YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la yacak la rý ný bil dir di. Ha be ri say fa 3 te AFRÝKA YA 950 BÝN SMS / 3 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Faruk Çakýr ýn gezi notlarý YARIN dan itibaren gazetenizde... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr E. Org. Hasan Iðsýz Andýççý generallere yakalama MAHKEME KARARINI VERDÝ Tümg. Hýfzý Çubuklu Org. Hüseyin Nusret Taþdeler MERKEZ BANKASI: Endiþe derinleþti riskler çoðaldý Mer kez Ban ka sý Pa ra Po li ti ka sý Ku ru - lu nun 4 A ðus tos ta ger çek leþ tir di ði ve ö nem li ka rar la rýn a lýn dý - ðý a ra top lan tý da ku - rul ü ye le ri, ba zý Av - ru pa ül ke le rin de ki ka mu bor cu so ru nu - na ve kü re sel bü yü - me ye i liþ kin en di þe - le rin gi de rek de rin - leþ ti ði ve Tem muz 2011 Ku rul top lan tý - sýn da dik kat çe ki len risk - le rin be lir gin leþ ti ði yö nün de ki tes bit le ri - ni di le ge tir di ler. Ha be ri say fa 11 de EURO 2.5, DOLAR 1.75 TL'YÝ GEÇTÝ Döviz yükseliyor borsa düþüyor E u ro Ýs tan bul ser best pi ya - sa da 2,5 li ra yý a þa rak TL kar - þý sýn da tüm za man la rýn re ko ru nu ký rar ken, do - lar 1,7520 li ray la gü ne baþ la ya rak 2009 Mart ba þýn dan bu ya na en yük sek se vi ye si ne u laþ - tý. Bor sa da haf ta ya dü - þüþ le baþ la dý. Ha be ri 11 de Altýn rekor yeniledi Ha be ri say fa 11 de ÝN TER NET AN DI CI DÂ VÂ SIN DA, BÝR MU VAZ ZAF OR GE NE - RAL LE BÝR LÝK TE 14 KÝ ÞÝ Ý ÇÝN YA KA LA MA EM RÝ ÇIKARILDI. ORG. TAÞDELER VE TÜMG. ÇUBUKLU Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si, ka mu o - yu nu yön len dir me a maç lý in ter net si te le ri'' dâ - vâ sý kap sa mýn da, YAÞ ka ra rýy la Ka ra Kuv vet le ri E ði tim ve Dok trin Ko mu tan lý ðý na a ta nan Org. Hü se yin Nus ret Taþ de ler i le Tümg. Hýf zý Çu buk - lu ve e. Org. Ha san Ið sýz'ýn da a ra la rýn da bu lun - du ðu 14 sa nýk hak kýn da ya ka la ma em ri çý kart tý. BÝR KORAMÝRAL, ÝKÝ KORGENERAL Hak la rýn da ya ka la ma ka ra rý ve ri len di ðer su - bay lar: Ko ra. Meh met O tuz bi roð lu, kor ge ne ral ler Meh met E röz ve Ýs ma il Hak ký Pe kin, Tümg. Mus - ta fa Ba ký cý, Tu ða mi ral A la et tin Se vim, Al bay Se - dat Ö zü er, e mek li Al bay Fu at Sel vi, Hu lu si Gül - ba har, Ce mal Gök çe oð lu, Meh met Bü lent Sa rý - kah ya i le Zi ya Ýl ker Gök taþ. Ha be ri say fa 4 te OCAK'TAKÝ YÜZDE 19 ARTIÞ, HAZÝRAN'DA YÜZDE 6.7'YE GERÝLEDÝ Sanayide üretim hýz kesiyor Kast sistemi ve genç subaylar/ Kâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te Sa na yi ü re ti mi bu yýl Ha zi ran da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 6,7 art tý. TÜ ÝK ve ri - le ri ne gö re, sa na yi ü re ti mi, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re, Ocak' ta yüz de 19, Þu bat' ta yüz de 13,9, Mart 'ta yüz de 10,2, Ni san' da yüz de 8,8, Ma yýs' ta yüz de 8 art mýþ tý. Ha be ri say fa 11 de ANKARA'NIN MESAJLARINI ÝLETECEK Davutoðlu bugün Þam da Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ta li ma týy la Dý þiþ - le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð - lu bu gün Su ri ye ye gi di yor. Da vu toð lu nun Þam'da ya pa - ca ðý gö rüþ me ler de Tür ki - ye nin me saj la rý ný i let me si bek le ni yor. Ha be ri say fa 7 te Tecrit, Esad ý Ýran a iter Ýngiliz Guardian gazetesi yazarý Simon Tisdall, Suriye deki þiddetten kaçan Suriyelilerin Türkiye ye sýðýndýðýný ve bunun Türkiye için problem oluþturmaya baþladýðýný belirtirken, Ankara nýn bir endiþesinin de tecrit edilen Esad ýn Ýran ile daha da güçlü ittifak içine girme ihtimali olduðuna dikkat çekti. Haberi 7 de Ýs ra il in ö zü re ni ye ti yok Ýs ra il Baþ ba kan Yar dým cý sý Mo þe Ya a lon, ge çen yýl ki Ma vi Mar ma ra ge mi si o pe ras yo - nun dan son ra Tür ki ye i le Ýs ra il a ra sýn da mey - da na ge len ger gin li ði so na er dir mek i çin An - ka ra nýn i le ri sür dü ðü þart la rý sert bir þe kil de e leþ tir di ve Tür ki ye nin ta lep le ri ni küs tah lýk o la rak ni te len dir di. Ha be ri say fa 7 de ISSN Kaçýrýlan askerler için heyet Ha be ri say fa 5 te Afganistan da 8 sivil daha Ha be ri say fa 7 de

2 2 9 AÐUSTOS SALI Y LÂHÝKA Ramazan ayýna bu ismin verilmesinin sebebi, günahlarý yakýp erittiði içindir. Câmiü's-Saðîr, No: 1429 / Hadis-i Þerif Meâli LÛGATÇE: Oruç, bütün duygulara tutturulmalýdýr Orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duygularý, gözü, kulaðý, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ý insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktýr. YEDÝNCÝ NÜKTE Ramazan ýn sýyâmý, dünyada âhiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev-i insanýn kazancýna baktýðý cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti þudur ki: Ramazan-ý Þerif te sevab-ý a mâl, bire bindir. Kur ân-ý Hakîmin, nass-ý hadisle, herbir harfinin on sevabý var; on hasene sayýlýr, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ý Þerifte herbir harfin on deðil, bin; ve Âyetü l-kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler; ve Ramazan-ý Þerifin Cumalarýnda daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir de otuz bin hasene sayýlýr. Evet, herbir harfi otuz bin bâki meyveler veren Kur ân-ý Hakîm, öyle bir nuranî þecere-i tûbâ hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o bâki meyveleri Ramazan-ý Þerifte mü minlere kazandýrýr. Ýþte, gel, bu kudsî, ebedî, kârlý ticarete bak, seyret ve düþün ki, bu hurufâtýn kýymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasârette olduðunu anla. Ýþte, Ramazan-ý Þerif adeta bir âhiret ticareti için gayet kârlý bir meþher, bir pazardýr. Ve uhrevî hasýlat için gayet münbit bir zemindir. Ve neþvünemâ-i a mâl için, bahardaki mâ-i Nisandýr. Saltanat-ý rububiyet-i Ýlâhiyeye karþý ubudiyet-i beþeriyenin resm-i geçit yapmasýna en parlak, kudsî bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduðundan, yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvanî hâcâtýna ve mâlâyâni ve hevâperestâne müþtehiyâta girmemek için, oruçla mükellef olmuþ. Güya muvakkaten hayvaniyetten çýkýp melekiyet vaziyetine veyahut âhiret ticaretine girdiði için, dünyevî hâcâtýný muvakkaten býrakmakla, uhrevî bir adam ve tecessüden tezahür etmiþ bir ruh vaziyetine girerek, savmý ile Samediyete bir nevî aynadarlýk etmektir. Evet, Ramazan-ý Þerif, bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kýsa bir hayatta, bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ý bâkiyeyi tazammun eder, kazandýrýr. Evet, birtek Ramazan, seksen sene bir ömür semerâtýný kazandýrabilir. Leyle-i Kadir ise, nass-ý Kur ân ile, bin aydan daha hayýrlý olduðu, bu sýrra bir hüccet-i kàtýadýr. Evet, nasýl ki bir padiþah, müddet-i saltanatýnda, belki her senede, ya cülûs-u hümayun namýyla veyahut baþka bir þâþaalý cilve-i saltanatýna mazhar bazý günleri bayram yapar. Raiyetini, o günde umumî kanunlar dairesinde deðil, belki hususî ihsânâtýna ve perdesiz huzuruna ve has iltifatýna ve fevkalâde icraatýna ve doðrudan doðruya lâyýk ve sadýk milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de, Ezel ve Ebed Sultaný olan on sekiz bin âlemin Padiþah-ý Zülcelâli, o on sekiz bin âleme bakan, teveccüh eden fermân-ý âliþâný olan Kur ân-ý Hakîmi, Ramazan-ý Þerif te inzal eylemiþ. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ý Ýlâhî ve bir meþher-i Rabbânî ve bir meclis-i ruhanî hükmüne geçmek, mukteza-yý hikmettir. Madem Ramazan o bayramdýr. Elbette bir derece süflî ve hayvanî meþagilden insanlarý çekmek için, oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duygularý, gözü, kulaðý, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ý insaniyeye dahi bir nevi o- ruç tutturmaktýr. Yani, muharremattan, mâlâyâniyattan çekmek ve herbirisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Meselâ, dilini yalandan, gýybetten ve galiz tabirlerden ayýrmakla ona oruç tutturmak; ve o lisaný, tilâvet-i Kur ân ve zikir ve tesbih ve salâvat ve istiðfar gibi þeylerle meþgul etmek; meselâ gözünü nâmahreme bakmaktan ve kulaðýný fena þeyleri iþitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulaðýný hak söz ve Kur ân dinlemeye sarf etmek gibi, sair cihazata da bir nevî oruç tutturmaktýr. Zaten mide en büyük bir fabrika olduðu i- çin, oruçla ona tatil-i eþgal ettirilse, baþka küçük tezgâhlar kolayca ona ittibâ ettirilebilir. Mektubat, 29. Mektub, 2. Risâle sýyâm: Oruç. hurufât: Harfler. neþvünemâ-i a mâl: Amellerin yeþermesi ve büyümesi. mâ-i Nisan: Nisan yaðmuru. tecessüden: Beden haline gelerek, cesetleþerek. cülûs-u hümayun: Padiþahýn tahta çýkýþý. ekmel: En mükemmel. muharremat: Haram kýlýnan þeyler. mâlâyâniyat: Abes, boþ, manasýz þeyler. Ay ve Nur un esrarý übarek Ramazan ayý ince Mbir hilâlle baþlayýp bedir hali olan dolunaya doðru hýzla yol alýyor. En nihayet her yýl olduðu gibi tekrar baþladýðý þekle dönüp bizlere muazzam hasýlatý býrakarak elveda diyecek. Güneþin görüntüsü deðiþmezken, Ay seyircilerine, her gün farklý görünümler, farklý manzaralar ve farklý vazifeler arzeder, hatýrlatýr Güneþ mi önemlidir, yoksa Ay mý? Elbette Güneþ, ancak hâdise Ay da biter. Çünkü Güneþ te herkes müttefik iken Ay da her gün i- çin baþka bir yorum farký vardýr. Ay, Güneþ i yorumlar ve tefsir eder. Ramazan ýn baþlangýcýný tespit e- den Rüyet-i Hilâl de olduðu gibi, anlayýþ ve kabuller mezhepler ve meþrepler adedince deðiþir. Ay bu kadar önemli ki, Müslümanlar Hilâl i sembol yapmýþlar. Hicret esnasýnda Peygamberimizi (asm) karþýlayan Medineli çocuklarýn sevinçleri Bedir üzerimize doðdu mýsralarýyla baþlayan ilâhide kendini buluyordu. Evet, bir mânâda iki cihan güneþi olan Peygamberimiz (asm) gerçekte ziyasýný, nurunu Ýslâm güneþinden, Â- lemlerin Rabbinden alan bir Ay i- di Çünkü O, sadece kendisine vahyedileni söylüyordu... Þu içinde seyahat ettiðimiz uçsuz bucaksýz kâinatta her birinde en az yüz milyar yýldýz bulunan yüz milyar galaksiden birisi olan Samanyolu galaksisinde, Yerküre, Güneþ ve Ay üçlüsü tesadüfe havalesi mümkün olmayan bir tevafuka sahiptir. Yerküre den baktýðýnýzda, Ay ve Güneþ ayný büyüklükte görünür. Birbirinden çok farklý büyüklükte ve çok farklý hareketler yapan bu üç gök cisminin birisinden bakýnca diðer ikisinin ayný büyüklükte görünmesi harika bir tevafuktur, muazzam bir mucizedir. Elbette iki gök cisminin eþit büyüklükte yaratýlmasý da bir mucizedir, ancak farklý büyüklükteki ve farklý yörüngelerde hareket eden cisimleri farklý mesafelere yerleþtirerek ayný görünümün saðlanmasý daha muazzam bir mucizedir. Bu tevafuku anlamak için biraz matematiðe müracaat etmekte fayda var. Ay ýn çapý 1 birim olarak kabul edilirse, Güneþ in çapý 400 birimdir. Baþka bir ifade ile Güneþ in çapý, Ay ýn çapýnýn 400 katýdýr. Ancak Güneþ in Yerküre ye o- lan mesafesi de Ay ýnkinden tam 400 kat fazladýr. Evet, Güneþ i Ay dan 400 kat büyük yaratan yerlerin ve göklerin sahibi, harika bir hesap ve ince bir ayar ile Güneþ i tam 400 kat uzaklýða yerleþtirerek ikisinin Dünya dan ayný büyüklükte görünmesini saðlamýþ. Tabi bütün bu hesaplar yapýlýrken, þu dünyamýzý yaþanýr hâle getiren Güneþ, Ay ve Yerküre a- rasýndaki milyonlarca faktör ve hesap da ihmal edilmemiþtir. Bir kýsým insanlar fark etmese de galaksiler büyüklüðünde bir pergel, atom hassasiyetinde bir açýölçer ve daha keþfedilmeyen nice ölçü cihazlarý, top güllesinden yetmiþ kat hýzla uçuþan kürelerin arasýnda dünya kurulalý beri büyük bir hikmetle, sessiz sedasýz çalýþýyor. Ayný büyüklükte gözükmesinin hikmeti nedir? Soruyu cevaplamak için biraz daha yakýnlara bakalým. Evlerimizdeki duvar saatleri istisnalar hariç Ay ve Güneþ gibi yuvarlak ve büyüklükleri de onlarýn gökyüzündeki görüntüleri kadardýr. Bir de kendimize bakalým: Ýnsanlar birbirlerini simalarýyla muhatap a- lýrlar. Evet, simalarýn büyüklüðü konuþma ve görüþme mesafesi de ayný hesaba göredir. Biz gözümüze göre saat dizayn ederken Cenâb-ý Hak da gök cisimlerini, simamýzý ve gözlerimizi ayný hesaba göre dizayn etmiþ. Misâller çoðaltýlabilir Simalarýn mahþer gününde Ay ýn bedir hâli gibi parlamasý, Âlemlerin Rabbinin muhteþem sanatlarýna ve harika icraatlarýna karþý hayret ve þükür secdesinin çokluðundandýr. Þimdi konuyu daha iyi anlamak için Kur ân-ý Kerim e kulak verelim. Cenâb-ý Hak Yûnus Sûresinde (10/5) ferman ediyor: Güneþi ziya (ýþýk), Ay ý nur yapan, yýllarýn sayýsýný ve hesabý bilmeniz için Ay a menziller düzenleyen O dur. Allah, bunlarý ancak hak ile yaratmýþtýr. Bilen insanlar için âyetlerini ayrýntýlý olarak açýklar. Âyette bahsedilen hak ile yaratmak bu harika ölçüler olsa gerektir. Risale-i Nur dan Mektubat i- simli eserde Ay ýn takvimcilik vazifesine þu cümle ile dikkat çekilir: Her bir gününe, ayrý bir þekilde bir Kamer i (Ay) göstererek, evkatýn (vakitlerin) hesabý için takvimcilik yaptýrýr. Demek ki, bu kadar muazzam icraat, bu kadar büyük masraf ve bu kadar harika iþlerin bir hikmeti de hem harika bir gece lambasý, hem de vakitlerin hesabý ve takvimcilik i- çin Evet, vakit ve zaman, özellikle Ramazan bu kadar mühim Malum Ay takvimi Güneþ takvimine göre daha kýsa olmasý sebebiyle sabit deðildir, bütün seneyi dolaþýr, bütün mevsimleri ziyaret eder. Bu sebeple gün, hafta, ay, yýl ve hatta hangi yýl olduðu hesaplanabilir. Yerküre nin küre þeklinde olmasý dikkate alýndýðýnda, deðiþmesiyle bütün memleketlere ö- mür boyu ve eþit olarak Ramazan ve oruç sevabý kazandýrýr. Bütün seneleri ve koca ömrü semeradar yapar. Hac için de ayný þekilde düþünmek mümkün. Peygamberlerin varisleri olan hakiki âlimler, müctehidler ve müfessirler de birer Ay dýr. Onlar nurdur. Ýslâm güneþinden aldýklarý ziya ve ýþýk ile nurlanarak, Kur ân güneþini bize yansýtmaktadýrlar. Baþta i- fade edildiði gibi Güneþ ve Ay ýn vazifeleri farklý Güneþ te bütün Müslümanlar müttefik olduðu için hâdise Ay da düðümleniyor. Asr-ý Saadet gündüz güneþi gibidir. Muhkemat denilen temel hükümler de ayný þekilde Kur ân güneþi olmaksýzýn olmaz. Ancak gece hükmündeki ahirzaman karanlýklarýnda Ay hükmündeki varisler olan hakikî âlimler vazgeçilmezdir ve Nur olmaksýzýn yol ve iz bulmak mümkün deðildir. Yakýnlýklarý, u- zaklýklarý, görünümleri ve onlarla meþguliyet ve hizmet Güneþ ve Ay misâlinde olduðu gibidir. MUSTAFA SAÝD ÝÞERÝ Oruç aynasýnda Esma-i Hüsnâ tecellileri Oruç, bir uructur, yükseliþtir. Oruç, yerçekimine direnmek ve gökçekiminin cazibesine kapýlmaktýr. Nefsânî arzularý terk etmek, Ýlâhî tecellilere ayna olmaktýr. Oruç insanî bir aynadýr. Allah ýn Esma-i Hüsna sýnýn en güzel ve en mükemmel yansýmalarý o- ruç aynasýnda görülür. Ýnsan açlýðýný hissettiði oranda minnettar olur ve þükreder. Diðer zamanlarda gerçek açlýðý tatmayan bir nefis, gerçek þükrü de eda edemez. Açlýk acýsýnýn farkýnda olmadýðý için yoksullara gerçek anlamda acýyamaz ve yardýmcý olamaz. Ancak oruçtaki açlýkla Allah ýn Rahman, Rezzak, Mün im, Meþkûr gibi isimlerinin bilincine varýlýr. Nefis kendini sýnýrsýz hür zanneder. Kul olduðunu unutur. Sayýsýz nimetlerle terbiye edildiðini hatýrlamak istemez. Oruç ile anlar ki, nimetler kendi mülkü deðildir. Kendine malik de deðildir. Allah izin vermediðinde en küçük bir nimete bile elini uzatamaz. Bu mânânýn yaþanmasýyla Allah ýn Rab, Mürebbi, Malik gibi isimlerine parlak bir ayna olmaya liyakat kazanýlýr. Nefis, kendini güçlü ve kudretli zanneder. Virüslerden kuyruklu yýldýzlara kadar, onu korkutan þeylerden gaflet eder. Oruç ile insan aczini ve zaafýný tam anlamýyla hisseder. Allah ýn Kadir, Muktedir gibi isimlerinin tecellilerini yakînen anlar, görür ve hâliyle gösterir. Nefis, ruhun ulvî zevklerini bilmez. Konuþan nefis oldukça, ruh susar. Oruç ile nefis susar. Ruhun, kalbin, aklýn, sýrrýn sesleri iþitilir. Ruhun ve diðer latifelerin gýdasý ise Kur ân nurlarýdýr. Oruç ile melekleþen bir ruh, gerçek manada Allah a muhatab olur. Kur ân ý, ilk indiði zamandaki gibi- derecesine göre Resûl-i Ekrem den (asm), Hz. Cebrail den (as), Mütekellim-i Ezelî olan Allah tan iþitiyor gibi dinleyebilir. Allah ýn Mütekellim ismine en güzel bir ayna olur. Oruç ile göz, kulak gibi azalar da bir nevî oruç tutarlar. Geçici iþlerini terk etmekle, kendilerine mahsus kulluk tavýrlarýna bürünürler. Oruç ile göz Basîr ismine, kulak Semi ismine çok parlak bir ayna mahiyetini kazanýr. Oruç ayný zamanda hem maddî, hem mânevî bir perhizdir. Üst üste yemek yemekten kaynaklanan hastalýklardan oruç sayesinde korunulur. Açlýða sabýr mânâsýndaki bir oruç ise mânevî hastalýklarýn ilâcýdýr. Orucun maddî/mânevî perhiziyle Allah ýn Þâfî, Sabur isimlerinin tecellileri parlamaya baþlar. Oruç, Ýsm-i Azam ýn altý nuru olan Kuddüs, Adl, Hakem, Ferd, Hayy ve Kayyum isimlerine en güzel âyinedarlýðý netice verir. Kuddüs isminin bir tecellisi olarak oruç öyle bir kalkan olur ki, nefis ve þeytanýn her türlü desiselerini engeller. Oruç günahlarýn mânevî kirlerinden temizlenmeyi de saðlar. Ýlâhî zikrin iklimi olmasýyla Kuddüs ismine baþka bir yönden ayna olmaya vesiledir. Oruç ile hayattaki denge yakalanýr. Normal zamanlarda isteklerini ve öfkelerini kontrol etmekte zorlanan insanoðlu, oruç ile þehevî ve gadabî kuvvelerini dengeler ve Adl ismine mükemmel bir ayna olur. Oruç sayesinde insan yaratýlýþ gayesine kilitlenir. Kendisine emanet olarak verilen tüm cihazlarý hikmetli ve iktisatlý bir þekilde kullanmayý baþarmasýyla Hakem isminin tecellisine mazhar olur. Oruç benlik ve enaniyeti zayýflatýr. Oruçlu yüzler, kesretten vahdete yönelir. Kesrete açýlan nefsânî kapýlar oruçla kapanýnca, vahdete ruhtan nurânî kapýlar açýlýr. Allah ýn Ferd isminin en güzel vahdânî tonlarý oruçta derç edilmiþtir. Oruç, hayattýr ve Allah ýn Hayy ismine en güzel â- yinedarlýktýr. Oruç ile beden zayýflar, ruh kuvvet kazanýr. Oruç ile bütün duygular yeniden canlanýr. Oruç bir faaliyettir ve insaniyetin zenbereðidir. O- ruç ile mide fabrikasý durur, fakat ruhun, kalbin, aklýn tezgâhlarý faaliyete geçer. Oruç uhrevî tezgâhlarý iþletmesiyle Kayyum isminin en faal maânevî fabrikalarýnýn birincilerindendir.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Çaresiz anne çocuðunu vermek istedi KÝMSE Yok Mu Derneði ile birlikte açlýk ve yoksullukla mücadele eden Sudan a yardým götüren sanatçý Reyhan Karaca, gördüklerinin hayatýný deðiþtirdiðini söyledi. Karþýlaþtýklarý için, Manzara çok kötüydü. deðerlendirmesini yapan Karaca, çaresiz kalan bir annenin çocuðunu kendisine vermeye çalýþtýðýný belirtti. Karaca, Manzara gerçekten çok kötü. Hiçbir yerde görmediðim kadar çok çocuk gördüm. Birçoðu aç. Tepelerine hortumla yaðmur yaðýyor ve çocuklar yaðmurda sürükleniyor. Karýnlarýný duyuramýyorlar. Duyuranlar da adýný bile bilemediðimiz yemek bile denmeyecek þeyler yiyorlar. Kalitesiz gýdadan dolayý bazý çocuklar enteresan bir þekilde þiþman, zayýf olanlar da kemikleri adeta plastik gibi. Anlatmak çok zor. Saðlýklarý bozuk çeþitli hastalýklara yakalanmýþ çocuklar var. Çocuklar ayaklarýnda terlik bile olmadan yaðmur sularý arasýnda geziyor ve yatýyorlar dedi. Ýnsanlarýn çaresiz bir halde olduðunu aktaran Karaca, Bir anne çocuðunu bana vermek için arabanýn içine soktu. Al çocuðumu kurtar diye çocuðu kucaðýma verdi. Bir anne evladýný verecek kadar kötü bir durumda ise bunun üzerine söyleyecek hiçbir þey yok dedi. Ýstanbul / cihan 950 bin SMS DÝYANET Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Afrika için düzenlenen SMS kampanyasýnda son rakamlara göre 950 bin SMS e ulaþýldýðýný açýkladý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, komþularýyla iftar yemeðinde bir a- raya geldi. Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, Afrika için düzenlenen yardým kampanyasý hakkýnda da bilgi verdi. Afrika da son 3 ayda 23 bin çocuðun açlýk yüzünden öldüðünü hatýrlatan Görmez, Somali nin Hz. Ali nin kardeþi Cafer Tayyar ýn oðlu Ýsmail aracýlýðýyla Ýslam ile tanýþtýðýný aktardý. Görmez, medyada yer alan, kampanyaya gönderilen SMS lerin oparetörler tarafýndan bir kýsmýnýn kesilerek yerine ulaþacaðý yönündeki tartýþmaya da cevap verdi. Baþkan Görmez þöyle konuþtu: Afrika için düzenlediðimiz SMS kampanyasýnda son rakamlara göre 950 bin SMS halkýmýz tarafýndan gönderildi. Operatörlerle yaptýðýmýz mukaveleye göre bu rakamdan hiçbir kesinti yapýlmaksýzýn, yardýmlarýn tamamý Afrika ya ulaþtýrýlacaktýr. Bundan hiçbir kuþkunuz olmasýn. Ankara / aa 9 NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 9 Ramazan 1432 Rumî: 27 Temmuz 1427 Afrika için düzenlenen yurt genelindeki yardým faaliyetlerine Diyanet Ýþleri Baþkaný da destek veriyor. FOTOÐRAF: AA Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýftar yerine Somali ye yardým TÜRKÝYE'DEN, BAÞTA SOMALÝ OLMAK ÜZERE AÇLIK ÇEKEN AFRÝKA'YA YARDIMLAR SÜRERKEN, ISPARTA'DA ÖRNEK BÝR UYGULAMA YAPILIYOR. Türkiye'de toplanan ihtiyaç malzemelerinin ilk bölümü Afrika'ya gönderildi. ISPARTA Ticaret ve Sanayi Odasý (ITSO) Baþkaný Hasan Hüseyin Kaçýkoç, bu yýl Ramazan ayý boyunca verecekleri bütün iftar yemeklerini iptal edip, gelirini açlýk sýkýntýsý yaþayan Somali ye baðýþlayacaklarýný bildirdi. Ýftar için harcanacak geliri, 11 milyon insanýn açlýk sebebiyle ölüm sýnýrýnda yaþadýðý ve her gün yüzlercesinin hayatýný kaybettiði Somali ye göndereceklerini söyleyen Kaçýkoç, Somali için bir yardým kampanyasý da baþlatacaklarýný ifade etti. Isparta / aa Afrika ya yardým yola çýktý TÜRKÝYE DEKÝ yardým kampanyalarýnda Afrika da açlýkla mücadele eden insanlar için toplanan ihtiyaç maddelerinden ilk parti Ankara dan uçakla kara kýtaya gönderildi. Türk Kýzýlayý, TÝKA ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan kuraklýk sebebiyle açlýkla pençeleþen Doðu Afrika ülkelerine yönelik gerçekleþtirilen yardým kampanyasý ile toplanan temel ihtiyaç maddelerini taþýyan ilk yardým uçaðý, Ankara Esenboða Havaalaný nda düzenlenen törenle söz konusu ülkelere doðru yola çýktý. Ankara / cihan Kuveyt Türk ten kampanya KUVEYT Türk, Afrika yalnýz deðil adýyla bir yardým kampanyasý baþlattý. Kuveyt Türk ün yazýlý açýklamasýna göre, ilk aþamada kurum çalýþanlarý ve müþterilerinin davet edildiði yardým kampanyasý, Kýzýlay ile ortaklaþa baþlatýldý. Kampanya, ay ortasýnda yola çýkacak Kýzýlay yardým gemisine yetiþtirilmeye çalýþýlacak. Yardýmlar, Kuveyt Türk ün TL, avro, dolar hesap numaralarýna yatýrýlabilecek. Ýstanbul / Yeni Asya Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Kast sistemi ve genç subaylar bütün hýzýyla devam ettiði günlerde Yeni Asya olarak tertiplediðimiz bir programda asker adýna ya- 28Þubat ýn pýlan yanlýþ ve haksýz uygulamalarý detaylý þekilde eleþtirmiþtik. Program bitiminde yanýmýza gelen yeni emekli olmuþ genç bir subay, TSK mensuplarýnýn büyük ekseriyetinin, dile getirdiðimiz hususlarda bizimle ayný görüþte olduðunu söyledi. Bu da normal ve olmasý gereken birþey. Çünkü Genelkurmay adýna yapýlan açýklamalarda baþka bir niyet ve kasýtla da olsa sýk sýk tekrarlandýðý gibi, bu ordunun mensuplarý milletin içinden çýktý. Dolayýsýyla, millet ne ise onlar da o. Çocuk yaþta girilen askerî okullardaki beyin yýkama süreçlerine, TSK mensuplarýný, rütbeleri yükseldikçe toplumdan uzaklaþtýrýp koparan mekanizmalara raðmen bu gerçek deðiþmiyor. Bütün o torna ve tezgâhlardan geçtikten sonra bazýlarý yabancýlaþsa dahi, özünü muhafaza edip aile ve toplumla olan baðlarýný koruyanlar herþeye raðmen büyük çoðunluðu oluþturuyor. Ve bu durumun yukarý ya yansýmasý, terfîler için kurulan eleme-seçme sistemiyle önleniyor. Geçen yýl referandum tartýþmalarýnda yüksek yargý baðlamýnda gündeme getirilen kast sistemi bu yönüyle TSK için de ziyadesiyle geçerli. Bu sistemle, resmî ideolojinin kýrmýzý çizgileri açýsýndan uygun görülmeyen subaylar, görevlerinde ne kadar baþarýlý olurlarsa olsunlar, belli bir rütbenin üzerine terfî etmelerine izin verilmeyip, en verimli çaðlarýnda emekli edildiler. Dahasý, birçoðu da YAÞ ýn yargýsýz ihraç kararlarýyla, üstelik tüm özlük haklarýndan mahrum edilerek büyük maðduriyetlerle ordudan atýldý. Ve bir kapalý devre sistemi içinde, hep mâlûm zihniyetin kalýplarý içinde hareket edeceðinden emin olunan kiþilerin terfîsine izin verildi. Mevcut general kadrosunun yarýya yakýnýnýn, hiç kýt aya çýkmamýþ, savaþ tecrübesi olmayan, hattâ terörle mücadele için gerekli vasýflardan mahrum, ama TSK adýna yapýlan hukuk dýþý ve antidemokratik uygulamalarda aktif ve etkili görevler üstlenmiþ kiþilerden oluþmasý, bundan. Konumlarýný bu kast sistemine borçlu olanlarýn, sýkýþtýklarý zaman, yaptýklarý yanlýþlarý Alt kademeler sýkýþtýrýyor gerekçesiyle açýklama çabasýna girmeleri ise tam bir paradoks ve çeliþki. Bu baðlamda bir zamanlar ortaya atýlmýþ olan Genç subaylar rahatsýz gibisinden haberler de. Çünkü alt kademeler öyle düþünmüyor. Tam tersine, genç subaylar darbelerin en büyük zararý bizzat orduya verdiðini kavramýþ, demokrasi ve hukukun önem ve önceliðine inanmýþ, ülke ve dünyadaki geliþme ve gidiþatýn yönünü doðru okuyan, bilinçli ve aydýn insanlar. Onun içindir ki, teki darbe hazýrlýklarý sýrasýnda tabanýn nabzýný tutmayý akýl eden komutanlar bunu yaptýklarýnda gördüler ki, genç subaylar hiçbir þekilde darbeye destek vermiyor. En azýndan bir kýsmýný o hazýrlýklardan vazgeçiren en önemli sebeplerden biri bu olsa gerek. Keza Ergenekon ve Balyoz gibi dâvâlarýn açýlmasýnda, içeriden verdikleri bilgi ve belgelerle bu süreçlere katký verenler yine genç subaylar. Genç subaylar, son geliþmeleri de toplumdaki genel kanaate paralel þekilde bir arýnma, temizlenme ve tasfiye süreci olarak görüp, bu çerçevede ümitli bir bekleyiþle takip ediyor olmalýlar. Nitekim üst kademeler deki son geliþmeleri, Yaptýklarýyla orduyu yýpratan ve gençlerin de ö- nünü týkayan dinozorlar nihayet sahneden çekiliyor ve Üst rütbelilere hukuk dokunuldukça bizim özgürlük alanýmýz geniþliyor þeklinde yorumladýklarýna iliþkin duyumlar bunun iþareti. Ancak dâvâlarda kurunun yanýnda yaþýn da yanma ihtimalinin varlýðýný düþündüren ipuçlarý ve uzun tutukluluk sürelerinin yol açtýðý gereksiz maðduriyetler, herkes gibi onlarý da rahatsýz ve tedirgin ediyor. Ve sürecin, bunlarýn daha fazla devamýna meydan vermeden sürdürülmesini bekleyenler arasýnda genç subaylar da yer alýyor. Asýl önemli beklenti ise, topyekûn sistemi düzeltecek reformlarýn bir an önce gerçekleþmesi.

4 4 Y HABER Ramazan israf ayý da deðil! Ramazan eðlence ayý deðil derken, bir tehlike daha kapýmýzý çaldý: Ramazan da israf. Oruç ile israfýn yan yana gelmesi mümkün deðil, ama ahir zaman alâmeti olsa gerek, bu mübarek ayda da diz boyu israf edenler var. Edenler var deyip kabahati baþkalarýna da atmayalým. Önce kendimizi (en baþta kendimi) hesaba çekelim: Oruç tutuyoruz diye iftar larýmýzý israf lara vesile mi ediyoruz? Ýsraf, her zaman kötüdür; ama hele ibadet ayý Ramazan ayýnda yapýlýrsa kat kat kötüdür. Bir istatistik yapýlsa belki de bu mübarek ayda ekmek israfýnýn arttýðý bile ortaya çýkabilir. Fýrýnlarýn önünde uzun sýcak pide kuyruklarý oluþmuþ. Peki o pidelerin tamamý tüketilebiliyor mu? Ýftarda sýcak pidesiz oruç açamayan bizler, sahurda ne yapýyoruz? Þahýs olarak israf bataðýna düþme tehlikesiyle karþý karþýyayýz. Bu yetmiyormuþ gibi, kurum lar da ayný hatayý iþliyor. Gösteriþli iftarlar biraz da israf kokmuyor mu? 5 yýldýzlý otellerdeki iftarlara harcanan paralarla neler yapýlacaðýný kim hesaplayacak? Þaka deðil, bir kiþinin iftar yemek bedeli neredeyse asgari ücrete eþ! Böyle iftar, böyle ibadet, böyle yardýmlaþma olur mu? Bu noktada hizmet için iftar çadýrlarý açan belediyelere de bir çift söz söylemek gerekecek. Ýftar çadýrlarý baþlangýçta iyi gitti, ama son yýllarda sanki ölçü kaçtý gibi. Meselâ, En kalabalýk iftarý biz veriyoruz, bu iftarýmýzla rekorlar kitabýna gireceðiz diye övünmek Ramazan ýn mânâ ve ehemmiyetine uyar mý? Ramazan dan ve iftardan maksat, insanýn açlýk sebebiyle aczini anlamasý, daha iyi kul olmasý deðil mi? Elbette Ramazan tek baþýna bu deðil, ama hiç bir þekilde nimetleri israf etmek de deðil! Ýstanbul da bir grup, iyi bir eylem yapýp 5 yýldýzlý otellerde þahane iftar davetleri verenleri uyarmýþlar. Grup, Beþiktaþ taki Conrad Otel in karþýsýndaki parkta toplanýp çorba ve hurma ile iftar açmýþ ve Ýftar menü 316 TL, asgari ücret 658 TL, Ýstanbul için utanç vakti, Ýki ailenin bir otel iftarýyla bir aile bir ay doymak zorunda ve Burada israf var yazýlý pankartlar asmýþlar. (Radikal, 8 Aðustos 2011) Zenginlerimiz kusura bakmasýnlar, ama Ben zekâtýmý veriyorum, kiþi baþý 200 TL lik iftar da yaparým. Bu benim param, benim hakkým demesinler. Çünkü sevad-ý azam a, yani halkýn çoðunluðunun yaþadýðý hayat þartlarýna uymak lâzým. Aksi halde zengin ile fakir arasýndaki uçurum büyür ve fakirden zengine beddua yaðar. Nasýl ki duanýn tesiri büyüktür ayný þekilde beddua nýn da tesiri hafife alýnmamalý... Ýsraf her hal ve þart altýnda uzak durulmasý gereken bir davranýþtýr. Hele hele Ramazan ayýnda israf tuzaðýna düþmek, tam da deccal ýn tuzaðýna düþmek anlamýna gelir. Bu bakýmdan en baþta kanaat önderleri olmak üzere bütün hamiyet sahipleri hem þahýs olarak israf etmemeli, hem de edenleri uygun bir lisan ile uyarmalý. Hele hele Afrika da yaþanan açlýk, susuzluk ve kýtlýk günlerinde israf sofralarý kurmak çok yanlýþ. Bu bakýmdan bazý kuruluþlarýn iftar davetlerini iptal edip harcanacak muhtemel parayý Afrika ya yardým olarak göndermesi çok isabetli. Temennimiz baþta belediyeler olmak üzere sivil toplum kuruluþlarýnýn da iftar israfýndaki yarýþý ný bir kenara býrakmasý. Ayrýca çok da ihtiyaç olmayan iftar davetlerinin hiç deðilse bu yýl iptal edilip, bu iþ için ayrýlan paralarýn hakiki muhtaçlara ulaþtýrýlmasý daha isabetli olur... Ramazan ayý eðlence ayý olmadýðý gibi, israf ayý da deðildir vesselâm. TAZÝYE Kardeþlerimiz Oðuz Acar ve Þule Yüzbaþý'nýn dayýsý Süleyman Güneþ'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý Sayýþtay, kýþlalarda denetim süreci baþlattý ASKERÝ harcamalarýn denetimi alanýnda, Türkiye de bir ilk yaþanýyor. Sayýþtay, yeni kanunun saðladýðý yetkiyi kullanarak; orduevleri, askeri gazino, kantin ve kýþlalarda denetim süreci baþlattý. Akþam Gazetesinin haberine göre TBMM adýna harcama denetimi yapan Sayýþtay, orduevleri, askeri gazino, kantin, kýþla gazinolarý da içine alacak biçimde, baþkanlýk bünyesinde Güvenlik Sektörü denetim grubu oluþturdu. Haberine göre, grup, Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki orduevleri, askeri gazino, kantin ve kýþlalardaki harcamalarýn Fotoðrafýný çekmek üzere, TSK ile resmi yazýþma aþamasýnda. ÝSTANBUL 13. A ðýr Ce za Mah ke me si, Ka mu o yu nu yön len dir me a maç lý in ter - net si te le ri da va sý kap sa mýn da, Yük sek As ke ri Þu ra ka ra rý kap sa mýn da Ka ra Kuv vet le ri E ði tim ve Dok trin Ko mu tan lý - ðý na Or ge ne ral Hü se yin Nus ret Taþ de ler i le Tüm ge ne ral Hýf zý Çu buk lu nun da a - ra la rýn da bu lun du ðu 14 sa nýk hak kýn da ya ka la ma em ri çý kart tý. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si, Ka - mu o yu nu yön len dir me a maç lý in ter net si - te le ri ne i liþ kin dâ vâ nýn id di a na me si ni ha - zýr la yan Ö zel Yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Ci han Kan sýz ýn 22 sa nýk hak kýn da ya ka la ma em ri çý ka rýl ma sý ko nu sun da ki ta - le bi ne i liþ kin in ce le me si ni ta mam la dý. Mah ke me he ye ti, YAÞ ka ra rýy la Ka ra Kuv - vet le ri E ði tim ve Dok trin Ko mu tan lý ðý na a - ta nan Or ge ne ral Hü se yin Nus ret Taþ de ler, es ki 1. Or du Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Ha san Ið sýz, Ko ra mi ral Meh met O tuz bi - roð lu, kor ge ne ral ler Meh met E röz, Ýs ma il Hak ký Pe kin, tüm ge ne ral ler Hýf zý Çu buk lu, Mus ta fa Ba ký cý, Tu ða mi ral A la et tin Se vim, Al bay Se dat Ö zü er, e mek li Al bay Fu at Sel - vi, Hu lu si Gül ba har, Ce mal Gök çe oð lu, Meh met Bü lent Sa rý kah ya i le Zi ya Ýl ker Gök taþ hak kýn da ya ka la ma em ri çý ka rýl ma - Askeri gazino ve kantin denetimleri, yasanýn geçtiðimiz aralýk ayýnda parlamentoda tartýþýlmasý sýrasýnda eleþtirilen, Gizlilik istisnasý kapsamýnda olmayacak. Denetim sonuçlarý kamuoyuna açýklanabilecek. Kýsa süre önce baþlayan ve önümüzdeki yýl haziran tamamlanmasý beklenen denetim raporu, TBMM ye gönderildikten sonra, Sayýþtay ca 15 gün içinde kamuoyuyla paylaþýlacak. Orduevleri, gazino ve kantinlerin ekonomik büyüklüðü, cirolarý, verimlilik esasýna göre çalýþýp çalýþmadýklarý bilinmiyor. Bu raporla kamuoyu ilk kez, diðer mali kurumlar gibi asker yönetimindeki iþletmeler hakkýnda da fikir sý na ka rar ver di. He yet, da va nýn, ay ný mah - ke me de gö rü len Ýr ti ca i le Mü ca de le Ey lem Pla ný dâ vâ sý i le bir leþ ti ril me si ne de hük - met ti. Ö zel Yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Ci han Kan sýz ta ra fýn dan ha zýr la nan id di a na me de, Türk Ce za Ka nu nu nun (TCK) 312/1. mad de sin de Ce bir ve þid det kul la na rak Tür ki ye Cum hu ri ye ti hü kü me - ti ni or ta dan kal dýr ma ya ve ya gö rev le ri ni yap ma sý ný kýs men ve ya ta ma men en gel le - me ye te þeb büs e den kim se ye a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet ha pis ce za sý ve ri lir hük mü nün yer al dý ðý be lir ti le rek, sa nýk lar hak kýn da so - ruþ tur ma nýn 2 yý lý aþ kýn bir sü re dir de vam sahibi olabilecek. Denetimler sonunda kamu zararý saptanýrsa, Sorgu-savunmarapor süreci iþletilecek. Bu; konunun Sayýþtay Yargýsý na taþýnmasý anlamýna gelirken, sorumluluðu saptanan asker kiþilerden de kamu zararýnýn tazmini istenecek. Ýstisnai olmakla birlikte, kasýt saptanýrsa da asker kiþiler hakkýnda, suç duyurusunda da bulunulabilecek. Yeni yasa öncesinde, söz konusu harcamalar, TSK Ýç Hizmet Kanunu nun 104. Maddesi nedeniyle Sayýþtay ca denetlenemiyordu. Türk mali yönetimi, asker-sivil iliþkilerine yeni bir boyut getiren denetimin bu unsuruyla ilk kez tanýþýyor. Ýstanbul/Yeni Asya Andýççý generallere YAKALAMA EMRÝ ÝSTANBUL 13. AÐIR CEZA MAHKEMESÝ, ORGENERAL TAÞDELER ÝLE TÜMGENERAL ÇUBUKLU NUN DA ARALARINDA BULUNDUÐU 14 SANIK HAKKINDA YAKALAMA EMRÝ ÇIKARTTI. HÜ KÜ ME TÝN te rör le mü ca de le de ö zel ha râ kat po lis le ri ni ye ni den dev re ye sok ma pla ný tar týþ ma la rý sü rü yor. E - mek li ö zel ha re kat po lis le ri i se mes lek - taþ la rý nýn ge li þen tek no lo ji ve i yi leþ ti ri - len de mok ra si þart la rýn da te rör le mü - ca de le de ba þa rý lý o la ca ðý ný dü þü nü yor. Tür ki ye Po lis E mek li le ri Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa A car, Ö zel ha re kat po li si ke sin lik le ba þa rý lý o lur id di a sýn da bu lu nu yor. 17 yýl ö zel ha re kât ta ça lý þan e mek li po lis me mu ru Ka dir Þe nel de, Biz bir tim as ke rin ta þý dý ðý si lâ hý tek Tüm ge ne ral Hýf zý Çu buk lu ba þý mý za yük le nir o pe ras yon la ra çý kar - dýk, mes lek taþ la rý mýz ke sin lik le ba þa rý lý o la cak týr de di. Tek lif gel me si ha lin de da ða çýk ma ya ha zýr ol du ðu nu be lir ten Þe nel þöy le de vam et ti: Ö zel ha re kâ týn e lin den a lý nan a ðýr si lâh la rýn ye ni den ve ril me si ge re kir. Çok ça týþ ma ya gir dik, ya ra lan dýk a ma ça ðýr sa lar yi ne gi der mü ca de le e de riz. Mu ha le fet par ti le ri - nin 1990 lý yýl la ra ge ri dö nü yo ruz di ye - rek e leþ tir di ði ö zel ha re kat po lis le ri nin te rör le mü ca de le de ye ni den ak tif ha le gel me si, e mek li po lis le ri de he ye can lan - Orge ne ral Hüseyin Nusret Taþdeler et ti ði ve top la nan de lil le rin bir bü tün o la rak de ðer len di ril me si du ru mun da sa nýk la rýn TCK nýn 312. mad de sin de ki su çu iþ le dik le - ri nin an la þýl dý ðý i fa de e dil miþ ti. Ýd di a na me de, þüp he li le rin ey le mi nin Ce za Mu ha ke me le ri Ka nu nu nun (CMK) 100/3. mad de sin de sa yý lan suç lar dan ol - ma sý, bu ne den le CMK nýn 100/2. mad - de si u ya rýn ca tu tuk lan ma ne de ni nin var sa yýl ma sý ve ey le min ka nun da ön gö rü len muh te mel ce za sý dik ka te a lý na rak sa nýk - lar hak kýn da tu tuk lan ma la rý na ka rar ve - ril me si a ma cýy la ya ka la ma ka ra rý çý kar týl - ma sý is ten miþ ti. Ýs tan bul/a a Hükümetin terörle mücadelede özel harekat polislerini aktif hale getirme kararýna emekli özel harakatçýlardan destek geldi. Emekli özel harekâtçýlar: ÇAÐIRSALAR YÝNE GÝDERÝZ dýr dý. Tür ki ye Po lis E mek li le ri Der ne ði Bur sa Þu be Baþ ka ný Hil mi Han cý oð lu, son te rö rist sal dý rý lar da þe hit o lan genç - le rin o cak la ra a teþ dü þür dü ðü nü söy le - di. Han cý oð lu, ö zel ha re kat po lis le ri nin ye ni den te rör le mü ca de le de ak tif rol a - la cak ol ma sý ný des tek le dik le ri ni kay det - ti. Tür ki ye Po lis E mek li le ri Sos yal Yar - dým laþ ma Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Mus - ta fa A car i se ö zel ha re kât po lis le ri nin ký sa sü re e ði tim a lan 20 ya þýn da ki genç - le re o ran la da ha ba þa rý lý o la ca ðý ný di le ge tir di. Bur sa/ci han ah met dur ma il.com Af ri ka ö lür ken in san lý ðý mý zý ha týr la mak Af ri ka can çe ki þi yor, o bez le rin dün ya sýn - da in san lar aç lýk tan ö lü yor. Ö len yal nýz in san mý dýr? Ku ru muþ be den ler bir bir top ra ða dü þer ken, be ra be rin de in san lý ðýn ö lü - þü nü de hay ký rý yor. Kýt lý ðýn ya þa nýl maz ha le ge - tir di ði top rak lar da yük se len a ðýt lar, in san yý ðýn - la rý i çin de ki in san kýt lý ðýn dan ha ber ve ri yor. Leþ si nek le ri nin ü ze ri ne ü þüþ tü ðü ma sum yav - ru lar son ne fe si ni ver me ye ha zýr la nýr ken Ýs lâm a le mi Ra ma zan ý kut lu yor. Mil yon lar ö lüm o ru - cun day ken, mü kel lef sof ra la rý mýz bi zi bek li yor. So ma li ler að lar ken gü len ler ço ða lý yor. Ýn san lýk þu u ru nun ha kim ol du ðu bir dün ya, in san la rýn aç lýk tan can ver dik le ri bir dün ya mý - dýr? A kif in bir ser ze ni þi var dý. Müs lü man lýk ner de! Biz den geç miþ in san lýk bi le. Ön ce in - san lý ðý mý zý ha týr la mak De ri si ke mik le ri ne ya - pýþ mýþ, ö lüm le pen çe le þen be be cik le ri ken di ço cuk la rý mý zýn ye ri ne ko ya rak vic da ný mý zý ký - pýr dat mak Af ri ka dan yük se len çýð lýk la ra ku - lak la rý ný tý ka yan, þi kem per ver nef si ni mem nun e de bil me te la þýy la ken din den ge çen on ca mil - le tin his le ri ni oy nat mak Müs lü ma ným di yen on ca dev le tin dün ya ya sað lýk, ba rýþ ve e sen lik me saj la rý ver di ði bir dün ya da, is ke le te dö nüþ - müþ ço cuk be den le ri nin ço rak çöl ler de ö lü me terk e dil me si ne bü yük bir tra je di dir, na sýl bir çe liþ ki dir? Bu tra je di le ri bi tir mek, Bi lal-i Ha be - þi le rin yur dun da in san lý ðý mý za da ir bü tün çe - liþ ki le ri or ta dan kal dýr mak Þef kat ve mer ha - met a yýn da in san lý ðý mý zý ha týr la mak Af ri ka i - çin ye ter li de ðil mi dir? Da ya nýþ ma, yar dým laþ ma ve pay laþ ma a yý Ra - ma za ný mý za ka vuþ tuk þü kür ler ol sun. Þim di; ren ga renk, ý þýl ý þýl mah ya la rý mýz dan sü zü len in - san lýk me saj la rý ný ha ya ta ge çir me za ma ný dýr. Aç lýk la im ti ha ný mýz da ö lü mü ne aç ka lan la rý an - la ya bil me a ný dýr. Kuþ sü tü nü da hi ek sik et me di - ði miz sof ra la rý mýz dan u ta nýp ek me ði mi zi du a la - rý mýz la bir lik te u zak di yar la ra gön der me za ma - ný dýr. Þim di in san lý ðý mý zý ha týr la ma, Müs lü - man lý ðý mý zý ha ya ta ge çir me vak ti dir. Biz ler kaç çe þit ye me ðin sof ra mý za la yýk ol du - ðu nu, han gi tat lý çe þi di nin sof ra mý za da ha çok ya kýþ tý ðý ný dü þü nür ken bir lok ma ek me ðe muh - taç bir kar de þi miz son ne fe si ni ve ri yor o la bi lir. Yav ru su na bir yu dum su, bir lok ma ek mek bu - la bil mek i çin can hý ra þa ne ko þuþ tu ran bir an ne - nin fer ya dý ar þý tit re tir ken Kom þu su aç ken tok ya tan biz den de ðil dir i ra fa kal dý mýþ bir hal de Müs lü man lý ðý mý za þük re di yor o la bi li riz. Mil - yon lar ca in san hiç bit me yen bir aç lý ðýn pen çe - sin de can ver me ye ha zýr la nýr ken tý ka ba sa doy - du ðu muz han-ý iþ ti ha lar dan el ham dü lil lah ni - da la rýy la ay rý la bi li riz; la kin Bir der de de va o la ma ya cak sa, bir fer ya da ku - lak ve re me ye cek se in san lý ðý mýz, bir par ça ek me - ði pay la þa ma ya cak sa e li miz, bir a çý do yu ra ma ya - cak sa ce bi miz, bir ve fi ya ta sýz la ya ma ya cak sa yü - re ði miz; Af ri ka ö lür ken yal nýz ca a dý mýz Müs lü - man sa, bil ki im ti ha ný mýz çok da ha çe tin dir. Yaþ ön ce si or du cep he sin de ya þa nan lar, de ði þen Tür ki ye nin se vinç çýð lýk la rý, i le ri de - mok ra si nin a yak ses le ri, þi ke o pe ras yon la rý, kü me düþ me kor ku sun dan dep res yo na gir - miþ ta raf tar lar, Gü ney do ðu nun iç ler a cý sý hal le ri, a dý ba ta sý ca sý si ya se tin kir li o yun la rý hep yaþ iþ ler Ýn san lý ðýn can çe kiþ ti ði bir dün ya da in sa ným di ye bil me nin ür kü tü cü çe - liþ ki si da ha çok kor ku tu yor be ni. Af ri ka ö lür - ken in san ka la bil mek na sýl bir im ti han dýr? Baþbakanlýk'ta genel deðerlendirme toplantýsý BAÞBAKANLIK'TAKÝ genel deðerlendirme toplantýsý düzenlendi. Dün saat te Baþbakanlýk Merkez Bina da, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn baþkanlýðýnda baþlayan toplantýya; Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ve bazý bürokratlar katýldý. Toplantý, yaklaþýk 1 saat sürdü. Toplantýda, gündemdeki iç ve dýþ geliþmelerin deðerlendirildi. Ankara/aa Aðýr yaralý polis hastanede þehit düþtü HAKKARÝ'NÝN Çukurca ilçesinde polis aracýnýn geçiþi sýrasýnda yola döþenen mayýnýn patlamasý sonucu aðýr yaralanan Van ýn Özalp ilçesi nüfusuna kayýtlý polis memuru Murat Çelikhasý tedavi gördüðü hastanede þehit oldu. Devriye görevi sýrasýnda mayýn patlamasý sonucu kalbi duran ve saðlýk ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen polis memuru Murat Çelikhasý, helikopterle Van a sevk edildi. Van daki Yüzüncü Yýl Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi nin Yoðun Bakým Ünitesi nde tedavi altýna alýnan Çelikhasý sabah saatlerinde vefet etti. Mayýnýn patlamasý sonucu 1 i aðýr 4 polis memuru yaralanmýþtý. Bu arada Hakkari nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ya yönelik operasyonda 20 kiþi gözaltýna alýndý. Van-Hakkari/aa

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ Yýllar sonra orduevindeler Suriye deyaralýlarkaçýrýlýyor Münevver Ayaþlý ya vefa 5 7 10 LÝBYALILAR HÜRRÝYET E DOÐUYOR Ha be ri sayfa 7 de GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.872 / 75 Kr Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor TERÖRLE MÜCADELEYÝ DEÐERLENDÝREN

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

AB süreci böyle mi canlanacak?

AB süreci böyle mi canlanacak? YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.865 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB süreci böyle mi canlanacak? DERVÝÞ EROÐLU'NUN SÖZCÜSÜ ERTUÐ: Kýb

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı