Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý"

Transkript

1 Memur Sen üyelerine Avrupa'da eðitim fýrsatý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Memur Sen üyelerine Avrupa'da eðitim fýrsatý sunan protokol ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Memur Sen, üyelerine, eþlerine ve... 7 DE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA 40 KURUÞ Müslüman Gençlik Platformundan Ümmet Ýftarý Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý Mýsýr ve Suriye'de zulme karþý mücadeleler veren Müslüman Kardeþler ile dayanýþma amacýyla birçok ilde olduðu gibi Çorum'da da ümmet iftarý yapýldý. Ýskilipli Atýf Hoca Parký'nda 13 Temmuz Cumartesi günü Çorum Müslüman Gençlik Platformu'nun organize ettiði iftara ilgi yoðun oldu. 5 TE Hilmi Þahballý'dan THM konseri Türkiye'de 52 ilde faaliyetlerini sürdüren firmalarýn uzun süredir beklediði teþvikin uzatýlmasý ile ilgili karar yayýnlandý. Kararda teþvikin bitiþ tarihleri ise illere göre deðiþiyor. Çorum'da ise teþvik uygulamasý 31 Aralýk 2016 tarihinde sona erecek. Sigorta primine esas kazanç alt sýnýrý üzerinden uygulanacak ilave puan, uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkýndaki karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Karara göre, uygulama, belirtilen 52 ilde faaliyet gösteren, 10 ve üzerinde sigortalý çalýþtýran özel sektöre ait iþ yerlerini kapsayacak. 3 TE Yangýnda 5 hektarlýk alan zarar gördü Osmancýk ilçesine baðlý Baþpýnar köyünde, ormanda yangýn çýktý. Edinilen bilgiye göre, önceki gün öðle saatlerinde, ormanda, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangýn çýktý. Rüzgarýn da etkisiyle kýsa sürede büyüyen yangýný gözetleme kulesindeki görevli görerek müdahale etmek istedi. 3 TE Mesut Þimþek'ten Tasavvuf ve TSM ziyafeti Hitit Akademi üyeleri iftarda bir araya geldi Çorum'da Ramazan etkinliklerinde sahne alan Hilmi Þahballý söylediði türkülerle halka coþkulu anlar yaþattý. Çorum Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamýnda þenlik alanýnda halka açýk konser veren Türk Halk Müziði sanatçýsý Hilmi Þahballý Çorumlulara unutulmaz bir gün yaþattý. 5 TE Ýskilip FEM SBS'de 10'da 10 yaptý Türkiye genelinde 1 milyon 112 bin 604öðrencinin girdiði Seviye Belirleme Sýnavý (SBS)'ýnda Ýskilip'te ilk 10'u kimseye kaptýrmayan FEM Dershanesi ilçede ilk 10 u kimseye kaptýrmayarak ilçede þampiyonluðunu ilan etti. 6 DA Uður ÇINAR Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen 5. Geleneksel Ramazan etkinliklerinde sahne alan Mesut Þimþek sevenlerine eþsiz bir gece yaþatýrken, programýn sonunda okuduðu "Annem" isimli ezgi dinleyenleri duygulandýrdý. 5 TE KARA DONLU CAN BABA YAÞATILMALI Sevgili dostlarým; Çorum elinin dört bir köþesi abdallarýn türbeleri ile doludur. Abdal; gezgin, hak dostu anlamýnda kullanýlan bin yýllýk bir deyimdir. 4 TE YETER ARTIK BAYDINIZ, KAOS DEÐÝL HUZUR ÝSTÝYORUM Her sabah kalktýðýmda ayný sorunlar, ayný sýkýntýlar, ayný hisler Gazeteleri aç, televizyona bak, internette dolaþ, ayný ayný ayný Filipinler'e iþ gezisi düzenlenecek 5 TE Hitit Akademi Derneði üyeleri, Vadi Restoran'da aileleriyle birlikte iftarda buluþtu. Dernek üyelerinin ilgi gösterdiði iftar programýnda geçtiðimiz haftalarda baþkanlýða seçilen Zekeriya Iþýk, eski baþkan Prof. Dr. Evkuran'a derneðe yaptýðý katkýlarý nedeniyle plaket verdi. Ýftar sonrasý gerçekleþen plaket töreninde konuþan Prof. Dr. Mehmet Evkuran, zaman zaman kan deðiþikliklerinin iyi geldiðini yönetime yeni seçilen dernek baþkaný Zekeriya Iþýk ve yönetim kurulu üyelerinin yeni bir ivme kazandýracaðýna inandýðýný söyledi. Hitit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) Filipinler -Türkiye arasýndaki ticari hacmi iyileþtirmek, ticari organizeler yapmak, ticaret ve iþbirliði imkânlarýný... 2 DE 2 DE 5 TE Dalyan ve Çetin'den iþ güvenliði eðitimleri için son fýrsat çaðrýsý! 2 DE Baþköy ailesi iftarda Sevgi Evlerine konuk oldu 3 TE

2 Dalyan ve Çetin'den iþ güvenliði eðitimleri için son fýrsat çaðrýsý! Ýhsan Dalyan 2 HABER Bilal Çetin Çorum Dikiciler ve Kunduracýlar Esnaf Odasý Baþkaný Ýhsan Dalyan ile Çorum Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Esnaf Odasý Baþkaný Bilal Çetin, oda üyelerini iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerine katýlmaya davet ederek, esnaf ve sanatkarlarýn bu son fýrsatý kaçýrmamalarýný tavsiye ettiler. Dalyan ve Çetin, 6311 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu gereðince iþ yerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilgilendirmek amacýyla ÇESOB ve odalarý tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim Programý düzenleneceðini kaydettiler. Ýþ saðlýðý ve güvenliði eðitimleri için baþvuru formlarýnýn odalarýndan temin edilebileceðini dile getiren Ýhsan Dalyan ve Bilal Çetin, konunun tüm esnaflar için kanunen mecburi olduðunu ve aðýr para cezalarý bulunduðunu belirterek, oda üyelerinin cezalý duruma düþmemeleri için biran önce odaya müracaat etmeleri gerektiðini sözlerine eklediler. Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý ve Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý'na iþ güvenliði eðitiminin ise 16 Temmuz Salý günü saat 18.00'de ÇESOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda verileceði bildirildi. Haber Servisi Sahibinden Asya Kentte Satýlýk Lüx Daireler Buhara evler Ýbrahim Çayýrý 30. Sk. No 55 üzerinde bulunan Asya Kent Sitesinde Sahibinden Tapusu Hazýr Kredi kullanmaya müsait Lüx Daireler satýlýktýr. Hitit Akademi üyeleri iftarda bir araya geldi Hitit Akademi Derneði üyeleri, Vadi Restoran'da aileleriyle birlikte iftarda buluþtu. Dernek üyelerinin ilgi gösterdiði iftar programýnda geçtiðimiz haftalarda baþkanlýða seçilen Zekeriya Iþýk, eski baþkan Prof. Dr. Evkuran'a derneðe yaptýðý katkýlarý nedeniyle plaket verdi. Ýftar sonrasý gerçekleþen plaket töreninde konuþan Prof. Dr. Mehmet Evkuran, zaman zaman kan deðiþikliklerinin iyi geldiðini yönetime yeni seçilen dernek baþkaný Zekeriya Iþýk ve yönetim kurulu üyelerinin yeni bir ivme kazandýracaðýna inandýðýný söyledi. Evkuran, bundan sonra da Hitit Akademi Derneði'ne her türlü desteði vereceðinin altýný çizerek "Yönetime seçilen tüm arkadaþlarýma baþarýlar diliyorum" dedi. Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk da yaptýðý konuþmada Hitit Akademi'nin her þeyden önce bireysel ve toplumsal sorumluluklarýnýn farkýnda olan, bilinçli ve nitelikli bireylerin bir araya gelmesiyle kurulmuþ bir sivil toplum kuruluþu olduðunu söyledi.hitit Akademi'nin önümüzdeki dönemde ülke ve þehir gündemiyle ilgili önemli projeler üzerinde çalýþtýðýný ve yeri geldikçe bu plan ve projelerini kamuoyuna duyuracaðýný ifade eden Iþýk, "Bilindiði üzere kýsa bir süre önce dördüncü olaðan genel kurulumuzu yaptýk ve yeni yönetimimizi oluþturduk. Ben bu vesile ile üçüncü dönem dernek baþkanlýðýmýzý yapmýþ olan Sayýn Prof. Dr. Mehmet Evkuran hocamýza ve yönetim kurulunda görev alan deðerli arkadaþlarýna derneðimiz adýna teþekkür ediyor, þükranlarýmý sunuyorum. Son olarak iftar davetimize icabet eden derneðimizin deðerli üyelerini ve ailelerini saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Bundan böyle her yýl geleneksel olarak iftar programlarýmýzýn olacaðýný belirtiyor, bütün halkýmýzýn mübarek Ramazan'ý þeriflerinin hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Ýmsâk :3:03 Güneþ :5:15 Ýþrak :6:07 Öðle :2:57 Ýkindi :16:55 Akþam :20:19 Yatsý :22:11 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 29. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,beyannamesi verilip ödenecek. Özel Tüketim vergisi beyannameleri verilecek. Günün Þiiri SAYIKLAMA Kedim, ayak ucuma büzülmüþ, uyumakta; Ýplik iplik sarýyor sükûtu bir yumakta, Hýrýl hýrýl, Hýrýl hýrýl... Bir göz gibi süzüyor beni camlardan gece, Dönüyor etrafýmda bir sürü kambur cüce, Fýrýl fýrýl, Fýrýl fýrýl... Söndürün lâmbalarý, uzaklara gideyim; Nurdan bir þehir gibi ruhumu seyredeyim, Pýrýl pýrýl, Pýrýl pýrýl... Sussun, sussun, uzakta ölümüme aðlayan; Gencim, ölmem, arzular kanýmda bir çaðlayan, Þýrýl þýrýl, Þýrýl þýrýl... Ne olurdu, bir kadýn, elleri avucumda, Bahsetse yaþamanýn tadýndan baþucumda, Mýrýl mýrýl, Mýrýl mýrýl... Necip Fazýl KISAKÜREK HAVA DURUMU Müracaat: Ahmet Kaya Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Filipinler'e iþ gezisi düzenlenecek Yýl: 9 Sayý: 2529 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝTSÝ- AD) Filipinler -Türkiye arasýndaki ticari hacmi iyileþtirmek, ticari organizeler yapmak, ticaret ve iþbirliði imkânlarýný yerinde görmek ve ikili görüþmelerinde bulunmak amacýyla, Filipinler Devleti'nin resmi bir kurumu ve Filipinler'de TUSKON'un partneri olan TCCP ( Turkish Chamber of Commerce of the Philippines Inc.) Türkiye-Filipinler Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýnýn organizatörlüðünde 1-9 Eylül tarihlerinde Pasific ülkelerinden Filipinler'e iþ gezisi düzenliyor. Filipinler'in baþkenti Manila, Asya Birliðinin de Baþkenti olmasý noktasýnda Pacific'te ki 21 ülkenin ticaret köprüsü konumunda. Filipinler pazarý ile 110 milyon deðil 2 milyar insana ulaþmak mümkün. Baþlýca ticaretin yapýlabileceði sektörler ise þöyle: Ýnþaat ve inþaat malzemeleri, mobilya malzemeleri, makine, otomotiv, tarým ve hayvancýlýk, gýda ve gýda makineleri, üretim makineleri, genel ticaret. inþaat projeleri, ekoturizm projeleri, pagip evleri, toplu konut projeleri, turizm, ortak ada projeleri, boru hattý ve enerji ile ilgili projeler, her türlü markalar, her türlü marka ürünlerin satýþý,un, kuru gýdalar. Devlet Kalkýnma Ajansýnýn TCCP ile yaptýðý anlaþmalar çerçevesinde BCDA Devlet Baþkanýn teklifleri gibi bir çok iþ birliði imkaný Türkiye-Filipinler Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý aracýlýðýyla saðlanabilir. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,952 1,964 EUR 2,543 2,561 STERLiN 2,935 2,98 JPY YENi 0,0195 0,0199 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ TEL: ÇÖPLÜ MAH. UÇ 3.SOK. NO:9 SÖNMEZ ECZANESÝ TEL: ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý Türkiye'de 52 ilde faaliyetlerini sürdüren firmalarýn uzun süredir beklediði teþvikin uzatýlmasý ile ilgili karar yayýnlandý. Kararda teþvikin bitiþ tarihleri ise illere göre deðiþiyor. Çorum'da ise teþvik uygulamasý 31 Aralýk 2016 tarihinde sona erecek. Sigorta primine esas kazanç alt sýnýrý üzerinden uygulanacak ilave puan, uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkýndaki karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Karara göre, uygulama, belirtilen 52 ilde faaliyet gösteren, 10 ve üzerinde sigortalý çalýþtýran özel sektöre ait iþ yerlerini kapsayacak. Malüllük, yaþlýlýk ve ölüm sigorta primi iþveren hissesinde 5 puanlýk prim teþvikine ilave, sigorta primine esas kazanç alt sýnýrý üzerinden hesaplanmak üzere 6 puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teþviki uygulanacak. Karar kapsamýndaki teþvik, Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartýn, Çorum, Düzce, Elazýð, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kütahya, Malatya, Nevþehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uþak'ta faaliyet gösteren iþ yerleri için 31 Aralýk 2016'ya kadar; Adýyaman, Aksaray, Bayburt, Çankýrý, Erzurum, Giresun, Gümüþhane, Kahramanmaraþ, Kilis, Niðde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat'da faaliyet gösteren iþ yerleri için 31 Aralýk 2017'ye kadar; Aðrý, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Hakkari, Iðdýr, Kars, Mardin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada için de faaliyet gösteren iþ yerleri için ise 31 Aralýk 2018'e kadar uygulanacak. ÝÞVERENLER, 1 YIL DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANAMAYACAK Sigorta primi teþvikinden yararlanamayan iþyerleri ile sigorta primi teþvikinden yararlanmakta olan iþyerleri hakkýnda bu karar hükümleri uygulanmayacak. Sigorta primi iþveren hissesi desteðinin uygulanmasý ile ilgili iþlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek. Yapýlan kontrol ve denetimlerde, çalýþtýrdýðý kiþileri sigortalý olarak bildirmediði veya bildirilen sigortalýnýn fiilen çalýþmadýðýnýn tespit edilmesi halinde, bu iþverenler, 1 yýl süreyle destek unsurlarýndan yararlanamayacak. Sigorta primi teþvikinden yersiz olarak faydalanýldýðýnýn tespiti halinde, yararlanýlan teþvik tutarý, gecikme cezasý ve zammý ile iþverenden tahsil edilecek. Karar, 1 Ocak 2013'den itibaren geçerli olacak. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Lisans tamamlama çalýþmalarý ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda hizmet üretemeyen, ancak baþkalarýnýn ürettiðinden kendine pay çýkarmak isteyenlerin, þimdi de ümitlerini lisans tamamlama konusuna baðladýklarýný iddia etti. Bir sendikanýn Saðlýk Sen'in uzun süren çalýþmalar ve ziyaretlerle sonuç aþamasýna getirdiði lisans tamamlama çalýþmasýný kendi baþarýsý gibi göstererek internet sitesine taþýdýðýný kaydeden Saatçi, "Henüz neticelenmediði ve nihai sonuç elde edilmediði için konunun detaylarýný kamuoyu ile paylaþmadýðýmýz lisans tamamlama konusu tamamen Saðlýk Sen'in baþarýsýdýr. Üniversiteler, Saðlýk Bakanlýðý ve YÖK nezdindeki giriþimlerimizle Atatürk Üniversitesi ve 19 Mayýs Üniversitesi bakanlýkla bir çalýþma yapmýþ, üniversiteler de programlarýný hazýrlamaya baþlamýþtýr. Üniversitelerin lisans tamamlamaya yönelik hazýrlayacaklarý program YÖK'ün "Lisans tamamlama" Memur Sen'in baþarýsýdýr onayýna sunulacak, kabul edilmesi halinde uygulamaya konulacaktýr. Hal böyle iken harmanda yüzü olmayýp, sofranýn baþköþesine oturanlarýn bu hali, düþtükleri durumun bir göstergesidir. 'Yapamýyorsan, çal' mantýðý ile yürütülen bu kampanyalar hiçbir zaman baþarýya ulaþmamýþ, bundan sonra da ulaþmayacaktýr. Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarý kimin hizmet, kiminse laf ürettiðini görmüþ, tercihlerini ona göre yapmýþtýr. Saðlýk Sen tarafýndan, lisans tamamlamaya yönelik çalýþmalar hafta içinde basýnda da yer almýþ, konuya iliþkin detaylar basýn yayýn kuruluþlarý tarafýndan saðlýk çalýþanlarýna duyurulmuþ ve çalýþmanýn Saðlýk Sen'in mücadelesi sonrasý ortaya çýktýðý net ifadelerle ortaya konmuþtu. Bunun yanýnda, bugüne kadar resmi makamlar nezdinde yaptýðýmýz giriþimleri gerek internet sitemiz, gerekse basýn-yayýn organlarý vasýtasýyla saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýyla paylaþmýþtýk" dedi. Uður ÇINAR Baþköy ailesi iftarda Sevgi Evlerine konuk oldu Yangýnda 5 hektarlýk alan zarar gördü Osmancýk ilçesine baðlý Baþpýnar köyünde, ormanda yangýn çýktý. Edinilen bilgiye göre, önceki gün öðle saatlerinde, ormanda, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangýn çýktý. Rüzgarýn da etkisiyle kýsa sürede büyüyen yangýný gözetleme kulesindeki görevli görerek müdahale etmek istedi. Müdahalenin yetersiz kalabileceðini fark eden görevli, orman iþletme ekiplerinden yardým istedi. Yangýn ihbarýný alan Çorum Orman Ýþletme ekipleri ile civar ilçelerin arazözleri yangýna müdahale etti. Yaklaþýk 5 hektarlýk alanýn zarar gördüðü yangýn, 3 saatte kontrol altýna alýnabildi.soðutma çalýþmalarýnýn yapýldýðý yangýnýn nedeninin araþtýrýldýðý ifade edildi. Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy Sevgi Evleri Kýz Yetiþtirme Yurdu öðrencileri ile iftarda biraya geldi. Ýftar yemeðine, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ve eþi Vicdan Topoðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, öðretmenler ve Sevgi Evleri öðrencileri katýldý. Sevgi Evleri'ndeki öðrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduðunu ifade eden Vali Sabri Baþköy, "Ýftar sofralarýnýn en deðerlisi aileler ile olanýdýr. Bugün burada hep birlikte büyük bir aileyiz. Bu birlikteliðin mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. Ýftar öncesi ve sonrasýnda Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla yakýndan ilgilenen Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, çay sohbeti sýrasýnda onlarýn bir sýkýntýsý olup olmadýðý konusunda bilgi aldý ve Sevgi Evleri'nden ayrýlýrken Sevgi Evleri öðrencilerine teþekkür etti. Haber Servisi Bedelli'den 2,2 milyar lira kaynak Bedelli askerlik uygulamasýndan þu ana kadar yaklaþýk 2 milyar 230 milyon lira kaynak saðlandý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, bedelli askerlik uygulamasýndan bugüne kadar, 2 milyar 230 milyon lira kaynak saðlandýðýný açýkladý. Paranýn bir kýsmý er ve erbaþlarýn muhtaç ailelerine destek olarak kullanýlacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin'in açýkladýðý rakamlara göre elde edilen bu gelirin 170 milyon lirasý þehit ailelerine harcandý. Þahin, er ve erbaþlarýn muhtaç ailelerine bedelli üzerinden de mali destek kararý verdiklerini, bu kapsamda 60 bin ailenin müracaat ettiðini söyledi: "Muhtaç asker aileleri ile ilgili aldýðýmýz bir karar var. Eðer er ve erbaþ askere gittiyse ve aile muhtaç durumdaysa biz bu aileye bedelli üzerinden de mali destek kararý verdik. Bununla alakalý 60 bin aile müracaat etti." Esnaf 8,3 milyar lira kredi kullandý Gümrük ve Ticaret Bakaný Sayýn Hayati Yazýcý, kredi kefalet kooperatiflerinin küçük iþletmelerin sigortasý olduðunu, kooperatiflerin büyüyen Türkiye'nin gücüne güç kattýðýný vurguladý. Yazýcý, kredi ve kefalet kooperatifleri aracýlýðý ile 30 Haziran 2013 itibariyle 270 bin kadar ortaða kullandýrýlan kredi hacminin 8,3 milyar TL'ye ulaþtýðýný ifade etti. 'Ekonominin kýlcal damarlarý' diye adlandýrabilecek küçük iþletmelerin finansman ihtiyaçlarýnýn kooperatifler aracýlýðýyla karþýlandýðýna dikkat çeken Bakan Yazýcý, "Bu krediler hizmet ve üretim sektörlerinin çarklarýný döndürüyor, büyüyen Türkiye'ye güç veriyor. Bakanlýðýmýz, kredi kefalet kooperatifleri aracýlýðýyla kullandýrdýðý bu kredilerle ekonominin kýlcal damarlarý olan küçük iþletmelerin çarklarý döndürülmektedir. Bugün itibariyle Türkiye'nin 81 ilinde kurduðumuz bine yakýn kredi ve kefalet kooperatifleri ile bu hizmetler sunulmaktadýr. 30 Haziran 2013 itibariyle söz konusu kooperatiflerden 830 kooperatif de kefalet verebilecek durumdadýr. Bu da kredi geri dönüþlerinin iyi bir noktada olduðunu göstermektedir." diye konuþtu.

4 HABER 4 KARA DONLU CAN BABA YAÞATILMALI 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Türk Eðitim Sen'den rotasyon tepkisi! Türk Eðitim Sen Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn Millî Eðitim Bakanlýðý'nýn "Taþra Teþkilatý Yöneticilerinin Yer Deðiþtirme Suretiyle Atanmalarý Hakkýnda Yönetmeliðin" 4 Temmuz 2013 tarihinde yayýnlanarak yürürlüðe girdiðini dile getirerek, yönetmeliðin, incelendiðinde çok çeþitli sýkýntýlarýn taþra yöneticilerini beklediðinin görüleceðini belirtti. Türk Eðitim Sen'in rotasyona hep karþý durduðunu dile getiren Selim Aydýn, "Biz rotasyonda kamu yararý hiç görmedik ama bir sendikanýn "dinozor müdürler gitsin de, ne olursa olsun" mantýðý ile desteklediði, rotasyon, daha sonra müdür yardýmcýlarýna, baþ müdür yardýmcýlarýna uygulanmýþ, sonrasýnda ise tüm memur ve öðretmenlere iller arasý rotasyon uygulamasý gündeme gelmiþtir. Þu anda TBMM'de kanunlaþmýþ olan torba yasada, tüm memur ve öðretmenleri kapsayan bir iller arasý rotasyon, kanun haline gelmemiþse, bunun sebebi önümüzdeki süreçte yaþanacak seçimlerdir. Bu seçimler bittiðinde, þartlar ayný kalýrsa, tüm memur ve öðretmenleri kapsayan bir iller arasý rotasyon uygulamasý kesinlikle dayatýlacaktýr. Rotasyon uygulamasýný destekleyen bir çok çalýþan olduðunu biliyoruz. Bu arkadaþlarýmýz ya kenar mahallelerden, merkeze, ya da, mahrumiyet bölgelerinden batý illerine gidebilmenin tek yolu olarak rotasyonu gördükleri için bu uygulamayý desteklemektedir. Yýllarca mahrumiyet bölgelerinde çalýþanlarýn bu düþüncelerin içinde olmalarý hiç de yanlýþ olmamakla beraber, rotasyonun dertlerine ne kadar çözüm olacaðý da tartýþýlýr. Týpký taþra yöneticilerine uygulanacak olan rotasyon da olduðu gibi" dedi.taþra yöneticileri rotasyon yönetmeliði incelendiðinde, yönetici ya kendi il, hariç olmak üzere kendi hizmet bölgesinde, ya alt, ya da bir üst hizmet bölgesinde görev yapmak zorunda kalacaðýný kaydeden Aydýn, "Bu þu anlama gelmektedir: inci hizmet bölgelerinde görev yapan, taþra yöneticileri 1 ve 2 bölgeye tayin isteyemeyeceklerdir. 5. bölgede çalýþan bir yönetici, ya yine 5. bölgeden bir il, yada 4. bölgeden bir il seçebilecektir. Bu illerden 40 tercih hakkýna sahip bulunmaktadýrlar. 5. bölgede 15 yýl-20 yýl görev yapmýþ bir yönetici 1 ve 2. bölgelere gidemeyecektir. 1. bölgede görev yapan bir yönetici de ya 1. ya da 2. bölgeden 40 tercih hakkýna sahiptir. Tercihlerine yerleþemeyenler kura yoluyla atanacaktýr. Bu durumda, söz konusu yöneticilerin 3-4 veya 5. bölgelere verilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadýr. En azýndan yönetmelikte böyle bir düzenleme yapýlmamýþtýr. Bu durumda 1 veya 2. bölgede görev yapan yöneticiler, tercihlerine yerleþememe durumunda kura ile 4 veya 5. bölgelerde çalýþmak durumunda kalabilecektir. Bu halde de, yýldýr görev yapan yöneticiler, bundan sonraki yer deðiþtirme dönemlerinde de, bu yönetmeliðe tabi olacaklarý için 4-5. Hizmet bölgelerinden bir üst bölgelere yer deðiþtirebilecektir. Bu eksikler belki kýlavuzla düzenlenerek, bir kýsým yanlýþlarýn veya yanlýþ anlamalarýn önüne geçilebilir ama yönetmelikten anladýðýmýz bu þekildedir. Ayrýca Ek 1 sayýlý cetvelde 4-5 ve 6 bölge illerde, 50 binden az, diðer bölgelerde 100 binden az nüfusa sahipse, doðduðunuz yere ve doðmamýþ dahi olsanýz 15 yýl ikamet ettiðiniz yere yer deðiþtirme yaptýramamanýzýn mantýðý nedir? Madem rotasyon uygulamasý baþlayacaktýr, rotasyon kapsamýnda bu tür kýsýtlamalarýn bir anlamý olmayacaktýr. Bu yönetmelik, yýllardýr görev yapan taþra yöneticilerine uygulanacak olan bir zulüm yönetmeliðidir. Düþünene de, yazana da, onaylayana da iyi niyet beslememiz mümkün deðildir. Kaldý ki, MEB Teþkilat Kanununda il müdürleri de rotasyon kapsamýnda olmasýna raðmen, yönetmelikte il müdürlerinin kapsam dýþýnda tutulmasý, tam bir çifte standarttýr. Halbuki, bir rotasyon uygulamasý yapýlacaksa, bu, öncelikle il müdürlerini kapsamalýdýr, ancak MEB'in üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip bürokratlarý, böyle emir buyurmuþlar. Binlerce geçici, vekil taþra yöneticisinin bulunduðu Milli Eðitim Bakanlýðý'nda, kadrolu yöneticilere reva görülen bu muamele, MEB'in ne kadar gayrý samimi politikalar uyguladýðýný göstermektedir. Yýllardýr geçici, torpilli görevli yöneticiler için hiçbir þey yapmayan, þube müdürlüðü sýnavý dahi açmayan MEB, kadrolu yöneticileri açýkça cezalandýrmaktadýr. Bu yönetmelik, göreve henüz baþlamýþ ya da baþlayacak olan yöneticilere uygulanacak olsa bir sözümüz olmaz, ancak yýllardýr görev yapan insanlara uygulamak bu insanlarýn tüm çalýþmalarýný, düzenlerini sýfýr saymak demektir. Kaldý ki, bu insanlarýn bir çoðu ayný unvanla olmasa da, öðretmen veya bir baþka görevde bu bölgelerde çalýþmýþ ve emek vermiþ insanlardýr. Bu insanlarýn geçmiþ çalýþmalarýný yok saymak, yýllarca verdikleri emeði hiç hesaba katmamak kabul edilemez. Türk Eðitim Sen olarak, Milli Eðitim Bakaný Sayýn Nabi Avcý'yý, imzaladýðý yönetmeliði bir daha, ama ne anlama geldiðini anlayarak okumaya, MEB Müsteþarý Yusuf Tekin ve bazý bürokratlarýný da izana davet ediyoruz. Anlaþýlan, sizin rotasyon zamanýnýz gelmiþ, inþallah millet de sizi, böyle kuralsýz rotasyonlara tabi tutar da, gidiþiniz olur geliþiniz olmaz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yýlmaz MERT Sevgili dostlarým; Çorum elinin dört bir köþesi abdallarýn türbeleri ile doludur. Abdal; gezgin, hak dostu anlamýnda kullanýlan bin yýllýk bir deyimdir. Urum Abdallarý olarak bilinen ve çoðunluðu Türk yurdu Horasan diyarýndan sökün eden bu evliyalarý çaðlayarak akan coþkun bir ýrmak gibi düþünmelidir. Daðlar ovalar aþarak dolanan bu ýrmak, geçtiði bütün yerlere hayat verir. Yeþile kesmiþ bereket fýþkýran güzellikler bu ýrmaðýn suyu ile can bulur. Ýnsana ve tabiata kaynaklýk eden bu can suyunun membaý ise Hünkâr Hacý Bektaþ Velî'dir. Anadolu coðrafyasýnýn Türk dili ve Ýslam dini ile tanýþmasý silahlý savaþlardan çok gönül erlerinin fetihleri ile mümkün olmuþtur. Rum nüfusun yoðun olarak yaþadýðý bu yerlere o vakitler boy ve kavim olarak geldiðimiz yörelerde Anadolu deðilde Rum ülkesi, Rum diyarý yada Rum eli olarak hitap ediliyordu. Urum diyarýný irþad etmekle görevlendirilen gezgin Türk bilgelerine de Urum Abdallarý denilmesi bu yüzdendi. Çoðunlukla Çorum yöresinde metfun bilgeler Bektaþi öðretisi ile donatýlmýþ ulu kiþilerden oluþur. Osmancýktaki Koyunbaba Hacý Bektaþ Velinin halifesidir. Nitekim Oðuzlar Ýlçesindeki Kara Donlu Can Babada öyledir. Kýzýl ýrmak boylarýnda söylencesi halen dilden dile dolaþan Mehmet Dede müsahibi - Yol kardeþi - Hasan dede ile Hacý Bektaþ Velinin ýþýðýndan beslenmiþlerdir. Teslim Abdal dan Hüseyin Gazi ye Abdal Ata dan Balým Sultan'a Seydim Sultan'a her karýþ topraðý bu aydýnlýk yüzlerin ýþýltýsý ile göz kamaþtýran bir kültür hazinesi olan ilimiz çok þanslýdýr. Ýnsaný kâmil olmanýn erdemini gururla taþýyan bu erler çok sevilmiþtir. Birden fazla yerde farklý mekânlarda kabirlerinin olmasý iþte bu yüzdendir. Her birinin anýsý yüzlerce yýldýr anlatýla gelen kerametleri ile halâ gönüllerde yaþatýlmakta içten büyük bir saygý ile diri tutulmaktadýr. Obruk Barajýnýn kenarýna bir inci misali dizilmiþ güzel köylerin arasýndan gidilir. Oðuzlar Ýlçesine. Kilometrelerce uzunlukta uçsuz bucaksýz bir derya misali daðlarýn içinden uzanan Obruk baraj gölü, Kara Donlu Can Baba dan aldýðý öðütle sakin ve bilge bir sükuneti de taþýr. Oðuzlar, ceviz aðaçlarýnýn serin gölgesi, burcu burcu kokan kekik ve türlü çeþit þifalý bitkilerin arasýnda saklý bir sýr gibi durmaktadýr yamaçlarda. Bu ilçe büyük zâtýn kollarý altýnda güven içinde huzur doludur. Karadonlu Can Baba evladý Resul, Seyyid-i saadattýr. On iki Ýmamlardan Ýmam Musa-i Kazým evlatlarýndandýr. Türbesinin Oðuzlar Ýlçesinde olduðu bilinmekle beraber ayný zamanda Kütahya'nýn Gediz Ýlçesi Akçaalan beldesinde de ziyareti mevcuttur. Hacý Bektaþ-ý Veli'nin Velayetnamesinin ve.43. sayfalarý Can Baba'yý þöyle anlatýr. "O vakit Hacý Bektaþ, Suluca Kara höyük'te, Kadýncýk Ana nýn evindeydi. Kerameti her tarafa yayýlmýþtý. Her yandan mürit, muhip akýp geliyordu. Günlerden bir gün Hacý Bektaþ'ý görmeye biri gelmiþti. Engine kara elbise, baþýna kara bir külah giymiþ, üstüne kýrmýzý sarmýþtý. Geldi, Hünkar, ýn elini öptü, ayaklarýna düþtü, yoksulum dedi, ey gerçek er, bana safânazar, himmet et. Hünkâr, adýn ne dedi Gelen er, "Can Baba. dedi Hünkâr, gözünü, sýrtýný sývazladý. Nasibini verdi. Erin bakýþý kimyadýr, kara top raða basar altýn olur. Can Baba,ya da sefa-nazar. dedi, bizden nasibini aldýn. Seni Tatar Han'ý Kavus Han'a gönderiyorum. Korkma, git, vilayet ten, kerametten ne isterlerse göster, seninle beraberiz onlara de ki, sünnet olup imana gelmedikçesana, Rum ülkesine girmeye yol yoktur. Can Baba, Hacý Bektaþ'ýn emriyle yola düþtü.kavus Han'a rastladý. Göçün önüne durup nereye gidiyorsun? Buradan ileri yol yok size, ancak sünnet olur, imana gelirseniz o baþka dedi. Can Baba'nýn sözünü Kavus Han'a haber verdiler. Kavus Han emretti. Göçü kondurdular. Karadonlu Can Baba 'yý, Han'ýn huzuruna götürdüler.han, dedi, sözün nedir? Can Baba, sünnet olup imana gelmezseniz, size bundan ileriye yol yok dedi. Kavus Han,ýn babasý, yanýna ulu bir keþiþ katmýþtý. O keþiþi çaðýrdý, - "Ey dinimizin ulusu." Dedi. " Gör bak, þu gelen kimse ne diyor, sen de iþit." Karadolu Can Baba, ayný sözleri, keþiþin önünde de söyledi. Kavus Han, "Ey dinimizin ulusu." Dedi. "Bu derviþin sözüne ne dersin? Keþiþ, "Cevabý hem kolay dedi, hem de þu: -" Bu adamý sýnarýz. Zoru da þu: "Eðer üstün olursa dinimizi býrakýp bunun dinine girmemiz gerek. Kavus Han, "Sýnarýz da üst olursa elbette dinimizi býra- Uður ÇINAR kýp bunun dinine gireceðiz, hüküm, olanýndýr, yalnýz bunu nasýl sýnayacaðýz?" dedi. Keþiþ, bir büyük kazan içine girsin aðzýna dek su doldurun. Kapaðýný sývayýn, üç gün altýnda kýzgýn ateþ yakýn. Üç gün kaynatýn. Sözü doðruysa bir þey olmaz. Bunun dinine gireriz. dedi. Kavus Han bu sözden hoþlandý. Ýyi bir tedbir buldum. Yalancýysa helak olur. Kurtuluruz." Dedi. Sonra dönüp Karadonlu Can Baba,ya. -"Ne dersin." dedi, "Razý oluyor musun? Karadonlu Can Baba, -"Evet dedi. "Razýyým. Fakat ölmez de sað çýkarsam müslüman olur musunuz? Kavus Han, -"Ne var ki." dedi. Ortaya büyük bir ziyafet kazaný getirdiler. Ýçini suyla doldurdular. -"Gel. Gir" dediler. Karadonlu Can Baba, iki bir demeden kazanýn içine girdi. Su doldurdular. Kapaðýný kapattýlar. Dört yanýný saðlamca sývadýlar. Altýna büyük bir ateþ yaktýlar. O tarihte, o gün, Hacý Bektaþ, Kadýncýk Ana,nýn evinde oturmaktaydý. Sarý Ýsmail'e "Saçým uzamýþ. Dedi. "Dýþarýya çýkalým da beni týraþ et. Sarý, taþý usturayý aldý. Hünkârla beraberdýþarýya çýktý. Köyün alt ucunda, öyüðe bir yerde oturdular. Hünkar, Sarý 'ya ; -" Haydi. Dedi. Týraþa baþladý. Sarý, Hünkar'ýn saçýný týraþ etmeye baþladý. Tam baþýnýn yarýsýný traþ etmiþti ki Hünkâr, -"Yeter." Dedi. Sarý Ýsmail týraþtan el çekti. Hünkar kalktý. Bir yere vardý. Eliyle yeri kazdý. "Ak pýnarým. Ak pýnarým. Ak pýnarým." dedi. Üçüncü defasýnda, Hünkâr'ýn vilayetiyle yerden, arý duru bir su çýktý. Öyüðe doðru akmaya baþladý. Hünkâr, ak pýnarým diye neden üç kere söylettin.? Bir kere söylediðimiz yetmez miydi.? Ne diye gelip yetiþmedin." dedi. Sarý der ki, kulaðýmla iþittim. Hünkâr bu soruyu sorunca sudan bir ses geldi. Su diyordu ki: "Erenler Þahý. Ýlk defa söylediðimiz zaman Horasan'dan Niþabur þehrinden aktým. Erciyese geldim. Ýkinci emrinizde Erciyes'i yedi kere tavaf ettim. Üçüncü buyruðunuzda, eþtiðiniz yerden çýktým.." Hünkar, pýnarý bu cevabýndan sonra "Sarý" buyurdu. "Bu pýnar, Horasanda bizimle beraberdi. Nerede ne vakit ihtiyacýmýz olsa, gel derdik, gelirdi. Þimdi de Gel dedik, geldi, nefesimizi kýrmadý. Kim bu pýnardan yýkanýrsa cehennem ateþinde yanmasýn.."hünkar, mübârek eliyle sudan alýr. Civarýna serperdi. Serptiði buðu çýkardý. Göðe aðardý. Sarý, bu hali görüp Hünkar'a Ece dedi. O civar halký Hünkar'ý Ece diye anarlardý. Bu söz, Oðuz dilinde 'Eren, Evliya.' demektir. Sarý, taþtan, topraktan buðu çýkmasýna þaþtý. Soðuk suyu þu taþlara saçýyorsunuz, buðu çýkýyor dedi Hünkar, "Evet". dedi, Karadonlu Can Baba'yý Han, kazana koyup kaynatýyor, onun suyunu iyileþtiriyorum. BURÇAK BURÇAK TERLEMÝÞ Biz gelelim gene sözümüze. Kavus Han, Karadonlu Can Baba'yý üç gün, üç gece kaynattý. Dördüncü günü Tatar beyleri ve ulularý, Han'a gelip dediler ki; "O kazana koyduðun bir adamdýr. Demir olsa erir giderdi. Gelin, açalým görelim, hali ne olmuþ. Hep birden kazanýn yanýna geldiler. Han emretti, kapaðýný açtýlar. Bir de gördüler ki Karadonlu Can Baba, kazanýn içinde baðdaþ kurmuþ, oturmada, burçak burçak da terlemiþ. Kavus Han emretti, "Baba'yý kazandan çýkardýlar. Han, keþiþe "Ne dersin." dedi. Keþiþ, "Bu kadarla olmaz." Dedi. Emanet askerine, bir yazýya odun yýðsýnlar, ataþa versinler bu ateþe girsin. Yanmazsa dinine gireriz. Kavus Han, Karadonlu Can Baba'ya; Ne dersin.?" dedi. Karadonlu Can Baba, - "Pekala. Fakat, yanmayýp çýkarsam. Sözümü tutup imana gelecek misiniz?" diye sordu. Kavus Han'la yanýndakiler, "Evet" dediler. Han emretti. Bir yazýya pek çok odun yýðdýlar. Öylesine ki bir yanýnda duran atlý öbür yanýnda görünmezdi. Odunu ateþlediler. Isýsýndan kimse, yö resine varamýyordu. Kavus Han, - "Gel derviþ." Dedi. "Bu ateþe gir. Biz de sözümüzde duralým. Karadonlu Can Baba, -"Beni dedi, size rûm erenlerinin ulusu Hünkâr Hacý Bektaþ-ý Velî gönderdi. Onun izniyle geldim. Sizi Müslümanlýða davet ettim. Siz beni kazana koyup üç gün üç gece kaynatarak sýnadýnýz. Birþey olmadým. Þimdi de ateþe girdiriyorsunuz Bu keþiþ, sizin dininizin ulusu. Gelsin, o da benimle girsin. Hangimizin dini haksa belli olur. kimsenin þüphesi kalmaz. Kavus Han'ýn yanýndaki beyler keþiþin yüzüne bakýp, "Ey din ulusu." Dediler. Ne dersin? Derviþ, beraber girmeye davet ediyorum seni. Keþiþ beylerin yanýnda olmaz demeye utandý. "Peki" dedi. Gideyim de hangimizin dini kuvvetli belli olsun, bilinsin. DEVAM EDECEK.

5 HABER 5 YETER ARTIK BAYDINIZ, KAOS DEÐÝL HUZUR ÝSTÝYORUM AHMET ÖLÇER Mesut Þimþek'ten Tasavvuf ve TSM ziyafeti Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen 5. Geleneksel Ramazan etkinliklerinde sahne alan Mesut Þimþek sevenlerine eþsiz bir gece yaþatýrken, programýn sonunda okuduðu "Annem" isimli ezgi dinleyenleri duygulandýrdý. Çorum Belediyesi'nce düzenlenen ramazan þenlikleri kapsamýnda, düzenlenen etkinlikler aralýksýz olarak devam ediyor. Ramazan þenliklerinin 4. Gününde mesut þimþek sahne aldý.kendine özgü ilahi ve ezgilerin yer aldýðý bir konser veren Mesut Þimþek, kendi repertuarýnda yer alan tasavvuf, Türk Sanat Müziði eserlerinden oluþan bir konser verdi. Mesut Þimþek Ramazan Þenliklerine gelen minik çocuklarý sahneye alarak bir süre çocuklarla birlikte ilahiler ve ezgiler söyledi. Þimþek bazý çocuklara da sureler okuturken, vatandaþlardan yoðun alkýþ topladý.çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen 5. Geleneksel Ramazan etkinliklerinde eðlence tüm hýzýyla devam ediyor. Eðlencelerin 4. Gününde coþku tüm hýz kesmedi.ramazan þenlikleri kapsamýnda sahne alan oyuncular hünerleri ile katýlýmcýlara hoþ dakikalar yaþatýrken, orta oyunlarý, skeçler, yarýþmalar ise geceye renk katýyor. Usta oyuncular tarafýndan sahnelenen oyunlar hem güldürüyor, hem de düþündürüyor. Orta oyunlar ve skeçlerle kahkahaya boðulan vatandaþlar yapýlan yarýþmalarla hoþ dakikalar yaþýyorlar. Hacivat Karagöz Gösterisi Ramazan soðanýnda düzenlenen etkinliklere gelen vatandaþlarý hem eðlendirdi hem de güldürdü. "Hacivat-Karagöz" gölge gösteri oyunu izleyenlerden tam not alýrken, Hacivat ile Karagöz'ün atýþmalarý da izleyenlere hoþ bir ramazan akþamý yaþattý. Haber Servisi Her sabah kalktýðýmda ayný sorunlar, ayný sýkýntýlar, ayný hisler Gazeteleri aç, televizyona bak, internette dolaþ, ayný ayný ayný Bugün farklý bir konu üzerine güzel bir yazý yazayým diye oturdum ama olmuyor. Klavyenin tuþlarýna basmaya baþladýðýmda, aklýma yaþadýðýmýz sýkýcý gündemin dýþýnda baþka þey gelmiyor. Gelmemesi de normal. Baþka þey göstermiyorlar ki bizlere. Aynadan ne izletirseler onu görüyoruz. Eylemlerden, gösterilerden, protesto haberlerinden sýkýlmýþ bir vatandaþ olarak artýk yeter diyorum. Akþam eve gittiðimde sýradan normal haberler izlemek istiyorum. Sosyal medyada yalan ve iftiralarla dolu yazýlar ve fotoðraflar görmek istemiyorum. Her sabah bilgisayarý açtýðýmda, o gece göstericilerle polisler arasýnda geçen olaylarý okumak istemiyorum. Çapulcu muhabbetinden sýkýldým. O kelimeyi duymak bile istemiyorum. Mezuniyet törenlerinde öðrenci eylemlerini izlemekten býktým usandým. Mezuniyet heyecanlarýnýn eylemlerin gölgesinde kalmasýný istemiyorum. Hoþ son günlerde bunlara bir de hocalarý eklendi ya haydi hayýrlýsý. O hocalar ki, bir eðitimci olarak, insanýn bilerek düþünce üretmesine ve yaratýcýlýða yönelmesine imkan vermekle, öðrencilerinin kafasýndaki kalýplarý kýrmakla ve dünyaya daha esnek ve geniþ açýdan bakmalarýna imkan vermekle görevliler. Eðitim yoluyla insanlarýn bireysel farklýlýklarý anlamasýný, hoþgörüyü ve hayata farklý açýlardan zengin bakmayý öðretmekle görevliler ama nedense bu ifadeler eðitim bilimcilerin kitaplarýnda yazdýklarýndan kalmaktan öte gitmiyor. Daraldým yeter Mübarek Ramazan ayýnýn tadýný alarak yaþamak istiyorum. Artýk gülelim eðlenelim istiyorum. Cep telefonuma gelen mesajlarda, facebook ve twitterda okuduðum dostluk ve muhabbet üzerine sözler gerçekten yaþansýn istiyorum. Ayný görüþü ve düþünceyi paylaþmasalar bile bazý insanlarýn hiç aðýzlarýndan düþürmedikleri o uzlaþý kültürünü gerçekten yaþanmasýný istiyorum. Kimsenin kimseyi kýrmadýðý, yalan ve riyanýn olmadýðý bir dünya istiyorum. Kaos deðil huzur istiyorum Tekrar görüþünceye dek saygýlarýmla Cipslerde ki tehlike! ABD'deki araþtýrmada, patates cipslerinin içeriðindeki akrilamid maddesi nedeniyle kansere yol açtýðý belirlendi. Akrilamid, karbonhidrat açýsýndan zengin gýdalar yüksek ýsýda piþirilince ortaya çýkýyor. ABD merkezli Healthy Life (Saðlýklý Yaþam) isimli internet sitesi, patates cipslerinin kansere yol açtýðýný öne süren bir rapor yayýmladý. SARI-KAHVERENGÝYE DÖNÜÞÜYOR Rapora göre patates cipslerinin kansere yol açmasýnýn asýl nedeni, içeriðindeki akrilamid maddesi. Kansere yol açmanýn yaný sýra sinir hücrelerine de zarar veren akrilamid, patates gibi karbonhidrat açýsýndan zengin olan gýdalar yüksek ýsýda piþir- Müslüman Gençlik Platformundan Ümmet Ýftarý Hilmi Þahballý'dan THM konseri ildiðinde ortaya çýkýyor. Bu gýdalarýn piþtikten sonra üzerlerinde oluþan sarý ve kahverengi yüzey, akrilamid maddesinin ortaya çýktýðý anlamýna geliyor. Piþtiðinde akrilamid ortaya çýkaran gýdalar arasýnda, ekmek kabuðu, tost, kavrulmuþ kuruyemiþler, kavrulmuþ kahve de var. ISI, 100 DERECEYE ÇIKINCA... Uzmanlar, akrilamidin sadece kýzgýn yaðda deðil, fýrýnda piþirilen gýdalarda da ortaya çýktýðýný söylüyor. Isýnýn 100 derecenin üzerine çýktýðý bütün piþirme yöntemlerinde akrilamidin ortaya çýkacaðýný söyleyen araþtýrmacýlar, alýnan önlemlerin de fazla iþe yaramadýðýný söylüyor. Bilinen tüm piþirme yöntemlerinin baþarýlý bir þekilde uygulanmasý halinde bile akrilamid alýmý en fazla yüzde 40 oranýnda azalýyor. AKRÝLAMÝD YALNIZ DEÐÝL Yüksek ýsýda piþirilen gýdalarýn içindeki tek zararlý madde akrilamid deðil. Avrupa Birliði tarafýndan üç yýl süreyle yürütülen ve 2007'de yayýmlanan HEATOX isimli araþtýrma, yüksek ýsýnýn 800'den fazla kimyasal ortaya çýkardýðýný ve bunlarýn 52'sinin kanserojen olduðunu tespit etti. Bunlardan en tehlikelileri ise et ve et ürünlerinin gereðinden fazla piþirilip yandýðý durumlarda ortaya çýkan HCA ve PAH ve vücutta iltihaplanmaya yol açarak kalp krizi, diyabet ve böbrek hastalýklarýna neden olan AGE isimli maddeler. (Sabah) Mýsýr ve Suriye'de zulme karþý mücadeleler veren Müslüman Kardeþler ile dayanýþma amacýyla birçok ilde olduðu gibi Çorum'da da ümmet iftarý yapýldý. Ýskilipli Atýf Hoca Parký'nda 13 Temmuz Cumartesi günü Çorum Müslüman Gençlik Platformu'nun organize ettiði iftara ilgi yoðun oldu. Menüsünde simit, hurma ve sudan oluþan iftar Musa Karagöz!ün ezan okumasýyla baþladý. Ardýndan Suriye ve Mýsýr konulu dua Ýrfan Yýldýrým ve Yasir Bayram tarafýndan hem Arapça hem de Türkçe yapýldý. Sunuculuðunu Bahadýr Bayram'ýn yaptýðý gerçekleþtirdiði programda Ömer Kýlýç gündeme iliþkin kýsa konuþma yaptý. Ezgi ve marþlarýn dinlendiði iftarda ayrýca Suriye ve Mýsýr'daki Müslümanlar için yardýmlar da toplandý.haber Servisi Çorum'da Ramazan etkinliklerinde sahne alan Hilmi Þahballý söylediði türkülerle halka coþkulu anlar yaþattý. Çorum Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamýnda þenlik alanýnda halka açýk konser veren Türk Halk Müziði sanatçýsý Hilmi Þahballý Çorumlulara unutulmaz bir gün yaþattý. Þahballý Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül Turhan Candan, Seydim Belediye Baþkaný Alattin Köksal, Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile çok sayýda vatandaþlar katýldý. Ramazan þenlik alanýnda konser veren sanatçý Hilmi Þahballý Ramazan þenliklerini izlemeye gelen vatandaþlara müzik ziyafeti verdi. Vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði konserde birbirinden güzel yöre türküleri söyleyen Hilmi Þahballý anlattýðý hikâyeleriyle programa renk kattý. Konser sonunda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Türk Halk Müziði sanatçýsý Hilmi Þahballý'ya çiçek takdim etti. Haber Servisi

6 HABER TEK 6 Ýskilip FEM SBS'de 10'da 10 yaptý Türkiye genelinde 1 milyon 112 bin 604öðrencinin girdiði Seviye Belirleme Sýnavý (SBS)'ýnda Ýskilip'te ilk 10'u kimseye kaptýrmayan FEM Dershanesi ilçede ilk 10 u kimseye kaptýrmayarak ilçede þampiyonluðunu ilan etti. Ýskilip FEM Dershanesi öðrencisi Alihan Aðlamaz 687,603 puan alarak 2013 SBS Ýskilip þampiyonluðunu ve Çorum 9.luðunu elde etti. Furkan Ünlüeloðlu 676,687 alarak Ýskilip ikincisi, Hümeyra Semerci 654,754 alarak Ýskilip üçüncüsü, Burcu Yiðit 652,809 puan alarak Ýskilip dördüncüsü oldu. Dershane Müdürü Orhan Canikli, yaptýðý açýklamada "Dershanemiz geçmiþ yýllarda yakalamýþ olduðu baþarýlarý 2013yýlýnda da sürdürmüþtür. Ýskilip'te dereceye giren ilk 10'da 10 öðrencimiz ilk 20'de 16 öðrencimiz bulunmaktadýr. Sýnav sonuçlarýný deðerlendirdiðimizde dershanemizin hem bireysel hem de kitlesel olarak büyük bir baþarýya imza attýðýný görmekteyiz. Bu baþarý, öðrencilerimizin düzenli ve sistemli çalýþmalarý, deneyimli ve özverili öðretmenlerimizin üstün gayretleri yanýnda, velilerimizle birlikte el ele verilerek kurulan saðlýklý bir iletiþim sonucunda yakalanmýþtýr. Tüm öðrencilerimizi baþarýlarýndan dolayý kutluyor, emeði geçen tüm öðretmen ve velilerimize teþekkür ediyorum" dedi. Baþarýsýnýn tesadüfî olmadýðýný belirten Alihan Aðlamaz, çok çalýþtýðýný söyledi. Aðlamaz, baþarýsýný, öncelikle dershanedeki rehber öðretmenleri ve diðer branþ öðretmenlerine borçlu olduðunu vurgulayarak, okul öðretmenleri ve ailesinin katkýsýnýn da büyük olduðunu ifade etti. Haber Servisi Ýsteyene isim isteyen kale resmi yapýyorlar Osmancýk'ta Ramazan coþkusu Osmancýk Belediyesi Ramazan ayý nedeniyle Tasavvuf Konseri ve Semazen programý hazýrladý. Grup Sadâ'nýn sahne aldýðý konserde ilahi ve kasideler eþliðinde sema gösterisi yapan semazenler Osmancýk'ta farklý bir Ramazan akþamý yaþattý. Osmancýk Belediyesi tarafýndan mübarek Ramazan ayý nedeniyle Tasavvuf Konseri ve Semazen gösterisi gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz Cuma akþamý gerçekleþtirilen programa Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ýlçe Müftüsü Süleyman Çoban, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Sahil Park'ta gerçekleþtirilen programda solistliklerini Mustafa Ünalan ve Abdulkerim Tiryaki'nin yaptýðý Grup Sadâ sahne aldý. Birbirinden güzel ilahi ve kasidelerin söylendiði programda semazenler de gösteri yaptý. Zaman zaman duygu yüklü anlar yaþayarak göz yaþlarýna hakim olamayan Osmancýklýlar unutulmaz bir Ramazan akþamý yaþadý. Osmancýklýlar'ýn her þeyin en iyisine layýk olduðunu ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Biz arkadaþlarýmýz aradýðýnda baþta tereddüt ettik. Çünkü siz her þeyin en iyisine layýksýnýz ve biz en iyisini sunmak istiyoruz. Biz en iyisini sunduðumuz kanaatindeyiz. En güzel sesler ve müzikler bir araya gelmiþ. Biz burada dinliyor ve dinleniyoruz. Bizler bu güzellikleri sizlerle buluþturmaya devam edeceðiz" dedi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Mustafa Ünalan'a çiçek takdim ederek Osmancýk'ta unutulmaz bir Ramazan akþamý yaþattýklarý için teþekkür etti. Gece geç saatlere kadar süren programda vatandaþlar ilahi ve kasidelerin eþliðinde semazenleri izledi. Haber Servisi Maliye Bakanlýðý, 2 bin vergi müfettiþ yardýmcýsý alacak. Maliye Bakanlýðý Vergi Denetim Kurulu Baþkanlýðý 'Vergi Müfettiþ Yardýmcýlýðý Giriþ Sýnav Duyurusu' Resmi Gazete'de yayýmlandý. Bakanlýða baðlý Vergi Denetim Kurumu Baþkanlýðý'nda görevlendirilecek müfettiþ yardýmcýlarý için sýnav, 17 Aðustos 2013 Cumartesi günü Ankara ve Ýstanbul'da tek oturum halinde yapýlacak. Sýnava 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sýnavý'nda (KPSS) KPSSP40 KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 75 Osmancýklý Pide Ustalarý Ramazan ayý ile birlikte hünerlerini sergilemeye baþladý. Müþterilerine sürpriz yapma ve müþteri kapma yarýþýna giren Osmancýklý Pide Ustalarý marifetlerini sergileyebilmek için özel olarak sipariþ ettikleri köy yumurtalarýndan Ramazan Pidesi baþta olmak üzere pide üzerine isim yazarak ya da çörek otu ile Osmancýk Kalesinin resimlerini yaparak müþteri memnuniyetini en üst düzeyde tutuyorlar. Ýftara yakýn saatlerde dolup taþan pide fýrýnlarýnda Ramazan sohbetleri de yapýlýyor. Haber Servisi Maliye, 2 bin vergi müfettiþ yardýmcýsý alacak ve üzeri puan alanlar baþvurabilecek. En az dört yýllýk lisans eðitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, iþletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya endüstri mühendisliði ile iþletme mühendisliði bölümlerinden mezun olanlar 35 yaþýný doldurmamýþ olanlar sýnava baþvuru yapabilecek. Giriþ Sýnavý önce test usulde yazýlý, sonra da sözlü olarak yapýlacak. Giriþ sýnavýnýn yazýlý bölümü 17 Aðustos 2013 (Cumartesi günü) Ankara ve Ýstanbul'da tek oturum halinde yapýlacak. Giriþ sýnavýnýn yazýlý bölümüne katýlmaya hak kazanan adaylar ile yazýlý sýnavýn yapýlacaðý yer ve sýnav saatleri; e-devlet portalý ( Maliye Bakanlýðý ( ve Vergi Denetim Kurulu Baþkanlýðý ( internet sayfalarýnda yazýlý sýnavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Adaylar için ayrýca sýnava giriþ belgesi düzenlenmeyecek.

7 HABER 7 Memur Sen üyelerine Avrupa'da eðitim fýrsatý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Memur Sen üyelerine Avrupa'da eðitim fýrsatý sunan protokol ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Memur Sen, üyelerine, eþlerine ve çocuklarýna Polonya'da eðitim veren Vistula Üniversitesi'nde indirimli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarýnda eðitim alma fýrsatý sunuyor" dedi. Protokol imzalanan üniversite ve protokol hakkýnda açýklamalarda bulunan Saatçi "Konfederasyonumuz ile Avrupa'da 320 özel üniversite arasýnda 8'inci sýrada yer alan Vistula Üniversitesi arasýnda imzalanan iþbirliði protokolüne göre Memur Sen üyelerine, eþlerine ve çocuklarýna yüzde 10 indirimli lisans, yüksek lisans ve doktora yapma imkaný saðlýyor. Eðitim dili Ýngilizce olan Vistula Üniversitesi'ne kayýt olan üyemiz, eðitim gördüðü sürece Avrupa'nýn birçok ülkesini gezebilecek. Ayrýca birçok ülkeden öðrencisini bünyesinde barýndýran üniversiteye kayýt olunmasý durumunda çok kültürlü ortamda eðitim alma fýrsatý bulanabilecek. Polonya Vistula Üniversitesi adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Orhun Eskici ile Memur Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu arasýnda imzalanan protokol, eðitim öðretim dönemi sonuna kadar geçerli olup taraflarýn anlaþmasý halinde süresi uzatýlabilecektir. Daha önce üniversitelerle yaptýðýmýz indirim anlaþmalarý da devam etmektedir. Protokol ile ilgili ayrýntýlý bilgiye ulaþmak isteyenler web sayfamýzdan ulaþabilirler." Yýlmaz MERT "Sýnav odaklý eðitim politikalarýndan vazgeçilmeli" Eðitim Sen Çorum Þubesi Örgütlenme Sekreteri Mustafa Gül SBS'de Almanca ve Fransýzca testlerinin deðerlendirilmesinde yanlýþlýk olmasý nedeniyle Milli Eðitim Bakanlýðýna tepki gösterdi. 1 milyonu aþkýn ilköðretim sekizinci sýnýf öðrencisinin girdiði Seviye Belirleme Sýnavý`nýn (SBS) sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn hemen ardýndan Fransýzca ve Almanca testlerinin deðerlendirilmesinde hata olduðu iddiasýnýn gündeme yerleþmesiyle MEB`in derhal açýklama yapmasýný istediklerini belirten Gül, "Konuyu inceleyen Milli Eðitim Bakanlýðý yaptýðý yazýlý açýklama ile bu testleri yanýtlayan 718 adayýn puanlarýnýn hesaplanmasýnda hata yapýldýðýný kabul etmiþ ve ilgili herkesten özür dilemiþtir. Yaþanan bu durum MEB`in ciddiyetsizliðinin kanýtý olmuþtur. 1 milyonu aþkýn öðrencimizin bundan sonraki eðitim hayatlarýný belirleyecek olan bu sýnav üzerindeki MEB`in "yap boz" politikalarý ve "hata yaptýk, özür dileriz" tavrý çocuklarýmýzdan beklenen özen ve ciddiyetin MEB`de bulunmadýðýnýn ifadesidir. Yýllardýr ifade ettiðimiz üzere eðitim sisteminin gün geçtikçe daha fazla oranda "sýnav odaklý" hale getirilmesiyle benzeri sorunlarla karþýlaþmaya devam ediyoruz. Ancak yapýlan sýnavlar hatasýz gerçekleþmiþ olsa dahi, çocuklarýmýzýn nasýl bir cenderenin içine çekildiðini her seferinde görmek zorundayýz. Çünkü, sýnav odaklý eðitim sistemi baþlý baþýna bir sorun olarak görülmediði sürece çocuklarýmýzýn üzerindeki baský ve hatta travmalarla yüzleþebilmemiz, çocuklarýmýz arasýnda var olan eþitsizlikleri gidermemiz ve çocuklarýmýza çocukluluklarýný da yaþayabilecekleri nitelikli bir eðitim sistemini sunabilmemiz mümkün olmamaktadýr. AKP`nin yýllardýr yürüttüðü eðitim politikalarý tam olarak bu körlüðün üzerine inþa edilmektedir. Göreve gelen her Milli Eðitim Bakaný ile çocuklarýmýz yeni sýnav düzenlemelerine maruz kalmýþ, sorun adeta sýnavlarýn sayýsýna ya da kimin tarafýndan yapýlacaðýna indirgenmiþtir. Örneðin baþlangýçta SBS`nin bu yýl son kez yapýlacaðý açýklanmýþ, arkasýndan her okulun kendi sýnavýný yapacaðý iddia edilmiþ, son olarak da ortaöðretime geçiþte sýnav uygulamasýnýn devam edeceði, hatta öðrencilerin yýl içinde birkaç sýnava tabi tutulacaðý, bizzat Milli Eðitim Bakaný tarafýndan açýklanmýþtýr. Milli Eðitim Bakaný`nýn "Öðrencilerin dershanelerde baþarýlý olduklarý test becerileri ile müfredat aðýrlýklý notlarýný da içine katan bir düzenleme kurmaya çalýþýyoruz" sözleri, Baþbakan`ýn büyük bir iddia ile dile getirdiði "Dershaneleri kapatacaðýz" söyleminin kuru bir propagandadan ibaret olduðunun ispatýdýr. Bu yýl SBS ile ilgili olarak getirilen yenilikler bu durumu gözler önüne sermektedir. Örneðin geçen yýl 6,7 ve 8. sýnýf okul baþarý puanlarý, çocuklarýmýzýn tercihlerinde kullandýklarý nihai puaný %10 düzeyinde etkilerken, bu yýl yapýlan puanlama deðiþikliði ile bu katký %30 düzeylerine çýkarýlarak okul baþarý puanýnýn belirleyiciliði artýrýlmýþtýr. Bunun anlamý, özel okullarda müþteri memnuniyeti çerçevesinde þiþirilen notlar aracýlýðýyla, paran kadar eðitim ve paran kadar "baþarý" satýn alabilirsin mantýðýnýn yerleþtiði bir eðitim sistemi yaratmaktýr. Eðitime tüccar gözlükleriyle baktýðý için eðitimin niteliðini ve temel sorunlarýný göz ardý eden, öðrenciyi müþteri, öðretmeni de basit iþgücü olarak gören MEB`in yarattýðý sistem iþte budur" dedi.söz konusu piyasacý politikalarla birlikte, sýnava hazýrlanmak zorunda olan öðrencilerin küçük yaþlardan itibaren dershanelere, özel kurslara ve nihayet özel okullara gitmesi nedeniyle devlet okullarýndaki eðitimin niteliðinin daha da geriye gittiðini ifade eden Gül, "Ayrýca öðrencilerin sýnavlara hazýrlanýrken yaþadýklarý stres ve diðer sorunlar pek çok öðrenci ve öðrenci velisinin psikolojik baskýlanma yaþamasýna da neden olmaktadýr. SBS üzerine yaptýðýmýz bu deðerlendirmelerimiz ve eleþtirilerimiz doðrultusunda, söz konusu hatanýn sorumluluðunu öncelikle Milli Eðitim Bakaný`nýn kendisi almak zorundadýr. Çünkü çocuklarýmýza ve velilerimize yaþatýlan olumsuzluklar sadece sýnavdaki hatalarla sýnýrlanamayacak boyutlardadýr. Söz konusu "hata", çocuklarýmýzýn ve velilerimizin üzerindeki psikolojik baskýyý derinleþtirmiþ ve MEB`in ciddiyetsizliðini ifþa etmiþtir. Eðitim Sen olarak, bir kez daha belirtmek isteriz ki asýl "hata" eðitim sistemini "yap boz tahtasýna" çeviren piyasacý-muhafazakar eðitim politikalarýndadýr. Bu nedenledir ki baþta Milli Eðitim Bakaný olmak üzere, çocuklarýmýzýn geleceðini ve emeðini ciddiye almayan tüm sorumlular, böylesi önemli bir konunun gerektirdiði sorumluluðu almalý ve ellerini eðitimden çekmelidirler. Nitelikli, kamusal ve parasýz eðitim hakkýnýn temel bir insan hakký olduðu unutulmamalý ve sýnav odaklý eðitim politikalarýndan derhal vazgeçilmelidir. Sendikamýzýn çocuklarýmýzýn emeðini, geleceðini hiçe sayan uygulamalara ve politikalara asla geçit vermeyeceði bilinmelidir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜMÜZE TAHSÝSÝ YAPILAN; ÇORUM ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ 4 NCÜ KAT HÝZMET BÝNNASI TADÝLAT ÝÞÝ ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI- XI. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ- ÇORUM ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Þube Müdürlüðümüze Tahsisi Yapýlan; Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü 4 ncü Kat Hizmet Binasý Tadilat Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : VALÝLÝK EK BÝNASI KAT 9/ ÇORUM MERKEZ b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Hizmet Binasý 4. Kat c) Ýþe baþlama tarihi Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Valilik Ek Binasý Kat:9 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Her Türlü Bina Yapým, Bakým Onarým Ýþi Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat ve Elektrik Mühendislik ve Mimarlýk Fakülte Mezunlarý 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. ö.ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý- Çorum Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü Valilik Ek Binasý Kat:9 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Basýn: Resmi ilanlar de 1 saat fazla uyku yetiyor Gece bir saat daha fazla uyumanýn, kalp-damar hastalýklarýnýn ilk belirtisi olan kireçlenme riskini azalttýðý belirlendi. ABD'deki Chicago Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrma, gece bir saat daha fazla uyumanýn sistolik tansiyonun (kalp kasýldýðýnda damarlara gönderilen kanýn, damar duvarýnda yaptýðý basýnç) 17 milimetre/cýva azalmasýný saðladýðýný gösterdi. 5 yýl süren araþtýrmaya ortalama 40 yaþýndaki 495 kiþi katýldý. Kireçlenmeye gece 5 saatten az uyuyanlarýn yüzde 27'sinde rastlandý. Gece 5-7 saat uyuyanlarda kireçlenme riskinin yüzde 11 az olduðu vurgulandý. 7 saatten fazla uyuyanlarýn ise sadece yüzde 6'sýnda kireçlenme belirlendi. Amerikan Týp Derneði'nin dergisinde (JAMA) yayýmlanan araþtýrmada ayrýca, uykunun damarlara olumlu etkisinin kadýnlarda daha fazla olduðu belirtildi. Daha önce yapýlan araþtýrmalar, kronik uyku eksikliðinin obezite, diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalýklara yol açtýðýný göstermiþti. Bayat'ta Ramazan etkinlikleri Bayat Belediyesi tarafýndan düzenlenen, üçüncü Geleneksel Ramazan Þenlikleri coþkulu bir þekilde devam ediyor. Þenlikler kapsamýnda Yeni Mahalle Günsazak Caddesi Pazar meydanýnda oluþturulan Ramazan Sokaðý halkýn büyük ilgisini çekiyor Ramazan etkinliklerin gerçekleþtirilmesi Bayatlýlar için ayrý bir öneme sahip. Hafta sonu Cumartesi geceleri gerçekleþtirilecek olan etkinliklerin ilk gününde meydana akýn eden yaklaþýk bin Bayatlý, eðlenceli bir gece geçirdiler. Bayat Kaymakamý Hakan Þeker gecede Bayatlýlarý yalnýz býrakmadý. Özellikle çocuklarýn palyaço gösterilerine gösterdiði ilgi görülmeye deðer görüntüler ortaya çýkardý. Ramazan þenliklerinde bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, birlik ve beraberliðe vurgu yaparak, "Hepimiz kardeþiz bir olunca bu tür güzellikleri beraber yapýyor ve yaþýyoruz. Bir olunca her þeyin üstesinden geliriz. Bir ay sürecek olan sosyal faaliyetlerin Bayat'ta kaynaþmayý saðlayacaktýr" dedi.ramazan ayý boyunca 300 kiþiye sýcak yemek verdiklerini belirten Ünlü, Cumartesi günü yapýlacak olan toplu iftar yemeðine tüm Bayat halkýný davet ettin.eðlenceler, Ömer Koçer'in konseriyle devam etti. Gece sonunda Bayat Kaymakamý Hakan Þeker ve Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü sanatçýlara plaket verdiler. Haber Servisi

8 YAÞAM Ramazan da hazýmsýzlýðý ortadan Kaldýrmak için balýk yenmeli 8 Kavurma Çömleði Bir vaiz, camide Kurban Bayramý hakkýnda vaaz ederken cemaatten biri bir kâðýt uzatýr.kâðýtta þunlar yazýlýdýr: Vâlidem için keseceðim kurbandan kimseye hisse vermeyip hepsini kavurma yaparak bir çömleðe koymak istiyorum, nafakasý olsun diye. Kelime Avý Caiz midir, deðil midir? Vaiz notu yüksek sesle okuduktan sonra þöyle der: Yarýn cennet ehli kurbanlarýna binip sýrat köprüsünden geçerken bu kadýnýn da kavurma çömleðine binmesi lâzým gelir. Git, sor, razý olursa öyle yap! Günün Sudoku Bulmacasý Ramazan'ýn yaz aylarýna denk gelmesi ile uzun süre oruçlu olan vatandaþlarýn saðlýðý açýsýndan yedikleri besinlerin daha büyük önem kazandýðýný belirten beslenme uzmanlarý bu durumlarda balýk gibi hazmý kolay ürünlerin yenmesini tavsiye ediyor.ülkemizde "yaz sýcaðýnda balýk yenmez" gibi yanlýþ bir söylemin bulunduðuna dikkat çeken Medical Park Samsun Hastanesi Diyetisyen Uzmaný Ezgi Eker Göktaþ, potansiyel riskli bir besin olan balýðýn hijyenik olmayan ortamlarda hazýrlanýp ve uygun koþullarda saklanmamasý durumunda zehirlenmelere neden olabileceðini söyledi. Balýk satýþ yerleri ve büyük marketlerin balýk reyonlarýnda ürünlerin bozulmamasý için her türlü soðutucularýn günümüz þartlarýnda mevcut olduðunu hatýrlatan Göktaþ, balýðýn bu sayede her mevsimde yenilebileceðini belirtti. HAFTADA EN AZ ÝKÝ KEZ BALIK TÜKETÝLMELÝDÝR Özellikle bunaltýcý sýcaklara denk gelen Ramazan'da birçok vatandaþ iftarda yedikleri aðýr yemekler sonrasý hazýmsýzlýk þikâyetiyle hastanelere müracaat ettiklerini ifade eden Diyetisyen Göktaþ, bu gibi durumlarda en güzel yiyeceðin balýk olduðunu kaydetti. Bir deniz ürünü olan balýðýn saðlýklý beslenmede önemli bir yere sahip olduðunu ifade eden Ezgi Eker Göktaþ, "Ýyi kaliteli bir protein kaynaðý olan balýk ayný zamanda A vitamini, K vitamini, D vitamini, B vitamini; iyot, çinko, selenyum, fosfor ve magnezyum gibi birçok vitamin- mineralden de zengin bir besindir. Bunun yaný sýra balýðýn içinde bulunan omega 3 yað asitleri, kalp-damar hastalýklarý, felç, þeker hastalýðý, kanser gibi birçok ciddi hastalýktan korunmada önemlidir. Ýnsan vücudunda üretilemeyen bu omega 3 yað asitlerinin iyi etkilerini görebilmek için haftada en az 2 kez 500 gram olacak þeklinde balýk tüketilmelidir." KIZARTMA YÖNTEMÝ BALIÐIN BESÝN DEÐERÝNÝ AZALTIR Balýk piþirirken doðru yöntemlerin kullanýlmasýnýn çok önemli olduðunu fakat sýcak yaz aylarýnda bu husus daha da önem kazandýðýna dikkat çeken Göktaþ, "Hem hafif olmasý hem de besin deðerinde kayýp olmamasý için buðulama, ýzgara, fýrýnlama gibi yöntemler tercih edilmelidir. Kýzartma yöntemi balýðýn besin deðerini azaltýrken, zararlý maddelerin oluþmasýna neden olur. Sýcak ve nemli hava besinlerin çok çabuk bozulmasýna neden olacaðý için özellikle yaz aylarýnda besin zehirlenmelerinde artýþ görülür." diye konuþtu. RAMAZAN AYIN'DA BALIK FÝYATLARI DÜÞTÜ Balýk avlama sezonuyla birlikte vatandaþlarýn balýk tezgâhlarýna uðramadýðýný söyleyen Samsun Balýk Hali Komisyoncularý Dernek Baþkaný Davut Kýyak, denizde av yasaðýnýn baþlamasýyla birlikte tatlý su balýðý mevsiminin açýldýðýný bu nedenle tezgâhlarda yaz aylarýnda da taze balýk satýldýðýný kaydetti.sazanýndan, alabalýða kadar tezgâhlarda ortalama 15 çeþit balýk bulunduðunu sözlerine ekleyen Davut Kýyak, "Balýk kadar hazmý kolay besin deðeri yüksek bir yiyecek yok. Þuan ki tezgâhtaki fiyatlarda hiçbir artýþ yok hatta fiyatlarda düþüþ var. Mesela Alabalýk, Kefal kilosu 5 liradan satýlýrken Sazan, ve Somon 6 liradan kilosu gidiyor. Vatandaþlarýmýzda yaz aylarýnda balýk yenmez diye bir ön yargý var. Bu ön yargý önceden soðutucularýn yeteri kadar fazla olmadýðý zamanlarda balýklarýn iyi muhafaza edilmemesi durumlarýnda bazý olumsuzluklarýn yaþanmasý neticesinde vatandaþýn bilinçaltýna iþlenmiþ. Artýk günümüzde hem denetimler daha sýk yapýlýyor hemde her tezgâhta son sistem soðutucular var. Vatandaþlarýmýz gönül rahatlýðýyla gelip balýðýný alabilir ve bu sýcak yaz günlerinde hazýmsýzlýk sorununu da ortadan kaldýrmýþ olur. Benim vatandaþlardan tek bir isteðim bir kez denesinler Ramazan'da bir iftarda da balýk alýp yesinler." þeklinde konuþtu. Sahurda yumurta tüketin Sinema 21:05 22:30 Çaðrý M.S. 571 yýlýnda Mekke'de doðan Hz. Muhammed, 40 yaþýna kadar çevresinde sevilen ve güvenilir bir kiþi olarak saygý görür. 40 yaþýnda iken Allah tarafýndan peygamberlikle görevlendirilir. Çaðrý: Hz. Muhammed'in Hayatý da bu dönemden itibaren baþlýyor. Ýslam'ýn þartlarýnýn Hz. Muhammed'e iletilmesi ve ilahi çaðrýnýn insanlara bildirilmeye baþlanmasýyla insanlýk ve dünya tarihini de derinden etkileyecek yeni bir döneme girilir. Filmde, Ýslam tarihinde peygamberin amcasý Hz. Hamza'nýn Müslümanlýðý yaymak için verdiði mücadele de iþleniyor. Aldýrma Gönül Mahir, Cabbar ýn eski fotoðraf albümlerinde Gönül ün annesinin çok þiþman olduðunu görür ve þok geçirir. Mahir, Gönül e belli etmemeye çalýþarak, Gönül ün kilosunu kontrol etmeye baþlar. Mahir yakýn arkadaþlarýnýn uyarýlarýný dinlemez ve bu konuyu Gönül ile konuþmayý dener. Nefise, ablasýnýn sözünü dinleyerek aþký yakýn çevresinde aramaya baþlar. Bu sýrada tesadüfen karþýsýna çýkan Muzo acaba hayallerinin aþký olabilecek midir? Gönül, yeni iþine heyecanla baþlar ancak yanlýþ anlamalarýn üst üste gelmesiyle Mahir in kýskançlýk krizleri de artar. Cabbar ise giriþimci ruhu ile seyyar kebapçý kurmaya karar verir. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Beslenme ve Diyetetik Uzmaný Özge Akar, tok tutucu özelliðinden dolayý sahurda yumurta tüketilmesini önerdi. Akar, oruç tutarken mutlaka sahura kalkmak gerektiðini, aksi halde kan þekerinin erken düþtüðünü ifade etti.medical Park Tarsus Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmaný Özge Akar, bu yýl oruç tutanlarýn neredeyse 15 saat aç kalacaðýný, bu süre içinde de kan þekerinin düþebileceðini belirtti. Sahurda sadece su içerek niyetlenmenin veya gece yatmadan önce yemek yemenin zararlý olduðunun altýný çizen Akar, "Çünkü bu beslenme tarzý, aç kalma süresini uzatmaktadýr. Açlýk kan þekerinin daha erken saatlerde düþmesine ve buna baðlý olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadýr. Bu durumun aksine eðer sahur öðünü, aðýr yemeklerden oluþursa, gece metabolizma hýzý düþtüðü için yemeklerin yaða dönüþme hýzý ve kilo alma riski artmaktadýr. Sahurda tok tutucu özelliðinden dolayý yumurta tüketimi önemlidir. Sahurda bol su içilmeli, aþýrý yað ve tuzlu besinler tüketilmemelidir. Yiyecek olarak da çorba, az yaðla yapýlmýþ sebze, zeytinyaðlý yemekler veya hafif kahvaltýlardan birini seçmek en doðrusu olacaktýr." dedi.oruç tutanlarýn sahura kalkmamasý halinde kan þekerinin düþüþünün erken baþlayacaðýný söyleyen Özge Akar, Ramazan ayýnda da öðün sayýsýnýn en az üç olacak þekilde planlanmasýný önerdiklerini aktardý. Özge Akar þöyle devam etti: "Bu beslenme þekline dikkat etmeyen, saðlýklý kiþilerde bile zaman zaman sindirim zorluklarý, mide ve baðýrsaklarda aþýrý gaz birikimi, ani tansiyon yükselmesi gibi rahatsýzlýklar görülebilir. Özellikle bu dönemde tüketilen hamurlu tatlýlar, pideler, böreklerin ve yüksek kalorili besinlerin tüketiminin artmasýna baðlý olarak kilo artýþý yaþanabilir.yeterli ve dengeli beslenmenin ramazan ayýnda da sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az üç öðünü tamamlamak ve sahur öðününü atlamamak gerekir." 21:00 Aþk Emek Ýster Demir, Sami nin fabrikanýn aleyhine gizli iþler çevirdiðine þahit olur. Þimdi amacý, gerekli delillere ulaþmak ve Sami yi bir sonraki hareketinde suç üstü yaparak yakalatmaktýr. Bu iþi ortaya çýkarana kadar kimliðini gizlemeye devam etmek zorundadýr. Ancak peþinde olan gizemli kiþi, Demir in bütün planlarýný alt üst eder. Berna nýn dernek için düzenlediði yardým balosunda Demir in sýrrýný ortaya çýkarmak için Deniz e ulaþýr. Deniz, düzenlenen baloya gider ve Demir le karþýlaþýr. Sami, Deniz e mobbing uygulamaya devam eder. Deniz ise pes etmemeye kararlýdýr. Sendikanýn fabrikaya girmesine ve hedeflerine ulaþmaya çok az kalmýþtýr. Yönetmen : Hamdi Alkan Hayko Cepkin Özel Getronagan Ermeni Lisesini bitirdikten iki sene sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde þan, solfej ve piyano dersi almaya baþladý. Çeþitli yerlerde de piyano ve armoni dersleri gördükten sonra da 1997 yýlýnda profesyonel müzik kariyerine baþladý. Ýlk albümü Sakin Olmam Lazým ile iyi bir çýkýþ yapan Hayko ikinci albümü Tanýþma Bitti ile de hayran kitlesini arttýrdý. 3. albümü Sandýk ile daha geniþ alanlara yayýldý. Ýlk albümü olan Sakin Olmam Lazým'ý albümleri arasýnda saymayan Hayko Cepkin, demo olarak nitelendirdiði albümünün konusunu kendi ile alakalý olarak açýklýyor. Ýkinci albümü Tanýþma Bitti daha profesyonel bir yapýya sahip. Hayko Cepkin Tanýþma Bitti'nin konusunu "korku" olarak belirledi ve insanlarýn korkularý ile yüzleþmeleri gerektiðini iþledi. Üçüncü albümü Sandýk'ýn konusu ise "ölüm," yani kaçýnýlmaz gerçek. Hayko Cepkin'in son albümü ise 'Aþk' konulu 13 Kasým 2012 çýkýþlý "Aþkýn Izdýrabýný..." albümüdür.hayko Cepkin, Kurban, Öztürk, Birol Namoðlu, Ogün Sanlýsoy, Aylin Aslým, Koray Candemir ve Demir Demirkan gibi isimlerle sahneyi paylaþmýþtýr. Çalýþtýðý isimlerin bazýlarýnýn albümlerine düzenleyici olarak katkýda bulundu. Son olarak da Murathan Mungan'ýn Söz Vermiþ Þarkýlar adlý albümünde Aylin Aslým'ýn seslendirdiði Kimdi Giden (Yeni Türkü'nün Dünyanýn Kapýlarý albümünde "Terkeden" adýyla yer almýþtý) adlý bir Yeni Türkü bestesini düzenledi ve Ogün Sanlýsoy ile Korkma adlý þarkýyý seslendirdi. Ayrýca Sanlýsoy'un albümünde yer alan Kaybettik Severken parçasýnda klavye performansý yer aldý.[2] Bu sýrada evinin odasýnda kaydettiði bestelerini hayata geçirme kararý aldý ve 29 Haziran 2005'te Sakin Olmam Lazým adlý albümü piyasaya sürüldü.2007 yýlýnda da projelerini devam ettirdi ve Tanýþma Bitti adýndaki ikinci çalýþmasýný oluþturdu. Teoman'ýn Gökdelenler þarkýsýný, 3 Hürel grubunun Saygý albümünde Aðlarsa Anam Aðlar adý parçayý ve son olarak Cem Adrian'nýn "Emir" adlý albümündeki Kelebek parçasýný kendi tarzýnda yorumlamýþtýr. Gökçe Dinçer ile "Aklým Giderken", Serap Yaðýz ile "Hoþgeldin" Güneþ adlý parçalarda düet yapmýþtýr. Dünya üzerinde rock müziði yapabilen insanlar arasýnda sesini en iyi þekilde kontrol edebilen kiþilerden biri "Hayko Cepkin"dir. Nilüfer'in 3 Þubat 2011 tarihinde çýkardýðý 12 Düet adlý albümünde Hayko ile Nilüfer "Aþk Kitabý" adlý parçayý beraber söylemiþlerdir. Son olarak Kurtalan Ekspres'in Göðe Selam albümünde Barýþ Manço, Cem Karaca, Bahadýr Akkuzu'ya ithafen okunan þarkýlar içinde Barýþ Manço'nun "Yeni Bir Gün" þarkýsýný seslendirdi. ZEYTÝNYAÐLI ENGÝNAR DOLMASI Malzemeler 8 adet enginar 1 su bardaðý pirinç 3 adet kuru soðan 2 yemek kaþýðý kuþ üzümü Yarým demet dereotu 3 adet kesme þeker 2 çay bardaðý zeytinyaðý 1 adet limonun suyu 2 çay kaþýðý yenibahar 1 çay kaþýðý karabiber 1 çay kaþýðý tuz Yemeðin Tarifi Pirinci ýlýk suda bekletin. Kuþ üzümünü ýlýk suda bekletin. Enginarý limonlu suda 10 dakika haþlayýp, suyun Ýyi kararlar tecrübeden kaynaklanýr. Tecrübeler ise kötü kararlardan... Barry LePatner içinde bekletin. Tavla zarý formunda doðranmýþ soðaný 1 çay bardaðý zeytinyaðýnda pembeleþtirin. Pirinci ekleyip, 2-3 dakika kavurun. Kuþ üzümü, tuz, þeker, karabiber, yenibahar, limon suyu, kýyýlmýþ dereotu ve 2 bardak su ekleyin. Kýsýk ateþte dolma içini piþirin. Enginarýn çanak kýsmýna dolma içinden koyup, ikinci enginarý üstüne kapatýn. Fýrýn tepsisine sýralayýp, 1 bardak su ve 1 çay bardaðý zeytinyaðý koyun. 180 derecelik fýrýnda 20 dakika piþirin. oðuduktan sonra biberiyeyle süsleyip servis yapabilirsiniz. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Nihat Hatipoðlu 21:00 Kapanmadan kazan 22:45 Aldýrma Gönül Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 17:50 Mustafa Karataþ Ýle Ýftar Saati 21:45 On Emir Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 21:00 Aþk Emek Ýster 23:15 Deli Yürek 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir 23:15 Güneþi Beklerken 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:35 Spor 19:00 Ramazan Sevinci 20:50 Ana haber 21:05 Çagrý Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:55 Ýftar Zamaný 20:55 Þefkat Tepe 23:00 Ayna Gezi Programý

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Yavrum! Namazý dosdoðru kýl. Ýyiliði emret. Kötülükten alýkoy. Baþýna gelen musibetlere karþý sabýrlý ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiþ iþlerdendir. Lokman,31/17 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi Allahým! Seni anmak, sana þükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardým et. Ebu Dâvûd, Salât,361 Ramazan Damlalarý RAMAZAN VE YUMUÞAYAN KALBLER FETHULLAH GÜLEN Soru: Her sene, gökten inen bir sekîne gibi gelip gönüllerimizi yumuþatan, eriten ve belli bir kývama ulaþtýran Ramazan ayýný fert ve toplum hayatýmýz adýna kâmil mânâda deðerlendirebilmek için neler tavsiye edersiniz? Cevap: Oruç, iftar, sahur, teravih gibi büyüleyici güzellikleriyle ufkumuzda beliren ve kendine mahsus kutsî bir atmosfer oluþturan Ramazan ayýnýn; gerilimlerin gerilimleri takip ettiði, þiddet ve hiddetin aþýrý bir hâl aldýðý, zýtlaþmalarýn marifet görüldüðü ve kitleler arasýnda ciddî soðukluðun yaþandýðý dönemlerde bile ruhlarýn yeniden salâha kavuþmasý, kalblerin, hislerin ve düþüncelerin selimleþmesi ve her türlü sertliðin, huþunetin yatýþmasý adýna apayrý bir tesiri vardýr. Zaten sükûnet, yumuþaklýk ve letafetin belirgin bir þekilde kendini hissettirdiði bu mübarek aya karþý insanýmýzýn içinde ciddî bir saygý hissinin olduðu bir gerçektir. Bu açýdan þu an biz deðiþik olumsuzluklarla çepeçevre kuþatýlmýþ olsak da, eðer irademizin hakkýný verip gönlümüzü bu kutlu zaman dilimine açabilir, onun bereketine yürekten inanýp tazim ve saygý hisleriyle ona yönelebilirsek; o da bizi kucaklayacak, saðanak saðanak baþýmýzdan aþaðý rahmetini boþaltacak, hiddet, þiddet ve öfkelerin önüne geçecek ve böylece toplumda yeniden bir huzur ve sükûnet havasý hâkim olacaktýr. Yemek çeþitliliði deðil, misafir zenginliði Bu istikamette yapýlmasý gerekenlere gelince, mesela bir apartman dairesinde ikamet eden insan, komþularý hangi kültür ve anlayýþta olursa olsun, birkaç gün öncesinden haber vermek suretiyle onlarý iftar sofrasýna davet edip elinden geldiði ölçüde centilmenlik ve civanmertliðini sergileyebilir. Hatta yemek yedirdikten sonra bir de, "Siz buraya gelerek yemeðimizi yeme zahmetine katlandýnýz. Kabul buyurursanýz bu da diþ kiranýz." diyerek öncesinde onlar için hazýrladýðý küçük bir hediye takdim edebilir. Ýmkân varsa, bilhassa çoluk çocuklarýna hediyeler vermek suretiyle o masum yavrularýn gönülleri hoþ edilebilir. Ayný þekilde bir devlet okulunda öðretmen olan, bir üniversitede hocalýk yapan veya daha baþka bir kurumda çalýþan insan da, kesim farký gözetmeksizin herkese evini açýp iftar sofrasýný paylaþmak suretiyle içtimaî barýþa katkýda bulunabilir. Biz bu bereketli ve nurlu ayý öyle deðerlendirmeliyiz ki, misafirin bulunmadýðý hiçbir iftar soframýz olmamalýdýr. Evet, iftar sofralarý yemek zenginliðinden daha ziyade misafir çokluðu ve çeþitliliðiyle zenginleþtirilmelidir. Bildiðiniz üzere Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); "Ýki kiþilik yemek üç kiþiye, üç kiþilik yemek de dört kiþiye yeter." (Buhârî, Et`ime 11; Müslim, Eþribe 179) buyuruyor. Bu açýdan, kendine mahsus apayrý bir bereketi bulunan Ramazan ayýnda misafirin çokluðundan endiþe edilmemelidir. Böyle bir hareket tarzý farklý kesimler arasýndaki uçurumlarýn kapanmasý, önyargýlarýn aþýlmasý adýna önemli bir diplomasi yoludur. Hakikaten güç ve kuvvetle halledilemeyen, mekanize birliklerle baþa çýkýlamayan pek çok problem bu yolla çözülebilir. Evet, siz gönlünüzü herkese açar, insanlýðýnýzla muhataplarýnýzýn kalbine girer, gönlünüzde herkesin oturabileceði bir yer hazýrlar ve böylece gönülleri arkanýza alýrsanýz, hakkýndan gelinemeyen kinlerin, nefretlerin, gayz ve öfkelerin, kan dökmelerin, cana kýymalarýn da önü alýnmýþ olacaktýr. Hem insanlýk tarihi boyunca hiçbir zaman tehditle problemlerin çözüldüðü, sýkýntýlarýn hallolduðu görülmemiþtir. Bilakis tehditler karþýsýnda insanlarýn hýþýmlarý daha bir artmýþ ve kendilerince daha bir hararetle tahrip eksenli yapýlanmaya gitmiþlerdir. Bir atasözünde ifade edildiði gibi bir kahvenin kýrk yýl hatýrý vardýr. Dolayýsýyla bizim vereceðimiz bir iftarýn da kýrk yýl hatýrý olacaktýr. Bu açýdan geriye dönüþü çok farklý olan böyle bir civanmertlik mutlaka yerine getirilmelidir. Bilemiyoruz, belki de Ramazan'ýn ayrý bir bereketi de iþte buradadýr. Yani biz, oruç tutarak, teravih kýlarak uhrevî mükâfatlar elde edebileceðimiz gibi, bir de insanlarýn gönlüne girmek suretiyle apayrý bir kazanç yaþarýz. Hiçbir amel Ramazan'daki amelin boþluðunu dolduramaz! Cenâb-ý Hakk'ýn birer mükellefiyet olarak bize farz kýldýðý ibadetler, eda keyfiyetimize göre farklý birer mahiyet kazanarak, Allah nezdinde bizim için þahitlik yapacaktýr. Biz bu gufran ayýný ne kadar memnun edersek onun þahadeti de o istikamette gürül gürül olacaktýr. Ýyi deðerlendirilebildiði takdirde Ramazan-ý Þerif bizden ayrýlýp gittiði zaman lehimize þehadet edecek, belki bizim reyyana namzet olduðumuzu ifade edecektir. Bu açýdan biz Allah'ýn hakkýmýzda takdir buyurduðu ibadetlere saygý göstermeli, onlarý aziz bilmeli ve azami derecede onlarý deðerlendirme gayreti içinde olmalýyýz. Ayrýca insan ahirette Allah'ýn kendisine ihsan ettiði nimetlerin hangi amellerinin mükâfatý olduðunu bilecektir ki, bu da o insana, nimetin kendisi kadar haz verecektir. Belki de mazhar olduðu bu nimetler karþýsýnda þöyle diyecektir: "Çok þükür Rabbime! Evvela beni amelle þereflendirdi, þimdi de onun mükâfatýyla þereflendiriyor." Evet, insan orada, tuttuðu oruçlarýný aðzýyla, burnuyla, kulaðýyla tanýyacak. Ayný þekilde aç ve susuz kalmasýný, teravihteki yorulmalarýný, sahura kalkma heyecanlarýný, iftardaki izaz ve ikramlarýný öbür âlemin hususiyetleri içinde tanýyacak ve bunlarýn hazzýný yaþayacaktýr. RAMAZAN YAZILARI DUA Allah'ým! Sana karþý iþlediðim günahtan ötürü bu günde beni yalnýz býrakma; azap kýrbacýnla beni cezalandýrma; bu günde gazabýna vesile olacak þeylerden beni uzaklaþtýr; -sonsuz- lütfün ve nimetlerin hakkýna, ey þevkli insanlarýn en büyük arzusu! MANÝ Karþýma fener geldi, Aklýma neler geldi, Börek bekledim ama, Sofraya döner geldi Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:19 20:20 22:05 TEMEL HAK VE HÜRRÝYETLER BAÐLAMINDA ÝNSAN ONURU FÝTRE MÝKTARI 9.25 TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ "Hak" ve "Hürriyet" kavramlarý geçmiþte olduðu gibi günümüzde de çeþitli vesilelerle sýkça gündeme gelen ve farklý boyutlarý ile tartýþmalara konu olan iki terimdir. Bu iki terimin insanla ilgili oluþu, tartýþmalara ayrý bir boyut ve anlam kazandýrmaktadýr. Aslýnda söz konusu kavramlarýn kapsamýnda yer alan haklar ve bu haklarýn gereðinin yerine getirilebilmesi imkâný, insanýn onurlu bir yaþam sürmesinin vazgeçilmez unsurudur. Hak, "Hukukun koruduðu menfaat"; insan haklarý da, "Ýnsana insan olduðu için, diline, dinine, ýrkýna, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakýlmaksýzýn tanýnan haklar" þeklinde tanýmlanabilir. Ayrýca insan haklarýný, "insanýn sahip olduðu özgürlüklerin belirgin ve kullanýlabilir hâle gelmesi" þeklinde tanýmlamak da mümkündür. Ayet ve hadislerde hak kavramý, "doðru, gerçek, görev, sorumluluk, borç" gibi anlamlarý yanýnda "korunmasý, gözetilmesi ya da sahibine ödenmesi gerekli olan maddi ve manevi imkân, deðer, pay, eþya ve menfaatler" için de kullanýlmýþtýr. (bkz. Zariyat, 51/19; Mearic, 70/24; Ýsra, 17/26; Rum, 30/38.) Ýnsan hak ve özgürlüklerinin temeli olarak insan onuru, her durum ve koþulda mutlak olarak korunmasý ve saygý gösterilmesi gereken temel bir deðerdir. "Onur" kelimesi, "insanýn kendine karþý duyduðu saygý, þeref, özsaygý, haysiyet, izzetinefis" ve diðer bir tanýmlama ile de "baþkalarýnýn gösterdiði saygýnýn dayandýðý kiþisel deðer, þeref, itibar" olarak anlamlandýrýlmýþtýr. (T.D.K, Büyük Türkçe Sözlük) Onur; bir yönüyle insanýn kendisine duyduðu öz saygý, izzetinefis anlamýna gelirken diðer yönüyle de bir insana baþkalarýnýn gösterdiði saygýnýn dayandýðý kiþisel deðere, gurura ve þerefe vurgu yapar. Aslýnda her iki anlamda da onur, insanýn duyan, düþünen ve özgür bir varlýk olarak taþýdýðý deðeri, þeref, haysiyet ve itibarý ifade etmektedir. (Musa Bilgiz, Kur'an'da Ýnsan Onuru, s. 11.) Onur, Yüce Kudretin mükerrem bir varlýk olarak yarattýðý insana özgü bir deðerdir. Ýnsanlýða gönderilen bütün ilahî mesajlarda insanýn manevi þahsiyetinin en önemli unsurlarýndan biri olan onura özel bir vurgu yapýlmýþtýr. Vahiy geleneðinin son halkasý olan dinimiz Ýslam, insan için vazgeçilmez nitelikte olan onur kavramý üzerinde hassasiyetle durmuþ, insan haysiyetini zedeleyen ya da ihlal eden hiçbir tutum ve davranýþa müsamaha göstermemiþtir. Alay, tahkir, gýybet ve koðuculuk ile ayýp ve kusurlarýn ifþa edilmesinin yasaklanmasý, insan onurunun korunmasýna yönelik uygulamalardan sadece birkaçýdýr. Aslýnda dinin ibadet, ahlak ve muamelat þeklinde tasnif edilen hükümlerinin hemen her biri insanýn onurunu korumaya bir baþka ifadeyle onun onurlu bir hayat sürmesine yönelik düzenlemelerdir. Ýbadetin sadece Yüce Allah'a özgü kýlýnýþý, ahlakýn bireyi deruni ve dýþsal olumsuzluklara/günahlara karþý çevreleyen bir zýrh oluþu, muamelatýn insaný toplumsal hayatta meþruiyet zemininde kalmaya sevk ediþi, insanýn onurunu korumaya yönelik düzenlemeler olarak okunabilir hatta okunmalýdýr. Peygamber Efendimiz de sözleriyle insan onur ve haysiyetinin ne derece deðerli olduðunu açýklamakla kalmamýþ, insan onurunu yücelten ve koruyan uygulamalarýyla insanlýða yol göstermiþ ve rehber olmuþtur. Onun (s.a.s.), insanlarýn ayýp ve kusurlarýnýn af ve setrine yönelik çaðrýlarý, suçu sabit olan insanlara dahi sergilemiþ olduðu merhamet ve þefkati muhtevi adaleti, onlarýn izzet ve þereflerini muhafazada gösterdiði titizlik, öteden beri mümin ve munsýf gönüllerde iz býrakmýþtýr, býrakmaya da devam edecektir. Bütün bu uygulamalar, "mükerrem", "halife" bir varlýk olan insanýn onurunun zedelenmemesi, incitilmemesi, onun ilahî kudret tarafýndan biçilen saygýn konumunun örselenmemesine yönelik gayretlerdir. Deyim yerindeyse "Ýnsanlýk o nurla onurlandý." Rahmet Elçisinin vahyi teblið ettiði ortam ve toplumu dikkate aldýðýmýzda bu söylem hiç de haksýz deðildir. Söz konusu ortamý merhum Mehmet Akif "Bir Gece" isimli þiirinde: "Sýrtlanlarý geçmiþti beþer yýrtýcýlýkta; Diþsiz mi bir insan, onu kardeþleri yerdi!" Dizeleriyle ne kadar da güzel resmetmektedir. Ayný þiirin devamýnda yer alan: "Dünya neye sâhipse, onun vergisidir hep; Medyûn ona cem'iyyeti, medyûn ona ferdi. Medyûndur o ma'sûma bütün bir beþeriyyet... Yâ Rab, bizi mahþerde bu ikrâr ile haþret." dizeleri de Rahmet Elçisinin insanlýða kazandýrdýklarý baðlamýnda hislerimize yeteri kadar tercümandýr. Kutlu Nebi (s.a.s.), kuma gömülen kýz evladýna, haysiyeti ayaklar altýnda tarumar edilen kadýna, hak, adalet, ahlak tanýmaz zihniyete onurlu ve haysiyetli bir iklim sunmuþtur. Modern zamanlarda insanýn ve ona baðlý olarak onurunun ne denli acýmasýz saldýrýlara maruz kaldýðý bilinen bir gerçektir. Yakýnuzak coðrafyalarda insan haklarýna ve insan onuruna yönelik saldýrýlara hemen her gün farklý sahnelerle þahit olmaktayýz. Bu tablolarýn hemen her biri bizleri derinden yaralamaktadýr. Bir taraftan iletiþim ve teknoloji alanlarýnda baþ döndürücü bir ivme ile ilerleyen insanlýk, diðer taraftan insaný insan yapan deðerler hususunda ayný oranda bir yozlaþmaya, yoksunluða tanýk olmaktadýr. Bu deðerler erozyonu, çoðu zaman insanlýk için vurdumduymazlýðý, terör ve þiddeti, acýmasýzlýðý, adaletsizliði ve yaþam ilkelerini ahlakilik kriterinde sorgulama yetisini/sorumluluðunu göz ardý etmeyi beraberinde getirmektedir. Ýktidar hýrsý, bencillik, merhametsizlik ortada ne hak, ne hukuk ne de onur býrakmaktadýr. Ýþte böylesi bir gidiþat karþýsýnda dinin ve dindarlarýn ya da insani erdemleri yeðleyen kesimlerin söyleyecek sözleri olmalýdýr. Þüphesiz bu katký sadece söz baðlamýnda kalmayýp söz konusu aþýnmýþlýklara merhem olacak eylemleri de gerekli kýlmaktadýr. Her duyarlý insanýn hangi coðrafyada vaki olursa olsun bu çýðlýða, merhamet ve þefkatin, hak ve hukukun, onur ve þerefin diriliþi ya da diri tutuluþu adýna ses vermesi hem dinî hem de insani bir gerekliliktir. Ne zaman ki insanlýk bütünüyle bu çýðlýða dinî, etnik, siyasi, ekonomik kaygýlarý önceleyerek duyarsýz kalýrsa iþte insanlýðýn kýyameti o zaman kopmuþtur denilebilir. Hele hele biri diðerine göre yekvücut, birbirine kenetlenmiþ binalar hatta kardeþler olarak nitelendirilen Müslümanlarýn, vuku bulan bu olumsuzluklara bigâne bir þekilde sýrt çevirmeleri, duyarsýz kalmalarý, ne ilahî vahiy ne de Rahmet Elçisinin perspektifinden onaylanabilir. DR. YAÞAR YÝÐÝT NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði PÝRUHÝ Hazýrlanýþý: Hamur malzemeleriyle pürüzsüz, yumuþak bir hamur yapýp dinlendirilir. 4 bezeye ayrýlýp her bir beze yufka inceliðinde kesilip, 4'er cm lik karelere kesilir. Bir tavada tereyaðý eritilir, ince kýyýlmýþ soðanlar eklenip kavrulur. Kýyma eklenip iyice kavrulur, baharatlarý eklenip ocaktan alýnýr. Hazýrlanan kýymalý iç kare kesilmiþ hamurlara pay edilir. Hamur muska þeklinde kapatýlýp tepsiye dizilir. Tencerede su kaynatýlýr ve tuz eklenir. Piruhiler eklenip 10 dk kadar haþlanýr. Sonra sahana yerleþtirilir. Üzerine sarýmsaklý yoðurt ve kýzdýrýlmýþ tereyað gezdirilip servis edilir. Malzemeler Hamur Malzemeleri: 2 adet yumurta 1 su bardaðý soda 1 tatlý kaþýðý tuz 4 su bardaðý un Ýçi: 3 yemek kaþýðý tereyað 3 orta boy soðan 250 gr kýyma 1 çay kaþýðý tuz 1 çay karýþý karabiber Üst Sosu: 2 yemek kaþýðý tereyað 1 kase yoðurt 2-3 sarýmsak B AYRAM NAMAZI: 06: 26

10 HABER 10 Geçmeyen aðrý depresyon sebebi Ani aðrýlar vücudumuzdaki herhangi bir soruna iþaret edip tedaviye sevk ederken, kronik aðrýlar günlük hayatý çekilmez kýlabiliyor. Aðrý stresi, stres aðrýyý tetikledikçe depresyon kaçýnýlmaz oluyor.bir yerlerimiz aðrýmadan doktora baþvurmak pek gelmez aklýmýza. Bu yönüyle adeta bir alarm görevi gören aðrý, vücudumuzdaki hasardan ve hastalýktan haberdar eder bizi. Týbbi yardým almaya zorlayarak iyileþme sürecine katkýda bulunur, hatta erken teþhis saðlar. Organizmada hiçbir görevi olmayan kronik aðrý ise doku-sinir biyolojisini deðiþtiriyor, fiziksel ve duygusal bozukluða neden olarak kiþinin yaþam kalitesini düþürüyor. Kronik aðrýnýn tedavisi hekim kadar hastalarý da zorlamakta ve özellikle hastane-ev arasýnda mekik dokuyarak sosyoekonomik bir yük haline gelmekte. Kronik aðrýlarýn, fiziksel ve duygusal bozukluða neden olup kiþinin yaþam kalitesini düþürmesinin diðer boyutunu da Liv Hospital Algoloji Uzmaný Doç. Dr. Kader Keskinbora þöyle açýklýyor: "Uzun süreli kronik aðrýlar, hem yaþlý hem de genç hastalarý kýsýr döngü içinde depresyona sokabilir. Hem depresyon aðrýya hem de aðrý depresyona yol açabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir yerinizde 2 aydan uzun süren kronik aðrýnýz varsa depresyona girmemek için bir aðrý uzmaný tarafýndan deðerlendirilmeniz önemli." BEL VE BAÞ AÐRISI EN ÝNATÇISI! Aðrý kliniklerine baþvuran hastalarýn yüzde 40'ý kanser aðrýsýndan, yüzde 60'ý ise kanser dýþý aðrýdan yakýnýyor. Kanser dýþý aðrýdan yakýnmalarýn büyük çoðunluðunuysa bel ve baþ aðrýsý oluþturuyor. Bel aðrýlarýnýn en sýk nedenleri arasýnda bel fýtýðý ve kireçlenme geliyor. Bel fýtýðý nedeniyle belden baþlayan ve bacaða vuran aðrý þikayeti olan hastalar, beyin cerrahý tarafýndan muayene edildiðinde bel cerrahisi önerilmiyorsa aðrý uzmanýna yönlendiriliyor. Bel fýtýðýna baðlý sýkýþan sinir üzerine uygulanan radyofrekans akým tedavisi ile hastalar, en az 2 yýl boyunca aðrýsýz kalarak günlük yaþam kalitelerini artýrabiliyor. MÝGRENÝN DE PÝLÝ VAR! Baþ aðrýlarý ise 'gerilim' tipinden 'migren' aðrýsýna kadar geniþ bir yelpazeye uzanýyor. Aðrý kesici ilaç tedavilerinden giriþimsel aðrý tedavisi denilen iðne tedavilerine kadar hastalar çeþitli yöntemlerle kurtulabiliyor. Toplumda çok sýk karþýlaþýlan migren tedavisinde yeni bir tedavi yöntemi olan 'aðrý pili' uygulamasý da seçenekler arasýnda. Bu uygulamada baþýn ense kýsmýnda migren aðrýsýndan sorumlu sinir üzerine bir elektrot yerleþtirilir ve bu elektrotun ucu yine cilt altýna yerleþtirilen pil yani jeneratöre baðlanýr. Türkiye'de de uygulamaya baþlanan bu tedavi yöntemiyle hastalar hayatlarý boyunca bu pille baþ aðrýlarýný kendi kontrollerinde azaltabiliyor. STRES AÐRIYI, AÐRI STRESÝ TETÝKLÝYOR Kronik aðrý yani uzun süreli inatçý aðrý, herhangi bir hastalýða baðlý olsun veya olmasýn, fiziksel ve duygusal bozukluða neden olarak yaþam kalitesini düþürüp kiþiyi günlük iþlerini yapamaz hatta kimi durumlarda hayattan zevk alamaz hale getirebiliyor. Hem yaþlý hem de genç hastalarda bu inatçý aðrýnýn neden olduðu kýsýr döngüyle depresyon görülebiliyor. Ayrýca hassas yapýlý ve strese maruz kiþilerde vücudun aðrýyý azaltma sistemi de zayýfladýðýndan bu hastalar hafif aðrýlarý daha þiddetli hissedebiliyor. Duygusal açýdan kendimizi iyi hissettiðimizde baþ aðrýmýz olduðunda adeta geçiþtirmeye çalýþýrken, gergin ve üzüntülü olduðumuzda ise ayný baþ aðrýsýnýn dayanýlmaz hissedilmesi bu durumu açýklayan iyi bir örnek. Yani hem depresyon aðrýya hem de aðrý depresyona yol açabilmekte. KRONÝK AÐRILAR NEDENSÝZ OLABÝLÝR MÝ? Geçmiþ medeniyetlerin bazýsýnda kronik aðrýlar büyü, bela, þeytan ve kötü ruh olarak yorumlanýrdý. Bu rahatsýzlýklarýn nasýl oluþtuðunun gizemi, sinir fizyolojisindeki son yýldaki ilerlemelerle biraz olsun aralansa da hâlâ tam olarak anlaþýlmýþ deðil. Buna raðmen 'genetik yatkýnlýk'ýn kronik aðrýda önemli pay sahibi olduðu biliniyor. Ayrýca duyu sistemindeki patolojik deðiþimlerin baðýþýklýk sistemi tarafýndan düzenlendiði ve bu iki sistem arasýnda karþýlýklý etkileþmenin olduðu da bilinenler arasýnda. Aðrý oluþumunda genetik yatkýnlýk ve baðýþýklýk sistemi gibi þifreler çözülmesine raðmen, aðrýlý kiþinin beyninde ne olup bittiði hakkýndaki bilgimiz sýnýrlý. Son yýllarda bu konuda yapýlan çalýþmalar aðrý oluþumunda beynin rolü üzerine yoðunlaþmýþ durumda. Çivili tahtanýn üzerinde yürüyebilen Hintli insanlarýn aðrýlarýný beyinleri ile kontrol ettiði gerçeði de bu baðlamda deðerlendirilebilir. SBS kontenjanlarý yüzde 30 artýrýldý Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan SBS sonuçlarýný öðrenen öðrencilere müjde geldi. MEB, SBS sonuçlarýna göre öðrenci alan fen ve sosyal bilimler liseleri ile her türdeki Anadolu liselerinin kontenjanlarýný yüzde 30 artýrdý. Milli Eðitim Bakanlýðý, Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) sonuçlarýna göre tercih iþlemlerini 15 Temmuz pazartesi gününden itibaren almaya baþlayacak. Okul kontenjanlarý ile ilgili açýklamalarda bulunan Ortaöðretim Genel Müdürü Ercan Türk, Bakanlýðýn merkezi sýnavla öðrenci alan ortaöðretim programlarýnda okumak isteyen öðrencilerin taleplerini azami ölçüde karþýlamak amacýyla kapasite artýrýcý yeni düzenlemeler yaptýðýný bildirdi. Söz konusu düzenlemelerle daha fazla öðrencinin bu okullarda öðrenim görmelerine imkan saðlandýðýný vurgulayan Türk, "Fen ve sosyal bilimler liseleri ile her türdeki Anadolu liselerinin kontenjanlarýnda geçen yýla göre önemli oranda artýþa giderek daha fazla öðrencinin bu okullarda öðrenim görmelerinin yolu açýlmýþtýr" dedi. Türk, eðitimöðretim yýlýnda bu okullarda öðrenim görmeye aday öðrenci kontenjanýnýn bir önceki yýla göre yaklaþýk yüzde 30 oranýnda artýrýldýðýný bildirdi. Bu artýþta yeni açýlan okullarla Anadolu liselerine dönüþtürülen okullarýn etkisinin son derece belirleyici olduðuna iþaret eden Türk, bu kapsamda 6 fen lisesi, 1 Anadolu öðretmen lisesi, 502 Anadolu lisesi 120 Anadolu imam hatip lisesi ile 59 Anadolu meslek lisesinin açýldýðýný söyledi. Buna ilaveten okullarýn þube kontenjanlarýnda artýþa gidilerek, toplamda daha fazla öðrenciye eðitim ve öðretim görme fýrsatý verildiðini belirten Türk, þunlarý kaydetti: "Geçen yýl fen liselerinin 9. sýnýf kontenjaný 12 bin 376 iken, kapasitede saðlanan artýþla eðitim-öðretim yýlýnda 15 bin 780 öðrencinin bu okullarýn 9. sýnýflarýna yerleþebilmelerine imkan saðlanmýþtýr. Ayrýca Anadolu liselerinin 9. sýnýf kontenjaný 226 bin 900'den 314 bin 110'a, Anadolu öðretmen liselerinin kontenjaný 29 bin 780'den 31 bin 200'e, sosyal bilimler liselerinin kontenjaný 2 bin 522'den 2 bin 782'ye, Anadolu imam hatip liselerinin kontenjaný 42 bin 144'ten 64 bin 170'e, Anadolu türü mesleki teknik eðitim okullarýnýn kontenjaný ise 139 bin 513'ten 184 bin 707'ye çýkarýlmýþtýr." Türk, Bakanlýðýn kapasite artýrmaya yönelik yaptýðý bu çalýþma sonucunda daha fazla öðrencinin hayallerindeki okullara yerleþeceðini ifade etti. Uzmanlar, son yýllarda teknolojik geliþmelere paralel olarak toplumdaki obezite sorunun da önemli bir artýþ gözlendiðini belirtiyor. Memorial Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü Uz. Dr. Hakan Onur, çocukluk çaðýnda tedavi edilmeyen obezitenin, kalp, karaciðer hastalýklarýnýn yaný sýra diyabete neden olduðunu söyledi. Uz. Dr. Hakan Onur, çocuklarda görülen obezite hakkýnda bilgi verdi. Çocuklarda obezitenin önlenmesi ve tedavisi için dengeli ve saðlýklý beslenmeyi saðlayacak yemek alýþkanlýklarýnýn kazanýlmasý gerektiðini söyleyen Onur, "Çocukluk çaðýnda tedavi edilmeyen obezite, kalp, karaciðer hastalýklarýnýn yaný sýra diyabet gibi endokrin hastalýklarýnýn artmasýna neden olarak, çocuklarýn yaþamýný tehdit etmektedir." dedi. Obezitenin geliþiminde önemli rol oynayan etmenlerden birincisinin, dengesiz beslenme olduðunu belirten Onur, "Yüksek kalorili ve fast food türü gýdalarýn çok sýk tüketilmesi, hýzlý yemek yeme, öðünler arasýnda uzun ya da kýsa süreler olmasý, gece yatmadan önce yemek yeme gibi alýþkanlýklar, dengesiz beslenmeyi oluþturmaktadýr. Obez çocuklarýn beslenme öykülerinde genellikle çok miktarda þeker, þekerli, yaðlý ve hazýr gýda tüketimi vardýr. Obezitenin önlenmesinde birinci kural, saðlýklý beslenme alýþkanlýklarý kazanabilmek için, yemek yeme þeklinin ve içeriðinin deðiþtirilmesidir." diye konuþtu. Özellikle abur cuburlarýn, reçel, bal, yað, ekmek, makarna, mantý gibi yaðdan ve karbonhidrattan zengin gýdalarýn tüketiminin sýnýrlandýrýlmasý gerektiðini vurgulayan Onur, "Hamburger, pizza, tost gibi hazýr yiyeceklerin tamamen yasaklanmasý, bunlarýn yerine taze meyve, sebze ve kuru baklagiller gibi posalý yiyeceklerin tüketilmesi, beslenme içeriðinin düzenlenmesi bakýmýndan önemlidir. " ifadelerini kullandý. Kalp hastalarýnýn yeni umudu: Eriyen stent Eriyen Stent Þanlýurfa'da ilk defa uygulandý. Özel OSM Ortadoðu Hastanesi'nde uygulanan stent baþarýlý sonuç verdi. Ýlk uygulama bir doktora yapýldý. Kalp rahatsýzlýðý þikayeti ile OSM Ortadoðu Hastanesi'ne baþvuran Faruk Öncel'e "ilaçlý eriyen stent" takýldý. Þanlýurfa'da ilk defa uygulanan bu yöntemin avantajlarýný anlatan Kardiyoloji Uzmaný Dr. Hakan Öncel, stentin 6 aydan sonra erimeye baþlayacaðýný ve 2 yýl sonra da yok olacaðýný söyledi. Kalbin týkanan damarlarýna çelik veya krom kobalt maddesinden elde edilen stentler yerleþtirildiðini anýmsatan Dr. Öncel, son zamanlarda bu stentlerin ilaçlý olanýnýn dikkatleri üzerine topladýðýný dile getirdi. Stentin üzerinde bulunan ilaç 4 ay boyunca salýným yaparak damar hastalýðýnýn tedavisinde yüz güldüren sonuçlar elde edilmesini saðladýðýný kaydeden Öncel, "Bugün Þanlýurfa'da ilk defa kullandýðýmýz ilaçlý eriyen stent diðer iki yönteme göre hasta açýsýndan daha önemli avantajlar saðlýyor." dedi. Eriyen stendin hastalar için birçok avantajý saðladýðýný vurgulayan Öncel, bunlarý þöyle dile getirdi: "Yerleþtirdiðimiz stent 4 ay boyunca üzerindeki ilacý saldýktan sonra 6'ncý aydan sonra erimeye baþlýyor. 2 yýl içinde de tamamen eriyerek kayboluyor. Bu durum özellikle daha sonra by-pass ihtiyacý doðan hastalar için büyük avantaj saðlýyor, çünkü içinde metal bulunan bir damara by-pass yapýlacak damarý baðlamanýz mümkün olmuyor. Eriyerek kaybolan bu stentler hastaya bypass imkaný saðlýyor." Eriyen stent taktýran Hasta Faruk Öncel ise OSM hastanesinin ilgisine teþekkür etti. Hastanedeki doktor- hasta iliþkisine dikkat çeken Öncel, "Özellikle doktor Hakan Öncel'in hastayý rahatlatan ve hastayý ikna eden tavrý çok önemliydi. Belki de insanlarýn korkacaðý bir uygulamayý çok pratik, çok rahat bir þekilde yapacaðýna olan inancým beni rahatlattý." þeklinde konuþtu. Obezite, kalp, karaciðer ve diyabeti etkiliyor Çocuklarýn büyüme çaðýnda olmasýnýn diyet uygulanmasý geliþimlerinde olumsuz etkiye neden olabileceðini vurgulayan Onur, "Yapýlmasý gereken, büyümeyi saðlayacak yeterli kalori ve amino asit içeren, protein karbonhidrat ve yað içeriði bakýmýndan dengeli olan diyetlerin uygulanmasýdýr. Bu nedenle beslenme ve diyet uzmanlarý tarafýndan belirlenen bir diyet programý tercih edilmelidir." þeklinde konuþtu. Çocukluk çaðýnda obezitenin önlenmesi için yaþa uygun diyet programlarýnýn uygulanmasýnýn çok önemli olduðunu ifade eden Onur þöyle devam etti: "Tüketilen yiyeceklerin dengeli ve saðlýklý olmasýna dikkat edilmelidir. Televizyon ve bilgisayar karþýsýnda yemek yeme alýþkanlýðýnýn ortadan kaldýrýlmasý gerekir. Öðünler arasý atýþtýrmalarýn sýnýrlandýrýlmalý, günlük aktivitelerin düzenlenerek çocuklar egzersiz yapmaya teþvik edilmeli, kilo kaybettikçe çocuða ödül verilmeli ve özgüveni geliþtirilmeli, saðlýklý beslenme ve aktivite konusunda aileler de çocuklarý için model teþkil etmelidir." Türkiye bel fýtýðý ameliyatlarýnda dünya birincisi Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalý ve Romatoloji Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ömer Kuru, dünyada en çok bel fýtýðý ameliyatýnýn Türkiye'de yapýldýðýný söyledi. Toplumda bel aðrýsýnýn fýtýkla eþdeðer görüldüðüne dikkat çekerek, bel aðrýlarýnýn sadece yüzde 5'inin fýtýklara baðlý olduðunun altýný çizdi. Aðýr çalýþma þartlarý, hareketsizlik, spordan uzak yaþama gibi birçok faktör, zamanla belde aðrýlarýn ortaya çýkmasýna sebep oluyor. Çoðu fýtýk olarak kabul edilen bu aðrýlarýn tedavisinde ihmalkârlýk gösterilmesi de daha önemli hastalýklara yol açýp cerrahi müdahale gerektirebiliyor. Fizik tedavi merkezinde bel aðrýlarý ile bel fýtýklarý arasýndaki iliþki ve halk arasýndaki yaygýn yanlýþ kanaatlere iliþkin olarak konuþan Prof. Dr. Kuru, bel aðrýlarý ile fýtýklarýn farklý fiziki hadiseler olduðunu kaydetti. Eriþkinlerin yaklaþýk yüzde 85'inde bel aðrýlarý görüldüðünün altýný çizen Kuru, "Henüz belim aðrýmýyor diyen varsa da sýra daha ona gelmemiþtir. Mutlaka bir gün beli aðrýyacaktýr, çünkü bel aðrýlarýnýn yüzde 95'i mekanik orijinlidir. Yani omurganýn zorlanmasý, travmatize olmasý ya da bel fýtýklarýndaki gibi deforme olmasý sonucu geliþen aðrýlardýr. Türkiye ise þöyle bir denklem vardýr: Bel aðrýsý eþittir bel fýtýðý, o da eþittir ameliyat. Dünyada bel fýtýðý operasyonu yapýlan ülkelerin baþýnda Türkiye gelir. Bu yanlýþ bir inanýþtýr." deðerlendirmesinde bulundu. Yanlýþ bilinenin aksine bel fýtýðýnýn aðýr kaldýrmakla ilgisi olmadýðýný söyleyen Ömer Kuru, "Bel fýtýðý aðýr kaldýrmakla olsaydý hamallarýn, madencilerin hepsinde fýtýk olmasý gerekirdi. Araþtýrmalar, bel fýtýðýnýn genetik bir hastalýk olduðunu gösteriyor. Omurgayý, omurganýn arkasýndaki baðlarý kodlayan genlerdeki defektle oluþuyor. Omurlar arasýndaki diskler, iki yapýdan oluþuyor. Baðsý dokuda yýrtýklar oluþunca çekirdekte arkaya doðru fýtýklaþmaya baþlýyor. Baþlangýçta bel fýtýklarýnda bacak aðrýsý olmaz. O bað, sinir ilikleri yönünden zengin olduðu için hasta belinde aðrý hisseder. Baðý aþýp sinir köküne temas ederse aðrý, kalça ve ayaða ulaþýr. Hastanýn ayaðýnda aðrý, karýncalaþma, uyuþma gibi hoþ olmayan bulgular görülür" dedi. Bel fýtýklarýnýn tedavisinde hemen ameliyatý önermediðini bildiren Prof. Dr. Kuru, "Ýlaç tedavisine iliþkin aðrý kesici, çok þiddetli aðrý varsa kortizon türü aðrý kesici ilaçlar veriyoruz. Bu süre zarfýnda hastanýn aðrýlarý geçmeye baþladýðý zaman fizik tedavi uygulamalarý yapýlýr. Kan akýþýný arttýrmak, kaslardaki spazmý çözmek için egzersizler verilir. Egzersizlerle de bel çevresindeki kaslar güçlendirilerek fýtýklarýn nüksetmesi engellenir. Cerrahi tedavi de ancak sinir kökünde hasar olursa, hastanýn gücünde ve reflekslerinde hasar olursa uygulanýyor. Bel fýtýklarýnda cerrahi müdahale yüzde 1'in altýndadýr. Kiþinin genetik yapýsý saðlamsa, baðlarý ve diski kodlayan genlerde sorun yoksa bel fýtýðý olmasý mümkün deðildir." þeklinde konuþtu..

11 SPOR Uðurlu millilerimiz gruptan 11 birinci olarak çýktý Seçmelerden beðenilen olmadý! Çorum Belediyespor'un futbolcu seçmeleri geçtiðimiz Cuma gününden baþlayarak 3 gün boyunca sürdü. Belediyespor A takýmý için yapýlan seçmelerde beðenilen futbolcu çýkmadý. Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç ve Yardýmcý antrenör Arif Ceylan idaresinde yapýlan seçmelere fazla ilgi olmazken Çorum amatörlerinden ve il dýþýndan futbolcular katýldý. Katýlan futbolculardan göze çarpan bir isim bile çýkmazken Çorum Belediyespor transfer komitesi altyapýdan bazý futbolcularý kamp kadrosuna almayý düþündüðü açýklandý. ADNAN YALÇIN Çorumlu basketbolcumuz Uður Dokuyan'ýn formasýný terlettiði ümit erkek basketbol milli takýmý Karadað'ý yenerek gruptan birinci olarak ikinci tura yükseldi. Ýlk iki maçýndan galibiyetle ayrýlan Basketbol milli takýmý gruptaki son maçýnda Karadað önünde maça iyi baþladý ve ilk yarýyý önde tamamladý. Ýkinci yarýda Karadað'ýn maça ortak olma çabasýna izin vermeyen ümit milli takým maçtan galip ayrýlarak gruptan birinci olarak yenilgisiz ikinci tura yükseldi. Çorumlu basketçimiz Uður Dokuyan Karadað maçýnda 4 sayý bir ribaunt ve bir asistle oynadý. Ümit milli basketbol takýmý antrenörü Erhan Toker, þampiyonayý maç, maç düþündüklerini vurgularken, "Grubu iyi bir galibiyetle bitirdik. Karadað bu gruptaki en zorlu rakibimizdi. ilk gün Hýrvatistan da bize karþý çok direndi ama biz kazanmayý bildik. Ýsveç de þampiyonadaki ilk maçýný bize karþý oynadý ve sürpriz yamak istediði için iyi mücadele etti. Ukrayna maçý bizim deðeri olan bir maç deðildi. Kadrodaki az süre alan oyunculara þans vererek kazanmayý istedik ama maçýn sonunu rakibimiz bizden daha iyi oynayarak kazandý. Savunma ile ilgili oyun içinde hala problemler yaþýyoruz ve istikrarsýz bir görüntü çiziyor ama hücumda iyi durumdayýz. E Grubu'nda Yunanistan, Litvanya ve Almanya ile karþýlaþacaðýz. Þampiyonayý maç maç düþünüyoruz ve ilk hedefimiz Almanya maçý olacak. Geride býraktýðýmýz süreçte Efekan'ýn sakatlýðý bizi elbette çok üzdü ama arkadaþlarý onun eksekliðini kapatmaya çalýþýyor. Grubu lider bitirmiþ olmak moralimizi de yükseltti. Gelecek dönemde kazanabildiðimiz kadar maç kazanýp, madalya hedefine doðru ilerlemek istiyoruz" dedi. KARADAÐ (71) : IvanFatic (1 ribaund-2 asist), Masan Vrbica 6 (4 ribaund-7 asist), MarkoMugosa 15 (7 ribaund-6 asist), MilijaMikovic 11 (4 ribaund-1 asist), DaniloNikolic 4 (4 ribaund-1 asist), VukotaPavic 25 (6 ribaund-1 asist), MilosLatkovic 10 (1 ribaund-4 asist) TÜRKÝYE (84) : Erbil Eroðlu 12 (1 ribaund-7 asist), Berkay Candan 11 (11 ribaund-4 asist), Metin Türen 3 (2 ribaund-1 asist), Uður Dokuyan 4 (1 ribaund-1 asist), Samet Geyik 10 (4 ribaund-1 asist), Buðrahan Tuncer 4 (5 asist), Merthan Mutlu 4, Sami Erdoðan 2 (4 ribaund), Ramazan Tekin 13 (6 ribaund- 1 asist), Tayfun Erülkü 21 (1 ribaunt), SPOR SERVÝSÝ Çorum FB Okulu'ndan geleneksel iftar yemeði Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri geleneksel iftar yemeðinde basýn mensuplarý ile bir araya geldiler. Cumartesi akþamý Yaþar Yýlmaz'ýn bað evinde düzenlenen iftara Fenerbahçe Basketbol Antrenörleri Yaþar Yýlmaz, Abdurrahim Türker, Murat Saat ve Murat Çalýþkan ile spor muhabirleri katýldýlar. Bað evinde açýk havada yapýlan iftarýn ardýndan gecenin ilerleyen saatlerine kadar çay içilip sohbetler edildi ve iftara katýlanlar hoþca bir vakit geçirdiler. Nedim seçmeleri oðlu ile izledi Çorum Belediyespor'un flaþ transferlerinden Nedim Köseoðlu Belediyespor seçmelerini oðlu ile izledi. Geçtiðimiz hafta sonunda Cuma gününden baþlayarak 3 gün süren Çorum Belediyespor A takýmý seçmelerini izleyenler arasýnda Belediyespor'un flaþ transferi Nedim Köseoðlu'da vardý. Seçmeleri 3 gün boyunca izleyen Köseoðlu ikinci gün seçmelerine oðlu Muhammed ile birlikte geldi. Seçmelerin yapýldýðý çift kalenin devre arasýnda sahaya inerek futbol topu ile oynamaya baþlayan minik Muhammed baba mesleðine hevesli olduðunu gösterdi. ADNAN YALÇIN Beþiktaþ'ýn genç yeteneði Sancaktepe'de Bartýsnporlu Volkan Sipahi Çorum Belediyespor'un listesinde yer alýyordu Volkan Sipahi, Tekirdaðspor'a gitti Tekirdaðspor, yeni sezon transfer çalýþmalarý kapsamýnda geçen sezon Bölgesel Amatör Lig takýmlarýndan Bartýnspor formasý giyen Volkan Sipahi'yi kadrosuna kattý. Sultangazispor alt yapýsýnda futbol hayatýna baþlayan Sipahi, Zeytinburnuspor, Baðcýlarspor ve son olarak da Bartýnspor formasý giydi. Sað ve sol kanat oynayabilme özelliðine sahip yirmi üç yaþýnda ki sporcumuz; geçen sezon takýmýnýn oynadýðý yirmi altý maçýn yirmi altýsýnda da forma giyerek iki gol atma baþarýsý gösterdi. Tekirdaðspor Sosyal Tesisleri'nde gerçekleþen imza törenine Baþkan,OrhanÇebi, As Baþkan Ercan Kýsa, Genel Sekreter Ýsmet Teberoðlu ve Yardýmcý Antrenör Bülent Daþdankatýldý.Volkan Sipahi imza töreni sonrasý yaptýðý konuþmada: "Tekirdaðspor'a transfer olmamda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Büyük ve hedefi olan bir camiaya geldiðim için mutluyum. Umuyorum ki güzel bir aile ortamýnda mücadelemizi vererek, takýmýmýzý hep beraber hak ettiði yere taþýyacaðýz" Ýfadesini kullandý. SPOR SERVÝSÝ TFF Spor Toto 3'ncü Lig ekiplerinden SancaktepeBelediyespor, Beþiktaþ'ýn A2 takýmýndan genç yetenek Sefa Çaðlar'ý kadrosuna kattý. Futbola Alibeyköyspor'un altyapýsýnda baþlayan 1994 doðumlu oyuncu, 2 sezon formasý giydiði Alibeyköy Parseller'den Galatasaray'a transfer olmuþ, 1 sezon U17 takýmýnda giydiði sarý kýrmýzýlý Kulüpte 1 gol atmýþtý. 1 sezon sonra ise Galatasaray'dan Yeþilbeyazlý Alibeyköy temsilcisi Parseller'e geri dönen ve Alibeyköy Parsellerin Ýstanbul Süper Amatör Ligde baþarýlý olamayarak küme düþmesine raðmen oynadýðý futbol ve attýðý goller ile tüm dikkatleri üzerine geçen Sefa Çaðlar, sitemiz tarafýndan her yýl düzenlenen, Yýlýn En Ýyileri Ödül Töreninde, Futbol Sezonunda Yýlýn En Ýyi Çýkýþ Yapan Genç Futbolcusu seçilmiþti. Geçtiðimiz sezon Beþiktaþ A.Þ'nin kadrosuna kattýðý Sefa Çaðlar, A2 Liginde toplam 32 maçta görev yaptý ve orta alanda görev yapmasýna raðmen rakip filelere 6 gol atma baþarýsý gösterdi. Geçtiðimiz sezonun ikinci devresinde Beþiktaþ'ta A takým ile birlikte çalýþmalara baþlayan Sefa Çaðlar, Teknik Direktörlüðünü ünlü futbolcu Semih Yuvakuran'ýn yaptýðý SancaktepeBelediyespor ile her konuda anlaþtý. SPOR SERVÝSÝ

12 Çýksalýnspor'dan golsüz prova Çorum Belediyespor'un grubunda yer alan takýmlardan Çýksalýnspor, kamp çalýþmalarýna hazýrlýk maçlarý ile devam ediyor. Günün ilk çalýþmasýný sabah yapan yeþil sarýlýlar akþamda PTT 1.Lig'in yeni ekiplerinden FaturavizyonKahramanmaraþspor ile bir hazýrlýk maçý yaptý. Karþýlaþma golsüz sona erdi. Çýksalýnspor Kocaeli KartepeGreen Park Otelde gerçekleþtirdiði kamp çalýþmalarý doðrultusunda yarýn yapacaðý 3 antrenman ile çalýþmalarýný sürdürecek. Adnan Yalçýn 13. Adam Belediyespor baþtan kaybetmesin Belediyespor lige girmeden kaybetmesin. 'Belediyespor'un grubu çok güçlü' laflarý bana göre baþtan kaybetmektir. Maalesef bu düþünceyi benimseyenler Çorum Belediyespor'a dolaylýda olsa zarar vermektedir. Unutulmasýn savaþ korkaklarla kazanýlmaz. Ben bu laflarý geçtiðimiz sezonda çok duydum. Bu düþüncedeki insanlara soruyorum Çorumspor grubunu birde Belediyespor grubunu izledik.bana çok iyi diyeceðiniz 5 takým adý söyleyin? Cevap: 1- Darýca Gençlerbirliði(Belediyespor'a bir maçta yenildi bir maçta kendi evinde zor 1-0 yendi), 2-Diyarbakýr BB(Çorumspor karþýsýnda gördük) 3- Altýnordu mu? Volkan penaltýyý kaçýrmasaydý ne olurdu o maçýn sonucu?hadi söyleyin baþka kaç tane iyi takým vardý. Hadi zorlayýn bakalým 36 takým arasýndan 5 takým çýkarabiliyor musunuz? Neymiþ efendim çok para harcýyorlar. Evet bu sözleri de geçen sezon baþýnda çok duyduk. Yok efendim, Erzurum BB bir futbolcuya 170 bin lira veriyor. Kahramanmaraþ BB 7 milyon(trilyon) harcadý. Peki ne oldu nerde bu takýmlar hatta KeçiörengücüÇorumspor'dan Ceyhun'u aldý, çok iyi adamlar aldýlar. Bu arada bulabildiniz mi 5 takým. Bulamadýnýz deðil mi? Bir düþünün Çorumspor'un grubunu eðer geçtiðimiz sezonun yönetimi sürekli hatalý iþler yapmasaydý. Çorumspor küme düþmezdi. Yönetimin affedilmez hatalarý yüzündençorumspor ilk yarýyý ve ikinci yarýyý hep eksik kadrolarla oynadý. Yöneticilerin sayesinde 2. Lig'deki kadrosunda bulunan 9 futbolcusunu bir türlü yan yana oynatamadý. Neyse gelelim günümüze yine ayný söylemler."darýca þöyle para harcýyor""erzurum yine alýyormuþ 170 milyarlýk futbolcularý" Ha daha komik olaný ne biliyor musunuz? Çorumspor'dan giderken yerden yere vurulan Cevdet hocanýn takýmýndan korkuyoruz. Peki Cevdet hocanýn son play-offa kaldýðýmýz sezon deplasmanda Çorumspor o kadar transfer yapmasýna raðmen Kýrþehirspor'unsayesinde play-off'a çýkmadýmý? Hatýrlayýn Çorumspor ilk yarýda 6-0 yendiði A. Sebat'a deplasmanda son klasman maçýnda 1-0 yenilmedi mi? Ayný hafta Bugsaþspor evinde Kýrþehirspor ile 0-0 kaldý da biz play-off'a kalmadýk mý? O dönem Cevdet hoca kimleri aldýrmadý? Ne oldu þimdi þimdi Cevdet hocanýn kurduðu takýmdan mý korkuyorsunuz? Daha baþka takým isimleri saymak bana göre kendi takýmýmýza hakarettir. Çorum Belediyespor þuana kadar bence çok iyi transferler yaptý. Artýk iþ teknik ekibe düþüyor. NEDEN ÇORUMLU ALÝHAN DÜÞÜNÜLMÜ- YOR DA, GEÇEN SEZON BEÐENÝLMEYEN TRABZONLU DÜÞÜNÜLÜYOR? Geçen sezon Balýkesirspor'a transfer olan Çorumlu futbolcu Alihan Ýdikut'un Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç'a tavsiye edilmesine raðmen Kýlýç'ýn Çorumlu futbolcu Alihan'ý düþünmediðini öðrendim. Teknik Direktör Halit Kýlýç, Alihan'ý kadrom geniþ diyerek kabul etmemiþ.bir noktaya kadar kabul eder, saygý duyarým. Ancak- Çorumspor'un 2. Ligde yer aldýðý dönemde hemen her maçýnda forma giymiþ ardýndan Balýkesirspor'a transfer olmuþ Alihan Ýdikut o dönem Sedat Özbað ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan Halit Kýlýç'ýn göreve geldiði dönemde de Çorumspor'da forma giydi. Ýþte anlamadýðým nokta burasý Teknik Direktör Halit Kýlýç 2. Lig'de oynattýðý bir futbolcuyu bugün 3. Ligde kadrom geniþ diye düþünmüyor. Fakat ayný Halit Kýlýç Trabzon'dan Gökhan Yýlmaz diye bir futbolcu kabul ediyormuþ! Gökhan Yýlmaz isimli futbolcu geçtiðimiz sezon yine Belediyespor'a gelmiþ ancakbeðenilmeyerek geri gönderildi. Bunu biri çýkýp izah etsin. Yahu hiçbir þey bilmiyorsanýz bari çaðýrýn Alihan'ý görüþün ardýndan anlaþamadýk çok para istiyor deyin. Bunu da yapmýyorsunuz. Ýþte bu noktada ben art niyet ararým. Bazý konulara da þimdilik daha fazla girmek istemiyorum bekleyip görmek niyetindeyim ama þimdilik. Dediðim gibi Çorumlu için kadrom geniþ alamam, fakat Trabzonlu için olur diyen mantýðý birisi izah etsin.hoþçakalýn NOT: Halit Kýlýç'ý þimdiye kadar destekliyordun da ne oldu da þimdi karþýsýndasýn? diyenlere þunu söyleyebilirim: "Geçtiðimiz yýl Çorum futbolu adýna doðru olduðunu düþündüðüm Halit hocanýn transfer dönemindeki davranýþlarýný Çorum futbolunu bizim düþündüðümüz anlamda düþünmediðini üzülerek görüyorum" Fakat Halit hocanýn Belediyespor'un baþýna getirilmesinin hata olduðunu düþünenlerin Halit hocanýn hata olduðunu köþelerde konuþmalarýný deðil. Yazmalarýný isterdim. Belediyespor kale sorununu yine çözülemedi. Þimdi gözler Adýyamansporlu kaleci Onur Nazmi Terzioðlu'na çevrildi Gözler Onur Nazmi Terzioðlu'na çevrildi Alptekin Teytey Onur Nazmi Terzioðlu Çorum Belediyespor kale sorunu yine çözülemedi. Hafta sonunda Cumartesi günü görüþme yapýlan Arsinspor kalecisi Ali Köksal ve Beylerbeyispor kalecisi Alptekin Teytey ile yapýlan görüþmelerden anlaþma çýkmadý. Belediyespor transfer komitesi þimdi gözünü Adýyamanspor kalecisi Onur Nazif Terzioðlu'na çevirdi. Arsinspor kalecisi Ali Köksal ile de anlaþmaya varamayan,belediyespor transfer komitesi kalede ikinci isim olarak Cumartesi günü imzaya çaðýrdýðý Beylerbeyispor kalecisi Alptekin Teytey ile imza aþamasýna gelmesine raðmen bu futbolcunun transfer komitesine sürekli yeni istekler sunmasý Genel Kaptan Hamit Iþýk'ý futbolcu ile özel bir görüþmeye yöneltti. Iþýk, kaleci ile yaptýðý özel görüþmede Alptekin Teytey'in Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'dan teklif aldýðýn ý öðrenerek görüþmeyi Ali Köksal bitirdiði öðrenildi. Alptekin Teytey ile görüþmelerin sona ermesinin ardýndan diðer kaleci adaylarý ile ilgilenmeye baþlayan transfer komitesindenadýyamansporlu kaleci Onur Nazmi Terzioðlu'nu Çorum'a görüþme için davet edeceði ifade edildi. Adýyamanspor kalesinde geçtiðimiz sezon 16 maçta görev yapan Onur Nazmi Terzioðlu bu karþýlaþmalarda kalesinde 22 gol gördü. Futbolcu hakkýnda gelen olumlu referanslar üzerine bu futbolcuyu listesine aldýðý ifade edildi. Dýþ transferde bugüne kadar Körfez FK'dan Buðra Erdoðan, Tokatspor'dan Vedat Aþkan, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'dan Nedim Köseoðlu, Çorumspor'dan Osman Bodur, Erol Toplaoðlu, Orhangazispor'dan Yakup Kayýþ'ý kadrosun katmýþtý. ADNAN YALÇIN Belediyespor'a golcü stoper Çorum Belediyespor'dastopermevkiisi için arayýþlar sürerken, golcü bir stoper isminin Çorum ekibine önerildiði öðrenildi. Çorumspor'un bulunduðu grupta Fatih Karagümrük takýmýnda geçtiðimiz sezon forma giyen stoper Anýl Sarak sezon içinde oynadýðý maçlarda savunmadan ileri çýkarak rakip filelere 5 gol gönderdi. Belediyespor transfer komitesine önerilen futbolcu için titiz çalýþma devam ederken Belediyespor'un bu futbolcuyu renklerine dahil etmek için uðraþ verdiði ve kýsa süre içinde futbolcuyu görüþmek için Çorum'a davet etmesi bekleniliyor. ADIYAMANSPOR'DAN SEMÝH OÐUZ'DA LÝSTEDE Teknik Direktör Halit Kýlýç'ýn stopere alýnacak Semih Oðuz Darýca ile anlaþamayan Samet rotayý Bandýrmaya çevirdi Belediyespor transfer komitesinin de listesine giren Çorumsporlu Samet Bayrak Belediyespor'un grubunda yer alan en ciddi rakiplerden Darýca Gençlerbirliði ile sona eren görüþme neticesinde anlaþmaya varamayarak Çorum'a döndü. Hafta sonunda Çorum Belediyespor seçmelerini izleyen genç futbolcu yaptýðý açýklamada Darýca Gençlerbirliði ile yapýlan görüþmelerde anlaþmaya varamadýklarýný belirtti. Genç golcü Darýca Gençlerbirliði defterini kapattýðýný ifade ederek Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bandýrmaspor ile görüþmelere baþlayacaðýný sözlerine ekledi. Kýrmýzý siyahlý takýmda attýðý goller ve hýrçýn futbolu ile dikkatleri çeken Samet Bayrak Çorum Belediyespor ile ilgili düþüncesini ise þöyle aktardý. "Çorum Belediyespor'un transfer listesinde yer almam beni çok mutlu etti. Ancak henüz resmi bir görüþmemiz olmadý. Þuanda Bandýrmaspor ile görüþmek üzere Bandýrma'ya gideceðim ileriki günler ne getiri bilemem" dedi. Öte yandan Belediyespor transfer komitesinden genç futbolcuya Pazartesi gününe kadar cevap vermesi için süre verildiði öðrenildi. ADNAN YALÇIN Anýl Sarak futbolcu seçiminde acele edilmemesi yönünde görüþ belirtmesine raðmen Belediyespor transfer komitesi kendisine gelen bir baþka stoper adayý Adýyamanspor'dan Semih Oðuz'u da listeye aldý ve futbolcu için araþtýrmalara baþladýðý ifade edildi. ADNAN YALÇIN Çorum Milliyetçisi! Çorum Belediyespor, yeni sezon öncesi yaptýðý transferler ile spor kamuoyunu heyecanlandýrdý. Çorumlu tecrübeli futbolcularý renklerine katarak sezon öncesi iddialý bir takým oluþturan transfer komitesi birkaç nokta isim ile transferi noktalayacak. Ancak sezon öncesi yapýlacak olan hazýrlýk Sportmence maçlarýnda eksik mevkiler gözden geçirilip sezona eksiksiz baþlamak adýna bazý transferlerde yapýlabilir. Belediyespor transfer komitesi tam gün yoðun mesai harcar iken, belediyespor teknik direktörü Halit Kýlýç bu transfer görüþmelerinin neresinde yer alýyor. Kendisine önerilen Çorumlu isimlere karþý çýkarken, bazý kiþi yada kiþilerin Çorum dýþýndan önerdiði bir futbolcu için Çorum belediyespor kadrosuna katmak için " siz baþkaný arayýn gerisini çözeriz" diye biliyor ise, geçmiþde Çorumlu futbolcularýn ve teknik adamlarýn Çorum da görev yapmadýklarýnda öz eleþtirilerde bulunan zatý muhterem þimdi Belediyespor teknik patronu olunca neden Çorumlu isimlere karþý antipatisi oluþtu. Kendi yetiþtirdiði futbolcuyu bile kadroya dahil etmek istemeyen Çorum milliyetçisi..! Geçtiðimiz sezon baþýnda seçmelere gelen ve beðenilmeyen futbolcuyu hangi þartlar ve kriterler altýnda belediyespor'a transfer ettirmek istiyor. 1. Kural. Teknik direktör aranýr þöyle futbolcu var diye. Teknik direktör siz baþkaný arayýn ondan sonra o iþ tamam. 2. Kural futbolcu çevresi ya da hatýrý sayýlý kiþi veya kiþiler kulüp baþkanýný arar size yarayacak bir futbolcumuz var derler. 3. kural. Kulüp baþkaný teknik direktörü ya da transfer komitesini arar þu isimli bir futbolcu var bir araþtýrýn der. 4. kural: Ýsmi zikredilen oyuncu birkaç telefon trafiði sonrasýnda belediyespor'a imza atmak için objektiflerin karþýnda poz verir. Peki þimdi belediyespor'a alýnan transferlerde teknik direktör Halit Kýlýç bu isimlerin hangilerini istedi hangi isimleri istemedi. Ya da transfer komitesine kaç futbolcu ismi bildirdi. Bu takýmý transfer komitesi çalýþtýrmayacak, bu takýmý transfer komitesi þampiyon yapmayacak sanýrým. Yapýlacak hazýrlýk maçlarýnda oyuncu performanslarýna bakýlýnca ben bu futbolcularýn hiç birini istemedim gibi mazerette hazýr olabilir. Daha düne kadar Çorum milliyetçiliði yapan Çorumlu teknik adam ve futbolcularýn haklarýný savunan zatý muhterem kendisi Çorum ili dýþýnda teknik direktörlük ya da yardýmcý hocalýk yaptýðý dönemlerde kaç Çorumlu futbolcuyu kadrosuna almýþ? Laf ile peynir gemisi ancak bu kadar yürür. Zatý muhterem, Çorum Belediyespor'a imza atan Çorumlu Nedim Köseoðlu, Vedat Aþkan ve Buðra'nýn Belediyespor'a gelmelerine sýcak baktý mý bakmadý mý? Hz Mevlana ne güzel demiþ sanki bu günleri görürcesine: Suskunluðum asaletimdendir, her lafa verecek cevabým vardýr.ama bir lafa bakarým laf mý diye. Bir de söyleyene bakarým adam mý diye. Hayýrlý Ramazanlar Emir Gökçe Çorum'a geliyor Çorum Belediyespor yeni sezona iyi bir golcü ile girmek istiyor. Bu doðrultuda önerilen isimleri takibe alan transfer komitesi Batman Petrolspor'dan Emir Gökçe bugün görüþme için Çorum'a davet etti. Beþiktaþ'ta 2008'de profesyonel olan Emir Gökçe, daha sonra sýrasýyla Maltepespor,Küçükçekmesporspor ve son olarak Batman Petrolspor'da oynadý. Geçtiðimiz sezon Batman Petrolspor formasý altýnda 14 maç oynayan futbolcu rakip fileleri 3 kez havalandýrdý. Alýnan bilgilere göre futbolcunun uzun boylu pivot santrafor olarak görev yaptýðý maçlarda attýðý gollerden daha çok asist özelliði bulunduðu ifade edildi.belediyespor transfer komitesinden yapýlan açýklamaya göre futbolcu görüþme için Çorum'a davet edildiði futbolcunun bugün imza için Çorum'a gelmesi beklenildiði ifade edildi. ADNAN YALÇIN

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı