Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi?"

Transkript

1 OLGU SUNUMU/CASE REPORT Akad Geriatri 2013; 5: Gelifl Tarihi/Received: 05/11/ Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 27/11/2012 Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi? A Case of Prostate Adenocancer Associated with Crescentic Glomerulonephritis: Can Be a Predictor of Malignancy? Alper Alp 1, brahim Meteo lu 2, Nil Çulhac 2, Alparslan Ünsal 3, Yavuz Yeniçerio lu 1, Harun Akar 1 1 Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Nefroloji Bilim Dal, Ayd n, Türkiye 1 Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey 2 Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal, Ayd n, Türkiye 2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey 3 Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal, Ayd n, Türkiye 3 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey ÖZET Kresentik glomerülonefrit h zl ilerleyen glomerülonefrit- temel histolojik bulgusu olan yayg n kresentlerle (genellikle >%50) karakterize ve h zl renal fonksiyon kayb (s kl kla glomerüler filtrasyon h z nda günler, haftalar, aylar içinde yaklafl k %50 düflme) ile giden bir glomerüler hastal k tablosudur. S kl kla otoimmün hastal klar n seyrinde görülür. Bununla birlikte altta yatan hastal a ait bir belirti olarak da karfl m za ç kabilir. H zl ilerleyen glomerülonefrit geliflimi antiglomerüler bazal membran antikorlar yla veya immün kompleks birikimiyle ya da ANCA (sitoplazmik veya perinükleer) pozitifli iyle iliflkilidir. Hastal n sekonder formlar sistemik lupus eritematozis, maligniteler veya ilaçlarla iliflkili olabilir. Solid tümörler klinik izlemde farkl paraneoplastik sendromlarla ortaya ç kabilmektedir. Bu sendromlar n bir k sm glomerülopatilerdir. Ço unlukla membranöz glomerülopatiyle iliflkili olup di er paraneoplastik glomerülopatiler daha az s kl kla tan mlanm flt r. Bunlar minimal de ifliklik, ekstrakapiller kresentik, membranoproliferatif, IgA ve fokal segmental glomerülopatileri içermektedir. Bu yaz da kresentik glomerülonefrit tan s al p bulundu u yafl grubu gere i altta yatan muhtemel etyolojik nedenleri araflt r lan ve altta yatan veya efllik eden hastal k olarak prostat adenokanseri saptanan bir olgu tart fl lm flt r. Anahtar Kelimeler: Glomerülonefrit; prostat tümörleri; biyopsi; paraneoplastik sendromlar. Yaz flma Adresi/Address for Correspondence Uzm. Dr. Alper Alp Merkez Kampüs, Kepez Mevkii, Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal, Ayd n/türkiye e-posta: 85

2 A Case of Prostate Adenocancer Associated with Crescentic Glomerulonephritis: Can Be a Predictor of Malignancy? ABSTRACT Crescentic glomerulonephritis-rapidly progressive glomerulonephritis is widely characterized by crescents that are the basic histological evidences of the disease (usually > 50%) and a glomerular disease with a rapid loss of renal function (approximately 50% decrease in glomerular filtration rate during days, weeks, months). It is usually seen during the course of autoimmune diseases. However, it also can be seen as a symptom of underlying disease. Development of rapidly progressive glomerulonephritis is related with anti-glomerular basement membrane antibodies or immune complex deposition or ANCA (cytoplasmic or perinuclear) positivity. Secondary forms of the disease may be associated with systemic lupus erythematosus, malignancies or drugs. In clinical follow-up, solid tumors can occur with different paraneoplastic syndromes. Some of these syndromes are glomerulopathies. These are often associated with membranous glomerulopathy, however other paraneoplastic glomerulopathies are less frequently described. These glomerulopathies include minimal change, extracapillary crescentic, membranoproliferative, IgA and focal segmental glomerulopathies. In this article, a case of crescentic glomerulonephritis is discussed, who is investigated due to his age and underlying (or coincidentally) disease was diagnosed as adenocarcinoma of the prostate. Key Words: Glomerulonephritis; prostatic neoplasms; biopsy; paraneoplastic syndromes. G R fi H zl ilerleyen glomerülonefrit etyolojisi genellikle postinfeksiyöz sebepler, kollajen vasküler hastal klar, immün kompleks hastal klar, otoimmün hastal klar, maligniteler, sistemik nekrotizan arterit ve Wegener granülomatozusu ile iliflkili; bazen de idiyopatik olan bir klinik tablodur. Kresentik glomerülonefritin rifampin, warfarin, hidralazin, propiltiyourasil, enalapril, fludarabin ve penisilamin tedavilerini izleyen dönemlerde de ortaya ç kabilece ini gösteren yay nlar mevcuttur (1). Kresentik glomerülonefritin en s k birliktelik gösterdi- i solid tümörler renal hücreli kanser, akci er kanseri ve mide kanseridir. Hematolojik tümörlerden ise kronik miyelositer lösemi ve miyelodisplastik sendromdur (2). Altta yatan malignitenin tedavisi ile glomerülonefrit klini inin gerileyebildi ini gösteren yay nlar da mevcuttur (3). H zl ilerleyen glomerülonefrite sebep olabilecek baflka bir kan t n yoklu unda ve tümörün eradikasyonuyla nefrolojik aç dan persistan remisyon görülmesi halinde hastadaki renal disfonksiyonun paraneoplastik nefrite ba l oldu u düflünülebilir. OLGU SUNUMU Solunumsal hastal k öyküsü olmayan 68 yafl ndaki erkek hasta, yaklafl k iki ayd r olan öksürük, sar renkli balgam ç karma, kanl balgam flikayetleriyle baflvurdu- u merkezde çekilen akci er grafileri ve akci er tomografisinde yayg n ve bilateral infiltrasyonlar saptanmas üzerine antibiyoterapi verilerek izleme al nm flt r. Takiplerinde flikayetleri ve radyolojik bulgular gerilemeyen olgu hastanemiz gö üs hastal klar anabilim dal na yönlendirilmifltir. Burada yap lan rutin biyokimyasal tetkiklerinde açl k kan flekeri: 125 mg/dl, üre: 100 mg/dl, kreatinin: 2.9 mg/dl, ürik asit: 6.8 mg/dl, kalsiyum: 8.7 mg/dl, potasyum: 4.7 mmol/l, fosfor: 3.6 mg/dl, albumin 3.4 g/dl, lökosit: 9480, hemoglobin: 6.8 g/dl, hematokrit: %20.6, platelet: , sedimentasyon 103 mm/saat, protrombin zaman 12.6 saniye, aktive parsiyel tromboplastin zaman 24.2 saniye olarak saptanm flt r. Tam idrar tetkikinde dansite 1012, ph 5.5, protein +++, lökosit her sahada 24, eritrosit her sahada 161 olarak tespit edilmifltir. Alveoler hemoraji flüphesiyle bronkoskopi yap lm flt r. Endobronfliyal patoloji veya kanama oda saptanmam flt r. Bronkoalveoler lavaj yap larak inceleme için mikrobiyoloji ve patolojiye örnekler yollanm flt r. Örneklerde aside dirençli bakteri görülmemifl ve kültürde de üreme saptanmam flt r. Bronkoalveoler lavaj s v s nda CD8 %69, CD4 %25.6, patoloji incelemesinde benign sitoloji, hücre da- l m da %70 alveoler makrofaj, %20 bronfl epiteli, %5 lenfosit, %5 nötrofil olarak saptanm flt r. Bu esnada bak lan ANA 1/100 titrede homojen paternde pozitif, AMA (IFA) s n r de erde, ANCA, anti-glomerüler bazal membran (GBM), ASMA negatif saptanm flt r. Derin anemisi ve üremisi olan, pulmoner-renal sendrom düflünülerek nefroloji klini ine nakli yap lan olgunun öz geçmiflinde ve aile öyküsünde bir özellik mevcut de ildi. Fizik muayenesinde arteryel tansiyonu 120/80 mmhg, nab z 80/dakika, atefl: 36 C, solunum say s : 20/dakika saptand. Hasta soluk görünümde ve konjunktivalar soluktu. Di er sistem muayenesi ola and. Biyokimyasal tetkiklerinde üre: 107 mg/dl, kreatinin: 3.28 mg/dl, Fe: 12 µg/dl, total demir ba lama kapasitesi: 327 µg/dl, Fe % transferrin satürasyonu: %4, ferritin: 86 Akad Geriatri 2013; 5: 85-90

3 Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi? A ng/ml, vitamin B 12 : 193 pg/ml, folat: 7.6 ng/ml, TSH: µiu/ml, serbest T3: 2.92 pg/ml, CRP: mg/l, RF: 0.5 IU/mL olarak saptand. Yirmi dört saatlik idrarda g/gün proteinüri, g/gün mikroalbuminüri, HBsAg negatif, anti-hbs pozitif, IgA 624 (N: mg/dl), IgG 1927 (N: mg/dl), IgM: (N: mg/dl), IgE: (N: IU/L), C3: (N: mg/dl), C4: (N: mg/dl), anti-hcv negatif ölçüldü. Hastan n IgG, IgA ve IgE de erlerinde hafif yükseklik mevcuttu. Glomerüler filtrasyon h z ml/dakika/1.73 m 2 olarak hesapland. Renal ultrasonografisinde sa böbrek 102 x 38 mm, parankim kal nl 13 mm ve ekojenite ola an, sol böbrek 98 x 38 mm boyutlar nda, parankim kal nl - 16 mm ve ekojenitesi ola and. Tafl ya da ektazi bulgusu mevcut de ildi. Kanama profilinde patoloji saptanmayan hastaya giriflimsel radyoloji bölümü taraf ndan ultrasonografi eflli inde böbrek biyopsisi yap ld. Böbrek biyopsisinde 11 adet glomerülün yedisinde selüler, ikisinde fibroselüler özellikte kresent, interstisyel alanda yo un mikst inflamasyon, hafif fibrozis, tübüllerde atrofi saptand. Histokimyasal olarak amiloid birikimi ve direkt immünfloresan yöntemde birikim saptanmad. Kresentik glomerülonefrit olarak de erlendirildi (Resim 1). Olguya pulse steroid tedavisi uygulanmad ; trimetoprim 80 mg-sülfametoksazol 400 mg profilaksisi eflli inde 1 mg/kg dozunda oral metilprednizolon tedavisi baflland. Olguya iki kür siklofosfamid tedavisi 750 mg dozunda intravenöz olarak bir ay arayla uyguland ve hasta takibe al nd. Bu esnada renal replasman tedavisi uygulama ihtiyac hiç olmad. Geriatrik yafl grubunda olan hastaya altta yatan klinik durumun araflt r lmas na yönelik tüm bat n ve akci er bilgisayarl tomografi incelemesi, tümör belirteçleri, gastrointestinal sisteme yönelik endoskopik incelemeler planland. Anemi nedeniyle istenen hematoloji konsültasyonu sonucu demir eksikli i anemisi düflünüldü. Etyoloji amac yla yap lan kolonoskopisi normal saptand. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde gastritle uyumlu bulgular gözlendi. Tümör belirteçlerinden sps: 6.28 ng/ml (N: 0-3.4), free PSA: 2.45 ng/ml (N: ), AFP: ng/ml idi. Hastan n 12 derivasyonlu EKG sinde sinüs ritmi izlendi. Transtorasik ekokardiyografisinde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %65, normal ekokardiyografi bulgular saptand. Tüm bat n tomografisi çekilen olgunun prostat bezi beklenenden büyüktü (transvers çap 60 mm), sa sakroiliyak ekleme komflu iliyak B Renkli Resim 1. Böbrek biyopsisi; fibroselüler özellikte kresent, interstisyel alanda yo un mikst inflamasyon, hafif fibrozis, tübüllerde atrofi [HE x10 (A), HE x20 (B)]. Resim 2. Prostat adenkarsinomu. Yer yer nükleol belirginli i gösteren pleomorfik-atipik özellikte adenoid yap da tümöral hücre gruplar (HE x40). Akad Geriatri 2013; 5:

4 A Case of Prostate Adenocancer Associated with Crescentic Glomerulonephritis: Can Be a Predictor of Malignancy? kemikte subkondral düzeyde 8 mm çap nda, solda asetabulumda anteriorda 12 mm çap nda iki adet sklerotik odak mevcuttu. Görüntülemede prostat bezi büyüklü ü ve PSA de erleri normalden yüksek bulundu u için istenen üroloji konsültasyonunda prostat biyopsisi önerildi. Prostat biyopsisi adenokanserle uyumlu geldi (Gleason skoru: 3+3=6) (Resim 2). Prostat adenokanseri nedeniyle operasyon ve radyoterapi planland. Hasta önerilen ürolojik tedavileri kabul etmedi. Onkoloji onay al narak ayn dozda üçüncü kür siklofosfamid tedavisi verildi ve kreatinin de eri 1.63 mg/dl de erine kadar geriledi. Daha sonra takiplerini aksatan olgu yaklafl k befl ay sonra poliklini imize üre: 222 mg/dl ve kreatinin 5.85 mg/dl de erleriyle baflvurdu. Dördüncü kür siklofosfamid kürü metilprednizolon 125 mg pulse tedavisiyle birlikte verildi. Fakat izleminde üremik semptomlar oluflmas üzerine hastada hemodiyaliz tedavisine baflland. Bu esnada onkoloji bölümü hastay takibe ald ; radyoterapi ve hormonoterapi aç s ndan de erlendirmek üzere kontrole ça rd. Hastam z ilk tan konulduktan 11 ay sonra kronik hemodiyaliz program na al nm fl oldu. TARTIfiMA Kresentik glomerülonefrit temel histolojik bulgusu olan yayg n kresentlerle (genellikle >%50) kendini gösteren, h zl renal fonksiyon kayb (s kl kla glomerüler filtrasyon h z nda günler, haftalar, aylar içinde yaklafl k %50 düflme) ile giden bir glomerüler hastal k tablosudur. S kl kla otoimmün hastal klar n seyrinde görülür (4). Bununla birlikte altta yatan birçok hastal n belirtisi olabilir. Solid tümörler klinik izlemde farkl paraneoplastik sendromlarla ortaya ç kabilmektedir. Malignite ile iliflkili glomerülonefritlerin ço u membranöz nefrit olarak görülür (5). Kresent oluflumu glomerüler kapiller duvarda meydana gelen hasara özgün olmayan bir yan t temsil eder. Glomerüler kapiller duvardaki hasar bu bölgeye fibrinojen gibi plazma ürünlerinin göçüne ve Bowman kapsülünde fibrin oluflumuna, makrofaj ve T hücre göçü sonras nda proinflamatuvar sitokinlerin özellikle de interlökin (IL)-1 ve tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α) sal n m - na yol açar. Fibroblast büyüme faktörü taraf ndan fibroblast proliferasyonu uyar l r ve sonunda kollajen birikimi olur. Sonuçta oluflan fibröz kresentler tedaviye çok az yan t verir. Kresentik glomerülonefrit dört tip alt nda izlenir; Tip 1, anti-gbm hastal seyrinde görülen lineer anti-igg birikimiyle kendini gösterir (6). Tip 2, immün kompleks birikimiyle giden hastal klar seyrinde görülen granüler immünglobulin birikimiyle kendini gösterir. Ço- u hastada serolojik ve histolojik bulgular IgA nefropatisi, postinfeksiyöz glomerülonefrit, lupus nefriti, mikst kriyoglobulinemi gibi altta yatan bir hastal iflaret eder. Tip 3, Pausi-immün glomerülonefritler seyrinde görülür, nekrotizan bir glomerülonefrit, mevcudiyetine ra men immünfloresan ve elektron mikroskopide immün birikim yoktur veya çok az miktardad r. ANCA pozitif Wegener granülomatozusu, mikroskobik polianjiitis, ANCA + idiyopatik kresentik glomerülonefrit, bu gruptad r. Tip 4, double antikor pozitif hastal k olarak adland r l r; Tip 1 ve Tip 3 ün özelliklerini tafl r. Böbrek d fl maligniteler ile glomerüler patolojiler aras ndaki iliflki ilk kez 1922 y l nda Galloway taraf ndan tan mlanm flt r (7). Paraneoplastik glomerülopatiler kanserin sebep oldu u hormon sekresyonu, büyüme faktörleri, sitokinler veya antijenlere ba l geliflen glomerüler hastal klard r. Tümör yükü, invazyonu veya metastaz n bir sonucu de ildir. Malignite varl nda meydana gelen de iflken immün yan t glomerüler lezyonlar n patogenezinde önemli rol oynar (3). Podositler ve makrofajlar/t hücreleri özellikle kresent formasyonunda etkilidir ve böylece kresentik glomerülonefrit için gelecekte birer tedavi hedefi olabilir. Birçok deneysel pausi-immün kresentik glomerülonefrit modeli hücre arac l immün reaksiyonlar kapsamaktad r (8). diyopatik pausi-immün kresentik glomerülonefrit tablosuyla prezente olan hastalar n yaklafl k %7-9 u paraneoplastik kresentik glomerülonefrittir (9). Pausi-immün kresentik glomerülonefrit tan l hastalarda altta yatan maligniteler kolon kanseri, prostat kanseri, mesanenin transizyonel kanseri, renal hücreli kanser, akci er adenokanseri ve okült mide kanseri gibi solid tümörler ve miyelodisplastik sendrom, Hodgkin ve non-hodgkin lenfoma, miyeloproliferatif sendromlar, kronik lenfositer lösemi gibi hematolojik malignitelerdir (1,10). Patogenez ve glomerüler etkilenme solid tümörlerde ve hematolojik bozukluklara ba l nedenlerde farkl l klar göstermektedir. ANCA iliflkili vaskülitli hastalar normal popülasyona göre daha yüksek malignite riskine sahiptir (11,12). Ancak bu malignitelerin birço u vaskülit tedavisi için verilen immünsüpresif ajanlarla da ba lant l olabilir (13). 88 Akad Geriatri 2013; 5: 85-90

5 Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi? Buffalo/Mna rat çal flmalar spontan timoma ve nefrotik sendrom modelinde immün yan t n T-helper-2 profiline do ru olan yöneliminin timoma iliflkili glomerüler lezyonlar n geliflimde önemli bir role sahip oldu- unu göstermifltir. Ayr ca, bir Th2 sitokini olan IL-13 afl r ekspresyonunun ratlarda minimal de ifliklik hastal n indükledi i gösterilmifltir. Deneysel çal flmalardan elde edilen tüm bu bulgular paraneoplastik glomerülopatilerin idiyopatik ve di er sekonder glomerülonefritlerden ay rt edebilmesinde kullan labilecek belirteçlerin belirlenmesini kolaylaflt rabilir (3). Bu ba lamda, IgG1 ve IgG2 subtipleri paraneoplastik membranöz nefropatili hastalarda idiyopatik membranöz nefropatili hastalara oranla anlaml olarak daha belirgin saptan rken, IgG4 seviyeleri için böyle bir fark gösterilememifltir (14). Biava ve arkadafllar n n yapt klar geriye dönük bir çal flmada 40 yafl n üzerinde kresentik glomerülonefrit saptanan hastalar n %20 sinde efllik eden böbrek d fl bir malignite saptanm flt r (15). Paraneoplastik kresentik glomerülonefrit olgular nda altta yatan tümörün uzaklaflt r lmas tedavide önemlidir. Buna ek olarak immünsüpresif tedaviye (kortikosteroid, siklofosfamid) yan t veren olgular da literatürde mevcuttur (16). Kresentik glomerülonefrit tan s alan hastalarda uygulanan immünsüpresif tedaviler de sekonder malignitelere yol aç yor ya da ortaya ç kmas na sebep oluyor olabilir. Altta yatan malignitenin ortaya ç kar lmas ndan önce paraneoplastik glomerülonefritin tan nabilmesi için öncelikle bu tan n n akla getirilmesi gerekir. Rutin olarak, olas l kla o yaflta görülme olas l yüksek olan malign hastal klara ait taramalar glomerülonefritli hastalarda yap labilir. Bunlar; 50 yafl üzeri hastalarda d flk da gizli kan ve kolonoskopi (di er sebepler için de endikasyonu mevcutsa), 40 yafl üzeri kad nlarda mamografi ve 50 yafl üzeri erkek hastalarda prostat spesifik antijen tetkiklerini içermelidir. Sigara öyküsü olan hastalar akci er grafileri ve akci erin bilgisayarl tomografi taramas yla akci er kanserini d fllamak aç s ndan de erlendirilmelidir. Son zamanlarda çal flmalarda de iflik tedavi modalitelerinin altyap s n oluflturabilecek bilgiler gündeme gelmifltir. nsanda kresentik glomerülonefrit hasarl böbrekte NF-κB yi aktive eden p38 MAPK fosforilizasyonuyla iliflkili bulunmufltur (17). p38 MAPK inhibisyonu, tedaviye hastal n klinik bafllang c ndan sonra bafllansa bile kresentik glomerülonefritin ciddiyetini azaltmada etkili bulunmufltur. Burada bildirilen terapötik etki, yayg n sitokin üretimi bask lanmas veya artm fl apopitozis olmadan MCP-1 in selektif süpresyonuyla iliflkilidir. Böylece p38 MAPK inhibisyonu antikor arac l glomerülonefrit tedavisinde umut verici bir strateji olarak ileri sürülmüfltür (18). Her hastada malignite glomerüler patolojiyle efl zamanl olarak ortaya ç kmayabilir. Altta yatan kanserin remisyonu veya eradikasyonu ile glomerüler hastal n klinik ve histolojik olarak gerilemesi, relaps durumunda renal patolojinin tekrar alevlenmesi ve bu glomerülopatiye sebep olabilecek elde di er kan tlar n olmamas glomerülopatiyle spesifik kanser aras ndaki iliflkiyi kuvvetlendirir. Klinik olarak genelde düflük düzeylerde proteinüri veya albuminüri, 50 yafl ndan büyük olmak, 20 paket y l ndan daha fazla sigara öyküsü, glomerüler lökosit infiltrasyonu > 8 hücre/glomerül, IgG1 ve IgG2 predominans olas l kla malignite habercisi özellikler olarak bildirilmifltir (19,20). Prostat kanseri renal hücreli kanserden sonra paraneoplastik sendrom iliflkili ikinci en s k ürolojik malignitedir (21). Paraneoplastik sendroma yol açabilen histolojik görünüm genellikle prostat n orta-kötü diferansiye adenokanseri, s kl kla nöroendokrin özellik tafl yan veya küçük hücreli kanser tipleridir (21,22). Literatürde prostat adenokanserine efllik eden kresentik glomerülonefrit olgusuna nadiren rastlan lm flt r (23). Olgumuzda kresentik glomerülonefrit tablosu efllik eden prostat adenokanseriyle birliktelik göstermifltir. Altta yatan malignitenin öncüsü olabilece ini olgumuzda ispatlayamad k, fakat bununla birlikte özellikle geriatrik yafl grubunda ortaya ç kan glomerüler patolojiler bizde altta yatan sistemik veya malign hastal k aç s ndan uyar c olmal d r (24). Paraneoplastik glomerülonefritin tedavisi idiyopatik glomerülonefritlerden farkl l klar gösterebilmektedir. Bu yüzden klinik olarak paraneoplastik glomerülonefriti tan mlamak önemlidir. Multidisipliner bir yaklafl m malignite ve paraneoplastik glomerülonefritin birlikte tedavisi için gereklidir. Paraneoplastik glomerülonefrite ba l nefrotik sendromun semptomatik tedavisi kanserli olmayan olgularla ayn d r (3). Akad Geriatri 2013; 5:

6 A Case of Prostate Adenocancer Associated with Crescentic Glomerulonephritis: Can Be a Predictor of Malignancy? Geliflen yaflam flartlar, t p dünyas ndaki yenilik ve ilerlemelerin, yükselen hayat kalitesinin ortalama yaflam süresini uzatmas geriatrik popülasyonun toplumdaki oran n n artmas na sebep olmufltur. Bu nedenle, özellikle ileri yafl grubundaki hastalarda biyokimyasal tetkikler do rultusunda ve klinik endikasyon halinde böbrek biyopsisinden çekinilmemelidir. Bu yafl grubunda böbrek biyopsisinde saptanan kresentik glomerülonefrit altta yatan ya da efllik eden bir malignitenin kendini gösterme biçimi ya da öncüsü olabilir. Bu yüzden kresentik glomerülonefrit saptanan ileri yafl grubundaki olgularda bu renal patolojinin altta yatan bir malign hastal a ikincil olarak geliflebilece i, malign hastal n tedavisiyle bu patolojinin düzelebilece i ak lda tutulmal d r. Bu hastalar n klinik takiplerinde bu mesaj n önemli olabilece ini düflünüyoruz. KAYNAKLAR 1. Tisler A, Pierratos A, Lipton JH. Crescentic glomerulonephritis associated with p-anca positivity in fludarabine-treated chronic lymphocytic leukaemia. Nephrol Dial Transplant 1996; Lien YHH, Lai LW. Pathogenesis, diagnosis and management of paraneoplastic glomerulonephritis. Nat Rev Nephrol 2011; doi: /nrneph Yavuzsen T, Oztop I, Yilmaz U, Cavdar C, Sifil A, Sarioglu S, et al. Gastric cancer diagnosed in a patient with crescentic glomerulonephritis. Gastric Cancer 2003; 6: Vietinghoff S, Schneider W, Luft FC, Kettritz R. Crescentic glomerulonephritis and malignancy guilty or guilt by association? Nephrol Dial Transplant 2006; doi: /ndt/ gfl Sherene L, Gregory JP, Hugo S, John D. Glomerulosclerosis: a paraneoplastic phenomenon? Nephrology 2004; Gullulu M, Ersoy A, Aslanhan I, Gucer S, Yavuz M, Dilek K, et al. The analysis of 35 cases who underwent renal biopsy with the probable diagnosis of rapidly progressive glomerulonephritis. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2001; 21: Galloway J. Remarks on Hodgkin s disease. Br Med J 1922; Main IW, Atkins RC. The role of T-cells in inflammatory kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens 1995: Valentine C, Hebert LA. Paraneoplastic glomerulopathies. In: Cohen EP (ed). Cancer and the Kidney: The Frontier of Nephrology and Oncology. 2 nd ed. Oxford Clinical Nephrology Series, 2011; Hatakeyama S, Kawano M, Konosita T. A case of renal cell carcinoma associated with rapidly progressive glomerulonephritis. Nippon Jinzo Gakkai Shi 1990; Tatsis E, Reinhold KE, Steindorf K, Feller AC, Gross WL. Wegener s granulomatosis associated with renal cell carcinoma. Arthritis Rheum 1999; (42): Pankhurst T, Savage CO, Gordon C, Harper L. Malignancy is increased in ANCA-associated vasculitis. Rheumatology 2004; Faurschou M, Sorensen IJ, Mellemkjaer L, Loft AG, Thomsen BS, Tvede N, et al. Malignancies in Wegener's granulomatosis: incidence and relation to cyclophosphamide therapy in a cohort of 293 patients. J Rheumatol 2008; Ohtani, H, Wakui H, Komatsuda A, Okuyama S, Masai R, Maki N, et al. Distribution of glomerular IgG subclass deposits in malignancy-associated membranous nephropathy. Nephrol Dial Transplant 2004; Biava CG, Gonwa TA, Naughton JL, Hopper J Jr. Crescentic glomerulonephritis associated with nonrenal malignancies. Am J Nephrol 1984; 4: Murakami T, Nagai K, Matsuura M, Kondo N, Kishi S, Araoka T, et al. MPO-ANCA-positive anti-glomerular basement membrane antibody disease successfully treated by plasma exchange and immunosuppressive therapy. Ren Fail 2011; 33: Sakai N, Wada T, Furuichi K, Iwata Y, Yoshimoto K, Kitagawa K, et al. p38 MAPK phosphorylation and NF-kappa B activation in human crescentic glomerulonephritis. Nephrol Dial Transplant 2002; 17: Sheryanna A, Bhangal G, McDaid J, Smith J, Manning A, Foxwell BM, et al. Inhibition of p38 mitogen-activated protein kinase is effective in the treatment of experimental crescentic glomerulonephritis and suppresses monocyte chemoattractant protein-1 but not IL-1beta or IL-6. J Am Soc Nephrol 2007; 18: Sawyer N, Wadsworth J, Wijnen M, Gabriel R. Prevalence, concentration, and prognostic importance of proteinuria in patients with malignancies. Br Med J 1988; 296: Pascal RR. Renal manifestations of extrarenal neoplasms. Hum Pathol 1980; 11: Sacco E, Pinto F, Sasso F, Racioppi M, Gulino G, Volpe A, et al. Paraneoplastic syndromes in patients with urological malignancies. Urol Int 2009; 83: Pelosof LC, Gerber DE. Paraneoplastic syndromes: an approach to diagnosis and treatment. Mayo Clin Proc 2010: Haskell LP, Fusco MJ, Wadler S, Sablay LB, Mennemeyer RP. Crescentic glomerulonephritis associated with prostatic carcinoma: evidence of immune-mediated glomerular injury. Am J Med 1990; 88: Ertugrul I, Basar O, Odemifl B, Yuksel I, Disibeyaz S, Turhan N, et al. Paraneoplastic cholestasis in prostate carcinoma: a case report and review of the literature. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30: doi: /medsci Akad Geriatri 2013; 5: 85-90

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Yak nma ve Bulgular

Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Yak nma ve Bulgular ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Dr. Erkan Cüre, Yrd. Doç. Mehmet fiahin 2, Dr. Ali Kutlucan, Doç. Dr. fievket Ercan Tunç 2, Dr. Abdulkadir

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES smet NANE* Son dönem böbrek yetersizli inin (SDBY) iki temel tedavi seçene i vard r. Bunlar Diyaliz ve Transplantasyon dur. Diyaliz

Detaylı

GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU

GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU Solunum 2002 Cilt: 4 Say : 4 Sayfa: 479-483 GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU Zeynep TOPU*, Ayd n Ç LEDA *, Özlem URAL GÜRKAN*, Gökhan ÇEL K*, Serpil

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Orijinal Araflt rma Original Investigation 279 Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Seven years of experience

Detaylı

Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis

Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis OLGU SUNUMU Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis Erdo an Çetinkaya 1, Akif Turna 1, Atayla Genço lu 1, Nur Ürer 1, Sedat Alt n 1, Mehmet Ali Bedirhan 1, Dilek Y lmazbayhan 2 1 Yedikule Gö üs Hastal

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i lgen fiafimaz, Emine KOCABAfi, Bülent ANTMEN, brahim BAYRAM, Derya ALABAZ, Atila TANYEL, Yurdanur

Detaylı

XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi

XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi stanbul, 003 003 Volume 0 No 3 (Supplement) Oral BFM PROTOKOLLER LE AML SONUÇLARIMIZ: T. Celkan, L. Y. Soycan, H. Apak, A. Özkan,. Y ld z. Cerrahpa a T p Fakültesi Pediatrik

Detaylı

A ntifosfolipid Sendromu (APS), fosfolipidlere

A ntifosfolipid Sendromu (APS), fosfolipidlere Güncel Gastroenteroloji Antifosfolipid Sendromu: Bir Olgu Sunumu Zeki Mesut Yal n KILIÇ, Yasemin ÖZ N, Sedef KURAN, Sabite KAÇAR Türkiye Yüksek htisas Hastanesi Gastroenteroloji Klini i, Ankara A ntifosfolipid

Detaylı

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon 78 Olgu Sunumu / Case Report Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon Atlantoaxial Subluxation in Three Cases brahim TEKEO LU, S. Sevgi DEM R, Selcen fienol Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel

Detaylı

M KROB YOLOJ. Hilmi ATASEVEN, lhami YÜKSEL, Aysel ÜLKER

M KROB YOLOJ. Hilmi ATASEVEN, lhami YÜKSEL, Aysel ÜLKER Güncel Gastroenteroloji Sitomegalovirüs ve nflamatuvar Barsak Hastal klar Hilmi ATASEVEN, lhami YÜKSEL, Aysel ÜLKER Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara nflamatuvar barsak

Detaylı

Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?

Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi? Araflt rma / Research Article RAED Dergisi 2012;4(1):6-10 2012 RAED doi:10.2399/raed.12.008 Gelifl tarihi / Received: Aral k / December 6, 2011 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 30, 2012 Çevrimiçi

Detaylı

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2014;6(2):48 52 2014 RAED doi:10.2399/raed.14.81300 Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 20, 2015 Kabul tarihi / Accepted: Mart / March 3,

Detaylı

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi Orijinal Araflt rma Original Investigation 197 Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi The effect of losartan on the intima-media thickness of carotid artery Hulki Meltem Sönmez, Filiz Canl

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane İnfeksiyonları Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Mustafa BAKIR* * Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk nfeksiyon Hastal klar Bilim Dal, stanbul.

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas

Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas Derleme 2011; 19(1): 37-42 Pankreas n kistik neoplazilerinde endoskopik ultrasonografi Endoscopic ultrasound for the evaluation of cystic neoplasia of the pancreas Mehmet BEKTAfi Ankara Üniversitesi T

Detaylı

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 119-124 Gelifl Tarihi/Received: 28/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 03/08/2009 Geriatrik Yafl Grubunda Check-up Asl Çurgunlu, Deniz Suna Erdinçler, Tanju Be

Detaylı

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Olgu Sunumu Case Report 165 Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Hereditary thrombophilia as stroke aetiology in children: three case report Özet Canan Kocaman, Yüksel

Detaylı

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA)

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) Ayfle BATIREL 1, Serap GENÇER 1, Serdar ÖZER 1 AKUT FAZ YANITI Akut faz yan t (AFY) doku hasar, enfeksiyon

Detaylı