YAġAM BOYU ÖĞRENME: Standards for the 21st-Century Learner (21. Yüzyıl Öğrencisi İçin Standartlar) ve Empowering Learners: Guidelines for the School

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAġAM BOYU ÖĞRENME: Standards for the 21st-Century Learner (21. Yüzyıl Öğrencisi İçin Standartlar) ve Empowering Learners: Guidelines for the School"

Transkript

1 YAġAM BOYU ÖĞRENME: Standards for the 21st-Century Learner (21. Yüzyıl Öğrencisi İçin Standartlar) ve Empowering Learners: Guidelines for the School Library Media Program (Öğrencileri Donanımlı Kılmak: Okul Kütüphaneleri Medya Programı İçin Kılavuz İlkeler) İçin Ülke Genelinde Uygulama Planı

2 * Bu metin, Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Grubu (ILIPG) nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü "Bilgi Okuryazarlığı Projesi" kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ne verilen "İnovasyon Fonu" desteğiyle Türkçeye çevrilmiştir. İngilizce metne ulaşmak için: Learning 4 Life (http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/guidelinesandstandards/learning4life/document/l4lplan.pdf) American Library Association/Amerikan Kütüphaneler Derneği bünyesindeki American Association of School Librarians/Amerikan Okul Kütüphanecileri Derneği tarafından yayınlanmıştır. 50 E. Huron St., Chicago, Illinois Copyright 2008 The American Library Association Telif Hakları Revizyonu Kanunu (Copyright Revision Act of 1976) nun 107. ve 108. Bölümleri gereğince izin verilenler dışında tüm hakları saklıdır. Bu yayının sadece özel, ticari olmayan ve eğitim amaçlı olarak kullanılması, çoğaltılması ve dağıtılması için izin verilmiştir. Yayını adresinden bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Yayınla ilgili sorularınız için: Jennifer Habley Manager Programs and Affiliate Relations AASL (800) , x4383 AASL Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu tarafından hazırlanmıģtır Görev Grubu Üyeleri: Susan Ballard, Başkan Angela D. Crockett Suzanne J. Feldberg Kristin Fontichiaro Eugene Hainer Lucille M. Hansen Amy E. Hughes Judi Moreillon Frances R. Roscello Margaret Sullivan Cyndi Philip, Kurul İrtibat Sorumlusu

3 Jonathan West, Personel İrtibat Sorumlusu Görevi: 21. yüzyıl öğrencisi için ortak bir vizyon yaratacak ve ülke genelinde üç ila beş yıl süreyle uygulanacak kapsamlı bir plan geliştirmek. ĠĢlevi: Plan kapsamında kısa ve uzun vadeli hedefleri oluşturmak. Diğer uygulama planlarını belirlemek (AASL'nin 1998 planı Because Student Achievement is the Bottom Line Öğrencinin Başarısı Asıl Sonuçtur da dahil), bunların etkinliğini değerlendirmek ve başarılı stratejiler ile araçları (mesleki gelişim de dahil) saptamak. Hedef alınan ortakları belirlemek. Bir değerlendirme süreci oluşturmak. Hedeflenen Yıllık Minimum Sonuçlar: Yeni AASL öğrenme standartları ve kurallarının uygulanması için temel oluşturmak. Uygulama araçları ve mesleki gelişimi belirlemek. Bir değerlendirme süreci geliştirmek. Planı 2008 yılının ilkbaharında AASL Yönetim Kurulu na sunmak.

4 ĠÇĠNDEKĠLER: 5 GĠRĠġ 7 VARSAYIMLAR 7 KILAVUZ ĠLKELER VE DURUM RAPORU 9 ĠLETĠġĠM PLANI 10 HEDEF KĠTLELER 12 HEDEFLER 26 GERĠBĠLDĠRĠM / DEĞERLENDĠRME / SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK 28 DESTEKLEYĠCĠ BELGELER

5 GĠRĠġ Standards for the 21st-Century Learner (21. Yüzyıl Öğrencisi İçin Standartlar) ve Empowering Learners: Guidelines Standards for the School Library Media Program (Öğrencileri Donanımlı Kılmak: Okul Kütüphaneleri Medya Programı için Standartlar) ile ortaya konulan uygulama planı; öğrenci eğitiminden sorumlu herkese öğrenme standartları/kuralları hakkında vizyon geliştirmek ve hedef belirlemek açısından yardımcı olacaktır. Plan, geçmişteki başarıları ve süregelen çabaları güçlendirmenin yanısıra, eğitimde ve toplumda mevcut koşulların avantajını kullanacak yeni girişimler de önermekte. Planın başarısı ile ilgili beklentilerin temelinde; mükemmelliği savunmak, değişimi kolaylaştırmak ve okul kütüphaneleri medya programı alanında liderler yetiştirmeye kendini adayan AASL idari kadrosu ve personelinin azimli çabaları bulunuyor. Bu çabalar zorunlu olarak derneğin belirtilen hedeflerine, yani AASL in okul kütüphaneleri medya programı alanındaki tüm üyeleri ile diğer eğitimciler ve yöneticiler arasında aşağıdaki konularda işbirliğine kadar uzanır: Eğitim programı boyunca yol gösterici rol oynamak; Öğretim ve öğrenme sürecine aktif ortaklar olarak katılmak; Öğrenciler ile fikirler ve bilgiler arasında bağlantı kurmak; Öğrencileri yaşam boyu öğrenme, bilgiye dayalı karar verme, okuma sevgisi ve bilgi teknolojilerinin kullanımı için hazırlamak. Öğrenme standartları ve kuralları bilgi okuryazarlığı, rehberli sorgulama yoluyla araştırma ve teknolojinin geleneksel okul bağlamına entegrasyonu açısından neler "olması gerektiğini" tanımlarlar. Ayrıca, öğretim/öğrenmeye ait değişik ve yeni formların sosyal ve küresel bağlamda geçerliliğini de doğrularlar. Bu plana temel oluşturan faktörleri şöyle sıralayabiliriz: Okumanın önemi; temel içerik; derin bilgi ve anlayış üretecek beceriler; ve bunlara ek olarak, bireyleri yaşamları boyunca eleştirel düşünen, problem çözen ve sürekli gelişen öğrencilere dönüştürecek aktarılabilir beceriler. Uygulama planı işte bu önemli beceri ve değerleri oluşturabilmek için: Kılavuz ilkeler sayesinde kapsamlı bir durum ve marka tanımı yapar; Hedef kitleleri (iç ve dış) tanımlar; Eğitim fırsatları ve kaynaklarını belirler; Bir iletişim planı geliştirir; Kesintisiz geribildirim, değerlendirme ve sürdürülebilirlik için plan sunar; Sponsorluk ve destek için plan ortaya koyar; Destekleyici belgeler sağlar. Ayrıca, plan kapsamındaki bu çabaları yürütmek amacıyla, aşağıdaki birimlere de temel sorumluluklar yüklenmektedir:

6 AASL AASL Başkanı, Yönetim Kurulu, personeli, komiteleri, ve görev grupları; bağlı eyalet kuruluşları, bireysel üyeler; ALA lider kadrosu, büroları ve bölümleri; ulusal düzeyde çeşitli profesyonel, veli ve toplum kuruluşları; federal düzeyde yasa koyucular, yasama departmanları ve kurumları; ulusal medya kuruluşları. BAĞLI EYALET KURULUġLARI Temel okul kütüphaneleri medya uzmanları; eyalet kütüphane dernekleri; Eğitim Bakanlığı na bağlı eyalet kuruluşları; eyalet düzeyinde çeşitli profesyonel, veli ve toplum kuruluşları; federal düzeyde yasa koyucular, yasama departmanları ve kurumları; eyalet medya kuruşları. OKUL KÜTÜPHANELERĠ MEDYA UZMANLIĞI EĞĠTMENLERĠ (EDUCATORS OF SCHOOL LIBRARY MEDIA SPECIALISTS - ELMSS BÖLÜMÜ) Kütüphane ve eğitim hazırlık programlarında görev alan yönetim ve öğretmen kadrosu; okul kütüphaneleri medya uzmanlığı öğrencileri; hizmet öncesi eğitimcileri; temel okul kütüphaneleri medya uzmanları (sunumlar ve yayınlar yoluyla). BÖLGE YÖNETĠCĠLERĠ (DISTRICT SUPERVISORS - SPVS BÖLÜMÜ) Temel okul kütüphaneleri medya uzmanları; okul bölgesi yönetimi; bilgi teknolojileri departmanları gibi bölgesel departmanlar ve yöneticileri; müfredat koordinatörleri; iç iletişim araçları; yerel medya kuruluşları. TEMEL OKUL KÜTÜPHANELERĠ MEDYA UZMANLARI Sınıf öğretmenleri ve uzmanları; öğrenciler, veliler ve aileler; saha yöneticileri; iç iletişim araçları; yerel medya kuruluşları.

7 VARSAYIMLAR Planın tanıtımı ve sürdürülebilirliği için uygun mali kaynaklar AASL Yönetim Kurulu tarafından tahsis edilecektir. AASL tarafından ALA ile işbirliği içinde yürütülen kurumsal sponsorluk ve aracılık taahhüdü desteğiyle ek mali kaynakların sağlanması mümkün olacaktır. AASL, uygulama çabalarını desteklemek amacıyla uygun gönüllü kaynaklar sağlayacaktır. ALA ana kuruluş olarak bu girişimin bir paydaşıdır, planın gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere kendi büroları ile diğer uygun birimleri teşvik etmesi istenecektir. KILAVUZ ĠLKELER VE DURUM RAPORU Uygulama planı hazırlanırken çeşitli kaynaklar kullanıldı. Görev grubu, AASL'nin 1998 planı Because Student Achievement is the Bottom Line Öğrencinin Başarısı Asıl Sonuçtur da dahil olmak üzere, önceki başarılı stratejileri ve araçları saptamak için uygulama kaynakları ve planlarını gözden geçirdi. Uyum ve anlaşma noktalarını belirlemek amacıyla çeşitli destekleyici belgeler (bkz. 29) incelendi. Görev grubu, kılavuz ilkeler ve kapsayıcı bir durum raporu hazırlamak için, saha ekibinden gelen geribildirimi de kullandı. KILAVUZ ĠLKELER Tek beden herkese uymaz. Kapsam açısından ulusal nitelikte olmakla birlikte, uygulama çabalarının mevcut eyalet ve yerel koşullara uyum göstermesi gerekir. Bu durum, özellikle hizmet edilecek toplulukların çeşitliliği ve çok kültürlü yapısı düşünüldüğünde geçerlidir. Başarı için ortak sözcük ve mesaj dağarcığı kullanmak son derece önemlidir. Öğrenme standartları ve kuralları tanımında kullanılan terim ve kavramların, uygulama çabasına katılan herkes tarafından anlaşılması büyük önem taşır. KAPSAMLI DURUM RAPORU YaĢam Boyu Öğrenme (Learning4Life ya da L4L) Öğrenme standartları ve kuralları için marka olarak L4L in kullanılması kişilere hatırlamalarını istediğimiz şu mesajı iletir: Okul kütüphaneleri medya programları hem resmi okul-temelli öğrenmeye hem de yaşam boyu öğrenmeye katkıda bulunur. Marka sözcüğünde kullanılan dört rakamı ise, Standards for the 21st-Century Learner (21. Yüzyıl Öğrencisi İçin Standartlar) da verilen dört standart ile her standarda ait dört alt grubu (beceriler, mizacın eyleme etkisi, sorumluluklar ve öz-değerlendirme stratejileri) çağrıştırarak pekiştirir. Bu markalama sayesinde, ayrıca öğretmenlere yardımcı olmak ve öğrencileri yaşam boyu başarıya hazırlamak için gerekli 21. yüzyıl becerilerini öğretmek

8 açısından, okul kütüphaneleri medya uzmanlarının bulundukları benzersiz konum da hedef kitlelere hatırlatılmış olur. Planın Hedefi Herşeyden önce, uygulama çabalarına dair farkındalık oluşturmak için hem iç hem de dış kitlelere öğrenme standartları ve kurallarının tanıtılması amaçlanmakta. Farkındalık geliştirilmeli, bu da konuyu kavramaya ve kararlı çabaya yol açmalıdır. Burada kararlı çaba göstermek; hedef kitlelerin standartları müfredata uyarlamaya öncelik vermeleri ve standartların tam anlamıyla entegrasyonu için gerekli kaynaklar ile koşulları sağlamaları anlamındadır. Böylece, paydaşlar ve katılımcılar ile ortak bir vizyon oluşturmak asıl hedef haline gelir. Hedefe ulaşmak için kim olduğumuzun yaygın olarak bilinmesi; amacımızın (21. yüzyıl eğitimi açısından) anlaşılması; ve öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, seçilmiş yetkililer, veliler, ile genel halkın okul kütüphaneleri medya programı faydalarına güven duymaları şarttır. "Learning4Life" işte bu durumu sembolize edecek uygun bir marka seçimidir. Planın ÇıkıĢ Nedeni Gelecek bizi zorlayabilir. Geleceğin, sanayi işçilerinden bilgi/enformasyon işçileri ve kavramsal/tasarım işçilerine doğru, sürekli değişen ortama hızla uyum sağlayabilenlere ait olduğunu biliyoruz.öğrenciler küresel bir toplumda yaşayıp küresel pazarda rekabet edecekler. Başarıları mevcut donanımlarına esnek becerileri de katmalarına bağlıdır. Bu bağlamda okul kütüphaneleri medya programının rolü de değişmektedir. Öğrenciler ile eğitimcilerin kendilerine ve topluma hizmet edecek, ve AASL'nin 21. Yüzyıl Öğrencisi için Standartlar modeli aracılığıyla öğrenimde değişikliğe yardımcı nitelikleri geliştirmeleri son derece önemlidir. Standartlarda belirtildiği gibi, öğrenciler aşağıdaki nedenlerle kaynaklar ve araçları kullanacaklardır: 1. Araştırmak, eleştirel düşünmek, ve bilgi edinmek; 2. Sonuçlar çıkarmak, bilinçli kararlar vermek, bilgiyi yeni durumlara uygulamak ve yeni bilgi üretmek; 3. Bilgiyi paylaşmak, demokratik toplum üyeleri olarak etik ve verimli katılımda bulunmak; 4. Kişisel ve estetik gelişimi sağlamaya çalışmak. Planın BaĢarı Ölçümü Planın etkinliğini belirlemek için çeşitli göstergeler ve değerlendirmeler geliştiriliyor olsa da, ancak aşağıdaki durumlarda genelde başarıya ulaştığımızı anlayacağız demektir: Okul kütüphaneleri medya uzmanları, öğretim ve öğrenmeyi geliştirerek öğrenci başarısını olumlu etkilemek amacıyla, yeni öğrenme standartları ve kuralları ile içerik alanındaki müfredat standartlarını tanıyıp aralarında bağlantıyı kurdukları takdirde; Karar vericiler, öğretim ve öğrenmeyi kolaylaştırmak açısından, okul kütüphaneleri medya programının rolünü anladıkları ve destekledikleri takdirde;

9 Başarı öyküleri ve uygulama çabalarıyla ilintili değişikliklerin kanıtları belgelendiği ve yaygınlaştığı takdirde. ĠLETĠġĠM PLANI Yeni öğrenme standartları ve kuralları hakkında farkındalık yaratmak ve destek sağlamak zaman içinde aģamalı olarak yapılmalıdır. Öğrenme standartlarını savunan gayretlerimiz kendini kendini destekleyen bir nitelik taģımaz; eğitimde baģarı için; hedef kitlelerimizin ihtiyaçlarına hitap etmek zorundadır. Bizler de hedef kitlelerin arzuları, bakıģ açıları, ilgi alanları, motivasyon düzeyleri, yetki ve zaman sınırlarını dikkate alarak planımızı onlara ileteceğiz. Öncelikle hedef kitlelerimizin uygulamanın kendi gündemlerine yardımcı olacağına inanmalarını sağlamamız gerekir. Uygulama sürecinde aģağıdaki adımları atarken, bu noktayı göz önünde bulundurmalıyız: Her hedef kitle grubu için amaç ve hedefleri belirlemek. Hedef kitle kimlerdir ve aralarındaki karar vericileri nasıl motive ederiz? Onlar hakkında, özellikle de öncelikleri ve çıkarları hakkında, neler biliyoruz? Neleri araştırıp öğrenmemiz gerekir? Bize gereken bilgilere sahip olabilecek kimleri tanıyoruz? Nasıl bir araştırma yapmamız gerekebilir? Engelleri saptamak. Önümüzdeki engeller nelerdir? - Para, zaman, fiziksel çevre, kişisel önyargılar, korkular, örgütlü muhalefet, hedef grubumuz hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak, ödevimizi yeterince araştırarak yapmamak ya da yukarıdakilerin hepsi. Mesajı tanımlamak ve özelleģtirmek. Stratejileri belirlemek. Hedef kitle ile iletişim kurmak için en uygun yer neresidir? Hedef kitleye hitap etmek için en uygun ve elverişli zaman nedir? Bunu kim yapacak? En iyi sunumu yapan kim? Kim iyi yazıyor? Kimin kredibilitesi var? En "uyumlu" kimdir? Kim medya eğitimi almış? ĠletiĢim kanalları ve taktiklerini seçmek.

10 Yüz yüze iletişim, yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), anketler, odak grupları, kitle iletişim araçları (TV/radyo/Web), tanıma programı, teşvik programları, mesleki gelişim, basın bültenleri, basın toplantıları, özel etkinlikler ve diğerleri. Zaman sınırlarını takip etmek. Durumu değerlendirmek. HEDEF KĠTLELER AASL nin Temel Sorumluluk Alanı 1. AASL Yürütme Kurulu 2. AASL Yönetim Kurulu 3. AASL üyeleri 4. Bağlı eyalet kuruluşları 5. ALA lider kadrosu 6. ALA Halkla İlişkiler Ofisi 7. ALA Washington Ofisi 8. ALA Kütüphane Destek Ofisi 9. Federal hükümet 10. Yayıncılar ve satıcı firmalar 11. Ulusal eğitim dernekleri 12. Ulusal kütüphane dernekleri 13. AASL ortaklık kuruluşları 14. Okul kütüphaneleri medya uzmanlığı eğitim programları 15. Öğretmen eğitim programları 16. Ulusal Veli-Öğretmen (Parent-Teacher Associations PTA) / Veli-Öğretmen-Öğrenci Dernekleri (Parent-Teacher-Student Associations PTSA) Bağlı Eyalet KuruluĢlarının Temel Sorumluluk Alanı 1. Temel okul kütüphaneleri medya uzmanları 2. Eyalet kütüphane dernekleri 3. Eyalet eğitim bakanlıkları 4. Eyalet hükümeti 5. Eyalet eğitim dernekleri 6. Eyalet teknoloji dernekleri 7. Eyalet Veli-Öğretmen / Veli-Öğretmen-Öğrenci Dernekleri

11 Okul Kütüphaneleri Medya Uzmanlığı Eğitmenlerinin Temel Sorumluluk Alanı (Educators of School Library Media Specialists - ELMSS Bölümü) 1. Okul kütüphaneleri medya uzmanlığı eğitim programları 2. Öğretmen eğitim programları 3. Okul kütüphaneleri medya uzmanı olmaya hazırlanan öğrenciler 4. Temel okul kütüphaneleri medya uzmanları (Sürekli eğitim sunumları ve yayınlar yoluyla) Bölge Yöneticilerinin Temel Sorumluluk Alanı (Bölge Yöneticileri - SPVS Bölümü) 1. Temel okul kütüphaneleri medya uzmanları 2. Okul bölge yönetimi 3. Bilgi teknolojileri departmanları gibi diğer bölgesel departmanlar ve yöneticileri 4. Okul kurulları 5. Diğer yerel karar vericiler 6. Genel halk 7. Veli-Öğretmen / Veli-Öğretmen-Öğrenci Dernekleri Koordinasyon Kurulu Temel Okul Kütüphanesi Medya Uzmanlarının Temel Sorumluluk Alanı 1. Sınıf öğretmenleri 2. K-12 öğrencileri 3. Veliler ve aileler 4. Saha düzeyinde yöneticiler 5. Saha düzeyinde Veli-Öğretmen / Veli-Öğretmen-Öğrenci Dernekleri

12 HEDEF 1 Okul kütüphaneleri medya uzmanlarının çıkarlarını korumak amacıyla; ALA Halkla ĠliĢkiler Ofisi, ALA Washington Ofisi ve ALA Kütüphane Destek Ofisi ile birlikte çalıģmak. HEDEF KĠTLELER: AASL Yönetim Kurulu, personeli, komiteleri, çalışma grupları, bağlı eyalet kuruluşları, ALA lider kadrosu, ALA ofisleri ve bölümleri. NE ZAMAN: Uygulamanın başlangıcında ve devamı boyunca. NEREDE: ALA yapısı içinde. KĠM: AASL personeli, AASL Başkanı, Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu Kurulu. NASIL: ALA Halkla İlişkiler Ofisi, ALA Washington Ofisi ve ALA Kütüphane Destek Ofisi yöneticilerini planın ilk tanıtımı ve sürekli uygulama çabalarına katılmaya davet edin. ALA Halkla İlişkiler Ofisi ne eğitim alanındaki medya kuruluşları ve bağlantı kişilerinin (web dahil) listesini iletin; ALA Washington Ofisi ne devlet kurumları ve yasama ile ilgili bağlantı kişilerinin listesini iletin; ALA Halkla İlişkiler Ofisi ve ALA Kütüphane Destek Ofisi ne ebeveynler ve genel halkı hedefleyen kitle iletişim araçlarının (web dahil) listesini iletin. ALA'ın ilovelibraries.org web sitesinden örnek öyküler saptayın. En iyi uygulamalar / başarı öyküleri ile ilgili web bağlantılarını geliştirin (AASL web sitesi, Partnership for 21st Century Skills-Route 21 sitesi); Öğrenme Standartları Göstergeler ve Değerlendirme Görev Grubu kaynaklarını biraraya toplayın. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: ALA Halkla İlişkiler Ofisi, Washington Ofisi ve Kütüphane Destek Ofisi ne verilmek üzere, AASL üyeleri ve bağlı eyalet kuruluşlarından en iyi uygulamalar/ başarı öyküleri örnekleri istemek için şablon geliştirin; kalite kontrol yoluyla her bölgenin ve kent / banliyö/kırsal düzeyde programlarının temsilini sağlamak için editoryal süreç oluşturun; yayıncılar ve satıcı firmaları sponsorluk desteğine davet edin. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim, yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), tanıma programı, basın bültenleri. DEĞERLENDĠRME: ALA ve AASL tarafından izlenen medya haberleri HEDEF 2 Knowledge Quest, American Libraries, AL Direct, AASL web sitesi, AASL tartıģma listeleri, bağlı eyalet kuruluģları tartıģma listesi, AASL Hotlinks, AASL blog sayfası, ve diğer Web 2.0 araçları sayesinde AASL üyelerinin yeni öğrenme standartları ve kurallarından haberdar olmalarını sağlamak.

13 HEDEF KĠTLE: AASL üyeleri. NE ZAMAN: Yayın programları ve ilgili zaman çizelgelerine bağlı mümkün olan en kısa sürede. NEREDE: Knowledge Quest, American Libraries, AL Direct, AASL web sitesi, AASL tartışma listeleri, bağlı eyalet kuruluşları tartışma listesi, AASL Hotlinks, AASL blog sayfası, ve diğer Web 2.0 araçları, doğrudan posta (üye olan ve olmayanlara) yoluyla. KĠM: Editörler, yayın kurulları, tartışma listesi moderatörleri, webinar (web seminerleri) yöneticileri, AASL personeli. NASIL: Learning4Life makaleleri üzerine fikir alışverişi ve geribildirim desteği isteyin; raporlar hazırlayın, özel konuları ele alan web seminerleri düzenleyin; kaynaklar ve promosyon ürünlerinin satın alımı hakkında araştırma yapın. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Yazarlar, blogcular, moderatörler, webinar yöneticileri, Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu ile Öğrenme Standartları Göstergeler ve Değerlendirme Görev Grubu tarafından geliştirilen kaynaklar. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim, yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), basın bültenleri, webinar davetiyeleri, doğrudan posta. DEĞERLENDĠRME: Tekrar basım talepleri, web istatistikleri analizi, web seminerlerine katılım düzeyi, satış düzeyi. HEDEF 3 Okul kütüphaneleri sertifikasyon programları yoluyla, hizmet öncesi ve sürekli eğitim alanındaki okul kütüphaneleri medya uzmanlarının yeni öğrenme standartları ve kurallarından haberdar olmalarını sağlamak. HEDEF KĠTLELER: Hizmet öncesi ve sürekli eğitim alanındaki okul kütüphaneleri medya uzmanları, okul kütüphaneleri medya sertifikasyon programı yönetim ve öğretim kadrosu, eğitim fakültesi okulları. NE ZAMAN: Yayın programları ve ilgili zaman çizelgelerine bağlı olarak uygulamanın başlangıcında ve devamı boyunca, ALA KışortasıToplantıları ve Yıllık Konferansları, AASL Ulusal Konferansları nda. NEREDE: Knowledge Quest; AASL web sitesi; AASL tartışma listeleri; AASL Hotlinks; AASL blog sayfası ve diğer Web 2.0 araçları; ALA Kışortası Toplantısı, ALA Yıllık Toplantısı, ve AASL Ulusal Konferansı program serisi; ALA/AASL yapısı içinde; ve diğer eğitim yayınları yoluyla.

14 KĠM: Okul kütüphaneleri medya uzmanlığı eğitmenleri (ELMSS bölümü), AASL personeli, editörler, yayın kurulları, tartışma listesi moderatörleri. NASIL: Programlar hazırlayıp sunun, Learning4Life makaleleri yazın, fikir alışverişi ve geribildirim desteğinden faydalanın, ulusal standartlar ve kurallara dahil edilmesi amacıyla ALA ve Öğretmen Eğitimi Akreditasyon Ulusal Konseyi (National Council for Accreditation of Teacher Education NCATE) Akreditasyon Standartları Bölümü ne raporlar gönderin, makaleler yazmak için eğitim görüşlerini belirleyin ve aralarından hedefe odaklı seçimler yapın. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Yeni standartlar ve kuralların entegrasyonu için lisansüstü eğitim planı geliştirilmesi, yüksek lisans ve sürekli eğitim programı değerlendirme başlıklarının oluşturulması, Öğrenim Standartları Göstergeler ve Değerlendirme Görev Grubu tarafından geliştirilen kaynakların dağıtımı. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), mesleki gelişim. DEĞERLENDĠRME: Program tanımlayıcıları tarafından kanıtlanan lisansüstü eğitim ve mesleki fırsatlarının entegrasyon düzeyi; güncel ve ortak ders notları ile müfredat programı. HEDEF 4 Öğrenme standartları ve kurallarını uygulama ve destekleme çabalarında AASL üyeleri ile diğer ilgililere yardımcı olmak, bir görsel kimlik (kolay tanınabilir grafik gösterim) ve L4L markasını taģıyan satıģ/hediye amaçlı farkındalık/ promosyon ürünleri yaratmak. HEDEF KĠTLELER: AASL üyeleri, bağlı eyalet kuruluşları, konferans katılımcıları, okul kütüphaneleri medya uzmanları. NE ZAMAN: En kısa sürede (ALA 2009 Kışortası Toplantısı ndan geç olmamak kaydıyla). NEREDE: ALA yapısı içinde (ALA satış mağazası, katalogları, Knowledge Quest, AASL web sitesi, bağlı eyalet kuruluşlarına ait yayınlar (web dahil) yoluyla). KĠM: AASL Destek Komitesi ile ilgili diğer komiteler ve görev grupları. NASIL: Görsel kimlik ile ilgili ürünler ve mesajlar oluşturun. Bunlar arasında; eyalet ve yerel düzeyde isteğe göre düzenlenebilen ve baskıya hazır/bilgisayara yüklenebilir grafikler; bilgisayara yüklenebilir reklam amaçlı şablonlar, yer imleri, broşürler ve el ilanları bulunabilir; Veli-Öğrenci Dernekleri nin eyalet ve yerel düzeyde kullanımı için bilgisayara yüklenebilir ses/video versiyonlarını yaratmak üzere tanınmış kişilikleri sözcü olarak görevlendirin; öğrencilerden kendi ürettikleri marka ile mesajı birleştiren ses/video ürünlerini istemek üzere bir kampanya başlatın; yayıncılar ve satıcı firmaları sponsorluk desteğine davet edin; öğrencileri L4L hakkında yorumlarını iletmeye davet eden bir yarışma düzenleyin. Hedef kitlelerin L4L

15 kullanımını pazarlama stratejilerine dahil etmeleri için, The Campaign for America s Libraries (Amerikan Kütüphaneleri Kampanyası) in 2003 basımı Toolkit for School Library Media Programs (Okul Kütüphaneleri Medya Programları Araç Kiti) adlı yayınını tekrar gözden geçirin. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Yayıncı ve satıcı firmaların sponsorluk desteği, gözden geçirilmiş Okul KütüphaneleriMedya Programları için Araç Kiti. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim, yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), anketler, basın bültenleri, basın konferansları, özel etkinlikler ve diğerleri. DEĞERLENDĠRME: Web istatistikleri analizi, satış düzeyi, personel tarafından izlenen basın haberleri. HEDEF 5 Temel okul kütüphaneleri medya uzmanları için bir uygulama kiti geliģtirmek. HEDEF KĠTLELER: Temel okul kütüphaneleri medya uzmanları. NE ZAMAN: En kısa sürede ve uygulamanın devamı boyunca gerektikçe. NEREDE: Eyalet ve ulusal düzeydeki konferanslarda; AASL web sitesi ve eyalet kuruluşları web sitelerine verilen bağlantılar aracılığıyla. KĠM: Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu, Bağlı Kuruluşlar Birliği lider kadrosu, AASL personeli. NASIL: Bilgisayara yüklenebilir (dinamik olarak güncellenen) hazır bir sunum oluşturun; çeşitli hedef kitlelere yönelik kullanım için değerlendirme tablosu, uygulama senaryoları ve tartışma rehberini uygulamaya geçirin; planlama kılavuzu yayınlayın; uygulamayla ilgili soruları yanıtlamak ve kaygıları gidermeye yardımcı olmak için bir bilgi merkezi kurun; yayıncılar ve satıcı firmaları sponsorluk desteğine davet edin; Öğrenim Standartları Göstergeler ve Değerlendirme Görev Grubu tarafından geliştirilen kaynakları biraraya getirin. Mevcut online kaynakların tümü arama yapılabilir nitelikte olmalıdır. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Sunum, kontrol listesi, senaryolar, tartışma kılavuzu, planlama kılavuzu, Web 2.0 araçları, internet yayınları (podcast), yayıncılar ve satıcı firmaların sponsorluk desteğini içeren araç kiti. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim, yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), anketler, mesleki gelişim, basın bültenleri, özel etkinlikler ve diğerleri. DEĞERLENDĠRME: Web sitesinin uygulama alanı istatistikleri, yayıncılar ve satıcı firmaların katılım düzeyi.

16 HEDEF 6 ALA 2009 Yıllık Konferansı zirve toplantısında bağlı eyalet kuruluģu koordinatörlerine ön eğitim ve destek verilmesine yol açan ve ardından öğrenme standartları ve kurallarının üst düzeyde (yeniden) lanse edilmesiyle devam eden, üye ve bağlı eyalet kuruluģu katkıları için yeni fırsatlar sağlamak. HEDEF KĠTLELER: AASL 2008 Sonbahar Forumu ve bağlı eyalet kuruluşlarından katılımcılar, bağlı kuruluş koordinatörleri (her bağlı kuruluşa bir kişi), bağlı eyalet kuruluşları tarafından belirlenen yerel kitle iletişim araçları, AASL personeli tarafından belirlenen ulusal kitle iletişim araçları. NE ZAMAN: AASL 2008 Sonbahar Forumu, ALA 2009 Kışortası Toplantısı'ndaki Bağlı Kuruluşlar Birliği, ALA 2009 Yıllık Konferansı. NEREDE: AASL 2008 Sonbahar Forumu, ALA 2009 Kışortası Toplantısı'ndaki Bağlı Kuruluşlar Birliği, Chicago zirve toplantısı, ALA 2009 Yıllık Konferansı'ndaki zirve toplantısı. KĠM: Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu, Bağlı Kuruluşlar Birliği lider kadrosu, AASL 2009 Yıllık Konferans Komitesi 2009, AASL personeli. NASIL: Bağlı eyalet kuruluşları lider kadrosunu temsilci seçmeye çağırın; program planı için Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu ile Bağlı Kuruluşlar Birliği lider kadrosu ve AASL personeli birlikte çalışır; bağlı eyalet kuruluşları planlama kılavuzunu görev grubu ve AASL personeli birlikte oluşturur; konferans kutlama olayını planlamak için program komitesi ile personel birlikte çalışır; ALA 2009 Yıllık Konferansı da öğretim için ayrılan alanda yarım saatlik uygulama oturumlarını yönetecek fakülte üyelerini belirlemek için, Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu Kurulu ile AASL personeli birlikte çalışır; uygulama çabalarının takibi için Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu, bağlı eyalet kuruluşları lider kadrosu ve AASL personeli birlikte anket düzenler; yayıncılar ve satıcı firmaları sponsorluk desteğine davet edin. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Öğrenme standartları ve kurallarının nasıl aktarılacağını anlatan sunum; uygulama kılavuzu; sonuç takibi amacıyla özel konuları ele alan web seminerleri; temel okul kütüphaneleri medya uzmanı araç kiti; Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu ile Öğrenim Standartları Göstergeler ve Değerlendirme Görev Grubu tarafından geliştirilen kaynaklar; uygulama hakkında bilgi toplamak için yapılan anketler; yayıncılar ve satıcılardan sponsorluk desteği. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim, bağlı eyalet kuruluşları tartışma listesi, yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), webinar ilanları, anketler, kitle iletişim araçları (TV / radyo / Web), mesleki gelişim, basın bültenleri, basın konferansları, özel etkinlikler ve diğerleri. DEĞERLENDĠRME: Bağlı eyalet kuruluşlarının katılım düzeyi, medya haberleri düzeyi, bağlı eyalet kuruluşları planlarının tamamlanması, takip amaçlı anket analizi.

17 HEDEF 7 Önemli eğitim ve kütüphane dernekleri ile AASL nin birlikte çalıģtığı ortak kurumlar ve ittifak örgütlerinin güncel profilini çıkararak hedef belirlemek. Verimli bir iģbirliğini etkinleģtirmek için özel, ölçülebilir, aktif, ilintili ve süreli hedefler içeren bir eylem planı oluģturmak da bu çabanın kapsamına girer. HEDEF KĠTLELER: Önemli ulusal ve uluslararası eğitim ve kütüphane dernekleri, AASL ortakları ve ittifak örgütleri. NE ZAMAN: Temel bilgi ile mümkün olan en kısa sürede, son yayın tarihleri ve konferans takvimlerine bağlı olarak belirlenen yayın ve sunum fırsatlarına göre uygun oldukça. NEREDE: Konferanslar ve yayınlar (web dahil). KĠM: Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu üyeleri, AASL personeli, AASL Yönetim Kurulu. NASIL: Kuruluşların listesini oluşturun ve AASL'in 1998 uygulama planı Because Student Achievement is the Bottom Line (Öğrencinin Başarısı Asıl Sonuçtur) dan "Ön Raporlama İçin Dernek Şablonu"nu yeniden gözden geçirin; AASL personelince derlenen sonuçların profillerini tamamlamak üzere Standartlar ve Kuralları Uygulama Görev Grubu üyelerini atayın; daha fazla bilgi toplama ve belirlenen kuruluşların tümüne dağıtma yollarını gösteren basın bülteni hazırlayın; odaklı çabalar (yayın ve sunumlar) için listede yer alan ilk on kuruluşu hedefleyin; yayın ve sunumlar ile ilgili bağlantıları kuracak ve takibini yapacak AASL üyeleri ve personelini belirleyin; Çocuklara Kütüphane Hizmeti Derneği (Association for Library Service to Children - ALSC) nin Çocuklar ve Gençlere Hizmet Veren Ulusal Organizasyonlar İrtibat Bürosu na benzeyen bir daimi komite kurulması için AASL Yürütme Kurulu'na tavsiyede bulunun. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Bağlı eyalet kuruluşları ve AASL üyeleri tarafından kullanılmak üzere gözden geçirilmiş uyarlanabilir şablon; Öğrenim Standartları Göstergeler ve Değerlendirme Görev Grubu tarafından geliştirilen ürünler de dahil olmak üzere, kuruluşlara yönelik kaynak listesi. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim (örgütler ile şahsen kurulan bağlantı), yayınlar (geleneksel ve Web 2.0), mesleki gelişim, basın bültenleri, özel etkinlikler, ve diğerleri. DEĞERLENDĠRME: Örgüt profilleri analizi, listede en üstte yer alan on kuruluşa yaklaşım yolu, takip eylem raporu. HEDEF 8

18 Eylül 2010 e kadar, konferanslara katılan AASL üyelerinin yeni öğrenme standartları ve kurallarından haberdar olmalarını sağlamak. HEDEF KĠTLELER: AASL Bağlı Kuruluşlar Birliği; ALA Kışortası Toplantısı na katılan üyeler, ALA Yıllık Konferansları, ve AASL Ulusal Konferansı. NE ZAMAN: ALA Kışortası Toplantısı, ALA Yıllık Konferansı, AASL Ulusal Konferansı. NEREDE: ALA Kışortası Toplantısı tartışma grupları, ALA Yıllık Konferansı ve AASL Ulusal Konferansı program serileri. KĠM: ALA Kışortası Toplantısı programı - Bağlı Kuruluşlar Birliği 2009 ve 2010, AASL 2009 ve 2010 Yıllık Konferans Komiteleri, AASL 2009 Ulusal Konferansı Komitesi NASIL: Program teklifleri isteyin ya da geliştirin (AASL 2008 Sonbahar Forumu nda katkıda bulunma fırsatı, ALA 2009 Kışortası Toplantısı Bağlı Kuruluşlar Birliği de tartışma forumu, ALA Yıllık Konferansı nda eğitim zirvesi gibi), öğrenme standartları ve kurallarını tanıtan yayınların ALA Kışortası Toplantısı ve Yıllık Konferansı'ndaki ALA Kitabevi nde satışa sunulmuş olmasını sağlayın. KAYNAKLAR/EĞĠTĠM: Katılımcıların ön onayı ile geliştirilen uygulama ağı/blog fırsatı. ĠLETĠġĠM YOLLARI: Yüz yüze iletişim, bağlı eyalet kuruluşları tartışma listesi, yayınlar (geleneksel ve Web 2.0). DEĞERLENDĠRME: Katılım düzeyleri, uygulama ağına katılmayı tercih eden katılımcıların yüzdesi. HEDEF 9 Öğrenme standartları ve kurallarında belirtilen esaslara dayanarak; AASL ilke/faaliyet raporları, yazılı görüģ belgeleri ve ödül uygulamalarını gözden geçirmek, düzeltmek ve geliģtirmek. HEDEF KĠTLELER: AASL üyeleri, temel okul kütüphaneleri medya uzmanları. NE ZAMAN: Mümkün olan en kısa sürede. NEREDE: AASL yapısı içinde. KĠM: AASL Yönetim Kurulu (atanmış görev grupları ve komiteler aracılığıyla), AASL personeli, Yayın Komitesi, Ödül Komitesi.

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları

Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları 1 * Bu metin, Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Grubu (ILIPG) nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü "Bilgi Okuryazarlığı

Detaylı

21. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ İÇİN STANDARTLAR

21. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ İÇİN STANDARTLAR 21. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ İÇİN STANDARTLAR * Bu metin, Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Grubu (ILIPG) nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü "Bilgi Okuryazarlığı Projesi" kapsamında,

Detaylı

DEĞERLENDİRME BULGULARI

DEĞERLENDİRME BULGULARI INTEL ÖĞRENCİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME BULGULARI 8 AĞUSTOS 2007 Vera Michalchik, Willow Sussex ve Torie Gorges Brezilya, Şili, Çin, Misir, Hindistan, Israil, Meksika, Rusya ve Türkiye deki Intel Öğrenci

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

dijital diyaloglar DİJİTAL KATILIM REHBERİ

dijital diyaloglar DİJİTAL KATILIM REHBERİ dijital diyaloglar DİJİTAL KATILIM REHBERİ Devlet için etkili dijital katılım rehberi Bu rehber İngiltere Büyükelçiliği tarafından finanse edilen Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Yetişkinlerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği Konusunda Rehberiniz Grundtvıg Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu 2 COLOPHON 2005 Hollanda Eğitimi için Avrupa Platformu Şube Bezuidenhoutsweg

Detaylı

Bire Bir (1:1) Bilgisayar

Bire Bir (1:1) Bilgisayar TR Bire Bir (1:1) Bilgisayar Girişimleri için Uygulamalı Kılavuzlar Geliştirme Yayınlayan European Schoolnet (EUN Partnership AISBL) Rue de Trèves 61 1040 Brüksel - Belçika www.europeanschoolnet.org Yazarlar

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin bir parçası olarak

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 Mart 2005 ODTÜ SP 2005-2010 (Sür. 1.0) Mart 2005 ii ODTÜ Stratejik Planı 2005 2010 8 Mart 2005 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT. Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar

Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT. Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar 1 T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013 Yayın No: 81 Kitabın Adı: Yerel Yönetimler için Bilgi

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Eğitiminde Yurtdışı Uygulamalar (sayfa 8) Yunanistan Sermaye Piyasası (sayfa 24) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları. Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları. Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Proje Destekçileri* * Bu kitap, TÜSEV tarafından yürütülen, Charles Stewart Mott Foundation ve Turkish

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

Raleigh Charter Lisesi Teknoloji Planı 2009-2013

Raleigh Charter Lisesi Teknoloji Planı 2009-2013 Raleigh Charter Lisesi Teknoloji Planı 2009-2013 Ekim, 2008 Yerel Eğitim Ajansları (YEA) Teknoloji Planları için Gerekli İçerik Bölümleri Kuzey Carolina G. S. Yönetmelik 8, Bölüm 3A 115c-102.6A-C(16).

Detaylı

INTERACT KULÜPLERİ EL KİTABI

INTERACT KULÜPLERİ EL KİTABI " Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. " Mustafa Kemal ATATÜRK -

Detaylı

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Yazar: S. Sevda Kılıçalp Iaconantonio Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı