Kosta Orijinli Dev Anevrizmal Kemik Kisti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kosta Orijinli Dev Anevrizmal Kemik Kisti"

Transkript

1 ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Kosta Orijinli Dev Anevrizmal Kemik Kisti Costa Originated Giant Aneurysmal Bone Cyst Ufuk Çobanoðlu Asist. Prof., M.D. Department of Torax Surgery Mustafa Kösem Assoc. Prof. M.D. Department of Pathology Özet On yýl önce geçirilmiþ araç içi trafik kazasý öyküsü olan 56 yaþýnda kadýn, 2 yýldýr nefes darlýðý, göðüs aðrýsý, sað göðüs yan duvarýnda büyüyen bir kitle nedeniyle müracaat etti. Direkt akciðer radyografisinde 7. kot hizasýndan baþlayan 14 x 10 cm boyutlarýnda kitle lezyon izlendi. Kitle ilgili kostalar, invazyon gösterdiði toraks ön duvarý kas yapýsý ile diafragma bölgesinide kapsayacak þekilde total olarak rezeke edildi. Lezyonun patolojik incelenmesi sonucunda solid, kistik komponentleri olan anevrizmal kemik kisti rapor edildi. Anahtar kelimeler: Kemik Kisti, Anevrizmal. Ebru Altýndal Specialist, M.D. Department of Pathology Harun Arslan Specialist, M.D. Department of Radiology Submitted : November 27, 2008 Revised : October 21, 2009 Accepted : September 14, 2010 Abstract A 56-years-old female patient who had a traffic accident 10 years ago applied to our outpatient clinic with complaints of dyspnea for 2 years, chest pain and an enlarging mass on her right chest side wall. There was a mass lesion sized 14 x 10 cm beginning from the 7 th level with chest x-ray. Mass was resected totally to cover the relevant costas and thorax front wall muscular structure which was encompassed and diaphragm region. Aneurysmal Bone Cyst having solid and cystic components was reported at the pathologic examination. Keywords: Bone Cyst, Aneurysmal. Corresponding Author: Yard. Doç. Dr. Ufuk Çobanoðlu Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi, Göðüs Cerrahisi Anabilim Dalý Van- Turkey Phone :

2 Kosta Orijinli Dev Anevrizmal Kemik Kisti Giriþ Anevrizmal kemik kisti (AKK), tümör benzeri, ekspansil, benign karakterli kemik lezyonudur. Primer kemik tümörlerinin yaklaþýk %1 ini oluþturur. Etyopatogenezi tam olarak bilinmemekle beraber, primer lezyonun kemikten veya periostal bölgeden arteriyovenöz malformasyon olarak baþladýðý ve kan akýmýnýn hemodinamik etkileri sonucu, reaktif olarak anevrizmal kemik kisti geliþtiði bildirilmektedir (1). AKK, vücutta hemen her kemikte bildirilmesine raðmen, sýklýkla uzun kemiklerin metafizlerinde ve vertebralarda görülür (2, 3).Yassý kemikler içerisinde ise en sýk pelviste gözlenir. AKK nin kostal yerleþimi çok nadir olup, tüm olgularýn %2,7 sini oluþturur ve alt 3 kostada hemen hiç görülmez (4). Olgularýn %85 i 20 yaþýn altýnda olup 5 yaþýn altýnda ise çok nadir olarak görülmektedir (5). Tedavi seçenekleri tam rezeksiyon, küretaj, küretaj ve kemik greftleme, radyoterapi veya preoperatif adjuvan selektif arteryel embolizasyon (SAE) ve perkütan fibrozan ajan enjeksiyonunu içerir (6). Son dönemde perkütan fibrozan ajan enjeksiyonunun (Ethibloc, Ethicon) iyi sonuçlar verdiði belirtilmektedir (7 9). Tam eksizyon dýþýndaki primer tedavi yöntemlerinde lokal rekürrens oranlarý %12 (10) ile %31,5 (11) arasýndadýr ve yalnýz baþýna kemik greftlemeli veya greftlemesiz küretaj ile tedavi edilmiþ 44 olgu içeren bir seride, rekürrens %59 a kadar ulaþmýþtýr (12). Gecikmiþ taný, cerrahi tedaviyi zorlaþtýrýr (10, 11, 13). CT si (Resim 2, 3), sað hemitoraks orta lobu tamamen dolduran diafragma ve perikardiak alana uzanan, 14 x 11 cm ebatlý, T2 serilerde hipoindens, T1 serilerde hiperindens solid komponentleri olan, multipl septalý kistik kitle olarak deðerlendirildi. Kitlenin inferiorda diafragmada yaylanma oluþturduðu ve karaciðerde belirgin basý meydana getirdiði saptandý. Resim 1. Yedinci kot hizasýndan baþlayan 14 x 10 cm boyutlarýnda kitle lezyon. Tüm dünyada oldukça nadir görülen kostal anevrizmal kemik kisti olgusunu, normalde görülen yaþtan daha ileri bir yaþta tespit edilmiþ olmasý ve dev boyutlara ulaþmýþ olmasý nedeniyle literatür eþliðinde sunmayý amaçladýk. Olgu Sunumu Elli altý yaþýnda kadýn, son 2 yýldýr nefes darlýðý, göðüs aðrýsý ve sað göðüs yan duvarýnda büyüyen bir kitlesi olduðunu ve deðiþik saðlýk merkezlerinde aðrý kesici ilaçlar ile tedavi edilmeye çalýþýldýðýný ifade ederek kliniðimize müracaat etti. On yýl önce geçirilmiþ araç içi trafik kazasý öyküsü olan hastanýn fizik muayenesinde sað hemitoraks bazalinde anteriolateral lokalizasyonda 7x 8 cm çapýnda fiske, sert bir kitlesi olduðu tespit edildi. Palpasyonda ýsý artýþý, duyarlýlýk ya da kýzarýklýk saptanmadý. Rutin biyokimya ve kan profili özellik göstermedi. Direkt akciðer radyografisinde 7. kot hizasýndan baþlayan 14 x 10 cm boyutlarýnda kitle lezyon izlendi (Resim 1). USG eþliðinde yapýlan 2. biopsi sonucunda taný konulamadý. Hastanýn Toraks MRI ve Resim 2. Bilgisayarlý toraks tomografisinde sað hemitoraks orta lobu tamamen dolduran diafragma ve perikardiak alana uzanan, 14 x 11 cm ebatlý kitle. 296

3 Ufuk Çobanoðlu, Mustafa Kösem, Ebru Altýndal, Harun Arslan Resim kottan kaynaklandýðý ve 8 ve 9. kostalarýda invaze edecek þekilde ekspanse olan kitle. Resim 3. Kitlenin inferiorda diafragmada yaylanma oluþturduðu ve karaciðerde belirgin basý meydana getirdiði görülmektedir (Toraks MRI). Operasyona alýnan hastada lezyonun 7. kottan kaynaklandýðý ve 8 ve 9. kostalarýda invaze edecek þekilde ekspanse olduðu ve diafragmaya yapýþýklýk gösterdiði tespit edildi (Resim 4). Kitle ilgili kostalar ve invazyon gösterdiði toraks ön duvarý kas yapýsý ile diafragma bölgesini de kapsayacak þekilde total olarak rezeke edildi (Resim 5). Diafragmada oluþan defekt prolen mech ile onarýldý. Göðüs duvarýnda oluþan geniþ defekt marleks mech kullanýlarak rekonstrükte edildi. Resim 5. Kitlenin ilgili kostalar ve invazyon gösterdiði toraks ön duvarý kas yapýsý ile diafragma bölgesini de kapsayacak þekilde total olarak rezeke edildikten sonraki göðüs duvarý. Lezyonun patolojik incelenmesi sonucu þu þekilde rapor edilmiþtir: Yaklaþýk 14 x 10 x 8 cm büyüklüðünde olan ve kahverengi-sarý sývý içeren kistik kitle ameliyatla alýnmýþtýr (Resim 6). Histopatolojik inceleme kanla dolmuþ kavernöz boþluklarý göstermiþtir. Bu boþluklar endotelyal bir sýrada deðildir. Ekstravase olmuþ geniþ alanlar görülmüþtür. Bu boþluklar fibroblastlar, fokal osteoklazi koleksiyonlarý ve ara dev hücreler içeren kolajenöz doku ile ayrýlmýþtýr. Kapakta görülen lezyonun yayýldýðý normal kemik trabekül anevrizmal kemik kisti izlenimi býrakmýþtýr. (Resim 7). 297

4 Kosta Orijinli Dev Anevrizmal Kemik Kisti %1 3 oranýnda görülür (13, 14). Hastamýzýn hem görülme yaþý hem de lokalizasyonu oldukça nadir bir olguyu yansýtmaktadýr. AKK nin her iki cinsiyette eþit daðýlýmýn yanýsýra kadýnlarda (15) ya da erkeklerde daha fazla oldugunu (16) belirten yayýnlar da vardýr. Kostalarý etkileyen AKK, genellýkle aðrý, palpabl kitle, dispne, parapleji veya patolojýk fraktür ile birliktedir (17). Olgumuzda göðüs aðrýsý, dispne ve papabl kitle ile müracaat etmiþtir. Resim 6. Yaklaþýk 14 x 10 x 8 cm büyüklüðünde olan ve kahverengi-sarý sývý içeren kistik kitle. Resim 7. Histopatolojik inceleme kanla dolmuþ kavernöz boþluklarý göstermiþtir. Bu boþluklar endotelyal bir sýrada deðildir. Ekstravase olmuþ geniþ alanlar görülmüþtür. Bu boþluklar fibroblastlar, fokal osteoklazi koleksiyonlarý ve ara dev hücreler içeren kolajenöz doku ile ayrýlmýþtýr. Kapakta görülen lezyonun yayýldýðý normal kemik trabekül anevrizmal kemik kisti izlenimi býrakmýþtýr. Tartýþma AKK hastalarýnýn yaklaþýk hepsi 30 yaþýn altýndadýr ve 50 yaþýn üzerinde çok nadirdir; çünkü AKK büyümeye devam eden kemiklerde ortaya çýkar. Ýnsidensi çok düþüktür. Primer kemik tümörlerinin yaklaþýk %1 i kadardýr. AKK her kemiði etkileyebilir ama en çok etkilenen kemikler ve bölgeler konusunda çeliþkili rakamlar mevcuttur. Uzun kemikler (%53) ve spinal kemikler (%15) vakalarýn %70 ini oluþturur ve kafatasý, mandibula, maksilla, skapula, patella ve kaburgalarýn her birinde AKK nýn fizyopatolojisi hakkýnda deðisik görüþler mevcuttur. Jaffe (18) AKK nýn hemoraji ile zararlanmýs baþka bir kemik lezyonundan modifikasyon sonucu oluþtuðunu savunmustur. Steiner ve Kanter ise; AKK nýn primer veya sekonder bir kemik lezyonuyla birlikte olabileceðini öne sürmüþlerdir (19,20). AKK nýn daha önceden var olan arteriovenöz malformasyonlardan orijin aldýðýný savunanlar vardýr. Diðerleri ise; lokal dolasým bozukluðu nedeniyle hemodinaminin deðiþmesini sorumlu tutmuþlardýr (21). AKK, primer ve sekonder olarak ikiye ayrýlmaktadýr. Primer grup; daha önceden var olan arteriovenöz malformasyonlarýn sorumlu tutulduðu ve çocuklarda görülen grubu oluþturur. Eþlik eden lezyon ve travma öyküsü çocuklarda yoktur. Eriþkinlerde ise travma öyküsü vardýr. Sekonder tip; kist, tümör, fibroosseoz lezyonun dejenerasyonu ile birliktedir (21). Bizim olgumuzda da 10 yýl önce geçirilmiþ araç içi trafik kazasý öyküsü mevcuttur. Gross olarak lezyon septalarla ayrýlmýþ kaviter boþluklardan oluþur ve bu boþluklar serum ya da kan ile doludur. Mikroskopik olarak çeþitli boyutlarda içi serum veya kan dolu kistik yapýlar þeklindedir (22, 23). Olgumuz benzer mikroskobik bulgulara sahiptir. Mikroskopik olarak, eðer tüm spesmen ayný histopatolojik yapýyý gösteriyor ise, lezyonu primer veya klasik AKK olarak deðerlendirmek gerekir. Eðer lezyonda bening veya malign baþka bir kemik tümörü de var ise sekonder AKK adý verilmelidir. Tipik olarak AKK endotel döþemesi olmayan çok sayýda kavernöz alanlar içerir. Hemosiderin pigmenti içeren makrofajlar ve multinukleuslu osteoklastik dev hücreler, kan kanallarýný bölen septalarda bol miktarda bulunur. Kesin taný histopatolojik olarak konulabilir. Bu bilgiler ýþýðý altýnda olgumuzun primer bir AKK olduðu görülmektedir (24,25). 298

5 Ufuk Çobanoðlu, Mustafa Kösem, Ebru Altýndal, Harun Arslan AKK nin, osteochondroma, neuroblastoma ve lösemi metastazý, eosinophilic granuloma, ewing sarkomu, olgunlaþmamýþ kemik kisti, kostanýn ve göðüs duvarýnýn hamartoma'sý gibi iyi ve kötü huylu tüm kotsal lezyonlarla ayýrýcý tanýsý yapýlmalýdýr (26, 27). Kompüterize tomografi tanýda çok faydalýdýr. Çok sayýda sývý düzeyi elde edilmesi tanýda çok önemlidir. MRI görüntüleme yine tanýda oldukça önemli bilgiler saðlar. Kistik kitleyi çevreleyen düþük sinyalli kenar T1 ve T2 aðýrlýklý sekanslarýn her ikisinde de görülür (3, 14). Olgumuzda lezyon toraks MRI ve CT de sað hemitoraks orta lobu tamamen dolduran diafragma ve perikardiak alana uzanan 14x 11 cm ebatlý, T2 serilerde hipoindens, T1 serilerde hiperindens solid komponentleri olan, multipl septalý kistik kitle olarak deðerlendirildi. Yumuþak dokuyu ve ilgili kostayý içeren en blok rezeksiyon AKK 'de en iyi tedavi seçeneðidir (28). Radyoterapi residü veya rekürrens olgularda önerilir. Operasyonu takiben nadir de olsa göðüs duvarý deformiteleri ve skolyoz gibi komplikasyonlar geliþebilir. Tam kalýnlýkta bir kemik grefti ya da prostetik mesh rekonstrüksiyon amacýyla uygulanabilir (26). Bu olguda kitle ilgili kostalar ve invazyon gösterdiði toraks ön duvarý kas yapýsý ile diafragma bölgesinide kapsayacak þekilde total olarak rezeke edildi. Diafragmada oluþan defekt prolen mech ile onarýldý. Göðüs duvarýnda oluþan geniþ defekt marleks mech kullanýlarak rekonstrükte edildi. 1 yýldýr takibi sürdürülen hastada rekürrens saptanmadý. AKK, oldukça nadir görülen bir kemik lezyonudur. Nadir görülmesi nedeniyle tanýyý belirlemek preoperatif dönemde güç olmaktadýr. Hastadan alýnan anamnez, fizik muayene bulgularý, radyografi, intraoperatif bulgular tanýyý koymak için destek saðlayacaktýr. Kesin taný histopatolojik inceleme ile konulur. Kaynaklar 1.Sadighi A, Tuccimei U, Annessi P. Aneurysmal bone cyst of the rib: a case report. Chir Ital 2006;58: Balci P, Obuz F, Göre O, Demirpolat G, Aktug T, Kovanlikaya I. Aneurysmal bone cyst secondary to infantile cartilaginous hamartoma of rib. Pediatr Radiol 1997; 27: Di Mario M, Colizza S, Fraracci L, et al. A rare case of an aneurysmal cyst of the rib. A study by traditional radiology, computerized axial tomography and magnetic resonance (Italian). Radiol Med 2000; 99: Sabanathan S, Chen K, Robertson C, et al. Aneurysmal bone cyst of rib. Thorax 1984; 39: Mirra JM. Aneurysmal bone cyst. In: Mira JM, Picci P, Gold RH, editors. Bone tumors. Clinical, radiologic, and pathologic correlations. 2nd ed. Philadelphia: Lea and Febiger; 1989.p Papagelopoulos PJ, Choudhury SN, Frassica FJ, Bond JR, Unni KK, Sim FH. Treatment of aneurysmal bone cysts of the pelvis and sacrum. J Bone Joint Surg Am 2001; 83: Adamsbaum C, Mascard E, Guinebretiere JM, Kalifa G, Dubousset J. Intralesional Ethibloc injection in primary aneurysmal bone cysts: an efficient and safe treatment. Skeletal Radiol 2003; 32: Guibaud L, Herbreteau D, Dubois J, et al. Aneurysmal bone cysts: percutaneous embolization with an alcoholic solution: series of 18 cases. Radiology 1998; 208: Gibbs CP, Hefele MC, Peabody TD, Montag AG, Aithal V, Simon MA. Aneurysmal bone cyst of the extremities: factors related to local recurrence after curettage with a highspeed burr. J Bone Joint Surg Am 1999; 81: Cheah HK, Griffin AM, White LM. Aneurysmal bone cyst of pelvis. Can J Surg 1999; 42:

6 Kosta Orijinli Dev Anevrizmal Kemik Kisti 11.Feldenzer JA, McGauley JL, McGillicuddy JE. Sacral and presacral tumors: problems in diagnosis and management. Neurosurgery 1989; 25: Sirmali M, Aðaçkiran Y, Aydin E, et al. Aneurysmal bone cyst of the first rib. Eur J Cardiothorac Surg 2004; 26: Boriani S, De Lure F, Campanacci L, et al. Aneurysmal bone cyst of the mobile spine: report on 41 cases. Spine (Phila Pa 1976) 2001; 26: Huvos G. Bone Tumors, Diagnosis, Treatment and Prognosis. 2nd ed. Philadelphia:W.B. Saunders Company; p Dorwart RH, LaMasters DI, Watanabe TJ. Tumors. Newton TH, Potts DC, editors. Computed Tomography of the Spine and Spinal Cord. 2nd ed. San Anselmo: Clavadel Pres; p Szendroi M, Cser I, Konya A,ÊRenyi-Vamos A. Aneurysmal bone cyst:a review of 52 primary and 16 secondary cases. Arch Orthop Trauma Surg 1992; 111: , 17.Friedman B, Yellin A, Huszar M, Blankstein A, Lotan G. Aneurysmal bone cyst of the rib: a review and report of two cases (review). Br J Dis Chest 1988; 82: Martinez V, Sissons HA. Aneurysmal bone cyst: a review of 123 cases including primary lesions and those secondary to other bone pathology. Cancer 1988; 61: Unni K, Inwards CY. Tumors of the osteoarticular system. In: Fletcher CDM, editor. Diagnostic histopathology of tumors. New York: Churchill Livingstone; p Andersen BJ, Goldhagen P, Cahill DW. Aneurysmal bone cyst of the odontoid process: case report. Neurosurgery 1991; 28: De Dios AMV, Bond JR, Shives TC, Mcleod RA, Unni KK. Aneurysmal bone cyst. A clinicopathological study of 238 cases. Cancer 1992; 69; Andýran F, Ciftci AO, Senocak ME, Akçören Z, Göðüþ S. Chest wall hamartoma. An alarming chest lesion with benign course. J Pediatr Surg 1998; 33: Lee SY, Lee SJ, Lee CS, Lee KR. Aneurysmal bone cyst originating from the first rib. Am J Surg 2008;195: Freidman B, Yellin A, Huszar M, Blankstein A, Lotan G. Aneurysmal bone cyst of rib: a review and report of two cases. Br J Dis Chest 1988; 82: Jaffe HL, Lichtenstein L: Solitary unicameral bone cyst: With emphasis on the roentgen picture, the pathologic appearance and the pathogenesis. Arch Surg 44: , Matsuura S, Tahara T, Ro T, Masumi T, Kasuya H, Yokota T. Aneurysmal bone cyst of the coronoid process of the mandible. Dentomaxilofacial Radiology 1999; 28: Struthers PJ, Shear M. Aneurysmal bone cyst of the jaws. (I). Clinicopathological features. Int Journal Oral Surgery 1984; 13: Gadre KS, Zubairy RA. Aneurysmal bone cyst of the mandibular condyle: Report of a case. J Oral Maxillofacial Surgery 2000; 58:

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi Iatrogenic Pneumothorax: Analysis of 62 Cases Ufuk Çobanoðlu Assist. Prof., M.D. Department of Thoracic Surgery Yüzüncü Yýl University

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR KADIN DOÐUM DERGÝSÝ 2 0 0 2 JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY dergisi CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR Doç.Dr.Ferit SARAÇOÐLU editor@kadindogumdergisi.com EDÝTÖRLER KURULU

Detaylı

Servikal Lenf Düðümlerinin 16 Kesitli Bilgisayarlý Tomografi ile Karakterizasyonu ve Histopatolojik Korelasyonu

Servikal Lenf Düðümlerinin 16 Kesitli Bilgisayarlý Tomografi ile Karakterizasyonu ve Histopatolojik Korelasyonu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Servikal Lenf Düðümlerinin 16 Kesitli Bilgisayarlý Tomografi ile Karakterizasyonu ve Histopatolojik Korelasyonu Characterization of Cervical Lymph Nodes with 16 Slice Multislice

Detaylı

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Özgür Ömür,* Ceren Kapulu,** Ömer Uður*** Giriþ Eski yýllarla karþýlaþtýrýldýðýnda kas-iskelet sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde klinisyenin

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

KLÝNÝK ÇALIÞMA Kronik Otitis Medialý Çocuklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarý Surgical Outcomes In Children With Chronic Otitis Media Yrd.Doç.Dr. Erkan KARATAÞ, Arþ.Gör. Yunus KAPLAN, Prof.Dr. Muzaffer KANLIKAMA

Detaylı

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (1): 5-13 ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Behçet Al 1, M. Nezir Güllü

Detaylı

İntradural spinal kord basıları: Literatür araştırması ve ilk olgularımız.

İntradural spinal kord basıları: Literatür araştırması ve ilk olgularımız. İntradural spinal kord basıları: Literatür araştırması ve ilk olgularımız. Emel Avcı 1, Adil Öztürk 2, Murat Bereket 1, Hamza Karabağ 1 1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Detaylı

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi OLGU SUNUMU Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi Very Late Onset Schizophrenia a Five Years Follow up of a Case Oya Güçlü 1, Gizem Hanzade Kýlýç 2, Ramazan Konkan 1, Ömer Þenormancý

Detaylı

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya* Varus dizlerde proksimal tibial osteotomi uygulamalarý, 60'lý yýllarda Coventry tarafýndan 1 popülarize edilen kapalý kama osteotomisi

Detaylı

Üst Ekstremite Tümörleri

Üst Ekstremite Tümörleri 118 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Üst Ekstremite Tümörleri TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 118-128 Hatice Tuba Sanal ÖĞRENME HEDEFLERİ Yumuşak Doku Tümörleri Kemik Tümörleri Kaynaklar Üst ekstremite

Detaylı

Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm

Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm Two Cases of Salt Wasting Crisis in Newborn: Primary and Secondary

Detaylı

Vertebra Tüberkülozunda Tanı ve Tedavi

Vertebra Tüberkülozunda Tanı ve Tedavi Emel GÖNEN BAŞ*, Numan NUMANOĞLU** * Ankara Numune Hastanesi Siteler Polikliniği Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA

Detaylı

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 49-53 Vaka Takdimi X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Nilgün Sevinç 1, Mehmet Türkmen 2, Alper Soylu 2, Salih Kavukçu 3 Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu

Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu Özgün Araşt rma / Original Article 55 Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu Incidence of Actinomycosis

Detaylı

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 153-159/ Eylül 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Çocukluk Çağı Göz Travmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma

Detaylı

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar?

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? OLGU SERÝSÝ Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? Ufuk Sezgin 1, Þahika Yüksel 1, Zerrin Topçu 2, Aysun Genç Diþcigil 3 1 Doç. Dr., Prof. Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin

Detaylı

El ve el bileði kemik doku yaralanmalarý: nedenler, iþgücü kaybý

El ve el bileði kemik doku yaralanmalarý: nedenler, iþgücü kaybý Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 215-217 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA El ve el bileði kemik doku yaralanmalarý: nedenler, iþgücü kaybý Hatice Tuba Sanal (*) Özet El ve el bileði kýrýklarý ile

Detaylı

Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas

Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas Derleme 2011; 19(1): 37-42 Pankreas n kistik neoplazilerinde endoskopik ultrasonografi Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas Mehmet BEKTAfi Ankara Üniversitesi T

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Rinit nazal mukoza inflamasyonudur. Burun týkanýklýðý,

Rinit nazal mukoza inflamasyonudur. Burun týkanýklýðý, Klinik Pediatri, 2003;2(3):112-117. Rinitler Prof. Dr. Can KOÇ* Rinit nazal mukoza inflamasyonudur. Burun týkanýklýðý, burun akýntýsý, hapþýrma, kaþýntý, öksürük, kurutlanma gibi semptomlarýn birden fazlasýyla

Detaylı

Kafa ve yüz kemiklerinin fibroosseöz lezyonlar

Kafa ve yüz kemiklerinin fibroosseöz lezyonlar Türk Patoloji Dergisi 006;():68-73 afa ve yüz kemiklerinin fibroosseöz lezyonlar Craniofacial fibroosseous lesions Ulviye YALÇINAYA 1, Baflak DO ANAVfiARG L, Murat SEZA, Fikri ÖZTOP Uluda Üniversitesi

Detaylı

Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu

Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu OTOSKOP 2001; 2:57-62 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu Op.Dr. Sinan KOCATÜRK Op.Dr. Sumru YARDIMCI Op.Dr.

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

LİPOMATÖZ TÜMÖR SERİMİZİN DAĞILIMI VE YENİ TANIMLANAN LİPOMATÖZ TÜMÖRLER * Nil ÜSTÜNDAĞ, Sergülen DERVİŞOĞLU

LİPOMATÖZ TÜMÖR SERİMİZİN DAĞILIMI VE YENİ TANIMLANAN LİPOMATÖZ TÜMÖRLER * Nil ÜSTÜNDAĞ, Sergülen DERVİŞOĞLU Temmuz-Eylül 2003 LİPOMATÖZ TÜMÖRLER; ÜSTÜNDAĞ VE DERVİŞOĞLU 119 LİPOMATÖZ TÜMÖR SERİMİZİN DAĞILIMI VE YENİ TANIMLANAN LİPOMATÖZ TÜMÖRLER * Nil ÜSTÜNDAĞ, Sergülen DERVİŞOĞLU Background and Design.- Lipomatous

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM

MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 20 Cilt 3 Sayı: 2-7 MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM THE APPROACH TO MAXILLARY SINUS MASSES İbrahim ÇUKUROVA, Aytekin YAZ, Murat GÜMÜŞSOY, Gül Caner MERCAN, Orhan Gazi

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı