05.Kasım.2010 tarihli ve sayılı Makam Onayı ile tarihinden itibaren yürürlüğe konulan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "05.Kasım.2010 tarihli ve 44101 sayılı Makam Onayı ile 01.10.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan"

Transkript

1 05.Kasım.2010 tarihli ve sayılı Makam Onayı ile tarihinden itibaren yürürlüğe konulan YÖNETİCİ BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileģtirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanmasına yönelik yönetici birim performans katsayısının tespitine iliģkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında görev yapan ve Yönetmelik uyarınca hizmet alanı kadro unvan katsayısı baģtabip, baģtabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve baģhemģire olarak hesaplanan yönetici konumundaki personeli kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge, 12/05/2006 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve KuruluĢlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ff) bendi ile aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ss) bendine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Yönetmelik: 12/05/2006 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve KuruluĢlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği, b) Dönem: Yıl içerisindeki yönetici birim performans katsayısının hesaplanacağı ayların her birini, c) Kurum: Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını, ç) Yönetici Birim Performans Katsayısı: Kurumlarda baģtabip, baģtabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ile baģhemģire olarak görev yapan personel için bu Yönerge usul ve esaslarına göre belirlenen ve personelin brüt ek ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan, (0,70) ile (1) arasında değiģen katsayıyı, d) Ana Faktör Katsayısı: Borçluluk Oranı Katsayısı, Borçluluk Süresi Katsayısının ortalamasının; Hizmet Kalite Standartları Katsayısı, Ek Ödemeyi Zamanında Dağıtma Katsayısı ve Muayene Kabul ĠĢlemleri Katsayılarının ortalaması ile çarpımının, Performans Hedefi Katsayısı ile çarpımı suretiyle belirlenen katsayıyı, e) Borçluluk Oranı: Kurumların ilgili dönem sonundaki net borç toplamının, ilgili dönemden önceki son üç aylık ortalama tahakkuk tutarına oranlanması suretiyle belirlenen oranı, f) Borçluluk Oranı Katsayısı: Borçluluk oranının 10(on) a bölümünün mutlak değerinin 1(bir) den çıkarılması suretiyle bulunan katsayıyı, g) Borçluluk Süresi Katsayısı (Gün): Ġlgili dönemin son iģ günü itibari ile muayene kabul tarihi dikkate alınarak ödenmemiģ borçlar için belirlenen (0,89) ile (1,01) arasında değiģen katsayıyı, 1

2 ğ) Hizmet Kalite Standartları Katsayısı: Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca kurumlarda hizmet kalite standartlarının değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkan hizmet kalite katsayısı puanı esas alınarak belirlenen (0,85) ile (1,05) arasında değiģen katsayıyı, h) Ek Ödemeyi Zamanında Dağıtma Katsayısı: Bir önceki dönem ödenmesi gereken ek ödemelerin 1-31 i arasında personele ödenmek üzere muhasebe birimi tarafından bankaya aktarılıp aktarılmadığı ile geçmiģ dönemlerden personele ödenmemiģ ek ödeme borçları için belirlenen (0,87) ile (1,02) arasında değiģen katsayıyı, ı) Muayene Kabul ĠĢlemleri Katsayısı: Kurumlar tarafından ilgili dönem içerisinde muayene kabulü yapılmıģ tüm mal ve ifa edilmiģ hizmetlerden, kuruma teslim/bitiģ tarihinden itibaren muayene kabul süresi en uzun süreli olan iģlemin süresine karģılık gelen katsayı ile ilgili dönem içerisinde muhasebe birimine teslim edilen muayene kabulü yapılmıģ tüm mal, hizmet ve yapım iģlerine iliģkin ödeme emri belgelerinden muayene ve kabul iģlemlerinin tamamlanmasını izleyen iģ gününden baģlamak üzere muhasebe birimine teslim edilme süresi en uzun süreli olan iģlemin süresine karģılık gelen katsayının ortalamasının alınması suretiyle hesaplanan (0,95) ile (1,01) arasında değiģen katsayıyı, i) Performans Hedefi Katsayısı: Ġlgili dönemde, ilgili kurum için Bakanlık tarafından belirlenen performans hedefinin zamanında yerine getirilmesi halinde (1) olarak, performans hedefinin zamanında yerine getirilmemesi halinde (0,90) olarak esas alınacak katsayıyı, j) Düzeltme Faktörü Katsayısı: Bölge GeliĢmiĢlik Katsayısı, Hastane Türü Katsayısı, Hastane YaĢı Katsayısı, Mali Büyüklük Katsayısı ve ÇalıĢma Süreleri Katsayılarının çarpımı suretiyle belirlenen katsayıyı, k) Bölge GeliĢmiĢlik Katsayısı: Ġlgili kurumun bulunduğu Ek-1 sayılı tabloda yer alan geliģmiģlik grubu esas alınarak belirlenen (1) ile (1,03) arasında değiģen katsayıyı, l) Hastane Türü Katsayısı: Kurumların hizmet verdikleri alanlara göre belirlenen (1) ile (1,10) arasında değiģen katsayıyı, m) Hastane YaĢı Katsayısı: Yataklı servis hizmetinin verildiği binalardan kapalı alan yüzölçümü, en büyük metrekareye sahip bina/tesisin hizmete girdiği yıl esas alınarak belirlenen (1,01) ile (1,03) arasında değiģen katsayıyı, n) Mali Büyüklük Katsayısı: Kurumun ilgili dönemden önceki son 3 ayda elde ettiği tahakkuk tutarlarının ortalaması esas alınarak belirlenen (1) ile (1,05) arasında değiģen katsayıyı, o) ÇalıĢma Süresi Katsayısı: Personelin Yönetici Birim Performansının hesaplandığı tarihte kurumda o görevde geçen toplam görev süresi dikkate alınmak suretiyle belirlenen ve (0,96) ile (1) arasında değiģen katsayıyı, ö) Tahakkuk: Kurumun sağlık hizmetleri sunumu neticesinde fatura ettiği hizmet bedelleri toplamını, p) Borç Tutarı: Kurumun ilgili dönem sonuna iliģkin firma borçları, personel borçları, vergi borçları ve diğer kanuni giderlerin oluģturduğu ödemekle yükümlü olduğu toplam parasal tutarı, r) Net Borç Tutarı: Kurumun ilgili dönem sonundaki banka mevcudundan borç tutarının çıkarılması sonucu kalan tutarı, s) Banka Mevcudu: Kurumun ilgili dönem sonunda bankada kalan nakit durumunu gösteren tutarı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yönetici Birim Performans Katsayısı Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar Temel Esaslar Madde 5- (1) Yönetici Birim Performans Katsayısı her dönem için hesaplanır ve o dönemde ilgili kurumda baģtabip, baģtabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ile baģhemģire olarak görev yapan personelin Yönetmelik uyarınca ödenecek brüt ek ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılır. Anılan personelin brüt ek ödeme tutarı yönetici birim performans katsayısı ile çarpılarak ortaya çıkan tutardan gerekli yasal kesintiler düģüldükten sonra personele ödenecek net ek ödeme tutarı tespit edilir. Personelin brüt ek ödeme tutarının, tavan ek ödeme 2

3 tutarının üzerinde olması halinde Yönetici Birim Performans Katsayısı tavan ek ödeme tutarı ile çarpılarak personelin brüt ek ödeme tutarı bulunur. (2) Yönetici Birim Performans Katsayısı sadece Yönetmelik uyarınca hizmet alanı kadro unvan katsayısı baģtabip, baģtabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve baģhemģire olarak hesaplanan personel için uygulanır. BaĢtabip, baģtabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve baģhemģire olarak görev yapan ancak Yönetmelik uyarınca ek ödemesi BaĢtabip, baģtabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve baģhemģire hizmet alanı kadro unvan katsayısı üzerinden hesaplanmayan personel için Yönetici Birim Performans Katsayısı uygulanmaz. (3) Yönetici Birim Performans Katsayısının (0,70) in altında olması halinde (0,70) olarak, (1) in üstünde olması halinde ise (1) olarak esas alınır. (4) Yeni açılan kurumlarda Yönetici Birim Performans Katsayısı 1(bir) yıl süreyle (1) olarak esas alınır. (5) BirleĢtirilen kurumlarda Yönetici Birim Performans Katsayısı 6(altı) ay süreyle (1) olarak esas alınır. (6) Bakanlık merkez teģkilatında geçici görevle görevlendirilen personelin Yönetici Birim Performans Katsayısı (1) olarak kabul edilir. (7) Kurumundaki görev süresi 0-12 ay olan baģtabip, baģtabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve baģhemģire için Yönetici Birim Performans Katsayısı (1) olarak kabul edilir. (8) Ana Faktör Katsayısının 1(bir) olması halinde Yönetici Birim Performans Katsayısı 1(bir) olarak esas alınır. (9) Ġlgili dönem Yönetici Birim Performans Katsayısının tespitine iliģkin tüm iģlemler baģtabip, baģtabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve baģhemģire tarafından yürütülerek, katsayı tespitine iliģkin tüm iģlemler bir sonraki dönemin en geç 5 inci gününe kadar imzalanarak tutanak altına alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ana Faktör Katsayısının Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar Borçluluk Oranı Madde 6- (1) Kurumların ilgili dönemden önceki son üç aylık ortalama tahakkuk tutarı ile ilgili dönemin son iģ günü itibariyle toplam net borç tutarını karģılayabilme durumunun ölçülmesi amacıyla kurumlarda borçluluk oranı belirlenir. (2) Kurumların Tek Düzen Muhasebe Sisteminden alınacak ilgili dönemin son iģ günü itibariyle toplam net borç tutarının, ilgili dönemden önceki son üç aylık ortalama tahakkuk tutarına bölünmesi suretiyle tespit edilir. (3) Tedarikçi kurumlar tarafından bağlı kurumların ihtiyacını karģılamak amacıyla alınan malların bağlı kurumlara satılması sonucunda ortaya çıkan alacaklar ile kurumlarımızın teģhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yaptıkları hizmet alımlarından doğan alacakların toplamı, firmalara olan borç toplamından düģülür. (4) (Değişik: 03/05/ /1 md. Yürürlük Tarihi:01/05/2011) Toplam net borç tutarı, son 3(üç) aylık tahakkuk ortalamasından az ise borçluluk oranı katsayısı 1(bir) olarak kabul edilir. (5) Borçluluk oranı aģağıdaki Ģekilde hesaplanır: Borçluluk Oranı = Borçluluk Oranı Katsayısı Madde 7- (1) Borçluluk oranının katsayıya dönüģtürülmesidir. 3

4 (2) Borçluluk oranının 10(on) a bölümünün mutlak değerinin 1(bir) den çıkarılması suretiyle bulunur. (3) Borçluluk oranı katsayısı aģağıdaki Ģekilde hesaplanır: Borçluluk Oranı Katsayısı = Borçluluk Süresi Katsayısı Madde 8- (1) Ġlgili dönemin son iģ günü itibari ile muayene kabul tarihi dikkate alınmak suretiyle ödenmemiģ borçlardan en uzun süreli ödenmemiģ borcun gün sayısına karģılık gelen ve aģağıdaki tabloda yer alan katsayı ilgili dönem borçluluk süresi katsayısı olarak esas alınır. (Değişik: 03/05/ /2 md. Yürürlük Tarihi:01/05/2011)Borçluluk Süresi Katsayısı (Gün) Tablosu Borçluluk Süresi Katsayısı (Gün) Tablosu Ödenmemiş borç gün sayısı Katsayı 89 gün ve altı borcu olan 1, gün borcu olan 1, gün borcu olan 0, gün borcu olan 0, gün borcu olan 0, gün borcu olan 0, gün borcu olan 0, gün borcu olan 0, gün ve üzeri gün borcu olan 0,89 Hizmet Kalite Standartları Katsayısı Madde 9- (1) Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca kurumlarda hizmet kalite standartlarının değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkan ilgili dönem hizmet kalite katsayısı puanına karģılık gelen ve aģağıdaki tabloda yer alan katsayı ilgili dönem Hizmet Kalite Standartları Katsayısı olarak esas alınır. Hizmet Kalite Standartları Katsayısı Tablosu Hizmet Kalite Katsayısı Puanı HKS Katsayısı 0,96 1,05 0,91-0,95 1 0,86-0,90 0,95 0,81-0,85 0,90 0,80 0,85 Ek Ödemeyi Zamanında Dağıtma Katsayısı Madde 10- (1) Kurum tarafından bir önceki dönem ödenmesi gereken ek ödemelerin, ödenmesi gereken ayın 1-31 i arasında personele ödenmek üzere muhasebe birimi tarafından bankaya aktarıldığı süreye karģılık gelen ve aģağıdaki tabloda yer alan katsayı, ilgili dönem Ek Ödemeyi Zamanında 4

5 Dağıtma Katsayısı olarak esas alınır. Ek ödemeyi dağıtma zamanı olarak, ek ödeme tutarının muhasebe birimi tarafından bankaya aktarıldığı tarih dikkate alınır. Ancak geçmiģ dönemlerden personele ödenmemiģ ek ödeme borçları varsa Ek Ödemeyi Zamanında Dağıtma Katsayısı (0,87) olarak uygulanır. (Değişik: 03/05/ /3 md. Yürürlük Tarihi:01/05/2011) Ek Ödemeyi Zamanında Dağıtma Ek Ödeme Dağıtma Zamanı Katsayısı 1 ile 10 u arası 1,02 11 ile 15 i arası 1,01 16 ile 20 si arası 1,00 21 ile 25 i arası 0,97 26 ile 31 i arası 0,95 Diğer dönemlerden dağıtılmayan ek ödeme varsa 0,87 Muayene Kabul İşlemleri Katsayısı Madde 11- (1) Muayene Kabul ĠĢlemleri Katsayısı: Kurumlar tarafından ilgili dönem içerisinde muayene kabulü yapılmıģ tüm mal ve ifa edilmiģ hizmetlerden, kuruma teslim/bitiģ tarihinden itibaren muayene kabul süresi en uzun süreli olan iģlemin süresine karģılık gelen ve aģağıdaki tabloda yer alan katsayı ile ilgili dönem içerisinde muhasebe birimine teslim edilen muayene kabulü yapılmıģ tüm mal, hizmet ve yapım iģlerine iliģkin ödeme emri belgelerinden muayene ve kabul iģlemlerinin tamamlanmasını izleyen iģ gününden baģlamak üzere muhasebe birimine teslim edilme süresi en uzun süreli olan iģlemin süresine karģılık gelen ve aģağıdaki tabloda yer alan katsayının ortalamasının alınması suretiyle hesaplanan katsayı ilgili dönem Muayene Kabul ĠĢlemleri Katsayısı olarak esas alınır. (2) Kurumda ilgili dönem muayene kabule esas olacak bir iģlem gerçekleģmemiģ ise Ana Faktör Katsayısı tespitinde Muayene Kabul ĠĢlemleri Katsayısı hesaplamaya dâhil edilmez. (3) Kurumların teģhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları Muayene Kabul ĠĢlemleri Katsayısı hesaplanırken dikkate alınmaz. A- Kuruma teslim edilmiģ mal ile ifa edilmiģ hizmetlerin teslim/bitiģ tarihini izleyen iģ gününden itibaren muayene kabul süresi; Muayene Kabul Süresi Katsayısı 5 iģ günü ve altında ise 1, iģ günü arası ise iģ günü arası ise 0, iģ günü arası ise 0,97 31 iģ günü ve üzerinde ise 0,95 B- Muayene kabulü yapılmıģ mal/hizmet/yapım iģlerine iliģkin ödeme emri belgelerinin muayene ve kabul iģlemlerinin tamamlanmasını izleyen iģ gününden baģlamak üzere ilgili muhasebe birimine teslim edilme süresi; Ödeme emri belgelerinin ilgili muhasebe birimine teslim edilme süresi Katsayısı 5 iģ günü ve altında ise 1, iģ günü arası ise iģ günü arası ise 0, iģ günü arası ise 0,97 31 iģ günü ve üzerinde ise 0,95 5

6 Muayene Kabul ĠĢlemleri Katsayısı : Performans Hedefi Katsayısı Madde 12- (1) Kurum için Bakanlık tarafından belirlenen performans hedefinin zamanında yerine getirilmesi halinde (1) olarak, performans hedefinin zamanında yerine getirilmemesi halinde (0,90) olarak esas alınacak katsayı ilgili dönem Performans Hedefi Katsayısı olarak esas alınır. (2) Bakanlıkça kurumlar için hedef belirlenerek tebliğ edilinceye kadar Performans Hedefi Katsayısı (1) olarak uygulanır. Ana Faktör Katsayısının Hesaplanması Madde 13- (1) Ana Faktör Katsayısı; :Borçluluk Oranı Katsayısı ile Borçluluk Süresi Katsayısının ortalamasının; Hizmet Kalite Standartları Katsayısı, Ek Ödemeyi Zamanında Dağıtma Katsayısı, Muayene Kabul ĠĢlemleri Katsayısının ortalaması ile çarpımının Performans Hedefi Katsayısı ile çarpımı suretiyle belirlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Düzeltme Faktörü Katsayısının Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Gelişmişlik Katsayısı Madde 14- (1) Kurumun bulunduğu Ek-1 sayılı tabloda yer alan geliģmiģlik grubu esas alınarak, içinde yer aldığı grup için aģağıdaki tabloda yer alan (1) ile (1,03) arasında değiģen katsayı ilgili dönem Bölge GeliĢmiĢlik Katsayısı olarak esas alınır. (2) Ek-1 sayılı tabloda ismi yer almayan ilçeler için ilgili dönem Bölge GeliĢmiĢlik Katsayısı (1) olarak kabul edilir. Bölge Gelişmişlik Katsayısı Tablosu Gelişmişlik Grubu Katsayı 1 ve ve 4 1,01 5 1,02 6 1,03 Hastane Türü Katsayısı Madde 15- (1) Kurumların hizmet verdikleri alanlara göre belirlenen ve bu alanlara karģılık gelen aģağıdaki tabloda yer alan katsayı Hastane Türü Katsayısı olarak esas alınır. Hastane Türü Katsayısı Tablosu Kodu Sınıfı Katsayı E1 Eğitim hastanesi, genel 1,02 E2.1. Eğitim Hastanesi, Kalp, Kalp ve Damar Cerrahisi 1,04 6

7 E2.2. Eğitim Hastanesi göğüs veya göğüs cerrahisi alanında hizmet veren 1,06 E3.1 Eğitim hastanesi, kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren 1 E3.2 Eğitim hastanesi, kadın doğum 1 E3.3 Eğitim hastanesi, çocuk alanında hizmet veren 1 E4.1 Eğitim hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren 1,04 E4.2 Eğitim hastanesi, kemik hastalıkları alanında hizmet veren 1,04 E5 Eğitim hastanesi, ruh sağlığı alanında hizmet veren 1,06 E6 Eğitim hastanesi, göz hastalıkları alanında hizmet veren 1 E7 Eğitim hastanesi, onkoloji alanında hizmet veren 1,10 E8 Eğitim hastanesi, diğer 1 H1 Yataklı kurum, Yatak sayısı 49 altı 1 H3 Yataklı kurum, Yatak sayısı H4 Yataklı kurum, Yatak sayısı H5 Yataklı kurum, Yatak sayısı 500 ve Üstü 1,04 H6 Yataklı kurum, kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren 1 H7.1 Yataklı kurum, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren 1,04 H7.2 Yataklı kurum, kemik hastalıkları alanında hizmet veren 1,06 H8.1. Yataklı kurum, kalp, kalp ve damar cerrahisi 1,04 H8.2. Yataklı kurum, göğüs veya göğüs cerrahisi alanında hizmet veren 1,06 H9 Yataklı kurum, ruh sağlığı alanında hizmet veren 1,06 H10 Yataklı kurum, deri, lepra ve zührevi sağlığı alanında hizmet veren 1,06 H11 Yataklı kurum, acil yardım ve travmatoloji sağlığı alanında hizmet veren 1 H12 Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi 1 H13 Yataklı kurum, onkoloji alanında hizmet veren 1,10 H14 Yataklı kurum, Diğer 1 Hastane Yaşı Katsayısı Madde 16- (1) Yataklı servis hizmetinin verildiği binalardan kapalı alan yüzölçümü, en büyük metrekareye sahip bina/tesisin hizmete girdiği yıla karģılık gelen aģağıdaki tabloda yer alan katsayı ilgili dönem Hastane YaĢı Katsayısı olarak esas alınır. Hastane Yaşı Katsayısı Tablosu Hastane Yaşı Katsayı 0-3 yıl 1, ,02 26 ve üstü 1,03 Mali Büyüklük Katsayısı Madde 17- (1) Kurumun ilgili dönemden önceki son 3 ayda elde ettiği tahakkuk tutarlarının ortalamasına karģılık gelen ve aģağıdaki tabloda yer alan katsayı ilgili dönem Mali büyüklük Katsayısı olarak esas alınır. (Değişik: 03/05/ /4 md. Yürürlük Tarihi:01/05/2011) Mali Büyüklük Katsayısı Tablosu Son 3 Aydaki Ortalama Tahakkuk Tutarı(TL) Katsayı ve üzeri 1, , ,03 7

8 , , ve altı 1 Çalışma Süresi Katsayısı Madde 18- (1) Personelin Yönetici Birim Performansının hesaplandığı tarihte kurumda o görevde geçen toplam görev süresi dikkate alınmak suretiyle belirlenen ve aģağıdaki tabloda yer alan katsayı ilgili dönem ÇalıĢma Süresi Katsayısı olarak esas alınır. Çalışma Süresi Katsayısı Tablosu Kurumdaki Görev Süresi Katsayı 0-12 Ay Ay 0, Ay 0,98 37 Ay ve Üstü 0,96 Düzeltme Faktörü Katsayısının Hesaplanması Madde 19- (1) Düzeltme Faktörü Katsayısı; Hastane Türü Katsayısı, Hastane YaĢı Katsayısı, Bölge GeliĢmiĢlik Katsayısı, Mali Büyüklük Katsayısı ve ÇalıĢma Süresi Katsayılarının çarpımı suretiyle belirlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Yönetici Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 20- (1) Yönetici Birim Performans Katsayısı aģağıdaki Ģekilde hesaplanır: Yönetici Birim Performans Katsayısı: (YBPK) YBPK= Ana Faktör Katsayısı X Düzeltme Faktörü Katsayısı (2) Yönetici Birim Performans Katsayısı (YBPK) hesaplandıktan sonra personelin brüt ek ödeme tutarı ile çarpılır. Personelin brüt ek ödeme tutarının, tavan ek ödeme tutarının üzerinde olması halinde Yönetici Birim Performans Katsayısı tavan ek ödeme tutarı ile çarpılarak personelin brüt ek ödeme tutarı bulunur. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 21- (1) 20/09/2010 tarihli ve sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge ve ekleri 01/10/2010 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürürlük Madde 22- (1) Bu Yönerge, 01/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer. 8

9 Yürütme Madde 24- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. Yönergenin Tarihi Sayısı Yürürlük tarihi 05/11/ /10/2010 Yönergede Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Tarihi Sayısı Yürürlük tarihi 03/05/ /05/2011 EK-1 BÖLGELERİN YER ALDIKLARI GELİŞMİŞLİK GRUPLARI Ġl Ġlçe Sırası ADANA BüyükĢehir 1 ADANA Ceyhan 3 ADANA Pozantı 3 ADANA Kozan 3 ADANA KarataĢ 3 ADANA Ġmamoğlu 3 ADANA Yumurtalık 3 ADANA Karaisalı 5 ADANA Tufanbeyli 5 ADANA Aladağ 5 ADANA Saimbeyli 5 ADANA Feke 6 ADIYAMAN Merkez 3 ADIYAMAN GölbaĢı 3 ADIYAMAN Besni 4 ADIYAMAN Çelikhan 4 ADIYAMAN Samsat 4 ADIYAMAN Kahta 5 ADIYAMAN Tut 5 ADIYAMAN Sincik 6 ADIYAMAN Gerger 6 AFYON Merkez 2 AFYON Bolvadin 3 AFYON Dazkırı 3 AFYON Sandıklı 3 AFYON BaĢmakçı 3 AFYON Dinar 3 9

10 AFYON Çay 3 AFYON Ġscehisar 3 AFYON Emirdağ 3 AFYON Evciler 3 AFYON Sultandağı 3 AFYON Kızılören 4 AFYON Bayat 4 AFYON ġuhut 4 AFYON Çobanlar 4 AFYON Sincanlı 4 AFYON Ġhsaniye 4 AFYON Hocalar 5 AĞRI Merkez 3 AĞRI Doğubeyazıt 5 AĞRI Patnos 6 AĞRI EleĢkirt 6 AĞRI Tutak 6 AĞRI TaĢlıçay 6 AĞRI Hamur 6 AĞRI Diyadin 6 AMASYA Merzifon 2 AMASYA Merkez 2 AMASYA Suluova 3 AMASYA GümüĢhacıköy 3 AMASYA TaĢova 4 AMASYA Hamamözü 5 AMASYA Göynücek 5 ANKARA BüyükĢehir 1 ANKARA Kazan 2 ANKARA Elmadağ 2 ANKARA Akyurt 2 ANKARA Polatlı 2 ANKARA Çubuk 2 ANKARA Beypazarı 2 ANKARA ġereflikoçhisar 3 ANKARA Nallıhan 3 ANKARA Kızılcahamam 3 ANKARA AyaĢ 3 ANKARA Çamlıdere 3 ANKARA Güdül 3 ANKARA Evren 3 ANKARA Kalecik 3 ANKARA Haymana 4 ANKARA Bala 4 ANTALYA Merkez 1 ANTALYA Kemer 2 ANTALYA Alanya 2 ANTALYA Manavgat 2 ANTALYA Serik 2 ANTALYA Finike 3 ANTALYA Kumluca 3 10

11 ANTALYA Ġbradı 3 ANTALYA Kale 3 ANTALYA Elmalı 3 ANTALYA KaĢ 3 ANTALYA Korkuteli 3 ANTALYA GazipaĢa 3 ANTALYA Akseki 3 ANTALYA GündoğmuĢ 4 ARTVĠN Merkez 2 ARTVĠN Arhavi 2 ARTVĠN Hopa 2 ARTVĠN Murgul 2 ARTVĠN Borçka 3 ARTVĠN Ardanuç 4 ARTVĠN ġavģat 4 ARTVĠN Yusufeli 4 AYDIN KuĢadası 2 AYDIN Didim 2 AYDIN Merkez 2 AYDIN Nazilli 2 AYDIN Söke 2 AYDIN Buharkent 3 AYDIN Ġncirliova 3 AYDIN Yenipazar 3 AYDIN Germencik 3 AYDIN Çine 3 AYDIN Sultanhisar 3 AYDIN Kuyucak 3 AYDIN KöĢk 3 AYDIN Karacasu 3 AYDIN Koçarlı 4 AYDIN Bozdoğan 4 AYDIN Karpuzlu 5 BALIKESĠR Bandırma 2 BALIKESĠR Merkez 2 BALIKESĠR Ayvalık 2 BALIKESĠR Edremit 2 BALIKESĠR Burhaniye 2 BALIKESĠR Erdek 2 BALIKESĠR Marmara 2 BALIKESĠR Gönen 2 BALIKESĠR Susurluk 3 BALIKESĠR Gömeç 3 BALIKESĠR Havran 3 BALIKESĠR Bigadiç 3 BALIKESĠR Manyas 3 BALIKESĠR SavaĢtepe 3 BALIKESĠR Dursunbey 4 BALIKESĠR Ġvrindi 4 BALIKESĠR Sındırgı 4 BALIKESĠR Kepsut 5 11

12 BALIKESĠR Balya 5 BĠLECĠK Bozüyük 2 BĠLECĠK Merkez 2 BĠLECĠK Söğüt 3 BĠLECĠK Osmaneli 3 BĠLECĠK Pazaryeri 3 BĠLECĠK Gölpazarı 3 BĠLECĠK Ġnhisar 4 BĠLECĠK Yenipazar 4 BĠNGÖL Kiğı 3 BĠNGÖL Merkez 3 BĠNGÖL Yayladere 3 BĠNGÖL Yedisu 6 BĠNGÖL Genç 6 BĠNGÖL Solhan 6 BĠNGÖL Karlıova 6 BĠNGÖL Adaklı 6 BĠTLĠS Tatvan 3 BĠTLĠS Merkez 3 BĠTLĠS Ahlat 3 BĠTLĠS Adilcevaz 4 BĠTLĠS Güroymak 6 BĠTLĠS Hizan 6 BĠTLĠS Mutki 6 BOLU Merkez 2 BOLU Yeniçağa 2 BOLU Gerede 3 BOLU Mengen 3 BOLU Seben 3 BOLU Mudurnu 3 BOLU Kıbrıscık 3 BOLU Göynük 4 BOLU Dörtdivan 4 BURDUR Merkez 2 BURDUR Bucak 3 BURDUR Gölhisar 3 BURDUR Altınyayla 3 BURDUR Karamanlı 3 BURDUR Tefenni 3 BURDUR Çeltikçi 3 BURDUR Ağlasun 3 BURDUR Kemer 3 BURDUR YeĢilova 3 BURDUR Çavdır 3 BURSA BüyükĢehir 1 BURSA Gemlik 2 BURSA Ġnegöl 2 BURSA Mudanya 2 BURSA Kestel 2 BURSA Orhangazi 2 BURSA Gürsu 2 12

13 BURSA Karacabey 2 BURSA MustafakemalpaĢa 3 BURSA YeniĢehir 3 BURSA Ġznik 3 BURSA Orhaneli 3 BURSA Harmancık 4 BURSA Keles 4 BURSA Büyükorhan 5 ÇANAKKALE Bozcaada 2 ÇANAKKALE Merkez 2 ÇANAKKALE Gökçeada 2 ÇANAKKALE Çan 2 ÇANAKKALE Gelibolu 2 ÇANAKKALE Eceabat 3 ÇANAKKALE Ezine 3 ÇANAKKALE Biga 3 ÇANAKKALE Lapseki 3 ÇANAKKALE Ayvacık 3 ÇANAKKALE Bayramiç 3 ÇANAKKALE Yenice 4 ÇANKIRI Merkez 2 ÇANKIRI ÇerkeĢ 3 ÇANKIRI Atkaracalar 3 ÇANKIRI ġabanözü 3 ÇANKIRI Korgun 3 ÇANKIRI Ilgaz 3 ÇANKIRI KurĢunlu 3 ÇANKIRI Eldivan 3 ÇANKIRI Bayramören 4 ÇANKIRI Orta 4 ÇANKIRI Yapraklı 5 ÇANKIRI Kızılırmak 6 ÇORUM Merkez 2 ÇORUM Osmancık 3 ÇORUM Alaca 4 ÇORUM Dodurga 4 ÇORUM Sungurlu 4 ÇORUM Ġskilip 4 ÇORUM Kargı 4 ÇORUM Oğuzlar 4 ÇORUM Ortaköy 5 ÇORUM Mecitözü 5 ÇORUM Laçin 5 ÇORUM Bayat 5 ÇORUM Boğazkale 6 ÇORUM Uğurludağ 6 DENĠZLĠ Merkez 1 DENĠZLĠ Honaz 2 DENĠZLĠ Sarayköy 2 DENĠZLĠ Babadağ 2 DENĠZLĠ Çardak 3 13

14 DENĠZLĠ Serinhisar 3 DENĠZLĠ Bozkurt 3 DENĠZLĠ Buldan 3 DENĠZLĠ Akköy 3 DENĠZLĠ Çivril 3 DENĠZLĠ Çal 3 DENĠZLĠ Tavas 3 DENĠZLĠ Acıpayam 3 DENĠZLĠ Bekilli 3 DENĠZLĠ Baklan 4 DENĠZLĠ Güney 4 DENĠZLĠ Beyağaç 4 DENĠZLĠ Kale 4 DENĠZLĠ Çameli 5 DĠYARBAKIR Merkez 2 DĠYARBAKIR Ergani 4 DĠYARBAKIR Bismil 6 DĠYARBAKIR ÇüngüĢ 6 DĠYARBAKIR Lice 6 DĠYARBAKIR Çermik 6 DĠYARBAKIR Silvan 6 DĠYARBAKIR Kocaköy 6 DĠYARBAKIR Kulp 6 DĠYARBAKIR Hani 6 DĠYARBAKIR Çınar 6 DĠYARBAKIR Dicle 6 DĠYARBAKIR Hazro 6 DĠYARBAKIR Eğil 6 EDĠRNE Merkez 2 EDĠRNE KeĢan 2 EDĠRNE Uzunköprü 3 EDĠRNE Havsa 3 EDĠRNE Enez 3 EDĠRNE Süloğlu 3 EDĠRNE Ġpsala 3 EDĠRNE LalapaĢa 3 EDĠRNE Meriç 4 ELAZIĞ Merkez 2 ELAZIĞ Ağın 3 ELAZIĞ Keban 3 ELAZIĞ Kovancılar 3 ELAZIĞ Karakoçan 4 ELAZIĞ Maden 4 ELAZIĞ Alacakaya 4 ELAZIĞ Sivrice 5 ELAZIĞ Baskil 5 ELAZIĞ Palu 6 ELAZIĞ Arıcak 6 ERZĠNCAN Merkez 2 ERZĠNCAN Kemaliye 3 ERZĠNCAN Üzümlü 3 14

15 ERZĠNCAN Refahiye 4 ERZĠNCAN Tercan 4 ERZĠNCAN Otlukbeli 4 ERZĠNCAN Ġliç 4 ERZĠNCAN Kemah 5 ERZĠNCAN Çayırlı 5 ERZURUM Merkez 2 ERZURUM AĢkale 3 ERZURUM Oltu 3 ERZURUM Ilıca 4 ERZURUM Pasinler 4 ERZURUM Pazaryolu 4 ERZURUM Ġspir 4 ERZURUM Uzundere 4 ERZURUM Tortum 5 ERZURUM Olur 5 ERZURUM Narman 5 ERZURUM Hınıs 6 ERZURUM Horasan 6 ERZURUM ġenkaya 6 ERZURUM Çat 6 ERZURUM Köprüköy 6 ERZURUM Karaçoban 6 ERZURUM Karayazı 6 ERZURUM Tekman 6 ESKĠġEHĠR Merkez 1 ESKĠġEHĠR Ġnönü 3 ESKĠġEHĠR Çifteler 3 ESKĠġEHĠR Mihalgazi 3 ESKĠġEHĠR Mahmudiye 3 ESKĠġEHĠR Sarıcakaya 3 ESKĠġEHĠR Beylikova 3 ESKĠġEHĠR Seyitgazi 3 ESKĠġEHĠR Sivrihisar 3 ESKĠġEHĠR Alpu 4 ESKĠġEHĠR Mihalıçcık 4 ESKĠġEHĠR Günyüzü 4 ESKĠġEHĠR Han 4 GAZĠANTEP BüyükĢehir 1 GAZĠANTEP Nizip 3 GAZĠANTEP Ġslahiye 4 GAZĠANTEP Nurdağı 4 GAZĠANTEP Oğuzeli 4 GAZĠANTEP Araban 5 GAZĠANTEP KarkamıĢ 5 GAZĠANTEP Yavuzeli 6 GĠRESUN Merkez 2 GĠRESUN Bulancak 3 GĠRESUN ġebinkarahisar 3 GĠRESUN Görele 3 GĠRESUN Eynesil 3 15

16 GĠRESUN Piraziz 3 GĠRESUN Tirebolu 3 GĠRESUN KeĢap 4 GĠRESUN Doğankent 4 GĠRESUN Espiye 4 GĠRESUN Alucra 4 GĠRESUN Çanakçı 5 GĠRESUN Dereli 5 GĠRESUN Çamoluk 5 GĠRESUN Güce 5 GĠRESUN Yağlıdere 6 GÜMÜġHANE Merkez 3 GÜMÜġHANE Torul 4 GÜMÜġHANE Köse 4 GÜMÜġHANE ġiran 4 GÜMÜġHANE Kelkit 4 GÜMÜġHANE Kürtün 5 HAKKARĠ Merkez 3 HAKKARĠ Çukurca 4 HAKKARĠ Yüksekova 5 HAKKARĠ ġemdinli 6 HATAY Ġskenderun 2 HATAY Merkez 2 HATAY Belen 2 HATAY Dörtyol 3 HATAY Erzin 3 HATAY Reyhanlı 3 HATAY Kırıkhan 3 HATAY Samandağ 3 HATAY Yayladağı 4 HATAY Kumlu 4 HATAY Hassa 5 HATAY Altınözü 6 ISPARTA Merkez 2 ISPARTA Uluborlu 2 ISPARTA Atabey 2 ISPARTA Gönen 2 ISPARTA YeniĢarbademli 3 ISPARTA Senirkent 3 ISPARTA Eğirdir 3 ISPARTA Keçiborlu 3 ISPARTA ġarkikaraağaç 3 ISPARTA Yalvaç 3 ISPARTA Gelendost 4 ISPARTA Aksu 4 ISPARTA Sütçüler 5 MERSĠN Merkez 1 MERSĠN Tarsus 2 MERSĠN Silifke 3 MERSĠN Anamur 3 MERSĠN Erdemli 3 16

17 MERSĠN Bozyazı 3 MERSĠN Çamlıyayla 3 MERSĠN Mut 3 MERSĠN Aydıncık 3 MERSĠN Gülnar 4 ĠSTANBUL BüyükĢehir 1 ĠSTANBUL Büyükçekmece 1 ĠSTANBUL Sultanbeyli 2 ĠSTANBUL Silivri 2 ĠSTANBUL Çatalca 2 ĠSTANBUL ġile 2 ĠZMĠR BüyükĢehir 1 ĠZMĠR Aliağa 1 ĠZMĠR ÇeĢme 2 ĠZMĠR Urla 2 ĠZMĠR Torbalı 2 ĠZMĠR Seferihisar 2 ĠZMĠR KemalpaĢa 2 ĠZMĠR Selçuk 2 ĠZMĠR Foça 2 ĠZMĠR Karaburun 2 ĠZMĠR Menderes 2 ĠZMĠR Dikili 2 ĠZMĠR Menemen 2 ĠZMĠR Tire 3 ĠZMĠR Bergama 3 ĠZMĠR ÖdemiĢ 3 ĠZMĠR Bayındır 3 ĠZMĠR Kınık 3 ĠZMĠR Beydağ 3 ĠZMĠR Kiraz 4 KARS Merkez 3 KARS SarıkamıĢ 4 KARS Kağızman 5 KARS Akyaka 6 KARS Selim 6 KARS Susuz 6 KARS Arpaçay 6 KARS Digor 6 KASTAMONU Abana 2 KASTAMONU Merkez 2 KASTAMONU Tosya 3 KASTAMONU Bozkurt 3 KASTAMONU Seydiler 3 KASTAMONU Ġnebolu 3 KASTAMONU TaĢköprü 3 KASTAMONU Ağlı 4 KASTAMONU Devrekani 4 KASTAMONU Çatalzeytin 4 KASTAMONU Küre 4 KASTAMONU Daday 4 17

18 KASTAMONU Araç 4 KASTAMONU Cide 4 KASTAMONU Ġhsangazi 5 KASTAMONU Hanönü 5 KASTAMONU ġenpazar 5 KASTAMONU Azdavay 5 KASTAMONU PınarbaĢı 6 KASTAMONU Doğanyurt 6 KAYSERĠ BüyükĢehir 1 KAYSERĠ Hacılar 2 KAYSERĠ Talas 3 KAYSERĠ Develi 3 KAYSERĠ Özvatan 3 KAYSERĠ YeĢilhisar 3 KAYSERĠ Ġncesu 3 KAYSERĠ Yahyalı 3 KAYSERĠ Bünyan 4 KAYSERĠ PınarbaĢı 4 KAYSERĠ Sarıoğlan 4 KAYSERĠ Felâhiye 4 KAYSERĠ Tomarza 4 KAYSERĠ AkkıĢla 4 KAYSERĠ Sarız 5 KIRKLARELĠ Lüleburgaz 2 KIRKLARELĠ Merkez 2 KIRKLARELĠ Babaeski 2 KIRKLARELĠ Pınarhisar 3 KIRKLARELĠ Vize 3 KIRKLARELĠ Demirköy 3 KIRKLARELĠ Pehlivanköy 3 KIRKLARELĠ Kofçaz 3 KIRġEHĠR Merkez 2 KIRġEHĠR Mucur 3 KIRġEHĠR Kaman 3 KIRġEHĠR Boztepe 4 KIRġEHĠR Çiçekdağı 5 KIRġEHĠR Akpınar 5 KIRġEHĠR Akçakent 6 KOCAELĠ Körfez 1 KOCAELĠ Gebze 1 KOCAELĠ Merkez 1 KOCAELĠ Derince 2 KOCAELĠ Gölcük 2 KOCAELĠ Karamürsel 2 KOCAELĠ Kandıra 3 KONYA BüyükĢehir 1 KONYA Yalıhüyük 2 KONYA SeydiĢehir 2 KONYA Ereğli 2 KONYA AkĢehir 3 KONYA BeyĢehir 3 18

19 KONYA Sarayönü 3 KONYA Karapınar 3 KONYA Kulu 3 KONYA Çumra 3 KONYA Ilgın 3 KONYA Akören 4 KONYA Hüyük 4 KONYA Cihanbeyli 4 KONYA Derebucak 4 KONYA Doğanhisar 4 KONYA Güneysınır 4 KONYA Tuzlukçu 4 KONYA Kadınhanı 4 KONYA Bozkır 4 KONYA Derbent 4 KONYA Emirgazi 4 KONYA Altınekin 4 KONYA Hadım 4 KONYA Yunak 5 KONYA Ahırlı 5 KONYA Çeltik 5 KONYA Halkapınar 5 KONYA TaĢkent 5 KÜTAHYA Merkez 2 KÜTAHYA TavĢanlı 3 KÜTAHYA Gediz 3 KÜTAHYA Simav 3 KÜTAHYA Emet 3 KÜTAHYA Dumlupınar 3 KÜTAHYA ġaphane 3 KÜTAHYA Hisarcık 4 KÜTAHYA Pazarlar 4 KÜTAHYA Domaniç 4 KÜTAHYA AltıntaĢ 4 KÜTAHYA Çavdarhisar 4 KÜTAHYA Aslanapa 5 MALATYA Merkez 2 MALATYA YeĢilyurt 3 MALATYA Arapkir 3 MALATYA Battalgazi 4 MALATYA Hekimhan 4 MALATYA Darende 4 MALATYA DoğanĢehir 5 MALATYA Akçadağ 5 MALATYA Kuluncak 5 MALATYA Yazıhan 5 MALATYA Kale 5 MALATYA Arguvan 5 MALATYA Doğanyol 5 MALATYA Pütürge 6 MANĠSA Merkez 2 19

20 MANĠSA Turgutlu 2 MANĠSA Soma 2 MANĠSA Salihli 2 MANĠSA Akhisar 3 MANĠSA AlaĢehir 3 MANĠSA Ahmetli 3 MANĠSA Gölmarmara 3 MANĠSA Saruhanlı 3 MANĠSA Kula 3 MANĠSA Kırkağaç 3 MANĠSA Demirci 3 MANĠSA Sarıgöl 3 MANĠSA KöprübaĢı 4 MANĠSA Gördes 4 MANĠSA Selendi 5 KAHRAMANMARAġ Merkez 2 KAHRAMANMARAġ Elbistan 3 KAHRAMANMARAġ AfĢin 3 KAHRAMANMARAġ Göksun 4 KAHRAMANMARAġ Pazarcık 4 KAHRAMANMARAġ Türkoğlu 4 KAHRAMANMARAġ Nurhak 5 KAHRAMANMARAġ Andırın 5 KAHRAMANMARAġ Çağlayancerit 6 KAHRAMANMARAġ Ekinözü 6 MARDĠN Merkez 3 MARDĠN YeĢilli 3 MARDĠN Nusaybin 4 MARDĠN Kızıltepe 4 MARDĠN Midyat 5 MARDĠN Ömerli 5 MARDĠN Dargeçit 6 MARDĠN Mazıdağı 6 MARDĠN Savur 6 MARDĠN Derik 6 MUĞLA Marmaris 2 MUĞLA Bodrum 2 MUĞLA Merkez 2 MUĞLA Datça 2 MUĞLA Ortaca 2 MUĞLA Dalaman 2 MUĞLA Fethiye 2 MUĞLA Milas 2 MUĞLA Ula 3 MUĞLA Yatağan 3 MUĞLA Köyceğiz 3 MUĞLA Kavaklıdere 3 MUġ Merkez 4 MUġ Varto 6 MUġ Hasköy 6 MUġ Malazgirt 6 20

21 MUġ Bulanık 6 MUġ Korkut 6 NEVġEHĠR Merkez 2 NEVġEHĠR Ürgüp 3 NEVġEHĠR Avanos 3 NEVġEHĠR HacıbektaĢ 3 NEVġEHĠR Derinkuyu 3 NEVġEHĠR GülĢehir 4 NEVġEHĠR Kozaklı 4 NEVġEHĠR Acıgöl 5 NĠĞDE Merkez 2 NĠĞDE Bor 3 NĠĞDE UlukıĢla 3 NĠĞDE Çamardı 5 NĠĞDE Altunhisar 5 NĠĞDE Çiftlik 6 ORDU Merkez 2 ORDU Fatsa 3 ORDU Ünye 3 ORDU Gülyalı 3 ORDU PerĢembe 3 ORDU ÇamaĢ 4 ORDU Aybastı 4 ORDU Kumru 4 ORDU Mesudiye 4 ORDU Ulubey 4 ORDU Çatalpınar 4 ORDU Kabadüz 4 ORDU Gölköy 5 ORDU KabataĢ 5 ORDU Gürgentepe 5 ORDU Ġkizce 5 ORDU Korgan 5 ORDU ÇaybaĢı 6 ORDU AkkuĢ 6 RĠZE Merkez 2 RĠZE ArdeĢen 2 RĠZE Fındıklı 3 RĠZE Ġyidere 3 RĠZE Çayeli 3 RĠZE Derepazarı 3 RĠZE Pazar 3 RĠZE HemĢin 3 RĠZE Güneysu 4 RĠZE Kalkandere 4 RĠZE ÇamlıhemĢin 4 RĠZE Ġkizdere 4 SAKARYA Merkez 2 SAKARYA Sapanca 2 SAKARYA Pamukova 3 SAKARYA Ferizli 3 21

22 SAKARYA Akyazı 3 SAKARYA Hendek 3 SAKARYA Karasu 3 SAKARYA Geyve 3 SAKARYA Söğütlü 3 SAKARYA Karapürçek 3 SAKARYA Kocaali 3 SAKARYA Kaynarca 3 SAKARYA Taraklı 4 SAMSUN Merkez 2 SAMSUN Ondokuzmayıs 3 SAMSUN Bafra 3 SAMSUN Tekkeköy 3 SAMSUN ÇarĢamba 3 SAMSUN Terme 3 SAMSUN Ladik 3 SAMSUN Havza 4 SAMSUN Kavak 4 SAMSUN Yakakent 4 SAMSUN Alaçam 4 SAMSUN Vezirköprü 5 SAMSUN Salıpazarı 6 SAMSUN Ayvacık 6 SAMSUN Asarcık 6 SĠĠRT Merkez 3 SĠĠRT Aydınlar 5 SĠĠRT Kurtalan 6 SĠĠRT Eruh 6 SĠĠRT Baykan 6 SĠĠRT Pervari 6 SĠĠRT ġirvan 6 SĠNOP Merkez 2 SĠNOP Boyabat 3 SĠNOP Gerze 3 SĠNOP Türkeli 3 SĠNOP Ayancık 3 SĠNOP Erfelek 5 SĠNOP Saraydüzü 5 SĠNOP Durağan 6 SĠNOP Dikmen 6 SĠVAS Merkez 2 SĠVAS Divriği 3 SĠVAS Gürün 3 SĠVAS SuĢehri 3 SĠVAS Akıncılar 3 SĠVAS Gemerek 4 SĠVAS ġarkıģla 4 SĠVAS Gölova 4 SĠVAS Kangal 4 SĠVAS Ġmranlı 4 SĠVAS Zara 4 22

23 SĠVAS UlaĢ 5 SĠVAS Koyulhisar 5 SĠVAS DoğanĢar 5 SĠVAS Hafik 5 SĠVAS Altınyayla 5 SĠVAS Yıldızeli 6 TEKĠRDAĞ Çorlu 1 TEKĠRDAĞ Marmaraereğlisi 2 TEKĠRDAĞ Çerkezköy 2 TEKĠRDAĞ Merkez 2 TEKĠRDAĞ Muratlı 2 TEKĠRDAĞ Saray 2 TEKĠRDAĞ ġarköy 2 TEKĠRDAĞ Malkara 3 TEKĠRDAĞ Hayrabolu 3 TOKAT Merkez 2 TOKAT Turhal 3 TOKAT Niksar 3 TOKAT Zile 3 TOKAT Erbaa 3 TOKAT BaĢçiftlik 4 TOKAT ReĢadiye 4 TOKAT Pazar 4 TOKAT YeĢilyurt 5 TOKAT Almus 5 TOKAT Artova 5 TOKAT Sulusaray 6 TRABZON Merkez 2 TRABZON BeĢikdüzü 2 TRABZON Vakfıkebir 3 TRABZON Akçaabat 3 TRABZON Sürmene 3 TRABZON Yomra 3 TRABZON ÇarĢıbaĢı 3 TRABZON Of 3 TRABZON Dernekpazarı 3 TRABZON Arsin 3 TRABZON Maçka 3 TRABZON Araklı 3 TRABZON Çaykara 4 TRABZON Hayrat 4 TRABZON Düzköy 4 TRABZON Tonya 4 TRABZON KöprübaĢı 4 TRABZON ġalpazarı 4 TUNCELĠ Merkez 2 TUNCELĠ Hozat 3 TUNCELĠ Ovacık 3 TUNCELĠ Pülümür 3 TUNCELĠ Nazımiye 4 TUNCELĠ ÇemiĢgezek 4 23

24 TUNCELĠ Pertek 4 TUNCELĠ Mazgirt 5 ġanliurfa Merkez 2 ġanliurfa Birecik 3 ġanliurfa ViranĢehir 5 ġanliurfa Ceylanpınar 5 ġanliurfa Siverek 6 ġanliurfa Suruç 6 ġanliurfa Bozova 6 ġanliurfa Hilvan 6 ġanliurfa Halfeti 6 ġanliurfa Akçakale 6 ġanliurfa Harran 6 UġAK Merkez 2 UġAK Banaz 3 UġAK EĢme 4 UġAK Ulubey 4 UġAK Sivaslı 4 UġAK Karahallı 4 VAN Merkez 2 VAN ErciĢ 5 VAN Edremit 5 VAN GevaĢ 6 VAN Muradiye 6 VAN Saray 6 VAN Gürpınar 6 VAN Çatak 6 VAN Özalp 6 VAN BaĢkale 6 VAN Çaldıran 6 VAN Bahçesaray 6 YOZGAT Merkez 2 YOZGAT Yerköy 3 YOZGAT Çandır 3 YOZGAT Sorgun 3 YOZGAT Boğazlıyan 3 YOZGAT Yenifakılı 3 YOZGAT Çayıralan 4 YOZGAT ġefaatli 4 YOZGAT Sarıkaya 4 YOZGAT Akdağmadeni 4 YOZGAT Saraykent 5 YOZGAT Çekerek 6 YOZGAT Aydıncık 6 YOZGAT KadıĢehri 6 ZONGULDAK Ereğli 2 ZONGULDAK Merkez 2 ZONGULDAK Alaplı 3 ZONGULDAK Çaycuma 3 ZONGULDAK Devrek 3 ZONGULDAK Gökçebey 4 24

25 AKSARAY Merkez 2 AKSARAY Ortaköy 3 AKSARAY SarıyahĢi 3 AKSARAY Güzelyurt 4 AKSARAY Eskil 4 AKSARAY Gülağaç 5 AKSARAY Ağaçören 5 BAYBURT Merkez 3 BAYBURT Aydıntepe 4 BAYBURT Demirözü 5 KARAMAN Merkez 2 KARAMAN Kazımkarabekir 3 KARAMAN Ermenek 3 KARAMAN BaĢyayla 4 KARAMAN Ayrancı 4 KARAMAN Sarıveliler 5 KIRIKKALE Merkez 2 KIRIKKALE YahĢihan 3 KIRIKKALE Karakeçili 3 KIRIKKALE BahĢılı 3 KIRIKKALE Keskin 4 KIRIKKALE Delice 4 KIRIKKALE Çelebi 4 KIRIKKALE BalıĢeyh 4 KIRIKKALE Sulakyurt 5 BATMAN Merkez 2 BATMAN Hasankeyf 6 BATMAN GercüĢ 6 BATMAN BeĢiri 6 BATMAN Kozluk 6 BATMAN Sason 6 ġirnak Merkez 3 ġirnak Cizre 3 ġirnak Silopi 3 ġirnak Uludere 6 ġirnak BeytüĢĢebap 6 ġirnak Güçlükonak 6 ġirnak Ġdil 6 BARTIN Merkez 3 BARTIN Amasra 3 BARTIN KurucaĢile 4 BARTIN Ulus 5 ARDAHAN Merkez 4 ARDAHAN Posof 5 ARDAHAN Göle 6 ARDAHAN Çıldır 6 ARDAHAN Hanak 6 ARDAHAN Damal 6 IĞDIR Merkez 3 IĞDIR Aralık 5 IĞDIR Karakoyunlu 6 25

26 IĞDIR Tuzluca 6 YALOVA Merkez 2 YALOVA Çınarcık 2 YALOVA Çiftlikköy 2 YALOVA Altınova 2 YALOVA Armutlu 2 YALOVA Termal 2 KARABÜK Merkez 2 KARABÜK Safranbolu 2 KARABÜK Eskipazar 3 KARABÜK Yenice 3 KARABÜK Eflani 5 KARABÜK Ovacık 6 KĠLĠS Merkez 3 KĠLĠS Elbeyli 5 KĠLĠS Polateli 6 KĠLĠS Musabeyli 6 OSMANĠYE Merkez 2 OSMANĠYE Bahçe 3 OSMANĠYE Kadirli 3 OSMANĠYE Hasanbeyli 3 OSMANĠYE Toprakkale 3 OSMANĠYE Düziçi 3 OSMANĠYE Sumbas 6 DÜZCE Merkez 2 DÜZCE GümüĢova 2 DÜZCE Akçakoca 2 DÜZCE KaynaĢlı 3 DÜZCE Cumayeri 3 DÜZCE Çilimli 3 DÜZCE Gölyaka 3 DÜZCE Yığılca 5 26

YÖNETİCİ BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETİCİ BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20/09/2010 tarihli ve 37420 sayılı Makam onayı ile Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge YÖNETİCİ BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI TAŞINIR HATA RAPORU Say2000i DEVREDEN (a) 2015 Yılından 2016 Yılına Devreden Tutar 150 1.065,29 0,00 1.065,29

MALİYE BAKANLIĞI TAŞINIR HATA RAPORU Say2000i DEVREDEN (a) 2015 Yılından 2016 Yılına Devreden Tutar 150 1.065,29 0,00 1.065,29 Aşağıda yer alan birimlere ilişkin bilgiler 22/01/2016 tarihi itibarıyla derlenmiştir. Listede yer alan birimlerin taşınır hesapları, say2000i ve SGB.net sistemi arasındaki tutarlar uyuşmamaktadır. Aşağıda

Detaylı

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ ADANA ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA FEKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA İMAMOĞLU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ 2 ADANA ADANA

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

LİSANSSIZ RES/GES KAPASİTELERİ EKİM-2015

LİSANSSIZ RES/GES KAPASİTELERİ EKİM-2015 TRAFO MERKEZİ ADI LİSANSSIZ RES/GES KAPASİTELERİ EKİM-2015 OG BARA ADI TAHSİS EDİLEN GES+RES KAPASİTESİ MAKSİMUM KAPASİTE İLİN ADI CEYHAN 1 TM 10 28 ADANA CEYHAN 2 TM 5 28 ADANA CĠHADĠYE TM 25 25 ADANA

Detaylı

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL İLÇE YURDUN ADI STANDART ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 135-178 184-294 63-101 45-81 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 11-20 22-42

Detaylı

Doğubayazıt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Eleşkirt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Doğubayazıt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Eleşkirt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ADANA Aladağ Ceyhan Çukurova Feke İmamoğlu Karaisalı Karataş Kozan Pozantı Saimbeyli Sarıçam Seyhan Tufanbeyli Yumurtalık Yüreğir Aladağ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ceyhan İlçe Gıda Tarım

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ZABIT KATİBİ (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Afyonkarahisar

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ

İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ No Ad Tip İlçe İL 1 BESNİ- MERKEZİ BESNİ ADIYAMAN 2 GÖLBAŞI- MERKEZİ GÖLBAŞI ADIYAMAN 3 KAHTA- MERKEZİ KAHTA ADIYAMAN 4 BAŞMAKÇI- MERKEZİ BAŞMAKÇI AFYONKARAHİSAR 5 BOLVADİN- MERKEZİ BOLVADİN AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10101 ADANA Aladağ 1 10108 ADANA Pozantı 1 10201 ADIYAMAN Besni 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10205 ADIYAMAN Kahta 1 10208 ADIYAMAN Tut 1 10310 AFYONKARAHİSAR Hocalar 1 10314 AFYONKARAHİSAR Sandıklı 1 10317

Detaylı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı On5yirmi5.com Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kapılarını açan KYK, bir yandan yedek sırası bekleyen öğrencileri

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ

BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ Danesi Yağlığa MERKEZ 1.319.735 136.720 13,5 17.775,8 17.775,5 0 yağı 1 Kg. yağı İçin Danesi GEMLİK 2.254.000 0 5,0 11.270,0 10.500,0 MUDANYA

Detaylı

Pansiyon Durumu Kontenjanı. İngilizce 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) 150 144 6 446,547

Pansiyon Durumu Kontenjanı. İngilizce 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) 150 144 6 446,547 MEB 2013-2014 fen liseleri taban puanları, 2013-2014 SBS fen liseleri taban puanları Tercih Kodu Okul Adı ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin- 17968 Sevinç Erdinç Fen ADANA / KOZAN / 28044 Kozan Fen ADANA

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü) T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.0GM.0.71.03.910.01/2691 02/04/2010 Konu : 2010 Mali Yılında Aylıkla Ödüllendirilecek Yönetici ve Öğretmenler... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ŞEHİRLERİNİN 2014 YILI BAYRAM NAMAZ VAKİTLERİ

TÜRKİYE ŞEHİRLERİNİN 2014 YILI BAYRAM NAMAZ VAKİTLERİ TÜRKİYE ŞEHİRLERİNİN 2014 YILI BAYRAM NAMAZ VAKİTLERİ 28 TEMMUZ 4 EKİM 28 TEMMUZ 4 EKİM ŞEHİRLER : RAM.BAY. KUR.BAY. ŞEHİRLER : RAM.BAY. KUR.BAY. ----------- -------- -------- ------------ -------- --------

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ii ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÜRETĠM... 1 2. DIġ TĠCARET... 1 ĠTHALAT... 1 ĠHRACAT... 2 3. YURTĠÇĠ LPG TĠCARETĠ... 3 3.1 DAĞITICILAR BAZINDA

Detaylı

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10102 ADANA Ceyhan 1 10111 ADANA Tufanbeyli 1 10202 ADIYAMAN Çelikhan 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10207 ADIYAMAN Sincik 1 10401 AĞRI Diyadin 1 10402 AĞRI Doğubeyazit 2 10405 AĞRI Patnos 1 10406 AĞRI Taşlıçay

Detaylı

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 134 183 62 44 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 10 21 6 9 ADANA CEYHAN CEYHAN YURDU GENEL YURT 15 127

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ 1 ADANA ALADAĞ 106 13.00 TL 2 ADANA CEYHAN 47 6.00 TL 3 ADANA FEKE 122 17.00 TL

Detaylı

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN IL_ADI ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI PLAN ADIYAMAN SAMSAT ADIYAMAN)SAMSAT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ 8410 SAĞLIK)MEMURU 6950 İLK)VE)ACİL)YARDIM 1 ADIYAMAN TUT ADIYAMAN)TUT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ

Detaylı

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SAYISI NIT1 1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 1241093 adana 23 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 3 2007 1241095

Detaylı

2022 ve Evde Bakım Aylığının Birleştirilmesine İlişkin Belirlenen Örneklemin Dağılımı (Sahada Bakıma Muhtaçlık Formunun Sınanacağı Kişi Sayısı ve

2022 ve Evde Bakım Aylığının Birleştirilmesine İlişkin Belirlenen Örneklemin Dağılımı (Sahada Bakıma Muhtaçlık Formunun Sınanacağı Kişi Sayısı ve Dağılımı (Sahada Bakıma Muhtaçlık Formunun Sınanacağı Kişi ve 1 ADANA ALADAĞ 2 2 ADANA CEYHAN 6 3 ADANA ÇUKUROVA 10 4 ADANA FEKE 4 5 ADANA İMAMOĞLU 8 6 ADANA KARAİSALI 2 7 ADANA KARATAŞ 5 8 ADANA KOZAN

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Aralık 2016 Görevde Yükselme Ek Atama Sonuçları

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Aralık 2016 Görevde Yükselme Ek Atama Sonuçları T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Aralık 2016 Görevde Yükselme Ek Atama Sonuçları 1.12.2016 Ġl Adı Ġlçe Adı Kurum Adı Kurum Kodu Unvan K. Derece Puan ADANA FEKE Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 112446 Memur 5 79,520

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ KURUMLARDA VE İL / İLÇELERDE 2011 YILI DAĞILIMI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ KURUMLARDA VE İL / İLÇELERDE 2011 YILI DAĞILIMI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKLERİ KURUMLARDA VE / ÇELERDE 2011 YILI TEMMUZ 2012 İÇİNDEKER SAYFA NO Dişhekimlerinin Çalıştıkları Yere Göre Dağılımı 1 Mesleğini Aktif Olarak Yapan

Detaylı

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ 1 ADANA ADANA BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 15 2 ADANA KOZAN PTT MERKEZİ. AFYONKARAHİSAR DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 14 ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ

Detaylı

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri)

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri) II Yerleştirme lar (Sağlık Meslek Liseleri) ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10826 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı Anestezi Dalı İng.Karma 0 0 0 ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10827 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ KURUMLARDA VE İL / İLÇELERDE 2012 YILI DAĞILIMI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ KURUMLARDA VE İL / İLÇELERDE 2012 YILI DAĞILIMI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKLERİ KURUMLARDA VE / ÇELERDE 2012 YILI HAZİRAN 2013 İÇİNDEKER SAYFA NO Dişhekimlerinin Çalıştıkları Yere Göre Dağılımı 1 Mesleğini Aktif Olarak Yapan

Detaylı

ÖĞR. SÜRE - 3 PUAN TÜRÜ - 4

ÖĞR. SÜRE - 3 PUAN TÜRÜ - 4 PROGRAM KODU (1) PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE - 3 PUAN TÜRÜ - 4 GENEL KONT. - 5 OK.BİR KONT. -6 ÖZEL KOŞUL AÇIKLAMALAR - 7 2013-ÖSYS BAŞARI SIRASI (8) 2013-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (9) ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ 100250731

Detaylı

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73364886 ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ

2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ 2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ Antalya Aksu Domates (Sofralık) 2013 31.191 402.050 Serik Domates (Sofralık) 2013 30.945 341.609 Kumluca Domates (Sofralık) 2013 30.657 336.191 Kaş Domates

Detaylı

2017 YILI (YÖNETMELİK 14-/1a) DÖNEM ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI İL KOD İL MÜDÜRLÜK ADI İLAN

2017 YILI (YÖNETMELİK 14-/1a) DÖNEM ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI İL KOD İL MÜDÜRLÜK ADI İLAN ADANA 10101 Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10103 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10109 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10111 Adana İl Müdürlüğü Tufanbeyli

Detaylı

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Ġlhan ÖZTÜRK BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ İLE BELİRLENEN ACİL DURUM YÖNETİMİ GEREKTİRENHALLER: 1.Dış

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016 Madde 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2016 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013) TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1 THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ

Detaylı

Satış Bilgilendirme SGK Avuç İçi Biyometrik Kimlik Tanıma Projesi

Satış Bilgilendirme SGK Avuç İçi Biyometrik Kimlik Tanıma Projesi Satış Bilgilendirme SGK Avuç İçi Biyometrik Kimlik Tanıma Projesi Sürüm: 01.10.2012 Copyright Fujitsu Technology Solutions 2012 Page 1 of 5 A. Biyometrik Doğrulama Sistemi Ürünleri Avuç İçi Damar Tanıma

Detaylı

YENİ KAYIT NEW ADMISSIONS TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI TOTAL NUMBER OF STUDENTS TÜRÜ/TYPE İL/PROVINCE İLÇE/DISTRICT E K T E K T

YENİ KAYIT NEW ADMISSIONS TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI TOTAL NUMBER OF STUDENTS TÜRÜ/TYPE İL/PROVINCE İLÇE/DISTRICT E K T E K T TOPLAM TOTAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY BOLU BOLU BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU BOLU HEALTH ACADEMY BOLU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BOLU TOURISM AND HOTEL

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN TERCİH LİSTESİ (TABLO-7)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN TERCİH LİSTESİ (TABLO-7) AÇIKLAMA: İstanbul Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesini tercih edecek öğrenciler yabancı uyruklu öğrenciler ile birlikte eğitim-öğretim göreceklerdir. SIRA 1 ADANA CEYHAN 24650 Anadolu İmam

Detaylı

ÖNEMLİ DUYURU GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI İÇİN 2013 YILI İÇERİSİNDE TAHSİS EDİLEN ANCAK KULLANILMAYAN ÖDENEKLERİN 15.11.

ÖNEMLİ DUYURU GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI İÇİN 2013 YILI İÇERİSİNDE TAHSİS EDİLEN ANCAK KULLANILMAYAN ÖDENEKLERİN 15.11. 01105 - Karaisalı Malmüdürlüğü 101 - Devlet Hastanesi-Karaisalı 2.833,00 20130031664 01107 - Kozan Malmüdürlüğü 101 - Devlet Hastanesi -Kozan 17.551,00 20130031664 01111 - Tufanbeyli Malmüdürlüğü 101 -

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF KADROLARI İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra Elektronik Başvuru Formunu doldurunuz. 2006-1-

Detaylı

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE 18 Mayıs 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank

Detaylı

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ Mahalli Ağır Ceza Merkezi Sayı Adana Adana 1 (Ceza Hâkimi) Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1 Antalya Antalya 4 (Ceza Hâkimi) Bakırköy Bakırköy 14 Büyükçekmece Bakırköy 4 Gaziosmanpaşa

Detaylı

KPSS-2016/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2016/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) 290160001 ADANA DEVLET HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ-PATOLOJİK ANATOMİ (ADANA / TKHK-TAŞRA) 1 0 80,61895 80,61895 290160003 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ-PATOLOJİK ANATOMİ (ADANA

Detaylı

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 190050003 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARAİSALI) 1 1 0 80.16137 80.16137 190050005 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARATAŞ) 1 1 0 79.76717 79.76717 190050001

Detaylı

KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Önlisans)

KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Önlisans) KURUM ADI KADRO ADI 290160001 ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER (ADANA-THSK-TAŞRA) 1 0 82,77866 82,77866 290160005 ADANA KARAİSALI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TEKNİKERİ

Detaylı

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 517 İl Sayısı 81 İlçe Sayısı 276 03.11.2014 İL VE İLÇELER HİZMET BİRİM SAYILARI ADANA 9 ADANA TÜM İLÇELER 1 ÇUKUROVA

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Üniversite/ Fakülte Süre Puan 2015 2013 Prof. Doç. Yrd. Doç. Özel Koşullar Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910115 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Matematik (Ġngilizce) 4 MF-1 10 10 10500 8020 478,996 5 8 1 3, 15,

Detaylı

ARANAN NİTELİKLER Kadro Kurum Adı Ünvanı Branşı İl Teşkilat Sınıfı. NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 Kodu

ARANAN NİTELİKLER Kadro Kurum Adı Ünvanı Branşı İl Teşkilat Sınıfı. NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 Kodu SBKod S Ogrenim K NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 Kurum Adı Ünvanı Branşı İl Teskilat 390160001 6289 KPSS 2016/3 TABLO 3 ÜCRETLERİ KURUMLARIN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN KARŞILANMAK ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

KPSS-2016/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2016/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)-YOK (ADANA / TKHK-TAŞRA) 1 0 72,42201 72,42201 390160003 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-2 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-2 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910054 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Fizik (Ġngilizce) (Tam 4 MF-2 8 8 9800 8460 473,864 5 1 3 3, 15, 17, 28, 142 203910099 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Kimya (Ġngilizce) (Tam 4 MF-2 8

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MESLEK YÜKSEKOKULLARI Kod Meslek Yüksekokulu Adı 100103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU 100101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU 100102 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

POZİSYON KODU 2/20 KPSS 2009/1

POZİSYON KODU 2/20 KPSS 2009/1 2915371 ADANA 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ (ADANA-TAŞRA MYB ) SH 5 3005 6003 2915373 ADANA 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 397 /620 15/10/2010 Konu: Yeni kurulan sosyal güvenlik merkezlerinde işveren işlemlerine başlanılması GENELGE

Detaylı

TABLO 28. ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI, 2014-2015 TABLE 28. NUMBER OF TEACHING STAFF BY ACADEMIC TITLE, 2014-2015

TABLO 28. ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI, 2014-2015 TABLE 28. NUMBER OF TEACHING STAFF BY ACADEMIC TITLE, 2014-2015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY BOLU BOLU BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU BOLU HEALTH ACADEMY BOLU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BOLU TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT

Detaylı

2016/1 PERSONEL ALIMI ALINACAK POZİSYONLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE

2016/1 PERSONEL ALIMI ALINACAK POZİSYONLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE 2016/1 PERSONEL ALIMI ALINACAK POZİSYONLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE MERKEZ ANKARA GENEL MÜDÜRLÜK GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (GRAFİK TASARIM) İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 3 SÖZLÜ SINAV MERKEZ ANKARA

Detaylı

KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ (ADANA-THSK-TAŞRA) 1 0 79,65144 79,65144 190160005 ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK MEMURU

Detaylı

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS PROGRAMLARI 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS-1 1 100150486 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS-6

Detaylı

KPSS-2013/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2013/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 ADANA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ADANA-SB-TAŞRA) 1 0 78,66783 78,66783 190160019 ADANA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

Detaylı

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI ADANA ADANA HACI SABANCI 2 50% 1 2 ADANA ADANA KOZAN OSB 2 60% 3 ADIYAMAN ADIYAMAN 3 70% 4 ADIYAMAN ADIYAMAN BESNİ 3 90% 5 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI 3 90% 6 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA 3 90% 7 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

01. YER. 02. YER. 03. YER. 04. YER. 05. YER. 06. YER. 07. YER. 08. YER. 09. YER YER.

01. YER. 02. YER. 03. YER. 04. YER. 05. YER. 06. YER. 07. YER. 08. YER. 09. YER YER. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 185 143 163 182 196 222 243 241 225 2016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 3 3 4 2 4 1 7 7 7 55 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (KKTC UYRUKLU) 4 6 6 1 4 1 1 3 ----- 6 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAGLlK BAKANLIÖI - SAGLlK H1ZMETLER.i GENELMÜDÜRLOÖa _ SAGLIK BAKAl\'Ll(;I OROAN,DOKU NAKIl VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİRE BAŞKANUGI 08.12.201420:06

Detaylı

Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir.

Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir. 1 PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ ÇELTİK SEKTÖRÜ RAPORU İLÇELERE GÖRE DAĞILIM DEĞERLENDİRME (2009-2010) Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir. Ekili Alan 2009 yılına kıyasla

Detaylı

1 Adana Karaisalı Devlet Hastanesi 2 Adana Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi 3 Adana Tufanbeyli Devlet Hastanesi 4 Adıyaman Çelikhan Devlet Hastanesi 5 Adıyaman Tut Đlçe Hastanesi 6 Afyon Başmakçı Devlet

Detaylı

UYAP II-H BİLGİSAYAR DAĞITIMI BİRİM TÜRÜ BİRİM ADI İL TEŞKİLAT BİRİM TİPİ

UYAP II-H BİLGİSAYAR DAĞITIMI BİRİM TÜRÜ BİRİM ADI İL TEŞKİLAT BİRİM TİPİ ADANA ADANA Adli Yargı ADLİYE ACM 40 Karaisali ADANA Adli Yargı ADLİYE ÇİFT HAKİMLİ 1 Adana bölge idare mahkemesi ADANA İdari Yargı ADLİYE BİM 5 Hatay vergi mahkemesi HATAY İdari Yargı ADLİYE VM 4 Besni

Detaylı

KURUM ADI İL TEŞKİLAT SINIFI UNVAN/BRANŞ ADET ARANAN NİTELİKLER SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ ADANA DÖNER SERMAYE SH HASTANESİ

KURUM ADI İL TEŞKİLAT SINIFI UNVAN/BRANŞ ADET ARANAN NİTELİKLER SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ ADANA DÖNER SERMAYE SH HASTANESİ 5624131 ADANA CEYHAN DEVLET ADANA DÖNER SERMAYE SH SAĞLIK ODYOMETRİ 5624133 ADANA ÇUKUROVA DEVLET ADANA DÖNER SERMAYE SH SAĞLIK ODYOMETRİ 5624135 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK ODYOMETRİ ADANA

Detaylı

KPSS-2017/7 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2017/7 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) 390180001 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHDİS(ADANA-CEYHAN) 1 0 90,00285 90,00285 390180009 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜHDİS(ADANA-SAİMBEYLİ) 2 0 84,05176 84,83145 390180017 GIDA, TARIM

Detaylı

PSU kapsamında işlem yaptığımız Web Pos kredi kart markalarına bugünden geçerli olarak; DENİZBANK Üretici Kart da eklenmiştir.

PSU kapsamında işlem yaptığımız Web Pos kredi kart markalarına bugünden geçerli olarak; DENİZBANK Üretici Kart da eklenmiştir. Değerli Bayimiz, 20.Ocak.2012 PSU kapsamında işlem yaptığımız Web Pos kredi kart markalarına bugünden geçerli olarak; DENİZBANK Üretici Kart da eklenmiştir. SADAL ın bu projesi, Denizbank Üretici kart

Detaylı

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 211, ANKARA Özet 21 yılı sıcaklıkları normallerinin 2,39

Detaylı

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR A. DROGI TRANZYTOWE (do i z Turcji) (1) Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli Sınır Kapıları - Sarp, Türkgözü, Dilucu, Gürbulak, Aktaş Sınır Kapısı E.80;

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 79,46687 79,46687 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 74,89333 74,89333 290940017

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KPSS-2013/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Lisans)

KPSS-2013/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Lisans) KURUM ADI KADRO ADI 390160111 ADIYAMAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI (ADIYAMAN-SB-TAŞRA) 1 0 82,05886 82,05886 390160881 ARDAHAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI (ARDAHAN-SB-TAŞRA) 1 0 77,44458 77,44458

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR İL İLÇE BAYİ ADI TEL SMS KODU ADANA CEYHAN CEYHAN BAYİSİ (322) 613-1903 456 ADANA KADİRLİ KADİRLİ BAYİSİ (328) 718-0790 466

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (YGS-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (YGS-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu 203310633 ĠSTANBUL ġehġr Üniv. Ġslami Ġlimler (Tam 4 YGS-4 5 5 5690 4080 484,383 2 2 5 1, 3, 710 202210107 ĠSTANBUL 29 MAYIS Üniv. Ġslam ve Din Bilimleri (Tam 4 YGS-4 5 5 6000 5740 476,193 5 2 2 1, 3,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF LARI İÇİN ATAMA BAŞVURU KILAVUZU DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra Elektronik Atama Başvuru Formunu doldurunuz. 2009-1-

Detaylı

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS )

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS ) 2134521 5 0 075.761 082.402 SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ(ADANA-TAŞRA) ADANA 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 2134523 5 0 071.257 074.875 SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ(ADANA-TAŞRA)

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TEBLİĞ İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2007/1)

TEBLİĞ İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2007/1) 23 Şubat 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26443 TEBLİĞ İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2007/1) MADDE1 (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi

Detaylı

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 01150 - Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 181 - Adana Numune Hastanesi 6.373,00 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 01150 - Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 182 - Ruh Sağlığı

Detaylı

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA TI VE GÜZERGAHI 10/11/2017 14:48:29 FİRMA ÜNVANI : METRO TURİZM SEYAORGANİZASYON VETİCARET A.Ş. BELGE ADRES GEÇERLİLİK TARİHİ : İST.U-NET.D1.34.540 : : BÜYÜK OTOGARI B2 GEÇİŞ BLĞ.

Detaylı

AMASYA 35 Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 36 Göynücek İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

AMASYA 35 Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 36 Göynücek İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SATIŞ BELGESİ İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLMİŞ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİ ADANA 1 Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2 Aladağ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 3

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAĞLIK HĠZMETLERĠ PLANLAMASI I-Genel Esaslar Anayasamızın 56 ncı maddesinde, Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak,

Detaylı

Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ SEKTÖRÜ : KONUT PROJE SAHİBİ : ADALET BAKANLIĞI (Bin TL) PROJE NO 2015 SONUNA KADAR TAHMİNİ ADALET BAKANLIĞI I 6.300 0 3.700 B) DEVAM EDEN PROJELER I 6.300 0 3.700 b)

Detaylı

EK: tarih ve sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısı.

EK: tarih ve sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısı. No: 2016/44 Tarih: 10.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA TUFANBEYLİ 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 9 ADANA SARIÇAM 9 ADIYAMAN

İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA TUFANBEYLİ 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 9 ADANA SARIÇAM 9 ADIYAMAN İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA TUFANBEYLİ 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 9 ADANA SARIÇAM 9 ADIYAMAN SAMSAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 2 ADIYAMAN GÖLBAŞI 2 ADIYAMAN KAHTA

Detaylı

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2014) 2.165.595 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2014) 2.037 11. İşyeri Sayısı (SGK - 2014) 38.378 8. İstihdam (SGK -

Detaylı