Dr. Melek Nur YAVUZ NÖROBLASTOM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Melek Nur YAVUZ NÖROBLASTOM"

Transkript

1 Dr. Melek Nur YAVUZ NÖROBLASTOM

2 Epidemiyoloji Çocukluk çağı tümörlerinin %6 En sık ektrakraniyal solid tümör < 1 yaş en sık tümör Olguların 2/3 ü < 5 yaş %60-70 tanı anında metastatik (kemik, k. İliği, lenf nodları) Küçük mavi yuvarlak hücreli tümörler grubunda [lösemi, lenfoma, Ewing/PNET, medulloblastom, nöroepitelyoma, retinoblastom, RMS]

3 Klinik Görünüm Sempatik sinir sistemi; paraspinal ganglion veya adrenal medulla %65 Abdomen Adrenal tm; %40 çocuk, %25 infant Torasik ve servikal tm; <infant %35 Bölgesel LN met(+) Hematojen yayılım; K. iliği, kemik, KC, cilt. Nadiren AC ve beyin.

4 Tanı Direkt grafi, BT veya MRI da kitle(ler) Serum ferritin, LDH, NSE, idrar katekolaminleri %95 olguda HVA ve VMA yüksek Biyopsi ile patolojik tanı Sitogenetik K. İliğinde nöroblastlar görülür ve HVA ve VMA idrarda yüksek ise tümör biyopsisi olmadan NB tanısı konabilir Metastatik hastalık taraması Kİ aspirasyon ve biyopsisi, kemik ve MIBG sintigrafisi

5 Prognostik Faktörler Evre Yaş (<1 yaş iyi) Shimada histoloji MYCN Amplifikasyonu DNA ploidi

6 Prognostik Faktörler İyi: hiperdiploidi Kötü: ferritin yüksekliği (>142 ng/ml), nöronspesifik enolaz (>100 ng/ml), LDH yüksekliği (>1500 IU/lt) kromozom 1p, 11q, 17q aberasyonları Katekolamin düzeyleri prognostik değil

7 Shimada Favorable Stroma zengin Unfavorable hayır Nodüler patern? Stroma fakir evet > 5yaş evet <1.5yaş hayır evet MKI < 200? hayır Diferansiye ve MKI < 200? evet hayır

8 Evreleme Children s cancer study group (Evans) staging system Stage I: tumour confined to the organ or structure of origin. Stage II: extension in continuity beyond the organ or structure of origin but not crossing the midline, with or without regional lymph node involvement on the ipsilateral side. Stage III: extension in continuity beyond the midline or bilateral lymph node involvement. Stage IV: remote disease. Stage V: patients (usually infants) otherwise Stage I or II, but with remote disease confined to the liver, skin and bone marrow (without bony destruction).

9 Evreleme (INSS)

10 International Neuroblastoma Staging System (INSS) 1 2b 4 2a 3 4S

11 International Neuroblastoma Risk Group (INRG) Stage L1 The tumour is localised and has not spread into important areas (vital structures) nearby. It can be removed by surgery. Stage L2 The tumour is localised but has 'imagedefined risk factors' and can't be safely removed by surgery. Stage M The tumour has spread to other parts of the body. Stage MS The tumour has spread to the skin, liver and/or the bone marrow in children younger than 18 months old.

12 INRG Sınıflama Sistemi

13 Favorable özellikler (sağkalım >%90): - <1.5 yaş - Stage I, II, IV-S - Normal serum ferritin düzeyi - favorable histoloji: noduler paterni olmayan stromadan zengin tümör Unfavourable özellikler (sağkalım <20%): - Büyük yaş - Stage III, IV - Serum ferritin düzeyi > 150 mg/ml - Unfavorable histoloji: stromadan zengin tümör ve noduler patern

14 Klinik ve Biyolojik Tümör Özelliklerine göre Nöroblastom Risk Grupları

15 Sağkalım Düşük Risk: % Orta Risk: %75-98 Yüksek Risk: <%30

16 Yüksek Riskli Grup INSS Stage 2 MYCN-Amp Stage 3 MYCN-Amp herhangi bir yaş MYCN-NA, >18 ay ve UH Stage 4 MYCN-Amp DI=1 ve/veya UH Stage 4S infant MYCN-Amp

17 TPOG NB-2009

18 TEDAVİ Düşük risk NB : stage 1 ve 2 cerrahi, stage 4S takip Orta risk NB : cerrahi, KT ve bazı olgularda RT Yüksek risk NB :indüksiyon KT ve primer tümöre cerrahi. Parsiyel yanıtta cerrahi sonrası kalıntı tümöre RT. İndüksiyon sonrası yüksek doz KT ve otolog kök hücre transplantasyonu

19 TEDAVİ

20 RADYOTERAPİ RT rolünü araştıran randomize çalışma yok RT doz, zamanlama, mikroskopik veya makroskopik hastalıkta kullanımı?? Günümüzde multimodel protokollerde yüksek riskli grupta RT önerilmekte

21 RADYOTERAPİ Düşük riskli grupta kalıntı hastalık olsa bile RT önerilmez Düşük ve orta riskli hastalıkta KT ve cerrahiye rağmen prosresif hastalık durumunda RT COG önerisi; yüksek riskli hastalıkta cerrahi rezeksiyon tipinden bağımsız primer tümör bölgesine ve transplant öncesi yanıtsız metastatik bölgeye >21 Gy RT

22 CCG Yüksek riskli hasta KT + cerrahi + gross kalıntı hastalığa ERT (10 Gy, 2 Gy/fr, kalıntı hast. 1-2 cm marjin) sonrası 2 kola randomize 1. kol: KT 2. kol: OKİT + TBI ( 10 Gy, 3.33Gy/fr) 5 yıllık LRR %51 X %33 (p=0.004) (SS) 10 Gy ERT ve 10 Gy TBI + OKİT LR %22 10 Gy ERT KT LR %52 (SS) RT akut toksisiteyi arttırmaz, TPN arttırır Haas-Kogan DA. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003

23 CCG-3891 MYCN Amp tm; KT kolunda LRR %70 OKİT kolunda LRR %25 (SS) RT randomize olmadığı için direkt RT nin etkisi? OKİT kolunda ERT (+) LRR %22 ERT (-) LRR %35 (p=0.36) KT kolunda ERT (+) LRR %52 ERT (-) LRR %50 (p=0.55) Haas-Kogan DA. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003

24 CCG-3891 Primer relaps oranı İnkomplet rezeksiyon relaps oranı komplet rezeksiyon relaps oranı

25 CCG randomizasyon Takip X 13 cis-retinoik asit (6 ay) EFS (5 yıllık) % 13 RA (+) 13 RA (-) ERT (+) ERT (-) p değeri

26 RADYOTERAPİ Stage 4S infantlarda masif KC büyümesine bağlı solunum yetmezliğinde RT (3-4.5 Gy, Gy/fr) KİT öncesi TBI (10-12 Gy) RT ile konkomitan Doxo ve Act-D kontraendike RT ile Sisplt, topotekan veya irinotekan kullanılabilir

27 Spinal kord kompresyonunda KT, cerrahi veya RT (hastaya özgü)

28 TPOG NB 2009

29 TPOG NB 2009

30 TPOG NB 2009

31 TPOG NB 2009

32 TPOG NB 2009

33 TPOG NB 2009

34 TPOG NB 2009 Hedef volüm: KT sonrası gros kalıntı primer tm ve tanı anından itibaren radyolojik ve patolojik tutulmuş tüm bölgesel lenf nodları GTV: RT planlama aşamasında görüntüleme yöntemleri ile saptanabilen tedavi volümü CTV= GTV + 2 cm

35 TPOG NB 2009

36 TPOG NB 2009

37 Olgu 2.5 yaş Şik: karında şişlik 20/04/2011 Batın BT: Sağ diafragmanın hemen altından başlayıp, ~17 cm kadar kaudal mesafeye uzanan, transaksiyel kesitte 15 cm ile orta hattın soluna geçen, ön-arka çapı 11 cm tümöral kitle. Kitle karaciğer sağ lobu ve sağ adrenal bölgesini işgal etmekte olup, sağ böbreği inferior ve posteriora, pankreas orta hattın soluna itmekte ve basmaktadır. Tüm orta hat büyük damarları vena kava inferior dahil olmak üzere sarılmış, basılmış ve itilmiştir. Aorta orta hattın soluna itilmiştir. Lezyonun içerisinde çok geniş nekroz ve kistik alanlar ile solid doku alanları ve ayrıca kalsifikasyonlar izlenmektedir. Bu kompleks lezyondan ayırt edilemiyecek şekilde retroperitonda, patolojik lenf nodlarını düşündüren, ancak ana kitleden ayırt edilemeyen kitleler mevcuttur.

38 Olgu 29/04/2011 USG altında intraabd. LN kor biyopsi: Nöroblastom infitrasyonu N-MYC Amp (+) NSE:307 MIBC Sintigrafisi (+) LDH:1448 KİB: Normoselüler Ferritin: 410 KİA: Rozet formasyonu (+) Nisan 2011 PET-BT: Orta hatta geniş SUV max : 7.1 olan heterojen FDG tutulumu gösteren kitle. Lezyon içerisinde yer yer nekroza bağlı hipometabolik alanlar. Bu lezyonun karaciğere uzantı gösterdiği ve karaciğerde ortası geniş kistik ( ametabolik ) etrafında ince bant şeklinde heterojen SUVmax : 5.6

39 Olgu KT 29 Eylül 2011 BT: Sağ böbrek ile karaciğer arasında yerleşen ~5x6x5,5 cm boyutlarında sıvı içerikli, septalı ve nekrotik özellikleri olan tümöral kitle mevcuttur. Bulgunun hem sağ böbreği hem karaciğere bası izi izlenmektedir. Trunkus çölyakus komşuluğunda ve SMA komşuluğunda patolojik lenf nodu olabilecek yumuşak dokular mevcut olmakla birlikte tek tek seçilip boyut ölçümü yapılamamıştır. %60-65 küçülme (+).

40 Olgu Ekim 2011 Operasyon: Sağ surrenal lojda böbrek üstü polüne, KC ve diafragmaya yapışık 6cm kitle total eksize edildi. Safra kesesi boynuna yakın yerleşimli 1x1cm 2 adet kalsifiye kitle. Kitle total eksize edildi. Patoloji: Ganglionöroblastom, intermikst

41 Olgu 25 Kasım 2011 BT: Sağ sürrenal lojda ~37x32 mm boyutlarında, karaciğer sağ lobuna ve sağ böbrek süperioruna bası yapan kistik lezyon izlenmiştir. Lezyon öncelikle abse lehine değerlendirilmiş olup, rezidü kitle ekartasyonu yapılamaz. Gereğinde ince iğne aspirasyon biopsisi ile örnekleme önerilir. Reoperasyon : Nüks Ø KİT sonrası RT

42

43

44

45

46 Karşı böbrek <15Gy Bilat. Böbrek <15-18Gy KC V15 <%66 AC V15 <%66

47

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş Timik maligniteler, farklı kliniklerden veri havuzu oluşturmayı zorunlu kılacak kadar görece olarak nadir görülürler. Bunun sonucunda terimlerin

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu

Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu Olgu Sunumları / Case Reports Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu Orhan Tanrıverdi 1, Mustafa Kadıhasanoğlu 1, Mustafa Aydın 1, Müveddet Banu Yılmaz 2, Cengiz Miroğlu 3 ÖZET: Primer

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 149-160 Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi Prof. Dr. Ka mil Kay nak GİRİŞ VE

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME Rektum kanseri, kolorektal kanserlerin %40 50 sini oluşturan, lokal nüks ve uzak metastazlar ile seyrederek ciddi morbidite mortalite nedeni olabilen, büyük

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

MALĠGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA SAĞKALIMI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

MALĠGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA SAĞKALIMI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFĠ KIRDAR KARTAL EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ RADYASYON ONKOLOJĠSĠ KLĠNĠĞĠ KLĠNĠK ġefġ: DR.ALPASLAN MAYADAĞLI MALĠGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA SAĞKALIMI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER (UZMANLIK

Detaylı

Feokromasitoma Nedeniyle Laparoskopik Transabdominal Adrenalektomi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Feokromasitoma Nedeniyle Laparoskopik Transabdominal Adrenalektomi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 169-174 / Eylül 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Feokromasitoma Nedeniyle Laparoskopik Transabdominal Adrenalektomi: Olgu Sunumu ve Literatürün

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (3) :181-185. Boyun cildinde geniş ülserasyonla seyreden diffüz large B-cell lenfoma olgusu

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (3) :181-185. Boyun cildinde geniş ülserasyonla seyreden diffüz large B-cell lenfoma olgusu Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (3) :181-185 T AD OLGU SUNUMU Boyun cildinde geniş ülserasyonla seyreden diffüz large B-cell lenfoma olgusu Hakan Çankaya 1, Ferhat Bozkuş 1, Yunus Ağar 1, Köksal Yuca

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü Okmeydanı Tıp Dergisi 27(3):153160, 2011 doi:10.5222/otd.2011.153 Araştırma Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid anserli Olgularda F18 FDG PT/BT

Detaylı

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR?

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? Doç. Dr. M. Coşkun SALMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Over kanseri Dünyada; 7. en sık kadın kanseri 240.000

Detaylı

KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR?

KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR? KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR? Which Imaging Method to Choose for Detection of Bone Metastases? Bone Scintigraphy,

Detaylı