KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİS KİN BAS VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİS KİN BAS VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ"

Transkript

1 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİS KİN BAS VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amac Madde 1- Bu Yo nergenin amacı; Kadir Has U niversitesi nde Lisansu stu Eg itim ve O g retim Yo netmelig i hu ku mlerine go re lisansu stu o g renim go rmeye hak kazanmıs o g rencilerden, burslu statu ye gec mek ic in talepte bulunan o g rencilerin bas vuru ve deg erlendirme esasları ile bursluluk statu lerine ilis kin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu yo nerge Kadir Has U niversitesi nde lisansu stu burslu o g renciler ile ilgili du zenlenmeleri kapsar. Madde 3- Bu yo nerge kapsamında tanımlanan burslar, lisansu stu programlara bas lamadan o nce takip edilmesi gereken bilimsel hazırlık programı ile I ngilizce hazırlık programını kapsamaz. Bu programlara devam edecek o g rencilerin Mu tevelli Heyet tarafından bu programlar ic in belirlenmis gu ncel u cretin 2/3 u nu o demeleri beklenir. Madde 4- Bu yo nerge kapsamında tanımlanan burslar, Kadir Has U niversitesi nin uluslararası ortaklıklar c erc evesinde sundug u lisansu stu programlar ic in gec erli deg ildir. Bu programlar ic in ayrıca tanımlanacak burslar ile bu yo nerge kapsamında tanımlanan burslar birles tirilemez ve bir arada kullanılamaz. Bu Yo nerge kapsamındaki burslar, her yıl usulu ne go re Mayıs ayında belirlenerek, eg itim- o g retim yılı bas ında yapılan lisansu stu programlara erken ve normal do nem o g renci alım sınavları as amasında deg erlendirilerek, burs verilecek kis iler ac ıklanır. Bursiyerlerin s artlarının deg is mesi nedeniyle yıl ic erisinde kis ilerin bursluluk statu lerinde deg is iklik yapılabilir; ancak Proje Bursu dıs ında kalan burs kategorileri ic in ilgili yıl ic erisinde yeni bas vuru alınmaz ve burs dag ıtımı yapılmaz. Dayanak Madde 5- Bu yo nerge tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kadir Has U niversitesi Lisansu stu Eg itim ve O g retim Yo netmelig i nin hu ku mleri esas alınarak hazırlanmıs tır. Burs Tu rleri Madde 6- Kadir Has U niversitesi nde lisansu stu eg itim ic in Kadir Has Bursu, Üstu n Bas arı Bursu, Bas arı Bursu, Proje Bursu ve Mezun Bursu tu rlerinde burs statu leri o ngo ru lmu s tu r. Kadir Has Bursu: Kadir Has Bursu; Kadir Has U niversitesi lisansu stu programlarına kayıtlı veya yeni kabul edilen U stu n Bas arı Bursu sahibi o g rencilerden gerekli s artları kars ılayan tezli yu ksek lisans veya doktora o g rencilerine ilgili anabilim dalı o nerisi, ilgili Enstitu Yo netim Kurulu kararı ve Rekto rlu k onayı ile verilebilir.

2 Kadir Has Bursu kars ılıg ında o g rencilere normal eg itim su releri (Yu ksek Lisans ic in 4, Doktora ic in 8 yarıyıl) boyunca her akademik yıl bas ında Mu tevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda yas am katkı desteg i verilir. Kadir Has Bursu ndan yararlanan burslu o g rencilerin tam zamanlı olarak eg itimlerine odaklanmaları, du zenli olarak u niversitede bulunmaları ve haftada 20 saat ilgili oldukları bo lu m/faku lte ve/veya lisansu stu programın eg itim-o g retim faaliyetlerinin is leyis ine (ders, seminer, laboratuar, go zetmenlik v.b. c alıs malar) katkı sag lamaları, o g retim elemanlarının aras tırma c alıs malarına destek olmaları ve genel olarak ilgili birimin akademik is leyis ince yardımcı olmaları beklenir. Kadir Has Bursundan yararlanan Doktora o g rencilerinin, o g rencilik statu leri sona ermeden SCI, SSCI veya AHCI kapsamında taranan hakemli bilimsel dergilerde en az 1 (bir) makale, tezli yu ksek lisans o g rencilerinin ise hakemli bir dergide 1 (bir) makale yayınlamaları beklenir. Yu ksek Lisans o g rencileri ic in aynı s artları yerine getiren tam metin yayınlanmıs konferans metinleri (full-text proceedings) de kabul edilir. Doktora du zeyinde en az 4, yu ksek lisans du zeyinde en az 2 yarıyıl Kadir Has Bursundan faydalanan o g rencilerin yayın yapma yu ku mlu kleri, daha sonra U stu n Bas arı Bursuna transfer olsalar dahi devam eder. Kadir Has Bursu alan o g rencilerin Kadir Has U niversitesi dıs ında tam veya yarı zamanlı olarak herhangi bir is te c alıs malarına izin verilmez. Bursiyerlerin U niversitenin eg itim- o g retime ara verdig i do nemlerde kullanılmak s artıyla toplam 14 gu n tatil hakları vardır. Kadir Has Bursu alan o g rencilerin bu yo nerge kapsamındaki idari yu ku mlu kleri ilgili Enstitu, akademik yu ku mlu lu kleri ise Enstitu tarafından ilis kilendirildikleri Anabilim Dalı ve Dekanlıklar tarafından takip edilir. Bursiyerlerin ilis kilendirildikleri anabilim dalları her bir bursiyere akademik gelis imini takip edecek bir danıs man o g retim u yesi atar. Bursiyerlerin her akademik yıl bas ında belirlenecek akademik ve idari yu ku mlu lu kleri Dekanlıklar tarafından ilgili Enstitu ye iletir. Bu s ekilde go revlendirilecek bursiyelere, belirli bir dersin asistanı, belirli bir o g retim u yesinin aras tırma asistanı, ilis kili oldug u Anabilim Dalı/Bo lu mu n etkinliklerinin organizasyonu, U niversite c apında yapılan sınavlarda go zetmenlik, faku lte/bo lu m tanıtım go revleri ve benzeri akademik ve idari go revler verilebilir. Kadir Has Bursu ndan yararlanan doktora o g rencilerine doktora yeterlilik sınavını bas armaları ve tez o nerilerinin Tez I zleme Komitesi nce kabulu nden sonra ve normal eg itim su releri ic erisinde olmak kaydıyla 1 defa Kadir Has U niversitesi O g retim Elemanlarının Yurtdıs ı Akademik Etkinlik ve C alıs malara Katılım Desteg i Yo nergesi kapsamında Bireysel Aras tırma Fonu (BAF) c erc evesinde belirlenen BAF Ortalaması du zeyinde yurt ic i veya yurt dıs ı konferansa, sunum yapılması ve resmi programda Kadir Has U niversitesi bag lantısı ile listelenilmesi s artıyla, katılım desteg i verilir.

3 Kadir Has Bursu alan o g rencilerin aynı zamanda TU BI TAK bursuna hak kazanmaları halinde, yas am katkı payı o demeleri kesilir; fakat U stu n Bas arı Bursları normal eg itim su relerince devam eder ve kendilerine yılda bir defa Mu tevelli Heyetince belirlenen miktarda aras tırma desteg i verilir. Bu destek Kadir Has U niversitesi O g retim Elemanlarının Yurtdıs ı Akademik Etkinlik ve C alıs malara Katılım Desteg i Yo nergesi kapsamındaki kurallara uygun s ekilde kullanılır. Bu o g rencilerin Kadir Has Bursu c erc evesindeki dig er yu ku mlu lu kleri devam eder. Kadir Has Bursu alan o g rencilerden eg itimlerini normal eg itim su releri (Yu ksek Lisans ic in 4, Doktora ic in 8 yarıyıl) ic erisinde bitiremeyenlerin yas am katkı payı o demeleri kesilir; ancak U stu n Bas arı Bursları, tezlerini bitirebilmeleri ic in Yu ksek Lisans ta bir, Doktora da iki yarıyıl daha devam eder. Bu su renin as ılması durumunda o g rencilerin burslulukları sona erdirilir ve gu ncel bedel u zerinden ilgili do nem eg itim u cretini o demeleri istenir. I lgili programların Kadir Has Bursu kotaları her yıl Mayıs ayında Rekto rlu kc e tespit edilerek Enstitu lerce ilan edilir. Üstu n Bas arı Bursu: U niversitenin doktora ve tezli yu ksek lisans programlarına kabul edilen o g rencilerden gerekli s artları sag layanlara, ilgili anabilim dalı o nerisi, ilgili Enstitu Yo netim Kurul kararı ve Rekto rlu k onayı ile normal eg itim su releri (Yu ksek Lisans ic in 4, Doktora ic in 8 yarıyıl) boyunca o g renim u cretinin tu mu nu (%100) kapsayacak du zeyde burs sag lanabilir. U stu n Bas arı Bursu alan o g renciler herhangi bir is te tam zamanlı olarak c alıs amazlar ve kendilerinden haftada 10 saat ilgili oldukları anabilim dalı ve faku ltenin eg itim ve o g retim faaliyetlerine destek sag lamaları beklenir. U stu n Bas arı Bursu alano g rencilerden daha sonra tam zamanlı bir is te c alıs mak isteyenlerin U stu n Bas arı Bursları sonlandırılır; kendilerine Anabilim Dalı o nerisi ve Rekto rlu k onayı ile Bas arı Bursu verilebilir. U stu n Bas arı Bursu sag lanan Doktora o g rencilerinin, o g rencilik statu leri sona ermeden uluslararası hakemli bir dergide 1 (bir) makale, tezli yu ksek lisans o g rencilerinin ise akademik bir dergide 1 (bir) makale yayınlamaları beklenir. U stu n Bas arı Bursu alan o g rencilerin bu yo nerge kapsamındaki akademik yu ku mlu lu kleri ilgili Anabilim Dalı ve Dekanlıklar tarafından takip edilir ve her bir bursiyere akademik gelis imini takip edecek bir danıs man o g retim u yesi atanır. U stu n Bas arı Bursu alan o g rencilerden eg itimlerini normal eg itim su releri (Yu ksek Lisans ic in 4, Doktora ic in 8 yarıyıl) ic erisinde bitiremeyenlere, gec erli ve haklı sebepleri olması, ilgili Anabilim Dalı o nerisi, ilgili Enstitu Yo netim Kurulu kararı ve Rekto rlu k onayı ile, tezlerini bitirebilmeleri ic in Yu ksek Lisans da bir, Doktora da iki yarıyıl ek su re verilebilir. Bu su renin as ılması durumunda o g rencilerin burslulukları sona erdirilir ve gu ncel bedel u zerinden ilgili do nem eg itim u cretini o demeleri istenir. I lgili programların U stu n Bas arı Bursu kotaları her yıl Mayıs ayında Rekto rlu kc e tespit edilerek Enstitu lerce ilan olunur.

4 I lgili programların U stu n Bas arı Bursu kotaları her yıl Mayıs ayında Rekto rlu kc e tespit edilerek Enstitu lerce ilan edilir. Bas arı Bursu: U niversitenin doktora veya yu ksek lisans programlarına kabul edilen o g renciler arasından gerekli s artları kars ılayan o g rencilere ilgili anabilim dalı o nerisi, ilgili Enstitu Yo netim Kurul kararı ve Rekto rlu k onayı ile o g renim u cretinden %50 ye kadar oranlarda indirim sag lanabilir. Bas arı Bursu verilen o g rencilere yas am katkı payı o denmez. Proje Bursu: Kadir Has U niversitesi yu ksek lisans ve doktora o g rencilerine; Kadir Has U niversitesi tam zamanlı o g retim elemanlarının U niversite dıs ı kaynaklardan sag ladıkları projelerinde c alıs mak ve ilgili proje yu ru tu cu su nu n verdig i dig er go revleri yerine getirmek u zere, proje yu ru tu cu su nu n o nerisiyle u cretleri U niversite dıs ı proje gelirlerinden kars ılanmak kaydıyla eg itim u creti ve/veya yas am katkı payı s eklinde burs verilebilir. Kadir Has Bursu ile Proje Bursu ndan aynı anda faydalanılamaz. U niversiteden Kadir Has Bursu alan o g rencilerin, Proje Bursu almaya hak kazanmaları durumunda, Kadir Has Bursu kapsamında almakta oldukları Yas am Katkı Payları proje su resince askıya alınır, ancak U stu n Bas arı Bursları normal eg itim su relerince devam eder. Bu o g rencilerin Kadir Has Bursu c erc evesindeki dig er yu ku mlu lu kleri devam eder. Programlara u cretli olarak veya Bas arı Bursu ile kayıt olan o g renciler, Proje Bursuna hak kazanmaları durumunda, kendilerine proje bu tc esinden alacakları yas am katkı payının yanı sıra, maliyeti proje bu tc esinden kars ılanmak kaydıyla U stu n Bas arı Bursu verilebilir. Bu o g renciler ic in U stu n Bas arı Bursu alma s artları, ilgili proje yo neticisinin gerekc eli o nerisi ve ilgili Enstitu Yo netim Kurulunun onayıyla tek bir kriter ic in en fazla %15 altında uygulanabilir. Mezun Bursu: Kadir Has U niversitesi lisans programlarından mezun olarak, yu ksek lisans programlarına kayıt yaptırmaları durumunda; U niversiteden ilk u c dereceyi alarak mezun olan o g rencilere herhangi bir kotaya tabi olmadan U stu n Bas arı Bursu, bo lu mlerinden ilk u c dereceyi alarak mezun olanlar ile genel not ortalaması 3,50 ve u zerinde olan mezunlara herhangi bir s art aranmaksızın %50 Bas arı Bursu verilir. Kadir Has U niversitesi doktora programlarına kayıt yaptıracak Kadir Has U niversitesi yu ksek lisans mezunlarına, gerekli kriterleri tas ımaları ve Enstitu lerinde ilk 3 e girmeleri durumunda herhangi bir kotaya tabi olmadan U stu n Bas arı Bursu verilir. Yukarıda belirtilen kos ulları sag layamayan dig er Kadir Has U niversitesi mezunlarına tu m programlar ic in %25, HASMED u yelerine ise %30 Bas arı Bursu verilir. Mezun Bursu, Proje Bursu haric bas ka bir bursla birles tirilemez. Mezun Bursları, ilgili anabilim dalı ic in Rekto rlu k tarafından ilan edilen kotalar haricinde deg erlendirilir.

5 Burslar ic in Adaylarda Aranan Özel S artlar Madde 7- Yu ksek lisans veya doktora eg itimi yapmak isteyen o g rencilerden Kadir Has Bursu ve Üstu n Bas arı Bursu ndan faydalanmak isteyenlerin; yu ksek lisans eg itimi ic in lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.00/4.00, doktora eg itimi ic in yu ksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.25/4.00 ve lisanstan dog rudan doktora eg itimine bas layacaklar ic in lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması gerekir. Adayların Akademik Personel ve Lisansu stu Eg itimi Giris Sınavı nın (ALES) ilgili dalından yu ksek lisans eg itimi ic in en az 70, doktora eg itimi ic in lisans mezunlarının en az 80 yu ksek lisans mezunlarının en az 75 almaları veya ALES yerine uluslararası gec erlilig i olan GRE veya GMAT sınavlarından ALES ten istenen puanlara es deg er puan almıs olmaları gerekmektedir. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) den en az 75 ya da uluslararası gec erlilig i olan sınavların birinden YDS den istenen puana es deg er puan almıs olmaları gerekmektedir. Lisansu stu eg itim yapmak isteyen o g rencilerden Bas arı Bursu ndan faydalanmak isteyenlerin; yu ksek lisans eg itimi ic in lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2.50/4.00; doktora eg itimi ic in yu ksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.00/4.00 ve lisanstan dog rudan doktora eg itimine bas layacaklar ic in lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.25/4.00 olması gerekir. ALES in ilgili dalından yu ksek lisans eg itimi ic in en az 65, doktora eg itimi ic in lisans mezunlarının en az 80, yu ksek lisans mezunlarının en az 70 almaları, veya ALES yerine uluslararası gec erlilig i olan GRE veya GMAT sınavlarından ALES ten istenen puanlara es deg er puan almıs olmaları gerekmektedir. YDS den en az 65 ya da uluslararası gec erlilig i olan sınavların birinden YDS den istenen puana es deg er puan almıs olmaları gerekmektedir. Bas vuru Madde 8- Bas vurular, bas vuru ilanında istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitu Mu du rlu kleri ne yapılır. Bas vuruların Deg erlendirilmesi Madde 9- U niversitenin lisansu stu programlarından birine kayıt yaptırma hakkı kazanan lisansu stu o g renci adaylarının bas vuruları ilgili anabilim dalı tarafından deg erlendirilir. Bursa uygun go ru lenler ilgili Enstitu ye iletilir. Burslar, Enstitu Yo netim Kurul kararı ve Rekto rlu k onayı ile kesinles ir. Programlara burslu olarak kabul edilenlerin is lemleri Kadir Has U niversitesi Lisansu stu Eg itim ve O g retim Yo netmelig i nin ilgili hu ku mlerine go re yapılır. Herhangi bir s ekilde bos alan Kadir Has Bursu kontenjanlarına, halen bir lisansu stu programa kayıtlı bulunan o g renciler arasından yeni atama yapılmasına yo nelik kararlar, anabilim dalı bas kanı o nerisi ve ilgili Enstitu Yo netim Kurulu kararı ile Rekto rlu k onayına sunulur. U niversitedeki eg itimine Bas arı Bursu ile bas layan o g rencilerin, eg itimleri devam ederken, herhangi bir nedenle U stu n Bas arı Bursuna transferleri mu mku n deg ildir.

6 Bursiyerlerin Takibi ve Bursun Kesilmesi Madde 10- Kadir Has U niversitesi tarafından sag lanan burslar ayrı ayrı deg erlendirilir ve burs su rec leri birbirinden bag ımsız s ekilde takip edilir. U niversiteden Kadir Has Bursu ve U stu n Bas arı Bursu alan lisansu stu o g rencileri yıllık faaliyet raporlarını ilgili formu 2 nu sha halinde hazırlayarak, en gec 31 Mayıs tarihine kadar ilgili anabilim dalı bas kanları ile ilgili dekanlıklara iletirler. Anabilim dalı bas kanları ve dekanlar, formları kendi go ru s lerini de ekleyerek 3 gu n ic inde ilgili Enstitu yo netimine iletirler. Enstitu ler ellerindeki belgeleri kendi Yo netim Kurulu kararlarıyla birlikte en gec 15 Haziran tarihine kadar Rekto rlu k onayına sunarlar. Madde 11- Lisansu stu burs alan o g rencilerin bursları as ag ıdaki s artlardan birinin gerc ekles mesi halinde kesilir. Bursu kesilen o g renciler sonraki do nemlerde ilgili do neme ait gu ncel eg itim u cretini o derler ve eg er alıyorlarsa, kendilerine yas am destek katkı payları o denmez. a. Tu m burs tu rlerinde lisansu stu o g retim bursu alan o g rencilerin bursları herhangi bir disiplin cezası almaları veya bursiyerlig in gerektirdig i go revleri yerine getirmemeleri durumunda kesilir. b. Kadir Has Bursu ve U stu n Bas arı Bursu alan o g renciler eg itimlerine kesintisiz s ekilde devam etmek zorundadırlar. Kayıt yaptırmayan veya kayıtlarını donduran Kadir Has Burslusu o g rencilerin yas am katkı payları hemen, eg itim u cret indirimleri kayıtsız oldukları do nem sonunda kesilir. Kayıt yaptırmayan veya kayıtlarını donduran U stu n Bas arı Burslusu o g rencilerin eg itim u cret indirimleri kayıtsız oldukları do nem sonunda kesilir. c. Kadir Has Bursu ve U stu n Bas arı Bursu alan o g rencilerden bulundug u o g retim programında iki yarı yıl u st u ste yarıyıl not ortalamasını 3.00/4.00 ın altına du s u ren yu ksek lisans o g rencileri ile 3.25/4.00 ın altına du s u ren doktora o g rencilerinin bursları kesilir. d. Kadir Has Bursu ve U stu n Bas arı Bursu alan doktora o g rencilerinin derslerini tamamladıktan sonra ac ılan ilk yeterlilik sınavına; bas arısız olmaları halinde takip eden yeterlik sınavına girmeleri zorunludur. e. Kadir Has Bursu alan o g renciler herhangi bir kurumda tam veya yarı zamanlı olarak c alıs amazlar. Aksi durumun tespiti halinde bursluluk halleri sona erdirilir. Yu ru rlu k Madde 12- U niversite Senatosunun tarih ve 2016/15 sayılı toplantısında bazı maddelerinde deg is iklik yapılan bu Yo nerge, aynı tarihte yu ru rlu g e girer ve Kadir Has U niversitesi Senatosu tarafından tarihinde kabul edilen yo nergenin yerine gec er. Yu ru tme Madde 13- Bu Yo nerge hu ku mlerini Kadir Has U niversitesi Rekto ru yu ru tu r.