BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA"

Transkript

1 KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S I: S I BH TI I F T HI, Þ V T V ÞÛ Â DI 2 ÞUBT 2012 PÞB/ 75 Kr ni as ya.com.tr BÜÜKÞH K LTID rdoðan: tatürk ün izinde olan, biziz ubaþbakan ecep Tayyip rdoðan, kimin tatürk ün ideallerine sahip çýkýp kimin o ideallerin sadece istismarýný yaptýðýnýn K Parti iktidarlarýyla çok net biçimde ortaya çýktýðýný belirterek, Bunlar, zindeyiz tam deyip, sabah akþam izin yaptýlar, yan gelip yat tý lar de di. r do ðan Ga zi us ta fa Ke mal'in mü sa ma ha gös ter me di ði t ti hat ve Te rak kî zih ni ye ti, ne ya zýk ki ve fa tý nýn ar dýn dan ye ni den ha yat bul muþ tur di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 8 de TDBSZ ÇIK STBULLUL OÐU K KLDI, OLLI ÇIK TUT ÇLIÞLI D TSZ KLIC TLD STLC SÜ B TFK ÇLS ÞDI. FO TOÐ F: STBULLUL OLD KLDI FO TOÐ F: UT S OTOOLD TFK DS DUDU u s tan bul da haf ta ba þýn dan i ti ba ren et ki li o lan kar ya ðý þý ve ti pi ar ta rak de vam et ti. o ðun kar ve ti pi, Tem O to yo lun da tra fi ði dur ma nok ta sý na ge tir di. na yol lar da bi ri ken kar tra fi ði felç et ti. Sa at ler ce yol da kal dýk la rý ný be lir ten s tan bul lu lar, yol la rý a çýk tut mak i çin ya pý lan ça lýþ ma la rýn ye ter siz li ðin den ya kýn dý lar. BZI STLD K KLILIÐI 50 C uet ro büs yo lu nun buz tut ma sý se be biy le se fer ler ak sa yýn ca va tan daþ lar ça re yi yü rü mek te bul du. Üs kü dar, Ka dý köy ve Bo ðaz hat týn da ki va pur se fer le ri ya pý la ma dý. Kar ka lýn lý ðý Kar tal, Bey koz ve Ka yýþ da ðý nda 38; a ka cýk, Kurt köy, Çek me köy, Ça vuþ ba þý, Ha dým köy, r na vut köy de 47 cm olarak ölçüldü. nha be ri say fa 3 te GLKU ÇIKLDI TSK da 364 general var u Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri per so nel mev cut la rý hak kýn da a çýk la ma yap tý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðýnýn in ter net si te sin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da Ka ra, De niz ve Ha va Kuv vet le rinde 329, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðýnda 33, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðýnda i se 2 ge ne ral/a mi ral bu lun du ðu be lir til di.n8 de 12 LÜL SOSI ÇIL 30 senelik dâvâ düþtü u ar gý tay 9. Ce za Da i re si, 30 yýl lýk Dev-ol a na dâ vâ sý nýn tüm sa nýk lar yö nün den za mana þý mýn dan dü þü rül me si ne ka rar ver di. Da i re Baþ ka ný k rem r tuð rul, da i re nin oy bir li ðiy le al dý ðý ka ra rý o kur ken, dâ vâ da za mana þý mý sü re si ni ey lem ta ri hin den i ti ba ren e le al dýk la rý ný be lirt ti. nha be ri say fa 9 da Kriz, BD ve l man ya ya ya ra ya cak u er kez Ban ka sý Ban ka ec li si Ü ye si Prof. Dr. l ker Pa ra sýz, 2007 ðus tos un da baþ la yan BD fi nans kri zi ve 2010 yý lý son la rýn da baþ la yan v ru pa borç kri zi so nu cu kriz ya þa yan ül ke le re bak tý ðý mýz da kri zin so nun da en kâr lý çý ka cak ül ke le rin bir hay li ha sar gör seler de BD ve l man ya o la ca ðý þim di den gö rül mek te dir de di. Kafatasý sayýsý 26 ya yükseldi Karadeniz de yük gemisi battý 2B tasarýsý ecliste u8 u6 u8 Son Osmanlýlar Londra da buluþtu u16 Hac yo lun da ki Bos nalý Tür ki ye de u Bos na-her sek in Ba no vi çi ka sa ba sýn dan ra lýk a yýn da mu kad des top rak la ra var mak i çin yo la çý kan Se nad Ha ciç, Tür ki ye ye u laþ tý. 52 gün dür yü rü yen Ha ciç, Tür ki ye ye ka dar bin 100 ki lo met re yol ka t et ti. nha be ri say fa 16 da ISS GZTZ K HB ÜDÜÜ UUT VUZ: slâm dünyasýna müdahale ettirmemeliyiz u10

2 2 L H K 2 ÞUBT 2012 PÞB Gece gündüz hatlarýyla, kýþ yaz sahifelerinde mektubât-ý Samedâniyeyi yazmasýna bir nur hokkasý hükmüne getirmek elbette nihayetsiz bir saltanat-ý rubûbiyetin þeâiridir, zîþuura onu iþ âr eden muhteþem bir ulûhiyetin iþârâtýdýr; ; ehl-i fikri imâna ve tevhide dâvet eder. Kýþ sayfasýnda Samedânî mektuplar Doðru yol kendisine ap açýk belli olduktan sonra kim Peygambere muhalefet edip mü'minlerin yolundan baþka bir yol tutarsa, Biz de onu kendi seçtiði yola sevk eder ve Cehenneme sokarýz. isa Sû re si: 115 /  ye t-i Ke ri me e â li  T H D S brahim'in (as) ateþe atýldýðýnda en son sözü, Hasbiyallahü ve ni'me'l-vekîl [llah bana yeter; O, ne güzel vekildir]" oldu. Câ mi ü s-sa ðîr, o: 4 / Ha di s-i Þe rif e â li e mâ nýn mü zey yen ta va ný na, gü neþ gi bi ý þýk ve ri ci, ý sýn dý rý cý bir lâm ba yý tak mak; ge ce gün düz hat la rýy la, kýþ yaz sa hi fe le - rin de mek tu bât-ý Sa me dâ ni ye yi yaz ma - sý na bir nur hok ka sý hük mü ne ge tir mek; ve yük sek mi nâ re ve ku le ler de ki bü yük sa at le rin par la yan ak rep le ri mi sil lü, kub be-i se - mâ da ka me ri za ma nýn sa at-i küb râ sý na bir ak rep yap mak; mü te fâ vit çok hi lâl ler sû re tin de her ge - ce ye gü yâ ay rý bir hi lâl bý ra kýp, son ra dö nüp ken - di ne top la mak; men zil le rin de ke mâl-i mî zan la, da kîk he sap la ha re ket et tir mek; ve kub be-i se - mâ da par la yan, te bes süm e den yýl dýz lar la gö ðün gü zel yü zü nü yal dýz la mak, el bet te ni ha yet siz bir sal ta nat-ý ru bû bi ye tin þe â i ri dir, zî þu u ra o nu iþ âr e den muh te þem bir u lû hi ye tin i þâ râ tý dýr; ehl-i fik ri i mâ na ve tev hi de dâ vet e der. Bak ki tab-ý kâ i na týn saf ha-i ren gî ni ne Hâ me-i zer rîn-i kud ret, gör ne tas vir ey le miþ. Kal ma mýþ bir nok ta-i muz lim, çeþm-i dîl er ba - bý na San ki â yâ týn Hu dâ, nur i le tah rir ey le miþ. Bak, ne mu ciz-i hik met, iz an-ru bâ-yý kâ i nat; Bak, ne â lî bir te ma þa dýr fe zâ-yý kâ i nat; Din le de yýl dýz la rý, þu hut be-i þi ri ni ne, a me-i nu rîn-i hik met, bak ne tak rir ey le miþ. Hep be ra ber nut ka gel miþ, hak li sa nýy la der ler: Bir Ka dîr-i Zül ce lâl in haþ met-i sul ta ný na Bi rer bür hân-ý nu ref þa nýz vü cûb-u Sâ ni a, hem vah de te, hem kud re te þa hid le riz biz. Þu ze mi nin yü zü nü yal dýz la yan na ze nin mu ci - zâ tý çün me lek sey ra ný na Bu se mâ nýn ar za ba kan, Cen net e dik kat e den, bin ler mü dak kik göz le riz biz. Tû bâ-yý hil kat ten se mâ vat þýk ký na, hep keh ke - þan að sa ný na Bir Ce mil-i Zül ce lâl in dest-i hik me tiy le ta kýl - mýþ, bin ler gü zel mey ve le riz biz. Þu se mâ vat eh li ne bi rer mes cid-i sey yar, bi rer hâ ne-i dev var, bi rer ul vî a þi ya ne, Bi rer mis bah-ý nev var, bi rer ge mi-i ceb bar, bi - rer tay ya re yiz biz. Bir Ka dîr-i Zül ke mâl in, bir Ha kîm-i Zül ce - lâl in, bi rer mu ci ze-i kud ret, bi rer hâ ri ka-i san at-ý Hâ lý ka ne, Bi rer na di re-i hik met, bi rer dâ hi ye-i hil kat, bi - rer nur â le mi yiz biz. Böy le yüz bin dil i le, yüz bin bür hân gös te ri riz, i þit ti ri riz in sân o lan in sâ na, Kör o la sý din siz gö zü, gör mez ol du yü zü mü zü. Hem i þit mez sö zü mü zü. Hak söy le yen â yet le riz biz. Sik ke miz bir, tur ra mýz bir, ab bi mi ze mu sah - ha rýz, mü seb bi hiz a bî da ne Zik re de riz. Keh ke þa nýn hal ka-i küb râ sý na men sub bi rer mec zub la rýz biz. Söz ler, 32. Söz, s. 982 S yý lýn da s tan bul da dün ya ya ge len e fet (Ba rut çu) Bey, 2 Þu bat 1975 ta ri hin de n ka - ra da Hakk ýn rah me ti - ne ka vuþ tu. Kab ri n ka ra/kar þý ya ka me - zar lý ðýn da dýr. O, har bi ye öð ren ci siy ken meþ hur kur ra ha fýz lar dan Kur ân ve Tec vid der si a lýr, gü - zel ses li ha fýz la rý din le mek i çin Ba ye zýt Ca - mi i ne de sýk sýk gi der di. Harp o ku lun dan me zun o lun ca teð men rüt be siy le þ kod - ra ya (r na vut luk) ta yin ol du. Gö nül lü o - la rak e men e ve ý sýr a git ti. O ra da sa va - þýr ken n gi liz le re e sir düþ tü. sa ret dö nü þü s tan bul er kez Ko mu tan lý ðý na yüz ba þý rüt be siy le ta yin e dil di. Kur tu luþ Sa va þýn - dan son ra Si vas ýn bir il çe sin de as ker lik þu be baþ kan lý ðý yap tý. 34 yaþ la rýn da or du - dan e mek li e di le rek Çan ký rý n hi sar ü - dür lü ðü ne ta yin e dil di yý lýn da Is par ta da Ha cý b ra him in ký zý Kad ri ye Ha ným la ev len di. mek li ol - du ðun da boþ dur ma ya rak i mam lýk yap tý. Ha ya tý ný i man ve Kur ân hiz me ti ne a da - yan e fet Bey, Be di üz za man ýn du â la rý na da maz har ol du. s ki þe hir (1935), De niz li (1943) ve f yon (1948) ha pis ha ne le rin de Be di üz za man la bir lik te bu lu na rak bir çok sý kýn tý yý be ra ber ya þa dý. e fet Bey ya þa dý ðý o lay la rý öy le si ne can lý ve duy gu lu an la tý yor du ki, in san is ter is te - mez o gün le ri ken di si i le bir lik te ya þý yor - du. Ken di si ya þa dý ðý gi bi din le yen le re de ya þa tý yor du. O, Kur ân a ve i ma na hiz met et me yi ha ya tý nýn en bü yük ga ye si sa yý yor ve bu nu þu söz le riy le i fa de e di yor du: Bu gün Bo ða zi çin de, Ka vak lar da o tu ran bir genç ken di si ne Kur ân öð ret me mi is te - se ve ya Üs ta dým Be di üz za man ýn bir kü çük ri sâ le si ni is te se, her gün Ba ye zýd tan o ra ya gi der ge li rim. (Son Þa hit ler, c. 1, s. 381) O, bu fi kir le ri ni her za man ha ya ta ge çi ren bir in san dý. Bin di ði bir top lu ta þý ma a ra cýn da boþ dur maz, bi raz da yük sek ses le ri sâ le o kur - du. Ken di sin den biz zat din le di ðim þek liy le o ri sâ le o kur ken ki ta bý yu ka rý kal dý rýr mýþ. Böy le - ce ön de ki, yan da ki ve ar ka da ki le rin de o ku - ma sý ný sað lar mýþ. Bir o to bü se, dol mu þa, tre ne, u ça ða vs. bin di ðim de ya ným da ta þý dý ðým der gi, ga ze te, ri sâ le ne var sa o kur ken er hum e fet Bey i ha týr la rým. O, ha tý ra la rý ný an la týr ken yüz hat la rý bir den bi re de ði þi ve rir di. Þu has ret yük - lü söz le ri ni u nut mak müm kün de ðil di: Ha yýr... Ha yýr. On suz dün ya ya þan mý - yor. O git ti gi de li dün ya ya þan ma ya deð - mi yor. Bi zi ye tim bý rak tý. O git ti biz ler ök - süz kal dýk. B D ÜZ Z I U ZK T LK GÖ Ü ÞÜ Be di üz za man ý ilk de fa Ba ye zýd Ca mi - i nde gör dü ðü nü an la týr: a maz dan son ra ca mi de Kur ân din li - yor duk, bu sý ra da ku la ðý ma doð ru e ði len Zi - ya Bey þ te... iþ te... di ye bi ri si ni gös te ri yor - du. Kim? de yin ce: þ te, iþ te Be di üz za man de di. Gös ter di ði ta ra fa bak tým, hey bet li bir zat diz üs tü o tur muþ, el le ri ni bir bi ri ne ka - vuþ tur muþ, ba þý ný eð miþ, hu þu i çin de o ku - nan Kur ân ý din li yor du. O o tu ruþ, o din le - yiþ, ne hâl i di an la ya ma dým. Hâ lâ o te sir al - týn da yým. O an, ha ya tý mýn en u nu tul maz tat lý bir lev ha sý dýr. Öy le bir din le yi þi var dý ki, sa a det as rýn dan ge len Kur ân sa da sý ný din li - yor du san ki... (Son Þa hit ler, c. 1, s. 382) LK Z T D Þ e fet Bey, Is par ta da ol du ðu yýl lar da he - men her gün kü tüp ha ne ye gi der di. Bir gün kü tüp ha ne me mu ruy la â lim ler ko nu sun da ko nu þur ken sö zü Be di üz za man Sa id ur - sî ye ge tir di. Çok bü yük bir â lim ol du ðu nu, ken di si ni ü tâ re ke yýl la rýn da ta ný dý ðý ný, fa - kat þim di ne re de ol du ðu nu bil me di ði ni i fa - de e din ce kü tüp ha ne me mu ru Be di üz za - man ýn Bar la na hi ye sin de ol du ðu nu söy le di. Bu ha ber ü ze ri ne bir den he ye can lan dý. l - lah l lah ben o za tý mü ta re ke yýl la rýn dan ta - ný rým, he men zi ya re ti ne gi de yim de di. Bu - nun ü ze ri ne ba zý la rý gö rüþ me nin müm kün ol ma dý ðý ný i fa de e din ce Ka pý sýn da bu þa - hýs la gö rüþ mek ya sak týr ya zý sý var mý? di ye sor du. ok de di ler. Öy ley se ben gi de rim de di. man git me, son ra se ni mim ler ler di ye rek bu gö rüþ me den vaz ge çir mek is te di - ler. Bu söz ler çok tu ha fý na git miþ ti. e de - mek is ti yor lar dý? Geç mi þin de as ker lik o lan bir ki þi öy le þey le re pa buç bý ra ka cak de ðil di. Ben mi mi ci mi bil mem. Öy le þey le re me te - lik ve ren ler den de ði lim de di. e fet Bey, sa ba hýn er ken sa at le rin de Be - kir ða i le bir lik te Bar la ya doð ru yo la çýk - tý lar. Bað ve bah çe le rin a ra sýn dan geç ti ler. ol lar da on la rý gö ren köy lü ler Ho ca ya biz den se lâm söy le yin di ye ba ðý rý yor lar dý. Sa at ler sü ren u zun bir at yol cu lu ðun dan son ra Bar la ya u laþ tý lar. Kom þu la rý Üs ta dýn Ka ra ka va ka git ti ði ni söy le di ler. Bu ra da Üs - tad be yaz lar i çin de çay pi þir me ye ça lý þý - yor du. Hür met le va rýp el le ri ni öp tü ler. B S Z T O Z L D T L B L Ð K BUL T Þ T e fet Be yin da ha ön ce Is par ta dan ken - di si ne mek tup yaz dý ðý an la þý lý yor. ek - tup ta Ba ye zýd da ilk de fa u zak tan gör dü - ðü nü i fa de et miþ ti. Ce va bî mek tu bun da: Kar da þým, ben si zi tâ o za man lar da ta le - be li ðe ka bul et miþ tim di yor du. Bu mek tu - bun da as ker li ðin den hiç bah set me di ði hal - de, e fet Be ye Ben sen de as ker ru hu gö - rü yo rum di yor du. Di ðer ur Ta le be le ri gi bi e fet Bey de Üs ta dýn na maz ko nu sun - da çok ti tiz dav ran dý ðý ný an la týr ve Üs tad na maz va kit le ri ni hiç ge çir mez, va kit gi - rin ce he men na ma zý ný e da e der di. Ken di si na ma za du rur ken biz ar ka sýn da çok he ye - can la nýr dýk. Hey bet ve hu þû i çin de hu zu ra bir gi ri þi var dý ki, ta ri fi müm kün de ðil, lâ - hî a ab!.. lâ hî a ab!... lâ hî a ab!... l la hu k ber! di ye rek sar sý lýr ve haþ yet i - çin de sal la na rak, sür at le na ma za gi rer di. Biz ar ka sýn da kor kar dýk, ür pe rir dik der di. S L- U U B Z H S T, U S DI K e fet Be yin ha tý ra la rý an la týl mak la bit - mez. Öm rü nün son yýl la rýn da pek çok ha tý - ra sý ný ken di að zýn dan din le mek na sip ol - muþ tu yýl la rýn da e fet Bey Hüs - rev fen di i le bir lik te Is par ta da ki ev de ka lý - yor ve ri sâ le ya zý yor lar dý. Üs tad hay van la ra kar þý da çok þef kat liy di. Ta le be le ri son ba ha - ra doð ru si nek le ri dý þa rý ya kov ma ya ça lý þýr - ken, so ðuk di ye bu na ra zý ol maz Bun la rýn za ten öm rü az kal dý, ya rýn bun lar ö le cek ler. Bun lar be nim ge ce ar ka daþ la rým dýr der di. lâç ya pýl ma sý ný da hiç is te mez di. Bir gün Üs tad la be ra ber ta le be le ri o tu rur ken bir fa - re ma sa ya çý kar. Üs tad, Bak be nim fa re gel di. Ben bun la ra ek mek ve ri yo rum ki, ki - tap la rý ma do kun ma sýn lar der. ur la ra bü yük bir sa da kat le bað la nan e - fet Bey in mek tu bun da ki, i sâ le-i ur un en ba riz hâ si ye ti, u san dýr ma mak; yüz de fa o kun sa, yüz bi rin ci de fa yi ne zevk le o ku na - bi lir þek lin de ki söz le ri ne Be di üz za man, Pek doð ru de miþ di ye rek kar þý lýk ve ri yor - du. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 166) Be di üz za man ýn ba zen, ur Ku man da - ný, ba zen Kur ân þý ðý di ye rek hi tap et ti - ði e fet Bey, bi rin ci zi ya re tin den son ra bir kez da ha Be di üz za man ý Bar la da zi ya ret et miþ ti. Bu zi ya ret le rin dý þýn da sý ký bir mek tup laþ ma da ya þan dý. Bir bir le ri ne çok sa yý da ö zel mek tup lar yaz dý lar. Çok sa yý da ya zý lan müs ta kil ve ya ar ka daþ gu ru bu mek - tup la rý na kar þý lýk Be di üz za man Sa id ur sî de e fet Bey e yir mi i ki si ö zel ol mak ü ze re top lam yir mi ye di ta ne mek tup yaz dý. SU L L ÇOK H T L H K KT L H T I e fet Be yin en ö nem li ö zel lik le ri nin ba þýn - da so ru sor mak ge lir di. So ru lar la do lu mek - tup la rý ve Be di üz za man ýn ver di ði ce vap lar, baþ ta Bar la Lâ hi ka sý ol mak ü ze re Lâ hi ka lar da, ek tu bat ta ve Lem a lar da ö nem li bir yer tut mak ta dýr. e fet Bey, a de ta ha zi ne nin ka pý - sý ný a çan a nah tar va zi fe si ni i fâ et miþ tir. O nun sor du ðu so ru lar ne ti ce sin de çok ö nem li ce - vap la rýn ve ril miþ ol du ðu nu gör mek te yiz. e - fet Be yin sor du ðu so ru la ra ö zel ö nem ve ren Be di üz za man þu i fa de le re yer ve rir:...se nin â li mâ ne su al le rin i sâ le-i ur un ek tu bat kýs mýn da çok e hem mi - yet li ha ki kat le rin a nah tar la rý ol ma sýn dan, se nin su âl le ri ne kar þý lâ kayt ka la mý yo - rum. (Þu â lar, s. 265) e fet kar deþ, sen de çok sa fa lar gel din ve i sâ le-i ur ya zý sýy la meþ gu li ye tin be ni cid den se vin dir di. Hu - lu si ve Sab ri gi bi se nin de su al le ri nin i sâ - le-i ur da e hem mi yet li ne ti ce le ri ve tat lý mey ve le ri var. Se nin ya nýn da bu lu nan ve i sâ le ler de kay de dil me yen il mî par ça la rý mü na sip yer ler de ve ya Lâ hi ka da ya zar sý - nýz. ( mir dað Lâ hi ka sý, s. 116) Se nin mek tu bu nu ve ki ta bý ný mem nu ni yet le al - dým. Ga yet sev di ðim bir ta le bem o lan Hu - lû si Be yin ru hu nu siz de his set tim. Se ni ye - ni de ðil, Hu lû si gi bi es ki bir ta le be o la rak ka bul et tim. Ta le be li ðin hâs sa sý þu dur ki: a zý lan Söz ler e ken di ma lý gi bi sa hip ol - ma lý dýr. Ken di si te lif et miþ ve yaz mýþ na - za rýy la ba kýp neþ ri ne ve e hil o lan la ra ib lâ - ðý na ça lýþ mak týr. â þa al lah, hat týn gü zel - dir. Va kit bu lur san bir kýs mý ný ya zýn. Bir kýs mý ný Hüs rev gi bi cid dî ta le be ler ya zar; on lar dan bi lâ ha re a lýr, ya zar sý nýz ve on lar - la teþ rik-i me sai e der si niz. l tý se ne dir Is - par ta da cid dî ta le be le rin çýk ma sý na mun - ta zýr dým, bek li yor dum. l-min ne tü lil lâh, þim di si zin le be ra ber bir kaç ta ne çýk ma ya baþ la dý. Çün kü bir ta le be, yüz dos ta mü - rec cah týr. (Bar la Lâ hi ka sý, s ) FT B SO U L I i sâ le-i ur da yer a lan þu so ru lar e fet Be ye a it tir: 1. Ho ca lar di yor lar: rz ö küz ve ba lýk üs tün de du ru yor. Hâl bu ki arz, mu al lâk ta bir yýl dýz gi bi gez di ði ni coð raf ya gö rü yor. e ö küz var, ne de ba lýk! (Lem a lar, s. 244) 2. On al týn cý Lem a nýn Ha ti me si ne ko nu o lan Pey gam ber fen di mi zin (asm) muh te - lif yer ler de bu lu nan ve zi ya ret e di len Sa kalý Þe rif le ri i le il gi li so ru. (Lem a lar, s. 272) 3. a hu di il le ti nin rap la ra kar þý ga lip gel me si nin sýr rý i le il gi li so ru. (Þu â lar, s ) 4. e men i ma mý Zey di ler Sey yi di hak - kýn da so ru (Bar la Lâ hi ka sý, s. 539) 5. Le tâ if-i a þe re (on la ti fe) hak kýn da so ru (Lem a lar, s. 284; Bar la Lâ hi ka sý, s ) 6. cel-i müb rem i le mu al lâk hak kýn - da ki so ru (Bar la Lâ hi ka sý, 555) 7. ý zýk ve se mâ vat gi bi ye rin de ye di ta - ba ka ol ma sý na da ir i ki so ru (Lem a lar, s ) e fet Bey yu ka rý da ki ör nek le rin dý þýn da da ha pek çok so ruy la de ði þik ko nu la rýn i - sâ le-i ur da yer al ma sý na ve si le ol muþ tur. ÇO CUK L KÜ ÇÜK SÖZ L H D D D er hûm la n ka ra da li se de o ku du ðum yýl lar da ta nýþ mýþ tým. Sek sen ya þý ný geç miþ ol ma sý na rað men hâ lâ þevk li ve gay ret liy di. Ko nuþ ma la rý hiz met ek sen li o lur du. On - suz ya þan mý yor di ye rek Üs ta dý na o lan has - re ti ni sýk sýk i fa de e der di. er hûm Os man ük sel in de di ði gi bi i çi nur, dý þý nur du. O - nu em sal le riy le ký yas la mak ak lý ma bi le gel - mez di. Sa id ur sî nin a dý geç ti ðin de san ki kar þý sýn da o tu ru yor muþ gi bi say gý du yar dý. Ha tý ra la rý ný gu rur, ki bir, ri ya en di þe si i le an lat mak is te mez di. Biz de de ði þik yol lar - dan ha re ket e de rek ko nuþ tur ma ya ça lý þýr - dýk. Üs tad la il gi li çok ha tý ra la rý ol du ðu nu bi li yor duk. Ha tý ra la rý ný ken di di lin den din - le me yi çok se ver dik. O ko nu þur, biz zevk le din ler dik. Þu sö zü nü çok tek rar e der di: Bu mem le ke ti mü el lim ler (e lem, sý kýn tý ve ren ler) boz du, mu al lim ler dü zel te cek. e fet ða bey ken di si ni zi ya re te ge len kü - çük ço cuk la ra Kü çük Söz ler i he di ye et me yi ih mal et mez di. Ba na da, Kar de þim! Bu kar - deþ le re be nim na mý ma bi rer Kü çük Söz ler he di ye et der di. Ben de de vam lý ya ným da Kü çük Söz ler i ha zýr bu lun du rur dum. Ço - cuk la ra Kü çük Söz ler i he di ye et tik ten son ra da, Kar de þim, bu ki ta býn fi ya tý, on beþ ki þi ye o kut mak týr. der di. er hum e fet ða be yin he di ye et ti ði Kü çük Söz ler kim bi lir þim di ye ka dar ne re le re git ti, kim ler o ku du? Üs tad yaz dý ðý mek tup lar da e fet Be ye il ti fat kâr hi tap lar da bu lu nur du. e se lâ, bir mek tu bun ba þý na þu no tu dü þer: Þu fýk ra ak len Hu lû si, kal ben Sab ri, vic da nen Hüs rev hük mün de o lan e fet Be yin mek - tu bu dur. (Bar la Lâ hi ka sý, s. 115) Ve fa tý nýn 37. yý lýn da üz ba þý e fet ða - be yi rah met le a ný yo ruz yýl önce Dar-ý Beka ya intikal eden ur un kumandanlarýndan ÜZBÞI FT B mek tu bât-ý Sa me dâ ni ye: Her bi ri Ce nâb-ý Hak - kýn bi rer mek tu bu o lan, ya ni O nun i sim ve sý fat - la rý ný an la tan var lýk lar. nok ta-i muz lim: ka ran lýk nok ta. çeþm-i dîl: kalp gö zü, ba si ret. tah rir: az mak. iþ âr: an lat mak, bil dir mek. saf ha-i ren gîn: gü zel, hoþ ve ren gâ renk say fa lar. hâ me-i zer rîn-i kud ret: Kud re tin al týn ka le mi. iz an ru bâ-yý kâ i nat: kâ i na týn çok hay ret ve þaþ kýn lýk ve ren yö nü. na me-i nu rîn-i hik met: Hik me tin nur lu mek tu bu. tak rir: yi i fâ de et mek, bil dir mek. bür hân-ý nu ref þan: ur sa çan de lil. çün: çün kü, þu se bep ten ki. að san: dal lar. a þi ya ne: yu va LÛ GT Ç: erhum efet ðabeyin en önemli özelliklerinin baþýnda soru sormak gelirdi. Sorularla dolu mektuplarý ve Bediüzzaman ýn verdiði cevaplar, baþta Barla Lâhikasý olmak üzere lâhikalarda, ektubat ta ve Lem alar da önemli bir yer tutmaktadýr.

3 HB 2 ÞUBT 2012 PÞB 3 e ni s ya Ga ze te ci lik at ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi eh met KUT LU L Ge nel a yýn ü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ Ge nel ü dür e cep TÞ CI a yýn Ko or di na tö rü b dul lah ÇIK BÞ a zý þ le ri ü dü rü (Sorumlu) us ta fa DÖ KÜ L s tih ba rat Þe fi ustafa GÖK Spor di tö rü rol DO U Ha ber ü dü rü ecep BOZDÐ n ka ra Tem sil ci si eh met K ek lam Koordinatörü esut ÇOB Görsel önetmen: brahim ÖZDBK bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT er kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s tan bul. Tel: (0212) K T SL C L Ð: eþ ru ti yet Cad. li bey p. o: 29/24, Ba kan lýk lar/ K Tel: (312) , , Fax: L T SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: KKTC T SL C L Ð: v ni fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni sya atbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISS Z V KT L Hic rî: 10 ebiülevvel 1433 u mî: 20 K. Sani 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý l ler s tan bul z mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý s tan bul da kar u la þý mý vur du Kupon o: 21 STBUL D ön ce ki gün ak þam sa at le rin den i ti ba ren yo ðun lu ðu nu ar tý ran ve dün de de vam e den kar ya ðý þý se be biy le þe hir i çi u la þým da ak sa ma ve ka za lar mey da na gel di. Þe hir de bir sü re dir et ki li o lan kar ya ðý þý, ön ce ki gün ak þam sa at le rin den i ti ba ren yo ðun lu ðu nu ar týr dý. Bu se bep le a na ar ter ler ve a ra so kak lar kar al týn da kal dý. Be le di ye e kip le ri nin kü re me ça lýþ ma sý na rað men, dün sa bah sa at le rin de u la þým da ak sa ma o luþ tu. Çok sa yý da a ra cýn yol lar da kal dý ðý gö rül dü. s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si, yo ðun kar ya ðý þýn dan do la yý v cý lar, Ba þak þe hir, Bað cý lar, Bey lik dü zü ve Bü yük çek me ce yo lun da sý kýn tý ya þan dý ðý ný, e kip le rin ça lýþ ma la rý ný sür dür dü ðü nü, an cak ti pi þek lin de ya ðan ka rýn ça lýþ ma la ra Ö ZÜ LÜ L DÜ D Z L D STBUL Va li li ði, don ve buz lan ma nýn ö zel lik le a ra cad de ve so kak lar da a raç tra fi ði ve ya ya u la þý mýn da mey da na ge ti re bi le ce ði o lum suz et ki ler göz ö nü ne a lý na rak, ted bir a ma cýy la ön ce ki gdün 1 gün sü rey le i da ri i zin li sa yý lan ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn da gö rev li ö zür lü per so nel le ha mi le le rin i da ri i zin le ri nin dün de de va mý na ka rar ver di. DO D S F P TL L STBUL De niz O to büs le ri Þ den a lý nan bil gi ye gö re, - DO nun, sa at da ki Ban dýr m a - e n i k a p ý - B o s t a n c ý, de ki r mut lu-r mut lu Ta til Kö yü-e ni ka pý-bos tan cý, da ki Bur sa-e ni ka pý-ka dý köy, de ki Bos tan cý-e ni ka pý-r mut lu Ta til Kö yü-r mut lu de niz o to bü sü se fer le ri ya pý la ma dý. DO, sa at de ki e ni ka pý/ban dýr ma i le da ki Ban dýr ma/e ni ka pý hýz lý fe ri bot se fer le ri nin de ha va mu ha le fe ti se be biy le ya pý la ma ya ca ðý ný bil dir di. en gel ol du ðu nu be lirt ti. Be le di ye den ya pý lan a çýk la ma da, be le di ye nin tuz ve so lüs yon stok la rý nýn ye ter li ol du ðu i fa de e dil di. çýk la ma da, ta türk Ha va li ma ný nda be le di ye ye a it Kar kap la ný a ra cý nýn da kar la mü ca de le ça lýþ ma la rý na des tek ver di ði bil di ril di. Bu a ra da, kar ya ðý þý be ra be rin de ka za la rý da ge tir di. Çif te Ha vuz lar Cad de si ü ze rin de se yir ha lin de ki 34 GB 18 pla ka lý o to mo bil, Bay ram pa þa 1. at ba a cý lar Si te si ö nün de kay gan la þan yol da sü rü cü Ser kan k ka ya nýn (27) di rek si yon ha ki mi ye ti ni kay bet me si so nu cu park ha lin de ki vin ce ar ka dan çarp tý. O to mo bil de sý ký þan k ka ya, it fa i ye e kip le ri ta ra fýn dan ký sa sü re de çý kar týl dýk tan son ra am bu lans la Bez mi a lem Va kýf Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne si - FO TOÐ FL: FUK ÇKI / HT TU SÖL S T BUL D T K S T TI K ÐI ÞI DOLISIL Þ H Ç, D Z V H V U L ÞIID K S L Þ DI. H V U L ÞI I D T K L D ne kal dý rý la rak te da vi al tý na a lýn dý. Þiþ li s ki þe hir a hal le si ar sýk So kak ta mey da na ge len ka za da da park ha lin dey ken ka yan 06 HV 72 pla ka lý un kam yo nu, 8 o to mo bi le çar pa rak dur du. Ka za da, kam yon ve çarp tý ðý o to mo bil ler de ha sar o luþ tu. Þiþ li de ki Per pa þ er ke zi nin ser vis yo lu o lan b dul lah ras lan Cad de si nde 34 FG pla ka lý ek mek kam yo ne ti, kay gan la þan yol da yo ku þu çýk mak ta zor la nýn ca mo tor bö lü mün den a lev al dý. Bir an da kam yo ne ti sa ran a lev le re, Þiþ li it fa i ye e kip le ri mü da ha le et ti. lev le rin sön dü rül me si ne rað men kam yo net kul la ný la maz ha le gel di. T O to yo lu nda kon trol den çý kan bir TI da Kurt köy mev ki sin de ba ri yer le re çar pa rak ters dön dü. s tan bul / a a STBUL D et ki li o lan kar ya ðý þý, ta türk Ha va li ma ný nda ki u çak se fer le rin de de ip tal ve ge cik me le re yol aç tý. DH ta türk Ha va li ma ný Baþ mü dü rü Ce lal Ö zu ður, ha va li ma nýn da ki pist ve tak si yol la rý ný a çýk ol du ðu nu, an cak ap ron da ki park yer le rin de kar te miz le me ça lýþ ma la rý ya pýl dý ðý ný kay det ti. Ö zu ður, ti pi se be biy le ha va li ma nýn da ki gö rüþ me sa fe si nin za man za man 300 met re ye düþ tü ðü nü i fa de et ti. Bu a ra da, Sa bi ha Gök çen U lus la ra ra sý Ha va li ma ný nda da sa bah sa at le rin de pis tin ka pa lý ol ma sý se be biy le u çuþ la rýn yak la þýk 2 sa at ya pý la ma dý ðý be lir til di. ir ti ni as ya.com.tr us ta fa Ba þoð lu me li yat dö nü þü bi rik miþ ga ze te le ri göz den ge çi rir ken, us ta fa Ba þoð lu nun yo ðun ba kým da ol du ðu ha be ri ni gör düm. Cep te le fo nu nu fark lý za man lar da de fa lar ca çal dýr ma ma rað men a çan ol ma dý. Son a ra yý þým da i se ye ðe ni çýk tý. Dok tor la rýn Ba þoð lu nu bir a ra e ve çý kar ma yý dü þün dük le ri ni, a ma du ru mun da ki a ðýr lýk ve cid di yet de vam et ti ði i çin vaz geç tik le ri ni söy le di. Geç miþ ol sun ve þi fa di lek le ri mi i let tim, a ma ver di ði bil gi den, i yi leþ me ü mi di nin i yi ce za yýf la dý ðý me sa jý ný al dým. Ve bu gö rüþ me den ký sa bir sü re son ra e vi ne nak le di len Ba þoð lu nun ve fat ha be ri gel di. O da l mev tü hak kun fer ma ný ný im za la yan lar ker va ný na da hil o la rak ber zah ta ki men zi li ne göç tü. us ta fa Ba þoð lu, sen di ka ve si ya set â le min de iz bý rak mýþ et ki li i sim ler den bi riy di. Has ta lý ðýn dan ký sa sü re ön ce si ne ka dar Sað lýk-þ Sen di ka sý nýn de ðiþ mez baþ ka ný o la rak, sek tör ça lý þan la rý nýn hak la rý i çin yýl lar ca mü ca de le ver miþ ti. Türk-þ bün ye sin de ve u lus la ra ra sý iþ çi ör güt le rin de de ö nem li ve ak tif gö rev ler üst len miþ ti se çi min de P mil let ve ki li o la rak par la men to ya gir miþ ve böy le ce 12 y lül dar be siy le fes he di len ec li sin ü ye le ri a ra sýn da yer al mýþ tý. Ka mu o yu Ba þoð lu nu 28 Þu bat sü re cin de bil has sa ba þör tü sü ya sa ðý na kar þý ver di ði yü rek li ve ka rar lý mü ca de le i le ta ný dý. a sa ða kar þý her plat form da se si ni yük selt ti; mað dur la ra ku cak aç tý; ya sa ðý pro tes to ey lem le ri ne iþ ti rak et ti. Hat tâ bun dan do la yý ba þý po lis ve mah ke me ler le der de gir di. a sa ðýn ar ma ra lâ hi yat a ta þýn dý ðý gün ler de bu du ru ma biz zat ye rin de tep ki gös te rir ken, ya za rý mýz Þük rü Bu lut la bir lik te gö zal tý na a lýn dý. i ne ba þör tü sü ne sa hip çý kan ta výr, söz ve ey lem le ri se be biy le, hak kýn da TCK 312 den so ruþ tur ma ve dâ vâ a çýl dý, yar gý lan dý. O dö nem le ri bil me yen genç ler i çin be lir te lim: 28 Þu bat sü re cin de, ba þör tü sü ya sa ðý baþ ta ol mak ü ze re, ya pý lan hak sýz lýk la rý e leþ ti ren her kes hal ký kin ve düþ man lý ða tah rik su çu nu dü zen le yen bu mad de nin kap sa mý na so ku la rak, þim di yer le ri ni ö zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me le ri ne bý rak mýþ o lan Dev let Gü ven lik ah ke me le rin de he sa ba çe kil miþ ve ço ðu mah kûm e dil miþ ti. Ve 312ze de le rin ba þýn da e ni s ya men sup la rý ge li yor du. Dep rem i lâ hî i kaz dýr de di ði ve bu nu 28 Þu bat kay nak lý hak sýz uy gu la ma lar la ir ti bat lan dýr dý ðý i çin 276 gün ha pis ya tan eh met Kut lu lar ve ay ný se bep le mah kûm e di len e ni s ya ya zar la rýy la il gi li ka rar lar ar þiv ler de. Bu bas ký la rýn bü tün þid de tiy le ve ar ta rak de vam et ti ði gün ler de Ba þoð lu hep ya ný mýz da ol du. 28 Þu bat da yat ma la rý na ve ö zel lik le ba þör tü sü ya sa ðý na kar þý ver di ði miz mü ca de le de de. Tür ki ye nin bir çok vi lâ ye tin de ve l man ya da ya pý lan e ni s ya pa nel le ri ne bir lik te ka týl dýk. Sen di ka cý ve es ki si ya set çi kim li ðin den güç a lan et ki li hi ta bet gü cüy le sa lon la rý dal ga lan dý rý yor; mað dur la ra he ye can, des tek ve mo ral ve ri yor ve hak sýz mü te gal li be ye mey dan o ku yor du. Bu gün ba þör tü sü me se le sin de es ki ye gö re kýs men ve nis be ten da ha o lum lu bir nok ta ya gel diy sek, bun da Ba þoð lu nun da bü yük pa yý var. Ba þoð lu o dö nem de e ni s ya da çý kan ya zý la rý ve ken di siy le ya pýp ya yýn la dý ðý mýz ge niþ mü lâ kat la rýy la da bu mü ca de le ye ka tý lý yor du. Ve ken di si ni bir e ni s ya ya za rý o la rak gö rü yor du. i te kim ge çen se ne 21 Þu bat ta ver di ði miz ve ku ru lu þun dan o gü ne ga ze te miz de ya zar lýk yap mýþ i sim le rin ça lýþ ma la rýn dan ör nek le rin yer al dý ðý Ba sýn da e ni s ya e ko lü i lâ ve mi zin a nons la rýn da o i sim le ri i lân et me ye baþ la dý ðý mýz da a ra yýp, Ben de e ni s ya e ko lü nün bir men su bu yum, be ni de ko ya cak mý sý nýz? di ye sor muþ tu. Lis te miz de za ten var dý. Ve a nons la ra is mi ni, i lâ ve ye de ya zý sý ný koy muþ tuk. Ba þoð lu nun Üs tad Be di üz za man a da de rin bir hür met ve mu hab be ti var dý. 23 art lar i çin ya ö zel bir ya zý ya zar, ya me saj gön de rir, ya da an ma prog ram la rý na biz zat iþ ti rak e der di. Ba zý la rý na ko nuþ ma cý, ba zý la rý na da din le yi ci o la rak. l lah rah met ey le sin. e kâ ný Cen net ol sun.

4 Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da U K I D Þ ÐI 1. a lan cý þa ir. 2. Fa sul ye. - Çok kü çük ve ya ký sa. 3. Kuþ la rýn göv de, ka nat ve kuy ru - ðun da bu lu nan, uç ma, ör tü ve kuy ruk te lek le ri o la rak ü - çe ay rý lan, çe þit li renk ler de ka lýn ek sen li tüy. - Ko lay lýk. 4. Bir tem bih sö zü. - Çok uç ta, ke nar da ve ya ký yý da kö - þe de o lan. 5. Bir kim se nin i þi, mes le ði ve ya top lum i çin - de ki du ru mu i le il gi li o la rak kul la ný lan ad, un van, titr. - en yum e le men ti nin sim ge si. - Kü çük li mon. 6. a ki - ne Kim ya n düs tri si. 7. Bir kim se nin ö lü mün den son ra ya pýl ma sý ný is te di ði þey. - ay la a tý lan, u cun da siv ri bir de mir bu lu nan in ce ve ký sa tah ta çu buk. 8. nsan öl dür - me vb. bir su ça kar þý lýk ve ri len ve suç lu nun ö lü müy le so nuç la nan ce za, ö lüm ce za sý. 9. Ka ra da, de niz de, göl de ve ya a kar su lar da ev cil ol ma yan hay van la rý vur ma ve ya ya ka la ma i þi. - k sik siz, ke sin ti siz. 10. mir ler. - Te miz. 11. Be di üz za man Sa id ur sî Hazretlerinin bir e se ri. - Bir ha cim öl çü sü. 12. Dü þün ce siz ce her i þe a tý lan, cü ret - kâr. - s lâ mýn beþ þar týn dan bi ri o lan ve üs lü man la rýn gün de beþ va kit, di nî ku ral la ra gö re yap mak zo run da ol - duk la rý i ba det, sa lat. SOL D S Ð 1. Bir bi ri ne eþ o lan. - Göz de sa rý ya ça lan kes - ta ne ren gi. 2. Â lim ler top lu lu - ðu. - Düþ man lýk. 3. Ki mi kez a - yýn çev re sin de o lu þan da i re sel ha le. - ran is tih ba rat teþ ki lâ tý - nýn söy le ni þi. 4. Do ðum i þi ni yap tý ran ka dýn. - Ge nel lik le iþ - le me ler de kul la ný lan, gü müþ gö rü nü þün de ve par lak lý ðýn da o lan ip lik vb. - i ni mum al ve - o ler a nes te zi yo ðun lu ðu. 5. ut lu bir o lay ve ya du rum - dan, ya pý lan bir i yi lik ten du yu - lan hoþ nut lu ðu bil dir me. - Kim ya sal e ner ji yi e lek trik e ner ji - si ne çe vi ren a raç, ba tar ya. 6. Ö - ðen di re nin u cun da ki de mir sý - yýr gý. - Kalp katýlýðý, a zým Hik - met'in so ya dý. 7. Ba yýn dýr lýk. - Ký ta' nýn ký sa ya zý lý þý. - ad yum e le men ti nin sim ge si. 8. Bir kaç yap rak tan ve ya ni ha yet bir i ki for ma dan i ba ret kü çük ki tap. - Gü ney do ðu na do lu Pro je si. 9. Sod yum e le men ti nin sim ge si. - yak lar ve ya bir des - tek ü ze ri ne o tur tul muþ tab la dan o lu þan mo bil ya. 10. Bak la gil ler den, sý cak böl ge ler de ye ti þen, bir çok tü rü bu lu nan bir bit ki. - Per de a yak lý lar dan, u zun, be yaz ve ya gri bo yun lu, su da ve ka ra da ya þa yan, u çan, ya ba nî ve ya ev cil kuþ. BULC P L L L Þ H S F K S S F T T K K B H L T T T L O F Z S B ÖCK BULCI CVBI K U L B I Þ B B H F KÜLTÜ ST 4 2 ÞUBT 2012 PÞB zan Geç ti ði miz haf ta nýn en mem nu ni yet ve ri ci ha - ber le rin den bi riy di ga ze te ler de o ku du ðum. - ra lýk a yýn da Tür ki ye ye film çe ki mi i çin ge len Li am e e son i sim li ün lü Holl ywo od si ne ma sý o yun - cu su il gi çe ken bir a çýk la ma yap mýþ tý. e e son, me ri - ka da Schind ler in Lis te si fil miy le ta ný ný yor muþ. Ku zey r lan da da ko yu bir Ka to lik o la rak ye tiþ ti ril miþ hat ta pa paz yar dým cý lý ðý yap mýþ yý lýn da e þi bir ka yak ka za sýn da ve fat e den o yun cu iç â le min de ki a ra - yýþ la rýn dan bah set miþ ve de miþ ki: Sa ný rým her gün ken di mi ze gay ri ih ti ya rî o la rak so ru yo ruz. Biz bu ge - ze gen de ne ya pý yo ruz? Bü tün bun lar ne den? Sü rek li Tan rý ü ze ri ne ya da a te izm ü ze ri ne ki tap lar o ku yo - rum. The Sun Ga ze te si ne gö re 59 ya þýn da ki ak tör film çe kim le ri i çin bu lun du ðu s tan bul da duy du ðu e - zan se sin den o ka dar et ki len miþ ki Ka to lik i nan cý ný bý - ra ka rak üs lü man lý ðý seç me yi dü þü nü yor muþ cid dî o la rak. Se be bi ni þöy le a çýk la mýþ: Gün de beþ ke re o - ku nan e zan se si ru hu nu za iþ li yor. Bu en gü zel, en gü - zel þey. Kent te 4 bin ca mi var mýþ. Ba zý la rý müt hiþ. Be - ni ger çek ten üs lü man ol ma ko nu sun da dü þün me ye yö nelt ti. n þal lah. Du â e di yo ruz biz de. þ te gü zel o ku nan bir e za nýn na sýl ha yýr lý ve mut lu - luk ve ri ci o lay la ra yol a ça bi le ce ði nin en a çýk bir de li li. Bir i ki mi sal de ken di göz lem le rim den ve re yim. Sul ta - nah met te ya ban cý tu rist le rin çok ça ol du ðu bir yer de kü çük bir ta ri hi ca mi nin ya nýn dan ge çer ken, ca mi nin i ma mý öð le e za ný ný o ku ma ya baþ la dý. Ho par lö rün se si so nu na ka dar a çýk tý. Ho ca da se si nin yet ti ðin ce mik - ro fo na yük le ni yor du. Gü zel lik kav ra mý el bet te ki þi ye gö re de ði þir, a ma ho ca nýn e zan o ku yuþ tar zý ve ic ra sý i çin çok da o lum lu þey ler söy le ye me ye ce ðim. Bu es na - da ca mi nin ya nýn dan bir kaç genç ya ban cý tu rist ge çi - yor du. e o lu yor, bu da ne der gi bi þaþ kýn dý lar. üz i fa de le ri i se bi raz a lay cý ve e za ný kas te den ta výr la rý ra - hat sýz e di ciy di. Þah sen çok ü zül dü ðü mü söy le ye bi li - rim. Sul ta nah met gi bi tu ris tik bir mer kez de ca mi ler de her ke sin e zan o ku ma sý na i zin ve ril me me li. zan o ku - mak ta ö zen siz, a ce le ci, kö tü ic ra e den ler kim o lur sa ol sun öy le ko lay ca mik ro fon ba þý na çýk ma ma lý lar. Bu gün bir çok ca mi de o ku nan e zan lar ne ya zýk ki din le yen de o müt hiþ te si ri u yan dýr mak tan u zak. ik - ro fo nu her e li ne a la nýn de ðil, gü zel, et ki le yi ci, iç ten o - ku ya bi le cek mü ez zin ve ya ki þi le rin o ku ma sý o ka dar ö nem li ki. s ki s tan bul da Ha fýz Sa mi fen di i le Ha fýz Ke - mal in kar þý lýk lý e zan o ku mak ta ki us ta lýk la rý o dö nem in san la rý nýn ha fý za la rýn da dýr. Öy le ki e zan o ku mak bir sa nat ha li ne gel miþ tir. Ge nel i ti ba rýy la sa bah e za ný, sa - bâ, öð le e za ný hi caz, kin di e za ný hi caz, ak þam e za ný rast ve ya hi caz, yat sý e za ný hi caz, rast ve ya Ba ya ti gi bi ma kam lar da o ku nur. Geç ti ði miz ay bir kaç gün lük ta til ve si le siy le kal dý ðý - mýz o tel de be ni en çok mem nun e den bir hiz met ten de bah se de yim ye ri gel miþ ken. Gün de beþ kez, bü tün - va kit ler de bü tün o tel de, o da lar dan ga yet net bir þe kil - de du yu la cak þe kil de e zan o ku nu yor du. kin ci mem - nun e di ci yö nü i se e za ný o ku yan ho ca e fen di nin se si, in sa nýn gön lü nü ok þu yor du a de ta. He le sa bah e za ný ný o ku yu þun da ki ne fis ic ra sý, tav rý an la týl maz. n a ðýr uy ku da bi le ol sa nýz, i çe ri ye do lan sa bah e za ný nýn nað - me le ri, in sa na keþ ke hiç bit me se de dir ti yor du. Za man za man bu kö þe de e za ný gü zel o ku ma nýn ö - ne mi ne i þa ret e den ya zý lar ka le me a lý yo rum. Çün kü bir o ku yu þun müs lim ve ya gay ri müs lüm bir in sa nýn kal bin de han gi in ký lâp la ra, u ya nýþ la ra ve ya l lah mu - ha fa za o lum suz duy gu la ra yol a ça bi le ce ði nin ör nek le - ri pek çok. Li am e e son un e zan dan et ki len me ha ber le ri 26 O cak ta ri hi ni ta þý yor du. Te va fuk, on dan i ki gün ön ce ya ni 24 O cak ta rih li e ni s ya da da ar ka say fa da i yi bir ha ber var dý: mam lar mu sý kî der si a lý yor. Ha be re gö re, Sam sun da yak la þýk 25 i mam ve la hi yat Fa kül te - si öð ren ci le ri yat sý na ma zýn dan son ra Klâ sik Türk ü zi ði Ko ro su ses sa nat çý sý Veh bi Tez can dan ders a - lý yor lar mýþ. mam lar no ta, ses, u sul, re per tu var ders le - ri gö rü yor ve 20 ma kam da i lâ hî o ku ma yý öð re ni yor - lar mýþ. Ha ki ka ten tak di re de ðer bir e ði tim. Bu tarz da e ði tim a lan baþ ka i mam ve mü ez zin ler de var muh te lif yer ler de. ki-üç yýl ev vel a ma zan da bir te le viz yon ka - na lýn da ko nuk o la rak ka týl dý ðý mýz es ki s tan bul üf - tü sü us ta fa Çað rý cý Bey e rek lâm a ra sýn da bu ko nu - da bir ça lýþ ma ya pý lýp ya pýl ma dý ðý ný sor muþ tum. Ken - di le ri de bu yön de i mam ve mü ez zin le re dö nük ses e - ði ti mi ders le ri ve ril di ði ni kurs lar dü zen len di ði ni söy le - miþ ti. Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý nýn bu ko nu yu sü rek li gün dem de tut ma sý, din gö rev li le ri ne e ði tim ler ver me - si, de ne tim ler yap ma sý ken di sin den bek le nen en ö - nem li iþ ler den. Ö zel lik le ta ri hî ve tu ris tik yer ler de ki kü çük, bü yük bü tün ca mi le rin e zan o ku yan mü ez zin - le ri ne cid dî þe kil de ses, mü zik, ic ra, ma kam, no ta ders le ri ver me si ge re ki yor. a li ok li ok tay.net zan-ý u ham me di u kad des bir sa dâ ya tu tu nup gel dim sa na Sen gark ey le l lah ým be ni son suz ih sa na Han gi di yar mül kü dür o ku nan e zan la rýn ýl dýz lar mý gök ler mi ya cen net mi on la rýn Var mý dýr cen ne tin de böy le son suz bir ni dâ Bu e za nýn yo lun da et sem mi ca na ve da s ra fil in sû ru da a cep e zan gi bi mi Bil mem o nu du yun ca meþ rýk u mað ri bi mi lâ hî bu e za ný du yu rup da be þe re Dü þür me sen uk ba da ce hen nem gi bi ye re. B Þ / K KFT UD DLL ÞT, kü çü cük bir in san, i cad sýz, sýrf su rî bir san at çý ðýy - la, bir fo noð ra fýn gü zel iþ le me siy le böy le mem nun ol sa, a ca ba bir Sâ ni-i Zül ce lâl, ko ca kâ i na tý bir mu sý kî, bir fo - noð raf hük mün de i cad et ti ði gi bi, ze mi ni ve ze min i çin - de ki bü tün zî ha ya tý ve bil has sa zî ha yat i çin de in sa nýn ba þý ný öy le bir fo noð raf-ý ab bâ nî ve bir mu si ka-i lâ hî tar zýn da yap mýþ ki, hik met-i be þer, o san at kar þý sýn da hay re tin den par ma ðý ný ý sý rý yor. (Söz ler, 32. Söz) S Çay lý Sa nat ve O ku ma vi öð - ren ci si, a at-ý Þe rif Þi ir Din le ti - le riy le bir çok kül tür mer ke - zin de sah ne a lan Ba har Çi çek le ri þim di de üç bo yut lu sa nat ça lýþ ma - la rýy la sa nat se ver ler le bu lu þu yor yaþ a ra lý ðýn da ki 7 Ba har Çi çe ði ön ce þi i rin rit mi ne, son ra sa na - týn renk le ri ne sev da la - na rak o kul la rýn dan ar ta ka lan za ma ný sa nat e ði ti - mi a la rak de ðer len di ri yor. Ba har Çi çek le ri, ül ke mi zin ilk kü çük sa nat çý gru bu ol ma ö zel li ði ni ta þý - yor. ki yýl da ha zýr la dýk la rý 40 tab lo i le ger çek leþ ti ri le cek ser gi le riy le, ya þýt la rý ný sa na týn bü yü lü dün ya sý na dâ vet e di yor - lar. Sa nat vi nin e ðit me ni ve ser gi nin ku ra tör lü ðü nü ya pan, Genç ne si lin bir ço ðu Tv, bil gi sa yar ve te le fon gi bi tek no - lo jin e si ri ol muþ du rum da. Gün bat mýþ, doð muþ, mev sim ler gel miþ geç miþ, çi çek ler a çýp sol - muþ hiç fark e de mi - yor lar di yen es - rin Çay lý, as lýn da su n'î te nef füs te bir ha ya tý sü rük - lü yor ve yal nýz - la þý yor lar. Bu ze - hir len me ye kar - þý, sa nat la uð raþ - mak bir pan ze hir - dir. Ha va mýz, ruh la - rý mýz, dav ra nýþ la rý mýz gün be gün kir le ni yor ve bu kir len me ye di ren mek i çin biz ye tiþ - kin le rin for mül ü ret me si ge re ki yor þek - lin de ko nuþ tu. Bir il ginç for mül: Se kiz vah! S T V O KU V ÖÐ C S S Ç LI, S KZ VH FO Ü LÜ Ü ÞÖ L T F D O: S T, K, KÂ T, Ç, Z, V H, D T, HÜ T. GH B STBUL B H Ç ÇK L D ÜÇ BO UT LU S G I zaman da; ya zar ve res sam o lan es rin Çay lý ü ret ti ði il ginç for mü lü nü þöy le i zah et ti: Se kiz vah! di ye ta bir et ti ðim for mül, se kiz kav - ra mýn baþ harf le rin den o lu þu yor. Sa nat, mek, Kâ i nat, nanç, Za man, Va hiy, i di yet, Hür met! Bu se kiz kav ra mý genç le rin doð ru o ku ma la rý ný sað la ma dýk ça, on la rýn mut suz ve tat min siz bir ha ya ta kat lan mak zo run da ka la cak la rý na i na ný - yo rum. Bu kav ram lar genç li ðin zih ni ne ve kal bi - ne na kýþ gi bi iþ len me li ki Vah! di yen ve de ni len du ru ma düþ me ye lim. Sa nat, bu ve ben zer kav - ram la rý i zah et mek i çin i yi bir plat form be nim i - çin! Ba har Çi çek le ri i se; sa nat ve þi ir bi zim zýr hý - mýz, bi zi gü zel lik ler le ta nýþ tý rý yor, çir kin lik le re bu laþ mak tan ko ru du ðu nu söy le ye rek bü tün sa - nat se ver le ri ser gi le ri ne dâ vet et ti. Ba har Çi çek le - ri nin üç bo yut lu sa nat ser gi si, l tu ni za de Kül tür ve Sa nat er ke zin de 4 Þu bat Cu mar te si gü nü sa at da a çý la cak ve 12 Þu bat Pa zar gü nü ne ka dar de vam e de cek. a zar la rý öð ren ci ler le bu luþ tur mak ge rek li STBUL l il lî ði tim ü - dü rü Dr. u am mer ýl dýz, bü - yük il gi gö ren a zar O kul Bu - luþ ma sý ný Ca ða loð lu nda an la - ta cak. ýl dýz, de bi yat Sa nat ve Kül tür raþ týr ma la rý Der ne - ði nin (S K D) dü zen le di ði Bâ bý â li Soh bet le ri nde bir pro - je o la rak ya zar la rýn o kul lar da öð ren ci ler le bu luþ tu rul ma sý nýn ö ne mi ni di le ge ti re cek. ýl dýz ýn ko nuþ ma cý o la rak ka tý la ca ðý prog ram, Ti maþ Ki tap kah - ve de, bu gün sa at de baþ - la ya cak. a zar la rýn, ya yýn cý la rýn ve e ði tim ci le rin de ka tý la ca ðý top lan tý da il lî ði tim in ya - zar lar la il gi li ye ni pro je le ri ne de te mas e di le cek. Ko nuy la il gi li so ru la ra ce vap ve ri le cek. Kül - tür sa nat çev re le rin de bü yük bir he ye can la kar þý la nan ve des tek le nen pro je çer çe ve sin - de pek çok ya zar, o kul la ra gi - di yor ve öð ren ci le re hi tap e di - yor. Kül tür Sa nat Ser vi si Git ti ði her ye ri res met ti Z Sa ba hat tin li nin hayatýn da ö nem li ye ri o lan in - san lar, gez di ði, gör dü ðü yer ler ve gö rün tü le di ði fo toð raf lar dan o lu þan Bir Fo toð raf Ca mý ad lý ser gi, ya rýn sa nat se ver ler le bu - lu þa cak. a pý Kre di Kül tür Sa - nat a yýn cý lýk tan ya pý lan a çýk - la ma ya gö re, Cad de bos tan Kül tür er ke zi nde a çý la cak ser gi de, baþ ta n ka ra ol mak ü - ze re 1930 lu yýl la rýn na do lu so kak la rý ve in san la rý nýn fo toð - raf la rý yer a la cak. Ser gi de, 41 yýl lýk ký sa hayatý na çok sa yý da e ser ve ter cü me sýð dý ran, Tür - ki ye nin fark lý yer le rin de öð ret - men lik ya par ken öð ren ci le ri ü - ze rin de de rin iz ler bý ra kan, Sa - ba hat tin li nin fo toð raf la rý, ki þi sel ev ra ký ve ba zý ö zel eþ ya sý da ser gi le ne cek. s tan bul / a a Di yar ba kýr ýn sur la rý res to re e di le cek DBKI Va li si us ta fa Top rak, ta ri hî e ser le rin res to - re e di le rek, tu riz me ka zan dý - rýl ma sý i çin Ca zi be er kez le - ri ni Des tek le me Prog ra - mý ndan 45 mil yon li ra ö de - nek ay rýl ma sý nýn plan lan dý ðý - ný söy le di. Va li Top rak, Þu bat a yýn da s tan bul da ya pý la cak Do ðu k de niz Ül ke le ri Tu - rizm ve Se ya hat cen te le ri Fu a rý (2012 ITT) ha zýr lýk ça lýþ ma la rýy la il gi li va li lik te dü zen le nen top lan tý da, Di - yar ba kýr ýn ö nem li kül tür ve tu rizm po tan si ye li ne sa hip ol du ðu nu be lirt ti. Di yar ba - kýr ýn sa hip ol du ðu bü yük tu - rizm po tan si ye li ne rað men ta ný tý mýn i yi ya pý la ma dý ðý ný i - fa de e den Top rak, þöy le de di: Ca zi be er kez le ri ni Des tek - le me Prog ra mý ndan Di yar ba - kýr ýn kül tü rel mi ra sý nýn ko run - ma sý ve res to ras yo nu ça lýþ ma - la rý i le ta ný tým faaliyet le ri i çin 45 mil yon li ra ö de nek ay rýl ma - sý plan la ný yor. Di yar ba kýr / a a il lî Sa ray lar kül tür hiz me ti ne de vam e di yor LLÎ Sa ray lar Da i re Baþ kan lý ðý Be þi Bir er de Ki tap la rý i le Kül tür Hiz met le ri ne De vam di yor. TB il lî Sa ray lar Da i re Baþ - kan lý ðý hem mis yo nu ge re ði ta þý - dý ðý so rum lu luk la hem de sa ray la - rýn ta ri hî sü reç i çin de bir kül tür ü - ret me mer ke zi ol du ðu i nan cý i le kül tür hiz met le ri ni bir çok a lan da ve et ki li bir þe kil de de vam et ti ri - yor. Bu bað lam da yýl i çin de çok ö - nem li ya yýn la ra im za at mýþ o lan ku rum, yý lý da ta ri hî ve kül tü rel bi - ri ki mi ni yi ne de ðer li kat ký lar su - na ca ðý na i nan dý ðý Cum hur baþ - kan lý ðý a ka mý O la rak Dol ma - bah çe Sa ra yý ve ta türk, Sul tan ziz, Ta ri hi O da lar, s tan bul Sa ray la rý ve Sa at Ki ta bý ad lý beþ ya yýn i le ka pat tý. L LÎ S L TB Ö DÜ LÜ Ü K Z DI y rý ca ku ru mun ça lýþ ma la rý ne ti - ce sin de Tür ki ye a zar lar Bir li ði ta - ra fýn dan fi kir, sa nat ve ya yýn cý lýk a la - nýn da ge le nek sel o la rak her yýl ve ri - len ö dül ler den ka mu ya yýn cý lý ðý a - la nýn da ki ö dü le, bu yýl il lî Sa ray lar la yýk gö rül dü. Top lum lar ken di me - de ni yet le ri ni or ta ya koy duk la rý ya zý lý ve gör sel e ser ler le ge le ce ðe ak ta rýr - lar. Ku rum da, ta ri hî mi ra sý mý zýn en ö nem li me kân la rý ný ko ru mak, bu ra - da ya þa yan ta ri hî þah si yet le rin hi kâ - ye le ri ni il gi li si i le pay laþ mak ve ta nýt - mak so rum lu lu ðu i le ya yýn ça lýþ ma - la rý na ö zel bir dik kat gös ter mek te - dir. Bu a maç la ku rum, Ha luk. Þeh su va roð lu nun muhtevasýnda il lî Sa ray la ra bað lý sa ray, köþk ve ka sýr lar hak kýn da çok ö zel bil gi ler le, ha tý ra la rý muh te va e den s tan bul Sa ray la rý i le Ta ri hî O da lar ad lý e - ser ler i le yi ne Bey ler be yi ve Çý ra ðan Sa ray la rý nýn ba ni si Sul tan ziz ad lý e se ri ni ye ni den ya yýn la ya rak il gi li si - ni, ta ri hin ko ri dor la rýn da eþ siz bir he ye ca na dâ vet e di yor. Beþ li e ser le - rin bir di ðe ri i se Sa at Ki ta bý. il lî Sa ray lar Da i re si Sa at ü ze si so rum - lu su Þu le Gür büz ta ra fýn dan ha zýr la - nan ki tap; la tur ka Sa at la tur ka Za man, e ka nik Sa at Ta mi ri ve Ta mir ci li ði ü ze ri ne, Os man lý Sa at çi - le ri, h met f la ki De de, Ol ma yan - lar, 20. üz yýl da vi Terk dip So - kak Sa a ti O lan lar, ve Sa at l mak, Sa a te Bak mak ve Sa at Ku le le ri nin Var lý ðý ve ok lu ðu Ü ze ri ne ma ka - le le rin den o luþ mak ta. Kül tür Sa nat Deðerli arkadaþýmýz ve SD önetim Kurulu üyesi yüb Otman beyin babasý Halil ýza Otman vefat etmiþtir. erhuma rahmet, kederli ailesine baþsaðlýðý diliyoruz. TZ

5 2 ÞUBT 2012 PÞB KL 5 fer sa dog ni as ya.com.tr BD, I rak ý iþ gal et ti ðin de 1991 ve 20 art 2003 te, I rak a de mok ra si, in san hak la rý ge ti re ce ði ni va at et miþ ti. Biz de ba zý saf dil ler bu na i nan mýþ tý. Hâ len da ha i na ný yor. þ te BOP çer çe ve sin de iþ ga lin fa tu ra sý: Sad dam ýn I rak ý 30 yýl da in þa a et ti ði ni, a ma þim di taþ üs tün de taþ kal ma dý ðý ný söy le di. (Ta rýk ziz, Gu ar di an 5 ðus tos 2010.) Bu safderunluk yetmedi mi? - þ gal, ül ke ye de mok ra si de ðil, kan ve et nik bö lün me ge tir di, I rak ý fi i len ü çe böl dü. - lk gün ler kur ta rý cý o la rak kar þý la nan me ri kan as ker le ri nin iþ ken ce, te ca vüz ve kat li âm la rý, I rak lý la rýn ve iþ ga li des tek le yen bütün in san la rýn yü zü ne to kat gi bi in di. - þ gal de ül ke kan gö lü ne dön dü. Þid det do ru ða çýk tý... - Bir bu çuk mil yon I rak lý öldürüldü. Bir bu çuk mil yon ka dýn dul kal dý. - 5 mil yon ço cuk ök süz ve ya ye tim kal dý. - 2 mil yon ki þi ül ke si ni terk et ti, - 2 bu çuk mil yon ki þi de ken di ül ke sin de mül te ci ko nu mu na düþ tü. - Her 2 ki þi den bi ri iþ siz kal dý. - üz bin ler ce I rak lý kýz ve ka dýn (te ca vüz e di len ler da hil) ge çin mek i çin ý sýr, Su ri ye ve di ðer ül ke le re fuh þa sü rük len di. - Sa vaþ, alt ya pý yý bü yük öl çü de çö kert ti. - I rak ýn en bü yük ge lir kay na ðý pet rol ü re ti mi de iþ gal ön ce si se vi ye nin çok al týn da. Pet rol, ço ðun luk la me ri kan þir ket le rin ce iþ le ti li yor. - Sa vaþ tan ta ri hî ve kül tü rel de ðer ler de yer le bir ol du, yað ma lan dý. - I rak ýn 125 mil yar do lar dýþ bor cu ol du ðu tah min e di li yor. Þim di dü þü ne lim: þ gal den bu ya na, 5400 sor ti (u çak la rýn bom ba yük le nip f ga nis tan ve I rak ýn ba þý na bo ca et me si) n cir lik ten Ba tý lý güç ler Lib ya ya, Su ri ye ye gi rip üs lü ma ný üs lü ma na kýr dýr dý ðý hal de, ay ný saf lýk (ha in lik ve si ya sî ta raf gir lik de ðil se) gös te ri li yor. e saf de run lar var i çi miz de ya ab bi! n gi liz ler Hin dis tan, ý sýr ý, Fran sýz lar Tu nus, Ce za yir i, u nan lý lar z mir i iþ gal le ri sý ra sýn da (15 a yýs 1919) üs lü man la ra ve Türk le re me de - ni yet gö tü rü yo ruz pro pa gan da sý ný bü tün dün ya ya yay mýþ lar dý. u nan lý lar z mir e çýk týk la rýn da hal ka ak la ha ya le gel me dik iþ ken ce ler yap mýþ lar dý. Ha tay me se le sin den u sul-ker kük me se le si ne, Kýb rýs me se le sin den ge da la rý na, Ba tý Trak ya me se le sin den r me ni me se le si ne, PKK dan di ðer le ri ne ka dar, ül ke mi zi böl me ye ve par ça la ma ya yö ne lik bü tün o lay la rýn ar ka sýn da ay ný o yun var. Dar be le rin ar ka sýn da da ay ný kin ci Ba tý var. Bun lar, Tür ki ye nin mü te har rik-i biz zat de ðil, bil va sý ta mü te har rik ol du ðu nu gös ter mi yor mu? v ru pa/bd, s ra il üf lü yor, o oy nu yor! O ten vim i le (u yu ta rak) tel kin e der, biz ken di miz den ha yal e dip, a sam mâ ne (sa ðýr ca sý na) tah ri bi miz de e ser-i tel ki ni ic ra e de riz (tel kin e di len le ri ye ri ne ge ti ri riz). Bu saf de run luk ve vah þî, si ya sî ta raf gir lik ne za ma na ka dar de vam e de cek? (0 505) hir za man mu sî bet le ri us ta fa Bey: Câ mi ü s-sa ðîr in 1. Cil di nin 428 o lu ha dis te üm me tin ba þý na ge le ce ðin den ha ber ve ri len ký zýl rüz gâr, ye re bat ma ve su ret de ðiþ tir me be lâ la rý nýn ma hi yet le ri ne ler dir? lim, ken di ni bil mek tir! eþ hur dur; a mýk Ke mal, O ku da a dam ol ba ban gi bi, e þek ol ma! de miþ. Bu cüm le nin es pri bo yu tu da var el bet, fa kat me se le miz o de ðil. De mek ki o ku ma nýn, tah sil yap ma nýn in sa ný u laþ tý ra ca ðý en ha ki kî üst ma kam, a dam ol mak mýþ me ðer. k si hâl de o ku ma lar yaz ma lar, a dam lýk la yoð rul maz sa tek ba þý na kaç pa ra. Çün kü: dam lý ðýn i çin de din var, i man var Kur ân var; va tan var mil let var; hak var hu kuk var; na mus var, þe ref var; say gý var, hür met var, mu hab bet var; gör gü var; e ne le ri e rit mek var; var var Ge rek fen, ge rek se din tan dans lý e ði tim ler in sa nýn þah si ye ti ne o lum lu kat ký sað lý yor, o nu top lu ma ka zan dý rý yor sa, me se le yok. u run a lâ nur o lur. Za ten, e ði tim den mak sat bu. ok, fen i lim le ri ni o ku yor, fa kül te ler bi ti ri yor; hat ta bir de, di nî bir e kol de bu lu nu yor ve bu na rað men a dam lýk tan yok sun sa; bu na ne de mek ge re kir, bil mem ki? n i yi si, bu ce va bý a mýk Ke mal e bý ra ka lým. Bir in sa ný di ðe rin den fark lý ký lan o nun il mi dir, ir fa ný dýr; iz ze ti dir, is me ti dir, me zi ye ti dir ve bil has sa, ah lâ ký dýr. Böy le bir ki þi baþ ka la rý na de ðer ver dik çe de ðer ka za na ca ðý ný, hür met et tik çe hür met gö re ce ði ni, in san la rý el üs tün de tut tuk ça el üs tün de tu tu la ca ðý ný, se vil mek i çin de on la rý sev me si ge rek ti ði ni bi lir; bil mi yor sa, bil me li dir. Böy le yap ma yýp da, lo kan ta cý ke di si gi bi her ye re gi rer çý kar, her ke se ca ka sa tar; gör dü ðü, gö rüþ tü ðü, ta ný dý ðý, ta nýþ tý ðý in san la rýn, sa de ce on la rý il gi len di ren ki þi sel sta tü le ri ne, sos yal se vi ye le ri ne, top lum i liþ ki le ri ne ha tý ra nak let me ge rek çe siy le el u za týr sa, dil u za týr sa, bu, e dep dý þý bir dav ra nýþ ol maz mý? Bu hu sus ta ma kam mev ki, mes lek meþ rep ne o lur sa ol sun fark et mez. u nus m re, lim i lim bil mek tir / lim ken din bil mek tir / Sen ken di ni bil mez sin / Bu ni ce o ku mak týr di yor ya, tam da ko nu mu zun ta ri fi. Ki ta býn or ta sýn dan söy le miþ, u nus. ab bim on dan ra zý ol sun. u ka rý da da i fa de et ti ði miz gi bi as lo lan, in san ol mak, in san lar la hem hâl ol mak, dost ol mak; ya ni a dam ol mak. k si hâl de, mek te bi nin ta be lâ sý kam bur o lur sýr tý na. n san la rý kü çük gör mek, on la ra a it bil gi le ri fâþ et mek, bu na da ha tý ra de mek; e tik ol ma yan, hoþ kar þý lan ma yan, vic dan lar da ta ri fi bu lun ma yan ga ra ip bir dav ra nýþ týr. Hü lâ sa: Had di aþ ma mak, doð ru lar dan þaþ ma mak ge re kir. Üs ta dý mýz, Her söy le di ðin doð ru ol ma lý; fa kat her doð ru yu söy le mek doð ru de ðil. Her söy le di ðin hak ol ma lý; fa kat her hak ký söy le me ye se nin hak kýn yok 1 di yor. Bu ki me söy le ni yor? Ba na, sa na, o na a ni biz le re; ya ni, iz an sa hi bi her ke se! Bu pý nar dan su i çip de, Bun lar dan ben müs tað ni yim di yen le re söy le ne cek sö züm yok. Vel ha sýl; a dam ol mak her hâl de, had di bil mek de mek tir Dip not: 1- Sa id ur sî, Hut be-i Þa mi ye, s. 56. u mî 1293 se ne si De fa at le te ker rür e den Os man lý us Sa vaþ la rý nýn en bü yük ve en deh þet li si, yýl la rýn da ya þa nan meþ hûr "93 Har bi"dir. Bu sa vaþ, is mi ni u mî tak vim den a lý yor. Sa va þýn ya þan dý ðý ta rih, u mî tak vi me gö re 1923 se ne si dir. Har bin baþ lan gýç ta ri hi, 18 i san 1877 o la rak ka yýt la ra geç miþ. Har bin bi ti þi i se, 31 O cak 1878'de im za la nan dir ne ü ta re ke si o la rak gös te ri li yor. Bu mü ta re ke yi ( a teþ kes) 3 art 1878'de im za la nan yas te fa nos (e þil köy) nt laþ ma sý, o nu da 13 Tem muz 1878'de l man ya'da im za la nan Ber lin nt laþ ma sý ta kip et ti. Os man lý Dev le ti, bu sa vaþ ta ta ri hi nin en a ðýr ye nil gi si ni ya þa dý. Do la yý sýy la, ge rek in san kay bý ve nü fus gö çü i ti ba riy le, ge rek top rak kay bý ve taz mi nat bor cu i ti ba riy le ve ge rek se da hi lî si ya se ti ne (Kýb rýs ve r me ni me se le si gi bi...) ya pý lan mü da ha le ler i ti ba riy le, men fî ne ti ce le ri gü nü mü ze ka dar yan sý yan son de re ce a ðýr bir fa tu ra yý ö de me ye mah kûm ol du ðu mu zun a dý dýr, 93 Har bi. Do kuz ay müd det le bir kaç cep he de ya þa nan ve "Kü çük ký yâ met" di ye ni te len di ri len bu deh þet li har bin ça týþ ma saf ha la rý hak kýn da ay rýn tý lý bil gi sun ma yý bu ya zý se ri si nin for ma tý na uy ma dý ðýn dan, bu kýs mý ký sa ge çi yo ruz. að lû bi ye tin se bep le ri Peþ pe þe ge len na do lu se ya hat le ri miz se be biy le, ya kýn dan a lâ ka dar o la ma dý ðý mýz dost ve kar deþ ca mi a da ya þa nan sos yal va ký a la ra ge cik me li de ol sa ký sa ca te mas et mek is ti yo rum. h van la rý mýz mâ zur gör sün ler. LS Ve fat lar uh te rem ða bey le rim Hay ri ve Ha di Tü tün cü oð lu'nun an ne le ri e li ha Tü tün cü oð lu i le eh met Bay te kin ða be yi min muh te re me an ne - Tu na Cep he sin de (ö zel lik le Plev ne'de) kah ra man lýk des ta ný ya zýl ma sý na rað men, Os man lý kuv vet le ri, hem u me li ve Bal - Bey ne'l ih vân vukuat Küçük kýyâmet: 93 Harbi (1) kan lar'da, hem de Do ðu Ka ra de niz ve Kaf kas lar da us lar'a kar þý a ðýr za yi at lar ver di ve peþ pe þe mað lû bi yet ler ya þa dý. Bu pe ri þa ni ye tin ö nem li se bep le ri var dý. Þöy le ki: 1) Os man lý Dev le ti ih ti yar la mýþ, baþ ta or du ol mak ü ze re ba zý ku rum la rý köh ne bir va zi ye te gel miþ tir. 2) Si ya sî ce re yan lar i le if sat ko mi te le ri (ma son lar) or du ya sý za rak, as ker ne fe ra tý a ra sý na ni fak sok muþ lar dý. Pa þa lar, bir bi ri ne ra kip du ru ma gel miþ, bi ri di ðe ri nin yar dý mý na git mez ol muþ tu. a kip ler ve mu a rýz lar, yek di ðe ri i çin "að lûp düþ sün ki, bur nu sür tül sün" di ye dü þü nü yor du. 3) n gil te re dev le ti i ki li oy nu yor du. Bir yan dan us ya'yý kýþ kýr týp el al týn dan des tek ve ri yor, bir yan dan da bir ta kým tâ viz ler kar þý lý ðýn da Os man lý'ya yar dým e der bir ha va da gö rü nü yor du. (us la rý dur dur ma kar þý lý ðýn da Kýb rýs da sý nýn ha ki mi ye ti ni is te di.) 4) yi bir dip lo mat ve kud ret li bir pa di þah o lan Sul tan I I. b dül ha mid, tah ta he nüz ye ni (1876) gel miþ du rum day dý. Ge liþ me le ri hak kýy la kon trol et me si ko lay gö rün mü yor du. 5) v ru pa'da re vaç bul muþ o lan mil li yet çi lik ce re ya ný Bal kan lar'a sýç ra mýþ ve bir çok et nik top lu luk tan mü te þek kil o lan bu coð raf ya yý ka sýp ka vur ma ya baþ la mýþ tý. 6) v ru pa'nýn sö mür ge ci dev let le ri, eþ ru tî i da re ye geç miþ o lan Os man lý dev le ti nin bu gi di þa týn dan en di þe ye ka pýl mýþ lar dý. n bü yük kor ku la rý, sö mür dük le ri s lâm ül ke le ri nin de Os man lý'yý ör nek a la rak hür ri yet ve meþ rû ti yet mü ca de le si i çi ne gir me siy di. Bu se bep le, bi zim a çý mýz dan ha yýr lý sa yý lan ge liþ me le re ma ni ol ma ya ça lý þý yor lar dý. (I. eþ rû ti yet ten he men son ra 93 Har bi nin baþ la ma sý ve I I. eþ rû ti yet ten he men son ra Bal kan ve I. Dün ya Har bi nin pat lak ver me si te sa dü fî de ðil dir.) Bun lar gi bi, i þin i çin de o lum suz da ha baþ ka se bep ler de var dý. e ti ce de, do kuz ay dan faz la sü ren bu le ri Ha ni fe Bay te kin Hakk'ýn rah me ti ne ka vuþ muþ lar dýr. uh te rem Se lâ had din, Be sim ve b dul lah Üç kar deþ'in a ða bey le ri, Üç kar deþ ler i le si nin bü yü ðü muh te rem H. dem Üç kar deþ â lem i â hi re te hic ret et miþ ler dir. Son an da al dý ðý mýz bil gi ye gö re, Bur sa'dan muh te rem yüp Ot man ða be yi mi zin ba ba sý Ha lil ý za Ot man dâr ý be kà ya ir ti hal ey le miþ ler dir. er hum ve mer hu me le re Ce nâb ý Hak'tan rah met ve mað fi ret di ler, de ðer li a ða - bey le ri me ve a i le ef ra dý na sabr ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi su na rým. v le nen ler er hum Cey lan Ça lýþ kan ða be yin to ru nu, Ö mer or gül ða be yin ký zý lif kar de þi miz i le s ma il a zý cý ða be yi mi zin oð lu kif kar deþ le ri miz ev le ne rek, e be dî ha yat ar ka daþ lý ðý da i re si ne a dým at mýþ lar dýr. Bey koz'dan dâ vâ ar ka da þý mýz a ma zan Güç lü i le Fat ma Ke ser kar deþ le ri miz de, e be dî re fi ka i ha yat yo lun da ha ya tý ný bir leþ tir miþ ler dir. i ne Bey koz'dan b ra him Fi þek ða be yi mi zin ký zý Be tül çok ge niþ cep he li sa vaþ ta, Os man lý'nýn mað lû bi ye ti ka çý nýl maz ol muþ tu. Tek lif Os man lý'dan gel di e nil gi yi ka bul e den Os man lý hü kü me ti, bir a teþ kes yap ma nýn ça re si ni a ra ma ya ko yul du. Bu mak sat la, us or du la rý baþ ku man da ný Gran dük i ko la'ya Ha ri ci ye a zý rý Ser ver Pa þa i le ü þir a mýk Pa þa ya tek lif gö tü rül dü. Gran dük i se, dir ne'ye gel me den her han gi bir ce vap ver me di. us or du la rý tâ e þil köy'e ka dar gel di ði i çin, bu ta ar ru zu dur dur mak is te me di ði in ti ba ý ný ver mek is ti yor du. Bu a ra da, Sul tan b dül ha mid i le n gil te re hü kü me ti a ra sýn da tel graf la ir ti bat ku rul du. n gil te re, Kýb rýs da sý nýn i da re si ken di le ri ne ve ril me si þar týy la, us ta ar ru zu nu dur dur ma ya ça lý þa ca ðý ný i let ti. n gil te re'nin bu ta le bi ka bul e di lin ce, us la rýn i ler le me si e þil köy'de dur du. Bu es na da, dir ne'de gö rü þen i ki dev le tin tem sil ci le ri 31 O cak 1878'de bir a teþ kes ant laþ ma sý na var dý lar. kin ci a dým da i se, ba rýþ ant laþ ma sý var dý. Dip lo mat lar, bu nun i çin de e þil köy'de bi ra ra ya gel di. Bu ra da gö rü þü len ve ka rar laþ tý rý lan an laþ ma mad de le ri, Os man lý dev le ti a çý sýn dan son de re ce a ðýr hü küm ler ih ti va e di yor du. Sul tan b dül ha mid i þi a ðýr dan al dý ve v ru pa'nýn sö mür ge ci dev let le rin den ay rý tut tu ðu l man ya'yý da ya pý la cak ye ni bir gö rüþ me ye da hil et mek is te di. l man Dev let Baþ ka ný Bis mark, ha di se ye o lum lu yak laþ tý ve "Os man lý'ya yar dým" þek lin de an la þý la cak ye ni bir ba rýþ gö rüþ me si i çin or tam ha zýr la ma ya ko yul du. Böy le lik le, e þil köy n laþ ma sý nýn hü küm le ri hiç uy gu lan ma dan, l man ya'da im za la nan Ber lin nt laþ ma sý dev re ye gir miþ ol du. (Devamý var) Ha ným i le u ham met ýl dýz kar deþ le ri miz iz di vaç e de rek ha yat la rý ný bir leþ tir miþ ler dir. Say fa kom þum res sam ar ka da þý mýz Tur han Cel kan'ýn oð lu Fur kan i le Gül sün Ha ný me fen di ev le ne rek e be dî ha yat ar ka da þý ol muþ lar dýr. be veyn le ri ne ha yýr lý ev lât lar ol ma ya gay ret et me le ri di lek le rim le, genç ev li le ri teb rik e der i ki ci han da hu zur ve sa a det ler di le rim. Geç miþ ol sun z mit'ten muh te rem Cev det Öz de mir ða be yi miz ba þa rý lý bir a me li yet ge çir miþ tir. Geç miþ ol sun der, Þâ fî i Ha kîm'den ha yýr lý þi fâ lar di le rim. TH ÇD ltur han Cel kan Bah set ti ði niz ha dis te Pey gam ber fen di miz (asm) þöy le bu yur muþ tur: Üm me tim þu on beþ þe yi iþ le di ðin de ba þý na be lâ lar ge lir: 1- Dev let ma lý nýn ga ni met bi lin me si ve çar çur e dil me si, 2- ma ne tin ga ni met bi li nip is tis mar e dil me si, 3- Ze kâ týn an gar ya ka bul e dil me si, 4- Ki þi nin hak sýz ka rý sý na hi lâf sýz i ta at et me si, 5- n ne si ne is yan et me si. 6- r ka da þý ný ka yýr ma sý, 7- Ba ba sý na ce fâ ve e zi yet et me si, 8- Ca mi ler de gü rül tü le rin ve boþ söz le rin yük sel me si, 9- Hal kýn en a þa ðý lýk kim se le ri nin söz sa hi bi ol ma la rý, 10- Ki þi ye þer rin den kor kul du ðu i çin i yi lik e dil me si, 11- ç ki le rin ser best çe i çil me si, 12- pek el bi se le rin gi yil me si, 13- Þar ký cý kýz la rýn ço ðal ma sý, 14- Çal gý â let le ri nin yay gýn laþ ma sý, 15- Bu üm me tin so nu nun ev ve li ne lâ net o ku ma sý. þ te o za man ký zýl rüz gâr, ye re bat ma ve ya su ret de ðiþ tir me be lâ la rý ný bek le sin ler. 1 Bu ha dis te, l lah ýn ga za bý na (gay re tul lah a) se bep o la cak deh þet li ha ta lar dan ha ber ve ren l lah e sû lü (asm), bu ha ta ve ha ram la rýn ço ðu nun yay gýn laþ ma sý nýn baþ lý ba þý na bir be lâ ol du ðu nu, l lah ýn Ce lâl te cel li si nin böy le ha ta lar dan son ra can ya ký cý bi çim de va ki o la bi le ce ði ni, bun dan sa ký nýl ma sý ge rek ti ði ni bil dir mek te dir. Bah se di len ký zýl rüz gâr, ye re bat ma ve su ret de ðiþ tir me be lâ la rý ný ha ki kî ma na la rýn da an la ya bi le ce ði miz gi bi, bi rer teþ bih i fa de si o la rak zik re dil di ði ni söy le mek de müm kün dür. l bet te tak dir ve hü küm l lah ýn dýr. Bu ra da ge çen ký zýl rüz gâr dan; ka vu ru cu ve ya ký cý rüz gâr lar, sý cak at mos fer, vol kan lar, ya nar dað lar, yan gýn lar, a teþ ve ha ra ret a fet le ri, þim þek ler, yay gýn la þan ve sal dýr gan la þan þu ur suz luk, ö vü nü len ve ço ðun lu ðu sa ran ca hil lik an la þý la bi lir. e re bat ma be lâ sýn dan, ço ða lan dep rem ler ve yer sar sýn tý la rý, ma ne vî o la rak al çal ma, çök me ve bat ma lar, l lah ýn, me lek le rin ve mü 'min le rin lâ ne ti ne uð ra ma be lâ la rý an la þý la bi lir. i te kim bir dep rem mü na se be tiy le Be di üz za man di yor ki: Fit ne-i â hir za ma nýn müd de ti u zun dur; biz bir fas lýn da yýz. Bu ge çen zel ze le, ký ya me tin zel ze le-i küb ra sýn dan ha ber ve rir gi bi sars tý, fa kat a kýl la rý baþ la rý na gel me di. 2 Sû ret de ðiþ tir me be lâ sýn dan, ce set i ti ba riy le dün ya da ve ya ka bir de çir kin leþ me, ça re siz has ta lýk la ra ve mu sî bet le re uð ra ma, mad dî-ma ne vî prob lem ler al týn da bu nal ma, psi ko lo jik ger gin lik ler ve dep res yon lar ge çir me, um duk la rý na u laþ ma ma, kork tuk la rý nýn e liy le pe ri þan ol ma, a me lin den ha yýr ve fay da gör me me gi bi mu sî bet ve be lâ la rý al gý la mak müm kün dür. Þüp he siz af da, ga zap da Ce nâb-ý l lah a a it tir. s yan ve i ta at i se ku la a it tir. Ce nâb-ý Hak her za man is yan i çin de o lan kul la rý ný ge rek pey gam ber le ri e liy le, ge rek se muh te lif mu sî bet ler di liy le u yar mýþ týr. Bu lâ hî u ya rý la rý al gý la ya rak töv be ve is tið far e den ler se her za man kur tul muþ lar dýr. Ken di ni ýs lâh e den top lum la ra Ce nâb-ý Hak her za man rah met na za rýy la bak mýþ týr. Ce nâb-ý Hak ü ze ri miz den, top lu mu muz dan, s lâm â le min den ve in san lýk tan rah met na za rý ný ek sik et me sin. Â min. Dip not lar: 1- Câ mi ü s-sa ðîr, 1/428; Tir mi zî, Fi - ten, Lem a lar, s. 66.

6 Ka ra de niz de yük ge mi si bat tý KDZ D us ya nýn os tov Li ma ný ndan z mir em rut Li ma ný na hur da yü kü gö tü ren Kam boç ya bay rak lý Ve ra i sim li ku ru yük ge mi - si, reð li il çe si a çýk la rýn da bat tý. Ge mi nin 2. ve 3. kap ta ný i le ka dýn aþ çý sý kur ta rýl dý, kap tan ve di - ðer 7 mü ret te ba tý a ra ma ça lýþ ma la rý sür dü rü lü - yor. os tov Li ma ný ndan z mir em rut Li ma - ný na hur da yü kü gö tü ren Kam boç ya bay rak lý 114 met re bo yun da, 13 met re e nin de ki 2 bin 584 gros ton luk Ve ra i sim li ge mi, sa at sý - ra la rýn da gel di ði reð li ön le rin de kö tü ha va ko - þul la rý ne de niy le ön kýs mýn dan su al ma ya baþ la - dý. Bir kaç da ki ka i çe ri sin de bat tý ðý bil di ri len ge - mi den can ye lek le ri ni gi ye rek su ya at la yan 2. ve 3. kap tan, ký sa sü re son ra sa hil gü ven lik e kip le - rin ce kur ta rýl dý. Bun dan yak la þýk 2,5 sa at son ra da ge mi nin ka dýn aþ çý sý kur ta rýl dý ve di ðer 2 mü - ret te bat gi bi reð li Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ge mi nin kap ta ný ve di ðer 7 mü ret te ba týn bu - lun ma sý i çin r de mir e a it 3 rö mor kör ve Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý na a it bot lar de niz den, po lis e kip le ri ka - ra dan ça lýþ ma yü - rüt tü an cak 8 ki þi - ye u la þý la ma dý. Zon gul dak Va li si rol y yýl dýz, - reð li ye ge le rek, ter sa ne ler böl ge - sin de sa hil de yü - rü tü len ça lýþ ma la - rý ye rin de in ce le - di, yet ki li ler den bil gi al dý. Zon gul dak / a a 6 UT HB 2 ÞUBT 2012 PÞB HBL Dosya no: 2011/130 Tal. Örnek o: 27 KÖFZ cra Dairesinden Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Tapuda Kocaeli ili Körfez ilçesi 20J4B pafta,1052 ada, 2 parselde m 2 alanlý arsa cinsli taþýnmaz satýlacaktýr. Taþýnmaz Körfez Belediye Sýnýrlarý içerisindedir. Taþýnmaz avuz Sultan Selim ah. rçelik sk no: 12 dedir. Tasdikli imar planlarýnda konut alanýnda kalmaktadýr. Bahse konu parsel ön bahçe mesafesi 5.00 metre, yan bahçe 3,00 metre ayrýk yapý nizamýnda ve 3 kat müsaadelidir. TÞIZI HLHZI DUUU; Parsel ü ze rin de yak la þýk 15 yýl ön ce in þa e dil miþ ze min kat +2nor mal kat tan i ba ret top lam 3 kat lý be to nar me ya pý bu lun mak ta dýr, bi na - da 3 a det da i re bu lun mak ta dýr, bi na dýþ tan sý va lý, bo ya ve ça tý sý ya pýl mýþ týr. Bah se ko - nu bi na 110m 2 a lan ü ze ri ne in þa e dil miþ,nor mal kat lar da ku zey cep he le ri ne çýk ma ya pý - la rak kat a lan la rý yak la þýk 120m 2 o la rak in þa e dil miþ tir, bi na nýn ku zey ve gü ney cep he - le ri a çýk, do ðu ve ba tý cep he le ri kom þu par se le bi ti þik ve kör cep he li dir. Bi na nýn ze min ka týn da bu lu nan mes ke nin a la ný yak la þýk 110 m 2 o la rak in þa e dil miþ tir, dýþ ve iç doð ra - ma la rý ah þap týr, 3 o da 1 sa lon, mut fak, ban yo, wc, hol, an tre ve 1 a det bal kon me kan la - rýn dan mü te þek kil dir, sa lon ve o da dö þe me le ri la mi nat par ke, mut fak, hol, an tre, bal - kon, wc, ve ban yo dö þe me le ri ka le bo dur, du var la rý plas tik ba da na dýr, da i re nin ku zey ve gü ney cep he le ri a çýk, do ðu ve ba tý cep he le ri ka pa lý dýr. Binanýn 1. ve 2.katýnda yer a lan da i re le rin ö zel lik le ri ay ný o lup, da i re le rin iç doð ra ma - la rý ah þap týr, dýþ doð ra ma la rý pvs ve ý sý cam lý dýr, da i re gi riþ ka pý la rý çe lik ka pý dýr, her bir da i re nin yak la þýk a la ný 120 m 2 o lup 3 o da 1 sa lon, mut fak, ban yo, wc, hol, an tre ve 1 a - det bal kon me kan la rýn dan mü te þek kil dir, sa lon ve o da dö þe me le ri la mi nat par ke, mut - fak, hol, an tre, bal kon,wc,ve ban yo dö þe me le ri ka le bo dur,du var la rý sa ten al çý bo ya lý ve kar ton pi yer li dir, da i re le rin ku zey ve gü ney cep he le ri a çýk,do ðu ve ba tý cep he le ri ka palý - dýr,bi na do ðal gaz kom bi i le ý sý týl mak ta dýr,bi na in þa a týn da stan dart ya pý mal ze me le ri kul la nýl mýþ týr. Da i re ler bu ha liy le Ba yýn dýr lýk ve s kan Ba kan lý ðý ya pý yak la þýk ma li yet le ri 3. sý nýf B gru bu ya pý lar sý ný fý na gir mek te dir. Zemin Kat bedeli ,00 TL, 1. Kat Bedeli ,00 TL,2. Kat Bedeli TL Toplam deðeri ,00 TL dir. Satýþ gün ve saatleri: Zemin kat: birinci satýþ günü :05/03/2012 günü saat da Körfez cra üdürlüðünde ikinci satýþ günü : 15/03/2012 günü ayný yer ve saatte 1.kat: Birinci satýþ günü 05/03/2012 günü saat da Körfez cra üdürlüðünde ikinci satýþ günü : 15/03/2012 günü ayný yer ve saatte 2.kat: Birinci satýþ günü 05/03/2012 günü saat da Körfez cra üdürlüðünde ikinci satýþ günü : 15/03/2012 günü ayný yer ve saatte Satýþ Þartlarý: 1. Bu artýrma da tah min e di len kýy me tin % 60 i ni ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak - la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ký kal mak þar tý i le yu ka rý da ya zý lý ta rih te i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun - da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2. rtýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20 'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir. lýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale pulu, tapu harç ve masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi ynýndan doðan birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir.. 3. potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4. Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çe ri sin de ö den mez i se c ra f las ka nu nu nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5. Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6. Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaktýr, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/130 Tal. sayýlý dosya numarasýyla üdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (c.f.k. 126) 13/01/2012 (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: 3159 T.C. KÖFZ C DS (GKULÜ ÇIK TI LI) Dosya o : 2011 / 5509 Talimat Satýlmasýna karar verilen gayri menkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: TPU KDI : stanbul i li, sen yurt il çe si, sen yurt kö yü, 2599 a da, 23 par sel de ka yýt lý 231,20 m 2 yü zöl çüm lü, r sa ni te lik li a na ta þýn maz da 15/100 ar sa pay lý, 3. kat 10 ba ðým sýz no lu 'ça tý pi yes li mes ken' va sýf lý a na ta þýn ma zýn ta ma mý a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. DUUU : Dosyasýnda mevcut senyurt Belediye Baþkanlýðý mar ve Þehircilik üdürlüðünün tarihli yazýsýnda; senyurt lçesi,2599 ada 23 parsel istanbul Büyükþehir Belediyesinin tarih 2574 sayýlý kararý ile onaylanan senyurt 3.tap 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnda Konut lanýnda kaldýðý belirtilmektedir. HLL DUUU : Satýþa ko nu ta þýn maz; sen yurt l çe si, Pý nar a hal le si, Fik ri Sön mez Cad de si, 1474 So kak, o: 18, i ði do part ma nýn da ka in, 2599 a da, 23 no lu par - sel de ka yýt lý kar gir bi na nýn, 3. nor mal kat ta,15/100 ar sa pa yý na tef rik li (10) no lu Ça tý Pi - yes li es ken'in ta ma mý dýr.ta þýn ma zýn bu lun du ðu par sel ü ze rin de bir a det bi ti þik ni - zam da i ði do part ma ný o la rak ad lan dý rýl mýþ bi na bu lun mak ta dýr. Bi na ko num o la rak, Fi-aka senþe hir Si te si nin 200 m ba tý sýn da yer al mak ta dýr. Ta þýn maz Do ðan ras lý Bul va rý na 1 km, sen yurt ey da ný na 2 km me sa fe de bu lun mak ta dýr. a kýn çev re sin de Ör nek l ko ku lu, Ca mi ve ben zer ni te lik te bi ti þik ni zam ko nut a maç lý kul la ný lan ya pý lar bu lun mak ta dýr. Ta þýn maz sað lýk o ca ðý, o kul, ca mi gi bi ko nut ve sos yal a lan la ra kýs mi u - zak lýk ta dýr. Top lu ta þý ma a raç la rý i le u la þým ra hat ya pý la bil mek te dir. Sa tý þa ko nu ta þýn - ma zýn bu lun du ðu Bi na; Bod rum+ze min+3 or mal+ça tý ka tý o la rak be to nar me kar kas sis tem de in þa e dil miþ tir. Bi na tak ri bi 1 yýl lýk týr. (10) u ma ra lý Ça tý Pi yes li es ken bi na - nýn 3.nor mal ve ça tý ka týn da, bi na gi ri þi ne gö re sað ký sým da ve gü ney do ðu cep he sin de yer al mak ta dýr. 3.nor mal ka tý et 76,60 m 2 a lan lý o lup 2 o da, sa lon, mut fak, ban yo, WC, an tre ve bal kon ha cim le rin den, ça tý ka tý Brüt 55,40 m 2 a lan lý o lup o da, sa lon, hol, ban yo, WC ve (+19,00 m 2 ) te ras ha cim le rin den o luþ mak ta dýr. Ön ký sým pro je sin den fark lý o la rak, te ras ha li ne ge ti ril miþ tir. Sa lon ve o da lar da yer dö þe me si la mi nat par ke,du var lar sa ten bo ya, ta van kar ton pi yer dir. Ban yo ve WC'de yer dö þe me si se ra mik, du var lar se ra mik, ta - van plas tik bo ya dýr. Ban yo da vit ri fi ye mal ze me si mev cut tur. ut fak lar da yer dö þe me si se ra mik o lup do lap lar la mi nat týr. Gi riþ ho lü ve ko ri dor da yer dö þe me si se ra mik, du var lar sa ten bo ya, ta van kar ton pi yer li dir. Pen ce re ler PVC doð ra ma, iç ka pý lar me ri kan pa nel, dýþ ka pý lar çe lik tir. Da i re de do ðal gaz ya kýt lý kom bi sis tem pe tek li ka lo ri fer te si sa tý kul la - nýl mak ta dýr. Dub leks da i re nin brüt a la ný tak ri bi: 175,00 m 2, net a la ný 132,00 m 2 'dir. KIT : tarihli kýymet takdiri raporunda ,00 TL kýymeti takdir edilmiþtir. STIÞ ÞTLI : 1.Satýþý: 13/03/2012 tarihinde, saat arasýnda Büyükçekmece 1. cra ü dür lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ni ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, 2. Satýþý: 23/03/2012 ta ri hin de yu ka rý da be lir ti len ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma - ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz - la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým - dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. a- rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men be - de lin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (na kit) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. a - ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 sa yý lý Ka nun'un 1. mad de si ne gö re "dö viz" te mi nat o la rak ka bul e dil mez. b- Satýþ peþin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý - fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa týþ be - de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr (md. 134/4). ha le dam ga ver gi si, ta pu a lým har cý ve ta þýn ma zýn tes lim mas raf la rý i le ya sal o ran da Kat ma De ðer Ver gi si (150 2 'ye ka dar o - lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la, bi na, han, o tel ve ar sa lar da..% 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir), tah li ye ve tes lim gi der le ri müþ te ri ta ra fýn da ö de nir. Bi rik miþ em lak ver gi si, tel la li ye rü su mu ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. c- haleye iþti rak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat la - rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði. Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay dýn - da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (K.. md. 684, 862), ta þýn ma zýn ek len ti le - ri nin (. d. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (K.. md. 879), Ta þýn ma zýn bir leþ ti ril - me si du ru mu nun (K. d. 859), K md. gö re Ta þýn maz mü kel le fi yet le ri nin (n ti fa hak ký K. m. 794, o tur ma hak ký K. m. 823, üst hak ký K. m. 834, kay nak hak ký K. m. 837, r ti fak hak la rý K. m. 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK. m. 507)... mü kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. d- potek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin ( * ) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rýný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da - i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. e- haleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10. gün so nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i - zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik - le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. f- K.nun 127 mad de si ge re ðin ce Ta pu kay dýn da a dý ge çip te sa týþ i la ný teb li ga tý ya - pý la ma yan tüm il gi li le re þ bu i la nýn teb lið ye ri ne ge çi le ce ði hu su su ka in le i lan o lu nur. g- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup teb li - gat pul mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. h- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul, et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da be lir ti len dos ya nu ma ra sý i le ü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur *(c. f. K. 126) *( * ) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * önetmelik Örnek o: 27 B: 6159 B.ÇKC 1. C ÜDÜLÜÐÜD (TÞIZ ÇIK TI LI) TZ uhterem kardeþimiz yüp Otman'ýn babasý nes ve mre Otman'ýn dedesi, Halil ýza Otman'ýn vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bursa eni sya Okuyucularý DO LU K LTID UDU BÜÜK BÖLÜÜD TKL OL K ÐIÞI DL BLHSS KÖ OLLII Ç ÇLIÞLI KSIO. UT ge ne lin de et ki li o lan yo ðun kar ya ðý þý ha ya tý et - ki le me ye de vam e di yor. So ðuk ha va ve kar ya ðý þý ne - de niy le Sam sun, Si nop, Or du, Gi re sun ve mas ya da ka pa nan top lam 916 köy yo lun da e kip le rin yo ðun þe - kil de ça lýþ tý ðý bil di ril di. uþ l Ö zel da re si Ge nel Sek re ter ar dým cý sý Þeh muz en tür, mer kez ve il çe - le re bað lý 360 köy yo lu nun u la þý mý ka pa lý ol du ðu nu bil dir di. Böl ge de et ki li o lan kar ya ðý þý ne de niy le yol aç ma ça lýþ ma sý ya pa ma dýk la rý ný be lir ten en tür, e - kip le rin a cil va ka la ra yön len di ril di ði ni söy le di. ur - dun ba zý il le rin de ka pa lý o lan yol lar þöy le: S K : 64 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. Bit lis: l ge ne lin de 250 köy yo lu u la þý ma ka pa lý. kip le rin yol aç ma ça lýþ ma la rý na de vam e di yor. Sam sun: 143 köy yo lun da aç ma ça lýþ ma la rý ya pý lý yor. Gi re sun: Top lam 157 köy yo lu nun u la þý ma a çýl ma sý i çin ça lýþ ma lar de - vam e di yor. mas ya: Kar ya ðý þý ne de niy le ka pa nan 78 köy yo lu nun a çýl ma sý na ça lý þý lý yor. O DU: 296 köy yo lun da kar la mü ca de le ça lýþ ma la rý ya pý lý yor. l ge ne lin de kar ka lýn lý ðý nýn 35 i le 45 san ti - met re ol du ðu göz len di. Si nop: 242 köy yo lun da ça lýþ - ma la rýn a ra lýk sýz de vam et ti ði ni be lir ti li yor. Di ya liz has ta la rý yol da kal dý- D H D et ki li o lan kar ya ðý þý ve ti pi ne de niy le bir çok köy yo lu u la þý ma ka pa nýr ken, köy ler de bu lu nan has ta lar bin bir zor luk la has ta ne ye u laþ tý rý lý yor. er ke ze 30 ki lo - met re u zak lýk ta bu lu nan Bay ra moð lu ve Ö me ra ða köy le rin de bu lu nan böb rek has ta la rý ka pa nan köy yo lun da sa at ler ce mah sur kal dý. Ti pi ne de niy le u la þý ma ka pa nan köy yol la rýn da mah sur ka lan 4 böb rek has ta sý nýn im da - dý na l Ö zel da re e kip le ri ye tiþ ti. raç la rý ka ra sap la nan ve yak la þýk 3 sa at kur ta rýl ma yý bek le yen has ta lar, grey - der le rin yo lu a çýp, ha lat la a ra cý bu lun du ðu yer den çý kar ma sýy la ra hat bir ne fes al dý. So ðuk tan don ma teh li ke si ge çir dik le ri ni be lir ten has ta lar, ken di le ri ni kur ta ran il ö zel i da re e kip le ri ne te þek kür et ti. r da han / ci han z mir de 10 yýl son ra yol la ra tuz dö kül dü OL L D K buz lan ma ya kar þý son o la rak 2002 yý lýn da tuz la ma ça lýþ ma sý ya pan z - mir Bü yük þe hir Be le di ye si, 10 yýl son ra yük sek böl ge ler de ki yol lar da 200 ton tuz kul - la na rak ka za ris ki ni a zalt tý. ev sim nor mal le ri nin çok al týn da sey re den ha va sý cak - lýk la rý se be biy le ba zý böl ge ler de mey da na ge len buz lan ma, be le di ye yi ha re ke te ge çir - di. kip ler, dört böl ge ye a yýr dýk la rý þe hir de beþ gün ön ce den baþ la ya rak her sa ba ha kar þý yol la rý tuz la dý. Haf ta so nun dan be ri ça lý þan e kip ler, yak la þýk 200 ton tuz kul la - na rak buz lan ma nýn ve ka za la rýn ö nü ne geç ti. z mir / ci han O ve Su þ le ri Ba ka ný Vey sel roð - lu, ha len yur du et ki le yen so ðuk ve ya ðýþ lý ha va küt le si nin ya rýn (bu gün) Do ðu Ka - ra de niz i le Do ðu na do lu nun do ðu sun - da et ki li ol duk tan son ra ül ke yi terk et - me si nin bek len di ði ni be lir te rek, Ha va sý cak lýk la rý nýn ya rýn iç ve ba tý böl ge le ri - miz de, cu ma (ya rýn) gü nü i se yurt ge ne - lin de 6-8 de re ce art ma sý bek len mek te - dir de di. roð lu, ge ve k de niz böl ge si ký yý la rýn da kuv vet li yað mur, di ðer böl ge - ler de kar la ka rý þýk yað mur ve kar la bir lik - te kuv vet li don ve buz lan ma o lay la rý nýn gö rül dü ðü ne dik ka ti çek ti. BU ZUL Ç ÐI Þ CK DDLI Ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan ba sýn men - sup la rý nýn so ru la rý ný ya nýt la yan roð lu, Ö nü müz de ki yýl da mi ni bu zul ça ðý ya þa na ca ðý, kýþ la rýn çok so ðuk, yaz - la rýn çok sý cak ge çe ce ði id di a la rý na i liþ kin gö rüþ le ri niz ne dir? so ru su ü ze ri ne U - zun va de li tah min ler de sap ma çok o lu - yor. Sü re u za dýk ça me te o ro lo jik tah min - ler de ma kas a çý lý yor. O ba kým dan her ke - sin gö rü þü var. Ha týr lar sa nýz ge çen se ne de us ya kay nak lý bir ha ber çýk mýþ tý. O ka dar so ðuk o la cak ki her þey do na cak den di. Öy le bir þey ol ma dý ðý ný ve bu nun ta ma men uy dur ma bir ha ber ol du ðu nu söy le dim. Ba zen ba zý ki þi ler, a raþ týr ma cý - lar ken di i sim le ri du yu la cak di ye böy le ha ber ler ya pý yor. Bu nun cid di o la rak a - raþ tý rýl ma sý la zým. n gi liz e te o ro lo ji Teþ ki la tý da bu nu ya lan la dý. Biz de de böy le bir bil gi yok de di. n ka ra / a a Kar lý ha va nýn bu gün yur du terk et me si bek le ni yor Ge mi nin 2. ve 3. kap ta ný i le ka dýn aþ çý sý kur ta rýldý. So ðuk ha va ve kar ya ðý þý ne de niy le Sam sun, Si nop, Or du, Gi re sun ve mas ya da ka pa nan top lam 916 köy yo lun da e kip le rin yo ðun þe kil de ça lýþ tý ðý bil di ril di. zmir'de 200 ton tuz kul la na rak buz lan ma nýn ve ka za la rýn ö nü ne geç ti.

7 DÜ 2 ÞUBT 2012 PÞB 7 U K he ye ti nin gö rüþ me le ri so na er di n U LUS L SI tom ner ji si Ku ru mu (U K) he ye ti nin ran da ki te mas la rý so na er di. ran ýn res mi ha - ber a jan sý I, U K Baþ kan ar - dým cý sý Her man.g. ac ka erts baþ - kan lý ðýn da ki he yet ve ran tom - ner ji si Ku ru mu yet ki li le ri a ra sýn da ki gö rüþ me le rin so na er di ði ni du yur du. I nýn ha be rin de, 3 gün sü ren gö - rüþ me le rin o lum lu ve ya pý cý bir ha va - da geç ti ði, ta raf la rýn mü za ke re le re de - vam e dil me si ko nu sun da an laþ ma ya var dýk la rý kay de dil di. ran ýn nük le er te sis le rin de ön ce le ri de bir çok kez de - net le me de bu lu nan U K he ye ti, mü za ke re ve de net le me ler i çin ön ce ki gün ran a gel miþ ti. Tahran / a a BD li ak tör Se an Penn Ha i ti ö zel el çi si se çil di n K LI ak tör Se an Penn, Ha i - ti de ki 2010 dep re min den bu ya na yap tý ðý in sa ni ça lýþ ma lar dan do la yý Ha i ti ö zel el çi si se çil di. Holl ywo od yýl dý zý, Ha i ti U lu sal Sa ra yý nda dü zen - le nen tö ren de ö zel el çi pa ye si ni Ha i ti Dev let Baþ ka ný ic hel ar telly den al dý. ar telly, Penn e dün ya nýn il gi si - ni Ka ra yip ül ke si ne çek ti ði i çin te þek - kür et ti. Dev let Baþ ka ný, Penn i le tek de za van ta jýn, ar týk ak tör de ðil el çi ün va ný i le a ný la cak sýn di ye rek þa ka - laþ tý. Penn in J/P Ha i ti an e li ef Or ga - ni za ti on i sim li ku ru lu þu, 12 O cak 2010 dep re min den bir kaç ay son ra dep rem ze de le re yer le þim ye ri sað la - mak i çin ku rul du. Port-u-Prince / a a me ri ka lý üs lü man lar dan Ha ma ney e mek tup n K LI üs lü man lar, ran da me ri kan er ke zi Ha be ral ma Teþ ki - la tý (CI ) a ja ný ol mak su çun dan i da ma mah kum e di len, ran ve BD va tan da - þý mir Hik me ti nin af fe dil me si i çin - ran s lam Cum hu ri ye ti di ni li de ri ye - tul lah li Ha ma ney e mek tup yaz dý. me ri kan-s lam liþ ki le ri Kon se yi nin ic hi gan yet ki li si Da vud Ve lid, Ha - ma ney e ya zý lan mek tup ta, ran hü - kü me ti nin, ya kýn geç miþ te ran ve BD va tan da þý ga ze te ci ve 3 me ri ka lý yü rü yüþ çü da hil ol mak ü ze re ben zer suç lar dan ce za a lan la ra ol du ðu gi bi Bay Hik me ti ye de bi raz mer ha met gös te re ce ði ni u mu yo ruz i fa de si nin kul la nýl dý ðý ný söy le di. ek tup ta, Hik - me ti nin af fe dil me si, ser best bý ra kýl ma - sý, e ve dön me si ve a i le si ne ka vuþ ma sý na i zin ve ril me si nin ta lep e dil di ði be lir til di. Hik me ti nin hak kýn da ki suç la ma la rý ka bul et ti ði ve CI ta ra fýn dan kan dý rýl - dý ðý ný be lirt ti ði kay de dil miþ ti. Geç - miþ te BD Do nan ma sý nda çe vir men - lik ya pan Hik me ti nin a i le si, o ðul la rý - nýn, bü yü kan ne le ri ni gör mek i çin - ran a git ti ði ni söy ler ken, ran lý yet ki li - ler, gen cin, ran a gel me den ön ce f - ga nis tan da ve I rak ta ki BD üs le rin - de ö zel e ði tim al dý ðý ný i le ri sü rü yor - lar. BD yö ne ti mi i se söz ko nu su id - di a la rý red de di yor. Detroit / a a Suriye nin B Daimî Temsilcisi Büyükelçi Beþþar l Caferi, B Güvenlik Konseyi nin Suriye konulu toplantýsýnda Türkiye nin desteðini istediklerini söyledi. usya nýn Suriye tutumu net deðil US'I B DÎ TSLCS BÜÜKLÇ VTL ÇUK BGK'D PTIÐI KOUÞD, P BLÐ' DSTKLDKL V B K TSISI ÜZD ÇLIÞILBLCÐ SJII VD. SU B Da i mi Tem sil ci si Bü yü - kel çi Beþ þar l Ca fe ri, B Gü ven lik Kon se - yi nin Su ri ye ko nu lu top lan tý sýn da Tür ki - ye nin des te ði ni is te dik le ri ni söy le di. B Gü ven lik Kon se yi nin (BGK) Su ri ye top - lan tý sý so na er di. Ca fe ri BGK nýn Su ri ye ko nu lu top lan tý sýn da son sö zü a la rak ba zý a çýk la ma lar da bu lun du. Ko nuþ ma sýn da Ka tar a yük le nen l Ca fe - ri, Ka tar ön ce han gi bir li ðe ü ye ol du ðu na ka rar ver sin, TO ya mý yok sa rap Bir li - ði ne mi ü ye? de di. Ca fe ri, Tür ki ye nin a dý ný ver me den, Su ri - ye nin da ha ön ce dos tu o lan ba zý ül ke le rin Su ri ye de pet rol ra fi ne le ri ne sal dý ran si lah lý un sur la rý ba rýn dýr dý ðý ný i le ri sür dü. Ca fe ri, Su ri ye de ki e ko no mik zor luk lar dan söz e - der ken de, Tür ki ye i le e ko no mik or tak lý ða git tik le ri ni, an cak bu nun ken di le ri ne mil - yar lar ca do lar lýk za rar ver di ði ni de i le ri sür - dü. Ha ta lar ya pýl dý ðý a çýk di ye ko nu þan Ca fe ri, Cum hur baþ ka ný Beþ þar sad kriz - den çýk mak i çin bir yol ha ri ta sý da sun du, a - ma her þe yi ken di ya pa maz, rap Bir li - ði nin, Tür ki ye nin, kar deþ ül ke le rin ve Kon sey in yar dý mý na ih ti ya cý var de di. US BÜ Ü KL ÇS us ya nýn B Da i mi Tem sil ci si Bü yü - kel çi Vi ta li Çur kin BGK da yap tý ðý ko - nuþ ma da, rap Bir li ði ni des tek le dik le ri ni ve bir ka rar ta sa rý sý ü ze rin de ça lý þý la bi le ce ði me sa jý ný ver di. Çur kin da ha son ra ga ze te ci - usya'nýn B Daimî Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin le re yap tý ðý a çýk la ma da i se, us ya nýn Fas ka rar ta sa rý sýy la il gi li o la rak na sýl bir tu tum a la ca ðý ko nu sun da net bir tu tum ser gi le me - di. Çur kin, e ni bir ka rar ta sa rý sý ü ze rin de ça lý þý la bi lir. rap Bir li ði ni des tek le mek is ti - yo ruz, a ma biz Kon sey o la rak ken di ka ra rý - mý za var ma lý yýz di ye ko nuþ tu. n gil te re Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e ve Fran sa Dý þiþ le ri Ba ka ný la in Jup pe de ga ze te ci le re yap týk la rý a çýk la ma lar da, Kon - sey in rap Bir li ði nin pla ný ný des tek le ye rek, Fas ta ra fýn dan su nu lan ka rar ta sa rý sý ný ka - bul et me si ni dü þün dük le ri ni i fa de et ti ler. Bu a ra da Tür ki ye nin Fas ta ra fýn dan su - nu lan ka rar ta sa rý sý nýn spon sor la rý a ra sý na gir di ði bil di ril di. Fas ýn ka rar ta sa rý sý ha len BGK ü ye le ri a ra sýn da uz man lar dü ze yin - de mü za ke re e di li yor. Birleþmiþ illetler / a a BD DIÞÞL BKI CLTO BD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton B de ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma - da, u lus la ra ra sý top lu mun Su ri ye de ki du rum dan de rin en di þe duy du ðu nun gö rül dü ðü nü be lir te rek, Ö nü müz de ki gün ler de sad re ji mi ne me saj ve re cek bir ka rar ta sa rý sý ü ze rin de ça ba sar fe - di le cek de di. rap Bir li ði nin des tek - len me si ge rek ti ði ni be lir ten Clin ton, Su ri ye de as ke ri mü da ha le ni ye ti yok. Bu so run ba rýþ çýl þe kil de çö züm len me - li. Bu nun i çin de BD o la rak sad ýn ge ri çe kil me si ve si ya si bir ge çiþ sü re - ci nin baþ la ma sý i çin ( sad ýn) baþ ka la - rý na i zin ver me si ge rek ti ði ne i na ný yo - ruz de di. Clin ton, us ya nýn ta sa rý ya kar þý tu tu mu ve us ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov la ne den gö rü þe me dik - le ri ne i liþ kin bir so ru ü ze ri ne i se de Sa yýn Lav rov la gö rü þe ce ðim. Ken di si vus tral ya da ve ba zen te le fon la bað - lan mak zor o la bi li yor. Bun dan kim se bir so nuç çý kar ma sýn de di. Clin ton, Kon sey den rap Bir li ði ni des tek le - yen bir ka rar çý kar ma lý yýz. BGK nýn ü ye le ri bir ter cih yap mak zo run da: a Su ri ye hal ký nýn ya nýn da ya da de vam e den þid de tin ya nýn da o la ca ðýz. Ben ço ðun lu ðun Su ri ye hal ký nýn ya nýn da ol du ðu nu bi li yo rum de di. HBL srail Baþbakaný Binyamin etanyahu e tan ya hu ye ni den Li kud Par ti si nin li der li ði ne se çil di n S L Baþ ba ka ný Bin ya min e tan ya hu, ye ni - den Li kud Par ti si nin li der li ði ne se çil di. Li kud Par - ti si nin söz cü sü i gal o ver mac her, e tan ya - hu nun, li der lik se çi min de oy la rýn yüz de 75 i ni a la - rak yi ne par ti baþ kan lý ðý na ge ti ril di ði ni söy le di. e - tan ya hu, oy la ma dan son ra yap tý ðý za fer ko nuþ ma - sýn da, Li kud, ül ke ye so rum lu bir bi çim de li der lik et me yi sür dü re cek. Dün ya da hiç bir ül ke nin kar þý kar þý ya ol ma dý ðý bü yük zor luk lar la yüz yü ze yiz ve i na ný yo rum ki, Li kud yo lun da hep bir lik te bun la rýn üs te sin den ge le ce ðiz de di. Bin ya min e tan ya nu, par ti si nin li der lik ya rý þýn da a þý rý mil li yet çi o þe Fe ig lin i le kar þý kar þý yay dý. o þe Fe ig lin, Li kud a oy ve ren le rin ço ðu nun, Baþ ba kan ýn Fi lis tin li ler le ba rýþ sü re cin de çok yu mu þak dav ran dý ðý dü þün ce - sin de ol du ðu nu sa vu nu yor du. s ra il de 2009 yý lýn - dan bu ya na Baþ ba kan o lan e tan ya hu, ba ðým sýz Fi lis tin dev le ti kav ra mý ný gö nül süz ce ku cak la mýþ, bu, s ra il in di ni ne den ler ve gü ven lik se be biy le Ba - tý Þe ri a yý bý rak ma ma sý ge rek ti ði ne i na nan mu ha fa - za kâr Li kud lu la rý kýz dýr mýþ tý. Ku düs / a a ý sýr da 5 kat lý bi na çök tü: 3 ö lü 23 ya ra lý n I SI I Dim yat ken tin de 5 kat lý bir bi na nýn çök me si so nu cun da bi ri po lis 3 ki þi nin öl dü ðü, 23 ki þi nin i se ya ra lan dý ðý bil di ril di. ý sýr da ya yým la - nan l as ra vi Ga ze te si nin in ter net si te sin de yer a lan ha be re gö re, baþ kent Ka hi re nin 210 ki lo met re ku ze yin de bu lu nan k de niz ký yý sýn da ki Dim yat ken tin de 5 kat lý bir bi na he nüz bi lin me yen bir se - bep ten do la yý ta ma men çök tü. O lay da bi ri po lis me mu ru 3 ki þi vefat e der ken, 23 ki þi ya ra lan dý. a - ra lý lar böl ge de ki çe þit li has ta ne le re kal dý rý la rak te - da vi al tý na a lý nýr ken, a ra ma kur tar ma e kip le ri nin ha len en kaz da a ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý na de - vam et tik le ri kay de dil di. et ki li ler, söz ko nu su bi na - da mey da na ge len çök me o la yý nýn a þý rý ya ðýþ lar dan do la yý ya þan mýþ o la bi le ce ði ni sa vu nur ken, en kaz al - týn da ka lan ki þi ler bu lu na bi le ce ði ni söy le di ler. ý - sýr da res mi ve ri le re gö re, ek sik mal ze me, te mel siz ya pý lar ve ka çak kat in þa at la rýn dan do la yý sýk sýk bi - na çök me le ri ya þa ný yor. Kahire / a a ý sýr da re hin a lý nan Çin li iþ çi ler ser best bý ra kýl dý n I SI D si lah lý mi li tan la rýn re hin al dý ðý 25 Çin li fab ri ka iþ çi si nin ser best bý ra kýl dý ðý bil di ril di. Çin in res mi Þin hu a a jan sý nýn ha be rin de, ça lýþ mak i çin Si na a rý ma da sý nýn ku ze yin de riþ ken ti ne gi der ken yol - da si lah lý mi li tan lar ta ra fýn dan re hin a lý nan çi men to fab ri ka sý iþ çi le ri nin, ser best bý ra kýl dýk la rý ve du rum - la rý nýn i yi ol du ðu be lir til di. Ha ber de, Çin li iþ çi le ri ka - çý ran la rýn, Si na a rý ma da sý nda yýl lar ön ce dü zen le - nen sal dý rý lar da göz al tý na a lý nan ya kýn la rý nýn ser best bý ra kýl ma sý ný ve s ra il e do ðal gaz sa tý þý nýn dur du rul - ma sý ný ta lep et tik le ri kay de dil di. Pekin / a a BD de ah lâk sýz öð ret men tu tuk lan dý n BD Los n ge les ken tin de öð ren ci le ri nin uy gun suz fo toð raf la rý ný çek ti ði be lir le nen bir il ko - kul öð ret me ni tu tuk lan dý. ark Berndt ad lý 61 ya þýn da ki öð ret me nin, yýl la rý a ra sýn da, yaþ la rý 6 i le 10 a ra sýn da de ði þen 23 er kek ve kýz öð ren ci si nin 400 ka dar uy gun suz fo toð ra fý ný çek - ti ði be lir len di. Bah çe de oy na yan öð ren ci le ri ne o - yun oy na ya cak la rý ný söy le ye rek sý ný fa ge ti ren ve göz le ri ni ve a ðýz la rý ný bað la dýk tan son ra uy gun - suz fo toð raf la rý ný çe ken Brendt hak kýn da o yun oy na dýk la rý ný sa nan kur ban la rý nýn þi kâ yet te bu - lun ma dý ðý ný be lir ten po lis yet ki li le ri, o la yýn Berndt in fo toð raf la rý nýn bir film ban yo ma ki ne - sin de bu lun ma sý nýn ar dýn dan an la þýl dý ðý ný kay - det ti. Po lis yet ki li le ri, film ban yo ma ki ne sin de ki fo toð raf la rýn bir yýl ön ce o kul yet ki li le rin ce bu - lun ma sý nýn ar dýn dan o kul da ki i þi ne son ve ri len ve po lis ta ra fýn dan ta ki be a lý nan Berndt in ön ce ki gün Tor ran ce ken tin de ki e vin de a ðýr suç iþ le mek su çun dan tu tuk lan dý ðý bil dir di. Los ngeles / a a

8 8 2 ÞUBT 2012 PÞB H B ca ni as ya.com.tr Kar da ki kâr Bir kaç yýl dan be ri s tan bul a, tra fi ði ak sa ta cak se vi ye de kar yað mý yor du. Bu yýl da Kýþ ay la rý nýn ço ðu git ti, a zý kal dý. Her hal de kar yað maz di ye dü þü nür ken O cak a yý nýn son gün le rin de ve Þu bat ba þýn da yo ðun kar ya ðý þý i le kar þý laþ týk. Dün sa bah i þe git mek ü ze re yo la çý kýn ca, so kak la rýn kar la dol du ðu nu ve her ta ra fýn bem be yaz ol du ðu nu gö rün ce i çim fe rah la dý. l bet te i þe git mek i çin sý kýn tý çe ke ce ði miz de ak la gel di, a ma kar se vin ci yi ne de a ðýr bas tý, þük ret tim. o ðun kar ya ðý þýy la bir lik te s tan bul ta ma men be ya za bü rün müþ, bü tün kir ve pas lar si lin miþ ti. Sa ba hýn er ken sa at le rin de yo la çý kan iþ çi le rin ek se ri ye ti ya i þe gi de me di, ya da çok geç sa at ler de iþ ye ri ne gi de bil di. Tür ki ye nin en bü yük þeh ri, bil has sa da v ru pa ya ka sý tam an la mýy la kar a-ký þa tes lim ol muþ tu. Bü yük þe hir kar al týn da ydý, a ma bu nu nor mal kar þý la mak lâ zým. Bu yo ðun luk ta ya ðan ka ra kar þý mü ca de le et mek müm kün de ðil. Za ten bi zim en te mel yan lý þý mýz, ya ðan ka rý düþ man gi bi gör me miz dir. a sýl ki gü ne þin doð ma sý, yað mur yað ma sý ve rüz gâ rýn es me si nor mal dir, ya ðan kar do la yý sý i le u la þým da ba zý sý kýn tý la rýn mey da na gel me si de nor mal dir. Ta biî ki ya pý lan yan lýþ lar da var dýr. n baþ ta þo för le ri mi zin ço ðu ted bir siz... o ðun kar ya ðý þý de vam e der ken zin cir siz ya da kar las tik siz yo la çý ka rak tra fi ðin tý kan ma sý na, ya da yo lun ta ma men u la þý ma ka pan ma sý na se bep o lu yor lar. Bir ted bir siz þo för yo lu tý ka yýn ca, ar ka dan ge len yüz ler ce a raç zin cir tak mýþ ol sa da fark et mi yor. Böy le bir du rum da be le di ye a raç la rý da ça re siz ka lý yor, tý ka lý yol la rý u la þý ma aç ma im kâ ný kal mý yor. Pat ron lar da da ka ba hat var. Böy le gün ler de i þe gel me yen le ri fýr ça la mak ye ri ne, za ru ri o lan lar ha riç iþ çi le ri i zin li say sa lar ne kay be der ler? Dün kü fýr tý na da i þe u laþ mak i çin yo la çý kan ve öð le sa at le rin de hâ lâ iþ ye ri ne u la þa ma yan yüz ler ce ki þi ye þa hit ol duk. O sa at ten so na i þe u la þa cak ve bel ki he men son ra e ve dön mek i çin yo la çý ka cak. Pe ki, iþ çi le re ya pý lan bu uy gu la ma re va mý dýr? k se ri yet le s tan bul a kýþ gel me yin ce, na do lu da ya þa nan kýþ man za ra la rý med ya nýn gün de mi ne gel mez. i ne ay ný þey ol du. Tür ki ye nin en bü yük þeh ri kar al týn da ka lýn ca TV ler can lý ya yýn ya pa rak kýþ ha ber le ri ne a ðýr lýk ver di. Ger çi te le viz yon la rýn, s tan bul da ya þa nan la rý tam o la rak ak set ti re bil di ði ni söy le mek müm kün de ðil. Çün kü on lar da iþ e git mek te zor lan dý, i þe gi de bi len ler de ha ber ya pa bil mek i çin dý þa rý çý ka ma dý... Vel ha sýl s tan bul tam an la mýy la ka ra tes lim ol du. Za ten son yýl lar da ka ra has ret kal mýþ týk. Bil has sa ço cuk lar kar ya ðý þý ný çok sev di. Kar ya ðý þý ta ti le rast gel me yip, o kul la rýn ta til ol ma sý na se bep ol say dý da ha çok se vi ne cek ler di, a ma bu de fa na sip böy ley miþ. Kar, yol la rý mý zý ka pa dý a ma in þal lah gö nül le ri ni zin a çýl ma sý na se bep o lur. Bü yük þe hir Be le di ye si, a na hat lar da yo ðun ça lýþ ma ser gi le ye bil miþ ol sa da, göz den u zak il çe ler de et ki li o la ma dý. Ger çi be le di ye gün ler ön ce sin den va tan daþ la rý i kâz et ti, a ma kim se bu ka dar yo ðun kar ya ðý þý bek le mi yor du. þ ba þa dü þün ce ye ka dar ted bir al ma yý ih mal e di yo ruz. Bu gün i çin kar ya ðý þý ha ya tý mý zý zor laþ týr mýþ gi bi gö rü nü yor, a ma kar da ki gü zel li ði de gör mek ge re kir. Ge çen ler de ga ze te miz de ya yýn la nan bir ya zý da, Bu yý lýn kar mo del le ri ni gör dü nüz mü? di ye so rul muþ tu. Çok hak lý bir so ruy du. Bu yý lýn ve her yý lýn kar mo del le ri ni gö rür ve kar ya ðý þý ný da te fek kür ve si le si ya pa bi lir sek çok kâr lý çý ka rýz. Hem be re ket o la rak kâr, hem de te fek kür ya pa rak ma ne vî kâr ka za na bi li riz. Kar da ki kâ rý gö re bi len le re ne mut lu... SGK i le ec za cý lar an laþ tý SOS L Gü ven lik Ku ru mu (SGK) i le Türk c za cý lar Bir li ði (TB) a ra sýn da laç lým Söz leþ me si im za lan dý. Gün ler dir tar týþ ma ya ra tan i laç kri zi a þýl dý. SGK i le TB a ra sýn da 1 Tem muz 2015 ka dar ge çer li o la cak laç lým Söz leþ me si im za lan dý. Ça lýþ ma Ba ka ný Fa ruk Çe lik, ec za cý lar la ya pý lan top lan tý son ra sý an laþ ma ya i liþ kin bil gi ver di.çe lik þun la rý söy le di: ýl lýk ha sý la tý bin TL o lan ec za ne le rin is kon to o ran la rý sý fýr, bin TL o lan ec za ne ce le rin is kon to o ra ný yüz de 1, 900 bin-1 mil yon 500 bin TL o lan ec za ne le rin yüz de 2.5, 1.5 mil yon TL ü ze rin de o lan ec za ne le rin is kon to o ra ný yüz de 3 o la rak be lir len di. c za ne le re re çe te ba þý na 25 ku ruþ ö de me ya pý la cak. SGK yla 2 bin ec za ne nin söz leþ me le ri nin fes hi dur du rul du. Fe sih iþ lem le ri zor laþ tý rýl mýþ, fe sih sü re si 2 yýl dan 1 yý la in di ril di. Fe sih ön ce si u ya rý þar tý ge ti ril di. lk kez SGK da ti raz n ce le me Üst Ko mis yo nu ku ru la rak mu ta ba kat sað la na ma yan re çe te le rin ko mis yon da gö rü þül me si sað la na cak. c za cý lar la SGK a ra sýn da ki es ki pro to kol dün so na er miþ ti. e ni pro to kol ü ze rin de ki gö rüþ me ler tý kan mýþ tý. n ka ra 2B T S ISI C LS T O ö zel li ði ni yi tir miþ ve 2B a ra zi si o la rak bi li nen Ha zi ne a ra zi le ri nin sa tý þý ný ön gö ren ka nun ta sa rý sý, TB Baþ kan lý ðý na su nul du. Or man Köy lü le ri nin Kal kýn ma la rý nýn Des tek len me si ve Ha zi ne dý na Or man Sý nýr la rý Dý þý na Çý ka rý lan er le rin De ðer len di ril me si er le rin De ðer len di ril me si i le Ha zi ne ye it Ta rým ra zi le ri nin Sa tý þý Hak kýn da Ka nun Ta sa rý sý, TB Baþ kan lý ðý na su nul du. Ta sa rý, or man ni te li ði ni kay bet ti ði i çin Ha zi ne a dý na or man sý nýr la rý dý þý na çý kar tý lan yer le rin, ra yiç de ðe ri ü ze rin den sa týl ma sý ný ön gö rü yor. Bu ra dan sað la na cak ma li kay nak, ön ce lik le nak le di le cek or man köy lü le ri ne a it ta þýn maz la rýn ka mu laþ tý rýl ma sý, or man dý þý na çý ka rý lan yer le rin ýs lah, i mar ve ih ya sý, nak len is kan, or man köy lü le ri nin kal kýn ma la rý nýn des tek len me si, ye ni or man a lan la rý nýn te si si i çin kul la ný la cak. Ta sa rý, or man sý nýr la rý dý þý na çý kar ma iþ le mi so nu cun da Ha zi ne i le yar gý ö nün de kar þý kar þý ya ge len va tan daþ lar a çý sýn dan ih ti la fýn çö züm len me si ni de a maç lý yor. Ta sa rý nýn ge rek çe sin de, or man sý nýr la rý dý þý na çý ka rý lan yer le rin de ðer len di ril me sin de, ya sal boþ luk o luþ tu ðu i fa de e dil di. Bu gün i ti ba riy le k de niz, ge ve ar ma ra böl ge le ri nin bü yük bö lü mü nün or man ka das tro suy la or man sý nýr la rý dý þý na çý kar ma iþ lem le ri nin ta mam lan dý ðý, Ha tay i le s tan bul a ra sýn da ka lan ký yý il le ri nin sý nýr la rý i çin de or man sý nýr la rý dý þý na çý ka rý lan a la nýn yü zöl çü mü nün yak la þýk 190 bin hek ta ra u laþ tý ðý bil di ril di. Bu a lan la rýn, na ren ci ye ve muz ye tiþ ti - ri ci li ði, zey tin lik, se ra cý lýk, top lum yer le þim yer le ri ve sa na yi a lan la rý gi bi a maç lar la kul la nýl dý ðý i fa de e dil di. Bi lim ve fen ba ký mýn dan or man ni te li ði ni tam o la rak kay bet miþ tar la, bað, mey ve ci lik, zey tin lik gi bi çe þit li ta rým a lan la rýn da ve ya hay van cý lýk ta kul la nýl ma sýn da ya rar ol du ðu tes pit e di len a ra zi ler i le þe hir, ka sa ba ve köy ya pý la rý nýn top lu o la rak bu lun du ðu yer ler den Ha zi ne a dý na or man sý nýr la rý dý þý na çý kar tý lan a lan la rýn top lam yü zöl çü mü nün yak la þýk 410 bin hek ta ra u laþ tý ðý vur gu la na rak, bu a lan la rýn,or man sý nýr la rý dý þý na çý kar týl dýk la rý ta rih ler i ti ba riy le yak la þýk yýl dýr her han gi bir be del ö den mek si zin kul la ný cý la rýn ta sar ru fun da bu lun du ðu be lir til di. n ka ra / a a Ba þoð lu du a lar la u ður lan dý Türkiye Saðlýk þçileri Sendikasý Onursal Genel Baþkaný ustafa Baþoðlu, Taceddin Dergâhý na duâlarla topraða verildi. TÜ K Sað lýk þ çi le ri Sen di ka sý O nur sal Ge nel Baþ ka ný us ta fa Ba þoð lu, Ta ced din Der ga hý na du a lar la top ra ða ve ril di. Bir sü re dir te da vi gör dü ðü Di ya net Vak fý 29 a yýs Has ta ne si nde ön ce ki gün ve fat e den us ta fa Ba þoð lu i çin ilk tö ren Tür ki ye Sað lýk þ çi le ri Sen di ka sý ö nün de dü zen len di. U zun sü re hiz met et ti ði sen di ka nýn ö nü ne ge ti ri len Ba þoð lu nun ce na ze si a raç tan in di ril di. Bu ra da da va ar ka daþ la rý ta ra fýn dan du a e dil di ve he lal lik is ten di. r dýn dan Ba þoð lu nun KP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan e cep Tay yip r do ðan, CHP ve HP i çin i zin de yiz tam de yip, sa bah ak þam i zin yap týk la rý, yan ge lip yat týk la rý ný i fa de e de rek, Biz i se, Tür ki ye yi mu a sýr me de ni yet ler se vi ye si nin üs tü ne çý kar mak i çin ge ce de me den, gün düz de me den, dað de re te pe de me den, fýr tý na bo ra de me den gay ret le, öz ve riy le, fe da kar lýk la koþ tur duk, koþ tu ru yo ruz de di. r do ðan, par ti si nin ge nel mer ke zin de dü zen le nen Ge niþ le til miþ l Baþ kan la rý Top lan tý sýn da, 23 Ka sým 2011 ta ri hin de ya pý lan KP Ge niþ le til miþ l Baþ kan la rý Top lan tý sýn da, Der sim fa ci a sý ný an la týr ken, ba zý i sim ler zik ret tik le ri ni ha týr la ta rak, o gün Der sim de gö rev a lan ve Der sim de kat li am em ri ni ve ren ba zý si ya set çi le rin to run la rý nýn bu gün de si ya set te ve bü rok ra si de gö rev al mýþ du rum da ol duk la rý ný söy le di. Baþ ba kan r do ðan, þöy le ko nuþ tu: Biz, to run lar, de de le ri nin yap týk la rýn dan me sul de ðil dir di ye rek, bu bü rok rat la rýn, bu si ya set çi le rin i - G L KU Baþ kan lý ðý, Türk Si lah lý Kuv vet le ri nde 364 ge ne ral ve a mi ral bu lun du ðu nu bil dir di. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da Ka ra, De niz ve Ha va Kuv vet le ri nde 329, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nda 33, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý nda i se 2 ge ne ral/a mi ral bu lun du ðu be lir til di. Ka ra, De niz ve Ha va Kuv vet le ri nde 33 bin 762, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nda 5 bin 490, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý nda i se 594 su ba yýn gö rev yap tý ðý be lir ti len a çýk la ma da Ka ra, De niz ve Ha va Kuv vet le ri nde 71 bin 444, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nda 22 bin 583, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý nda i se bin 401 ast su bay bu lun du ðu be lir til di. çýk la ma da, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý em rin - yap tý ðý hiz met ler an la týl dý. Ba þoð lu nun ce na ze si, da ha son ra Ha cý Bay ram Ca mi i ne ge ti ril di. Öð le na ma zý nýn ar dýn dan ya pý lan ce na ze tö re ni ne ec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Sa a det Par ti si Ge nel Baþ ka ný us ta fa Ka ma lak, Bü yük Bir lik Par ti si Ge nel Baþ ka ný us ta fa Des ti ci, De mok rat Par ti Ge nel Baþ ka ný a mýk Ke mal Zey bek, Baþ ba kan ar dým cý sý Bü lent rýnç, U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li ýl dý rým, Güm rük ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti a zý cý, Çev re ve sim le ri ni an ma dýk. ma o to run lar çýk tý lar, Der sim de ki zih ni ye tin ay nen de vam et ti ði ni gös ter mek a ma cýy la, de de le ri ne ve de de le ri nin yap týk la rý na sa hip çýk tý lar. Ta bi i þu hu su sun da al tý ný ka lýn çiz gi ler le çiz mek du ru mun da yým... Bi ze, si ya si ta ri hi miz bo yun ca ol du ðu gi bi, son 9 yýl da da, bu Der sim tar týþ ma la rý nýn ar dýn dan da hiç hak et me di ði miz ya kýþ týr ma lar yap tý lar. Cum hu ri yet le he sap laþ mak de di ler. ta türk düþ man lý ðý de di ler. Cum hu ri ye tin il ke le ri ne hu su met de di ler... Hiç kim se ku su ra bak ma sýn, ki min cum hu ri ye te sa hip çýk tý ðý, ki min de cum hu ri ye ti tah rip et ti ði, þu son 9 yýl da te red dü te ma hal bý rak ma ya cak net lik te or ta ya çýk mýþ týr. r týk kir li ça ma þýr lar or ta ya çý ký yor. Ki min ta türk ün i de al le ri ne sa hip çýk tý ðý, ki min de o i de al le rin sa de ce is tis ma rý ný yap tý ðý K Par ti ik ti dar la rýy la çok net bi çim de or ta ya çýk mýþ týr. e CHP ne de HP, bi zim mil let sev gi mi zi, va tan sev gi mi zi, mem le ket sev da mý zý öl çe cek ka lib re de de ðil dir. de 24 bin 423 uz man jan dar ma nýn gö rev yap tý ðý vur gu lan dý. Ka ra, De niz ve Ha va Kuv vet le ri nde 34 bin 143, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nda 6 bin 764, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý nda i se 2 bin 589 uz man er ba þýn bu lun du ðu be lir ti len a çýk la ma da, hiç bir ku rum da söz leþ me li er/er baþ bu lun ma dý ðý bil di ril di. Ka ra, De niz ve Ha va Kuv vet le ri nde 139 bin 678, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nda 59 bin 293, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý nda i se 2 bin 586 uz man per so nel bu lun du ðu ak ta rý lan a çýk la ma da, Ka ra, De niz ve Ha va Kuv vet le ri nde 7 bin 538, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nda 804, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý nda i se 21 ye dek su bay bu lun du ðu ha týr la týl dý. Ka ra, De niz ve Ha va Kuv vet le ri nde 310 bin 461, Jan dar ma Þe hir ci lik Ba ka ný r do ðan Bay rak tar, Baþ ba kan lýk üs te þa rý f kan la, n ka ra Va li si la ad din ük sel, n ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný e lih Gök çek i le es ki SP Ge nel Baþ ka ný e cai Ku tan, HP il let ve ki li u rat Ba þes gi oð lu, CHP den Bay ram e ral i le çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Tö re ne ge len ler Ba þoð lu nun ya kýn la rý na baþ sað lý ðý di le di. Ba þoð lu nun ce na ze si, ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan Ta ced din Der ga hý na gö tü rü le rek bu ra da def ne dil di. n ka ra / ci han r do ðan: ta türk ün i zin de o lan a sýl bi ziz Bun lar, i zin de yiz tam de yip, sa bah ak þam i zin yap tý lar, yan ge lip yat tý lar. Biz i se, Tür ki ye yi mu a sýr me de ni yet ler se vi ye si nin üs tü ne çý kar mak i çin ge ce de me den, gün düz de me den, dað de re te pe de me den, fýr tý na bo ra de me den gay ret le, öz ve riy le, fe da kar lýk la koþ tur duk, koþ tu ru yo ruz. Þim di bir ke re þu nu a çýk a çýk or ta ya koy mak ta fay da var... t ti hat ve Te rak ki zih ni ye ti, Ga zi us ta fa Ke mal in de þid det le kar þý çýk tý ðý ve biz zat mü ca de le et ti ði bir zih ni yet tir. Bu zih ni yet, Os man lý Dev le ti nin çok hýz lý ve a cý bir þe kil de da ðýl ma sý ný sað la mýþ, ar dýn dan da cum hu ri ye te si ra yet et mek, cum hu ri ye ti çü rüt mek i çin yo ðun mü ca de le ver miþ tir. Ga zi us ta fa Ke mal in mü sa ma ha gös ter me di ði t ti hat ve Te rak ki zih ni ye ti, ne ya zýk ki ve fa tý nýn ar dýn dan ye ni den ha yat bul muþ, ye ni den ik ti dar fýr sa tý bul muþ ve Tür ki ye ye a ðýr fa tu ra lar ö det me ye de vam et miþ tir. n - ka ra / a a TSK da 364 ge ne ral var Ge nel Ko mu tan lý ðý nda 145 bin 6, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý nda i se bin 899 er baþ/e rin gö rev yap tý ðý vur gu la nan a çýk la ma da; Ka ra, De niz ve Ha va Kuv vet le ri nde top lam 317 bin 999, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nda 145 bin 810, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý nda i se bin 920 yü küm lü per so nel bu lun du ðu kay de dil di. çýk la ma da Ka ra, De niz ve Ha va Kuv vet le ri nde top lam 457 bin 677, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nda 205 bin 103, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý nda i se 4 bin 506 as ke ri per so nel bu lun du ðu i fa de e di len a çýk la ma da Ka ra, De niz ve Ha va Kuv vet le ri nde 49 bin 215, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nda 3 bin 766, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý nda i se 886 si vil me mur/iþ çi ça lýþ tý ðý bil di ril di. n ka ra / ci han HBL Ka fa ta sý sa yý sý 26 ya çýktý nd B KI D K ta ri hi ç ka le de, in san ke mik le ri nin bu lun du ðu böl ge de yü rü tü len ka zý da 3 ka fa ta sý da ha bu lun du ðu be lir til di. Böy le ce ay ný yer de bu lu nan ka fa ta sý sa yý sý 26 ya yük sel di. Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ndan a lý nan bil gi ye gö re, Di yar ba kýr ýn Sur il çe sin de ki ta ri hi ç ka le de, bir dö nem ce za ve tev ki fe vi o la rak kul la ný lan ya pý nýn ya nýn da ki çev re dü zen le me ça lýþ ma la rý sý ra sýn da, in san ke mik le ri bu lun ma sý ü ze ri ne baþ la tý lan so ruþ tur ma kap sa mýn da sür dü rü len ka zý nýn ön ce ki gün kü bö lü mün de 3 ka fa ta sý da ha bu lun du. Böy le ce, ka zý lar da þu a na ka dar bu lu nan ka fa ta sý sa yý sý 26 ya yük sel di. Dün ay ný böl ge de ya ðýþ ne de niy le ký sa sü re li ka zý ya pý lýr ken, ha va nýn el ve riþ li du ru mun da tek rar ka zý ya baþ la ný la ca ðý be lir til di. Di yar ba kýr / a a ÖK a ka de mis yen ve öð ren ci le ri din le ye cek nök ye ni bir uy gu la ma yý ha ya ta ge çi re rek, in ter net si te sin de bir fo rum o luþ tur du. ka de mis yen ler den öð ren ci le re ka dar her kes ÖK Bil gi Pay la þým Fo ru mu na gi re rek, be lir le nen ko nu lar la il gi li gö rüþ le ri ni pay la þa bi le cek. ÖK ten ya pý lan a çýk la ma da, ük se köð re tim Ku ru lu Bil gi Pay la þým Fo ru mu nun hiz me te gir di ði bil di ril di. ÖK Baþ ka ný Gök han Çe tin sa ya da öð re tim gö rev li le ri ve a ka de mis yen le re fo ru ma i liþ kin bil gi len dir me ma i li gön der di. ÖK o la rak bir il ki baþ lat mak tan duy duk la rý mem nu ni ye ti di le ge ti ren Çe tin sa ya me sa jýn da, ÖK Bil gi Pay la þým Fo ru mu nun ha ya ta ge çi ril di ði ni be lirt ti. Fo rum da ilk o la rak Öð re tim Ü ye si e tiþ tir me Prog ra mý ný (ÖP) tar týþ ma ya aç týk la rý ný an la tan Çe tin sa ya, a ka de mis yen le rin, ü ni ver si te öð ren ci le ri nin, ÖP de yer a lan genç le rin ve sis te mi tar týþ mak is te yen her ke sin ka tý lý mý na a çý lan ko nu ya i liþ kin gö rüþ ve yo rum la rý bek le dik le ri ni bil dir di. Çe tin sa ya, Bu ra da ki gö rüþ ler yük se köð re tim sis te mi mi ze kat ký sað la ya cak týr de di. ÖK bün ye sin de ilk de fa o luþ tu ru lan fo rum, rum.yok.gov.tr ad re sin den hiz met ve re cek. Her ke sin kul la ný mý na a çýk fo rum la Ku rul un prog ram ve pro je le ri ko nu sun da ki gö rüþ ve e leþ ti ri ler a lý na cak. Fo rum da tar tý þý la cak ko nu lar yi ne ka tý lým cý lar ta ra fýn dan be lir le ne bi le cek. n ka ra / a a Kar þý lýk sýz çe ke ha pis kalk tý nk ÞILIK SIZ çek te ad li pa ra ce za sý ö den me di ði i çin uy gu la nan ha pis ce za sý ye ri ne i da ri ni te lik le yap tý rým uy gu la na cak. TB Ge nel Ku ru lun da, Çek Ka nu nun da De ði þik lik a pýl ma sý na Da ir Ka nun Ta sa rý sý ka bul e di le rek ya sa laþ tý. Ka nu na gö re, kar þý lýk sýz çek te, ad li pa ra ce za sý ö den me di ði i çin uy gu la nan ha pis ce za sý i da ri ni te lik te yap tý rý ma dö nüþ tü rü le cek. Kar þý lýk sýz çek ke sen ki þi le re 10 yýl sü rey le çek ve ril me ye cek. Çek dü zen le me ve çek he sa bý aç ma ya sa ðý na i liþ kin ka yýt, ü ze rin den 10 yýl geç me si ha lin de er kez Ban ka sý ta ra fýn dan re sen si li ne cek. Ha mi li ne çek def te ri yap ra ðý ný kul lan ma dan ha mi li ne çek dü zen le yen ki þi ye, her bir çek le il gi li o la rak uy gu la nan 1 yý la ka dar ha pis ce za sý, 300 TL den 3 bin TL ye ka dar i da ri pa ra ce za sý na dö nüþ tü rü le cek. Kar þý lýk sýz ka lan çek be de li, fa i zi i le bir lik te ö den me si du ru mun da çek dü zen le me ve çek he sa bý aç ma ya sa ðý kal dý rý la cak. Ban ka lar, 31 ra lýk 2012 yý lý na ka dar müþ te ri le ri ne ye ni çek def ter le ri ni ve re cek. Kar þý lýk sýz çek le bir lik te ay ný za man da do lan dý rý cý lýk, bel ge de sah te ci lik su çu nun iþ len me si ha lin de, çek dü zen le me ve çek he sa bý aç ma ya sa ðý ka ra rý ve ril me si nin ya ný sý ra, ki þi, TCK nýn il gi li hü küm le ri ne gö re de ce za lan dý rý la cak. Ka nun la, ban ka la rýn kar þý lýk sýz çek ke þi de e dil me sin de ki so rum lu lu ðu ar tý rý lý yor. n ka ra / a a Kalbi baþkasýnda yaþayacak ng Ç D Ð ra hat sýz lýk so nu cu kal dý rýl dý ðý has ta ne de be yin ö lü mü ger çek le þen genç ka dý nýn ba ðýþ la nan or gan la rýn dan kal bi, Ha ce te pe Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne sin de ya pý lan o pe ras yon la ka dýn has ta ya nak le dil di. Be yin ka na ma sý teþ hi siy le bir sü re dir te da vi gör dü ðü On do kuz a yýs Ü ni ver si te si (O Ü) Týp Fa kül te si Has ta ne sin de be yin ö lü mü ger çek le þen 29 ya þýn da ki Çið dem Gü ven in ba ðýþ la nan or gan la rýn dan kal bi, ba þa rý lý bir o pe ras yon la Ha cet te pe Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne sin de u kiy ye Pür cü ad lý has ta ya nak le dil di. et ki li ler, yo ðun ba kým ü ni te sin de bu lu nan Pür cü nün sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu nu be lirt ti. Samsun / a a TZ ski k Parti Van l Baþkaný ve Van eþraflarýndan muhterem aðabeyimiz, bubekir Gülaçar'ýn vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Süleyman Çelebi Çomak ve ilesi

9 2 ÞUBT 2012 PÞB H B 9 er hum us ta fa Ba þoð lu, Tür ki ye de son dö nem de da ya tý lan ya sa dý þý ya sa ða kar þý ba þör tü sü dâ vâ sý nýn yýl maz mü da fi i, hak sýz lý ða kar þý hak lý mü ca de le nin bir sim ge is miy di. il le tin dert le riy le dert le nen, di ðer gâm, i nanç lý, fa al bir dâ vâ ve hiz met a da mýy dý. Baþ ta ba þör tü sü ol mak ü ze re, i nanç, i bâ det ve i fâ de öz gür lü ðü hak kýn da ki bü tün ra por la rý, a raþ týr ma la rý tek tek der ler, de ðer len di rir di. Ba þör tü sü hak ký ný ve te set tür hu ku ku nu bir hu kuk çu gi bi sa vu nur, en çok ka nun yaf ta sýn da ya sak lan ma sý na kar þý çý kar, mað du ri yet le re kar þý ka mu o yu o luþ tur ma nýn ö ne mi ne i na nýr dý. Din e ði ti mi ve öð re ti mi nin mil le tin mu kad des le ri ni ve de ðer le ri ni e din me sin de ki e hem mi ye ti ni vur gu lar; bu me yan da Kur ân kurs la rý, i mam ha tip o kul la rý ve e ði tim mü es se se riy le ya kýn dan il gi le nir di. Tür ki ye de tar tý þý lan bü tün ko nu lar da med ya yý tâ kip e der, ba sýn da çý kan ha ber le ri ve yo rum la rý baþ lýk la rý na gö re tas nif et ti rip dos ya la týr ve ar þiv ler di. Sen di ka cý lý ðýn dý þýn da da, ö zel lik le ba þör tü sü ve di ðer di nî ve ah lâ kî hu sus lar da, sos yal sa ha da doð ru la rý söy le mek ten çe kin mez, ba - vukatlarý dar be ci le ri sa vun mak tan vaz geç ti cev ni as ya.com.tr n VU KT Ö mer i hat Öz gün, 12 y lül as ke ri dar be si so ruþ tur ma kap sa mýn da hak la rýn da da va a çý lan dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný Ke nan v ren i le dö ne min Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný mek li Or ge ne ral Tah sin Þa hin ka ya nýn ve kil lik le rin den çe kil di ði ni bil dir di. Öz gün, yap tý ðý a çýk la ma da, Gör dü ðüm lü zum ü ze ri ne ve kil lik ten çe kil dim. Da va dan çe kil di ði me i liþ kin di lek çe mi mah ke me ye bu gün (ön ce ki gün) ver dim. al nýz mü vek kil le rim le bir prob le mim ol ma dý ðý nýn bi lin me si ni is te rim. vu kat lýk tan çe kil mek hak kým dý ve bu hak ký kul lan dým de di. Öz gün, di lek çe si ni ver me den ön ce mü vek kil le riy le gö rüþ tü ðü nü de kay det ti. n ka ra / aa 30 yýl lýk Dev-ol dâ vâ sý za man a þý mýn dan düþ tü n GI T 9. Ce za Da i re si, 30 yýl lýk Dev-ol a na da va sý nýn tüm sa nýk lar yö nün den za man a þý mýn dan dü þü rül me si ne ka rar ver di. n ka ra 6. ðýr Ce za ah ke me si nin di ren me ka ra rý nýn ar dýn dan ar gý tay 9. Ce za Da i re si nde ye ni den gö rül me ye baþ la nan da va nýn dün ka rar du ruþ ma sý ya pýl dý. Du ruþ ma ya, tüm sa nýk lar i le a vu kat la rý Þa nal Sa rý han ve eh di Bek taþ ka týl dý. ar gý tay 9. Ce za Da i re si Baþ ka ný k rem r tuð rul, da i re nin oy bir li ðiy le al dý ðý ka ra rý o ku du. r tuð rul, da va da za man a þý mý sü re si ni ey lem ta ri hin den i ti ba ren e le al dýk la rý ný be lirt ti. Da i re Baþ ka ný r tuð rul, da va nýn tüm sa nýk lar yö nün den za man a þý mýn dan dü þü rül me si ne oy bir li ðiy le ka rar ve ril di ði ni a çýk la dý. Ba zý sa nýk ya kýn la rý nýn ka ra rýn a çýk lan ma sý nýn ar dýn dan að la dýk la rý gö rül dü. n ka ra / aa Ü a na ya sa tar týþ ma la rý ný so mut laþ tý ra cak ns T BUL Ü ni ver si te si ( Ü), ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rýn da bu gü ne ka dar ya pý lan tar týþ ma la rý so mut laþ týr mak ve ü ni ver si te nin gö rü þü nü o luþ tur mak ü ze re 4 Þu bat ta e ni na ya sa Ça lýþ ta yý dü zen le ye cek. lý nan bil gi ye gö re, Tür ki ye nin en es ki ve kök lü ü ni ver si te le rin den bi ri o la rak dü zen le di ði çok sa yý da u lu sal ve u lus la ra ra sý bi lim sel et kin lik le ye ni a na ya sa ko nu su nu de ði þik bo yut la rýy la tar tý þan Ü, bu gü ne ka dar ya pýl mýþ tar týþ ma la rý so mut laþ týr mak ve ü ni ver si te nin gö rü þü nü o luþ tur mak ü ze re 4 Þu bat ta e ni na ya sa Ça lýþ ta yý ger çek leþ ti re cek. Ü ek tör lü ðü nün na ya sa Hu kuk çu la rý Der ne ði, na ya sa Hu ku ku raþ týr ma la rý ve n ce le me le ri Der ne ði i le Fran sa na ya sa Hu ku ku Der ne ði nin iþ bir li ðiy le dü zen le di ði ça lýþ tay, ü ni ver si te nin rek tör lük bi na sýn da ki sa lon lar da ya pý la cak. Hu kuk Fa kül te si nin a ka de mik da nýþ man lý ðýn da ger çek leþ ti ri le cek e ni na ya sa Ça lýþ ta yý na ÖK ü ye si ve ek tör Prof. Dr. u nus Söy let, Fran sa nýn n ka ra Bü yü kel çi si La u rent Bi li, ÖK Ü ye si ve Ü ek tör Da nýþ ma ný Prof. Dr. e cep Öz türk, Hu kuk Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. dem Sö zü er, a ka de mis yen ler ve si vil top lum ku ru luþ la rý tem sil ci le ri ka tý la cak. Ça lýþ tay, a ka de mis yen ler le si vil top lum ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le ri ni bir a ra ya ge ti re cek. s tan bul / a a Baþoðlu nun baþ dâvâsý sýn top lan tý la rý dü zen ler, prog ram la ra çý kar, be yâ nat lar ve rir, bil di ri ler, ba sýn bül ten le ri ya yýn lar dý. Ön ce lik le ba þör tü sü me se le si ne, genç li ðin ge le ce ði ne ve ah lâ kî mev zu la ra da ir ki tap lar, bro þür ler bas tý rýp mec ca nen da ðý týr, top lu mun ha ki kî mâ nâ da ay dýn la týl ma sý i çin tek ba þý na ön cü bir kuv vet gi bi i ler ler di B ÞÖ TÜ SÜ Ü CÂ D L S S BO LÜ DÜ Ba þoð lu, de mok rat mis yon dan gel miþ, da let Par ti si mil let ve kil li ði ni yap mýþ tý. il le tin mad dî ve mâ ne vî sý kýn tý la rý na sü rek li çâ re ler a rar ve ü re tir di. De mok rat bir in san dý. Bu vas fýy la ço ðu en ha ra ret li tar týþ ma lar da ve kri tik ko nu lar da mu ha ta bý ný din ler, en id di a lý ol du ðu hu sus lar da bi le kar þý tes bit le ri de tar tar, ge rek ti ðin de ka na at le ri ni tas hih e der, et ki le nir ve et ki ler di U zun yýl lar sü ren sen di ka baþ kan lý ðý gö re vi nin ö te sin de ak si yon sa hi biy di. lin de ki im kân la rý her tür lü il mî, ah lâ kî fa a li yet le re, ya rar lý iç ti maî ak ti vi te le re a çar dý. 28 Þu bat post mo dern dar be sü re ci nin en a ðýr bas ký ve med ya tik sap týr ma la rý nýn da ya týl dý ðý dö nem le rin de da hi çe kin me den ger çek le ri hay ký rýr; ba þör tü sü ne ve din dar la ra yö ne lik bas ký la ra kar þý, i nanç ve i bâ det hür ri ye ti ne sa hip çý kar, te mel hak la rýn kök leþ me si ne ve ge niþ le til me si ne, res mî ku rum lar nez din de be nim sen me si ne ça lý þýr, her ve si ley le bu u ður da uð ra þýr dý. Hep maz lum la rýn ya nýn da o lur du. ÖZ GÜ ði tim-sen Ge nel Baþ ka ný u suf Tan rý ver di, e ði ti min öz gür leþ me si e ði tim ci nin öz gür leþ me sin den geç ti ði ni be lir te rek. Öð ret men le ri miz ve öð ren ci le ri miz ba þör tü süy le o kul la ra gi re mi yor lar. Ký lýk ký ya fet yö net me li ði i de o lo jik ve sa yet çi lik tir, kal dý rýl ma lý dýr de di. e ni s ya ya a çýk la ma lar da bu lu nan Tan rý ver di, ký lýk ký ya fet da yat ma sý nýn top lu mu tek tip leþ tir me nin, dev le te ve to ta li ter i de o lo ji si ne bo yun eð dir me nin bi re yin i nanç ve ter cih hak ký ný bas ký la ma nýn bir a ra cý ol du ðu nu i fa de e de rek, Ký lýk ký ya fet da yat ma cý lý ðý nýn ilk uy gu la ma sý Þap ka Ka nu nu di ye bi li nen 25 Ka sým 1925 ta ri hin de ka bul e di len ve 1982 a na ya sa sý nýn 174. mad de si ne gö re bu in ký lap ka nun la rý nýn a na ya sa ya ay ký rý lý ðý id di a ve ip tal e di le me ye ce ði ya zýl mýþ týr. Bu ka nun la bir lik te tüm dev let er kâ ný, ça lý þan la rý ve öð ren ci ler þap ka giy mek zo run da kal mýþ lar dýr. Bu ka nu na mu ha le fet e den pek çok in san s tik lal ah ke me le rin de yar gý lan mýþ çe þit li ce za la rýn ya nýn da i dam e di len ler de ol muþ tur de di. O B L C ÖÐ C O KU LU TK T K ZO U D BI KIL DI 28 Þu bat dar be siy le ký lýk ký ya fet zor ba lý ðý nýn tüm a cý ma sýz lý ðýy la ye ni den gün de me gel di ði ni ha týr la tan u suf Tan rý ver di, Ü ni ver si te ler de on bin ler ce öð ren ci o kul la rý ný terk et mek ya da baþ la rý ný aç mak zo run da bý ra kýl dý. Ü ni ver si te bi rin ci si kýz öð ren ci ler, ö dül le ri ni al mak i çin sah ne ye çýk týk la rýn da po lis zor ba lý ðýy la a ðýz la rý ka pa tý la rak, sü rük le ne rek kür sü den in di ril di ler. Cop lan dý lar, dö vül dü ler, ha ka ret le re uð ra dý lar, ik na o da la rý na a lýn dý lar. Ba þör tü lü kýz la rý mý za kar þý ya pý lan bu al çak ça sal dý rý la rýn ya ra sý ha la yü - e ni s ya nýn en zor za man lar da bil has sa ba þör tü sü ya sa ðý da yat ma sý ve zul mü ne kar þý in san hak la rý ve hür ri yet le ri ek se nin de tâ viz siz ce yap tý ðý mü câ de le nin en baþ mü ca he de si ni ve ren ler den di. na do lu da ki top lan tý la ra, pa nel le re ko nuþ ma cý ya da ak tif bir ka tý lým cý o la rak ka tý lýr dý. e ni s ya câ mi a sý o nu ga ze te de çý kan rö por taj la rýy la da ta nýr dý. De mok ra si yi kat le den, ir ti ca i le mü câ de le pa ra va ný al týn da mâ ne vî de ðer le ri tah rip e den dar be le re ar ka çý kýp þak þak çý lýk ya pan la rýn or ta lýk ta ge zin di ði gün ler de, ýs rar la sür dür dü ðü hak ve hu kuk mü ca de le siy le bi li nir di. Bu hu sus ta mað dur la rýn im da dý na ko þan bir mer ci, ba þör tü sü dâ vâ sý mü câ de le si ne bir sem bol ol muþ tu. Her mü lâ ka týn soh bet bö lü mün de ça lýþ ma la rýn mu hâ se be si ni ya par, i ma ný is ti ka me tin de va ta ný ve va tan daþ la rý i çin ka fa yo rar dý. ü lâ kat la rý sa at ler ce sü ren ve yo ðun bir bi çim de gün de mi yo rum la yan bir ne vi be yin ve id râk fýr tý na sýy la fik rî mu bâ he se þö le ni ne, fi kir mec li si ne dö nü þür dü. On dan dýr ki u zun renk li rö por taj la rý, gün ler ce tam sa hi fe ya yýn la nýr dý KU Â I T ST TÜ HÜK Ü Ü S VU DU a sa dý þý ya sa ða hiç bir za man tes lim ol ma dý. Ba þör tü sü ya sa ðý nýn meþ ru ze min ler de çö zü mü i çin hep ü mit le ça lýþ tý. Has sas mah fil le ri mem nun et mek he sa bý na Öð ren ci ler baþ la rý ný aç ma lý tü rü ya sa ða tes li mi yet ký rýl ma la rý ný, ba þör tü sü nü çöz mek le çöz me(!) sap ma - re ði miz de ka na mak ta dýr de di. B ÞÖ TÜ LÜ ÖÐ T VI ÇIK TI L Öz gür ði tim-sen Baþ ka ný Tan rý ver di, 28 Þu bat ta ba þör tü lü öð ret men a vý ya pýl dý ðý ný, ba þör tü lü öð ret men le rin iþ le rin den a týl dý ðý ný, ya ek me ðin, ya i nan cýn ter ci hi ni yap mak zo run da bý ra kýl dýk la rý ný i fa de e de rek, þun la rý kay det ti: Öz gür lü ðü Ke ma lizm e i man et mek le sý nýr la dý lar. Ke ma list ol ma ya nýn bu ül ke de ya þam hak ký yok tur de yip ül ke dý þý na ad res ler gös ter di ler. 28 Þu bat as lýn da to ta li ter zih ni yet i çin tü ke ni þin baþ lan gý cý ol du. Sek sen yýl dýr ken di as ker le ri ta ra fýn dan dar be ler le dö vü len, iþ ken ce ler den ge çi ri len, a þa ðý la nan, si ya se ti, hu ku ku, in san hak la rý, i nanç öz gür lü ðü yok sa yý lan bu halk dar be ci le re ce va bý ný ik ti dar dan in dir dik le ri kad ro la rý tek rar ik ti da ra güç lü bir þe kil de ta þý ya rak ver di. a pýl ma sý ge re ken da ha çok iþ var bun lar dan bi ri de e ði tim de ve tüm ka mu bi rim le rin de uy gu la nan ký lýk ký ya fet ya sa sý des pot lu ðu dur. K Par ti yal pa la ma yý bý ra kýp bu hal kýn ken di si ni ne den ik ti dar yap tý ðý nýn bi lin cin den kop ma dan, dev let leþ me den ik ti da rý ný sür dür me li dir. Kaç on yýl da ha dev let zor ba lý ðýy la mo dern leþ me nin bir ü rü nü o lan, te mel in san hak la rý na ve i nanç öz gür lü ðü ne kar þý o lan ký lýk ký ya fet zor ba lý ðýy la ya þa mak zo run da ka la ca ðýz? ta türk il ke le ri ne uy gun, uy gar bir hal kýn ký ya fe ti ni dev rim ka nun la rýy la be lir le me nin an cak to ta li ter dev let ler de müm kün ol du ðu nu da di le ge ti ren Tan rý ver di, Bu i fa de ya sev, ya terk et da yat ma sýn dan baþ ka bir þey de ðil dir. n san hak la rý ný, seç me öz gür lü ðü nü, i nan ma ve ya þa ma öz gür lü ðü nü yok sa yan, bi re yi ter cih ya pa ma yan, an cak dev le tin þe kil len di re bi le ce ði bir a raç o la rak gö ren zih ni ye tin ü rü nü dür. To ta li ter re jim ler hal ký ka nun lar la is te nil di ði gi bi yoð ru lup, þe kil ve ri le cek ça mur gi bi gö rür ler de di. la rý ný, i nanç hak ký nýn e ði tim hak kýy la ta kas e dil me si ni þid det le red de der di. Be di üz za man ýn tef sir ve be yân la rý ný dik kat le din ler; gö rüþ le ri ni o is ti ka met te ge liþ tir me ye gay ret e der di. ur i sa le le ri ni e di nir, o kur; ur ta le be le ri ni fev ka lâ de se ver ve hiz met le ri ni tak dir e der di. Ken di si nin bil di ði dü zen li bir yar dým lis te si, ö zel tes bit et ti ði giz li fa kir â i le ler i var dý. þin den al dý ðýy la ye ti nir, mil let ve ki li e mek li li ði ma a þý ný öð ren ci le re burs o la rak da ðý týr dý. pey za man dýr ýz dý ra bý ný çek ti ði has ta lý ðý nýn son haf ta lar da a ðýr laþ ma sýy la yo ðun ba ký ma kal dý rý lan Ba þoð lu nun baþ dâ vâ sý ba þör tü sü dâ vâ sýy dý. Ha ya tý nýn en ha re ket li dev rin den öm rü nün â hi ri ne ka dar, Be di üz za man ýn tef si riy le, Kur ân-ý Ha kî min te set tür hük mü nün fýt ri li ði ve hik me ti ni, hu ku ku nu, iz ze ti ni, hay si ye ti ni ve þe re fi ni sa vun ma sýy dý. n çok bu nun i çin ça ba la dý. Te set tü rün bir par ça sý o lan ba þör tü sü nü Kur ân ýn â çýk â yet le riy le, Pey gam be ri mi zin ha dis le ri, tat bi ka tý ve sa hâ be le rin ya þa yý þýy la l lah ýn em ri bir fâ ri za ve ve cî be ol du ðu nun ka bu lü ne hiz met et ti. Hak kýn rah me ti ne ka vu þan Ba þoð lu nun ru hu na, göç tü ðü e be dî â hi ret â le min de, baþ koy du ðu baþ dâ vâ sý te set tür hük mü ba þör tü sü ha ki ka ti ne hiz me ti hür me ti ne, Kur ân-ý zî müþ þâ nýn þe fa at çi ol ma sý ve r ha mür ra hi min in rah me ti ne nâ il ol ma sý di le ðiy le, rah met ve mað fi ret ni yâ zýy la, bin ler Fâ ti ha lar Özgür ðitim-sen Genel Baþkaný usuf Tanrýverdi, eðitimdeki ideolojik totalitarizmin en önemli göstergelerinden birinin de kýlýk kýyafet dayatmasý olduðunu belirtti. ði ti min öz gür leþ me si için, e ði tim ci öz gür leþ me li S ' KO U Þ ÖZ GÜ Ð T-S G L BÞ K I T I V D, Ð T - ÖZ GÜ LÞ S Ð T C ÖZ GÜ LÞ S D GÇ T Ð VU GU L DI. CP GÖ K O KUL L KIÞ L OL K T ÇIK LI sý ný fýn da ki ço cu ða bi le tek tip ký ya fet da ya týl ma sýn dan da ha gay ri in sa ni ne o la bi lir ki? di ye so ran u suf Tan rý ver di þöy le ko nuþ tu: Sa yýn Ba - kan la bu ko nu da bir nok ta da ay rý þý yo - ruz. Sa yýn ba kan o kul la rýn ký ya fet le ri o la bi le ce ðin den bah se di yor. Dev le tin tek tip ký ya fet da yat ma sýy la, o kul la rýn tek tip ký ya fet da yat ma sý a ra sýn da biz bir fark gö re mi yo ruz. Da yat ma cý sa yý - sý nýn faz la laþ ma sý da yat ma nýn ken di - si ni or ta dan kal dýr mý yor. ði tim sis te - mi dev let ten ve i de o lo ji sin den öz gür - leþ me li dir. ði tim sis te mi si vil leþ me li - dir. Ço cuk lar ken di ter cih et tik le ri ký ya - fet le o ku la gi de bil me li dir. Kra vat da - yat ma sýn dan bi le he nüz kur tu la ma - dýk. ca ba dün ya da kaç ül ke kal dý ço - cu ðun boy nu na kra vat a san, kra va týn yok di ye o kul dan ko van? O kul lar kýþ la ol mak tan çýk ma lý dýr ar týk. O kul lar ço - cu ðun zih ni nin, yü re ði nin, e li nin öz - gür leþ ti ði me kân lar ol ma lý dýr. r de - min, in san hak la rý nýn, öz gür lük le rin, in san ol ma nýn, ter cih et me hak ký nýn kýy me ti nin ted ris e dil di ði or tam la ra dö nüþ me li dir. ði ti min öz gür leþ me si e ði tim ci nin öz gür leþ me sin den ge çer. Öð ret men le ri miz ve öð ren ci le ri miz ba þör tü süy le o kul la ra gi re mi yor lar. Böy le si ne cid di, i de o lo jik bað naz lý ðýn da yat ma sý ve e ði tim ü ze rin de ki ve sa - yet çi li ðin sem bo lü o lan bir da yat ma her ne den se Sa yýn Ba ka nýn gün de - min de yer al mý yor. a dem e ði tim de 28 Þu bat sü re ci nin iz le ri si li ne cek di - yor su nuz o za man a ci len bu da yat - ma yý gün de mi ni ze a lýn. drbat ho o.com Sosyolojik yargýlamalar - 2 S osyolojik yargýlamalar baþlýklý son yazýmda, siyasî dâvâlara iliþkin tartýþmalara ýþýk tutacak bazý ilkeler belirlemek mümkün olabilir mi? diye sormuþtum. Bu ilke tartýþmalarýndan biri de siyasî dâvâlardaki yargýlamanýn, kim tarafýndan, kim adýna ve kimin koy- duðu kurallarla yapýlacaðý konusunda olmalýdýr. Konu elbette yargýlamada demokrasi ya da demokrasinin yargýlamaya etkisi ile doðrudan ilgili. Þöyle bir hayal kuralým: Dünya küçük bir yer, bir tek þehirden oluþan elli bin nüfuslu tek bir devlet var. Kanunlarý aynen bizimki ya da bir baþka devletinki gibi. Bu þehir devletin yetkili savcýsý bir sanýðý bir suçtan soruþturmaya ve sonra da kovuþturmaya baþlýyor. Dâvâ devam ederken o devletin ülkesinin kamuoyu o devletin milletinin eclisine baský yapýyor ve o suçun o sanýk için ya da herkes için suç olmaktan çýkarýlmasýný istiyor. a da sanýðýn suçluluðuyla ilgilenmeksizin cezadan kurtulmasýný istiyor. O þehir milletinin meclisi konuyu gündemine alýyor ve demokratik yolla bir kanun çýkarýp sanýðý hakimin elinden kurtarýyor. O ülkenin hakimi bu yeni duruma aykýrý davranamaz. Zira þeklen bir kanun var ve þeklen dâvânýn hakimi de kanun adamý. Dolayýsýyla kanunu uygulamak zorunda. Beðenmiyorum deme hakký var, ama uygulamýyorum deme hakký yok! Hakim kararýný devlet adýna da kamu adýna da adalet idaresi adýna da veriyor olsa sonuç deðiþmez. Zira günümüzün demokratik özgürlükçü toplumlarýnda, hakim, topluma hakim deðil toplum adýna sanýða hakim olan kiþi demektir. Zira artýk kuvvetler ayrýlýðý vardýr ve hükümdar hakim lerin dönemi geçmiþtir. rtýk kanun hükmü koyan hakim durumundaki eclis ile kanunun hükmünü icra eden hakim arasýnda fark var. O yüzden hakimin hükmü ilâm, ama kanunun hükmü o ilâmý ayakta tutan kaide. Daha da önemlisi efkâr-ý amme dahi bir hakim ve dolayýsýyla meclislerin ve onlarýn içinden çýkan hükümetlerin hakimliðini sürekli denetimlerle ve katýlýmlarla sýnýrlýyor. Demokrasiler katýlýmcý demokrasiye dönüyor. þte bu yüzden yargýlamalar bir anlamda sosyolojik oluyor. Hangisi daha iyi? Bediüzzaman, ünâzarât ta (s. 40) þahs-ý manevî ve ekipler eliyle yönetimin tek þahýs eliyle yönetime üstün- lüðünü anlatýrken þöyle diyor: Bir ince teli, rüzgâr her tarafa çevirebilir. Fakat içtimâ ve ittihat ile hâsýl olan hablü lmetin ve urvetü l-vüskâ, deðme þeylerle tezelzül etmez. cmâ-ý ümmet, þeriatta bir delil-i yakînîdir. ey-i cumhur, þeriatta bir esastýr. eyelân-ý âmme þeriatta mûteber ve muhteremdir. Özetle zaman þahsiyet zamaný deðil cemaat zamaný olduðuna göre hakim de meyelâný-ý ammeye (kamuoyuna) istinat ederse hükmü daha dayanýklý olur. O halde mümkün oldukça her dâvâda dâvâyý kamuya ve kamuoyuna mal etmenin yollarý bulunmalýdýr. ine ünâzarât taki (s. 24) ifadesiyle lâyetefellel bir elmas kýlýnç gibi olan efkâr-ý âmme elbette ince bir tel gibi olan þahýs hakim den daha kuvvetlidir. Böyle yapmak, hükmü Hak ve adalet namýna vermeye mani midir? Kanaatimce hayýr. ksine hükmün kaynaðýný daha da kuvvetlendirir. Zira ekseriyeti Hakkýn hatýrýný bilen fertlerden oluþan bir milletin demokratik meclisi gibi demokratik mahkemesi de Hakkýn hatýrýný her þeyden üstün tutar. Hakikî adalete de halkýn hakikî Hakperestliði (dindarlýðý) nisbetinde yakýnlaþýr. O halde hakimleri dindarlardan seçmek yetmez. Kamuoyunu oluþturan bütün fertler dindarlaþmalý. O halde, hakikî adalete bu dünyada dahi ulaþmak için, kanal kanal dâvâ izlemekten vazgeçip var gücümüzle iman hizmeti yapmaya devam etmek gerekir. Sosyoloji bunu der. e te o ro lo ji ça lý þan la rý a ta ma la rý pro tes to et ti nbü O e mur la rý Sen di ka sý (Bü ro e mur-sen), e te o ro lo ji Ge nel ü dür lü ðü nde böl ge ve is tas yon mü dür lük le ri nin ka pa týl ma sý ný ve ka pa týl ma la ra bað lý ya pý lan a ta ma la rý pro tes to et ti. Bü ro e mur-sen, 657 sa yý lý Or man ve Su þ le ri Ba kan lý ðý nýn Teþ ki lat ve Gö rev le ri Hak kýn da Ka nu nu Hük mün de Ka rar na me nin ge çi ci 6 ýn cý mad de si u ya rýn ca Ba kan lar Ku ru lu Ka ra rýy la me te o ro lo ji böl ge ve is tas yon mü dür lük le ri nin ka pa týl ma sý na tep ki gös ter di. e te o ro lo ji Ge nel ü dür lü ðü ö nün de top la nan Bü ro e mur-sen ü ye le ri, ta þý dýk la rý Bu ku rum, ku rum o la lý böy le zu lüm gör me di e mu ruz hak lý yýz ka za na ca ðýz dö viz le riy le ka pa týl ma la rý ve a ta ma la rý e leþ tir di. Ge nel mü dür lük ö nün de a çýk la ma ya pan Bü ro e mur-sen Ge nel Baþ ka ný u suf az gan, böl ge ve is tas yon mü dür lük le ri nin ka pa týl ma sýy la ha va tah min le ri ni ba sý na ve ka mu o yu na du yu ran me te o ro lo ji ça lý þan la rý nýn mað dur ol du ðu nu söy le di. Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý i le 145 is tas yon ve 8 böl ge mü dür lü ðü nün ka pa týl dý ðý ný ak ta ran az gan, ü dür lük le rin ka pa týl ma sýy la 400 den faz la per so ne lin kýþ gü nün de, a i le si nin du ru mu dü þü nül me den ça lýþ týk la rý yer ler den baþ ka böl ge le re a ta ma sý ya pýl dý. Per so ne li ni dü þün me den ya pý lan a ta ma lar ve ya þa nan mad di ka yýp lar tek ke li mey le mer ha met siz lik tir de di. n ka ra / hmet Terzi

10 10 2 ÞUBT 2012 PÞB S FTH KGÖZ K G a ze te mi zin n ka ra Ha ber ü dü rü U mut a vuz, n ka ra Pur sak lar s ya nur Kül tür er ke zi nde Bü yük Or ta do ðu Pro je si ve Or ta do ðu da Oy na nan O yun lar baþ lýk lý bir kon fe rans ver di. Kon fe ran sýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný e ni s ya ed ya Grup ö ne tim Ku ru lu Ü ye si Sa mi Ce be ci ger çek leþ tir di. Ce be ci, s ya nur Kül tür er ke zi nde her ay ter tip et tik le ri kon fe rans la rýn 89 un cu su nu dü zen le mek ten do la yý duy duk la rý mem nu ni ye ti di le ge tir di ði ko nuþ ma sýn da, Or ta do ðu ü ze rin de oy na nan o yun la rýn ve rap Ba ha rý nýn iç yü zü nü da ha i yi an la mak a ma cýy la böy le bir kon fe rans ter tip e dil di ði ni ve her ay dü zen li o la rak s ya nur Kül tür er ke zi nde bu kon fe rans la ra de vam e di le ce ði ni vur gu la dý. O T DO ÐU D ÐL, S LÂ Â L Da ha son ra sö zü dev ra lan e ni s ya Ga ze te si n ka ra Ha ber ü dü rü U mut a vuz, bu gün bi zim Or ta do ðu o la rak ta ným la dý ðý mýz böl ge nin as lýn da s lâm â le mi o la rak ta bir e dil me si nin da ha doð ru o la ca ðý ný, Or ta do ðu ta bi ri nin i se or yan ta list bir ba kýþ a çý sýy la ta kýl mýþ bir ya kýþ týr ma ol du ðu nu vur gu la dý. a vuz, ken di mi ze ve böl ge mi ze Ba tý nýn pa ra dig ma la rýy la bak ma nýn sa kýn ca la rýn dan bah set ti ði ko nuþ ma sýn da, Or ta Do ðu de ni len ve as lýn da bi zim i çin â lem-i s lâm o la rak sa yý lan böl ge ü ze rin de ki Ba tý e mel le ri v ru pa lý la rýn, ö ne sans ve re form ha re ket le rin den son ra ko lo ni ci lik i le ta nýþ ma sý ve ka buk la rý ný ký ra rak s lâm â le mi ü ze ri ne ta hak küm kur ma ya baþ la ma la rý na ka dar da ya nýr. Bu 18. üz yý lýn i kin ci ya rý sý i le 19. üz yý lýn ta ma mýn da ger çek le þen bir sü reç tir i fa de le ri ni kul lan dý. BÖL V Ö T PO L T K L I a vuz þöy le de vam et ti: Bu böl ge ler de bil has sa Fran sýz h ti lâ li i le ay yu ka çý kan ve bi zim a çý mýz dan Frenk il le ti o la rak ni te len di ri le bi le cek ýrk çý lýk an la mýn da ki mil li yet çi lik zeh ri nin a þý lan ma sý ve iþ le til me siy le 19. üz yýl da Böl ve ö net ya ni Di vi de and ru le po li ti ka sý da iþ le ne rek â lem-i s lâm ýn mil le yet çi lik ve kav mi yet çi lik da mar la rýy la bö lüp, par ça la na rak ta hak küm al tý na a lýn ma sýn dan i ba ret tir. v ru pa nýn kâ fir le ri i le s ya nýn mü na fýk la rý el e le ve re rek hem 1. Dün ya Sa va þý dö ne min de, da ha son ra da post mo dern em per ya lizm dö ne min de bu po li ti ka ya de vam et miþ ve â lem-i s lâm her cü merç e dil miþ tir. Bu sa at ten son ra 19. üz yý lýn ilk ya rý sý na ka dar n gi liz ler per de nin ö nün den ve 19. üz yý lýn i kin ci ya rý sýn dan son ra per de ge ri sin den, me ri ka da ki e van je lik le ri kul lan mak su re tiy le Dün ya ü ze rin de bir ta hak küm ya rý þý na gi riþ miþ ler dir. B S J L SOV T L DS TK L D Bu ra da Os man lý nýn çö kü þü ve bu nun he men a ka bin de s ra il dev le ti nin do ðu þuy la yep ye ni bir sü re ce gi ril miþ ve per de ge ri sin de ki Si yo nizm arz-ý mev ud ya ni va at e dil miþ top rak lar de di ði miz böl ge de ta hak küm kur mak mak sa dýy la ön ce Fi lis tin top rak la rý n gi liz man da sý na a lýn mýþ da ha son ra i se a hu di ler bu ra ya sevk e di le rek (a zi soy ký rý mý da bu na ba ha ne e dil mek su re tiy le) s ra il dev le ti nin do ðu þu ve Or ta do ðu da ö nü a lýn ma ya cak so run la rýn baþ lan gý cý ol muþ tur di yen a vuz þöy le de vam et ti: Bu a ra da bu gün Or ta Do ðu da ku rul muþ o lan dik ta tör lük le rin ek se ri ye ti güç le ri ni ve dev rim le ri ni Sov yet ler Bir li ði nden il ham al mýþ ve yap mýþ lar dýr. ý sýr da bu gün kü ü ba rek re ji mi nin te mel le ri ne bak tý ðý nýz za man Fi ra vun, me ri kan u þa ðý, s ra il þ bir lik çi si o la rak ni te le nen ü ba rek ten ön ce ik ti da rý ve dik ta tör lü ðü e lin de bu lun du ran a sýr ve on dan son ra n ver Se dat sý ký bi rer ko mü nist i di. a sýr ýn dev rim yap tý ðý Hür Su bay lar ko mi te si 1942 de ku rul muþ ve en bü yük des tek çi si ý sýr Ko mü nist Par ti si ydi. ma a sýl des tek Sov yet ler Bir li ði nden ge li yor du. y ný þe kil de Su dan da I rak ta ve Su ri ye de de bir dar be so nu cun da ik ti da ra ge len Ba as re jim le ri var dýr.. Ke za Kad da fi de böy le bi riy di e þil ki ta bý tam bir ko mü nist ma ni fes toy du Pe ki ney di Sov yet ler Bir li ði nin ar ka sýn da ki giz li güç!? Pek ta biî ki Si yo nizm di Za ten Sos ya lizm ül kü sü nün ar ka sýn da ki zih ni ye tin sa hi bi Karl arx bir a hu diy di Le nin bir a hu diy di Troç ki a zý lý bir a hu diy di y rý ca dün ya yý fe sa da uð ra tan fi kir le rin sa hip le ri Dar win ve Fre ud gi bi bi lim a dam la rý da ne te va fuk tur ki a hu di dir Sov yet ler bir li ði nin ka pi ta list fi nan sör le ri var dý. Bun lar a hu di Si yo nist ka pi ta list ler di. DÜÞ : S LÂ Sov yet ler Bir li ði çö küp i ki ku tup lu dün ya dan me ri kan mer kez li tek ku tup lu dün ya ya ge çil di ðin de Sov yet Des tek li Ba as çý lar bil mec bu ri ye me ri kan cý ol muþ lar dýr di yen a vuz, Sov yet ler Bir li ði nin çök me si ve böy le ce so ðuk sa va þýn so na er me siy le bir lik te Ba tý nýn ye ni he de fi nin doð ru dan s lâm Dün ya sý ol du ðu nu vur gu la dý. a vuz, Bol þe vik h ti lâ lin den ta De mir Per - S LÂ DÜ SI Ü D H L T T L Z S GZTS K HB ÜDÜÜ UUT VUZ, "OTDOÐU'D KDÞ KDÞ VUDUUOL. ÜSLÜL BBL ÖLDÜK, CB ÞGL Z HZILIO. DIÞÞL BKIIZ D SLÂ ÜLKL B ÜDHLS ÇÐISI PIO. SLÂ DÜSI ÜDHL TTLZ" DD. de nin yýr tý lýp Sov yet ler Bir li ði nin çö kü þü ne ka dar ge çen sü re de bu dün ya yý yö net me e me lin de ki gü cün bi rin ci sý ra da ki an ti te zi Sov yet teh li ke si ol muþ ken, bu teh li ke or ta dan kal dý rýp, be li ký rýl dýk tan son ra i se, bü tün gü cü nü s lâm ü ze ri ne yö nelt miþ tir i fa de le ri ni kul lan dý. DÜ DÜ Z KU K S T D L a vuz þöy le de vam et ti: Sov yet ler dü me ni çö kün ce ye ni bir yol a ran dý. Ba ba Bush un ta bi riy le ew World Or der ya ni e ni Dün ya Dü ze ni ku rul ma lýy dý. Bu nun i çin i se Si yo nist fi nan sör le rin des tek le ye ce ði ya ni bir sa vaþ tü re til di Bu sa va þýn a dý da War on Ter ro rism a dýn da ya ni Te rör le Sa vaþ a dýn da uy du ruk bir sa vaþ tý Bu pro je nin ge le cek te ki a dý i se O ðul Bush za ma nýn da be lir le ne cek ve o nun e van je lik þa hin dýþ iþ le ri ba ka ný Con de lez za i ce ta ra fýn dan a çýk la na cak tý.. Bü yük Or ta Do ðu Pro je si Tür ki ye Cum hu ri ye ti Baþ ba ka ný Sa yýn e cep Tay yip r do ðan da bir ko nuþ ma sýn da ken di si ni Bü yük Or ta Do ðu Pro je si nin eþ baþ ka ný o la rak ni te le miþ tir. Bi li yor su nuz bu nun te me li ya ni ye ni düþ ma nýn Sov yet ler den son ra s lâm ül ke le ri ü ze ri ne çe kil me si nin te me li 11 y lül 2001 yý lýn da me ri ka nýn ew ork e ya le tin de ki i kiz ku le le re sal dý rý ya pýl ma sý ve ne ti ce sin de 3 bin in sanýn öl me si o la yý dýr. þ za man lý o la rak Pen ta gon a da bir sal dý rý dü zen len miþ tir. Bu sal dý rý lar da ne te va fuk tur ki, tek bir a hu di nin bi le bur nu ka na ma mýþ týr. Bu sal dý rý yý üst le nen söz de te rör ör gü tü l ka i de ol muþ tur þ te bu ra dan a lý nan güç i le ön ce 7 kim 2001 de f ga nis tan a sal dý rýl dý ve pey der pey iþ gal e dil di bu ül ke Da ha son ra i se 20 art 2003 te I rak iþ gal e dil di. Bu ra da da ge rek çe I rak ta kim ya sal si lâh lar ol ma sýy dý. Te rör le Sa vaþ po li ti ka sý i çin de yü rü tül dü bu iþ e ya zýk ki Tür ki ye den de hem lo jis tik des tek hem de n cir lik üs sün den 5000 e ya kýn sor ti ger çek leþ ti. I rak lý la rýn her ma na da ýr zý na ge çil di. f ga nis tan ýn iþ ga li nin e sas se bep le rin den bir ta ne si de Hür müz Bo ða zý ydý i te kim Hür müz Bo ða zý ndan böl ge den çý kan pet ro lün yak la þýk yüz de 90 ý ya ni dün ya da ki pet rol ar zý nýn beþ te bi ri geç mek te dir. Çok cid dî bir e ner ji sev ki yat yo lu dur. U LUS L SI D K K LÂ ZI Tu nus ta bir sey yar sa tý cý nýn ken di si ni yak ma sýy la baþ la yan is yan sü re ci nin dal ga dal ga ya yý la rak so nun da rap Ba ha rý a dý nýn ta kýl dý ðý ný an la tan a vuz bu dö nem de o lan bi ten le rin çok i yi tah lil e dil me si ge rek ti ði ni söy le di ve U lus lar a ra sý med ya da her du yu lan ve gö rü le ne i na nýl ma ma sý ge re kir. Böl ge miz hak kýn da bü yük pro je ler ya pan lar med ya yý da, hü kü met le ri de ör güt le mek te ve yön len dir mek te dir. Top lum mü hen dis li ði pro je le ri i le pro pa gan da la rý ný çok i yi yap mak ta dýr lar. I rak þ ga li ön ce sin de ha ber le riy le, di zi le riy le, film le riy le bi ze I rak þ ga li nin ve Te rör le Sa vaþ ma sa lý nýn ger çek ol du ðu nu yut tur ma ya ça lýþ tý lar. Þim di de yap mak is te dik le ri bun dan fark lý de ðil. Kül tü rel o la rak da, e ko no mik o la rak da s lâm dün ya sý ný ku þat mýþ va zi yet te ler de di. S K Þ DK T TÖ LÜK L KL DI I LI O e te sa düf tür ki, rap Ba ha rý nýn baþ la yýp Lib ya nýn iþ ga li ve di ðer böl ge ler de baþ ka iþ gal ih ti mal le ri do ðun ca bir denbi re U sa me bin La den ya ka lan mýþ, öl dü rül müþ, ce se di kim se le re gös te ril me den gü ya Ok ya nu sa a týl mýþ ve me ri ka bü yük güç le ri ni f ga nis tan dan çek miþ tir y ný þe kil de de I rak tan da çe kil me ne re dey se ta mam lan mak ta dýr di yen U mut a vuz, rap Ba ha rý i le za ten es ki miþ o lan ve ta biî öm rü nü ta mam la mýþ dik ta tör lük ler yý ký la rak yer le ri ne yi ne Ba tý ya ba ðým lý a ma s lâ mî ik ti dar lar ku ru la ca ðý ný i fa de et ti. a vuz, BD s ki Dý þiþ le ri Ba ka ný ve e o-con cu la rýn ön de ge len i sim le rin den Henry Kis sin ger in, dev rim ler den son ra s lâ mî te mel li par ti le rin tek ba þý na ik ti dar la rý þek lin de bir tab lo bek li yo ruz sö zü nü ha týr la ta rak, s lâm dün ya sý nýn ö nü ne Ba tý ya ba ðým lý s lâm cý ik ti dar lar çý ka ra cak lar. Son ça re o la rak ba þý ný za s lâm cý la rý ge tir dik ba kýn bun lar da si zi ne re ye sü rük le ye cek di ye cek ler. Böy le ce plan la rý nýn son a þa ma sý ný dev re ye so ka rak böl ge nin ta ma men e ko no mik, kül tü rel ve ni ha ye tin de fi i li iþ ga li ne ze min ha zýr la mak ta lar de di. I LI LI S LÂ FK H T CI IZ OK Bu nun ya ný sý ra s lâm dün ya sý ü ze rin den oy na nan o yun lar dan bi ri nin de I lým lý s lâm a dý al týn da ta ma men se kü ler, Ba tý cý ve Pro tes tan bir s lâm an la yý þý nýn ha kim ký lýn ma ya ça lý þýl dý ðý ný i fa de e den a vuz, I lým lý s lâm, Ba tý lý po li ti ka la rýn et kin li ði ni art týr mak i çin BD dü þün ce ku ru luþ la rýn da ge liþ ti ri len mo der nist, Pro tes tan bir s lâm yo ru mu dur and Cor po ra ti on ad lý dü þün ce ku ru lu þu nun da nýþ ma ný ve CI es ki ya kýn ve gü ney s ya böl ge si is tih ba rat þe fi Gra ham Ful ler Si ya sî s lâm ýn Ge le ce ði i sim li ki ta býn da Din le ra ra sý Di ya lo ðun Tür ki ye de ki en güç lü ak ti vist le rin den, li be ral ve re for mist s lâm cý ol du ðu nu yaz dý ðý bir þah sýn des tek len me si ni bu nun i çin sa vun muþ tur. Bu dü þün ce ku ru luþ la rý nýn ý lým lý s lâm tem sil ci le ri ni ve bun la rýn iz dü þü mü hü kü met le ri sa vun ma la rý te sa düf de ðil dir. Bu gün s lâm dün ya sý bu ha re ket ler ve hü kü met ler ve bun la rýn gü cü a ra cý lý ðýy la dün ye vî leþ ti ril mek te ve de je ne re e dil mek te dir. Hal bu ki üs lü man la rýn ne ra di kal bir ta kým si ya sal a kým la ra ne de Ba tý lý lar ta ra fýn dan la bo ra tu ar or ta mýn da ge liþ ti ri len ý lým lý s lâm yo rum la rý na ih ti ya cý yok tur. s rýn id ra ki ne s lâm ý en gü zel þek liy le yo rum la yýp su nan, Be di üz za man Sa id ur sî gi bi mü ced dit le rin s lâm yo rum la rý bi ze ye ter de di. ÜS BT H KT TO DU D ÞÞ LI Ko nuþ ma sý nýn son bö lü mün de s lâm dün ya sý nýn bu buh ran la ra düþ me si nin se be bi nin, as rýn ba þýn da hür ri yet ve meþ rû ti yet çað rý la rý na ku lak ver me yip, Kur ân ha ki kat le ri ne tam mu ta býk bir þer i hür ri yet ve meþ rû ti yet an la yý þý ný be nim se mek ye ri ne yüz yý la ya kýn bir sü re dir s lâmî sos ya lizm i le si ya sal s lâm a ra sýn da bir i ki le me mah kûm kal ma sý ol du ðu nu di le ge ti ren a vuz, s lâm dün ya sý as rýn ba þýn da Be di üz za man Sa id ur sî nin hür ri yet ve meþ rû ti yet i le il gi li dü þün ce le ri ni ve müs bet ha re ket me tot la rý na ku lak ver sey di bu gün i çi ne dü þü len i ki lem ve ka o sa dü þül me ye cek ti. Be di üz za man ke sin lik le, bu gün rap is yan la rýn da sýk ça þa hit ol du ðu muz a sa yi þin ih lâ li ve a nar þi lik an la mý na ge le cek ha re ket le re kar þýy dý. O nun müs bet ha re ket me to du fert ten top lu ma u za nan de re ce de re ce bir ay dýn lan ma yý ön gö rü yor du. n cak s lâm dün ya sý nýn ö nün de du ran di ðer se çe nek, si ya sal s lâm i di ve bu ted ri ci li ði ve fýt ri li ði or ta dan kal dý ra rak, te pe den in me ci, is tib dat çý bir si ya sal ha re ket ha li ni al mýþ týr. Bu da s lâm dün ya sý nýn tam hür ri yet ve meþ rû ti ye ti ne ka vuþ ma sý ný u zun müd det ge cik tir miþ ve ge cik tir mek te dir de di. K DÞ K D Þ VU U O Bu gün s lâm dün ya sý nýn h van-ý üs li min ve Se le fi lik gi bi men fi ve ra di kal ne ti ce ler ver miþ i ki se çe nek i le baþ ba þa bý ra kýl mak is ten di ði ni be lir ten a vuz, rap Ba ha rý nda 50 bi ne ya kýn ma sum in san hun har ca kat le dil miþ, kar deþ kar de þe vur du rul muþ tur. Bu gün I rak ta kar deþ ler bir bir le ri ni vur mak ta dýr. f ga nis tan dan üs lü man lar bir bi ri ni öl dür mek te dir. Lib ya da bir bir le ri ni öl dür mek te ler. Su ri ye de de ya kýn za man da kar de þi kar de þe vur du ra cak dü men ler çev ril mek te dir. Bu ra la ra Ba tý lý lar ta ra fýn dan cid dî ma na da si lâh ve pa ra a ký þý sað lan mak ta dýr. Hal bu ki Be di üz za man, da hil de ký lýç çe kil mez ve Ha ri cî te ca vü ze kar þý kuv vet le mu ka be le e di lir Dâ hil de ki ha re ket müs bet bir þe kil de ma ne vî tah ri ba ta kar þý ma ne vî, ih lâs sýr rý i le ha re ket et mek tir di ye rek üs lü man la rýn re jim a ley hi ne si lâh la nýp mem le ket le rin de a nar þi ve ka os çý kar ma la rý ný ka ti yen red det miþ tir. Be di üz za man, Bir ca ni yü zün den; o nun kar de þi, ha ne da ný, ço luk-ço cu ðu me sul ol maz. þ te bu nun i çin dir ki, bü tün ha ya tým da bü tün kuv ve tim le a sa yi þi mu ha fa za ya ça lýþ mý þým. Bu kuv vet dâ hi le kar þý de ðil, an cak ha ri cî te ca vü ze kar þý is ti mal e di le bi lir di ye rek bu gün kü ya þa nan tab lo la rýn ne ka dar a cý ve ri ci o la bi le ce ði ni da ha 100 yýl ön ce sin den biz le re ha týr lat mak ta dýr de di. KÂ F KI LI CI BÞ L I I S üs lü man la rýn bir bir le ri ni kat le de rek ec ne bi le ri bü tün zu lüm le riy le top rak la rý na celp et tik le ri ni an la tan a vuz, Be di üz za man ýn Biz fe rec ve fe rah ve sü rur ve fü tu hat is te riz-fa kat kâ fir le rin ký lý cýy la de ðil! Kâ fir le rin ký lýç la rý baþ la rý ný ye sin; ký lýç la rýn dan ge len fay da bi ze lâ zým de ðil. Za ten o mü te mer rid ec ne bî ler dir ki, mü na fýk la rý ehl-i i ma na mu sal lat et ti ler ve zýn dýk la rý ye tiþ tir di ler söz le ri ni ha týr la ta rak, Geç ti ði miz gün Dýþ þ le ri Ba ka ný mýz sa yýn h met Da vu toð lu Su ri ye ye ya rap Bir li ði ya hut B nin as ke rî mü da ha le si nin þart ol du ðu nu söy le di. rap Bir li ði nin her han gi bir mü da ha le de bu la na ma ya ca ðý a þi kâr dýr. O hal de sa yýn Dý þiþ le ri Ba ka ný ec ne bi le ri üs lü man top ra ðý na mü da ha le ye dâ vet et miþ tir. Bu ma na da bir mü da ha le i le bu böl ge le re fe rec ve fe rah gel mez, ve lev ki ge le cek se bi le biz bu nu is te me yiz, s lâm dün ya sý o la rak ra zý de ði liz de di. Þ Û T T V HÜ T TK S Ç K Be di üz za man ýn eþ rû ti ye ti ya ni bu gün kü is miy le de mok ra si yi s lâm ve Þe ri at a dý na sa hip len di ði ni be lir ten a vuz, Çün kü Be di üz za man a gö re in san lýk ta ri hin de is tib dat ve hür ri yet fark lý su ret le re gi re rek sü rek li ça týþ ma ha lin de dir. Bu za man da da tam hür ri yet ve meþ rû ti yet s lâm a mu ta býk týr. s lâm da da ha ki mi ye ti mil li ye ö nem li dir ve meþ rû dur. Bu i se s lâm a ve Kur ân ýn düs tur la rý na tam sa rýl mak la müm kün o lur de di. a vuz, müs bet ha re ket me to dun dan ay rýl ma dan üs lü man la rýn si ya sal s lâm a ve ec ne bi mü da ha le si ne fýr sat ver me den ger çek ma na da bir it ti ha dý ve bir li ði sað la ma la rý nýn, kur tu luþ i çin ye gâ ne þart ol du ðu nu söz le ri ne ek le di.

11 Ke ma list linç kül tü rü Bir ya zý yaz dým, duy ma dý ðým ha ka ret kal ma dý. Ge çen pa zar te si bu sü tun da ya yýn la nan Genç li ðe Hi ta be de kal dý rýl ma lý baþ lýk lý ya zým dan söz e di yo rum. ta türk ün Genç li ðe Hi ta be si nin; iç ve dýþ düþ man lar fik ri a þý la yan, zin de kuv vet ler e meþ ru i yet ve ren, da ha sý a sil kan vur gu su ya pan so run lu bir me tin ol du ðu nu be lirt miþ ve þöy le de miþ tim: Genç li ðe Hi ta be, ta türk ün ken di si ya si þart la rý ný yan sý tan a ma bu gü ne yol gös te re me ye cek ta rih sel bir me tin o la rak ka bul e dil me li, o kul lar dan ve ders ki tap la rýn dan kal dý rýl ma lý dýr. r ka sýn dan ben di ye yim yüz, siz de yin bin ta ne ha ka ret me sa jý al dým. Sin kaf lý kü für ler bir ya na, að zý ný boz ma yan lar da hi tam da o sa týl mýþ da hi li bed hah lar dan bi ri ol du ðu mu söy lü yor du. (Böy le lik le de Genç li ðe Hi ta be nin a þý la dý ðý zih ni yet hak kýn da ki teþ hi si mi doð ru la mýþ o lu yor lar dý.) þin ga rip ta ra fý, bir-i ki is tis na dý þýn da, ba na kar þý çý kan la rýn hiç bi ri nin Sa yýn ya zar, ben ce ya ný lý yor su nuz, se bep le ri de þun lar dýr di ye a kýl cý bir i ti raz ge tir me me siy di. kýl ve güç Tür ki ye, bu his te rik tep ki le rin çok ör ne ði ni gör dü. 28 Þu bat yýl la rýn da ge ri ci ler e kar þý yü rü tü len med ya kam pan ya la rý, tam bir linç gö rün tü süy dü. y ný dö nem de h met Ka ya, sýrf Kürt çe þar ký söy le ye ce ðim de di ði i çin ça tal-bý çak yað mu ru na he def ol du. Da ha beþ yýl ön ce, li be ral a ka de mis yen til la ay la, ta türk dev ri öz gür lük ler a çý sýn dan ge ri le me dir de di ði i çin ga ze te man þet le rin de ha in i lan e dil di. Sa ný rým tüm bu linç kül tü rü nün al týn da, Ke ma list le rin, be nim se dik le ri i de o lo ji yi a kýl la de ðil güç le ko ru ma ya a lý þýk ol ma la rý ya tý yor. Bu güç es ki den ha pis, i dam, ci na yet gi bi yön tem ler le iþ li yor du. l lah tan þim di ha ka ret, a þa ðý la ma ve teh dit dü ze yin de ha ya ta ge çi yor. U mu dum, bu linç kül tü rün den ra hat sýz o lan ý lým lý Ke ma list ler in or ta ya çýk ma sý ve ka fa dar la rý na r ka daþ lar, teh dit ve ha ka ret le sa de ce ken di mi zi kü çük dü þü rü rüz, a kýl cý ve me de ni bir dil ge liþ ti re lim di ye rek on la rý ik na et me si. Ken di pa yý ma i se, ha zýr ko nu a çýl mýþ ken, ta - il lî ði tim ve il lî Gü ven lik Der si Tüm e ði tim sis te mi nin e sas a ma cý, ço cu ða hal ký - nýn ve ýr ký nýn di ðer her kes ten üs tün ol du ðu i nan cý ný a þý la mak ol ma lý dýr. dolf Hit ler OD ön ce si dö nem de yay gýn o lan im pa ra tor luk, fe o dal bey lik ya da kral lýk gi bi ik ti dar bi çim le ri nin e sas der di, sa hip o lu nan top rak lar ü ze rin de e ge men li ði de vam et tir mek ve müm kün se ge niþ let mek ti. O yüz den, sý nýr lar i çin de ki te bâ nýn ha yat bi çi mi, sað lý ðý ve ya e ði tim du ru mu e ge men le ri ço ðun luk la il gi len dir mez di. ge men lik i çin teh dit un su ru o la bi le cek le ri ö lüm le teh dit et mek ve ya ge rek ti ðin de öl dür mek se ge nel te ma yül dü. o dern du rum day sa, ö zel lik le u lus-dev let le rin in þa sýy la be ra ber sý nýr lar bü yük öl çü de be lir gin leþ ti ðin den, e ge men le rin o da ðý sý nýr la rý ko ru mak tan zi ya de sý nýr i çin de ki le ri de net le mek ve kon trol et me ye kay dý. ic hel Fo u ca ult nun yö ne tim sel lik de di ði bu re jim de nü fu sun e ði ti mi, sað lý ðý, re fa hý, ya ni ül ke nin kal kýn ma sý i çin da ha ve rim li ve et ki li ký lýn ma sý e sas a maç ha li ne gel miþ ol du. Bu an lam da tek tek be den le rin na sýl da ha sað lýk lý, ü ret ken ve ve rim li ha le ge ti ri le ce ði ni dü zen le mek, bu ye ni ik ti dar bi çi mi nin ga ye si ha li ne gel di. Böy le lik le bas tý ran, ya sak la yan, öl dü ren es ki ik ti dar bi çim le ri nin ak si ne, sað lýk lý, ve rim li, nor ma ta bi o lan bi rey ler ü re ten ve ya þa tan; böy le lik le et kin bi çim de nü fu su de net le yen bir i liþ ki ler ve söy lem ler dü ze ni o la rak or ta ya çýk tý. ö ne tim sel lik o la rak ad lan dý rý lan bu kav ram, mo dern çað da ki tüm ik ti dar me ka niz ma la rý na mün de miç ve bi rey ü ze rin den top lu mu bi çim len di ren dav ra nýþ yö ne ti mi ni sað la yan ü ret ken ik ti da rýn iþ le yi þi ni an la týr. Fo u ca ult, bu kav ra mý Öz ne ve k ti dar ma ka le sin de þöy le a çýk lar: ö ne tim sa de ce si ya si ya pý la ra ve ya dev let i da re sin de ne i þa ret et mez; o da ha zi ya de yö ne ti le cek bi rey le rin ve ya grup la rýn dav ra nýþ bi çim le ri ni ta sar lar ço cuk la rýn, þa hýs la rýn, top lu luk la rýn, a i le le rin, has ta la rýn yö ne til me si. (...) Bu an lam da yö - net mek baþ ka la rý i çin o la sý ey lem a la ný ný ya pý lan dýr mak týr. k ti dar, öz ne le ri nin ta sav vur la rý ný ve his si yat la rý ný kon trol e de rek iþ ler ve bu nu hem bu ta sav vur ve his si ya týn i fa de e di liþ tar zý ný ta ným la ya rak hem de mev zu ba his ta sav vur ve his si ya tý ken din ce be nim se yip uy gu la yan öz ne le ri ü re te rek ya par. il li e ði tim ta ný mý na gi ren he men her þey de bu uy sal ve ve rim li öz ne le ri ü ret mek i çin ge rek li o lan dev le tin i de o lo jik ay gýt la rý nýn ba þýn da ge lir. Bu min val de hiç bir e ði tim sis te mi ma sum de ðil dir. Hep si ta raf lý dýr ve ba zý gö rüþ le ri ve his si yat la rý be nim se te rek ço cuk la rý ye tiþ tir me yi he def e di nir. n cak Cum hu ri yet in ku ru lu þun dan bu ya na ül ke miz de sür dü rü len e ði tim sis te mi nin çað da þý mýz o lan de mok ra tik ül ke ler de ki en re ji me an ga je e ði tim sis te mi ol du ðu nu söy le mek müm kün. Ço cuk la rýn as ke rî ni zam da an dý mýz de nen ýrk çý met ni o ku ma sýy la baþ la yan gün le ri, sý ný fa ge len öð ret me ni ta bu run bir par ça sý gi bi se lam la mak la, to ta li ter top lum an la yý þý ge re ði tek tip ü ni for may la bir bü tü nün par ça sý o la rak his se de rek, i de o lo jik an gaj man la yük lü ders ki tap la rý ný o ku mak la de vam e der. il lî Gü ven lik Der si, bu bü tün sel ya pý da ki en ö nem li tuð la lar dan bi ri siy di. So nuç ta bir as ke rin, sý nýf ta ra fýn dan â de ta ta bur ko mu ta ný gi bi tek mil ve ri le rek kar þý lan dý ðý, di ðer ders ler den fark lý o la rak tüm si ya sî me se le le rin a çýk ça e le a lýn dý ðý ve Ge nel kur may ýn ba kýþ a çý sýn dan an la tý lýp be nim se til di ði, va tan daþ lýk bil gi si ni bir or du men su bu nun öð ret ti ði en i de o lo ji yük lü ders ten bah se di yo ruz. Bu min val de il lî ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer in bu as ke rî uy gu la ma nýn kal dý rýl ma sý na yö ne lik gi ri þi mi tak di re þa yan dýr. Da ha a týl ma sý ge re ken çok a dým ol sa da mev zu ba his der sin pek çok ki þi nin öð re nim ha ya týn da ki en trav ma tik a ný la rýn da im za sý ol du ðu nu bil di ðim den Sa yýn Din çer i bu ha yýr lý ic ra a týn dan ö tü rü na çi za ne teb rik e de rim. Hi lal Kap lan / e ni Þa fak, ÞUBT 2012 PÞB D POLTK 11 türk e na sýl bak tý ðý mý ký sa ca i zah e de yim. ki ta türk Be nim gö züm de i ki ta türk var: Bi rin ci si, bir Os man lý su ba yý ve Kur tu luþ Sa va þý li de ri o lan us ta fa Ke mal Pa þa. kin ci si, bir si ya set çi o lan CHF (son ra ki is miy le CHP) li de ri Ke mal ta türk. (...) Kur tu luþ Sa va þý ndan son ra ta türk bir si ya set çi dir. urt sa vun ma sý gi bi mil li bir de ðe rin de ðil, ken di si ya si viz yo nu nun tem sil ci si dir. s te yen bu viz yo nu doð ru bu lur, is te yen yan lýþ. i te kim düþ ma na kar þý ta türk le ka der bir li ði ya pan Ka zým Ka ra be kir ve ya e fet Be le gi bi kah ra man lar da, o nun viz yo nu na ka týl ma dýk la rý i çin ilk mu ha lif par ti o lan Te rak ki per ver Fýr ka yý kur muþ lar dý. Ben i se, hem ta türk ün si ya si viz yo nu na ka týl mý yor, hem de bu nu tek doð ru sa yýp mu ha lif le ri ni va tan ha i ni i lan et me si ni çok yan lýþ bu lu yo rum. Genç li ðe Hi ta be ye i ti ra zý mýn en bü yük se be bi, bu hak sýz suç la ma yý ka lý cý bir öð re ti ye dö nüþ tür me si. USTF k yol pa zar te si gü nü Star da ya yýn la nan ya zý sýn da -me a len- ta türk ün genç li ðe hi ta be si nin mi li ta rist bir do ku ya sa hip ol du ðu nu, genç ler baþ ta ol mak ü ze re tüm top lu mu sa kat la dý ðý i çin de kal dý rýl ma sý ge rek ti ði ni söy lü yor du. Ta kip e de bil di ðim ka da rýy la ya zý nýn gör dü ðü il gi, ya rat tý ðý tep ki, pek çok me se le de ol du ðu gi bi bu ko nu da da top lu mun al gý ve duy gu ba ký mýn dan zýt lýk de re ce sin de bir bi ri ne u zak ol du ðu nu bir kez da ha or ta ya koy du. Bir ta raf 20. yüz yýl ba þýn da u lus dev let ler ku ru lur ken ýrk yü celt mek, dok trin ler ge liþ ti rip bu na gö re ku rum lar i cat et mek; to ta li ta rizm in yük sel di ði 30 lar da 40 lar da top lu mu te kör nek, mer mer blok ad det mek nor mal ka bul e dil se bi le 21. yüz yýl da bun da hâ lâ ýs rar et me nin a nor mal, a nak ro nik ve tra ji ko mik kaç tý ðý ný vur gu lu yor, öz gü ven le bu yu run her þe yi ko nu þa lým di yor du. Di ðer ta raf ta i se he men her kes genç li ðe hi ta be den a lýn tý lar ya pý yor du. Pa sif sa vun ma yý se çen ba zý la rý da la let ve hat ta hý ya net i çin de ki le ri göz yaþ la rý i çin de ta türk e þi ka yet et mek te, ba zý la rýy sa muh taç ol du ðu kud re ti da mar la rýn da ki a sil kan da bu la rak ha ka ret ve teh dit le ak tif sa vun ma yap mak ta i di. lk kez, an dý mýz a dýn da ki þu þey kal dý rýl sýn, 19 a yýs ar týk stat lar da kut lan ma sýn den di ðin de de ben zer bir çal ka lan ma ya þan mýþ, ko nu yu ka sýt la kö pür ten ler le, að zý sa mi mi yet ten kö pü ren ler bir bi ri ne ka rýþ mýþ tý. (...) ey se. Son on yý la da ir ya pý la cak bir de ðer len dir me de en baþ ta söy len me si ge re ken þey hiç kuþ ku suz; Tür ki ye nin ya pý sal ve zi hin sel bir dö nü þüm ge çir di ði dir. Bu dö nü þü mü ön ce ki 80 yýl dan a yý ran; dev le te de ðil top lu ma, ay gý ta de ðil in sa na gü ve nen, si ya se ti si ya set çi le rin de ðil top lum la rýn Bu linç kül tü rü nün al týn da, Ke ma list le rin, be nim se dik le ri i de o lo ji yi a kýl la de ðil, güç le ko ru ma ya a lý þýk ol ma la rý ya tý yor. Ke ma list ler ku su ra bak ma sýn lar a ma bu ta türk ü e leþ ti ren ler va tan ha i ni dir öð re ti si ni da ha faz la ta þý ma mýz müm kün de ðil. Dün ya nýn hiç bir öz gür ül ke sin de böy le to ta li ter bir ta bu o la maz. leþ tir me ye de vam e de ðiz. n cak de mok ra tik le þen Tür ki ye de Ke ma list ler de mað dur ol ma sýn di ye bir has sa si yet de ta þý yor, r ge ne kon, Bal yoz gi bi da va lar da gör dü ðüm so run la ra o nun i çin ba zen e leþ ti ri ler ge ti ri yo rum. Ke ma list ler mu ha lif le ri nin hak la rý ný hiç u mur sa ma dý lar; a ma biz u mur sa ma lý yýz di ye dü þü nü yo rum. Bel ki ba zý dost la rý mýn de di ði gi bi saf lýk týr bu; a ma yi ne de za lim lik ten çok da ha i yi dir. us ta fa k yol / Star, Genç li ðe Hi ta be kal dý rý la bi lir mi? be lir le di ði ne i na nan be nim gi bi le ri ge le cek i çin da ha da u mut lu ký lan i se; bu kök lü dö nü þü mün, kü çük bir ik ti dar seç kin le ri gru bun ca de ðil, top lu mun i ra de si, is te ði ve di rek ti fiy le ya pýl mýþ ol ma sý dýr. Bu gün top lu mun ka hir ek se ri si ay rým cý lý ðýn, ýrk çý lý ðýn, mi li ta riz min, to ta li ta riz min son bul ma sý ný is ti yor. ec lis e bi re yi ön ce le yen, e þit lik çi ve öz gür lük çü bir a na ya sa nýn ken di gö ze ti min de ve bir an ön ce ya pýl ma sý ný em re di yor. i ha ye tin de ki mi ak sak lýk lar, yal pa la ma lar ol sa da a na ya sa sü re ci de, ya pý sal dö nü þüm de sü rü yor. Zi hin sel dö nü þü mün top lu mun tüm kat man la rýn da ya þa na bil me si i se do ðal o la rak bi raz za man a la cak. Tüm top lu mun ku þak lar bo yu i de o lo jik ve dok tri ner bir tor na dan geç ti ði ni, ba zý la rý mý zýn ez ber le til miþ bil gi dý þý na çý ka ma dý ðý ný ve ha liy le il ko kul öð ren ci si se vi ye sin de kal mýþ ye tiþ kin ler ol du ðu nu u nut ma mak ge re ki yor. vet, ha la uy gun a dým yü rü ye ni gör dü ðün de göz le ri ya þa ran lar var bu top lum da. ma ar týk höt di ye ne ha zýr o la ge çen bir top lum da de ði liz çok þü kür. a vaþ ya vaþ da ol sa bü yü yor, a kýl ba lið o lu yo ruz. Her 19 a yýs ta genç le ri mi zi ko mik ký ya fet ler ve ha re ket ler eþ li ðin de ta rih ön ce si ne ý þýn la mak tan, sý nýf la rý mý za su bay lar so kup rüt be ez ber let mek ten a dým a dým kur tu lu yo ruz. Gün ge lir ço cuk la rý mý zý tek ör nek ü ni for ma lar i çi ne tý kýþ týr mak tan da, gü ne ne þe li þar ký lar ye ri ne ant i çe rek baþ la ma ya zor la mak tan da kur tu lu ruz. Gün ge lir genç li ðe hi ta be nin as lýn da ne de di ði ni, ken di za ma ný mýz da bu ra da ve bir lik te ya þa ma ar zu mu za ne yap tý ðý ný da sü ku net le ko nu þur, bir ka ra ra va rý rýz. Fa di me Öz kan / Star, De mok rat in san us ta fa Ba þoð lu na rah met Ge çen ler de has ta ol du ðu ha be ri ni du yun ca, i çim den bir sý zý geç miþ ti... s ma il tak ha ber ve rin ce öð ren dim ve fat et ti ði ni. l lah rah met ey le sin, n nâ lil lâh ve in nâ i ley hi râ ci ûn di ye bil dik. Ken di si ni da ha zi ya de Sað lýk-þ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný o la rak gý ya ben ta ný yor duk. Fa kat ya kýn dan ta nýþ ma mýz, o nun 1977 se ne sin de P n ka ra mil let ve ki li se çil me sin den son ra ol muþ tu. O yýl lar, a nar þi nin en þid det li ol du ðu yýl lar dý. Zan ne der sem 1978 se ne siy di. O ka os yýl la rýn da P, hiç bir par ti de ol ma yan bir bi rim ih das et miþ ti. þ çi kol la rý a dýn da ku ru lan o teþ ki lâ ta, o yýl lar da pek kim se ce sa ret e dip gi re mi yor du. Geç kal mýþ ta le be lik gün le ri miz de, o kul ve hiz met le ri mi zin dý þýn da, ba zý a ða bey le ri mi zin sevk et me siy le, De mok rat la ra da e li miz den gel di ðin ce yar dým cý o lu yor duk. Biz ler, ta le be ol ma mý za rað men, o na bi na en, o ra da da va zi fe al dýk. n ka ra mer kez il çe iþ çi kol la rý ný bir kaç ar ka daþ la ku rup, o ra da da on la rý yal nýz bý rak ma dýk. Bir müd det baþ kan lýk bi zim ü ze ri miz de de kal mýþ tý. þ te o a ra da, par ti ta ra fýn dan rah met li us ta fa Ba þoð lu da, iþ çi kol la rýn dan me sul baþ kan yar dým cý sýy dý. Ken di siy le o ve si ley le ta nýþ mýþ ve bi zim kong re le ri miz de bir a ra da ol muþ tuk. l lah rah met ey le sin, ger çek ten de De mok rat la rýn kah ra man la rýn dan bi ri de oy du. Beþ va kit na ma zý ný ký lan, mü te dey yin bir in san dý. n ne si ya nýn da kal dý ðý i çin, u zun müd det ev len me miþ ti. O nu; mil le tin, di nin ve din dar la rýn ya nýn da gör me niz hep müm kün dü. Hak pe rest ve doð ru la rý her ze min de kah ra man ca söy le yen bir in san dý. Ge rek sen di ka ge nel baþ kan lý ðý, ge rek mil let ve kil li ði ve par ti teþ ki lât la rýn da ki gö rev le rin de ol sun, ge rek se De mi rel in Cum hur baþ kan lý ðý za ma nýn da o nun baþ da nýþ man lý ðý mev ki le rin de ol sun, her za man bu tav rý ný de vam et tir miþ ti. 28 Þu bat ha in ha re kâ tý na, kah ra man ca ve kor ku suz ca kar þý gel miþ, on la rý beþ li çe te di ye i sim len dir miþ ti. O za man lar baþ ta i mam-ha tip ler ol mak ü ze re, ba þör tü sü mað dur la rý nýn ya nýn da ol muþ ve hep on la rý mü da fa a et miþ, 28 Þu bat çý la ra da ver yan sýn et miþ ti. Her za man doð ru nun ve Hak kýn ya nýn da o lan Ba þoð lu na kar þý ya pý lan bir tak tik le, sen di ka ge nel baþ kan lý ðý bý rak tý rýl mýþ tý. Bi zim ca mi a da da, bir a ra e ni s ya da ki ya zý la rýy la ta ný nan us ta fa Ba þoð lu na l lah tan rah met di li yo ruz. Ka der de, bi zim n ka ra da bu lun du ðu muz bu gün ler de, rah met li y dýn en de res ten son ra, o nun ce na ze me ra si mi ne de iþ ti rak et mek var mýþ. TBK uhterem kardeþimiz evþehir Belediye Baþkan TZ uhterem aðabeyimiz Hayri Tütüncüoðlu ve Hadi Tütüncüoðlu'nun muhtereme annesi eliha Tütüncüoðlu'nun vefatýný öðrendik. erhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Selamet rslan, aþar rslan, Cevat Çakýr, Hüseyin Ceylan, Behsat Dilber, Hýdýr Baybara, ehmet Örnek TZ uhterem kardeþimiz rkan rsin'in babasý muhterem kardeþlermiz Fatih, Selahattin ve Tuðba rsin'in dedesi Selahattin rsin'in vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. nkara eni sya Okuyucularý TBK uhterem kardeþimiz evþehir Belediye Baþkan ardýmcýsý Cafer Okur'un oðlu ve gelini Fatih - lknur Okur'un ustafa ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. nne ve babayý tebrik eder. inik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz TZ 1970'li yýllarda Çorum'da þçi Bulma Kurumu üdürlüðü yapan muhterem aðabeyimiz Lütfü ksu'nun vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Çorum eni sya Okuyucularý TZ uhterem arkadaþýmýz, gazetemiz þairlerinden, yüb Otman'ýn babasý Halil ýza Otman Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret; kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder taziyetlerimizi sunarýz. TBK Kardeþimiz Bayram Kaya ile uray Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki cihan saadeti dileriz. Batman eni sya Okuyucularý ardýmcýsý Cafer Okur'un oðlu ve gelini Fatih - lknur Okur'un ustafa ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. nne ve babayý tebrik eder. inik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz lif Gül ve abia, þref ert evþehir TBK uhterem büyüðüm evþehir Belediye Baþkan ardýmcýsý Cafer Okur'un oðlu ve gelini Fatih - lknur Okur'un ustafa ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. nne ve babayý tebrik eder. inik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hizmet-i imaniyede ihlas ve sadakatle hadim eylemesini temmenni ederiz. lker Karataþ

12 2 ÞUBT 2012 PÞB 12 L Dosya o : 2010/580. Örnek o: 27 STILSI K VL GKULÜ CS, KIT, DD V VSFI : 1.Taþýnmaz da na li, Çu ku ro va l çe si, To ros ah da, 1 Par sel, 6 Cilt, 506 Say - fa no'da ta pu da ka yýt lý m 2 mik ta rýn da bir bod rum bir ze min ye di nor mal kat lý kar gir a part man va sýf lý ta þýn ma zýn 1/94 ar sa pay lý B Blok 6.Kat 41 no lu Ba ðým sýz Bö lü - mü dür. To ros ah Sok. a vi Bul var Si te si B Blok 6. Kat o: 41 da na ad re sin - de dir. Be to nar me kar kas tar zýn da in þa e dil miþ 130.m 2 o tu rum a lan lý o lup 3 o da, 1 sa lon, ban yo, mut fak ve wc'den o luþ mak ta dýr. Ze mi ni ka ro, du var lar plas tik ba da na lý, ka pý la rý ve pen ce re le ri ah þap týr. Ta þýn ma zýn top lam de ðe ri ( TL) tes pit e dil miþ o lup bu be del ü ze rin den sa tý þa çý kar týl mýþ týr. 2.Taþýnmaz dana li, Çukurova lçesi, Huzurevleri ah da, 13 Parsel, 75 Cilt, 7403 Sayfa no'da tapuda kayýtlý ,00.m 2 miktarýnda arsa vasýflý taþýnmazýn 85/10035 arsa paylý D Blok 4.Kat 6 nolu Baðýmsýz Bölümüdür. Huzurevleri ah Sok. kçay pt. D Blok 4.Kat o: 6 dana adresindedir. Betonarme karkas tarzýnda inþa edilmiþ 150 m 2 brüt 125 m 2 net oturum alanlý olup 3 oda, 1 salon, banyo, mutfak ve wc'den oluþmaktadýr. Zemini seramik, duvarlar plastik badanalý, kapýlarý ahþap, pencereleri PVC'dir. Taþýnmazýnýn satýlacak olan ½ oranýnda borçlu hissesinin deðeri ( TL) tespit edilmiþ olup bu bedel üzerinden satýþa çýkartýlmýþtýr. Satýþ ilaný, teblið edilemeyen ilgililere teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. STIÞ ÞTLI: 1- ukarýda özellikleri belirtilen taþýnmazýn Birinci Satýþý Pazartesi günü dana dliye Binasý 5. Katýnda yer alan 408 nolu Odada dana li, Çukurova lçesi, Toros ah da, 1 Parsel no'da tapuda kayýtlý B Blok 6.Kat 41 nolu Baðýmsýz Bölüm saatleri arasýnda, dana li, Çukurova lçesi, Huzurevleri ah da, 13 Parsel no'da tapuda kayýtlý D Blok 4.Kat 6 nolu Baðýmsýz Bölümü saatleri arasýnda a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy - me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa,a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ ve pay laþ týr - ma mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dý i le Per þem be gü nü da na d li ye Bi - na sý 5.Ka týn da yer a lan 408 no lu O da da ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu ar týr ma da rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ ve pay laþ - týr ma mas raf la rý ný geç me si ve tah min e di len kýy me tin % 40'ýndan az ol ma mak þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- rtýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i - le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. ev zu a týn ön gör dü ðü o ran da KDV, Tel la li ye, res mi i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný, hususiyle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, cra flas Kanununun 133. maddesi gereðince ihale feshedilir. ki ihale arasýndaki farktan ve % 10 faizden alýcý ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup, gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/580.Sayýlý dosya numarasý ile üdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur B: 5819 T. C. D 1.C ÜDÜLÜÐÜ (GKULÜ ÇIK TI LI) DOS O: 2012/2 TLT. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri: TPU KDI : alova ili erkez ilçesi Fevziçakmak ah. stanbul Cad. Leylak Sk.adresinde 341 ada 49 parselde kayýtlý 581,50 m 2 alanlý arsa vasfýndaki taþýnmaz. TLKL : alova ili erkez ilçesi Fevziçakmak ah. stanbul Cad. Leylak Sk. adresinde 341 ada 49 par sel de ka yýt lý ar sa vasf mda ki ta þýn maz dýr. Ta þýn maz a lo - va mer ke zi ne yü rü me me sa fe sin de o lup þe hir mer ke zi i çe ri sin de dir. Ta þýn ma zýn a lo - va'ya ya kýn ol ma sý ne de niy le sos yal ve kül tü rel fa a li yet ve a lan la rýn dan fay da lan ma im kan la rý bu lun mak ta dýr. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu böl ge ye dü zen li u la þým var dýr. ar - ma ra de ni zi ne yak la þýk 500 met re me sa fe de bu lun mak ta dýr. Ba ðým sýz bö lü mün bu - lun du ðu mev ki i ti ca ri, iþ ye ri ve ko nut a çý sýn dan ter cih e di len bir böl ge de dir. lek trik, su, do ðal gaz ve te le fon gi bi alt ya pý te sis le rin den fay da lan mak ta dýr. Ta þýn ma zýn o lum - suz ö zel lik le ri i se; par se lin i mar pla ný na gö re bir kýs mý yol da kal mak ta o lup, mev cut du - run i ti ba riy le yo la cep he si nin bu lun ma ma sý dýr. 49 no lu par sel 581,50 m 2 a lan lý o lup tam his se o la rak borç lu a dý na ka in ve ta pu lu dur. DUUU : lgili taþýnmaz alova Belediyesi sýnýrlarýnda kalmakta olup 1/1000 ölçekli imar planlarýnýn konut alanlý olarak imarlý olduðu anlaþýlmýþtýr. KIT : ,00.-TL. Birinci Satýþ günü: 06/03/ :20-14:30 Saatleri arasýnda kinci Satýþ günü : 16/03/ :20-14:30 Saatleri arasýnda alova 2. cra üdürlüðü dresinde çýk artýrma sure tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i - ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar - týy la u ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ - ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a - lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)-rtýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan ü te - vel lit Bin de 4,95 i ha le dam ga res mi, KDV i le ½ ta pu harç ve mas raf la rý lý cý ya, 100,00 TL i çin üz de 0,02 a þan ký sým i çin üz de 0,01 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la - cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)-potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak tir de hak lan ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)-ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a rasm da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)-Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6)-Satýþa iþtirak edenlerin Þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla üdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (c. fl. K. 126) (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. önetmelik Örnek o: 27 dlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: 6284 LOV 2. C ÜDÜLÜÐÜD (TÞIZ L ÇIK TI LI) Dosya o: 2009/445 Örnek o: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1- TPU KDI : S L SIGÖL LÇS ÞHDVUTL KÖÜ 940 D 4 PSL 1.320,41 2 TL HTD TÞIZ ÖZLLKL : anisa ili Sarýgöl lçesi Þeyhdavutlar köyü 940 ada 4 parsel 1.320,41 m 2 tarla mahiyetinde taþýnmaz, tamamý müstakil tapulu tarla vasfýnda olan taþýnmaz týnlý toprak yapýsýndadýr. Taþýnmazýn bir kýsmý % bir kýsmý % meyillidir. Taþýnmazýn sulama imkaný bulunmamaktadýr. Kuru tarým yapmaya elveriþlidir. Köye 5 km uzaklýktadýr. DUUU : Dosyasýnda STIÞ ST : 10:30-10:45 rasý UH BDL : 2.640,82 TL 2- TPU KDI : anisa L SIGÖL LÇS ÞHDVUTL KÖÜ 940 D 5 PSL 1.450,39 2 TL HTD TÞIZ ÖZLLKL : TL VSFID OL TÞIZ TILI TOPK PISIDDI. TÞIZI B KISI % B KISI % LLD. TÞIZI SUL- KI BULUKTDI. KUU TI P LVÞLD. KÖ 5 K SFDD. DUUU : Dosyasýnda STIÞ ST : 10:50-10:55 rasý UH BDL : 2.900,78 TL 3- TPU KDI : S L SIGÖL LÇS ÞHDVUTL KÖÜ 940 D 7 PSL 3261,49 2 TL HTD TÞIZ ÖZLLKL : TL VSFID OL TÞIZ TILI TOPK PISI- DDI. TÞIZI B KISI % B KISI % LLD. TÞIZI SUL KI BULUKTDI. KUU TI P LVÞLD. KÖ 5 K SFDD. DUUU : Dosyasýnda STIÞ ST : 11:00-11:05 rasý UH BDL : 6.522,98 TL 4- TPU KDI : S L SIGÖL LÇS ÞHDVUTL KÖÜ 940 D 9 PSL 2.302,88 2 TL HTD TÞIZ ÖZLLKL : TL VSFID OL TÞIZ TILI TOPK PISIDDI. TÞIZI B KISI % B KISI % LLD. TÞIZI SUL- KI BULUKTDI. KUU TI P LVÞLD. KÖ 5 K SFDD. DUUU : Dosyasýnda STIÞ ST : 11:10-11:15 rasý UH BDL: 4.605,76 TL 5- TPU KDI : S L SIGÖL LÇS ÞHDVUTL KÖÜ 365 D 4 PSL TL HTD TÞIZ ÖZLLKL : TL VSFID OL TÞIZ TILI TOPK PISIDDI. TÞIZI B KISI % L L D T ÞI ZI SU L K I BU LU - K T DI. KU U T P L V Þ L D KÖ 7 K S F D D. DUUU : Dosyasýnda STIÞ ST : 11:20-11:25 rasý UH BDL : ,23 TL 6- TPU KDI : S L SIGÖL LÇS ÞHDVUTL KÖÜ 365 D 6 PSL TL HTD TÞIZ ÖZLLKL : TL VSFID OL TÞIZ TILI TOPK PISIDDI. TÞIZI B KISI % LLD TÞIZI SUL KI BULU- KTDI. KUU TI P LVÞLD. KÖ 7 K SFDD. DUUU : Dosyasýnda STIÞ ST : 11:30-11:35 rasý UH BDL : 4.829,80 TL 7- TPU KDI : S L SIGÖL LÇS ÞHDVUTL KÖÜ 365 D 8 PSL TL HTD TÞIZ ÖZLLKL : TL VSFID OL TÞIZ TILI TOPK PISIDDI. TÞIZI B KISI % LLD. TÞIZI SUL KI BULU- KTDI. KUU TI P LVÞLD. KÖ 7 K SFDD. DUUU : Dosyasýnda STIÞ ST : 11:40-11:45 rasý UH BDL : ,82 TL 8- TPU KDI : S L SIGÖL LÇS ÞHDVUTL KÖÜ 362 D 2 PSL 8.046,61 2 TL HTD TÞIZ ÖZLLKL : TL VSFID OL TÞIZ TILI TOPK PISIDDI. TÞIZI B KIS % B KISI % LLD TÞIZI SUL- KI BULUKTDI. KUU TI P LVÞLD KÖ 7 K SFDD. DUUU: Dosyasýnda STIÞ ST : 11:50-11:55 rasý UH BDL : ,56 TL Satýþ Þartlarý 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da S I GÖL HÜ KÜ T KO - ÐI Ö Ü a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý - ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tý i l e gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der - le ri ni geç me si ve, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 'ý ný bul ma sý la - zým dýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- r týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe - þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 1O gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le KDV. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de - lin den ö de nir. 3- po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi - ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra f las Ka nu nu nun 133 ün - cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve %10 fa iz den a lý cý ve ke - fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak - la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. þ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 19/01/2012 (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: 6028 T. C. SIGÖL C ÜDÜLÜÐÜ (TÞIZI ÇIK TI LI) SS O: 2011/200 Tarih: Davacý BOTÞ-Boru Hatlarý ile Petrol Ta þý ma.þ. ta ra fýn dan Ha tay i li, Has sa il çe si, r dýç lý Kö yü Fa tih ah. 217 a da 79 par sel sa yý lý dem Çir kin, sa Coþ kun, er yem Çir kin (ýl maz), eh met Çir kin, u ret tin Çir kin, Sý dý ka Çir kin (Þim þek), a se min Çir kin, Hü se - yin Çir kin'e a it ta þýn ma zýn be lir le nen 1472,53 m 2 'lik kýs mýn da ÜL K T ka mu laþ týr - ma sý ya pýl mýþ o lup, Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 10. ad de si ge re ðin ce ka mu laþ týr ma be del le ri nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý lan ta þýn ma zýn davacý BOTÞ-Boru Hat la rý i le Pet rol Ta þý ma.þ. a dý na ta pu ya tes ci li ne ka rar ve ril me si ah ke me miz den is te nil miþ tir. Bu taþýnmazlardaki hak sahiplerinin ve 3. kiþilerin tebliðden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaþtýrmanýn iptali için dari argýda ya da maddi hatalarýn düzeltilmesi için dli argýda dava açabilecekleri, açýlacak davada husumetin kamulaþtýrmayý yapan BOTÞ-Boru Hat la rý i le Pet rol Ta þý ma.þ. 'ye yö nel ti le ce ði, bu sü re i çe ri sin de ka mu - laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ný ve yü rüt me - nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi - nin ke sin le þe ce ði ve ah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn - maz ma lýn be del le ri nin yar gý la ma sý ra sýn da hak sa hip le ri a dý na Zi ra at Ban ka sý Has sa Þu be si ne ya tý rý la ca ðý, il gi li le rin da va ya ve ta þýn maz la rýn de ðe ri ne i liþ kin bü tün sa vun - ma ve de lil le ri ni de teb lið den i ti ba ren 10 gün i çe ri sin de ah ke me mi ze ya zý lý o la rak ib - raz et me le ri ge rek ti ði 2942 sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nu'nun il gi li mad de le ri ge re ðin ce i la nen teb lið o lu nur. B: 5970 T. C. HSS (HT) SL HUKUK HKSD L Sayý: 2012/1 Satýþ 26/01/2012 zale-i Þuyuu yoluyla satýþý yapýlacak olan Fatih lçesi brahim Çavuþ ahallesi, 1472 ada, 47 parselde kayýtlý miktarlý apartmanda 6/300 arsa paylý B/1. Bodrum kat 1 nolu dairenin tarihi itibarýyla deðeri; ,00 TL. olarak bilirkiþice rapor edilmiþtir. 7 (yedi) gün içinde itirazý kabil, Bilirkiþi Deðer tesbit raporunun tüm aramalara raðmen brahim Çavuþ ah. imar Kasým Cad. 69/1 Fatih/st. adresinde teblið yapýlamayan Hissedarlar HLUK ve L KIK' a ilanen teblið olunur. B: 6237 T. C. STBUL 18. (SULH HUKUK H.) STIÞ ULUÐU L Dosya o : Ta. Bir borçtan dolayý ipotekli bulunan; Tapu Kaydý : Beykoz ilçesi Paþabahçe mahallesi Paþabahçe POLOZKÖ OLU mevkii 238 ada, 1 parselde ,00 m 2 lik taþýnmaz üzerinde 1640/ arsa paylý /Bodrum+Zemin+çatý/-(Bað.Böl.no:46) ipoteðin paraya çevrilmesi yolu ile satýlýpparaya çevrilecektir. na gayrimenkul cinsi kargir ahýr ve bir adet spor klubü olan kargir köþk ve 125 adet tipi 96 adet B tipi, 180 adet C tipi konut ve 1 adet süpermarket ile natamam 1 adet ilkokul ve kreþ, 1 adet sos yal klüp, 1 a det at çý lýk se ra a çýk ma ne e jin, 1 a det ca mi, 1 a det sos yal ko nak la ma te sis le ri ve ka pa lý ga ra jý o lan ö zel or man, ta rih li 84 sa yý lý Or man Ge nel ü dür lü ðü nün Ö zel or man be ya ný, ta rih li yö ne tim pla ný, ta rih li 5989 yev mi ye li ta þýn ma zýn kat mül ki ye ti ne çev ril me si ni i liþ kin þerh i le, Kar gir a hý rý o lan köþk Ce mil Ke mal Ke ma loð lu na a it muh de sat þer hi var dýr gün ve 840 yev mi ye li k taþ lek - trik.þ.le hi ne 99 yýl lýk ki ra þer hi, gün ve 2054 yev.sa yý lý ya zý i le Ka ra yol la rý Ge nel ü dür lü ðü le hi ne 2942/7 sa yý lý ya sa u ya rýn ca is tim lak þer hi, ta rih 4161 yev.ya zý i le k taþ e lek trik le hi ne 99 yýl lýk ki ra þer hi. Özellikleri : Satýþa konu olan, 40 pafta, 238 a da, 1 sa yý lý par sel i çe ri sin de ka lan Bey - koz il çe si Pa þa bah çe ma hal le si Po lo nez köy mev ki i Bey koz ko nak la rý Çul ha so kak no: 40 ad re sin de bu lu nan -46 Blok ze min, 1.or mal kat ve ça tý a ra sý kat tan dub leks tip te ya pýl mýþ, kul la ným a lan lý lüks o la rak ya pýl mýþ, on yaþ larý ci va rýn da bir ya pý dýr. Vil - la nýn bod rum ka týn da; gi riþ an tre, WC, ko ri dor, ho bi o da sý, sa lon, mut fak, hiz met li o da - sý, ça ma þýr o da sý, ka zan da i re si, ban yo lu mi sa fir ya tak o da sý, Ze min ka týn da: i ki ta ne si ban yo lu bi ri si bal kon lu ol mak ü ze re 3 o da, ban yo+wc, ça tý katýnda: Banyo+WC si ve balkonu bu lu nan bir o da i le de po ö zel lik li bir o da ma hal le ri bu lun mak ta dýr. Gi riþ, mut - fak, ban yo, WC ma hal le rin de ze min se ra mik, di ðer tüm ma hal le rin ze mi ni ah þap, la mi - ne par ke, ban yo+wc le rin du var la rý ta va na ka dar se ra mik, di ðer tüm du var lar sa ten ba - da na lý, gi riþ ve sa lon ta van la rý kýs men as ma ta van lý, ve ta van lar de ko ra tif kar ton pi yer li, mer di ven ler ma sif ah þap kap la ma lý, tüm iç doð ra ma lar mo bil ya, dýþ doð ra ma lar PVC sa - lon da þö mi ne bu lun mak ta dýr. Vil la ka lo ri fer li, ça tý sý þýn gýl mal ze me ör tü lü, lüks mal ze - me ve 1.sý nýf iþ çi lik i le in þa e dil miþ tir. y rý ca vil la nýn bah çe dü zen le me si ya pýl mýþ, te ras - lar mer mer kap la ma lý dýr. Bey koz ko nak la rý si te si 401 a det vil la dan mey da na gel miþ, et - ra fý du var lar la çev ri li, ö zel gü ven lik sis tem li, a ðaç lýk bir a lan da kal mak ta dýr. Beykoz-iva T baðlantý yoluna cepheli carkent villalarýyla komþudur. Ulaþým kolaydýr. mar Durumu : Satýþa konu parsel, stanbul 111.umaralý Kültür ve Tabiat varlýklarýnýn Koruma Bölge Kurulunun gün ve 7755 sayýlý kararý ile Doðal sit ilan edilen alanda kalmakta olup, Koruma Kurulunun gün ve 8284 sayýlý kararý eki 1/25000 ölçekli Sit Derecelendirme paftasýnda 11.Derece Doðal Sit alaný olarak tanýmlanan alanda kalmaktadýr. ncak 40 pafta, 238 ada, 1 par sel le il gi li Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan lý ðýn ca Ta ri hin de o nan lý 1/25000 öl çek li, Bey - koz il çe si çev re si ve çev re dü ze ni na zým i mar pla ný plan not la rý nýn 2.10 mad de si ne gö re a van ve yer le þim pro je si ya pýl dý ðý Or man Ge nel ü dür lü ðü nün ta rih ve 1247 sa yý lý ya zý sýy la ke sin i zin ve ril di ði ve o nay lý pro je le ri ne gö re ta ri hin de ya pý ruh sa tý ve ril di ði dos ya sýn dan an la þýl mak ta dýr. uh sat ve pro je ek le ri ne uy gun o la rak ta mam la nan in þa at la ra ya pý kul lan ma iz ni ve ril miþ tir. Deðeri : ,00 TL Satýþ Saati : :15 potekten ari olarak satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ Pazartesi günü yukarýda yazýlý saatler arasýnda Beykoz cra ü - dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60 ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar ver sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç - mek þar ti i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tiy le Per þem be gü nü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da Bey koz c ra ü dür lü ðün de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ - se ta þýn maz en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas - raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- çýk artýrmaya katýlmak isteyenlerin takdir edilen kýymetin %20 nispetinde nakit pey akçesi (TL) yada bu miktar kadar milli bir bankanýn kesin ve süresiz (Dosya numarasý belirtilerek) teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. Satýþ peþin para iledir. lýcý istediði taktirde kendine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, ihale damga vergisi, alýcý adýna tahakkuk edecek ½ tapu harcý satýn alana ait olacaktýr. Birikmiþ emlak vergi borçlarý, Tellaliye resmi ile satýcý adýn tahakkuk edecek tapu harçlarý satýþ bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alýcýsýna aittir. 3- potek sahibi alacaklýlarla, di ðer il gi li le rin, (*) var sa ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil ol mak ü ze re gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da hil o lan id di a la rý ný da - ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. k si tak tir de, hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça, pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Taþýmazý satýn alanlar, ihaleye alacaðýna mahsuben iþtirak etmemiþ olmak kaydýyla, ihalenin feshi talep edilmiþ olsa bile, satýþ bedelini derhal veya K 130. addeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadýr. 5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayý vermezse ihale kararý fesh olunarak kendinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiþ olduðu bedelle alma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya - pý la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li fin K 129. ad de de ki hü küm le re uy ma sý þar - týy la ta þýn maz en çok art tý ra na i ha le e di lir. ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay - rý ca hük me ge rek kal mak sý zýn ic ra mü dür lü ðün ce tah sil o lu nur. 6- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya birörneði gönderilebilir. 7- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile üdürlüðümüze baþvurmalarý ile satýþ ilanýn teblið edilemeyen alakadarlara teblið yerine kâim olacaðý ilan olunur (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: 6141 BKOZ C ÜDÜLÜÐÜD (TÞIZI ÇIK TI LI) SI: 2010/ 24 STIÞ Ortaklýðýn Giderilmesi Davasý neticesinde, satýþýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, evsafý ve kýymeti; 1- stan bul i li, Si liv ri il çe si Fe ner kö yü Kur fal lý Ci va rý mev ki 1391 par sel de ka yýt lý ü zöl çü mün de ki tar la va sýf lý ta þýn ma zýn ta ma mý bi lir ki þi ta ra fýn dan tak tir e di len ,00.-TL bedelle saat arasý, 2- stanbul i li, Si liv ri il çe si Fe ner kö yü Köy ci va rý mev ki 3228 par sel de ka yýt lý ü zöl çü mün de ki tar la va sýf lý ta þýn ma zýn ta ma mý bi lir ki þi ta ra fýn dan tak tir e di len ,00.-TL. bedelle saat arasý, 3- stanbul ili, Silivri ilçesi Fener köyü Kömürcübaðlarý mevki 3146 parselde kayýtlý üzölçümündeki tarla vasýflý taþýnmazýn tamamý bilirkiþi tarafýndan taktir edilen ,00.-TL. bedelle saat ara sý, þa ðý da ki ko þul lar da sa tý la cak týr; DUUU : Satýþa konu 1391 parselin 1/5000 ölçekli azým imar planý ve 1/1000 ölçekli uygulama i mar pla ný dý þýn da kal dý ðý, s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan o nay la nan 1/ öl çek li s tan bul Çev re Dü ze ni Pla ný i çe ri sin de ta rým sal ni te li ði ko - ru na cak a lan o la rak plan lan dý ðý, par se lin yol bað lan tý sý bu lun ma dý ðýn dan yol bað lan tý sý sað lan ma dan uy gu la ma ya pý la ma ya ca ðý, ay rý ca l Ta rým ü dür lü ðün den ya pý laþ ma ya i - liþ kin uy gun gö rüþ a lýn ma dan uy gu la ma ya pý la ma ya ca ðý, yi ne 1/ öl çek li pla nýn þe ma tik ol ma sý ne de niy le 1/1000 öl çek li plan lar ya pýl ma dan uy gu la ma ya pý la ma ya ca ðý, 3228 par se lin 1/5000 öl çek li a zým i mar pla nýn da 20 ki/ha ge liþ me dü þük yo ðun luk ta ko nut a la ný o la rak be lir len di ði, mak si mum yo ðun luk 20 ki/ha em sal: 0.08 ve Hmax: 6,50 mt, i ni mum if raz þar tý nýn den kü çük o la ma ya ca ðý, 3146 par se lin 1/ öl çek li s tan bul Çev re Dü ze ni Pla ný i çe ri sin de Ta rým sal ni te li ði ko ru na cak a lýn o la rak plan lan dý ðý 1/ öl çek li pla nýn þe ma tik o lup, bu plan ü ze rin den i mar du ru - mu ve ri le me ye ce ði, alt öl çek li 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 öl çek li plan lar ya pýl ma dan uy gu la ma ya pý la ma ya ca ðý, ke za ka das tral yol bað lan tý sý ol ma dý ðýn dan ka das tral yol bað lan tý sý sað lan ma dan uy gu la ma ya pý la ma ya ca ðý bil di ril miþ tir. HLHZI DUUU V KIT Fener kö yü Kur fal lý Ci va rý mev ki in de yer a lan 1391 par sel ü ze rin de ya pý laþ ma bu lun ma - mak ta o i up, tar la o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ka das tral yo i ba ðl an tý sý yok tur. Fe ner kö yü Köy ci - va rý mev ki in de yer a lan 3228 par sel ü ze rin de ya pý la ma bu lun ma mak ta o lup, tar la vas fýn da - dýr. Ka das trol yo la cep he li dir. Fe ner kö yü Kö mür cü bað la rý mev ki in de yer a lan 3146 par sel ü - ze rin de ya pý laþ ma yok tur. Tar la vas fýn da dýr. Ka das tral yol bað lan tý sý yok tur. STIÞ ÞTLI : 1. Birinci satýþ gü nü K ÞI L I D ZI LI S T L D a ra sý S LV 2.C Ü DÜ LÜ ÐÜ D de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas - raf la rý ný geç mek þar týy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la gü nü ay ný yer ve sa at te i kin ci art týr ma ya çý - ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se en çok art tý ra nýn tah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müh let so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2. rttýrmaya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe - si ve bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. Tel la li ye, bi rik miþ ver gi ler ve ta pu sa týþ har cý, sa týþ be de lin den ö de ne cek tir. 3. potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çe ri sin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4. haleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük mü ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5. Þartname, ilan tarihinden itibaren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6. Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/ 24 Sa týþ sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur *L G L L L TB LÐ O LU U* B: 6263 T.C. SLV SULH HUKUK HKS STIÞ ULUÐU (GKUL STIÞ LI)

13 ÐT 2 ÞUBT 2011 PÞB 13 ði tim de -izm iz le ri san cý sý n san lý ðýn muh taç ol du ðu bir ta kým de ðer le ri, ger çek hü vi ye tiy le bir bü tün o la rak top lu ma mal et me nin yo lu, e ði ti min un sur la rýn dan geç ti ði mut lak bir re a li te dir. Gü nü müz de in san lý ðýn re fah ve mut lu lu ðu na se bep o lan un sur la rýn ba þýn da hür ri yet, do ðu de mok ra si si, i nanç hür ri ye ti, hak ve a da let, or tak a kýl, meþ ve ret sis te mi o la rak bi li nen mef hum lar ge lir. Bu mef hum lar, gü nü müz de ya þa yan in san lý ðýn or tak pay da la rý o la rak gö rül mek te dir. Dün ya ger çek le ri i le de öz deþ le þen bu kav ram lar kar þý sýn da res mî da yat ma lar, þa - s tan bul da ya ya ol mak... a ya lar ve ü ze rin de ki yol lar ve kal dý rým lar ü ze ri ne çok þey ler söy le ne bi lir. ðer gi di le cek yer ya kýn i se, va sý ta ya bin me den ya ya o la rak git mek ben ce da ha i yi ve ga ran ti li. s tan bul da çok u zak ol ma yan me sa fe le re ya ya git me yi ter cih e de rim. Bu, hem sýh hî, hem de e ko no mik o lu yor ve en mü hi mi de gi de ce ðin yer le re za ma nýn da va rý yor sun. Bu, ya ya ol ma nýn i yi ya ný. U zun müd det va sý ta bek le yip, son ra a ðýr ak sak yol cu luk tan son ra ma hal-i mak su da ço ðu za man geç ka lý yor sun. Ge cik ti ði mi söy le yen o lur sa ce va bým ha zýr: ra bay la gel dim, ya ya gel sey dim vak tin den ev vel bu ra da o lur dum. s tan bul da çok u zak ol ma yan yer le re a ra bay la git me ye kalk mak ge cik me yi de gö ze al mak de mek tir. Bu na se bep a ra ba tra fi ði ol mak la be ra ber da ha zi ya de yi ne ya ya lar dýr di yo rum. Zi ra ya ya lar her yer de yü rü yor lar; a ra ba yo lu dur de me ye rek bur nu nun di ki ne da lýp geç me ye yel ten me ler, a ra ba ge çiþ le ri ne fýr sat ver me mek ve he le mut la ka kýr mý zý da geç me le ri sa ya bi li riz. a ya la rýn so kak, cad de, kal dý rým lar da vd. yer ler de prob lem ya pan yü rü yüþ le ri kü çük þe hir ve ka sa ba lar da, na do lu da pek me se le ol maz. ma s tan bul da be nim za vi yem den ba ya ðý bir prob lem ve me se le nin ta ken di si. Ön ce lik le git tik çe ka la ba lýk la þan ve boþ a lan kal ma yan bir s tan bul da de vam lý su ret te, ye þil lik le ri nin ve ko ru luk la rý nýn yok e di le rek bi na lar ya pýl ma sý, ye þil a ra zi le ri nin gas be dil me si ne göz yu mul ma sý þeh ri hep ya ra la ya gel miþ tir. Þeh rin be ton laþ ma sý, si lu e ti ni þe kil len di ren hatt-ý bâ lâ sý nýn ve ken di ne has var lý ðý nýn bo zu lu yor ol ma sý a ci len ted bir ler a lýn ma sý ný i cap et ti rir. vet, git tik çe ka la ba lýk laþ ma sý þeh rin ta dý ný ka çý rý yor. Bu du ru ma bir ça re ni çin bu lun mu yor ve ya dü þü nül mü yor? ol lar da a ra ba lar dan, kal dý rým lar da in san lar dan ge çil mi yor. Bir iþ i çin ev den çý ký yor su nuz. a ya o la rak kal dý rým da, yol ke nar la rýn da ve ý þýk lar dan ge çer ken is te di ði niz sür at te gi de mi yor su nuz. Çe þit li in san lar kal dý rým ge niþ li ðin de ge çi þi ka pat mýþ lar, yü rü me ni ze ve ge çip git me ni ze hep ma ni o lu yor lar. Ö nün de ki, yü rü me ye ça lýþ tý ðýn hýs ve þa hýs la ra en deks le nen i de o lo ji ler ar týk ta ri he gö mül müþ o la rak ye ri ni al mýþ ol ma lý dýr. Dev let i da re le ri bað la mýn da, mü es se se le re ha kim ko num da sey re den hu su si yet ler, bir i de o lo ji þek lin de ka lýp laþ mýþ ka i de ler i çin de mev cu di ye ti ni de vam da ka rar lý lý ðý söz ko nu su i se, ya þa nan dün ya at mos fe ri nin i da rî den ge le rin de bu mef hum la rýn ge çer li li ði tar tý þý lýr. Dev let ve yurt taþ la rý ný ya kýn dan a lâ ka dar e den sis tem ler i çin de ön ce lik li e hem mi yet arz e den; e ði tim sis te min de bu va zi ye tin mev cu di ye ti da ha da bü yük sý kýn tý la ra ma ruz kal ma ya mah kûm dur. Çað daþ ve de mok rat bir ya pý ya sa hip e ði tim kri ter le ri nin, e ði tim sis te min de var o la rak uy gu la nýr ol ma sý, in san fýt ra tý na uy gun eþ de ðer lik te dir. Þa hýs ve þa hýs la rýn bir ta kým kap ris le ri ne da ya lý da yat ma cý ba kýþ ve gö rüþ le rin, doð ru e ði tim sis te min de var ol ma ma sý ge re ken ö nem li hu sus lar o la rak kal dý rý mýn ne sa ðýn dan gi di yor, ne so lun dan. Or ta la mýþ ve ya vaþ a dým lar la. ce le si o lan ge çe mi yor. s tan bul da bu lu nan la rýn bü yük ço ðun lu ðu böy le, vur dum duy maz hâl de ler. a dem yo la çýk mýþ sýn ni ye yü rü mü yor sun, gi de ce ðin ye re git mi yor sun da sal la nýp du ru yor, ge lip ge çe ne de mâ ni o lu yor sun? He le say gý sýz lýk ve in san hak la rý na ri â yet siz lik a la bil di ði ne. Be le di ye o to bü sü ne bin me si ni, in me si ni ve o to büs te dur ma sý ný, i ler le me si ni bil me yen ler çok sý kýn tý ve ri yor lar. Bir yer de sý ra ya gi ril mez, son ra dan ge len he men ne ya pa cak ve di ye cek se gi ri þir. ce len var ve sür at le gi di yor san ö nü ne ge çer. Ge çin ce de i ler le mez â de ta ö nün de du rur yo lu nu ke ser. Çok la rý, ke nar da du rur ken sen ge çe ce ðin za man ha re ket le nir ö nü ne ge çer du rur. a rým a dým la çok þey le ri ka çý ra bi li yo ruz. Va pur, tram vay vs. kalk mak ü ze re, sen a ce le e di yor sun, a ma bi ri tur ni ke nin ö nün de du ru yor; ne ge çi yor, ne sa na mü sa a de e di yor, say gý sýz dü þün ce siz ve hâl den an la ma zýn bi ri ol du ðu an la þýl dý ðýn dan bir þey de den mi yor ve sen va sý ta yý ka çý rý yor sun. Þeh rin da ha ka la ba lýk yer le rin de bir ya ya nýn bu þart lar al týn da en i yi yü rü ye ce ði yer ler ne ga rip tir ki, a ra ba la rýn geç ti ði yol lar. a ya kal dý rým la rýn dan da ha em ni yet li ve yü rü me ye da ha çok im kân ve ri yor. Ha sý lý s tan bul da ra hat bir þe kil de yü rü mek pek müm kün gö rül mü yor. i ne bir iþ i çin yo la çýk týn. Cad de den kar þý ya ge çe cek sin i ki ta raf ta a ra ba lar yok, geç mek i çin a dý mý ný a tý yor sun pat, sür at le ge len bir mo bi let le bu run bu ru na ge li yor sun. Tam ge çi yor ken boþ bir yan so kak tan bir a ra ba bir den be li rip ö nü nü ke si yor. i ne ta mam, yol boþ ra hat ça ge çe rim de di ðin an da, bu se fer ner den çýk tý ðý bel li ol ma yan bir kö pek ve ya ke di ö nü ne fýr lý yor hý zý ný ke si yor, ra hat sýz lýk ve ri yor. Da ha fe nâ sý gö re me di ðin bir in san fýr lý yor ge çi þi ne mâ ni o lu yor, o ge çer ken sen ka lý yor sun, ye ni den a ra ba lar gel me ye baþ la dý ðýn dan bek li yor sun. Bun lar de ðer len di ril mek te dir. n san lýk ma bey nin de, mev cut sis tem le re ha kim o lan þah sa da ya lý i de o lo ji le rin e ði tim de ki var lý ðý tas vip e dil mez. Þah sa da ya lý, þah sýn bir ta kým kap ris le ri bir i de o lo ji þek li ni a lýp ül ke yö ne ti min de söz sa hi bi o lur sa, bu nun da de mok ra si i le bað da þýr bir yö nü nün ol ma dý ðý ka bul le nil mek te dir. De mok ra si ler de res mî i de o lo ji nin ve bir ta kým izm le rin var lý ðý ol ma ma sý ge re kir. Ol sa da if lâs et me ye de mah kûm dur. ýl lar ön ce izm le re da ya lý ve da yat ma cý an la yýþ ar gü man la rýy la ya pý lan pro je ler if lâs e de rek, halk nez din de i ti bar sýz ha le gel me ye de mah kûm bir an la yýþ o la rak ka bul le nir. n san lý ðýn, mev cut e ði tim sis tem le rin de var o lan þah sa ve þah sýn kap ris le ri ne da ya lý kri ter ler le, te rak ki yo lun da a ra la ma gay ret le ri is te ni len doð ru ne ti ce yi al mak ta so nuç suz kal ma ya da mah kûm dur. Doð ru o lan cid dî ve sað lýk lý pro je ler le he de fe var ma yý ter cih et mek te dir. Bu nun yo lu da ak la, il me ve sað lýk lý ruh ya pý sýy la ya pý lan de ðer len dir me ler den ge çer. ði tim de bir ta kým izm le rin ha ki mi ye ti, in san de ni len, hür ri yet le mezc o lan var lý ðýn te rak ki si ni en gel le me ye se bep teþ kil et mek ten baþ ka da bir i þe ya ra maz. ði tim de hür i ra de ye bað lý, bað naz lý ðýn ve bir ta kým ki þi sel ta kýn tý la rýn a þýl ma sý ha lin de is te ni len ve ar zu e di len gü zel so nuç lar el de et mek müm kün ken, da yat ma cý ve izm iz le ri nin gö rül dü ðü sis tem ler le bir ye re va rý la ma ya ca ðý da ak lýn ka bul len di ði bir hu sus tur. Þa hýs ve þa hýs la ra da yan mak tan zi ya de il me, ir fa na, üm ra na ve kal kýn mýþ lý ða gi den yo lun doð ru e ði tim den geç ti ði ka bu le maz har o la rak gö rül mek te ve de ðer len di ril mek te dir. ði tim de izm iz le ri nin san cý sý nýn gi de ril me si, bu nun böy le bi lin me si ge re kir di ye dü þü nü yo ruz. Ka lýn sað lý cak la. (L) ÜZ da ol maz sa du ran bir kam yo ne tin ar ka ka pý sý tam ge çe ce ðin es na da sür at le a çý lý yor ve ka pýy la cep he den bü tün le þi yor sun. Kal dý rým da gi der ken ö nün de gi den, bir den se nin geç me ne ma ni o la cak þe kil de, sa ðýn da ve so lun da yer bý rak ma dan du ru yor, sa na sý kýn tý ver di ði gi bi o na çarp man da ih ti mal da hi lin de. Cad de de ki dü ðün sa lon la rý nýn ö nü, ge len ler le tam ve yo ðun bir þe kil de ka pa tý lý yor. Sen ge lin ce ke sin lik le yer aç mý yor lar. Son ra bir bi ri ne ba ðý ran lar, ge ce gün düz u zun u zun kor na ça lan lar. Bi ri di ðe ri ne ho ca a a! di ye ba ðý rý yor. Ba na ses le ni yor di ye ba ký yor sun, a ma sa na de ðil, hi ta bý nýn zýt tý ký lýk ta bi ri ne ba ðý rý yor. i ne böy le ho ca a a! di ye ba ðý ran bi ri ne, ne var? di ye mu ka be le et ti ðin de, kav ga ya ra mak ka lý yor. Bir de kar þý dan ge len le rin ver di ði sý kýn tý var: Kal dý rý mýn sa ðýn dan, yo lun da gi di yor sun. Kar þý dan ge len de ken di sa ðýn dan ge li yor. Gü zel, a ma ço ðu za man böy le ol mu yor. Kar þý dan ge len ne den se sa na yak laþ tý ðýn da so lu na, se nin ö nü ne doð ru ham le e di yor. O öy le ya pýn ca sen de so lu na ka yý yor sun. Fa kat kar þý da ki ye ni den sa ðý na yö ne li yor, sen de ken di sa ðý na. Bu du rum ek se ri yet le o ya ya i le ku cak laþ ma ve çarp may la ne ti ce le ni yor. Pa zar la rýn du ru mu da ha fe ci. Ço ðu ka dýn o lan pa zar da ki in san la rýn ke sa fe ti se be biy le o ra dan ge çip git mek pek müm kün gö rül mü yor. ðer ka za ra yo lu nuz pa za ra düþ müþ se, ge ri de dön me miþ se niz, ar týk o ra da ak þa mý e der si niz. Pa zar a ra ba sý ný an la dýk, a ma ko ca ko ca ço cuk a ra ba la rý nýn ka la ba lý ðý a za mî yo ðun o lan pa zar da i þi ne? n san dan (ka dýn lar dan) ge çil mi yor, bir de i çin de ci yak la yan ço cuk la rýn ol du ðu a ra ba la rýn ver di ði sý kýn tý çýl dýr ta cak se vi ye de. s tan bul kal dý rým la rý na ve ya cad de le rin ký yý sý na müm kün o la bil se dehýz lý gi den ya ya la rý mýz i çin -met ro büs ve tram vay yol la rý gi bi- ö zel bir þe rit ya pýl sa. Bu hu su sî þe rit ler sa de ce a ce le si o lan ve sür at li yü rü yen le re tah sis e dil se. Ta biî gi ri þi ne bir de i kaz lev ha sý: a vaþ yü rü yen ler gi re mez! s tan bul da meþ gu li ye tim ve men fa at sað la yan bir i þim ol ma dý ðý hal de, hâ lâ bu gü zi de þe hir de kal ma ma hay ret e dip a yýp la yan lar var. Her þe yi mad de de a ra yan böy le le ri, ni ye s tan bul sev da lý la rý nýn ca ný ný sý ký yor lar. y rý ca gel di ði yer de ki ko nuþ ma ve ha re ket le ri ni se ne ler dir bu Þe hir de ol ma sý na rað men zer re ka dar dü zelt me yen ga bi, ka ba ve in san hak la rý na hiç ri â yet et me yen le rin var lý ðý ve bun lar la mu ha tap ol mak mec bu ri ye tin de kal mak, þah sen be ni ga yet müz ic e di yor. O to büs te, va pur da, tram vay da vs bin me si ni, dur ma sý ný ve o tur ma sý ný bil me yen, di ðer le ri ni ra hat sýz e den le rin hâl le ri de ay rý bir sý kýn tý mev zu u. Öð ren ci ler mi? On la rýn da ka hýr ek se ri ye ti, -hâl, ha re ket ve ko nuþ ma la rýy la- öð ret men li ði bý rak tý ra cak cins ten. ol lar da, kal dý rým lar da ve va sý ta lar da; ar ka a yak la rý ü ze ri ne di kil miþ kab lum ba ða gö rü nü mün de sýrt la rýn da ki çan ta la rýy la ve a vaz a vaz ses le riy le çev re ye ol duk ça ra hat sýz lýk ver mek te ler. an la rýn da sýrt çan ta sý ve ben zer le ri o lan lar, bu eþ ya la rý ný ka la ba lýk yer ler de ön ta raf ta ku cak ta ta þý ma lý dýr lar. Sýrt ta ve ya yan da de ðil. Sen de ay ný sý kýn tý la rý ver mi yor mu sun? di ye so ran lar o la bi lir. Ha yýr! Ben bu hu sus la ra dik kat et ti ðim gi bi; ar kam dan ge lip ye ti þe rek be ni ge çe cek le rin ol ma sý gi bi bir hâl söz ko nu su bu lun ma dý ðýn dan böy le si du rum lar dan söz e dil me si müm kün gö rül me mek te dir. Bu hu sus la ra bil mem bir ça re bu lu nur mu? a ya la rýn e ði ti mi de gün de me ge lir mi? Bi le mi yo rum, a ma yu ka rý da ba zý la rý ný sý ra la dý ðý mýz o lum suz luk la rýn ya pýl ma ya rak di ðer in san la ra sý kýn tý ver me me ye dik kat e dil me si ilk ça re o la bi lir di yo rum. s tan bul, -say dý ðý mýz sý kýn tý la rý na rað men- be nim i çin ay rýl ma sý dü þü nü le me ye cek bir þe hir dir. Bir baþ ka ye re git mek mec bu ri ye tin de ka lýn ca, ge ri dö nün ce ye ka dar has ret yük lü sev gi si bu ram bu ram tü ter. Þah sen mec bur kal ma dýk ça ay rýl mak is te mem. s tan bul dan bir müd det ay rý ka lýn ca yu ka rý da þi kâ yet et tik le ri mi zi bi le öz le di ði miz o lu yor, ves se lâm. na ci te ma il.com Demokrat ðitimciler Derneði ön. Krl. Bþk. ( Bir takdir ve hatýrlatma i ha yet as ker lik der si nin kal dý rýl ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Ka mu o yun da güç lü bir des tek bu lan bu ka rar dan do la yý yet ki li le ri teb rik e di yo ruz. Bu gü zel baþ langýç mi li ta riz min ge ri ye say ma ya baþ la dý ðý nýn i þa re ti ni ve ri yor. Fa kat, e di le cek da ha çok yol var. n baþ ta o la rak ba þör tü sü ya sa ðý (ka nu nî ve hiç bir hu ku kî mes ne di ol ma yan, ce vit Hü kü me ti za ma nýn da bir ge nel gey le ko nu lan bu ya sak, sa de ce bir ge nel gey le kal dý rý la bi lir!), her sa bah, ra hat-ha zý rol ko mu tuy la bir likte zo ra ki o ku nan n dý mýz te ker le me si, tek tip öð ren ci ký ya fe ti, for ma tak ma zo run lu ðu ve ba zý ders le rin prog ra mýn da hâ lâ an ti de mok ra tik mev zu a týn bu lunma sý gi bi hu sus lar, de mok ra tik leþ me nin ö nün de ki en gel ler dir. Ge liþ me ler gös teri yor ki, Hü kü me tin bu en gel le rin kal dý rýl ma sý hu su sun da ya pa ca ðý cid dî ve karar lý her te þeb büs, hal ký mýz ta ra fýn dan bü yük bir des tek gö re cek tir. Bu nun la birlik te her ha yýr lý iþ gi bi, de mok ra tik leþ me hu su sun da da ya pý la cak her te þeb büs, ba zý men fa at çi çev re ler ta ra fýn dan en gel len mek is te ne bi lir. Böy le men fi du rumlar da yet ki li le rin u ya nýk ol ma sý, dik dur ma sý ve hal ký mý zýn ver di ði bü yük des teði i yi de ðer len dir me si ge re kir. k si hal de kor ku e se ri gös ter mek (Kor ku nun e cele fay da sý yok ya!) ve ya her han gi bir o yu na gel mek, -l lah ko ru sun- ya pý la cak ha yýr lý iþ le ri bal ta la ya ca ðý gi bi, ya pý lan la rý da a ka me te uð ra ta bi lir! s ker lik der si nin kal dý rýl ma sýy la de mok ra tik leþ me yo lun da a tý lan bu önem li a dý mý, n ký lâp Ta ri hi der si nin kal dý rýl ma sý ta kip et me li dir. Çün kü, ha liha zýr da il köð re tim den ü ni ver si te ye ka dar her ka de me de zo run lu o la rak o ku tu lan bu ders, Ta rih l mi nden da ha çok þa hýs la rýn ha yat hi kâ ye le ri ni an la tan nalle r e ben ze mek te dir. nal ler i se, ta ri hî þah si yet ler le il gi li a bar tý lý ve tek ta raf lý o la rak an la tý lan ha yat hi kâ ye le ri dir. Hal bu ki ta rih il mi, geç miþ te ki o lay la rý tek ta raf lý de ðil, ob jek tif o la rak ar tý sýy la ve ek si siy le e le a la rak in ce le yen i lim da lýdýr. Bir ta rih öð ret me ni o la rak, yýl lar ca il köð re tim den li se ve ük sek O ku la ka dar her ka de me de o kut tu ðum n ký lâp Ta ri hi der sin de a kýn Ta rih le il gi li a ka de mik ça lýþ ma la rým da ol du ðu hal de öð ren ci ler ta ra fýn dan so ru lan pek çok so ru ya ve ka fa lar da o lu þan ist fham la ra ce vap ve re mi yor dum. Bu nun se be bi de mev zu a týn ya sak lar la sý nýr lý ol ma sýy dý! vet, ha li ha zýr da o ku tu lan Ta rih (bil hassa n ký lâp Ta ri hi) ders le rin de çok ek sik lik ve çar pýt ma lar var! e se lâ, yýl la rý a ra sýn da sü ren s tik lâl Har bi miz in, 36. Os man lý Pa di þa hý ve s lâm Ha li fe si Sul tan Vah ded din in plan la dý ðý, bu iþ i çin gö rev len dir di ði kur may la rý ný s tan bul Ka ra köy li ma nýn dan biz zat ken di si u ður la dý ðý ve bu sa vaþ ta kul la nýlmak ü ze re ken di büt çe sin den 30 bin ve ya 40 bin al týn li ra ver di ði ger çek le rin den hiç söz e dil me mek te dir. (Bu ko nu da kay nak o la rak, 1985 te s tan bul da mün teþir e ni e sil Ga ze te si ta ra fýn dan, bir çok sa yý da kay na ða da ya lý o la rak 20 ye ya kýn a raþ týr ma cý ya ha zýr lat tý rýl an 14 cilt lik a kýn Ta rih n sik lo pe di si ni göste ri le bi lir.) Tam ter si ne bü yük bir if ti ra o la rak Sul tan Vah det tin va tan ha i ni ve ül ke yi terk e dip kaç tý di ye lan se e dil mek te dir! (Hal bu ki Sul tan, TB nin Salta na tý kal dýr ma sýn dan bir gün son ra res mî bir þe kil de u ður lan mýþ týr.) y rý ca Sultan, ül ke nin i çin de bu lun du ðu va him du rum dan kur tu lu þuy la il gi li o la rak sa rayda top lan tý lar dü zen li yor ve em le ket i le ri ge len le riy le bir lik te al ter na tif ça re ler a rý yor du. Bu top lan tý la rýn bi rin de dü þün ce le ri ni þöy le ce di le ge ti ri yor du:..ben mil le ti min a te þi, kü lü ü ze ri ne o tur dum. Sal ta nat min der le ri ne gö mül me dim. Ge ce gün düz ne çek ti ði mi l lah (c.c.) bi lir. Gö züm de ne taht, ne de sal ta nat sev da sý yok tur. e ri me ge çe cek bi ri ol sa, Val lâ hi, Bil lâ hi gö zü mü kýrp ma dan tah tý mý tes lim e de rim. Zi ra, sal ta nat kol tu ðuy la, ka bir a ra sýn da ne ka dar me sa fe var bi li rim! Ge li niz, ne ya pýp e de lim mem le ke ti i çi ne düþ tü ðü bu va him du rum dan kur ta ra lým! ( li Fu at Türk gel di, Gö rüp þit tik le rim, n kara-1949.) Da ha bu nun gi bi bir çok ger çek ler, u zun yýl lar ört bas, hat ta in kâr e dilmiþtir! Bir çok ör nek ler den bir çar pý cý ör nek de þu: 2. eþ rû ti ye tin i lâ nýy la, 31 art Vak a sý, sý ra sýn da ver di ði nu tuk lar la ve ba sýn da çý kan ya zý la rýy la ö nem li hiz met ler de bu lu nan, 1. Dün ya Sa va þýn da gönül lü a lay ko mu ta ný o la rak us ve r me ni le re kar þý üs tün ba þa rý la rýy la Os man lý Ge nel Kur ma yý nýn bü yük tak ti ri ni ka za nan, Kur tu luþ Sa va þý sý ra sýn da s tan bul u iþ gal e den n gi liz le re kar þý tek ba þý na mü ca de ley le, n gi liz plan la rý ný al tüst edip fa a li yet le ri ni en gel le yen, bü tün bu ba þa rý la rýn dan do la yý n ka ra Hü kü me ti ta ra fýn dan de fa lar ca dâ vet e di len, n ka ra ya gel di ðin de TB ta ra fýn dan tören le kar þý la nan ve say fa la ra sýð ma ya cak ka dar ö nem li hiz met ler de bu lu nan bir Be di üz za man Sa id ur sî Haz ret le ri var. Bü yük çi le ler ve da ya nýl maz iþ ken ce lerle ge çen öm rün de te lif et ti ði 6000 say fa lýk i sâ le-i ur Tef si ri, bu gün 50 do layýn da dün ya dil le ri ne ter cü me e dil miþ tir ki, bu nun ta rih te i kin ci bir ör ne ði ni göre mi yo ruz! þ te o kut tu ðu muz ge nel ta rih ve mil lî ta rih ko nu la rýn da ma a le sef bütün dün ya nýn bü yük say gý duy du ðu bu muh te þem þah si yet le il gi li bir ke li me dahi yok tur! Bu i se bü yük bir gaf let ve vur dum duy maz lýk e se ri dir! Bü tün bu ek sik lik le rin ve çar pýk lýk la rýn gi de ril me si, do la yý sýy la n ký lâp Ta ri hi nin kal dý rý la rak, il gi li ko nu la rýn ob jek tif Ta rih çer çe ve sin de iþ len me si en ma kul ve il mî bir yol dur! et ki li le ri miz den bu hu sus ta va zi fe bek li yo ruz! OT: U la þým zor lu ðu o la ca ðý tah min e dil di ðin den, bu haf ta ki top lan tý er te len miþ tir.

14 14 2 ÞUBT 2012 PÞB SPO UF' KIZDI, BIKTI BU UF' GÜVLZ DK FDSO BÞKLIÐID IL HT L DIL, "TÜK FUTBOLU Ç LD GL H Þ PTI ÞKLD KOUÞTU. TÜ K Fut bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný eh met li y dýn lar, e ter ar týk, ne hu zu rum kal dý ne de key fim. La net ol - sun bý ra ký yo rum de dim ve bý rak tým de di. y dýn lar, is ti fa sý na ka dar ge çen sü re ci ve al dý ðý ka ra rý Hür ri yet ga ze te - si ne þöy le an lat tý: Ben pa zar te si gü nü ger çek ten bý rak mýþ tým. Fe ner bah çe ha riç bü tün ku lüp ler bý rak ma mam i çin ýs rar et ti. Pe ki o za man de vam e de lim de dim ve de vam et tik. ma ay ný gü - nün ak þa mý te le viz yon da Kýs met r ki - ner in söz le ri ni du yun ca þo ke ol dum. He men te le fo na sa rýl dým ve TFF yet ki - li le ri ne, Bun lar doð ru mu, si ze böy le bir ra por gel di mi di ye sor dum. PO GLÞ, HB OK vet de di ler. 6 y lül ve 3 Ka sým da ra por lar gel miþ. i ye be nim ha be rim yok de dim. Hiç bir þey söy le ye me di ler. Sa bah fe de ras yo na gel dim, ra por la rý is - te dim ve gör düm. He pi miz þa þýr mýþ týk. O da ki ka da bir bok sör gi bi gro gi ol - dum. Gök sel Gü müþ dað be ni a ra dý ve is ti fa e de ce ði ni söy le di. Bu nun ü ze ri ne ben de ic ra ku ru lu nu ça ðýr dým ve is ti fa Sadri Þener, "U F'ya kar þý dik du ra lým a ma kim - se dik dur mu yor" þeklinde tepki gösterdi. ka ra rý ný al dým. Ben bu ya pý ya na sýl gü - ve ne ce ðim bu U F ya na sýl gü ve ne ce - ðim. Ben Türk fut bo lu i çin e lim den ge - len her þe yi yap tým. Bu i þin bir bo yu tu. VD HUZUU KLDI eh met li y dýn lar, ger çek ten tam an la mýy la dol muþ tu. Ko nuþ ma ya de vam et ti: kin ci si i se a çý yo rum te le - viz yon la rý; Sen kim sin ey eh met li.. He sap ver.. çýk la.. Bu ve bu nun gi bi bir sü rü söz... Ben bu ka dar u cuz bir a - dam mý yým ki, bu söz le ri i þi te yim. La - net ol sun de dim. Za ten ev de kim se nin hu zu ru kal ma dý. ma ye ter ar týk, za - ten bar dak taþ mýþ tý. O ka dar ha ka re ti i þi te cek in san de ði lim ben. L KOÇ O POU ÇIKLIÞTI F.BH Ç s baþ ka ný li Koç, 29 Ka - sým 2011 ta ri hin de ba sýn top lan tý sý dü - zen le ye rek, y dýn lar ýn TFF yö ne ti ci le ri Lut fi rý bo ðan ve l han Hel va cý ta ra fýn - dan yan lýþ yön len di ril di ði ni be lirt miþ ti. Koç, ki ki þi Fe ner bah çe nin ge le ce ði i - le oy na dý. U F, TFF yi ka ra rý ko nu - sun da ser best bý rak mýþ týr. TFF nin de al dý ðý ka rar or ta da dýr de miþ ti. TBZOSPO Ku lü bü Baþ ka ný Sad ri Þe ner, TFF Baþ ka ný eh met li y dýn lar'ýn is ti fa sý na i liþ kin, ''Böy - le bir is ti fa bek le mi yor dum. Ken di - siy le gö rüþ me im ka ným ol ma dý, te le - fon la rý ka pa lý'' de di. Þe ner, ku lüp bi - na sýn da ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la - ma da, TFF Baþ ka ný y dýn lar'ý dün bir kaç ku lüp baþ ka ný i le zi ya ret et tik - le ri ni be lir te rek, ''Bu gün CS i le il gi li bir ta kým þey ler mi var o nu da bi le - mi yo rum a ma is ti fa et ti. Böy le bir is - ti fa bek le mi yor dum. Ken di siy le gö - rüþ me im ka ným ol ma dý, te le fon la rý ka pa lý. Lüt fi rý bo ðan da her za man - ki te le fon la rý ný aç mý yor, ya rýn da 'ye - ni gör düm' der'' di ye ko nuþ tu. Bu ge - liþ me le rin Tür ki ye'de fut bo lun bi te - ce ði an la mý na gel me ye ce ði ni i fa de e - 27 ÞUBT'T SÇ V 3 Temmuz 2011 de baþlayan þike soruþturmasýnda sarsýlan Fenerbahçe, TFF ye karþý baþlattýðý savaþý kazandý. 8 aya yaklaþan süreçte Fenerbahçe deðil, TFF küme düþtü! Önceki günkü toplantýsýnda Devam kararý alan ehmet li ydýnlar ve ekibi 24 saat bile dayanamayýp istifa etti. TFF, 27 Þubat ta seçimli genel kurula gidecek. Þener: Türk futbolu kaos içinde TBZOSPO BÞKI SD Þ, "DIL'I STFSII BKLODU" DD. den Þe ner, þun la rý söy le di: ''ö ne tim - de mem nun ol ma dý ðý bir e kip mi var dý, o nu da tam o la rak bi le mi yo - rum. e ni den a day ol ma ya ca ðý ný söy le miþ. Bun lar 'fut bol bit ti' an la mý - na gel mez Tür ki ye'de. Bi ri si bu lu na - cak ve ya pa cak. Çö züm bu lu na cak a - ma sü reç u za ya cak. U F da bu sü - re de ne ya par bi le mi yo rum. Bir ke re en ön ce þu nu öð ren me miz la zým. U - F ve FI F ce za ve re bi lir mi, ve re - bi lir. U F'ya kar þý dik du ra lým a ma kim se dik dur mu yor, a da mýn yet ki - le ri var. Bu, be nim tah min le rim a ma ya rýn ne o lur bi le mi yo rum.'' 3 GÜD B Ç PILIO Þe ner, ''Bu sü reç i çe ri sin de Türk fut bo lu ka o sa gi rer mi?'' so ru su na i se ''Gir mez o lur mu gi rer. Za ten ka o sun i çe ri sin de ve çok u za dý bu iþ ler. a ni üç gün de bir maç ya pý yo ruz, an tren - man ma çý yap tý ðý mýz yok, za ten an - tren ma na da ge rek yok. ks tra dan v ru pa ve ku pa maç la rý mýz var. Çok ta kým, baþ kan la rý ay ný duy gu la rý ta þý - yor. a ni kim se nin bir he ye ca ný yok bu yýl dan. Kar man çor man bir du - rum var þu an da. ma i þin i çin den çý ký lýr mý çý ký lýr, ka ram sar ol ma mak la zým. Bir þe kil de bun lar da çö zü le - cek, çün kü baþ ka ça re si yok. Li gi, ku - lüp le ri ve fe de ras yo nu ka pa ta ma yýz a ma bir þe kil de ku lüp ler sý kýn tý ya gi - re cek'' ce va bý ný ver di. S V IS GÇL.. Sad ri Þe ner, Tür ki ye Fut bol Fe de - ras yo nu yö ne ti mi nin gö re ve gel me sü re cin de et kin bir rol oy na dý ðý nýn GÇLBLÐ Ku lü bü Baþ ka ný l han Cav cav, Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Baþ ka ný eh mat li y rýn lar'ýn is ti - fa sý na ''fev ka la de'' ü zül dü ðü nü söy le di. l - han Cav cav, yap tý ðý a çýk la ma da ''Dün ak - þam fe de ras yo nu mu zun gö re ve de vam ka - ra rý ný mem nu ni yet le kar þý la mýþ tým. Bu ha - be rin ü ze rin den bir gün geç me den sa yýn eh met li y dýn lar ve yar dým cý la rý nýn is ti fa et miþ ol duk la rý ný öð ren dim. Fev ka la - de üz gü nüm'' de di. ''Da ha ön ce de i fa de et - ti ðim gi bi, bu so ru nu or ta ya çý ka ran lar ve çö zü mü en gel le yen ler, bun dan son ra o la - cak la ra da kat la na cak lar'' di ye ko nu þan Cav cav, þöy le de vam et ti: ''Öy le ya da böy le bu sü reç bir þe kil de so nuç la na cak. Öy le ya da böy le bi ri le ri baþ ka la rýn dan da ha çok ü - zü le cek. Bu man za ra da Türk fut bo lu nun bir þey ka zan dý ðý ka na a tin de de ði lim. Bi ri - le ri bu gün bir þey ka zan mýþ sa on lar da ya - rýn kay bet tik le ri ni an la ya cak lar.'' a ným sa týl ma sý ü ze ri ne, þöy le ko nuþ - tu: ''Ben et kin bir rol oy na ya ma dým, do la yý sýy la oy la ma ya gir me dim. Bu - nu her za man söy lü yor dum. Ge çen za man i çe ri sin de be nim hak lý ol du - ðum or ta ya çýk tý. Þim di bu ge nel ku rul da fe de ras yon da o ri ji ni Fe - ner bah çe li ve ya Be þik taþ lý. De mek bu nu öy le bir yap mak la zým ki na - do lu ta kým la rý nýn tem sil ci le ri ne yay - mak ge re ki yor. ma e ti ði, di sip li ni ve ya tah ki mi in ce le di ði niz za man ko nu su nun o to ri te si in san lar... Bun - la rýn ben zer le ri yok mu dur, var dýr. ma ye ni bir ma ka ma bi ri si gel di ði za man a lýþ mak is ter, bu da bir sü reç. Biz ni san ve ma yýs ay la rý ný ge çe riz a ma bu sý ra da U F bir ce za ve rir mi, o nu bi le mi yo rum.'' GÇLBLÐ BÞKI LH CVCV: BL ÇOK ÜZÜLCK l han Cav cav, eh met li y dýn la r'ýn is ti fa sýna çok ü zül dü ðü nü söy le di. ecati teþ, "uvama döndüm, çok mutluyum" dedi. CT TÞ G.S'D SÜP Lig ekiplerinden edical Park ntalyaspor'un golcü oyuncusu ecati teþ, Galatasaray'a transferiyle ilgili yaptýðý açýklamada, çok mutlu olduðunu söyledi. Tecrübeli oyuncu TVSpor'un canlý yayýnýnda telefonla görüþlerini açýklayan ecati teþ, Galatasaray'ýn kendi yuvasý olduðunu belirterek, ''Transferim son 3 gün içinde gerçekleþti. sezon baþýnda da böyle bir hamle olmuþ ama gerçekleþmemiþti. enajerim ile Galatasaray kulübü görüþmeleri sürdürdü. nlaþma saðlandý, ben de imza için stanbul'a geleceðim.'' dedi. ecati teþ, transferiyle ilgili geliþmeleri ntalya'dan takip ettiðini, iþ bitince de stanbul'a gelmek için yola çýktýðýný söyledi. ecati þöyle konuþtu:''buradan Fatih Terim hocama çok teþekkür ediyorum. Bana olan güvenini boþa çýkarmamaya çalýþacaðým. Zaten Galatasaray takýmý çok iyi oyunculardan kurulu. Ben de yuvama dönüyorum. Bundan daha mutluluk veren baþka bir þey olduðunu da sanmýyorum.'' ecati, edical Park ntalyaspor'dan alacaðý olan 500 bin dolardan vaz geçtiðinin hatýrlatýlmasý üzerine ise, ''Benim için para önemli deðil, yuvama dönüyor olmam daha önemli. nsanlar sevdikleri þeyler için fedakarlýk yapmalý' diyerek sözlerini tamamladý. F.Bahçe Samsunspor karþýsýnda 3 puan arýyor SÜ P Lig'de 24. haf ta da bu gün Sam suns por'la dep las man da kar þý la þa cak o lan Fe ner bah çe s - tan bul'a ga li bi yet le dön mek is ti yor. Li der Ga la - ta sa ray'ýn 2 pu an ge ri den ta kip e den sa rý-la ci - vert li e kip ge çen haf ta er sin d man yur du'nu Ka dý köy'de 2-1 ye ne rek zir ve de ki id di a sý ný sür - dür dü. Tek nik Di rek tör y kut Ko ca man, Sam - sun'da 3 pu an a la cak güç te ol duk la rý ný söy le di. Sam sun ta türk Sta dý'nda sa at 18.00'de baþ la ya - cak kar þý laþ ma yý. Ka mil bi toð lu yö ne te cek. Beþiktaþ'ýn ersin önünde tek hedefi galibiyet SÜP Lig'de 23. haf ta da Kay se ris por'a 1-0 mað lup o lan Be þik taþ, bu mað lu bi ye ti bu gün ko nuk e de ce ði er sin d man yur du kar þý sýn da te la fi et mek is ti yor. Lig de 12 maç lýk ye nil mez lik se ri si ni Kay se ris por kar þý sýn da son lan dý ran si yah-be yaz lý ta kým, er sin d man yur du'nu ye ne rek hem bu ye nil gi yi te la fi et - mek, hem de li der Ga la ta sa ray i le pu an far ký nýn da - ha da a çýl ma sý ný en gel le me ye ça lý þa cak.fi ya pý nö - nü Sta dý'nda sa at 20.30'da ya pý la cak mü ca de le yi ha - kem Kud du si üf tü oð lu yö ne te cek. F.Bahçe Ülker'in bugünkü rakibi Panathinaikos F BH Ç Ül ker, Tur kish ir li nes u ro le a - gu e G Gru bu ü çün cü ma çýn da bu gün u na nis - tan'ýn güç lü e ki bi Pa nat hi na i kos'u ko nuk e de cek. ta þe hir'de ye ni ya pý lan Ül ker Sports re na'da sa at 20.30'da baþ la ya cak mü ca de le TV Spor ta ra fýn dan nak len ya yýn la na cak. SÜP LG'D BUGÜ Sivasspor-Kayserispor: Suat rslanboða Samsunspor-Fenerbahçe:. Kamil bitoðlu anisaspor-skiþehirspor: Barýþ Þimþek Beþiktaþ-ersin dmanyurdu: Kuddusi üftüoðlu Samsunspor þaþkýn nssuspo Ku lü bü Baþ ka ný Ka zým Gü rol ýl - maz, ''s ti fa la rý þaþ kýn lýk la kar þý la dým'' de di. ýl maz,, TFF Baþ ka ný eh met li y dýn lar ve yar dým cý la rý - nýn is ti fa et tik le ri ni ü zün - tüy le öð ren dik le ri ni söy le - di. a þa nan lar kar þý sýn da ''Türk fut bo lu ne re ye gi di - yor'' so ru su nun a kýl la ra gel di ði ni vur gu la yan ýl - maz, ''Tür ki ye Fut bol Fe - de ras yo nu Baþ ka ný eh - met li y dýn lar i le yar - dým cý la rý nýn is ti fa la rý kar - þý sýn da bü yük ü zün tü duy - dum. s ti fa la rý þaþ kýn lýk la kar þý la dým'' de di.

15 L - SÐLIK 2 ÞUBT 2012 PÞB 15 Kar, pa nik a ta ðý te tik li yor Bi linç siz i laç tü ke ti mi nö ro lo jik ha sa ra yol a ça bi lir POF. D. KÜÞT UZU, ''BZI LL, GP OL ÇOCUKLI TÞ DÜÞÜK Ç SP VO. BU ÇOK LIÞ. SP BD TDVS ÜKÜ OL ÖOLOJK B HS OL ÇBL'' DD. K pa ni ði týp di lin de Pa nik a tak di ye ad lan dý rý lan psi ko lo jik has ta lý ðýn bir u zan tý sý sa yýl mak ta dýr. s kan di nav ül ke le rin de ya pý lan bi lim sel a raþ týr ma lar gös ter mek te dir ki kýþ ay la rýn da pa nik a tak has ta lý ðý o lan ki þi ler de ay ný dav ra nýþ mo del le ri or ta ya çýk mak ta dýr. U ni ver sal Ka dý köy Has ta ne si ö ro pi si ki yat ri Uz ma ný Dr. u suf Ka ra os ma noð lu, son gün ler de ya þa nan yo ðun kar ya ðý þý, ül ke ge ne lin de ki ý sýn ma, ba rýn ma, bes len me so run la rý, tra fik ka za la rýn da ar týþ lar, ya ra lan ma lar ve ö lüm ler, yol lar da mah sur kal ma lar, kar lý te pe ler de don ma hal le ri, ka ra, ha va ve de niz u la þým nýn da ki ak sa ma lar pek çok sos yo-e ko no mik prob le mi be ra be rin de ge tir mek le bir lik te ba zý has ta lýk la rý da te tik li yor de di. Ka ra os ma noð lu, so lu num yo lu has ta lýk la rý, ro ma tiz mal has ta lýk lar, kalp has ta lýk la rý, yaþ lý lýk has ta lýk la rý, mev sim sel has ta lýk lar, bu nun ya ný sý ra kar da ve buz da yü rür ken düþ me le re bað lý o lu þan ký rýk lar, ka fa trav ma la rý gi bi bek len me yen o lay la rý da be ra be rin de ge tir di ði ni söy le di. Bü tün bun la rýn dý þýn da yo ðun kar ya ðý þý nýn te tik le di ði bir has ta lýk da ha var ki, o da kar pa ni ði ne bað lý pa nik a tak ge liþ me si dir di yen Ka ra os ma noð lu, bi lim sel a raþ týr ma la rýn yo ðun þe kil de ya pýl dý ðý s kan di nav ül ke le rin de kýþ ay la rýn da pa nik a tak has ta lý ðý o lan in san la rýn u zun sü re ev le rin den dý þa rý çýk ma dýk la rý göz lem len miþ tir. Bu du ru mun ne den le ri a raþ tý rýl dý ðýn da ki þi le rin ev dý þýn da baþ la rý na bir fe la ket gel me sin den kork mak ta ol duk la rý an la þýl mýþ týr þek lin de ko nuþ tu. Psi ko lo jik a çý dan da ya nýk sýz lýk þe ma sý a dý al týn da ad lan dý rý lan bu ki þi ler, ki þi sel gü ven lik le ri ve ya sev dik le ri nin gü ven li ði ko nu sun da a bar týl mýþ bir en di þe ta þýr lar di ye ko nu þun Ka ra os ma noð lu, Dün ya yý her an baþ la rý na ge le bi le cek teh li ke ler le do lu o la rak gö rür ler. Bu se bep ten do la yý pa nik hal le ri ni art tý ra bi le cek ak ti vi te ler den u zak du rur lar. So ðuk ve kar lý kýþ gün le rin de ev le ri ne ka pa nýp dý þa rý da ki söz de teh li ke ler den ken di le ri ni ko ru muþ ol duk la rý ný dü þü nür ler dedi. P K TK T DÖT Ç ÞT KO KU V DI Pa nik a ta ðýn te me lin de ço cuk luk ta ya þa - nan o lum suz luk lar bü yük rol oy nar. Bu na bað lý o la rak da ya nýk sýz lýk þe ma sý a dý ve - ri len dört çe þit kor ku nun ol du ðu nu be - lir ten Ka ra os ma noð lu söz le ri ni þöy le ta mam la dý. 1- Sað lýk ve has ta lýk kor ku su 2- Teh li ke i le kar þý laþ ma kor ku su 3- Pa ra sýz kal ma kor ku su 4- Kon tro lü kay bet me kor ku su Pa nik a tak ya þa mak ta o lan ki þi ler de bu be lir ti le rin bir ka çý ve ya hep si bu lu na bi lir. Pa nik a tak has ta lý ðý nýn i yi leþ me sü - re ci nin zor ol du ðu bi lin mek le bir lik te te da vi si müm kün dür. Pa nik a tak has ta la rý ken di baþ la rý na mev cut kor ku la rý i - le baþ e de mi yor lar sa, pro fes - yo nel des tek a ma cýy la bir te ra - pis te baþ vur ma lý dýr lar. s tan bul / e ni s ya TÜ yurt ta et ki li o lan so ðuk ve kar lý ha va ne de niy le ar týþ gös te ren üst so lu num yo lu en fek si yo nu þi ka yet le rin de bi linç siz i laç kul la ný mý nýn ka lý cý sað lýk so run la rý na yol a ça bi le ce ði bil di ril di. Kon ya Ü ni ver si te si e ram Týp Fa kül te si Has ta ne si Gö ðüs Has ta lýk la rý na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Kür þat U zun, kýþ ay la rýn da ök sü rük ve so ðuk al gýn lý ðý gi bi sýk kar þý la þý lan ba sit en fek si yon la rýn bü yük ço ðun lu ðu nun vi rüs kö ken li ol du ðu nu ve vi ral en fek si yon o la rak ad lan dý rýl dý ðý ný söy le di. Vi ral en fek si yon la rýn en yay gý ný nýn grip ol du ðu nu i fa de e den U zun, en fek si yo nun kýr gýn lýk, a teþ, bo ðaz, baþ ve kas að rý sý i le ken di ni gös ter di ði ni be lirt ti. Prof. Dr. U zun, 7 gü ne ka dar et ki li o lan gri bal en fek si - yo nun ö zel lik le ço cuk lar da, 65 yaþ ü ze ri ki þi ler de ve kro nik bron þit, as tým, kalp, böb rek ve þe ker has ta la rýn da da ha a ðýr sey ret ti ði ni vur gu la ya rak, isk gru bun da bak te ri nin ne den ol du ðu za tür re gi bi komp li kas yon lar ve is ten me yen so nuç lar or ta ya çý ka bi li yor di ye ko nuþ tu. U zun, has ta lýk sü re sin ce bol sý vý a lýn ma sý, mey ve tü ke til me si ve is ti ra hat e dil me si ge rek ti ði ni bil di re rek, bu dö nem de að rý ke si ci ve a teþ dü þü rü cü de a lý na bi le ce ði ni i fa de et ti. ð rý ke si ci ve a teþ dü þü rü cü nün dý þýn da gri bal en fek si yon lar da bi linç siz i laç kul la ný mý nýn yay gýn ol du ðu nu da an la tan U zun, þun la rý kay det ti: Ö zel lik le ço cuk lar, yaþ lý lar ve kro nik ra hat sýz lý ðý o lan lar uz man he ki me baþ vur ma dan i laç kul lan ma ma lý. Ba - zý a i le ler, grip o lan ço cuk la rý na a teþ dü þür mek i çin as pi rin ve ri yor. Bu çok yan lýþ. s pi rin be yin de te da vi si müm kün ol ma yan nö ro lo jik bir ha sa ra yol a ça bi lir. Bu ne den le ço cuk la ra uz man he ki me da nýþ ma dan as pi rin ve ril me me li. i ne sýk ça kul la ný lan an ti bi yo tik de cid di sað lýk so run la rý or ta ya çý ka ra bi lir. Ge rek siz ve bi linç siz an ti bi yo tik kul la ný mý vü cut ta ki bak te ri le rin di renç ka zan ma sý na ne den o lu yor. Vü cu dun ih ti ya cý ol ma dý ðý dö nem de a lý nan bir an ti bi yo tik mik rop la rýn di renç ge liþ tir me si ne ve bir baþ ka has ta lýk ta an ti bi yo ti ðin et ki si nin a zal ma sý na yol a çý yor. i ne vü cut ta çe þit li yan et ki ler mey da na ge le bi lir ve e ko no mi ye de za rar. Dok to ra git me den an ti bi yo tik a lýn ma ma lý. Kon ya / a a Dr. Þim þek: Ben le re dik kat e dil mez se kan se re dö nü þe bi lir O L Di yar ba kýr Has ta ne si Der ma to lo ðu Uz man Dok tor eh met Þim þek, Do ðuþ tan var o lan ve ya do ðum dan son ra or ta ya çý kan ben le re dik kat e dil mez se ki mi za man kan se re dö nü þe bi lir. de di. Ben le rin, de ri ye ren gi ni ve ren me la no sit pig ment hüc re le ri nin ço ðal ma sý so nu cun da ge liþ ti ði ne dik kat çe ken Þim þek, ben ler de ki de ði þim le rin ta kip e dil me si ge rek ti ði ne vur gu yap tý. Ben le rin bü yük ço ðun lu ðu nun i yi huy lu se yir gös ter di ði ni ha týr la tan Þim þek, an cak kan se re dö nüþ me ih ti ma li nin de bu lun du ðu nu kay det ti. Ben le rin, ge ne tik o la rak da o lu þa bi le ce ði ne vur gu ya pan Þim þek, u zun sü re gü neþ te kal ma nýn, ben le rin kan se re dö nüþ me si ni te tik le di ði ni an lat tý. Ben ren gi nin de ðiþ me si ha lin de cilt dok to ru na baþ vu rul ma sý ge rek ti ði ni an la tan e mo ri al Di yar ba kýr Has ta ne si Der ma to lo ðu Uz man Dok tor eh met Þim þek, þun la rý kay det ti: or mal de her han gi bir so run ya rat ma yan ben le rin ren gin de de ði - þim o lu yor, bü yü yor, ka na ma ve ka þýn tý ya pý yor, ke nar la rý dü zen siz le þi yor sa bun la rýn mut la ka kan ser ris ki a çý sýn dan cilt has ta lýk la rý uz man la rýn ca der ma tos ko pik mu a ye ne si nin ve bel li a ra lýk lar la ta ki bi ya pýl ma lý dýr. Ge rek ti ðin de pa to lo jik in ce le me ön gö rü le bi lir. Ben ler cer ra hi mü da ha le i le a lý nýr sa kan se re dö nü þe bi lir. ka na a ti nin yan lýþ ol du ðu nu kay de den Þim þek, bu gi bi yan lýþ i na nýþ la rýn er ken ta ný þan sý ný or ta dan kal dýr dý ðý ný söy le di. Diyar ba kýr / ci han So ðuk ha va yüz fel ci ni te tik li yor KO C L Ü ni ver si te si (KO Ü) Týp Fa kül te si ö ro lo ji na Bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Hüs nü fen di, so ðuk ha va lar da a ni ý sý de ði þim le ri nin yüz fel ci ne yol a ça bil di ði ni be lirt ti. fen di, yüz fel ci nin ö zel lik le kýþ ay la rýn da sýk kar þý la þý lan nö ro lo jik prob lem ler den bi ri ol du ðu nu bil dir di. üz fel ci nin yüz kas la rý na gi den u ya rý la rýn en gel len me siy le o luþ tu ðu nu i fa de e den fen di, So ðuk ha va lar da, a ni ý sý de ði þim le ri yüz si nir sis te min de fel ce yol a ça bi li yor. So ðuk ne de niy le da ha et ki li ha le ge len ba zý vi rüs ler de si nir sis te min de ki ha sa rý art tý rý yor de di. Has ta la rýn ilk an da yüz fel ci ge çir dik le ri ni an la ya ma ya bi le cek le ri ni kay de den fen di, fel cin ku lak ar ka sýn da ki bir að rýy la ken di si ni bel li et ti ði ni söy le di. Göz çev re si ve a ðýz da güç süz lü ðün or ta ya çýk ma sýy la has ta la rýn göz le ri ni ka pa ta ma dýk la rý ný fark et tik le ri ne dik ka ti çe ken fen di, Has ta felç ge çi rin ce bir þey ler iç me ye ça lý þýr ken, að zý ný tam kul la na ma dý ðýn dan, sý vý lar að zý nýn bir ta ra fýn dan a kar. Gül me ye ça lý þýr ken de að zý nýn bir ta ra fý nýn sý nýr lý ol du ðu nu an lar di ye ko nuþ tu. üz fel ci ge çi ren has ta la rýn bü yük bir ço ðun lu ðun da ilk 4 i le 6 haf ta a ra sýn da ö nem li i yi leþ me ler gö rü le bil di ði ne i þa ret e den fen di, þöy le ko nuþ tu: n cak has ta la rýn yüz de 35 in de da ha u zun sü re de vam e den ve dü zel me yen ka lý cý nö ro lo jik so run la ra da ne den o lu yor. üz fel ci ge çi ren bir has ta da en çok kor ku lan þey göz le ri ka pa ya ma ma ya bað lý o la rak, kor ne a nýn za rar gör me si dir. Kýs mi felç du ru mu na bað lý o la rak göz ler tam ka pa tý la ma dý ðý za man, dý þa rý ya çý kýl dý ðýn da ve ya uy ku sý ra sýn da gö zün a çýk kal ma sý ne de niy le göz de en fek si yon, kor ne a ta ba ka sýn da ya ra lan ma lar or ta ya çý ký yor. Bu du rum gö zün kay bý na ne den o la cak ka dar i ler le ye bi li yor. Bu ne den le gö zün ko run ma sý son de re ce ö nem li dir. Ko ca e li / a a

16 Ü T VÂ O LU UZ: ÞU S TK BL KI LÂ BI Ç D ÜK SK GÜ S DÂ S LÂI S DÂ SI O L CK TI 2 ÞUBT 2012 PÞB Bosnalý Senad Haciç Türkiye de ilk namazýný kýldý UKDDS TOPK- L VK Ç BOS HSK'T OL ÇIK SD HCÇ, TÜK' GÞ PTI V KPIKUL SII KPISI KILIDK B CD ZII KILDI. u kad des top rak la ra u laþ mak i çin 52 gün dür yü rü yen Ha ciç, Tür ki ye ye ka dar bin 100 ki lo met re yol ka tet ti. FOTOÐF: BOS -H SK Ba no vi çi ka sa ba sýn dan ra lýk a - yýn da kut sal top rak la ra var mak i çin yo la çý kan Se nad Ha ciç, Tür ki ye ye u laþ tý. Ba no vi çi ka sa ba sýn da ge çen yýl 10 ra lýk ta çok sa yý da Boþ nak ýn ka týl dý ðý tö ren le hac - ca git mek i çin yol cu e di len ya zar Se nad Ha ciç, Ka pý ku - le Sý nýr Ka pý sý ndan Tür ki ye ye gi riþ yap tý. u kad des top rak la ra u laþ mak i çin 52 gün dür yü rü yen Ha ciç, Tür ki ye ye ka dar bin 100 ki lo met re yol ka tet ti. TÜK ÇOK SVOU Bul ga ris tan da ki sý nýr ka pý sýn da bek le til me si ne tep ki gös te ren Ha ciç, Ka pý ku le den gi ri þin de diz le ri nin ü ze ri - ne çö ke rek, ken di di lin de Tür ki ye yi se vi yo rum de di ve top ra ðý öp tü. Ha ciç, 6 bin ki lo met re da ha yol ka te - de rek, yaz ay la rý na doð ru mu kad des top rak la ra u laþ - ma yý he def le di ði ni söy le di. Ka pý ku le Sý nýr Ka pý sý ya kýn - la rýn da ki bir ca mi de na maz ký lan ký lan Ha ciç, da ha son ra yo lu na de vam et ti. dirne / aa B DOÐUD, B GÜD 4 mevsimi birden yaþayan Türkiye, yine tefekkürlük manzaralara sahne oldu. FOTOÐF: ð rý Da ðý nýn sa rý ðý, er sin in ba dem çi çe ði TÜ K en yük sek da ðý ol ma ö - zel li ði ni ta þý yan, ef sa ne le re ko nu o lan, çev re sin de kar ve si si ek sik ol ma yan ð rý Da ðý nýn üs tün de ki da i re sel þe kil, ob jek tif le ri ne böy le yan sý dý. Di ðer ta raf tan, Tür ki ye nin gü ne yin de bu lu - nan er sin in y dýn cýk il çe sin de i se ba dem a ðaç la rý çi çek aç tý. ur dun bir çok böl ge sin de yo ðun kar yol la rý u la þý - ma ka pat mýþ ken y dýn cýk ta ba har ha - va sý ya þan ma sý so nu cu or ta ya çý kan te - fek kü rü man za ra i sâ le-i ur dan þu pa sa jý ak la ge tir di:...rz ve se ma, gü - zel lik mü sa ba ka sý na gir mek i çin lâ zým ge len ziy net le ri ni ta ký nýp ha zýr la dýk la rý za man, arz, kýþ mev si min de kar dan ma - mul be yaz el bi se le ri ni gi yer, o tu rur. Ba - har mev si mi ge lin ce o be yaz el bi se yi ü - ze rin den çý ka rýr, züm rüt gi bi ye þil ha lý - la rý ný sah ra la rý na se rer. em ye þil göm - lek le ri ni dað la rý na giy di rir. O dað la rýn þa hi ka la rý nýn baþ la rý na be yaz sa rýk la rý ný sa rar. Ve bu gü zel in ký lâp ve man za ra la - rýy la kud ret-i lâ hi ye nin mu 'ci ze le ri ni hik met-i lâ hi ye nin na za rý na arz e der... ( þa ra tül- caz, 129) ðrý-ersin / aa-cihan Son Os man lýlar Lon dra da buluþtu TÜ K Lon dra Baþ kon so lo su h - met De mi rok, n gil te re de ya þa yan Os - man lý ha ne da ný ü ye le ri o nu ru na ak þam ye me ði ver di. Baþ kon so los luk re zi dan - sýn da ki ye me ðe, Os man lý Sul ta ný 5. u - rad ýn to ru nun to ru nu Os man Se la had - din fen di, ký zý y þe Gül nev Sul tan, oð lu Or han u rad fen di, Os man lý Sul ta ný b dül me cid in ký zý e di ha Sul tan ýn to - ru nun ço cu ðu Ley la Beg gin ve Os man lý Sul ta ný eh med e þad ýn to ru nun to - ru nu ah mud fen di ka týl dý. Baþ kent Lon dra da ilk kez dü zen le nen ye mek te Baþ kon so los h met De mi rok ve e þi r - zu De mi rok mi sa fir ler le ya kýn dan il gi - len di. Sý cak bir at mos fer de ge çen ak þam ye me ðin de, ha ne dan ü ye le ri nin Tür ki - ye yi ya kýn dan ta kip et tik le ri göz len di. e mek te mi sa fir le re hu mus, zey tin yað lý dol ma, pas týr ma, tan dýr ke ba bý i le bul - gur pi la vý, in cir ve ka yý sý tat lý sý ik ram e - dil di. Baþ kon so los De mi rok, ge çen yýl y lül a yýn da Os man lý Sul ta ný eh med e þad ýn to ru nun oð lu Ö mer b dül me - cid fen di ve oð lu ah mud fen di ye Türk pa sa por tu ver miþ ti. Londra / aa TT 44 ya þýn da 31 O CK 1968 de, n ka ra da mü te - va zi ya yýn ha ya tý ný baþ la yan TT, bu gün 14 te le viz yon ka na lý, 18 rad - yo, 35 fark lý dil de ya yýn ya pan web si te si ve 3 der gi i le ya yýn cý lý ðý ný sür - dü rü yor. TT nin 44 ün cü ku ru luþ yýl dö nü mü ne de niy le me saj ya yýn la - yan TT Ge nel ü dü rü b ra him Þa hin, Kül tü rü mü zü zen gin leþ tir - me ye; de mok ra si mi zi ge liþ tir me ye; u lus la r a ra sý a re na da Tür ki ye nin se si Tür ki ye nin gü cü ol ma ya de - vam e de cek tir. TT; da ha güç lü bir Tür ki ye i çin mil let ten al dý ðý ya yýn yet ki si ni yi ne mil le ti mi zin hiz me ti - ne su na cak týr. TT a i le si o la rak; 44 yýl lýk u zun yol cu lu ðu muz da biz le re o muz ve ren tüm ça lý þan la rý mý za; biz le ri her da im des tek le yen, sev gi ve gü ven le ri ni hiç bir za man ek sik et me yen tüm Tür ki ye ye, te þek kür e di yo ruz de di. nkara / cihan

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin TELEVZYON: FRIND OLDIÐIIZ BÐILILIÐIIZ lkol, sigara, uyuþturucu gibi madde baðýmlýlýðýnýn yanýnda, belirgin olarak göremediðimiz ve hatta çoðu kez farkýnda olmadýðýmýz bir baðýmlýlýk var; televizyon baðýmlýlýðý.

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı