cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında"

Transkript

1 22 Nüks KOLON KANSERİNde TEDAVİ Dr. Tuncay YILMAZLAR Dr. Ersin ÖZTÜRK Herhangi bir kanserin tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesini koruyarak kanseri tedavi etmek ve ileride tekrarlamasını engellemektir. Kolorektal kanserin cerrahi tedavisinde de benzer şekilde ileride tekrarlama ihtimalini en aza indirmek esas hedeftir. Bu, uygun yeterince etkin cerrahi ve gerekli hallerde adjuvan tedavi ile sağlanabilir. Ancak en iyi koşullarda bile kolorektal kanserin tekrar etme ihtimali %3 ün altına indirilememiştir. Bu nedenle küratif rezeksiyon sonrası hastaların mutlaka yakın takip edilmesi önerilmektedir. Nükslerin tedavisi zor olsa da takip programları nükslerin henüz tedavi edilebilir aşamada yakalanmasına yol açmaktadır. Bunun neticesinde de hastaların sağkalım oranlarında artma olmaktadır. GÖRÜLME SIKLIĞI Kolorektal kanserin küratif rezeksiyon sonrası nüks etme ihtimali, kanserin cerrahi tedavisi esnasındaki evresine göre değişir. Evre I kanser sonrası nüks riski %0-13 iken, Evre II de bu risk %11-61 ve Evre III de %32-88 civarındadır. 1 Genel olarak nüks riski tüm kolorektal kanser olgularında %3-50 olarak bildirilmiştir. 2 Nüks oranlarındaki bu geniş pay muhtemelen yapılan çalışmalardaki tanım ve yöntem farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Kolorektal kanser cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında nüks oranlarında anlamlı azalma gözlemlenmiş, oksaliplatin eklenmesi ile bu azalma %23 lere çıkmıştır. Ancak şu an için yapılan çalışmalarda Evre II kolorektal kanser sonrası kemoterapinin nüks oranlarına belirgin bir etkisi gösterilememiştir. 3 Kolorektal kanserin nüksleri temel olarak üç şekilde görülebilir; lokorejyonel nüks, fokal metastaz ve uzak metastaz. Kolon kanseri cerrahisi sonrası lokal nüks gelişme ihtimali rektum kanseri ile karşılaştırıldığında düşüktür. Kolon kanseri nüksleri daha ziyade periton, karaciğer ya da diğer uzak organlara metastaz gibi uzak metastaz şeklinde ortaya çıkar. Kolon kanseri sonrası gelişen nükslerin %30-50 si lokorejyonel nüks iken, uzak metastaz bu olguların %80 inde görülür. 1 Rektum kanseri nüksleri ise daha ziyade lokorejyonel nüksler şeklinde 353

2 354 Nüks Kolon Kanserinde Tedavi Nükslerin saptanmasında iki durum söz konusudur. Birincisi klinik olarak bulgu vermeyen nükslerin takip esnasında saptanmasıdır. Bu da rezeksiyon uygulanan hastaların düzenli olarak takip edilmesiyle mümkündür. Bu şekilde erken yakalanan nükslerde yaşam beklentisi artgelişir. 4 Son yıllarda minimal invaziv tekniklerin yaygınlaşması sonucu laparoskopik kolorektal cerrahi sonrasında trokar giriş yerlerinde de nüks bildirilmiştir. 5 Kolorektal kanser cerrahi rezeksiyonu sonrası nükslerin %60-84 ü ilk iki yıl, %90 i ise ilk 4 yıl içinde gerçekleşir. 1,6 Kolon kanseri sonrası gelişen nüksler en çok sigmoid kolon kanseri sonrası görülmüştür. 4 FİZYOPATOLOJİ Aslında daha tümör oluşurken metastazlar gelişmektedir. 7 Ancak, bu süreç oldukça karmaşık ve birbiri içine geçmiş olaylarla seyreden bir prosestir. Tümör hücresinin, hedef organların ve hastanın bireysel özelliklerinin bu süreçte önemli rolü vardır. Tümör büyürken, çapı yaklaşık 1 mm yi geçince hipoksik hale gelir ve bunun sonucunda ortaya çıkan mediatörler anjiogenesisi başlatır. 8 Daha sonra bazı tümör hücrelerinde adezyon moleküllerinde bir down regülasyon olur ve tümör hücrelerinde ayrılma başlar. Bu sayede intrasellüler ortama geçen hücreler küçük lenfatikler ve damarlar aracılığı ile sistemik dolaşıma geçerler. Sistemik dolaşımda ise hem filtrasyon hem immün sistem bu hücrelerin çoğunu temizler ancak yine de bazı malign hücreler tüm bunlardan kurtulup hedef organa gider. 8 Hedef organda küçük kapiller yataklarda sıkışır ve adezyon moleküllerinin yardımı ile hücre burada tutunur. Karsinoembriyonik antijenin (CEA) bu noktada görev aldığı ve bu nedenle nükslerde kan seviyelerinin arttığı öne sürülmüştür. 9 Parakrin mediatörlerin yardımı ile büyüyen metastatik odağın dokuya ne zaman invaze olduğu tartışmalıdır. 10 Bazı hücrelerin yıllarca dokuya invaze olamadan bu intrasellüler alanda kalmaları sonucu uzun zaman sonra sistemik nüksler görülebilir. Bir kez tümör hücreleri herhangi bir odakta büyümeye başladı mı primer odakla aynı biyolojik evreleri gösterir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki dolaşıma geçen her 40 hücreden ancak 1 tanesi mikrometastaz ve her 100 hücreden ancak bir tanesi makrometastaz yapabilmektedir. 10 Tüm bu karmaşık olaylar değişik genlerin kontrolü altında olup, genetik olayların aydınlatılması sonucu metastaz mekanizmaları daha net anlaşılabilir. Uzak metastazlar tümöre ait faktörler ile ilgiliyken lokal nüks daha çok cerrahi teknikle ilgilidir. Cerrahi teknikle ilgili olarak tümörün ve etraftaki tümörlü dokunun drene olduğu lenf bezlerinin yetersiz rezeksiyonu (12 den az) ya da intraoperatif tümör ekimi lokal nüksün ana nedenleridir. 11 Teknik olarak ulaşımı zorlaştıran lokalizasyon (distal rektum gibi) nüks için bir risk faktörüdür. Güvenli cerrahi sınırlar için kolonda kanserin 5 cm distal ve proksimalinden rezeksiyon, rektumda ise 2 cm luminal, 5 cm mezo rezeksiyonu önerilmektedir. 12 Çevresel rezeksiyon sınırı da önemli bir faktördür. 13 Tümöre ait risk faktörleri biyolojik ve anatomik faktörler olarak ikiye ayrılır. 11 Biyolojik faktörler arasında tümör grade i, tümörün barsak duvarındaki invazyon derecesi, müsin üretimi, mikroskobik vasküler ve lenfatik invazyon, anöploidi ve p53 gen mutasyonu sayılabilir. Anatomik faktörler arasında tümörün seviyesi (distal rektum tümörlerinde risk en fazla), tanı anında tıkanma, perforasyon veya çevre dokulara invazyon olması yer alır. Erkeklerin daha yüksek nüks riskine sahip olduğu öne sürülmüştür. 13 Kanser evresi yükseldikçe nüks riski de artar; ilk tanı anındaki kanser evresi bugün için bilinen en önemli risk faktörüdür. 15 TAKİP ve NÜKSLERİN SAPTANMASI

3 Nüks Kolon Kanserinde Tedavi 355 maktadır. Takip sonucu yakalanan anastomoz hattı nükslerinde cerrahi kür şansı %66 olarak verilmiş ve bu hastalarda yaşam süresi ay olarak bildirilmiş, ancak semptom geliştikten sonra başvuran hastalarda cerrahi şansının azaldığı ve bunların yaşam sürelerinin ise 1-24 ay olduğu raporlanmıştır. 4 Buhler ve ark. (Buhler H) kolorektal kanser hastalarının %13 ünde nüks geliştiğini, bunların %40 ının lokal nüks olduğunu ve tüm hastaların yaklaşık yarısında takip sonucu tanı konulduğunu bildirmişlerdir. 16 Bu çalışmada radikal cerrahinin lokal nüks gelişenlerin %50 sinde, sistemik nüks gelişenlerin ise %26 sında mümkün olduğu belirtilmiş ve 5 yıllık yaşam oranları lokal nüks gelişenler için %23, karaciğer metastazı gelişenler için %15 olarak verilmiştir. Bu nedenle nüksleri mümkün olan en kısa sürede yakalamakta fayda vardır. Bunun için geliştirilen takip yöntemleri başka bir bölümde detayları ile anlatılmıştır. Ancak burada yinelemekte yarar gördüğümüz en basit takip parametrelerinden biri olan kan karsionembriyonik antijen (CEA) düzeylerindeki artmadır. 17 İkincisi nüks şüphesi olan olgularda nüksün ispatlanması ve durumun objektif verilerle değerlendirilmesidir. Böylelikle bir tedavi planı mümkün olabilir. Ancak takip programları konusunda yaygın bir fikir birliği yoktur. Farklı öneriler bulunmaktadır. Bu farklı takip programları arasındaki en önemli ortak nokta öncelikli inceleme alanları olarak lokorejyonel bölge, karaciğer ve akciğerin belirlenmiş olmasıdır. 17 Temel klinik tablo primer tümörde görüldüğü gibi rektal kanama, barsak alışkanlıklarında değişiklik, karın ağrısı, tenezm, kilo kaybı, iştahsızlık veya karında şişkinlik olabilir. Ancak nüks şüphesi olan olgularda klinik olarak bulgu varsa ne yazık ki küratif tedavi için çok geç kalınmış olabilir. Semptomu olmayan hastalarda fizik muayene nükslerin saptanmasında pek etkin olmasa da bazı olgularda özellikle rektal tuşede ele ge- len bir kitle ya da karın muayenesinde saptanan bir lezyon nüks açısından anlamlı olabilir. LOKOREJYONEL NÜKS Lokorejyonel ya da lokal nüks, primer tümörün rezeksiyonundan sonra rezeksiyon alanı ya da anastomoza yakın çevrede görülen nükslere denir. Literatürdeki lokal nüks oranı kolon kanseri sonrası %1-19 arasında bildirilmiştir. 3 İlk başvuru anında obstrüksiyon ve/veya perforasyon olması ileride gelişebilecek nüks riskini %40 lara çıkarır. 15 Yakın bir tarihe kadar kolorektal kanserin nüksü ameliyat edilemez ya da edilmesi bir fayda getirmez şeklinde bir yaklaşım söz konusu iken bugün artık cerrahi rezeksiyonunun yaşam süresini belirgin olarak uzattığı bilinmektedir. 14 Kolon kanseri sonrası lokal nüks gelişen hastalarda medyan yaşam süresi 37 ay olarak bildirilmiştir. 18 Rektum kanseri rezeksiyon sonrası gelişen nüksler bir zamanlar %50 lere varırken 19, Heald 20 tarafından geliştirilen total mezorektal eksizyon (TME) tekniği ile bu oran %4 lere kadar inmiştir. Rektum kanserinin küratif rezeksiyonu sonrası lokorejyonel nüks oranları %7-33 olarak bildirilmiştir. 21 Bunların da ancak %20 si rezektabldır. Rektumun tüm mezosuyla birlikte hasarlanmadan rezeksiyonu esasına dayanan TME sonucu rektum kanseri sonrası lokal nüks oranlarında belirgin azalma olmuştur. Bu tekniğe ek olarak rutin uygulamaya giren radyoterapi de günümüzde önem kazanmış bir adjuvan tedavi yöntemidir. Bir zamanlar postoperatif dönemde uygulanmasına karşın günümüzde preoperatif radyoterapinin üstünlüğü gösterilmiştir. 22,23 Rektum kanserinin nüksleri genelde posterior ve santral pelviste görülürken anastomoz hattında nüks oranı %19 civarındadır. 24 İleri evre rektal tümörler ise daha çok anterior tarafta nüks ederler. 21 Lokal nüks gelişen hastalarda tedavi planı

4 356 Nüks Kolon Kanserinde Tedavi yapılmadan önce nüks eden tümörün ve hastanın durumu dikkatlice gözden geçirilmelidir. Nüks cerrahisi genel olarak zorlu ameliyatlar olduğundan fizyolojik depoları boşalmış, ciddi yandaş problemleri olan veya genel durumu iyi olmayan hastaların küratif bir rezeksiyonu kaldırması zor olabilir. Bu hastalarda semptomları rahatlatıcı palyatif prosedürler göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak genç hastalarda şartlar biraz daha zorlanabilir. Hasta cerrahi bir rezeksiyonu kaldırabilecek durumda ise detaylı olarak nüks incelemesi yapılmalıdır. Öncelikle tüm kolonun endoskopik incelemesi gereklidir. 21 Anastomoz hattı nüksleri endoskopi ile rahatlıkla görülebilirken, lokorejyonel nüksler endoskopi ile atlanabilir. Yine endoluminal ultrason (USG) ile rektum duvarı değerlendirilmelidir. Abdominopelvik tomografi peritoneal yayılım gibi küçük odakları tespit etmede yetersiz kalsa da cerrahi öncesi nüks vakalarında lokorejyonel yayılımın derecesi ve barsağın çevre yapılarla ilişkisini incelemek açışından yararlıdır. Son yıllarda popüler hale gelen 18flurodeoksiglukoz (FDG) pozitron emisyon tomografi (PET) gerek lokal gerek sistemik nükslerin saptanmasında oldukça etkindir Lokal nükslere sistemik nükslerin de eşlik etme riski az olmadığından FDG-PET nüks şüphesi olan tüm hastalarda faydalı olabilir. 3 Lokal nükslerin cerrahi tedavisi zordur, bu nedenle takibin önemi büyüktür. Ancak literatürde verilen oranların FDG-PET in yaygın kullanımından önce olduğu unutulmamalıdır. Her ne kadar bu konuda raporlanmış bir veri olmasa da klinik tecrübemiz neticesinde FDG- PET kullanımının nükslerin daha erken dönemde tanınmasına yol açtığını ve bu sayede nükslerin rezektabilitesinin arttığını söyleyebiliriz. Kolorektal kanserin lokorejyonel nükslerinin tedavisinde cerrahi rezeksiyon en etkin yaklaşımdır. Ancak cerrahi rezeksiyon nüksü kontrol etmede tek başına yeterli değildir. Bu nedenle kolorektal kanserin nükslerinin teda- visinde eğer mümkünse nüks odağı mutlaka cerrahi olarak çıkarılmalı ve tedavi mutlaka kemoterapi ve gerektiğinde radyoterapi eklenerek multidisipliner bir yaklaşımla yapılmalıdır. Kolorektal kanser nükslerinin incelendiği geniş serilerden birinde, Bowne ve ark nüks vakasındaki rezektabl olgu oranını %13,4 olarak vermişler ve yaşam süresine etkili faktörleri, salvaj cerrahisi öncesi düşük CEA seviyesi, tek odaklı nüks, uzak metastaz olmaması ve anastomoz hattı nüksleri olarak bildirmişlerdir. Ülkemizden bir seride ise Füzün 31, 25 olguda 10 olgunun rezektabl olduğunu belirtmiş ve salvaj cerrahinin küratif amaçlı uygulanabildiği hastalarda 5 yıllık yaşam oranını %30 olarak verirken diğer olgularda bunu %0 olarak bildirmiştir. CERRAHİ PROSEDÜRLER Kolorektal cerrahinin bu konuda eğitim almış, tecrübeli cerrahlar tarafından yapılmasının hem operatif hem onkolojik sonuçları iyileştirdiğinden kitabımızın başka bir bölümünde detaylarıyla bahsedilmiştir. Aynı şekilde nüks olgularında kolorektal cerrahlar tarafından özelleşmiş merkezlerde, tecrübeli cerrahlar tarafından yapılması önemlidir. Cerrahi planlanırken öncelikli konulardan birisi hasta ve yakınlarının ayrıntılı olarak bilgilendirilmesidir. Nüks cerrahisinde sfinkter koruma öncelikli amaç olmadığından hastaya kalıcı stoma açılabileceği, olası komplikasyonlar ve tedavi planı hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Ameliyat öncesi hastaya mekanik barsak temizliği ve antibiyotik profilaksisi planlanmalıdır. Ayrıca, bu hastalara preoperatif üreterlere stent yerleştirilmesi olası yaralanmayı azaltması açısından önemlidir. Preoperatif üreterlere stent uygulamasının faydalı olduğu diğer durumlar lokal ileri evre kolorektal kanserler ve radoterapi uygulanmış olgulardır.

5 Nüks Kolon Kanserinde Tedavi 357 Ameliyata başlarken özellikle pelvik nüks olgularında hem üreter kateterin yerleştirilmesi hem de cerraha rahat çalışma kolaylığı sağlayacağı için hastaya Loyd-Davis pozisyonu vermekte fayda vardır. Daha sonra orta hat laparatomisi ile karna girilip iyi bir eksplorasyon yapılmalıdır. Böylece nüksün yaygınlığı, yeri, komşu yapılarla ilişkisi gözden geçirilir ve uygulanacak prosedür şekillendirilir. Kolon kanseri lokorejyonel nüksleri nispeten teknik olarak daha kolay rezeke edilebilirken, rektal kanserin lokorejyonel nüksünün cerrahi rezeksiyonu teknik olarak daha zordur. Bu nedenle rektal kanser nüks ameliyatlarında cerrahi diseksiyona başlamadan önce aortik bifurkasyon, ilial damarlar, stentle işaretlenmiş üreterler ve promontoryumun yerinin net olarak belirlenmesi gereklidir. Gerekli hallerde internal iliak damarlar common iliak ve eksternal iliak ayrımının altında, dokularda iskemi riski yaratmadan bağlanabilir. 32 FİKSE OLMAYAN NÜKS LEZYONLAR Lokal eksizyon ya da aşağı anterior rezeksiyon yapılmış rektal kanserin nüksü söz konusu ise radyoterapi, nüks hastalık gibi etmenlere bağlı olarak fibrozis ve anatomik yapılardaki bozukluk sonucu primer rezeksiyon ve anastomoz mümkün olmayabilir. Bu durumda abdominoperineal rektum rezeksiyonu (APR) tercih edilebilir. Nüks için yapılan APR nin farkı daha önce geçirilmiş cerrahi ve tümör nüksüne bağlı olarak gelişen fibrozistir. Çoğu zaman bu fibrozisin inflamatuar bir hadise mi yoksa malign mi olduğu anlaşılamaz. Bu gibi durumlarda nüks lezyonun çıkarılması için komşu yapıların da rezeksiyonu söz konusu ise ameliyat esnasında frozen section çalışılıp etraf dokuya olan bu yapışıklığın malign olup olmadığı anlaşılmalıdır. Bu ayrımının yapılamadığı durumlarda, onkolojik açıdan daha iyi sonuçlar elde etmek için en bloc rezeksiyon önerilmektedir. 33 Rezeksi- yon tamamlanınca cerrahi sınırlar frozen section ile kontrol edilmeli ve geride kalan kavite olası adjuvan radyoterapi için metal klipslerlerle işaretlenmelidir. FİKSE ÇIKARILABİLİR LEZYONLAR Pelvik anterior nüksler kadın ve erkekler arasında farklılık gösterir. 32 Kadınlarda, nüks lezyonlar anteriorda sıklıkla uterus ve vajinaya invazedir. Bu yapıların nüks lezyon ile beraber en bloc rezeksiyonu hem teknik açıdan zor değildir hem de hastaya ciddi bir morbidite getirmez. Ancak erkeklerde dar pelviste nüks, direkt mesane invazyonu demek olduğundan ameliyata çoğunlukla sistektomi veya sistoprostatektomi de eklemek gereklidir ve bu da genellikle bir ileal kondüyitli ürostomi ile sonuçlanır. Bazen nüks lezyonun rezeksiyonu parsiyel sistektomi ile mümkün olabilir. Pelvik posterior nüksler ise daha çok S2-3 hizasının altından distal sakrektominin eklendiği pelvik ekzanterasyon ile rezeke edilebilir. S2 nin üzerine çıkılması gerektiğinde sakroiliyak eklemin internal fiksasyonu ve diğer rekonstrüktif metotlar gerekli olabilir. Ayrıca, S3 sinir köklerinin korunması mesane fonksiyonlarının korunması için yeterlidir. En iyi sonuçlar pelvik yan duvarlara invazyon yapmamış, distal orta hat nükslerinde alınır. 32 Distal sakrektomi için öncelikle Loyd-Davis pozisyonunda, nüks lezyonun sakruma yapıştığı noktanın diseksiyonu en sona bırakılmak üzere lezyon arkada, önde ve yanlarda serbestleştirilir. Eğer S3 ve yukarısına çıkılacaksa sağ ve solda internal iliak damarların bağlanması gerekmektedir. Daha sonra gerekli stomalar hazırlanır ve karın kapatılırken, prosedürün ileriki safhalarında kullanılmak üzere rektus abdominis flebi hazırlanır (Şekil 1). Bu flep hazırlanırken inferior epigastrik damarların korunması son derece önemlidir. Daha sonra posterior kısma geçilir. Hasta prone pozisyona çevrilip,

6 358 Nüks Kolon Kanserinde Tedavi Şekil 1. Rektus abdominis myokutanöz flep ile pelvik yara kapatılması. alt lumbar vertebraların hizasından koksikse kadar sakrum üzerinden insizyon yapılır. Eğer sakrektomi APR ile birlikte yapılıyorsa, sakral insizyon perine insziyonu ile birleştirilir. Gluteus kasları laterale disseke edilerek tüm sakrum ortaya konur. Siyatik ve pudendal sinirler korunarak priform kas kesilir. Böylece endopelvik fasya görülür. Bu fasya açılarak sakral kemikte palpasyonla rezeksiyon sınırı belirlenir ve prosedür tamamlanır. Bu esnada ortopedik cerrah ameliyata dahil olur ve laminektomi, dural sac ligasyonu ve kemik yapıların transeksiyonu yapılır. Daha sonra eğer imkan varsa ve planlanmış ise introperatif radyoterapi uygulanır. En son olarakta yara kapatılır. Yara kapatılması primer olabilir ya da daha önceden flap ile kapatma planlandıysa, ameliyatın anterior evresinde hazırlanan rektus kas flebi kullanılır. Bu nedenle hastayı ameliyata almadan önce iyi bir planlama yapılmalı ve ameliyatın her aşaması için tüm ayrıntılar gözden geçirilmelidir. 32 Bu prosedür, dikkatli hasta seçimi ile mortalitesi oldukça düşük bir prosedürdür. Ancak morbidite riski yüksektir. En sık komplikasyonları pelvik abse, ince barsak obstrüksiyonu, fistül, perineal yara problemleri ve üreter obstrüksiyonudur. Onkolojik sonuçlar açısından rezidüel tümör

7 Nüks Kolon Kanserinde Tedavi 359 lüğü randomize, kontrollü bir çalışma ile de gösterilmiştir. 36 Sonuç olarak peritoneal karsinomatoz kolorektal kanserde sık rastlanan bir durum olmasa da, özellikle kolorektal kanser primerinin çıkarılabildiği hastalarda sitoredüktif cerrahi ve IPHKT nin sürviye belirgin katkısı vardır. Lokal nükslerle ilgili diğer bir durum ortaya çıkan komplikasyonlardır. Nüksün yaşam süresini uzatmaya yönelik cerrahi rezeksiyonu her zaman mümkün olmasa da, bazı durumlarda kanama, barsak tıkanması gibi nedenlerle cerrahi palyasyon endike olabilir. Kanama daha çok intraluminal nükslerde görülür. Bu tür olgularda endoskopik lazer tedavisi başarı ile uygulanabilir. 4 Tıkanma nüksle gelen bir hastada çok ciddi sıkıntılara yol açabilir. En tecrübeli cerrahların dahi zorlanabilecekleri bir konudur. Tıkanmaların yaklaşık %30-40 ı malignite dışı sebeplere bağlıdır. 37 Bu nedenle nüks hastalarında dahi barsak tıkanması herhangi bir andaki barsak tıkanması gibi ele alınmalıdır. Bunun istisnası terminal dönemde başvuran hastalar olup, bu dönemde başvuran hastalara rahatlatıcı tedavi uygulanır ve barsak perforasyonu riski göz ardı edilebilir. Yine kanama şikayeti ile başvuran kolorektal kanser nüksü olan hastalarda yaşam beklentisi 2 ayın altında ise cerrahi tedavi önerilmemektedir. 38 Hastaların yaklaşık %10-30 u nazogastrik dekompresyondan fayda görürken, %40 ında operasyon gerekebilir. 37 Ancak şok, ascites ve yaygın abdominal kitle ya da karsinomatozis durumunda operatif mortalite riski belirgin olarak artar. 39 Yine de bu hastalarda en iyi palyasyon aracı cerrahidir. 40 Fakat gereğinden fazla agresif olmamakta fayda vardır. Nükse bağlı barsak tıkanmalarında başarı ile uygulanabilecek bir yöntem de endoluminal stent uygulamasıdır. 4 Lokorejyonel nükslerde başka bir problem de üreteral obstrüksiyondur. 41 Hasta yan ağrısı, hematüri, ateş ve piyüri ile başvurur. Tomografi mutlaka gereklidir. Tedavi konusunda yeteri kadar veri yoktur. Ürolojik cerrahi tedavinin zakalıp kalmaması en önemli prognostik faktördür. R0 rezeksiyonun mümkün olduğu olgularda 5 yıllık sağ-kalım %34 olarak verilmiştir. 33 Buna karşın rezidüel tümör kalanlarda bu oranın %12 ye düştüğü de bildirilmiştir. PERİTONEAL KARSİNOMATOZİS Kolorektal kanserin intraperitoneal nonhepatik metastazları lokorejyonel nüks kategorisinde kabul edilmektedir. Peritonda yaygın tümöral odaklarla karakterize peritoneal karsinomatoz da bunlardan biridir (Resim 1). Eskiden sadece kemoterapi ile tedavi edilen ve inkürabilite kriteri olarak kabul edilen peritoneal karsinomatozis bugün peritonektomi-sitoredüktif cerrahi ve intraperitoneal hipertermik kemoterapi (IPHKT) ile tedavi edilmektedir. Koppe ve ark. 35 bu konuda yapılmış çalışmaları inceledikleri derlemelerinde peritoneal karsinomatoz insidansı alınan %3-28 olarak verilmiştir. Klasik 5-flurourasil (5-FU) bazlı kemoterapi sonrası bu hastaların medyan yaşam süresi 5,2-12,6 ay olarak verilmişken, sitoredüktif cerrahi ve IPHKT sonrası bu aya çıkmıştır. Ancak aynı şekilde morbidite ve mortalite oranları da %14 ve %0 dan %55 ve %19 a yükselmiştir. Sitoredüktif cerrahi ve IPHKT nin üstün- Resim 1. Kolorektal kanser nükslü bir olguda yaygın peritoneal karsinamatoz. (C. Terzi arşivi)

8 360 Nüks Kolon Kanserinde Tedavi manı, türü ve hangi olguda ne yapılması gerektiğine dair kesin veriler olmayıp, hastaya göre dikkatli ve iyi planlanmış bir tedavi izlemek gerekir. Diğer alternatiflerin tükendiği hastalarda perkütan nefrostomi uygulanabilir. Kolon kanserinin nükslerinde radyoterapi kullanılmazken kemoterapi faydalı olabilir. Birinci basamak tedavide kullanılan 5-FU bazlı rejimler nükslerin tedavisinde de kullanılabilir. Rektum kanserinin nüksünde ise radyoterapi kullanılabilir. 4 Radyoterapi birincil ve tek tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği gibi cerrahiye adjuvan olarak da fayda sağlar ve hatta intraoperatif olarak da kullanılabilir. 42 Rektum kanserinin primer rezeksiyonu için özellikle yandaş problemleri olan, yaşlı hastalarda erken olgularda tercih edilen transanal lokal eksizyon bir biyopsi niteliğinde olup, hasta lokal eksizyon için çok dikkatli değerlendirilmelidir 43, çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi nükslerin tedavisi zordur ve küratif rezeksiyon şansı azdır. Nükslerde palyasyon sağlamada başarı sağlanamadığı durumlarda hastanın sıvı ihtiyacının karşılanması ve ağrısının giderilmesi gerekir. Bunun için ağrı kesiciler, gerektiğinde epidural kateter, ya da nöroablatif yöntemler kullanılabilir. 4 SİSTEMİK NÜKS Lokal rezeksiyon alanının dışındaki alanlarda görülen metastazlara denir. 4 Tanımı uzak organlara primer tümörden malign hücrelerin yayılması olarak yapılabilir. 44 Kolorektal kanserin sıklıkla metastaz yaptığı organların başında karaciğer gelir. 45,46 Akciğer, over, kemik ve beyin diğer hedef organlardır. KARACİĞER METASTAZI Kolorektal kanser nedeniyle opere edilen hastalarda 5 yıllık takipte karaciğer metastazı gelişme oranı %20 dir. 45 Tedavisiz olgularda 5 yıllık yaşam beklentisi %1-2 iken, uygun tedavi ile bu oran %20-50,3 civarındadır. 47,48 Dolayısıyla karaciğer metastazı kolorektal kanser hastalarının yaşam sürelerinin belirlenmesinde önemli etkenlerden biridir. Lokal nükslerde olduğu gibi sistemik nükslerin de büyük çoğunluğu ilk iki yıl içinde görülür. Hastaların takibi planlanırken bu daima göz önünde bulundurulmalıdır. Karaciğer metastazlarının tedavisi cerrahidir. Ancak karaciğerdeki metastazların sayısı ve lokalizasyonu rezektabilitenin belirleyicisidir. Bir zamanlar dörtten fazla metastatik tümörün cerrahi için bir kontrendikasyon teşkil ettiği düşünülürken bugün için güvenli sınırlarla, geride yeterince karaciğer dokusu kalacak şekilde rezeksiyon yapılabildiği sürece metastazların sayısı cerrahi için bir engel teşkil etmemektedir. 46,49,50 Geride karaciğer parenkiminin %25 inden daha azı kalmadığı müddetçe cerrahi rezeksiyon zorlanmalıdır. 45 Karaciğer metastazektomi sonrası en önemli prognostik faktör rezeksiyon hattındaki normal parenkimi ifade eden rezeksiyon sınırıdır ancak bunun ne kadar olması gerektiği konusunda fikir birliği yoktur. 51 Uzun yıllar en az 10 mm güvenli sınırın olması gerektiği kabul edilmişken bugün 10 mm den az ancak mikroskobik olarak steril sınırın yeterli olduğu belirtilmektedir. 48,51 Kritik sınır söz konusu olduğunda rezeksiyon için kriyoterapi veya radyo-frekans ablasyon kullanılması en azından rezeksiyon hattında geride mikroskobik tümör kalmasını önler. Rezeksiyonun anatomik veya non-anatomik olması sadece peroperatif kan ihtiyacını etkileyip, yaşam süresi üzerine etkili değildir. 52,53 Ayrıca artık günümüzde ekstrahepatik hastalık varlığı (intraperitoneal ya da sistemik başka metastaz odağı gibi) karaciğer metastaz rezeksiyonu için engel değildir. 51 Hepatektominin operatif mortalitesi ise %5 nin altındadır. 8 Karaciğer metastazektomi sonrası 5 yıllık yaşam beklentisi %35-40 kadardır. 54 Ancak

9 Nüks Kolon Kanserinde Tedavi 361 çoklu metastaz varlığında rezeksiyon mümkün olmayan durumlarda kemoterapi son yıllarda çıkan yeni ajanlar sayesinde günümüzde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Özellikle 5-FU, oksaliplatin ve lökovorin kombinasyonu (FOL- FOX) sayesinde unrezektabl olgularda dahi 20 aya varan yaşam süreleri mümkün olmuştur. 8 Hepatik arter içinden infüzyon ile kemoterapi bu tür olgularda alternatif bir tedavi yöntemi olarak sunulmuşsa da henüz klasik kemoterapiye üstünlüğü gösterilememiştir. 55 Bir başka sorun da ekstrahepatik safra yolu obstrüksiyonudur. 38 Özellikle primer kolorektal kanser nedeniyle rezeksiyon uygulanmış bir hasta biliyer obstrüksyion bulguları ile başvurursa öncelikli olarak etiyolojik sebep araştırılmalı ve benign nedenler ekarte edilmelidir. Eğer ciddi kaşıntı problemi varsa cerrahi girişim yapılabilir ancak öncelikle perkütan yolla internal/eksternal drenaj tercih edilmelidir. Bu şekilde %60-85 palyasyon sağlanabilir. Biliyer siroz tam tıkanıklık gelişen hastalarda 6-8 ayda gelişir. Bu süre zaten bu gibi hastalarda beklenen yaşam süresinden uzundur. Endoskopik biliyer stent yerleştirilmesi de faydalı olabilecek başka bir yöntemdir. İki yöntemin de en önemli komplikasyonu kolanjit olup yetersiz drenaj ve tekrarlayan girişim en önemli sebeptir. Portal alana uygulanacak 2400 Gy gibi düşük doz radyoterapi ile hem ağrı hem obstrüksiyonun palyasyonu sağlanabilir. AKCİĞER METASTAZI Kolorektal kanser hastalarının yaklaşık %10 unda akciğer metastazı beklenir. Akciğer metastazı gelişenlerin de ancak %10 unda akciğere izole metastaz vardır ve bunların da ancak %10 u pulmoner metastazektomi için uygun hastadır. 8 Ancak küratif metastazektomi uygulananlarda yaşam beklentisi artar. Operatif mortalite %2 nin altında olup, 5 yıllık yaşam beklentisi %30-40 civarındadır. Akciğer metas- tazlarının sayısı, CEA seviyeleri ve rezeksiyon sınırları yaşam süresini etkileyen faktörlerdir. Soliter, küçük metastazlarda yaşam beklentisi daha iyiyken, büyük lezyonlarda, rezeksiyonun tam olarak yapılamadığı hastalarda ve yüksek CEA seviyelerinde prognoz kötüdür. 8 Akciğer metastazektomisi için seçilecek cerrahi yöntem dikkatli bir inceleme (toraks tomografisi ve/veya FDG-PET) sonrası tek taraflı torakotomidir. 56 Son yıllarda gündeme gelen video yardımlı torakotomi özellikle küçük bir parenkimal rezeksiyon gerekli ise ilk tercih olabilir. Bu son yöntemin tek dezavantajı taktil sensasyon olmaması nedeniyle tüm akciğer parenkiminin palpe edilememesidir. 57 Karaciğer ve akciğer metastazlarının beraber görüldüğü hastalarda eğer rezeksiyon mümkünse her iki metastazın da çıkarılması sürviye katkı sağlar. 56,58 Genel kanı karaciğer ve akciğer ameliyatlarının farklı seanslarda yapılması yönündedir. 58 Hepatektomi sonrası küçük bir akciğer metastazının yakalanması ve rezeke edilmesi tek başına hepatik metastaz ile aynı yaşam beklentisine sahiptir. 56 Overin metastatik tümörleri over tümörleri içinde çok büyük bir yer teşkil etmese de over en çok meme ve kolon tümörlerinden metastaz alır. 8 Özellikle de peritoneal metastaz varlığında bu oran çok yükselir. Metastaz yolu direkt periton aracılığı ile komşuluk yoluyla veya hematojen yolla olabilir. Kolorektal kanserin over metastazı görülen hastaların %40 ında peritoneal tutulum mevcuttur. 59 Makroskobik ve mikroskobik olarak overin primer ve metastatik tümörlerinin ayrılması zor olsa da histolojik inceleme ile tanı konabilir. Overin primer tümörleri CK20-/CEA-/CK7+ iken kolorektal kanserden overe metastatik tümörler CK20+/ CEA+/CK7- dir. 8 Peroperatif olarak ya da tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile saptandığında mümkün olan her durumda overdeki metastatik lezyonun çıkarılması amacıyla bilateral ooferektomi önerilmektedir. Ancak birçok vakada overdeki

10 362 Nüks Kolon Kanserinde Tedavi metastatik lezyon çevre dokulara invaze olmuş olabilir ve debulking ameliyatının primer over kanseri nükslerinden farklı olarak yaşam beklentisine katkısının olmadığı belirtilmektedir. 8 İzole lezyon varlığında cerrahi sonrası medyan yaşam süresi 18 ay olarak bildirilmiştir. 60 Kemoterapinin overdeki kolorektal metastazların tedavisine bir katkısı yoktur. Overlerin bu durumu nedeniyle kolektomi esnasında rutin profilaktik ooferektomi de gündeme gelmiştir. Postmenopozal kadınlarda profilaktik ooferektominin hastaya negatif bir katkısı olmayıp önerilebilir. 8 Premenopozal kadınlarda ise ancak şu risk faktörleri varlığında profilaktik ooferektomi düşünülmelidir; 1. Peritoneal metastaz olması, 2. Over karsinomu gelişme riskinin yüksek olduğu hastalar- kuvvetli aile öyküsü, BRCA (+) olgular ya da HNPCC hastaları, 3. İleride çocuk sahibi olmayı planlamayan hastalar. Kemiğe metastaz kolorektal kanser olgularının %7-9 unda görülür ve genel olarak diğer sistemik metastazlarla birliktelik gösterir. 8 Bu nedenle rutin kemik taraması kolorektal kanser takibinde kullanılan bir yöntem değildir. An- cak şüphelenildiğinde yapılmalıdır. Kemik metastazlarının definitif tedavisi olmayıp sadece ağrının palyasyonu için tedavi planlanmalıdır. Fraktür varlığında internal fiksasyona başvurmak gerekebilir. Beyin metastazları sadece %1-4 olguda görülür. 61 Ayrıca beynin metastatik tümörlerinin sadece %3 ünü kolorektal kanser metastazları oluşturur. Yine beyin metastazları da genellikle sistemik hastalığa eşlik edip çok nadiren izole olabilir. Bu izole lezyonlarda cerrahi ve/ veya radyoterapi 1-2 yıl yaşam süresi katkısı sağlayabilir. 62 Sonuç olarak kolorektal kanserin lokal ya da sistemik nükslerinin cerrahi rezeksiyonu beklenen yaşam süresine katkı sağlar. Bu nedenle kolorektal kanser hastalarının rezeksiyonu sonrası özellikle ilk iki yıl olmak üzere ilk 5 yıl düzenli takip edilmesi, nükslerin erken dönemde yakalanmasına ve nüks varlığında etkin tedavilerin uygun bir şekilde yapılmasına yardımcı olur. Küratif cerrahinin mümkün olmadığı durumlarda da hastaların yaşam konforunu arttıracak ve ağrısını azaltacak tedavi yöntemleri gözden geçirilmelidir.

11 Nüks Kolon Kanserinde Tedavi 363 KAYNAKLAR Devesa JM, Morales V, Enriquez JM, et al. Colorectal cancer. The bases for a comprehensive follow-up. Dis Colon Rectum 1988, 31: Obrand DI, Gordon PH. Incidence and patterns of recurrence following curative resection for colorectal carcinoma. Dis Colon Rectum 1997; 40: Kopetz S, Freitas D, Calabrich AF, Hoff PM. Adjuvant chemotherapy for stage II colon cancer. Oncology (Williston Park) 2008; 22: Gordon PH. Malignant Neoplasms of the Colon. In: Gordon PH, Nivatvongs S (Eds). Neoplasms of the Colon, Rectum and Anus. 2nd Ed Informa Healthcare USA Inc, New York, 2007 Koea JB, Lanouette N, Paty PB, Guilem JG, Cohen AM. Abdominal wall recurrence after colorectal resection for cancer. Dis Colon Rectum 2000; 43: Russell A, Tong D, Dawson LE, et al. Adenocarcinoma of the proximal colon: sites of initial dissemination and patterns of recurrence following surgery alone. Cancer 1984; 53: Fidler IJ. Critical determinants of metastasis. Semin Cancer Biol 2002; 12: D Angelica M, Idrees K, Paty PB, Blumgart LH. Colorectal cancer: metastatic (palliation). In: Wolff BG, Fleshman JW, Beck DE, Pemberton JH, Wexner SD (Eds). The ASCRS Textbook of Colon and Rectal Surgery. 1st Ed Springer Science+Media LLC, New York, 2007 Hammarstrom S. The carcinoembryonic antigen family: structures, suggested functions and expression in normal and malignant tissues. Semin Cancer Biol. 1999; 9: Luzzi KJ, MacDonald IC, Schmidt EE, et al. Multistep nature of metastatic inefficiency: dormancy of solitary cells after successful extravasation and limited survival of early micrometastases. Am J Pathol 1998; 153: Abulafi AM, Williams NS. Local recurrence of colorectal cancer: the problem, mechanisms, management and adjuvant therapy. Br J Surg 1994; 81: 7-19 Senagore AJ, Fry R. Surgical management of colon cancer. In: Wolff BG, Fleshman JW, Beck DE, Pemberton JH, Wexner SD (Eds). The ASCRS Textbook of Colon and Rectal Surgery. 1st Ed Springer Science+Media LLC, New York, 2007 Galandiuk S, Wieand HS, Moertel CG, et al. Patterns of recurrence after curative resection of carcinoma of the colon and rectum. Surg Gynecol Obstet 1992; 174: Penna C, Nordlinger B. Colorectal metastasis (liver and lung). Surg Clin N Am 2002; 82: Willett C, Tepper JE, Cohen A, et al. Obstructive and perforative colonic carcinoma: patterns of failure. J Clin Oncol 1985; 3: Buhler H, Seefeld U, Deyhle P, et al. Endoscopic followup after colorectal cancer surgery. Early detection of local recurrence? Cancer 1984; 54: Wenzl E, Wunderlich M, Herbst F. Results of a rigorous follow-up system in colorectal cancer. Int J Colorectal Dis 1988; 3: Rodriguez-Bigas MA, Stulc JP, Davidson B, et al. Prognostic significance of anastomotic recurrence from colorectal adenocarcinoma. Dis Colon Rectum 1992; 35: Nilason E, Gregersen ND, Hartvig B, Sjodahl L. Carcinoma of the colon and rectum. Acta Chir Scand 1984; 150: Heald RJ, Ryall RDH. Recurrence and survival after total mesorectal excision for rectal cancer. Lancet 1986; 2: Cima RR, Nelson H. Management of locally advanced and recurrent rectal cancer. In: Wolff BG, Fleshman JW, Beck DE, Pemberton JH, Wexner SD (Eds). The ASCRS Textbook of Colon and Rectal Surgery. 1st Ed Springer Science+Media LLC, New York, 2007 Swedish Rectal Cancer Trial. Improved survival with preoperative radiotherapy in resectable rectal cancer. N Engl J Med 1997; 336: Camma C, Giunta M, Fiorica F, et al. Preoperative radiotherapy for resectable rectal cancer: a meta-analysis. J Am Med Assoc 2000; 284: Hruby G, Barton M, Miles S, et al. Site of local recurrence after surgery, with or without chemotherapy, for rectal cancer: implications for radiotherapy field design. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003; 55: Delbeke D, Vitola JV, Sandler MP, et al. Staging recurrent metastatic colorectal carcinoma with PET. J Nucl Med 1997; 38: Libutti SK, Alexander HR Jr, Choyke P, et al. A prospective study of 2-[18F] fluoro-2-deoxy-d-glucose/positron emission tomography scan 99mTclabeled arcitumomab (CEA-scan), and blind second-look laparotomy for detecting colon cancer recurrence in patients with increasing carcinoembryonic antigen levels. Ann Surg Oncol 2001; 8: Desai DC, Zervos EE, ArnoldMW, Burak WE Jr., Mantil J, Martin EW Jr. Positron emission tomography affects surgical management in recurrent colorectal cancer patients. Ann Surg Oncol 2003; 10: Whiteford MH, Whiteford HM, Yee LF, et al. Usefulness of FDG-PET scan in the assessment of suspected metastatic or recurrent adenocarcinoma of the colon and rectum. Dis Colon Rectum 2000; 43: Johnson K, Bakhsh A, Young D, Martin TE Jr, Arnold M. Correlating computed tomography and positron emission tomography scan with operative findings in metastatic colorectal cancer. Dis Colon Rectum 2001; 44: Bowne WB, Lee B, Wong WD, et al. Operative salvage for locoregional recurrent colon cancer after curative resection: an analysis of 100 cases. Dis Colon Rectum 2005; 48: Fuzun M. Locoregional recurrence (non hepatic abdominal recurrence) of rectal cancer. Acta Chir Iugosl 2004; 51: Nelson H, Nyam DCNK, Gunderson LL. Recurrent and metastatic colorectal cancer. In: Zuidema GD, Yeo CJ (Eds). Shcakelford s Surgery of the Alimentary Tract. 5th

12 364 Nüks Kolon Kanserinde Tedavi Ed , WB Saunders Company Limited, Philadelphia, 2002 Lehnert T, Methner M, Pollok A, Schaible A, Hinz U, Herfarth C. Multivisceral resection for locally advanced primary colon and rectal cancer: an analysis of prognostic factors in 201 patients. Ann Surg. 2002; 235: Suzuki K, Dozois RR, Devine RM, Nelson H, Weaver AL, Gunderson LL, Ilstrup DM. Curative reoperations for locally recurrent rectal cancer. Dis Colon Rectum 1996; 36: Koppe MJ, Boerman OC, Oyen WJ, Bleichrodt RP. Peri- toneal carcinomatosis of colorectal origin: incidence and current treatment strategies. Ann Surg 2006; 243: Verwaal VJ, Van Ruth S, de Bree E, et al. Randomized trial of cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy versus systemic chemotherapy and palliative surgery in patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. J Clin Oncol 2003; 21: Stellato TA, Shenk RR. Gastrointestinal emergencies in the oncologic patient. Semin Oncol 1989; 16: Walker L, Casciato DA. Yılmazlar T (çeviren). Abdominal komplikasyonlar. In: Manavoğlu O (çeviri editorü). Klinik Onkoloji El Kitabı 4ncü baskıdan çeviri Palme Yayıncılık, Ankara, 2007 Van Ooijen B, van der Burg MEL, Planting ASTH, et al. Surgical treatment of gastric drainage only for intestinal obstruction in patients with carcinoma of the ovary or peritoneal carcinomatosis of other origin. Surg Gynecol Obstet 1993; 176: Lau PWK, Lorentz TG. Results of surgery for malignant bowel obstruction in advanced unresectable, recurrent colorectal cancer. Dis Colon Rectum 1993; 36: Smith P, Bruera E. Management of malignant ureteral obs- truction in the palliative care setting. J Pain Symptom Manage 1995; 10: Heriot AG, Tekkis PP, Darzi A, Mackay J. Surgery for local recurrence of rectal cancer. Colorectal Dis 2006; 8: Nastro P, Beral D, Hartley J, Monson JR. Local excision of rectal cancer: review of literature. Dig Surg 2005;22:6-15 Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell 2000; 100: Berber E, Spirstein AE. Management of colorectal liver metastases. In: Fazio VW, Church JM, Delaney CP, eds. Current Therapy in Colon and Rectal Surgery, 2nd Ed. Pennsylvania: Elsevier-Mosby, 2005; Curley A, Izzo F, Abdalla E, Vauthey N. Surgical treatment of colorectal cancer metastasis. Cancer and Metastasis Reviews 2004; 23: Bakalakos EA, Kim JA, Young DC, Martin EW. Determi- nants of survival following hepatic resection for metastatic colorectal cancer. World J Surg 1998; 22: Scheele J, Altendorf-Hofmann A, Grube T, Hohenberger W, Stangl R, Schmidt K. Resection of colorectal liver metastases. What prognostic factors determine patient selection? Chirurg 2001; 72: Liu LX, Zhang WH, Jiang HC. Current treatment for liver metastases from colorectal cancer. World J Gastroenterol 2003; 9: Ohlsson B, Stenram U, Tranberg KG. Resection of colorectal liver metastases: 25-year experience. World J Surg 1998; 22: Elias D, Cavalcanti A, Sabourin JC, Pignon JP, Ducreux M, Lasser P. Results of 136 curative hepatectomies with a safety margin of less than 10 mm for colorectal metastases. J Surg Oncol 1998; 69: Ferrero A, Polastri R, Muratore A, Zorzi D, Capussotti L. Extensive resections for colorectal liver metastases. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2004; 11: Nakamura S, Suzuki S, Konno H. Resection of hepatic metastases of colorectal carcinoma: 20 years experience. J Hepatobiliary Pancreat Surg 1999; 6: Ruers T, Bleichrodt RP. Treatment of liver metastases, an update on the possibilities and results. Eur J Cancer 2002; 38: O Neil BH. Systemic therapy for colorectal cancer: focus on newer chemotherapy and novel agents. Semin Radiat Oncol 2003; 13: Rizk NP, Downey RJ. Resection of pulmonary metastases from colorectal cancer. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2002; 14: McCormack PM, Bains MS, Begg CB, et al. Role of videoassisted thoracic surgery in the treatment of pulmonary metastases: results of a prospective trial. Ann Thorac Surg 1996; 62: Nagakura S, Shirai Y, Yamato Y, Yokoyama N, Suda T, Hatakeyama K. Simultaneous detection of colorectal carcinoma liver and lung metastases does not warrant resection. J Am Coll Surg 2001; 193: Rayson D, Bouttell E, Whiston F, Stitt L. Outcome after ovarian/adnexal metastectomy in metastatic colorectal carcinoma. J Surg Oncol 2000; 75: Wright JD, Powell MA, Mutch DG, et al. Synchronous ovarian metastases at the time of laparotomy for colon cancer. Gynecol Oncol 2004; 92: Wronski M, Arbit E. Resection of brain metastases from colorectal carcinoma in 73 patients. Cancer 1999; 85: Ko FC, Liu JM, Chen WS, Chiang JK, Lin TC, Lin JK. Risk and patterns of brain metastases in colorectal cancer: 27-year experience. Dis Colon Rectum 1999; 42:

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR

KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR 18 KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR Dr. Necmettin SÖKÜCÜ Dr. Emre BALIK Kolorektal ameliyatların morbidite ve mortalitesinde son birkaç dekad içerisinde anlamlı düşüşler sağlanmıştır. Bilinçli antibiyotik

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler B. Bülent MENTEŞ Editör Volüm 18 Sayı 3 Eylül 2008 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Cem TERZİ Yardımcı

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER

KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER Derleme Yazısı KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER Murat BÜYÜKDOĞAN Selçuk Üniversitesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, KONYA Kolon ve rektumun kanserlerine kolorektal kanser denir. Kolorektal

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME Rektum kanseri, kolorektal kanserlerin %40 50 sini oluşturan, lokal nüks ve uzak metastazlar ile seyrederek ciddi morbidite mortalite nedeni olabilen, büyük

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Aşağı Anterior Rezeksiyon

Aşağı Anterior Rezeksiyon 26 Aşağı Anterior Rezeksiyon Dr. Cem TERZİ Dr. Aras Emre CANDA Giriş Rektum tümörünün yerleşimine göre rezeksiyonun genişliği ve anastomozun düzeyi değişir. Anterior rezeksiyon terimi rektum rezeksiyonundan

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Akciğer Kanserinde F-18-FDG PET ve PET/BT nin Rolü The Role of F-18-FDG PET and PET/CT in Lung Cancer Evren Tümkaya 1, Gülgün Büyükdereli 2 1

Detaylı

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur?

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Derleme Üroonkolojik Laparoskopi & Robotik Cerrahi İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Dr. Mutlu Ateş, Dr. Mustafa Karalar, Dr. İbrahim Keleş Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organıdır. Official Journal of The Turkish Society of Colorectal Surgery

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organıdır. Official Journal of The Turkish Society of Colorectal Surgery Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organıdır Official Journal of The Turkish Society of Colorectal Surgery Editörler Kemal ALEMDAROĞLU Editör Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Detaylı

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜÇÜNCÜ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Bölüm Başkanı: Op. Dr. Arslan KAYGUSUZ KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ

Detaylı

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ Dr. Atılgan Tolga AKÇAM UZMANLIK

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 19-23.Mayıs.2015 XV. TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ KONGRESİ ve VIII KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ WWW.TKRCD.ORG.TR WWW.KOLONREKTUM2015.ORG.TR 1 XV. Türk Kolon

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOĞU TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630 İçindekiler: 6 Orijinal Makale - 2 Derleme - 2 Vaka Sunumu İndeks:

Detaylı

Çocuklarda karaciğer nakli

Çocuklarda karaciğer nakli Çocuk Cerrahisi Dergisi 26(1-2):4-19, 2012 doi:10.5222/jtaps.2012.004 Editöryel Çocuklarda karaciğer nakli Orkan Ergün*, Murat Sözbilen** *Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı