Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý"

Transkript

1 Memur Sen üyelerine Avrupa'da eðitim fýrsatý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Memur Sen üyelerine Avrupa'da eðitim fýrsatý sunan protokol ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Memur Sen, üyelerine, eþlerine ve... 7 DE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA 40 KURUÞ Müslüman Gençlik Platformundan Ümmet Ýftarý Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý Mýsýr ve Suriye'de zulme karþý mücadeleler veren Müslüman Kardeþler ile dayanýþma amacýyla birçok ilde olduðu gibi Çorum'da da ümmet iftarý yapýldý. Ýskilipli Atýf Hoca Parký'nda 13 Temmuz Cumartesi günü Çorum Müslüman Gençlik Platformu'nun organize ettiði iftara ilgi yoðun oldu. 5 TE Hilmi Þahballý'dan THM konseri Türkiye'de 52 ilde faaliyetlerini sürdüren firmalarýn uzun süredir beklediði teþvikin uzatýlmasý ile ilgili karar yayýnlandý. Kararda teþvikin bitiþ tarihleri ise illere göre deðiþiyor. Çorum'da ise teþvik uygulamasý 31 Aralýk 2016 tarihinde sona erecek. Sigorta primine esas kazanç alt sýnýrý üzerinden uygulanacak ilave puan, uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkýndaki karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Karara göre, uygulama, belirtilen 52 ilde faaliyet gösteren, 10 ve üzerinde sigortalý çalýþtýran özel sektöre ait iþ yerlerini kapsayacak. 3 TE Yangýnda 5 hektarlýk alan zarar gördü Osmancýk ilçesine baðlý Baþpýnar köyünde, ormanda yangýn çýktý. Edinilen bilgiye göre, önceki gün öðle saatlerinde, ormanda, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangýn çýktý. Rüzgarýn da etkisiyle kýsa sürede büyüyen yangýný gözetleme kulesindeki görevli görerek müdahale etmek istedi. 3 TE Mesut Þimþek'ten Tasavvuf ve TSM ziyafeti Hitit Akademi üyeleri iftarda bir araya geldi Çorum'da Ramazan etkinliklerinde sahne alan Hilmi Þahballý söylediði türkülerle halka coþkulu anlar yaþattý. Çorum Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamýnda þenlik alanýnda halka açýk konser veren Türk Halk Müziði sanatçýsý Hilmi Þahballý Çorumlulara unutulmaz bir gün yaþattý. 5 TE Ýskilip FEM SBS'de 10'da 10 yaptý Türkiye genelinde 1 milyon 112 bin 604öðrencinin girdiði Seviye Belirleme Sýnavý (SBS)'ýnda Ýskilip'te ilk 10'u kimseye kaptýrmayan FEM Dershanesi ilçede ilk 10 u kimseye kaptýrmayarak ilçede þampiyonluðunu ilan etti. 6 DA Uður ÇINAR Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen 5. Geleneksel Ramazan etkinliklerinde sahne alan Mesut Þimþek sevenlerine eþsiz bir gece yaþatýrken, programýn sonunda okuduðu "Annem" isimli ezgi dinleyenleri duygulandýrdý. 5 TE KARA DONLU CAN BABA YAÞATILMALI Sevgili dostlarým; Çorum elinin dört bir köþesi abdallarýn türbeleri ile doludur. Abdal; gezgin, hak dostu anlamýnda kullanýlan bin yýllýk bir deyimdir. 4 TE YETER ARTIK BAYDINIZ, KAOS DEÐÝL HUZUR ÝSTÝYORUM Her sabah kalktýðýmda ayný sorunlar, ayný sýkýntýlar, ayný hisler Gazeteleri aç, televizyona bak, internette dolaþ, ayný ayný ayný Filipinler'e iþ gezisi düzenlenecek 5 TE Hitit Akademi Derneði üyeleri, Vadi Restoran'da aileleriyle birlikte iftarda buluþtu. Dernek üyelerinin ilgi gösterdiði iftar programýnda geçtiðimiz haftalarda baþkanlýða seçilen Zekeriya Iþýk, eski baþkan Prof. Dr. Evkuran'a derneðe yaptýðý katkýlarý nedeniyle plaket verdi. Ýftar sonrasý gerçekleþen plaket töreninde konuþan Prof. Dr. Mehmet Evkuran, zaman zaman kan deðiþikliklerinin iyi geldiðini yönetime yeni seçilen dernek baþkaný Zekeriya Iþýk ve yönetim kurulu üyelerinin yeni bir ivme kazandýracaðýna inandýðýný söyledi. Hitit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) Filipinler -Türkiye arasýndaki ticari hacmi iyileþtirmek, ticari organizeler yapmak, ticaret ve iþbirliði imkânlarýný... 2 DE 2 DE 5 TE Dalyan ve Çetin'den iþ güvenliði eðitimleri için son fýrsat çaðrýsý! 2 DE Baþköy ailesi iftarda Sevgi Evlerine konuk oldu 3 TE

2 Dalyan ve Çetin'den iþ güvenliði eðitimleri için son fýrsat çaðrýsý! Ýhsan Dalyan 2 HABER Bilal Çetin Çorum Dikiciler ve Kunduracýlar Esnaf Odasý Baþkaný Ýhsan Dalyan ile Çorum Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Esnaf Odasý Baþkaný Bilal Çetin, oda üyelerini iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerine katýlmaya davet ederek, esnaf ve sanatkarlarýn bu son fýrsatý kaçýrmamalarýný tavsiye ettiler. Dalyan ve Çetin, 6311 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu gereðince iþ yerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilgilendirmek amacýyla ÇESOB ve odalarý tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim Programý düzenleneceðini kaydettiler. Ýþ saðlýðý ve güvenliði eðitimleri için baþvuru formlarýnýn odalarýndan temin edilebileceðini dile getiren Ýhsan Dalyan ve Bilal Çetin, konunun tüm esnaflar için kanunen mecburi olduðunu ve aðýr para cezalarý bulunduðunu belirterek, oda üyelerinin cezalý duruma düþmemeleri için biran önce odaya müracaat etmeleri gerektiðini sözlerine eklediler. Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý ve Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý'na iþ güvenliði eðitiminin ise 16 Temmuz Salý günü saat 18.00'de ÇESOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda verileceði bildirildi. Haber Servisi Sahibinden Asya Kentte Satýlýk Lüx Daireler Buhara evler Ýbrahim Çayýrý 30. Sk. No 55 üzerinde bulunan Asya Kent Sitesinde Sahibinden Tapusu Hazýr Kredi kullanmaya müsait Lüx Daireler satýlýktýr. Hitit Akademi üyeleri iftarda bir araya geldi Hitit Akademi Derneði üyeleri, Vadi Restoran'da aileleriyle birlikte iftarda buluþtu. Dernek üyelerinin ilgi gösterdiði iftar programýnda geçtiðimiz haftalarda baþkanlýða seçilen Zekeriya Iþýk, eski baþkan Prof. Dr. Evkuran'a derneðe yaptýðý katkýlarý nedeniyle plaket verdi. Ýftar sonrasý gerçekleþen plaket töreninde konuþan Prof. Dr. Mehmet Evkuran, zaman zaman kan deðiþikliklerinin iyi geldiðini yönetime yeni seçilen dernek baþkaný Zekeriya Iþýk ve yönetim kurulu üyelerinin yeni bir ivme kazandýracaðýna inandýðýný söyledi. Evkuran, bundan sonra da Hitit Akademi Derneði'ne her türlü desteði vereceðinin altýný çizerek "Yönetime seçilen tüm arkadaþlarýma baþarýlar diliyorum" dedi. Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk da yaptýðý konuþmada Hitit Akademi'nin her þeyden önce bireysel ve toplumsal sorumluluklarýnýn farkýnda olan, bilinçli ve nitelikli bireylerin bir araya gelmesiyle kurulmuþ bir sivil toplum kuruluþu olduðunu söyledi.hitit Akademi'nin önümüzdeki dönemde ülke ve þehir gündemiyle ilgili önemli projeler üzerinde çalýþtýðýný ve yeri geldikçe bu plan ve projelerini kamuoyuna duyuracaðýný ifade eden Iþýk, "Bilindiði üzere kýsa bir süre önce dördüncü olaðan genel kurulumuzu yaptýk ve yeni yönetimimizi oluþturduk. Ben bu vesile ile üçüncü dönem dernek baþkanlýðýmýzý yapmýþ olan Sayýn Prof. Dr. Mehmet Evkuran hocamýza ve yönetim kurulunda görev alan deðerli arkadaþlarýna derneðimiz adýna teþekkür ediyor, þükranlarýmý sunuyorum. Son olarak iftar davetimize icabet eden derneðimizin deðerli üyelerini ve ailelerini saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Bundan böyle her yýl geleneksel olarak iftar programlarýmýzýn olacaðýný belirtiyor, bütün halkýmýzýn mübarek Ramazan'ý þeriflerinin hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Ýmsâk :3:03 Güneþ :5:15 Ýþrak :6:07 Öðle :2:57 Ýkindi :16:55 Akþam :20:19 Yatsý :22:11 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 29. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,beyannamesi verilip ödenecek. Özel Tüketim vergisi beyannameleri verilecek. Günün Þiiri SAYIKLAMA Kedim, ayak ucuma büzülmüþ, uyumakta; Ýplik iplik sarýyor sükûtu bir yumakta, Hýrýl hýrýl, Hýrýl hýrýl... Bir göz gibi süzüyor beni camlardan gece, Dönüyor etrafýmda bir sürü kambur cüce, Fýrýl fýrýl, Fýrýl fýrýl... Söndürün lâmbalarý, uzaklara gideyim; Nurdan bir þehir gibi ruhumu seyredeyim, Pýrýl pýrýl, Pýrýl pýrýl... Sussun, sussun, uzakta ölümüme aðlayan; Gencim, ölmem, arzular kanýmda bir çaðlayan, Þýrýl þýrýl, Þýrýl þýrýl... Ne olurdu, bir kadýn, elleri avucumda, Bahsetse yaþamanýn tadýndan baþucumda, Mýrýl mýrýl, Mýrýl mýrýl... Necip Fazýl KISAKÜREK HAVA DURUMU Müracaat: Ahmet Kaya Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Filipinler'e iþ gezisi düzenlenecek Yýl: 9 Sayý: 2529 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝTSÝ- AD) Filipinler -Türkiye arasýndaki ticari hacmi iyileþtirmek, ticari organizeler yapmak, ticaret ve iþbirliði imkânlarýný yerinde görmek ve ikili görüþmelerinde bulunmak amacýyla, Filipinler Devleti'nin resmi bir kurumu ve Filipinler'de TUSKON'un partneri olan TCCP ( Turkish Chamber of Commerce of the Philippines Inc.) Türkiye-Filipinler Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýnýn organizatörlüðünde 1-9 Eylül tarihlerinde Pasific ülkelerinden Filipinler'e iþ gezisi düzenliyor. Filipinler'in baþkenti Manila, Asya Birliðinin de Baþkenti olmasý noktasýnda Pacific'te ki 21 ülkenin ticaret köprüsü konumunda. Filipinler pazarý ile 110 milyon deðil 2 milyar insana ulaþmak mümkün. Baþlýca ticaretin yapýlabileceði sektörler ise þöyle: Ýnþaat ve inþaat malzemeleri, mobilya malzemeleri, makine, otomotiv, tarým ve hayvancýlýk, gýda ve gýda makineleri, üretim makineleri, genel ticaret. inþaat projeleri, ekoturizm projeleri, pagip evleri, toplu konut projeleri, turizm, ortak ada projeleri, boru hattý ve enerji ile ilgili projeler, her türlü markalar, her türlü marka ürünlerin satýþý,un, kuru gýdalar. Devlet Kalkýnma Ajansýnýn TCCP ile yaptýðý anlaþmalar çerçevesinde BCDA Devlet Baþkanýn teklifleri gibi bir çok iþ birliði imkaný Türkiye-Filipinler Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý aracýlýðýyla saðlanabilir. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,952 1,964 EUR 2,543 2,561 STERLiN 2,935 2,98 JPY YENi 0,0195 0,0199 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ TEL: ÇÖPLÜ MAH. UÇ 3.SOK. NO:9 SÖNMEZ ECZANESÝ TEL: ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Teþvik 2016'ya kadar uzatýldý Türkiye'de 52 ilde faaliyetlerini sürdüren firmalarýn uzun süredir beklediði teþvikin uzatýlmasý ile ilgili karar yayýnlandý. Kararda teþvikin bitiþ tarihleri ise illere göre deðiþiyor. Çorum'da ise teþvik uygulamasý 31 Aralýk 2016 tarihinde sona erecek. Sigorta primine esas kazanç alt sýnýrý üzerinden uygulanacak ilave puan, uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkýndaki karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Karara göre, uygulama, belirtilen 52 ilde faaliyet gösteren, 10 ve üzerinde sigortalý çalýþtýran özel sektöre ait iþ yerlerini kapsayacak. Malüllük, yaþlýlýk ve ölüm sigorta primi iþveren hissesinde 5 puanlýk prim teþvikine ilave, sigorta primine esas kazanç alt sýnýrý üzerinden hesaplanmak üzere 6 puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teþviki uygulanacak. Karar kapsamýndaki teþvik, Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartýn, Çorum, Düzce, Elazýð, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kütahya, Malatya, Nevþehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uþak'ta faaliyet gösteren iþ yerleri için 31 Aralýk 2016'ya kadar; Adýyaman, Aksaray, Bayburt, Çankýrý, Erzurum, Giresun, Gümüþhane, Kahramanmaraþ, Kilis, Niðde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat'da faaliyet gösteren iþ yerleri için 31 Aralýk 2017'ye kadar; Aðrý, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Hakkari, Iðdýr, Kars, Mardin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada için de faaliyet gösteren iþ yerleri için ise 31 Aralýk 2018'e kadar uygulanacak. ÝÞVERENLER, 1 YIL DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANAMAYACAK Sigorta primi teþvikinden yararlanamayan iþyerleri ile sigorta primi teþvikinden yararlanmakta olan iþyerleri hakkýnda bu karar hükümleri uygulanmayacak. Sigorta primi iþveren hissesi desteðinin uygulanmasý ile ilgili iþlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek. Yapýlan kontrol ve denetimlerde, çalýþtýrdýðý kiþileri sigortalý olarak bildirmediði veya bildirilen sigortalýnýn fiilen çalýþmadýðýnýn tespit edilmesi halinde, bu iþverenler, 1 yýl süreyle destek unsurlarýndan yararlanamayacak. Sigorta primi teþvikinden yersiz olarak faydalanýldýðýnýn tespiti halinde, yararlanýlan teþvik tutarý, gecikme cezasý ve zammý ile iþverenden tahsil edilecek. Karar, 1 Ocak 2013'den itibaren geçerli olacak. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Lisans tamamlama çalýþmalarý ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda hizmet üretemeyen, ancak baþkalarýnýn ürettiðinden kendine pay çýkarmak isteyenlerin, þimdi de ümitlerini lisans tamamlama konusuna baðladýklarýný iddia etti. Bir sendikanýn Saðlýk Sen'in uzun süren çalýþmalar ve ziyaretlerle sonuç aþamasýna getirdiði lisans tamamlama çalýþmasýný kendi baþarýsý gibi göstererek internet sitesine taþýdýðýný kaydeden Saatçi, "Henüz neticelenmediði ve nihai sonuç elde edilmediði için konunun detaylarýný kamuoyu ile paylaþmadýðýmýz lisans tamamlama konusu tamamen Saðlýk Sen'in baþarýsýdýr. Üniversiteler, Saðlýk Bakanlýðý ve YÖK nezdindeki giriþimlerimizle Atatürk Üniversitesi ve 19 Mayýs Üniversitesi bakanlýkla bir çalýþma yapmýþ, üniversiteler de programlarýný hazýrlamaya baþlamýþtýr. Üniversitelerin lisans tamamlamaya yönelik hazýrlayacaklarý program YÖK'ün "Lisans tamamlama" Memur Sen'in baþarýsýdýr onayýna sunulacak, kabul edilmesi halinde uygulamaya konulacaktýr. Hal böyle iken harmanda yüzü olmayýp, sofranýn baþköþesine oturanlarýn bu hali, düþtükleri durumun bir göstergesidir. 'Yapamýyorsan, çal' mantýðý ile yürütülen bu kampanyalar hiçbir zaman baþarýya ulaþmamýþ, bundan sonra da ulaþmayacaktýr. Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarý kimin hizmet, kiminse laf ürettiðini görmüþ, tercihlerini ona göre yapmýþtýr. Saðlýk Sen tarafýndan, lisans tamamlamaya yönelik çalýþmalar hafta içinde basýnda da yer almýþ, konuya iliþkin detaylar basýn yayýn kuruluþlarý tarafýndan saðlýk çalýþanlarýna duyurulmuþ ve çalýþmanýn Saðlýk Sen'in mücadelesi sonrasý ortaya çýktýðý net ifadelerle ortaya konmuþtu. Bunun yanýnda, bugüne kadar resmi makamlar nezdinde yaptýðýmýz giriþimleri gerek internet sitemiz, gerekse basýn-yayýn organlarý vasýtasýyla saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýyla paylaþmýþtýk" dedi. Uður ÇINAR Baþköy ailesi iftarda Sevgi Evlerine konuk oldu Yangýnda 5 hektarlýk alan zarar gördü Osmancýk ilçesine baðlý Baþpýnar köyünde, ormanda yangýn çýktý. Edinilen bilgiye göre, önceki gün öðle saatlerinde, ormanda, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangýn çýktý. Rüzgarýn da etkisiyle kýsa sürede büyüyen yangýný gözetleme kulesindeki görevli görerek müdahale etmek istedi. Müdahalenin yetersiz kalabileceðini fark eden görevli, orman iþletme ekiplerinden yardým istedi. Yangýn ihbarýný alan Çorum Orman Ýþletme ekipleri ile civar ilçelerin arazözleri yangýna müdahale etti. Yaklaþýk 5 hektarlýk alanýn zarar gördüðü yangýn, 3 saatte kontrol altýna alýnabildi.soðutma çalýþmalarýnýn yapýldýðý yangýnýn nedeninin araþtýrýldýðý ifade edildi. Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy Sevgi Evleri Kýz Yetiþtirme Yurdu öðrencileri ile iftarda biraya geldi. Ýftar yemeðine, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ve eþi Vicdan Topoðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, öðretmenler ve Sevgi Evleri öðrencileri katýldý. Sevgi Evleri'ndeki öðrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduðunu ifade eden Vali Sabri Baþköy, "Ýftar sofralarýnýn en deðerlisi aileler ile olanýdýr. Bugün burada hep birlikte büyük bir aileyiz. Bu birlikteliðin mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. Ýftar öncesi ve sonrasýnda Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla yakýndan ilgilenen Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, çay sohbeti sýrasýnda onlarýn bir sýkýntýsý olup olmadýðý konusunda bilgi aldý ve Sevgi Evleri'nden ayrýlýrken Sevgi Evleri öðrencilerine teþekkür etti. Haber Servisi Bedelli'den 2,2 milyar lira kaynak Bedelli askerlik uygulamasýndan þu ana kadar yaklaþýk 2 milyar 230 milyon lira kaynak saðlandý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, bedelli askerlik uygulamasýndan bugüne kadar, 2 milyar 230 milyon lira kaynak saðlandýðýný açýkladý. Paranýn bir kýsmý er ve erbaþlarýn muhtaç ailelerine destek olarak kullanýlacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin'in açýkladýðý rakamlara göre elde edilen bu gelirin 170 milyon lirasý þehit ailelerine harcandý. Þahin, er ve erbaþlarýn muhtaç ailelerine bedelli üzerinden de mali destek kararý verdiklerini, bu kapsamda 60 bin ailenin müracaat ettiðini söyledi: "Muhtaç asker aileleri ile ilgili aldýðýmýz bir karar var. Eðer er ve erbaþ askere gittiyse ve aile muhtaç durumdaysa biz bu aileye bedelli üzerinden de mali destek kararý verdik. Bununla alakalý 60 bin aile müracaat etti." Esnaf 8,3 milyar lira kredi kullandý Gümrük ve Ticaret Bakaný Sayýn Hayati Yazýcý, kredi kefalet kooperatiflerinin küçük iþletmelerin sigortasý olduðunu, kooperatiflerin büyüyen Türkiye'nin gücüne güç kattýðýný vurguladý. Yazýcý, kredi ve kefalet kooperatifleri aracýlýðý ile 30 Haziran 2013 itibariyle 270 bin kadar ortaða kullandýrýlan kredi hacminin 8,3 milyar TL'ye ulaþtýðýný ifade etti. 'Ekonominin kýlcal damarlarý' diye adlandýrabilecek küçük iþletmelerin finansman ihtiyaçlarýnýn kooperatifler aracýlýðýyla karþýlandýðýna dikkat çeken Bakan Yazýcý, "Bu krediler hizmet ve üretim sektörlerinin çarklarýný döndürüyor, büyüyen Türkiye'ye güç veriyor. Bakanlýðýmýz, kredi kefalet kooperatifleri aracýlýðýyla kullandýrdýðý bu kredilerle ekonominin kýlcal damarlarý olan küçük iþletmelerin çarklarý döndürülmektedir. Bugün itibariyle Türkiye'nin 81 ilinde kurduðumuz bine yakýn kredi ve kefalet kooperatifleri ile bu hizmetler sunulmaktadýr. 30 Haziran 2013 itibariyle söz konusu kooperatiflerden 830 kooperatif de kefalet verebilecek durumdadýr. Bu da kredi geri dönüþlerinin iyi bir noktada olduðunu göstermektedir." diye konuþtu.

4 HABER 4 KARA DONLU CAN BABA YAÞATILMALI 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Türk Eðitim Sen'den rotasyon tepkisi! Türk Eðitim Sen Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn Millî Eðitim Bakanlýðý'nýn "Taþra Teþkilatý Yöneticilerinin Yer Deðiþtirme Suretiyle Atanmalarý Hakkýnda Yönetmeliðin" 4 Temmuz 2013 tarihinde yayýnlanarak yürürlüðe girdiðini dile getirerek, yönetmeliðin, incelendiðinde çok çeþitli sýkýntýlarýn taþra yöneticilerini beklediðinin görüleceðini belirtti. Türk Eðitim Sen'in rotasyona hep karþý durduðunu dile getiren Selim Aydýn, "Biz rotasyonda kamu yararý hiç görmedik ama bir sendikanýn "dinozor müdürler gitsin de, ne olursa olsun" mantýðý ile desteklediði, rotasyon, daha sonra müdür yardýmcýlarýna, baþ müdür yardýmcýlarýna uygulanmýþ, sonrasýnda ise tüm memur ve öðretmenlere iller arasý rotasyon uygulamasý gündeme gelmiþtir. Þu anda TBMM'de kanunlaþmýþ olan torba yasada, tüm memur ve öðretmenleri kapsayan bir iller arasý rotasyon, kanun haline gelmemiþse, bunun sebebi önümüzdeki süreçte yaþanacak seçimlerdir. Bu seçimler bittiðinde, þartlar ayný kalýrsa, tüm memur ve öðretmenleri kapsayan bir iller arasý rotasyon uygulamasý kesinlikle dayatýlacaktýr. Rotasyon uygulamasýný destekleyen bir çok çalýþan olduðunu biliyoruz. Bu arkadaþlarýmýz ya kenar mahallelerden, merkeze, ya da, mahrumiyet bölgelerinden batý illerine gidebilmenin tek yolu olarak rotasyonu gördükleri için bu uygulamayý desteklemektedir. Yýllarca mahrumiyet bölgelerinde çalýþanlarýn bu düþüncelerin içinde olmalarý hiç de yanlýþ olmamakla beraber, rotasyonun dertlerine ne kadar çözüm olacaðý da tartýþýlýr. Týpký taþra yöneticilerine uygulanacak olan rotasyon da olduðu gibi" dedi.taþra yöneticileri rotasyon yönetmeliði incelendiðinde, yönetici ya kendi il, hariç olmak üzere kendi hizmet bölgesinde, ya alt, ya da bir üst hizmet bölgesinde görev yapmak zorunda kalacaðýný kaydeden Aydýn, "Bu þu anlama gelmektedir: inci hizmet bölgelerinde görev yapan, taþra yöneticileri 1 ve 2 bölgeye tayin isteyemeyeceklerdir. 5. bölgede çalýþan bir yönetici, ya yine 5. bölgeden bir il, yada 4. bölgeden bir il seçebilecektir. Bu illerden 40 tercih hakkýna sahip bulunmaktadýrlar. 5. bölgede 15 yýl-20 yýl görev yapmýþ bir yönetici 1 ve 2. bölgelere gidemeyecektir. 1. bölgede görev yapan bir yönetici de ya 1. ya da 2. bölgeden 40 tercih hakkýna sahiptir. Tercihlerine yerleþemeyenler kura yoluyla atanacaktýr. Bu durumda, söz konusu yöneticilerin 3-4 veya 5. bölgelere verilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadýr. En azýndan yönetmelikte böyle bir düzenleme yapýlmamýþtýr. Bu durumda 1 veya 2. bölgede görev yapan yöneticiler, tercihlerine yerleþememe durumunda kura ile 4 veya 5. bölgelerde çalýþmak durumunda kalabilecektir. Bu halde de, yýldýr görev yapan yöneticiler, bundan sonraki yer deðiþtirme dönemlerinde de, bu yönetmeliðe tabi olacaklarý için 4-5. Hizmet bölgelerinden bir üst bölgelere yer deðiþtirebilecektir. Bu eksikler belki kýlavuzla düzenlenerek, bir kýsým yanlýþlarýn veya yanlýþ anlamalarýn önüne geçilebilir ama yönetmelikten anladýðýmýz bu þekildedir. Ayrýca Ek 1 sayýlý cetvelde 4-5 ve 6 bölge illerde, 50 binden az, diðer bölgelerde 100 binden az nüfusa sahipse, doðduðunuz yere ve doðmamýþ dahi olsanýz 15 yýl ikamet ettiðiniz yere yer deðiþtirme yaptýramamanýzýn mantýðý nedir? Madem rotasyon uygulamasý baþlayacaktýr, rotasyon kapsamýnda bu tür kýsýtlamalarýn bir anlamý olmayacaktýr. Bu yönetmelik, yýllardýr görev yapan taþra yöneticilerine uygulanacak olan bir zulüm yönetmeliðidir. Düþünene de, yazana da, onaylayana da iyi niyet beslememiz mümkün deðildir. Kaldý ki, MEB Teþkilat Kanununda il müdürleri de rotasyon kapsamýnda olmasýna raðmen, yönetmelikte il müdürlerinin kapsam dýþýnda tutulmasý, tam bir çifte standarttýr. Halbuki, bir rotasyon uygulamasý yapýlacaksa, bu, öncelikle il müdürlerini kapsamalýdýr, ancak MEB'in üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip bürokratlarý, böyle emir buyurmuþlar. Binlerce geçici, vekil taþra yöneticisinin bulunduðu Milli Eðitim Bakanlýðý'nda, kadrolu yöneticilere reva görülen bu muamele, MEB'in ne kadar gayrý samimi politikalar uyguladýðýný göstermektedir. Yýllardýr geçici, torpilli görevli yöneticiler için hiçbir þey yapmayan, þube müdürlüðü sýnavý dahi açmayan MEB, kadrolu yöneticileri açýkça cezalandýrmaktadýr. Bu yönetmelik, göreve henüz baþlamýþ ya da baþlayacak olan yöneticilere uygulanacak olsa bir sözümüz olmaz, ancak yýllardýr görev yapan insanlara uygulamak bu insanlarýn tüm çalýþmalarýný, düzenlerini sýfýr saymak demektir. Kaldý ki, bu insanlarýn bir çoðu ayný unvanla olmasa da, öðretmen veya bir baþka görevde bu bölgelerde çalýþmýþ ve emek vermiþ insanlardýr. Bu insanlarýn geçmiþ çalýþmalarýný yok saymak, yýllarca verdikleri emeði hiç hesaba katmamak kabul edilemez. Türk Eðitim Sen olarak, Milli Eðitim Bakaný Sayýn Nabi Avcý'yý, imzaladýðý yönetmeliði bir daha, ama ne anlama geldiðini anlayarak okumaya, MEB Müsteþarý Yusuf Tekin ve bazý bürokratlarýný da izana davet ediyoruz. Anlaþýlan, sizin rotasyon zamanýnýz gelmiþ, inþallah millet de sizi, böyle kuralsýz rotasyonlara tabi tutar da, gidiþiniz olur geliþiniz olmaz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yýlmaz MERT Sevgili dostlarým; Çorum elinin dört bir köþesi abdallarýn türbeleri ile doludur. Abdal; gezgin, hak dostu anlamýnda kullanýlan bin yýllýk bir deyimdir. Urum Abdallarý olarak bilinen ve çoðunluðu Türk yurdu Horasan diyarýndan sökün eden bu evliyalarý çaðlayarak akan coþkun bir ýrmak gibi düþünmelidir. Daðlar ovalar aþarak dolanan bu ýrmak, geçtiði bütün yerlere hayat verir. Yeþile kesmiþ bereket fýþkýran güzellikler bu ýrmaðýn suyu ile can bulur. Ýnsana ve tabiata kaynaklýk eden bu can suyunun membaý ise Hünkâr Hacý Bektaþ Velî'dir. Anadolu coðrafyasýnýn Türk dili ve Ýslam dini ile tanýþmasý silahlý savaþlardan çok gönül erlerinin fetihleri ile mümkün olmuþtur. Rum nüfusun yoðun olarak yaþadýðý bu yerlere o vakitler boy ve kavim olarak geldiðimiz yörelerde Anadolu deðilde Rum ülkesi, Rum diyarý yada Rum eli olarak hitap ediliyordu. Urum diyarýný irþad etmekle görevlendirilen gezgin Türk bilgelerine de Urum Abdallarý denilmesi bu yüzdendi. Çoðunlukla Çorum yöresinde metfun bilgeler Bektaþi öðretisi ile donatýlmýþ ulu kiþilerden oluþur. Osmancýktaki Koyunbaba Hacý Bektaþ Velinin halifesidir. Nitekim Oðuzlar Ýlçesindeki Kara Donlu Can Babada öyledir. Kýzýl ýrmak boylarýnda söylencesi halen dilden dile dolaþan Mehmet Dede müsahibi - Yol kardeþi - Hasan dede ile Hacý Bektaþ Velinin ýþýðýndan beslenmiþlerdir. Teslim Abdal dan Hüseyin Gazi ye Abdal Ata dan Balým Sultan'a Seydim Sultan'a her karýþ topraðý bu aydýnlýk yüzlerin ýþýltýsý ile göz kamaþtýran bir kültür hazinesi olan ilimiz çok þanslýdýr. Ýnsaný kâmil olmanýn erdemini gururla taþýyan bu erler çok sevilmiþtir. Birden fazla yerde farklý mekânlarda kabirlerinin olmasý iþte bu yüzdendir. Her birinin anýsý yüzlerce yýldýr anlatýla gelen kerametleri ile halâ gönüllerde yaþatýlmakta içten büyük bir saygý ile diri tutulmaktadýr. Obruk Barajýnýn kenarýna bir inci misali dizilmiþ güzel köylerin arasýndan gidilir. Oðuzlar Ýlçesine. Kilometrelerce uzunlukta uçsuz bucaksýz bir derya misali daðlarýn içinden uzanan Obruk baraj gölü, Kara Donlu Can Baba dan aldýðý öðütle sakin ve bilge bir sükuneti de taþýr. Oðuzlar, ceviz aðaçlarýnýn serin gölgesi, burcu burcu kokan kekik ve türlü çeþit þifalý bitkilerin arasýnda saklý bir sýr gibi durmaktadýr yamaçlarda. Bu ilçe büyük zâtýn kollarý altýnda güven içinde huzur doludur. Karadonlu Can Baba evladý Resul, Seyyid-i saadattýr. On iki Ýmamlardan Ýmam Musa-i Kazým evlatlarýndandýr. Türbesinin Oðuzlar Ýlçesinde olduðu bilinmekle beraber ayný zamanda Kütahya'nýn Gediz Ýlçesi Akçaalan beldesinde de ziyareti mevcuttur. Hacý Bektaþ-ý Veli'nin Velayetnamesinin ve.43. sayfalarý Can Baba'yý þöyle anlatýr. "O vakit Hacý Bektaþ, Suluca Kara höyük'te, Kadýncýk Ana nýn evindeydi. Kerameti her tarafa yayýlmýþtý. Her yandan mürit, muhip akýp geliyordu. Günlerden bir gün Hacý Bektaþ'ý görmeye biri gelmiþti. Engine kara elbise, baþýna kara bir külah giymiþ, üstüne kýrmýzý sarmýþtý. Geldi, Hünkar, ýn elini öptü, ayaklarýna düþtü, yoksulum dedi, ey gerçek er, bana safânazar, himmet et. Hünkâr, adýn ne dedi Gelen er, "Can Baba. dedi Hünkâr, gözünü, sýrtýný sývazladý. Nasibini verdi. Erin bakýþý kimyadýr, kara top raða basar altýn olur. Can Baba,ya da sefa-nazar. dedi, bizden nasibini aldýn. Seni Tatar Han'ý Kavus Han'a gönderiyorum. Korkma, git, vilayet ten, kerametten ne isterlerse göster, seninle beraberiz onlara de ki, sünnet olup imana gelmedikçesana, Rum ülkesine girmeye yol yoktur. Can Baba, Hacý Bektaþ'ýn emriyle yola düþtü.kavus Han'a rastladý. Göçün önüne durup nereye gidiyorsun? Buradan ileri yol yok size, ancak sünnet olur, imana gelirseniz o baþka dedi. Can Baba'nýn sözünü Kavus Han'a haber verdiler. Kavus Han emretti. Göçü kondurdular. Karadonlu Can Baba 'yý, Han'ýn huzuruna götürdüler.han, dedi, sözün nedir? Can Baba, sünnet olup imana gelmezseniz, size bundan ileriye yol yok dedi. Kavus Han,ýn babasý, yanýna ulu bir keþiþ katmýþtý. O keþiþi çaðýrdý, - "Ey dinimizin ulusu." Dedi. " Gör bak, þu gelen kimse ne diyor, sen de iþit." Karadolu Can Baba, ayný sözleri, keþiþin önünde de söyledi. Kavus Han, "Ey dinimizin ulusu." Dedi. "Bu derviþin sözüne ne dersin? Keþiþ, "Cevabý hem kolay dedi, hem de þu: -" Bu adamý sýnarýz. Zoru da þu: "Eðer üstün olursa dinimizi býrakýp bunun dinine girmemiz gerek. Kavus Han, "Sýnarýz da üst olursa elbette dinimizi býra- Uður ÇINAR kýp bunun dinine gireceðiz, hüküm, olanýndýr, yalnýz bunu nasýl sýnayacaðýz?" dedi. Keþiþ, bir büyük kazan içine girsin aðzýna dek su doldurun. Kapaðýný sývayýn, üç gün altýnda kýzgýn ateþ yakýn. Üç gün kaynatýn. Sözü doðruysa bir þey olmaz. Bunun dinine gireriz. dedi. Kavus Han bu sözden hoþlandý. Ýyi bir tedbir buldum. Yalancýysa helak olur. Kurtuluruz." Dedi. Sonra dönüp Karadonlu Can Baba,ya. -"Ne dersin." dedi, "Razý oluyor musun? Karadonlu Can Baba, -"Evet dedi. "Razýyým. Fakat ölmez de sað çýkarsam müslüman olur musunuz? Kavus Han, -"Ne var ki." dedi. Ortaya büyük bir ziyafet kazaný getirdiler. Ýçini suyla doldurdular. -"Gel. Gir" dediler. Karadonlu Can Baba, iki bir demeden kazanýn içine girdi. Su doldurdular. Kapaðýný kapattýlar. Dört yanýný saðlamca sývadýlar. Altýna büyük bir ateþ yaktýlar. O tarihte, o gün, Hacý Bektaþ, Kadýncýk Ana,nýn evinde oturmaktaydý. Sarý Ýsmail'e "Saçým uzamýþ. Dedi. "Dýþarýya çýkalým da beni týraþ et. Sarý, taþý usturayý aldý. Hünkârla beraberdýþarýya çýktý. Köyün alt ucunda, öyüðe bir yerde oturdular. Hünkar, Sarý 'ya ; -" Haydi. Dedi. Týraþa baþladý. Sarý, Hünkar'ýn saçýný týraþ etmeye baþladý. Tam baþýnýn yarýsýný traþ etmiþti ki Hünkâr, -"Yeter." Dedi. Sarý Ýsmail týraþtan el çekti. Hünkar kalktý. Bir yere vardý. Eliyle yeri kazdý. "Ak pýnarým. Ak pýnarým. Ak pýnarým." dedi. Üçüncü defasýnda, Hünkâr'ýn vilayetiyle yerden, arý duru bir su çýktý. Öyüðe doðru akmaya baþladý. Hünkâr, ak pýnarým diye neden üç kere söylettin.? Bir kere söylediðimiz yetmez miydi.? Ne diye gelip yetiþmedin." dedi. Sarý der ki, kulaðýmla iþittim. Hünkâr bu soruyu sorunca sudan bir ses geldi. Su diyordu ki: "Erenler Þahý. Ýlk defa söylediðimiz zaman Horasan'dan Niþabur þehrinden aktým. Erciyese geldim. Ýkinci emrinizde Erciyes'i yedi kere tavaf ettim. Üçüncü buyruðunuzda, eþtiðiniz yerden çýktým.." Hünkar, pýnarý bu cevabýndan sonra "Sarý" buyurdu. "Bu pýnar, Horasanda bizimle beraberdi. Nerede ne vakit ihtiyacýmýz olsa, gel derdik, gelirdi. Þimdi de Gel dedik, geldi, nefesimizi kýrmadý. Kim bu pýnardan yýkanýrsa cehennem ateþinde yanmasýn.."hünkar, mübârek eliyle sudan alýr. Civarýna serperdi. Serptiði buðu çýkardý. Göðe aðardý. Sarý, bu hali görüp Hünkar'a Ece dedi. O civar halký Hünkar'ý Ece diye anarlardý. Bu söz, Oðuz dilinde 'Eren, Evliya.' demektir. Sarý, taþtan, topraktan buðu çýkmasýna þaþtý. Soðuk suyu þu taþlara saçýyorsunuz, buðu çýkýyor dedi Hünkar, "Evet". dedi, Karadonlu Can Baba'yý Han, kazana koyup kaynatýyor, onun suyunu iyileþtiriyorum. BURÇAK BURÇAK TERLEMÝÞ Biz gelelim gene sözümüze. Kavus Han, Karadonlu Can Baba'yý üç gün, üç gece kaynattý. Dördüncü günü Tatar beyleri ve ulularý, Han'a gelip dediler ki; "O kazana koyduðun bir adamdýr. Demir olsa erir giderdi. Gelin, açalým görelim, hali ne olmuþ. Hep birden kazanýn yanýna geldiler. Han emretti, kapaðýný açtýlar. Bir de gördüler ki Karadonlu Can Baba, kazanýn içinde baðdaþ kurmuþ, oturmada, burçak burçak da terlemiþ. Kavus Han emretti, "Baba'yý kazandan çýkardýlar. Han, keþiþe "Ne dersin." dedi. Keþiþ, "Bu kadarla olmaz." Dedi. Emanet askerine, bir yazýya odun yýðsýnlar, ataþa versinler bu ateþe girsin. Yanmazsa dinine gireriz. Kavus Han, Karadonlu Can Baba'ya; Ne dersin.?" dedi. Karadonlu Can Baba, - "Pekala. Fakat, yanmayýp çýkarsam. Sözümü tutup imana gelecek misiniz?" diye sordu. Kavus Han'la yanýndakiler, "Evet" dediler. Han emretti. Bir yazýya pek çok odun yýðdýlar. Öylesine ki bir yanýnda duran atlý öbür yanýnda görünmezdi. Odunu ateþlediler. Isýsýndan kimse, yö resine varamýyordu. Kavus Han, - "Gel derviþ." Dedi. "Bu ateþe gir. Biz de sözümüzde duralým. Karadonlu Can Baba, -"Beni dedi, size rûm erenlerinin ulusu Hünkâr Hacý Bektaþ-ý Velî gönderdi. Onun izniyle geldim. Sizi Müslümanlýða davet ettim. Siz beni kazana koyup üç gün üç gece kaynatarak sýnadýnýz. Birþey olmadým. Þimdi de ateþe girdiriyorsunuz Bu keþiþ, sizin dininizin ulusu. Gelsin, o da benimle girsin. Hangimizin dini haksa belli olur. kimsenin þüphesi kalmaz. Kavus Han'ýn yanýndaki beyler keþiþin yüzüne bakýp, "Ey din ulusu." Dediler. Ne dersin? Derviþ, beraber girmeye davet ediyorum seni. Keþiþ beylerin yanýnda olmaz demeye utandý. "Peki" dedi. Gideyim de hangimizin dini kuvvetli belli olsun, bilinsin. DEVAM EDECEK.

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı