Þemdinli nin barýþ feryadý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þemdinli nin barýþ feryadý"

Transkript

1 CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN DEVAM ETTÝÐÝ ÝLÇEDE HERKES BARIÞ VE HUZUR ÝSTÝYORUZ DÝYOR. CUMHURBAÞKANI GÜL'E EN ÇOK SORULAN SUALLERDEN BÝRÝ Ayasofya ibadete neden açýlamýyor? u Cumhurbaþkaný Abdullah Gül e yüz yüze soru sorma imkâný saðlayan Cumhurbaþkanýna Sorun uygulamasýnýn üçüncü döneminde seçilen sorular oylamaya açýldý. En fazla oy alan sorular arasýnda, Devlet erkânýnýn, Ayasofya ya biletle deðil, abdestle girmek isteyen yüz binlerin hatýrýný kýrmasýna sebep olan çözümsüzlükler nelerdir? sorusu var. n 9 da MOSKOVA'NIN MERKEZÝNDE BU YIL 7'NCÝSÝ KURULDU Kremlin de iftar çadýrý urus ya nýn baþ ken ti Mos ko va da bu yýl 7 n ci si ku ru lan Ra ma zan ça dý rý, fark lý din, kül tür ve mil let le ri bir a ra ya ge tir di. Cami, ki li se ve hav ranýn bir a ra da bu lun du ðu Za fer Par kýnda Þa tör Ra ma zan a dýy la ku ru lan ça dý rýn prog ra mý na ka tý lanlar, ba rýþ ve hoþ gö rü me sa jý ver di. n 7 de CHP HEYETÝNÝN BAÞKANI u Þem din li'ye gi den CHP he ye ti nin baþ ka ný Ýz mir Mil let ve ki li A la at tin Yük sel, Hak ka ri ve Þem din li'de top lu mun bü tün ke sim le riy le, si vil top lum ör güt le riy le, ça týþ ma dan za rar gö ren köy lü ler le gö rüþ tük le ri ni an la týr ken, bölgedeki herkesin barýþ ve huzur istediðini aktardý. PKK LI GRUP KAÇ KÝÞÝ? u Böl ge de ki PKK'lý sa yý sý na i liþ kin so ru la rý na res mî ma kam la rýn , Þem din li Be le di ye Baþ ka ný nýn ce va bý ver di ði ni i fa de e den Yük sel, bü yük bir ça týþ ma nýn de vam et ti ði ni, PKK'nýn bu nu cep he sa va þý na dö nüþ tür me ye ça lýþ tý ðý ný be lirt ti. nha be ri say fa 8 de PKK üç as ker da ha ka çýr dý uli ce-bin göl ka ra yo lu nu ke sen te rör ör gü tü PKK men sup la rý, iz ne gi den 3 as ke ri ka çýr dý. Di yar ba kýr Va li si Mus ta fa Top rak, PKK lý la rýn ön ce ki ak þam sa at da Li ce-bin göl ka ra yo lu nu Tuz la kö yü ya kýn la rýn da kes ti ði ni, mem le ket le ri ne i zin li o la rak gi den 3 as ke ri a raç tan in di rip yan la rý na a la rak dað lýk ke si me doð ru gi tik le ri ni ve as ker le rin kur ta rýl ma sý i çin böl ge de ha va dan ve ka ra dan o pe ras yon baþ la týl dý ðý ný a çýk la dý. nha be ri say fa 8 de Tuzla da yangýn paniði uýstanbul Tuz la Or ga ni ze Sa na yi Böl ge sin de ki bir fab ri ka da çý kan yan gýn da yük se len a lev ler yü zün den, fab ri ka nýn ü ze rin den geç - mek te o lan yük sek ge ri lim hat týn da kop ma ol du. E ner - ji na kil tel le ri di ðer fab ri ka - la rýn ü ze ri ne dü þün ce, ça lý - þan lar tah li ye e dil di. n 8 de ÝTALYAN AHMAD 'ABD AL WALÝYY VÝNCENZO: Müslümanlar olarak yeterince örgütlü deðiliz H. Hüseyin Kemal'in röportajý 12 de Nas ral lah: Su ri ye de kal bi miz kan að lý yor nha be ri say fa 7 de Bürokratlarý da Esed'i terk ediyor nha be ri say fa 7 de mil let ve ki li Lo u i se Mensch ÝNGÝLÝZ PARLAMENTER An ne li ði ve kil li ðe ter cih et ti uýngil te re de si ya se tin en hýz lý yük se len i sim le rin den, Ox ford me zu nu mil let ve ki li Lo u i se Mensch A i lem le il gi len mek is ti yo rum di ye rek is ti fa et ti. Mensch is ti fa sý son ra sýn da twit ter he sa býn da yap tý ðý a çýk la mas da, Ta ma men ha rap hal de yim. A i le ha ya tý ný yö net mek i na ný la ma ya cak ka dar zor. Ço cuk la rým la is te di ðim ka dar va kit ge çi re mi yor dum de di. n 11 de MEMUR-SEN'ÝN ARAÞTIRMASINA GÖRE Yok sul luk sý ný rý 200 TL yük sel di Ha be ri say fa 10 da SAMSUN DA YÝNE SEL u06 ISSN ÞÝDDET, ÇÝZGÝ FÝLMLERLE MASUMLAÞTIRILIYOR u03

2 2 Y LÂ HÝ KA Ulvî bir hasletle iktisadý unutmak! O üç arkadaþým, gerçi müstakîm ve iktisadý takdir edenlerdendi. Fakat, her ne ise, birbirine ikram etmek ve herbiri ötekinin nefsini okþamak ve kendi nefsine tercih etmek olan, bir cihette ulvî bir hasletle iktisadý unuttular. BE ÞÝN CÝ NÜK TE Ce nâb-ý Hak, ke mâl-i ke re min den, en fa kir a da ma en zen gin a dam gi - bi ve ge dâ ya, ya ni fa ki re, pa di þah gi bi, lez zet-i ni me ti ni ih sas et ti ri - yor. E vet, bir fa ki rin, ku ru bir par - ça si yah ek mek ten aç lýk ve ik ti sat va sý ta sýy la al dý ðý lez zet, bir pa di þa hýn ve bir zen gi nin is raf tan ge len u sanç ve iþ tah sýz lýk la ye di ði en â lâ bak la va dan al dý ðý lez zet ten da ha zi ya de lez zet li dir. Câ-yý hay ret tir ki, ba zý müs rif ve mü bez zir in san lar, böy le ik ti sat çý la rý hýs set i le it ham e di - yor lar. Hâ þâ! Ýk ti sat, iz zet ve cö mert lik tir. Hýs - set ve zil let, ehl-i is raf ve teb zî rin zâ hi rî mer dâ - ne key fi yet le ri nin iç yü zü dür. Bu ha ki ka ti te yid e den, bu ri sa le nin te li fi se ne sin de Is par ta da hüc rem de ce re yan e den bir va ký a var. Þöy le ki: Ka i de me ve düs tur-u ha ya tý ma mu ha lif bir su ret te, bir ta le bem i ki bu çuk ok ka ya ya kýn bir ba lý, ba na he di ye ka bul et tir me ye ýs rar et ti. Ne ka dar ka i de mi i le ri sür düm, kan ma dý. Bil mec - bu ri ye, ya ným da ki üç kar de þi me ye dir mek ve Þâ bân-ý Þe rif ve Ra ma zan da o bal dan ik ti sat la o tuz kýrk gün üç a dam ye sin ve ge ti ren de se vap ka zan sýn ve ken di le ri de tat lý sýz kal ma sýn di ye - rek, A lý nýz de dim. Bir ok ka bal da be nim var - dý. O üç ar ka da þým, ger çi müs ta kîm ve ik ti sa dý tak dir e den ler den di. Fa kat, her ne i se, bir bi ri ne ik ram et mek ve her bi ri ö te ki nin nef si ni ok þa - mak ve ken di nef si ne ter cih et mek o lan, bir ci - het te ul vî bir has let le ik ti sa dý u nut tu lar. Üç ge - ce de i ki bu çuk ok ka ba lý bi tir di ler. Ben gü le rek de dim: Si zi o tuz kýrk gün o bal i le tat lan dý ra - cak tým. Siz o tuz gü nü ü çe in dir di niz. Â fi yet ol - sun! de dim. Fa kat ben, ken di o bir ok ka ba lý mý ik ti sat la sarf et tim. Bü tün Þâ ban ve Ra ma zan da hem ben ye dim, hem, lil lâ hil hamd, o kar deþ le - ri min her bi ri si ne if tar vak tin de bi rer ka þýk (Haþiye) ve rip, mü him se va ba me dar ol du. Be nim ha li mi gö ren ler, o va zi ye ti mi bel ki hýs set te lâk ki et miþ ler dir. Ö te ki kar deþ le ri min üç ge ce lik va zi yet le ri ni bir ci van mert lik te lâk ki e de bi lir ler. Fa kat, ha ki kat nok ta sýn da, o zâ hi rî hýs set al týn da ul vî bir iz zet ve bü yük bir be re ket ve yük sek bir se vap giz len di ði ni gör dük. Ve o ci van mert lik ve is raf al týn da, e ðer vaz ge çil me - sey di, bir di len ci lik ve gay rýn e li ne ta mah kâ râ - ne ve mun ta zý râ ne bak mak gi bi, hýs set ten çok a þa ðý bir hâ le ti ne ti ce ve rir di. Ha þi ye: Ya ni, bü yük çe bir çay ka þý ðý i le dir. Lem a lar, 19. Lem a, s. 360 *** Te vek kül, ka na at ve ik ti sat öy le bir ha zi ne ve bir ser vet tir ki, hiç bir þey le de ði þil mez. Ýn san - lar dan ahz-ý mal e dip o tü ken mez ha zi ne ve de fi ne le ri ka pat mak is te mem. Rez zâk-ý Zül ce - lâl e yüz bin ler þük re di yo rum ki, kü çük lü ðüm - den be ri be ni min net ve zil let al tý na gir me ye mec bur et me miþ. O nun ke re mi ne is ti na den, ba ki ye-i öm rü mü de o ka i dey le ge çir me si ni rah me tin den ni yaz e di yo rum. Mek tu bat, Ý kin ci Mek tub, s. 19 LÛ GAT ÇE: kemâl-i kerem: Ýhsânýn mükemmelliði, kusursuz ikram edicilik. ihsas: Hissettirme. câ-yý hayret: Hayret edilecek nokta. hýsset: Cimrilik. zillet: Aþaðýlýk, horluk, alçaklýk. mübezzir: Ýsraf eden, müsrif. ehl-i israf ve tebzîr: Boþ yere malýný harcayan, daðýtan, israf edenler. merdâne: Mertçesine; er kiþiye yakýþýr sûrette. okka: Eski aðýrlýk birimi olup yaklaþýk 1200 gr a karþýlýk gelir. civanmertlik: Ýyilikseverlik, kahramanlýk. tamahkârâne: Cimrice, açgözlülük. muntazýrâne: Bekler vaziyette. ahz-ý mal: mal alma. Bir dâ vâ a da mý nýn por tre si... NSAN en çok ne yi kay bet mek ten kor kar? Ýn san İ i çin en mü him o la ný ne dir? Bu so ru yu mut la ka sor mu þuz dur ken di mi ze. A ma o ka dar net tir ki bu su â lin ce va bý, pek ir de le me yiz: Ha yat!... Ni - te kim in san i çin, kay bet me yi gö ze a la ma dý ðý ve kay bet mek ten kork tu ðu bel ki de en mü him þey ler den bir ta ne si dir ha yat. Ha ya týn bit ti ði an - da ö lüm baþ lar. Ha yat bi tin ce, dün ya da ya þa ný lan tar zýy la, zevk ol maz, ne þe ol maz, hü zün ol maz. Ya ni ký sa ca sý ha yat, in sa nýn ya þa ma sý dýr ve o nun son bul ma sýy la in sa nýn dün ya da ki var lý ðý nýn bit me si de mek tir. Fa kat ne ga rip tir ki, in san lýk ta ri hin de in sa nýn müp te lâ sý ol du ðu þu ha ya ta, dün ya me tâ ý na sýr tý ný çe vi ren ler bi le var... Ve ya baþ ka bir i fa dey le, bir i de al uð ru na ha ya tý ha kîr gö ren - ler... Bu ca na min net di ye rek þe ha de te ko þan lar... Ve ya Dâ vâ mýz mih net le ku ru kav ga de ðil. Dâ - vâ mýz fe tih dâ vâsý da de ðil. Dâ vâ mýz bun la rýn üs tün de o lan Ý lâ-i Ke li me tul lah dâvâ sý dýr. Bu u ður da bin ca ný mýz ol sa fe - dâ ol sun di ye dâ vâ sý na sa de ce gön lü nü de ðil, ha yat ý ný ve ren ler bi le var... Ba zý - la rý nýn öl mek ten kork tu ðu, ba zý la rý nýn i - se ö lü mü is tih kar et ti ði bir dün ya... Ba zý la rý nýn zer re de bo - ðul du ðu, ba zý la rýn da i se dün ya nýn bo ðul du ðu bir dün ya da ya þa mak ne ga rip... On beþ ya þýn da at sýr tý na bi nip, At las Ok ya nu su na ka dar bü tün Af ri ka yý zabt-u rabt al tý na a lan ve a tý ný A ra býn ka ran lýk de niz de di ði ok ya nu sa sü ren ve son - ra da: Al la hým, bu de niz ö nü me çýk tý, çýk ma sa i di, Se nin Ýsm-i Þe ri fi ni de niz ler a þý rý tâ ö te le re gö tü re cek tim di yen Uk be bin Na fi ler... Ve da ha ni ce le ri... Bu i sim ler sa de ce ki tap lar da o ku du ðu muz, ken di mi ze çok u zak bul du ðu muz ü to pik ör nek ler de ðil... Bi la kis ha ya týn i - çin den... Ger çe ðin en ger çek hâ li... Çok ge ri ye git me ye de ge rek yok. A sýr lar ön ce ge len dâ vâ er le ri nin em sâl le ri ni a - hir za man da da gör mek müm kün... Doð ru su ne mun ta zam bir tab lo... Yüz yý lýn en bü yük dâ vâ fe da i le rin den A ziz Üs tad Ce mi ye tin i ma ný nâ mý na bir Sa id de ðil, bin Sa id fe dâ ol - sun... di ye rek bu nu bil fi il ha ya týy la gös ter miþ tir. Bu u ður da bir ö mür har ca mýþ, ce mi ye tin se lâ me ti ni ve fe lâ hý ný dü þün - dü ðü i çin, zin dan lar, sür gün ler o nun yol da þý ol muþ tur... Ve son ra dan bu çiz gi yi ta kip e den Zü be yir ler, Tal ha lar, Cey lan - lar... Ne ga rip tir ki, ay ný in san ta i fe sin den o lan biz ler sý cak e vin de, sý cak ça yý ný yu dum lar ken, has ta ya ta ðýn da ya tan ve nsan la rýn çok bü yük ek se ri ye ti bil me se ya hut bi lip İ de u nut muþ gi bi bir ha yat sür se de, han gi mi zin a - me li da ha gü zel o la cak di ye de nen mek i çin he pi miz bu dün ya da im ti han dan ge çi ri li yo ruz. E þi miz, ço - cuk la rý mýz, hý sým, ak ra ba ve kom þu la rý mýz, ma lý - mýz, mül kü müz, ma kam, mev ki ve ser ve ti miz, hü - lâ sa ne le re sa hip gö rü nü yor sak her þe yi miz le im ti - han e di li yo ruz. Ýn sa noð lu, ken di gay ret ve ça lýþ ma sý nýn so nu cu o la rak mal ve ser vet sa hi bi ol du ðu nu zan ne der. Ve re nin Al lah ol du ðu nu bil - me di ði i çin küf ran-ý ni met e der. Nan kör lü ðü nün ce za sý ný i se â - hi re te kal ma dan dün ya da bi le çe ker. Zen gin li ðiy le meþ hur ve Kur ân-ý Ke rim de a dý ge çen Ka run da Ben ken di il mim le ka zan dým. de miþ ve ki bir len miþ ti. Al lah o nu ma lýy la bir lik te ye - rin di bi ne ge çi rin ce, o na im re ne rek ba kýp o nun ye rin de ol mak is te yen ler Þu i þe ba - kýn! Ger çek ten Al lah kul la rýn dan di le di ði - nin rýz ký ný ge niþ le tir, di le di ði nin rýz ký ný da - ral týr mýþ! E ðer bi ze lüt fet me miþ ol say dý bi zi de ye rin di bi ne ba tý rýr dý. (Ka sas Sû re si: 76 83) de mek du ru mun da kal mýþ lar dý. Bu â yet ler de an la tý lan Ka run kýs sa sý in - san lar i çin ib ret le do lu dur. Âl-i Ým ran Sû re si 26. â yet te De ki: Ey mül kün sa hi bi o lan, â lem ler de di le di ði gi bi ta sar ruf e den Al la hým! Sen mül kü di le di ði ne ve rir, di le di ðin - den de çe ker a lýr sýn. fer ma ný na gö re, in san la rýn za hi rî gay ret ve ça lýþ ma la rý nýn so nu cu mülk ve ser ve ti ve ren Al lah, o nun la kul la - rý ný im ti han e der. Son ra, za hi rî se bep le ri ve si le e de rek ver di ði ma lý e lin den çe ker a lýr, yi ne im ti han e der. Ver di ðin de i ta at ve þük rü nü, ge ri al dý ðýn da da sa býr ve te vek kü lü nü de ner. Ni ce iþ ve - ren ve fab ri ka sa hi bi ki þi le rin si mit sat mak zo run da kal dýk la rý ve ha ber le re ko nu ol duk la rý bi li nen bir ger çek tir. Al lah tan ne is te nir se ha yýr lý o la ný is te mek lâ zým dýr. Çün kü hak ký mýz da ne yin ha yýr lý o lup ol ma dý ðý ný biz bi le me yiz. Asr-ý Sa a det te Sa le be a dýn da bir zat var dý. Al lah Re sû lü nün (asm) be - re ket du â sýy la bir çok sa ha be nin zen gin o lup Al lah yo lun da har - ca dý ðý ný gö rün ce, Re sû lul lah a (asm) gel di ve Ya Re sû lul lah! Nu run kah ra man bir fe da i si o lan Zü be yir a ða bey: Dur du ra - mý yo rum kar de þim þu ka fa mý, hiz me ti dü þün mek ten dur du - ra mý yo rum de miþ tir... Ne bü yük bir u çu rum, ne fark lý bir hiz met an la yý þý... Da ha bir çok mi sâl ver mek müm kün. Fa kat mü him o lan, bü tün bu mi sâl ler de gö rü len or tak ö zel lik ler. Ýþ te bu ö zel lik - le ri bir a ra ya ge tir di ði niz za man bir dâ vâ a da mý por tre si o - lu þur. Bu por tre ye bak tý ðý nýz za man bir a dam gö rür sü nüz: Ha ya tý is tih kar e den, a ma bu nun la as la ye tin me yen bir a - dam. Çün ki sa de ce ha ya tý de ðil, ö lü mü de is tih kar e der. O, ba zý la rý nýn de li ce si ne kaç tý ðý ö lüm ha ki ka tiy le çok tan dost ol muþ tur. Bu yüz den dün ye vî hiç bir þe yin kay bý o nu kor ku - ta maz. Çün ki o ma hi ye ti ni an la mýþ týr, ne den var ol du ðu nu bi lir, a ma bu nu bil mek le kal maz, bi la kis fi i li ya ta dö ker. Ýn - sa nýn kýy me ti ni ta yin e den ma hi ye ti dir. Ma hi ye ti i se him - me ti nis be tin de dir. Him me ti i se he - def it ti haz et ti ði mak sa dýn de re ce-i e hem mi ye ti ne ba kar di ye rek ö zet - le miþ tir bu nu Be di üz za man. Dâ vâ a da mý ma hi ye ti ni an la dýk tan son ra, he de fi ni be lir ler, son ra o he de fe ki - lit le nir. Dün ya ye rin den oy na sa, o - nun um run da ol maz. Ya ra da nýn ver di ði is ti dat ve ka bi li yet - le ri yi ne Ya ra da nýn yo lun da har ca dýk tan son ra, baþ ka hiç - bir þe yin ö ne mi yok tur o nun i çin... Bir dâ vâ a da mý por tre si... Ya ni ne fis ve cis mâ ni yet i ti ba - riy le ol muþ, ruh ve hü da ca ni bin de di ril miþ in san! En gel le re de ðil, çö zü me o dak lan mýþ, ne ti ce ye ni yet len miþ in san... Bu u ður da ve ril me si ge re ken ne var sa ver miþ, fe da kâr lýk fýt ra tý - na yer leþ miþ, a na dan, yar dan, ser den ay rýl mýþ Zü be yir ruh lu in san! Ye i se düþ me miþ, da i ma ü mit vâr ol muþ, o la sý lý - ðýn en dü þük ol du ðu an lar da da hi Bir dâ vâ a da mý por tre si... As lýn da o nun ru hu çi le keþ bir ha ya ta sev da lý dýr. Bu yüz den dir bel ki, ko la yý de ðil, da i ma zo - ru ter cih e di þi... Çün ki her in sa nýn e za ve ce fa yý ta þý ya cak bel li bir ka pa si te si var dýr. O bu na ün si yet pey da et miþ tir, bu yüz den dir þi kâ yet da hi et me yi þi... Bir dâ vâ a da mý por tre si... Çi zil me si ko lay, ya þan ma sý zor... A ma ü mit siz de ði liz... Çün ki çok zor bir za man da da ya þa - sak, ne bü yük bir ni met ki, bu por tre nin ci sim leþ miþ hâl le ri - ni gör mek, im kân sýz de ðil. Ha ya týy la bir dâ vâ a da mý por tre si çi ze bi len, â hir za man ço cuk la rý na se lâm ol sun... Zü be yir le re, Tal ha la ra, Ah med le re, Ya sin le re se lâm ol sun... TUÐBA AKTAÞ Ba na da du â et de ben de zen gin o la yým ve Al lah yo lun da har - ca ya yým. de di. Pey gam ber E fen di miz (asm) Ya Sa le be! Se nin bu ha lin se nin i çin da ha ha yýr lý dýr, sen sab ret. di ye i kaz et ti. Mes cid ku þu na mý ve ri len ve beþ va kit Re sû lul lah ýn (asm) ar - ka sýn da na maz ký lan bu ki þi, fark lý za man lar da bu ta le bi ni tek - rar la dý. Dör dün cü sün de, Al lah Re sû lü (asm) o na be re ket le du â et ti. Ma lý ve sü rü le ri ço ðal ma ya baþ la dý ðýn da ön ce va kit na maz - la rý na, son ra da Cu ma na maz la rý na ge le me yin ce Pey gam ber E - fen di miz (asm) o nun ne re de ol du ðu nu sor du. Ya Re sû lul lah! O ka dar çok ko yun ve de ve sü rü le ri var ki, on la rý þu va di de ot - lat mak la meþ gul. de di ler. Ya zýk ol du Sa le be ye. bu yur du lar. Ze kât â ye ti na zil o lun ca, o na gön de ri len ze kât me mu ru nu kov - du ve Ben ken di ça bam la bu sü rü le ri el de et tim. Si zin bu is te di ði niz ha raç - týr de di. Son ra hak kýn da â yet na zil ol - du. Al lah lü tuf ve ih sa nýy la on la ra zen gin lik ver di ðin de, cim ri lik et ti ler ve söz le rin den dön dü ler. Za ten on lar sa mi_ce be ma il.com Mal ve servet imtihan vesilesidir yüz çe vir me yi â det e din miþ ler dir. (Tev be Su re si: 76) Te lâþ la sü rü sü ne dü þen ze kât mik ta rý ný ö nü ne ka - týp ge ti ren Sa le be nin ze kâ tý ný Al - lah Re sû lü (asm) red det ti. Haz reti E bu be kir de (ra) hi lâ fe ti za ma - nýn da ka bul et me di. O a dam ni - ha yet ya lan cý pey gam ber Mü sey li - me-i Kez zab ýn or du sun da Ýs lâm a kar þý sa va þýr ken, mür ted o la - rak öl dü rül dü. Ýþ te böy le, mal ve ser vet in sa ný cen ne te de gö tü - re bi li yor, ce hen ne me de sü rük le ye bi li yor. Ýn sa noð lu sü rek li ma lý ve ser ve ti yýð mak la meþ gul o lu yor. Hâl - bu ki ma lým di ye bi le ce ði þey ler, Al lah yo lun da har ca yýp ön den gön der dik le ri dir. Ge ri de ka lan i se, ken di si nin de ðil mi ras çý la rýn - dýr. Zen gi nin bi ri ö lüm dö þe ði ne ya týn ca ço cuk la rý ný ba þý na top - la mýþ ve ma lý nýn ö nem li bir bö lü mü nü ha yýr ku rum la rý na da ðýt - ma ya baþ la mýþ. Ni ha yet ço cuk la rýn dan bir da ya na ma mýþ ve Ba - ba! Ki min ma lý ný ki me da ðý tý yor sun! Bi raz son ra bu mal bi zim. Sen bu ha yýr la rý ný sað lý ðýn day ken yap say dýn ya! de miþ. Ze kât, sa da ka, fit re ve ba ðýþ gi bi ha yýr la rýn ço ðal dý ðý bu ay da, bah si ge çen ha ki kat le ri dik ka te al ma ya he pi mi zin ih ti ya cý var. Â Y E T H AD Ý S Yapmakta olduklarý hilelerden dolayý o günahkârlara Allah katýnda bir zillet ve þiddetli bir azap isabet edecektir. En âm Sû re si: 124 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Sahur, Allah'ýn size verdiði bir berekettir. Onu ihmal etmeyiniz. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 1156 / Ha di s-i Þe rif Me â li

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 20 Ramazan 1433 Ru mî: 26 Temmuz 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý E ÐÝ TÝ MÝN EN Ö NEM LÝ SA CA YAÐI; A Ý LE, O KUL VE ÖÐ RET MEN EÐÝTÝMÝN ö ne mi ne de de ði nen Ö zer, e ði ti - min en ö nem li sa ca ya ðý nýn a i le, o kul ve öð - ret men ol du ðu nu be lir tti. Ö zer, bu üç ku ru - ma her za man çok iþ düþ tü ðü nün u nu tul - ma ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, TV prog - ram la rýn da, film ler de ve bil gi sa yar o yun la - rýn da ki çiz gi film le re dik kat e dil me li ve se çi - E ÐÝ TÝM CÝ YA ZAR Ö ZER: ÇÝZ GÝ FÝLM LE RÝN MA SU MÝ YE TÝ HIZ LA YOK O LU YOR, ÞÝD DET MA SUM LAÞ TI RI LIP SER VÝS E DÝ LÝ YOR. YOZ GAT Reh ber lik ve A raþ týr ma Mer ke zi Psi ko lo jik Da nýþ ma ný, E ði tim ci Ya zar Nev zat Ö zer, çiz gi film le rin ma su mi ye ti - nin hýz la yok ol du ðu nu, þid de tin çiz gi film ler le ma sum laþ tý rý lýp ser vis e dil di ði ni söy le di. E ði tim ci Ya zar Ö zer, þid det ve sal dýr - gan lý ðýn her ge çen gün da ha da art tý ðý ný, da ha faz la þid det i çe ren film le rin ve bil gi - sa yar o yun la rý nýn da ha faz la prim yap tý ðý - ný kay det ti. Ö zer, þid det i çe rik li film le rin, en faz la ço cuk la rý ve genç le ri et ki le di ði ni be lir te rek, þun la rý söy le di: Sü rek li de ði þen, ge li þen, i ler le yen tek - no lo ji ve za man i çin de tüm film sek tö - rün de ol du ðu gi bi çiz gi film ler de de bir - çok de ði þik lik ol du. Na sýl mý? Da ha çok cin se li te nin ve sal dýr gan lý ðýn önp lan da ci dav ra nýl ma lý dýr. Ger çe ðin ve ha ya lin ne ol - du ðu ço cuk la ra, yaþ la rý na uy gun o la rak an - lat ma lý, ço cuk la rý mýz ü ze rin de ki o to kon tro - lü i yi kur ma lý yýz. On la ra sa at ler ce iz le dik le ri bir çiz gi fil min ve re me ye ce ði haz o lan sev gi mu ci ze si ni an cak biz le rin ve re bi le ce ði u nu - tul ma ma lý dýr di ye ko nuþ tu. Þid det, çiz gi film ler le ma sum laþ tý rý lý yor ol du ðu çiz gi film ler ve bil gi sa yar o - yun la rý rey ting ler kýr ma ya baþ la dý. Ya ni da ha çok al be ni si o lan ve ço - cuk lar ca çok sey re di len film ler ha li - ne gel di. Ye tiþ kin le ri bir ke na ra bý - ra kýr sak çiz gi film ler le ha þir ne þir o - lan da ha çok ço cuk la rý mýz dýr. Ö zel - lik le 3-12 yaþ a ra sý ço cuk lar i çin ye - mek iç mek gi bi zevk li bir eð len ce dir çiz gi film sey ret mek. Çiz gi film le ri ya - kýn dan ta kip e di yo rum. Yir mi be þe ya kýn çiz gi fil mi ve bil gi sa yar o yu - nu nu tah lil et tim. Yak la þýk al tý ay - dýr bu nun ü ze ri ne a raþ týr ma yap - tým ve yap ma ya da de vam e di yo - rum. Ve ma a le sef çiz gi film ler de i ki a na te ma nýn hep ön plan da ol du ðu nu gör düm. E ði tim ci Ya zar Nev zat Ö zer SAL DIR GAN LIK VE ÞÝD DET MA SUM GÝ BÝ GÖS TE RÝ LÝ YOR SALDIRGANLIK ör nek le ri nin ço ðal dý ðý bir top - lum da, ye ni ku þak lar da sal dýr gan dav ra nýþ la rýn gö rül me sýk lý ðý nýn art ma sýy la bu tür o lay la rýn do ðal gös te ril me ye ça lý þýl dý ðý ný söy le yen Ö zer, þöy le de vam et ti: Gü nü müz de ö zel lik le te le viz - yon iz le yen ki þi le re, bil dik le ri sal dýr gan dav ra nýþ la rý ha týr lat - mak ta, ye ni le ri ni fark et tir - mek te ve bun la rýn kul la ný la bi - le ce ði yer ler ko nu sun da bil gi ver mek te dir. Çün kü te le viz - yon, þid det ve cin sel li ði, ya ni gö rün mez o la ný sey re di lir ha - le ge tir miþ tir. Bu tür prog ram - lar, on la rý iz le yen ço cuk la rý psi ko lo jik so run la ra i ti yor, i çi ne ka pa nýk, kav ga cý, is tis mar ve þid - det ey lem le ri ne yat kýn du ru ma ge ti ri yor. Ço - cuk lar da ki cin sel ve sal dýr gan dav ra nýþ dür tü - le ri nin kü çük yaþ ta a þý rý u ya rýl ma sý, o lum suz bir ko þul lan dýr ma ya ra týp cin sel sa pýk lýk la ra ve sa dist duy gu la rýn or ta ya çýk ma sý na ne den ol - mak ta dýr. E ðer te le viz yon dan bir þey ler öð re - ni li yor sa ki bun da kuþ ku yok tur. Sal dýr gan dav ra nýþ lar da öð re ni le bi lir. Bu öð ren me, TV de göz le nen sal dýr gan kah ra ma nýn gös ter - di ði sal dýr gan dav ra ný þýn tak li di ya da böy le dav ra nýþ la rýn i liþ ki li ol du ðu baþ ka sal dýr gan dav ra nýþ la rý çað rýþ tý rýp et kin leþ tir me si bi çi min - de o la bi lir. Yoz gat / ci han Ye þi lay, Ga la ta i çin hu kuk mü ca de le si baþ la ta cak TÜR KÝ YE Ye þi lay Ce mi ye ti Ge nel Baþ ka ný Mu har rem Bal cý, Ga la ta Ku le si nin et ra fýn da iç ki i çen le rin hal ký ve es na fý ra hat sýz et ti ði ni be lir te rek, bu ra nýn dü zel til me si i çin hu kuk mü ca de le si baþ la ta cak la rý ný söy le di. Ye þi lay Ce mi ye ti ve Ga la ta es na fý, dü zen le dik le ri so - kak if ta rý nýn ar dýn dan Ga la ta Ku le si nin al kol tü ke tim mer ke zi ha li ne gel di ði ni be lir te rek ey lem yap tý. Ye þi lay Ce mi ye ti ha zýr la dý ðý Ku- le di bi Ýz le me Ra po ru nu ba sýn men sup la rý na da ðýt tý. Ye þi lay Baþ ka ný Bal cý, yap tý ðý a çýk la - ma da, iç ki i çen le rin ma hal le es na fý ve sa kin - le ri ni ra hat sýz et tik le ri ni be lir te rek, Va li li ðe di lek çe ve rip Ga la ta da ki du ru mun hu ku ken en gel len me si ni sað la ya cak la rý ný be lirt ti. Genç le rin al ko lik ol ma sý ný da en gel le mek is - te dik le ri ni a çýk la yan Bal cý, þöy le de vam et ti: Ga la ta es na fý nýn da ve ti ü ze ri ne Ye þi lay o la - rak gel dik. Ý ki ak þam gel dim ben bu ra da ye - rin de tes pit ler yap tým. Da ha ön ce ki gö rün tü - ler ba zý ga ze te ler de çýk tý. Biz bir hu kuk ku ru - mu yuz va li li ðe di lek çe ve re rek bu ra da ki du - ru mun hu ku ki o la rak en gel le me si ni ve hu ku - kun ge re ði nin ya pýl ma sý ný is te ye ce ðiz. Bu ra - da ge rek li ted bir ler a lýn ma dý. Sa de ce ku le nin et ra fý ný çe vi re rek ön lem al mak de ðil al ko lün genç le ri mi zi e sir al ma sý ný ön le me li yiz. Bu ra - nýn dü zel til me si i çin Ye þi lay hu kuk mü ca de - le si ni baþ la tý yor. Ý kin ci o la rak ma hal le sa kin - le ri ve es naf ra hat sýz. Bu ra da in san lar ço cuk ye tiþ ti re mi yor. Ev le ri ni sa týp gi di yor lar. Bu na kim se nin hak ký yok. Ýs tan bul / ci han ir ti ni as ya.com.tr Bir so ruþ tur ma hi kâ ye si Geç ti ði miz haf ta, a yýn ilk gü nü Ba kýr köy Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn dan, ya nýn da pa ran tez i çin de þüp he li ke li me si ya zý lý o lan çað rý kâ ðý dý baþ lýk lý bir ya zý al dýk. Ya zý da þöy le de ni li yor du: Ya pýl mak ta o lan bir so ruþ tur ma ya e sas ol - mak ü ze re, Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý mýz ta ra fýn - dan ÞÜP HE LÝ o la rak i fa de niz a lý na ca ðýn dan, çað rý kâ ðý dý na i liþ kin teb li ga tý al dý ðý nýz da on gün i çin de Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý mý za mü ra ca at et me niz, gel me di ði niz tak dir de 5271 sa yý lý Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu nun 156. mad de si hük - mü ne gö re zor la ge ti ri le ce ði niz teb lið o lu nur. Bu nun ü ze ri ne ir ti bat kur du ðu muz a vu ka tý - mýz Ka dir Ak baþ, ben zer bir teb li ga týn Ye ni As - ya Neþ ri yat Ya yýn Yö net me ni A lâ ed din Te - mur a da ya pýl dý ðý ný, ko nu nun Müf lis Pro je: Ke - ma lizm ki ta bý mýz o la bi le ce ði tah mi ni ni bil dir di. Ka dir Bey da ha son ra ad li ye ye gi dip dos ya ya bak tý ve so ruþ tur ma ko nu su nun ger çek ten o ki - tap ol du ðu nu gör dü. Tah mi nin de ya nýl ma mýþ tý. Ak tar dý ðý de tay lar i se, ö zet o la rak, ko nuy la il - gi li ha be ri miz de de i fa de e dil di ði gi bi, so ruþ tur - ma nýn ki tap ta o kul lar da ço cuk la ra söy let ti ri len An dý mýz met ni nin il kel ve u cu be o la rak ni te - len me si ni ve Ke ma list da yat ma nýn so na er di ril - me si ta le bi nin di le ge ti ril me si ni Cum hu ri yet ve Türk lü ðü a þa ðý la ma o la rak gö ren bir va tan - da þý mý zýn þi kâ ye ti ü ze ri ne a çýl dý ðý þek lin dey di. Þi kâ yet An ka ra Baþ sav cý lý ðý na ya pýl mýþ, a ma o ra sý yet ki siz lik ka ra rý ve re rek i þi Ýs tan bul a ha - va le et miþ ve Ýs tan bul da bi zi i fa de ye ça ðýr mýþ tý. Ýs nad e di len suç Cum hu ri yet ve Türk lü ðü a þa - ðý la mak o lun ca, TCK nýn dil le re des tan 301. mad de si ne bir defa da ha ta kýl dý ðý mý zý an la dýk. An cak mad de de ya pý lan son de ði þik lik ler le, bu suç la il gi li so ruþ tur ma la rýn A da let Ba kan lý ðý iz ni ne bað lan dý ðý ný ha týr la yýn ca, mad de met ni - ni a çýp tek rar bak týk ve öy le ol du ðu nu gör dük. Bu nun ü ze ri ne Ka dir Be ye de dik ki: 301 so ruþ tur ma la rý Ba kan lýk iz ni ne tâ bi ol - du ðu na gö re, o i zin çýk ma dan bi zim i fa de ye çað rýl ma ma mýz ge re kir. Bir yan lýþ lýk ol ma sýn! Ka dir Bey, çað rý yý ya pan sav cý ya bu nu da sor - du; pro se dü rün böy le ol du ðu, bi zim i fa de le ri - miz a lýn dýk tan son ra Ba kan lý ða ya zý ya za cak la rý ce va bý ný al dý. Bu du rum da bi ze, i fa de çað rý sý na i ca bet et mek ten baþ ka ya pa cak bir þey kal ma dý. Ve haf ta ba þýn da A lâ ed din Bey le bir lik te ad li - ye ye gi dip Ka dir Bey le bu lu þa rak sav cý nýn o da - sý na git tik. An cak çað rý yý ya pan sav cý i zin liy di, o nun ye ri ne ba kan nö bet çi sav cýy la gö rüþ tük. Ma sa sý nýn ü ze rin de, dos ya dan çý ka rýl mýþ Müf - lis Pro je: Ke ma lizm ki ta bý mýz bu lu nan nö bet çi sav cý i se bi zi i çe ri al dýk tan he men son ra de di ki: Ku su ra bak ma yýn, si zi bo þu na bu ra ya ka dar yor mu þuz. Çün kü bu dos ya TCK 301 le il gi li ve 301 so ruþ tur ma la rý nýn a çýl ma sý A da let Ba kan lý - ðý nýn iz ni ne bað lý. Sav cý ar ka da þý mý zýn gö zün - den kaç mýþ ol ma lý. Bu a þa ma da i fa de ni zi a la - mam. Þim di dos ya yý Ba kan lý ða gön de re ce ðim. Biz de sav cý bey le ve da la þa rak ay rýl dýk. So nuç o la rak, þi kâ ye ti ya pan muh bir va tan - da þýn baþ vu ru sun da top A da let Ba kan lý ðýn da. E ðer so ruþ tur ma a çýl ma sý na i zin ve rir se, sü - reç o yön de i ler le ye cek; biz de þim di ve re me di - ði miz i fa de le ri mi zi gi dip ve re ce ðiz. Ak si hal de, ya ni Ba kan lýk ha yýr der se dos ya ka pa na cak. Baþ ka þi kâ yet ler o lur mu, o nu da gö re ce ðiz. Bu il ginç o lay, sa de ce ya sa la rý de ðiþ tir me nin ye ter li ol ma dý ðý ný, de ði þik lik le rin uy gu la ma ya yan sý ma sýn da bi le rek ve ya bil me ye rek ha ta lar ya pý la bil di ði ni gös te ren ti pik ör nek ler den bi ri. Nö bet çi sav cý nýn göz den kaç ma o la rak i fa - de et ti ði þey, ne ti ce i ti ba rýy la ön ce An ka ra da ya pý lýp son ra Ýs tan bul da tek rar la nan bir ha ta. Ve bir baþ ka sav cý ta ra fýn dan dü zel ti li yor. A ma bu ba sit ha ta yo lun da ha ba þýn da i ken dü zel til miþ ol sa da, sý cak Ra ma zan gü nü bi zi bir-i ki sa at li ði ne da hi ol sa i þi miz den gü cü müz - den a lý ko yup bo þu na uð raþ týr dý ðý gi bi, ad li ye me ka niz ma sý ný da ge rek siz ye re meþ gul e di yor. Son so ruþ tur ma hi kâ ye mi zin ö ze ti bu.

4 4 8 KÜLTÜR SANAT AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA Y sya ho o.com Ýn san kü ser mi? Kim o lur sa ol sun; in san, kü ser. Küs mek, bek len ti le rin o luþ ma ma sý dýr. A ra - ný lan þe yi bu la ma mak týr. A ma a cý ki, küs mek, i le ti þi mi ke ser. A cý yan ya ný ný zý, ta þý dý ðý nýz der di, ne den küs tü ðü nü zü, han gi dav ra ný þa ta kýl dý ðý ný zý, ne den ta kýl dý ðý ný zý bi le di ye me mek tir küs mek. Köp rü yü at mak týr. A ma ge lin gö rün ki, in - san, kü ser. Kul dur. Za man za man i çin de ol du ðu du ru ma gö re Rab bi ne bi le kü ser. Ü mit siz lik, ka ram sar lýk hâ li bir küs mek ha li dir. Ýn san her þey den ça buk et ki le ni yor. Kü çü cük bir þey, bir an da her þe yi et ki si al - tý na a la bi li yor. Ýn sa nýn dü þün ce dün ya sý ný, ha - yal le ri ni, ü mit le ri ni, sev gi le ri ni, sa býr la rý ný altüst e de bi li yor. Ne ça buk ka pý lý ve ri yor in san, ne ça buk yý ký - lý ve ri yor. E lek tri ðin ke sil me si gi bi, in san bir þe ye a lý - nýn ca ke si li ve ri yor, ha yat, a lâ met le ri sö nü ve - ri yor. Ýn san duy gu ta þý yor. His ta þý yor. Ya ni et ki li yor ve et ki le ni yor. A ma a kýl ta þý dý ðý da u nu tul ma ma lý in sa nýn. O nun i çin za man za man e lek trik len me ler o lu yor. Ka ba rý yor dal ga lar ye ri ge lin ce. Son ra sa kin le þin ce, du ru lu yor. Din gin le þi yor. Yan lýþ a dým lar, ö zür le dü ze li yor. Za yýf lý ðý mý zýn so nu cu bü tün bun lar. A sýl za yýf lýk i se, his le re ta ký lýp kal mak týr. O - nun et ki si nin de vam et me si dir. Ak lýn dev re ye gir me me si, gi re me me si dir. Ý ma ný mý zýn, i nan cý mý zýn, sab rý mý zýn, iç di - na mik le ri mi zin, bes len me kay nak la rý mý zýn za yýf lý ðý so nu cu dur küs mek le rin hep si. O nun i çin he men ce kü sü ve ri yo ruz. Bað lan tý la rý ko pa rý ve ri yo ruz. Bit ti di yo ruz. Bit ti. Bit ti, de mek, ü mit siz lik hâ li dir. Ar týk müm kün de ðil de mek, sa býr sýz lýk ha - li dir. O an da ki duy gu lar la hük me de rek, a ce le ci lik hâ li dir. Oy sa ne bir an son ra sý na ne de bir an ön ce - si ne hük mü ge çer in sa nýn. A ma Þöy le ya pa rým, Böy le ya pa rým ; Ya ka - rým, Yý ka rým fa lan fa lan e sip gür lü yor in san. Geç mi þi de et ki le di ði ni dü þü nü yor, ge le ce ði de... Oy sa öy le mi? Ýn san za yýf. Sa de ce ya þa dý ðý an dýr et ki a la ný. Küs me ler za yýf lýk tan dýr. Ö mür bo yu gör me sin gö züm de mek, O be nim i çin bit ti ar týk. de mek, Sil dim def ter - den. i fa de le ri hep za yýf lý ðýn so nu cu. Bir bi ri le ri ne küs müþ se, o kü sen i çin za yýf in san di ye bi lir si niz. Küs mek, ben be ce re mi yo rum, ba þa ra mý - yo rum, u la þa mý yo rum, mü ca de le e de mi yo - rum, ko nu þa mý yo rum de mek tir. Küs mek, ko nu þa ma mak týr. Du ya ma mak týr. Gö re me mek tir. Ýþ te za yýf lýk bu dur! Din le yin þöy le bir, o ka dar çok küs me hi kâ - ye le ri var ki çev re miz de. Ne ça buk kü sü yor ve ne çok kü sü yor in san lar. Hem de ni ce ni ce ba sit se bep ler yü zün den. Ýn san lýk ta ri hi küs me ler le do lu. Ve du rum o nu gös te ri yor ki, in san, ta rih bo yun ca küs müþ ve ta rih bo yun ca da kü se - cek. A ma sa ný rým gü zel o lan, kü çük kü çük küs mek ler yü zün den, ko ca man ko ca man hu - su met ler o luþ tur ma mak týr. En gü ze li ne bi li yor mu su nuz; küs me mek tir. Küs müþ sen de ta bii ki ba rý þa bil mek tir. Bu nun da yo lu, i þi a bart ma mak týr. E vet, in san kü ser, a ma üç gü nü de ge çir mez. E vet, in san kü ser, a ma hu su me te dö nüþ tür - mez. E vet, in san kü ser, a ma ba rýþ ma sý ný da bi lir. O za man, küs mek ler de tat lý ve an lam lý o lur. Çün kü sev di ði niz bi ri si i le kü sün ce, ba rýþ - mak da çok gü zel o lu yor. Tec rü be ko nu þu yor. Ýs ter se niz, kü sün sev di ði niz le ve bir sa at son ra/ bir gün son ra ba rý þýn! Müt hiþ! Bir sembol sahaf, Raif Efendi PROF. DR. AHMET GÜNER SAYAR, "CUMHURÝYET TARÝHÝ ÝÇÝNDE RAÝF EFENDÝ GÝBÝ BAÞKA BÝR SAHAF GÖRÜLMEMÝÞTÝR" DEDÝ. TÜRKÝYE Di ya net Vak fý ta ra fýn dan or ga ni ze e di len ve ÝBB Kül tür A.Þ. nin kat ký la rýy la dü - zen le nen 31. Tür ki ye Ki tap ve Kül tür Fu a - rý nda E de bi yat Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði nin (ES KA DER) Tür ki ye Di ya net Vak fý i le bir lik te ger çek leþ tir di ði Be ya zýt Ra - ma zan Soh bet le ri nin 18. gün ko nu ðu, ik ti sat ta ri hi ve kül tür ha ya tý mý za kat ký la rý i le bi - li nen Prof. Dr. Ah met Gü ner Sa yar ol du. Sa - yar, Sa haf lar Çar þý sý ve Sa haf Ra if Yel ken ci yi an lat tý. Mat ba a nýn Os man - lý nýn ka pý sý ný ça la rak ge - ri dön me si nin ar dýn da ya tan se be bi, yaz ma e ser - le rin ay rý ca lý ðýn dan vaz - ge çe me me o la rak ni te le - yen Prof. Dr. Ah met Gü - ner Sa yar, Ýb ra him Mü te - fer ri ka i le bas ma ki tap ýn dev re ye gir di ði ni, La tin harf le re ge çiþ le yaz ma e ser dev ri nin ya vaþ ya vaþ bi zi terk et ti ði ni, ar týk sa haf lar - dan ve ya mü za ye de ler den u la þý la bi len çok de ðer li e - ser ler o la rak el de e di le bil - dik le ri ni be lirt ti ve mat ba a - nýn ge li þiy le da hi var lý ðý so na er me yen yaz ma ki tap la rýn ya kýn ta ri he ka dar ki sa haf lar ci he - tin den bi li nen öy kü sü nü an lat tý. FOTOÐRAF: MURAT ÖNEL HARF ÝN KI LÂ BI DA ÐIT TI! Sa yar, 1965 ler den i ti ba ren Sa haf lar Çar - þý sý nda ki tap ko va la ma ya baþ la dý ðý ný ve bu - nun bü yük bir tut ku ya dö nüþ tü ðü nü an la - ta rak ger çek sa haf kim li ði hak kýn da þun la rý söy le di: Es ki ya zý ki tap la rý a lýp sa tan lar bir - bir le ri ni e ði ten in san lar dý. Bu nu biz zat gör - düm. Dük kân la rý ný ev le ri nin kü tüp ha ne si gi bi gö rü yor lar dý. A lý cý lar la u zun soh bet ler e der ler di. Dip lo ma la rý yok tu, a ma mü te - bah hir in san lar dý. Çar þý nýn a sýl sa haf la rý ö - lün ce ço cuk la rý na geç ti dük kân lar ve ye ni ne sil es ki ya zý ya vâ kýf de ðil di. Üs te lik bu - gün kü pa ra sal dü zen le de ba þa çý ka ma dý lar. Harf in ký lâ býy la ev ler de ki yaz ma e ser ler ve çok de ðer li lev ha lar tek ke eþ ra fý gi bi da ðýl dý - lar ve yol cu luk la rý hâ len sü rü yor. EN ES KÝ YAZ MA YU NUS EM RE DÝ VA NI ON DAY DI Yaz ma e ser le rin ka li te si ve i çe ri ði ne o lur sa ol sun ço ðal tý la bi len bir ki tap ol ma dý ðýn dan de ðer li ol du ðu nu, e ðer ki ki ta ba dip not ve ya der ke nar dü þül müþ se de ðe ri nin da ha da art - tý ðý ný an la tan Prof. Dr. Ah met Gü ner Sa yar, Kan dý ra do ðum lu Ra if E fen di nin de Be ya zýt ci va rýn da ba ba sý Ha san E fen di i le bir lik te yaz - ma a lýp sat ma ya baþ la dý ðý ný, çar þý da ki taç ka - pý ya ya kýn bir yer de dük kâ ný bu lun du ðu nu di le ge tir di yý lýn da o i ki-üç ki þi nin sý ða - bil di ði dük kân la ta nýþ tý ðýn da i - çi nin sil me yaz ma e ser le do lu ol du ðu nu, soh bet mec li si ve bil gi a lýþ-ve ri þi ya nýn da Ra if E fen di nin dük kâ na gi ren her yaz ma ki ta bý mu hak kak o ku - du ðu nu ve Yu nus Em re Di - vâ ný nýn en es ki yaz ma nüs - ha sý nýn da Ra if E fen di de bu lun du ðu nu söy le yen Sa - yar, o dev ri þöy le an lat tý: KÂR ET ME YÝ BÝL MEZ DÝ Ra if E fen di nin hiç bir za - man es naf o la ma dý ðý ný ve kâr yap ma yý bil me di ði ni vur gu la yan Prof. Dr. Ah - met Gü ner Sa yar, Sü heyl Ün ver kü tüp ha ne sin de ki yaz ma e ser le rin Ra if E - fen di den a lýn mýþ ol du - ðu na dik kat çek ti. Ün - ver in bu e ser le ri çok u cu za te min et ti ði ni an - la tan Sa yar, han gi ü ni ver si te o lur sa ol sun e - de bi yat, ta rih ve Türk di li bö lü mün den ge len a ka de mis yen ve öð ren ci le re na sýl yar dým cý o - la ca ðý ný çok i yi bil di ði nin al tý ný çiz di. Ord. Prof. U zun çar þý lý nýn ken di si ni Râ if E - fen di nin bir öð ren ci si o la rak gö re rek te lif et - ti ði Mit hat Pa þa ve Yýl dýz Mah ke me si ni o na it haf et me si nin ve te þek kü rü nün son de re ce an lam lý ol du ðu nu be lir ten Prof. Dr. Sa yar, Cum hu ri yet ta ri hi i çin de Ra if E fen di gi bi baþ ka bir sa haf gö rül me miþ tir de di Sah haf Ra if E fen di KAY BO LAN SA HAF LIK DE ÐER LE RÝ Sah haf Ra if E fen di a dýy la ka le me al dý ðý e - se rin den bah se den Prof. Dr. Sa yar, Ra if E fen - di nin pa ra pe rest de ðil, Hak pe rest bir in san ol du ðu nu di le ge ti re rek ar týk o nun gi bi le rin ye tiþ me di ði ni, ha ya týn ü ze ri miz de kur du ðu mad dî bas ký nýn bi zi geç miþ le köp rü kur mak - tan ve bu tür i liþ ki ler den u zak laþ týr dý ðý ný, böy - le bir ah lâk la es naf lýk yap ma nýn ar týk zor bu - lu nan bir du rum ol du ðu nu söy le di ve Ýn san ta bi a tý na ma lik o lup gön lü a kýl la bi leþ tir mek sa haf lýk týr. Ra if E fen di böy le bi riy di. Þim di ki sa haf lar þart lar öy le ge rek tir di ðin den sa de ce a kýl la rý i le bu i þi ya pý yor lar de di. Misafir Bek le nen ni ha yet gel di Öy le bir ge liþ le gel - di ki, cen net ka pý la rý pa re pa re a çýl dý son - suz lu ða. Ce hen nem ka pý la rý ka pa týl dý kat - be kat sý ký sý ký ya. Ýb lis, bu se fer ser best de ðil di kö - tü lü ðü nü ic ra et me de. Fe na o lan ne var sa yer yü - zün de, ya sak tý. Mi sa fir gi de si ye ka dar þey ta nýn el - le ri, a yak la rý sý ký ca bað lýy dý. Bek le nen ni ha yet gel di Her za man ki gi bi o la - ða nüs tü ve muh te þem di. Fevç fevç da ðýl dý ka ra ran dün ya mý za, þeh ri mi ze. Ev le rin ka pý la rýn dan sü kûn i le sü zül dü. Si ne le re be re ket i le so kul du. Ha ya tý - mý zý ye ni baþ tan dü zen le ye rek baþ la dý i þe. Ön ce vak ti be lir le di. Gün i ki ye ay rýl dý mem nu ni yet le. A - dý na sa hur ve if tar de nil di. Son ra sö zü mü ze, ha li - mi ze, ya þa yý þý mý za çe ki dü zen ver di. Rab is mi nin ter bi ye e di ci li ði i le ses len di ru hu mu za, kal bi mi ze. Ta lim ve ted ri se baþ la dý bir an ne þef ka tiy le. Þý mar - mýþ nef si mi zi i kaz et ti rik kat i le. A rýn dýk, ak lan dýk; ye ni doð muþ bir be bek gi bi, uy ku sun dan he nüz u - yan mýþ bir kim se gi bi ay dýn lan dýk. Bek le nen ni ha yet gel di Ve ger çek yol cu luk baþ la dý. Ý çi mi ze dön dük, in san lý ðý mý za. U nut tu - ðu muz de ðer ler bir bir can lan dý var lý ðý mýz da. Ý yi - lik, ha yýr, a tý fet, a da let Ý yi bir in sa ným ben, de - mek le ye tin me nin; yü rek te u yu yan i yi li ðin hiç bir i þe ya ra ma dý ðý nýn far ký na var dýk. Doð ru o la nýn bir bi ri ne kar þý i yi ol mak ta, bir bi ri ne mu hab bet gös ter mek te sak lý ol du ðu nu an la dýk. Bir baþ ka sý i - çin at mý yor sa kal bin, ne ö ne mi var dý ha yat ta yer e din me nin? Ben cil li ðin ve mer ha met siz li ðin as - lýn da bi ze hiç mi hiç ya kýþ ma dý ðý nýn bi lin ci ne bu zi ya ret i le var dýk. Bek le nen ni ha yet gel di Kul lu ðu mu zun ne ul - vi bir mes lek ol du ðu nu ha týr la dýk sa ye sin de. Ý ba - det le rin ö ne mi ni kav ra dýk. Mi rac a çýk týk çok ke - re ler. Hu zu ra dur duk, hey be miz de piþ man lýk la rý - mýz, gü nah la rý mýz ve ha yýf lan ma la rý mýz i le be ra - ber. Havf ve re ca a ra sýn da git tik gel dik gün ler ge - ce ler bo yu. Að la ya rak an lat týk bi zi biz den da ha i yi bi len Ya ra tý cý mý za. Ben be ni bý rak tým Al lah ým. Sen be ni bý rak ma. di ye rek fý sýl da dýk yü re ði miz - de ki le ri. An lat týk ça a çýl dýk, a çýl dýk ça yol al dýk. Ce - vap gel di, müj de le di Kur ân: Rab bin se ni terk et - me di, sa na da rýl ma dý da. Ra hat la dýk. Bek le nen ni ha yet gel di... Ma ne vî bir týl sým sar dý dört bir ya ný. Ca mi ler her za man ki nin ak si ne ga ni ga ni zi ya ret çi le ri ni a ðýr la dý. Ev ler mi sa fir ler i le dol du taþ tý. Al lah i çin aç kal mýþ be niz ler sa ra rýp so lar ken yüz ler nu ra gark ol du. Kö tü söz ler yu tul - du, öf ke ler din di ril di. Bir tat lý in ti zar, bir hu zur do lu bek le yiþ sab rý, ta ham mül ve te kâ mü lü öð ret - ti. Þükr-ü ma ne vî çeþ me sin de fe yiz len di ni yet le - nen her ki þi. Ac zi ni, fak rý ný bi le rek ge ri çe kil di. Du rul du is ra fa ka çan tüm is tek le ri. O ruç i le hem - hal o lan, Ra ma zan i le hal le þen ar týk ter te miz di. Bek le nen ni ha yet gel di, hoþ gel di. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bü yük Bri tan ya'da ken di böl ge si i - çin de kra lý tem sil e den, ya sa la ra say gý gös te ril me si ni sað la mak la gö rev li yö ne ti ci.- Ekmeðin ilk hecesi. 2. Ý sim ler- Ja pon ya'da bir þe hir. 3. Türk, Mo ðol ve Ta tar han la rý i çin hü küm dar lar hü - küm da rý an la mýn da kul la ný lan bir un van. -Ba yan ke li me si nin ký sa sý. 4. Su çu nu ka bu let me ve bu nu i fa de et me. 5. Ku r'ân al fa - be sin de bir harf.- Ý ki nes ne a ra sýn da ki boþ luk. 6. Gök gü rül tü - sü.- Gü reþ te bir o yun. 7. Bir kam yon mar ka sý..-dört ba sa mak lý en kü çük sa yý.- Ta ký mýn ký sa sý. 8. Mer mer de sert da mar lý ký - sým. 9. Lan ta ný sim ge le yen harf ler. - Es ma ül Hüs na da bir i sim. 10. Ka rar lý, az me den ma na sýn da bir ba yan a dý.- Seb ze ve mey - ve le rin ye tiþ ti ril di ði ve ha va þart la rý na kar þý ko run du ðu cam ve nay lon la kap lý yer. 11. Kur'ân da baþ lan gýç su re si.- Bo ya cý lýk ta kul la ný lan, kýr - mýzý bö ce ði nin üst de ri bez le ri - nin sal gý la dý ðý mad de. 12. Ý - çin de ký sa su re ve re du a la rýn bu lun du ðu kü - çük ki tap.- A - lim ler. SOL DAN SA ÐA 1. Din yo lun da ca ný ný ve ren kim se.- Ý liþ ki ler de çok iç ten ol ma ma du ru mu, res mi yet. 2. Su ri ye zul mü nü de vam et ti ren e li kan lý dik ta tö rün so ya dý.- "On bir a yýn sul ta - ný." 3. Ra kip miþ gi bi dav ra nan. Bu þe kil de ta výr lar ser gi le yen.- Ver me, ö de me. 4. Yok sul la ra ve öð ren ci le re yi ye cek da ðýt mak i çin ku rul muþ ha yýr ku ru mu- Kur'ân al fa be sin de bir harf. DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI K O M AU T A N L A L A A L A K O K D Ý D A R R A M N Ý H A Y E T A B A T K A L A M A R B Ý A D R A K O Ü L Ü B Ü A K A RK E T K E U M B T O K N R E K A T M E T F K E N E T H A L A A D Ý S Ý M N E V 5. Kö tü, çir kin, uy gun suz.- Bir kü çüm se me ni da sý. 6. Yu mu þak yün den ö rül müþ ve ya do kun muþ, ha fif ve gev þek (ku maþ)- Al tý ný sim ge - le yen harf ler. 7. En bü yük, çok bü yük..-his ke li me sin de ses siz ler. 8. Mo tor lu a raç la rý ça lýþ týr ma ya ya ra yan dü ze nek.- Va sýf sýz iþ çi. 9. Lit - re nin ký sa sý.- Fýr sat, uy gun za man. 10. Pul ka nat lý lar dan, vü cu du, ka nat la rý in ce pul lar la ve tür lü renk ler le ör tü lü, dört ka nat lý, çok sa yý da tür le ri o lan bö cek le re ve ri len ge nel ad.-ta vuk yav ru su, civ civ

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr HU ZUR VE MUT LU LUK he pi mi zin pe þin de ol du ðu i ki si hir li ke li me. Ne var ki, ki mi miz toz pem be ha yal ler dün ya sýn da a rar, ki mi miz ger çek ler dün ya sýn da... Hu zur ve mut lu lu ðun en ö nem li ze mi ni ve ü re tim mer ke zi a i le dir. Ýs ter ço cuk, is ter ye tiþ kin o la lým, gö re rek ve ya þa ya rak bi li yo ruz: Mut lu luk, ev le nir ev len mez ha zýr bu la ca ðý mýz de ðil, ka za nýp ü re te ce ði miz bir ol gu dur. Ha ya tý ný i lim, i mân, Kur ân yo lun da har ca mýþ; baþ ta fer din, a i le nin, Ýs lâm top lu mu nun, Ba tý, H ris ti yan â le mi nin, tüm in san lý ðýn bü tün has ta lýk la rý ný teþ his et miþ, re çe te le ri ni yaz mýþ, te da vi le ri ni yap mýþ, a me li yat-ý Söz ler Ön ce söz söy len di Son ra ke li me le re dö kül dü dil ler den. On dan son ra her þey an la þýl ma ya baþ lan dý. Ýþ te Ri sa le-i Nur bu ke li me ler den mey da na gel di. Bis mil la hir rah ma nir ra him. Bis mi hî süb ha ne hû Son ra e mir ver di: Yaz kar de þim! Bis mil lah her hay rýn ba þý dýr, biz da hi baþ ta o na baþ la rýz. Za ma nýn se si ve sö zü ol du. Ya zýk o za ma nýn gay ret siz in san la rý na de nil di ði za man, tük rük le ri yü zü mü ze gel me mek ve ya si lin mek i çin ya zýl mýþ týr de miþ ti. Ya zý lan Söz ler kâ fi mi, va zi fem bit miþ mi? en di þe le ri ni ta þý yor du. Öy le di yor du Be di üz za man On ü çün cü as rýn mi na re si nin ba þýn da dur mu þum. Su re ten me de nî din de la kayt in san la rý ca mi ye da vet e di yo rum di yor du. Ýþ te Söz ler böy le yük sek bir fer ya dýn a kis le ri i di. Bu nur dan ba zý la rý ol duk ça ra hat sýz ol muþ tu. Ça re yi bas ký ve zu lüm de gör dü ler. Bu se sin ke sil me si ne ma ni ol mak is te di ler. A ma na fi le O Nur git ti çe ya yýl dý. Köy ler den þe hir le re, Þe hir ler de ül ke ye, Ül ke den ül ke le re, Ül ke ler den kýt a la ra ka dar u zan dý. On bi ne ya kýn sav cý ve ha ki min, Yüz ler ce bi lir ki þi nin, Bin ler ce kol luk kuv ve ti nin te mel i þi bu söz ler ol muþ tu. Ka der bu Han gi a sil dâ vâ ko lay an la týl dý? Ni ce pey gam ber ler, Ni ce ha ki kat kah ra man la rý bu yol dan geç miþ ler di. Di ri di ri de ri si yü zü len in san la rý gör dü ta rih. A ma yýl ma dý lar, ha ki ka ti hay kýr dý lar. Ve ba þar dý lar. Ve en son þu söz söy len di: Mil yon lar kah ra man baþ la rýn fe dâ ol du ðu bir kud sî ha ki ka te ba þý mýz da hi fe dâ ol sun. Saç la rým a de din ce ba þým ol sa, her gün bi ri ke sil se, ha ki kat-i Kur â ni ye ye fe dâ o lan bu ba þý zýn dý ka ya eð mem. Bu söz ler mu ha tap la rý ný hem kýz dýr mýþ, hem de sus tur muþ tu. Söz ler be nim de ðil dir, Kur ân ýn dýr, ben o dük kâ nýn bir del lâ lý yým di yor du. Ýþ te Söz le rin kud sî mü ca de le si böy le baþ la dý. Kim se ye yan bak ma dý. Kim se nin ka ný ný dök me di ler. Ý man ve sa lâh te men ni sin de bu lun du lar. Söz ler sö ze gel di. Ni ce ka ran lýk vic dan la rý ay dýn lat tý. Ýç le re ve iþ le re hu zur, A i le le re mut lu luk gel di. Ül ke ye ve dün ya ya in sa nýn ma hi ye ti ni an lat tý. Si ma lar de ðiþ ti, Ah lâk lar de ðiþ ti. Son ra al tý bin sa hi fe lik bir Kül li yat ol du. O kun du, o kun du, o kun du O kun duk ça da ha i yi an la þýl dý. Aile problemleri, bence lerden, sence lerden çýkar! cer ra hi ye le ri ni ger çek leþ tir miþ, prob lem le ri ni çöz müþ o lan Be di üz za man, a i le i le il gi li þu tes bit te bu lu nur: Ýn sa nýn, hu su san Müs lü ma nýn ta has sun gâ hý ve bir ne vî cen ne ti ve kü çük bir dün ya sý a i le ha ya tý dýr. (Lem a lar, 24. Lem a, s. 203.) Mut lu luk; sev gi, hür met/say gý ve mer ha me tin de so nu cu dur. Bir a i le nin sa a det-i ha ya ti ye si, ko ca ve ka rý mâ bey nin de [a ra sýn da] bir em ni yet-i mü te ka bi le [kar þý lýk lý gü ven] ve sa mi mî bir hür met ve mu hab bet le de vam e der. (A.g.e., s. 199.) Duy gu la rýn ü re tim mer ke zi de kalp tir. Kalb i se, en bi rin ci et ki a la ný mýz dýr. Me kân i se; a i le ha ya tý, ya ni e vi miz dir. Mut lu lu ðun ka ta lo ðu, reh be ri, el bet te Kur ân ve Sün net-i Se niy ye dir. Zi ra, Bu za man da a i le ha ya tý nýn ve dün ye vî ve uh re vî sa a de ti nin ve ka dýn lar da ul vî se ci ye le rin in ki þa fý nýn se be bi, yal nýz da i re-i þe ri at ta ki â dâb-ý Ýs lâ mi yet le o la bi lir. (A.g.e., s. 204.) Siz duy gu la rý ný zý bu na gö re e ði tip yön len di re mez se niz, si zi on lar yön len di rir! Mut lu lu ðun ham mad de si, sev gi, say gý, þef kat, yar dým, fa zi let, ih lâs, cö mert lik, ik ti - sat, ka na at, te vek kül, i lim, te fek kür gi bi duy gu ve has let ler dir. Bu ö zel lik le ri iþ le te cek ka bi li yet ler, fýt ra ten ma hi ye ti mi ze kon muþ. Ýþ le mek ve or ta ya çý kar mak i se, ma ha re ti mi ze bý ra kýl mýþ. Mut lu luk, ay ný za man da pay laþ mak týr. Ö zel lik le ma ne vî gü zel lik ler, ha yýr lar pay la þýl dýk ça ar tar. Öy le i se, mut lu ol mak i çin de ðil, mut lu luk ü ret mek ve pay laþ mak i çin ev len me li! Ar týk toz pem be ha yal le ri bý ra kýn! Her þe yi ol du ðu gi bi ka bul e din. Bir þe yin de ðe ri zýd dýy la an la þý lýr. Ha yat i niþçý kýþ lý dýr. Ýn san o lan yer de prob lem var dýr. Ö nem li o lan en gel ve sý kýn tý la rý bir lik te gö ðüs le ye rek, kar þý lýk lý sev gi, hür met ve mer ha met le çöz me ye ni yet ve gay ret et mek tir. Bi ze dü þen sa de ce sa mi mi bir ni yet ve gay ret gös ter mek tir. So nu cu halk ve tak dir e den O dur. Hiç bir me se le de bi zim, ar zu, is tek ve ni yet ten baþ ka bir dah li miz yok tur. U nut ma mak ge re kir: Prob lem siz, sý kýn tý sýz, bir ha yat, ü to pik, ha ya lî dir. Ha yal kur mak i yi dir, a ma ha yal pe rest ol mak fe lâket tir. A i le, bi rey/fert, top lum ve in san lýk i çin ha ya tî ö ne me ha iz dir. A i le prob lem le ri nin ço ðu, ben ce ler den, sen ce ler den çý kar! Oy sa, ka rý ve ko ca o la rak eþ ler, ben ce ve sen ce ye ri ne Kur ân ca, Re sû lul lah ça, Sün net-i Se ni ye ce de se prob lem ler as ga ri ye i ner. E vet, dün ya da ki mut lu luk, Kur ân i le Sün neti Se niy ye ah lâ ký na da ya lý ev li lik ve a i le ha ya týn da. Bu na, gü nü müz de ki hu zur lu ve mut lu a i le ler i le ta rih de þa hit. Nev-i be þe rin ha yat-ý dün ye vi ye sin de en ce mi yet li mer kez ve en e sas lý zem be rek ve dün ye vî sa a det i çin bir Cen net, bir mel ce, bir ta has sün gâh i se, â i le ha ya tý dýr. Ve her ke sin hâ ne si, kü çük bir dün ya sý dýr. Ve o hâ ne ve â i le ha ya tý nýn ha ya tý ve sa a de ti i se, sa mi mi ve cid dî ve ve fâ da râ ne hür met ve ha ki ki ve þef kat li ve fe dâ kâ râ ne mer ha met i le o la bi lir. Ve bu ha ki ki hür met ve sa mi mi mer ha met i se, e be dî bir ar ka daþ lýk ve dâ i mî bir re fâ kat ve ser me dî bir be ra ber lik ve had siz bir za man da ve hu dud suz bir ha yat ta bir bi riy le pe de râ ne, fer zen dâ ne, kar de þâ ne, ar ka da þâ ne mü nâ se bet le rin bu lun mak fik riy le, a kî de siy le o la bi lir. (Söz ler, s. 93.) Kaygý mý, ümit mi? Ümitsizlik ka ram sar lýk, ye is ay ný an la ma ge len bel li bir duy gu hâ li ni i fa de e den ke li me ler. Bu ke li me le rin ta rif et ti ði in san mo de li en di þe li, kay gý lý As rý mýz in sa ný bu duy gu la rý da ha çok ya þa dý ðýn dan mý dýr ki, sa kin leþ ti ri ci ler, an ti dep re san lar en çok sa tan i lâç lar a ra sýn da? Dav ra nýþ bo zuk lu ðu a dý al týn da stres, pa nik a tak, dep res yon gi bi ra hat sýz lýk la rý ar týk da ha sýk du yar ol duk. BEN MER KEZ LÝ HA YAT Sis te min da yat tý ðý da ha faz la tü ke tim ve ba þa rý ya o dak lý ya þam mo de li in sa na ben mer kez li bir ha yat su nu yor. He de fin da ha faz la ka zan mak, ba þar mak ol ma sý be ra be rin de in sa nýn iç dün ya sý na hý zý, ya rý þý, re ka be ti, stre si, kýs kanç lýk, ha sed gi bi men fî duy gu la rý ge ti ri yor. Ký sa ca sý, ah lâ kî de ðer le ri ni yi ti ri yor. E lin de cep te le fo nu, AVM i le ATM a ra sýn da me kik do ku yan in san mo de li, ne ti ce de vic da ný i le cüz da ný a ra sýn da sý ký þý ve ri yor. Nef si nin, hay va nî duy gu la rý nýn ha ki mi ye ti al týn da gi de rek in san lý ðýn dan u zak la þý yor. SE FÝH ME DE NÝ YE TÝN HOR MON LU DUY GU LA RI Se fih me de ni yet tüm va sý ta la rý ný kul la na rak in san la rýn zih nin de ba þa rý lý, güç lü, zen gin, a de ta sü per güç ler le do na týl mýþ her bi ri a de ta bi rer i lâh ve i la he o lan in san mo del le ri su nu yor. Ya lan cý cen net te, el le rin de ze hir li bal lar in sa ný yol dan çý ka ran ce hen nem hu ri le ri, ya lan cý dost lar Tüm ya lan cý lar gi bi hep si nin öm rü yat sý ya ka dar! Ne za man ki ba þa rý sýz lýk, ne za man ki mu si bet gel di, hep si bir an da göz den kay bo lu ve ri yor. Ne ye uð ra dý ðý ný þa þý ran in san da ü mit siz lik ve kay gý lar la dop do lu, de ni ze dü þen yý la na sa rý lýr mi sa li a yak ta dur ma ya ça lý þý yor! Se fih me de ni yet Sen has ta sýn, te da vi e dil men ge re ki yor! de yip tür lü has ta lýk lar i cad e di yor. Ta bi i lâç lar da Oy sa ki, in san ba þa rý la rý, ba þa rý sýz lýk la rý, se vin ci, ü zün tü le ri, a ciz li ði, fa kir li ði, ü mi - di, ü mit siz li ði, gay re ti, tem bel li ði i le in san! Hep güç lü, ba þa rý lý ol ma ya mec bur bir tan rý ya da tan rý ça ya da ü mit siz li ðe, ka ram sar lý ða düþ tü ðün de i lâç lar la te da vi e dil me si ge re ken bir has ta de ðil YE NÝ BÝR HA YA TIN ÝLK DU RA ÐI Bu as rýn se fih me de ni ye ti hor mon lu, ge ne ti ði de ðiþ ti ril miþ gý da la rý dün ya mý za na sýl sok tuy sa, duy gu la rý mý zý da öy le si ne a la bo ra et ti. Pom pa la nan hor mon lu, ve ri liþ ga ye si u nu tul muþ duy gu lar la ken di ni i lâh sa nan in san lar, öy le ol ma dýk la rý ný an la dýk la rý an da has ta dam ga sý yi yip i lâç la te da vi e dil me ye ya da tür lü çe þit ki þi sel ge li þim tek nik le riy le to par lan ma ya ça lý þý lý yor. Bil mem bu tab lo yu a bar tý lý mý bul du nuz? Týp, psi ko lo ji bi lim le ri ne el bet te mu ha lif de ði liz. Be ri yan da þu ra sý bir ger çek ki, in sa nýn ken di iç dün ya sý ný, duy gu la rý ný, a ciz li ði ni, fa kir li ði ni keþ fet me si yep ye ni bir ha yat yol cu lu ðu nun ilk du ra ðý an la mý na ge li yor! AS RIN SA HÝ BÝN DEN Ü MÝT FOR MÜL LE RÝ Be di üz za man Haz ret le ri öm rü nü vak fet ti ði i man hiz me tin de Ri sa le-i Nur Kül li ya tý i le o ku yu cu la rý nýn e li ne var lýk â le mi nin ve ken di iç â le mi nin a nah tar la rý ný su nu yor. Be di üz za man ýn ha ya týn her hâ li i çin ol du ðu gi bi ü mit ve ü mit siz lik duy gu la rý i çin de Kur ân ve ha dis der ya sýn dan top la dý ðý ha ki kat in ci le ri var: Al lah ýn rah me tin den ü mi di ni zi kes me yin! (Zü mer Su re si, 53.) â ye ti nin a çý lý mý ný yap tý ðý Hut bei Þa mi ye i sim li e se rin de ü mit siz li ði Ýs lâm â le mi nin kal bi ne gi ren deh þet li bir has ta lýk o la rak ta ným lý yor. Has ta lý ðýn be lir ti si: Ah lâ kî çö küþ, tem bel lik, la kayd lýk, ka ram sar lýk, fe dâ kâr lýk tan u zak ben mer kez li ne me lâ zým cý bir ha yat tar zý Has ta lý ðýn i lâ cý: Bir â yet ve i ki ha dis te for mü le e dil miþ du rum da. Al lah ýn rah me tin den ü mi di ni zi kes me yin! (Zü mer Su re si, 53.) Ta ma mý el de e di le me yen þe yin, ta ma mý terk e dil mez (Keþ fü l-ha fa) Ben ku lu mun gü zel zan ný ya nýn da yým (Bu ha ri) Bi zi ma nen öl dü ren, zul me den, a de ta ka ti li miz o lan ü mit siz lik has ta lý ðýn dan kur tul mak an cak gay ret-ça ba sarf et mek, mü kem me li yet çi o lup da ye se düþ me mek, hüs nü zan sa hi bi ol mak, Rab bi mi zin mer ha me tin den ü mi di mi zi kes me mek le müm kün. HÜ LÂ SA Ü mi din, Al lah a hüsn-ü zan; ü mit siz ol ma nýn i se Al lah a su i zan et mek an la mý na gel di ði ni hiç dü þün müþ müy dü nüz? E vet, ü mit, en kü çük da i re o lan kalp ten, þa hýs, a i le, top lum, Ýs lâm â le mi da i re si ne u za nan a çý da ken di mi zi ve var lýk â le mi nin sýr la rý ný keþ fet me mi zi sað la yan âb-ý ha yat hük mün de. Bu duy gu dan ken di mi zi ne den mah rum e de lim ki? TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Ze kât çeþ me miz ne re ye a ký yor? Fat ma Ha ným: Ý man ve Kur ân hiz me ti ya pý lan mer kez le re ze kât ve ri lir mi? DÝN HÝZ ME TÝ NÝN ZE KÂT TAN ÝS TÝH KA KI VAR DIR Bu za man da din hiz me ti nin her tür lü sü ne ze kât ve ri lir. Çün kü bu za man da din hiz me ti nin her tür lü sü ma ne vi ci had hük mün de dir. Çün kü bu za man da Kur ân et ra fýn da ki sur lar ký rýl mýþ týr. Kur ân a hü cum e dil miþ tir. Doð ru dan doð ru ya Kur ân ken di ken di ni mü da fa a e der ko nu ma gel miþ tir. Kur ân ýn i câ zý o nun çe lik bir zýr hý ol muþ tur. Ci had bu zýrh i le ya pýl mak ta dýr. Bu za man da din, i man ve Kur ân hiz me ti Müs lü ma nýn en a sil ve en a cil hiz me ti o la rak fa kir boy nun da bu lun mak ta dýr. Bu za man da dün ya bü yük bir kö ye dön müþ tür. Ne ka dar hiz met yap san, hak di ni ne ka dar teb lið et sen, dün ya bu hiz me te yi ne aç, yi ne aç týr! Ye di mil yar in sa na u la þa cak sýn; di ni, i man-ý tah ki ki yi ve Kur ân ý u laþ tý ra cak sýn! Bu za man da ö nün de hiç bir en gel yok! Pa ra dan ve mad dî güç ten baþ ka! Be di üz za man bu ne den le di yor ki: Bu za man da Ý lâ-yý Ke li me tul lah mad de ten te rak kî ye mü te vak kýf týr. 1 Müs lü ma nýn ö nün de bu gün, böy le bir me ga-pro je var! Kur ân ýn sön mez ve sön dü rül mez bir gü neþ ol du ðu nu dün ya ya gös ter me 2 pro je si! Bu me ga-pro je ye des tek ver me di ðin de so rum lu lu ðu bü yük, mah þer de i þi va him dir. FÎ SE BÝ LÝL LAH MAD DE SÝ Kur ân, ze kât ve ri le cek yer ler den bi ri ni fî se bi lil lah 3 o la rak be lir li yor. Fî se bi lil lah mad de si ni dört mez hep u le ma sý ci had, ya ni i lâ-yý ke li me tul lah o la rak yo rum la mýþ týr. Ve dört mez he be gö re, mü ca hi din ký lýn cý, kal ka ný, ok u, si la hý, a tý, ba rý na ðý, yi ye ce ði ve sâ ir tüm ih ti yaç la rý bu ka lem den kar þý la na bi le cek tir. Çün kü Ýs lâm ý teb lið et mek i çin sý cak ça týþ ma la ra gir me zo run lu lu ðu bu lu nan es ki za man da ci had mal ze me le ri bun lar dý. Çün kü sa va þýp müs te bit yö ne tim le ri et ki siz hâ le ge tir me den o ül ke nin hal ký na u la þa mý yor du nuz! Þim di i se tek ki þi nin bur nu bi le ka na ma dan bü tün dün ya halk la rý na u la þý la bi li yor, me de nî me tot lar la hak din teb lið e di le bi li yor! Be di üz za man bu ne den le di yor ki: Me de ni le re ga le be çal mak ik na i le dir. Söz an la ma yan vah þi ler gi bi ic bar i le de ðil dir! 4 DÂ HÝL DE CÝ HAD MA NE VÝ DÝR Öy ley se bu gü nün ci ha dý ma ne vî bir bo yut ka zan mýþ týr. Be di üz za man bu ne den le di yor ki: Dâ hil de ki ci had-ý mâ ne vî, mâ ne vî tah ri ba ta kar þý ça lýþ mak týr ki, mad dî de ðil, mâ ne vî hiz met ler lâ zým dýr. 5 Ke za Be di üz za man di yor ki: E vet, na sýl ki es ki za man da Ýs lâ mi yet in te rak kî si, düþ ma nýn ta as su bu nu par ça la mak ve i na dý ný kýr mak ve te ca vü za tý ný de fet mek si lâh i le, ký lýnç i le ol muþ; is tik bal de, si lah, ký lýnç ye ri ne, ha ki ki me de ni yet ve mad dî te rak kî ve hak ve hak ka ni ye tin ma ne vî ký lýnç la rý düþ man la rý mað lûp e dip da ðý ta cak. 6 Öy ley se, be ra hin-i ka tý a, ya ni bür han lar ve hik met ler, ya ni Söz ler ve Ri sa le ler, bu za ma nýn el mas ký lýn cý dýr, 7 sey fü lis lâm dýr, Ýs lâm ýn ký lýn cý dýr. 8 BÜ YÜK ÇEÞ ME MÝ ZÝ SU-Ý ÝS TÝ MAL ET ME YE LÝM Be di üz za man, Mü na za rat ta, i þi bu za ma nýn ma ne vî ci ha dý na ze kât la des te ðe ge ti ri yor ve ay nen di yor ki: Bü yük bir çeþ me var, þim di ye ka dar sû-i is ti mal i le þû ris ta na da ðý lýp ba zý se e le ve a ce ze ye neþ vü ne mâ ver di. 9 Ký sa bir tah lil: Þû ris tan, ço rak top rak týr. Se e le ve a ce ze, di le nen ve ac zi yet gös te ren in san dýr. Bu za ma na ka dar ze kât sû-i is ti mal e dil miþ ve böy le ço rak top rak la ra sarf e dil miþ tir. (Ger çek ten ha ya tî þe kil de ze kâ ta ih ti yaç du yan maz lum lar ve cid di ih ti yaç lý lar sý ný fý el bet te bah si miz den ha riç tir. On la ra ta bii ki ve ri le bi le cek tir. A ma cid di ih ti yaç lý ol ma sa da sýrf on la ra tah sis e dip, din ve i man hiz met le ri ni ih mal et mek gü nah týr, ve ba li var dýr.) Be di üz za man de vam e di yor: Bu çeþ me ye gü zel bir mec râ ya pý nýz, me sâ i-yi þer i ye i le þu ha vu za dö kü nüz. Son ra da bos tan-ý ke mâ lâ tý ný za su ve ri niz. Bu, hiç bit mez ve tü ken mez bir men ba dýr. HÝZ ME TE ZE KÂT VER MEK BÝR ZA RU RET TÝR? Su âl: Ne dir o çeþ me? Ce vap: Ze kât. Siz ler Ha ne fî ve Þâ fi î si niz! 10 Biz ce me se le o ka dar a çýk ki, ce va zýn da ö te sin de; Be di üz za man ýn bos tan-ý ke mâ lât de di ði din, i man ve Kur ân hiz met le ri ni ze kât la rý mýz la des tek le mek bir za ru ret tir! Ar týk ta þý, top ra ðý, bi na sý, ha lý sý, ka le mi, ki ta bý, def te ri, bil gi sa ya rý de me ye ce ðiz! Çün kü bun la rýn hep si bu gün ci had mal ze me si dir. Me se le ye ha vuz o la rak ba ka ca ðýz ve bu ha vu zu her þe kil de- a ra ya hül le koy ma ga ra be ti ne düþ me den ze kât la rý mýz la des tek le ye ce ðiz. Bu za man da bu bir so rum lu luk tur ve zo run lu luk tur! Al lah ka bul et sin. Â min! Dip not lar: 1- Hut be-i Þa mi ye, s. 97; Ta rih çe-i Ha yat, s Ta rih çe-i Ha yat, s Tev be Su re si: Hut be-i Þa mi ye, s. 217; Ta rih çe-i Ha yat, s E mir dað Lâ hi ka sý, s Hut be-i Þa mi ye, s. 98; Ta rih çe-i Ha yat, s. 94, Ta rih çe-i Ha yat, s. 105, Ta rih çe-i Ha yat, s Mü na za rat, s Mü na za rat, s. 246

6 6 8 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA YURT HABER Y Kýzýlay Kan Baðýþ HABERLER Erzurum da Ramazan hâlleri-5 Ni ha yet Ra ma zan eð len ce le ri hi za ya gel di zý nýn ga ze te de neþ re dil di ði gün Ra- ma zan þen lik le ri a dý al týn da ya þa nan 4.ya müp te zel lik le re bir çe ki dü zen ve ril di ði ha be ri gel di. Ar týk þen lik le re i lâ hî v.s. gi bi fa a li - yet ler le de vam e di le ce ði, ön ce ki saç ma lýk la rýn tek rar lan ma ya ca ðý söy le ni yor du. Sor du ðu muz ta ný dýk lar da bu ha be ri te yit et ti ler. Bun lar dan bi ri si Vi la yet Müf tü sü Ya kup Ho - ca mýz dý. Te le fon a çýp, Ho cam þen lik le re çe ki - dü zen ve ril miþ, as lý var mý? di ye sor du ðum da, E vet, doð ru dur. Hem hal kýn tep ki si, hem bi - zim i ka zý mýz, hem de si zin ya zý la rý ný zýn te si - riy le þen lik ler meþ ru çiz gi ye çe kil di ce va bý ný ver di. Ga ze te miz Ye ni As ya nýn bu iþ te ki mü - es si ri ye tin den ga yet mem nun ol duk. E vet, çe ki dü zen ve ril me si i yi ol muþ tu, çün kü is tas yon mey da nýn da þen lik a dý al týn da ya pý - lan bu fa a li yet le ri, o ra da ki bir ca mi den çý kan va tan daþ la rýn fi i lî o la rak tep ki gös te re cek le ri ha be ri gel miþ ti. A sa yi þi bo za cak, Ra ma zan ýn hu zu ru nu ka çý ra cak ha di se le re yol aç ma ih ti - ma lin den do la yý hiç tas vip e de me ye ce ði miz bir þey di bu... Al lah tan bu re zil lik ler ter ke dil di de, her han gi bir men fî ha re ket ol ma dý. Bu iþ te en bü yük so rum lu luk þen lik(!) dü - zen le me de bir bir le riy le ya rý þan Bü yük þe hir ve Ya ku ti ye be le di ye le ri nin ü ze rin de dir. Ý ki si de AKP 'li ol ma sý na rað men, üç-dört yüz met re a ra lýk la i ki ay rý yer de bu þen lik le ri dü zen le yen be le di ye ler da ha bir bir le riy le an la þa mý yor lar... Þen lik le rin Ra ma za nýn ru hu na ne ka dar uy - gun ol du ðu i se or ta da... Bu i ki be le di ye bu nu bir dü þün me li. Dost la rý mýz bi zi, Pa lan dö ken Be le di ye si ta - ra fýn dan dü zen le nen bir proð ra ma da vet et ti. Te ra vih na ma zýn dan son ra ya pý lan bu fa a li yet - te, çok gü zel i lâ hî ler o kun du. Ra ma zan a yý nýn ru hu na uy gun bir bi çim de in san la rýn ne fis le ri ye ri ne ruh ve kalp le ri ul vî þe kil de eð len di. Ve ni ha yet di ðer i ki be le di ye nin son ka ra - rýn dan son ra þen lik le rin ye ni hâ li ni, þe hir mer ke zin de kýl dý ðý mýz bir te ra vih na ma zý son ra sýn da yol dan ge çer ken mü þa he de et tik. Ar týk eð len ce ler te ra vih na ma zýn dan son ra ve i lâ hî tar zýn da ya pý lý yor du. Ge çen haf ta, 4. ya zý mý zýn ga ze te de çýk tý ðý gün, ay ný say fa da Er zu rum da ki Kur ân zi ya fe tin den bah se den bir ha ber var dý. Biz o na da git mek is - te miþ tik. Fa kat o nun da sa a ti, tam te ra vih vak ti - ne denk ge li yor du. Na sýl o la cak tý bu iþ? O sa at te va tan daþ te ra vih na ma zý na mý gi de cek ti, Kur ân zi ya fe ti ne mi?.. Program la rý dü zen le yen yet ki li - ler bu nu hiç dü þün me di mi a ca ba? Yet ki li ler ha - di ney se de Kur ân o ku yan zât lar bu na na sýl ra zý ol du? On lar da mý dü þü ne me di ler? Ney se... Be le di ye ler bu tip or ga ni zas yon la rý dü zen - ler ken zik ret ti ði miz hu sus la rý göz ö nün de bu - lun dur ma lý, din dar in san la rý ren ci de et me - me ye dik kat et me li. E lek trik ke sin ti si ÝZ BAN se fer le ri ni dur du n ÝZ MÝR DE þe hi ri çi u la þý mýn ö nem li bir kýs mý ný sað - la yan Ýz mir Ban li yo Sis te mi (ÝZ BAN) se fer le ri, TCDD hat tý ü ze rin de ki e lek trik ke sin ti si se be biy le sa - at te dur du. U la þým da yo ðun lu ðun en faz la ya - þan dý ðý sa at ler de, U lu kent-hal ka pý nar a ra sýn da se fer - ler u zun sü re ya pý la ma dý. U lu kent-hal ka pý nar a ra - sýn da ki is tas yon la ra yol cu a lýn ma dý. ÝZ BAN dan ya pý - lan a çýk la ma da, A li a ða-ha tun de re ve Hal ka pý nar- Cu mo a va sý a ra sýn da ki se fer le rin de vam et ti ði be lir til - di. TCDD nin e lek trik a rý za sý nýn o na rýl ma sý ça lýþ ma - la ra baþ la dý ðý, Þe mik ler-hal ka pý nar a ra sý nýn iþ let me - ye a çýl dý ðý du yu rul du, U lu kent-þe mik ler a ra sýn da i se ta mi ra týn de vam et ti ði du yu rul du. Ýz mir / ci han TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Yasin Asar ile Hülya Asar hanýmefendinin Sevdenur Ýsmini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder. Yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý FO TOÐ RAF: CÝ HAN TIR larý yola çýktý KI ZI LAY KAN BA ÐIÞ TIR'LA RI ÝZ MÝR, BUR SA, A DA NA VE HA TAY VE ÇEV RE SÝN DE KÝ TA TÝL BEL DE LE RÝN DE BU LU NAN VA TAN DAÞ LA RA U LAÞ MAK A MA CIY LA YO LA ÇI - KA RIL DI. KI ZI LAY'IN KAN TOP LA MA ÇA LIÞ MA LA RI RA MA ZAN'DA DA SÜ RÜ YOR. RA MA ZAN a yý i çe ri sin de, gö nül lü kan ba - ðý þýn da ki dü þü þü ön le mek i çin bir di zi ça - lýþ ma baþ la tan Türk Ký zý la yý kan ba ðý þý mer kez le rin de if tar son ra sýn da da me sai ya pa cak. Ký zý lay Kan Ba ðýþ TIR la rý da Ýz - mir, Bur sa, A da na ve Ha tay ve çev re sin de - ki ta til bel de le rin de bu lu nan va tan daþ la ra u laþ mak a ma cýy la yo la çý ka rýl dý. Türk Ký zý - la yý, 2005 yý lýn da baþ lat tý ðý U lu sal Gü ven li Kan Te mi ni Prog ra mý ný, Sað lýk Ba kan lý - ðý nýn hi ma ye si al týn da sür dü rü yor. Ku - rum, bu kap sam da, hem top lu mun Kan Ba ðý þý ko nu sun da bi linç len di ril me si ça lýþ - ma la rý ný ve hem de Kan Ba ðý þý kam pan ya - la rý ger çek leþ ti ri yor. Ül ke ge ne li ne ya yýl mýþ 15 böl ge kan mer ke zi ve 62 kan ba ðý þý mer ke zi i le hiz - met ve ren Türk Ký zý la yý, top la mýþ ol du ðu kan lar i le so rum lu ol du ðu bin 536 has ta ne - Tem muz a yý ba þýn da sel fe lâ ke ti ya þa yan Sam sun da yi ne þid - det li yað mur la bir lik te sel et ki li ol du. Sam sun da sa ba ha kar þý baþ - la yan sa ða nak ya ðýþ, çok sa yý da de re nin taþ ma sý na ne den ol du. Et ki li o lan sa ða nak son ra sý A ta kum il çe sin de ki Ço ban lý kö yün den ge len yað mur su la rý, Ö mü rev ler mev ki sin de taþ kýn la ra se bep ol du. Taþ kýn ne de niy le çok sa yý da ev ve iþ ye ri su lar al týn da ka lýr ken bir - çok a raç ta sel su la rý na ka pýl dý. Dün sa bah sý ra la rýn da mey - da na ge len taþ kýn, cad de ve so kak la rý kul la ný la maz ha le ge ti rir ken ES KÝ ÞE HÝR Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan 1 A - ðus tos ta ri hin den i ti ba ren ge çer li o lan u la þým zam la - rý ný, Es ki þe hir de öð re nim gö ren bir grup öð ren ci, pro tes to et ti. U la þým zam mý ný ko nu a lan bir ti yat ro oy na yan öð ren ci ler, da ha son ra a lýþ ve riþ i çin kul la ný - lan a ra ba i le tram vay yo lun da za man la rý pro tes to et - ti. CHP li Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan ya pý lan ye ni zam lar, va tan daþ lar ve öð ren ci le rin tep ki si ni çek ti. Es bi let fi yat la rý nýn 1.90 ve 1.80 li ra, in di rim li es kart fi yat la rý nýn 1.55 ve 1.05 li ra ol ma sý ný ve ak tar - ma üc ret le rin de 50 ku ruþ luk fark ko nul ma sý ne de - niy le öð ren ci ler zam la rý pro tes to et ti. Es ki þe hir Sað - Ba kan Er gin e gü nün a ný sý na da Sa dul lah ya zý lý kam pan ya ti þör tü he di ye e dil di. nin kan ve kan ü rün le ri ih ti ya cý ný kar þý lý - yor. Her yýl Ra ma zan ne de niy le kan ba ðý - þýn da ki dü þü þü dik ka te a lan Ký zý lay, bu nun ö nü ne geç mek a ma cýy la bir di zi ça lýþ ma baþ lat tý. Ra ma zan ýn, bu yýl ve bun dan son - ra ki bir kaç yýl bo yun ca yaz ay la rý na denk gel me si ne de niy le Türk Ký zý la yý Ra ma zan a yý na yö ne lik kam pan ya i le ba ðýþ la rý di ri tut ma ya ça lý þý yor. Kam pan ya nýn slo ga ný i - se Kan ba ðý þý na e vet, tüm in san lý ða hiz - met o la rak be lir len di. Kam pan ya kap sa - mýn da Türk Ký zý la yý Kan Ba ðý þý Mer kez le ri ve Kan Al ma Bi rim le ri ak þam la rý da hiz - met ver me ye de vam e de cek. Po tan si yel ba - ðýþ çý la ra u la þa bil mek a dý na te ra vih na ma zý sa at le rin de ca mi ler de ve be le di ye ler ta ra - fýn dan dü zen le nen et kin lik ler de ge zi ci e - kip ler kan top la ya cak. Ha tay da ki Ký zý lay TIR ý ný zi ya ret e de rek kan ba ðý þýn da bu lu - nan A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin, her ke se bu an lam lý kam pan ya ya des tek ver me le ri ko nu sun da çað rý da bu lun du. Ba kan Er gin e gü nün a ný sý na da Sa dul lah ya zý lý kam pan - ya ti þör tü he di ye e dil di. Hatay / ci han Sam sun da sa ða nak ya ðýþ de re le ri ta þýr dý iþ le ri ne git mek is te yen va tan daþ lar ev le rin de mah sur kal dý. Yo la çý kan lar i se Ö mü rev ler sa pa ðýn da yo lun taþ kýn ne de niy le ka pan - ma sý i le gel dik le ri ta raf ta kal dý. 69.So kak ta o tu ran ma hal le sa - kin le ri, ev le ri ne su dol ma ma sý i çin se fer ber ol du. Bu de fa A ta kum il çe sin de et ki li o lan þid det li ya ðýþ la bir lik te çok sa yý da ev ve iþ ye ri su al týn da kal dý. Þu a na ka dar can kay bý ya þan maz ken, il gi li ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý, mað dur va tan daþ la rýn im da dý na ye tiþ mek i - çin ça lýþ ma la rý ný a ra lýk sýz sür dü rü yor. Samsun / ci han 1 Aðustos tarihinden itibaren geçerli olan ulaþým zamlarýný, Eskiþehir de öðrenim gören bir grup öðrenci, protesto etti. FO TOÐ RAF: CÝ HAN Öð ren ci ler, u la þým zam mý ný pro tes to et ti lýk Ýl Mü dür lü ðü ö nün de top la nan bir grup öð ren ci, bu ra da u la þým zam la rý ný va tan da þa du yur mak i çin ti yat ro gös te ri si yap tý. Da ha son ra be le di ye bi na sý na doð ru yü rü yü þe ge çen grup ta, zam la ra tep ki o la rak a lýþ ve riþ a ra ba sý kul la nýl ma sý dik kat çek ti. Be le di ye ö - nün de ba sýn a çýk la ma sý ya pan öð ren ci ler, ken di si ni sos yal be le di ye ci lik hiz me ti ve ren bir ku rum o la rak ta rif e den Bü yük þe hir Be le di ye si nin yap mýþ ol du ðu zam mý ka bul et me dik le ri ni be lirt ti. Bü yük þe hir Be le di ye si ve Be le di ye Baþ ka ný Bü yü - ker þen hak kýn da slo gan a tan öð ren ci ler, da ha son ra o lay sýz bir þe kil de da ðýl dý. Eskiþehir / ci han Bitlis te vatandaþlar dað dan kes ti ði o dun la rý sýr tý na yük le ye rek e vin yo lu nu tu tu yor. FO TOÐ RAF: CÝ HAN Bit lis li ler kýþ i çin ha zýr lýk la ra baþ la dý n GE ÇEN yýl son 20 yý lýn en çe tin ký þý ný ge çi ren ve Tür ki ye de en çok kar a lan il o lan Bit lis te va tan - daþ lar kýþ ha zýr lýk la rý na baþ la dý. Bu yýl kýþ ha zýr lý ðý - na er ken baþ la yan va tan daþ lar dan ba zý la rý dað dan kes ti ði o dun la rý sýr tý na yük le ye rek e vin yo lu nu tu - tu yor. Sa ba hýn er ken sa at le rin de kýþ lýk o dun ih ti - ya cý ný kar þý la mak i çin a ya ðýn da las tik a yak ka bý sý, e lin de a ðaç bu da ma a le ti ve bal ta sýy la bir lik te yo la ko yu lan Sey fet tin Ba ran, her gün yak la þýk i ki sa at te kes ti ði o dun la rý sýr tý na yük le ye rek e vi ne gö rü yor. Tat van il çe si ne bað lý Sal lý ca kö yün de i ka met e den 60 ya þýn da ki Sey fet tin Ba ran, ge çen yýl çe tin ge çen ký þýn ar dýn dan bu yýl kýþ ay la rýn da ya ka cak so ru nu - nu ya þa ma mak i çin ha zýr lýk la ra er ken baþ la dý ðý ný söy le di. Sey fet tin Ba ran, Ge çen yýl ki ký þý mýz ma - lum çok sert geç ti. A þý rý kar ya ðý þý ol du ðun dan kýþ u zun sür dü. Hal böy le o lun ca da ký þýn or ta sýn da tan dýr da ve so ba da yak tý ðý mýz o dun la rý mýz bit ti. Biz de bu yýl ay ný so run la rý ya þa ma mak i çin kýþ ha - zýr lýk la rý mý za yaz dan baþ la dýk. Or man lýk a lan da ki bü yük a ðaç la rýn dal la rý ný bu du yo rum. o dun ha li ne ge tir di ðim dal la rý sýr tý ma a la rak e vin yo lu nu tu tu - yo rum. Or ta la ma bir a ya ya kýn bir sü re bo yun ca her gün or man lýk a la na gi de rek kýþ lýk o dun kes - me ye de vam e de ce ðim. Bitlis / ci han Ýz mir e A kýl lý Tra fik Yö ne tim Sis te mi ge li yor n ÝZ MÝR DE þe hi ri çi u la þý mý ra hat lat ma yý he def le - yen A kýl lý Tra fik Yö ne tim Sis te mi nin ku rul ma sý i - çin en ö nem li a dým lar dan bi ri da ha a týl dý. Bü yük þe - hir Be le di ye si, üç a þa ma dan o lu þa cak i ha le sü re ci - nin ka tý lým cý fir ma la rýn ma li ye ter li li ði nin tes pi ti ni sað la ya cak ilk a þa ma sý ný dü zen le di. Ý ha le i çin ye di fir ma dos ya ver di. Tam A dap tif Tra fik Yö ne tim, De ne tim ve Bil gi len dir me Sis te mi a dý da ve ri len sis tem i çin i ha le sü re ci ni baþ la tan Ýz mir Bü yük þe - hir Be le di ye si Fen Ýþ le ri Da i re si Baþ kan lý ðý Ya pým Ý - ha le le ri Þu be Mü dür lü ðü ne, fir ma lar dan al tý sý bel - ge le ri ek sik siz su ndu. Üç a þa ma dan o lu þa cak i ha le - nin bi rin ci e ta býn da, is tek li fir ma la rýn ye ter li lik yö - nün den de ðer len di ril me si a ma cýy la ve ri len tek lif ler a lýn dý. Ü çün cü e tap ta i se fi yat tek lif le ri a lý na cak. Ý - ha le sü re ci ve sis te min ku ru lum a þa ma sý nýn ar dýn - dan, dün ya nýn bir çok þeh rin de uy gu la nan a kýl lý, çev re ci, en gel li dos tu sis te m, Tür ki ye de ilk de fa Ýz - mir de dev re ye a lýn mýþ o la cak. Ýz mir / ci han ÝSTANBUL 1. ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜNDEN (BASÝT TASFÝYEDE ALACAKLILARI DAVET ÝLANI) Dosya No : 2012/8 MÜFLÝS : BAYMONTE KUYUMCULUK SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. ÝFLAS TARÝHÝ : SÝCÝL NO : Ýstanbul Yukarýda adý yazýlý müf li sin, if las da i re sin ce def te ri tu tu lan mal la rý nýn be del le ri tas - fi ye gi der le ri ni ko ru ya ma ya ca ðý an la þýl dý ðýn dan Ba sit Tas fi ye U su lü nün uy gu lan ma sý - na ka rar ve ril miþ tir. Bu se bep le, a la cak lý la rýn bu i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de a la cak la rý ný ve id - di a la rý ný bil dir me le ri, bu müd det i çin de a la cak lý lar dan bi ri nin gi der le ri pe þin ver mek su - re ti i le tas fi ye nin a di þe kil de ya pýl ma sý ný is te ye bi le ce ði Ý ÝK'nun 218. mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur B: Resmi Ýlanlar T. C. ÝSTANBUL 1. ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝÝK'NUN 219. MADDESÝ GEREÐÝNCE ADÝ TASFÝYEYE BAÞLANILMASI ÝLANI Dosya No : 2012/10 Müflis : UZEL Makine SANAYÝ A. Þ. Adresi : Topçular Kýþla Cad. No: 5, Rami-Eyüp/ÝST. Ýflas Tarihi : Sicil : Ýstanbul Ýstanbul Asli ye 26. Ti ca ret Mah ke me sin ce if la sý na ka rar ve ri len yu ka rý da i sim ve ad - re si ya zý lý müflis hakkýndaki tasfiyenin ADÝ usulde icrasý tensip kýlýnmýþ olduðundan: Müflisten alacaklý o lan lar la, men kul ve gay ri men kul le ri ü ze rin de is tih kak id di a sýn da bu lu nan la rýn i lan dan i ti ba ren BÝR AY i çin de Ýs tan bul 1. Ýf las Mü dür lü ðü ne ya zý lý o la rak a la cak ve is tih kak id di a la rý ný kay det tir me le ri ve de lil le ri nin (se net, def ter hü la sa sý vs) a sýl ve ya tas dik li su ret le ri ni tev di ey le me le ri. Bun lar hi la fý na ha re ket ce za i me su li ye ti müs tel zim ol mak ü ze re müf li se borç lu o - lan lar var sa bun la rýn da ay ný müd det i çin de ken di le ri ni ve müf li se ve re cek le ri mal ve ya pa ra mik ta rý ný bil dir me le ri. Müf li sin mal la rý ný her ne su ret te o lur sa ol sun el le rin de bu lun du ran la rýn, o mal lar ü - ze rin de ki hak la rý mah fuz kal mak þar týy la bun la rý ay ný müd det i çin de if las da i re si em ri - ne tev di i ey le me le ri ve et mez ler se mak bul ma ze ret le ri bu lun ma dýk ça ce za i me su li ye te uð ra ya cak la rý ve rüç han hak la rýn dan mah rum ka la cak la rý gü nü sa at 11.00'de Ýs tan bul 1. Ýf las Da i re sin de ÝLK A LA CAK LI LAR TOP - LAN TI SI ya pý la cak o lup top lan tý da, if las i da re si nin se çi mi, yet ki le ri nin be lir len me si, ge - rek ti ðin de ve kil tu tul ma sý, yet ki le ri nin be lir len me si, ge rek me si ha lin de se çi le cek if las i da re si ne a ce le sa týþ yet ki si nin ve ril me si ay rý ca müf lis a dý na ka yýt lý o lup 3. dev ri ya pýl - mýþ ta þýn maz lar var sa bun lar la il gi li o la rak ta sar ru fun ip ta li da va sý a çý lýp a çýl ma ya ca ðý gün dem li o la rak ya pý la cak o lan top lan tý ya a la cak lý la rýn gel me le ri ve ya yet ki li bir ve kil gön der me le ri ve ay ný za man da müf lis i le müþ te rek borç lu o lan lar ve ya müf li sin bor cu - nu ö de me yi te kef fül e de cek sa ir kim se le rin de bu top lan tý da ha zýr bu lun ma la rý lü zu mu i lan ve teb lið o lu nur B: Resmi Ýlanlar

7 Y DÜNYA 7 Hi cab ýn is ti fa sý nýn se be bi kat li am lar n SU RÝYE U lu sal Kon se yi (SUK) Ü ye si Bes sam Ýs hak, Su ri ye Baþ ba ka ný Ri yad Hi cab ýn mu ha lif le rin sa fý na ka týl ma sý nýn Beþ þar E sed in yap tý ðý kat li am lar dan kay nak lan dý ðý ný söy le di. SUK Ü ye si Bes sam Ýs hak, Baþ ba kan Hi cab ýn mu ha lif le rin sa fý na ka týl ma sý nýn, E sed yö ne ti min de ki bö lün me yi a çýk ça or ta ya koy du ðu nu be lirt ti. Ýs hak, Ri yad Hi cab ýn is ti fa sý þu a na ka dar ki en ö nem li is ti fa lar dan bi riy di. Ýs ti fa nýn se be bi E sed yö ne ti mi nin Su ri ye nin çe þit li böl ge le ri ne dü zen le di ði sal dý rý lar ve kat li am lar dýr. Baþ ba kan ýn ö zel lik le doð du ðu yer o lan Dey ru z-zor da ki kat li am lar dan son ra bu ka ra ra var dý ðý ný dü þü nü yo rum de di. Su ri ye Baþ ba ka ný Ri yad Hi cab ve Baþ ba kan lýk Söz cü sü Mu ham med It ri ön ce ki gö rev le rin den ay rý la rak Ür dün e kaç mýþ tý. Su ri ye Mil li Kon se yi Baþ ka ný Ab dul ba sit Sey da i se, Baþ ba kan Ri yad Hi cab ýn ay rýl ma sý nýn E sed re ji mi i çin so nun baþ lan gý cý ol du ðu yo ru mu nu yap tý. Erbil / a a Nas ral lah: Su ri ye de kal bi miz kan að lý yor n HÝZ BUL LAH li de ri Ha san Nas ral lah, Su ri ye de o lan lar yü zün den kal bi miz kan að lý yor de di. ABD nin Su ri ye nin yý ký mý i çin ça lýþ tý ðý ný ve bu ne den le Su ri ye mu ha le fe ti nin Beþ þar E sed re ji miy le di ya log kur ma sý na en gel ol du ðu nu ö ne sü ren Nas rall lah, baþ kent Bey rut un gü ne yin de Hiz bul lah ýn ka dýn kol la rý nýn dü zen le di ði if tar da yap tý ðý ko nuþ ma da, Su ri ye de ki kri zin çö zü mü nün as ke ri ön lem le re terk e dil me si nin da ha faz la kan dö kül me si an la mý na ge le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Su ri ye de ki ge liþ me le rin et ki le di ði Lüb nan ýn iç si ya se ti ne de de ði nen Nas ral lah, ta raf la ra mü za ke re çað rý sýn da bu lu na rak, Di ya lo ðun al ter na ti fi ka os tur di ye ko nuþ tu. Beyrut / a a Bü rok rat lar da E sed i terk e di yor n SU RÝYE Baþ ba ka ný Ri yad Hi cab ve Baþ ba kan lýk Söz cü sü Mu ham med It ri nin mu ha lif le rin sa fý na ka týl ma sý nýn ar dýn dan E sed yö ne ti min den kop ma lar hýz lan dý. Üst dü zey yet ki li le rin ar dýn dan bü rok rat lar da mu ha lif le re ka týl dýk la rý ný a çýk la ma ya baþ la dý. Þam Ha ber A ðý (SNN), Ha lep Em ni yet Mü dü rü Mu ham med Na im Ah med Tým ma ri, Ha lep Kýr sa lý A sa yiþ Mü dü rü Ah med Ab dul ka dir Ý sa, Tar tus Em ni yet Mü dü rü Hey sem Ab dul ha mid, Ha se ke Em ni yet Mü dür Yar dým cý sý Ze ke ri ya Mus ta fa Hac Hü se yin ve Ha lep Po lis Has ta ne si Baþ he ki mi Hü se yin Þeyh A saf gö rev le rin den ay rý la rak mu ha lif le rin sa fý na geç ti ði ni du yur du. Su ri ye yö ne ti mi, söz ko nu su kop ma la ra i liþ kin her han gi bir a çýk la ma yap ma dý. Ýstanbul / a a Mýsýr Güvenlik Güçleri, Sina Yarýmadasý'nda bulunan sýnýr kapýlarýnda ve bölgedeki güvenlik kontrollerini artýrýrken, baþlatýlan operasyonlar da devam ediyor. Sina barut fýçýsý MISIR ORDUSU, SÝNA YARIMADASI'NDA 16 MISIR ASKERÝNÝN ÖLDÜÐÜ SALDIRININ ARDINDAN BÖLGEDE GENÝÞ ÇAPLI OPERASYON BAÞLATTI. MISIR CUMHURBAÞKANI MURSÝ, BÖLGEDE ÝNCELEME YAPTI. MISIR gü ven lik güç le ri, Si na Ya rý ma da sý nda 16 Mý sýr as ke ri nin öl dü ðü sal dý rý nýn ar dýn dan böl ge de ge niþ çap lý o pe ras yon lar baþ lat tý. Gü ven lik yet ki li le ri ve gör gü ta nýk la rýn dan e di ni len bil gi le re gö re, böl ge de uy gu la nan gü ven lik ön lem le ri çer çe ve sin de A riþ, Þeyh Zu veyd, Re fah ve Tur gi bi þe hir ler de pla ka sýz a raç lar dur du ru lur ken, kim lik kon trol le ri ya pý lý yor. Si na nýn gü ney ve ku ze yin de ki a na yol lar da kon trol nok ta la rý nýn da art tý rýl dý ðý bil di ril di. Mý sýr or du su nun o pe ras yon la rý na sa vaþ u çak la rý ve he li kop ter le rin de des tek ver di ði bil di ril di. Bu a ra da Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si, si lâh lý sal dý rý nýn ger çek leþ ti ði böl ge de in ce le me yap tý. Mur si, Si na nýn ku ze yin de ki A riþ böl ge si ni zi ya re tin de as ker le re hi ta ben, Sa vun ma Ba ka ný ve As ke ri Kon sey Baþ ka ný Hü se yin Tan ta vi nin sal dý rý da ö len as ker le rin in ti ka mý nýn a lýn ma sý yö nün de ki ta li ma tý ný des tek le di ði ni i fa de et ti. Cum hur baþ ka ný Mur si, Mý sýr Or du su ndan, böl ge sa kin le ri i le iþ bir li ði ya pa rak en ký sa sü re de sý nýr da ki tüm suç o dak la rý ný or ta ya çý kar ma la rý ný is te di. A rap Bir li ði es ki Ge nel Sek re te ri Amr Mu sa, Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si ye, Ýs ra il-mý sýr Ba rýþ Ant laþ ma sý nda ki tak vi ye kuv vet gön der me mad de sin de dü zen le me ye git me si çað rý sýn da bu lun du. Mý sýr hü kü me ti nin böl ge ye tak vi ye kuv vet gön der me si, 1979 yý lýn da im za la nan Mý sýr-ýs ra il Ba rýþ Ant laþ ma sý ge re ðin ce Ýs ra il ta ra fý nýn o na yý ný ge rek ti ri yor. Mý sýr or du su, hü kü met ve as ker le rin a i le le ri ne ta zi ye le ri ni i le ten Hiz bul lah li de ri Ha san Nas ral lah i se, sal dý rý dan en kâr lý çý kan ta ra fýn Ýs ra il ol du ðu nu kay det ti. Mý sýr-ýs ra il sý ný rýn da ki Ke rim E bu Sa lim sý nýr ka pý sý ya ký nýn da, si lah lý ki þi ler ce dü zen le nen sal dý rý da 16 Mý sýr as ke ri öl müþ, 7 as ker de ya ra lan mýþ tý. Sal dýr gan lar e le ge çir dik le ri Mý sýr or du su na a it zýrh lý a raç lar la Ýs ra il ta ra fý na geç me ye ça lýþ tý ðý sý ra da Ýs ra il tar fýn dan vu rul muþ tu. Ýs ra il, sý nýr ka pý sýn da ki gü ven lik bi ri mi ne sal dý rý da ö len 8 ki þi nin ce se di ni Mý sýr a tes lim et ti ði ni a çýk la dý. Ariþ-Kahire / a a HANÝYE'DEN ORTAK KOMÝSYON ÇAÐRISI GAZ ZE DE KÝ Fi lis tin Hü kü me ti Baþ ba ka ný Ýs ma il Ha ni ye, Mý sýr-gaz ze sý ný rýn da gü ven li ðin kon trol al tý na a lýn ma sý i çin or tak bir gü ven lik ko - mis yo nu o luþ tu rul ma sý çað rý sýn da bu lun du.16 Mý sýr lý as ke rin ö lü mü nü gö rüþ mek ü ze re bir a ra ya gel dik le ri Ba kan lar Ku ru lu top lan tý sýn dan ön ce ba sýn men sup la rý na ko nu þan Ha ni ye, o la yýn fa il le ri ni or ta ya çý kar - mak i çin Fi lis tin gü ven lik ku ru mu nun Mý sýr gü ven lik güç le ri i le iþ bir li ði ya pa ca ðý ný be lirt ti. Ha ni ye, Gaz ze ye am bar go nun kal dý rýl ma sý i çin har - ca nan ça ba la rý bo þa çý kar mak ve Gaz ze-mý sýr sý ný rýn da ka os o luþ tur - mak is te yen Ýs ra il in bu o lay da ilk suç lu ol du ðu nu kay det ti. Ha ni ye, Gaz ze nin Mý sýr yö ne ti mi i le o la yýn ger çek yü zü nü or ta ya çý kar mak i çin tam bir ko or di ne i çin de ol duk la rý kay de dil di. Gazze / a a ÝSRAÝL'DEN MISIR'A TAZÝYE VE TEHDÝT ÝS RAÝL Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü Yi gal Pal mor res mi bir a çýk la may la, Si na sal dý rý sýn da ö len as ker ler i çin Mý sýr hü kü me ti ne ta zi ye di lek le ri ni i let ti. Pal mor, Bu bar bar sal dý rý Mý sýr lý as ker le rin ha ya tý ný kay bet me si - ne ne den o lur ken, Ýs ra il li le ri de he def al dý. Sal dý rý nýn a ma cý Mý sýr ve Ýs - ra il a ra sýn da var o lan ba rý þý kýr mak týr. Ýs ra il böl ge de ki ha ya ti ö ne me sa hip is tik rar ve gü ven li ði ko ru mak i çin Mý sýr la iþ bir li ði nin ru hu na uy - gun o la rak ha re ket et me ye de vam e de cek tir i fa de le ri ni kul lan dý. Ýs ra il Baþ ba kan lýk söz cü sü O fir Gen del man, Tek rar söy lü yo rum ve al tý ný çi zi - yo rum, Ýs ra il, va tan daþ la rý nýn gü ven li ði söz ko nu su ol du ðun da yal nýz ca ken di si ne gü ve nir di ye ko nuþ tu. Ýs ra il Or du Söz cü sü A vi hay Ad re ay, Ýs - ra il or du su va tan daþ la rý mý zýn gü ven li ði ni teh dit e den o la sý bir sal dý rý yý ön le mek i çin böl ge de kal ma ya de vam e de cek tir de di. Kudüs / a a Ý ran, ADB yi suç la dý Ý RAN, Su ri ye de 47 va tan da þý nýn ka çý rýl ma sýn dan ve bu ki þi le rin can gü ven li ðin den ABD yi so rum lu tut tu. Dev let te le viz yo nu I RINN, Su ri ye de ka çý rý lan 47 ki þiy le il gi li o la rak ABD nin Ý ran da ki çý kar la rý ný ko ru yan Ýs viç re nin Tah ran Bü yü kel çi li ði nden Mas la hat gü za rýn Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý na çað rýl dý ðý ný du yur du. Mas la hat gü za ra i le ti len me saj da, ABD nin Su ri ye de ki si lah lý grup la rý des tek le di ði i çin re hi ne o la yýn dan da so rum lu ol du ðu be lir ti le rek re hi ne le rin can gü ven li ði nin bu ül ke nin so rum lu lu ðun da ol du ðu i fa de le ri kul la nýl dý. Me saj da ay rý ca, ABD nin Su ri ye de ki si lâh lý grup lar ü ze rin de ki nü fu zu nu kul la na rak, re hi ne le ri bir an ön ce ser best bý rak týr ma sý ge rek ti ði ta le bin de bu lu nul du. Ýs viç re nin Tah ran Mas la hat gü za rý nýn da no tu ABD yö ne ti mi ne i le te ce ði ve so nu cu Ý ran a bil di re ce ði ni söy le di ði kay de dil di. Tah ran / a a HABERLER Ý ÝT li der ler zir ve si i çin ha zýr lýk lar sü rü yor n SU U DÝ A ra bis tan Kra lý Ab dul lah ýn çað rý sý i le A ðus tos ta rih le rin de Mek ke de top la na cak o lan Ýs lam Ýþ bir li ði Teþ ki la tý (Ý ÝT) li der ler zir ve si i çin ha zýr lýk lar sü rü yor. Zir ve i çin Mek ke ye ya sak ol du ðun dan do la yý ge le me yen ya ban cý ül ke tem sil ci le ri Cid de den vi de o kon fe rans i le zir ve ye ka tý la cak lar. Mek ke Va li si Prens Ha lid el-fay sal zir ve i le il gi li Mek ke de yap tý ðý ba sýn top lan tý sýn da, ge niþ gü ven lik ön lem le ri al týn da zir ve nin ger çek le þe ce ði ni be lir te rek, Mek ke ve Cid de hal kýn dan ra ma zan do la yý sý i le ka la ba lýk o lan Ka be de yo ðun luk o luþ tur ma ma la rý ný ri ca et ti. Zir ve Ka be ya nýn da bu lu nan Kral Ab dul lah ýn Sa ray ýn da ger çek le þe cek. Bu a ra da Ýs lam Ýþ bir li ði Teþ ki la tý (Ý ÝT) Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu nun da zir ve i çin ha zýr lýk la rý ný sür dür dü ðü ve li der le re gün dem i le il gi li ge niþ dos ya lar ha zýr lan dý ðý öð re nil di. Ý ÝT den a lý nan bil gi le re gö re, zir ve nin a na gün dem mad de si Su ri ye, Myan mar ve Or ta do ðu da ki ge liþ me ler o la cak. Zir ve ye Tür ki ye den Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün ka týl ma sý bek le ni yor. Kral Ab dul lah zir ve i çin tüm Ýs lam dün ya sý li der le ri ni tek tek a ra ya rak zir ve ye da vet e di yor. Cidde / a a Moskova'daki iftar Rusya Müslümanlarýný buluþturdu. Mos ko va da if tar ça dý rý a çýl dý n MOS KO VA A nýt Ca mi si nin bah çe sin de if tar ça dý rý a çýl dý. Ra ma zan do la yý sýy la Mos ko va da ki A nýt Ca mi si nin bah çe sin de ku ru lan if tar ça dý rý nýn a çý lý þý ný, Rus ya Müf tü ler Bir li ði Baþ ka ný Ra vil Gay nut din yap tý. Rus, Türk, Çe çen, Ta tar, Öz bek, Kýr gýz, Ka zak, A ze ri baþ ta ol mak ü ze re çok sa yý da Müs lü man, ku ru lan if tar ça dý rýn da bir lik te o ruç la rý ný aç tý. A çý lýþ ko nuþ ma sýn da Müs lü man lar i çin kut sal ay o lan Ra ma zan ýn ha yýr lar ge tir me si ni di le yen Gay nut din, A A ya a çýk la ma da bu lun du. Gay nut din, Ra ma zan-ý Þe rif, Kur ân-ý Ke rim in in di ril di ði ay ol ma sý se be biy le Müs lü man lar i çin çok ö nem li dir. Bu mü ba rek ay da o ruç tut mak biz le re farz ký lýn mýþ týr. Ýn þal lah gü nah la rý mýz dan kur tu lur, ha yýr lý iþ le re yö ne li riz. Bu ve si ley le Tür ki ye de ya þa yan Müs lü man kar deþ le ri mi zin Ra ma zan-ý Þe ri fi mü ba rek ol sun di ye ko nuþ tu. Moskova / a a

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr Kalplerin oruçla fethi Du a ve be re ket a yý Ra ma zan ve si le siy le fýt rat di ni Ýs lâ mi yet le ta ný þan ye ni in san lar da o lu yor. Bun lar dan bi ri de Da ni mar ka da ya þa yan ve ö zel bir þir ket te bi li þim so rum lu su o la rak ça lý þan 49 ya þýn da ki John Hoy ol muþ. Müs lü man ol du ðu nu a çýk la ma mýþ ol sa da, Ýs lâ mi ye tin gü zel li ði ni gö ren, id di a ü ze ri ne o ruç tut ma ya baþ la yan John Hoy un Av ru pa da ya þa nan te mel prob le mi keþ fet ti ði i fa de le rin den an la þý lý yor. Da ni mar ka da iþ ye rin de ki Müs lü man ar ka da þýy la gir di ði id di a nýn ar dýn dan Ra ma zan ýn ilk gü nün den i ti ba ren o ruç tut ma ya baþ la yan John Hoy, bu dav ra ný þýy la bir an da ül ke nin en çok ko nu þu lan is mi ol muþ. Sos yal pay la þým si te si Fa ce bo ok ta aç tý ðý Ra ma zan ýn 30 gü nü (30 days of Ra ma dan) i sim li say fa i le ilk gün den i ti ba ren e din di ði de ne yim le ri Da ni mar ka lý lar la pay la þan Hoy u ký sa sü re de bin ler ce ki þi ta kip et me ye baþ la mýþ. O ruç sa ye sin de Ýs lâ mýn fark lý bir yü zü nü gör dü ðü nü i fa de e den Hoy, Þim di ye ka dar Ýs lâm ve Müs lü man lar la il gi li med ya dan e din di ðim i maj o ka dar kö tüy dü ki, bu, be nim Müs lü man la ra da ir her þe ye kar þý du yar sýz ol ma ma ne den o lu yor du. A çýk ça sý Müs lü man lar dan kor ku yor dum. O ruç tut ma ya baþ la dýk tan son ra Ýs lâ ma da ir bir çok þe yi çok da ha ra hat an la ma ya baþ la dým ve ar týk kork mu yo rum. Müs lü man lar la il gi li ya þa nan bir çok so run Ýs lâ ma ve Kur ân a da ir du yar sýz lýk tan kay nak la ný yor. Bil gi siz lik, be ra be rin de kor ku yu ge ti ri yor de miþ. (Za man, 1 A ðus tos 2012) Tür ki ye bir Ýs lâm ül ke si ol du ðu hal de, sýrf med ya yý iz le yen bir ki þi nin Ýs lâm hak kýn da na sýl o lum suz bir i maj, bir tab lo i le kar þý la þa ca ðý ha týr la na cak o lur sa; Hol lan da gi bi gayr-i müs lim ül ke ler de bu nun kaç ka tý da ha o lum suz tab lo or ta ya çý ka rý la ca ðý tah min e dil sin. Ýn san lar, bil me di ði þe ye düþ man o lur. Fýt rat di ni Ýs lâm da hak kýy la bi lin me di ðin de ya da Av ru pa da ki gi bi a leyh te pro pa gan da la ra ma ruz ka lýn dý ðýn da Ýs lâ ma düþ man o lan la rýn sa yý sý ar tar. Za ten Ýs lam kor ku su nu baþ ka ne i le i zah e de bi li riz ki? Ýs lâ mi yet de nin ce ak la te rö rün, fa kir li ðin, el kes me nin gel me si if sat þe be ke le ri nin bir o yu nu de ðil mi? Bu pro pa gan da la ra kar þý en i yi mü ca de le yo lu da ha liy le doð ru Ýs lâ mi ye ti ve Ýs lâ mi ye te la yýk doð ru lu ðu or ta ya koy mak týr. Ýd di a ü ze ri ne o ruç tut ma ya baþ la yan Da ni mar ka lý John Hoy, Ýs lâ mýn kor ku la cak bir þey ol ma dý ðý ný ya þa ya rak gör müþ. John Hoy un ar ka daþ la rý na gü zel ör nek ol ma sý ve Ýs lâ mý ta nýt ma sý, bir müf tü nün Ýs lâ mý ta nýt ma sýn dan da ha et ki li ol muþ o la bi lir. Bu da Ýs lâ mý gü zel bir þe kil de, ik na e de rek in san la ra an lat ma nýn ge rek li ol du ðu nu gös ter miþ o lu yor. O ru ca baþ la dý ðýn da ken di siy le dal ga ge çen ya kýn la rý nýn þim di ler de o na te þek kür et ti ði ni söy le yen Hoy, Ap tal mý sýn sen, ne den bü tün bir gü nü aç-su suz ge çi ri yor sun de di ler. An cak gün geç tik çe ba na ve yap tý ðým þe ye say gý duy ma ya ve des tek le me ye baþ la dý lar. Ay rý ca Ýs lâm ve Ra ma zan hak kýn da öð ren di ðim þey le ri on lar la pay la þý yo rum. Bu, on lar i çin de il ginç bir de ne yim o lu yor de miþ. Bu ha di se, bir þe yin na sip ol ma sý ha lin de o nun ger çek leþ me si i çin ak la ve ha ya le gel me yen se bep le rin dev re ye gir di ði ni de gös te rir. Bu ba kým dan se bep le re bel bað la ma mak, se bep le ri de Ya ra tan ol du ðu na tam i man et mek ve ka na at ge tir mek ge rek. Bu ha di se ger çek leþ me den ön ce bi ri si Da ni mar ka lý bi ri Müs lü man ol ma dý ðý hal de o ruç tu ta cak, Ýs lâ mýn ta nýn ma sý na ve si le o la cak de sey di kaç ki þi bu nu ak la ya kýn bu lur du? Ýþ te, ak la u zak gö rü nen ha di se ger çek leþ ti. Ye ter ki biz ü ze ri mi ze dü þen va zi fe yi hak kýy la ye ri ne ge ti rip, dün ya bo ðuþ ma la rý ný pen ce re den sey re dip, iç le ri ne gir me ye lim. Bu nu ya pa bi lir sek Ýs lâ ma tes lim ol ma yan bir Da ni mar ka lý e liy le de Ýs lâm baþ ka la rý na ta ný tý lýr... Ýn þal lah John Hoy gi bi le rin sa yý sý ar tar ve ne ti ce de mil yon lar Ýs lâ ma tes lim o lur. CHP, TBMM yi o la ða nüs tü top lan tý ya ça ðýr dý nchp, TBMM yi, 14 A ðus tos Sa lý gü nü top lan mak ü ze re o la ða nüs tü top lan tý ya ça ðýr dý. CHP nin 124 mil let ve ki li nin im za sýy la TBMM Baþ kan lý ðý na yap tý ðý o la ða nüs tü top lan tý baþ vu ru sun da, Te rör o lay la rý, Su ri ye ve I rak i le i liþ ki ler bað la mýn da Tür ki ye nin kar þý kar þý ya bu lun du ðu iç ve dýþ teh dit ko nu la rý nýn, TBMM Ge nel Ku ru lu nda e le a lýn ma sý na i liþ kin ge nel gö rüþ me ö ner ge si nin gö rü þül me si is ten di. Ankara / a a Ben zin is tas yo nu na bom ba nbat MAN Em ni yet Mü dü rü Ha san A li O kan, bir ben zin is tas yo nu na 2 a det el bom ba sý a týl dý ðý ný, o lay la il gi li in ce le me nin de vam et ti ði ni bil dir di. O kan, yap tý ðý a çýk la ma da, Ýp ra gaz ma hal le sin de kim li ði he nüz be lir le ne me yen ki þi ve ya ki þi ler ce, bir ben zin is tas yo nu na 2 a det el bom ba sý a týl dý ðý ný i fa de e de rek, O lay la il gi li in ce le me de vam e di yor. Fa il le rin ya ka lan ma sý i çin ça lýþ ma lar sü rü yor de di. Ö te yan dan, Ýp ra gaz Po lis Ka ra ko lu na 100 met re me sa fe de bu lu nan ben zin is tas yo nu na ya pý lan bom ba lý sal dý rý da ya ra la nan ol maz ken, is tas yon da bu lu nan ba zý a raç lar za rar gör dü. Batman / a a HAÝN SALDIRIYA SORUÞTURMA BAÞLATILDI HAK KA RÝ Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nca, 6 as ker i le 2 ko ru cu nun þe hit e dil di ði Ge - çim li Jan dar ma Ka ra ko lu na yö ne lik te rö rist sal dý rýy la il gi li so ruþ tur ma baþ la týl dý. E - di ni len bil gi ye gö re, Hak ka ri Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, te rör so ruþ tur ma la rý na ba kan Van Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði i le ko or di ne li yü rü tü len so ruþ tur ma kap sa mýn da, Ge çim li Jan dar ma Ka ra ko lu na yö ne lik sal dý rý yý ger çek leþ ti ren ve sal dý rý em ri ni ve ren te rö rist le rin tes pi ti i çin ça lýþ ma baþ lat tý. Sal dý rý dan son ra çý kan ça týþ ma da et ki siz ÞEMDÝNLÝ NÝN BARIÞ FERYADI OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN DEVAM ETTÝÐÝ ÝLÇEDE HERKES BARIÞ VE HUZUR ÝSTÝYORUZ DÝYOR. ÞEM DÝN LÝ YE gi den he ye tin baþ ka ný CHP Ýz mir Mil let ve ki li A la at tin Yük sel, Hak ka ri de bü tün va tan daþ la rýn, Bü yük yok sul luk, iþ siz lik ya þý yo ruz an cak bi rin ci ön ce li ði miz böl ge ye hu zur gel me si dir ; si vil top lum ör güt le ri nin i se Böl ge de ba rýþ is ti yo ruz de di ði ni an lat tý. CHP Grup Baþ kan ve ki li Mu har rem Ýn ce, Þem din li de in ce le me ler de bu lu nan CHP he ye tiy le TBMM de ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Top lan tý nýn ar dýn dan TBMM yi o la ða nüs tü top lan tý ya ça ðý ra cak la rý ný be lir ten Ýn ce, A na lar að lar ken, sa va þýn e þi ði ne gel miþ ken, o cak lar sö ner ken, bir il çe de haf ta lar dýr de vam e den ça týþ ma var ken TBMM top lan ma ya cak, so ru na el koy ma ya cak, so ru nu tar týþ ma ya cak da ne za man tar tý þa cak? de di. Þem din li ye gi den he ye tin baþ ka ný Yük sel de Hak ka ri ve Þem din li de, top lu mun bü tün ke sim le riy le, si vil top lum ör güt le riy le, ça týþ ma dan za rar gö ren köy lü ler le gö rüþ tük le ri ni an lat tý. Yük sel, Va li, Ýl Jan dar ma Ko mu ta ný, Ýl Em ni yet Mü dü rü nün ver di ði bil gi ler, böl ge nin coð ra fi a çý dan zor bir böl ge ol du ðu, bu nun i çin se çil di ði, sý nýr kon tro lü nün as la sað la na ma dý ðý, Ý ran ve I rak tan her an PKK nýn ra hat ça gi rip çý ka bil di ði, sý nýr kon tro lü nün ya pý la ma dý ðý yö nün de dir di ye ko nuþ tu. Böl ge de ki PKK lý sa yý sý na i liþ kin so - ru la rý na res mi ma kam la rýn , Þem din li Be le di ye Baþ ka ný nýn i se ya ný tý ný ver di ði ni i fa de e den Yük sel, bü yük bir ça týþ ma sür dü ðü nü, PKK nýn, bu nu, cep he sa va þý na dö nüþ tür me ye ça lýþ tý ðý ný be lirt ti. Yük sel, Hak ka ri de bü tün va tan daþ la rýn, Bü yük yok sul luk, iþ siz lik ya þý yo ruz an cak bi rin ci ön ce li ði miz böl ge ye hu zur gel me si dir ; si vil top lum ör güt le ri nin i se Böl ge de ba rýþ is ti yo ruz de di ði ni an lat tý. Yük sel, hiç bir ba ka nýn, o böl ge ye git me di ði ni, böl ge nin ka de ri ne terk e dil di ði ni, as ke rin so run la rý nýn din le nil me di ði ni i le ri sür dü. ÝNCE'DEN 3 BAKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU Bu a ra da, CHP Grup Baþ kan ve ki li Ýn ce, Mil li Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar hak kýn da, gö re vi ih mal ge rek çe siy le suç du yu ru sun da bu lun du. Ýn ce nin, An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na yap tý ðý suç du yu ru su di lek çe sin de, u zun za man dan be ri de vam e den te rör o lay la rý na rað men ö zel lik le yer le þik ka ra kol la ra i liþ kin ted bir a lýn ma dý ðý nýn, Meh met çik le rin þe hit e di le bil me le ri i çin her tür lü za fi ye tin ka mu e liy le ha zýr lan dý ðý nýn gö rül dü ðü sa vu nul du. An ka ra / a a Tuz la Kim ya Sa na yi ci le ri Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si nde bir bo ya fab ri ka sýn - da çý kan yan gýn se be biy le, za man za man pat la ma lar mey da na gel di. Patla - ma la rýn et ki siy le o lu þan ba sýnç se be biy le, çev re de ki ba zý rö gar ka pak la rý ha - va ya fýr la dý. Or han lý da ki Tuz la Or ga ni ze Sa na yi Si te si nde bu lu nan tek kat lý ve ge niþ a la na ku ru lu Ka ya Bo ya Fab ri ka sý nda he nüz be lir le ne me yen se bep - le yan gýn çýk tý. Bo ya i ma la týn da kul la ný lan mal ze me le rin tu tuþ ma sýy la bü yü - yen yan gý na sa na yi si te sin de ki it fa i ye müf re ze si nin ya ný sý ra Tuz la, Du dul lu, Or han lý, Kar tal, Sul tan bey li, Kurt köy, Üm ra ni ye, Ba þak þe hir, Ba kýr köy, Ka dý - köy grup ve müf re ze le rin den 37 a raç ve 138 per so nel i le mü da he le e dil di. Yan - gýn se be biy le o lu þan yo ðun du man, A na do lu ya ka sýn da ki bir çok yük sek nok - ha le ge ti ri len te rö rist le rin ü ze rin den çý kan bil gi, bel ge ve ör güt sel do kü man la rý in ce - le me ye a lan baþ sav cý lýk, el de e de ce ði bul gu la rý i ler le yen gün ler de fez le ke i le Van Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði ne gön de re cek. Hak ka ri mer ke ze bað lý Ge çim li Jan dar - ma Ka ra ko lu na 4 A ðus tos ta dü zen le nen te rö rist sal dý rý son ra sý çý kan ça týþ ma da 6 as ker i le 2 ge çi ci köy ko ru cu su þe hit ol muþ, 15 as ker, 1 ge çi ci köy ko ru cu su i le 5 va - tan daþ ya ra lan mýþ tý. Ça týþ ma da 14 te rö rist de et ki siz ha le ge ti ril miþ ti. Van / a a Geçimli Jandarma Karakolu'na 4 Aðustos'ta düzenlenen terörist saldýrý sonrasý çýkan çatýþmada 6 asker ile 2 geçici köy korucusu þehit olmuþ, 14 terörist de etkisiz hale getirilmiþti. FO TOÐ RAF: A A TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Te rör kar þý sýn da ka rar lý bir si ya si i ra de ye sa hi biz de di. Bi lim ve Tek no - lo ji Yük sek Ku ru lu (BTYK) Baþ ba kan Er do ðan baþ kan - lý ðýn da top lan dý. Top lan tý nýn a çý lý þýn da ki ko nuþ ma sý na Hak ka ri de ki te rör sal dý rý sýn da þe hit o lan la ra Al lah tan rah met, ya ra lý la ra da a cil þi fa lar di le ye rek baþ la yan Er - do ðan, þun la rý söy le di: Ül ke mi zin ge liþ me sin den, mil - le ti mi zin güç len me sin den ra hat sýz o lan çev re ler te rör da hil, her tür lü a ra cý kul la na rak ö nü mü zü kes me ye, ro ta mý zý boz ma ya ça lý þý yor lar. Biz bu ça ba la rýn hep si ni de tüm bo yut la rýy la ya kýn dan ta kip e di yor, ge rek li ön - lem le ri a lý yor ve di ra yet le uy gu lu yo ruz. Tür ki ye o la rak i çe ri de ve dý þa rý da ço ðu da bir bi riy le ir ti bat lý pek çok sý - kýn týy la mü ca de le e di yo ruz. Tür ki ye ar týk ül ke sa vun - ma sý i çin ge re ken di ðer a raç ge reç ler le bir lik te te rör le mü ca de le de ih ti yaç duy du ðu tek no lo ji yi de ken di si ge - liþ ti rir ve ü re tir ha le gel miþ tir. Her þey den ön ce te rör kar þý sýn da ka rar lý bir si ya si i ra de ye sa hi biz. Gü ven lik güç le ri miz de te rö rist ler le mü ca de le ko nu sun da sar sýl - maz bir i nan ca ve ce sa re te sa hip tir. Ö nü müz de ki yýl - lar da bu ko nu da ha ya ti çok da ha bü yük, çok da ha ha - ya ti ne ti ce ler el de et ti ði mi zi in þal lah hep bir lik te gö re - ce ðiz. Baþ ba kan Er do ðan, Tür ki ye nin e ði tim sis te mi - ni, genç be yin le ri ni, bi lim ve tek no lo ji a lan la rý na yön - len di re cek þe kil de ye ni baþ tan ya pý lan ma yý ger çek leþ - tir mek zo run da ol duk la rý ný be lirt ti. An ka ra / a a Yan gýn rö gar ka pak la rý ný pat lat tý ta dan göz le ne bi lir ken, fab ri ka da za man za man pat la ma lar mey da na gel di. Pat la ma la rýn et ki siy le o lu þan ba sýnç se be biy le, çev re de ki ba zý rö gar ka pak la rý ha va ya fýr lar ken, va tan daþ lar ve ba sýn men sup la rý teh li ke li an lar ya þa dý. Yan gý na mü da ha le e den it fa i ye e kip le ri de pat la ma lar se be biy le o lay ye rin - den ký sa bir sü re u zak laþ mak zo run da kal dý. Yan gý nýn, çev re de ki fab ri ka la ra si ra ye ti nin ön len me si ve kon trol al tý na a lýn ma sý i çin ça lýþ ma lar ya pýl dý. Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di ye si, Tuz la Kim ya cý lar Sa na yi Si te si nde 10 bin met re - ka re a lan ü ze ri ne ku ru lu ve i çe ri sin de nit ro, se lü loz ve ti ner tank la rý nýn bu lun - du ðu tek kat lý bo ya i ma lat ha ne sin de çý kan yan gý na kuv vet li pat la ma lar se - be biy le güç lük le mü da ha le e di le bil di ði ni bil dir di. Ýs tan bul / a a FO TOÐ RAF: A A Li ce de 3 as ker ka çý rýl dý nlýce-bin göl ka ra yo lu nu ke sen te rör ör gü tü PKK men sup la rý, iz ne gi den 3 as ke ri ka çýr dý. Di yar ba kýr Va li si Mus ta fa Top rak ko nuy la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, te rör ör gü tü PKK men sup la rý nýn ön ce ki gün ak sam sa at da Li ce- Bin göl ka ra yo lu nu Tuz la kö yü ya kýn la rýn da kes ti ði ni be lir te rek, Te rö rist ler Þan lý ur fa dan Trab zon a gi den yol cu o to bü sün de bu lu nan ve Þan lý ur fa dan mem le ket le ri ne i zin li o la rak gi den 3 as ke ri a raç tan in dir dik ten son ra yan la rý na a lýp dað lýk ke si me doð ru git miþ ler. As ker le rin kur ta rýl ma sý i çin böl ge de ha va dan ve ka ra dan o pe ras yon baþ la týl dý de di. O lay la il gi li o to büs sü rü cü sü i le yol cu la rýn i fa de si nin Yay la Ka ra ko lu nda a lýn dý ðý be lir til di. Diyarbakýr / aa Hakkari'de 6 yeni güvenlik bölgesi oluþturuldu nhak KA RÝ Va li li ði, 6 ye ni böl ge ge çi ci o la rak as ke ri böl ge si ih das e dil di ði ni a çýk la dý. Va li lik ten ya pý lan a çýk la ma da, 2565 sa yý lý ka nun kap sa mýn da Hak ka ri i li böl ge sin de 6 Tem muz E kim 2012 ta rih le ri a ra sýn da 7 ge çi ci as ke ri gü ven lik böl ge si ih das e dil di ði be lir til di. A çýk la ma ya gö re böl ge ler þöy le: Ý ki ya ka böl ge si, Þýr nak/bey tüþ þe bap do ðu su ve Hak ka ri/il mer kez böl ge si- Al týn dað lar, Bu zul da ðý böl ge si, Rej gar da ðý - A lan düz böl ge si, Bal ka ya böl ge si, Ka ra dað böl ge si ve Çað la yan- Pi rin çe ken Be lir ti len böl ge le re va tan daþ la rýn can ve mal gü ven li ði a çý sýn dan gi riþ le ri nin ya sak lan dý ðý be lir ti len a çýk la ma da þu i fa de le re yer ve ril di: As ke ri ya sak böl ge ler ve gü ven lik böl ge le ri yö net me li ði nin as ke ri ve ö zel gü ven lik böl ge le rin de ka mu laþ tý rýl ma yan mal lar dan ya rar lan ma e sas la rý baþ lýk lý 24. mad de sin de; bu böl ge ler i çin de ka lan ka mu laþ tý rýl ma yan mal la rýn ma lik le ri nin ve di ðer Türk va tan daþ la rý nýn böl ge de o tur ma la rý zi rai fa a li yet le ri, mes lek ve sa nat la rý ný ic ra et me le ri ser best tir. Hakkari / ci han Bin 525 Su ri ye li Tür ki ye ye sý ðýn dý nül KE LE RÝN DE KÝ o lay lar dan ka çan, a ra la rýn da 1 ge ne ral ve 12 as ker i le 25 ya ra lý nýn da bu lun du ðu bin 525 Su ri ye li Tür ki ye ye sý ðýn dý. A lý nan al dý ðý bil gi ye gö re, Ha tay ýn Rey han lý il çe si nin Ku þak lý, Bü kül mez ve Ka val cýk köy le ri sý ný rý na ge len, ço ðu ka dýn ve ço cuk lar dan o lu þan bin 137 Su ri ye li, Tür ki ye ye sý ðýn ma ta le bin de bu lun du. Gü ven lik ön lem le ri al týn da sý nýr dan mi ni büs ler le a lý nan Su ri ye li ler, Rey han lý Hac Ko nak la ma Te sis le ri ne ge ti ril di. Grup ta bu lu nan 1 ge ne ral i le 12 as ker ve a i le le ri A pay dýn Kam pý na, di ðer Su ri ye li ler Þan lý ur fa ya gön de ril di. Su ri ye nin Ha lep ve Ýd lip kent le ri ne bað lý köy ler de çý kan ça týþ ma lar da si lah la ya ra lan dý ðý be lir ti len 25 Su ri ye li, Rey han lý Dev let Has ta ne si nde te da vi al tý na a lýn dý. Du ru mu a ðýr o lan ya ra lý lar dan Ra bi a Ab dul hey (48) ve Mu ham med Bat tal (24), mü da ha le le re rað men kur ta rý la ma dý. Ce na ze le rin A da na Ad li Týp ku ru mu na gön de ril di ði öð re nil di. 388 Su ri ye li de Ki lis Ön cü pý nar Güm rük Böl ge si nden Tür ki ye ye gi riþ yap tý. Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip le rin ce iþ lem le ri ya pý lan Su ri ye li ler, Þan lý ur fa nýn Cey lan pý nar il çe sin de ki Tel ha mut Ça dýr Ken ti ne gön de ril di. Hatay / aa

