COFACE SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KOMİTELERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COFACE SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KOMİTELERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI"

Transkript

1 COFACE SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KOMİTELERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI AMAÇ: Şirket içi risk ve denetim mekanizmalarının, yönetim komiteleri aracılığı ile güçlendirilmesi şirketin amaç ve hedeflerine ulaşması için yapılan çalışmaların üst yönetim ve birimler arası koordinasyonunun sağlanması KAPSAM: Şirket üst yönetimi, şirket faaliyetlerini süreçlere göre oluşturulan yönetim komiteleri aracılığı ile izleyerek çalışmaların şirket politika ve hedefleri ile yasal mevzuata uygunluğunu denetler. GENEL ESASLAR : Şirketin üst düzey yönetim komitesi, Aktif Pasif Yönetim Komitesi (APKO) olup, diğer çalışma komiteleri, APKO nin alt komiteleri olarak faaliyet göstermektedir. Genel Müdür, tüm komitelerin tabii başkanıdır. İç denetim bölüm başkanı tüm komitelerin tabii üyesi olup,komitelerde alınacak icrai kararlar için oy kullanmaksızın görüş bildirebilir.iç Denetim başkanının görüşleri karar defterine kaydedilir. Komitelerde alınan tüm kararlar Bilgi İçin iç denetim bölüm başkanlığına bildirilir. Komitelerde oluşan farklı görüşler, karar defterlerine kaydedilmek şartı ile genel müdürün oyu doğrultusunda karara bağlanır. Aşağıda belirtilen alt çalışma komiteleri, görev alanlarına giren konuları haftalık olarak toplanan APKO sekreteryasına bildirerek, APKO gündemi oluştururlar. APKO gündemine sunulacak olan konuların tespiti ve organizasyonu her komite için belirlenmiş olan komite sekreterlerine aittir. APKO onayına sunulacak olan komite teklifleri, komite sekreterleri tarafından gerekli ön çalışmaları yapılarak, ilgili bölüm görüşlerini belirtecek şekilde hazırlanarak üst yönetimin onay/görüşü için APKO gündemine sunulur. APKO gündemine giren komite kararları, APKO sekreteryası tarafından APKO toplantı tutanaklarına kaydedilir. APKO tutanaklarına kaydedilen komite kararlarının takip ve sonuçlandırılması, her komite için belirlenmiş olan komite sekreterinin sorumluluğundadır. APKO sekreteryası süreli işlemlerin akibetlerini ayrıca takip ederek, sonuçlanan /sonuçlanmayan işlemler hakkında APKO üyelerine haftalık olarak bilgi verir. 1

2 KOMİTELER Şirketimizdeki mevcut / kurulacak komiteler, şirketimiz üst düzey yönetim komitesi olan, AKTİF PASİF YÖNETİM KOMİTESİ (APKO) çatısı altında faaliyet göstermektedirler. I - AKTİF PASİF YÖNETİMİ KOMİTESİ (APKO) Şirketin varlık ve yükümlülüklerinin yönetimi ile bu kapsamda fon hareketlerine ilişkin politikaları belirlemek, şirket bilançosunun yönetilmesi için ilgili birimlerce icra edilecek kararları almak ve uygulamaları izlemekle görevlendirilen şirketin en üst düzeydeki icra komitesidir. APKO, şirket ana sözleşmesinde yönetim kuruluna ait olduğu belirtilen görev ve yetkilerin dışında kalan konularda, yönetim kurulu adına karar alma yetkisine sahip olan en üst düzey icra komitesidir. ÜYELER: Komitenin asli üyeleri; Genel müdür, genel müdür yardımcıları, iç denetim bölüm başkanı, servis ürünleri yön.(info) bölüm bşk., kredi & risk takip direktörü, bütçe raporlama ve risk yönetimi böl.bşk. olup, gerek görüldüğünde komite toplantılarına, komitenin davet edeceği diğer yetkililer de bilgi almak ve/veya görüş bildirmek amacıyla katılabilirler. Genel müdür, aktif pasif komitesi APKO nun başkanıdır. TOPLANTI SIKLIĞI: Aktif Pasif Komitesi, her hafta genel müdür başkanlığında, Aksi belirtilmedikçe Salı günleri saat arasında toplanır. Genel müdürün yokluğunda komite Mali işlerden sorumlu GMY nın başkanlığında toplanır. Toplantının gündemini; şirketin bilançosu, iş kolları faaliyetleri, genel ekonomik veriler ve mevcut siyasi ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi ile haftalık stratejinin belirlenmesi oluşturmaktadır. 2

3 Toplantılarda, geçmiş toplantılarda alınan kararlar ve uygulamalar değerlendirilir ve ardından alınması gereken kararlar ve yapılması gereken uygulamalar tespit edilir. Alınan kararlar ve yapılması gerekli uygulamalar, yetki durumuna göre ya ilgili genel müdür yardımcılığına ya da yönetim kuruluna iletilmek üzere genel müdürün onayına sunulur. SEKRETERYA: Aktif Pasif Komitesi toplantılarının organizasyonu ve toplantıda alınan kararların düzenlenmesi Bütçe raporlama ve Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. YÖNETİM KURULUNA RAPORLAMA : Yönetim kurulunun bilgi / onayına sunulacak kararlar APKO sekreteryası tarafından karar tutanaklarına geçirilir. Yönetim kurulunun bilgisine sunulacak APKO kararları İç Denetim Bölümü tarafından Onay ına sunulacak kararlar ise mali işler GMY tarafından yerine getirilecektir. GÖREV VE SORUMLULUKLARI ; -Şirket ana sözleşmesi ile yönetim kurulumuzun yetki ve sorumluluk alanları dışında kalan her türlü idari, ticari kararları almak, - Yönetim kurulunun devrettiği yetki kapsamındaki konularda görev ve sorumlulukları belirlemek, -Şirketin resmi ve dış denetçiler tarafından düzenlenen denetim raporları ile, yönetim kuruluna karşı raporlama zorunlulukları bulunan iç denetim raporlarını ve yıllık denetim planlarını, yönetim kurulu adına incelemek, değerlendirmek ve gerekli aksiyonları alarak yönetim kuruluna bilgi vermek, -Şirketin hedef ve politikalarını tanımlamak ve yönlendirmek, - Şirket faaliyetlerinin etkinlikle yürütülmesine ve öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesine olanak verecek en uygun organizasyon yapısını saptamak, - Oluşturulan hedef ve politikalar doğrultusunda yeni ürün, hizmet ve pazarları tespit etmek, - Faaliyetleri kalite ve verimlilik açısından değerlendirerek, tanımlanmış hedef ve politikalara uygunluk sağlamak, - Faaliyetlerin yeterli niteliklere sahip olan elemanlar tarafından etkin biçimde yürütülmesini sağlamak, - Çalışanların kendi kariyerlerini geliştirmelerine özen göstermek ve teşvik etmek, - Şirket faaliyetlerinin devamı için, tüm kaynakların verimli, etkin ve yeterli kullanımının sağlanması amacıyla gerekli stratejik hedef ve politikaları belirlemek ve her bir organizasyon biriminin bu doğrultuda çalışmasını sağlamak, - Tüm şirket faaliyetlerini performans kriterleri doğrultusunca denetlemek, gerekli iyileştirme ve değişiklikleri uygulamak. 3

4 II - RİSK TAKİP KOMİTESİ ( RİSKO ) AMAÇ: Kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, riskli /stratejik firmalar için nihai limit kararlarının alınması ve Limit tahsis ve arttırım kararlarının takibi. GÖREV VE SORUMLULUKLAR Hakkında limit kararı verilemeyen,riski yüksek veya stratejik firmalarda nihai limit kararını vermek, Ülke ve sektörel bazda kredi tahsis kriterlerini belirlemek Limit arttırım kararlarını takip etmek ve değerlendirmek Aylık olarak hazırlanan limit risk durumunu gösteren Portföy Analizi raporunu incelemek, gerekirse alınacak aksiyonları belirlemek Üç ayda bir hazırlanan Risk Faaliyet Raporu nu incelemek,gerekirse alınacak aksiyonları belirlemek ÜYELER: Genel müdür, genel müdür yardımcıları, krediler & risk takip direktörü, bütçe raporlama & risk yönetimi bölüm bşk. SEKRETERYA: Krediler & risk takip direktörlüğü. TOPLANTI SIKLIĞI : Gündem oluşturulmasına bağlı olarak her hafta APKO toplantısı bitiminde III - FİYATLAMA KOMİTESİ AMAÇ: Risk odaklı Etkin fiyatlama, Müşteri portföy kârlılık takibi GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ticari grup yetki ve kurallarını belirlemek Ülke risk oranını ve hedef marj dağılımını belirlemek Hedef kayıp oranını belirlemek Fiyatlamay baz oluşturacak maliyet tutarlarını belirlemek Müşteri portföy karlılığını takip etmek Tarif dışı fiyat tekliflerinin nedenlerini takip etmek ÜYELER : Genel Müdür, genel müdür yardımcıları, satış direktörü. SEKRETERYA : Satış Direktörü TOPLANTI SIKLIĞI: APKO toplantıları paralelinde her hafta 4

5 IV - YENİLEME KOMİTESİ AMAÇ: Kritik poliçeler için yenileme kararlarının alınması, poliçe kar/maliyet takibi GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR Yenileme dönemi gelen poliçelere ilişkin fiyatlama ve yenileme koşullarının belirlenmesi ÜYELER: Genel Müdür, genel müdür yardımcıları, müşteri ilişkileri direktörü SEKRETERYA: Müşteri ilişkileri direktörü TOPLANTI SIKLIĞI: Haftalık APKO toplantısı paralelinde V - HASAR TAKİP KOMİTESİ AMAÇ: Müdahale taleplerinin işleme alınması, hukuki süreç ve tazminat ile ilgili kararlar, hasar verilerinin takibi GÖREV VE SORUMLULUKLAR : Müdahale taleplerinin işleme alınması konusunda nihai kararı vermek Borçlu firma hakkında hukuki süreçlerin başlatılması kararlarını vermek Sigortalı ile borçlu arasındaki ihtilaflı durumlarda tazminat sürecini durdurma kararlarını almak Avukatlardaki dosya alacakları hakkında üst yönetime bilgi vermek Kapatılacak dosyalar hakkında karar vermek Haftalık ve aylık hasar bildirim raporlarını değerlendirerek üst yönetime bilgi vermek ÜYELER : Genel müdür, genel müdür.yardımcıları, krediler&risk takip direktörü, servis ürünleri direktörü SEKRETERYA: Krediler & risk takip direktörü TOPLANTI SIKLIĞI : Her hafta APKO toplantısı bünyesinde VI - KARŞILIKLAR (REZERV) KOMİTESİ AMAÇ : Zamanında ve doğru Teknik karşılık ayrılarak, şirket bilançosunun doğruluğu ve güvenilirliğini sağlamak. GÖREV VE SORUMLULUKLAR : Üçer aylık dönemler sonunda hasar ve prim rakamlarının tahminini yaparak ayrılacak karşılık tutarlarına karar vermek. 5

6 Takipteki alacaklar, dispute hali ve büyük tutarlı VGBB değerlendirmesi yaparak ayrılacak karşılıklar hakkında karar vermek. ÜYELER : Genel müdür, genel müdür yardımcılar, bütçe raporlama & risk yön.böl.bşk., kredi & risk takip direktörü SEKRETERYA: Bütçe raporlama & risk yönetimi böl.bşk. TOPLANTI SIKLIĞI: Üçer aylık dönemlerde; Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarının son haftası içinde. VII - PERSONEL KOMİTESİ AMAÇ: İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarında şirket ve grup standartlarına uyum sağlamak GÖREV VE SORUMLULUKLAR : Yıllık İK bütçesini ve norm kadroları onaylamak Performans değerlendirme usul ve esaslarını belirlemek Terfi ve yükselme taleplerini onaylamak Kariyer planı ve uygulama esaslarını belirlemek Ödül ve teşvik sisteminin uygulama esaslarını belirlemek Disiplin cezası uygulamalarını karara bağlamak Yıllık eğitim proğramlarını ve bütçesini onaylamak Sosyal sorumluluk projeleri ve aktiviteleri onaylamak Şirket organizasyon yapısını belirlemek ve onaylamak ÜYELER : Genel müdür, genel müdür yardımcıları, İK Bölüm bşk. SEKRETERYA: İK & idari işler bölüm bşk TOPLANTI SIKLIĞI : Gerektikçe İŞBU REVİZYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜN, 15. Mart TARİHLİ APKO TOPLANTISI İLE ONAYLANMIŞTIR. 6

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIŞ, İLETİŞİM VE KAYNAK GELİŞTİRME KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIŞ, İLETİŞİM VE KAYNAK GELİŞTİRME KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIŞ, İLETİŞİM VE KAYNAK GELİŞTİRME KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Tüzüğün

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun Oluşumu ve Seçimi Kurum un işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) adet Üye den oluşan Yönetim Kurulu

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Yaşamın Her Yerinde...

Yaşamın Her Yerinde... Yaşamın Her Yerinde... ÇİMSA FAALİYET RAPORU 2010 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde

Detaylı