BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü"

Transkript

1 BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI BLGLEMVEVERYÖNETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlükleri ile bal kurulularnilgilibirimleriyleibirliiyaparakbilgiilemsisteminikurmak, iletmek, bakm ve onarmlarn yapmak veya yaptrmak, bunlara ait hizmetleriilgilibirimlerlebirlikteyürütmek Bilgi ilem projeleri ile ilgili olarak belediye birimleri arasnda koordinasyonveibirliiesaslarnbelirlemek Biliimteknolojisindekigelimelereuygunolarakelektronikbilgi,belgeve i ak düzenini kurmak, buna yönelik yazlmlar gelitirmek veya salamak zmir Büyükehir Belediyesi görev alanna giren konularda yerel kapsamda, sistemler aras çevrim içi ve çevrim d veri akn ve koordinasyonunusalamak. Dairebakanlklarvemüdürlüklerileibirliiyaparakbilgisayarkullanacak personeliledierkullanclarneitiminisalamak Gelien biliim teknolojisini izlemek ve bunlarn zmir Büyükehir Belediyesibünyesineaktarmkonusundagörüveönerilerdebulunmak Veri taban yönetimi organizasyonu yapmak ve kullanclarn eriim haklarnvermek Farkl veri taban kullanan sistemlerin birbirleriyle haberlemelerini organizeetmekveiletiminiyapmak Veri güvenlii politikalarnn uygulanmasn izlemek, ölçmek ve denetlemek. Bilgi sistemlerinde kullanlan verilerin, deiik projelere ve deiik veri tabannabalanmasrasnda,sistemlerarasgeçi,veridönüümüveveri göçüilemleriiçinuygulamayazlmlargelitirmek Ebelediyeprojelerigelitirmek,edevletprojeleriniiletmek,denetlemek vedierbirimlerceyaplacakprojelereyardmcolmakvekoordinasyonu salamak zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlüklerin, internet üzerinden bilgi paylam, bilgi toplama, yaynlama ve eposta vb. i ve ilemleriiçingereklihertürlüçalmayyapmakveuygulamak zmir Büyükehir Belediyesi nin veri ve bilgilerinin güvenliini salamak, verigüvenliipolitikalaroluturmak,gelitirmek Belediyeninçeitlibirimlerininihtiyacolanbilgisayar,yazcvb.malzeme ihtiyacnbelirlemekvesatnalmak Birimlerin kullanacaklar çeitli yazlmlar tespit ve temin etmek, eitimi ilekullanmnsalamak YasalDayanak 5216s.Km.7/1h;24/1g 5216s.K.m.7/1h 5216s.K.m.7/1h 5216s.K.m.7/1h 657s.Km.214 BilgiToplumuStratejisi3.Bölüm TürkiyeninStratejikÖncelikleri BilgiToplumuStratejisiEylemPlan, 4.BölümKamuYönetiminde Modernizasyon BilgiToplumuStratejisiEylemPlan, 4.BölümKamuYönetiminde Modernizasyon BilgiToplumuStratejisiEylemPlan, 4.BölümKamuYönetiminde Modernizasyon BilgiToplumuStratejisiEylemPlan, 4.BölümKamuYönetiminde Modernizasyon BilgiToplumuStratejisiEylemPlan, 4.BölümKamuYönetiminde Modernizasyon 5393s.K.m.14/1a BilgiToplumuStratejisiEylemPlan, 4.BölümKamuYönetiminde Modernizasyon 4734s.K.m.2/1a BilgiToplumuStratejisiEylemPlan, 4.BölümKamuYönetiminde Modernizasyon Metropol alan içerisinde faaliyet gösteren muhtarlara bilgisayar, yazc, 5393s.K.m.15/1a yazlmteminetmek,bakmnyapmakveiletiminisalamak Belediye web sayfalarn hazrlamak, yaynn yapmak ve güncel halde 5393s.K.m.14/1a tutmak Belediyebirimlerinininterneteriiminisalamak 5393s.K.m.14/1a Metropol alanda bulunan ilçe belediyeleri ile Büyükehir Belediyesinin kullanmakta olduu yazlmlarn bir biriyle entegre halde çalmasn 5393s.K.m.27/1 salamak BüyükehirBelediyesininkullanmaktaolduuyazlmlarnilçebelediyeler 5393s.K.m.27/1 tarafndandakullanlarakortakveripaylamnsalamak Bilgisayardonanmnnbakmveonarmnnyaplmasveçalrdurumdatutulmasnnsalanmas,gereksinimlere ve biliim teknolojisindeki gelimelere göre yeni bilgisayar yazlmlar gelitirilmesi ve kullanlan yazlmlar güncelletirilmesini sürdürmekte olan Bilgi lem ve Veri Yönetimi ube Müdürlüü, ayn zamanda verilerin/bilgilerin standartlara uygun biçimde ve egüdüm içinde, tekrarlarn önlenerek üretilmesi, derlenmesi,

2 ilenmesi, depolanmas, güncelletirilmesi, paylam, kullanm ve bilgisayar alar üzerinden sunumunun yönetilmesi,bilgisayarsistemlerindekiverilerin/bilgileringüvenliininsalanmasgörevleriniyürütmektedir yl kapsamnda, önceki yllardan süre gelen projelere ilikin deerlendirmeler yaplmtr. Ayrca Kurumumuzun,bilgiteknolojileriodandaetkinliininartrlmastemelligerçekletirilenbirçoksüreklifaaliyetde deerlendirilmitir. SüreklilikArzedenFaaliyetler:2009Deerlendirmesi YazlmGrubu(WebÇalmalar) zmir Büyükehir Belediyesi Bilgi lem ve Veri Yönetimi ube Müdürlüü Stratejik plan projeleri içerisinde bulunan Bilgilendirme Servisleri zmir kent portal, içerik ve yapm çalmalar tamamlanarak zmir.com.tr adresinde yayna balamtr. Sürekli büyüyen bir proje olduundan içerik ve teknik yönden gelitirme çalmalar da devam etmektedir. Portal içerisinde zmir deki sanat, kültürel, spor etkinlikleri gibi yaayan kentin tüm aktiviteleri takip edilebilmekte, kent yaayanlarnn ve kente misafir olacaklarn beklentilerine kolaylklarsalayacakrehberniteliindeçalmalardayaplmaktadr. zmir odakl eitim, salk, yeme içme, alveri, toplum, ulam, seyahat, turizm ile ilgili haber ve bilgiler, galerilerportalmenüleriiçerisindebulunmaktadr.portalngüncellenmesigünlükolarakyaplmaktadr. Belediyemizin kurumsal web sitesi konumunda olan zmir.bel.tr adresindeki sayfalarn da güncel, aktif tutulmasçalmalarhzladevametmektedir.günlük,anlkyaplangüncellemelerleberabersitegenelindeki dier sayfalarn güncelletirme çalmalar da Büyükehir Belediyemizin birimlerinden gelen bilgi aklar ve taleplerineparaleldevamlolarakyaplmaktadr. Yaynda bulunan kurumsal sitemizin günlük ziyaretçi says her gün art göstermektedir. Kent yaayanlarna sayfalarndan devaml geliim içinde olan interaktif hizmetlere ulamada salad kolaylklarilehalkmznbüyükbeenisinikazanmtr. Haber, Kültür Sanat, Ulam sayfalar, Kent Rehberi gibi çalmalara eriim kolaylklar ile belediye ve ehir aktivitelerinitakipedenlerindevamlziyaretettiklerifaydalandklarsitelerdenbirihalinegelmitir. Hemerilerimizegünlükyaantlarndakolaylklarsalamakamacilebelediyemizwebsitesindekielektronik hizmetler de yaygnlatrlmtr. Körfezde deniz suyu kalitesinin yllk olarak halkmza sunulmas, çekilen araçlarn takibi, Erefpaa hastanesi tahlil sonuçlarnn görüntülenmesi, belediye kütüphanelerindeki kitaplarn sorgulanmas, Sebze ve balk hali fiyatlar gibi elektronik hizmetler de yayndaki adresindekisitemizdengenelkullanma,hemerilerimizineriimineaçlmtr. Belediye birimlerinin tümünde iç kullanma yönelik hazrlanm intranet kullanm da yaygnlatrlmtr. Erefpaa Hastanesi'nden poliklinik sras alma, duyurular, sevk ve vizite kad alma, kültürel ve spor olaylarnnduyurulmasgibihizmetlerinintranetüzerindenkullanmhazrlanarakçalanlarmznhizmetine sunulmutur. KonakBelediyesiiçinborçsorgulamaveelektroniködemesayfalarhazrlanmvekullanmnabalanmtr. ç Denetim biriminin kullanabilmesi için ntranet ortamndan yaplabilen bir anket formu oluturulmutur. Anketformlarnnsonuçlaryazlmiçerisindekiraporlardananlkolarakgörülebilmektedir. KioskÇalmalar Kiosklardakullanmkolaylatrmakiçinyenibirarayüzveiçerikgelitirmeçalmalaryaplmtr. Yenialnankiosklarlaberaberkonulduklareriimnoktalardaçoaltlarakkullanmalanarttrlmtr. Dinlence,elence,spor,konaklamamekanlar,kamukurumvekurulular,yemeiçme,eitimmekanlarnn haritaüzerindensorgulanmasiçinyenikullancekranlaryaplmtr. Ulamsayfalarndadahakolaykullanmsalamakiçinkullancarayüzvesorgulamaekranlardeitirilmitir. lçe belediyelerdeki vergi borcunun kiosklardan sorgulanmas hizmeti Balçova ve Konak Belediyesi için salanmtr.kullanmdierilçebelediyeleriiçindeyaygnlatrlacaktr. Belediyemizin Erefpaa Hastanesinde yaplan tahlil sonuçlarnn, kiosklar üzerinden görüntülenmesi salanmtr. Barajlardaki doluluk oranlar ve ehir ebekesindeki suyun arsenik deerlerinin izlenebildii bilgilendirme sayfalarnngüncelolarakgösterimi,izlenilmesisalanmtr. KioskEriimi zmir ili içerisinde hizmet vermekte olan kiosklar ve uygulamalar yenilenip, eriim noktalar da arttrlarak toplam12adetkioskilehizmetverilmektedir.

3 Kiosk No YerleimYeri 1 ÜçyolMetrostasyonu 2 BalçovaSporTesisleri 3 BalçovaBelediyesi 4 BornovaUurMumcuKültürSanat Merkezi 5 KonakBelediyesiBayramyeri 6 ErefpaaHastanesi 7 HemehriletiimMerkezi 8 KarabalarBelediyesi 9 KonakMetrostasyonu 10 AhmetAdnanSaygunSanat Merkezi 11 ÇankayaMetrostasyonu 12 BasmaneMetrostasyonu KioskYerleimAlanlar 40% 20% 20% 20% BBProgramlarSorunlarGiderme ProgramARGEÇalmalar lçebelediyelerprogramlargelitirme BBYeniProgramGelitirme ProgramlaraYönelikZamanDalm 2% 4% 4% Gelir 6% 6% 30% DierProgramlar YazleriHalklalikiler Personel Muhasebe Bütçe 9% Numarataj SatnAlma HalOtomasyonSistemi 11% ErefpaaHastanesi 28% ModülSaysnaGöreProgramlarnDalm Mevcut programlarda KPS (Kimlik Paylam Sistemi) yazlmlara eklenerek kullanm yaygnlatrlmtr. Bu sayedevatandalarntckimliknumarasileilemlerinihzlayapabilmesikolaylklarsalanmtr. Dokümanlarn basl datm haricinde elektronik dokümanlar olarak üretilmesi ve datlmas Satn Alma Yazlmndahazrlanmtr. Kullanclarn programlar daha kolay kullanabilmesi ve yönetilebilmesi için yeni bir arayüz ve programlar üzerindedüzenlemevegüncellemeleryaplmtr. lçebelediyeleresalananyazlmlarnadestekçalmalarnadevametmitir. Kullanclarn programlar daha kolay kullanabilmesi ve destek veren personelin de programlar daha iyi yönetebilmesiiçinprogramlardakiverilerinbulunduuemalartekbiremaaltnatoplanarakdüzenlenmi, kullanctanmlamaveyetkilendirmeekranlaryenilenmi,yenibirarayüziledeyenisistemoluturulmutur. YönetimBilgiSistemikapsamndabulunan,hizmetverentümprogramlarentegreolarakçalmaktavekaynak kodlarbelediyemizdebulunmaktadr. 2009Yliçerisindeuygulamayaalnanyazlmmodülleriaadakigibidir: SatnAlmaveTakiplemlerimodülüyenisistemealnd. TeftiKurululemlerimodülühazrland. çdenetimanketlemleriformuveraporlarhazrland.

4 ÇevreSalveDenetlemelemlerimodülüyenisistemealnd. EmlakTakibiveKamulatrmayenisistemealnd. HukukcraveDavaTakipleriyenisistemealnd. çimaaveözlüklemleriyenisistemealnd. Veterinerliklemleriyenisistemealnd. lçebelediyeleriçinortakkullanlanveterinerlemleriwebuygulamalarüzerindençaltrld. BasnYaynlemlerimodülüyenisistemealnd. AraçTakiplemleriyenisistemealnd. Fidanlkmodülühazrland. HaneHalkSosyalDurumTespitlemlerimodülühazrland. KardeAilemodülühazrland. Sosyallermodülühazrland. KadnDayanmaMerkezimodülühazrland EngelliBilgilerimodülühazrland. PlanlamaveTadilatilemleriyenisistemeaktarld. Muayenelemlerimodülühazrland.(Hastakaytmodülühazrland,Yalkaytyenisistemeaktarld.) MemurEitimveStajyerlemlerimodülühazrland. KadnDanmaMerkezimodülühazrland. LojmanTahsislemleriyenisistemeaktarld. StratejikPlanlamamodülühazrland. SporcuBilgilerilemlerimodülühazrland. KültürSanatEtkinliklemlerimodülühazrland. FenleriProjeTakibimodülühazrland. UlamKoordinasyonMerkeziyenisistemeaktarld. HalHizmetlemleriyenisistemealnd. MaliHizmetlemleriyenisistemealnd. RandevuTakiplemleriyenisistemealnd. YönetimBilgiSistemiGiriEkran SatnAlmaTalepFormu TekKimlikProjesi Büyükehir Belediyesi birimlerinde kullanlan yazlmlarn güvenliini arttrmak için tek kimlik kullanm yöntemine geçilmitir. Böylece kullanclarn programlara girmek ve dier ilemlere eriebilmek için ayr bir ifrekullanmasnagerekkalmamtr.kullanclarmzntekbirkullancismiveifresiileyazlmlar,intranetve ilemleriniyapabilmesisalanmtr. ntranet Yöneticinin ve personelin organizasyon durumunu, görevi, telefon dahilisi gibi detaylarn da gösterdii YöneticivePersonelAramasayfasyaplmtr. SporvekültürfaaliyetlerininyaynladAktivitesayfashazrlanmtr. Duyuru taleplerinin belirtilen tarihlerde onaymzla yaynlanabildii Duyuru Talep ve Duyuru sayfas hazrlanmtr. PersonelimizinErefpaaHastanesindensranumarasalabilmesiiçinPoliklinikSrassayfashazrlanmtr.

5 Personelin IBAN hesap numaras sorgulamalar, Dil çeviri sayfalarnn yayna alnmas ile Birimlerimizin talepleri dorultusunda yaz kanun, genelge ve yönetmeliklerin intranet sayfasnda da yaynlanmas salanarakbilgiyeulamdakolaylklarsalanmtr. Birimlerimizin talepleri dorultusunda TSE standartlar elektronik olarak temin edilerek kullanmlarna sunulmutur. Eitim Müdürlüümüzde5personelMSProject2007,7personelLinux,6personelPhotoshopEitimialmtr.Ayrca belediyemiz50personelininopenofficeeitimialnmassalanmtr. Müdürlüümüzden 1 personel AlmanyaHannover ve stanbul'da düzenlenen CEBT Biliim Fuar'na katlm salanmtr. SistemGrubuÇalmalar SunucularnBütünlüününSalanmas zmirbüyükehirbelediyesibünyesindebulunan42adetracktipisunucu,4adetveritabansunucusu,8adet blade tipi sunucundan oluan tüm sistemin bütünlüü salanmtr senesi içerisinde sunucularn donanmsal olarak performans düük olan sunucularn yükseltilmesi ile gerekli olan sunucularda Windows Server2008R2sürümünegeçiyaplmtr. Corafi Bilgi Sistemleri Adres Bilgi Sistemi Projesi kapsamnca çalmakta olan web sunucularnn yük dengeleyiciileçalmalarsalanm,böyleceüçboyutlukentrehberiuygulamalarnnperformanslçalmas salanmtr. nternet üzerinden gelen kullanclarnn SSL portlar kullanarak zmir Büyükehir Belediyesi andakiterminalsunucularabalanmassalanmtr. Yedekliliindahahzlveperformanslyaplmasamacylayedeklemeünitesineeksürücüsatnalnm,yazlm lisanslamas yenilenmitir. Balk Hali ve Sebze Halinin zmirnet ana dâhil edilmesi ile tüm kullanclar BüyükehirBelediyesietkialannaalnm,yazlmlarBüyükehirveritabannaentegreedilerekmerkeziolarak tümuygulamalardanfaydalanmalarsalanmtr. Database 7% Sparc64bit 32bit 5% 56% BladeTipi 15% RackTipi 78% tanium 64bit 4% 64bit 35% BBSunucuTipleri BBlemciSnflar 4% 4% 7% 4% 7% 74% WindowsServer2003 R2 Linux HPUX SunSolaris WindowsServer2008 R2 WindowsServer2008 BBSunuculetimSistemleri

6 EpostaSunucuDeiiklii Yeni elektronik posta sistemi ile SSL sertifikas kullanlarak güvenli eposta al verii salanm, SMTP portunun servis salayclar tarafndan kapatlmas sonucu oluan i dndan eposta gönderimi sorunu giderilmi,tekkimlikyönetimiprojesikapsamnda2570elektronikpostahesabactivedirectoryileentegre edilmitir. Büyükehir uygulamalar ile kurumsal elektronik posta hesaplarnn aktif kullanm yaygnlatrlmtr Yl Eposta Kullanclar Adet 2009 Yl Aylk Eposta Trafii Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz Austos Eylül Ekim Kasm Aralk Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz Austos Eylül Ekim Kasm Aralk Eposta Gönderen Eposta Alan Alnan Eposta Says Gönderilen Eposta Says KurumsalePostaKullanmstatistikleri nternetkullanm Internetkullanmvesistemgüvenliiniolumsuzetkileyensitelerveuygulamalar,kurumiçindefiltrelenerek internetbandgeniliinindahaetkinvesalklolarakkullanmsalanmtr. Aralk2009nternetKullanm DijitalBilgiEkranUygulamas zmir Büyükehir Belediyesi tarafndan, kent gündeminin halka ve çalanlarna güncel ve hzl bir ekilde görüntülü olarak aktarlmas amacyla digital bilgi ekran uygulamas kurulmu, testleri yaplmtr. Genel haberler,kültürsanathaberleri,önemlicanlyaynlarnaktarlmasbuprojeninkapsamndayeralmaktadr.lk etapta Metro stasyonlar, Vapur skelesi ve ana bina içi olmak üzere toplam 5 bölgede yayn testleri ve gelitirmeçalmalaryaplmaktadr. SistemGüvenlikPolitikalar Büyükehir Belediyesi güvenlik politikalar kapsamnda; kullanc bilgisayarlar için Trendmicro Officescan antivirus yazlm lisans yenilemesi yaplmtr. Bu yazlmn güvenlik duvar devreye alnarak bilgisayarlara yetkisizgirilervezararlkodasahipyazlmlarnetkilerininenazaindirilmesisalanmtr.aynyazlmnbir özellii olarak, içeriinde zararl kodlarn yer alabilecei internet sayfalarnn taranmas özellii ve USB / CDROM'larnotomatikçalmamaözelliitümbilgisayarlariçindevreyealnmtr.

7 nternetin performansl kullanlmas, sistem güvenliinin salanmas amacyla gerekli teknik düzenlemeler yaplmtr. zmirbüyükehirbelediyesinehizmetverentümsunucularnizlenebilmesiveenvanterinintakipedilebilmesi içinsistemyönetimiyazlmkurularakdevreyealnmtr. Tümsisteminverigüvenliininsalanmasamacylayangn,sel,vb.afetlerekardayankldatakasasalnarak TorosBTM nemontajyaplmtr.tümyedeklemekartularperiyodikolarakdatakasasnakaldrlmaktadr. Sistemin kesintisiz yedekliliinin salanmas amacyla yedekleme ünitesine ek sürücü satn alnarak lisans yenilemesiyaplm,tümyedekleryenidendüzenlenmitir. zmirbüyükehirbelediyesiwebuygulamalarnnperformanslçalmasiçinyükdengeleyicialmyaplm,üç boyutlukentrehberininbuyükdengeleyiciileçalmassalanmtr. TeknikServisÇalmalar BüyükehirBelediyesibirimlerinde;2009yliçerisinde210yenibilgisayarkurulumveteslimi,841donanm, 493iletimsistemiarzas,3tarayc/çiziciarzas,771yazcve693yazlmolmaküzeretoplam3011sorun teknikservispersonelimizcegiderilerekçalrdurumagetirilmitir. Adet YlToplamArzaDalm Donanm Yazc Yazlm letimsistemi YeniBilgisayar Tarayc/Çizici Kurulum Kurulumu Teslim zmir Büyükehir Belediyesi ve bal birimlerinde network amza bal toplam 1727 adet aktif bilgisayar bulunmaktadr. Teknik servis hizmeti ve destei verilen bilgisayarlarn büyük çounluu güncel konfigürasyondaolup,yüzde74'ü1gbveüstübelleesahiptir Adet BBBilgisayarlemciDalm

8 128MB 0% 196 MB 0% 1,5 GB 1% 3GB 1% 4GB 2% 256MB 3% 1GB 61% 2GB 10% BilgisayarBellekDalm 512MB 22% Adet Masaüstü Bilgisayar daalnanlar 22 Monitör Yazc Notebook 2009yliçerisinde231masaüstübilgisayar,73monitör,40yazcve22dizüstübilgisayarbirimlerintalepleri dorultusunda teknik artnameleri hazrlanarak satn alnm, tüm kurulum ve testleri yaplarak ilgili birimlerdeyerindeçalrdurumdateslimedilmitir. Adet Talep Verilen OpenOffice Program 58% DierOffice Programlar 42% Bilgisayar Dizüstü Yazc 2009TalepveDatmlar 2009OfisProgramlarKullanm Birimlerimizdehizmetveren,yazmalarayönelikbilgisayarlarakurulumuyaplanOpenOfficekullanmhzla yaygnlatrlmtr.buamaçlatümfonksiyonlarn,kullanmkolaylklarnngösterilmesiamacylayliçinde50 kullancya eitim verilmitir. Yaplan çalmalar neticesinde birimlerde % 58 orannda Open Office kullanlmaktadr.kullanmoranarttkçalisansücretlerindeönemliorandatasarrufsalanmaktadr. StratejikAmaç:Bilgitoplumunadönüümde;bilgiyedayalrekabetortamndaüretilenhizmetlerdedahaetkin ve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, ilenmesi, eriilmesi, paylalmas, doru ve hzl kullanlmasnn salanarakkentlininsaysalyaamadâhiledilmesi. Stratejik Hedef: zmirnet; edevletten balamak üzere ebelediye hizmetlerinin kusursuz verilmesi ve bütünleik a yaps içerisinde kentlinin ihtiyaç duyaca her türlü eservisinin kademeler halinde devreye alnmas. BilgilendirmeServislerizmirKentPortal Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Vatandansalk,eitimgibiihtiyaçlarndabavurabilecekleribir portal yaratlmas ve eticaretin desteklenmesinin salanmas amacyla zmir ehrine ait oluturulacak kent portal üzerinden kentliye elektronik ortamda hizmet sunulmas, mevcut hizmetlerinbirmerkezdetoplanmasileeriiminkolaylatrlmas. Portaliçeriklerinioluturacakbilgilerintoplamaçalmalardevam etmektedir.zmirkentportalsistemigelitirilmesi,desteklenmesi hizmetinindevamllsalanmaktadr. zmirkentportalnngüncelliininsalanabilmesiiçin StratejikPlan ndadevamedenfaaliyetolarakyerverilmitir.

9 GeziciHizmetlerProjesi Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar KentTerminalleriProjesi Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Kentliye hemehri hizmetleri sunmak, kentliye bilgilendirme amaçlsunumlaryapmak Kentlinin bilgisayar ve internet kullanmn salamak, bilgisayarlara eitici oyunlar ve programlar yüklemek, bilgisayarlara dijital ansiklopedi ve hikâyeler yüklemek ve belediyemizin, vatandalarna daha iyi hizmet vermesini amaçlamaktadr. Hazrlanacak olan araç ve alt yaps ile hizmet vatandalaraulatrlacaktr. 508sayve tarihlibakanlkoluruileiptaledilmiolup herhangibirçalmayaplmayacaktr. Herhangibirçalmayaplmayacaktr. Kentlininbelediyevedierkamukurulularileilgilibilgileredaha hzl ulaabilmeleri, bu kurumlar ile ilgili ilemlerin el verdiince elektronik ortama tanabilmesinin desteklenmesi. Belediyemiz ve ilçe belediyelerinin ehir genelinde hizmet veren kamu kurulularnnhizmetveçalmalarnelektronikortamatamak. Kent yaayanlarnn, muhtelif kurumlar ile olan ilemlerini el verdiince hzl ve doru bilgilenmi olarak bu ortamdan izleyip gerçekletirebilmelerini salayarak, daha çada ve konforlu bir yaamimkânsunmak ylnda 9 adet kiosk alnarak 2008 ylnda kurulumlar yaplmtr. 2009ylndaise3adetkioskalnarak,kurulumlargerçeklemitir. Kurulumlaryaplankiosklarnyerleriaadakigibidir; AdnanSaygunSanatMerkezi BalçovaBelediyesi BalçovaSporTesisleri BasmaneMetro BornovaUurMumcuKültürSanatMerkezi ÇankayaMetro ErefpaaHastanesi KonakBelediyesiBayramyeri HemsehrletiimMerkezi KarabalarBelediyesi KonakMetro ÜçyolMetro Bilgi ilem ve veri yönetiminin gelitirilmesi kapsamnda çalmalardevamedecektir.

10 StratejikAmaç:Bilgitoplumunadönüümde;bilgiyedayalrekabetortamndaüretilenhizmetlerdedahaetkin ve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, ilenmesi, eriilmesi, paylalmas, doru ve hzl kullanlmasnn salanarakkentlininsaysalyaamadâhiledilmesi. StratejikHedef:CorafibilgisistemiveYönetimbilgisistemimodüllerinindevreyealnarakzmirBüyükehir Belediyesiningörevleriniivedidoruveetkinolarakyerinegetirmesiiçinçalmalarnyaplmas MuhtarlklaraBilgisayarVerilmesi,YazlmVeEitimDestei Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Tüm metropol alan dâhilindeki muhtarlklara bilgisayar ve yazc verilerek, vatandalara daha hzl ve daha iyi hizmet sunmak amaçlanmaktadr. Muhtarlklarn bilgisayar ve yazc bakmlar yaplarak teknik destek vermek, ihtiyaç halinde eitim destei sunmak ana hedeftir. zmir Büyükehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi nin bir parças olan muhtarlk bilgi sistemi dâhilinde zmir metropol alandaki muhtar bilgisayarlar için, teknik destek, yazlm gelitirme, eitim ve parça garantisinin salanmashizmetidir. Proje ile ilgili ihalelerin sonuçlandrlamamasndan dolay proje gerçekletirilememitir. 2010ylndaprojeninyürütülmesiöngörülmektedir. Stratejik Amaç: Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapnn oluturulmas StratejikHedef:Kaynaklarnetkin,verimlivetasarruflukullanlmasnnsalanmas ZamanKaynakVePersonelTasarrufuçinMaliYapArivlemeSistemininElektronikOrtamaAktarlmas Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Dosyalamada harcanan emek, zaman ve masraflarn en aza indirilmesiveksasüredeistenenbilgiyeulamak,bilgivebelge kayplarn önlemek amacyla müdürlük evraklarnn dijital ortamdasaklanarakarivlemeçalmalarnnyaplmas ylnda Mali Hizmetler Daire Bakanl'na dijital ariv programhazrlanmveevraklarndijitalolarakarivlenmesiiçin 1adettaraycbirimeteslimedilmitir. Projetamamlanmolup,gelecekyllardagelecektalepleregöre bilgi ilem ve veri yönetiminin gelitirilmesi kapsamnda deerlendirilecektir.

11 CORAFBLGSSTEMLERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Yasaldayanak Corafi bilgi faaliyetlerini (corafi verilerin/bilgilerin ölçülmesi ve ilenmesi, depolanmas, güncelletirilmesi, yönetimi, paylam, kullanm, bilgisayar alar 5216s.K.m.7/1h üzerindensunumu)gerçekletirmek Corafibilgikullanclarnnkonumadayalkararvermesüreçlerinde/projelerinde/ uygulamalarnda ihtiyaç duyduklar doru ve güncel corafi bilginin ulusal 5216s.K.m.7/1h standartlardaçevrimiçi(online)eriimineolanaktanmak Ekonomi,salk,sosyal,kültür,çevrevedoalkaynaklargibiönceliklikonularailikin 5216s.K.m.7/1h kararvermevepolitikagelitirmedecorafibilgininetkinkullanmnsalamak Corafi bilgi politikalarnn gelitirilmesi, tevik edilmesi ve corafi bilgi faaliyetlerindeki tekrarlarn önlenerek yatrm yararlarnn üst düzeyde tutulmasn salamakamacyla;tümkurumvekurulularnngörevsorumluluklardorultusunda 5216s.K.m.7/1h büyükehirbelediyesiileilçebelediyeler,kamukurumvekurululararasndaibirlii ve egüdümü salamak, bu kapsamda gerekli teknik, yasal/idari altyapnn oluturulmasiçinçalmalaryapmak Dierulusalcorafibilgialtyaplarilebalantlarsalamak 5216s.K.m.7/1h Yeni ihtiyaçlara göre gelimeye açk olmak ve kullanc taleplerine göre CBS yi gelitirmek ve gerektiinde bu amaçla corafi bilgi faaliyetlerinde danmanlk 5216s.K.m.7/1h hizmetlerialmak CBS kapsamnda üretilen verilerin baka kurum, kurulu veya özel sektör tarafndan talepedilmesiveyadierkurumvekurululartarafndanüretilenverilerinkapsamve niteliine göre takasnn istenmesi durumunda, verilerin kullanm türüne göre 5216s.K.m.7/1h (görüntüleme, indirme, deer ekleme, arama, çoaltma vb.) üretim, datm ve iletmegiderlerigözönündebulundurularakfiyatlandrmalarnyapmak CorafiBilgiSistemleriMüdürlüününgörevi5216saylyasann7/hmaddesindebelirtilen CorafiveKentBilgi Sistemlerini kurmak, altyap, imar, salk, çevre, doal kaynaklar, afet yönetimi, sosyal, kültür, ekonomi gibi önceliklikonularailikinkararvermevepolitikagelitirmedecorafibilgisistemlerininetkinkullanmnsalamak ve bu amaçla; ilgili tüm kurum ve kurulularnn görev sorumluluklar dorultusunda corafi verilerin/bilgilerin ulusal/ortakstandartlardaüretilmesivepaylamiçinbüyükehirbelediyesiileilçebelediyeler,kamukurumve kurulular arasnda ibirlii ve egüdümü salayarak corafi bilgi kullanclarnn konuma dayal karar verme süreçlerinde,projelerindeveuygulamalarndagereksinimduyduklardoruvegüncelcorafibilgininulusal/ortak standartlardaçevrimiçieriimineolanaktanmaktr. StratejikAmaç:Bilgitoplumunadönüümde;bilgiyedayalrekabetortamndaüretilenhizmetlerdedahaetkinve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, ilenmesi, eriilmesi, paylalmas, doru ve hzl kullanlmasnn salanarakkentlininsaysalyaamadâhiledilmesi. Stratejik Hedef: Corafi bilgi sistemi ve Yönetim bilgi sistemi modüllerinin devreye alnarak zmir Büyükehir Belediyesiningörevleriniivedidoruveetkinolarakyerinegetirmesiiçinçalmalarnyaplmas TapuKadastroBilgiSistemi(TAKBS)leBütünleme Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Belediyehizmetlerimizinikionamlunsuruolaninsanvetanmaza ilikinenonamlveriolanmülkiyetbilgisinegerçekzamanl(onlne) olarak eriilmesi ve söz konusu bilginin planlamaprojeyatrm vb. faaliyetlerde kent bilgi sistemlerimiz ile bütünleik olarak kullanlmas sebebiyle tapu ve kadastro bilgi sistemi (takbis) ile mevcutcorafibilgisistemlerimizinbütünletirilmesi. kikurumarasndaimzalanmasöngörülenprotokolmetnitaslann hazrlanmas, bütünlemesi yaplacak imar bilgi sisteminin bütünlemeye uygun hale getirilmesi için analiz ve tasarm çalmalarnn balatlmas ve bir ksm donanm ve sistem gereksinimleriningiderilmesifaaliyetlerigerçekletirilmitir. Protokol ile karlkl veri takas veya veri aboneliinin salanmas, gerçek zamanl veri paylam için web servislerinin hazrlanmas corafibilgisistemleriningelitirilmesikapsamndayaplacaktr.

12 TAKBSleyiSistemi ValilikKrizYönetimileBütünleme Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Corafibilgisistemi(GIS)gibiensonteknolojilerveengüncelveriler kullanlarak;çadabirafetbilgisistemimodeliilezmir demeydana gelecek her türlü afet öncesi, afet annda, afetin balangcndan bitimine kadar geçen sürede afetin en az zararla atlatlmas ve bu kapsamdadailgilikurumvekurulularnverilerinimevcutmevzuata uygun hale getirerek paylamnn salanmas hedeflenmektedir. Valilik ile zmir Büyükehir Belediyesi bata olmak üzere afet kriz yönetiminin payda olan, kentteki tüm kamu kurum ve kurulular arasnda, karlkl hizmet ve bilgi alveriini hzlandrp, kolaylatrmak üzere corafi bilgi sistemi faaliyetlerinde (corafi verilerin/bilgilerin ölçülmesi ve ilenmesi, depolanmas, güncelletirilmesi, yönetimi, paylam, kullanm, bilgisayar alar üzerinden sunumunda) standardizasyonu ve koordinasyonu salamakkonusundaibirliiyapmak. Fiber optik balant ile gereksinim duyulan verilere gerçek zamanl eriim salanlmasna çallmtr. ki kurum aras imzalanmas öngörülenprotokoltaslahazrlanmtr. Fiberoptikbalantlarnoluturulmas,verilerinpaylamahazrhale getirilmesi, gerçek zamanl veri paylam için web servislerinin hazrlanmas corafi bilgi sistemlerinin gelitirilmesi kapsamnda yaplacaktr. AltyapBilgiSistemi Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Büyükehiriçindeyaplacakaltyapyatrmlariçinkalknmaplânve yllk programlara uygun bir ekilde büyükehir içindeki alt yap hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini salayarak ulusal kaynak israfn ve zaman kaybn azaltmak amacyla altyap bilgi sistemi için gerekli verilerin otomasyon ile toplanmas, güncel tutulmas ve kullanlmasn salayacak kural tabanl yazlmlarn hazrlatlarakuygulamayageçilmesi. AltyapbilgisistemininoluturulmasnayönelikAYKOMEilikilitüm kurulularnn teknik sorumlularnn katld bir çaltay kurularak AykomeubeMüdürlüüileortakçalmalarsürdürülmektedir. Konumsalhatverilerininvealnankararlarntoplanarakderlenmesi, toplanan verilerin, BB Corafi Adres Veri Tabannndaki veriler ile eletirilerek veri tabanna aktarlmas, verilerinin güncellii ve kullanlmasn ile birimler arasndaki otomasyonu salayacak yazlmlarn salanmas, yazlmlarn ilgili birimlere eitim yoluyla aktarlmasfaaliyetlerigerçekletirilecektir.

13 AltyapBilgiSistemi SokakLevhalamai Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Tüm yetki alanmzda ayn standartlarda yaplacak levhalama çalmalarsayesindebelediyemizileadresverisinikullanandier kamu kurum ve kurulular ile özel/ticari kurulularnn hizmetlerinindahaetkin,hzlvedoruyaplmasnsalanacakve adreskarmaassonaerdirilecektir.corafiadresbilgisistemine dâhiledilenzmirilitümyetkialanndakiilçebelediyesivebal mahalleveköylerindekitümsokaklaralevhayaplmas Levhalarn hazrlatlmas ve hazrlatlan levhalarn aslmas faaliyetlerigerçekletirilmitir. Cadde ve sokak levhalama n takiben binalara numaralarn aslmas gerçekletirilecek olup Adres Numaralama Projesi kapsamndadeerlendirilecektir. SokakLevhalamaGörüntüleri

14 UlamBilgiSistemi Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Belediyemizin ulam birimleri arasnda daha etkili, planl ve programl bir yapya kavumas; ulam konusundaki karar vericilerin, planlama yapanlarn karar verme süreçlerini etkileyerekdorukararvermeyönündeolumlukatklarnnelde edilmesi; ehrin ulam problemlerinin saptanmas ve bunlarn çözümünün salanmasdr. Ulam bilgi sistemi kurulmas kapsamndaulamyatayvedüeyiaretbilgileri,tümduraklarve ulam hatt bilgileri, yol ve yol donanm bilgilerinin sahadan toplanmas, Ukome kararlar ile bütünletirilmesi, kiosk ve internetaraclilekamununhizmetinesunulacaksorgulamave analizyazlmlarnnüretilmesifaaliyetlerigerçekletirilmektedir. Ulamverilerinintoplandcorafiadresbilgisistemiprojesinde ulamverilerineilikinolarakgrafikveveritabandüzenlemeleri yaplmtr. Teknik artname arge çalmalar kapsamnda oluturulan ulam birimlerinin i ak emalarna göre düzenlenmitir. Ulam bilgi sistemi için toplanacak verilerden düeytrafikiaretlevhalarveyoldonanmlarnaaitbilgileradres bilgisistemiprojesikapsamndatoplanmtr. Sahadan toplanan verilerin, adres bilgi sistemi projesi kapsamnda toplanan veri tabannndaki ulam verileri ile eletirilerek veri tabanna aktarlmas, Ukome kararlarnn veri tabanna aktarlarak ulam verileri ile eletirilmesi, kiosk ve internetaraclilekamununhizmetinesunulacaksorgulamave analzyazlmlarnnüretilmesiçalmalargerçekletirilecektir. UlamBilgiSistemi

15 StratejikAmaç:Bilgitoplumunadönüümde;bilgiyedayalrekabetortamndaüretilenhizmetlerdedahaetkin ve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, ilenmesi, eriilmesi, paylalmas, doru ve hzl kullanlmasnn salanarakkentlininsaysalyaamadâhiledilmesi. Stratejik Hedef: zmirnet; edevletten balamak üzere ebelediye hizmetlerinin kusursuz verilmesi ve bütünleik a yaps içerisinde kentlinin ihtiyaç duyaca her türlü eservisinin kademeler halinde devreye alnmas. AraçTakipSistemi(GPSleBelediyeAraçlarKonumBilgilerininAlnmasVeGPRSleToplananBilgilerin BirkaçMerkezdezlenmesiVeKullanm) Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Araçlarn etkin ve amacna uygun kullanmna yönelik gerekli denetim ve kontrolleri salanarak ulusal kaynak israfnn ve belediye giderlerinin en aza indirgenmesi, etkin ve hzl acil müdahalelerin gerçekletirilmesi sebebiyle Gps ile belediye araçlarkonumbilgilerininalnmasvegprsiletoplananbilgilerin birkaçmerkezdeizlenmesivekullanm Projeyle ilgili teknik artname hazrlanm, ihaleye çklm ve ihaleyialanfirmailesözlemeimzalanmtr.yüklenicifirmaaraç kitlerini takmaya balamtr. Bu kapsamda belediyemizi bünyesinde çeitli birimlerde görevli 400 araca araç kiti taklmtr. Belediyemiz bünyesinde araç kiti taklmayan araçlara araç kitlerinintaklmasnadevamedilecektir. AraçTakipSistemi

16 BLGALARIUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak ASistemleriStandartlarntespitetmek 5216s.Km.7/1h Aiçingereklitopolojilerioluturmak 5216s.Km.7/1h Asisteminigözlemekveraporlamak 5216s.Km.7/1h IPyönetimiyapmak 5216s.Km.7/1h zmirbüyükehirbelediyesivedbirimlerarasndabilgialveriininsalanabilmesiiçin 5216s.Km.7/1h abalantlarnoluturmak zmirbüyükehirbelediyesiveilemetropolalandakiilçebelediyelervekamukurumve 5216s.K.m.7/1f, kurululararasndakibilgialveriininsalanabilmesiiçinabalantlaroluturmak 27/1 zmirbüyükehirbelediyesitrafiksinyalizasyonsistemininaltyapsnsalamak 5216s.Km.7/1f Telsizsistemlerininorganizasyonunu,bakmonarmlarnyapmak,arzalarngidermek 5216s.Km.24/1g BilgiAlarubeMüdürlüü,BüyükehirBelediyesininkabloluvekablosuztümiletiimsistemleriniplanlanmas, kurulmas, yönetilmesi ve iletiim teknolojisindeki gelimelere uygun olarak geliiminin salanmas, lüzumu halinde sistemin dier ulusal iletiim alar ile balantlarnn gerçekletirilmesi görevleri ile birlikte bilgisayar, telsiz, telefon ve sinyalizasyon sistemlerinin elektronik iletiim alar üzerinde sürekli çalrlnn salanmas amacylaelektronikiletiimaltyapsnnegüdümü,güvenliinivebakmnsürdürmektedir. StratejikAmaç:Bilgitoplumunadönüümde;bilgiyedayalrekabetortamndaüretilenhizmetlerdedahaetkinve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, ilenmesi, eriilmesi, paylalmas, doru ve hzl kullanlmasnn salanarakkentlininsaysalyaamadâhiledilmesi. StratejikHedef:zmirNET;edevlettenbalamaküzereebelediyehizmetlerininkusursuzverilmesivebütünleik ayapsiçerisindekentlininihtiyaçduyacahertürlüeservisininkademelerhalindedevreyealnmas. BelediyeBirimleriArasndaIPTabanlletiimVeEntegrasyon Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Ücretsizveenucuztarifelerdenyararlanarakkesintisizvesorunsuz iletiim salamak amacyla zmir Büyükehir Belediyesi ile genel müdürlükleri ve dier kurumlar arasnda ses iletiimini salamaya yönelikgereklialtyapvetesislerinkurulmas. Santral: zmir Büyükehir Belediyesi binasndaki santralin yllk bakmyaplmolupsantralinversiyonuyükseltilmitir. Kalite Ölçütleri Daire Bakanl nn olimpiyat köyündeki birimi için santralsatnalnmtr. zmir Büyükehir Belediyesi binasnda kullanlmak üzere ses kayt cihaz satn alnmtr. zmir büyükehir belediyesi binas ve çevre birimlerindekullanlmaküzeresantralmalzemelerisatnalnmtr. zmirbüyükehirbelediyesibinasndakiküçüksantrallerkaldrlarak ana santrale balanmtr. IP telefonlar sayesinde fiber optik ve g.shdslilebalolanbirimlerleücretsizgörümeimkânsaland.baz istasyonlar ve telsiz telefon alm yaplp binann her katna baz istasyonlar balanm ve bina içerisinde kullanlmak üzere telsiz telefon sistemi kurulmutur.2009 ylnda alnan roaming lisans ve remotelisansiletelsiztelefonlarlatümbirimlerkapsamaltnaalnd. Telsiz:artnamehazrlklartamamlanpbakanlkolurualnd,ihale sürecinibalatmakiçindosyadestekhizmetleridairebakanl na gönderilmitir. Saysaltelsizsistemiprojesiiçinihaleyeçklacaktr.

17 zmirnetfiberoptikaltyapprojesi(faz3faz4) Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar WebKameralarProjesi Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar zmir Büyükehir Belediyesi nin ehrin dört bir yanna dalm 100'denfazlabirimininbilgisayarsistemleribalantihtiyaçlar,zmir Büyükehir Belediyesi trafik sinyalizasyon ve kamera sisteminin balant ihtiyaçlar ve büyükehir belediyesinin ilçe belediyelerle ortakgelitirdiibiliimprojelerindendolayehringenelineyaylm bilgisayar a kurma gereklilii ortaya çkmtr. Proje kapsamnda kent çapnda fiber optik iletiim ann kurulmas, tüm ilçe belediyeler ve dier birimleri kapsayan yüksek hzl bir iletiim altyapsoluturulmashedeflenmitir. zmir metropol alan içerisinde fiber optik kablo çekimi yapmak isteyen iletmeciler Bilgi Alar ube Müdürlüü ile sözleme imzalamaktadr.bugünekadartellcomiletiima.vemtctrmemorex telekomünikasyon sanayi tic. Ltd. ti. le sözleme imzalanmtr. letmeci, "zmir Büyükehir Belediyesi Telekomünikasyon Alt Yap Tesislerinin Kurulmas, Mevcut Tesislerin Kullandrlmas Ve Düzenlenmesi le Geçi Hakkna likin Yönetmelik" uyarnca hazrlanan"telekomünikasyonaltyaplariçingeçiücrettarifesi"ne göre yllk geçi ücretlerini zmir Büyükehir Belediyesi Bilgi Alar Müdürlüünce hesaplanan metraja göre ücretlendirilir. Belediyemizinbütçesindenherhangibirmasrafyaplmadan,bugüne kadar ,85 TL. Belediyeye gelir salanm olup ,26 tl'lik ksm 2009 ylna aittir ylnda belirlenen güzergâhlarda döenen boru 140 km, fiber optik kablo çekimi 50 km olarak gerçeklemitir.2009 ylnda Kemalpaa belediyesi, Karabalar belediyesi, Kültür Ve Sosyal ler Dairesi Bakanl, fuar nikâh salonu, Açkhava tiyatrosu, smet nönü sanat merkezi, izbeton a..zulabornovaatölye,eshotüçkuyularletmemüdürlüü,mtk Altnda Araç Sevk Amirlii, Yeni Buca Mezarlk, Sebze Hali Müdürlüü, Balk Hali Müdürlüü, Eski Havagaz Fabrikas, Adnan Saygn Sanat Merkezi fiber optik kablo ile bayrakl belediyesi (Osmangazi), Selçuk belediyesi, kadn snma evi, huzurevi santral (gürçeme),güzelbahçefidanlk,kentbahçefidanlk,zotazabta, zmir Doal Yaam Park, Gürçeme Zabta Ekipler Amirlii (Haere VelaçlamaMerkezi),BornovaMetroantiye(2.Aama),Karabalar Metroantiye(2.Aama)g.shdslilecennetçemekentlimerkeziise adslilebalanmtr. Kent Bilgi Sistemi ve kriz yönetim sistemi için gerekli altyapnn salanmas. Mobese için gerekli altyapnn salanmas. ehrin yönetiminde etkin olan tüm kurumkurulularn entegrasyonunun salanmas. zmirnet projesi 2010 ylsonu hedefi olarak belirlenen 200kmaltyapnntamamlanmasylagiderekbüyümektedir. zmir in görsel olarak tantmnn yaplmas kentin dört bir yanna yaylacak olan kameralarn internet üzerinden yayn ile ehrimizin tantmnn yaplmas, trafik hava durumu gibi bilgilerin kentli tarafndanrahatulalrhalegetirilmesi tarih ve 201 say ile bakanlk oluru alnarak destek hizmetleri daire bakanlnca web kamera sistemi satn alnmtr. Satn alnan kameralar zmir Büyükehir Belediye binas, Konak skele, Karyaka skele, Teleferik ve Asansör Binasna taklarak sistemçalrhalegetirilmitir. Kentin önemli noktalarna konulacak olan kamera saysnn arttrlarak zmirnet üzerinden internet ve bilgilendirme servislerinden yaynnn yaplmas Web Kameralar ile zmir in Görüntülenmesi projesikapsamndadevamedecektir.

18 StratejikAmaç:Bilgitoplumunadönüümde;bilgiyedayalrekabetortamndaüretilenhizmetlerdedahaetkinve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, ilenmesi, eriilmesi, paylalmas, doru ve hzl kullanlmasnn salanarakkentlininsaysalyaamadâhiledilmesi. Stratejik Hedef: Corafi bilgi sistemi ve Yönetim bilgi sistemi modüllerinin devreye alnarak zmir Büyükehir Belediyesiningörevleriniivedidoruveetkinolarakyerinegetirmesiiçinçalmalarnyaplmas nternetbantgeniliininarttrlmasprojesi Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Vatandaayönelikhizmetiarttrmakiçininternethznndaartmas gerekmekte ve bu nedenle internet bant geniliinin arttrlmasna ihtiyaç duyulmaktadr. Tüm ZMRNET ve ilave edilen yeni hizmetlerin yükünü kaldrabilmek açsndan daha uygun deer bir internetçkhznageçmekprojekapsamndayaplmaktadr. Birimlerin ihtiyaçlar çerçevesinde internet bant genilii arttrlmtr. Proje tamamlanm olup ihtiyaçlar dorultusunda bilgi alar hizmetleriningelitirilmesifaaliyetialtndaçalmalaryaplacaktr.

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl FenleriDairesiBakanl FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOLYAPIMUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluklar Fen leri Dairesi Bakanl tarafndan yürütülecek yol çalmalarna ait yllkprogramlarnbelirlenmesivestratejikplançalmalarnaesasolacak

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar EmlakYönetimiDairesiBakanl EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HARTAUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitayapmak. 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitaihaleyoluile yaptrmak.

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü letmevetiraklerdensorumludairebakanl DAÝRE BAÞKANLIÐI DARLERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Malalm Tüm belediye birimlerinde kullanlmakta olan telsizlerin bakmonarmlarn,kodlamalarnyapmak. Elektriködemeleri

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl KültürveSosyalHizmetlerDairesiBakanl KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜRUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Salk merkezleri, hastaneler, gezici salk üniteleri ile yetikinler, yallar,engelliler,kadnlar,gençlerveçocuklarayönelikhertürlüsosyal

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI Tarm,ParkveBahçelerdenSorumluDaireBakanl TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI YELALANBAKIMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Yeilalanlarnbakmveonarmnnyaplmasnsalamak,bakmalanlarylailgili

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

1.GENEL BÝLGÝLER 1.1 Misyon ve Vizyon. 2006-2017 Stratejik Planýmýzda belirlenen; Misyonumuz. Ýzmir Kent Vizyonu. Vizyonumuz.

1.GENEL BÝLGÝLER 1.1 Misyon ve Vizyon. 2006-2017 Stratejik Planýmýzda belirlenen; Misyonumuz. Ýzmir Kent Vizyonu. Vizyonumuz. Genel Bilgiler 1.GENEL BÝLGÝLER 1.1 Misyon ve Vizyon 2006-2017 Stratejik Planýmýzda belirlenen; Misyonumuz Ýzmir Kent Vizyonu Vizyonumuz Ýlkelerimiz 1.2Yetki,GörevveSorumluluklar 5216saylBüyükehirBelediyesiKanunu

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

T.C. ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI ENERJ VE TAB T.C. KAYNAKLAR BAKANLII ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI KASIM 2006 ÇNDEKLER: 1. GR 3 2. STRATEJK PLANLAMA VE YÖNETM 5 2.1. Strateji 5 2.2. Stratejik Plan 5 2.3. Stratejik Yönetim 5

Detaylı

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES YILI DARE FAAL YET RAPORU Strateji Geli tirme Daire Ba kanl zmir- 2009 REKTÖRÜN SUNUU Çeyrek asrlk akademik ömrünü am deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: B

BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: B Sektör Kodu: B 103 A- 2009 YILI YATIRIMLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 2009 yılı yatırım programının Bilişim Sistemleri sektöründe yer alan yatırımların genel özellikleri itibari ile aşağıdaki şekilde gruplandırılması

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 ÜNAK

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

2010 Y l Faaliyet Raporu

2010 Y l Faaliyet Raporu 2010Yl FaaliyetRaporu 56. Olaan GenelKurulToplants 30Mays2011 2010YILIFAALYETRAPORU irketmerkezi:stanbul Sermayesi:189.000.000.TL Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. K:9-10 urkey x08291 www.ey.com 31Aralk2010TarihitibariyleHazrlananYlSonuFaaliyetRaporuUygunluk

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

2011 Y l Faaliyet Raporu

2011 Y l Faaliyet Raporu 2011Yl FaaliyetRaporu 57. OlaanGenelKurulToplants 30Mays2012 2011YILIFAALYETRAPORU irketmerkezi:stanbul Sermayesi:189.000.000.TL çindekiler Sunu irketintarihçesi 1 OrtaklkYapsveSermayeDalm 3 YönetimKuruluMesaj

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"!

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi 0NE AT SÖZLE0ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 Sosyal

Detaylı

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Kütüphane Tantm TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Mustafa Birol ÜLKER * Türkiye Diyanet Vakf slâm Aratrmalar Merkezi (SAM), slâmî ilimler alannda aratrmaclarn yetimesine katkda bulunmak,

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER *

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER * LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES Hafize KESER * Özet Bu çalmann hedefi, Türkiye deki ilköretim bilgisayar ders kitaplarnn önceden belirlenmi olan 48

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program 2008 Yl Performans Program REKTÖRÜN SUNU(U Bilginin hzla çoald, yayld ve tüketildii yüzylmzda bilgiye ulama ve deerlendirme önem kazanmtr. Alvin Toffler'in de söyledii gibi cehalet artk "okuma yazma bilmemek"

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir. REKTÖRÜN SUNUU nsan n en temel özellii, tartmasz toplumsal bir varlk oluudur. Toplumlarn temel kayna ise insandr. Bir toplumun gelimesi büyük ölçüde insanlarn iyi yetitirilmesine baldr. Bu da ancak nitelikli

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577)

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577) Ek: 8. MEVZUAT LSTES YÖNETMELKLER 1. Mimarlk, Peyzaj Mimarl:, Mühendislik, Kentsel Tasarm Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar malar Yönetmeli:i (RG Tarih: 24/12/2002 Say: 24973

Detaylı