T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar, otogarda bulunan yazıhaneler, İşyerleri ve hizmet veren gerçek veya tüzel kişilerin iş ve işlemlerinin düzenlenmesi ve kurallara bağlanmasıdır. KAPSAM: Madde 2. Bu yönetmelik Kahramanmaraş Belediyesi otogarı ile otogarda yürütülecek hizmetleri, taşımacı ve acentelerin, işyeri sahiplerinin, kiracılar ve yolcuların uyacakları kuralları kapsar. HUKUKĠ DAYANAK: Madde 3. Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/j ve 18/m maddeleri 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR: Madde 4. Bu yönetmelikte geçen: BaĢkanlık: Kahramanmaraş Belediye Başkanlığını, Meclis: Kahramanmaraş Belediye Meclisini, Encümen: Kahramanmaraş Belediye Encümenini, Müdürlük: Kahramanmaraş Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü, ġeflik: Kahramanmaraş Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Otogar Şefliğini, Otogar: Şehirlerarası yolcu taşımacılığının yapıldığı otobüs garajı ve tamamlayıcı üniteleri ile kırsal otobüs garajını, 2.UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü: İdare adına, yürürlükte olan yasalar ve bu yönetmelik esaslarına göre tesisin işletilmesinden sorumlu olan Şef Personeli ifade eder. 1

2 3. Terminal: Yolcu taşımacılığının ayrılmaz bir parçası ve temel alt yapısıdır. Otobüs ve benzeri araçlar için mevzuata uygun olarak düzenlenmiş alt yapı üzerine inşa edilmiş, sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, yolcular için bilet satış yeri, yeterli sayıda bay ve bayan tuvaleti ile oturma yerleri, haberleşme, iletişim, acil sağlık yardımı, polis,zabıta birimi, beslenme, ibadet, emanet ve benzeri asgari ihtiyaçlar ile engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak, rahat, sağlıklı ve güvenli üst yapıların mevcut olduğu, taşımacılara ve yolculara hizmet veren yapı veya tesisi, 4. TaĢımacı: Şehirlerarası taşımacı yetki belgesine sahip olan ve taşımayı bir ücret karşılığında üstlenen gerçek veya tüzel kişiliği, 5. işyeri (İşletmeci):Terminal ve ilçe minibüs garajı içinde (Otobüs ve minibüs Firmaları dışında kalan) kiraya verilen diğer üniteleri (Lokanta, Büfe, Çay ocağı, Berber, Terzi, Emanet, Tuvalet, Taksi Durağı, Giriş-Çıkış Kapıları vb. ifade eder. 6. Acente: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı Olmaksızın bir mukaveleye dayanılarak belirli bir yer veya bölge içinde daimi surette bir veya birden fazla taşımacıyı ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi ve onlar adına yolcu bileti düzenlemeyi meslek edinen kimseye, 7. Yetki Belgesi: Karayoluyla şehirlerarası taşıma faaliyetinde bulunacak taşımacı ve acentelerin çalışmalarını belirleyen belgeyi, 8. Zaman Tarifesi: Taşımaları zaman yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı bildirimleri, 9. Fiyat Tarifesi: Taşımaları fiyat yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı bildirimleri, 10. Güzergâh: Taşımaların başlangıç ve bitiş noktaları arasında seyir edilecek yolu, 11. Yolcu: Yurtiçine ve yurtdışına sefer yapan otobüslerle seyahat edecek gerçek kişiyi, 12. Bilet: Acentelerin bastırdığı ve İşletme Müdürlüğünce kontrol edilip, mühürlenen kopyalı Ve seri numaralı ve bir nüshası yolcuya verilen belgeyi, 13. Günlük Plan: Yolcu oturma yerlerini gösteren, tarih, saat, bilet numaraları işlenmiş otobüs oturma Planını, 14. Hareket Saati: Zaman tarifesine göre alınmış kalkış saatini, 15. Peron: Otobüslerin yolcu almak ve indirmek üzere beklediği sınırlı alanı, 16. Transit Araç: Şehirlerarası terminal tesislerinde yolcu almaksızın yoluna devam 2

3 eden aracı, 17. Bagaj: Yolcunun beraberinde taşıdığı mal veya malzemeyi, 18. ÇıkıĢ FiĢi: Yolcu taşımacılığı yapan taşımacılara çıkış ücreti karşılığı verilen belgeyi, 19. Makbuz : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Terminalde Tahsilât Talimatnamesine göre tanzim edilmiş belgeyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM KURULUġLAR: UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü; Madde 5. Belediye Başkanı tarafından atanan, Şef veya Şefliklerden oluşur yönetiminde yeteri kadar büro personeli, zabıta memurları ve yardımcı hizmetler personelinden oluşur. Acente ve KuruluĢlar: Madde 6. Yurtiçi ve yurtdışı otobüs ve minibüs seferleri düzenleyen otobüs, minibüs şirketleri ve acentelerinde kendilerini tam yetkili temsil eden bir yönetici ile yeteri kadar personel çalıştırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Madde 7. UlaĢım Hizmetleri Müdürü Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Ulaşım Hizmetleri Müdürü, Kahramanmaraş Belediyesi tarafından terminalin İdaresiyle görevlendirilmiş Belediye personelidir. 2. Terminal içinde görev yapan Belediyeye ait kuruluş ve personeli sevk ve idare etmek. 3. Belediye Başkanlığının terminal işletmesiyle ilgili direktif ve isteklerini yerine getirmek ve çalışma tarzıyla ilgili periyodik raporları İdareye sunmak. 4. Terminal İşletmesinin 24 saat aralıksız verimli çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak. 3

4 5. Terminal içindeki Acente ve diğer iş yerlerinin işletmesinden doğacak aksaklıkları giderecek tedbirleri almak, işletmenin daha verimli çalışmasını sağlayacak planlamalar yaparak bu konudaki görüş ve tekliflerini İdareye bildirmek. 6. Terminal içindeki her türlü işyerinin yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmelik hükümlerine göre denetimlerini yapmak/yaptırmak. 7. Terminalde görev yapan diğer kamu kurum ve kuruluş personeli ile gerekli koordine ve işbirliğini sağlamak. 8. Terminalin yangın ve sabotajlara karşı koruma planlarını hazırlamak ve uygulamada etkinliği sağlamak üzere görev alacak personelin eğitimini sağlamak, 9. Terminal içinde görüntü, ses ve müzik yayını gibi hususlarda düzenleme yapmak ve denetlemek. 10. Terminalin muhtelif bölümlerinden tahsil edilecek Belediye alacaklarının takip ve tahsiline yardımcı olmak ve bu paraların zamanında Belediye Muhasebesine intikalini sağlamak. 11. Tesis ve müştemilatının devamlı surette bakımlı, düzenli ve temiz bulundurulmasını temin etmek. Bu nedenle temizlik yapan personel veya temizlik firmasının faaliyetlerini kontrol etmek. Sözleşmede belirtilen hususlara uyulmadığının tespiti halinde durumun İdareye bildirmek. kalorifer veya doğalgaz tesisat, jeneratör, klima tesisatı, hareket panosu gibi tesisatın işletme ve bakım talimatlarının hazırlamak/hazırlatmak. Sorumlulara tebliğ etmek. 12. Terminal içinde her türlü güvenlik (Bina ve tesis güvenliği ile can ve mal güvenliği) tedbirlerini almak. Bu maksatla güvenlikten sorumlu Özel Güvenlik Teşkilatının faaliyetlerini kontrol ederek, aksayan hususları İdareye anında bildirmek. 13. Yolcuların her türlü dilek ve şikâyetlerini dinlemek ve çözümlemek. Madde 8. Terminal ġefi Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Şehirlerarası Yolcu Terminalinde Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak. 2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak. 3. Şefliğinde görev yapan personelin düzenli çalışmalarını sağlamak ve onları denetlemek. 4

5 4. Müdür tarafından verilecek diğer görevler. Madde 9. Zabıta Memurları Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Terminal sınırları içinde düzeni ve yolcuların huzurunu sağlamak için belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak. 2. Terminal içinde görev yapan Belediyeye ait kuruluş ve personeli sevk ve idare etmek. 3. Terminalin temizliğini devamlı surette kontrol etmek, olası olumsuzluklara karşı tedbir almak ve olumsuzluklara izin vermemek. Hasara uğrayan malzeme ve tesislerin müsebbipleri hakkında Belediye Talimatnamesi hükümlerinin tatbikini ve hasar bedelinin tazminini sağlamak. 4. Terminal sınırları içinde genel adaba aykırı davranışta bulunanlar hakkında yasal işlem yapmak. 5. Terminal içine seyyar satıcıların, dilencilerin, şüpheli şahısların girmesine engel olmak, girenler hakkında yasal işlem yapmak. 6. Terminal içinde her türlü çığırtkanlık, simsarlık, değnekçilik tabir edilen faaliyetler bu yönetmelik hükümlerince yasaklanmış olup, uymayanlar hakkında yasal işlem yapmak. 7. Terminal içinde anons ve müzik yayını idareye ait olup, bu kurala uymayan işyerleri hakkında yasal işlem yapmak. 8. İşyerleri ve acentelerin bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde uymaları gereken diğer hükümlerle, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 71. maddesi gereği, kendilerine verilen denetim ve kontrol görevini yerine getirmek ve denetimler esnasında tespit ettikleri kusurlar ve ihlaller için tutanak düzenlemek. 9. Şehirlerarası Otobüs Terminali, yurtiçi ve yurtdışı toplu taşıma, trafik ve ulaşım ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kahramanmaraş Belediyesi sınırları içinde ve Şehirlerarası Otobüs Terminali ve ilçe minibüs garajı tesisleri içinde ve dışında yolcu ve yük naklinde bulunacakların uyması gerekli genel kurallar, görev ve sorumlulukları: Madde 10. Genel Kurallar: 5

6 1. Kahramanmaraş Belediyesi sınırları içerisinde yurtdışı ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapmak isteyen acente, birlik, müessese, kooperatif, şirket vb. kuruluş temsilcileri Kahramanmaraş Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne başvurarak gerekli peron tahsisini yaptırmak ve acente kira sözleşmesini yapmak zorundadır. 2. Bu zorunluluk yerine getirilmeden ve Ulaştırma Bakanlığından usulüne uygun yetki belgesi alınmaksızın hiçbir şekilde yolcu taşımacılığı yapılmaz. 3. Yetki belgesi olmaksızın veya yetki belgesinde yazılı şartlara aykırı olarak şehirlerarası taşımacılık ve bu işle ilgili acentelik yapmak, şartları uygun olmayan taşıtlarla yolcu taşımak yasaktır. 4. Karayolları şehirlerarası yolcu taşımaları hakkındaki yönetmeliğin taşıtların kullanılması başlıklı 14 ve 15 nci maddelerin uygulama zorunluluğu ile birlikte taşıtını bir taşımacıya sözleşme ile bağlayan taşıt sahipleri, iş bu sözleşme fesih olmadıkça bir diğer taşımacı ile sözleşme yapamazlar. Sözleşmenin feshi halinde ve yeni sözleşme yapılması durumunda bu fesih ve değişikliğin acente tarafından Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. 5. Şehirlerarası Otobüs Terminal tesislerinde çalışacak acente, birlik, kooperatif, şirket vb. yolcu taşımacılığı yapacak özel ve tüzel kişiler Ulaştırma Bakanlığından ( Kara Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden ) fiyat tarifeleri zaman tarifeleri ve güzergâh belgesi almak ve bu belgeleri idareye vermek zorunludur. Bu belgeler olmaksızın hiçbir özel ve tüzel kişiler Terminal tesislerinden yararlandırılamazlar. Bu tarifelere aynen uymak zorundadırlar. 6. Usulüne uygun olarak alınan zaman tarifeleri üzerinde yaz ve kış sezonları yolcu ve taşıt sirkülâsyonuna göre geçici düzenleme taleplerini zaman tarifelerine sadık kalınmak üzere geçici olarak düzenleme yapmaya Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilidir. 7. Her ne isim ve nam adı altında olursa olsun acente, birlik, kooperatif, şirket vb. yolcu taşımacılığı yapan araçların alınan güzergâh dışında sürekli veya geçici olarak çalıştırılması yasaktır. 8. Ulaştırma Bakanlığınca onaylanmış fiyat tarifelerine uymak zorunludur. Uygulamaya konulan taşıma fiyatları, taşımanın başlangıç ve bitiş noktaları arasında gidiş dönüşte aynı olacaktır. Değişik fiyat tarifesi uygulanamaz. Onaylanmış fiyat tarifeleri üzerinde ücret alınamaz. Ancak taşımacılar, tespiti esaslara göre onaylanmış fiyat tarifelerinin %30' dan fazla indirim uygulayamazlar. Gidiş ve dönüş ücreti konusunda bu sınırlar dışında haksız rekabet yapılması ve farklı fiyat uygulaması yapıldığı yönünde şikâyet, ihbar edildiğinde ve bunların tespiti 6

7 durumunda idarece, yasalar ve yönetmelikte belirtilen idari ve cezai işlem uygulanır. Yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz. Yolcu biletinde yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yerleri, günü ve saati, güzergâhı, fiyatı, bagaj parça sayısı ile taşımacının adı, unvanı ve adresiyle, sigortacısının gösterilmesi zorunludur. Taşımalarda her yolcunun 30 kg. ücretsiz bagaj hakkı vardır. Bagajlar yolcuların biletlerinde gösterilen koltuk numaralarına göre etiketlenir. Madde 11. Acente ve KuruluĢların Görev ve Sorumlulukları: 1. Acente vb. gibi kuruluşlar, kullandıkları yazıhaneye ticari unvanlarını gösterir tabela asmak ve kullandıkları yazıhane ve peronları temiz tutmak zorundadırlar. 2. Acente vb. kuruluşlar kullandıkları yazıhaneye fiyat tarifesi asmak zorundadırlar. 3. Acente vb. gibi kuruluşlar yolcuların seyahat ile ilgili şikâyetlerini dinleyerek gereken tedbirleri almak zorundadır. 4. Tesisler içerisinde bilet kesmek üzere verilen yerlerin önlerine sandalye koymak veya başka şekilde oturmak ve bu yerlerin önlerine, yanlarına, arkalarına her cinste olursa olsun yolcu eşyası veya ticari eşya koymak, yığmak veya bu yerleri başka bir şekilde işgal etmek yasaktır. 5. Acente vb. kuruluşlar tarafından alınan ücret karşılığında usulüne göre kesilen biletlerde yolcuların gidecekleri yerler rumuz, işaret veya tek harfle gösteremezler. Yolcuların gidecekleri yer adı tam olarak açıkça ve okunaklı bir şekilde yazılır. Bilet üzerinde tahrifat ve silinti yapılamaz. Yolcu biletleri sıra numaralı olarak satılır. Satılan yer planda ayrıca kapatılır. Günlük planlar ve bilet koçanları, istendiğinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur. 6. Terminal İşletme Tesislerinde yolcu taşımacılığı yapan her acente vb. kuruluş ve araç sahiplerinin direkt araç işlettikleri güzergâh dışına veya daha ileri güzergâhlara her ne şekilde olursa olsun aktarmalı bilet kesmeleri yasaktır yaşın altında olan çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. bunlar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti %30 indirimli düzenlenir yaş üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, 6-12 arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az %60 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli düzenlenir. 9. Tesisler içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerince gösterilen yerin dışında herhangi bir yerde bilet kesmek ve yazıhanesi olmayan otobüse yolcu vermek yasaktır. Firma yalnızca kendi adına kayıtlı olan otobüsler için bilet satabilir. 7

8 10. Acente vb. kuruluşlar yolcu taşımacılığı işlemlerini karşılıklı saygı ve hukuk kurallarına göre düzenlemek ve yolcuyu, biletlerinde taahhüt ettiği yere kadar götürmek zorundadır. 11. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadır. 12. Terminal Tesisleri dâhilinde faaliyet gösteren firmalar; yeteri kadar bilet satış görevlisi,1 yolcu sayıcı ve 1 bagajcı personel (merkez firmalar 1'er adet mevcuttan fazla sayıcı ve bagajcı eleman çalıştırabilirler) Minibüs firmaları ise 1'er adet yolcu sayıcı dışında eleman çalıştırması yasaktır. Bu görevliler ile ilgili nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh sureti ve sigorta bilgilerini kapsayan evrakların her yıl düzenli olarak terminal şefliğine bildirilmesi zorunludur. Her ne unvan altında olursa olsun liste dışı ve kimlik kartsız eleman çalıştırılması yasaktır. 13. Terminal tesislerinde faaliyet gösteren acenteler çalıştırdıkları elamanlarla ilgili konularda, idare tarafından yapılan uyarı ve istekleri 5 gün içerisinde yerine getirir. uygunsuz davranışları tespit edilen elemanlar terminal içerisinde çalıştıramazlar. 14. Terminal tesisleri dâhilinde bilet satmasına ve çalışmasına izin verilen kişilerin görev mahalli dışında bulunmaları, yolcu getirip götürmeleri ve yolcu bulmak için bağırıp çağırmaları ve yolcuları rahatsız etmeleri yasaktır. Bu tür yanlış davranışlardan acenteler sorumludur. 15. Zaman tarifesine göre hareket saati almış olan müessese, birlik, acente veya araç sahiplerinin yolcu olsun olmasın, araçları ve güzergâh için işletmelere tahsis edilen perondan saatinde hareket ettirmeleri zorunludur. Yolcu yokluğu veya azlığı gibi sebeplerle hareketin ertelenmesi ve iptali yasaktır. Ancak, aracın arızası belgelendirilmek ve günde bir defayı geçmemek üzere ve yolcunun bu durumdan etkilenmemesi sağlanarak en az bir saat önceden ulaşım hizmetleri müdürlüğüne bildirilmesi ve Müdürlükçe uygun görülmesinden sonra iptal işlemi uygulanabilir. 16. Zaman tarifesine uygun olarak alınmış hareket saatleri dışında ilave olarak alınacak yeni hareket saatleri en az bir saat önceden yazılı olarak terminal şefliğine bildirilmesi zorunludur. 17. Daimi veya geçici olarak yolcu taşıyan ve Terminal tesislerinden hareket edecek araçlar için zaman tarifelerine uygun olarak hareket saati alınması ve araçların bu saatlere göre hareket etmesi zorunludur. Hareket saatleri gerek trafik emniyeti gerekse diğer güzergâhlarla olan münasebetler göz önüne alınarak idarece belirlenir ve uygulanır. Acente vb. kuruluşların bu hususa uymaları zorunludur. 18. Zaman tarifelerine göre alınmış hareket saatleri dışında Terminal tesislerine giriş 8

9 ve çıkış yapan araçlar (Transit araçlar) yolcu indirme peronları dışında duramaz ve yolcu indiremez. Yolcu almasa dahi hareket peronlarına girerek yolcu indiren tüm araçlar çıkış bileti almak zorundadır. Bu durumdan acente vb. kuruluşlar idareye karşı sorumludur. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, transit araçların terminal tesislerine giriş ve çıkışların usulüne uygun bir tarifeye bağlama yetkisine sahiptir. 19. Yolcu taşımacılığı yapan tüm kuruluşlar araçlarını hareket saatinden yarım saat önce hareket peronlarına getirmek ve tam vaktinde hareket ettirmek zorundadır. 20. Firmalara ait otobüslerin her türlü temizlik bakım ve onarım işleri peronlar bölgesi dışında firmaların temin edeceği yerlerde yapılabilir. 21. Yolcu taşımacılığı yapan tüm kuruluşlar hareket peronlarında araçların önlerine hareket saatini, bilet ücretini ve gidecekleri yeri gösterir 26x45 ebadında bir levha asması veya astırması zorunludur. 22. Kahramanmaraş çevresi ile civar il ve ilçelere belli ücretlerle bilet keserek yolcu taşıyan her türlü aracın ilk hareket merkezi Terminal tesisleridir. Firmaların yolcuları tesislerden bindirip hareket ettirmeleri zorunludur. Tesislere girmeden veya girip çıktıktan sonra civarında yolcu indirmek yasaktır. 23. Araçların Terminal tesisleri dâhilinde hareket peronlarına girmeden peron dışındaki yerlerden, yolcu indirme peronlarından ve hareket halinde iken yolcu almaları yasaktır. 24. Her ne isim veya nam altında olursa olsun, acente, birlik, kooperatif, şirket araçları ile belde, köy araçları, servis araçları, okul taşıtları vb. yolcu taşımacılığı yapan araçlar güzergâh ve zaman tarifeleri dışında Kahramanmaraş Belediyesi sınırları içerisinde izinsiz şehir içi yolcu taşımacılığı yapamazlar. 25. Acente vb. kuruluşlar Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kendilerine tahsis edilen peronları en verimli biçimde kullanacaklar ve kesinlikle idarenin izni olmaksızın geçici dahi olsa başka peronları kullanmayacaklardır. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü peronların kullanış durumlarına göre acente vb. kuruluşların kullandığı peronlarda her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü gerektiğinde peronların kullanım hakkını yasalara uygun biçimde ihale edebilir sayılı karayolları taşıma kanunu yönetmeliğinin 38. maddesinin 8. bendi " yetki belgesi sahipleri her seferde bir yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilir." Amir hükmü mevcuttur. Bu doğrultuda mağdur vatandaşların gönderilmesi hususunda, Acente ve otobüs firmaları mağdur vatandaşları gidecekleri yere gönderilmesini sağlayacaklardır. 27. Acente sahipleri; Otogarda şüpheli görülen ve yanında bir yakını olmadan bilet almak isteyen yaşı küçük ( 18 yaş altı ) çocuklara bilet satışı yapmak yasaktır. 9

10 28. Madde 12. Acente Vb. KuruluĢ ve TaĢımacıların Ortak Görev Sorumlulukları: 1. Acente işletmecisi Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımaları konusundaki Ulaştırma Bakanlığı Yönetmeliğinin 11. maddesinde sözü edilen D1 ve F1 yetki belgelerine sahip olmalıdır. 2. Firmaların Ulaştırma Bakanlığından aldığı yetki belgelerinin geçerlilik süresi olan 5 yılsonunda yukarıda adı geçen yönetmelik hükümlerine göre yenilenmesi gerekir. Geçerlilik süresi yenilenmeyen yetki belgelerinin iptal edilmesi, firmanın işyeri kira sözleşmesinin de iptali sonucunu doğurur. Yetki belgesi olmayan yâda yetki belgesinde belirtilen koşullara uymaksızın Şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve bu işle ilgili acentecilik yapılamaz. 3. Acente kendi adına kayıtlı olmayan otobüsleri terminale alamaz, terminal çevresinde bekletemez, bu araçlara yolcu veremez. 4. Acente sorumluluğu altındaki otobüslerin giriş-çıkış ücretlerinin ödenmesinden sorumludur. 5. Acente vb. kuruluşlar otobüslerin ön, arka ve yan taraflarına firma adını veya amblemini yazdırmak zorundadır. Bunun dışında başka bir ibare bulunamaz. 6. Acente vb. kuruluşlar kendilerine bağlı otobüslerin trafik kurallarına, Kara Ulaştırma Yönetmeliğine, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Otobüs Terminal Yönetmeliği esaslarına göre hazırlamak ve kontrolden geçirdikten sonra hareketlerini sağlamak zorundadır. 7. Yolcu taşımalarının kanunlara, acente ve taşımacı ile yolcu arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılması zorunludur. Taşımacı acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden ortak olarak sorumludur. 8. Acente vb. kuruluş ve taşımacı otobüslerde yeteri kadar ilk yardım malzemesi bulundurmak zorundadır. 9. Acente ve kuruluşlara bağlı otobüslerde kati surette sigara içilmeyecek ve ikram edilen yiyecekler ve içecekler ile diğer maddelerin sağlık şartlarına uygunluğunu sağlamak zorundadır. 10. Gerek tesisler dâhilinde ve gerek tesislere giriş ve çıkışta otoparklarda vasıtaların birinci viteste seyir etmeleri zorunludur. Araçların süratle seyir etmeleri veya korna çalarak etrafı rahatsız etmeleri yasaktır. 11. Acente vb. kuruluşlara bağlı araçların tesislerde ayrılan yer dışında tamir ve temizliği yapılamaz. Bu konuda emir ve yasaklara uymak zorunludur. 10

11 Madde 13. İşyerleri İşleticilerinin Uyacağı Hükümler: 1. İşletmeci, işyerini yılın 365 günü, günde 24 saat hizmete açık tutmak zorundadır. 2. İşyeri çalışanları şekli ve biçimi İdarece belirtilen iş gömleği giymek zorundadır. İş gömlekleri lekesiz, temiz, ütülü olmalı ve giysilerin uygun bir yerinde adı, soyadı, çalıştığı işletme veya firmanın adı ve amblemi bulunmalıdır. Çalışanların saç, sakal tıraşları, el yüz ve beden temizlikleri eksiksiz olmalıdır. 3. İşletmeci işyeri dışında seyyar satış faaliyetinde bulunamaz. 4. İşletmeci, işyerini ve çevresini temiz tutacaktır. İşyeri alanı dışındaki yerlerde ambalaj malzemesi ve emtia stoku bulundurmayacaktır. İşyeri önünde müşterilerin kullanımı için şekli ve cinsi idarece belirlenen bir adet çöp sepeti bulundurmak zorunludur. 5. İşyerinde, dışarıya koku yapan açık yiyecek-içecek maddeleri hazırlanamaz, bulundurulamaz ve satılamaz. 6. İşyerinde alkollü içecek bulundurmak, satmak ve içmek kesinlikle yasaktır. 7. İşyerinde yatmak, uyumak, adaba ve güvenliğe aykırı davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktır. 8. İşletmeci kira sözleşmesinde belirtilen iş dalında değişiklik yapamaz veya farklı bir konuda faaliyette bulunamaz. Değişiklik için idarenin onayını almak zorundadır. İdare bu onayı verip vermemekte serbesttir. 9. İşletmeci işyeri için LPG tüpü (Baklavacılar, Lokantalar ve Çay ocağı işletmecisi hariç) veya yanıcı, patlayıcı, parlayıcı madde bulunduramaz. 10. İşletmeci, işyerinin kapı, camekân, vitrin ve tezgâhı ile zemin ve duvarlarında meydana gelebilecek çatlak ve kırıkları derhal onaracaktır. İdarece bu konuda yapılacak uyarılara uymak zorundadır. İkaz ve uyarılara uymaması halinde sözleşmesi idarece fesih edilir. 11. Elektrik ve doğalgaz ve su ana sayaçlarının abonelik işlemi idareye ait olup, iş yerlerinin abonelik işlemleri ise kiracılara ait olacaktır. 12. Tuvalet işletmecisi işyeri günün her saatinde sağlıklı kurallara uygun olarak temiz ve tertipli bulundurmak zorundadır. 13. Tuvalet zemini daima kuru bulundurulmalıdır. 14. İşletmeci su kesilmelerine karşı tedbir alacaktır. 11

12 15. Tuvalette el temizliği için yeteri kadar sıvı sabunluk ve sıvı sabun ile el kurutma cihazı veya kâğıt havluluk bulundurmak zorundadır. Ayrıca çöp sepeti koyacaktır. 16. İdarece belirlenen ücret dışında ücret alınmayacaktır. 17. İşletmeci işyerinde; tadilat, ilave tesisat, mevcut tesisatın kaldırılması gibi inşaat ile mimari projeye aykırı işlem yapılamaz. İdarenin ön gördüğü kullanım, mimari ve iç mimari projeleri uygulamak ve bunlara uymakla yükümlüdür. Uymadığı takdirde İdarenin sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. Ancak İdarenin izin vereceği değişiklikler için bedeli işletmeciye ait tadilat ve değişiklik yapılabilir. İzinsiz yapılacak işlerden doğan zarar ve ziyan işletmeciden tazmin edilir. 18. İşletmeci kendisine kiralanan yerin hudutları dışına çıkamaz. Madde 14. Yolcuların Görev ve Sorumlulukları: 1. Yolcular hareket peronlarına saatinden önce gelerek bilet kontrolü yaptırmak, acente ismi yazılı etiket alarak yük teslim etmek zorundadır. 2. Yolcular satın aldıkları bilette yazılan günlük planda işlenen koltuk numaralarında oturmak zorundadır. 3. Yolcular Otobüs Terminali tesisleri içinde herhangi bir yere trafiği aksatacak şekilde yük bırakamazlar. 4. Yolcular Otobüs Terminali tesisleri ve otobüs içinde gürültü yapamazlar, yerleri kirletemezler, tesislerde ve araçlarda diğer yolcuları rahatsız edici hareketlerde bulunamazlar. 5. Gerek yolcu bagajı olarak ve gerekse diğer amaçlarla yolcu taşımacılığı yapılan araçların bagajlarında yakıcı, patlayıcı, parlayıcı, bulaşıcı, akıcı ve koku neşredici eşya taşınması yasaktır. Bu tür maddeler kabul edilemez ve sorumluluğu acente, firma ve taşımacıya aittir. Madde 15. ÇıkıĢ Ücreti ve ÇıkıĢ FiĢi: 1. Tesislere ve otoparklara giren vasıtaların tariflerine göre ücretini ödemeleri zorunludur. Tesislere veya otoparklara giren araç sahip veya sürücüleri ücret makbuzunu veya çıkış fişini ibraz etmeden çıkış yapması yasaktır. Çıkış bileti veya makbuz olmadan çıkış yapan araçların çıkış ücretleri veya ceza tarifesine göre uygulanan ceza tutarları söz konusu aracı çalıştıran acente vb. kuruluştan tahsil edilir. Gecikmelerde de cezai işlem uygulanır. 12

13 2. İstek olması halinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda acente, firma, birlik, kooperatif, şirket gibi kuruluşlarla yasa, yönetmelik ve şartlara uygun olarak çıkış fişi veya makbuzu yerine aylık kart uygulaması yoluna gidilebilir. Aylık kart ücretlerinin belirlenmesinde zaman tarifesi, yol mesafesi, fiyat tarifeleri ve çıkış ücreti gibi kıstaslar göz önünde bulundurulur. Hesaplamada, zaman tarifesinde araç başına düşen sefer sayısı X çıkış ücreti tutarından daha az olacak şekilde yapılamaz. Ayrıca bu tür uygulama bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme gereğince aylık kart tutarı acente vb. kuruluşlardan peşin ve toplu olarak tahsil edilir. Her aya ait kartların ücretleri ayın 1 17 si arasında ilgili kuruluşlarca düzenli olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne yatırılması gereklidir. Çok zorunlu sebepler (Trafik kazası, haciz vb.) olmadıkça ve bu sebeplerin geçerli resmi belgeye dayandırılması dışında aylık kart alınması ve tutarının ödenmesinden imtina edilemez. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü gerekli gördüğü güzergâhlarda, gerekli gördüğü kuruluşlarla bu uygulamayı yaygınlaştırabilir veya ortadan kaldırabilir. Bu durum müktesep hak oluşturmaz. Bu uygulamanın yapılacağı kuruluşlar yasa, yönetmelik ve kurallarına aynen uymakla mükelleftirler. Aykırı harekette bulunanlar ile ücretlerini ödemeyenlere her türlü cezai işlem uygulanır. 3. Yolcu taşımacılığı yapan, tüm kuruluşlar alınan zaman tarifesi ve belirlenen güzergâh ve fiyat tarifesi dışında Otobüs Terminali tesislerine giriş ve çıkış yapmaksızın servis, turist, asker taşımacılığı gibi işleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün bilgisi ve izni olmaksızın yapamazlar. Madde 16. Diğer Hükümler: 1. Terminal tesisleri dâhilinde, çevresi ve otoparklarda Müdürlüğün izni ve oluru dışında her ne şekilde olursa olsun yer işgal edilmesi yasaktır. 2. Terminal tesislerinde ve otoparklarda araçların Müdürlük personeli tarafından gösterilen yer dışında konaklaması yasaktır. 3. Terminal tesisleri dâhilinde, çevresinde ve otoparklar dâhilinde her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır. 4. Terminal tesisleri ve otoparklar ile çevrelerini her ne şekilde olursa olsun kirletmek, yerlere çöp atmak, her türlü tesis veya eşyaya ne şekilde olursa olsun zarar vermek yasaktır. Yapılan zarar, yapan veya sebebiyet verenlere ödetilir. Ayrıca cezai işlem yapılır. 13

14 5. Terminal tesisleri dâhilinde giriş ve çıkış kapıları civarında ve otoparklarda her ne şekilde olursa olsun yolcu ve diğer vatandaşları rahatsız edecek şekilde harekette bulunmak, gürültü ve kargaşa çıkartmak, kavga etmek veya bu hallere sebebiyet vermek yasaktır. 6. Terminal tesisleri dâhilinde idarece uygun görülecek miktarda hamal çalışmasına izin verilir. Hamalların kıyafetleri idarenin belirlediği şekilde olması zorunludur. Hamalların yolculardan alacağı taşıma ücretleri Müdürlük tarafından tespit edilir. Ayrıca bu hususta taşımacılık işini Müdürlük usulüne uygun ihale edebilir. 7. Bilet satış yazıhaneleri dâhil olmak üzere Otobüs Terminali tesisleri ve otoparklar dâhilinde herhangi bir yere kâğıt, mukavva, bez, cam, sac veya sair maddeler üzerine yazılarak asılacak, yapıştırılacak veya başka bir şekilde teşhir olunacak ilan, reklâm ve levhalar için Müdürlükten izin alınması zorunludur. İlan ve reklâmlar ücret tarifesindeki ücrete tabidir. 8. Terminal tesislerinde özel ve tüzel kişilere ait her türlü iş yerinin sağlık, temizlik, hizmet ve fiyat tarifeleri yönünden denetimi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve görevlendirdiği memurlar eliyle yapılır. Ayrıca tesislerdeki her türlü yük ve kargo taşımacılığı fiyat tarifeleri emsallerinden fazla olamaz. Bu tarifeleri belediye encümeni belirler İlgili firmalar bu tarifeye uymak zorundadır. Aksine davranışlar hakkında cezai işlem yapılır. 9. Acente vb. kuruluş ve taşımacılar terminal tesisleri içerisinde genel asayiş, toplumun can ve mal güvenliğini sağlamak amacına dönük ilgili makam ve kuruluşların verdiği direktif ve emirleri yerine getirir. Madde 17. Denetim: 1. Acente, firma vb. kuruluşların her ne nam ve sıfat altında ve her ne suretle olursa olsun çalışmasına izin verilenlerin idare talimat ve yasaklarına uymaları zorunludur. 2. Belediye yetki belgesi veya sigortası veya yasa ve yönetmeliklere göre alınması gerekli belgeleri bulunmayan acente vb. kuruluşları ve yolcu taşımacılığı yapan araçların otogar dâhilinde ve haricinde ilgili kuruluşlar işbirliği ile veya yetkili elemanları vasıtasıyla her türlü denetimini yapar. 3. Korsan araç çalışmaları Belediye görevliler tarafından denetlenir. 4. Acente vb. kuruluşlar ve taşımacının yönetmelikte belirlenen kurallara uymaması idare ile arasında akdedilen acentelik kira sözleşmesine aykırı davranış olarak kabul edilir. Bu durumda idare sözleşmenin feshinin isteme hakkına sahiptir. Madde 18. Ceza Tayini ve Uygulama: 14

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ġehġrlerarasi YOLCU TERMĠNALĠ YÖNETMELĠĞĠ

T.C DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ġehġrlerarasi YOLCU TERMĠNALĠ YÖNETMELĠĞĠ T.C DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ġehġrlerarasi YOLCU TERMĠNALĠ YÖNETMELĠĞĠ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIM AMAÇ: Madde 1- Düzce Belediyesi Şehirlerarası ve şehir içi yolcu terminalinde taşımacılar, acenteler,

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM- 23 /YOLCU) ĠLGĠ: 29/12/2006 tarihli ve 2007/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge, Bilindiği gibi, ülkemizde Bölgesel Hava Taşımacılığı nın gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak, havayolu

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1 AMAÇ VE KAPSAM: T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde: 1 Bu Yönetmelik Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş ve Teşkilat Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları

İKİNCİ BÖLÜM Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları Amaç KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇİNİGAR ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Kütahya Belediyesi otogarlarına giriş

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ ADNAN MENDERES OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELİĞİ

NEVŞEHİR BELEDİYESİ ADNAN MENDERES OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELİĞİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ ADNAN MENDERES OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELİĞİ DAYANAK Madde 1- Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) ve (j) bentleri hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. KURULUŞ

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

ULAŞIM HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, ĐLKELER VE TANIMLAR

ULAŞIM HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, ĐLKELER VE TANIMLAR ULAŞIM HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, ĐLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

TEKİRDAĞ / KAPAKLI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki

TEKİRDAĞ / KAPAKLI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki TEKİRDAĞ / KAPAKLI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık. AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmelik, Kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI OTOGAR YÖNETMELĐĞĐ

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI OTOGAR YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar OTOGAR YÖNETMELĐĞĐ Amaç Madde 1 : Denizli Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar, otogarda bulunan yazıhaneler, işyerleri ve hizmet veren gerçek

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

(2) Seyir ve Park Kuralları

(2) Seyir ve Park Kuralları T.C. TRAFİK KURALLARI (1) Uyulması Gereken Kurallar 1. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçla girecek Öğrenci, İdari ve akademik personelin otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolünün

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU)

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) İLGİ: a) 31/10/2011 tarihli ve 2011/KUGM- 16/YOLCU numaralı Genelge b) 26/06/2012 tarihli ve 2012/KDGM- 04/YOLCU

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder.

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder. T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS VE MİSAFİRHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1-Bu yönerge Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Tesis ve Misafirhanesinin yönetimi, yararlanma

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ. 1.BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ. 1.BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Konukevinin Yönetimi, Yararlanma Usul ve Esasları ile

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; hizmet alım sözleşmesine istinaden çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personel ile bunların haricinde

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Sayı : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16669 22/12/2010 Konu : Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA GELİR DESTEĞİNE İLİŞKİN REHBER

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA GELİR DESTEĞİNE İLİŞKİN REHBER ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA GELİR DESTEĞİNE İLİŞKİN REHBER 11/01/2016 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ/İNDİRİMLİ YARARLANACAKLAR... 4 a) Toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklar... 4 b)

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 09/04/1987-3348 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No :

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı