Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU. Boyutlandõrma Örneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU. Boyutlandõrma Örneği"

Transkript

1 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlandõrma için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm IV Çelik Çerçeve Boyutlandõrma Örneği COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe Baskõsõ

2 TELİF HAKKI Copyright Computer & Structures, Computers & Engineering. Her hakkõ saklõdõr. SAP2000 programõ ve ilgili tüm yazõlõ belgeler sahiplik ve çoğaltma haklarõ saklõ ürünlerdir. Evrensel sahiplik haklarõ Computers & Structures Inc.'a aittir. Türkçe yazõlõ belgelerin sahiplik haklarõ Computers & Engineering kuruluşuna aittir. Computers & Structures Inc. ve Computers & Engineering kuruluşlarõndan yazõlõ izin alõnmadan programõn lisanssõz kullanõmõ veya yazõlõ belgelerinin çoğaltõlmasõ tamamen yasaktõr. Daha ayrõntõlõ bilgi, yazõlõm lisansõ ve belgelerin kopyalarõ için başvuru adresi: Türkiye, Almanya ve Rus Fed. Devletleri Ana Dağõtõmõ: COMPUTERS & ENGINEERING Holzmühlerweg D Lollar, ALMANYA Tel: Fax: ftp://ftp.csiberkeley.com/webdld Copyright Computers and Structures Inc., Copyright Computers & Engineering CSI Logo'su Computers & Structures Inc. kuruluşunun tescilli ticari markasõdõr. SAP2000 Computers & Structures Inc. kuruluşunun ticari markasõdõr. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-2

3 SORUMLULUK SAP2000 programõnõn ve yazõlõ belgelerinin hazõrlanmasõna büyük zaman, çaba harcanmõş ve maddi fedakarlõk yapõlmõştõr. Program tam olarak test edilmiş ve kullanõlmõştõr. Bununla birlikte programõ kullanõrken, kullanõcõ, programõn güvenilirliği veya kesinliği konusunda programõ hazõrlayan veya dağõtanlarõn herhangi bir sorumluluk almadõğõnõ veya bunu ima etmediğini kabul eder ve anlar. Program, Çelik çerçevelerin boyutlandõrmasõ için çok pratik bir araçtõr. Programõn bundan önceki sürümleri çok başarõlõ olmuş ve çeşitli tür yapõlarda kullanõlmõştõr. Bununla beraber kullanõcõ, bu kõlavuzu tamamen ve dikkatlice okumalõ ve Çelik hesabõnda program algoritmalarõnõn kapsamadõğõ durumlarõ iyice anlamalõdõr. Kullanõcõ, programõn temel varsayõmlarõnõ açõkça anlamalõ ve programõn oluşturduğu sonuçlarõ kendisi bağõmsõz olarak kontrol etmelidir. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-3

4 TEŞEKKÜR Bu ürünün bugünkü durumuna gelmesinde yõllar boyu süren değerli çalõşmalarõyla katkõ sağlayan bütün mühendis meslekdaşlarõmõza teşekkür ederiz. Özellikle orjinal SAP serisi programlarõnõn kavramsallaştõrõlmasõ ve geliştirilmesinden sorumlu, California Berkeley Üniversitesi emekli profesörlerinden Dr. Edward L. Wilson õ özel olarak anõyoruz. Kendisinin devam eden orijinal çözümler üretmesi, programõn bu versiyonunda kullanõlan eşsiz kavramlar oluşturulmasõnda rol oynamõştõr. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-4

5 Ana Başlõk Çubuğu Başlõk Üst Menü Ana Araç Çubuğu Simge Durumuna Küçültme Düğmesi Ekranõ Kaplatma Düğmesi Yan Araç Çubuğu Kapatma Düğmesi Durum Çubuğu Güncel Birimler İmleç Yeri Koordinatlarõ SAP2000 MENÜLERİNİN TANIMLARI SAP2000 komutlarõna Uygulama Simgeli (İkon lu) Ana Araç Çubuğu, Yan Araç Çubuğu, ve Üst Menü'den (Pull Down) erişilecektir. Bununla birlikte Uygulama Simgeli araç çubuklarõ Üst Menü de bulunan işlemlerin çoğuna, daha çabuk erişimi sağlar. Atama (Assign) işlemi sõrasõnda hatõrlamanõz gereken iki önemli nokta vardõr. Birincisi; bir değeri atayacağõnõz nesneyi belirtmeden önce o değeri tanõmlamõş (Define) olmalõsõnõz. İkincisi; önce elemanlarõ seçmeli (Select) sonra onlara yeni büyüklükler atamalõ (Assign) ya da eskilerini değiştirmelisiniz. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-5

6 İÇİNDEKİLER: BÖLÜM IV Çelik Boyutlandõrma Örneği Genel Modelin Tanõmõ Geometri Malzeme Özellikleri Yükleme Durumlarõ Çözümlendirme Boyutlandõrma Alõştõrmayõ Başlatma ve Gerilme Kontrolu Model Veritabanõ Dosyasõnõ Açma Modelin Çözümlenmesi Boyutlandõrma Yönetmeliğinin Seçimi Boyutlandõrmayõ Başlatma Eleman Özelliklerini Değiştirme Kesitlerin Otomatik Olarak Seçilmesi Yenilenen Elemanlarla Yeniden Çözümleme Sonuç Notlarõ SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-6

7 Bölüm IV Çelik Boyutlandõrma Alõştõrmasõ Genel Bu alõştõrma bölümünde SAP2000 Çelik boyutlandõrma modüllerinin birçok temel özellikleri açõklanmõştõr. Bu kõlavuzun amacõ, SAP2000 i ilk kez kullananlara Çelik çerçeveleri boyutlandõrma konusunda el alõşkanlõğõ kazandõrmaktõr. Program size birçok ABD ve uluslararasõ yönetmeliklerden birini seçip yapõyõ boyutlandõrma ve irdeleme olanağõnõ verir. Hõzlõ biçimde yararlanabilmeniz için programa ekranda doğrudan yararlanabileceğiniz geniş kapsamlõ bir yardõm eklenmiştir. Çelik boyutlandõrma hesaplarõ ile ilgili yeterli bilginiz olduğu ve geçerli Çelik yönetmeliği ile onun dayandõğõ boyutlandõrma kavramlarõnõ yeterince bildiğiniz varsayõlmaktadõr. SAP2000 komutlarõna Uygulama Simgeli (İkon lu) Ana Araç Çubuğu, Yan Araç Çubuğu ve Üst Menü'den (Pull Down) erişilecektir. Bununla birlikte Uygulama Simgeli araç çubuklarõ Üst Menü de bulunan işlemlerin çoğuna, daha çabuk erişimi sağlar. Atama (Assign) işlemi sõrasõnda hatõrlamanõz gereken iki önemli nokta vardõr. Birincisi; bir değeri atayacağõnõz nesneyi belirtmeden önce o değeri tanõmlamõş (Define) olmalõsõnõz. İkincisi; önce elemanlarõ seçmeli (Select) sonra onlara yeni büyüklükler atamalõ (Assign) ya da eskilerini değiştirmelisiniz (Assign).

8 MODELİN TANIMI Yapõ ikiye üç gözlü, iki katlõ bir büro binasõdõr. Çerçeve AISC-LRFD93 yönetmeliğine göre boyutlandõrõlacaktõr. Bu çerçevenin analizinde ve boyutlandõrmasõnda deprem kuvvetleri gözönüne alõnmõştõr. Ancak süneklik düzeyi yüksek çelik çerçevelerin boyutlandõrõlmasõ için özel gereksinmeler henüz SAP2000 programõnda tamamlanmamõştõr. Geometri Rijit çerçeve Şekil IV-1'de görüldüğü gibidir ve yapõ çeliğinden oluşmuştur. Çatõnõn yalnõzca metal döşemeli olmasõna karşõn ikinci kat metal döşeme ve hafif beton dolguya sahiptir. Tipik kat yüsekliği 13 foot olarak alõnmõştõr. Başlangõç eleman boyutlandõrrõ Şekil IV-1'de verilmiştir. Malzeme Özellikleri Malzeme özellikleri aşağõda verilmiştir: Kirişler ve Enlemeler: ASTM A36 (F y = 36 ksi) Kolonlar: ASTM A572 (F y = 50 ksi) Yükleme Durumlarõ Çözümlemede dört yükleme durumu gözönüne alõnmõştõr; DL, LL, QX ve QY. Ölü yük ve hareketli yük sõrasõyla DL ve LL yük durumu olarak tanõmlanmõştõr. Yanal deprem yükleri de sõrasõyla QX ve QY olarak adlandõrõlmõştõr. Ölü ve hareketli yükler aşağõda verilen yükleme değerlerine göre kiriş açõklõk yükleri olarak uygulanmõşlardõr. Çatõ Ölü yük = 30 psf Hareketli yük = 20 psf Kat Ölü yük = 75 psf Hareketli yük = 80 psf Dõş Duvar Ölü yük = 15 psf SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-2

9 Eşdeğer statik deprem kuvvetleri global X ve global Y yönlerinde ayrõ ayrõ yanal düğüm noktasõ yükleri olarak uygulanmõşlardõr. Her iki yöndeki taban toplam kesme kuvvetleri 51 kips olarak hesaplanmõştõr. Tali kirişler (tipik) Moment birleşimi (Ankastre) tipik. Mafsallõ birleşim PLAN (Üst döşeme kirişleri parantezsiz, alt döşeme kirişleri parantez içinde gösterilmişlerdir). ENKESİT (Bütün kolonlar W14x132 dir) Şekil IV-1 Modelin Tanõmõ (Eğitim Örneği) SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-3

10 Çözümleme Her iki katta bulunan diyaframlara, iki ayrõ diyafram yerdeğiştirme bağõmlõlõğõ uygulanmõştõr. Bu bağõmlõlõk her iki katta düğüm noktalarõnõn düzlem içinde birlikte hareket etmesini sağlar. Yanal deprem yükleri kat seviyelerinde düğüm noktalarõna uygulanmõştõr. "AISC-LRFD93'e Göre Boyutlandõrma" bölümünde tanõmlandõğõ gibi 1.2DL + 0.5LL yük kombinezonu ile bir P- çözümlemesi yapõlmõştõr. Başlangõç mesnetlenmemiş uzunluk elemanõn tüm boyu olarak alõnmõştõr. Boyutlandõrma Çelik hesabõ AISC-LRFD93'e göre yapõlmõştõr. Kip-inch birimleri kullanõlmõştõr. Bu model için giriş bilgisi veri tabanõ dosyasõ EXSTL.SDB'dir. Bu SAP2000 paketinin bir parçasõ olarak sağlanmõştõr. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-4

11 ALIŞTIRMAYI BAŞLATMA Aşağõda modelin boyutlandõrma işlemi adõm adõm açõklanmõştõr. Bu bölümü okurken bu adõmlarõ bilgisayarda uygulamanõz tavsiye edilir. Programõ başlatmayõ başardõğõnõzõ kabul ediyoruz. Bunu, Windows işletim sisteminin başlat menüsünden SAP2000'i çalõştõrarak yapabilirsiniz. Bu alõştõrmada değişik seçeneklere hõzla erişmek için simgeli Menü Çubuklarõ kullanõlmõştõr. Simgeli Menü Çubuklarõnda bulunan birçok işleme Ana Araç Çubuğundanda ulaşõlabilir. SAP2000 ekranõnõn ayrõntõlõ açõklamasõ için Ekranda Yardõm'õ kullanõn veya "SAP2000 Getting Started" (Başlarken) elkitabõna başvurunuz. Program paketiyle birlikte gönderilen giriş bilgisi veri tabanõ (EXSTL.SDB) dosyasõ programõn yerleştirildiği (\SAP2000\) dizininin EXAMPLES adlõ alt klasöründedir. Alõştõrma için SECTIONS.PRO isimli kesit özellikleri dosyasõ da gereklidir. SECTIONS.PRO dosyasõ da programõn yerleştirildiği (\SAP2000\utilities) dizininde bulunur. MODEL VERİTABANI DOSYASINI AÇMA 1. File (Dosya) menüsünden Open (Aç) düğmesini tõklayõn. Bu işlem Open Model File diyalog kutusunu görüntüleyecektir. 2. Bu diyalog kutusunda: (\Computers and Structures\Examples\ klasöründe) EXSTL.SDB dosyasõnõ seçin. Open (Aç) düğmesini tõklayõn. Ekran bu durumda düşey iki pencere görüntüleyecektir. Sol pencere modelin +312 in kotundaki planõnõ gösterir. Bu görünümde kesit adlarõ görülmektedir. Modelin üç boyutlu bir görünüşü sağ pencerededir. Bu görünümde eleman ve düğüm noktasõ adlarõ görülmektedir. İlave olarak, pencerenin üst kõsmõnda Ana Araç Çubuğunun olduğu Ana pencerenin sol kenarõnda simgeli Yan araç çubuğu da görülmektedir. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-5

12 Not: Çok pencere ile çalõşõrken belirli bir pencerenin herhangi bir noktasõna tõklayarak o pencereyi aktif duruma getirebilirsiniz. Daha fazla ilerlemeden önce modeli yeni bir isimle, diyelim ki, TUTOR2.SDB adõ ile kaydederek veri dosyasõnõn bir kopyasõnõ elde edeceğiz. Alõştõrma işlemi boyunca bu kopyayõ kullanacak ve orijinal dosyaya dokunmamõş olacağõz. 3. File (Dosya) menüsünden Save As (Farklõ isimle kaydet)'i seçin. Bu işlem Save Model File As diyalog kutusunu görüntüleyecektir. 4. Bu diyalog kutusunda: Yeni dosya adõna Tutor2.SDB girin. Not: Siz.SDB uzantõsõnõ yazmasanõzda program bu uzantõyõ otomatik olarak dosya adõna ekler. Save (Kaydet) düğmesini tõklayõn. Yeni isim Başlõk Çubuğunda başlõk olarak görüntülenir. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-6

13 MODELİN ÇÖZÜMLENMESİ Şimdi modeli çözümleyeceğiz. Modeli çözümlemeden önce P- yükünü (1.2DL + 0.5LL) ve P- çözümlemesi için gerekli diğer parametreleri girmemiz gerekir. Bunun için: 1. Analyze (Çözümle) menüsünde Set Options (Seçenekleri Ayarla) düğmesini seçin. Bu işlem ekrana hemen Analysis Options diyalog kutusunu getirecektir. Bu diyalog kutusunda: Include P-Delta (P-Delta hesabõnõ da dahil et) kutusunu işaretleyin. Set P-Delta Parameters (P-Delta parametrelerini ayarla) düğmesini tõklayõn. Bu işlem P-Delta Parameters diyalog kutusunu getirir. Bu diyalog kutusunda: Maksimum iterasyon sayõsõnõ 5 yapõn. DL (sabit yük) ölçek çarpanõnõ 1.2 olarak değiştirin ve Modify (Değiştir)'i tõklayõn. Load Case aşağõya açõlan basamaklõ menüyü tõklayõn. LL (Hareketli yük)'ü seçin. LL ölçek çarpanõnõ 0.5 olarak değiştirin ve Add (Ekle)'yi tõklayõn. P-Delta Parameters diyalog kutusunu kapatmak için OK'i tõklayõn. Yeni dosya adõna Tutor2.SDB girin.analysis Options (Analiz seçenekleri) diyalog kutusunu kapatmak için OK'i tõklayõn. 2. Ana Araç Çubuğundan Run Analysis (Çözümle) düğmesini tõklayõn. İçinde değişik çözümleme aşamalarõnõn ardõşõk olarak verildiği bir üst pencere açõlõr. Çözümleme tamamlandõğõnda ekran aşağõdaki şekilde görüntü verir. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-7

14 3. Üst pencerenin sağõndaki dikey kaydõrma çubuğunu kullanarak çözümleme mesajlarõnõ gözden geçirin ve bir hata veya uyarõ mesajõ olup olmadõğõnõ kontrol edin. Bizim durumumuzda bunlar olmamalõdõr. 4. Penceredeki OK düğmesini tõklayarak bu pencereyi kapatõn. Bu işlem, birinci yük durumu (DL) için şekil değiştirmiş modeli sağ pencerede üç boyutlu görüntü modunda görüntüleyecektir. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-8

15 BOYUTLANDIRMA YÖNETMELİĞİNİN SEÇİMİ Önceden hazõr olan (default) yönetmelik, çelik yapõlarõn boyutlandõrõlmasõ için AISC- ASD89'dur. AISC-LRFD93 boyutlandõrma yönetmeliğinin seçimi için aşağõdakileri yapõn: 1. Options (Seçenekler) menüsünden Preferences (tercihler) düğmesini tõklayõn. Bu işlem Preference diyalog kutusunu getirecektir. 2. Diyalog kutusunda Steel (Çelik) düğmesini tõklayõn. Halen seçilmiş Çelik Boyutlandõrma yönetmeliğini, önceden hazõr olan kesit özellikleri dosyasõnõ ve diğer parametreleri aşağõda gösterildiği gibi görebilirsiniz. 3. Önceden hazõr olan Yönetmelik (AISC-ASD89)'u, AISC-LRFD93 ile değiştirmeniz gereklidir. Bunun için: Boyutlandõrma Yönetmelikleri (Steel Design Code) kutusunda aşağõya dağru açõlan basamaklõ menüyü tõklayõn. AISC-LRFD93 boyutlandõrma yönetmeliğini seçin. 4. Diyalog kutusunu kapatmak için OK düğmesini tõklayõn. 5. SAP2000'nin çelik elemanlarõ boyutlandõracağõndan emin olmak için Design menüsünden Steel Design (Çelik Hesabõ)'nõ seçiniz. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-9

16 BOYUTLANDIRMAYI BAŞLATMA VE GERİLME KONTROLU Çözümleme aşamasõnõ tamamlamõş ve boyutlandõrma yönetmeliğini seçmiş olarak şimdi AISC-LRFD93'ün gereklerini kullanarak eleman gerilme oranlarõnõ hesaplayacağõz. 1. Design (Boyutlandõr) menüsünden Start Design/Check of Structure (Yapõnõn boyutlandõrmasõ/gerilme kontrolu) nu seçin. Bu durumda program çelik çerçeve elemanlarõndan herbirinin etkileşim oranlarõnõ hesaplar. (Eğer bazõ çerçeve elemanlarõnõ seçmiş olsaydõk sadece seçilmiş olan elemanlar için gerilme oranlarõ hesaplanacaktõ). Biraz sonra aktif olan pencerede her eleman için renkli gerilme oranlarõ görüntülenir. Bunlar önceden hazõr olan yönetmeliğe göre 1.0'i aşamayan eksenel kuvvet-moment etkileşim oranlarõdõr. Görüntüde, etkili olan boyutlandõrma yük kombinezonu için gerilme oranlarõ verilir. Not: Modelde herhangi bir yük kombinezonu tanõmlanmadõğõnda SAP2000 otomatik olarak seçilen boyutlandõrma yönetmeliği için bir yük kombinezonu takõmõ sağlar. (Çelik için AISC-LRFD93). Önceden hazõr olan yük kombinezonlarõ aşağõdaki üç yoldan biri ile eklenebilir. Define (Tanõmla) menüsünden Load Combinations (Yük kombinezonlarõ) ve sonra da Define Load Combinations (Yük Kombinezonlarõnõ Tanõmla) seçeneğinden Add Default Design Combo (Önceden Tanõmlõ Boyutlandõrma Kombinezonu Ekle)'yi bir defa tõklayõn. Ya da, eğer modelde tanõmlanmõş bir boyutlandõrma yük kombinezonu yoksa Design (Boyutlandõr) menüsünden Select Design Combos (Boyutlandõrma Kombinezonlarõnõ Seç)'õ tõklayõn. Ya da, eğer modelde tanõmlanmõş hiçbir boyutlandõrma yük kombinezonu yoksa, Design (Boyutlandõr) menüsünden Start Design/Check of Structure (Yapõnõn Boyutlandõrma/Kesit Kontrolüne Başla )' yõ tõklayõnõz. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-10

17 2. Bir elemana, örneğin A aksõnda 1-2 çubuğu (38 nolu eleman) kirişe sağ tõklayõn. Sayfa IV-3'deki Şekil IV-1 ve yukarõdaki ekrana bakõnõz. Bu eleman boyunca farklõ kontrol noktalarõnda, değişik yük kombinezonlarõ için Steel Stress Check Information (Çelik Gerilme Kontrol Bilgileri) diyalog kutusunu açar. Bu diyalog kutusu elemana atanan kesit tipi (W18x50) ile ilgili bilgileride gösterir. En büyük gerilme oranõ, bu kutuda parlak olarak gösterilmiştir. Bu diyalog kutusu boyutlandõrma için kesit hesabõnõn Details (Ayrõntõlar)'õ ve seçilen elemanõn Redesign (Yeniden Kesit Hesabõ) yapõlmasõna ilişkin eleman değişiklik atamalarõ ile ilgili bilgilerde verebilir. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-11

18 3. Bu diyalog kutusunda: Bir kez tõklayarak boyutlandõrma kontrol noktasõnõ seçin. (Hiçbir şey yapmadan, önceden renkli olarak hazõr olanõ seçin). Details (Ayrõntõlar) düğmesini tõklayõn. Bu işlem söz konusu noktada seçilmiş yük kombinezonu için, eleman numaralarõ, geometrik parametreler, malzeme özellikleri, nominal dayanõm değerleri, faktörlerle arttõrõlmõş eleman kuvvetleri ve diğer boyutlandõrma parametreleri de dahil olmak üzere çelik kesit boyutlandõrma parametrelerini gösteren Steel Section Design (Çelik Kesit Hesabõ) ayrõntõlõ bilgi ekranõnõ açar. Steel Section Design (Çelik Kesit Hesabõ) bilgi ekranõnõ kapatõn. 4. Steel Stress Check Information (Çelik Gerilme Kontrol Bilgileri) diyalog kutusunda Redesign (Yeniden Boyutlandõr) düğmesini tõklayõn. Bu işlem K katsayõlarõ, C m katsayõlarõ, vb. katsayõlarõ içeren boyutlandõrma çarpanlarõ giriş bilgilerini gösteren Element Overwrite Assignments (Eleman Atamalarõnõ Yenile) diyalog kutusunu açar. Bu çarpanlar yeniden boyutlandõrma için değiştirilebilir. Aşağõdaki ekrana bakõnõz. Burada 0, önceden hazõr olan değerleri ifade eder. Bir takõm elemanlarõn özelliklerini düzenlemek için başka bir seçenek de "Modifying Member Properties of a Group" adlõ bir sonraki bölümde gösterilecektir. Element Overwrite Assignments (Eleman Atamalarõnõ Yenile) diyalog kutusunu kapatmak için Cancel düğmesini tõklayõn. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-12

19 Steel Stress Check Information (Çelik Gerilme Kontrol Bilgileri) diyalog kutusunu kapatmak için Cancel düğmesini tõklayõn. Not: Boyutlandõrma ve Gerilme kontrolünde kullanõlan, kontrol noktalarõnõn sayõsõ (parça sayõsõ + 1) çözümleme aşamasõndan önce kullanõcõ tarafõndan Frame and Output Segment (Çerçeve Parça Sayõsõ Çõktõsõ) düğmeleri yolu ile Assign (Atama) menüsünden girilir. Önceden hazõr olan parça sayõsõ kirişler için 4, kolonlar için 2'dir. Şimdiye kadar çelik bir çerçeveyi çözümleyip kesit hesaplarõnõ yaptõk ve bazõ boyutlandõrma bilgilerini gözden geçirdik. SAP2000 programõ, etkileşimli olarak boyutlandõrma yönetmeliğini ve eleman özelliklerini değiştirme, yeni yük kombinezonlarõ ekleyip çõkarma vb. değişikliklerle çözümleme ve boyutlandõrma kademelerinin tekrarlanmasõ olanağõnõ verir. Bu alõştõrmada gösterim amacõyla bazõ çerçeve elemanlarõnda, eleman özelliğini düzenleme / değiştirme işlemini yapacağõz. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-13

20 ELEMAN ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİRME Çözümleme ve gerilme kontrolu başarõlõ olarak tamamlandõğõndan, yeniden çözümlemeden önce bütün kiriş ve kolonlarõn yanal mesnetlenmemiş uzunluklarõnõ değiştireceğiz çünkü bazõ kiriş ve kolonlar için gerilme oranlarõ 1.0'den büyük ve kirişlerin çoğunda l/r değeri 200'den büyük çõkmõştõr. Gerilme kontrolünün başlangõcõnda her elemanõn mesnetlenmemiş uzunluğu hem kuvvetli hemde zayõf eksenlerde elemanõn tüm uzunluğu olarak alõnmõştõr, yani l22 = l33 = L dir. Ancak yapõ, döşemedeki tali kirişlerin basõnç başlõklarõnõn yanal yerdeğiştirmesine karşõ kõsõtlamalar sağlar. Şekil IV-1'e bakõnõz. N-S (Y-Y) doğrultusundaki her kiriş açõklõğõnõn zayõf eksen doğrultusundaki mesnetlenmemiş uzunluğu, l 22 yi, gerçek uzunluğun %33'ü olarak alacağõz. Benzer şekilde E-W (X-X) doğrultusundaki her kiriş açõklõğõ, l 22 nin gerçek uzunluğun %25'i olduğu kabul edilebilir. Bu değişiklikleri yapmak için sağ penceredeki görünümü değiştirerek bütün kirişleri seçebilecek şekilde görünür hale getireceğiz. Bu pencerenin bundan önceki boyutlandõrmaya ait gerilme oranlarõnõ 3D görüntü şeklinde göstermekte olduğuna dikkat ediniz. 1. Ana Araç Çubuğunda 2D View (xy) (İki Boyutlu Görünüş xy) düğmesini tõklayõn. 2. Ana Araç Çubuğunda Perspective Toggle (Perspektif Görüntü) düğmesini tõklayõn. Şimdi bütün kirişler görülmekte iken, kirişleri seçebilir ve onlarõn yanal mesnetlenmemiş uzunluklarõnõ düzeltebiliriz. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-14

21 3. N-S (Y-Y) doğrultusundaki kirişleri seçmek için şunlarõ yapõn: Yan araç çubuğundan Set Intersecting Line Select Mode düğmesini tõklayõn. Fare imlecini 1 nolu aksõn A-B aralõğõndaki kirişin soluna götürün. Fare imlecini basõlõ tutarak, fare imlecini A ve B akslarõ arasõndaki açõklõkta bulunan tüm kirişleri kesecek şekilde elemanlarõn sağõna yatay olarak hareket ettirin. Y-Y doğrultusundaki "seçilmiş olan çizgi" kesişen çizgileri gösterecektir. Bu çizgiyi kesen bütün elemanlarõ seçmek için farenin sol tuşunu serbest bõrakõn. SAP2000 ekranõnõn sol alt köşesindeki mesaj alanõ 8 çubuk elemanõnõn seçilmiş olduğunu gösterir. Not: N-S doğrultusundaki tüm kirişleri seçmek için bu işlemi iki kez yapmamõz gerekir. (Adõm 3). Bir kez A ve B akslarõ arasõndaki tüm kirişler için, ve bir kezde B ve C akslarõ arasõndaki tüm kirişler için. Şimdi N-S doğrultusundaki tüm kirişlerin seçimi işlemi tamamlanmõştõr. Seçilmiş elemanlar kesikli çizgi olarak görünür. 4. Design (Boyutlandõr) menüsünden Redefine Element Design Data (Eleman Boyutlandõrma Verisini Tekrar Tanõmla)'yõ seçin. Bu işlem Element Overwrite Assignments (Eleman Atamalarõnõ Yenile) diyalog kutusunu görüntüleyecektir. Bu diyalog kutusunda: SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-15

22 Assignment Options (Atama Seçenekleri) alanõnda Unbraced Length Ratio (Minor, LTB) (Mesnetlenmemiş Uzunluk Oranõ) kutusunu işaretleyin. "0" değerini "0.33" değeri ile değiştir. Not: Bu diyalog kutusunda görülen Assignment Options (Atama Seçenekleri) yönetmeliğe bağlõdõr. Mesnetlenmemiş uzunluk oranõnõn kabulü için OK düğmesini tõklayõn. Ana Araç Çubuğundaki Refresh Window (Görüntüyü Güncelleştir) düğmesini tõklayõn. Bu seçilen elemanlarda daha kõsa mesnetlenmemiş boylarõn kullanõlmasõnõn bir sonucu olarak gerilme oranlarõnõn farkedilir bir şekilde azaldõğõna dikkat ediniz. 5. E-W (X-X) doğrultusundaki tüm kirişleri düzeltmek için Adõm 3 ve 4'ü tekrarlayõn, sadece farklõ olarak mesnetlenmemiş uzunluk oranõnõ 0.25 olarak girin. 6. Mesnetlenmemiş eleman uzunluklarõnõn yeniden tanõmlanmasõndan sonra gerilme oranlarõ üç boyutlu görüntü ile daha iyi görünür hale getirilebilir. Ana Araç Çubuğundan 3D View (Üç Boyutlu Görünüş) düğmesini tõklayõn. Sayfa IV-11'deki görüntü ile aşağõdaki görüntüyü karşõlaştõrõn. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-16

23 SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-17

24 KESİTLERİN OTOMATİK OLARAK SEÇİLMESİ Mesnetlenmemiş uzunluk değişiminden sonra, aşõrõ gerilmeye maruz 3 elemanõn dõşõnda, tüm kiriş elemanlarõnõn yalnõzca düşük gerilmeye maruz kaldõğõ bulunmuştur. Aşõrõ gerilmeye maruz bu üç eleman kõrmõzõ renklidir. Bir örnek olarak, bu aşõrõ gerilmeye maruz elemanlar için otomatik olarak kesit tayin edeceğiz. Aşõrõ gerilmeye maruz bu üç kiriş 31, 33 ve 35 eleman numaralarõ ile tanõmlanmõşlardõr. Bu elemanlarõn hepsi W18x35 kesitlidir. Bu kesitleri kademeli olarak daha büyük kesitlerle değiştirirsek, gerilme oranlarõ 1.0'e yakõn fakat 1.0'den daha az olabilir. W18x50 kesiti istenenleri sağlayacaktõr. Bunun yerine elemanlarõn otomatik seçimini gösteren bir uygulama yapacağõz. Sağ pencerede çelik gerilme oranlarõ üç boyutlu olarak gösterilmiştir. Kõrmõzõ renkteki aşõrõ gerilmeye maruz bu üç elemanõ üzerlerine tek tek tõklayarak seçin. Ana Araç Çubuğundan Lock/Unlock Model (Modeli Kilitle/Kiliti Aç) düğmesine tõklayarak modelin kilidini açõn. - Bu işlem "Unlocking model will delete analysis results! OK to delete". (Kilidi açõlan model analiz sonuçlarõnõ silecektir! Silinsin mi) sorusunu içeren bir diyalog kutusu getirir. OK'i tõklayõn. Define (Tanõmla) menüsünde Frame Sections (Çerçeve Kesitleri) düğmesini tõklayõn. Bu işlem Define Frame Sections (Çerçeve Kesitlerini Tanõmla) diyalog kutusunu getirir. Bu diyalog kutusu modelde kullanõlan kesitleri gösterir. Programõn daha geniş bir gruptan seçili kesiti otomatik olarak seçebilmesi için, modelde kullanõlabilir kesit çeşidini arttõrmalõyõz. W18x35 kesiti, bazõ elemanlar için çok büyük olduğu için AUTO kesit alanõ için biraz daha küçük kesitleri özellikle kesit yüksekliği 12 inch olan geniş başlõklõ kesitleri ilave edeceğiz. Bunu yapmak için bu diyalog kutusunda: Import aşağõya açõlan basamaklõ menüyü tõklayõn. Kesitler listesinde dolaşõp Import I/Wide Flange (I/Geniş Başlõklõ)'õ seçin. Bu işlem Import I/Wide Flange (I/Geniş Başlõklõ) kesit özellikleri listesini getirecektir. Not: Bu diyalog kutusunda önceden hazõr olan kesit özellikleri dosyasõ Section.pro kullanõlõr. Başka bir dosya seçmek için Options (Seçenekler) menüsünden Preferences formunu kullanabilirsiniz. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-18

25 Aşağõya açõlõr kesitler listesinden önce W12x96'yõ seçin ve ardõndan Shift tuşunu basõlõ tutarak W12x14'ü seçin. Bu işlem W12x96'dan W12x14'e kadarki bütün kesitleri seçecektir. Ayrõlan kesit seçimlerini onaylamak için OK'i tõklayõn. Bunun sonucunda, son seçilen kesit, vb., W12x14 hakkõnda I/Wide Flange Sections diyalog kutusunda bir bilgi gösterimi olacaktõr. I/Wide Flange Sections diyalog kutusunda OK'i tõklayõn. Bu işlem veri tabanõndan modele yeni seçilen kesitlerin aktarõmõnõ tamamlayacaktõr. Aktarõlan kesitler Define Frame Sections diyalog kutusunda Frame Sections listesine eklenirler. Bu diyalog kutusunda Add aşağõya açõlan basamaklõ menüyü tõklayõn. Kesitler listesinden Add Auto Select düğmesini seçin. Bu işlem Auto Selection Sections diyalog kutusunu getirecektir. Bu diyalog kutusunda, Auto kesitlerin önceden hazõr olan alanlarõ listelenir. Listeyi yeni kesitler ekleyerek ve silerek düzeltebilirsiniz. Kayar listeden W14x132'i tõklayarak seçin. Remove (Yerdeğiştirme) düğmesi aktif duruma gelir. Auto kesiti alanõndan bu özel kesiti değiştirmek için Remove düğmesini tõklayõn, çünkü W14x132 kesiti bu modelde özellikle kolonlar için kullanõldõ. Auto kesitin önceden hazõr olan ismi AUTO1 olarak verilir. Önceden hazõr ismi ve kesitlerin listesini kabul için OK'i tõklayõn. Define Frame Sections diyalog kutusunu kapatmak için OK düğmesini tõklayõn. Assign menüsünü tõklayõn, Frame menüsünü seçin ve sonrada Sections'õ seçin. Bu işlem Define Frame Sections diyalog kutusunu açar. Bu diyalog kutusunda AUTO1'i seçin ve sonrada OK'i tõklayõn. Bu işlem seçilen elemanlarõn AUTO1 kesitine sahip olduğunu gösteren görüntüyü değiştirir. Ana Araç Çubuğunda Run Analysis (Analizi Başlat) düğmesini tõklayarak modeli yeniden çözdürün. Üst pencereyi kapatmak için OK'i tõklayõn. Design menüsünden Start Design/Check of Structure menüsünü tõklayarak gerilme oranlarõnõ yeniden hesaplatõn. Bu işlem sağ pencerede yeni gerilme oranlarõnõ üç boyutlu olarak gösterecektir. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-19

26 Kesitlerin değişiminin bir sonucu olarak, bu seçilmiş kirişlerin gerilme oranlarõnõn değiştiğine dikkat edin. Farkõ görmek için Sayfa IV-17'deki görüntüyle bu görüntüyü karşõlaştõrõn. Yeni seçilen kesitleri görmek için, Design menüsünden Display Design Info menüsünü tõklayõn. Bu işlem, Display Design Results diyalog kutusunu getirecektir. Bu diyalog kutusunda Design Input düğmesini seçin, Design Input aşağõya açõlan basamaklõ menüden Design Sections'nõ onaylayõn ve OK' i tõklayõn. Bu işlem sağ penceredeki üç boyutlu görünüşte yeni seçilen kesitleri gösterecektir. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-20

27 Not: Gösterilen kesitler boyutlandõrma kesitleridir. Çözümleme kesitleride Ana Araç Çubuğunda Set Elements düğmesi tõklanarak ve Set Elements diyalog kutusunda Frames altõndaki Sections kontrol kutusu tõklanarak gösterilebilir. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-21

28 YENİLENEN ELEMANLARLA YENİDEN ÇÖZÜMLEME Eleman kesit özelliklerinde boyutlandõrma kademesinde yapõlan bu değişikliğin statik hesap sonuçlarõnõ doğrudan doğruya değiştirmediğinin anlaşõlmasõ önemlidir. Kullanõcõ yeni elemanlarla çözümlemenin yeniden yapõlmasõnõ istemedikçe, bu değişiklikler yeniden boyutlandõrma işlemine özgü yerel değişikliklerdir. Başka bir deyişle, kesit özelliklerinin değiştirilmesi sadece gerilme değerlerini etkiler ve bu değişiklikten önceki çözümleme sonucunda elde edilmiş çarpanlarla arttõrõlmõş eleman iç kuvvetlerini etkilemez. Rijitliklerin (kesit özelliklerinin) değişmesi sonucu eleman iç kuvvetlerinin yeniden dağõlõmõ, çözümlemenin tekrarlanmasõ ile gerçekleştirilir. Kesit özellikleri, sadece seçilmiş bir eleman grubunda güncelleştirilebilir. Yapõlan değişikliğin tüm model üzerindeki etkilerini görmemiz için, modeli yeniden çözümlememiz ve yapõyõ yeniden boyutlandõrmamõz gerekir. Bunun için: Önceden seçilmiş olan çerçeve elemanlarõ tekrar seçmek için Yan Araç Çubuğundan Restore Previous Selection (Önceki Seçimlere Geri Dön)'ü tõklayõn. Design (Boyutlandõr) menüsünden Update Analysis Section (Çözümleme Bölümlerini Yenile)'yi tõklayõn. Bu işlem "Updating Analysis Section will unlock model! OK to update." (Çözümlemeyi değiştirmek modelin kilidini açacaktõr! Değişsinmi) sorusunu işeren bir diyalog kutusunu getiri. OK'i tõklayõn. Analyze (Çözümle) menüsünden Run (çalõştõr)'õ seçin. Bu hemen çözümleme işlemini başlatacaktõr. Çözümlemenin değişik kademelerini sõrasõ ile görüntüleyen bir üst pencere açõlõr. Boyutlandõrma kademesinde kesit özelliklerinde yaptõğõmõz değişiklikler nedeni ile bu sonuçlar ilk yapõlan çözümlemedekinden kuşkusuz farklõdõr. Pencereyi kapamak için OK'i tõklayõn. Design (Boyutlandõr) menüsünden Start Design/Check of Structures (Yapõnõn Boyutlandõrma/Kontroluna Başla)'yõ tõklayõn. Bu işlem yapõyõ yeniden boyutlandõracak ve yeni gerilme oranlarõnõ görüntüleyecektir. Şimdi optimum kesitler ile auto kesitleri yerdeğiştirin. Bunun içinde: Önceden seçilmiş olan çerçeve elemanlarõ tekrar seçmek için Yan Araç Çubuğundan Restore Previous Selection (Önceki Seçimlere Geri Dön)'ü tõklayõn. Design (Boyutlandõr) menüsünden Replace Auto w/optimal Sections menüsünü tõklayõn. Bu işlem "Replacing Analysis Sections with Auto-Selected Sections will unlock model! OK to replace" (Otomatik Seçilen Kesitler ile Çözümleme Kesitlerini Değiştirmek modelin kilidini açacaktõr! Değişsinmi) sorusunu soracaktõr. Değişim için OK'i tõklayõn. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-22

29 Not: Seçilen kesitlerin yeterliliğini sağlarken Replace Auto w/optimal Sections menüsünün seçimi geçerli olan boyutlandõrma kesitleri ile otomatik seçilen kesitleri kalõcõ olacak şekilde yerdeğiştirecektir. Bu işlem optimum boyutlandõrma kesitleri ile çözümleme kesitlerini etkili bir şekilde yerdeğiştirir ve otomatik imleci hareket ettirir. Sonuçta bu menüdeki seçim işlemi yapmanõz gereken son şeylerden biridir. Son çözümleme sonuçlarõna dayanan boyutlandõrma işleminden sonra farkõ görebilirsiniz. SONUÇ NOTLARI SAP2000 çelik hesap seçeneği ile ilgili alõştõrmanõn sonuna geldik. Amaç daha ileri düzeyde seçenekleri tanõyõp kullanabilmemiz için birkaç temel işlemi aydõnlatõp göstermekti. Değişik konular üzerinde daha çok bilgi için programla birlikte verilen Help (Ekranda Yardõm)'e başvurunuz. SAP2000 Çelik Hõzlõ Alõştõrmalar Kõlavuzu IV-23

1.0 klf Ölü Yük (Çelik çerçeve elemanlarının zati ağırlığı dahil değil.) 0.5 klf Hareketli Yük

1.0 klf Ölü Yük (Çelik çerçeve elemanlarının zati ağırlığı dahil değil.) 0.5 klf Hareketli Yük Problem K Çelik Moment Çerçevesi Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Temel mafsallı Tüm kiriş-kolon bağlantıları rijit Kirişler: W24X55, Fy = 36 ksi Kolonlar: W14X90, Fy = 36 ksi Tüm Kirişlerde Açıklık

Detaylı

Problem B. Beton duvar (perde) Beton. E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2. Yapılacaklar

Problem B. Beton duvar (perde) Beton. E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2. Yapılacaklar Problem B Beton duvar (perde) Beton E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2 Yapılacaklar Duvarı modellerken shell (kabuk) elemanları kullanınız. A Perdesindeki kesme kuvvetini, eksenel kuvveti ve momenti hesaplayınız.

Detaylı

Problem X. Kafes Kirişli Köprü. Çelik. E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi. Betonarme Köprü Tabliyesi

Problem X. Kafes Kirişli Köprü. Çelik. E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi. Betonarme Köprü Tabliyesi Problem X Kafes Kirişli Köprü Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi Betonarme Köprü Tabliyesi E = 3600 ksi Poisson oranı = 0.2 Kalınlığı 12 inch Hareketli Yük = 250 pcf

Detaylı

A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını bulunuz.

A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını bulunuz. Problem D Eğimli Mesnetler Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanların 10 feet uzunluğundadır. Yapılacaklar A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

Ölü ve hareketli yük toplamına göre moment diyagramını çiziniz ve aşağıya doğru maksimum yer değiştirmeyi hesaplayınız.

Ölü ve hareketli yük toplamına göre moment diyagramını çiziniz ve aşağıya doğru maksimum yer değiştirmeyi hesaplayınız. Problem J Elastik Zemine Oturan Kiriş Beton E = 3120 ksi Poisson oranı = 0.2 Yapılacaklar Ölü ve hareketli yük toplamına göre moment diyagramını çiziniz ve aşağıya doğru maksimum yer değiştirmeyi hesaplayınız.

Detaylı

Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in

Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in Problem H Betonarme Kiriş Beton E=3600ksi, Poisson oranõ=0.2 fc=4 ksi fy=60 ksi Kirişin üst kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ =3.5 in Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren

Detaylı

B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle oluşacak mesnet reaksiyonlarını hesaplayınız.

B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle oluşacak mesnet reaksiyonlarını hesaplayınız. Problem G Mesnet Çökmeli Çerçeve Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Temel mafsallı Tüm kiriş-kolon bağlantıları rijit Yapılacaklar B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle

Detaylı

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo.

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. Problem E Kablo gerilmesi Çelik E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. D noktasõ düğüm yükleri: Fx=50 kips, Fz=-750 kips Yapõlacaklar D düğüm noktasõnõn X yönünde yer değişmesini,

Detaylı

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz.

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz. Problem V Sıcaklık Yüklemesi Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Sıcaklık genleşme katsayısı = 0.0000065 (Fahrenheit) Kiriş-kolon bağlantıları rijit Kablo her iki ucundan mafsallı Yapılacaklar Sadece

Detaylı

Ders 3 - Eğitim 3. İlk önce çizimleri ve aşağõdaki konularõ gözden geçirin. Yeni bir model başlatmak

Ders 3 - Eğitim 3. İlk önce çizimleri ve aşağõdaki konularõ gözden geçirin. Yeni bir model başlatmak Ders 3 - Eğitim 3 İlk önce çizimleri ve aşağõdaki konularõ gözden geçirin. Yeni bir model başlatmak Üç boyutlu görünüş oluşturmak Aks çizgilerini oluşturmak Üç boyutlu, plan ve yan görünüşler oluşturmak

Detaylı

Problem Q. Beton E=5000ksi, Poisson oranõ =0.2 Kirişler: genişlik 24 inc derinlik 36 inc Kolonlar:24 x 24 inc

Problem Q. Beton E=5000ksi, Poisson oranõ =0.2 Kirişler: genişlik 24 inc derinlik 36 inc Kolonlar:24 x 24 inc Problem Q Üç çerçeve Beton E=5000ksi, Poisson oranõ =0.2 Kirişler: genişlik 24 inc derinlik 36 inc Kolonlar:24 x 24 inc Sönümleyici özellikleri Lineer özellikler Etkin sertlik=0 k/inc Etkin sönüm=0 k-sec/inc

Detaylı

Problem A. Beton duvar (perde) ve çelik çerçeve. Çelik. Fy = 36 ksi, E = ksi, Poisson oranı = 0.3. Kolonlar

Problem A. Beton duvar (perde) ve çelik çerçeve. Çelik. Fy = 36 ksi, E = ksi, Poisson oranı = 0.3. Kolonlar Problem A Beton duvar (perde) ve çelik çerçeve Çelik Fy = 36 ksi, E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.3 Kolonlar W10x49 kesitli, temelden mafsallıdır. Kirişler Şekilde gösterildiği gibi çaprazların üzerindeki

Detaylı

Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz.

Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz. 1 Problem I Öngerilmeli Beton Kiriş Beton : E =4400 ksi, Poisson Oranõ = 0.2 f c = 6 ksi Ön germe kuvveti = 200 kips Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz.

Detaylı

Kirişte açıklık ortasındaki yer değiştirmeyi bulunuz. Kirişin kendi ağırlığını ihmal ediniz. Modeli aşağıdaki gibi hazırlayınız:

Kirişte açıklık ortasındaki yer değiştirmeyi bulunuz. Kirişin kendi ağırlığını ihmal ediniz. Modeli aşağıdaki gibi hazırlayınız: Problem W Trapez Yüklü Basit Kiriş Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Kiriş = W21X50 Yapılacaklar Kirişte açıklık ortasındaki yer değiştirmeyi bulunuz. Kirişin kendi ağırlığını ihmal ediniz. Modeli

Detaylı

FIRAT ÜNĐ. MÜHENDĐSLĐK FAK. ĐNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ 2009-2010 Güz ĐMÜ-413 Bilgisayar Destekli Boyutlandırma Arasınav (13 Kasım 2009) No: Adı Soyadı: Đmza:

FIRAT ÜNĐ. MÜHENDĐSLĐK FAK. ĐNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ 2009-2010 Güz ĐMÜ-413 Bilgisayar Destekli Boyutlandırma Arasınav (13 Kasım 2009) No: Adı Soyadı: Đmza: FIRAT ÜNĐ. MÜHENDĐSLĐK FAK. ĐNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ 29-21 Güz ĐMÜ-413 Bilgisayar Destekli Boyutlandırma Arasınav (13 Kasım 29) No: Adı Soyadı: Đmza: Şekilde verilmiş olan düzlem kafes sistemin, a. (5 p.) Serbestlik

Detaylı

Mesnetler A, B ve C noktalarõ şekildeki gibi Z doğrultusunda mesnetlenmiş (sabitlenmiş) tir.

Mesnetler A, B ve C noktalarõ şekildeki gibi Z doğrultusunda mesnetlenmiş (sabitlenmiş) tir. Problem M X-Y Düzleminde A Noktasında Dönebilen Düz Plak Beton E =3600 ksi, Poisson Oranõ= 0.2 Mevcut Serbestlikler UZ, RX, RY Mesnetler A, B ve C noktalarõ şekildeki gibi Z doğrultusunda mesnetlenmiş

Detaylı

Sekil 1 de plani verilen yapisal sistemin dinamik analizini yaparak, 1. ve 5. modlara ait periyotlari hesaplayiniz.

Sekil 1 de plani verilen yapisal sistemin dinamik analizini yaparak, 1. ve 5. modlara ait periyotlari hesaplayiniz. Örnek: Sekil 1 de plani verilen yapisal sistemin dinamik analizini yaparak, 1. ve 5. modlara ait periyotlari hesaplayiniz. Giris Bilgileri Sistem Geometrisi ve Eleman Bilgileri: Sekil 1 Kat plani (Ölçüler

Detaylı

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4)

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Şekil 1.1. İzostatik sistem EA GA 0, EI = 2.10 4 knm 2, E = 2.10 8, t =10-5 1/, h =60cm (taşıyıcı eleman yüksekliği, her yerde)

Detaylı

Diyaframlar kendi düzlemlerinde rijittir Kolon temelleri ankastredir 250 pound 'luk adamın kütlesini 0.00065 kip-sec^2/in olarak alınız.

Diyaframlar kendi düzlemlerinde rijittir Kolon temelleri ankastredir 250 pound 'luk adamın kütlesini 0.00065 kip-sec^2/in olarak alınız. Problem Z Davranış Spektrumu Analizi Bina Özellikleri Bina betonarme kolonlarla desteklenmiş, perdeli, kirişsiz betonarme döşemeden oluşan, dört katlı bir yapıdır. Binanın çatısının bir köşesinde 30 foot

Detaylı

Problem F. Hidrostatik Basınca Maruz Duvar. Beton. E = 3600 ksi, Poisson oranı = 0.2. Sınır Şartları

Problem F. Hidrostatik Basınca Maruz Duvar. Beton. E = 3600 ksi, Poisson oranı = 0.2. Sınır Şartları Problem F Hidrostatik Basınca Maruz Duvar Beton E = 3600 ksi, Poisson oranı = 0.2 Sınır Şartları 1. Durum: Duvar sadece altından tutulmuş 2. Durum: Duvar altından ve kenarlarından tutulmuş Yapılacaklar

Detaylı

Her bir şeride eş zamanlı olarak uygulanan HS20-44 kamyon yükü ve HS20-44L şerit yükünden en elverişsiz olanı için kontrol yapınız.

Her bir şeride eş zamanlı olarak uygulanan HS20-44 kamyon yükü ve HS20-44L şerit yükünden en elverişsiz olanı için kontrol yapınız. Problem R Hareketli Yük Katarlı Köprü Beton Malzeme Özellikleri E = 5000 ksi, Poisson oranı = 0.2 Eleman Özellikeri Kolon A = 40 ft^2 I = 400 ft ^3 AS = 30 ft^2 Kiriş A = 35 ft^2 I = 500 ft^3 AS = 12 ft^2

Detaylı

Ders 1-Örnek 1. Yeni Model Başlatma. Kolon Hatlarõ (Aks Hasõrõ) Oluşturma. Görünüşleri Oluşturma (Plan ve Yandan Görünüş)

Ders 1-Örnek 1. Yeni Model Başlatma. Kolon Hatlarõ (Aks Hasõrõ) Oluşturma. Görünüşleri Oluşturma (Plan ve Yandan Görünüş) Ders 1-Örnek 1 Yeni Model Başlatma 3D Görünüş Oluşturma Kolon Hatlarõ (Aks Hasõrõ) Oluşturma Görünüşleri Oluşturma (Plan ve Yandan Görünüş) Elemanlarõn Girilmesi Kolonlar Kirişler Nokta Oluşturma Birleşim

Detaylı

DL + LL + PRESTRES yükleme kombinezonu için moment diyagramını belirleyiniz. 4 parçaya ve 30 parçaya bölerek karşılaştırma yapınız.

DL + LL + PRESTRES yükleme kombinezonu için moment diyagramını belirleyiniz. 4 parçaya ve 30 parçaya bölerek karşılaştırma yapınız. Problem I Öngerilmeli Betonarme Kiriş Beton E = 4400 ksi, Poisson oranı = 0.2 f'c = 6 ksi Ön germe kuvveti = 200 kips Yapılacaklar DL + LL + PRESTRES yükleme kombinezonu için moment diyagramını belirleyiniz.

Detaylı

Giri Bilgileri. Sistem Geometrisi ve Eleman Bilgileri: h kat = 282. ekil 1 Kat çerçevesi (Ölçüler : cm) E = 2.85x10 7 kn/m 2 (C20) Poisson Oranı = 0.

Giri Bilgileri. Sistem Geometrisi ve Eleman Bilgileri: h kat = 282. ekil 1 Kat çerçevesi (Ölçüler : cm) E = 2.85x10 7 kn/m 2 (C20) Poisson Oranı = 0. Örnek 1: ekil 1 ve 2 de geometrisi ve yükleme durumu verilen kat çerçevesinin statik analizi yapılarak, en elverisiz kesit tesirleri diyagramlarından eilme momenti diyagramı sadece hesap yükleri için çizilecektir.

Detaylı

Problemin çözümünde şu program olanakları kullanılmaktadır

Problemin çözümünde şu program olanakları kullanılmaktadır Problem U Tünel Kemer (Tonoz) Yapı Beton E= 3600 ksi Poison Oranı = 0.2 Betonarme duvar ve döşeme 12'' kalınlığındadır Yapılacaklar Yapının kendi ağırlığından dolayı üst ve alt kemerlerin merkezinde meydana

Detaylı

Ders 2 Eğitim 2. İlk önce çizim(ler)i ve aşağõdaki konularõnõ inceleyin. Yeni bir model başlatmak

Ders 2 Eğitim 2. İlk önce çizim(ler)i ve aşağõdaki konularõnõ inceleyin. Yeni bir model başlatmak Ders 2 Eğitim 2 İlk önce çizim(ler)i ve aşağõdaki konularõnõ inceleyin. Yeni bir model başlatmak Üç boyutlu görünüş oluşturmak Aks çizgilerini oluşturmak Görünüşler oluşturmak (plan ve yan görünüşler)

Detaylı

Sönüm Üstel Sayısı = 0.5

Sönüm Üstel Sayısı = 0.5 Problem Q Üç Çerçeve (Normal, Sönümlü, Sismik İzolatörlü) Beton E = 5000 ksi, Poisson oranı = 0.2 Kirişler: 24'' genişliğinde, 36'' yüksekliğindedir Kolonlar: 24'' X 24'' Sönümleyici (Damper) Özellikleri

Detaylı

Sismik İzolatörlü Bina - Nonlineer Zaman Alanı Analizi (Nonlinear Time History Analysis)

Sismik İzolatörlü Bina - Nonlineer Zaman Alanı Analizi (Nonlinear Time History Analysis) Problem O Sismik İzolatörlü Bina - Nonlineer Zaman Alanı Analizi (Nonlinear Time History Analysis) Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Kirişler: W24X55, Kolonlar: W14X90 Kauçuk İzolatör Özellikleri

Detaylı

Sekil 1 de plani verilen radye temelin statik analizini yaparak, isletme yükleri için S11 gerilme konturunu çizdiriniz.

Sekil 1 de plani verilen radye temelin statik analizini yaparak, isletme yükleri için S11 gerilme konturunu çizdiriniz. Örnek 3: Sekil 1 de plani verilen radye temelin statik analizini yaparak, isletme yükleri için S11 gerilme konturunu çizdiriniz. Giris Bilgileri Sistem Geometrisi ve Eleman Bilgileri: Sekil 1 Radye temel

Detaylı

Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4)

Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4) Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4) 0.4 cm 0.6 cm 0.2 cm 1/1000 Şekil 1.1. Hiperstatik sistem EA GA 0, EI = 3.10 4 knm 2, E =4.25.10 8, t =10-5 1/, h =50cm (taşıyıcı

Detaylı

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 2. SCADA PROGRAMI Bu bölümde ülkemizde sıklıkla kullanılmaya başlayan, ülkemiz mühendislerince geliştirilmiş bir scada yazılım programı olan TEOS SCADA programı hakkında bilgiler vereceğiz. TEOS SCADA

Detaylı

ABAQUS Programına Giriş Kullanılacak Sürümler

ABAQUS Programına Giriş Kullanılacak Sürümler ABAQUS Programına Giriş Kullanılacak Sürümler (1) Abaqus Öğrenci Sürümü (Student Edition) (Abaqus SE): Akademik öğrenciler tarafında indirilebilen ücretsiz Sonlu Elemanlar probram sürümüdür. İndirilme

Detaylı

SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri

SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri SAP2000 A dan Z ye Problemleri, grafik tabanlı SAP2000 in kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğer problemi önce kendi kendinize çözmeye çalışırsanız,

Detaylı

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları BÖLÜM 04 Çalışma Unsurları Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Çalışma Unsurları Parça ya da montaj tasarımı sırasında, örneğin bir eskiz düzlemi tanımlarken, parçanın düzlemlerinden

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 7 7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ 7.1. Belgeye Resim Eklemek Word programı; belgelere kendi içindeki resim galerisinde bulunan resimleri veya başka programlarda düzenlenmiş resimleri

Detaylı

16. Kesit ve Cephe Aracı

16. Kesit ve Cephe Aracı 16. Kesit ve Cephe Aracı Bu Konuda Öğrenilecekler: Kesit/cephe bilgi kutusu ile çalışmak Kesit/cephe oluşturmak Kesit/cephe geçerli ayarlarıyla çalışmak Kesit/cephelere erişmek ve değiştirmek Kesit/cephelerin

Detaylı

ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ

ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ Simge ve İngilizcesi Türkçe Karşõlõğõ MAIN ANA MENÜ Yeni Model / Yeni bir modele başla *.EDB dosyasõnõ Aç / Önceden hazõrlanmõş

Detaylı

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.com Sonlu elemanlar yöntemiyle betonarme kiriþli ve mantar döþeme, plak sistemleri,

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

Problemlerin İçerisinde Sõkça Geçen Pencere Alõntõlarõnõn Çevirisi

Problemlerin İçerisinde Sõkça Geçen Pencere Alõntõlarõnõn Çevirisi Problemlerin İçerisinde Sõkça Geçen Pencere Alõntõlarõnõn Çevirisi 1Divide Selected Frames Seçilen Çerçeveleri Böl Divide 2 into Frames 2 Frames Çerçeveye Böl Last/First ratio Break at intersections with

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Belge Parça Numarası: 419467-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda işaret aygõtlarõ ve klavye anlatõlmaktadõr. İçindekiler 1 İşaret aygıtları İşaret aygõtlarõnõ tanõmlama.......................

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar (SE)Yöntemi, çesitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklasımla

Detaylı

Problem C. E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3. Bütün çelik elemanlar L4x4 köşebenttir, Fy =36 ksi. Diyaframlar

Problem C. E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3. Bütün çelik elemanlar L4x4 köşebenttir, Fy =36 ksi. Diyaframlar Problem C Kafes Çerçeve Çelik Çerçeve E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3 Bütün çelik elemanlar L4x4 köşebenttir, Fy =36 ksi Temel mafsallõdõr. Diyaframlar Betonarme diyaframlar 8 kalõnlõğõnda 150 pcf birim

Detaylı

ArahWeave Dobby Hızlı Başlangıç

ArahWeave Dobby Hızlı Başlangıç ArahWeave Dobby Hızlı Başlangıç I ÇI N D EKI LER NASIL YAPILACAĞINI ÖĞRENECEKSİNİZ: ARAH WEAVE' D E KU M AŞ G Ö RÜ N Ü M Ü BİR ÖRGÜ ÇİZİN Çİ FT KATLI B İ R Ö RG Ü O LU ŞTU RU N İ PLİ KLERİ N REN G İ N

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Perdeler ve Perdeye Saplanan Kirişler

Çok Katlı Yapılarda Perdeler ve Perdeye Saplanan Kirişler Çok Katlı Yapılarda Perdeler ve Perdeye Saplanan Kirişler Kat Kalıp Planı Günay Özmen İstanbul Teknik Üniversitesi 1/4 2/4 1 Aksı Görünüşü B Aksı Görünüşü 3/4 4/4 SAP 2000 Uygulamalarında İdealleştirmeler

Detaylı

MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLA TEŞKİL EDİLMİŞ ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN İKİNCİ MERTEBE ANALİZİ

MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLA TEŞKİL EDİLMİŞ ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN İKİNCİ MERTEBE ANALİZİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 0 Sayı: 0 Güz 0 s.- MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLA TEŞKİL EDİLMİŞ ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN İKİNCİ MERTEBE ANALİZİ M. Emin KURAL *, Özer ZEYBEK ** Geliş:.0.0

Detaylı

Version 12 Yeni Özellikler

Version 12 Yeni Özellikler Version 12 Yeni Özellikler Probina Orion Version:12, uzman bir yazõlõm ekibinin Version 11 üzerine üç yõllõk bir çalõşmasõnõn ürünü olarak karşõnõza geliyor. Version 12, tamamen yeni bir kullanõcõ ara-birimi,

Detaylı

22. Ölçü ve Kot Eklemek

22. Ölçü ve Kot Eklemek 22. Ölçü ve Kot Eklemek Bu Konuda Öğrenilecekler: Ölçülendirme birimi ve hassasiyetini ayarlamak Doğrusal ölçülendirme aracı geçerli ayarları ile çalışmak Doğrusal ölçülendirme çizgisi oluşturmak Mevcut

Detaylı

ELEMANLARIN KALEM KALINLIKLARI ve RENKLERİNİ DÜZENLEMEK

ELEMANLARIN KALEM KALINLIKLARI ve RENKLERİNİ DÜZENLEMEK ELEMANLARIN KALEM KALINLIKLARI ve RENKLERİNİ DÜZENLEMEK Mimari projelerin daha okunur hale getirilmesi için bina elemanlarına ait dış çizgiler için kalem kalınlıkları tanımlanır. ArchiCAD de ekrandaki

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ StatiCAD-Yigma Đle Yığma Binaların Performans Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi Giriş StatiCAD-Yigma Programı yığma binaların statik hesabını deprem yönetmeliği esaslarına göre elastisite teorisi esasları

Detaylı

BÖLÜM 11. Montaj Konfigürasyonları

BÖLÜM 11. Montaj Konfigürasyonları BÖLÜM 11 Montaj Konfigürasyonları Autodesk Inventor 11 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Montaj Konfigürasyonları ve Akıllı Montajlar (iassemblies) Montaj konfigürasyonları ile tek bir montaj

Detaylı

Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi

Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi Dr. Bilge DORAN Dr. Sema NOYAN ALACALI ÖNSÖZ Günümüzde bilgisayar teknolojisinin hizla ilerlemesinin dogal bir sonucu olarak insaat mühendisligi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır.

Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır. DEPREM HESAPLARI Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır. Söz konusu deprem doğrultusunda, binanın tabanına (binanın tümüne) etkiyen

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Microsoft Windows Kullanıcıya grafik arabirimler ve görsel iletilerle yaklaşarak, yazılımları çalıştırmak, komut vermek gibi klavyeden yazma zorunluluğunu ortadan kaldıran, Microsoft

Detaylı

4.1. Grafik Sihirbazını kullanarak grafik oluşturma

4.1. Grafik Sihirbazını kullanarak grafik oluşturma BÖLÜM14 4. EXCEL DE GRAFİK Excel programının en üstün özelliklerinden bir diğeri de grafik çizim özelliğinin mükemmel olmasıdır. Excel grafik işlemleri için kullanıcıya çok geniş seçenekler sunar. Excel

Detaylı

CAEeda TM. CAEeda TM USB BELLEĞİ KULLANIM KILAVUZU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM. CAEeda TM USB BELLEĞİ KULLANIM KILAVUZU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM CAEeda TM USB BELLEĞİ KULLANIM KILAVUZU EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM YAZILIMININ ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ USB 2.0 destekli anakart 64-bit destekli Intel veya AMD işlemci En

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı Dersin Adı : Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Koordinatörü : Doç.Dr.Bilge DORAN Öğretim Üyeleri/Elemanları: Dr. Sema NOYAN ALACALI,

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu

Detaylı

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ ARAŞ. GÖR. ÖZGÜR BOZDAĞ İş Adresi: D.E.Ü. Müh. Fak. İnş.Böl. Kaynaklar Yerleşkesi Tınaztepe-Buca / İZMİR İş Tel-Fax: 0 232 4531191-1073 Ev Adresi: Yeşillik

Detaylı

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu IPACK LADDER Arayüz Dökümantasyonu I. Giriş Bu dökümantasyon IPack Ladder yazılımının arayüz kullanımını, kullanılan model ile ilişkilerini ve işlevsel açıklamaları kapsamak üzere hazırlanmıştır. II. Dökümantasyon

Detaylı

Teknik Doküman. Revit te 2B profil (family) nesne yaratmak

Teknik Doküman. Revit te 2B profil (family) nesne yaratmak Teknik Doküman Teknik Doküman Numarası: 10829 Yayım Tarihi: 31.07.2007 Ürün: Autodesk Revit 8-2008 Tür: Öğretici Konu: Revitte 2B profil (family) nesne yaratmak Revizyon No: 0 Revizyon Tarihi: Revit te

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 5. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1.) Sağ tuş fonksiyonları * Masaüstünde * Bilgisayarım içinde * Klasör ve dosya simgesi üzerinde * Sürücü simgesi

Detaylı

IDE CAD KULLANIM KILAVUZU. Proje Yeni. 1- Önce yeni projeyi şablonu kullanılarak başlat. "Arka Plan Beyaz"ı seç ve "aç" tıkla

IDE CAD KULLANIM KILAVUZU. Proje Yeni. 1- Önce yeni projeyi şablonu kullanılarak başlat. Arka Plan Beyazı seç ve aç tıkla IDE CAD KULLANIM KILAVUZU Proje Yeni 1- Önce yeni projeyi şablonu kullanılarak başlat. "Arka Plan Beyaz"ı seç ve "aç" tıkla 2) Ayarlar Genel ayarlar Pencere: Genel Ayarlar Izgara ve sınırlar X aralığı:

Detaylı

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Shell Mesh, Bearing Load,, Elastic Support, Tasarım Senaryosunda Link Value Kullanımı, Remote Load, Restraint/Reference Geometry) Shell Mesh ve Analiz: Kalınlığı az

Detaylı

Q-Biz İş Zekası 5.1. Versiyon Yenilikleri

Q-Biz İş Zekası 5.1. Versiyon Yenilikleri Q-Biz İş Zekası 5.1 Versiyon Yenilikleri İçindekiler Q-Biz İş Zekası 5.1 Versiyon Yenilikleri... 1 1. Performans Gösterim Sahası... 3 2. Anahtar Performans Tanımları (KPI)... 5 3. Dashboard Özellikleri...

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Deprem ve Yapı Bilimleri GEBZE TEMSİLCİLİĞİ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr http://www.gyte.edu.tr/deprem/ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu

Detaylı

Hesap bilgilerinizi b7project yolu ile aldığınıza emin olun. Bu kılavuzu takip ederek b7project render çiftliğine bağlanın. Connection Intructions

Hesap bilgilerinizi b7project yolu ile aldığınıza emin olun. Bu kılavuzu takip ederek b7project render çiftliğine bağlanın. Connection Intructions İçindekiler 3DSMax İş İbraz Kılavuzu...... 1 1. Hesap Bilgileri... 1 2. Sahnenin 3DSMax te Hazırlanması... 1 3. Sahnenin Arşivlenmesi... 2 4. Render Elements Ayarları... 3 5. Vray Frame Buffer Ayarları...

Detaylı

Teknik Resim Çıkartılması

Teknik Resim Çıkartılması Teknik Resim Çıkartılması Open komutuna tıklayarak daha önce çizmiş olduğumuz D2-Revolved Feature isimli part dosyamızı açalım. New komutuna tıklayarak yeni bir Drawing dokümanı oluşturalım. Karşımıza

Detaylı

Divide Frames : Mesh Shells :

Divide Frames : Mesh Shells : 31 Divide Frames : 1) Küçük parçalara bölünmesi istenen çubuk eleman/çubuk elemanlar seçilir. 2) Edit menüsündeki Divide Frame komutu seçilir. Bu işlem aşağıda görülen Divide Selected Frames penceresini

Detaylı

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri Örnek 9.: NPI00 profili ile imal edilecek olan sağdaki düzlem çerçeveni normal, kesme ve moment diyagramları çizilecektir. Yapı çeliği

Detaylı

Gerekli bağlantıları yapıp, ACS420 V3.03 programını çalıştırınız. Program açıldığında, LMS14 ün içindeki parametrelerin okunmasını bekleyiniz.

Gerekli bağlantıları yapıp, ACS420 V3.03 programını çalıştırınız. Program açıldığında, LMS14 ün içindeki parametrelerin okunmasını bekleyiniz. Gerekli bağlantıları yapıp, ACS420 V3.03 programını çalıştırınız. Program açıldığında, LMS14 ün içindeki parametrelerin okunmasını bekleyiniz. Aşağıdaki pencereyi gördükten sonra cihazınız parametre ayarı

Detaylı

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

LAYOUT ORTAMINA GİRİŞ

LAYOUT ORTAMINA GİRİŞ BÖLÜM 12 LAYOUT ORTAMINA GİRİŞ Capture ortamında dizayn ettiğimiz devreyi Layout ortamına tanıttıktan sonra artık Layout ortamında işlem yapma sırası gelir. Daha önce anlattığımız voltaj bölücü devresinin

Detaylı

Yapılacaklar Verilen kolon için kritik burulma yükünü P-Delta ve iterasyon kullanarak hesaplayõnõz.

Yapılacaklar Verilen kolon için kritik burulma yükünü P-Delta ve iterasyon kullanarak hesaplayõnõz. Problem P Kritik Burkulma Yükü Çelik E=29000 ksi, Poissons Ratio=0.3 Yapılacaklar Verilen kolon için kritik burulma yükünü P-Delta ve iterasyon kullanarak hesaplayõnõz. İpucu: Pkritik yük 15,480 ile 15,490

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili

Detaylı

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Dumlupınar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

2B Dirsek Analizi. Uygulamanın Adımları. 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması

2B Dirsek Analizi. Uygulamanın Adımları. 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması 2B Dirsek Analizi Uygulamanın Adımları 8 in 1.5 D 1.5 in 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması 3 in 1.5 in 3. Modelin bölgelerine ait özelliklerin atanması 4. Parça

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007. ETABS 2013 Betonarme Çerçeve Boyutlama Kılavuzu

BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU TS500-2000 ve DBYBHY-2007. ETABS 2013 Betonarme Çerçeve Boyutlama Kılavuzu COMPUTERS & ENGINEERING ETABS 2013 Betonarme Çerçeve Boyutlama Kılavuzu Doğrudan Seçimle TS500 (2000) ve Deprem Bögelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 11 MICROSOFT POWER POINT - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Boş sunu

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

PSPICE AC SWEEP VE PARAMETRĐK ANALĐZ YÖNTEMLERĐ

PSPICE AC SWEEP VE PARAMETRĐK ANALĐZ YÖNTEMLERĐ PSPICE AC SWEEP VE PARAMETRĐK ANALĐZ YÖNTEMLERĐ AC SWEEP ANALĐZĐ Bu AC analiz yöntemi ile; devrenin frekans cevabı çıkarılabilir, kaynak geriliminin, devredeki herhangi bir elemanın akımının, geriliminin,

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

3B Kiriş Analizi. Uygulamanın Adımları

3B Kiriş Analizi. Uygulamanın Adımları Uygulamanın Adımları 3B Kiriş Analizi 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması 3. Modelin bölgelerine ait özelliklerin atanması 4. Parça örneği ve montaj 5. Yapılacak

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Semboller, Ses Ekleme, Video Ekleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri

SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri SAP2000 programının çeşitli komutları ve olanaklarını göstermek üzere yirmi altı örnek problem hazırlanmıştır. Problemler sizin bu komutların nasıl

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza

Detaylı

26.5.2016. Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminal Binası Hakkında Genel Bilgiler

26.5.2016. Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminal Binası Hakkında Genel Bilgiler TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SEMİNERLERİ 31 Mayıs 2016 Bakırköy 1 Haziran 2016 Kadıköy 2 Haziran 2016 Karaköy Çelik Yapıların Depreme Dayanıklı Olarak Tasarımında Modern Deprem Yönetmelikleri

Detaylı