IORKIYE IS BANKASI A.$.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IORKIYE IS BANKASI A.$."

Transkript

1 TURKIYE I$ BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE is BANKASI FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA ILAN TARIHI ITIBARI ILE TURKIYE PIYASASI FAALIYETLERI I$ BANKASI A.$.'NIN SERMAYE ILE SINIRLI OLMAK UZERE FORM HUSUSLARA ILI$KIN KAPSAMINDAKi CARL DURUMUNU TASDIK EDER TAM VE DOORU OLARAK YANSITTIOINI VE YATIRIMCILARIN TURKIYE t$ BANKASI A.$.'NtN PtYASASI FAALIYETLERI tle HUKUKi SERMAYE EDECEOINI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN MEVZUAT UYARINCA TAAHHOT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUOUNDAN BANKA YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (*) 30/ 06 / 2015 tarih i Kamuyu Aydinlatma Formu, Sermaye Piyasasi Trulunun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 Aydmlatma saydi Esaslanna Araci Kurulu;lann Kamuyu 1li5kin Tebli*i uyarinca TURKIYE Is BANKASI A.$. tarafindan diizenlenmi;tir. IORKIYE IS BANKASI A.$. /V ^ / Sh.1 Taahhut

2 I I INDEKILER TAAHHUTNAME A --. -_ 4TANITICI BILGILER Tablo I. _ Fiilen Sermave Pivasasi Faalivetlenrnn Yurutuldu 5u Banka $ubelerine Iliskin Bilgiler Tablo II/a. Yetk Belgelerine Iliskin Bilgiler Tablo II/b Borsa Uvelik Tarihi ve Borsa Istanbul'da Faalivet Giistenlen Pazar/Pivasalara Iliskin Bililer Tablo III/a Acente^i Olarak Faahvet GOsterilen Area Kurumlar Tablo III/b. Acente Srfafivla Yetkili Olunan Faalivetler -_ Tablo IV. Kurucusu ve/veva Yoneticisi Olunan Yatmm Fonu/Fonlan Tablo V. Ortakhk Yaoisi Tablo VI/a. 4Ytlnetim Kurulu Uveleri ve Genel Mudur Tablo VI/b. Sermave Pivasasi Faalivetleri ile Ilgili lmza Yetkisine Sahio $ahislar 1 Tab10 VII/a. IHUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER TURKIYE I S BANKASI A.S. ve TURKIYE IS BANKASI A.S.'nin Ortaklari Ydneticileri ve _ cahsanlan Hakkmda SPK Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarfmda Uyqulanan Idari Para Cezalari Ta blo VII/bT RK I i YE IS BANKASI A S 'ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yil Zartinda I Uyqu l anan Diller Disiplin Cezalan I I 2 Ta blo VIII. Serma e Pivasasi Kurulu Tarafmdan TURKIYE IS BANKASI A S ve-turkiye ISS BANKASI A. S. nin Ortaklan, Yoneticilen ve Cahsanlan Aleyhine Acilan Ceza Davalan 3- C jbankanin Sermave Pivasasi Faalivetlerinden Kavnaklanan Davalarina Ili kin Biloiler AB NKANIN SERMAYE PIYASASI FAAL YYETLERI ILE SINIRLI OLARAK A IKLANMASINI ISTEDICI DICER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA [ ORKIYE 1$ BANKASI A.$ / Sh.2 Icindekiler

3 ILGILER Bankanin aret Unvani F_ J ITicaret Sicilin e Tescil Edildi ji Yer -, --- _ Ticaret Skill Tescil No 3. 1 Merkez Adresi 4. 1letiO rn Bilgileri TURKIYE I$ BANKASI A.$. 26/08/1924 TC Istanbul Ticaret Sicil Memurlu"u / I Kuleleri, Kule:1, Levent/Be;i^Istanbul!Telefon No O Faks No C,a7n Merkezi Internet Adresi tr 6 -poste Adresi 7. Kayitii olunan Vergi Dairesi Bu uk Miikellefler Ve i Dairesi Ba kanh i TORKIYE IS BANKASI A.$. / M e-^7 A ^ q / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 S. Fiilen Sermaye Piyasasl Faaliyetlerinin YurutiilduOu Banka $ubelerine Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin Yuri tulduou Banka $ubelerine Ili;kin Bilgiler 5ube Ads Adres TOM $ubeler I(Aag'da isimleri belirtilen serbest bulge we yurt di;i;ubeleri haris Serbest Bolae Sub leri AHL Serbest Bulge $ubesi%istanbul Ege Serbest BO ge 6besi/Izmir3 IYurtDisi Subeler eahr yn $ubesi Londra $ubesi Shanghai Temsilcili*i Mlslr Temsilcilk*i Erbil/Irak $ubesi Batum/Gurcisten 5ubesi Pri tins Kosova 5ubesi Bagdat/lrak $ubesi Edmonton/Londra Tiflis/Gurcistan Prizren/Kosova^ TORKIYE IS BANKASI A.$ / Sh. 4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/Belgeleri ve Borsa Istanbui'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Piyasalar: Tablo II/a - Yetki Belgelerine Ili;kin BilgHer ip O unan Yetki Belgeleri wenh; Tarihi Sayisi Borsa Di;i Ahm Satim Aracdi6i Yetki Belgesi 03/01/1997 BNK/ASA-BD.0016 Tiirev Araglarin Alim Satimina Aracilik Yetki Belgesi Borsa Istanbul A.S. Vadeli Islem ve Opsiyon Piyasasinda 30/06/2006 BNK/TAASA-106 Tabio I/b - Borsa Uyeliik Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Piyasalara Il kin Bllgiler Borsa U esi Olunmasina tli kin Borsa tstanbul Ybnetim Kurulu' nun Karar Tarihi : ; 09/03/1985 Fiilen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar Borclanma Araglan Piyasasi Kesin Ahm Satim Pazan Yurt Di;i Sermaye Piyasasi Araglan Piyasasi Uluslararasi Tahvil Pazan TOPKIYE IS BAN KASI A.$. GI*aw;rlv1_ Nko / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet Gosterilen Araci Kurumlar ve Acente Sifatlyla Yetkili Olunan Faaliyetler: Tablo III/a - Acentesi Olarak Faali et Gosterilen Araci Kurumlar Acentesi Olunan Araci Kurumun Ticaret Unvam Acentelik Izin Tarihi I^ YATIRIM MENKUL DE^ERLER A_^ `" 07/01/1997 Tablo III/ b - Acente Sifatrvla Yetkili Olunan Faaliyetler Ahm satima araalik faaliyeti kapsaminda acentesi oiunan araa kuruma emir iletmek ve gergekleven emirierin tasfiyesine aracilik etmek Acentesi olunan araa kurumun halka arza aracdik faaliyetleri kapsammda, talepierin toplanmasi, bu taleplerin araci kurum merkezine iletilmesi ve paranin tahsili ya da geri odenmesi gibi ivlemleri kapsamak uzere give hizmeti vermek Acentesi olunan araci kurumun portfoy yoneticili^i faaliyeti kapsammda acente sifatryla bu faaliyetm tanitimmi yapmak ve bu faaliyetie ilgili sadece tahsil ve tediye ivlemlerini yurutmek Acentesi oiunan araa kurumun yabnm damvmanh*i faaliyeti kapsammda araa kurumdan gelen dokuman ve bilgileri muvterilere agiklamak ve yatmm damvmanh i faaliyetinin tamtimmi yapmak (*) Acentelik : Seri:V, No:46 saydi "Aracdik Faaliyetleri ve Araa Kuruluvlara Ilivkin Esaslar Tebli2 i"nin 24 uncu maddesi uyarinca, araa kurumlar He bankalar arasmda da yazdi acentelik sozlevmesi imzalanabilir. Araa kurumlar acentelik sozlevmesinde belirlenecek mahaller iginde, acenteleri aracdigryla alacaklan emirler dogrultusunda aracdik faaliyetleri cercevesinde sermave Divasasi araclannin alim satimmda bulunabilirler. Bir araci kurum lie acentelik sozlevmesi imzalayan bankalar, acente sifatryla acentesi oiunan araa kurumun haika arza araalik faaliyetleri kapsammda, taleplerin toplanmasi, bu taleplerin araa kurum merkezine iletilmesi ve paramn tahsili ya da geri odenmesi gibi ivlemleri kapsamak uzere give hizmeti vermek, acentesi oiunan araa kurum portfoy yoneticiligi yetki belgesine sahip ise acente Slfatryla bu faaliyetin tamtimmi yapmak ve bu faaliyetie ligili sadece tahsil ve tediye ivlemlerini yurutmek, acentesi oiunan araa kurum yatmm danivmanli i yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsaminda araa kurumdan gelen dokuman ve biigiieri muvterilere agiklamak ve yatmm damvmanh i faaliyetinin tanitimmi yapmaki faalivetlerinde bulunabilirler. `w~oitkiye IS BANKASI A.,^i. )v^j / Sh.6 Acentelik Faaliyetleri

7 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlarma Ili;kin Bilgiler: Tablo IV - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlari Yatirim Fonunun nvam Fon Kurucusunun Unvanr Fon Ytlneticisinin Unvam Turkiye IS Bankasi A,5. Maximum Kart B Tpi Kira Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Turkrye I; Bankasi A.$. Po Yonebn A.$. Turki e Bankasi A.. Prim A Ti i i en Ozel Fon (Hisse_Se nedi Y un _._.' da e..^_^ I. Bankasi A.. Portfb Ybnetimi A. m Tyrkiye I nkasi A.$. A Tai IMKB Ulusal Mali Endeks Fonu ^Hisse Senedi un Fon) r ^: m... iturkrye I; Bankasl A.$. 14 Portfby Ybnetimi A.S. Turk' Bankasi A S _Priyi^*I Fon tturkry_e I; Bankasi AJ. Portfo Yonetimi A.$. Turkiye I; Bankas A.S. B Tpi Ozel Sektor Tahvil ve Bono Yabnm Fonu Turkrye L Bank asi A.$._ I Portfii y Ybnetirn A..- Turluye Bankasi 6.5. B Tip Global Am Bordanma Ian Yabana Menkul metler Fonu Turkrye I; Bankasl A.$. I; Portfiiy Ybn etimi A TOrk e Bankasi A.S. B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu Tine I;Bank ast A.$. Ls Portfiiy Yonetimi A TO e Bankasr A.S B Tipi L k t Form Tur e I Bankasi A.. Por[foy Yonetimi A $ Turki a Bankasr A.S. A Tpi Hisse Senedi FonuHisse Senedi Yoijun TUrk'rye Bankasr A.S. I; Portfby Yinetimi A.$. Turkiye Bankam A.. A Tipi LSt'rak Fonu Hisse Senedi Yo Turki a Bankasi A. Portfo Ybnetimi A.. - Turki a Bankasi A.$. - Portfby Ybnetimi A. Turk' Bari A.S. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Turku 4 Bankasr A.S. Portfiiy Ybnetimi TurkiyQ Bankasr A TI i De isken Fonu Turkrye TIiz Bankasr A.$. Is Portfoy Yonebmi A. _ TO e Bankasr A A Tpi IMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoyun Fon Tur ' e Bankasr A.$. Portfoy Yonetiml Turki^e Bankasi A S Buyume AmaSh B Tpi Tahvil ve Bono Fonu Tu!Krye ; Bankasr A.$ PortfoYonetimi A $ T u r e Is Bankasi A $ B Tipi Kisa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Turkiye I; Bankasi A.$. I Portfoy ' Yonebmi A5 Turk'rve Ig Bankasi A.S. Kumba2 Hesabr A T i pi Karma Ozel Fonu Tu_rkiye' I Bankasi A. ^ Portfo Y eti mi A $ TUrkiye Lg Bankasr A.. TI Gbnulliileri B Tipi i kenel Fonu TUrkiye I; Bankasl A.$. mm Portfoy Yonetimi A.$ urkiye I ankai B Global Borsalar Yabana Menkul Kretler rp Fonu Turkrye 5 Bari A4. ; 4 Portfi A.S.. Tur e Bankasr A. I Portfoy B Tipi $emsiyfonu' na Ba911 Portfoy Ydne r i Tahvil ve Bono SEurobon OzeI Ak Fonu Ilona A_It Fon) _ Turkiye Bankasi A $. - Portfoy Ydnetimi A $ - urk'rye Is Bankasr AS IS Portfbv B Tipi $emiye Fonu'na Ba Ir Portfoy Ybnetimi De qken Ozel Alt Fonu ^Turkrye I; Bankasi A.$. Portfoy Ybnetimi A Turkiye Imo. Bankasi A. B Tipi Maksimum Kisa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu - - 1Turklye I; Bankasi A.$. Portfoy Yonebmi A.S. TUrkiye IS - - Bari A B T i Albo F on u u r k ry e ; Bankasr A.$. Portfoy Yonetrmi A Turk'a Bankaa A $ A Tipi IMKB Ulusal Teknoloii Endeksi Fonu (Hisse Senedi YoSun FoN ^TUrk'ry Bankasi A.. Portfo Yonetrmi A Turkiye I; Bankast Portfoy A Tipi $emsiye Fonu'na Bath Portfiiy Ybnebmi Hrsse Senedi Ozel Alt Fonu Hisse Senedi Y_ un Fon) (Birinci AR Fon Turkiye 15 Bankasi A. IPortfoy Yonebmi A $. TU ' e is Bankasr A.S. 15 t Portf6y B Tip! ems' a Fonu'na Ba" h Portfo Ybnetimi Temettu Odeyen Deoi5ken Ozel Alt Fonu lj uncu Alt Fon Turki e i Bari A.S. f Portfo Ybnetimi A. AS. 7012KIYE IS BANKASI A%..a. Yatirim Fonlari

8 12. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Bankada Sermaye Piyasasi Faaliyetlerl he Ilgili Olarak tmza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Ortaklik Ya isi O m Ticaret Unvam Adi So adi Pa Tutan ftli Oran (%^ T.19 Bankas. A$. Mensupian Yrd. Sn.Vakh , ,14562% Cumhuriyet Halk Partlsl b Di er Ortaklar ( dvannda) ,76233% To lam ,00 100% Tablo VI/a - Yonetim Kurulu U e leri ve Genel Mudur Adive Soyadi GOrevi H. Ersin_. Ozince Yonetim Kurulu Ba;kam _' ^ ' FUwn TOmsava; Yonetim Kurulu Balkan Vekili Adnan Ball Yonetim Kurulu Uyesi ve Genet Mudur - Hasan Kochan Yonetim Kurulu-esi Mustafa KIcahojlu Yonetim Kurulu tlyesi Aysel Tacer Yonetim Kurulu _^... Uyesl Huseyin Yalgn Y6netlm_Kurulu Uyesi Murat Vulkan YSnetlm Kurulu U esl - Prof. Dr.Turkay Berksoy Yonetim Kurulu e5i Kemal Meral Ybnetlm Kurulu Uyesl Ula M ulta Yiinetlm Kurulu U esi.._-_. Tabloya 111 kin A ikiama: Yonetim Kurulu U e lerinin Atanmasina Ili kin Genet Kurul Karari Tescil Tarihi TTSG (*) fan Tarihi TTSG Sayan Tablo VI/ b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri ile Ilgili Imza Yetkisine Sahi hisiar Adi ve adi Girevi Genet Mudur Yardlmasi Oz 4ur Temel ^^- B610m ---- Muduru """_--' H.ESma U un likten Birim ocibro Kenan A aci Birim Muduru ".Didem Gelenbe Birim Muduru _ Didem Maden Birim-Muduru A^ um Ulutan -- - Blum MudurO Nurdan Ilkserim Mudur Yardlmasi _ A 01 Mirasojlu MUd Yardimcisi Yasemin Ozbek ' _ Mudur Yardlmas ^^ I it Gorkemli Mudur Yardlmasi Harun Tepe Or Yardimcisl Filiz Kavakb y Aydin felikdelen Zeki Ak ul Mudur Yardlmasi Mudur Yardlmasi Mudur Yardimcisl Mudur Yardimcisl Tabloya Ii;kin Asikiama (1) : Imza Sirkulerinin Tescil ve Ilanr Imza Slrktllerinin Tesdi Tarihi TTSG (*) flan TaNhi TTSG Sa - su isi Ilhami _ z 0r Temel H.... _ _...^` Es ma UygunCelikten ea yigelenbe / / 8490 Didem Maden A Begum Ulutan Nurdan Ilkserim _ A 01 Mira lu Yasemin zbek _ _ I;d Gorkemll _ Harun Te Filiz Kavakh Aydin Ozaan _ , Aydin Celikdelen _ Zeki Akgul Tab lo Aciklama (21_: _ nezdinde gene) Imza olerak. Sā._h; _.--- riiiia prỵ - 5ubeler yetkisine whip anla _.r _ b_ankanm semaye _asasl faaliyetlerinde de yetkilidir. (*) TISG: Ttlrkiye Ticaret Sicili Gazetesi t ^ I, / Sh.8 Ortaklik-Yonetim-ImzaYetkisi

9 B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, Borsa Istanbul ve TUrkiye Sermaye Plyasaian Bir1i7i (TSPB ) Tarafindan TURKIYE IS BANKASI A.$.'ne ve TURKIYE I$ BANKASI A.$.'nin Ortaklan, YSneticileri ve cali$aniarlna Uygulanan Idari Para Cezalan He Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan TURKIYE I$ BANKASI A.$.'ne Uygulanan Di er Disiplin Cezalan Tablo VII/a - T(1RKIYE 1$ BANKASI A.$. ve TURKIYE 1$ BANKASI A.; 'nin Ortaklan, Yilneticileri ve t alyanlan Hakkmda SPK, Borsa Istanbul ve TSPB Tarafmdan Son lid Yd Zarfinda U ulanan Marl Para Cezalan erese ve an ara sr Uyguianmasma Iii;kin Karar Idari Para Cezasi Son Duruma Il^kin Uygulayan Kurum Uygulanan Gersek/Tdzel Ki;i Tarihi y KTU Tutan (TL) ASikama l OR _ - YOKTUR yoktur YOKTUR YOKTUR Tablo VII Lb - R E I ELAN "R A. : ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son ki Yd Zarfmda U ulanan Di er Disi li rsq. m zasr n CCezalan Uygulayan Kurum uygulanmasina ez n e trraz Konuw Ili;kin Karar Tarihi Edilip Edilmedi9i I Nihal Karar Borsa Istanbul 7 'Borsa Serbest I$lem Platformu Risk Bildirim Formunun yabnmaya (Imzalaulmamasi YDKTUR Borsa Istanbul A.$. (IMKB); ',.Uyeliline ve 0yelik Esaslannal ili;kin Y6netmellk' in 22/(1)-a maddesi ath ile aynp: y6nebnelijin 23/(I)-a maddesinin binnd bendi gere6ince Uyari Cezasi 1 2. Son Iki Yd Zarfinda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan TURKIYE I$ BANKASI A.$. ve TURKIYE 1$ BANKASI A.S.'nin Ortaklan Y6neticileri ve Callsanlan Aleyhine radio VIII Acdan Ceza Davalan Sermaye Pryasasr Kurulu Tarafmdan TURKIYE BANKASI 1 nlan Aleyhine Son lid Yd Zarfinda A Ian Ceza Davalan A.$. ve RKIYE I$ BANKASI A.$'mn Ortaklan, Y6neticileri ve liakkrnda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/TUzel Klsi YOKTUR Ha n a us Duyurusunda Bulunulan Gersek/TUzel Ki; inin Bankayla Oian Ili;kisi I Sus Duyurusuna Konu Fill YOKTUR YOKTUR Kurul Karar Tarihi YOKTUR Davada Gelinen Son A;amanm Ozetienmesi YOKTUR 3. Bankanin Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarlna Ili;kin Bilgiler: Bankamiz n sermaye pryasasi faal'ryetleri nedeniyie 30 /06/2015 tarihi ibban ile, a) Davali oklu ju davalann sayisi 4' tiir ve bunlarrn to lam deijeri TL'dir. b Davaci oklu u davalann sa isi U'dir ve bunlann toplam dejeri 0 TL'dir / Sh.9 Hukuki Durum

10 C. TURKIYE I$ BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ile SINIRLI OLARAK Ac,IKLANMASINI ISTEDIO,I DIoER HUSUSLAR T.C. Ba$bakanlik Sermaye Piyasasi Kurulu'nun (SPK) tarih, 3/121 saydi toplantisinda, Seri: V, No: 59 sayih " Portfoy YOneticiil i Faaliyetine ve Bu Faallyette bulunacak Kurumlara Ili;kin Esaslar Tebll7Vnin 18. madded kapsaminda, Bankamiza " PortfOy Y6netim $irketlerinin bireysel portfoy yonetimine konu variiklarinin saklanmasi konusunda PorWSv Saklama Kerulase olarak hizmet verme izni" verilmi$tir. Bankamiz' in talebi uzerine, Borsa Istanbul A.$.Ydnebm Kurulu' nun tarihli toplantisinda, Bankamizin Borsa di5i lot alti i$lem yetkisinin iptaline karar verilmi$tir tarih ve saydh Resmi Gazete' dde yayimlanan, Bankacihk Duzenleme Denetiem KKurulu (BDDK)' nun tarih ve 5706 sayih karari lie, Sermaye Piyasasi Kurulu Ba;kanh}inin tarihli gundem yazisi ekinde gonderilen tarih ve [44]-1382 sayili yazi ve eklerinin BDDK tarafindan incelenmesi sonucunda; Bankamiza 5411 saydi Bankacilik Kanununun 4 uncu maddesinin birinci fikrasinin (v) bendi lie gecici 3 uncu maddesi uyannca I; PortfOy Yonetimi A.$. lie acentelik tesis ederek "acentelik" faaliyetinde bulunulmasi hususunda izin verilmesine karar verilmi;tir. Bankamiz Yonetim Kurulu tarafindan with vadelerde banka bonosu ve/veya tahvili ihra etmek uzere alman kararlar neticesinde Sermaye Piyasasi Kurulu 'nua Bankamiza ihrag izni verilen, tarihi itibariyle vadesi devam eden banka bonosu ve/veya tahvillere iliskin bilgilere asa77ida ver verilmistir. Bu cercevede; tarihi itibariyle; TL nominal de*erli, vadeli (395 gun) iskontolu tahvil tarihi itibariyle; TL nominal de*erli, vadeli (374 gun) iskontolu tahvil tarihi itibarlyle; TL nominal dezlerli, vadeli (374 gun) iskontolu tahvil tarihi itibariyle; TL nominal de4erli, vadeli (388 gun) iskontolu tahvil tarihi itibariyle; TL nominal de5erli, vadeli (389 gun) iskontolu tahvil tarihi Itlbariyle; TL nominal de*erii, vadeli (206 gun ) Banka Bonosu TL nominal de7erli, vadeli (368 gun) iskontolu tahvil tarlhi itibariyle; TL nominal doerli, vadeli (241 gun) Banka Bonosu TL nominal de7erli, vadeli (383 gun) iskontolu tahvil tarihi itibariyle; TL nominal deoerii, vadeli (174 gun) Banka Bonosu tarihi itibariyle; TL nominal de*erli, vadeli (234 gun) Banka Bonosu TL nominal de5erli, vadeli (374 gun) iskontolu tahvil tarihi itibariyle; TL nominal de5erli, vadeli (175 gun) Banka Bonosu tarihi itibariyle; TL nominal de6erli, vadeli (101 gun) Banka Bonosu TL nominal de6erli, vadeli (234 gun) Banka Bonosu TL nominal de*erli, vadeli (381 gun) iskontolu tahvil tarihi itibariyle; TL nominal de7erii, vadeli (122 gun) Banka Bonosu TL nominal de*erll, vadeli (242 gun ) Banka Bonosu TL nominal de4erli, vadeli (388 gun) iskontolu tahvil tarihi itibariyle; TL nominal de*erli, vadeli (83 gun) Banka Bonosu TL nominal de*erli, vadeli (126 gun) Banka Bonosu TL nominal de*erli, vadeli (175 gun) Banka Bonosu tarihi itibariyle; TL nominal doerli, vadeli (143 gun) Banka Bonosu TL nominal de*eril, vadeli (257 gun) Banka Bonosu TL nominal de7erli, vadeli (388 gun) iskontolu tahvil tarihi itibariyle; TL nominal de*erli, vadeli (98 gun) Banka Bonosu tarihi itibariyle; TL nominal de e 1, vadeli (150 gun) Banka Bonosu TL nominal de*erli, vadeli (388 gun) iskontolu tahvil tarihi itibariyle; TL nominal de*edl, vadeli (84 gun) Banka Bonosu TL nominal de*erli, vadeli (133 gun) Banka Bonosu Ihalka arz islemleri gerceklestirllmistir TORKIYE 115 BANKA51 A.S. k Aciklama

11 TURKIYE I$ BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PiYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI BILGILERINI IcEREN BU FORMDA YER ALAN BILGILERININ GERCEaE UYGUN OLDUGUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DO4RU OLARAK YANSITTIt`INI BEYAN EDERIZ. Yetkili I mzalar TURKIYE I$ BANKASI A.$. TURKIYE I$ BANKASI A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Genel MiidUrii Ads Soyadi H.Ersin Ozince Ad. Soyade Adnan Bali Gorevi Ydnetim Kurulu Ba;karn Gorevi Genel MUdUr ve Yonetim Kurulu Uyesi R I Imza Imza t^^^`^%^. Unvan Yonetim Kurulu Ba;karn Unvan Genel MUdUr Adres I; Kuleleri, Kule I; Kuleleri, Kule Adres Levent/Be;ikta5/istanbul Levent/ Be;ikta$/istanbul / Sh.11 Beyan ve Imza

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ GLOBAL EMTİA FON SEPETİ FONU 2.500.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ GLOBAL EMTİA FON SEPETİ FONU 2.500.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI OPTİMAL DENGE DEĞİŞKEN ALT FONU NUN (1.ALT FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI OPTİMAL DENGE DEĞİŞKEN ALT FONU NUN (1.ALT FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, ALT

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza li kin Duyurudur Ortaklı ımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

Detaylı

1 Kurulumuzun 25.10.1993 tarih ve OFD/1563 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen Commercial Union Sigorta A.Ş. Birinci

1 Kurulumuzun 25.10.1993 tarih ve OFD/1563 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen Commercial Union Sigorta A.Ş. Birinci BU İZAHNAME, FON KURUCUSU, FON YÖNETİCİSİ VE FON YETKİLENDİRİLMİŞ KATILIMCILARINDA, FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF

Detaylı