Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,"

Transkript

1 Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl na adayl n duyurdu. Ankara ya art k bir kad n elinin de mesi gerekti ini belirterek konuflmas na bafllayan Saydan, toplumun yüzde 50 sini oluflturan kad nlar n, siyasi partilerce aday gösterilme oranlar n n ise sadece yüzde 2 oldu una dikkat çekerek, bu duruma bir tepki olarak ba ms z aday oldu unu aç klad. Ankara da do mufl, Ankara n n sorunlar n bilen bir vatandafl olarak inflallah 80 y l sonra ilk kad n belediye baflkan ben olurum diyen Saydan, 80 y ld r aday göstermeyenler, bir 80 y l daha aday göstermeyeceklerini bildi im için hür ve ba ms z olarak aday m dedi. Saydan, defile ve organizasyonlar na yo- un ilgi gösteren yaz l ve görsel bas n n, böylesine önemli bir konuda gerekli ilgiyi göstermemesini ise üzüntüyle karfl lad n aç klad. Saydan, aç klamas n alk fllar aras nda tamamlad. HABER FOTO RAF KENAN ERGEN 17 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Vali Yüksel, siyasi partilerin il baflkanlar yla seçim güvenli i toplant s düzenledi ALTINDA Seçim güvenli i Gicik Huzurevi hizmete gün say yor Alt nda Belediyesi taraf ndan yapt r lan Gicik Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi nin aç l fl na say l günler kald. Bünyesinde bulundurdu u 4 ortak oturma alan yla yafll lar n birbirleriyle olan arkadafll k ba lar her geçen gün daha da kuvvetli bir hale geliyor. HABER 16. SAYFADA PURSAKLAR Bem-Bir-Sen den Baflkan Çetin e ziyaret Bem-Bir-Sen Genel Baflkan Yard mc s Medeni Sevinç ve Ankara 1 Nolu fiube Baflkan Bayram Elik ile flube yard mc lar ndan oluflan heyet, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin i makam nda ziyaret ederek yeni dönem adayl k sürecinde baflar lar diledi. HABER 13. SAYFADA Sincan da ücretsiz kanser taramas 2 DE Mehmet Yi iner yeniden baflkan seçildi 2 DE Radyoculardan Baflkan Gazi fiahin e ziyaret 3 TE FLAMENKO RÜZGARI EST ÇANKAYA HABER 13. SAYFADA TOPLANTISI Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, siyasi partilerin il baflkanlar yla bir araya gelerek, 30 Mart Yerel Seçimleri nin güvenli ine iliflkin toplant yapt. Toplant da al nacak önemler masaya yat r ld. Seçim ifl ve ifllemlerine iliflkin kanun ve kararlar Valilikçe bir dosya haline getirilerek, siyasi partilerin ihtiyaç duyacaklar iletiflim bilgileri de eklenerek dosyalar halinde tüm kat l mc lar n yararlanmalar için verildi. Yenimahalle Belediyesi nin BÜTÇES GÖZ DOLDURUYOR Yenimahalle Belediyesi, gelir ve giderleri hesap ederek 2009 y l ndan bu yana denk bütçe ile hareket etti. Yenimahalle Belediyesi, 6111 say - l Baz Alacaklar n Yeniden Yap - land r lmas Kanunu nda yap - land rmaya girmemifl ender belediyeler aras ndaki yerini ald. Harcamalarda afl r l klardan kaç - nan ve vatandafla güven vermeyi ön planda tutan belediye, 5 y l içerisinde bütçede ola anüstü bir performans göstererek yüzde 123 art fl gerçeklefltirdi. Denk bütçe do rultusunda çal flmalar na titizlikle devam eden Yenimahalle Belediyesi nin kamu kurum ve kuruluflu ile personeline vadesi geçmifl borcu da bulunmuyor. HABER 16. SAYFADA YEN MAHALLE 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Süleyman Göksu GÜNCEL Bugün 4 te 30 Mart 2014 Mahallî dareler Seçimleri nin Ankara ili mülkî hudutlar dâhilinde; yasalar çerçevesinde, huzur ve güvenlik içerisinde gerçeklefltirilmesi amac yla al nmas gereken tertip ve tedbirleri görüflmek üzere seçimlere kat lan Siyasi Partilerin Ankara l Baflkanlar n Ankara Valili ine gelerek seçim güvenli ine iliflkin toplant yapt. K MLER KATILDI Toplant ya, Vali Yard mc s Mehmet Seyman, Vali Yard mc s M. Fahri Ayk r, l Jandarma Komutan J.Kur. Albay Cengiz Tar m, l Emniyet Müdürü Kadri Kartal, AK Parti Ankara l Baflkan Murat Alpaslan, CHP Ankara l Baflkan Zeki Alç n, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara l Baflkan Fatih Çetinkaya, Bar fl ve Demokrasi Partisi Ankara l Baflkan Ahmet Aday ile seçime kat lan di- er partilerin il baflkanlar kat ld. GÜNCEL Lokman Hekim de yang n tatbikat Lokman Hekim Sincan Hastanesi nde gerçe ini aratmayan bir yang n ve hasta kurtarma tatbikat yap ld. Elektrik konta ndan ç - kan yang n k sa sürede hastane çal flanlar taraf ndan kontrol alt - na al n rken, Acil Servis ve Yo un Bak mda bulunan hastalar hastaneden tahliye edildi. 16 DA Tamer Karahan Bugün 3 te

2 ANKARA /2 Sincan da ücretsiz kanser taramas Sincan Belediyesi Han mlar Kona nda kanser hakk nda bir sa l k toplant s gerçeklefltirdi. Belediye, vatandafl Ahmet Andiçen Ketem Poliklini i ne götürerek kanser taramas ndan geçiriyor. BUGÜN S incan Belediyesi vatandafl n sa l na önem veriyor. Her geçen gün artan kanser vakalar n n ard ndan harekete geçen Sincan Belediyesi, ilçedeki kad n ve erkekleri hem kanser hakk nda bilinçlendiriyor hem de kanser taramas ile hayat kurtarmay amaçl yor. Erken teflhis ile hayat kurtarmay amaçlayan Belediye, Sincan Toplum Sa l Merkezine kay tl vatandafllar alarak Ahmet Andiçen Ketem Poliklini ine götürüyor. Her Çarflamba 30 vatandafl n kanser taramas ndan geçmesini sa layan Belediye, ilçedeki herkesin kanser taramas ndan geçmesi için çaba gösteriyor. Vatandafl n bu konuda da takdirini kazanan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, herkesin mutlaka kanser taramas ndan geçmesi gerekti inin alt n çizdi. Sa l n önemini vurgulayan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna Vatandafl m z m hastaneye gitmekten çekiniyor. Özelliklede kanserin belirtilerini kendinde görüyorsa korkuyor ve hastaneye gitmiyor. Bizde Belediye olarak bunun önüne geçmek için vatandafl m za elimizdeki imkânlar do rultusunda ücretsiz kanser taramas yapt r yoruz. dedi. HER ÇARfiAMBA Vatandafl n büyük takdirini toplayan uygulama ile hastalar her Çarflamba otobüsle Toplum Sa l Merkezinden al narak taramadan geçiriliyor. Maddi s k nt lar ve zaman sorunundan dolay tarama yapt ramayan vatandafllar Sincan Belediyesi nin bu önemli hizmeti sayesinde hem tarama yapt rm fl oluyor hem h zl ve kolay bir Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 17 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 4 fiubat 1429 flekilde evine ulafl yor. Yaflam boyunca kad n n memesinde bir sertlik fark etmesi ya da a r geliflmesi s k rastlan bir durum oldu unu belirten Sincan Toplum sa l Merkezi yetkililerinden lknur Ayd n Teker; memede fark edilen sertliklerin, kitlelerin ve de iflikliklerin büyük bir ço unlu u kanser olmad n söyledi. Teker; meme kanserinin en kolay taranabilen ve erken teflhisi hayat kurtaran bir kanser türü oldu unun da alt n çizdi. Erken teflhis ile hayat kurtar ld n belirten ter, han mlar n bilinçli olmas n gerekti ini söyledi. Baz özellikleri tafl yan kad nlarda, meme kanserinin daha s k görüldü ünü söyleyen Sincan Toplum sa l Merkezi yetkililerinden lknur Ayd n Teker; Risk faktörlerini tafl yan kiflilerin mutlaka meme kanserine yakalanacaklar söylenemez. Sadece, bu faktörleri tafl mayanlara göre, daha fazla meme kanserine yakalanma olas l klar oldu unu biliyoruz. Bu faktörleri tafl mayan kifliler de meme kanserine yakalanabilir. Meme kanserine yakalanan kad nlar n yar s, bu risk faktörlerini hiç tafl mamaktad r. Bu nedenle, risk faktörlerinin tafl mayan kifliler de ola an kontrollerini yapt rmal d r. dedi. Meme kanserinden korunma yollar n da s ralayan Sincan Toplum sa l Merkezi yetkililerinden lknur Ayd n Teker; Yo un egzersiz ve jimnastik yapan kad nlarda meme kanseri riskinin azald gözlendi. Bu nedenle, tüm kad nlara egzersiz yapmay öneriyoruz. Meme kanseri ile beslenmenin de önemli iliflkisi var. Sebze ve meyveden zengin beslenme, a r ya l yiyeceklerden uzak durulmas öneriyoruz. Günlük g da al m na C vitamini, betakaroten gibi antioksidanlar n eklenmesinin koruyucu etkisi oldu u için bol bol tüketilmeli. K saca, fliflmanl n azalt lmas, alkol al n yorsa b rak lmas, hafif egzersiz yap lmas (haftada 4 saat tempolu yürüyüfl), sebze ve meyvenin bol tüketilmesi gibi basit önlemler ile meme kanseri riski % oran nda azalt labilir. Radyoculardan fiahin e ziyaret TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 07 Günefl :06 32 Ö le :12 10 YARIN E lmada Belediye Baflkan Gazi fiahin, Hedef Radyo Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s brahim Er, Genel Yay n Yönetmeni Kemal fiahin ve yönetim kurul üyeleri Tahsin Ayd n, Bayram Polat ve Fahrettin Var m makam nda a rlad. Makam nda a rlad misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolay teflekkür ederek; Adayl m z aç kland ndan beri yo un bir tebrik ve destek ziyaretleri al yorum. Bizim gerçekten hizmet ad na iyi ifller yapt m z n göstergesi olarak düflünüyorum. Bundan Befl sene evvel yap lacaklar say yorduk. fiimdide halkla beraber yap lm fllar say yoruz. Saymakla yetifltiremiyoruz, bitiremiyoruz yap lanlar. kindi :15 04 Akflam :17 35 Yats :18 53 Göktürk teknesi ilgi oda oldu G ölbafl nda turizmi gelifltirmek amac yla Mogan Gölü ne indirilen Göktürk adl tekne, ilgi oda oldu. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl n n Gölbafl nda turizmi gelifltirmek amac yla Mogan Gölü ne indirdi i Göktürk adl tekne, Türkiye ye örnek olmaya devam ediyor. F rat Nehri üzerinde turizmi gelifltirme projesi kapsam nda bir tekne imal etmek isteyen Siverek Kaymakam Hamza Erkal, Siverek ten Gölbafl Belediyesi ne ait olan tekneyi görmek için geldi. Göktürk ün imalatç s firma ile de görüflen Erkal, F rat ta yüzdürmeyi planlad klar tekne için Gölbafl Belediyesi nin yapt rd tekneyi örnek alacaklar n belirtti. Günübirlik olarak Siverek ten gelen Erkal, Göktürk ü inceleyip, Mogan Gölü üzerinde geziye ç kt. Gölbafl Belediyesi ne ait olan tekneyi örnek al p benzerini de F rat Nehri üzerinde turizmi gelifltirmek amac yla yapt racaklar n belirten Siverek Kaymakam Hamza Erkal, Gölbafl Belediyesi ne ait olan bu tekne örnek bir projedir. Gölbafl n ziyaret edenlere Mogan da gezme imkan sunmufltur. Biz de Güneydo u Anadolu Projesi (GAP) nin deste i ile Atatürk Baraj Havzas nda bulunan F rat Nehri üzerindeki kilometrelik bir alanda turizmi gelifltirmek amac yla bir tekne imalat edece iz. mal edece imiz tekne için örnek olarak Gölbafl Belediyesi ne ait olan tekneyi inceliyoruz dedi. Aday aday ndan Yaflar a destek MULLA NAN C HP Yenimahalle aday aday Erhan Ulugöl ün daveti üzerine, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Ulugöl ü seçim ofisinde ziyaret etti. Yenimahalle deki birlik ve beraberlik tablosunun tüm Türkiye ye örnek olmas n dileyen Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Her aday baflkanl k yapabilecek, ilçemize güzellikler katabilecek güçtedir. Ancak partimiz flahs mla devam karar ald. Bana güvenenlerin bu güne kadar bafl n e medim. Çayyolu nun belediyemizden al nmas elbette seçim yar fl nda bizi biraz zorlayabilir. 30 bin oy küçümsenecek gibi de il. Ancak Yenimahalle halk, yapt klar ma de er veriyor, yapacaklar ma güveniyor. Siyasette kin olmaz. Zaten benim yaflant mda da kinin yeri yok. Yeter ki birbirimizi anlayal m ve güç birli i yapal m dedi. Baflkan Yaflar n ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getiren Ulugöl ise Partimizin verdi i karara sayg l y z. Yenimahalle mizin gelece i ve ilçemizde partimizin bayra n n dalgalanmaya devam etmesi için Say n Baflkana elimden geldi ince ekibimle beraber destek verece im. Birlikten kuvvet do ar dedi.

3 Ajans Press da t m sektörüne girdi Özkan, Ajans Press Kurye nin öne ç kan özelliklerini s ralarken, adresli ve adressiz tüm toplu da t m- A jans Press Group a yeni bir flirket daha eklendi. 61 y ld r faaliyette olan flirket, kurye ve da - larda güvence amac yla, GPS & GPRS destekli sistem kurduklar n, böylelikle harita üzerinden ON LI- t m sektörüne girdi. Uzun soluklu alt yap çal flmalar sonucu, Kurye ve Da t m Sektörüne iddial NE takip imkân ile an nda foto rafl teslimat raporlar sunabildiklerinin alt n çizdi. bir girifl yapan Ajans Press Kurye, bir araya getirdi i uzman kadro ve teknolojik yat r mlarla sektör lideri Insert, Katalog, Dergi, Davetiye, Fatura, Ekstre, olmay hedefliyor. Ajans Press Grup fiirketleri Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Ali Özkan, konuyla illarda; nakliyeden etiketlemeye, pofletlemeden da t - Bülten, Promosyon malzemeleri gibi toplu da t mgili yapt aç klamada, yeni oluflumun motokurye ya ma kadar hizmet sa layabilen Ajans Press Kurye, da kargo flirketlerinin alternatifi olmad n, Kurumsal Toplu Da t m hizmetleri verdiklerini ifade etti nolojik üstünlü ü ile farkl l k yayg n da t m a ile h zl girifl yapt sektörde tek- hedefliyor. ANKARA /3 Keçiörenliler 20 y l sonra kültür merkezine kavufltu K eçiören Belediyesi, 2 y l gibi k sa bir sürede tamamlan p vatandafllar n hizmetine kazand r lan kültür, sanat ve spor merkezine, dünyan n en büyük flair ve düflünürlerinden Mevlana n n ad n verdi. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa AK, eserlerinin temelinde ilahi aflk, insan sevgisi, hoflgörü, bar fl, adalet ve vefal olmay tembih eden Mevlana dan ilham ald klar n dile getirdi. Tesisin 7 den 70 e sanata, el eme ine ilgi duyan, bilgiye ve ilime ulaflmak isteyen, sa l kl yaflam için sporu hayat ndan eksik etmeyen herkese aç k oldu unu belirtti. Vatandafllar n kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle iç içe olaca 3 katl merkez modern ve çevreye duyarl yap s yla da dikkat çekmektedir. Tesiste 475 kiflilik çok amaçl salonun yan s ra atölyeler, konferans salonu, hizmet birimleri, yar olimpik kapal yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, masaj odalar ve kafeterya bulunmaktad r. Ulusal ve uluslar aras düzeyde kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi olmas hedeflenen tesiste engelli vatandafllar için de tüm imkânlar seferber edildi. DURSUN D NÇ A kyurt fioförler ve Otomobilciler Esnaf Odas Ola an Genel Kurul Toplant s nda tek aday olarak seçime giren Mehmet Yi iner 4 y l süreyle baflkanl a seçildi. Akyurt fioförler ve Otomobilciler Esnaf Odas Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld. Akyurt - Ankara Evi Sosyal Tesisleri nde yo un bir kat l mla gerçeklefltirilen genel kurulda tek aday olarak seçime giren Mehmet Yi iner, Akyurt fioförler ve Otomobilciler Esnaf Odas n n baflkan oldu. Divan Baflkanl n ANKESOB Baflkan Vekili Hüseyin Ar n yapt genel kurulda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yap ld. Genel kurula üyelerin yan s ra, Akyurt Belediye Baflkan Gültekin Ayantafl, siyasi parti temsilcileri ile Keçiören Belediyesi, 20 y ldan sonra ilçeye yeni bir kültür, sanat ve spor merkezi kazand rd. Yi iner, yeniden baflkan seçildi Mehmet Yi iner, Akyurt fioförler ve Otomobilciler Esnaf Odas n n yeni baflkan seçildi. birli e ba l oda baflkanlar kat ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllayan genel kurulda, faaliyet raporlar ve denetim kurulu raporlar, bilanço ve gelir-gider raporlar ayr ayr okunarak kabul edildi. Yeni dönem çal flma program ve tahmini bütçe de okunarak onayland. Gündemin dilek ve temenniler bölümünde genel kurul üyelerine bir konuflma yapan Akyurt Belediye Baflkan Gültekin Ayantafl, Öncelikle genel kurulun ve yap lacak baflkanl k seçiminin hay rlara vesile olmas n diliyorum. Bu kadar büyük bir kat l mdan dolay hepinize teflekkür ediyorum. Bizleri onurland rd n z. dedi. Ayantafl flöyle devam etti: Ülkemizin gelifliminde ve büyümesinde sivil toplum kurulufllar n n ayr bir yeri vard r. Akyurt un büyümesine katk lar olan STK lar aras nda ön planda olan Odalar m z n genel kurul ve seçimleri önemli. Geliflen Akyurt ta meslek odalar na ba l floför esnaf m za belediye olarak her türlü imkan sa lad k. fioför esnaf m z n haklar n savunmak için Büyükflehir Belediye meclisinde ciddi çal flmalar yapt k. Biz burada esnaf m z n her zaman belediye olarak yan nda olduk, bundan sonraki çal flmalar m zda da belediyemizin imkanlar ölçüsünde her türlü yard m yapaca z. Ayantafl, Baflkan Mehmet Yi iner in vefat eden amcas n n o lu için ANKESOB Baflkan m z Mehmet Yi iner in amcas n n o lu vefat etmifltir. Merhuma Allah tan rahmet, Say n Baflkan m za ve kederli ailesine baflsa l diliyorum. diye konufltu. Genel kurulda tek aday olarak seçimlere giren Mehmet Yi iner yapt konuflmada üyelere flöyle seslendi: Sizlere baflkan olmak benim için gurur vericidir. Akyurt benim ilçem. Bugün mahalleye dönüflmüfl olan Bü düz köyündenim. Ben her zaman sizleri büyük bir güven duygusu ile yan mda hissettim. Bugün burada kazanan floför esnaf m z, odam z ve ilçemiz olacak. Her zaman flunu söyledim. Önemli olan birlik içerisinde hareket etmektir. Birlik ve beraberlik içerisinde kald m z yerden yola devam edece iz. fioför odalar olarak potansiyellerinin harekete geçirilmesinde ortak ak l ve müflterek hareketin önemli oldu unu vurgulayan Yi iner, Bundan sonra yol haritam z Türkiye fioförler ve Otomobilciler Federasyonu. flbirli i baflar y getirir. Azim ve kararl l kla hareket ederek potansiyelimizi harekete geçirece iz. Bugün art k TfiOF da yeni bir mücadele anlay fl na ihtiyaç vard r. TfiOF da hakim olan yönetim anlay fl art k süresini doldurmufltur. TfiOF u floför esnaf n n adilce temsil edilece i flekilde Tamer Karahan AfiK-I EFSUN KADINIM..! So uk bir gece Kafam dönme dolap, Bir savafl var beynimle, yüre im aras nda... Çay,flarap koyusu Ruh,bir o kadar gürlüyor, Sessizli e inat... Yoksun...!!! Karanl k ve ben hep ayn de il miydik zaten..? Dudaklar m, Titrerken bile, senin ismini söylüyor. Bildi im tek fliir gibi.. Belki son kezdi. Gözlerine bakt m. Son kez,göz k rp fl n oldu, giderken bana Kad n m..! Sultan m..! Sevgilim..! Kahkahalar n Günüme,tebessüm gibi düfler...!!! Al flamam ki ben, b rak rsan ellerimi hayata.. Kad n m..! Hayata ba lanma sebebim. Kad n m..! Ne kokusunu,ne gülüflünü Unutmayaca m. Hiç bir zaman,vazgeçemeyece im. Çok seviyorum seni..! Sevece im hem de Dünden çok! Yar ndan az..! yeniden yap land rmak art k bir zorunluluk haline gelmifltir. Buradan TfiOF a sesleniyorum: Hizmet üretemiyorsunuz. Odalar m z günden güne kan kaybediyor. TfiOF olarak esnaf n sorunlar na çözüm üretmekten uzaks n z. Bu aflamada verebilece iniz hiçbir fley yok. Kendi topraklar m zdan, kendi ilçemizden aday olup federasyonu kazan rsak, o mutluluk ve onur da hepimizin olur. Bizim amac m z bu. ifadelerini kulland. Yi iner konuflmas n, Buraya kadar geldiniz. Bizi yaln z b rakmad n z. Gerek esnaf ve oda baflkan arkadafllar ma gerekse belediye baflkan ma ve siyasi parti temsilcilerine; hepinize teflekkür ediyor, sayg ve sevgiyle selaml yorum. diyerek tamamlad. Konuflmalar n tamamlanmas ndan sonra oy kullanma süreci bafllad. Genel kurulda, tek listeyle yap lan seçimde oylar n tamam n alan Mehmet Yi iner ve ekibi göreve geldi. Mehmet Yi iner baflkanl ndaki Akyurt fioförler ve Otomobilciler Esnaf Odas yönetim kurulunun di er üyeleri flu isimlerden olufltu: Ahmet Demirbafl, Mustafa Refah, Fatih Sarp, Senayi Ay k, Emrah Alt ntepe ve lhan Demir.

4 5 y ll k hizmet dönemini anlatan Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, kendi dönemlerinde inflaat sektöründe büyük canl l k yafland n söyledi Gölbafl h zla kentlefliyor G ölbafl Belediyesi 2009 y l ndan bugüne yap laflma alan nda da büyük bir baflar ya imza att. fiehirleflme ve yap laflma konusunda ciddi ad mlar atan Gölbafl Belediyesi, 2009 dan 2013 sonuna kadarki süreçte 3 bin 646 inflaat, 1943 yap ya da iskân ruhsat verdi. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, inflaat ve iskan ruhsat ndaki art fl n, Gölbafl n n kentleflme ve modernleflme h z na paralel oldu unu ifade etti. Gölbafl Belediyesi Yap ve Kontrol Müdürlü ü nün aç klad istatistiklere göre; Gölbafl nda son befl y lda verilen inflaat ruhsat say s nda bir önceki döneme göre yüzde 61,55, iskan ruhsat say s nda ise yüzde 78 oran nda bir art fl yafland. statistiklerdeki art fl n Gölbafl n n kentleflmesinin ve modernleflmesinin h z na paralel oldu unu belirten Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl ekonomisiyle, fiziki yap s yla, Gölbafl l s yla, mimarisiyle, park alanlar yla çok k sa bir sürede modern bir görünüm kazand dedi. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, konuyla ilgili yapt de erlendirmede flunlar söyledi: Belediyemiz olarak vatandafllar m z n da kat l m ile Gölbafl n n marka kent olmas için zaman kaybetmeksizin çal fl yoruz. Verilen inflaat ve iskan ruhsat istatistiklerinin yer ald son befl y ll k rapora bakt m zda Gölbafl m z n ne kadar ANKARA 4 Büyükflehir Meclisi nden Ramazan ve festival karar A nkara Büyükflehir Belediye Meclisi, 2014 Y l Ramazan ay etkinlikleri, 7. Büyük Ankara Festivali ile ilgili Baflkanl k Yaz lar n görüfltü. CHP ad na söz isteyen Grup Baflkan Vekili Yaflar Çatak, Ramazan etkinlikleri ile ilgili yeterli zaman bulundu unu, Belediye yönetiminde olas bir de ifliklikten sonra göreve gelecek kiflilerin bu programlar n konseptini, içeri ini de ifltirme gibi durumlar n ortaya ç kabilece ini kaydederek, bu tür kararlar n seçim sonras na ötelenmesini istedi. Baflkan Vekili Ali hsan Ölmez ise bu etkinliklerin art k gelenekselleflti ine vurgu yapt. Bu tür etkinliklerin Ankara n n karakteri haline geldi ini ifade eden Baflkan Vekili Ölmez, Ankara Festivali ni, hangi siyasi irade gelirse gelsin kald rmayaca n, Ramazan etkinliklerini de ifltirmeyece ini düflünüyorum. Ayr ca gelecek Belediye Meclisi irade beyan edecek, e er uygun görmüyorsa da iptal bir Meclis karar na bakar diye görüfl ortaya koydu. Görüflmelerin ard ndan Baflkan Vekili Ölmez ise bu etkinliklerin her y l yap ld n Baflkanl k yaz s n n Demirel den esnaf ziyareti da geçen y l ki karara at f yap larak geldi ini kaydetti ve maddeleri oylamaya sundu. Baflkanl k yaz lar daha sonra oy çoklu u ile kabul edildi. BÜYÜK ANKARA FEST VAL Baflkanl k Yaz s nda Büyük Ankara Festivali nin 2014 y l Haziran ay nda yap lmas n n planland, festivalin baflar l geçmesi için yetkili birimlerce festivalin tan t m faaliyetlerine bafllanmas, ilçe belediyelerine festivale kat lmalar için davet yap lmas, gerekti inde sivil toplum örgütlerine, Ankara esnaf odalar na kay tl esnafa, Ankara Ticaret Odas ile esnaf odalar na kay tl üyelere yer tahsisi yap lmas öngörülüyor. Kentlilik bilincinin sa lanmas amac yla festival alan na EGO otobüslerinin kentin de iflik noktalar ndan festival boyunca festival alan na yolcu tafl mas yapmalar, belediye birimlerince Ankara y tan tan tiflörtlerin, patlam fl m s r, pamuk fleker, yiyecek, içecek, gençlere ve çocuklara oyuncak, top, bebek ve benzeri malzemelerin ücretsiz olarak da t lmas, festivalde de iflik etkinliklere yer verilmesi, her akflam de iflik sanatç lar taraf ndan konser verilmesi, festivalin duyurusu için yaz l, görsel di er ilanlar n yap lmas, bilboardlardan duyuru yap lmas n n festivale katk sa layaca na dikkat çekiliyor. lçedeki esnaflar ziyaret eden Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, esnaf n sorunlar n dinledi; istek ve önerileri ald. Bir berber dükkan na giren Demirel, saç t rafl olan çocukla sohbet ettikten sonra berber makas ve tara n eline ald. Birkaç kez saç n n ucundan kesen Demirel, fli ehline b rakmak gerekir diyerek tekrar makas ve tara berbere b rakt. Demirel, pastaneden manifaturac ya, kundurac dan pideciye farkl alanlarda faaliyet gösteren onlarca esnafla bir araya geldi. Ziyaretlerinde Demirel e ilgi yo un oldu. flletme sahipleri Demirel e çeflitli ikramlarda bulundular. Esnaflar, belediye çal flmalar ndan memnuniyetlerini dile getirirken, Demirel de Dürüst hizmete devam etmek istediklerini söyledi. lçeye her alanda önemli yat r mlar kazand rd klar n ve Etimesgut halk n n yaflam kalitesini art rd klar - n ifade eden Demirel, Etimesgut 5 y lda büyük de iflim yaflad. Önümüzdeki 10 y ll k süreçte nüfusumuzun 1 milyona ulaflaca n öngörüyoruz. Bu öngörümüz do rultusunda hizmet planlamalar m z yapt k. lçemizin nerede hangi hizmetlere ihtiyac oldu unu belirledik. 5 y lda yapt m z hizmetlerimizle büyüyen ve geliflen ilçemiz yeni yat r mlar m zla inflallah daha modern ve daha yaflanabilir hale gelecek dedi. h zl geliflti ini görebiliyoruz. Tüm çal flmalar m z bu yöndeydi. Her alanda oldu u gibi Gölbafl l hemflehrilerimizin emekleri ve giriflimleri sayesinde, Gölbafl m z n dokusunu bozmadan flehirleflmesini de sa lad k. Bunu baflarman n hakl gururunu yaflamal y z. Çünkü bu baflar hepimizindir. Baflkan Odabafl, donan ml teknik personelden oluflan yap denetim ekibiyle, yönetmeliklere uygun olarak haz rlanm fl projelerin eksiksiz hayata geçmesi için yo un çal flma gerçeklefltirdiklerini bildirdi. Genifl Aç Süleyman GÖKSU ÜLKEM ZDE T CAR LEfiM fi GÜNLER Y lbafl, Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, daha neler neler Farkl tarihlerde birbirini takip eder dururlar. Türkiye dahil, dünyan n bir çok ülkesinde kutlan rlar. Bu günleri ajandalar m zda özellikle iflaretleriz. Bana göre, her gün anneler ve babalar günü. Tüm dünyaya medeniyet da tan atalar - m z, böyle günleri hiç kutlamam fllard r. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimize bu günler kadar önem vermez olduk. Yabanc kaynaklar, böyle günleri çok güzel ifllemifllerdir. Modernleflme ad alt nda, bu günlerin bizlere lanse edilmesi iflin en üzücü taraf d r. O günlerde; ifl yerleri özel bir flekilde süslenir, albenileriyle tüm dikkatleri üzerine çekerler. Reklam flirketleri böyle günlerde farkl stilleriyle ortada görünürler. Bu sayede tan - t mlar yla, belli merkezlere ilgi ve alaka olufltururlar. nsanlar, falan arkadafl al yor, neden ben almay m yar fl na girerler. Büyük flehirlerde bu konuda çeflitli sektörler oluflmufltur. Pastadan en büyük pay onlar almaktad rlar. Küçük yerlerdeki al flverifller, suda damla misalidir. Bizler böyle gösterifller sayesinde, maalesef tüketim toplumu haline getirildik. Yabanc lar n bize empoze etti i günleri, nedense adeta iple çekiyoruz. Buna karfl akraba ve hasta ziyaretlerine fazla zaman ay rm yoruz. Kabir ziyaretleri ise, ancak arife ve bayram günlerinde biraz çokça olabiliyor. Çocuk bak m yurtlar n ve huzurevlerini çok ihmal ediyoruz. Ne hikmetse olumsuz ifllerde mahalle bask s, her zaman kendini gösterir. Bu durumlarda çok önemliymifl gibi, kontrol mekanizmas hemen devreye giriverir. As l yanl fl olan ise, böyle günlerin ticarete alet edilmesidir. Bu tür yanl fl uygulamalar n ortadan kald r lmas, biraz zaman alaca a benziyor. Kal n sa l cakla LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

5 ANKARA (CHA) T ürkiye de ticari süt iflletmelerince 2013 y l Aral k ay nda 653 bin 585 ton inek sütü topland. Ayn ayda tavuk yumurtas üretimi de 1,4 milyar adet oldu. Türkiye statistik Kurumu Türkiye turizmde özellikle son 10 y lda büyük yol kat ederek dünyan n önemli turizm devlerine kafa tutar hale geldi aras nda özel sektörün ve kamunun yapt yat r mlarla dünya turizm sektöründe en fazla turist a rlayan 6. ülke olmay baflard. ANKARA (AA) A A muhabirinin çeflitli kaynaklardan derledi i bilgilere göre, geçen y l bir önceki y la k yasla turizm geliri yüzde 11,4 artarak 32 milyar 310 milyon 424 bin dolara, ziyaretçi say s ise yüzde 7,6 artarak 39 milyon 226 bin 226 kifliye ulaflt aras nda Antalya, stanbul, zmir ve Mu la Türkiye de turizmin can damarlar ndan oldu. Türkiye ye gelen yabanc ziyaretçilerin yüzde 34 ünü alan Antalya, 2002 de 4,7 milyon kifli a rlam flt y l tamamland nda ise ziyaretçi say s 10,6 milyona yükseldi ü bir önceki y la oranla yaklafl k yüzde 8 ziyaretçi art - fl yla tamamlanayan Antalya da toplam ziyaretçi say s 11 milyonu geride b rakt döneminde, Antalya da sa lanan 5,6 milyon ziyaretçi art fl n n kaynaklar incelendi inde; BDT pazarlar n n a rl n n ciddi oranda yükseldi i görülüyor. 10 ayl k dönemin bafl nda gelen ve ziyaretçilerin yüzde 11 ini oluflturan Süt ve yumurta üretimi artt (TÜ K) 2013 y l Aral k ay Süt ve Süt Ürünleri Üretimi ile Kümes Hayvanc l Üretimi istatistiklerini paylaflt. Buna göre toplanan 653 bin 585 ton inek sütü miktar Aral k ay nda bir önceki y l n ayn ay na oranla yüzde 6,4 artt. Rusya pazar, 2012 tamamland - nda pay n yüzde 27 ye ç kararak döneminde sa lanan art fl n yüzde 40 n oluflturdu. Rusya h zla yükselirken Antalya n n uzun y llar en büyük pazar Almanya turist say s nda art fl sa lamas na karfl n genel pay içinde geriledi de Antalya pazar nda yüzde 50 ye yak n pay olan Almanya, 2012 sonunda yüzde 27 ye geriledi te Rusya ya göre yavafllayan pazar, toplam ziyaretçiler içinde yüzde 25 paya sahip oldu. Bu dönemde Rusya n n oran da yüzde 11 den yüzde 30 a yükseldi ancak 2012 de yaklafl k 3 milyon Alman da Antalya y ziyaret etti. Antalya da döneminde sa lanan büyümenin ülke gruplar aç s ndan kayna na bak ld nda, Ba ms z Devletler Toplulu u (BDT) pazar n n büyümede yüzde 50 den yüzde 90 a ç kt görülüyor. Antalya dan sonra Türkiye nin en fazla turist çeken ili konumundaki stanbul ise son y llardaki büyüme e ilimini sürdürüyor. Son 10 y lda yabanc ziyaretçi say s nda 5 milyondan fazla art fl yaflanan kentte özellikle Arap bahar sonras ndaki geliflmeler, yabanc ziyaretçi say s ndaki art fl etkiledi. Arap ve Körfez ülkelerinden gelen Aral k ay nda ticari süt iflletmeleri taraf ndan içme sütü üretimi 115 bin 454 ton olarak gerçekleflti ve bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 9,6 art fl gösterdi. nek peyniri üretimi 46 bin 910 ton ile bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 7,2 artt. yabanc say s n n da h zla ço- ald stanbul da, son 3-4 y lda Rusya ve BDT pazarlar ndan gelifllerde de önemli bir hareket görüldü. Uzun dönemde, stanbul un sa lad art fl n yüzde luk k sm n Arap ve körfez ülkeleri olufltururken, Avrupa ülkeleri de ayn oranlarda art fl gösterdi. Öte yandan Rusya n n da içinde oldu u BDT pazarlar ndaki büyüme de stanbul un müflteri profilini zenginlefltirdi. Öyle ki bu pazar n büyümedeki a rl son y llarda yüzde 12 den yüzde 20 lere kadar yükseldi. Büyümede, Avrupa n n pay bir miktar azalm fl olsa da bölgedeki a rl n sürdürüyor. Di er taraftan Asya ve Amerika ülkelerinin a rl klar da yüzde ler düzeyinde seyrediyor. Büyüme kaynaklar olarak ele al nd nda stanbul da Asya ve Avrupal turistlerin a rl kta oldu u dönem ve Arap bahar dolay s yla bölgeden stanbul a yönelimlerin oldu u dönem ortaya ç k yor. Uzmanlara göre son 3 y lda stanbul daki büyümenin çok büyük bir k sm n bu trafik oluflturuyor. stanbul, Gezi Park odakl olaylarda k sa dönemli olumsuz bir havan n etkisine girmifl olsa da y l sonunda ulaflt 10 milyon ziyaretçi rakam yla bu Koyun, keçi, manda ve kar - fl k sütlerden elde edilen peynir çeflitleri ise 635 ton ile bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 291,9 artt. Yo urt üretimi 85 bin 170 ton ile bir önceki y l n ayn ay na oranla yüzde 4,5 art fl gösterdi. olumsuzluklardan etkilenmedi- ini ortaya koydu. Mu la ve civar na 2000 li y llar n bafl nda ngiltere ve Almanya toplam gelifllerin yar s n oluflturdu. Hollanda pazar ise bu iki ülkeyi izledi. Aradan geçen 10 y ll k süre zarf nda ise pazardaki dengeler bütünüyle de iflti, ngiltere ön plana ç kt ve yüzde 43 lük payla ziyaretçi say s nda ilk s raya ngiltere pazar yerleflti. Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi pazarlarda ise ciddi kay plar yafland ancak bu azal - fl ngiltere den gelen turist tamamlad ancak son iki y lda ngiltere pazar nda yaflanan daralma Mu la da da etkisini gösterdi ve bir düflüfl e ilimi gözlendi. Buna karfl n Rusya pazar nda ise önemli bir art fl yakaland. Bu nedenlerle Mu la ve çevresindeki turistik merkezler pazar çeflitlili ini artt rmaya çal fl rken bölgede Rusya özellikle önem kazanmaya bafllad. Rusya n n bu bölgedeki döneminde yüzde 6 olan büyüme pay, 2013 te yüzde 26 y geçti. Büyümenin yüzde 22 si de sveç ten sa land. zmir son 10 y lda ziyaretçi say s n 500 binlerden 1 milyon 3 bine yükseltti. Bu art flta en büyük pay ayn zamanda en fazla girifllerin yafland Almanya, talya, ngiltere gibi Avrupa pazarlar n n oldu. Müflteri profilinde ciddi de- iflimlerin yaflanmad bölgede, Hollanda gibi sürekli gerileyen pazarlar n d fl nda, büyümenin kaynaklar aç s ndan döneminde farkl l klar görüldü turizm döneminde büyümenin yüzde 25 ini sa layan Almanya son dönemde gerilerken, büyümeye de katk s olmad. Benzer durum Fransa, ngiltere, Avusturya, Polonya ve sveç gibi ülkelerde de görüldü. zmir in son dönemde sa lad büyümeye en büyük katk di er bölgelerde oldu u gibi Rusya ve BDT pazarlar yla yafland, bunun yan nda talya, ABD, ran ve sviçre gibi ülkelerden de turist geldi. Ege nin baflar l ihracatç lar ödüllendirildi ZM R (CHA) E ge hracatç Birlikleri (E B), 2013 y l n n baflar l ihracatç lar n ödüllendirdi. Geçen y l 12,2 milyar dolar ihracat gerçeklefltiren E B, en fazla ihracat yapan 57 firmay ödüllendirdi. Ege Bölgesi nde 765 milyon dolar ile Pektim Petrokimya Holding, 623 milyon dolar ile Pergamon Status, 474 milyon dolar ile de zmir Demir Çelik Sanayi en fazla ihracat gerçeklefltiren flirketler oldu. Sektörlerinde ilk üçe giren firmalar, Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci nin de kat ld hracat n Y ld zlar Ödül Töreni'nde plaketlerini ald. Ödül töreninden konuflan Zeybekci, zmir in ihracat art fl h z - n n düflük oldu unu söyledi. zmir in ihracat art fl ortalamas n n yüzde 5 in üzerinde olmas gerekti ini vurgulayan Zeybekci, Singapur, zmir'in yar s kadar bir ülke. Befl milyon nüfuslu bu ülke, yat r m n için en cazip ülkelerin bafl nda geliyor. Dünyan n en büyük liman orada. Geniflletme çal flmalar n da sürdürüyorlar. Hiçbir gemi 24 saat beklememifl. Ortalama indirme bindirme süresi saat. Y ll k 36 milyon konteyner kapasitesine sahip. diye konufltu. zmir in, Anadolu'nun tamam n n ç k fl kap s ve dünyan n en eski liman kentlerinden biri oldu- unu dile getiren Zeybekci, flunlar söyledi: zmir olarak o kadar büyük düflünmemiz laz m ki bu co rafyada ulafl m planlar m z, tar m ve tar ma dayal sanayi, bilim ve teknoloji alanlar m z, biliflim vadimiz diyerek tüm Ege'yi planlamal y z. Bu ihracat art fl zmir ve Ege'ye yak flm yor. Bu kadar birikim ve potansiyelin olacak ondan sonra Antep zmir'i geçecek. Bu olmaz. Çorum bile baflka bir noktaya geldi. fi rnak bile ihracatta 1 milyar dolar aflt. zmir'e 2023 y l nda 60 milyar dolarl k ihracat hedefi yak flm yor. Bakan Zeybekci, siyasi istikrar n bozulmad taktirde ekonomik krizin yaflanmayaca n da belirterek ihracatç lardan tedirgin olmamalar n da istedi. E B Koordinatör Baflkan Mustafa Türkmeno lu da, 2013 y l nda 215 ülkeye 12,2 milyar dolar ihracat yapt klar n kaydetti. Ege hracatç Birlikleri nin tarihinde ilk kez 12 milyar dolar ihracat rakam n aflmas n n gururunu yaflad klar n ifade eden Türkmeno lu, E B üyeleri, 2013 y - l nda 6,8 milyar dolarl k sanayi ürünleri, 4,2 milyar dolarl k tar m ürünleri, 1,1 milyar dolarl k ise madencilik ürünleri ihracat gerçeklefltirmifltir. Ege hracatç Birlikleri nin tarihinde ilk kez 12 milyar dolar ihracat rakam n aflmas n n gururunu yafl yoruz. Birliklerimiz ayn zamanda 2013 y - l nda 7 ay 1 milyar dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltirmifltir. diye konufltu y l nda 13 milyar dolar ihracat gerçeklefltirmeyi hedeflediklerini aktaran Türkmeno lu, 2013 y l dünya ve ülke ekonomisi için zorlu bir y l olmas na ra men Bölgemizin ihracat performans, hedefine ulaflan bir seyir göstermifltir. Ege hracatç Birlikleri nin 2014 y l için ihracat hedefi olan 13 milyar dolar n üzerinde ihracat n gerçekleflmesini sa lamak amac yla flimdiye kadar gösterdi imiz yo- un çal flma tempomuza, ayn verimlilik içerisinde devam edece- iz. Türkiye nin 2023 y l nda 100 bin ihracatç ile 500 milyar dolar ihracat hedefine, Ege Bölgesi olarak da 100 milyar dolarl k hedefi gerçeklefltirmeyi amaçl yoruz. zmir ve Ege Bölgesi nin ihracat hedefine ulaflabilmesi için inovasyona, Ar-Ge ve tasar ma, tan t ma a rl k vermesi gerekmektedir. fleklinde konufltu. Konuflmalar n ard ndan baflar - l ihracatç lar ödüllendirildi. EKONOM /5 Pazar çeflitlili i art nca turizmde rekor geldi Bakan Eker: Anadolu 'bu day ile koyun gerisi oyun' sözünü kavrayamam fl ANKARA (CHA) G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Anadolu'nun bu day ile koyun gerisi oyun sözünün hikmetini kavrayamad n belirterek, küçükbafl hayvanc l ktaki düflüfle dikkat çekti. Keçinin de düflman ilan edildi ine iflaret eden Eker, koyun ve keçinin kendilerinden önce hiç destek kapsam na al nmamas ndan yak nd y l na kadar küçükbafl hayvan say s nda ciddi bir düflüfl yafland n kaydeden Eker, 1984 y l nda 53 milyon olan küçükbafl hayvan say s 2002 y l nda 31.9 milyona inmifl döneminde yüzde 40 düflüfl olmufl. Biz küçükbafl hayvanc l destekleme kapsam na ald k ve 2012 y l nda küçükbafl hayvan say s 36 milyona ç kt. Yüzde 12 lik bir art fl oldu." dedi. Bakan Eker, çiflleri Bakanl E itim Dairesi Baflkanl 'ndaki 99. Dönem Kaymakaml k Kursu Töreni'ne kat ld. Eker, döneminde Türkiye tar m ndaki geliflmeler konulu bir sunum yapt. Kaymakam adaylar ndan tar m n tan m n yapmas n isteyen Eker, tar m n bir kültür oldu unu söyledi. Tar m sektörü dendi inde üç ana unsurun söz konusu oldu unu kaydeden Bakan Eker, bunlar n biyoloji, ekonomi ve ekoloji oldu unu bildirdi. Buna bir de hikmet i ekleyebileceklerini aktaran Eker, tar m anlamaya çal fl rken hikmeti anlamadan do ru yerine oturtulamayaca n belirtti. Yoksa tar m n tabiat sömürme faaliyeti olaca uyar s nda bulunan Eker, yoksa bugün oldu u gibi kendi nesline zarar verir hale gelinebilece ini söyledi. Eker, flu bilgileri verdi: Bugün dünyada olan da bu. Dünyaya yetecek kadar g da üretiliyor. Fakat 900 milyon insan açl ktan k vran yor, 5 milyon insan da açl ktan ölüyor. Bir yandan 1 milyar 300 milyon ton g da çöpe at l yor, bir yandan da 1 milyar 500 milyon insan obezite ile mücadele ediyor. flte burada da karfl m za hikmet ç k yor. Bilgi ve hikmet ile iliflkiyi do ru kurdu umuzda meseleleri daha iyi kavrar z. Türkiye tar m ile ilgili de erlendirmelerde bulunan Bakan Eker, Türkiye de yaklafl k 100 kifliden 25 inin tar mda çal flt na iflaret ederek, bu rakam n Avrupa da ortalama kifli oldu unu ifade etti. 24 milyon hektar alanda tar m yap ld n anlatan Eker, Türkiye nin biyoçeflitlilik aç s ndan dünyan n en zengin bölgesinde yer ald - n belirterek, Biyoçeflitlili iniz ne kadar fazla ise g da üretme potansiyeliniz o kadar büyüktür. Bat m zdaki ve do umuzdaki ülkeler bu kadar zengin de il. Demek ki bu co rafi özelli inden kaynaklan yor. fleklinde konufltu. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Tar m Strateji Belgesi ni kendilerinin haz rlad n vurgulayan Eker, tar m günübirlik politikalar n a olmaktan ç kard klar n, kal c, derin, olabildi ince genifl bir perspektifle ele ald klar n ifade etti. Türkiye tar mda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri tabirinin yanl fl oldu unu anlatan Eker, flu ifadeleri kulland : Bu flekilde sözü edilen ülkenin 2006 y l na kadar bir Tar m Kanunu olmad. Biz 2004 y l nda tar m n temel sorunlar n çözen kanunlar ç kard k. Bu kanun 20 y l önce ç ksa Türkiye bugün çok farkl olurdu. Bütün bu kanunlar biz ç kard k ve bir strateji belirledik. Liseyi bitirdikten sonra Tar m Bakanl na girdi ini, bakanl n bütün kademelerinde çal flt n ve 24 y lda 14 hükümet gördü ünü aktaran Bakan Eker, kendi dönemlerindeki tar msal desteklere dikkat çekti deki ekonomik krizde IMF ile Dünya Bankas n n Türkiye deki tar m politikas n belirledi ine iflaret eden Eker, IMF nin tar mda üretimi destekleyici destek vermeyeceksiniz, do rudan gelir deste i vereceksiniz; paray vereceksiniz çiftçi ne yapacaksa yaps n fleklinde yön verdi ini kaydetti. Bunlar n belgesinin kendinde oldu unu Dünya Bankas na kim hangi taahhütte bulundu unun belgelerde yer ald n anlatan Eker, hükümetleri döneminde bütün bu sistemi de ifltirdiklerini dile getirdi. Hayvanc l k konusunda bu day ile koyun gerisi oyun sözünün hikmetini Anadolu nun kavrayamad n ifade eden Eker, bu day ve küçükbafl hayvanc l n kendilerinden önce hiç desteklenmedi ine, keçinin ise zaten düflman ilan edildi ine iflaret etti. Hayvanc l k desteklerine iliflkin rakamlar veren Eker, Küçükbafl hayvan say s 1984 y l nda 53 milyon, 2002 y l nda 31.9 milyona inmifl döneminde yüzde 40 düflüfl olmufl. Biz küçükbafl hayvanc l destekleme kapsam na ald k ve 2012 y - l nda küçükbafl hayvan say s 36 milyona ç kt. Yüzde 12 lik bir art fl oldu. Büyükbafl hayvan say s ise 84 te 12.9 milyon iken 2002 y l nda 9.9 milyona düfltü. Bu say s 2012 y l nda 14 milyona ç kt. Bu dönemdeki art fl yüzde 41 olarak gerçekleflti. Yüksek verimli saf rk s r n toplamdaki oran da yüzde 19 dan 2012 y l rakam ile yüzde 41 e ç kt. Bu da süt, k rm z et ve beyaz et verimlili inde Cumhuriyet tarihinin rekorunu k r ld. Yine tar msal destek rakamlar n da paylaflan Eker, 2002 y l nda tar msal deste in 1 milyar 868 milyon 856 bin TL oldu unu, bunun 1 milyar 558 milyonu do rudan gelir deste i oldu unu belirtti. Eker, 2013 y l nda ise toplam tar msal deste in 8 milyar 748 milyon 800 bin TL oldu unun alt n çizerek, bunun 2 milyar 189 milyon 675 bin liras n n mazot, gübre, organik tar m, toprak analizi ve f nd k deste i oldu unu söyledi.

6 /6 DIfi HABERLER FERHAN KÖSEO LU PAR S (CHA)- P aris'te büyükelçi olarak son kez bas n mensuplar yla bir araya gelen Burcuo lu, "Hükümetin siyasi takdiridir. Bakanl k d fl ndan da büyükelçi atamalar yap l yor. Çok istisnai yerler ve çok istisnai görevler için belki, ama bunu genellefltirmenin fevkalade yanl fl oldu unu kan s nday m.'' diye konufltu. D fliflleri kadrolar na güvenilmesini isteyen Tahsin Burcuo lu, geçmiflte çok nadiren bu tarz görevlendirmelerin oldu unu ifade etti. D fliflleri geleneklerinin, kurallar n n hem de personel dokusunun mümkün oldu u kadar korunmas gerekti inin alt n çizen Paris Büyükelçisi, kendisinin 41 y lda çok say da cumhurbaflkan çok say da baflbakan ve çok say da d fliflleri bakan ile çal flt n vurgulayarak, "Biz verilen görevi yap yoruz. Bizim görevimiz neyi biliyorsak, akl m z neye eriyorsa onu söylemek." dedi. "B ZE YAKIfiTIRILAN BAZI SIFATLARI HAK ETM YORUZ" Burcuo lu, diplomatlar Türkiye'deki ortalama insan n d fl nda, üstünde ya da alt nda görmemek gerekti ini vurgulayarak, "Bize baz s fatlar söylüyorlar. O s fatlar hiç hak etmedi imizi söyleyeyim. D fliflleri Bakanl, ortalama Türk insan n n, Türkiye'nin toplumunun bütün katmanlar n temsil eden bir camia, dolay s yla d flifllerinin kadrolar çok önemli kadrolard r." dedi. Türk diplomatlar n n dünyan n en iyi diplomatlar oldu unu söyleyen Paris Büyükelçisi, "Türk diplomat nda bir tuhafl k vard r. Kendisini Türkiye'nin tamam ndan sorumlu hisseder. Baflka ülkenin diplomat kendisini yapt iflten, üstlendi i dosyadan sorumlu addeder." dedi. Fransa'n n baflkenti Paris'te 30 y l önce de görev yapt n ifade eden Burcuo lu, o dönemde iki ülke Bosna'daki gösteride Muhteflem Yüzy l dövizi E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI Almanya'da az nl a düflen muhalefet hak peflinde AZAMAT DAM R BERL N (CHA)- A lman Federal Meclisi'nde az nl k konumuna düflen muhalefetin haklar n n korunmas tart fl lmaya devam ediyor. Büyük Koalisyon hükümetinin ortaklar H ristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 631 milletvekilinden sadece 127 sine sahip olan Sol ve Yefliller in muhalefetteki görevlerini yapabilmeleri için Federal Meclis ç Tüzü- ü nün de ifltirilmesini önerdi. Sebebi ise Yafl haddinden emekliye ayr lacak olan Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuo lu, diplomat olmayanlar n büyükelçiliklere atanmas n elefltirdi. Tahsin Burcuo lu, bakanl k d fl ndan yap lan büyükelçi atamalar n elefltirdi aras nda müsteflar düzeyinde bile seyahat olmad n aktard. Burcuo lu, ''Ben VIP salonunu iki sene hiç görmedim. Bu dönemde ise heyetlerimizin trafi i yüzünden VIP salonunda neredeyse bütün görevlileri isim olarak tan r hale geldik." fleklinde konufltu. "ERMEN DOSYASI KAPANDI DEMEM MÜMKÜN DE L" Tahsin Burcuo lu, Fransa Ulusal Meclisi ve Senato'da kabul edilen daha sonra ise Fransa Anayasa Konseyi taraf ndan iptal edilen Ermeni soyk r m iddialar n inkar edenlerin cezaland r lmas ile ilgili yasaya da de inerek, "Fransa Anayasa Konseyi'nin karar yla Ermeni dosyas kapand, bundan sonra yeni bir macera olmaz demem mümkün de il. Bu konuda hem devletimizin hem burdaki misyonlar m z n hem de buradaki vatandafllar m z n fevkalede tetikte olmaya devam etmeleri laz m." dedi. meclisin flimdiki tüzü üne göre Araflt rma Komisyonu kurma, kamuya aç k sorgulama ve özel oturumlar yap lmas n temin etmek için en az yüzde 25 lik oran aranmas. Muhalefetteki partilerin meclis gruplar n n toplam oy oran ise yaklafl k yüzde 20 lerde kal yor. Federal Meclis in dünkü oturumunda hükümet ve muhalefetin önerileri ele al nd. Hükümetteki partiler, Araflt rma Komisyonu kurma imkan n sunan iç tüzük de iflikli ini önerdi. Ancak bu öneride muhalefetin yüzde 25 lik flart n yerine getirmeden bir yasay Federal Anayasa Mahkemesi ne incelemeye sunma imkan ve meclisteki konuflma süresinin uzat lmas öngörülmüyor. Meclisteki konuflma süreleri partilerin koltuk say s na göre paylafl ld ndan flimdiki duruma göre bir saatlik oturumda muhalefete 12 dakikal k süre düflüyor. Muhalefetteki partiler ise sadece bu yasama dönemi için yasa de iflikli i talep ediyor. Gözetim alt ndaki çocuklar n ölmesi partileri harekete geçirdi RAM S KILIÇARSLAN HAMBURG (CHA) - H amburg da, son on y l içinde gençlik dairesi gözetiminde bak c ailede ya da kendi ailesinin yan nda iken ölen befl çocuk, muhalefet partilerini harekete geçirdi. Komisyon kurulmas için gerekli dilekçeyi meclise sunan CDU, Yefliller ve FDP, gençlik dairesi gözetiminde ailesinin yan nda ölen Ya mur un ölüm nedeninin detayl bir flekilde araflt r lmas, benzeri olaylar n tekrarlanmamas ve çocuk bak m n n iyilefltirilmesini istiyor. Hamburg da son y llarda aile içinde veya gençlik dairesi gözetimindeki bak c çocuk ölümlerinin yaflanmas, eyalet meclisinde gruplar bulunan CDU,Yefliller ve FDP yi harekete geçirdi. Gençlik dairesi gözetiminde en son geçti imiz y l aral k ay nda 3 yafl ndaki Ya mur hayat n kaybetmiflti. Ya mur un ölümünden sonra müfettifller taraf ndan yap lan incelemede bir dizi ihmallerin oldu u ortaya ç km flt. Ya mur un ölümünün yeterince araflt r lmad n savunan CDU, Yefliller ve FDP Meclis gruplar eyalet meclisine dilekçe vererek, konuyu araflt racak bir komisyon kurulmas n talep etti. Dilekçeye imza atan üç partiye mensup milletvekilinin 51. Komisyon un kurulmas için 121 sandalyesi bulunan meclisin üçte birinin olumlu yaklaflmas yeterli. Kurulmas na kesin gözüyle bak lan komisyon için mecliste bu ay n 25 veya 26 s nda oylama yap lacak. Kurulacak komisyon öncelikli olarak Ya mur un ölüm olay n araflt racak. ki y l önce 11 yafl ndaki Chantall n ölümü sonras al nan önlemlere ra men gençlik dairesi gözetiminde ikinci ölüm olay n n nas l yafland n araflt racak komisyon, elde etti i verilerle ayn zamanda çocuk bak m n n iyilefltirilmesi içinde öneri sunacak. Konuyla ilgili aç klama yapan CDU Aile Politikalar Sözcüsü Christoph de Vries, Ya mur un ölümünden sonra müfettifllerin yapt incelemede hatalar zincirine rastlad klar n belirterek, Ailesinin yan nda ölen çocu un daha bafl ndan beri risk ve tehlike alt nda bulundu u gözden kaçm fl. Ayn olaylar n tekrar yaflanmas - n detayl bir flekilde araflt rmak gerekiyor. dedi. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA ADEL MUJC C SARAY- BOSNA (CHA)- B osna-hersek'in baflkenti Saraybosna'da gösteriler devam etti. Kanton hükümetlerinde istifa eden baflbakan ve bakanlar n, maafllar n n bir y l daha iflleyecek olmas na tepki gösteren protestocular, yetkililer için sadaka toplad. Göstericilerden birinin tafl d Muhteflem Yüzy l sahmeli dövizde ise flu ifadeler yer ald : "-Bosna halk isyan etti. / Bakir Pafla, ufak fierif Bey'i gönderin, Fahrudin ile olan sorunu halletsin." Bakir zzetbegoviç: Cumhurbaflkanl Konseyi'nin Boflnak üyesi Fahrudin Radonçiç: Hükümet taraf ndan, Bosna'daki durumu siyasi ç karlar için kullanmakla suçlanan medya patronu. fierif Patkoviç: Bosna Savafl 'ndaki en ünlü komutanlardan biri. Orta Afrika da g da yard mlar güçlükle da t l yor CF_BANG (CHA)- B M Dünya G da Program, açl k kriziyle karfl karfl ya kalan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne g da yard m na bafllad. Yollar n güvensiz olmas sebebiyle yard mlar havadan da t lacak. Bir ay içerisinde bin 800 ton tah l n da t lmas planlan yor. Dünya G da Program Sözcüsü Alexis Masciarell, ya murlar bafllamadan yard mlar da tmak zorunda olduklar n ifade etti. Bu arada etnik ve dini temelli fliddet sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan Müslümanlar, eflyalar n toplay p Çad s n r na kaçmaya devam ediyor. Art k Orta Afrika'da hiçbir fleyleri kalmad n ifade eden Nana Hamidu, "Biz, efllerimiz ve çocuklar m z... Sadece ac çekiyoruz." dedi.

7 LHAN ÇULHA GAZ ANTEP (CHA)- GAMEK, kursiyerlerine tarih bilinci afl l yor G aziantep Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Meslek E itimi Kurslar (GAMEK), kursiyerlerine Gaziantep kahramanlar n anma gezisi düzenledi. Gerçeklefltirdi i etkinliklerle kursiyerlerinin sosyal hayata adaptasyonuna katk da bulunan GAMEK, 8 flubat 1921 Gaziantep e Gazi lik ünvan n n verilmesinin 93. Reyhanl ö rencilerden 'Bir harçl m Suriyeli kardeflime' kampanyas MEVLÜT A IR KONYA(CHA) - T ürkiye genelinde 'Sana htiyac m Var' slogan yla Suriye için bafllat lan yard m kampanyalar na Özel Reyhan lkokulu ve Ortaokulu ö rencileri de 'Bir harçl m Suriyeli kardeflime' diyerek destek veriyor. Toplumsal konulara duyarl l ile bilinen Özel KOÇ 21 Mart 20 Nisan Bugün her türlü konuda yenilikler ve de ifliklikler düflünebilirsiniz. Belki de kendinizi tamamen yenilenmifl hissedeceksiniz. Bugünlerde mant n z her zamankinden daha h zl ve dinamik çal fl yor. Bu da gelece e dönük yat r mlar yaparken size büyük avantaj sa layabilir. Fazla derinlemesine bilmedi iniz konularda iddal olmaktan kaç nmal s n z. Gün sonunda baz ertelenmifl resmi ifllerinizi takip edebilirsiniz. Bunun yan nda sosyal aktivitelerinizde de K ZLER oldukça yo unluk olabilir. 21 Mayıs 21 Haziran Duygusall n z yüzünden çevrenize karfl her zamankinden daha çok ilgili ve yard msever olabilirsiniz. Siz bir kad nsan z bir erkek taraf ndan atlat labilirsiniz. ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat y ldönümü an s na düzenledi i müze gezileriyle ö rencilerine Gaziantep tarihini yak ndan inceleme olana sundu. Tarih bilincini canl tutmay hedefleyen GAMEK, bu amaçla kursiyerlerini Bayazhan Kent Müzesi ile Savafl Müzesi ni gezdirerek Gaziantep tarihi hakk nda bilgilendirdi. GAMEK Genel Koordinatörü Ramazan Dündar, kursiyerlerin müze gezisinden oldukça etkilendi inin alt n çizerek Gaziantep Büyükflehir Belediyesi nin Reyhan ÖO ö rencileri daha önce de Van depremi ve Afrika da katarakt ameliyat olacaklara yard m için düzenlenen kampanyalara kat lm flt. Bir dilim ekme e muhtaç yaflayan Suriyeli kardefllerine yard m etmek, ac lar n paylaflmak, toplumsal duyarl l k oluflturmak ad na elini tafl n alt na koyan Özel Reyhan ö rencileri ailelerinin de destekleri ile yard m GÜNLÜK BURÇLAR Hedeflerinizin yaratabilece i endiflelerin sizi olumsuz olarak etkileyebilece ini belirtmek gerek. Sakin ve mant kl tutumlar n z koruman z, istedi iniz sonuçlara ulaflman za yard mc olabilir. Yemeklerinizde de dikkatli olmal s n z çünkü afl r yeme e ilimleriniz olabilir. Gösterece iniz gayretin yarar n göremeyebilirsiniz. Ancak iliflkiler aç s ndan isterseniz çok daha flansl olabilirsiniz. liflkiler aç s ndan iniflli ç k fll bir dönem geçirebilirsiniz. Bir çok ani duygusal yaklafl m ve ani uzaklaflmalar yaflaman z mümkündür. Bugün karfl cinsten haks zl k ya da anlay fls zl k görmeye aç ks n z. Sosyal iliflkilerinizde daha baflka hedefler belirlemeniz ve normalin üstünde arkadafll klar kurmak istemeniz mümkündür. Siz bu ara çok çabuk afl k olabilir ve duygular n zdan emin olmadan harekete geçti iniz için daha sonra piflmanl k duyabilirsiniz. Üzerinizdeki tembelli i atabilmeniz oldukça zordur buyüzden birfleyler yapaca m diye kendinizi aldatmay b rak p gününüzü dinlenmeye ay r rsan z kafaca rahat edersiniz. Bu devre daha çok mesleki yönde verimli geçecektir. Aflk hayat n z biraz durulabilir. Hatta iflinize yo unlaflman z gerekebilir. Genelde iyimser bir hava içinde olacaks n z. Çevre iliflkilerinizde de oldukça uyumlu oldu unuz görülüyor. Bugün, siz bir erkekseniz fiziksel olarak, burcunuzun kad nlar ndan daha tembel ve bitkin olman z mümkündür. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Yeni dönemin sizde yarataca rahatl k duygusuna kap larak tembelleflebilirsiniz. Pratik yönlerinizi kullanma bak m ndan iyi bir dönem olabilir. Bunun yan nda maddi zorlanmalarda da rahatlama görülebilir. Uzun zamandan beri hayalini kurdu unuz birfleyi gerçeklefltirmeye teflebüs edebilirsiniz. Özellikle günün ilk saatlerinde daha temkinli hareket etmeniz yarar n za olacakt r. Herhangi bir konuda bulunaca n z giriflim ya da çevrenizdekilerin böyle bir giriflimde YENGEÇ 22 Haziran bulunmas nda, sizin afl r iyimserli iniz gündeme gelebilir. 22 Temmuz Baflkalar n n ifllerine yard mc olmal ve onlar n sorunlar yla ilgilenmelisiniz. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Belki çok zor gelebilir ama ataca n z her ad mda kendinize güvenmeniz, istedi iniz sonuçlara ulaflman za da yard mc olacakt r. Dikkatli ve özenli bir yaklafl m tüm tehlikeleri ortadan kald rabilir. Özellikle ikili görüflmelerde sezgilerinize güvenmeli ve kültürel birikiminizden faydalanmal s n z. Kendinizi kontrol etmelisiniz. A rbafll ve yumuflak olmaya verdi iniz önem baflar n z n derecesini belirleyebilir. Ama bunun yan s ra diplomatik iliflkilerde ve mesleki konularda son derece baflar l ç k fllar yapabilirsiniz. Planlad n z bir buluflmada umdu unuzu bulamayabilir ya da planlad n z yaklafl mlar yapamayabilirsiniz. Beklemedi iniz f rsatlarla karfl laflabilirsiniz. Bunlar iyi de erlendirmek ise sizin zamanlaman za ba l olacakt r. fians n z n bu konuda yapaca pek fazla bir fley yok yani f rsatlar yakalamak sadece sizin kiflisel yeteneklerinize kal yor. Kafan zda bir çok plan olabilir fakat bunlar yürürlü e koymay hep biraz sonraya b rakarak kendinizi engellemeniz ve vakit öldürmeniz mümkündür. Gerçekçilik hissiniz ve zihinsel uyan kl n z oldukça yüksek olacakt r. Bununla birlikte sorumluluk hissinizin de artmas mümkün. Geliflmelere karfl iyi bir ritm anlay fl na sahipsiniz. Bugün bir randevunuz varsa büyük bir ihtimalle bu randevu gerçekleflemeyecektir. Ayr ca gerçekleflmemesi bir bak mdan daha iyi de olabilir. büyük emekleriyle flehrimize kazand r lan müzeler geçmiflimizin zor günlerini en iyi flekilde yans t yor. Gelece imizi daha emin ad mlarla kurmak için geçmiflimizi her zaman hat rlamal y z. 8 fiubat 1921 Gaziantep e Gazi lik unvan n n verilmesinin 93. y ldönümü an s na düzenledi imiz etkinlikler bu aç dan oldukça önemli. Çünkü GAMEK gelece ini daha iyi kurmaya haz rlanan Gazianteplilere hizmet veriyor. diye konufltu. Konya n n Akflehir ilçesinde faaliyet gösteren Özel Reyhan lkö retim Okulu ö rencileri, Suriye de savafl ve açl kla mücadele eden kardefllerine bir nebze destek olabilmek için harçl klar n ba fllad. seferberli i bafllatt. Toplanan yard m paralar n Kimse Yok Mu Derne i arac l ile Suriyeli kardefllerine ulaflt racak ö renciler, duyarl l klar yla tüm dünyaya mesaj veriyor. Kampanya hakk nda bilgi veren Özel Reyhan ÖO Müdürü Emir K l ç, "Güney komflumuzda üçüncü y l n dolduran iç savaflta, ma durlar uluslar aras güçlerden bofl laflar haricinde bir yard m görmediler. stedik ki duyars z Bat dünyas ndan, bana dokunmayan y lan bin yaflas n p s r kl ile olaya bakan Arap dünyas ndan bir fark m z olsun. Bu kapsamda ö retmenlerimizin önderli inde ve örnekli inde yard m kampanyam z bafllatt k. Allah hay rlara vesile k ls n." dedi. YURTKUR'da kalan 300 bin ö renciye sa l k taramas YAS N KILIÇ ANKARA (CHA) - G ençlik ve Spor Bakanl ile Sa l k Bakanl aras nda Yüksekö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Yurtlar nda Kalan Ö rencilere Sa l k Taramas Yap lmas na Dair Protokol imzaland. Kredi yurtlar kurumunda 300 binin üzerinde genci misafir ettiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay K l ç, Yurtlar m zda kalan genç kardefllerimizin özellikle göz, difl ve cilt hastal klar noktas nda rehberlik ve destek amac yla tarama konusunda Sa l k Bakanl m z bizlere yard mc olacaklar. Bu konudaki ehil ve uzman arkadafllar bir birliktelikle genç kardefllerimizin tamamen istekleri ve gönüllülükleri noktas nda kendilerini rehberlik ve dan flmanl k hizmeti verilecek. diye konufltu. Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay K l ç ve Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu, Yüksekö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlar nda Kalan Ö rencilere Sa l k Taramas Yap lmas na Dair Protokol imzalad. Gençlik ve Spor Bakanl Merkez binas nda imzalanan protokol kapsam nda Gençlik ve Spor Bakanl na ba l 350 yurtta kalan 300 bini aflk n üniversite ö rencisi gönüllülük esas na dayal olarak göz, difl ve cilt taramas ndan geçirilecek. Gençler için güzel bir ad m n temelini att klar n /7 GÜNCEL YAfiAM Da da rahats zlanan çoban helikopterle kurtar ld KAYBER AVCI MU LA (CHA)- M u la'n n Marmaris ilçesinde küçükbafl hayvan otlat rken rahats zlanan bir çoban, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)'nce askerî helikopter yard m yla al narak hastaneye kald r ld. Tafll ca köyünde bin 400 râk ml da da hayvan otlatan 56 yafl ndaki Mustafa Biçkin'den haber alamayan yak nlar, 2 saatlik araman n ard ndan bayg n halde buldu. Jandarma ve 112 Acil Sa l k ekiplerinden yard m istemeleri üzerine UMKE ekibi bölgeye hareket etti. Kalp krizi ihtimalini de erlendiren ekip, karayolu ulafl m n n bulunmad bölgeye Dalaman'dan havalanan AS 532/Cougar arama kurtarma askerî helikopteriyle ulaflt. Hastay bayg n halde bulan ekip, olay yerinde yapt klar müdahalenin ard ndan Marmaris Devlet Hastanesi'ne ulaflt rd. belirten Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay K l ç, Kredi yurtlar kurumumuzda 300 binin üzerinde gencimiz misafirimiz olarak ama asl nda evlerinde ö renim süresi boyunca bizimle beraber oluyor. Bu süre zarf nda arkadafllar m z n farkl noktalarda gereksinimleri oluyor onlar karfl lan yor. Ancak gelece imizin teminat gençlerimizin en önemli dikkat etmeleri konular sa l k. Sa l k Bakan m z Mehmet beyle bir araya geldi imizde bir sohbetimiz oldu. Kendisine bu noktadaki düflüncemize sonuna kadar destek olacaklar n ilettiler. Yurtlar m zda kalan genç kardefllerimizin özellikle göz, difl ve cilt hastal klar noktas nda rehberlik ve destek amac yla tarama konusunda Sa l k Bakanl m z bizlere yard mc olacaklar. Bu konudaki ehil ve uzman arkadafllar bir birliktelikle genç kardefllerimizin tamamen istekleri ve gönüllülükleri noktas nda kendilerini rehberlik ve dan flmanl k hizmeti verilecek. diye konufltu. 9 LDE BAfiLAYACAK PROJE LE D fi,göz VE C LT TARAMASI YAPILACAK Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu, çok önemli ve anlaml bir protokole imza att klar n söyledi. Üniversitede okuyan ve YURTKUR da kalan çocuklar n sa l k bilincine katk sa layacak bir projeye imza att klar n belirten Müezzino lu, 350 nin üzerinde YURTKUR un yurtlar var bu yurtlar m zda 300 binden fazla ö renci kal yor. Bakanl k olarak birey sa l, aile sa l ve toplum sa l diye srarla bir bak fl aç fl ifade etmek istiyoruz y l itibariyle toplumsal sa l k bilincini artt rmak ve sa l k okur yazarl n artt rmak için stratejik çal flmalar planlad k. Sa l k bilincini yükseltece imiz en önemli alanlardan bir tanesi de ö rencilerimizdir gençlerimizdir. O nedenle gençlerimizle en güçlü irtibat kuraca m z alanlar da Yurt- Kur'da kalan ö rencilerimiz olarak gördük. dedi.

8 SA LIK /8 K s rl önlemek için ergenlik iyi takip edilmeli ED RNE (AA.) K ad n Hastal klar ve Do um Uzman Prof. Dr. Fuat Demirci, ergenlik döneminde görülen baz belirtilerin, ileride k s rl k riskini artt rabilece ini söyledi. Ergenlik ça n n bu aç dan iyi takip edilmesi gerekti ini, bu konuda ailelere büyük görev düfltü ünü vurgulayan Demirci, flöyle konufltu: K z çocuklar nda adet gecikmesi, afl r tüylenme, erken yaflta ergenli e girme, erkeklerde ise gö üs büyümesi tarz belirtiler ilerleyen y llarda k s rl k riskini artt rabilir. Bu belirtileri gösteren çocuklar, doktora görünmeli. Aileler çocuklar n bu dönemde iyi flekilde gözlemeli. Ergenlik döneminde ortaya ç - kabilecek baz problemler daha sonraki y llarda k s rl a yol açabilir. Demirci, doktora baflvuran ergenlik ça ndaki gençlere hormon testleri ve di er baz testler uygulanaca n ve gelecekte bu kiflilerin anne ve baba olmas n engelleyecek sorunlar tespit edilmesi halinde bunlar n erkenden teflhis edilece ini belirterek, Tedavi de böylelikle erken yaflta bafllayacakt r diye konufltu. Karaci er hasar nda alkol varsa nakil yok Düzenli ve uzun süreli alkol tüketenlerde karaci er hastal klar n n oluflma riskinin artt, ifllevini yitiren karaci erin yerine yap - lacak naklin ise alkol tüketimi nedeniyle gerçeklefltirilemedi i belirtiliyor. Do al ve organik ürünler için hile uyar s STANBUL (CHA) D o al ürünler, organik meyveler ve bal derken sütte de maliyeti indirmek için hileler yap ld ifade edildi. Pek çok ürünün beyan edildi i gibi organik ve do al olmad vurguland. Bu çerçevede Fatih Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik bölümü bünyesinde bulunan G da Analiz ve Araflt rma Grubu keçi sütüne ayr süt türleri kat ld n belirledi. Grubun baflkan Fatih Üniversitesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Fatih Abas yan k, son senelerde g da ürünlerinde yap lan hilelerin artt - na iflaret etti. Abas yan k, G dalarda yap lan hilelerin belirlenmesi tüketici haklar n n korunmas, meydana gelecek s hhat sorunlar n n önüne geçilebilmesi ve haks z rekabetin önlenebilmesi ad na oldukça önemli. Ayr ca, ticari kayg larla yap lan hileler nedeniyle tüketici kand r lmakta. Bilhassa keçi ve koyun sütlerine maliyeti indirme ad na denetimsiz olarak inek sütü kar flt r lmakta ve bu kar fl m etiket üzerinde belirtilmemekte. Son senelerde Avrupa da ve ülkemizde yap lan araflt rmalar incelendi inde g da hilelerin çok oldu unu görüyoruz. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl - n n g da denetim program ile ilgili bulgulara göre etiket denetimlerinde olumsuz örnek oran gerilerde iken, içerik denetimlerinde ise olumsuz örnek oran çok. Bu bulgu, ürün etiketi ile içeri inin birbiri ile uyumlu olmad n ortaya koyuyor. dedi. Canl hücreler kullan larak doku yap s üretildi SAMSUN (CHA) O ndokuz May s Üniversitesi (OMÜ) T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. lhan Karab çak, AA muhabirine yapt aç klamada, karaci- erin vücudun her türlü gereksinimini karfl lamak üzere 24 saat durmaks z n çal - flan, oldukça karmafl k yap l bir fabrika gibi oldu unu söyledi. Karab çak, y l gibi uzun süre kesintisiz alkol tüketenlerin karaci er kontrollerinden geçmesi gerekti ini belirterek, flöyle konufltu: Bu kiflilerde karaci er hastal oluflma riski art - yor. Alkol, mide ve ba rsaklardan emilerek kana kar fl r. Alkolün parçaland yer karaci erdir ancak karaci erin birim zamanda zarars z hale getirebilece i alkol miktar s n rl d r. Bu s - n r n üzerinde al nan alkol tüm vücudu, özellikle de beyni ve kalbi etkiler. Karaci erin fazla miktarda alkolü zarars z hale getirme ifllemi s ras nda, di er fonksiyonlar aksar. Karaci er hücreleri hasar görebilir, yap sal de iflikliklere u rayabilir. Baz durumlarda karaci erde hepatit veya siroz geliflebilir. Uzun y llar belli bir miktar n üzerinde alkol alanlarda kal c hasar olas l artar. Bu nedenle alkol alanlar büyük risk alt ndad r. Karaci er hücrelerinin yaklafl k dörtte üçünün hasar görmeden kiflide herhangi bir flikayetin ortaya ç kmad - n anlatan Karab çak, karaci er hastal klar n n tespiti STANBUL (CHA) S abanc Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisli i Program Ö retim Üyesi Doç. Dr. Bahattin Koç ve ekibi, canl hücreler kullanarak, üç boyutlu biyobas m yöntemiyle yapay doku üretti. Sabanc Üniversitesi Karaköy Bilim ve Kültür Akademisi nde düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Koç, Sabanc Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araflt rma Merkezi nde (SU- NUM) yapt klar çal flmalarla üç boyutlu biyoyaz c yla insan n canl hücrelerini kullanarak, aort damar örne ini oluflturduklar n söyledi. Koç, bunu yaparken de do rudan MR gibi medikal görüntüleri kulland klar n ifade ederek, Bu görüntüleri al p bilgisayar ortam nda gelifltirdi imiz algoritmalarla nerelere hücre bas laca - n en optimum flekilde hesaplad k. Daha sonra biyoyaz c ya gönderdik. Biyoyaz c da da el de meden, do rudan hücreleri al p otomatik olarak kat kat bas lmas yla üç boyutlu dokuyu oluflturduk diye konufltu. Bu üç boyutlu dokuyu inkübatör denilen bir cihaz içerisinde 5-7 gün aras nda beklettiklerini ve aort dokusunu oluflturduklar n anlatan Koç, flu bilgileri verdi: Bundaki amac m z, doku veya çok ileriki aflamalarda organlar bu flekilde üretebilmek. Burada do rudan insan n veya hastan n kendi hücrelerini kulland - m z için vücudun ret etmesi gibi bir durum olmayacak. Tabii bunda bafllang ç aflamas nday z, klinik aflamalar uzun sürecek. Ancak bunun için çal flmalar m z devam ediyor. Bundan sonraki aflamalarda farkl doku veya organ örnekleri içerisinde çal - fl yoruz. Damarlar n kompleks yap lar, yani çatallanm fl damarlar üzerinde çal - fl yoruz. Kök hücreleri kullan p, kök hücreleri üç boyutlu yap içerisinde farkl - laflt r p kompleks dokular veya organlar oluflturmak için çal flmalar m z devam ediyor. Koç, aort damar n n insandaki en büyük ve tek damar oldu u için, bunun otolog greft ile tedavisinin mümkün olmad n, bunun tedavisi için flu anda plastikten (dacron) yap lm fl sentetik damarlar kullan ld n ve bunlar n da hiçbir zaman normal insan damar gibi olmad n ifade etti. Çal flmalar sonucunda, abdominal aort damar n n hastan n kendi hücre veya kök hücrelerini kullanarak üretilebilece ini ve yapay damar n bu tür hastalara nakil edilece ini belirten Koç, flöyle devam etti: fiu anda bu çal flmalar n bafllang ç aflamas nday z ve klinik uygulamalar uzun için düzenli sa l k kontrollerinin yap lmas n n önem tafl d na dikkati çekti. fllevini yerine getiremeyen karaci erde siroz veya kanserle karfl lafl labildi ine de inen Karab çak, sözlerini flöyle sürdürdü: Yorgunluk, halsizlik, ifltahs zl k, enfeksiyonlara karfl direnç düflüklü ü, sar - l k, adale erimesi, sindirim sisteminde ciddi kanamalar, beyin ve böbrek fonksiyonlar nda bozukluklar görülüyor. Olay kal c hale gelmeden erken fark edilir ve alkol kesilirse karaci er hücreleri kendini yenileyebilir. Kal c karaci er hasar n n oluflabilmesi için y llarca, 8-10 y l devaml ve belirli bir miktar n üzerinde alkol almak gerekir. Alkol al nacaksa mutlaka ölçülü davran lmal. Uzun dönemde siroz gelifliyor. O zaman hastalar n nakil olmas gerekiyor. Tek tedavisi karaci er naklidir. laç tedavisi hastal n genel durumunu iyilefltirdi- ini, uzun süren siroz hastal nda kanser geliflebildi ini dile getiren Karab çak, flunlar söyledi: E er hasta y l siroz hastas ise kanser geliflme riski daha fazla oluyor. Vücudun en sab rl organ olarak bilinen ve son ana kadar ifllevini sürdüren karaci erin ifllevini yitirmesi durumunda gerekli olan nakli, uzun süreli alkol kullanan kiflilere yapm yoruz. Hastal k teflhisi konulduktan sonra alkol al m devam ediyorsa ya da daha sonra alkol alma ihtimali olan kiflilere nakil y llar alabilir. Sonuçta anatomik yap ya yak n ve fizyolojik gereksinimleri karfl - layabilecek yapay aort damar dokusunun elde edilmesini hedefliyoruz. Projede fonksiyonel organ veya doku yapm yoruz ama birebir doku veya organ n bir parças n, gelifltirdi imiz algoritma ve programlar ile tasarl yoruz. Daha sonra 3B biyoyaz c y kontrol edecek komutlar haline getirip, kat yapm yoruz. Hasta kifli alkolü b rakt ktan 6 ay sonra nakil yap yoruz. Bu süre içinde hastay psikiyatriste gönderiyoruz. Hasta alkolü kesin b rakt denilirse, hekim onay verirse ve kiflinin çevresi tekrar alkolü bafllatmaya meyilli de ilse nakil yap yoruz. Karab çak, Naklin ço unu kadavradan yap yoruz. Y lda 250 ile 300 aras nda kadavradan organ ç k yor. 2 binin üzerinde hasta organ bekliyor. Hastalar n yüzde 8 ine yetecek organ var. Bu nedenle organlar n çok iyi de erlendirilmesi gerekiyor. Kan yoluyla hepatit bulaflm fl olabiliyor. Bunda sorun yok ama alkol böyle de il. Kifli alkolü b rakt ktan 5 y l sonra karaci er kendini toparlayabiliyor, kendini yeniliyor dedi Doç. Dr. lhan Karab - çak, sa l kl bir karaci er için sa l kl yaflam gerekti- ini vurgulayarak, özellikle haz r g dalardan, kilo almaktan ve ya l yemeklerden kaç n lmas gerekti ini kaydetti..(aa) kat canl hücre ve biyomalzemeler ile bas m n gerçeklefltiriyoruz. fiu anda tam fonksiyonlu bir yapay doku üretme aflamas nda de iliz ama bunun için çal flmalar - m z devam ediyor. Toplant ya, Sabanc Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker, Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi Dekan Yusuf Mencelo lu, SUNUM Direktörü Volkan Özgüz de kat ld. (AA) Kelebek Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:20/B Akyurt Bal k Güneflevler Mah.126.Sok. No:9/A Alt nda Alt nda Ar kök Gündo du Mah. Karacabey Sok. No:32/A Alt nda Alt nda Luna smetpafla Mah.Çank r Cad.No:26/B Ulus Alt nda Çal flkan Cumhuriyet Meydan Yeni Belediye flhan No:7-8 Ayafl Ayafl nan BAfiA AÇ MAH.EYÜP GÜNDO AN CAD. NAN APT. ABLOK NO:7/8 Beypazar Ayranc Ayranc Mah. Güvenlik Cad. No:39/A Ayranc Çankaya pek Karap nar Mah. Cevizlidere Cad. No:122/A Çankaya Çankaya Dilara U ur Mumcu Cad. No:46/5 Gaziosmanpafla Çankaya Çankaya CADDE ZM R 1. CAD. NO:20/D KI- ZILAY Çankaya Yeni Merkez Gençlik Cad. No: 133/A An ttepe-çankaya Çankaya Ayçin BAHÇEL EVLER MAH. 3.CAD.Ku uo lu CAD.SOK.NO:16/A Çankaya Yeni Yaprak O uzlar Mah. Av. Özdemir Özok Sok. No:6/B Balgat Çankaya Çubuk Park Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:20 Çubuk Sönmez Kemal Pafla Mah. Cumhuriyet Cad. Hüner Sok. No:2/30-B Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada ET MESGUT CANSU 30 A ustos Mah. fiehit Hikmet Özer Cad.No:48/A Etimesgut Ocak Topçu Mah Cad. No:11/C Etimesgut Etap Tunahan Mah Sok. 4.Etap Çarfl s No:4/7 Eryaman Etimesgut Millet Gaziosmanpafla Mah. nönü Cad. No:17/C Gölbafl (A z Difl Sa l Yan ) Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Vereseli Y k lmaz Kaya Bafl Mah.Halil Balc Cad. No:4 Haymana Haymana Yeni Ayflem Cuma Mah. stasyon Cad. No:15/7 Kalecik Kalecik Kazan Çiçek Atatürk Mah. Fatih Cad. No: 78/10 Kazan Kazan Serpil A. E lence Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Mart Sok.Huzur Sitesi A Blok No:3/G Etlik Keçiören Yeni Mine fienlik Mah. K zlarp nar Cad. Gürkan Sok. No:41/B Keçiören Keçiören Ka an Gökay KUfiCA IZ MAH. TAH- RANLAR CAD.387.SOK. NO:15/A Keçiören K z lcahamam Merkez Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:2/A K z lcahamam K z lcahamam mece Mamak Cad. No:34/A fiehitlik Mamak U ur Yaz Mah. Ankara Cad. No:2 Nall han Nall han bn-i Sina Cumhuriyet Mah. Turan Cad. No:8/C Polatl Pursaklar Cumhuriyet Mah.Sun Sok. No:28//A Pursaklar Pursaklar Yalç n Atatürk Mah. Ankara Cad. No:39/A Sincan Sincan Sincan Ya z Andiçen Mah. Ahi Mesut Bulvar No:258/B Sincan Fatih Murat Fatih Mah. Kültür Sok. No:21/A Sincan-Fatih Sincan P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad. No:36/B Sincan

9 Çevreye duyarl trafik sinyalizasyon sistemi gelifltirildi Mu la S tk Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Teknoloji Fakültesi Biliflim Sistemleri Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. lhan Tar mer, 2 y l üzerinde çal flarak gelifltirdi i yaz l m sisteminde yerli kaynaklar kullanarak çevreye duyarl ak ll trafik sinyalizasyon sistemi gelifltirdi TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI MU LA (AA) T ar mer, AA muhabirine yapt aç klamada, trafik yo unlu unun ço unlukla kavflaklarda meydana geldi ini, bir kavfla n iyi kontrol edilmesinin ise birim zamanda daha fazla arac n geçiflini sa lamakla mümkün olaca n söyledi. Tar mer, çal flmay Bilimsel Araflt rma Projesi (BAP) olarak haz rlad klar n ve çal flman n görsel ve yaz l msal olarak tamamland n belirtti. Mu la'da trafik ak fl n n yo un oldu u bir kavfla n denetimini, gelifltirdikleri gerçek zamanl programlanabilir SCA- DA uygulamas ile yapt klar n ifade eden Tar mer, bunun için PLC basamak program yla SCADA tasar m yapt klar n ve aralar ndaki uyum protokollü ara birim ile çal flman n yürütüldü ünü dile getirdi. Sistemin çal flt r ld zaman diliminin, haz rlanan yaz l m dili kullan larak sanal bir gösterge ile SCADA ekran nda gösterildi ini vurgulayan Tar mer, çal flman n gerçeklefltirilmesi esnas nda araç geçifl sürelerinin zaman dilimlerine göre de ifltirildi ini, böylece günün yo un zamanlar nda kavflaktan geçen araç say - s n n artt ve yak t tasarrufu yap laca- n n tespit edildi ini kaydetti. Çevreye duyarl ak ll sinyalizasyon uygulamas nda Mu la'da U ur Mumcu Bulvar 'ndaki bir kavfla n seçildi ine iflaret eden Tar mer, "Bu kavfla a giren ve ç kan 8 yol ve kavflak içi fl kla beraber 10 trafik fl var. Prototipte yer alan trafik fl klar n n yerleflimi ve çal flmas halihaz r sinyalizasyon sistemiyle ayn d r. Tasarlanan sistemin fark, zaman dilimlerinin de iflimiyle geçifl süresi de de iflmektedir" dedi. Tar mer, çal flmada alg lay c lar, sinyal lambalar, PLC, MPI ve bilgisayar kullan ld n, hafta içi, hafta sonu ve gece çal flma programlar n n ayr ayr yaz ld n ifade etti. Tar mer, trafi in yo un oldu u zaman dilimlerinde MOBESE kameralar ndan elde edilen görüntülerle araç geçifllerini ayr ayr zaman dilimlerinde sayd klar n dile getirdi. Çal flmayla trafik fl klar n n günün farkl zaman dilimlerinde geçifl süresinin de ifltirilerek araç trafi inin rahatlat lmas n amaçlad klar na de inen Tar mer, "Gerçeklefltirilen bu sistemde, kavflak üzerindeki trafik fl klar n n çal flma durumu uzaktan SCADA program ile bilgisayar ekran nda izlendi. Farkl çal flma programlar çal flt r larak yollardaki yo unlu a göre araçlara geçifl BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA hakk sa land. Gelifltirilen bu çal flma sayesinde 90 dakikal k zaman diliminde araçlar için geçifl süresi 670 saniye artt - r larak saatleri aras nda ortalama 510 arac n, saatleri aras nda ortalama 788 arac n fazladan geçmesi sa lanabilir" diye konufltu. Tar mer, nüfus art fl na paralel olarak trafikteki tafl t say s n n da artt n, tafl t kullan m n n artmas yla özellikle büyük flehirlerde yo un trafi in ortaya ç kard - birçok sorunun acilen önüne geçilmesi gereken bir hal ald n belirterek, flunlar söyledi: "Gereksiz beklemelerin engellenmesiyle günlük ortalama 65 litre yak t tasarrufu yap l rken atmosfere sal nan karbonmonoksit gaz nda 117 kilogram azalma olmaktad r. Sistemin bir di er avantaj protokol geçifli veya acil durumlarda sistem, uzaktan manuel olarak da çal flt r labilir. Bekleme süresi düflürülünce geçen araç say s artacak ve trafik s k fl kl azalacakt r. Dolay s yla trafikten kaynaklanan ve sürücüleri etkileyen psikolojik etkiler en aza indirilebilir." Sistemin Mu la ve trafik yo unlu u bulunan büyükflehirlerdeki kavflaklara uygulanma imkan oldu unu anlatan Tar mer, "Bu sistem Mu la S tk Koçman Üniversitesi Bilimsel Araflt rmalar Projesi birimi taraf ndan desteklenmifltir ve sistemimiz kullan ma haz r durumdad r. stenildi i takdirde bu sistemi herhangi bir kavfla a uyarlayabiliriz. Trafik ak fl - n n çok yo un oldu u büyükflehirlerde de bunun kullan lmas mümkündür" dedi. Sistemin üniversite imkanlar yla yaklafl k 5 bin liraya mal edildi ini kaydeden Tar mer, flöyle konufltu: "Kulland m z ekipman ve donan m tamamen yerli kaynaklarla üretilmifltir. Program da kendimiz haz rlad k. Bundan sonraki süreçte gerek TÜB TAK gerekse bölgemizdeki kalk nma ajanslar na ak ll ve çevreci bir sistem olarak proje baflvurusunda bulunaca z. Çal flman n kapsam n daha da geniflletmeyi planlamaktay z." TEKNOLOJ EDMONTON (AA) /9 Kuzey Kutbu, 10 bin y l önce mamutlar n beslenmesi için elveriflliymifl G ünümüzden 15 ila 50 bin y l önce yaflad klar san lan dev cüsseli mamutlar n, bugüne dek çözülemeyen beslenmelerinin s rr anlafl ld. Kanada'n n Yukon Bölge Hükümeti paleontolojistlerinden Grant Zazula ve ekibi, mamutlar üzerine yapt araflt rmada antik polen analizlerinden, Kuzey Kutbu'nda çok fazla bitki örtüsü olmad - ve otlaklar n da s n rl alanlarda bulundu u bulgusuna ulafl rken, y llard r merak edilen, "bu kadar çok ve büyük cüsseli hayvan ne yiyordu?" sorusunun da cevab n arad. The Journal Nature dergisinin son say s nda yay mlanan ve Buzul Ça 'nda Kuzey Kutbu'nda yaflad klar bilinen yünlü mamutlardan birine ait fosilin midesine DNA analizi yapan Grant Zazula'n n çal flmas na, Danimarka Do al Tarih Müzesi Geogenetik Merkezi bilimadamlar da destek verdi. Dev cüsseli olmalar ve sürüler halinde gezmeleriyle bilinen mamutlar n neyle beslendiklerini ortaya ç karan Zazula, "Donmufl toprak tabakas ndaki, Buz Ça 'na ait bitki DNA'lar n n analizinden de edindi imize göre, Kuzey Kutbu kasvetli bir yer de ildi. Otsu diyebilece imiz kadar k rl k bir bölge de de ildi. Bölgedeki canl lar doyuran otsular n içerisinde, gelincik, dü ün çiçe i, anemon, karahindiba, havuç, ayçiçe i, yosun, su teresi, maydanoz ve besleyici yeflil bir bitki vard. Bu bitkilerin içerisinde, mamut popülasyonunun devam için besleyici protein ve besin de eri yüksek yiyecekler bulunuyordu" ifadesini kulland. Buzul Ça 'na ait donmufl toprak katmanlar n incelemek için Yukon ve Alaska'da metrelerce sondaj yapan bilim ekibi, bölgeden de 200'ün üzerinde örnek toplad. Kuzey Kutbu'ndaki bitki örtüsü de ifliminin, bundan 10 bin y l önce bafllad n belirten Zazula, o günden bu yana bölgenin s nmaya, sulaklaflmaya ve tundralar n da geliflmeye bafllad n aç klad. Grant Zazula ve ekibinin ''Artik Bitki Örtüsü ve Elli Bin Y ll k Megafaunal Diyet'' isimi araflt rmas na, The Journal of Nature dergisinin internet sitesinden ulafl labiliyor. Soldan sa a 1. Yük ve binek hayvan n n, semer veya eyerinin ileri kaymas n önlemek için arka ayaklar n n kaba etleri üzerinden geçirilen kay fl (eski)... Karesi verilen bir say ya eflit olan say Gereksiz, yersiz, bofl... Abone olma durumu Mizaç, huy, tabiat, karakter (eski)... Yeryüzünün herhangi bir noktas nda enleme ba l olmaks z n meydana gelen olay... Tümsek biçimindeki y n Nicelik, nitelik, güç, süre, say bak m ndan eksik... Duyuru yoluyla (eski)... Yolculuk At veya deve yavrusu (halk a z )... Sardalya yavrusu Güzel kad n... Cepte tafl nan, içine para, tütün vb. konulan, kumafltan veya örgüden küçük torba... Ödünçleme (eski) Sa lam para... ri taneli bezelye A aç, a açç k veya çal larda gövdeden ilk ç kan ve bitkinin çat s n oluflturan dal... Tellür elementinin simgesi Baz ülkelerde, hükümdarlar n, mareflallerin, din adamlar n n güç sembolü olarak törenlerde tafl d klar bir tür a aç veya metalden de nek... Çok utan p s k larak, utan p s k lm fl bir biçimde Turunçgillerden, 3-5 m yükseklikte, k fl n yapraklar n dökmeyen, beyaz çiçekli bir a aç... Hastal n ne oldu unu araflt r p ortaya koyma, tan lama, teflhis... Bir tür yaban mersini Sözleflme yap lm fl olan... Bal koymaya yarayan küçük tekne (halk a z )... Birbirini kesen iki yüzey veya ayn noktadan ç kan iki yar m do runun oluflturdu u geometrik biçim, zaviye Tarlay and ran, tarlaya benzeyen, tarla gibi... Galyum elementinin simgesi... Su (eski) K rm z duruma getirmek... Gam dizisinde si ile re aras ndaki ses... Kendisine kitap indirilmemifl peygamber Y ld r m (eski)... Enemek ifli... Damla hastal Kal t msal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar toplulu u... Makam, rütbe, derece bak m ndan daha afla olan kimse... Bir konu veya nesnenin bafll ca özelliklerini yans tacak biçimde haz rlanm fl tasla... Yukar dan afla ya 1.Hafllanm fl ve do ranm fl patateslere, so an, nane, reyhan kar fl m n n eklenmesinden sonra ya, limon suyu, tuz ve baharatla haz rlanan bir salata türü Abhazca... Aç k tohumlulardan, parklarda süs bitkisi olarak yetifltirilen, yurdu Güney Asya olan, palmiyelere benzer a aç ve a açç klar içine alan bir familya "Daha söze bafllan rken ne denmek istenildi ini çabucak anlamak anlam ndaki "...demeden leblebiyi anlamak" deyiminde geçen bir söz... Bir baflkas ndan daha çok be enilip tercih edilen, üstün görülen, müreccah... Amir olma durumu Darmstadtiyum elementinin simgesi... Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Plütonyum elementinin simgesi... Hayvan otlat lan yer, salmal k, yaylak, mera lgi... Una bulamak, üzerine un serpmek Bir konuyla ilgili konuflmalar, dan flmalar, müzakereler (eski)... Dolayl olarak anlatma, üstü kapal olarak belirtme, iflaretleme, an flt rma, ihsas Dokuzdan sonra gelen say n n ad... Bir duygu, tasar, güzellik vb.nin anlat m nda kullan lan yöntemlerin tamam veya bu anlat m sonucunda ortaya ç kan üstün yarat c l k... Güldürü niteli inde k sa oyun Birkaç kiflinin oturabilece i genifllikte koltuk, çekyat... Anas olan... Ç plak resim Kastamonu iline ba l ilçelerden biri... Türkiye nin Akdeniz Bölgesi nde yer alan illerinden biri... Bir iflin, bir durumun sona erdi i zaman veya yer, kadar, de in Bir kiflili i canland ran oyuncunun söylemesi ve yapmas gereken hareketlerin genel ad... Paras olmayan... Kemiklerin toparlak ucu Bir yüzeyde boy say lan iki kenar aras ndaki uzakl k, genifllik... Sara hastal olan (kimse)... Gümüfl elementinin simgesi... Bir fleyin eksi ini tamamlamak için ona kat lan parça Kekemelik... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin ad, okunuflu... Zaman n bölünemeyecek kadar k sa parças, lahza De erinden çok ucuza, yok pahas na... Ben "Baflkas n ilgilendirmez" anlam nda kullan lan bir söz... Çabuk ifl gören, hamarat (kimse) Ayakkab çekece i... Kör, kanats z, k z lca renkli küçük sinek...

10 YAfiAM /10 Gölbafl 'nda 900 kiflinin AK Parti üyeliklerini kesti i iddias FETH BARUT ANKARA (CHA) - 56 gibi bir oy alarak baflar l bir ilçe teflkilat profili lerde görev verece iz dedi. Bizde samimiyetlerine çizdik. Tüm bunlara ra men ilçe kongresine 1 inanarak bekledik. Ama sözler tutulmad denillerde A K Parti'nin Gölbafl 'ndaki eski ilçe baflkan Ramazan fiimflek ve beraberindeki 900 kiflinin, AK Parti üyeli inden istifa ettikleri idda ilçe baflkanl n alt n tepsi ile Osman Karaasden ç kmad k. Tüm taban n bask s na ra men hafta kala büyüklerimizin söylemleri do rultusundi.fiimflek'in aç klamas nda, Biz yinede çizgimizdia edildi. stifa dilekçelerini duyurduklar belirtilen fiimflek ve beraberindeki kalabal k, AK Parti de verilen sözlerin tutulmad n ve vefas zl k gördüklerini söyledi. Ramazan fiimflek ve beraberindekilerin yapt klar aç klamada, Partimiz Gölbafl 'nda 2004 y l nda yüzde 34 oy alm flken benim ilçe baflkanl dönemimde 2009 seçimlerinden yüzde 38 oy ald k seçimlerinde yüzde lan'a verdim. Dur dediler durduk. Teflkilat baflkan m z, l baflkan m za Osman beyin yan nda, Ramazan bey Osman Karaaslan'a devrediyor siz Ramazan beyi ile alacaks n z. l Baflkan Murat Alparslan bey de siz bas n n huzurunda söz verdi. Benim yerim bile garanti de ilken Ramazan fiimflek'in yeri garanti dedi. Ramazan fiimflek ilçe baflkanl n b rakt ama biz ona ilde daha büyük yer- bekledik. Aday adayl dönemimde partim ve Gölbafl menfaatleri do rultusunda devam ettik. Adayl k Fatih beye k smet oldu. Ama ben flunu görüyorum 2009 seçimlerinde parti aleyhine çal - flanlar bu partiye oy vermeyenler malesef görüyoruz ki partinin bafl ndalar. Üzülerek söylüyorum ki bu partiye maddi manevi herfleyini vermifl kifliler parti d fl nda tutulmaktad r ifadeleri yer ald. Kimse Yok Mu Derne i Mu la fiube Müdürü Sertan Acar, Suriyeli mültecilere destek ça r s nda bulundu. ç savafl yüzünden Türkiye'ye s nan Suriyelilere, Kimse Yok Mu Derne i yard m eli uzatt. fiefika Nine 70'inde okuma ö rendi, 80'inde kitap yazd TU BA AYHAN MU LA (CHA) - M u la'n n Bodrum ilçesinde yaflayan fiefika Cebeci 80 yafl ndan sonra yazd kitapla görenleri hayrete düflürdü. Gümüfllük beldesine ba l Dereköy'de oturan, yedi torun sahibi Cebeci, 70 yafl ndan sonra okuma yazma ö renmifl. Cebeci, yapt aç klamada, " lk olarak kâ tlara küçük küçük yazmaya bafllay p kenara koydum. Daha sonra bir tane daktilo bulup yazd m sayfalar daktiloya geçirdim. Ondan sonra da bilgisayara geçirdim. Bilgisayardan da ç kt lar al p bir editöre verdim. Kitapta bugüne kadar yaflad klar m, çekti im çileleri, her fleyi yazd m. Eflim çok çektirdi, bana hiç faydas olmad. Ben de yaflad m zorluklar yazmaya karar verdim. Babam z, annemiz bize hiçbir fley göstermedi, ben de flu geçmiflimi yazay m dedim, kals n kitap olarak." fleklinde konufltu. 'OKULA 70 YAfiINDA G TT M' Kimse Yok Mu Derne i'nden Suriye ye destek ça r s KAYBER AVCI MU LA (CHA) bin Suriye vatandafl na ulaflan dernek, toplam 50 milyon TL'lik yard mda bulundu. Acar, yapt aç klamada, "Millet olarak çok savafllar atlatt k. E er Suriye'deki yard m isteyen vatandafllar görmezlikten gelirsek, tarihte büyük bir hata yapm fl oluruz." dedi. fiu ana kadar Suriye'ye 240 TIR yard m malzemesi gönderildi ini kaydeden fiube Müdürü Acar, "Sadece çocuk mülteci say s 1 milyona ulaflm fl durumda. Öncelikle Lübnan ve Ürdün de ilk insani yard mlar m z yapt k, daha sonra Gaziantep, Hatay, Nizip, Batman, Kilis ve Kahramanmarafl'ta ülkemize s nan kardefllerimize yard mlar m z ulaflt rmaya bafllad k. lk olarak hijyen malzemeleri ve temel açl giderecek malzemeler ulaflt rd k. Derne imizin gönüllü doktorlar yla birlikte flu an için her gün 150 mültecinin tedavisi gerçeklefltiriliyor. T bbi yard mlar m z ulaflt r l rken 4 bin kiflilik gezici aflevimiz de orada yard mlar n sürdürüyor." K demli astsubaylar Genelkurmay Karargah 'nda topland BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ifadelerini kulland. Sertan Acar, Suriye'ye yard mlar n yetersiz kald n belirterek, "1 milyon çocuk oldu unu düflündü ümüzde, bu yard mlar n yetersiz oldu unu görüyoruz. Kimse Yok Mu Derne i son olarak, Sana htiyac m Var adl bir kampanya bafllatt ; oradaki savafl ma duru insanlara el uzatmak için. Bizler de Mu la olarak 5777'ye 'Suriye' yazarak k sa mesaj atabilir, 5 TL'lik yard mda bulunabiliriz. Bu 5 TL, birçok kiflinin yaras na merhem olacakt r." fleklinde konufltu. Kendi çabalar yla 25 yafl nda okumay ö renen fiefika Nine, yazmay da ö renmek için 70 yafl ndan sonra kursa gitmifl. O dönemlerde okuyabildi ini ama yazamad n anlatarak, "Bodrum'da bulunan bir kursa gittim. Orada okumay kendi kendime ö rendi imi ama yazmay bilmedi imi söyledim. Sonra iki aya yak n okuma kursuna gittim, okuma belgesi ald m. lk defa okula 70 yafl nda gittim." dedi. K NC K TAP YOLDA fiefika Cebeci, 1932 y l nda Kastamonu'da bafllay p stanbul, Almanya ve Bodrum'la evam eden hayat hikayesiyle ikinci kitab n ç karmaya haz rlan yor. lk kitab "Zorlu Y llar"da hayat n anlatan Cebeci, ikinci kitab nda da hayat n yazmaya devam edece ini belirtti: " lk kitab m, çok istedi im gibi olmad. kinci kitab m yazmaya haz rlan yorum. kinci kitab mda da yine hayat hikayelerim olacak. Bu arada bilgisayar da ö rendim. Ald m bilgisayar, oturdum bafl na, nas l oldu unu ö rendim. Biraz da torunum gösterdi, o flekilde bilgisayar da kendi bafl ma ö rendim." ANKARA(CHA) - K demli Astsubaylar Semineri, Genelkurmay Baflkanl Karargah 'nda yap ld.yürütülmekte olan faaliyetlerle ve görevlerini daha iyi yapmalar na yönelik bilgi güncellemesi amac yla belirli aral klarla tekrarlanan seminer fiubat tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Seminere; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl nda görev yapan k demli astsubaylar kat ld. Konular nda yetkili personel taraf ndan bilgilendirme faaliyeti icra edilen seminere kat lan personele, mensubu olduklar kuvvet komutanl klar taraf ndan da bir program uyguland. Seminerin müfltereklik kültürünün yayg nlaflt r lmas, mesleki geliflimin sa lanmas, kuvvetler aras iletiflimin güçlendirilmesi ve karfl l kl görüfl al flverifli aç s ndan son derece faydal oldu u belirtildi. Seminer. Genelkurmay 2. Baflkan 'n n yapt kapan fl konuflmas ile sona erdi. SEM NER PROGRAMI Seminere kat lan k demli astsubaylar ilk olarak An tkabir i ziyaret etti. Ard ndan aç l fl konuflmalar ve personel konular na iliflkin bilgilendirme yap ld. kinci gün astsubaylar n misyonu ve vizyonu, mesleki geliflim yol haritas, astsubaylar n branfllaflmas, OYAK hakk nda bilgi verildi. Son gün ise seminer; vak flar hakk nda bilgilendirme, TSK da modernizasyon faaliyetleri, sosyal medyan n kullan m, kaza ve olaylarla ilgili bilgilendirme, TSK n n yeniden yap land r lmas çal flmalar ve kapan fl konuflmas ile sona erdi.

11 Silifke Müzesi Akdeniz in tarihini yans t yor MERS N (AA) - S ilifke Müzesi, Neolitik dönemden Osmanl ya kadar uzanan süreçte sahip oldu u 20 bin 337 eserle bölgenin tarihine fl k tutuyor. Müze müdürü lhame Öztürk, AA muhabirine yapt aç klamada, müzede, Neolitik dönemden bafllayarak Grek, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanl devirlerine ait 2 bin 975 adet arkeolojik, bin 410 adet etnografik, 15 bin 875 adet sikke, 77 adet mühür olmak üzere 20 bin 337 eser ile yöresel k yafetlerin sergilendi ini belirtti. Müzeyi ziyaret edenlerin bölgedeki yaflam hakk nda bilgi sahibi oldu unu anlatan Öztürk, eserlerin ilk olarak 1958 de kent merkezindeki Cumhuriyet lkokulu nun bir bölümündeki depoda topland n, daha sonra ise ba ms z binaya tafl narak 1973 den itibaren sergilendi ini söyledi. Zengin bir tarihe sahip olduklar n vurgulayan Öztürk, flunlar kaydetti: Yüzde 80 i sit alan olan Silifke de müze, antik ve modern kentin iç içe olmas n n getirdi i zorluklarla birlikte yak n dönemlere kadar yo unlukla görülen tahribatlar önleyici görevi de yerine getirmektedir. Çeflitli çal flmalarla aç a ç kan kal nt larda gerçeklefltirilen kurtarma kaz lar yla kent ve bölge tarihine yeni kazan mlar sa lanmaktad r dedi. Öztürk, 2012 de Ayd nc k ilçesindeki Kelenderis Antik Kenti ndeki kaz çal flmalar nda M.S. 2. yüzy l sonu ile 3. yüzy l bafl na ait olan mermer lahit bulundu unu an msatt. TUR ZM /11 kinci Kapadokya kap lar n turizme açmaya haz rlan yor Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskiflehir illeri s n rlar içinde yer alan ve kinci Kapadokya olarak nitelenen Frig Vadisi, son y llardaki tan t m çal flmalar yla yerli ve yabanc turistlerin ilgisini bekliyor. KÜTAHYA (AA) - SELMA KOCABAfi - HAD fiengül - K ütahya-eskiflehir karayolunun 26. kilometresindeki Sabuncup nar köyünden bafllayan ve Kütahya n n do u kesimi boyunca uzanan çamlar aras ndaki kayal k alan, Frig Vadisi olarak adland r l yor. Vadinin, ilin s n rlar içinde kalan k sm Sabuncup nar, Sö üt, nli, F nd kl köyleri civar ndaki kuzey alan ile daha güneydeki Ovac k köyü olmak üzere iki bölümden olufluyor. Kentin do usunda eski bir yanarda olan Türkmen Da n n tüfleriyle örtülü Frig yaylalar, eski ça lardan beri çeflitli kavimlerce iskan edildi. Volkan türünün kolay ifllenebilir bir kayaç olmas, bölgenin en eski halklar ndan biri olan Friglerin bunlar oyma ve yontma yoluyla çeflitli amaçlarla kullanmalar n sa lad. Friglerin ana tanr ças Kybele ye adanm fl aç k hava tap naklar yla savunma amaçl yap lar, en çok dikkat çeken eserler aras nda bulunuyor. Bunlar n yan s ra Roma döneminde kayalar n oyulmas yla meydana getirilen çeflitli bar naklar, mezar odalar, a l ve ah r olarak kullan lan mekanlar, sarn çlar ve ambarlar da yer al yor. Çeflitli dönemlerde ise bunlara ilaveten kilise ve flapeller infla edilmifl. Kütahya Valisi fierif Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskiflehir illerini kapsayan Frig Vadisi nin bir yanarda olan Türkmen Da n nn tüflerinden olufltu unu söyledi. Frig Vadisi nin, zaman içerisinde çeflitli kavim ve medeniyetlere ev sahipli i yapt n belirten Y lmaz, Frigya döneminde buralara, günlük yaflam n bütün sosyal donat lar n n eklendi i, yumuflak dokunun ifllenmesi suretiyle yeralt flehirleri oluflturulmufl. Bugün halen bu eserler ayakta. Bir k sm do al flartlar itibariyle zaman içerisinde kaybolmufl ama halen bölgemizde bu eserlerden görmemiz mümkündür dedi. - Turizme kazand r lmaya çal fl l yor Y lmaz, Frig yap lar n n korunmas amac yla 2009 y l nda, Bakanlar Kurulu karar yla Frigya Kültürel Miras n Koruma ve Kalk nma Birli i nin kuruldu unu ve amac n n da buras n n tan t lmas oldu unu dile getirdi. Bu bölgeyi yerli ve yabanc turizme açmak için çal flt klar n belirten Vali Y lmaz, flöyle konufltu: Buradaki yaflam alanlar, MÖ 900 ve 600 y llar aras nda yaflayan Friglilerden bafllamak üzere Romal lara ve Bizansl lar dönemine kadar iskan edilmifl. Bu bölgenin de erlerinin günümüze aktar lmas için çal flmalar çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Anadolu daki kültüre, medeniyetlerin befli i diyoruz, o befliklerin nelerden olufltu unu ortaya ç kar lmas ad na çal flmalar yap lacak. Bu birli imiz, bugüne kadar de iflik etkinlikler gerçeklefltirmifl. Bisiklet ve do a yar flmalar, yer, yön, levha ile ilgili çal flmalar. Bölgemizin belki de tek eksi i, güzergah üzerindeki yerlerde istenilen düzeyde sosyal donat ve konaklama imkan n n fazla olmay fl d r. Özellikle turizme, yat r m yapmak isteyen müteflebbisler aç s ndan çok önemli bir imkan sunacakt r diye de erlendiriyorum. Bölgemizde asl nda bir Kapadokya yat yor diyen Y lmaz, flöyle devam etti: Ama daha Kapadokya kadar gün yüzüne ç karamad m z için gerek bölgemizde, gerek ülkemizde gerekse d flar da çok fazla bir tan nm yor. O nedenle biz bunu kamuoyuyla paylafl p, tan t m n yaparak turizme kazand rmay hedefliyoruz. Turizmin sadece deniz, kum ve güneflten olmad n, Anadolu nun de iflik medeniyetlerinin mekan oldu unu da göstermek istiyoruz. Frig Vadisi Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan birinci dereceden arkeolojik ve do al sit alan olarak ilan edilmifltir. Y lmaz, buras n n sit alan oldu undan dolay asl na uygun olmayan yap laflman n da mümkün olmad n sözlerine ekledi. Türklerin Anadolu daki izleri: Tafl heykel ve balbalar B TL S (AA) - fiener TOKTAfi - T ürklerin Anadolu daki izleri olarak bilinen Tafl heykel ve balballar, Türk tarihi aç s ndan büyük önem tafl yor. Belli E itim Kültür Tarih ve Arkeoloji Araflt rma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oktay Belli, AA muhabirine yapt aç klamada, Belh ve Buhara dan sonra Avrasya n n merkezi olan Bitlis in Ahlat ilçesinde, Türklerin b rakm fl oldu u tafl heykel ve balballar n, Anadolu topraklar na vurulan en önemli damga oldu unu belirtti. Tafl heykel ve balbal gelene inin, en güzel ve görkemli an tsal flahidelerinin Bitlis in Ahlat ilçesinde bulundu unu ifade eden Belli, flöyle konufltu: Türklerin, Ortaasya ve Kafkasya daki en önemli kültürel varl, tafl heykeller ve balballard r. Türkler, Anadolu ya geldi inde tafl heykel ve balballar ile kümbet ve mezar gelene ini de kendileriyle getiriyor. Ortaasya da oldu u gibi her mezar tafl insan biçminde tasvir edilerek, heykel olarak yap l yor. Bunun daha önceden sadece birkaç merkezde oldu unu san yorduk. Do udan Anadolu ya giren Türklerin, özellikle Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kayseri üzerinden bat ya kadar gittiklerini gördük. Güneydo u Anadolu Bölgesinde bu gelene in çok say da örne i var. Bunlar tek tek tespit ettik. Çok güzel ve Türklerin Anadolu medeniyetine kazand rd en önemli geleneklerin bafl nda geliyor. Ahlat ilçemiz de Türklerin Anadolu da b rakm fl oldu u tafl heykel ve balballar aç s ndan en önemli kültür merkezi. En görkemli an tsal flahideler Ahlat ta Ahlat a gelen yerli ve yabanc lar n, buradaki an tsal flahideleri gördü ünde flafl rd n belirten Belli, bu zenginli in çok iyi bilinmesi ve bunun Türkiye ve dünyaya tan t lmas gerekti ini ifade etti. Ortaasya n n çeflitli yerlerinde yapt araflt rmalarda Ahlat Meydan Mezarl ndaki gibi an tsal flahide görmedi ini bildiren Belli, konuflmas n flöyle sürdürdü: Ortaasya da da Ahlat ta gördü ümüz gibi an tsal flahidelerin oldu unu san yordum. Fakat gitti imde onlar göremedim. En güzel ve görkemli flahidelerin Ahlat ta oldu unu gördük. Buraya gelenler an tsal flahideleri gördü ünde flafl r yor. Gerçekten Kafkasya, ran, Azerbaycan, Nahç van ve Ortaasya n n çeflitli ülkelerinde Ahlat taki görkemli an tsal flahideler gibisi ve benzeri yok. Bu nedenle çok büyük bir zenginli e sahibiz. Bu zenginli i çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu Türkiye ve dünyaya tan tmam zda fayda var. Allah bize böyle bir kültürel zenginlik vermifl. Bu zenginlik evrensel bir fley ve Anadolu medeniyetine kazand rm fl oldu umuz en büyük yenilik. Bu Anadolu topraklar na vurmufl oldu umuz bir damga. Bunu bu flekilde tan mlamakta ve tan tmakta fayda var. Ahlat, Avrasya n n merkezi olarak kabul ediyoruz Ahlat n, Kubbetül slam olarak adland r lan Belh ve Buhara dan sonra, Avrasya n n merkezi oldu unu belirten Belli, Ahlat a bu ünvan n bofluna verilmedi ini kaydetti. lçenin önemli bir yerleflim merkezi oldu unu dile getiren Belli, flunlar kaydetti: Çünkü bütün slam aleminin en de erli bilim insanlar ve alimleri Ahlat ta yetiflmifl. Ahlat bir kültür ve sanat merkezi. Burada yetiflen insanlar, Mo ol istilas ndan önce M s r a gitmifl ve orada Ahlat diye bir semt ve mahalle kurarak, yaflam n sürdürmüfl. Bu insanlar oradaki slam bilimine ve f k h na çok büyük katk da bulunmufl. Ahlat taki bilim insanlar, slam aleminin yetifltirmifl oldu u en de erli bilim insanlar. Biz buray Avrasya n n merkezi olarak kabul ediyoruz. Tarihte kalan eski fleylerin yeniden canlanmas n istiyoruz. Ahlat n önemini, ünvan n, sanat n ve kültürünü dünyaya tan tmak istiyoruz.

12 Nevai, do um y l dönümünde törenlerle an l yor KÜLTÜR/SANAT /12 TAfiKENT (CHA) T ürk dünyas n n ünlü flairi ve devlet adam Ali fiir Nevai, do umunun 573. y ldönümünde Özbekistan'da çeflitli etkinliklerle an l yor. Ünlü flairin do um y ldönünü münasebetiyle baflta baflkent Taflkent olmak üzere, ülke genelinde törenler düzenleniyor. Kutlamalar çerçevesinde Taflkent'te, Özbekistan Milli Park ndaki Nevai heykelinin önünde tören yap ld. Kalabal k bir davetli kitleninin ifltirak etti i törende yap - lan konuflmalarda Nevai'nin Türk dünyas na mal olmufl, ender bir flahsiyet oldu u dile getirildi. Türk dilinin önde gelen destekçilerinden olan Nevai, 9 fiubat 1441 de Afganistan' n Herat flehrinde dünyaya geldi. lk e itimini babas ndan alan Nevai e itimine daha sonra Horasan ve Semerkant'ta devam etti. Ünlü flairin 30'a yak n eseri bulunuyor. fiairin baz serleri flunlar: Türkçe ve Farsça Divanlar, K rk Hadis ve Muhakemetü'l Lugateyn. Ayr ca flairin befl mesneviden oluflan Hamse'si bulunuyor. Tarihi Koçbafll mezar tafllar dile geliyor I DIR (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Karakoyunlular dönemine ait tarihi "Koçbafll mezar tafllar "n n üzerinde bulunan yaz - lar haz rlanan projeyle anlamlar çözülüp kitap haline getirilerek tarihe fl k tutulmas planlan yor. sinem Kardeflim çin Küçük bir kasabada yaflan Russell ve Rodney kardefller buradan kaç p daha iyi bir hayat kurma plan yaparlar. Russell bir yapt bir hatadan dolay kendini hapiste bulurken kardefli Rodney ise kuzeydo udaki en ac mas z suç a n n içinde bulur. Russell özgürlü ü ve adaleti bulmak için mücadele verecektir. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Sadece Afl klar Hayatta Kal r Bu fetiflist, haval, güncel, romantik vampir dram n n kahramanlar Adam ve Eve (ya da Adem ve Havva). Aflklar yüzy llard r sürmektedir, fakat son derece ak ll ve bir o kadar da ince zevklere sahip bohem entelektüeller olarak dünyan n gidiflat canlar n s kmaktad r. Hayat n keyfini ç karmaya bakarlarken, sükunetleri Eve in ele avuca s maz k z kardeflinin gelifliyle bozulur. Zeki olduklar kadar k r lgan çiftimiz ça dafl dünyan n y k l p çökmesine tan k olurlarken ayakta kalabilecekler midir? I d r' n Karakoyunlu ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birli i taraf ndan haz rlanan ve Serhat Kalk nma Ajans 'nca kabul edilen "Karakoyunlu Tarihi Mezar Tafllar Dile Geliyor" Projesi ile ilçedeki tarihi koçbafll mezar tafllar yla di er mezar tafllar üzerinde bulunan yaz lar okunacak. Daha sonra kapsaml flekilde incelenerek anlamlar n n çözülmesi planlanan yaz lar, kitap haline getirilecek. lçede iki ayr mezarl k alan nda çal flma yapan 6 kiflilik ekip, flu ana kadar 10 koçbafll mezar tafl ile 350 farkl tarihi mezar tafl tespit etti. Yap lan çal flma ile Karakoyunlular döneminde yaflayan önemli flahsiyetlerin isimleri tespit edilip bu kiflilere ait tarihi mezarlar koruma alt na al nacak. Mezar tafllar n n edebi ve tarihi de erlerine vak f olunabilmesi için kitabelerin okunmas ve epigrafik de erlerinin ortaya konulmas sonucunda yap lan bu transkripsiyon çal flmas ile mezar tafllar n n kimlik bilgileri, do um ve ölüm tarihleri, cinsiyet ve meslek tespitlerinin yap lmas hedefleniyor. Tüm bunlar n yan s ra o dönemde kullan lan yaz dili konusunda bilgi edinilmesi, Karakoyunlu mezar tafllar n n kültür varl klar aras nda öneminin ortaya konulmas, bölge ve ilçe tarihine fl k tutmak ve ayn zamanda Anadolu tarihi ve co rafyas içerisindeki önemine dikkat çekilmesi amaçlan yor. I d r Ovas 'nda yer alan köylerde bulunan bu tarihi mezar tafllar n n genellikle kahramanl klar görülen kifliler ile genç yaflta ölenler için dikildi i tahmin ediliyor. Tafllar n üzerinde kitabeler, koç-koyun heykellerinin üzerlerinde bulunan alet ve eflya resimleri ile çeflitli figürler yer al yor. Proje koordinatörü I d r Üniversitesi Sanat Tarihi Araflt rma Görevlisi Hazal Ceylan Öztürker, AA muhabirine yapt aç klamada, yap lan bu çal flmayla tarihi mezar tafllar n n hem yurt içi hem de yurt d fl nda tan t laca n belitti. Çal flmay Karakoyunlu Kaymakaml, I d r Valili i, I d r Üniversitesi, l Kültür ve turizm Müdürlü ü ile ortak yürüttüklerini anlatan Öztürker, "Arazi çal flmalar m z tamamlad k. Tarihi mezar tafllar n belgeledik. Kitabe de erleri ortaya ç kt. Osmanl ca ve Farsça kar fl m olan kitabeleri Türkçelefltirdik. Daha önce tescili yap lmayan bu mezar tafllar böylece bir sonraki nesillere belgelenmifl olarak aktar lacak" dedi. Bölgede bulununa tarihi mezar tafllar n n insan ve do a tahribat - na aç k halde oldu unu, yap lan çal flmayla mezar tafllar n n koruma alt na al naca n vurgulayan Öztürker, flunlar kaydetti: "Bizde bu önemli tarihi de erleri belgeleyip yaflat lmas için çal flma gerçeklefltirdik. Koçbafll mezar tafllar n n alanlar birinci derecede kültür varl klar içerisine giriyor. Bölgede böyle derli toplu bir tarihi mezarl n olmas bu mezar tafllar n n epigrafi de erlerinin ortaya konmas, sanat tarihi de erlerinin aras na girmesi ve k ymetinin ortaya ç kar lmas bölgeye gelen yerli ve yabanc turistlerin de ilgisini çekecek. Bizim amac m z bu önemli yap lar kitap haline getirip gerek yurt d fl nda gerekse yurt içinde tan tmakt r. Yapt m z çal flma çok baflar l geçti. Bütün mezarlar n üzerindeki tarihleri çözdük." nkara RoboCop Y l 2028, çok uluslu flirketler toplulu u OmniCorp robot teknolojisinin merkezinde yer almaktad r. Bu flirketin üretti i insans z araçlar deniz afl r ülkelerdeki askeri güçler taraf ndan y llard r kullan lmas na ra men, Amerika'da kanuni uygulamalarda kullan lmalar yasaklanm flt r. fiimdi OmniCorp'un eline bu tart flmal teknolojisini kendi evinde de öne ç karabilmek için alt n bir f rsat geçmifltir. Sevgi dolu bir efl, baba ve iyi bir polis olan Alex Murphy (Joel Kinnaman) Detroit'i yolsuzluk ve suçlardan temizlemek için elinden gelen en iyi ifli ç kartmaya çal fl rken ciddi bir flekilde yaraland nda, OmniCorp'a yar -insan, yar -robot bir polis yaratmak için bir flans do ar. Balay Ülkenin en zengin ifl adamlar ndan biri olan U ur, çok ünlü bir oyuncu olan efli Gül ü, sürpriz balay için Kaleköy e götürür. U ur, Gül ile bafl bafla kalmak için köylüleri köyden göndermifltir. Balay ndan bir hafta önce tan flm fl ve y ld r m nikah ile evlenmifl çift, günler geçtikçe iliflkileri ile ilgili yo un bir hesaplaflman n içine girerler. U ur a göre Gül, dilinin alt nda bir bakla sakl yor gibidir. Zaman geçtikçe çiftin aras ndaki bu gerilimli durum çözülmez ve U ur bu sakl olan ortaya ç kard nda k yamet kopar.

13 Yenimahalle Belediyesi nin bütçesi göz dolduruyor Yenimahalle Belediyesi, gelir ve giderleri hesap ederek 2009 y l ndan bu yana denk bütçe ile hareket etti. Y enimahalle Belediyesi, 6111 say l Baz Alacaklar n Yeniden Yap - land r lmas Kanunu nda yap - land rmaya girmemifl ender belediyeler aras ndaki yerini ald. Harcamalarda afl r l klardan kaç nan ve vatandafla güven vermeyi ön planda tutan belediye, 5 y l içerisinde bütçede ola anüstü bir performans göstererek yüzde 123 art fl gerçeklefltirdi. Denk bütçe do rultusunda çal flmalar na titizlikle devam eden Yenimahalle Belediyesi nin kamu kurum ve kuruluflu ile personeline vadesi geçmifl borcu da bulunmuyor. Yasalara uygun ve etkin bir flekilde zaman nda tahakkuk ve tahsilat yaparak, kaliteli ve eflit hizmet vermek amac yla bütçelerini belirleyen Yenimahalle Belediyesi 2011, 2012 ve 2013 y llar nda üst üste bütçe fazlas vermesiyle bir rekora daha imza att. 5 y ll k süreç içerisinde ilk 2 y lda önceki dönemden devreden borçlar kapatarak bir toparlanma süresi yaflayan belediye, sonraki 3 y lda da yüzde 95 oran nda bütçe gerçekleflmesi sa lad. Denk bütçe amac ile harcamalar n ve yat r mlar n gerçeklefltiren ve hiçbir flekilde mali disiplinden ödün veremeyen belediye, 2008 y l sonu itibariyle gerçeklefltirilen toplam 151 milyon 496 bin 216 lira 85 kurufl bütçe gelirini, 2013 y l sonu itibariyle 339 milyon 171 bin 621 liraya ç - kararak 5 y ll k dönemde bütçede yüzde 123 oran nda art fl sa lad. Art fltan kaynakl 187 milyon 675 bin 404 lira 16 kurufl bütçe geliri, belediyenin yat r m harcamalar nda kullan larak Yenimahallelilerin istifadesine sunuldu. Mali Hizmetler Müdürlü- ü nden al nan bilgiye göre, 5 y lda bütçenin yüzde 34 ü yat r ma aktar l rken, yüzde 19 u personel giderlerine, 38 i mal ve hizmet al mlar na, yüzde 9 u ise geçmifl ve cari döneme iliflkin borç ve faiz ödemelerine, sosyal yard mlar, resmi kurumlara pay ödemeleri ile di er sosyal transfer harcamalar nda kullan ld. Vatandafllara en iyi hizmeti verebilmek için bütçesini belirleyen Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Kaynaklar en etkili flekilde kullanarak vatandafllara hak ettikleri hizmeti sunmak için elimizden geldi ince dikkatle çal flmalar m z gerçeklefltirdik. Bu 5 senede Yenimahalle nin 64 y ll k tarihinde yap lmad kadar yat r m yapt k. Halk m z n mutlulu unu ve refah n gözeterek ilçemize kal c eserler b rakt k. Bütçemizde aç k vermedik kamu kurumlar na borcu olmayan tek belediye olduk. Bizden önce olan borçlar da kapatt k y l bütçesini de yine sa lam ad mlarla haz rlad k. Torba yasaya girmeyen, denk bütçe yapabilen Ankara daki tek belediyeyiz diye konufltu. Bem-Bir-Sen den Çetin e ziyaret Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR Bem -Bir-Sen Genel Baflkan Yard mc - s Medeni Sevinç ve Ankara 1 Nolu fiube Baflkan Bayram Elik ile flube yard mc lar ndan oluflan heyet, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin i makam nda ziyaret ederek yeni dönem adayl k sürecinde baflar lar diledi. Yaklaflan yerel seçimler öncesi Baflkan Çetin e baflar lar dileyen Sevinç, Pursaklar da yapt n z hizmetler takdire flayand r. Özellikle personelinize yönelik Sosyal Denge Sözleflmesiyle yapt n z katk dan dolay sizlere teflekkür ederiz. Seçimlerin Pursaklar ilçesine ve belediyesine hay rlar getirmesini diliyorum. dedi. Pursakar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, ziyaretten dolay Bem- Bir-Sen Heyetine teflekkür ederek, yeni dönemde de hizmetleriyle ilçeyi daha ileri seviyelere tafl mak istedi ini belirtti. Heyet, daha sonra Pursaklar Belediyesi nsan Kaynaklar Müdürü Ayhan Büke ve Küflat Müdürü Ali Aytaflg n ziyaret etti. FLAMENKO RÜZGARI ANKARA/13 Alt nda l çocuklara itfaiyecilik e itimi A lt nda Belediyesi taraf ndan düzenlenen meslek tan t m seminerleri sürüyor. Ankara tfaiye Amiri Nurettin Ayaz, Alt nda l çocuklar n itfaiyecilikle ilgili sorular n yan tlad. Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi nde gerçekleflen ve itfaiyecilik mesle inin tan t ld seminere Erdem Bayaz t, Nuri Pakdil, Cahit Zarifo lu, Zübeyde Han m, Rasim Özdenören, Ali Ersoy, Karapürçek 1, Karapürçek 2, Aktafl ve Özkent Akbilek Gençlik Merkezleri nden yaklafl k 250 ö renci kat ld. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, bu tür seminerlerle çocuklar n do ru mesle i seçmelerini amaçlad klar n söyledi. Alt nda l ö rencilere çok say da ve çok farkl mesleklerin tan t ld n kaydeden Baflkan Tiryaki, Bu seminerler, Alt nda l çocuklar n hayat na yön veren önemli ad mlardan biri. Do ru meslek seçimi çocuklar m z n gelece ini belirleyecek. dedi. Tiryaki, bu seminerler sayesinde Alt nda l çocuklar n daha da özgüven kazand n ve gelece e umutla bakt klar n ifade etti. Alt nda l ö renciler aras nda itfaiyeci olmak isteyenler de bulunuyor. Zübeyde Han m Gençlik Merkezi ö rencilerinden Gül Baflak Göktafl, itfaiyecili in zor bir meslek oldu unu fakat buna ra men ileride itfaiyeci olmak istedi ini söyledi. Göktafl, itfaiyecilik yapan çok az say da kad n oldu una dikkat çekerek Meslek hakk nda bilmediklerimi bu seminerle ö rendim. Bu semineri düzenleyen herkese teflekkür ederim. dedi. Aktafl Gençlik Merkezi ö rencilerinden Eray Özbek ise al nacak küçük tedbirlerle yang ndan uzak durulabilece ini, yang n s ras nda neler yap lmas gerekti ini ve yang n söndürme tüpünün nas l kullan laca n bu seminer sayesinde ö rendi ini söyledi. Eray Alt nda Belediyesi ne ve Baflkan Tiryaki ye gençlere verdi i önemden dolay teflekkür ederim. dedi. ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz M urat Köseler ve Flamenco Pand lla grubu Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi (ÇSM) nde Flamenko rüzgar estirdi. spanya ya özgü bir müzik eflli inde yap lan dans n ad olan Flamenko nun en güzel örneklerinin sergilendi i gösteriye sanatseverler yo- un ilgi gösterirken Murat Köseler ve grubu Flamenko müzi i ile Türk müzi ini sentezleyerek kolaj oluflturdular. Murat Köseler ve 13 sanatç dan oluflan grubunun Köseler in kendi bestelerinden oluflan parçalar n n yan s ra Türk müzi inden seslendirdikleri Ah Bir Atefl Ver ve Nazende Sevgilim gibi eserler de salondakilere keyifli anlar yaflatt. Ah Bir Atefl Ver parças nda Zeybek oyunu ve Flamenko dans n ayn sahnede izleyiciye sunan grup üyeleri performanslar yla büyük alk fl ald lar. Flamenco Pand lla grubuyla 2006 y l ndan bu yana çal flmalar n sürdüren Murat Köseler; Flamenko müzi i alan nda dünyaca ünlü gitarist Jeronimo Maya, Leo de Aurora ve spanya Flamenko Dans birincisi David Perez ile çal flarak Flamenko müzi ine katk sundu.

14 /14 Ö renciler "Trafik Dedektifi" olacak E T M ANKARA (AA) A ile ve Sosyal Politikalar Bakanl -, çiflleri Bakanl, Milli E itim Bakanl, Emniyet Genel Müdürlü ü, Polis Eflleri Kaynaflma Yard mlaflma Derne i, Diyanet flleri Baflkanl, Uluslararas Polis Birli i ve OPET'in deste iyle düzenlenen "Trafik Dedektifleri Projesi" bafllad. Projeyle; 3-17 yafl aras ndaki 1,5 milyon çocuk, genç ve ailelerine trafik bilinci afl lanmas hedefleniyor. "Trafik Dedektifleri Projesi", Halide Edip Ad var Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki törenle bafllad. Törene, l Milli E itim Müdürü Kamil Aydo an, ilgili kurumlar n yetkilileri ve ö renciler kat ld. OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, törende yapt konuflmada, trafikten kaynaklanan sorunlar çözmek, kazalardan do acak maddi ve manevi zararlar en aza indirmek amac yla düzenlenen proje çerçevesinde e itimlere bafllamaktan büyük mutluluk duyduklar n söyledi. Projeyle, 3 yafl ndan bafllayarak gelece- in sürücü adaylar n trafik kurallar n bilen ve sorumluluk alan bireylere dönüfltürmeyi hedeflediklerini belirten Öztürk, trafik kurallar konusunda fark ndal k yaratarak mevcut alg y de ifltirmeyi, Türkiye'nin trafi i güvenli, ulafl m konforlu bir ülkeye dönüflmesini amaçlad klar n anlatt. Çocuklar n trafik kurallar na uymalar, uymayanlar uyarmalar aç s ndan projenin çok önemli oldu unu vurgulayan Öztürk, "Do up büyüdü ümüz topraklara olan sorumlulu umuzu yerine getirmeye her zaman haz r z. Ülkemizin kanayan yaras n n çözümü için var gücümüzle çal flaca z" diye konufltu. Törende, daha sonra, "trafik dedektifleri" tan t m filmi izletildi, ö rencilere projeye iliflkin e itim dokümanlar da t ld. Suriyeli ö rencilere k rtasiye yard m Baflpolis Fikret Gündüz ve polis memuru Engin Kumru ilk dersi verirken, ö renciler aktif biçimde derse kat ld. Kat l mc ö renciler, bundan sonra trafik konusunda daha duyarl olacaklar n, araç kullanan büyüklerini trafik kurallar na uymalar konusunda uyaracaklar n söylediler. Projeyle, 3 y l içinde Türkiye'nin 81 ilindeki okullarda 3-17 yafl aras ndaki 1,5 milyon çocuk ve genç ile ailelerine trafik bilinci afl lanmas hedefleniyor. Çocuk ve gençlere "trafik dedektifi" unvan verilerek, bilinçlendirilmeleri amaçlan yor. Bu do rultuda verilecek e itimler; trafik iflaret ve levhalar, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullan m, güvenli bisiklet kullan m, yaya güvenli i, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karfl dan karfl ya geçme ve güvenli oyun alanlar bafll klar alt nda düzenleniyor. GAZ ANTEP (AA) G aziantep fiahinbey Kaymakaml, bir okulda e itim gören Suriyeli ö rencilere k rtasiye malzemesi yard m yapt. Ülkelerindeki iç savafltan kaçarak Türkiye'ye s nan Suriyelilerin ihtiyaçlar, çeflitli sivil toplum kurulufllar, belediyeler ve kaymakaml klarca karfl lanmaya çal fl l yor. Bu kapsamda kentteki bir okulda e itim gören Suriyeli ö rencilere k rtasiye malzemesi yard m yap ld. Kaymakam U ur Turan, okulu ziyaret etti inde, ö rencilerin Türkçe kitab, çanta ve deftere ihtiyaç duyduklar n ö rendi ini söyledi. Bunun üzerine çal flma bafllatt klar n ifade eden Turan, flöyle konufltu: "Suriyeli çocuklar n gelece e mutlu, huzurlu ve güvenli bir flekilde yürümelerini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak komflular m z n iyi olmas n temenni ediyor, iliflkilerimizin mükemmel olmas n istiyoruz. Siz bize, biz de size emanetiz. Biz istiyoruz ki sevgili yavrular m z, ilimle, irfanla yollar na devam etsinler, gelecekte huzur dolu dünyay temsil etsinler." BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 20 haftal k bölümünde en çok penalt veren hakem lker Meral oldu. Ligde 12 maçta düdük çalan Meral, 7 kez beyaz noktaya yöneldi. Süper Lig'in geride kalan 20 haftas nda hakemler 53 kez penalt karar verdi. En çok penalt veren hakemler listesinde "Beyaz nokta"y en çok gösterenler ise lker Meral, ilk s rada yer ald. Merkez Hakem Kurulu (MHK) taraf ndan 12 maça atan Meral, 7 kez penalt noktas n gösterdi. Üst klasman hakem Meral, Fenerbahçe-Eskiflehirspor, Medical Park Antalyaspor- Kayserispor, Elaz spor-bursaspor, Gaziantepspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlar nda birer, Çaykur Rizespor-Kas mpafla mücadelesinde de 2 kez penalt düdü ü çald. Spor Toto Süper Lig'de en çok penalt veren hakemler listesinde Meral'in ard ndan Bülent Y ld r m geldi. Ligde 9 maçta görev alan FIFA kokartl hakem Y ld r m, 6 kez penalt noktas na yöneldi. SPOR /15 Son 9 sezonun en golcü Sivasspor'u S VAS - Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 36 kez fileleri havaland rarak ligin en fazla gol atan 4. tak m olmay baflaran Sivasspor, ilk 20 haftalar itibar yla Süper Lig tarihindeki en golcü sezonunu yafl yor. Brezilyal teknik direktörü Roberto Carlos ile hücum futbolunu benimseyen Yi idolar, geride kalan haftalarda gol yollar nda etkili oldu. Spor Toto Süper Lig'de toplad 35 puanla 4. s rada yer alan Sivasspor, ilk 20 haftada 36 kez fileleri havaland rd. lk 20 haftalar baz al nd nda k rm z -beyazl lar, 9 y ld r mücadele etti i Süper Lig'de en golcü sezonunu yafl yor. Ligde, lider Fenerbahçe'nin 46, takipçisi Galatasaray' n 37, Befliktafl' n ise 38 golü bulunuyor. Sivasspor'un gollerinde orta saha ve defans oyuncular n n imzas n n bulunmas dikkati çekiyor. Sivas ekibinde 12 golle krall k yar fl nda ilk s rada yer alan Aatif Chahechouhe'yi, orta saha oyuncusu Burhan Efler (7) ve stoper Manuel Da Costa (6) takip ediyor. Maç bafl 1,8 gol ortalamas yla oynayan k rm z -beyazl lar, ligde bu sezon bir maçta en fazla golü deplasmanda Elaz spor (2-4) ve Gaziantepspor'a (0-4) karfl att. Bu sezon ligde iç saha maçlar nda rakip fileleri 23 kez havaland rma baflar s gösteren Yi idolar, deplasman maçlar nda ise 16 gol kaydetti. Roberto Carlos, AA muhabirine yapt aç klamada, oyuncular n n potansiyellerinin biraz daha fazlas n sahaya yans tt söyledi. Tak m n n hücuma birçok oyuncuyla, kalabal k ve iyi atak organizasyonuyla ç kt n ifade eden Carlos, " yi oynamaya devam edece iz. Önemli olan gol atmak de il, tak m olarak iyi oynamak ve galibiyetler almak. Çok gol atmak da bizi ayr ca mutlu ediyor" dedi. Orta saha ve defans hatt nda görev yapan futbolcular n daha fazla gol atmas n da de erlendiren Carlos, "Bu durum ileride oynayan arkadafllar m z n da yapm fl oldu u hareketlerle do ru orant l. Onlar e er do ru hareketler yaparlarsa di er arkadafllar m za gol atmak için daha iyi f rsatlar oluflur" diye konufltu. Carlos, tak m olarak hücum etmeye çal flt klar n, bunun da meyvesini gollerle ald klar n sözlerine ekledi. (AA) Kira sorunu "fieker"in TADINI KAÇIRDI ANKARA (AA) fiekerspor Kulüp Baflkan Orhan Kapelman, "Yaklafl k 10 y ld r kulland m z fieker Fabrikalar 'n n Etimesgut'taki yerleflkesindeki tesislerden tahliye edildi imiz için s k nt l günler yafl yoruz" dedi. Kapelman, AA muhabirine yapt aç klamada, fiekerspor'un Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri oldu una dikkati çekerek, y llard r kulland klar tesislerden haks z bir flekilde tahliye edildiklerini iddia etti. Tesislerden ç kar lma nedeninin kira art fl oldu unu ifade eden Kapelman, "3 bin liradan 40 bin liraya yükseltilen kiray ödeyemememiz. Hangi 3. lig kulübü 40 bin lira kira ödeyebilir? Bizim burada yat r mlar m z var. Tüm kulüp buray kullan yor. Ayl k 80 bin lira giderimiz var. Bu kiray ödeyemeyece imizi söyledik ama dinlemediler" diye konufltu. Özellikle altyap olmak üzere futbolcular - n n zor durumda oldu unu dile getiren Kapelman, "Oyuncular sokakta kald. A ve A2 tak - m na bir bina tuttuk. Bir k sm n da Türk fieker'in misafirhanesinde kal yor. Günde bin 500 lira veriyoruz. Di erleri ise aç kta kald. Kimi memleketine döndü. Bu çocuklara elimden geldi i kadar sahip ç kaca m. Sezon ortas nda, ligin bitimine 13 hafta kala yaklafl k 400 futbolcumla kap d flar edildim" ifadelerini kulland. fiekerspor'un 2005 y l ndan beri tesisleri kulland tesislere çeflitli yat r mlar yapt n hat rlatan Kapelman, flunlar söyledi: "1947'de kurulduk ve Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biriyiz. Binlerce y ld z yetifltirdik. Milli tak mlara, Türk futboluna yüzlerce futbolcu, teknik adam kazand rd bu kulüp. Tesisleri elinden al nsa da elimizden geldi i kadar da yaflataca z bu kulübü." Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in yan s ra birçok kulüpten destek mesaj ald klar n anlatan Kapelman, "Ankaragücü Kulübü Baflkan Mehmet Yi iner ve Ankaragücü camias, Adana Demirspor, Antalyaspor, Befliktafl, Fenerbahçe, Galatasaray, hepsine ayr ayr teflekkür ediyorum. Bu hafta baz tak mlar, bize destek olmak için bafllang ç düdü ünden sonra iki dakika topa vurmayacak. Desteklerini esirgemeyen tüm arkadafllar m za minnettar z" ifadelerini kulland. Tek isteklerinin tesisin tekrar kulübe tahsis edilmesi oldu unu anlatan Kapelman, sözlerini flöyle tamamlad : "Türkiye'nin her yerinden yüzlerce çocu u bar nd r yor, besliyor, spor yapt r yoruz. Tüm liglere futbolcu yetifltiriyoruz. ngiliz Manchester City, altyap m z nedeniyle bizi pilot tak m seçti. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Baz kulüplerde uygulanan, yat r m üzerindeki arsan n kulübe tahsisi genelgesinin bize de uygulanmas n istiyoruz." fieker Fabrikalar Genel Müdür Vekili Bülent Üzümcü, fiekerspor'un tahliyesi nedeniyle yapt aç klamada, kulübün kurumun kirac s oldu unu belirterek, alacaklar nedeniyle mahkemenin kurumu hakl buldu unu söylemiflti. fiekerspor'un amatör branfllardan oluflan kulübün baflkanl n kendisinin yapt n anlatan Üzüncü, konuyla ilgili flu aç klamay yapm flt : "Biz 87 y ll k bir kurulufl olarak amatör spor ruhuna her zaman inand k, destek olduk. Bu futbol kulübünün haklar, arac bir firma taraf ndan daha önce bu flah slara sat lm fl. Bizim tesislerimizi kullan yorlar. Bir süredir alacaklar m z tahsis edemiyoruz. Kulübün futbolcular bile kulüpten alacaklar oldu unu söyleyerek bize geliyorlar ama bizim bir ilgimiz, ba m z yok. Konuyu mahkemeye tafl d k ve mahkeme bizi hakl buldu. Yasal süreci uygulamak durumunday z." Süper Lig'in "golcü" stoperleri ANKARA (AA) Spor Toto Süper Lig'de stoper bölgesinde görev alan futbolculardan Da Costa, Ryan Donk ve Ahmet Görkem Görk savunma özelliklerinin yan s ra att klar gollerle de tak mlar na katk sa l yorlar. "En golcü stoper" listesinde ilk s rada Sivasspor'un Portekizli defans oyuncusu Da Costa yer al yor. Sivasspor formas yla bu sezon 17 maça ç kan Da Costa, 6 gol atarak birçok forvet oyuncusunu geride b rakt. Sezon bafl nda Sivasspor'un kadrosuna dahil olan Da Costa, ligdeki ilk golünü 4. hafta 3-2 galip geldikleri Eskiflehirspor maç nda kaydetti. Kas mpafla ve Elaz spor a lar n da birer kez sarsan Portekizli stoper, Befliktafl'a karfl da sert bir vuruflla tak m n n beraberlik golünü att. Da Costa, Sivasspor'un Kardemir Karabükspor'u 3-1 yendi i 17. hafta karfl laflmas nda da "kafas n çal flt rarak" iki kez gol sevinci yaflad. Spor Toto Süper Lig'de Da Costa'n n ard ndan en çok gol atan stoper listesinde Kas mpaflal Donk ile Çaykur Rizespor'dan Ahmet Görkem Görk s raland. Donk ve Ahmet, üç golle tak mlar n n forvetlerine yard mc oldu. Kas mpafla'ya sezon bafl nda Belçika'n n Brügge ekibinden gelen Hollandal stoper Donk, ligde 16 maçta sahaya ç kt. Donk, Türkiye'deki ilk gol sevincini ise Fenerbahçe maç nda yaflad. Ancak Hollandal stoperin golü Kas mpafla'ya galibiyeti getirmedi ve Fenerbahçe sahadan 3-2 galibiyetle ayr ld. 27 yafl ndaki Hollandal stoper, 7. hafta Elaz spor ile oynad klar maç nda iki kez sahne ald. Hollandal defans oyuncusu Donk, Kas mpafla'n n 4-0 kazand karfl laflmada tak m n n ilk iki golü kaydetti. Çaykur Rizesporlu Ahmet Görkem Görk de geride kalan 20 haftada 13 kez flans bulsa da rakip kale önünde etkili oldu unu gösterdi. Ahmet Görkem Görk, zaman zaman yaflad sakatl klarla tak m n yaln z b raksa da Çaykur Rizespor'un 20 golünden üçüne imzas n atmas n bildi. Tecrübeli stoper, ligin ilk 7 haftas nda 3 gol birden atarak sezona h zl bir girifl yapt. Daha sonra talihsiz sakatl klar yaflayan yerli stoper, formas ndan uzun bir süre uzak kald. Da Costa, Donk ve Ahmet Görkem Görk gol istatistiklerinde önemli forvet oyuncular n n önünde yer ald. Üç stoper, tak mlar nda forvet hatt nda oynayan golcüler Umut Bulut (Galatasaray), Mustafa Pektemek (Befliktafl), Janko (Trabzonspor), Necati Atefl (Eskflehirspor) ve Pinto'yu (Bursaspor) gol say s nda geride b rakt. Umut Bulut, bu sezon ilk golünü geçen hafta atarken, Mustafa Pektemek ve Janko 20 haftal k bölümde golle tan flamad. Necati Atefl ve Pinto da ikifler golde kald. Da Costa, Donk ve Ahmet Görkem Görk'ü ise ligde iki golü bulunan stoperler takip etti. Fenerbahçe'de Egemen Korkmaz ve Bruno Alves, Befliktafl'ta Sivok ve Escude, Gençlerbirli i'nde Kulusic ve Ahmet Çal k, Galatasaray'da Chedjou, Akhisar Belediyespor'da U ur Demirok, Trabzonspor'da Mustafa Yumlu ile Eflkiflehirspor'da Diego Angelo tak mlar n n hanelerine iki gol yazd rd.

16 17 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: Estetik Cerrahi Uzman Doç. Dr. Afflin Uysal: G icik Huzurevi, 6 katl ve tam 26 yafll odas na sahip Bünyesinde bulundurdu u 4 ortak oturma alan yla yafll lar n birbirleriyle olan arkadafll k ba lar her geçen gün daha da kuvvetli bir hale geliyor. Kad n ve erkek mescitleri sayesinde, Gicik Huzurevi nde kalan yafll lar dini ibadetlerini de yerine getirebiliyor. Huzurevinde bir de berber salonu yer al yor. Huzurevi sakinleri en hijyenik ortam da t rafl olabiliyor. Gicik Huzurevi personellerinin yafll lara gösterdi i ilgi de dikkatlerden kaçmayan bir baflka unsur. Yafll lar oldukça yak ndan takip eden ve onlar n isteklerini yerine getiren huzurevi çal flanlar, temizlik konusunda da oldukça titiz. Yafll lar n kald odalardan yemekhaneye, çamafl r odas ndan asansörlere kadar her yer p r l p - r l... Gicik Huzurevi nin çevresi de Alt nda Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü taraf ndan s k s k temizleniyor. Alt nda Belediyesi olarak zorda kalan insanlara yard m etmeyi bir ilke haline getirdiklerinin alt n çizen Baflkan Tiryaki, Resmi olarak aç l fl yap lmasa da huzurevimiz aktif olarak kap lar n misafirlere açt ve hizmet ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Gicik Huzurevi hizmete gün say yor Alt nda Belediyesi taraf ndan yapt - r lan Gicik Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi nin aç l fl - na say l günler kald. YAS N DUR Yaz K üçük bir dokuyla güzelli e, canl bir görüntüye kavuflturan Fibrocell tedavisine ilgi giderek art yor. TOBB ETÜ Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzman Doç. Dr. Afflin Uysal, bu yöntemle ilgili önemli bilgiler verdi. Doku mühendisli i sayesinde art k yüzün biyolojik saatine müdahale edilebildi ini belirten TOBB ETÜ Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzman Doç. Dr. Afflin Uysal, Fibrocell tedavisi ile güvenli, güzel, kal c ve flafl rt c sonuçlar almak mümkün dedi. Kan tahlilleri sonras tedavi sürecinin bafllad n ifade eden Doç. Dr. Afflin Uysal, fazlaca ilgi gören uygulamayla ilgili flu bilgileri verdi; Tahlillerin ard ndan steril flartlar sa lanarak, lokal anestezi ile kulak arkas ndan al nan küçük bir deri parças, özel nakil flartlar nda, laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda, kifliden al nan deri parças ndaki ba dokusu hücreleri yani fibroblastlar 3-4 hafta süren ifllemlerle, yaklafl k 60 milyon hücre içeren s v bir madde haline getirilir. Elde edilen s v, hiçbir ek materyal içermeyen, kiflinin kendisine ait dokulardan oluflan, enfeksiyon ya da baflka hastal a yol açmayacak bir canl dolgu maddesidir. Toksik, karsinojenik, teratojenik, alerjik olmamas nedenleriyle en ideal biyolojik materyaldir. Fibrocell tedavisini gençlik afl s olarak niteleyen Doç. Dr. Uysal, Fibrocell ile k r fl klar azal r, yara, yan k, çatlak ve akne izleri silinir, cildiniz daha parlak, dolgun ve gergin hale gelir diye konufltu. Tedavinin yan etkisi bulunmad na dikkat çeken Doç. Dr. Uysal, ifllemin sonuçlar n n 4-5 y l süre ile kal c oldu unu sözlerine ekledi. Uygulama yap lan kiflinin doku örneklerinin güvenlik ve ileride ayn uygulaman n daha kolay yap labilmesi için özel doku bankas nda sakland n vurgulayan Doç. Dr. Uysal, Doku mühendisli i ile gerçeklefltirilen hücresel tedavilerde en öncelikli basamak güvenliktir dedi. Doç. Dr. Uysal, olas güvenlik endifleleri için de flu bilgileri paylaflt ; TOBB ETÜ Hastanesi nin çözüm orta olan Atigen-cell Hücre ve Gen Merkezi, rejeneratif t p ve hücresel tedavi alan nda uluslararas standartlarda ürün ve hizmet sunmay amaçlayan, Avrupa yi Üretim Uygulamalar (GMP) kalite standard na sahip ve Sa l k Bakanl taraf ndan faaliyetleri kapsam nda ruhsatland r lm fl ülkemizin ilk biyoteknoloji flirketidir. L okman Hekim Sincan Hastanesi nde gerçe ini aratmayan bir yang n ve hasta kurtarma tatbikat yap ld. Elektrik konta ndan ç kan yang n k sa sürede hastane çal flanlar taraf ndan kontrol alt na al n rken, Acil Servis ve Yo un Bak mda bulunan hastalar hastaneden tahliye edildi. Lokman Hekim deki tatbikat aksiyon filmlerine adeta tafl ç kartt. Haz rlanan senaryo gere- i, acil servis çocuk gözlem odas nda elektrik konta ndan kaynaklanan k v lc m sonucu yang n ç kt. Durumu fark eden personel yang n butonuna basarak k rm z kod verilmesini sa lad. Hastanenin e itimli yang n söndürme ekibi derhal olay yerine geldi ve ilk müdahaleyi yaparak yang n n büyümesini engelledi. vermeye bafllad. Huzurevi sakinlerinin ömürlerinin kalan k sm n huzur içinde geçirmeleri bizim için çok önemli. dedi. Baflkan Tiryaki, huzurevinde kalan yafll lar n daha rahat bir hayat sürmeleri için böyle bir yaflam alan na imza att klar n ifade ederek yafll - lar asla toplumdan soyutlamayacaklar n vurgulad. Gicik Huzurevi sakinlerinden Zeynel fiimflek, yap lan yard mlar n hiçbir zaman karfl l ks z kalmayaca n belirterek Alt nda Belediyesi nin kendilerine de er verdi ini dile getirdi. fiimflek, Alt nda a ba l bir huzurevinde yaflad klar için rahat bir hayata ad m att klar n ve hay r dualar n Baflkan Tiryaki den esirgemediklerini söyledi. Bir di er huzurevi sakini Sabahat Polat ise huzurevinde kimsesi olmayan yafll lar n kimsesinin Baflkan Veysel Tiryaki oldu unu, Tiryaki nin kendilerini hiçbir zaman unutmad n söyledi. Baflkan Tiryaki nin vefa örne i gösterdi ini sözlerine ekleyen Polat, Alt nda Belediyesi ne teflekkür etti. Gençlik afl s kendi hücrelerinizde YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay Lokman Hekim de yang n tatbikat Öncelikle bu k s mda bulunan enerjiyi kesen ekipler, daha sonra itfaiyeyi ça rd. Hastane yang n müdahale ekibi yang n kontrol alt na almaya çal - fl rken, di er taraftan kurtarma ekipleri acil serviste bulunan hastalar hastane bahçesindeki triaj alan na ç kararak tehlikeli bölgeden uzaklaflt rd. Hastane müdahale ekibi su ve köpükle müdahale ederek yang n k sa sürede söndürmeyi baflard. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı