Kabuk Programlama..! Dr. Halil Yurdugül Unix letim Sistemi. Unix te dosya ve dizin komutlar. Unix te Önemli Komutlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kabuk Programlama..! Dr. Halil Yurdugül yurdugul@hacettepe.edu.tr. Unix letim Sistemi. Unix te dosya ve dizin komutlar. Unix te Önemli Komutlar"

Transkript

1 1 Kabuk Programlama..! Unix letim Sistemi Unix te dosya ve dizin komutlar Unix te Önemli Komutlar Kabuk Programlama De iken Kullanmadan De iken Kullanarak Sistem De ikenleri Kullanc De ikenleri f else-fi Case-Esac Koul ifadeleri ve Kalplar Döngü fadeleri ve Kalplar While-Do-Done For-Do-Done

2 2 I-) letim Sistemi ve UNIX letim sistemi, bilgisayar donanm (hardware) ile kullanc (user) arasndaki arayüzü oluturmaktadr. letim sisteminin temel amac; bilgisayar kaynaklarn ve donanmn etkili bir ekilde kullanmaktr. Bir di!er amac ise; bilgisayar kullanma uygun hale getirmektir. letim sistemlerinin snflandrlmasnn birçok ölçütü bulunmaktadr. Bunlardan biri; komut yönelimli (command oriented) bir di!er ifade ile karakter tabanl, di!eri ise; nesne yönelimli (object oriented) yani grafik tabanl olarak snflandrmadr. Komut Yönelimli MS-DOS, Unix vb... Nesne Yönelimli Windows 9x, NT, 2000 X-Windows, IBM-OS/2, Mac-OS Ölçütlerin bir di!eri ise; kullanc ve ilem saysna göre gösterdi!i de!iikliktir. Baz iletim sistemleri tek kullancl (single-user) ve tek ilemli (single-tasking) iken bazlar ise çok kullancl (multi-user) ve çok ilemli (multi-tasking)'dir. Tek kullancl, Tek ilemli MS-DOS Windows 95/98 Tek kullancl Çok ilemli IBM - OS/2 (GUI) MAC-OS, System 7.5 Çok kullancl Çok ilemli UNIX versiyonlar Windows NT, 2000 Unix iletim sistemi çok kullancl ve çok ilemli bir sistemdir. Bu durumda, birden fazla kullanc birbirinden ba!msz olarak ve ayn anda bilgisayar kullanabilme yetisine sahiptir. Unix'in Tarihi Unix iletim sisteminin ilk admlar MULTICS (Multiplexed Operating and Computing System) ad verilen bir projede atlmtr. MULTICS projesi, 1960'larn ortalarnda General Elektrikc, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Bell Laboratuarlar ibirli!i ile balad. 1969'da Bell Laboratuarlar bu projeden çekildi. Bell Laboratuarlarn temsil edenlerden birisi de Ken Thompson idi. Ken Thompson MULTICS projesinde çalanlardan biriydi, 1969'da MULTICS yapsnn daha basit ve ilevsel versiyonu olan Unix'in ilk versiyonu UNICS'i (Uniplexed Operating and Computing System) tasarlad. Daha sonra bu isim ksaltlarak Unix olmutur. Ken Thompson daha sonra unix ekibine ilk C derleyicisini yazan Dennis Ritchie'i almtr. Böylece 1973'te C'de Unix'in kernel ksm tekrar yazlmtr. Takip eden yllarda, beinci versiyonu üniversitelere lisansl olarak verilmitir. 1978'de yedinci versiyonu, Unix'in geliimini 2 farkl çizgiye ayrd. Bunlar SVR4 (System V Revision 4) ve BSD olarak bilinen iki ayr daldr. Ken Thompson, Berkeley'de bulunan California Ünivesitesi'nde çalmalarna devam etti. Üniversitede bulunan 2 Yüksek Lisans ö!rencisi (Bill Joy ve Chuck Haley) ile birlikte çalarak Unix'in ilk Berkeley verisonunu üretti. Bu versiyon ö!rencilere

3 3 da!tld ve kaynak kodu üzerinde bir çok farkl kii tarafndan ortaklaa çallmaya ve gelitirilmeye baland. Unix'in Berkeley versiyonu BSD (Berkeley Software Distribution) olarak bilinir. Unix'in bugün kullanlan bir çok özelli!i BSD 'den gelmektedir. Bunlarn bazlar; vi editörü, C shell, virtual memory, sendmail ve TCP/IP deste!i. SVR4 ise ticari bir nitelik tamaktadr. SVR4 ile BDS arasnda görünüte büyük benzerlikler vardr. UNIX'in Yaps Bir iletim sistemi denilince akla gelenler srasyla; çekirdek (kernel), kabuk (shell) ve komutlardr. Kabuk (Shell): Bilgisayar açldktan bir süre sonra komut satr (prompt) görüntülenir. Kullanc tarafndan komut satrna girilen komutlar bilgisayar tarafndan ileme konulur. te bu nokta da kabuk (shell) olarak adlandrlan yazlm devreye girer. Öncelikle komutun geçerlili!ini inceler, kullancnn ne yapmak istedi!ini çözümler ve bu i için gerekli olan programlar belle!e yükler. MS-DOS iletim sisteminde kabuk olarak command.com kullanlr. Dos iletim sisteminin aksine Unix'in kaynak kodlar açk oldu!undan dolay ve Unix'in C gibi yüksek seviyeli bir programlama dili ile yazlm olmas nedeniyle Unix te gelitirilmi bir çok kabuk program vardr.

4 4 Shell Açlm Açklama sh Bourne Steve Bourne tarafndan gelitirilen orijinal Unix Shell Shell csh C-Shell Berkeley Ünivesitesinde C dili kullanlarak yazlmtr. ksh Korn Shell David Korn tarafndan gelitirilmitir. sh ve tcsh nin gelimi bütün özeliklerine sahiptir. En etkili kabuk olarak bilinir. bash Bourne Again Shell Free Software Foundation tarafndan gelitirilmitir. Bourne benzeri bir script dili ile yazlmtr ve tcsh ve ksh n bütün özelliklerine sahiptir. tcsh T-Shell Gelitirilmi C-Shell olarak bilinir. zsh Z-Shell Bash, ksh ve tcsh ile benzerlik gösterir. Bulundu!unuz sistemin hangi kabuk programn kulland!nz ö!renmenin ilk yolu; A! üzerinden bir sisteme girdi!inizde (log in) karnza çkacak olan komut satr iaretidir. Komut areti Kabuk $ Bourne Shell $ Korn Shell % C-Shell ve türevleri > T-Shell Unix'te kabu!un önemli iki fonksiyonu vardr. Çekirdek (Kernel): MS-DOS'ta sistem dosyalar olarak bilinen msdos.sys ve io.sys dosyalar, bu iletim sisteminin çekirdek dosyalarn oluturmaktadr. Unix'te ise vmunix, unix gibi isimler almaktadr. Çekirdek, bilgisayar açld! zaman belle!e yüklenir. Kabuk, kullancnn girdi!i komutu yorumladktan sonra çekirde!e bildirir. Dolays ile kabuk ile çekirdek birlikte çalr. Örne!in; rm silbeni komutunu kullanc girmi olsun. Komut ile istenen, silbeni dosyasnn sistemden silinmesidir. Bu durumda kabuk rm komutunun içeren ilgili dosyay aratrr ve bulunca da bu program silbeni dosyas üzerinde çaltrmak için çekirde!e gereksinim duyar. rm komutunu içeren dosyann çalmas bitince kabuk'a dönülür ve kabuk yeni bir komut beklemek için komut satrn görüntüler. Çekirdek, bilgisayarn donanmyla do!rudan etkileen iletim sisteminin bir parçasdr. Programlar tarafndan kullanlan bir hizmet sa!lar. En önemli fonksiyonlar: Belle!i yönetmek Bilgisayara ulamlar kontrol etmek Dosya sistemini oluturup, korumak nterruptlar kullanmak Hatalar kontrol etmek Girdi-çkt birimlerini çaltrmak Bilgisayarn kaynaklarn (ilemci, girdi-çkt birimleri gibi...) kullanclar arasnda da!tmak. Çekirde!in di!er görevleri ise; Bir dosyay açmak Dosyaya yazmak Dosyadaki bilgileri okumak

5 Bir program çaltrmak Bir ilemi sonlandrmak 5 Dosya ve Dizin Yaps Unix ve DOS'ta dosya ve dizin yaps hiyerariktir. Ayn zamanda hiyerarinin en tepesinde kök dizin (root directory) vardr. Ancak Unix ile Dos arasndaki farklardan birisi DOS'ta dizinler \ (ters slash), Unix'te ise / ile ifade edilir. Ancak her ikisi arasndaki en büyük farkllk, Unix'teki kullanc dizini (home directory)'dir. Kullanc Unix iletim sistemine sahip bir sisteme girdi!inde (login) kendisine ayrlm kullanc dizinine ular. Unix'te en özel dizin kök dizindir. O dizine yalnzca süper kullanc (super user) olarak bilinen sistem yöneticisi kullanabilir. Unix'te kullanlan dizin yaps: /root /bin /dev /etc /home /lib /tmp /usr kernel file user1 user2 /bin: bu dizinde, sistemle ilgili komut ve hizmet programlar bulunur. /dev: bu dizin, yazc ve terminal gibi fiziksel aygtlara ilikin dosyalari içerir. /etc: bu dizin, sistem yöneticisi tarafndan kullanlan komut ve dosyalar içerir. /lib: bu dizin, de!iik program ve dillerin ihtiyaç duydu!u arivleri içerir. /temp: bu dizin, geçici (temprorary) dosyalarnn yaratld! ve tutuldu!u yerdir. /usr: bu dizin, di!er kullanclar ile paylalan dizin ve sistem dosyalarn içerir. /home: bu dizin, sistemdeki herbir kullanc için kullanc dizinlerini içerir. ************************************* II-) UNIX te Dizin ve Dosya lemleri BTÖ 301 dersi kapsamnda ele alnan Unix iletim sistemi uygulama dersleri için telnet ba!lants gerekmektedir. steyenler telnet unix-shells.com adresinden ücretsiz account alarak örnek çalmalar yapabilir. Sisteme girmek Login Herbir kullancy betimlemek için, kullanc ad (id) ve ifresi kullanlr. Dolaysyla sisteme dahil olabilmek ve size ayrlm kullanc dizine (home directory) ulaabilmek için geçerli bir id ve ifre girmeniz gerekmektedir. Sistem ile ilk ba!lant kuruldu!unda öncelikle: Login: ve ifre: Password: bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler üniversitemiz tarafndan sizlere verilmi olan kullanc ad ve ifrelerdir.

6 ****************************** 6 Sisteme girdikten sonra kullanc dizinine ve komut satrna (prompt) ulalacaktr. Sras ile u ilemleri yapalm. Hangi dizinde oldu!unuzu ö!renmek. Bulundu!umuz dizinde hangi dosyalar var?. Sistemde kimler var? Ben kimim? Hangi dizinde oldu3unuzu ö3renmek. Hangi dizinde oldu!unuzu ö!renmek için: pwd (print working directory) komutu kullanlr. Not: Unix te, yanl bir karakter girildi!inde backspace ya da delete tular kullanlamaz. Bunlar yerine # mlecin bir solundaki karakteri siler. Yanl karakter says kadar Tüm karakterleri geçersiz yapar. Bulundu3umuz dizinde hangi dosyalar var?. ls parametre -a gizli dosyalar listele -d Geçerli dizini gösterir -F / ile dizinler * ile çaltrlabilen dosyalar görüntülenir -g Uzun ve özelikli liste -l Dosya ve dizinler için bütün özellikleri ile listeler -R Bütün altdizinleri listeler -t Son kullanlma tarihine göre listeler Sistemde kimler var? who komutu ile sistemde o esnada kimler oldu!unu ö!renebilirsiniz. Ben kimim? whoami komutu ile sizin kim oldu!unuzu (user id) ö!renebilirsiniz. Çalma dizinini de3itirme cd (change directory) cd cd.. cd altdizin Kullanc dizinine döner Bir üst dizine geçer Belirtilen altdizine geçer Komut hakknda bilgi alma man komutad Belirtilen komut hakknda bilgi verir Dosyalar kopyalama cp (copy) cp dosya1 dosya2 cp dosya1 dizinad cp dosya1 dosya2 dizinad dosya1 i dosya2 olarak kopyalar dosya1 i belirtilen dizine kopyalar dosya1 ve dosya2 yi belirtilen dizine kjopyalar

7 Dosya tama mv (move) Bir ya da birçok dosyay tar veya yeniden adlandrr. 7 mv dosya1 yenidosya mv dir newname mv dosya1 dizin mv dosya1 dizin/yeniisim dosya1 i yenidosya olarak adn de!itirir. dizin adn de!itirir dosya1 i belirtilen dizine tar. dosya1 i belirtilen dizine bir baka isimde tar Dosya Silme rm (remove) Silinecek Dosyalar rm dosyaad rm -i dosyaad belirtilen dosyay siler Uyarsz siler Dizin yaratma mkdir (make directory) mkdir subdir geçerli olan dizin içerisine bir alt dizin açar Dizin silme rmdir (remove directory) rmdir altdizin belirtilen dizini siler (e!er dizin bo ise) Dosya içeri3ini görmek için more dosyaad Belirtilen dosyann içeri!ini ekranda görüntüler. çerik ekrana s!mad! zaman spacebar bir sonraki sayfay görüntüler, q ise sonlandrr. Dosya bulmak için find [yol] ölçüt Ölçütler: -name -user -perm -size Dosya ismi ile arama (find /public_html/ -name deneme Kullanc adna göre arama Dosya yetki ve eriim haklarna göre arama Dosya büyüklü!üne göre arama (Dosya büyüklü!ünü blok olarak belirtiniz. 1 blok=512 KB) Dosyann istatistiksel özellikleri için wc [lwc] dosya_ad Belirtilen dosyann satr, kelime ve karakter saysn gösterir. l (line) Satr says w Dosyada bulunan kelime saysn verir. c dosyada bulunan karakter says Komutlarn yansra komut satrndan meta-karakterler de kullanlr. Komut satrnda kullanlmak üzere kullanlan baz meta-karakterler aa!da verilmitir. Unixte Kullanlan Meta-Karakter ler Simge Kullanm Açklama > Komut1 > Dosya_ad Komut1 in sonuçlarn belirtilen dosyaya aktarr. >> Komut1 >> Komut1 in sonuçlarn belirtilen dosyann sonuna

8 Dosya_ad ekler. Komut1 Komut2 Komut1 in çktsn komut2 için girdi olarak kullanr. && Komut1 && Komut2 Komut1 baarl olursa komut2 çaltrlr. Komut1 Komut2 Komut1 baarsz olursa komut2 çaltrlr. ; Komut1 ; komut2 ;... Komutlar birbirinden ayrmak için kullanlr. 8 DOS Komutlar Unix Komutlar "çerik help [] man [] {} Yardm chkdsk [] df [] Disk bolu unu verir dir/w [] ls [] Dizindeki dosyalar listesini verir cd pwd O anki dizini gösterir cd {} cd {} Dizin de itir cd.. cd.. Bir önceki dizine geç cd \ cd Kullanc dizinine geç md {} mkdir {} Bo dizin yarat rd {} rmdir {} Bo dizini sil type {} cat [] [] Dosyalarn içeri ini göster type {} more more {} [] çeri i pencereye göre düzenle copy {} {} cp {} {} Dosya kopyala rename {} {} mv {} {} Dosya ad de itir move {} {} mv {} {} Dosya ta sort {} sort {} Dosyalar srala edit {} emacs {}& Dosya düzenle del {} rm {} [] Dosya(lar) sil del/p {} rm -i {} [] Uyarsz sil deltree {} rm -r {} Dizini içeri i ile sil pkzip {} gzip {} Dosya sktr pkunzip {} gunzip {} Sktrlm dosyay aç msbackup [] tar cv. Yedekleme msbackup [] tar xv Yedekten yükleme attrib {} {} chmod {} {} Dosya niteliklerini de itirme find "{}" {} grep {} {} Dosya içerisinde karakter arama print {} lpr -P{} [] Dosyay yazdrma print/c lprm -P{} {} Yazdrlacak dosyay iptal etme doskey/h history Geçmi komutlar görüntüleme doskey {}={} alias {} {} Komut dosyas oluturma (batch file) set set Yerel de ikenleri gösterme path echo $PATH Çalma yolunu göster for {} {} foreach {} {} Döngü komutu command tcsh [] Kabuk programn de itirme {} [] {} [] Program ve scripti çaltrma (*.bat dosyas gibi) rem [] # [] Script ya da programlamada komut satr echo {} echo {} Scriptte mesaj görüntüleme if {} {} if {} {} Koul goto {} goto {} Scriptte gönderme/satr saptma cls Ctrl-l Ekran temizle Ctrl-c Ctrl-c Geçerli ilemi sonladrma Ctrl-z Ctrl-d Girdi sonu Pause Ctrl-s Ekran görüntüsünü durdurma Space Ctrl-q Bir önceki (ekran dondurma) ilemi sonlandrma exit exit [] Kabuk ya da scripti sonlandrma

9 9 Unixte Dosya ve Dizinlere Eriim Yetkileri Komut satrndan ls -l komutu verildi!inde dosya ve dizinlere ilikin eriim haklarn görüntülenir. Aa!da görüldü!ü gibi unix te dosya ve dizinlerin 10 karakterden oluan nitelik tanmlamas vardr. Unix in çok kullancl olmasndan kaynakl olarak kullanclarn, dizinler ve dosyalar kullanmaya yönelik olarak çeitli eriim yetkileri vardr. Bu yetkileri dosya ve dizin sahipleri (user) de!itirebilir. Unix'te yetki atamalar chmod seçenekler dosya (dizin)_ad komutu ile gerçekletirilir. Ancak bu yetki atamalar iki yöntemle yaplmaktadr. 1-Saysal yöntem, 2-sembolik yöntem. Saysal Yöntem: Saysal atamalarda, 3 haneli bir say üzerinden gerekli yetkiler da!tlabilir. Herbir hane sras ile dosya(dizin sahibi)/grup/kullanclara ilikin yetkileri belirtmektedir. Bu saynn rakamlar r(read)=4, w(write)=2, x(execute)=1 yetki de!erlerinin bileenlerinin toplamndan oluur. Örne!in 751 için, lk rakam 7'dir. * Yani dosya (dizin) sahibi (r=4)+(w=2)+(x=1)=7 yetkisine sahiptir. Di!er bir ifade ile, dosya ya da dizin için tüm yetkilere (okuma, yazma ve çaltrma) sahiptir. * Ayn ekilde grup üyeleri (r=4)+(w=0)+(x=1)=5 yetkisine sahiptir. Bir di!er ifade ile yalnzca yazma (w=0) yetkisine sahip de!ildir. * Kullanclar ise (r=0)+(w=0)+(x=1)=1 yetkisine sahiptir. Yani sadece çaltrabilirler. Sembolik Yöntem Bu yöntem saysal yöntemden oldukça farkldr. Aa!daki chmod (change mod) komutunun sembolik yöntemle kullanm görülmektedir. chmod [u/g/o/a] (+/-) [r/w/x/s] dosya/dizin ad

10 chmod u+r deneme.html chmod go-x deneme.html chmod a+rwx deneme.html 10 dosya sahibine (u), okuma (r) hakk verir. grup ve di!er kullanclarn dosyay çaltrma yetkisini kstlar. herkese bütün yetkileri verir. u : dosya/dizinin sahibi (user) g : dosya/dizinin sahibiyle ayn grupta olanlar (group) o : kullanclar (others) a : herkes (all) + : yetki ekleme - : yetki çkarma r : okuma yetkisi (read) w : yazma yetkisi (write) x : çaltrma yetkisi (execute) s : Kullanc (others) ilgili program çaltrd!nda dizin/dosya sahibi ile ayn yetkiye eit olurlar... Eriim yetkileri özellikle internet ortamnda yaygnca kullanlmaktadr. Örne!in bir web sayfasna ulalmaya çalld!nda Bu sayfay görüntülemek için yetkiniz yok uyars ile çok sk karlalr. Örne!in index.html dosyasnn yetkilerini 700 olarak olarak belirledi!inizde http protokolünü kullanan hiç kimse (dosya sahibi de dahil olmak üzere) bu web sitesini görüntüleyemeyektir. III-) UNIX te kullanlan Di3er Komutlar Di3er kullanclarla iletiim: talk kullan c _ad write kullan c _ad mail kullan c _ad ping kullan c _ad finger kullanc_ad Baka kullanclar ile e zamanl mesajlama içindir. Baka kullanclara mesaj göndermek için. Mail göndermek için. Di!er kullanclarn sisteme ba!l olup olmad!n ö!renmek için. Kullanc hakknda bilgi almak için. Dosya içinde bir metin arama grep [i] içerik dosya_ad Belirtilen dosyada içerik aranr. i: büyük/küçük farketmez. grep i b liste* liste ile balayan dosyalarda b kelimesini arar Zaman Ö3renmek time Tarihi Ö3renmek date Komut adn de3itirme alias Yeni_Komut_ad= Eski_Komut_ad

11 alias dir= ls -l alias gecmis= history alias kopyala= cp 11 Geçmi komutlar görmek history Dosya sktrma ve açma compress dosya_ad uncompress dosya_ad dosyay dosya_ad.z adyla sktrr. sktrlm dosyay açar. ftp>open host ftp>user:... ftp>password: ********* ftp>cd dizin_ad Uzaktaki bilgisayarla ba!lant kurmak için Ba!lant kurulduktan sonra sisteme girmek için kullanc adn giriniz. Login olmak için gerekli ifreyi giriniz. Belirtilen dizine geçer. ftp>mput dosya_ad Belirtilen dosyay uzaktaki bilgisayara transfer eder. ftp>mget dosya_ad Belirtilen dosyay yerel bilgisayara transfer eder. ftp>! Komutu ile ftp programn sonlandrr. Unix te Kullanclar aras iletiim: Talk Komutu: Sistemdeki birisi ile bire-bir mesajlamak istedi!inizde $ talk UserName Komut sonrasnda kardaki kiinin bilgisayarnda bu talep görüntülenecektir. Ancak kardaki kii (komutta belirtilen UserName) de sizin UserName iniz ile aa!daki komutu girer ise görüme balar. $ talk UserName Ctrl+C ile mesajlama son bulur. E!er talk komutu ile görüme yapmak istemiyorsanz: $ mesg n Yukardaki komutu etkisizletirip talk komutlarna açmak isterseniz: $ mesg y Write Komutu: E!er kardaki kullancya yalnzca mesaj gönderilecek ise bu durumda write komutu kullanlr. $ write UserName Bu komuttan sonra prompt kaybolur ve editöre dönüür. Kullanm cat komutunda oldu!u gibidir. Gerekli mesaj yazlr ve mesaj sonunda Ctrl+D girilirse mesaj kar tarafa gönderilir. (Kardaki kullanc bir önceki komutta oldu!u gibi $ mesg n girmemise, gönderilen mesaj annda ekrarnnda görüntülenir). Mail Komutu: Bir üçüncü mesajlama yöntemi mail komutu ile gerçekleebilir. $ mail UserName

12 12 Bu komut, mail adl bir program balatacaktr. Subject ve mesaj ksmn girdikten sonra Ctrl+D ile mesaj gönderilir. Kar tarafa mail ulat!nda ise kar ekranda You have new mail ifadesi görütülenir. Kardaki kii $ mail komutu ile gelen mailleri okuyabilir. Finger Komutu: Bir baka kiiye ilikin bilgileri ö!renmek istedi!inizde $ finger UserName Aratrlan kiinin gerçek adn, home directory sini, sistemde olup olmad!n ve maillerine en son ne zaman bakt! vb bilgilere ulaabilirsiniz. Ping Komutu: Herhangi bir kiinin o esnada sistemde olup olmad!n kullanlan komuttur. $ ping UserName E!er aratrlan kullanc aktif ise alive yant alnr. ö!renebilmek için Unix te Dosyalara likin Uygulamalar: $ cat Dosya1 Dosya2 Dosya3 > Dosya Belirtilen srayla 3 dosyay birletirerek Dosya adnda yeni bir dosya oluturur. $ compress Dosya_Ad Dosya ad belirtilen dosyay sktrr. Belirtilen dosyann yeni ad Dosya_Ad.Z dir. $ uncompress Dosya_Ad.Z Daha önceden sktrlm dosyay eski haline getirir. $ sort dosya $ sort dosya1>dosya2 Belirtilen dosyay sralar ve ekranda göüntülenir. kinci kullanmda ise dosya1 in içeri!ini sralar ve dosya2 ye aktarr. $ find path option output $ find /bin name sil* $ find ~ -name silbeni $ find. -user halil $ find / -perm 777 $ find ~ -newer dosya1 -print Belirtilen konumda belirtilen özellikteki dosyalar bulur. $ grep [-inl] ifade dosya(lar) $ grep -i <html> ~/* >sonuc Belirtilen ifadeyi belirtilen dosya içerisinde arar. Buldu!u satrlar aksi belirtilmedikçe ekranda görüntülenir. -i ignore case (küçük/büyük karakter farketmez) -n bulunan satrlarn satr numaralarn verir. -l yalnzca dosya adlarn listeler. Unix te De3iik Uygulamalar: $ cal [ay] [yl]

13 Belirtilen ay ve yla ilikin takvimi verir. 13 $ sleep n Belirtilen n saniye için ilemleri bekletir. $ at saat tarih komut $ at 1200 mail yurdugul < silbeni.txt Belirtilen süre içerisinde belirtilen ilemleri gerçekletirir. mailx s Odev 1 yurdugul < silbeni.txt mailx s Odev 1 < silbeni.txt Yandaki script dosyas bul bakalm olsun. $ bul aranan_dosya $ bul ~/ silbeni.txt eklinde bir ya da 2 parametre ile çalmaktadr. lk seçenekte girilen dosya ad (.) yani geçerli dizinde aranmaktadr. E!er aksi bir path belirtilmise belirtilen dosya orada aranr. $# de!ikeni özel bir de!ikendir ve komut için girilen parametre saysn içerir. $ find. name dosya_ad print $ bul dosya_adi $ find /home name silbeni.txt print $ bul /home dosya_adi #! /bin/bash case $# in 0) echo Lütfen parametre giriniz 1) find. name $1 print;; 2) find $1 name $2 print;; *) echo Bir hata olu)tu esac IV-KABUK PROGRAMLAMA DEHIKEN KULLANMADAN KABUK PROGRAMLAMA MS-DOS iletim sisteminde dir ve format komutlarn ele alalm. Bunlardan dir komutu, do!rudan kabuk tarafndan yorumlanan bir komutdur. Bu tür komutlara içsel komut (internal command) denir. Ancak komut satrndan format komutu girildi!i zaman kabuk format.com adl program çaltrr. Bu tür komutlara ise dsal komutlar (external commands) ad verilir. MS-DOS iletim sisteminde geçersiz bir komut girildi!inde kullanlan kabuk (ki burada command.com dur) öncelikle komutu olarak girilen ifadeyi yorumlamaya çalr. Komutu tanyamad ise bunun bir dsal komut olup olmad!n aratrr. Her ikiside söz konusu de!ilse; C:\>Bozuk dosya veya komut ad uyarsn iletir. MS-DOS a ilikin olarak dsal komut niteli!i tayan dosya uzantlar: *.com, *.exe ve *.bat. *.bat uzantl dosyalar toplu ilem dosylar olarakta adlandrlan dosyalardr. Komut satrndan birden fazla komut girilecekse bu durumda toplu ilem dosyalarndan yararlanlabilir. Toplu ilem dosyalarnda, komut satrndan girilecek komutlar satrlar

14 14 halinde girilir. Dosyann dsal bir komut olarak girilmesi durumunda, kabuk her bir satr ileme sokar. Unix iletim sisteminde de bu tür dosyalar oluturmak olanakldr. Toplu ilem dosyalarna script ya da kabuk program adlar da verilmektedir. Aa!da basit bir kabuk program verilmitir. Örne!in: 1. Satr PATH= /bin/bash 2. Satr ls l 3. Satr echo Dizindeki dosya adlar listelenmitir Açklama: 1. Satr) Komutlar yorumlayacak olan kabuk un bulundu!u dizine gönderme yapar. Bu ifade her programda konulmak zorundadr. fadenin bir di!er kullanm biçimi ise: #! /bin/bash Bu iki kullanmdan birisi mutlaka ilk satrda kullanlmak zorundadr. 2. Satr) ls l komutu çaltrlr. 3. Satr) echo... yöntemi ile kullancya bilgi aktarlr. Yukarda belirtilen dosyay listele adnda saklad!mz varsayalm. Bu programn çlabilmesi için öncelikle yetki verilmesi gerekmektedir. $ chmod 777 listele Herkese çaltrma yetkisi verdikten sonra komut satrndan dosya ismi girildi!inde: $ listele kabuk bunu bir dsal komut olarak ileme sokacak ve dizindeki dosyalar listelenip Dizindeki dosya adlar listelenmitir uyars ile sonlanacaktr. DEHIKEN KULLANARAK KABUK PROGRAMLAMA Daha önce kullancya mesaj vermek için aa!daki yöntemin kullanld! verilmiti. echo Ekrana yazlacak mesaj Ancak mesaj bir de!iken içinde sakland! düünülürse; mesaj= Ekrana yazlacak mesaj echo $mesaj Burada dikkat edilmesi gereken ey; de!ikenin içeri!i bo iken $ iareti almamas, içeri!i dolu olan de!ikenin bana $ iaretinin gelmi olmasdr. De!iken kullanmnda iki önemli komut; kullancya bilgi aktarrken echo, kullancdan bilgi alrken ise read komutlarnn kullanlmsdr. echo Lütfen bir say giriniz read sayi echo $sayi De!ikenler 3 grupta ele alnabilir. Bunlar srasyla; 1 Sistem de!ikenleri

15 2 Kullanc de!ikenleri 3 Parametre de!ikenleri 15 Sistem de3ikenleri Kullancya ilikin bilgilerin sistem tarafndan tutulan de!ikenlerdir. Bu tür de!iknlere global de!iken ya da çevre (environment) ad da verilemktedir. Bourne Shell türü kabuklarda sistem de!ikenleri büyük harfler ile ifade edilir. C shell türü kabuklarda ise bu de!iken isimleri küçük harfler ile gösterilir. $HOME $SHELL $LOGNAME Kullanc dizinini gösterir Balangçta atanan kabuk türünü gösterir Kullanc adn gösterir Kullanc De3ikenleri Kullanc tarafndan tanmlanan de!ikenlerdir. Bourne Shell ya da benzer kabuklarda de!ikenlere de!er atamalar: De*i+ken= De*er C kabuklarnda ise de!ikenlere de!er atamalar: set de*i+ken=de*er Parametre De3ikenleri Bilindi!i gibi kabuk programlar bir dsal komuttur. Komutlar genellikle bir parametre ile çalt!na göre oluturulan programlarda parametre alabilirler. Ancak girilecek parametre de!erleri sabit olmad! için bu parametrik bilgiler birer de!iken olarak tanmlanr. Komut Parametre1 Parametre2 Parametre3... Find /home/ -name Deneme.htm Komutlarn genel gösterimi yukardaki gibidir. Bu satrdaki herbir parametre bir de!iken ile ifade edilir. Komut Parametre1 Parametre2 Parametre3... $0 $1 $2 $3... find /home/ -name Deneme.htm $0 $1 $2 $3... Örnek $who > liste $grep b liste b adli kiinin sistemde olup olmad!n kontrol eden iki satrlk komut göz önüne alnd!nda, bu ilemi bir komut dosyas ile gerçekletirmek istenirse grep komutuna parametre olacak ekilde dardan bilgi girilmesi gereklidir. Bu durumda parametre de!ikenlere ihtiyaç vardr. Bu örnekte; $0=grep $1=b $2=liste $3=Biti kontrol karakteri Bunlar göz önüne alarak yukardaki ilem bir komut dosyas olarak oluturuldu!unda;

16 $cat arabul who grep $1 ctrl+d 16 Bu ilemden sonra artk arabul adnda bir komut oluturulmutur. Parametre ile kullanm ekli ise; $arabul b Matematiksel lemler Matematiksel ilemler iki türlü gerçekletirilebilir. Bunlardan ilki ilem satrnda matematiksel ilemi yapmaktr di!eri ise bir de!ikeni matematiksel bir de!iken olarak tanmlamakdr. let matematiksel ilem ile tek bir satrda tamsayl olanakldr. bir ilemi gerçekletirmek let sonuc=7*12 let 3+8 typeset i de!iken Böyle bir tanmlama satr aralarnda de!ikene ilikin matematiksel ilemlere olanak verir. $cat>topla typeset i sonuc sayi1=2 sayi2=3 sonuc=sayi1+sayi2 echo $sonuc Buraya kadar olan anlatmlar tamsaylar için geçerlidir. Ancak tamsaysal olmayan ilemler için ise bc komutu kullanlr. $cat>topla sayi1=2.2 sayi2=3.3 echo $sayi1+$sayi2 bc Koullu fadeler De!ikenlerle çalmann yan sra, bir programn ak içerisinde koullu yaplara çok sk bavurulur. Bu yaplar birer karlatrma amac tamaktadr. 1) if-else-fi Kalb if [ koul] then komutlar else komutlar fi Koullar Büyük Büyük Eit Küçük Küçük Eit Eit Eit De!il gt ge lt le eq ne Örnek:

17 Dardan girilen bir saynn pozitif ya da negatif oldu!u bildiren bir program örne!i. 17 $cat>bilbakalim #! /bin/bash echo Bir de!er say giriniz read sayi if [ $sayi lt 0] then echo Say Negatif else echo Say Pozitif fi 2)Case-Esac Kalb Birden fazla seçene!in var oldu!u durumlarda kullanlr. Özellikle ekran menülerinde bavurulan bir yöntemdir. case keyword in Secenek1) Komutlar;; Secenek2) Komutlar;; : *) Komutlar;; esac $cat>secbakalim #! /bin/bash clear echo 1. Ekran Temizle echo 2. Sistemdekileri Görüntüle echo 3. Dizindeki Dosyalar Listele echo Bir seçene!i giriniz: read secenek case $secenek in 1) clear;; 2) who;; 3) ls l;; echo Hatal Seçenek esac Koullu fadeler Bir komut ya da komutlar dizinini tekrarlatmak amacyla kullanlr. 2 temel yaps vardr. Bunlardan ilki döngü (tekrar says) belli ise for-do döngüsü, döngü says belli de!il ise while-do döngüsü kullanlr. 1) for-do döngüsü

18 for degisken in deger1 deger2 deger3 degern do komut1 komut2 : done 18 degisken, döngü de!ikeni olarakta ifade edilebilir. degerx ise döngünün her tekrarnda sras ile alaca! de!erleri belirtir. Döngü ilem satrlar do-done arasnda yer alan komutlardr. for gunler in Pazartesi Sal Çaramba Perembe Cuma Cumartesi Pazar do echo $gunler done 2- while-do döngüsü Döngünün tekrar says belli de!il ya da döngü bir koula ba!l çalacak ise while-do döngüsü kullanlr. while koul do komut1 komut2 : done $cat>dongu #! /bin/bash deger=0 while [ $deger lt 100 ] do deger=$((deger+1)) echo $deger done Burada dikkat edilmesi gereken bir di!er konu, (BASH a özgü olarak) matematiksel ilemler (( ve )) parantezleri arasnda yaplabilir Gözden Geçirmeler Aa!da Unix e ilikin çeitli komutlar verilmitir. Sizden istenilen, ilgili komutlara ilikin açklamalar gerekli boluklara yazmanzdr.

19 19 Çe%itli Unix komutlar..! Not: {} iareti zorunlu parametreleri; [] ise zorunlu olmayan parametreleri ifade eder. Unix Komutu man [] {} df [] ls [] ll [] ll -t [] ll -R [] pwd cd {} cd.. cd mkdir {} rmdir {} cat [] [] more {} [] less {} [] cp {} {} mv {} {} sort {} rm {} [] rm -i {} [] rm -r {} gzip {} gunzip {} tar cv. tar xv chmod {} {} diff {} {} grep {} {} history alias {} {} echo $PATH setenv PATH {} foreach {} {} # [] echo {} if {} {} goto {} Ctrl-l Ctrl-c Ctrl-d Ctrl-s Ctrl-q exit [] Açklama

20 20 Giri Çk Yönlendirmeleri ve Pipe lemleri Operatör Açklama < << > >! >> >>! >& >>& >>&! & `command` Dosya Komutlar Unix Komutu Açklama du [] ln {} {} ln -s {} {} file {} which {} touch {} tee {} wc {} head [] tail [] fgrep {} [] egrep {} [] find {} [] cut [] sed {} [] awk {} [] fold [] paste [] zcat [] dd {} {} od {} nl [] source {}

21 21 Proses (i) kontrol komutlar Unix Komutu Açklama yppasswd stty bindkey alloc limit limit {} {} umask {} xargs {} [] tr {} {} setenv setenv {} {} unset {} unsetenv {} echo ${} nice {} [] renice {} {} Ctrl-z jobs ps [] bg [] fg [] stop {} kill {} batch [] [] w sleep [] time [] while {} logout TCP/IP A3 komutlar Unix Komutu finger [] talk [] pine ftp [] telnet [] rlogin [] rsh {} [] rcp {} {} Di3er Komutlar Unix Komutu date cal bc Açklama Açklama

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

LINUX TEMEL BİLGİLER. İsa Dumanoğlu Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü

LINUX TEMEL BİLGİLER. İsa Dumanoğlu Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü LINUX TEMEL BİLGİLER İsa Dumanoğlu Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 1 LinuxNedir? 32/64-Bit Unix-benzeri İşletim Sistemi sed, awk, and grep gibi unix araçları C, C++, Fortran,

Detaylı

Programlamaya Giri³ Ders Notlar. H. Turgut Uyar

Programlamaya Giri³ Ders Notlar. H. Turgut Uyar Programlamaya Giri³ Ders Notlar H. Turgut Uyar ubat 2004 ii Önsöz (C) 2001-2004, H. Turgut Uyar Bunotlar, stanbultekniküniversitesi'ndeverilenintroductiontoscienticandengineering Computation

Detaylı

(SQL) Structured Query Language (Yaplandrlm Sorgu Dili) çindekiler

(SQL) Structured Query Language (Yaplandrlm Sorgu Dili) çindekiler (SQL) Structured Query Language (Yaplandrlm Sorgu Dili) çindekiler Önsöz Veri Kullanma Dili Deyimler Select Deyimi... 3 Delete Deyimi... 8 Insert Into Deyimi... 9 Select...Into Deyimi...11 Uptade Deyimi...

Detaylı

Kim Korkar UNIX ten? Can Uğur Ayfer. Aralık 1995

Kim Korkar UNIX ten? Can Uğur Ayfer. Aralık 1995 Kim Korkar UNIX ten? Can Uğur Ayfer Aralık 1995 Tüm hakları PUSULA Yayıncılık a aittir. PUSULA Yayıncılık ın izni olmadan çoğlatılamaz ve alıntı yapılamaz. Kim Korkar UNIX ten? - Can Uğur Ayfer - PUSULA

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. LPI Sertifikasyon Kitabı

İÇİNDEKİLER. LPI Sertifikasyon Kitabı İÇİNDEKİLER Donanım Tanıma ve Yapılandırma...1 Donanım...2 Çekirdek Modülleri...4 sysfs Dosya Sistemi...6 Udev Dosya Sistemi...6 HAL ve D-Bus...7 Sistem Açılışı...8 Açılış Kaydı Yükleyici (Boot Loader)...9

Detaylı

CHAPTER 7. LINUX KABUKLARI ve ÖZELLİKLERİ

CHAPTER 7. LINUX KABUKLARI ve ÖZELLİKLERİ CHAPTER 7 LINUX KABUKLARI ve ÖZELLİKLERİ 7.1 Kabuk İşlemleri Sisteme girdiğiniz anda kabuk programı çalıştırılır. Bu andan sonra yapacağınız tüm işlemler bu kabuk programı tarafından yönetilir ve denetlenir.

Detaylı

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları CSD 2002 Bu notlar C ve Sistem Programcıları Derneği'nin düzenlediği, Kaan Aslan tarafından açılmış olan Unix/Linux Sistem Programlama kursunda derste tutulan

Detaylı

LİNUX KOMUT SATIRI. Kemal Demirez kemaldemirez@gmail.com facebook.com/kemaldemirez0 twitter.com/kemaldemirez

LİNUX KOMUT SATIRI. Kemal Demirez kemaldemirez@gmail.com facebook.com/kemaldemirez0 twitter.com/kemaldemirez LİNUX KOMUT SATIRI Kemal Demirez kemaldemirez@gmail.com facebook.com/kemaldemirez0 twitter.com/kemaldemirez EYLÜL 2013 İÇİNDEKİLER Giriş------------------------------------------------6 Linux Terminali

Detaylı

Yaz l mc lar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama

Yaz l mc lar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama Yaar Gözüdeli YAZILIMCILAR ÇN SQL SERVER 2012 ve VERTABANI PROGRAMLAMA Video Destekli Eitim Seti Yeni Versiyona Göre Yeniden Düzenlenmi 7.BASKI Temel

Detaylı

Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii

Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 48-58 statistikçiler Dergisi Veri madencilii nde yapsal olmayan verinin analizi: Metin ve web madencilii M. Özgür Dolgun SPSS, Çankaya Mah. Mahmut

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

$ruptime violet up 11+04:10, 8 users,load 1,20 1,10 1,00

$ruptime violet up 11+04:10, 8 users,load 1,20 1,10 1,00 2 Uzaktan Erişim Uzaktan erişim komutları intranetler gibi daha küçük sistemler için tasarlanmıştır. Sizi başka bir sistemdeki diğer bir hesaba uzaktan erişmeye ve kullanmaya izin verirler. Uzaktan erişim

Detaylı

Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart

Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart Otel dare (Oda yönetim) Program Bu bölümde özel baz kartlarn nasl çalt, ne için kullanldklarn ve çaltrlma ekillerini açklayacaz. Master Kart 'Master Kart' distribütör tarafndan verilir ve DORLET in anagramn

Detaylı

LINUX SİSTEM YÖNETİMİ

LINUX SİSTEM YÖNETİMİ TEMEL LINUX SİSTEM YÖNETİMİ KURS NOTLARI Linux Kullanıcıları Derneği http://www.linux.org.tr Burak DAYIOĞLU Berk DEMİR Akademik Bilişim 2001 Konferansı 30,31 Ocak

Detaylı

A-traq Kurulum Klavuzu Versiyon 1.0 içindekiler

A-traq Kurulum Klavuzu Versiyon 1.0 içindekiler A-traq Kurulum Klavuzu Versiyon 1.0 içindekiler 1.SUNUCU (SERVER) BLGSAYARA A-TRAQ YÜKLENMES... 2 1.1.YEN SIFIR YÜKLEME... 2 1.2.YEDEK DATADAN YÜKLEME... 2 2.TERMNAL BLGSAYARA A-TRAQ YÜKLENMES... 4 3.COMMUNICATOR

Detaylı

http://alikoker.name.tr FTP

http://alikoker.name.tr FTP FTP FTP Nedir? FTP (File Transfer Protocol) Internete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına

Detaylı

UNIX Bilgisayar Ağları

UNIX Bilgisayar Ağları Kim Korkar UNIX ten? - Can Uğur Ayfer - PUSULA YAYINCILIK 190 UNIX Bilgisayar Ağları Networks Bilgisayar kullanımı yaygınlaştıkça insanların da bilgisayarlardan beklentileri artıyor. Söz gelimi, 1970 li

Detaylı

Linux _ Isletim Sistemi Gorkem C etin Surum 1.0 Mart 1998 Copyright c1997,1998 Gorkem C etin ii ODT U Bilgi _ Islem Dairesi, Mart 1998, Surum 1.0, CC-USG-98-001 Onsoz Sevgili Linux'cular, Elinizde tuttugunuz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET SMART SECURITY 4 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823221

Kullanım kılavuzunuz ESET SMART SECURITY 4 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823221 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET SMART SECURITY 4 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET SMART SECURITY 4 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-I600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805251

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-I600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805251 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HTML Ders Notlar. Bu temel kodlar gördükten sonra isterseniz bir HTML sayfasnn genel yapsna göz atalm. <title> </head></a> </h3> <p> <img alt="HTML Ders Notlar. Bu temel kodlar gördükten sonra isterseniz bir HTML sayfasnn genel yapsna göz atalm. <html> <head> <title> <title> </head>" title="HTML Ders Notlar. Bu temel kodlar gördükten sonra isterseniz bir HTML sayfasnn genel yapsna göz atalm. <html> <head> <title> <title> </head>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/1039760.jpg"> S HTML Ders Notlar izlere bu notlarla web sayfas yapm hakknda ksa bir fikir vermeye çel!aca#m. Öncelikli olarak bir web sayfasnn yani uzantsn HTML (Hyper Text Markup Language)olan bir sayfann çal!ma mant#na </p> <a href="/1039760-Html-ders-notlar-bu-temel-kodlar-gordukten-sonra-isterseniz-bir-html-sayfasnn-genel-yapsna-goz-atalm-html-head-title-title-head.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/775710-Sisteme-giris-yaparken-her-kullanici-icin-tanimli-bir-kabuk-calisir.html">Sisteme giriş yaparken her kullanıcı için tanımlı bir kabuk çalışır.</a> </h3> <p> <img alt="Sisteme giriş yaparken her kullanıcı için tanımlı bir kabuk çalışır." title="Sisteme giriş yaparken her kullanıcı için tanımlı bir kabuk çalışır." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/775710.jpg"> Kabuk Nedir? Sisteme giriş yaparken her kullanıcı için tanımlı bir kabuk çalışır. Kabuk programı kullanıcıya bir komut satırı (prompt da denir) sunar ve komut girmesi için bekler. Kabuk bu komutu yorumlayıp </p> <a href="/775710-Sisteme-giris-yaparken-her-kullanici-icin-tanimli-bir-kabuk-calisir.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/697008-Java-nin-tarihcesinden.html">JAVA nın Tarihçesinden</a> </h3> <p> <img alt="JAVA nın Tarihçesinden" title="JAVA nın Tarihçesinden" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/697008.jpg"> 1 JAVA nın Tarihçesinden Java, genel amaçlı nesneye yönelik bir programlama dilidir. Sözdizimi C ve C++ a çok benzer. Balangıçta Java, küçük sistemleri tüketici aygıtlarına gömme yoluyla yazılımın kurulmasında </p> <a href="/697008-Java-nin-tarihcesinden.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/114771-Dis-ticaret-istatistikleri-ve-endeksleri.html">DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ</a> </h3> <p> <img alt="DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ" title="DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/17/114771.jpg"> TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve </p> <a href="/114771-Dis-ticaret-istatistikleri-ve-endeksleri.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/202184-Bilisim-teknolojileri.html">BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ</a> </h3> <p> <img alt="BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ" title="BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/202184.jpg"> T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan </p> <a href="/202184-Bilisim-teknolojileri.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2016 © DocPlayer.biz.tr <a href="/support/privacy-policy/">Gizlilik Politikası</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Hizmet koşulları</a> | <a href="/support/feedback/">Geri bildirim</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/1169/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":22,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=22&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>