9 Y HA BER 9 Þem din li de o pe ras yon lar de vam e der ken, Hak ka ri Çu kur ca da dört ka ra ko la ro ket ve u zun nam lu lu si lâh lar la eþ za man lý sal dý rý lýp, 150 ki þi lik te rö rist grup ça Ge çim li sý nýr ka ra ko lu nun a teþ çem be ri ne a lýn ma sýy la al tý as ker, i ki ko ru cu nun 8 þe hit e dil me si, 6 sý a ðýr 15 as ke rin ya ra lan ma sý, sý nýr ka ra kol la rý ný bir de fa da ha gün de me ge tir di. Her de fa sýn da on lar ca as ke rin kat le dil di ði sal dý rý lar da a çýk he def o lan Gü ney do ðu da ki der me çat ma ba ra ka ka ra kol la rýn güç len di ril me si sö zü ne rað men, bü yük bir kýs mýn da hiç bir ça lýþ ma baþ la týl ma dý. Ev ve la 2008 de 17 as ke rin þe hit e dil di ði Ak tü tün ka ra ko lu bas ký ný nýn ar dýn dan Baþ ba kan, te rö rist sal dý rý la ra a çýk he def o lan sý nýr ka ra kol la rý nýn ye ni le nip güç len di ri le ce ði ta ah hü dü nü ver miþ ti. 13 E kim 2008 de ki a çýk la ma sýn da Er do ðan, Ka ra kol lar la il gi li söy le nen þey ler ol muþ tur, biz ler yi ne Ge nel kur may ý mýz la bu ko nu la rý da gö rüþ tük ve yo ðun la þa rak bu a lan da da çok cid dî ya tý rým la rý mý za he men, þu an dan i ti ba ren baþ la yýp 2009 so nu na ka dar on la rý da yo ðun þe kil de Sa da ka ta þý e kip le ri yur da dön dü nça LIÞ MA LA RINI ta mam la yan Sa da ka ta þý e kip le ri yur da dön dü. Ra ma zan a yý ça lýþ ma la rý kap sa mýn da 19 ül ke ve böl ge ye gi den Sa da ka ta þý der ne ði e kip le ri ça lýþ ma la rý ný ta mam la ya rak yur da dön dü. Ra ma zan prog ram la rý kap sa mýn da ku man ya da ðý tým la rý, if tar prog ram la rý,bay ram lýk he di ye da ðý tým la rý ve böl ge de ya pý mý ta mam la nan Kur an Kur su, Su ku yu la rý, Mess cit pro je le ri nin a çý lýþ la rý ger çek leþ ti ril di. Ýs tan bul / Ye ni As ya 300 hektar ormanlýk alan kül oldu nsamandað ilçesinde ormanlýk alanda 8 noktada çýkan yangýnýn 3 noktada devam ettiði, ilk belirlemelere göre 300 hektar alanýn zarar gördüðü belirtildi. Ýlçeye baðlý Yaylýca beldesi mevkisi Seldiren köyü ormanlýk alanýnda önceki gün sabah saatlerinde 8 noktada çýkan orman yangýný akþam saatlerinde etkisini kaybederken, dün rüzgarýn etkisiyle yeniden þiddetini artýrdý.çubukçu köyü mevkisinde ormanlýk alanda 3 ayrý noktada etkili olan yangýna 3 helikopter, 2 yangýn söndürme uçaðý ile çok sayýda arazöz, iþ makinesi ve orman iþçileriyle müdahale etti. Yangýna Hatay'ýn yaný sýra Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraþ, Adýyaman, Kilis'ten gelen ekiplerin müdahale ettiði, bir iþ makinesinin zarar gördüðü belirtildi. Ýlk belirlemelere göre 300 hektar alanýn zarar gördüðü yangýnýn yerleþim yerlerini tehdit etmediði bildirildi. Hatay / aa SBS ter cih le ri i çin bugün son gün nse VÝ YE Be lir le me Sý na vý ný (SBS) ka za nan il köð re tim 8. sý nýf öð ren ci le ri i çin 1 A ðus tos ta baþ la yan ter cih baþ vu ru sü re si, bu gün so na e ri yor. Or ta öð re tim Yer leþ tir me Pu a ný (OYP) 196 ve ü ze rin de o lan öð ren ci ler ter cih iþ le mi ya pa bi le cek. OYP si 196 nýn al týn da o lan öð ren ci ler ter cih te bu lu na ma ya cak. A day lar ter cih iþ lem le ri ni ba kan lý ðýn ges.meb.gov.tr/ ad re sin de ki ter cih ve yer leþ tir me e-ký la vu zu na gö re ya pa bi le cek. A day la rýn ter cih lis te si nin bir kez dü zen le ne ce ði ni, da ha son ra i kin ci bir ter cih, dü zelt me iþ le mi ya pýl ma ya ca ðý ný ve tüm yer leþ tir me iþ lem le ri nin bu ter ci he gö re ya pý la ca ðý ný dik ka te a la rak ter cih le ri ni ö zen le ve dik kat le yap ma la rý ge re ki yor. Yer leþ tir me iþ lem le ri i çin ter cih sü re si bu gün so na e re cek. OYP i le öð ren ci a lan o kul la rýn yer leþ tir me so nuç la rý 24 A ðus tos 2012 ta ri hin de i lan e di le cek. An ka ra / a a E dir ne Ce za e vi nden 3 hü küm lü fi rar et ti cev ni as ya.com.tr ne DÝR NE Ta rým A çýk Ce za e vi nden 3 hü küm lü fi rar et ti. E dir ne Va li li ði nden a lý nan bil gi ye gö re, hýr sýz lýk ve ma la za rar ver me suç la rýn dan hü küm lü S.G, hýr sýz lýk ve yað ma suç la rýn dan hü küm lü S.Ý. i le mu ha fa za al tý na a lýn mýþ eþ ya yý çal ma su çun dan hü küm lü Ö.A nýn ce za e vin de ol ma dý ðý be lir len di. Ce za e vin den fi rar et ti ði an la þý lan 3 ki þi nin ya ka lan ma sý i çin ça lýþ ma baþ la týl dý. E dir ne / a a Sý nýr ka ra kol la rý ve Þem din li mu am ma sý sür dü re ce ðiz de miþ ti. (Ga ze te ler) Bu nun ü ze ri ne Baþ ba kan ýn tâ li ma týy la Top lu Ko nut Ý da re si nin (TO KÝ) yük sek gü ven lik li ka ra kol lar ý in þa e de ce ði, Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý nýn ya pý la cak 206 ka ra ko la be del TO KÝ ye Ýs tan bul un Zey tin bur nu Kaz lý çeþ me de bu lu nan 127 bin 920 met re ka re ta þýn ma zý dev ret me ka ra rý al dý ðý ve 11 Ka sým 2008 ta rih li pro to kol le de vir ça lýþ ma la rý nýn baþ lan dý ðý be lir til miþ ti BA ÞA RI SIZ LI ÐIN Ý TÝ RA FI Ne var ki, gü ven lik li ka ra kol lar va a di de ha va da kal dý. Ge çen dört yýl lýk sü re de da ha ön ce ka çak çý lý ða kar þý va di ler de ya pý lan di renç siz ve te rö rist sal dý rý la ra a çýk ka ra kol la ra bas kýn lar sür dü. Ve þim di ye ka dar te rör ör gü tü nün he de fin de yer a lan 93 ka ra ko la ya pý lan bas kýn lar da yüz ler ce þe hit ve ril di den bu ya na Þem din li Dað lý ca, Ak tü tün, Ye þil taþ ve son Hak ka ri Ge çim li ka ra kol la rý na dü zen le nen sal dý rý lar da þe hit le rin sa yý sý 40 ý aþ tý. Doð ru su, ye ni den in þa e di le ce ði be lir ti len 206 ka ra kol dan an cak 60 nýn ye ni len di ði ni, 146 ka ra ko lun da ha ye ni len me si ge rek ti ði ni bil di ren TO KÝ es ki Baþ ka ný Þe hir ci lik ve Çev re Ba ka ný nýn, Mec lis e ve ri len bir so ru ö ner ge si ü ze ri ne, ü ze rin den bu ka dar sü re geç me si ne rað men ka ra kol la rýn in þa e dil me sin de ki ge cik me i çin gös ter di ði ge rek çe ler, Ba ka nýn að zýn dan res men ba þa - rý sýz lý ðýn ik ra rý ni te li ðin de. Þe hit le rin yüz de 10 u nun ve ril di ði böl ge de ki bir çok ka ra ko lun ya pý mý sý ra sýn da ma yýn lý a ra zi le ri, ik lim ko þul la rý ný, ar sa-ta pu mül ki yet so run la rý i le a ra zi þart la rý ný ge cik me se bep le ri o la rak sý ra la yan Ba kan ýn, böl ge de iþ ma ki ne le ri nin ya kýl ma sý ný, te rö rist le rin iþ çi ve tek nik per so ne li ka çýr ma ris kin den do la yý kim se yi ça lýþ týr ma nýn müm kün ol ma ma sý ný ve te rör sal dý rý la rý ný ge rek çe gös ter me si, as lýn da te rör le mü ca de le de ki zâ fi ye ti e le ve ri yor. Oy sa ye ni sal dý rý lar la yi ne on lar ca þe hi din ve ril me me si i çin, bil has sa ça týþ ma böl ge sin de ki sý nýr ka ra kol la rý nýn ye ni den ve â ci len te rör le mü ca de le ye gö re ko num lan dý rý lýp stra te jik du ru ma gö re ye ni len me si ve güç len di ril me si ge re ki yor ÞEM DÝ NLÝ VE ÇU KUR CA U YA RI SI Di ðer yan dan, Þem din li de haf ta lar dýr sü ren ça týþ ma lar be lir siz li ðin de te rör ör gü tü nün â de ta mey dan o kur ca sý na di ren di ði ve ge niþ o pe ras yon la ra kar þý bir ne vi cep he sa va þý ver di ði bir or tam da, Su ri ye nin ku ze yin de ki o to no mi ye tep ki gös te ri lir ken, te rör ör gü tü nün iç te kur ta rýl mýþ böl ge o luþ tur ma ça ba sý nýn göz den ka çý rýl ma sý, prob le mi tes bit ve teþ his te ki bir di ðer han di kap. Ger çek þu ki, TO KÝ den so rum lu Ba kan ýn i fâ de le ri ne kar þý, Mec lis Dý þiþ le ri Ko mis yo nu ü ye si AKP mil let ve ki li Ýd ris Bal ýn, Kan dil e, Su ri ye ye ký zar ken, top rak la rý mýz da al tý yýl dýr gi ri le me yen yer ler var. Hem dev le tim di ye cek sin, hem de al tý yýl dýr gi ril me yen va di ve köy ler o la cak di ye ko nuþ ma sý, bir baþ ka çar pý cý ger çe ðin i fa de si o lu yor. I rak ve Su ri ye hu du dun da fev ka lâ de sý cak ge liþ me le rin ya þan dý ðý sü reç te Baþ ba kan ýn 23 Tem muz dan bu ya na Þem din li de sü ren ça týþ ma lar da ki be lir siz li ði, med ya nýn psi ko lo jik ha re kât baþ lat tý ðý na at fe de rek, Þem din li de son tab lo 2 þe hit var, fa kat 115 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril di i fa de le riy le ge çiþ tir me si de dik kat çe ki ci Bu va him tab lo kar þý sýn da Mec lis i o la ða nüs tü top lan tý ya ça ðý ran mu ha le fe tin, Kan dil i, Su ri ye yi bý rak, Þem din li ye, Çu kur ca ya bak u ya rý sý an lam lý. A na mu ha le fet Par ti si söz cü sü nün, ik ti dar par ti sin den de des tek gö ren ve Tâ li mat la Su ri ye de re jim av cý lý ðý na çý kan, her tür lü mu ha lif un su ru bes le yen, ko nak lan dý ran ve teç hiz e de rek bu ül ke ye ka rý þýk lýk ve ça týþ ma ih raç e den uy gu la ma la rýn kar þý lý ðýn da Tür ki ye ye yo ðun la þa rak ge ri dö nen bir PKK te rö rü ger çe ðiy le kar þý kar þý ya yýz e leþ ti ri si, kay da de ðer. Bü tün bun lar i çin dir ki, An ka ra nýn Ku zey I rak tan, Kan dil den, Ku zey Su ri ye den ön ce Þem din li ye, Çu kur ca ya bak ma sý la zým. Ger çek ten Þem din li de ne ler o lu yor? Son ra gü ven lik li ka ra kol lar ýn ya pý mý ne den ge cik ti? Bu ko nu da i le ri sü rü len ge rek çe ler ne ka dar ger çek çi? Ayasofya neden açýlmýyor? CUM HUR BAÞ KA NI NA YÖ NEL TÝ LEN DEV LET ER KA NI NIN, A YA SOF YA'YA BÝ LET LE DE ÐÝL AB - DEST LE GÝR MEK ÝS TE YEN YÜZ BÝN LE RÝN HA TI RI NI KIR MA SI NA SE BEP O LAN ÇÖ ZÜM SÜZ - LÜK LER NE LER DÝR? SO RU SU EN ÇOK BE ÐE NÝ A LAN SO RU LAR A RA SIN DA YER A LI YOR. CUM HUR BAÞ KA NINA SO RUN uy gu la ma sý nýn ü çün cü dö ne min de se çi len 91 so ru oy la ma ya a çýl dý. Dev let er ka ný nýn, A ya sof ya ya bi let le de ðil ab dest le gir mek is te yen yüz bin le rin ha tý rý ný kýr ma sý na se bep o lan çö züm süz lük ler ne ler dir? þek lin de ki so ru i se en çok be ðe ni a lan so ru lar a ra sýn da yer a lý yor. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e yüz yü ze so ru sor ma im kâný sað la yan Cum hur baþ ka ný na So run uy gu la ma sý nýn ü çün cü dö ne min de se çi len so ru lar oy la ma ya a çýl dý. Uy gu la ma nýn 30 Tem muz da baþ la yan ü çün cü dö ne min de 5 A ðus tos a ka dar Gül e i le til mek is te nen so ru lar Cum hur baþ kan lý ðý na in ter net yo luy la gön de ril di. 2 bin 675 so ru dan da ha ön ce so rul ma mýþ o lan ve ku ral la ra uy gun bu lu nan 91 so ru se çi le rek oy lan mak ü ze re Cum hur baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de ya yýn lan dý. So ru lar 17 A ðus tos a ka dar Cum hur baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de oy la na cak ve ka tý lým cý la rýn en çok be ðen di ði, ya ni Gül e i le til me si ni is te di ði 10 so ru nun sa hi bi, da ha son ra be lir le ne cek bir gün de Cum hur baþ ka ný Gül e yüz yü ze so ru sor ma im ka ný na ka vu þa cak. Gül ün 10 so ru sa hi biy le bu lu þa ca ðý ve so ru la rý ný ce - vap la ya ca ðý o tu rum sü re ci, gö rün tü lü o la rak Cum hur baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de ya yýn la na cak. Oy la ma ya a çý lan 91 so ru a ra sýn da gün cel po li tik ve u lus la ra ra sý ko nu lar, ba zý mes lek grup la rý nýn so run la rý nýn ya ný sý ra Gül e yö ne lik ki þi sel so ru lar da bu lu nu yor. Bu so ru lar dan ba zý la rý þöy le: l Sa yýn Cum hur baþ ka ným, si ne ma ya uy gun bir yü zü nüz var. Bir film de baþ rol oy na mak is ter miy di niz? Hiç dü þün dü nüz mü l Sa yýn Cum hur baþ ka ným, dev let me mur la rý ný ça lý þýr ken ra hat sýz et ti ði ne i nan dý ðým zo run lu kra vat tak ma uy gu la ma sý nýn ar týk ta rih ol ma sý na sý cak ba kar mý sý nýz l Sa yýn Cum hur baþ ka ným, si zi ör nek a i le ya þan tý nýz la da çok se vi yo ruz. Hayr lý bir Ra ma zan-ý Þe rif te men ni si i le sor mak is te rim: A ca ba ay rý ya þa yan ve ya bo þan mýþ o lan eþ le ri bir a ra ya ge tir me ve ba rýþ týr ma im ka ný nýz ol say dý, Hay rün ni sa Ha ným i le bir lik te böy le bir pro je de yer al mak is ter miy di niz l Sa yýn Cum hur baþ ka ným, bi lin di ði gi bi ÖSYM nin yap tý ðý sý nav lar dan son ra mut la ka bir kop ya skan da lý or ta ya çý ký yor. 7 Tem muz Cu mar te si gü nü ya pý lanlkpss nin yan ký la rý hâ lâ sü rü yor. Bu du - rum gü ven kay bý na ne den o lu yor. Dev le tin ba þý o la rak bu du ru mun tek rar lan ma ma sý i çin gö rüþ ve ö ne ri le ri niz ne ler dir l Sa yýn Cum hur baþ ka ným, her 29 E kim dö ne min de ya zý yor ve ta lep te bu lu nu yo rum. Ev li yim 7 ya þýn da bir kýz ba ba sý yým. Halk Gü nü yap ma ný zý ve bi zim de Cum hur baþ kan lý ðý mý zý gö re bil me þan sý mýz ol sun is ti yo rum. 29 E kim de halk i çin de bir kok teyl yap ma ný zý di li yo rum. l Sa yýn Cum hur baþ ka ným, ma lu mu nuz dur ki na maz ký lý nan bir çok ta ri hi ca mi ye tu rist gi re bil mek tey ken; biz le rin se tu rist gi ren ca mi de (!) na maz kýl ma mýz ha len ya sak. Dev let er ka ný nýn, A ya sof ya ya bi let le de ðil ab dest le gir mek is te yen yüz bin le rin ha tý rý ný kýr ma sý na se bep o lan çö züm süz lük ler ne ler dir l Sa yýn Cum hur baþ ka ným, ül ke mi zin bir li ði ve bü tün lü ðü i çin va tan ha in li ði ve ör güt lü te rör suç la rý na ve ri le cek ce za nýn i dam ol ma sý ge rek ti ði ka na a tin de yim. Ý dam ce za sý nýn cay dý rý cý lý ðý na ve top lum vic da ný ný ra hat lat tý ðý na i na ný yo rum. Si zin bu ko nu da ki dü þün ce niz ne dir? Ý dam ge ri gel me li mi dir An ka ra / a a A na ya sa da ay rýn tý ya ge rek li ol du ðu öl çü de yer ve ril me li TÜR KÝYE E ko no mi Po li ti ka la rý A raþ týr ma Vak fý (TE PAV), ye ni a na ya sa da ay rýn tý ya ge rek li ol du ðu öl çü de yer ve ril me si ge rek ti ði ni be lirt ti. TE PAV dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, TE PAV Hu kuk Ça lýþ ma la rý Ens ti tü sü Di rek tö rü ve An ka ra Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Le vent Gö nenç ta ra fýn dan ha zýr la nan Ay rýn tý lý A na ya sa- Çer çe ve A na ya sa Tar týþ ma sý baþ lýk lý po li ti ka no tun da ki gö rüþ le re yer ve ril di. Not ta, yü rür lük te ki 1982 A na ya sa sý nýn ay rýn tý lý bir a na ya sa ol du ðu ve bu du ru mun hem öð re tim de hem de uy gu la ma da e leþ ti ril di ði ne i þa ret e dil di A na ya sa sý nýn ay rýn tý lý ol ma sý nýn so nun cu ve a sýl se beb nin, bu a na ya sa yý ya pan la rýn te mel hak ve öz gür lük le re i liþ kin yak la þý mý ol du ðu i fa de e dil di ði not ta, 12 Ey lül 1980 as ke ri mü da ha le si ni ger çek leþ ti ren ve 1982 A na ya sa sý nýn ya pý mýn da et ki li o lan kad ro lar, 1961 A na ya sa sý nda te mel hak ve öz gür lük le rin ge niþ bi çim de ta nýn ma sý ný, bir yan dan dev let o to ri te si ni za yýf lat tý ðý, di ðer yan dan 1980 ön ce si ya þa nan si ya sal ve sos yal is tik rar sýz lý ðýn ne de ni ol du ðu sav la rýn dan ha re ket e de rek e leþ tir miþ ler dir. Bu nun so nu cu o la rak, 1982 A na ya sa sý nýn ay rýn tý lý ol ma sý nýn ne de ni te mel hak ve öz gür lük le ri dört bir yan dan ku þat mak, ne re dey se bu hak la rý ve öz gür lük le ri kul la ný la maz ha le ge tir mek tir de nil di. Ya sa ma, yü rüt me ve yar gý or gan la rý nýn dü zen len di ði bu bö lüm de ay rýn tý ya an cak ge rek li ol du ðu öl çü de yer ve ril me si ge rek ti ði kay de di len not ta, Bu ra da dik kat e dil me si ge re ken nok ta yi ne si ya sal ik ti da rýn kö tü ye kul la nýl ma sý na en gel ol ma yý müm kün ký la cak dü zen le me le rin ö te sin de ay rýn tý ya yer ve ril me me si dir gö rü þü ne yer ve ril di. An ka ra / a a HA BER LER Þe hit Uz man Ça vuþ ebediyete uðurlandý nhak KA RÝ NÝN Çu kur ca il çe sin de ki Ge çim li Kö yü Ka ra ko lu na 5 A ðus tos ta ki te rö rist sal dý rý da þe hit o lan Jan dar ma Uz man Ça vuþ Ka mil Çe lik ka ya i çin Ko ca te pe Ca mi i nde ce na ze tö re ni dü zen len di. Tö re ne Çe lik ka ya nýn a i le si ve ya kýn la rý nýn ya ný sý ra TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel, Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Mil li Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný O ra mi ral Mu rat Bil gel, Ha va Kuv vet le ri Ko mi ta ný Or ge ne ral Meh met Er ten, Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný Or ge ne ral Be kir Kal yon cu, MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, BBP Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci, AKP Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Ha luk Ý pek ve ba zý mil let ve kil le ri ka týl dý. Ce na ze tö re ni ne ge len ler, na maz dan ön ce Çe lik ka ya nýn ba ba sý Ah met, an ne si Fa di me ve e þi E lif Çe lik ka ya ya ta zi ye le ri ni i let ti ler.ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan bir sü re o muz lar da ta þý nan Çe lik ka ya nýn ce na ze si, top a ra ba sý na ko nu la rak, a i le ya kýn la rý ve pro to ko lün ö nün den i ler le di. Bu sý ra da a yak ta dur mak ta güç lük çe ken Çe lik ka ya nýn an ne si Fa di me Çe lik ka ya te ker lek li san dal ye ye o tur tul du ve sað lýk e ki bi ta ra fýn dan sa kin leþ ti ril me ye ça lý þýl dý. An ka ra / a a Da vu toð lu ve E mi ne Er do ðan, Mynmar ý zi ya ret e de cek ndiþýþ LE RÝ Ba kan lý ðý Söz cü sü Sel çuk Ü nal, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn e þi E mi ne Er do ðan ýn Myan mar ý zi ya re tiy le A ra kan böl ge sin de ya þa nan in sa ni so ru na dik ka ti çek me yi ön gör dük le ri ni söy le di. Sos yal pay la þým si te si Twit ter da di sis le ri ne so run e ti ke ti ü ze rin den u la þan so ru la rý ce vap la yan Ü nal, Myan mar da Müs lü man lar ýn kat le dil me si ne i liþ kin Tür ki ye nin ne ler yap tý ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne, Tür ki ye nin Myan mar da ki ge liþ me le ri ilk gün den bu ya na ya kýn dan ta kip et ti ði ni i fa de et ti. Ba kan Da vu toð lu nun Ýs lam Ýþ bir li ði Teþ ki la tý (Ý ÝT) Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu i le han gi a dým la rýn a tý la bi le ce ði ni e le al dý ðý ný an la tan Ü nal, Da vu toð lu nun bi la ha re Bang la deþ Dý þiþ le ri Ba ka ný i le gö rüþ tü ðü nü ve Myan mar Dý þiþ le ri Ba ka ný na bir mek tup gön der di ði ni kay det ti. Myan mar da ki Tür ki ye Bü yü kel çi li ði nin 9 Mart 2012 de a çýl dý ðý ný ve gö re ve baþ la dý ðý ný i fa de e den Ü nal, bü yü kel çi nin bir grup dip lo ma tik tem sil ci i le A ra kan da ki kamp la rý zi ya ret et ti ði ni be lirt ti. Ba kan Da vu toð lu nun Baþ ba kan Er do ðan ýn e þi E mi ne Er do ðan ve Er do ðan ýn ký zý nýn da da hil ol du ðu bir he yet le bu gün Myan mar a git me si nin plan lan dý ðý ný bil di ren Ü nal, Myan mar ma kam la rý i le gö rüþ me ler den son ra he ye ti mi zin böl ge ye git me si ke za ta sar lan mýþ týr. Böy le lik le bu ra da ki in sa ni so ru na dik kat çek me yi de ön gö rü yo ruz de di. An ka ra / a a Pat lat ma tek ni ði yük sek bi na lar da uy gu la na cak nçev RE ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý, kent sel dö nü þüm kap sa mýn da ki yý kým lar da pat lat ma tek ni ði ni 15 ve da ha yük sek kat lý bi na lar da uy gu la ya cak. Ba kan lýk tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, e kim de baþ la ya cak a fet ris ki al týn da ki a lan la rýn dö nü þü mü i çin yý kým ta lep le ri gel me ye baþ la dý. Ba kan lý ða bu gü ne ka dar ya ban cý or tak lý iþ ya pan Türk fir ma la rý nýn da bu lun du ðu 70 e ya kýn yý kým fir ma sýn dan tek lif u laþ tý. Ba kan lýk, yý kým lar da pat lat ma yön te mi ni de kul la na cak. Pat lat ma, yük sek e ri þim li ma ki ne le rin u la þa ma dý ðý ya da bi na ü ze ri ne mi ni yý kým ma ki ne le ri nin yer leþ ti ri le me di ði zor bi na lar da uy gu la na cak. Pat lat ma tek ni ði, ge nel lik le 15 ve da ha yük sek kat lý bi na lar i çin kul la ný la cak. Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar, ko nuy la il gi li a çýk la ma sýn da, fir ma la rýn yý kým tek nik le ri nin in ce len di ði ni be lir te rek, Mo dern, tek no lo jik ve ay rýþ týr ma ya pa bi len ma ki ne ler le pat lat ma sis te mi na sýl o lu yor a raþ tý rý yo ruz. Za man i çin de za ten bu sis tem de ken di si ni ge liþ ti re cek i fa de le ri ni kul lan dý. An ka ra / a a Sað lýk per so ne li ne 30 dk þar tý, yar gý ya ta þýn dý ntürk SAÐ LIK-SEN, sað lýk ça lý þan la rý nýn a cil du rum lar da 30 da ki ka da ev den has ta ne ye git me si ni dü zen le yen ge nel ge yi yar gý ya ta þý dý. Sen di ka, Sað lýk Ba kan lý ðý nýn sað lýk ça lý þan la rý na gö rev yap tý ðý yer de i ka met zo run lu lu ðu ge ti ren ve 30 da ki ka da ev den has ta ne ye git me si ni dü zen le yen ge nel ge nin ip ta li i çin Da nýþ tay a da va aç tý. Sað lýk ça lý þan la rý na i ka met zo run lu lu ðu ge ti ren 663 Sa yý lý Ka nun Hük mün de ki Ka rar na me de ki ya sal dü zen le me nin de A na ya sa Mah ke me si nde ip tal i çin ta lep te bu lu nul du. Da va di lek çe sin de ge nel ge nin te mel hak ve hür ri yet le ri en gel le di ði, bu se bep le A na ya sa nýn te mel il ke le ri ne ay ký rý lýk ta þý dý ðý be lir til di. Ay rý ca ça lý þan la ra 30 da ki ka da iþ ye rin de ol ma þar tý ge ti ril me si nin ça lýþ ma ba rý þý ný bo za ca ðý ve i da re nin ça lý þan lar ü ze rin de psi ko lo jik bas ký o luþ tu ra ca ðý kay de dil di. Söz ko nu su ge nel ge nin yü rüt me si nin dur du ru la rak ip tal e dil me si is ten di. A çý lan da va i le il gi li bir de ðer len dir me ya pan Türk Sað lýk-sen Ge nel Baþ ka ný Ön der Kah ve ci, Ý ka met mec bu ri ye ti ge ti ren söz ko nu su dü zen le me an lam sýz dýr. Ým kâ ný o lan her han gi bir za ru re ti ol ma yan ça lý þan lar za ten ça lýþ tý ðý ye re ya kýn yer den ev tu tar a ma ça lý þan la rýn a i le ha yat la rý na bi le mü da ha le e de rek 30 da ki ka da has ta ne o la cak þe kil de i ka met e din de mek her þey den ön ce bir in sa na hak ký ih la li dir de di. An ka ra / ci han

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 6 AÐUSTOS ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN ÖN CE KÝ GÜN DÜN 640 ÖN CE KÝ GÜN 636 DO LAR DÜN 1,7800 ÖN CE KÝ GÜN 1,7800 DÜN 2,2130 ÖN CE KÝ GÜN 2,2010 tu u u u DosyaNo: Ta. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan, Tapu Kaydý : Ýstanbul ili, Ataþehir il çe si, Ý çe ren köy Ma hal le si 41 cilt 4024 say fa 914 a da 269 par sel de ka yýt lý 723,50 m 2 mik tar lý bod rum ze min ye di nor mal kat on ye di ba ðým sýz bö lüm lü bah çe li kar gir a part ma nýn 2. kat 7 ba ðým sýz bö lüm no lu 14/200 ar sa pay lý mes ken va sýf lý ta þýn maz dýr. Ö zel lik le ri : Ta þýn maz Ma hal len A ta þe hir il çe si i çe ren köy Ma hal le si Ka yýþ da ðý Yo lu cad de sin den ay rý lan Ay dýn so ka ðýn da ma hal len 34 ka pý no lu be to nar me kar kas sis tem de bir bod rum, bir ze min, ye di nor mal kat lý ay rýk ni zam da in þa e dil miþ BÝR LÝK a part ma ný nýn i kin ci nor mal kat 7 no lu da i re si dir. Da i re ye gi riþ te bir hol, ho le a çý lan bal kon lu sa lon, mut fak i le bir ko ri dor da üç ya tak o da sý, ban yo ve ay rý ca tu va let ma hal le ri mev cut tur. Dö þe me ler ýs lak ze min ler de se ra mik le, sa lon ve o da lar da la mi nat par ke i le kap lý dýr. Mut fak ta tez gâh al tý üs tü do lap la rý, ban yo da kü vet, klo zet ve la va bo var dýr. Da i re tak ri ben 120,00 m 2 sa ha lý dýr. Da i re de do ðal gaz ya kýt lý kom bi kat ka lo ri fe ri te si sa tý var dýr. Bi na va sat mal ze me ve iþ çi lik le in þa e dil miþ o lup bi na da su, e lek trik, do ðal gaz ve a san sör te si sat la rý bu lun mak ta dýr. Bi na her tür lü be le di ye hiz met le rin de is ti fa de e der ko num da o lup u la þý mý ko lay dýr. Ýmar Durumu : Ataþehir Belediye Baþkanlýðýnýn dosyada mecut yazýsýnda parsel 13/07/1992 t.t. 1/1000 ölçekli Ýçerenköy mahallesi Islah Ýmar Revizyon Ýmar Planýnda, ayrýk nizam, TAKS: 0,25, KAKS: 2,07, H: Serbest irtifalý konut alanýnda kalmaktadýr. Deðeri : ,00 TL Satýþ Saati : 12: 00-12: 10 Açýk artýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ Pazartesi günü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da Ka dý köy Ha san - pa þa C Ad li ye sin de 5.Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr - ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec - mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar ti i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tiy le Per þem be gü nü yu - ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da Ka dý köy Ha san pa þa C Ad li ye sin de 5.ic ra Mü dür lü ðün de i - kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so - nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e - di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de ne cek, dam ga res mi, tah li ye ve tes - lim mas raf la rý i le KDV, ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bede li ni ya týl ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra teb lið ye ri ne kâ im o - la ca ðý o lu nur (*) il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: KADIKÖY 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar DUYURU Alaplý Meslek Yüksek Okulunu kazanan öðrenci kardeþlerimizi tebrik eder. Erkek öðrencilere kalacak yer temin edilir. Ýrtibat Telefonu: (0538) Alaplý Yeni Asya Temsilciliði Daðýtým Elemaný Kendi motoru ile hazýr aboneye daðýtým yapacak eleman aranýyor. Baþakþehir 4.Etap Tel: (0535) ACÝL SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0532) ZAYÝ nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hilal Baþaral ME MUR-SEN ta ra fýn dan her ay dü zen li o la rak yap tý rý lan a raþ týr ma ya gö re, Tem muz a yýn da 4 ki þi lik bir a i le nin aç - lýk sý ný rý bin 044,211 TL, yok sul luk sý ný - rý i se 2 bin 989,798 TL o la rak be lir len di. Ra kam lar Ha zi ran a yý na ký yas lan dý ðýn - da aç lýk sý ný rýn da 4.18TL, yok sul luk sý - ný rýn da i se TL lik bir yük se liþ ya - þan dý. Söz ko nu su yük se li þin, ça lý þan la - rýn i zin ve ta til mas raf la rýn dan kay nak - lan dý ðý tes pit e dil di. Me mur-sen, ge çim þart la rý ný or ta ya koy mak ve te mel ih ti - yaç mad de le rin de ki fi yat de ði þik li ði nin a i le büt çe si ne yan sý ma la rý ný be lir le mek a ma cýy la her ay dü zen li o la rak yap týr dý - ðý aç lýk ve yok sul luk sý ný rý a raþ týr ma sý - nýn Tem muz a yý so nuç la rý ný a çýk la dý. A raþ týr ma ya gö re 4 ki þi lik çe kir dek bir a i le nin sað lýk lý, den ge li ve ye ter li bes le ne bil me si i çin yap ma sý ge re ken gý - da har ca ma tu ta rý (aç lýk sý ný rý) bin 044,211 TL o la rak be lir len di. Gý da har - ca ma sý i le bir lik te gi yim, ko nut (ki ra, e - lek trik, su, ya kýt), u la þým, e ði tim, sað lýk ve ben ze ri ih ti yaç lar i çin ya pýl ma sý zo - run lu di ðer har ca ma la rýn tu ta rý (yok sul - luk sý ný rý) i se 2 bin 989,798 TL o la rak he sap lan dý. Tem muz a yýn da Ha zi ran a - yý na gö re gý da mad de fi yat la rýn da yüz de 0,61 lik bir ar týþ gö rül dü. Bu na gö re gý da mad de fi yat la rýn da ge çen a ya na za ran en dik kat çe ken de ði þim yüz de 29,46 ar - týþ la li mon, yüz de 23,13 ar týþ la fa sul ye, yüz de 17,54 ar týþ la sa la ta lýk, yüz de 15,93 ar týþ la bi ber çar lis ton, yüz de 15,80 ar týþ la bi ber siv ri ve yüz de 12,46 ar týþ la sa rým sak ta ol du ðu tes pit e dil di. Bu nun - la bir lik te gý da mad de fi yat la rýn da Ha zi - ran a yý na gö re yüz de 26,95 a za lýþ la kar - puz, yüz de12,50 a za lýþ la þef ta li, yüz de 9,88 a za lýþ la e rik ve yüz de 8,57 a za lýþ la pa ta tes fi yat la rýn da de ði þim ol du ðu be - lir len di. Tem muz a yýn da Ha zi ran a yý na gö re gi yim mad de fi yat la rýn da da ö - nem li de ði þim ler ya þan dý ve gi yim ü - rün le rin de 2,80 lük dü þüþ ol du. MEMUR-SEN'ÝN ARAÞTIRMASINA GÖRE, TEMMUZ AYINDA 4 KÝÞÝLÝK BÝR AÝLENÝN AÇLIK SINIRI BÝN 044,211 TL, YOKSULLUK SINIRI ÝSE 2 BÝN 989,798 TL OLARAK BELÝRLENDÝ. Yok sul luk sý ný rý 200 TL art tý AHMET TERZÝ ANKARA Açlýk rakamlarý düþtü, yoksulluk arttý nbeledýye ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Bem-Bir-Sen) AR-GE Birimi tarafýndan TÜÝK verileri baz alýnarak hazýrlanan 2012 yýlý Temmuz ayý Asgari Gýda Harcamasý (Açlýk Sýnýrý) ve Asgari Geçim Haddi ( Yoksulluk Sýnýrý) rakamlarý açýklandý. Buna göre 2012 Haziran ayýnda 952,06 olarak belirlenen açlýk sýnýrý, Temmuz ayýnda 5,25 TL gerileyerek 946,81 TL olarak gerçekleþti. Haziran ayýnda 2.675,55 TL olarak endekste yerini bulan yoksulluk sýnýrý ise 4,1 TL artarak 2679,65 TL olarak gerçekleþti. Temmuz ayý içerisinde taze sebze ve meyvede yaþanan bolluk ve fiyatlarýn ucuzlamasý mutfaklarý rahatlattý. Vatandaþ Temmuz ayý içerisinde gýdaya daha az para harcadý. Ankara / Recep GÖREN AVM ler de yý lý n ilk ya rý sýn da ci ro lar art tý na LIÞ VE RÝÞ Mer ke zi Ya tý rým cý la rý Der ne ði (AYD) Baþ ka ný Ha kan Ko dal, 2012 nin ilk ya rý yý - lýn da AVM ler de 23 mil yar li ra ci ro ger çek leþ ti ði ni be lir te rek, 2012 yý lý i çin 48,5 mil yar li ra ci ro he - def li yo ruz de di. Ko dal, a lýþ ve riþ mer kez le ri nin 2012 yý lý ilk ya rý de ðer len dir me si ne i liþ kin dü zen - le di ði ba sýn top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, AVM ler de 2012 yý lý nýn ilk ya rý sýn da ci ro la rýn yüz - de 15 art tý ðý ný söy le di. 8,1 mil yon met re ka re ki ra - la na bi lir a lan ve 309 a lýþ ve riþ mer ke zi ne u la þýl dý ðý - ný be lir ten Ko dal, ya tý rým mik ta rý nýn 35 mil yar do - lar ci va rýn da bu lun du ðu nu ve 12 mil yar do la rý nýn ya ban cý ser ma ye kay nak lý ol du ðu nu kay det ti. Sek - tö rün 360 bin ki þi ye is tih dam sað la dý ðý ný i fa de e - den Ko dal, þöy le de vam et ti: Ýlk ya rý yýl da 15 ta ne AVM a çýl mýþ ve bu top lam 500 bin met re ka re dir. Sek tör de A na do lu nun a ðýr lý ðý art ma ya baþ la dý. 1-2 yýl ön ce AVM le rin ne re dey se ya rý sý Ýs tan - bul day ken þu an da yüz de 61 i A na do lu da bu lu - nu yor. Nü fus a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da 1000 ki þi ye dü þen ki ra la na bi lir a lan 103 met re ka re ye u laþ tý. 81 i lin 52 sin de AVM bu lu nu yor. En son Mar din ve Düz ce de AVM a çýl dý. Met re ka re a çý sýn dan en yo - ðun AVM bu lu nan il ler, Ýs tan bul, An ka ra, De niz li ve Ka ra bük tür. 52 il de AVM sa yý sý na ba kýl dý ðýn da top lam nü fu sun yüz de 84 ü ne u la þýl dý ðý gö rü lü yor. Di ðer il ler de ya vaþ da ol sa bir bü yü me o la cak týr a - ma her il de a lýþ ve riþ mer ke zi bek le me me li yiz. 20 bin met re ka re nin ü ze rin de ki a lýþ ve riþ mer kez le ri - ne ba kýl dý ðýn da 309 o lan sa yý nýn sa de ce ya rý sý nýn a lýþ ve riþ mer ke zi ne u laþ tý ðý ný gö rü yo ruz. Ö zel lik le Ýs tan bul ba þý çe ki yor. Bü yük a lýþ ve riþ mer kez le ri - nin 55 ta ne si Ýs tan bul da bu lu nu yor. Ýs tan bul bi - rin ci, An ka ra i kin ci sý ra da yer a lý yor. Ýs tan bul / a a Kim ya sek tö rün den 7 ay da 10 mil yar do lar lýk ih ra cat ntürk kim ya sek tö rü tem muz a yýn da 1 mil yar 304 mil yon do lar lýk ih ra cat ger çek leþ ti rir ken, yý lýn ilk 7 a yýn da bu ra kam 10 mil yar do la rý bul du. Ýs - tan bul Kim ye vi Mad de ler ve Ma mül le ri Ýh ra cat çý - la rý Bir li ði (ÝK MÝB) a çýk la ma sý na gö re, 2012 ye 18 mil yar do lar lýk ih ra cat he de fi i le baþ la yan kim ya sek tö rü, yý lýn ilk üç a yýn da i yi bir per for mans gös - ter se de sek tö rün ih ra ca tý ni san da yüz de 4 düþ tü. Ar dýn dan ma yýs ta ye ni den to par la nan ve ih ra ca tý - ný yüz de 8,67 ar tý ran sek tö rün ih ra ca tý ha zi ran ve tem muz ay la rýn da ge çen yý la ký yas la ay ný se vi ye - ler de kal dý. ÝK MÝB Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu - rat Ak yüz, a çýk la ma da yer ve ri len de ðer len dir me - sin de, AB ye o lan kim ya ih ra ca tý nýn ge ri le me ye de vam et ti ði ni ve ö nü müz de ki dö nem de da ha da dü þe ce ði ni ön gör dük le ri ni be lirt ti. Kü re sel kriz ve AB de ki ya vaþ la ma yý pa zar la rý çe þit len di re rek aþ - ma ya ça lýþ týk la rý ný i fa de e den Ak yüz, Av ru pa da ki kri zin ö nü müz de ki dö ne me yö ne lik be lir siz lik le ri ar tý rýr ken, kim ya ih ra cat çý la rý o la rak yýl so nu he - de fi ne u laþ mak a ma cýy la mo ral le ri boz ma dan yo la de vam e dil di ði ni kay det ti. Ýs tan bul / a a DÝ ÐER KA LEM LER DE KÝ AR TIÞ VE DÜ ÞÜÞ LER: lçev re ve su mad de fi yat la rýn da yüz de 0,60, li sýn ma mad de fi yat la rýn da yüz de 0,46 lýk bir a za lýþ ya þa nýr ken, lba rýn ma mad de fi yat la rýn da yüz de 0,51, lsað lýk mad de fi yat la rýn da yüz de 0,06 lu la þým mad de fi yat la rýn da yüz de 0,35 lha ber leþ me mad de fi yat la rýn da yüz de 1,08 lte miz lik mad de fi yat la rýn da yüz de 0,63 le ði tim-kül tür mad de fi yat la rýn da yüz de 0,63 lük ar týþ tes pit e dil di. lay dýn lan ma mad de fi ya týn da i se ge çen a ya gö re her han gi bir de ði þim ol ma dý. Tü ke ti ci Ka nu nunda dað fa re do ður ma sýn TÜ KE TÝ CÝ Ör güt le ri Fe de ras yo nu (TÖF) Ge nel Baþ ka ný Fu at En gin, Tü ke ti ci nin Ko run ma sý Hak kýn da ki Ka nun ta sa rý sý tas la ðý nýn za man ge çi ril me den gö rü þe a çýl ma sý, a lý na cak ö ne ri - le re ta sa rý tas la ðýn da yer ve ri le rek, Ba kan lar Ku ru lu o na yýn dan son ra TBMM ye sevk e dil - me si ge rek ti ði ni be lirt ti. En gin, yap tý ðý ya zý lý a - çýk la ma da, Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý Tü - ke ti ci nin Ko run ma sý ve Pi ya sa Gö ze ti mi Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan 4 yýl dýr çý ka rýl ma sý bek - le nen Tü ke ti ci nin Ko run ma sý Hak kýn da ki Ka - nun da de ði þik lik ler i çe ren ta sa rý tas la ðý nýn, baþ ta tü ke ti ci ör güt le ri ol mak ü ze re ko nu nun ta raf la rý nýn gö rüþ ve ö ne ri le ri a lýn ma dan ka - mu o yu na a çýk lan dý ðý ný ö ne sür dü. En gin, E ko no mik Ko or di nas yon Ku ru - lu nda gö rü þül dük ten son ra ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn gö rüþ le ri nin a lý na ca ðý nýn be lir - til me si ni de tü ke ti ci le ri yok sa yan bir yak la - þým o la rak ni te len dir di ði ni i fa de et ti. Ta sa rý tas la ðýn da yer a lan kre di kar tý a i da tý üc re ti ko nu su nun ön ce lik li o la rak gün de me ge ti ril - di ði ni an la tan En gin, a lýn ma sý ön gö rü len tu - tar la rýn a za mi o ra ný nýn BDDK ta ra fýn dan be - lir le ne ce ði nin i fa de e dil di ði ni vur gu la dý. En - gin, Ta sa rý tas la ðýn da yer a lan bu hü küm ler - den tü ke ti ci le rin bil gi si ve o na yý yok tur. Bu hü küm ler ka mu o to ri te si ta ra fýn dan ban ka la - rýn iz ni ve o nay la rý a lý na rak ta sa rý tas la ðý na ko nul muþ tur. Bu uy gu la may la yi ne yük tü ke - ti ci le rin sýr tý na yük len miþ tir i fa de le ri ni kul - lan dý. En gin, þun la rý kay det ti: Tü ke ti ci nin Ko run ma sý Hak kýn da ki Ka nun ta sa rý tas la ðý za man ge çir me den gö rü þe a çýl ma lý, a lý na cak ö ne ri le re ta sa rý tas la ðýn da yer ve ri le rek, Ba - kan lar Ku ru lu o na yýn dan son ra TBMM ye sevk e dil me li dir. Ak si du rum da dað fa re do - ður muþ o la cak ve ül ke miz de tü ke ti ci hak la rý 4 yýl gi bi bir sü re bek le dik ten son ra bir baþ ka ba ha ra ka la cak týr. Ýs tan bul / a a Ci vil gü cü nü Tür ki ye den a lý yor ntür KÝYE e ko no mi sin de it ha la týn ye ri ni hýz la ih ra - ca týn al dý ðý bu gün ler de, ih ra ca ta yö ne lik ba þa rý lý ça - lýþ ma la rý yü rü ten þir ket ler den Ci vil; yüz de 100 yer li ser ma ye siy le müþ te ri le ri ne ay ný za man da in ter net - ten a lýþ ve riþ, ka pý da ü rün tes li mi im kâ ný da su nu yor. Ýlk ma ða za sý ný 1996 yý lýn da Kar tal da tü ke ti ci i le bu - luþ tu ran Ci vil, an ne-be bek-ço cuk teks til ü rün le ri sek tö rün de ki ek si le ri i yi göz lem le ye rek, 2012 yý lýn da top lam 34 þu be ye u laþ tý. Ma ða za bü yük lü ðü 800 m2 i le 1000 m2 a ra sýn da o lan Ci vil in bu gün u laþ tý ðý bü - yük lük i se top lam da 34 bin 500 m2. Sek tör tem sil ci - le ri ve ba sýn men sup la rý i le Dol ma bah çe Sa ra yý nda dü zen le di ði if tar ye me ðin de bu lu þan Ci vil Yö ne tim Ku ru lu; ya pý lan ça lýþ ma lar, sek tör de ki ge liþ me ler i le il gi li gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lun du. Ci vil Yö ne tim Ku - ru lu Baþ ka ný Mus ta fa Yýl dý ran, bu ra da yap tý ðý ko - nuþ ma da, Türk tü ke ti ci si, ke sin lik le it hal ü rü ne i ti - bar et mi yor. Ci vil Be bek Ço cuk mar ket ler zin ci ri o la rak teks til, koz me tik, ak se su ar ve an ne ü rün le rin - de müþ te ri le ri ne en sað lýk lý ve en hij ye nik ü rün le ri sun mak bi rin ci va zi fe miz de di. E ko no mi Ser vi si Dün ya nýn 5. bü yük tü ne li Su ruç ta ya pý lý yor nþan LI UR FA Su ruç O va sý Pom paj Su la ma sý Pro je - si nde yer a lan ve ta mam lan dý ðýn da dün ya nýn 5. bü - yük tü ne li o la cak Su ruç Tü ne li nde ça lýþ ma lar de vam e di yor. Pro je nin en ö nem li a ya ðý ný o luþ tu ran top lam 17 bin 185 met re u zun lu ðun da, 7,80 met re ka zý ça - pýn da ve 7 met re iç ça pýn da ki Su ruç Tü ne li nde bu - gü ne ka dar 9 bin 750 met re ka zý ya pýl dý. Dað la rý de - le rek A ta türk Ba ra jý ndan Su ruç O va sý na can su yu ge ti re cek su tü ne li ni a çan Tü nel Del me Ma ki ne si i se 8 met re ka zý ça pý na ve 152 met re u zun lu ða sa hip. Dev re ye a lýn dý ðýn da A ta türk Ba ra jý ndan Su ruç O va - sý na sa ni ye de 90 met re küp su ak ta ra cak o lan Su ruç Tü ne li, Tür ki ye de ki bir çok ne hir den da ha bü yük de bi ye sa hip o la cak. Bu ra kam Tür ki ye nin en hýz lý a - kan neh ri Ço ruh un yýl i çin de ki en dü þük de bi si nin yak la þýk i ki ka tý ve en yük sek de bi si nin de beþ te bi ri - ne ya kýn. Su ruç Tü ne li i le bir lik te 8 ü ni te den o lu þan Su ruç O va sý Pom paj Su la ma sý ta mam lan dý ðýn da Su - ruç O va sý nda top lam 950 bin de kar ta rým a ra zi si ba - sýnç lý o la rak yað mur la ma ve dam la sis te miy le su la - na cak. Pro je kap sa mýn da Su ruç Tü ne li nin ya ný sý ra Su ruç O va sý Pom paj Su la ma sý A na Ý le tim Ka na lý 1. Ký sým, Taþ ba san De po la ma sý, Su ruç O va sý Pom paj Su la ma sý Sað Sa hil A na Ka na lý, Su ruç O va sý Pom paj Su la ma sý Sol Sa hil A na Ka na lý i le Taþ ba san Sol Sa hil Su la ma sý 1 ve 2. Ký sým i le Taþ ba san Sað Sa hil Su la - ma sý Þe be ke si de yer a la cak. Or man ve Su Ýþ le ri Ba - kan lý ðý DSÝ Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ger çek leþ ti - ri len 1,5 mil yar li ra ma li yet li pro je ta mam lan dý ðýn da yýl da or ta la ma 270 mil yon TL ge lir ar tý þý ve yak la þýk 190 bin ki þi ye is tih dam sað la ya cak. An ka ra / ci han Tür ki ye de de az tuz lu zey ti nin tü ke ti mi art tý nmar MA RA Zey tin Ta rým Sa týþ Ko o pe ra tif le ri Bir li ði (Mar ma ra bir lik) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Hi da met A sa, Mar ma ra bir lik, Gold i le Gem lik ti pi sof ra lýk zey ti nin ma kus ta li hi ni yen miþ tir ar týk. Sa de ce dün ya - nýn de ði þik ül ke le rin de de ðil, Tür ki ye de de az tuz lu zey ti nin tü ke ti mi art mýþ týr de di. A sa, ya zý lý a çýk la ma - sýn da, Mar ma ra bir lik in Ra ma zan a yý ön ce si son yýl la - rýn en yük sek ü re tim ve sa tý þý ný ger çek leþ tir di ði ni be - lir te rek, sa de ce yüz de 2,5 tuz o ra ný na sa hip Gold baþ ta ol mak ü ze re, sof ra lýk sa la mu ra, yað lý ve ku ru se - le, ye þil çi zik ve kýr ma, zey tin ez me si ve zey tin ya ðý sa - týþ la rý nýn ö nem li öl çü de art tý ðý ný bil dir di. Mar ma ra - bir lik ü rün le ri nin Ra ma zan a yý ne de niy le ha zýr la nan er zak pa ket le rin de de yer al dý ðý ný i fa de e den A sa, sa - týþ la rýn art ma sýn da rek lam kam pan ya sý nýn da et ki li ol - du ðu nu be lirt ti. A sa, yük sek mik tar da tuz tü ke ti mi nin in san sað lý ðý na o lum suz et ki le ri dik ka te a lý na rak Ar- Ge bi ri min ce uy gu la nan tek nik le ol gun laþ tý rý lan ve ü - re ti min de ke sin lik le kim ya sal kul la nýl ma yan Gold un dün ya pa zar la rý na yö ne lik ge liþ ti ril me si ne kar þýn iç pi - ya sa da da çok tu tul du ðu nu vur gu la dý. Bur sa / a a Baþ kent Do ðal gaz ýn ta ma mý ö zel leþ ti ri le cek nö ZEL LEÞ TÝR ME Yük sek Ku ru lu (ÖYK), Baþ kent Do ðal gaz Da ðý tým AÞ nin, ö zel leþ tir me kap sam ve prog ra mýn da ol ma yan yüz de 20 o ra nýn da ki his se - si ni de ö zel leþ tir me kap sam ve prog ra mý na al dý. Ko nu ya i liþ kin ÖYK ka ra rý Res mi Ga ze te nin dün - kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re Ku rul, Baþ - kent Do ðal gaz Da ðý tým AÞ nin, ö zel leþ tir me kap - sam ve prog ra mýn da ol ma yan yüz de 20 o ra nýn da - ki his se si nin, ö zel leþ tir me kap sam ve prog ra mý na a lýn ma sý ný ka rar laþ týr dý. Ka ra rý nýn a lýn dý ðý ta rih i - ti ba riy le; söz ko nu su his se ler baþ ka bir iþ le me ge - rek ol ma dan ve be del a lýn mak sý zýn Ö zel leþ tir me Ý - da re si Baþ kan lý ðý na dev re di le cek. Söz ko nu su his - se ler, da ha ön ce den ö zel leþ tir me kap sam ve prog - ra mý na a lýn mýþ yüz de 80 o ra nýn da ki his se i le bir - lik te blok sa týþ yön te mi i le ö zel leþ ti ri le cek. Þir ke - tin his se le ri nin ö zel leþ ti ril me si sü re ci ne i liþ kin iþ ve iþ lem ler 2 yýl i çin de ta mam la na cak. An ka ra / a a Ci vil Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mus ta fa Yýl dý ran

11 AÝLE - SAÐLIK 11 Y Ýn sa ný bir kan pýh tý sýn dan ya ra tan Ce nâb-ý Hak, kul o la rak ka dýn ve er kek a ra sýn da a yý - rým yap ma dý ðý ný Kur ân-ý Ke rim de bil dir miþ - tir. Þüp he siz, Müs lü man er kek ler ve Müs lü - man ka dýn lar, mü min er kek ler ve mü min ka - dýn lar, gö nül den (Al lah a) i ta at e den er kek ler ve gö nül den (Al lah a) i ta at e den ka dýn lar, sa dýk o - lan er kek ler ve sa dýk o lan ka dýn lar, sab re den er - kek ler ve sab re den ka dýn lar, say gýy la (Al lah tan) kor kan er kek ler ve say gýy la (Al lah tan) kor kan ka dýn lar, sa da ka ve ren er kek ler ve sa da ka ve ren ka dýn lar, o ruç tu tan er kek ler ve o ruç tu tan ka - dýn lar, ýrz la rý ný ko ru yan er kek ler ve (ýrz la rý ný) ko ru yan ka dýn lar, Al lah ý çok ça zik re den er kek - ler ve (Al lah ý çok ça) zik re den ka dýn lar; (iþ te) bun lar i çin Al lah bir ba ðýþ lan ma ve bü yük bir e - cir ha zýr la mýþ týr.(ah zab Su re si: 35) A þa ðý da ki â ye te gö re i se, ka dýn ve er kek kul luk - ta e þit ol duk la rý gi bi, i yi li ði em re dip kö tü lü ðü men et me va zi fe sin de de bir bir le ri ne ve li ve reh - ber dir ler. Ý na nan er kek ler ve ka dýn lar, bir bir le ri - nin ve li si dir ler. Ý yi li ði em re der ler, kö tü lük ten me - ne der ler... (Tev be Su re si: 71) E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lam, En üs tün mü min, ha ný mý na, en i yi, en lü tuf kâr dav ra nan gü zel ah lâk lý kim se dir bu yur muþ tur. Gel miþ geç miþ er kek ler a ra sýn da a i le si ne en ha yýr lý er kek o lan E fen di miz (asm), ye ri gel di ðin de ha ným la rý - na da nýþ mýþ týr da. Bu ko nu da Si yer ki tap la rýn da bir çok ör nek bu la bi lir si niz. Ben bu ra da sa de ce bi ri ne yer ver mek is ti yo rum. O lay ký sa ca þöy le: Hic re tin 6. yý lýn da, be ra be rin de Müs lü man lar ol - mak ü ze re um re yap mak i çin Mek ke ye ge len E - fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lam, müþ rik le rin en - ge liy le kar þý la þýr. Ý ki ta raf a ra sýn da ya pý lan gö rüþ - me ler so nu cun da Hu dey bi ye An laþ ma sý im za la - nýr. An laþ ma ge re ði Müs lü man lar um re yap ma - dan Me di ne ye ge ri dö ne cek tir. Do la yý sýy la, ih - ram dan çýk ma la rý ge rek mek te dir. Baþ ta Hz. Ö - mer ol mak ü ze re Sa ha bî ler, an laþ ma da ki Müs lü - man lar la a lâ ka lý ký sým la rýn ka tý ol ma sý na i ti raz e - der ler. E fen di miz A ley his sa la tü Ves se lam du ru - ma ü zü lür ve ya nýn da bu lu nan e þi Üm mü Se le - me ye þun la rý söy ler: Ey Üm mü Se le me! Ne dir þu hal kýn tu tu mu? On la ra, Kur ban la rý ný zý ke si niz, baþ la rý ný zý traþ e - di niz di ye tek rar tek rar söy lü yo rum; fa kat hiç bi ri em ri me i ca bet et mi yor! Son de re ce ze ki ve hik met li bir ha ným o lan Hz. Üm mü Se le me i se, Yâ Ne biy yal lah! Bu i þi yap - mak is ti yor mu su nuz? O hal de, þim di dý þa rý çý ký - nýz; son ra, ta kur ban lýk de ve le ri ni ke sin ce ye ve ber be ri ni ça ðýr týp o se ni traþ e din ce ye ka dar as - hap tan hiç bi ri si ne bir ke li me bi le söy le me yi niz. Çün kü sen kur ba ný ný ke se cek ve traþ o la cak o lur - san halk da öy le ya par de di. Üm mü Se le me nin bu söz le ri ü ze ri ne Pey gam - ber E fen di miz (asm) dý þa rý çý kar ve Sa ha bî ler den hiç bi riy le ko nuþ ma dan ih ra mý ný sað kol tu ðu al - týn dan çý ka rýp sol o mu zu na a týp kur ban lýk de ve - le ri ni ke ser. Son ra da ber be ri Hu za a lý Hý râþ ib ni Ü mey ye yi ça ðý rýp traþ o lur ve böy le ce ih ram dan çýk mýþ o lur. Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ih ram dan çýk tý - ðý ný gö ren Sa ha be ler, ha ta la rý ný an la yýp Re su lul - lah A ley his sa lâ tü Ves se lâm ýn yap týk la rý ný tak lit e der ler ve ih ram dan çý kar lar. Ýþ te, gör dü ðü nüz gi bi Üm mü Se le me nin ze kâ sý ve hik me ti i le Sa - ha be ler Pey gam be re i ta at siz lik gi bi bü yük bir ha - ta dan kur tul muþ lar dýr. «««Þu ra sý bir ger çek ki, an cak yi ðit ve a sil er kek ler ka dý na say gý du yup o nu yü cel tir ler. Lâ kin, ka dý - nýn yü cel me si de sý nýr lý dýr ta biî ki... Çün kü, ka dý - nýn fýt rî o la rak e þi ne ve ço cuk la rý na kar þý va zi fe le - ri var dýr. Müs lü man ka dýn, hak la rý ve va zi fe le ri a - ra sýn da hu du du nu bil me si ge re kir. Ka rý ko ca a ra sýn da, a i le nin ge rek uh re vî ve ge - rek se dün ye vî sa a de ti i le il gi li a mel ler ve plan lar ko nu sun da fi kir a lýþ ve ri þi ve da ya nýþ ma ol ma lý dýr. Be di üz za man Sa id Nur sî nin ge nel de mü min ler i - çin ta rif et ti ði bir fab ri ka nýn çark la rý gi bi kâ i de si eþ ler i çin de ge çer li dir. Re ka bet siz, ta hak küm süz, gýb ta sýz, a ta let siz, ha - ki kî bir te sa nüt i le, fa a li yet le ri ni u mu mî mak sa da tev cih e de rek ça lý þan bir fab ri ka nýn çark la rý gi bi ol - ma lý sý nýz... Ve sa a det-i e be di ye yi ne ti ce ve ren ve üm met-i Mu ham me di ye yi (asm) dün ya ve â hi ret - te sa hil-i se lâ me te çý ka ran bir se fi ne-i Rab ba ni ye de hiz met et ti ril di ði niz i çin ih lâ sa, it ti fa ka, te sa nü de sa mi mi yet le sa rýl ma lý sý nýz... (Le m a lar, s. 399.) E vet, Müs lü man er kek ba þý na buy ruk ha re ket et me me li dir. Me se le le re vu kû fi yet le ri ve ka bi li - yet le ri o ra nýn da an ne si ne, e þi ne ve ký zý na da da - nýþ ma lý, on la rýn gö rüþ le ri ni al ma lý dýr. Böy le lik le, ha yat ta i ken on la rýn say gý ve mu hab be ti ni ka zan - mýþ o lur. Öl dük le rin de i se, ar ka la rýn dan ha yýr du - a la rý ek sik ol maz. Ka dý na de ðer ver me ko nu sun da, rah met li ba - ba cý ðý mý da i ma ha yýr la yâd e de rim. Köy Ens ti tü - sü öð ret men le rin den o lan ba ba cý ðým, in san psi - ko lo ji si ni i yi bi len de ðer li bir öð ret men di. Kýz ço - cu ðu ol du ðu ma ve ya kü çük ya þý ma bak ma dan, be ni mu ha tap o la rak a lýr ve Bu ko nu da se nin gö - rü þün ne dir? di ye so rar dý. Si ya set da hil bir çok ko nu da gö rüþ be yan et me me i zin ve rir ve gö rüþ - le ri me say gý du yar dý. Al lah; an ne le ri ne, kýz la rý na ve eþ le ri ne de ðer ve - rip on la ra da ný þan er kek ler den e be den ra zý ol sun. 2011/339 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý : Taþýnmazýn Bilgileri : Söz ko nu su ta þýn maz Ýs tan bul i li, Bað cý lar il çe si, Ý nö nü ma - hal le si, 26/6 C.so kak No: 8 mev ki in de Bod rum kat+ Ze min kat+ 1. kat+ Te ras kat tan i ba ret 4 kat lý bir a part man dýr. Bi na nýn dýþ cep he si ak ri lik bo ya lý o lup, bo ya la rý es ki miþ va zi yet te dir. Gi riþ sa han lý ðý ve kat sa han lýk la rý ka ro mo za ik, mer di ven ba sa mak la rý dök me mo za ik kap lý dýr. Her kat ta tek da i re bu lun mak ta dýr. Mev cut bi na 20 yýl lýk týr. * BODRUM KAT DAÝRESÝ: Dýþ ka pý sý PVC o lup gi ri þi dýþ cep he den dir. Mev cut da i re ve ya tak o da sý+ Sa lon+ Mut fak+ Ban yo+ WC+ Gi riþ ho lün den i ba ret o lup da i re nin a - la ný m 2 ci va rýn da dýr. Da i re nin sa lon ve ya tak o da la rý nýn yer dö þe me le ri mar ley, du var lar plas tik bo ya lý dýr. Mut fak, Ban yo, WC ve Ho lün yer dö þe me le ri ka ro se ra mik, Mut fak, Ban yo ve WC 'nin du var la rý ta va na ka dar ka ro fa yans kap lý dýr. Da i re nin iç ka pý - la rý ah þap, dýþ pen ce re ler PVC ve ý sý cam lý dýr. Dýþ pen ce re le rin ö nü de mir par mak lýk lý dýr, da i re de do ðal gaz ve ka lo ri fer yok tur. * ZEMÝN KAT DAÝRESÝ: Dairenin dýþ ka pý sý çe lik o lup, mev cut da i re 2 Ya tak o da sý+ Sa lon+mut fak+ Ban yo+ wc+ ol ve WC ö nün den i ba ret yak la þýk o la rak m 2 ci va - rýn da bir a la na sa hip tir. Da i re nin sa lon ve ya tak o da la rý nýn yer dö þe me le ri mar ley, du - var lar plas tik bo ya, Mut fak, Ban yo, WC, Hol ve WC ö nü nün yer dö þe me le ri ka ro se ra - mik, Mut fak, Ban yo ve VVC nin du var la rý ta va na ka dar ka ro fa yans kap lý dýr. Da i re nin iç ka pý lar ah þap, dýþ pen ce re ler PVC ve ý sý cam lý dýr. Dýþ pencerelerin önü demir parmaklýklýdýr. Dairede doðalgaz ve kalorifer yoktur. * 1. KAT DAÝRESÝ: Dairenin dýþ kapýsý çe lik o lup, mev cut da i re 3 Ya tak o da sý+ Sa lon+ Mut fak+ban yo+ WC+ Hol+ WC ö nü ve Bal kon dan i ba ret yak la þýk o la rak m 2 ci - va rýn da bir a la na sa hip tir. Da i re nin sa lon ve ya tak o da la rý nýn yer dö þe me le ri mar ley, du var lar plas tik bo ya lý dýr. Mut fak, Ban yo, WC, Hol ve WC ö nü ve bal ko nun yer dö þe - me le ri ka ro se ra mik, Mut fak, Ban yo ve WC du var la rý ta va na ka dar ka ro fa yans kap lý dýr. Da i re nin iç ka pý la rý ve dýþ pen ce re le ri ah þap týr. Da i re de ka lo ri fer ve do ðal gaz yok tur. * TERAS KAT DAÝRESÝ: Alt kat da i re si gi bi o lup sa de ce ka ba in þa at va zi yet te dir. Mev cut da i re le rin e lek trik te si sat la rý ve sýh hi te si sat la rý ek sik siz o lup, Be le di ye ve Sos yal im kân lar dan is ti fa de e de cek ko num da ci va rýn ta lep gö ren ko nut a la nýn da kal - mak ta dýr. Mev cut bi na 2. sý nýf mal ze me ve iþ çi lik li dir. Taþýnmazýn Adresi : Ýstanbul, Baðcýlar, Ýnönü mahallesi, 26/6 C. sokak No: 8 Taþýnmazýn Özellikleri : 550 Ada No, 15 Parsel No, ÝNÖNÜ Mahalle/Köy Mevkii, Taþýnmaz Mal Takdir Olunan Kýymeti : ,00 KDV Oraný : %18 1. Satýþ Günü : 10/09/2012 Pazartesi 14:40-14:50 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 20/09/2012 Perþembe 14:40-14:50 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirtilen gün ve sa at te BA KIR KÖY 14. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ'da a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i ki nci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, i ha le pu lu, ½ ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV alýcýya aittir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce likle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenleri þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/339 sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc.Ýf.K.126) 11/07/2012 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No : 27 B: BAKIRKÖY / ÝSTANBUL 14. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar / Kadýnlara deðer verip onlara danýþmak Peygamber sünnetidir Sý cak lar da sý vý kay bý na dik kat! YA ZIN en sý cak gün le ri ni ya þa dý ðý mýz þu dö nem de o ruç tu tan la rýn çok da ha dik kat li ol ma sý ge re ki yor. Me di pol Has ta ne si Ýç Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Ha le Han dan Sa rý ka ya a þý rý sý cak lar da ö zel lik le sý vý kay bý - na kar þý u yar dý. Dr. Ha le Han dan Sa rý ka ya, a þý rý ter - le me ve aç lýk sü re si nin u zun lu ðu nun ö zel lik le sý vý ve po tas yum gi bi mi ne ral le rin kay bý ný da be ra be rin de ge tir di ði ne dik kat çek ti ve gün i çin de ki bes len me nin, if tar ve sa hur la be ra ber top lam da 3-4 ö ðün o la rak dü zen len me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Uz man Dr. Ha le Han dan Sa rý ka ya ko nuy la il gi li þun la rý söy le di: Sað - lýk lý o ruç i çin aç lýk sü re si ni mi ni mu ma in dir mek a - ma cýy la mut la ka sa hu ra kal kýl ma lý dýr. Her yaþ dö ne - min de sý vý kay bý teh li ke li dir. Do la yý sýy la gün i çin de kay bet ti ði miz sý vý yý ö ðün ler de a la ca ðý mýz mey ve su - yu, çay lar, ay ran, süt gi bi sý vý lar la kar þý la ma lý yýz. Ta - ze mey ve su yu hem kay bet ti ði miz mi ne ral ek sik li ði - ni gi der me si hem de kan þe ke ri ni da ha den ge li yük - selt me si a çý sýn dan if ta rýn en ö nem li be si ni dir. ORUÇLULARA TAVSÝYELER Ýþ te Uz man Dr. Ha le Han dan Sa rý ka ya dan o ruç tu tan la - ra ö zel tavsiye ler; l Ö zel lik le u zun aç lýk son ra sý if ta rý ön ce lik le bir bar - dak ý lýk su i le a ça rak, 1 ka se çor ba son ra sý 5-10 dk bek - len me si ö ne ri lir. l Ye me ðe ya vaþ ve i yi çið ne ye rek de vam et mek, tok lu - ðu fark e de rek mi de yi a þý rý do yur ma nýn ö nü ne ge çer. l Sa hur ö ðü nü mut la ka kah val tý tar zýn da ol ma lý an - cak tuz lu pey nir ve zey tin den, sa lam, su cuk so sis ve sa - la mu ra yi ye cek ler den ka çýn mak ge re kir. l Yu mur ta ve süt gi bi pro te in i çe ren ü rün ler mi de yi geç bo þalt tý ðýn dan ö zel lik le tok luk his si ya p tý ðý i çin sa hur da ter cih e dil me li. l Ýf tar la sa hur a ra sýn da en a zýn dan 1 lit re (yak la þýk 5 bar dak), sa hur da da en az 2-3 bar dak su tü ke til me li dir. l Sý vý kay býn dan en çok et ki le ne cek o lan ha mi le le rin, ço cuk la rýn, kro nik böb rek, kalp, ka ra ci ðer has ta lýk la rý o lan - la rýn, þe ker ve tan si yon has ta la rý nýn da ha dik kat li ol ma la rý ge rek mek te dir. O ruç, mut la ka he kim gö ze ti mi ve ö ne ri siy - le tu tul ma lý dýr. Anneliði, vekilliðe tercih etti ÝN GÝL TE RE DE si ya se tin en hýz lý yük se len i sim - le rin den, Ox ford me zu nu mil let ve ki li Lo u i se Mensch in A i lem le il gi len mek is ti yo rum di ye - rek is ti fa et me si fe mi nist tar týþ ma baþ lat tý. Mil - li yet in ha be ri ne gö re, Ýn gil te re Baþ ba ka ný Da - vid Ca me ron ýn ci ci ký zý o la rak ta ný nan, mec - lis te ki cin si yet çi lik tar týþ ma la rý nýn a teþ li sa vu - nu cu su Lo u i se Mensch a i le si ne da ha faz la za - man a yý ra bil mek i çin mil let ve kill li ðin den is ti fa e de rek ye ni bir fe mi nizm tar týþ ma sý baþ lat tý. 13 yýl dýr Ýþ çi Par ti si nin sa hip ol du ðu Corby ve E - ast Nort hamp tons hi re mil let ve kil li ði kol tu ðu nu bü yük bir ba þa rý i le ka za nan Mu ha fa za kâr Par ti mil let ve ki li Mensch in is ti fa sý par ti sin de ü zün tü mey da na ge ti rir ken fe mi nist le ri kýz dýr dý. AR TIK DA YA NA MI YO RUM Mensch is ti fa sý son ra sýn da Twit ter he sa býn - da yap tý ðý a çýk la ma sýn da, Ta ma men ha rap hal de yim. A i le ha ya tý ný yö net mek i na ný la ma - ya cak ka dar zor. Baþ ba kan lýk o fi si i le bir yol bul ma ya ça lýþ týk a ma ço cuk la rým la is te di ðim ka dar va kit ge çi re mi yor dum de di. Mensch, Ca me ron ýn da is ti fa sý ný, Ýs ti fa ný ka bul et - mek ten bü yük ü zün tü du yu yo rum. Bu nu her þey den ön ce gel me si ge re ken a i le nin çý kar la rý i çin ka bul e di yo rum de di ði ni i let ti. CO kalp rit mi ne ha sar ve ri yor KAR BON MO NOK SÝ DÝN, kalp rit mi ü ze rin de ki ha sar ve ri ci ro lü or ta ya çý ka rýl dý. So nuç la rý A me ri can Jo - ur nal of Res pi ra tory and Cri ti cal Ca re Me di ci ne der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma ya gö re, dü þük se vi ye - ler de kar bon mo nok sit da hi kal bin rit mi ni bo za rak ö lüm cül et ki ye sa hip o la bi lir. Le eds Ü ni ver si te si nden bi lim a dam la rý nýn yap tý ðý a raþ týr ma da, yo ðun tra fik te or ta ya çý kan kar bon mo nok sit se vi ye le ri nin, kal bin her a týþ ta ken di si ni ye ni den a yar la ma bi çi mi ni et ki le ye bi le ce ði tes pit e dil di. Ýn gi liz Kalp Vak fý nýn ü mit ve ri ci bir baþ lan gýç o la rak ni te len dir di ði a raþ týr ma, kar bon mo nok si din, kalp a tý þý nýn kon tro lü i çin ö nem - li o lan sod yum ka nal la rý ný da ha u zun sü re a çýk tut tu ðu nu, sod yum ka nal la rýn da ki bu ak sak lý ðýn, kal bin rit mi ni bo za rak, ö lüm le so nuç la na bi le cek a rit mi ye yol a ça bi le ce ði ni gös ter di. Le eds li e ki bin, Fran sa da ki a raþ týr ma cý lar la iþ bir li ði i çin de fa re ler ü ze rin de yap týk la rý de ney i se sod yum ka nal la rý ný et ki le yen bir kalp i la cý nýn, kar bon mo nok si din kalp ü ze rin de ki bu et ki si ni ter si ne çe vi re bi le ce ði ni or ta ya koy du. An ka ra / a a ÝNGÝLTERE'DE SÝYASETÝN EN HIZLI YÜKSELEN ÝSÝMLERÝNDEN, OXFORD MEZUNU MÝLLETVEKÝLÝ LOUÝSE MENSCH'ÝN 'AÝLEMLE ÝLGÝLENMEK ÝSTÝYORUM' DÝYEREK ÝSTÝFA ETMESÝ FEMÝNÝST TARTIÞMA BAÞLATTI. ER KEN SE ÇÝM DÜ ZEN LE NE CEK AN NE LE RE ö zel ya yýn lar ya pan in - ter net si te le ri i çin kam pan ya ta - sar la yan Ro wan Da vi es Mensch i sa vun du. A i le ya þa mý i le si ya se ti bir a ra da gö tür me nin ka dýn er - kek far ket mek si zin her kes i çin zor ol du ðu nu söy le yen Da vi es, Mensch in ö zür di le mek zo run da ol ma dý ðý ný söy le di. Mensch in bo þa lan kol tu ðu i çin ül ke de er ken se çim dü zen le ne cek. Ox ford me zu - nu mil let ve ki li si ya se te a týl ma dan ön ce mü zik le uð raþ mýþ ve pem be di - zi ro man lar ka le me al mýþ tý. Ox ford me zu nu mil let ve ki li Lo u i se Mensch

12 12 RÖPORTAJ Y ÝTALYAN ÝSLÂM DÝNÝ CEMAATÝ'NÝN KURUCULARINDAN AHMAD 'ABD AL WALÝYY VÝNCENZO'YLA KONUÞTUK MÜSLÜMANLAR OLARAK YETERÝNCE ÖRGÜTLÜ DEÐÝLÝZ AHMAD 'ABD AL WALÝYY VÝNCENZO "ÝSLÂM TOPLUMU ÝÇÝNDE DE ÇOK FAZLA BÖLÜNME VAR. DÜNYADAKÝ ÝKÝNCÝ BÜYÜK DÝNÝZ, AMA BU ROLÜ YERÝNE GETÝRMEK ÝÇÝN YETERÝNCE ÖRGÜTLÜ DEÐÝLÝZ. HER ÝSLÂMÎ ÜLKENÝN KENDÝ DÝYALOG BÝÇÝMÝ VAR. ÝTALYA'YA VATÝKAN'LA DÝYALOG KURMAK ÝÇÝN BÝRÇOK ÜLKEDEN DELEGELER GELÝYOR. AMA BUNLARIN ÝTALYA YA DA AVRUPA ÝSLÂM TOPLULUKLARIYLA BÝR BAÐI YOK. BU DA KOLONÝLEÞME SONRASI DÖNEMDE OLDUÐU GÝBÝ MÜSLÜMANLARIN HÂLÂ ÇOK ZAYIF BÝR ÝMAJI OLMASINA NEDEN OLUYOR. UMARIM GELECEK YILLARDA BÝR BÝLÝNÇLENME SÜRECÝ YAÞANIR. ÞU ANDA TÜRKÝYE'DE OSMANLI GELENEÐÝNÝN DAHA ÝYÝ ANLAÞILMASI ÝÇÝN GÖSTERÝLEN ÇABA GÝBÝ VE TÜRKÝYE'NÝN AKDENÝZ BÖLGESÝNDEKÝ MÜSLÜMANLAR ÝÇÝN YENÝDEN KÜLTÜREL BÝR REFERANS NOKTASI HALÝNE GELMESÝNÝ ÜMÝT EDÝYORUM." hhke tim i de o lo ji siy le bi rey sel lik a ra sýn da ki mü ca de le an la mý na ge li yor. Þu an da ö - nem li o lan glo bal po li ti ka ve ye rel bir yö ne tim sa hi bi ol mak. Ýs lâm kül tü rü ne da ha de rin ve po zi tif kat ký lar da bu lu na - cak ge le cek ne sil le rin e ði ti mi i çin ne ler yap mak ge rek ti ði ni dü þün mek tir. Ýs lâm çok ba sit, a ma i na nýl maz zen gin bir kül - tü re sa hip bir din dir. Tür ki ye de top lu mun din dar laþ tý ðý ya da ter si gö rüþ o la rak Müs lü man la rýn yoz laþ - tý ðý fik ri tar tý þý lý yor. Dün ya da ki sey rin na - sýl ol du ðu yo lun da da ay ný tar týþ ma lar gün yü zün de. Biz de bu haf ta Ý tal yan Ýs - lâm Di ni Ce ma a ti nin ku ru cu la rýn dan Ah - mad 'Abd Al Wa liyy Vin cen zo yla ko nuþ - tuk. Vin cen zo, Ýs lâm ýn son yýl lar da po li - tik leþ ti ði ni söy ler ken, a sýl Ýs lâ mî yük se li - þin kül tü rel Ýs lâm ýn ge liþ me siy le ya þa na - ca ðý ný söy lü yor. Va ti kan ýn Ýs lâm ý res - men ta ný ma sý nýn bi raz zor gö rün dü ðü nü söy le yen Vin cen zo, a sýl ta nýn ma me se le - si nin A me ri ka ta ra fýn dan ya pý lýr sa güç lü o la ca ðý ný vur gu lu yor. Vin cen zo nun Tür - ki ye de ye ni ya yýn lan mýþ Pey gam be ri mi - zin ha ya tý ný ko nu a lan Yes rib te Ba har i sim li bir ki ta bý da bu lun mak ta 11 EY LÜL DEN ÖN CE DE BA TI KÖK TEN DÝN CÝ LÝ ÐÝ VAR DI Müs lü man lý ðýn 11 Ey lül den son ra Av ru pa da ki sey rin de ne gi bi de ði þik lik ler ol du? Ýs lâm'a kar þý güç lü ön yar gý lar yýl ön ce sin den baþ la mýþ tý. 11 Ey - lül den ön ce de Ba tý kök ten ci li ði var dý, glo bal leþ me nin bir so nu cu o la rak ve Ýs lâm ve Ba tý a ra sýn da bir u çu rum o luþ muþ tu. New York'ta ki sal - dý rý Ýs lâm'ýn te mel kök ten ci do ða sý nýn so mut bir ka ný tý gi bi al gý lan dý. Bu gün, 21. yüz yýl da Ýs lâm bir din den zi ya de, po li tik bir fak tör o la rak gö rü lü yor. Ya da ru ha nî bir ay dýn lan ma yo lun dan zi - ya de, po li tik bir din o la rak gö rü lü yor. Bir a çý dan ba kýn ca, ar týk Ýs lâm'a po li tik bir güç o la rak es ki sin den da ha çok say gý du yul du ðu nu söy le ye bi li rim. A ma bu say gý gü ce ve po li tik et ki ye du yu lan bir say gý. 11 Ey lül den son ra Ýs lâm'ýn ruh sal ve en te lek tü el yö nün den bah set mek da - ha da zor laþ tý. AV RU PA DA KÝ SO RUN HÝS TE RÝK U LU SAL CI LIK Ba zý yo rum cu lar Müs lü man la rýn nü fus ar tý þý yo luy la Av ru pa da yay gýn lýk ka zan dý ðý yo lun da Hris ti yan la ra yö ne lik pro pa gan da ya pý lý yor. Si zin gö rü þü nüz ne dir? Bu hem Müs lü man lar, hem de H ris ti - yan lar ta ra fýn dan des tek gö ren es ki bir tez. Bu gö rü þün Av ru pa ka mu o yun da çok güç lü ol du ðu nu dü þün mü yo rum. So mut e ko no mik kriz çok da ha güç lü ve in san lar u zak bir ge le cek le o ka dar da il - gi len mi yor lar. Ay rý ca pek çok mül te ci iþ - siz kal mýþ du rum da ve yurt la rý na dön - me yi ya da ül ke de ðiþ tir me yi dü þü nü yor - lar. Du rum çok is tik rar sýz ve her kes u - zun va de li de mog ra fik ön gö rü ler yap ma - nýn müm kün ol ma dý ðý ný bi li yor. Av ru - pa da ki so run de mog ra fik de ðil his te rik bir u lu sal cý lýk. Yu na nis tan da ki Ne o na zi par ti si Al týn Þa fak ta raf tar la rý A ti na da Müs lü man la ra sal dý rý yor. Ço ðun luk la po lis böy le du rum lar da mü da ha le et mi - Müslümanlar, Milan þehrinde cami bulunmadýðýndan dolayý namazlarýný ünlü Katolik Katedrali il Doumo dýþýnda eda ediyorlar. yor, çün kü po li sin de üç te bi ri bu par ti ye oy ve ri yor. O ra da ki e ko no mik kriz da ha çok glo bal kri zin bir so nu cu gi bi gö rü lü - yor. Ö nü müz de ki yýl lar da de mog ra fi den çok kök ten ci ler a ra sýn da ki u çu rum da ha ö nem li bir so run o la cak. ÝS LÂM DÜN YA SI NIN KEN DÝ SÝ DE KEN DÝ NÝ A SÝ MÝ LE E DÝ YOR Av ru pa da ki Müs lü man lar i çe ka pa nýk bir sos yal ha yat ya þa dý ðý ný dü þü nü yor mu su nuz? Av ru pa da Müs lü man la ra yö ne lik a si mi las yon po li ti ka la rý nýn i çe ka pa nýk lý ða ne den ol du ðu nu da id di a e den ler var. Ne der si niz? Sa de ce Av ru pa da bir a si mi las yon po - li ti ka sý yok. Ba zý A rap ve Ýs lâm ül ke le ri - nin ken di si de Ýs lâm sos yal ha ya tý ný kon - trol al týn da tut ma ya ça lý þý yor. Ma a le sef ha len da ha Av ru pa da Ýs lâm kül tü rü i çin dar bir a lan var. Ýs lâm ýn po li tik yö nüy le il gi len me yen ler bu gü ne ka dar çok ký sýt lý des tek al dý lar. Ýs lâm a i le le rin i çin de en ba sit þek liy le öð re til di. Ya da ü ni ver si te - ler de da ha or yan ta list bir ba kýþ a çý sýy la öð re til di. Av ru pa da i na nan lar a ra sýn da da çok e ði tim li in san lar var. Bu ne den le Ýs lâm ta ri hi ve kül tü rü hak kýn da bir ro - man yaz ma ya ka rar ver dim. A ma bu ta biî ki çok kü çük bir ça ba ve da ha faz la sý na ih ti yaç var. Sar kozy Fran sýz Müs lü man lý ðý di ye rek her ül ke nin ken di ne öz gü Müs lü man lýk form la rý ol du ðu nu id di a et ti. Bu Müs lü man lýk ta ný mý i çin de Ýs lâm ýn as lî ku ral la rý nýn ze de len di ði ni gö rü yo ruz; Me se lâ; Al kol gi bi Siz ce böy le bir yoz laþ ma var mý? * AHMAD 'ABD AL WALÝYY VÝNCENZO KÝMDÝR? 1961 yý lýn da Na po li de doð muþ. Genç yaþ - la rýn dan i ti ba ren di nî bi lim le re il gi du yan ya zar, 1990 yý lýn da Ýs lâm Di ni ni ka bul e de - rek i le ri ki yýl lar da Ý tal yan CO.RE.IS. (Ýs lâm Di ni Ce ma a ti) in ku ru cu la rý a ra sýn da yer al - mýþ týr. Ha len bu ce mi ye tin kül tür iþ le rin - den so rum lu baþ ka ný dýr. Na po li I I. Fe de ri co Ü ni ver si te si nde ders ve ren Vin cen zo nun ders not la rý Is lam, l al tra ci vil ta (Ýs lâm, Ö te - ki Me de ni yet) a dý al týn da ya yýn lan mýþ týr (Mon da do ri, 2002) yý lýn dan be ri kut - sal bil ge lik i le il gi li ko nu la rý i çe ren Ý tal yan- Fran sýz or tak ya yý ný II Mes sag gi o-le Mes - sa ge (Teb lið) der gi si ni yö ne ten ya zar, ha - ya tý ný Mi la no da sür dür mek te dir. Her ül ke de u lu sal bir Ýs lâm fik ri ka bul e di le mez. Fran sa ka mu sal a lan ve bu a - lan da ka bul e dil me si ge re ken ku ral lar fik ri ni sa vu nan tek ül ke. Din sel ku ral lar top lum ku ral la rý nýn zýd dý de ðil dir. Ya - pýl ma sý ge re ken en ö nem li þey di ni sa - de ce ö zel a lan da de ðil, top lum sal a lan da da na sýl uy gu la ya ca ðý mý zý net leþ tir mek - tir. Bu tür den bir uz laþ ma Ý tal yan A na - ya sa sýn da var dýr. Din ve dev let iþ le ri i - liþ ki si i çin mü kem mel bir ör nek tir. A - ma ma a le sef Ý tal ya da ki Ýs lâm top lu - muy la he nüz bir an laþ ma ya va rý la ma - mýþ du rum da Ýs lâm da yoz laþ ma ko - nu su na ge lin ce, Ýs lâm da da bel li bir de - re ce de yoz laþ ma ol du ðu nu ka bul et mek zo run da yýz. Hem sa de ce Av ru pa da de - ðil tüm dün ya da A sýl me se le bu yoz - laþ ma i le na sýl baþ e di le ce ði? Ben bu ra - da kul la ný la cak yön te min kök ten ci lik ol du ðu nu dü þün mü yo rum, kök ten ci li - ðin hem bir fay da sý ol maz, hem de mo - der nizm ve il kel li ðin bir ka rý þý mý dýr. Kök ten ci lik di nin i de o lo ji ye in dir gen - me si de mek tir. Ba tý zi hin li bir din fik ri i yi ör nek ler le, ka lem le öð re nil me li dir, ký lýç la de ðil. ÝS LÂ MIN GE LE CE ÐÝ PO LÝ TÝ KA DA DE ÐÝL KÜL TÜR DE Po li tik so ru lar sor dum an cak siz Ýs lâm ýn Þi ir sel bir dil le an la týl ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yor su nuz. Bu nu bi raz a çar mý sý nýz? Çok bi li nen bir ha dis der ki: Al lah gü zel dir ve gü zel li ði se ver. Doð ru su ben Al lah ýn po li ti ka yý sev di ði ni san mý yo - rum. Her ha lû kâr da in sa nî bir düz lem de Ýs lâm ýn ge le ce ði nin kül tür de ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Kül tür kim li ðin o luþ tu - rul ma sýn da te mel fak tör dür. U lu sal cý lý - ðýn sey rel me si ö nem li dir. Glo bal top - lum da kim lik de mek, bas kýn tü ke - Ý tal yan Par la men to su na da nýþ man lýk yap tý ðý ný zý bi li yo ruz. Par la men to dan si ze da ha çok han gi tür so ru lar ge li yor? Ben üç da nýþ man la bir lik te göç me se - le si ni a raþ týr mak tan so rum luy dum. Ö - zel lik le yo ðun göç a lan ban li yö ke sim le - ri nin sos yal di na mik le ri ni in ce li yor dum. Bu ra da ki he def get to la rýn o lu þu mu nun ö nü ne geç mek ti. Ma a le sef po li tik or tam çok uy gun de ðil di ve ya vaþ ya vaþ prog - ram dur du. A ME RÝ KA ÝS LÂ MI RES MEN TA NI MA LI Va ti kan ýn Ýs lâm la i liþ ki si ni na sýl bu lu yor su nuz. Son yýl lar da ye ni bir i le ti þim ka nal la rý o luþ tu ðu nu dü þü nü yor mu su nuz? Va ti kan ýn Ýs lâm ý ka bul e de ce ði ne i - nan mý yo rum, en a zýn dan ký sa va de de böy le bir þey ol ma ya cak. Va ti kan la il gi li me se le Ý sa dan son ra bir pey gam be rin gel di ði ni ka bul et mek. Kut sal ki tap ta 15 in ci bö lüm de (Yu han na Ýn ci li) ba zý i - ma lar var, a ma bu gü ne ka dar kut sal me - tin le ri de rin le me si ne ir de le yen bir Ka to - lik tem sil ciy le ta nýþ ma dým. Res men ta - nýn ma dan söz e di yor sa nýz, bu ra da me - se le Va ti kan de ðil, A me ri ka Bir le þik Dev let le ri dir. E ðer o ra dan bir ta nýn ma ge lir se bu ço ðul cu luk an la mýn da çok i yi bir i þa ret o lur. (Plü ra lizm) Ka sým 2008 de Pa pa nýn da da hil ol du - ðu ilk Ka to lik Ýs lâm fo ru mun da yer al - dým, a ma o gün den bu ya na bir i yi leþ me gör dü ðü mü söy le ye mem. Pek çok po li tik gi ri þim var, a ma so mut çö züm ler i çer - mi yor de din le a lâ ka lý Bal kan lar, Ni jer ya gi bi böl ge ler de kriz a nýn da dev - re ye gi re cek bir di ya log ko mi te si ni ö ner - miþ tim. Bu ö ne ri so nuç bel ge sin de yer al dý, a ma ey le me geç me di. MÜS LÜ MAN LAR HÂ LÂ ÇOK ZA YIF Ge le cek se ne ler de din le rin bir bi riy le i liþ ki le ri nin ve Ýs lâm ýn na sýl bir ge le ce ðe sa hip ol du ðu nu dü þü nü yor su nuz? U ma rým o lur, a ma Ýs lâm top lu mu i - çin de de çok faz la bö lün me var. Dün ya - da ki i kin ci bü yük di niz, a ma bu ro lü ye - ri ne ge tir mek i çin ye te rin ce ör güt lü de - ði liz. Her Ýs lâ mî ül ke nin ken di di ya log bi çi mi var. Ý tal ya ya Va ti kan la di ya log kur mak i çin bir çok ül ke den de le ge ler ge li yor. A ma bun la rýn Ý tal ya ya da Av ru - pa Ýs lâm top lu luk la rýy la bir ba ðý yok. Bu da ko lo ni leþ me son ra sý dö nem de ol du ðu gi bi, Müs lü man la rýn hâ lâ çok za yýf bir i - ma jý ol ma sý na ne den o lu yor. U ma rým ge le cek yýl lar da bir bi linç len me sü re ci ya þa nýr. Þu an da Tür ki ye de Os man lý ge - le ne ði nin da ha i yi an la þýl ma sý i çin gös te - ri len ça ba gi bi ve Tür ki ye nin Ak de niz böl ge sin de ki Müs lü man lar i çin ye ni den kül tü rel bir re fe rans nok ta sý ha li ne gel - me si ni ü mit e di yo rum.

13 Y SPOR 13 Bu madalya moral olsun Londra Olimpiyatlarý'nda Türkiye'ye ilk madalyayý kazandýran millî güreþçimiz Rýza Kayaalp, "Ýlk ma dal ya a lan spor cu ol du ðum i çin çok mut lu yum. Ýn þal lah bu di ðer spor cu ar ka daþ la rý ma mo ral o lur " dedi. Rýza, yýl daha güreþeceðini söyledi. Çin Londra'da 31 altýn madalya kazandý LONDRA O lim pi yat O yun la rý, 11. gü nü ne gi rer - ken, re kor lar üs tü ne re kor lar ge li yor. Ma dal ya sý ra - la ma sýn da i se Çin 31 al týn la üs tün lü ðü nü sür dü rü - yor. Lon dra O lim pi yat O yun la rý Or ga ni zas yon Ko mi te si'nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Pa zar gü - nün de ka dar top lam 85 o lim pi yat re ko ru ký rýl dý ðý kay de di lir ken, bun la rýn 32'si ye ni dün ya re ko ru ol - du. 5 A ðus tos a ka dar 428 ma dal ya nýn, 58 ül ke ve böl ge den spor cu la ra ve ril di ði ni de i fa de e dil di. 26 Tem muz-12 A ðus tos ta rih le ri a ra sýn da ki o yun la rý iz le yen le rin sa yý sý da re kor kýr dý. O lim pi yat te sis le - ri ne gi dip kar þý laþ ma la rý iz le yen le rin sa yý sý þim di ye ka dar 5 mil yo nu aþ tý. Lon dra O lim pi yat la rý res mi web si te si de res mi a çý lýþ tan son ra dün ya da en çok týk la nan web si te si ol du. Sa de ce 5 A ðus tos ta ki týk - la ma sa yý sý 25 mil yo na u la þýr ken, bu nun dört te bi ri Ýn gil te re i çin den ger çek leþ ti. O lim pi yat lar da Çin, 31 al týn la bi rin ci li ði ni ko ru yor. ABD 29 al týn la i kin - ci, Ýn gil te re i se 18 al týn la ü çün cü sýr da yer al dý. Tür ki ye i se gü reþ te ki bronz ma dal yay la bir bronz ma dal ya a lan 10 ül key le bir lik te 61. sý ra da yer al dý. Yanal: Alper Potuk Eskiþehir'de kalacak ESKÝÞEHÝRSPORTeknik Direktörü Ersun Yanal, genç orta saha oyuncusu Alper Potuk un Galatasaray a transferi ile ilgili çýkan haberleri yalanlayarak, Alper, Eskiþehirspor un simge isimlerinden biri olma yolunda hýzla ilerliyor. Alper Potuk bu yöndeki çalýþmalarda bize ilham veriyor, bunun için de Eskiþehir de kalacak diye konuþtu. Yanal, Marsilya maçý öncesinde çýkan bu hablerlerin maksatlý olduðunu söyledi. Quaresma'nýn Beþiktaþ'ta geleceði hâlâ netlik kazanmadý. Quaresma gitsin anketi yalan çýktý BEÞÝKTAÞ Ku lu bü, bu gün ba sýn da çý kan fut bol ta ký mýn da ki söz leþ me li o yun cu lar hak kýn da ki ha - ber le ri ya lan la dý. Si yah - be yaz lý Ku lüp, bu gün ba - zý ba sýn or gan la rýn da çý kan fut bol ta ký mý i le il gi li ha ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný ku lüp si te sin - den yap tý ðý a çýk la ma i le du yur du.ku lü bün res mi in ter net si te sin de ki a çýk la ma la rýn da þun la ra vur - gu ya pýl dý:"bu gün ba zý ba sýn or gan la rýn da Be þik - taþ ýn söz leþ me li o yun cu la rý nýn ge le ce ði ni be lir le - me a dý na, BJK Yö ne tim Ku ru lu ü ye le ri ve ta kým ar ka daþ la rý a ra sýn da oy la ma, an ket vb. uy gu la ma - la rýn ya pýl dý ðý id di a la rý di le ge ti ril mek te dir. Böy le bir an ket ve ya oy la ma söz ko nu su ol ma - mýþ týr ve ol ma sý mev zu ba his bi le de ðil dir. Tek nik he ye ti miz; o lu þa cak ve o lu þan kad ro yu Be þik taþ JK'nýn ön ce lik le de ðer le ri ne son ra da ba þa rý la rý na kat ký sað la ma sý dü þü nü len fut bol cu lar dan o luþ - tur ma yý he def le mek te dir. Yö ne tim Ku ru lu muz i - se kad ro nun o lu þu mu nu ta ma men gü ven di ði tek nik di rek tö rü ne ve e ki bi ne bý rak mýþ týr. Ay rý ca; tek nik he ye te ve fut bol cu la rý na gü ve ni son suz o - lup ken di le ri ne des tek ol ma ya de vam e de cek tir." LONDRA O lim pi yat O yun la rý'nda Tür ki - ye'ye ilk ma dal ya sý ný ka zan dý ran Rý za Ka ya - alp, çok mut lu ol du ðu nu be lir te rek, ''Ýn þal - lah di ðer spor cu ar ka daþ la rý ma mo ral o lur'' de di. Ex cel A re na'da gre ko ro men gü reþ te min de re çý kan ve 120 ki lo da bronz ma dal ya ka za nan Ka ya alp, bu gün min de re al týn ma - dal ya i çin çýk tý ðý ný, an cak ba zý ha ta lar ne de - niy le bronz ma dal ya da kal dý ðý ný söy le di. So - ru la rý cevaplayan mil li gü reþ çi, ''Ýlk ma dal ya a lan spor cu ol du ðum i çin çok mut lu yum. Ýn þal lah bu di ðer spor cu ar ka daþ la rý ma mo - ral o lur. Ne ka dar tec rü be li o lur sak o la lým bi zim de stre si miz var dý'' di ye ko nuþ tu. Gre ko ro men gü reþ mü sa ba ka la rý nýn ilk gü nün de Sel çuk Çe bi'nin ye nil me si nin ü - Dep las man da Ro man ya'nýn Vas lui ta ký mýy la bu gün kar þý la þa cak Fe ner bah çe, Þampiyonlar Ligi 3. ön elemede tur at la ya rak Ýs tan bul'a dön mek is ti yor. F.Bahçe Romanya'da tur için sahaya çýkýyor Tem sil ci miz U E FA Þam pi yon lar Li gi 3. ön e le me tu ru rö vanþ ma çýn da tu ru geç mek is ti yor. Ýlk maç ta ken di sa ha sýn da ra ki biy le 11 be ra be re ka lan Fe ner bah çe ga li bi yet te, 2-2 ve ü ze ri gol lü be ra ber lik ler de tur at la ya cak. Tek nik di rek tör Ay kut Ko ca man, Av ru pa'da ki 6. sý na vý na çý ka cak. U E FA Þam pi yon lar Li gi 3. ön e le me tu ru rö vanþ ma çýn da dep las man da Ro man - ya'nýn Vas lui ta ký mýy la bu gün kar þý la þa - cak Fe ner bah çe, tur at la ya rak Ýs tan bul'a dön mek is ti yor. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra - coð lu Sta dý'nda ya pý lan ilk maç ta ra ki - biy le 1-1 be ra be re ka la rak sa ha a van ta jý - ný kul la na ma yan sa rý-la ci vert li ler, rö vanþ ma çýn da el de e de ce ði so nuç la tu ru ge - çip, ta raf tar la rý ný se vin dir me yi he def li - yor. Ýlk maç ta Ýs tan bul'da ra ki biy le 1-1 be ra be re ka lan Fe ner bah çe ga li bi yet te, 2-2 ve ü ze ri gol lü be ra ber lik ler de tur at - la ya cak. Rö vanþ ma çý ný Vas lui ka za nýr sa ve ya 0-0 be ra be re ka lýr sa, Ru men tem sil - ci si tu ru ge çen ta raf o la cak. Kar þý laþ ma ilk maç ta ki gi bi 1-1 be ra be re bi ter se, u - zat ma ya gi de cek. Vas lu i-fe ner bah çe ma çý ný Rus ha kem Ser gei Ka ra sev yö ne - te cek. Pi at ra Ne amt ken tin de ki Ce ah la ul Sta dý'nda oy na na cak kar þý laþ ma sa at 21.00'de baþ la ya cak. KO CA MAN'IN 6 SI NA VI Fe ner bah çe Fut bol Ta ký mý, Vas lui ma çýy la bir lik te tek nik di rek tör Ay kut Ko ca man yö ne ti min de 6. kez Av ru pa ku pa sý ma çý oy na ya cak. Ko ca man yö - ne ti min de U E FA Þam pi yon lar Li gi 3. ön e le me ve U E FA Av ru pa Li gi play-off tur la rý ol mak ü ze re top lam 5 maç ya - pan sa rý-la ci vert li ler, he nüz ga li bi yet a - la ma dý. Fe ner bah çe, Ay kut Ko ca man yö ne ti min de 5 Av ru pa ku pa sý ma çýn da 3 be ra ber lik ve 2 ye nil gi el de et ti. BU SE ZON GA LÝ BÝ YE TÝ YOK Bu se zon he nüz ga li bi yet a la ma yan Fe ner bah çe, bu gün Vas lui kar þý sýn da ilk ga li bi ye ti ni de al mak is ti yor. Ye ni se zon ha zýr lýk dö ne min de yap tý ðý 3 maç tan be ra ber lik ler le ay rý lan Fe ner bah çe, Vas - lui i le ken di sa ha sýn da yap tý ðý ilk res mi maç ta da ka za na ma dý. A vus tur ya kam - pýn da MTK Bu da peþ te ve New cast le U ni ted i le 1-1 be ra be re ka lan sa rý-la ci - vert li e kip, Di na mo Tif lis kar þý sýn dan da 0-0'lýk so nuç la ay rýl mýþ tý. Fe ner bah - çe'nin Wis la Kra kow i le yap tý ðý maç da yað mur ne de niy le ta mam la na ma mýþ tý. Sa rý-la ci vert li ler, Vas lui i le Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda bu se zon ta - raf ta rý nýn ö nün de çýk tý ðý ilk res mi maç - ta i se 1-1 be ra be re kal dý. VASLUÝ KENDÝ EVÝNDE YENÝLMÝYOR FENERBAHÇE'NÝN bugünkü rakibi Vaslui, Avrupa kupalarýnda kendi sahasýnda maç kaybetmiyor. Romanya'da 10 yýl önce kurulan ve son 5 sezondur Avrupa kupalarýnda mücadele eden Vaslui, evinde oynadýðý 11 Avrupa maçýnda da yenilgi yüz görmedi. Rumen temsilcisi, 11 maçta 6 galibiyet alýrken, 5 maçtan da beraberlikle ayrýldý. Vaslui, daha önce Avrupa kupalarýnda aldýðý 5 zer le rin de ki bas ký yý ar týr dý ðý ný di le ge ti ren Ka ya alp, ''Biz on dan da al týn ma dal ya bek li - yor duk. Bu gün ken di mi çok i yi his se di yor - dum. U fak te fek ba zý ha ta lar o lu yor. Ya þým genç ol du ðu i çin bu na tec rü be o la rak ba ký - yo rum'' i fa de le ri ni kul lan dý. Tür ki ye a dý na yýl da ha ma dal ya mü ca de le si ver mek is te di ði ni be lir ten mil li spor cu, bun dan son - ra ki o lim pi yat lar da Tür ki ye'ye al týn ma dal - yay la dön me yi he def le di ði ni kay det ti. Ka ya - alp, ''Av ru pa ve dün ya þam pi yo nu ol du ðum gi bi bu nu ba þa ra ca ðý ma da e mi nim. Ýn þal - lah bir gün o lim pi yat þam pi yo nu o la ca ðým'' de di. Kay bet ti ði ya rý fi nal ma çý ný da de ðer - len di ren mil li gü reþ çi, ''El bað la ma da ha ta yap tým. O ha lim le bi le zor çýrp tý be ni, el le - rim a çýk ol say dý o nu ya pa maz dý. O ra da ki bir an lýk ha tam ma çý kay bet me me ve si le ol - du'' di ye ko nuþ tu. Genç lik ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç'ýn mü sa ba ka son ra sýn da ken di si ni a ra dý ðý ný ak ta ran Ka ya alp, Ba kan Ký lýç'ýn ilk ma dal ya yý ka za nan spor cu ol du ðu i çin ken BP TÜRKÝYE RIZA'YI KUTLADI BP Türkiye Akaryakýt Ülke Baþkaný Richard Harding, BP marka elçilerimizden Rýza Kayaalp i bu büyük baþarýsý nedeniyle kutluyoruz, kucaklýyoruz. BP Türkiye olarak desteklediðimiz sporcularýmýzla gurur duyuyoruz. Ülkemize ve BP camiasý olarak bizlere büyük bir mutluluk ve gurur yaþattýðý için Rýza ya teþekkür ediyoruz þeklinde konuþtu. Dirk Kuyt bu akþam F.Bahçe'nin gol silâhý olacak. beraberliðin 3'ünü 0-0'lýk sonuçla elde etti. Bir kez 1-1 berabere kalan Rumen temsilcisi, bir kez de 2-2'lik sonuçla sahadan ayrýldý. Tarihinde ikinci kez Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu oynayan Vaslui, katýldýðý ilk Þampiyonlar Ligi elemesinde geçen sezon 3. ön eleme turunda Hollanda'nýn Twente takýmýna deplasmanda 2-0 yenilirken, kendi sahasýnda 0-0 berabere kalýnca turu geçememiþti. Yeni transfer Amrabat antrenmanlarda hýrslý göründü. Galatasaray Fiorentina'yý aðýrlýyor Sarý-kýrmýzýlýlar, bu sezon Ýstanbul'da ilk kez bu akþam yeni transferleriyle taraftarlarýnýn karþýsýna çýkacak. GA LA TA SA RAY, ye ni se zon ha zýr lýk la rý kap sa - mýn da bu gün Ý tal ya'nýn Fi o ren ti na ta ký mý i le Ýs - tan bul'da ö zel maç ya pa cak. Türk Te le kom A re - na'da oy na na cak kar þý laþ ma, sa at 22.00'de baþ la - ya cak. Kar þý laþ ma D Smart'tan nak len ya yýn la na - cak. Ye ni se zon ön ce si kad ro su nu Kay se ris - por'dan Nor din Am ra bat, Re al Mad rid'den Ha - mit Al týn top, Trab zons por'dan Bu rak Yýl maz, Fran sýz To u lo u se'dan U mut Bu lut ve Ga zi an teps - por'dan Dany gi bi i sim ler le güç len di ren sa rý kýr mý - zý lý ta kým, Fi o ren ti na ma çýy la bu se zon Ýs tan - bul'da ilk kez ta raf ta rý nýn ö nü ne çý ka cak. Ga la ta - sa ray, Ý tal yan e kip le rin den La zi o i le 4 A ðus tos'ta Ýz mir'de oy na dý ðý ö zel ma çý 1-0 ka zan mýþ tý. Süper Kupa saat 20.55'de baþlayacak GALATASARAY i le Fe ner bah çe a ra sýn da Er zu - rum'da oy na na cak Sü per Ku pa ma çý nýn baþ la ma sa a ti nin bel li ol du ðu i le ri sü rül dü. Sü per Lig þam - pi yo nu Ga la ta sa ray i le Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý sa - hi bi Fe ner bah çe 12 A ðus tos Pa zar gü nü Sü per Ku pa'nýn sa hi bi o la bil mek i çin koz la rý ný pay la þa - ca ðý zor lu mü ca de le nin ba þa la ma sa a ti bel li ol du. Der bi ye ký sa bir sü re ka la he ye can lý bek le yiþ sü - rer ken, Ga la ta sa ray i le Fe ner bah çe a ra sýn da ki baþ la ma vu ru þu nun 20.55'de ya pý la ca ðý öð re nil di. Ö nü müz de ki Pa zar gü nü Ye ni Er zu rum Sta - dý'nda 20.55'de oy na na cak kar þý laþ ma da Ga la ta - ra say i le Fe ner bah çe ye ni se zo nun ilk ku pa sý ný al - mak i çin ký ya sý ya mü ca de le e de cek. Beþiktaþ'ýn yenileri imza atýyor BEÞÝKTAÞ'TA, yeni transferler Olcay Þahan, Oðuzhan Özyakup ve Mehmet Akgün için bugün basýn önünde toplu imza töreni düzenleneceði bildirildi. Siyah-beyazlý kulüpten yapýlan açýklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 14.00'de yapýlacak imza törenine, Futbol Komitesi Baþkaný Tamer Kýran ile genç futbolcular Olcay Þahan, Oðuzhan Özyakup ve Mehmet Akgün'ün katýlacaðý belirtildi. Forsell: Bursaspor'da duran toplar benim BURSASPOR'UN ye ni trans fe ri genç o yun cu Pet - te ri For sell, sað lýk kon tro - lün den geç ti. Ye þil-be yaz lý ku lü bün res mi si te sin den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, IFK Ma ri e hamn ta ký mýn - dan trans fer e di len Pet te ri For sell, A cý ba dem Has ta ne - si'nde, bir di zi sað lýk kon tro - lün den geç ti. Sað lýk kon - trol le ri so nu cun da For - sell'de her han gi bir sað lýk Pet te ri For sell, so ru nu na rast lan ma dý ðý be - lir til di. For sell yap tý ðý a çýk la ma da Bur sas por'a gel di ði i - çin mut lu ol du ðu nu ve e lin den ge len en i yi mü ca de le yi ser gi le yip ta ký ma kat ký koy mak is te di ði ni söy le di. For - sell trans fe ri i le il gi li ge liþ me le ri þöy le ö zet le di; "Trans fe - rim çok hýz lý ge liþ ti. Er sel Uz gur ho ca mýz be nim for ma giy di ðim son ma çý iz le miþ ve be nim hak kým da o lum lu ra por ver miþ. Her i ki ku lüp yet ki li le ri de trans fer gö rüþ - me le ri ni baþ lat tý lar ve ký sa sü re de trans fe rim ger çek leþ ti. Ýn ter net ten iz le ye bil di ðim ka da rýy la ta raf ta rý mýz da ol - duk ça a teþ li ve ta ký ma çok des tek o lu yor lar" de di. For - sell ken di o yun sti li ne de de ði ne rek "Or ta sa ha nýn or ta - sýn da ser best oy na ma yý se vi yo rum. Es ki ta ký mý mýn da du ran top la rýn ta ma mý ný ben kul la ný yor dum ve du ran top lar dan gol at ma yý çok se vi yo rum" de di.

14 14 y 20 RAMAZAN HÝ KÂ YE LER DEN HA KÝ KA TE Bir gün çok fa kir gi yim li bir ka dýn yü zün de bir hü zün le ma na va gi rer. Dük kân sa hi bi ne mah cup bir þe kil de yak la þýr. Ko ca sý nýn çok has ta ol du ðu nu, ça lý þa maz du ru ma düþ tü ðü nü ve ye di ço cu ðu i le bir lik te aç kal dýk la rý ný ve yi ye ce ðe ih ti yaç la rý ol du ðu nu söy ler. Ma nav o na ters bir þe kil de ba ka rak der hal dük kâ ný ný terk et me si ni is ter. Ka dýn a i le si nin ih ti yaç la rý ný dü þü ne rek: Lüt fen e fen dim der Pa ra mýz o lur ol maz ge ti rip ö de ye ce ðim. Ma nav ken di si ne bir kre di a ça ma ya ca ðý ný, çün kü o nun es ki müþ te ri si ol ma dý ðý ný, ken di sin de bir DER LE YEN: OR HAN A LA GÖZ Du â nýn be de li he sa bý nýn bu lun ma dý ðý ný söy ler. O sý ra da dük kâ nýn dý þýn da bek le yen bir müþ te ri i ki si nin a ra sýn da de vam e den bu ko nuþ ma yý din le mek te dir. Ý çe ri ye gi re rek ma na va yak la þýr ve Ben o ka dý nýn al mak is te dik le ri ne ke fi lim der. A i le si nin ih ti ya cý o lan þey le ri o na ver. Bu nun ü ze ri ne ma nav çok is tek siz bir þe kil de ka dý na dö ner ve Bir a lýþ ve riþ lis ten var mýy dý? di ye so rar. Ka dýn E vet e fen dim der. Ta mam der ma nav, Þim di o nu þu te ra zi nin ke fe si ne koy, o nun a ðýr lý ðýn ca di ðer ke fe ye is te dik le rin den ko ya ca ðým. Ka dýn bir an du rak lar, son ra ba þý ný ö nü ne e ðer ve çan ta sý ný a ça rak ü ze ri ne bir þey ler ka ra lan mýþ kâ ðýt par ça sý ný çý ka rýr ve ma na výn ken di si ne gös ter di ði ke fe ye ö zen le ba kar ken ba þý ö ne e ðik tir. Ma nav ve di ðer müþ te ri nin göz le ri te ra zi nin ke fe si ne di ki lir ken hay ret le bü yü - müþ tür. Ma nav müþ te ri ye dö ne rek ký sýk bir ses le Ý nan mý yo rum der. Ý na ný la cak gi bi de ðil dir. Müþ te ri ma na va gü ler ken ma nav çok tan di ðer ke fe ye e li ne ge çe ni dol dur ma ya baþ la mýþ týr a ma na fi le, di ðer ke fe yi ye rin den bi le ký pýr da ta ma mýþ týr. Te ra zi nin ke fe si ar týk ü ze rin de ki le ri al ma ya cak ka dar dol du rul du ðun da ça re siz hep si ni bir tor ba ya dol du ra rak ka dý na ve rir. Þaþ kýn lýk la ü ze rin de bir þey ler ya zan kâ ðý dý e li ne a lýr ve o kur. Bir de ba kar ki o ra da bir a lýþ ve riþ lis te si yok tur. Sa de ce bir du a ya zý lý dýr: Al la hým! Ne ye ih ti ya cým ol du ðu nu an cak Sen bi lir sin. Ken di mi sa na tes lim e di yo rum... ÇO CUK ÇA MER VE Ý RÝ YA RI Ya ra nýn ha týr lat tý ðý... Sý cak ten ce re ye e li deð miþ ve kö tü bir þe kil de yan mýþ tý. An ne si i se bun dan ha ber siz i çe ri de el i þi ni ö rü yor du. Ca ný nýn a cý sý i le ba ðý ra rak an ne si ne koþ tu. An ne si i þi ni bir ke na ra a ta rak ký zý nýn ya ný na gel di ve ilk ön ce að la ma sý ný bý rak ma sý ný is te di. A ma kü çük kýz ne yap sýn ki? A cý sýn dan að lý yor du. An ne si i çe ri ye gi de rek bir krem ge tir di. O tur ba ka lým kü çük ya ra maz, bu ya nýk kre mi bir i ki da ki ka da Al lah ýn iz niy le ge çi re cek tir. Ger çek ten de bi raz son ra a cý sý a zal ma ya, yaþ la rý dur ma ya baþ la dý. Þim di i yi mi sin? de di an ne si, o i se ba þý i le o nay la dý. Bir da ha ya pa cak mý sýn? Ha yýr. O za man an la ki, bu ha ta nýn so nu cun da ki piþ man lý ðýn ve krem i le Al lah ýn þi fa ver me si ne ye ben - zi yor bi li yor mu sun? Ben þim di o ruç lu yum ve if ta rýn gel me si ni bek li yo rum. Ýf tar be nim ve di ðer o ruç tu tan lar i çin bü yük bir he di ye. Pe ki, ben bir gü nah iþ le dim me se lâ... Ýþ te piþ man ol du ðum da týp ký o ya ra mý ka pa ta cak i lâç gi bi Al lah da biz le rin ya ra la rý na mer hem ol mu yor mu? Bu yüz den o i zi gör dük çe hep bir ha ta nýn ne le re yol a ça bi le ce ði ni u nut ma. Sen be ni hep u ya rý yor dun an ne, ben i se bu nu din le me dim ve ca ným çok yan dý a ma bun dan son ra ger çek ten da ha dik kat li o la ca ðým! * Ha ta yap ma yan ki þi ler de ði liz a ma biz le ri af fe den bir Ya ra tý cý mýz ol du ðu nu hiç bir za man ak lý nýz dan çý kar ma ya lým. Tüm ha ya tý mýz bo yun ca yap týk la rý mý za dik kat e de lim. E de lim ki bü yük piþ man lýk lar bü yük be del ler is ter. RA MA ZAN ÝL MÝ HA LÝ SÜ LEY MAN KÖS ME NE O ru cu boz ma yan dav ra nýþ lar ne ler dir? O ru cu boz ma yan dav ra nýþ lar þun lar dýr: 1- U nu ta rak ye mek, iç mek ve ya cin sî mü nâ se bet te bu lun mak la o ruç bo zul maz. An cak ha týr lan dý ðýn da der hal bý rak ma lý dýr. Ak si tak dir de o ruç bo zu lur. Ha týr lan ma dý ðý tak dir de bun la rýn o ruç lu ya Al lah ýn bir ik râ mý ol du ðu, biz zat Re sû lul lah E fen di miz (asm) ta ra fýn dan be yan e dil miþ tir. Bi nâ e na leyh bir kim se o ruç lu ol du ðu nu u nu ta rak ve ha týr la ma ya rak kar ný ný ta ma men do yur sa o ru cu bo zul maz. 2-Diþ et le rin den çý kan kan yu tul ma dan tü kü rü lür se o ruç bo zul maz. 3-Mî de den ge len su yu ge ri yut mak o ru cu boz maz. 4-Ye nil me yen ve ken di sin den fay da la nýl ma yan þey le rin, far ký na va rýl ma dan ne fes le bo ða za kaç ma sý hâ lin de o ruç bo zul maz. Me se lâ ha va da ki du man, toz ve u çan bir si ne ðin bo ða za kaç ma sý...vb. gi bi. 5-Diþ a ra sýn da ka lan ve no hut ta ne sin den kü çük bir ye mek ar tý ðý ný yut mak o ru cu boz maz. 6-A ðýz do lu su ol ma yan bir ku sun tu nun ken di li ðin den ge lip son ra i çe ri ye dön me si i le o ruç bo zul maz. 7-Ka sýt ol mak sý zýn; ken di li ðin den, ya ni bir ra hat sýz lýk ne de niy le kus mak o ru cu boz maz. 8- Ýh ti lâm ol mak la ve ya is te ði dý þýn da yal nýz ca me ni ya da a kýn tý gel mek le o ruç bo zul maz. 9- Yý kan mak la ve ya su ya gi ril mek le, su yu tul ma dýk ça o ruç bo zul maz. 10- Kan al dýr mak la o ruç bo zul maz. 11- Ab dest al dýk tan son ra a ðýz da ka lan yaþ lýk o ru cu boz maz. DU Â Ey Ha fýz-ý Han nan! Þir kin giz li sin den de, a çý ðýn dan da, kü çü ðün den de, bü yü ðün den de, bil di ði miz den de, bil me di ði miz den de sa na sý ðý ný yo ruz! Bi ze i man-ý kâ mil ve hüsn-ü ha ti me ver! Â min! PEY GAM BE RÝ MÝ ZÝN Ý MAN DÂ VÂ SI M. A li KA YA Fecr Sû re si nin nü zû lü ve Zü be yir b. Av vâm ýn Müs lü man ol ma sý 1. Fecr Su re si nin Nü zu lü Bis mil la hir rah ma nir ra him. Ye min ol sun fe cir vak ti ne ve on ge ce ye. Çift ya ra tý lan var lýk la ra ve tek o lan Al lah a, ge lip ge çen ge ce ye. Bun la rýn de ðe ri ni an la ya rak hik met le ri ni dü þün mek a kýl sa hip le ri i çin ye ter li de ðil mi dir? Geç miþ te Âd ve Se mud kav mi ne ve Fi ra vun a ne yap tý ðý ný gör me din mi? On lar bel de le rin de az gýn lýk yap mýþ lar, fe sat çý kar mýþ lar dý. Rab bin de on la rýn baþ la rý na tür lü tür lü a zap lar yað dýr dý. Þüp he siz Rab bin her þe yi gö rüp gö zet mek te dir. Ne za man Al lah in sa na im ti han i çin bir ni met ve re rek ik ram da bu lu nur sa in san Rab bim ba na ik ram da bu lun du ve be ni üs tün kýl dý der. Ne za man da rýz ký ný da ral ta rak im ti han et se Rab bim ba na i ha net et ti di ye Rab bi ni it ham e der. As la ve kat a Rab bi on la ra i ha net et me di a ma on lar Rab bi nin ni met le ri nin de ðe ri ni bi le rek ye ti me i yi lik et mez, yok su lu da do yur maz lar. Mi ra sý da he lâl ve ha ram de me den yer si niz. Ma lý da çok se ver si niz. Bu nun so nu cu o la rak sý kýn tý ya uð rar sý nýz. Hey hât! Ký ya me tin ko pa rak yer yü zü nün par ça lan dý ðý, Rab bi ni zin em ri i le mah þer mey da ný ku ru lup me lek ler saf saf dur du ðu za man ha li niz ni ce o lur? O gün Ce hen nem gö zü nü zün ö nü ne ge ti ri lir. Ýn san o gün dün ya da yap týk la rý ný ha týr lar da piþ man lýk du yar. Keþ ke, bu gün i çin ha zýr lýk yap mýþ ol say dým der. Fa kat bu nun fay da sý yok tur. Ar týk iþ iþ ten geç miþ tir. Suç lu lar zin cir le re vu rul muþ tur. O gün Al lah ýn a za bý çok çe tin dir. O gün mü min le re: Ey dün ya da nef si ni i man ve i ba det i le ter bi ye et miþ, gü nah lar dan ko ru muþ, kal bi ni Al lah ýn zik ri i le dol dur muþ ve ke mâ le er dir miþ o lan lar! Rab bin sen den ra zý, sen de Rab bin den ra zý ol muþ o la rak Rab bi ne yö nel! Has kul la rý mýn a ra sýn da cen ne ti me gir! de ni lir. 1 Yü ce Al lah bu sû re nin ba þýn da Pey gam be ri mi ze (asm), or ta sýn da Mek ke müþ rik le ri ne, so nun da i se Hz. E bû Be kir e (ra) hi tap et miþ tir. Pey gam be ri miz (asm) sû re yi o ku yup bi ti rin ce Hz. E bû Be kir (ra) su re nin so nu i çin: Bu ne gü zel â yet! de yin ce Pey gam be ri miz (asm): Ha be rin ol sun Yâ E bâ Be kir! Sen ve fat e de ce ðin za man ö lüm me le ði bu nu sa na söy le ye cek tir 2 bu yur du lar. 2. Zü be yir b. Av vâm ýn Müs lü - man Ol ma sý Zü be yir b. Av vam bin Hu vey lid b. E sed, Hz. A li (ra) i le ay ný se ne doð muþ tu. An ne si Sa fi ye bin ti Ab dul mut ta lib dir. Ba ba sý Av vam de ve ka sa bý i di. Hz. E bu Be kir in (ra) da ve ti i le Pey gam be ri mi zin (asm) ya ný na gel di ler. Pey gam be ri miz (asm) o na na zil o lan sû re le ri o ku du ve an la ma sý i çin de ge rek li a çýk la ma la rý yap tý. O za ma na ka dar na zil o lan su re ler Fa ti ha, Â lâ, Leyl ve Fecr sû re le ri i di. Zü be yir a kýl lý ve te miz ruh lu ol du ðu i çin he men i man et ti. He nüz 11 ya þýn da i di. Bun dan son ra Pey gam be ri mi zin (asm) O ku ma mec li si ne o da ka týl ma ya baþ la dý. Bir gün müþ rik le rin Pey gam be ri mi zi (asm) öl dür mek i çin ya ka la dýk la rý ha be ri ken di si ne gel di. O za man 12 ya þýn da i di. E li ne kýl cý ný al dý ve ko þa rak Pey gam be ri mi zin (asm) e vi nin ol du ðu Mek ke nin yu ka rý ta ra fý na Pey gam be ri mi zin (asm) ya ný na koþ tu. Bir ta raf tan da Öl dü re ne ve ö le ne ka dar sa va þa ca ðým! Pey gam be ri mi zi ya kur ta rý rým ve ya da ö lü rüm! di yor du. Kan ter i çin de Pey gam be ri mi zin (asm) ya ný na var dý. Pey gam be ri miz (asm) e vin den çý ký yor du. Zü be yir i e lin de ký lýç kan ter i çin de gö rün ce sor du: Yâ Zü be yir ne re ye ko þu yor sun? Zü be yir du ru mu an lat tý. Pey gam be ri miz (asm) te bes süm bu yur du lar. Te sel li et ti ler. Son ra ya ný na al dý ve Kâ be ye doð ru yü rü dü ler. Yol da Pey gam be ri miz (asm) sor du: Be ni ger çek ten o þe kil de bul muþ ol say dýn ne ya par dýn? Zü be yir (ra) de di: E lim de ki ký lýç la müþ rik ler i le ö le ne ka dar çar pý þýr dým! Bu nu her hâ li i le o de re ce cid di söy lü yor du ki, Pey gam be ri miz (asm) o na ve ký lý cý na du â et ti. 3 Hz. Zü be yir, Hz. Ham za ve Hz. A li (ra) gi bi kah ra man ve þe ca at â bi de si bir þah si yet ti. Pey gam be ri mi zin (asm) bü tün se ri ye ve sa vaþ la rý na ka týl mýþ týr. U hud sa va þýn da her ke sin da ðýl dý ðý bir za man da Pey gam be ri mi zin (asm) ö nün de öl mek i çin ye min e de rek sa vaþ ma ya de vam e den sa ha be ler den dir. Dip not lar: 1- Fecr Su re si, 89: E bu Nu aym, Hil ye tu l-ev li yâ, 4: Ýb nu l-e sir, Üs dü l-gâ be, 2:250

15 15 y KA RÝ LE RÝN HA YAT LA RI [Gü zel Kur ân O ku yan Meþ hur lar] 1926 DA Mý sýr ýn Me nu fi ye þeh ri nin Þib ra bas kö yün de doð du. Ba ba sý çift çi lik le meþ gul dü. A i le nin tek er kek oð luy du. Do ðu mun dan i ti ba ren ba ba sý o nu Kur ân hiz me ti ne vak fet ti. He nüz do kuz ya þýn da kö yün de ha fýz ol du. Ba ba sý, Ben na yý 12 ya þýn da e ði tim al ma sý i çin Tan ta þeh ri ne gön der di. Tan ta da o za man Su u di ve Þa þai gi bi bü yük ka ri ler var dý. Ben na, ilk za man lar Kur ra ol mak hu su sun da te red düt e di yor du. E vin de ça lýþ ma lar ya pa rak kur ra la rý tak lid et me ye baþ la dý. Bir gün o kul da Kur ân o ku yun ca ci var da meþ hur ol du. O kul da ki öð ret men le ri Ben na ya Se nin se sin gü zel. A rap ça öð ren me yi bý rak. Ka ri ol de di ler. Bu nun ü ze ri ne o ku lu bý ra kýp Tan ta da ki meþ hur Ah me di Mes ci di ne git ti. Bu ra da i ki se ne bo yun ca Þeyh Ýb ra him Se lâm dan Ý mam-ý Þa tý bi nin Þa tý biy ye si - ni ez ber le di. Yi ne bu ra da 10 ký ra a ti öð ren di. E ði ti mi ni ta mam la yýn ca þey hi o na Ka hi re ye git me si ni söy le di de Ka hi re ye ge le rek Mu ham med Se la me, A li Mah mud ve Ta ha Feþ ni gi bi ün lü ka ri ler le gö rüþ tü. Der viþ Ha ri ri den mu si ki ve ma kam der si al dý. Bu sý ra da da ha ya þý 17 yi geç me miþ ti. MI SIR RAD YO SU NUN EN GENÇ KA RÝ Ý 1947 yý lýn da Genç lik Ce mi ye ti nin re i siy le ta nýþ tý yý lýn da Genç lik Ce mi ye ti nin ter tip et ti ði ve dev let bü yük le ri nin ka týl dý ðý bir top lan tý da Sa lih Pa þa o nu Ý za a tü l-kur ân Rad yo su mü dü rü Ka sým Bey le AH MET ER GE NE KON gö rüþ tür dü. Ka sým Bey, Ben na nýn o ku yu þu nu be ðe ne rek rad yo im ti ha ný na gir me si ni is te di. Ben na er te si gün rad yo da im ti ha na gi re rek ka zan dý. Ve 1948 yý lýn da 20 ya þýn da rad yo nun en genç ka rii ol du. Rad yo da ilk o ku yu þu ya pa ca ðý gü nün ge ce sin de he ye can dan u yu ya ma dý. Fa kat o gün muh te þem bir o ku ma ya pa rak dik kat le ri üs tün de top la dý. Mah mud A li Ben na ( ) AN NE SÝ NÝN DU Â SI NI AL DI An ne si, Tan ta da ki Sey yid Ah med Be de vi Ca mi i ne gi de rek oð lu nun bu mes ci de hiz met çi ol ma sý i çin du â e der di. Bir sü re son ra Ben na Tan ta Ca mi i ne su re ka rii ol du. Bir gün an ne si ca mi ye gir di ðin de; in san la rýn oð lu nun et ra fý ný sar mýþ, oð lu nu ku cak la dýk la rý ný gör dü. He men e ve dö nüp du â sý ný ka bul et ti ði i çin Al lah a þük ret ti. Ben na da ha son ra Ru fai Mes ci di ne ta yin o lun du. 21 yýl Tan ta da Ah me di Ca mi i nde Kur ân o ku du de Ka hi re nin mer kez ca mii o lan Hü se yin Mes ci - di ne ta yin o lun du. Ve fa tý na ka dar bu va zi fe si ni sür dür dü. Ben na bir gün Me di ne de Rav za da i ken Kur ân o ku mak is te di. Fa kat se si tu tul du. Ma nen Pey gam ber E fen di miz den (sav) i zin is te di ve Ah zab Su re si ni o ku ma ya baþ la dý. Ya ey yü hen ne biy yü in na er sel na ke þa hi den ve mü beþ þi ran ve ne zi ra â ye ti ne ge lin ce 20 de fa tek rar et ti ve da ha i le ri si ni o ku ya ma dý. AN NE SÝ, SA LÝ HA BÝR KA DIN DI De de si, Ben na ya köy le ri ne bir ca mi yap ma sý ný va si yet et miþ ti. An ne si i se bu na kar þý çý ka rak: Ha yýr oð lum. Sen mes ci di ya pýn ca ö le cek sin. Ben sen siz ya þa ya mam. Ben öl dük ten son ra yap de di. Bu nun ü ze ri ne Ben na an ne si öl dük ten son ra ca mi yi yap ma ya baþ la dý. Ger çek ten de ca mi nin ka ba in þa a tý bi tin ce Ben na ve fat et ti. Ben na nýn ha ya tý Kur ân i di. Ev de ol du ðu za man bi le de vam lý Kur ân o kur du te Ra ma zan a yýn da ha tim o ku mak i çin A bu da bi ye git ti. Dö nün ce Ka hi re de Se lam has ta ne sin de 2 haf ta yat tý. Çok geç me den o yýl i çin de ve fat et ti. Ce na ze si ken di kö yü ne def ne dil di. Þa ra vi na ma zý ný kýl dýr dýk tan son ra þöy le du â et ti: O na o ku du ðu, din le ni len ve ya yýn la nan her Kur ân har fi nin en ha yýr lý se va bý ný ver ya Rab bi da dev let baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek o na dev let ni þa ný ver di. Son ra la rý Su hac vi la ye tin de ki bir kö ye is mi Tan ta da ve Ka hi re de bi rer cad de ye is mi ve ril di. Ben na nýn beþ er kek ve i ki de kýz ev lâ dý var dýr. ÝN SAN yüz ka pý lý bir sa ra ya ben zer. Dok san do kuz ka pý sý ka pa lý ol sa da, o sa ra ya yi ne gi ri lir. O tek a çýk ka pý mu hab ba et ka pý sý ol ma lý dýr. Ö nem li o lan i çe ri gir mek tir. Di ðer ka pý la rý da i çer den a çar sýn. Sev gi, nû râ nî bir ik sir dir. Mu hab be tin üs sü l-e sâ sý dýr. Kalb le rin i la cý dýr. Son za man lar da Ri sâ le-i Nûr u da hâ çok o ku mam i çin o ka dar mu har rik at ma ca lar var ki!.. Zâ hi rî per de ler ar ka sýn da bâ tý nî gü zel lik ler sak lý!.. Ba zý sâ fî le rin ar ka sýn da bed baht â kýl ler bu lun du ðun dan ba zen o per de ar ka sýn da ki le re ha kî kat a dý na bir kaç þey söy le mek ge re ki yor. Çün kü hak kýn ha tý rý â lî dir. Al la hu Te â la bu üm met i çin her yüz se ne nin ba þýn da din le ri ni tec dîd e den bir mü ced did gön de rir. (El-Ha kim, el-müs ted rek, 4:522) Tec dîd, fýt rî dir. Mü ced dîd ler bu fýt rî li ði a sýr la ra ta þý yan nâ ib ler dir. Ec za ha ne-i Kur â ni ye nin ter cü ma ný hük mün de dir ler. As ra re çe te ya zar lar. Tef sîr i ki ký sým dýr. Bi ri i bâ re si ni î zâh e der, bi ri de ha kî kat le ri ni is pat e der. Nur lar bu i kin ci ký sým tef sîr le rin en kuv vet li si ve en kýy met ta rý dýr. Ýn san bu dün ya ya ke yif sür mek ve lez zet al mak i çin gel me miþ tir. Ya da bu dün ya ya yal nýz gü zel ya þa mak i çin ve ra hat la ve sa fâ i le ö mür ge çir mek i çin gel me miþ tir. Öy ley se, in sa nýn va zî fe-i as li ye si, î mân ve du â dýr. Ta al lüm le te kem mül dür. Tâ lim ve ci had dýr. Bir fi i lin bi dâ ye ti i râ de-i cüz i ye ye, ne ti ce si Ý râ de-i Kül li ye ye a it tir. Bir se çi mi miz den mes u lüz. Ýn san, söz i le de ðil öz F O T O Ð R A F L A R I N D Ý L Ý i le in san o lur. O öz i se in sa nýn çe kir de ði o lan i mân i le mü kem mel le þir. Ý mân bir nûr dur ki, kal bi ve vic da ný ý þýk lan dý rýr. Ak lýn nû ru fen i lim le ri, kal bin ve vic da nýn zi yâ sý din i lim le ri dir. Ý ki si nin it ti fa ký ha kî ka te i sâl e der. Mü nev ve rü l-a kýl ve kalb im ti za cý i le ta le be nin him me ti per vaz e der. Ýn san la rýn duy gu la rý nýn sul ta ný kalb dir. Kalb i se i mân i le ha re ke te ge çer. Ý mân hem ak lý hem de vic da ný nur lan dý rýr ve ý þýk lan dý rýr. Þu ur lu i nanç, i mân-ý tah kî - kîy le o lur. Tah kî kî i mân na sýl, ni çin so ru la rý ný a raþ tý ra rak el de e di lir. Böy le ce in san me ri fe tul la ha u la þýr. Ru hun dört e sâ sý ve vic da nýn dört duy gu su var dýr. Bun lar: Ý râ de, zi hin, his, la tî fe-i Rab bâ ni ye dir. Bun la rýn her bi ri nin ni hâî gâ ye si var dýr. Ý râ de i ba de tul lah, zi hin ma ri fe tul lah, his mu hab be tul lah, la tî fe-i rab bâ ni ye mü þa he tul lah ta kul la nýl ma lý dýr. Ýn san bu duy gu la rý ný is ti ka met te kul lan mak i çin im ti hân o lur. Ý râ de-i Kül li ye ko nu þur sa, i râ - 20 RAMAZAN Þimdi, bak çeþmelere, çaylara, ýrmaklara; yerden, daðlardan kaynamalarý tesadüfî deðildir. Çünkü, onlara terettüb eden âsâr-ý rahmet olan faydalarýn ve semerelerin þehâdetiyle ve daðlarda bir mîzan-ý hâcetle iddiharlarýnýn ifadesiyle ve bir mîzan-ý hikmetle gönderilmelerinin delâletiyle gösteriliyor ki, bir Rabb-i Hakîmin teshîriyle ve iddiharýyladýr. Ve kaynamalarý ise, Onun emrine heyecanla imtisâl etmeleridir. ( Sözler ) NUR DAN TE FEY YÜZ LE RÝM BA KÝ ÇÝ MÝÇ Ýn sa nýn hal le ri ER HAN AK KA YA de-i cü ziy ye su sar. Çün kü Sû ret-i mad di ye de Kud ret-i Rab bâ nî us ta dýr, ka der mü hen dis tir. Mülk ve me le kû ti yet; i ki â lem dir. Mülk ez da dýn (zýt la rýn) ce ve lan gâ hý dýr. Me le kû ti yet i se, mut la ka þef fa fe dir. Ýn sa ný mad dî ve mâ ne vî te rak ki ye sevk e den mu har rik; þe rî at, tek lif, bi set-i en bi ya ve din dir. Ce nab-ý Hak ta ra fýn dan mü ker rem ký lý nan in sa nýn cev her-i rû hun da e ki len ve ra kam la ra sýð ma yan is ti dat lar var. (Ý þâ râ tü l-ý câz)

16 y Kýy met li öm rü nü sa kýn et me, he der. Ba har yaz güz der ken ha ya týn bi ter. Ö mür mev si mi nin so nu dur, ha zan. De ðer len dir, öm rü nü yir mi Ra ma zan. HA SAN ÞEN R A M A Z A N N Â M E Yer yü zü sof ra-i ni met de ðil mi? Ra ma zan in ci le ri ol du yir mi Bi ze ka zan dýr dý sa býr la hil mi Sa býr a nah ta rým Þehr-i Ra ma zan AB DUL LAH ÞA HÝN 20 RAMAZAN SAHUR SOF RA SI MEB RU RE ÞEN LER CEVÝZLÝ LOKUM Mal ze me ler: 1 su bar da ðý süt 1 çay bar da ðý sý vý yað 1 çor ba ka þý ðý þe ker 20 gr yaþ ha mur ma ya sý 1 tat lý ka þý ðý tuz 1 kg un 250 gr ce viz 1 tat lý ka þý ðý ba har 1 çay ka þý ðý tar çýn 1 çor ba ka þý ðý þe ker Al dý ðý ka dar ý lýk su n Bir ka ba, sü tün i çin de e ri til miþ ma ya, yað, tuz, þe ker, bi raz su ve az bir mik tar un ko nup mik ser le çýr pý lýr. Ha mur sý cak bir þe kil de ma ya lan dý rýl ma ya bý ra ký lýr. Tek rar un i la ve e di le rek yoð ru lur. Ku lak me me si yu mu þak lý ðýn da i yi ce öz len di - HAZIRLANIÞI: re rek ma ya lan dýk tan son ra, bü yük çe par ça lar ko pa ra rak fa yan sýn ü ze ri ne bi raz yað dö ke rek o yað i le ha mur, ka re þek lin de a çý lýr. Dö vül müþ ce viz le ba har, tar çýn, þe ker i le ka rýþ tý rý lýp bir mik tar a la rak ü ze ri ne ya yý lýr. Ru lo gi bi sa rý lýr. Ü çer san tim ge niþ li ðin de ke si lip yað lan mýþ tep si ye yu var lak lý ký sým la rý gö rü ne cek þe kil de di zi lir. Ka lan ha mu ru da ay ný þe kil de ya pýp dol dur duk tan son ra 30 da ki ka bek le ti le rek tep si ma ya sý al dý rý lýr. Ü ze ri ne yu mur ta yo ðurt sü rü lüp kýz gýn fý rý na ve ri lir. KÂ Ý NAT KÝTA BI MUS TA FA ÖZ TÜRK ÇÜ Bir mi sa fir ha ne dir kâ i nat EN gü zel bir su ret le ya ra tý lan in san ve sâ ir me lek ler i çin bir mi sa fir ha ne dir kâ i nat Da i ma do lan, bo þa lan, i çin de ki le ri gü zel bir þe kil de a ðýr la yan, ar dý sý ra â lem-i a hi re te yol cu e den me kân dýr. E sas o lan ya ra tý lan tüm mah lu ka týn þu zen gin mi sa fir ha ne de o lup da, Mi sa fir ha ne Sa hi bi ni ta ný yýp, o na te þek kür et me si dir. Kâ i na týn bu gü zel hu su si yet le ri ni Be di üz za man haz ret le ri þu ve ciz i fa de ler le an la týr: Bu ka i nat ve kü re-i arz, da im iþ ler ve bü yük bir fab ri ka ve her va kit do lar bo þa lýr bir han, bir mi sa fir ha ne dir. De mek bu fab ri ka-i kâ i nat ve mi sa fir ha ne-i arz o de re ce pak, te miz ve na zif tir ve o ka dar kir siz ve bu la þýk sýz dýr ve u fu net siz dir ki, bir lü zum suz þey ve bir men fa at siz mad de ve te sa dü fi kir bu lun maz, Za hi ri bu lun sa da, ça buk bir is ti ha le ma ki ne si ne a tý lýr, te miz le nir. (30. Lem a) Ý çin de mi sa fir o la rak ya þa dý ðý mýz þu ko ca kâ i nat mi sa fir ha ne si nin bir çok hu su si ye ti nin var lý ðý ný bi le rek ya þa ma nýn sa a de ti bam baþ ka dýr. Ve bu mev cut sa a de te mu ka bil, Ya Ha mid ve Ya Kud düs ism-i ce lil le riy le Mi sa fir ha ne Sa hi bi ne il ti ca da bu lun mak in san ol ma nýn ge re ði de ðil de ne dir? Ba þý mý zý kal dý rýp ken di ni bi ze bu ve si ley le ta nýt tý ran fa al ve kud ret li Zât ýn mer ha me ti ni celb e di ci i ba det le re ve iþ lem le re dört el le sa rýl ma mýz ge rek mez mi? Ý yi dü þü ne lim, ya rýn çok geç kal ma sýn!

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı