GAUSS HMH 36. Yük Ay r c l Metal Muhafazal. 36 kv 630/1250A 16 ka. Sekonder da t m tesisleri ve. endüstriyel tesisler için ideal çözüm. 6 Gazl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAUSS HMH 36. Yük Ay r c l Metal Muhafazal. 36 kv 630/1250A 16 ka. Sekonder da t m tesisleri ve. endüstriyel tesisler için ideal çözüm. 6 Gazl ... ..."

Transkript

1 GAUSS HMH 36 Hava Yal t ml ve SF 6 Gazl Yük Ay r c l Metal Muhafazal Modüler Hücreler 36 kv 630/1250A 16 ka Sekonder da t m tesisleri ve endüstriyel tesisler için ideal çözüm

2 GAUSS HMH 36 serisi prefabrik, metal muhafazal modüler hücreler 36kV a kadar sekonder da t m sistemlerinde, kompakt köflk tipi trafo binalar nda, endüstriyel tesislerde dahili mekanlarda kullan m amac ile tasarlanm fl flalt cihazlar d r. Ay rma ifllemi SF6 gaz ortam nda gerçeklefltirilmekte olup baralar hava yal t ml d r. Bu sayede güvenle kesme ifllemi sa lanarak ölçüler minimum düzeye çekilmifltir. HMH36 modüler hücreler küçük boyutlar ile köflk tipi trafo merkezlerinde rahatl kla ve güvenle kullan lmaktad r. Bir flalt merkezinde gerekli tüm fonksiyonel birimler yan yana kolayl kla tesis edilebilmektedir. Fabrikada üretimi tamamlanm fl ve tüm testleri yap lm fl üniteler güvenle kullan larak çok k sa sürede devreye al nabilmektedir. Kuvvetli ak m tesisleri yönetmeli ine ve TEDAfi MYD C teknik flartnamesine göre tasarlanan HMH36 hücreler IEC standard yla uyumludur. HMH36 hücreler; Operatör ve iflletme güvenli i, Bak m gerektirmeyen modüler yap s Kolay montaj özelli i, Sa a veya sola geniflleme özelli i, Zaman içinde ünite ekleyebilme veya ç karabilme özelli i, Prefabrik (fabrikada tüm testleri tamamlanm fl) özelli i ile sekonder da t m sistemlerinde güvenle kullan lmaktad r. 2

3 GAUSS LBSH YÜK AYIRICILARI GAUSS HMH 36 serisi prefabrik, metal muhafazal modüler hücrelerde LBSH 36 tip yük ay r c lar kulan lmaktad r. LBSH yük ay r c lar n n aktif bölümleri paslanmaz çelik gövde içerisinde mühürlü bas nç sistemi ile kapat lm fl SF 6 gaz ortam nda bulunmaktad r. 25 y ll k normal iflletme ömrü boyunca gaz takviyesi ve bak m gerektirmez. LBSH yük ay r c lar üç kutuplu ve iki konumludur. K sa devreye h zl kapayabilen toprak ay r c s hava yal t ml olup metal gövde d fl ndad r. Bu sayede devrenin toprakland gözlemlenmektedir. GAUSS LBSH 36 yük ay r c lar n n bu özelli i iflletme personeli için ek bir emniyet unsurudur. Yük ay r c s ile toprak ay r c s aras nda bulunan mekanik kilit sayesinde yanl fl manevra yapma olas l yoktur. KESME PRENS B VE KESME KAPAS TES GAUSS LBSH 36 yük ay r c s ark boyunun uzat larak ark direncinin yükseltilmesi ve yüksek bas nçl taze SF 6 gaz n n ark üzerine yönlendirilmesi tekni ini kullan r. Kesme ifllemi s ras nda oluflan ark zay flat larak alternatif ak m s f r noktas ndan geçerken söner. Ark n oluflmas nedeni ile iyonlaflan SF 6 gaz, ortama h zla püskürtülen iyonlaflmam fl taze SF 6 gaz ile yer de ifltirerek kontaklar n aras ndaki ortam n dielektrik dayan m gücü eski haline gelir. Ark oluflmas s ras nda meydana gelen de iflik SF bileflenleri ortamda bulunan moleküler elek sayesinde tutulur ve ortam n dielektrik dayan m kalitesi ark oluflmadan önceki düzeye getirilir. GAUSS LBSH 36 yük ay r c s farkl karakterdeki endüktif ve kapasitif ak mlar da güvenle kesebilmektedir. IEC e göre E3 s n f genel maksat yük ay r c s d r. Anma aktif yük a rl kl ak mda (630A) 100 kapama-açma yapabilmektedir. 3

4 GAUSS AYIRICILARI: DSH 36 GAUSS HMH 36 serisi prefabrik, metal muhafazal modüler hücrelerde projesine uygun flekilde DSH ay r c lar da kullan lmaktad r. DSH ay r c lar n n da aktif bölümleri paslanmaz çelik gövde içerisinde mühürlü bas nç sistemi ile kapat lm fl SF 6 gaz ortam nda bulunmaktad r. Yük alt nda ay rma özelli i aranmamas na ra men, ay r c lar SF 6 gaz yal t ml ortamda çal flmaktad rlar. Bu, ay r c lara daha yüksek dielektrik dayan m özelli i kazand rmaktad r. Ay r c lar da yük ay r c lar gibi 25 y ll k normal iflletme ömrü boyunca gaz takviyesi ve bak m gerektirmez. DSH ay r c lar üç kutuplu ve iki konumludur. Ay r c mekanizmas nda bulunan yay-bask özelli i ile kontaklar n hareketini tamamlamas güvence alt na al nmaktad r. DSH ay r c s ile toprak ay r c s aras nda bulunan mekanik kilit sayesinde yanl fl manevra yapma olas l yoktur. GAUSS TOPRAKLAMA AYIRICILARI: ESH 36 GAUSS HMH 36 prefabrik metal muhafazl modüler hücrelerde iki tip topraklama ay r c s kullan lmaktad r. Hava yal t ml topraklama ay r c lar k sa devre ak mlar na güvenle kapama yetene ine sahiptir. Bu özelli i ile operatörün yanl fll kla yapaca manevra s ras nda güvenli i garanti edilmektedir. GAUSS HMH 36 modüler hücrelerde mevcut güvenlik kilitlemelerine ek olarak toprak ay r c lar n n bu özelli i operatör için bir avantajd r. ESH36/1 36kV 16kA k sa devre üzerine kapama yapabilen topraklama ay r c lar Topraklama ay r c lar IEC ve IEC standard na uygun üretilmekte olup SINIF B cihazlard r. Topraklama ay r c lar hücre yan duvarlar na galvanizli sac flase üzerine monte edilmifltir. Topraklama ay r c lar nda kontaklarda gümüfl kaplamal elektrolitik bak r kullan lmaktad r. Topraklama ay r c lar ba ms z el kumandal olup h zl kapama yetene ine sahiptir. ESH36/2 36kV 1kA k sa devre üzerine kapama yapabilen topraklama ay r c lar 4

