik yönetimine dayalý olamayacaðýný, sonuç olarak halkýn ayaklandýðýný ve ülkenin iç savaþ durumuna düþtüðünü belirtti. Türkiye nin soðuk savaþ döneminde kanat ülke konumunda olduðunu hatýrlatan Gül ün Türkiye nin coðrafi açýdan doðu, batý, kuzey ve güneyin kesiþtiði noktada yer aldýðýný belirttiði kaydedilirken, Çok kutuplu dünyada Türkiye nin özgün diplomasisi ile dikkatleri üzerine çektiði deðerlendirmesi yapýldý. BÖLGE ÜLKELERÝNDE ÝSTÝKRAR VURGUSU Haberde, Kafkaslar ve Orta Asya bölgesinin istikrarýnýn önemli olduðunu belirten Gül, bölgedeki Türki Cumhuriyetler ile Türkiye nin baðlarýnýn kuvvetli olduðunu ve bölgenin istikrarýnýn Türkiye nin menfaatine olduðunu kaydetti. Cumhurbaþkaný Gül ün Bölgemizde (istikrara yönelik) sorunlar olduðunun bilincindeyiz sözlerine yer verilen gazetenin haberinde, Türkiye nin Ortadoðu, Balkanlar ve Kafkaslar da diplomasiyle mevcut sorunlarý ve gelecekte çýkabilecek sorunlarýn çözümünü amaçladýðýný kaydetti. Gazetenin dýþ politikada eksen kaymasý olup olmadýðýna yönelik sorusunu da yanýtlayan Gül, bu söylemin doðru olmadýðýný, Türkiye de demokrasi, serbest pazar ekonomisi, insan haklarý, hukukun üstünlüðünün kuvvetlenmesi gibi unsurlara bakarak, politikasýnda deðiþiklik olup olmadýðýnýn Türkiye nin deðerlerine bakýlarak anlaþýlabileceðini söyledi. BÜYÜK ÜLKELERÝN AB SÜRECÝ SANCILI Türkiye nin AB üyelik süreci ve bazý AB ülkelerinin Türkiye nin üyelik müzakerelerine CHP den hükümete samimi destek sözü CUMHURÝYET Halk Partisi (CHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Bursa Milletvekili Sena Kaleli, hükümetin Genelkurmay Baþkanlýðý nýn Milli Savunma Bakanlýðý na baðlanmasýna yönelik açýklamalarýný samimiyetle desteklediklerini söyledi. Bursa Valisi Þahabettin Harput un Bursa milletvekillerine verdiði iftar yemeðinde konuþan Kaleli, Türkiye de hak ve hukuk ihlallerinin azaltýlmasýnda herkesin katký koymasý gerektiðini kaydetti. Konuþmasýnda TSK nýn Ýç Hizmet Kanunu nun 35 inci maddesinin deðiþtirilmesi ve Genelkurmay Baþkanlýðý nýn Bakanlýða baðlanmasýna yönelik açýklamalara da deðinen Kaleli, þunlarý söyledi: Biz samimiyetle de- dönem parlamentosunun, milletin taleplerini karþýlayacak bir çalýþma baþlatacaðýný u- muyorum. Bildiðim kadarýyla partiler kendi içlerinde böyle çalýþmalar yapýlýyor. mokratikleþ- menin önündeki engellerin kaldýrýlmasýna desteðe hazýrýz. Özgürlüklerin artýrýlmasýna yönelik tüm önerilerde samimiyiz. Genelkurmay ýn Milli Savunma Bakanlýðý na baðlanmasý ve 35 inci maddenin kaldýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýn yanýndayýz. Biz demokrasi ve özgürlükler konusunda tüm milletvekillerinin ayný samimiyette olduðuna inanýyoruz. Bu i- nançla Türkiye de daha yerleþmiþ demokrasi olgusuna katký koymaya hazýrýz diye konuþtu. Bursa/cihan Sadece partiler açýsýndan deðil bu sürece katký verecek herkes için ön hazýrlýða ihtiyaç var. Çünkü yeni anayasa, yapýldýktan sonra tekrar tartýþma konusu olmamalý. U- zunca süre herkesin mutabakatýyla kabul e- dilmiþ bir anayasa olarak varlýðýný sürdürebilmelidir. Bunun için toplumun her kesiminin siyasi partilerimize aktif olarak katký vermesi gerekmektedir. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu da yeni anayasa için ellerini taþýn altýna koyduklarýný ifade etti. Gündoðdu, bu kapsamda yeni anayasayla ilgili 50 bin kiþi ile yüz yüze anket gerçekleþtirdiklerini, 100 kanaat önderi ile mülakat yaptýklarýný, sonuçlarý 12 Eylül de kamuoyu ile paylaþacaklarýný bildirdi. Ahmet Gündoðdu, Ekim ayý sonunda da U- luslararasý Yeni Anayasa Kongresi ile milletin yeni anayasadan ne beklediðine iliþkin ayrýntýlý sunum yapacaklarýný kaydetti. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Japonya'nýn en büyük ekonomi gazetesi Nikkei'nin sorularý cevaplandýrdý. tepkileri olduðu yönündeki soruya ise Gül, Türkiye nin büyük bir ülke olduðunu ve büyük ülkelerin AB üyeliðinin her zaman sancýlý olduðunu vurguladý. Haberde, AB i- çerisindeki bazý politikacýlarýn dar görüþlü hareket ederek bu konuyu kendi iç politik kararlarý için kullandýðýný belirten Gül, Türkiye nin Avrupa nýn bir parçasý olduðunu ve bütünleþme sürecini tüm gayretiyle devam ettirdiðini kaydetti. Türkiye nin Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda hem dýþ politika hem de ekonomi alanýnda Avrupa ve Amerika ekseninde yer aldýðý yorumu yapýlan haberde, Türkiye için AB üyeliðine ulaþmak uzun yýllara dayanan stratejik bir hedef ifadelerine yer verildi. Gazete Bunun gerçekleþmesine (AB üyeliðine) giden yol engebeli görünse de Cumhurbaþkaný Gül ün Türkiye, Avrupa nýn bir parçasýdýr vurgusuyla sonuna kadar AB üyeliðinin hedefleneceðine dair görüþ bildirdiði yönünde yorumunu yaptý. Tokyo/aa Kaçýrýlan askerler için heyet ÝNSAN Haklarý Derneði (ÝHD), 9 Temmuz 2011 tarihinde Diyarbakýr Bingöl Karayolu nun Ziyaret Köyü mevkiinde yol kesen PKK lý teröristlerin kaçýrdýðý Astsubay Abdullah Söpçeler, Uzman Çavuþ Zihni Koç ve Saðlýk Teknisyeni Aytekin Turhan ý teslim almak için bir heyet oluþturdu. Kaçýrýlan Uzman Çavuþ Zihni Koç un babasý Veysel Koç, sanatçý Ferhat Tunç un kesin aralarýnda bulunacaðý heyetin 5 veya 6 kiþiden oluþacaðý açýklandý. ÝHD Ýstanbul Þubesi nde konuyla ilgili yapýlan basýn toplantýsýnda devletten iyi niyet göstergesi olarak askeri operasyonlarýn durdurulmasý istendi. Heyette bulunacak olan Veysel Koç ise akan kanýn durmasýný isteyerek herkesi yardým etmeye çaðýrdý. Heyetin tanýtýmý ve amacý ÝHD Ýstanbul Þubesi nde kamuoyuna duyuruldu. ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, heyetle ilgili bilgi verdi. Ýstanbul/cihan AYM ye 45 raportör yardýmcýsý ANAYASA Mahkemesi Baþkanlýðý, raportör yardýmcýsý adaylarý alacak. Resmi Gazete de dün yayýmlanan Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðýnýn ilanýnda, 45 kadro için raportör yardýmcýsý adayý a- lýnacaðý, aday adaylarýnýn yazýlý ve mülakat sýnavýna tabi tutulacaðý bildirildi. Sýnava katýlacaklarýn 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu nun 48. maddesinde yer alan genel þartlarý taþýmalarý, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iþletme, iktisadi ve i- TBMM DEN AFRÝKA YA YARDIM KAMPANYASI TBMM Baþkanlýðý, Afrika da açlýkla mücadele edenlere yardým amacýyla kampanya baþlattý. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Mecliste grubu bulanan siyasi partilere, yardým çaðrýsýnda bulundu. Çiçek, AKP, CHP, MHP ve BDP nin TBMM grup baþkanlýklarý ile TBMM Genel Sekreterliðine gönderdiði yazýda, Afrika kýtasýnýn doðusunda yaþanan kuraklýðýn yol açtýðý kýtlýk, açlýk ve susuzluk nedeniyle baþta Somali olmak üzere tüm bölge halkýnýn büyük bir insanlýk dramý ile karþý karþýya olduðunu belirtti. Bölgede milyonlarca insaný etkileyen bu durumun salgýn hastalýk ve ölümlere neden olduðunu ifade eden Çiçek, halkýn çaresiz þekilde hayatta kalma mücadelesi verdiðini vurguladý. Çiçek, Türk Kýzýlayý aracýlýðýyla acil insani yardýmda bulunmak için TBMM Baþkanlýðý tarafýndan yardým kampanyasý baþlatýldýðýný belirterek, kampanyanýn tüm milletvekillerine ve Meclis personeline duyurulmasýný istedi. Yardýmlarýn, Ziraat Bankasý TBMM Þubesinde açtýrýlan numaralý hesaba yatýrýlabileceði bildirildi. Ankara/aa dari bilimler alanlarýnda en az dört yýllýk yükseköðrenim yapmýþ olmalarý ve KPSSP 103 puan türünden en az 75 puan almalarý þartlarý getirildi. Giriþ sýnavýna katýlmak isteyen aday adaylarýnýn mahkemenin adresli internet sitesinden temin edecekleri giriþ sýnavý baþvuru formunu eksiksiz doldurarak 15 Aðustos 2011 ile 16 Eylül 2011 arasýnda Anayasa Mahkemesi ne teslim etmeleri gerekiyor. Ankara/aa Deðiþmeyene ve deðiþene dair... Son yazýmda, dindarlýktaki aþýnmalarý yazarken, bizzat yaþadýðým bir olayý da a- çýkça yazmak istemiþ, ama yanlýþ anlaþýlmak korkusuyla vazgeçmiþtim. Sonra, yazým hakkýnda konuþtuðum bazý arkadaþlarýmýn da teþvikiyle o konuyu da yazmaya karar verdim: Geçen hafta, dostlarla teravih namazý için Hacý Bayram-ý Veli nin manevî huzuruna gittik. Çevre düzenlemesi yapýlmýþ. Mekân temizlenip açýlýp turizme kazandýrýlmýþ. Güzel. Ama acaba mekânýn mânevî havasý bozulmaya baþlamýþ olabilir mi? Þekil kotarýlýrken öz nasýl korunabilir? Çok düþündüm. Eyüp Sultan ile de mukayese ettim. Teveccüh nedeniyle cemaat camiye sýðmadýðý için olsa gerek, caminin ön avlusunda açýk alanda erkekler, caminin içinde de hanýmlar namaz kýldý. Ýçerideki hanýmlarýn mânevî havasý, inþallah, iyi imiþtir de dualarý bize de fayda etmiþtir. Zira biz dýþarýda, bir yandan belediye reklam tabelalarý, bir yandan çevrede namaz kýlmayýp su gösterisini izleyen ve bu sýrada evlatlarýna laf anlatamadýklarý için bizi de rahatsýz eden yerli turistler, önden (!) geçen beynamazlar arasýnda namaz kýlmaya çalýþtýk. Hele bir de mikrofon ve ses düzeni bozuk olunca, kalbim, zaten pamuk ipliðiyle baðlý olduðumuz Kâbeyle irtibat kurmakta zorlandý ve hatta kýblenin yönünü bir türlü bulamadý desem yeridir. Sebep? Bence yine ayný kavram: Dünyevîleþme. Turizm, tenezzüh ve seyahat adýna mânâ ve muhtevayý kaybediyoruz, hatta belki de safiyeyi kafiyeye feda ediyoruz. Bir dostum bana þu sorularý sordu: Resmî dairelerde ve gayrý resmî dairelerde, çalýþanlarýn masalarýnýn arka tarafýndaki duvara M. Kemal in portresini asmalarý mecburi midir? Mecburiyetin kaynaðý nedir? Müeyyidesi nedir? Varsa bu mecburiyet, varsa demokrasiye u- yar mý? Hükümet bu konuda ne yapmayý düþünüyor? Ben de kendisine bu konuyu köþemde gündeme getirmek hususunda söz verdim. Bu sorularý onun ve onun gibi hakiki demokratlarýn hesabýna ve kendi namýma ilgililere soruyorum. (Ýlgililerin kim olduðunu aslýnda biliyorum, ama buraya yazmýyorum. Bakalým acaba üzerlerine alýnacaklar mý?) Cevabýný merak ediyorum. Bekliyorum. Sizden ya da onlardan. YAÞ toplantýlarý sonrasýnda yapýlan normalleþme yorumlarýný okudum. Güzel. Ama bir ö- nemli eksik var: Askerin normalleþmesi için kanaatimce en önemli sosyal þart, askerlerle sivillerin, samimi ve sýradan iliþkiler kurabilmeleri. Bunun için i- se, baþta cumhurbaþkaný ve baþbakan olmak ü- zere, tüm sivil siyasetçi ve bürokratlarýn askerlerle gayrý resmî ortamlarda bir araya gelebilmeleri gerekir. Bunun en önemli þartý ise, hiç tereddütsüz, orduevlerinin izolasyonu ve kapalýlýðý konusunda askerin direncini kýrmak olmalý sonrasýnda kýþlalarda cami yapmaya baþlayan hakiki demokratlarýn yolundan gittiðini iddia edenlerin, býrakýn geçmeyi onlara yetiþebilmek için dahi, yapacaðý çok þey var. Suruç ta silahlý kavga: 4 ölü ÞANLIURFA NIN Suruç ilçesinde çýkan silahlý kavgada, ölü sayýnýn 4 e çýktýðý bildirildi. Alýnan bilgiye göre, Suruç ta 2 ailenin fertleri arasýnda çýkan ve 2 kiþinin öldüðü silahlý kavgada, hastaneye kaldýrýlan 6 yaralýdan 2 si daha öldü. Olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, kavganýn yaþandýðý Cumhuriyet Mahallesinde yoðun güvenlik önlemi aldý. Ýlçeye Þanlýurfa dan da çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kavgayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürdürülüyor. Bu arada olayýn çocuklarýn kavgasýna büyüklerin de karýþmasý sonucu yaþandýðý iddia edildi. Þanlýurfa/aa

6 6 9 AÐUSTOS 2011 SALI YURT HABER Y HABERLER Ýf tar sof ra sý kay naþ tý rý yor ÝFTAR GELENEÐÝ BÝRLÝK, KARDEÞLÝK VE KAYNAÞMAYA VESÝLE OLUYOR. BÜTÜN YURTTA DÜZENLENEN TOPLU ÝFTARLAR SEVGÝ VE KARDEÞLÝK ÝÇÝN ZENGÝN VE FAKÝRÝ, ÝÞÇÝ ÝLE ÝÞVERENÝ AYNI SOFRADA BULUÞTURUYOR. Teravih namazý sýrasýnda cami en kalabalýk anlarýný yaþýyor. Ýzmir in merkezinde teravih namazý yoðunluðu ÝZ MÝR ÝN ö nem li semt le rin den Al san cak ýn tek ca mi si Ho ca za de Ca mi si te ra vih na maz la rýn da do - lup ta þý yor. Þa ir Eþ ref Bul va rý i le A li Çe tin ka ya Bul - va rý nýn ke siþ ti ði kö þe de bu lu nan ca mi, if tar son ra te ra vih na ma zý ný kýl mak is te yen va tan daþ la rý a ðýr lý - yor. Çe þit li semt ler den eþ le ri ve ço cuk la rýy la ca mi ye ge len Ýz mir li ler, na maz ön ce si bir bir le riy le soh bet e - di yor. Ca mi nin i ma mý Ah met Kuz gun ve Mü ez zin Ka zým Ko ru cu ta ra fýn dan kýl dý rý lan te ra vih na ma zý sý ra sýn da ca mi en ka la ba lýk an la rý ný ya þý yor. Ý mam Kuz gun, te ra vih na maz la rýn da ca mi nin do lup taþ tý - ðý ný, ö zel lik le haf ta iç le rin de bah çe de bi le yer bu lun - ma dý ðý ný söy le di. Ka dýn la rýn ca mi bah çe sin de ki o da - lar da na maz la rý ný kýl dýk la rý ný be lir ten Kuz gun, yaþ lý - sý gen ci, çok sa yý da Ýz mir li nin ca mi de te ra vih na ma - zý kýl ma nýn mut lu lu ðu nu ya þa dý ðý ný i fa de et ti. Ka yý ðý ka ra yo lun da yü rüt tü ler TRAB ZON DA bir ta mir ha ne de yap tý rý lan ka yý ðýn, as falt yol da o dun lar ü ze rin de kay dý rý la rak de ni ze in - di ril me ça ba la rý, Ka ra de niz fýk ra la rý ný a rat ma dý. Trab zon lu ba lýk me rak lý la rý, ye ni av se zo nun da kul - lan mak ü ze re, ken tin Ak ça a bat il çe si ne bað lý Sö ðüt lü bel de sin de ki ta mir ha ne de, ye ni bir ka yýk yap týr ma yý ka rar laþ týr dý. An cak, ya pý lan ka yý ðýn de ni ze na sýl in - di ri le ce ði ni he sap la ya ma yan 13 ki þi, ka yý ðýn al tý na, yö re de fe lek o la rak bi li nen o dun par ça la rý yer leþ ti re - rek, ka yý ðý ka ra yo lu ke na rý na çý kart tý. 13 Ka ra de niz li - nin, da ha son ra tra fi ðin ak tý ðý as falt ka ra yo lu ke na - rýn da, hiç bir gü ven lik ön le mi al ma dan ka yý ðý bu þe - kil de kay dý ra rak de ni ze u laþ týr ma ça ba la rý, ko mik li ði i le bi li nen Ka ra de niz fýk ra la rý ný a rat ma dý. Ka ra de niz - li ler ay rý ca, ça ba la rý ný a ma tör ka ma ra i le gö rün tü le - yip bir sos yal pay la þým si te sin de pay laþ tý. Gö rün tü ler, si te de il giy le iz le nen vi de o lar a ra sýn da. Trab zon/a a Kur an ý en gü zel o ku mak i çin ya rýþ tý lar KA DIN Va iz ler Ve Kur an Kur su Öð re ti ci le ri 3. Tür ki ye Kur an-ý Ke ri mi Gü zel O ku ma fi na lin de Ýs - tan bul Fa tih Mal cý Meh met pa þa Kur an Kur su Öð - ret me ni Bir sen Öz top bi rin ci ol du. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Din Hiz met le ri Ge nel Mü dür lü ðü ta ra - fýn dan Ca mi ler ve Din Gö rev li le ri Haf ta sý kap sa mýn - da Ko ca e li nin Ýz mit il çe si Fev zi ye Ca mi si nde dü - zen le nen fi nal de, bi rin ci li ði Bir sen Öz top el de e der - ken, i kin ci li ði Er zu rum Pa lan dö ken Ye ni þe hir Ya tý lý Kur an Kur su öð ret me ni Ne fi se Ký yý cý, ü çün cü lü ðü i se Kay ser Me lik ga zi Am bar Öz ko yun cu Kur an Kur su öð ret me ni Tu ba Ak soy el de et ti. Ya rýþ ma da 1. o lan Öz top 6 bin TL, 2. o lan Ký yý cý 5 bin TL, 3. o - lan Ak soy i se 4 bin TL ö dül a la cak. Ko ca e li/a a Mý sýr lý ha fýz dan Man yas ta Kur ân zi ya fe ti RA MA ZAN do la yý sýy la Tür ki ye den da vet a lan Mý - sýr lý ün lü ha fýz lar dan U sa me E bun nur, Ba lý ke sir in Man yas il çe sin de ki Çar þý Ca mi sin de Kur ân zi ya fe ti sun du. Ýl ge ne lin de bir çok ca mi de Ra ma zan bo yun - ca Kur an zi ya fe ti su na ca ðý be lir ti len U sa me E bun - nur, Man yas Çar þý Ca mi sin de ak þam na ma zý son ra - sý Kur an o ku du. Mý sýr lý ha fýz, Kur an ti la ve ti i le din - le yen le ri mest et ti. Kur ân ti la ve ti ni Man yas Be le di ye Baþ ka ný Ha san Kah ra man da din le di. Man yas Müf - tü Ve ki li Ýb ra him A lýn maz, Ra ma zan et kin lik le ri kap sa mýn da Man yas hal ký ný Mý sýr lý ha fýz U sa me E - bun nur i le bu luþ tur duk la rý ný söy le di. Man yas/a a AN TAL YA NIN Ak se ki il çe si ne bað lý Cen de ve Kö yü ge - le nek le rin den vaz geç mi yor. Köy de, her ak þam köy hal - kýn dan bir ki þi, köy lü le re if tar yap tý rý yor. Köy de yýl lar dýr ge le nek sel o la rak her ak þam bir ki þi if tar i çin ye mek ha - zýr lý yor. Kö yün ka dýn la rý, her gün üç çe þit ye me ði köy ko na ðýn da bir lik te pi þi ri yor ve if tar sa a ti ne ye tiþ ti ri yor. E za nýn o kun ma sý nýn ar dýn dan ön ce ak þam na ma zý ný ký lan kö yün er kek ve ka dýn la rý, na ma zýn ar dýn dan muh - tar lý ðýn ye mek ha ne sin de bi ra ra ya ge le rek o ruç a çý yor. Bu bir lik te li ðe, çev re köy lü ler de da vet e di li yor ve her ak þam yak la þýk 200 ki þi bir lik te if tar ya pý yor. Köy Ýh ti yar He ye ti Ü ye si Ra ma zan Çe lik, a ta la rýn dan öð ren dik le ri bu ge le ne ði ya þat týk la rý ný, hiç bir za man bu ge le nek le - rin den vaz geç me dik le ri ni söy le di. Ýlk za man lar da kö - yün i le ri ge len le ri nin Ra ma zan a yý sü re sin ce if tar ver di - ði ni an la tan Çe lik, An cak da ha son ra köy lü le rin ta ma - mý if tar ver me ye baþ la dý. Ýf tar ye mek le ri miz sa de ce köy hal ký na de ðil, kom þu köy le re de a çýk de di. Ak se ki/a a 5 bin ki þi nin ye me ði ni 40 ki þi ha zýr lý yor DE NÝZ LÝ DE be le di ye ta ra fýn dan ku ru lan if tar ça dý rýn da 5 bin ki þi ye, mes lek o da la rý ve ha yýr se ver ler ta ra fýn dan ve ri len if tar ye me ði i çin 40 ki þi, yüz ler ce so ðan so yup, ka sa lar ca do - ma tes, bi ber, sa la ta lýk, pa ta tes doð ru yor. Be le di ye nin if tar ça dý rýn da ye mek le ri ha zýr la yan þir ke ti so rum lu su Fa tih Ka - çar, ye mek ve ren le rin is tek le ri doð rul tu sun da if tar i çin çor - ba, pi lav, sa la ta, tat lý ha zýr la dýk la rý ný söy le di. Ýf tar i çin gün lük yüz ki lo et kul lan dýk la rý ný i fa de e den ka çar, 40 ça lý þa ný mýz la ye mek le ri mi zi ti tiz lik le ha zýr lý yo ruz. Ýf tar ve re cek ki þi bi ze ne ver mek is te di ði ni söy lü yor. Biz de o doð rul tu da mal ze me le - ri mi zi a la rak i þi mi ze baþ lý yo ruz. Gün lük or ta la ma 15 ka sa do - ma tes, 3 çu val bi ber, 2 çu val so ðan, 100 ki lo pi rinç, 6 çu val pat lý can, 2 çu val pa ta tes, 60 ki lo yo ðurt, 3 te ne ke 18 lit re lik yað kul la ný yo ruz. 5 bin ek mek kul la ný lý yor. No hut, ku ru fa - sul ye ye mek le ri ya pa ca ðý mýz za man i se her bir me nü i çin 5 çu val bak la gil kul la ný yo ruz di ye ko nuþ tu. De niz li/a a Gý da Ban ka sý yok su lun u mu du ol du VAN Va li li ði Sos yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Vak fý (SYDV) ta ra - fýn dan ku ru lan ve her ay 3 bin 500 a i le nin ih ti yaç la rý ný kar þý la yan Gý - da Ban ka sý nda Ra ma zan a yý do la - yý sýy la yar dým mik ta rý i ki ka tý na çý - ka rýl dý. Van da ih ti yaç sa hi bi 3 bin 500 a i le her ay ken di le ri ne ve ri len çek kar þý lý ðýn da, Gý da Ban ka - sý ndan hiç bir üc ret ö de me den mar ket a lýþ ve riþ le ri ni ya pý yor. Ra - ma zan a yýn da i se bu a i le ler her ay yap týk la rý a lýþ ve ri þin i ki ka tý ka dar ü rün a la bi li yor. SYDV Mü dü rü Meh met Su at Ay do ðan, Gý da Ban - ka sý uy gu la ma sý nýn 2005 yý lýn dan bu ya na de vam et ti ði ni be lir te rek, vak fa ka yýt lý 23 bin a i le a ra sýn dan 3 bin 500 ü ne, 12 ay bo yun ca dü zen li o la rak gý da yar dý mý ya pýl dý ðý ný söy - le di. Yar dým kri ter le ri nin ge nel ge - ler doð rul tu sun da be lir len di ði ni i - fa de e den Ay do ðan, kü çük ço cuk sa hi bi dul ka dýn lar, e þi ce za e vin de bu lu nan mað dur ka dýn lar i le yüz de 40 ýn ü ze rin de ö zür lü o lup, ev de ba kým üc re ti al ma yan ki þi le rin gý da ban ka sýn dan ya rar lan dý ðý ný be lir te - rek, i kiz ve ya ü çüz sa hi bi yok sul a i - le le re de 2 yýl bo yun ca her ay dü - zen li o la rak bez ve ma ma yar dý mý yap týk la rý ný bil dir di. Van/a a Üm ra ni ye de 100 bin ki þi ye if tar ÜM RA NÝ YE Be le di ye si, A lem dað Cad de sin de 1,5 ki lo met re lik a la na, yak la þýk 100 bin ki þi lik bü yük bir if tar sof ra sý kur - du. Ýf tar sof ra sý, A lem dað Cad de si son du rak mev ki sin de bu lu nan Ra ma zan et kin lik le ri a la nýn dan san tral mev ki sin - de ki be le di ye bi na sý nýn ö nü ne ka dar u zan dý. Yak la þýk 10 bin ma sa yan ya na di zi le rek o luþ tu ru lan if tar sof ra sý a ra so - kak lar da da de vam et ti. Top lam 300 gar so nun ser vis yap tý ðý if tar i çin a ra la rýn da po lis ler, Üm ra ni ye Be le di ye si za bý ta e kip le ri ve gö rev li per so ne lin de bu lun du ðu bin 500 ki þi gö rev yap tý. Ýf tar da va tan daþ la ra pi lav, et ka vur ma, tu lum ba tat lý sý, if ta ri ye lik, mey ve su yu, ek mek ve su ik ram e dil di. Sof ra la ra 100 bin a det su, mey ve su yu ve ek mek ko nu lur ken, pi lav i çin 15 ton pi rinç, et ka vur ma i çin 20 ton et kul la nýl dý. Ye mek ler a la na ye mek þir ke ti ne a it ö zel Týr lar ta ra fýn dan ge ti ril di ve if tar dan 1 sa at ön ce den da ðý týl ma ya baþ lan dý. Ýs tan bul/a a Gündüz uyu, gece çalýþ O RUÇ tu tar ken ka vu ru cu sý cak lar da ça lý þan la rýn, me sai sa at le ri ni a yar la ma la rý ha lin de, ge ce ça lý þýp gün düz u yu ma la rýn da di nen sa kýn ca bu lun mu yor. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Din Ýþ le ri Yük sek Ku ru lu Ü ye si Hü se yin Ka ya pý nar, in sa nýn zor lu ða o la bil di - ðin ce kat lan ma sý ge rek ti ði ni i fa de e tti. Ka ya pý nar, þunlarý kaydetti; A ma ki þi ça lý þý yor, i þi a ðýr ve i þi ni ge ce yap ma im kâ ný var sa o na da Ni ye böy le ya pý - yor sun? di ye me yiz. O ruç tu tar ken a ðýr iþ ler de ça lý - þan la rýn, me sa i le ri ni ge ce ye ak tar ma la rý nýn bir sý - kýn tý sý ol maz. Bu, o ruç tan ka çýþ o la rak de ðer len di - ril me me li. (Ge ce ça lý þýp, gün düz u yu yun ca) o ruç ol maz mý o lur. E ðer ki þi o iþ te ça lýþ tý ðý tak tir de o ruç tu ta ma ya cak du rum da o lur sa me sa i si ni de ðiþ ti re bi - li yor sa, de ðiþ ti re bi lir, yýl lýk iz ni var sa iz ne çý ka bi lir. An ka ra/a a Ramazan'da kan ba ðý þý TÜRK Ký zý la yý Düz ce Þu be si nin her yýl Ra - ma zan a yýn da a za lan kan ba ðý þý nýn ar tý rýl - ma sý i çin if tar son ra sý kur du ðu kan top la ma ça dý rý na va tan daþ lar yo ðun il gi gös te ri yor. Kan top la ma ça dýr la rý na ge len va tan daþ lar, dok tor la rýn kon tro lün de kan ver me iþ le mi - nin ar dýn dan din len di ri li yor. Kan ve ren va - tan daþ la ra ça dýr ö nü ne ku ru lan ma sa lar da bis kü vi ve i çe cek ik ra mýn da bu lu nan Türk Ký zý la yý yet ki li le ri, Tür ki ye nin yýl da 1 mil - yon 800 bin ü ni te ka na ih ti ya cý ol du ðu nu, va tan daþ la rýn bu ko nu da da ha du yar lý ol ma - la rý ge rek ti ði ni söy lü yor. Yet ki li ler, kam pan - ya nýn Ra ma zan a yý bo yun ca fark lý nok ta lar - da ku ru la cak kan top la ma ça dýr la rýn da de - vam e de ce ði ni kay det ti. Düz ce/a a Ca mi le ri ço cuk la ra sev di re lim Fa ci a yý ço cu ðun dik ka ti ön le di KÜ TAH YA NIN E met il çe sin de be bek ü rün le ri sa tý - lan ma ða za da çý kan yan gýn, 7 ya þýn da ki ço cu ðun dik - ka ti so nu cu fark e di le rek sön dü rül dü. Ön ce ki ge ce, Ha mam Ma hal le si Si mav Cad de si nde ki 3 kat lý a - part ma nýn bi rin ci ka týn da be bek ü rün le ri sa tý lan Be - kir Öz türk e a it ma ða za da he nüz be lir le ne me yen ne - den le yan gýn çýk tý. So kak ta oy nar ken bi na dan du man yük sel di ði ni gö ren a part man sa hi bi nin to ru nu Ýs ma il Bu la maz (7), de de si ne ve di ðer ya kýn la rý na ha ber ver - di. Da ha son ra dý þa rý çý kan 2 kat ta ki a part man sa kin - le ri, it fa i ye den yar dým is te di. E met Be le di ye si it fa i ye e kip le ri, yan gý ný yak la þýk 1,5 sa at te sön dür dü. E lek - trik kon ta ðý so nu cu çýk tý ðý tah min e di len yan gýn ne - de niy le ma ða za da ki eþ ya la rýn ço ðu kul la ný la maz ha le gel di. Yan gý nýn ne de ni nin be lir len me si ve ha sar tes - pi ti i çin ça lýþ ma baþ la týl dý. Kü tah ya/a a SÝÝRT Ýl Müf tü sü Fa ruk Ar vas, Ra ma zan a yý - nýn fýr sat bi li ne rek ço cuk ve genç le rin ca mi ye a lýþ tý rýl ma la rý ný is te di. Ra ma zan a yý ne de niy le ca mi le re ge len ço cuk la ra kar þý hoþ gö rü lü o - lun ma sý ný ve i yi dav ra nýl ma sý ge rek ti ði ni be lir - ten Ýl Müf tü sü Ar vas, Hz. Mu ham med (ASM) ýn ço cuk la ra kar þý tu tu mu, on la ra kar þý sev gi ve hoþ gö rü sü nün her kes i çin ör nek ol - du ðu nu kay det ti. Ar vas, þun la rý söy le di: Ör - nek dav ra nýþ la rý nýn ya ný sý ra bu ko nu da bir - çok ha di si þe rif te bu ko nu da e mir ler ver mek - te dir. Ra ma zan a yý ný fýr sat bi le rek ço cuk ve genç le ri mi zi ca mi ye a lýþ týr ma lý yýz. On la ra Ra - ma zan a yý nýn mâne vî at mos fe ri ni ya þat ma lý - yýz. Ca mi ye ge len ço cuk la ra hoþ gö rü lü ol ma - lý yýz. Ek sik lik le ri ni, yan lýþ lýk la rý ný, hat ta ya ra - maz lýk la rý ný on la rý dýþ la ya rak, ca mi den ko va - rak de ðil, on la rý a ra mý za a la rak tat lý bir dil le, gö nül le ri ni ka za na rak gi der me ye ça lýþ ma lý yýz. Ak si hal de o ço cuk la rý, ca mi ler den ve hat ta di ni duy gu lar dan u zak laþ týr mýþ o lu ruz. O za - man da bi ze tes lim e dil miþ bi rer e ma net o lan o ço cuk la ra i ha net et miþ ve gö re vi mi zi ye ri ne ge tir me miþ du ru ma ge li riz. Bu ko nu da gö - rev li le ri mi zin ve ce ma a ti mi zin du yar lý ve sa - býr lý ol ma la rý ný is ti yo rum. Ar vas, bu ko nu da Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn gö rü þü nün de bu yön de ol du ðu nu be lirt ti. Si irt/ci han

7 Y DÜNYA 7 Hama halký, yabancý asker istemiyor SURÝYE DEKÝ ABD BÜYÜKELÇÝSÝ ROBERT FORD: HAMA HALKI YABANCI ASKERÎ MÜDAHALE ÝSTEMÝYOR. TANK destekli Suriye askeri birliklerinin doðudaki Deyr Ez Zor þehrine yönelik operasyonlarý sürerken, Suriye deki ABD Büyükelçisi Robert Ford, daha önce Hama ya düzenlenen tank destekli saldýrýnýn bir vahþet olduðunu belirtti. Büyükelçi, ABC This Week e verdiði demeçte, geçen ay þehri ziyaret ettiðinde þehir sakinlerinin kendisine, yabancý bir askeri müdahale istemediklerini söylediklerini ifade etti. Bazý gruplara göre þehirde bir hafta süren operasyonlarda 130, bazýlarýna göre ise 300 ü aþkýn kiþi öldürüldü. Amman / aa Küs tah Ya a lon ÝSRAÝL Baþ ba kan Yar dým cý sý ve Stra te jik Ýþ - ler den So rum lu Ba ka ný Mo þe Ya a lon, ge çen yýl ki Ma vi Mar ma ra ge mi si o pe ras yo nun dan son ra Tür ki ye i le Ýs ra il a ra sýn da mey da na ge - len ger gin li ði so na er dir mek i çin An ka ra nýn i - le ri sür dü ðü þart la rý sert bir þe kil de e leþ tir di ve Tür ki ye nin ta lep le ri ni küs tah lýk o la rak ni te - len dir di. Ya a lon, ön ce ki gün top la nan ve ö zür ko nu sun da her han gi bir ka ra ra var ma dan da - ðý lan Ýs ra il in Se kiz ler o la rak ad lan dý rý lan iç ka - bi ne si nin top lan tý sý na i liþ kin Ýs ra il rad yo su na yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye nin ö zür ve bu na ek o la rak Gaz ze ye ab lu ka nýn kal dý rýl ma sý ný ta - lep le ri ni küs tah lýk o la rak de ðer len di re rek, Tür ki ye bi zi kö þe ye sý kýþ tý ra rak, Ýs ra il in ü ze - rin den A rap dün ya sýn da, Ha mas ve Hiz bul - lah ýn gö zün de prim yap ma pe þin de id di a sýn - da bu lun du. Tel A viv / a a Ha mas ve El Fe tih mah kûm an laþ ma sý GAZZE'DE kon tro lü e lin de bu lun du ran Ha - mas i le, Ba tý Þe ri a da kon tro lü e lin de bu lun - du ran El Fe tih grup la rý, kar þý lýk lý o la rak hap se a tý lan kar þýt la rý nýn Ra ma zan a yý nýn so nu na ka dar ser best bý ra kýl ma sý ko nu sun da an laþ tý. Ka hi re de ya pý lan gö rüþ me le ri El Fe tih a dý na yü rü ten Az zam el Ah med yap tý ðý a çýk la ma da, her i ki ta ra fýn mah kûm la rýn bü yük bö lü mü nü ser best bý rak mýþ ol du ðu nu, ka lan la rýn da ya - kýn da bý ra ký la ca ðý ný söy le di. Fi lis tin de ki her i - ki ha re ket, uz laþ ma gö rüþ me le rin de ki tý ka nýk - lý ðý aþ mak i çin be lir li a dým lar a týl ma sý ko nu - sun da an la þýr ken, mah kûm la rýn bý ra kýl ma sý bu çer çe ve de e le a lýn dý. Ka hi re / a a Kar za i: NA TO nun si vil kat li am la rý a raþ tý rýl sýn AFGANÝSTAN Dev let Baþ ka ný Ha mid Kar za - i, ül ke nin gü ne yin de 8 si vi lin öl dü ðü NA - TO nun ha va sal dý rý sý hak kýn da so ruþ tur ma a çýl ma sý em ri ni ver di. Dev let Baþ kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, NA TO nun Hel mand da dü zen le di ði, 8 si vi lin ö lü müy le so nuç la nan ha va sal dý rý sý nýn so ruþ tu rul ma sý i çin bir e ki - bin gö rev len di ril di ði bil di ril di. Hel mand va li si Gü lab Man gal da NA TO nun böl ge de dü zen - le di ði ha va sal dý rý sýn da a ra la rýn da ka dýn ve ço - cuk la rýn da bu lun du ðu 8 si vi lin ha ya tý ný kaybet ti ði ni kay det ti. Ö len le rin, bom ba uz ma ný bir di re niþ çi nin a i le si ol du ðu, sal dý rý da bu ki þi - nin de öl dü ðü be lir til di. Ka bil, Pa ris / a a Tecrit, Esad ý Ýran'a iter ÝNGÝLÝZ gazeteci Simon Tisdall, Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague nin Suriye deki þiddet olaylarý konusunda yapabileceði çok bir þeyin olmadýðýný belirterek, Türkiye nin bu konuda en ö- nemli aktörlerden biri olduðuna vurgu yaptý. Guardian da kaleme aldýðý Türkiye, Suriye ye Ýngiltere nin veremediði mesajý gönderiyor baþlýklý köþe yazýsýnda Tisdall, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Suriye yi azarlamak için Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu nu Þam a göndereceðine dikkat çekerek, Ýngiltere nin bu konuda yapabileceði çok bir þeyin olmadýðýný ifade etti. Türkiye nin uyarýlarý dikkate alýnmadýðý takdirde Erdoðan yönetiminin Esad rejimine yönelik diplomatik ve ekonomik tedbirleri gündeme getirebileceðini söyleyen Tisdall, bunun da ötesinde Türk ordusunun sýnýrda bir güvenlik hattý oluþturabileceðini iddia etti. Ülkedeki þiddetten kaçan Suriyeli halkýn Türkiye ye sýðýndýðýný ve bunun Türkiye için problem oluþturmaya baþladýðýný savunan Guardian yazarý, Ankara yönetiminin diðer bir endiþesinin de tecrit edilen Esad ýn Ýran ile daha da güçlü ittifak içine girme ihtimalinin olduðuna dikkat çekti. Yazýda ayrýca, bu olaylarýn PKK ile mücadeleye zarar verebileceði de belirtildi. Londra / cihan Sadr: ABD askeri kalýrsa, saldýrýrýz Irak ýn önde gelen liderlerinden olan Þii din adamý Mukteda El Sadr, ABD güçlerinin 31 Aralýk tan sonra da kalmaya devam etmeleri halinde bu birliklere saldýrýlar düzenleyeceklerini söyledi. Belirli sayýda Amerikan askerinin, yýl sonunu izleyen dönemde de Irak ta kalmasý için ABD ile görüþmeler yapýlacaðýnýn Iraklý yetkililerce açýklanmasýnýn ardýndan Sadr, kendisine ait internet sitesinde bir açýklama yaptý. Sadr ýn açýklamasý, Irak taki önemli bir gücün, ABD askeri varlýðýnýn devamýndan yana olmadýðýný ortaya koydu. Iraklý yetkililer, belirli sayýda Amerikan askerinin, Irak güçlerinin eðitimi için kalmaya devam etmesini istediklerini açýklamýþtý. Amerikalý askeri yetkililer de Iraklýlardan gelecek tekliflere açýk olduklarýný ifade ediyor. Baðdat / aa Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU ÞAM DA BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan ýn talimatýyla Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu bugün Suriye ye gidiyor. Davutoðlu nun gerekli görüþmeleri yaparak Türkiye nin mesajlarýný iletmesi bekleniyor. ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton da, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile yaptýðý telefon görüþmesinde, Türkiye nin Suriye ye baský yapmasýný istedi. BM yardýmý 5 yýl sonra ilk kez Somali de BM Mül te ci ler Yük sek Ko mi ser li ði (BMMYK), So ma li nin baþ ken ti Mo ga di - þu ya beþ yýl dýr ilk kez yar dým u ça ðý gönder di. BMMYK Söz cü sü An drej Ma he ciç, So ma li de kýt lý ðýn vur du ðu böl ge ler den göç a ký ný nýn sür dü ðü Mo ga di þu ya, 31 ton ba rýn ma mal ze me si ta þý yan kar go u ça ðý nýn in di ði ni bil dir di. Mo ga di þu ya bu dra ma tik in san a ký ný nýn üs te sin den ge le bil mek i çin ka ra dan ve de niz den ya - pý lan yar dým da ðý tý mý nýn çok ya vaþ kal - dý ðý ný be lir ten Ma he ciç, ler le yen gün ler - de yar dým u çuþ la rý na de vam e di le ce ði ni kay det ti. BM nin ve ri le ri ne gö re, So ma - li de son ay lar da on bin ler ce ki þi ye ter siz bes len me so nu cu öl dü. Ce nev re / a a Clin ton dan Sreb re nit sa lý an ne le re ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, Bos na da ki sa vaþ sý ra sýn da Tem muz 1995 te 8000 Boþ nak er ke ðin kat le dil di ði Sreb re nit sa ken tin de ki ka dýn la rýn kur du - ðu der ne ðe mek tup gön der di. Sreb re nit - sa Ka dýn la rý Der ne ði Baþ ka ný Hay ra Ça tiç, der ne ðin ad re si ne ge len mek tup ta, sa - vaþ suç lu su Rat ko Mla diç in ya ka lan ma - sýn dan mem nu ni yet du yul du ðu nun i fa - de e dil di ði ni, ya kýn la rý ný kay be den Sreb - re nit sa lý lar i çin her tür lü des te ði ver me ye ha zýr ol duk la rý nýn be lir til di ði ni söy le di. Sreb re nit sa da Tem muz 1995 te ya pý lan soy ký rý mýn kur ban la rý nýn def ne dil me si i - çin Po to ça ri de ku ru lan me zar lýk 2003 te ABD nin es ki dev let baþ ka ný Bill Clin ton ta ra fýn dan a çýl mýþ tý. Sa ray bos na / a a Kör fez ül ke le ri Su ri ye i çin top la ný yor KUVEYT'ÝN, Su ri ye de ki bü yü kel çi si ni is - ti þa re de bu lun mak ü ze re ge ri ça ðýr dý ðý bil - di ril di. Ku veyt Dý þiþ le ri Ba ka ný Þeyh Mu - ham med El Sa lim El Sa bah, Ku veyt par la - men to sun da ba sý na yap tý ðý a çýk la ma da, Su ri ye de ki bü yü kel çi mi zi is ti þa re i çin ça - ðýr dýk de di. El Sa bah ay rý ca, Kör fez ül ke - le ri dý þiþ le ri ba kan la rý nýn Su ri ye de ki du - rum hak kýn da gö rüþ me ler de bu lun mak ü - ze re bir a ra ya ge le cek le ri ni be lirt ti. S. A ra - bis tan da bir gün ön ce Þam da ki bü yü kel - çi si ni ge ri ça ðýr mýþ tý. Ku veyt / a a Küresel sosyal kriz geliyor! Bugün yabancý gazetelere baktýðýnýzda içiniz kararacaktýr. Ýsrail de, Ýngiltere de, Þili de, Yunanistan da milyonlarca insan sokakta hükümetini protesto ediyor. Ýngiltere, Kuzey Londra da binalar ve araçlar yakýlýyor, dükkânlar yaðmalanýyor. Tarihi bir binanýn alevler içindeki görüntülerini sanki u- çak bombaladý ifadesiyle þaþkýnlýkla izliyor insanlar. Bu huzursuzluðun yayýlmasý ihtimali Ýngiltere yönetimini korkutuyor. Ýsrail de üçyüzbin kiþi Ýsrail in nüfusu dikkate alýndýðýnda ciddî bir rakam- sosyal adalet talebi ve temel yaþam masraflarýnýn düþürülmesi talebiyle sokaklara döküldü. Uðruna ölmeye hazýr olduðumu ülkede yaþayamýyoruz diyor bir gösterici. Ülkenin her yerinde gösterici çadýrlarýndan oluþan isyan ateþleri yanýyor. Gelecek ay bir milyon kiþinin katýlacaðý gösteriler planlanýyor. Göstericiler eþitlik ve adalet ilkelerine dayalý olarak kurulduðu söylenen ülkede, gelir daðýlýmýnda büyük adaletsizlikler olduðunu, gýda fiyatlarýnýn 2005 yýlýndan bu yana yaklaþýk yüzde 13 arttýðýný söylüyor. Ýlginç bir afiþ ise dikkatleri çekiyordu: Mýsýr burasý! Kimbilir belki de Ýsrail in onlarca yýldýr Filistin li masumlara yaptýðý zulmün cezasýný, Cenab-ý Hak Ýsrail halký aracýlýðýyla verecek. Þili de öðrenciler hükümetin eðitim sisteminde reform çaðrýsýyla baþlattýklarý gösterileri bina yakma ve yaðmalamaya döndürünce polisle çatýþtýlar. Þilili bir yazar ülkesindeki havayý altý ay önceki Arap baharýna benzetiyor. Baþbakan Sebastian Pinare, diktatör Augusto Pinochet ten bu yana en sevilmeyen lider ilan edildi. Öðrencilerin baþlattýðý olaylar toplumun tüm kesimlerine yayýlýyor. Yunanistan ýn içine düþtüðü büyük borç krizi ve bu krizle baþ etmek için hükümetin uyguladýðý kemer sýkma politikalarý halký sokaða dökmeye devam ediyor. Dikkat ettiyseniz, tüm bunlar Batý ülkeleri. Ý- talya, Ýrlanda ve Ýspanya daki ekonomik krizin bu ülke halklarýný sokaða dökmesi de yakýn. A- merikalýlar da katýlýrsa dünya nüfusunun ö- nemli bir kýsmý sokaklarda olacak yýlýnda baþlayan küresel kriz, deðiþik boyutlarýyla dünyayý çalkalamaya devam ediyor. Þimdi yeni ve daha büyük bir krizden söz ediliyor. ABD nin kredi notunun düþürülmesinin tetikleme iþlevi göreceði iddia ediliyor. Peki neler oluyor? Ýnsanlar neden bu kadar huzursuz? Sorun yalnýzca ekonomik mi? Tüm bu sorularýn aslýnda sosyologlar tarafýndan a- raþtýrýlýp, bulunacak cevaplarýn acilen geliþtirilecek politikalara temel yapýlmasý gerekiyor. Aslýnda dünya uzun zamandýr adaletsiz ve þükürsüz bir küresel tüketim toplumuna dönüþüyordu. Adaletsizlik, israf ve maneviyat eksikliði dünya insanýný mutsuzluða götürüyor. Bu mutsuzluk da en küçük bir kývýlcýmda milyonlarý sokaða dökmeye yetiyor. Ýnsaný mutlu etmek için geliþtirilen yüksek iletiþim teknolojileri ise örgütlenmeyi, iletiþim kurmayý, toplanmayý kolaylaþtýrýyor. Sosyal iletiþim aðlarýndan haberleþen insanlar bir gecede örgütlenip sokaklara dökülebiliyor. Ve toplanan kontrolsüz kalabalýklar, küçük tahriklerle polisle çatýþmaya, binalarý yakmaya ve yaðmalamaya baþlayabiliyor. Bizce bu durum dünyanýn gelmekte olan e- konomik krizinden bile daha büyük bir sorun. Mutsuz ve huzursuz insanlar patlamaya hazýr bombalar gibiler. Ve bir kývýlcým ülkeleri içinden çýkýlmaz sýkýntýlara düþürmeye yetebilir. Umarýz ülkelerin liderleri yaklaþan bu küresel sosyal krizin farkýna varýp, bir an önce önlem alýrlar. Aksi halde küresel bir kaos kaçýnýlmaz olacaktýr.

8 8 9 MEDYA POLÝTÝK AÐUSTOS 2011 SALI Y Çivisi çýkmýþ bir kurumu düzeltmeye nereden baþlamalý? Savcýlar iddianamelerini sundukça insanýn kaný donuyor. Türk Silâhlý Kuvvetleri emekliliðini isteyen Genelkurmay baþkanýnýn ifade ettiði gibi suç örgütü haline dönüþmüþ durumda, maalesef. En son internet andýcý ve amirallere suikast iddianamesi de kabul edildi ve bazý yüksek rütbeli komutanlar hakkýnda tutuklama kararý çýkarýldý. Ý- þin ucu eski Genelkurmay Baþkaný Baþbuð a kadar gidecek gibi görünüyor. Özellikle benim de 15 yýl hizmet ettiðim ve Yüksek Askeri Þura kararý ile ayrýldýðým Bahriye nin durumu ise içler acýsý. Casusluktan tutun da komutanlara suikastlarýn planlandýðý, ahlaksýzlýk o- laylarýnýn yaþandýðý adeta askerliðin dýþýnda her türlü suçun planlandýðý bir örgüt haline getirilmiþ. Ýddianameler ortaya çýktýkça daha fazla bilgi sahibi oluyoruz. Maalesef kulaktan dolma haberlerin çoðunun gerçek olduðu ortaya çýkýyor. Mesela Bahriye mektebinde Deniz Kuvvetleri Komutanýna suikast maksadý ile yemeðinin zehirlendiði hatta bu yüzden yüzlerce Bahriye mektebi öðrencisinin hastaneye kaldýrýldýðýný duyunca önce inanamamýþtým. Bu kadarý da olmaz diye düþünmüþtüm. Lakin gerçektende bazý yakýnlarýmýn hastaneye kaldýrýldýðýný hatta ölüm tehlikesi geçirdiðini öðrenince durumun vahametini daha iyi anlamaya baþladým. Evet, baþta bahriyemiz olmak üzere silahlý kuvvetlerin çivisi çýkmýþ durumda. Peki, ne yapmalý? Baþbakan ýn Yüksek Askeri Þura toplantýsý öncesinde generallerin emeklilik kararýný krize dönüþmeden çözmesi güzel bir geliþme. Fakat yeterli mi? Bence kesinlikle yeterli deðil. Basýnda çýkan ve benim de çeþitli defalar yazdýðým reformlar gerçekleþmeye baþlasa bile bataklýk kurutulmadan çare bulunmasý mümkün deðil. En baþta eðitim kurumlarýnýn ýslah edilmesi gerekir. Aslýnda silâhlý kuvvetlerin ve özellikle de bahriyenin bu duruma gelmesi bir sürpriz deðil. Bahriyede 15 Yýl kitabýnda ve Bizim Radyo da sunmuþ olduðum programlarda belirtmiþ olduðum gibi askeri okullar feci bir durumda. Namaz kýlmak isteyen öðrenciye öcü gibi bakýldýðý, oruç tutmanýn yasak edildiði, dini kitaplar o- kuyan öðrencilerin acýmasýzca okuldan atýldýðý bir okuldan yetiþen öðrenciden ne bekleyebilirsin ki? Kara Harp Okulunda cami olduðu halde Deniz ve Hava Harp Okulunda camiyi býrakýn, bir mescit dahi yok. Bu öðrenciler insan deðil mi? Robot mu yetiþtiriyorsun ki ibadet etmek isteyen insanlara zulüm derecesinde ibadetlerine mani oluyorsun? Lafý uzatmaya gerek yok. Askeri okullar çok kötü durumda. Demokrasinin temel ilkelerini öðretmeyi býrakýn faþizmin en aðýr þartlarýnýn belletildiði, dine ve dindarlara nefretin dayatýldýðý, ibadetini yapmak isteyen öðrencilere en aðýr cezalarýn verildiði bir eðitim kurumu düzeltilmeden askeri kurumlarý nasýl düzeltebilirsin? En baþta yapýlmasý gereken iþ askeri okullara cami açýlmasýdýr. Dinini diyanetini bilmeyen asker her türlü fenalýðý yapar bundan hiç þüpheniz olmasýn. Allah tan korkmayan kuldan korkar mý? Bahriye Mektebinde bir yatsý namazýný kýlarken nöbetçi subayý beni görmüþtü de çýðlýk atmýþtý. Yemin ederim bu olayý yaþadým. Hatta beraber paylaþtýðýmýz koðuþtaki 14 arkadaþým buna þahittir. Sanki zina suçu iþliyorum, iyi mi? Dindar olmayan sýnýf arkadaþlarým bile bu olaydan çok rahatsýzlýk duymuþtu. Bir tanesi Yahu namazýný bozsaydýn da bu terbiyesiz adamýn konuþmasýna fýrsat vermeseydin diyerek bana üzüntüsünü bildirdi. Diðer koðuþ arkadaþlarýmýn hepsi a- deta tek ses çýkarýrcasýna Niye bozacakmýþ, namaz kýlmak ayýp mý yahu? diyerek bu arkadaþýmý susturdular. Ýþte size 30 yýl önce yaþanmýþ bir fotoðraf karesi. Bu zihniyetle yetiþen öðrencilerin geldikleri nokta ise þu anda iddianamelere geçen olaylar. Bir komutaný öldürmek için yüzlerce öðrencinin hayatýný tehlikeye atacak kadar gözü dönmüþ insanlar. Bu adamlarýn eline silâh veriyoruz iyi mi? Hadi dindarlýðý býrakalým þanlý ecdadýmýz hakkýnda ne söyleniyor, hiç düþündünüz mü? Bir gemide Barbaros Hayrettin Paþa ya hakaret eden i- kinci komutana askerlik terbiyesine uymadan aðzýma geleni söylemiþtim. Ýlginçtir sicil amirim olduðu halde en ufak bir ceza veremedi. Demek ki bin yýllýk dine ve Ýslâma hizmet etmiþ bir kurumda daha fazla edepsizliðe cesaret edemediler. Fakat aradan 30 yýl geçti. Dindar öðrenciler baþta olmak üzere geçmiþiyle barýþýk onurlu insanlar ordudan tek tek atýldý. Geriye iþte gördüðünüz kimseler kaldý. Daha fazla yarayý deþmeden sadece þu kadarýný söyleyerek yazýma son veriyorum. Önce þu askeri okullarda yapýlan din düþmanlýðýna son verin. Namazsýz, camisiz askeri birliklerdeki bu vahþi komünist uygulamayý kaldýrýn, vesselam PROF. DR. ÞÜKRÜ HANÝOÐLU: Atatürk dinde radikal reform yapmak istedi ÝKÝNCÝ MEÞRUTÝYET GARPÇILARI NIN DÝN AVAMIN ÝLMÝ, ÝLÝM HAVASSIN DÝNÝDÝR VECÝZESÝ, ATATÜRK ÜN SÝYASÎ PROGRAMININ DA AYRILMAZ BÝR PARÇASI ÝDÝ. Ýngilizce olarak yayýnlanan Atatürk, Entelektüel Bir Biyografi adlý çalýþmanýz, benzeri olmayan bir ilk çalýþma. Çünkü Atatürk ü Atatürk kýlan, deðerlerini ve hatta politikalarýný belirleyen entelektüel geçmiþinin izini sürüyor. Amacýnýzý, nasýl bir ihtiyaca binaen bu çalýþmayý yaptýðýnýzý sorarak baþlamak isterim. Bu çalýþmayý hazýrlamaktaki amacým, sizin de sorunuzda deðindiðiniz gibi, üzerine yüzlerce kitap yazýlan ki Atatürk ve Meteoroloji baþlýklý ve konulu bir çalýþma bile var- bir devlet kurucusunun düþüncelerinin köklerine ulaþarak, bunlarýn onun dünya görüþü ve temel fikirlerini nasýl þekillendirdiðini ve uyguladýðý siyasî program üzerinde ne gibi tesirler icra ettiðini ortaya koymaktý. Ýlginçtir ki hayatýnýn deðiþik cepheleri üzerine çok sayýda eser kaleme alýnan Mustafa Kemal Atatürk ün düþüncelerin kaynaklarý üzerine kapsamlý bir analiz yapýlmamýþtýr. BÝLÝMCÝ, ELÝTÝST, SOSYAL DARWÝNÝST Atatürk ün fikri beslenme kaynaklarý ayný zamanda çaðdaþý diðer Osmanlýlarýn da kaynaðýydý. Osmanlý dan Cumhuriyete geçiþi saðlayan da bu kuþak oldu zaten. Onlarý belirleyen temel unsurlar nelerdi? Atatürk bu kuþaðýn bir üyesiydi. Kendisi ayný zamanda harekette çok önemli roller oynamamýþ olmakla beraber ikinci kuþak bir Jön Türk ve karar alýcý mevkilerde bulunmamakla birlikte bir Ýttihad ve Terakki üyesiydi. Dolayýsýyla Atatürk, Jön Türklük düþüncesi ve Ýttihad ve Terakki nin Ýkinci Meþrutiyet in ilk yýllarýnda benimsediði tezlerin bir bölümünü paylaþan bir kiþiydi. Bu çerçevede yýllarý arasýnda Kahire de yayýnlanan Türk dergisinin savunduðu türde bir Türkçülük, Jön Türk düþüncesinin temel dayanaklarýndan birisi olan bilimcilik (scientism), gene bu düþüncenin fazlasýyla etkilendiði Gustave Le Bon elitizmi, dönemin Osmanlý entelektüellerini derinden etkileyen Sosyal Darwinizm benzeri düþünceler Atatürk ün de dünya görüþünü belirleme alanýnda önem taþýr. Mustafa Kemal dönemdaþlarýndan farklý olarak baþka bir þeylerin etkisinde kalmýþ olabilir mi? Farklý bir okuma vesaire yapmýþ olma ihtimali var mýdýr? Hayýr, böyle bir etkiden bahsedebilmek mümkün deðil. Zaten kimse çaðdaþlarýndan farklý etkilerin altýnda kalamaz. Mustafa Kemal Atatürk de çaðdaþlarý gibi 19. Asýr sonu 20. asýr baþý dünyasýnýn ve Osmanlý toplumunun ürünüydü. ESKÝ-YENÝ ÇATIÞMASINI ÇOK ÇETÝN YAÞADI Onun da entelektüel alt yapýsý kuþkusuz herkes gibi ilk olarak çocukluðunda oluþtu. Çocukluðunun geçtiði Selanik ve Selanik in o dönemdeki düþünce iklimi, ailesini, sosyal çevresini ve o- nu nasýl etkilemiþtir? Mustafa Kemal Atatürk Avrupa-yý Osmanî de doðmuþ, orada sosyalleþmiþ ve orta öðrenimini de orada tamamlamýþtý. Daha sonra yüksek eðitimini payitahtta yapmýþtý yýlýnda Suriye ye görev ile gitmesine kadar tüm yaþamý imparatorluðun Avrupa topraklarýnda geçmiþti. Bunun kendisinin dünya görüþünün þekillenmesinde ciddî etkisi olmuþtur. Bunun ötesinde Selânik, Tanzimat sonrasýnda ortaya çýkan eski-yeni çatýþmasýnýn en belirgin biçimde yaþandýðý þehirlerden birisiydi. Burada yeni, modern ve seküleri; eski ise geleneksel ve dinîyi temsil ediyordu. Mustafa Kemal böyle bir dünyada doðmuþ ve büyümüþtü. Annesi ile babasý arasýnda hangi okula gideceði konusundaki tartýþmadan itibaren de kendisini fiilen bu çatýþmanýn içinde bulmuþtu. Kendisinin bu alanda tercihini modern ve seküleri temsil eden yeni için yaptýðý þüphesizdir. HAYATI EFSANELEÞTÝRDÝ Aslýnda Atatürk ün hayatýnýn diðer bölümleri gibi çocukluðu da Türkiye halkýna yaygýn olarak masal kliþeleri içinde ve bir sürreel tüle sarýlarak gösterildi hep. Siz bize o döneme iliþkin ayrýca ne söylersiniz, reel anlamda? Bu dönem Atatürk ün dünya görüþünün þekillenmesinde çok önemli rol oynamýþtýr. Dolayýsýyla Cumhuriyet kurucusunun hayatýnýn bu dönemini de genel olarak Tanzimat sonrasý Osmanlý Ýmparatorluðu, özel olarak da Rumeli ve Selânik baðlamlarýnda deðerlendirmek lâzýmdýr. Bunu efsâne haline getirmek, bize açýklayýcý bir çerçeve saðlamaz. A- ma bu efsâneleþtirmenin Atatürk ün hayatýnýn çocukluk dönemiyle sýnýrlý kalmadýðýný belirtmek gerekir. SUBAYLARIN AYRI BÝR SINIF OLDUÐUNA ÝNANDI Hayatýnýn akýþý üzerinden ilerleyelim yine. Askeri okulda aldýðý eðitim onda nasýl bir zihniyetin oluþmasýný saðladý? Asker, bir siyasetçi, devlet adamý ve nihayetinde insan olarak bu eðitimden nasýl etkilendi Mustafa Kemal Atatürk? Bu eðitim, bilhassa Mekteb-i Harbiye-i Þâhâne deki eðitimi, Atatürk ün dünya görüþü üze- rin- de önemli bir tesir icra etmiþti. Bu alandaki en önemli etki kendisinin Freiherr von der Goltz un Harbiye reformu sonrasýnda Osmanlý subaylarýna aþýlanan kendilerinin ayrý bir toplumsal sýnýf olduklarý fikrini içselleþtirmesidir. Bunun yaný sýra kendi neslinin diðer subaylarý gibi Atatürk de Goltz un endüstri devrimi sonrasý dünyada savaþlarýn sadece ordular a- rasýnda deðil milletler arasýnda yapýlacaðý, bu nedenle bu yeni millet-i müsellâha larý (silahlý milletleri) idare etmekte subaylara daha fazla rol düþeceði düþüncesinden fazlasýyla etkilenmiþti. Bu fikrin dayandýðý savaþýn kaçýnýlmaz olduðu yolundaki Sosyal Darwinist tezin de Jön Türk düþüncesiyle uyum halinde olduðunu belirtmek uygun olur. ÖNCE SÝYASÝ SAVAÞ I KAZANDI Onun pragmatik biri olduðu, Kurtuluþ savaþýndaki asýl baþarýsýnýn askeri olmaktan önce siyasi olduðu düþüncesine katýlýr mýsýnýz? Atatürk ün pragmatik bir devlet adamý olduðu herkesin üzerinde hemfikir olduðu bir konudur. Ýstiklâl Harbi siyasî, diplomatik ve askerî cepheleri olan bir mücadeleydi. Ben de bunlardan en zorunun siyasî cephe olduðunu düþünüyorum. Savaþan ordularý ortaya çýkartmak dahi ciddî bir siyasî örgütlenmeyi gerekli kýlýyordu ki, Mustafa Kemal in bu a- landaki baþarýsý bence diðerlerinden daha ö- nemlidir. Bu pek tabiî diðerlerinin önemsiz olduðu anlamýna gelmez. Burada söz konusu olan göreceli bir önem farklýlýðýdýr. HALKI ÖNEMSER AMA GÜVENMEZDÝ Atatürk halka, yönetici erke nasýl bakýyordu? Atatürk, dönemin pek çok entelektüeli ve Enver Paþa ve Ýsmail Hakký Paþalar gibi askerî lideri gibi Gustave Le Bon elitizminden etkilenmiþti. Günlüklerinde kullandýðý bazý ifadeler bu etkiyi ortaya koymaktadýr. Bu nedenle Atatürk halk ý kendisi için çalýþýlmasý gereken bir kategori olarak görüyor, ama onunla beraber iþ yapmayý, yâni halkýn karar alma sürecine katýlmasýna ihtiyatlý bir biçimde yaklaþýyordu. O halkýn yararýna olacak yeniliklerin halkýn muhalefetine raðmen gerçekleþtirilmesinin gerekli olduðunu düþünüyordu ki, bu alanda Le Bon un Atatürk tarafýndan okunan eserleriyle ciddî paralellikler kurmak mümkündür. Le Bon un da Atatürk ün uygulamalarýný övmesi ve onun bir dahi general olduðunu düþünmesi ilginçtir. Atatürk radikal karakterdeki siyasî programýný uygulayabilmek için iktidarý tamamen kontrol altýnda tutmak istiyordu. Din de özellikle kontrol etmek istediði bir alan mýydý? Atatürk ün dine gerçek bakýþý neydi? Din alanýn- da- ki fikirleri 19. asýr sonu bilimciliðinden fazlasýyla etkilenmiþti. Bununla beraber, meselâ, dönemin Sovyet liderlerinden farklý olarak dinî de ýslah etme fikrini savunuyordu. Bu ilk bakýþta çeliþkili görülen yaklaþým, Ýkinci Meþrutiyet Garpçýlarý nýn din avamýn ilmi, ilm havassýn dinidir vecizesine uygundur ve Atatürk ün siyasî programýnýn da ayrýlmaz bir parçasý haline gelmiþtir. ANTÝ-KLERÝKAL LAÝKLÝK Atatürk ün laiklikten anladýðý neydi tam olarak? Atatürk pek çok çaðdaþý gibi Üçüncü Cumhuriyet Fransasý ndaki laikliðin, laikliðin saf hali ve tanýmý olduðunu düþünüyordu. Bu anti-klerikal vurgusu güçlü laikliðin 1905 yýlýndaki zaferi pek çok Osmanlý entelektüelini derinden etkilemiþti. (Anti-klerikalizm: Kilisenin ayrýcalýklarýna, mülklerine, toplumsal ya da siyasal nüfuzuna karþý çýkan, ruhban sýnýfýný hedef alan akým ve eðilimler. F.Ö) HEDEFÝ ULUSÇU DEVLET TÝ Milliyetçilik kavramýna da bilhassa ö- nem atfediyordu deðil mi? Atatürk, Türkçülük fikirlerinden derin biçimde etkilenmiþ bir devlet adamýydý. Bu etki de toplumda liderlik rolleri oynamasýndan çok evvel gerçekleþmiþti. Dolayýsýyla inþa e- dilmesinde baþrolü oynadýðý ulus-devleti de milliyetçi temeller üzerine oturtmak baþlýca amaçlarýndan birisi oldu. Türklerin tüm ýrklardan üstün olduðu fikri, Türk Tarih Tezi, Güneþ Dil Teorisi kimlerin etkisiyle nasýl oluþuyor peki? Bu fikirler dönemin yaygýn antropolojik kuramlarý (bilhassa Alman yayýlmacý diffusionist- antropoloji ve diðer fizikî antropoloji teorileri) ile Freud un psikolojik analizlerinden esinlenerek seslerin sembolizmini vurgulayan popüler Alman dil teorileri çerçevesinde üretilmiþlerdi. Bilhassa milliyetçiliðin, bu dönem sonrasýnda antropoloji üzerinden yapýlmasýnýn ne denli ehemmiyetli olduðunun altýný çizmek gerekir. BAZI TEZLERÝ DÖNEM ÝÇÝN BÝLE FAZLA ÝDDÝALI Tüm bunlar, bu iddialar gerçekten a- ma gerçekten inandýðý þeyler miydi sizce yoksa yeni kurulmuþ bir devletin, oluþturulmaya çalýþýlan yekpare mermer bütünün çimentosu olsun diye ihtiyaç hissettiði þeyler mi? Bu konuda kesin bir kanaat ileri sürebilmek zordur. Burada bu fikirlerin oluþtuklarý baðlamda, yâni 1930 lar dünyasýnda, bugünkünden oldukça farklý görüldüðünü unutmamamýz gerekir. Ancak Türklerin tüm uygarlýðýn kurucusu olduklarý benzeri tezler dönem için dahi fazla iddialý olarak deðerlendirilebilinir. Hiç þüpheye düþmüyor mu iddialarýndan, inandýklarýný hiç sorgulamýyor mu? Kendisinin ve çevresindeki entelektüellerin Türk Tarih Tezi ni sonuna kadar savunduklarýný söyleyebilmek mümkündür. Nitekim 1938 yýlýnda Türk Tarih Tezi nin kat i zaferi resmen ilân edilmiþti. Buna karþýn Türk Dil Tezi ve dil reformu konusunda bir takým kuþkular 1936 sonrasýnda dile getirilmeye baþlanmýþtý. DÝNDE RADÝKAL BÝR REFORM YAPMAK ÝSTEDÝ Mevcut þartlarda olabildiði kadarýyla devrimlerle uygulamaya geçirdiðiyle, yapabildiði ile onun kafasýndaki ideal arasýndaki fark çok mu büyüktü peki? Bunu bilebilmek de çok güç, çünkü onun kafasýndaki ideal i tam olarak bilemiyoruz. Ama bazý alanlarda Atatürk ün daha radikal deðiþimler arzuladýðýný yazýlarýndan ve ifadelerinden çýkartmak mümkün olabiliyor. Dinde reform bu alanlarýn en baþta gelenidir. KEMALÝZMÝN YARATICISI ATATÜRK DEÐÝL Kemalizm Atatürk e raðmen oluþmuþ bir ideoloji midir? Bizatihi Kemalizm Atatürk ün ürettiði bir ideoloji deðildir. Zaten Atatürk ün bir ideoloji üretmek gibi bir amacý da olmamýþtýr. Ayrýca kendisinin yazýlarý, vecizeler ve söyledikleri kapsamlý bir ideolojinin altyapýsýný oluþturacak nitelikte deðildir. Türkiye de Atatürkçülük dönem dönem ihtiyaç duyuldukça cilalanýp yeniden dolaþýma sokulmuþ. Atatürkçü düþünce, Atatürk ilkeleri, Atatürk milliyetçiliði gibi kavramlarla bir siyasi düzen oluþturulup yürütülmekte Bu kavramlar aracýlýðýyla oluþturulan ýn Atatürk ile, onun yapmak istediði ile alakasý ne? Kemalizm/Atatürkçülük deðiþen þart ve ihtiyaçlar çerçevesinde sürekli biçimde yeniden üretildiðinden bugün getirildiði noktada Atatürk ün fikirleriyle baðlantýsý oldukça az bir ideoloji haline gelmiþtir. Kemalizm 1930 lu yýllarda farklý biçimlerde (sað ve sol Kemalizm) olarak üretilmiþti. Daha sonra bunlarýn deðiþik yorumlarý da ortaya çýktý. Ancak Atatürk bu ideolojinin yaratýcýsý deðildir. Zaten böyle bir amacý da yoktu. Konuþan: Fadime Özkan Star,

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan VECÝZE Ýþte ey ihtiyar ve ihtiyareler! Biliniz ki, ihtiyarlýktaki zaaf ve acz, rahmet ve inâyet-i Ýlâhiyenin celbine vesiledir. Lem'alar, 26. Lem a, 9. Ricâ, s. 237 Remzi Bey: Zekât emrinin yeterince dinlenmediðini ve anlaþýlmadýðýný görüyoruz. Malýn þükrü nasýl yapýlýr? Bir servet sahibi mal varlýðýndan dolayý mahþer sualinden nasýl kurtulur? Malýn þükrü, malý verene teþekkür etmektir. Teþekkür etmek, dil ve kalp ile olmakla beraber, davranýþ haline de gelmelidir. Teþekkür etmek nasýl davranýþ haline gelir? Meselâ bir mal sahibinden emanet bir þey alan birisi, aldýðý emaneti korur, kýrýp dökmez, saçýp savurmaz, mal sahibinin hassasiyetlerini gözetir, talimatlarýna uyarsa teþekkürü davranýþ haline getirmiþ olur. Ayrýca mal sahibine diliyle teþekkür etmeyi de þüphesiz ihmal etmez. Fakat e- maneti mal sahibinin talimatlarýna uygun kullanmadýðý ve saçýp dökerek kullandýðýný var sayalým. Bu durumda dilde kalan bir teþekkürü mal sahibi makbul saymayacaktýr. Þimdi; asýl mal sahibi olan Allah, emanet olarak verdiði mal ile ilgili bazý emir ve talimatlar göndermiþ: Ýsrafa haram demiþ. Çalýþmayý tavsiye etmiþ. Sadakayý teþvik etmiþ. Ýsar hasletini, yani baþkasýný kendi nefsine tercih etmeyi övmüþ. Zekâtý emretmiþ. Asýl mal sahibi olan Allah ýn ancak bu e- mirlerine uymakla, verdiði mal ile ilgili olarak Allah a teþekkür etmiþ oluruz. Ayrýca dilimizle de teþekkürü pekiþtirebiliriz. Fakat hayýrsýz yerlerde malý keyfimizce harcar, sadaka için tutucu olur ve cimrilik yapar, lezzetlerde nefsimizi baþkasýna tercih eder ve zekâtý vermez isek, yalnýz dilde kalmýþ bir þükrün makbul olmayacaðý malûmdur. Öte yandan Acýma Sahibi Olan Allah ýn, mal sahibinden fakir ve muhtaçlara karþý acýma beklemesi, Merhamet Sahibi Olan Allah ýn merhamet etmeyi emretmesi, Cömertçe Veren Allah ýn vermeyi ibadet kapsamýna almasý, Her Þeyde Ýktisadý Gözeten Allah ýn iktisat etmeyi istemesi, Sonsuz Kemal Sahibi Olan Allah ýn, nefsine baþkasýnýn nefsini tercih etmeyi teþvik etmesi birer þükür emri olarak algýlanmalýdýr. Bu durumda mal için þükür mânâsý taþýyan davranýþlarýmýzý þöyle sýralayabiliriz: 1- Mümkün mertebe sadaka vermeyi ve isar hasletini yaþamayý, yani nefsimize bizden daha fakir ve muhtaç olanlarýn nefislerini tercih etmeyi prensip haline getirmek. 2- Verirken minnetle deðil, baþa kakarak deðil, övünerek deðil, böbürlenerek deðil; merhametle vermek, þefkatle vermek, sevgiyle vermek, tevazu ile vermek. Verdikten sonra nefsimize paye vermemek için, artýk, ne verdiðimizi, kime verdiðimizi neredeyse unutmak. 3- Malýmýzýn zekâtýný eksiksizce hesaplayýp gönül rahatlýðý içinde vermek. 4- Malýmýzý hayýrsýz yerlerde harcamaktan sakýnmak. 5- Tutumlu olmak, fakat cimri olmamak; cömert olmak, fakat müsrif olmamak. Bu beþ maddeyi yaþamayý baþardýðýmýz an, malýmýz için þükür içinde olduðumuzu da söyleyebiliriz. Aksi takdirde dilden Ya Rabbi, Sana þükürler olsun. deyip baþkasýna hiç faydamýz dokunmazsa gerçek mânâda þükrettiðimiz söylenemez. Bu beþ maddeyi kendinde toplayan tek farz i- badet ise zekâttýr. Zekâtta sadaka mânâsý vardýr, zekâtta îsar hasleti vardýr, zekâtta merhamet vardýr, þefkat vardýr, tevazu vardýr, minnet, baþa kakmak, övünmek, böbürlenmek yoktur. Çünkü zekâtý veren fakirin hakkýný veriyor. Fakire o- lan borcunu ödüyor. Fakirin kendisinde olan e- manetini iade ediyor. Allah ýn emrini yerine getiriyor. Nefsi bundan dolayý herhangi bir paye isteyecek açýk kapý bulamýyor. Kezâ, kiþinin cimri olmadýðýný, cömert olduðunu Allah katýnda göstermesi için, zekâtýný doðru hesaplayýp vermesi, zekâttan çalmamasý yeterli bir davranýþtýr. Allah ýn cömert dediði ve övdüðü kiþiler, zekâtýný doðru bir hesapla hesaplayýp gönül rahatlýðýyla veren kiþilerdir. Allah ýn yerdiði kiþiler ise, zekâttan çalan, az bir þey hesaplayýp verirken de minnetle veren kiþilerdir. Bu bakýmdan; Allah ýn bize verdiði mala karþýlýk þükür görevimizi yapmamýz, zekâtýmýzý vermemize baðlýdýr. Baþka bir ifadeyle, zekâtýný veren, þükreden insandýr. Zekâtý vermemek veya zekâttan çalmak ise þükürsüzlüktür. Son söz olarak, þükreden insanlarla ilgili olarak Allah ýn þöyle bir müjdesi bulunduðunu da hatýrlatmadan geçmeyelim: Hatýrlayýn ki, Rabbiniz size, Þükrederseniz muhakkak arttýrýrým. Nankörlük ederseniz, bilin ki, azabým çok þiddetlidir. diye bildirdi. 1 Siz þük re dip i man e der se niz, Al lah si ze ni çin a zap et sin? Al lah þük re den le rin en kü - çük bir i yi li ði ne kat kat mü kâ fat ve rir. O her þe yi hak kýy la bi lir. 2 Dip not lar: 1- Ýb ra him Sû re si: Ni sâ Sû re si: (0 505) Malýn þükrü ve zekât emri Meþ hur týp üs ta dý Fal con, ö lüm dö þe ðin de i - ken, ba þu cu na top la nan mes lek taþ la rý na þöy le de miþ: Ö lü mü me ü zül me yin; ar kam dan üç bü yük he - kîm bý ra ký yo rum. Ba þu cun da ki dok tor lar he men að zý na doð ru e - ðil miþ ler ve söy le ye ce ði i sim le re dik kat ke sil miþ ler. Fal con þu i sim le ri ver miþ: Su, ha re ket ve per hiz! Ý ba de tin ru hu ih lâs týr. O ruç da hil, i ba det le ri Al - lah em ret ti ði i çin i fa e de riz. An cak, Ha kim-i Mut - lak o lan Rab bi miz, ya rat tý ðý mad dî bir nes ne ye, on - lar ca fay da, gü zel lik ve hik met tak tý ðý gi bi, el bet te o ru ca da bin ler ce hik met tak mýþ týr. En meþ hur dok tor lar su, ha re ket, per hiz ol du - ðu na gö re Ra ma zan-ý Þe rif i yi bir dok tor dur: Zi ra o ruç, Ýn sa na en mü him bir i lâç ne vin - den mad dî ve mâ ne vî bir per hiz dir. Ve týb ben bir hým ye dir ki, in sa nýn nef si ye mek, iç mek hu su sun da key fe mâ ye þâ ha re ket et tik çe, hem þah sýn mad dî ha ya tý na týb ben za rar ver di ði gi - bi, hem he lâl-ha ram de me yip rast ge len þe ye sal dýr mak, a de ta mâ ne vî ha ya tý ný da ze hir ler. Da ha kal be ve ru ha i ta at et mek, o nef se güç ge lir, ser ke þâ ne diz gi ni ni e li ne a lýr. Da ha in san o na bi ne mez; o in sa na bi ner. Ra ma zan-ý Þe rif te, o ruç va sý ta sýy la bir ne vî per hi ze a lý þýr, ri ya ze te ça lý þýr ve e mir din le me yi öð re nir. Bîça re za yýf mi de ye de, ha zým dan ev vel ye mek ye mek ü ze ri ne dol dur mak la has ta lýk la rý celb et mez. Ve e mir va sý ta sýy la he lâ li terk et ti ði ci het le, ha ram dan çe kin mek i çin a kýl ve þe ri at - tan ge len em ri din le me ye ka bi li yet pey dâ e der. Ha yat-ý mâ ne vi ye yi boz ma ma ya ça lý þýr. (Mek - tû bât, Ye ni As ya Neþ ri yat, s. 392.) Uz man lar, Ra ma zan da na sýl bes len me li si niz? so ru su na þöy le ce vap ve ri yor: * Sa hu ra mut la ka kalk ma lý sý nýz. Bu sa ye de aç ka la ca ðý nýz sü re a za la ca ðýn dan me ta bo liz ma nýz da ha i yi ve dü zen li iþ le ye cek tir. * Sa hur da ve if tar da ha fif, haz mý ko lay ve az yað - lý ye mek ler tü ket me li si niz. Ye mek le ri ya vaþ ya vaþ ve çok i yi çið ne ye rek ye me li si niz. * U zun sü re boþ ka lan mi de ni ze bir den yük len - me me li, if ta ra çor ba i le baþ la ma lý sý nýz. Son ra ha fif bir sa la ta ve ya zey tin yað lý i le de vam e dip da ha son ra a na ye me ðe geç mek da ha doð ru o la cak týr. * Ký zar týl mýþ ve çok yað lý yi ye cek ler den, ö zel lik le ha mur iþ le ri ve ha mur tat lý la rýn dan ka çýn ma lý sý nýz. * Ye mek pi þi rir ken ka tý yað lar dan ka çýn ma lý ve kýr mý zý e ti müm kün ol du ðun ca az su lu seb - ze ye mek le ri ha lin de tü ket me li si niz. * Ra ma zan da tat lý ih ti ya cý ný zý; ta ze ve ku ru mey ve ler, süt lü tat lý lar ve kom pos to lar i le kar - þý la ma ya ça lýþ ma lý sý nýz. * Ka lo ri si yük sek yi ye cek ler den u zak laþ ma lý sý nýz. * Gün bo yun ca su i çi le me di ði i çin, if tar dan son ra ya ta na ka dar ve sa hur da bol bol su iç - me li si niz. Ge le nek sel çay, ye þil çay ve ya bit ki çay la rýn dan da tü ke te bi lir si niz. * Ö ðün ler de seb ze ye mek le ri ni ve ya zey tin - yað lý la rý ek sik et me me li, et le ri ýz ga ra, haþ lan - mýþ ya da fý rýn da pi þir me li si niz. * Kah ve tü ke ti mi ni a zalt ma lý, kah ve ye ri ne bit ki sel çay lar dan ya rar lan ma lý sý nýz. * Ge be ve em zik li ler, kalp-da mar has ta la rý, di ya bet ve tan si yon has ta la rý o ruç tut ma ya bi lir ya da ka rar ver me den ön ce mut la ka dok tor la - rý na da nýþ ma lý dýr. En meþhur doktorlar: Su, hareket, perhiz ve oruç fer sa dog ni as ya.com.tr Ýçin den geç ti ði miz, i çi miz den ge çen Ra - ma zan ý na sýl bir al gý i le kar þý lý yor ve u - ður lu yo ruz? Ge çiþ le ri çe liþ ki ler yu ma ðý - na, ga ra ip ler gir da bý na dö nüþ tü rü yor ol - ma ya lým? An la þýl ma sý ve ya þa nýl ma sý ge re - ken bir Ra ma zan i le an la dý ðý mýz ve ya þa dý - ðý mýz Ra ma zan a ra sýn da ki fark lý lýk lar; zih - nî çar pýk lý ðýn, id rak da ðý nýk lý ðý nýn, al gý bo - zuk lu ðu nun i fa de si de ðil mi? Ne den es ki Ra ma zan la rý ha yýf la ha týr lar, öz lem le yâd e de riz? Ra ma zan de yin ce ban ka lar kre di a vý na çýk maz dý, na sýl ya pa rým da a cýk maz ve su - sa mam he sa bý ya pýl maz dý, rek lâm lar la tü - ke tim a yý na dö nüþ tü rül mez di. Si hir baz lýk ne dir? Si hir baz lýk di ni miz ce ya sak ken na sýl bir Ra ma zan eð len ce si o lur? Fa iz a çýk bir ha ram ken Ra ma zan la na sýl i liþ ki len di ri lir de o ka pý ya çað rý lýr? Kud si ye tin den ko pa rýl mýþ, eð len ce ye ve tü ke ti me dö nüþ tü rül müþ Ra ma za nýn i çin - den ge çe riz de o bi zim i çi miz den mâ nâ-i ha ki ki si i le ge çer mi? Ý çi o yul muþ, mâ nâsýn dan so yut lan mýþ, za ma nýn al gý sý na, ka pi ta liz me kur ban e dil - miþ bir Ra ma zan bi zi, kom þu mu zu, kom þu ký ta la rý kur ta ra bi lir mi? E be dî sa a det, son - suz se vinç ka zan dý ra bi lir mi? Sa hur da ve if tar da tý ka ba sa ye mek ve - ya a ça kal mak tan i ba ret de ðil Ra ma zan. Ak þam la rý si hir baz lar la eð len mek hiç de - ðil. Gün düz le ri AVM le rin a ðý na ta ký la - rak a lýþ ve riþ yap mak, rek lâm la ra al da nýp kre di çek mek i çin ban ka la rýn yo lu tut - mak da de ðil. Ni met far kýn da lý ðý, þü kür þen li ði, a ciz lik yü ce li ði Be de nin að la ma sý, ru hun gül me - si... Mi de nin da ral ma sý, kal bin ge niþ le me - si... Ul vî his le rin u ya nýp se ma lar ö te si ne yük sel me si Fik rin his se bi nip â lem le ri zi - ya re te git me si Bal çýk i le yýl dýz a ra sýn da sa lý nan be þer i le in sa nýn, in san ol ma er de min de a sý lý kal ma sý. Nef sin gem len me si, þey ta nýn zin cir len me si Ne fis tut sak lý ðýn dan kur tul mak, öz gün öz gür lü ðü ya ka la mak... Bu nun en öz gün hâ li de if tar da ki ka la rý; o tat lý bek le yiþ, o ta - dý na do yum suz sa býr, o i fa de len di ril mez an sýz son suz za man lar. Ne den ço cuk lu ðu mu zun ra ma zan la rý ný a ra rýz? Ma sum lu ðu mu zu kay bet ti ði miz - den, al gý la rý mý zýn bo zul ma sýn dan, id ra ki - mi zin a fa ka da ðýl dý ðýn dan, a kýl kalp ay rý - lý ðýn dan, his fi kir ay rýþ ma sý ve ça týþ ma - sýn dan mý? Bun dan dýr ki Ra ma zan lar pa na yý ra, ak - þam la rý eð len ce ye, gün düz le ri tü ke ti me in dir gen di. Ýn sa ný ma sum laþ tý ran, me lek leþ ti ren Ra - ma zan yi ne i çi miz den ge çi yor; on da de ði - þen bir þey yok, de ði þen bi ziz. Ço cuk ma - sum lu ðu na ye ni den e ri þir sek o u nu tul maz Ra ma zan la rý ye ni den ya þar ve ya þa tý rýz. Kom þu muz la, kom þu ký ta i le. Ço cuk ma sum lu ðun da Ra ma za ný id rak et me, bi zi ma sum laþ tý ran Ra ma za ný ya þa - ma du â sýy la. Masumlaþtýran Ramazanlar Bun lar dan bi ri, Ýz mit Bah çe cik bel de si nin me dar-ý if ti ha rý, dâ vâ sýn dan hiç in hi raf et me miþ, kah ra man hiz met eh li Ce mal Se rim a ða bey. Bu a ða be yi mi zi, o bel de ye yo lu dü þen her kes ta nýr. Ehl-i hiz met, i þi-gü cü Ri - sa le-i Nur a hiz met o lan Ce mal a ða be yi miz, bir müd det ten be ri sað lýk prob lem le ri ya þý yor. En son Göl cük zi ya re ti miz de o nu da zi ya ret e dip hal leþ miþ tik. Te da vi ve a me li yat du rum - la rý ný ta kib e di yor, te le fon la gö rü þüp bil gi a lý - yor duk. Te da vi si nin de vam et ti ði ni öð ren dik ve a cil þi fa i çin du â et me miz ta lep e dil di. Ý kin ci a ða be yi miz de; as len Er zin can lý, fa - kat u zun yýl lar Bur sa da hiz met ler de bu lun - muþ o lan ve Bur sa U lu ca mi nin es ki i mam la - rýn dan Meh med Er do ðan ho ca mýz. O da bir müd det ten be ri ra hat sýz dýr ve þu an da Er zin - can da i ka met et mek te dir. A me li yat ol du ðu - nu ve ya ta rak te da vi ol du ðu nu öð ren dik. Þu mü ba rek Ra ma zan gü nü hür me ti ne, bu i ki a ða be yi mi ze de, þir ket-i mâ ne vî nin bi rer men su bu o lan he pi niz den du â la rý ný zý ta leb e di yo ruz. Bu i ki a ða be yi mi ze du â la rý - mýz la, hak la rýn da ha yýr lar di le ye lim. Ýki hasta aðabeyimize duâ edelim OSMAN ZENGÝN Ve þâ vir hüm fi l-emr * em riy le, kar deþ le rim le bir meþ ve re te muh ta cým. (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 23) Mev sim yaz.. Te fek kür mev si mi.. Be nim de bu mev sim de en sev di ðim fa a li yet - ler den bi ri si te fek kür et mek, kâ i na tý, in sa ný ve dün ya yý.. Ý ma nî te fek kü rün ka pý sý ný aç mak i çin Ka ra de niz sa hil le ri ni sey re çýk tým.. Yap tý ðý mýz bi raz te fek kür, bi raz da ge zi. Ge zi ça lýþ ma la rý ný ga ze te ye gön der mek is te me dim. Zi ra ga ze te miz çok mü him va zi fe le ri de ruh te et ti ði i çin her þe yi de ga ze te ye gön der mek is - te mi yor dum. Tec rü be li ve bi ri kim li ka lem er - ba bý a ða bey ve kar deþ le ri mi zin ve rim li ça lýþ - ma la rý na da en gel ol mak is te mez dim. A ma ge çen ki ya zý mý zýn (Sam sun-ay va cýk te fek kür - le ri) lâ hi ka say fa sýn dan ya yýn lan ma sý ve bu ya - zý yý o ku yan Ay va cýk lý a ða bey le ri miz ü ze rin de - ki müs pet et ki si be nim þim di pay la þa ca ðým te - fek kür le ri yaz ma ma se bep ol du. Bel ki te fek kür di ye bi lir si niz, a ma ben bu na Ka ra de niz lâ hi - ka sý de dim. Zi ra hiz met le rin ö ne mi i çin.. Yoz gat ve Ço rum ü ze rin den Sam sun a va rý yo - ruz. Ka la ba lýk bir þe hir kar þý mýz da. Ak þam le yin Sam sun lu gay ret li a ða bey ler den Ke mal be yin e - vi ne mi sa fi riz. Ke mal a ða be yi miz li se de Kim ya öð ret me ni. Öð ret men li ði hiz me te ve si le ya pan a - ða be yi mi zin bir çok ta le be si de Ri sa le-i Nur la ta - nýþ mýþ. Oð lu Mus ta fa da bil gi sa yar öð ret me ni. Yi ne Mus ta fa kar de þi miz li se nin ya kýn la rýn da bir ders ha ney le il gi le ni yor. Bu ders ha ne de 7-8 ta ne li se li genç ka lý yor. Her haf ta öð ret men kar deþ le - ri miz sý ray la bu genç ler le il gi le ni yor. Bu ra da dik ka ti mi çe ken i ki me se le var: Bi rin ci si: Üs tad Be di üz za man, ö zel lik le öð - ret men nur cu lar la ay rý bir il gi le ni yor. Zi ra Üs - tad Be di üz za man a gö re bu za man da i man e ði - ti min de öð ret men le re bü yük va zi fe ve so rum - lu luk lar dü þü yor. Öð ret men kar deþ le ri mi zin bu a çý dan me su li yet le ri a çýk. Nu ra müþ tak ço - cuk lar, genç ler el le ri mi zin al týn da. Nur la rý sa - de ce ken di mi ze has ret me ye lim. Bu nu pren sib e di nen Ke mal bey ve a i le si ni ve þah sýn da tüm ehl-i hiz met öð ret men le ri teb rik e de riz. Ý kin ci si: Ýl gi le nen in san ol ma yýn ca ta le be ye - tiþ mi yor. Ders ha ne le ri miz i çin dü þün dü ðü - müz de her ders ha ne de mü deb bir ve va kýf e le - ma ný ih ti ya cý a çýk ça gö rü lü yor. A ma be nim a - sýl te fek kür et ti ðim i se þu: Her il de bir ders ha ne aç mak ko lay de ðil. Ha di bu ol sa da (çok þü kür he men her i li miz de var), ba zý il ler var ki þe hir ka dar bü yük. Me se lâ Sam sun nü fu su bi le ba zý il ler den 4-5 kat bü yük. Bir çok bü yük il çe var. A ra la rýn da ki me sa fe çok u zak. Böy le du - rum lar da sa de ce mer kez ders ha ne si nin ih ti - yaç la rý kar þý la ma dý ðý a çýk. Bir de böy le her ders ha ne de bir va kýf is tih dam et mek me se le. Tür ki ye þart la rý ma lu mu nuz. Ge zer ken her hiz met ma hal lin de bun la rý dü þün düm. O na gö re a ða bey le re so ru lar yö nelt tim. A ma cým bu nu bel ki de meþ ve re ti ni ze sun mak, hem de de vam lý yap tý ðým gi bi çö züm ö ne ri si sun mak. Bi rin ci tek li fim: Ders ha ne aç ma nýn müm kün ol ma dý ðý yer ler de çö züm Üs tad dan: Her bir a - dam e ðer ha ne sin de dört beþ ço luk ço cu ðu bu - lun sa, ken di ha ne si ni bir kü çük med re se-i nu ri - ye ye çe vir sin. E vet ben ce çok i de al ve uy gu la na - bi lir ve pra tik bir çö züm dür bu. Ger çek ten her yer de ders ha ne aç mak ko lay de ðil. A ma ku rul - muþ her e vi ders ha ne yap mak müm kün. Haf ta - da sa de ce 1-2 sa a ti ni ders le re a yýr dý ðý mýz da hem ta le be ders le ri, hem de bü yük ler i çin ders ler ta - kip e de bi lir ve de vam e de bi lir. Dü þün dü ðü müz - de her kes ken di ma hal le sin de ki ço cuk, genç ve bü yük ler le bir ders ya pa bi lir. Her ma hal le de, bel - ki de a part man da- þim di ler de bir a part man da 30 da i re o lu yor. Yak la þýk ki þi. Ne re dey se bir ma hal le ka dar bu þe kil de ders le rin ya pýl dý - ðý ný dü þü nün ce, ders hal ka sý na sýl da ge niþ li yor de ðil mi? Bir þe hir de ta le be hiz me ti nin ya pýl dý ðý 4-5 ders ha ne ye mu ka bil yüz ler ce der sa ne de mek bu. Ve her bir in san i çin ve her bir an ne-ba ba i - çin ço cu ðu nun i man la ye tiþ me si na sýl ar zu la nan bir þey se, bu nun ne ka dar bü yük bir ih ti yaç ol du - ðu a çýk. Bu ra da sa yý la ra ta kýl mý yo ruz. A ma i ma - ný kur tu lan sen i sen, sa yý nýn ö ne mi ni an lar sýn iþ - te Bu dü þün cem de ay lar ön ce si ne da ya nan bir te fek kü re u za ný yor. Müs ta kil bir ça lýþ ma o la rak yi ne pay la þa ca ðým in þa al lah. Þim di lik di ðer tek lif - le re de vam e di yo ruz. Ý kin ci tek lif: Her il ve il çe de ders ha ne aç sak bi le her yer de va kýf e le ma ný ve ya mü deb bir bul mak her za man müm kün ol mu yor. Bu nok ta dan Sam sun da ki ça lýþ ma la rý teb rik et - tim. Öð ret men ar ka daþ la rýn ta kip et ti ði ders - ha ne de 7-8 ta le be ka la bi li yor. Ta bi e ði tim ci le - rin öð ret men ol ma sý da ö nem li bir ay rý ca lýk o lu yor her hal de. Çün kü öð ret men lik mes le ði - nin tec rü be siy le öð ren ci le rin mi zaç la rý na gö re mu ha tab o lu yor lar. Bu da hiç þüp he siz müs - bet bir Ri sa le-i Nur ha va sý o luþ tu ru yor. Bu a çý dan öð ret men kar deþ le ri mi ze (ben de öð ret me nim) Üs ta dýn tav si ye si ni ha týr lat mak is - te dim. Ýn þa al lah had di mi aþ mý yo rum dur. Bu sa - de ce bir ri ca. A ma a hir za man yan gý ný ný yü re ðin - de his se den ler i çin vaz ge çi le mez bir va zi fe. Ý le ri de bu ko nuy la il gi li bir ça lýþ ma da dü þün - dü ðüm den ký sa ca sý þu nu söy le mek is ti yo rum: He men her il de öð ret men a ða bey ve kar - deþ le ri miz le meþ ve ret e dil me li. Bir e ði tim ci grup ku ru la bi lir. E ði tim ko mis yon la rý bu nun i çin i de al. Ve her öð ret me nin mes lek gru bu na gö re öð ren ci grub la rýy la bir ders baþ la týl ma sý - na ve si le o lu na bi lir. Sý nýf öð ret men le ri il köð - re tim le, li se öð ret men le ri de ken di grup la rýy la ders baþ la ta bi lir. Bu þe kil de her ma hal de, her grup tan ta le bey le en az bir ders ya pý la bi lir. Bu nun ne ka dar mün bit bir ze min ol du ðu nu þim di den ta sav vur e de bi li yor mu su nuz? Nu ra müþ tak bin ler ce genç var ve bu genç - ler Nur la rý ta ný yýn ca biz den faz la sýy la ya þa ya - cak ve ta le be o la bi le cek ka pa si te ye sa hip ler. Ta bii ki ken di le rin de ki uf ku gö re cek a ða bey ve öð ret men le rin on la rý keþ fet me si ni bek li yor lar. Ben de öð ret me nim ve si le siy le Nur la rý ta ný - dým. El ham dü lil lah en çok ba na Nur la rý ta ný - tan öð ret me ni mi se vi yo rum. Ü ni ver si te yýl la - rým da da fa kül te de ki ho cam bu va zi fe yi i fa et - ti. O na da çok te þek kür e de rim. Hem de son - suz. Bi ri Na fiz ho cam, di ðe ri de An ka ra dan Ah met ho cam. Þim di on la rýn ha be ri yok bel ki a ma ben on la ra du â e di yo rum. Na sýl gü zel bir iþ de ðil mi? Ar kan dan ha yýr du â a lý yor sun. E vet faz la sö ze ha cet yok. Cen net u cuz de ðil... Za ma nýn mü sa a de siz li ðin den ve tek nik ek sik - lik le rim den do la yý an cak ya za bi li yo rum. Bi raz mü þev veþ ol du ol du. Ha ki kat le rin gü zel li ði ne ba - ka lým in þâ al lah. Bu a ra da bu ko nu lar da hiz me ti - mi zin çok a cil ih ti yaç la rý ol du ðu i çin si zin de tek - lif ve e leþ ti ri le ri ni zi bek li yo rum. O nun i çin uy gun te le fon nu ma ra mý da ek li yo rum: (0554) Dip not: * Ýþ le rin de on lar la is ti þa re et. (Âl-i Ým ran Sû re si: 159) ci han-cam ma il.com Ka ra de niz lâ hi ka sý

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Ramazan ayý düþünceleri Yaz mevsiminde güzellikler, rýzýklar, rahmet ve bereketler daðlarda, baðlarda, bahçelerde bolca tezahür edip görülmektedir. Þimdi yeryüzü sayfasýndaki hikmetli iþleyiþteki nizamý, intizamý, say ve gayreti, þefkat ve merhametin göz kamaþtýran ihtiþamýný satýr satýr okumak, temaþa etmek, tefekkürlerle seyretmenin zamaný. Her yerde ve her zaman ufuklardan, bulutlardan, gök kubbenin derinliklerinden ve yeryüzünün süslü, renkli, sanatlý ve estetikli varlýklarýnýn yaratýlýþ gayesini hayatýn akýþý içerisinde, iç dünyamýzda, ruhumuzun derinliklerinde hak ettiði deðeri vererek, tanýyarak, manen yücelmeliyiz ahsen-i takvim sýrrýyla, ebedi sonsuzluklara. Gördüðümüz her mahlûkat ve mevcudat hayatýný, canýný ve varlýðýný hiçe sayarak vazifesini mükemmeliyet içerisinde yapmaya çalýþmasýnda akýl sahibi bizler için alacaðýmýz ibretler ve derslerin olmasý gerekiyor. Bir arkadaþýmýzýn bahçesinde kayýsý aðacý sýrtýndaki meyve yükü ile yerlere kadar eðilmiþ olmasý ve dallarýnýn uçlarý secde edercesine topraða temas etmesi düþündürücü. Yine bir belgeselde ýssýz daðlarýn baþýnda, doðum sancýsý ile kývranan bir ceylanýn annelik þefkat ve merhameti ile her türlü sýkýntýlara katlanmasýndan, yavrusuna olan fedakârca, karþýlýksýz hizmetten ve muhabbetinden alacaðýmýz çok dersler var. Dað baþýnda anne karnýndan vücudunun yarýsýyla baþýný çýkarýp sarkmýþ yavrunun hayata gözlerini açtýðý o anda görülen acizliði, zayýflýðý, þefkat, merhamet ve himayeye muhtaçlýðý ile ayný anda annenin acý çeken vücudu da sahibi olan Rabbimize emanet; þifayý, hayatý, rýzký, vazife sorumluluðunu veren O dur. Anne çektiði acýdan kurtulunca arkasýna bile bakmadan daðlara doðru çekip gitmemesi ya da yavrunun kendini toparlayýnca annenin göðsüne varýp Rahmet hazinesinden gelen rýzkýný bulmasý ve benzeri faaliyetler akýl sahibi insanlara her halükârda kendi vazifeleri ve sorumluluklarýný hatýrlatmaktadýr. Yavrularý için aç kalan, yemeyip yavrularýna yediren, kuluçka döneminde aç, susuz, soðuk, sýcak demeden bekleyen, hayatýný yavrusu için tehlikeye atan canlýlar; insanlarýn Allah a olan i- badet ve vazifelerinde daha hassas ve titiz olmasý gerektiðinin dersini veriyor. Rahmet ve bereketlerin bol olduðu Ramazan a- yýnda her canlý ve cansýz varlýklarýn verilen görevlerini yapmalarý ve emre itaat etmelerinden ibret alarak, kendi vazifelerimizde daha çok hassasiyet göstermemiz gerektiði dersini çýkarmalýyýz. Bu idrak ve þuur içersinde huzurevinde bulunan insanlara Ramazan ayýnda sevgi, þefkat ve güler yüzle odalarýnda ziyaretler yaparak, sohbetler ederek, istek, arzu ve ihtiyaçlarýný öðrenerek, gönüllerini ve dualarýný almanýn faziletini u- nutmamak gerekir. Onlarýn yüzlerine yýllarýn hatýralarý ve birikimleri ile zamanýn kazýdýðý ömür çizgileri, duruþlarý ve bakýþlarýndaki yorgunluðun, durgunluðun kendimize býraktýðý derslerden ve ibretlerden nasiplenmeyi temenni ediyorum. Mübarek Ramazan vesilesi ile hayýr dualara, teþekkürlere ve manevi kazançlara ilave olarak bir yaþlýnýn dilinden, sevinç ve sürûr dolu terennümlerinden Ramazan manilerini naklediyorum: On bir ayda bir gelirsin Camileri doldurursun Kýlmayana kýldýrýrsýn Sübhan Allah, Sultan Allah Her dertlere derman Allah Ramazan geldi, duydunuz mu? Kulaðýnýza koydunuz mu? Mü minlere uydunuz mu? Sübhan Allah, Sultan Allah Her dertlere derman Allah Akýp gelir, akýp gelir Camilere, bakýp gelir Nurdan kandil yakýp gelir Sübhan Allah, Sultan Allah Her dertlere derman Allah Tarihî üç caminin izlerini taþýyor YAPIMINA 24 yýldýr devam edilen ve Sivas Divriði U- lu Cami, Ýstanbul Þehzadebaþý Camisi ile Bursa Ulu Camisinde kullanýlan mimarinin harmanlanmasý o- lan Giresun un Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camii, Karadeniz de Cumhuriyet tarihinde yapýlan tek Osmanlý ve Selçuklu mimari özelliklerini taþýyan eser olacak. Sarayburnu Camii ve Külliyesini Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Hicabi Dizdar, 13 Haziran 1987 tarihinde temeli atýlan caminin sadece alt yapýsý için 2 yýl çalýþýldýðýný söyledi. Eynesil ilçesinde yaþayan Hacý Mustafa Eren in baþlattýðý cami inþaatýnýn, Eren in 1991 yýlýnda vefatýnýn ardýndan vatandaþlarýn gayretiyle 24 yýldýr sürdürüldüðünü ve zaman zaman çevre il ve ilçelerden gelen kiþilerin hayýr için caminin yapýmýnda çalýþtýðýný belirten Dizdar, eski usul olarak tabir edilen kesme taþ iþçiliðiyle yapýmýna devam edilen caminin, Sivas Divriði Ulu Cami, Ýstanbul Þehzadebaþý Cami ile Bursa Ulu Cami nin harmanlanmasý olan Sarayburnu Camisi nin, Karadeniz de Cumhuriyet tarihinde yapýlan tek Osmanlý ve Selçuklu mimari özelliklerini taþýyan eser olduðuna dikkat çekti. Giresun / aa Beyazýt isminin, aslýnda doðru söyleniþ ve yazýlýþla Bayezid olduðunu kaydeden Gürlek, Ýstanbul un ortasý Bayezid dir dedi. Gürlek, Beyazýt Camisi nin yapýldýktan sonraki açýlýþýna dair bilgiler de aktardý. FOTOÐRAF: AA Beyazýt ta Bayezid i anlattý! BEYAZIT KÝTAP FUARI'NDA, ESKADER'ÝN DÜZENLEDÝÐÝ TOPLANTIDA, KÜLTÜR TARÝHÇÝSÝ DURSUN GÜRLEK, BEYAZIT OLARK BÝLDÝÐÝMÝZ BAYEZÝD'ÝN HÝKAYESÝNÝ ANLATTI. Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan düzenlenen ve bu yýl 30. su gerçekleþen ve 200 yayýnevinin katýldýðý Türkiye Kitap ve Kültür Fuarý nda bu yýl Beyazýt Sohbetleri adý altýnda bir program oluþturuldu. Beyazýt ta açýlan fuar alanýnýn hemen yanýna kurulan sohbet çadýrýnda, kültür sanat adamlarý ile yazarlar, muhtelif konularý ve bilhassa eski Ýstanbul ve Ramazanlarýna dâir hâtýralarýný dile getirecekler. Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði'nin (ESKADER) desteðiyle düzenlenen sohbet toplantýlarýnýn ilk konuðu Dursun Gürlek oldu. Programýn baþýnda Türkiye Kitap ve Kültür Fuarý Genel Koordinatörü Osman Sarýköse, kýsa bir açýlýþ konuþmasý yaptý. Fuarýn B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Hicaz da Peygamberimizin türbesinin bulunduðu þehir.-fransa da evli kadýnlara verilen san. 2. Derviþlerin giydikleri, tiftikten yapýlmýþ ince külah.- Delik ve yýrtýðý uygun bir parça ile onarma, kapatma. 3. Meþhur bir hint destaný.- Atardamar ve toplardamarlarýn içinde dolaþarak hücrelerde özümleme, yadýmlama görevlerini saðlayan plazma ve yuvarlardan oluþmuþ kýrmýzý renkli sývý. 4. Eski dilde bayram.- Büyük kötülük, lanetlenecek iþ veya davranýþ. 5. Yeniden, bir daha, tekrar, gene.- Mermerde sert Damarlý ksým. 6. Bir yüzeyde boy sayýlan iki kenar arasýndaki uzaklýk.- Köpek.- Kabaca ulan. 7. Yabancý.- Þýrnak iline baðlý ilçelerden biri. 8. Japonya da bir þehir.- Ýyinin kýsaca söyleniþi. 9. Bir rus yapýmý savaþ uçaðý türü.- Halk arasýnda periþanlýk.- Herhangi bir sayýda olan þey, adet. 10. Hedefi vurma. Taze deðil. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Osmanlýlarda yaþý geçkin olan kadýn tutsaklara verilen ad.- Bir tembih sözü. 2. Yerler, arzlar.- Dumanýn deðdiði yerde býraktýðý kara leke. 3. Yapýlarý dýþ etkilerden korumak amacýyla üzerlerine yapýlan çoðu kiremit kaplý bölüm.- Ruhsal yaþama ve bedene egemen olmayý amaçlayan Hint felsefe sistemi. 4. Yerine koyma, yerine kullanma.- Bir iþte baþta gelen. 5. Niçin, neden.- Sürdürme, devam ettirme. 6. Çoðunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakýmýndan bir tür baðýmsýzlýðý olan büyük il.- Bir yapýda iki döþeme arasýnda yer alan daire veya o- dalarýn bütünü. 7. Yaratýlmýþ bütün canlýlar.- Dizi, sýra. 8. Kansýzlýk. 9. Birdenbire duyulan acý, aðrý, þaþýrma, BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI ürkme veya sevinç anlatan bir söz.- Erken.- Dar ve kalýnca tahta. 10. Yazý makinesi.- Yýlýn on iki bölümünden her biri. 11. Çeliþkili ve tutarsýz i- ki cümleyi birbirine baðlamaya yarayan bir söz.- Kayalýk kýyýlarda, sýð sularda yaþayan santimetre uzunluðunda, kýrmýzý benekli, mavi veya yeþil balýk 12. Kiþinin sevinç, güven ve her türlü etkinliðinin normal olmayan bir biçimde arttýðý ruh hastalýðý.- Bir þeyi yapmayý önceden isteyip düþünme, maksat yýllýk geçmiþine deðinen Sarýköse, fuarý ziyaret eden kitapseverler için kültür ve sanat alanýnda Ýstanbul ve Ramazan ýn ruhunu yansýtan bir sohbet ortamý oluþturduklarýný belirtti. Ardýndan Kültür Tarihçisi olan Dursun Gürlek, Beyazýt ve çevresindeki mekanlara dair mühim anektodlarý i- çeren bir konuþma gerçekleþtirdi. Beyazýt isminin, aslýnda doðru söyleniþ ve yazýlýþla Bayezid olduðunu kaydederek sözlerine baþlayan Gürlek, Ýstanbul un ortasý Bayezid dir dedi. Beyazýt Camii sinin yapýldýktan sonraki açýlýþýna dair bilgileri aktarýrken II. Bayezid in Bayezid-i Veli lakabýyla anýldýðýný sözlerine ekledi. Ýstanbul a dair H A L Ý F E Ý N E F Ý S E L E M Ý N L A L A C A V A S A T Ý Ý K A L A S A R A M O R A A Z A Z A H M A A T Ý A R Ý K E N K T T R E S R A K A T Ý A M A S R A S T B S T L Y E M R A H Ý N E S R E A R A H P Ý L A K Ý A R K A N D Ý L B N A Z Ý Ý meþhur Ýstanbul un velisi, delisi, kedisi çoktur. sözünün Beyazýt için eksiksiz geçerli olduðunu esprili bir dille aktarýrken söz delice kitapseverliðe gelince Cenab-ý Hakk bizim kitap hastalýðýmýza hiçbir zaman þifa vermesin þeklinde bir niyâzda bulunmayý da ihmâl etmedi. Ýstanbul u Ýstanbul yapan beþ belde olduðunu ve bilinen Bilâd-ý Selâse'ye (Üç belde: Eyüp, Galata, Üsküdar) ek olarak, Sur içi ve Boðaz ýn beþ ö- nemli noktayý oluþturduðunu kaydetti. Beyazýt ýn giderek kaybolan ve kalan tek tük çýnarlarýndan bahsederken daha Osmanlý dönemindeyken ortadan kaldýrýlan efsanevî dut aðaçlarýnýn da hikâyelerini aktardý. TRT 6 da Kur ân ve Bediüzzaman belgeseli TRT 6 da (TRT Þeþ), Bediüzzaman Said Nursî anlatýlacak. Nurs tan Barla ya uzanan Kur ân hizmeti: Bediüzzaman Said Nursî adlý belgesel program bugün saat de TRT 6 da yayýnlanacak. Nurs ta çekimleri yapýlan programda, Bediüzzaman ýn Kur ân hizmetleri, Diyarbakýr daki Seydalar ve okunan Risâle sohbetleri yayýnlanacak. Ülkemizde bir bütün olarak doðusundan-batýsýna, kuzeyinden-güneyine Kur ân sevgisi temelinde yapýlan bazý çalýþmalarý ekrana taþýmayý amaçlayan belgesel programýn konsept danýþmanlýðý ve metin yazarlýðýný Adem Özkan, yapýmcýlýðýný Adoart Prodüksiyon olarak Abdülkadir Özsoy yapýyor. Ýstanbul/ Yeni Asya SOHBETLER 26 AÐUSTOS A KADAR SÜRECEK GÜRLEK Beyazýt Camii Külliyesi ne dahil olan medrese ve hamamýn yaný sýra, deniz üzerine inþa edilen ilk camii olan Kýlýç Ali Paþa Camii sinin hikâyesinden ve Mercan daki Ýbnül-emin Mahmut Kemal Ýnal ýn Konaðý ndaki hatýralardan da bahsetti. Sohbette iksir vardýr. Eskiden Ýstanbul da sadece tarikat þeyhleri deðil, sohbet þeyhleri de vardý. Aðaç kökünden, insan kulaðýndan beslenir. diyen Hz. Mevlânâ, dinleyerek öðrenmenin kýymetini en güzel þekilde vurgulamýþtýr. Güzel konuþan insanlardan istifade edilmesi gerekir. Mütecessis (araþtýrýcý) olamayan müteþebbis de deðildir. dedi ten beri Ýstanbul u araþtýrdýðýný ama hala bitiremediðini ifade etti. Dursun Gürlek, iftar öncesi tadý damakta kalan hoþ sohbetini dinleyicilerle paylaþtý ve program hatýra fotoðraflarý ile son buldu. Beyazýt Sohbetleri 26 Aðutos a dek sohbet çadýrýnda hergün saat de, farklý konuklarýyla dinleyicilerini bekliyor. Ýstanbul/Yeni Asya Na atlar Efendimiz (asm) için söylendi 11 ayýn sultaný Ramazan ayýnda anlamlý programlarýn hayat bulduðu Temaþa-i Ramazan da bu kez Na atlar ve Teþvihler konseri gerçekleþtirildi. Na atlar ve Teþvihler konseri, Bursa Büyükþehir Belediyesi, Merinos Parký nda gerçekleþtirildi. Klasik Türk müziðinin önemli gruplarýndan biri olan Ýncesaz grubundan Derya Türkan ve Murat Aydemir ile Fahrettin Yarkýn, Ferruh Yarkýn, Bora Uymaz, Necmettin Yýldýrým, Salih Bilgin ve Gökhan Önder in de aralarýnda bulunduðu usta müzisyenler, Na atlar ve Teþvihler konserinde ayný sahneyi paylaþtý. Hz. Muhammed (asm) için yazýlan ve övgü içeren ilahilerin yer aldýðý repertuarý seslendiren sanatçýlar, huzur dolu bir akþama adýný yazdýrdý. Vatandaþlar, ilgiyle izledikleri konserde çok anlamlý ve keyifli bir programa þahit olduklarýný belirterek, sanatçýlarý alkýþ yaðmuruna tuttu. Bursa / cihan

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER Kredi kartý sayýsý 48,8 milyon KREDÝ kartý sayýsý, 2010 yýlý sonu itibariyle 48 milyon 803 bine ulaþtý. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Bankacýlýkta Yapýsal Geliþmeler Raporu nagöre, döneminde çok hýzlý artan POS sayýsý, bu dönemden sonra yýllýk ortalama yüzde 10 artarak 2010 yýlýnda 1,8 milyona ulaþtý. POS sayýsý bakýmýndan dünyada ilk sýralarda bulunan Türkiye, banka baþýna düþen POS sayýsý açýsýndan da Brezilya nýn ardýndan ikinci sýrada yer aldý. Kredi kartý sayýsý, Türkiye de son 10 yýlda yaklaþýk 4 katýna çýktý. Türkiye de 2001 yýlý sonu itibarýyla 12 milyon 905 bin olan kredi kartý sayýsý, 2010 yýlý sonuna gelindiðinde 48 milyon 803 bin oldu. Son 10 yýlda ATM sayýsý her yýl ortalama yüzde 9,4 oranýnda artarak, 2010 yýlý itibarýyla 27 bin 604 e ulaþtý. DO LAR DÜN 1,7470 ÖN CE KÝ GÜN 1,7380 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,4840 ÖN CE KÝ GÜN 2,4810 DÜN 95,80 ÖN CE KÝ GÜN 93,30 DÜN 643,24 ÖN CE KÝ GÜN 626,71 Piyasalarda ABD dalgasý Bakan Zafer Çaðlayan önemli açýklamalarda bulundu Çaðlayan: Kriz ihracat pazarlarýmýzý daraltýr EKONOMÝ Bakaný Zafer Çaðlayan, Avrupa da yaþanan kriz dalgasýnýn Türkiye yi en çok ihracat pazarlarýnda talep daralmasý þeklinde etkileyeceðini söyledi. Mersin Ýdman Yurdu nu kabulünde gazetecilerin Avrupa da yaþanan kriz dalgalanmasýna karþý Türkiye de ek tedbir alýnýp alýnmayacaðýnýn sorulmasý üzerine Bakan Çaðlayan, e- konomi yönetimi olarak dýþarýdaki geliþmeleri yakýndan izlediklerinin altýný çizdi küresel krizinin Türkiye yi teðet geçtiðini, yeni krizin ise teðetinde ötesinde daha az etkileyeceðini belirten Çaðlayan, Bize etkisi en çok ihracat pazarlarýnda talep daralmasý þeklinde olacaktýr dedi. Güney Kore ye yapacaðý ziyarette büyük firmalarýn CEO larýyla bir araya geleceklerini dile getiren Çaðlayan, Dünyanýn en büyük oyuncularýnýn Türkiye ye gelip yatýrým yapmasý için çabalarýmýz var diye konuþtu. Ankara/cihan Ticaret kanunu maddeleri yeniden düzenlenmeli ANKARA Ticaret Odasý (ATO) Baþkaný Salih Bezci, iþ yaþamýnýn saðlýklý iþleyebilmesi için yeni Türk Ticaret Kanun nun bazý maddelerinin yeniden düzenlenmesi gerektiðini belirtti. A- TO dan yapýlan açýklamaya göre, Baþkan Bezci, ATO Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý;yý makamýnda ziyaret etti. Bezci, burada yaptýðý konuþmada, 13 Ocak 2011 de Meclis te kabul edilen yeni Türk Ticaret Kanunu nun ticari hayatý rahatlattýðýný ancak bazý maddelerinin uygulamada sorunlar oluþturabileceðini ifade etti. Ankara/aa Karpuzfiyatlarýucuzlayacak RAMAZAN ayýnýn ilk haftasýnda fiyatý artan karpuzun, gelecek hafta yeniden ucuzlamasý bekleniyor. Ramazan öncesi marketlerde kilosu kuruþtan satýlan karpuzun kilo fiyatý 1 liraya yaklaþtý. Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncularý Federasyonu (TÜSEMKOM) Baþkaný Yüksel Tavþan, Ramazan ayýnýn hasat mevsimine denk gelmesi nedeniyle, ülkenin dört bir yanýnda bol ü- rün bulunduðunu, bu nedenle vatandaþýn Ramazan ayýnda uygun fiyatlarla sebze ve meyve tükettiðini bildirdi. Karpuzda bir miktar fiyat artýþý yaþandýðýný ifade eden Tavþan, þunlarý söyledi: Sebze ve meyve fiyatlarýnda Ramazan ayýyla birlikte fazla bir artýþ olmadý. Vatandaþýmýz gayet uygun fiyatlarla sebze ve meyve tüketebiliyor. Sadece karpuzda bir miktar fiyat artýþý yaþandý. Ramazan ayýnýn ilk haftasý olmasý ve hava sýcaklýklarýnýn çok yüksek olmasý karpuza talebi artýrdý. Ayrýca, Çukurova bölgesindeki karpuz hasadý bitmeye baþladý. Bu nedenlerle karpuz biraz pahalandý. Ancak, gelecek haftadan itibaren Anadolu nun dört bir tarafýnda yerli karpuz ve kavun hasadý baþlayacak. Gelecek haftadan itibaren fiyatlarýn yeniden gerilemesini bekliyoruz. Kayseri/aa En fazla iþ kazasý Pazartesi oluyor TÜRKÝYE Metal Sanayicileri Sendikasý nca (MESS) yapýlan araþtýrmaya göre, en fazla iþ kazasý, haftanýn ilk iþ günü olmasý nedeniyle tatil rehavetinin yaþandýðý Pazartesi günlerinde oluyor. MESS tarafýndan her yýl düzenli olarak yapýlan MESS Üyelerinde Ýþ Kazalarý ve Meslek Hastalýklarý Ýstatistikleri araþtýrmasýnýn 2010 yýlý sonuçlarý yayýmlandý. MESS üyesi 154 iþ yerindeki toplam 120 bin 776 mavi ve beyaz yakalý çalýþana iliþkin verilerin yer aldýðý istatistiklerde, ö- lüm, maluliyet, sürekli ve geçici iþ görmezlik ile iþ günü kaybý oluþturmayan basit iþ kazalarýna ait rakamlar da bulunuyor. Buna göre, geçen yýl, MESS üyesi iþ yerlerinde 4 bin 918 iþ kazasý ile 11 meslek hastalýðý yaþandý. Çalýþanlarýn yüzde 4,1 i iþ kazasýna maruz kalýrken, erkeklerin yüzde 4,4 ü, kadýnlarýn ise yüzde 0,7 si iþ kazasý geçirdi. Ýþ kazalarý sonucunda yaklaþýk 88 bin kayýp iþ günü kaydedilirken, bölgelere göre daðýlýmda en fazla gün kaybý Ýstanbul da meydana geldi, bunu Ankara, Bursa ve Ýzmir izledi. Sonuçlar, en fazla iþ kazasýnýn, haftanýn ilk iþ günü olmasý nedeniyle tatil rehavetinin yaþandýðý Pazartesi günleri olduðunu ortaya koydu yýlýnda en fazla iþ kazasý bin 179 kaza ile Kocaeli nde yaþandý, bunu bin 25 ile Ýzmir, 840 kaza ile de Bursa izledi. ABD'NÝN NOTUNUN ÝLK KEZ KIRILMASI VE AVRUPA ÜLKELERÝYLE ÝLGÝLÝ ENDÝÞELER SEBEBÝYLE ÝMKB'DE ÝLK SEANSTA YÜZDE 4.7 KAYIP YAÞANDI. EURO REKOR KIRDI, DOLAR 1,76'YA YAKLAÞTI; ALTIN ZÝRVEYÝ YENÝLEDÝ. ABD NÝN kre di no tu nun dü þü rül me si ve e ko no mi si ne yö ne lik re ses yon en di þe le ri i - le Ý tal ya ve Ýs pan ya baþ ta ol mak ü ze re Av - ru pa ül ke le riy le il gi li en di þe ler son ra sýn da pi ya sa lar dal ga lan dý. As ya bor sa la rý kü re - sel yet ki li le rin ya tý rým cý gü ve nin de ki çö - kü þü en gel le me ça ba la rý na rað men ge ri le - di. Ja pon ya da Tok yo Bor sa sý nýn te mel gös ter ge si Nik kei 225 En dek si haf ta nýn ilk iþ lem gü nün de yüz de 2.18 ( pu an) a za la rak 9 bin 97 pu an dan ka pan dý. As - ya da ay rý ca Çin de Þang hay Bor sa sý nda SE Com po si te En dek si yüz de 3.38 ve SE En dek si yüz de 3.38, Tay land Bor sa sý yüz - de 2.89, Hin dis tan Bor sa sý yüz de 2.63, A - vus tral ya Bor sa sý yüz de 2.69, Sin ga pur Bor sa sý yüz de 4.60, Gü ney Ko re Bor sa sý yüz de 4.06, En do nez ya Bor sa sý yüz de 4.99, Hong Kong Bor sa sý yüz de 3.76 ve Tay van Bor sa sý yüz de 3.82 de ðer kay bet ti. Mer kez Ban ka sý: Risk ler de rin leþ ti MER KEZ Ban ka sý Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu nun 4 A ðus tos ta ger çek - leþ tir di ði ve ö nem li ka rar la rýn a lýn dý ðý a ra top lan tý ya i liþ kin ya - yým la nan top lan tý ö ze tin de, ba zý Av ru pa ül ke le rin de ki ka mu bor - cu so ru nu na ve kü re sel bü yü me ye i liþ kin en di þe le rin gi de rek de - rin leþ ti ði be lir til di. Top lan tý ö ze ti ne gö re, Ku rul, top lan tý da son dö nem ge liþ me le ri ni de ðer len di re rek, 21 Tem muz 2011 ta rih li top lan tý da e le a lý nan ve Enf las yon Ra po run da ö zet o la rak yer a lan risk se nar yo la rý ný göz den ge çir di. Ku rul ü ye le ri, ba zý Av ru pa ül ke - le rin de ki ka mu bor cu so ru nu na ve kü re sel bü yü me ye i liþ kin en di - þe le rin gi de rek de rin leþ ti ði ni ve Tem muz 2011 Ku rul top lan tý sýn - da dik kat çe ki len risk le rin be lir gin leþ ti ði ni tes pit et ti. Ö zel lik le, E u - ro böl ge si çev re ül ke le rin de sü re ge len ka mu bor cu so run la rý nýn ba zý mer kez ül ke le re de yan sý ma sý ve bu nun so nu cu o la rak Ýs pan - ya ve Ý tal ya gi bi ül ke le rin ka mu borç lan ma ma li yet le ri nin ya kýn ta ri hin en yük sek dü zey le ri ne e riþ me si, kü re sel e ko no mi ye da ir be lir siz lik le ri hýz lý bir þe kil de ar týr dý. Bu nun ya ný sý ra, ya kýn dö - nem de kü re sel ik ti sa di fa a li ye te i liþ kin ve ri le rin gi de rek kö tü leþ - me si ve bek len ti le rin be lir gin o la rak al týn da kal ma sý da risk iþ ta - hýn da ki bo zul ma yý hýz lan dýr dý. Top lan tý ö ze tin de, Bü tün bu ön - lem le rin a ma cý, kü re sel e ko no mi den kay nak la na bi le cek o la sý bir fi nan sal çal kan tý du ru mun da, pi ya sa ya ih ti ya cý o lan li ki di te nin za ma nýn da, kon trol lü ve et ki li bir þe kil de sað la na bil me si i çin ge rek li alt ya pý yý ha zýr la mak týr i fa de si ne yer ve ril di. An ka ra/a a ÝMKB ÝLK SE ANS YÜZ DE 4.7 DÜÞ TÜ ABD nin kre di no tu nun dü þü rül me si nin ar dýn dan ilk iþ lem ler de yurt dý þý na pa ra lel yüz de 2 dü þüþ le a çý lan, an cak da ha son ra ban ka lar ön cü lü ðün de ka yýp la rý nýn bir kýs - mý ný te la fi e den ÝMKB de ka yýp lar, yurt dý þý pi ya sa lar da sa týþ la rýn hýz lan ma sý nýn ar dýn - dan ar ta rak yüz de 3 ü geç ti. Ýlk ya rý nýn so - nun da sa týþ la rýn hýz lan ma sý son ra sýn da en - deks yüz de 4.74 dü þüþ le 53 bin 600 pu an la gün or ta sý ný ta mam la dý. Av ru pa bor sa la rýn - da ve ABD va de li his se se ne di pi ya sa la rýn da da yüz de 2 nin ü ze rin de dü þüþ ya þan dý. E U RO 2,5 LÝ RA YI, DO LAR 1,75 Ý AÞ TI Dö viz pi ya sa sýn da yük se liþ gö rül dü. E - u ro 2,5 li ra yý a þa rak Türk Li ra sý kar þý sýn - da tüm za man la rýn re ko ru nu kýr dý. Ge - çen haf ta yý 1,73-1,74 dü ze yin de ta mam - la yan do lar ban ka la ra ra sý pi ya sa da gü ne 1,75 in ü ze rin de baþ la dý. Do lar a çý lýþ ta 1,7560 a ka dar yük sel di. An cak kur da ha son ra 1,75 sý ný rý na ge ri le di. PET ROL 2 DO LAR GE RÝ LE DÝ Ham pet rol fi yat la rý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu S&P nin ABD nin no tu nu dü þür - me si nin ar dýn dan ar tan ta lep te ki gö rü nü me da ir en di þe ler le va ril ba þý na 2 do lar dan faz la de ðer kay bet ti. Brent pet ro lü 106 do la ra, ABD ham pet ro lü 83 do la ra ge ri le di. AL TIN RE KOR YE NÝ LE DÝ Pi ya sa lar da ki ge ri lim gü ven li li man o la - rak gö rü len al tý ný a teþ le di. Al tý nýn ons fi ya tý ABD nin no tu nun dü þü rül me si nin ar dýn dan ya tý rým cý la rýn risk li var lýk lar dan çýk ma la rýy la 1715 do la rýn ü ze ri ne çý ka rak re kor kýr dý. Cum hu ri yet al tý ný 640, çey rek al týn 155, gram al týn i se 96 li ra dan sa tý lý yor. SA NA YÝ ü re tim en dek si, 2011 yý lý Ha zi ran a yýn da, ge - çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 6,7 ar tar ken, Ma yýs a - yý na gö re i se yüz de 1,1 ar týþ kay de dil di. Tür ki ye Ýs ta - tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), 2011 yý lý Ha zi ran a yý sa na yi ü - re tim en dek si so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, Sa na yi ü re ti mi bu yýl Ha zi ran da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 6,7 art tý. Ma yýs a yý na gö re i se yüz de 1,1 ar týþ kay de dil di. Sa na yi ü re ti mi, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re, O cak ta yüz de 19, Þu bat ta yüz de 13,9, Mart ta yüz de 10,2, Ni san da yüz de 8,8, Ma yýs ta i se yüz de 8 art mýþ tý. Ha zi ran da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re, sa na yi nin alt sek tör le rin den ma den ci lik ve taþ o cak çý lý ðý sek tö rün de yüz de 2,2 a zal ma kay de di lir ken, i ma lat sa na yin de ki ar týþ yüz de 7,5, e lek trik, gaz, bu har, ik lim len dir me ü - G7: Ge re ken her tür lü tedbir a lý na cak G-20 ül ke le ri ma li ye ba kan la rý ve mer kez ban ka la rý baþ - kan la rý, fi nan sal is tik ra rý, bü yü me yi ve li ki di te yi des - tek le mek i çin ko or di ne li bi çim de ge rek li bü tün tedbir le - ri a la cak la rý ný bil dir di. Pa ris/a a ECB Is pan ya ve Ý tal ya nýn tah vil le ri ni al ma ya ha zýr Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn (ECB) Ýs pan ya ve Ý tal - ya nýn tah vil le ri ni sa týn al ma ya ha zýr ol du ðu a çýk lan - dý. Fran sa Ma li ye Ba ka ný Fran ço is Ba ro in, ö zel E u ro - pe 1 rad yo su na yap tý ðý a çýk la ma da, haf ta so nu Ý tal - ya ve Ýs pan ya nýn ke mer sýk ma ön lem le ri ni du yur - ma sý nýn, ECB nin, bu ül ke le re yar dým et me yi ya sal o la rak de ðer len dir me si ni sað la dý ðý ný be lirt ti. Ba ro in, Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn ya tý rým cý la rýn çe kil me si ha lin de Ý tal ya ve Ýs pan ya nýn tah vil le ri ni sa týn al mak i çin mü da ha le e de ce ði ni söy le di. Pa ris/a a S&P: Kredi notunun indirilmesi ihtimali var U lus la ra ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard & Po or s Ge nel Mü dü rü John Cham bers, ABD nin ge le - cek te ye ni bir not in di ri mi þan sý nýn üç te bir o ra nýn da ol - du ðu nu söy le di. Cham bers, ABC te le viz yo nun da This We ek prog ra mýn da yap tý ðý a çýk la ma da, ge le cek al tý i - le 24 ay da ABD e ko no mi si ne i liþ kin þartlar de ðiþ mez, ABD nin ma li po zis yo nu da ha da kö tü le þir ya da si ya si tý ka nýk lýk da ha da ar tar sa, ül ke nin kre di no tu nun ge le - cek te in di ril me si ihtimalini üç te bir o ra nýn da gör dük le ri - ni i fa de et ti. S&P Ge nel Mü dü rü Cham bers, ABD nin kre di no tu nun ye ni den A A A ya yük sel me si i çin Was - hing ton da da ha faz la uz laþ ma nýn ya ný sý ra en so nun - da fe de ral bor cun e ko no mi de ki pa yý nýn düþ me si ve is - tik ra rýn ge rek ti ði ne i þa ret et ti. Mo ody s: 2013 ten ön ce not dü þe bi lir U lus la ra ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Mo ody s da ABD de ma li di sip li nin za yýf la ma sý ve ya e ko no mi nin be lir gin þe kil de bo zul ma kay det me si ha lin de 2013 ten ön ce not in di rim ka ra rý a lý na bi le ce ði ko nu sun da u yar dý. ABD nin kre di no tu i çin 2 A ðus tos ta a lý nan te yit ka ra rý - nýn, büt çe a çý ðý nýn 2013 e ka dar da ha faz la a zal tý la ca ðý ve e ko no mik to par lan ma nýn sü re ce ði bek len ti siy le a - lýn dý ðý ný a çýk la yan Mo ody s, ABD nin borç/gsyh ras yo - su nun 2015 e ka dar yüz de 75 in çok ü ze ri ne çýk ma ma sý ge rek ti ði ni, A A A no tu nun ko run ma sý i çin son ra ki dö - nem de bu nun düþ me si ge rek ti ði ni de i fa de et ti. Ü re tim ar tý þý hýz kes ti re ti mi ve da ðý tý mý sek tö rün de de yüz de 4 ar týþ ger - çek leþ ti. A na Sa na yi Grup la rý Sý nýf la ma sý na gö re, Ha - zi ran da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re en yük sek ar týþ yüz de 14,6 i le ser ma ye ma lý i ma la týn da kay de dil di. Bu - nu yüz de 12 i le da ya nýk lý tü ke tim ma lý i ma la tý, yüz de 6,7 i le da ya nýk sýz tü ke tim ma lý i ma la tý, yüz de 4,1 i le a - ra ma lý i ma la tý, yüz de 3,2 i le de e ner ji ü re ti mi iz le di. Ý - ma lat sa na yi alt sek tör le ri ne ba kýl dý ðýn da, Ha zi ran i ti - ba riy le yýl lýk ü re tim ar tý þýn da ilk sý ra yý yüz de 28,1 i le mo bil ya sek tö rü al dý. Bu sek tö rü, yüz de 25,6 i le de ri ve il gi li ü rün le rin ü re ti mi, yüz de 23,8 i le baþ ka yer de sý nýf lan dý rýl ma mýþ ma ki na ve e kip man ü re ti mi iz le di. Tak vim et ki sin den a rýn dý rýl mýþ en deks, Ha zi ran da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 6,9 art tý. An ka ra/a a

12 12 Y HABER ANTÝ MADDE TESPÝT EDÝLDÝ Yeni bulgular, dünyanýn manyetik alanýnýn anti maddeyi kapana kýstýrabileceði teorisini teyit ediyor. DÜNYAYI SARAN ANTÝ MADDE KUÞAÐI ÝLK KEZ TESPÝT EDÝLDÝ. ANTÝ MADDE, GELECEÐÝN UZAY ARAÇLARININ YAKITI OLARAK KULLANILABÝLÝR. DÜNYA YI sar ma la yan an tip - ro ton a dý ve ri len in ce an ti mad de ku þa ðý ilk kez tes pit e dil di. As troph ysi cal Jo ur nal Let ters der gi sin de ya yým la - nan bi lim sel ma ka le de, bu bul gu la rýn, dün ya nýn man ye - tik a la ný nýn an ti mad de yi ka - pa na kýs tý ra bi le ce ði te o ri si ni te yit et ti ði vur gu lan dý. Göz - le mi ya pan Ý tal yan e kip, ge - le ce ðin u zay a raç la rý nýn ya ký tý o la rak an ti mad de nin kul la - ný la bi le ce ði ni be lirt ti. An tip - ro ton lar, gü neþ ten ve gü neþ sis te mi nin ö te sin den ge len ve koz mik ý þýn a dý ve ri len yük sek e ner ji par ça cýk la rý nýn do ða sý ný in ce le mek ü ze re 2006 da u za ya gön de ri len Pa me la (Pay lo ad for An ti - mat ter Mat ter Exp lo ra ti on and Light-nuc lei As troph - ysics) uy du su i le tes pit e dil di. Bu koz mik ý þýn par ça cýk la rý dün ya nýn at mos fe ri ni o luþ - tu ran mo le kül le re çar pýp par - ça cýk yað mu ru na yol a ça bi li - yor. Koz mik ý þýn par ça cýk la rý - nýn ço ðu ve ya çar pýþ ma so - nu cu o lu þan bu par ça cýk lar, dün ya yý za rar lý ý þýn lar dan ko - ru yan si mit bi çim li man ye tik a lan lar o lan Van Al len ku þak - la rý ta ra fýn dan ya ka la ný yor. Pa me la uy du su nun he def le ri a ra sýn da, çok ça bu lu nan nor - mal mad de a ra sýn da ki pro - ton ve hel yum a to mu nun çe - kir de ði gi bi az sa yý da ki an ti mad de par ça cýk la rý ný tes pit et mek bu lu nu yor. An ka ra / a a E NER JÝ KAY NA ÐI MA KA LE YE gö re, Pa me la uy du su Gü ney At lan tik böl - ge sin den ge çer ken, a nor mal bir þe kil de, nor mal par ça - cýk ve ya koz mo sun bir baþ ka ye rin den gel di ði sa ný lan on bin ler ce kat da ha faz la an tip ro ton tes pit et ti. Bu - nun Van Al len ku þak la rý na ben zer an tip ro ton ku þak la - rý nýn ka ný tý ol du ðu nu be lir ten Ý tal yan bi lim a dam la rý, bu ku þa ðýn dün ya nýn ya ký nýn da ki en bü yük an tip ro ton kay na ðý ol du ðu nu kay det ti ler. A raþ týr ma da yer a lan Ba ri Ü ni ver si te si nden A les san dro Bru no, kýs tý rý lan an - tip ro ton la rýn, at mos fe rin bi le þen le riy le et ki le þi me gir - di ðin de ö zel lik le alt ta ba ka lar da or ta dan kay bol duk la - rý ný be lir te rek, bir kaç yüz ki lo met re ir ti fa nýn ü ze rin de bu kay býn be lir gin þe kil de a zal dý ðý ný, üst ta ba ka lar da çok da ha faz la mik tar da an tip ro to na rast lan dý ðý na i - þa ret et ti. Göz lem le ri nin en ö nem li bö lüm le rin den bi ri - nin an tip ro ton la rýn ha ri ka bir e ner ji kay na ðý ol du ðu na dik kat çe ken Ý tal yan bi lim a dam la rý, bun la rýn, ben zi nin yan ma sýy la or ta ya çý kan bir kim ya sal tep ki me den 10 mil yar kat da ha faz la e ner ji ü ret tik le ri ni kay det ti. Kalp kri zi ge çi ren le re sos yal des tek ve ril me li KALP kri zi ge çir dik ten son ra yal nýz ya þa ma nýn ö lüm ih ti ma - li ni ar týr dý ðý bil di ril di. ABD de ya pý lan ve so nuç la rý A me ri can Jo ur nal of Car di o logy der gi sin - de ya yým la nan a raþ týr ma, kalp kri zi ni iz le yen 4 yýl sü re sin ce yal nýz ya þa yan lar da ö lüm ih ti - ma li nin yal nýz ya þa ma yan la ra gö re yak la þýk yüz de 35 da ha faz la ol du ðu nu or ta ya koy du. A raþ týr ma yý ya pan e ki bin li de ri Ya le Týp Fa kül te sin den E mily Buc holz, kalp kri zin den son ra sos yal des te ðin ö ne mi ne de ði - ne rek, yal nýz ya þa yan has ta la ra a i le le ri, dost la rý ve kom þu la rýn - dan ye ter li sos yal des te ði al - ma la rý ný te min et mek i çin ö zel il gi gös te ril me si ge rek ti ði ni söy le di. New York / a a Gü neþ ya ný ðýn da ki a cý pro te in bu lun du ÝN GÝ LÝZ bi lim a dam la rý, gü - neþ ya nýk la rýn da de ri de his se - di len a cý nýn kay na ðý ný bul du. So nuç la rý Sci en ce Trans la ti o nal Me di ci ne der gi sin de ya yým la - nan a raþ týr ma da, ul tra vi yo le ý - þýn la rý nýn se bep ol du ðu de ri de - ki il ti hap lan ma da a cý ya ve ký za - rýk lý ða, CXCL5 pro te i ni nin se - bep ol du ðu or ta ya çýk tý. Lon - dra da ki King s Col le ge ü ni ver - si te si bi lim a dam la rý, gö nül lü de nek ler ü ze rin de yap týk la rý a - raþ týr ma da, gü neþ te faz la ka - lýn dý ðýn da de ri de o lu þan de ði - þik lik le ri göz lem le di. Ul tra vi yo - le ý þý na ma ruz kal dýk tan son ra gi de rek has sas la þan de ri den, an faz la a cý nýn his se dil di ði dö - nem de ör nek ler a lan bi lim a - dam la rý, bun lar da CXCL5 pro - te i ni ni sap ta dý. Gü neþ ya ný ðý - nýn a cý sý art týk ça, CXCL5 in o ra - ný nýn da art tý ðý tes pit e dil di. CXCL5 pro te i ni nin di ðer að rý ve a cý lar da oy na dý ðý rol de a raþ tý - rýla cak. An ka ra / a a Gü ney Ko re de þif re de ðiþ tir me kam pan ya sý GÜ NEY Ko re nin en yay gýn sos yal pay la þým si te si o lan Na - te-cyworld, þif re de ðiþ tir me kam pan ya sý baþ lat tý. Na te- Cyworld kul la ný cý la rý ki þi sel say - fa la rý na gir dik le rin de Lüt fen þif re ni zi de ðiþ ti ri niz! u ya rýsýný gö rü yor lar. Kul la ný cý lar þif re le ri - ni de ðiþ tir me dik le ri tak dir de, bir sü re son ra baþ ka bir say fa - ya yön len di ri li yor lar. Þif re de - ðiþ tir me say fa sý na yön len di ri - len kul la ný cý lar Þif re ni zi de ðiþ - tir mez se niz ser vi si mi zi kul la - na ma ya cak sý nýz! me sa jý i le kar þý la þý yor. Site yet ki li le ri ge - çen ay ya þa nan þifre çalýnma olayýndan ders çý kar dýk la rý ný, kul la ný cý la rý na i kin ci bir mað du - ri yet ya þat mak ist eme dik le ri ni söy le di. Se ul / ci han Üst katlarda oturanlar, þehirdekilere göre geç oruç açmak durumunda. Burç Ha li fe de ki ler geç if tar ya pý yor DUBAÝ DEKÝ Burç Halife kulesinin üst katlarýnda oturan kiþilerin þehirdekilere göre iftara daha geç baþlamalarý gerektiði bildirildi. Dubai Ýslami Ýþler ve Hayýrsever Aktiviteler Departmaný tarafýndan yayýnlanan fetvada 828 metrelik kulede oturanlarýn üç ayrý zaman diliminde sahura baþlamasý ya da oruçlarýný açmasý gerektiði ifade edildi. Kulenin yüksekliðinden dolayý þehirde güneþ batmýþ gözükse de ö- zellikle üst katta oturanlar bir müddet daha güneþi görebiliyor. Fetvaya göre kulede 150 nci katýn üzerinde oturanlarýn oruçlarýný üç dakika daha geç açmasý gerekiyor. 80 ile 149 uncu kat arasýnda oturanlarýn iki dakika daha beklemesi tavsiye edilirken 79 uncu kata kadar oturanlarýn þehirdekilerle ayný anda iftar yapabileceði belirtildi. E- mirates Today gazetesine konuþan departman üst düzey müftüsü Dr Ahmed El Haddad, kulenin en üst katlarý ile zemine yakýn olanlar arasýnda özellikle akþam, yatsý ve sabah namazý vakitlerinde zaman farký olduðunu söyledi. Yetkili ayrýca uçakla seyahat edenleri güneþin battýðýný görür görmez oruçlarýný açmama konusunda uyardý. Bu kiþilerin seyahat ederken üzerinde bulunduklarý ülkenin yerel saatine uymasý gerektiði hatýrlatýldý. Dubai / cihan Silinebilir özellikteki "i2r e-paper", 260 kez kullanýlabilecek. E-kâ ðýt, a ðaç ta sar ru fu sað la ya cak TAYVANLI bilimadamlarý i2r e-paper adýný verdikleri silinebilir ve 260 kez kullanýlabilecek bir kâðýt üretti. Endüstriyel Teknoloji Araþtýrma Enstitüsü Baþkan Yardýmcýsý ve Enstitü nün Görüntü Teknoloji Merkezi Genel Müdürü John Chen, kâðýdýn, ticarî aþamaya getirilmesi halinde büyük aðaç tasarrufu saðlayacaðýný söyledi. Kâðýtta, faks makinelerinde kullanýlan termal yazýcýlarýn benzerinin kullanýldýðýný dile getiren Chen, kâðýttaki yazýlarýn bir düðmenin çevrilmesiyle silinebildiðini ve kâðýdýn 260 kez kullanýlabileceðini açýkladý. Chen, geleneksel görüntü cihazlarýndakilerin aksine kendi teknolojilerinin elektrot gerektirmediðini, kâðýtlarýnýn çok hafif, yumuþak ve yeniden yazýlabilir olduðunu, bu sebeple i2r e-paper ýn gerçek bir e- kâðýt olduðunu ifade etti. Bir A4 büyüklüðündeki e-kâðýdýn maliyetinin 2 dolar olduðu bildirilirken, kâðýdýn 2 yýl içinde tüketicilerin hizmetine sunulabileceði kaydediliyor. Taypey / aa

13 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý 13 Pardus u Tanýtmak ONUR GÜZEL gu zel il.com Arkadaþýnýzý ya da anne/babanýzý Pardus kullanmaya ikna ederken yapýlmamasý gereken yanlýþlar... Pardus 2011 çýktý, hem Türkiye de hem de dünyada sabýrla bekleyen herkesi sevindirdi. Beðendiðimiz, güzel bulduðumuz diðer þeylerde olduðu gibi, Pardus 2011 i de sevdiklerimizle paylaþmak istiyoruz. Ne yazýk ki, iþlerin hayal ettiðimiz gibi gitmemesi muhtemel. Ýyi düþünmeden söyleyeceðimiz bir söz, karþýmýzdaki kiþide olumsuz önyargýlar oluþmasýna sebep olabilir. Ýyi bir strateji belirlemeli, hazýrlýklý olmamýz lazým. Yaklaþýk 3 senedir, pek çok stantta görev a- lýp Pardus tanýtýmý yapmýþ bir gönüllü olarak, bu konuda epey tecrübeli olduðumu söyleyebilirim. Aþaðýdaki önerilerimi sýrasýyla uygularsanýz, karþýnýzdaki kiþi Pardus kullanmaya baþlamasa bile, enazýndan olumlu bir görüþe sahip olacaktýr. Yazýmýza bir dizi uyarýyla baþlayalým. Kesinlikle karþýnýzdaki kiþinin teknik bilgisini aþan terimler kullanmayýn. Karþýnýzdakinin kafasýný karýþtýrýrsýnýz. En iyi yol bildiðim yoldur mantýðýyla hareket e- decek, denemeye çekinecektir. Eðer bilmiyorsa ve sizden öðrenecek gibi durmuyorsa iþletim sistemi bile demeyin, onun yerine bilgisayarýn ana programý tanýmýyla basitleþtirin. Eksik bir taným, evet, ama bilgisayar dersi iþlemiyoruz zaten. "PARDUS NEDEN DAHA ÝYÝ?" SORUSUNUN CEVABINI ANLATIN Ka rar lý dýr: Bir Win dows kul la ný cý sý nýn en bü yük sý kýn tý la rýn dan bi ri, za man la sis te min ya vaþ ça lýþ ma ya baþ la ma sý. Oy sa Par dus, yýl lar son ra bi le ilk gün kü hý zýn da. Win dows un ak - si ne, gün cel le me le ri kur mak da sis te mi ya vaþ - lat mý yor. Hýz lý dýr: Sis tem kay nak la rý ný da ha az kul - lan dý ðý i çin da ha hýz lý ça lý þý yor. Ay ný an da da - ha faz la uy gu la ma yý ra hat lýk la ça lýþ tý ra bi li yor. Uy gu la ma la rý kul la nýr ken ve ya ge çiþ sý ra sýn da ta kýl ma/don ma da ya þan mý yor. Ay ný an da da ha faz la uy gu la ma yý ra hat lýk la ça lýþ tý ra bi li - yor. Uy gu la ma la rý kul la nýr ken ve ya ge çiþ sý ra - sýn da ta kýl ma/don ma da ya þan mý yor. Türk çe dir: Par dus i çe ri sin de ki ya zý lým la - rýn ta ma mý na ya ký ný Türk çe. Türk çe o la rak des tek a la bi le ce ði ni, Türk çe o la rak ye ni bir is tek ta le bin de bu lu na bi le ce ði ni be lir tin. E - ðer da ha çe ki ci ge lir se, ge liþ ti ri ci le re ken di di lin de say dý ra bi lir! Ya pa bi lir de diy sek, ya pýn de me dik :). Gü ven li dir: Par dus un alt ya pý sý nýn vi rüs bu laþ ma sý na uy gun ol ma dý ðý ný söy le yin. E - ðer þans lýy sa nýz Kim se Par dus i çin vi rüs ha zýr la ma ya uð raþ mý yor dur da on dan, e - he he di ye þýk bir pas a ta cak týr si ze, sa - de ce Par dus de po la rýn dan ya zý lým ku rul - du ðu i çin bu nun müm kün ol ma dý ðý ný söy le yip go lü a týn. U yum lu dur: Do na ným la rý sis te me ta - nýt mak i çin sü rü cü ya zý lým la rý na ih ti yaç duy ma dý ðý ný, ko lay ve so run suz bir kul la - ným sað la dý ðý ný söy le yin. Üc ret siz dir: Par dus, e vet üc ret siz dir. Sa - de ce iþ le tim sis te mi i çin de ðil, o fis ya zý lý - mý, an ti vi rüs, CD/DVD yaz ma a ra cý ve pek çok di ðer ya zý lým i çin de pa ra ö de - me ni zi ge rek tir mez. Bu ül ke nin mil yon lar - ca do la rý, bu top rak lar ü ze rin de ka lýr. Öz - gür dür: Par dus un yu ka rý da ki ler den çok da - ha ö nem li o lan ö zel li ði bu dur: Öz gür dür! Bel ki, baþ lan gýç a þa ma sýn da an lat ma sý çok zor a ma þöy le ak ta ra bi lir si niz: Par dus i le kul lan dý ðý nýz tek no lo ji nin sa hi bi o lur su - nuz, müþ te ri si de ðil. ÖZGÜR YAZILIM ÖRNEKLERÝ VERÝN Et ra fý nýz da ki in san la rýn bil di ðin den e min ol du ðu nuz, bil gi sa yar kul la ný cý la rý nýn a þi na ol du ðu öz gür ya zý lým lar dan her fýr sat ta bah - se din. Bun la rýn Par dus ta da mev cut ol du ðu - nu, ra hat lýk la kul lan ma ya de vam e de cek le ri ni söy le yin. Bu ko nu da yar dý mý ný za ye ti þe cek pek çok ya zý lým var: Go og le Chro mi um, Mo - zil la Fi re fox, Fi le Zil la (FTP is tem ci si), VLC Pla yer... Ak lý ný za ge len di ðer öz gür ya zý lým ü - rün le ri ni ek le mek ten de çe kin me yin. Bil di ði i sim le ri duy mak, ken di si ni da ha ra hat his set - me si ni sað la ya cak týr. Par dus ta kul la na ca ðý ya zý lým la rýn ya ban cý sý ol ma ya ca ðý ný dü þü nüp, ce sa ret ka za na cak týr. Al ter na tif Kav ra mý na A lýþ tý rýn Kar þý nýz da ki nin kal ka ný ný in dir di niz, bil di ði ya zý lým lar - dan bah se de rek ta ný dýk bir or tam da his set - me si ni sað la dý nýz. Yi ne de da ha faz la ta ný dýk bir þey ler bek le ye cek. Bu nu fark et ti ði niz an da, bil gi sa yar ü ze rin - de ki a lýþ kan lýk la rýn dan yo la çý ka rak, ken di ni ek sik his set me ye ce ði ni söy le yin. Ýn ter net te ge ze bi le cek, þar ký la rý ný din le ye bi le cek, film le - ri ni iz le ye bi le cek, bel ge/su num la rý ný ha zýr la - ma ya de vam e de bi le cek, e-pos ta ve ya an lýk i - le ti ler (bil di ði niz MSN iþ te) gön de re bi le cek. Tek fark, bu nu bil di ði, a lýþ mýþ ol du ðu prog - ram lar la yap mak ye ri ne, ye ni bir ya zý lým la ya - pa cak ol ma sý. U nut ma yýn, kar þý nýz da ki ki þi, bir ar ka da þý ö ner di ðin de, film le ri ni Win dows Me di a Pla - yer i le de ðil de, KMPla yer/gom Pla yer gi bi al ter na tif ler le iz le me ye baþ la yan, sý ra dan bir bil gi sa yar kul la ný cý sýn dan baþ ka sý de ðil. Al ter - na tif ya zý lým la rý kul la na bi lir ve ra hat lýk la a lý - þa bi lir. Yi ne de ýs rar cý ol ma yýn. Ger çek ha yat tan bir ör nek ve re yim: Ba - bam, bi raz da ya þý nýn ver miþ ol du ðu çe kin - gen lik le, ye ni þey le re ön yar gý lý yak la þýr. Ki þi lik o la rak da de ði þi me a çýk bi ri si de ðil dir. Ev bil - gi sa ya rýn da Par dus un a çý lýþ me nü sü nü gör - me ye, Win dows ta ön ta ným lý ta ra yý cý nýn Fi re - fox ol ma sý na ký zar. Ben de kar þý lýk ver mem. Na sýl ol muþ sa, o fis te ki bil gi sa ya rý na O pe nof - fi ce.org se ti ni kur muþ. Li sans lý Mic ro soft Of - fi ce ol ma sý na rað men, a çýk kay nak kod lu al - ter na ti fi O pe nof fi ce.org u da ha çok se vi yor - muþ. Yet me miþ gi bi, en son o fi si ne git ti ðim - de, ben den, bil gi sa ya rý na ye ni bir Ýn ter net ta - ra yý cý kur ma mý is te di. Win dows XP i le bir lik - te ge len In ter net Exp lo rer 6 nýn sek me ö zel li - ði nin ol ma ma sýn dan sý kýl mýþ me ðer sem. Al ter na tif ya zý lým la rýn bu lun ma se be bi, öz - gür lük tür. A lýþ mýþ ol du ðu prog ram la rýn li nux sü rü mü ol ma ma sý de ðil. Meþ hur ya zý lým lar Li nux sü rü mü çý kar ma dý ðý i çin al ter na tif ler çýk mýþ gi bi an lat ma yýn. Hem yan lýþ bir bil gi - dir, hem de ta nýt mak i çin doð ru bir stra te ji ol du ðu söy le ne mez. WÝNDOWS YAZILIMLARINI NEDEN ÇALIÞTIRAMAYACAÐINI ANLATIN Al ter na tif ler i yi gü zel de, ya Win dows ta ki x ya zý lý mý? di ye mut la ka so ra cak týr. Bu nu sor ma sý, ken di ka fa sýn da Win dows u sor gu ya çek ti ði nin gös ter ge si dir. No el Ba ba nýn as lýn - da var ol ma dý ðý ný öð re nen bir ço cu ðun, ya þa - dý ðý ha yal ký rýk lý ðý na ben zer bir duy gu i çe ri - sin de dir. Win dows un tek se çe nek ol ma dý ðý ný öð ren miþ, da ha sý, da ha kö tü ol du ðu nu duy - muþ tur. Bu, Par dus u ta ný týr ken en dik kat li o - lun ma sý ge re ken a þa ma dýr. Çün kü ha ta ya - par sa nýz, Par dus u an lat ma ya ça lýþ tý ðý nýz ki þi - nin gö zün de Win dows tek rar de ðer ka za na - cak týr. Win dows ta a lýþ kýn ol du ðu ya zý lý mý kul la - na ma ya ca ðý ný söy le yin (he men yüz i fa de si de - ði þe cek tir, il gi si ni kay bet ti niz) ve tek rar ko - nuþ ma sý na mü sa a de et me den se be bi ni a çýk - la yýn. E ðer ba þa rý lý o lur sa nýz, kar þý nýz da ki nin tek rar il gi ve dik ka ti ni ka za nýr sý nýz. Par dus ve Win dows un fark lý tek nik alt ya pý la ra sa hip ol du ðu nu, bu yüz den ya zý lým la rýn sa de ce ha zýr lan dýk la rý alt ya pý da ça lýþ tý ðý ný a çýk la yýn. Az ön ce her i ki iþ le tim sis te mi nin de e þit de - re ce de ye te nek siz ol du ðu nu söy le miþ ol du - nuz. Suç la ma ya, suç la may la ya nýt ver mek, ya pýl - ma ma sý ge re ken bir ha ta. Di ðer yan dan, tar - týþ ma ya doð ru ar gü man lar la de vam et mek ö - nem li. Ak si tak dir de, ko nuþ ma nýn fay da lý bir þe kil de so nuç lan ma ih ti ma li e pey dü þü yor. Par dus u ta ný týr ken, Win dows a ça mur at - ma mak ö nem li. Kir le tip gös ter mek ye ri ne, za ten kir li o lan yön le ri ni gös te rin. Ka pa lý kay - nak kod lu, sa hip li ya zý lým la ra da düþ man lýk gös ter me yin. On lar da ba zý a çý lar dan i yi o la - bi lir ler. A ma Par dus da ha i yi. :) Par dus, ye ni lik, öz - gür lük ve he ye can ba rýn dý rý yor i çin de. Kar þý - nýz da ki ne bu ka pý yý a ra la yýn ve bu he ye can lý ün ya nýn i çi ne gir me si ni bek le yin... U nut ma - dan ek le ye yim: Ke sin lik le, kim sey le po le mi ðe gir me yin! (Öz gür lük Ý çin e-der gi si nin 30. Sa yý sýn dan a lýn mýþ týr.) Pardus ile nasýl tanýþtýnýz? Neden Pardus? PROGRAM TANITIMI ESET SysInspector BÝLGÝSAYARINIZ hakkýnda detaylý bilgiler gösteren, bilgisayarýnýzda çalýþýr durumda olan iþlemler, servisler, kayýt defteri, sürücüler ve diðer kritik dosyalarý gösteren ve her kýsým için detaylý bilgiler sunan bir sistem keþfedici programdýr. ESET SysInspector, sistem özelliklerini gösteren benzeri programlardan farklý olarak her kayýt ve uygulama ile ilgili olarak güvenlik açýsýndan durum bildirmektedir, böylece bilgisayarýnýzda çalýþan uygulamalarýn güvenliðinizi ne kadar tehdit ettiðini de öðrenmiþ oluyorsunuz. Bunun dýþýnda að baðlantýlarýnýz ve TCP/UDP baðlantýlarýný da izleyebileceðinizden herhangi bir güvenlik problemini farketmenizi de saðlamaktadýr. Program Ücretsizdir. Windows XP/Vista/7 uyumludur. Programýn dili Ýngilizcedir. Link: 32/ENU/SysInspector.exe Fa ce bo ok ta Ýn gi liz ce soh be te al dan ma yýn! PRO AK TIF ko ru ma li de ri E SET, sos yal pay la þým plat for - mu Fa ce bo ok a ra cý lý ðýy la ya yý lan ye ni ve teh li ke li bir tru - va a tý tes pit et ti: Win32/Delf.QCZ. Fa ce bo ok un me saj - laþ ma uy gu la ma sý ný kul la nan bu ye ni tru va a tý Hi how a re yo u me sa jý i le kul la ný cý la rý kan dýr ma ya ça lý þý yor. E SET in yap tý ðý a raþ týr ma la ra gö re Win32/Delf.QCZ tru va a tý Av ru pa ve Do ðu Av ru pa da ki ül ke ler den hýz la Or ta Do ðu ya doð ru ya yý lý yor. Ye ni tru va a tý Uk ray na, Rus ya, Be la rus, Slo vak ya, Çek Cum hu ri ye ti nden son ra Sýr bis tan ve Ka ra dað gi bi ül ke ler de en üst se vi ye de ki teh dit un su ru ol du. E SET Za rar lý Ya zý lým A raþ týr ma Uz - ma ný Ro bert Li povsky ya rar lý bir prog ram iz le ni mi ve ren a ma as lýn da kö tü a maç lý bu la þý cý ya zý lým o lan tru va a tý - nýn gün cel ol ma yan an ti vi rüs prog ra mý ný dev re dý þý bý ra - ka rak bil gi sa yar la rý teh li ke le re a çýk ha le ge tir di ði ni be lirt - ti. Li povsky, Win32/Delf.QCZ tru va a tý nýn ya yýl mak i çin Fa ce bo ok un me saj laþ ma uy gu la ma sý ný kul lan dý ðý ný be - lirt ti. Li povsky, kul la - ný cý la rýn Hi how a re yo u þek lin de bir me - saj al dý ðý ný, me sa jýn kul la ný cý nýn ar ka daþ lis te sin de ki bi rin den gel miþ gi bi gö rün dü - ðü nü fa kat as lýn da bot a dý ve ri len zom bi bil gi - sa yar lar dan o lu þan ve sal dýr gan ta ra fýn dan u zak tan yö ne ti le bi len bir çe þit að ta ra fýn dan gön de ril di ði ni söy le di. Hat ta ba zen i nan dý rý cý ol sun di ye me saj i çin de kul la ný cý nýn a dý nýn bi le yer al dý ðý - ný, kul la ný cý nýn me sa ja týk la dý ðýn da flash pla yer yük le - me si i çin yön len di ril di ði ni a ma as lýn da za rar lý ya zý lým la - rýn bu sý ra da in di ril me ye baþ lan dý ðý ný be lirt ti. Sos yal plat form lar da dik kat e dil me si ge re ken beþ ö nem li ku ral Fa ce bo ok kul la ný cý la rý ön ce lik le ken di le ri ne ge len Ýn gi liz - ce me saj lar ko nu sun da dik kat li ol ma lý lar. Yo u tu be u re fe - rans gös te ren vi de o link le ri ne de þüp he i le yak laþ ma lý lar. Gün cel an ti vi rus ya zý lý mý kul lan mak bu ye ni teh dit te çok et ki li çün kü kul la ný cý bir þe kil de lin ki týk la sa bi le bil gi sa - ya rý gü ven de o la cak. Þüp he li gö rü nen bað lan tý la ra týk - la ma yýn. Me saj laþ mak i çin kul lan dý ðý nýz dil Ýn gi liz ce i se soh be ti niz þüp he li gö rün dü ðün de dik kat li o lun. Mut la - ka gün cel ve gü ve ni lir bir an ti vi rüs ya zý lý mý kul la nýn. Sos yal med ya gü ven lik a yar la rý ný zý göz den ge çi rin ve yal nýz ca ger çek ha yat ta ta ný dý ðý nýz in san lar la ar ka daþ lýk e din. Sos yal pay la þým plat form la rýn da ki uy gu la ma lar sa nal suç lu lar ta ra fýn dan ü re til miþ o la bi lir. Ki þi sel bil gi le - ri ni zi pay la þýr ken çok dik kat li o lun. SE KÝ ZÝN CÝ sý nýf öð ren ci siy ken sý nýf ta ki bir ar ka - da þý mýn ba na Par dus ca ra cal ca ra cal cd si ni gös ter miþ ti. Ben de he ves le ne rek he men bil gi sa ya rý ma kur muþ tum. Ya þým i ti ba riy le ilk baþ lar da zor luk çek sem de o gün den be ri dir Par - dus kul la ný yo rum. Ne den Par dus? so ru su i çin a lý þýl mý þýn dý þýn da bir ce vap ver mek ge re kir se Ne den Par dus kul lan ma ya yým ki? so ru su her þe yi a çýk la ya cak týr. (O nur AS LAN) Par dus la bir kö þe ya zý sýy la ta nýþ tým, son ra sýn da bil gi sa ya rý ma kur dum de ne dim, hat ta Ça lý þan cd le ri kul la na rak ar ka daþ la rý ma ha va at tým. Ar - ka daþ la rým bil gi sa yar dan bi ha ber kim se ler ol du - ðun dan e pey ke yif li ve ko lay ol du :). Par dus ye ni þey ler keþ fet mek, ka lýp la rýn dý þý na çýk mak i çin i - de al di ye bi li rim. (Zey nep DÝ KÝ CÝ) 2007 yý lýn da bir ga ze te nin bi li þim e kin de ki bir ha ber le be ra ber ta nýþ ma þan sým ol du. Bi li - þim e kin de Li nux tan, öz gür ya zý lým fel se fe sin - den ve Par dus un TÜ BÝ TAK bün ye sin de ge liþ - ti ril di ðin den bah se di yor du. O ku duk la rým be ni et ki le miþ ti, an cak hiç Li nux kul lan ma mýþ tým ve bu be nim i çin bam baþ ka bir ge ze ge ne yol - cu luk gi biy di. Ya ni bir çok bi lin mez lik le do lu bir yol cu luk. An cak ek te yer a lan Par dus un lo - go su nu gör dü ðüm an da ak lý ma Mut la ka Par - dus kul lan ma lý yým! dü þün ce si yer leþ ti. Ön ce - lik le o biz den bi riy di. O da A na do lu luy du ve Türk çe ydi. (Ab dül ke rim AY DIN) Par dus la bir bil gi sa yar der gi siy le ta nýþ tým. Par - dus u ta ný týr ken vi rüs ge çir mez di ye bir i ba re gör - dü ðüm de il gi mi çek miþ ti. Da ha son ra la rý Bi lim Tek nik in de cd ver me si ve ku ru lu mu an lat ma - sýy la Par dus kul lan ma ya baþ la dým. Ne den Par - dus? Ön ce lik le ken di ül kem de ya pý lan ve yü rü tü - len bir pro je ve des tek ver mek ya da en a zýn dan kul lan mak ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Kul la ný cý o - dak lý ve sý nýr sýz de ne tim... (Mus ta fa GÖ KAY) Par dus i le ilk o la rak o ku lum da ki öð ret me nim sa ye sin de ta nýþ tým. A çýk söy le ye yim öz gür ya zý - lým fel se fe si ni an la ma dan ön ce an la tý lýr ken i çe ri - sin de Türk ke li me si geç ti ði i çin me rak et tim ve de ne dim. Son ra ki za man lar da top lu lu ðun bü yük et ki si ol du di ye bi li rim. (Tuð san ÜN LÜ) Par dus la o kul da A çýk kay nak kod lu iþ le tim sis tem le ri der sin de ta nýþ tým. Son ra sýn da Par - dus un ta ma men Türk ya pý mý ol ma say dý be ni cez be den. Ge çen yýl ders ne de niy le bir de KDE i le ta ný þýn ca ta dýn dan yen me di. (Fi liz GÜ NEL) Par dus u 2007 yý lýn da bir bil gi sa yar der gi sin - de gör düm. Çok es ki den yi ne bir bil gi sa yar der gi siy le bir lik te ve ri len Knop pix dý þýn da da her han gi bir Li nux da ðý tý mý ný ne duy gum ne kul lan dým. Bi raz a raþ tý rýn ca Par dus un TÜ BÝ - TAK ta ra fýn dan or ta ya çý kar týl mýþ bir Li nux da ðý tý mý ol du ðu nu öð ren dim ve ca ra cal ca ra cal ý bil gi sa ya rý ma kur dum. Ýlk tec rü bem de Par dus ba na gö rü nüm o la rak çok fark lý gel di, il gi mi çek ti. Ý çin de biz den bir þey ler ol du ðu nu bil mem de o nu bý ra ka ma mam da ki en ö ne mi et ken dir. Sa de ce kul lan dý ðý nýz da ya þa ya bi le ce - ði niz tec rü be yi söz ler le an la ta bil mem müm kün de ðil. (O zan AY DIN) Ya zý lým ge liþ tir me ve bil gi sa yar ko nu sun da il - gi min a zal dý ðý u zun ca bir dö ne min en dip nok - ta sý o lan 2006 yý lý nýn son ay la rýn da bir fo rum say fa sýn da ki tar týþ ma dan Par dus a dýn da bir ça - lýþ ma ol du ðu nu öð ren dim. Son ra sý bir ço rap sö - kü ðü hi ka ye si dir. Ön ce lik le ül ke mi zin u lu sal çý - kar la rý na hiz met e den bir pro je ol ma sý be nim i - çin Par dus u her za man ilk sý ra da tut tu. Ay rý ca ya ban cý di lim çok i yi ol ma dý ðý i çin ge liþ ti ri ci ler ve top lu luk la a na di lim de i le ti þim ku ra bi li yo - rum ve kat ký ve re bi li yo rum. Tür ki ye de ki en ge - niþ kul la ný cý top lu luk la rýn dan bi ri si ne sa hip ol - ma sý da ö nem li dir. (A li E. ÝM REK) (öz gür lük i çin e-der gi si nin 28. Sa yý sýn dan der len miþ tir.) Der le yen: Zü be yir ER GE NE KON

14 14 SPOR Y Belgeler polise teslim edildi GALATASARAY SPOR KULÜBÜNE YÖNELÝK SÜRDÜRÜLEN SORUÞTURMA KAPSAMINDA POLÝSÝN ÝSTEDÝÐÝ BELGELER KULÜBÜN AVU- KATLARI ARACILIÐI ÝLE POLÝSE TESLÝM EDÝLDÝ. GALATASARAY Spor Kulübü'ne yönelik yürütülen soruþturma kapsamýnda polisin istediði belgeler, kulübün avukatlarý aracýlýðýyla emniyete teslim edildi. Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'ne gelen Galatasaray Spor Kulübü avukatý Mahinur Dengiz, 3. katta bulunan Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü'ne çýktý. Emniyette yaklaþýk 1.5 saat kalan avukat Dengiz, çýkýþta basýn mensuplarýna açýklama yaptý. Dengiz yaptýðý açýklamada ''Bizden istenilen bütün evraklarý biz cuma günü aslýnda teslim edecektik, fakat tercümesi gereken yabancý dilde olan evraklarýmýzýn ancak tercümesini yaptýk verdik. Dosya halinde verdik cevabýný bekliyoruz'' dedi. Dengiz, ''1 milyon dolar iddiasý ile ilgili belge verildi mi'' sorusuna ise ''Var, istenilen bütün belgeleri verdik'' cevabýný verdi. Malatyaspor baþkaný hak arýyor Þike yüzünden küme düþtük FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda, Malatyaspor Kulübü Baþkaný Mustafa Korkmaz, Ýstanbul Emniyet Müdürlüðüne geldi. Emniyet Müdürlüðünün Vatan Caddesi'ndeki yerleþkesine gelen Korkmaz, burada yaptýðý açýklamada, sezonunda yaþandýðýný iddia ettiði þike olaylarý nedeniyle kulübünün küme düþtüðünü ve maðduriyetlerinin giderilmesi amacýyla soruþturmayý yapan Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Berk ile görüþtüklerini, savcýnýn kendilerini Emniyet Müdürlüðüne yönlendirdiðini söyledi sezonuna yönelik maðduriyetleri bulunduðunu savunan Korkmaz, þöyle konuþtu: ''Þikeden maðdur olan ilk kulüplerden birisi Malatyaspordur sezonunda Denizlispor ile Malatyaspor arasýnda þikeyle alakalý olaylar tespit edilmiþ olmasýna raðmen, Malatyaspor'un maðduriyetinin giderilmesine yönelik hiçbir þey yapýlmamýþtýr. Malatyaspor'un kaybedilmiþ maddi ve manevi tüm haklarýnýn iadesini talep ediyoruz. Malatyaspor'un lige tekrar býraktýðý yerden devam etmesini istiyoruz. O dönemde Denizlispor baþkanýnýn Malatyasporlu futbolculara taahhüt etmiþ olduðu paralar, bunu organize eden Özcan Kore isimli Çek Cumhuriyeti'nde yaþayan iþ adamý vasýtasýyla bu çocuklara verilmiþtir. Kore, parasýný alamadýðýndan dolayý Denizlispor'a bir mektup yazarak para talebinde bulunmuþtur. Bu olay daha önce basýna yansýmýþtýr. Buna raðmen federasyon bir iþlem yapmamýþtýr. Gaziantepspor ile olan son maçýnda Malatyaspor'un Çek futbolcularý, para taahhüt edilerek oynatýlmamýþtýr. Onatýlmadýðý içinde Malatyaspor küme düþmüþtür. '' Galatasaray'ýn yeni transferi Uruguaylý kaleci Fernando Muslera havaalanýnda hayranlarýnýn çok yakýn ilgisiyle karþýlaþtý. FOTOÐRAF: A.A Muslera: Çok büyük bir takýma geldim GALATASARAY'IN yeni transferi Uruguaylý kaleci Fernando Muslera, çok büyük bir takýma geldiði için mutlu olduðunu söyledi. Galatasaray TV'ye a- çýklamalarda bulunan Muslera, teknik direktör Fatih Terim ve kaleci antrenörü Taffarel'le önceden tanýþýp konuþtuðunu dile getirerek, ''Þu anda çok büyük bir takýma geldiðim için çok mutluyum. Daha önce Lazio'da kupalar kazandým, milli takýmla kupa kazandým. Galatasaray da her zaman sonuna kadar mücadele eden ve kazanmak için oynayan bir kulüp. Burada da gerek ligde, gerekse Avrupa kupalarýnda sonuna kadar kazanmak için mücadele edeceðim'' dedi. Copa America'daki iyi performansýyla ilgili ve taraftarlarýn kendisini sabýrsýzlýkla beklediði þeklindeki bir soruyu da Muslera þöyle cevapladý: ''Öncelikle çok teþekkür ediyorum ilgileri için, beni sýcak karþýlamalarýndan dolayý. Þundan emin olabilirler, sahada yüzde yüzümü vereceðim. Kazanmak i- çin, ailemi, takým arkadaþlarýmý, kendimi ve taraftarlarýmýzý mutlu etmek için her þeyimi vereceðim.'' BEÞÝKTAÞ-UERDÝNGEN MAÇI BUGÜN ALMANYA'NIN KREFELD ÞEHRÝNDEKÝ GROTENBURG STA- DINDA OYNANACAK MAÇ SAAT 20,00'DE BAÞLAYACAK. YENÝ sezon hazýrlýklarýný Hollanda'da sürdüren Beþiktaþ, çalýþmalarýna bugün yaptýðý tek antrenmanla devam etti. Teknik direktör Carlos Carvalhal yönetimindeki antrenmana milli takýmlarýna giden Bebe, Almeida, Ekrem, Ýsmail Köybaþý, Sivok ve Holoska katýlmadý. Antrenman öncesi futbolcularla fotoðraf çektirmek isteyen taraftarlar oyunculara zor anlar yaþattý. Yaðmurlu bir havada gerçekleþen antrenmanda, Pazar günü oynanan ve 1-1 biten Otelul Galati maçýnda forma giyen oyuncular rejenerasyon çalýþmasý yaptý. Ayrýca teknik adam Carvalhal'in genç futbolcular Muhammed, Aytýnç, Mehmet Akyüz ve Veli'ye antrenör Roland Koch gözetiminde yaklaþýk bir saat boyunca þut çalýþtýrmasý dikkati çekti. Carvalhal, antrenman sonunda genç futbolcu Aytýnç'ý yanýna alarak 15 dakika boyunca top rakip oyuncuda iken nasýl pozisyon almasý gerektiðini anlattý. Romanya þampiyonu olan Galati karþýsýnda sol arka adalesine darbe alan Egemen'in önemli bir sakatlýðý olmadýðý ifade edildi. Siyah-beyazlýlar, Hollanda kampý çerçevesinde son hazýrlýk maçýný Almanya'nýn KFC Uerdingen takýmýyla bugün oynayacak. Almanya'nýn Krefeld kentindeki Grotenburg Stadý'nda oynanacak karþýlaþma TSÝ 20.00'de baþlayacak. Beþiktaþ, RomanyaþampiyonuOtelul Galatiile1-1beraberekaldý. F.BAHÇE KUVVET VE ÇABUKLUK ÇALIÞIYOR FUTBOLCULAR TEKNÝK DÝREKTÖR AYKUT KOCAMAN YÖNETÝMÝNDE GÜNDE ÇÝFT ANRENMAN YAPARAK YENÝ SEZONA HAZIRLANIYOR. FENERBAHÇE, yeni sezon hazýrlýklarýný dün sabah yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basýna kapalý gerçekleþtirilen günün ilk antrenmanýnda, futbolcularýn saha ve salonda, kuvvet ve çabukluk çalýþmalarý yaptýklarý bildirildi. Sahada yaptýklarý ýsýnma hareketleriyle antrenmana baþlayan sarý-lacivertlilerin, daha sonra salona geçerek kuvvet çalýþmalarý yaptýklarý ve ardýndan yeniden sahaya dönerek, çabukluk çalýþmalarýyla antrenmaný tamamladýklarý belirtildi. Milli takým kamplarýnda bulunan Miroslav Stoch, Volkan Demirel, Mert Günok, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Emre Belözoðlu, Selçuk Þahin ve Semih Þentürk'ün yer almadýðý antrenmanda, kasýðýnda aðrý hisseden Güiza'nýn takýmdan ayrý çalýþtýðý ifade edildi. Bu arada Ýstanbul'a gelerek takýma katýlan Andre Santos'un, Brezilya Milli Takýmý'nýn kampýna gittiði için antrenmanda yer almadýðý, izinli olan Mamadou Niang ve Diego Lugano'nun da çalýþmaya katýlmadýðý belirtildi. Sarý-lacivertli takým, akþam saatlerinde gerçekleþtirdiði günün ikinci antrenmanýyla hazýklýklarýný sürdürdü. Avni Aker lige hazýr olacak TRABZONSPOR'UN karþýlaþmalarýný oynadýðý Hüseyin Avni Aker Stadý'nda 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý'nýn açýlýþ ve kapanýþ törenleri nedeniyle bozulan zeminin, ligin baþlayacaðý tarihe kadar hazýr hale getirileceði bildirildi. Zeminin bozulmasýnýn ardýndan baþlayan bakým çalýþmalarý nedeniyle UEFA Þampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turundaki Benfica maçýný Ýstanbul'da oynayan bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçýný da yine bu kentte oynamak zorunda kalacak. 25 Aðustos'ta Athletic Bilbao ile yapacaðý rövanþ maçýný Türk Telekom Arena Stadý'nda oynamak isteyen Karadeniz ekibi, 9 Eylül'de baþlayacak lig maçlarýný ise Hüseyin Avni Aker Stadý'nda yapabilecek. Hüseyin Avni Aker Stat Müdürü Alparslan Özdemir,yaptýðý açýklamada, statta 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý'nýn açýlýþ ve kapanýþ törenleri nedeniyle çimlerin yarýsýnýn tamamen, diðer yarýsýnýn ise kýsmen zarar gördüðünü belirtti. Makedon oyun kurucu Vlado Ilievski 31 yaþýnda. Anadolu Efes Makedon Vlado Ilievski ile anlaþtý BEKO Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, daha önce kulübün pilot takýmý Antbirlik formasýný da giyen Makedon oyun kurucu Vlado Ilievski ile anlaþmaya vardý. Anadolu Efes'ten yapýlan açýklamaya göre, lacivert-beyazlý kulüp, son olarak Slovenya'nýn Union Olimpija takýmýnda forma giyen 31 yaþýnda ve 1.88 metre boyundaki oyuncu ile 1 yýlý opsiyonlu 2 yýllýk sözleþme imzaladý. Anadolu Efes Genel Menajeri Engin Özerhun, geçmiþte Türkiye'de forma giyen ve iyi tanýdýklarý bir oyuncuyu transfer ettiklerini belirterek, ''Ilievski takýmýmýza büyük güç katacaktýr. Avrupa'nýn önemli takýmlarýnda oynamýþ Ilievski, tecrübesi ile takýmýmýza önemli destek verecek'' þeklinde konuþtu. AVRUPA'NIN GÜÇLÜ EKÝPLERÝNDE OYNADI Basketbola Makedonya'da Nemetali Strumica'nýn genç takýmýnda baþlayan Ilievski, ilk önemli tecrübesini Partizan'da yaþadý. Ilievski, 2000 yýlýnda Efes Pilsen'in pilot takýmý Antbirlik formasý giydi. Dana sonra Slovenya'nýn Olimpija Ljubljana, Ýspanya'nýn Barcelona, Ýtalya'nýn Lottomatica Roma ve Virtus Bologna, Montepaschi Siena ve Ýspanya'nýn Tau Ceramica takýmlarýnda forma giydi. Estonya maçýna Ýngiliz hakem TÜRKÝYE ile Estonya arasýnda 10 Aðustos çarþamba günü oynanacak özel karþýlaþmayý Ýngiltere Futbol Federasyonu'ndan Lee Probert'in yöneteceði açýklandý.ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena da saat 'da baþlayacak maçta Probert'in yardýmcýlýklarýný Mike Mullarkey ve Jake Collin yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. BEKO Basketbol Ligi'nde yeni sezon fikstürü Cuma çekiliyor BEKO Basketbol Ligi'nde sezonu fikstürü, 12 Aðustos Cuma günü Ýzmir'de belirlenecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüðünden yapýlan açýklamaya göre, sezonu fikstürü kura çekimi töreni, Ýzmir Swissotel Grand Efes'te, 12 Aðustos Cuma günü saat 14.00'de baþlayacak. Kura çekiminde TBF yöneticilerinin yaný sýra kulüp temsilcileri ve medya mensuplarý hazýr bulunacak.

15 Y Ýnkâr edenler: Kur ân ýn ona bir defada indirilmesi gerekmez miydi? dediler. Hâlbuki Biz onu senin kalbinde iyice yerleþtirmek için parça parça indirdik ve âyet âyet sana bildirdik. (Furkan/25:32) Derleyen: ORHAN GÜLER Üç þey vardýr ki, bunlarý yapan, imanýn lezzetini tatmýþ olur: (1) Bir Allah a iman edip Ondan baþka ilâh olmadýðýna inanan; (2) malýnýn zekâtýný tam bir samimiyetle her sene vaktinde veren; (3) diþleri dökülmüþ, yaþlý, hasta ve cýlýz hayvaný vermeyen... Bu zat, mallarýnýn orta vasýfta olanlarýndan verir; çünkü Allah, en iyisini istemediði gibi, en kötüsünü vermenizi de emretmemiþtir. (Tâc, 2: 24) 9 RAMAZAN 1432 / Ramazan ý hatýrlatan kelimelerden biri de, temcîd dir. Daha ziyade eskiden meselâ bizim çocukluðumuzda da, sahur yerine veya sahura eþ mânâda bu kelime kullanýlýrdý. Aslýnda vakit olarak ayný zamanla alâkalý olduðundan belki de karýþtýrýlýyordu. Fakat, sahur yemekle alâkalý iken, temcîd daha ziyade Cenab-ý Hakk ýn büyüklüðünü bildirmek veya Peygamberimizi (asm) medheden kasîdelere verilen isimdir ki, sahur vaktinde müezzinler tarafýndan minarelerden okunarak hem bu güzel âdet devam ettirilir, hem de Müslümanlar sahura uyandýrýlmýþ olurdu. Mecdetme, þereflendirme yüceltme manâlarýna gelen temcîd, sahur ile ayný anda olduðundan, HAYATIN ÝÇÝNDEN NEVÝN ALAN Temcîd ÞEÂÝR-Ý RAMAZAN OSMAN ZENGÝN bazý yerlerde sahura, temcîd de denir. Hatta halk arasýnda meþhur olmuþ bir tâbir vardýr temcîd pilavý gibi diye. O da þudur: Eskiden (sahuru anlatýrken bahsettiðimiz gibi) sahur yemekleri aðýr bir çeþitten meydana gelirdi- ki bunlarýn baþýnda pilav gelirdi ve bu pilava da temcîd pilavý denirdi. Hanýmlarýný keyiflerine çok koþturan erkeklerin pilavlarýný, bazen sahurda hazýrlayamayan hanýmlar, akþam iftardan kalan pilavý ýsýtarak sahurda servis yaptýklarýndan, bayat olarak telâkki edilen bu pilâva temcid pilavý denmiþ ve sonradan, býktýrýcý bir þekilde bir þeyden çok bahseden kimselere Ne temcîd pilavý gibi iki de bir bundan bahsediyorsun? denmiþtir. Tartýþan adam Kitap Fuarýnda anlatýmlara devam. Neþriyatýmýzýn büro aðabeyi 3.Kocaeli Salih Oral aðabeyimiz gene þevkle çocuklara anlatýmlar yapýyor ve kitaplarýn özelliklerini çocuklarýn merakýný çekecek þekilde aktarýyordu. Ýþte on yaþlarýnda bir oðlumuz stantta kitaplarý karýþtýrýyor. Eline aldýðý kitapla alâkalý bilgi beklerken aðabeyimiz iþ baþýnda. Canla baþla tanýtýmý bitirdiðinde aðabeyimiz meraklý oðlumuza soruyor: Bediüzzaman ý tanýyor musun? Oðlumuzun cevabý hepimizin tüylerini havalandýrýyor. Seyrettiði filmden (Hür Adam) aklýnda kalan cevabý çok güzeldi: Atatürk le tartýþan adam mý? Yâ Hasîb! ESMA-Ý HÜSNA AYNASI M. FAHRÝ UTKAN Yâ Hasîb, herkesin hayatý boyunca yapýp ettiklerinin, bütün tafsilât ve teferruâtýyla hesabýný iyi bilen, her þeye ve herkese her ihtiyacý için kâfi gelensin. Ya Hasîb, neticesi hesapla bilinecek ne kadar miktar ve kemiyet varsa, hepsinin neticelerini hiçbir ameliyeye/iþleme muhtaç olmadan doðrudan doðruya ve apaçýk bilirsin. Herkese her ihtiyacý için yeterlisindir. Bu yeterlilik, Sen in varlýðýnýn devam ve kemalini gösterir. Parçalarý bütünüyle bilen, biz kullarýnýn hesapla benzerlerini bildiði ölçüleri hesap etmeden bilensin. Bütün üstün niteliklere sahip olan, hiçbir eksiði ve kusuru olmayan sadece Sen sin. Kýyamet günü biz kullarýný, hesaba çekecek ve sorgulayacaksýn. Kendi kereminden fazlasýyla verir, Rahmetin ile belâ ve musibetleri def edersin. Ýhtiyaçlarýmýz için duâ ettiðimizde, ihtiyaçlarýmýzý karþýlarsýn. Ayný zamanda, hesaba çeken ve þahit olan ve gözetleyensin. Hesabýmýzý kolay eyle Yâ Hasîb!

16 Ey Halim-i Kerîm! Beni hilmine ve keremine mazhar kýl! Huyumu yumuþak, gönlümü cömert eyle! Öfkelendiðimde hilmi ve rýfký, elimi uzattýðýmda tevazuu ve mahviyeti bana mihmandar kýl! Beni arkadaþlarýma dost, komþularýma refik, akrabama rahim, insanlara rauf eyle! Bizi Cehennem azabýndan koru! Âmin. Y 9 RAMAZAN 1432 Kendisine küs olan Safinaz a elinde bir tepsi baklavayla giden Fadime ye, Safinaz: Kýz Fadime, bayram deðul seyran deðul. Hem sen benle küs deðil misun? Nerden çiktu bu paklava daa? der. Fadime; Hoca Ramazan da dargunlar baruþmalu dedi, baruþmaya geldum, eðer istemeysan paklavamu ver da gideyum der. SÜLEYMAN KÖSMENE SEMA CEYHAN Eski tat lar ÇOCUKLUÐUMUN RAMAZANLARI EKREM KILIÇ Ramazan ýn geliþi, çocuklar tarafýndan, evlerdeki telâþlý hazýrlýklardan sezilirdi. Her evde, kendi imkânlarýna göre, Ramazan ayý için elden gelen en güzel yiyecekleri sunmak maksadýyla listeler yapýlýr ve bunlarýn temîni için gayret sarfedilirdi. Yaz ve kýþ mevsiminde yiyeceklerin çeþitleri deðiþirdi. Mevcut nîmetlerden olabildiðince çoðunun iftar sofralarýnda bulundurulmasý i- çin çalýþýlýrdý. Taze et her istenildiði zaman bulunmazdý. Tavuk, hindi, kaz gibi kümes hayvanlarýna âit etler de ayda yýlda bir kavuþulan lüks nîmetlerdendi. Bilhassa kýþýn, yaz sonunda hazýrlanan kavurma, pastýrma, et sucuðunun yanýnda salamura zeytin, peynir, çeþitli pekmezler ve reçeller ile hoþaflýk ü- züm, erik, kaysý kurusu, samanlar içinde saklanan yumurta pek az sofrayý süsleyebilirdi. Yiyeceklerin demirbaþý un, yað, salça, bulgur, pirinç, tarhana, eriþte, peynir, pekmez, yoðurt, soðan, sarmýsak idi. Yazlarý domates, patates, patlýcan, biber, yeþil fasulye gibi muhtelif sebzeler ve çeþitli otlar bolca tüketilirken, kýþ mevsiminde kurufasulye, nohut, mercimek neredeyse her öðünde nöbetleþe yer alýrdý. Yaz mevsiminde bað ve bahçelerde yetiþen bol ve çeþitli meyve bulunurdu. Þimdilerde unutulan nice yemek çeþidi, evdeki hanýmlarýn mahâretli elleri ile bu ana maddelerden meydana getirilirdi. Küçük þehirlerde ve kasabalarda hazýr gýdalar, henüz bilinen bir þey deðildi. Halkýn büyük çoðunluðu mahallî imkânlara uygun þekilde yiyecek stok ederdi. Küçük yerleþim yerlerinde çarþýdan hazýr olarak alýnabilecek tek gýda, aklýmda kaldýðýna göre, tahin helvasý idi. Kahvaltýlarda kullanmaya alýþtýðýmýz çay o günlerde her eve girmemiþti. Lüks bir ikram malzemesi olarak ancak misafir geldiðinde kahve ve çay yapýlýrdý. Hattâ bir ara uzun yýllar kahve bulunamadýðýndan, bildiðimiz nohut koyu bir renk alýncaya kadar kavrulur, çekilir ve nohut kahvesi adýyla sunulurdu. Embriyolojik yaratýlýþ süreci ACBÜ Z-ZENEB DR.BAHRÝ TAYRAN Acbü z-zeneble ilgili tohum benzetmesinden üç detayý anlamaktayýz. Bunlar, tohumun içindeki embriyo, besin maddeleri, koruyucu kabuktur. Ýnsanlar da týpký tohum gibi, týpký yumurta gibi birinci kademe yaratýlýþlarý tamamlanacak ve bu insan tohumundan Kur ân dan öðrendiðimiz meþhur sevva fiilinin etkinlik alanýna girerek tesviye edilme, yani embriyolojik yaratýlýþ sürecine geçecektir. Burada tesviye etme sürecinin detayýna girmeyeceðiz. Kur ân da bu ikinci yaratýlýþýn hýzlý olacaðý pek çok ayette ifade edilmektedir, þu ayette olduðu gibi: Baþka deðil, sadece bir tek sayha olmuþ, derhal hepsi (bütün insanlar) huzurumuza celb edilmiþlerdir (Yasin 36/53). Âyette geçen tek bir sayha nýn bütün insanlarýn yaratýlýþý için yeterli olacaðý ifadesinden çok hýzlý olacaðý anlaþýlmaktadýr. Bunun, bildiðimiz zaman birimlerine göre neye uygun olduðunu elbette ki bilemeyiz. Ancak madem ki acbü z-zeneb, hardal tohumu ve bakla biter gibi yaratýlacaðýmýza bir örnek olarak verilmiþtir ve bu tohumlarda adýna embriyo dediðimiz canlý hücreler bulunmaktadýr. Bunlar bize bir kýyas olmasý bakýmýndan þöyle bir hesaplama imkânýný vermektedir: RAMAZAN DA AÇILAN KAPILAR ABDÝL YILDIRIM Selâmet, her türlü korku endiþeden uzak, güvende olma hâlidir. Ýnsanlar hayatlarýný korkusuzca, huzur ve güven içinde geçirmek isterler. Ýþte Ramazan ayý, tam bir huzur ve güven limanýdýr. Çünkü bu ayda þeytanlar baðlanmýþ, nefisler terbiye edilmiþ, insanlarýn kalbine muhabbet ve þefkat duygusu doldurulmuþ olduðu için, huzur bozucu olaylar fazla görülmez. Oruçlu insan sabýrlý, hoþgörülü ve içi sevgi doludur. Münakaþaya, münazaraya ve kavgaya yer yoktur. Özelikle bayram günleri kalpler daha da yumuþamakta, küskünler Bir insan zigotu yaklaþýk olarak bir miligramýn 2500 de biri aðýrlýðýndadýr (1/2500 mg). Eðer kýyamet sonrasý her bir insanýn acbu z-zeneb deki hücre aðýrlýðý yukarýda belirttiðimiz gibi olursa 100 milyar insanýn toplam hücresel aðýrlýðý sadece 40 kg gelecektir. Ýþte acbü z-zenebin hardal tanesi gibi Hadis de ifade edilmesi ve bakla biter gibi insanlarýn mezarlarýndan çýkmalarý sýrasýnda parmak uçlarýna varýncaya kadar tesviye edileceðinin (Kýyamet: 75/4) bildirilmesinden anlýyoruz ki, ikinci bir embriyonal süreçle bu yaratýlýþ tamamlanacaktýr. Burada yaratýlýþýn ne kadar hýzlý o- lacaðýný bilemesek de aþaðýdaki hesaplamayý bir kýyas unsuru olarak yapabiliriz. Eðer bu hücre bir saniyede ikiye bölünerek çoðalýrsa normal bir insan büyüklüðüne ve aðýrlýðýna sadece 46 saniyede ulaþacaðý gibi eðer bir dakikada veya 1 saatte ikiye bölünürse bu 46 dakika veya 46 saatte insan büyüklüðüne ve a- ðýrlýðýna ulaþmasý için yeterli olacaðý anlamýna gelmektedir. 1 saniyede ikiye bölünürse, 46 saniyede. 1 dakikada ikiye bölünürse, 46 dakikada. 5 dakikada ikiye bölünürse, 230 dakikada. 10 dakikada ikiye bölünürse, 460 dakikada. 20 dakikada ikiye bölünürse, 920 dakikada. 1 günde ikiye bölünürse, 46 günde. Selâmet kapýsý barýþmakta, aralarýndaki kin ve düþmanlýða son vermektedirler. Bu huzur ve güven ortamý sosyal hayata da yansýdýðý için, Ramazan ayýnda asayiþ olaylarý en aza inmektedir. Bu durum güvenlik güçlerinin ve mülki a- mirlerin de iþini kolaylaþtýrmaktadýr. En büyük selâmet ise, Cehennem kapýlarýnýn kapanmasýdýr. Hz. Ýbrahim (as) ateþe atýldýðýnda, Ey ateþ serin ve selâmetli ol emri üzerine Cehennem gibi alevlerin birden suya dönüþmesi, Ýbrahim Aleyhisselâm hakkýnda selâmet olduðu gibi; bu ayda Cehennem kapýlarýnýn kapanmasý, mü minler için selâmet kapýsýnýn açýlmasý demektir. Ýlim nuru NUR ÂYETÝNÝN TEFSÝRÝ M.ALÝ KAYA Cehalet, bilgisizlik karanlýktýr, ilim ise bu karanlýðý aydýnlatan ve cehâleti gideren nurdur. Yüce Allah buyurur: Allah kimin gönlünü Ýslâm a açmýþsa, o kiþi Rabbi katýndan bir nur üzere olmaz mý? Kalpleri Allah ý zikretme hususunda katýlaþmýþ olanlara yazýklar olsun. Onlar apaçýk sapýklýk içindedirler. (Zümer, 39:22) Bu âyette yüce Allah ilme nur adýný vermiþtir. Kur ân-ý Kerim insanlarý cehalet zulmetinden imanýn hidayet nuruna çýkaran bir ilim nurudur. Kur ân-ý Kerim bir nurdur ve yüce Allah Bu Kur ân Rablerinin izniyle insanlarý karanlýktan aydýnlýða, Allah yoluna çýkarmak için inzal ettiðimiz bir kitaptýr (Ýbrahim, 14:1) buyurur. Buna benzer, Allah ýn inzal ettiði kitaba ve ilme nur adýný veren onlarca ayet vardýr. Ýmam-ý Þafiî (ra) hocasýnýn kendisine Ýlim nurdur. Bu nur Allah a isyan edenlerin kalbinde yer etmez dediðini nakleder. Bediüzzaman Said Nursî hazretleri Vicdanýn ziyasý din ilimleri, aklýn nuru fen ilimleridir. Ýkisinin imtizacý ile hakikat tecelli eder. Ýftirak ettikleri vakit birincisinden taassup, i- kincisinden hile ve þüphe tevellüt eder (Münâzarat, 127) buyurmuþtur. Dolayýsýyla ilim nurdur ve bütün ilimler, hakikatler Allah ýn ilminden aksettiði için nurdur ve gerek fenni gerekse dini ilimler sonuçta aklý ve kalbi aydýnlatmakta ve vicdaný ýþýklandýrmaktadýr. Ýnsanlar ilimle ancak eþyanýn mahiyetini ve hakikatini kavrayarak onlardan istifade etmektedirler. Bediüzzaman Said Nursî hazretleri Allah ýn Ýlim Sýfatý ile ilgili olarak þu bilgileri verir: Þu kâinatta görünen ef al ile tasarruf edip icad eden Sâni in, bir muhit ilmi var. Ve o ilim, onun zâtýnýn hâssa-i lâzýme-i zaruriyesidir, infikaki muhaldir. Nasýlki Güneþ in zâtý bulunup ziyasý bulunmamak kabil deðil; öyle de binler derece ondan ziyade kabil deðildir ki, þu muntazam mevcudatý icad eden zâtýn ilmi ondan infikak etsin. Þu ilm-i muhit, o zâta lâzým olduðu gibi, taalluk cihetiyle herþeye dahi lâzýmdýr. Yani, hiçbir þey ondan gizlenmesi kabil deðildir. Perdesiz, Güneþ e karþý zemin yüzündeki eþya, Güneþ i görmemesi kabil olmadýðý gibi; o Alîm-i Zülcelâl in nur-u ilmine karþý eþyanýn gizlenmesi, bin derece daha gayr-ý kabildir, muhaldir. Çünkü huzur var. Yani herþey daire-i nazarýndadýr ve mukabildir ve daire-i þuhudundadýr ve herþeye nüfuzu var. Þu camid Güneþ, þu âciz insan, þu þuursuz röntgen þuâý gibi zînurlar; hâdis, nâkýs ve ârýzî olduklarý halde, onlarýn nurlarý, mukabilindeki her þeyi görüp nüfuz ederlerse; elbette vâcib ve muhit ve zâtî olan nur-u ilm-i ezelîden hiçbir þey gizlenemez ve haricinde kalamaz. Þu hakikata iþaret eden kâinatýn hadd ü hesaba gelmez alâmetleri, âyetleri vardýr. (Mektubat, 2004, s ) Ýlim Allah ýn subûtî sýfatlarýndan olduðu için her þeye þumulü vardýr. Aynen hayat ve nur gibi her þeyin mahiyetini ve hakikatini aydýnlatmakta ve nurlandýrmaktadýr. Bu nedenle ilim öðrenmek kadýn erkek bütün Müslümanlara farzdýr. (Ýbn-i Mâce, Mukaddime, 17) Kullar içinde Allah tan ancak âlimler korkar. (Fatýr, 35:28) Allah ilim sahiplerini yüceltir. (Mücadele, 58:15) Peygamberimiz (asm) buyurdular: Ýlim tahsil etmek maksadýyla bir yola giden kimseye Allah Teâlâ Cennet yollarýndan açar. Melekler, ilim tahsil edene karþý memnuniyetleri ve tevazularý sebebiyle kanatlarýný yere sererler. Göklerde ve yerde olan her þey, hatta su içindeki balýklar, â- lim için Allah tan rahmet diler. Âlimin, bilmeden ibadet eden kimseye üstünlüðü, on dördündeki ayýn, görünen diðer yýldýzlara üstünlüðü gibidir. Âlimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne altýn ne de gümüþ býrakmýþlardýr, onlar miras olarak sadece ilmi býrakmýþlardýr. Kim ilmi almýþsa büyük ve deðerli bir þey almýþ demektir. (Ebû Davud, Ýlim, 1)

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

FÝLÝSTÝN DE BÜYÜK COÞKU

FÝLÝSTÝN DE BÜYÜK COÞKU GER ÇEK TEN H BER VE RiR KÂZIM GÜLEÇYÜZ YZDI BUGÜN BÞLDIK Y YIL: 42 S YI: 14.963 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 19 EKÝM 2011 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ýsrailli askere karþýlýk

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı