T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar, otogarda bulunan yazıhaneler, İşyerleri ve hizmet veren gerçek veya tüzel kişilerin iş ve işlemlerinin düzenlenmesi ve kurallara bağlanmasıdır. KAPSAM: Madde 2. Bu yönetmelik Kahramanmaraş Belediyesi otogarı ile otogarda yürütülecek hizmetleri, taşımacı ve acentelerin, işyeri sahiplerinin, kiracılar ve yolcuların uyacakları kuralları kapsar. HUKUKĠ DAYANAK: Madde 3. Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/j ve 18/m maddeleri 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR: Madde 4. Bu yönetmelikte geçen: BaĢkanlık: Kahramanmaraş Belediye Başkanlığını, Meclis: Kahramanmaraş Belediye Meclisini, Encümen: Kahramanmaraş Belediye Encümenini, Müdürlük: Kahramanmaraş Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü, ġeflik: Kahramanmaraş Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Otogar Şefliğini, Otogar: Şehirlerarası yolcu taşımacılığının yapıldığı otobüs garajı ve tamamlayıcı üniteleri ile kırsal otobüs garajını, 2.UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü: İdare adına, yürürlükte olan yasalar ve bu yönetmelik esaslarına göre tesisin işletilmesinden sorumlu olan Şef Personeli ifade eder. 1

2 3. Terminal: Yolcu taşımacılığının ayrılmaz bir parçası ve temel alt yapısıdır. Otobüs ve benzeri araçlar için mevzuata uygun olarak düzenlenmiş alt yapı üzerine inşa edilmiş, sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, yolcular için bilet satış yeri, yeterli sayıda bay ve bayan tuvaleti ile oturma yerleri, haberleşme, iletişim, acil sağlık yardımı, polis,zabıta birimi, beslenme, ibadet, emanet ve benzeri asgari ihtiyaçlar ile engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak, rahat, sağlıklı ve güvenli üst yapıların mevcut olduğu, taşımacılara ve yolculara hizmet veren yapı veya tesisi, 4. TaĢımacı: Şehirlerarası taşımacı yetki belgesine sahip olan ve taşımayı bir ücret karşılığında üstlenen gerçek veya tüzel kişiliği, 5. işyeri (İşletmeci):Terminal ve ilçe minibüs garajı içinde (Otobüs ve minibüs Firmaları dışında kalan) kiraya verilen diğer üniteleri (Lokanta, Büfe, Çay ocağı, Berber, Terzi, Emanet, Tuvalet, Taksi Durağı, Giriş-Çıkış Kapıları vb. ifade eder. 6. Acente: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı Olmaksızın bir mukaveleye dayanılarak belirli bir yer veya bölge içinde daimi surette bir veya birden fazla taşımacıyı ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi ve onlar adına yolcu bileti düzenlemeyi meslek edinen kimseye, 7. Yetki Belgesi: Karayoluyla şehirlerarası taşıma faaliyetinde bulunacak taşımacı ve acentelerin çalışmalarını belirleyen belgeyi, 8. Zaman Tarifesi: Taşımaları zaman yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı bildirimleri, 9. Fiyat Tarifesi: Taşımaları fiyat yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı bildirimleri, 10. Güzergâh: Taşımaların başlangıç ve bitiş noktaları arasında seyir edilecek yolu, 11. Yolcu: Yurtiçine ve yurtdışına sefer yapan otobüslerle seyahat edecek gerçek kişiyi, 12. Bilet: Acentelerin bastırdığı ve İşletme Müdürlüğünce kontrol edilip, mühürlenen kopyalı Ve seri numaralı ve bir nüshası yolcuya verilen belgeyi, 13. Günlük Plan: Yolcu oturma yerlerini gösteren, tarih, saat, bilet numaraları işlenmiş otobüs oturma Planını, 14. Hareket Saati: Zaman tarifesine göre alınmış kalkış saatini, 15. Peron: Otobüslerin yolcu almak ve indirmek üzere beklediği sınırlı alanı, 16. Transit Araç: Şehirlerarası terminal tesislerinde yolcu almaksızın yoluna devam 2

3 eden aracı, 17. Bagaj: Yolcunun beraberinde taşıdığı mal veya malzemeyi, 18. ÇıkıĢ FiĢi: Yolcu taşımacılığı yapan taşımacılara çıkış ücreti karşılığı verilen belgeyi, 19. Makbuz : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Terminalde Tahsilât Talimatnamesine göre tanzim edilmiş belgeyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM KURULUġLAR: UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü; Madde 5. Belediye Başkanı tarafından atanan, Şef veya Şefliklerden oluşur yönetiminde yeteri kadar büro personeli, zabıta memurları ve yardımcı hizmetler personelinden oluşur. Acente ve KuruluĢlar: Madde 6. Yurtiçi ve yurtdışı otobüs ve minibüs seferleri düzenleyen otobüs, minibüs şirketleri ve acentelerinde kendilerini tam yetkili temsil eden bir yönetici ile yeteri kadar personel çalıştırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Madde 7. UlaĢım Hizmetleri Müdürü Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Ulaşım Hizmetleri Müdürü, Kahramanmaraş Belediyesi tarafından terminalin İdaresiyle görevlendirilmiş Belediye personelidir. 2. Terminal içinde görev yapan Belediyeye ait kuruluş ve personeli sevk ve idare etmek. 3. Belediye Başkanlığının terminal işletmesiyle ilgili direktif ve isteklerini yerine getirmek ve çalışma tarzıyla ilgili periyodik raporları İdareye sunmak. 4. Terminal İşletmesinin 24 saat aralıksız verimli çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak. 3

4 5. Terminal içindeki Acente ve diğer iş yerlerinin işletmesinden doğacak aksaklıkları giderecek tedbirleri almak, işletmenin daha verimli çalışmasını sağlayacak planlamalar yaparak bu konudaki görüş ve tekliflerini İdareye bildirmek. 6. Terminal içindeki her türlü işyerinin yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmelik hükümlerine göre denetimlerini yapmak/yaptırmak. 7. Terminalde görev yapan diğer kamu kurum ve kuruluş personeli ile gerekli koordine ve işbirliğini sağlamak. 8. Terminalin yangın ve sabotajlara karşı koruma planlarını hazırlamak ve uygulamada etkinliği sağlamak üzere görev alacak personelin eğitimini sağlamak, 9. Terminal içinde görüntü, ses ve müzik yayını gibi hususlarda düzenleme yapmak ve denetlemek. 10. Terminalin muhtelif bölümlerinden tahsil edilecek Belediye alacaklarının takip ve tahsiline yardımcı olmak ve bu paraların zamanında Belediye Muhasebesine intikalini sağlamak. 11. Tesis ve müştemilatının devamlı surette bakımlı, düzenli ve temiz bulundurulmasını temin etmek. Bu nedenle temizlik yapan personel veya temizlik firmasının faaliyetlerini kontrol etmek. Sözleşmede belirtilen hususlara uyulmadığının tespiti halinde durumun İdareye bildirmek. kalorifer veya doğalgaz tesisat, jeneratör, klima tesisatı, hareket panosu gibi tesisatın işletme ve bakım talimatlarının hazırlamak/hazırlatmak. Sorumlulara tebliğ etmek. 12. Terminal içinde her türlü güvenlik (Bina ve tesis güvenliği ile can ve mal güvenliği) tedbirlerini almak. Bu maksatla güvenlikten sorumlu Özel Güvenlik Teşkilatının faaliyetlerini kontrol ederek, aksayan hususları İdareye anında bildirmek. 13. Yolcuların her türlü dilek ve şikâyetlerini dinlemek ve çözümlemek. Madde 8. Terminal ġefi Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Şehirlerarası Yolcu Terminalinde Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak. 2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak. 3. Şefliğinde görev yapan personelin düzenli çalışmalarını sağlamak ve onları denetlemek. 4

5 4. Müdür tarafından verilecek diğer görevler. Madde 9. Zabıta Memurları Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Terminal sınırları içinde düzeni ve yolcuların huzurunu sağlamak için belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak. 2. Terminal içinde görev yapan Belediyeye ait kuruluş ve personeli sevk ve idare etmek. 3. Terminalin temizliğini devamlı surette kontrol etmek, olası olumsuzluklara karşı tedbir almak ve olumsuzluklara izin vermemek. Hasara uğrayan malzeme ve tesislerin müsebbipleri hakkında Belediye Talimatnamesi hükümlerinin tatbikini ve hasar bedelinin tazminini sağlamak. 4. Terminal sınırları içinde genel adaba aykırı davranışta bulunanlar hakkında yasal işlem yapmak. 5. Terminal içine seyyar satıcıların, dilencilerin, şüpheli şahısların girmesine engel olmak, girenler hakkında yasal işlem yapmak. 6. Terminal içinde her türlü çığırtkanlık, simsarlık, değnekçilik tabir edilen faaliyetler bu yönetmelik hükümlerince yasaklanmış olup, uymayanlar hakkında yasal işlem yapmak. 7. Terminal içinde anons ve müzik yayını idareye ait olup, bu kurala uymayan işyerleri hakkında yasal işlem yapmak. 8. İşyerleri ve acentelerin bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde uymaları gereken diğer hükümlerle, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 71. maddesi gereği, kendilerine verilen denetim ve kontrol görevini yerine getirmek ve denetimler esnasında tespit ettikleri kusurlar ve ihlaller için tutanak düzenlemek. 9. Şehirlerarası Otobüs Terminali, yurtiçi ve yurtdışı toplu taşıma, trafik ve ulaşım ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kahramanmaraş Belediyesi sınırları içinde ve Şehirlerarası Otobüs Terminali ve ilçe minibüs garajı tesisleri içinde ve dışında yolcu ve yük naklinde bulunacakların uyması gerekli genel kurallar, görev ve sorumlulukları: Madde 10. Genel Kurallar: 5

6 1. Kahramanmaraş Belediyesi sınırları içerisinde yurtdışı ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapmak isteyen acente, birlik, müessese, kooperatif, şirket vb. kuruluş temsilcileri Kahramanmaraş Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne başvurarak gerekli peron tahsisini yaptırmak ve acente kira sözleşmesini yapmak zorundadır. 2. Bu zorunluluk yerine getirilmeden ve Ulaştırma Bakanlığından usulüne uygun yetki belgesi alınmaksızın hiçbir şekilde yolcu taşımacılığı yapılmaz. 3. Yetki belgesi olmaksızın veya yetki belgesinde yazılı şartlara aykırı olarak şehirlerarası taşımacılık ve bu işle ilgili acentelik yapmak, şartları uygun olmayan taşıtlarla yolcu taşımak yasaktır. 4. Karayolları şehirlerarası yolcu taşımaları hakkındaki yönetmeliğin taşıtların kullanılması başlıklı 14 ve 15 nci maddelerin uygulama zorunluluğu ile birlikte taşıtını bir taşımacıya sözleşme ile bağlayan taşıt sahipleri, iş bu sözleşme fesih olmadıkça bir diğer taşımacı ile sözleşme yapamazlar. Sözleşmenin feshi halinde ve yeni sözleşme yapılması durumunda bu fesih ve değişikliğin acente tarafından Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. 5. Şehirlerarası Otobüs Terminal tesislerinde çalışacak acente, birlik, kooperatif, şirket vb. yolcu taşımacılığı yapacak özel ve tüzel kişiler Ulaştırma Bakanlığından ( Kara Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden ) fiyat tarifeleri zaman tarifeleri ve güzergâh belgesi almak ve bu belgeleri idareye vermek zorunludur. Bu belgeler olmaksızın hiçbir özel ve tüzel kişiler Terminal tesislerinden yararlandırılamazlar. Bu tarifelere aynen uymak zorundadırlar. 6. Usulüne uygun olarak alınan zaman tarifeleri üzerinde yaz ve kış sezonları yolcu ve taşıt sirkülâsyonuna göre geçici düzenleme taleplerini zaman tarifelerine sadık kalınmak üzere geçici olarak düzenleme yapmaya Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilidir. 7. Her ne isim ve nam adı altında olursa olsun acente, birlik, kooperatif, şirket vb. yolcu taşımacılığı yapan araçların alınan güzergâh dışında sürekli veya geçici olarak çalıştırılması yasaktır. 8. Ulaştırma Bakanlığınca onaylanmış fiyat tarifelerine uymak zorunludur. Uygulamaya konulan taşıma fiyatları, taşımanın başlangıç ve bitiş noktaları arasında gidiş dönüşte aynı olacaktır. Değişik fiyat tarifesi uygulanamaz. Onaylanmış fiyat tarifeleri üzerinde ücret alınamaz. Ancak taşımacılar, tespiti esaslara göre onaylanmış fiyat tarifelerinin %30' dan fazla indirim uygulayamazlar. Gidiş ve dönüş ücreti konusunda bu sınırlar dışında haksız rekabet yapılması ve farklı fiyat uygulaması yapıldığı yönünde şikâyet, ihbar edildiğinde ve bunların tespiti 6

7 durumunda idarece, yasalar ve yönetmelikte belirtilen idari ve cezai işlem uygulanır. Yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz. Yolcu biletinde yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yerleri, günü ve saati, güzergâhı, fiyatı, bagaj parça sayısı ile taşımacının adı, unvanı ve adresiyle, sigortacısının gösterilmesi zorunludur. Taşımalarda her yolcunun 30 kg. ücretsiz bagaj hakkı vardır. Bagajlar yolcuların biletlerinde gösterilen koltuk numaralarına göre etiketlenir. Madde 11. Acente ve KuruluĢların Görev ve Sorumlulukları: 1. Acente vb. gibi kuruluşlar, kullandıkları yazıhaneye ticari unvanlarını gösterir tabela asmak ve kullandıkları yazıhane ve peronları temiz tutmak zorundadırlar. 2. Acente vb. kuruluşlar kullandıkları yazıhaneye fiyat tarifesi asmak zorundadırlar. 3. Acente vb. gibi kuruluşlar yolcuların seyahat ile ilgili şikâyetlerini dinleyerek gereken tedbirleri almak zorundadır. 4. Tesisler içerisinde bilet kesmek üzere verilen yerlerin önlerine sandalye koymak veya başka şekilde oturmak ve bu yerlerin önlerine, yanlarına, arkalarına her cinste olursa olsun yolcu eşyası veya ticari eşya koymak, yığmak veya bu yerleri başka bir şekilde işgal etmek yasaktır. 5. Acente vb. kuruluşlar tarafından alınan ücret karşılığında usulüne göre kesilen biletlerde yolcuların gidecekleri yerler rumuz, işaret veya tek harfle gösteremezler. Yolcuların gidecekleri yer adı tam olarak açıkça ve okunaklı bir şekilde yazılır. Bilet üzerinde tahrifat ve silinti yapılamaz. Yolcu biletleri sıra numaralı olarak satılır. Satılan yer planda ayrıca kapatılır. Günlük planlar ve bilet koçanları, istendiğinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur. 6. Terminal İşletme Tesislerinde yolcu taşımacılığı yapan her acente vb. kuruluş ve araç sahiplerinin direkt araç işlettikleri güzergâh dışına veya daha ileri güzergâhlara her ne şekilde olursa olsun aktarmalı bilet kesmeleri yasaktır yaşın altında olan çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. bunlar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti %30 indirimli düzenlenir yaş üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, 6-12 arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az %60 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli düzenlenir. 9. Tesisler içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerince gösterilen yerin dışında herhangi bir yerde bilet kesmek ve yazıhanesi olmayan otobüse yolcu vermek yasaktır. Firma yalnızca kendi adına kayıtlı olan otobüsler için bilet satabilir. 7

8 10. Acente vb. kuruluşlar yolcu taşımacılığı işlemlerini karşılıklı saygı ve hukuk kurallarına göre düzenlemek ve yolcuyu, biletlerinde taahhüt ettiği yere kadar götürmek zorundadır. 11. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadır. 12. Terminal Tesisleri dâhilinde faaliyet gösteren firmalar; yeteri kadar bilet satış görevlisi,1 yolcu sayıcı ve 1 bagajcı personel (merkez firmalar 1'er adet mevcuttan fazla sayıcı ve bagajcı eleman çalıştırabilirler) Minibüs firmaları ise 1'er adet yolcu sayıcı dışında eleman çalıştırması yasaktır. Bu görevliler ile ilgili nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh sureti ve sigorta bilgilerini kapsayan evrakların her yıl düzenli olarak terminal şefliğine bildirilmesi zorunludur. Her ne unvan altında olursa olsun liste dışı ve kimlik kartsız eleman çalıştırılması yasaktır. 13. Terminal tesislerinde faaliyet gösteren acenteler çalıştırdıkları elamanlarla ilgili konularda, idare tarafından yapılan uyarı ve istekleri 5 gün içerisinde yerine getirir. uygunsuz davranışları tespit edilen elemanlar terminal içerisinde çalıştıramazlar. 14. Terminal tesisleri dâhilinde bilet satmasına ve çalışmasına izin verilen kişilerin görev mahalli dışında bulunmaları, yolcu getirip götürmeleri ve yolcu bulmak için bağırıp çağırmaları ve yolcuları rahatsız etmeleri yasaktır. Bu tür yanlış davranışlardan acenteler sorumludur. 15. Zaman tarifesine göre hareket saati almış olan müessese, birlik, acente veya araç sahiplerinin yolcu olsun olmasın, araçları ve güzergâh için işletmelere tahsis edilen perondan saatinde hareket ettirmeleri zorunludur. Yolcu yokluğu veya azlığı gibi sebeplerle hareketin ertelenmesi ve iptali yasaktır. Ancak, aracın arızası belgelendirilmek ve günde bir defayı geçmemek üzere ve yolcunun bu durumdan etkilenmemesi sağlanarak en az bir saat önceden ulaşım hizmetleri müdürlüğüne bildirilmesi ve Müdürlükçe uygun görülmesinden sonra iptal işlemi uygulanabilir. 16. Zaman tarifesine uygun olarak alınmış hareket saatleri dışında ilave olarak alınacak yeni hareket saatleri en az bir saat önceden yazılı olarak terminal şefliğine bildirilmesi zorunludur. 17. Daimi veya geçici olarak yolcu taşıyan ve Terminal tesislerinden hareket edecek araçlar için zaman tarifelerine uygun olarak hareket saati alınması ve araçların bu saatlere göre hareket etmesi zorunludur. Hareket saatleri gerek trafik emniyeti gerekse diğer güzergâhlarla olan münasebetler göz önüne alınarak idarece belirlenir ve uygulanır. Acente vb. kuruluşların bu hususa uymaları zorunludur. 18. Zaman tarifelerine göre alınmış hareket saatleri dışında Terminal tesislerine giriş 8

9 ve çıkış yapan araçlar (Transit araçlar) yolcu indirme peronları dışında duramaz ve yolcu indiremez. Yolcu almasa dahi hareket peronlarına girerek yolcu indiren tüm araçlar çıkış bileti almak zorundadır. Bu durumdan acente vb. kuruluşlar idareye karşı sorumludur. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, transit araçların terminal tesislerine giriş ve çıkışların usulüne uygun bir tarifeye bağlama yetkisine sahiptir. 19. Yolcu taşımacılığı yapan tüm kuruluşlar araçlarını hareket saatinden yarım saat önce hareket peronlarına getirmek ve tam vaktinde hareket ettirmek zorundadır. 20. Firmalara ait otobüslerin her türlü temizlik bakım ve onarım işleri peronlar bölgesi dışında firmaların temin edeceği yerlerde yapılabilir. 21. Yolcu taşımacılığı yapan tüm kuruluşlar hareket peronlarında araçların önlerine hareket saatini, bilet ücretini ve gidecekleri yeri gösterir 26x45 ebadında bir levha asması veya astırması zorunludur. 22. Kahramanmaraş çevresi ile civar il ve ilçelere belli ücretlerle bilet keserek yolcu taşıyan her türlü aracın ilk hareket merkezi Terminal tesisleridir. Firmaların yolcuları tesislerden bindirip hareket ettirmeleri zorunludur. Tesislere girmeden veya girip çıktıktan sonra civarında yolcu indirmek yasaktır. 23. Araçların Terminal tesisleri dâhilinde hareket peronlarına girmeden peron dışındaki yerlerden, yolcu indirme peronlarından ve hareket halinde iken yolcu almaları yasaktır. 24. Her ne isim veya nam altında olursa olsun, acente, birlik, kooperatif, şirket araçları ile belde, köy araçları, servis araçları, okul taşıtları vb. yolcu taşımacılığı yapan araçlar güzergâh ve zaman tarifeleri dışında Kahramanmaraş Belediyesi sınırları içerisinde izinsiz şehir içi yolcu taşımacılığı yapamazlar. 25. Acente vb. kuruluşlar Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kendilerine tahsis edilen peronları en verimli biçimde kullanacaklar ve kesinlikle idarenin izni olmaksızın geçici dahi olsa başka peronları kullanmayacaklardır. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü peronların kullanış durumlarına göre acente vb. kuruluşların kullandığı peronlarda her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü gerektiğinde peronların kullanım hakkını yasalara uygun biçimde ihale edebilir sayılı karayolları taşıma kanunu yönetmeliğinin 38. maddesinin 8. bendi " yetki belgesi sahipleri her seferde bir yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilir." Amir hükmü mevcuttur. Bu doğrultuda mağdur vatandaşların gönderilmesi hususunda, Acente ve otobüs firmaları mağdur vatandaşları gidecekleri yere gönderilmesini sağlayacaklardır. 27. Acente sahipleri; Otogarda şüpheli görülen ve yanında bir yakını olmadan bilet almak isteyen yaşı küçük ( 18 yaş altı ) çocuklara bilet satışı yapmak yasaktır. 9

10 28. Madde 12. Acente Vb. KuruluĢ ve TaĢımacıların Ortak Görev Sorumlulukları: 1. Acente işletmecisi Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımaları konusundaki Ulaştırma Bakanlığı Yönetmeliğinin 11. maddesinde sözü edilen D1 ve F1 yetki belgelerine sahip olmalıdır. 2. Firmaların Ulaştırma Bakanlığından aldığı yetki belgelerinin geçerlilik süresi olan 5 yılsonunda yukarıda adı geçen yönetmelik hükümlerine göre yenilenmesi gerekir. Geçerlilik süresi yenilenmeyen yetki belgelerinin iptal edilmesi, firmanın işyeri kira sözleşmesinin de iptali sonucunu doğurur. Yetki belgesi olmayan yâda yetki belgesinde belirtilen koşullara uymaksızın Şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve bu işle ilgili acentecilik yapılamaz. 3. Acente kendi adına kayıtlı olmayan otobüsleri terminale alamaz, terminal çevresinde bekletemez, bu araçlara yolcu veremez. 4. Acente sorumluluğu altındaki otobüslerin giriş-çıkış ücretlerinin ödenmesinden sorumludur. 5. Acente vb. kuruluşlar otobüslerin ön, arka ve yan taraflarına firma adını veya amblemini yazdırmak zorundadır. Bunun dışında başka bir ibare bulunamaz. 6. Acente vb. kuruluşlar kendilerine bağlı otobüslerin trafik kurallarına, Kara Ulaştırma Yönetmeliğine, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Otobüs Terminal Yönetmeliği esaslarına göre hazırlamak ve kontrolden geçirdikten sonra hareketlerini sağlamak zorundadır. 7. Yolcu taşımalarının kanunlara, acente ve taşımacı ile yolcu arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılması zorunludur. Taşımacı acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden ortak olarak sorumludur. 8. Acente vb. kuruluş ve taşımacı otobüslerde yeteri kadar ilk yardım malzemesi bulundurmak zorundadır. 9. Acente ve kuruluşlara bağlı otobüslerde kati surette sigara içilmeyecek ve ikram edilen yiyecekler ve içecekler ile diğer maddelerin sağlık şartlarına uygunluğunu sağlamak zorundadır. 10. Gerek tesisler dâhilinde ve gerek tesislere giriş ve çıkışta otoparklarda vasıtaların birinci viteste seyir etmeleri zorunludur. Araçların süratle seyir etmeleri veya korna çalarak etrafı rahatsız etmeleri yasaktır. 11. Acente vb. kuruluşlara bağlı araçların tesislerde ayrılan yer dışında tamir ve temizliği yapılamaz. Bu konuda emir ve yasaklara uymak zorunludur. 10

11 Madde 13. İşyerleri İşleticilerinin Uyacağı Hükümler: 1. İşletmeci, işyerini yılın 365 günü, günde 24 saat hizmete açık tutmak zorundadır. 2. İşyeri çalışanları şekli ve biçimi İdarece belirtilen iş gömleği giymek zorundadır. İş gömlekleri lekesiz, temiz, ütülü olmalı ve giysilerin uygun bir yerinde adı, soyadı, çalıştığı işletme veya firmanın adı ve amblemi bulunmalıdır. Çalışanların saç, sakal tıraşları, el yüz ve beden temizlikleri eksiksiz olmalıdır. 3. İşletmeci işyeri dışında seyyar satış faaliyetinde bulunamaz. 4. İşletmeci, işyerini ve çevresini temiz tutacaktır. İşyeri alanı dışındaki yerlerde ambalaj malzemesi ve emtia stoku bulundurmayacaktır. İşyeri önünde müşterilerin kullanımı için şekli ve cinsi idarece belirlenen bir adet çöp sepeti bulundurmak zorunludur. 5. İşyerinde, dışarıya koku yapan açık yiyecek-içecek maddeleri hazırlanamaz, bulundurulamaz ve satılamaz. 6. İşyerinde alkollü içecek bulundurmak, satmak ve içmek kesinlikle yasaktır. 7. İşyerinde yatmak, uyumak, adaba ve güvenliğe aykırı davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktır. 8. İşletmeci kira sözleşmesinde belirtilen iş dalında değişiklik yapamaz veya farklı bir konuda faaliyette bulunamaz. Değişiklik için idarenin onayını almak zorundadır. İdare bu onayı verip vermemekte serbesttir. 9. İşletmeci işyeri için LPG tüpü (Baklavacılar, Lokantalar ve Çay ocağı işletmecisi hariç) veya yanıcı, patlayıcı, parlayıcı madde bulunduramaz. 10. İşletmeci, işyerinin kapı, camekân, vitrin ve tezgâhı ile zemin ve duvarlarında meydana gelebilecek çatlak ve kırıkları derhal onaracaktır. İdarece bu konuda yapılacak uyarılara uymak zorundadır. İkaz ve uyarılara uymaması halinde sözleşmesi idarece fesih edilir. 11. Elektrik ve doğalgaz ve su ana sayaçlarının abonelik işlemi idareye ait olup, iş yerlerinin abonelik işlemleri ise kiracılara ait olacaktır. 12. Tuvalet işletmecisi işyeri günün her saatinde sağlıklı kurallara uygun olarak temiz ve tertipli bulundurmak zorundadır. 13. Tuvalet zemini daima kuru bulundurulmalıdır. 14. İşletmeci su kesilmelerine karşı tedbir alacaktır. 11

12 15. Tuvalette el temizliği için yeteri kadar sıvı sabunluk ve sıvı sabun ile el kurutma cihazı veya kâğıt havluluk bulundurmak zorundadır. Ayrıca çöp sepeti koyacaktır. 16. İdarece belirlenen ücret dışında ücret alınmayacaktır. 17. İşletmeci işyerinde; tadilat, ilave tesisat, mevcut tesisatın kaldırılması gibi inşaat ile mimari projeye aykırı işlem yapılamaz. İdarenin ön gördüğü kullanım, mimari ve iç mimari projeleri uygulamak ve bunlara uymakla yükümlüdür. Uymadığı takdirde İdarenin sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. Ancak İdarenin izin vereceği değişiklikler için bedeli işletmeciye ait tadilat ve değişiklik yapılabilir. İzinsiz yapılacak işlerden doğan zarar ve ziyan işletmeciden tazmin edilir. 18. İşletmeci kendisine kiralanan yerin hudutları dışına çıkamaz. Madde 14. Yolcuların Görev ve Sorumlulukları: 1. Yolcular hareket peronlarına saatinden önce gelerek bilet kontrolü yaptırmak, acente ismi yazılı etiket alarak yük teslim etmek zorundadır. 2. Yolcular satın aldıkları bilette yazılan günlük planda işlenen koltuk numaralarında oturmak zorundadır. 3. Yolcular Otobüs Terminali tesisleri içinde herhangi bir yere trafiği aksatacak şekilde yük bırakamazlar. 4. Yolcular Otobüs Terminali tesisleri ve otobüs içinde gürültü yapamazlar, yerleri kirletemezler, tesislerde ve araçlarda diğer yolcuları rahatsız edici hareketlerde bulunamazlar. 5. Gerek yolcu bagajı olarak ve gerekse diğer amaçlarla yolcu taşımacılığı yapılan araçların bagajlarında yakıcı, patlayıcı, parlayıcı, bulaşıcı, akıcı ve koku neşredici eşya taşınması yasaktır. Bu tür maddeler kabul edilemez ve sorumluluğu acente, firma ve taşımacıya aittir. Madde 15. ÇıkıĢ Ücreti ve ÇıkıĢ FiĢi: 1. Tesislere ve otoparklara giren vasıtaların tariflerine göre ücretini ödemeleri zorunludur. Tesislere veya otoparklara giren araç sahip veya sürücüleri ücret makbuzunu veya çıkış fişini ibraz etmeden çıkış yapması yasaktır. Çıkış bileti veya makbuz olmadan çıkış yapan araçların çıkış ücretleri veya ceza tarifesine göre uygulanan ceza tutarları söz konusu aracı çalıştıran acente vb. kuruluştan tahsil edilir. Gecikmelerde de cezai işlem uygulanır. 12

13 2. İstek olması halinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda acente, firma, birlik, kooperatif, şirket gibi kuruluşlarla yasa, yönetmelik ve şartlara uygun olarak çıkış fişi veya makbuzu yerine aylık kart uygulaması yoluna gidilebilir. Aylık kart ücretlerinin belirlenmesinde zaman tarifesi, yol mesafesi, fiyat tarifeleri ve çıkış ücreti gibi kıstaslar göz önünde bulundurulur. Hesaplamada, zaman tarifesinde araç başına düşen sefer sayısı X çıkış ücreti tutarından daha az olacak şekilde yapılamaz. Ayrıca bu tür uygulama bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme gereğince aylık kart tutarı acente vb. kuruluşlardan peşin ve toplu olarak tahsil edilir. Her aya ait kartların ücretleri ayın 1 17 si arasında ilgili kuruluşlarca düzenli olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne yatırılması gereklidir. Çok zorunlu sebepler (Trafik kazası, haciz vb.) olmadıkça ve bu sebeplerin geçerli resmi belgeye dayandırılması dışında aylık kart alınması ve tutarının ödenmesinden imtina edilemez. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü gerekli gördüğü güzergâhlarda, gerekli gördüğü kuruluşlarla bu uygulamayı yaygınlaştırabilir veya ortadan kaldırabilir. Bu durum müktesep hak oluşturmaz. Bu uygulamanın yapılacağı kuruluşlar yasa, yönetmelik ve kurallarına aynen uymakla mükelleftirler. Aykırı harekette bulunanlar ile ücretlerini ödemeyenlere her türlü cezai işlem uygulanır. 3. Yolcu taşımacılığı yapan, tüm kuruluşlar alınan zaman tarifesi ve belirlenen güzergâh ve fiyat tarifesi dışında Otobüs Terminali tesislerine giriş ve çıkış yapmaksızın servis, turist, asker taşımacılığı gibi işleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün bilgisi ve izni olmaksızın yapamazlar. Madde 16. Diğer Hükümler: 1. Terminal tesisleri dâhilinde, çevresi ve otoparklarda Müdürlüğün izni ve oluru dışında her ne şekilde olursa olsun yer işgal edilmesi yasaktır. 2. Terminal tesislerinde ve otoparklarda araçların Müdürlük personeli tarafından gösterilen yer dışında konaklaması yasaktır. 3. Terminal tesisleri dâhilinde, çevresinde ve otoparklar dâhilinde her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır. 4. Terminal tesisleri ve otoparklar ile çevrelerini her ne şekilde olursa olsun kirletmek, yerlere çöp atmak, her türlü tesis veya eşyaya ne şekilde olursa olsun zarar vermek yasaktır. Yapılan zarar, yapan veya sebebiyet verenlere ödetilir. Ayrıca cezai işlem yapılır. 13

14 5. Terminal tesisleri dâhilinde giriş ve çıkış kapıları civarında ve otoparklarda her ne şekilde olursa olsun yolcu ve diğer vatandaşları rahatsız edecek şekilde harekette bulunmak, gürültü ve kargaşa çıkartmak, kavga etmek veya bu hallere sebebiyet vermek yasaktır. 6. Terminal tesisleri dâhilinde idarece uygun görülecek miktarda hamal çalışmasına izin verilir. Hamalların kıyafetleri idarenin belirlediği şekilde olması zorunludur. Hamalların yolculardan alacağı taşıma ücretleri Müdürlük tarafından tespit edilir. Ayrıca bu hususta taşımacılık işini Müdürlük usulüne uygun ihale edebilir. 7. Bilet satış yazıhaneleri dâhil olmak üzere Otobüs Terminali tesisleri ve otoparklar dâhilinde herhangi bir yere kâğıt, mukavva, bez, cam, sac veya sair maddeler üzerine yazılarak asılacak, yapıştırılacak veya başka bir şekilde teşhir olunacak ilan, reklâm ve levhalar için Müdürlükten izin alınması zorunludur. İlan ve reklâmlar ücret tarifesindeki ücrete tabidir. 8. Terminal tesislerinde özel ve tüzel kişilere ait her türlü iş yerinin sağlık, temizlik, hizmet ve fiyat tarifeleri yönünden denetimi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve görevlendirdiği memurlar eliyle yapılır. Ayrıca tesislerdeki her türlü yük ve kargo taşımacılığı fiyat tarifeleri emsallerinden fazla olamaz. Bu tarifeleri belediye encümeni belirler İlgili firmalar bu tarifeye uymak zorundadır. Aksine davranışlar hakkında cezai işlem yapılır. 9. Acente vb. kuruluş ve taşımacılar terminal tesisleri içerisinde genel asayiş, toplumun can ve mal güvenliğini sağlamak amacına dönük ilgili makam ve kuruluşların verdiği direktif ve emirleri yerine getirir. Madde 17. Denetim: 1. Acente, firma vb. kuruluşların her ne nam ve sıfat altında ve her ne suretle olursa olsun çalışmasına izin verilenlerin idare talimat ve yasaklarına uymaları zorunludur. 2. Belediye yetki belgesi veya sigortası veya yasa ve yönetmeliklere göre alınması gerekli belgeleri bulunmayan acente vb. kuruluşları ve yolcu taşımacılığı yapan araçların otogar dâhilinde ve haricinde ilgili kuruluşlar işbirliği ile veya yetkili elemanları vasıtasıyla her türlü denetimini yapar. 3. Korsan araç çalışmaları Belediye görevliler tarafından denetlenir. 4. Acente vb. kuruluşlar ve taşımacının yönetmelikte belirlenen kurallara uymaması idare ile arasında akdedilen acentelik kira sözleşmesine aykırı davranış olarak kabul edilir. Bu durumda idare sözleşmenin feshinin isteme hakkına sahiptir. Madde 18. Ceza Tayini ve Uygulama: 14

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin verilen; kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı