TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 ENISo0 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 2025 Ekim 1983 ICS Buhar kazanları işletme, muayene ve bakım genel kuralları General Rules for Operation Inspection and Maintenance of Steam Boilers TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA is GÜVENLiK MARKETi DAN. SAN. TiC. LTD. STi.'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi:

2 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM KONU TANIMLAR Kazan İşletme Kurallarõ Kazan Muayene ve Bakõm Kurallarõ Kazan Donanõmõ işletme Muayene ve Bakõm Kurallarõ Kimyasal Koşullan Sağlama Kurallarõ KAPSAM KURALLAR KAZAN İŞLETME KURALLARI Genel Yakõt Yakma Donanõmõ İşletme ve Bakõm Kurallarõ Izgaralõ Ocaklarda, El veya Mekanik Bir Yolla Ateşlenen Katõ yakõt Toz Kömür Yakma Donanõmõ Yağyakõt Yakma Donanõmõ Gaz Yakma Donanõmõ Kazanõn Çalõşmaya Hazõrlanmasõ ve İlk Ateşleme Kazanõn Devreye Sokulmasõ Yeni Bir Kazanõn İlk Çalõştõrõlmasõ Devredeki Kazanõn İşletilmesi Kazanõn İşletmeden Çõkarõlmasõ Olağan Üstü Durumlar Kazanõn Uzun Süreli Beklemeye Alõnmasõ KAZAN DONANIMI İŞLETME, MUAYENE VE BAKIM KURALLARI Ölçü Aletleri Kontrol Sistemleri Otomatik Kilitleme ve Koruma Donanõmõ Seviye Gösterge Camlan Blöf Donanõmõ Kurum Üfleyiciler Yakõt Yakma Donanõmõ Güvenlik Vaüfleri (TS 494) Üfleyiciler (Vantilatörler) ve Klapeler Ekonomizörler Rejeneratif Hava Isõtõcõlarõ Kazan Besleme Pompalan Kuzan Aspiratörleri KAZAN MUAYENE VE BAKIM KURALLARI Genel Muayene ve Bakõm Hazõrlõğõ İç Yüzeylerin Muayene ve Bakõmõ Kazan Dõş Yüzeylerinin ve Diğer Kasõmlarõnõn Muayene ve Bakõmõ KİMYASAL KOŞULLARI KONTROL FAKTÖRLERİ Kazan İç Yüzeylerinin Temizlenmesi Kazanlarõn Uzun Süreli Beklemeye Alõnmasõ Çökeltiler Korozyon Kazanõn Çelik Kõsõmlarõnda Çatlama ve Kõrõlganlõk Buhar Saflõğõnõn Bozulmasõ Kazan Suyundan ve Buhardan Numune alma analizleri... 25

3 BUHAR KAZANLARI İŞLETME, MUAYENE VE BAKIM GENEL KURALLARI 0 - KONU, TANIM, KAPSAM KONU Bu standard, buhar kazanlarõ ile bunlarõn yardõmcõ donanõmlarõnõn işletme, muayene ve bakõm kurallarõna dairdir TANIMLAR Kazan İşletme Kurallarõ Kazan işletme kurallarõ, buhar kazanlarõnõn ilk işletmeye alõnmasõ, çalõşmasõ, işletmeden çõkarõlmasõ ve bekletilmesi ile ilgili esaslardõr Kazan Muayene ve Bakõm Kurallarõ Kazan muayene ve bakõm kurallarõ, kazan arõza sebeplerinin saptanmasõ, bunlarõn giderilmesi için gereken ve belli zamanlarda yapõlan muayene ve bakõm esaslarõdõr Kazan Donanõmõ işletme Muayene ve Bakõm Kurallarõ Kazan donanõmõ işletme, muayene ve bakõm kurallarõ, kazanõn çalõşmasõnõ tamamlayan bütün donanõmõn istenen işlevi sağlayabilmesi için gereken işletme, muayene ve bakõm esaslarõdõr Kimyasal Koşullan Sağlama Kurallarõ Kimyasal koşullarõ sağlama kurallarõ, kazanõn kusursuz çalõşmasõ için kazan suyu, kazan besleme suyu, kazan temizliği, iç ve dõş yüzeylerin aşõnmasõ, buhar kirlenmesinin kimyasal durumu ile uyulmasõ gereken esaslardõr KAPSAM Bu standard, katõ,sõvõ veya gaz yakõtlarõnõn yanmasõ sonucunda oluşan õsõ ile, en az 1 D= 10 Pa = 1,0972 (kgf/cm) manometrik basõnçta ve kazan dõşõnda kullanõlmak üzere buhar üreten sabit veya taşõnabilen (paket) kazanlarõn ve kazanla arasõnda herhangi bir vana olmadan bağlanmõş kõzdõrõcõ ekonomizör veya buna benzer donanõm ile üfleyici (vantilatör) hava õsõtõcõlarõ vb. gibi kazan çalõşmasõnõ tamamlayõcõ başka donanõmõn güvenle çalõşmasõ kurallarõnõ kapsar. Kazanlarõn verimli çalõşmasõna ait kurallar ile Lokomotif kazanlarõ, sõcak sulu ve alçak basõnçlõ õsõtma kazanlarõ, kaynar su kazanlarõ ve gemi kazanlarõna ait kurallarõ kapsamaz. 1 - KURALLAR 1.1-KAZAN İŞLETME KURALLARI Genel Kazanõn işletmesi ile görevlendirilecek personel, ortaya çõkabilecek ivedi duruma müdahaleden sorumludur. Bunun için personel, herşeyden önce bütün donanõmõn görevleri, çalõşma özelikleri çalõşma basõnç ve sõcaklõğõ ile akõş miktarlarõ hakkõnda tam bilgili olmalõ; sistemde bulunan bütün kontrol devreleri ve ölçü aletleri ile elektrikli güvenlik donanõmõnõn görev ve çalõşmasõnõ iyi bilmelidir. 1

4 Yakõt Yakma Donanõmõ İşletme ve Bakõm Kurallarõ Buhar kazanlarõ işletmesinde, her zaman, en önemli kõsõm yakõt yakma donanõmõdõr. Çeşitli yakõtlar için değişik yakma donanõmlarõ bulunmaktadõr. Yakõt yakmada otomatik sistemler de kullanõlmaktadõr. Otomatik yakõt yakmada, sistem herhangi bir nedenle her an arõzalanabildiğin-den, otomatik yanma kontrollü kazanlarõn kazancõlarõ kazanõ gerektiğinde el ile de güvenle çalõştõracak şekilde eğitilmeli ve otomatik çalõşma, kazancõlar tarafõndan sürekli olarak izlenmeli, olağanüstü durumda kontrol sistemi hemen elle çalõşma durumuna alõnmalõdõr. Yakõt yakma donanõmlarõ hakkõnda, her tip kazan yapõmcõnõn vereceği işletme yönergeleri aynen uygulanmalõ ve sistem otomatik olsun veya olmasõn aşağõdaki kurallara uyulmalõdõr Hangi tip yakõt ile olursa olsun bir yakma donanõmõ ateşleme yapõlmadan önce, Madde deki kazanõn işletmeğe hazõrlanmasõ ile ilgili kurallar yerine getirilmiş olmalõdõr. Aynõ şekilde bütün kazan yardõmcõ donanõmõnõn, Madde de belirtilen şekilde bakõm ve kontrolleri yapõlmõş, iyi ve çalõşõr durumda bulunmalarõ sağlanmõş olmalõdõr Gaz yakõt veya toz kömür yakan bütün kazanlarda, kazan ilk ateşlendiğinde veya herhangi bir nedenle sönen bir yakõcõ (brülör) yeniden yakõldõğõnda, ocakta ve baca gazõ kanallarõnda birikmesi olasõ yanõcõ gaz karõşõmõnõn süpürülüp bacadan atõlmasõ için kazanõn en az 5 dakika süreyle havalandõrõlmasõ gereklidir. Havalandõrma için verilecek hava, kazanõn tam yükte gerektirdiği yakma havasõ miktarõnõn % 50 sinden az olmamalõdõr (TS 2192) Kazan hiçbir zaman yapõmcõsõnõn verdiği kullanma yönergesindeki yanma rejiminin altõnda çalõştõrõlmamalõdõr. Tersi durumda hem alevin sönme tehlikesi vardõr, hem de yanma istenmeyen miktarda dumanlõ ve randõmansõz olur. Kazan yapõmcõsõnõn vereceği tam yük değerinin üstündeki yükle çalõştõrõlmamalõdõr; tersi durumda yakma donanõmõ ile kazan ve kõzdõrõcõ borularõ gibi õsõnma yüzeylerinin zarar görmesine ve istenmeyen miktarda duman ve kurum oluşur Üstten yakma havasõ ile ateşin beslendiği katõ yakõtlõ kazanlarda, ocakta çok miktarda duman meydana gelmesini ve gazin yanmadan çõkmasõnõ önlemek için, üstten yakma havasõ veren donanõm uygun şekilde kullanõlmalõdõr Ana yakõtõn ilk ateşlenmesi için bütan, propan veya bunlarõn karõşõmõ (SPG) kullanõldõğõnda, brülöre gaz ileten boru, özel 3 yollu elektrikli vanalarla donatõlarak ana yakõt ateşlenip ilk ateşleyici gazõ kesildiğinde, boru içinde kalan gazõn dõş havaya atõlmasõ sağlanmalõdõr. Bu şekilde, kazan çalõşmaz iken ocağa gaz sõzmasõ önlenmiş olur Izgaralõ Ocaklarda, El veya Mekanik Bir Yolla Ateşlenen Katõ yakõt Izgara üzerinde ateşlenen kok kömürü, linyit, odun, odun artõklarõ ve diğer çeşitli artõk maddeler ateşlenmesinde, yakõt õzgara yüzüne ince ve eşit kalõnlõkta bir tabaka halinde serilmeli; odun vb. gibi çabuk yanabilen bir madde veya kor halinde kömür ile tutuşturulmalõdõr. Ateşleme amacõ ile benzin vb. gibi uçucu yakõtlar kullanõlmamalõdõr. Ocak içinde ateşleme yapan personelin gözlerini toz kömür, kurum vb. den korumak için ateşleme sõrasõnda hava üfleyicileri (vantilatörler) çalõştõrõlmamalõ, klapeler aralanarak az miktarda çekiş sağlanmalõdõr.izgara yakma donanõmõ genellikle ağõr koşullarda çalõştõklarõndan, bunlar aşõrõ sõcaklõk, kül ve kömür tozu gibi maddelerin etkilerinden az zarar görecek şekilde bilgili ve bakõmlõ kullanõlmalõdõr. Döner õzgaralarda, õzgaranõn dönmesini önleyen bir arõza ortaya çõktõğõnda, õzgaranõn zorlanmamasõ için, güvenlik pimi, vb. bir güvenlik donanõmõ bulunmalõdõr. Böyle durumlarda õzgarayõ sõkõştõran neden bulunup giderilmeli ve õzgara el ile dönebilir duruma getirilmeden õzgara motoruna yol verilmemelidir. Alttan stoker ile beslenen õzgaralõ ocaklarda, ateşin yakõt besleme kanalõna kadar inmemesine dikkat edilmeli; kõzgõn küller ho-men dõşarõ atõlarak õzgaraya değmesi önlenmelidir. Bu tip bir õzgaralõ yakma donanõmõ devreden çõkarõlõrken stoker haznesi boşaltõlmalõ ve yerine kül doldurularak besleme sürdürülmelidir. Öndeki yanmamõş kömür tümüyle yandõktan sonra besleme durdurularak stoker aşõrõ õsõnmadan korunmalõdõr. 1)Bu standardda atõf yapõlan Türk Standardlarõnõn numaralarõ metnin sonunda verilmiştir 2

5 Döner õzgara tip yakma donanõmõnda, ince bir yakõt tabakasõ oluşturacak aşõrõ õzgara hõzlarõndan kaçõnõlmalõdõr. Bu tip ocaklarda, õzgara ve tuğlalarõn zarar görmemesi için ocak içinde pozitif bir basõnç oluşmamasõna dikkat edilmelidir Toz Kömür Yakma Donanõmõ Toz (pulverize) kömür yakan kazanlar ilk ateşlemeden önce Madde de belirtilen şekilde havalandõrõlmalõdõr. Tozyakõt yakma donanõmõnda ateşlemeden önce, tozyakõt ve havanõn geçişini kõsõtlayacak şekilde kanallara ve püskürtücü çeperlerine yapõşõp kümeleşmiş birikintiler temizlenmelidir. Toz kömür kazan borularõna değerek geldiğinde, püskürtücü hücresinde borulara kömür tozlarõnõn yapõşmasõnõ önleyen bloklarõn yerinde olup olmadõklarõ muayene edilmelidir. Ateşlemeden önce ocakta uygun çekiş sağlanmõş olmalõ ve püskürtücü klapeleri ancak en küçük ateşin, sönmeden sürekli yanmasõna yetecek kadar açõlmalõdõr Ateşleme sõrasõnda, ocağa en düşük yanma rejimini sağlayacak kadar toz kömür sevk edilir, ateşlenir ve kömür güvenle yanabilecek miktara düşürülür. Kazanda rejeneratif hava õsõtõcõsõ bulunduğunda, õsõtõcõda dengesiz õsõ dağõlõmõnõ önlemek için hava õsõtõcõsõ daha önceden çalõştõrõlmõş olmalõdõr. Ateşleme, el tutuşturucusu ile veya kazanõn bünyesinde bulunan özel bir ilk ateşleyici ile yapõlõr. Güvenle yakõlabilen en düşük kömür miktarõ, kazanõn en düşük yanma rejiminin gerektirdiği miktardan yüksek olduğunda, kayõt daha çok azaltõlmamalõ, yakõp söndürme yolu ile bu düzey sağlanmalõdõr İlk ateşlemede, toz kömür çabuk alev almadõğõnda toz kömür beslemesi kesilir ve kömür öğütücü durdurulur. Üfleyici durdurularak ilk ateşleme el tutuşturucusu veya ilk ateşleyici söndürülür. İkinci bir ateşleme denemesi yapõlmadan önce kazan Madde de belirtildiği gibi havalandõrõlmalõdõr. Kazanda ' birden çok kömür püskürtücü bulunduğunda. ateşleme tutuşturucusu (veya ilk ateşleyici sistem) her kömür püskürtücünün ateşlenmesinde kullanõlmalõdõr. Bir kömür püskürtücü devreye alõnõrken kömür borusunda birikmiş toz kömürün ocağa birdenbire girmesini önlemek için toz kömür klapesi çok yavaş açõlmalõdõr Yağyakõt Yakma Donanõmõ Yağyakõt yakõlarõ kazanlarda, ilk ateşlemeden önce yakõt devresine ait bütün tank, õsõtõcõ, pompa, vana ve boru sistemi gözden geçirilerek iyi durumda olduklarõ ve normal çalõştõklarõ saptanmalõdõr. Bulun kaçaklar giderilmeli, kaçõran vanalar onarõlmalõ veya değiştirilmeli, yeni monte edilmiş boru tesisatõ, buhar, basõnçlõ su veya basõnçlõ hava ile temizlenmiş olmalõdõr. Bununla birlikte kazan her ateşlemeden önce, sistemdeki bütün filtreler ve brülör püskürtme memeleri iyice temizlenmelidir Ağõr ve hafif yağ yakõt, (mazot gibi) yakabilen ateşleme donanõmõnda, bu iki yakõta a i t depolama boru ve pompa sistemleri birbirinden tanõ ayrõlmalõ ve bu sistemler, iki yakõt hiçbir yerde birbirine karõşmayacak yapõda olmalõdõr. Her iki yakõt borusunun aynõ brülöre bağlandõğõ durumlarda boru sistemi her yakõtõ ayrõ olarak brülöre verebilecek şekilde düzenlenmiş olmalõdõr. Her brülöre giden yakõt borusundaki en son vana tam kapatõlmalõ ve sõzdõrma yapõp yapmadõğõ saptanmalõ: gerektiğinde değiştirilmelidir Yağyakõt tankõ, yakõt pompasõndan daha düşük düzeyde ise, depo ile pompa arasõndaki vana, flanş filtre gibi parçalar muayene edilerek emiş borusunda tam sõzdõrmazlõk sağlanmalõ; böylece pompanõn hava çekerek kötü çalõşmasõ önlenmelidir. Yağyakõt olarak ağõr yağyakõt (fueloil) kullanõldõğõnda, elektrikli veya buharla çalõşan bütün õsõtõcõlarõn iyi çalõşõr durumda olduğu saptanmalõdõr. Buharlõ õsõtõcõlarda, buhar tarafõna ağõr yağyakõt kaçağõ olup olmadõğõ kontrol edilmelidir. Bunu anlamak için, yağ pompasõ çalõştõrõlmalõ ve pompa emniyet valfi veya yağ borusunda, õsõtõcõ çõkõşõndan sonraki ilk vana kullanõlarak õsõtõcõ ağõr yağ tarafõna buhar kapalõ iken sistemdeki en yüksek basõnç 5 dakika uygulanmalõdõr. Bundan sonra, buhar girişi sonuna kadar açõlmalõ ve yoğunlaşma (kondens) suyu içinde yağõ olup olmadõğõna bakõlmalõdõr Yağyakõt yakan kazanlarda bozuk yanmanõn en önemli nedeni yakõtõn tam atomize edilmemesidir. Tam atomizeyi sağlamak için yapõmcõnõn önereceği tip atomizasyon uygulanmalõdõr. Ağõr yağyakõt için mümkün olduğu kadar mekanik atomizasyondan kaçõnõlmalõ ve atomize edici ortam olarak basõnçlõ havadan ziyade buhar kullanõlmalõdõr. Mekanik atomizasyon veya basõnçlõ hava atomizasyonu mazot gibi haf i f yağyakõt için kullanõlmalõdõr. 3

6 Yağyakõt, tankõ dibinde çökelmiş olan su boşaltõlmalõdõr. Yağyakõt yakõlõyorsa, ateşlemeden ön yağ õsõtõcõlarõ devreye alõnarak yağ yakõtõnõn pompa girişine kadar akmasõ sağlanmalõdõr. Sistemde buhar õsõtma borularõ varsa, bunlara buhar verilerek boru içindeki ağõr yağyakõt akõşkan hale getirilmelidir Borular içindeki ağõr yağyakõtõn akõşkanlõğõ sağlandõktan sonra, yakõt pompasõ çalõştõrõlarak yakõt dolaşõmõ sağlanmalõdõr. Ağõr yağyakõt kullanõlõyorsa, brülör onu ağõr yağyakõt kolektöründeki yakõt sõcaklõğõ, atomizasyon için en uygun yakõt viskozitesini sağlayacak değere ulaşmadan ateşleme yapõlmamalõdõr. Bütün yağyakõt donanõmõnõn havasõ alõnmõş olmalõdõr Brülörde kalan önünde ve özellikle ocak tabanõnda birikmiş yakõt artõklarõ, ateşlemeden önce temizlenmelidir. Hava üfleyicileri damperler ve bunlarla ilgili parçalar muayene edilip iyi çalõşõr durumda okluklarõ saptanmalõdõr ve bundan sonra, Madde de belirtilen şekilde kazan havalandõrõlmalõdõr. Brülör uçlarõna gereken memeler takõlmõş olmalõ, brülörler ve brülör hava klapeleri ilk ateşlemeye hazõr duruma getirilmelidir. Atomize sistemi var ise bu sistem muayene edilmeli ve istenen basõnçta atomize buharõ veya havasõ sağlanmõş olmalõdõr Ateşleme için Madde de belirtilen koşullar yerine getirildikten sonra, ilk ateşleyici olarak kullanõlan bir el tutuşturucusu veya varsa kazandaki özel bir ilk ateşleme donanõmõ ateşlenmelidir. Ana yakõt vanasõ ve eğer varsa atomize ortam vanasõ açõlarak ana yakõt yakõlmalõdõr. Eğer brülör memesinden püskürtülen yakõt, 5-6 saniye kadar bir süre içinde alev almazsa veya alev meydana gelmeden tutuşturucu alevi sönerse, hemen yakõt vanasõ kapatõlmalõdõr. İlk ateşleyiciler dõşarõ alõnmalõ ve kazan Madde de anlatõlan şekilde havalandõrõldõktan sonra yeniden ateşleme yapõlmalõdõr. Birden çok brülörü olan kazanlarda, her yeni brülör ateşlendiğinde o brülör için ayrõ bir ateşleme tutuşturucusu kullanõlmalõdõr. Yeni yakõlacak brülör hiçbir zaman yanmakta olan diğer bir brülörün alevinden tutuşturulmamalõdõr. Her brülörün ateşlenmesinde, hava miktarõ da yeteri kadar arttõrõlmõş olmalõdõr Kazan çalõşõrken yük düşürmek gerektiğinde, yanmakta olan brülörler teker teker devreden çõkarõlmalõ ve hiçbir zaman yanan brülörlerin alevi kõsõlarak gerekli en az yakõt miktarõnõn altõna inilmemeli, dolayõsõyla alevin sürekliliği tehlikeye düşürülmemelidir Gaz Yakma Donanõmõ Gaz yakma donanõmõnda ateşlemeden önce gaz borusundaki vanalar flanşlar vb. gibi bütün ekleme noktalarõnda gaz kaçağõ olup olmadõğõ kontrol edilmeli, bulunacak kaçaklar zamanõnda giderilmelidir. Vanalarõn sõzõntõ yapõp yapmadõğõ kolayca anlaşõlmadõğõndan tehlikeli durumlar meydana gelebilir. Bu vanalar bulunup sõzõntõ önlenmelidir. Ateşlemeden önce gaz borusu içindeki hava ilk yanmada parlamaya neden olabileceğinden dõşarõ atõlmalõ, boru tam doldurulmalõdõr. Gaz borusu üzerinde onarõm ve bakõm yapõlõrken yakõnda hiçbir alev bulunmamalõ, el feneri veya uygun bir elektrik lambasõ kullanõlmalõdõr Ateşleme yapõlmadan önce, bütün yakma donanõmõ brülörler, kontrol el vanalarõ gibi donanõm muayene edilmeli ve Madde de belirtilen koşullar yerine getirilmiş olmalõdõr. Çekiş sistemi muayene edildikten sonra kazan Madde de anlatõlan şekilde havalandõrõlmalõdõr Brülörler gaz ve hava miktarlarõ ilk ateşleme değerlerine ayarlandõktan sonra ateşlenmelidir. İlk ateşlemede, el tutuşturucusu veya kazandaki özel ateşleyici kullanõlmalõdõr. Yakõlacak bir brülör hiçbir zaman yanmakta olan başka bir brülörün alevinden tutuşturulmamalõdõr. Yanma sõrasõnda uygun hava/yakõt oranõ sağlanarak tam olmayan yanma önlenmelidir. Birçok gaz yakõtlarda baca gazõndaki CO 2 yüzdesi hava fazlalõğõ için doğru yargõ vermeyebilir. Alçak yakõt basõncõna inmek gerektiğinde, ani bir alev sönmesine karşõ uyanõk bulunmalõdõr. Gaz alevinin yetersiz hava ile yanmasõ çok tehlikeli olduğundan, alevde tam olmayan yanma belirtileri görüldüğünde, hava miktarõ tam yanmayõ sağlayacak şekilde düzeltilmelidir Hem yağyakõt, hem gazyakõt yakma donanõmõnda yanma sõrasõnda brülör veya brülör grubu önündeki en son manometreden sonra gelen yakõt vanasõ veya vanalarõ her zaman tam açõk tutulmalõdõr. Tersi durumda brülördeki gerçek koşullar (Brülöre verilen yakõt basõncõnõn gerçek değeri gibi) izlenemez Toz kömür ile yakõt gazõ veya gaz yakan bütün kazanlarda, hangi nedenle olursa olsun alevin birdenbire sönmesi halinde ocakta patlayõcõ karõşõmõn meydana gelmemesi için bunun hemen saptanarak gereken güvenlik önlemi alõnmalõdõr. Bu amaçla, her brülör fotoelektrik alev gözleyicileri ile donatõlmalõ ve bunlar Madde de belirtilen gerekli diğer güvenlik kilitleme devrelerine bağlanmalõdõr. Bununla birlikte otomatik koruma donanõmõnõn her an arõza yapabileceği göz önünde tutularak, alevin kararlõlõğõ sürekli olarak izlenmelidir. 4

7 Basõnçlõ ocaklarda kullanõlacak ilk ateşleme donanõmõnda ilk ateşleyici alevi, ocak basõncõnõ yenecek büyüklükte olmalõdõr. Otomatik ilk ateşleme donanõmõ varsa, bunlarõn çalõşmasõ bu standarddaki genel kurallara uygun olmalõdõr Kazanõn Çalõşmaya Hazõrlanmasõ ve İlk Ateşleme Buhar kazanõ onarõm bakõm, vb. gibi nedenlerden uzun bir süre devre dõşõ bõrakõlmõşsa, tekrar ateşlemeden önce, Madde 1.3 te belirtilen bütün muayeneler yapõlmõş ve bulunan aksaklõklar giderilmiş olmalõdõr Yeni devreye alõnacak veya üzerinde bakõm, onarõnõ vb. gibi işlem yapõlmõş olan bir kazan ateşlemeden önce gerek su tarafõ (domlar ve kolelitörler gibi) gerekse gaz tarafõ (ocak içi, baca gazõ kanallarõ, hava kanallarõ, hava õsõtõcõsõ, brülör hücresi gibi) iyice gözden geçirilmeli; takõm, bez parçasõ, demir parçasõ, üstüpü, vb. den temizlenmelidir. Toz, kurum, cüruf gibi artõklar yõkanarak veya süpürülerek dõşarõ atõlmalõdõr. Dom iç parçalarõnda ve diğer bütün askõ, bağlantõ, kelepçe vb. gibi kõsõmlarda gevşek yerler varsa sõkõlmalõdõr. Bundan sonra bütün girişler kapatõlmalõ, el ve adam delik kapaklarõ uygun contalar kullanõlarak sõkõlmalõdõr Yeni kazanlar veya basõnçlõ kõsõmlarõ geniş ölçüde onarõm görmüş kazanlar sürekli çalõşmaya girmeden önce, çalõşma basõncõnõn 1,5 katõ basõnçla hidrostatik deneyden geçirilmelidir Yakma donanõmõndaki ve baca çekiş sistemindeki tüm donanõmõn doğru çalõştõğõ saptanmalõ, bütün klapelerin rahatça açõlõp kapandõğõ kontrol edilmelidir. Otomatik yanma kontrolü ve başka otomatik kontroller varsa bunlarda ilgili bütün ayar, deney ve kalibrasyonlarõnõn yapõlmõş ve sistemin kusursuz çalõşõr durumda bulunmasõ sağlanmõş olmalõdõr. Elektrikli koruma ve kilitleme sistemi ila ilgili bütün deney, ayar, kalibrasyon ve fonksiyon kontrolleri yapõlmalõ ve sistemin bütün elemanlarõ çalõşõr durumda olmalõdõr. Brülörler fotoelektrik alev gözleyiciler ile donatõlmõş ise, bunlarõn aleve karşõ duyarlõlõğõ kontrol edilmeli, yanma sistemindeki bütün ölçü aletlerinin deney ve muayeneleri yapõlarak hepsi çalõşõr duruma getirilmelidir Bütün blöf ve boşaltma vanalarõ, seviye gösterge camõ boşaltma vanalarõ, besleme suyu el vanalarõ ve kontrol vanalarõnõn iyi çalõşõr ve sõzdõrmaz durumda olduklarõ saptandõktan sonra bunlar kapatõlmalõdõr Kazanda otomatik dom su seviye kontrolü varsa, bu kontrol sistemi ile ilgili bütün ayar, deney, kalibrasyon ve fonksiyon muayeneleri yapõlmõş ve otomatik sistemin kusursuz çalõşmasõ sağlanmõş olmalõdõr Su seviye kolonu ile kazan arasõndaki vanalar ve su seviye camõ kapama vanalarõnõn tam açõk durumda olduğu kontrol edilmelidir. Kazan yeni ise, su seviye camõnõ muayene için kazana su doldurulmalõ ve üst dom kapaklarõ açõk iken dom ile gösterge camõndaki su seviyeleri kõyaslanarak gerektiğinde su seviye camõ bir miktar aşağõya alõnmalõdõr. Özellikle su seviye göstergesi kazandan uzakça bir yere yerleştirilmiş ise, olasõlõ montaj hatalarõnõ gözönünde tutarak bu işlem yapõlmalõdõr. Muayene yapõlõrken ayrõca büyük ve yüksek kazanlardaki sõcaklõkla genleşme nedeni ve domun karşõlaşacağõ seviye farkõ da düşünülmelidir Kazana, yapõmcõsõnõn önerdiği seviyeye kadar, gerekli kimyasal koşullara uygun su doldurulmalõdõr. Bu sõrada üst dom, ekonomizör gibi kõsõmlarõn hava atma vanalarõ açõlarak kazana su dolarken hiçbir yerde hava kalmamasõ sağlanmalõ ve bütün kõzdõrõcõ blöf vanalarõ sonuna kadar açõk bulundurulmalõdõr Kazana ilk verilen su soğuk olmamalõ ve sõcaklõğõ, kazan metal sõcaklõğõndan en çok 10 C farklõ olmalõdõr Kazan istenen seviyeye kadar doldurulduktan sonra su beslenmesi durdurulmalõdõr. Su seviye kolonu ile seviye camõnõn boşaltma vanalarõ tam açõlõp bir miktar boşaltma yapõlarak vana ve borularda tõkanõklõk olup olmadõğõ saptanmalõdõr. Kazanla ilgili başka boşaltma vanalarõndan da boşaltma yapõlarak bunlar da muayene edilmelidir Ana buhar basõnç göstergesi muayene ve kalibre edilmiş durumda olmalõdõr. Basõnç göstergesinin dom ile olan bağlantõlarõ muayene edilmeli ve arada kapalõ unutulmuş vana veya gevşemiş rakor gibi bir aksak durum kalmamalõdõr. Gösterge, kazandan oldukça uzağa yerleştirilmiş ise borusu gösterge tarafõndan sökülerek içine basõnçlõ su veya hava tutulmalõ ve tõkanõklõk olmamasõ sağlanmalõdr. 5

8 Kazan ve kõzdõrõcõ üzerinde bulunan tüm güvenlik vanalarõnõn Madde e göre kontrolü yapõlmõş olmalõdõr Kazan, ana buhar borusuna yalnõz bir vana ile bağlõ değilse buhar çõkõş vanasõ açõlõp kapatõlarak kontrol edilmeli ve iyi çalõştõğõ izlenmelidir. Bu vana buhar elde edildiğinde õsõnõp sõkõşmamasõ için çok sõkõlmamalõdõr Kazan ilk ateşlendiğinde, Madde deki kurallar uygulanõr. Meydana getirilecek ilk alev. yakma donanõmõna ve kazana göre uygun ölçüde küçük olmalõdõr. İlk alevin büyüklüğünü saptamaya yarayan en önemli husus kõzdõrõcõ serpantinleri metal sõcaklõklarõnõn yapõmcõnõn vereceği değerler üzerine çõkmamasõdõr. Bu amaçla, yeni bir kazanda ilk ateşleme sõrasõnda kõzdõrõcõlarõn metal sõcaklõklarõ veya bu bölgedeki baca gazõ sõcaklõğõ ölçülmeli bu sõcaklõk ilk alevin büyüklüğü ve istenilen değerler üzerine çõkmayacak şekilde ayarlanarak daha sonraki ilk ateşlemelerde bu büyüklüğe uyulmalõdõr Soğuk bir kazan ilk ateşlendiğinde en küçük alev en az l saat büyütülmeyerek kazan büyüklüğü ve tipine bağlõ olarak değiştiğinden, bu konuda yapõmcõnõn önerisine uyulmalõdõr. Soğuk iken ateşlenen küçük bir su borulu kazanda çõkõş basõncõna yükselme süresi bir saatten az olmamalõdõr. Büyük kazanlarda ise bu süre 8 saate kadar uzayabilir. Isõtma süresinin kõsa tutulmasõ, kazanda eşit olmayan õsõ dağõlõmlarõ sonucunda büyük õsõ gerilmeleri doğmasõna yol açar. İlk kazanda basõnç altõndaki yüzeyler (kazan borularõ, ekonomizör, domlar, kõzdõrõcõlar gibi), olabildiği kadar eşit õsõtõlmalõ, kõzdõrõcõ serpantinlerinde aşõrõ metal sõcaklõklarõna meydan verilmemeli ve büyük metal parçalarda farklõ õsõ meydana gelmesi önlenmelidir. Birden çok brülörlü kazanlarda, õsõtma süresince brülörler nöbetleşe yakõlarak eşit õsõ dağõlõmõ sağlanmalõdõr Kazan õsõnõp, dom havalõk borusundan buhar çõkmaya başladõktan sonra bir süre beklenerek dom içindeki havanõn buharla birlikte dõşarõ atõlmasõ sağlanmalõ ve kapağõ tam kapatõlmalõdõr. Kazan suyunun õsõnmasõ ile domda su seviyesi yükseleceğinden zaman zaman alt domdan blöf yapõlarak su seviyesi sabit tutulmalõdõr Kazan basõnç tutmakta iken, sisteme buhar verilmediğinden kõzdõrõcõ serpantinlerini aşõrõ sõcaklõktan korumak için kõzdõrõcõlarda bir miktar buhar dolaşõmõ sağlanmalõ ve bunun içinde sisteme buhar verilinceye kadar kõzdõrõcõ havalõk ve blöf vanalarõ bir miktar açõk tutulmalõdõr. Genel bir kural olarak, kõzdõrõcõ giriş ve ara kolektörü blöf vanasõ çok az, çõkõş kolektörü blöf vanalarõ ise tama yakõn açõlmalõdõr Kazanõn eşit olarak õsõnmasõ sağlandõktan sonra, gerektiğinde alev az bir miktar büyütülerek basõnç yükseltilmelidir. Basõnç yükseltme hõzõ yapõmcõnõn önerilerine uygun olmalõdõr Toz kömür, yağyakõt veya gaz yakan kazanlarda, buhar basõncõ, sistem basõncõnõn 1/4 üne ulaştõğõnda, alev söndürülerek õsõnõn yayõlmasõ için bir süre beklenmelidir. Sönme sõrasõnda basõnç kaybõna yol açmamak için kõzdõrõcõ blöfleri kapatõlmalõ ve tekrar ateşlendiğinde aynõ miktarda açõlmalõdõr. Yeniden ateşleme yapõlmadan önce kazanõn havalandõrõlmasõ unutulmamalõdõr Isõtma sõrasõnda seviye camõ, el ve adam deliği kapaklarõ gibi contalõ kõsõmlar zaman zaman yoklanmalõ, varsa kaçaklar giderilmelidir. Yüksek basõnç ve sõcaklõk altõnda oluşan kaçaklar, bu durumda giderilmeyip ilgili kõsõmlar işletmeden çõkarõldõktan sonra giderilmelidir Yeni bir kazanda bundan sonra yapõlmasõ gereken işlemler için Madde daki kurallar, uygulanmalõdõr Kazanõn Devreye Sokulmasõ Kazan basõncõ sistem basõncõna ulaşõp sisteme buhar vermeye hazõr duruma geldiğinde, kazanõ devreye bağlarken domdaki soğuk buharõn sistemdeki kõzgõn buhara ani değmesi önlenmeli ve.kazan buhar borusundaki bütün yoğunlaşma suyu dõşarõ atõlmalõdõr. Bu amaçla sisteme buhar verilmeden önce kazan tarafõndaki buhar blöfleri bir süre tam açõlarak blöf yapõlmalõ ve az açõk duruma getirilmelidir. Dõş buhar sisteminin buhar ve ren başka kazan yoksa, kazan basõncõ ilk yükseltilmeye başlandõğõnda dõş sisteme az miktarda buhar verilerek sistem õsõtõlmalõ ve bundan sonra (dõş buhar sistemindeki bütün blöfleri açõk tutularak), dõş sistem basõncõ kazan basõncõ ile birlikte yükseltilmelidir Kazanõn ortak bir buhar kolektörüne bağlõ olduğu sistemlerde aşağõdaki şekilde hareket edilmelidir : a) Kazan çõkõşõnda ne tip vana düzeni olursa olsun, kazan basõnç tutmakta iken, önce bağlõ olduğu kolektörle kazan çõkõş vanasõ arasõndaki bir bay-pas aracõlõğõ ile ana borudan buhar 6

9 verilerek bu kõsõm õsõtõlõr ve sistem basõncõna getirilir. Daha sonra kolektör üzerindeki giriş vanasõ sonuna kadar açõlarak sistemdeki buhar, kazan çõkõşõndaki son vanaya kadar getirilir. b) Kazan buhar çõkõşõnda iki tane kapatma vanasõ varsa, önce iki vana arasõndaki boruya kazan tarafõndan bir bay-pas aracõlõğõ ile buhar verilerek bu kõsõm õsõtõlõr ve basõncõ kazan basõncõna eşitlenerek kazana yakõn olan vana sonuna kadar yavaş olarak açõlõr. Kazan basõnç sistem basõncõna eşit duruma geldiğinde, ikinci vana yavaş yavaş açõlarak kazan devreye sokulur. c) Kazan çõkõşõnda bir kapama vanasõ, bir de geri tepme valfõ (Çek-valf) varsa önce iki vana arasõndaki boruya kazan tarafõndan bir baypas aracõlõğõ ile buhar verilerek bu kõsõm õsõtõlõr ve basõncõ kazan basõncõna eşitlenerek, kazana yakõn olan kapatma valfi sonuna kadar yavaş olarak açõlõr. Kazan basõncõ sistem basõncõna yükseldiğinde geri tepme valfi kendiliğinden açõlarak kazanõ devreye sokar. d) Kazan çõkõşõnda bir tane geri tepme valfli tip kapatma vanasõ varsa, kazan basõncõ sistem basõncõna yaklaştõğõnda, vana 1/4 açõlõr. Kazan basõncõ sistem basõncõna geldiğinde geri tepme klapesi kendiliğinden açõlarak kazanõ devreye sokar. Kazanõn devreye girmesinden sonra vana sonuna kadar açõlmalõdõr. e) Kazan çõkõşõnda bir kapatma vanasõ varsa, kazan basõncõ sistem basõncõna geldiğinde, bu vana çok yavaş ve dikkatle açõlarak kazan devreye sokulur Kazan devreye buhar vermeye başladõktan sonra, daha önceden açõk tutulmakta olan kõzdõrõcõ blöf vanalarõ tam olarak kapatõlmalõdõr Yeni Bir Kazanõn İlk Çalõştõrõlmasõ 5Teni bir kazanõn işletmeye alõnmasõnda aşağõdaki yol uygulanmalõdõr Deney, Muayene ve Kontrol Yeni kurulmuş kazan ve yardõmcõ donanõmõ montaj sonunda yetkili kişilerce muayene edilmeli ve basõnçlõ kõsõmlarõn, hidrostatik deneyi ve basõnçlõ ocaklarda ocak hava sõzdõrmazlõk doneyi yapõlmalõdõr. Bütün kazan yardõmcõ donanõmõ, ölçü ve kontrol aletleri ile elektrikli koruma ve kilitleme devrelerinin Madde 1.2 de belirtilen kurallara uygun olarak ve kusursuz çalõşmasõ sağlanmalõ, bunlarla ilgili bütün deneyler ve fonksiyon kontrollerõ yapõlmalõdõr. Kazanõn çalõşmaya hazõrlanmasõ ve ilk ateşlenmesinde Madde deki özelikler uygulanmalõ, on küçük alev büyüklüğü Madde de belirtildiği şekilde ayarlanmalõdõr Kurutma Kazan tuğla ve ateşe dayanõklõ tuğla kõsõmlarõnõ kurutma amacõ ile belli bir süre ateşlenir. Yapõlan ilk ateşlemede alev açõk olan dom havalõğõndan haf i f bir buhar çõkmasõnõ sağlayacak büyüklükten çok olmamalõdõr. Bu alev yağyakõt yakan kazanlarda çoğu zaman en küçük emniyetli alevden daha küçüktür. Bu gibi durumlarda, tuğla kurutmasõ için ana brülör alevi kullanõlmamalõ, ocak içinde odun vb. gibi yakacaklar yakõlarak kurutma yapõlmalõdõr. Kurutma için gerekli süre, büyük kazanlarda 3-8 gündür. Bakõm yapõlmõş ve bir kõsõm tuğlalarõ değiştirilmiş kazanlarda bu süre 48 saat kadardõr. Kurutma süresinin saptanmasõnda yapõmcõnõn yönergesine uyulmalõdõr Kaynatma Yeni kurulmuş veya basõnç altõndaki kõsõmlarõ geniş ölçüde onarõm görmüş kazanlarda kazan su yüzeyleri ile kõzdõrõcõlar, ekonomizörler ve su borularõ iç yüzeylerindeki kir, pas, yağ, gres vb. inden temizlenmek üzere kimyasal temizleyiciler ve alkali deterjan ile kaynatõlmalõdõr. Kazan kõzdõrõcõ ser-pantenleri boşaltõlamaz tipte ise, bu tip kõzdõrõcõlar kaynatma dõşõnda tutulmalõdõr. Kaynatma sõrasõnda seviye camõ çõkarõlõp yerine geçici bir cam takõlarak kimyasal maddelerin seviye camõnõ kirletmesi önlenmeli ve kaynatma bittikten sonra, temizlenmiş olan seviye camõ takõlmalõdõr. Kaynatmada kullanõlacak kimyasal maddelerin cirõ-si ve miktarõ yapõmcõnõn kullanma yö.õergesine göre saptanmalõ, bu olmadõğõ durumlarda aşağõdaki kimyasal maddeler kullanõlmalõdõr : Kazan suyunun her 1000 kg'õ için; - 2 kg Sodyum Karbonat (Na 2 CO 3 ), - 2 kg Trisodyum Fosfat (Na :3 PO 4 12H 2 O), - 1 kg Sodyum Hidrokist (NaOH). dõr. 7

10 Bu maddeler, kazana normal seviyeye, kadar su alõndõktan sonra üst dom kapağõ açõlarak buradan kazandaki suya katõlabilir. Kazan suyuna katõlan kimyasal temizleme maddeleri kullanõlõrken personelin el, yüz, göz gibi yerlerine zarar vermemesi için lastik ayakkabõ, lastik eldiven, lastik önlük, koruyucu gözlük gibi İşçi Sağlõğõ ve iş Güvenliği Tüzüğüne uygun güvenlik malzemesi kullanõlmalõdõr. Kimyasal maddeler, suda iyice eritildikten sonra kazan suyuna katõlmalõdõr. Yukarõda belirtilen maddelere ek olarak, sõcak ve kuvvetli alkali bir eriyiğe karşõ dayanõklõ köpürme yapmayan bir sentetik deterjan da kazan suyuna yeteri miktarda katõlmalõdõr. Kimyasal maddelerin ve deterjanõn doma verilmesinden sonra kapaklar kapatõlmalõ ve kazan, Madde de belirtiler, şekilde en küçük alevle ateşlenerek ve yapõmcõnõn öngördüğü süre kadar kaynatma yapõlmalõdõr. Bundan sonra, kazan basõncõ, işletme basõncõnõn 1/3 üne veya 60 bar (60 kgf/cm-) çalõşma basõncõndan yüksek kazanlarda 20 bar (20 kgf/cm 2 ) ye yükseltilmeli ve bütün kaynatma süresince alev yakõlõp söndürülerek kazan basõncõnõn bu değerde tutulmasõ sağlanmalõdõr. Bu sõrada kõzdõrõcõ havalõğõ sürekli açõk tutulmalõdõr. Bundan sonra kazan alt dom ve duvar borularõ kolektörü blöflerinden seviye gösterge camõnõn yarõsõ kadar blöf yapõlarak ve normal seviyeye kadar sõcak su alõnmalõdõr. Kazan suyundan belli zamanlarda numuneler alõnõp analiz yapõlarak su temizleninceye kadar aynõ işlem sõk sõk tekrarlanmalõdõr. Daha sonra Madde de anlatõldõğõ gibi kazan soğutulup, suyu boşaltõlmalõdõr. Dom kapaklarõ ve kolektör kapaklarõ açõlarak dom içi, borular, kolektörler vb. yerler basõnçlõ su ile yõkanmalõdõr. Alt dom ve alt kolektörler gibi yerlerde çökelmiş pislik, çamur vb. temizlenmelidir. Üst dom içinde buhar ayõrõcõsõ boru destek parçalarõ ve dağõtõm borularõ, saç tavalar vb. iç kõsõmlar varsa, bunlar monte edilmeden dom içine yõğõlmalõ ve kaynatma sõrasõnda temizlendikten sonra her parça bir bir yõkanõp yerine takõlmalõdõr Güvenlik Valflerinin Kontrolü Kaynatma tamamlandõktan sonra, buhar kazanõ Madde de belirtilen şekilde tekrar ateşlenerek kazan buhar çõkõşõ vanasõ kapalõ durumda iken basõnç yükseltilmelidir. Daha önceden güvenlik valflerinin üzerlerindeki etiket değerleri not edilmelidir. Birden çok güvenlik niyet valfi olan kazanlarda önce en yüksek basõnçta açan valf kontrol edilmelidir. Bu nedenle daha düşük açma basõnçlarõndaki valfler, özel kelepçeler ile kelepçelenmelidir, kontrol edilecek emniyet valfi yayõ serbest bõrakõlmalõdõr. Kazan basõncõ işletme basõncõna geldiğinde valf el ile bir iki kez açõlõp kapatõlmalõdõr. Bu şekilde valfin arõzasõz çalõştõğõ saptanmalõ ve gövdenin õsõnmasõ sağlanmalõdõr. Bundan sonra kazan basõncõ, güvenlik valfinin açma değerine çõkarõlarak güvenlik valfi gereken basõnçta kendiliğinden açõlõp açõlmadõğõ kontrol edilmelidir. Valf açõlõr açõlmaz ateş söndürülmeli ve buhar blöfü yapõlarak basõnç, vana üzerinde güvenle çalõşmayõ sağlayacak kadar düşürülmelidir. Bu arada valf kapatma basõncõnõn da etiket değerine uygunluğu, kontrol edilmelidir. İstenilen değere uymayan güvenlik valfleri, yapõmcõnõn önereceği şekilde ayarlanõr. Güvenlik vanasõ üzerinde ayarlama yapõlõrken (özellikle yüksek basõnç ve kapasiteli kazanlardaki valflerde) kazan basõncõ en az işletme basõncõnõn % 20 altõna düşürülmüş olmalõdõr. Valf ayarlandõktan sonra aynõ muayene tekrarlanmalõdõr. Gerekiyorsa yeni bir ayar daha yapõlõp tekrar kontrol edilmelidir. En yüksek basõnçta açõlan valfin muayenesinden sonra daha düşük basõnçta açan valfin kelepçesi çõkarõlarak aynõ şekilde muayenesi yapõlmalõdõr. Bu sõrada artõk ilk valf kelepçelenmez. Bu yoldan, en düşük basõnçta açan valfe kadar kazan üzerindeki (dom ve kõzdõrõcõlardaki) bütün emniyet valfleri muayene edilmelidir. Muayenede kullanõlacak kazan dom basõnç göstergesi önceden kalibre edilmiş olmalõdõr. Muayene sõrasõnda iki ayrõ basõnç göstergesi kullanõlmalõdõr. Güvenlik valflerinin muayene ve ayarlarõnda, Madde deki kurallara uyulmalõdõr. Güvenlik valfleri muayene ve ayar edildikten sonra kazan Madde de belirtilen şekilde devreye alõnmalõdõr Devredeki Kazanõn İşletilmesi Brülör Alevi Hangi tip yakõtla olursa olsun, brülör alevi olabildiği kadar düzgün ve kararlõ olmalõdõr. Sistem fotoelektrik alev izleyicilerle donatõlmõş olsa bile alev, kazancõ tarafõndan sürekli olarak gözlenmeli ve ani bir alev sönmesine yol açacak hareketlerden kaçõnõlmalõdõr. Toz kömür yakan kazanlarda, alevde olabilecek değişiklik yavaş olmalõdõr. Bu tip yakõtta olağanüstü bir durumda bile ani hareketlerden kaçõnõlmalõdõr. (Örneğin alev sönmelerinde derhal hava miktarõnõ değiştirmek veya hemen ateşi tekrar yakmak zararlõ sonuçlar doğurabilir). Alev sönmesinin nedeni saptanmalõ, gerekli tedbirler alõndõktan sonra kazan havalandõrõlõp yeniden yakõlmalõdõr. Kazan kõzgõn iken alev sönmüşse ve buna bağlõ olarak 8

11 buhar çõkõşõ ani olarak kesilmişse, buhar basõncõnõn aşõrõ yükselmesini önlemek için, hemen kõzdõrõcõ blöfleri açõlmalõdõr. Alev sönmesinden sonra ocaktaki yanõcõ gazlarõn dõşarõ atõlmasõ için kazan bir süre havalandõrõlmalõdõr. Izgaralõ ocaklarda, ateş söndükten sonra, hava klapeleri tam olarak kapatõlmamalõdõr Kurum Üfleme Izgaralõ ocaklar dõşõnda kurum üfleme ancak kazan tam yükünün % 40'õ üzerinde çalõşmakta iken yapõlmalõdõr. Alçak yüklerde ve küçük ocaklõ kazanlarda kurum üfleyici buharõnõn alevi bastõrõp söndürmesi tehlikesi vardõr Kazan sönmüş durumda iken hiçbir şekilde kurum üflenmemelirdir. Ka/an devreye girmeden önce, kurum üfleyiciler Madde da belirtildiği şekilde muayene edilmiş olmalõdõr. Kurum üfleyiciler saptanan aralarla periyodik çalõştõrõlarak, kõzdõrõcõ, kazan, ekonomizör veya hava õsõtõcõ gibi donanõmõn õsõnma yüzeylerinde aşõrõ kurum birikmesine meydan verilmemelidir Üfleme yapõlmadan önce, kurum üfleyici buhar borularõ blöf edilerek, üflenen buharõn kuru olmasõ sağlanmalõdõr Kurum üflenmekte iken bacadan çõkan kurum gözlenmeli, iyi temizlik yapõlmadõğõ anlaşõlõrsa, üfleyiciler bir kaç kez daha çalõştõrõlmalõdõr. Çalõşmada ortaya çõkacak sõkõşma, aşõrõ ses, kaçaklar vb. arõzalar saptanarak bakõm sõrasõnda giderilmelidir Otomatik yanõna kontrolü olan kazanlarda, kurum üflenirken alevin aniden sönmesi olasõlõğõna karşõ kontroller kesinlikle otomatikten el kumandasõna alõnmalõdõr. Kurum üfleme sõrasõnda hava miktarõ biraz arttõrõlmalõ ve kurum üfleme bitmeden kazan tekrar otomatiğe bağlanmamalõdõr Su Seviyesi Kazan işletmesi sõrasõnda su seviyesinin istenilen değerde olabildiği kadar sabit tutulmalõ gereklidir. Büyük kapasitede ve buhar çekişinde süs ekli değişiklikler olan kazanlarda, su seviyesini otomatik kontrolü sağlanmalõdõr. Bununla birlikle,otomatik cihazlarõn her an arõza yapabileceği düşünülerek, su seviyesinin durumu kazancõ tarafõndan sürekli olarak izlenmelidir Kazan dom su seviyesinin görülmesi için her kazanda biri seviye gösterge camõ olmak ü/ero en az 2 seviye ölçü aleti bulunmalõdõr. Göstergeler arasõnda değişiklik saptanõrsa bunun nedeni bulunarak düzeltilmelidir Seviye camlarõ göstergelerine ait vanalar, şişeler veya camlar blöf donanõmõ boru vb. kõsõmlar bakõmlõ ve iyi durumda bulundurulmalõ, bu konuda Madde deki kurallara uyulmalõdõr Her vardiyada en az bir kere, seviye camõ ile kazan arasõndaki vanalar kapatõlarak seviye camõ blöf edilmeli, sonra vanalar açõlarak seviye şişesine tekrar suyun dolduğu gözlenmelidir. (Sõcak kazanda seviye camõnõn devreye alõnõp, devreden çõkarõlmasõ için Madde deki kurallara uyulmalõdõr). Eğer bağlantõlarda bir tõkanõklõk varsa, giderilme çareleri aranmalõdõr.seviye camõ blöf ağlarõ akõşõn görülebileceği şekilde açõk olmalõdõr Seviye camõ ve çevresi iyi aydõnlatõlmalõ buhar kaçaklarõna meydan verilmemelidir. Seviye camlarõ teiniz bulundurulmalõdõr Seviye camõndaki su seviyesi kaybedilirse, cam blöf edilerek seviyenin camõn altõnda veya üstünde olduğu saptanmalõ ve su seviyesi normal duruma getirilmelidir Otomatik su seviye kontrolü olan kazanlarda, seviye aşõrõ şekilde düşer veya yükselirse, sistem otomatik kumandadan çõkarõlarak su seviyesi el ile düzeltilmelidir. Bundan sonra otomatik kontrolerdeki arõzanõn nedeni anlaşõlõp düzeltilmeden sistem yeniden otomatiğe bağlanmamalõdõr Kazanda aşõrõ seviye yükselmesi ile birlikte, kõzdõrõcõlara su yürüyerek kõzdõrõcõ çõkõş buhar sõcaklõğõnda ani düşme olursa ve buhar bir türbini çevirmekte ise kazan hemen devre dõşõ edilerek buhar çõkõşõ kapatõlmalõ ve su yükselmesinin nedeni bulunup giderilmeden kazan yeniden ateşlenmemelidir Köpürme Dorn seviyesindeki dalgalanmalar ve çõkõş buhar sõcaklõğõndaki açõklanamayan düşmelerle kendini gösteren köpürme meydana geldiğinde, buhar çõkõşõ azaltõlarak su seviyesinin sabitleştirilmesi sağlanmalõdõr. Köpürmenin giderilmesi için, su seviyesi normal seviyesine düşürülmeli ve buhar köpük hizasõndan sürekli blöf edilmelidir. Köpüklenme önlenene kadar kazana bir yandan taze su verilip bir yandan blöf sürdürülmeli köpüklenme önlenemezse kazan devreden çõkartõlarak olayõn nedenleri araştõrõlmalõdõr. Köpürmenin önlenmesinde, kazandaki kimyasal koşullarõn kontrolü ile ilgili Madde 1.4 deki kurallara uyulmalõdõr. 9

12 Kazan Besleme Suyu Kazan besleme suyu, Madde 1.4 de belirtilen kurallara uyacak şekilde kimyasal işlemden geçirilmiş olmalõ, kazan suyunun sürekli analizleri yapõlarak istenmeyen kimyasal koşullar giderilmelidir Kazan besleme suyu borusu sürekli muayene edilerek tõkanmalar zamanõnda saptanmalõdõr. Kazan suyu sõcaklõğõnõn istenilen değerde tutulmasõ sağlanmalõ, pompa çõkõş basõncõndaki normalden çok yükselmeler besleme borusundaki tõkanmaya veya kireçlenmeye bir işaret olacağõndan bu basõnç sürekli olarak izlenmelidir Besleme pompalarõ çalõşma sõrasõnda göz altõnda bulundurulmalõ ortaya çõkabilecek bir arõza halinde hemen yedek pompa devreye alõnarak besleme suyunun kesilmesi önlenmelidir Blöfler Kazanda asõlõ haldeki katõ maddeler konsantrasyonunun istenilen sõnõrlar içinde tutulmasõ, kazan suyu sürekli analiz edilerek ve bu maksatla konulmuş blöf borusundan sürekli blöf yapõlarak sağlanabilir. Sürekli blöf miktarõnõ ve süresini saptayabilecek su analizleri yapõlmõyorsa, kazan günde bir kez alt dom blöf vanasõ sonuna kadar açõlõp, kapatõlmak -suretiyle blöf edilmelidir. Blöfler buhar çekişinin en az olduğu sõrada yapõlmalõdõr Kazan hangi nedenle olursa olsun blöf edilirken blöf hattõnda çift vana bulunduğu hallerde, en önce açõlan vana en son kapatõlmalõdõr. Bu şekilde blöf vanalarõnõn tek taraftan basõnç alarak sõkõ kapanmamalarõ önlenir. Blöf vanalarõ çok dikkatle ve yavaş açõlmalõdõr Blöf sistemi sõk sõk muayene edilmeli ve sõzdõran vanalar onarõlmalõ veya değiştirilmelidir. Yüksek basõnç ve sõcaklõk altõndaki kaçaklar bu durumda giderilmemeli, bu gibi kõsõmlar kazan söndürülüp basõnç düşürüldükten sonra giderilmelidir Blöf yapan kazancõ, seviye camõnõ gözlemek amacõyla blöf vanasõnõn yanõndan ayrõlmamalõ, kendisi açõk blöf vanasõ yanõnda beklerken başka bir kazancõ da seviyeyi izleyerek vananõn ne zaman kapatõlacağõnõ bildirmelidir Kazan duvar borularõ ekonomizörler gibi kõsõmlardaki blöf vanalarõndan işletme sõrasõnda hiçbir şekilde blöf yapõlmamalõdõr Kazana yapõlan büyük miktardaki blöflerde, ilk önce kapama vanasõ yavaş olarak sonuna kadar açõlmalõ, sonra blöf vanasõ yavaş olarak 1/2 açõlarak blöfe başlanmalõdõr Bu durumda seviye camõnda su seviyesi 1,5-2 cm düşene kadar blöf edilmelidir. Daha çok blöf gerekiyorsa, bundan sonra blöf vanasõ sonuna kadar açõlarak blöf tamamlanõr ve önce blöf vanasõ, sonra kapatma vanasõ tam olarak kapatõlõr Kül ve Cürufun Atõlmasõ Toz kömür yakma donanõmõnda, brülörler ve borular üzerinde yapõşõp birikmiş cüruf, en az her vardiyada bir kere olmak üzere temizlenmelidir. Küller sõk sõk dõşarõ atõlmalõ, baca gazõ kanallarõ ekonomizör gaz giriş ve çõkõşlarõ ekonomizör içi, baca dibi gibi kõsõmlarda çok miktarda kül ve kurum birikmemesine dikkat edilmelidir. Temizlenen küller kazan önüne veya çevresine yõğõlmamalõdõr. Külleri õslatmak gerektiğinde, suyun kõzgõn döküm parçalarõna sõçramamasõna dikkat edilmelidir Cüruf kapanõ bulunan kazanlarda, bu kapan soğuk su ile taşma borusuna kadar dolu bulundurulmalõdõr. Cüruf deliği sõk sõk kontrol edilerek katõlaşan cürufun deliği tõkamasõ önlenmelidir. (Bu işlem özellikle yük değişmelerinde önemlidir). Soğutma halkasõnda su dolaşõmõ olup olmadõğõ araştõrõlmalõ soğutma halkasõnõn altõna cüruf sõzdõğõ görülürse bu durum giderilmelidir. Uzun zaman erimiş cüruf atõlmadõğõnda, gerekirse cüruf akõşõnõ sağlamak için hava miktarõ arttõrõlmalõdõr Küllükte biriken küller bir emme sistemi ile dõşarõ atõlõyorsa patlama kapağõnõn iyi ve çalõşõr durumda bulunmasõna dikkat edilmelidir. Küller, buhar emişi ile küllükten atõlõyorsa, içeride birikebilecek suyun, temizlik için küllük kapağõnõ açacak kazancõya zarar vermemesi için gerekli uyarma yapõlmalõdõr. Cürufla tõkanmõş geçitlerin kanca, demir, çubuk, vb. ile açõlmasõ sõrasõnda, çalõşan personelin sõcak cürufa çok yaklaşarak zarar görmemesine dikkat edilmelidir Stokerli ocaklarda kül ve cüruf atma için öğütücü kullanõlmõşsa, küllüğe inen kül ve cüruf õslatõlarak kõzgõn cüruf parçalarõnõn öğütücü silindirleri, ağõzlarõ ve diğer kõsõmlarõna zarar vermesi önlenmelidir. Püskürtme su borusunda su bulunup bulunmadõğõ sõk sõk kontrol edilmelidir. Periyodik kül boşaltan õzgaralõ ocaklarda her kül dökülüşünden önce püskürtme suyu açõlarak dökülen kül soğutulmalõ ve küllük ile küllüğü boşaltacak personelin kõzgõn külden zarar görmesi önlenmelidir. 10

13 Kazanõn İşletmeden Çõkarõlmasõ Kazanõ Devreden Çõkarma Kazan buhar çõkõşõ azaltõlõrken bir yandan da besleme suyu kõsõlmalõ ve alev küçültülmelidir. Alev büyüklüğü istenilen seviyeye inince yakõt kesilerek alev söndürülür. Hava akõşõ bir süre daha sürdürülerek ocakta ve baca kanallarõnda birikmiş yamçõ gazlar dõşarõ atõlmalõdõr Kazan çõkõşõnda geri tepme valfi olsun veya olmasõn, alev söndürüldükten sonra buhar çõkõşõndaki kapatma vanasõ sõkõca kapatõlmalõdõr. Çõkõşta iki tane kapatma vanasõ varsa her ikisi de kapatõldõktan sonra aralarõnda kalan borudaki buhar blöf edilmelidir Yakõt kesildikten sonra buhar, basõnçlõ hava gibi bir atomize ortamõ varsa atomize ortamõn gelişi kapatõlmalõdõr Dom su seviyesi normal ise, besleme suyu pompasõ durdurulmalõdõr. Besleme suyu giriş vanasõ kapatõlmalõ ve su seviyesi çok yüksek ise normale gelecek şekilde blöf yapõlmalõdõr Hava üfleyicileri durdurularak klapeler az aralõk kalana kadar kapatõlmalõ ve kazan soğumaya bõrakõlmalõdõr Kazanõn soğuma süresi kazan tipi, kapasitesi ve özeliklerine göre değişir. Farklõ õsõ meydana gelmesini önlemek için, hõzlõ soğutmadan kaçõnõlmalõdõr. Çok büyük kazanlarda, soğutma sõrasõnda eşit õsõ dağõlõmõnõn sağlanmasõ için kazanda yeniden -kõsa süreli- ateşlemeler yapõlmasõ gerektir. Soğutma süresinin saptanmasõnda yapõmcõnõn tavsiyelerine uyulmalõdõr Boşaltma Kazan soğumaya bõrakõldõğõnda,, basõncõn düşmesi izlenir. Dom basõncõ 2-2,5 bar (2-2,5 kgf/cm-) ye indiğinde, basõnç altõnda çalõşan kõsõmlarda vakum oluşumunu önlemek için dom havalõğõ açõlmalõdõr. Kazanda basõnç kalmadõktan ve su sõcaklõğõ 90 "C un altõna düştükten sonra kazan boşaltõlabilir. Bununla birlikte tuğla ve ateşe dayanõklõ harç kõsõmlar el yanmadan dokunabilecek seviyeye kadar soğumadan kazanõ boşaltmaktan kaçõnmalõdõr Boşaltõlacak kazan başka kazanlara paralel çalõşõyorsa, açõlacak boşaltma vanasõnõn sadece o kazana ait olmasõna dikkat edilmelidir. Özellikle boşaltma borularõ birbirine bağlantõlõ sistemlerde bu şekilde yanõlmalar önlenmelidir. Kazan tam olarak boşaltõldõktan sonra blöf vanalarõ sõkõca kapatõlmalõ ve üzerlerine açõlmamasõ gerektiğini belirten uyarma etiketleri aşõlmalõdõr Olağan Üstü Durumlar Anormal Düşük Su Seviyesi Hangi nedenle olursa olsun, su seviyesi gösterge camõnõn görüş seviyesi altõna düşerse kazan hemen durdurularak buhar çõkõşõ kapatõlmalõ, sonra su seviyesindeki düşmenin nedenleri araştõrõlmalõdõr Bunun için durdurulmuş bir kazan su seviyesini tekrar eski durumuna çõkarmak üzere hemen su vermek tehlikelidir. Kazan bir miktar soğuduktan sonra ve azar azar su verilmelidir Su seviyesinin düşme nedeni anlaşõlõp arõza giderildikten sonra, seviye düzeltilip, kazan tekrar ateşlenmelidir. Düşük su seviyesi elektrikli alarm ve kilitleme sistemi olan kazanlarda bu sistem her zaman iyi çalõşõr durumda tutularak ani seviye kaybõna karşõ güven sağlanmalõdõr Boru Patlamasõ Izgaran veya bunlar gibi ateşin birden söndürülemeyen yakma donanõmlõ kazanlarda, işletme sõrasõnda büyük ölçüde bir boru delinmesi meydana geldiğinde, yakõt ve hava beslemesi hemen kesilerek ateş söndürülmeli ve dom su seviyesi kararõ emniyetli bir sõcaklõğa düşene kadar korunmaya çalõşmalõ (en çok 15 dak.) daha sonra su beslemesi tümüyle kapatõlmalõdõr Toz kömür, gaz veya yağyakõt yakan kazanlarda tehlikeli bir boru delinmesi halinde alev hemen söndürülerek yakõt vanasõ kapatõlmalõ ve hava üfleyicileri durdurulup buhar çõkõşõ kapatõlmalõdõr. Kazana besleme suyu girişi kapatõlmalõdõr Ocak Patlamalarõ Ocak Patlamalarõnõn Oluş Nedenleri 11

14 - Alev söndükten sonra brülör vanalarõnõn sõzdõrmasõ veya tam kapatõlmamasõ ve/veya ilk ateşlemede yakõt tutuşmasõnõn gecikmesi yüzünden ocağa sõzan yakõtõn buharlaşmasõ ile ocakta yanmamõş gazlarõn meydana gelmesi,- - Ocakta meydana gelen bu gazlarõn, yanmayõ sağlayacak kadar hava ile karõşmasõ, - Bu hava - gaz karõşõmõ sõcaklõğõnõn, alevlenme noktasõna yükselmesi ve/veya ocakta bir kõvõlcõmõn bulunmasõ Ocak Patlamalarõnõn Önlenmesi İçin : Söndürülen brülörlerin vanalarõ iyi kapatõlmalõ ve brülör ateşleme çubuklarõ dõşarõ alõnmalõdõr. - Brülör alevi sürekli olarak gözlenmeli, brülör alevinin sönmesi halinde yağyakõt vanasõ hemen kapatõlmalõdõr. - Yağyakõt vanasõ manyetik kumandalõ 4 otomatik kapatma vanasõ ise, alev söner sönmez vanayõ kapatõp kapatmadõğõ kontrol edilmeli ve ocak Madde ye göre havalandõrõlarak yanmamõş gaz karõşõmõ dõşarõ süpürülmelidir. - Kazanõn ilk ateşlenmesinde alev kõsa zamanda oluşmadõğõnda yağyakõt vanasõ kapatõlmalõ ve ocak, Madde de' belirtildiği gibi havalandõrõldõktan sonra yeniden ateşleme yapõlmalõdõr Kazanõn Uzun Süreli Beklemeye Alõnmasõ - Kazan uzun bir süre çalõştõrõlmadan kalacaksa, aşağõda anlatõlan kuru veya yaş bekletme metotlarõndan biri uygulanmalõdõr. Bu amaçla kazan Madde de belirtildiği şekilde soğutulup boşaltõlarak Madde 1.3 e göre muayene ve bakõma alõnõr. Bundan sonra kuru veya yaş bekletme metotlarõndan biri uygulanõr Kuru Bekletme Metot Bu metot,kazanõn bulunduğu bölgelerde don oluyorsa veya kazan çok uzun süre için bekletmeye alõnacaksa uygulanmalõdõr. Bunun için; Yõkanan kazan iyice kurutulur ve bütün dõş bağlantõlar kapatõlõr. Dõş bağlantõlardan açõk kalmõş veya sõzdõrmakta olan vana vb. den içeri nem girmesi önlenmelidir Kazan içindeki her türlü nemin yok edilmesi için, kazan su hacminin her 500 kg'õ için l kg sönmemiş kireç veya 5 kg silika-jel içine serilir. Bundan sonra bütün adam ve el delikleri ile dõş bağlantõ vanalarõ kapatõlõr. Bekletme sõrasõnda zaman zaman muayene yapõlarak, kimyasal maddelerin durumu ve yenilenmesi gerekip gerekmediği araştõrõlõr ve/veya zaman zaman kazan içinden kuru hava geçirilir Yaş Bekletme Metodu Bu Metot, kazan kõsa süreli bekletmeye alõndõğõ zaman veya don olmayan bölgelerde uygulanmalõdõr Yaş bekletme için boşaltõlõp temizlenen kazan kapatõlarak en üst noktasõna kadar yoğunlaşma suyu veya kazan besleme suyu ile doldurulur. Doldurulan suyun, korozyona yol açmayacak şekilde oksijenden arõnmõş olmasõ gerekir. Bu amaçla suya sodyum karbonat ve sodyum sülfit gibi bir oksijen giderici katõlõr. Bunlardan sodyum karbonat için 450 ppm, sodyum sülfit için 200 ppm konsantrasyonu sağlayacak miktarlarõn kullanõlmasõ uygundur Kazan, su ile doldurulup en üst noktadan taşma olduktan sonra, havalõk vanasõ kapatõlõr ve basõncõ biraz arttõrõlõr. Kazanõn bütün bölümleri, bu arada kõzdõrõcõlar da kimyasal katõklõ su ile tüm doldurulmuş olmalõdõr. Kõzdõrõcõlar boşaltõlmaz tipte ise ileride kazam boşaltmak gerektiğinde bunlar basõnçlõ hava kullanmak suretiyle boşaltõlabilir Alev bomlu bir kazan uzun süre çalõşmadan bekletilecekse, baca gazõna değen ayna ve boru yüzeyleri temizlendikten sonra, ince bir tabaka gres veya başka bir koruyucu madde ile kaplanmalõ, bütün klapeler kapatõlarak içerideki havanõn kurutulmasõ için çeşitli yerlere sönmemiş kireç konulmalõdõr. Kazana olan bağlantõlarõn tümü kapatõlmalõdõr. 12

15 1.2 KAZAN DONANIMI İŞLETME, MUAYENE VE BAKIM KURALLARI Ölçü Aletleri Genellikle kazan ölçü aletleri panosu, kazan önünde bir yerde, kazancõnõn tablonun başõndan ayrõlmadan seviye camlarõnõ ve brülörü alev gözleme deliklerini görebileceği şekilde yerleştirilmiş olmalõdõr. Bir buhar kazanõnda, yerinde veya panoda yerleştirilmiş olarak en az aşağõdaki ölçü aletleri bulunmalõdõr : (a) Dom buhar basõnç göstergesi : (Bu gösterge, kazancõnõn sürekli olarak izleyebileceği şekilde kontrol panosu üzerinde veya kazan önünde bulunmalõdõr). (b) Besleme suyu basõnç göstergesi. (c) Ocak emiş hava basõncõ göstergesi. (d) Kazan hava vantilatörü basõnç göstergeleri. (e) Baca girişi gaz basõnç göstergesi. (f) Buhar akõş miktarõ gösterge ve kaydedicisi. (g) Kazana verilen hava miktarõ göstergesi veya kaydedicisi. (h) Kõzgõn buhar üreten kazanlarda buhar çõkõş sõcaklõk termometresi ve kaydedicisi. (i) Hava õsõtõcõsõ olan kazanlarda, õsõtõcõ çõkõş hava ve gaz sõcaklõklarõ göstergeleri. (k) Ara õsõtõcõsõ olan kazanlarda ara õsõtõcõ buhar giriş ve çõkõşõnda sõcaklõk ve basõnç göstergeleri. (1) Besleme suyu giriş sõcaklõğõ termometresi. (m) Toz kömür yakan kazanlarda, öğütücüdeki basõnç düşmesini gösteren manometre ile öğütücüden çõkan toz kömür ve hava karõşõmõ sõcaklõk termometresi (Bu değer için bir sõcaklõk alarmõ da eklenmelidir). (n) Yağyakõt yakan kazanlarda, brülör önündeki yakõt basõncõ manometresi, ağõr yağyakõt brülörleri varsa, yağyakõt sõcaklõğõ termometresi ve atomize buhar (veya basõnçlõ hava) basõncõ göstergeleri. (o) Uygulamaya göre gerekli olan diğer ölçü aletleri. Bütün ölçü aletleri, kazan ilk işletmeye alõnmadan önce gerekli şekilde kalibre ve muayene edilmiş ve yerlerine takõlmõş olmalõdõr. Yerlerine takõlan bütün ölçü aletleri bağlantõlarõnõn tam ve doğru olmasõ kontrol edilmelidir. Kaydediciler iyi çalõşõr durumda bulunmalõdõr. Ölçü aletleri en az yõlda bir kez muayene edilmelidir. Çalõşma sõrasõnda arõ/alanlar sökülüp onarõlmalõ veya değiştirilmelidir Basõnç Göstergeleri Basõnç göstergeleri, dikkatli kullanõlmalõ ve doğruluklarõ sõk sõk muayene edilmelidir. Bu muayene, ağõrlõklõ kontrol gerecinde veya duyarlõ bir manometre ile yapõlmalõdõr. Kullanõlacak manometre tuşu bir süre önce muayene edilmiş olmalõdõr. Basõnç göstergeleri muayene için söküldükleri sõrada,, gösterge kapama vanasõnõ açarak gösterge borusu blöt edilip, temizlenmelidir. Buhar borusuna takõlan basõnç göstergeleri sifonlarõna, gösterge takõlmadan önce su doldurularak, manometre iç kõsmõnõn buharla temasõ önlenmelidir. Gösterge camlarõ sürekli olarak temiz tutulmalõ ve basõnç göstergelerinin çevresi iyi aydõnlatõlmõş olmalõdõr. Gösterge camõ gevşek olmamalõ ve kõrõldõğõ takdirde yenilenmelidir. Don yapan bölgelerde buhar kazanõ devre dõşõ edildiğinde basõnç göstergelerindeki su boşaltõlmalõdõr. Kazan domu ana buhar basõnç göstergesinin arõzasõz durumda olmasõ sağlanmalõdõr. Kazandaki bütün basõnç göstergeleri en az yõlda bit kez sökülerek kalibre edilmelidirler. Göstergeler yağmur, kar vb. dõş etkenlerden korunmuş olmalõdõr Sõcaklõk Göstergeleri Sõcaklõk göstergelerinin doğruluklarõ yõlda en az bir kez kontrol edilmelidir. Sõcaklõk göstergelerinin takõldõğõ kõsõmlar, iyi aydõnlatõlmalõ ve dõş etkenlerden korunmuş olmalõdõr Kontrol Sistemleri Genellikle bir buhar kazanõnda aşağõdaki kontrol sistemleri bulunmalõdõr : (a) Yanõna kontrolü : Kazan buhar basõncõnõn sabit tutulmasõ gereken durumlarda 13

16 (b) Besleme suyu kontrolü : Kazan dom su seviyesinin sabit tutulmasõ amacõyla uygulanõr. (c) Sõcaklõk kontrolü : Buhar çõkõş sõcaklõğõnõn sabit tutulmasõ amacõyla uygulanõr. Bu kontrol sistemleri elemanlarõnõn, kazanõ ilk ateşlemeden önce bütün deney ve ayarlarõ yapõlmõş olmalõdõr. Sistemde bulunan kontrol valflerine, bir bay-pas vanasõ eklenerek kontrol sistemleri arõzalandõğõnda el ile çalõşma sağlanabilmelidir. Kontrol sisteminde bir tutukluk veya arõza olduğunda, sistem hemen otomatikten çõkarõlarak el ile kumandaya alõnmalõ veya arõza araştõrõlmalõdõr. Kazan ilk ateşlendiğinde bütün kontrol sistemleri ol kumandasõyla çalõşmalõ; ancak kazan basõnç tutup devreye girdikten ve kararlõ bir rejime geçtikten sonra otomatiğe alõnmalõdõr. Kontrol sistemleri ve elemanlarõ yõlda en az bir kez ayar ve fonksiyon muayenesinden geçirilmelidir Otomatik Kilitleme ve Koruma Donanõmõ - Kazanlar, güvenle çalõşmalarõ için tip, kapasite ve özeliklerine göre güvenlik kilitleme sistemleri ve alarm devreleri ile donatõlmalõdõr. Bir kazanda en az şu kilitleme elemanlarõ bulunmalõdõr : (a) îlk ateşleme alevini sürekli izleyerek alev sönmesi halinde ana alevin meydana gelmesini ateşleme devresini durdurarak, (b) Ana brülör alevini sürekli izleyerek alevin sönmesinde veya ocaktaki aşõrõ dumanlõ yanmada yakõtõ kesip alevi söndüren bir fotoelektrik gözleyici, (c) Aşõrõ buhar basõncõnda yakõt kesen ayarlõ bir basõnç şalteri (presostat). (d) Dom su seviyesinin aşõrõ düşmesinde yakõtõ kesen bir seviye aygõtõ. (e) Yağyakõt yakan kazanlarda, yakõt pompasõ çõkõş basõncõnõn düşmesi halinde yakõtõ kesen ayarlõ bir basõnç şalteri. (f) Ön õsõtma gereken ağõr yağyakõt yakan kazanlarda, yakõt sõcaklõğõnõn düşmesi halinde yakõt yağõnõ kesen ayarlõ bir sõcaklõk şalteri (termostat). (g) Kazan yakma havasõnõn birden kesilmesi halinde yakõtõ kesen bir basõnç şalteri. (h) Yağyakõt yakmada bir atomizasyon var ise, atomizasyon ortamõ (buhar veya basõnçlõ hava) basõncõnõn düşmesi halinde yakõt kesen donanõm. (i) Gaz yakan kazanlarda, gaz basõncõnõn düşmesi halinde yakõtõ kesen ayarlõ bir basõnç şalteri. (k) Bunlardan başka uygulamaya göre gerekli koruma elemanlarõ. Bir kazanda bulunmasõ gerekli alarm elemanlarõ şunlardõr : (a) Alçak ve yüksek dom su seviye alarmõ, (b) Alev sönme alarmõ, (c) Toz kömür yakan kazanlarda, brülöre gönderilen hava - toz yakõt karõşõmõ yüksek sõcaklõk alarmõ, (d) Bunlardan başka uygulamaya göre gerekli başka alarm donanõmlarõ. Kazanda bulunan bütün kilitleme, alarm ve koruma devreleri yõlda en az bir kez fonksiyon ve ayar muayenesinden geçirilmelidir. Kazan ilk ateşlemeden önce bütün koruma donanõmõ kusursuz çalõşõr durumda olmalõdõr Seviye Gösterge Camlan Kazanlarda dom su seviyesini sürekli gözlemek için bir seviye göstergesi olmak üzere en az 2 tane seviye göstergesi bulunmalõdõr. Seviye göstergesi camlarõ temiz tutulmalõ işletme sõrasõnda görülecek kaçaklar giderilmelidir. Seviye gösterge camõnõn blöf hattõ ucu, blöf yapan kazancõnõn blöf akõşõnõ görebileceği şekilde açõk olmalõdõr. Seviye gösterge camõ yağmur, don, kar vb. gibi dõş etkenlere karşõ korunmuş olmalõdõr. Kazan durduğu sõrada gösterge camõ muayene edilme li, çatlak olanlar değiştirilmelidir. İşletme sõrasõnda bir seviye camõ kõrõlõrsa, kapatma vanalarõ kapatõlarak cam çõkarõlmalõ ve boru blöf edilerek kõrõk cam parçalarõ temizlenmelidir. Yeni gösterge camõ takõldõğõnda, salmastra somunlarõ aşõn sõkõlmamalõdõr. Seviye camõnõ devreye alõrken ilk önce üst kapatma vanalarõ ve seviye camõ blöfü biraz açõlarak, camdan buhar akõşõ sağlanõp cam õsõtõlmalõ, bundan sonra blöf kapatõlarak alt kapatma vanasõ az açõlmalõ, seviye gösterge camõnda su seviyesi belirip sabit duruma geldiğinde ilk önce alt, sonra da üst kapatma vanalarõ sonuna kadar açõlmalõdõr. Devrede 14

17 bulunan kazanda, seviye gösterge camlarõnõn değişmesi vb. amaçlarla seviye gösterge camõ kapatma vanalarõnõn açõlõp kapanmasõ sõrasõnda kazancõ vanalarõn yanõna yaklaşmamalõdõr. (Örneğin, vanalar zincirli tip olmalõdõr). Kazana hidrostatik deney uygulanõrken, seviye gösterge kapatma vanalarõ tam kapatõlmõş ve seviye gösterge camlarõnõn blöfü açõlmõş olmalõdõr. Seviye camõnõn kullanõlmasõnda Madde de belirtilen kurallar uygulanmalõdõr Blöf Donanõmõ Kazandaki bütün blöf boru donanõmõ ve vanalarõ sõzõntõ kaçak yapmamalõ ve blöf borularõ ağzõ, kaçaklarõ saptayabilmek için görülebilir şekilde açõk bõrakõlmalõdõr. Blöf donanõmõnõn kullanõlmasõnda, Madde daki kurallara uyulmalõdõr Kurum Üfleyiciler Kazanlarõn verimli çalõşmasõnõ sağlamak için, kazan, kõzdõrõcõ ekonomizör ve hava õsõtõcõlarõn yüzeylerinde biriken kurumlarõn temizlenmesi amacõ ile basõnçlõ hava veya kuru yakõt kõzgõn,buhar üfleyen donanõm iyi çalõşõr durumda olmalõdõr. Kurum üfleyicilerin çalõştõrõlma süre ve aralõklarõ kazan bir süre çalõştõktan sonra saptanmalõdõr Buharlõ kurum üfleyiciler monte edildikten sonra muayene edilerek buhar püskürtme deliklerinin boru aralõklarõna rastlamasõ sağlanmalõdõr. Girip çõkmalõ kurum üfleyicilerin çalõşmasõ gözlenmeli ve sõkõşma veya tutukluk varsa giderilmelidir El, zincir veya, motorla çalõştõrõlan kurum üfleyicilerinin rahat çalõştõğõ sõk sõk muayene edilmeli ve sõkõşmalar giderilmelidir. Kurum üfleyicilerin kullanõlmalarõnda Madde deki kurallar uygulanmalõdõr Yakõt Yakma Donanõmõ Çeşitli yakõt yakma donanõmõnõn işletme, muayene ve bakõmõnda Madde den ye kadar verilen kurallar uygulanmalõdõr Güvenlik Vaüfleri (TS 494) Genellikle buhar domu üzerinde iki emniyet valfi, kõzdõrõcõ olan kazanlarda, kõzdõrõcõ çõkõşõnda bir veya iki güvenlik valfõ bulunmalõdõr Güvenlik valfleri her zaman iyi çalõşõr durumda bulunmalõdõr. Güvenlik valfi dõş etkenlere açõk bir yerde monte edilmişse, valfin serbestçe çalõşmasõnõ sağlayacak şekilde saçtan yapõlma bir koruyucu muhafaza içine alõnmalõdõr. Güvenlik valfi boşaltma borusu, uygun olarak döşenmiş ve sağlam şekilde desteklenmiş olmalõ, valf gövdesine bağlantõlõ olmamalõdõr (TS 2736) Güvenlik valfleri yõlda en az bir kez sõcak deneyden geçirilerek açma ve kapama değerlerinin etiket değerlerine uygunluğu kontrol edilmelidir. Bu deney sõrasõnda kazan, işletme basõncõna yükseldiğinde güvenlik valfi el ile birkaç kez kapatõlarak valfin normal çalõştõğõ gözlenmeli ve õsõnmasõ sağlanmalõdõr. Bundan sonra Madde de belirtilen şekilde güvenlik valfinin açma ve kapama noktalarõ muayene edilmelidir. Güvenlik valileri özellikle yüksek basõnç ve kapasitelerdeki valfler, el ile açõlõp kapatõlõrken uzaktan çalõşõlmalõ, vana uzun bir demir çubuk veya vana koluna bağlanacak tel-makara sistemi ile açõlmalõdõr. Kazan basõncõ, çalõşma basõncõnõn % 75 inin üstünde değilse, valf el ile açõlmamalõdõr. Önceden ayarlanmõş olduğu bilinen bir güvenlik valfi, deney sõrasõnda gereken basõnçta açma yapmazsa tutukluğu gidermek için valf gövdesine veya başka kõsõmlarõna vurulmamalõdõr. Böyle bir durumda güvenlik valfi el ile birkaç kere açõlõp kapatõlarak deneme tekrarlanõr. Eğer Tutukluk giderilmediğinde güvenlik valfi sökülüp temizlenir ve yeniden ayarlanarak denenir Yeni durumdaki güvenlik valflerinin yapõmcõ tarafõndan ayarlanmõş olmasõna bakõlmaksõzõn mutlaka etiketindeki değerlerin kontrolü yapõlmalõdõr Çalõşma sõrasõnda güvenlik valf inde bir kaçak olduğu görülürse, bu kaçağõn giderilmesi için valf el ile açõlarak kõsa bir süre buhar blöfü yapõlõr ve valf oturma yüzeyinde bulunabilecek yabancõ maddelerin dõşarõ atõlmasõ sağlanõr. Buna rağmen kaçak giderilmemişse, valf sökülür ve onarõlõr. Kaçak yapan güvenlik valflerinde kaçağõn giderilmesi amacõ ile yay basõncõ arttõrõlmamalõdõr Güvenlik vanalarõ açma deneyinde aşağõdaki toleranslar geçerlidir Güvenlik Vanalarõ Basõnç ve Toleranslarõ 15

18 Açma Basõncõ Tolerans 1-5 bar (kgf/cm-) ± 0,15 bar (kgf/cm-) 5-20 bar (kgf/cm-) ± 3 bar (kgf/cm2) 20 (kgf/cm-) den büyük ± 0,75 bar (kgf/cm2) Güvenlik valfi yayõ arasõnda toz, pislik veya yabancõ maddelerin girmesi önlenmeli, valf ve çevresi temiz tutulmalõdõr. Emniyet valfleri hiçbir şekilde kazan buhar basõncõnõ düşürmek amacõ ile kullanõlmamalõ, yõpranan valf parçalan zamanõnda değiştirilmelidir Kazana hidrostatik deney uygulanõrken güvenlik valfleri sökülerek yerlerine kör flanş takõlmalõdõr Üfleyiciler (Vantilatörler) ve Klapeler Vantilatörler, çalõşmadan önce el ile çevrilerek rahat ve sürtünmesiz döndüğü saptanmalõ, gerekli yağlama yapõldõktan ve yatak soğutma suyu devreye alõndõktan sonra üfleyiciye (elektrik motoru üe çevrilenler için) bir anlõk yol verilerek dönme yönü muayenesi yapõlmalõdõr. İlk çalõşmadan önce bütün klapeler muayene edilmeli, rahat ve tutuksuz çalõşmalarõ sağlanmalõ, gereken yerler yağlanmalõdõr. Klapelere kumanda eden bir otomatik kontrol sistemi varsa, klape kumanda donanõmõ muayene edilmeli ve normal çalõşmasõ sağlanmalõdõr. Kazan ilk ateşlemeden önce, üfleyiciler yatak ve motordaki titreşimlerin izlenmesi için bir süre çalõştõrõlmalõdõr. Üfleyicilere yol vermeden önce klapeler tam kapatõlarak üfleyicinin devreye yüksüz girmesi sağlanmalõdõr. Bir süre bu şekilde çalõştõktan sonra klapeler yavaş yavaş aralanarak üfleyici yüklenir. Uzun süre durmuş bir üfleyicide çalõştõrõlmadan önce gerekli yağ değişimi yapõlmalõdõr Üfleyici yatak soğutma suyu borularõ üfleyicinin çalõşmasõ sõrasõnda izlenmeli ve borularda fazla titreşim varsa gerekli yerlerden desteklenerek bu titreşim önlenmelidir. Üfleyici çalõştõrõlmadan önce kavrama ayarõ yapõlmõş ve yataylõğõ muayene edilmiş olmalõdõr Üfleyiciler, genellikle kazancõnõn bulunduğu yerden uzakta olduklarõndan çalõşma sõrasõnda kazancõ zaman zaman üfleyicinin çalõşmasõnõ kontrol etmelidir. Bu amaçla yatak sõcaklõk göstergesini kazan kontrol panosuna yerleştirmek yararlõdõr Üfleyiciler ve motorlarõ kavramalar, yataklar ve üfleyici klapelerinin, yapõmcõnõn öngördüğü şekilde periyodik bakõmlarõ yapõlmalõ ve iyi durumda bulunmalarõ sağlanmalõdõr Ekonomizörler Ekonomizör borularõ üzerinde biriken kurumlar temizlenerek õsõ transferinin azalmasõ önlenmelidir. Bu amaçla kullanõlacak kurum üfleyicilerinin borularõ dikkatle ayarlanarak buhar püskürtme memelerinin borulara rastlamamasõ sağlanmalõdõr Ekonomizör borularõnda meydana gelecek su sõzõntõlarõnõn baca gazõndaki kükürtle birleşmesi sonucunda meydana gelecek asit dõş korozyona yol açacağõndan bu gibi kaçaklar önlenmelidir. Kazan ilk devreye alõndõğõnda ve besleme suyu akõşõ yokken aşõrõ õsõnan ekonomizörde buhar meydana gelmesi ve bunun besleme suyu ile temasõ sonucunda ortaya çõkan termal şoklarõn önlenmesi için kazan, õsõtma sõrasõnda zaman zaman blöf edilerek az miktarda besleme suyu akõşõ sağlanmalõdõr. Baca gazõndaki su buharõnõn ekonomizör bölgesinde yoğunlaşõp korozyona yol açmamasõ için, kazan besleme suyu giriş sõcaklõğõ, olabildiği kadar yüksek tutulmalõdõr Ekonomizör üzerindeki bütün kapaklar kontrol edilerek contalarõnõn iyi yerleşmiş ve sõzdõrmaz durumda olmalarõ sağlanmalõdõr. Ekonomizör borularõndaki iç korozyonun en önemli nedeni kazan besleme suyundaki çok miktarda çözülmüş oksijen olduğundan, çözülmüş oksijen miktarõnõn en küçük değerde tutulmasõ sağlanmalõdõr Rejeneratif Hava Isõtõcõlarõ 16

19 Hava õsõtõcõlarõ, kazan ateşlemeden önce kontrol edilmeli, õsõtõcõ üzerinde veya gaz hava kanallarõnda bulunabilecek her türlü pislik temizlenmeli, yabancõ madde, vb. kalmamalõdõr. Gereken yerler yağlanmalõ, bundan Sonra õsõtõcõ bir süre çalõştõrõlarak dönme yönü kontrol edilmeli ve sürtünmeler varsa bunlar giderilmelidir. Isõtõcõ giriş veya çõkõşõnda, hava - gaz damperleri varsa, bunlar kontrol edilip iyi çalõşõr durumda olmalarõ sağlanmalõdõr Hava õsõtõcõlarõ, petekleri üzerindeki bölgesel õsõnmalarõn önlenmesi için kazan ateşlenmeden önce devreye alõnmalõdõr. Isõtõcõnõn çalõşmasõ sõrasõnda peteklerin kurumdan temizlenmesi için sõk sõk üfleme yapõlmalõ, varsa kurum yuvasõ temizlenmelidir. Hava õsõtõcõ çõkõş gaz sõcaklõğõnõn birdenbire yükselmesi, hava õsõtõcõ bölgesinde meydana gelen bir alevlenmeyi belli edeceğinden böyle durumda gerekli tedbir alõnmalõdõr Kazan çalõşmakta iken, gaz kanallarõnda, hava õsõtõcõ petekleri yakõnlarõnda birikebilecek yanmamõş gaz karõşõmõnõn herhangi bir nedenle tutuşmasõ, hava õsõtõcõ peteklerinin biçim değiştirmesine ve elden çõkmasõna yol açacağõndan gazõn yanmadan çõkõşõnõn önlenmesi için ocakta sürekli olarak tam yanma sağlanmalõdõr Hava õsõtõcõ bölgesinde veya gaz kanallarõnda bir yanma olduğu anlaşõlõrsa, aşağõdaki şekilde hareket edilmelidir : (a) Yakõt kesilir veya õzgara durdurulur. (b) Üfleyiciler durdurularak bütün hava giriş klapeler kapatõlõr. (c) Alevin bulunduğu yer saptanarak buraya CO a veya başka bir yangõn söndürme maddesi uygulanõr. (d) Gaz kanallarõndaki alevlenmelerde gaz ekonomizör veya hava õsõtõcõsõna ait kurum üfleyiciler çalõştõrõlmaz. (e) Alev söndükten ve kazan soğuduktan sonra kapaklar açõlarak içeri girilir ve gerekli onarõm yapõlõr Hava õsõtõcõlarõ ve hava õsõtõcõsõ kõsmõnõn üfleyicilerine periyodik bakõm uygulanmalõ ve iyi durumda bulunmalarõ sağlanmalõdõr Kazan Besleme Pompalan Kazan besleme pompalarõ devreye alõnmadan önce yapõmcõnõn korozyonu önlemek gayesi ile açõktaki parlak yüzeyler üzerine kapladõğõ maddeler temizlenmelidir. Pompa uzun süre çalõşmadan bekletilmişse, uygulanmõş olan bütün koruyu maddeler temizlenir. Yataklar ve ana yağ depolarõ vb. yerler yağlanõr. Pompa emişi kontrol edilerek su beslemesi sağlanõr. Emiş basõncõnõn istenen değerde olup olmadõğõ kontrol edilir. Pompa üzerinde bulunan her türlü donatõm (yağ pompasõ, yatak soğutma suyu sistemi, göstergeler vb.) muayene edilerek iyi çalõşõr durumda olmalarõ sağlanõr. Bun dan sonra pompaya bir an yol verilerek dönme yönü kontrol edilir (bu kontrol eğer büyük güçlük göstermiyorsa motor ile pompa arasõndaki kavrama ayrõlarak sadece motora yol vermek sureliyle de yapõlabilir) Pompa çalõşmakta iken yatak yağ sõcaklõğõ emiş ve çõkõş basõnçlarõ vb. değerler sürekli kontrol edilerek meydana gelebilecek bir ama başlangõç önlenmelidir. Besleme pompalarõ kazan giriş vanayõ kapalõ iken çalõştõğõnda aşõrõ derecede õsõnacaklarõndan pompa çõkõşõnda geri tepme valfi ile pompa arasõnõ pompa cmiş'ine bağlayan bir bay-pas borusu eklenmeli ve pompa çõkõş vanasõ kapalõ iken çalõştõğõnda bu bay-pas içinde az miktarda dolaşõm sağlanarak pompanõn soğutulmasõ sağlanmalõdõr. Bay-pas borusuna bir kapatma vanasõ ve orifis flanş konularak geriye verilen su miktarõ, anma basõna basõncõndan nominal kapasitenin % 10 u civarõnda bir akõş sağlayacak şekilde bu orifis flanş boyutlandõrõlmalõdõr Pompa, kavrama ve pompa ile ilgili tüm donanõmõn, periyodik bakõmlarõ yapõlarak iyi durumda bulunmalarõ sağlanmalõ ve bu bakõm sõrasõnda işletme sõcaklõğõnda pompa - motor gurubunun yağ aylõğõ ve kavrama ayarõ da muayene edilmelidir Kuzan Aspiratörleri İşletmeye alõnmazdan önce aspiratör rotoru, yabancõ bir malzemenin olup olmadõğõnõ kontrol için el ile döndürülmelidir.ünite uzun süre çalõşmamõş ise yağ depolan ince bir yağ ile temizlenmeli ve tavsiye edilen yağ ile doldurulmalõdõr. Yaylõ yataklõ ünitelerde ilk çalõştõrma sõrasõnda, milin hasar görmemesi için,-yatak burcu önünde mil üzerine yağ damlatõlmalõdõr. 17

20 Titreşimin ve özellikle rotorun balansõnõn uygun olup olmadõğõ deneme işletmesinde kontrol edilmelidir. Kaynak malzemesi dolayõsõyla bozulmuş kõsõmlarõn olup olmadõğõnõn kontrolüne özellikle önem verilmelidir. Yataklarõn soğutma suyu borularõnõn titreşim dolayõsõyla eskimelerini önlemek için kontrol edilmeleri Rorekir. Uygun dayanaklar ve fleksibl bağlantõlar yapõlmak suretiyle bu amalar önlenmelidir. Rotor donanõmõnõn montajõ ve taşõnmasõnda milin hasar görmemesi ve aspiratör kõsõmlarõnõn bükülmemesiiçin özel dikkat gösterilmelidir İşletmeye alma sõrasõnda klapelerin ve kanatlarõnõn, tahrik şuasõnda yol verme enerjisinin en az olmasõ için, kapalõ olmasõ kontrol edilmelidir. Eğer hõz kontrol donanõmõ var ise, ilk yol verme olabilen en alçak hõzda yapõlmalõdõr. Su soğutmalõ yataklarõn su temizliği ve drenajlarõ, uygun çalõşõp çalõşmadõklarõ bakõmõndan kontrol edilmelidir Normal işletme sõrasõnda, aspiratörleri genellikle kazan kontrol tablasõndan oldukça uzakta yerleştirilmiş olduğundan periyodik kontrollerin yapõlmasõna özel önem gösterilmelidir. Kontrol aşamasõndaki yatak uzaklõk göstergelerinin kontrolleri de yapõlmalõdõr. Yalanmõş kavramalar sõzma olup olmadõğõ bakõmõnda gözlenmeli ve uygun yağlamanõn her zaman yapõlmasõnõ sağlamak için düzenli olarak yağ katõlmalõdõr. Yõlda en az bir kez kavramalar açõlmalõ, temizlenmeli ve yeni yağlayõcõ ile tekrar doldurulmalõdõr. Kavramalarda biriken çamurlar muhtemel olarak önemli derecede fleksibiliteyi bozabilir. Ünitenin işletme sõcaklõğõnda alevmanõ periyodik olarak kontrol edilmelidir Olağanüstü işletme halinde, normal soğutma olmamasõna karşõ ayrõ olarak bir yatak soğutma kaynağõ olmalõdõr. 1.3 KAZAN MUAYENE VE BAKIM KURALLARI Genel Buhar kazanlarõnda görülen bozukluklarõn giderilmesi amacõ ile kazan yõlda en az bir kez durdurularak kazan ve kazan donanõmõ genel muayene ve bakõmdan geçirilmelidir. - Buhar kazanlarõnda görülen bozukluklarõn önlenmesi amacõ ile ; Aşõrõ basõnçtan doğanlar için ; Basõnç göstergelerinin işletme ve bakõmõnda Madde deki, - Su seviye camlarõnõn işletme ve bakõmõnda Madde deki, - Kazan basõncõ ve dom seviyesi elektrikli alarm ve kilitleme elemanlarõnõn işletme ve bakõmõnda Madde deki - Güvenlik vanalarõnõn işletme ve bakõmõnda Madde deki, kurallara uyulmalõdõr. Basõnç altõndaki kõsõmlarõn zayõflamasõndan doğanlar için; - Kazanõn ilk çalõştõrõlmasõnda ve işletmesinde Madde 1.1 deki, - Su seviyesinin kontrolünde Madde deki, - Korozyonu önleyici kimyasal koşullan sağlamada Madde 1.4 deki, - Kazan muayene ve bakõmõnda Madde 1.3 deki, - Kurum tifleyicilerinin ayarlanmasõnda Madde deki, - Kazanõ beklemeye almada Madde deki kurallara uyulmalõdõr. - Yakma donanõmõnõn yanlõş işletme, muayene ve bakõmõndan doğanlarõn önlenmesi için Madde den. Madde ye kadar verilen kurallara uyulmalõdõr Her muayene ve bakõm sonunda yapõlan işler ve görülen bozukluklar yazõlmalõ, sonraki bakõnõ ve muayeneden önce bu kayõtlar incelenmelidir. Bunlardan özellikle aşõnmalar, korozyon, meydana gelmiş olan kireçlenme ve çatlaklar veya boru delinmeleri kaydedilip, sonraki bakõmlarda buna göre muayene yapõlmalõdõr. 18

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU...1 0.2 - TARİFLER...1 0.2.1 - Atmosferik Tank... 1 0.2.2 - Drenaj... 1 0.2.3 - Şedde... 1 0.3 - KAPSAM...1 1 - KURALLAR... 1 1.1 - TASARIM KURALLARI...1

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7620 Page 1 of 1 19.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3323 Mart 1979 ICS 91.100.30 BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997 ÖN SÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 1991 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996 ve 30 Aralõk 1997 tarihli

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7774 Page 1 of 1 05.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3351 Nisan 1979 ICS 91.100.30 ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1446/Mayõs 1998

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1446/Mayõs 1998 ÖNSÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca revizyonu yapõlmõş ve sonra, TSE Teknik Kurulu nun 25 Nisan 1995 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996, 30 Aralõk

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002 Ön söz Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 22 Mart 2002 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn

Detaylı

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE 15-27 kw (13.000-23.000 kcal/saat) kapasite aralõğõ Kompakt boyutlar: (Genişlik/Y lik/yükseklik/derinlik) kseklik/derinlik) 490/900/450 mm Ağõrlõğõ: : Bacalõ 60 kg, Hermetik 65

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

UDK 693.1/2 TÜRK STANDARDI TS 2510/Nisan 1977 351.785 İÇİNDEKİLER

UDK 693.1/2 TÜRK STANDARDI TS 2510/Nisan 1977 351.785 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 Kârgir Duvar... 1 0.2.2 - Harç... 1 0.2.3 - Yõğma Kârgir Yapõ... 1 0.2.4 - Yarõm Kârgir Yapõ... 1 0.2.5 - Duvar Taşlan...

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3419 Nisan 2002 ICS 91.140.30 1. Baskı HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TESİSLERİ - PROJELENDİRME KURALLARI Ventilation and Air Conditioning Installation - Requirements

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Güvenlik uyarõlarõ Çamaņõr makinesi oldukça ađõrdõr Kaldõrõrken dikkatli olunmalõdõr. Dikkat: Donmuņ hortumlar çatlayabilir/patlayabilir. Çamaņõr makinesi donma riski olan yerlere ve/veya açõk alanlara

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

UDK 693.2:691.41 TÜRK STANDARDI TS 2515/Nisan 1985 İÇİNDEKİLER

UDK 693.2:691.41 TÜRK STANDARDI TS 2515/Nisan 1985 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ VE UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0. 2 - TANIMLAR... 1 0.2.1 - Kerpiç Bloklar... 1 0.2.2 - Kerpiç Yapõ... 1 0.2.3 - Toprak Dam... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4

Detaylı

BASINÇLI HAVALI KESİCİLER

BASINÇLI HAVALI KESİCİLER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ DOÇ. DR. ÖZCAN KALENDERLİ PROJE MURAT CEBECİ 040990401 METİN BİROL 040990371 MEHMET İPEK 040990415

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu 630 4995 05/003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan

Detaylı

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI SAYFA NO 1/7 1.AMAÇ VE KAPSAM : Klima santrallerinin bakımının nasıl yapıldığının tanımlanması. Hastanemiz dahilindeki klima santrallerini kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK : Teknik hizmetler Müdürlüğü Klima

Detaylı

Doğalgaz. Doğalgaz ve Petrol Gazlarõ

Doğalgaz. Doğalgaz ve Petrol Gazlarõ Doğalgaz ve Sõvõlaştõrõlmõş Petrol Gazlarõ 1 Gaz Yakõtlar Gaz Halinde! Doğalgaz (doğal)! Havagazõ (fabrika)! Kokgazõ (fabrika) Sõvõlaştõrõlmõş Halde! Doğalgaz (doğal)! Propan (rafineri)! Bütan (rafineri)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12255 Nisan 2000 ICS 03.080.30;91.140.90 1. Baskı YETKİLİ SERVİSLER - ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER, YÜRÜYEN YOLCU BANTLARI İÇİN - KURALLAR The authorized services

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12361 Mart 2002 ICS 03.080.30 YETKİLİ SERVİSLER - GENEL KURALLAR Competent services - General rules TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlõklar/ANKARA

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ KATI YAKITLI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 21.08.2014 AMAÇ Madde 1. Bu talimat ile çalışanların katı yakıtlı (odun, kömür vb) buhar kazanlarının periyodik kontrol

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-6 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 10465 Kasım 1992 ICS 91.100.30 1. Baskı BETON DENEY METOTLARI- YAPI VE YAPI BİLEŞENLERİNDE SERTLEŞMİŞ BETONDAN NUMUNE ALINMASI VE BASINÇ MUKAVEMETİNİN TAYİNİ (TAHRİBATLI

Detaylı

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU TÜM İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR 1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri 2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

KALORİFER KAZANI TALİMATI

KALORİFER KAZANI TALİMATI KALORİFER KAZANI TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde bulunan Kalorifer Kazanı kullanımı işleminde iş sağlığı ve güvenliği açısından uyulması

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ BASINÇLI KAPLARDA GÜVENLİK BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ VE TEST TEKNİKLERİ İşçi sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü ne göre aşağıdaki sürelerde; Genel Hükümler

Detaylı

NEDEN AKRİLİK? AKRİLİK KULLANIMININ NEDENLERİ

NEDEN AKRİLİK? AKRİLİK KULLANIMININ NEDENLERİ NEDEN AKRİLİK? Küvet ve duş sistemleri için akrilik zengin, yumuşak ve dayanõklõ yapõsõ ile en dayanõklõ malzemedir. Akrilik renkleri solmaz ve seneler boyu kullanõcõsõna ilk günkü parõltõsõyla hizmet

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

"Vagon Barbekü" Montaj ve İşletim Kılavuzu

Vagon Barbekü Montaj ve İşletim Kılavuzu Version: 0566tr Stand: #018-2012 Ausgabe: 07/11cd "Vagon Barbekü" Montaj ve İşletim Kılavuzu Önsöz Yüksek kaliteli GRILLCHEF barbekünüzü kullanmaya başlamadan önce bu montaj ve kullanma kılavuzunu dikkatle

Detaylı

ERPİLİÇ ENTERGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTERGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTERGRE TESİSLERİ KALORİFER VE BUHAR REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 07.08.2014 AMAÇ Madde 1. Bu talimat ile çalışanların kalorifer ve buhar kazanlarının ve kazan dairelerinin

Detaylı

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER... 1 1.1 - SINIFLANDIRMA... 1 1.1.1

Detaylı

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Vortex Akõş Ölçer Başlangõç Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin Adõm 2: Gövdenin Yönünü Kontrol Edin Adõm 3: Atlatõcõlarõ Ayarlayõn Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler www.hosseven.com.tr 2 www.hosseven.com.tr TEKNİK DEĞERLER Nominal Isı Güç KW_N 2,2-6,5 Saatlik Tüketim Kg/h 0,6-1,8 Verim % 92-88,5 Maksimum Isıtma Hacmi M3 185 Net Kg kg 82 Baca Çapı mm 80 Besleme Haznesi

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr.

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çel ka Çelik Kapõ Kullanõm ve Bakõm Kõlavuzu Sevgili Müşterilerimiz Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çalka kapõlarõ ile, kendinizi güvende hissedersiniz. Çünkü, Çalka,

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

ISI CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. BUHAR KAZANI KULLANMA KILAVUZU

ISI CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. BUHAR KAZANI KULLANMA KILAVUZU ISI CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. BUHAR KAZANI KULLANMA KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER Giriş 3 Garanti 4 Uyarılar 4 Kazan Özellikleri. 6 1. Kazanın Kullanılması.. 7 2. Kazanın Devreye Sokulması... 9 3.

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU

MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU Modüler plakalı su deposu, plakaları fabrikada üretildikten sonra, modül plakaların elle taşınarak montaj mahalinde rahatlıkla monte edilebilen montajı pratik ve

Detaylı

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF BUHAR KAZANLARINDA BLÖF GENEL AÇIKLAMALAR Blöf, kazan suyu içinde buharlaşma sonucu konsantrasyonu artan çözünmüş ya da askıda kalmış katı madde miktarını kazan için belirlenen limitlere çekebilmek amacıyla

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A.

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1 BÖLÜM 1 GENEL Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1 A. Kapsam 1. Bu kurallar, basınçlı kapların ve ısı değiştiricilerinin tip testlerinin

Detaylı

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm 0102 Sipariş bilgileri Özellikler 4 mm bağlõ değil SIL 2'ye kadar IEC 'ye uygun olarak;61508 kullanõlabilir Aksesuarlar EXG-12 Sonlu hõzlõ montaj ayağõ BF 12 Montaj flanşõ, 12 mm Teknik Özellikler veriler

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESL2435I http://tr.yourpdfguides.com/dref/630391

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESL2435I http://tr.yourpdfguides.com/dref/630391 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

TAŞITLARDA ÖN ISITICILAR ISIL KONFORA ETKİLERİ VE ÖN ISITMA SÜRESİ OPTİMİZASYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. S.Seçkin ŞEKEROĞLU 503991109

TAŞITLARDA ÖN ISITICILAR ISIL KONFORA ETKİLERİ VE ÖN ISITMA SÜRESİ OPTİMİZASYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. S.Seçkin ŞEKEROĞLU 503991109 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ! FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAŞITLARDA ÖN ISITICILAR ISIL KONFORA ETKİLERİ VE ÖN ISITMA SÜRESİ OPTİMİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. S.Seçkin ŞEKEROĞLU 503991109 Tezin Enstitüye

Detaylı

EMNİYETLEME KİTİ İŞ PLANI

EMNİYETLEME KİTİ İŞ PLANI Gelenekten Geleceğe EMNİYETLEME KİTİ İŞ PLANI ODTÜ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ STAJYERLERİ ESKİŞEHİR 2003 Gelenekten Geleceğe ÖNSÖZ Emniyetleme, vidalarõn, somunlarõn ve cõvatalarõn yüksek titreşimlerde

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000 ÖNSÖZ Bu standard, ISO tarafõndan kabul edilen ISO 2171 standardõ esas alõnarak, TSE Ziraat Hazõrlõk Grubu nca TS 1511 in revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 24 Ekim 2000 tarihli toplantõsõnda

Detaylı

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU www.fogmaker.com Art. No. 8012-011 Edition 2.1 1 Genel açıklama Bu otobüs, motor bölmesi ve olası ayrı ısıtma alanları için tam otomatik bir yangın söndürme sistemi ile donatılmıştır.

Detaylı

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Çelik Konstrüksiyon Taşõyõcõ Sistemi... 1 0.2.2 - Genel Konstrüksiyon veya Montaj Resimleri...

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ÖNCESİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIK FORMU

PERİYODİK KONTROL ÖNCESİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIK FORMU BUHAR VE KIZGIN SU KAZANLARI ÖNCELİKLE TESTİN SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE YAPILABİLMESİ İÇİN KAZAN SOĞUK OLMALIDIR. 1. Kazan ön kapağı açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir. 2. Emniyet ventilleri

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3357 Nisan 1979 ICS 91.080.10 1. Baskı ÇELİK YAPILARDA KAYNAKLI BİRLEŞİMLERİN HESAP VE YAPIM KURALLARI Building Code for the Design and execution of Welded Connections

Detaylı

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 / 13 02.2008 Rev 0 01/2008 02.2008 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANITIMI... 3 2. MONTAJ ŞEMASI... 3 3. MONTAJ ŞEMASINDA BELİRTİLEN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 266 Nisan 1997 ICS 13.060.20 1. Baskı SULAR-İÇME VE KULLANMA SULARI Water intended for human consumption TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Detaylı

SF 6 Gazlõ Kesiciler. 040950436 Sadi ÜNLÜ 040980353 Özgür YILDIRIM 040990366 Cüneyt TURAN 040000203 Cihan NEGİZ 040000313 Vasõf Erkut ER

SF 6 Gazlõ Kesiciler. 040950436 Sadi ÜNLÜ 040980353 Özgür YILDIRIM 040990366 Cüneyt TURAN 040000203 Cihan NEGİZ 040000313 Vasõf Erkut ER Yüksek Gerilim Güç Kesicileri Grup Çalõşmasõ Doç. Dr. Özcan KALENDERLİ SF 6 Gazlõ Kesiciler Teslim Tarihi: 26. 12. 2003 Teslim Edenler: 040950436 Sadi ÜNLÜ 040980353 Özgür YILDIRIM 040990366 Cüneyt TURAN

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı BD 5400 İletkenlik Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BD 5400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

TAM SİLİNDİRİK BUHAR KAZANI MONTAJ, BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

TAM SİLİNDİRİK BUHAR KAZANI MONTAJ, BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU TAM SİLİNDİRİK BUHAR KAZANI MONTAJ, BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER: 01 GİRİŞ... 03 02 TANIM...... 04 03 KAZAN PARÇALARI... 05 04 TEKNİK DEĞERLER TABLOSU 06 05 FLANŞ EBATLARI 07 06 KAZAN BÖLÜMLERİ...

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı