AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý"

Transkript

1 Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý NOR VEÇ DE KÝ SAL DI RI SON RA SIN DA ÝS LA MO - FO BÝ NÝN ET KÝ SÝN DE KA LA RAK MÜS LÜ MAN LA RI SUÇ LA YAN DÜN YA MED YA SI SI NIF TA KAL DI. ÝSLÂM KORKUSUNU YAYANLAR UTANSIN u Belçika Müslüman Temsil Kurumu (Executif) Baþkaný Þemsettin Uðurlu, Ýslamofobiyi körükleyen yayýnlardan çok çektik. Basýnýn her terör olayýnýn arkasýnda ilk etapta Ýslâmý aramalarý çok yanlýþ. Müslümanlar bu tür neþriyatlardan çok rahatsýz. Norveç te yaþanan dram bir kez daha ortaya koydu; terörün dini, ýrký, milliyeti, siyaseti yoktur þeklinde konuþtu. NORVEÇ HALKI ÞAÞKIN u Emniyette, Norveç toplumunu deðiþtirmek istiyorum. Tek baþýma hareket ettim diyen saldýrgan, yaptýklarýnýn suç olduðunu kabul etmedi. Patlamanýn olduðu yerde toplanan Norveçliler, Norveç halkýnýn yüzde 99 u bunun Müslümanlarýn iþi olduðunu sandý. Ama öyle deðil. Nasýl eðitimli bir kiþi böyle bir saldýrýyý yaptý bilmiyorum diye konuþuyor. Ha be ri say fa 7 de MARDÝN ÝN ÖMERLÝ ÝLÇESÝNDE HAÝN PUSU 3 asker þehit oldu umardin in Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu 2 astsubay ile 1 uzman çavuþ þehit oldu. Ýkipýnar Köyündeki jandarma karakolunda görevli 3 asker dâvet edildikleri bir evden, köyün üst kýsmýndaki karakollarýna dönerken teröristlerin kurduðu pusuya düþtü. Açýlan ilk ateþ sonucu Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül ve Sadýk Güllü ile Uzman Çavuþ Ali Öztürk þehit oldu. Ha be ri 4 te Mil lî Gü ven lik der si kal k sýn ÝS TAN BUL DA bir pro tes - to gös te ri si dü zen le yen Maz lumder ve Öz gürder ü ye le ri, O kul lar da as ke rî de ne tim ve ve sa yet a ra cý o lan kýþ la ti pi e ði ti min sim ge si Mil lî Gü ven lik der si kal dý rýl ma lý dýr ta le - bin de bu lun du. n4 te Y U R T D I Þ I N D A N D A T A L E P V A R Akýn akýn Ramazan umresine udiyanet Ýþleri Baþkanlýðý her yýl olduðu gibi, bu yýl da Ramazan öncesi mukaddes topraklara yönelik umre organizasyonu gerçekleþtirdi. Bu Ramazan da, Türkiye den 15 bin 720 kiþi umre için mukaddes topraklara gidecek. Ha be ri 3 te ÝSRAÝL, ASKERLERÝ ÖLDÜRMEK ÝÇÝN GELMÝÞ BM raporuna göre Ýsrail suçlu u27 Temmuz Çarþamba günü BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon a sunulacak Mavi Marmara ya iliþkin rapordaki ifadeler Ýsrail i suçluyor. Hürriyet in haberine göre; raporda, Ýsrail askerlerinin kasten adam öldürmeyi hedeflediklerini ortaya koyan, Ýsrail askerleri gemiye tamamen öldürmek amacýyla indiler ve insanlarý ense kökünden vurarak öldürdüler ifadesi Tel Aviv yönetimini zora sokacak. Ha be ri say fa 7 de Zey tin bur nu hâ lâ ger gin ÝS TAN BUL Em ni yet Mü - dür lü ðü, Zey tin bur nu nda mey da na ge len o lay la ra i - liþ kin top lam 72 þüp he li þah sý ya ka la dý. O lay la rý pro vo ke e den ler ya ka lan - mýþ ol ma sý na rað men, ilçede ger gin or ta mýn sür - dü ðü be lir ti li yor. n5 te Med ya mýz da ha da öz gür le þe cek BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Tür ki ye de de - mok ra tik leþ me yo lun da, hak ve öz gür lük ler de i ler - le me sað lan dýk ça, med ya - mýz da ha da öz gür le þe cek ve top lu mu mu zun þef faf - laþ ma sý yo lun da çok da ha bü yük me sa fe ler kat e di - le cek tir dedi. n5 te ISSN Türkiye'nin her yerinde açýlan Kur'ân kurslarýna yoðun ilgi gösteriliyor. Kurslarda her türlü teknik imkân da kullanýlýyor. FO TOÐ RAF: A A TÜRKÝYE NÝN HER YERÝNDE KURS VAR Kur ân öðrenmek için geldiler u Tür ki ye nin dört bir ya nýn da Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ko or di ne sin de a çý lan yaz Kur ân kurs la rý na yo ðun ta lep var. Ýs tan bul Müf tü Yar dým cý sý Kad ri ye Av cý Er dem li, kurs - la ra ka týl mak a ma cýy la yurt dý þýn dan da öð ren ci le rin gel di ði ni söy le di. Ha be ri say fa 5 te

2 2 Y LÂHÝKA Kalb-i insanîden merhamet çýkarsa... Kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çýksa, akýl ve zekâvet, o insanlarý gayet dehþetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir; daha siyasetle idare edilmez. (Þuâlar, s. 919) İ mân, insaný insan eder; belki, insaný sultan eder. Öyle ise, insanýn vazife-i asliyesi imân ve duâdýr. Küfür, insaný gayet âciz bir canavar hayvan eder. Sözler, s. 502 *** Bir Müslüman Ýslâmiyet dairesinden çýksa, mürted ve anarþist olur, hayat-ý içtimâiyeye zehir hükmüne geçer. Çünkü anarþi hiçbir hakký tanýmaz, insaniyet seciyelerini canavar hayvanlarýn seciyesine çevirir. Emirdað Lâhikasý, s. 741 *** Nev-i insanýn üçten birisini teþkil eden gençler, hevesâtlarý galeyanda, hissiyata maðlûp, cüretkâr akýllarýný her vakit baþýna almayan o gençler, âhiret imanýný kaybetseler ve Cehennem azabýný tahattur etmezlerse, hayat-ý içtimaiyede, ehl-i namusun malý ve ýrzý ve zayýf ve ihtiyarlarýn rahatý ve haysiyeti tehlikede kalýr. Bazý, bir dakika lezzeti için bir mes ut hanenin saadetini mahveder ve bu gibi, hapiste dört beþ sene azap çeker, canavar bir hayvan hükmüne geçer. Eðer iman-ý âhiret onun imdadýna gelse, çabuk aklýný baþýna alýr. Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat Cehennem gibi bir zindaný bulunan bir Padiþah-ý Zülcelâl in melâikeleri beni görüyorlar ve fenalýklarýmý kaydediyorlar. Ben baþýboþ deðilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayýf olacaðým diye, birden, zulmen tecavüz etmek istediði adamlara karþý bir þefkat, bir hürmet hissetmeye baþlar. Þuâlar, s. 354 *** Hem herbir þehir kendi ahalisine geniþ bir hanedir. Eðer iman-ý âhiret o büyük aile efradýnda hükmetmezse, güzel ahlâkýn esaslarý olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlýk, rýza-yý Ýlâhî, sevab-ý uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlýk, hodgâmlýk, tasannu, riya, rüþvet, aldatmak gibi haller meydan alýr. Zâhirî âsâyiþ ve insaniyet altýnda anarþistlik ve vahþet mânâlarý hükmeder; o hayat-ý þehriye zehirlenir. Çocuklar haylâzlýða, gençler sarhoþluða, kavîler zulme, ihtiyarlar aðlamaya baþlarlar. Buna kýyasen, memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir. Eðer iman-ý âhiret bu geniþ hanelerde hükmetse, birden samimî hürmet ve ciddî merhamet ve rüþvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaþeret ve riyâsýz ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkiþafa baþlarlar. Çocuklara der: Cennet var, haylazlýðý býrak. Kur ân dersiyle temkin verir. Gençlere der: Cehennem var, sarhoþluðu býrak. Aklý baþlarýna getirir. Zâlime der: Þiddetli azap var, tokat yiyeceksin. Adalete baþýný eðdirir. Ýhtiyarlara der: Senin elinden çýkmýþ bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimî bir uhrevî saadet ve taze, bâki bir gençlik seni bekliyorlar. Onlarý kazanmaya çalýþ. Aðlamasýný gülmeye çevirir. Bunlara kýyasen, cüz î ve küllî herbir taifede hüsn-ü tesirini gösterir, ýþýklandýrýr. Nev-i beþerin hayat-ý içtimaiyesiyle alâkadar olan içtimaiyyun ve ahlâkiyyûnlarýn kulaklarý çýnlasýn! Ýþte, iman-ý âhiretin binler faydalarýndan, iþaret ettiðimiz beþ altý nümunelerine sairleri kýyas edilse, kat î anlaþýlýr ki, iki cihanýn ve iki hayatýn medar-ý saadeti yalnýz imandýr. Þuâlar, s. 205 yarattýk. Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasýnda bulunanlarý hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için Ýnkar edenler ise, uyarýldýklarý þeylerden yüz çevirmektedirler. -Çaycuma Risâle-i Nur Külliyatýný Bitirme Programýndan Seyfeddin Aðabeye rahmet duâsýyla- Biz konuþmayýz konuþturuluruz, biz koþmayýz koþturuluruz bazen... O bir hayli koþturuldu, istihdam olundu Nurun hizmetinde, Seyfeddin Aðabeyi hiç de yanýndan uzak görmediðimiz melekler götürdü Üstada, Resul-i Kibriya ya Ehl-i imanýn, bilhassa Nur Talebelerinin hayatýnda yeri vardýr tevafuklarýn. Yine bir tevafuktu, her gün 200 sayfa okuyarak Risâle-i Nur Külliyatý ný bitirmeye çalýþan kardeþlerin çay sohbetindeki muhabbet. Ne hikmetse ölümden, Azrail den (as) açýlmýþtý muhabbet, titretmiþti uyumakta olan bir çok hissiyatýmýzý ve bir kardeþimiz ufkumuzu geniþletti. Farklý bir pencere açtý, içimiz rahatladý. Ne acaiptir, Azrail e ölüm meleði diyorlar, farkýnda olmadýðýmýz bir yüz kýrýþýklýðý yaþýyoruz, bence Azrail (as) kavuþturan, buluþturan melektir. Neden mi? Çünkü insan, elinden tutup kendisini sevdiklerine götüren, uzun zamandýr ayrý kaldýklarý ile buluþturan birine Elimi býrak demez, ona kýzmaz, arkada býraktýðý cüz î lezzetleri deðil, kavuþacaðý küllî lezzetleri düþünür. Bizi sevdiklerimize götüren, Rabbimize, Efendimiz e (asm) götüren Azrail (as) buluþturan melek deðil midir? dedi, yüzümüz güldü ve Azrail i (as) cidden sevmeye baþladýk. Beynimizde bir ifade daha inkýlap yaþadý, artýk onu duyduðumuzda siyah veya gri deðil ekrana gelen görüntü, beyaz bir sayfa olacaktý. VE ELLERÝNDEN TUTTU MELEK... O zayýf ama asil, o narin fakat tesirli dokunuþu o ellerde hissedenler kadar, hissetti melek ve rahmetiyle kucakladý Rabbimiz o- nu. Peygamberimiz (asm) ev sahipliði yaptý belki, Bak Seyfeddin dedi, Bunlar Cennet nimeti, bunlar uzun zamandýr göremediklerin Bu Hazret-i Hamza, bu Hazret-i Ö- mer, bu Hazret-i Ebu Bekir, bu da asrýnýzýn vekîli Bediüzzaman Said Nursî. Bak bunlar da aðabeylerin... Ve tebessümle heyecanlandý Seyfeddin Aðabey. Alýþýk olduðunuz bir ses çýktý, haram deðmemiþ dudaklarýndan: Peygamberim, Üstadým, aðabeylerimmm dedi, belki GÖZLERÝ FERSAH FERSAH ÖTELERÝ GÖRÜYORDU VE UHUD DAÐI KADARDI BACAKLARI Görüyordu zaten sesimizi, görmediði kardeþleri vardý içimizde, ama seslerinden görüyordu onlarý, þimdi tuyûrun hudrun ile gezdiriliyor semâda ve her þey gösteriliyor o güzel gözlerine ve o güzel kardeþleri... O yüce isimlerin nezaretinde mahcubiyetle seyeran ediyor her iki dünyayý, Aziz Üstad da yârenlik ediyor belki biricik talebesine ve fersah fersah öteleri görüyor. O da ne! Endamý ne kadar da heybetli aðabeyimin, sahabeler gibi olmuþ kollarý bacaklarý, sahabeler gibi kâinat mescidinde ezanlar okuyor... Biraz sessiz olun, o kahramaný tanýyanlar gözlerinizi kapatýn... Evet kapat gözlerini ve sesini iþit onun, Bilâl gibi okuyor ve artýk Abdullah bin Mes ud gibi heybetli MEN RABBÜKE? DEDÝ MÜNKER... Ankara semasýna indi melek ve sordu Seyfeddin e: Rabbin kim? Hýçkýra hýçkýra aðladý aðabeyim... Ben Rabbimi hiç unutmadým, ben Peygamberimi, Kitabýmý hiç unutmadým ki... Silindi gözyaþlarý melekler tarafýndan. O bir hayat yaþadý, yaþanmasý nadir olan. O bir hayat yaþadý, sahabe gibi, Ýbni Mektum gibi. RAHMETE KAVUÞMADAN DUÂ ETMÝÞTÝ ANNELER Tövbeye en mecbur günahlarý ile Ankara ya yolu düþen bir kardeþ vardý, üniversite okuyacak, öðretmen olacaktý. Bu kadardý hayâli Bir buluþma âný geldi, a- ðabeyi Seyfeddin ile yýllardýr arkadaþ gibi konuþtular, konuþtular, hatta daha ötesi aðabey-kardeþ gibi Görülmedik bir þevk, duyulmadýk bir heyecan gördü o mücrim. O gün bir hedef aldý a- ðabeyinden, Nurlarý en az 15 kiþiye anlatmalý ve onlarla medresede Risâle-i Nur dersi baþlatmalýydý. Öyle bir hedef koyulmuþtu ki, öðretmenlik hayali unutulacak kadar küçülmüþtü, üniversiteler küçülmüþ, Ankara küçülmüþtü. Büyük olan, 15 kiþiye ulaþmaktý, onlara Allah ý, Peygamber i, Üstadý anlatmaktý. Ve Elimden gelen ancak budur dercesine sarýldý yine sýcacýk... O günün muhabbetini bitirmiþti gösterilen hedef... Hedefe ulaþmak için duâlar isteniyordu anneden, babadan. Bir anne ki, evlâdýna hasret duyuþu ile evlâdýndan Seyfeddin Aðabeyini ve hizmetlerini dinlemiþ ve demiþ ki: Evlâdým, o da benim evlâdým, ona hayýrlý hizmetler için duâ edeceðim ve ne hikmettir ki duâ eden anne ondan önce kavuþmuþ Rabbine O Ankara ya bir hedef koydu, yüzlerce can kardeþin aðabeylerine gayret için duâ eden, aðabeyleri ve can kardeþleri Risâle-i Nur derslerinde istiâb edebilecek mekânlarýn varlýðý için duâ e- den o idi. Risâle-i Nur okumalarý ile heyecana gelen can kardeþler, genç kardeþler, aðabemiz Seyfeddin e duâ ediniz. Ahkâf Suresi, 3. ayet Can kardeþlerin can aðabeyi ÖMER FARUK TOPÇU ÞÝMDÝLERDE ASHAB-I SUFFE NÝN ONLARCA ÞUBESÝNDE SEYFEDDÝN DEN HATIRALAR ANLATILIYOR, MELEKLERÝN DE DÝNLEDÝÐÝ... Bitmeyen bir hatýra muhabbeti baþladý þimdilerde ve bitmeyen müjdeli rüyalar görülmeye... Hep onu anlatýyoruz, hayýrla yâd ediyoruz onu. Hayýrla yâd edilmeyi temennî ederek O bizim aðabeyimizdi, bizi üzmeden seven, korkutmadan heyecana getiren, usandýrmadan iþ veren, yormadan çalýþtýran, konuþmadan dinleyen, en önde olup en arkadan gelen aðabeyimizdi. Ve bunlarý anlatýyoruz þimdi çay muhabbetlerimizde, bunlarý anlatýyoruz titrek seslerimizle Anlattýklarýmýzý görüyoruz hasretli gecelerimizde... YAÐMUR MU YAÐIYOR NE Cesedden çýkarken ruh, medresede olmak ne büyük bir nimet ve çýktý ruh cesedden medresede Taþýdý bir mütevazi güruh omuzlarda cesedi. Ya Rabbi o da ne, kabir mi baþýnda durduðumuz, yoksa cennet medresesi mi? Ruh tuttu ellerinden cesedin ve buluþtular yine medresede Ve yaðmur yaðdý, gökler aðladý. Topraksa mesrur ve mesud... Ölüm güzel þey, budur perde ardýndan haber Hiç güzel olmasaydý ölür müydü Peygamber? O dem ki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail e hoþ geldin diyebilmekte hüner... *** Uzun süredir vakýf olarak hizmetlerde var olan ve sistemi ile de var olmaya devam edecek olan Seyfeddin Gültekin Aðabeyimizin Rabbi ile buluþmuþ olmasý ve mahþere kadar dünyanýn manevî hizmetlerinden terfî etmiþ olmasý hasebi ile Türkiye genelinde hatimler daðýtýldý. Aðrý dan Tekirdað a, Bursa dan Kastamonu ya, Karaman dan Mersin e büyük bir þevkle arayýp Seyfeddin Aðabeyin yaþý adedince 38 hatim daðýtma hedefini 100 e yakýn hatim hâline getiren herkese teþekkür ediyoruz. Bu hatimlerin duâsý inþâallah Cumartesi günü yapýlacak. Yine Seyfeddin Aðabeyin vefatý münasebeti ile bir kitap çalýþmasý yapmayý düþünüyoruz, bu çalýþma için bizlere yardýmcý olmak isteyenler; 1- Seyfeddin Gültekin Aðabeye ait ses kayýtlarýný, fotoðraflarýný, yayýnlanmýþ ve yayýnlanmamýþ yazýlarýný. 2- Seyfeddin Gültekin ile yaþanýlan hatýralarýný önümüzdeki bir ay içerisinde bize i- letirlerse seviniriz. Böyle bir çalýþmada gayretim olsun arzu edenler haydi biraz acele edelim ki; þimdi var olan ve gelecek nesle kutlu bir hayatýn misâl olmasýný temin edelim. Bir Fatiha ya vesile olmak temennisi i- le ÝRTÝBAT: (0506) LÛGATÇE: zekâvet: Zekîlik, zekâ. mürted: Ýrtidat eden, Ýslâm dinini býrakarak eski dinine vaya baþka bir dine geçmiþ olan, din deðiþtiren. hafiye: Saklý ve gizli þeyleri araþtýran, casus. Polis. tasannu: Yapmacýk. kavî: Kuvvetli. muavenet: Yardýmlaþma. muaþeret: Birlikte yaþayýp iyi geçinme, adab-ý muaþeret, görgü. içtimaiyyun: Toplum bilimciler, sosyologlar. ahlâkiyyûn: Ahlâk ilmi ile uðraþan ve bununla ilgili kitap yazan âlimler, ahlâkçýlar.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 24 Þaban 1432 Rumî: 12 Temmuz 1427 Umre de Ramazan yoðunluðu RAMAZAN AYINDA, TÜRKÝYE'DEN BU YIL 15 BÝN 720 KÝÞÝ UMRE ÝÇÝN MEKKE VE MEDÝNE'YE GÝDECEK. Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Kampanyada son hafta RAMAZAN DA, Türkiye den bu yýl 15 bin 720 kiþinin umre için kutsal topraklara gideceði bildirildi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý her yýl olduðu gibi bu yýl da Ramazan öncesi kutsal topraklara yönelik umre organizasyonu gerçekleþtirdi. Ýlginin yoðun olduðu umre organizasyonu çerçevesinde, çok sayýda vatandaþ 11 ayýn sultaný Ramazan da kutsal topraklarý dolduracak. Bu çerçevede Ramazan ayýnda 15 bin 720 kiþi kutsal topraklarda misafir olacak. Umre organizasyonu kapsamýnda, ilk kafile 26 Temmuz Salý günü gidecek. Bu arada organizasyon kapsamýnda il müftülükleri de umre seminerleri düzenliyor. Müftülüklerce belirlenen tarih ve yerlerde yapýlan seminerlerde, bir taraftan umrede nelerin yapýlmasý gerektiði anlatýlýrken, bir taraftan da umreye gidecek olan vatandaþlar kafile baþkanlarýný ve din görevlilerini tanýma fýrsatý buluyor. Umreye 2008 Ramazan ayýnda gidenlerin sayýsý 10 bin 338 iken 2009 da bu sayý 9 bin 23 e geriledi yýlýnda 18 bin 613 ü bulan sayý, 2011 de ise 15 bin 720 olacak. Ankara / aa Umre organizasyonu kapsamýnda, ilk kafile 26 Temmuz Salý yani yarýn yola çýkacak. Üniversite tercih süresi baþlýyor LYS YÝ kazanan adaylarýn tercih formu teslim süresi bugün baþlýyor. LYS de baþarýlý olan adaylar, okumak istedikleri üniversiteleri belirleyerek, tercih formlarýný 25 Temmuz-5 Aðustos arasýnda ÖSYM ye teslim edecek. Adaylar tercihlerini 2011-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ndaki bilgilere göre yapacak. ÖSYM nin internet adresinde yayýmlanan kýlavuzun satýþý yapýlmayacak. Adaylar tercih çalýþmalarýnda destek almak için ÖSYM nin web sitesinden yararlanabilecekler. A- daylar tercihlerini baþvuru merkezleri aracýlýðýyla ya da bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM ye gönderebilecekler. Ýnternet kullanýmýnda deneyimli olmayan ya da yanlýþ yapmaktan çekinen adaylarýn baþvuru merkezlerini kullanmalarý öneriliyor. Tercih iþlemleri için bankaya herhangi bir ücret yatýrýlmayacak. ÖSYM ye tercih gönderme süresi uzatýlmayacak. LYS yerleþtirme sonuçlarýna üniversitelere toplam 759 bin 638 aday yerleþtirilecek. Ankara / aa Kütahya Valisi Çiftçi, valilik konaðýnda basýna kahvaltý verdi. Basýn, köprü vazifesi görüyor KÜTAHYA Valisi Kenan Çiftçi, Türk basýnýndan sansürün kaldýrýlmasýnýn 103. yýl dönümü dolayýsýyla valilik konaðýnda sabah kahvaltýsýnda medya mensuplarýný aðýrladý. Vali Çiftçi, basýnýn toplumda köprü görevini gördüðünü belirterek, Basýn ne isterse, hangi kurumdan isterse, kendilerini ilgilendiriyorsa ve verilmesinde kanunen mahsur yoksa tüm bilgileri paylaþýrýz dedi. Türk basýnýnda sansürün kaldýrýlmasýnýn 103. yýl dönümünü kutladýðýný ifade eden Çiftçi, Daha iyi þartlar altýnda çalýþmanýzý, daha güzel, doðru bilgileri, insanlarýn menfaatine ve hayrýna olacak bilgileri, onlarý ilgilendiren tüm konularý paylaþýrsýnýz diye ümit ediyorum. Basýn çok önemlidir. Basýn, idarecilerin yaptýklarýný halka, halkýn da tepkilerini, isteklerini idarecilere bildirir. Bu bakýmdan köprü vazifesi görür. Bu köprüyü iki þeritli kurmuþtuk. Artýk duble yola çevirmenin vakti geliyor. þeklinde konuþtu. Kütahya / Yeni Asya Geçen haftalarda müjdesini vermiþtik. Bir süredir devam eden anonslarýmýzdan da takip etmektesiniz. Yeni Asya, son yýllarda hep yapageldiði gibi, bu seneki Ramazan ayýnda da, okuyucularýna Kur ân-ý Kerim hediye edecek. Tekrar hatýrlatacak olursak, bu defaki Kur ân ýmýzýn önemli özelliklerinden biri rahle boyu olmasý. Bu kampanya ile Vatan sathýný bir mektep yapmayý þiar edinen Yeni Asya Ramazan ýn manevî iklimine yine Kur ân eksenli bir katký sunmayý amaçlýyor. 59 kupon karþýlýðý sahip olunabilecek olan Kur ân ýn kupon yayýný Ramazan ýn baþlangýcý olan 1 Aðustos tarihinde baþlayacak. Kur ân-ý Kerimler abone olanlara peþinen hediye edilecek. Bilgisayar hatlý olan Kur ân, lüks ekopak kâðýda iki renkli olarak basýldý. Kuþe sývamalý sert kapaða sahip olan Kur ân iplik dikiþle ciltlendi. Baskýlarý tamamlanan hediye Kur ân-ý Kerimler, abone çalýþmasý yapacak temsilcilerimize gönderildi. Kur ân-ý Kerimler Ramazan a- yý öncesinde, abone olacak bütün okuyucularýmýzýn elinde olacak þekilde hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Kampanyamýzda son haftaya girildiðini belirtip, gayretlerinizi biraz daha arttýrmanýzý diliyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah tan... SADAKAT VE GAYRETÝN SONUCU: YÜZDE YÜZ TÝRAJ ARTIÞI Malatya Temsilcimiz Ahmet Kurnaz Kur ân kampanyamýzla ilgili örnek bir buluþmayý þöyle anlatýyor: Geçen haftasonu, yani Pazar günü 5 il, 10 ilçe temsilcilerinin bir araya geldiði bölge toplantýsýnda gazete tirajýnýn yüzde yüz artmasý kesinleþti. Beþ ilden gelenler, þevk ve heyecanla yapýlan çalýþmalarýný anlattýlar. Gaziantep, Kilis, Þanlýurfa, Elâziz ve Malatya il temsilcileriyle, 10 a yakýn ilçe temsilcisi Malatya merkezde buluþarak muhteþem ve görülmeye deðer saatler yaþadýlar. Gündemde en baþta gazetemizin Ramazan hamlesi vardý. Gelinen noktayý yeterli görmeyen aðabeyler daha nice hamleler yapabileceðimizi ispat ettiler. Cemaati çalýþmalarda hep göz dolduran Gaziantepliler, Þanlý- Þerefli Urfalýlar, Malatya ile kardeþçe yarýþan Elazizliler ülkemizin en çok fikir hareketlerine hamilik eden Battal Gazi nin torunlarý Malatyalýlar saatlerce gazete, dergi, neþriyat ve diðer hizmetlerimizin daha da ileri gitmesi, þanlý mazimize yakýþýr þekilde daha yeni hedefler için söz aldýlar ve yaptýklarý hizmetleri kýsaca anlattýlar. Þevk alýp, þevk verdiðimiz bölge toplantýmýzýn sonunda Ramazan da Yeni Asya nýn tirajýný yüzde yüz arttýrmakla kalmayýp Ramazan sonunda da devam etmesinin zor olmadýðý vurgulandý. Merkezle birlikte hareket eden Malatyalýlar diðer yerlere de örnek oluyorlar. Malatya da maddî-manevî gýdasýný alan temsilciler, þimdi bu hedefe varmak için canla-baþla çalýþýyorlar. Vazifemizin sefer olduðunu bilenler, Allah ýn izniyle nice zaferlere nail olacaklardýr inþallah. Bu kampanyanýn okuyucularýmýza, ülkemize ve insanlýða hayýrlý olmasýný diliyoruz. TATÝL VE GAZETENÝZ Tatil ve dinlenme mevsimi o- larak görülen yaz aylarýnda özellikle büyük þehirlerden küçük yerleþim birimlerine doðru akan bir hareketlilik yaþanýr. Turistik gezi ya da sýla-ý rahim amaçlý bu yer deðiþtirmeler yaz boyunca devam eder. Yayýncýlar açýsýndan bakýldýðýnda bu hareketlilik, genelllikle gazete tirajlarýna da olumsuz yönde yansýr. Bu bakýmdan yaz ve tatil aylarý yayýncýlarý pek sevindirmez. Tiraj kayýplarýndan da en çok da bizim gibi abonelik ve elden daðýtým u- sûlüyle okuyucusuna ulaþan gazeteler nasibini alýr. Okuyucu, ya tatil hengâmesiyle, ya da gittiði ücra bir yerde gazetesini bulamaz ve gazetesiyle buluþamaz. Yaz kayýplarýný önlemek ve gittiði yerde gazetemizi okuyucusu ile buluþturmak için gerekli tedbirler alýndý. Abone ve Daðýtým Servisimiz, yaz münasebeti ile yer deðiþtirmek durumunda kalan okuyucularýmýzýn gittikleri yere gazetesini ulaþtýrma hazýrlýðý yaptý. Okuyucularýmýz gittikleri yerin adresini Abone ve Daðýtým Servisine bir telefonla bildirmeleri halinde gazetelerine birkaç gün içinde ulaþmalarý mümkün olacak. Servis yetkilileri, bu hizmetin Yay-Sat Daðýtým þirketi kanalýyla gazete giden yerlere verilebileceðini kaydedip, gazete istenecek yerin bayi kod numarasýnýn önceden öðrenilmesinin gerektiðini belirtiyorlar. Bu açýdan tatile gidecek abonelerimize bir çaðrýmýz olacak: Lütfen adres deðiþikliðinizi bize bildiriniz. Bizler sizlere elimizden geldiðince ulaþmak ve beraberliðimizi kesintisiz sürdürmek istiyoruz..

4 4 Y HABER Yöntemler deðiþirken Terörle mücadelede temel yanlýþlýklar yapýldýðý herkesin bildiði ve yýllardan beri dile getirilen bir durum. Az sayýda da olsa bu mücadeleyi yürütenler de yanlýþ yaptýklarýný zaman zaman ifade ettiler. Diyarbakýr ýn Silvan ilçesi kýrsal ýnda meydana gelen saldýrýda 13 er in vefat etmesi sonrasýnda bu yöndeki ifade ve beyanlar çoðaldý. Terörle mücadelede yapýlan yanlýþlarýn en birincisi, bu mücadelenin sadece silâhla yapýlmaya devam ediyor olmasýydý. Maalesef, Yanlýþ yaptýk diyenler henüz Baþka vasýtalarla da bu belâya karþý mücadele edelim noktasýnda deðil, ama yine de yanlýþýn kabul ve ifade edilmesini atýlan müsbet bir adým olarak görebiliriz. Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Terörle mücadelede zaman içerisinde ve yakýn zamanda yapýsal ve yönteme iliþkin birtakým yenilikler ve deðiþiklikler olacaktýr, olmasý gereklidir demiþ. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay da Terör tabiî çok acý bir olay. Bizi çok üzdü. 13 þehidimiz Silvan da. Ama þuna düþmemek lâzým, bu tür olaylar olduðunda bütün diðer boyutlarý bir kenara býrakýp tekrar güvenlik boyutlu politikalara yönelmekten kaçýnmak lâzým. O boyutu öndedir, ama bütün boyutlarýyla birlikte bu konuyu yürütmek gerektiðine inanýyoruz demiþ. (AA, 22 Temmuz 2011) Terörün sadece güvenlik tedbirleriyle sona erdirilemeyeceði doðru. Ayný zamanda uygulanan güvenlik boyutu nun profesyonellerce yürütülmesi gerektiði de tartýþmasýz. Zaten Türkiye de yapýlan itiraz bu deðil mi? Her defasýnda, Niçin acemi er ler, profesyonel teröristlerin üzerine sürülüyor? diye soruluyor. Ama bu sorunun ikna edici bir cevabý verilebilmiþ deðil. Tamam bundan sonra profesyonel ekip kuracaðýz, acemi er ler ile terör mücadelesi yapmayacaðýz deniliyor, ama uygulamada bir deðiþiklik yok. Silvan da da yaþanan bu olmadý mý? Bazý yetkililer öyle açýklamalar yaptý ki, þaþmamak mümkün deðil. Neymiþ, kýrsal alana jandarma bakýyormuþ da, onun için oraya profesyonel ler gönderilememiþ! Saldýrý sonrasý bir yazara açýklama yapan rütbeli yetkili bilmânâ böyle demiþti! [Genelkurmay a, Neden birliðin tamamý profesyonel deðildi? diye sordum. Aldýðým yanýt þu: (...) Kýrsal kesim, jandarma sorumluluðunda olduðu için jandarma alayýndan birlikler bu operasyonda görev almýþlardýr. (Fikret Bila, Milliyet, 16 Temmuz 2011)] Terörle mücadelede yöntem ler, metotlar deðiþiyorsa; mutlaka hadisenin sosyal yönü de ele alýnmalý. Metod deðiþikliði sadece silâhlý mücadeledeki deðiþikliklerle sýnýrlý kalýrsa yine kalýcý çare bulunmamýþ olur. Teröre karþý yürütülen maddî mücadele mutlaka profesyonelce yapýlmalý, ama bununla da sýnýrlý kalmamalý. Unutmamalýyýz ki temelinde insan larý kazanmayý, onlarý iknâ etmeyi hedef almayan metodlar kalýcý olamaz. Nasýl ki teröre karþý verilen silâhlý mücadele uzun yýllar alýyor, eðitim konusundaki mücadele daha da uzun sürebilir. Bu bakýmdan, Çalýþtýk, ama olmadý dememek lâzým. Tabiî ki eðitim denildiðinde de kimsenin aklýna uçaklardan atýlan âyetli, hadisli bildiriler gelmemeli. Sözden çok icraat önemli olduðuna göre, vatandaþ, yöneticilerini kendi yanýnda görebilmeli. Terörün zemin bulduðu yerler, iller ve ilçeler; hem sürgün yeri olmamalý, hem de öyle görülecek þekilde uygulamalar da olmamalý. Ýnanýn bölgede görev yapan yönetici ve memurlar iyi seçilse, terörün ateþi mutlaka söner. Belki de bunu istemeyenler, o illerimizi sürgün yeri haline getirmiþ ve devamýndan da menfaat umuyorlar. Temennimiz yöntem deðiþikliði nin silâhlý mücadele þekli ile sýnýrlý kalmamasý... Yollarý bölerek milleti birleþtirdik ULAÞTIRMA Bakaný Binali Yýldýrým, yol yapmanýn ö- nemli deðil, önemli olan gönüllere yol yapmak olduðunu belirterek, Gönüllere yol yapmayý baþardýðýmýz zaman, bu ülkede kardeþliði de dirliði de baþarmýþ oluruz dedi. Çeþitli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Tunceli nin Çemiþgezek ilçesine gelen Bakan Yýldýrým, feribot iskelesinde düzenlenen toplu açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, KÖYDES projeleri kapsamýnda köylerin yollarýnýn tamamýnýn yapýldýðýný, evlere içme suyu getirildiðini anlatan Yýldýrým, Türkiye yi baþtan baþa bölünmüþ yollarla donattýk. Yollarý bölerek milleti birleþtirdik. Ýþte onun için Çemiþgezek ten buraya kadar olan yolu geniþletiyoruz þeklinde konuþtu. Bakanýn Yýldýrým, konuþmasýnýn ardýndan Deniz Müsteþarlýðý tarafýndan yaptýrýlan feribotu, TOKÝ konutlarýný, 25 yataklý Devlet Hastanesi i- le ÝMKB Lisesi nin toplu açýlýþýný yaptý. Festival kapsamýnda düzenlenen etkinlikleri izleyen Bakan Yýldýrým, daha sonra Elazýð a hareket etti. Tunceli / aa Millî Güvenlik dersi kaldýrýlsýn MAZLUM-DER üyesi Zehra Türkmen, Okullarda askerî denetim ve vesayet aracý olan kýþla tipi eðitimin simgesi Millî Güvenlik dersi kaldýrýlmalýdýr dedi. Yanlarýnda çocuklarýyla birlikte Fatih Postanesi önünde toplanan Mazlum-Der ve Özgür-Der üyeleri, taleplerini yazdýklarý iki mektubu attýktan sonra Irkçý Kemalist müfredat istemiyoruz ve Irkçý andý reddediyoruz sloganlarýyla Saraçhane Parký na doðru yürümeye baþladý. Ellerinde Kýþla düzenine son, Kesintisiz eðitim, kesintisiz zorbalýk, Okullarda baþörtüsüne özgürlük yazýlý pankartlar taþýyan grup adýna basýn açýklamasý yapan Mazlum-Der üyesi Zehra Türkmen, eðitim sistemini eleþtirerek Ýnsan kiþiliðini ve inanç bütünlüðünü görmezden gelen, statükoya aykýrý fikir ve yaklaþýmlar benimseyebilme ve geliþtirebilme hakkýný yok sayan bir anlayýþla çocuklarýmýz, gençlerimiz resmî ideolojik kalýplar doðrultusunda MARDÝN'ÝN Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu 2 astsubay ile 1 uzman çavuþ þehit oldu. Alýnan bilgiye göre, Ömerli ilçesine baðlý Ýkipýnar Köyündeki jandarma karakolunda görevli Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül (Gaziantep) ve Astsubay Baþçavuþ Sadýk Güllü (Kýrýkkale) ile Uzman Çavuþ Ali Öztürk (Gaziantep), dâvet edildikleri bir evde akþam yemeði yedikten sonra ayrýldý. Köyde bulunan köy korucularýyla birlikte vedalaþmaya gittikleri ve karakola dönüþ yolunda, teröristler tarafýndan pusuya düþürülerek þehit edilen 2 si astsubay biri uzman 3 askerin, bu sýrada köyün üst kýsmýndaki karakola dönmek için yola çýktýklarýnda teröristlerin kurduðu pusuya düþtükleri belirlendi. Açýlan ilk ateþ sonucu Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül ve Sadýk Güllü ile Uzman Çavuþ Ali Öztürk þehit oldu. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, yaptýðý açýklamada, olay sonrasý bölgede operasyonlara baþlanýldýðýný belirterek, þehit askerlerin cenazelerinin törenle memleketlerine gönderileceðini bildirdi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Mardin in Ömerli ilçesinde üç askerin þehit olmasý dolayýsýyla Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Iþýk Koþaner e baþsaðlýðý telgrafý gönderdi. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, üç askerin þehit olmasý dolayýsýyla baþsaðlýðý mesajý yayýmladý. Çiçek, mesajýnda, Türkiye nin millî birliðini zaafa uðratmaya ve güvenlik güçlerini yýpratmaya çalýþan kanlý terörün, amacýna ulaþamayacaðýný, ülkenin güçlü bir þekilde terörle mücadele edeceðini ve onu yeneceðini bildirdi. Mardin - Ankara / aa þekillendirilmeye çalýþýlmýþtýr. Sorgulama cesaretinden yoksun nesiller yetiþtirilmesi hedeflenmiþ, okul kýþlalaþtýrýlmýþ ve öðrenciler askerleþtirilmiþtir dedi. Türkmen, Andýmýz adlý Ýslâm akidesine aykýrý ögeler içeren, kiþi putlaþtýrmasýna ve kiþilik tahribine yönelik ýrkçý metnin her sabah çocuklarýmýza zorla söylettirilmesi ayýbýna, ilkelliðine ve zulmüne son verilmelidir. Ýsteyen vatandaþa ana dilde eðitim alma hakký tanýnmalýdýr. Okullarda askerî denetim ve vesayet aracý olan kýþla tipi eðitimin simgesi Millî Güvenlik dersi kaldýrýlmalýdýr diye konuþtu. Basýn açýklamasýnýn ardýndan konuþan ilköðretim 5 inci sýnýf öðrencisi bir kýz, inançlarýna aykýrý olduðu halde her sabah Andýmýz ýn okutulmasýnýn kendisi için zulüm olduðunu söyledi. Grup, Fatih Postanesi nden Baþbakanlýk ve Millî Eðitim Bakanlýðý na taleplerinin yazýlý olduðu iki mektup yolladý. Ýstanbul / Yeni Asya Terörle sonuna kadar mücadele edeceðiz MÝLLÎ Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Mardin in Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu üç askerin þehit olmasýyla ilgili, Hem insanýmýzýn temel hak ve hürriyetlerini saðlayacaðýz, hem de terörle sonuna kadar mücadele edeceðiz dedi. Geleneksel 47. Ahmet Ayýk Karakucak Güreþleri ve Bal Festivali ne katýlmak üzere Sivas ýn Doðanþar ilçesine gelen Bakan Yýlmaz, Doðanþar Belediyesinin onarýlan hizmet binasýnýn açýlýþýný yaptý. Yýlmaz, burada basýn mensuplarýnýn Mardin de üç askerin þehit edilmesiyle ilgili sorusu üzerine, Türkiye nin güçlendiðini, güçlendikçe ülkenin güçlenmesini istemeyen güçler de olduðunu belirterek, Onlarýn kullandýðý maþalar da var. Ama Türkiye her türlü engeli aþabilecek güçte mi? Güçte. Hiç þüpheniz olmasýn bu bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye diye konuþtu. Sivas / aa Tayini çýkmýþtý AYNI pusu sonucu þehit olan Jandarma Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül ün (37) Gaziantep in Nurdaðý ilçesindeki baba evinde büyük acý yaþanýyor. Acý haber, þehidin Nurdaðý ilçesi Çakmak Köyündeki baba evine sabahýn erken saatlerinde ulaþtý. Askerler, eve bir ambulansla geldi. Evin ö- nünde toplanan þehidin yakýnlarý da gözyaþlarýna boðuldu. Þehidin baba evine Türk Bayraðý asýldý. Haberi alan baba Duran Gül, Oðlum þehit olmuþtur, vatan saðolsun dedi. Þehit Astsubay ýn eþi Zeynep Gül, aðýtlar yakarak gözyaþý döktü. Tokat a tayini çýkan Þehit Astsubay Gül ün, iliþik keserek Gaziantep e dönmeyi planladýðý öðrenildi. Mardin'in Ömerli ilçesinde köy korucularýyla yedikleri veda yemeðinden dönen üç askere, karakola dönüþ yolunda teröristler pusu kurdu. Askerler açýlan ilk ateþte þehit düþtü. FOTOÐRAF: AA Hain pusu: 3 asker þehit MARDÝN ÝN ÖMERLÝ ÝLÇESÝNDE TERÖRÝSTLERÝN KURDUÐU PUSU SONUCU ÞEHÝT OLAN ASTSUBAY BAÞÇAVUÞ ERHAN GÜL VE SADIK GÜLLÜ ÝLE UZMAN ÇAVUÞ ALÝ ÖZTÜRK ÜN, BABA EVÝNDE BÜYÜK ACI YAÞANIYOR. Emekliliðine az kalmýþtý MARDÝN'ÝN Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu þehit olan Astsubay Baþçavuþ Sadýk Güllü nün Kýrýkkale deki baba evinde büyük acý yaþanýyor. Acý haber, þehidin Kýrýkkale nin Baðlarbaþý Mahallesi ndeki baba evine sabahýn erken saatlerinde ulaþtý. Nefes darlýðý çeken ve haberi duyunca fenalaþan þehidin 70 yaþýndaki babasý Ali Güllü, hastaneye kaldýrýldý. Hastanedeki tedavisinin ardýndan yakýnlarýnýn desteði ile evinin önüne getirilen yaþlý adam, gözyaþlarýný tutamadý. Oðlu ile bir yýldýr görüþemediðini anlatan Güllü, oðlunun izne ayrýlarak, yanýna geleceði sýrada 1 hafta önce Mardin e görevli gittiðini söyledi. Gözü yaþlý baba, oðluyla en son iki gün önce telefonla konuþtuðunu belirterek, Oðlum gitme dedim. O da bana, Baba, korkma burasý güvenli, bir þey olmaz dedi. Görevi olduðu için gitti, yavrum þehit düþtü dedi. Þehidin annesi Zeynep Güllü ye saðlýk görevlileri müdahale etti. Evli ve iki erkek çocuk sahibi olan Þehit Astsubay Baþçavuþ Sadýk Güllü nün iki kardeþinin de asker olduðu, emekliliðine az bir süre kaldýðý için emeklilik hazýrlýklarý yaptýðý öðrenildi. Bu topraklarý emlak borsasýndan almadýk Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin ÝÇÝÞLERÝ Bakaný Ýdris Naim Þahin, Biz Türk milleti, bu topraklarý emlak borsasýndan satýn almadýk, kan dökerek bu sýnýrlarý çizdik dedi. Þahin, Ordu Valisi Orhan Düzgün le Aybastý ilçesine baðlý Perþembe Yaylasý ndaki þenliklere katýldý. Bakan Þahin, burada yaptýðý konuþmada, Türk milletinin birlik ve beraberlik olgusuna vurgu yaptý. Türkiye nin bir ve beraber olduðunun altýný çizen Bakan Þahin, Bu topraklar sýradan topraklar deðil. Biz Türk milleti, bu topraklarý emlak borsasýndan satýn almadýk, kan dökerek bu sýnýrlarý çizdik dedi. Türkiye nin tüm illeriyle bir bütün olduðunu belirten Þahin, þunlarý söyledi: Bu ülke, Adana sýyla Edirne siyle, Osmaniye siyle Sinop uyla, Kastamonu suyla, Muðla sýyla, Sakarya sýyla, Denizli siyle, Diyarbakýr ýyla bir bütündür. Bu coðrafya sýradan bir coðrafya deðil. Bu toprak, vatandýr ve ilelebet Türk vataný olarak, Türk milletinin öz yurdu olarak kalacaktýr. Bizlerin birliði, beraberliði, kardeþliði, huzur ortamýna uzanan hain elleri, kötü niyetleri kahretmeye, bitirmeye ve de piþman etmeye yeter, yetecektir. Bu topraklara, bu vatana ve bu ülkenin deðerlerine gönülden inanýyoruz ve bu inançla buradayýz. Ordu / aa Þehit Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül Uzman Çavuþ Öztürk Balýkesir e gidecekti MARDÝN'ÝN Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu þehit olan 2 si astsubay 1 i uzman çavuþ 3 askerden, þehit uzman çavuþ Ali Öztürk ün Gaziantep teki baba evine ateþ düþtü. Ömerli ilçesine baðlý Ýkipýnar Köyündeki jandarma karakolunda görevli þehit askerlerden Uzman Çavuþ Ali Öztürk ün, Gaziantep in Oðuzeli ilçesine baðlý Aþaðý Yeniyapan Köyündeki baba evinde büyük yas var. Þehidin babasý Muzaffer Öztürk, oðlunun þehit e- dilmesiyle ilgili, Ne diyeyim vatan saðolsun. Baþka diyecek bir þeyim yok dedi. Þehit Uzman Çavuþ Ali Öztürk ün annesi Belkýs Öztürk ile kardeþleri, aldýklarý acý haber üzerine sinir krizleri geçirdi. Kriz geçiren þehidin kýz kardeþine, saðlýk ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Ýlk görev yeri olan Mardin in Ömerli ilçesinde 4 yýldýr görev yaptýðý bildirilen þehit Uzman Çavuþ Ali Öztürk ün, tayininin Balýkesir Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý emrine çýktýðý ve iliþkisini kestikten sonra, diðer Gaziantepli Þehit Astsubay Erhan Gül ile birlikte Gaziantep e gelecekleri öðrenildi. Gaziantep / aa Yaralý subay da þehit düþtü HAKKÂRÝ'NÝN Þemdinli ilçesinde Cuma günü yaþanan ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiði çatýþmada yaralanan subayýn þehit düþtüðü bildirildi. Genelkurmay Baþkanlýðýnýn internet sitesinde yer alan açýklamaya göre, Hakkâri nin Þemdinli ilçesi Yeþilöz Mahallesi bölgesinde Cuma günü çýkan çatýþmada yaralanan ismi ve rütbesi belirtilmeyen subay, tedavi gördüðü Ankara GATA Hastanesinde yapýlan müdahalelere raðmen þehit oldu. Askerî araçlarýn geçiþ güzergâhýna mayýn döþemeye çalýþan 2 teröristin etkisiz hale getirildiði çatýþmada, 2 asker yaralanmýþtý. Ankara / aa

5 Y HABER 5 Ekonomi 2010 yýlýnda yüzde 8,9 büyüdü. ABD ve Avrupa yerlerde sürünürken ekonomi yönetimi baþarýlý bir performans sergiledi. Bu yýlýn ilk çeyreðinde çýtayý daha da yükselterek yüzde 11 e taþýdý. Büyümenin ithalata baðýmlý olduðunu, dolayýsýyla carî açýðý arttýrdýðýný sayýp dökerek baþarýyý gölgelemek gibi bir niyetimiz yok. En azýndan bu yazýda. Üzerinde duracaðýmýz nokta; bölüþüm. Büyüme kadar önem arz eder. Paylaþým adil olmalýdýr. Yoksa biri yer biri bakar durumu hasýl olur ki ülkede dirlik ve birlik kalmaz. Þimdi bizdeki paylaþýma bir göz atalým. Büyümede dünya birincisi olduk ya... Emeklerini satarak geçinenler artýk pastadan kendilerine de kalýn bir dilim düþer... Diye boþuna heveslenmesinler. Bu nasýl büyüme? Gerçi 1 Temmuzdan itibaren asgarî ücret zamlandý. 16 yaþýndan büyük bekâr bir iþçi için brüt 796,50, net 629,96 lira olan asgarî ücret, yüzde 5,1 lik zamla brüt 837, net 658,95 liraya yükseltildi. Aylýk artýþ 28,99 lira! Payýna düþen bu. Bozdur, bozdur harca. Memurlar da sükût-u hayale uðradýlar. Yýlýn ilk yarýsýnda enflasyon yüzde 4 ün altýnda gerçekleþtiðinden ilâve zam alamayacaklar. Emeklinin hali de ayný. Sayýlarý 9 milyonu bulan emeklilerin üçte biri bir milyardan daha az bir parayla geçiniyorlar. Pardon! Tabiî ki geçinemiyorlar. Çoðu ikinci bir gelir kaynaðý peþinde. Kolay mý? Deðil. O zaman ayakta kalmak için tek yol... Borçlanmak... Kredi kartý imdada yetiþiyor, saðolsun. Kredi kartý borcu 50 milyar liraya dayandý. Takipteki kredi kartý borcu toplamý 4 milyar liraya yaklaþtý. Tüccar, esnaf, þirketler de borç yükü altýnda eziliyor. Neyse ki Torba Yasa ile getirilen imkân sayesinde vergi ve sigorta prim borçlarý takside baðlandý da elleri rahatladý. Yasanýn yürürlüðe girmesiyle elde edilen ilk sonuçlar yüzleri güldürdü, ama esas sorgulanmasý gereken husus geçiþtirildi. Oturup kafa yorulmasý gereken kritik soru þu: Yeniden yapýlandýrýlan kamu alacaðý tutarý 58,3 milyar TL. Mükellefler kamuya olan bu borçlarýný neden ödeyemiyorlar, bu nasýl büyüme? Madem ekonomi büyüyor, makro göstergeler parlak... O zaman bu sýkýntý niye? Nasýl bir büyüme ki birden bir haftadýr ekonomi patronlarý, bakanlar, Kriz kapýda tellâllýðý yapýyor? Oysa alýn, verin, ekonomiye can verin sloganý birden nasýl deðiþti? Dýþ borçlar da dizginlenemiyor? 2010 sonu itibariyle 290 milyar dolarý aþtý. 8 yýlda artýþ yüzde 124. Borcun 190 milyarý özel sektör ve bankalarýn, kalan devletin. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn açtýðý yaz Kur'ân kurslarýna Fransa'dan 85, Batý Trakya'dan 95, Rusya Federasyonundan ise yaklaþýk 60 öðrenci Kur'ân öðrenmek için geldi. Zenginleþiyoruz diye övünürken halkýn geliri artmýyor, aksine borç bataðýna saplanýyor. Peki kimler büyüyor? Cevabý gazetelerin arka sahifelerine sýkýþmýþ. Türk bankacýlýk sisteminde Mayýs 2011 itibariyle mevduat, 644 milyar 109 milyon TL ye ulaþmýþ. Bu paranýn 304 milyar TL si 39 bin 348 kiþiye ait. 73 milyon insanýmýz ise diðer yarýsýna sahip. Dengesizliðe bakýnýz? Son bir yýlda milyoner hesabýnda tutulan mevduat 60 milyar 158 milyon artmýþ. Milyoner mudi sayýsýndaki artýþ ise 7 bin 405 kiþi. Ýþte büyüyenler. Kimlerdir, ne iþ yaparlar, vergilerini düzgün öderler mi? Bilinmez. Gizlidir çünkü. Oysa rüþvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karýþtýrma, zimmet ve hatta sporda þikeyi önlemenin ilk þartý, þeffaf bir yönetim anlayýþýnýn yerleþmesinden geçer. Bu ayný zamanda adil bir paylaþým içinde gereklidir. Kur ân öðrenmeye Türkiye ye geldiler OKULLARIN tatil olmasýyla birlikte Türkiye nin dört bir yanýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn koordinesi ve Millî Eðitim Bakanlýðý nýn denetiminde açýlan yaz Kur ân kurslarýnda çocuklara bilgisayar ve projeksiyon cihazlarýnýn kullanýldýðý modern ortamlarda eðitim veriliyor. Ýnanç ibadet ve ahlâk konularýnda toplumu aydýnlatmak ödevimizdir sloganýyla hareket eden Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, son yýllarda büyük bir hamle yaparak, çocuklarýn Kur ân öðrenmelerinin yaný sýra Ýslâm dini hakkýnda bilgiler vererek, millî ve manevî deðerlerin öðretilmesi için büyük bir mesai harcýyor. Bu kapsamda camilerde i- mamlar, kurslarda ise yetkin kiþiler tarafýndan çocuklara dersler veriliyor. Ýstanbul Müftü Yardýmcýsý Kadriye Avcý Erdemli, yaptýðý açýklamada, yaz Kur ân kurslarýna talebin yoðun olduðunu belirterek, kurslara katýlmak amacýyla yurt dýþýndan da öðrencilerin geldiðini söyledi. Ýlköðretim okulunu bitirmiþ yurt dýþýndaki öðrencilerin kursa katýlmalarý için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý na müracaat etmeleri halinde yatýlý kurslara yerleþtirildiðini belirten Erdemli, Bu yýl Ýstanbul a Fransa dan Cami bahçesine çocuk eðlence parký yaptýrdý ADANA DAKÝ Köy Hizmetleri Camisi nin imamý Nurullah Oruç, yaz Kur ân kurslarýna katýlan çocuklar i- çin cami bahçesine çeþitli oyun a- letlerinin bulunduðu çocuk eðlence parký yaptýrdý. Cami imamý Oruç, bütün yýl boyunca okullarýnda yorulan çocuklarýn Kur ân kurslarýnda daha eðlenceli bir ortama kavuþmasýný amaçladýðýný belirterek, Onlarý sýkmadan, iþin içine eðlenceyi de katarak dinimizi, Peygamber Efendimiz in güzel ahlâkýný, Kur ân-ý Kerimi okumayý öðretmeye çalýþýyoruz. Bizim asýl amacýmýz topluma iyi bireyler kazandýrmak dedi. Oruç, camide kurs sýrasýnda yere oturmakta zorlanan çocuklar i- çin de ayrýca masa ve sandalye temin ettiðini vurguladý. Adana / aa BU YIL ÝSTANBUL A FRANSA DAN 85, BATI TRAKYA DAN 95, RUSYA DAN ÝSE YAKLAÞIK 60 ÖÐRENCÝ KUR ÂN ÖÐRENMEYE GELDÝ. 85, Batý Trakya dan 95, Rusya Federasyonu ndan ise yaklaþýk 60 öðrenci geldi. Bu öðrencilere dinî bilgiler haricinde erkek çocuklara imamlýk, müezzinlik gibi alanlarda da eðitim veriliyor dedi. Ýstanbul da 615 civarýnda da Kur ân kursu olduðunu belirten Erdemli, küçük camiler ile mescitler haricinde bütün camilerde ve Kur ân kurslarýnda eðitim verildiðini bildirdi. Ýstanbul / aa Tahrikçiler gözaltýnda ZEYTÝNBURNU NDA ÇIKAN OLAYLARDA 72 KÝÞÝ GÖZALTINA ALINDI. ÝSTANBUL VALÝSÝ HÜSEYÝN AVNÝ MUT- LU, HALKI TAHRÝK EDEN KESÝMLERDEN MUHTELÝF KÝÞÝLERÝ GÖZALTINA ALDIK DEDÝ. ZEYTÝNBURNU NDA 18 Temmuz dan bu yana yaþanan gerginlikler, önceki gece de devam etti. Güvenlik güçleri, sokak aralarýnda toplanan göstericileri daðýtmaya çalýþýrken arbede yaþandý. Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü, Temmuz a- rasýnda Zeytinburnu nda meydana gelen olaylara iliþkin toplam 72 þüpheli þahsýn yakalandýðýný bildirdi. Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Zeytinburnu nda meydana gelen olaylarý organize ederek, provokasyona zemin hazýrladýðý, halký birbirine kýþkýrttýðý, ev, iþyeri ve araçlara zarar verme eylemlerine katýldýðý tesbit e- dilen 43 þüpheli yakalandý. Ýþlemleri Terörle Mücadele ve Ýstihbarat Þube Müdürlüklerince yürütülen þüphelilerin üzerleri, iþyerleri ve evlerinde yapýlan aramalar sonucunda 7 a- det kurusýký tabanca, 56 adet kurusýký tabanca fiþeði, bir miktar uyuþturucu madde, bol miktarda kesici, delici ve yaralayýcý alet ele geçirilerek, pek çok örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. O- laylara katýlan ve içinde bulunduðu kitleyi kýþkýrtan, yönlendiren, uyarýlara aldýrýþ etmeyerek saldýrgan tavýr sergileyen 29 þüpheli þahýs da çeþitli suç aletleriyle birlikte yakalandý. Þüphelilerle ilgili iþlemler, Güvenlik Þube Müdürlüðü nce yürütülüyor. HALKI TAHRÝK EDEN KÝÞÝLER GÖZALTINDA Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Zeytinburnu nda yaþanan o- laylarla ilgili olarak, Önemli bir o- perasyon yapmak suretiyle, bu iþlere karýþan, halký tahrik eden kesimlerden muhtelif kiþileri gözaltýna aldýk dedi. Vali Mutlu, 24 Temmuz Basýn Bayramý dolayýsýyla Ýstanbul Kültür Sanat Vakfýnda basýn mensuplarýyla kahvaltýda bir araya geldi. Bir gazetecinin, sorusu üzerine Mutlu, halkýn huzuru, birlik ve beraberliðinin önemli olduðunu kaydederek, þunlarý söyledi: Ýstanbul da insanlarýn huzur içerisinde yaþamasýný arzu ediyoruz. Ýstanbul 74 milyonluk ülkemizin her köþesinden, her vilayetinden insanlarýmýzýn gelip kaldýðý, yaþadýðý bir þehir. Böyle bir þehirde bazý meseleleri ajite etmek isteyen gruplarýn hareketleri olabiliyor. Zeytinburnu nda da son birkaç gün bunlarý izliyoruz. Her zaman ülkemizde insanlarýmýzý birbirine düþürmek isteyen kýþkýrtýcýlarýn roller üstlendiklerinin de farkýndayýz. Bunlar biliniyor. Zeytinburnu nda da buna benzer hadiseleri yakýn takip ediyoruz. Bu maksatla da zaten önemli bir operasyon yapmak suretiyle, bu iþlere karýþan, halký tahrik eden kesimlerden muhtelif kiþileri gözaltýna aldýk. Bunlarýn iþ yerlerinde ve evlerinde birtakým suç a- letlerine ulaþtýk. Halkýmýzýn kýþkýrtýcýlara fýrsat vermemelerini arzu ediyoruz. Bunlarla ilgili ciddî bir operasyon yaptýk. Bundan sonra daha sakin geçeceðini düþünüyorum. Ýstanbul / aa HABERLER Karabük Milletvekili Mehmet Ali Þahin En çok Anayasa gündeme gelecek AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Þahin, Ekim döneminde Meclis açýldýðýnda sanýyorum artýk 24. dönem ile ilgili tüm projeler çok seri bir þekilde parlamentonun gündemine gelecektir. Bunlarýn arasýnda en çok Anayasa deðiþikliði gündeme gelecektir. dedi. Þahin, Karabük ün Safranbolu ilçesinde açýlan Antika Pazarý ný ziyaret etti. Þahin, burada yaptýðý açýklamada, meclisin Ekim döneminde yoðun bir çalýþma içinde olacaðýný belirtti. En çok da Anayasa deðiþikliði konusunun gündeme geleceðini belirtti. Þahin Ekim döneminde Meclisin Anayasa deðiþikliði için yoðun bir çalýþma içine gireceði belirtilerek, Ekim döneminde Meclis açýldýðýnda sanýyorum artýk 24. dönem ile ilgili tüm projeler çok seri bir þekilde parlamentonun gündemine gelecektir. Bunlarýn arasýnda en çok Anayasa deðiþikliði gündeme gelecektir. Tüm siyasî partilerin bir Anayasa deðiþikliði konusunda olmalarý gelecek için bizi umutlandýrmaktadýr. Ýnþallah ön yargýlarý bir taraf býrakarak, halkýmýzýn beklentilerine uygun, daha demokratik, daha özgür ve daha þeffaf bir toplum yapýsýna hep birlikte kavuþuruz dedi. Daha sonra buradaki satýcýlarla sohbet edip sattýklarý obje hakkýnda bilgi aldý. Karabük / cihan Arýnç: Basýn özgür BAÞBAKAN Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Yaptýðýmýz yasal düzenlemelerle medyaya yönelik diðer çalýþmalar, demokrasimizin iþlerlik kazanmasýný, i- fade özgürlüðü ve haber alma hakkýnýn lâyýkýyla kullanýlmasýný temin etmeye yöneliktir. Bugün gelinen noktada basýn özgürlüðü ve bunun sonucu o- larak açýk toplum olma bakýmýndan çaðdaþ dünyayla yarýþýr konumda bulunmaktayýz dedi. Arýnç, Sansürün Kaldýrýlýþýnýn 103. yýlý ve Geleneksel Gazeteciler Günü dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, gazetelerin ilk ortaya çýktýðý ve yaygýnlýk kazanmaya baþladýðý dönemlerden baþlamak üzere devlet otoritesiyle basýn arasýndaki iliþkinin büyük sorunlarýn yaþandýðý bir alan olduðunu belirtti. Basýnýn toplumu ve bireyleri etkileme, kamuoyu oluþturma bakýmýndan elinde bulundurduðu güç karþýsýnda yönetimlerin, basýný yönlendirme, þekillendirme ve kýsýtlama yoluna gittiklerine iþaret eden Arýnç, sansür kavramýnýn böylece ortaya çýktýðýný, bunun ortadan kaldýrýlmasýnýn uzun yýllar süren mücadeleleri gerekli kýldýðýný ifade etti. Ankara / aa Güçlü ve özgür basýn, demokrasiye katký saðlar TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Türk basýnýndan sansürün kaldýrýlýþýnýn yýl dönümünü kutladý. Çiçek, Türk basýnýndan sansürün kaldýrýlýþýnýn yýl dönümü dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, basýnýn kamuoyu oluþturma ve kanaat yayma gücüyle çok ö- nemli fonksiyonlarý yerine getirdiðini, demokrasinin geliþmesine katký saðladýðýný belirtti. Basýn organlarýnýn, vatandaþlarýn haklarý, kiþisel hayatýn dokunulmazlýðý, terör ve þiddetin engellenmesi konusunda duyarlýlýklarýnýn, Türkiye de yayýncýlýk anlayýþýnýn geliþmesine hizmet edeceðine inandýðýný i- fade eden Çiçek, mesajýnda þu ifadelere yer verdi: Güçlü ve özgür basýn, demokrasinin geliþmesine ve özgürlüklerin geniþlemesine katký saðlayacaktýr. Yaklaþýk bir asýr önce ülkemizde kaldýrýlan sansürle basýn ve özgür düþünce geliþme imkaný bulmuþtur. Bu düþüncelerle, Türk basýnýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn yýl dönümünü kutluyor, tüm basýn çalýþanlarýna saðlýk ve baþarýlar diliyorum. Ankara / aa Erdoðan: Medyamýz daha da özgürleþecek BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, geçmiþ yýllarda ifade özgürlüðüne uygulanan tehdit ve baskýlarýn ceremesini yaþamýþ biri olarak, hiçbir basýn mensubunun mesleki faaliyetleri dolayýsýyla baský görmesine, bu baskýlar yoluyla basýn özgürlüðünün tehdit edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti. Baþbakanlýk Basýn Merkezinden yapýlan açýklamaya göre, Erdoðan, Türk Basýnýnda Sansürün Kaldýrýlýþýnýn Yýl Dönümü Basýn Bayramý dolayýsýyla yayýmladýðý mesajýnda, geliþmiþ demokrasilerde ifade, haber alma ve eleþtirme özgürlüðünün yaný sýra, özgür, tarafsýz, sorumlu ve saðduyulu basýn organlarýnýn varlýðýnýn da hayatî bir önem taþýdýðýný bildirdi. Erdoðan, þunlarý kaydetti: Medya mensuplarý ve yöneticileriyle biraraya gelerek, basýn özgürlüðü konusunda atýlmasý gereken adýmlarý demokratik bir ortamda tartýþmaya, ele almaya özen gösterdik. Bundan sonra da ayný hassasiyeti göstermeye, hak ve özgürlüklerin geliþtirilmesi yönünde adýmlar atmaya devam edeceðiz. Ýnanýyorum ki, Türkiye de demokratikleþme yolunda, hak ve özgürlüklerde ilerleme saðlandýkça, medyamýz daha da özgürleþecek ve toplumumuzun þeffaflaþmasý yolunda çok daha büyük mesafeler kat edilecektir. Ankara / aa

6 6 Y YURT HABER HABERLER Ýlk 6 aydaki kazalarda 9 bin 342 kiþi yaralandý. Ýstanbul daki kazalarda 6 ayda 93 kiþi öldü ÝS TAN BUL'DA bu yýl 6 ay da mey da na ge len ka - za lar da 93 ki þi öl dü, 9 bin 342 ki þi de ya ra lan dý. Ýs - tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü Tra fik De net le me Þu - be Mü dür lü ðü ve ri le ri ne gö re, þehre 6 ay da mey - da na ge len ka za la rýn 89 un da 93 ki þi öl dü, 6 bin 102 ka za da i se 9 bin 342 ki þi ya ra lan dý. 24 bin 701 tra fik ka za sýn da da 98 mil yon 755 bin 946 TL de - ðe rin de mad dî ha sar mey da na gel di. Ge çen yý lýn ay ný dö ne min de 103 ka za da 117 ki þi vefat et miþ, 5 bin 22 ka za da da 7 bin 605 ki þi ya ra lan mýþ tý. Ka za - la ra ka rý þan sü rü cü ler den 10 u nun, mad dî ha sar lý ka za la ra ka rý þan sü rü cü ler den 79 u nun eh li ye ti nin ol ma dý ðý or ta ya çýk tý. Ge çen yý lýn ay ný dö ne min de i se ka za la ra ka rý þan eh li yet siz sü rü cü sü sa yý sý 115 o la rak be lir len miþ ti. Ýs tan bul / a a Ýzmir de kaza: 1 ölü ÝZMÝR'ÝN Bornova ilçesine baðlý Pýnarbaþý semtinde meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi öldü, iki kiþi yaralandý. Kemalpaþa Caddesi nde seyreden Veli Özdemir in (23) kullandýðý 09 AL 328 plâkalý otomobil, kontrolden çýkarak orta refüje çarptý. Otomobilde bulunan Özdemir in eþi Alev Özdemir (23) olay yerinde vefat etti. Sürücü Veli Özdemir Ege Üniversitesi Hastanesine, ayný araçta bulunan Ali Özdemir ise Yeniþehir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Yaralýlarýn hayati tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi. Ýzmir / aa Osmaniye de yangýn paniði OSMANÝYE NÝN Kadirli ilçesinde ormanlýk alanda çýkan yangýn büyümeden söndürüldü. Þehit Mustafa Yaðýz Mahallesi Mehmet Âkif Ersoy Ýlköðretim Okulu civarýndaki ormanlýk alan içerisinde belirlenemeyen bir sebeple yangýn çýktý. Yangýný gören vatandaþlar hemen 110 u arayarak itfaiyeye haber verdi. Çalýlarýn tutuþmasý sonucu çýkan yangýn Kadirli Belediyesi Ýtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu çam aðaçlarýna sýçramadan kontrol altýna alýndý. Yangýnýn çýktýðý çamlýk alanýn þehir merkezinde olmasý dolayýsýyla mahalle sakinleri kýsa süreli panik yaþadý. Osmaniye / cihan Baðcýlar Belediyesi, yaklaþýk 17 saat oruç tutacak olan vatandaþlarýn sýcak yaz günlerinde serinleyebilmesi için Ramazan Çadýrý'na klimalar yerleþtirdi. Ýrfan Sofrasý serinleyecek BAÐCILAR BELEDÝYESÝ, GELENEKSEL RAMAZAN ÇADIRINI BU SENE 16 ADET KLÝMA ÝLE SERÝNLETECEK. BAÐ CI LAR Be le di ye si bu yýl da Tür ki ye nin en bü yük Ra ma zan ça dý rý ný kur du. Ra ma zan ýn yaz mev si mi ne gel me si ve o ruç tu ta - cak in san la rýn yak la þýk 17 sa at o - ruç lu o la ca ðýn dan ha re ket e den Bað cý lar Be le di ye si e kip le ri, Ra ma - zan ça dý rý na 16 bü yük kli ma yer - leþ tir di. Ra ma zan Ça dý rý Ýr fan Sof - ra sý nda if ta rý ný aç ma ya ge le cek 2 bin 500 ki þi kli ma la rýn se rin let ti ði or tam da o ruç la rý ný a ça bi le cek. HER AK ÞAM BÝR Ý Þ A DA MI ÝF TAR VE RE CEK Bað cý lar Be le di ye si nin 16 yýl ön ce baþ lat mýþ ol du ðu Ra ma zan fa a li yet le ri kap sa mýn da ör nek bir da ya nýþ ma da ya þa ný yor. Geç ti ði - miz yýl lar da ol du ðu gi bi bu yýl da Ra ma zan ça dý rýn da her ak þam ha - yýr se ver bir i þ a da mý if tar ve re cek. Ý nö nü Ma hal le si nde ku ru lan Ra - ma zan fa a li yet a la ný nýn bin ler ce ki þi ta ra fýn dan zi ya ret e dil me si plan la ný yor. Sa de ce if tar ça dý rý o - la rak dü þü nül me yen a lan da, ö zel - lik le ço cuk lar i çin lu na park bu lu - nu yor. Yü ze ya kýn a lýþ ve riþ stan - dý nýn da yer a la ca ðý Ra ma zan fa a - li yet a la nýn da ya þa na bi le cek o la - ðan dý þý o lay lar i çin gü ven lik ted - bir le ri de u nu tul ma dý. 24 bin met - re ka re a lan ü ze ri ne ku ru lu faaliyet a la ný 30 gü ven lik ka me ra sý ta ra fýn dan 24 sa at gö ze tim al týn da tu tu la cak. A la nýn gü ven li ði i çin yak la þýk 30 da gü ven lik gö rev li si Ra ma zan a yý bo yun ca gö rev ya pa - cak. Ýstanbul/Sedat Serdar KONSERLER, KONFERANSLAR VE PANELLER GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK EVLERÝNE iftara yetiþemeyen ya da yoksul insanlarýn iftarlarýný yapabilmesi için kurulan Ramazan çadýrýnda, bir ay boyunca sosyal ve kültürel faaliyetler de gerçekleþtirilecek. Ýrfan Sofrasý adý altýnda düzenlenecek faaliyetler kapsamýnda tanýnmýþ sanatçýlar tarafýndan konserler verilecek ve alanýnýn uzmaný pek çok tanýnmýþ isim de yine Ýrfan Sofrasý nda konferans verecek. Ramazan faaliyetlerinin Baðcýlar için 16 yýl önce baþlayan ve her yýl geliþerek devam eden bir gelenek olduðunu ifade eden Baðcýlar Belediye Baþkaný Lokman Çaðýrýcý, Ramazan etkinlikleri, iftar programlarý olarak baþlamýþtý. Ancak zamanla biz buna Ýrfan Soframýzý da ekledik. Baðcýlar da sosyal deðiþim ve dönüþüm için bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Ramazan çadýrýmýzý da iç dizayný ve tasarýmý, klimalarý ile Ýrfan Soframýza uygun bir þekilde hazýrladýk. Bütün vatandaþlarýmýzý iftar programlarýmýza ve akabinde gerçekleþtireceðimiz Ýrfan Sofrasý etkinliklerimize dâvet ediyorum dedi. Fýrtýna da cip safari RÝZE'DE Ardeþen Off Road Kulübü nce düzenlenen Fýrtýna Vadisi nde cip safari turu baþladý. Cip safari için 9 ilden gelen yaklaþýk 50 araçlýk konvoy, Çamlýhemþin ilçesinde Belediye Baþkaný Ýdris Lütfü Melek tarafýndan karþýlandý. Ardeþen Off Road Kulübü Baþkaný Ahmet Saral, faaliyete Samsun, Sinop, Karabük, Ordu, Giresun, Kayseri, Trabzon, Artvin ve Rize den safari tutkunlarýnýn katýldýðýný söyledi. Çamlýhemþin, Zilkale, Çat, Elevit, Trovit, Palovit, Ayder, Avusor, Kavron yaylalarý ve Avusor krater gölünü gezeceklerini anlatan Saral, safari süresinde katýlýmcýlarýn araçlarý ile 265 kilometre yol kat edeceðini kaydetti. Rize / aa Dolu, taþkýna sebep oldu ERZÝNCAN'DA aniden bastýran dolu ve saðanak yaðmur taþkýnlara sebep oldu. Sel sularýyla cadde ve sokaklar göle dönerken, 25 e yakýn evin alt katlarý sular altýnda kaldý. Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu nun duvarý da yaðmur suyuna dayanamayarak yýkýldý. Yaðýþa yolda yakalanan araç sürücüleri, caddelerde beklemek zorunda kaldý. Yaðmura yolda yakalanan vatandaþlar da yaðmurun etkisini kaybetmesini otobüs duraklarý ile iþyerlerinin tentelerinin altýna sýðýnarak bekledi. Erzincan belediyesi ekipleri, yaðmur sonrasý su baskýnýna maruz kalan ev sahiplerine yardýmcý oldu. Erzincan / cihan O to mo bi lin çarp tý ðý ya ya öl dü OSMANÝYE'DE o to mo bi lin çarp tý ðý ya ya öl dü. A lý nan bil gi ye gö re, Ya sin B. (26) yö - ne ti min de ki 31 M 3075 plâ ka lý o to mo bil, D-400 ka ra yo lu Mu sa Þa hin Bul va rý sa na yi si te si kav þa ðýn da yo lun kar þý sý na geç me ye ça lý þan Mah mut Do ðan a (60) çarp tý. A ðýr ya ra la nan Do ðan, 112 A cil Ser vis e kip le rin - ce kal dý rýl dý ðý Os ma ni ye Dev let Has ta ne - sin de kur ta rý la ma dý. Sü rü cü Ya sin B. gö zal - tý na a lýn dý. Os ma ni ye / a a Yol ke na rýn da ki ka ya ka za ya se bep ol du ESKÝÞEHÝR'DE o to mo bi lin yol ke na rýn - da ki ka ya ya çarp ma sý so nu cu 1 ki þi öl dü, 2 ki þi ya ra lan dý. Fik ret Çað lar i da re sin de ki o - to mo bil, Es ki þe hir-af yon ka ra hi sar ka ra yo - lu Der bent mev ki in de yol ke na rýn da bu lu - nan ka ya ya çarp tý. Ka za da a ðýr ya ra la nan Ya kup Ö no ðul, has ta ne ye kal dý rý lýr ken yol - da vefat et ti. Ya ra la nan Fik ret Çað lar i le Ha lil Çað lar, Es ki þe hir Dev let Has ta ne sin - de te da vi al tý na a lýn dý. Es ki þe hir / a a Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: Fuar Organizasyonunda çalýþmýþ, yönetici ve elemanlar aranýyor Cv için : Tel : Fax : E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Topkapý'daki okulumuza resim, müzik, beden eðitimi ve çocuk geliþimi öðretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadýr Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) Gra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Ö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay Sul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) E Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) KÝ RA LIK DA Ý RE Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) , kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE Sahibinden Satýlýk Daire Ankara Aydýnlýkevler 1. Durak da 3+1 Full yapýlý Ýrtibat: BARLADA Göl manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Sa hi bin den Eyüpsultan Akþemsettin Mah. ÝETT Son duraðý Ülker Ýlköðretim Okulu yanýnda kombili cadde üstü iki tarafý açýk 80m 2 yeni 2+1 acil ihtiyaçtan satýlýk TL Ankara Hilal 92 Arsa ve konut kooperatifindeki 180m 2 'lik daire, iþ merkezi ve arsa hisselerim ihtiyaçtan devren satýlýktýr SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) SA TI LIK AR SA Arnavutköy 'de Çardaktepe'de 301m 2 imarlý,,frazlý TL Yalova 'da Þok fiyata 3 adet imarlý arsa Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VA SI TA 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ Geb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih Kuyumcukent Yanhizmet'de 33m 2 Hazýr kiralýk ofis 650 TL (aidat dahil) ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim.hükümsüzdür. Halis Þimþek

7 Y DÜNYA DAN BERÝ PLANLIYORMUÞ ANDERS Behring Breivik in saldýrýlarý 2009 sonbaharýndan bu yana planladýðý bildirildi. Breivik, saldýrýlardan önce internette yayýmladýðý bin 500 sayfalýk günlüðünde, terörün kitleleri uyandýrma aracý olduðunu ve Ýkinci Dünya Savaþý ndan bu yana en büyük canavar olarak nitelendirilmeyi beklediðini belirtiyor. AFP nin ulaþtýðý günlükte Breivik in kiþiliðine de iliþkin birçok ayrýntý görülebiliyor. Günlük, Sanýrým bu son giriþim (internete) olacak. Bugün 22 Temmuz Cuma, saat diye sonlanýyor. Norveç'i þoke eden saldýrýnýn ardýndan polis, denizde ceset arayýþýný sürdürüyor. Ölü sayýsý artabilir. FOTOÐRAF: AA KATLÝÂM GEREKLÝYMÝÞ! NORVEÇ TEKÝ bombalý ve silâhlý saldýrýlarýyla 100 e yakýn kiþiyi katleden Anders Behring Breivik, bunun gaddarca olduðunu kabul ettiðini, ancak gerekli olduðunu düþündüðünü söyledi. Polis, katliâmýn yapýldýðý adada kurbanlarýn cesetlerini aramayý sürdürürken, Cuma günü iki yerde düzenlenen bombalý ve silâhlý saldýrýlarda ölenlerin sayýsýnýn artmasýndan endiþe ediliyor. Her iki saldýrýdan da Breivik sorumlu tutuluyor. Polis yetkilisi, ikinci bir saldýrganýn daha olabileceði üzerinde duruyor. Polisin, Breivik in ilk ateþ açmaya baþlamasýndan 90 dakika adaya geldiði belirlendi. Polisin hemen helikopter bulamadýðý, ardýndan da sahilden birkaç yüz metre ileride bulunan adaya çýkmak için bot bulamadýðý, bu sebeplerle geciktiði bildirildi. Þemsettin Uðurlu BELÇÝKA MÜSLÜMAN TEMSÝL KURUMU BAÞKANI ÞEMSETTÝN UÐURLU, ÝSLOMOFOBÝYÝ KÖRÜKLEYEN YAYINLARA TEPKÝ GÖSTERDÝ. BELÇÝKA Müslüman Temsil Kurumu (Executif) Baþkaný Þemsettin Uðurlu, Norveç teki saldýrýyý esefle karþýladýðýný ifade etti ve Ýslamofobiyi körükleyen yayýnlardan çok çektik. Basýnýn her terör olayýndan arkasýnda ilk etapta Ýslâm ý aramalarý çok yanlýþ. Bu olay bir kez daha gösterdi ki, birlikte hayat ve Avrupa da çok kültürlü toplum anlayýþý için kat edilecek daha u- zun yol var þeklinde konuþtu. Belçika da 1974 yýlýnda anayasal güvence altýna alýnan Ýslâm ýn devlet nezdindeki tek resmî muhatabý konumundaki Belçika Müslüman Temsil Kurumu nun (Executif) Türk asýllý Baþkaný Þemsettin Uðurlu, insan hayatýnýn kutsallýðýndan söz ederken insan hayatýna kasteden hiçbir gerekçenin kabul edilemeyeceðini ifade etti. Executif Baþkaný Uðurlu, Norveç te yaklaþýk yüz kiþinin ölümünden sorumlu tutulan zanlýnýn aþýrý saðcý ve Ýslâm karþýtý görüþe sahip olmasýnýn yanýnda saldýrýlarýnýn gerekçesini çok kültürlü hayata karþý bir uyarý olduðunu iddia etmesini çok vahim olarak deðerlendirdi. Uðurlu, Zanlýnýn radikal bir Hýristiyan olmuþ olmasýnýn tüm Hýristiyanlarý zan altýna býrakmamasý gerekir. Birçok Hýristiyan inancýndaki insan tanýyoruz ki birlikte yaþama ve çok kültürlülüðe yürekten inanmýþ. Nasýl ki Ýslâm adýna yapýldýðý iddia edilen saldýrýlar asla tüm Müslümanlarý baðlamadýðý gibi bu olayda da genelleme yapmak ayný yanlýþa düþmek olur. Bu olay bir kez daha gösterdi ki, multikültürel faaliyetlere ve çalýþmalara daha fazla yer vermeliyiz. Yeterince herkese u- laþamadýðýmýzýn bir iþareti olarak görüyorum diye konuþtu. Terörün dini olmadýðý gibi milliyetinin de olmadýðýný ifade eden Uðurlu, Bazý basýn yayýn organlarýnda terörle Ýslâm ýn yan yana çok çabuk zikredildiðini görüyoruz. Batý medyasýnda bu rahatsýzlýk veren tutuma sýkça rastlarken kendi içimizde de benzer davranýþlar bizi daha fazla üzüyor. Ýslamofobik yayýnlardan çok çektik ve çekmeye de devam ediyoruz. Müslümanlar bu tür neþriyatlardan çok rahatsýz. Her saldýrý olayýnýn akabinde öncelikle Ýslâmî baðlantýlarýn araþtýrýlmasý kabul edilemez þeklinde konuþtu. Brüksel / cihan BREIVIK: TEK BAÞIMA HAREKET ETTÝM BREIVIK, polisteki ifadesinde, Norveç toplumunu deðiþtirmek istiyorum. Tek baþýma hareket ettim dedi. Oslo Emniyet Genel Müdürü Sveinung Sponheim, Oslo daki bombalama ve Utöya adasýndaki katliâmý tek baþýna yaptýðýný belirten Breivik in, yaptýklarýnýn, suç olduðunu kabul etmediðini söyledi. Norveç in Ýkinci Dünya Savaþý ndan beri gördüðü en feci katliâmdan sonra hâlâ 4 ya da 5 kiþinin kayýp olduðu bildiriliyor. Bu arada, katliâmda ölenler için Oslo Katedrali nde tören düzenlendi. Her saldýrýda Müslümanlarý suçlamak büyük yanlýþ Güvenliðiyle bilinen ülkede yaþanan katliâm sonrasý yas tutuluyor. FOTOÐRAF: AA NORVEÇ HALKINDA TERÖR ÞAÞKINLIÐI TERÖRÜN giremez sanýldýðý dünyanýn en güvenli ülkesi Norveç te halk, baþþehir Oslo ve iktidardaki Ýþçi Partisi nin gençlik kollarý toplantýsýnýn yapýldýðý adada gerçekleþtirilen saldýrý üzerine kara kara düþünüyor. 4,8 milyon nüfuslu ülkede II. Dünya Savaþý ndan beri Oslo da hükümet binasý ve kuzeybatýda Ýþçi Partisi nin gençlik kollarý kampýný yok eden terör saldýrýsý üzerine Norveç halký endiþeli günler geçiriyor. Oslo da polis kordonu önünde yýkýlan hükümet binalarýna bakmaya çalýþan Beate Karlsen (38), Akýl alýr gibi deðil. Ýnanamýyorum. Norveç, dünyada en emniyetli barýþ i- çinde yaþayan ülkeydi. Artýk sandýðýmýz gibi deðil dedi. Oslo / aa DNA testlerinin sonucu bekleniyor NORVEÇ TE düzenlenen silâhlý saldýrýda kaybolduðu bildirilen Türk kýzýnýn akýbeti konusunda kesin sonuç için DNA testi yapýldýðý açýklandý. Türkiye nin Oslo Büyükelçisi Hayati Güven, saldýrýda ölenler arasýnda olduðu sanýlan genç kýzýn kimliðinin kesinleþmesi için ailesinin DNA testi sonucunu beklediðini kaydetti. Öte yandan Verdens Gang gazetesinin haberine göre, katliâmý yapan Breivik in babasý gözaltýna alýndý ve ifadesine baþvuruldu. Breivik in babasýnýn, oðlunu 1995 ten beri görmediði ve Fransa da yaþadýðý belirtildi. Ankara, Oslo / aa Global ihtilâller ve krizlere dahil... Ekonomik krizlerin fail-i meçhul cinayetlere dönüþtüðü bir zamaný yaþýyoruz. Bazen devletleri ve hatta kýt'alarý batýran bu krizlerin hakikî sebep ve faillerinden medyanýn bahsetmemesi veya edememesi, düyamýzý iþgale çalýþan dehþetli güçlerin faaliyetini arttýrarak devamýna yardým ediyorlar. Kaynaklarý bizce meçhul ve çoðu kez gayet kirli çeþmelerden içen toplumlarýn bir kýsým temsilcileri de susunca; zulüm, adaletsizlik ve sýnýflar arasýndaki gerginlikler, dünyamýzýn canýna kastedecek raddeye yaklaþýyorlar, kanaatindeyiz. Dünya malýna aþýrý düþkünlük, altýn ve gümüþü insanlardan kaçýrarak biriktirmek ve hýrsla onu arttýrmak üzere bankalar vasýtasýyla tefeciliðe giriþmek þeklinde özetlenebilecek Ekonomik Kriz meselesini ahirzaman dinsizlik ve ahlâksýzlýðý a- desesinden de ele almak gerekiyor. Bediüzzaman Hz.leri, bütün ihtilâl ve krizlerin ýrkýný kesecek ve köklerini toplumdan temizleyecek Kur'ânî reçeteyi en az on eserinde farklý biçimde bize veriyor. Beþeriyetin tarih boyunca yaþadýðý ihtilâllerin ve insanlýðý kemiren kötü ahlâkýn sebeplerini birer kelime ile ifade ediyor. Birinci Kelime: Ben tok olayým baþkasý açlýktan ölse bana ne Ýkinci Kelime: Sen çalýþ ben yiyeyim. Bediüzzamana göre; insanlýðý zulme ahlâksýzlýða ve merhametsizliðe sevk eden birinci kelimenin ilâcý, ancak zekâtýn toplumda mecburiyet kazanmasýdýr. Emek ve sermaye savaþýyla dünyayý inleten ihtilâllerin veya ikinci kelimenin ilâcý ise; Ýslâmda haram olan fâizin toplumdan kaldýrýlmasý. Bediüzzaman ýn Büyük ihtilâllerden bu yana cereyan eden büyük hadisleri ve ihtilâlleri bu noktaya baðlamasý çok ilginçtir. Fransýz ihtilâliyle birlikte kurumsallaþmaya baþlayan dinsizlik hareketinin, mal hýrsýyla tutuþan milletleri ve halklarý kullanarak iþbirliklerine gitmesi dinsizlerce hep nazarýmýzdan kaçýrýlan bir husustur. Bolþeviklerin karþý tarafý suçlamak üzere uydurduðu Kapitalizm in de Komünizm ile pis menfaati için çoðu kez ayný kareyi paylaþtýðýný öðrenmemizi istemeyenler, içi boþ sloganlarla insanlarý meþgul edegeldiler. Avrupa da vukua gelen veya Avrupalý dinsizlerin idare ettiði ihtilâller, kaoslar, savaþ ve krizler hep Bediüzzaman'ý tasdik ediyor. Birinci Dünya Savaþý hakikî sebepleri, bilhassa Alman Ordusunu arka cephede çökerten sebepler dikkatlice incelenirse, insanlýðý hoplatacak neticeler çýkar kanaatindeyiz. Nitekim Leo Troçki gibi ihtilâlcileri techiz ederek Rusya'ya gönderen Rothschild ailesinin kominist ihtilâl ile birlikte Kýzýl Orduyu kurdurtmasý, kapitalistlerle koministlerin iþbirliðini göstermiyor mu? Ýsterseniz Latin Amerika'daki kominist kapitalist iþbirliðine Henry Kissinger in penceresinden bakalým. Milyonlarca masumlarýn canýna mal olan ihtilâllerin kýsmî hikâyelerini Amerikan Edebiyatýndan okuyabiliriz. Yine Amerikanýn baþýna açýlmýþ yüzyýlýn en büyük felâketi olan 11 Eylül hadisesini analiz ettiðimizde, karþýnýza kapitalistlerin hizmetindeki tetikçi troçkiciler çýkacaktýr. Ýsimler pek ö- BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon a 27 Temmuz Çarþamba günü sunulmasý beklenen Mavi Marmara baskýnýna iliþkin raporun ayrýntýlarý belli olmaya baþladý. Hürriyet gazetesinin haberine göre; raporda, Ýsrail askerlerinin kasten adam öldürmeyi hedeflediklerini ortaya koyan, Ýsrail askerleri gemiye tamamen öldürmek amacýyla indiler ve insanlarý ense kökünden vurarak öldürdüler ifadesi Tel Aviv yönetimini zora soktu. Bu ifadeden dolayý Ýsrail Hükümeti nin, Türkiye den özür dilenip dilenmeyeceði kararýný, dar kapsamlý bir toplantýda deðerlendirdikten sonra verebileceði ileri sürülüyor. Ýsrail Baþbakaný Benyamin Netanyahu, 27 Temmuz Çarþamba gününden önce Dýþiþleri, Millî Savunma, Ýçiþleri ve Adalet bakanlarýný toplayarak durum deðerlendirmesi yapacak. Dar kapsamlý kabine, Ýsrail Genelkurmayý ile hukuk çevrelerinden de ayrýntýlý yeni raporlar isteyecek. Baskýnda ölenlere tazminat ödenmesine sýcak bakan Ýsrail in önünde ve sonunda hiçbir sýfat bulunmayan sadece özür ifadesine olumlu yaklaþabileceði belirtiliyor. Ankara ise Ýsrail Devleti resmen diplomatik olarak Türkiye Cumhuriyeti nden özür diler ifadesinde ýsrar ediyor. nemli deðil Neocon veya Neoliberal ifadeleri bizi þaþýrtmamalý Türkiye'deki bankalarý üzerinden dünyaný en yüksek faizini kazanan Rothschild ile Soros un, yukardaki kelimelerden hangisine dahil olduklarýný artýk siz belirlersiniz. Neocon'un 11 Eylülle ele geçirdiði Pentagonun iþgali altýndaki Afganistan ve Irak taki paralarýn Amerikan devletine ulaþmadýðýný, henüz bugünlerde öðreniyoruz. Amerika'dan sonra AB ülkelerini e- konomik krizlere itenlerin adreslerini ve meþguliyetlerini öðrenmek isteyenlerin çok da zorlanmayacaklarý kanaatindeyiz. Hadiselere Kur'ân ýn dürbiniyle bakan Üstadýmýzýn dünyamýzýn içinde kývrandýðý ihtilâl ve krizleri 1915'te at üzerinde kaleme aldýðý Ýþarat'ül Ý'câz tefsiriyle gördüðünü söylemek elbette mübalâða sayýlmamalý Birinci Dünya Harbinin sonlarýnda kaleme aldýðý Lemaat isimli eserinin þu konularý ihtiva ettiðini satýrlarýna bakanlar; ihtilâlci ve kaosçularýn eþkalini de göreceklerdir. Ýsterseniz II. Dünya Harbini analiz eden bir mektubuna birlikte bakalým: Bin mâsum çoluk, çocuk, ihtiyar, hasta bulunan bir yerde, bir iki düþman askeri bulunmak bahanesiyle bombalarla onlarý mahvetmek ve tabakât-ý beþer cereyanlarý içinde, burjuvalarýn en dehþetli müstebitleri ve sosyalistlerin ve bolþeviklerin en müfritleri olan anarþistlerle ittifak etmek ve binler, milyonlar mâsumlarýn kanlarýný heder etmek ve bütün insanlara zarar olan bu harbi idâme ve sulhü reddetmektir. Günümüzdeki dünyamýzýn kanatlarýndan sýzan masumlarýn kanlarýný bu þeytanî üçgenin veya ittifaðýn akýtmadýðýný kimsecikler iddia edemezler Ýster Afrika'da, ister Afganistan'da ve isterse Arap ülkelerinde akan bütün kanlardan neocon ve neoliberal ittifaðýn sorumlu olduðunu, onlarýn içimizde ve âlem-i Ýslâmdaki uzantýlarý da biliyorlardýr Neoconservatýf ve Neoliberal cereyanlardan sýkça bahsetmemizi, mahiyetlerini ilmî ve belgeli olarak açýklayamadýðýmýzdan kýymetli o- kuyucularýmýz sýkýcý bulabilirler. Genel izahlardan da anlaþýlacaðý üzere; her çeyrek yüzyýlda isim, renk ve moda deðiþtiren bu global dinsizlik ve sefahet cereyanlarýnýn mahiyetini kiþilerden ziyade kurumsal enstitüler, þahs-ý manevîlerin desteklediði mahfiller veya geniþ imkânlarýyla devletler ortaya koyabilirler. Biz sadece bazen kulaðýný, kuyruðunu veya deðiþen renklerini okuyucularýmýzla paylaþmaya çalýþýyoruz ki, bu da deryalarda kaybolan bütünü tanýtmaya kâfi gelmiyormuþ. Bizim neslimizin sokaklarda veya nümayiþ dolu konferanslarda komünist, bolþevik, sosyalist, mason, siyonist, emperyalist veya farmason kelimeleriyle hedeflediði zararlý sýnýflardan günümüz medyasýnýn ekseriyetinin bahsetmemesini elbette ilginç buluyoruz. Medyamýzda büyük maaþlarla kalem sallayan akranlarýmýza sormakta fayda var. Nerde o zararlý cereyanlar? Bütün o zararlý cereyanlar ýslâh-ý hal ederek dünyaya ve insanlýða faydalý hâle mi geldiler O zaman þu dünyanýn periþaniyetine ne demeli Veyahut dünün o zararlý cereyanlarý slogan, renk ve forma deðiþtirip global münafýklýklarla daha dehþetli cinayetler mi iþliyorlar Ölümcül hastalýklara yakalanmýþ bu cemiyette, doðru teþhisi bu güne kadar koyamayanlar, Bediüzzamana kulak vermek zorundadýrlar. Lokal ve global ölçeklerde insanlýðý zehirleyen, iðfal ve ifsad eden, kaoslarla çatýþmalara sürükleyen, cemiyeti birbirine baðlayan köprüleri uçurarak yabancýlaþma ve düþman psikozu oluþturan ve nihayet kurduklarý banka, fon ve malî sistemlerle emek sermaye çatýþmasýný körükleyen kiþi, komite ve büyük cereyanlarý doðru tanýmak i- çin; Ahirzamaný yani zamanýmýzý en güzel þekilde tahlil eden Bediüzzaman'ý okumak ve onun Kur'ânî fikirlerini projelendirmekten baþka fazla çaremizin kalmadýðý, kanaatindeyiz BM nin Mavi Marmara Raporu: Ýsrail öldürmek için gemiye indi ASKERLER YARGILANIR KORKUSU ÝSRAÝL, Türkiye nin bu talebinin karþýlanmasý durumunda baskýný gerçekleþtiren askerlerin, uluslar arasý mahkemelerde yargýlanma yolunun açýlacaðý endiþesini taþýdýðý için resmî diplomatik özüre yanaþmýyor. Ankara ile Tel Aviv arasýndaki sorunun çözümü için Dýþiþleri Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ile Ýsrail Baþbakan Yardýmcýsý Moshe Ya alon un, 26 Temmuz Salý günü yeniden New York ta bir araya gelmeleri de bekleniyor. Ýsrail e yönelik sert eleþtirilerin yer aldýðý raporda Ankara yý memnun etmeyen ifade ise Gazze ye yönelik ambargonun yasal olduðunun vurgulanmasý ve Türkiye menþeli olduðu kesinleþmiþ Mavi Marmara gemisiyle organizatörlerin, bunu bilmelerine raðmen ambargoyu delmeye çalýþmalarý oldu. Türkiye bu ifadenin, BM nin diðer bazý kurumlarýnýn Gazze ile ilgili aldýðý kararlarla çeliþkili olduðunu savunuyor. (ntvmsnbc.com)

8 8 25 MEDYA POLÝTÝK TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ Y Ýstiklâl Mahkemeleri ve tarihle yüzleþmek BU günlerde literatürümüze yerleþmiþ bir deyim vardýr: Tarihle yüzleþmek. Bu deyimi ilk ortaya atanlar, Türkiye nin Ermeni soykýrýmýnýn olduðunu kabul etmesi manasýnda kullanmýþlardýr. Bu ise, olmayan bir þeyi olmuþ gibi göstererek bazý ithamlardan sakýnýlmasý manasýna gelir ki, bunu kabul etmek imkansýzdýr. Ancak, siyasi tarihimizde iki olaðanüstü mahkemenin kurulmasý olayý vardýr ki, bu konuda tarihimizle yüzleþerek ders çýkarmamýz gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi Ýstiklal Mahkemeleri, diðeri Yassýada Mahkemesi dir. Yassýada Mahkemesi hakkýnda çok þey yazýlmýþtýr. Fakat Ýstiklal Mahkemeleri hakkýnda yazýlanlar çok azdýr. Bunun sebepleri arasýnda, Ýstiklal Mahkemeleri nin Atatürk zamanýnda kurulmuþ olmasý ve bir tabu addedilmesi fikri mevcuttur. Ancak, bu tabuyu yýkýp bazý gerçekleri ortaya çýkarmanýn zamaný gelmiþtir. Yakýn zamanda, Milliyet gazetesinde Çetin Altan Ýstiklal Mahkemeleri nin kuruluþuna ve bazý kararlarýna dokunan bir makale yayýnlamýþtýr. Bu makaledeki gerçekleri gözönüne alarak iki olaðanüstü mahkemenin mukayesesini yapmak ve bu suretle de gerçek tarihimizle yüzleþmemiz gereði vardýr. Ýstiklal Mahkemeleri ve Yassýada Mahkemesi arasýndaki benzerlik ikisinin de olaðanüstü mahkemeler olmasýdýr. Baþka benzerlikler, her ikisinin de, bir ihtilal sonrasý kurulmuþ ve hâkimlerinin bir kurul tarafýndan tayin edilmiþ olmasýdýr. Ancak aralarýnda bazý ufak farklýlýklar vardýr ki, asýl ö- nemli olan budur. Bu farklýlýklar þunlardýr: Ýstiklal Mahkemeleri TBMM tarafýndan kurulmuþtur. Hâkimler TBMM üyeleri arasýndan seçilmiþtir. Yassýada Mahkemesi ise, 27 Mayýs ihtilalini yapan askerler tarafýndan kurulmuþ ve mahkeme heyeti meslekten yetiþmiþ hâkimlerden seçilmiþtir. Ýstiklal Mahkemeleri nde hâkimlerin kararlarýný vicdanlarýna göre vermesi prensibi kabul edilmiþ, Yassýada Mahkemesi nden, mevcut ceza kanunlarýnýn uygulanmasý istenmiþtir. Her iki mahkemenin de verdiði kararlarýn, adil olduðunu savunmak mümkün deðildir. Zira ihtilal mahkemelerinde politika hukukun önüne geçer. Ýhtilali yapanlar, kendi hukuk sistemlerini de birlikte getirirler. Bu kural, ihtilal yapmýþ olmanýn sonucudur. Bu sebeple de, böyle olaðanüstü mahkemelerin kurulmasýna gerek var mýydý, yok muydu konusunun tartýþýlmasýnýn mantýðý yoktur. Ancak olaðanüstü mahkemelerinin hâkimleri ve uygulanan kurallar tartýþýlabilir. Yukarýda da iþaret ettiðimiz gibi, ihtilaller kendi hukuklarýný kendileri getirirler. 27 Mayýs 1960 ihtilalini yapanlar da olaðanüstü mahkemenin kuruluþunda ve uygulanacak kurallarýn tayininde her türlü yetkiye sahiptirler. Ýsteselerdi, sadece 3 yüzbaþýdan oluþan bir mahkeme teþkil ederler ve bütün Demokrat Partili milletvekillerini asabilirlerdi. Buna mani olabilecek bir güç olmadýðý gibi bunun garipsenecek bir yönü de yoktu. Ýhtilalin normal sonucunun bu olmasý gerekirken, ihtilalciler, meslekten gelen hakimlerden müteþekkil bir mahkeme kurmuþlar ve istedikleri kararlarý onlara aldýrmýþlardýr. Ýþte asýl yanlýþ olan budur. Yassýada da kurulan mahkemenin baþkaný, Yargýtay üyeliðine kadar yükselmiþ gerçek bir hakimdir. Savcýsý ve diðer üyeleri de, mesleklerinde yükselmiþ hakimlerdir. Ýhtilalciler, kararlarýna meþruiyet kazandýrmak arzusuyla bu yolu seçmiþlerdir. Ancak farkýnda olmamýþlardýr ki, meþruiyet ararken, meþruiyeti ortadan kaldýrmýþlar ve adalet kavramýný alt üst etmiþlerdir. Yani bu mahkemeye tayin edilenlerin hakimlik mesleðinden gelenlerden seçilmesi, adaletin sýrtýna sokulmuþ bir hançer gibidir. Üstelik sanýklara mevcut kanunlarýn uygulanmasýný istemek ve baskýyla istenilen kararlarý aldýrmak adalete karþý güveni sarstýðý gibi bu günkü adalet buhranýnýn temelinde bu sebep yatmaktadýr. Yassýada Mahkemesi nin kurulmasý sýrasýnda bu mahkeme üyeliðini reddeden hukukçular adalet tarihimizin kahramanlarýdýr. Bu yönüyle bakýldýðý zaman, Ýstiklal Mahkemeleri, Yassýada Mahkemesi nden daha meþrudur denilebilir. Zulüm kötü bir þeydir. Zulme hukuki kýlýf uydurmak ise cinayettir. Cevdet Akçalý, Yeni Þafak, 24 Temmuz 2011 Erzurum Kongresi kararlarý Nutuk ta neden eksik anlatýldý NUTUK TA yazýlan her þeyin doðru olduðundan emin olanlardan mýsýnýz? O halde bu yazýyla ilgilenmeyeceðinizden eminim! Atatürk ün 1927 de okuduðu Nutuk la Kongrenin orijinal kararlarý a- rasýnda bariz fark olduðu açýk. Ayrýca Nutuk ta 3 madde de eksik. Atatürk 1927 yýlýnda okuduðu Nutuk ta Erzurum kongresini ve kararlarýný da anlatýyor; bu anlatým bütün ders kitaplarýmýza, inkýlâp tarihine ve tabiî tüm kutlama ve tören nutuklarýna olduðu gibi aktarýlmýþtýr. Eðer doðru olsaydý, bir mahsuru olmazdý tabiî! Atatürk, Nutuk ta sýra Erzurum Kongresi kararlarýna gelince, bir tür yoruma baþvuruyor: bu kararlarý o zaman nasýl anladýðýmý a- çýklayayým demek suretiyle, aslýnda kararlarýn a- sýllarýndan deðil de, kendi yorumlarýndan söz edeceðini bildiriyor; ancak kararlarýn orijinalinden ne metinde söz ediyor, ne de belgelerde bunlara yer veriyor. Dolayýsýyla Nutuk ta Erzurum kongresi kararlarýný deðil de, bu kararlarý daha o zaman A- tatürk ün nasýl anladýðýný öðreniyoruz. Sadece Nutuk ile yetinirsek, bu kararlarýn asýllarýný hiçbir zaman öðrenemeyiz! Ýþte bu nedenle karþýlaþtýrmalý bir metin okumasý yapýlmadan gerçekte Erzurum da ne gibi kararlar alýndýðýný bilemeyiz. HÝLAFETÝN KORUNMASI KARARINA SANSÜR Ne mi göreceðiz? Bakalým: Atatürk, ilk maddede millî sýnýrlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez denildiðini söylerken; orijinal metinde, Trabzon iliyle Canik (Samsun) sancaðýnýn, þark illeri olarak tanýmlanan Erzurum, Sivas, Diyarbakýr, Elazýð, Van ve Bitlis illeriyle bu sahada yer alan ve idari olarak herhangi bir ile baðlý olmayan baðýmsýz sancaklarýn hiçbir nedenle ve bahaneyle biri diðerinden ve Osmanlý camiasýndan ayrýlamayacak bir bütün olduðu yazýlýdýr. Yani sadece doðu illerini içeren bir karar Nutuk ta bütün yurda aitmiþ gibi gösterilmiþtir ki, doðru deðildir. Ayrýca uzun karar metni epey kýsaltýlmýþ ve orijinal metinde yer alan ve bu sahada yaþayan Ýslâm anasýrýndan söz edilen cümleyse metinden çýkarýlmýþtýr. Ýkinci maddeye gelince; evet, týpký Atatürk ün söylediði gibi, kuvayi milliyeyi âmil ve iradei milliyeyi hâkim kýlmak esastýr ; lâkin niçin? Nutuk ta yanýtýný bulamýyoruz; çünkü orijinal kararýn diðer kýsmý tamamen atlanmýþ; a- ma biz orijinalinden devam edelim: Osmanlý vatanýnýn tamamýnýn ve ulusal baðýmsýzlýðýn saðlanmasý ve saltanat ile hilâfetin korunmasý için! Tabiî 1927 yýlýnda kongre kararlarýnýn bu þekilde dile getirilmesi artýk siyasî olarak hayli mahzurluydu. Çünkü, kongre kararlarýna karþý gelinmiþti! Üçüncü maddede; orijinal metinde her türlü iþgalin ve müdahalenin Rumluk ve Ermenilik teþkili amacýna yönelik olarak deðerlendirileceðinden bahisle, topluca savunma ve direniþ e- Girilecek bölüm hiç de önemli olmayacak ÜNÝVERSÝTE giriþ sýnav sonuçlarý açýklandý ve arkasýndan yaklaþýk tüm gazetelerde, tüm ekranlarda uzmanlýklarý kendilerinden menkul bir dizi arkadaþ kaç puanla hangi bölüme girilir, hangi bölüme girilirse ne olunur gibi açýklamalar yapýyorlar. Bu on sene, on beþ sene önce de biraz böyle idi, þimdilerde ise sadece bu çok açýklayýcý (!), yol gösterici (!!) konuþmalarýn, yazýlarýn sayýlarý arttý, o kadar. Gençlerimiz ve aileleri de biraz çaresizlikten, biraz tecrübe ve bilgi eksikliðinden bu, çok büyük bölümü anlamsýz açýklamalara (!) prim veriyorlar. Bendeniz de bugün bu sütunda bu tartýþma-lara biraz farklý bir açýdan yaklaþmak istiyorum. Söyleyeceklerim biraz sert, koþullanmýþ kafalara çok aykýrý gelebilir; onlar da benim saçmalama hakkýmý kullandýðýmý düþünsünler. Türkiye de üniversite kontenjanlarý, lisans, ön lisans, meslek okullarý kontenjanlarý sürekli artýyor, hiçbir itirazým yok, kontenjan artýþý çok iyi bir þey. Ancak, gençlerimiz þu gerçeði çok iyi görmeli ki, ülkemiz Türkiye de dünya standartlarýnda ya da yakýn seviyede lisans derecesi veren kurumlarýn toplam kontenjanlarý, taþ çatlasa, on bin kiþi (iyimser bir tahminle). Gençler buralara kapak atýlabilir ise, mesele yok, önlerinin açýk olup olmayacaðý, yine garantisi yok, artýk kendi ellerinde. Diðer bölümler, toplam kontenjanýn yüzde doksan beþinden fazlasýný oluþturuyorlar, bir lisans derecesi dýþýnda gençlere hiçbir þey vermeyecekler, herkes buna hazýrlýklý olsun. Ýþ tamamen gençlerin kendisine kalýyor; zaten lisans eðitimi dünyanýn her aklý baþýnda ülkesinde bir genel formasyondan baþka bir þey deðil. Yani, gençlerimizin bunca zahmet, ter ve paradan sonra girecekleri bölümlerin yüzde doksan beþi dandik yerler ama bu süreçte gençlere, kendi geleceklerini o- luþturmak için çok iþ düþecek. Gençler lisans diploma sürecinde, mezun olabilmek için doðal olarak biraz kendi derslerine çalýþsýnlar ama bir-iki þeyi asla ýskalamasýnlar, hayatta baþarý lisans diplomasýnýn verdiklerinden çok buralardan gelecek. Çoðu anlamsýz dersler yerine bir genç dört senelik (!) lisans sürecinde iki yabancý dil, biri mutlaka ingilizce, diðeri de kendine nispi bir farkýndalýk oluþturacak bir baþka dil, mesela rusça, arapça, çince, ispanyolca öðrensin; bir de ne okursa okusun, hukuk, edebiyat, uluslararasý i- liþkiler, farketmez, matematik çalýþsýn, iyi matematik öðrensin. Çok iddialýyým, lisans sürecinde öðrenilen bilgilerin (!) yüzde doksan dokuzu, yüzde yüz dememek i- çin böyle yazýyorum, ileride hiçbir þeye yaramayacak; gence altýn bilezik olarak, þayet bu amcalarýnýn sözüne kulak verirler ise, iki yabancý dil ve matematiksel düþünce yani soyut düþünce üretebilme kabiliyeti kalacak. Bir mesleðin icrasýna yönelik bilgiler ya lisansüstü derecelerde ya da, aðýrlýklý olarak, firma içi eðitimlerde kazandýrýlacak; yine kimse darýlmasýn, gücenmesin, meslek okullarý da eskiden de bir iþe yaramadýlar, bundan sonra hiç iþe yaramayacaklar. Üniversite gibi taným gereði hantal kurumlarda iþ dünyasýnýn istediði becerinin gençlere verilmesi imkansýz bir þey; meslek okullarýnýn çocuklara öðrettikleri, öðrettikleri anda, her türlü iddiaya varým, en azýndan on sene eskimiþ teknoloji bilgileri. Türkiye maalesef lisans öðretimini bir türlü bir genel formasyon kazandýrma sürecine dönüþtüremiyor ve bu nedenden de lisans seneleri herkes için, gençler, devlet, toplum için boþa harcanmýþ seneler oluyor. Yapýlmasý gereken, kanýmca, lisans öðretimini üç seneye indirmek, genel bir bilgi verme sürecine dönüþtürmek, lisansüstü öðretime çok daha fazla toplumsal kaynak ayýrmak ve burada kaliteyi yükseltmek, meslek öðretimini ise bu iþi, ihtiyaçlarý en iyi bilenlere yani firmalara býrakmak. Genç arkadaþlar, bugün istedikleri bölümlere giremezler ise, çok net söylüyorum, hiç üzülmesinler, girdikleri bölümü çok da ciddiye almadan bitirsinler ama bu arada en azýndan iki yabancý dili ÇOK ÝYÝ öðrensinler, bütün seçmeli derslerini matematik bölümlerinden alsýnlar, daha ikinci sýnýf biter bitmez de iyi bir lisans sonrasý öðretim planlamasýna baþlasýnlar. Eser Karakaþ, Star, 24 Temmuz 2011 sasýnýn kabul edildiði belirtiliyordu. Eðer merkezi hükûmet dýþ müdahale sonucunda bölgeyi terk etmek zorunda kalýrsa, hilâfete ve saltanata baðlýlýðý ve millî hukuku üzerine alan her türlü önlem ve kararlar alýnmýþtý. Nutuk ta ise, bu madde hayli farklý yazýlmýþtý: Buna göre, Osmanlý hükûmeti çökerse, her türlü yabancý iþgal ve müdahalesine karþý millet topluca savunmaya ve direniþe geçecekti. Nutuk taki metin yine saltanat ve hilâfet sözcüklerinden itinayla temizlenmiþti! Dördüncü maddede; Osmanlý Devleti ndeki Hýristiyanlarýn bütün hukukunun korunacaðýndan söz ediliyordu. Nutuk ta bu karardan hiç söz edilmiyor. Aksine, Hýristiyan azýnlýklara siyasal üstünlük ve toplumsal dengeyi bozacak ayrýcalýklarýn verilemeyeceðine iliþkin karar a- lýndýðýndan bahsediliyor! Yani gerçek kararýn tam aksine. Yine Nutuk ta manda ve himaye kabul edilemez þeklinde karar alýndýðý yazýlýdýr; acaba böyle bir karar alýndý mý hiç diye soracak olursanýz; hayýr. Ama aksine; alýnan karar þöyledir: milletimiz insanî ve asrî gayeleri tebcil ve fennî ve sinaî, iktisadî hal ve ihtiyacýmýzý takdir ettiðinden, devlet ve milletimizin dahili ve harici istiklâli ve vatanýmýzýn tamamisi mahfuz kalmak þartýyla daha önce ortaya konular sýnýrlar içinde milliyet esaslarýna riayetkâr ve memleketimize karþý istila emeli beslemeyen SONUNDA bu da oldu. Neredeyse ortaklaþa, Kuzey ülkesine ad kondu: Norveç in 11 Eylül ü! Medyamýzýn, hýzla, neredeyse hep bir aðýzdan karbon kopya attýðý orijinal baþlýk bu. Terör mü Eylül! Batýlýlar mý ölmüþ... Ýslami terör! Bu kadar mý saatler durur... Bu kadar mý beyinler durur... Bu kadar mý, Oryantalist bir yerli medya zihniyeti olur! Peki siz hiç... Mesela... Baðdat ta bomba patladýðýnda Irak ýn 11 Eylül ü diye bir baþlýk gördünüz mü? Afganistan da NATO onlarca sivili vurduðunda Kabil in 11 Eylül ü diye duydunuz mu? Ya da Batý medeniyetinin uçaklarý Libya yý bombaladýðýnda, hiç 11 Eylül oldunuz mu? Peki, Türkiye nin en manipülasyoncu (emekli) genel yönetmeni marifetiyle,,, karanlýk Danýþtay saldýrýsýna Türkiye nin 11 Eylül ü diye manþet atýldýðýný unuttunuz mu? Bu nasýl bir dildir? Nasýl bir ezberdir? Tamam, emeðe saygýsýzlýk etmeyeyim ama, nasýl bir fast-food gazeteciliktir? Kimsenin zekâsýndan þüphe etmem ama, hayatta bomba koyacak, katliâm yapacak ve yapmýþ onca baþka manyak ya da örgüt varken, nasýl bir zekâsýzlýktýr? herhangi bir devletin fennî, sinaî, iktisadî muavenetini [yardýmýný] memnuniyetle karþýlarýz Yani tam aksi. Peki, böyle bir devlet var mýdýr; hangisidir sorusuna yanýt vermek ister misiniz? Tabiî ki ABD! O sýrada baþka hangi devlet bu tanýma uymaktadýr sizce? Nutuk ta hiç sözü e- dilmeyen bir baþka karar daha vardýr; bütün Ýslâm vatandaþlarýnýn derneðin doðal üyesi olduðunun açýklandýðý sondan bir önceki madde. Bu da Nutuk ta silinmiþtir. 10 MADDE NUTUK'TA 7'YE DÜÞÜYOR Ýþte, orijinal metin ve kararlarla o zaman A- tatürk ün bu kararlarý nasýl anladýðýný açýkladýðý Nutuk metnini yan yana getirdiðimizde, Nutuk ta nasýl tahrifat yapýldýðýný açýkça görüyoruz. Siz siz olun, Nutuk okurken, dikkatli olun. Daha ilk bakýþta orijinal karar metninde on madde varken, Nutuk ta yalnýzca yedi maddeden söz ediliyor olmasý dahi baþlý baþýna dikkat çekicidir. Ýnkýlâp tarihçilerimiz ise orijinal metinler yerine onlarýn nasýl anlaþýldýðýný ders kitaplarýna geçirdikleri için bu türden küçük ayrýntýlar la pek ilgilenmezler. Dikkatlerini çekebilmek mümkün deðildir; çünkü zaten dikkat! komutu üzerine yazacaklarýný yazmýþlardýr. Gerisi mi? Olsa olsa teferruattýr. Tarih ise teferruatlardan ibarettir diye yazsam, acaba dikkati çekebilir miyim? Cemil Koçak, Star, 24 Temmuz 2011 Türk medyasýnýn 11 Eylül ü Peki... Faþizmi nasýl bir unutuþtur? Batý medeniyetine içkin, onun yavrusu olan; bizde de her an baþýný kýpýrdatan ýrkçý, þiddetle beslenen, þiddet kusan faþistlikleri nasýl bir ýskalayýþtýr? Sevgili meslektaþ... Sadece laik bir Müslüman mahallesinde salyangoz satmýyorsunuz... Ayný zamanda, ölümlerin, þiddetin, linçlerin, baskýnlarýn, terörün, pusularýn, ýrkçýlýklarýn, cinsel faþolarýn cirit attýðý bir memlekette at oynatýyorsunuz. Lütfen, azýcýk nefes alýn. At hele bir soluklansýn. Bir inin hele o kibirli, çok bilmiþ heybenin üstünden. Muhtaç olduðunuz akýl ve vicdan sizin gazeteci genlerinizde mutlaka vardýr. Vardýr bir yerlerde mutlaka. Atýldýðý o kuytulardan bir çýkarýn. Kurtulun ve hep birlikte kurtulalým artýk; dili yamuk, vicdaný yamuk, aklý yamuk, gözleri yumuk þu þablonlu, ezberli, önyargýlý, hamhumþaralop gazetecilikten. Norveç ten almamýz gereken basit bir ders varsa... Hatýrlamamýz gereken, hiç unutmamamýz gereken bir hisse varsa... O da belki þudur: Sadece terör öldürmez... Faþistler de öldürür! 11 Eylül den çok önce de Eylül den sonra da! Umur Talu, Habertürk, 24 Temmuz 2011 Ergenekon un finans kaynaklarýndan biri TSK nýn uluslar arasý þirketlerden aldýðý komisyonlar mý? BAÞ TARAFI 12. SAYFADA Ergenekon un para kaynaðý nedir? Önümüzdeki dönemde bu sebeple batacak þirketler o- labilir mi? Öyle zannediyorum, devam eden Ergenekon ve baðlý unsurlarýn soruþturmasýyla mahkeme safhasýna taþýnmýþ dâvâlarda eksik ayaklardan biri de finans kaynaðýdýr. Bu anlamda ya zamana yayýlmýþ bir süreç söz konusu ya da bu kaynaklardan kiminin devlet olanaklarýna dayanmasýndan doðan bir sýkýntý söz konusu. Bakýnýz Ýtalya da Gladyo nun finans kaynaðý konusunda netleþmiþ bir görüþ ve dâvâ kararý olmamakla birlikte, birçok hukuk dýþý eylemin devlet olanaklarýndan, bazýlarýnýn da ülkenin yüksek sermaye þirketlerinden temin edildiði durum söz konusu. Bu arada Gladyo ya baðlý faaliyet gösteren yapýlarýn, silâh ticareti, kara para aklama, uyuþturucu trafiðini yönetme, fuhuþ sektörüne hakim olma gibi yollarla da finans saðladýklarý biliniyor. Bütün faaliyetlerinde bu tarz bir örgütlenmeyi model alan Ergenekon için de finans kaynaðýna dair çok kafa yormaya gerek yok diye düþünüyorum. Hatta, daha ekstra olarak, Ergenekon un finans kaynaklarýndan birinin de TSK nýn ihtiyacý olan silâh ve teknolojik restorasyon sürecinde, uluslar arasý þirketlerden hatýrý sayýlýr komisyonlar aldýðýna dair ciddî emareler olduðunu söyleyebiliriz. Yine bizzat yapýnýn kontrolüne girmiþ büyük sermaye gruplarýnýn varlýðýna dair þüpheyi aþan bilgiler de yok deðil. Kim bilir, belki siyaset ve medya ayaðýna yönelik ciddî bir operasyonla bu kaynaklarý da deþifre etme þansý bulabilir savcýlar PKK ile Ergenekon arasýnda bir baðlantý var mý? Bu baðlantýnýn varlýðý için çok sýradan bir olayla örnek vermek istiyorum 2007 de silâhlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Türkiye nin önde gelen akaryakýt þirketlerinden birinin iþletme müdürlüðünü yapan Ömer Cemil Sanal ýn, bir yýl sonra ortaya çýkan e- posta yazýþmalarý, kaçak akaryakýt satýþýndaki karanlýk iliþkileri gün yüzüne çýkarmýþtý. Akdeniz de ve özellikle de Mersin de en büyük a- karyakýt depolarýnýn sahibi olan dev bir firmanýn yöneticisi olan Ömer Cemil Sanal isimli þahýs, görev yaptýðý Hatay Dörtyol da 6 Mart 2007 tarihinde iþ çýkýþý uðradýðý silâhlý saldýrýyla hayatýný kaybetmiþti. Cinayetin ardýndan baþlatýlan soruþturmada Sanal a baðlý iþletmelerde çalýþan iki kiþi cinayet zanlýsý olarak tutuklandý ve olay adi vak'a diye kayda geçirildi. Bereket ki aðabeylerinin ölümünü þüpheli bulan kardeþleri Sema ve Deniz, cinayetin izini sürdü. Bir yýl süren çalýþmalarýnda aðabeyleri Ömer Sanal ýn, bilgisayarýndaki kayýtlarýn silindiðini tesbit etti. Bu kayýtlarý da mahkemeye sundu. Mahkemeye sunulan bilgi ve belgelerde, akaryakýt taþýnmasýnda Kuzey Irak ta PKK ya yakýn kiþilere verilen rüþvetler isim isim yer alýyordu. Yine ayný belgelerde, Türkiye deki akaryakýt þirketlerinin, kaçak akaryakýt için gizli akaryakýt hatlarý yaptýklarý da öne sürülüyordu. Ayný bilgi ve belgelerde, emekli bazý askerlerin de isimleri verilerek, bu kiþilerin de akaryakýt kaçakçýlýðýna karýþtýðý öne sürülüyordu. Bölgede görev yapan, ancak Sanal cinayetinin ardýndan emekli edilen üst düzey komutanýn ismine Engenekon terör örgütü operasyonu kapsamýnda gözaltýna alýnan emekli Tuðgeneral Veli Küçük ün arþivinde çýkan dosyalarda da rastlanmýþtý. Yine eski bir PKK yöneticisi, eski Ergenekon soruþturma savcýsý Zekeriya Öz e gönderdiði bir mektup ve kayýtlarda bir çok devlet yetkilisi ile Ergenekon þüphelisinin Öcalan ile iliþkilerini ve görüþmelerini anlatmýþ, bunlarý belgelendirmiþti. Bu isimlerden bazýlarý tutuklanmýþken, bazýlarýna dair henüz operasyon yapýlmadýðý da bilinmekte. Hâlâ kabul etmek istemeyenler için, PKK nýn kuruluþ aþamasýnda, Öcalan ýn yanýnda yer alan iki kiþinin devlet görevlisi olduðunu, Apocular ýn 12 Eylül darbe hazýrlýklarý yapýlýrken, devlet tarafndan uyarýlarak Suriye ye kaçmalarýnýn saðlandýðýný hatýrlatsak yeter sanýrým. Kesire nin MÝT çi babasý konusunu da okurlarýmýz deðerlendirsin ayrýca PKK ile Ergenekon un iþbirliði yapýp Türkiye yi kaosa sokacaðý iddialarýna ne dersiniz? Bu iddianýn ötesine geçmiþ durumda. Daðlýca da, Aktütün de, Silvan da ortaya çýkan durumu baþka nasýl okuyabiliriz ki? Kastamonu da Baþbakan ýn konvoyuna yapýlan saldýrýnýn baþka bir tarifi olabilir mi seçim arefesinde? PKK ve Ergenekon un amaçlarý doðrultusunda faaliyet gösteren sözde STK larýn ortamý geren ve devlete ve siyasî otoriteye olan güveni sarsýcý tahrikkâr beyanlarýný baþka nasýl deðerlendirebiliriz? Yine ayný STK larýn Bayrak ve Atatürk ü alet ederek baþlattýðý þehit provokasyonlarýný iyi niyetli giriþimler olarak mý deðerlendireceðiz? Ergenekon un uluslar arasý ayaðýna dokunulabiliyor mu? Ergenekon un uluslar arasý ayaðýna yasal olanaklar doðrultusunda dokunmak pek mümkün görünmüyor. Çünkü örneðin Sabancý Suikastýndan ya da Uður Mumcu nun katlinden örnek verecek olursak; bu suikastlerde uluslar arasý hukukça legal kabul edilen bir ülke istihbarat örgütünün varlýðý sözkonusu. Yani MOS- SAD Ergenekon kapsamýnda olayý ele aldýðýnýzda MOSSAD a dair kendi iç hukukunuzla bir yaptýrýmýnýz söz konusu olamaz. Ve suikastte silâhý tutan el ile tetiði çeken parmak arasýnda somut bað kurmanýzý engelleyecek profesyonelce bir operasyon uygulanmýþ. Bütün þüphelere raðmen somutlaþtýrýlamayan bu iliþki nedeniyle uluslar arasý hukuk baðlamýnda da Ergenekon un dýþ ayaðýna dokunmanýz imkânsýzlaþýyor. Ayný þey Alman BND için de geçerli. Hablemitoðlu cinayetinin arkasýndaki elin BND olduðuna dair ciddî þüpheler olsa da bu iliþkiyi, yani tetiði çeken parmakla silâhý tutan el arasýndaki baðlantýyý somut kuramadýðýnýzda, bu dýþ baðlantýya dair bir iþlem yapmanýz mümkün olmuyor.

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan (0 505) Filistinli yazar Edward Said, Oryantalizm eseri ile gündemdeydi bir ara. Gerek Ýslâm âleminden, gerekse Batý dan oldukça müsbet tepkiler almýþtý, tebrik edilmiþti. Kendisiyle yapýlan bir mülâkatta hasretini çektiðimiz ve ýsrarla beklediðimiz þu tesbiti yapmýþtý: Bugünkü Ortadoðu ya baktýkça, Osmanlý dönemine nostaljik bir özlem duyduðumu söyleyebilirim. Osmanlý yý anlamak için Türk entelektüeline çok iþ düþüyor! Ah Edward, ah! O özlemi kim duymuyor ki! Ve sadece Ortadoðu ya deðil, Ortaasya, Balkanlar, Afrika, Asya, nereye baksanýz, ayný hasret duyuluyor. Entelektüelimizin Osmanlý yý anlamasý meselesine gelince: 87 yýl geçti, kötüleme, tabasbus, dalkavukluk.. Artýk deniz bitti, þimdi Osmanlý yý anlama zamanýdýr. Osmanlý devleti, tarih sahnesine tevâzû ile atýlmýþ, adâletle yükselmiþ, þan ve þerefle ilerlemiþ, talihsiz ve bahtsýz bir þekilde sona ermiþ. Evet, Osmanlý, hürriyet-i þer iyye ile dünyanýn dengesini saðlamýþ bir devlettir. Býrakýnýz Osmanlý yý anlamak, dini anlamak ve öðrenmek bile bir mesele. Çünkü, gerek okul kitaplarý, gerekse yazar-çizer takýmý ve sözüm ona aydýnlarýmýz, ateist pozitivizmin ve yasakçý kafanýn, tek tip zihniyetin ürünleriydi. Düne kadar ve bugün yer yer devam ediyor entelektüelin vazifesi, tarihi çarpýtmak ve resmî ideolojiyi alkýþ tufanýna tutmak olmuþ. Onlar, âdeta yakýn ve uzak tarihin birer yalan makinalarý kesilmiþlerdi. Daha doðrusu, beyinleri öyle yýkanmýþtý. Osmanlý hanedanýnýn en dindar ve mücâhid padiþahlarýna bile, iftira ile karýþýk hayalî olarak içki içirtiyorlardý. Sebep belliydi: Atatürkçülük manifestosunu yutturmak! Þöyle diyorlardý: Hafýz okullarý kapatýlsýn, Ý- mam-hatip okullarýndan Arapça kaldýrýlsýn. O- nun yerine Atatürkçülük dersi konsun. Türk üz, Avrupalýyýz, Osmanlý-Avrupa ideolojisi güdenleri devireceðiz. (Atatürkçülük Manifetosu, s. 1, 2) Entelektüelimizi hýþmýna uðratan Kemalizim dir. Osmanlýyý anlamak için, Kemalizmi terk etmek lâzýmdýr. Bugün, solun erimesinin sebebi de budur: Hem insan fýtratýna, hem Müslüman Türk toplumuna aykýrý olan Kemalizme yapýþmasýdýr. Osmanlý yý anlamak, toplumu anlamak demektir. Toplumu anlamayan da Osmanlý yý anlayamaz! Entelektüelin Osmanlý yý anlamasý... Merve Haným: Mesnevî-i Nûriye deki þu cümleleri izah eder misiniz: 1- Sen bazý vecihlerden fenaya gittiðin zaman Hâlýk-ý Rahman-ý Rahim in ilminde, meþhudunda, malûmunda bâki kalmaklýðýn senin bekan için kâfidir 2- Hem de, a- fakî tefekkür, dipsiz denize benziyor, sahili yoktur; içine dalma boðulursun. 1- Sen bazý vecihlerden fenâya gittiðin zaman Hâlýk-ý Rahmân-ý Rahîm in ilminde, meþhûdunda, mâlûmunda bâkî kalmaklýðýn senin bekân için kâfîdir. 1 Ýn san fâ nî dir. Dün ya he men her ba ký mýn dan in - sa ný yi yip sön dür me ye ha zýr bir po tan si ye le sa hip - tir. Ü ze rin de ki fe nâ dam ga sý in sa ný dur ma dan hýr - pa la mak ta dýr. Ýn san â ciz dir, yal nýz dýr, kim se siz dir. Oy sa Al lah a Î mân gi bi bir güç a ðý ve kud ret ba ðý in sa nýn ya ný ba þýn da ha zýr dur mak ta dýr. Ýn - san el ver di ðin de e lin den tu ta cak, gö nül ver di ðin - de gön lü nü son suz þe kil de kav ra ya cak bu î mân ay dýn lý ðý ken di si ne þah da ma rýn dan da ha ya kýn - dýr. Ýn san bir tek yö ne liþ le, tek bir ni yet le, hâ lis bir te vec cüh le, ka týk sýz bir sa mi mi yet le bu dev â sâ ay - dýn lý ða ka vu þa bi lir ve ar týk fe nâ rüz gâr la rý nýn can ya ký cý dar be si ne mâ ruz kal mak tan kur tu la bi lir. Ak si tak dir de, ge le ce ðin yok luk, ö lüm ve ay rý - lýk taþ la rýy la ö rü lü yol la rý, in sa ný her gün yýk - mak ta, her gün sol dur mak ta, her gün bi tir mek - te, her gün öl me den öl dür mek te dir. Var lýk tan kop ma dü þün ce si da ya nýl maz bir ke der ha lin de in sa noð lu nun her gün gö zü nü ka rart mak ta, her gün yü re ði ni yak mak ta dýr. Oy sa in san î mân da ne yük sek var lýk ol du ðu - nu, Al lah a yö ne liþ te ne son suz ha yat müj de si giz len di ði ni, Al lah ýn rý zâ sýn da ne e ri þil mez sa a - det bu lun du ðu nu bir bil se, bir bil se, bir bil se... Hiç î mâ na kar þý öy le ka yýt sýz ka la bi lir mi? Hiç Al lah a kar þý böy le du yar sýz dav ra na bi lir mi? Hiç Al lah ýn e mir le ri ne kar þý böy le u mur sa maz o la bi lir mi? Hiç Al lah ýn rah me ti ne kar þý böy le il gi siz bu lu na bi lir mi? Öy le ki ö lüm le in san fe nâ ya, yok ol ma ya, mahv ol ma ya, çü rü me ye, e ri me ye, bo zul ma ya, da ðýl ma - ya git mi yor. Ö lüm hiç bir þe kil de da ðýl mak ve bo - zul mak de ðil dir. Dün ya dan ay rýl mak hiç bir bi - çim de yok ol mak ve mahv ol mak de ðil dir. U nut ma ma lý dýr ki in san ci sim i ti ba riy le her se ne de ðiþ mek te, her se ne baþ ka laþ mak ta, her se ne vü cu du nun ya pý ta þý o lan hüc re le ri ni bir yan dan a tar ken, di ðer yan dan ta ze le mek te dir. Bu bir yok o luþ sü re ci de ðil, bir ye ni len mek ve tâ ze len mek sü re ci dir. Ya ra tý lýþ fa a li ye ti nin de vam e di þi dir. Kud re tin in sa ný il mek il mek iþ le me si ve ye ni ha yat la ra maz har kýl ma sý dýr. Bir gün ge lip vü cud el bi se si bir den bi re ru hu - muz dan bo þa nýr sa, ve ya ru hu muz bir et ve ke mik ka fes ten i bâ ret o lan ci sim yu va sýn dan çý kar gi der se, ya ni ö lüm de di ði miz þey ba þý - mý za ge lir se biz yok mu o la ca ðýz? Fe nâ mý bu la ca ðýz? Cis mi mi zin çü rü yüp da ðýl ma sý bi - zim de da ðýl ma mýz, çü rü me miz ve ha ya tý terk et me miz de mek mi o la cak? Yok sa ha yat ye ni bir tarz ve bi çim de de vam mý e de cek? Ýþ te Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri bu so ru la - ra ce vap ve ri yor. Di yor ki: Sen ba zý yön ler den fe - nâ ya git ti ðin za man, Hâ lýk-ý Rah mân-ý Ra hîm in il min de, gö rü þün de, bil gi sin de yok o lu yor de ðil - sin, fe nâ bu lu yor de ðil sin. Al lah ýn il min de ve gö - rü þün de var ol man ve bu nu î mân ci he tiy le his - set men, sa na var lýk ve be kâ o la rak ye ter. Ni te kim, Hâ lýk-ý Rah mân-ý Ra hîm e ze lî i lim Sa hi bi dir, e ze lî gö rüþ ve bil gi Sa hi bi dir. Bun dan - dýr ki, in sa na e be di ye ti ve be kâ yý va ad et miþ tir. 2- Hem de, â fâ kî te fek kür, dip siz de ni ze ben - zi yor, sa hi li yok tur; i çi ne dal ma, bo ðu lur sun 2 Â fâ kî te fek kür den mak sat, in sa nýn dýþ dün ya - ya, ya ni ta bi a ta, dün ya nýn ya pý sý na, yýl dýz la rýn þek li ne ve þart la rý na, zer re le rin ve kü re le rin ö - zel lik le ri ne, ya ni kâ i nâ týn mad dî o la rak var lý ðý na çok ça dal ma sý ve ken di ni u nut ma sý; ken di ni ve iç dün ya sý ný ih mal et ti ði i çin dýþ dün ya da ki bul - gu la rý ný i nanç dün ya sýy la bir leþ tir mek si zin ku ru bir bil gi yý ðý ný ha li ne ge tir me si dir. Ýn san bü tün dýþ bil gi le ri ni î mâ nýy la ve Tev hid i nan cýy la bir leþ tir me li dir. Al lah ýn i sim le ri nin bir bü tün o la rak te cel lî et ti ði ni gör me li ve î mân et - me li dir. Üs tad Haz ret le ri nin bir di ðer i fâ de siy le, Ka dîr ve Hâ lýk i sim le ri nin te cel lî le ri ni in kâr e de - me di ði i çin gö ren, fa kat bu te cel lî le ri A lîm is miy - le bir leþ ti re me yen, ya ni bu te cel lî le rin ar ka sýn da bi len bir ya ra tý cý ol du ðu ha kî ka ti ne î mân et me - yen in san, gaf let ve da lâ let ba tak lý ðý na dü þer. 3 Da ha çok iç â le mi ne dö nen, ken di si ni ta ný - ma ya gay ret e den, dýþ â lem den al dý ðý bil gi le ri kal bî te fek kü rüy le bir leþ ti ren ve doð ru yo rum la - yan in san i se, Al lah ýn var lý ðý ve bir li ði i nan cý ný ra hat lýk la kav rar. Ak si tak dir de dýþ â lem de ki çok luk lar ve da ðý nýk bil gi ler in sa nýn fik ri ni da ðý - ta cak, in sa na ev ham ve re cek, e nâ ni ye ti ni ve ben lik duy gu su nu ka lýn laþ tý ra cak ve gaf le ti ne kuv vet ve re cek tir. Bu çið ve ku ru bil gi ler ta bi at ba tak lý ðý na düþ me si ni ko lay laþ tý ra cak týr. Ýþ te in - sa ný da lâ le te gö tü ren çok luk yo lu bu dur. Dip not lar: 1- Mes ne vî-i Nû ri ye, s. 206., 2- Mes ne vî-i Nû ri - ye, s. 125., 3- Söz ler, s Tefekkür üzerine En gü zel ay da en gü zel he di ye pa ro la sýy la Ra ma zan-ý Þe rif te o ku yu cu la rý na Kur ân-ý Ke rim he di ye et me yi dü þü nen ga ze te mi zin bu ka ra rý teb ri ke þa yan bir hu sus tur. Çün kü Kur ân-ý Ke rim i le Ra ma zan-ý Þe rif a ra sýn da çok sý ký bir bað lan tý var dýr. Bir yan dan Kur ân ýn Ra ma zan a yýn da ki Ka dir Ge ce si nde in me ye baþ la ma sý, di ðer yan dan Kur ân a o lan il gi ve a lâ ka nýn Ra ma zan da do ruk nok ta ya u - laþ ma sý a pa çýk göz lem le nen hu sus lar dýr. Ay rý ca Kur ân; in sa ni yet-i küb ra o lan Ýs lâ - mi ye tin ma ve zi ya sý dýr. Ger çek ten su ve ý þý - ðýn ha yat ta ne ka dar ha ya tî bir fonk si yon ic ra et tik le ri ma lûm dur. Ýn san lý ðýn yüz a ký o lan hu su si yet ler Ra ma zan-ý Þe rif te or ta ya çýk - mak ta dýr. Da ya nýþ ma, kay naþ ma ve yar dým - laþ ma nýn pek çok ör ne ði bu mü ba rek ay da zevk le mü þa he de e dil mek te dir. Yi ne Kur an; bir ki tab-ý du â dýr. Du â nýn en gü zel ör nek le ri Ra ma zan-ý Þe rif te der - gâh-ý Ý lâ hi ye ye arz e dil mek te dir. Ya ni, Ra - ma zan da bir mah-i du â dýr, du â a yý dýr. Ve Kur ân; bir ki tab-ý zi kir dir, bir ki tab-ý fi kir dir, bir ki tab-ý u bu di yet tir. Zi kir, fi kir ve u bu di ye tin Ra ma zan-ý Þe rif te ne ka dar ic - ra e dil di ði ni söy le me ye ha cet var mý dýr? E vet, bu mü ba rek bü tün mah lû kat ken di si ne a it dil ler le yü ce Al lah ý a ný yor, O nun san'a tý ný ve bü yük lü ðü nü te fek kür e di yor ve gü cü yet ti - ðin ce i ba det e di yor. Ya ni Ra ma zan-ý Þe rif bir zi kir, fi kir ve u bu di yet a yý dýr. Ö te yan dan Kur ân; bir ki tab-ý e mir ve dâ vet tir. Ra ma zan-ý Þe rif te ki o ruç em ri, Al lah ýn yo lu na çað rý em ri, fa kir-fu ka ra ya yar dým ve te a vün tav si ye si ve fý týr sa da ka sý em ri göz ö nün de bu lun du rul du ðun da bu mü ba rek a yýn bir e mir ve dâ vet a yý ol du ðu or ta ya çýk mý yor mu? Bu yüz den her mü mi nin ön ce lik li va zi fe le - rin den bir ta ne si, Kur ân-ý Ke rim i o ri ji na lin - den öð ren mek, o ku mak ve ma na la rý ný hal ve ha re ket le ri ne yan sýt mak týr. Çün kü di li miz Kur ân â yet le ri ni o kur ken dav ra nýþ la rý mýz o - nun an la mý ný yan sýt sa biz de ki gü zel lik ler den et ki le nen di ðer in san lar Ýs lâ mi yet e ý sý na cak ve o nun la þe ref le ne cek tir. Kur ân ýn bu ve ben ze ri ö zel lik le rin den o la cak ki, bü yük le ri miz ö mür bo yu Kur âný Ke rim i le hem hal ol muþ lar dýr. Me se lâ, rah met li Sey da gün lük tak vi mi ni o ku - du ðu cüz ler le ta kip e di yor du. Ö mür bo yu mut la - ka her gün bir cüz o kur ve gün de lik ta ri hi o þe kil - de ta kip e der di. A yýn ka çý i se, o gün o ku du ðu cüz ay ný ra ka mý ta þý yor du. A yýn bi rin de bi rin ci cüz, i - ki sin de i kin ci cüz vs Ta biî ki bu o nun, Ra ma - zan-ý Þe rif dý þýn da ki as ga rî prog ra mýy dý. Ço ðu kez tak vim cüz dý þýn da da ta kip et ti ði ha tim ve ha tim ler var dý. Ra ma zan-ý Þe rif te i se ço ðu kez her gün, ya da i ki gün de bir hat mi ni ta mam lar dý; ger çek ten üç gü nü bul maz dý. Öð ret me tar zý da çok fark lýy dý Sey da nýn Ken di e liy le ha zýr la dý ðý öz gün e lif-ba dan son ra e li mi ze müs ta kil 30 cü zü ve rir ve Nas Sû re sin - den Ne be Sû re si ne; ya ni ko lay dan zo ra doð ru öð re tir di. Am me Cü zü a dý ve ri len bu cüz den son ra sý ray la Te ba re ke de ni len 29 un cu, Kad Se mi a a dý ve ri len 28 in ci ve Vez za ri yat is mi ve ri len 27 nci cüz le ri e li mi ze ve re rek yi ne son su re le rin den baþ ta raf la rý na doð ru o ku tur du. Za ten mem le ket te yay gýn la þan bu a det ten do la - yý bu dört cüz mat ba a lar da mez kûr ad lar la ba sý - lýr ve pi ya sa ya sü rü lür dü. Böy le ce Mus haf-ý þe - rif ler, he nüz ko ru ma sý ný tam be ce re me yen biz ço cuk la rýn e lin de yýp ra týl mak tan ko run muþ o - lur du. 27 nci cüz bit tik ten son ra ar týk bü yü müþ sa yý lýr dýk ve Kur ân ý e li mi ze a la bi lir dik. Kur ân bu ve cih le öð re til dik ten son ra bu kez Fa ti ha dan Nas a doð ru her say fa sý tam öð re nil dik ten son ra on kez o ku na rak o ku yuþ pe kiþ ti ri lir ve hýz lan - dý rý lýr dý. Bu fa a li ye te on kez an la mýn da deh ca - ri de nir di. Bu deh ca ri sa ye sin de bir cü zü en faz la on da ki ka da o ku ya bi len ni ce in san lar gör - mek müm kün Kur ân kam pan ya mý zýn ba þa rý lý ol ma sý di le ðiy le Kur ân ayýnda Kur ân Baþ lýk ta ki söz bi ze a it de ðil. Fa kat, bi zim de ay nen ka bul ve tas dik et ti ði miz bu sö zün pa ten ti Be di üz za man Sa id Nur - sî Haz ret le ri ne a it tir. Üs te lik, bu sö zü 1920'de "Er me ni so ru nu" kon sep ti i çin de e le a lý nan "Kürt so ru nu" mâ nâ sýn da ki id di a la ra ce vap ma hi ye tin de yaz mýþ ol du ðu bir ma ka le de sarf e di yor. E vet, Kürt le rin te mel dert le ri ni ken di ne dert e di nen, mað du ri yet le ri ni gi der me ye ça - lý þan, her tür lü sý kýn tý la rý na ça re a ra yan ve bu hu sus ta en doð ru, en te sir li re çe te le ri or - ta ya ko yan Be di üz za man Haz ret le ri ne gö re, yi ne de "Kürt lük dâ vâ sý, pek mâ nâ sýz bir id - di a dýr." (Bkz: Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 109) Bu ra da zik re di len "Kürt lük dâ vâ sý" tâ bi ri ni bu gün i ti ba riy le "Kürt so ru nu" þek lin de an - la mak müm kün. Zi ra, o ta rih ler de çe þit li plat form lar da e le a lý nan "Er me ni dâ vâ sý" za man la na sýl "Er me - ni so ru nu"na dö nüþ tüy se, ben zer plat form - lar da e le a lý na ge len "Kürt dâ vâ sý" da, gü nü - müz de ma a le sef "Kürt so ru nu"na dö nüþ tü - rül me ye ça lý þý lý yor. Ýþ te, Be di üz za man Haz ret le ri 1910'lar da ol du ðu gi bi 1920'ler de de bu "Kürt dâ vâ sý" kar týy la o ynan ma sý na þid det le kar þý çýk mýþ ve Kürt le rin ec ne bi ler le de ðil Türk ler le be - ra ber ha re ket et me le ri, yi ne bir lik te hem meþ rû ti ye te sa hip çýk ma la rý, hem de mev cut prob lem le ri ni Mec lis i Me bû san'da ko nu - þa rak, an la þa rak hal let me le ri tav si ye sin de bu lun muþ tur. (Bkz: A ge, s ; ay rý ca 1920 yý lý 7 Mart ta rih li Ýk dam ga ze te siy le 17 Mart ta rih li Se bi lür re þad mec mu a sý.) Ec ne bi par ma ðý na dik kat! Çe þit li kay nak lar dan der le di ði miz bil gi le re gö re, 1920 yý lý baþ la rýn da ya þa nan ve Er me - ni le rin ya ný sý ra Kürt le re de ö zerk li ði (muh - ta ri ye ti) ön gö ren ha di se nin ö ze ti þu dur: Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da Os man lý'yý mað - lûp e den ec ne bi hü kû met le ri, 1920 yý lý baþ la - rýn da di as po ra da ki Kürt ve Er me ni tem sil ci - le ri ni Fran sa'nýn baþ ken tin de bi ra ra ya ge ti rir - ler. A dý na "Pa ris Kon fe ran sý" de dik le ri bu top lan tý ya ka tý lan Er me ni he ye ti nin ba þýn da Bo ðos Nu bar, Kürt he ye ti nin ba þýn da da es ki Bü yü kel çi lerden Kürt Þe rif Pa þa var. Ec ne bi le rin sevk ve i da re siy le ha re ket e den bu kim se ler, Tür ki ye'nin do ðu sun da bir Er - me ni ve bir de ö zerk/muh tar Kürt dev le ti nin ku rul ma sý yö nün de mu ta ba ka ta va rý yor. Bu ha di se den ha ber dar o lan ve Üs tad Be - di üz za man'la bir lik te ha re ket e den Kürt le rin he men bü tün u le ma, rü e sa ve me þa yih le ri, son de re ce þid det li ve et ki li bir þe kil de tep ki gös te re rek Pa ris Kon fe ran sý ný pro tes to e di - yor lar ve o ra da ya pý la cak bir an laþ ma yý ta ný - ma dýk la rý ný her ta ra fa i lân e di yor lar. Ýþ te, yu ka rý da be lirt tiði miz kay nak lar da yer a lan Üs tad Be di üz za man'ýn söz ko nu su ha di sey le il gi li ba zý söz le ri: * Er me ni ler, Þar kî A na do lu da dâ vâ yý te - mel lü ke (top rak e din me dâ vâ sý) mu vaf fak o - la ma ya cak la rý ný an la dý lar. Mak sat la rý na, Kürt ler nâ mý na ha re ket et ti ði ni id di a e den Þe rif Pa þa yý â let et me yi mu va fýk bul du lar. * Er me ni le rin mak sa dý, Kürt le ri al dat mak - tan baþ ka bir þey o la maz. Çün kü, i le ri de Kürt le ri bir mil let i ta bi a (uy du) ha li ne ge ti - re cek le ri mu hak kak týr. Bu na i se, ak lý ba þýn - da o lan hiç bir Kürt ta raf tar de ðil dir. * Kürt ler, ec ne bî hi ma ye sin de bir muh ta - ri ye ti (ö zerk li ði) ka bul et mek ten se, ö lü mü ter cih e der ler. E ðer, Kürt le rin ser bes ti yet i in ki þâ fý ný dü þün mek lâ zým sa, bu nu Bo ðos Nu bar la Þe rif Pa þa de ðil, Dev let i A liy ye dü þü nür, Mec lis i Me bû sân dü þü nür. * Hü lâ sa: Kürt ler, bu hu sus ta kim se nin ta - vas sut (a ra cý ol ma sý na) ve mü da ha le si ne muh taç de ðil dir ler. Bu söz ler den de a çýk ça an la þý lý yor ki: Kürt va tan daþ la rýn mutlaka hal le dil me si ge re ken cid dî ba zý prob lem le ri var dýr. An cak, bu me se le le re bir çe þit "Er me ni so ru nu" gi bi ba ký la maz. Ay ný þe kil de, ec ne bi le rin mü da - ha le si ne a çýk bir ö zerk lik ta le bi tar zýn da da ba ký la maz ve bu þe kil de e le a lý na maz. Kürt le rin var o lan sý kýn tý la rý ný gi der mek ve ser bes ti yet i in ki þâf la rý ný te min et mek i - çin, Be diüz za man, Mil let Mec li si ni ad res o - la rak gös te ri yor. A ma, böy le yap ma ya rak, yok Kan dil'i, Ým - ra lý'yý ad res gös te re rek, yok Mec lis'i boy kot e de rek, he le he le tek ta raf lý bir ö zerk lik i lâ - nâ týn da bu lu na rak Kürt le rin hiç bir me se le si hal ol maz, hal yo lu na da hi gir mez. Bil'â kis, me se le ler da ha da sar pa sa rar; þa - hin le re, ak ba ba la ra, leþ kar ga la rý na gün do - ðar ve çö züm bek le yen sý kýn tý lar a za la rak de ðil, ma a le sef ar ta rak de vam e dip gi der. Ken di mi zi de, baþ ka sý ný da al dat ma ya lým. "Çok al da nýr sý nýz" Be di üz za man Haz ret le ri, "Er me ni so ru - nu", ya hut "A zýn lýk lar so ru nu" kon sep ti i çin - de or ta ya a tý lan "Kürt kar tý" me se le si ne sa - de ce 1920'ler de de ðil, on dan ev vel de, on dan son ra da kar þý gel miþ ve da i ma yol gös te ri ci ol muþ tur. Ýþ te, tâ 1910 se ne sin de Kürt il le rin de se ya - hat e der ken, ba zý a þi ret men sup la rý ta ra fýn - dan ken di si ne so ru lan bu mâ nâ da ki bir so ru ve ce vap þek li: Su âl: "Þu hü kû met ve Türk ler na sýl ol sa lar, biz ra hat e de mi yo ruz, yük se le mi yo ruz. Ba þý - mý zý kal dý rýp on la rýn ü ze rin den â le me te mâ þâ et mek ve el le ri mi zi on lar la be ra ber sâ fi su ya u zat mak, ken di mi zi de bir ka vim ol du ðu mu - zu gös ter mek nâ sýl dýr?" Ce vap: "Meþ rû ti yet hâ ki mi yet i mil let tir. Ya ni ef kâr ý âm me ni zin mi sâl i mü ces se - mi o lan me bu sân hâ kim dir; hü kû met, hâ - dim ve hiz met kâr dýr. Öy le i se ken di niz den te þek kî (þi kâ yet) e di niz. Her ka ba ha ti hü - kû met ve Türk le re at mak la çok al da nýr sý - nýz." (Mü nâ za rât, s. 42) Ay ný e se rin i ler le yen say fa la rýn da i se, Üs tad Be di üz za man, Türk ler den ay rýl ma - ma, bö lün me me ve on lar la zýt la þan, ça tý þan bir ka vim sû re tin de or ta ya çýk ma ma hu su - sun da, en u fak bir zan na, þüp he ye, te red - dü de ma hal bý rak ma ya cak þe kil de þu i fa de - le ri kul la ný yor: "E min o lu nuz, biz Kürt ler baþ ka la ra ben ze mi yo ruz. Ya kî nen bi li yo ruz ki, iç ti ma ha ya tý mýz Türk le rin ha yat ve sa a - de tin den neþ et e der." (A ge, s. 126) * * * Bu ra ya ka dar ak tar dýk la rý mýz dan da a çýk - ça gö rü lü yor ve an la þý lý yor ki: Be di üz za man Haz ret le ri, baþ ka sý nýn da yat ma sý ve has se - ten ec ne bi le rin kýþ kýrt ma sý ya hut yön len dir - me siy le de ðil, ta ma men ken di doð ru la rýy la ha re ket et miþ tir; o, her me se le de ol du ðu gi - bi Kürt ler le il gi li me se le le re de ay ný doð ru - lar la bak mýþ ve ge rek li re çe te yi de ya zýp is ti - fa de mize sun muþ tur. Ýþ te, biz im ev ve lâ bun la rý hak kýy la bil - memiz ge re ki yor; baþ ka sý nýn ne de di ði, ne yap tý ðý ný de ðil... Ke za, bizim yüz ta ne e limiz ol sa, yi ne bu doð ru la rý tut ma ya an cak kà fi ge lir. Baþ ka sý - nýn si ya sî ya da i de o lo jik to pu zu nu tut mak, ya hut kul lan mak gi bi bir va zi fe miz yok ve o la maz. O hal de, biz e dü þen va zi fe þu dur: Var gü - cüy le Nur lar'da ki doð ru la ra sa rýl mak, bun - la ra bak mak ve muh taç la rý bak týr mak. E vet, Nur Ta le be si, ha riç te ki le rin te si ri al tý na gir mez; gir me yi zül te lâk ki e der. O, ken di doð ru la rýy la, ger çek le riy le ya þar ve bun la rý ya þat ma ya ça lý þýr. Ne mut lu bu is ti ka met te gi den le re ve ne mut lu ha ri cî te sir ler le is ti ka me ti ni þa þýr ma - yan la ra. NOT: Bu ra da bir kaç gün dür yaz dýk la rý - mýz dan, lüt fen kim se "Bý ra ka lým Kürt ler a si - mi le ol sun git sin" ya hut "Kürt le rin hiç bir der di, sý kýn tý sý yok; as lýn da or ta da çö züm bek le yen her han gi bir prob lem de yok" gi bi bir dü þün ce, hat ta bir mâ nâ ký rýn tý sý da hi çý - kar ma sýn... Me rak e dil me sin. Ýn þa al lah, sý ra bu ko nu la ra da ge le cek. Ve el bet te ki, yi ne Kur'ân'ýn bir del lâ lý ve ça ðý mý zýn mu vaz zaf mü fes si ri o lan Üs tad Be di üz za man bu ko - nu da ne de diy se, çö züm i çin na sýl bir yol ha ri ta sý gös ter diy se ve bize ne ler tav si ye et - tiy se, hiç te red düt süz bi zim an la ta cak la rý - mýz da ay ný yön de ve ay ný yö rün ge de ol ma - ya in þal lah de vam e de cek tir. E vet, Kürt va tan daþ la rýn ba zý cid dî sý kýn tý la rý ve hal le dil me si ge re ken prob lem le ri var dýr. An - cak, bun lar þid det kul la ný la rak hal le di le me ye ce ði gi bi, mev cut sý kýn tý la rýn bir çe þit "Er me ni so - ru nu" kon sep ti i çin de e le a lýn - ma sý da ka bul e di le bi lir de ðil. 'Kürtlük dâvâsý, pek mânâsýz bir iddiadýr'

10 10 Y KÜLTÜR SANAT sya ho o.com Utangaç bir çocuk gibi Kýrþehir Her þehrin bir havasýnýn olduðu apaçýk. Bu hava öyle ki pek çok þeylere siniyor. Hatta meselâ, þehirlere göre insan simalarý bile farklý farklý oluþu belki bundandýr. Nitekim bazý þehirlerin insan simalarý öyle belirgin ki, daha nerelisin? diye sormadan, sorusunun cevabýný kendisi veriyor ve hemen onun hangi þehirli olduðunu söyleyiveriyor. Yine her þehrin müziði, þehrin bir bütün halinde san'atý daha bir kendine haslýk ihtiva ediyor. Evet insanlardaki farklýlýk gibi, þehirlerde de bir farklýlýk var. Zaten bu da o þehirleri anlamlý kýlan özellik olsa gerek. Yani anlayacaðýnýz her þehrin kendince bir cazibesi bulunuyor. Ben þöyle bir düþünceye kapýlýyorum; þehirler, o þehirde yaþayan insanlara göre mi; yoksa insanlar, o yaþadýklarý þehirlere göre mi bir kimlik kazanýyorlar? Bu aslýnda birazda tavuk mu yumurtadan, yumurta mý tavuktan döngüsüne benziyor. Ama þunu hissediyorum ki, insan burada etkilenen bir yapýda olduðu için, yaþadýðý mekânýn havasýndan, suyundan, topraðýndan etkilenen, elbette insan olacaktýr. Ýþte yine bir döngü kendini gösteriyor, bu kadar etkilenmeye açýk olan insan, ayný zamanda ciddî bir etkileyicidir de. O zaman sorumuzun cevabý ne oldu? Neyse. Ýnsan yediðidir. sözünü burada nakletmek istiyorum. Ama hemen yine bir söz var ki, þerefü l-mekân bil mekin diyor. Yani mekânýn þerefi orada yaþayandadýr. Lâfý niye bu kadar dolaþtýrýp duruyorum? Sadede gelelim, geçtiðimiz hafta sonu Kýrþehir de idik. Kýrþehirli aðabey ve kardeþlerimizin arasýnda idik. Ýnsan kendisini Nur Talebesi aðabey ve kardeþlerinin arasýnda gerçekten daha bir ö- zel hissediyor. Yani yaþananlar ne olursa olsun, karþýlaþýlan þeyler ne olursa olsun, insanýn içinden þu cümleyi kurasý geliyor: Benim, iftihar vesilesi Nur Talebesi kardeþlerim var, aðabeylerim var. Onlarýn varlýðý her þeyin fevkindedir. Onlar bizim medar-ý tesellilerimiz. Onlar bizim þirket-i maneviye ortaklarýmýzdýr. Ýþte Kýrþehir de þehir gezintisi yaparken, þehriyle bu derece bütünleþmiþ insanlarý görünce etkilendim. Kýrþehir; küçük, ama sevimli bir çocuk gibi geldi bana. Mütevazi insanlar, mütevekkil insanlar Ne hoþ. Hayata anlam kazandýran bir ruh hali. Düþünün ki insanýn fizyolojisi bile bu dýþ etkenlerin tesiri altýnda. Ama dýþa akseden de iç dinamikler. Görüyorsunuz tartýþma bitmiþ deðil. Zannediyorum bitmeyecek de. Ama þöyle bir kapanýþ cümlesi bulmak mümkün. Bir mekânda yaþayan insanlarýn ruhlarý, o etkilendim. Kýrþehir; küçük, ama sevimli bir çocuk gibi geldi bana. Mütevazi insanlar, mütevekkil insanlar Ne hoþ. yaþadýklarý mekâna bir ruh kazandýrýyorlar. Onun için her þehrin, bir bedeni ve o bedenin de bir ruhu vardýr demek mümkün. Elbette bu ruh da, insanlarýn genelde oluþturduklarý ruhlarýnýn bileþkesidir. Kýrþehirli insanlarýn geneldeki ruh hali, þehre sinmiþ bir ruhtan haber veriyor. Bu, þehrin herhangi bir caddesinde gezerken ki, baþýný kaldýrdýðýnda gördüðün insan yüzlerinin taþýdýðý halet-i ruhiye yansýmasýdýr. Elbette bu ruhun içinde dünden gelen tarihi birikimi, o þehirde yaþanmýþ hakim kültürü ve yüksek ruhlu tarihi þahsiyetleri de ciddî bir etkendir. Onun için bir þehir dendiðinde çok þey akla gelir. Týpký bir insaný deðerlendirdiðimizde, o insanýn dünü, bugünü, yarýný ve yaþadýklarý gibi çok þeyleri dikkate almak gerektiði gibi. Ýnsan yüzünden bir þeyi gizlemek mümkün deðildir. Çünkü insan yüzündedir. Aslýnda bir cümleyi kurmak için bu kadar çok cümle kuruyoruz. O cümleyi de kapanýþ cümlesi yapacaðým. Yani kubbeyi oturtabilmeniz için, kubbenin oluþumuna kadar ki bütün süreçlere ihtiyaç var. Bizim bir cümleyi paylaþmak için, o cümleden önceki bütün alt yapý cümlelerine de iþte öyle ihtiyaç bulu- Kýrþehir de þehir gezintisi yaparken, þehriyle bu derece bütünleþmiþ insanlarý görünce nuyor. Evet, ben Kýrþehir i sevdim. Ahi Evran, düne açýlan bir pencere iken; Hoca Ahmet Yesevi Camii bu günlere tutulan bir ýþýktýr. Sinyaller onu gösteriyor ki, yakýn gelecekte, geçmiþ ile hal ve gelecek bu þehirde kucaklaþacaklardýr. ** Kýr þe hir li a ða bey ve kar deþ le ri mi ze de rin say gý ve sev gi le ri mi zi i le ti yo rum. Nu ra nî kar - deþ li ðin, o muz o mu za dâ vâ ar ka daþ lý ðý nýn dav ra nýþ bo yu tun da ders le ri ni ta þý yor lar. Sö zü a þan, dav ra ný þa dö nü þen ve sos yal ha - ya tý ya þa na bi lir bir or tam ha li ne ge ti ren bir dav ra nýþ lar bü tü nü ken di ni gös te ri yor. Bir þeh ri ve in san la rý ný ta ným la ma ya ça lý - þýr ken, ilk kez bu ka dar hiç zor lan ma dan ta - ným la ma lar yap tý ðý mý dü þü nü yo rum. Ya ni net leþ miþ bir kim lik. ** San ki Nur Ta le be le riy le, þe hir ler da ha bir nu ra nî le þi yor. Dün ya bu nu ru a rý yor. Bu nur - da, Asr-ý Sa a det ko ku su var. En sar-mu ha cir ru hu var. Nur Ta le be li ði nin sa ha be mes le ði ol ma sý bun dan ol sa ge rek. As lýn da bel ki de kas tet ti ðim bu dur. Ýn san, ya ba kýþ a çý sý nýn ya da bak týk la rý nýn nu ru nu gö rü yor dur. O za man da ha ne ka dar çok in sa na bu nur la rý u laþ týr ma ih ti ya cý mýz var. Ý þi miz zor, a ma mu kad des. Ça lýþ ma ya de vam. Ka rýn ca mi sa li E li miz - den gel di ðin ce. Ev li ya Çe le bi nin genç li ðin den yaþ lý lý ðý na ka dar ki dö ne mi ni üç ak tö r can lan dý ra ca k. An cak bu ak tör le rin kim ler o la ca ðý he nüz ke sin leþ miþ deðil. FOTOÐRAFLAR: AA TDK ve TRT den muh te þem bir Ev li ya Çe le bi bel ge se li ÜN LÜ SEY YAH VE SE YA HAT YA ZA RI EV LÝ YA ÇE LE BÝ NÝN HA YA TI - NI AN LA TAN 10 BÖ LÜM LÜK BEL GE SE LÝN ÝLK BÖ LÜ MÜ EY LÜL A - YIN DA DÜ ZEN LE NE CEK TÖ REN LE ÝZ LE NÝ ME SU NU LA CAK Çekimleri devam eden Evliya Çelebi belgeseli 10 bölüm olacak. EV LÝ YA ÇE LE BÝ SA KAL LI DE ÐÝL MÝÞ EVLÝYA Çe le bi nin Se ya hat na me si ni gü nü müz Türk çe si ne çe vi - ren Se yit A li Kah ra man ýn ün lü gez gin le il gi li ay rýn tý lý bir ki tap da ha zýr la dý ðý ný be lir ten TDK Baþ ka ný Prof. Dr. Þük rü Ha luk A ka lýn, Bu e ser de Ev li ya Çe le bi nin kim li ði an la týl mak la kal ma yýp, se - ya hat na me den il gi çe ki ci a lýn tý lar da o la cak de di. Kah ra man ýn yap tý ðý ça lýþ ma lar da Ev li ya Çe le bi i le il gi li ba zý ger çek le rin or ta ya çýk tý ðý ný an la tan Prof. Dr. A ka lýn, söz le ri ni þöy le ta mam la dý: Ev - li ya Çe le bi sa nal or tam da, tüm gör sel ler de ki re sim le ri nin ak si ne sa kal sýz, or ta boy lu ve bi raz týk naz dýr. Me se lâ bir yer de 46 yýl dýr sa kal sýz do laþ tý ðý ný, ya ni tý raþ lý ol du ðu nu an la tý yor. Bu bil gi ler - den biz Ev li ya Çe le bi nin he men he men her gün tý raþ ol du ðu nu an lý yo ruz. Çün kü ya zý sýn da mat ruþ di yor, es ki dil de tý raþ ol ma - nýn kar þý lý ðý o la rak kul la ný yor. A ma in ter net te a ra ma yap tý ðý - nýz da gör sel ler de her za man sa kal lý çý ký yor kar þý ný za. Bun lar sem bol re sim ler, ger çek þek li ni bil mi yo ruz, a ma Se ya hat na - me den e din di ði miz bil gi ye gö re Ev li ya Çe le bi or ta boy lu, bi raz týk naz ve ba þý da bü yük tür. Ken di si öy le ya zý yor. Kah ra man ýn TDK ya yý ný o la rak ha zýr la dý ðý ki tap ta ün lü gez gi ni miz le il gi li ger - çek bil gi ler yer a la cak, ta ri hî ya nýl gý son bu la cak. TÜRK Dil Ku ru mu (TDK) Baþ ka ný Prof. Dr. Þük rü Ha luk A ka lýn, TRT i le iþ bir li - ðiy le ün lü sey yah ve se ya hat ya za rý Ev li - ya Çe le bi nin ha ya tý ný ve ge zi le ri ni an la - tan 10 bö lüm lük bel ge sel ha zýr lan dý ðý ný be lir te rek, ilk bö lü mün Ey lül a yýn da Ev li ya Çe le bi Yý lý faaliyet le ri kap sa - mýn da tö ren le iz le ni me su nu la ca ðý ný bil dir di. Prof. Dr. A ka lýn, Ev li ya Çe le bi nin 400 yýl ön ce dün ya ya gel di ði ni ha týr la ta rak an cak bu gü ne ka dar ye te rin ce ta ný týl - ma dý ðý ný sa vun du. TDK o la rak bu ek si - ði gi der me ye ça lýþ týk la rý ný an la tan A ka - lýn, Ev li ya Çe le bi e ðer bir Türk de ðil de bir Ýn gi liz ol say dý, bir Fran sýz ol say dý bü tün dün ya ya ta ný týr lar dý. U NES CO (Bir leþ miþ Mil let ler E ði tim, Bi lim ve Kül tür Teþ ki lâ tý), 400. do ðum yýl dö nü - mü ol ma sý dolayýsýyla bu yý lý Ev li ya Çe - le bi Yý lý o la rak lis te ye al dý. Av ru pa Kon - se yi i se 21 yüz yýl da in san lý ðý yön ve ren 20 ki þi a ra sýn da Ev li ya Çe le bi yi gös ter - di de di. Bu çer çe ve de A ta türk Kül tür Mer ke zi ve A ta türk A raþ týr ma Mer ke zi i le bir lik te Ev li ya Çe le bi nin an la týl dý ðý bü yük faaliyet ler ger çek leþ ti re cek le ri ni kay de den Prof. Dr. A ka lýn, bu ko nu da yap týk la rý en ö nem li ça lýþ ma nýn TRT i le or tak la þa ha zýr la dýk la rý bel ge sel ol du ðu - nu bil dir di. Çe kim le ri de vam e den bel ge se lin 10 bö lüm den o lu þa ca ðý ný i fa de e den A ka - lýn, Ev li ya Çe le bi ne re le re git ti? Ne re ler - de ne ler gör dü ve bun la rý na sýl an lat tý? An la ttýk la rý yer ler de bu gün ne ler var? Ay nen ko run muþ mu ko run ma mýþ mý? Bü tün bu nla rý göz ler ö nü ne se ren, ge zi - ler de ya þa dý ðý o lay la rý can lan dý ran ku ru bir bel ge sel de ðil dra ma tar zý o la cak de - di. Ev li ya Çe le bi nin genç li ðin den yaþ lý lý - ðý na ka dar ki dö ne mi ni üç ak tö rün can - lan dý ra ca ðý ný, an cak bu ak tör le rin kim ler o la ca ðý nýn he nüz ke sin leþ me di ði ni be lir - ten Prof. Dr. A ka lýn, e se rin yö net men li - ði ni Da ver A ta bey, da nýþ man lý ðý ný i se Se yit A li Kah ra man ýn yap tý ðý ný söy le di. BÝR BÖ LÜM TA MA MEN ÝS TAN BUL U AN LA TA CAK Bel ge se lin da ha son ra Ýn gi liz ce o la rak da ses len di ri le ce ði ni ak ta ran A ka lýn, bi - rin ci bö lü mün ta ma men Ýs tan bul i le il gi li o la ca ðý ný be lir te rek, þun la rý söy le di: Da - ha son ra ki bö lüm ler Bur sa, Kü tah ya, Kon ya, A da na, Kay se ri, Kah ra man ma - raþ, Si vas, Ma lat ya, Di yar ba kýr, Van, Er - zu rum, Trab zon ve Bit lis te çe ki le cek. Yurt dý þýn da Ý ran, A zer bay can, Gür cis - tan, Bal kan lar da Fi li be, Sof ya, Üs küp, Bük reþ, Bu da peþ te, Tu na Neh ri ký yý sý, Bel grad, Se men di re, Sa ray bos na, Mos tar, Se la nik, A ti na ve Gi rit, Av ru pa da Dub - rov nik, Vi ya na, Va ti kan, Ký rým, Mol do va, Ki ev de, Or ta do ðu da i se Fi lis tin, Ku düs, Bey rut, Þam, Ha lep, Mek ke, Me di ne, Bað dat, Ker be lâ, Ku fe ve Bas ra da çe kim - ler sü re cek. Bel ge sel, Ka hi re, Ýs ken de ri ye, A su van ve Nil ký yý sýn da ya pý la cak çe kim - ler le so na e re cek. Mu az zam bir ya pým o - la cak. Þu an da dýþ me kân lar la il gi li bö - lüm ler çe ki li yor. Ýlk bö lü mü 26 Ey lül de Top ka pý Sa ra yý nda dü zen le nen faaliyet te iz le yi ci i le bu lu þa cak. A da na / a a 4. Filistin Kültür Haftasý baþladý 4. Filistin Kültür Haftasý faaliyetleri, Filistin El Sanatlarý Sergisi nin açýlýþýyla baþladý. Sultanahmet teki Amfi Tiyatro da, Kültür ve Turizm Bakanlýðý nýn himayesinde, Filistin Ankara Büyükelçiði ve Fatih Belediyesi nce ortaklaþa düzenlenen faaliyetin açýlýþýnda konuþan Filistin in Ankara Büyükelçisi Nabil Maalouf, faaliyetin amacýnýn, Var olan baðý güçlendirmek olduðunu söyledi. Filistin e gösterdiði destek için baþta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu olmak üzere, bütün Türkiye ye teþekkür eden Maalouf, Filistin ve Kudüs ün kurtuluþuna kadar mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti. Fatih Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Suvar da faaliyetlerin 4 üncüsünü gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, Kutsal Filistin dâvâsýný gerçekleþtirme yolunda þehit olan kardeþlerimize Allah tan rahmet diliyorum dedi. Filistin in çeþitli ülkelerde görev yapan 90 büyükelçisinin de katýldýðý faaliyetlere, yerli ve yabancý turistler büyük ilgi gösterdi. Ýstanbul / aa B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Ürün kaldýrma, ekin biçme iþi. - Dilenciye verilen para. 2. Yaptýrma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakký veya gücü. - Duru, sakin havada çýkan kuru soðuk. 3. Ay takviminin dokuzuncu ayý. - Özensiz, geliþigüzel yapýlmýþ, zevksiz, sakil. 4. Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk.- Çift süren hayvanlarýn koþulduðu demir uçlu tarým aracý. 5. Türk Selüloz ve Kâðýt Sanayii. - Ordunun kýsa yazýlýþý. - Tellür elementinin simgesi. 6. Yunanistan'ýn baþþehri. - Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taþ. - Topraðýn kaymasýný veya suyun akmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. 7. (Tersi) Ýridyumun simgesi. - Adalar topluluðu, takýmada. 8. Göre, oranla, kýyasla. - Engel. 9. Aða hizmetkârý. - Tespihlerin baþ tarafýna geçirilen uzunca parça. 10. Kazaklarda baþkan. - Lahana. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Kiremit ve tuðla tozlarýnýn kireç ve su ile karýþtýrýlmasýndan elde edilen bir çeþit harç. - Arapçada su. 2. Tembellik. - Övme, methiye. 3. Kýzýl veya yeþil renkte, damarlý ve çok sert bir porfir türü mermer. - Ýki cisim arasýndaki boþluk. 4. Aramakta olan. - Fiyat arttýrýmý. 5. Ýnce, keskin (ses). -Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taþýtý. 6. Üzüntülü düþünce durumu. - Ayetullah Humeyninin ülkesi. 7. Övme. 8. Bitki bilimi. 9. Senegalin baþþehri. - Koyun, kuzu vb. hayvanlarýn çýkardýðý ses. 10. Belli, açýk. - Yetiþkin erkeklerde yanak ve alt çenede çýkan kýllarýn tamamý. 11. Sýva maddeleri korumaya yarayan eþya. - Yaðý alýnmýþ sütten yapýlan peynir, 12. Ululuk, büyüklük. - Tema BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Z A L U M Ý Y E T T T A A R A D A Ý A R A G O N T A L A S E M Ý A A N A I M E M A S A K Ý R L T K O Z A L A K V S Ý L O A N A P E E Þ T K B A M D A R A K A S Ý L A H Ý Ý M A K A B Ý R O N Ý A R A F H K A D Ý R N K Ý S K A L A F A T R S A F

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER Doðaroðlu, ilâçlarýn arýlarýn sinir sistemini etkilediðini belirtti. Tarým ilâçlarý arýlar için tehdit PROF. Dr. Muhsin Doðaroðlu, Türkiye nin ayçiçek üretiminin üçte birini saðlayan Tekirdað da ayçiçeði tohumunu koruma amaçlý kullanýlan tarýmsal ilâcýn polenlerin büyük bölümünü ayçiçekten saðlayan bal arýsýný tehdit ettiðini belirtti. Arýcýlýk ü- zerine bilimsel çalýþmalarý olan Doðaroðlu, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn, bu tarýmsal ilâcýn tarým da kullanýlmasýnýn yasaklandýðýný, ancak daha önceki dönemde kullanýlmýþ olmasýndan dolayý 1-2 yýl arýlar üzerinde etkisini gösterebileceðini kaydetti. Kullanýlan tarýmsal ilâcýn, arýnýn sinir sistemini etkilediðini belirten Doðaroðlu, ayný zamanda koku alma ve yön bulma etkisini de kaybetmesine sebep olduðunu ifade etti. Arýlarýn ayçiçeðinde döllenmeyi saðladýðýný anlatan Doðaroðlu, Bu sayede verimi arttýrmada önemli yer tutuyorlar. Arýcýlar bölgeyi terk ederse ayçiçeðinde verim düþeceðinden gezginci arýcýlarýn özellikle çiçeklenme zamaný bölgeye çekilmesi gerekir dedi. Tekirdað / aa Tarýmsal destekler, 9 yýlda 13 ten 63 e çýktý GIDA, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn verdiði tarýmsal desteklerin son 9 yýlda tür olarak yaklaþýk 5 kat arttýðýný, 2002 yýlýnda sadece 13 olan tarýmsal destek sayýsýnýn, 2011 yýlý itibarýyla 63 e ulaþtýðý bildirildi. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, 2002 yýlýnda tarýmsal desteklerin toplam tutarý 1 milyar 868 milyon 856 bin lira iken, Temmuz 2011 itibarýyla bu rakamýn 5,8 milyar liraya yükseldiði, yýl sonuna kadar da 6,3 milyar liraya ulaþmasýnýn öngörüldüðü ifade edildi. Bakanlýðýn destekleri arasýnda biyolojik mücadele için böcek daðýtýmýndan kümeste telef olan hayvanlarýn bedeline, ipek böceði desteðinden bombus arý daðýtýmýna, kaliteli gene sahip hayvan geliþtirmeye yönelik destekten akredite veteriner çalýþtýrma desteðine kadar uzanan bir yelpazede çok çeþitli tarýmsal destekler bulunduðu belirtildi. Ankara / aa Ýklimlendirmenin 2023 hedefi 60 milyar dolar BU yýl 300 bin kiþilik istihdam rakamýna ve 10 milyar dolarlýk pazar büyüklüðüne ulaþan iklimlendirme sektörü, stratejik yol haritasý ile 2023 yýlý için pazar büyüklüðünü 60 milyar dolara, istihdam sayýsýný da 500 bine çýkarmayý hedefliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Türkiye Ýklimlendirme Meclisi TOBB Birlik Merkezi nde toplandý. TOBB çatýsý altýnda bir araya gelen sektörün önde gelen yetkilileri sektörel baþarýlarý ve Cumhuriyetin 100. kuruluþ yýl dönümünün kutlanacaðý 2023 için belirlenen hedefleri deðerlendirdi yýlý verilerine göre iklimlendirme sektörü ihracatýnýn 2 milyar 800 milyon dolar olduðunu hatýrlatan TOBB Türkiye Ýklimlendirme Meclisi Baþkan Yardýmcýsý Metin Duruk, 2023 yýlýnýn toplam ihracat hedefi içerisinde, iklimlendirme sektörünün milyar dolar a- ralýðýnda payý bulunduðunu belirtirken 2010 yýlý sektörel ithalat-ihracat oranlarý içinde yalýtým ü- rünleri 37 milyon dolarlýk ithalat, 95 milyon dolarlýk da ihracat oranýna sahip olduðunu kaydetti. Niþasta Bazlý Þeker çiftçiye de saðlýða da zararlý ÞEKER-ÝÞ Genel Baþkaný Ýsa Gök, Türkiye de þeker pancarý ve buna baðlý þeker üretimi kýsýlýrken, ithalata dayalý mýsýrdan yapýlan Niþasta Bazlý Þekerin (NBÞ) üretiminin arttýrýlmasýnýn Türk çiftçilerin kazancýnýn baþka ülkelerin çiftçilerine aktarýlmasý anlamýna geleceðini söyledi. Gök yaptýðý a- çýklamada Türkiye de 2010 yýlýnda GDO konusunda Biyogüvenlik Kanunu çýkarýldýðýný, yasa ile GDO üretimi, GDO lu tohum ithalatý, kullanýmý ve ticaretinin yasaklandýðýný hatýrlattý. AB den 25 ülkenin 1 milyon 200 bin ton NBÞ üretirken, Türkiye nin geçen yýl tek baþýna 500 bin ton üretim gerçekleþtirdiðine dikkati çeken Gök, 2010 yýlý mýsýr üretimi 4.5 milyon ton olan Türkiye nin dýþardan mýsýr ithalatý yapmasýnýn anlaþýlabilir bir yanýnýn olmadýðýný söyledi. Avrupa da kiþi baþýna NBÞ tüketiminin kilo iken Türkiye de 6 kilo civarýnda olduðunu belirten Gök, þunlarý kaydetti: Fransa, Ýngiltere, Hollanda, Almanya gibi ülkelerde de pancardan þeker elde edilmektedir. Ama bu ülkelerden Fransa, Hollanda ve Ýngiltere NBÞ bazlý þeker üretimini sýfýrlamýþtýr. Bir taraftan ülkemizde üretilen þeker pancarý ve pancara dayalý þeker üretimi kýsýlýrken, ithalata dayalý mýsýrdan üretilen NBÞ lerin üretiminin arttýrýlmasý, Türk çiftçisinin kazancýnýn baþka ülkelerin çiftçilerine aktarýlmasý anlamýna gelmektedir. Gök, gelecek nesillerin saðlýklý olmasý için þeker üretiminin sadece þeker pancarýndan yapýlmasý gerektiðini ifade etti. Borç lan ma ya de vam e di yo ruz MEV DU AT BAN KA LA RI NIN TÜ KE TÝ CÝ KRE DÝ LE RÝ VE KRE DÝ KART LA RI KUL LA NIM TU TA RI 2010 YI LI SO NUN DAN BU YA NA YÜZ DE 19,3 AR TA RAK, 200 MÝL YAR LÝ RA NIN Ü ZE RÝ NE ÇIK TI. MEV DU AT ban ka la rý nýn tü ke ti ci kre di le ri ve kre di kart la rý kul la ným tu ta rý 2010 yý lý so nun dan bu ya na yüz de 19,3 ar ta rak, 200 mil - yar 690 mil yon 978 bin li ra ya u laþ tý. Tü ke ti ci kre di - le ri ve kre di kart la rý kul la - ným tu ta rý, 31 A ra lýk 2010 i ti ba riy le 168 mil yar 167 mil yon 777 bin li - ra dü ze yin dey di. Mer kez Ban ka sý ve ri le rin den ya pý lan der le me ye gö re, söz ko nu su ta rih te 124 mil yar 935 mil - yon 513 bin li ra dü ze yin de bu lu nan tü ke ti ci kre di le ri de 15 Tem muz 2011 ta ri he ka dar ge çen sü reç te yüz de 21,4 o ra nýn da ar týþ gös ter di ve 151 mil yar 690 mil yon 227 bin li ra ya çýk tý so nun da 43 mil yar 232 mil yon 264 bin li ra o lan bi rey sel kre di kart la rý kul la ným tu ta rý da 15 Tem - muz i ti ba riy le 49 mil yar 751 bin li ra ya yük sel di. Bi rey sel kre di kart la rý kul la ným tu ta rýn da ki o ran sal ar týþ yüz de 13,3 o la rak ger çek leþ ti. KO NUT KRE DÝ LE RÝN DE KÝ AR TIÞ YÜZ DE 17.1 Söz ko nu su dö nem de ko nut kre di le rin de ki ar týþ i se yüz de 17,1 ol du. Ge çen yý lýn so nun da 57 mil yar 255 mil - yon 517 bin li ra o la rak he sap la nan ko nut kre di le ri, 15 Tem muz 2011 i ti ba riy le 67 mil yar 61 mil yon 780 bin li ra ol du. Ta þýt kre di le ri bu dö nem de yüz de 16,4 ar týþ la 5 mil - yar 348 mil yon 838 bin li ra dan 6 mil yar 225 mil yon 155 bin li ra ya, di ðer kre di ler i se yüz de 25,8 lik ar týþ la 62 mil - yar 331 mil yon 158 bin li ra dan 78 mil yar 403 mil yon 292 bin li ra ya yük sel di. Tü ke ti ci kre di le rin ban ka la ra gö re da - ðý lý mý na ba kýl dý ðýn da i se kar þý laþ týr ma ya pý lan dö nem de ka mu ban ka la rý ný i çe ren tü ke ti ci kre di le ri 46 mil yar 313 mil yon 818 bin li ra dan 59 mil yar 20 mil yon 799 bin li ra ya (yüz de 27,4), ö zel ban ka la rýn tü ke ti ci kre di le ri 54 mil yar 877 mil yon 714 bin li ra dan 67 mil yar 676 mil yon 471 bin li ra ya (23,3), ya ban cý ban ka la rýn tü ke ti ci kre di le ri i se 23 mil yar 743 mil yon 981 bin li ra dan 24 mil yar 992 mil yon 957 bin li ra ya (yüz de 5,3) çýk tý. An ka ra / a a AVM ler es na fý güç du rum da bý ra ka cak ES NAF ve Sa nat kâr lar Der ne ði (ES DER) Ge - nel Baþ ka ný Mah mut Çe li kus, A lýþ ve riþ Mer - kez le ri ve Pe ra ken de ci ler Der ne ði nin (AMPD) Ra ma zan a yý do la yý sýy la AVM le rin ka pa nýþ sa a ti ni i le ri ye al ma sý nýn es na fý güç du - rum da bý ra ka ca ðý ný be lirt ti. Ko nuy la il gi li yap - tý ðý a çýk la ma da, es naf la rýn du rum la rý ný göz ö - nü ne al ma yan AMPD nin, ken di ba þý na ver di - ði bir ka rar i le AVM le rin ka pa nýþ sa a ti ni a ka dar u zat tý ðýn ha týr la tan ES DER Ge - nel Baþ ka ný Çe li kus þun la rý kay det ti: Ra ma - zan da if tar sa a ti do la yý sýy la o lu þa cak boþ lu ðu ka pat mak i çin bu ka ra rýn a lýn ma sýn dan bü yük ü zün tü du yu yo ruz. AMPD ka ra rý, AVM ler i - le hiç bir re ka be te gi re me yen es naf la rý mý zýn, Ra ma zan da da ge lir kay bý na uð ra ya ca ðý nýn Çelikus: Uygulamayla esnaf gelir kaybýna uðrayacak. E lek trik da ðý tým i ha le le rin de ek sü re bu gün do lu yor DAÐITIM ö zel leþ tir me le rin de ge çi ci te mi nat - la rýn ya tý rýl ma sý i çin, i kin ci kez u za tý lan sü re, bu gün do lu yor. E lek trik da ðý tým i ha le le rin de en yük sek tek li fi ve ren fir ma la rýn, his se sa týþ söz leþ me le ri ni im za la ya bil me le ri i çin, i ha le de tek lif et tik le ri be de lin yüz de 2 si ni ge çi ci te mi - nat o la rak ya týr ma la rý ge re ki yor. Fir ma lar, his se sa týþ söz leþ me le ri ni im za la ya bil mek i çin, top lam 188,3 mil yon do la rý Ö zel leþ tir me Ý da - re si Baþ kan lý ðý na (Ö ÝB) tes lim e de cek. Ö ÝB, söz ko nu su ge çi ci te mi nat la rýn sü re si i çin de ya tý rýl ma ma sý ha lin de, te mi nat la rýn i rat kay - de di le ce ði ni a çýk la mýþ tý. Bu a ra da, Ak de niz E - lek trik Da ðý tým i ha le sin de 1 mil yar 165 mil - yon do lar la en yük sek tek li fi ve ren Park Hol - ding i ha le den çe kil di ði ni a çýk la mýþ, bu nun ü - ze ri ne Ö ÝB söz ko nu su i ha le de 1 mil yar 128 mil yon do lar be del le i kin ci en yük sek tek li fi ve ren E ner ji sa E lek trik Da ðý tým ý söz leþ me i - Kam yo net ve mo to sik le te il gi art tý TÜR KÝYE DE kam yo net ve mo to sik let sa yý sýn - da son yýl lar da ya þa nan ar týþ, dik ka ti çe ki yor. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ve ri le rin den ya pý lan he sap la ma ya gö re, dö ne - min de a ra zi ta þýt la rý da hil, o to mo bil gi bi de kul la ný la bi len a raç la rýn yer al dý ðý kam yo net ka - le min de cid dî ta lep ar tý þý gö rül dü yý lýn da 794 bin 459 o lan kam yo net sa yý sý, 2010 da 3 ka tý na çý ka rak 2 mil yon 399 bin 38 e u laþ tý. Bu sü reç te tren din ö zel lik le yýl la rý i ti ba - riy le yük se li þe geç ti ði gö rü lü yor yý lý Ni san so nu i ti ba riy le ül ke de ki top lam kam yo net sa yý - sý 2 mil yon 486 bin 673 ü bu lu yor. Tren din de - va mý ha lin de 2023 te sa yý nýn yak la þýk 10,1 mil - yon ol ma sý ön gö rü lü yor. Mo to sik let te de 2006 da ki yak la þýk 400 bin lik ta lep ar tý þý, 10 yýl i çin de ký rýl ma yý o luþ tu ru yor yý lýn da ül ke - çin dâ vet et miþ ti. Ö te yan dan, Ýs tan bul A na - do lu Ya ka sý ve Bo ða zi çi E lek trik Da ðý tým ö zel - leþ tir me le rin de en yük sek tek li fi ve ren MME - KA nýn da top lam 96,1 mil yon do la rý bu gün ya týr ma sý ge re ki yor. An cak, ö zel leþ tir me le re Ka ra meh met-ka zan cý or tak lý ðý (MME KA) o - la rak gi ren fir ma nýn or tak lýk ya pý sý i le il gi li so - run lar çýk mýþ tý. Cu ma gü nü MME KA Yö ne - tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met Ka zan cý, or ta ðý Ka ra meh met i le an laþ ma sað la dýk la rý ný ve yüz de e þit or tak lýk la ku ru lan MME KA þir ke tin de, or ta ðý Meh met E min Ka ra meh - met in yüz de 50 his se si ni dü zen le nen im za tö re niy le dev ral dý ðý ný du yur du. Ak de niz E - lektrik Da ðý tým Böl ge si de da hil e dil di ðin de ö - zel leþ tir me si ta mam la nan, top lam 10 mil yar 771 mil yon do lar ö zel leþ tir me be de li sað la nan 7 da ðý tým böl ge si nin, 31 A ðus tos ta ri hi ne ka - dar dev re dil me si ge re ki yor. An ka ra / a a de ki top lam 1 mil yon do la yýn da ki mo to sik let sa yý sý, 2005 te 1,4 mil yon, 2010 da da yak la þýk 2,4 mil yon ol du. Ni san so nun da, ra kam, 2 mil - yon 415 bin 292 ye u laþ tý. Ar týþ tren di nin bu þe - kil de de vam et me si ha lin de 2023 yý lýn da ül ke de 7,3 mil yon mo to sik let bu lu na cak yý lýn da 7,5 mil yon, Ni san 2011 so nu i ti ba rýy la 7,7 mil - yon o lan o to mo bil sa yý sý da 2023 te 15,1 mil yon o la cak sü re cin de yýl lýk baz da or ta - la ma yüz de 5,49 luk ar týþ tren di sü rer se, 2023 te 82,3 mil yon luk nü fu sun or ta la ma al tý - da 1 i o to mo bil sa hi bi o la cak. Mo tor lu ka ra ta - þýt la rýn da ki ar týþ tren di yýl lýk baz da he sap la na - rak, 2023 e pro jek te e dil di ðin de, top lam a raç sa yý sý nýn 36 mil yon 575 bin 211 i bu la ca ðý, ne re - dey se i ki ki þi den bi ri ne bir mo tor lu a raç dü þe ce - ði tah mi nin de bu lu nu la bi lir. An ka ra / a a ha ber ci si dir. Bu uy gu la ma i le mü ba rek ay da ma hal le li ler le es naf a ra sýn da ti ca ri, sos yal ve kül tü rel bað la rýn ge liþ me si de ak sa ya cak týr. Bu lun duk la rý yer ler de da ya nýþ ma nýn ve et ki le - þi min en sa mi mî bir or tam da ya pýl dý ðý es naf i - le sa nat kâr la rý mý zýn za rar gö re ce ði çok a çýk týr. Ra ma zan ba ha ne e di le rek es naf ve sa nat kâr la - rý mýz güç du rum da bý ra kýl ma ma lý dýr. Her ay muh te lif yer ler de a çýl ma ya baþ la yan AVM ler dolayýsýyla es naf ve sa nat kâr la rý mý zýn ge lir le ri - nin da ha a þa ðý la ra çe kil me ye ça lý þýl dý ðý na ka - na at ge ti ri yor ve bu ka ra rý ký ný yo ruz. Söz ko - nu su der ne ðin bu uy gu la ma nýn 8-10 se ne da - ha de vam e de ce ði ni be yan et me si, ya kýn bir za man da es naf ve sa nat kâr la rý mý zýn ar týk cad - de i le so kak lar dan çe ki le ce ði ne i þa ret tir. AVM KA NU NU BÝR AN ÖN CE ÇIK MA LI Bu se ne yü rür lü ðe gi re ce ði ni um duk la rý AVM Ka nun ta sa rý sý na da a týf ta bu lu nan Çe li kus, Ya sal boþ luk lar dan do la yý a lýn mýþ o lan bu ka rar la, ö nü müz de ki ay dan i ti ba ren ka mu o yun da ye ni hu zur suz luk la rýn do ða ca - ðý ný ve iþ siz ler or du su na bin ler ce es naf ve sa - nat kâ rý mý zýn da ka tý la ca ðý ný du yu rur, yet ki li - le ri i ve di o la rak gö re ve dâ vet e de riz de di. Es naf ve sa nat kâr la rýn hak sýz ye re e zil me - me si ni is te yen Çe li kus, Se ne ler dir bu ko nu - yu be lirt ti ði miz gi bi bir de fa da ha a çýk la mak du ru mun da yýz ki AVM ler bir an ön ce þe hir dý þý na ta þýn ma lý ve ça lýþ ma sa at le ri de i le o la rak sý nýr lan dý rýl ma lý dýr te men - ni sin de bu lun du. Ýs tan bul / Ye ni As ya E lek trik te ka yýp-ka ça ðýn be de li dü rüst tü ke ti ci ye ö de til me me li TÜ KE TÝCÝ Der nek le ri Fe de ras yo nu (TÜ DEF) Ge nel Baþ kaný Sýt ký Yýl - maz, e lek trik te ka yýp ka ça ðýn ve bor cu nu ö de me yen le rin pa ra sý nýn, bor cu nu za ma nýn da ö de yen le re fa - tu ra e dil me si nin sos yal hu kuk dev - le ti il ke le riy le bað daþ ma dý ðý ný be - lirt ti. Tü ke ti ci le rin, e lek trik fa tu ra - la rýn da hak et me di ði ö de me ler le kar þý kar þý ya kal dý ðý ný kay de den Sýt - ký Yýl maz, sis te min tek nik alt ya pý - sýn dan kay nak la nan ka yýp ka çak la - rýn so rum lu þir ket le rin ih mal le rin - den kay nak lan dý ðý ný an lat tý. Yýl maz þun la rý söy le di: 21 da ðý tým þir ke ti i - çin de he def le nen en az ka çak ve ka - yýp e lek trik o ra ný yüz de 6.96 dýr. En yük sek ka yýp ve ka çak o ra ný i se ne - re dey se bu nun do kuz ka tý o lan yüz - de 60,69 dur. EPDK nýn yý lý ka yýp-ka çak he def o ran la rý ný (KKHO) yük sek gös ter me si de fa - tu ra la ra o lum suz yan sý ya cak týr. Çün kü bu ka yýp-ka çak da tü ke ti ci ye fa tu ra e dil mek te dir. Ya pý lan yan lý þý ký na yan Yýl maz þöy le de vam et ti: An cak e lek trik da ðý tým þir ket le ri, na sýl ol sa be de li ni tü ke ti ci ö dü yor di ye ka yýp-ka çak la rý mi ni mum dü - ze ye in di re cek alt ya pý ya tý rým la rý na TÜ DEF Ge nel Baþ kaný Sýt ký Yýl maz ö nem ver me mek te dir ler. Hat la rýn yer al tý na in di ril me si baþ ta ol mak ü - ze re a lýn ma sý ge re ken ted bir le ri al - ma dan ka yýp-ka çak e lek tri ði tü ke ti - ci ye fa tu ra et mek tü ke ti ci ye ya pý lan en bü yük hak sýz lýk týr. Tü ke ti ci yi yo lu na cak kaz gi bi gö ren bu uy gu - la ma dan der hal vaz ge çil me si ge rek - ti ði nin al tý ný çi zen Yýl maz, þun la rý kay det ti: Hü kü me tin bir an ön ce bu hak sýz ve hu kuk suz uy gu la ma ya son ver me si ge re kir. Bor cu nu ö de - me yen le rin yü kü nü, sü rek li ö de - yen le re yük le til me si ka bul e di le bi lir bir du rum de ðil dir. Yýl maz, TRT pay la rý nýn da kal dý rýl ma sý ge rek ti ði - nin al tý ný çiz di. Bur sa / ci han BURSA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐI'NDAN ÝLAN Bursa Ýli, Osmangazi Ýlçesi, Sýrameþeler Mah Ada 1 ve 2 Parsel Üzerindeki Taþýnmazlarýn Peþin Olarak Satýþý 2886 sayýlý D.Ý. Kanunun 36. maddesine göre Kapalý Teklif Usulü ile ihaleye konulmuþtur. Ýhalesi Belediyemiz Encümeninde 09/08/2011 SALI günü saat 15:00'de yapýlacaktýr. Þartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðýna baðlý Ýhale Þartname Hazýrlama Þb. Müd.de görülebileceði gibi 1.000,00 TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir. S.NO ADA NO PARSEL TOPLAM TOPLAM TOPLAM NO m 2 TAHMÝNÝ BEDELÝ GEÇÝCÝ TEMÝNAT % ve ,16 m ,74 TL ,60 TL ÞÝRKETLERÝN ÞAHISLARIN 1. Ýmza Sirküsü 1. Ýmza Sirküsü 2. Vekil ise Vekâletname 2. Vekil ise Vekâletname 3. Ticaret ve San. Odasý Belgesi 3. Nüfus Cüzdan Sureti. 4. Geçici Teminat Yatýrdýðýna Dair Makbuz 4. Ýkametgâh Senedi 5. Þartname Alýndý Makbuzu 5. Geçici Teminat Yatýrdýðýna Dair Makbuz 6. Þartname Alýndý Makbuzu Ýç zarflarý havi kapalý tekliflerini ihale günü saat 14:30'a kadar Bursa Büyükþehir Belediyesi Acemler Yerleþkesi Destek Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý Ýhale Þartname Haz. Þb. Md. Sýrameþeler Mh. Avrupa Konseyi Cd. 3/14 Hizmet Binasý D Blok K: Osmangazi/ Bursa adresine makbuz karþýlýðý vermeleri gerekmektedir. Telgrafla ve faksla yapýlacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur. B: T. C. ESKÝÞEHÝR 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/33 Tereke. 16/05/2010 tarihinde vefat eden muris T.C Mustafa ve Ýftihare'den olma 1927 d.lu CAVÝT TARHAN'ýn mahkememizde devam eden tereke davasýnýn verilen ara kararý uyarýnca; Muris CAVÝT TARHAN'a ait alacak ve borç miktarýnýn bildirilmesi ve alacaklýlar ile borçlularýn mahkememize 1 ay içerisinde müracaat etmeleri hususu ilan olunur. B: 42042

12 RÖPORTAJ 12 Y Ergenekon un finans kaynaklarý uluslar arasý komisyonlar mý? ERGENEKON ÜZERÝNE BÝR ÇOK KÝTAP YAZAN ZÝHNÝ ÇAKIR, "ERGENEKON'UN FÝNANS KAYNAKLARINDAN BÝRÝNÝN DE TSK'NIN ÝHTÝYACI OLAN SÝLÂH VE TEKNOLOJÝK RESTORASYON SÜRECÝNDE, ULUSLAR ARASI ÞÝRKETLERDEN HATIRI SAYILIR KOMÝSYONLAR ALDIÐINA DAÝR CÝDDÎ EMARELER OLDUÐUNU SÖYLEYEBÝLÝRÝZ" DEDÝ. Televizyonlardaki sivil dikta tartýþmalarýna baktýðýmýzda Ergenekon örgütünün bittiðini, yerinde küller estiðini, sivil iktidarýn istediðini yaptýðýný düþünebilirsiniz. Ergenekon çöktü mü? Dâvâ sürecine dahil edilenler örgütün çökmesi için yeterli mi? Yoksa Ergenekon siyaset, yargý, medya ayaðýyla hâlâ faaliyetlerini yürütüyor mu? Jitem PKK-Ergenekon iliþkisi gerçek mi? Ergenekon un dýþ baðlantýlarý neler? Bütün bunlarý Ergenekon üzerine bir çok kitap yazan ve Ergenekoncularý yakýndan tanýyan yazar Zihni Çakýr la konuþtuk. Zihni Çakýr Ergenekon sürecinde gizliliði ihlâl ve yargýlamayý etkileme dolayýsýyla hâlâ yargýlanýyor. Onun söylediklerine kulak vermenin faydalý olacaðýný düþünüyorum Ergenekon sürecinin geldiði noktayý nasýl yorumluyorsunuz? Sözünü ettiðimiz süreç hem devam eden soruþturmalar, hem de dâvâ ile bir yargý süreci. Üstelik kamuoyunda bilinçli þekilde oluþturulan yanlýþ algýnýn aksine, sadece Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi nce Silivri de yürütülen Ergenekon dâvâsý ile sýnýrlý da deðil. Eðer ki, Ergenekon, Türkiye de siyasal, sosyal ve ekonomik yaþamý, devlet içerisinde yapýlanmýþ ve medya, yargý, sermaye ve siyaset ayaklarýyla yönlendirmeye çalýþan bir yapýysa; halkýn demokratik iradesiyle yönetime gelen siyasal iktidarlarý terör örgütleri dahil her türlü illegal yapýlarla geliþtirilecek iþbirliði neticesinde alaþaðý etmeyi, yine kontrolünde bulunan hukuk dýþý oluþumlarý tesis edeceði kaotik ortam ve kargaþalarla silâhlý otoriteye darbe zemini hazýrlayan bir yapýysa; Sadece 13. Aðýr Ceza Mahkemesince yürütülen Ergenekon dâvâsýyla sýnýrlandýrmak imkânsýzdýr. Sýnýrlandýrmadan kastýnýz nedir? Bu sýnýrlandýrmayla baktýðýnýzda, dað fare doðurdu da demek mümkündür. Zira Veli Küçük, Doðu Perinçek, Sevgi Erenerol, Kemal Kerinçsiz, Hikmet Çiçek gibi isimler, Ergenekon a atfedilen suçlamalarý, Ergenekonla iliþkilendirilen eylemleri gerçekleþtirme kabiliyeti ve kudretine sahip deðil ki... Ama süreci deðerlendirirken, Danýþtay Saldýrýsý, Hrant Dink Suikastý, Poyrazköy, Millete Komplo Belgesi, Balyoz gibi eklentilere bir bütün olarak baktýðýnýzda, gelinen noktayý, Türkiye nin karanlýk geçmiþiyle yüzleþmesindeki bir aþama olarak görebilirsiniz. Konu üzerine yaptýðým derinlemesine çalýþmalar ve devam eden araþtýrmalarým ýþýðýnda þunu iç rahatlýðýyla söyleyebilirim ki; Ergenekon diye tanýmlanan -ama ister Derin Devlet deyin, isterse Türk Gladyosu- örgütlü illegal yapýya dair yargý safhasýnda devam eden süreç, farklý dâvâlara bir bütün olarak baktýðýnýzda oldukça saðlýklý ve sonuca ulaþýlabilecek bir a- henkle seyrediyor. Sizin daha önce tarif ettiðiniz bir numaraya ulaþýlabildi mi? Ulaþýlamadýysa bu badireleri nasýl atlatýyor? Þimdi, öncelikle sürecin baþýndan bu yana koskoca soruþturmanýn tek bir isme endekslenmesine karþý çýktýðýmý bir kez daha yinelemek istiyorum. Toplumda öylesine bir beklenti oluþturuldu ki; sanki bu yapýnýn 1 numarasý sadece bir kiþiden ibaret ve bu kiþinin operasyonlarda yer almamasý soruþturma ciddiyetini bozuyor. Bir numaranýn soruþturmanýn içinde olmamasý dâvâyý aksatmaz mý? Ergenekon diye adlandýrýlan yapýya dair soruþturma baþlamadan 7 ay evvel piyasaya çýkan kitabýmda, bu yapýnýn 1 numarasýndan söz e- derken, o dönem, yani 28 Þubat sürecinde aktif olan bir zatý tarif etmiþtim. Bu demek deðil ki 1 numara diye adlandýrýlan ve yapýnýn tepe noktasýný iþaret eden kiþi sabit deðil. Bir kere; Ergenekon yapýlanmasýný kompartýman tarzý bir yapýlanma olarak deðerlendirmemiz gerekiyor. Yani bir trenin iki ayrý kompartýmaný arasýndaki saplamayý çektiðinizde nasýl aralarýnda bir iliþki kalmazsa, Ergenekon yapýlanmasý da bu tarz bir örgütlenme modeli. Ýþte benim o tarifini verdiðim ve soruþturma safhasýndaki tanýk beyanlarýmda da anlattýðým kiþi, yani 1 numara o kompartýmanlardan birinin lideriydi demek daha doðru olur. Bunu bugüne kadar hep bu çerçevede anlatma konusunda ýsrar etmeme raðmen, nedense meslektaþlarýmýz olayýn sansasyonel boyutuyla ilgilendiðinden kamuoyuna aktarýmýnda böyle davranmamayý yeðledi. Ýþte, olaya bu pencereden bakýnca, þu an Silivri de Ergenekon yapýlanmasý içerisinde 1 numara diye hitap edilen birden fazla zevatýn bulunduðunu görebilirsiniz. Gelelim kamuoyunda fazlaca merak edilen 1 numara ya Sizin sorunuzda da kastettiðiniz kiþi de bu olsa gerek. Ama bu kiþi 1999 da yeniden yapýlanma sürecine girildiðinde var o- lan kiþi olamaz ki! Ya da 2003 te darbe planlarýnýn karargâh dehlizlerinde hazýrlandýðý dönemin 1 numarasý ile 2007 de e-muhtýra yý dayatan 1 numara ayný kiþi olamaz Ergenekon ana gövdesinin sacayaklarýný oluþturan irili ufaklý örgütlerin liderince bile kimliði bilinmeyen 1 numara, yani ana yapýnýn asýl lideri muhakkak, ama muhakkak asker kökenlidir. Bakýnýz, kamuoyu 2008 Ocak ýnda start alan Ergenekon operasyonu sýrasýnda hangi komutanýn ABD seyahatinde olduðunu göz ardý ediyor. Bu tür nüanslar yapýnýn deþifresi için ciddî anlamlar taþýyor aslýnda. Ya da 28 Þubat sürecinde istihbarat akýþýnýn baþýnda olan zatýn 1999 daki yeniden yapýlanma sürecindeki 1 numara olduðuna dair oldukça fazla veri var. Devam eden bir dâvâda çok fazla detay vermek de sakýncalý. Zira gizliliði ihlâl ya da yargýlamayý etkileme iddiasýyla hâlâ yargýlanan biriyim. Bu çerçevede hukukî çerçevede þunu söyleyebilirim ki; Ergenekon diye tanýmlanan yapýnýn dönemsel olarak deðiþen ve bir askerî hiyerarþi içerisinde, belli koþullarý taþýmak kaydýyla seçilen 1 numara tanýmlamasýna birebir uyan, benim bildiðim, 1 tutuklu isim var. Yine benim tahmin ettiðim ve yeniden yapýlanma sürecindeki 1 numara olduðunu düþündüðüm ismi þu ana kadar sadece 1 yazýlý basýn haberi ve Þemdinli Ýddianamesi hariç hiçbir yerde zikredilmedi bile. Bunun çeþitli sebepleri olabilir tabiî Bu kadar dâvâ ve üstüne gidilmesine raðmen Ergenekon faaliyetlerini nasýl devam ettiriyor? Bunu bir nevi korunma refleksi olarak tanýmlayabiliriz. Ve ayrýca böylesine bir yapýnýn tüm ayaklarýnýn dâvâ ve soruþt u r m a y a henüz dahil edilmediðini de dikkate almalýyýz. Sadece 1. Ergenekon Ýddianamesiyle tarifi yapýlan örgütlü yapýyý ele aldýðýmýzda bile, Ordu-Yargý- DAVUTOÐLU BÝLÝNÇLÝ OLARAK DÂVÂYA DAHÝL EDÝLMEK ÝSTENÝYOR Deniz Feneri operasyonuyla ilgili görüþleriniz nedir? Bu konu hakikaten vicdanen çok rahatsýz olduðum bir durum. Her kafadan bir ses çýkmasý ve ana muhalefet partisinin bu olaya mal bulmuþ maðribi misalisarýlmasývicdanlarýnkabuledebileceðibirþeydeðil. Tabiî, onlarýn, yani CHP nin aldýðý pozisyonu vicdanla da açýklayamazsýnýz. Ama CHP nin en yumuþak karný olan Almanya baðlantýsýna dair ortada dolanan þüpheleri bir araya getirip görsel bir enstantane oluþturduðunuzda, Deniz Feneri ev. de aldýklarý pozisyonu kavramazorluðuçekmezsiniz.ýzinverirsenizþimdiyekadarbakýlmayanbirpencere açmak istiyorum Deniz Feneri olayýna. Misyonerlik faaliyetlerinde en radikal adýmlarý atan, en geniþ coðrafyada çalýþmalar yapan ve bunu bizzat devlet politikasýna dönüþtüren ülkelerden biri Deniz Feneri iddialarýnýn odaðýnda bulunan Almanya dýr. Bu bakýmdan Avrupa'daki Türk isçiler de misyonerliðin ilgi alanlarýndan biri olmuþtur hep. Onlara yönelik çalýþmalar, bilhassa OM (Operation Mobilization), WEC (WEC International), Friends of Turkey ve Orientdienst isimli kuruluþlarca yürütülmüþ ve yürütülmektedir. Bakýnýz, Almanya Musnter de bulunan Ýlahiyat Fakültesi, 1910 yýlýnda devletten misyonerlik ile ilgili bir bölüm kurulmasýný isterken, Misyonerlik ile Yüksek Okullarýmýzda hem teolojik, hem de ilmî olarak uðraþmak, Alman devletinin çaðýmýzda sürdürdüðü kolonileþtirme gayret ve çabalarýný baþarýlý kýlmak için bir zaruret halini almýþtýr gerekçesini öne sürer. Öte yandan, son yýllarda Türkiye ve Türk dünyasýna yönelik misyonerlik faaliyetlerini Almanya merkezli olarak inceleyen araþtýrmacýlar, bu ülkedeki gerek Katolik, gerekse Protestan misyonerlik kuruluþlarýnýn, baðýþlar, kilise gelirlerinden kesintiler ve gayrý menkullerinin kiralarý gibi gelirlerinin yaný sýra, Almanya hükümetinin gizli ödeneklerinden de finanse edildiklerini belgeleri ile ortaya koyar. Kiliseler ve devlet ödeneklerinden finanse edilen misyonerlik amaçlý yardýmlar, son yýllarda Türkiye merkezli yardým kuruluþlarýnýn faaliyetleri kapsamýnda adeta cýlýzlaþýr. Yani bir çatýþma alaný mý oluþtu? Deniz Feneri ve Deniz Feneri ev. Yüzyýlýn Ýyilik Hareketi sloganýyla misyonerlik amacý taþýmadan, bu Alman misyonerlik kuruluþlarýnýn çalýþma sahalarýnýn tamamýnda, yoksullar, afetzedeler, kriz maðdurlarý ve iç kargaþalarla yaþamýný sürdürme zorluðu çeken milletlere hayýrseverlerin baðýþlarýný ulaþtýrdýkça, bu hareket misyonerlerin hedefine oturur. Türkiye merkezli Deniz Feneri, Almanya adresli Deniz Feneri ev., cemaat odaklý Kimse Yok Mu gibi; kimi cemaat, kimi ise baðýmsýz giriþim hareketi olan yardým kuruluþlarý, kimi zaman Uganda da, kimi zaman Somali de, kimi zaman Avustralya da, kimi zaman Çin de, kimi zaman Japonya da, Tacikistan da, Kýrým da, Azerbaycan da, Yunanistan da kýsaca dünya coðrafyasýnýn her noktasýnda yardýma muhtaç insanlara el u- zattýkça, sýcak yuvalar kurup bir tas çorba ikram ettikçe, baþta Almanya olmak üzere Hýristiyan misyonerlerin hedefine otururur. Bu arada, Türkiye de muhafazakârlaþma eðilimini tetikleyen ve bugünkü siyasal fotoðrafýn oluþumunda büyük katký saðlayan sosyolojik gerçekliðin arkasýnda da evrensel faaliyet gösteren bu yardým kuruluþlarý vardýr. Örneðin Deniz Feneri ni destekleyen en önemli kuruluþlardan birinin Kanal 7 ve internet aðýnda Haber7 olduðu ortadayken, Kanal 7 nin dýþ destekli bir darbe olan 28 Þubat ta neler yaþadýðýný, nasýl hedef tahtasýna konulduðu hâlâ tazeliðiyle duruyor hafýzalarýmýzda. Þimdi bu kadar veri ortadayken Hýristiyan Misyonerliðinin en önemli adresi olan Almanya kaynaklý Deniz Feneri soruþturmasýna kim nasýl inanmamýzý isteyebilir ki? Soruþturmanýn Almanya dan yakýlan fitilinin inandýrýcýlýk boyutu zorlama bilgi ve sahtecilik maarifetiyle imal edilen mesnetsiz belgelerle çökmüþtür zaten. CHP ile nasýl bir baðlantýsý var bu dâvânýn? Önemli bir nokta soruþturmanýn Türkiye de baþlatýlmasý için oluþturulan kamuoyu baskýsýnýn arkasýndaki adresin CHP olmasýdýr. CHP nin baþýnda kirli bir komplo sonrasýnda Genel Baþkan olan Kemal Kýlýçdaroðlu nun bulunmasý tesadüf mü sanýyorsunuz? Kemal Kýlýçdaroðlu nun Almanya iliþkileri, Kemal Kýlýçdaroðlu sonrasýnda CHP nin izlediði politik çizgi, Deniz Feneri Soruþturmasý nda bugüngelinennoktayýhiçbirzamanbirbiriylebaðlantýsýz, spontanegeliþenolaylardiyegörmedimben. AlmanDerinDevleti nindedesteðinialanalmanmisyonerlik Hareketleri, Deniz Feneri dosyasý ile bir taþla iki kuþ vurmak istemiþtir. Bunlar, hem Yüzyýlýn Ýyilik Hareketi nin kendi çalýþma alanlarýndan temizlenmesini, hem de Türkiye de yaþanan sosyolojik deðiþimin bir sonucu olan muhafazakârlaþma sürecini kesintiye uðratmayý amaçlamaktadýr. Sosyal bilimciler ile siyasetsosyologlarýnýnkamuoyuaraþtýrmalarýnadayandýrarakyaptýklarýyorumlar ve Türkiye de toplumsal yapý gerçekliðinden yola çýktýðýnýzda, takdir edersiniz ki; Türkiye deki muhafazakârlaþma eðiliminin oransal artýþýyla Cumhuriyet Halk Partisi niniktidarolabilecekoyoranýarasýndatersinebiriliþkivar. Deniz feneri ev. dâvâsýnda sizce gözden kaçan baþka bir þey var mý? Ýþte, bakýnýz, bütün örtülü çalýþmalarýnýn temelinde Almanya bulunan, lideri Doðu Perinçek in sýr dolu 2 yýllýk Almanya macerasý hâlâ aydýnlanmayan grup, kendilerine baðlý Aydýnlýk gazetesinde, sözde soruþturma ile Dýþiþleri Bakaný sayýn Ahmet Davutoðlu nu da iliþkilendirme telâþýna kapýldý. Türkiye nin özellikle son 7-8 senedir dýþ politikada uyguladýðý onurlu duruþ ve plan masasýnda piyon deðil, oyun kurucu rolünün altýnda yer a- lan sayýn Bakan ýn böyle bir süreçle birlikte anýlmasý tesadüf mü sanki? Türkiye nin Davutoðlu liderliðinde yüklendiði misyon ile bölgede ve Avrupa arenasýnda kazandýðý saygýnlýk, AB içerisinde en fazla Almanya nýn kredisini eritmedi mi? Þimdi CHP tandanslý bir soruþturmaya Almanya tandanslý bir grubun yayýn organýnda Sayýn Davutoðlu nu da iliþkilendirme çabalarý sergileniyorsa, hepimiz bir dakika demek durumundayýz. Medya-Siyaset ve STK baðlantýlarý olmadan bu yapýnýn faaliyet gösterebileceðine ikna olur musunuz? Asla Doðal olarak Poyrazköy, Balyoz, Kaos Planý, Andýç gibi dâvâlarla ordu ve karargâh baðlantýsýnýn araþtýrýldýðýný ve yargý safhasýna taþýndýðýný söylemek mümkün. Elbette, bu, o dâvâlardaki tutuklu ve tutuksuz þüphelilerin peþinen suçlu olduðu anlamýna gelmez. Ama yapýnýn karargâh baðlantýsýna dair ciddî emareler olmalý ki oraya uzanýldý. Yine bazý marjinal siyasî yapý mensuplarýnýn da halen tutuklu yargýlandýðýný gözden kaçýrmamalýyýz. Bununla birlikte, yapýnýn bazý güçlü siyasî yapýlar içerisinde nasýl derin çalýþmalar yaptýðýný da 12 Haziran seçimleri öncesinde gördük. STK lar açýsýndan da belli adýmlarýn atýldýðý þüpheliler arasýndaki isimlere isnat edilen iddialardan görülüyor. Bu noktada þunu söylemek mümkün: Eðer Türkiye, Derin Devlet tarzý oluþumlarla hesaplaþýp faili meçhul cinayetler, darbeler ve darbelere zemin hazýrlayan toplumsal olaylarla sansasyonel cinayetlerin arka planýndaki yapýyý tasfiye etmek istiyorsa, bu eylemlerden sorumlu tutulan ve bugün adý Ergenekon diye telâffuz edilen ana yapýnýn Medya-Siyaset ve Yüksek Yargý ayaklarýný da ortaya çýkaracak sürece hazýrlýklý olmalýdýr. Sorunuzun cevabý da; yani bu kadar þeye raðmen yapýnýn faaliyetlerini devam ettirmesinin sýrrý da halen yüzeysel temasýn dýþýna geçilemeyen bu ayaklarla henüz karþýlaþmamamýz ya da bu ayaklarýn tam anlamýyla soruþturma ve dâvâya dahil edilememiþ olmasýdýr. Ergenekon da ortaya çýkmamýþ ne tür i- liþkiler var? Yukarýda da zikrettiðim gibi; bu yapýnýn varlýðýný devam ettirebilmek için, imza attýðý her türlü hukuk dýþý eylemin örtülmesinde rol oynayan yargý ayaðý, henüz tam anlamýyla ortaya çýkarýlamamýþtýr. Örneðin; Danýþtay Saldýrýsý dâvâsýnda, ilk mahkemenin yargýlama sürecinde sergilediði ihmaller, savcýlýk soruþturma aþamasýnda soruþturma sürecine dahil edilmeyen bazý telefon görüþmeleri ve zanlýnýn aile fertlerinin telefon mesajlarýnýn dikkate alýnmadýðý gibi, bu telefonu kullandýðý iddia edilen kýz kardeþinin ifadesine bile baþvurulmamasý ve hemen akabinde bu bayanýn yurt dýþýna çýkarýlmasý Yapýnýn siyasî arenada temsilciliðini üslenen güçlü siyasî aktörlere de henüz uzanýlamamýþtýr. Yapýnýn hukuk dýþý eylemlerine meþrûiyet kazandýrma, yapý adýna psikolojik harp argümanlarýnýn sýnýrsýz kullanýlmasýný saðlama ve kamuoyu oluþturma görevi üslenen Kartel Medyaya daha dokunulmamýþtýr bile. Son günlerde Jitem tartýþmalarý yeniden ortaya çýktý. Jitem le Ergenekon un baðlantýsý var mýdýr? JÝTEM Ergenekon un operasyonel kanadýdýr. Özel Kuvvetler mensuplarýyla JÝTEM elemanlarý ya da bu birimlerce eðitilen sivil saha elemanlarý Ergenekon denilen ana gövdenin operasyonel a- yaklarýdýr. Ergenekon ana piramidinin alt taþlarý ya da birer kompartýmanýdýr. Elbette bir iliþki vardýr; üstelik JÝTEM e isnat edilen birçok eylemin amaç ve sonucunu deðerlendirdiðimizde bu iliþki, inkâr edilmez bir gerçeklik olarak karþýmýzda durmaktadýr. Daha net bir tanýmlama yapacak olursak, bugün Ergenekon diye bildiðimiz örgütlü yapýnýn, amacýna uyan eylem ve faaliyetlerinde özellikle toplumsal barýþý yok edici, toplumda devlete o- lan güven duygusunu yýkýcý, toplumu siyasal ve mezhepsel olarak ayrýþtýrýcý, siyasî otoritenin meþrûiyetini sorgulayýcý her türlü karanlýk eylem ve suikastin arka planýnda dolaylý ya da direkt olarak JÝTEM kullanýlmýþtýr. Musa Anter, Uður Mumcu, Ahmet Taner Kýþlalý suikastlerinde tetiði çeken ellerin bir parmaðý da JÝ- TEM dir aslýnda. Ha, bu suikastlerin arkasýnda MOSSAD gibi görüntüde meþrû ve legal, ama perde arkasýnda gayrimeþrû ve illegal faaliyet gösteren uluslar arasý istihbarat örgütler de bulunur, ancak bu örgütlerin iþbirlikçileri JÝTEM ve benzeri yapýlardýr. Ýþte Sabancý Suikastý ortada MOSSAD dan JÝTEM e ve JÝTEM e taþeronluk yapan DHKP- C ye kadar her kirli yapýnýn imzasýný görebilirsiniz bu suikastte. Zaten halen tam olarak aydýnlanmamasýnýn altýnda yatan sebep de budur. DEVAMI 8. SAYFADA

13 Y OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar En ba tý dan en do ðu ya gü ven lik tu ru Ha zi ran or ta sýn da baþ la yan Ge le ce ðin Gü ven lik Tek no lo ji le ri tu ru Ey lül ba þýn da so na e re ne ka dar en ku zey de Ýs koç ya nýn baþþehri E din burgh a, en do ðu da Ýs tan bul a, en ba tý da da Por - te kiz in baþ þehri Liz bon a uð ra ya cak. Ge le ce ðin Gü ven lik Tek no lo ji le ri tu ru nun kah ra ma ný C sý ný fý o to mo bil seg men tin de da ha ön ce gö rül me miþ a kýl lý ve gü ven li ö zel lik ler sa ye sin de tek no lo ji çý ta sý ný yük sel ten Ye ni Ford Fo cus ol du. O ne Ton ne Li fe pro je si ne Vol vo Car kat ký sý STOCK HOLM ya kýn la rýn da ki Has selby de ha ya ta ge çi ri len O ne Ton ne Li fe pro je si, ik li me du yar lý bir hayat tar zý be - nim se nin ay ný za man da ki þi le rin büt çe le ri ne de fay da sað - la dý ðý ný or ta ya koy du. Lin dell a i le si, al tý ay bo yun ca a kýl lý çev re çö züm le ri ni ba rýn dý ran bir hayat tar zý be nim se ye rek, yal nýz ca kar bon di ok sit e mis yon la rý ný yak la þýk yüz de 80 a - zalt mak la kal ma dý, ay ný za man da es ki hayat la rý na ký yas la ay lýk mas raf la rý ný da ne re dey se 750 TL a þa ðý çek ti. O ne Ton ne Li fe, A-hus, Vat ten fall ve Vol vo Car Cor po ra ti - on ýn yan la rý na uz man or tak la rý I CA ve Si e mens i de a la rak ik lim de ði þik lik le ri ne du yar lý bir ev ya þan tý sý i çin ge rek li ba - zý ön þart la rý o luþ tur duk la rý bir pro je dir. Ford dan Ge le ce ðin Gü ven lik Tek no lo ji le ri Ýs tan bul day dý FORD'UN ÖZEL TASARLANMIÞ BÝR TIRLA ÇIKTIÐI "GELECEÐÝN GÜVENLÝK TEKNOLOJÝLERÝ" TURU TÜRK TELEKOM ARENA'DAYDI. FORD, 35 ÞEHRÝ KAPSAYAN AVRUPA TURUNUN ÝSTANBUL DURAÐINDA YAPTIÐI AKTÝVÝTELER ÝLE ÝNOVATÝF GÜVENLÝK TEKNOLOJÝLERÝNÝ TANITTI. 35 Av ru pa þehri ni kap sa yan Ge le ce ðin Gü ven lik Tek no lo ji le ri tu ru nun Ýs tan bul a ya ðýn da; si mü la - tör lü test sü rüþ et kin li ði ya pýl dý. Ford un uz man mü hen dis le ri bu gü nün ve ya rý nýn gü ven lik tek no lo - ji le ri ni an lat tý ve dün ya da ilk kez su nu lan Þiþ me ö - zel lik li ar ka em ni yet ke mer le ri gü ven lik i no vas yo - nu ta ný týl dý. Ak tif Þe hir Ý çi Gü ven lik Sis te mi, Kör Nok ta Bil gi Sis te mi ve O to ma tik Park Sis te mi gi bi sü rü cü yü des tek le yen tek no lo ji le rin, o to mo bil le rin çev re le ri ni iz le me ka bi li ye ti sa ye sin de kul la ný cý la rýn ha ya tý ný na sýl ko lay laþ týr dý ðý de ne yim le ti le rek gös te - ril di. Ge le ce ðin Gü ven lik Tek no lo ji le ri tu ru nun kah ra ma ný da C sý ný fý o to mo bil seg men tin de da ha ön ce gö rül me miþ a kýl lý ve gü ven li ö zel lik ler sa ye sin - de tek no lo ji çý ta sý ný yük sel ten Ye ni Ford Fo cus ol du Ye ni Fo cus, E u ro NCAP in ta ri hi ne geç ti Ford, i le ri gü ven lik sis tem le ri su nan ü re ti ci le re ve ri len E u ro NCAP Ad van ce ö dü lü nü ka za nan ilk pre mi um dý þý mar ka ol du. Ye ni Fo cus, bu ö dül le ri ön de ki a raç i le me sa fe yi iz le ye rek o la sý bir çar pýþ ma ön ce sin de o to ma tik o la rak fren ya pan Ak tif Þe hir Ý - çi Gü ven lik Sis te mi ve ön ka me ra a ra cý lý ðýy la o to - mo bi lin þe ri din den çýk tý ðý ný tes bit e den ve sü rü cü - yü u ya ran Þe rit te Kal ma Yar dým cý sý i le al dý. Hem ön den hem de yan dan çar pýþ ma test le rin de ço cuk ko ru ma sý ko nu sun da tam pu an a lan Fo cus, ye tiþ kin ve ya ya gü ven li ði ka te go ri le rin de de mü - kem mel so nuç lar el de et ti. Ýstanbul / Recep Bozdað E u ro NCAP in Ford Fo cus a ver di ði 5 yýl dýz lý gü ven lik ö dü lü, Ford un kü re sel C sý ný fý o to mo bil plat for mu nun ya pý sal mü kem mel li ði ni te yit e di yor. Fo cus i le ben zer ö zel lik le re sa hip C-MAX ve Grand C-MAX da ge çen yýl E u ro NCAP ta ra fýn dan 5 yýl dý za lâ yýk bu lun muþ tu. Pe u ge ot tan 3008 ve 5008 e de e-hdý PE U GE OT 508 ve ye ni 308 den son ra 3008 ve 5008 mo del - le ri de e-hdi tek no lo ji sin den ya rar la na cak. Bu sis te me sa hip 3008 ve 5008 mo del le ri yý lýn son çey re ðin de Tür ki - ye pa za rý na su nu la cak. e-hdi tek no lo ji si i le su nu lan son ne sil Stop & Start sis te mi þe hir i çin de yüz de 15 e va ran ya kýt ta sar ru fu do la yý sýy la kul la ným ma li ye ti ta sar ru fu sað lý yor. Böy le ce bu i ki mo del 1.6 L e-hdi 112hp mo tor se çe ne ði i le dü þük ya kýt tü ke ti mi nin ya ný sý ra da ha da dü - þük kar bon di ok sit sa lým la rý ser gi le yen ver si yon la rý i le tü - ke ti ci nin be ðe ni si ne su nul muþ o la cak. Ye ni A6 nýn bek le nen mo de li 2.0 TDI mul tit ro nic sa týþ ta AUDÝ ta ra fýn dan it hal e di len ve dün ya nýn en ba þa rý lý yö ne ti ci se da ný o la rak ta ným la nan A u di A6 nýn en ye ni mo de li 2.0 TDI mo tor se çe ne ði, mul tit ro nic þan zý man i le sa tý þa su nul du. 177 HP gü cün de ki A6 2.0 TDI, 380 Nm tor ka sa hip. Sa - at te 222 ki lo met re hýz ya pa bi - len ye ni A6, 100 ki lo met re de sa de ce 5.0 lt ya kýt tü ke tir ken, 100km/s hý za 8,2 sa ni ye de u la - þý yor. A6 2.0 TDI mul tit ro - nic in kar bon sa lý ný mý da bir hay li dü þük. Çev re ci A6 ki lo - met re de sa de ce 132 g kar bon sa lý ný mý na sa hip. Bu mo de lin a nah tar tes li mi sa týþ fi ya tý 70 bin 507 av ro dan baþ lý yor. Cit ro en in C3 a i le si ge niþ li yor CIT RO ËN, B seg men tin de ki id di a lý mo de li Cit ro ën C3 ün gi riþ ver si yo nu na, dik kat çe ki - ci ta sa rý mý i le fark mey da na ge ti ren C3 Col lec ti on se çe ne - ði ni ek le di. At trac ti on ver si - yo nu nun iç ve dýþ ta sa rý mýn - da ya pý lan ye ni lik ler le ol duk - ça id di a lý o lan ve Cit ro ën tek - no lo ji si ni yan sý tan C3 1.4i Col lec ti on, TL den baþ la yan fi yat lar la sa tý þa su - nu lu yor. C3 Col lec ti on; At - trac ti on ver si yo nu ü ze ri ne ya pý lan iç ve dýþ ta sa rým ye ni - lik le ri i le fark oluþturur ken, be yaz renk li dýþ di kiz ay na la rý, 16 jant ka pak la rý, krom çer - çe ve li ön alt ýz ga ra sý ve ön sis far la rý i le dik kat çe ki ci ta sa rý - mý ter cih e den le rin bek len ti - le ri ne ce vap ve ri yor. Da ci a Dus ter dan bir ba þa rý hi kâ ye si CE SA RET et mek ge re ki yor du ve ba þar mak ge re ki yor du: Da ci a Dus ter «No Li mit», A me ri ka Bir le þik Dev let le - ri nin Co lo ra do Springs þehrin de ge çen a yýn so nun da dü zen le nen ün lü Pi kes Pe ak týr man ma ya rý þýn da el de et - ti ði de re ce i le bü yük ler a ra sý na çar pý cý bir gi riþ yap tý. Trop hé e An dros u üç ke re ka za nan Je an-phi lip pe Day ra ut pi lo ta jýn da ki Da ci a Dus ter «No Li mit» en i yi i sim ler ve bir den çok ya rýþ ka za nan la rýn ya nýn da ken di si ne ge nel klas ma nýn 3. lük ge ti ren per for man sý i le ger çek bir ba þa rý ka zan dý. Üs tün týr man ma ka pa si te si ve ya rýþ Ki a Mo tors a 4 ta sa rým ö dü lü KÝA Mo tors, A u to mo ti ve Brand Ya rýþ ma sý nda 2 fark lý ka ta go ri de top lam 4 ta sa rým ö dü lü nün sa hi bi ol du. Bu yýl il ki ger çek leþ ti ri len u lus lar a ra sý mar ka ve ta sa rým ya rýþ ma sý, Al man Ta sa rým Kon se yi (Rat für Form ge bung) ta ra fýn - dan dü zen le ni yor. Mar ka nýn ge nel ta sa rým an la yý þý nýn de ðer len di ril di ði Mar ka Ta sa rým ka ta go ri sin de Ki a mar ka sý, En Ý yi nin Ý yi si ö dü lü ne lâ yýk gö rül dü. A raç la rýn ta sa rým la rý nýn de ðer len di ril di ði Dýþ Ta sa rým ka ta go ri sin de i se Ki a, 3 fark lý mo de li i le ö dül al dý. Ki a nýn SUV mo de li Spor ta ge, B seg men tin de he nüz sa tý þa su nul ma mýþ o lan mo de li Ri o ve D seg me tin de ki tem sil ci si Op ti ma, bu ö nem li ya rýþ ta ra kip le ri ni ge ri de bý ra ka rak i pi gö ðüs le di ler. Ki a Op ti ma ve Spor ta ge, bun dan ön ce de dün ya ca ün lü Red Dot ve if Ta sa rým ö dül le ri nin sa hi bi ol muþ lar dý. Sko da re kor di yor 2011 yý lý nýn ilk ya rý sýn da dün ya ge ne - lin de 454 bin 700 a det lik sa tý þa u la þan Sko da, ta ri hi nin sa týþ re ko ru nu kýr dý yý lý nýn ilk ya rý sýn da ger çek leþ tir di ði 454 bin 700 a det lik sa týþ i le bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re sa týþ la rý ný yüz de 20.1 art tý ran Sko da, ge çen yýl yap tý ðý a det lik re ko ru nu da ha da ge liþ tir di. Sko da, ay ný dö nem de ay - lýk 71 bin 300 o lan en i yi sa týþ a yý re ko - ru nu da 81 bin 300 e çý kart ma ba þa rý - sý ný gös ter di. Glo bal pa zar da ya þa nan ba þa rý lar, Çin de ký rý lan sa týþ re ko ru ve Rus ya da ay lýk en faz la a raç sat ma re - ko ru i le taç lan dý. Sko da nýn bü yü me si Rus ya, Hin dis tan, gi bi bü yü yen pa zar - lar da yük se le rek de vam e der ken, Çin pa za rýn da 2011 in ilk 6 a yýn da 112 bin 200 a det lik a raç sa tý þý i le sa týþ re ko ru kýr dý. Tür ki ye pa za rýn da da bir ön ce ki yý la gö re sa týþ la rý ný yüz de 93 o ra nýn da art týr ma ba þa rý sý gös te ren Sko da, ilk 6 ay lýk dö nem de 3 bin 917 a det lik sa týþ ra ka mý na u laþ ma ba þa rý sý gös ter di. Sko da nýn 2010 yý lý ilk 6 ay lýk sa tý sý 2 bin 31 a det o la rak ger çek leþ miþ ti. Golf, Pas sat, Po lo ve Jet ta nýn ba ba sý na pres tij li ta sa rým ö dü lü VOLK SWA GEN ÝN bütün mo del le ri - nin ta sa rý mýn dan so rum lu o lan Wal - ter de Sil va, Ý tal ya En düs tri Ü rün le ri Ta sa rý mý Bir li ði (A DI) ta ra fýn dan ve ri - len Al týn Pu su la Ö dü lü nü al dý den be ri Volk swa gen Gru - bu nun baþ ta sa rým cý sý o lan Sil va, Ye ni Golf, Jet ta, Pas sat ve Po lo yu da ta sar la dý. Volk swa gen in 2007 den be ri sa tý þa sun du ðu bütün mo del le - ri nin ta sa rý mýn dan so rum lu o lan Wal ter de Sil va, ö dü lü ve ren Ý tal ya En düs tri Ü rün le ri Ta sa rý mý Bir li ði (A - DI), Sil va nýn Ý tal yan ta sa rý mý nýn tar - týþ ma sýz tem sil ci si ol du ðu nu du yur - du yý lýn dan be ri ve ri len ve dün - ya nýn en pres tij li ta sa rým ö dül le rin - den bi ri o lan Al týn Pu su la Ö dü lü, ta - sa rým da lýn da a raþ týr ma, ü re tim ve SE AT ta yaz kam pan ya sý sü rü yor SE AT IN Yaz Kam pan ya sý nda bütün mo del le rin de 2 bin li - ra ya va ran in di rim ler uy gu la ný yor. I bi za nýn Re fe ren ce do na - ným se vi ye sin de ki 1.4 lt 85 hp ver si yo nu 2 bin li ra in di rim le, 28 bin 700 li ra dan baþ la yan tav si ye e di len kam pan ya lý a nah - tar tes lim fi yat la a lý na bi li yor. Le on un, Style do na ným se vi ye - sin de ki 1.2 lt TSI 105 hp se çe ne ði 40 bin 500 li ra dan baþ la - yan tav si ye e di len kam pan ya lý a nah tar tes lim lis te fi ya tý i le sa tý þa su nu lu yor. Ma nu el þan zý man la sa tý lan Style do na ným se vi ye sin de 1,4 lt TSI 125hp Al te a XL, 44 bin 700 li ra dan baþ la yan kam pan ya lý a nah tar tes lim fi yat la sa tý lý yor. Fi at 500C ABD de 2012 Yý lý nýn Cab ri o su se çil di U LUS LA RA RA SI a lan da bir çok ö dül a lan Fi at 500 cab ri o ver si yo nuy la ABD de 2012 Yý lý nýn Cab ri o su ö dü lü ne lâ yýk gö rül dü. Fi at 500C, So ut hern A u to mo ti ve Me di a As so ci a ti - on (SA MA) ta ra fýn dan bu yýl ilk kez ve ri len Yý lýn En Ý yi Kü - çük Cab ri o su ö dü lü nü, a la nýn da uz man 45 ga ze te ci nin ver - di ði oy lar la sý ný fýn da ki fark lý mar ka lar dan 20 mo de li ge ri de bý ra ka rak al ma ya hak ka zan dý. Tür ki ye pa za rý na 3 fark lý mo - tor se çe ne ðiy le it hal e di len Yý lýn Cab ri o su ö dül lü Fi at 500C, Fi at 500 ler le ay ný sa týþ fi ya tý na sa hip o lu na bi li yor.

14 14 SPOR Y Sadri Þener gibi beni tutuksuz yargýlayýn ÞÝKE SORUÞTURMASI KAPSAMINDA METRÝS CEZAEVÝNE KONULAN F.BAHÇE KULÜBÜ BAÞKANI AZÝZ YILDIRIM, AYNI SORUÞTURMADA ÝFADESÝ ALINDIKTAN SONRA TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILAN TRABZONSPOR BAÞKANI SADRÝ ÞENER GÝBÝ TUTUKSUZ YARGILANMAK ÝSTEDÝÐÝNÝ AÇIKLADI. FUTBOLDA þike soruþturmasý kapsamýnda ifadesi alýndýktan sonra mahkeme tarafýndan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilen Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým bir açýklama yaparak, "Soruþturma savcýsý alýnan ifadesinin ardýndan, Trabzonspor Kulübü Baþkaný sayýn Sadri Þener için adli kontrol tedbiri uygulamasýna karar vererek sayýn Þener i tutuksuz yargýlamak üzere serbest býrakmýþtýr. Þahýslarýmýza ve bu baðlamda Kulübümüze yönelik asýlsýz iddialara karþý Kulübümüzün gerçek anlamda savunulabilmesi için soruþturma dosyasýnda daha önce yapýlan adli kontrol hakkýnýn, bizlere de tanýnmasý hakkaniyete uygun olacaktýr" dedi. Açýklama þöyle: SAVUNMA HAKKIM YOK Temel hak ve özgürlüklerin hiçe sayýldýðý bir süreçte, masumiyet ilkelerini savunan ve bu anlamda kiþilerin aklanma hakkýna destek veren çoðunluða en derin þükranlarýmý sunuyorum. Buna karþýn; savunma hakkýný henüz kullanamamýþ insanlarýn üzerinden fýrsatçý bir anlayýþla, lehlerine olacak kazanýmlar peþinde koþanlarý, þiddetle kýnýyorum. Hakim karþýsýnda da dile getirdiðim üzere tutuksuz yargýlama hakkýnýn tanýnmasý halinde, hepsi iddia boyutunda olan isnatlara karþý gerçeðin ortaya çýkmasýný kolaylýkla saðlayabiliriz. TARAFTAR DESTEÐÝ: Geçen hafta Kadýköy'de oynanan ancak yarýda kalan Shaktar Donetsk maçýnda taraftarlar Aziz Yýldýrým'a pankartlarla destek verdiler. ÝDDÝALAR TEK TARAFLI Bugün üzülerek görüyorum ki; savunma hakkýný kullanamamamýz Kulübümüze de zarar vermeye baþlamýþtýr. Tek taraflý iddialar üzerinden yapýlan yorumlarla bizler ve kulübümüz suçlu ilan e- dilmeye çalýþýlmaktadýr. Ben ve arkadaþlarýmýn tutukluluðu, Kulübümüzün savunma hakkýný kullanmasýný zorlaþtýrmaktadýr. KOZMÝK ODA OLUÞUMU Türkiye Futbol Federasyonu, iddianamenin en önemli delil olduðunu savunmaktadýr.oysa ki; iddianame adý üzerinde olduðu þekilde sadece iddialardan ibarettir. Aslolan; iddianameye karþý savunma sonucunda verilecek mahkeme kararýdýr. TFF bünyesinde oluþturulan kozmik oda denilen oluþuma, Fenerbahçe Spor Kulübü ve þahsým, aleyhimde iddia ve emniyet birimlerince oluþturulmuþ dokümanlar sunulacaðýný, basýn yayýn organlarýndan öðrenmiþ bulunmaktayým. AKLANACAÐIMA ÝNANIYORUM Þu ana dek nelerden ibaret olduðunu ve hukuka uygun o- lup olmadýklarý konusunda hiçbir bilgi sahibi olmadýðýmýz, hakkýnda GÝZLÝLÝK KARARI bulunan bu belgelere karþý, gerek þahsýmýn gerekse Kulübümün inceleme yapmasý saðlanmamasý; bu konuda savunmamýzý dinlemeksizin karar verilmesi, hukukun en temel ilkelerine aykýrýdýr. Emin olun ki; yapýlacak yargýlama sonucunda, þahsýmýn ve arkadaþlarýmýn aklanacaðýna olan inancým tamdýr. Fenerbahçe Spor Kulübü ve yönetimi, asla hukukun dýþýna çýkmamýþtýr. Verilmeyecek tek bir hesabýmýz yoktur. BENÝ DE TUTUKSUZ YARGILAYIN Bugün gözaltýnda tutulmam, polisin kendi internet sitesinde yayýnladýðý bilgiler, basýn açýklamalarýyla, kamuoyunu yanýltmaya yönelik bilgi kirliliði oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr. Bu noktada, sadece savunma hakkýmýzý eksiksiz kullanmak yeterli olacaktýr. Hazýrlýk soruþturmasý sýrasýnda Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü, delillerin %99 unun toplandýðýný ifade etmiþtir. Soruþturma savcýsý alýnan ifadesinin ardýndan, Sayýn Sadri Þener için adli kontrol tedbiri uygulamasýna karar vererek Sayýn Þener i tutuksuz yargýlamak üzere serbest býrakmýþtýr. Þahýslarýmýza ve bu baðlamda Kulübümüze yönelik asýlsýz iddialara karþý Kulübümüzün gerçek anlamda savunulabilmesi için soruþturma dosyasýnda daha önce yapýlan adli kontrol hakkýnýn, bizlere de tanýnmasý hakkaniyete uygun olacaktýr. Saygýlarýmla, ÝKÝ GÜNLÜK ÝZÝN BÝTTÝ: Yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Beþiktaþ Futbol Takýmý'nda, futbolculara verilen iki günlük izin sona erdi. Ýspanya'da katýldýðý özel turnuvadan dönüþünde hafta sonunu izinli geçiren siyah-beyazlýlar, yeni sezon hazýrlýklarýna bugün yapacaðý idmanla devam edecek. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman saat 10.00'da baþlayacak. Beþiktaþ'ta kombine daðýtýmýna baþlanýyor BEÞÝKTAÞ Kulübü'nde futbol sezonu kombine kartlarýnýn daðýtýmýna bugün baþlanacak. Siyah-beyazlý kulüpten yapýlan açýklamaya göre, kombine sahipleri kartlarýný Fiyapý Ýnönü Stadý altýnda bulunan 2 nolu Kartal Yuvasý maðazasýndan temin edebilecek. Kartlarýn teslimi saat 10.00'da baþlayacak. Beþiktaþ Futbol Takýmý'nýn yeni sezonda iç sahada oynayacaðý maçlarý kapsayan kombine kartlarýn fiyatlarý tribünlere göre 700 ile 8 bin 250 lira arasýnda deðiþiyor. BJK FUTBOL TURNUVASI BAÞLIYOR Bu yýl yedincisi düzenlenecek BJK Futbol O- kullarý Turnuvasý bugün Ýstanbul'da baþlayacak. Siyah-beyazlý kulüpten alýnan bilgiye göre, Ýstanbul'daki okullarýn yaný sýra, Marmara ve Trakya bölgesindeki okullarýn da katýlýmýyla düzenlenecek turnuvanýn ilk tur maçlarý Gaziosmanpaþa Seyit Ateþ Stadý'nda oynanacak. Yaklaþýk 3 hafta sürecek turnuvanýn finalleri ise BJK Fulya Tesisleri'nde yapýlacak. 1. ÝSTANBUL TRÝATLONU YAPILDI TÜRKÝYE Triatlon Federasyonu'nun düzenlediði 1. Ýstanbul Triatlonu yapýldý. Fenerbahçe, Caddebostan ve Bostancý sahil þeridinde gerçekleþtirilen organizasyona bay ve bayan 200 sporcu katýldý. Yüzme, bisiklet ve koþu etaplarýndan oluþan triatlon, yýldýz sporcularýn katýldýðý ''mini sprint'' ve profesyonel sporcularýn katýldýðý ''sprint'' kategorilerinde düzenlendi. ''Mini sprint''te 150 metre yüzme, 5 kilometre bisiklet ve bin 250 metre koþu, ''sprint''te ise 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koþu etaplarý yer aldý. Triatlonun yüzme etabý Caddebostan Plajý'nda, bisiklet etabý Caddebostan Migros-Bostancý Ýskelesi arasýnda ve koþu etabý da Caddebostan Plajý- Fenerbahçe istikametinde yapýldý. Sekiz kategoride gerçekleþtirilen organizasyonda büyük erkeklerde Mert Onaran 'lik derecesiyle birinci olurken, büyük bayanlarda ise Çiðdem Gülgeç ile ilk sýrayý aldý. Bu arada, engelli milli sporcu Kemal Özdemir de tek koluyla triatlona katýldý. Seyirciler, baþarýlý bir yarýþ çýkaran Özdemir'i alkýþlarla destekledi. TUTUKLULAR ÝÇÝN ÝMZA KAMPANYASI FUTBOLDA ÞÝKE ÝDDÝALARINA YÖNELÝK SORUÞTURMA SONUNDA TUTUKLANARAK METRÝS CEZAEVÝ'NE GÖNDERÝLEN BEÞÝKTAÞ KULÜBÜNDEN SERDAR ADAYLI, TAYFUR HAVUTÇU VE AHMET ATEÞ ÝÇÝN ÝMZA KAMPANYASI DÜZENLENECEK. BEÞÝKTAÞ'TA, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda tutuklanan yönetici Serdar Adalý, teknik direktör Tayfur Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateþ için imza kampanyasý düzenlenecek. Beþiktaþ Kulübü Divan Kurulu Ü- yesi Avukat Ali Rýza Dizdar, yaptýðý açýklamada, ''Serdar Adalý, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateþ'e Özgürlük'' adý altýnda bir imza kampanyasý gerçekleþtireceklerini belirtirken, etkinliðin Beþiktaþ Ýskelesi ö- nündeki Barbaros Hayrettin Paþa Anýtý ö- nünde 25 Temmuz Pazartesi günü saat 12.00'de baþlayýp, 26 Temmuz Salý günü yine saat 12.00'de sona ereceðini aktardý. ONLAR ESÝR VE TUTSAK Þikeyi lanetlediklerini ve futboldaki þiddeti de kýnadýklarýný aktaran Ali Rýza Dizdar, ''Ancak bunlarý hak etmeyen arkadaþlarýmýza da özgürlük istiyoruz. Bu insanlarýn suçlarý olmadýðý için, aklanmalarý da söz konusu deðil. Onlar esir, tutsak olduklarýna inanýyoruz ve özgürlük talep e- diyoruz. Kampanyamýzý da bunun için yapacaðýz'' diye konuþtu. Dizdar, Adalý, Havutçu ve Ateþ'e desteklerini hissettirmek istediklerini de kaydederken, ''Deliller, tutuklamayý icap ettirmiyordu. Bu delillerle tutuklanmalarý hukuk adýna üzücü bir þey'' ifadelerini kullandý. Bodrum'da zafer Provezza 7'nin oldu SHOP&Miles Sailing Cup Yelken yarýþlarýnýn i- kinci etabý olan ''Shop&Miles Turgutreis Cup''ý, Provezza 7 Takýmý kazandý. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ile Türkiye Açýkdeniz Yarýþ Kulübü (TAYK) iþbirliðinde gerçekleþtirilen Shop&Miles Turgutreis Cup, Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardýmcýsý Elvan Bilge'nin ev sahipliðinde Muðla'nýn Bodrum ilçesinde düzenlendi. Türkbükü-Didim ve Didim-Turgutreis etabýnda düzenlenen yarýþmaya 30 tekne katýldý. Yarýþmada Genel Klasman'da ''Provezza 7 Takýmý'' birinci, ''Ýnfiniti Takýmý'' ikinci, ''Define Takýmý'' ise üçüncü oldu. Yarýþmada dereceye girenlere ödülleri, D-Marin Turgutreis'te düzenle- Türkbükü-Didim etabýndaki yarýþmaya 30 tekne katýldý. nen törenle verildi. Bu arada, ''Provezza 7 Takýmý''nýn ''Les Voiles de Saint-Tropez'' yarýþlarýnda Türkiye'yi temsil edeceði bildirildi.

15 Y HABER 15 Her yýl 14 milyar dolarlýk katý atýk ÇÝN DE her yýl kâðýt, plastik, inþaat malzemeleri ve ev aletlerininde içinde bulunduðu geri dönüþümlü olmayan ve deðeri 90 milyar yuanlýk (yaklaþýk 14 milyar dolar) kullanýlmayan atýk meydana geldiði bildirildi. China Daily gazetesinin haberine göre, geri dönüþümlü katý atýk maddeler halkýn büyük dikkatini çekerken, atýklar için bir çok þehirde geri dönüþüm merkezleri inþaa edilmeye devam edildiði bildirildi. Pekin / cihan Dergide Doðu Karadeniz, Ýzmir, Ýstanbul ve Kapadokya birçok yönü ile anlatýldý. Uzungöl, Karadeniz'in turist çeken yerlerinde biri... Ýspanyol dergisi Anadolu yu anlattý ÝSPANYOL ALTAÝR DERGÝSÝ TEMMUZ-AÐUSTOS SAYISINI TÜRKÝYE'YE AYIRDI. ÝSPANYA DA iki ayda bir yayýmlanan ö- nemli seyahat yayýnlarýndan Altair Dergisi, Temmuz-Aðustos sayýsýnýn tamamýný Türkiye ye ayýrdý. Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Ýspanya Kültür ve Tanýtma Müþavirliði halkla iliþkiler faaliyetlerini yürüten Pasion Turca nýn çalýþmasý ile hazýrlanan sayýda, önemli Türk ressamlarýn eserleri, Ýstanbul da yapýlan müzikler ile Anadolu Medeniyetleri ve þehirlerine kadar birçok konu, bölge halký hakkýnda ayrýntýlý yazý ve makaleler yer aldý. Mevlânâ, Hacý Bektaþ-ý Veli ve Yunus Emre gibi Türk düþünürlerine de yer verilerek Anadolu nun hoþgörü anlayýþýna vurgu yapýlan yazýda, Anadolu nun Akdeniz, Asya, Afrika ya ait fikir, san'at ve yerleþimlerin kaynaþtýðý bir yarýmada olduðu ifade edildi. Dergide ayrýca Doðu Karadeniz, Ýzmir, Ýstanbul ve Kapadokya da birçok yönü ile anlatýldý. Ankara / aa Çanakkale de 1 tonluk ton balýðý avlandý ÇANAKKALE Boðazý nda 1 ton aðýrlýðýnda ton balýðý yakalandý. Konuyla ilgili bilgi veren balýkçý Kenan Balcý, ton balýðýnýn Ege Denizi nden sardalya sürülerinin peþine takýlarak, Çanakkale Boðazý na geldiðini düþündüklerini söyledi. Balcý, 1 ton aðýrlýðýndaki balýðýn 3 metre 20 santim boyunda olduðunu belirterek, balýðýn Beylikdüzü ndeki tesiste sergilendiðini kaydetti. Balcý, vatandaþlarýn balýkla hatýra fotoðrafý çektirdiðini dile getirerek, balýðýn tekneden indiriliþinde ve tesislere getiriliþinde büyük bir uðraþ verdiklerini söyledi. Ton balýðý olarak bilinen orkinosun kilo satýþ fiyatýnýn özellikle Japonya da TL arasýnda deðiþtiðine dikkati çeken Balcý, ton balýðýna uzak doðu ülkelerinde raðbet edildiðini anlattý. Balcý, Ülkemizde bu balýk tüketiciler tarafýndan çok bilinmiyor diye konuþtu. Ýstanbul / aa 2200 yýllýk yemek kabý ÇÝN ÝN kuzeyindeki Þanþi eyaletinde M.Ö. 262 yýlýndaki Çangping savaþýnda kullanýldýðýna inanýlan antik bir yemek kabý bulundu. Þinhua ajansýnýn haberin göre, Savaþan Beylikler Döneminde (M.Ö ) ülkenin orta kesimini siyasî açýdan þekillendiren Çangping savaþý ülke tarihinde büyük bir öneme sahip. Yemek kabýnýn ortalama 2200 yýllýk bir geçmiþe sahip olduðunu belirten arkeologlar, kabýn bulunduðu yerin Çin Seddinin Bayliþý bölümüne yakýn bir alanda bulunduðunu kaydetti. Arkeologlar, yemek kabýnýn Çin ve Cao beyliklerinin savaþýnda askerler tarafýndan kullanýlan yemek kaplarýndan olduðunu düþündüklerini belirtti. Þanghay / aa

16

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI - İsrail Saldırısı - ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ HAZİRAN 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı