Kabuk Programlama..! Dr. Halil Yurdugül Unix letim Sistemi. Unix te dosya ve dizin komutlar. Unix te Önemli Komutlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kabuk Programlama..! Dr. Halil Yurdugül yurdugul@hacettepe.edu.tr. Unix letim Sistemi. Unix te dosya ve dizin komutlar. Unix te Önemli Komutlar"

Transkript

1 1 Kabuk Programlama..! Unix letim Sistemi Unix te dosya ve dizin komutlar Unix te Önemli Komutlar Kabuk Programlama De iken Kullanmadan De iken Kullanarak Sistem De ikenleri Kullanc De ikenleri f else-fi Case-Esac Koul ifadeleri ve Kalplar Döngü fadeleri ve Kalplar While-Do-Done For-Do-Done

2 2 I-) letim Sistemi ve UNIX letim sistemi, bilgisayar donanm (hardware) ile kullanc (user) arasndaki arayüzü oluturmaktadr. letim sisteminin temel amac; bilgisayar kaynaklarn ve donanmn etkili bir ekilde kullanmaktr. Bir di!er amac ise; bilgisayar kullanma uygun hale getirmektir. letim sistemlerinin snflandrlmasnn birçok ölçütü bulunmaktadr. Bunlardan biri; komut yönelimli (command oriented) bir di!er ifade ile karakter tabanl, di!eri ise; nesne yönelimli (object oriented) yani grafik tabanl olarak snflandrmadr. Komut Yönelimli MS-DOS, Unix vb... Nesne Yönelimli Windows 9x, NT, 2000 X-Windows, IBM-OS/2, Mac-OS Ölçütlerin bir di!eri ise; kullanc ve ilem saysna göre gösterdi!i de!iikliktir. Baz iletim sistemleri tek kullancl (single-user) ve tek ilemli (single-tasking) iken bazlar ise çok kullancl (multi-user) ve çok ilemli (multi-tasking)'dir. Tek kullancl, Tek ilemli MS-DOS Windows 95/98 Tek kullancl Çok ilemli IBM - OS/2 (GUI) MAC-OS, System 7.5 Çok kullancl Çok ilemli UNIX versiyonlar Windows NT, 2000 Unix iletim sistemi çok kullancl ve çok ilemli bir sistemdir. Bu durumda, birden fazla kullanc birbirinden ba!msz olarak ve ayn anda bilgisayar kullanabilme yetisine sahiptir. Unix'in Tarihi Unix iletim sisteminin ilk admlar MULTICS (Multiplexed Operating and Computing System) ad verilen bir projede atlmtr. MULTICS projesi, 1960'larn ortalarnda General Elektrikc, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Bell Laboratuarlar ibirli!i ile balad. 1969'da Bell Laboratuarlar bu projeden çekildi. Bell Laboratuarlarn temsil edenlerden birisi de Ken Thompson idi. Ken Thompson MULTICS projesinde çalanlardan biriydi, 1969'da MULTICS yapsnn daha basit ve ilevsel versiyonu olan Unix'in ilk versiyonu UNICS'i (Uniplexed Operating and Computing System) tasarlad. Daha sonra bu isim ksaltlarak Unix olmutur. Ken Thompson daha sonra unix ekibine ilk C derleyicisini yazan Dennis Ritchie'i almtr. Böylece 1973'te C'de Unix'in kernel ksm tekrar yazlmtr. Takip eden yllarda, beinci versiyonu üniversitelere lisansl olarak verilmitir. 1978'de yedinci versiyonu, Unix'in geliimini 2 farkl çizgiye ayrd. Bunlar SVR4 (System V Revision 4) ve BSD olarak bilinen iki ayr daldr. Ken Thompson, Berkeley'de bulunan California Ünivesitesi'nde çalmalarna devam etti. Üniversitede bulunan 2 Yüksek Lisans ö!rencisi (Bill Joy ve Chuck Haley) ile birlikte çalarak Unix'in ilk Berkeley verisonunu üretti. Bu versiyon ö!rencilere

3 3 da!tld ve kaynak kodu üzerinde bir çok farkl kii tarafndan ortaklaa çallmaya ve gelitirilmeye baland. Unix'in Berkeley versiyonu BSD (Berkeley Software Distribution) olarak bilinir. Unix'in bugün kullanlan bir çok özelli!i BSD 'den gelmektedir. Bunlarn bazlar; vi editörü, C shell, virtual memory, sendmail ve TCP/IP deste!i. SVR4 ise ticari bir nitelik tamaktadr. SVR4 ile BDS arasnda görünüte büyük benzerlikler vardr. UNIX'in Yaps Bir iletim sistemi denilince akla gelenler srasyla; çekirdek (kernel), kabuk (shell) ve komutlardr. Kabuk (Shell): Bilgisayar açldktan bir süre sonra komut satr (prompt) görüntülenir. Kullanc tarafndan komut satrna girilen komutlar bilgisayar tarafndan ileme konulur. te bu nokta da kabuk (shell) olarak adlandrlan yazlm devreye girer. Öncelikle komutun geçerlili!ini inceler, kullancnn ne yapmak istedi!ini çözümler ve bu i için gerekli olan programlar belle!e yükler. MS-DOS iletim sisteminde kabuk olarak command.com kullanlr. Dos iletim sisteminin aksine Unix'in kaynak kodlar açk oldu!undan dolay ve Unix'in C gibi yüksek seviyeli bir programlama dili ile yazlm olmas nedeniyle Unix te gelitirilmi bir çok kabuk program vardr.

4 4 Shell Açlm Açklama sh Bourne Steve Bourne tarafndan gelitirilen orijinal Unix Shell Shell csh C-Shell Berkeley Ünivesitesinde C dili kullanlarak yazlmtr. ksh Korn Shell David Korn tarafndan gelitirilmitir. sh ve tcsh nin gelimi bütün özeliklerine sahiptir. En etkili kabuk olarak bilinir. bash Bourne Again Shell Free Software Foundation tarafndan gelitirilmitir. Bourne benzeri bir script dili ile yazlmtr ve tcsh ve ksh n bütün özelliklerine sahiptir. tcsh T-Shell Gelitirilmi C-Shell olarak bilinir. zsh Z-Shell Bash, ksh ve tcsh ile benzerlik gösterir. Bulundu!unuz sistemin hangi kabuk programn kulland!nz ö!renmenin ilk yolu; A! üzerinden bir sisteme girdi!inizde (log in) karnza çkacak olan komut satr iaretidir. Komut areti Kabuk $ Bourne Shell $ Korn Shell % C-Shell ve türevleri > T-Shell Unix'te kabu!un önemli iki fonksiyonu vardr. Çekirdek (Kernel): MS-DOS'ta sistem dosyalar olarak bilinen msdos.sys ve io.sys dosyalar, bu iletim sisteminin çekirdek dosyalarn oluturmaktadr. Unix'te ise vmunix, unix gibi isimler almaktadr. Çekirdek, bilgisayar açld! zaman belle!e yüklenir. Kabuk, kullancnn girdi!i komutu yorumladktan sonra çekirde!e bildirir. Dolays ile kabuk ile çekirdek birlikte çalr. Örne!in; rm silbeni komutunu kullanc girmi olsun. Komut ile istenen, silbeni dosyasnn sistemden silinmesidir. Bu durumda kabuk rm komutunun içeren ilgili dosyay aratrr ve bulunca da bu program silbeni dosyas üzerinde çaltrmak için çekirde!e gereksinim duyar. rm komutunu içeren dosyann çalmas bitince kabuk'a dönülür ve kabuk yeni bir komut beklemek için komut satrn görüntüler. Çekirdek, bilgisayarn donanmyla do!rudan etkileen iletim sisteminin bir parçasdr. Programlar tarafndan kullanlan bir hizmet sa!lar. En önemli fonksiyonlar: Belle!i yönetmek Bilgisayara ulamlar kontrol etmek Dosya sistemini oluturup, korumak nterruptlar kullanmak Hatalar kontrol etmek Girdi-çkt birimlerini çaltrmak Bilgisayarn kaynaklarn (ilemci, girdi-çkt birimleri gibi...) kullanclar arasnda da!tmak. Çekirde!in di!er görevleri ise; Bir dosyay açmak Dosyaya yazmak Dosyadaki bilgileri okumak

5 Bir program çaltrmak Bir ilemi sonlandrmak 5 Dosya ve Dizin Yaps Unix ve DOS'ta dosya ve dizin yaps hiyerariktir. Ayn zamanda hiyerarinin en tepesinde kök dizin (root directory) vardr. Ancak Unix ile Dos arasndaki farklardan birisi DOS'ta dizinler \ (ters slash), Unix'te ise / ile ifade edilir. Ancak her ikisi arasndaki en büyük farkllk, Unix'teki kullanc dizini (home directory)'dir. Kullanc Unix iletim sistemine sahip bir sisteme girdi!inde (login) kendisine ayrlm kullanc dizinine ular. Unix'te en özel dizin kök dizindir. O dizine yalnzca süper kullanc (super user) olarak bilinen sistem yöneticisi kullanabilir. Unix'te kullanlan dizin yaps: /root /bin /dev /etc /home /lib /tmp /usr kernel file user1 user2 /bin: bu dizinde, sistemle ilgili komut ve hizmet programlar bulunur. /dev: bu dizin, yazc ve terminal gibi fiziksel aygtlara ilikin dosyalari içerir. /etc: bu dizin, sistem yöneticisi tarafndan kullanlan komut ve dosyalar içerir. /lib: bu dizin, de!iik program ve dillerin ihtiyaç duydu!u arivleri içerir. /temp: bu dizin, geçici (temprorary) dosyalarnn yaratld! ve tutuldu!u yerdir. /usr: bu dizin, di!er kullanclar ile paylalan dizin ve sistem dosyalarn içerir. /home: bu dizin, sistemdeki herbir kullanc için kullanc dizinlerini içerir. ************************************* II-) UNIX te Dizin ve Dosya lemleri BTÖ 301 dersi kapsamnda ele alnan Unix iletim sistemi uygulama dersleri için telnet ba!lants gerekmektedir. steyenler telnet unix-shells.com adresinden ücretsiz account alarak örnek çalmalar yapabilir. Sisteme girmek Login Herbir kullancy betimlemek için, kullanc ad (id) ve ifresi kullanlr. Dolaysyla sisteme dahil olabilmek ve size ayrlm kullanc dizine (home directory) ulaabilmek için geçerli bir id ve ifre girmeniz gerekmektedir. Sistem ile ilk ba!lant kuruldu!unda öncelikle: Login: ve ifre: Password: bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler üniversitemiz tarafndan sizlere verilmi olan kullanc ad ve ifrelerdir.

6 ****************************** 6 Sisteme girdikten sonra kullanc dizinine ve komut satrna (prompt) ulalacaktr. Sras ile u ilemleri yapalm. Hangi dizinde oldu!unuzu ö!renmek. Bulundu!umuz dizinde hangi dosyalar var?. Sistemde kimler var? Ben kimim? Hangi dizinde oldu3unuzu ö3renmek. Hangi dizinde oldu!unuzu ö!renmek için: pwd (print working directory) komutu kullanlr. Not: Unix te, yanl bir karakter girildi!inde backspace ya da delete tular kullanlamaz. Bunlar yerine # mlecin bir solundaki karakteri siler. Yanl karakter says kadar Tüm karakterleri geçersiz yapar. Bulundu3umuz dizinde hangi dosyalar var?. ls parametre -a gizli dosyalar listele -d Geçerli dizini gösterir -F / ile dizinler * ile çaltrlabilen dosyalar görüntülenir -g Uzun ve özelikli liste -l Dosya ve dizinler için bütün özellikleri ile listeler -R Bütün altdizinleri listeler -t Son kullanlma tarihine göre listeler Sistemde kimler var? who komutu ile sistemde o esnada kimler oldu!unu ö!renebilirsiniz. Ben kimim? whoami komutu ile sizin kim oldu!unuzu (user id) ö!renebilirsiniz. Çalma dizinini de3itirme cd (change directory) cd cd.. cd altdizin Kullanc dizinine döner Bir üst dizine geçer Belirtilen altdizine geçer Komut hakknda bilgi alma man komutad Belirtilen komut hakknda bilgi verir Dosyalar kopyalama cp (copy) cp dosya1 dosya2 cp dosya1 dizinad cp dosya1 dosya2 dizinad dosya1 i dosya2 olarak kopyalar dosya1 i belirtilen dizine kopyalar dosya1 ve dosya2 yi belirtilen dizine kjopyalar

7 Dosya tama mv (move) Bir ya da birçok dosyay tar veya yeniden adlandrr. 7 mv dosya1 yenidosya mv dir newname mv dosya1 dizin mv dosya1 dizin/yeniisim dosya1 i yenidosya olarak adn de!itirir. dizin adn de!itirir dosya1 i belirtilen dizine tar. dosya1 i belirtilen dizine bir baka isimde tar Dosya Silme rm (remove) Silinecek Dosyalar rm dosyaad rm -i dosyaad belirtilen dosyay siler Uyarsz siler Dizin yaratma mkdir (make directory) mkdir subdir geçerli olan dizin içerisine bir alt dizin açar Dizin silme rmdir (remove directory) rmdir altdizin belirtilen dizini siler (e!er dizin bo ise) Dosya içeri3ini görmek için more dosyaad Belirtilen dosyann içeri!ini ekranda görüntüler. çerik ekrana s!mad! zaman spacebar bir sonraki sayfay görüntüler, q ise sonlandrr. Dosya bulmak için find [yol] ölçüt Ölçütler: -name -user -perm -size Dosya ismi ile arama (find /public_html/ -name deneme Kullanc adna göre arama Dosya yetki ve eriim haklarna göre arama Dosya büyüklü!üne göre arama (Dosya büyüklü!ünü blok olarak belirtiniz. 1 blok=512 KB) Dosyann istatistiksel özellikleri için wc [lwc] dosya_ad Belirtilen dosyann satr, kelime ve karakter saysn gösterir. l (line) Satr says w Dosyada bulunan kelime saysn verir. c dosyada bulunan karakter says Komutlarn yansra komut satrndan meta-karakterler de kullanlr. Komut satrnda kullanlmak üzere kullanlan baz meta-karakterler aa!da verilmitir. Unixte Kullanlan Meta-Karakter ler Simge Kullanm Açklama > Komut1 > Dosya_ad Komut1 in sonuçlarn belirtilen dosyaya aktarr. >> Komut1 >> Komut1 in sonuçlarn belirtilen dosyann sonuna

8 Dosya_ad ekler. Komut1 Komut2 Komut1 in çktsn komut2 için girdi olarak kullanr. && Komut1 && Komut2 Komut1 baarl olursa komut2 çaltrlr. Komut1 Komut2 Komut1 baarsz olursa komut2 çaltrlr. ; Komut1 ; komut2 ;... Komutlar birbirinden ayrmak için kullanlr. 8 DOS Komutlar Unix Komutlar "çerik help [] man [] {} Yardm chkdsk [] df [] Disk bolu unu verir dir/w [] ls [] Dizindeki dosyalar listesini verir cd pwd O anki dizini gösterir cd {} cd {} Dizin de itir cd.. cd.. Bir önceki dizine geç cd \ cd Kullanc dizinine geç md {} mkdir {} Bo dizin yarat rd {} rmdir {} Bo dizini sil type {} cat [] [] Dosyalarn içeri ini göster type {} more more {} [] çeri i pencereye göre düzenle copy {} {} cp {} {} Dosya kopyala rename {} {} mv {} {} Dosya ad de itir move {} {} mv {} {} Dosya ta sort {} sort {} Dosyalar srala edit {} emacs {}& Dosya düzenle del {} rm {} [] Dosya(lar) sil del/p {} rm -i {} [] Uyarsz sil deltree {} rm -r {} Dizini içeri i ile sil pkzip {} gzip {} Dosya sktr pkunzip {} gunzip {} Sktrlm dosyay aç msbackup [] tar cv. Yedekleme msbackup [] tar xv Yedekten yükleme attrib {} {} chmod {} {} Dosya niteliklerini de itirme find "{}" {} grep {} {} Dosya içerisinde karakter arama print {} lpr -P{} [] Dosyay yazdrma print/c lprm -P{} {} Yazdrlacak dosyay iptal etme doskey/h history Geçmi komutlar görüntüleme doskey {}={} alias {} {} Komut dosyas oluturma (batch file) set set Yerel de ikenleri gösterme path echo $PATH Çalma yolunu göster for {} {} foreach {} {} Döngü komutu command tcsh [] Kabuk programn de itirme {} [] {} [] Program ve scripti çaltrma (*.bat dosyas gibi) rem [] # [] Script ya da programlamada komut satr echo {} echo {} Scriptte mesaj görüntüleme if {} {} if {} {} Koul goto {} goto {} Scriptte gönderme/satr saptma cls Ctrl-l Ekran temizle Ctrl-c Ctrl-c Geçerli ilemi sonladrma Ctrl-z Ctrl-d Girdi sonu Pause Ctrl-s Ekran görüntüsünü durdurma Space Ctrl-q Bir önceki (ekran dondurma) ilemi sonlandrma exit exit [] Kabuk ya da scripti sonlandrma

9 9 Unixte Dosya ve Dizinlere Eriim Yetkileri Komut satrndan ls -l komutu verildi!inde dosya ve dizinlere ilikin eriim haklarn görüntülenir. Aa!da görüldü!ü gibi unix te dosya ve dizinlerin 10 karakterden oluan nitelik tanmlamas vardr. Unix in çok kullancl olmasndan kaynakl olarak kullanclarn, dizinler ve dosyalar kullanmaya yönelik olarak çeitli eriim yetkileri vardr. Bu yetkileri dosya ve dizin sahipleri (user) de!itirebilir. Unix'te yetki atamalar chmod seçenekler dosya (dizin)_ad komutu ile gerçekletirilir. Ancak bu yetki atamalar iki yöntemle yaplmaktadr. 1-Saysal yöntem, 2-sembolik yöntem. Saysal Yöntem: Saysal atamalarda, 3 haneli bir say üzerinden gerekli yetkiler da!tlabilir. Herbir hane sras ile dosya(dizin sahibi)/grup/kullanclara ilikin yetkileri belirtmektedir. Bu saynn rakamlar r(read)=4, w(write)=2, x(execute)=1 yetki de!erlerinin bileenlerinin toplamndan oluur. Örne!in 751 için, lk rakam 7'dir. * Yani dosya (dizin) sahibi (r=4)+(w=2)+(x=1)=7 yetkisine sahiptir. Di!er bir ifade ile, dosya ya da dizin için tüm yetkilere (okuma, yazma ve çaltrma) sahiptir. * Ayn ekilde grup üyeleri (r=4)+(w=0)+(x=1)=5 yetkisine sahiptir. Bir di!er ifade ile yalnzca yazma (w=0) yetkisine sahip de!ildir. * Kullanclar ise (r=0)+(w=0)+(x=1)=1 yetkisine sahiptir. Yani sadece çaltrabilirler. Sembolik Yöntem Bu yöntem saysal yöntemden oldukça farkldr. Aa!daki chmod (change mod) komutunun sembolik yöntemle kullanm görülmektedir. chmod [u/g/o/a] (+/-) [r/w/x/s] dosya/dizin ad

10 chmod u+r deneme.html chmod go-x deneme.html chmod a+rwx deneme.html 10 dosya sahibine (u), okuma (r) hakk verir. grup ve di!er kullanclarn dosyay çaltrma yetkisini kstlar. herkese bütün yetkileri verir. u : dosya/dizinin sahibi (user) g : dosya/dizinin sahibiyle ayn grupta olanlar (group) o : kullanclar (others) a : herkes (all) + : yetki ekleme - : yetki çkarma r : okuma yetkisi (read) w : yazma yetkisi (write) x : çaltrma yetkisi (execute) s : Kullanc (others) ilgili program çaltrd!nda dizin/dosya sahibi ile ayn yetkiye eit olurlar... Eriim yetkileri özellikle internet ortamnda yaygnca kullanlmaktadr. Örne!in bir web sayfasna ulalmaya çalld!nda Bu sayfay görüntülemek için yetkiniz yok uyars ile çok sk karlalr. Örne!in index.html dosyasnn yetkilerini 700 olarak olarak belirledi!inizde http protokolünü kullanan hiç kimse (dosya sahibi de dahil olmak üzere) bu web sitesini görüntüleyemeyektir. III-) UNIX te kullanlan Di3er Komutlar Di3er kullanclarla iletiim: talk kullan c _ad write kullan c _ad mail kullan c _ad ping kullan c _ad finger kullanc_ad Baka kullanclar ile e zamanl mesajlama içindir. Baka kullanclara mesaj göndermek için. Mail göndermek için. Di!er kullanclarn sisteme ba!l olup olmad!n ö!renmek için. Kullanc hakknda bilgi almak için. Dosya içinde bir metin arama grep [i] içerik dosya_ad Belirtilen dosyada içerik aranr. i: büyük/küçük farketmez. grep i b liste* liste ile balayan dosyalarda b kelimesini arar Zaman Ö3renmek time Tarihi Ö3renmek date Komut adn de3itirme alias Yeni_Komut_ad= Eski_Komut_ad

11 alias dir= ls -l alias gecmis= history alias kopyala= cp 11 Geçmi komutlar görmek history Dosya sktrma ve açma compress dosya_ad uncompress dosya_ad dosyay dosya_ad.z adyla sktrr. sktrlm dosyay açar. ftp>open host ftp>user:... ftp>password: ********* ftp>cd dizin_ad Uzaktaki bilgisayarla ba!lant kurmak için Ba!lant kurulduktan sonra sisteme girmek için kullanc adn giriniz. Login olmak için gerekli ifreyi giriniz. Belirtilen dizine geçer. ftp>mput dosya_ad Belirtilen dosyay uzaktaki bilgisayara transfer eder. ftp>mget dosya_ad Belirtilen dosyay yerel bilgisayara transfer eder. ftp>! Komutu ile ftp programn sonlandrr. Unix te Kullanclar aras iletiim: Talk Komutu: Sistemdeki birisi ile bire-bir mesajlamak istedi!inizde $ talk UserName Komut sonrasnda kardaki kiinin bilgisayarnda bu talep görüntülenecektir. Ancak kardaki kii (komutta belirtilen UserName) de sizin UserName iniz ile aa!daki komutu girer ise görüme balar. $ talk UserName Ctrl+C ile mesajlama son bulur. E!er talk komutu ile görüme yapmak istemiyorsanz: $ mesg n Yukardaki komutu etkisizletirip talk komutlarna açmak isterseniz: $ mesg y Write Komutu: E!er kardaki kullancya yalnzca mesaj gönderilecek ise bu durumda write komutu kullanlr. $ write UserName Bu komuttan sonra prompt kaybolur ve editöre dönüür. Kullanm cat komutunda oldu!u gibidir. Gerekli mesaj yazlr ve mesaj sonunda Ctrl+D girilirse mesaj kar tarafa gönderilir. (Kardaki kullanc bir önceki komutta oldu!u gibi $ mesg n girmemise, gönderilen mesaj annda ekrarnnda görüntülenir). Mail Komutu: Bir üçüncü mesajlama yöntemi mail komutu ile gerçekleebilir. $ mail UserName

12 12 Bu komut, mail adl bir program balatacaktr. Subject ve mesaj ksmn girdikten sonra Ctrl+D ile mesaj gönderilir. Kar tarafa mail ulat!nda ise kar ekranda You have new mail ifadesi görütülenir. Kardaki kii $ mail komutu ile gelen mailleri okuyabilir. Finger Komutu: Bir baka kiiye ilikin bilgileri ö!renmek istedi!inizde $ finger UserName Aratrlan kiinin gerçek adn, home directory sini, sistemde olup olmad!n ve maillerine en son ne zaman bakt! vb bilgilere ulaabilirsiniz. Ping Komutu: Herhangi bir kiinin o esnada sistemde olup olmad!n kullanlan komuttur. $ ping UserName E!er aratrlan kullanc aktif ise alive yant alnr. ö!renebilmek için Unix te Dosyalara likin Uygulamalar: $ cat Dosya1 Dosya2 Dosya3 > Dosya Belirtilen srayla 3 dosyay birletirerek Dosya adnda yeni bir dosya oluturur. $ compress Dosya_Ad Dosya ad belirtilen dosyay sktrr. Belirtilen dosyann yeni ad Dosya_Ad.Z dir. $ uncompress Dosya_Ad.Z Daha önceden sktrlm dosyay eski haline getirir. $ sort dosya $ sort dosya1>dosya2 Belirtilen dosyay sralar ve ekranda göüntülenir. kinci kullanmda ise dosya1 in içeri!ini sralar ve dosya2 ye aktarr. $ find path option output $ find /bin name sil* $ find ~ -name silbeni $ find. -user halil $ find / -perm 777 $ find ~ -newer dosya1 -print Belirtilen konumda belirtilen özellikteki dosyalar bulur. $ grep [-inl] ifade dosya(lar) $ grep -i <html> ~/* >sonuc Belirtilen ifadeyi belirtilen dosya içerisinde arar. Buldu!u satrlar aksi belirtilmedikçe ekranda görüntülenir. -i ignore case (küçük/büyük karakter farketmez) -n bulunan satrlarn satr numaralarn verir. -l yalnzca dosya adlarn listeler. Unix te De3iik Uygulamalar: $ cal [ay] [yl]

13 Belirtilen ay ve yla ilikin takvimi verir. 13 $ sleep n Belirtilen n saniye için ilemleri bekletir. $ at saat tarih komut $ at 1200 mail yurdugul < silbeni.txt Belirtilen süre içerisinde belirtilen ilemleri gerçekletirir. mailx s Odev 1 yurdugul < silbeni.txt mailx s Odev 1 < silbeni.txt Yandaki script dosyas bul bakalm olsun. $ bul aranan_dosya $ bul ~/ silbeni.txt eklinde bir ya da 2 parametre ile çalmaktadr. lk seçenekte girilen dosya ad (.) yani geçerli dizinde aranmaktadr. E!er aksi bir path belirtilmise belirtilen dosya orada aranr. $# de!ikeni özel bir de!ikendir ve komut için girilen parametre saysn içerir. $ find. name dosya_ad print $ bul dosya_adi $ find /home name silbeni.txt print $ bul /home dosya_adi #! /bin/bash case $# in 0) echo Lütfen parametre giriniz 1) find. name $1 print;; 2) find $1 name $2 print;; *) echo Bir hata olu)tu esac IV-KABUK PROGRAMLAMA DEHIKEN KULLANMADAN KABUK PROGRAMLAMA MS-DOS iletim sisteminde dir ve format komutlarn ele alalm. Bunlardan dir komutu, do!rudan kabuk tarafndan yorumlanan bir komutdur. Bu tür komutlara içsel komut (internal command) denir. Ancak komut satrndan format komutu girildi!i zaman kabuk format.com adl program çaltrr. Bu tür komutlara ise dsal komutlar (external commands) ad verilir. MS-DOS iletim sisteminde geçersiz bir komut girildi!inde kullanlan kabuk (ki burada command.com dur) öncelikle komutu olarak girilen ifadeyi yorumlamaya çalr. Komutu tanyamad ise bunun bir dsal komut olup olmad!n aratrr. Her ikiside söz konusu de!ilse; C:\>Bozuk dosya veya komut ad uyarsn iletir. MS-DOS a ilikin olarak dsal komut niteli!i tayan dosya uzantlar: *.com, *.exe ve *.bat. *.bat uzantl dosyalar toplu ilem dosylar olarakta adlandrlan dosyalardr. Komut satrndan birden fazla komut girilecekse bu durumda toplu ilem dosyalarndan yararlanlabilir. Toplu ilem dosyalarnda, komut satrndan girilecek komutlar satrlar

14 14 halinde girilir. Dosyann dsal bir komut olarak girilmesi durumunda, kabuk her bir satr ileme sokar. Unix iletim sisteminde de bu tür dosyalar oluturmak olanakldr. Toplu ilem dosyalarna script ya da kabuk program adlar da verilmektedir. Aa!da basit bir kabuk program verilmitir. Örne!in: 1. Satr PATH= /bin/bash 2. Satr ls l 3. Satr echo Dizindeki dosya adlar listelenmitir Açklama: 1. Satr) Komutlar yorumlayacak olan kabuk un bulundu!u dizine gönderme yapar. Bu ifade her programda konulmak zorundadr. fadenin bir di!er kullanm biçimi ise: #! /bin/bash Bu iki kullanmdan birisi mutlaka ilk satrda kullanlmak zorundadr. 2. Satr) ls l komutu çaltrlr. 3. Satr) echo... yöntemi ile kullancya bilgi aktarlr. Yukarda belirtilen dosyay listele adnda saklad!mz varsayalm. Bu programn çlabilmesi için öncelikle yetki verilmesi gerekmektedir. $ chmod 777 listele Herkese çaltrma yetkisi verdikten sonra komut satrndan dosya ismi girildi!inde: $ listele kabuk bunu bir dsal komut olarak ileme sokacak ve dizindeki dosyalar listelenip Dizindeki dosya adlar listelenmitir uyars ile sonlanacaktr. DEHIKEN KULLANARAK KABUK PROGRAMLAMA Daha önce kullancya mesaj vermek için aa!daki yöntemin kullanld! verilmiti. echo Ekrana yazlacak mesaj Ancak mesaj bir de!iken içinde sakland! düünülürse; mesaj= Ekrana yazlacak mesaj echo $mesaj Burada dikkat edilmesi gereken ey; de!ikenin içeri!i bo iken $ iareti almamas, içeri!i dolu olan de!ikenin bana $ iaretinin gelmi olmasdr. De!iken kullanmnda iki önemli komut; kullancya bilgi aktarrken echo, kullancdan bilgi alrken ise read komutlarnn kullanlmsdr. echo Lütfen bir say giriniz read sayi echo $sayi De!ikenler 3 grupta ele alnabilir. Bunlar srasyla; 1 Sistem de!ikenleri

15 2 Kullanc de!ikenleri 3 Parametre de!ikenleri 15 Sistem de3ikenleri Kullancya ilikin bilgilerin sistem tarafndan tutulan de!ikenlerdir. Bu tür de!iknlere global de!iken ya da çevre (environment) ad da verilemktedir. Bourne Shell türü kabuklarda sistem de!ikenleri büyük harfler ile ifade edilir. C shell türü kabuklarda ise bu de!iken isimleri küçük harfler ile gösterilir. $HOME $SHELL $LOGNAME Kullanc dizinini gösterir Balangçta atanan kabuk türünü gösterir Kullanc adn gösterir Kullanc De3ikenleri Kullanc tarafndan tanmlanan de!ikenlerdir. Bourne Shell ya da benzer kabuklarda de!ikenlere de!er atamalar: De*i+ken= De*er C kabuklarnda ise de!ikenlere de!er atamalar: set de*i+ken=de*er Parametre De3ikenleri Bilindi!i gibi kabuk programlar bir dsal komuttur. Komutlar genellikle bir parametre ile çalt!na göre oluturulan programlarda parametre alabilirler. Ancak girilecek parametre de!erleri sabit olmad! için bu parametrik bilgiler birer de!iken olarak tanmlanr. Komut Parametre1 Parametre2 Parametre3... Find /home/ -name Deneme.htm Komutlarn genel gösterimi yukardaki gibidir. Bu satrdaki herbir parametre bir de!iken ile ifade edilir. Komut Parametre1 Parametre2 Parametre3... $0 $1 $2 $3... find /home/ -name Deneme.htm $0 $1 $2 $3... Örnek $who > liste $grep b liste b adli kiinin sistemde olup olmad!n kontrol eden iki satrlk komut göz önüne alnd!nda, bu ilemi bir komut dosyas ile gerçekletirmek istenirse grep komutuna parametre olacak ekilde dardan bilgi girilmesi gereklidir. Bu durumda parametre de!ikenlere ihtiyaç vardr. Bu örnekte; $0=grep $1=b $2=liste $3=Biti kontrol karakteri Bunlar göz önüne alarak yukardaki ilem bir komut dosyas olarak oluturuldu!unda;

16 $cat arabul who grep $1 ctrl+d 16 Bu ilemden sonra artk arabul adnda bir komut oluturulmutur. Parametre ile kullanm ekli ise; $arabul b Matematiksel lemler Matematiksel ilemler iki türlü gerçekletirilebilir. Bunlardan ilki ilem satrnda matematiksel ilemi yapmaktr di!eri ise bir de!ikeni matematiksel bir de!iken olarak tanmlamakdr. let matematiksel ilem ile tek bir satrda tamsayl olanakldr. bir ilemi gerçekletirmek let sonuc=7*12 let 3+8 typeset i de!iken Böyle bir tanmlama satr aralarnda de!ikene ilikin matematiksel ilemlere olanak verir. $cat>topla typeset i sonuc sayi1=2 sayi2=3 sonuc=sayi1+sayi2 echo $sonuc Buraya kadar olan anlatmlar tamsaylar için geçerlidir. Ancak tamsaysal olmayan ilemler için ise bc komutu kullanlr. $cat>topla sayi1=2.2 sayi2=3.3 echo $sayi1+$sayi2 bc Koullu fadeler De!ikenlerle çalmann yan sra, bir programn ak içerisinde koullu yaplara çok sk bavurulur. Bu yaplar birer karlatrma amac tamaktadr. 1) if-else-fi Kalb if [ koul] then komutlar else komutlar fi Koullar Büyük Büyük Eit Küçük Küçük Eit Eit Eit De!il gt ge lt le eq ne Örnek:

17 Dardan girilen bir saynn pozitif ya da negatif oldu!u bildiren bir program örne!i. 17 $cat>bilbakalim #! /bin/bash echo Bir de!er say giriniz read sayi if [ $sayi lt 0] then echo Say Negatif else echo Say Pozitif fi 2)Case-Esac Kalb Birden fazla seçene!in var oldu!u durumlarda kullanlr. Özellikle ekran menülerinde bavurulan bir yöntemdir. case keyword in Secenek1) Komutlar;; Secenek2) Komutlar;; : *) Komutlar;; esac $cat>secbakalim #! /bin/bash clear echo 1. Ekran Temizle echo 2. Sistemdekileri Görüntüle echo 3. Dizindeki Dosyalar Listele echo Bir seçene!i giriniz: read secenek case $secenek in 1) clear;; 2) who;; 3) ls l;; echo Hatal Seçenek esac Koullu fadeler Bir komut ya da komutlar dizinini tekrarlatmak amacyla kullanlr. 2 temel yaps vardr. Bunlardan ilki döngü (tekrar says) belli ise for-do döngüsü, döngü says belli de!il ise while-do döngüsü kullanlr. 1) for-do döngüsü

18 for degisken in deger1 deger2 deger3 degern do komut1 komut2 : done 18 degisken, döngü de!ikeni olarakta ifade edilebilir. degerx ise döngünün her tekrarnda sras ile alaca! de!erleri belirtir. Döngü ilem satrlar do-done arasnda yer alan komutlardr. for gunler in Pazartesi Sal Çaramba Perembe Cuma Cumartesi Pazar do echo $gunler done 2- while-do döngüsü Döngünün tekrar says belli de!il ya da döngü bir koula ba!l çalacak ise while-do döngüsü kullanlr. while koul do komut1 komut2 : done $cat>dongu #! /bin/bash deger=0 while [ $deger lt 100 ] do deger=$((deger+1)) echo $deger done Burada dikkat edilmesi gereken bir di!er konu, (BASH a özgü olarak) matematiksel ilemler (( ve )) parantezleri arasnda yaplabilir Gözden Geçirmeler Aa!da Unix e ilikin çeitli komutlar verilmitir. Sizden istenilen, ilgili komutlara ilikin açklamalar gerekli boluklara yazmanzdr.

19 19 Çe%itli Unix komutlar..! Not: {} iareti zorunlu parametreleri; [] ise zorunlu olmayan parametreleri ifade eder. Unix Komutu man [] {} df [] ls [] ll [] ll -t [] ll -R [] pwd cd {} cd.. cd mkdir {} rmdir {} cat [] [] more {} [] less {} [] cp {} {} mv {} {} sort {} rm {} [] rm -i {} [] rm -r {} gzip {} gunzip {} tar cv. tar xv chmod {} {} diff {} {} grep {} {} history alias {} {} echo $PATH setenv PATH {} foreach {} {} # [] echo {} if {} {} goto {} Ctrl-l Ctrl-c Ctrl-d Ctrl-s Ctrl-q exit [] Açklama

20 20 Giri Çk Yönlendirmeleri ve Pipe lemleri Operatör Açklama < << > >! >> >>! >& >>& >>&! & `command` Dosya Komutlar Unix Komutu Açklama du [] ln {} {} ln -s {} {} file {} which {} touch {} tee {} wc {} head [] tail [] fgrep {} [] egrep {} [] find {} [] cut [] sed {} [] awk {} [] fold [] paste [] zcat [] dd {} {} od {} nl [] source {}

21 21 Proses (i) kontrol komutlar Unix Komutu Açklama yppasswd stty bindkey alloc limit limit {} {} umask {} xargs {} [] tr {} {} setenv setenv {} {} unset {} unsetenv {} echo ${} nice {} [] renice {} {} Ctrl-z jobs ps [] bg [] fg [] stop {} kill {} batch [] [] w sleep [] time [] while {} logout TCP/IP A3 komutlar Unix Komutu finger [] talk [] pine ftp [] telnet [] rlogin [] rsh {} [] rcp {} {} Di3er Komutlar Unix Komutu date cal bc Açklama Açklama

Komut Penceresi ile Çalışmaya Başlamak

Komut Penceresi ile Çalışmaya Başlamak Komut Penceresi ile Çalışmaya Başlamak Gökhan SELAMET Terminal Penceresi / CLI Nasıl Açılır Standart Olarak Bilgisayar Adı Bulunduğu Dizin Kullanıcı Yetki Klasör Sistemi Terminalde çalışırken üç önemli

Detaylı

Linux'ta Kabuk ve Kabuk Programlama

Linux'ta Kabuk ve Kabuk Programlama Linux'ta Kabuk ve Kabuk Programlama Kabuk Nedir? Kabuk, kullanıcı ile bilgisayar sistemi arasındaki bir yazılım katmanıdır. Kabuk, kullanıcının hareketlerini yorumlayıp, işletim sistemini ve uygulamaları

Detaylı

Kullanc Kabuk Sistem Ça"r lar Çekirdek Donanm

Kullanc Kabuk Sistem Çar lar Çekirdek Donanm letim Sistemleri Modern bilgisayar sistemleri Von Neumann ilke ve bileenlerine sahiptir. Von Neumann bileenlerine sahip bilgisayar sistemlerinde merkezi ilem birimi, ana bellek ve giri/ç k birimlerinden

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Linux ta komutlar hakkında yardım almak için aşağıdaki komutlar kullanılır : - man - info - whatis - apropos

Linux ta komutlar hakkında yardım almak için aşağıdaki komutlar kullanılır : - man - info - whatis - apropos Yardım Komutları Linux ta komutlar hakkında yardım almak için aşağıdaki komutlar kullanılır : - man - info - whatis - apropos Yardım Komutları man komut Parametre olarak aldığı komut hakkında bilgiyi ekranda

Detaylı

Temel Linux Eğitimi 1., 2. ve 3. Bölümler

Temel Linux Eğitimi 1., 2. ve 3. Bölümler Süha TUNA Bilişim Enstitüsü UHeM Yaz Çalıştayı - 11.06.2012 İçerik 1. Linux, Kavramlar ve Dizin Yapısı 2. Temel Linux Komutları 3. Sunucuya Uzaktan Bağlanma 1. Linux, Kavramlar ve Dizin Yapısı Linux Linux,

Detaylı

Linux Dosya Yapısı. Eren BAŞTÜRK.

Linux Dosya Yapısı. Eren BAŞTÜRK. Linux Dosya Yapısı Eren BAŞTÜRK basturkeren@gmail.com Giriş Kernel Derleme Ramdisk oluşturma /dev/shm Aygıtı Kabuk Programlama Dosya Türlerinin Sisteme Yüklenmesi Linux Dosya Yapısı Giriş Kernel Derleme

Detaylı

man komut man ls (ls komutu hakkında bilgi verir.) man pwd (pwd komutu hakkında bilgi verir.)

man komut man ls (ls komutu hakkında bilgi verir.) man pwd (pwd komutu hakkında bilgi verir.) Yardım Komutları man komut Parametre olarak aldığı komut hakkında bilgiyi ekranda gösterir. man ls (ls komutu hakkında bilgi verir.) man pwd (pwd komutu hakkında bilgi verir.) Komut çalıştırıldığında uzun

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Kabuk Programlama (Bash)

Kabuk Programlama (Bash) Kabuk Programlama (Bash) Erkan Esmer Ocak, 2013 İçindekiler 1 Giriş.................................................... 2 2 Kabuk(Shell)............................................... 3 3 Çekirdek(Kernel).............................................

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı Ders 7 LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 LINUX Yapısı LINUX işletim sisteminin diğer işletim sistemleri gibi kendine özgü bir yapısı vardır. LINUX yapısı ve bileşenleri aşağıdaki

Detaylı

Pardus ta Komutlarla Çalışmak

Pardus ta Komutlarla Çalışmak KONSOL KOMUTLARI Pardus ta Komutlarla Çalışmak Pardus üzerinde şu ana kadar tüm işlemlerimizi grafik ara yüz ile fare ve klavyeyi kullanarak gerçekleştirdik. Şimdiye kadar yaptığımız tüm işlemler ve daha

Detaylı

qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr

qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr Üniversitelerde kullanılan mail sisteminin iki belirgin özelliği vardır. 1. Çok sayıda kullanıcı

Detaylı

Sistem Programlama. (*)Dersimizin amaçları Kullanılan programlama dili: C. Giriş/Cıkış( I/O) Sürücülerinin programlaması

Sistem Programlama. (*)Dersimizin amaçları Kullanılan programlama dili: C. Giriş/Cıkış( I/O) Sürücülerinin programlaması Sistem Programlama Sistem programlama bilgisayar mühendisliğinin bir alanı olup karmaşık sistemlerin ve bu sistemlerin parçalarının ile ilgilenir. İşletim Sistemlerinin Programlaması Giriş/Cıkış( I/O)

Detaylı

Veri Taban ve Visual Basic

Veri Taban ve Visual Basic Veri Taban ve Visual Basic Geçmite, random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan kaytlar bugünkü veri taban uygulamalarnn temelini oluturmaktadr. Random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan veri taban

Detaylı

Temel Linux Komutları

Temel Linux Komutları Yrd.Doç.Dr. Murat Olcay ÖZCAN Temel Linux Komutları Linux Komut Yapısı Örnek: > ls l /home/coldfish > cd /home/coldfish Yardım Komutları Linux ta komutlar hakkında yardım

Detaylı

3. DOSYA SİSTEMİ VE ÇALIŞMA MANTIĞI

3. DOSYA SİSTEMİ VE ÇALIŞMA MANTIĞI 3. DOSYA SİSTEMİ VE ÇALIŞMA MANTIĞI 3.1. Dosya Sistemi Dosya sistemi disk üzerindeki dosyaların organize edilmesidir. Bir işletim sisteminin bir disk veya bölümleri üzerindeki dosyalarının izlerini bulmak

Detaylı

Temel Linux Eğitimi. İçindekiler

Temel Linux Eğitimi. İçindekiler Temel Linux Eğitimi İçindekiler 1. Linux Topluluğu ve Açık Kaynak Sistemlerde Kariyer İmkanları...3 1.1 Linux tarihsel gelişim ve popüler İşletim Sistemleri...3...3...3...3 1.2 Ana Açık Kaynak Uygulamalar...3...3...3...3

Detaylı

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu Excel Sorular? 1. A Grubu 1. A?a??dakilerden hangisi hücreye girilen yaz?n?n içeri?ini biçimlendirmek için kullan?lamaz? a. Biçim-Yaz? tipi b. Biçim-Hücreler-Yaz? tipi c. Sa? tu?-hücreleri biçimlendir

Detaylı

Kazanımlar. Linux nedir? Linux dizin yapısı. Linux kabuğu nedir? Temel kabuk komutları. Bash programlama. Dosya işlemleri. Süreç yönetimi.

Kazanımlar. Linux nedir? Linux dizin yapısı. Linux kabuğu nedir? Temel kabuk komutları. Bash programlama. Dosya işlemleri. Süreç yönetimi. Linux 101 Kazanımlar Linux nedir? Linux dizin yapısı Linux kabuğu nedir? Temel kabuk komutları Bash programlama Dosya işlemleri Süreç yönetimi Sıkıştırma Sistem hakkında bilgi edinme Kullanıcı yönetimi

Detaylı

Linux'a Genel Bir Bak³

Linux'a Genel Bir Bak³ Linux'a Genel Bir Bak³ Kaya O uz March 20, 2009 1 Ksaca Linux Linux, Unix 1 türevi bir i³letim sistemidir. Unix sistemleri yap ve i³leyi³ olarak DOS/Windows sistemlerinden farkl oldu u için, bu sistemlerle

Detaylı

Linux altında komut satırında...

Linux altında komut satırında... -Kabuk (Shell) Unix ve benzeri işletim sistemlerinde kullanıcının komut yazmasını sağlayan, bu komutları yorumlayarak gerekli işlemleri yapan programlara kabuk (shell) adı verilir. Linux da bir kullanıcı

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr

qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr qmail ile üniversite mail sistemi yönetimi Devrim Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi devrim.sipahi@deu.edu.tr Üniversitelerde kullanılan mail sisteminin iki belirgin özelliği vardır. 1. Çok sayıda kullanıcı

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

C Konsol ve Komut Satırı

C Konsol ve Komut Satırı C Konsol ve Komut Satırı Öğr. Gör. M. Ozan AKI Rev 1.0 C:\> Konsol ekranı, işletim sistemi ve dosya yönetiminin metin tabanlı yönetilebilmesini sağlayan arabirimdir. Windows işletim sistemi ortaya çıkmadan

Detaylı

Kullanım şekli: cal Bu komut ile takvim görüntülenebilir.

Kullanım şekli: cal <ay> <yıl> Bu komut ile takvim görüntülenebilir. 2 Sistem Komutları Kullanım şekli: cal Bu komut ile takvim görüntülenebilir. Ay ve yıl bilgisi belirtilmediğinde, sadece içinde bulunulan ayın takvimi görüntülenecektir. Sadece yıl bilgisi verilirse,

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s PROGRAMLAMA TEMELLER 1 C Program Yap s 2 Aç klama sat r Program kodlar n makine diline çeviren C dili derleyicisi /* ve */ karakterleri aras nda kalan bölümleri ihmal eder. /* Aç klama Sat r */ Sadece

Detaylı

yazılabilir. Bundan sonra programın ismi yazılıp enter tuşuna basıldığı zaman bir program Linux komutuymuş gibi çalışacaktır.

yazılabilir. Bundan sonra programın ismi yazılıp enter tuşuna basıldığı zaman bir program Linux komutuymuş gibi çalışacaktır. DERS 8: 7. Kabuk Programlamaya Giriş Her kabuğun kendine özgü programlama dili yapısı vardır. Bash kabuğu ise güçlü programlama özellikleriyle karmaşık programların rahatça yazılmasına izin verir. Mantıksal

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 1. Temel komutlar,dosya ve Dizin İşlemleri, Kullanıcı ve Grup İşlemleri

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 1. Temel komutlar,dosya ve Dizin İşlemleri, Kullanıcı ve Grup İşlemleri AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 1 Temel komutlar,dosya ve Dizin İşlemleri, Kullanıcı ve Grup İşlemleri https://www.youtube.com/channel/uc3bcgwoodnxga3i7oqjipta www.ayazagan.com İçindekiler LİNUX

Detaylı

BÖLÜM 8 8. UNIX İŞLETİM SİSTEMİ

BÖLÜM 8 8. UNIX İŞLETİM SİSTEMİ BÖLÜM 8 8. UNIX İŞLETİM SİSTEMİ 1969 yılında Bell laboratuarlarında çalışan Ken Thompson ucuz ve kolay bir programlama ortamı geliştirmeyi düşündü. Üzerinde çalıştığı Uzay Gezisi (Space Travel) adlı programı,

Detaylı

http://alikoker.name.tr UNIX

http://alikoker.name.tr UNIX UNIX 1. UNIX İşletim Sisteminin Başlangıç Ve Gelişimi 2. Dizayn Prensipleri 3. Temel Unix Komutları 3.1. Dosyaları Görüntüleme 3.2. Bir Dosyayı Başka Bir Yere Kopyalama 3.3. Dizin Oluşturma Ve Silme 3.4.

Detaylı

Aşağıda listelenen temel linux komutları bilgisayarınızın komut satırında çalıtırılacaktır.

Aşağıda listelenen temel linux komutları bilgisayarınızın komut satırında çalıtırılacaktır. Genel amaçlı komutları Aşağıda listelenen temel linux komutları bilgisayarınızın komut satırında çalıtırılacaktır. help Kabuk komutlarının listesini gösterir. Bu komutların herbiri için help komut_ismi

Detaylı

Unix İşletim Sistemi Ailesi Afşin Taşkıran

Unix İşletim Sistemi Ailesi Afşin Taşkıran Unix İşletim Sistemi Ailesi Afşin Taşkıran EnderUnix Çekirdek Takımı Üyesi afsin ~ enderunix.org www.enderunix.org/afsin 11.12.2006 Sunum Planı Unix in Tarihçesi Unix Standartları Günümüzde Kullanılan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Benzetim Sistemleri Ar-Ge Lab. http://yapbenzet.kocaeli.edu.tr Li u Ko ut Satırı Arayüzü(CLI), yüzlerce komutla çok

Detaylı

YAZILIM İŞLETİM SİSTEMLERİ

YAZILIM İŞLETİM SİSTEMLERİ YAZILIM Donanıma işlerlik kazandıran ve bilgisayara bir iş yaptıran (program denilen) komutlar dizisine yazılım denir. Yazılım, fiziksel aygıtların yönlendirilebilmesi için yazılan programlardır. Eğer

Detaylı

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi Bu belgede WorkCentre 7300 Serisi için Fiery A Denetleyicisi nin nasl yüklenecei ve kurulaca açklanmaktadr. A ortamnz ve çalma eklinize uygun admlar

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

Temel LINUX Komutları

Temel LINUX Komutları Ders 8 LINUX OS (Temel Komutlar) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Konsole kullanımı için birçok komut bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı betik (script) yazımında kullanılır. Burada gereksinim duyulan en

Detaylı

Bir üst dizinde yer alan prog1 programını çalıştırmak için aşağıdaki komutlardan hangisini çalıştırmak gerekir?

Bir üst dizinde yer alan prog1 programını çalıştırmak için aşağıdaki komutlardan hangisini çalıştırmak gerekir? LİNUX AĞ YÖNETİMİ VİZE HAZIRLIK SORULARI lsmod aşağıdaki hangi bilgiyi verir? A) Bütün yüklü modüller B) Bütün güncellenebilir modüller C) En son kullanılan modüller D) Bütün kaldırılmış modüller E) Bütün

Detaylı

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara OSI AA Modeli Hazrlayan: Gürhan G KUZGUN OSI modeli Bilgisayar (dijital) alara larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa sistemleri geli'tiriyorlar ve satyorlard yorlard..

Detaylı

SIMCC - Simülasyon Kontrol Merkezi. SIMCC Genel Bak&8. Simülasyon nedir?

SIMCC - Simülasyon Kontrol Merkezi. SIMCC Genel Bak&8. Simülasyon nedir? Elektrik Elektrnik www.sesatek.cm Slutins & Engineering Services Fr Autmatin Technlgies Cmpany SIMCC - Simülasyn Kntrl Merkezi SimCC masaüstü bilgisayarda tmasyn prjenizin saha simülasynunu yapabileceiniz

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Bazı MSDOS komutları BAZI DOS KOMUTLARI

Bazı MSDOS komutları BAZI DOS KOMUTLARI Bazı MSDOS komutları Windows XP, Vista işletim sisteminde Başlat\Çalıştır (Start \ Run) kısmına cmd veya command yazdığınızda MS-DOS penceresi gelir. BİR KOMUTUN NASIL KULLANILDIGINI ÖĞRENMEK İÇİN HELP

Detaylı

Açık Kaynak Kodlu Yazılım

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Temel Kavramlar İşletim Sistemi Bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki iletişimi sağlayan, aynı zamanda diğer uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır.

Detaylı

Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to "Frameset DTD". Read more about XHTML Validation.

Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to Frameset DTD. Read more about XHTML Validation. FRAME Tagı Aynı pencere içinde birden fazla sayfa görünmesini istediğimiz zaman çerçeve (frame) kullanırız. Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç

Detaylı

LİNUX. Dosyalar ve dizinler

LİNUX. Dosyalar ve dizinler LİNUX Dosyalar ve dizinler Dosya sistemi Linux işletim sisteminde de dosya ve dizinler diğer Unix türevi işletim sistemlerinde olduğu gibi hiyerarşik yapıya sahiptir. En üst düzeyde olan kök dizini olarak

Detaylı

DRAYTEK VIGOR 3300V. Login(Oturum Açma)

DRAYTEK VIGOR 3300V. Login(Oturum Açma) DRAYTEK VIGOR 3300V Login(Oturum Açma) Bu bölüm V3300 ü ayarlamak ve yönetmek için üç metod göstermektedir. This chapter is divided into the following sections, Kısım 14.1: Giriş Kısım14.2: Web Kısım 14.3:

Detaylı

Linux Dosya Yapısı. Eren BAŞTÜRK. basturkeren@gmail.com www.erenbasturk.com

Linux Dosya Yapısı. Eren BAŞTÜRK. basturkeren@gmail.com www.erenbasturk.com Linux Dosya Yapısı Eren BAŞTÜRK basturkeren@gmail.com www.erenbasturk.com Giriş Linux Dosya Yapısı Linux Dosya Sistemleri Ubuntu İşletim Sistemi Komut Satırında Linux Linux Dosya Yapısı Giriş Linux Dosya

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5631 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874058

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5631 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874058 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

$ rm dosya1 dosya2 dosya3 dosya4 dosya5 dosya6 dosya7 dosya8

$ rm dosya1 dosya2 dosya3 dosya4 dosya5 dosya6 dosya7 dosya8 Joker karakterler Günlük Linux kullanımında çok defa bir operasyonu tek seferde birden fazla nesne için çalıştırmak isteyebileceğiniz (rm gibi) durumlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda, aşağıdaki

Detaylı

PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları. Feyza Eryol feyza@ulakbim.gov.tr

PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları. Feyza Eryol feyza@ulakbim.gov.tr PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları Feyza Eryol feyza@ulakbim.gov.tr İçerik TR-Grid Altyapısı PBS Betik Dili PBS Seçenekleri PBS Betiğinin Hazırlanması PBS Komutları Uygulamalar TR-Grid Altyapısı - I

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ YÖNETİMİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

*nix' lerde Etkin ve Pratik Arama Yöntemleri

*nix' lerde Etkin ve Pratik Arama Yöntemleri *nix' lerde Etkin ve Pratik Arama Yöntemleri /****************************************************************************** * Bâkır EMRE * * emre [at] enderunix [dot] org * * EnderUNIX Yazılım Geliştirme

Detaylı

16-18 Nisan 2012 Pazartesi-Çarsamba 9:30-12:30. Temel Linux Eğitimi. Süha TUNA. http://www.be.itu.edu.tr/egitimler/

16-18 Nisan 2012 Pazartesi-Çarsamba 9:30-12:30. Temel Linux Eğitimi. Süha TUNA. http://www.be.itu.edu.tr/egitimler/ 16-18 Nisan 2012 Pazartesi-Çarsamba 9:30-12:30 Temel Linux Eğitimi Süha TUNA http://www.be.itu.edu.tr/egitimler/ Bölüm 1 Linux İşletim Sistemi Linux Linux, UNIX benzeri, açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir.

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Komut Örnek Açıklama abiword adduser alias apropos batch bzip2 cat cdrecord chattr chfn chgrp chmod chown clear cmp compare compress cpio cpkgtool

Komut Örnek Açıklama abiword adduser alias apropos batch bzip2 cat cdrecord chattr chfn chgrp chmod chown clear cmp compare compress cpio cpkgtool Komut Örnek Açıklama abiword Word belgelerini düzenler adduser adduser dsoneil Bu komut sisteme otomatik olarak yeni kullanıcı ekler Değişmesi gerektiği durumda Bash scripti /usr/sbin dizininde bulunur

Detaylı

Bölüm 4 Button 4.1 Button Nedir? Button (dü me), tkinter içinde bir snftr; ba³ka bir deyi³le bir widget'tir. Üstelik, Button, öteki GUI araç çantalarnn hemen hepsinde ayn ad ile var olan standart bir widget'tir.

Detaylı

Bazı temel linux komutları ve sistem bilgisi içermektedir.

Bazı temel linux komutları ve sistem bilgisi içermektedir. Bazı temel linux komutları ve sistem bilgisi içermektedir. - GNU/Linux : Açık kaynak kodlu işletim sistemi çekirdeğidir. Serbest paylaşım ve değiştirilebilme özelliği bulunmaktadır. - İşletim sisteminin

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Linux Dosya ve Dizin Yapısı

Linux Dosya ve Dizin Yapısı Linux Dosya ve Dizin Yapısı Dosya ve Dizin Sistemi Linux te kök dizin (/) sembolü ile ifade edilir. Windowsta kök dizin C: ise Linux ta / sembolüdür. 1 Kök dizini (/) İşletim Sisteminin çalışabilmesi için

Detaylı

İşletim Sistemleri. İşletim Sistemleri. Dr. Binnur Kurt binnur.kurt@gmail.com. Omega Eğitim ve Danışmanlık http://www.omegaegitim.com.

İşletim Sistemleri. İşletim Sistemleri. Dr. Binnur Kurt binnur.kurt@gmail.com. Omega Eğitim ve Danışmanlık http://www.omegaegitim.com. İşletim Sistemleri Dr. Binnur Kurt binnur.kurt@gmail.com Omega Eğitim ve Danışmanlık http://www.omegaegitim.com 1 S a y f a İÇİNDEKİLER 1. İşletim Sistemi 2. 3. Prosesler 4. İplikler 5. İplikler Arası

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

KURULUM. Cihaz n Ba lanmas. Not Lütfen router ayarlar için yanl zca kablolu a ba lant s n kullan n z.

KURULUM. Cihaz n Ba lanmas. Not Lütfen router ayarlar için yanl zca kablolu a ba lant s n kullan n z. KURULUM Cihazn Balanmas Not Lütfen router ayarlar için yanlzca kablolu a balantsn kullannz. Kablo balantlarn yapmadan önce ellerinizin slak olmadndan emin olun. Mevcutta kullanlan bir modem varsa, bunun

Detaylı

BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Ders 12 Linux OS (Uzaktan Erişim) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Genel Bakış LINUX üzerinden uzaktan erişim Uzaktan erişim, fiziksel bir bağlantı olmaksızın iki bilgisayarın ağ üzerinden birbirine bağlanması

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB Arş. Gör. Ahmet ARDAHANLI Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bu hafta? 1. Matlab ve Programlama Ortamı 2. Matlab Komut Penceresi 3. Matlab de değişken tanımlama 4.

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı. Klasör ve Dosya Mantığı. Klasör ve Dosya Mantığı

İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı. Klasör ve Dosya Mantığı. Klasör ve Dosya Mantığı İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı İŞLETİM SİSTEMLERİ İşletim sistemini, bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim kurarak, donanım ve yazılım nitelikli kaynakların kullanıcılar arasında adil bir biçimde paylaştırılmasını

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

AST415 Astronomide Sayısal Çözümleme - I. I. UNIX ve Python'a Giriş

AST415 Astronomide Sayısal Çözümleme - I. I. UNIX ve Python'a Giriş AST415 Astronomide Sayısal Çözümleme - I I. UNIX ve Python'a Giriş UNIX e Hızlı Bir Giriş UNIX Nedir, Ne İşe Yarar? UNIX bir işletim sistemidir. Yani, bilgisayardaki bilgi ile kullanıcı arasında bir arayüzdür.

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Temel Li nux Eği t i mi 4. 5. 6. Böl üm

Temel Li nux Eği t i mi 4. 5. 6. Böl üm Temel Li nux Eği t i mi 4. 5. 6. Böl üm C. Ahmet MERCAN İ TÜ Bi l i şi m Enst i t üsü 11 Hazi r an 2012 Bölüm 4 Kullanıcılar, Haklar 3 Kullanıcılar Linux'ta her kullanıcının bazı temel özellikleri vardır:

Detaylı

00. Bafllarken 1 Neden LINUX? 1

00. Bafllarken 1 Neden LINUX? 1 çindekiler 00. Bafllarken 1 Neden LINUX? 1 01. UNIX Dünyas n n Veliaht Prensi... LINUX... 3 UNIX Dünyas n n Veliaht Prensi LINUX 4 UNIX flletim Sistemi 4 Çok fl, Çok Kazanç 4 UNIX Her Yerde Ayn UNIX...

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e

BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e BÖLÜM. 1 - Özel dahili röleler (Special memory ) - SM : Özel dahili rölelere özel hafza bitleri de denilmektedir. Özel hafza bitleri, CPU ile program arasnda iletiim salayarak çeitli kontrol fonksiyonlarn

Detaylı

R ile Programlamaya Giriş ve Uygulamalar

R ile Programlamaya Giriş ve Uygulamalar R ile Programlamaya Giriş ve Uygulamalar İçerik R ye genel bakış R dili R nedir, ne değildir? Neden R? Arayüz Çalışma alanı Yardım R ile çalışmak Paketler Veri okuma/yazma İşleme Grafik oluşturma Uygulamalar

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

Önsöz. İçindekiler Algoritma Algoritma Nasıl Hazırlanır? Yazılımda Algoritma Mantığı Nedir? 1.2. Algoritma Örnekleri ve Sorular

Önsöz. İçindekiler Algoritma Algoritma Nasıl Hazırlanır? Yazılımda Algoritma Mantığı Nedir? 1.2. Algoritma Örnekleri ve Sorular Önsöz Giriş İçindekiler V VII IX 1.1. Algoritma 1.1.1. Algoritma Nasıl Hazırlanır? 1.1.2. Yazılımda Algoritma Mantığı Nedir? 1.2. Algoritma Örnekleri ve Sorular 2.1. Programın Akış Yönü 19 2.2. Başlama

Detaylı

1 STUNNEL NEDİR? 2 STUNNEL KURULUMU

1 STUNNEL NEDİR? 2 STUNNEL KURULUMU /*******************************************************\ * Gökhan ALKAN * gokhan [at] enderunix [dot] org * EnderUNIX Yazılım Gelistirme Takımı * http://www.enderunix.org * * Sürüm : 1.0 * Tarih : 06.08.2006

Detaylı

3CX Phonesystem Türkçe Anonsları Windows ve Linux İşletim Sistemlerinde Aktif Etme

3CX Phonesystem Türkçe Anonsları Windows ve Linux İşletim Sistemlerinde Aktif Etme 3CX Phonesystem Türkçe Anonsları Windows ve Linux İşletim Sistemlerinde Aktif Etme Windows: 1. Adım: Not: Versiyon 12.5, 14 ve 15 için aynı menü yolunda ancak görsellik farkı bulunmaktadır. V15 için: 3CX

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Direct File Organization. Progressive Overflow Buckets Linear Quotient Brent s Method Binary Tree

#$% &'#(# Konular. Direct File Organization. Progressive Overflow Buckets Linear Quotient Brent s Method Binary Tree !" #$% &'#(# Konular Progressive Overflow Buckets Linear Quotient Brent s Method Progressive overflow Coalesced hashing temel dezavantajı linkler için ek yer gerektirmesidir Progressive overflow (linear

Detaylı

İşletim Sistemleri. Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

İşletim Sistemleri. Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İşletim Sistemleri Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bu dersin sunumları, Abraham Silberschatz, Greg Gagne, Peter B. Galvin, Operating System Concepts 9/e, Wiley,

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Yazılım Mühendisliğine Giriş 5. Hafta 2016 GÜZ

Yazılım Mühendisliğine Giriş 5. Hafta 2016 GÜZ Yazılım Mühendisliğine Giriş 5. Hafta 2016 GÜZ 1 C Dili ve İşaretçiler C programlama dili programların bellek adresinde yüksek düzeyli dillerden daha düşük düzeyde yazılabilmesini sağlar. Kısaca İşaretçi

Detaylı

Regular Expressions Version 0.1

Regular Expressions Version 0.1 Regular Expressions Version 0.1 Hüseyin Kaya hkaya@be.itu.edu.tr 2001 Özet Bu belge Linux and Unix Shell Programming adlı kitaptan faydalalınarak yazılmıştır. Kitabın yazarı David Tansley. İngilizce bilenler

Detaylı

DOS KOMUTLARI (DOS COMMANDS)

DOS KOMUTLARI (DOS COMMANDS) DOS KOMUTLARI (DOS COMMANDS) Joker karakterler(wildcards) * : tek bir karakter de olabilir, bir karakter katarı da olabilir. (It can be a single character,it can also be a character string.)? : sadece

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

çindekiler 3 Python Programlarn Yürütme Kaynak Program... 24

çindekiler 3 Python Programlarn Yürütme Kaynak Program... 24 çindekiler 1 Giri³ 1 1.1 Veri ve Veri Yaplar.............................. 2 1.2 Algoritma ve Fonksiyon............................ 2 1.2.1 Veri Yaplar Üzerinde ³lemler.................... 3 1.2.2 Veri

Detaylı

3. DOSYA SİSTEMİ VE ÇALIŞMA MANTIĞI

3. DOSYA SİSTEMİ VE ÇALIŞMA MANTIĞI 3. DOSYA SİSTEMİ VE ÇALIŞMA MANTIĞI 3.1. Dosya Sistemi Dosya sistemi disk üzerindeki dosyaların organize edilmesidir. Bir işletim sisteminin bir disk veya bölümleri üzerindeki dosyalarının izlerini bulmak

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

LİNUX. Dosyalar ve dizinler

LİNUX. Dosyalar ve dizinler LİNUX Dosyalar ve dizinler Dosya sistemi Linux işletim sisteminde de dosya ve dizinler diğer Unix türevi işletim sistemlerinde olduğu gibi hiyerarşik yapıya sahiptir. En üst düzeyde olan kök dizini olarak

Detaylı