TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 ENISo0 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 2025 Ekim 1983 ICS Buhar kazanları işletme, muayene ve bakım genel kuralları General Rules for Operation Inspection and Maintenance of Steam Boilers TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA is GÜVENLiK MARKETi DAN. SAN. TiC. LTD. STi.'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi:

2 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM KONU TANIMLAR Kazan İşletme Kurallarõ Kazan Muayene ve Bakõm Kurallarõ Kazan Donanõmõ işletme Muayene ve Bakõm Kurallarõ Kimyasal Koşullan Sağlama Kurallarõ KAPSAM KURALLAR KAZAN İŞLETME KURALLARI Genel Yakõt Yakma Donanõmõ İşletme ve Bakõm Kurallarõ Izgaralõ Ocaklarda, El veya Mekanik Bir Yolla Ateşlenen Katõ yakõt Toz Kömür Yakma Donanõmõ Yağyakõt Yakma Donanõmõ Gaz Yakma Donanõmõ Kazanõn Çalõşmaya Hazõrlanmasõ ve İlk Ateşleme Kazanõn Devreye Sokulmasõ Yeni Bir Kazanõn İlk Çalõştõrõlmasõ Devredeki Kazanõn İşletilmesi Kazanõn İşletmeden Çõkarõlmasõ Olağan Üstü Durumlar Kazanõn Uzun Süreli Beklemeye Alõnmasõ KAZAN DONANIMI İŞLETME, MUAYENE VE BAKIM KURALLARI Ölçü Aletleri Kontrol Sistemleri Otomatik Kilitleme ve Koruma Donanõmõ Seviye Gösterge Camlan Blöf Donanõmõ Kurum Üfleyiciler Yakõt Yakma Donanõmõ Güvenlik Vaüfleri (TS 494) Üfleyiciler (Vantilatörler) ve Klapeler Ekonomizörler Rejeneratif Hava Isõtõcõlarõ Kazan Besleme Pompalan Kuzan Aspiratörleri KAZAN MUAYENE VE BAKIM KURALLARI Genel Muayene ve Bakõm Hazõrlõğõ İç Yüzeylerin Muayene ve Bakõmõ Kazan Dõş Yüzeylerinin ve Diğer Kasõmlarõnõn Muayene ve Bakõmõ KİMYASAL KOŞULLARI KONTROL FAKTÖRLERİ Kazan İç Yüzeylerinin Temizlenmesi Kazanlarõn Uzun Süreli Beklemeye Alõnmasõ Çökeltiler Korozyon Kazanõn Çelik Kõsõmlarõnda Çatlama ve Kõrõlganlõk Buhar Saflõğõnõn Bozulmasõ Kazan Suyundan ve Buhardan Numune alma analizleri... 25

3 BUHAR KAZANLARI İŞLETME, MUAYENE VE BAKIM GENEL KURALLARI 0 - KONU, TANIM, KAPSAM KONU Bu standard, buhar kazanlarõ ile bunlarõn yardõmcõ donanõmlarõnõn işletme, muayene ve bakõm kurallarõna dairdir TANIMLAR Kazan İşletme Kurallarõ Kazan işletme kurallarõ, buhar kazanlarõnõn ilk işletmeye alõnmasõ, çalõşmasõ, işletmeden çõkarõlmasõ ve bekletilmesi ile ilgili esaslardõr Kazan Muayene ve Bakõm Kurallarõ Kazan muayene ve bakõm kurallarõ, kazan arõza sebeplerinin saptanmasõ, bunlarõn giderilmesi için gereken ve belli zamanlarda yapõlan muayene ve bakõm esaslarõdõr Kazan Donanõmõ işletme Muayene ve Bakõm Kurallarõ Kazan donanõmõ işletme, muayene ve bakõm kurallarõ, kazanõn çalõşmasõnõ tamamlayan bütün donanõmõn istenen işlevi sağlayabilmesi için gereken işletme, muayene ve bakõm esaslarõdõr Kimyasal Koşullan Sağlama Kurallarõ Kimyasal koşullarõ sağlama kurallarõ, kazanõn kusursuz çalõşmasõ için kazan suyu, kazan besleme suyu, kazan temizliği, iç ve dõş yüzeylerin aşõnmasõ, buhar kirlenmesinin kimyasal durumu ile uyulmasõ gereken esaslardõr KAPSAM Bu standard, katõ,sõvõ veya gaz yakõtlarõnõn yanmasõ sonucunda oluşan õsõ ile, en az 1 D= 10 Pa = 1,0972 (kgf/cm) manometrik basõnçta ve kazan dõşõnda kullanõlmak üzere buhar üreten sabit veya taşõnabilen (paket) kazanlarõn ve kazanla arasõnda herhangi bir vana olmadan bağlanmõş kõzdõrõcõ ekonomizör veya buna benzer donanõm ile üfleyici (vantilatör) hava õsõtõcõlarõ vb. gibi kazan çalõşmasõnõ tamamlayõcõ başka donanõmõn güvenle çalõşmasõ kurallarõnõ kapsar. Kazanlarõn verimli çalõşmasõna ait kurallar ile Lokomotif kazanlarõ, sõcak sulu ve alçak basõnçlõ õsõtma kazanlarõ, kaynar su kazanlarõ ve gemi kazanlarõna ait kurallarõ kapsamaz. 1 - KURALLAR 1.1-KAZAN İŞLETME KURALLARI Genel Kazanõn işletmesi ile görevlendirilecek personel, ortaya çõkabilecek ivedi duruma müdahaleden sorumludur. Bunun için personel, herşeyden önce bütün donanõmõn görevleri, çalõşma özelikleri çalõşma basõnç ve sõcaklõğõ ile akõş miktarlarõ hakkõnda tam bilgili olmalõ; sistemde bulunan bütün kontrol devreleri ve ölçü aletleri ile elektrikli güvenlik donanõmõnõn görev ve çalõşmasõnõ iyi bilmelidir. 1

4 Yakõt Yakma Donanõmõ İşletme ve Bakõm Kurallarõ Buhar kazanlarõ işletmesinde, her zaman, en önemli kõsõm yakõt yakma donanõmõdõr. Çeşitli yakõtlar için değişik yakma donanõmlarõ bulunmaktadõr. Yakõt yakmada otomatik sistemler de kullanõlmaktadõr. Otomatik yakõt yakmada, sistem herhangi bir nedenle her an arõzalanabildiğin-den, otomatik yanma kontrollü kazanlarõn kazancõlarõ kazanõ gerektiğinde el ile de güvenle çalõştõracak şekilde eğitilmeli ve otomatik çalõşma, kazancõlar tarafõndan sürekli olarak izlenmeli, olağanüstü durumda kontrol sistemi hemen elle çalõşma durumuna alõnmalõdõr. Yakõt yakma donanõmlarõ hakkõnda, her tip kazan yapõmcõnõn vereceği işletme yönergeleri aynen uygulanmalõ ve sistem otomatik olsun veya olmasõn aşağõdaki kurallara uyulmalõdõr Hangi tip yakõt ile olursa olsun bir yakma donanõmõ ateşleme yapõlmadan önce, Madde deki kazanõn işletmeğe hazõrlanmasõ ile ilgili kurallar yerine getirilmiş olmalõdõr. Aynõ şekilde bütün kazan yardõmcõ donanõmõnõn, Madde de belirtilen şekilde bakõm ve kontrolleri yapõlmõş, iyi ve çalõşõr durumda bulunmalarõ sağlanmõş olmalõdõr Gaz yakõt veya toz kömür yakan bütün kazanlarda, kazan ilk ateşlendiğinde veya herhangi bir nedenle sönen bir yakõcõ (brülör) yeniden yakõldõğõnda, ocakta ve baca gazõ kanallarõnda birikmesi olasõ yanõcõ gaz karõşõmõnõn süpürülüp bacadan atõlmasõ için kazanõn en az 5 dakika süreyle havalandõrõlmasõ gereklidir. Havalandõrma için verilecek hava, kazanõn tam yükte gerektirdiği yakma havasõ miktarõnõn % 50 sinden az olmamalõdõr (TS 2192) Kazan hiçbir zaman yapõmcõsõnõn verdiği kullanma yönergesindeki yanma rejiminin altõnda çalõştõrõlmamalõdõr. Tersi durumda hem alevin sönme tehlikesi vardõr, hem de yanma istenmeyen miktarda dumanlõ ve randõmansõz olur. Kazan yapõmcõsõnõn vereceği tam yük değerinin üstündeki yükle çalõştõrõlmamalõdõr; tersi durumda yakma donanõmõ ile kazan ve kõzdõrõcõ borularõ gibi õsõnma yüzeylerinin zarar görmesine ve istenmeyen miktarda duman ve kurum oluşur Üstten yakma havasõ ile ateşin beslendiği katõ yakõtlõ kazanlarda, ocakta çok miktarda duman meydana gelmesini ve gazin yanmadan çõkmasõnõ önlemek için, üstten yakma havasõ veren donanõm uygun şekilde kullanõlmalõdõr Ana yakõtõn ilk ateşlenmesi için bütan, propan veya bunlarõn karõşõmõ (SPG) kullanõldõğõnda, brülöre gaz ileten boru, özel 3 yollu elektrikli vanalarla donatõlarak ana yakõt ateşlenip ilk ateşleyici gazõ kesildiğinde, boru içinde kalan gazõn dõş havaya atõlmasõ sağlanmalõdõr. Bu şekilde, kazan çalõşmaz iken ocağa gaz sõzmasõ önlenmiş olur Izgaralõ Ocaklarda, El veya Mekanik Bir Yolla Ateşlenen Katõ yakõt Izgara üzerinde ateşlenen kok kömürü, linyit, odun, odun artõklarõ ve diğer çeşitli artõk maddeler ateşlenmesinde, yakõt õzgara yüzüne ince ve eşit kalõnlõkta bir tabaka halinde serilmeli; odun vb. gibi çabuk yanabilen bir madde veya kor halinde kömür ile tutuşturulmalõdõr. Ateşleme amacõ ile benzin vb. gibi uçucu yakõtlar kullanõlmamalõdõr. Ocak içinde ateşleme yapan personelin gözlerini toz kömür, kurum vb. den korumak için ateşleme sõrasõnda hava üfleyicileri (vantilatörler) çalõştõrõlmamalõ, klapeler aralanarak az miktarda çekiş sağlanmalõdõr.izgara yakma donanõmõ genellikle ağõr koşullarda çalõştõklarõndan, bunlar aşõrõ sõcaklõk, kül ve kömür tozu gibi maddelerin etkilerinden az zarar görecek şekilde bilgili ve bakõmlõ kullanõlmalõdõr. Döner õzgaralarda, õzgaranõn dönmesini önleyen bir arõza ortaya çõktõğõnda, õzgaranõn zorlanmamasõ için, güvenlik pimi, vb. bir güvenlik donanõmõ bulunmalõdõr. Böyle durumlarda õzgarayõ sõkõştõran neden bulunup giderilmeli ve õzgara el ile dönebilir duruma getirilmeden õzgara motoruna yol verilmemelidir. Alttan stoker ile beslenen õzgaralõ ocaklarda, ateşin yakõt besleme kanalõna kadar inmemesine dikkat edilmeli; kõzgõn küller ho-men dõşarõ atõlarak õzgaraya değmesi önlenmelidir. Bu tip bir õzgaralõ yakma donanõmõ devreden çõkarõlõrken stoker haznesi boşaltõlmalõ ve yerine kül doldurularak besleme sürdürülmelidir. Öndeki yanmamõş kömür tümüyle yandõktan sonra besleme durdurularak stoker aşõrõ õsõnmadan korunmalõdõr. 1)Bu standardda atõf yapõlan Türk Standardlarõnõn numaralarõ metnin sonunda verilmiştir 2

5 Döner õzgara tip yakma donanõmõnda, ince bir yakõt tabakasõ oluşturacak aşõrõ õzgara hõzlarõndan kaçõnõlmalõdõr. Bu tip ocaklarda, õzgara ve tuğlalarõn zarar görmemesi için ocak içinde pozitif bir basõnç oluşmamasõna dikkat edilmelidir Toz Kömür Yakma Donanõmõ Toz (pulverize) kömür yakan kazanlar ilk ateşlemeden önce Madde de belirtilen şekilde havalandõrõlmalõdõr. Tozyakõt yakma donanõmõnda ateşlemeden önce, tozyakõt ve havanõn geçişini kõsõtlayacak şekilde kanallara ve püskürtücü çeperlerine yapõşõp kümeleşmiş birikintiler temizlenmelidir. Toz kömür kazan borularõna değerek geldiğinde, püskürtücü hücresinde borulara kömür tozlarõnõn yapõşmasõnõ önleyen bloklarõn yerinde olup olmadõklarõ muayene edilmelidir. Ateşlemeden önce ocakta uygun çekiş sağlanmõş olmalõ ve püskürtücü klapeleri ancak en küçük ateşin, sönmeden sürekli yanmasõna yetecek kadar açõlmalõdõr Ateşleme sõrasõnda, ocağa en düşük yanma rejimini sağlayacak kadar toz kömür sevk edilir, ateşlenir ve kömür güvenle yanabilecek miktara düşürülür. Kazanda rejeneratif hava õsõtõcõsõ bulunduğunda, õsõtõcõda dengesiz õsõ dağõlõmõnõ önlemek için hava õsõtõcõsõ daha önceden çalõştõrõlmõş olmalõdõr. Ateşleme, el tutuşturucusu ile veya kazanõn bünyesinde bulunan özel bir ilk ateşleyici ile yapõlõr. Güvenle yakõlabilen en düşük kömür miktarõ, kazanõn en düşük yanma rejiminin gerektirdiği miktardan yüksek olduğunda, kayõt daha çok azaltõlmamalõ, yakõp söndürme yolu ile bu düzey sağlanmalõdõr İlk ateşlemede, toz kömür çabuk alev almadõğõnda toz kömür beslemesi kesilir ve kömür öğütücü durdurulur. Üfleyici durdurularak ilk ateşleme el tutuşturucusu veya ilk ateşleyici söndürülür. İkinci bir ateşleme denemesi yapõlmadan önce kazan Madde de belirtildiği gibi havalandõrõlmalõdõr. Kazanda ' birden çok kömür püskürtücü bulunduğunda. ateşleme tutuşturucusu (veya ilk ateşleyici sistem) her kömür püskürtücünün ateşlenmesinde kullanõlmalõdõr. Bir kömür püskürtücü devreye alõnõrken kömür borusunda birikmiş toz kömürün ocağa birdenbire girmesini önlemek için toz kömür klapesi çok yavaş açõlmalõdõr Yağyakõt Yakma Donanõmõ Yağyakõt yakõlarõ kazanlarda, ilk ateşlemeden önce yakõt devresine ait bütün tank, õsõtõcõ, pompa, vana ve boru sistemi gözden geçirilerek iyi durumda olduklarõ ve normal çalõştõklarõ saptanmalõdõr. Bulun kaçaklar giderilmeli, kaçõran vanalar onarõlmalõ veya değiştirilmeli, yeni monte edilmiş boru tesisatõ, buhar, basõnçlõ su veya basõnçlõ hava ile temizlenmiş olmalõdõr. Bununla birlikte kazan her ateşlemeden önce, sistemdeki bütün filtreler ve brülör püskürtme memeleri iyice temizlenmelidir Ağõr ve hafif yağ yakõt, (mazot gibi) yakabilen ateşleme donanõmõnda, bu iki yakõta a i t depolama boru ve pompa sistemleri birbirinden tanõ ayrõlmalõ ve bu sistemler, iki yakõt hiçbir yerde birbirine karõşmayacak yapõda olmalõdõr. Her iki yakõt borusunun aynõ brülöre bağlandõğõ durumlarda boru sistemi her yakõtõ ayrõ olarak brülöre verebilecek şekilde düzenlenmiş olmalõdõr. Her brülöre giden yakõt borusundaki en son vana tam kapatõlmalõ ve sõzdõrma yapõp yapmadõğõ saptanmalõ: gerektiğinde değiştirilmelidir Yağyakõt tankõ, yakõt pompasõndan daha düşük düzeyde ise, depo ile pompa arasõndaki vana, flanş filtre gibi parçalar muayene edilerek emiş borusunda tam sõzdõrmazlõk sağlanmalõ; böylece pompanõn hava çekerek kötü çalõşmasõ önlenmelidir. Yağyakõt olarak ağõr yağyakõt (fueloil) kullanõldõğõnda, elektrikli veya buharla çalõşan bütün õsõtõcõlarõn iyi çalõşõr durumda olduğu saptanmalõdõr. Buharlõ õsõtõcõlarda, buhar tarafõna ağõr yağyakõt kaçağõ olup olmadõğõ kontrol edilmelidir. Bunu anlamak için, yağ pompasõ çalõştõrõlmalõ ve pompa emniyet valfi veya yağ borusunda, õsõtõcõ çõkõşõndan sonraki ilk vana kullanõlarak õsõtõcõ ağõr yağ tarafõna buhar kapalõ iken sistemdeki en yüksek basõnç 5 dakika uygulanmalõdõr. Bundan sonra, buhar girişi sonuna kadar açõlmalõ ve yoğunlaşma (kondens) suyu içinde yağõ olup olmadõğõna bakõlmalõdõr Yağyakõt yakan kazanlarda bozuk yanmanõn en önemli nedeni yakõtõn tam atomize edilmemesidir. Tam atomizeyi sağlamak için yapõmcõnõn önereceği tip atomizasyon uygulanmalõdõr. Ağõr yağyakõt için mümkün olduğu kadar mekanik atomizasyondan kaçõnõlmalõ ve atomize edici ortam olarak basõnçlõ havadan ziyade buhar kullanõlmalõdõr. Mekanik atomizasyon veya basõnçlõ hava atomizasyonu mazot gibi haf i f yağyakõt için kullanõlmalõdõr. 3

6 Yağyakõt, tankõ dibinde çökelmiş olan su boşaltõlmalõdõr. Yağyakõt yakõlõyorsa, ateşlemeden ön yağ õsõtõcõlarõ devreye alõnarak yağ yakõtõnõn pompa girişine kadar akmasõ sağlanmalõdõr. Sistemde buhar õsõtma borularõ varsa, bunlara buhar verilerek boru içindeki ağõr yağyakõt akõşkan hale getirilmelidir Borular içindeki ağõr yağyakõtõn akõşkanlõğõ sağlandõktan sonra, yakõt pompasõ çalõştõrõlarak yakõt dolaşõmõ sağlanmalõdõr. Ağõr yağyakõt kullanõlõyorsa, brülör onu ağõr yağyakõt kolektöründeki yakõt sõcaklõğõ, atomizasyon için en uygun yakõt viskozitesini sağlayacak değere ulaşmadan ateşleme yapõlmamalõdõr. Bütün yağyakõt donanõmõnõn havasõ alõnmõş olmalõdõr Brülörde kalan önünde ve özellikle ocak tabanõnda birikmiş yakõt artõklarõ, ateşlemeden önce temizlenmelidir. Hava üfleyicileri damperler ve bunlarla ilgili parçalar muayene edilip iyi çalõşõr durumda okluklarõ saptanmalõdõr ve bundan sonra, Madde de belirtilen şekilde kazan havalandõrõlmalõdõr. Brülör uçlarõna gereken memeler takõlmõş olmalõ, brülörler ve brülör hava klapeleri ilk ateşlemeye hazõr duruma getirilmelidir. Atomize sistemi var ise bu sistem muayene edilmeli ve istenen basõnçta atomize buharõ veya havasõ sağlanmõş olmalõdõr Ateşleme için Madde de belirtilen koşullar yerine getirildikten sonra, ilk ateşleyici olarak kullanõlan bir el tutuşturucusu veya varsa kazandaki özel bir ilk ateşleme donanõmõ ateşlenmelidir. Ana yakõt vanasõ ve eğer varsa atomize ortam vanasõ açõlarak ana yakõt yakõlmalõdõr. Eğer brülör memesinden püskürtülen yakõt, 5-6 saniye kadar bir süre içinde alev almazsa veya alev meydana gelmeden tutuşturucu alevi sönerse, hemen yakõt vanasõ kapatõlmalõdõr. İlk ateşleyiciler dõşarõ alõnmalõ ve kazan Madde de anlatõlan şekilde havalandõrõldõktan sonra yeniden ateşleme yapõlmalõdõr. Birden çok brülörü olan kazanlarda, her yeni brülör ateşlendiğinde o brülör için ayrõ bir ateşleme tutuşturucusu kullanõlmalõdõr. Yeni yakõlacak brülör hiçbir zaman yanmakta olan diğer bir brülörün alevinden tutuşturulmamalõdõr. Her brülörün ateşlenmesinde, hava miktarõ da yeteri kadar arttõrõlmõş olmalõdõr Kazan çalõşõrken yük düşürmek gerektiğinde, yanmakta olan brülörler teker teker devreden çõkarõlmalõ ve hiçbir zaman yanan brülörlerin alevi kõsõlarak gerekli en az yakõt miktarõnõn altõna inilmemeli, dolayõsõyla alevin sürekliliği tehlikeye düşürülmemelidir Gaz Yakma Donanõmõ Gaz yakma donanõmõnda ateşlemeden önce gaz borusundaki vanalar flanşlar vb. gibi bütün ekleme noktalarõnda gaz kaçağõ olup olmadõğõ kontrol edilmeli, bulunacak kaçaklar zamanõnda giderilmelidir. Vanalarõn sõzõntõ yapõp yapmadõğõ kolayca anlaşõlmadõğõndan tehlikeli durumlar meydana gelebilir. Bu vanalar bulunup sõzõntõ önlenmelidir. Ateşlemeden önce gaz borusu içindeki hava ilk yanmada parlamaya neden olabileceğinden dõşarõ atõlmalõ, boru tam doldurulmalõdõr. Gaz borusu üzerinde onarõm ve bakõm yapõlõrken yakõnda hiçbir alev bulunmamalõ, el feneri veya uygun bir elektrik lambasõ kullanõlmalõdõr Ateşleme yapõlmadan önce, bütün yakma donanõmõ brülörler, kontrol el vanalarõ gibi donanõm muayene edilmeli ve Madde de belirtilen koşullar yerine getirilmiş olmalõdõr. Çekiş sistemi muayene edildikten sonra kazan Madde de anlatõlan şekilde havalandõrõlmalõdõr Brülörler gaz ve hava miktarlarõ ilk ateşleme değerlerine ayarlandõktan sonra ateşlenmelidir. İlk ateşlemede, el tutuşturucusu veya kazandaki özel ateşleyici kullanõlmalõdõr. Yakõlacak bir brülör hiçbir zaman yanmakta olan başka bir brülörün alevinden tutuşturulmamalõdõr. Yanma sõrasõnda uygun hava/yakõt oranõ sağlanarak tam olmayan yanma önlenmelidir. Birçok gaz yakõtlarda baca gazõndaki CO 2 yüzdesi hava fazlalõğõ için doğru yargõ vermeyebilir. Alçak yakõt basõncõna inmek gerektiğinde, ani bir alev sönmesine karşõ uyanõk bulunmalõdõr. Gaz alevinin yetersiz hava ile yanmasõ çok tehlikeli olduğundan, alevde tam olmayan yanma belirtileri görüldüğünde, hava miktarõ tam yanmayõ sağlayacak şekilde düzeltilmelidir Hem yağyakõt, hem gazyakõt yakma donanõmõnda yanma sõrasõnda brülör veya brülör grubu önündeki en son manometreden sonra gelen yakõt vanasõ veya vanalarõ her zaman tam açõk tutulmalõdõr. Tersi durumda brülördeki gerçek koşullar (Brülöre verilen yakõt basõncõnõn gerçek değeri gibi) izlenemez Toz kömür ile yakõt gazõ veya gaz yakan bütün kazanlarda, hangi nedenle olursa olsun alevin birdenbire sönmesi halinde ocakta patlayõcõ karõşõmõn meydana gelmemesi için bunun hemen saptanarak gereken güvenlik önlemi alõnmalõdõr. Bu amaçla, her brülör fotoelektrik alev gözleyicileri ile donatõlmalõ ve bunlar Madde de belirtilen gerekli diğer güvenlik kilitleme devrelerine bağlanmalõdõr. Bununla birlikte otomatik koruma donanõmõnõn her an arõza yapabileceği göz önünde tutularak, alevin kararlõlõğõ sürekli olarak izlenmelidir. 4

7 Basõnçlõ ocaklarda kullanõlacak ilk ateşleme donanõmõnda ilk ateşleyici alevi, ocak basõncõnõ yenecek büyüklükte olmalõdõr. Otomatik ilk ateşleme donanõmõ varsa, bunlarõn çalõşmasõ bu standarddaki genel kurallara uygun olmalõdõr Kazanõn Çalõşmaya Hazõrlanmasõ ve İlk Ateşleme Buhar kazanõ onarõm bakõm, vb. gibi nedenlerden uzun bir süre devre dõşõ bõrakõlmõşsa, tekrar ateşlemeden önce, Madde 1.3 te belirtilen bütün muayeneler yapõlmõş ve bulunan aksaklõklar giderilmiş olmalõdõr Yeni devreye alõnacak veya üzerinde bakõm, onarõnõ vb. gibi işlem yapõlmõş olan bir kazan ateşlemeden önce gerek su tarafõ (domlar ve kolelitörler gibi) gerekse gaz tarafõ (ocak içi, baca gazõ kanallarõ, hava kanallarõ, hava õsõtõcõsõ, brülör hücresi gibi) iyice gözden geçirilmeli; takõm, bez parçasõ, demir parçasõ, üstüpü, vb. den temizlenmelidir. Toz, kurum, cüruf gibi artõklar yõkanarak veya süpürülerek dõşarõ atõlmalõdõr. Dom iç parçalarõnda ve diğer bütün askõ, bağlantõ, kelepçe vb. gibi kõsõmlarda gevşek yerler varsa sõkõlmalõdõr. Bundan sonra bütün girişler kapatõlmalõ, el ve adam delik kapaklarõ uygun contalar kullanõlarak sõkõlmalõdõr Yeni kazanlar veya basõnçlõ kõsõmlarõ geniş ölçüde onarõm görmüş kazanlar sürekli çalõşmaya girmeden önce, çalõşma basõncõnõn 1,5 katõ basõnçla hidrostatik deneyden geçirilmelidir Yakma donanõmõndaki ve baca çekiş sistemindeki tüm donanõmõn doğru çalõştõğõ saptanmalõ, bütün klapelerin rahatça açõlõp kapandõğõ kontrol edilmelidir. Otomatik yanma kontrolü ve başka otomatik kontroller varsa bunlarda ilgili bütün ayar, deney ve kalibrasyonlarõnõn yapõlmõş ve sistemin kusursuz çalõşõr durumda bulunmasõ sağlanmõş olmalõdõr. Elektrikli koruma ve kilitleme sistemi ila ilgili bütün deney, ayar, kalibrasyon ve fonksiyon kontrolleri yapõlmalõ ve sistemin bütün elemanlarõ çalõşõr durumda olmalõdõr. Brülörler fotoelektrik alev gözleyiciler ile donatõlmõş ise, bunlarõn aleve karşõ duyarlõlõğõ kontrol edilmeli, yanma sistemindeki bütün ölçü aletlerinin deney ve muayeneleri yapõlarak hepsi çalõşõr duruma getirilmelidir Bütün blöf ve boşaltma vanalarõ, seviye gösterge camõ boşaltma vanalarõ, besleme suyu el vanalarõ ve kontrol vanalarõnõn iyi çalõşõr ve sõzdõrmaz durumda olduklarõ saptandõktan sonra bunlar kapatõlmalõdõr Kazanda otomatik dom su seviye kontrolü varsa, bu kontrol sistemi ile ilgili bütün ayar, deney, kalibrasyon ve fonksiyon muayeneleri yapõlmõş ve otomatik sistemin kusursuz çalõşmasõ sağlanmõş olmalõdõr Su seviye kolonu ile kazan arasõndaki vanalar ve su seviye camõ kapama vanalarõnõn tam açõk durumda olduğu kontrol edilmelidir. Kazan yeni ise, su seviye camõnõ muayene için kazana su doldurulmalõ ve üst dom kapaklarõ açõk iken dom ile gösterge camõndaki su seviyeleri kõyaslanarak gerektiğinde su seviye camõ bir miktar aşağõya alõnmalõdõr. Özellikle su seviye göstergesi kazandan uzakça bir yere yerleştirilmiş ise, olasõlõ montaj hatalarõnõ gözönünde tutarak bu işlem yapõlmalõdõr. Muayene yapõlõrken ayrõca büyük ve yüksek kazanlardaki sõcaklõkla genleşme nedeni ve domun karşõlaşacağõ seviye farkõ da düşünülmelidir Kazana, yapõmcõsõnõn önerdiği seviyeye kadar, gerekli kimyasal koşullara uygun su doldurulmalõdõr. Bu sõrada üst dom, ekonomizör gibi kõsõmlarõn hava atma vanalarõ açõlarak kazana su dolarken hiçbir yerde hava kalmamasõ sağlanmalõ ve bütün kõzdõrõcõ blöf vanalarõ sonuna kadar açõk bulundurulmalõdõr Kazana ilk verilen su soğuk olmamalõ ve sõcaklõğõ, kazan metal sõcaklõğõndan en çok 10 C farklõ olmalõdõr Kazan istenen seviyeye kadar doldurulduktan sonra su beslenmesi durdurulmalõdõr. Su seviye kolonu ile seviye camõnõn boşaltma vanalarõ tam açõlõp bir miktar boşaltma yapõlarak vana ve borularda tõkanõklõk olup olmadõğõ saptanmalõdõr. Kazanla ilgili başka boşaltma vanalarõndan da boşaltma yapõlarak bunlar da muayene edilmelidir Ana buhar basõnç göstergesi muayene ve kalibre edilmiş durumda olmalõdõr. Basõnç göstergesinin dom ile olan bağlantõlarõ muayene edilmeli ve arada kapalõ unutulmuş vana veya gevşemiş rakor gibi bir aksak durum kalmamalõdõr. Gösterge, kazandan oldukça uzağa yerleştirilmiş ise borusu gösterge tarafõndan sökülerek içine basõnçlõ su veya hava tutulmalõ ve tõkanõklõk olmamasõ sağlanmalõdr. 5

8 Kazan ve kõzdõrõcõ üzerinde bulunan tüm güvenlik vanalarõnõn Madde e göre kontrolü yapõlmõş olmalõdõr Kazan, ana buhar borusuna yalnõz bir vana ile bağlõ değilse buhar çõkõş vanasõ açõlõp kapatõlarak kontrol edilmeli ve iyi çalõştõğõ izlenmelidir. Bu vana buhar elde edildiğinde õsõnõp sõkõşmamasõ için çok sõkõlmamalõdõr Kazan ilk ateşlendiğinde, Madde deki kurallar uygulanõr. Meydana getirilecek ilk alev. yakma donanõmõna ve kazana göre uygun ölçüde küçük olmalõdõr. İlk alevin büyüklüğünü saptamaya yarayan en önemli husus kõzdõrõcõ serpantinleri metal sõcaklõklarõnõn yapõmcõnõn vereceği değerler üzerine çõkmamasõdõr. Bu amaçla, yeni bir kazanda ilk ateşleme sõrasõnda kõzdõrõcõlarõn metal sõcaklõklarõ veya bu bölgedeki baca gazõ sõcaklõğõ ölçülmeli bu sõcaklõk ilk alevin büyüklüğü ve istenilen değerler üzerine çõkmayacak şekilde ayarlanarak daha sonraki ilk ateşlemelerde bu büyüklüğe uyulmalõdõr Soğuk bir kazan ilk ateşlendiğinde en küçük alev en az l saat büyütülmeyerek kazan büyüklüğü ve tipine bağlõ olarak değiştiğinden, bu konuda yapõmcõnõn önerisine uyulmalõdõr. Soğuk iken ateşlenen küçük bir su borulu kazanda çõkõş basõncõna yükselme süresi bir saatten az olmamalõdõr. Büyük kazanlarda ise bu süre 8 saate kadar uzayabilir. Isõtma süresinin kõsa tutulmasõ, kazanda eşit olmayan õsõ dağõlõmlarõ sonucunda büyük õsõ gerilmeleri doğmasõna yol açar. İlk kazanda basõnç altõndaki yüzeyler (kazan borularõ, ekonomizör, domlar, kõzdõrõcõlar gibi), olabildiği kadar eşit õsõtõlmalõ, kõzdõrõcõ serpantinlerinde aşõrõ metal sõcaklõklarõna meydan verilmemeli ve büyük metal parçalarda farklõ õsõ meydana gelmesi önlenmelidir. Birden çok brülörlü kazanlarda, õsõtma süresince brülörler nöbetleşe yakõlarak eşit õsõ dağõlõmõ sağlanmalõdõr Kazan õsõnõp, dom havalõk borusundan buhar çõkmaya başladõktan sonra bir süre beklenerek dom içindeki havanõn buharla birlikte dõşarõ atõlmasõ sağlanmalõ ve kapağõ tam kapatõlmalõdõr. Kazan suyunun õsõnmasõ ile domda su seviyesi yükseleceğinden zaman zaman alt domdan blöf yapõlarak su seviyesi sabit tutulmalõdõr Kazan basõnç tutmakta iken, sisteme buhar verilmediğinden kõzdõrõcõ serpantinlerini aşõrõ sõcaklõktan korumak için kõzdõrõcõlarda bir miktar buhar dolaşõmõ sağlanmalõ ve bunun içinde sisteme buhar verilinceye kadar kõzdõrõcõ havalõk ve blöf vanalarõ bir miktar açõk tutulmalõdõr. Genel bir kural olarak, kõzdõrõcõ giriş ve ara kolektörü blöf vanasõ çok az, çõkõş kolektörü blöf vanalarõ ise tama yakõn açõlmalõdõr Kazanõn eşit olarak õsõnmasõ sağlandõktan sonra, gerektiğinde alev az bir miktar büyütülerek basõnç yükseltilmelidir. Basõnç yükseltme hõzõ yapõmcõnõn önerilerine uygun olmalõdõr Toz kömür, yağyakõt veya gaz yakan kazanlarda, buhar basõncõ, sistem basõncõnõn 1/4 üne ulaştõğõnda, alev söndürülerek õsõnõn yayõlmasõ için bir süre beklenmelidir. Sönme sõrasõnda basõnç kaybõna yol açmamak için kõzdõrõcõ blöfleri kapatõlmalõ ve tekrar ateşlendiğinde aynõ miktarda açõlmalõdõr. Yeniden ateşleme yapõlmadan önce kazanõn havalandõrõlmasõ unutulmamalõdõr Isõtma sõrasõnda seviye camõ, el ve adam deliği kapaklarõ gibi contalõ kõsõmlar zaman zaman yoklanmalõ, varsa kaçaklar giderilmelidir. Yüksek basõnç ve sõcaklõk altõnda oluşan kaçaklar, bu durumda giderilmeyip ilgili kõsõmlar işletmeden çõkarõldõktan sonra giderilmelidir Yeni bir kazanda bundan sonra yapõlmasõ gereken işlemler için Madde daki kurallar, uygulanmalõdõr Kazanõn Devreye Sokulmasõ Kazan basõncõ sistem basõncõna ulaşõp sisteme buhar vermeye hazõr duruma geldiğinde, kazanõ devreye bağlarken domdaki soğuk buharõn sistemdeki kõzgõn buhara ani değmesi önlenmeli ve.kazan buhar borusundaki bütün yoğunlaşma suyu dõşarõ atõlmalõdõr. Bu amaçla sisteme buhar verilmeden önce kazan tarafõndaki buhar blöfleri bir süre tam açõlarak blöf yapõlmalõ ve az açõk duruma getirilmelidir. Dõş buhar sisteminin buhar ve ren başka kazan yoksa, kazan basõncõ ilk yükseltilmeye başlandõğõnda dõş sisteme az miktarda buhar verilerek sistem õsõtõlmalõ ve bundan sonra (dõş buhar sistemindeki bütün blöfleri açõk tutularak), dõş sistem basõncõ kazan basõncõ ile birlikte yükseltilmelidir Kazanõn ortak bir buhar kolektörüne bağlõ olduğu sistemlerde aşağõdaki şekilde hareket edilmelidir : a) Kazan çõkõşõnda ne tip vana düzeni olursa olsun, kazan basõnç tutmakta iken, önce bağlõ olduğu kolektörle kazan çõkõş vanasõ arasõndaki bir bay-pas aracõlõğõ ile ana borudan buhar 6

9 verilerek bu kõsõm õsõtõlõr ve sistem basõncõna getirilir. Daha sonra kolektör üzerindeki giriş vanasõ sonuna kadar açõlarak sistemdeki buhar, kazan çõkõşõndaki son vanaya kadar getirilir. b) Kazan buhar çõkõşõnda iki tane kapatma vanasõ varsa, önce iki vana arasõndaki boruya kazan tarafõndan bir bay-pas aracõlõğõ ile buhar verilerek bu kõsõm õsõtõlõr ve basõncõ kazan basõncõna eşitlenerek kazana yakõn olan vana sonuna kadar yavaş olarak açõlõr. Kazan basõnç sistem basõncõna eşit duruma geldiğinde, ikinci vana yavaş yavaş açõlarak kazan devreye sokulur. c) Kazan çõkõşõnda bir kapama vanasõ, bir de geri tepme valfõ (Çek-valf) varsa önce iki vana arasõndaki boruya kazan tarafõndan bir baypas aracõlõğõ ile buhar verilerek bu kõsõm õsõtõlõr ve basõncõ kazan basõncõna eşitlenerek, kazana yakõn olan kapatma valfi sonuna kadar yavaş olarak açõlõr. Kazan basõncõ sistem basõncõna yükseldiğinde geri tepme valfi kendiliğinden açõlarak kazanõ devreye sokar. d) Kazan çõkõşõnda bir tane geri tepme valfli tip kapatma vanasõ varsa, kazan basõncõ sistem basõncõna yaklaştõğõnda, vana 1/4 açõlõr. Kazan basõncõ sistem basõncõna geldiğinde geri tepme klapesi kendiliğinden açõlarak kazanõ devreye sokar. Kazanõn devreye girmesinden sonra vana sonuna kadar açõlmalõdõr. e) Kazan çõkõşõnda bir kapatma vanasõ varsa, kazan basõncõ sistem basõncõna geldiğinde, bu vana çok yavaş ve dikkatle açõlarak kazan devreye sokulur Kazan devreye buhar vermeye başladõktan sonra, daha önceden açõk tutulmakta olan kõzdõrõcõ blöf vanalarõ tam olarak kapatõlmalõdõr Yeni Bir Kazanõn İlk Çalõştõrõlmasõ 5Teni bir kazanõn işletmeye alõnmasõnda aşağõdaki yol uygulanmalõdõr Deney, Muayene ve Kontrol Yeni kurulmuş kazan ve yardõmcõ donanõmõ montaj sonunda yetkili kişilerce muayene edilmeli ve basõnçlõ kõsõmlarõn, hidrostatik deneyi ve basõnçlõ ocaklarda ocak hava sõzdõrmazlõk doneyi yapõlmalõdõr. Bütün kazan yardõmcõ donanõmõ, ölçü ve kontrol aletleri ile elektrikli koruma ve kilitleme devrelerinin Madde 1.2 de belirtilen kurallara uygun olarak ve kusursuz çalõşmasõ sağlanmalõ, bunlarla ilgili bütün deneyler ve fonksiyon kontrollerõ yapõlmalõdõr. Kazanõn çalõşmaya hazõrlanmasõ ve ilk ateşlenmesinde Madde deki özelikler uygulanmalõ, on küçük alev büyüklüğü Madde de belirtildiği şekilde ayarlanmalõdõr Kurutma Kazan tuğla ve ateşe dayanõklõ tuğla kõsõmlarõnõ kurutma amacõ ile belli bir süre ateşlenir. Yapõlan ilk ateşlemede alev açõk olan dom havalõğõndan haf i f bir buhar çõkmasõnõ sağlayacak büyüklükten çok olmamalõdõr. Bu alev yağyakõt yakan kazanlarda çoğu zaman en küçük emniyetli alevden daha küçüktür. Bu gibi durumlarda, tuğla kurutmasõ için ana brülör alevi kullanõlmamalõ, ocak içinde odun vb. gibi yakacaklar yakõlarak kurutma yapõlmalõdõr. Kurutma için gerekli süre, büyük kazanlarda 3-8 gündür. Bakõm yapõlmõş ve bir kõsõm tuğlalarõ değiştirilmiş kazanlarda bu süre 48 saat kadardõr. Kurutma süresinin saptanmasõnda yapõmcõnõn yönergesine uyulmalõdõr Kaynatma Yeni kurulmuş veya basõnç altõndaki kõsõmlarõ geniş ölçüde onarõm görmüş kazanlarda kazan su yüzeyleri ile kõzdõrõcõlar, ekonomizörler ve su borularõ iç yüzeylerindeki kir, pas, yağ, gres vb. inden temizlenmek üzere kimyasal temizleyiciler ve alkali deterjan ile kaynatõlmalõdõr. Kazan kõzdõrõcõ ser-pantenleri boşaltõlamaz tipte ise, bu tip kõzdõrõcõlar kaynatma dõşõnda tutulmalõdõr. Kaynatma sõrasõnda seviye camõ çõkarõlõp yerine geçici bir cam takõlarak kimyasal maddelerin seviye camõnõ kirletmesi önlenmeli ve kaynatma bittikten sonra, temizlenmiş olan seviye camõ takõlmalõdõr. Kaynatmada kullanõlacak kimyasal maddelerin cirõ-si ve miktarõ yapõmcõnõn kullanma yö.õergesine göre saptanmalõ, bu olmadõğõ durumlarda aşağõdaki kimyasal maddeler kullanõlmalõdõr : Kazan suyunun her 1000 kg'õ için; - 2 kg Sodyum Karbonat (Na 2 CO 3 ), - 2 kg Trisodyum Fosfat (Na :3 PO 4 12H 2 O), - 1 kg Sodyum Hidrokist (NaOH). dõr. 7

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997 ÖN SÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 1991 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996 ve 30 Aralõk 1997 tarihli

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3419 Nisan 2002 ICS 91.140.30 1. Baskı HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TESİSLERİ - PROJELENDİRME KURALLARI Ventilation and Air Conditioning Installation - Requirements

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

PS-6400 PS-7300 PS-7900

PS-6400 PS-7300 PS-7900 Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 04/2000 Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 0173 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 2.1 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ...

Detaylı

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜSTYAPI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MART 2005 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayollarõ Genel Müdürlüğü Sayõ : B.09.1.TCK.0.12.03-668/03

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II. Basınçlı Kaplar. Kasım 2001

TMMOB Makina Mühendisleri Odası PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II. Basınçlı Kaplar. Kasım 2001 TMMOB Makina Mühendisleri Odası I PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II Basınçlı Kaplar Kasım 2001 Yayın No: MMO/2001/272-2 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Sümer Sok. 36/1-A 06440 Demirtepe / ANKARA Tel:

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Tanımlar Kap: İçine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye denir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Basınçlı kap:

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

GEDİK ÜNİVERSİTESİ. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Sıra No / Konu Konunun genel amacı 32 / Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 206-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

SEKTÖREL TEHLİKELİ ATIK REHBERLERİ

SEKTÖREL TEHLİKELİ ATIK REHBERLERİ !! SEKTÖREL TEHLİKELİ SEKTÖREL TEHLİKELİ ATIK REHBERLERİ ATIK REHBERLERİ BEYAZ EŞYA SANAYİ DEMİR DÖKÜM SANAYİ Tübitak Tübitak 107G126 107G126 TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI İLE İLE Çevre Yönetimi

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :...

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...GPM Man. Yükseklik :...PSI Motor Gücü :...kw Devir Sayısı

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: TS 12820 "Akaryakıt istasyonları-emniyet kuralları" standardı Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete :29.09.2003 Pazartesi, Sayı: 25244

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK 2341 PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.11.1973, No : 7/7551 Dayandığı Kanunun

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU

GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU ELMNT SERİSİ ELEMENT PROJE GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı