Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý"

Transkript

1 Memur Sen üyelerine Avrupa'da eðitim fýrsatý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Memur Sen üyelerine Avrupa'da eðitim fýrsatý sunan protokol ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Memur Sen, üyelerine, eþlerine ve... 7 DE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA 40 KURUÞ Müslüman Gençlik Platformundan Ümmet Ýftarý Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý Mýsýr ve Suriye'de zulme karþý mücadeleler veren Müslüman Kardeþler ile dayanýþma amacýyla birçok ilde olduðu gibi Çorum'da da ümmet iftarý yapýldý. Ýskilipli Atýf Hoca Parký'nda 13 Temmuz Cumartesi günü Çorum Müslüman Gençlik Platformu'nun organize ettiði iftara ilgi yoðun oldu. 5 TE Hilmi Þahballý'dan THM konseri Türkiye'de 52 ilde faaliyetlerini sürdüren firmalarýn uzun süredir beklediði teþvikin uzatýlmasý ile ilgili karar yayýnlandý. Kararda teþvikin bitiþ tarihleri ise illere göre deðiþiyor. Çorum'da ise teþvik uygulamasý 31 Aralýk 2016 tarihinde sona erecek. Sigorta primine esas kazanç alt sýnýrý üzerinden uygulanacak ilave puan, uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkýndaki karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Karara göre, uygulama, belirtilen 52 ilde faaliyet gösteren, 10 ve üzerinde sigortalý çalýþtýran özel sektöre ait iþ yerlerini kapsayacak. 3 TE Yangýnda 5 hektarlýk alan zarar gördü Osmancýk ilçesine baðlý Baþpýnar köyünde, ormanda yangýn çýktý. Edinilen bilgiye göre, önceki gün öðle saatlerinde, ormanda, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangýn çýktý. Rüzgarýn da etkisiyle kýsa sürede büyüyen yangýný gözetleme kulesindeki görevli görerek müdahale etmek istedi. 3 TE Mesut Þimþek'ten Tasavvuf ve TSM ziyafeti Hitit Akademi üyeleri iftarda bir araya geldi Çorum'da Ramazan etkinliklerinde sahne alan Hilmi Þahballý söylediði türkülerle halka coþkulu anlar yaþattý. Çorum Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamýnda þenlik alanýnda halka açýk konser veren Türk Halk Müziði sanatçýsý Hilmi Þahballý Çorumlulara unutulmaz bir gün yaþattý. 5 TE Ýskilip FEM SBS'de 10'da 10 yaptý Türkiye genelinde 1 milyon 112 bin 604öðrencinin girdiði Seviye Belirleme Sýnavý (SBS)'ýnda Ýskilip'te ilk 10'u kimseye kaptýrmayan FEM Dershanesi ilçede ilk 10 u kimseye kaptýrmayarak ilçede þampiyonluðunu ilan etti. 6 DA Uður ÇINAR Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen 5. Geleneksel Ramazan etkinliklerinde sahne alan Mesut Þimþek sevenlerine eþsiz bir gece yaþatýrken, programýn sonunda okuduðu "Annem" isimli ezgi dinleyenleri duygulandýrdý. 5 TE KARA DONLU CAN BABA YAÞATILMALI Sevgili dostlarým; Çorum elinin dört bir köþesi abdallarýn türbeleri ile doludur. Abdal; gezgin, hak dostu anlamýnda kullanýlan bin yýllýk bir deyimdir. 4 TE YETER ARTIK BAYDINIZ, KAOS DEÐÝL HUZUR ÝSTÝYORUM Her sabah kalktýðýmda ayný sorunlar, ayný sýkýntýlar, ayný hisler Gazeteleri aç, televizyona bak, internette dolaþ, ayný ayný ayný Filipinler'e iþ gezisi düzenlenecek 5 TE Hitit Akademi Derneði üyeleri, Vadi Restoran'da aileleriyle birlikte iftarda buluþtu. Dernek üyelerinin ilgi gösterdiði iftar programýnda geçtiðimiz haftalarda baþkanlýða seçilen Zekeriya Iþýk, eski baþkan Prof. Dr. Evkuran'a derneðe yaptýðý katkýlarý nedeniyle plaket verdi. Ýftar sonrasý gerçekleþen plaket töreninde konuþan Prof. Dr. Mehmet Evkuran, zaman zaman kan deðiþikliklerinin iyi geldiðini yönetime yeni seçilen dernek baþkaný Zekeriya Iþýk ve yönetim kurulu üyelerinin yeni bir ivme kazandýracaðýna inandýðýný söyledi. Hitit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) Filipinler -Türkiye arasýndaki ticari hacmi iyileþtirmek, ticari organizeler yapmak, ticaret ve iþbirliði imkânlarýný... 2 DE 2 DE 5 TE Dalyan ve Çetin'den iþ güvenliði eðitimleri için son fýrsat çaðrýsý! 2 DE Baþköy ailesi iftarda Sevgi Evlerine konuk oldu 3 TE

2 Dalyan ve Çetin'den iþ güvenliði eðitimleri için son fýrsat çaðrýsý! Ýhsan Dalyan 2 HABER Bilal Çetin Çorum Dikiciler ve Kunduracýlar Esnaf Odasý Baþkaný Ýhsan Dalyan ile Çorum Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Esnaf Odasý Baþkaný Bilal Çetin, oda üyelerini iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerine katýlmaya davet ederek, esnaf ve sanatkarlarýn bu son fýrsatý kaçýrmamalarýný tavsiye ettiler. Dalyan ve Çetin, 6311 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu gereðince iþ yerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilgilendirmek amacýyla ÇESOB ve odalarý tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim Programý düzenleneceðini kaydettiler. Ýþ saðlýðý ve güvenliði eðitimleri için baþvuru formlarýnýn odalarýndan temin edilebileceðini dile getiren Ýhsan Dalyan ve Bilal Çetin, konunun tüm esnaflar için kanunen mecburi olduðunu ve aðýr para cezalarý bulunduðunu belirterek, oda üyelerinin cezalý duruma düþmemeleri için biran önce odaya müracaat etmeleri gerektiðini sözlerine eklediler. Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý ve Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý'na iþ güvenliði eðitiminin ise 16 Temmuz Salý günü saat 18.00'de ÇESOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda verileceði bildirildi. Haber Servisi Sahibinden Asya Kentte Satýlýk Lüx Daireler Buhara evler Ýbrahim Çayýrý 30. Sk. No 55 üzerinde bulunan Asya Kent Sitesinde Sahibinden Tapusu Hazýr Kredi kullanmaya müsait Lüx Daireler satýlýktýr. Hitit Akademi üyeleri iftarda bir araya geldi Hitit Akademi Derneði üyeleri, Vadi Restoran'da aileleriyle birlikte iftarda buluþtu. Dernek üyelerinin ilgi gösterdiði iftar programýnda geçtiðimiz haftalarda baþkanlýða seçilen Zekeriya Iþýk, eski baþkan Prof. Dr. Evkuran'a derneðe yaptýðý katkýlarý nedeniyle plaket verdi. Ýftar sonrasý gerçekleþen plaket töreninde konuþan Prof. Dr. Mehmet Evkuran, zaman zaman kan deðiþikliklerinin iyi geldiðini yönetime yeni seçilen dernek baþkaný Zekeriya Iþýk ve yönetim kurulu üyelerinin yeni bir ivme kazandýracaðýna inandýðýný söyledi. Evkuran, bundan sonra da Hitit Akademi Derneði'ne her türlü desteði vereceðinin altýný çizerek "Yönetime seçilen tüm arkadaþlarýma baþarýlar diliyorum" dedi. Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk da yaptýðý konuþmada Hitit Akademi'nin her þeyden önce bireysel ve toplumsal sorumluluklarýnýn farkýnda olan, bilinçli ve nitelikli bireylerin bir araya gelmesiyle kurulmuþ bir sivil toplum kuruluþu olduðunu söyledi.hitit Akademi'nin önümüzdeki dönemde ülke ve þehir gündemiyle ilgili önemli projeler üzerinde çalýþtýðýný ve yeri geldikçe bu plan ve projelerini kamuoyuna duyuracaðýný ifade eden Iþýk, "Bilindiði üzere kýsa bir süre önce dördüncü olaðan genel kurulumuzu yaptýk ve yeni yönetimimizi oluþturduk. Ben bu vesile ile üçüncü dönem dernek baþkanlýðýmýzý yapmýþ olan Sayýn Prof. Dr. Mehmet Evkuran hocamýza ve yönetim kurulunda görev alan deðerli arkadaþlarýna derneðimiz adýna teþekkür ediyor, þükranlarýmý sunuyorum. Son olarak iftar davetimize icabet eden derneðimizin deðerli üyelerini ve ailelerini saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Bundan böyle her yýl geleneksel olarak iftar programlarýmýzýn olacaðýný belirtiyor, bütün halkýmýzýn mübarek Ramazan'ý þeriflerinin hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Ýmsâk :3:03 Güneþ :5:15 Ýþrak :6:07 Öðle :2:57 Ýkindi :16:55 Akþam :20:19 Yatsý :22:11 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 29. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,beyannamesi verilip ödenecek. Özel Tüketim vergisi beyannameleri verilecek. Günün Þiiri SAYIKLAMA Kedim, ayak ucuma büzülmüþ, uyumakta; Ýplik iplik sarýyor sükûtu bir yumakta, Hýrýl hýrýl, Hýrýl hýrýl... Bir göz gibi süzüyor beni camlardan gece, Dönüyor etrafýmda bir sürü kambur cüce, Fýrýl fýrýl, Fýrýl fýrýl... Söndürün lâmbalarý, uzaklara gideyim; Nurdan bir þehir gibi ruhumu seyredeyim, Pýrýl pýrýl, Pýrýl pýrýl... Sussun, sussun, uzakta ölümüme aðlayan; Gencim, ölmem, arzular kanýmda bir çaðlayan, Þýrýl þýrýl, Þýrýl þýrýl... Ne olurdu, bir kadýn, elleri avucumda, Bahsetse yaþamanýn tadýndan baþucumda, Mýrýl mýrýl, Mýrýl mýrýl... Necip Fazýl KISAKÜREK HAVA DURUMU Müracaat: Ahmet Kaya Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Filipinler'e iþ gezisi düzenlenecek Yýl: 9 Sayý: 2529 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝTSÝ- AD) Filipinler -Türkiye arasýndaki ticari hacmi iyileþtirmek, ticari organizeler yapmak, ticaret ve iþbirliði imkânlarýný yerinde görmek ve ikili görüþmelerinde bulunmak amacýyla, Filipinler Devleti'nin resmi bir kurumu ve Filipinler'de TUSKON'un partneri olan TCCP ( Turkish Chamber of Commerce of the Philippines Inc.) Türkiye-Filipinler Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýnýn organizatörlüðünde 1-9 Eylül tarihlerinde Pasific ülkelerinden Filipinler'e iþ gezisi düzenliyor. Filipinler'in baþkenti Manila, Asya Birliðinin de Baþkenti olmasý noktasýnda Pacific'te ki 21 ülkenin ticaret köprüsü konumunda. Filipinler pazarý ile 110 milyon deðil 2 milyar insana ulaþmak mümkün. Baþlýca ticaretin yapýlabileceði sektörler ise þöyle: Ýnþaat ve inþaat malzemeleri, mobilya malzemeleri, makine, otomotiv, tarým ve hayvancýlýk, gýda ve gýda makineleri, üretim makineleri, genel ticaret. inþaat projeleri, ekoturizm projeleri, pagip evleri, toplu konut projeleri, turizm, ortak ada projeleri, boru hattý ve enerji ile ilgili projeler, her türlü markalar, her türlü marka ürünlerin satýþý,un, kuru gýdalar. Devlet Kalkýnma Ajansýnýn TCCP ile yaptýðý anlaþmalar çerçevesinde BCDA Devlet Baþkanýn teklifleri gibi bir çok iþ birliði imkaný Türkiye-Filipinler Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý aracýlýðýyla saðlanabilir. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,952 1,964 EUR 2,543 2,561 STERLiN 2,935 2,98 JPY YENi 0,0195 0,0199 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ TEL: ÇÖPLÜ MAH. UÇ 3.SOK. NO:9 SÖNMEZ ECZANESÝ TEL: ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý Türkiye'de 52 ilde faaliyetlerini sürdüren firmalarýn uzun süredir beklediði teþvikin uzatýlmasý ile ilgili karar yayýnlandý. Kararda teþvikin bitiþ tarihleri ise illere göre deðiþiyor. Çorum'da ise teþvik uygulamasý 31 Aralýk 2016 tarihinde sona erecek. Sigorta primine esas kazanç alt sýnýrý üzerinden uygulanacak ilave puan, uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkýndaki karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Karara göre, uygulama, belirtilen 52 ilde faaliyet gösteren, 10 ve üzerinde sigortalý çalýþtýran özel sektöre ait iþ yerlerini kapsayacak. Malüllük, yaþlýlýk ve ölüm sigorta primi iþveren hissesinde 5 puanlýk prim teþvikine ilave, sigorta primine esas kazanç alt sýnýrý üzerinden hesaplanmak üzere 6 puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teþviki uygulanacak. Karar kapsamýndaki teþvik, Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartýn, Çorum, Düzce, Elazýð, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kütahya, Malatya, Nevþehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uþak'ta faaliyet gösteren iþ yerleri için 31 Aralýk 2016'ya kadar; Adýyaman, Aksaray, Bayburt, Çankýrý, Erzurum, Giresun, Gümüþhane, Kahramanmaraþ, Kilis, Niðde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat'da faaliyet gösteren iþ yerleri için 31 Aralýk 2017'ye kadar; Aðrý, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Hakkari, Iðdýr, Kars, Mardin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada için de faaliyet gösteren iþ yerleri için ise 31 Aralýk 2018'e kadar uygulanacak. ÝÞVERENLER, 1 YIL DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANAMAYACAK Sigorta primi teþvikinden yararlanamayan iþyerleri ile sigorta primi teþvikinden yararlanmakta olan iþyerleri hakkýnda bu karar hükümleri uygulanmayacak. Sigorta primi iþveren hissesi desteðinin uygulanmasý ile ilgili iþlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek. Yapýlan kontrol ve denetimlerde, çalýþtýrdýðý kiþileri sigortalý olarak bildirmediði veya bildirilen sigortalýnýn fiilen çalýþmadýðýnýn tespit edilmesi halinde, bu iþverenler, 1 yýl süreyle destek unsurlarýndan yararlanamayacak. Sigorta primi teþvikinden yersiz olarak faydalanýldýðýnýn tespiti halinde, yararlanýlan teþvik tutarý, gecikme cezasý ve zammý ile iþverenden tahsil edilecek. Karar, 1 Ocak 2013'den itibaren geçerli olacak. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Lisans tamamlama çalýþmalarý ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda hizmet üretemeyen, ancak baþkalarýnýn ürettiðinden kendine pay çýkarmak isteyenlerin, þimdi de ümitlerini lisans tamamlama konusuna baðladýklarýný iddia etti. Bir sendikanýn Saðlýk Sen'in uzun süren çalýþmalar ve ziyaretlerle sonuç aþamasýna getirdiði lisans tamamlama çalýþmasýný kendi baþarýsý gibi göstererek internet sitesine taþýdýðýný kaydeden Saatçi, "Henüz neticelenmediði ve nihai sonuç elde edilmediði için konunun detaylarýný kamuoyu ile paylaþmadýðýmýz lisans tamamlama konusu tamamen Saðlýk Sen'in baþarýsýdýr. Üniversiteler, Saðlýk Bakanlýðý ve YÖK nezdindeki giriþimlerimizle Atatürk Üniversitesi ve 19 Mayýs Üniversitesi bakanlýkla bir çalýþma yapmýþ, üniversiteler de programlarýný hazýrlamaya baþlamýþtýr. Üniversitelerin lisans tamamlamaya yönelik hazýrlayacaklarý program YÖK'ün "Lisans tamamlama" Memur Sen'in baþarýsýdýr onayýna sunulacak, kabul edilmesi halinde uygulamaya konulacaktýr. Hal böyle iken harmanda yüzü olmayýp, sofranýn baþköþesine oturanlarýn bu hali, düþtükleri durumun bir göstergesidir. 'Yapamýyorsan, çal' mantýðý ile yürütülen bu kampanyalar hiçbir zaman baþarýya ulaþmamýþ, bundan sonra da ulaþmayacaktýr. Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarý kimin hizmet, kiminse laf ürettiðini görmüþ, tercihlerini ona göre yapmýþtýr. Saðlýk Sen tarafýndan, lisans tamamlamaya yönelik çalýþmalar hafta içinde basýnda da yer almýþ, konuya iliþkin detaylar basýn yayýn kuruluþlarý tarafýndan saðlýk çalýþanlarýna duyurulmuþ ve çalýþmanýn Saðlýk Sen'in mücadelesi sonrasý ortaya çýktýðý net ifadelerle ortaya konmuþtu. Bunun yanýnda, bugüne kadar resmi makamlar nezdinde yaptýðýmýz giriþimleri gerek internet sitemiz, gerekse basýn-yayýn organlarý vasýtasýyla saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýyla paylaþmýþtýk" dedi. Uður ÇINAR Baþköy ailesi iftarda Sevgi Evlerine konuk oldu Yangýnda 5 hektarlýk alan zarar gördü Osmancýk ilçesine baðlý Baþpýnar köyünde, ormanda yangýn çýktý. Edinilen bilgiye göre, önceki gün öðle saatlerinde, ormanda, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangýn çýktý. Rüzgarýn da etkisiyle kýsa sürede büyüyen yangýný gözetleme kulesindeki görevli görerek müdahale etmek istedi. Müdahalenin yetersiz kalabileceðini fark eden görevli, orman iþletme ekiplerinden yardým istedi. Yangýn ihbarýný alan Çorum Orman Ýþletme ekipleri ile civar ilçelerin arazözleri yangýna müdahale etti. Yaklaþýk 5 hektarlýk alanýn zarar gördüðü yangýn, 3 saatte kontrol altýna alýnabildi.soðutma çalýþmalarýnýn yapýldýðý yangýnýn nedeninin araþtýrýldýðý ifade edildi. Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy Sevgi Evleri Kýz Yetiþtirme Yurdu öðrencileri ile iftarda biraya geldi. Ýftar yemeðine, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ve eþi Vicdan Topoðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, öðretmenler ve Sevgi Evleri öðrencileri katýldý. Sevgi Evleri'ndeki öðrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduðunu ifade eden Vali Sabri Baþköy, "Ýftar sofralarýnýn en deðerlisi aileler ile olanýdýr. Bugün burada hep birlikte büyük bir aileyiz. Bu birlikteliðin mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. Ýftar öncesi ve sonrasýnda Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla yakýndan ilgilenen Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, çay sohbeti sýrasýnda onlarýn bir sýkýntýsý olup olmadýðý konusunda bilgi aldý ve Sevgi Evleri'nden ayrýlýrken Sevgi Evleri öðrencilerine teþekkür etti. Haber Servisi Bedelli'den 2,2 milyar lira kaynak Bedelli askerlik uygulamasýndan þu ana kadar yaklaþýk 2 milyar 230 milyon lira kaynak saðlandý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, bedelli askerlik uygulamasýndan bugüne kadar, 2 milyar 230 milyon lira kaynak saðlandýðýný açýkladý. Paranýn bir kýsmý er ve erbaþlarýn muhtaç ailelerine destek olarak kullanýlacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin'in açýkladýðý rakamlara göre elde edilen bu gelirin 170 milyon lirasý þehit ailelerine harcandý. Þahin, er ve erbaþlarýn muhtaç ailelerine bedelli üzerinden de mali destek kararý verdiklerini, bu kapsamda 60 bin ailenin müracaat ettiðini söyledi: "Muhtaç asker aileleri ile ilgili aldýðýmýz bir karar var. Eðer er ve erbaþ askere gittiyse ve aile muhtaç durumdaysa biz bu aileye bedelli üzerinden de mali destek kararý verdik. Bununla alakalý 60 bin aile müracaat etti." Esnaf 8,3 milyar lira kredi kullandý Gümrük ve Ticaret Bakaný Sayýn Hayati Yazýcý, kredi kefalet kooperatiflerinin küçük iþletmelerin sigortasý olduðunu, kooperatiflerin büyüyen Türkiye'nin gücüne güç kattýðýný vurguladý. Yazýcý, kredi ve kefalet kooperatifleri aracýlýðý ile 30 Haziran 2013 itibariyle 270 bin kadar ortaða kullandýrýlan kredi hacminin 8,3 milyar TL'ye ulaþtýðýný ifade etti. 'Ekonominin kýlcal damarlarý' diye adlandýrabilecek küçük iþletmelerin finansman ihtiyaçlarýnýn kooperatifler aracýlýðýyla karþýlandýðýna dikkat çeken Bakan Yazýcý, "Bu krediler hizmet ve üretim sektörlerinin çarklarýný döndürüyor, büyüyen Türkiye'ye güç veriyor. Bakanlýðýmýz, kredi kefalet kooperatifleri aracýlýðýyla kullandýrdýðý bu kredilerle ekonominin kýlcal damarlarý olan küçük iþletmelerin çarklarý döndürülmektedir. Bugün itibariyle Türkiye'nin 81 ilinde kurduðumuz bine yakýn kredi ve kefalet kooperatifleri ile bu hizmetler sunulmaktadýr. 30 Haziran 2013 itibariyle söz konusu kooperatiflerden 830 kooperatif de kefalet verebilecek durumdadýr. Bu da kredi geri dönüþlerinin iyi bir noktada olduðunu göstermektedir." diye konuþtu.

4 HABER 4 KARA DONLU CAN BABA YAÞATILMALI 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Türk Eðitim Sen'den rotasyon tepkisi! Türk Eðitim Sen Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn Millî Eðitim Bakanlýðý'nýn "Taþra Teþkilatý Yöneticilerinin Yer Deðiþtirme Suretiyle Atanmalarý Hakkýnda Yönetmeliðin" 4 Temmuz 2013 tarihinde yayýnlanarak yürürlüðe girdiðini dile getirerek, yönetmeliðin, incelendiðinde çok çeþitli sýkýntýlarýn taþra yöneticilerini beklediðinin görüleceðini belirtti. Türk Eðitim Sen'in rotasyona hep karþý durduðunu dile getiren Selim Aydýn, "Biz rotasyonda kamu yararý hiç görmedik ama bir sendikanýn "dinozor müdürler gitsin de, ne olursa olsun" mantýðý ile desteklediði, rotasyon, daha sonra müdür yardýmcýlarýna, baþ müdür yardýmcýlarýna uygulanmýþ, sonrasýnda ise tüm memur ve öðretmenlere iller arasý rotasyon uygulamasý gündeme gelmiþtir. Þu anda TBMM'de kanunlaþmýþ olan torba yasada, tüm memur ve öðretmenleri kapsayan bir iller arasý rotasyon, kanun haline gelmemiþse, bunun sebebi önümüzdeki süreçte yaþanacak seçimlerdir. Bu seçimler bittiðinde, þartlar ayný kalýrsa, tüm memur ve öðretmenleri kapsayan bir iller arasý rotasyon uygulamasý kesinlikle dayatýlacaktýr. Rotasyon uygulamasýný destekleyen bir çok çalýþan olduðunu biliyoruz. Bu arkadaþlarýmýz ya kenar mahallelerden, merkeze, ya da, mahrumiyet bölgelerinden batý illerine gidebilmenin tek yolu olarak rotasyonu gördükleri için bu uygulamayý desteklemektedir. Yýllarca mahrumiyet bölgelerinde çalýþanlarýn bu düþüncelerin içinde olmalarý hiç de yanlýþ olmamakla beraber, rotasyonun dertlerine ne kadar çözüm olacaðý da tartýþýlýr. Týpký taþra yöneticilerine uygulanacak olan rotasyon da olduðu gibi" dedi.taþra yöneticileri rotasyon yönetmeliði incelendiðinde, yönetici ya kendi il, hariç olmak üzere kendi hizmet bölgesinde, ya alt, ya da bir üst hizmet bölgesinde görev yapmak zorunda kalacaðýný kaydeden Aydýn, "Bu þu anlama gelmektedir: inci hizmet bölgelerinde görev yapan, taþra yöneticileri 1 ve 2 bölgeye tayin isteyemeyeceklerdir. 5. bölgede çalýþan bir yönetici, ya yine 5. bölgeden bir il, yada 4. bölgeden bir il seçebilecektir. Bu illerden 40 tercih hakkýna sahip bulunmaktadýrlar. 5. bölgede 15 yýl-20 yýl görev yapmýþ bir yönetici 1 ve 2. bölgelere gidemeyecektir. 1. bölgede görev yapan bir yönetici de ya 1. ya da 2. bölgeden 40 tercih hakkýna sahiptir. Tercihlerine yerleþemeyenler kura yoluyla atanacaktýr. Bu durumda, söz konusu yöneticilerin 3-4 veya 5. bölgelere verilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadýr. En azýndan yönetmelikte böyle bir düzenleme yapýlmamýþtýr. Bu durumda 1 veya 2. bölgede görev yapan yöneticiler, tercihlerine yerleþememe durumunda kura ile 4 veya 5. bölgelerde çalýþmak durumunda kalabilecektir. Bu halde de, yýldýr görev yapan yöneticiler, bundan sonraki yer deðiþtirme dönemlerinde de, bu yönetmeliðe tabi olacaklarý için 4-5. Hizmet bölgelerinden bir üst bölgelere yer deðiþtirebilecektir. Bu eksikler belki kýlavuzla düzenlenerek, bir kýsým yanlýþlarýn veya yanlýþ anlamalarýn önüne geçilebilir ama yönetmelikten anladýðýmýz bu þekildedir. Ayrýca Ek 1 sayýlý cetvelde 4-5 ve 6 bölge illerde, 50 binden az, diðer bölgelerde 100 binden az nüfusa sahipse, doðduðunuz yere ve doðmamýþ dahi olsanýz 15 yýl ikamet ettiðiniz yere yer deðiþtirme yaptýramamanýzýn mantýðý nedir? Madem rotasyon uygulamasý baþlayacaktýr, rotasyon kapsamýnda bu tür kýsýtlamalarýn bir anlamý olmayacaktýr. Bu yönetmelik, yýllardýr görev yapan taþra yöneticilerine uygulanacak olan bir zulüm yönetmeliðidir. Düþünene de, yazana da, onaylayana da iyi niyet beslememiz mümkün deðildir. Kaldý ki, MEB Teþkilat Kanununda il müdürleri de rotasyon kapsamýnda olmasýna raðmen, yönetmelikte il müdürlerinin kapsam dýþýnda tutulmasý, tam bir çifte standarttýr. Halbuki, bir rotasyon uygulamasý yapýlacaksa, bu, öncelikle il müdürlerini kapsamalýdýr, ancak MEB'in üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip bürokratlarý, böyle emir buyurmuþlar. Binlerce geçici, vekil taþra yöneticisinin bulunduðu Milli Eðitim Bakanlýðý'nda, kadrolu yöneticilere reva görülen bu muamele, MEB'in ne kadar gayrý samimi politikalar uyguladýðýný göstermektedir. Yýllardýr geçici, torpilli görevli yöneticiler için hiçbir þey yapmayan, þube müdürlüðü sýnavý dahi açmayan MEB, kadrolu yöneticileri açýkça cezalandýrmaktadýr. Bu yönetmelik, göreve henüz baþlamýþ ya da baþlayacak olan yöneticilere uygulanacak olsa bir sözümüz olmaz, ancak yýllardýr görev yapan insanlara uygulamak bu insanlarýn tüm çalýþmalarýný, düzenlerini sýfýr saymak demektir. Kaldý ki, bu insanlarýn bir çoðu ayný unvanla olmasa da, öðretmen veya bir baþka görevde bu bölgelerde çalýþmýþ ve emek vermiþ insanlardýr. Bu insanlarýn geçmiþ çalýþmalarýný yok saymak, yýllarca verdikleri emeði hiç hesaba katmamak kabul edilemez. Türk Eðitim Sen olarak, Milli Eðitim Bakaný Sayýn Nabi Avcý'yý, imzaladýðý yönetmeliði bir daha, ama ne anlama geldiðini anlayarak okumaya, MEB Müsteþarý Yusuf Tekin ve bazý bürokratlarýný da izana davet ediyoruz. Anlaþýlan, sizin rotasyon zamanýnýz gelmiþ, inþallah millet de sizi, böyle kuralsýz rotasyonlara tabi tutar da, gidiþiniz olur geliþiniz olmaz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yýlmaz MERT Sevgili dostlarým; Çorum elinin dört bir köþesi abdallarýn türbeleri ile doludur. Abdal; gezgin, hak dostu anlamýnda kullanýlan bin yýllýk bir deyimdir. Urum Abdallarý olarak bilinen ve çoðunluðu Türk yurdu Horasan diyarýndan sökün eden bu evliyalarý çaðlayarak akan coþkun bir ýrmak gibi düþünmelidir. Daðlar ovalar aþarak dolanan bu ýrmak, geçtiði bütün yerlere hayat verir. Yeþile kesmiþ bereket fýþkýran güzellikler bu ýrmaðýn suyu ile can bulur. Ýnsana ve tabiata kaynaklýk eden bu can suyunun membaý ise Hünkâr Hacý Bektaþ Velî'dir. Anadolu coðrafyasýnýn Türk dili ve Ýslam dini ile tanýþmasý silahlý savaþlardan çok gönül erlerinin fetihleri ile mümkün olmuþtur. Rum nüfusun yoðun olarak yaþadýðý bu yerlere o vakitler boy ve kavim olarak geldiðimiz yörelerde Anadolu deðilde Rum ülkesi, Rum diyarý yada Rum eli olarak hitap ediliyordu. Urum diyarýný irþad etmekle görevlendirilen gezgin Türk bilgelerine de Urum Abdallarý denilmesi bu yüzdendi. Çoðunlukla Çorum yöresinde metfun bilgeler Bektaþi öðretisi ile donatýlmýþ ulu kiþilerden oluþur. Osmancýktaki Koyunbaba Hacý Bektaþ Velinin halifesidir. Nitekim Oðuzlar Ýlçesindeki Kara Donlu Can Babada öyledir. Kýzýl ýrmak boylarýnda söylencesi halen dilden dile dolaþan Mehmet Dede müsahibi - Yol kardeþi - Hasan dede ile Hacý Bektaþ Velinin ýþýðýndan beslenmiþlerdir. Teslim Abdal dan Hüseyin Gazi ye Abdal Ata dan Balým Sultan'a Seydim Sultan'a her karýþ topraðý bu aydýnlýk yüzlerin ýþýltýsý ile göz kamaþtýran bir kültür hazinesi olan ilimiz çok þanslýdýr. Ýnsaný kâmil olmanýn erdemini gururla taþýyan bu erler çok sevilmiþtir. Birden fazla yerde farklý mekânlarda kabirlerinin olmasý iþte bu yüzdendir. Her birinin anýsý yüzlerce yýldýr anlatýla gelen kerametleri ile halâ gönüllerde yaþatýlmakta içten büyük bir saygý ile diri tutulmaktadýr. Obruk Barajýnýn kenarýna bir inci misali dizilmiþ güzel köylerin arasýndan gidilir. Oðuzlar Ýlçesine. Kilometrelerce uzunlukta uçsuz bucaksýz bir derya misali daðlarýn içinden uzanan Obruk baraj gölü, Kara Donlu Can Baba dan aldýðý öðütle sakin ve bilge bir sükuneti de taþýr. Oðuzlar, ceviz aðaçlarýnýn serin gölgesi, burcu burcu kokan kekik ve türlü çeþit þifalý bitkilerin arasýnda saklý bir sýr gibi durmaktadýr yamaçlarda. Bu ilçe büyük zâtýn kollarý altýnda güven içinde huzur doludur. Karadonlu Can Baba evladý Resul, Seyyid-i saadattýr. On iki Ýmamlardan Ýmam Musa-i Kazým evlatlarýndandýr. Türbesinin Oðuzlar Ýlçesinde olduðu bilinmekle beraber ayný zamanda Kütahya'nýn Gediz Ýlçesi Akçaalan beldesinde de ziyareti mevcuttur. Hacý Bektaþ-ý Veli'nin Velayetnamesinin ve.43. sayfalarý Can Baba'yý þöyle anlatýr. "O vakit Hacý Bektaþ, Suluca Kara höyük'te, Kadýncýk Ana nýn evindeydi. Kerameti her tarafa yayýlmýþtý. Her yandan mürit, muhip akýp geliyordu. Günlerden bir gün Hacý Bektaþ'ý görmeye biri gelmiþti. Engine kara elbise, baþýna kara bir külah giymiþ, üstüne kýrmýzý sarmýþtý. Geldi, Hünkar, ýn elini öptü, ayaklarýna düþtü, yoksulum dedi, ey gerçek er, bana safânazar, himmet et. Hünkâr, adýn ne dedi Gelen er, "Can Baba. dedi Hünkâr, gözünü, sýrtýný sývazladý. Nasibini verdi. Erin bakýþý kimyadýr, kara top raða basar altýn olur. Can Baba,ya da sefa-nazar. dedi, bizden nasibini aldýn. Seni Tatar Han'ý Kavus Han'a gönderiyorum. Korkma, git, vilayet ten, kerametten ne isterlerse göster, seninle beraberiz onlara de ki, sünnet olup imana gelmedikçesana, Rum ülkesine girmeye yol yoktur. Can Baba, Hacý Bektaþ'ýn emriyle yola düþtü.kavus Han'a rastladý. Göçün önüne durup nereye gidiyorsun? Buradan ileri yol yok size, ancak sünnet olur, imana gelirseniz o baþka dedi. Can Baba'nýn sözünü Kavus Han'a haber verdiler. Kavus Han emretti. Göçü kondurdular. Karadonlu Can Baba 'yý, Han'ýn huzuruna götürdüler.han, dedi, sözün nedir? Can Baba, sünnet olup imana gelmezseniz, size bundan ileriye yol yok dedi. Kavus Han,ýn babasý, yanýna ulu bir keþiþ katmýþtý. O keþiþi çaðýrdý, - "Ey dinimizin ulusu." Dedi. " Gör bak, þu gelen kimse ne diyor, sen de iþit." Karadolu Can Baba, ayný sözleri, keþiþin önünde de söyledi. Kavus Han, "Ey dinimizin ulusu." Dedi. "Bu derviþin sözüne ne dersin? Keþiþ, "Cevabý hem kolay dedi, hem de þu: -" Bu adamý sýnarýz. Zoru da þu: "Eðer üstün olursa dinimizi býrakýp bunun dinine girmemiz gerek. Kavus Han, "Sýnarýz da üst olursa elbette dinimizi býra- Uður ÇINAR kýp bunun dinine gireceðiz, hüküm, olanýndýr, yalnýz bunu nasýl sýnayacaðýz?" dedi. Keþiþ, bir büyük kazan içine girsin aðzýna dek su doldurun. Kapaðýný sývayýn, üç gün altýnda kýzgýn ateþ yakýn. Üç gün kaynatýn. Sözü doðruysa bir þey olmaz. Bunun dinine gireriz. dedi. Kavus Han bu sözden hoþlandý. Ýyi bir tedbir buldum. Yalancýysa helak olur. Kurtuluruz." Dedi. Sonra dönüp Karadonlu Can Baba,ya. -"Ne dersin." dedi, "Razý oluyor musun? Karadonlu Can Baba, -"Evet dedi. "Razýyým. Fakat ölmez de sað çýkarsam müslüman olur musunuz? Kavus Han, -"Ne var ki." dedi. Ortaya büyük bir ziyafet kazaný getirdiler. Ýçini suyla doldurdular. -"Gel. Gir" dediler. Karadonlu Can Baba, iki bir demeden kazanýn içine girdi. Su doldurdular. Kapaðýný kapattýlar. Dört yanýný saðlamca sývadýlar. Altýna büyük bir ateþ yaktýlar. O tarihte, o gün, Hacý Bektaþ, Kadýncýk Ana,nýn evinde oturmaktaydý. Sarý Ýsmail'e "Saçým uzamýþ. Dedi. "Dýþarýya çýkalým da beni týraþ et. Sarý, taþý usturayý aldý. Hünkârla beraberdýþarýya çýktý. Köyün alt ucunda, öyüðe bir yerde oturdular. Hünkar, Sarý 'ya ; -" Haydi. Dedi. Týraþa baþladý. Sarý, Hünkar'ýn saçýný týraþ etmeye baþladý. Tam baþýnýn yarýsýný traþ etmiþti ki Hünkâr, -"Yeter." Dedi. Sarý Ýsmail týraþtan el çekti. Hünkar kalktý. Bir yere vardý. Eliyle yeri kazdý. "Ak pýnarým. Ak pýnarým. Ak pýnarým." dedi. Üçüncü defasýnda, Hünkâr'ýn vilayetiyle yerden, arý duru bir su çýktý. Öyüðe doðru akmaya baþladý. Hünkâr, ak pýnarým diye neden üç kere söylettin.? Bir kere söylediðimiz yetmez miydi.? Ne diye gelip yetiþmedin." dedi. Sarý der ki, kulaðýmla iþittim. Hünkâr bu soruyu sorunca sudan bir ses geldi. Su diyordu ki: "Erenler Þahý. Ýlk defa söylediðimiz zaman Horasan'dan Niþabur þehrinden aktým. Erciyese geldim. Ýkinci emrinizde Erciyes'i yedi kere tavaf ettim. Üçüncü buyruðunuzda, eþtiðiniz yerden çýktým.." Hünkar, pýnarý bu cevabýndan sonra "Sarý" buyurdu. "Bu pýnar, Horasanda bizimle beraberdi. Nerede ne vakit ihtiyacýmýz olsa, gel derdik, gelirdi. Þimdi de Gel dedik, geldi, nefesimizi kýrmadý. Kim bu pýnardan yýkanýrsa cehennem ateþinde yanmasýn.."hünkar, mübârek eliyle sudan alýr. Civarýna serperdi. Serptiði buðu çýkardý. Göðe aðardý. Sarý, bu hali görüp Hünkar'a Ece dedi. O civar halký Hünkar'ý Ece diye anarlardý. Bu söz, Oðuz dilinde 'Eren, Evliya.' demektir. Sarý, taþtan, topraktan buðu çýkmasýna þaþtý. Soðuk suyu þu taþlara saçýyorsunuz, buðu çýkýyor dedi Hünkar, "Evet". dedi, Karadonlu Can Baba'yý Han, kazana koyup kaynatýyor, onun suyunu iyileþtiriyorum. BURÇAK BURÇAK TERLEMÝÞ Biz gelelim gene sözümüze. Kavus Han, Karadonlu Can Baba'yý üç gün, üç gece kaynattý. Dördüncü günü Tatar beyleri ve ulularý, Han'a gelip dediler ki; "O kazana koyduðun bir adamdýr. Demir olsa erir giderdi. Gelin, açalým görelim, hali ne olmuþ. Hep birden kazanýn yanýna geldiler. Han emretti, kapaðýný açtýlar. Bir de gördüler ki Karadonlu Can Baba, kazanýn içinde baðdaþ kurmuþ, oturmada, burçak burçak da terlemiþ. Kavus Han emretti, "Baba'yý kazandan çýkardýlar. Han, keþiþe "Ne dersin." dedi. Keþiþ, "Bu kadarla olmaz." Dedi. Emanet askerine, bir yazýya odun yýðsýnlar, ataþa versinler bu ateþe girsin. Yanmazsa dinine gireriz. Kavus Han, Karadonlu Can Baba'ya; Ne dersin.?" dedi. Karadonlu Can Baba, - "Pekala. Fakat, yanmayýp çýkarsam. Sözümü tutup imana gelecek misiniz?" diye sordu. Kavus Han'la yanýndakiler, "Evet" dediler. Han emretti. Bir yazýya pek çok odun yýðdýlar. Öylesine ki bir yanýnda duran atlý öbür yanýnda görünmezdi. Odunu ateþlediler. Isýsýndan kimse, yö resine varamýyordu. Kavus Han, - "Gel derviþ." Dedi. "Bu ateþe gir. Biz de sözümüzde duralým. Karadonlu Can Baba, -"Beni dedi, size rûm erenlerinin ulusu Hünkâr Hacý Bektaþ-ý Velî gönderdi. Onun izniyle geldim. Sizi Müslümanlýða davet ettim. Siz beni kazana koyup üç gün üç gece kaynatarak sýnadýnýz. Birþey olmadým. Þimdi de ateþe girdiriyorsunuz Bu keþiþ, sizin dininizin ulusu. Gelsin, o da benimle girsin. Hangimizin dini haksa belli olur. kimsenin þüphesi kalmaz. Kavus Han'ýn yanýndaki beyler keþiþin yüzüne bakýp, "Ey din ulusu." Dediler. Ne dersin? Derviþ, beraber girmeye davet ediyorum seni. Keþiþ beylerin yanýnda olmaz demeye utandý. "Peki" dedi. Gideyim de hangimizin dini kuvvetli belli olsun, bilinsin. DEVAM EDECEK.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2014/1 KPSS'de boş kalan kadrolar

2014/1 KPSS'de boş kalan kadrolar On5yirmi5.com 2014/1 KPSS'de boş kalan kadrolar ÖSYM'nin açıklamasına göre lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolarda, toplam 175 adet kadro boş kaldı. Yayın Tarihi : 5 Temmuz 2014 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Enerji Üretme' projesi imzalandý

Enerji Üretme' projesi imzalandý 19 plakalý 145.755 araç var' 373, Tokat'ta 144 083, Çorum'da 145 755, TÜÝK Nisan 2014 motorlu taþýt istatistiklerini açýkladý.buna göre, Türkiye'de trafiðe kayýtlý araç sayýsý Nisan ayý sonu itibarýyla

Detaylı

KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ. Uyarılar :

KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ. Uyarılar : KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ Uyarılar : Pasaportunuzun 2.sayfasında bulunan imza kısmı(hamilinin imzası) pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır. Yeşil,gri ve kırmızı pasaportlara vize

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Yeniden istihdam teþviði

Yeniden istihdam teþviði orumgaz dan 2 bin aileye yardým orumgaz A.Þ., Ramazan ayý nedeniyle 2 bin aileye gýda yardýmýnda bulundu. * HABERÝ 5 DE Kýzýlay Kadýnlar Komisyonu Baþkaný Fatma Paþaoðlu, yaklaþýk 3 bin aileye yardým eli

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı