AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý"

Transkript

1 Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý NOR VEÇ DE KÝ SAL DI RI SON RA SIN DA ÝS LA MO - FO BÝ NÝN ET KÝ SÝN DE KA LA RAK MÜS LÜ MAN LA RI SUÇ LA YAN DÜN YA MED YA SI SI NIF TA KAL DI. ÝSLÂM KORKUSUNU YAYANLAR UTANSIN u Belçika Müslüman Temsil Kurumu (Executif) Baþkaný Þemsettin Uðurlu, Ýslamofobiyi körükleyen yayýnlardan çok çektik. Basýnýn her terör olayýnýn arkasýnda ilk etapta Ýslâmý aramalarý çok yanlýþ. Müslümanlar bu tür neþriyatlardan çok rahatsýz. Norveç te yaþanan dram bir kez daha ortaya koydu; terörün dini, ýrký, milliyeti, siyaseti yoktur þeklinde konuþtu. NORVEÇ HALKI ÞAÞKIN u Emniyette, Norveç toplumunu deðiþtirmek istiyorum. Tek baþýma hareket ettim diyen saldýrgan, yaptýklarýnýn suç olduðunu kabul etmedi. Patlamanýn olduðu yerde toplanan Norveçliler, Norveç halkýnýn yüzde 99 u bunun Müslümanlarýn iþi olduðunu sandý. Ama öyle deðil. Nasýl eðitimli bir kiþi böyle bir saldýrýyý yaptý bilmiyorum diye konuþuyor. Ha be ri say fa 7 de MARDÝN ÝN ÖMERLÝ ÝLÇESÝNDE HAÝN PUSU 3 asker þehit oldu umardin in Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu 2 astsubay ile 1 uzman çavuþ þehit oldu. Ýkipýnar Köyündeki jandarma karakolunda görevli 3 asker dâvet edildikleri bir evden, köyün üst kýsmýndaki karakollarýna dönerken teröristlerin kurduðu pusuya düþtü. Açýlan ilk ateþ sonucu Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül ve Sadýk Güllü ile Uzman Çavuþ Ali Öztürk þehit oldu. Ha be ri 4 te Mil lî Gü ven lik der si kal k sýn ÝS TAN BUL DA bir pro tes - to gös te ri si dü zen le yen Maz lumder ve Öz gürder ü ye le ri, O kul lar da as ke rî de ne tim ve ve sa yet a ra cý o lan kýþ la ti pi e ði ti min sim ge si Mil lî Gü ven lik der si kal dý rýl ma lý dýr ta le - bin de bu lun du. n4 te Y U R T D I Þ I N D A N D A T A L E P V A R Akýn akýn Ramazan umresine udiyanet Ýþleri Baþkanlýðý her yýl olduðu gibi, bu yýl da Ramazan öncesi mukaddes topraklara yönelik umre organizasyonu gerçekleþtirdi. Bu Ramazan da, Türkiye den 15 bin 720 kiþi umre için mukaddes topraklara gidecek. Ha be ri 3 te ÝSRAÝL, ASKERLERÝ ÖLDÜRMEK ÝÇÝN GELMÝÞ BM raporuna göre Ýsrail suçlu u27 Temmuz Çarþamba günü BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon a sunulacak Mavi Marmara ya iliþkin rapordaki ifadeler Ýsrail i suçluyor. Hürriyet in haberine göre; raporda, Ýsrail askerlerinin kasten adam öldürmeyi hedeflediklerini ortaya koyan, Ýsrail askerleri gemiye tamamen öldürmek amacýyla indiler ve insanlarý ense kökünden vurarak öldürdüler ifadesi Tel Aviv yönetimini zora sokacak. Ha be ri say fa 7 de Zey tin bur nu hâ lâ ger gin ÝS TAN BUL Em ni yet Mü - dür lü ðü, Zey tin bur nu nda mey da na ge len o lay la ra i - liþ kin top lam 72 þüp he li þah sý ya ka la dý. O lay la rý pro vo ke e den ler ya ka lan - mýþ ol ma sý na rað men, ilçede ger gin or ta mýn sür - dü ðü be lir ti li yor. n5 te Med ya mýz da ha da öz gür le þe cek BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Tür ki ye de de - mok ra tik leþ me yo lun da, hak ve öz gür lük ler de i ler - le me sað lan dýk ça, med ya - mýz da ha da öz gür le þe cek ve top lu mu mu zun þef faf - laþ ma sý yo lun da çok da ha bü yük me sa fe ler kat e di - le cek tir dedi. n5 te ISSN Türkiye'nin her yerinde açýlan Kur'ân kurslarýna yoðun ilgi gösteriliyor. Kurslarda her türlü teknik imkân da kullanýlýyor. FO TOÐ RAF: A A TÜRKÝYE NÝN HER YERÝNDE KURS VAR Kur ân öðrenmek için geldiler u Tür ki ye nin dört bir ya nýn da Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ko or di ne sin de a çý lan yaz Kur ân kurs la rý na yo ðun ta lep var. Ýs tan bul Müf tü Yar dým cý sý Kad ri ye Av cý Er dem li, kurs - la ra ka týl mak a ma cýy la yurt dý þýn dan da öð ren ci le rin gel di ði ni söy le di. Ha be ri say fa 5 te

2 2 Y LÂHÝKA Kalb-i insanîden merhamet çýkarsa... Kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çýksa, akýl ve zekâvet, o insanlarý gayet dehþetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir; daha siyasetle idare edilmez. (Þuâlar, s. 919) İ mân, insaný insan eder; belki, insaný sultan eder. Öyle ise, insanýn vazife-i asliyesi imân ve duâdýr. Küfür, insaný gayet âciz bir canavar hayvan eder. Sözler, s. 502 *** Bir Müslüman Ýslâmiyet dairesinden çýksa, mürted ve anarþist olur, hayat-ý içtimâiyeye zehir hükmüne geçer. Çünkü anarþi hiçbir hakký tanýmaz, insaniyet seciyelerini canavar hayvanlarýn seciyesine çevirir. Emirdað Lâhikasý, s. 741 *** Nev-i insanýn üçten birisini teþkil eden gençler, hevesâtlarý galeyanda, hissiyata maðlûp, cüretkâr akýllarýný her vakit baþýna almayan o gençler, âhiret imanýný kaybetseler ve Cehennem azabýný tahattur etmezlerse, hayat-ý içtimaiyede, ehl-i namusun malý ve ýrzý ve zayýf ve ihtiyarlarýn rahatý ve haysiyeti tehlikede kalýr. Bazý, bir dakika lezzeti için bir mes ut hanenin saadetini mahveder ve bu gibi, hapiste dört beþ sene azap çeker, canavar bir hayvan hükmüne geçer. Eðer iman-ý âhiret onun imdadýna gelse, çabuk aklýný baþýna alýr. Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat Cehennem gibi bir zindaný bulunan bir Padiþah-ý Zülcelâl in melâikeleri beni görüyorlar ve fenalýklarýmý kaydediyorlar. Ben baþýboþ deðilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayýf olacaðým diye, birden, zulmen tecavüz etmek istediði adamlara karþý bir þefkat, bir hürmet hissetmeye baþlar. Þuâlar, s. 354 *** Hem herbir þehir kendi ahalisine geniþ bir hanedir. Eðer iman-ý âhiret o büyük aile efradýnda hükmetmezse, güzel ahlâkýn esaslarý olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlýk, rýza-yý Ýlâhî, sevab-ý uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlýk, hodgâmlýk, tasannu, riya, rüþvet, aldatmak gibi haller meydan alýr. Zâhirî âsâyiþ ve insaniyet altýnda anarþistlik ve vahþet mânâlarý hükmeder; o hayat-ý þehriye zehirlenir. Çocuklar haylâzlýða, gençler sarhoþluða, kavîler zulme, ihtiyarlar aðlamaya baþlarlar. Buna kýyasen, memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir. Eðer iman-ý âhiret bu geniþ hanelerde hükmetse, birden samimî hürmet ve ciddî merhamet ve rüþvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaþeret ve riyâsýz ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkiþafa baþlarlar. Çocuklara der: Cennet var, haylazlýðý býrak. Kur ân dersiyle temkin verir. Gençlere der: Cehennem var, sarhoþluðu býrak. Aklý baþlarýna getirir. Zâlime der: Þiddetli azap var, tokat yiyeceksin. Adalete baþýný eðdirir. Ýhtiyarlara der: Senin elinden çýkmýþ bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimî bir uhrevî saadet ve taze, bâki bir gençlik seni bekliyorlar. Onlarý kazanmaya çalýþ. Aðlamasýný gülmeye çevirir. Bunlara kýyasen, cüz î ve küllî herbir taifede hüsn-ü tesirini gösterir, ýþýklandýrýr. Nev-i beþerin hayat-ý içtimaiyesiyle alâkadar olan içtimaiyyun ve ahlâkiyyûnlarýn kulaklarý çýnlasýn! Ýþte, iman-ý âhiretin binler faydalarýndan, iþaret ettiðimiz beþ altý nümunelerine sairleri kýyas edilse, kat î anlaþýlýr ki, iki cihanýn ve iki hayatýn medar-ý saadeti yalnýz imandýr. Þuâlar, s. 205 yarattýk. Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasýnda bulunanlarý hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için Ýnkar edenler ise, uyarýldýklarý þeylerden yüz çevirmektedirler. -Çaycuma Risâle-i Nur Külliyatýný Bitirme Programýndan Seyfeddin Aðabeye rahmet duâsýyla- Biz konuþmayýz konuþturuluruz, biz koþmayýz koþturuluruz bazen... O bir hayli koþturuldu, istihdam olundu Nurun hizmetinde, Seyfeddin Aðabeyi hiç de yanýndan uzak görmediðimiz melekler götürdü Üstada, Resul-i Kibriya ya Ehl-i imanýn, bilhassa Nur Talebelerinin hayatýnda yeri vardýr tevafuklarýn. Yine bir tevafuktu, her gün 200 sayfa okuyarak Risâle-i Nur Külliyatý ný bitirmeye çalýþan kardeþlerin çay sohbetindeki muhabbet. Ne hikmetse ölümden, Azrail den (as) açýlmýþtý muhabbet, titretmiþti uyumakta olan bir çok hissiyatýmýzý ve bir kardeþimiz ufkumuzu geniþletti. Farklý bir pencere açtý, içimiz rahatladý. Ne acaiptir, Azrail e ölüm meleði diyorlar, farkýnda olmadýðýmýz bir yüz kýrýþýklýðý yaþýyoruz, bence Azrail (as) kavuþturan, buluþturan melektir. Neden mi? Çünkü insan, elinden tutup kendisini sevdiklerine götüren, uzun zamandýr ayrý kaldýklarý ile buluþturan birine Elimi býrak demez, ona kýzmaz, arkada býraktýðý cüz î lezzetleri deðil, kavuþacaðý küllî lezzetleri düþünür. Bizi sevdiklerimize götüren, Rabbimize, Efendimiz e (asm) götüren Azrail (as) buluþturan melek deðil midir? dedi, yüzümüz güldü ve Azrail i (as) cidden sevmeye baþladýk. Beynimizde bir ifade daha inkýlap yaþadý, artýk onu duyduðumuzda siyah veya gri deðil ekrana gelen görüntü, beyaz bir sayfa olacaktý. VE ELLERÝNDEN TUTTU MELEK... O zayýf ama asil, o narin fakat tesirli dokunuþu o ellerde hissedenler kadar, hissetti melek ve rahmetiyle kucakladý Rabbimiz o- nu. Peygamberimiz (asm) ev sahipliði yaptý belki, Bak Seyfeddin dedi, Bunlar Cennet nimeti, bunlar uzun zamandýr göremediklerin Bu Hazret-i Hamza, bu Hazret-i Ö- mer, bu Hazret-i Ebu Bekir, bu da asrýnýzýn vekîli Bediüzzaman Said Nursî. Bak bunlar da aðabeylerin... Ve tebessümle heyecanlandý Seyfeddin Aðabey. Alýþýk olduðunuz bir ses çýktý, haram deðmemiþ dudaklarýndan: Peygamberim, Üstadým, aðabeylerimmm dedi, belki GÖZLERÝ FERSAH FERSAH ÖTELERÝ GÖRÜYORDU VE UHUD DAÐI KADARDI BACAKLARI Görüyordu zaten sesimizi, görmediði kardeþleri vardý içimizde, ama seslerinden görüyordu onlarý, þimdi tuyûrun hudrun ile gezdiriliyor semâda ve her þey gösteriliyor o güzel gözlerine ve o güzel kardeþleri... O yüce isimlerin nezaretinde mahcubiyetle seyeran ediyor her iki dünyayý, Aziz Üstad da yârenlik ediyor belki biricik talebesine ve fersah fersah öteleri görüyor. O da ne! Endamý ne kadar da heybetli aðabeyimin, sahabeler gibi olmuþ kollarý bacaklarý, sahabeler gibi kâinat mescidinde ezanlar okuyor... Biraz sessiz olun, o kahramaný tanýyanlar gözlerinizi kapatýn... Evet kapat gözlerini ve sesini iþit onun, Bilâl gibi okuyor ve artýk Abdullah bin Mes ud gibi heybetli MEN RABBÜKE? DEDÝ MÜNKER... Ankara semasýna indi melek ve sordu Seyfeddin e: Rabbin kim? Hýçkýra hýçkýra aðladý aðabeyim... Ben Rabbimi hiç unutmadým, ben Peygamberimi, Kitabýmý hiç unutmadým ki... Silindi gözyaþlarý melekler tarafýndan. O bir hayat yaþadý, yaþanmasý nadir olan. O bir hayat yaþadý, sahabe gibi, Ýbni Mektum gibi. RAHMETE KAVUÞMADAN DUÂ ETMÝÞTÝ ANNELER Tövbeye en mecbur günahlarý ile Ankara ya yolu düþen bir kardeþ vardý, üniversite okuyacak, öðretmen olacaktý. Bu kadardý hayâli Bir buluþma âný geldi, a- ðabeyi Seyfeddin ile yýllardýr arkadaþ gibi konuþtular, konuþtular, hatta daha ötesi aðabey-kardeþ gibi Görülmedik bir þevk, duyulmadýk bir heyecan gördü o mücrim. O gün bir hedef aldý a- ðabeyinden, Nurlarý en az 15 kiþiye anlatmalý ve onlarla medresede Risâle-i Nur dersi baþlatmalýydý. Öyle bir hedef koyulmuþtu ki, öðretmenlik hayali unutulacak kadar küçülmüþtü, üniversiteler küçülmüþ, Ankara küçülmüþtü. Büyük olan, 15 kiþiye ulaþmaktý, onlara Allah ý, Peygamber i, Üstadý anlatmaktý. Ve Elimden gelen ancak budur dercesine sarýldý yine sýcacýk... O günün muhabbetini bitirmiþti gösterilen hedef... Hedefe ulaþmak için duâlar isteniyordu anneden, babadan. Bir anne ki, evlâdýna hasret duyuþu ile evlâdýndan Seyfeddin Aðabeyini ve hizmetlerini dinlemiþ ve demiþ ki: Evlâdým, o da benim evlâdým, ona hayýrlý hizmetler için duâ edeceðim ve ne hikmettir ki duâ eden anne ondan önce kavuþmuþ Rabbine O Ankara ya bir hedef koydu, yüzlerce can kardeþin aðabeylerine gayret için duâ eden, aðabeyleri ve can kardeþleri Risâle-i Nur derslerinde istiâb edebilecek mekânlarýn varlýðý için duâ e- den o idi. Risâle-i Nur okumalarý ile heyecana gelen can kardeþler, genç kardeþler, aðabemiz Seyfeddin e duâ ediniz. Ahkâf Suresi, 3. ayet Can kardeþlerin can aðabeyi ÖMER FARUK TOPÇU ÞÝMDÝLERDE ASHAB-I SUFFE NÝN ONLARCA ÞUBESÝNDE SEYFEDDÝN DEN HATIRALAR ANLATILIYOR, MELEKLERÝN DE DÝNLEDÝÐÝ... Bitmeyen bir hatýra muhabbeti baþladý þimdilerde ve bitmeyen müjdeli rüyalar görülmeye... Hep onu anlatýyoruz, hayýrla yâd ediyoruz onu. Hayýrla yâd edilmeyi temennî ederek O bizim aðabeyimizdi, bizi üzmeden seven, korkutmadan heyecana getiren, usandýrmadan iþ veren, yormadan çalýþtýran, konuþmadan dinleyen, en önde olup en arkadan gelen aðabeyimizdi. Ve bunlarý anlatýyoruz þimdi çay muhabbetlerimizde, bunlarý anlatýyoruz titrek seslerimizle Anlattýklarýmýzý görüyoruz hasretli gecelerimizde... YAÐMUR MU YAÐIYOR NE Cesedden çýkarken ruh, medresede olmak ne büyük bir nimet ve çýktý ruh cesedden medresede Taþýdý bir mütevazi güruh omuzlarda cesedi. Ya Rabbi o da ne, kabir mi baþýnda durduðumuz, yoksa cennet medresesi mi? Ruh tuttu ellerinden cesedin ve buluþtular yine medresede Ve yaðmur yaðdý, gökler aðladý. Topraksa mesrur ve mesud... Ölüm güzel þey, budur perde ardýndan haber Hiç güzel olmasaydý ölür müydü Peygamber? O dem ki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail e hoþ geldin diyebilmekte hüner... *** Uzun süredir vakýf olarak hizmetlerde var olan ve sistemi ile de var olmaya devam edecek olan Seyfeddin Gültekin Aðabeyimizin Rabbi ile buluþmuþ olmasý ve mahþere kadar dünyanýn manevî hizmetlerinden terfî etmiþ olmasý hasebi ile Türkiye genelinde hatimler daðýtýldý. Aðrý dan Tekirdað a, Bursa dan Kastamonu ya, Karaman dan Mersin e büyük bir þevkle arayýp Seyfeddin Aðabeyin yaþý adedince 38 hatim daðýtma hedefini 100 e yakýn hatim hâline getiren herkese teþekkür ediyoruz. Bu hatimlerin duâsý inþâallah Cumartesi günü yapýlacak. Yine Seyfeddin Aðabeyin vefatý münasebeti ile bir kitap çalýþmasý yapmayý düþünüyoruz, bu çalýþma için bizlere yardýmcý olmak isteyenler; 1- Seyfeddin Gültekin Aðabeye ait ses kayýtlarýný, fotoðraflarýný, yayýnlanmýþ ve yayýnlanmamýþ yazýlarýný. 2- Seyfeddin Gültekin ile yaþanýlan hatýralarýný önümüzdeki bir ay içerisinde bize i- letirlerse seviniriz. Böyle bir çalýþmada gayretim olsun arzu edenler haydi biraz acele edelim ki; þimdi var olan ve gelecek nesle kutlu bir hayatýn misâl olmasýný temin edelim. Bir Fatiha ya vesile olmak temennisi i- le ÝRTÝBAT: (0506) LÛGATÇE: zekâvet: Zekîlik, zekâ. mürted: Ýrtidat eden, Ýslâm dinini býrakarak eski dinine vaya baþka bir dine geçmiþ olan, din deðiþtiren. hafiye: Saklý ve gizli þeyleri araþtýran, casus. Polis. tasannu: Yapmacýk. kavî: Kuvvetli. muavenet: Yardýmlaþma. muaþeret: Birlikte yaþayýp iyi geçinme, adab-ý muaþeret, görgü. içtimaiyyun: Toplum bilimciler, sosyologlar. ahlâkiyyûn: Ahlâk ilmi ile uðraþan ve bununla ilgili kitap yazan âlimler, ahlâkçýlar.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 24 Þaban 1432 Rumî: 12 Temmuz 1427 Umre de Ramazan yoðunluðu RAMAZAN AYINDA, TÜRKÝYE'DEN BU YIL 15 BÝN 720 KÝÞÝ UMRE ÝÇÝN MEKKE VE MEDÝNE'YE GÝDECEK. Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Kampanyada son hafta RAMAZAN DA, Türkiye den bu yýl 15 bin 720 kiþinin umre için kutsal topraklara gideceði bildirildi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý her yýl olduðu gibi bu yýl da Ramazan öncesi kutsal topraklara yönelik umre organizasyonu gerçekleþtirdi. Ýlginin yoðun olduðu umre organizasyonu çerçevesinde, çok sayýda vatandaþ 11 ayýn sultaný Ramazan da kutsal topraklarý dolduracak. Bu çerçevede Ramazan ayýnda 15 bin 720 kiþi kutsal topraklarda misafir olacak. Umre organizasyonu kapsamýnda, ilk kafile 26 Temmuz Salý günü gidecek. Bu arada organizasyon kapsamýnda il müftülükleri de umre seminerleri düzenliyor. Müftülüklerce belirlenen tarih ve yerlerde yapýlan seminerlerde, bir taraftan umrede nelerin yapýlmasý gerektiði anlatýlýrken, bir taraftan da umreye gidecek olan vatandaþlar kafile baþkanlarýný ve din görevlilerini tanýma fýrsatý buluyor. Umreye 2008 Ramazan ayýnda gidenlerin sayýsý 10 bin 338 iken 2009 da bu sayý 9 bin 23 e geriledi yýlýnda 18 bin 613 ü bulan sayý, 2011 de ise 15 bin 720 olacak. Ankara / aa Umre organizasyonu kapsamýnda, ilk kafile 26 Temmuz Salý yani yarýn yola çýkacak. Üniversite tercih süresi baþlýyor LYS YÝ kazanan adaylarýn tercih formu teslim süresi bugün baþlýyor. LYS de baþarýlý olan adaylar, okumak istedikleri üniversiteleri belirleyerek, tercih formlarýný 25 Temmuz-5 Aðustos arasýnda ÖSYM ye teslim edecek. Adaylar tercihlerini 2011-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ndaki bilgilere göre yapacak. ÖSYM nin internet adresinde yayýmlanan kýlavuzun satýþý yapýlmayacak. Adaylar tercih çalýþmalarýnda destek almak için ÖSYM nin web sitesinden yararlanabilecekler. A- daylar tercihlerini baþvuru merkezleri aracýlýðýyla ya da bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM ye gönderebilecekler. Ýnternet kullanýmýnda deneyimli olmayan ya da yanlýþ yapmaktan çekinen adaylarýn baþvuru merkezlerini kullanmalarý öneriliyor. Tercih iþlemleri için bankaya herhangi bir ücret yatýrýlmayacak. ÖSYM ye tercih gönderme süresi uzatýlmayacak. LYS yerleþtirme sonuçlarýna üniversitelere toplam 759 bin 638 aday yerleþtirilecek. Ankara / aa Kütahya Valisi Çiftçi, valilik konaðýnda basýna kahvaltý verdi. Basýn, köprü vazifesi görüyor KÜTAHYA Valisi Kenan Çiftçi, Türk basýnýndan sansürün kaldýrýlmasýnýn 103. yýl dönümü dolayýsýyla valilik konaðýnda sabah kahvaltýsýnda medya mensuplarýný aðýrladý. Vali Çiftçi, basýnýn toplumda köprü görevini gördüðünü belirterek, Basýn ne isterse, hangi kurumdan isterse, kendilerini ilgilendiriyorsa ve verilmesinde kanunen mahsur yoksa tüm bilgileri paylaþýrýz dedi. Türk basýnýnda sansürün kaldýrýlmasýnýn 103. yýl dönümünü kutladýðýný ifade eden Çiftçi, Daha iyi þartlar altýnda çalýþmanýzý, daha güzel, doðru bilgileri, insanlarýn menfaatine ve hayrýna olacak bilgileri, onlarý ilgilendiren tüm konularý paylaþýrsýnýz diye ümit ediyorum. Basýn çok önemlidir. Basýn, idarecilerin yaptýklarýný halka, halkýn da tepkilerini, isteklerini idarecilere bildirir. Bu bakýmdan köprü vazifesi görür. Bu köprüyü iki þeritli kurmuþtuk. Artýk duble yola çevirmenin vakti geliyor. þeklinde konuþtu. Kütahya / Yeni Asya Geçen haftalarda müjdesini vermiþtik. Bir süredir devam eden anonslarýmýzdan da takip etmektesiniz. Yeni Asya, son yýllarda hep yapageldiði gibi, bu seneki Ramazan ayýnda da, okuyucularýna Kur ân-ý Kerim hediye edecek. Tekrar hatýrlatacak olursak, bu defaki Kur ân ýmýzýn önemli özelliklerinden biri rahle boyu olmasý. Bu kampanya ile Vatan sathýný bir mektep yapmayý þiar edinen Yeni Asya Ramazan ýn manevî iklimine yine Kur ân eksenli bir katký sunmayý amaçlýyor. 59 kupon karþýlýðý sahip olunabilecek olan Kur ân ýn kupon yayýný Ramazan ýn baþlangýcý olan 1 Aðustos tarihinde baþlayacak. Kur ân-ý Kerimler abone olanlara peþinen hediye edilecek. Bilgisayar hatlý olan Kur ân, lüks ekopak kâðýda iki renkli olarak basýldý. Kuþe sývamalý sert kapaða sahip olan Kur ân iplik dikiþle ciltlendi. Baskýlarý tamamlanan hediye Kur ân-ý Kerimler, abone çalýþmasý yapacak temsilcilerimize gönderildi. Kur ân-ý Kerimler Ramazan a- yý öncesinde, abone olacak bütün okuyucularýmýzýn elinde olacak þekilde hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Kampanyamýzda son haftaya girildiðini belirtip, gayretlerinizi biraz daha arttýrmanýzý diliyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah tan... SADAKAT VE GAYRETÝN SONUCU: YÜZDE YÜZ TÝRAJ ARTIÞI Malatya Temsilcimiz Ahmet Kurnaz Kur ân kampanyamýzla ilgili örnek bir buluþmayý þöyle anlatýyor: Geçen haftasonu, yani Pazar günü 5 il, 10 ilçe temsilcilerinin bir araya geldiði bölge toplantýsýnda gazete tirajýnýn yüzde yüz artmasý kesinleþti. Beþ ilden gelenler, þevk ve heyecanla yapýlan çalýþmalarýný anlattýlar. Gaziantep, Kilis, Þanlýurfa, Elâziz ve Malatya il temsilcileriyle, 10 a yakýn ilçe temsilcisi Malatya merkezde buluþarak muhteþem ve görülmeye deðer saatler yaþadýlar. Gündemde en baþta gazetemizin Ramazan hamlesi vardý. Gelinen noktayý yeterli görmeyen aðabeyler daha nice hamleler yapabileceðimizi ispat ettiler. Cemaati çalýþmalarda hep göz dolduran Gaziantepliler, Þanlý- Þerefli Urfalýlar, Malatya ile kardeþçe yarýþan Elazizliler ülkemizin en çok fikir hareketlerine hamilik eden Battal Gazi nin torunlarý Malatyalýlar saatlerce gazete, dergi, neþriyat ve diðer hizmetlerimizin daha da ileri gitmesi, þanlý mazimize yakýþýr þekilde daha yeni hedefler için söz aldýlar ve yaptýklarý hizmetleri kýsaca anlattýlar. Þevk alýp, þevk verdiðimiz bölge toplantýmýzýn sonunda Ramazan da Yeni Asya nýn tirajýný yüzde yüz arttýrmakla kalmayýp Ramazan sonunda da devam etmesinin zor olmadýðý vurgulandý. Merkezle birlikte hareket eden Malatyalýlar diðer yerlere de örnek oluyorlar. Malatya da maddî-manevî gýdasýný alan temsilciler, þimdi bu hedefe varmak için canla-baþla çalýþýyorlar. Vazifemizin sefer olduðunu bilenler, Allah ýn izniyle nice zaferlere nail olacaklardýr inþallah. Bu kampanyanýn okuyucularýmýza, ülkemize ve insanlýða hayýrlý olmasýný diliyoruz. TATÝL VE GAZETENÝZ Tatil ve dinlenme mevsimi o- larak görülen yaz aylarýnda özellikle büyük þehirlerden küçük yerleþim birimlerine doðru akan bir hareketlilik yaþanýr. Turistik gezi ya da sýla-ý rahim amaçlý bu yer deðiþtirmeler yaz boyunca devam eder. Yayýncýlar açýsýndan bakýldýðýnda bu hareketlilik, genelllikle gazete tirajlarýna da olumsuz yönde yansýr. Bu bakýmdan yaz ve tatil aylarý yayýncýlarý pek sevindirmez. Tiraj kayýplarýndan da en çok da bizim gibi abonelik ve elden daðýtým u- sûlüyle okuyucusuna ulaþan gazeteler nasibini alýr. Okuyucu, ya tatil hengâmesiyle, ya da gittiði ücra bir yerde gazetesini bulamaz ve gazetesiyle buluþamaz. Yaz kayýplarýný önlemek ve gittiði yerde gazetemizi okuyucusu ile buluþturmak için gerekli tedbirler alýndý. Abone ve Daðýtým Servisimiz, yaz münasebeti ile yer deðiþtirmek durumunda kalan okuyucularýmýzýn gittikleri yere gazetesini ulaþtýrma hazýrlýðý yaptý. Okuyucularýmýz gittikleri yerin adresini Abone ve Daðýtým Servisine bir telefonla bildirmeleri halinde gazetelerine birkaç gün içinde ulaþmalarý mümkün olacak. Servis yetkilileri, bu hizmetin Yay-Sat Daðýtým þirketi kanalýyla gazete giden yerlere verilebileceðini kaydedip, gazete istenecek yerin bayi kod numarasýnýn önceden öðrenilmesinin gerektiðini belirtiyorlar. Bu açýdan tatile gidecek abonelerimize bir çaðrýmýz olacak: Lütfen adres deðiþikliðinizi bize bildiriniz. Bizler sizlere elimizden geldiðince ulaþmak ve beraberliðimizi kesintisiz sürdürmek istiyoruz..

4 4 Y HABER Yöntemler deðiþirken Terörle mücadelede temel yanlýþlýklar yapýldýðý herkesin bildiði ve yýllardan beri dile getirilen bir durum. Az sayýda da olsa bu mücadeleyi yürütenler de yanlýþ yaptýklarýný zaman zaman ifade ettiler. Diyarbakýr ýn Silvan ilçesi kýrsal ýnda meydana gelen saldýrýda 13 er in vefat etmesi sonrasýnda bu yöndeki ifade ve beyanlar çoðaldý. Terörle mücadelede yapýlan yanlýþlarýn en birincisi, bu mücadelenin sadece silâhla yapýlmaya devam ediyor olmasýydý. Maalesef, Yanlýþ yaptýk diyenler henüz Baþka vasýtalarla da bu belâya karþý mücadele edelim noktasýnda deðil, ama yine de yanlýþýn kabul ve ifade edilmesini atýlan müsbet bir adým olarak görebiliriz. Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Terörle mücadelede zaman içerisinde ve yakýn zamanda yapýsal ve yönteme iliþkin birtakým yenilikler ve deðiþiklikler olacaktýr, olmasý gereklidir demiþ. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay da Terör tabiî çok acý bir olay. Bizi çok üzdü. 13 þehidimiz Silvan da. Ama þuna düþmemek lâzým, bu tür olaylar olduðunda bütün diðer boyutlarý bir kenara býrakýp tekrar güvenlik boyutlu politikalara yönelmekten kaçýnmak lâzým. O boyutu öndedir, ama bütün boyutlarýyla birlikte bu konuyu yürütmek gerektiðine inanýyoruz demiþ. (AA, 22 Temmuz 2011) Terörün sadece güvenlik tedbirleriyle sona erdirilemeyeceði doðru. Ayný zamanda uygulanan güvenlik boyutu nun profesyonellerce yürütülmesi gerektiði de tartýþmasýz. Zaten Türkiye de yapýlan itiraz bu deðil mi? Her defasýnda, Niçin acemi er ler, profesyonel teröristlerin üzerine sürülüyor? diye soruluyor. Ama bu sorunun ikna edici bir cevabý verilebilmiþ deðil. Tamam bundan sonra profesyonel ekip kuracaðýz, acemi er ler ile terör mücadelesi yapmayacaðýz deniliyor, ama uygulamada bir deðiþiklik yok. Silvan da da yaþanan bu olmadý mý? Bazý yetkililer öyle açýklamalar yaptý ki, þaþmamak mümkün deðil. Neymiþ, kýrsal alana jandarma bakýyormuþ da, onun için oraya profesyonel ler gönderilememiþ! Saldýrý sonrasý bir yazara açýklama yapan rütbeli yetkili bilmânâ böyle demiþti! [Genelkurmay a, Neden birliðin tamamý profesyonel deðildi? diye sordum. Aldýðým yanýt þu: (...) Kýrsal kesim, jandarma sorumluluðunda olduðu için jandarma alayýndan birlikler bu operasyonda görev almýþlardýr. (Fikret Bila, Milliyet, 16 Temmuz 2011)] Terörle mücadelede yöntem ler, metotlar deðiþiyorsa; mutlaka hadisenin sosyal yönü de ele alýnmalý. Metod deðiþikliði sadece silâhlý mücadeledeki deðiþikliklerle sýnýrlý kalýrsa yine kalýcý çare bulunmamýþ olur. Teröre karþý yürütülen maddî mücadele mutlaka profesyonelce yapýlmalý, ama bununla da sýnýrlý kalmamalý. Unutmamalýyýz ki temelinde insan larý kazanmayý, onlarý iknâ etmeyi hedef almayan metodlar kalýcý olamaz. Nasýl ki teröre karþý verilen silâhlý mücadele uzun yýllar alýyor, eðitim konusundaki mücadele daha da uzun sürebilir. Bu bakýmdan, Çalýþtýk, ama olmadý dememek lâzým. Tabiî ki eðitim denildiðinde de kimsenin aklýna uçaklardan atýlan âyetli, hadisli bildiriler gelmemeli. Sözden çok icraat önemli olduðuna göre, vatandaþ, yöneticilerini kendi yanýnda görebilmeli. Terörün zemin bulduðu yerler, iller ve ilçeler; hem sürgün yeri olmamalý, hem de öyle görülecek þekilde uygulamalar da olmamalý. Ýnanýn bölgede görev yapan yönetici ve memurlar iyi seçilse, terörün ateþi mutlaka söner. Belki de bunu istemeyenler, o illerimizi sürgün yeri haline getirmiþ ve devamýndan da menfaat umuyorlar. Temennimiz yöntem deðiþikliði nin silâhlý mücadele þekli ile sýnýrlý kalmamasý... Yollarý bölerek milleti birleþtirdik ULAÞTIRMA Bakaný Binali Yýldýrým, yol yapmanýn ö- nemli deðil, önemli olan gönüllere yol yapmak olduðunu belirterek, Gönüllere yol yapmayý baþardýðýmýz zaman, bu ülkede kardeþliði de dirliði de baþarmýþ oluruz dedi. Çeþitli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Tunceli nin Çemiþgezek ilçesine gelen Bakan Yýldýrým, feribot iskelesinde düzenlenen toplu açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, KÖYDES projeleri kapsamýnda köylerin yollarýnýn tamamýnýn yapýldýðýný, evlere içme suyu getirildiðini anlatan Yýldýrým, Türkiye yi baþtan baþa bölünmüþ yollarla donattýk. Yollarý bölerek milleti birleþtirdik. Ýþte onun için Çemiþgezek ten buraya kadar olan yolu geniþletiyoruz þeklinde konuþtu. Bakanýn Yýldýrým, konuþmasýnýn ardýndan Deniz Müsteþarlýðý tarafýndan yaptýrýlan feribotu, TOKÝ konutlarýný, 25 yataklý Devlet Hastanesi i- le ÝMKB Lisesi nin toplu açýlýþýný yaptý. Festival kapsamýnda düzenlenen etkinlikleri izleyen Bakan Yýldýrým, daha sonra Elazýð a hareket etti. Tunceli / aa Millî Güvenlik dersi kaldýrýlsýn MAZLUM-DER üyesi Zehra Türkmen, Okullarda askerî denetim ve vesayet aracý olan kýþla tipi eðitimin simgesi Millî Güvenlik dersi kaldýrýlmalýdýr dedi. Yanlarýnda çocuklarýyla birlikte Fatih Postanesi önünde toplanan Mazlum-Der ve Özgür-Der üyeleri, taleplerini yazdýklarý iki mektubu attýktan sonra Irkçý Kemalist müfredat istemiyoruz ve Irkçý andý reddediyoruz sloganlarýyla Saraçhane Parký na doðru yürümeye baþladý. Ellerinde Kýþla düzenine son, Kesintisiz eðitim, kesintisiz zorbalýk, Okullarda baþörtüsüne özgürlük yazýlý pankartlar taþýyan grup adýna basýn açýklamasý yapan Mazlum-Der üyesi Zehra Türkmen, eðitim sistemini eleþtirerek Ýnsan kiþiliðini ve inanç bütünlüðünü görmezden gelen, statükoya aykýrý fikir ve yaklaþýmlar benimseyebilme ve geliþtirebilme hakkýný yok sayan bir anlayýþla çocuklarýmýz, gençlerimiz resmî ideolojik kalýplar doðrultusunda MARDÝN'ÝN Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu 2 astsubay ile 1 uzman çavuþ þehit oldu. Alýnan bilgiye göre, Ömerli ilçesine baðlý Ýkipýnar Köyündeki jandarma karakolunda görevli Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül (Gaziantep) ve Astsubay Baþçavuþ Sadýk Güllü (Kýrýkkale) ile Uzman Çavuþ Ali Öztürk (Gaziantep), dâvet edildikleri bir evde akþam yemeði yedikten sonra ayrýldý. Köyde bulunan köy korucularýyla birlikte vedalaþmaya gittikleri ve karakola dönüþ yolunda, teröristler tarafýndan pusuya düþürülerek þehit edilen 2 si astsubay biri uzman 3 askerin, bu sýrada köyün üst kýsmýndaki karakola dönmek için yola çýktýklarýnda teröristlerin kurduðu pusuya düþtükleri belirlendi. Açýlan ilk ateþ sonucu Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül ve Sadýk Güllü ile Uzman Çavuþ Ali Öztürk þehit oldu. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, yaptýðý açýklamada, olay sonrasý bölgede operasyonlara baþlanýldýðýný belirterek, þehit askerlerin cenazelerinin törenle memleketlerine gönderileceðini bildirdi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Mardin in Ömerli ilçesinde üç askerin þehit olmasý dolayýsýyla Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Iþýk Koþaner e baþsaðlýðý telgrafý gönderdi. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, üç askerin þehit olmasý dolayýsýyla baþsaðlýðý mesajý yayýmladý. Çiçek, mesajýnda, Türkiye nin millî birliðini zaafa uðratmaya ve güvenlik güçlerini yýpratmaya çalýþan kanlý terörün, amacýna ulaþamayacaðýný, ülkenin güçlü bir þekilde terörle mücadele edeceðini ve onu yeneceðini bildirdi. Mardin - Ankara / aa þekillendirilmeye çalýþýlmýþtýr. Sorgulama cesaretinden yoksun nesiller yetiþtirilmesi hedeflenmiþ, okul kýþlalaþtýrýlmýþ ve öðrenciler askerleþtirilmiþtir dedi. Türkmen, Andýmýz adlý Ýslâm akidesine aykýrý ögeler içeren, kiþi putlaþtýrmasýna ve kiþilik tahribine yönelik ýrkçý metnin her sabah çocuklarýmýza zorla söylettirilmesi ayýbýna, ilkelliðine ve zulmüne son verilmelidir. Ýsteyen vatandaþa ana dilde eðitim alma hakký tanýnmalýdýr. Okullarda askerî denetim ve vesayet aracý olan kýþla tipi eðitimin simgesi Millî Güvenlik dersi kaldýrýlmalýdýr diye konuþtu. Basýn açýklamasýnýn ardýndan konuþan ilköðretim 5 inci sýnýf öðrencisi bir kýz, inançlarýna aykýrý olduðu halde her sabah Andýmýz ýn okutulmasýnýn kendisi için zulüm olduðunu söyledi. Grup, Fatih Postanesi nden Baþbakanlýk ve Millî Eðitim Bakanlýðý na taleplerinin yazýlý olduðu iki mektup yolladý. Ýstanbul / Yeni Asya Terörle sonuna kadar mücadele edeceðiz MÝLLÎ Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Mardin in Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu üç askerin þehit olmasýyla ilgili, Hem insanýmýzýn temel hak ve hürriyetlerini saðlayacaðýz, hem de terörle sonuna kadar mücadele edeceðiz dedi. Geleneksel 47. Ahmet Ayýk Karakucak Güreþleri ve Bal Festivali ne katýlmak üzere Sivas ýn Doðanþar ilçesine gelen Bakan Yýlmaz, Doðanþar Belediyesinin onarýlan hizmet binasýnýn açýlýþýný yaptý. Yýlmaz, burada basýn mensuplarýnýn Mardin de üç askerin þehit edilmesiyle ilgili sorusu üzerine, Türkiye nin güçlendiðini, güçlendikçe ülkenin güçlenmesini istemeyen güçler de olduðunu belirterek, Onlarýn kullandýðý maþalar da var. Ama Türkiye her türlü engeli aþabilecek güçte mi? Güçte. Hiç þüpheniz olmasýn bu bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye diye konuþtu. Sivas / aa Tayini çýkmýþtý AYNI pusu sonucu þehit olan Jandarma Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül ün (37) Gaziantep in Nurdaðý ilçesindeki baba evinde büyük acý yaþanýyor. Acý haber, þehidin Nurdaðý ilçesi Çakmak Köyündeki baba evine sabahýn erken saatlerinde ulaþtý. Askerler, eve bir ambulansla geldi. Evin ö- nünde toplanan þehidin yakýnlarý da gözyaþlarýna boðuldu. Þehidin baba evine Türk Bayraðý asýldý. Haberi alan baba Duran Gül, Oðlum þehit olmuþtur, vatan saðolsun dedi. Þehit Astsubay ýn eþi Zeynep Gül, aðýtlar yakarak gözyaþý döktü. Tokat a tayini çýkan Þehit Astsubay Gül ün, iliþik keserek Gaziantep e dönmeyi planladýðý öðrenildi. Mardin'in Ömerli ilçesinde köy korucularýyla yedikleri veda yemeðinden dönen üç askere, karakola dönüþ yolunda teröristler pusu kurdu. Askerler açýlan ilk ateþte þehit düþtü. FOTOÐRAF: AA Hain pusu: 3 asker þehit MARDÝN ÝN ÖMERLÝ ÝLÇESÝNDE TERÖRÝSTLERÝN KURDUÐU PUSU SONUCU ÞEHÝT OLAN ASTSUBAY BAÞÇAVUÞ ERHAN GÜL VE SADIK GÜLLÜ ÝLE UZMAN ÇAVUÞ ALÝ ÖZTÜRK ÜN, BABA EVÝNDE BÜYÜK ACI YAÞANIYOR. Emekliliðine az kalmýþtý MARDÝN'ÝN Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu þehit olan Astsubay Baþçavuþ Sadýk Güllü nün Kýrýkkale deki baba evinde büyük acý yaþanýyor. Acý haber, þehidin Kýrýkkale nin Baðlarbaþý Mahallesi ndeki baba evine sabahýn erken saatlerinde ulaþtý. Nefes darlýðý çeken ve haberi duyunca fenalaþan þehidin 70 yaþýndaki babasý Ali Güllü, hastaneye kaldýrýldý. Hastanedeki tedavisinin ardýndan yakýnlarýnýn desteði ile evinin önüne getirilen yaþlý adam, gözyaþlarýný tutamadý. Oðlu ile bir yýldýr görüþemediðini anlatan Güllü, oðlunun izne ayrýlarak, yanýna geleceði sýrada 1 hafta önce Mardin e görevli gittiðini söyledi. Gözü yaþlý baba, oðluyla en son iki gün önce telefonla konuþtuðunu belirterek, Oðlum gitme dedim. O da bana, Baba, korkma burasý güvenli, bir þey olmaz dedi. Görevi olduðu için gitti, yavrum þehit düþtü dedi. Þehidin annesi Zeynep Güllü ye saðlýk görevlileri müdahale etti. Evli ve iki erkek çocuk sahibi olan Þehit Astsubay Baþçavuþ Sadýk Güllü nün iki kardeþinin de asker olduðu, emekliliðine az bir süre kaldýðý için emeklilik hazýrlýklarý yaptýðý öðrenildi. Bu topraklarý emlak borsasýndan almadýk Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin ÝÇÝÞLERÝ Bakaný Ýdris Naim Þahin, Biz Türk milleti, bu topraklarý emlak borsasýndan satýn almadýk, kan dökerek bu sýnýrlarý çizdik dedi. Þahin, Ordu Valisi Orhan Düzgün le Aybastý ilçesine baðlý Perþembe Yaylasý ndaki þenliklere katýldý. Bakan Þahin, burada yaptýðý konuþmada, Türk milletinin birlik ve beraberlik olgusuna vurgu yaptý. Türkiye nin bir ve beraber olduðunun altýný çizen Bakan Þahin, Bu topraklar sýradan topraklar deðil. Biz Türk milleti, bu topraklarý emlak borsasýndan satýn almadýk, kan dökerek bu sýnýrlarý çizdik dedi. Türkiye nin tüm illeriyle bir bütün olduðunu belirten Þahin, þunlarý söyledi: Bu ülke, Adana sýyla Edirne siyle, Osmaniye siyle Sinop uyla, Kastamonu suyla, Muðla sýyla, Sakarya sýyla, Denizli siyle, Diyarbakýr ýyla bir bütündür. Bu coðrafya sýradan bir coðrafya deðil. Bu toprak, vatandýr ve ilelebet Türk vataný olarak, Türk milletinin öz yurdu olarak kalacaktýr. Bizlerin birliði, beraberliði, kardeþliði, huzur ortamýna uzanan hain elleri, kötü niyetleri kahretmeye, bitirmeye ve de piþman etmeye yeter, yetecektir. Bu topraklara, bu vatana ve bu ülkenin deðerlerine gönülden inanýyoruz ve bu inançla buradayýz. Ordu / aa Þehit Astsubay Baþçavuþ Erhan Gül Uzman Çavuþ Öztürk Balýkesir e gidecekti MARDÝN'ÝN Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduðu pusu sonucu þehit olan 2 si astsubay 1 i uzman çavuþ 3 askerden, þehit uzman çavuþ Ali Öztürk ün Gaziantep teki baba evine ateþ düþtü. Ömerli ilçesine baðlý Ýkipýnar Köyündeki jandarma karakolunda görevli þehit askerlerden Uzman Çavuþ Ali Öztürk ün, Gaziantep in Oðuzeli ilçesine baðlý Aþaðý Yeniyapan Köyündeki baba evinde büyük yas var. Þehidin babasý Muzaffer Öztürk, oðlunun þehit e- dilmesiyle ilgili, Ne diyeyim vatan saðolsun. Baþka diyecek bir þeyim yok dedi. Þehit Uzman Çavuþ Ali Öztürk ün annesi Belkýs Öztürk ile kardeþleri, aldýklarý acý haber üzerine sinir krizleri geçirdi. Kriz geçiren þehidin kýz kardeþine, saðlýk ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Ýlk görev yeri olan Mardin in Ömerli ilçesinde 4 yýldýr görev yaptýðý bildirilen þehit Uzman Çavuþ Ali Öztürk ün, tayininin Balýkesir Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý emrine çýktýðý ve iliþkisini kestikten sonra, diðer Gaziantepli Þehit Astsubay Erhan Gül ile birlikte Gaziantep e gelecekleri öðrenildi. Gaziantep / aa Yaralý subay da þehit düþtü HAKKÂRÝ'NÝN Þemdinli ilçesinde Cuma günü yaþanan ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiði çatýþmada yaralanan subayýn þehit düþtüðü bildirildi. Genelkurmay Baþkanlýðýnýn internet sitesinde yer alan açýklamaya göre, Hakkâri nin Þemdinli ilçesi Yeþilöz Mahallesi bölgesinde Cuma günü çýkan çatýþmada yaralanan ismi ve rütbesi belirtilmeyen subay, tedavi gördüðü Ankara GATA Hastanesinde yapýlan müdahalelere raðmen þehit oldu. Askerî araçlarýn geçiþ güzergâhýna mayýn döþemeye çalýþan 2 teröristin etkisiz hale getirildiði çatýþmada, 2 asker yaralanmýþtý. Ankara / aa

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.872 / 75 Kr Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor TERÖRLE MÜCADELEYÝ DEÐERLENDÝREN

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

AB süreci böyle mi canlanacak?

AB süreci böyle mi canlanacak? YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.865 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB süreci böyle mi canlanacak? DERVÝÞ EROÐLU'NUN SÖZCÜSÜ ERTUÐ: Kýb

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ Yýllar sonra orduevindeler Suriye deyaralýlarkaçýrýlýyor Münevver Ayaþlý ya vefa 5 7 10 LÝBYALILAR HÜRRÝYET E DOÐUYOR Ha be ri sayfa 7 de GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı