KÜNT BATIN TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM DR.ERHAN ALTUNBAŞ DR. FURKAN KILIÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜNT BATIN TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM DR.ERHAN ALTUNBAŞ DR. FURKAN KILIÇ"

Transkript

1 KÜNT BATIN TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM DR.ERHAN ALTUNBAŞ DR. FURKAN KILIÇ

2 GİRİŞ Acil servislerde sık karşılaşılan bir durum Öyküdeki eksiklikler,dikkat dağıtıcı başka yaralanmalar veya bilinçte bozulma,kafa travması veya intoksikasyon bu yaralanmaların tanısını ve yönetimimi zorlaştırır

3 Epidemiyoloji %75 inden fazlası AİTK veya ADTK nedeniyle olur Abdomene gelen darbeler ve yüksekten düşme sırasıyla %15 ve %9 undan sorumludur. İntraabdominal yaralanma sıklığı %13 En sık DALAK ( %60 Vakada yalnızca dalak) Karaciğer,böbrek daha az sıklıklada içi boş organ yaralanmaları görülür

4 Yaralanma Mekanizması Aniden olan ve intraabdominal basıncı arttıran travmalarda içi boş organlar rüptüre olabilir Anterior karın duvarına olan basma şeklindeki travmalarda abdominal vissera,posterior torasik kaviteye ve vertebraya bası yapıp dokuları yaralayabilir.özellikle solid organlar(dalakkaraciğer)

5 Yaşlılar ve alkoliklerin karın duvarları daha gevşek olduğu için bu tarz yaralanmaya daha meyillidirler. Ayrıca bu vakalarda gecikmiş splenik rüptür görülebilir. Ani yavaslamayla olan sıyrılma tipi yaralanmalarda organların peritona yapıştığı yerlerde laserasyonlar olabilir.ayrıca vasküler yapıların intima ve media tabakasını esneterek organlarda enfarkt oluşturabilir.bu tarz yaralanmalarda en sık böbreklerde görülür. Kosta fraktürleri ve pelvik fraktürleri intraabdominal dokuları lasere edebilir

6 Hikaye Kazadaki ölümler Aracın tipi ve sürati Aracın takla atıp atmadığı Hastanın araçtaki yeri Araçtaki hasarın yolcuya kadar ulaşıp ulaşmadığı Aracın gördüğü hasar Direksiyonun gördüğü hasar Kemerin takılı olup olmadığı Hava yastıklarının açılıp açılmadığı

7 İLK BAKI Primer değerlendirme ABCDE (airway,breathing,circulation,disability-neurologic status,exposure) ye göre yapılır KBT hastaları çok çeşitli prezantasyonlar gösterebilir.normal vital bulgular ve minor şikayetler olabileceği gibi şok durumundada olabilirler Her ne kadar FM bulguları abdominal yaralanmayı akla getirsede,kbt ında muayene bulgusu olan hasta oranı %55-65 arasındadır FM bulgusu olmaması ciddi batın travmasını dışlamaz

8 Abdomen dışı ciddi yaralanmaları olan hastalarda abdomen hasarını düşündürecek semptomlar olmasa bile dikkatli muayene şarttır. Yapılan araştırmalarda abdomen dışı ciddi travması olan hastaların %7 sinde abdominal ağrı ve hassasiyet olmamasına rağmen abdominal yaralanma mevcuttur

9 KBT takiben gelişen hipotansiyon genelde solid organ veya damar yaralanmalarında gerçekleşir. Bu hastalarda extraabdominal kanama varlığı olsa bile intraabdominal patolojiler araştırılmalıdır.kafa travması nadir durumlar hariç şok durumunu açıklamaz.(çok büyük İKK-infantlarda sefal hematom) Abdominal duvardaki ekimoz,abdominal distansiyon ve azalmış barğırsak sesleri abdominal hasarı gösterir. Kemer belirtisi varlığı hastaların üçte birinde intraabdominal hasarın belirtisidir Toraksda duyulan bağırsak sesleri yine diyafragma rüptürünü düşündürür Rektal tonusa bakılması spinal kordun durumunu göstermede önemlidir.yüksekte palpe edilen prostat üretral hasarın göstergesidir

10 10757 hastanın yer aldığı 12 arştırmanın sonuçlarına göre KBT sonrası yapılan FM de aşağıdaki belirti ve bulguların olması,bu hastaları intraabdominal yaralanma açısından yüksek riskli gruba koyar -kemer bulgusu -rebound hassasiyet -hipotansiyon -abdominal distansiyon ve bağırsak seslerinde azalma -abdominal defans -femur fraktürü birlikteliği

11 Tanısal Testler Hematokrit: Seri ölçümler takip için yararlı Lökosit: Non-spesifiktir ve değeri azdır. Pankreatit enzimler: lipaz ve amilazın tanısal değeri cok düşük KCFT: yüksek değerler anlamlı olabilir ama major minor travma ayrımı yapamaz.komorbid hastalığı olanlarda yüksek olabilir TİT: gros hematüri böbrek hasarını gösterebilir.

12 RADYOLOJİ Görüntüleme öncesi hasta mutlaka stabilize edilmelidir.yatak başı USG bunun istisnasıdır. BT Hemodinamik olarak stabil hastaya çekilir KBT olan stabil hastada aşağıdaki kriterler varsa BT sonucu büyük ihtimalle travma tedavisini etkilemeyecektir

13 GKS 14 ve üzeri olması Hipotansiyonun olmaması Abdominal veya alt kostalarda hassasiyet olmaması PAAC de anormallik olmaması Femur yada pelvik fraktürün olmaması Htc nin 30 un üstünde olması Hematüri olmaması (rbc<25)

14 BT nin avantajları Noninvazif Organ yaralanmalarını iyi gösterir,opere edilmeyecek KC-dalak yaralanmalarının yönetimini kolaylaştırır. Hemaperitoneumun sadece varlığını değil kaynağınıda gösterir Retroperiton ve vertebralarda görülür.

15 BT nin dezavantajları Pankreas,diafragma,barsak ve mezenter yaralanmasında suboptimal özgüllüğü vardır İv kontrast gerektirir. Görece pahalıdır Anstabil hastalara çekilemez Radyasyon maruziyeti

16 USG Yatak başı USG travma yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.batın içi serbest sıvıyı göstermede yararlıdır. Hepatorenal,splenorenal,douglas boşluğu,perikard (FAST USG) USG kullanımını kısıtlayan durumlar -solid parankim yaralanması,retroperiton yaralanmasıve diyaframı iyi göstermez -obezlerde,non koopere hastada,barsak gazı çok olduğundave cilt altı hava varlığında iyi görüntü vermez -hemoraji saptanmasında peritoneal lavajdan daha az sensitif.kan,asit ve idrarı ayırt edemez -subkapsüler yaralanmalar görülmez -barsak yaralanmasını göstermede yetersizdir

17 Anjiografi KBT olan ve pelvik fraktürü olan hastalarda yararlı olabilr Zaman alıcı bir prosedur olsada kanayan pelvik damarlar embolize edilebilir,solid visseradan (genelde dalak) olan kanama yönetiminde etkili olabilir

18 Diagnostik Peritoneal Lavaj Batın içi hemorajiyi gösterir.usg nin yapılamadığı yerlerde hemodinamik olarak anstabil olan hastalarda değerlidir DPL en çok FM bulgusu güvenilir olmayan ve içi boş organ yaralanması riski olanlarda,bt de minimal sıvı saptanan vakalarda yararlıdır DPL nin tek kesin kontrendikasyonu,kesin laparatomi endikasyonudur. Obezite,koagülopati,abdominal enfeksiyon,2. veya 3. trimestırdaki gebe rölatif kontrendikasyonlardır.

19 DPL avantajları -multisistem travması olan anstabil hastada batın içi kanamanın dışlanmasına yardım eder -minimal batın içi kanamanın saptanmasına olanak sağlar DPL dezavantajları -enfeksiyon gelişme riski ( %0.3) -yanlış pozitiflik(girişim sırasında batın duvarının kanamasına bağlı) -verilen lavaj sıvısının geri alınamaması -diyafragmatik yaralanma varsa intratorasik sıvı birikimi olabilir

20 DPL nin Yorumlanması Gross bakı güvenilir ve yeterli dğildir DPL de 10 ml den fazla kan gelmesi batın içi hasarı gösterir. Lavaj sıvısında mm3 de den fazla rbc olması batın içi hasar için spesifiktir. Hücre sayısı hasarı göstersede laparotomi için kesin endikasyon değildir. Pelvik fraktürü olan hastalarda yanlış pozitiflik açısından dikkatli olunmalıdır.bununla beraber pelvik fraktürü olup pzitif aspiratın olması vakaların %85 inde intraperitoneal kanamayı gösterir. Anstabil olan ve pelvik fraktürü olan hastalarda negatif aspirat varsa retroperitoneal kanama akla gelmelidir. DPL de amilazın yükselmesi non spesifiktir ve pankreatik hasarı göstermede sensitif değildir.

21 HASTA TAKİBİ HEMODİNAMİK OLARAK ANSTABİL HASTA Anstabil travma hastasına yaklaşım intraperitoneal kanamanın olup olmamasına dayanır.acil doktoru FAST veya DPL yaparak bu ayrımı yapar. Eğer USG veya DPL de hemoperitonium varsa laparotomi yapılmalıdır.usg ve DPL de kanama saptanmazsa başka hemoraji yerleri aramalıdır. Major pelvik fraktürü olan anstabil hastada USG hemoperitonium ile üroperitoniumu ayırt edemez PAAC toraksa olan kanamaları gösterebilir ve değerlendirmenin bir parçası olarak çekilmelidir. Pevis AP stabilizasyon gerektiren fraktürleri göstermede faydalıdır. uzun kemik fraktürleri açısından hasta değerlendirilmelidir. Eğer hasta stabilleşirse BT ye gönderilmelidir.

22 HEMODİNAMİK OLARAK STABİL HASTA KBT li stabil hastalarda genellikle USG ve BT kullanılır. Eğer USG batın içi kanamayı göstermezse seri fizik muayene,usg veya BT çekilir.seri FM muayenesi güvenilir olan hastalara yapılır.(bilinci açık olan ve dikkat dağıtıcı başka yarası olmayan hastalarda) 547 hastanın yer aldığı prospektif bir araştırmada 24 saat içinde yapılan 2. FAST USG nin abdominal hasarı saptamada, testin sensitivitesini ve negatif prediktif değerini ciddi olarak arttırdığı görülmüş Eğer USG de batın içi kanama görülürse kanamanın miktarını ve intraperitoneal yaralanmayı saptamak için BT ye gönderilir. BT aynı zamanda stabil olup muayenesi güvenilir olmayan hastalara çekilir(alkollülerde,batın dışı dikkat dağıtıcı yarası olanlarda,bilinç durumunu bozan kafa travmalılarda

23 Laparotomi Endikasyonları Açıklanamayan kan kaybı olan veya hipotansiyonu stabilize edilemeyen vebatın içi hasardan kuvvetle şüphe duyulan hasta Açık ve ısrarlı peritoneal irritasyon bulguları İçi boş organ hasarıyla uyumlu batın içi serbest havanın radyolojide görülmesi Diyafragmatik rüptür bulgusu Nazogastrik sonda veya kusmayla gelen inatçı kanama olması

24 TEŞEKKÜRLER

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Yaşamın ilk dört dekatında birinci ölüm nedeni travmadır. Toraks travması ölümlerin %25 inde ana nedendir. Toraks travmalarının

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ T.C. S.B. İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef : Doç. Dr. H.Semih Halezeroğlu KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI

Detaylı

27.09.2012. Akut sırt ağrısı: 6 hafta Subakut sırt ağrısı: 6 12 hafta. Kronik sırt ağrısı: 12 hf

27.09.2012. Akut sırt ağrısı: 6 hafta Subakut sırt ağrısı: 6 12 hafta. Kronik sırt ağrısı: 12 hf Travma Biyomekanik yaralanmalar Dejenerasyon İnflamasyon (artrit) İnfeksiyon (diskit, menenjit, epidural abse) İnfiltrasyon (metastatik kanser, spinal kord tm) Kompresyon (epidural hematom, abse) Atravmatik

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok KISIM KANAMA VE ŞOK Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok Kanama Kontrolü KANAMANIN ÖNEMİ GİRİŞ Kanama tartışmasız belli başlı acil sorunlardan biridir. ATT kanama olduğunu mutlaka belirleyebilmeli -dış

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D.

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORAKS CERRAHİSİ İÇİN ANESTEZİ Dr. Süleyman GANİDAĞLI Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORASIK ANESTEZİ Fizyolojik Özellikler Hastanın yan yatırılması Lateral dekubit Toraksın açılması Açık pnömotoraks

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı