BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü"

Transkript

1 BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI BLGLEMVEVERYÖNETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlükleri ile bal kurulularnilgilibirimleriyleibirliiyaparakbilgiilemsisteminikurmak, iletmek, bakm ve onarmlarn yapmak veya yaptrmak, bunlara ait hizmetleriilgilibirimlerlebirlikteyürütmek Bilgi ilem projeleri ile ilgili olarak belediye birimleri arasnda koordinasyonveibirliiesaslarnbelirlemek Biliimteknolojisindekigelimelereuygunolarakelektronikbilgi,belgeve i ak düzenini kurmak, buna yönelik yazlmlar gelitirmek veya salamak zmir Büyükehir Belediyesi görev alanna giren konularda yerel kapsamda, sistemler aras çevrim içi ve çevrim d veri akn ve koordinasyonunusalamak. Dairebakanlklarvemüdürlüklerileibirliiyaparakbilgisayarkullanacak personeliledierkullanclarneitiminisalamak Gelien biliim teknolojisini izlemek ve bunlarn zmir Büyükehir Belediyesibünyesineaktarmkonusundagörüveönerilerdebulunmak Veri taban yönetimi organizasyonu yapmak ve kullanclarn eriim haklarnvermek Farkl veri taban kullanan sistemlerin birbirleriyle haberlemelerini organizeetmekveiletiminiyapmak Veri güvenlii politikalarnn uygulanmasn izlemek, ölçmek ve denetlemek. Bilgi sistemlerinde kullanlan verilerin, deiik projelere ve deiik veri tabannabalanmasrasnda,sistemlerarasgeçi,veridönüümüveveri göçüilemleriiçinuygulamayazlmlargelitirmek Ebelediyeprojelerigelitirmek,edevletprojeleriniiletmek,denetlemek vedierbirimlerceyaplacakprojelereyardmcolmakvekoordinasyonu salamak zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlüklerin, internet üzerinden bilgi paylam, bilgi toplama, yaynlama ve eposta vb. i ve ilemleriiçingereklihertürlüçalmayyapmakveuygulamak zmir Büyükehir Belediyesi nin veri ve bilgilerinin güvenliini salamak, verigüvenliipolitikalaroluturmak,gelitirmek Belediyeninçeitlibirimlerininihtiyacolanbilgisayar,yazcvb.malzeme ihtiyacnbelirlemekvesatnalmak Birimlerin kullanacaklar çeitli yazlmlar tespit ve temin etmek, eitimi ilekullanmnsalamak YasalDayanak 5216s.Km.7/1h;24/1g 5216s.K.m.7/1h 5216s.K.m.7/1h 5216s.K.m.7/1h 657s.Km.214 BilgiToplumuStratejisi3.Bölüm TürkiyeninStratejikÖncelikleri BilgiToplumuStratejisiEylemPlan, 4.BölümKamuYönetiminde Modernizasyon BilgiToplumuStratejisiEylemPlan, 4.BölümKamuYönetiminde Modernizasyon BilgiToplumuStratejisiEylemPlan, 4.BölümKamuYönetiminde Modernizasyon BilgiToplumuStratejisiEylemPlan, 4.BölümKamuYönetiminde Modernizasyon BilgiToplumuStratejisiEylemPlan, 4.BölümKamuYönetiminde Modernizasyon 5393s.K.m.14/1a BilgiToplumuStratejisiEylemPlan, 4.BölümKamuYönetiminde Modernizasyon 4734s.K.m.2/1a BilgiToplumuStratejisiEylemPlan, 4.BölümKamuYönetiminde Modernizasyon Metropol alan içerisinde faaliyet gösteren muhtarlara bilgisayar, yazc, 5393s.K.m.15/1a yazlmteminetmek,bakmnyapmakveiletiminisalamak Belediye web sayfalarn hazrlamak, yaynn yapmak ve güncel halde 5393s.K.m.14/1a tutmak Belediyebirimlerinininterneteriiminisalamak 5393s.K.m.14/1a Metropol alanda bulunan ilçe belediyeleri ile Büyükehir Belediyesinin kullanmakta olduu yazlmlarn bir biriyle entegre halde çalmasn 5393s.K.m.27/1 salamak BüyükehirBelediyesininkullanmaktaolduuyazlmlarnilçebelediyeler 5393s.K.m.27/1 tarafndandakullanlarakortakveripaylamnsalamak Bilgisayardonanmnnbakmveonarmnnyaplmasveçalrdurumdatutulmasnnsalanmas,gereksinimlere ve biliim teknolojisindeki gelimelere göre yeni bilgisayar yazlmlar gelitirilmesi ve kullanlan yazlmlar güncelletirilmesini sürdürmekte olan Bilgi lem ve Veri Yönetimi ube Müdürlüü, ayn zamanda verilerin/bilgilerin standartlara uygun biçimde ve egüdüm içinde, tekrarlarn önlenerek üretilmesi, derlenmesi,

2 ilenmesi, depolanmas, güncelletirilmesi, paylam, kullanm ve bilgisayar alar üzerinden sunumunun yönetilmesi,bilgisayarsistemlerindekiverilerin/bilgileringüvenliininsalanmasgörevleriniyürütmektedir yl kapsamnda, önceki yllardan süre gelen projelere ilikin deerlendirmeler yaplmtr. Ayrca Kurumumuzun,bilgiteknolojileriodandaetkinliininartrlmastemelligerçekletirilenbirçoksüreklifaaliyetde deerlendirilmitir. SüreklilikArzedenFaaliyetler:2009Deerlendirmesi YazlmGrubu(WebÇalmalar) zmir Büyükehir Belediyesi Bilgi lem ve Veri Yönetimi ube Müdürlüü Stratejik plan projeleri içerisinde bulunan Bilgilendirme Servisleri zmir kent portal, içerik ve yapm çalmalar tamamlanarak zmir.com.tr adresinde yayna balamtr. Sürekli büyüyen bir proje olduundan içerik ve teknik yönden gelitirme çalmalar da devam etmektedir. Portal içerisinde zmir deki sanat, kültürel, spor etkinlikleri gibi yaayan kentin tüm aktiviteleri takip edilebilmekte, kent yaayanlarnn ve kente misafir olacaklarn beklentilerine kolaylklarsalayacakrehberniteliindeçalmalardayaplmaktadr. zmir odakl eitim, salk, yeme içme, alveri, toplum, ulam, seyahat, turizm ile ilgili haber ve bilgiler, galerilerportalmenüleriiçerisindebulunmaktadr.portalngüncellenmesigünlükolarakyaplmaktadr. Belediyemizin kurumsal web sitesi konumunda olan zmir.bel.tr adresindeki sayfalarn da güncel, aktif tutulmasçalmalarhzladevametmektedir.günlük,anlkyaplangüncellemelerleberabersitegenelindeki dier sayfalarn güncelletirme çalmalar da Büyükehir Belediyemizin birimlerinden gelen bilgi aklar ve taleplerineparaleldevamlolarakyaplmaktadr. Yaynda bulunan kurumsal sitemizin günlük ziyaretçi says her gün art göstermektedir. Kent yaayanlarna sayfalarndan devaml geliim içinde olan interaktif hizmetlere ulamada salad kolaylklarilehalkmznbüyükbeenisinikazanmtr. Haber, Kültür Sanat, Ulam sayfalar, Kent Rehberi gibi çalmalara eriim kolaylklar ile belediye ve ehir aktivitelerinitakipedenlerindevamlziyaretettiklerifaydalandklarsitelerdenbirihalinegelmitir. Hemerilerimizegünlükyaantlarndakolaylklarsalamakamacilebelediyemizwebsitesindekielektronik hizmetler de yaygnlatrlmtr. Körfezde deniz suyu kalitesinin yllk olarak halkmza sunulmas, çekilen araçlarn takibi, Erefpaa hastanesi tahlil sonuçlarnn görüntülenmesi, belediye kütüphanelerindeki kitaplarn sorgulanmas, Sebze ve balk hali fiyatlar gibi elektronik hizmetler de yayndaki adresindekisitemizdengenelkullanma,hemerilerimizineriimineaçlmtr. Belediye birimlerinin tümünde iç kullanma yönelik hazrlanm intranet kullanm da yaygnlatrlmtr. Erefpaa Hastanesi'nden poliklinik sras alma, duyurular, sevk ve vizite kad alma, kültürel ve spor olaylarnnduyurulmasgibihizmetlerinintranetüzerindenkullanmhazrlanarakçalanlarmznhizmetine sunulmutur. KonakBelediyesiiçinborçsorgulamaveelektroniködemesayfalarhazrlanmvekullanmnabalanmtr. ç Denetim biriminin kullanabilmesi için ntranet ortamndan yaplabilen bir anket formu oluturulmutur. Anketformlarnnsonuçlaryazlmiçerisindekiraporlardananlkolarakgörülebilmektedir. KioskÇalmalar Kiosklardakullanmkolaylatrmakiçinyenibirarayüzveiçerikgelitirmeçalmalaryaplmtr. Yenialnankiosklarlaberaberkonulduklareriimnoktalardaçoaltlarakkullanmalanarttrlmtr. Dinlence,elence,spor,konaklamamekanlar,kamukurumvekurulular,yemeiçme,eitimmekanlarnn haritaüzerindensorgulanmasiçinyenikullancekranlaryaplmtr. Ulamsayfalarndadahakolaykullanmsalamakiçinkullancarayüzvesorgulamaekranlardeitirilmitir. lçe belediyelerdeki vergi borcunun kiosklardan sorgulanmas hizmeti Balçova ve Konak Belediyesi için salanmtr.kullanmdierilçebelediyeleriiçindeyaygnlatrlacaktr. Belediyemizin Erefpaa Hastanesinde yaplan tahlil sonuçlarnn, kiosklar üzerinden görüntülenmesi salanmtr. Barajlardaki doluluk oranlar ve ehir ebekesindeki suyun arsenik deerlerinin izlenebildii bilgilendirme sayfalarnngüncelolarakgösterimi,izlenilmesisalanmtr. KioskEriimi zmir ili içerisinde hizmet vermekte olan kiosklar ve uygulamalar yenilenip, eriim noktalar da arttrlarak toplam12adetkioskilehizmetverilmektedir.

3 Kiosk No YerleimYeri 1 ÜçyolMetrostasyonu 2 BalçovaSporTesisleri 3 BalçovaBelediyesi 4 BornovaUurMumcuKültürSanat Merkezi 5 KonakBelediyesiBayramyeri 6 ErefpaaHastanesi 7 HemehriletiimMerkezi 8 KarabalarBelediyesi 9 KonakMetrostasyonu 10 AhmetAdnanSaygunSanat Merkezi 11 ÇankayaMetrostasyonu 12 BasmaneMetrostasyonu KioskYerleimAlanlar 40% 20% 20% 20% BBProgramlarSorunlarGiderme ProgramARGEÇalmalar lçebelediyelerprogramlargelitirme BBYeniProgramGelitirme ProgramlaraYönelikZamanDalm 2% 4% 4% Gelir 6% 6% 30% DierProgramlar YazleriHalklalikiler Personel Muhasebe Bütçe 9% Numarataj SatnAlma HalOtomasyonSistemi 11% ErefpaaHastanesi 28% ModülSaysnaGöreProgramlarnDalm Mevcut programlarda KPS (Kimlik Paylam Sistemi) yazlmlara eklenerek kullanm yaygnlatrlmtr. Bu sayedevatandalarntckimliknumarasileilemlerinihzlayapabilmesikolaylklarsalanmtr. Dokümanlarn basl datm haricinde elektronik dokümanlar olarak üretilmesi ve datlmas Satn Alma Yazlmndahazrlanmtr. Kullanclarn programlar daha kolay kullanabilmesi ve yönetilebilmesi için yeni bir arayüz ve programlar üzerindedüzenlemevegüncellemeleryaplmtr. lçebelediyeleresalananyazlmlarnadestekçalmalarnadevametmitir. Kullanclarn programlar daha kolay kullanabilmesi ve destek veren personelin de programlar daha iyi yönetebilmesiiçinprogramlardakiverilerinbulunduuemalartekbiremaaltnatoplanarakdüzenlenmi, kullanctanmlamaveyetkilendirmeekranlaryenilenmi,yenibirarayüziledeyenisistemoluturulmutur. YönetimBilgiSistemikapsamndabulunan,hizmetverentümprogramlarentegreolarakçalmaktavekaynak kodlarbelediyemizdebulunmaktadr. 2009Yliçerisindeuygulamayaalnanyazlmmodülleriaadakigibidir: SatnAlmaveTakiplemlerimodülüyenisistemealnd. TeftiKurululemlerimodülühazrland. çdenetimanketlemleriformuveraporlarhazrland.

4 ÇevreSalveDenetlemelemlerimodülüyenisistemealnd. EmlakTakibiveKamulatrmayenisistemealnd. HukukcraveDavaTakipleriyenisistemealnd. çimaaveözlüklemleriyenisistemealnd. Veterinerliklemleriyenisistemealnd. lçebelediyeleriçinortakkullanlanveterinerlemleriwebuygulamalarüzerindençaltrld. BasnYaynlemlerimodülüyenisistemealnd. AraçTakiplemleriyenisistemealnd. Fidanlkmodülühazrland. HaneHalkSosyalDurumTespitlemlerimodülühazrland. KardeAilemodülühazrland. Sosyallermodülühazrland. KadnDayanmaMerkezimodülühazrland EngelliBilgilerimodülühazrland. PlanlamaveTadilatilemleriyenisistemeaktarld. Muayenelemlerimodülühazrland.(Hastakaytmodülühazrland,Yalkaytyenisistemeaktarld.) MemurEitimveStajyerlemlerimodülühazrland. KadnDanmaMerkezimodülühazrland. LojmanTahsislemleriyenisistemeaktarld. StratejikPlanlamamodülühazrland. SporcuBilgilerilemlerimodülühazrland. KültürSanatEtkinliklemlerimodülühazrland. FenleriProjeTakibimodülühazrland. UlamKoordinasyonMerkeziyenisistemeaktarld. HalHizmetlemleriyenisistemealnd. MaliHizmetlemleriyenisistemealnd. RandevuTakiplemleriyenisistemealnd. YönetimBilgiSistemiGiriEkran SatnAlmaTalepFormu TekKimlikProjesi Büyükehir Belediyesi birimlerinde kullanlan yazlmlarn güvenliini arttrmak için tek kimlik kullanm yöntemine geçilmitir. Böylece kullanclarn programlara girmek ve dier ilemlere eriebilmek için ayr bir ifrekullanmasnagerekkalmamtr.kullanclarmzntekbirkullancismiveifresiileyazlmlar,intranetve ilemleriniyapabilmesisalanmtr. ntranet Yöneticinin ve personelin organizasyon durumunu, görevi, telefon dahilisi gibi detaylarn da gösterdii YöneticivePersonelAramasayfasyaplmtr. SporvekültürfaaliyetlerininyaynladAktivitesayfashazrlanmtr. Duyuru taleplerinin belirtilen tarihlerde onaymzla yaynlanabildii Duyuru Talep ve Duyuru sayfas hazrlanmtr. PersonelimizinErefpaaHastanesindensranumarasalabilmesiiçinPoliklinikSrassayfashazrlanmtr.

5 Personelin IBAN hesap numaras sorgulamalar, Dil çeviri sayfalarnn yayna alnmas ile Birimlerimizin talepleri dorultusunda yaz kanun, genelge ve yönetmeliklerin intranet sayfasnda da yaynlanmas salanarakbilgiyeulamdakolaylklarsalanmtr. Birimlerimizin talepleri dorultusunda TSE standartlar elektronik olarak temin edilerek kullanmlarna sunulmutur. Eitim Müdürlüümüzde5personelMSProject2007,7personelLinux,6personelPhotoshopEitimialmtr.Ayrca belediyemiz50personelininopenofficeeitimialnmassalanmtr. Müdürlüümüzden 1 personel AlmanyaHannover ve stanbul'da düzenlenen CEBT Biliim Fuar'na katlm salanmtr. SistemGrubuÇalmalar SunucularnBütünlüününSalanmas zmirbüyükehirbelediyesibünyesindebulunan42adetracktipisunucu,4adetveritabansunucusu,8adet blade tipi sunucundan oluan tüm sistemin bütünlüü salanmtr senesi içerisinde sunucularn donanmsal olarak performans düük olan sunucularn yükseltilmesi ile gerekli olan sunucularda Windows Server2008R2sürümünegeçiyaplmtr. Corafi Bilgi Sistemleri Adres Bilgi Sistemi Projesi kapsamnca çalmakta olan web sunucularnn yük dengeleyiciileçalmalarsalanm,böyleceüçboyutlukentrehberiuygulamalarnnperformanslçalmas salanmtr. nternet üzerinden gelen kullanclarnn SSL portlar kullanarak zmir Büyükehir Belediyesi andakiterminalsunucularabalanmassalanmtr. Yedekliliindahahzlveperformanslyaplmasamacylayedeklemeünitesineeksürücüsatnalnm,yazlm lisanslamas yenilenmitir. Balk Hali ve Sebze Halinin zmirnet ana dâhil edilmesi ile tüm kullanclar BüyükehirBelediyesietkialannaalnm,yazlmlarBüyükehirveritabannaentegreedilerekmerkeziolarak tümuygulamalardanfaydalanmalarsalanmtr. Database 7% Sparc64bit 32bit 5% 56% BladeTipi 15% RackTipi 78% tanium 64bit 4% 64bit 35% BBSunucuTipleri BBlemciSnflar 4% 4% 7% 4% 7% 74% WindowsServer2003 R2 Linux HPUX SunSolaris WindowsServer2008 R2 WindowsServer2008 BBSunuculetimSistemleri

6 EpostaSunucuDeiiklii Yeni elektronik posta sistemi ile SSL sertifikas kullanlarak güvenli eposta al verii salanm, SMTP portunun servis salayclar tarafndan kapatlmas sonucu oluan i dndan eposta gönderimi sorunu giderilmi,tekkimlikyönetimiprojesikapsamnda2570elektronikpostahesabactivedirectoryileentegre edilmitir. Büyükehir uygulamalar ile kurumsal elektronik posta hesaplarnn aktif kullanm yaygnlatrlmtr Yl Eposta Kullanclar Adet 2009 Yl Aylk Eposta Trafii Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz Austos Eylül Ekim Kasm Aralk Ocak ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz Austos Eylül Ekim Kasm Aralk Eposta Gönderen Eposta Alan Alnan Eposta Says Gönderilen Eposta Says KurumsalePostaKullanmstatistikleri nternetkullanm Internetkullanmvesistemgüvenliiniolumsuzetkileyensitelerveuygulamalar,kurumiçindefiltrelenerek internetbandgeniliinindahaetkinvesalklolarakkullanmsalanmtr. Aralk2009nternetKullanm DijitalBilgiEkranUygulamas zmir Büyükehir Belediyesi tarafndan, kent gündeminin halka ve çalanlarna güncel ve hzl bir ekilde görüntülü olarak aktarlmas amacyla digital bilgi ekran uygulamas kurulmu, testleri yaplmtr. Genel haberler,kültürsanathaberleri,önemlicanlyaynlarnaktarlmasbuprojeninkapsamndayeralmaktadr.lk etapta Metro stasyonlar, Vapur skelesi ve ana bina içi olmak üzere toplam 5 bölgede yayn testleri ve gelitirmeçalmalaryaplmaktadr. SistemGüvenlikPolitikalar Büyükehir Belediyesi güvenlik politikalar kapsamnda; kullanc bilgisayarlar için Trendmicro Officescan antivirus yazlm lisans yenilemesi yaplmtr. Bu yazlmn güvenlik duvar devreye alnarak bilgisayarlara yetkisizgirilervezararlkodasahipyazlmlarnetkilerininenazaindirilmesisalanmtr.aynyazlmnbir özellii olarak, içeriinde zararl kodlarn yer alabilecei internet sayfalarnn taranmas özellii ve USB / CDROM'larnotomatikçalmamaözelliitümbilgisayarlariçindevreyealnmtr.

7 nternetin performansl kullanlmas, sistem güvenliinin salanmas amacyla gerekli teknik düzenlemeler yaplmtr. zmirbüyükehirbelediyesinehizmetverentümsunucularnizlenebilmesiveenvanterinintakipedilebilmesi içinsistemyönetimiyazlmkurularakdevreyealnmtr. Tümsisteminverigüvenliininsalanmasamacylayangn,sel,vb.afetlerekardayankldatakasasalnarak TorosBTM nemontajyaplmtr.tümyedeklemekartularperiyodikolarakdatakasasnakaldrlmaktadr. Sistemin kesintisiz yedekliliinin salanmas amacyla yedekleme ünitesine ek sürücü satn alnarak lisans yenilemesiyaplm,tümyedekleryenidendüzenlenmitir. zmirbüyükehirbelediyesiwebuygulamalarnnperformanslçalmasiçinyükdengeleyicialmyaplm,üç boyutlukentrehberininbuyükdengeleyiciileçalmassalanmtr. TeknikServisÇalmalar BüyükehirBelediyesibirimlerinde;2009yliçerisinde210yenibilgisayarkurulumveteslimi,841donanm, 493iletimsistemiarzas,3tarayc/çiziciarzas,771yazcve693yazlmolmaküzeretoplam3011sorun teknikservispersonelimizcegiderilerekçalrdurumagetirilmitir. Adet YlToplamArzaDalm Donanm Yazc Yazlm letimsistemi YeniBilgisayar Tarayc/Çizici Kurulum Kurulumu Teslim zmir Büyükehir Belediyesi ve bal birimlerinde network amza bal toplam 1727 adet aktif bilgisayar bulunmaktadr. Teknik servis hizmeti ve destei verilen bilgisayarlarn büyük çounluu güncel konfigürasyondaolup,yüzde74'ü1gbveüstübelleesahiptir Adet BBBilgisayarlemciDalm

8 128MB 0% 196 MB 0% 1,5 GB 1% 3GB 1% 4GB 2% 256MB 3% 1GB 61% 2GB 10% BilgisayarBellekDalm 512MB 22% Adet Masaüstü Bilgisayar daalnanlar 22 Monitör Yazc Notebook 2009yliçerisinde231masaüstübilgisayar,73monitör,40yazcve22dizüstübilgisayarbirimlerintalepleri dorultusunda teknik artnameleri hazrlanarak satn alnm, tüm kurulum ve testleri yaplarak ilgili birimlerdeyerindeçalrdurumdateslimedilmitir. Adet Talep Verilen OpenOffice Program 58% DierOffice Programlar 42% Bilgisayar Dizüstü Yazc 2009TalepveDatmlar 2009OfisProgramlarKullanm Birimlerimizdehizmetveren,yazmalarayönelikbilgisayarlarakurulumuyaplanOpenOfficekullanmhzla yaygnlatrlmtr.buamaçlatümfonksiyonlarn,kullanmkolaylklarnngösterilmesiamacylayliçinde50 kullancya eitim verilmitir. Yaplan çalmalar neticesinde birimlerde % 58 orannda Open Office kullanlmaktadr.kullanmoranarttkçalisansücretlerindeönemliorandatasarrufsalanmaktadr. StratejikAmaç:Bilgitoplumunadönüümde;bilgiyedayalrekabetortamndaüretilenhizmetlerdedahaetkin ve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, ilenmesi, eriilmesi, paylalmas, doru ve hzl kullanlmasnn salanarakkentlininsaysalyaamadâhiledilmesi. Stratejik Hedef: zmirnet; edevletten balamak üzere ebelediye hizmetlerinin kusursuz verilmesi ve bütünleik a yaps içerisinde kentlinin ihtiyaç duyaca her türlü eservisinin kademeler halinde devreye alnmas. BilgilendirmeServislerizmirKentPortal Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Vatandansalk,eitimgibiihtiyaçlarndabavurabilecekleribir portal yaratlmas ve eticaretin desteklenmesinin salanmas amacyla zmir ehrine ait oluturulacak kent portal üzerinden kentliye elektronik ortamda hizmet sunulmas, mevcut hizmetlerinbirmerkezdetoplanmasileeriiminkolaylatrlmas. Portaliçeriklerinioluturacakbilgilerintoplamaçalmalardevam etmektedir.zmirkentportalsistemigelitirilmesi,desteklenmesi hizmetinindevamllsalanmaktadr. zmirkentportalnngüncelliininsalanabilmesiiçin StratejikPlan ndadevamedenfaaliyetolarakyerverilmitir.

9 GeziciHizmetlerProjesi Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar KentTerminalleriProjesi Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Kentliye hemehri hizmetleri sunmak, kentliye bilgilendirme amaçlsunumlaryapmak Kentlinin bilgisayar ve internet kullanmn salamak, bilgisayarlara eitici oyunlar ve programlar yüklemek, bilgisayarlara dijital ansiklopedi ve hikâyeler yüklemek ve belediyemizin, vatandalarna daha iyi hizmet vermesini amaçlamaktadr. Hazrlanacak olan araç ve alt yaps ile hizmet vatandalaraulatrlacaktr. 508sayve tarihlibakanlkoluruileiptaledilmiolup herhangibirçalmayaplmayacaktr. Herhangibirçalmayaplmayacaktr. Kentlininbelediyevedierkamukurulularileilgilibilgileredaha hzl ulaabilmeleri, bu kurumlar ile ilgili ilemlerin el verdiince elektronik ortama tanabilmesinin desteklenmesi. Belediyemiz ve ilçe belediyelerinin ehir genelinde hizmet veren kamu kurulularnnhizmetveçalmalarnelektronikortamatamak. Kent yaayanlarnn, muhtelif kurumlar ile olan ilemlerini el verdiince hzl ve doru bilgilenmi olarak bu ortamdan izleyip gerçekletirebilmelerini salayarak, daha çada ve konforlu bir yaamimkânsunmak ylnda 9 adet kiosk alnarak 2008 ylnda kurulumlar yaplmtr. 2009ylndaise3adetkioskalnarak,kurulumlargerçeklemitir. Kurulumlaryaplankiosklarnyerleriaadakigibidir; AdnanSaygunSanatMerkezi BalçovaBelediyesi BalçovaSporTesisleri BasmaneMetro BornovaUurMumcuKültürSanatMerkezi ÇankayaMetro ErefpaaHastanesi KonakBelediyesiBayramyeri HemsehrletiimMerkezi KarabalarBelediyesi KonakMetro ÜçyolMetro Bilgi ilem ve veri yönetiminin gelitirilmesi kapsamnda çalmalardevamedecektir.

10 StratejikAmaç:Bilgitoplumunadönüümde;bilgiyedayalrekabetortamndaüretilenhizmetlerdedahaetkin ve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, ilenmesi, eriilmesi, paylalmas, doru ve hzl kullanlmasnn salanarakkentlininsaysalyaamadâhiledilmesi. StratejikHedef:CorafibilgisistemiveYönetimbilgisistemimodüllerinindevreyealnarakzmirBüyükehir Belediyesiningörevleriniivedidoruveetkinolarakyerinegetirmesiiçinçalmalarnyaplmas MuhtarlklaraBilgisayarVerilmesi,YazlmVeEitimDestei Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Tüm metropol alan dâhilindeki muhtarlklara bilgisayar ve yazc verilerek, vatandalara daha hzl ve daha iyi hizmet sunmak amaçlanmaktadr. Muhtarlklarn bilgisayar ve yazc bakmlar yaplarak teknik destek vermek, ihtiyaç halinde eitim destei sunmak ana hedeftir. zmir Büyükehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi nin bir parças olan muhtarlk bilgi sistemi dâhilinde zmir metropol alandaki muhtar bilgisayarlar için, teknik destek, yazlm gelitirme, eitim ve parça garantisinin salanmashizmetidir. Proje ile ilgili ihalelerin sonuçlandrlamamasndan dolay proje gerçekletirilememitir. 2010ylndaprojeninyürütülmesiöngörülmektedir. Stratejik Amaç: Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapnn oluturulmas StratejikHedef:Kaynaklarnetkin,verimlivetasarruflukullanlmasnnsalanmas ZamanKaynakVePersonelTasarrufuçinMaliYapArivlemeSistemininElektronikOrtamaAktarlmas Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Dosyalamada harcanan emek, zaman ve masraflarn en aza indirilmesiveksasüredeistenenbilgiyeulamak,bilgivebelge kayplarn önlemek amacyla müdürlük evraklarnn dijital ortamdasaklanarakarivlemeçalmalarnnyaplmas ylnda Mali Hizmetler Daire Bakanl'na dijital ariv programhazrlanmveevraklarndijitalolarakarivlenmesiiçin 1adettaraycbirimeteslimedilmitir. Projetamamlanmolup,gelecekyllardagelecektalepleregöre bilgi ilem ve veri yönetiminin gelitirilmesi kapsamnda deerlendirilecektir.

11 CORAFBLGSSTEMLERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Yasaldayanak Corafi bilgi faaliyetlerini (corafi verilerin/bilgilerin ölçülmesi ve ilenmesi, depolanmas, güncelletirilmesi, yönetimi, paylam, kullanm, bilgisayar alar 5216s.K.m.7/1h üzerindensunumu)gerçekletirmek Corafibilgikullanclarnnkonumadayalkararvermesüreçlerinde/projelerinde/ uygulamalarnda ihtiyaç duyduklar doru ve güncel corafi bilginin ulusal 5216s.K.m.7/1h standartlardaçevrimiçi(online)eriimineolanaktanmak Ekonomi,salk,sosyal,kültür,çevrevedoalkaynaklargibiönceliklikonularailikin 5216s.K.m.7/1h kararvermevepolitikagelitirmedecorafibilgininetkinkullanmnsalamak Corafi bilgi politikalarnn gelitirilmesi, tevik edilmesi ve corafi bilgi faaliyetlerindeki tekrarlarn önlenerek yatrm yararlarnn üst düzeyde tutulmasn salamakamacyla;tümkurumvekurulularnngörevsorumluluklardorultusunda 5216s.K.m.7/1h büyükehirbelediyesiileilçebelediyeler,kamukurumvekurululararasndaibirlii ve egüdümü salamak, bu kapsamda gerekli teknik, yasal/idari altyapnn oluturulmasiçinçalmalaryapmak Dierulusalcorafibilgialtyaplarilebalantlarsalamak 5216s.K.m.7/1h Yeni ihtiyaçlara göre gelimeye açk olmak ve kullanc taleplerine göre CBS yi gelitirmek ve gerektiinde bu amaçla corafi bilgi faaliyetlerinde danmanlk 5216s.K.m.7/1h hizmetlerialmak CBS kapsamnda üretilen verilerin baka kurum, kurulu veya özel sektör tarafndan talepedilmesiveyadierkurumvekurululartarafndanüretilenverilerinkapsamve niteliine göre takasnn istenmesi durumunda, verilerin kullanm türüne göre 5216s.K.m.7/1h (görüntüleme, indirme, deer ekleme, arama, çoaltma vb.) üretim, datm ve iletmegiderlerigözönündebulundurularakfiyatlandrmalarnyapmak CorafiBilgiSistemleriMüdürlüününgörevi5216saylyasann7/hmaddesindebelirtilen CorafiveKentBilgi Sistemlerini kurmak, altyap, imar, salk, çevre, doal kaynaklar, afet yönetimi, sosyal, kültür, ekonomi gibi önceliklikonularailikinkararvermevepolitikagelitirmedecorafibilgisistemlerininetkinkullanmnsalamak ve bu amaçla; ilgili tüm kurum ve kurulularnn görev sorumluluklar dorultusunda corafi verilerin/bilgilerin ulusal/ortakstandartlardaüretilmesivepaylamiçinbüyükehirbelediyesiileilçebelediyeler,kamukurumve kurulular arasnda ibirlii ve egüdümü salayarak corafi bilgi kullanclarnn konuma dayal karar verme süreçlerinde,projelerindeveuygulamalarndagereksinimduyduklardoruvegüncelcorafibilgininulusal/ortak standartlardaçevrimiçieriimineolanaktanmaktr. StratejikAmaç:Bilgitoplumunadönüümde;bilgiyedayalrekabetortamndaüretilenhizmetlerdedahaetkinve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, ilenmesi, eriilmesi, paylalmas, doru ve hzl kullanlmasnn salanarakkentlininsaysalyaamadâhiledilmesi. Stratejik Hedef: Corafi bilgi sistemi ve Yönetim bilgi sistemi modüllerinin devreye alnarak zmir Büyükehir Belediyesiningörevleriniivedidoruveetkinolarakyerinegetirmesiiçinçalmalarnyaplmas TapuKadastroBilgiSistemi(TAKBS)leBütünleme Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Belediyehizmetlerimizinikionamlunsuruolaninsanvetanmaza ilikinenonamlveriolanmülkiyetbilgisinegerçekzamanl(onlne) olarak eriilmesi ve söz konusu bilginin planlamaprojeyatrm vb. faaliyetlerde kent bilgi sistemlerimiz ile bütünleik olarak kullanlmas sebebiyle tapu ve kadastro bilgi sistemi (takbis) ile mevcutcorafibilgisistemlerimizinbütünletirilmesi. kikurumarasndaimzalanmasöngörülenprotokolmetnitaslann hazrlanmas, bütünlemesi yaplacak imar bilgi sisteminin bütünlemeye uygun hale getirilmesi için analiz ve tasarm çalmalarnn balatlmas ve bir ksm donanm ve sistem gereksinimleriningiderilmesifaaliyetlerigerçekletirilmitir. Protokol ile karlkl veri takas veya veri aboneliinin salanmas, gerçek zamanl veri paylam için web servislerinin hazrlanmas corafibilgisistemleriningelitirilmesikapsamndayaplacaktr.

12 TAKBSleyiSistemi ValilikKrizYönetimileBütünleme Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Corafibilgisistemi(GIS)gibiensonteknolojilerveengüncelveriler kullanlarak;çadabirafetbilgisistemimodeliilezmir demeydana gelecek her türlü afet öncesi, afet annda, afetin balangcndan bitimine kadar geçen sürede afetin en az zararla atlatlmas ve bu kapsamdadailgilikurumvekurulularnverilerinimevcutmevzuata uygun hale getirerek paylamnn salanmas hedeflenmektedir. Valilik ile zmir Büyükehir Belediyesi bata olmak üzere afet kriz yönetiminin payda olan, kentteki tüm kamu kurum ve kurulular arasnda, karlkl hizmet ve bilgi alveriini hzlandrp, kolaylatrmak üzere corafi bilgi sistemi faaliyetlerinde (corafi verilerin/bilgilerin ölçülmesi ve ilenmesi, depolanmas, güncelletirilmesi, yönetimi, paylam, kullanm, bilgisayar alar üzerinden sunumunda) standardizasyonu ve koordinasyonu salamakkonusundaibirliiyapmak. Fiber optik balant ile gereksinim duyulan verilere gerçek zamanl eriim salanlmasna çallmtr. ki kurum aras imzalanmas öngörülenprotokoltaslahazrlanmtr. Fiberoptikbalantlarnoluturulmas,verilerinpaylamahazrhale getirilmesi, gerçek zamanl veri paylam için web servislerinin hazrlanmas corafi bilgi sistemlerinin gelitirilmesi kapsamnda yaplacaktr. AltyapBilgiSistemi Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Büyükehiriçindeyaplacakaltyapyatrmlariçinkalknmaplânve yllk programlara uygun bir ekilde büyükehir içindeki alt yap hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini salayarak ulusal kaynak israfn ve zaman kaybn azaltmak amacyla altyap bilgi sistemi için gerekli verilerin otomasyon ile toplanmas, güncel tutulmas ve kullanlmasn salayacak kural tabanl yazlmlarn hazrlatlarakuygulamayageçilmesi. AltyapbilgisistemininoluturulmasnayönelikAYKOMEilikilitüm kurulularnn teknik sorumlularnn katld bir çaltay kurularak AykomeubeMüdürlüüileortakçalmalarsürdürülmektedir. Konumsalhatverilerininvealnankararlarntoplanarakderlenmesi, toplanan verilerin, BB Corafi Adres Veri Tabannndaki veriler ile eletirilerek veri tabanna aktarlmas, verilerinin güncellii ve kullanlmasn ile birimler arasndaki otomasyonu salayacak yazlmlarn salanmas, yazlmlarn ilgili birimlere eitim yoluyla aktarlmasfaaliyetlerigerçekletirilecektir.

13 AltyapBilgiSistemi SokakLevhalamai Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Tüm yetki alanmzda ayn standartlarda yaplacak levhalama çalmalarsayesindebelediyemizileadresverisinikullanandier kamu kurum ve kurulular ile özel/ticari kurulularnn hizmetlerinindahaetkin,hzlvedoruyaplmasnsalanacakve adreskarmaassonaerdirilecektir.corafiadresbilgisistemine dâhiledilenzmirilitümyetkialanndakiilçebelediyesivebal mahalleveköylerindekitümsokaklaralevhayaplmas Levhalarn hazrlatlmas ve hazrlatlan levhalarn aslmas faaliyetlerigerçekletirilmitir. Cadde ve sokak levhalama n takiben binalara numaralarn aslmas gerçekletirilecek olup Adres Numaralama Projesi kapsamndadeerlendirilecektir. SokakLevhalamaGörüntüleri

14 UlamBilgiSistemi Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Belediyemizin ulam birimleri arasnda daha etkili, planl ve programl bir yapya kavumas; ulam konusundaki karar vericilerin, planlama yapanlarn karar verme süreçlerini etkileyerekdorukararvermeyönündeolumlukatklarnnelde edilmesi; ehrin ulam problemlerinin saptanmas ve bunlarn çözümünün salanmasdr. Ulam bilgi sistemi kurulmas kapsamndaulamyatayvedüeyiaretbilgileri,tümduraklarve ulam hatt bilgileri, yol ve yol donanm bilgilerinin sahadan toplanmas, Ukome kararlar ile bütünletirilmesi, kiosk ve internetaraclilekamununhizmetinesunulacaksorgulamave analizyazlmlarnnüretilmesifaaliyetlerigerçekletirilmektedir. Ulamverilerinintoplandcorafiadresbilgisistemiprojesinde ulamverilerineilikinolarakgrafikveveritabandüzenlemeleri yaplmtr. Teknik artname arge çalmalar kapsamnda oluturulan ulam birimlerinin i ak emalarna göre düzenlenmitir. Ulam bilgi sistemi için toplanacak verilerden düeytrafikiaretlevhalarveyoldonanmlarnaaitbilgileradres bilgisistemiprojesikapsamndatoplanmtr. Sahadan toplanan verilerin, adres bilgi sistemi projesi kapsamnda toplanan veri tabannndaki ulam verileri ile eletirilerek veri tabanna aktarlmas, Ukome kararlarnn veri tabanna aktarlarak ulam verileri ile eletirilmesi, kiosk ve internetaraclilekamununhizmetinesunulacaksorgulamave analzyazlmlarnnüretilmesiçalmalargerçekletirilecektir. UlamBilgiSistemi

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJ GELTRME BAKANLII TÜRKYE KÜLTÜR PORTALI ALTYAPISININ OLUTURULMASI VE PORTAL UYGULAMA YAZILIMI LE EK YAZILIMLARIN TEMN EDLMESNE LKN TEKNK ARTNAME 1. AMAÇ... 3 2. TANIMLAR

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r. 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi

Detaylı

PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNU Ülke nüfusu ile beraber ilçemizde artan nüfus oranı yeni yerleimlerinin, görevlerin ve sorumlulukların olumasına ve mevcut çalıma alanlarımızın genilemesine

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1. İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakkmzda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.6 Ortaklk Yaps 1.7 Yönetim Organ, Yönetici ve Personel Bilgileri 1.8

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU !"!# 3129 ISBN 978-975-19-4218-0-50 AdetǨ-ΰ ˇðŞŞŞˇ3ìúł Önsöz!! "#$"%!!! "#$%&'(! )*+,+&*+&%!

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2012-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2012-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2012-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı