Böbrek Travmalarına Ürolojik Yaklaşım Urologıc Approach In Renal Trauma Orjinal Arastirma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Böbrek Travmalarına Ürolojik Yaklaşım Urologıc Approach In Renal Trauma Orjinal Arastirma"

Transkript

1 Böbrek Travmalarına Ürolojik Yaklaşım Urologıc Approach In Renal Trauma Orjinal Arastirma Başvuru: Kabul: Yayın: Mehmet Balasar 1, Abdülkadir Kandemir 1, Necdet Poyraz 2, Emil Civazade 1, Mehmet Kılınç 1 1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Üroloji ABD 2 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji ABD Özet Abstract Amaç: Bu çalışmada, kliniğimize böbrek travması nedeni ile yatırılıp tedavisi yapılan hastaların dosyaları geriye dönük olarak irdelendi. Sonuçlar literatür eşliğinde tartışıldı. Gereç ve Yöntem: Travma nedeniyle acile başvurup böbrek travması tanısıyla üroloji kliniğinde takip ve tedavisi yapılan 16 hasta geriye dönük olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, lateralizasyon, yaralanma şekli, tanı yöntemleri, böbrek hasarı ve tedavi yaklaşımları açısından gözden geçirildi. Böbrek travması, İV kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi (BT), Ultrasonografi (USG) ve tek gebe hastamız da Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ile değerlendirildi. Böbrek hasarı AAST (American Association for the Surgery of Trauma) ölçütlerine göre derecelendirildi. Bulgular : 16 hastanın 3 ü çocuk olup 12 (%75) si künt, 4 (%25) ü kesici-delici yaralanma şeklindeydi. Erkekkadın oranı; 1.3:1 idi. Bu hastaların 11 (%69) inde travma sağ, 5 (%31) inde sol böbrekte idi. Delici-kesici yaralanma ile başvuran 4 hastanın 2 si (%12.5) ateşli silah yaralanması, 2 si (%12.5) hastada delici-kesici alet yaralanması idi. Künt yaralanma ile başvuran hastaların 6 sı (%37.5) yüksekten düşme, 5 i (%31.3) trafik kazası, 1 i (%6.2) ise darp idi. Toplam 5 hastaya acil laparotomi ile 4 hastaya nefrektomi, 1 hastaya parsiyel nefrektomi yapıldı. Parsiyel nefrektomi yapılan hastanın travmasına eşlik eden dalak yaralanması da mevcut olduğundan genel cerrahi tarafından splenektomi yapıldı. Diğer hastalar konservatif olarak takip edildi. Sonuç : Böbrek travmalı hemodinamisi stabil olan hastaların konservatif tedavi ve takibi ile böbrek fonksiyonlarının korunması sağlanmış olup nefrektomi oranları azalmaktadır. Buna karşın acil laparotomi endikasyonu konulan hastaların tedavisi total/parsiyel nefrektomi ile sonuçlanmaktadır. Purpose: In the present study, patient records admitted and treated in our clinic with renal trauma diagnosis were evaluated retrospectively. The outcomes were discussed according to the findings in the current literature. Method: The records of 16 patients visiting the Emergency Unit for renal trauma and referred to the urology clinic were studied retrospectively. Patients records were reviewed with regard to gender, age, lateralization, injury type, diagnostic methods, and treatment approaches. Renal trauma was evaluated using contrast enhanced computed tomography, ultrasound imaging and in the single pregnant case using MRI. Kidney damage was graded according to the criteria of AAST (American Association for the Surgery of Trauma) (Table 1). Results : Out of the 16 patients, 3 were children, 12 (75%) had blunt and 4 (75%) had penetrating sharp object injuries. Male to female ratio was 1.3:1. In 11 of these patients (69%) renal trauma was on the right and in 5 (31%) on the left flank. Out of the 4 patients with penetrating sharp object injuries, 2 (12, 5%) had gunshot wounds the other 2 (12, 5%) had stab wounds. Out of the 12 patients with blunt injuries, 6 caused by falling from height (37, 5%), 5 by traffic accidents (31, 5%), and one by assault (6, 2%). 5 patients underwent urgent laparotomy, 4 nephrectomy, and 1 partial nephrectomy. As the patient who underwent partial nephrectomy had also a spleen injury, the general surgery unit conducted a splenectomy. The remaining patients had a conservative follow up. Conclusion : In hemodynamically stable renal trauma patients kidney functions are preserved with conservative treatment and follow-up and thus of nephrectomy rates decreased. On the other hand, patients with urgent laparotomy indications end often up with partial nephrectomy or nephrectomy. Sorumlu Yazar: Mehmet Balasar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Üroloji ABD Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Üroloji ABD The Cystoscope ( ) Sayfa 216

2 Anahtar kelimeler: Böbrek, Travma, Görüntüleme, Tedavi Keywords: Kidney, Trauma, Imaging, Treatment Giriş Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte travma sıklığında ve oluş şeklinde değişiklikler meydana gelmiştir. Ürogenital sistem travmaları, genellikle diğer organ yaralanmalarına eşlik etmekte ve en sık parenkimatöz organ olan böbrekte karşılaşılmaktadır. Böbrek travmaları tüm travmaların yaklaşık %1-5 ini, abdominal travmaların ise %10 unu oluşturmaktadırlar [1-3]. Erkek/kadın oranı 3/1 olup, böbrek hasarları oluş mekanizmasına göre künt ya da penetran olarak sınıflandırılmaktadır [4-6]. Kırsal kesimde %90-95 gibi yüksek oranda künt travma izlenirken, kentsel kesimde penetran yaralanma oranı %20 nin üzerindedir [7,8]. Son 20 yılda, görüntüleme tekniklerindeki ve tedavi stratejilerindeki gelişmeler pedikül yaralanması dışındaki tüm künt böbrek travmalarında cerrahi girişim gereğini azaltırken böbrek bütünlüğünün korunmasını artırmıştır [9-11]. Gereç ve Yöntemler Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi acil servisine, yılları arasında travma nedeniyle başvuran, yapılan araştırmalarda izole böbrek travma ve/v eya ek organ yaralanması saptanarak üroloji kliniğine yatırılıp tedavisi yapılan 16 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların acile başvuru nedenleri, yapılan laboratuar ve radyolojik görüntüleme sonuçları, tespit edilen organ yaralanmaları ve dereceleri, uygulanan tedavi seçenekleri geriye dönük olarak incelendi. Böbrek travması American Association for the Surgery of Trauma (AAST) nın ölçütlerine göre derecelendirildi [12,13] (Tablo 1). Tablo 1 Böbrek için yaralanma şiddet skoru * # Bulgular Böbrek travması ile takip edilen 16 hastanın 3 ü çocuk olup ortalama yaş 35,6 (7-68), erkek-kadın oranı; 1.3:1 (9 erkek, 7 kadın) idi. Acile başvuran hastanın ilk olarak hemodinamik stabilizasyonu sağlandıktan sonra radyolojik görüntüleme yöntemi olarak Ultrasonografi (USG) kullanıldı. Travma derecesinin belirlenmesi için İV kontrastlı Bilgisayarlı The Cystoscope ( ) Sayfa 217

3 Tomografi (BT) ve/veya Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) tetkiklerine başvuruldu. Böbrek travmasının 12 si (%75) künt, 4 ü (%25) delici-kesici yaralanma şeklinde olup, 11 i (%69) sağ, 5 i (%31) sol böbrekte idi. Künt yaralanma ile başvuran toplam 12 hastanın 6 sı (%37,5) yüksekten düşme, 5 i (%31,3) motorlu araç kazaları, 1 i (%6,3) ise darp idi. Delici-kesici yaralanma ile başvuran toplam 4 hastanın 2 si (%12,5) ateşli silah yaralanması, 2 si (%12,5) ise delici-kesici alet yaralanması idi. Toplam 14 (%87,5) hastada makroskobik hematüri görüldü ve hematüri görülmeyen 2 hasta delici-kesici yaralanma mevcut olup AAST ye göre dereceleri Grade III dü. AAST derecelendirilmesine göre hastaların 2 sinde Grade II, 9 unda Grade III ve 5 inde Grade V böbrek travması tespit edildi. Grade V böbrek travması olan bir hastamızda ek organ hasarı olarak dalak yaralanması saptandı (Tablo 2). Tablo 2 Böbrek Yaralanması Olan Hastaların Dağılımı Hemodinamisi stabil Grade II-III böbrek travması olan hastalar konservatif olarak tedavi edildi. Konservatif tedavi olarak sekonder enfeksiyonlara karşı antibiyotik profilaksisi, paranteral sıvı desteği, yatak istirahati, immobilizasyon ve yakın gözlem uygulandı. Grade III yaralanması olan takiplerinde Hb değeri 8 g/dl altına düşen, taşikardi saptanan bir hastaya toplam 2 ünite, Grade V böbrek travması bulunan hemodinamik insitabilite izlenen 5 hastaya toplam 21 ünite eritrosit süspansiyon transfüzyonu yapıldı. Böbrek hasarı Grade V olan toplam 5 hastanın hemodinamik insitabilitesinin bozulması üzerine acil laparotomi yapıldı. Bu hastalardan 2 sinde ateşli silah yaralanması diğer 3 hastada künt travma sonucu böbrek yaralanması saptandı. Ateşli silah yaralanması olan bir hastada renovasküler hasar ve ciddi kanama tespiti üzerine nefrektomi yapılırken, diğer ateşli silah yaralanması olan hastaya parsiyel nefrektomi yapıldı. Parsiyel nefrektomi yapılan hastanın dalak yaralanması da mevcut olduğundan genel cerrahi ekibi tarafından splenektomi yapıldı. Künt travmalı böbrek hasarı Grade V olan toplam 3 hastaya nefrektomi yapıldı. Bu hastalardan biri 7 haftalık gebe olup bu hastada böbrek yaralanması MRI görüntüleme ile tespit edildi (Şekil 1). The Cystoscope ( ) Sayfa 218

4 Şekil 1 : Şekil 1 Tüm hastalar sağlıklı olarak taburcu edildi. Ortalama 12 (2-60) ay kadar takiplerinde herhangi sorun yaşanmadı. Tartışma ve Sonuç Dördüncü dekat altında hayatı tehdit eden en önemli neden travmadır [15]. Böbrek travması çeşitli mekanizmalarla oluşabilir. Motorlu araç kazaları böbrek hasarına neden olan künt karın travmasının en sık nedenidir [4]. Kliniğimizdeki böbrek travmalarının en sık nedeni yüksekten düşme olup motorlu araç kazası ikinci sıradadır. Böbrek travmalarının çoğunlukla erkeklerde görüldüğü, bu travmaların %72 sinin yaşları arasında olduğu ve travmanın en sık sol tarafta olduğu bildirilmiştir [14,16]. Genel olarak künt böbrek yaralanmaları (%80-90) ve delici-kesici böbrek yaralanmaları (%10) olarak sınıflandırırlar. Bizim çalışmamızda yaş ortalaması 35,6, erkekkadın oranı;1.3:1 olup %75 künt, %25 delici-kesici travmaydı. Literatürün aksine bunların %69 u sağ tarafta, %31 i sol tarafta idi. Çoğu böbrek travmaları hematüri ile ilişkili olup daha çok şiddetli travmalarda hematürinin şiddeti artabilir (%95), ancak üreteropelvik bileşke avülsiyonu ve böbrek pedikül yaralanmasında hematüri olmayabilir [17]. Çalışmamızda 14 (%87,5) hastada makroskobik hematüri görüldü ve hematüri görülmeyen 2 hasta delici-kesici yaralanma mevcut olup AAST ye göre dereceleri Grade III dü. Böbrek travmalarında tedavideki temel amaç, böbrek fonksiyonlarını korumak, morbidite ve mortalite oranlarını azaltmaktır [16,18]. Bu amaçla, özellikle konservatif tedavinin künt travmalara bağlı böbrek yaralanmalarının çoğunda ve bazı delici-kesici böbrek yaralanmalarında yeterli olduğu savunulmaktadır [6,19]. Genellikle künt travmalarda görülen böbrek yaralanmalarının %90 ı hafif yaralanma şeklinde olduğundan konservatif tedavi önerilmektedir [16,18]. Konservatif tedavinin düşük komplikasyon oranları ile nefrektomi oranlarını azalttığı bildirilmiştir [20,21]. Biz de kliniğimizde böbrek travma derecesi Grade V olan 2 delici-kesici, 3 künt travmalı toplam 5 hastanın hemodinamik insitabilitesinin bozulması üzerine acil laparotomi ile 4 nefrektomi, 1 parsiyel nefrektomi yaptık. Diğer hastaları kliniğimizde konservatif olarak sıkı takip ederek durumlarını stabil hale getirdik. Böbrek travmalarında USG duyarlılığı düşük olup, böbrek yaralanmalarının saptanmasında tartışmalıdır [22]. Bu yöntemin başlıca avantajları çabuk yapılabilmesi, non-invazif ve düşük maliyetli olması, peritoneal sıvı koleksiyonunu belirleyebilmesi, radyasyon veya kontrast madde gerektirmemesi gibi avantajları sebebiyle The Cystoscope ( ) Sayfa 219

5 öncelikle ve en sık kullanılan görüntüleme yöntemidir [23]. Ayrıca USG, travma geçiren hastalarda noninvaziv olarak solid organ yaralanmalarına bağlı hemoperitonu göstermesi nedeniyle sık olarak kullanılmaktadır [24]. Ancak, USG nin böbrek travmasında duyarlığının İV kontrastlı BT ye göre oldukça düşük olduğu belirtilmiştir [25]. Böbrek yaralanmalarını şiddetine göre kategorize etmek yaralanmaların uygun tanı ve tedavi seçiminde klinisyene yardımcı olmaktadır. Böbrek travmasında çeşitli sınıflandırmalar bulunmaktadır ama en yaygın kullanılan ve kabul gören sınıflandırma AAST tarafından geliştirilmiştir. Bu derecelendirme sistemi İV kontrastlı BT bulgularına dayanmaktadır [6]. Kontrastlı BT böbrek travmasını değerlendirmede ilk seçilecek görüntüleme yöntemidir [12]. Travma teşhisi ve böbreğin travma evrelemesinde altın standattır. Böbrek yaralanmalarının saptanmasında non-invaziv bir yöntem olup, böbrek parankimal laserasyonunda net, üriner ekstravazasyonda hassas algılama, diğer organlarda da eşlik eden yaralanmaların tespitinde yüksek sensivite ve spesifite oranına sahiptir [3]. Kontrastlı BT ayrıca böbreğin damarsal yaralanma tespitinde de yararlıdır. Ancak hamilelerde, böbrek yetmezliği olanlarda ve kontrast alerjisi olanlarda kontrendikedir. Çalışmamızda ilk olarak USG kullanılmasına rağmen, teşhis ve ayırıcı tanı tespiti için İV kontrastlı BT kullanıldı. Hemodinamisi stabil olan hastaların günlük perirenal hematom ve batın içi serbest sıvı takibi için USG tercih edildi. MRI nin böbrek travmasında yeri sınırlıdır. Yalnız bizim gebe vakamızda da olduğu gibi, gebelikte, böbrek yetmezliği olan kişilerde kontrast nefropatisini engellemek amacıyla ve kontrast alerjisi olan kişilerde, AAST böbrek travmasını değerlendirmek ve tanı koymak amacıyla kontrastlı BT yerine kullanılabilir bir seçenektir. Sonuç Böbrek travmalı hemodinamisi stabil olan hastaların konservatif tedavi ve takibi ile böbrek fonksiyonlarının korunması sağlanmış olup nefrektomi oranları azalmaktadır. Buna karşın acil laparotomi endikasyonu konulan hastaların tedavisi total/parsiyel nefrektomi ile sonuçlanmaktadır. Tanısal BT çekilemeyen hastaların (gebe vb.) değerlendirilmesinde MRI unutulmamalıdır. Kaynaklar 1. Baverstock R, Simons R, McLoughlin M. Severe blunt böbrek trauma: a 7-year retrospective review from a provincial trauma centre. Can J Urol 2001;8(5): Meng MV, Brandes SB, McAninch JW. Böbrek trauma: indications and techniques for surgical exploration. World J Urol 1999;17(2): Peterson NE. Genitourinary trauma. In: Feliciano DV, Moore EE, Mattox KL, editors. Trauma. 3rd edition. Stanford, CT: Appleton and Lange; p Herschorn S, Radomski SB, Shoskes DA, Mahoney J, Hirshberg E, Klotz L. Evaluation and treatment of blunt böbrek trauma. J Urol 1991;146(2): ; discussion Kristjansson A, Pedersen J. Management of blunt böbrek trauma. Br J Urol 1993;72(5 Pt2): Danuser H, Wille S, Zoscher G, Studer U. How to treat blunt kidney ruptures: primary open surgery or conservative treatment with deferred surgery when necessary? Eur Urol 2001;39(1): Sangthong B, Demetriades D, Martin M, et al. Management and hospital outcomes of blunt böbrek artery injuries: analysis of 517 patients from the National Trauma Data Bank. J Am Coll Surg 2006 Nov;203(5): Kansas BT, Eddy MJ, Mydlo JH, et al. Incidence and management of penetrating böbrek trauma in patients with multiorgan injury: extended experience at an inner city trauma center. J Urol 2004 Oct;172(4Pt1): The Cystoscope ( ) Sayfa 220

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) e-issn: Hurtuk M, Reed RL 2nd, Esposito TJ, et al. Trauma surgeons practice what they preach. The NTDB story on solid organ injury management. J Trauma 2006 Aug;61(2):243-54; discussion Santucci RA, Fisher MB. The literature increasingly supports expectant (conservative) management of böbrek trauma--a systematic review. J Trauma 2005 Aug;59(2): Santucci RA, McAninch JW. Diagnosis and management of böbrek trauma: past, present, and future. J Am Coll Surg 2000 Oct;191(4): Becker CD, Mentha G, Schmidlin F, Terrier F. Blunt abdominal trauma in adults: role of CT in the diagnosis and management of visceral injuries. II. Gastrointestinal tract and retroperitoneal organs. Eur Radiol 1998; 8: Margenthaler JA, Weber TR, Keller MS. Blunt böbrek trauma in children: experience with conservative management at a pediatric trauma center. J Trauma 2002; 52: Wessells H, Suh D, Porter JR, Rivara F, MacKenzie EJ, Jurkovich GJ, et al. Böbrek injury and operative management in the United States: results of a population- based study. J Trauma 2003;54: Trunkey D: İnitial treatment of patients with extensive trauma. N Eng J Med 324: , Şahin H, Akay AF, Yılmaz G, Taçyıldız IH, Bircan MK. Retrospective analysis of 135 böbrek trauma cases. Int J Urol 2004;11: Boone TB, Gilling PJ, Husmann DA. Ureteropelvic junction disruption following blunt abdominal trauma. J Urol 1993;150: Tuğcu V, Şahin S, Özbay B, Baş M, Karadağ S, Aras B ve ark. Böbrek yaralanması olan hastalarda klinik yaklaşımımız. Bakırköy Tıp Dergisi 2006;2: Moudouni SM, Hadj Slimen M, Manunta A, Patard JJ, Guiraud PH, Guille F, et al. Management of major blunt böbrek lacerations: is a nonoperative approach indicated? Eur Urol 2001;40: Goff CD, Collin GR. Management of böbrek trauma at a rural, level I trauma center. Am Surg 1998;64: Matthews LA, Spirnak JP. The nonoperative approach to major blunt böbrek trauma. Semin Urol 1995;13: Vaccaro JP, Brody JM. CT cystography in the evaluation of major bladder trauma. Radiographics 2000; 20: Jalli R, Kamalzadeh N, Lotfi M, Farahangız S, Salehipour M. Accuracy of sonography in detection of böbrek injuries caused by blunt abdominal trauma: a prospective study Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery 2009;15(1): Voelzke BB, McAninch JW. The current management of böbrek injuries. Am Surg 2008;74: Rose JS, Levitt MA, Porter J, Hutson A, Greenholtz J, Nobay F, et al. Does the presence of ultrasound really affect computed tomographic scan use? A prospective randomized trial of ultrasound in trauma. J Trauma 2001;51: The Cystoscope ( ) Sayfa 221

Künt travma sonrası oluşan iki taraflı böbrek hasarının (derece IV) kısa sürede kendiliğinden iyileşmesi: Olgu sunumu

Künt travma sonrası oluşan iki taraflı böbrek hasarının (derece IV) kısa sürede kendiliğinden iyileşmesi: Olgu sunumu Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2011;37(2):159-166 159 Olgu Sunumu Case Report Künt travma sonrası oluşan iki taraflı böbrek hasarının (derece IV) kısa sürede kendiliğinden iyileşmesi:

Detaylı

Böbrek travmalarında ürolojik yaklaşım nasıl olmalı?

Böbrek travmalarında ürolojik yaklaşım nasıl olmalı? 38 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(1):38-42 Genel üroloji General urology Böbrek travmalarında ürolojik yaklaşım nasıl olmalı? How should urologic approach be to renal trauma?

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

ÜRİNOMUN PERKÜTAN NEFROSTOMİ VE DOUBLE J KATETER DRENAJI İLE TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU * Cabir ALAN, Burçin TUNÇ, Oktay DEMİRKESEN

ÜRİNOMUN PERKÜTAN NEFROSTOMİ VE DOUBLE J KATETER DRENAJI İLE TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU * Cabir ALAN, Burçin TUNÇ, Oktay DEMİRKESEN * Anahtar Kelimeler: Ürinom, Travma; Key Words: Urinoma, Trauma; Alındığı Tarih: 17 Mart 2004; Uz. Dr. Cabir Alan, Dr. Burçin Tunç, Doç. Dr. Oktay Demirkesen: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim

Detaylı

Künt Dalak Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi ile Nonoperatif Yaklaşımın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması

Künt Dalak Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi ile Nonoperatif Yaklaşımın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması Dicle Tıp Dergisi / 2016; 43 (1): 117-121 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.01.0649 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Künt Dalak Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi ile Nonoperatif Yaklaşımın

Detaylı

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi Plan Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları Dr. Ali Vefa SAYRAÇ Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı /06/00 Giriş Tanım Klinik Laboratuvar Giriş Çok sık görülmez. Hasta yönetimi zordur. Retroperitoneal,

Detaylı

Türkiye deki genel cerrahların penetran karın travmalarına yaklaşımı: Uygulama anketi

Türkiye deki genel cerrahların penetran karın travmalarına yaklaşımı: Uygulama anketi KLİNİK ÇALIŞMA Türkiye deki genel cerrahların penetran karın travmalarına yaklaşımı: Uygulama anketi Dr. Faruk Karateke, 1 Dr. Sefa Özyazıcı, 1 Dr. Koray Daş, 1 Dr. Ebru Menekşe, 1 Dr. Safa Önel, 1 Dr.

Detaylı

Abdominal ateşli silah yaralanmalarında tedavi yaklaşımları

Abdominal ateşli silah yaralanmalarında tedavi yaklaşımları Ulusal Cerrahi Dergisi 2012; 28(2): 76-80 ARAŞTIRMA YAZISI DOI: 10.5097/1300-0705.UCD.1592-12.02 STE/SMG KAPSAMINDADIR Abdominal ateşli silah yaralanmalarında tedavi yaklaşımları Therapeutic approachs

Detaylı

Künt ve penetran mesane yaralanmaları

Künt ve penetran mesane yaralanmaları 76 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):76-80 Genel Üroloji General Urology Künt ve penetran mesane yaralanmaları Blunt and penetrating bladder injuries Abdullah Gedik 1, Ercan

Detaylı

TRAVMADA KONSERVATİF TEDAVİ

TRAVMADA KONSERVATİF TEDAVİ TRAVMADA KONSERVATİF TEDAVİ Genel Bilgi Tarihçe Literatür Özetleri Algoritmalar Özet Sonuç 2 Travma 40 yaş altı genç populasyonda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Künt travmalar penetran travmalardan

Detaylı

SON 10 YILDA ÜROGENİTAL SİSTEM YARALANMASI OLAN ÇOCUKLARDAKİ KLİNİK YAKLAŞIMLARIMIZ

SON 10 YILDA ÜROGENİTAL SİSTEM YARALANMASI OLAN ÇOCUKLARDAKİ KLİNİK YAKLAŞIMLARIMIZ ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology SON 10 YILDA ÜROGENİTAL SİSTEM YARALANMASI OLAN ÇOCUKLARDAKİ KLİNİK YAKLAŞIMLARIMIZ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF GENITOURINARY SYSTEM TRAUMAS IN CHILDREN DURING THE PAST

Detaylı

Abdominal Travmada Radyoloji. Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Abdominal Travmada Radyoloji. Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdominal Travmada Radyoloji Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İçerik Abdominal travmaya radyolojik yaklaşımı öğrenmek Abdominal travma mekanizmalarını ve sonuçlarını öğrenmek Karaciğer,

Detaylı

Dr. Cahit ŞAHİN Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Cahit ŞAHİN Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Cahit ŞAHİN Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi TANIM Künt travma sonrası, kavernozal tunika albugine rüptürü ile birlikte korpus spongiosum ve üretral lezyonların eşlik edebileceği

Detaylı

Düşük yüzdeli travmatik pnömotoraksta tedavi

Düşük yüzdeli travmatik pnömotoraksta tedavi Düşük yüzdeli travmatik pnömotoraksta tedavi Koray DURAL 1, Serdar HAN 1, Erkan YILDIRIM 1, Bülent KOÇER 1, Makbule BALDEMİR 1, Kanat ÖZIŞIK 1, Ünal SAKINCI 1 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES Kadir Koray BAfi, Mehmet ALTINTAfi, Ayhan ÇEV K, Nejdet B LD K, Gülay DALKILIÇ, Hüseyin EK NC, Mustafa

Detaylı

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012 PULMONER GÖRÜNTÜLEME Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. Dispneli, göğüs ağrılı yada travmalı hastaları değerlendirmede göğüs görüntülemesi sıkca kullanılmaktadır. 1 2 Radyografi planlanması

Detaylı

Acil Serviste Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi

Acil Serviste Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 3: 63-68/ Mayıs 22 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Acil Serviste Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi The Retrospective Analysis of Children with Thoracic

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI UZMANLIK TEZİ Dr. Kaya TURAN TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Muhittin ŞENER

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

* Anahtar Kelimeler: Yüz kırığı, trafik kazası, travma; Key words: Facial fracture, traffic

* Anahtar Kelimeler: Yüz kırığı, trafik kazası, travma; Key words: Facial fracture, traffic 1 * Anahtar Kelimeler: Yüz kırığı, trafik kazası, travma; Key words: Facial fracture, traffic accident, trauma; Alındığı Tarih: 6. Şubat 4; Doç. Dr. A. Cemal Aygıt, Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Top, Dr. Sedat

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

ARTICLE: Journal of Forensic Medicine, 2003; 17(1): Adli Tıp Dergisi, 2003; 17(1): Original Article / Orijinal Makale

ARTICLE: Journal of Forensic Medicine, 2003; 17(1): Adli Tıp Dergisi, 2003; 17(1): Original Article / Orijinal Makale Journal of Forensic Medicine, 2003; 17(1): 47-53. Adli Tıp Dergisi, 2003; 17(1): 47-53. Original Article / Orijinal Makale [Evaluation of forensic cases applied to Emergency Department Of Suleyman Demirel

Detaylı

TJTES TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY

TJTES TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY TJTES TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY Ulus Travma Derg. 2003 Jan;9(1):23-29 KÜNT KARIN TRAVMASI SONRASI ZOLE ABDOM NAL SOL D ORGAN YARALANMA- LARI OLAN OLGULAR LE BERABER NDE EKSTRAABDOM

Detaylı

ABDOMİNAL ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI

ABDOMİNAL ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI ABDOMİNAL ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI DR. SERHAD ÖMERCİKOĞLU DR. TUĞBA MAMAK OCAK 2013 GİRİŞ Geçmişte batın bölgesindeki ateşli silah yaralanmaları (ASY) için genellikle tanısal laparotomi uygulanırken,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Fatih Elbir DOĞUM YERİ : Malatya DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4 Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59 E-MAİL :

Detaylı

Pediatrik travma skorunun künt karın travmalarındaki tanısal değeri

Pediatrik travma skorunun künt karın travmalarındaki tanısal değeri Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2005 Pediatrik travma skorunun künt karın travmalarındaki tanısal değeri Diagnostic value of pediatric trauma score in blunt abdominal injuries

Detaylı

Küçük renal kitlelerde aktif izlem

Küçük renal kitlelerde aktif izlem Küçük renal kitlelerde aktif izlem Prof Dr.Tarık Esen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Epidemiyoloji Erişkin malign tm: ~ % 3 İnsidansı artmakta 7.1 / 100,000 (1983) 10.8

Detaylı

Hüseyin KAFADAR* *Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Elazığ

Hüseyin KAFADAR* *Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Elazığ Kafadar. 11 Hüseyin KAFADAR* *Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Elazığ ÖZET: AMAÇ: Yaralanma ile gelen olgulara adli rapor düzenlenmesi, hekimlerin yasal sorumluluklarından birisidir. Neticesi sebebiyle

Detaylı

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Amaç : Bu derlemenin amacı, yanıklı olguların tedavisi surecinde gelişen enfeksiyonların tanımı,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması ARAŞTIRMA Doğurganlık Yaş Grubunda β-hcg Testinin Araştırılması T A D Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması β-hcg Test Positivity

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis ine Başvuran Delici Kesici Alet Yaralanmalı Olguların Analizi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis ine Başvuran Delici Kesici Alet Yaralanmalı Olguların Analizi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 35 (2) 63-67, 29 ORİJİNAL YAZI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis ine Başvuran Delici Kesici Alet Yaralanmalı Olguların Analizi Özlem KÖKSAL,

Detaylı

Karın içi ateşli silah yaralanmalarında komplikasyon oranlarını etkileyen faktörler

Karın içi ateşli silah yaralanmalarında komplikasyon oranlarını etkileyen faktörler Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Original Article Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2011;17 (5):450-454 Klinik Çalışma doi: 10.5505/tjtes.2011.47124 Karın içi ateşli silah yaralanmalarında komplikasyon

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pelvik travma ciddi,kontrol edilemeyen ve ölüme sebep olan kanamalara yol açılabilir Retroperitoneal hematomların önemli nedenlerinden

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. DR. MEHTAP DURAK ARKA PLAN Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık 12.500 yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. Yaralanma nedenleri arasında motorlu taşıt kazaları ilk sırayı

Detaylı

ÇOCUKLARDA TEK TARAFLI ANTENATAL HİDRONEFROZH

ÇOCUKLARDA TEK TARAFLI ANTENATAL HİDRONEFROZH ÇOCUKLARDA TEK TARAFLI ANTENATAL HİDRONEFROZH Dr. Nihat ULUOCAK Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 1 Hidronefroz, antenatal ultrasonografide en sık saptanan veri olmakla beraber

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ

AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 55, Sayı 3, 2002 205-210 AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ Onur Polat* İsmail Güler* İbrahim Tek* Hamit Öğüt*

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology

ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology MİKROSKOBİK HEMATÜRİNİN TANISAL DEĞERİ ÇOCUK VE ERİŞKİN HASTALARDA AYNI MIDIR? IS THE DIAGNOSTIC VALUE OF MICROSCOPIC HEMATURIA THE SAME IN CHILDREN AND ADULTS? Ahmet

Detaylı

TRAVMALI ÇOCUK HASTALARA ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİNDEN BAKIŞ: Geriye yönelik 10 yıllık çalışma

TRAVMALI ÇOCUK HASTALARA ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİNDEN BAKIŞ: Geriye yönelik 10 yıllık çalışma ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Medicine Adli Tıp Dergisi 2; 2(): 2-7 TRAVMALI ÇOCUK HASTALARA ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİNDEN BAKIŞ: Geriye yönelik yıllık çalışma 2 Yrd. Doç. Dr. B. İlker BÜYÜKYAVUZ,

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM DR.ERHAN ALTUNBAŞ DR. FURKAN KILIÇ

KÜNT BATIN TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM DR.ERHAN ALTUNBAŞ DR. FURKAN KILIÇ KÜNT BATIN TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM DR.ERHAN ALTUNBAŞ DR. FURKAN KILIÇ GİRİŞ Acil servislerde sık karşılaşılan bir durum Öyküdeki eksiklikler,dikkat dağıtıcı başka yaralanmalar veya bilinçte bozulma,kafa

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İDRAR YOLU ENFEKSİYONU Üriner Enfeksiyon; UTİ; İdrar Yolu İltihabı; İdrar yollarının mikrobik enfeksiyon hastalığıdır. Mikroplar idrar yollarına girer, burada çoğalmaya başlar ve iltihaba neden olur. Enfeksiyon

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

GATA EĞİTİM HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE YATAK KULLANIM UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

GATA EĞİTİM HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE YATAK KULLANIM UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMA GATA EĞİTİM HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE YATAK KULLANIM UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir TEKE*, Doç.Dr. Cesim DEMİR*, Doç.Dr. Mustafa ÖZER**, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Karaciğer Laserasyonunda Hasar Kontrol Cerrahisi Bazen Obsesyon Mudur? Olgu Sunumu

Karaciğer Laserasyonunda Hasar Kontrol Cerrahisi Bazen Obsesyon Mudur? Olgu Sunumu Karaciğer Laserasyonunda Hasar Kontrol Cerrahisi Bazen Obsesyon Mudur? Olgu Sunumu Is Damage Control Surgery Sometimes Obsession At Liver Laceration Genel Cerrahi Başvuru: 14.01.2014 Kabul: 22.01.2014

Detaylı

Peritonu Delen Bıçak Yaralanmaları

Peritonu Delen Bıçak Yaralanmaları Peritonu Delen Bıçak Yaralanmaları Dr. Erhan AYŞAN (1), Dr. Kerim ÖZAKAY (2), Dr. Gürhan ÇELİK (2) ÖZET 1990-1995 yılları arasında SSK İstanbul Eğitim Hastanesi acil cerrahi birimine baş vuran karın ön

Detaylı

BATIN TRAVMALARI. Yrd. Doç. Dr. Murat YÜCEL Sakarya Ünv. Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

BATIN TRAVMALARI. Yrd. Doç. Dr. Murat YÜCEL Sakarya Ünv. Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. BATIN TRAVMALARI Yrd. Doç. Dr. Murat YÜCEL Sakarya Ünv. Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Giriş Patofizyoloji Klinik Tanı Acil servis yönetimi Algoritmalar Giriş Travma nedeni ile ölümlerin %15-20 nedenidir.

Detaylı

Karın Travmalarına Yaklaşım

Karın Travmalarına Yaklaşım Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Karın travmaları ile karşılaşan sağlık personelini öncelikle ilk müdahale, hasta transferi ve hastanede ilk yapılacak hayati önem taşıyan işlemler hakkında bilgilendirmektedir.

Detaylı

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR Prof Dr Hedef ÖZGÜN Enteral beslenme mümkün olduğunda başlanmalıdır, ama zamanlama nedir? Erken! Ne kadar erken? Hastaya yarar sağlayacak

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

BURUN KEMİĞİ KIRIKLARININ TÜRK CEZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

BURUN KEMİĞİ KIRIKLARININ TÜRK CEZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ BURUN KEMİĞİ KIRIKLARININ TÜRK CEZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Investigation of Nasale Bone Fractures in The Framework of The Turkish Penal Code Hüseyin KAFADAR¹, Safiye KAFADAR² Kafadar H,

Detaylı

Dirençli Aşırı Aktif Mesane

Dirençli Aşırı Aktif Mesane Dirençli Aşırı Aktif Mesane Nöromodülasyon Dr. Şahin KABAY Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Perkutanöz Posterior Tibial Sinir Sitümülasyonu- PTNS (Urgent PC) Sacral Nöromodülasyon (S3)-

Detaylı

Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi

Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 19-25/ Ocak 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi The Evaluation of Patients with B lunt Thoracic Trauma

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

Fatma Burcu BELEN BEYANI

Fatma Burcu BELEN BEYANI 10.Pediatrik Hematoloji Kongresi Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu Firma (lar) Hisse Senedi Ortaklığı Fatma Burcu BELEN BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam

Detaylı

PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 23.05.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ, -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Türkiye deki Ölümlerin Yaklaşık %40 ının Nedeni Kalp Damar Hastalıkları İzmir Kâtip

Detaylı

Çocuk Acil Servisinde Çekilen Bilgisayarlı Beyin Tomografilerinin Hasta Yönetimine Katkısı

Çocuk Acil Servisinde Çekilen Bilgisayarlı Beyin Tomografilerinin Hasta Yönetimine Katkısı Özgün Araştırma Çocuk Acil Servisinde Çekilen Bilgisayarlı Beyin Tomografilerinin Hasta Yönetimine Katkısı The Contribution of Cranial Computed Tomographies to Patient Management in Pediatric Emergency

Detaylı

European Society for Trauma & Emergency Surgery (ESTES) www.estesonline.org

European Society for Trauma & Emergency Surgery (ESTES) www.estesonline.org 29 Temmuz, 2008 Avrupa da Travma ve Acil Cerrahi alanında hizmet veren Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Dernegi (EATES: European Association for Trauma & Emergency Surgery) ile Avrupa Travma Cemiyeti (ETS:

Detaylı

KARACİĞER TRAVMALARI Yrd. Dr. Murat Kapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı

KARACİĞER TRAVMALARI Yrd. Dr. Murat Kapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı KARACİĞER TRAVMALARI Yrd. Dr. Murat Kapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Karaciğer; karın içerisinde en geniş ve en enli organ olup, ağırlığı 1500 gr dır. Kan akım hızı:

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

T1b (4-7 cm) BÖBREK TÜMÖRLERİNDE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ

T1b (4-7 cm) BÖBREK TÜMÖRLERİNDE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ T1b (4-7 cm) BÖBREK TÜMÖRLERİNDE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ Dr. Yıldırım Bayazıt Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 5 Mart 2011, KONYA Evre T1b Renal Tümörlerde Laparoskopik

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

KAFA TRAVMALARINDA ABDOMİNAL YARALANMAYA YAKLAŞIM

KAFA TRAVMALARINDA ABDOMİNAL YARALANMAYA YAKLAŞIM KAFA TRAVMALARINDA ABDOMİNAL YARALANMAYA YAKLAŞIM Uzm.Dr. Sinan Çarkman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp FakültesiGenel Cerrahi Anabilim Dalı Travma hastasında kafa travması mevcut ise abdominal bir yaralanmanın saptanması,

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

Olgu Sunumu Özsoy Z. Yumuşak Dokuda Gözden Kaçan Nadir Bir Yabancı Cisim: Bitki Parçaları

Olgu Sunumu Özsoy Z. Yumuşak Dokuda Gözden Kaçan Nadir Bir Yabancı Cisim: Bitki Parçaları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6(3):195-200 Olgu Sunumu Özsoy Z. Yumuşak Dokuda Gözden Kaçan Nadir Bir Yabancı Cisim: Bitki Parçaları Overlooked an Unusual Foreign Body In Soft Tissue:

Detaylı

THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASES OVER 60 YEARS OLD WHO PERFORMED APPENDECTOMY

THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASES OVER 60 YEARS OLD WHO PERFORMED APPENDECTOMY İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:31-36 ARAŞTIRMA MAKALESİ 60 YAŞ ÜSTÜ APENDEKTOMİ YAPILAN OLGULARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASES OVER 60 YEARS OLD WHO

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ. Dr.Aytül Noyan

ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ. Dr.Aytül Noyan ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ Dr.Aytül Noyan Pediatrik ürolojik problemlerin saptanmasında prenatal USG nin önemli etkisi bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak özel tedavi yaklaşımları

Detaylı

TÜMÖRLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ SIRASINDA GÖRÜLEN İNTRAOPERATİF ORGAN YARALANMALARI

TÜMÖRLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ SIRASINDA GÖRÜLEN İNTRAOPERATİF ORGAN YARALANMALARI ÜROONKOLOJİ/Urooncology BÖBREK TÜMÖRLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ SIRASINDA GÖRÜLEN İNTRAOPERATİF ORGAN YARALANMALARI INTRAOPERATIVE ORGAN INJURIES SEEN DURING THE SURGICAL MANAGEMENT OF KIDNEY TUMORS A. Erdem

Detaylı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Böbrek Tümörü Böbrek tümörlerinin % 20-30 kadarı müracaat esnasında

Detaylı

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE*

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE* CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE* M. Feridun AKSU, Rıza MADAZLI, Mustafa ÖZGÖN, Erdal BUDAK, Yıldız KÖSE Giriş Yöntem Gereç

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vaka Takdimleri Prof.Dr. Kemal SARICA Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1. VAKA ANAMNEZ 52 yaşında erkek hasta Ağrısız, gross hematüri ve 6 aylık süreçte 10 kg kilo kaybı Anlamlı

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD.

OLGU SUNUMU. Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD. OLGU SUNUMU Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD. OLGU 1 A.C., erkek hasta 16 yaşında ve Talasemi İntermedia tanısı ile izleniyor, İlk kez 8 yaşında eritrosit suspansiyonu

Detaylı

Üriner Sistem Travmaları

Üriner Sistem Travmaları Üriner Sistem Travmaları Caner Ölmez, Eyüp Koluş, Bülent Altunoluk Travmaya bağlı hasarlar hayatı tehdit edebilen bir sağlık problemidir. ABD de her 14 ölümden biri travmalar nedeni ile olmaktadır [1].

Detaylı

Alihan Gürkan Bodrum - 2010 1

Alihan Gürkan Bodrum - 2010 1 Böbrek Nakli Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar DR.ALİHAN GÜRKAN Alihan Gürkan Bodrum - 2010 1 56 yıldır yapılan bir tedavi yöntemi ile ilgili neredeyiz. Alıcı operasyonunda uzun süredir bir değişiklik yok.

Detaylı

Acil Tıp Okulu IV: Acilde Adli Tıp

Acil Tıp Okulu IV: Acilde Adli Tıp Acil Tıp Okulu IV: Acilde Adli Tıp Yargı Kararları Acil Servis Hizmetine Nasıl Bakıyor? Dr. A. Coşkun Yorulmaz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD 4-1 4-2 Türkan H, Tuğcu H. 2000-2004 yılları arasında

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Olgu Sunumu / Case Report Göğüse Penetre Tencere Kulpu İle Oluşan Diyafram Rüptürü Diaphragm Rupture Caused by Cookware Handle Penetrating to The Chest Esma Erdemir 1, Fatih Tanrıverdi

Detaylı

KISANTOGRANÜLOMATÖZ PİYELONEFRİTİN DİFFÜZ BİÇİMİNDE ULTRASON (US) VE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) BULGULARI

KISANTOGRANÜLOMATÖZ PİYELONEFRİTİN DİFFÜZ BİÇİMİNDE ULTRASON (US) VE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) BULGULARI KISANTOGRANÜLOMATÖZ PİYELONEFRİTİN DİFFÜZ BİÇİMİNDE ULTRASON (US) VE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) BULGULARI US AND CT FINDINGS IN DIFFUSE FORM OF XANTHOGRANULOMATOUS PYELONEPHRITIS KURUĞOĞLU S.*, MİHMANLI

Detaylı

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Acil Tıp Anabilim Dalı acil servisine 18 yaşın üzerindeki tüm hastalar ve 18 yaş altı travma ve yanık hastaları kabul edilir ve UÜ-SK Acil

Detaylı

BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR. Dr.Burak Koçak. Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri

BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR. Dr.Burak Koçak. Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR Dr.Burak Koçak Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri İlk Başarılı Böbrek Nakli Böbrek Tx Canlı Vericiden Böbrek Tx (LRDK-Tx/LURDK-Tx)

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

1Acıbadem Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1Acıbadem Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Hakan Ozalp 1, Vural Hamzaoğlu 1, Mevcı Ozdemir 2, Bora Tetik 2, Karavelioğlu 2, Erdal Reşit Yılmaz 2, Ergün Habibullah Dolgun 2, Hakan Tuna 3, Ağahan Ünlü 3, Zeki Şekerci 3 1Acıbadem Hastanesi, Beyin

Detaylı

TEŞEKKÜR. Çalışmalarımızda bize hep yardımcı olan Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Biyokimya Bölümünden Biyokimya uzmanı Rüksan Anarat a,

TEŞEKKÜR. Çalışmalarımızda bize hep yardımcı olan Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Biyokimya Bölümünden Biyokimya uzmanı Rüksan Anarat a, TEŞEKKÜR Yan dal uzmanlık eğitimimi Türkiye nin en iyi üniversitelerinden biri olma hedefi taşıyan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi nde yapma fırsatı sağlayan üniversitemiz kurucusu ve rektörümüz sayın

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

Acil Servise Penetran Travma ile Başvuran Hastaların İncelenmesi

Acil Servise Penetran Travma ile Başvuran Hastaların İncelenmesi Araştırma Makalesi Acil Servise Penetran Travma ile Başvuran Hastaların İncelenmesi Evaluation of Patients Applied to Emergency room with Penetrating Trauma 1 2 1 1 2 Hasan Büyükaslan, Yusuf Yücel, Halil

Detaylı

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi (Nörovasküler Cerrahi) BR.HLİ.015 Sinir sisteminin damar hastalıkları ve bunların cerrahi tedavisi beyin ve sinir cerrahisinin spesifik ve zorlu bir alanını

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı