Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi?"

Transkript

1 OLGU SUNUMU/CASE REPORT Akad Geriatri 2013; 5: Gelifl Tarihi/Received: 05/11/ Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 27/11/2012 Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi? A Case of Prostate Adenocancer Associated with Crescentic Glomerulonephritis: Can Be a Predictor of Malignancy? Alper Alp 1, brahim Meteo lu 2, Nil Çulhac 2, Alparslan Ünsal 3, Yavuz Yeniçerio lu 1, Harun Akar 1 1 Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Nefroloji Bilim Dal, Ayd n, Türkiye 1 Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey 2 Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal, Ayd n, Türkiye 2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey 3 Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal, Ayd n, Türkiye 3 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey ÖZET Kresentik glomerülonefrit h zl ilerleyen glomerülonefrit- temel histolojik bulgusu olan yayg n kresentlerle (genellikle >%50) karakterize ve h zl renal fonksiyon kayb (s kl kla glomerüler filtrasyon h z nda günler, haftalar, aylar içinde yaklafl k %50 düflme) ile giden bir glomerüler hastal k tablosudur. S kl kla otoimmün hastal klar n seyrinde görülür. Bununla birlikte altta yatan hastal a ait bir belirti olarak da karfl m za ç kabilir. H zl ilerleyen glomerülonefrit geliflimi antiglomerüler bazal membran antikorlar yla veya immün kompleks birikimiyle ya da ANCA (sitoplazmik veya perinükleer) pozitifli iyle iliflkilidir. Hastal n sekonder formlar sistemik lupus eritematozis, maligniteler veya ilaçlarla iliflkili olabilir. Solid tümörler klinik izlemde farkl paraneoplastik sendromlarla ortaya ç kabilmektedir. Bu sendromlar n bir k sm glomerülopatilerdir. Ço unlukla membranöz glomerülopatiyle iliflkili olup di er paraneoplastik glomerülopatiler daha az s kl kla tan mlanm flt r. Bunlar minimal de ifliklik, ekstrakapiller kresentik, membranoproliferatif, IgA ve fokal segmental glomerülopatileri içermektedir. Bu yaz da kresentik glomerülonefrit tan s al p bulundu u yafl grubu gere i altta yatan muhtemel etyolojik nedenleri araflt r lan ve altta yatan veya efllik eden hastal k olarak prostat adenokanseri saptanan bir olgu tart fl lm flt r. Anahtar Kelimeler: Glomerülonefrit; prostat tümörleri; biyopsi; paraneoplastik sendromlar. Yaz flma Adresi/Address for Correspondence Uzm. Dr. Alper Alp Merkez Kampüs, Kepez Mevkii, Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal, Ayd n/türkiye e-posta: 85

2 A Case of Prostate Adenocancer Associated with Crescentic Glomerulonephritis: Can Be a Predictor of Malignancy? ABSTRACT Crescentic glomerulonephritis-rapidly progressive glomerulonephritis is widely characterized by crescents that are the basic histological evidences of the disease (usually > 50%) and a glomerular disease with a rapid loss of renal function (approximately 50% decrease in glomerular filtration rate during days, weeks, months). It is usually seen during the course of autoimmune diseases. However, it also can be seen as a symptom of underlying disease. Development of rapidly progressive glomerulonephritis is related with anti-glomerular basement membrane antibodies or immune complex deposition or ANCA (cytoplasmic or perinuclear) positivity. Secondary forms of the disease may be associated with systemic lupus erythematosus, malignancies or drugs. In clinical follow-up, solid tumors can occur with different paraneoplastic syndromes. Some of these syndromes are glomerulopathies. These are often associated with membranous glomerulopathy, however other paraneoplastic glomerulopathies are less frequently described. These glomerulopathies include minimal change, extracapillary crescentic, membranoproliferative, IgA and focal segmental glomerulopathies. In this article, a case of crescentic glomerulonephritis is discussed, who is investigated due to his age and underlying (or coincidentally) disease was diagnosed as adenocarcinoma of the prostate. Key Words: Glomerulonephritis; prostatic neoplasms; biopsy; paraneoplastic syndromes. G R fi H zl ilerleyen glomerülonefrit etyolojisi genellikle postinfeksiyöz sebepler, kollajen vasküler hastal klar, immün kompleks hastal klar, otoimmün hastal klar, maligniteler, sistemik nekrotizan arterit ve Wegener granülomatozusu ile iliflkili; bazen de idiyopatik olan bir klinik tablodur. Kresentik glomerülonefritin rifampin, warfarin, hidralazin, propiltiyourasil, enalapril, fludarabin ve penisilamin tedavilerini izleyen dönemlerde de ortaya ç kabilece ini gösteren yay nlar mevcuttur (1). Kresentik glomerülonefritin en s k birliktelik gösterdi- i solid tümörler renal hücreli kanser, akci er kanseri ve mide kanseridir. Hematolojik tümörlerden ise kronik miyelositer lösemi ve miyelodisplastik sendromdur (2). Altta yatan malignitenin tedavisi ile glomerülonefrit klini inin gerileyebildi ini gösteren yay nlar da mevcuttur (3). H zl ilerleyen glomerülonefrite sebep olabilecek baflka bir kan t n yoklu unda ve tümörün eradikasyonuyla nefrolojik aç dan persistan remisyon görülmesi halinde hastadaki renal disfonksiyonun paraneoplastik nefrite ba l oldu u düflünülebilir. OLGU SUNUMU Solunumsal hastal k öyküsü olmayan 68 yafl ndaki erkek hasta, yaklafl k iki ayd r olan öksürük, sar renkli balgam ç karma, kanl balgam flikayetleriyle baflvurdu- u merkezde çekilen akci er grafileri ve akci er tomografisinde yayg n ve bilateral infiltrasyonlar saptanmas üzerine antibiyoterapi verilerek izleme al nm flt r. Takiplerinde flikayetleri ve radyolojik bulgular gerilemeyen olgu hastanemiz gö üs hastal klar anabilim dal na yönlendirilmifltir. Burada yap lan rutin biyokimyasal tetkiklerinde açl k kan flekeri: 125 mg/dl, üre: 100 mg/dl, kreatinin: 2.9 mg/dl, ürik asit: 6.8 mg/dl, kalsiyum: 8.7 mg/dl, potasyum: 4.7 mmol/l, fosfor: 3.6 mg/dl, albumin 3.4 g/dl, lökosit: 9480, hemoglobin: 6.8 g/dl, hematokrit: %20.6, platelet: , sedimentasyon 103 mm/saat, protrombin zaman 12.6 saniye, aktive parsiyel tromboplastin zaman 24.2 saniye olarak saptanm flt r. Tam idrar tetkikinde dansite 1012, ph 5.5, protein +++, lökosit her sahada 24, eritrosit her sahada 161 olarak tespit edilmifltir. Alveoler hemoraji flüphesiyle bronkoskopi yap lm flt r. Endobronfliyal patoloji veya kanama oda saptanmam flt r. Bronkoalveoler lavaj yap larak inceleme için mikrobiyoloji ve patolojiye örnekler yollanm flt r. Örneklerde aside dirençli bakteri görülmemifl ve kültürde de üreme saptanmam flt r. Bronkoalveoler lavaj s v s nda CD8 %69, CD4 %25.6, patoloji incelemesinde benign sitoloji, hücre da- l m da %70 alveoler makrofaj, %20 bronfl epiteli, %5 lenfosit, %5 nötrofil olarak saptanm flt r. Bu esnada bak lan ANA 1/100 titrede homojen paternde pozitif, AMA (IFA) s n r de erde, ANCA, anti-glomerüler bazal membran (GBM), ASMA negatif saptanm flt r. Derin anemisi ve üremisi olan, pulmoner-renal sendrom düflünülerek nefroloji klini ine nakli yap lan olgunun öz geçmiflinde ve aile öyküsünde bir özellik mevcut de ildi. Fizik muayenesinde arteryel tansiyonu 120/80 mmhg, nab z 80/dakika, atefl: 36 C, solunum say s : 20/dakika saptand. Hasta soluk görünümde ve konjunktivalar soluktu. Di er sistem muayenesi ola and. Biyokimyasal tetkiklerinde üre: 107 mg/dl, kreatinin: 3.28 mg/dl, Fe: 12 µg/dl, total demir ba lama kapasitesi: 327 µg/dl, Fe % transferrin satürasyonu: %4, ferritin: 86 Akad Geriatri 2013; 5: 85-90

3 Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi? A ng/ml, vitamin B 12 : 193 pg/ml, folat: 7.6 ng/ml, TSH: µiu/ml, serbest T3: 2.92 pg/ml, CRP: mg/l, RF: 0.5 IU/mL olarak saptand. Yirmi dört saatlik idrarda g/gün proteinüri, g/gün mikroalbuminüri, HBsAg negatif, anti-hbs pozitif, IgA 624 (N: mg/dl), IgG 1927 (N: mg/dl), IgM: (N: mg/dl), IgE: (N: IU/L), C3: (N: mg/dl), C4: (N: mg/dl), anti-hcv negatif ölçüldü. Hastan n IgG, IgA ve IgE de erlerinde hafif yükseklik mevcuttu. Glomerüler filtrasyon h z ml/dakika/1.73 m 2 olarak hesapland. Renal ultrasonografisinde sa böbrek 102 x 38 mm, parankim kal nl 13 mm ve ekojenite ola an, sol böbrek 98 x 38 mm boyutlar nda, parankim kal nl - 16 mm ve ekojenitesi ola and. Tafl ya da ektazi bulgusu mevcut de ildi. Kanama profilinde patoloji saptanmayan hastaya giriflimsel radyoloji bölümü taraf ndan ultrasonografi eflli inde böbrek biyopsisi yap ld. Böbrek biyopsisinde 11 adet glomerülün yedisinde selüler, ikisinde fibroselüler özellikte kresent, interstisyel alanda yo un mikst inflamasyon, hafif fibrozis, tübüllerde atrofi saptand. Histokimyasal olarak amiloid birikimi ve direkt immünfloresan yöntemde birikim saptanmad. Kresentik glomerülonefrit olarak de erlendirildi (Resim 1). Olguya pulse steroid tedavisi uygulanmad ; trimetoprim 80 mg-sülfametoksazol 400 mg profilaksisi eflli inde 1 mg/kg dozunda oral metilprednizolon tedavisi baflland. Olguya iki kür siklofosfamid tedavisi 750 mg dozunda intravenöz olarak bir ay arayla uyguland ve hasta takibe al nd. Bu esnada renal replasman tedavisi uygulama ihtiyac hiç olmad. Geriatrik yafl grubunda olan hastaya altta yatan klinik durumun araflt r lmas na yönelik tüm bat n ve akci er bilgisayarl tomografi incelemesi, tümör belirteçleri, gastrointestinal sisteme yönelik endoskopik incelemeler planland. Anemi nedeniyle istenen hematoloji konsültasyonu sonucu demir eksikli i anemisi düflünüldü. Etyoloji amac yla yap lan kolonoskopisi normal saptand. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde gastritle uyumlu bulgular gözlendi. Tümör belirteçlerinden sps: 6.28 ng/ml (N: 0-3.4), free PSA: 2.45 ng/ml (N: ), AFP: ng/ml idi. Hastan n 12 derivasyonlu EKG sinde sinüs ritmi izlendi. Transtorasik ekokardiyografisinde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %65, normal ekokardiyografi bulgular saptand. Tüm bat n tomografisi çekilen olgunun prostat bezi beklenenden büyüktü (transvers çap 60 mm), sa sakroiliyak ekleme komflu iliyak B Renkli Resim 1. Böbrek biyopsisi; fibroselüler özellikte kresent, interstisyel alanda yo un mikst inflamasyon, hafif fibrozis, tübüllerde atrofi [HE x10 (A), HE x20 (B)]. Resim 2. Prostat adenkarsinomu. Yer yer nükleol belirginli i gösteren pleomorfik-atipik özellikte adenoid yap da tümöral hücre gruplar (HE x40). Akad Geriatri 2013; 5:

4 A Case of Prostate Adenocancer Associated with Crescentic Glomerulonephritis: Can Be a Predictor of Malignancy? kemikte subkondral düzeyde 8 mm çap nda, solda asetabulumda anteriorda 12 mm çap nda iki adet sklerotik odak mevcuttu. Görüntülemede prostat bezi büyüklü ü ve PSA de erleri normalden yüksek bulundu u için istenen üroloji konsültasyonunda prostat biyopsisi önerildi. Prostat biyopsisi adenokanserle uyumlu geldi (Gleason skoru: 3+3=6) (Resim 2). Prostat adenokanseri nedeniyle operasyon ve radyoterapi planland. Hasta önerilen ürolojik tedavileri kabul etmedi. Onkoloji onay al narak ayn dozda üçüncü kür siklofosfamid tedavisi verildi ve kreatinin de eri 1.63 mg/dl de erine kadar geriledi. Daha sonra takiplerini aksatan olgu yaklafl k befl ay sonra poliklini imize üre: 222 mg/dl ve kreatinin 5.85 mg/dl de erleriyle baflvurdu. Dördüncü kür siklofosfamid kürü metilprednizolon 125 mg pulse tedavisiyle birlikte verildi. Fakat izleminde üremik semptomlar oluflmas üzerine hastada hemodiyaliz tedavisine baflland. Bu esnada onkoloji bölümü hastay takibe ald ; radyoterapi ve hormonoterapi aç s ndan de erlendirmek üzere kontrole ça rd. Hastam z ilk tan konulduktan 11 ay sonra kronik hemodiyaliz program na al nm fl oldu. TARTIfiMA Kresentik glomerülonefrit temel histolojik bulgusu olan yayg n kresentlerle (genellikle >%50) kendini gösteren, h zl renal fonksiyon kayb (s kl kla glomerüler filtrasyon h z nda günler, haftalar, aylar içinde yaklafl k %50 düflme) ile giden bir glomerüler hastal k tablosudur. S kl kla otoimmün hastal klar n seyrinde görülür (4). Bununla birlikte altta yatan birçok hastal n belirtisi olabilir. Solid tümörler klinik izlemde farkl paraneoplastik sendromlarla ortaya ç kabilmektedir. Malignite ile iliflkili glomerülonefritlerin ço u membranöz nefrit olarak görülür (5). Kresent oluflumu glomerüler kapiller duvarda meydana gelen hasara özgün olmayan bir yan t temsil eder. Glomerüler kapiller duvardaki hasar bu bölgeye fibrinojen gibi plazma ürünlerinin göçüne ve Bowman kapsülünde fibrin oluflumuna, makrofaj ve T hücre göçü sonras nda proinflamatuvar sitokinlerin özellikle de interlökin (IL)-1 ve tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α) sal n m - na yol açar. Fibroblast büyüme faktörü taraf ndan fibroblast proliferasyonu uyar l r ve sonunda kollajen birikimi olur. Sonuçta oluflan fibröz kresentler tedaviye çok az yan t verir. Kresentik glomerülonefrit dört tip alt nda izlenir; Tip 1, anti-gbm hastal seyrinde görülen lineer anti-igg birikimiyle kendini gösterir (6). Tip 2, immün kompleks birikimiyle giden hastal klar seyrinde görülen granüler immünglobulin birikimiyle kendini gösterir. Ço- u hastada serolojik ve histolojik bulgular IgA nefropatisi, postinfeksiyöz glomerülonefrit, lupus nefriti, mikst kriyoglobulinemi gibi altta yatan bir hastal iflaret eder. Tip 3, Pausi-immün glomerülonefritler seyrinde görülür, nekrotizan bir glomerülonefrit, mevcudiyetine ra men immünfloresan ve elektron mikroskopide immün birikim yoktur veya çok az miktardad r. ANCA pozitif Wegener granülomatozusu, mikroskobik polianjiitis, ANCA + idiyopatik kresentik glomerülonefrit, bu gruptad r. Tip 4, double antikor pozitif hastal k olarak adland r l r; Tip 1 ve Tip 3 ün özelliklerini tafl r. Böbrek d fl maligniteler ile glomerüler patolojiler aras ndaki iliflki ilk kez 1922 y l nda Galloway taraf ndan tan mlanm flt r (7). Paraneoplastik glomerülopatiler kanserin sebep oldu u hormon sekresyonu, büyüme faktörleri, sitokinler veya antijenlere ba l geliflen glomerüler hastal klard r. Tümör yükü, invazyonu veya metastaz n bir sonucu de ildir. Malignite varl nda meydana gelen de iflken immün yan t glomerüler lezyonlar n patogenezinde önemli rol oynar (3). Podositler ve makrofajlar/t hücreleri özellikle kresent formasyonunda etkilidir ve böylece kresentik glomerülonefrit için gelecekte birer tedavi hedefi olabilir. Birçok deneysel pausi-immün kresentik glomerülonefrit modeli hücre arac l immün reaksiyonlar kapsamaktad r (8). diyopatik pausi-immün kresentik glomerülonefrit tablosuyla prezente olan hastalar n yaklafl k %7-9 u paraneoplastik kresentik glomerülonefrittir (9). Pausi-immün kresentik glomerülonefrit tan l hastalarda altta yatan maligniteler kolon kanseri, prostat kanseri, mesanenin transizyonel kanseri, renal hücreli kanser, akci er adenokanseri ve okült mide kanseri gibi solid tümörler ve miyelodisplastik sendrom, Hodgkin ve non-hodgkin lenfoma, miyeloproliferatif sendromlar, kronik lenfositer lösemi gibi hematolojik malignitelerdir (1,10). Patogenez ve glomerüler etkilenme solid tümörlerde ve hematolojik bozukluklara ba l nedenlerde farkl l klar göstermektedir. ANCA iliflkili vaskülitli hastalar normal popülasyona göre daha yüksek malignite riskine sahiptir (11,12). Ancak bu malignitelerin birço u vaskülit tedavisi için verilen immünsüpresif ajanlarla da ba lant l olabilir (13). 88 Akad Geriatri 2013; 5: 85-90

5 Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi? Buffalo/Mna rat çal flmalar spontan timoma ve nefrotik sendrom modelinde immün yan t n T-helper-2 profiline do ru olan yöneliminin timoma iliflkili glomerüler lezyonlar n geliflimde önemli bir role sahip oldu- unu göstermifltir. Ayr ca, bir Th2 sitokini olan IL-13 afl r ekspresyonunun ratlarda minimal de ifliklik hastal n indükledi i gösterilmifltir. Deneysel çal flmalardan elde edilen tüm bu bulgular paraneoplastik glomerülopatilerin idiyopatik ve di er sekonder glomerülonefritlerden ay rt edebilmesinde kullan labilecek belirteçlerin belirlenmesini kolaylaflt rabilir (3). Bu ba lamda, IgG1 ve IgG2 subtipleri paraneoplastik membranöz nefropatili hastalarda idiyopatik membranöz nefropatili hastalara oranla anlaml olarak daha belirgin saptan rken, IgG4 seviyeleri için böyle bir fark gösterilememifltir (14). Biava ve arkadafllar n n yapt klar geriye dönük bir çal flmada 40 yafl n üzerinde kresentik glomerülonefrit saptanan hastalar n %20 sinde efllik eden böbrek d fl bir malignite saptanm flt r (15). Paraneoplastik kresentik glomerülonefrit olgular nda altta yatan tümörün uzaklaflt r lmas tedavide önemlidir. Buna ek olarak immünsüpresif tedaviye (kortikosteroid, siklofosfamid) yan t veren olgular da literatürde mevcuttur (16). Kresentik glomerülonefrit tan s alan hastalarda uygulanan immünsüpresif tedaviler de sekonder malignitelere yol aç yor ya da ortaya ç kmas na sebep oluyor olabilir. Altta yatan malignitenin ortaya ç kar lmas ndan önce paraneoplastik glomerülonefritin tan nabilmesi için öncelikle bu tan n n akla getirilmesi gerekir. Rutin olarak, olas l kla o yaflta görülme olas l yüksek olan malign hastal klara ait taramalar glomerülonefritli hastalarda yap labilir. Bunlar; 50 yafl üzeri hastalarda d flk da gizli kan ve kolonoskopi (di er sebepler için de endikasyonu mevcutsa), 40 yafl üzeri kad nlarda mamografi ve 50 yafl üzeri erkek hastalarda prostat spesifik antijen tetkiklerini içermelidir. Sigara öyküsü olan hastalar akci er grafileri ve akci erin bilgisayarl tomografi taramas yla akci er kanserini d fllamak aç s ndan de erlendirilmelidir. Son zamanlarda çal flmalarda de iflik tedavi modalitelerinin altyap s n oluflturabilecek bilgiler gündeme gelmifltir. nsanda kresentik glomerülonefrit hasarl böbrekte NF-κB yi aktive eden p38 MAPK fosforilizasyonuyla iliflkili bulunmufltur (17). p38 MAPK inhibisyonu, tedaviye hastal n klinik bafllang c ndan sonra bafllansa bile kresentik glomerülonefritin ciddiyetini azaltmada etkili bulunmufltur. Burada bildirilen terapötik etki, yayg n sitokin üretimi bask lanmas veya artm fl apopitozis olmadan MCP-1 in selektif süpresyonuyla iliflkilidir. Böylece p38 MAPK inhibisyonu antikor arac l glomerülonefrit tedavisinde umut verici bir strateji olarak ileri sürülmüfltür (18). Her hastada malignite glomerüler patolojiyle efl zamanl olarak ortaya ç kmayabilir. Altta yatan kanserin remisyonu veya eradikasyonu ile glomerüler hastal n klinik ve histolojik olarak gerilemesi, relaps durumunda renal patolojinin tekrar alevlenmesi ve bu glomerülopatiye sebep olabilecek elde di er kan tlar n olmamas glomerülopatiyle spesifik kanser aras ndaki iliflkiyi kuvvetlendirir. Klinik olarak genelde düflük düzeylerde proteinüri veya albuminüri, 50 yafl ndan büyük olmak, 20 paket y l ndan daha fazla sigara öyküsü, glomerüler lökosit infiltrasyonu > 8 hücre/glomerül, IgG1 ve IgG2 predominans olas l kla malignite habercisi özellikler olarak bildirilmifltir (19,20). Prostat kanseri renal hücreli kanserden sonra paraneoplastik sendrom iliflkili ikinci en s k ürolojik malignitedir (21). Paraneoplastik sendroma yol açabilen histolojik görünüm genellikle prostat n orta-kötü diferansiye adenokanseri, s kl kla nöroendokrin özellik tafl yan veya küçük hücreli kanser tipleridir (21,22). Literatürde prostat adenokanserine efllik eden kresentik glomerülonefrit olgusuna nadiren rastlan lm flt r (23). Olgumuzda kresentik glomerülonefrit tablosu efllik eden prostat adenokanseriyle birliktelik göstermifltir. Altta yatan malignitenin öncüsü olabilece ini olgumuzda ispatlayamad k, fakat bununla birlikte özellikle geriatrik yafl grubunda ortaya ç kan glomerüler patolojiler bizde altta yatan sistemik veya malign hastal k aç s ndan uyar c olmal d r (24). Paraneoplastik glomerülonefritin tedavisi idiyopatik glomerülonefritlerden farkl l klar gösterebilmektedir. Bu yüzden klinik olarak paraneoplastik glomerülonefriti tan mlamak önemlidir. Multidisipliner bir yaklafl m malignite ve paraneoplastik glomerülonefritin birlikte tedavisi için gereklidir. Paraneoplastik glomerülonefrite ba l nefrotik sendromun semptomatik tedavisi kanserli olmayan olgularla ayn d r (3). Akad Geriatri 2013; 5:

6 A Case of Prostate Adenocancer Associated with Crescentic Glomerulonephritis: Can Be a Predictor of Malignancy? Geliflen yaflam flartlar, t p dünyas ndaki yenilik ve ilerlemelerin, yükselen hayat kalitesinin ortalama yaflam süresini uzatmas geriatrik popülasyonun toplumdaki oran n n artmas na sebep olmufltur. Bu nedenle, özellikle ileri yafl grubundaki hastalarda biyokimyasal tetkikler do rultusunda ve klinik endikasyon halinde böbrek biyopsisinden çekinilmemelidir. Bu yafl grubunda böbrek biyopsisinde saptanan kresentik glomerülonefrit altta yatan ya da efllik eden bir malignitenin kendini gösterme biçimi ya da öncüsü olabilir. Bu yüzden kresentik glomerülonefrit saptanan ileri yafl grubundaki olgularda bu renal patolojinin altta yatan bir malign hastal a ikincil olarak geliflebilece i, malign hastal n tedavisiyle bu patolojinin düzelebilece i ak lda tutulmal d r. Bu hastalar n klinik takiplerinde bu mesaj n önemli olabilece ini düflünüyoruz. KAYNAKLAR 1. Tisler A, Pierratos A, Lipton JH. Crescentic glomerulonephritis associated with p-anca positivity in fludarabine-treated chronic lymphocytic leukaemia. Nephrol Dial Transplant 1996; Lien YHH, Lai LW. Pathogenesis, diagnosis and management of paraneoplastic glomerulonephritis. Nat Rev Nephrol 2011; doi: /nrneph Yavuzsen T, Oztop I, Yilmaz U, Cavdar C, Sifil A, Sarioglu S, et al. Gastric cancer diagnosed in a patient with crescentic glomerulonephritis. Gastric Cancer 2003; 6: Vietinghoff S, Schneider W, Luft FC, Kettritz R. Crescentic glomerulonephritis and malignancy guilty or guilt by association? Nephrol Dial Transplant 2006; doi: /ndt/ gfl Sherene L, Gregory JP, Hugo S, John D. Glomerulosclerosis: a paraneoplastic phenomenon? Nephrology 2004; Gullulu M, Ersoy A, Aslanhan I, Gucer S, Yavuz M, Dilek K, et al. The analysis of 35 cases who underwent renal biopsy with the probable diagnosis of rapidly progressive glomerulonephritis. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2001; 21: Galloway J. Remarks on Hodgkin s disease. Br Med J 1922; Main IW, Atkins RC. The role of T-cells in inflammatory kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens 1995: Valentine C, Hebert LA. Paraneoplastic glomerulopathies. In: Cohen EP (ed). Cancer and the Kidney: The Frontier of Nephrology and Oncology. 2 nd ed. Oxford Clinical Nephrology Series, 2011; Hatakeyama S, Kawano M, Konosita T. A case of renal cell carcinoma associated with rapidly progressive glomerulonephritis. Nippon Jinzo Gakkai Shi 1990; Tatsis E, Reinhold KE, Steindorf K, Feller AC, Gross WL. Wegener s granulomatosis associated with renal cell carcinoma. Arthritis Rheum 1999; (42): Pankhurst T, Savage CO, Gordon C, Harper L. Malignancy is increased in ANCA-associated vasculitis. Rheumatology 2004; Faurschou M, Sorensen IJ, Mellemkjaer L, Loft AG, Thomsen BS, Tvede N, et al. Malignancies in Wegener's granulomatosis: incidence and relation to cyclophosphamide therapy in a cohort of 293 patients. J Rheumatol 2008; Ohtani, H, Wakui H, Komatsuda A, Okuyama S, Masai R, Maki N, et al. Distribution of glomerular IgG subclass deposits in malignancy-associated membranous nephropathy. Nephrol Dial Transplant 2004; Biava CG, Gonwa TA, Naughton JL, Hopper J Jr. Crescentic glomerulonephritis associated with nonrenal malignancies. Am J Nephrol 1984; 4: Murakami T, Nagai K, Matsuura M, Kondo N, Kishi S, Araoka T, et al. MPO-ANCA-positive anti-glomerular basement membrane antibody disease successfully treated by plasma exchange and immunosuppressive therapy. Ren Fail 2011; 33: Sakai N, Wada T, Furuichi K, Iwata Y, Yoshimoto K, Kitagawa K, et al. p38 MAPK phosphorylation and NF-kappa B activation in human crescentic glomerulonephritis. Nephrol Dial Transplant 2002; 17: Sheryanna A, Bhangal G, McDaid J, Smith J, Manning A, Foxwell BM, et al. Inhibition of p38 mitogen-activated protein kinase is effective in the treatment of experimental crescentic glomerulonephritis and suppresses monocyte chemoattractant protein-1 but not IL-1beta or IL-6. J Am Soc Nephrol 2007; 18: Sawyer N, Wadsworth J, Wijnen M, Gabriel R. Prevalence, concentration, and prognostic importance of proteinuria in patients with malignancies. Br Med J 1988; 296: Pascal RR. Renal manifestations of extrarenal neoplasms. Hum Pathol 1980; 11: Sacco E, Pinto F, Sasso F, Racioppi M, Gulino G, Volpe A, et al. Paraneoplastic syndromes in patients with urological malignancies. Urol Int 2009; 83: Pelosof LC, Gerber DE. Paraneoplastic syndromes: an approach to diagnosis and treatment. Mayo Clin Proc 2010: Haskell LP, Fusco MJ, Wadler S, Sablay LB, Mennemeyer RP. Crescentic glomerulonephritis associated with prostatic carcinoma: evidence of immune-mediated glomerular injury. Am J Med 1990; 88: Ertugrul I, Basar O, Odemifl B, Yuksel I, Disibeyaz S, Turhan N, et al. Paraneoplastic cholestasis in prostate carcinoma: a case report and review of the literature. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30: doi: /medsci Akad Geriatri 2013; 5: 85-90

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Dr. Cihan Heybeli

Detaylı

ÖZGÜN ARAfiTIRMA. Ayd n Ünal 1, Murat Hayri Sipahio lu 1, Bülent Tokgöz 1, Hülya Akgün 2, Mesut Akçakaya 1, Oktay Oymak 1, Cengiz Utafl 1 1

ÖZGÜN ARAfiTIRMA. Ayd n Ünal 1, Murat Hayri Sipahio lu 1, Bülent Tokgöz 1, Hülya Akgün 2, Mesut Akçakaya 1, Oktay Oymak 1, Cengiz Utafl 1 1 ÖZGÜN ARAfiTIRMA H zl lerleyen Glomerülonefrit Tan s Konulan Olgular n Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of the Cases Diagnosed With Rapidly Progressive Glomerulonephitis Ayd n Ünal 1, Murat

Detaylı

Kresentik Nefrit. Prof Dr Sülen Sarıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiPatoloji AD İnciraltı/İzmir

Kresentik Nefrit. Prof Dr Sülen Sarıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiPatoloji AD İnciraltı/İzmir Kresentik Nefrit Prof Dr Sülen Sarıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiPatoloji AD İnciraltı/İzmir Kresent Hilal Ekstrakapiller proliferasyon Glomerüldeki vaskülit tutulumuvaskülitis Kresent (Hilal)

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

* AMILAZ 144 U/L T.C Kimlik No : : : Cinsiyet : : : PINAR YILDIZ.

* AMILAZ 144 U/L T.C Kimlik No : : : Cinsiyet : : : PINAR YILDIZ. 29801194060 BENGİSU ÖZÇİVİT ASFUROĞLU Kadın 30.04.198 MERSİN Yaş 1027016 PINAR YILDIZ. BİYOKİMYA TETKİKLERİ,FARMAKOLOJİ TETKİKLERİ,HBA1C PANELİ,HEMATOLOJİK TETKİKLER,HORMON TETKİKLERİ,İDRAR TETKİKLERİ

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

GLOMERÜLER HASTALIKLAR VE KANSER

GLOMERÜLER HASTALIKLAR VE KANSER GLOMERÜLER HASTALIKLAR VE KANSER (SOLİD TÜMÖRLER YÖNÜNDEN AĞIRLIKLI OLMAK ÜZERE) Dr. Caner Çavdar DokuzEylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D-Nefroloji B.D 67 yaş, erkek hasta Multipl myelom

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI. - Olgu Sunumu -

TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI. - Olgu Sunumu - TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI - Olgu Sunumu - Prof. Dr. Dilek Ertoy Baydar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Hikaye 78 yaşında kadın hasta. Halsizlik

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HEMODİYALİZ HASTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HEMODİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DrSevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli klibirimii i Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + RENAL ALLOGREFTİN UZUN DÖNEM SAĞKALIMI 1 yıllık sağkalım %95 5 yıllık sağkalım %80 10 yıllık sağkalım %50 USRDS,

Detaylı

HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ

HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ TANIMLAR Hematüri: İdrarda kan olması durumudur. Makroskobik hematüri: Gözle, kırmızı-kahve renkli idrar görülmesi (Total, başlangıç,

Detaylı

Vakalar ile glomerulonefrit. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Vakalar ile glomerulonefrit. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Vakalar ile glomerulonefrit Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD 28 yaşında kadın 8 haftalık hamile Çocukluğunda mikroskopik hematürisi var Yeni tanı hipertansiyon nedeniyle yaptırdığı

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI. Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük

KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI. Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük Olgu - 1 OLGU-1 F.K, 29 yaşında kadın hasta İstanbul doğumlu Şikayeti: Bulantı, kusma, ateş, halsizlik ve

Detaylı

Doç Dr Ülkü Yılmaz Turay Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç Dr Ülkü Yılmaz Turay Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tümör Lizis Sendrom Doç Dr Ülkü Yılmaz Turay Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akut Tümör Lizis Sendrom Genellikle büyük, hızlı prolifere olan, tedaviye

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı mm3 Doğumda aşırı kanama oldu

Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı mm3 Doğumda aşırı kanama oldu VAKA SUNUMLARI Dr.Vahide Zamani Düzen Laboratuvarlar Grubu Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı 46.000 mm3 Doğumda aşırı kanama

Detaylı

DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 19/05/2012

DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 19/05/2012 DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 19/05/2012 Tanımlama Kan damarlarındaki inflamasyon; histopatolojik olarak damar duvarında destrüksiyon ve vasküler lümenin tıkanması ile karakterize

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dislipidemi

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Lupus Nefriti İdame Tedavisi. Dr. Kübra KAYNAR

Lupus Nefriti İdame Tedavisi. Dr. Kübra KAYNAR Lupus Nefriti İdame Tedavisi Dr. Kübra KAYNAR Dünya Lupus Günü ü 10 Mayıs Birmingham Üniversitesi, Romatoloji Kliniği Klinik Hastalığın ğ İlerleyicilik y Risk Faktörleri-1 Başlangıç serum kreatinin düzeyinin

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

AKC ER KANSER NDE TEfiH S ANINDA GENEL KL N K VER LER: B R GÖ ÜS HASTALIKLARI ONKOLOJ POL KL N N N B R YILLIK KAYITLARI

AKC ER KANSER NDE TEfiH S ANINDA GENEL KL N K VER LER: B R GÖ ÜS HASTALIKLARI ONKOLOJ POL KL N N N B R YILLIK KAYITLARI zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XXI, Say 1, 2007 AKC ER KANSER NDE TEfiH S ANINDA GENEL KL N K VER LER: B R GÖ ÜS HASTALIKLARI ONKOLOJ POL KL N N N B R YILLIK KAYITLARI GENERAL CLINICAL DATA OF LUNG

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara OLGU SUNUMU Dr. Nur Yapar DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara 28 yaşında, erkek Mayıs 2008; T hücreden zengin B hücreli Hodgin Dışı Lenfoma Eylül 2008; 5.

Detaylı

Olgu Sunumu/Case Report. Haldun Hakan Yavaş 1

Olgu Sunumu/Case Report. Haldun Hakan Yavaş 1 doi: 10.5262/tndt.2011.1003.14 Olgu Sunumu/Case Report Şiddetli Preeklampsi Gelişen Olgunun Böbrek Biyopsisi: Kresentik IgA Nefriti Renal Biopsy in Patients Developing Severe Pre-eclampsia: Crescentic

Detaylı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Renin-Anjiyotensin Sistemi Anjiyotensinojen

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ. Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ. Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı GLEASON DERECELENDİRME SİSTEMİ GLEASON SKORU Hastalığın evresi Biyokimyasal ve

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Belda Dursun 1, Betül Altay-Özer 2, Aytül Belgi 3, Çağatay Andıç 4, Aslı Baykal 2, Ali Apaydın 3,

Detaylı

Sistemik Lupus Eritematozis Etyopatogenez ve Patolojik Bulgular

Sistemik Lupus Eritematozis Etyopatogenez ve Patolojik Bulgular Sistemik Lupus Eritematozis Etyopatogenez ve Patolojik Bulgular Prof.Dr.Diclehan Orhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Pediatrik Patoloji Ünitesi Sistemik Lupus Eritematozis

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m?

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? Ahmet E. ERBAYCU

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011 OLGU SUNUMU Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 62 yaşında Erkek Yakınması yok 1999 yılında PSA:11.6 ng/ml TRUS-Bx Gleason 3+4=7/10 prostat adenokarsinomu Perinöral invazyon + Pelvik MR

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 22 Kasım 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 22 Kasım 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 22 Kasım 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Uğur Topçu ÇOCUK NEFROLOJİ OLGU SUNUMU 22.11.2016 2 yaş 7

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

Böbrek Biyopsisine Yaklaşım

Böbrek Biyopsisine Yaklaşım Böbrek Biyopsisine Yaklaşım Prof. Dr. B. Handan Özdemir Başkent Üniversitesi Ankara Renal Doku Örneklenmesi Dokunun gönderilmesi Dokunun takibi En az 1 cm uzunluk İki kor biyopsi 14 16 gauge iğne Biyopsi

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU Abdullah Özkök¹, Esin Aktaş², Akar Yılmaz 3, Ayşegül Telci 4, Hüseyin Oflaz 3, Günnur Deniz², Alaattin

Detaylı

Vaskülit nedir? Dr Figen Yargucu Zihni Ege Üniversitesi İç Hastalıkları-Romatoloji 07.03.2015

Vaskülit nedir? Dr Figen Yargucu Zihni Ege Üniversitesi İç Hastalıkları-Romatoloji 07.03.2015 Vaskülit nedir? Dr Figen Yargucu Zihni Ege Üniversitesi İç Hastalıkları-Romatoloji 07.03.2015 Sunum akışı Tanım Sınıflama Klinik bulgular Tedavi Vaskülit Kan damarlarının nekroz ve inflamasyonu ile seyreden

Detaylı

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can Kanserde Erken Tan Prof.Dr. Adnan Ayd ner Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can KANSERDE ERKEN TANI Ço u insan kanseri düflünmek bile istemez. Ancak unutmay n ki, kanser ne kadar erken saptan rsa onu yenme flans n

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

HEMATÜRiLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Yard.Doç.Dr MEHMET NURİ BODAKÇİ

HEMATÜRiLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Yard.Doç.Dr MEHMET NURİ BODAKÇİ HEMATÜRiLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yard.Doç.Dr MEHMET NURİ BODAKÇİ HEMATÜRİ İdrarda her büyük büyütme alanında üçten fazla ya da 1 mm 3 idrarda 1000 den fazla eritrosit bulunması Üriner sistem ve üriner

Detaylı

Kresentik glomerülonefritle başvuran bir Wegener granülomatozu olgusu Wegener granulomatosis presented with crescentic glomerulonephritis: Case report

Kresentik glomerülonefritle başvuran bir Wegener granülomatozu olgusu Wegener granulomatosis presented with crescentic glomerulonephritis: Case report Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical S. Tülpar Journal ve ark. Wegener granülomatozisli olguda Kresentik GN Cilt / Vol 37, No 4, 413-417 OLGU SUNUMU / CASE REPORT Kresentik glomerülonefritle başvuran bir

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi HAZİRAN 2010

NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi HAZİRAN 2010 NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11-12 HAZİRAN 2010 1.Olgu 55 yaşında erkek hasta Akut inferior miyokard infarktüsü nedeniyle

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 14.03.2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya Olgu Erkek, 44 yaşında, bekar On yıl önce, yurt

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Lokalize prostat Ca: 1-radikal prostatektomi 2- radyoterapi RP sonrası rezidü PSA olmaması gerekir. PSA nın total olarak ortadan kaldırılmasından

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü ÖZET Amaç: HCV-HBV koinfeksiyonlu olgularda viral replikasyon durumunun kesitsel de erlendirmesi ve koinfeksiyonlu olgularla kronik HBV infeksiyonlu olgular n HBV replikasyonu aç s ndan karfl laflt r lmas.

Detaylı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER H. Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı İnflamasyon Doku Yanıtı (McInnes, Nature Clin Prac Rheumatol 2005; 31) RA da Sitokin Ağı (Firestein,

Detaylı

RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dopler Ultrasonografi;

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRÜ OLARAK HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK BÖBREK HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRÜ OLARAK HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KRONİK BÖBREK HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRÜ OLARAK HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hasan KAYABAŞI 1, Dede ŞİT 2, Emel S. GÖKMEN 3, Bennur ESEN 4, Damla KARATAŞ 1, Ertuğrul OKUYAN

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri ve Lökositoklastik Vaskülit (Bir Olgu Nedeniyle)

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri ve Lökositoklastik Vaskülit (Bir Olgu Nedeniyle) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri ve Lökositoklastik Vaskülit (Bir Olgu Nedeniyle) Filiz ÇİMEN, Sema CANBAKAN, Atilla PELİT, Gülüşan ERGÜN, Yılmaz BAŞER Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

Nötropenik Ateş: Olgu Sunumu. Dr Şahika Zeynep Akı

Nötropenik Ateş: Olgu Sunumu. Dr Şahika Zeynep Akı Nötropenik Ateş: Olgu Sunumu Dr Şahika Zeynep Akı 26.03.20007 MK, 25 yaşında erkek hasta, Mobilya döşemecisi, Konya Yakınma : Halsizlik, ateş Öykü : Üç ay önce halsizlik, geceleri olup sabaha karşı artan,

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Kardiovasküler Sistem Patolojileri Olgu Sunumu Dr.Şafak Ersöz

Kardiovasküler Sistem Patolojileri Olgu Sunumu Dr.Şafak Ersöz Kardiovasküler Sistem Patolojileri Olgu Sunumu Dr.Şafak Ersöz KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 26.ULUSAL PATOLOJİ 7.SİTOPATOLOJİ KONGRESİ Antalya,2-6 Kasım 2016 KLİNİK: 73 yaşında kadın hasta Anemi,

Detaylı

Renal Patoloji Olgu Sunumları

Renal Patoloji Olgu Sunumları Renal Patoloji Olgu Sunumları Dr. A. Ayşim Özağarı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü 26. Ulusal Patoloji Kongresi 4 Kasım 2016, Antalya 52y K Safra kesesi operasyonu

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Taner Baştürk 1, Abdülkadir Ünsal 2 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Serum Kalsidiol

Detaylı

Normal Doku: Erken ve geç etkilerin patogenezi Yeniden ışınlamada doku toleransı

Normal Doku: Erken ve geç etkilerin patogenezi Yeniden ışınlamada doku toleransı Normal Doku: Erken ve geç etkilerin patogenezi Yeniden ışınlamada doku toleransı Klinik Radyobiyoloji Kursu 19-20 Şubat 2010 Ankara Dr. Mine Genç minegenc@gmail.com Radyasyona bağlı doku reaksiyonlarını

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD VHÇG, Hepatit Kampı, Bolu, 01.03.2014 Olgu MŞ, 58 yaş, erkek, emekli Rutin yapılan tetkikler sırasında anti-hcv pozitif

Detaylı

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU Doç Dr Neşe Demirtürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı