Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli?"

Transkript

1 Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Dr. Ali Asker (*) AGÝT Minsk Grubu = AGÝT Turizmi Son birkaç aydan beri Azerbaycan siyasi terminolojisine yeni bir terim dahil edilmiþtir: AGÝT Turizmi. Azerbaycan Parlamentosu Baþkanvekili Ziyafet Askerov Türkiye ve Ermenistan arasýnda imzalanmýþ protokollerden bahsederken þunlarý söylemiþtir: AGÝT Minsk Grubu 18 yýldýr bölgeye turist gibi seyahat ediyor. Ortada herhangi bir sonuç yok. Fakat Zürih'te Ermenistan'la Türkiye arasýnda protokoller imzalandýðý zaman Clinton Washington'dan, Lavrov Moskova'dan, Kushner Paris'ten gelerek toplandýlar. Ben eþbaþkan bakanlarýna soruyorum: Size Zürih'te protokollerin imzalanmasýna tanýklýk etme talimatý mý verildi, yoksa Daðlýk Karabað sorunun çözümüyle ilgili görevinizi yapmak mý? Bu konuþma Azerbaycan'ýn, düþtüðü durumu çok doðru bir þekilde tasvir etmektedir. Ayrýca, AGÝT Minsk Grubuna karþý Azerbaycan kamuoyu ve yönetimindeki hoþnutsuzluðun zirveye ulaþmasý anlamýna gelmektedir. Minsk Grubuna karþý eleþtirilerini bu kadar artmasýnýn nedeni son dönemde Kafkasya politikasýndaki deðiþimlerdir. Bu tür eleþtiriler Haydar Aliyev döneminde de sýk sýk dile getirilen bir olguydu. Fakat bu eleþtiriler son dönemde cumhurbaþkanýnýn yaný sýra diðer devlet yetkilileri tarafýndan da en sert þekilde ifade edilmektedir. Bu durum son dönemde Azerbaycan'ýn içine düþmüþ yalnýzlaþtýrma po- 1 litikasýndan kaynaklanmaktadýr. Azerbaycan topraklarýnýn Ermeniler tarafýndan iþgaline son verilmesi için bugüne dek devam eden süreçten herhangi bir sonuç çýkmamaktadýr. * 21.Yüzyýl Türkiye Enstitüsü Rusya-Avrasya Araþtýrmalarý Bölümü Baþkaný. 1 Ali Asker, Azerbaycan-Ermenistan Görüþmeleri: Savaþa Doðru (mu)?, [65]

2 Dr. Ali Asker 2008 yýlý Þubat ayýnda Serj Sarkisyan Ermenistan Cumhurbaþkaný seçildikten sonra ilk görüþme Haziranýn 4'ünde St-Petersburg'da, ikinci görüþme ayný yýl Kasým ayýnýn 2'sinde Moskova'da gerçekleþmiþtir yýlýnda cumhurbaþkanlarý Zürih'te (28 Ocak), Prag'da (7 Mayýs), St.Petersburg'da (4 Haziran), Moskova'da (17-18Temmuz) ve Kiþinev'de (8-9 Ekim) bir araya gelmiþler. Fakat bu görüþmelerden herhangi bir sonuç alýnamamýþtýr. Son görüþme 22 Kasým 2009'da Münih'deki Fransýz Baþkonsolosluðunda gerçekleþmiþtir. Sayý itibariyle Münih görüþmesi, Sarkisyan ve Aliyev arasýnda yapý- 2 lan sekizinci görüþmeydi. Tüm bu görüþmeler sonrasýnda yapýlmýþ açýklamalara bakýldýðýnda genel olarak böyle bir manzara söz konusudur: Bakü uluslararasý camiada sesini yükselterek Ermenistan'ýn anlaþmaya yakýn durmamasýndan yakýnýyor. Ermenistan oyunbozan politikasýný devam ettiriyor. AGÝT Minsk Grubu eþbaþkanlarý ise her bir görüþ sonrasý sürecin yapýcý ve ümit verici olduðuna dair açýklamalarda bulunuyorlar. Bakü, barýþ yoluyla çözüm saðlanamazsa savaþa baþvuracaðýný açýklýyor. Minsk Grubu ise böyle açýklamalarýn sürece zarar verebileceðini söylüyor. Aslýnda bununla Ermenistan'a buna müsaade etmeyeceðiz mesajýný veriyor. Ermenistan da Bakü'nün açýklamalarýný bir blöf olarak deðerlendiriyor. Her defasýnda somut bir ilerleme saðlanamazken, ortalýkta süreçle ilgili gerçek dýþý ve birbiriyle çeliþkili yorum ve haberler de dolaþmaktadýr. Cumhurbaþkanlarý 8 Ekim 2009'da Kiþinev'de görüþtüklerinde Türk basýnýnda böyle bir haber yayýnlanmýþtýr: Türkiye ve Ermenistan arasýnda protokollerin imzalanma tarihi 10 Ekim 2009 olarak belirlenmiþtir. Ýmza töreni zamanlama açýsýndan Türk hariciyesinin iyi bir taktiði, Türkiye'nin Ermenistan'a Azerbaycan'la anlaþ da gel mesajý þeklinde deðerlendirilmiþtir. Oysa Sarkisyan bu toplantýda önceden üzerinde anlaþmaya varýlmýþ konularý yeniden masaya yatýrarak oylama taktiðini tercih etmiþtir. Cenevre'- deki imza töreninde ise tam bir diplomatik skandal yaþanmýþtýr. Rusyalý eþbaþkan Yuri Merzlyakov, Cumhurbaþkanlarý gerek yeni, gerekse üzerinde tartýþýlan konularý görüþmüþler demiþtir. Münih görüþmesi de Kiþinev görüþmesi gibi dört saat devam etmiþtir. Bu defa da açýklama Fransýz eþbaþkan Bernard Fassier'den gelmiþtir: Cumhurbaþkanlarý bu görüþmede üzerinde mutabakat saðlanmamýþ konularý tartýþmýþlardýr. Görüldüðü gibi cumhurbaþkanlarý yýllar boyu üzerinde anlaþmaya varamadýklarý konularý müzakere etmekteler ve bir türlü anlaþma saðlana- 2 Prezidentl?r Münhend? görüþdül?r, [66] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

3 Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? 3 mýyor. Bu durum bir geliþme olarak deðerlendirilebilir mi? Elbette ki hayýr. Görüþmelerin hangi tarihe kadar devam edeceði belirsizdir. Zaten baþýndan beri böyle bir takvim belirlenmemiþtir. Görüþün Çerçevesi ve Sonucu Azerbaycan ve Ermenistan arasýndaki barýþ görüþmeleri 2007'de kabul edilen Madrid Prensipleri çerçevesinde sürdürülüyor. Bu prensipler Ermenistan'ýn iþgal ettiði Azerbaycan topraklarýndan çýkmasýný, Azerbaycanlý göçmenlerin evlerine dönmesini ve Daðlýk Karabað'ýn statüsünün belirlenmesini öngörüyor. Ermeniler Daðlýk Karabað dýþýnda iþgal ettikleri yedi bölgeden çýkmaya baþlayacak ve bu süreç, Daðlýk Karabað'ýn statüsünün belirlenmesi ile sonuçlanacak. Azerbaycan defalarca Daðlýk Karabað'a en yüksek otonomi vereceðini ifade ederken Ermenistan buranýn, Azerbaycan toprak bütünlüðü çerçevesinde ele alýnmasýna karþý çýkýyor. Münih görüþmesi öncesi Fransa'nýn Dýþiþleri Bakanlýðý Aliyev-Sarkisyan görüþmesinde aþaðýdaki maddelerin ele alýnacaðýný açýklamýþtýr: Daðlýk Karabað çevresindeki iþgal olunmuþ topraklarýn Azerbaycan'a iadesi 3 Elxan Þahinoðlu, Daðlýq Qarabað M?s?l?si 2010-cu il? qaldý, YÜZYIL A ralýk 2009 [67]

4 Daðlýk Karabað'ýn güvenlik ve otonom yönetimini saðlayacak geçici statüsünün belirlenmesi Ermenistan'ý Daðlýk Karabað'la birleþtiren koridorun belirlenmesi Kendi kaderini belirleme hakkýnýn yasal güvencesi yoluyla Daðlýk Karabað'ýn nihaî statüsünün belirlenmesi Göçmenlerin geri dönme hakkýna iliþkin güvence verilmesi 4 Bölgeye barýþ güçlerinin konuþlanmasý. Ýki ülke arasýndaki görüþmeler þimdilik dýþiþleri bakanlarý düzeyinde devam ettirilecektir. Dr. Ali Asker Bu konularýn nasýl ve hangi boyutta müzakere edildiði bilinmemektedir. Görüþmenin hemen ardýndan CNN Türk'ün Euronews'e dayanarak verdiði haberinde, görüþme sýrasýnda bir çerçeve anlaþma müzakere edildiði iddia edilmiþtir. Habere göre, iki lider çerçeve anlaþmasýnda kesin bir sonuca varmamalarýna raðmen önemli ölçüde ilerleme saðlamýþ, Ermenistan'ýn iþgal altýnda tuttuðu Azerbaycan topraklarýndan çekil- 5 mesi konusunda büyük ölçüde anlaþmýþlardýr. Azerbaycan Dýþiþleri Bakanlýðý ise herhangi bir çerçeve anlaþmasýnýn görüþülmediði, ayrýca önemli ölçüde ilerleme saðlanmasýna dair haberin de gerçeði yansýtmadýðýný açýkla- 6 mýþtýr. Bu tür çeliþkili açýklamalar, bundan sonraki sürecin saðlýklý bir biçimde yürümeyeceðini haber vermektedir. Ýki ülke arasýndaki görüþmeler þimdilik dýþiþleri bakanlarý düzeyinde devam ettirilecektir. Savaþ Alternatifi Gündemde mi? Münih görüþmesini bundan önceki görüþmelerden farklý kýlan bir özelliðin altýnýn çizilmesi gerekmektedir. Cumhurbaþkaný Ý. Aliyev görüþme öncesi yaptýðý açýklamada, Azerbaycan'ýn müzakere sürecini sonlandýrabileceðinin altýný çizmiþtir. Aliyev, Þimdiye kadar biz barýþ yolu ile sorunun çözül- 4 Prezidentl?r Münhend? görüþdül?r, Ermenistan beþ Azeri bölgesinden çekilecek, 6 Xarici iþl?r Nazirliyi Münhen görüþünd? ç?rçiv? anlaþmasýnýn müzakir? olunduðunu t?kzibl?yir [68] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

5 Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? mesini istedik. Ermenistan bizim bu þekilde müzakere edip duracaðýmýzý düþünüyorsa, yanýlýyor. Bizim müzakereler konusunda ümidimiz var. Bu ü- midi kaybedersek müzakere sürecini sonlandýrýrýz demiþtir. Ý. Aliyev, 1918'de Azerbaycan topraklarý üzerinde Ermenilerin bir devlet kurduklarýný, bugün yine Azerbaycan topraklarýnda ikinci bir Ermeni devleti kurmaya kalkýþtýklarýný, buna müsaade edilmeyeceðini ve Karabað'ýn hiçbir zaman 7 baðýmsýz devlet olmayacaðýný ifade etmiþtir. Azerbaycan'ýn Ermenistan'a karþý söylemlerini sertleþtirmesindeki esas nedenlerden birisi Türk-Ermeni iliþkilerindeki yakýnlaþmalar, Azerbaycan topraklarýnýn iþgalden kurtulmasý yönünde herhangi bir somut adým atýlmadan Kafkaslarda barýþ inþa etmek giriþimleridir. 1993'ten beri Azerbaycan-Türkiye arasýnda var olan dayanýþmanýn neredeyse bitme aþamasýna geldiði bir durumda Bakü'nün yeni arayýþlar içine girmesi doðaldýr. Devam eden süreç Türkiye-Ermenistan iliþkilerindeki yakýnlaþmanýn, sýnýrýn açýlmasý konusuna dek ileri gideceði ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Gelinen bu noktada Azerbaycan, tabiri caizse, baþýnýn çaresine bakmalýdýr. Belki bu süreç Azerbaycan açýsýndan sancýlý bir süreç olacaktýr. Fakat önceki dönemlere bakýldýðýnda bugün Azerbaycan'ýn, statüko yu kendi lehine deðiþtirme olanaðý daha fazladýr. Bunlar aþaðýdaki þekilde sýralanabilir: 1) Ekonomik ve Jeopolitik Üstünlük Nüfusu ile orantýlý bir kýyaslama yaparsak Azerbaycan için fazlasýyla yeterli olan doðal zenginlikler Bakü'nün kendine olan güveninde önemli bir faktördür. Azerbaycan'ýn ekonomik zenginliði Ermenistan'la kýyaslanamayacak derecede fazladýr yýlý için Azerbaycan bütçe gelirleri milyon olarak belirlenmiþtir. Azerbaycan bütçesi önemli oranda petrol gelirlerinden oluþmaktadýr. Bütçe hesaplanýrken bütçe petrol fiyatý 1 varil 70 dolar olarak hesaplanmýþtýr. Petrol fiyatlarýndaki, artýþlar Azerbaycan bütçesi için her zaman avantajlý durum oluþturmuþtur. Azerbaycan ekonomisi bugün Ermenistan ekonomisinden 7 kat büyüktür. Ermenistan tüm bölgesel pro- 8 jelerin dýþýnda kalmýþtýr. Ýran hariç, tüm komþularýyla sýnýrlarý kapalýdýr. Ay- 7 ilham_? LiYEV_ERM? NÝSTANA_ULTiMATUM_VERDÝ 1993'ten beri Azerbaycan-Türkiye arasýnda var olan dayanýþmanýn neredeyse bitme aþamasýna geldiði bir durumda Bakü'nün yeni arayýþlar içine girmesi doðaldýr YÜZYIL A ralýk 2009 [69]

6 rýca bu doðal kaynaklar Azerbaycan'ýn jeopolitik önemiyle bütünleþtikçe A- zerbaycan'a önemli avantajlar saðlamaktadýr. Tüm bunlar Azerbaycan'ýn ABD ve Rusya arasýndaki çýkar çatýþmasý ortamýnda hareket serbestliðini arttýrmaktadýr. Azerbaycan, bu devletlerin çatýþan çýkarlarý ortamýnda dengeli ve baðýmsýz bir dýþ politika uygulamaktadýr. 2) Nüfus Üstünlüðü Dr. Ali Asker 9 Azerbaycan'ýn nüfusu yaklaþýk 9 milyondur. Ermenistan'ýn 2007 yýlý 10 resmî sayýmlarýna göre nüfusu kiþiyken, bazý kaynaklarda bu ra- 11 kamýn 3 milyona bile varmadýðý ifade edilmiþtir. BDT ülkelerinde yaþanan ekonomik sorunlar yüzünden Rusya'ya göç edenlerin sayýsý azýmsanmayacak kadar fazladýr. Bugün itibariyle Ermenistan'da yaþayan toplam nüfusun 1,5-1,8 milyon olduðu tahmin edilmektedir. Azerbaycan'dan da benzeri göçler yaþanmýþtýr. Her ne kadar son yýllarda bu yönde bir azalma trendi söz konusuysa da, en kötü halde ülkede 7,5-8 milyon nüfusun yaþadýðý tahmin edilmektedir. Bu rakamlar dikkate alýndýðýnda Azerbaycan'ýn bugünkü nüfusunun Ermenistan'dan 4-5 kat daha fazla olduðu ortaya çýkmaktadýr. Þunu da vurgulamak gerekir ki yakýn gelecekte Azerbaycan kaynaklarýnýn rasyonel kullanýmý, özellikle de petrol dýþýndaki sanayi alanlarýnýn geliþimi için saðlýklý bir politika izleyerek iþsizliðin da azalmasý yönünde baþarýlý olabilir- 12 se, böyle bir nüfus artýþý Azerbaycan açýsýndan çok faydalý olacaktýr. 2) Ordu ve Savunma Sanayisindeki Üstünlük Azerbaycan ekonomisi ve savunma sanayisi Ermenistan'la kýyaslandýðýnda büyük üstünlüðe sahiptir. Azerbaycan savunma sanayiye ve silah a- lýmýna önemli ölçüde para ayýrýyor yýllarýný kapsayan onarým programý gereði savunma sanayisinde 53 tesisin yeniden yapýlandýrýlmasý öngörülmüþtür. Yakýn gelecekte sadece Azerbaycan Ordusunun ihtiyaçlarýný karþýlamak deðil, ayný zamanda silah ve mühimmat ihracatý sektörünü geliþtirmek öngörülmüþtür yýlýnda Azerbaycan pilotsuz uçaklarýn üretimini gerçekleþtirmek niyetindedir. Baþka bir önemli yenilik de tank ve toplarýn üretimine hazýrlýk çalýþmalarýnýn baþlatýlmasýdýr. Hazýrda söz konusu silahlarý yurtdýþýndan ithal eden Azerbaycan savunma giderlerinde tasarruf saðlamanýn yaný sýra söz konusu silahlarýn rezerv potansiyelini de önemli 9 Bu yýl Nisan 2009 yýlýnda Azerbaycan'da genel nüfus sayýmý yapýldý. Yapýlan ilk açýklamalara göre bugün itibariyle Azerbaycan'ýn nüfusu 8 milyon 820 bin olarak açýklanmýþtýr [70] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

7 Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? ölçüde arttýrmýþ olacaktýr. Ayrýca 2016 yýlýnda Azerbaycan, ordusunu kendi üreteceði helikopterlerle donatmayý öngörmektedir yýlý devlet bütçesinde savunma harcamalarýnýn oraný %10,7'dir. Bu oran 2009 yýlý oranýna nispeten %0,9 fazladýr. Azerbaycan hükümeti bundan sonra da askerî po- 12 tansiyelini arttýrma politikasý izleyecektir. Azerbaycan ordusu asker, silah ve mühimmat potansiyeli açýsýndan da Ermenistan'dan ileridir. Muhtemel bir Azerbaycan-Ermenistan savaþýnda kýsa bir süre içinde Ermeni silahlý kuvvetleri Azerbaycan topraklarýndan atýlabilir. Bu gerçekliði Ermenistan tarafý da bilmektedir. Fakat burada en önemli sorun Rusya'nýn bu savaþa ne ölçüde müdahil olacaðýdýr. 3) Kafkasya Politikasýnda Denge Deðiþimi ABD, Rusya ve Türkiye'nin Kafkasya'da etkinlik mücadeleleri farklý boyutlara yönelmektedir. Bu devletlerin bölgeye yönelik politikalarýný revize süreci gittikçe belirgin bir þekilde ortaya çýkmaktadýr. Bu durumda Azerbaycan'ýn izleyeceði politika Rusya'nýn Karabað konusundaki tutum ve davranýþlarýnda belli deðiþikliðe yol açmaktýr. Bu deðiþiklik Rusya'nýn, en azýndan savaþ sürecinde bazý çatýþmalarý görmezden gelmesini saðlamalýdýr. Baþka bir yöntem de savaþ yapýlmadan Erivan'ý Karabað konusunda somut adýmlar atmaya zorlamasýdýr. 12 Az?rbaycanýn müdafi? x?rcl?ri artacaq, , YÜZYIL A ralýk 2009 [71]

8 Bugün Azerbaycan-Ermenistan arasýnda savaþ ihtimaline iliþkin deðiþik senaryolar ve spekülasyonlar dolaþmaktadýr. Rusya'da bazý çevrelerde A- zerbaycan'ýn askerî müdahale konusunda Rusya'nýn onayýný aldýðý söylenmektedir. Azerbaycan'da yapýlan yorumlarda ise Rusya'nýn verdiði sözün üstünde durmayacaðý, bilakis Ermenistan'a destek verebileceðidir. Olasý bir savaþta Azerbaycan'ýn yenilgisi psikolojik açýdan tam bir felâket senaryosu demektir. Peki, Rusya neyin karþýlýðýnda tarafsýz davranabilir? Bu süreçte Rusya Azerbaycan'ý kendi etki alanýna sokmak istiyor. Haydar Aliyev'in dýþ politika eski danýþmaný Vefa Kuluzade, savaþ varyantý kesinse, demek 13 Rusya ile anlaþma saðlanmýþtýr demektedir. Yapýlan bazý yorumlarda Rusya'nýn böyle bir savaþ çýkmasýna müsaade etmeyeceði, çýkarsa Ermenistan'ýn yanýnda yer a- lacaðý söylenmektedir. Azerbaycan ile Ermenistan'ýn savaþmasý olasýlýðýnda en etken ülke Rusya'dýr. Ermenistan'da hava üsleri bulunan Rusya, 2008 Aðustos'undaki Gürcistan Savaþý'na buradaki av/bombardýman filolarýný devreye sokarak baþlamýþtý. Bu üsler, Gürcistan'a karþý Ruslarýn önemli bir baský unsuru olup, savaþ halinde ülkeyi iki cepheden saldýrýya açýk hale getirdiðinden Rusya'ya avantaj saðlamaktadýr. Ayný zamanda Rusya'nýn Türkiye'ye komþu olan üsleridir. Azerbaycan'ýn Karabað'a harekât düzenleyeceði bir durumda Rusya, bir kara harekâtý düzenlemese bile, hava saldýrýlarý yoluyla Azerbaycan ordusuna saldýrabilecektir. Yapýlan bazý yorumlarda ise 2008 yýlýnda Rusya'nýn Gürcistan'a saldýrýsý üzerinde durulmaktadýr. Fakat bugün itibariyle böyle bir karþýlaþtýrmanýn yapýlmasý o kadar da saðlýklý olmayacaktýr. Olasý bir savaþta Azerbaycan'ýn yenilgisi psikolojik açýdan tam bir felâket senaryosu demektir. Peki, Rusya neyin karþýlýðýnda tarafsýz davranabilir? Dr. Ali Asker 1) Azerbaycan önemi ve potansiyeli bakýmýndan bir Gürcistan olarak deðerlendirilemez. Azerbaycan doðal zenginlikleri ve ekonomik olanaklarý açýsýndan Gürcistan'la kýyaslanmasý mümkün deðildir. Rusya'nýn Kafkaslardaki çýkar çatýþmasý baðlamýnda ABD ve Türkiye ile Rusya arasýnda, Azerbaycan en azýndan denge unsuru olarak önem arz etmektedir. Azerbaycan'la Rusya arasýndaki bir yakýnlaþma her bir halde ABD ve Türkiye'nin Kafkasya'daki etkinliðin azalmasý demektir. 13 Qarabað'da ikinci V?t?n Müharib?si, 24 noyabr [72] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

9 Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? 2) Gürcistan'ýn Rusya'ya karþý tutumuyla, Azerbaycan'ýn Rusya'ya bakýþý arasýnda önemli farklar vardýr. Gürcistan açýk þekilde Rusya'ya karþýdýr ve birbirlerini düþman olarak algýlamaktadýr. Azerbaycan'la Rusya'nýn iliþkileri ise farklý bir özellik arz etmektedir. Ýki ülke arasýndaki karþýlýklý çýkar alanlarý ve manevra olanaklarý daha fazladýr. Son dönemdeki geliþmeler Azerbaycan kamuoyundaki Rusya karþýtý bakýþ açýsýnýn azalmasýna neden olurken, siyasî iktidarýn söylemlerinde Rusya'yla ilgili, bir müttefik ve partnerlik imajý oluþturulmaktadýr. 3) Rusya'nýn Gürcistan'dan herhangi bir beklentisi yokken, Azerbaycan'dan önemli beklentileri vardýr. Bu beklentilerin baþýnda, genel olarak Azerbaycan'ýn Rusya'nýn etkinlik alaný içinde yer almasýdýr. Rusya Azerbaycan'ý, kendi yer aldýðý kurumsal yapýlanmalar içine çekmek istiyor. Bundan sonraki süreçte Azerbaycan'ýn böyle bir entegre olma politikasý izleyebilir. Rusya'nýn baþka bir isteði de Azerbaycan sýnýrlarý içinde Rusya'nýn askerî varlýðýnýn bulunmasýdýr. Azerbaycan kendi sýnýrlarý içinde herhangi bir Rus üssünün bulundurulmasýný istememektedir. Fakat savaþ konusu gündeme gelirse bu konu da müzakere edilebilir. 4) Kolektif Güvenlik Anlaþmasý Örgütünün Azerbaycan'a doðrudan müdahale ihtimali çok azdýr. Ý. Aliyev'in açýklamalarýný yanýtlayan Erivan, savaþ baþlayacaðý takdirde Ermenistan'ýn Karabað'ýn baðýmsýzlýðýný, tanýyacaðýný açýklamýþtýr. Bundan sonra Ermenistan ve sözde Daðlýk Karabað Cumhuriyeti arasýnda ortak güvenlik anlaþmasý imzalanarak Ermenistan savaþa katýlacaktýr. Aslýnda fiilî duruma göre ne Daðlýk Karabað Cumhuriyeti vardýr ne de ordusu. A- zerbaycan topraklarýnýn iþgali Rus silahlý kuvvetlerinin de yardýmýyla Ermenistan ordusu tarafýndan iþgal edilmiþtir. Yani Ermenistan'ýn tanýma kararý 14 aslýnda fiilî durum üzerinde herhangi bir etki yapmayacaktýr. Fakat Ermenistan bununla, Kolektif Güvenlik Örgütünün askerî desteðini almak istiyor. Buradaki önemli hususlardan birisi KGAÖ üye devletlerinin (Kazakistan, Kýrgýzistan vs.) Azerbaycan'la iyi iliþkiler içinde olduðu gerçekliðidir. Ýkincisi Azerbaycan savaþý kendi topraklarýnda yürütecek ve iþgal konusunda BM'nin bugüne kadar uygulanmamýþ dört kararý vardýr. 14 Âóãàð Ñåèäîâ: Óãðîçà âîéíû â Êàðàáàõå: "ñòðàøèëêè" è ðåàëüíîñòü, YÜZYIL A ralýk 2009 [73]

10 Dr. Ali Asker 6) Rusya'nýn bugün Azerbaycan'ý kendi etki alanýna dahil etmesi, soðumaya baþlamýþ Rusya-Ýran iliþkileri baðlamýnda ileriye dönük bir alternatiftir. Rusya'nýn Azerbaycan'a yönelmesi ve Azerbaycan ile ayný stratejik çizgiye gelmesi Ýran'daki geliþmeler ile de baðlantýlýdýr. Ýran'da Rusya'ya karþý ciddi hassasiyet yükselmektedir. Özellikle muhalefet Rusya düþmanlýðý esasýnda politika üretmektedir. Ýran'daki muhtemel rejim deðiþikliði veya Ýran- ABD iliþkilerinin iyileþmesi, Rusya'nýn Kafkasya politikasýný gözden geçirmeye itebilir. Rusya'nýn bu dönemde Azerbaycan'a yönelimi ihtimali çok yüksektir. Özellikle Ýran içinde milyon Azerbaycan Türk'ü Rusya'nýn dikkatini hep çekmiþtir. Ýran-ABD arasýndaki iliþkilerin geliþmesi Rusya'yý Ýran'daki Azerbaycanlýlara yöneltebilir. Bu doðrultuda Bakü kilit ülke olarak gündeme gelebilir. Son yirmi yýl içinde Azerbaycan Rusya'yla pazarlýk etmek açýsýndan hiçbir zaman bugünkü kadar avantajlý olmamýþtýr. Bugün herkes Azerbaycan-Rusya iliþkilerinde bir þeyler oluyor demeye baþlamýþtýr. Son günlerin diplomasi trafiði tesadüf sayýlamaz. 23 Kasým 2009'da Rusya Devlet Baþkaný Ýdari Birimi Baþkaný Sergey Narýþkin Azerbaycan'a gitmiþtir. Ayný gün Ý. Aliyev, ABD Savunma Bakanýnýn Rusya, Ukrayna ve Avrasya'dan so- 15 rumlu Danýþmaný Celeste Wallander'i kabul etmiþtir. Ayný günde Ýlham A- liyev Medvedev'in davetlisi olarak Rusya'ya gitmiþtir. Kafkaslarla ilgili ABD, Rusya ve Türkiye politikasýndaki açýlýmlarýn bundan sonraki aþamada daha da hýzlanacaðý gözlemlenmektedir. Büyük devletlerin Ermenistan'ý kurtarma politikasý Karabað sorunun barýþ yoluyla çözüm ümitlerini her geçen gün daha fazla tüketmektedir. Savaþ olgusu tek çözüm yöntemine dönüþmektedir. Azerbaycan'da gittikçe aðýrlýk kazanan genel kaný ise þöyledir: Azerbaycan'ýn kýsa müddette hesaplanmýþ ve iyi organize edilmiþ bir savaþý baþlatmasý gerekmektedir, aksi durumda Ermenistan tarafý hiçbir zaman görüþme masasýnda yapýcý bir tutum sergilemeyecektir. Azerbaycan ve Ermenistan arasýnda deðiþik savaþ senaryolarýna iliþkin tartýþmalar devam etmektedir. Böyle bir savaþýn çýkabileceði veya muhtemel sonuçlarý tartýþýlabilir. Fakat Azerbaycan-Ermenistan çatýþmasý baðlamýnda gittikçe belirgin bir görünüm arz eden Kafkasya'da yeni bir dönemin baþladýðý bir gerçektir. 15 Ïðåçèäåíò Àçåðáàéäæàíà ïðèíÿë äåëåãàöèþ âî ãëàâå ñ ñîâåòíèêîì ìèíèñòðà îáîðîíû ÑØÀ, [74] 21. YÜZYIL A ralýk 2009

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 27.12.2012 Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 000 Sinem KARADAĞ Gözde TOP Babasının denge siyasetini başarıyla yürüten İlham Aliyev, Azerbaycan ın bölgesel nitelikli

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES KARABAĞ DA YAŞANAN 4 GÜN SAVAŞI NIN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ. Turgut Kerem TUNCEL

AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES KARABAĞ DA YAŞANAN 4 GÜN SAVAŞI NIN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ. Turgut Kerem TUNCEL AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES KARABAĞ DA YAŞANAN 4 GÜN SAVAŞI NIN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ Turgut Kerem TUNCEL 14.04.2016 2 Nisan Cumartesi gününün erken saatlerinde başlayıp

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

Ekonomik Gündem Bugün tüm piyasaların odağında ABD Tarım-Dışı İstihdam rakamı olacaktır. Fed üyelerinin konuşması ve Dolar daki düşüşün teknik dip noktaları denemesi sonrası bu haftayı Dolar da güçlenme

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

Тurkic Weekly 2016 10 (18) (7-13 Mart)

Тurkic Weekly 2016 10 (18) (7-13 Mart) Тurkic Weekly 2016 10 (18) (7-13 Mart) Turkic Weekly, Sizi Türk dünyasındaki son gelişmelerin nabzını tutmanıza yardımcı olacak haber kaynağıdır. Turkic Weekly, Türk dili konuşan ülkelerde cereyan eden

Detaylı

Sovyetlerin Kafkaslarda yıllar süren hükümdarlığı sırasında Ermenistan, Moskova hükümetinin de yardımıyla sahip olduğu toprakları stratejik ve

Sovyetlerin Kafkaslarda yıllar süren hükümdarlığı sırasında Ermenistan, Moskova hükümetinin de yardımıyla sahip olduğu toprakları stratejik ve Evveliyat Sovyetlerin Kafkaslarda yıllar süren hükümdarlığı sırasında Ermenistan, Moskova hükümetinin de yardımıyla sahip olduğu toprakları stratejik ve sistematik olarak Azerbaycan a doğru genişletmiş

Detaylı

A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR. isuzu ANADOLU GRUBU

A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR. isuzu ANADOLU GRUBU A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR 2001 isuzu Y ý l l a r c a Y o l l a r c a Þ a m p i y o n ANADOLU GRUBU 2 Ý ÇÝNDEKÝLER Yönetim Kurulu Baþkaný nýn mesajý 3 Genel Müdür ün mesajý 4 Anadolu Grubu 5 Anadolu

Detaylı

A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N

A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N Kýbrýs A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N Katýlým Ortaklýðý Belgelerinde ve Ulusal Programlarda Kýbrýs Sorunu Araþ. Gör. Bahadýr Bumin Özarslan (*) Giriþ Türkiye-Avrupa Birliði(AB)

Detaylı

Ekonomik Gündem ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, Senatodaki ifaabd Ba şkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, S

Ekonomik Gündem ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, Senatodaki ifaabd Ba şkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, S Ekonomik Gündem ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, Senatodaki ifaabd Ba ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde verdiği

Detaylı

Medvedev'in Türkiye Ziyareti Öncesinde Türk-Rus liflkilerine Farkl Bir Bak fl...

Medvedev'in Türkiye Ziyareti Öncesinde Türk-Rus liflkilerine Farkl Bir Bak fl... Medvedev'in Türkiye Ziyareti Öncesinde Türk-Rus liflkilerine Farkl Bir Bak fl... Bahadır Selim DİLEK* Rusya nın Ankara Büyükelçisi Vladimir İvanovsky nin 2009 yılı içinde verdiği bir röportajda, Türkiye

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

Liderlik Üzerine Bir Analiz

Liderlik Üzerine Bir Analiz Liderlik Üzerine Bir Analiz Liderlik Üzerine Bir Analiz Gerçekte lider ve liderlik kavramlarý iþletme yönetimi ve örgütsel davranýþ literatüründe her zaman önem taþýmýþtýr. Liderlik ile bilimsel çalýþmalar

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Neler Olacak? USDTRY ALTIN BRENT PETROL GBPUSD EURUSD Hamburg da gerçekleştirilen G-20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Türkiye ve Ermenistan aras ndaki Yak nlaflma Süreci: Tarihsel Sorunlar ve Gelecek için Olanaklar

Türkiye ve Ermenistan aras ndaki Yak nlaflma Süreci: Tarihsel Sorunlar ve Gelecek için Olanaklar Türkiye ve Ermenistan aras ndaki Yak nlaflma Süreci: Tarihsel Sorunlar ve Gelecek için Olanaklar Leyla Tavflano lu Konuşmama Türkiye'yle Ermenistan ilişkilerinin yakın tarihini hatırlatmakla başlamak istiyorum.

Detaylı

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ:

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON YABANCI HAREKETİ: Piyasa oyuncuları gelişmeleri yorumlarken üç göstergeye bakıyor; döviz, faiz ve borsa. Döviz geriler, faiz düşer ve borsa çıkarsa, genellikle

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon nadolu Isuzu, dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar A üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Þampiyon Isuzu, yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Theo Nichols Nadir Suður Önsöz Bu araþtýrma Sivil Toplum Diyaloðu: Ortak Çalýþma Kültürü Aracýlýðýyla AB ve Türkiye den Ýþçilerin Bir Araya Getirilmesi projesinin bir parçasý olarak gerçekleþtirilmiþtir.

Detaylı

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Dünyanın Enerji Kaynakları Konusunda En Zengin Ülkeleri A1 Capital Yorumu Coğrafya ve tarih kitaplarında ülkemiz için jeopolitik öneme sahip kilit ve kritik

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU 2015 ARALIK AYI SİYASİ GELİŞMELER GÜNCESİ. Hazırlayan: Yavuz Selim HAKYEMEZ

RUSYA FEDERASYONU 2015 ARALIK AYI SİYASİ GELİŞMELER GÜNCESİ. Hazırlayan: Yavuz Selim HAKYEMEZ RUSYA FEDERASYONU 2015 ARALIK AYI SİYASİ GELİŞMELER GÜNCESİ Hazırlayan: Yavuz Selim HAKYEMEZ 1 Aralık Rusya'da 44 üniversite ve yüksek eğitim kurumu, Türkiye ile akademik ilişkileri dondurdu. ülkenin Dışişleri

Detaylı

PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele

PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele On5yirmi5.com PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele Prof. Abbas Vali, PKK yönetiminin, aktif olarak barış sürecinde yer almak isteyeceğini söyledi. Yayın Tarihi : 4 Şubat 2013 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MAYIS 16 Güncel Ekonomik Yorum Nisan ayı finansal piyasalar açısından özellikle borsa kanadında Mart ayının da üstüne koyarak 2016 yılındaki olumlu seyrine devam etti. Şubat ayından itibaren başlayan yükseliş

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

11 II. BÖLÜM Zaman Ýçindeki Eðilimler: Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý Neden Düþüyor? Bu bölüm Türkiye de kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn son yirmi yýlda neden düþmekte olduðunu anlamayý amaçlamaktadýr. Yapýlan

Detaylı

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr.

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr. TÜRKÝYE DE DOÐAL GAZ TEMÝN VE TÜKETÝM POLÝTÝKALARI Basýna ve Kamuoyuna 10 Ocak 2005 Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Odamýzýn Doðalgaz alanýnda yaptýðý çalýþmalarý ve Türkiye deki Doðalgazýn durumu hakkýnda

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İran ın nükleer programı üzerine dünya güçleri diye

Detaylı

"Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir"

Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir Wider Black Sea: Perspectives for International and Regional Security Yerevan, 14-15.01.2008 гÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ ïýï»ë³ï³ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµ Turkish Media Reactions (In Turkish) "Türkiye, Gürcistan'a

Detaylı

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil.

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil. Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95 Marktstraße 13 e-mail: bettina.knab@gmx.de 86866 Mickhausen - Münster Sayýn annebaba, Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz

Detaylı

Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan

Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan Hasan Kanbolat 8 Ağustos ta Güney Osetya Savaşı başladığından beri Güney Kafkasya da politika üreten,

Detaylı

Biyolojik yapýlar için yaþlýlýk kaçýnýlmaz bir süreç.

Biyolojik yapýlar için yaþlýlýk kaçýnýlmaz bir süreç. 3 Prof. Dr. Berna ARDA Biyolojik yapýlar için yaþlýlýk kaçýnýlmaz bir süreç. Zaman zaman yeryüzündeki ve uzaydaki çeþitli yapýlar için bile kullanýyoruz ayný sözcüðü. Yaþlý dünyamýzdan, yaþlanmýþ gezegenlerden

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7 Bu sayıda; Ağustos ayı dış ticaret verileri, Eylül ayı enflasyon verileri, Döviz yükümlülüklere uygulanan munzam karşılıkların düşürülmesine

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Japonya Merkez Bankası BOJ, aylık raporunu açıklayacak.

Japonya Merkez Bankası BOJ, aylık raporunu açıklayacak. Ekonomik Gündem Japonya Merkez Bankası BOJ, aylık raporunu açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası BOE faiz kararını bugün açıklıyor. Ayrıca Para Politikası Toplantı Tutanakları ver Enflasyon Raporu nu da

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Тurkic Weekly 2016 14 (22) (4-10 Nisan)

Тurkic Weekly 2016 14 (22) (4-10 Nisan) Тurkic Weekly 2016 14 (22) (4-10 Nisan) Turkic Weekly, Sizi Türk dünyasındaki son gelişmelerin nabzını tutmanıza yardımcı olacak haber kaynağıdır. Turkic Weekly, Türk dili konuşan ülkelerde cereyan eden

Detaylı

Yeni dönemin parolası: ÇOKLU STRATEJİ

Yeni dönemin parolası: ÇOKLU STRATEJİ Yeni dönemin parolası: ÇOKLU STRATEJİ Yahya ARIKAN * Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile meslekte tarihi bir dönüşümün yaşanmakta olduğu fikri bir gerçeklik olarak artık genel kabul gördü. Gerek TÜRMOB,

Detaylı

Her. Pazar BRUNCH. #OlmasadaOlur. Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863 ü arayabilirsiniz.

Her. Pazar BRUNCH. #OlmasadaOlur. Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863 ü arayabilirsiniz. Her Pazar BRUNCH #OlmasadaOlur Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863 ü arayabilirsiniz. www.darussafaka.org GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ DENGE: Cari işlemler

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Öðr. Gör. Tümay CÝÐERDELEN Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Günümüzde iþletmeler için halkla iliþkiler departmanlarý

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Haftanın son işlem gününde, İngiltere GFK Tüketici Güveni, Fransa TÜFE, Tüketim Harcamaları, GSYH ve ÜFE, Euro Bölgesi İş Dünyası Güven Endeksi, Ekonomik Güven Endeksi, Sanayi Güven Endeksi,

Detaylı

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye 15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye geçmiş olacağız. Turizmde Üçüncü Evre İmkan, Strateji

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

02.10.2015 Gün Sonu Analizi

02.10.2015 Gün Sonu Analizi 02.10.2015 Gün Sonu Analizi Tarım dışı istihdam beklenenin altında ABD de açıklanan tarım dışı istihdam 201 bin beklentisinin çok altında gelerek Eylül ayında 142 bin oldu. İşsizlik oranı ise beklentilerle

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Nisan 2014 MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU TÜRKİYE İHRACATI (2013) % MALEZYA İTHALATI (2013) 1 Motorlu

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY EURUSD ALTIN GBPUSD BRENT PETROL ABD ve Rusya Arasındaki Kriz Derinleşiyor 2016 yılını tamamlamaya hazırlandığımız

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

$40,00 $30,00 $20,00 $10,00 $- 2013 2014 2015

$40,00 $30,00 $20,00 $10,00 $- 2013 2014 2015 Milyonlar Sinop Ekonomi Verileri - Değerlendirmesi Bu kısa analiz ile Sinop ilinin son 3 yıldaki dış ticaret performansı, açılan firma sayısı ve şirketlerin kurulu sermayesi, yatırım teşvik belge sayısı

Detaylı

Rusya Savunma Bakanl, Ukrayna n n sahte belgelerini te hir ediyor!

Rusya Savunma Bakanl, Ukrayna n n sahte belgelerini te hir ediyor! Rusya Savunma Bakanl, Ukrayna n n sahte belgelerini te hir ediyor! Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi'nin (SBU) 30 Temmuz 2014 tarihinde internette yay nlad uydu görüntülerinin analiz sonucu Rusya Savunma

Detaylı

Tanrı Zar Atmaz Ya FED?

Tanrı Zar Atmaz Ya FED? Tanrı Zar Atmaz Ya FED? Yaklaşık 10 yıllık küresel finans krizinin başladığı yer olan Amerika, krizi dünyaya ithal etmekle kalmadı, bunu kendi bünyesinde de çok ağır yaşadı aslında Özelikle 2008-2009 sürecinde

Detaylı

galiba, bu yıl 4,5 milyon Rus turist

galiba, bu yıl 4,5 milyon Rus turist Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON ORTA VADELİ PROGRAM: Hükümet, geçen yıl seçim ortamında hazırlanmak durumunda kaldığı 2016-2018 dönemi Orta Vadeli Programı nı (OVP) revize etti. Yeni programda

Detaylı

Küresel Finansal Kriz ve Türkiye ye Etkileri

Küresel Finansal Kriz ve Türkiye ye Etkileri Küresel Finansal Kriz ve Türkiye ye Etkileri Selahattin Altýer (*) Dünya büyük bir finansal krizden geçmektedir. Finansal krizin reel sektörü de etkisi altýna alarak, küresel bir ekonomik krize dönmesi,

Detaylı

Ekonomik Gündem. Ekonomik Takvim

Ekonomik Gündem. Ekonomik Takvim Ekonomik Gündem Asya piyasaları Wall Street den devraldığı yükselişle açılsa da açılıştaki kazançların bir kısmını vermiş görünüyor. Japonya Nikkei endeksi güne % 0.63 yükselişle 16.669 seviyesinde önceki

Detaylı

28.12.2012. Yine tehtid ettiler

28.12.2012. Yine tehtid ettiler Yine tehtid ettiler Muhalefeti ve yönetimiyle Türkiye'nin içişlerine müdahale ettiğini söyleyen Irak'tan bir tepki daha geldi. Irak'ta Mukteda Sadr'ın Mehdi Ordusu'ndan kopan Asaib Ehl el Hak grubu, Türk

Detaylı

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DAĞLIK KARABAĞ SORUNU DAR ALANDA BÜYÜK OYUN ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Avrasya Araştırmaları Merkezi USAK RAPOR NO: 11-07 Yrd. Doç. Dr. Dilek M. Turgut Karal Demirtepe Editör Eylül 2011

Detaylı

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ*

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ* Yazan: Josep Ladou Çeviren: Mustafa N. ÝLHAN Giriþ 1970 yýlýnda Amerikan Kongresi, ABD'de çalýþan her erkek ve her kadýn için güvenli ve saðlýklý çalýþma koþullarýnýn saðlanacaðýný garanti eden Ýþ Güvenliði

Detaylı

European Gas Conference 2015 Viyana

European Gas Conference 2015 Viyana GAZMER - GAZBİR European Gas Conference 2015 Viyana Toplantı Notları Rapor No : 2015 / 001 Tarih : 29.01.2015 Bu rapor 27.01.2015-29.01.2015 tarihlerinde yapılan Avrupa Gaz Konferansına katılım gösteren;

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 26.11.2014

GÜNE BAŞLARKEN 26.11.2014 GÜNE BAŞLARKEN 26.11.2014 USD/TRY Son dönemlerde Amerika dan gelen en iyi 6 aylık büyüme rallisinin ardından Amerikan Doları nda sert hareketlenmeler meydana geldi. Gelişmiş ekonomilerin yanı sıra gelişmekte

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009 sayý yýl : 7 MART - NÝSAN 200 TEKNÝK GEZÝLERÝMÝZ DEVAM EDÝYOR eskisehir.mmo.org.tr No lu telefonu çevirin en yakýn Makina Mühendisleri Odasý Þubesi karþýnýzda olacaktýr. Cep telefonu ile arayan üyelerimiz

Detaylı

Ermeni Aç l m Sonras Türkiye-Azerbaycan liflkileri

Ermeni Aç l m Sonras Türkiye-Azerbaycan liflkileri Ermeni Aç l m Sonras Türkiye-Azerbaycan liflkileri Dr. Ali ASKER* Giriş 1990 lı yılların başından bugüne değin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde zaman zaman sorunların yaşanmış fakat sorunlar bazen diplomatik,

Detaylı

AZERBAYCAN EKONOMİSİ ve TARIMI

AZERBAYCAN EKONOMİSİ ve TARIMI AZERBAYCAN EKONOMİSİ ve TARIMI Resmi adı: Yönetim sekli: Temel Sosyal Göstergeler Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhuriyet Başkent: Diğer şehirler: İdari yapı: Komsuları: Federasyonu Yüzölçümü: Nüfus: Bakü Gence,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

TÜM ÜLKELER NÜKLEER SANTRALLARIN YAPIMINDAN VAZGEÇERKEN, BĐZDE NEDEN HALA NÜKLEER SANTRAL(LAR) YAPILMASINA ÇALIŞILIYOR?

TÜM ÜLKELER NÜKLEER SANTRALLARIN YAPIMINDAN VAZGEÇERKEN, BĐZDE NEDEN HALA NÜKLEER SANTRAL(LAR) YAPILMASINA ÇALIŞILIYOR? Bugün hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı, sanayileşme, gelişen teknolojinin doğal ihtiyacı gibi bir çok nedenden dolayı enerjiye olan talep hızla artmaktadır. Klasik

Detaylı

KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR

KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR SABAH BÜLTENİ Piyasalarda Son Sözü Yellen Söyleyecek 27 Mayıs 2016 Saat 08:30 arastirma@destekmenkul.com.tr KÜRESEL PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR Petrol fiyatlarının yükselmesinden endekslerin destek bulduğunu

Detaylı

Türkiye-Ermenistan liflkileri ve Rusya n n Tutumu

Türkiye-Ermenistan liflkileri ve Rusya n n Tutumu Türkiye-Ermenistan liflkileri ve Rusya n n Tutumu Dr. Ali ASKER* Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla Türkiye, yeni oluşan devletlerle diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde yoğun faaliyetlere başlamıştır.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

27-31 Temmuz 2015. Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz?

27-31 Temmuz 2015. Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz? Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz? Pazartesi; *11:00 Almanya - IFO Ekonomi Güven Endeksi *13:00 İngiltere - İngiltere Sanayi Aktivite Trendi *14:30 Türkiye - Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güven

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

Üç Ayr Sürece Kilitlenen Ermeni Sorununu Açmaya Çal flan Ankara

Üç Ayr Sürece Kilitlenen Ermeni Sorununu Açmaya Çal flan Ankara Üç Ayr Sürece Kilitlenen Ermeni Sorununu Açmaya Çal flan Ankara Bahadır Selim DİLEK* Türkiye nin uzun yıllardır dış politika gündeminin üst sıralarına taşımadığı, ancak 10 Ekim 2009'da İsviçre'de imzalanan

Detaylı

Ayrıca bugün, İsrail ve Kırgızistan Merkez Bankaları bugün faiz kararını açıklayacak.

Ayrıca bugün, İsrail ve Kırgızistan Merkez Bankaları bugün faiz kararını açıklayacak. Ekonomik Gündem Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İspanya, Fas ve İtalya nın kredi notunu teyit ederken, Güney Kıbrıs ın notunu yükseltti. S&P, Kamerun ve Norveç in kredi notlarını

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Piyasalarda Bugün Ne Oldu? EURUSD GBPUSD BRENT PETROL USDTRY ALTIN Öne Çıkanlar Dün aldığı karar ile faiz koridorunun üst bandında 50 baz puanlık indirim

Detaylı

Geçen hafta olumsuz sonuçlanan AKP-CHP koalisyon görüşmeleri sonrası gözler bugün yapılacak AKP-MHP koalisyon görüşmelerine çevrildi.

Geçen hafta olumsuz sonuçlanan AKP-CHP koalisyon görüşmeleri sonrası gözler bugün yapılacak AKP-MHP koalisyon görüşmelerine çevrildi. Ekonomik Gündem 17Ağustos 2015 Geçen hafta olumsuz sonuçlanan AKP-CHP koalisyon görüşmeleri sonrası gözler bugün yapılacak AKP-MHP koalisyon görüşmelerine çevrildi. Japonya Ekonomisi 2. Çeyrekte %1.6 daraldı.

Detaylı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE AZERBAYCAN DAN BAKIŞ

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE AZERBAYCAN DAN BAKIŞ 15 TEMMUZ DARBE GIRIŞIMININ İSLAM COĞRAFYASINDA YANSIMALARI KONFERANSI 24-26 Ağustos 2016 Kütahya gesam.dpu.edu.tr 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE AZERBAYCAN DAN BAKIŞ Araz ASLANLI 1 Türkiye Cumhuriyeti 15-16

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? GBPUSD ALTIN BRENT PETROL USDTRY EURUSD Piyasalarda gözler Fed toplantısında Geride bıraktığımız yılın son ayında faiz artırımına

Detaylı

Türkiye-Rusya ilişkilerinin son 16 yılı

Türkiye-Rusya ilişkilerinin son 16 yılı On5yirmi5.com Türkiye-Rusya ilişkilerinin son 16 yılı Türkiye ve Rusya arasında son 16 yıldaki ilişkiler, bazı anlaşmazlıklara rağmen tarihin en iyi dönemi olarak kayıtlara geçti. Yayın Tarihi : 4 Aralık

Detaylı

ABD Başkanı Barack Obama'nın 8 yıllık görev süresinde Rusya Kırım'ı işgal etti ve başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'da etkinliğini artırdı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın 8 yıllık görev süresinde Rusya Kırım'ı işgal etti ve başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'da etkinliğini artırdı. AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES OBAMA'NIN RUSYA KARNESİ - 06.12.2016 Gazetevatan, 05 Aralık 2016 ABD Başkanı Barack Obama'nın 8 yıllık görev süresinde Rusya Kırım'ı işgal etti

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Neler Oldu? BRENT PETROL USDTRY GBPUSD ALTIN EURUSD Türkiye-Almaya ilişkileri TL için risk Geçen hafta karşılıklı açıklamalar ile

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ Hazırlayan Mustafa TOSUN Kıdemli Uzman 450 1. SEKTÖRÜN TANIMI Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2013, No: 59

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2013, No: 59 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2013, No: 59 i Bu sayıda; Mart ayı dış ticaret verileri; Nisan Ayı İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Anketi sonuçları değerlendirilmiştir. i 1 Enerji

Detaylı

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Aralık 2014 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 12/2014 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 YILI KASIM AYI İHRACAT

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES RUSYA/KARLOV: ŞİÖ KONUSUNDA KARAR ANKARA'NIN Bloomberght, 30 Kasım 2016

AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES RUSYA/KARLOV: ŞİÖ KONUSUNDA KARAR ANKARA'NIN Bloomberght, 30 Kasım 2016 AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES RUSYA/KARLOV: ŞİÖ KONUSUNDA KARAR ANKARA'NIN - 01.12.2016 Bloomberght, 30 Kasım 2016 Rusya/Karlov: ŞİÖ konusunda karar Ankara'nın Rusya Büyükelçisi

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 05 Mart 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 05 Mart 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 05 Mart 2014 04.03.2014 Açılış Kapanış % 1,37344 1,37427 0,06 ALTIN 1350,35 1334,30 1,18 TRY 2,23081 2,20554 1,13 TRY 3,06366 3,03090 1,06 JPY 101,434 102,210 0,76 GBP 1,66656 1,66638

Detaylı

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 516-522 Dizin / Index Hayýrsever iþ adamýndan kütüphane Kýraathaneye kitaplýk Her okula kütüphane Deðiþen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu gerçekleþtirildi Ýstanbul'a

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 19 Ağustos 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 19 Ağustos 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 19 Ağustos 2014 18.08.2014 Açılış Kapanış % EUR 1,33931 1,33631 0,22 ALTIN 1302,00 1298,09 0,30 TRY 2,16453 2,16308 0,06 EURTRY 2,89597 2,89119 0,16 JPY 102,326 102,563 0,23 GBP

Detaylı

ŞUBAT 2016. Sanayi Üretim Endeksi 2015 Kasım ayında 130 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %3,6 artış kaydetti. Endeksin bu

ŞUBAT 2016. Sanayi Üretim Endeksi 2015 Kasım ayında 130 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %3,6 artış kaydetti. Endeksin bu ŞUBAT 1 yılını 1, seviyesin- bitiren Reel Kesim 1de Güven Endeksi (RKGE), yeni yılın ilk ayında 13,3 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde endeksin gelişiminde, mal stok miktarı, son 3 aya dair sipariş miktarı

Detaylı