5 GAUSS HMH 36 HÜCRELERDE KULLANILAN MEKAN ZMALAR GAUSS HMH 36 metal muhafazal modüler hücrelerde hücre tipine göre üç farkl mekanizma kullan lmaktad r. MKH-1 Yük ay r c mekanizmas : Yük ay r c s n n biriktirilmifl enerji ile kumanda (stored energy operation) yöntemi ile ba ms z açma ve kapama ifllemlerini gerçeklefltirir. Kapama ifllemi kurulan yaydaki enerjinin boflalt lmas ile yap l r. Yük ay r c s kapat ld nda açma ifllemine haz rd r. Yay kurma ifllemi elle yap ld gibi istendi inde motor ile de gerçeklefltirilir. Kapama veya açma ifllemi elle ve mandallar ile veya açma kapama bobinlerinin enerjilenmesi ile uzaktan da yap labilmektedir. flletme mekanizmas de iflmeden ve hücre enerji alt nda iken sahada motor tak lmas mümkündür. Topraklama anahtar nda kapama fonksiyonu yay n kurulmas ile ba ms z olarak tamamlan r. Kumanda kolu ile ba ml açma ifllemi gerçeklefltirilir. MKH-2 Sigorta+Yük Ay r c Birlefli i Mekanizmas : Temel olarak MKH-1 mekanizmas ile ayn yap dad r. MKH-1 e ek olarak sigortalardan herhangi birinin vurucusunun çal flmas durumunda meydana gelecek enerjinin yük ay r c s n açt rmas n sa layacak donan m mevcuttur. Mekanizma sigortalardan birisinin vurucusunun çal flmas ile üç faz birden otomatik olarak aç lacak flekilde yap land r lm flt r. Bu sayede koruma yap lan teçhizat n k sa süreli de olsa dengesiz ak mlara maruz kalmas önlenmifltir. MKH-2 mekanizmas, sigorta elemanlar n n yerine tak lmadan yük ay r c s n n kapanmas n engelleyecek flekilde donat lm flt r. Bu flekilde istenmeden de olsa korumas yap lan cihaz sigorta korumas z çal flmas engellenmifltir. MKH-3 Ay r c Mekanizmas SF 6 gazl ay r c n n açma ve kapama ifllevini yerine getirir. Kumanda kolu ile ba ml açma kapama yapar. Kontaklar n hareketini tamamlamas için bask -yay mekanizmas na sahiptir. 5

6 MKH-4 Toprak Ay r c s Mekanizmas : GAUSS HMH36 modüler hücrelerde kullan lan topraklama ay r c lar nda operatörden ba ms z h zl kapama yapabilen bir yayl mekanizma mevcuttur. Modüler hücrelerde kullan lan her iki topraklama ay r c s için (ESH36/1 VE ESH36/2) farkl mekanizma olmakla birlikte çal flma flekli ayn d r. MEKAN ZMA OPS YONLARI TEDAfi devredilecek olan modüler hücrelerde yük ay r c ve ay r c mekanizmalar nda afla daki ekipman standart olarak verilmektedir; 1-Yard mc kontaklar 2NA+2NK 2- Açma Bobini 24,48,110 Vdc, 220Vac (yard mc besleme gerilimine göre) 3- Kapama Bobini 24,48,110 Vdc, 220Vac (yard mc besleme gerilimine göre) Bunlara ek olarak ; ay r c /yük ay r c lar nda ve toprak ay r c lar nda 1NA+1NK yard mc kontak, sigorta+yük ay r c s birlefli inde sigorta att yard mc konta, Yük ay r c lar için Mekanizma Kurma Motoru 24,48,110 Vdc, 220Vac (yard mc besleme gerilimine göre) opsiyonel donan mlard r. Kilitlemeler Tüm mekanizmalarda asma kilit kullan labilmektedir. Fonksiyonel kilitlemeler IEC e uygundur. Temel olarak afla daki kilitlemeler mevcuttur; Yük ay r c s sadece hücre kap s kapal iken ve toprak ay r c s aç k iken kapat labilir. Toprak ay r c s ancak yük ay r c s aç k iken kapat labilir. Hücre kap s ancak toprak ay r c s kapal iken aç labilir. Hücre kap s aç k iken yük ay r c s kapat lamaz. Kesicili Hücrelerde; Ay r c veya ay r c lar (kuplaj hücresinde) sadece kesici aç k konumda iken aç labilir. Ay r c veya kesici aç k konumda kilitlenebilir. Toprak ay r c s ancak ay r c aç k iken kapat labilir. Hücre kap s aç k iken ay r c kapat lamaz. Hücre kap s ancak: Kesici aç k konumda kilitlenmifl ise Ay r c aç k ise Topraklama ay r c s kapat lm fl ise aç labilir. Tüm mekanizmalarda ay r c, yük ay r c s ve topraklama ay r c s n n konum bilgisini veren 2NA ve 2NK kontak mevcuttur. Motor opsiyoneldir; gerekti inde sahada sistem enerji alt nda iken mekanizmalara eklenebilir. 6

7 HÜCRE BÖLÜMLER GAUSS HMH36 modüler hücreler 5 ana bölümden oluflur. Bölmeler birbirinden metal gövde ile ayr lm flt r; 1. Kablo ba lant ve anahtarlama bölümü 2. Anahtarlama bölümü 3. Bara bölümü 4. flletme mekanizma bölümü 5. Alçak gerilim bölümü Kablo Ba lant ve Anahtarlama Bölümü fiebeke kablolar topraklama ay r c s n n alt nda bulunan ba lant terminaline ba lan r. Bu bölümde anahtarlama eleman olarak hücre tipine göre devre kesicisi ve/veya topraklama ay r c s bulunur. Sigorta+yük ay r c s birlefli inde OG sigortalar ve vurucu pim iletim mekanizmas bulunur. Bu bölüme 300mm 2 ye kadar tek damarl kablolar kolayl kla ba lan r. Kablolar n hücrede dik durabilmesi için kablo girifllerinde rakor ve kelepçeler bulunmaktad r. Bu bölüme eriflmek için topraklama ay r c s n n kapal olmas gerekmektedir. Anahtarlama Bölümü Yük ay r c s veya ay r c çelik gövde içinde ve bara bölümünden ve kablo ba lant bölümünden sac bölme ile tamamen ayr lm flt r. Anahtarlama bölümü 7

8 Bara Bölümü GAUSS HMH 36 modüler hücreler yan yana tesis edildiklerinde hücreler aras bara ba lant s uygun kesitlerde 3 adet bara ile yap lmaktad r. Bara bölümüne eriflim hücre üst kapa ndan sa lanmaktad r. GAUSS HMH 36 hücreler tesis edildiklerinde tek bir bara bölümü oluflmakta ve en sa ve en soldaki hücrelerin bara bölümü yan saclar ile kapat lmaktad r. flletme Mekanizmas Bölümü Bu bölümde yük ay r c s, ay r c, kesici, ve topraklama ay r c lar n n tahrik mekanizma elemanlar bulunur. Yük ay r c s, ay r c ve topraklama ay r c s n n mekanizmalar na bölüm ön kapa sökülerek hücreler(kablo ve baralar) enerjili iken eriflilebilir. Yine hücre enerjili iken yük ay r c s mekanizmas motor kurma düzene i ile donat labilir. Di er mekanizmalarda yard mc kontak ilave/tesis edilebilir. Bu bölümde asma kilit düzene i bulunmaktad r. flletme mekanizmas bölümü AG Pano Bölümü Bu bölümde terminal bloklar, ölçü aletleri, koruma röleleri bulunur. Hücre enerjili (baralar ve kablo) iken AG panoda ifllem yap labilir. AG pano bölümü 8

9 Standart, fiartname ve Yönetmelikler GAUSS HMH 36 modüler hücreler afla da verilen standart, flartname ve yönetmeliklere uygundur; IEC 60298, 60265, 60129, 60694, , , Elektrik Kuvetli Ak m Tesisleri Yönetmeli i- Kas m 2000 TEDAfi MYD-95/007.C Hava Yal t ml Orta Gerilim Metal Muhafazal Modüler Hücreler Teknik fiartnamesi (Dolap Tipi) Boyutlar GAUSS HMH 36 modüler hücreler kompakt ölçülerde dar mekanlarda montaj kolayl kla yap lacak flekildedir; Yükseklik : 2250mm Derinlik : 1400mm Genifllik : mm (hücre tipine göre de iflmektedir) Hücreler tesis edildikten sonra iflletme s ras nda oluflabilecek hücrenin içerisine müdahale ihtiyaçlar ön bölümden yap lmaktad r; kablo ba lant lar, s t c ayarlar, AG tesisat ayarlar vb... Tan mlamalar GAUSS HMH 36 modüler hücreler TEDAfi flartnamesinde tan mlanan yap larda standart olarak üretilmektedirler. Gerek sekonder da t m flebekelerinde gerkse endüstriyel tesislerde s k kullan lan hücre tipleri afla da verilmifltir. HMH Yük Ay r c l Girifl-Ç k fl Hücresi HMH Sigorta Yük Ay r c s Birlefli i HMH Gerilim Trafosu Hücresi HMH Kesicili Ç k fl Hücresi HMH Bara Ba lama (Kuplaj) Hücresi HMH Ay r c l Girifl-Ç k fl Hücresi HMH Kablo Girifl Ba lant Hücresi HMH Ak m ve Gerilim Ölçü Hücresi HMH Bara Yükseltme Hücresi HMH Ak m Ölçü+Bara yükseltme Hücresi HMH Ak m Ölçü Hücresi HMH Kesicili Bara Bölme Hücresi (yandan ç k fll ) HMH Yük Ay r c l Bara Bölme Hücresi (yandan ç k fll ) Farkl yap daki ihtiyaçlar için lütfen sat fl temsilcilerine baflvurunuz. 9

10 Anma De erleri GAUSS HMH 36 modüler hücreler için afla da verilen de erler -5 C ve +40 C aras nda ve 1000m yükseklik seviyesi için geçerlidir. Farkl uygulama koflullar için lütfen sat fl temsilcilerine dan fl n z. Anma Gerilimi Anma flebeke frekansl dayan m gerilimi (1 dak) Faz-toprak ve faz-faz Ay rma aral nda (aç k konumda kontaklar aras nda) Anma y ld r m darbe dayan m gerilimi 1.2/50ms Faz-toprak ve faz-faz Ay rma aral nda (aç k konumda kontaklar aras nda) Anma frekans Anma ak m Anma tepe dayan m ak m Anma k sa süreli dayan m ak m (1s) Yük Ay r c s - Kesme kapasitesi Anma aktif yük a rl kl kesme ak m Anma kapal devre kesme ak m Anma boflta kablo kesme ak m Anma boflta hat kesme ak m Anma toprak ar za ak m Toprak ar zas nda hat ve kablo kesme ak m Anma transfer ak m (sigorta yük ay r c s birlefli inde) Anma k sa devre kapama ak m Class Sigortalar (Çarpma pimli TS 1259/EN e uygun) Boyut Çarpma pim kuvveti Topraklama Ay r c s ESH 36/1 Anma k sa süreli dayan m ak m (1s) Anma k sa devre kapama ak m Topraklama Ay r c s ESH 36/2 Anma k sa süreli dayan m ak m (1s) Anma k sa devre kapama ak m 36kV 70kV 80kV 170kV 195kV 50/60hz 630A 40kA 16kA 630A 630A 50A 2A 150A 87A 650A 40kA tepe M1, E3 36kV 537mm ORTA 36kV 16kA-etken 40kA-tepe 36kV 1kA-etken 2.5kA-tepe 10

11 SF 6 GAZLI DEVRE KES C S GAUSS HMH 36 modüler hücrelerde sabit tip yandan mekanizmal SF 6 gazl kesiciler kullan lmaktad r. Kullan lan devre kesiciler ilgili teknik flartnamesine ve standard na uygun olarak üretilmektedir. Uluslararas laboratuvarlarda tip testleri yap lm flt r. Kesici biribirinden ba ms z ve SF 6 gaz ile doldurulmufl üç kutuptan oluflmaktad r. Mühürlü bas nç yöntemi kullan larak üretilmifltir ve normal iflletme ömrü boyunca gaz takviyesi gerektirmez. Kesicinin tüm aktif k s mlar yal tkan muhafaza içerisindedir ve tam iflletme güvenli i sa lamaktad r. Hücrenin ön kapa n kullanarak kesicide bak m yapmak mümkündür. ÖLÇÜ, KONTROL VE KORUMA C HAZLARI GAUSS HMH 36 modüler hücrelerde uygulama projesine uygun ölçü ve koruma cihazlar kullan lmaktad r. Çok kapsaml, haberleflme özellikli, ölçme, izleme ve koruma fonksiyonlar n bünyesinde entegre bulunduran cihazlar n yan nda basit, güvenilir ve ekonomik ölçü aletleri ve röleler de tesis edilebilmektedir. Uygulama alanlar aras nda da t m tesisleri, transformatörler, baralar, generatörler, motorlar, ve kondansatörler say labilir. ARIZA AKIM GÖSTERGE DÜZEN GAUSS HMH 36 modüler hücrelerin ring flebekelerde kullan lmas durumunda, kabloda meydana gelecek ar zan n yerini tesbit etmek amac yla TEDAfi flartnamesinde tan mlanan ar za ak m gösterge düzeni kullan lmaktad r Ar za ak m gösterge düzeni kablodaki faz ve toprak ar zalar n hisseden toroid ak m trafolar ile birlikte kullan lmaktad r. Mikroifllemci yap s ile ar zay hissederek lokal ar za sinyali verir. Faz ve toprak ar zas set de erleri zaman içerisinde cihaz üzerinde de ifltirilebilir. 11

12 S GORTA YÜK AYIRICISI B RLEfi LE TRANSFORMATÖR KORUMA FONKS YONU GAUSS HMH modüler hücre ile transformatör korumas güvenle yap lmaktad r. Sigorta ve yük ay r c s birlefli inin birlikte koruma fonksiyonu tip testleri ile belgelenmifltir. Buna göre k sa devre veya ani afl r ak mlarda sigorta eleman ar zay güvenle kesmektedir. Kullan lan OG sigortas n n özelli i nedeniyle daha düflük ak mlarda ise sigorta ile yük ay r c s birlikte kesme yapabilmektedir. Sigortalardan birisinin atmas sonras nda transformatörün dengesiz ve iki faz çal flmas n n engellemek amac ile GAUSS HMH 36 hücrelerde üç faz açt rma düzene i bulunmaktad r. Bu sayede sigortalardan birisinin atmas halinde yük ay r c s üç faz birden açmaktad r. Ayr ca GAUSS HMH 36 modüler hücrelerde sigorta eleman de ifltirilmeden yük ay r c s n n mekanizma yay n n kurulmas n engelleyen bir düzenek mevcuttur. Bu sayede transformatörün korumas z çal flmas engellenmektedir. IEC e göre sigorta yük ay r c s birlefli inde bir sigortan n atmas durumunda üç sigortan n da de ifltirilmesi önerilmektedir. Di er fazlarda bulunan sigortalar n da afl r gerilim ve ak mlara maruz kalma olas l yüksektir. Bu da sigortan n yap s n etkileyerek güvenli çal flmas n engelleyebilmektedir. GAUSS HMH sigorta yük ay r c s birlefli inde sigortan n att mimik panel üzerinde k rm z bayrak ile görülebilmektedir. OG S GORTALAR GAUSS HMH 36 modüler hücrelerde IEC Tablo XII ye göre yüksek kesme kapasiteli orta s n f çarpma pimli ve artç tip OG sigortalar kullan lmaktad r. Sigorta att nda bir pim kuvvetle d flar itilir. Böylece serbest kalan pimin enerjisi üç faz açt rma düzene ini harekete geçirir ve yük ay r c s n açt r r. Kullan lan OG sigortan n pim çarpma kuvveti ORTA olmal d r. 12

13 OG S GORTA SEÇ M Transformatör korumas n n sa l kl yap labilmesi OG sigortan n do ru seçilmesine ba l d r. Emniyetli bir koruma yapabilmek için sigortalar afla daki kriterler dikkate al narak seçilmelidir: 1. OG sigorta In de eri belli bir de erin alt nda olmamal d r ki anahtarlama cihaz kapand nda transformatörün yol almadaki ak m de eri (magnetizmleme ani ak m ) sigortaya zarar vermesin. Uygulamada 0,1 saniyelik bir süre için trafo yol alma ak m trafo tam yük ak m n n kat olarak düflünülebilir. 2. OG sigorta In de eri belli bir de erin üstünde olmamal d r ki, transformatörün AG taraf nda meydana gelebilecek bir k sa devrede OG taraf nda ak m de eri sigortan n Imin (minimum açma ak m ) de erinden küçük olmas n. 3. OG sigorta In de eri o derece büyük olmal d r ki sigortalar, trafonun belirli bir süre afl r yüklenmesine müsaade etsin ve AG taraf ndaki sigortalar ile aras nda selektiviteyi sa las n. 4. OG sigortan n In de eri o derece küçük olmal d r ki trafo sarg lar ndaki bir ar zada daha çabuk kesme garantilensin ve OG besleme hatt n n bafl ndaki sigorta veya röle ile aralar nda selektiviteyi sa las n. I n sigorta anma ak m : sigortan n sürekli dayanabilece i ak m I 1 sigorta maksimum kesme kapasitesi: sigortan n kesebilece i en yüksek ar za ak m I 1 I 2 kritik ak m (maksimum ark enerjisini oluflturan ak mlar): e er sigorta bu ak m kesebiliyorsa I1 ve I3 aras ndaki tüm ak mlar güvenle kesebilir. I 2 I 3 minimum kesme ak m : sigortada açmaya neden olan ak m de eridir I 3 I 4 ile I 3 aras ndaki bölgede sigorta emniyetli kesme yapamaz. Sigortan n bu bölgede yüklenmesi sigortan n afl r derece s nmas ve muhtemelen tahrip olmas na neden olur. GAUSS HMH 36 modüler hücrelerde termik korumal OG I n 0 sigortalar kullan ld nda, güvenli olmayan I 3 ve I n aras ndaki bölgede sigortan n afl r s nmas ile birlikte pim düzene ini serbest b rakarak yük ay r c s n n açmas n sa lar. Bu flekilde transformatörün güvenli koruma bölgesi geniflletilmifl olur. 13

14 INERTEKNIK ORTA SINIF ÇARPMA P ML OG S GORTALAR (H220-H221/ACT) SEÇ M TABLOSU ANMA TRANSFORMATÖR ANMA GÜCÜ (kva)- U k =4,5% GER L M 33(36)kV Sigorta Anma Ak m I n (A) 4 4 6, , GÜRAL ELEKTR K ORTA SINIF ÇARPMA P ML OG S GORTALAR (MGM) SEÇ M TABLOSU ANMA TRANSFORMATÖR ANMA GÜCÜ (kva)- U k =4,5% GER L M 33(36)kV Sigorta Anma Ak m I n (A) 2 4 6,3 6, MERLIN GERIN ORTA SINIF ÇARPMA P ML OG S GORTALAR (FUSARC CF) SEÇ M TABLOSU ANMA TRANSFORMATÖR ANMA GÜCÜ (kva)- U k =4,5% GER L M 33(36)kV Sigorta Anma Ak m I n (A) 6, ,

15 GAUSS HMH 36 MODÜLER HÜCRELER - YAPISAL ÖZELL KLER Genel: GAUSS HMH 36 modüler hücreler dolap tipi ve bina iç kullan m için tasarlanm fllard r (dahili tip). Koruma Derecesi: GAUSS IEC529 a göre IP3X dir. HMH 36 hücrelerin koruma derecesi Hücre gövdesi 2mm galvanizli sac kullan larak üretilmifltir. Topraklama Sistemi: GAUSS HMH 36 modüler hücrelerde bak m ifllemlerinde güvenli in sa lanmas amac yla normalde eriflilebilen ana devre elemanlar flaseleri veya topraklanmas gereken parçalar üzerinden do rudan hücre içinde bulunan topraklama baras na ba lan r. Toprak devaml l için her bir hücrenin toprak baras hücrenin ön taraf na ve görülebilecek flekilde tafl nm flt r. Modüler hücreler yan yana tesis edilmeleri durumunda toprak baralar civata ile önden birbirine ba lan r ve tüm hücre grubunun önünde görünür. Bu topraklama baras daha sonra sistem topra na ba lan r ve böylece topraklama ifllemi tamamlanm fl olur. Mimik Diyagram: GAUSS HMH 36 modüler hücrelerin kumanda mekanizmas n n bulundu u ön panelde kolayca anlafl labilen basit bir mimik diyagram mevcuttur. Bu sayede hücrenin ana devre elemanlar n n konumu güvenle tesbit edilebilir. Bunun yan nda ifllem s ras görsel olarak mimik panel üzerinde bulunmaktad r. Ayr ca hücre önünde bulunan kapasitif gerilim gösterge paneli ile de hücreye ba lanan kabloda enerji olup olmad rahatl kla anlafl labilir. Sökülebilir ve sabit kapaklar: GAUSS HMH 36 hücrelerde ana devre elemanlar na gerekli topraklamalar yapt ktan sonra hücre önünde bulunan sökülebilir ve sabit kapaklar kullan larak eriflilebilir. Sökülebilir kapaklar açmak için özel alet ve donan m gerekmez. Ancak sabit kapaklar alet kullan larak aç l r. Kapaklar üzerinde tehlike iflareti ve yaz s bulunur. Korozyona karfl önlemler: GAUSS HMH 36 modüler hücre gövdesi ve kapaklar galvanizli sacdan üretilmifltir. Hücrede kullan lan demirden parçalar galvanizlenmifltir. Boyama gereken parçalar elektrostatik epoxy toz boya ile boyanm flt r. ç ark dayan m : GAUSS HMH 36 modüler hücreler, hücre içerisinde herhangi bir bölümde meydana gelebilecek iç ark ar zas s ras nda ortaya ç kan termik ve dinamik kuvvetlere dayanabilecek yap da tasarlanm flt r. ç ark ar zas an nda meydan gelen bas nç yükselmesi ile hücrenin arka kapaklar aç larak içeride s k flan s cak gaz kablo kanal na yönlendirilir. Bu flekilde hücre önünde bulunan operatörün emniyeti de güvence alt na al n r. 15

16 GAUSS HMH YÜK AYIRICILI G R fi-çikifi HÜCRES SF 6 Gazl Yük Ay r c -LBSH Toprak Ay r c s -ESH36/1 Kapasitif Gerilim Göstergesi Yük Ay r c - Toprak kilidi Açma Kapama bobini 2NA+2NK YK Termostat kontrollü s t c ste e Ba l Donan m: Ar za gösterge düzeni, motor GAUSS HMH S GORTA YÜK AYIRICISI B RLEfi SF 6 Gazl Yük Ay r c -LBSH Toprak Ay r c s -ESH36/1 Toprak Ay r c s -ESH36/2 Kapasitif Gerilim Göstergesi Yük Ay r c - Toprak kilidi Açma Kapama bobini 2NA+2NK YK OG Sigorta- çarpma pimli Sigorta att mekanik gösterge ste e Ba l Donan m: Motor GAUSS HMH GER L M TRAFOSU HÜCRES SF 6 Gazl Ay r c -DSH 36 Toprak Ay r c s -ESH 36/2 OG Gerilim transformatörü OG Sigorta- çarpma pimli Voltmetre Voltmetre komütatörü 16

17 GAUSS HMH KES C L G R fi-çikifi HÜCRES SF 6 Gazl Ay r c -DSH Toprak Ay r c s -ESH36/1 Kapasitif Gerilim Göstergesi Ay r c - Toprak Kilidi OG Koruma Ak m Trafosu OG Devre Kesicisi Afl r Ak m Koruma Rölesi 2NA+2NK YK Termostat Kontrollü Is t c ste e Ba l Donan m: Aktif/reaktif sayaç, di er ölçü aletleri GAUSS HMH BARA BA LAMA (KUPLAJ) HÜCRES SF 6 Gazl Ay r c -DSH Toprak Ay r c s -ESH36/1 Ay r c - Toprak kilidi OG Koruma Ak m Trafosu OG Devre Kesicisi 2NA+2NK YK Termostat Kontrollü Is t c ste e Ba l Donan m: Koruma rölesi, aktif/reaktif sayaç, ampermetre ve di er ölçü aletleri GAUSS HMH AYIRICILI G R fi-çikifi HÜCRES SF 6 Gazl Ay r c -DSH 36 Toprak Ay r c s -ESH 36/1 Kapasitif Gerilim Göstergesi Ayr r c - Toprak Kilidi 2NA+2NK YK Termostat Kontrollü Is t c ste e Ba l Donan m: Ar za gösterge düzeni 17

18 GAUSS HMH KABLO G R fi BA LANTI HÜCRES Kapasitif Gerilim Göstergesi Termostat Kontrollü Is t c ste e Ba l Donan m: Toprak Ay r c s -ESH36/1 GAUSS HMH AKIM VE GER L M ÖLÇÜ HÜCRES SF 6 Gazl Yük Ay r c s -LBSH Toprak Ay r c s -ESH36/1 Yük Ay r c - Toprak kilidi OG Ölçü Ak m Trafosu OG Ölçü Gerilim OG sigorta 2NA+2NK YK Voltmetre Voltmetre Komütatörü Termostat Kontrollü Is t c ste e Ba l Donan m: Aktif/reaktif sayaç GAUSS HMH BARA YÜKSELTME HÜCRES 630A Baralar 18

19 GAUSS HMH AKIM ÖLÇÜ+BARA YÜKSELTME HÜCRES 630A Baralar OG Ölçü Ak m Trafosu Ampermetre Termostat Kontrollü Is t c ste e Ba l Donan m: Aktif/reaktif sayaç, di er ölçü aletleri GAUSS HMH AKIM ÖLÇÜ HÜCRES 630A Baralar OG Ölçü Ak m Trafosu Ampermetre Termostat Kontrollü Is t c ste e Ba l Donan m: Aktif/reaktif sayaç, di er ölçü aletleri GAUSS HMH KES C L BARA BÖLME HÜCRES (yandan ç k fll ) SF 6 Gazl Ay r c -DSH Toprak Ay r c s -ESH36/1 Kapasitif Gerilim Göstergesi Ay r c - Toprak Kilidi OG Koruma Ak m Trafosu OG Devre Kesicisi Afl r Ak m Koruma Rölesi 2NA+2NK YK Termostat Kontrollü Is t c ste e Ba l Donan m: Koruma rölesi, aktif/reaktif sayaç, ampermetre ve di er ölçü aletleri 19

20 GAUSS HMH YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRES (yandan ç k fll ) SF 6 Gazl Yük Ay r c -LBSH Toprak Ay r c s -ESH36/1 Kapasitif Gerilim Göstergesi Yük Ay r c - Toprak kilidi Açma Kapama bobini 2NA+2NK YK Termostat kontrollü s t c ste e Ba l Donan m: motor Kablo Ba lant s Tek damarl OG kablolar tip testleri tamamlanm fl uygun kesitte dahili kablo bafll klar ile modüler hücrede bulunan ba lant baras na ba lan r. Kablolar hücre giriflinde bulunan ametal kablo kelepçesi kullan larak hücre alt paneline sabitlenir. Hücre ile sevkedilen kablo rakorlar kablo girifl noktas nda hücrenin koruma derecesinin devaml l n sa lad ndan montaj s ras nda kablo rakorlar n n mevcut oldu undan emin olunmal d r. Üç damarl kablolarda kablo bükülme yar çaplar büyük oldu undan bu kablolar kablo kanal nda damarlara ayr larak hücre içerisine iletilmelidir. Hücre ölçüleri üç damarl kablolar n hücrenin içine do rudan montaj na izin vermez. Hücre Geniflli i a (max) b (max) 750 mm mm mm mm 7 6 Zemin özellikleri GAUSS HMH 36 modüler hücrelerin tesis edildi i zemin düz olmal d r. Zeminde bulunan bozukluklar modüler hücrelerin fonksiyonel çal flmalar n engelleyebilmekte ya da modüler hücreler ile birlikte verilen bara setlerinin yetersiz olmas na neden olabilmektedir. Hücrelerin fonksiyonel çal flmalar için gerekli zemin toleranslar afla da verilmifltir; hücre genişliği 20

21 Tek damarl kablolar Kablo kanal Kuru tip kablolarda izin verilen en küçük bükülme yar çaplar yandaki tabloda verilmifltir. Buna göre modüler hücrelerin tesis edilecekleri yerdeki kablo kanal afla daki flekilde haz rlanmal d r. Kablo kesiti Bükülme yar çap Kanal derinli i (mm 2 ) (mm) F (mm) B A Yerleflim Mesafeleri GAUSS HMH 36 modüler hücreler kullan m yerine göre yukar da verilen mesafelerde tesis edilmelidir. Bu mesafelere uygun yerleflimlerde GAUSS HMH 36 hücrelerde meydana gelebilecek iç ark ar zas nda operatörün zarar görmeyece i uluslararas laboratuvarlarda yap lan tip testleri sonucu belgelenmifltir. 21

22 ÜN TE TEST LABORATUVAR GAUSS LBSH36 SF6 GAZLI YÜK AYIRICI KESME KAPAS TES TESTLER KERI- G. KORE GAUSS DSH36/1 TOPRAK AYIRICISI KISA DEVRE DAYANIM VE KAPAMA TESTLER ICMET- ROMANYA GAUSS DSH36/2 TOPRAK AYIRICISI KISA DEVREYE KAPAMA TESTLER ICMET- ROMANYA GAUSS HMH36-01 Y.A. G R fi-çikifi HÜCRES KISA DEVRE VE TEPE DAYANIM TESLER ICMET- ROMANYA GAUSS HMH36-01 Y.A. G R fi-çikifi HÜCRES Ç ARK DAYANIM TEST ICMET- ROMANYA GAUSS HMH36-02 S.Y.A. B RLEfi HÜCRES KESME KAPAS TES TESTLER ICMET- ROMANYA GAUSS HMH36-04 KES C L ÇIKIfi HÜCRES KISA DEVRE VE TEPE DAYANIM TESLER ICMET- ROMANYA GAUSS HMH36-04 KES C L ÇIKIfi HÜCRES Ç ARK DAYANIM TEST ICMET- ROMANYA 22

23 HMH Kesicili Girifl-Ç k fl Hücresi ç Ark Testinden Önce (36kV 16kA 1s) ICMET-ROMANYA HMH Kesicili Girifl-Ç k fl Hücresi ç Ark Testinden Sonra HMH Yük Ay r c Girifl-Ç k fl Hücresi ç Ark Testinden Önce (36kV 16kA 1s) ICMET-ROMANYA HMH Yük Ay r c Girifl-Ç k fl Hücresi ç Ark Testinden Sonra

24 ULUSOY ELEKTR K PAZARLAMA SAN. VE T C. A.fi ULUSOY ELEKTR K MALAT TAAHHÜT VE T C. A.fi Organize Sanayi Bölgesi Babür Caddesi No: S NCAN - ANKARA Merkez Tel: Faks: Ankara fiube: Faks: stanbul fiube: Faks:

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM)

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM) TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM) Döküman Bilgileri EMO BBM Yayın Kodu Teknik Bilginin Adı Yayın Dili : 201 : ŞALT - GAUS HMH36 KATALOG : Türkçe Açıklama Bu doküman Elektrik Mühendisleri

Detaylı

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH Serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler; 36 kv a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde, kompakt köşk tipi trafo binalarında ve endüstriyel tesislerde, dahili

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

SM6-36 serisi Uygulama alanlar

SM6-36 serisi Uygulama alanlar Uygulama alanlar Tan mlamalar OG/AG transformatör istasyonlar ve endüstriyel da t m istasyonlar nda kullan lan SM6-36 hücre türleri afla da belirtilmifltir. IM, IMC: Yük ay r c l girifl ç k fl QM: Sigorta

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

g enel Sistemin avantajlar S F F Yal t m gaz olarak neden SF6?

g enel Sistemin avantajlar S F F Yal t m gaz olarak neden SF6? g enel Elimsan TG21- tipi Metal Mahfazal Modüler Hücre ( MMMH )'ler, 36 kv orta gerilim da t m sistemleri için, transformatör binalar nda, beton ya da saç köflklerde kullan lmak üzere dizayn edilmifllerdir.

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kompakt ve Modüler Hücreler

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kompakt ve Modüler Hücreler SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kompakt ve Modüler Hücreler 24-36 kv, 3 sec (LSC2A, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa en değerli ortağımızdır GIS-TR-12-01 SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kompakt ve

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERS BİLGİ FORMU ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI ELEKTRİK

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım CPG.1 Tek ve Çift Baralı, Gaz Yalıtımlı Hücre Dizisi 36 kv kadar CPG Sistemi AÇIKLAMA Ormazabal CPG sistemi, CPG.1 tek ve çift baralı SF 6 gazı yalıtımlı GIS tipi

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU 1 Giriş : Federal Elektrik Yük Ayırıcıları; kompakt, ani açma-kapamal, ayn fazda iki ayr noktadan kesme özelliğine sahip son derece kullan şl cihazlard

Detaylı

SF6 Metal Muhafazalı Kompakt ve Modüler Hücreler

SF6 Metal Muhafazalı Kompakt ve Modüler Hücreler SF6 Metal Muhafazalı Kompakt ve Modüler Hücreler 24-36 kv, x sec (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa en değerli ortağımızdır GIS-TR-12-01 SF6 Metal Muhafazalı Kompakt ve Modüler Hücreler İÇİNDEKİLER

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR S GORTLI ve S GORTSIZ YÜK YIRICILR Sigortal Yük y r c lar Ç NEK LER FSF NH00 / FSF 0 FSF 400 NH1 / 0 NH2 / 400 FSF 60 NH / 60 Özellikler Yük yırıcıların Yapısı Sigortalı Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

SABİT MEKANİZMALI VE VAKUM KESİCİLİ

SABİT MEKANİZMALI VE VAKUM KESİCİLİ 36 kv ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI VE LSC 2B/2A SABİT MEKANİZMALI VE VAKUM KESİCİLİ RING MAIN UNIT HÜCRELER TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM...3 2. GENEL...4 3. HÜCRE TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLER...5

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU)

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE ULUSOY ELEKTRİK A.Ş. 1985 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulmuştur. Ulusoy

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER ULUSOY ELEKTRİK HAKKINDA...1 1.LBS SERİSİ YÜK AYIRICI...2 1.1 TEKNİK BİLGİLER...3 1.2 TEKNİK ÇİZİMLER...4 2.USFB SERİSİ

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Elimsan Metal Mahfazalı Modüler Hücreler

Elimsan Metal Mahfazalı Modüler Hücreler Elimsan Metal Mahfazalı Modüler Hücreler Anma Gerilimi Anma Akımı Kısa Devre Akımı : 12 kv - 36 kv : 400 A - 1250 A : 16 ka - 25 ka Standart IEC 62271-200 Doğa en değerli ortağımızdır MH-TR-12-01 Elimsan

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, Güvenilir ve modüler karşı ağırlıklı Sector; değiştirilebilir perdeli, lar arasında en rasyonel ve güvenilir modeldir. Teknolojik ilerlemeyi barındıran

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... A F131E / F132E / F133E A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

CPG.0 Tek Baralı Gaz Izoleli Hücre Dizisi 36 kv a kadar CPG Sistemi

CPG.0 Tek Baralı Gaz Izoleli Hücre Dizisi 36 kv a kadar CPG Sistemi OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım CPG.0 Tek Baralı Gaz Izoleli Hücre Dizisi 36 kv a kadar CPG Sistemi AÇIKLAMA Ormazabal CPG sistemi dahilindeki CPG.0, 36 kv a kadar Orta Gerilim şebekelerinde birbirinden

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

1. OG MODÜLER ÇIKI HÜCRELER

1. OG MODÜLER ÇIKI HÜCRELER 1. OG MODÜLER ÇIKI HÜCRELER 1.1. Modüler Ç (Trafo Koruma) Hücreleri 1.1.1. Görevi ve Kullan m Yerleri Trafodan ç kan sekonder gerilimini kontrol alt na almak ve kumanda etmek için kullan r. Modüler hücreler

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları Yeni SENTRON Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları (Kaçak akım koruma röleleri) 5SL Classic Serisi Otomatik Sigortalar 5SL... -.YA, ka 000 Konutlar ve Ticari Binalar çin Ekonomik Otomatik

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER

A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER Boyut ve performansı ile sektörde kazanılmış haklı bir güvene sahip olan A serisi devre kesiciler, geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip olup, hidrolik manyetik

Detaylı

ABB YAĞLI TİP DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ

ABB YAĞLI TİP DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ ABB YAĞLI TİP TRAFO (28,5-36/0,4kV) ELİT A ABB KURU TİP TRAFO (33/0,4kV) 50 kva 5.200,00 USD 400 kva 12.500,00 EUR 100 kva 6.150,00 USD 630 kva 14.000,00 EUR 160 kva 8.000,00 USD 800 kva 14.750,00 EUR

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU DAĞITIM MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU DAĞITIM MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU DAĞITIM MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. AMAÇ: Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk TİM ihtiyacı olarak bu şartname ekinde tek kutuplu şemada belirtilen miktar

Detaylı

HESAP TABLOLARI. Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR.

HESAP TABLOLARI. Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR. Güç [kva] HESAP TABLOLARI Tablo-1h. a) Dağıtım Transformatörleri (15 kv'a kadar) (Best Trafo katalog bilgileri) KAYIPLAR BOYUTLAR AĞIRLIKLAR Boşta [W] Yükte (75 C) [W] Kısa Devre Gerilimi (%U k) A Boy

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi SENTRON VL60X VL T P KOMPAKT GÜÇ fialterler TES S KORUMASINA YÖNEL K KOMPAKT GÜÇ fialterler 3 Kutuplu Kompakt fialterler VL 60X tipi de ifltirilebilir termik ayarl, sabit manyetik

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER 9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER KONULAR 1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler 2. Ölçü Transformatörleri 9.1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler Transformatörler elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak su elde etmek için kullanılınır.

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Deney 4: Güç Ölçümü. Şekil 4.1 : Alternatif akımda alıcıların akım ve gerilim vektörleri ile faz farkı

Deney 4: Güç Ölçümü. Şekil 4.1 : Alternatif akımda alıcıların akım ve gerilim vektörleri ile faz farkı Deneyin Amacı: Deney 4: Güç Ölçümü Elektrik devrelerinde gücün tanımının yapılması ve güç bileşenlerinin öğrenilmesi. Elektrik panolarının kullanımının uygulamalı olarak öğrenilmesi. A.ÖNBİLGİ Güç, iş

Detaylı

- Dokümantasyonun bir parçası olan çizime göre askıları monte edin. Çekicilerin bölümleri, askının uzunluğu ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

- Dokümantasyonun bir parçası olan çizime göre askıları monte edin. Çekicilerin bölümleri, askının uzunluğu ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. MONTAJ TAİMATARI 1. Transport ve depolama Sağlanan parçalarının depolanması ve transportu bu parçaların hasarlanmasını, etiketlerinin zararlanmasını engelleyecek şekilde ve bu parçalar toz ve korozyondan

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı