Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý

2

3 Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Bu kitapçýk, Ýstanbul Kalkýnma Ajansý'nýn 2012 Yýlý Kar Amacý Gütmeyen Kuruluþlara Yönelik Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Odaklý Ekonomik Kalkýnma Programý kapsamýnda desteklenen "Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz" projesi kapsamýnda hazýrlanmýþtýr. Bu yayýnýn içeriði Ýstanbul Kalkýnma Ajansý veya Kalkýnma Bakanlýðý'nýn görüþlerini yansýtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Türkiye Beyazay Derneði'ne aittir.

4 ÝÇÝNDEKÝLER BÖLÜM I... MENTORLUK (YÖNDERLÝK)... FÝZÝKSEL ENGELLÝ ÝNSANLAR... Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Proje Montörlerden Beklenenler... BÖLÜM II... ÖZEL EÐÝTÝM... Özel Eðitim Kimlere Verilir?... ÖZEL EÐÝTÝME MUHTAÇ OLMANIN NEDENLERÝ... ÖZEL EÐÝTÝME MUHTAÇ ÇOCUKLARIN EÐÝTÝM ORTAMLARI... BÖLÜM III... UYGUN DAVRANIÞLARIN ARTTIRILMASI... PEKÝÞTÝRME... PEKÝÞTÝRME ÇEÞÝTLERÝ... BÝRÝNCÝL PEKÝÞTÝREÇLER... ÝKÝNCÝL PEKÝÞTÝREÇLER... Sosyal Pekiþtireçler... Nesnel Pekiþtireçler... Etkinlik Pekiþtireçleri... Sembol Pekiþtireçler... PEKÝÞTÝRME ÝLKELERÝ... OLUMSUZ DAVRANIÞLARIN AZALTILMASI... OLUMSUZ DAVRANIÞ ÝÇÝN KRÝTERLER... OLUMSUZ DAVRANIÞLARI AZALTMAYA OLUMLU YAKLAÞIM... BÝLÝNEN DAVRANIÞ AZALTMA TEKNÝKLERÝ... UYGUN OLMAYAN DAVRANIÞI AZALTMANIN UYGULAMA PROSEDÜRÜ... DAVRANIÞ DEÐÝÞTÝRME... KAYNAKÇA

5 BÖLÜM I 5

6 M MENTORLUK (YÖNDERLÝK) entorluk, insanlara þahsi, sosyal ve profesyonel yetenekleri ile alakalý bir çok yeni olguyu öðrenmeleri için popüler ve çok güçlü bir mekanizmadýr. Aslýnda mentörluk etki altýna almanýn en eski yöntemlerinden birisidir. Bu terimin ilk kayýt altýndaki kullanýmýna Fransýz yazar Francois Fenelon un Les Aventures De Telemaque adlý eserinde rastlanýr. Bu eser 1699 yýlýnda ortaya çýkmýþtýr. Terimin modern kullanýmý 18. Yüzyýlda çok popüler olan bu esere dayanmaktadýr. Arkadaþýnýz, akrabanýz veya meslektaþýnýz gibi her hangi birisi mentorunuz olabilir. Genel olarak mentor, daha tecrübeli veya yaþlý, rol model veya öðretici olabilecek, lider biri olarak düþünülür. Yönderlik iliþkisi, genelde daha tecrübeli olan kiþinin, kendi yeteneklerinin ve kiþisel geliþiminin farkýna varmasý için diðer kiþiye (danýþan) yardýmcý olduðu iliþki þeklinde tanýmlanýr. Günümüzde, mentorlük geleneðinin, büyüme ve geliþmeyi teþvik eden tecrübeli ve bilgili insanlarýn yaptýðý konusunda genel bir kaný vardýr. Bu kaný, bazen deðiþim ve geliþim pahasýna önceki yöntemlerin ebedileþtirilmesi sonucunu doðurmuþtur. Bununla beraber, geleneksel yöntemlerle birlikte yeni mentorlük uygulamalarý, bireylerin meslektaþlarýný desteklediði ve hatta onlarla eþit zeminde çalýþtýðý ortamlar saðlamaktadýr. Bu tür bir yönderlik, geliþim ve öðrenmeyi ilerletmekte ve bu da hem mentor hem de danýþanlýk hizmeti alan birey açýsýndan faydalý olmaktadýr. Hiç þüphe yok ki, deneyim yetenek ve yeterlilik yaþ ve makamdan daha deðerli kaynaklardýr. Ayný zamanda bu iliþkide açýk ve net bir iletiþim, güven ve her iki tarafýn olumlu iþ birliði temeldir. Temel Özellikler Karþýlýklý güven, saygý ve güvenilirliði temel alan mentorluk süreci, 3 ana safhaya ayrýlmýþtýr. Bu safhalar Moreton-Cooper ve Palmer tarafýndan tanýmlanan 3 anahtar safhanýn etrafýnda odaklanmýþtýr. Bu safhalar: 1. Baþlama 2. Geliþme / Çalýþma 3. Son vermedir. Aþama 1. Altyapý: Bu safha mentor ve danýþanýn diyaloglarýný baþlattýklarý zamanla birlikte, iliþkinin temel sýnýrlarýný ve kurallarýný belirledikleri safhadýr. Bu kurallar ve sýnýrlar mentor ve danýþanlýk yaptýðý kiþi arasýndaki iliþkiyi yöneten kural ve sýnýrlardýr. Aþama 2. Geliþme / Eðitim: Bu safha, eðitim, gözden geçirme ve geri besleme süreçlerini tanýmlar. Aþama 2. Bitiþ Safhasý: Bu safhada süreç deðerlendirilir ve sonlandýrýlýr. Ýkili, danýþmanlýk programýnýn sonuna ulaþýrken, ikilinin iliþkisi de son bulur. Sürecin deðerlendirilmesindeki amaç, ikilinin en baþta belirlediði amaç ve görevlere baþarý ile ulaþýlýp ulaþýlmadýðýný belirlemektir. 6

7 FÝZÝKSEL ENGELLÝ ÝNSANLAR Bir fiziksel bozukluðun bir dizi nedeni olabilir. Bu durum, geçici veya kalýcý olabilir. Etkileri günden güne deðiþebilir, ayný kalabilir, hatta daha da kötüleþebilir. Bu olay, vücudun bazý parçalarýný veya tümünü etkileyebilir. Aþaðýdaki koþullar genellikle hareketlilik veya el becerisi güçlükleri ile ilgilidir Müsküler Distrof kas liflerinin bozulmasýný ve yorgunluðunu kapsayan kalýtsal bir hastalýk grubunu kapsar. Cerebral Palsi vücuýt hareketleri ve kaslarýn uyumlu kullanýmý ile ilgilidir. Felç vücuýdun belli bölümlerinde görülen hiz kaybý ile birlikte bunlarý hareket ettirme güçlüðüdür. Hemüpleji, felç veya beyin haserýnýn bir sonucu olarak vücudun bir tarafýnýn felç olmasý demektir. Beyinin zarar görmediði parapleji veya kuadripleji durumundan farklýdýr. Hemifleji ile birlikte akýl, kiþilik, konuþma veya duyuda bozukluklar meydana gelebilir. Parapleji, al uzuvlarýn ve tüm gövde kaslarýnýn felç olmasýdýr. Çöðunlukla felç geçirmiþ uzuvlarda his kaybýnýn yanýnda kas spazmlarý,aðrý, baðýrsak ve mesane kontrolü kaybý gibi etkilerde görülebilir. Servikal bölgesinde omurilik hasarý olduðundan kuadripleji oluþur. Bu, paraplejinin etkilerine ek olarak ellerde ve ayaklarda bozukluklara neden olabilir. MS- multiple seklorosis beyine ve omuriliðine saldýran ve sinir dokularýnda bozukluklara yol açan sinir sistemi rahatsýzlýðýdýr. Bu çoðunlukla felçle, kas spazmlarýyla, konuþma bozukluklarýyla ve ellerin titremesi ile iliþkilidir. Çocuk felci omurilikteki sinir dokusunu öldüren bir hastalýktýr. Yüksek ateþe neden olur ve farklý kaslarýn felç olmasýna ve akciðerlerin zarar görmesine de neden olabilir. Eðer öðrenci fiziksel engelli ise O, aþaðýdakilere benzer þu gibi zorluklarla karþýlaþabilir Koordinasyon ve hareket ile ilgili zorluklar Dayanýklýlýk ve kuvvet ile ilgili zorluklar Araba süreme, ev iþleri, yemek yapma, bakým gibi rutin iþler dahi zorlaþmayý ve / veya yorucu olmaya baþlar. Yorgunluk Tuvalet, kafe, iþ yerleri gibi baþkalarýna kolay gelen yerlere eriþim imkanlarýnýn zorluðu Eðer elleri veya kollarý etkilenmiþ ise onlarý þu zorluklar beklemektedir El yazýsý sýrasýnda güçlük çekme Kalem kullanarak yazý yazamamak 7

8 Yazý yazarken yavaþ yazmak Sayfa çevirmekte güçlük yaþamak Standart klavye veya fare kullanýrken zorluk çekmek Ofis malzemesi kullanýrken zorluk çekmek Doküman doldurmak veya depolamada güçlük yaþamak Engelli insanlarla birlikte nasýl hareket edilir ipuçlarý Bu paragraf farklý kategorilerde engelleri olan öðrencilerle nasýl iletiþim kurulacaðýný veya onlarla nasýl paylaþýmda bulunulacaðýný anlatan ipuçlarý vermektedir. Bu materyal engelli olan öðrencilerle birlikte nasýl davranýlacaðý hakkýnda size belirleme ve en uygun tarifi uygulama konusunda yardým amaçlý tasarlanmýþtýr. Bu kýlavuz bir reçete olarak deðil, engelli insanlarla uzun dönem çalýþmanýn getirdiði tecrübelere dayanan dostça bir tavsiye olarak ele alýnmalýdýr. Burada verilen ipuçlarýný kullanmaya baþlamadan önce dikkatlice düþünün ve iyice muhakeme edin. Unutmayýn ki birbirine benzer engeli dahi olsa her insan birbirinden farklýdýr ve birinde iþe yarayan diðerinde iþe yaramayabilir. Engelli insanlarý, ilgilendiren özel sorunlarý ile ilgili sorular sormaktan korkulmamalýdýr. Örn; yaþý, engeli, vs Engelli insanlarla konuþurken onlar için açýkça ulaþýlmaz olan eylemleri açýklayan kelimeleri kullanmaktan çekinilmemelidir. Örn; görme engelli olan birine dün TV yi izledin mi? gibi.. Danýþanýn saðlýk, sosyal statüleri ve onlarýn istihdamýný konu alan bir takým konulardan bahsedilmelidir. Danýþan ile birlikte belirlenen hedefler doðrultusunda önceden koordinasyon yapmadan uygulamalara baþlanmamalýdýr. Engelli öðrenci ile ister karþý karþýya, ister baþkalarýnýn yanýnda, isterse de çevrimiçi olsun ona karþý özel tavýrlar sergilememeli veya ona patronluk taslamamalýdýr. Öðrenci görevlerini yerine getirirken yaptýðý belirli hatalar ve eksikliklerde onun engelli olmasýndan kaynaklandýðýný düþünerek bahane bulmamalýdýr. Engelli öðrencinizin yapmasý gereken bir görev ayarlamadan önce öðrencinsin bunu tamamlayabilmesi için gerekli süreyi önceden belirlemelidir. Bazý durumlarda normalden daha fazla süre gerekebilir. Eðer gerekli görülürse, engelli öðrencinin özel durumu paydaþlarla paylaþmasýna izin verilmelidir (proje ekibi vb) Öðrencinin özel durumundan kaynaklanan bir sorun görülürse, mentor herhangi bir nihai karara varmadan hatta koordinatörle bunu paylaþmadan önce öðrenci ile konuyu görüþmelidir. 8

9 Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Proje Mentorlarýndan Beklenenler Mentorluk eðitimine katýlmak (Türkiye Beyazay Derneði tarafýndan verilecek) Martta baþlayacak olan projede ilk üç hafta öðrencileri haftada bir gün, iki saat olmak üzere ziyaret etmek Sonraki haftalarda iki veya üç haftada bir ziyaret gerçekleþtirmek Görüþmelerde anket ve öðrencinin sýnýfýna göre biri baþlangýçta diðeri proje sonunda olmak üzere seviye belirleme sýnav testleri yapmak (Türkiye Beyazay Derneði tarafýndan verilecek) Ziyaretlerde websitesinin kullanýmýný anlatmak. (EBA ve Vitaminin kullanýmýný göstermek) Öðrenciye çalýþma programý hazýrlamak Hangout üzerinde montörlük yaptýðý öðrenci ile görüþmek. Ziyaretlerinde eðitim modüllerinin o haftaya ait olan ünitelerinin üzerinden geçecekler. Öðrencinin zorlandýðý yerlerde tekrar anlatým gerçekleþtirecekler. Öðrenciyi motive edecek davranýþlarda bulunacaklar ve cesaretlendirici çalýþma gerçekleþtirecekler. Öðrencinin geliþimini takip edecekler ve takip listesini dolduracaklar (Türkiye Beyazay Derneði tarafýndan verilecek) Takip listelerini mail ile Türkiye Beyazay Derneði genel merkezine iletecekler. Öðrenci gerekli olduðunda mentörünü arayabilecek ve soru sorabilecek Eðitime katýlým formlarýný dolduracaklar (Türkiye Beyazay Derneði tarafýndan verilecek). 9

10 10 BÖLÜM II

11 ÖZEL EÐÝTÝM TANIM Ortalama öðrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklýlaþan öðrencilere saðlanan, bireysel olarak planlanmýþ ve bireyin baðýmsýz yaþama olasýlýðýný en üst düzeye çýkarmayý hedefleyen eðitim hizmetlerinin bütünüdür. Özür: Bedenin belli bir bölümünün ya da organýnýn iþlevlerini yeterince yerine getirememesi durumudur. Örneðin kiþi göremeyebilir ya da duyamayabilir. Bu durum bireyin sýnýrlýlýðýdýr. Engel: Özürlü bireyin toplumsal yaþamýn gereklerini yerine getirmede karþýlaþtýðý sýnýrlýlýklardýr. Özürlü bir birey eðer eðitim ortamýnda, günlük yaþamda, iþ yaþamýnda herhangi bir sýnýrlamayla karþý karþýya deðilse bu birey engelli deðildir. Özel eðitim çalýþmalarýnýn temel hedefi; a) Özel eðitim aracýlýðýyla özel gereksinimli bireylere bilgi ve beceri kazandýrmak, b) Yaþadýðýmýz çevreyi özel gereksinimli bireylerin kullanabilecekleri hale getirmek suretiyle özrün engele dönüþmesini engellemektir. Özel Eðitim Kimlere Verilir? Özel eðitim, herhangi bir nedene baðlý olarak geliþimsel farklýlýðý bulunan bireylere verilmektedir. Son yýllarda kapsamý geniþletilmiþ olup daha farklý zorluklar yaþayan bireylerin de özel eðitimden faydalanmalarý saðlanmýþtýr. Örneðin üstün zekalý ve üstün yeteneði olan çocuklar ve özel öðrenme güçlüðü çeken çocuklar bu kapsama alýnmýþtýr. Aþaðýda özel eðitimden faydalanan gruplar sýralanmýþtýr. Zekâ Geriliði Olan Çocuklar Yaygýn Geliþimsel Bozukluklar-Otizm Ortopedik ve Hareket Bozukluðu Olanlar Görme Engelliler Ýþitme Engelliler Konuþma Bozukluðu Olanlar Üstün Zekalý/Yeteneði Olan Çocuklar Öðrenme Güçlüðü Olan Çocuklar Duygusal ve Davranýþ Bozukluðu Olan Çocuklar Dikkat Eksikliði ve Hiperaktivite Bozukluðu Olan Çocuklar 11

12 12 ÖZEL EÐÝTÝME MUHTAÇ OLMANIN NEDENLERÝ Özel gereksinimli çocuklarýn dünyaya gelmesine neden olan etmenleri genel olarak 3 ana grupta toplamamýz mümkündür: Doðum öncesi nedenler, Doðum aný nedenleri, Doðum sonrasý nedenler. Doðum Öncesi Nedenler Beslenme: Annede beslenme bozukluðunun olmasý bebeðin büyümesini yavaþlatabilmektedir. Yapýsal Bozukluklar: Bebeðin anne karnýndaki fiziksel bozukluklarý içerir. Kalýtsal sebepler, ilaçlar ve diðer çevresel faktörler bu durumlarýn oluþmasýnda etkilidir. Kalýtsal Bozukluklar: Hücre bölünmeleri sýrasýnda bazý hatalar oluþabilir. Bazý durumlarda zigot kendiliðinden anne bedeninin dýþýna atýlýr. Yani anne düþük yapar. Ama bazý durumlarda anormallik öldürücü deðildir. Ama çocuðun geliþimi ciddi biçimde etkilenebilir. Örn. Down sendromu. Hücre Transferi Hatalarý: Hücrelerin yanlýþ transfer olmasý nedeniyle oluþan bozukluklardýr. Örn. Dudak yarýk damak, spina bifida vb. Diðer Sebepler: Anne adayýnýn hamilelik sýrasýnda ilaç veya uyuþturucu kullanmasý, hamilelik sýrasýnda geçirilen enfeksiyonlar, annenin kronik bir hastalýðýnýn olmasý, anne-baba arasýndaki kan uyuþmazlýðý, annenin yaþýnýn çok genç ya da ileri yaþta olmasý da bebeðin engelli doðmasýna sebep olabilmektedir Doðum Aný Nedenleri Zor ve Hatalý Doðum: Zor ve hatalý doðumlarda bebeðin baþýnýn çok fazla basýnca maruz kalmasýyla kafaiçi kanamanýn oluþmasý durumudur. Bunun sonucu beyin hasarý oluþabilmektedir. Doðum aný anoreksia: Doðum sýrasýnda bebeðin yeterli oksijeni alamamasý durumudur. Göbek baðýnýn bebeðin boynuna dolanmasý, bebeðin baþýnýn önce deðil sonra çýkmasý, anormal ve uzamýþ doðumlar buna sebep olarak gösterilebilir. Prematüre Doðum: Bebeðin geliþimsel olarak hazýr olmadan doðmasý durumudur. Erken doðan bebekler: 37 haftadan önce doðan bebekler. Zamanýna göre hafif doðan bebekler. 2.5 kilo ve daha aþaðý doðum tartýsýyla dünyaya gelen bebekler prematüre bebek olarak kabul edilmektedir. Doðum Sonrasý Nedenler Yaralanmalar ve kazalar Ateþli hastalýklar Beslenme yetersizliði Sosyal ve kültürel yoksunluk geliþimsel yetersizliðe sebep olan doðum sonrasý faktörler olarak sýralanmaktadýr.

13 ÖZEL EÐÝTÝME MUHTAÇ ÇOCUKLARIN EÐÝTÝM ORTAMLARI Geliþmiþ ülkelerde özel gereksinimli çocuklarýn büyük bir çoðunluðu olaðan okullarda akranlarýyla birlikte en az kýsýtlayýcý kaynaþtýrma ortamlarýnda öðretim görmektedir. Ülkemizde ise yasal düzenlemeleri yapýldýðý halde kaynaþtýrma uygulamalarý tam anlamýyla yapýlamamaktadýr. Özel eðitme muhtaç çocuklarýn küçük bir oraný ülkemizde akranlarý ile birlikte eðitim görmektedir. Çocuklarýn büyük bir kýsmý ayrýmlaþtýrýlmýþ eðitim ortamlarýnda eðitim almaktadýrlar. Özel eðitime muhtaç çocuklarýn devam edebilecekleri eðitim ortamlarý sýrasýyla þöyledir. 1.Normal Sýnýf: Öðrencinin kaydý normal sýnýftadýr. Öðrenciler eðitimlerinin çoðunu normal sýnýflarda alýrlar. Ancak zamanlarýnýn % 21 ini destek özel hizmeti alarak geçirirler. Destek hizmet sýnýf içinde verilir. 2.Kaynak Oda: Öðrencinin kaydý normal sýnýftadýr. Öðrenciler okul zamanlarýnýn en az %21 inde en çok %60 ýnda destek özel eðitim hizmeti alýrlar. Zamanýn geri kalan kýsmýnda normal sýnýfta eðitim görürler. Bu uygulamaya yarý zamanlý kaynaþtýrma denir. 3.Ayrý Sýnýf: Öðrencinin kaydý özel alt sýnýftadýr. Öðrenciler okuldaki zamanlarýnýn %60 ýndan fazlasýný kendileri için düzenlenmiþ sýnýflarda geçirirler. Öðrenciler boþ zamanlarda normal sýnýflardaki arkadaþlarý ile kaynaþýrlar. 4.Ayrý Okul: Öðrencinin kaydý özel eðitim okulundadýr. Öðrenciler okuldaki zamanlarýnýn tamamýný özel gereksinimli çocuklarla birlikte geçirirler. Özel eðitim ve destek hizmet alýrlar. Akranlarý ile ancak okul dýþýnda birlikte olabilirler. 5.Yatýlý Okul: Öðrencinin kaydý özel eðitim okulundadýr. Öðrenciler tüm zamanlarýnýn tamamýný özel gereksinimli çocuklarla birlikte, yatýlý olarak geçirirler. 6.Ev/Hastane: Öðrencinin kaydý normal sýnýfta ya da hastane okulundadýr. Uzun süre hastanede yatmasý gereken çocuklar hastane ortamýnda oluþturulan sýnýfta eðitim görür. Okula gidemeyecek durumda olan çocuklar ise eve gelen öðretmen eþliðinde ev ortamýnda eðitim görür. 13

14 14 BÖLÜM III

15 UYGUN DAVRANIÞLARIN ARTTIRILMASI PEKÝÞTÝRME Edimsel koþullama ilkesine göre insanlarýn davranýþlarý, davranýþ öncesi ve sonrasý durumlara göre þekillenmektedir. Bu kurama göre bir davranýþýn sonuçlarý olumsuz ise, o davranýþýn ilerde tekrarlanma olasýlýðý azalýr. Bu davranýþlarýn sonuçlarý birey için olumlu ise, o davranýþýn tekrarlanma olasýlýðý artar. Bu sürece pekiþtirme denir. Yeni davranýþlarý kazandýrmada, var olan davranýþlarý istenilen yönde deðiþtirmede, kazandýrýlan ya da deðiþtirilen davranýþlarý sürdürmede ve bireyi kendi davranýþlarýný kontrol eder duruma getirmede pekiþtirmenin kullanýlmasýnýn en etkin ve uygun yol olduðu kabul edilmektedir. Eðitimciler normal ve engelli çocuklarýn eðitiminde pekiþtireçleri etkin bir þekilde kullanmaktadýr. Olumlu davranýþlarý arttýrabilmek için önce pekiþtirme çeþitleri ve pekiþtirme ilkeleri konusunda bilgilenmek gerekmektedir. PEKÝÞTÝRME ÇEÞÝTLERÝ OLUMLU PEKÝÞTÝRME Olumlu pekiþtirme, davranýþ sonrasýnda bireyin hoþuna giden bir uyaranla/durumla karþýlaþmasýnýn, o davranýþýn ilerde yapýlma olasýlýðýný arttýrmasýdýr. Olumlu pekiþtirmede yer alan uyarana pekiþtireç denir. Günlük yaþamda ve eðitim ortamlarýnda, pek çok uygun olmayan davranýþ farkýnda olunmadan olumlu pekiþtirme süreciyle pekiþtirilmektedir. Örneðin aðlayan çocuklarý susturmak için ilgi gösterilmekte ve istedikleri yapýlmaktadýr. Aðlama davranýþý kýsa sürede kesilmektedir. Ancak bu çocuklarýn ilerde aðlama davranýþlarý gösterme olasýlýklarý artmaktadýr. Çünkü aðlama davranýþý pekiþtirilmiþ olmaktadýr. PEKÝÞTÝRME ÇEÞÝTLERÝ a. BÝRÝNCÝL (Öðrenilmemiþ) PEKÝÞTÝREÇLER b. ÝKÝNCÝL (Öðrenilmiþ) PEKÝÞTÝREÇLER -Sosyal Pekiþtireçler -Nesnel Pekiþtireçler -Etkinlik Pekiþtireçleri -Sembol Pekiþtireçler 15

16 BÝRÝNCÝL PEKÝÞTÝREÇLER Birincil pekiþtireçler, herhangi bir öðrenme yaþantýsý olmaksýzýn birey davranýþlarý üzerinde etkisi olan hava, su, yiyecek, içecek, sýcaklýk, uyku, hareket gibi yaþamsal önem taþýyan uyaranlardýr. Eðitim ortamlarýnda birincil pekiþtireçler, genellikle, küçük yaþlardaki ya da ileri derecede ve çok özürlü öðrencilerde kullanýlmaktadýr. Ayrýca, eðitimin baþlangýcýnda, yeni bir beceri ya da davranýþ kazandýrýrken kullanýlmaktadýr. Birincil pekiþtireçlerin her zaman ikincil pekiþtireçlerle birlikte kullanýlarak zamanla tamamen ikincil pekiþtireçlerin kullanýlmasý gerekmektedir. Birincil pekiþtireçlerin etkinliði bireyin yoksunluk ve doyun durumuna baðlýdýr. Bunun için bireyin hedef davranýþý gerçekleþtirmeden pekiþtireç özelliði taþýyan yiyeceðe ulaþmasý engellenmelidir. Bunun için öðretmen baþlatacaðý uygulamalarý ailelerle paylaþarak kullanýlacak pekiþtireç ile ilgili yoksunluk saðlamalýdýr. Örneðin hedef davranýþý kazandýrmak için kullanýlan pekiþtirecin evde kullanýlmamasýný istemelidir. Birincil pekiþtireçlerin doyum nedeniyle etkisinin azalmasý, eðitimde bazý sýnýrlýlýklarý beraberinde getirir. Öðretmenin, bu sýnýrlýlýklarý aþmak için planlama yapmasý gerekmektedir. Bu planlamada dikkate alýnmasý gereken öneriler þöyle sýralanabilir: a) Öðretimi yapýlan her bir beceri ya da davranýþ için etkililiði bilinen farklý birincil pekiþtireç kullanýlýr. Böylece tüm etkinliklerde ve gün boyunca ayný pekiþtireci kullanarak kýsa sürede doyuma ulaþmasý engellenmiþ olur. Örneðin bir davranýþ için kraker, bir diðer davranýþ için þeker gibi. b) Doðru tepkiler için verilen birincil pekiþtireç miktarý olabildiðince düþük tutulmalýdýr. Birincil pekiþtireci daha sýk fakat daha az miktarda vererek doyum engellenebilir. c) Öðrenci beceri ya da davranýþta ustalaþtýkça, her bir doðru tepki yerine birkaç doðru tepkide bir birincil pekiþtireç verilmeye baþlanabilir ve giderek pekiþtirme seyrekleþtirilebilir. ÝKÝNCÝL PEKÝÞTÝREÇLER Ýkincil pekiþtireçler, etkili bir pekiþtireçle etkisiz bir uyaranýn bir arada bulunmasýyla pekiþtirici özelliði kazanmýþ uyaranlardýr. Ýkincil pekiþtireçlerin eðitim ortamýnda yararlarý þöyle sýralanabilir: a) Doyuma ulaþmadan dolayý etki azalmasý olasýlýðý düþüktür, b) Kolay kontrol edilebilir, c) Deðiþik yaþ gruplarýna göre kolayca uygulanabilir, d) Günlük etkinlikler içinde rahatlýkla yer verilebilir. Ýkincil pekiþtireçler; sosyal pekiþtireçler, nesnel pekiþtireçler, etkinlik pekiþtireçleri ve sembol pekiþtireçler olmak üzere dört grupta toplanmaktadýr. 16

17 Sosyal Pekiþtireçler Sosyal pekiþtireçler, uygun bir davranýþ sonrasýnda bireyle hoþlandýðý þekilde sözel ya da fiziksel olarak iliþkiye girilmesi þeklindeki davranýþlardýr. Gülümseme, göz kýrpma, sözel olarak dönüt verme, övme, sarýlma öpme çok yaygýn olarak kullanýlan pekiþtireçlerdir. Sosyal pekiþtireçlerin çok sayýda avantajlarý vardýr. Bireysel ve grup etkinliklerinde, farklý eðitim ortamlarýnda kolaylýkla uygulanabilmektedir. Önemli olan yaþ düzeylerine ve bireysel özelliklere uygun sosyal pekiþtireçlerin belirlenmesidir. Nesnel Pekiþtireçler Nesnel pekiþtireçler, uygun bir davranýþ sonrasýnda bireye verilen, bireyin hoþlandýðý somut nesnelerdir. Örneðin renkli kýrtasiye gereçleri, balonlar, ünlülerin posterleri vb. Nesnel pekiþtireçler, farklý yaþ ve beceri düzeyindeki çocuklar için rahatlýkla kullanýlabilir. Nesnel pekiþtireçlerin en önemli sýnýrlýlýðý, öðrencilerin bu nesnelere uygun davranýþ göstermeden de elde edebilmesidir. Etkinlik Pekiþtireçleri Etkinlik pekiþtireçleri, uygun bir davranýþ sonrasýnda bireyin yapmaktan hoþlandýðý sözel ya da bedensel etkinlikleri yapmasýna veya yapýlan etkinliklere katýlmasýna izin verilmesidir. Etkinlik pekiþtireci, birincil veya nesnel pekiþtireçlerin kullanýlmasýnýn uygun olmadýðý ya da olanaklý olmadýðý durumlarda öðretmene zengin alternatifler sunmaktadýr. Öðretmene yardým etme, kafeye veya sinemaya gitme, istediði oyuncakla oynama vb. Etkinlik pekiþtireçlerinin en büyük sýnýrlýlýðý bireyin uygun davranýþlarý göstermeden de rahatlýkla bu tür etkinlikleri yapma fýrsatý bulmasýdýr. Sembol Pekiþtireçler Sembol pekiþtireçler, uygun bir davranýþ sonrasýnda bireye bir baþka pekiþtireçle deðiþtirilmek üzere verilen, yýldýz, kupon, marka ya da jeton gibi araçlardýr. Sembol pekiþtireçlerin kendi baþlarýna önemi yoktur; ancak, bireyin hoþlandýðý nesnel ya da etkinlik pekiþtireçleriyle deðiþ-tokuþ yapýlabilmesine olanak vermektedir. Sembol pekiþtireçlerin etkili olabilmesi, dönüþtürme sistematiðinin uygunluðu ile ilgilidir. Ayrýca bu sistematiðin çocuklar tarafýndan çok iyi anlaþýlmýþ olmasý gerekmektedir. Öðrenciler hangi davranýþta kaç sembol kazanacaklarýný ne kadar sembolle hangi pekiþtireçleri elde edeceklerini ve sembolleri pekiþtireçlerle deðiþ-tokuþ etme iþlemini ne zaman yapacaklarýný bilmelidir. 17

18 PEKÝÞTÝRME ÝLKELERÝ Kullanýlan pekiþtireç çeþitleri ne olursa olsun, pekiþtirmenin etkili olabilmesi için pekiþtireçlerin bazý ilkelere uygun olarak sunulmasý gerekmektedir. Pekiþtirmenin etkili olabilmesi için aþaðýdaki ilkelere uyulmasý önerilmektedir: a) Kullanýlan pekiþtireç, kolayca doyuma yol açmayacak özellikte olmalýdýr, b) Pekiþtireç, etkili bir pekiþtirme tarifesine baðlý olarak sunulmalýdýr, c) Pekiþtireç, bireyin özellikleriyle uyuþmalýdýr. ( yaþ, cinsiyet, ilgi alanlarý vb.) d) Pekiþtireç, uygulamacý tarafýndan kolay ulaþýlýr ve kolay uygulanýr olmalýdýr, e) Pekiþtireçler çeþitlendirilmelidir. f) Pekiþtirilecek davranýþýn gerçekleþmesine zemin hazýrlamak için ön uyaranlar kullanýlarak, çocuða hangi davranýþtan sonra ne elde edeceði anýmsatýlmalýdýr. Pekiþtirmenin etkililiði, belli ilkeler doðrultusunda kullanýmýnýn yaný sýra, pekiþtirmenin veriliþ þekli ile de yakýndan iliþkilidir. Hedef davranýþta istenilen etkinin, pekiþtirmenin hedef davranýþýn meydana geliþinden hemen sonra yapýlmasýna baðlý olduðu vurgulanmaktadýr. OLUMSUZ DAVRANIÞLARIN AZALTILMASI GÝRÝÞ-SORULAR Olumsuz davranýþlar nasýl baþlar? Olumsuz davranýþlar daha çok hangi ortamlarda artar? Özürlü çocuklarda olumsuz davranýþlarýn sayýsý fazla mýdýr? Neden? ÖNYARGILAR Özürlü çocuklar daha fazla olumsuz davranýþa sahiptir. En erken dönemde disipline etmek önemlidir. Çünkü önleyici çalýþmalar yapýlmýþ olur. Bunun için; Çocuklar en erken dönemde öðretimlere maruz býrakýlýrlar, Disiplin kazandýrýlmaya çalýþýlýr, Uzmanlar aileleri yanlýþ yönlendirmeye baþlar, Özürlü çocuðun çocuk olduðu unutulmaya baþlanýr. 18

19 GÝRÝÞ Geliþim evrelerinin getirdiði doðal zorluklar, çevrenin olumsuz etkileriyle birleþerek çocuklarda istenmeyen-olumsuz davranýþlara yol açabilir. Bu durum çoðu zaman eðitimcilerin ve anne-babalarýn kendilerini çaresiz hissetmelerine yol açar. Özellikle geliþimsel geriliði olan çocuklarda olumsuz davranýþ ortaya çýktýðýnda eðitimciler panik olmakta ve ne yapacaðýný bilememektedir. Çoðu zaman bu davranýþlar çocuðun özürüne atfedilmektedir. Olumsuz davranýþlarýn engellenmesi için çocuklarda olumlu davranýþlarýn arttýrýlmasý gerekir. DAVRANIÞ PROBLEMLERÝNÝ ENGELLEMEK ÝÇÝN 1. Çocuðun psikobiyolojik ihtiyaçlarýný karþýlamak. Fark edilme gereksinimi. Meraklarýnýn giderilmesi gereksinimi Fiziksel etkinlikte bulunma gereksinimi Oyun oynama gereksinimi Ýdrar ve dýþký ihtiyacýný giderme gereksinimi Besin ve su gereksinimi Yorgunluðun azaltýlmasý ve giderilmesi gereksinimi Cinsel dürtülerin tatmini gereksinimi 2. Yapabileceði þeyleri yapmasýna izin vermek, 3. Hoþlanýlan davranýþlarýnýn beðenildiðini ona göstermek, olumlu davranýþlarý görmek. 4. Seçim yapmasýna izin vererek inatlaþmasýný engellemek, 5. Açýk, basit ve tutarlý kurallar koymak gerekmektedir. OLUMSUZ DAVRANIÞLARIN AZALTILMASI Olumsuz Davranýþ Nedir? Anne-babanýn-öðretmenin hoþuna gitmeyen davranýþlar mýdýr? Anne-babayý utandýran davranýþlar mýdýr? Çocuðu eðitim ortamýndan uzaklaþtýran davranýþlar mýdýr? Çocuðun kendisine zarar veren davranýþlar mýdýr? Baþkalarýna zarar veren davranýþlar mýdýr? Çocuða öðretilmemiþ olan davranýþlar mýdýr? Öðretmenler ve anne babalar bazen herhangi bir kritere baðlý olmaksýzýn çocuðu ve çocuðun davranýþlarýný etiketlemektedir. Hâlbuki olumsuz diye nitelendirilen bir davranýþ çocuða öðretilmemiþ bir davranýþ olabilir. Ya da çocuðun geliþim yaþýna uygun bir davranýþ olabilir. Bunun için öðrencinin davranýþýný olumsuz olarak nitelendirmeden önce belli ölçütler ýþýðýnda davranýþa bakmak gerekmektedir. 19

20 OLUMSUZ DAVRANIÞ ÝÇÝN KRÝTERLER Bir davranýþý problem davranýþ olarak deðerlendirmek için bazý kriterleri göz önünde bulundurmamýz gerekir: 1. Çocuðun geliþim yaþý nedir? Bazý davranýþlar geliþimin bir gereðidir ve engellenmemelidir. Örneðin nesneleri aðzýna alma bebeklerde belli bir dönem için bir keþif davranýþýdýr. 2. Çocuk yapmýyor mu? Yapamýyor mu? Çocuk davranýþýn normal - istenen halini yapmasýný bilmiyor olabilir. Davranýþý, problem davranýþ olarak ele almak yerine doðru davranýþýn öðretimi hedeflenir. 3. Davranýþ, çocuðun öðrenmesini etkiliyor mu? Örneðin çocuk sürekli bir þey fýrlattýðý için ders yapýlamýyor veya sýnýfta gezindiði için ders dinleyemiyor. 4. Davranýþ, çocuða ve çevresine zarar veriyor mu? Kafasýný bir yere vurma, saç çekme, ýsýrma gibi davranýþlar zarar verici davranýþlar olarak nitelendirilebilirken, çocuðun pencereden bakmak istemesi ya da kafasýný sallamasý zarar verici davranýþ olarak deðerlendirilmez. 5. Herkes davranýþýn problemli olduðunda hemfikir mi? Evin duvarýna resim yapmak anne için bir problem olurken, baba için bir yaratýcýlýk olabilir. Olumsuz diye adlandýracak davranýþ için çocuðun çevresindeki herkes hemfikir olmalýdýr. OLUMSUZ DAVRANIÞLARI AZALTMAYA OLUMLU YAKLAÞIM Uygun olmayan davranýþýn oluþmasýný önlemek, uygun olmayan davranýþý azaltmak için çabalamaktan çok daha etkilidir. Bunun için gerek anne-babalar gerekse öðretmenler olumsuz davranýþlarý önlemeye yönelik çalýþmalara öncelik vermeli daha sonra ise olumsuz davranýþlarý azaltma teknikleri uyulamaya baþlamalýdýr. Uygun Olmayan Davranýþýn Ortaya Çýkmasýný Önlemek 1.Davranýþ Zincirini Kýrma A.Yakýnlýk Kontrolü: Bir olay ya da durumda, çocuðun potansiyel tepkisini tahmin edip iletiþim fýrsatý yaratarak alýþýlagelmiþ sýrayý durdurmak. Örneðin kütüphanede yüksek sesle konuþan öðrenciye ses daha da yükselmeden önce sessiz olmasýný söylemek; bunu söylerken sakin, ýlýmlý, sempatik bir ses tonu kullanmak akýllýcadýr. B.Uyaran Deðiþikliði: Nesnelerin kaldýrýlmasý, ya da yerinin deðiþtirilmesi, bireylerle ilgili deðiþiklik yapýlmasý gibi uyarlamalarla çevresel uyaranlarýn düzenlenmesidir. Örneðin öðrenci sýnýfa geldiðinde sürekli dolabýn üzerindeki oyuncaðý istiyorsa, bu oyuncak kapaklý bir dolaba yerleþtirilebilir. 20

21 2.Sýnýfta Ortaya Çýkabilecek Uygun Olmayan Davranýþlarý Önleme: Sýnýf içerisinde uygun olmayan davranýþlarý önlemek için öðretmenlerin pratik olarak sýnýfta izleyebilecekleri pek çok strateji vardýr. a. Sýnýf Kuralarýný Öðrenci Ýle Birlikte Belirleme b. Öðrencilere Olumlu Atýfta Bulunma, c. Tarafsýz Davranma, d. Akran Etkileþimlerine Aðýrlýk Verme, e. Olumlu Öðrenme Atmosferi Yaratma f. Sýnýfa Olumlu Model Olma g. Sýnýfta Fiziksel Düzenlemelere Dikkat Etme h. Serbest Zamanlarý Sýnýrlandýrma 3. Ayrýmlý Pekiþtirme Uygun olmayan davranýþlarýn azaltýlmasý için uygun davranýþlarýn arttýrýlmasý ya da sürdürülmesi söz konusudur. Bu yöntem iki temel pekiþtirme ilkesine dayanýr. Birinci olarak, davranýþ uygun ayýrt edici uyaraný izlediðinde verilir. Ýkinci uygulamada, diðer davranýþlar görmezden gelinirken belli bir hedef davranýþ pekiþtirilir. 3.1.Diðer Davranýþlarý Ayrýmlý Pekiþtirme: Uygun olmayan davranýþlarýn oluþmamasýnýn pekiþtirilmesidir. 3.2.Alternatif Davranýþlarý Ayrýmlý Pekiþtirme: Uygun olmayan davranýþýn daha uygun biçiminin pekiþtirilmesidir. Örneðin öðrencinin Ver yerine verir misin? dediðinde pekiþtirilmesi. 3.3.Karþýt Davranýþlarý Ayrýmlý Pekiþtirme: Uygun olmayan davranýþla ayný anda yapýlamayacak davranýþlarýn pekiþtirilmesidir. Örn. Ayakta gezinen çocuðun oturma davranýþýnýn pekiþtirilmesi BÝLÝNEN DAVRANIÞ AZALTMA TEKNÝKLERÝ 1.GÖRMEZDEN GELME-SÖNME: Uygun olmayan davranýþý kararlý bir þekilde gözardý etmektir. Örneðin çocuk yüksek sesle güldüðünde kimsenin bakmamasý. Uygulama Ýlkeleri: 1- Bu teknik, davranýþ dikkat çekmeye yönelikse uygulanmalýdýr. 2- Teknik, davranýþýn her meydana geliþinde kararlý bir þekilde uygulamalýdýr. 3- Görmezden gelmenin uygulanmaya baþlanmasýyla uygun olmayan davranýþýn sayýsýnda artýþ görülebilir. Dolayýsýyla tolere edilemeyecek davranýþlar için kullanýlmamalýdýr. 4- Kimin dikkatini çekmeye yönelikse o kiþi tekniði mutlaka uygulamalýdýr. Dolayýsýyla tekniðin baþkalarýna öðretilmesi gerekecektir. 5- Davranýþýn ortaya çýkmadýðý durumda öðrenci ödüllendirilmelidir. 21

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Kontraseptif Yöntemler ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ Cilt II

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr. 1964 yýlýndan bu yana Uluslararasý

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

HABER ESTETÝÐÝ. Ýlkeler / Standartlar

HABER ESTETÝÐÝ. Ýlkeler / Standartlar Ýlkeler / Standartlar Aralýk 2009 Sahibi Cihan Haber Ajansý ve Reklamcýlýk A.Þ. Kullaným Alaný Haber Estetiði Ýlkeler/Standartlar kitabýnýn kullaným hakký, Cihan Haber Ajansý ve Reklamcýlýk AÞ'ye ait olup,

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

SORUÞTURMASI UHÝM ULUSLARARASI SOSYAL PAYLAÞIM SÝTELERÝ HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ MART 2011 / ÝSTANBUL RAPOR NO: 4

SORUÞTURMASI UHÝM ULUSLARARASI SOSYAL PAYLAÞIM SÝTELERÝ HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ MART 2011 / ÝSTANBUL RAPOR NO: 4 SOSYAL PAYLAÞIM SÝTELERÝ SORUÞTURMASI MART 0 / ÝSTANBUL RAPOR NO: 4 UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCHING VIOLATION OF RIGHTS w w w. u h i m. o r g Yüzünü görmediðiniz

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ Editör A. Murat Tuncer Yardýmcý Editörler Nejat Özgül Emire Olcayto Murat Gültekin ANKARA 2009 2010 ISBN: 978-975-590-300-2

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı