AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý"

Transkript

1 Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý NOR VEÇ DE KÝ SAL DI RI SON RA SIN DA ÝS LA MO - FO BÝ NÝN ET KÝ SÝN DE KA LA RAK MÜS LÜ MAN LA RI SUÇ LA YAN DÜN YA MED YA SI SI NIF TA KAL DI. ÝSLÂM KORKUSUNU YAYANLAR UTANSIN u Belçika Müslüman Temsil Kurumu (Executif) Baþkaný Þemsettin Uðurlu, Ýslamofobiyi körükleyen yayýnlardan çok çektik. Basýnýn her terör olayýnýn arkasýnda ilk etapta Ýslâmý aramalarý çok yanlýþ. Müslümanlar bu tür neþriyatlardan çok rahatsýz. Norveç te yaþanan dram bir kez daha ortaya koydu; terörün dini, ýrký, milliyeti, siyaseti yoktur þeklinde konuþtu. NORVEÇ HALKI ÞAÞKIN u Emniyette, Norveç toplumunu deðiþtirmek istiyorum. Tek baþýma hareket ettim diyen saldýrgan, yaptýklarýnýn suç olduðunu kabul etmedi. Patlamanýn olduðu yerde toplanan Norveçliler, Norveç halkýnýn yüzde 99 u bunun Müslümanlarýn iþi olduðunu sandý. Ama öyle deðil. Nasýl eðitimli bir kiþi böyle bir saldýrýyý yaptý bilmiyorum diye konuþuyor. Ha be ri say fa 7 de MARDÝN ÝN ÖMERLÝ ÝLÇESÝNDE HAÝN PUSU 3 asker þehit oldu umardin in Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu 2 astsubay ile 1 uzman çavuþ þehit oldu. Ýkipýnar Köyündeki jandarma karakolunda görevli 3 asker dâvet edildikleri bir evden, köyün üst kýsmýndaki karakollarýna dönerken teröristlerin kurduðu pusuya düþtü. Açýlan ilk ateþ sonucu Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül ve Sadýk Güllü ile Uzman Çavuþ Ali Öztürk þehit oldu. Ha be ri 4 te Mil lî Gü ven lik der si kal k sýn ÝS TAN BUL DA bir pro tes - to gös te ri si dü zen le yen Maz lumder ve Öz gürder ü ye le ri, O kul lar da as ke rî de ne tim ve ve sa yet a ra cý o lan kýþ la ti pi e ði ti min sim ge si Mil lî Gü ven lik der si kal dý rýl ma lý dýr ta le - bin de bu lun du. n4 te Y U R T D I Þ I N D A N D A T A L E P V A R Akýn akýn Ramazan umresine udiyanet Ýþleri Baþkanlýðý her yýl olduðu gibi, bu yýl da Ramazan öncesi mukaddes topraklara yönelik umre organizasyonu gerçekleþtirdi. Bu Ramazan da, Türkiye den 15 bin 720 kiþi umre için mukaddes topraklara gidecek. Ha be ri 3 te ÝSRAÝL, ASKERLERÝ ÖLDÜRMEK ÝÇÝN GELMÝÞ BM raporuna göre Ýsrail suçlu u27 Temmuz Çarþamba günü BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon a sunulacak Mavi Marmara ya iliþkin rapordaki ifadeler Ýsrail i suçluyor. Hürriyet in haberine göre; raporda, Ýsrail askerlerinin kasten adam öldürmeyi hedeflediklerini ortaya koyan, Ýsrail askerleri gemiye tamamen öldürmek amacýyla indiler ve insanlarý ense kökünden vurarak öldürdüler ifadesi Tel Aviv yönetimini zora sokacak. Ha be ri say fa 7 de Zey tin bur nu hâ lâ ger gin ÝS TAN BUL Em ni yet Mü - dür lü ðü, Zey tin bur nu nda mey da na ge len o lay la ra i - liþ kin top lam 72 þüp he li þah sý ya ka la dý. O lay la rý pro vo ke e den ler ya ka lan - mýþ ol ma sý na rað men, ilçede ger gin or ta mýn sür - dü ðü be lir ti li yor. n5 te Med ya mýz da ha da öz gür le þe cek BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Tür ki ye de de - mok ra tik leþ me yo lun da, hak ve öz gür lük ler de i ler - le me sað lan dýk ça, med ya - mýz da ha da öz gür le þe cek ve top lu mu mu zun þef faf - laþ ma sý yo lun da çok da ha bü yük me sa fe ler kat e di - le cek tir dedi. n5 te ISSN Türkiye'nin her yerinde açýlan Kur'ân kurslarýna yoðun ilgi gösteriliyor. Kurslarda her türlü teknik imkân da kullanýlýyor. FO TOÐ RAF: A A TÜRKÝYE NÝN HER YERÝNDE KURS VAR Kur ân öðrenmek için geldiler u Tür ki ye nin dört bir ya nýn da Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ko or di ne sin de a çý lan yaz Kur ân kurs la rý na yo ðun ta lep var. Ýs tan bul Müf tü Yar dým cý sý Kad ri ye Av cý Er dem li, kurs - la ra ka týl mak a ma cýy la yurt dý þýn dan da öð ren ci le rin gel di ði ni söy le di. Ha be ri say fa 5 te

2 2 Y LÂHÝKA Kalb-i insanîden merhamet çýkarsa... Kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çýksa, akýl ve zekâvet, o insanlarý gayet dehþetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir; daha siyasetle idare edilmez. (Þuâlar, s. 919) İ mân, insaný insan eder; belki, insaný sultan eder. Öyle ise, insanýn vazife-i asliyesi imân ve duâdýr. Küfür, insaný gayet âciz bir canavar hayvan eder. Sözler, s. 502 *** Bir Müslüman Ýslâmiyet dairesinden çýksa, mürted ve anarþist olur, hayat-ý içtimâiyeye zehir hükmüne geçer. Çünkü anarþi hiçbir hakký tanýmaz, insaniyet seciyelerini canavar hayvanlarýn seciyesine çevirir. Emirdað Lâhikasý, s. 741 *** Nev-i insanýn üçten birisini teþkil eden gençler, hevesâtlarý galeyanda, hissiyata maðlûp, cüretkâr akýllarýný her vakit baþýna almayan o gençler, âhiret imanýný kaybetseler ve Cehennem azabýný tahattur etmezlerse, hayat-ý içtimaiyede, ehl-i namusun malý ve ýrzý ve zayýf ve ihtiyarlarýn rahatý ve haysiyeti tehlikede kalýr. Bazý, bir dakika lezzeti için bir mes ut hanenin saadetini mahveder ve bu gibi, hapiste dört beþ sene azap çeker, canavar bir hayvan hükmüne geçer. Eðer iman-ý âhiret onun imdadýna gelse, çabuk aklýný baþýna alýr. Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat Cehennem gibi bir zindaný bulunan bir Padiþah-ý Zülcelâl in melâikeleri beni görüyorlar ve fenalýklarýmý kaydediyorlar. Ben baþýboþ deðilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayýf olacaðým diye, birden, zulmen tecavüz etmek istediði adamlara karþý bir þefkat, bir hürmet hissetmeye baþlar. Þuâlar, s. 354 *** Hem herbir þehir kendi ahalisine geniþ bir hanedir. Eðer iman-ý âhiret o büyük aile efradýnda hükmetmezse, güzel ahlâkýn esaslarý olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlýk, rýza-yý Ýlâhî, sevab-ý uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlýk, hodgâmlýk, tasannu, riya, rüþvet, aldatmak gibi haller meydan alýr. Zâhirî âsâyiþ ve insaniyet altýnda anarþistlik ve vahþet mânâlarý hükmeder; o hayat-ý þehriye zehirlenir. Çocuklar haylâzlýða, gençler sarhoþluða, kavîler zulme, ihtiyarlar aðlamaya baþlarlar. Buna kýyasen, memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir. Eðer iman-ý âhiret bu geniþ hanelerde hükmetse, birden samimî hürmet ve ciddî merhamet ve rüþvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaþeret ve riyâsýz ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkiþafa baþlarlar. Çocuklara der: Cennet var, haylazlýðý býrak. Kur ân dersiyle temkin verir. Gençlere der: Cehennem var, sarhoþluðu býrak. Aklý baþlarýna getirir. Zâlime der: Þiddetli azap var, tokat yiyeceksin. Adalete baþýný eðdirir. Ýhtiyarlara der: Senin elinden çýkmýþ bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimî bir uhrevî saadet ve taze, bâki bir gençlik seni bekliyorlar. Onlarý kazanmaya çalýþ. Aðlamasýný gülmeye çevirir. Bunlara kýyasen, cüz î ve küllî herbir taifede hüsn-ü tesirini gösterir, ýþýklandýrýr. Nev-i beþerin hayat-ý içtimaiyesiyle alâkadar olan içtimaiyyun ve ahlâkiyyûnlarýn kulaklarý çýnlasýn! Ýþte, iman-ý âhiretin binler faydalarýndan, iþaret ettiðimiz beþ altý nümunelerine sairleri kýyas edilse, kat î anlaþýlýr ki, iki cihanýn ve iki hayatýn medar-ý saadeti yalnýz imandýr. Þuâlar, s. 205 yarattýk. Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasýnda bulunanlarý hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için Ýnkar edenler ise, uyarýldýklarý þeylerden yüz çevirmektedirler. -Çaycuma Risâle-i Nur Külliyatýný Bitirme Programýndan Seyfeddin Aðabeye rahmet duâsýyla- Biz konuþmayýz konuþturuluruz, biz koþmayýz koþturuluruz bazen... O bir hayli koþturuldu, istihdam olundu Nurun hizmetinde, Seyfeddin Aðabeyi hiç de yanýndan uzak görmediðimiz melekler götürdü Üstada, Resul-i Kibriya ya Ehl-i imanýn, bilhassa Nur Talebelerinin hayatýnda yeri vardýr tevafuklarýn. Yine bir tevafuktu, her gün 200 sayfa okuyarak Risâle-i Nur Külliyatý ný bitirmeye çalýþan kardeþlerin çay sohbetindeki muhabbet. Ne hikmetse ölümden, Azrail den (as) açýlmýþtý muhabbet, titretmiþti uyumakta olan bir çok hissiyatýmýzý ve bir kardeþimiz ufkumuzu geniþletti. Farklý bir pencere açtý, içimiz rahatladý. Ne acaiptir, Azrail e ölüm meleði diyorlar, farkýnda olmadýðýmýz bir yüz kýrýþýklýðý yaþýyoruz, bence Azrail (as) kavuþturan, buluþturan melektir. Neden mi? Çünkü insan, elinden tutup kendisini sevdiklerine götüren, uzun zamandýr ayrý kaldýklarý ile buluþturan birine Elimi býrak demez, ona kýzmaz, arkada býraktýðý cüz î lezzetleri deðil, kavuþacaðý küllî lezzetleri düþünür. Bizi sevdiklerimize götüren, Rabbimize, Efendimiz e (asm) götüren Azrail (as) buluþturan melek deðil midir? dedi, yüzümüz güldü ve Azrail i (as) cidden sevmeye baþladýk. Beynimizde bir ifade daha inkýlap yaþadý, artýk onu duyduðumuzda siyah veya gri deðil ekrana gelen görüntü, beyaz bir sayfa olacaktý. VE ELLERÝNDEN TUTTU MELEK... O zayýf ama asil, o narin fakat tesirli dokunuþu o ellerde hissedenler kadar, hissetti melek ve rahmetiyle kucakladý Rabbimiz o- nu. Peygamberimiz (asm) ev sahipliði yaptý belki, Bak Seyfeddin dedi, Bunlar Cennet nimeti, bunlar uzun zamandýr göremediklerin Bu Hazret-i Hamza, bu Hazret-i Ö- mer, bu Hazret-i Ebu Bekir, bu da asrýnýzýn vekîli Bediüzzaman Said Nursî. Bak bunlar da aðabeylerin... Ve tebessümle heyecanlandý Seyfeddin Aðabey. Alýþýk olduðunuz bir ses çýktý, haram deðmemiþ dudaklarýndan: Peygamberim, Üstadým, aðabeylerimmm dedi, belki GÖZLERÝ FERSAH FERSAH ÖTELERÝ GÖRÜYORDU VE UHUD DAÐI KADARDI BACAKLARI Görüyordu zaten sesimizi, görmediði kardeþleri vardý içimizde, ama seslerinden görüyordu onlarý, þimdi tuyûrun hudrun ile gezdiriliyor semâda ve her þey gösteriliyor o güzel gözlerine ve o güzel kardeþleri... O yüce isimlerin nezaretinde mahcubiyetle seyeran ediyor her iki dünyayý, Aziz Üstad da yârenlik ediyor belki biricik talebesine ve fersah fersah öteleri görüyor. O da ne! Endamý ne kadar da heybetli aðabeyimin, sahabeler gibi olmuþ kollarý bacaklarý, sahabeler gibi kâinat mescidinde ezanlar okuyor... Biraz sessiz olun, o kahramaný tanýyanlar gözlerinizi kapatýn... Evet kapat gözlerini ve sesini iþit onun, Bilâl gibi okuyor ve artýk Abdullah bin Mes ud gibi heybetli MEN RABBÜKE? DEDÝ MÜNKER... Ankara semasýna indi melek ve sordu Seyfeddin e: Rabbin kim? Hýçkýra hýçkýra aðladý aðabeyim... Ben Rabbimi hiç unutmadým, ben Peygamberimi, Kitabýmý hiç unutmadým ki... Silindi gözyaþlarý melekler tarafýndan. O bir hayat yaþadý, yaþanmasý nadir olan. O bir hayat yaþadý, sahabe gibi, Ýbni Mektum gibi. RAHMETE KAVUÞMADAN DUÂ ETMÝÞTÝ ANNELER Tövbeye en mecbur günahlarý ile Ankara ya yolu düþen bir kardeþ vardý, üniversite okuyacak, öðretmen olacaktý. Bu kadardý hayâli Bir buluþma âný geldi, a- ðabeyi Seyfeddin ile yýllardýr arkadaþ gibi konuþtular, konuþtular, hatta daha ötesi aðabey-kardeþ gibi Görülmedik bir þevk, duyulmadýk bir heyecan gördü o mücrim. O gün bir hedef aldý a- ðabeyinden, Nurlarý en az 15 kiþiye anlatmalý ve onlarla medresede Risâle-i Nur dersi baþlatmalýydý. Öyle bir hedef koyulmuþtu ki, öðretmenlik hayali unutulacak kadar küçülmüþtü, üniversiteler küçülmüþ, Ankara küçülmüþtü. Büyük olan, 15 kiþiye ulaþmaktý, onlara Allah ý, Peygamber i, Üstadý anlatmaktý. Ve Elimden gelen ancak budur dercesine sarýldý yine sýcacýk... O günün muhabbetini bitirmiþti gösterilen hedef... Hedefe ulaþmak için duâlar isteniyordu anneden, babadan. Bir anne ki, evlâdýna hasret duyuþu ile evlâdýndan Seyfeddin Aðabeyini ve hizmetlerini dinlemiþ ve demiþ ki: Evlâdým, o da benim evlâdým, ona hayýrlý hizmetler için duâ edeceðim ve ne hikmettir ki duâ eden anne ondan önce kavuþmuþ Rabbine O Ankara ya bir hedef koydu, yüzlerce can kardeþin aðabeylerine gayret için duâ eden, aðabeyleri ve can kardeþleri Risâle-i Nur derslerinde istiâb edebilecek mekânlarýn varlýðý için duâ e- den o idi. Risâle-i Nur okumalarý ile heyecana gelen can kardeþler, genç kardeþler, aðabemiz Seyfeddin e duâ ediniz. Ahkâf Suresi, 3. ayet Can kardeþlerin can aðabeyi ÖMER FARUK TOPÇU ÞÝMDÝLERDE ASHAB-I SUFFE NÝN ONLARCA ÞUBESÝNDE SEYFEDDÝN DEN HATIRALAR ANLATILIYOR, MELEKLERÝN DE DÝNLEDÝÐÝ... Bitmeyen bir hatýra muhabbeti baþladý þimdilerde ve bitmeyen müjdeli rüyalar görülmeye... Hep onu anlatýyoruz, hayýrla yâd ediyoruz onu. Hayýrla yâd edilmeyi temennî ederek O bizim aðabeyimizdi, bizi üzmeden seven, korkutmadan heyecana getiren, usandýrmadan iþ veren, yormadan çalýþtýran, konuþmadan dinleyen, en önde olup en arkadan gelen aðabeyimizdi. Ve bunlarý anlatýyoruz þimdi çay muhabbetlerimizde, bunlarý anlatýyoruz titrek seslerimizle Anlattýklarýmýzý görüyoruz hasretli gecelerimizde... YAÐMUR MU YAÐIYOR NE Cesedden çýkarken ruh, medresede olmak ne büyük bir nimet ve çýktý ruh cesedden medresede Taþýdý bir mütevazi güruh omuzlarda cesedi. Ya Rabbi o da ne, kabir mi baþýnda durduðumuz, yoksa cennet medresesi mi? Ruh tuttu ellerinden cesedin ve buluþtular yine medresede Ve yaðmur yaðdý, gökler aðladý. Topraksa mesrur ve mesud... Ölüm güzel þey, budur perde ardýndan haber Hiç güzel olmasaydý ölür müydü Peygamber? O dem ki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail e hoþ geldin diyebilmekte hüner... *** Uzun süredir vakýf olarak hizmetlerde var olan ve sistemi ile de var olmaya devam edecek olan Seyfeddin Gültekin Aðabeyimizin Rabbi ile buluþmuþ olmasý ve mahþere kadar dünyanýn manevî hizmetlerinden terfî etmiþ olmasý hasebi ile Türkiye genelinde hatimler daðýtýldý. Aðrý dan Tekirdað a, Bursa dan Kastamonu ya, Karaman dan Mersin e büyük bir þevkle arayýp Seyfeddin Aðabeyin yaþý adedince 38 hatim daðýtma hedefini 100 e yakýn hatim hâline getiren herkese teþekkür ediyoruz. Bu hatimlerin duâsý inþâallah Cumartesi günü yapýlacak. Yine Seyfeddin Aðabeyin vefatý münasebeti ile bir kitap çalýþmasý yapmayý düþünüyoruz, bu çalýþma için bizlere yardýmcý olmak isteyenler; 1- Seyfeddin Gültekin Aðabeye ait ses kayýtlarýný, fotoðraflarýný, yayýnlanmýþ ve yayýnlanmamýþ yazýlarýný. 2- Seyfeddin Gültekin ile yaþanýlan hatýralarýný önümüzdeki bir ay içerisinde bize i- letirlerse seviniriz. Böyle bir çalýþmada gayretim olsun arzu edenler haydi biraz acele edelim ki; þimdi var olan ve gelecek nesle kutlu bir hayatýn misâl olmasýný temin edelim. Bir Fatiha ya vesile olmak temennisi i- le ÝRTÝBAT: (0506) LÛGATÇE: zekâvet: Zekîlik, zekâ. mürted: Ýrtidat eden, Ýslâm dinini býrakarak eski dinine vaya baþka bir dine geçmiþ olan, din deðiþtiren. hafiye: Saklý ve gizli þeyleri araþtýran, casus. Polis. tasannu: Yapmacýk. kavî: Kuvvetli. muavenet: Yardýmlaþma. muaþeret: Birlikte yaþayýp iyi geçinme, adab-ý muaþeret, görgü. içtimaiyyun: Toplum bilimciler, sosyologlar. ahlâkiyyûn: Ahlâk ilmi ile uðraþan ve bununla ilgili kitap yazan âlimler, ahlâkçýlar.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 24 Þaban 1432 Rumî: 12 Temmuz 1427 Umre de Ramazan yoðunluðu RAMAZAN AYINDA, TÜRKÝYE'DEN BU YIL 15 BÝN 720 KÝÞÝ UMRE ÝÇÝN MEKKE VE MEDÝNE'YE GÝDECEK. Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Kampanyada son hafta RAMAZAN DA, Türkiye den bu yýl 15 bin 720 kiþinin umre için kutsal topraklara gideceði bildirildi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý her yýl olduðu gibi bu yýl da Ramazan öncesi kutsal topraklara yönelik umre organizasyonu gerçekleþtirdi. Ýlginin yoðun olduðu umre organizasyonu çerçevesinde, çok sayýda vatandaþ 11 ayýn sultaný Ramazan da kutsal topraklarý dolduracak. Bu çerçevede Ramazan ayýnda 15 bin 720 kiþi kutsal topraklarda misafir olacak. Umre organizasyonu kapsamýnda, ilk kafile 26 Temmuz Salý günü gidecek. Bu arada organizasyon kapsamýnda il müftülükleri de umre seminerleri düzenliyor. Müftülüklerce belirlenen tarih ve yerlerde yapýlan seminerlerde, bir taraftan umrede nelerin yapýlmasý gerektiði anlatýlýrken, bir taraftan da umreye gidecek olan vatandaþlar kafile baþkanlarýný ve din görevlilerini tanýma fýrsatý buluyor. Umreye 2008 Ramazan ayýnda gidenlerin sayýsý 10 bin 338 iken 2009 da bu sayý 9 bin 23 e geriledi yýlýnda 18 bin 613 ü bulan sayý, 2011 de ise 15 bin 720 olacak. Ankara / aa Umre organizasyonu kapsamýnda, ilk kafile 26 Temmuz Salý yani yarýn yola çýkacak. Üniversite tercih süresi baþlýyor LYS YÝ kazanan adaylarýn tercih formu teslim süresi bugün baþlýyor. LYS de baþarýlý olan adaylar, okumak istedikleri üniversiteleri belirleyerek, tercih formlarýný 25 Temmuz-5 Aðustos arasýnda ÖSYM ye teslim edecek. Adaylar tercihlerini 2011-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ndaki bilgilere göre yapacak. ÖSYM nin internet adresinde yayýmlanan kýlavuzun satýþý yapýlmayacak. Adaylar tercih çalýþmalarýnda destek almak için ÖSYM nin web sitesinden yararlanabilecekler. A- daylar tercihlerini baþvuru merkezleri aracýlýðýyla ya da bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM ye gönderebilecekler. Ýnternet kullanýmýnda deneyimli olmayan ya da yanlýþ yapmaktan çekinen adaylarýn baþvuru merkezlerini kullanmalarý öneriliyor. Tercih iþlemleri için bankaya herhangi bir ücret yatýrýlmayacak. ÖSYM ye tercih gönderme süresi uzatýlmayacak. LYS yerleþtirme sonuçlarýna üniversitelere toplam 759 bin 638 aday yerleþtirilecek. Ankara / aa Kütahya Valisi Çiftçi, valilik konaðýnda basýna kahvaltý verdi. Basýn, köprü vazifesi görüyor KÜTAHYA Valisi Kenan Çiftçi, Türk basýnýndan sansürün kaldýrýlmasýnýn 103. yýl dönümü dolayýsýyla valilik konaðýnda sabah kahvaltýsýnda medya mensuplarýný aðýrladý. Vali Çiftçi, basýnýn toplumda köprü görevini gördüðünü belirterek, Basýn ne isterse, hangi kurumdan isterse, kendilerini ilgilendiriyorsa ve verilmesinde kanunen mahsur yoksa tüm bilgileri paylaþýrýz dedi. Türk basýnýnda sansürün kaldýrýlmasýnýn 103. yýl dönümünü kutladýðýný ifade eden Çiftçi, Daha iyi þartlar altýnda çalýþmanýzý, daha güzel, doðru bilgileri, insanlarýn menfaatine ve hayrýna olacak bilgileri, onlarý ilgilendiren tüm konularý paylaþýrsýnýz diye ümit ediyorum. Basýn çok önemlidir. Basýn, idarecilerin yaptýklarýný halka, halkýn da tepkilerini, isteklerini idarecilere bildirir. Bu bakýmdan köprü vazifesi görür. Bu köprüyü iki þeritli kurmuþtuk. Artýk duble yola çevirmenin vakti geliyor. þeklinde konuþtu. Kütahya / Yeni Asya Geçen haftalarda müjdesini vermiþtik. Bir süredir devam eden anonslarýmýzdan da takip etmektesiniz. Yeni Asya, son yýllarda hep yapageldiði gibi, bu seneki Ramazan ayýnda da, okuyucularýna Kur ân-ý Kerim hediye edecek. Tekrar hatýrlatacak olursak, bu defaki Kur ân ýmýzýn önemli özelliklerinden biri rahle boyu olmasý. Bu kampanya ile Vatan sathýný bir mektep yapmayý þiar edinen Yeni Asya Ramazan ýn manevî iklimine yine Kur ân eksenli bir katký sunmayý amaçlýyor. 59 kupon karþýlýðý sahip olunabilecek olan Kur ân ýn kupon yayýný Ramazan ýn baþlangýcý olan 1 Aðustos tarihinde baþlayacak. Kur ân-ý Kerimler abone olanlara peþinen hediye edilecek. Bilgisayar hatlý olan Kur ân, lüks ekopak kâðýda iki renkli olarak basýldý. Kuþe sývamalý sert kapaða sahip olan Kur ân iplik dikiþle ciltlendi. Baskýlarý tamamlanan hediye Kur ân-ý Kerimler, abone çalýþmasý yapacak temsilcilerimize gönderildi. Kur ân-ý Kerimler Ramazan a- yý öncesinde, abone olacak bütün okuyucularýmýzýn elinde olacak þekilde hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Kampanyamýzda son haftaya girildiðini belirtip, gayretlerinizi biraz daha arttýrmanýzý diliyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah tan... SADAKAT VE GAYRETÝN SONUCU: YÜZDE YÜZ TÝRAJ ARTIÞI Malatya Temsilcimiz Ahmet Kurnaz Kur ân kampanyamýzla ilgili örnek bir buluþmayý þöyle anlatýyor: Geçen haftasonu, yani Pazar günü 5 il, 10 ilçe temsilcilerinin bir araya geldiði bölge toplantýsýnda gazete tirajýnýn yüzde yüz artmasý kesinleþti. Beþ ilden gelenler, þevk ve heyecanla yapýlan çalýþmalarýný anlattýlar. Gaziantep, Kilis, Þanlýurfa, Elâziz ve Malatya il temsilcileriyle, 10 a yakýn ilçe temsilcisi Malatya merkezde buluþarak muhteþem ve görülmeye deðer saatler yaþadýlar. Gündemde en baþta gazetemizin Ramazan hamlesi vardý. Gelinen noktayý yeterli görmeyen aðabeyler daha nice hamleler yapabileceðimizi ispat ettiler. Cemaati çalýþmalarda hep göz dolduran Gaziantepliler, Þanlý- Þerefli Urfalýlar, Malatya ile kardeþçe yarýþan Elazizliler ülkemizin en çok fikir hareketlerine hamilik eden Battal Gazi nin torunlarý Malatyalýlar saatlerce gazete, dergi, neþriyat ve diðer hizmetlerimizin daha da ileri gitmesi, þanlý mazimize yakýþýr þekilde daha yeni hedefler için söz aldýlar ve yaptýklarý hizmetleri kýsaca anlattýlar. Þevk alýp, þevk verdiðimiz bölge toplantýmýzýn sonunda Ramazan da Yeni Asya nýn tirajýný yüzde yüz arttýrmakla kalmayýp Ramazan sonunda da devam etmesinin zor olmadýðý vurgulandý. Merkezle birlikte hareket eden Malatyalýlar diðer yerlere de örnek oluyorlar. Malatya da maddî-manevî gýdasýný alan temsilciler, þimdi bu hedefe varmak için canla-baþla çalýþýyorlar. Vazifemizin sefer olduðunu bilenler, Allah ýn izniyle nice zaferlere nail olacaklardýr inþallah. Bu kampanyanýn okuyucularýmýza, ülkemize ve insanlýða hayýrlý olmasýný diliyoruz. TATÝL VE GAZETENÝZ Tatil ve dinlenme mevsimi o- larak görülen yaz aylarýnda özellikle büyük þehirlerden küçük yerleþim birimlerine doðru akan bir hareketlilik yaþanýr. Turistik gezi ya da sýla-ý rahim amaçlý bu yer deðiþtirmeler yaz boyunca devam eder. Yayýncýlar açýsýndan bakýldýðýnda bu hareketlilik, genelllikle gazete tirajlarýna da olumsuz yönde yansýr. Bu bakýmdan yaz ve tatil aylarý yayýncýlarý pek sevindirmez. Tiraj kayýplarýndan da en çok da bizim gibi abonelik ve elden daðýtým u- sûlüyle okuyucusuna ulaþan gazeteler nasibini alýr. Okuyucu, ya tatil hengâmesiyle, ya da gittiði ücra bir yerde gazetesini bulamaz ve gazetesiyle buluþamaz. Yaz kayýplarýný önlemek ve gittiði yerde gazetemizi okuyucusu ile buluþturmak için gerekli tedbirler alýndý. Abone ve Daðýtým Servisimiz, yaz münasebeti ile yer deðiþtirmek durumunda kalan okuyucularýmýzýn gittikleri yere gazetesini ulaþtýrma hazýrlýðý yaptý. Okuyucularýmýz gittikleri yerin adresini Abone ve Daðýtým Servisine bir telefonla bildirmeleri halinde gazetelerine birkaç gün içinde ulaþmalarý mümkün olacak. Servis yetkilileri, bu hizmetin Yay-Sat Daðýtým þirketi kanalýyla gazete giden yerlere verilebileceðini kaydedip, gazete istenecek yerin bayi kod numarasýnýn önceden öðrenilmesinin gerektiðini belirtiyorlar. Bu açýdan tatile gidecek abonelerimize bir çaðrýmýz olacak: Lütfen adres deðiþikliðinizi bize bildiriniz. Bizler sizlere elimizden geldiðince ulaþmak ve beraberliðimizi kesintisiz sürdürmek istiyoruz..

4 4 Y HABER Yöntemler deðiþirken Terörle mücadelede temel yanlýþlýklar yapýldýðý herkesin bildiði ve yýllardan beri dile getirilen bir durum. Az sayýda da olsa bu mücadeleyi yürütenler de yanlýþ yaptýklarýný zaman zaman ifade ettiler. Diyarbakýr ýn Silvan ilçesi kýrsal ýnda meydana gelen saldýrýda 13 er in vefat etmesi sonrasýnda bu yöndeki ifade ve beyanlar çoðaldý. Terörle mücadelede yapýlan yanlýþlarýn en birincisi, bu mücadelenin sadece silâhla yapýlmaya devam ediyor olmasýydý. Maalesef, Yanlýþ yaptýk diyenler henüz Baþka vasýtalarla da bu belâya karþý mücadele edelim noktasýnda deðil, ama yine de yanlýþýn kabul ve ifade edilmesini atýlan müsbet bir adým olarak görebiliriz. Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Terörle mücadelede zaman içerisinde ve yakýn zamanda yapýsal ve yönteme iliþkin birtakým yenilikler ve deðiþiklikler olacaktýr, olmasý gereklidir demiþ. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay da Terör tabiî çok acý bir olay. Bizi çok üzdü. 13 þehidimiz Silvan da. Ama þuna düþmemek lâzým, bu tür olaylar olduðunda bütün diðer boyutlarý bir kenara býrakýp tekrar güvenlik boyutlu politikalara yönelmekten kaçýnmak lâzým. O boyutu öndedir, ama bütün boyutlarýyla birlikte bu konuyu yürütmek gerektiðine inanýyoruz demiþ. (AA, 22 Temmuz 2011) Terörün sadece güvenlik tedbirleriyle sona erdirilemeyeceði doðru. Ayný zamanda uygulanan güvenlik boyutu nun profesyonellerce yürütülmesi gerektiði de tartýþmasýz. Zaten Türkiye de yapýlan itiraz bu deðil mi? Her defasýnda, Niçin acemi er ler, profesyonel teröristlerin üzerine sürülüyor? diye soruluyor. Ama bu sorunun ikna edici bir cevabý verilebilmiþ deðil. Tamam bundan sonra profesyonel ekip kuracaðýz, acemi er ler ile terör mücadelesi yapmayacaðýz deniliyor, ama uygulamada bir deðiþiklik yok. Silvan da da yaþanan bu olmadý mý? Bazý yetkililer öyle açýklamalar yaptý ki, þaþmamak mümkün deðil. Neymiþ, kýrsal alana jandarma bakýyormuþ da, onun için oraya profesyonel ler gönderilememiþ! Saldýrý sonrasý bir yazara açýklama yapan rütbeli yetkili bilmânâ böyle demiþti! [Genelkurmay a, Neden birliðin tamamý profesyonel deðildi? diye sordum. Aldýðým yanýt þu: (...) Kýrsal kesim, jandarma sorumluluðunda olduðu için jandarma alayýndan birlikler bu operasyonda görev almýþlardýr. (Fikret Bila, Milliyet, 16 Temmuz 2011)] Terörle mücadelede yöntem ler, metotlar deðiþiyorsa; mutlaka hadisenin sosyal yönü de ele alýnmalý. Metod deðiþikliði sadece silâhlý mücadeledeki deðiþikliklerle sýnýrlý kalýrsa yine kalýcý çare bulunmamýþ olur. Teröre karþý yürütülen maddî mücadele mutlaka profesyonelce yapýlmalý, ama bununla da sýnýrlý kalmamalý. Unutmamalýyýz ki temelinde insan larý kazanmayý, onlarý iknâ etmeyi hedef almayan metodlar kalýcý olamaz. Nasýl ki teröre karþý verilen silâhlý mücadele uzun yýllar alýyor, eðitim konusundaki mücadele daha da uzun sürebilir. Bu bakýmdan, Çalýþtýk, ama olmadý dememek lâzým. Tabiî ki eðitim denildiðinde de kimsenin aklýna uçaklardan atýlan âyetli, hadisli bildiriler gelmemeli. Sözden çok icraat önemli olduðuna göre, vatandaþ, yöneticilerini kendi yanýnda görebilmeli. Terörün zemin bulduðu yerler, iller ve ilçeler; hem sürgün yeri olmamalý, hem de öyle görülecek þekilde uygulamalar da olmamalý. Ýnanýn bölgede görev yapan yönetici ve memurlar iyi seçilse, terörün ateþi mutlaka söner. Belki de bunu istemeyenler, o illerimizi sürgün yeri haline getirmiþ ve devamýndan da menfaat umuyorlar. Temennimiz yöntem deðiþikliði nin silâhlý mücadele þekli ile sýnýrlý kalmamasý... Yollarý bölerek milleti birleþtirdik ULAÞTIRMA Bakaný Binali Yýldýrým, yol yapmanýn ö- nemli deðil, önemli olan gönüllere yol yapmak olduðunu belirterek, Gönüllere yol yapmayý baþardýðýmýz zaman, bu ülkede kardeþliði de dirliði de baþarmýþ oluruz dedi. Çeþitli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Tunceli nin Çemiþgezek ilçesine gelen Bakan Yýldýrým, feribot iskelesinde düzenlenen toplu açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, KÖYDES projeleri kapsamýnda köylerin yollarýnýn tamamýnýn yapýldýðýný, evlere içme suyu getirildiðini anlatan Yýldýrým, Türkiye yi baþtan baþa bölünmüþ yollarla donattýk. Yollarý bölerek milleti birleþtirdik. Ýþte onun için Çemiþgezek ten buraya kadar olan yolu geniþletiyoruz þeklinde konuþtu. Bakanýn Yýldýrým, konuþmasýnýn ardýndan Deniz Müsteþarlýðý tarafýndan yaptýrýlan feribotu, TOKÝ konutlarýný, 25 yataklý Devlet Hastanesi i- le ÝMKB Lisesi nin toplu açýlýþýný yaptý. Festival kapsamýnda düzenlenen etkinlikleri izleyen Bakan Yýldýrým, daha sonra Elazýð a hareket etti. Tunceli / aa Millî Güvenlik dersi kaldýrýlsýn MAZLUM-DER üyesi Zehra Türkmen, Okullarda askerî denetim ve vesayet aracý olan kýþla tipi eðitimin simgesi Millî Güvenlik dersi kaldýrýlmalýdýr dedi. Yanlarýnda çocuklarýyla birlikte Fatih Postanesi önünde toplanan Mazlum-Der ve Özgür-Der üyeleri, taleplerini yazdýklarý iki mektubu attýktan sonra Irkçý Kemalist müfredat istemiyoruz ve Irkçý andý reddediyoruz sloganlarýyla Saraçhane Parký na doðru yürümeye baþladý. Ellerinde Kýþla düzenine son, Kesintisiz eðitim, kesintisiz zorbalýk, Okullarda baþörtüsüne özgürlük yazýlý pankartlar taþýyan grup adýna basýn açýklamasý yapan Mazlum-Der üyesi Zehra Türkmen, eðitim sistemini eleþtirerek Ýnsan kiþiliðini ve inanç bütünlüðünü görmezden gelen, statükoya aykýrý fikir ve yaklaþýmlar benimseyebilme ve geliþtirebilme hakkýný yok sayan bir anlayýþla çocuklarýmýz, gençlerimiz resmî ideolojik kalýplar doðrultusunda MARDÝN'ÝN Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu 2 astsubay ile 1 uzman çavuþ þehit oldu. Alýnan bilgiye göre, Ömerli ilçesine baðlý Ýkipýnar Köyündeki jandarma karakolunda görevli Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül (Gaziantep) ve Astsubay Baþçavuþ Sadýk Güllü (Kýrýkkale) ile Uzman Çavuþ Ali Öztürk (Gaziantep), dâvet edildikleri bir evde akþam yemeði yedikten sonra ayrýldý. Köyde bulunan köy korucularýyla birlikte vedalaþmaya gittikleri ve karakola dönüþ yolunda, teröristler tarafýndan pusuya düþürülerek þehit edilen 2 si astsubay biri uzman 3 askerin, bu sýrada köyün üst kýsmýndaki karakola dönmek için yola çýktýklarýnda teröristlerin kurduðu pusuya düþtükleri belirlendi. Açýlan ilk ateþ sonucu Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül ve Sadýk Güllü ile Uzman Çavuþ Ali Öztürk þehit oldu. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, yaptýðý açýklamada, olay sonrasý bölgede operasyonlara baþlanýldýðýný belirterek, þehit askerlerin cenazelerinin törenle memleketlerine gönderileceðini bildirdi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Mardin in Ömerli ilçesinde üç askerin þehit olmasý dolayýsýyla Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Iþýk Koþaner e baþsaðlýðý telgrafý gönderdi. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, üç askerin þehit olmasý dolayýsýyla baþsaðlýðý mesajý yayýmladý. Çiçek, mesajýnda, Türkiye nin millî birliðini zaafa uðratmaya ve güvenlik güçlerini yýpratmaya çalýþan kanlý terörün, amacýna ulaþamayacaðýný, ülkenin güçlü bir þekilde terörle mücadele edeceðini ve onu yeneceðini bildirdi. Mardin - Ankara / aa þekillendirilmeye çalýþýlmýþtýr. Sorgulama cesaretinden yoksun nesiller yetiþtirilmesi hedeflenmiþ, okul kýþlalaþtýrýlmýþ ve öðrenciler askerleþtirilmiþtir dedi. Türkmen, Andýmýz adlý Ýslâm akidesine aykýrý ögeler içeren, kiþi putlaþtýrmasýna ve kiþilik tahribine yönelik ýrkçý metnin her sabah çocuklarýmýza zorla söylettirilmesi ayýbýna, ilkelliðine ve zulmüne son verilmelidir. Ýsteyen vatandaþa ana dilde eðitim alma hakký tanýnmalýdýr. Okullarda askerî denetim ve vesayet aracý olan kýþla tipi eðitimin simgesi Millî Güvenlik dersi kaldýrýlmalýdýr diye konuþtu. Basýn açýklamasýnýn ardýndan konuþan ilköðretim 5 inci sýnýf öðrencisi bir kýz, inançlarýna aykýrý olduðu halde her sabah Andýmýz ýn okutulmasýnýn kendisi için zulüm olduðunu söyledi. Grup, Fatih Postanesi nden Baþbakanlýk ve Millî Eðitim Bakanlýðý na taleplerinin yazýlý olduðu iki mektup yolladý. Ýstanbul / Yeni Asya Terörle sonuna kadar mücadele edeceðiz MÝLLÎ Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Mardin in Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu üç askerin þehit olmasýyla ilgili, Hem insanýmýzýn temel hak ve hürriyetlerini saðlayacaðýz, hem de terörle sonuna kadar mücadele edeceðiz dedi. Geleneksel 47. Ahmet Ayýk Karakucak Güreþleri ve Bal Festivali ne katýlmak üzere Sivas ýn Doðanþar ilçesine gelen Bakan Yýlmaz, Doðanþar Belediyesinin onarýlan hizmet binasýnýn açýlýþýný yaptý. Yýlmaz, burada basýn mensuplarýnýn Mardin de üç askerin þehit edilmesiyle ilgili sorusu üzerine, Türkiye nin güçlendiðini, güçlendikçe ülkenin güçlenmesini istemeyen güçler de olduðunu belirterek, Onlarýn kullandýðý maþalar da var. Ama Türkiye her türlü engeli aþabilecek güçte mi? Güçte. Hiç þüpheniz olmasýn bu bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye diye konuþtu. Sivas / aa Tayini çýkmýþtý AYNI pusu sonucu þehit olan Jandarma Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül ün (37) Gaziantep in Nurdaðý ilçesindeki baba evinde büyük acý yaþanýyor. Acý haber, þehidin Nurdaðý ilçesi Çakmak Köyündeki baba evine sabahýn erken saatlerinde ulaþtý. Askerler, eve bir ambulansla geldi. Evin ö- nünde toplanan þehidin yakýnlarý da gözyaþlarýna boðuldu. Þehidin baba evine Türk Bayraðý asýldý. Haberi alan baba Duran Gül, Oðlum þehit olmuþtur, vatan saðolsun dedi. Þehit Astsubay ýn eþi Zeynep Gül, aðýtlar yakarak gözyaþý döktü. Tokat a tayini çýkan Þehit Astsubay Gül ün, iliþik keserek Gaziantep e dönmeyi planladýðý öðrenildi. Mardin'in Ömerli ilçesinde köy korucularýyla yedikleri veda yemeðinden dönen üç askere, karakola dönüþ yolunda teröristler pusu kurdu. Askerler açýlan ilk ateþte þehit düþtü. FOTOÐRAF: AA Hain pusu: 3 asker þehit MARDÝN ÝN ÖMERLÝ ÝLÇESÝNDE TERÖRÝSTLERÝN KURDUÐU PUSU SONUCU ÞEHÝT OLAN ASTSUBAY BAÞÇAVUÞ ERHAN GÜL VE SADIK GÜLLÜ ÝLE UZMAN ÇAVUÞ ALÝ ÖZTÜRK ÜN, BABA EVÝNDE BÜYÜK ACI YAÞANIYOR. Emekliliðine az kalmýþtý MARDÝN'ÝN Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu þehit olan Astsubay Baþçavuþ Sadýk Güllü nün Kýrýkkale deki baba evinde büyük acý yaþanýyor. Acý haber, þehidin Kýrýkkale nin Baðlarbaþý Mahallesi ndeki baba evine sabahýn erken saatlerinde ulaþtý. Nefes darlýðý çeken ve haberi duyunca fenalaþan þehidin 70 yaþýndaki babasý Ali Güllü, hastaneye kaldýrýldý. Hastanedeki tedavisinin ardýndan yakýnlarýnýn desteði ile evinin önüne getirilen yaþlý adam, gözyaþlarýný tutamadý. Oðlu ile bir yýldýr görüþemediðini anlatan Güllü, oðlunun izne ayrýlarak, yanýna geleceði sýrada 1 hafta önce Mardin e görevli gittiðini söyledi. Gözü yaþlý baba, oðluyla en son iki gün önce telefonla konuþtuðunu belirterek, Oðlum gitme dedim. O da bana, Baba, korkma burasý güvenli, bir þey olmaz dedi. Görevi olduðu için gitti, yavrum þehit düþtü dedi. Þehidin annesi Zeynep Güllü ye saðlýk görevlileri müdahale etti. Evli ve iki erkek çocuk sahibi olan Þehit Astsubay Baþçavuþ Sadýk Güllü nün iki kardeþinin de asker olduðu, emekliliðine az bir süre kaldýðý için emeklilik hazýrlýklarý yaptýðý öðrenildi. Bu topraklarý emlak borsasýndan almadýk Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin ÝÇÝÞLERÝ Bakaný Ýdris Naim Þahin, Biz Türk milleti, bu topraklarý emlak borsasýndan satýn almadýk, kan dökerek bu sýnýrlarý çizdik dedi. Þahin, Ordu Valisi Orhan Düzgün le Aybastý ilçesine baðlý Perþembe Yaylasý ndaki þenliklere katýldý. Bakan Þahin, burada yaptýðý konuþmada, Türk milletinin birlik ve beraberlik olgusuna vurgu yaptý. Türkiye nin bir ve beraber olduðunun altýný çizen Bakan Þahin, Bu topraklar sýradan topraklar deðil. Biz Türk milleti, bu topraklarý emlak borsasýndan satýn almadýk, kan dökerek bu sýnýrlarý çizdik dedi. Türkiye nin tüm illeriyle bir bütün olduðunu belirten Þahin, þunlarý söyledi: Bu ülke, Adana sýyla Edirne siyle, Osmaniye siyle Sinop uyla, Kastamonu suyla, Muðla sýyla, Sakarya sýyla, Denizli siyle, Diyarbakýr ýyla bir bütündür. Bu coðrafya sýradan bir coðrafya deðil. Bu toprak, vatandýr ve ilelebet Türk vataný olarak, Türk milletinin öz yurdu olarak kalacaktýr. Bizlerin birliði, beraberliði, kardeþliði, huzur ortamýna uzanan hain elleri, kötü niyetleri kahretmeye, bitirmeye ve de piþman etmeye yeter, yetecektir. Bu topraklara, bu vatana ve bu ülkenin deðerlerine gönülden inanýyoruz ve bu inançla buradayýz. Ordu / aa Þehit Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül Uzman Çavuþ Öztürk Balýkesir e gidecekti MARDÝN'ÝN Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu þehit olan 2 si astsubay 1 i uzman çavuþ 3 askerden, þehit uzman çavuþ Ali Öztürk ün Gaziantep teki baba evine ateþ düþtü. Ömerli ilçesine baðlý Ýkipýnar Köyündeki jandarma karakolunda görevli þehit askerlerden Uzman Çavuþ Ali Öztürk ün, Gaziantep in Oðuzeli ilçesine baðlý Aþaðý Yeniyapan Köyündeki baba evinde büyük yas var. Þehidin babasý Muzaffer Öztürk, oðlunun þehit e- dilmesiyle ilgili, Ne diyeyim vatan saðolsun. Baþka diyecek bir þeyim yok dedi. Þehit Uzman Çavuþ Ali Öztürk ün annesi Belkýs Öztürk ile kardeþleri, aldýklarý acý haber üzerine sinir krizleri geçirdi. Kriz geçiren þehidin kýz kardeþine, saðlýk ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Ýlk görev yeri olan Mardin in Ömerli ilçesinde 4 yýldýr görev yaptýðý bildirilen þehit Uzman Çavuþ Ali Öztürk ün, tayininin Balýkesir Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý emrine çýktýðý ve iliþkisini kestikten sonra, diðer Gaziantepli Þehit Astsubay Erhan Gül ile birlikte Gaziantep e gelecekleri öðrenildi. Gaziantep / aa Yaralý subay da þehit düþtü HAKKÂRÝ'NÝN Þemdinli ilçesinde Cuma günü yaþanan ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiði çatýþmada yaralanan subayýn þehit düþtüðü bildirildi. Genelkurmay Baþkanlýðýnýn internet sitesinde yer alan açýklamaya göre, Hakkâri nin Þemdinli ilçesi Yeþilöz Mahallesi bölgesinde Cuma günü çýkan çatýþmada yaralanan ismi ve rütbesi belirtilmeyen subay, tedavi gördüðü Ankara GATA Hastanesinde yapýlan müdahalelere raðmen þehit oldu. Askerî araçlarýn geçiþ güzergâhýna mayýn döþemeye çalýþan 2 teröristin etkisiz hale getirildiði çatýþmada, 2 asker yaralanmýþtý. Ankara / aa

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ YAPILDI nfaruk ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 16 DA ISPARTA DA MEVLÝD COÞKUSU Savaþýn izleri silinmemiþ uisparta da 1980 e kadar devam edegelen, uzun süre ara verilmesinin ardýndan tekrar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı