Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [2011-2015]"

Transkript

1

2 Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [ ]

3 Tez-Koop-İş Sendikası, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Küresel Sendikal Birlik (UNI Global Union) üyesidir. Tez-Koop-İş Sendikası Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası Genel Merkezi Mebusevleri, İller Sokak No: Tandoğan-Ankara Tel: Faks: İnternet sayfası: Baskı: Ziraat Gurup Matbaacılık, Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Yolu Trafo Karşısı Varlık-Ankara Tel: Şubat

4 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3

5 4

6 GÜNDEM 1- Açılış ve Yoklama. 2- Divan Seçimi ve Saygı Duruşu. 3- Açış Konuşması. 4- Konukların Tanıtımı ve konuşmaları. 5- Zorunlu Organlara Aday Tespiti 6- Komisyonların Seçimi. a) Anatüzük Değişikliği Komisyonu. b) Tahmini Bütçe Komisyonu. c) Hesapları İnceleme Komisyonu. d) Kararlar Komisyonu. 7- Genel Kurula sunulan Raporların Okunması ve Görüşülmesi. 8- Komisyon Kararlarının Okunması ve Görüşülmesi. 9- Kurulların Aklanması. 10- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri ile Türk-İş Genel Kuruluna katılacak Üst Kurul Delegelerinin Seçimi. 11- Dilekler ve Kapanış. 5

7 6

8 GENEL YÖNETİM KURULU Osman Gürsu Genel Başkan Hakan Bozkurt Genel Sekreter Yalçın Çalışkan Genel Mali Sekreter İsmail Aydın Genel Örgütlenme Sekreteri Haydar Özdemiroğlu Genel Eğitim Sekreteri M. Adem Can Genel Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Barın Genel Yönetim Kurulu Üyesi 7

9 8

10 GENEL DENETİM KURULU İhsan Aydın Mustafa Öz Ahmet Sözeri Başkan Raportör Üye GENEL DİSİPLİN KURULU Erdoğan Meral Mehmet Pekgöz Mehmet Yurttutan Ayhan İlgar Şükrü Ergün Başkan Raportör Üye Üye Üye 9

11 10

12 ŞUBE BAŞKANLARI Adana 1 Nolu Şube Ankara 1 Nolu Şube Ankara 2 Nolu Şube Ankara 4 Nolu Şube Antalya Bursa Şubesi Diyarbakır Şubesi Edirne Şubesi Erzurum Şubesi Eskişehir Şubesi Gaziantep Şubesi Gebze Şubesi Giresun Şubesi İstanbul 1 Nolu Şube İstanbul 4 Nolu Şube İstanbul 5 Nolu Şube İzmir Şubesi İzmir 2 Nolu Şube Muğla Zonguldak Hülya Özcan Salih Gönüllü Mustafa Barın Levent Koç Barış Özdemir ( tarihine kadar Sebahattin Değirmenci) Bülent Çetin ( tarihine kadar Ünal Özcan) Mehmet Peköz ( tarihine kadar M. Adem Can) Mehmet Meral ( tarihine kadar İsmail Hakkı Tuna) Hakan Kurt Recai Ilgın Bilal Öztokmak Çağdaş Duyar ( tarihine kadar Celalettin Kurt) Hüseyin Özdem Nejla Önder ( tarihine kadar Erdal Şahin) Cemal Kement Selahattin Karakurt ( tarihine kadar Rabira Karaca Över) S.Birol Aslanoğlu Caner Fırat ( tarihine kadar Naci Boz) Hüseyin Yıldız Sedat Ölmez 11

13 12

14 İÇİNDEKİLER SUNUŞ DÜNYA TÜRKİYE TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI Genel Örgütlenme Sekreterliği Çalışmaları Toplu İş Sözleşmesi Çalışmaları Hukuk Bürosu Çalışmaları Uluslararası İlişkiler Genel Eğitim Sekreterliği Raporu TEZ-KOOP-İŞ ETKİNLİKLER

15 14

16 SUNUŞ Demokratik hak ve özgürlüklere yönelik saldırıların yeni boyutlar kazandığı, güvencesiz ve korunmasız çalışma koşullarının dayatılmak istendiği, kıdem tazminatı başta olmak üzere kazanılmış hakların geri alınmaya çalışıldığı ülkemizde, tüm demokratik örgüt, sendika, kurum ve kuruluşlara çok önemli görevler düşmektedir. Türkiye nin en büyük sendikal örgütlerinden olan Tez-Koop-İş Sendikası, bu görevin bilincinde hareket etmeyi sınıfsal ve toplumsal bir zorunluluk olarak görmektedir. Demokratik hak ve özgürlükler ile daha iyi yaşama ve çalışma koşullarına ulaşma hedefini birleştirmek amacıyla özveriyle mücadele eden sendikamız, örgütsel bağımsızlığını özenle korumayı temel ilke olarak yaşatırken, dayatmalara karşı sendikal birliğin gerçekleştirilmesini vazgeçilmez bir ön koşul olarak görmektedir. Demokrasiye, özgürlüklere ve insan haklarına duyduğu saygı nedeniyle Tez-Koop-İş, güvencesizliklere, ayrımcılıklara, eşitsizliklere, şiddet ve nefret söylemlerine karşı kararlı tutumunu sürdürmekte barıştan, özgürlüklerden, demokrasiden, bilimsellikten ve toplumsal dayanışmadan yana açık tavrını ortaya koymaktadır. Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurulu nun, sendikal birliği yeni boyutlara ulaştıracağına inanıyor ve güveniyoruz. Saygılarımızla. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu 15

17 16 DÜNYA

18 17

19 18

20 Dünya yeni bin yıla doğru özellikle dijital ve iletişim teknolojilerindeki büyük değişmelere tanık oldu. Bu değişimler ilerleyen her geçen yıl daha da gelişti, genişledi ve milyarca insanın günlük yaşamlarının parçası olmaya başladı. Bu kapsamlılık artık katlanarak artıyor ve böylece bilimsel gelişmeler tarihin hiçbir döneminde yaşanmayan ölçüde insanların bireysel ve toplumsal davranışları üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Tüm yaşam alanlarında olduğu gibi özellikle haberleşme, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki hızlı gelişme, dünyayı küresel ölçüde küçültürken aynı zamanda tüm ülkeleri, toplumları, top lum sal ku - rum, ku ru luş ve ya pı la rı da ha say dam, da ha gö rü nür, da ha ge çiş - ken kıl ma kta aynı zamanda karşılıklı etkileşime açık duruma getirmektedir. Bu gün özel lik le bir ile ti şim, bil gi ve ve ri kay na ğı olan in ter net le, gör sel ba sın ya yın araç la rı baş ta ol mak üze re di ğer ile ti şim araç la - rıy la çev ril me miş bir dün yanın düşünülmesi olanaksızdır. Az önce ve hatta şu anda telefonunuzun çalması ya da dünyanın herhangi bir yerinde yayınlanan bir haberi okumanız, elektronik posta aracılığıyla ileti almanız ya da ileti göndermeniz, bütün bunları yaparken 19

21 internet ortamından müzik, film ya da belge indirmeniz hiç de olmaz bir şey değil; belki bunu birkaç yıl önce çok şaşırtıcı bir armağan olarak görebilirdiniz ama şimdi hiç şaşırtıcı değil; sıradan, olağan yaşam temponuzun bir parçası. Şurasını kabul etmek gerekir ki, ister iş yaşamı, boş zaman ya da eğitim süreci içinde olsun, ister medya, sağlık ve finansal alanda olsun veya ister ekonomi alanında olsun yeni teknolojilerin yarattığı olanaklardan yararlanmamak, onu kullanmamak olanaksız. Özellikle vurgulanmalıdır ki günümüzde yeni teknolojilerin sarmaladığı bireylerden ve toplumlardan söz etmeden sosyolojik bir analizin yapılması olanaksızdır. Günümüzde bırakın genel olarak yeni teknolojilerin günlük yaşamın içine girmesini, yalnızca internete ilişkin veriler bile bu olguyu doğrulamaktadır. Çünkü yalnızca tüm dünyada internet kullanıcılarının sayısı 3 milyara yaklaşmıştır ve ve bu rakam önümüzdeki 5 yılda iki katına ulaşacaktır. Bu süreç, on yıllara varan bir geçmişe sahip midir? Hayır. Şunun şurasında yıl geride ancak çok sınırlı ve çoğunun da kentli olduğu insanların sınırlı ölçüde internetten yararlandığından söz edebiliriz. İnternetle birlikte büyümüş olan 30 yaş altı yeni teknoloji yerlileri nin dışındaki kuşaklar bile, daha önceki yaşamlarını nasıl sürdüklerini; tıklamasız, ekranlarda gezinmesiz, saniyelerle ölçülen haber bombardımanına uğramaksızın nasıl yaşadıklarını artık hatırlayamıyor, düşünemiyor ve hatta düşleyemiyor. İyi de... Tüm bu gelişmeler, dünyada ekonomik ve sosyal sorunların azaldığı ya da azalacağı anlamına geliyor mu? Bundan sosyal sorunların kendi çözüm unsurlarını aynı zamanda ürettiği, azalttığı ve hatta yok ettiği anlamı çıkartılabilir mi? Yeni teknolojilerin gelişmesi ve özel olarak dijital toplum ve internet olanaklarının çalışma ilişkileri, istihdam, ekonomik ve finansal sonuçlar, kamusal alanda yaşanan beklentilere ülkeler ve bireyler hazır mı? Hayır. Hayır, çünkü an cak bi lim sel ve tek no lo jik ge liş me le rin sıç ra ma yap tı ğı gü nü müz de, sos yal ve eko no mik so run la rın azal dı ğı nı, da - ha den ge li bir da ğı lım için de bu lun du ğu da söy le ne mez. Tam ter si - 20

22 ne gü nü müz dün ya sın da ül ke ler ara sın da ve hat ta kı ta lar ara sın da bü yük ku tup laş ma lar ya şan mak ta dır. Ekonomik ve sosyal sorunlarla birlikte savaşlar, çatışmalar ve gerilimler azalmamakta, sürmektedir. Günümüz dünyası ne yazık ki tüm insanlığın daha iyi yaşama ve çalışma koşullarına ulaşması açısından olsun; savaşa, çatışmalara ve gerilimlere karşı barışın tüm bölgelerde kalıcı olarak sağlanması yönünden olsun güvenli bir dünya değil. Dünya açlığın ve yetersiz beslenmenin sonlandırılması, toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, tüm ülkelerde demokratik siyasal yapıların kurulması, temel insan hak ve özgürlüklerinin yaşama geçirilmesi, ekolojik dengelerin korunması; sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve yeterli gelir güvencelerinin sağlanması hedeflerinden oldukça uzaktadır. SORUNLAR YAYGINLAŞIYOR VE SERTLEŞİYOR İnsanlık tarihi içinde keskin dönüşümlerin yaşandığı son 20 yılda, küresel sorunların giderek büyümediğini, ülkelerin, toplumların ve tüm insanlığın dünün küçük gibi görülen sorunlarıyla yeni oluşan sorunlarının çok genel etkiler yaratmadığını/yaratmayacağını söyleyebilmek olanaksızdır. Yerküreye bütünsel bir gözle bakanlar kimi olumlu görünümlerle rağmen şu trajik tabloyu görmemezlikten gelemiyorlar: - Dünyada nüfusunun yüzde 50 den fazlası doğrudan veya ailesi dolayısıyla işsizlik ile yüzyüze, yüzde 50 den fazlası ise güvencesiz veya düzensiz işlerde çalışıyor. Nüfusun yüzde 80 ine yakını yeterli bir sosyal korunmadan yararlanamıyor. - Yine nüfusun yüzde 40 ı kayıt dışı sektörlerde çaresizlik içinde yaşama tutunmaya çalışıyor. - Kara Afrika, Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkede yıllardır kan ve gözyaşı dinmiyor. Mahşerin 4 atlısı cirit atıyor: Savaş, açlık, hastalık ve ölüm. - Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar ayrımcılık, eşitsizlik ve dışlanma girdabında tutuluyor; onlar daha çok işsiz, daha çok haksızlıklara uğruyor, daha çok sömürülüyor, daha çok öldürülüyor... - Dünyadaki küresel işgücü 2 milyar 900 milyon. Kayıtlı 21

23 işgücü 1 milyar 700 milyon ve sendikalaşmış işgücü ise yalnızca 200 milyon. Burada vurgulanması gereken en önemli unsur Dün ya nın için de bu lun du ğu eko no mik or tamın genel ve ağırlıklı olarak insan onuruyla bağdaşmayan görünümüdür. Küresel ölçülerde bakıldığında yerkürenin neredeyse Ekvator çizgisinin yaklaşık beşbinkilometre kuzeyinden geçen bir çizgi ile ikiye ayrıldığıdır. Bu çizginin kuzeyinde kalan gelişmiş ülkelerde zenginlikte önemli bir yoğunlaşma gözlemlenirken aynı durum güneyde kalan ülkelerde tam tersi bir durum yaşanmaktadır. Bu ülkelerin çoğunda açlık, yoksulluk, savaş, baskı, şiddet hiç eksik değildir; demokratik hak ve özgürlükler kısıtlanmakta, söz, eylem, örgütlenme, basın, haberleşme özgürlükleri ayaklar altında tutulmakta; eşitsizlikler, dışlanmalar, ayrımcılıklar, zor ve zorlama yaygın ve egemen bir görüntüdür. Kü re sel top lum sal eko no mi nin en gö ze çar pan ev ren sel bo yut, ge lir eşit siz li ği ni yay gın laş tır ma sı dır. İş ye ri, böl ge, ül ke dü zey le rin - de ve ulus la ra ra sı öl çek te zen gin ler da ha da zen gin le şir ken; yok - sul lar, da ha da yok sul laş maktadır. Bu gün çok bü yük zen gin lik ler bir kaç el de yo ğun laş mak ta ve yak la şık bir tril yon do lar lık bir ser vet yal nız ca 300 ka dar zenginin kasalarında top lan mak ta dır. Dün ya nın yak la şık 3 mil yar lık iş gü cü nün en az üç te bi ri iş siz dir ve ya ek sik is tih dam edil miş tir. Res mi ve ri lere göre yaklaşık 200 mil - yon ki şi nin iş siz ol du ğu nu, 850 mil yon ki şi nin de tam za man lı iş ara - dı ğı hal de, bu la ma dı ğı nı gös ter mek te dir. An cak ge li rin ye ni den da - ğı lı mı yal nız ca iş siz lik le açık la na maz. Pek çok du rum da, ge lir da ğı - lı mı, en bo zuk ol du ğu ül ke ler de da ha da bo zul muş tur. Her bi ri ço ku lus lu te kel olan ve dün ya eko no mi sin de ina nıl maz bü yük lük le ta nım la nan ulusötesi şirketlerin kü re sel eko no mi si, ger - çek te top lum sal eko no mi le rin düş ma nı dır. Savaşlarla, çatışmalarla ve gerilimlerle beslenen ekonomik ve sosyal sorunlar ya da olumsuzluklar ülkeleri güvencesizlikler içine çekerken kırılganlıkları da arttırmaktadır. Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Örgütü UNDP nin 2014 İnsanı Gelişme Raporuna göre dünyanın içinde bulunduğu kırılganlığın dayanıklılığa dönüştürülmesi doğrultusunda saptamaların gerçekçi ölçüler içinde yapılması gerekmektedir. 22

24 Aşırı yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşayanlar en kırılganlar grupta yer almaktadır. Yoksulluğu azaltmada son zamanlarda kaydedilen küçük ilerlemelere karşın 2,2 milyardan fazla insan çok boyutlu yoksulluk içinde yaşam sürdürmektedir. Bunun anlamı du nya nu fusunun yüzde 15 inden fazlasının çok boyutlu yoksulluğa karşı kırılgan olmaya devam ettiği anlamına geldiğidir. Diğer yandan du nya nu fusunun yaklaşık yüzde 80 i kapsamlı sosyal gu venlikten yoksundur. Yaklaşık yüzde 12 si (842 milyon insan) kronik açlık içinde yaşamakta ve du nyada üzerindeki tu m çalışanların yaklaşık yarısını oluşturan 1,5 milyardan daha fazla insan ya kayıt dışı ya da düzensiz-kuralsız biçimde istihdam edilmektedir. OECD nin Artan Eşitsizlik raporu, 1980 lerin ortası ile 2000 lerin sonları arasında net gelirin yıllık ortalama %1,7 artmasına rağmen, bu büyümenin dağılımının son derece eşitsiz olduğunu göstermektedir. En üst onda birlik kesim yılda ortalama %1,9 büyürken, en alt onda birlik kesim sadece %1,3 büyümüştür. İnsanlığın geleceği olan çocukların içinde bulunduğu durum yaşanan sorunların boyutlarını yansıtmanın yanında şiddetini de belirgin kılmaktadır. Gelişmekte olan u lkelerde her beş çocukta birden fazlası mutlak yoksulluk içinde yaşamaktadır ve kötu beslenmeye karşı da kırılgandır. Çocukların yüzde 92 sinin yaşadığı gelişmekte olan u lkelerde, her 100 çocuktan 7 si 5 yaşından uzun yaşamda kalamayacak; 50 çocuğun doğum kaydı yaptırılmayacak; 68 çocuk okul öncesi eğitim alamayacak; 17 çocuk hiçbir zaman ilkokula gidemeyecek; 30 çocuk buÿuÿemeyecek ve 25 çocuk da yoksulluk içinde yaşayacaktır. Yetersiz gıda ve hijyen koşulları, enfeksiyonları ve buÿu menin engellenmesi riskini artırmaktadır. Bu nedenle 156 milyona yakın çocuk, beslenme yetersizliği ve enfeksiyon nedeniyle gelişimini tamamlayamamaktadır. Beslenme yetersizliği; kızamık, sıtma, zatu rree ve ishale bağlı ölu mleri yüzde 35 oranında artmaktadır. Yoksunluk erken çocukluk döneminde olursa, etki en yu ksek du zeye çıkmaktadır. Sağlıklı buÿu menin olmazsa olmaz koşullarından biri olan temel beslenme, sağlık hizmetleri ve kamusal katkılardan yoksun pek çok yoksul çocuk, okula öğrenmeye hazırlıksız bir biçimde gitmekte, 23

25 derslerde başarısız olmakta ve okulu bırakma eğilimi göstermektedir. Pek çok u lkede, gençlerin sayısı artıyor yaşları arasındaki genç nüfus, toplumla ve iş hayatıyla bağlar kurmayı öğrendikleri kilit bir geçiş dönemidir. Du nyanın her yerinde gençler özellikle işgu cu piyasasında ötekileştirmeye karşı kırılgan oluyor, çu nku iş bulabilmek için gereken iş deneyimi, sosyal ağlar, iş arama yetileri ve mali kaynaklardan yoksunlar. Bu nedenle, işsiz kalmaya, yeterli derecede çalıştırılmamaya ve güvencesiz, korumasız ve tek yanlı dayatmalarla oluşturulmuş sözleşmelerle çalışmaya mahkumlar. Uluslararası Çalışma Örgütü nün yayınladığı raporlarda genç işsizliğin tüm dünyayı ve tek tek ülkeleri saran önemli bir sorun olduğu bu nedenle özellikle vurgulanmakta ve yalnız tek tek ülkelerde değil küresel ölçekte önlem alınması zorunluluğu belirtilmektedir. SAVAŞ, KAN VE BARUT Savaş politikanın şiddet aracılığıyla sürdürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu politikaların kökeninde ise ekonomik çıkarlar, toplumsal ve sınıfsal tutum alışlar var. "Savaş Üzerine" (1827) adlı kitabıyla ünlü Prusyalı General Carl von Clausewitz savaşı şu biçimde tanımlamaktadır: "Savaş ancak kan dökmekle çözülen ve insanlar arasında meydana gelen bütün öbür çatışmalardan ancak bu bakımından ayrılan bir büyük çıkarlar çatışmasıdır. (...) O, daha çok kendisi de büyük boyutlu bir tür ticaret olan politikaya yaklaşır; savaş politikanın içinde ana memesindeki çocuk gibi gelişir." Politikanın, şiddet aracılığıyla sürdürülmesi olan savaşlar, bütün insanlık tarihi boyunca yaklaşık 3 milyar insanın ölümüne neden olmuştur. Yirminci Yüzyılda yaşanan iki büyük dünya savaşında onmilyonlarca insan ölürken, yüz milyonu aşkın insan yaralanmış ve bir o kadarı da göçmen yaşamak zorunda kalmıştır. Dünyayı kana bulayan 2. Dünya Savaşının 1945 yılında bitimi ardından başlayan savaşlar bir yandan bölgesel düzeylerde sürerken, aynı anda "soğuk savaş" olarak "sistemlerarası çatışma" biçiminde sürmüştür. Verilere göre 2. Dünya Savaşından bugüne 24

26 200 e yakın savaşta 30 milyon insan yaşamlarını yitirirken; bir o kadarı yaralanmıştır. İnsanlığın gelişmesi ve ilerlemesine engel olan; onların hak ve çıkarlarını ortadan kaldıran; hastalıklar, acılar, ölümler ve onlarca yıllık kin ve nefrete yol açan savaşlar, özellikle son 100 yıla damgasını vurmuştur. Bu durum son yıllarda azalmış gibi görünse de özellikle Afrika da ve Ortadoğu da yaşananlar dikkate alındığında yanıltıcı bir görüntüdür. Çünkü hala dünyanın hemen her bölgesinde milyonlarca asker elleri tetikte, sıcak bir savaşın içine girmeye hazırlanıyor ve milyarlarca dolarlık ciro yapan silah fabrikaları gece gündüz demeden çalıştırılıyor. Savaşların yarattığı olumsuzluklar yalnızca ekonomik değerlerin yaratılamaması ve çökmesi sonucunu doğurmuyor. Bir insanlık dramı olarak onlarca yıl belleklerden silinmiyor, silinemiyor. Savaşın insanlık ailesinin üzerinde yarattığı olumsuz etki bugün artık çok daha belirgin ve çarpıcı olarak görülüyor. Yalnızca bu kadar mı? Birleşmiş Milletler Örgütü Göçmenlik Komiserliği UNHCR tarafından 2014 yılı içinde yayınlanan bir rapora göre dünya genelindeki mültecilerin, sığınmacıların ve ülkelerinde yerinden edilmiş olan kişilerin sayısı 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde ilk defa 50 milyon kişiyi geçti. UNHCR Raporuna göre, 2013 yılı sonu itibariyle zorla yerinden edilen kişi sayısı 51.2 milyona ulaşmıştır; bu rakam 2012 de rapor edilmiş olan 45.2 milyon kişiden tam altı milyon fazladır. Bu yüksek artışın başlıca nedeni, geçen yılın sonu itibariyle 2.5 milyon kişinin mülteci durumuna düşmesine ve 6.5 milyon kişinin de ülkelerinde yerinden edilmesine neden olan Suriye deki savaştır. Savaşın acı yüzü ülkemizin içinde bulunduğu Ortadoğu da çok çarpıcı biçimde yaşanıyor. Suriye de ve son olarak Irak ta yaşanan iç savaş, insanlık dışı terör örgütlerinin bir ülkeyi nasıl kan ve gözyaşına boğduğunu gösteriyor. Milyonlarca insanın topraklarından kopartılarak başta Türkiye ve Ürdun olmak üzere sınır ülkelerine göç etmek zorunda olmaları, çoğu sağlıksız kamplarda ya da ulaştıkları ülkenin kentlerinde genellikle dilenerek veya kölelik koşullarında çalışarak ömürlerin tüketmeleri insanlık trajedisi değil de nedir? 25

27 Ancak bu görüntüler, bu çatışmalar birer sonuçtur. Nedeni ise çok açık: Çokuluslu petrol ve silah tekellerinin Ortadoğuda çoğu terörist taşeron örgütlerin yarattığı sonuçları kullanarak egemenlikleri sürdürmeleridir. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) nün her yıl dünya savunma ya da silahlanma harcamaları üzerine 2014 yılında yayınladığı son raporuna göre büyük silah şirketleri ürünlerini öncelikle kendi devletlerine satmaktadır. Rapora göre Amerikan, Avrupa ve Rus şirketleri dünya piyasasını adeta paylaşmışlardır. SIPRI dünya silah piyasasında artık Hindistan, Brezilya, Singapur Güney Kore ve Türkiye gibi ülkelerin de rol oynadığını saptarken bunun bir yandan ülkelerin kendi bölgelerindeki rolleri arttırmak istediğinden kaynaklandığını belirtmektedir. Silah harcamaları Batılı ülkelerde biraz azalma gösterirken, dünyanın geri kalan tüm bölgelerinde artış devam etmektedir. SIPRI nin verilerine göre, 2013 yılında silahlanma harcamaları sıralamasında 16. olan Türkiye, 2013 yılında 19.1 milyar dolarlık harcama ile 14. sıraya yükselmiştir. Türkiye bu harcamayla, toplam 1 trilyon 747 milyar dolarlık toplam küresel harcamanın yüzde 1.1'lik bölümünü yapmıştır. Toplam gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2.3'ünü silahlara yatıran Türkiye'nin silahlanma harcamaları son 10 yılda yüzde 13 yükselmiştir. Enstitü'nün verilerine göre, ABD 640 milyar dolarlık silahlanma harcaması ile birinciliğini korurken, bu ülkeyi 188 milyar dolar ile Çin, 87.8 milyar dolar ile Rusya izledi. SIRPI raporuna göre, özellikle Ortadoğu'da da askeri harcamalardaki artış hızla sürüyor. Uzmanlar yıllardır devam eden bu artış eğiliminde sadece siyasi gerilimlerin değil, yüksek petrol gelirlerinin de etkili olduğu görüşünde. Ortadoğu'nun yanı sıra, birçok bölgesinde iç savaşların hüküm sürdüğü Afrika'da da askeri harcamalar 2013'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 oranında arttı. Son yıllarda özellikle Akdeniz çanağının Güney ve Doğu sunda bulunan ülkelerle Orta ve Doğu Afrika ülkelerinde yaşanan savaşlar sivil halka dönük kitlesel katliamların doğmasına yol açtı. Bugün Irak ve Suriye de insanlık dışı uygulamaların sorumlusu olan IŞID ile El Kaide örgütü ve bunlara bağlı örgütler, barbalık ve vahşette sınır tanımamakta, sivil hakla saldırılarını sürdürmektedirler. Bu örgütlerin bağımsız hareket edebilme, otonom davranma yetisine 26

28 sahip olma gibi özellikleri bulunmamaktadır. Onlara doğrudan ya da dolaylı biçimde silah, para ve insan gücü sağlayan ülkelerde silah gelirlerinden beslenen Hükümetler, şirketler ve örgütler var olduğu sürece savaşların durması, katilamların sonlanması olanaksızdır. KÜ RE SEL İS TİH DAM SO RUN LARLA YÜK LÜ 2008 yılında yaşanan ve etkisi günümüzde de süren eko no mik kriz, kü re sel eko no mi nin bo zuk ya pı sı ve iş le yi şi nin üze rin de ki yal - dı zı ka zı yan bir et ki ya rat tı. Ge rek ulu sal dü zey ler de ya yın la nan ça - lış ma is ta tis tik le ri ge rek se ulus la ra ra sı dü zey de ya yın la nan is ta tis - tik ler ve özel lik le Ulus la ra ra sı Ça lış ma Ör gü tü (ILO) nün ya yım la dı - ğı is tih dam ra por la rı bu ger çe ği ya lın bi çim de yan sıt tı. ILO nun 2014 raporuna göre, 2018 yılına kadar dünyada 13 milyon kişi daha işsiz kalacak; 74.5 milyon genç işsize yenileri eklenecek, çalışan yoksullar ın sayısı daha da artacaktır. ILO nun yayımladığı 2014 Küresel İstihdam Eğilimleri Raporu na göre önümüzdeki yıllar etkili ekonomik ve toplumsal önlemler yaşama geçirilmezse çalışma hayatı açısından çok zorlu geçecek; önlemler geliştirilmez ise 2018 e kadar 13 milyon kişi daha işsiz kalacaktır. Öncelikle 2013 ün değerlendirildiği rapora göre dünyada 5 milyon kişi daha işsiz kaldı ve toplam işsiz sayısı 202 milyona ulaştı. İşsizlik artışının büyük bölümü, Doğu Asya ve Güney Asya da gerçekleşti. Dünyada iş arayan iki kişiden biri Asyalı... Bu bölgeleri, Sahra altı Afrika ve Avrupa takip ediyor. Mevcut yapı devam ederse, işsizlik daha da kötüleşecek ve 2018 de işsiz sayısı 215 milyona ulaşacak; her yıl net 40 milyon yeni iş yaratılacak ancak bu rakam, işgücü piyasasına her yıl girmesi beklenen 42.6 milyon insan için yeterli olmayacaktır te yaş grubunda 74.5 milyon genç işsiz olduğu tahmin ediliyor. Küresel genç işsizliği yüzde 13.1 e ulaşmış durumda. Bu oran, yetişkin işsizlik oranının neredeyse 3 katı ve ILO nun ifadesiyle, tarihi bir zirve. Genç işsizliğinde alarm veren bölgeler; Orta Doğu ve Kuzey Afrika nın yanısıra Latin Amerika, Karayipler ve Güney Avrupa. Ne istihdamda, ne de eğitimde yer almayan gençlerin oranı ekonomik krizin başından bu yana yükseliş eğilimini sürdürmektedir. Bazı ülkelerde bu durum dörtte bire ulaşmıştır. 27

29 İşsizlik süresi kriz öncesine göre iki katına çıkmış durumdadır. Yunanistan ve İspanya da ortalama işsizlik süresi 9 ve 8 aya kadar ulaşmış; ABD de bile uzun dönemli işsizlik, tüm iş arayanların yüzde 40 ından fazlasını etkilemektedir. Öte yandan ILO nun 2015 Ocak ayı içinde yayınladığı Dünyada İstihdam ve Sosyal Bakış-Eğilimler 2015 (WESO) raporuna göre küresel ekonomi daha yavaş büyüme, artan eşitsizlikler ve çalkantılar gibi öğeleri de barındıran yeni bir döneme girdiği için önümüzdeki beş yıl içinde işsizlik artmaya devam edecektir. Genç işsizliğinin yüksek düzeyde ya da hızla artmakta olduğu ülkelerde ve bölgelerde toplumsal sorunların özellikle keskin olduğuna dikkat çeken rapor, küresel işsizlik oranına koşut olarak toplumsal sorunların krizin 2008 yılındaki başlangıcından bu yana yükseldiğini ve kriz öncesi dönemle karşılaştırıldığında bugün yüzde 10 daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Rapor son olarak, yaşlanan nüfus ve işverenlerin aradıkları becerilerdeki kaymalar dâhil olmak üzere çalışma yaşamını şekillendiren yapısal etmenleri ele almaktadır. Rapora göre, çalışma yaşamını şekillendiren, örneğin azalan işgücü arzı gibi -kısmen dünyanın pek çok bölgesinde nüfusun yaşlanmasının bir sonucu olarak- yapısal etmenler ekonomik büyümenin seyrini zorlamaktadır. Diğer yandan gençler tüm ülkelerde ekonomik ve sosyal sorunlardan en ağır biçimde etkilenenler arasında bulunmaktadır, bu da onların insan onuruna yakışır bir işe erişmeleri önündeki ciddi engellere yenilerini eklemiştir. Kısa vadede gerçekleştirilebilir çözümler bulunmazsa, milyonlarca genç için kişisel gelişim ve istihdam umudu tehdit altında olacaktır; bir kayıp kuşak riskiyle karşı karşıya bulunulmaktadır. Gençlerin işsiz kalma olasılığı, daha yaşlı işçilere göre neredeyse üç kat fazladır ve dünya çapında işsizlerin şimdiden yaklaşık %40 ını temsil etmektedirler. Genç kadın ve erkek işçiler yetişkin işçilere göre çoğu zaman daha çok işsiz kalmakta, bunun yanı sıra çalıştıklarında da, genel olarak eğitim düzeylerini karşılamayan, düşük ücretlerle ve daha az sosyal güvenlikle, çoğu zaman güvencesiz, kayıtdışı ve geçici işlerde çalışmaktadırlar. Üstelik, çoğu zaman farklı muamele görmektedirler ki bu da genç işçilerle daha eski olanların çalışma koşulları arasında bir ayrılık yaratmaktadır. 28

30 SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER Temel insan haklarından olan ör güt len me ve toplu sözleşme hakkı yak la şık 200 yıl lık bir sa va şım so nu cun da ka za nı lan haklardır. Ancak sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engeller son yıllarda gelişmiş olsun ya da olmasın tüm dünyada yaşanan olumsuzlukların başında gelmektedir. Bu durum Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) raporlarına göre sen di kal örgütlenme gerçekleştiren ve ya sen di ka ya üye ol ma ya ça lı şan iş çi ler, mey dan oku - ma lar ve en gel ler le kar şı laş mak ta dır. İş ten çı kar ma lar, yıldırmalar, göz da ğı, teh dit, gö ze tim, sen di ka kar şı tı kam pan ya lar, hat ta fi zik sel şid det yo luy la sen di ka laş ma ya kar şı sa va şıl mak ta dır. Bir çok ül ke de hü kü met ler, sen di ka laş ma ya ça lı şan iş çi le rin hak la rı nı, uy gun ol ma yan bir hu kuk sal ko ru ma, ye - ter siz ve geç bir uy gu la ma, do lam baç lı yar gı gü cü ya da za yıf ve ya - rar sız hu kuk sal çı kış yol la rı ne de niy le ko ru ma mak ta dır. Ba zı hü kü - met ler ise fark lı yol la ra baş vu ra rak, özel lik le de gü ven ce siz is tih - dam iliş ki le ri koşullarını yaratarak ve hatta teş vik ede rek sen di ka la - rı et kin ola rak or ta dan kal dır maya yönelmektedir. Birçok ülkede göz le nen sen di kal tem sil ora nın da ki dü şüş, son yıl lar da dün ya eko no mi sin de gerçekleşen ya pı sal de ği şim le re doğ - ru dan bağ lı dır. Dö nü şüm ha lin de ki ti ca ri iliş ki ler, tek no lo ji de ki iler le - me ve eko no mik et kin lik ya pı la rın da ki de ği şim, kü re sel leş me ye ek - lem len mek te ve iş çi le rin sen di ka laş maları, top lu pa zar lık yap maları ve böy le lik le hak la rı nı ko ru ma ve ken di çı kar la rı için sa vaş ma ka - pa si te le ri ni de rin den et ki le nmek te dir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ya göre, dünyadaki işgücünün en az yarısı, çeşitli biçimlerde savunmasız olarak çalışmaktadır. Ve dünya nüfusunun yüzde 80 inden fazlası, sosyal korumaya ya erişememekte ya da kısıtlı olarak erişmekte ve başta işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili yasalar olmak üzere en temel iş koruması dahilinde bulunmamaktadır. Bu durum özellikle 2008 yılında orta çıkan başta gelişmiş kapıtalist ülkeler olmak üzere tüm gelişmekte olan ülkeleri etkeleyen ekonomik krizle birlikte 2008 den itibaren şiddetlenmiş, yüz milyon kişiyi daha aşırı yoksulluğa itmiş ve milyonlarca işçinin toplumsal ve istihdam umutlarını iyileştirme çabalarına son vermiştir. Önemli büyüklükteki bu toplumsal kriz, herkesin dünya çapında acil bir önlem almasını gerektirmektedir ve bu konuda sendikal harekete özel bir sorumluluk düşmektedir. 29

31 Güvencesiz, standart dışı ve korumasız istihdam biçimleri, milyonlarca kadın ve erkek işçiyi, iş yasası kapsamından ve sosyal güvenlikten yoksun bırakmakta ve sendikaların örgütlenme ve toplu pazarlık kapasitesini tehlikeye düşürmektedir. Bu işçiler gerçekte, gerçekleşen istihdam ilişkilerin bütününü çoğu zaman kapsamayan yasanın ya da uygulamasının yetersiz olması ölçüsünde haklarının reddedildiğini görmektedirler. Kadınlar güvencesiz bir işe sahip olan işçilerin çoğunluğunu oluşturmakta; yasayla korunmayan, kayıt dışı ekonomi içindeki işçilerin temel hakları reddedilmekte ve bu işçiler adaletsiz çalışma koşullarına maruz bırakılmaktadırlar. Geçici işçiler, serbest çalışmak zorunda kalanlar, ev ve tarım işçileri, sınır ötesi işçiler, aracılar ya da özel istihdam ajansları aracılığıyla çalışan işçiler, genel olarak haklarını gerçekte uygulayabilecek durumda değildir. Güvencesiz işteki artış, örgütlenmeyi engellemektedir; savunmasız işçiler çoğu kez yasal ve evrensel hakları olduğu halde genellikle bir sendikaya üye olmaya çekinmekte, istememektedirler. Gelişmekte olan birçok ülkedeki işçilerin çoğunun durumunda olduğu gibi, iş kayıt dışı bir şekilde gerçekleştiğinde, örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının uygulanması özellikle zordur. Dünyada sendikal hak ve özgürlükler konusunda yaşanan sorunlar insan onuruna yakışan çalışma koşullarının oluşmamasının ortamını sağlayan koşullardır. Uluslararası Çalışma Örgütü raporlarına ve Sendika Özgürlüğü Komitesi kararlarına göre insan onuruna yakışır iş ile sendika özgürlüğünun gerçekleşmesi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Toplu sözleşme ve grev hakkı sendikalaşma özgürlüğünün kopmaz, kopartılamaz unsurlarıdır. Grev ler, iş dur dur ma lar, iş ya vaş lat ma lar ve ya di ğer ey lem le re yol açan an laş maz lık lar hem ka mu sek tö rün de, hem de özel sek tör - de önem li ey lem alan la rı dır. Bir sen di ka nın en bü yük güç le rin den bi ri, iş gü cü nü gre ve gö tü re bil me ka pa si te si dir. Grev hak kı, ulus la ra ra sı araç lar ta ra fın dan ta nın dı ğı hal de, ILO üye si bir çok ül ke de, özel lik le ka mu hiz met le rin de ya sa da ve uy gu - la ma da hak sız ola rak kı sıt lan mış tır. Ba zı ül ke ler de, ya sal ola rak ta - nın sın ya da ta nın ma sın, grev ler yay gın laş ma eği li min dey ken, di ğer ül ke ler de ise da ha az yay gın dır lar. En düs tri yel ey lem le rin ne den le - ri sek tör le re gö re de ği şik lik gös te rir. Ya kın za man da ya pı lan ça lış - 30

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015]

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015] TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015] TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015] 1 2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3 TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

KİRALIK İŞÇİLİĞE HAYIR! TAŞERONLAŞTIRMAYA HAYIR! ESNEK ÇALIŞMAYA HAYIR! GÜVENCESİZLİĞE HAYIR!

KİRALIK İŞÇİLİĞE HAYIR! TAŞERONLAŞTIRMAYA HAYIR! ESNEK ÇALIŞMAYA HAYIR! GÜVENCESİZLİĞE HAYIR! KİRALIK İŞÇİLİĞE HAYIR! TAŞERONLAŞTIRMAYA HAYIR! ESNEK ÇALIŞMAYA HAYIR! GÜVENCESİZLİĞE HAYIR! 2 BARIŞ, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN, İNSANCA YAŞAMA VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN; GÜVENLİ VE ONURLU BİR GELECEK

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 1 İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 Bu çalışma,işyerinde annelik ve babalık konusunda ulusal hukuk ve uygulamayı 185 ülkede değerlendirirken işyeri, çocuk bakımı

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri Değerli eğitimciler, Ö retmenin ve öğrenmenin en zevkli yolunu keşfedeceğiniz Morpa Kampüs e hoş geldiniz. Alan uzmanlar ta ra f n dan ha z r la nan Mor pa Kam püs le ge le nek sel e i tim uy gu la ma

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 2 Ağustos 2016 Sendikalı işçilerin üçte biri toplu sözleşme kapsamı dışında Sendikalaşmada son 4 yıldır yaşanan artışın büyük bölümü yapay Toplu

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi. bilgilendirme notu. Sayfa 1

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi. bilgilendirme notu. Sayfa 1 Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi bilgilendirme notu Sayfa 1 İçindekiler: Konu Sayfa Genel Değerlendirme: Türk ilaç piyasasında neler oldu?... 3

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı