TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2"

Transkript

1 TEDBĐR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSININ YENĐDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELĐK YTIRIMLR LT TEDBĐR 3 MEYVE VE SEBZELERĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSI BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN ĐLĐŞKĐN GENEL KURLLR ÖNEMLĐ! Bu alt tedbir masya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Konya Malatya, Samsun, Tokat illerinde uygulanmaktadır. Tedbir 103 lt-tedbir 3 için hazırlanmış olan bu başvuru formu yukarıda sıralanan il sınırları içerisinde yürütülmesi planlanan yatırımlar için geçerlidir. Sayılan illerin haricinde, alt tedbir 3 kapsamında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. a. Başvuru formu, başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak ilgili Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Đl Koordinatörlüklerine sunulacak olan Başvuru Paketinin vazgeçilmez bir parçasıdır. b. TKDK tarafından her tedbir/ alt tedbir için ayrı ayrı başvuru formu hazırlanmıştır. c. Başvuru sahibi, başvuru yapacağı tedbir/ alt tedbir için hazırlanan ve web sitesinde yer alan başvuru formlarını kullanmalı ve TKDK web sitesi üzerinden başvuru formunu bu kılavuza göre eksiksiz ve elektronik olarak doldurmalı ve TKDK ya elektronik olarak iletmeli daha sonra çıktılarını alarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Đl Koordinatörlüğüne sunmalıdır. d. Orijinal başvuru formunun her bir sayfası paraflanmış olmalı ve son sayfasında imza, tarih ve tüzel kişiler için kaşe olmalıdır. e. Başvuru formu, başvuru formu ekleri, iş planı ve teknik proje bir (1) orijinal ve iki (2) adet fotokopi olarak üç nüsha halinde hazırlanıp, Başvuru Paketine eklenmelidir. Sayfa 1 / 37

2 BŞVURU FORMUND YER LN BÖLÜMLERE ĐLĐŞKĐN ÇIKLMLR Başvuru Paketi üç nüsha halinde düzenleneceği ve sunulacağı için Başvuru formunun ilk sayfasının üst bölümünde yer alan kutucuklardan Orijinal Başvuru Formu için Orijinal kutucuğu, 1 Nolu fotokopi için 1. Kopya kutucuğu ve 2 nolu fotokopi için 2. Kopya kutucuğu işaretlenir. YTIRIMIN DI: Yatırımın adı başvuru sahibi tarafından bu bölüme yazılmalıdır. YTIRIM DÖNEMĐ Sözleşmenin tamamlanmasından sonraki yatırım süresi, başvuru sahibi tarafından bu bölüme yazılır. Bu süre 24 aydan fazla olamaz. YTIRIMIN ĐLGĐLĐ OLDUĞU LN Başvuru sahibi bu bölümde yatırımının yeni bir işletme ya da mevcut bir işletme ( mevcut işletmenin yeni bir tesisi ve/veya mevcut bir işletme için diğer uygun harcamalar ) olup olmadığını belirtmelidir. Başvuru sahibi, yatırım alanında meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ile ilgili üretim faaliyetlerini yürüttüğü bir işletmesi yoksa Yeni Đşletme kutucuğunu işaretlemelidir. VEY Başvuru sahibi, meyve sebze ürünleri işlemesiyle ilgili mevcut bir işletmeye sahipse ve bu işletmeye ilave bir tesis eklemek istiyorsa Mevcut Đşletmenin Yeni Tesisi kutucuğunu işaretlemelidir. VE/VEY Başvuru sahibi, meyve sebze ürünleri işlemesiyle ilgili mevcut bir işletmeye sahipse ve bu işletmeyi modernize etmek ve/veya genişletmek ya da başvuru formu ek 3 te belirtilen diğer uygun harcamaları yapmak istiyorsa, Mevcut Đşletme Đçin uygun Diğer Harcamalar kutucuğunu işaretlemelidir. ĐŞ ĐLE ĐLGĐLĐ MEVCUT FLĐYETLER: Başvuru sahibi işletmesinin mevcut faaliyetlerini yazmalıdır. Bilgi işletme pazara ne sattığına yönelik bilgiyi içermelidir. Bu bölümde iş ile ilgili kısa bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır (maksimum 50 kelime). Sayfa 2 / 37

3 BŞVURU KYIT NUMRSI Başvuru Kayıt Numarası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Đl Koordinatörlüğü tarafından verilecektir. Bu kısmı boş bırakınız. BŞVURU TESLĐM LM TRĐHĐ, STĐ VE BŞVURU PKETĐ EKSĐK EVRK TMMLM TRĐHĐ VE STĐ Bu bölüm, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Đl Koordinatörlüğü tarafından doldurulacaktır. Bu kısmı boş bırakınız. 1. BŞVURU YPILN VE YNI ZMND YTIRIMIN UYGULNCĞI ĐL Başvurunun Yapılacağı Đl ile Yatırımın Uygulanacağı Đl aynı olmak zorundadır. Başvuru Sahibi tarafından Đl Trafik kodu ile Đl dı bu bölüme yazılır. 2. IPRD DESTEK BĐLGĐSĐ Başvuru Sahibi TKDK tarafından yürütülen IPRD kapsamında daha önce destek alıp almadığını, aldı ise daha önce kaç kez bu destekten yararlandığını bu bölümde belirtilir. 3. BŞVURU SHĐBĐNĐN KĐMLĐK BĐLGĐLERĐ 3.. Başvuru Sahibinin Statüsü Başvuru sahibi gerçek kişi ise, gerçek kişi kutucuğu, Başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişi kutucuğu, Başvuru sahibi üretici örgütü ise, üretici örgütü kutucuğu işaretlenir. 3.B. Başvuru Sahibinin Kodu şağıdaki listede yer alan başvuru sahiplerine ait kodlardan hangisini karşılıyor ise, ilgili iki haneli kod numarası 3.B. de yer alan kutucuğa yazılır. Kod Başvuru Sahibi Numarası 01 Gerçek kişi 02 Tüzel kişi(üretici Örgütü dışında) 03 Üretici Örgütü 3.C. Başvuru Sahibinin TC Kimlik Numarası ya da Vergi Kimlik Numarası Başvuru sahibi Gerçek kişi ise, TC kimlik numarasını ilgili kutucuklara yazar ve vergi kimlik numarası kutucuğunu boş bırakır. Sayfa 3 / 37

4 Başvuru sahibi Tüzel kişi (Üretici örgütü dahil) ise, vergi kimlik numarasını ilgili kutucuklara yazar ve TC kimlik numarası kutucuğunu boş bırakır. 3. D. Gerçek Kişi Bu bölüm, başvuru sahibi Gerçek kişi ise doldurulur, Tüzel kişi olması durumunda boş bırakılır. Bu bölüm doldurulurken; Başvuru sahibinin Soyadı, dı, Baba dı, Doğum Tarihi (gün/ay/yıl), cinsiyeti (Erkek ise E kutucuğu, Kadın ise K kutucuğu işaretlenir) doldurulur. Varsa, Đşletmenin dı bu bölüme yazılır. Mesleki Yeterlilik bölümünde başvuru sahibi tarafından hangi koşul sağlanıyor ise ilgili kutucuk işaretlenir. Diploma seçeneği işaretlenecek ise diploma türü (Başvuru yapılan alanla ilgili Lise, Ön-Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora diploması) yazılacak ve diplomanın alındığı bölüm belirtilecektir. Bu bölümde en az bir koşulun (Diploma ya da hizmet dökümü) başvuru sahibi tarafından sağlanması gerekmektedir 3.E. Tüzel Kişi (Üretici Örgütü dahil) Bu bölüm, başvuru sahibi Tüzel kişi (Üretici örgütü dahil) ise doldurulur, gerçek kişi ise boş bırakılır. Bu bölüm doldurulurken; Tüzel kişiliğin (Üretici örgütü dışında)/üretici örgütünün; dı (Ticaret Sicil Gazetesindeki Resmi Đsmi ile aynı olmalıdır), dresi (çık adresi tam olarak yazılmalıdır), Kuruluş Tarihi (tüzel kişiliğin (Üretici örgütü dışında)/üretici örgütünün kuruluş tarihi), Ticaret Sicil Numarası eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Başvuru sahibinin tüzel kişilik olduğu durumlarda KMU Tüzel Kişiliğinin payı/hissesi var ise EVET kutucuğu işaretlenmeli ve Kamu Tüzel Kişiliğinin Vergi Numarası ve pay/hisse yüzdesi ne kadar ise ilgili kutucukta belirtilmelidir. Kamu Tüzel Kişiliğinin pay/hissesi yok ise HYIR kutucuğu ile işaretlenmelidir. Tüzel kişilik için ortaklık bilgisi; Başvuru sahibi, bir tüzel kişilikse, tüzel kişilikte %50 den fazla hisseye sahip ortağın adı, hisse oranı ve vergi numarası/tc kimlik numarası, eğer tüzel kişilikte ortaklardan hiç biri %50 den fazla hisseye sahip değilse en fazla hisseye sahip olan ortak/ortakların adı/adları, hisse oranları ve vergi numara(sı/ları)/tc kimlik numara(sı/ları) bu bölüme yazılmalıdır. Örneğin tüzel kişiliğin dört ortağı varsa ve bu ortaklardan biri tüzel kişilikte %50 den fazla hisseye sahipse, yalnızca bu ortağın adı, hisse oranı ve vergi Sayfa 4 / 37

5 numarası/tc kimlik numarası yazılmalıdır. Örneğin tüzel kişiliğin dört ortağı varsa ve ortaklar tüzel kişilikte %40, %40, %10 ve %10 hisseye sahipse, tüzel kişilikte %40 ar hisseye sahip iki ortağın adları, hisse oranları ve vergi numaraları/tc kimlik numaraları yazılır. Üretici Örgütünün Yönetim Kurulu üyelerinin bilgileri; Başvuru sahibi Üretici Örgütü ise, Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, vatandaşlık numaraları bu bölüme yazılmalıdır. (Örneğin; Yönetim Kurulu 5 veya 7 üye içeriyorsa bütün üyelerin isim ve vatandaşlık numaraları yazılmalıdır.) Tüzel Kişilikte (Üretici örgütü dahil)yetkili Kişinin; TC Kimlik Numarası, Ünvanı, Soyadı, dı, Baba adı ve Doğum tarihi (gün/ay/yıl) eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Tüzel kişilik, TKDK ile ilgili işlemleri takip etmek üzere bir kişiyi yetkili kılacak ve bu kişi ile ilgili bilgileri burada verecektir. Bu yetkili kişinin bilgileri, TKDK ya sunulan noter onaylı imza sirkülerinde belirtilmelidir. Tüzel Kişilikte(Üretici örgütü dahil) Bir Daimi Çalışanın; TC Kimlik Numarası, unvanı, Soyadı, dı, Baba adı ve Doğum tarihi (gün/ay/yıl) eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı ve Mesleki Yeterlilik bölümünde hangi koşul sağlanıyor ise ilgili kutucuk x ile işaretlenir. Diploma seçeneği işaretlenecek ise Diploma türü Lise, Ön-Lisans, Lisans, Master, Doktora şeklinde türü yazılacak ve Diplomanın alındığı bölüm belirtilecektir. Bu bölümde en az bir koşulun (Diploma ya da hizmet dökümü) başvuru sahibinin üst yönetim kademesinde bir daimi çalışan tarafından sağlanması gerekmektedir. Tüzel kişilikler için, son aya ait aylık prim ve hizmet dökümünde veya işletme ortaklık yapısını gösterir belgede yer alan bir çalışan daimi çalışan olarak kabul edilecektir. Bu daimi çalışan mesleki deneyimi sağlamalıdır. 4. ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ 4.. BŞVURU SHĐBĐNĐN ĐLETĐŞĐM DRESĐ Bu bölüm başvuru sahibine ait iletişim bilgilerini içerir. Başvuru sahibinin,dı,dresi, Posta kodu, Đlçe adı, Đl adı, Telefon numarası, Faks numarası ve e-posta adresi eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. 4.B. YTIRIM UYGULM DRESĐ Başvuru Sahibi öncelikle Yatırımın Uygulanacağı Yerin kendisine ait olup olmadığını ilgili kutucuğu işaretleyerek belirtmelidir. Sayfa 5 / 37

6 Başvuru Sahibi yatırımını uygulayacağı yerin açık adresi, posta kodu, ilçe adı, il adı, pafta, ada, parsel, telefon numarasını ve faks numarasını doğru olarak yazmalıdır. 4.C. MEVCUT TESĐSĐN DRESĐ Yatırım B standartlarını sağlamayan eski bir tesisin yerine yeni bir tesis inşasını içeriyorsa, EVET kutucuğu işaretlenmelidir; aksi durumda HYIR kutucuğu işaretlenir. EVET, kutucuğu işaretlenmişse, bu durumda Eski işletmenin adresi ile yatırım uygulama adresi aynı mı? sorusu cevaplanır. Eski işletmenin adresi ile yatırım uygulama adresi aynı ise, EVET kutucuğu işaretlenir; aksi durumda HYIR kutucuğu işaretlenir. Başvuru Sahibi mevcut işletmenin açık adresini, posta kodunu, ilçe adını, il adını, paftasını, adasını, parselini, telefon numarası ve faks numarasını doğru olarak yazmalıdır. 5. BNK BĐLGĐLERĐ Bu bölüm Gerçek Kişinin/Tüzel Kişiliğin (Üretici örgütü dahil) banka bilgilerini içerir. Đlk olarak Başvuru sahibinin hesap numarası, Türkiye de kurulu mevduat bankalarından birinde ya da yurtdışında kurulu bu nitelikteki bankaların Türkiye deki şubelerinden birinde olmak zorundadır. Tüzel Kişiliğin hesap numarasının olduğu Banka adı, Şube adı, Bankasından temin edeceği Banka Kodu, Şube Kodu ve IBN Numarası eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Đkinci olarak başvuru sahibi TKDK ile protokol imzalamış bankalardan veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanacaksa EVET kutucuğu işaretlenmeli, aksi takdirde HYIR kutucuğu işaretlenmelidir. Başvuru sahibi, TKDK ile protokol imzalamış bankaların sadece birinden kredi alabilir. 6. VERGĐ MÜKELLEFĐNĐN TBĐĐ OLDUĞU KTEGORĐ Bu bölümde, başvuru sahiplerinin gerçek kişi veya tüzel kişi (üretici örgütü dahil) ayrımına göre tabi oldukları kategori belirlenecektir. Gerçek kişi başvuru sahipleri gelir vergisi mükellefi olup; Gelir Vergisi Kanunu nun 54.maddesinde belirtilen işletme büyüklüğünü aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (işletme hesabı esası veya takdirde bilanço Sayfa 6 / 37

7 esasına göre) tespit edilerek vergilendirilir. Đşletme hesabı esası veya bilanço esasından hangisinin kullanılacağı çiftçinin tercihine bırakılmıştır. Yukarıda sayılan ölçülerin altında kalan çiftçiler ise Tevkifat (muhasebe kaydı olmayanlar) yapılmak suretiyle vergilendirilir. Tevkifat suretiyle vergilendirilen çiftçiler defter tutmaz ve beyanname vermezler. Ticari kazanç sahibi gerçek kişiler ise Gelir Vergisi Kanunu nun 38. Maddesinde belirtilen bilanço esasına göre veya 39. Maddesinde belirtilen işletme hesabı esasına göre veya 46. Maddesinde belirtilen basit usulde vergilendirilir. nonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflere ait iktisadi işletmeler ise kurumlar vergisi mükellefidir. Başvuru sahibi, yukarıda tanımlanmış kategorilerden hangisi ile ilişkili ise ilgili kutucuğu işaretlemelidir. 7. ĐŞLETMEYE ĐT BĐLGĐLER 7.1. ĐŞLETME B ĐHRCT NUMRSIN SHĐP MĐ(MEVCUT ĐŞLETMELER ĐÇĐN)? Đşletme B ihracat numarasına sahipse EVET kutucuğu işaretlenmeli ve yandaki kutucuğa B ihracat numarası yazılmalıdır. ksi takdirde HYIR kutucuğu işaretlenir SOĞUK HV DEPOSUN ĐLĐŞKĐN PLNLNN YTIRIM VR MI? Soğuk hava deposuna ilişkin (Satışa hazır ürünlerin satın alınarak pazarlanması faaliyeti) yatırım planlanmışsa EVET kutucuğu işaretlenmeli ve yandaki kutucuğa konusu yazılmalıdır. ksi takdirde HYIR kutucuğu işaretlenir ĐŞLETME KOSGEB E ÜYE MĐ? Đşletme KOSGEB e üye ise EVET kutucuğu, aksi takdirde HYIR kutucuğu işaretlenir KOSGEB E ÜYE OLMYN ĐŞLETMENĐN SON ĐKĐ HESP DÖNEMĐNE ĐT YILLIK BĐLNÇOSU VE/VEY YILLIK CĐROSU (VRS) Sayfa 7 / 37

8 Đşletmenin son iki hesap dönemine ait (varsa) yıllık ciro (net satışlar) ve/veya yıllık bilançosu yandaki kutulara TL cinsinden yazılmalıdır. Đşletme/üretici örgütü iki yıldan daha az süredir faaliyette ise o zaman başvuru sahibi son bir yıllık ciro (net satışlar) ya da bilançosunu yazmalıdır. Đşletme/üretici örgütü bir yıldan daha az süredir faaliyette ise o zaman bu kutular boş bırakılmalıdır KOSGEB E ÜYE OLMYN ĐŞLETMENĐN SON ĐKĐ HESP DÖNEMĐNDE ÇLIŞNLRI ĐÇĐN ÖDEDĐĞĐ TOPLM SOSYL GÜVENLĐK PRĐM GÜN SYISI (VRS) Đşletmenin/ son iki hesap döneminde (varsa) çalışanları için ödediği toplam sosyal güvenlik prim gün sayısı yandaki kutulara yazılmalıdır. Đşletme/ son iki yıldır faaliyette değilse o zaman başvuru sahibi çalışanları için ödediği mevcut sosyal güvenlik prim gün sayısını yazmalıdır GID ĐŞLETMELERĐ SINIFLNDIRM DOSY (KYIT) NUMRSI (MEVCUT ĐŞLETME ĐÇĐN) Gıda işletmeleri sınıflandırılmasına göre işletmeye verilmiş olan kayıt numarası yandaki kutucuğa yazılmalıdır. Yeni işletmeler için bu bölüm boş bırakılmalıdır FLĐYET SÜRESĐ Üretici örgütünün faaliyette olduğu süre yıl olarak yandaki kutucuğa yazılmalıdır SOĞUK HV DEPOSU KPSĐTE BĐLGĐSĐ (MEVCUT ĐŞLETME ĐÇĐN) Đşletmenin soğuk hava deposu var ise VR kutucuğu işaretlenmeli ve yandaki kutucuğa kapasite bilgisi m3 olarak yazılmalıdır, aksi takdirde YOK kutucuğu işaretlenir KPSĐTE BĐLGĐSĐ Đşletmenin mevcut yıllık işleme kapasitesi ve/veya yatırım sonundaki yıllık işleme kapasitesi ton cinsinden yazılmalıdır KLĐTE ETĐKETLERĐ LTIND ÜRETĐM DEĞERĐ (MEVCUT ĐŞLETME ĐÇĐN) Ulusal ve/veya topluluk mevzuatına uygun olarak, kalite etiketleri (coğrafi işaretleme, organik ürün gibi etiketlemeler) altında başvuru tarihi itibariyle, son bir yıl içinde üretilen ürünlerin TL olarak toplam satış değeri yazılır. Sayfa 8 / 37

9 7.11. YIKLM SINIFLM - PKETLEME ĐŞLEMĐ LTINDKĐ ÜRÜN DEĞERĐ (MEVCUT ĐŞLETME ĐÇĐN) yıklama sınıflama paketleme işlemi altında son bir yıl içinde işlenen ürünlerin TL olarak toplam satış değeri yazılır ÜRÜN LĐSTESĐ (MEVCUT ĐŞLETME ĐÇĐN) Mevcut işletmeler bu bölüme, üretim izin belgelerinde belirtilen ürünleri yazmalıdır. Yeni işletmeler için bu bölüm boş bırakılmalıdır YTIRIM KPSMIND ÜRETĐLECEK YENĐ ÜRÜNLER Yatırım sonunda üretilecek yeni ürünler bu bölüme yazılmalıdır. Yatırım kapsamında yeni bir ürün üretilmeyecekse, bu bölüm boş bırakılmalıdır. 8. YRDIM ORNIN ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Bu alt tedbire ilişkin yardım oranı %50 dir. 9. TOPLM UYGUN/UYGUN OLMYN YTIRIM HRCMLRI Đlk olarak her bir taksit döneminin süresi başvuru sahibi tarafından planlanmış harcamaların dağılımına göre yazılmalıdır. 9. Bölümde yer alan uygun yatırım harcama miktarı başvuru formu Ek.3,1,.3,2,.3.3,.3. 4 de belirtilen uygun yatırım harcama miktarı kullanılarak sistem tarafından hesaplanmaktadır. 9. Bölümde yer alan uygun olmayan yatırım harcama miktarı başvuru formu Ek.3.5 te belirtilen uygun olmayan yatırım harcama miktarı kullanılarak sistem tarafından hesaplanmaktadır. Sistem talep edilen destek miktarını ve toplam uygun olan ve olmayan harcama miktarını otomatik olarak hesaplayacaktır.. Toplam uygun yatırım harcama miktarı vro ya kadar ise, başvuru sahibi yatırımı ile ilgili uygun harcamalarını sadece Birinci Taksit bölümüne yazacaktır. Toplam uygun yatırım harcama miktarı vro ile vro arasında ise başvuru sahibi yatırımı ile ilgili uygun harcamalarını iki taksite ayırabilecek ve Birinci ve Đkinci Taksit bölümlerine Uygun Harcamalar Detaylı Tabloları (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) göre yazabilecektir. Toplam uygun harcama miktarının ile avro arasında olduğu durumlarda, başvuru sahibi yatırımı ile ilgili uygun harcamalarını 3 taksite kadar ayırabilecek ve Birinci, Đkinci ve Üçüncü Taksit bölümlerine Uygun Harcamalar Detaylı Tabloları (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) göre yazabilecektir. Sayfa 9 / 37

10 Genel Harcamalar (Hizmet lımı) alt kalemine, mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile lisans ve patent haklarının devralınmasına, iş planı (fizibilite dahil) hazırlanmasına yönelik genel masraflar yazılacaktır. Bu genel harcamalar toplamı TOPLM YPIM ĐŞLERĐ, MKĐNE-EKĐPMN UYGUN HRCMLRI kısmındaki tutarın en fazla %12 si olmalıdır. yrıca Đş Planı (fizibilite dahil) hazırlığı için TOPLM YPIM ĐŞLERĐ, MKĐNE-EKĐPMN UYGUN HRCMLRI toplamının maksimum %4 lük kısmına (her durumda vroyu aşmayacak şekilde)tekabül edecek şekilde bir ödenek ayrılabilecektir. Görünürlük Harcamaları ise TOPLM YPIM ĐŞLERĐ, MKĐNE-EKĐPMN, VE GENEL HRCMLR UYGUN HRCM Miktarı nın maksimum %1 i kadar olacaktır. Hizmet alımları ve görünürlük harcamalarında desteğe esas miktarlar uygun harcama toplamının yukarıda belirtilen limitleri çerçevesinde belirlenmekle birlikte, TKDK tarafından yapılacak değerlendirmelerde bu harcamalar kapsamında da her bir kalemin fiyatının piyasa fiyatlarına uygun olup olmadığı incelenecektir. 10. BŞVURU PKETĐ ĐÇERĐĞĐ Bu bölümde başvuru paketinin içeriği yer almakta olup, bu bölüm başvuru sahipleri tarafından başvuru paketinin içeriğinin kontrolü amacıyla doldurulmaktadır. Başvuru sahibi başvuru paketinde sunmuş olduğu sertifika, taahhütname ve diğer dokümanlara göre bu bölümün son üç sütununu doldurmalıdır. Bu bölümü doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Bu bölüm TKDK web sitesi üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısı alındıktan sonra el ile doldurulmalıdır. TOPLM SYF SYISI sütununa başvuru paketinde yer alan ilgili sertifika, taahhütname veya dokümanın toplam sayfa sayısı yazılmalıdır. (Örneğin, başvuru paketinde yer alan, dli Sicil Sabıka Kaydı toplamda 5 sayfadan oluşuyor ise, TOPLM SYF SYISI sütununa 5 yazılmalıdır.) 4-Seçilen Teklifler ve Ekleri ile 5-Seçilmeyen Teklifler ve Ekleri bölümünde tüm teklifler ve tüm ekleri için toplam sayfa sayısı yazılmalıdır. (Örneğin, toplam seçilen teklif sayısı 4 ise, TOPLM SYF SYISI sütununa bu 4 teklifin (ekler hariç) toplam sayfa sayısı yazılmalıdır. Teklifin ekleri içinde benzer şekilde ilgili teklif ekinin seçilen tüm teklifler için toplam sayfa sayısı yazılmalıdır.) Sayfa 10 / 37

11 BŞVURU SHĐBĐ KONTROL ve Z/D sütunları başvuru paketinde yer alan sertifika, taahhütname veya dokümanların kontrolü ve başvuru sahibinin bu kontrol neticesinde beyanı amacıyla doldurulur. Đlgili sertifika, taahhütname veya doküman başvuru paketinde var ise BŞVURU SHĐBĐ KONTROL sütununa ( ) işareti konulmalıdır. Đlgili sertifika, taahhütname veya doküman gerekli değil ve başvuru paketinde sunulmamış ise Z/D sütununa ( ) işareti konulmalıdır. ynı sertifika, taahhütname veya doküman için BŞVURU SHĐBĐ KONTROL ve Z/D sütunları beraber işaretlenmemeli, bu sütunlardan ilgili olan sadece bir sütun işaretlenmelidir. BŞVURU PKETĐNDE YER LN, BŞVURU FORMU, THHÜTNMELEBELGE VE DOKÜMNLR ĐLE ĐLGĐLĐ ÇIKLMLR BELGE ĐSMĐ: -BŞVURU FORMU: Başvuru Formunun tüm sayfaları numaralandırılmalı, paraflanmalı ve son sayfasında imza, tarih ( ve tüzel kişilikler için kaşe) olmalıdır. BŞVURU FORMU VE EKLERĐ 1-THHÜTNMELER: TKDK tarafindan formatı hazırlanmış olan taahhütnameler TKDK web adresinden ( ) temin edilmelidir. yrıca taahhütnamelerde ad, soyadı, imza, tarih ( ve tüzel kişilikler için kaşe) olmalıdır. Taahhütnamelerin tüm bölümleri eksiksiz doldurulmalı ve el yazısı kullanılmamalıdır. Başvuru formlarının Başvuru Paketi Đçeriği bölümünde (Bölüm 10) taahhütnamelerin Hangi Durumda Sunulacağı ile ilgili bilgi bulunmaktadır. Örneğin nolu Yeni Kurulan Bir Đşletmenin Ya Da Mevcut Đşletmenin 50 Ve Daha Fazla Çalışan Đstihdam Etmesi Durumunda, Başvuru Sahibinin Yatırımın Sonunda Đş Güvenliği Konusunda Ulusal Minimum Standartları Sağladığını Gösteren Đşletme Belgesi lacağına Đlişkin Taahhütname yatırım sonunda 50 ve daha fazla çalışan istihdam edecek yeni ve mevcut işletmeler tarafından sunulacaktır. Başvuru sahipleri bu hususlara dikkat etmelidirler. Sayfa 11 / 37

12 2-RESMĐ BELGELER Sunulan belgeler orijinal olmalı ya da belgenin kopyası TKDK Đl Koordinatörlüğü ya da belgeyi düzenleyen kuruluş ya da noter tarafından onaylanmış olmalıdır. Kapasite raporu ve ekspertiz raporunun kopyası Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından başvuru tarihinden önceki 30 gün içerisinde onaylanmış olmalıdır. Noter ya da TKDK Đl Koordinatörlükleri tarafından onaylı kopyalar geçerli olarak kabul edilmeyecektir. 1. Başvuru sahibi gerçek kişi ise başvuru sahibine ait nüfus cüzdanının kopyası/nüfus kayıt örneğinin sunulmalıdır. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise Başvuru formunun 3E bölümünde yer alan ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişinin nüfus cüzdanının fotokopisi/nüfus kayıt örneği sunulmalıdır. Nüfus cüzdanı imzalı, tarihli ve mühürlü olmalı ve üzerinde başvuru sahibinin/tüzel kişilikte yetkili kişinin TC kimlik numarası yer almalıdır. Başvuru sahibi (gerçek kişi//tüzel kişiliği(üretici örgütü dahil) temsil ve ilzama yetkili olan ve başvuru formu bölüm 3E de beyan edilen kişi) başvuru sunulduğunda 65 yaşın altında olmalıdır. 2. Başvuru sahibi bir tüzel kişilik ise; "Yetkili Kişinin noter onaylı imza Sirküleri" sunulmalıdır. Bu belgenin geçerlilik tarihi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır. Noter onaylı imza sirküleri mühürlü, tarihli ve imzalı olmalıdır. Başvuru formu 3E bölümünde yer alan tüzel kişiliğin adı ile yetkili kişinin imza sirkülerinde yer alan işletmenin isimleri aynı olmalıdır. 3. Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair resmi yazı vergi dairelerinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Bu belge düzenleyen kuruluş tarafından mühürlü, tarihli ve imzalı olmalıdır. Y D Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair internet çıktısı vergi dairesi internet sitesinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Bu belgede dilekçe numarası, başvuru sahibinin adı ve vergi numarası bulunmalıdır. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge/internet çıktısı üzerinde yer alan isim ile başvuru formu 3. bölümde yer alan, başvuru sahibi isimleri aynı olmalıdır. Sayfa 12 / 37

13 TKDK başvuru ve sözleşme imzalanma aşamalarında ve ödeme öncesinde başvuru sahibinin vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair sorgulama yapacaktır. Bu sebeple, başvuru sahibinin bu üç aşamada da vadesi geçmiş vergi borcu bulunmamalıdır. 4. Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belge veya Sistemde kaydı olmadığına dair resmi yazı Sosyal Güvenlik Kurumu Đl Müdürlüklerinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Bu belge düzenleyen kuruluş tarafından tarihli ve imzalı olmalıdır. YD Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair internet çıktısı Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Bu belge üzerinde barkot numarası ve başvuru sahibinin adı bulunmalıdır. Başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığını gösteren resmi yazı/çıktıda üzerindeki isimle başvuru formu 3.bölümde beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. TKDK başvuru ve sözleşme imzalanma aşamalarında ve ödeme öncesinde başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu nedenle, bu aşamalarda başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmamalıdır. 5. Başvuru sahibi gerçek kişi ise gerçek kişi ya da tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğin bir daimi çalışanı; Başvuru yapılan alanda Meslek Lisesi ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması Y D Sosyal Güvenlik Kurumu Đl Müdürlüğünden temin edilen tarım ya da ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümü sunulmalıdır. Bu sertifikalar düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Tüzel kişilikler için son aya ait aylık prim ve hizmet dökümünde ya da ortaklık yapısını gösteren belgede yer alan bir çalışan daimi çalışan olarak kabul edilecektir. 6. Yeni ya da mevcut işletmeler için, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren Tarım Reformu Genel Müdürlüğü/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü nden alınmış Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi. Sayfa 13 / 37

14 Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten sonra alınmışsa geçerlidir. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Başvuru sahibinin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren Online Çiftçi Kayıt Sistemi nden alınmış online web çıktısı. Üzerinde tarih olmalıdır ve bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten sonra alınmışsa geçerlidir. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi üzerindeki isim ile Başvuru Formu Bölüm 3 te yer alan başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. 7. Başvuru sahibinin Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge, Gümrük ve Ticaret Đl Müdürlüklerinden alınır. Belge üzerindeki isim ile Başvuru Formu Bölüm 3 te yer alan başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. Bu belge, düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Bu belge, başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içinde alındığı durumlarda geçerlidir. 8. Mevcut işletme için, işletmenin kamu sağlığı ve gıda hijyeni konularında ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Çalışma Đzni ve Gıda Sicil Belgesi veya Đşletme Kayıt Belgesi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğünden temin edilir. Mevcut işletme için daha önce ilgili Belediyelerden, Đl Özel Đdarelerinden ve Organize Sanayi Tüzel Kişiliklerinden temin edilen Çalışma Đzni ve Gıda Sicil Belgesi geçerli olarak kabul edilir. Đşletmenin kamu sağlığı ve gıda hijyeni konularında ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Çalışma Đzni ve Gıda Sicil Belgesi veya Đşletme Kayıt Belgesi üzerinde yer alan isim ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan ticari unvan/şirket ismi ile aynı olmalıdır. Çalışma izni ve gıda sicil belgesi veya işletme kayıt belgesinin üzerinde yazılı olan faliyet alanı alt tedbir ile ilgili olmak zorundadır.çalışma Đzni ve Gıda Sicil Belgesi veya Đşletme Kayıt Belgesi yayınlayan kuruluş tarafından tarihli ve imzalı olmalıdır. 9. Mevcut işletme için, işletmenin iş güvenliği konusunda ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Đşletme Belgesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden temin edilir. Bu belge, işletmenin son aya ait aylık hizmet ve prim belgesine göre 50 ve daha fazla kişi istihdam ediyorsa temin edilmelidir. Đşletme Belgesi, yayınlayan kuruluş tarafından imzalı, tarihli ve mühürlü olmalıdır. Sayfa 14 / 37

15 Đşletmenin iş güvenliği konusunda ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Đşletme Belgesi üzerinde yazılı olan isim ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan ticari unvan/şirket ismi aynı olmalıdır. Đşletmenin iş güvenliği konusunda ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Đşletme Belgesi üzerinde yazılı olan adres ile başvuru formu 4. Bölümde yer alan adres aynı olmalıdır. 10. Mevcut işletme için, çevre koruma konusunda ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Çevre Đzin Belgesi veya Çevre Đzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre ve Şehircilik Đl Müdürlüklerinden temin edilir. Belgenin geçerlilik tarihi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır. Çevre Đzin Belgesi ya da Çevre Đzin ve Lisans Belgesi imzalı, tarihli ve mühürlü olmalıdır. Çevre koruma konusunda ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Çevre Đzin Belgesi veya Çevre Đzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi üzerinde yer alan isim ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan ticari unvan/şirket ismi aynı olmalıdır. Çevre Đzin Belgesi veya Çevre Đzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi üzerinde yer alan faaliyet alanı, alt tedbir ile uyumlu olmalıdır. Çevre koruma konusunda ulusal minimum standartlara uygun olduğunu gösteren Çevre Đzin Belgesi veya Çevre Đzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi üzerinde yer alan adres ile başvuru formu 4. Bölümde yer alan adres aynı olmalıdır. Çevre Đzin Belgesi ya da Çevre Đzin ve Lisans Belgesi düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, imzalı ve tarihli olmalıdır. 11. Mevcut işletme için Đşyeri çma ve Çalışma Ruhsatı yatırımın uygulanacağı yere gore; Belediyelerden, Đl Özel Đdarelerinden ve Organize Sanayi Tüzel Kişiliklerinden temin edilir. Đşyeri çma ve Çalışma Ruhsatı üzerinde yazılı olan isim ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan ticari unvan/şirket ismi aynı olmak zorundadır. Đşyeri çma ve Çalışma Ruhsatı üzerinde yazılı olan faaliyet alanı ile alt tedbir uyumlu olmak zorundadır. Đşyeri çma ve Çalışma Ruhsatı, yayınlayan kuruluş tarafından imzalı, tarihli ve mühürlü olmalıdır. Sayfa 15 / 37

16 12. Mevcut işletme için Üretim Đzin Belgesi/Belgeleri (5179 sayılı Gıda Kanununa göre) veya Đşletme Kayıt Belgesi (5996 sayılı Gıda Kanununa göre) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğünden temin edilir. Üretim Đzni Belgesi/Belgeleri veya Đşletme Kayıt Belgesi üzerinde yer alan isin ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan ticari unvan/şirket ismi aynı olmak zorundadır. Üretim Đzni Belgesi/Belgeleri veya Đşletme Kayıt Belgesi üzerinde yer alan faaliyet alanı alt tedbir ile uyumlu olmak zorundadır. Üretim izni belgesi, yayınlayan kuruluş tarafından imzalı ve tarihli olmalıdır. 13. Đşletme KOSGEB e üye ise işletmede 250 den az kişi istihdam edildiği, ciro ve bilançosunun 25 milyon TL yi aşmadığını gösteren KOBĐ Bilgi Beyannamesi başvuru sahibi tarafından sunulmalıdır. KOBĐ Bilgi Beyannamesi formatı KOSGEB ten temin edilir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. KOBĐ Bilgi Beyannamesi üzerinde yer alan isim ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan ticari unvan/şirket ismi aynı olmak zorundadır. KOBĐ Bilgi Beyannamesi, başvuru sahibi tarafından tarihli ve imzalı olmalı ve kaşeli olmalıdır. 14. Đşletme KOSGEB e üye değil ise, işletmenin son iki yıla ait (eğer varsa) aylık prim ve hizmet dökümü veya sistemde kaydı olmadığına dair resmi yazı Sosyal Güvenlik Kurumu Đl Müdürlüklerinden temin edilir ve bu belgeler başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Son iki yıla ait (varsa) aylık prim ve hizmet dökümü belgeleri veya sistemde kaydı olmadığına dair resmi yazı üzerinde yer alan isim ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan ticari unvan/şirket ismi aynı olmak zorundadır. Son iki yıla ait aylık prim ve hizmet dökümü belgeleri veya sistemde kaydı olmadığına dair resmi yazı yayınlayan kuruluş tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. 15. Yatırımın soğuk hava depo kapasitesinin metre küpten fazla olmadığını gösteren, Türkiye Odalar ve borsalar Birliğinden alınmış kapasite/ekspertiz raporu sunulmalıdır. Sunulan kapasite/ekspertiz raporunun kopyası, Sanayi ve/veya Ticaret Odalarından başvuru tarihinden önceki 30 gün içerisinde onaylanmış olmalıdır. Noter ya da TKDK Đl Koordinatörlükleri tarafından onaylı kopyalar geçerli olarak kabul edilmeyecektir. Kapasite/ekspertiz raporu üzerinde yer alan isim ile başvuru formu 3. Bölümde yer alan isim ile aynı olmak zorundadır. Sayfa 16 / 37

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ BAŞVURU ÇAĞRI

Detaylı

ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ. Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ. Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 2011 Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 2014 Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Ağustos 2014 KISALTMALAR AB: IPA: Avrupa

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2014 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2014 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2014 - V 3.4 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 5 1. Amaç 5 2. Kapsam 5 3.

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2015 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2015 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2015 - V 3.5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 5 1. Amaç 5 2. Kapsam 5 3.

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ 2014 V 1.3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No 1. Dönem (Temmuz-Ağustos) 2. Dönem (Eylül-Ekim) 3. Dönem (Kasım-Aralık) 29.08.2014 17:00 TR71/2014/TD01

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ. İlan Tarihi: 14 Şubat 2014

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ. İlan Tarihi: 14 Şubat 2014 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR22/14/LEDTD İlan Tarihi: 14 Şubat 2014 KAYS Üzerinden Son başvuru tarihi ve

Detaylı

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı