ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI"

Transkript

1 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar sa duyu ça r s nda bulundu Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i (OS - AD) 23. Ola an Genel Kurulu yo un kat - l mla gerçeklefltirildi. Genel kurulda, ifl dünyas n n temsilcileri, son günlerde yaflanan kamplaflman n kayg ve tedirginlikleri art rd na dikkat çekerek sa duyu ça r s nda bulundu. HABER 2. SAYFADA Sincanl ö rencilere DEPREM TATB KATI Sincan Belediyesi ve Milli E itim Müdürlü ü iflbirli i ile Sincan da Deprem haftas sebebiyle 100. Y l mam Hatip Ortaokulu nda deprem tatbikat yap ld. 6 kiflilik bir ekip taraf ndan önce ö retmenlere ders esnas nda olas bir depremde nas l davran lmas gerekti i konusunda bilgiler verildi. HABER 3. SAYFADA Samanyolu nun karate baflar s GÜNCEL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki Karapürçekli çocuklarla bulufltu Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Karapürçek-1 Gençlik Merkezi nde yaklafl k 150 ö renciyle bulufltu. Ö rencilere her zaman okuman n öneminden bahseden Baflkan Tiryaki, yine okuman n ve e itimin önemine vurgu yapt. HABER 3. SAYFADA Selamün Kavlen Karakolu Yenimahalle de sahnelendi HABER 16. SAYFADA %10 A ULASTI Türkiye de iflsiz say s 2013 y l aral k döneminde geçen y l n ayn dönemine göre 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi. flsizlik oran ise yüzde 10 seviyesinde gerçekleflti. H A B E R Suriyeli çocuklara Samanyolu ndan yard m Özel Samanyolu Anadolu ve Fen Lisesi ö renci, ö retmen ve velileri Suriyeli çocuklara yard m gönderdi. Okulun ö rencilerinden Ali Önder, Abdullah Ça r Erdem ve Burak Selvi baflkanl nda bafllayan yard m genifl alana yay ld. Kimse Yok Mu? Derne- i taraf ndan Suriyeli çocuklar için organize edilen "Sana ihtiyac m var" kampanyas çerçevesinde toplanan yard m ihtiyaç sahiplerine ulaflt r lmak üzere gönderildi. HABER 16. SAYFADA GÜNCEL stihdam edilenlerin oran, bir önceki y l n ayn dönemine göre 0,2 puanl k art fl göstererek yüzde 44,9 dan yüzde 45,1 e yükseldi. Baflkan Tiryaki ve pek SKM aç l fl nda GÜNCEL Yenimahalle Belediyesi, Selamün Kavlen Karakolu adl oyunu tiyatro severlerle buluflturdu. Aziz Nesin in öyküsünden uyarlanan Yücel Erten in yönetti i Selamün Kavlen Karakolu oyunu, Yenimahallelilerden tam not ald. 13 TE B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz twitter.com/olaygazetesi Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: T w i t t e r GÜNCEL Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ile Ak Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek birlikle seçim ofisi aç l fl na kat ld. HABER 4. SAYFADA Yazarl k Okulu Yazar Özer i a rlad F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ Samanyolu E itim Kurumlar bünyesindeki Yazarl k Okulu, bu kez Hizmetkâr Serisi yazarlar ndan Cenk Enes Özer i a rlad. 4 TE Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l Aral k ay Hanehalk flgücü statistikleri ni aç klad. stihdam edilenlerin say s 2013 y l Aral k döneminde, bir önceki y - l n ayn dönemine göre 496 bin kifli artarak 25 milyon 262 bin kifliye yükseldi. Bu dönemde, tar m sektöründe çal flan say - s 179 bin kifli azal rken, tar m d fl sektörlerde çal flan say s 675 bin kifli artt. ST HDAM ALANLARI stihdam edilenlerin yüzde 21,8 i tar m, yüzde 19,6 s sanayi, yüzde 6,9 u inflaat, yüzde 51,6 s ise hizmetler sektöründe yer ald. Önceki y l n ayn dönemi ile karfl laflt r ld nda hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki pay 0,8 puan, inflaat sektörünün pay 0,2 puan artarken, tar m sektörünün pay 1,2 puan azald. Sanayi sektörünün pay ise de iflim göstermedi.(cha) ÇANKAYA CHP li Vekil Güler den Tan k a teflekkür Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, CHP zmir Milletvekili Birgül Ayman Güler i makam nda a rlad. Çankayal bir seçmen olarak Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ziyaret etti ini dile getiren Güler, Çankaya da oturan bir yurttafl olarak, CHP zmir Milletvekili olarak sevgili Baflkan m za yapt hizmetlerden dolay teflekkür ediyorum. HABER 2. SAYFADA Y l n Pozitif Baflkan Fethi Yaflar seçildi 13 TE 16 DA Ümitköy e han mlar lokali aç ld

2 /2 ANKARA fl adamlar sa duyu ça r s nda bulundu Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i (OS AD) 23. Ola an Genel Kurulu yo un kat l mla gerçeklefltirildi. Genel kurulda, ifl dünyas n n temsilcileri, son günlerde yaflanan kamplaflman n kayg ve tedirginlikleri art rd na dikkat çekerek sa duyu ça r s nda bulundu. fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER organizasyonu Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz Tamer KARAHAN GSM : (0553) KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. BUGÜN Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k O S AD n genel kuruluna Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle Belediye Baflkanvekili Müslüm Ertekin, ASO Baflkan Nurettin Özdebir, ÇAS FED Baflkan Nihat Güçlü, AKYURT S AD Baflkan Azmi Kelemcisoy, OST M OSB Baflkan Orhan Ayd n, OS AD A.fi Yönetim Kurulu Baflkan Akman Karakülah, TOS AD Baflkan Dursun Bayram, Anadolu OSB Baflkan Hüseyin Kutsi Tuncay, Makine Mühendisleri Odas Ankara fiube Baflkan Sadettin Özkalender kat ld. Genel Kurul un aç l fl nda konuflan OS AD Baflkan Adnan Keskin, Fabrikalar n kap s n aç k, tezgahlar çal fl r durumda tutman n çabas içinde olduklar n ancak y llar geçerken sorunlar n hiç de iflmedi ini ve Türkiye nin yüksek katma de erli ürünler üretemedi ini söyledi. hracat m z içinde ileri teknoloji ürünlerin pay n n yüzde 2.7 oldu unu, Ar-Ge yat r m oranlar n n da OECD ortalamas n n ancak üçte biri seviyesinde kald n hat rlatan Keskin, Haliyle, yükselen cari aç k, istihdam alanlar n n artan nüfusun ihtiyaçlar n karfl layacak oranlar yakalayamamas, her 4 gençten birinin iflsiz kalmas, yoksulluk, teknolojiyi üretmek yerine ithalat yolunu tercih etmek v.s gibi sorunlar da de iflmiyor. Çünkü, e itim sistemimiz bafltan afla yanl fl. Nitekim PISA verileri de uygulad m z politikan n yanl fll na iflaret ediyor Türkiye de son y llarda ekonominin içinde bulundu u sorunlar n dahi tart fl lamaz hale geldi ini ifade eden Keskin, toplumdaki kamplaflmadan tedirginlik duyduklar n bildirdi. Keskin, Ne yaz k ki, toplumdaki kamplaflmay, etnik veya inançsal cepheleflmeleri art racak söylem ve tutumlar, giderek bir kabullenmeye dönüflüyor. fl dünyas bölünüyor, devletin birimleri bölünüyor, yarg, bürokrasi bölünüyor. Ölüler bölünüyor, gözyafllar bölünüyor. Türkiye kayg lar n artt, yüzünü döndü ü bat dünyas ile aras ndaki mesafeyi açan giderek daha çok bir Ortado u görünümüne giren bir ülke haline geliyor. Bu bölünmenin, bu ayr flt rmalar n, kamplaflmalar n kimseye faydas olmaz; tarih ayr flt rmalar n ortaya ç kard binlerce trajik olayla doludur. Bar fl n, hak ve hukukun, adaletin olmad bir ülkede de ne yaz k H CR 18 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 6 Mart 1429 YARIN ki ekonomik yönden ahvalimiz de namüsait olur. Bu noktadan h zla uzaklaflmak zorunday z. Aksini düflünmek istemiyoruz. Her zamankinden daha fazla sa duyuya, fleffafl a, aç kl a, demokratik kural ve kurumlara, anayasan n güçler ayr l ilkesinin uygulanmas na ihtiyac m z var diye konufltu. Akyurt S AD Baflkan Azmi Kelemcisoy, Akyurt un Ankara n n geliflmifl sanayi bölgesi oldu unu ve birçok yat r m n yap ld n, mevcut geliflme alan nda Ankara fuar alan n n da yer ald n söyledi. Fuar alan yat r m gündeme geldi inde çok heyecanland klar n ancak yat r m n ilerlemedi ini ifade eden Kelemcisoy, Seçim ortam nda ekonomiyi konuflmak gerekirken kardefl kavgas na neden olacak bir kavgan n içine düfltük. Sokaklar atefl içinde ve bu atefl söndürülece i yerde barutla gidiliyor Karadenizliler gecede bulufltu B üyükflehir Belediyesi, hemflehri geceleri kapsam nda bu kez Karadenizlileri buluflturdu. Atatürk Spor Salonu nda Karadeniz müzi inin güçlü sesleri smail Türüt, Zeynep Baflkan ve Volkan Arslan n konserleriyle flenlenen geceye, Kuzey in Uflaklar da gösterileriyle renk katt. Baflkent te yaflayan Karadenizlilerin gönüllerince e lendi i geceye kat lan Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, kendisinin bir Karadeniz damad oldu unu belirterek, Allah raz olsun bugüne kadar her zaman bize destek verdiniz. Biz de size lay k olmaya çal flt k smail Türüt ün konseri s ras nda sahneye ç karak Baflkent teki Karadenizlilere seslenen Baflkan Gökçek, Baflkent te yaflayan hemflehri dernek ve temsilcileriyle bir araya geldiklerini, talep ve isteklerini dinlediklerini, yap lanlar anlatt klar n kaydederek, Nasip olursa size Alt npark içerisinde devaml gelip gidebilece iniz, oturabilece iniz bir yer yapaca z. Bunun sözünü verdik. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :04 24 Günefl :05 49 Ö le :12 04 kindi :15 25 Akflam :18 06 Yats :19 24 ODTÜ Rektörü nden Tan k a veda ziyareti O DTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret etti. Acar, Baflkan Tan k a bugüne kadar gerçeklefltirdi i hizmetler için teflekkür etti. Çankaya n n entelektüel düzeyi yüksek, e itimli, kültür sanat n önemini bilen bir ilçe oldu una dikkat çeken Acar, Böylesine önemli bir ilçede ODTÜ mezunu bir Belediye Baflkan n n olmas bizim için her zaman gurur kayna olmufltur Görev süresinin bitmesine çok az zaman kalan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a nezaket ve veda ziyarete gerçeklefltiren Acar, Baflkan Tan k a ODTÜ kravat hediye etti. Acar, Bu kravat baflar l mezunlar m za veriyoruz derken, Baflkan Tan k da ODTÜ lü olmaktan her zaman onur duydu unu belirterek, Bulundu um her görevde ODTÜ lü olman n sorumlulu unu ve bilincini tafl d m. Bundan sonrada tafl maya devam edece im CHP li Vekil Güler den TANIK A TEfiEKKÜR Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, CHP zmir Milletvekili Birgül Ayman Güler i makam nda a rlad. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k son olarak CHP zmir Milletvekili Birgül Ayman Güler i konuk etti. Çankayal bir seçmen olarak Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ziyaret etti ini dile getiren Güler, Çankaya da oturan bir yurttafl olarak, CHP zmir Milletvekili olarak sevgili Baflkan m za yapt hizmetlerden dolay teflekkür ediyorum. Kendisiyle birlikte yola devam etmeyi çok isterdik. Ancak inan yorum ki bizim birlikte yürüyece imiz yollar bitmedi. Baflkan m zla daha güzel ifller yapaca z, birlikte yürümeye devam edece iz Çankaya Belediyesinin Bülent Tan k döneminde baflar l ve unutulmayacak ifllere imza att n dile getiren Güler daha sonra Bülent Tan k eflli inde yeni Çankaya Belediyesi Emek Hizmet Binas n gezdi. Çankaya Belediyesi Bas n Merkezini, Çankaya Web TV Stüdyosunu, Radyo Birimini, Bilgi fllem Müdürlü ünü ve Galeri Uray ve Çankaya Müze yi inceleyen Güler, Bu yapt n z emekler hiçbir zaman unutulmayacak

3 Sincanl ö rencilere deprem tatbikat Y l n Fedakar Annesine ödülünü Tuna verdi Tiryaki Karapürçekli çocuklarla bir araya geldi A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Karapürçek-1 Gençlik Merkezi nde yaklafl k 150 ö renciyle bulufltu. Ö rencilere her zaman okuman n öneminden bahseden Baflkan Tiryaki, yine okuman n ve e itimin önemine vurgu yapt. Gençlik Merkezi üyesi ö rencilere kitap hediye eden Baflkan Tiryaki, ö rencilere ayd nl k bir gelece in ancak okumakla S incan Belediyesi ve Milli E itim Müdürlü ü iflbirli i ile Sincan da Deprem haftas sebebiyle 100. Y l mam Hatip Ortaokulu nda deprem tatbikat yap ld. Afet ve Simülasyon Merkezi'nden gelen 6 kiflilik bir ekip taraf ndan önce ö retmenlere ders esnas nda olas bir depremde nas l davran lmas gerekti i konusunda bilgiler verildi. Ö retmenler de edindikleri bilgileri ö rencilerine aktararak siren sesleriyle birlikte kontrollü bir flekilde okulu boflaltt. Uzmanlar, ö rencilere uygulamal olarak deprem s ras nda nelerin yap l p nelerin yap lmayaca n da anlatt. Olas bir depremde ç kacak yang n hakk nda da uygulamal flekilde bilgilenen ö renci, ö retmen ve veliler Sincan Belediyesi ne teflekkür etti. mümkün olabilece ini söyledi. Karapürçek-1 Gençlik Merkezi ö rencilerinden Murat Urkaya, Baflkan Tiryaki ye kendi yapt karakalem çal flmas n hediye ederek, kendilerine sa lad tüm imkanlar için teflekkür etti. Okuyan nesillerin, ülkelerini ayakta tutaca n belirten Baflkan Tiryaki, kalk nmalar n ancak bu sayede gerçekleflece ini söyledi. Baflar ya aç lan kap n n anahtar n n okumak oldu unu söyleyen Baflkan Tiryaki Ça dafl S incan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Nedret Arif lkokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Kad nlar Günü kutlamas na kat ld. Sincan daki pek çok kutlamaya kat larak kad nlar n de erini dile getiren Baflkan Tuna, okul taraf ndan Y l n En Fedakar Annesi seçilen Elif Demirbüken e de plaketini de taktim etti. Kad nlar n sadece bir gün de il her zaman özel ve k ymetli oldu unu belirten Baflkan Tuna; Kad nlar n yapt fedakârl klar sadece 1 güne s d rmak do ru de il. Hayat m z n her noktas nda çok önemli bir role sahip olan kad nlar, ailemizin de mihenk tafl d r. Annelerimiz bizim en k ymetlimizdir. Kendi ad ma annem bir tarafa dünya bir tarafa... Kim ki annesinin duas n al yorsa bu hayatta s k nt çekmez, s rt yere gelmez. E itime verdi i destek için Baflkan Tuna ya teflekkür eden Okul Müdürü Yaflar Lokumcu; Bizlerin her zaman yan nda olan Belediye Baflkan m z Mustafa Tuna ya çok teflekkür ediyorum. Okulumuzun ihtiyaçlar için yan na gitti imizde imkanlar ölçüsünde bize hep yard mc oldu. Bugünde bizleri k rmayarak program m za kat ld. Sincan a ve okulumuza yap lan hizmetler için çok teflekkür ederim. medeniyetler seviyesine ulaflmada en önemli unsur okumakt r. Okuma al flkanl kazan lmad taktirde baflar l olunamaz. Sadece ders kitaplar yla s n rl kalmay n, gelifliminize fl k tutan her alanda kitap okuyun. Bofl vakitlerin en verimli flekilde de erlendirilmesini ö ütleyen Tiryaki, gençlik merkezlerinin bu bofllu u doldurdu unu dile getirdi. Baflkan Tiryaki, çocuklara flöyle seslendi: Evde oturup günün büyük bir bölümünü televizyon karfl s nda geçirece inize buraya gelin. Burada elinizin alt nda birçok imkân var. Bu tesiste spor yap n, müzikle u rafl n, yabanc dil ö renin, sanatla u rafl n Kendinizi ileriye tafl yacak ad mlar at n. Burada çok güzel arkadafll klar da kurabilirsiniz. Sa lam temeller üzerine kurulan arkadafll klar çok önemlidir. Karapürçek-1 Gençlik Merkezi ö rencilerinden Ayflenur Dinçer, Gençlik Merkezi sayesinde foto raf sanat na ilgi duydu unu ve foto rafç l kla u raflt n kaydetti. Ö rendikleri sayesinde araflt ran ve sorgulayan bir yap ya kavufltu unu ifade eden Ayflenur, gençlik merkezlerinin kiflisel geliflimlerine h z katt n belirtti. Bir di er ö renci Murat Urkaya ise Gençlik merkezlerinde arkadafll k ba lar m z güçleniyor ve sosyallefliyoruz. Baflkan Amcay tan d m z için çok mutlu olduk. Onu çok seviyoruz. Sincan da Dünya Kad nlar Günü etkinlikleri kapsam nda Y l n En Fedakar Annesi seçildi. Nedret Arif lkokulu taraf ndan düzenlenen etkinlikte Y l n En Fedakar Annesi ne ödülünü Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna verdi. ANKARA /3 Yaflar dan GER-SAN esnaf na ziyaret C umhuriyet Halk Partisi Yenimahalle Belediye Baflkan Aday ve mevcut Baflkan Fethi Yaflar, önce Bat kent esnaf n GER-SAN Sanayi Sitesi esnaflar n ve daha sonra da Yenimahalle Devlet Hastanesi nin yöneticilerini ziyaret etti. Ziyaretlerinde Yaflar a Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Yenimahalle CHP lçe Baflkan Ali Buçan da efllik etti da göreve geldi i günden beri verdi i sözlerin 3 kat n yerine getiren Yaflar, vatandafllar n takdirini kazan yor. Bat kent Atlantis AVM, Gimat Metro Center ve Akvaryum AVM esnaf n tek tek ziyaret eden Yaflar a vatandafllar, Allah yard mc n z olsun Baflkan m, Sizinle bir dönem daha devam etmek istiyoruz, Yenimahalle de alt n gelecek için Yaflar la yola devam edece iz diyerek destek verdi. Ard ndan Yaflar, GER-SAN Toplu fl Yeri Yap Kooperatif inde esnaflarla bir araya geldi. Esnaf n taleplerini dinleyen Yaflar, Yenimahalle nin mutlulu u ve huzuru için çal flmalar na titizlikle devam ettiklerini belirtti. Ger-San sanayi esnaf için elinden gelen çal flmalar gerçeklefltirdi i belirten Yaflar, Ben de esnafl ktan geliyorum ve sizlerin s k nt lar n çok iyi biliyorum. Benim esnafl kta yaflad m s k nt lar sizlerde yaflamay n diye var gücümle çal fl yorum Yaflar n bir sonraki dura ise Yenimahalle Devlet Hastanesi oldu. Hastane Yöneticisi Mehmet Ali Babademez, dari ve Mali Hizmetler Müdürü brahim Keskin in makam na konuk olan Yaflar ve ekibi, hastanelerin genel problemlerini masaya yat rd. Sa l k alan nda yapt klar çal flmalardan söz eden Yaflar, Babademez ile uzun uzun sohbet etti. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 NECAT PARMAK ANKARA A NKESOB Toplant Salonu nda yap lan ve Divan Baflkanl n ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol un yapt Ankara Seyyar Sat c lar Esnaf Odas 27. Ola an Genel Kurul Toplant s nda üyelerin büyük ço unlu unun kat l - m yla 4 y ll na yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yap ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllayan genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet raporlar ve denetim kurulu raporlar, bilanço ve gelirgider hesaplar ayr ayr okunarak kabul edildi. Yeni dönem çal flma program ve tahmini bütçe de okunarak onayland. Ankara Seyyar Sat c lar Esnaf Odas Baflkan Erol Gürbüz, genel kurulda yapt konuflmada tüm kat l mc lar selamlayarak, genel kurulun hay rl olmas n diledi. Birlik ve beraberlik içerisinde, üyelerin menfaatleri do rultusunda hareket ederek yeni dönemde önemli çal flmalara imza atacaklar n ifade eden Gürbüz, Aral k ay nda kaybetti imiz Odam z n eski baflkan merhum Atilla Adnan Diken i rahmetle an yoruz. Merhum baflkan m z Atilla Adnan Diken in odam z n yaflamas ve esnaf m z n sorunlar için büyük bir özveri ve gayretle çal flt n biliyoruz. Merhum Atilla Adnan Diken'den sonra baflkanl k görevini üstlendim. Bu dönemde Odam z n ifl ve ifllemlerinin yasal çerçevede yürütülmesine büyük önem gösterdik. Önceli imiz siz de erli üyelerimize uygun bir mekânda sa l kl bir flekilde hizmet vermektir. Mesle imizi icra eden ancak odam za kay tl 4 olmayan esnaf n da odam za kay t olmas n sa lamaya çal flaca z. Odam z n ekonomik gücünü ve hizmet kalitemizi art rmak istiyoruz. Güven ve iflbirli i içerisinde olal m ve odam za sahip ç kal m. Hedeflerimize siz de erli üyelerimizin destek ve katk lar yla ulaflaca m zdan emin olarak, hepinize kat l mlar n zdan dolay teflekkür ediyorum. diye konufltu. Konuflmalar n tamamlanmas n n ard ndan tek liste ile yap lan genel kurulda oylar n tamam n alan Ankara Seyyar Sat c lar Esnaf Odas 27. Ola an Genel Kurul Toplant s nda Erol Gürbüz, baflkanl k görevine seçildi. Kurulda konuflan Gürbüz, Odam z n ekonomik gücünü ve hizmet kalitemizi art rmak istiyoruz Ankara Seyyar Sat c lar Esnaf Odas Baflkan Erol Gürbüz: Hizmet kalitemizi art rmak istiyoruz Eflya Bankas Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl 2014 yerel seçimlerine yönelik sosyal projeleri aras nda yer alan Eflya Bankas projesini tan tt. Yazarl k okulu Yazar Özer i a rlad S amanyolu E itim Kurumlar bünyesindeki Yazarl k Okulu, bu kez Hizmetkâr Serisi yazarlar ndan Cenk Enes Özer i a rlad. Gerçeklefltirilen söyleflide Yazar Cenk Enes Özer, Befl duyu organ m zla dünyay alg lar z. Asl nda hepimizin alt nc bir duyusu var. Ço u kifli alt nc duyusundan haberdar de ildir. nanma bizlerin alt nc duyusudur. Duyular m z ancak onlar kullanarak doyurabiliriz, alt nc duyumuzu da inanarak doyurabiliriz fleklindeki sözlerini devam ettiren Enes Özer, fantastik eserlerin ortak noktas n n Ola anüstülük oldu unu vurgulad. Fantastik eserlerin inanma duygumuzu besledi i için sevildi ini belirtti. Yazar, Var olan yazmaya de il, olmayan yazmaya çal fl n. Sen görülmeyeni yaz! nsanlar elbet ilgi gösterecektir diye sözlerini tamamlad. mevcut Baflkan Erol Gürbüz ve ekibi göreve geldi. Baflkan Erol Gürbüz, ola an genel kurulda gerçeklefltirilen seçimlerin ard ndan yapt k sa konuflmada kendilerine duyulan güven için üyelere teflekkür etti. Erol Gürbüz baflkanl ndaki Ankara Seyyar Sat c lar Esnaf Odas yönetim kurulunun di er üyeleri flu isimlerden olufltu: Orhan Demir, Mevlüt Do an, Hakan Çevik, Nuri Ahmet K l ç, Osman Demir ve Gülflen Savi. G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, 2014 yerel seçimlerine yönelik projelerini aç klamaya bafllad. Hayata geçirdi i projeler ile Gölbafl n marka kent haline getiren Odabafl, sosyal projelerini aç klad. Odabafl n n tan tt projeler aras nda Eflya Bankas Projesi öne ç kt. Odabafl n n Üniversitelinin evini Eflya Bankas düzecek diyerek tan tt projeye göre; üniversite ö rencileri ev ihtiyaçlar n Gölbafl Belediyesi nin kurdu u merkezden giderebilecek. Proje kapsam nda üniversite okumak için Gölbafl na gelen, yurtlarda kalmayan ya da kendi istekleriyle eve ç kan ihtiyaç sahibi ö renciler, eflya ihtiyaçlar n Eflya Bankas ndan karfl layabilecek. Eflya Bankas na gelen ö renciler; mobilya, beyaz eflya, çekyat, masa, sandalye ve kitapl k gibi eksiklerini bu merkezden giderebilecek. Projeyi, üniversitelinin evini Eflya Bankas düzecek diyerek tan tan Odabafl, Gölbafl nda oturan ö rencilerimizin ihtiyaçlar n n bir k sm n gidererek onlara destek olmaya çal flaca z Ö rencilerin ev ihtiyaçlar n giderebilecekleri bu merkezde ö renciler günde iki ö ün yemek de yiyebilecek. Sosyal belediyecilik alan nda yapt klar çal flmalara yenilerini ekleyeceklerini belirten Odabafl, Ö rencilerimizin ihtiyaçlar na karfl l k verebilmek için hayata geçirece imiz projemiz kapsam nda, ö rencilerimiz çamafl rlar n da ücretsiz olarak y katabilecek. E itime verdi imiz deste i teflvike çevirip, üniversite s nav sonuçlar na göre baflar l olan Gölbafl l gençlerimizi de ödüllendirece iz fleklinde konufltu. Tiryaki ve pek SKM aç l fl nda A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ile Ak Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek birlikle seçim ofisi aç l fl na kat ld. Aç l fllara, Ak Parti Alt nda lçe Baflkan Ahmet Karaca da efllik etti. Daha önce 15 seçim ofisi açan Baflkan Tiryaki, s ras yla Örnek, Zübeyde Han m, Ayd nl kevler rfan Bafltu Caddesi ve Karacaören mahallelerindeki seçim bürolar n n aç l fllar n gerçeklefltirdi. Uzun bir konvoy eflli inde Alt nda l lar selamlayan Baflkan Tiryaki, miting gibi gerçekleflen aç l fllarda seçim otobüsünün üstünden coflku dolu kalabal klara hitap etti. ki dönemdir tüm Alt nda l larla gönül birli i yapt n anlatan Baflkan Tiryaki, Biz hiçbir zaman rant, oy ve ç kar kavgas yla siyaset yapmad k. Koltuk sevdam z de il, hizmet sevdam z oldu. Biz Alt nda l larla birbirimize kalplerimizi açt k. Sadece oyunuza de il, gönüllerinize, dualar n za talibiz. diye konufltu. Baflkan Tiryaki yi gitti i her durakta coflku dolu ve büyük bir kalabal k karfl lad. Vatandafllar n büyük ilgi ve sevgi gösterdi i Baflkan Tiryaki, konuflmas na s k s k alk fllar ve tezahüratlar nedeniyle ara vermek zorunda kald. El ele bu zorlu yollarda yürümeye devam edece iz. Yolumuz bir, kardeflli imiz bir, hedefimiz bir, Alt nda a olan sevdam z bir diyen Veysel Tiryaki, Alt nda l lar taraf ndan coflkuyla alk flland. Günü kurtaran de il, gelece i kurtaran projeler üretmek için gece gündüz çal flt klar n anlatan Baflkan Tiryaki, Ankara ya geldi i günden beri Alt nda da oturdu unu, Alt nda l çocuklar n gelece i için çal flt n belirtti. Baflkan Tiryaki Biz bugün için de il, do mam fl çocuklar m z n gelece i için çal fl yoruz. Biz reklam de il, ifl yap yoruz. Halk n bir tek kuruflunun bile haks z, gereksiz yere harcanmas na izin vermiyoruz. fli ehline teslim ediyoruz. Emanete ihanet etmiyoruz. Gelecek dönemde Alt nda n el at lmam fl her mahallesine girece iz. Gecekondular tamamen temizlenene, imar yollar n n tamam aç lana kadar hiç durmayaca z. Yeni okullar, kültür merkezleri, yüzme havuzlar, spor tesisleri, müzeler ve kütüphaneler kuraca z. Ak Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek ise Alt nda n gelifliminin ve Baflkan Veysel Tiryaki nin yapt klar n n ortada oldu unu, Alt nda n art k tüm dünya taraf ndan tan nd n belirterek Alt nda Veysel Tiryaki ye, Tiryaki yi ise sizlere, Alt nda l lara emanet ediyorum.

5 Asya dan gelen veriler durgunluk habercisi STANBUL (CHA) Ç in ve Japonya n n ekonomi verileri yat r mc y tatmin etmedi. ALB Menkul De erler Analisti Cem Gönen e göre bu ülkelerden gelen veriler, durgunlu un habercisi. Gönen, Çin de büyüme, üretim ve ithalat-ihracat rakamlar n n; Yuan n durumunun kayg lara neden oldu unu belirtirken; Japonya da 15 senedir deflasyon ile savafl yor. Ancak art k halk n fiyatlar n gerilemesine al flmas Merkez ANKARA (CHA) T ürkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar msal faaliyetin dibe vurdu u 2013 Aral k ay nda bile tar m n 5 milyon 507 bin istihdam yaratt na iflaret ederek, Tar m, bu dönemde 25 milyon 262 bin olan istihdam n yüzde 21,8 ini karfl lad. Bayraktar, yapt aç klamada Aral k ay nda tar m n yüzde 12,1 olan iflsizlik oran n 2,1 puan indirip yüzde 10 a getirdi ini belirtti. Bayraktar, 2013 Nisan ay nda 6 milyon 58 bin, May s ay nda 6 milyon 283 bin, Haziran ay nda 6 milyon 474 bin, Temmuz ay nda 6 milyon 557 bini bulan tar m istihdam n n A ustos ay nda 6 milyon 511 bine, Eylül ay nda 6 milyon 370 bine, Ekim ay nda 6 milyon 28 bine, Kas m ay nda 5 milyon 728 bine, Aral k ay nda 5 milyon 507 bine geriledi ini vurgulad. Bir önceki aya göre 2013 y l nda Nisan da 350 bin, May s ta 225 bin, Haziran da 191 bin, Temmuz da 83 bin artan tar mdaki istihdam n, A ustos ay nda 46 bin, Eylül de 141 bin, Ekim de 342 bin, Kas m da 300 bin, Aral k ta 221 bin kifli Bankas n n önünde yer alan en büyük engel. Japonya Merkez Bankas deflasyon ile savafl na asgari ücretleri art rarak önlem almaya çal flsa da halk n art k gerileyen fiyatlara al flt ifade edilebilir. diyor. NEVfiEH R (CHA) Y ld z, Irak merkezi yönetimiyle Kuzey Irak yönetiminin petrol konusunda anlaflmas n istediklerini, bunun bölge bar fl için de iyi olaca n kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, 2008 y l Kas m ay ndan bu yana petrol, do algaz fiyatlar, dövizin artmas na ra men do algaz fiyatlar nda art fla gitmediklerini belirtti. Y ld z, 28 Avrupa Birli i üyesi ülke aras nda do- algaz en ucuza alan ülke de iliz ama en ucuza satan ülkeyiz." Y ld z, Türkiye'nin günefl ve yenilenebilir enerji- ye çok fazla yat r m yapmas n n ihtiyaç oldu unu söyledi. Nevflehir Belediye Baflkan Hasan Ünver'i makam nda ziyaret eden Bakan Y ld z, Özellikle yenilenebilir enerjiyle alakal konular n, Türkiye'nin yerli kaynaklarla buluflmas ad na ön plana ç kar lmal d r. Bugün K rflehir'in Mucur ilçesinde do algaz kompresör merkezi açaca z. Merkez, Türkiye'nin bat daki ihtiyac n karfl lamak üzere do udan gelen bütün do algaz n bat ya aktar labilmesi için önemli yat r md r. Türkiye'nin do usu ile bat s aras ndaki mesafe 1800 kilometredir. Enlem aç - s ndan bakt m zda Avrupa'n n ikinci uzun ülkesi. Zaman fark da yaklafl k 76 dakika. Böyle bir mesafede do algaz n gidebilmesi için bas nc yükseltmek gerekiyor. Azerbaycan'dan, ran'- dan gelen gaz kendi haline b raksan z Eskiflehir'e, stanbul'a gitmiyor. Kademeli olarak onlar n bas nc n n yükseltilerek daha ileriye aktar lmas gerekiyor. Bu konuda Mucur'un büyük katk - s olacak. Erzincan, Hanak, Ardahan'da var. Bunlar n her biri, do udaki kaynaklar n bat ya aktar lmas n sa layacak." Kapadokyagaz Do algaz Da t m fiirketi'ni de ziyaret eden Bakan Y ld z, Türkiye'nin, 2008 y l Kas m ay ndan itibaren referandum ve genel seçim geçirmesine ra men do algaz fiyatlar n art rmad n söyledi. fiu anda Botafl' n satt do algaz fiyat n n, 2008 Kas m ay ndan daha düflük oldu unu belirten Y ld z, Bu nominal mi, reel mi, azald n aktard. TZOB Genel Baflkan Bayraktar, 2013 Aral k ay nda toplam istihdam n, 2012 nin ayn ay na göre 496 bin artarak, 24 milyon 766 binden 25 milyon 262 bine ç kt n dile getirdi. Toplam istihdam n 2013 Aral k ay nda Kas m ay na göre 181 bin azalarak, 25 milyon 443 binden 25 milyon 262 bine indi ine iflaret eden Bayraktar, flunlar söyledi: 2012 y l n n Aral k ay na göre, 2013 ün Aral k ay nda hizmetler sektöründe istihdam n 470 bin, sanayide 100, inflaatta 106 bin artt, tar mda 179 bin azald Aral k ay nda istihdam, 2013 Kas m ay na göre, tar mda 221 bin, inflaatta 136 bin azal rken, sanayide 29 bin, hizmetlerde 147 bin artt. Toplamda 2013 Aral k ay nda, Kas m ay na göre 181 bin azalarak, 25 milyon 262 bine inen istihdamda, tar - m n pay yüzde 21,8 oldu y l n n Aral k ay na göre tar m n istihdamdaki pay yüzde 23 iken 2013 y l Aral k ay nda 1,2 puan azald. Tar mda mevsim flartlar nedeniyle istihdamda düflüfl olmas na ra men, sanayiden 551 bin, inflaattan 3 milyon 754 bin daha EKONOM /5 Bakan Y ld z: Yumurtal k'ta 1 milyon 350 bin ton petrol birikti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Kuzey Irak a ait Kerkük-Yumurtal k hatt yla gelen petrolün flu anda 1 milyon 350 bin ton civar nda oldu unu ve artmaya devam etti ini söyledi. Uluslararas ziraat mühendisli i kongresi Antalya'da yap lacak ANTALYA (CHA) Z iraat mühendisli i alan n n olimpiyatlar olarak kabul edilen 19. CIGR Dünya Kongresi, Akdeniz ve Ege Üniversiteleri taraf ndan Antalya da organize edilecek. Birincisi 1930 y l nda gerçeklefltirilen kongrenin 18'ncisi bu sene eylülde Pekin de, 19 ncusu da 2018 y l nda Antalya da yap lacak. Konuyla ilgili aç klama yapan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Baflkan Prof. Dr. Can Ertekin, söz konusu kongreye kat l m n fazla olmas n beklediklerini söyledi. Pekin de düzenlenecek 18. CIGR Dünya Kongresi ne Türkiye den genifl bir kat l m n sa lanmas için organizasyon komitesiyle bir anlaflma yap ld n ifade eden Ertekin organizasyonla ilgili bilgi verdi. Buna göre 15 yüksek lisans veya doktora ö rencisinin herhangi bir kat l m ücreti ödemeden kongreye kat l mlar için destek sa land. Ayn flekilde 19. CIGR Dünya Kongresi ne de Çin den 15 genç araflt rmac kat l m ücreti ödemeden kat labilecek. Böylece Çin üniversitelerinden genç araflt rmac lar n Antalya y, Akdeniz Üniversitesi ni ve Türkiye nin farkl üniversitelerinde çal flmalar n sürdüren bilim insanlar n tan malar, bilimsel iflbirli i temelinin at lmas aç s ndan faydal olacak. CIGR, zirai faaliyetler ve tar mdaki fiziksel koflullar iyilefltirmek amac yla bir grup bilim adam taraf ndan 1930 y l nda Belçika da kuruldu. Bu birlik, dünya çap nda üyeleri arac l yla do ay koruma, sürdürülebilir biyolojik üretim sistemlerini gelifltirme, mühendislik ve benzeri bilim dallar n kullanarak insanl n yarar na sunma yönünde faaliyetlerini sürdürüyor. CIGR, Amerikan Ziraat ve Biyoloji Mühendisleri Birli i (ASABE), Asya Ziraat Mühendisleri Birli i (AAAE), Avrasya Ziraat Mühendisleri Birli i (EAAAE), Avrupa Ziraat Mühendisleri Birli i (EurAgEng), Karayip ve Latin Amerika Ziraat Mühendisleri Odas (ALIA), Güney ve Do u Afrika Ziraat Mühendisleri Birli- i (SEASAE), Güney Bat Avrupa Ziraat Mühendisleri Birli i (AAESEE) yan s ra Türkiye nin de TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas n n üyeleri aras nda oldu u etkin bir topluluk. dövizle mi al n yor?' diye soruyorlar. Hay r. Türk Liras ile o zaman bin liraya sat yorsak flu anda 900 küsur liraya sat yoruz. 2008'in kas m ay ndan bu tarafa petrol, do algaz fiyatlar, döviz, artm fl olmas na ra men fiyatlar m z artmad. Yetkili arkadafllar m zdan bile bir daha tekrar eder misiniz diyorlar Kas m ay ndan daha düflük fiyarlarla flu anda do algaz sat yoruz. 28 Avrupa Birli i üyesi ülke aras nda do- algaz en ucuza alan ülke de iliz ama en ucuza satan ülkeyiz. diye konufltu. Ac göl ilçesine geçerek halka hitap eden Bakan Y ld z, 16 Aral k a kadar Baflbakan ve hükümet iyi idi de 17 Aral kta m kötü oldu. Böyle bir fley olabilir mi. O yap n n taban nda senden benden temiz çok say da insan m z var, beraber çal flt m z arkadafllar m z var. Onlarla dertlefliyorum. Ne oluyor burada, bilginiz var m dedi imde inan n çok fleyden haberleri yok. Nevflehir in Göre kasabas n da ziyaret eden Bakan Y ld z, belediye binas na geliflinde folklor k yafetli k zlar taraf ndan çiçekle karfl land ve baflkanl k makam nda ayran ikram edildi. Bakan Y ld z, burada bas n mensuplar n n sorular n da cevaplad. Suriye deki durumla ilgili bir soruya Bakan Y ld z, Burada dördüncü y l n tamamlayan bir savafl de il katliam var. Üç yüz bin insan n hayat n kaybetti i, insanl n s n fta kald bir durumdur. Kuzey Kutbu'nda bir balina, Güney Kutbu'nda bir fok bal için u raflan insanlar bunlara gösterdikleri merhametin yar s n Suriye ye gösterselerdi, böyle olmazd. Suriye rejimi art k tamamen insanl ktan kopmufltur. Birleflmifl Milletler'in Suriye ile ilgili mutlaka bir karar almas laz m. Suriye, insanl k mezar haline dönüflüyor. fleklinde cevap verdi. Önceki gün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Baflbakan Neçirvan Barzani ile Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n görüfltü ünü hat rlatan Y ld z, Erbil le Ba dat aras ndaki sorunun çözülmesi gerekti ini ve Türkiye olarak bunu istediklerini söyledi. Kendi aralar ndaki komite çal flmalar n tamamlamad n belirten Y ld z, flöyle devam etti: Temennimiz varl klar paylafls nlar. Türkiye kurdu u sistemle bunu çözmek istiyor. Petrol gelirleri artt kça Irak n normalleflece ini, bu da bölgenin normalleflmesinin h zlanmas n sa lar. fiu anda 1 milyon 350 bin ton civar nda Yumurtal k ta ham petrol birikti. Kuzey Irak a ait Kerkük-Yumurtal k hatt yla gelen petrolün miktar flu anda bu kadard r ama gittikçe art yor. Bunlar sevk edilmek durumundad r. Bir uzlafl noktas n n yakalanaca na inan yorum. K r m daki referanduma da de inen Bakan Y ld z, Ukrayna n n toprak bütünlü ü ve ba ms zl esast r. Bölgede yeterince kriz var. lgili devletlerin konuyu çözeceklerine inan yorum. diye konufltu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, sonras nda Blokbims firmas taraf ndan kurulan fabrikada, Ahiler Kalk nma Ajans 'n n deste iyle 300 KW gücünde kurulan günefl panel sisteminin aç l fl törenine kat ld. Burada yapt konuflmada, göreve geldiklerinde ülkenin rüzgar ve günefl panellerinden sadece 17 megavat enerji sa layabildi ini belirten Bakan Y ld z, flu anda ise 3 bin megavatl k rüzgar santrali oldu unu, bunun da 2013 y l için 600 milyon dolarl k daha az do algaz ithalini sa lad n söyledi. Bakan Y ld z, daha sonra kurdeleyi keserek tesisin aç l fl n yapt, yetkililerden günefl panelini gezerken bilgi ald ve toplu hat - ra foto raf çektirdi. Tar m sektörü, Aral k ay nda 5,5 milyon istihdam sa lad fazla istihdam sa land. Türkiye de iflsiz say s n n Aral k ay nda 2 milyon 809 bin kifli, iflsizlik oran n n yüzde 10 oldu una dikkati çeken Bayraktar, 2012 Aral k ay nda iflsizlik oran yüzde 10,1 düzeyindeydi. Tar m n, 5 milyon 507 bin kifliye ifl, afl sa layarak, iflsizli i 2,1 puan düflürdü Aral k ay nda, yüzde 12,1 olan iflsizlik oran n 2,1 puan düflürerek, yüzde 10 a çekmesi tar m n ekonomimize yapt çok büyük katk d r. Aral k ay nda bile 5,5 milyonun üzerinde istihdam yaratmas, iflsizli i 2,1 puan indirmesi tar - m n Türkiye ekonomisi ve sosyal hayat için çok önemli oldu- unu ortaya koyuyor. flsizli in daha da artmas n önleyen tar m, kentlerde iflsizli i yüzde 11,8 den yüzde 11,5 e, k rsalda yüzde 13,7 den yüzde 7 ye, toplamda 12,1 den yüzde 10 indirdi. Son bir y ll k dönemde mevsimsel oynamalar nedeniyle tar - m n istihdamdaki pay n n yüzde 21,8 ile yüzde 26 aras nda de iflti ini belirten Bayraktar, Aral k ay nda hizmetler sektörünün 13 milyon 47 bin, tar m n 5 milyon 507 bin, sanayinin 4 milyon 956 bin, inflaat sektörünün ise 1 milyon 753 bin kifliye istihdam yaratt bilgisini verdi. Bayraktar, 25 milyon 262 bin olan toplam istihdam n yüzde 21,8 ini tar m n karfl lad n ifade ederek, Sanayide istihdam yüzde 19,6 da, inflaatta yüzde 6,9 da kal rken, tar mdaki istihdam, en düflük oldu u aylar nda bile yüzde 21,8 lerin alt na inmiyor. Tar mda istihdam yaz aylar nda yüzde 25 leri afl yor ve istihdam n dörtte birini karfl l yor. En büyük istihdam kap s hizmetler sektörü de toplam istihdamda yüzde 51,6 pay al yor. Tar mda çal flan 5 milyon 507 bin kiflinin yüzde 54,86 s n erkeklerin, yüzde 45,14 ünü kad nlar n oluflturdu unu bildiren Bayraktar, 3 milyon 21 bin erkek ile 2 milyon 486 bin kad n n tar mda istihdam edildi ini belirtti. Türkiye de 7 milyon 484 bin kad n n istihdamda yer ald n, bunlar n 3 milyon 802 bininin hizmetler, 2 milyon 486 bininin tar m, 1 milyon 116 bininin sanayi, 80 bininin ise inflaat sektöründe çal flt n vurgulayan Bayraktar, tar mda çal flanlar n yüzde 45,14 ü kad nlardan olufluyor.

6 /6 DIfi HABERLER HSAN DENL WASHINGTON (CHA)- K r m daki referandumun, Ukrayna anayasas ve uluslararas hukukun aç k bir ihlali oldu unu ifade eden Obama, bu referandumun uluslararas toplum taraf ndan tan nmayaca n söyledi. Bu yöndeki düflüncelerini dün telefonla görüfltü ü Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin e de söyledi ini ifade eden Obama, ABD yönetimi olarak ald klar karar n içeri ine de indi. Obama, Ukrayna hükümeti ile ülkenin egemenlik ve toprak bütünlü ünün alt n oyan belirli kiflilere yapt r m getiriyoruz. Yapt klar n n sonuçlar oldu unu aç kça gösteriyoruz. Obama, Rusya n n eylemlerini sürdürmesi halinde yapt r mlar artaca mesaj n verdi. Rusya n n tutumunu provokasyon olarak tan mlayan Obama, bu yaklafl m n kendilerini dünyadan izole etti ini ifade etti. Bu durumun Rus ekonomisi için de tehdit oldu unun alt n çizen Obama, uluslararas toplumun Ukrayna'n n egemenli i ve toprak bütünlü ünün ihlaline karfl birlikte hareket etmeye devam edece ini dile LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: getirdi. Obama sorunun diplomatik yolla çözülece ine inand n sözlerine ekledi. Obama aç klamas nda ayr ca gelecek hafta bir Avrupa ziyareti yapaca n dile getirdi. Beyaz Saray dan geçti imiz ay ziyarete iliflkin yap lan aç klamada Baflkan Obama n n tarihleri aras nda Hollanda, Belçika ve talya ya gidece i ifade edilmiflti. Obama, Brüksel de NATO Genel Sekreteri ile de bir araya gelecek. Ayr ca Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu'nun baflkanlar n n da yer alaca ABD-AB Zirvesi'ne kat lacak. Günay Evinch: Gülen Hareketi, ülkemizin Amerika daki lobicili inde çok etkili ABD ve AB den Rus yetkililere yapt r m karar FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- A BD ve Avrupa Birli i, K r m n Ukrayna dan ayr lmas ve Rusya ya ba lanmas yönünde destek sa layan üst düzey Rus yetkililerle ilgili yapt r m karar ald. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin e yak n 20 den fazla kiflinin ABD ve AB ye seyahatleri yasaklan rken, mal varl klar da donduruldu. ABD Baflkan Barack Obama n n imzalad - Obama: Uluslararas toplum K r m daki referandumu tan mayacak YUNUS SA LAM, ZAFER POLAT MELBOURNE (CHA)- T ürk - Amerikan Dernekleri Birli i eski Baflkan Günay Evinch, Gülen Hareketi nin ABD de Türkiye nin lobicili inde çok etkili oldu unu söyledi. Evinch, Gülen Hareketi, Amerika da Türkiye ad na tan t m ve diyalog çal flmalar n en etkili flekilde gerçeklefltiren kurumlar aras nda yer al yor. Amerika da faaliyet gösteren Türk-Amerikan Dernekleri Birli i eski Baflkan Günay Evinch, Australian Turkish Advocacy Alliance (ATA-A) n n davetlisi olarak Avustralya ya geldi. Günay, ilk konferans n Melbourne da verdi. Bat Trakya Türk Cemiyeti salonunda gerçekleflen konferansa Türkiye nin Melbourne Baflkonsolosu Seyit Mehmet Apak, sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri ve çok say da yetkili kat ld. Program n aç l fl konuflmas n yapan Baflkonsolos Apak, dünyan n de iflik ülkelerinde yaflayan Türk toplumu üyelerinin gerçeklefltirdikleri çeflitli faaliyetler ile Türkiye nin tan t m na ciddi katk lar sa lad n belirtti. Apak, ayr ca Amerika daki lobicilik faaliyetlerinin tecrübelerinin Avustralya ya aktar lmas n n önemine iflaret etti. Programda konuflan Türk - Amerikan Dernekleri Birli i eski Baflkan Evinch de, lobicilik çal flmalar - n n önemine de indi. Amerika da lobicilik faaliyetleri gösteren kurumlar hakk nda bilgi veren Evinch, Gülen Hareketi nin ABD de Türkiye nin lobicili inde çok etkili oldu- unu söyledi. Evinch, Gülen Hareketi, Amerika da Türkiye ad na tan t m ve diyalog çal flmalar n en etkili flekilde gerçeklefltiren kurumlar aras nda yer al yor. ifadelerini kulland. listede üst düzey 7 Rus bulunuyor. Listede Rusya Parlamentosu'nun üst kanad Federasyon Konseyi Baflkan Valentina Matviyenko, Baflbakan Yardmc s Dmitri Rogozin, iki parlamentodan milletvekilleri ve senatörler yar al yor. Listeye Ukrayna devrik Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç, K r m Baflbakan Sergey Aksyonov ve 10 kadar K r ml yetkili de eklendi. AB nin haz rlad listede ise iki parlamentodan 10 kifli, 3 komutan ve 8 K r ml yetkili ABD Baflkan Barack Obama, Rusya, Ukrayna ve K r ml 11 üst düzey isime yönelik al nan yapt r m karar n n ard ndan bas n aç klamas yapt. MUHAFAZAKAR KES M, ÜL- KE LOB C L NDE DAHA DUYARLI Türkiye için lobi faaliyetleri oluflturma aflamas nda, muhafazakâr kesimden her seviyede destek ald klar n belirten Evinch, özellikle K br s meselesi ve Ermeni diasporas konular nda önemli mesafe ald klar n vurgulad. Günay Evinch, konuflmas n flöyle sürdürdü: Cami cemaati diyebilece imiz muhafazakâr kesim, çok h zl bir flekilde ihtiyaca cevap veriyorlar. Lobicilikte daha aktif katk sa l yorlar. Ancak daha zengin ve elit kesim diyebilece imiz Amerikal Türkleri ise motive etmekte daha çok güçlük çektik. Bu kesim kendilerini milletin üstünde biraz Global vatandafl olarak tan mlamaktan hofllan yordu. Ancak biz bu kesime millet kavram ndan yola ç kmay önerdik. Küresel güç olmak için önce ulusal bir güç olman n önemini sürekli flekilde anlatt k. Çeflitli festivaller ve konferanslar n yan nda, Amerikan Senatosu ve milletvekilleri için ba fl ve bilgilendirme kampanyalar n sürdürdüklerini ifade eden Evinch, Bu konuda etkili çal flmalar ile tan nan Yahudi lobisinin ard ndan Amerika daki etkin lobi gruplar ndan birisi olma yolunday z. bulunuyor. Yapt r m n 6 ay süre ile uygulamaya konuldu u belirtildi. Beyaz Saray, Rusya n n K r m sorununun çözümünde Ukrayna ile iflbirli i yapmas durumunda listenin daralt labilece ine dikkat çekti. Federasyon Konseyi Baflkan Matviyenko, ABD yapt r mlar n flantaj olarak de erlendirdi, kendisinin yurtd fl ndaki herhangi bir mülkiyeti, banka hesab ya da baflka bir varl n n olmad n söyledi. Rusya, K r m n ba ms zl n tan d YUNUS ERDO DU S MFEROPOL (CHA) - (CHA) R usya Devlet Baflkan Vladimir Putin, ba ms zl n ilan eden K r m Cumhuriyeti ni tan yan kararnameyi imzalad. Putin in imzalad kararnamede, K r m halk n n 16 Mart 2014 gerçekleflen genel K r m referandumunda gösterdi i iradeye at fta bulunuldu. K r m Cumhuriyeti ba ms zl n ve egemenli i tan nd kararnamede ayr ca, Sivastopol ün K r m s n rlar içerisindeki özel statüsüne de vurgu yap ld. K r m hakk ndaki kanun, Putin in imzalamas yla birlikte yürürlü e girdi. KIRIM BA IMSIZLI INI BUGÜN LAN ETT K r m Parlamentosu nda K r m' n ba ms zl hakk nda kararnameyi kabul edildi. 100 mevcutlu K r m Parlamentosu nda, 85 milletvekili K r m n ba ms zl için evet oyu verdi. Bugünkü oturumda kabul edilen kararname ile birlikte K r m, müstakil K r m Cumhuriyeti olarak ilan edildi. K r m dâhilindeki özel statülü Sivastopol flehri için ise yeni bir statü belirlendi. Kararnamede yeni K r m Cumhuriyeti nin, Rusya otoritelerine müracaat ederek K r m' n Rusya Federasyonu'na kabul edilmesi de yer ald. Ba ms zl n ilan eden K r m Cumhuriyeti, Birleflmifl Milletler ve tüm dünya ülkelerine ça r da bulunarak kendilerin ba ms zl k karar n desteklemeye ça rd. Karar n kabul edilmesi ile birlikte 21 fiubat öncesinde yürürlükte olan bütün Ukrayna kanunlar geçerlili ini kaybetti. 21 fiubat akabinde al nan kararlar ise Rusya Federasyonu na girene kadar devam edecek. Toplum için hayati önem tafl yan; sa l k, ulafl m, enerji ve su gibi kurumlar hariç di er tüm birimlerin Ukrayna devleti ile faaliyeti durdurularak tüm hak ve mülkiyetleri K r m Cumhuriyetine devredilecek. K r m daki temyiz mahkemeleri ise yüksek mahkemeler statüsünü kazanacak. Parlamento Baflkan Vladimir Konstantinov, yapt aç klamada; Ukrayna'ya ba l l k yemini eden; asker, savc, hâkim, polis dâhil bütün devlet kademelerindeki memurlar ya K r m Cumhuriyetine ba l l k yemini edecekler ya da K r m'dan gitmek zorunda kalacaklar." ABD DE TÜRK AMER KAN LOB S 1979 DE OLUfiTURULDU Amerika da Türklerin ilk olarak K br s Bar fl Harekât s ras nda kendini anlatma ihtiyac n hissetti ini belirten Günay Evinch konuflmas n flöyle sürdürdü: K br s Bar fl Harekat sonras nda, Amerika Türkiye ye karfl ambargo uygulamaya bafllay nca 1979 da ilk Türk-Amerikan lobisi oluflturuldu. O zamandan bu yana çeflitli faaliyetlerde bulunuluyor. 11 Eylül sald r s n ard ndan Türk toplumunda Amerika da art k bir fleyler yap lmal düflüncesinin uyand rd na dikkat çeken Evinch, Amerika da 16 civar nda istihbarat teflkilat n n oldu unu, bu teflkilatlarla sürekli temas halinde olduklar n belirtti. Türk - Amerikan Dernekleri Birli i eski Baflkan Evinch, Bu istihbarat teflkilatlar yla iyi iliflkiler halindeyiz. Zira, ülkede yaflayan masum insanlar m z n yok yere suçlanmamas ve zarar görmemesi için temaslar m z s cak tutuyoruz. fleklinde konufltu. Amerika da Türkiye aleyhinde haks z iddialarda bulunan Ermeni diasporas na karfl hukuki çal flmalar n bafllat ld n ifade eden Evinch, Ermeni terör örgütü üyesi militanlar n iflledikleri cinayetler konusunda ise mahkeme süreçlerini takip ettikleri bilgisini verdi.

7 EMRULLAH BAYRAK ANKARA - R efah Partisi ve Fazilet Partisi'nde Ankara milletvekili olarak görev yapan R za Ulucak ile Refah Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Ar kan hayat n kaybetti. Bir süredir tedavi gördü ü Ankara Bay nd r Hastanesi'nde dün vefat eden R za Ulucak pek çok siyasetçinin ve ö rencinin Türkiye nin ilk kök hücre protokolü imzaland AL CAN YILMAZ ANKARA (CHA)- sitelerin tekrar olmayacak ve dünyada yaln zca Amerika, Almanya ve Hollanda gibi 3 ülkede sonras üretim için destek sa lamay hedeflediklerini söyledi. A nkara Mamak Belediyesi ile Sa l k bulunan bir merkezi Türkiye de Mamak ta KÖK HÜCRE LABORATUVARINDA Bilimleri leri Teknoloji Araflt rma kuruyoruz. 4 B NDEN FAZLA K fi ÇALIfiACAK Vakf 'n n birlikte gerçeklefltirdi i Türkiye y llarca beyin göçü verdi. Burada çal flman n imzalar Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Yeter ve Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.fi Yönetim Kurul Baflkan ve Genel Müdürü Prof. Dr. Tuncay Delibafl aras nda imzaland. Mamak Belediyesi'nde gerçeklefltirilen törende konuflan Mesut Akgül, Mevcut üniver- kurulacak üniversiteyle bu süreci tersine çevirece iz. Bu merkez ismini ilerde aç klayaca m z ve dünyan n en prestijli iki üniversitesiyle iflbirli i yapacak. Doç. Dr. Ekrem Yeter de merkez hakk nda k saca bilgi verdikten sonra, ortak iflbirli iyle kurulan kök hücre merkezinde; lisans üstü ve doktora ö rencisi yetifltirmeyi, patent ve patent Dünyada dördüncü ve Türkiye'de ilk olan 'kök hücre araflt rma merkezi' y l sonunda çal flmalar yap lmaya haz r hale getirilecek y l n n bafl nda bütün birimleriyle tamamlanmas hedeflenen merkezde ö renci ve e itimci kadrosuyla toplam 4 binden fazla kifli çal flacak. lk etapta 'Mühendislik ve Yaflam, T p Fakültesi ve Aç k Ö retim' fakülteleri aç lacak. MEB müfettiflleri Amasya da da ö rencileri sorgulad BÜLENT BOLATÇI AMASYA (CHA)- Saadet Partisi'nde hüzünlü gün M illi E itim Bakanl n n (MEB) yaz l emri do rultusunda müfettifllerin, özel okul, yurt ve dershanelerdeki ö rencileri sorgulamalar Amasya da tepki çekti. Okul ve dershaneler giden müfettifller s n flardan seçtikleri ö rencilerin önlerine yaz l ifade tutana koyarak doldurmalar n istedi. Uygulaman n çok s k nt l oldu una dikkat çeken Türk E itim Sen Amasya fiube Baflkan Kamil Terzi ise, dershane ve özel okul ve yurtlarda yap lan uygulaman n tamamen siyasi oldu unu belirtti. Terzi, Son günlerde dershane ve özel okullarda ö renim gören çocuklara gençlere yönelik adeta totaliter rejimlerdekine benzer sorular sorularak çocuk ve gençlerimiz üzerinde telafisi mümkün olmayan psikolojik yaralar açacak uygulamalar yap ld n üzüntüyle ö rendik. Zaten S nav telafl içindeki ö rencilerimizin muhatap kald bu tip uygulamalar n genç beyinlerde oluflturaca korku ve gelecek endiflesi toplumuzda büyük travmalara, kamplaflmalara ve kaos ortam na sebep olacakt r. Yap lan uygulamalar darbe dönemlerine ait uygulamalar n benzeridir, demokratik hiçbir ülkede görülmemektedir. Milli E itimin Temel amaçlar na ve Hukuka ayk r bu uygulamalar yapanlar hakk nda Cumhuriyet savc lar m z n derhal soruflturma bafllatmalar gerekmektedir. Çocuklar ikna odalar na al narak bir suçlu gibi ifadeleri al nan velilerimiz de savc - l klara suç duyurusunda bulunmal, mutlaka psikologa götürmelidirler. diye konufltu. Birçok ilde oldu u gibi Amasya da da ö rencilere flu sorular soruldu: 1-Siyas propaganda yaparak sizi yönlendirmeye çal fl yorlar m? yetiflmesinde rol ald. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ulucak, bürokratik görevlerinden sonra milletvekilli- i yapm flt. Öte yandan eski Sivas Milletvekili Ahmet Ar kan da hayat n kaybetti. Saadet Partisi Genel Baflkan Prof. Dr. Mustafa Kamalak ise yay nlad taziye mesaj nda, hayat n kaybeden her iki kiflinin Milli Görüfl davas n n mümtaz flahsiyetlerinden oldu una iflaret etti. Kamalak, mesaj nda "Kiflilikleri, hayatlar, mücadeleleri ve fedakarl klar ile her zaman bizlere örnek oldular. Kendilerine Cenab- Allah'tan rahmet, aile efrad na, yak nlar na camiam za sabr cemil niyaz ediyorum. Hizmetleri her zaman hay rla an lacak, her zaman dualar m zda hay rla yad edileceklerdir. Mekanlar Cennet olsun." ifadelerini kulland. Türkiye nin ilk 'kök hücre araflt rma merkezi' olacak Mamak Sa l k ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün protokolü imzaland. 2-Devlet büyüklerine yönelik olarak iftira, kin ve nefret uyand r c ifadeler kullan yorlar m? Kullan - yorsa kimler kullan yor isim belirtiniz, kimler ne tür ifadelerde bulunuyorlar? 3-Siyasi propaganda yap l yor ise; buna tepki gösteren farkl siyasal tercihleri bulunan ö rencilerden dershaneden uzaklaflt r lan ö renci oldu mu? Olduysa uzaklaflt r lan ö rencilerin isimlerini yaz n z. ET MESGUT BELED YE BAfiKANLI I'NDAN /7 GÜNCEL YAfiAM Bakan Avc, tepki çeken yurt ve dershanelerdeki ö renci sorgular n savundu MEHMET KURU ESK fieh R (CHA)- M illi E itim Bakan Nabi Avc, bakanl k müfettiflleri taraf ndan dershane, özel okul ve yurtlarda yap lan ö renci ve velilere yönelik sorgulamalar savundu. Avc, veli ve ö rencilerin ifadelerinin al nmas iflleminin bakanl gelen duyumlar ve ihbarlar üzerine yap ld n vurgulayarak, "Milli E itim Bakanl oraya müfettifl göndermek zorundad r. Çocuklar m - z korumak için. " Seçim bölgesi Eskiflehir'de bir aç l fla kat lan Bakan Nabi Avc, velilerin tepkisini çeken müfettifl sorgulamalar ile ilgili gazetecilerin sorusunu cevaplad. Avc : "Müfettifllerimiz o bahsedilen sorular n hiç birini sormam flt r. Konuyla ilgili bizde savc l klara gerekli suç duyurusunda bulunduk. Bunlar n büyük bir k sm medyaya yans yor. Baz özel okullarda, özel yurtlarda ö rencilere bir tak m siyasi propaganda malzemeleri da - t ld derslerde ve kurslarda kendilerine siyasi içerikli konuflmalar, yönlendirmeler yap ld na dair Milli E itim Bakanl 'na ihbarlar ve duyumlar geliyor. Milli E itim Bakanl gerek anayasan n gerek Mili E itim temel konular, Orta Ö retim Kurumlar Kanunu'nun kendisine görev olarak verdi i bu kurumlar, denetlemekle yükümlüdür. Milli E itim Bakanl bu tür duyumlar, ihbarlar, haberler geldi i ve medyada bu konuyla ilgili herhangi bir konu yay nland zaman, Milli E itim Bakanl oraya müfettifl göndermek zorundad r. Ne için zorundad r. Çocuklar m z öncelikle korumak için. Bak n son zamanlarda hepimizin içini yakan genç ölümleri konufluyoruz. Biz 1.5 seneden beri özellikle ortaokul ö rencilerimizin ve lise ö rencilerimizin yasal ya da yasa d fl sokak gösterilerine yönlendirilmemeleri uzak tutulmalar, politik faaliyetlere bulaflt r lmamalar, siyaset arac yap lmamalar, sokak gösterilerinde kullan lmamalar için sürekli uyar larda bulunuyoruz." "ÇOCUK PS KOLOJ Ç N REHBER Ö RETMEN EfiL NDE SORU SORULUR" "Müfettifllerimiz, maarif müfettifllerimiz bu görevlerini yapmaktad rlar, bundan sonrada yapacaklard r." diyen Bakan Avc, bu konuda baz bas n yay n organlar nda ç kan haberlerin do ru olmad n iddia etti. Bakan Avc, müfettifllerin bu ifli rehberler eflli inde yapt - n, müffettifllerin söz konusu sorular sormad n da ileri sürdü. "Denetime giden müfettifllerin ö rencilere çok münasebetsiz sorular sordu una dair asl olmayan haberler geldi. Bunlar do ru de ildir." ifadesini kullanan Bakan Avc, flöyle dedi: "Müfettifllerimiz çok uzun y llar müfettifl olan ve belli birikimi olan çocuk psikolojisini bilen, s n f psikolojisini bilen insanlard r. Kendilerine yaz l halde verilen sorular do rultusunda ancak soruflturmalar n incelemelerini yaparlar ve bu sorular da incelemelerini de o okulda görev yapan rehber ö retmeni yan na alarak yapar. Çünkü çocuk psikolojisi bunu gerektirir. Rehber ö retmenlerle birlikte yaparlar. Do ru olan, budur. Müfettifllerimize yak flt r lan o münasebetsiz sorular n hiçbiri müfettifllerimiz taraf ndan sorulmam flt r. Akl bafl nda hiçbir e itimci o tür sorular sormaz, müfettifllerimiz hiç sormaz." "MÜFETT filere SALDIRI ÖNCEDEN HAZIRLIKLI" Bu konuda ç kan haberlerin müfettiflleri y ld rmak, bezdirmek ve görevlerini yerine getirememek amac na yönelik yap ld n iddia eden Bakan Avc, hiç kimsenin müfettifllerle ilgilenmeye gücünün yetmeyece ini vurgulayarak, " "Bunlarla ilgili önceden bir takim fleylerde haz rland n biliyoruz. Baz okullarda önceden haz rl k yap larak müfettifllerimize yönelik sözlü ve fili baz sald r lar oldu unu biliyoruz. O konularda da müfettifllerimizle Mili E itim Müdürlüklerimizle bakanl k olarak bizde savc l klara gerekli suç duyurusunda bulunuyoruz. Bulunmaya da devam edece iz. Hiç kimse müfettifllerimizle bu flekilde u raflamaz." fleklinde konufltu. KAYIP Ö renci kimli imi kaybettim. Hükümsüzdür. Arzu KOCAKAYA Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan afla da adresi ve kullan m amac belirtilen yerler; 2886 say l Devlet hale Kanunu kapsam nda kiraya verilecektir. Kiraya verilecek yerlerin y ll k muhammen kira bedeli, geçici teminat tutar, kira süresi, ihale tarihi ve saati afla da belirtilmifltir. K RALIK YERLER: KULLANIM AMACI YILLIK MUH. BEDEL GEÇ C TEM NAT K RA SÜRES HALE TAR H HALE SAAT 1-Eryaman Mah ada önü yeflil alan üzeri Çiçek Sat fl Büfe Yeri ,00 588,60 3 YIL :00 2- stasyon Mah.8657 ada 8 parsel Yar Olimpik Yüz. Hav. çi Vitamin Bar 9.420,00 282,60 3 YIL :10 3-fi.O.Avc Mah ada 2 parsel Yunus Emre K.M.içi Kafeterya ,00 300,60 3 YIL :20 4- stasyon Mah ada önü yeflil alan üzeri Oto. Vezne Mak. Yeri (ATM) ,00 461,25 3 YIL : A ustos Mah adalar aras yeflil alan üzeri Oto. Vezne Mak. Yeri (ATM) ,00 461,25 3 YIL :40 1- hale 2886 say l Devlet hale Kanununun 45. maddesine göre aç k teklif usulü ile tarihinde yap lacakt r. 2- hale 30 A ustos Mahallesi, fiehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binas -Encümen toplant Salonunda Encümen huzurunda yap lacakt r. 3- haleye ç kar lan yere ait flartname çal flma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve stimlak Müdürlü ü'nde bedelsiz olarak görülebilir. 4- haleye kat lacak istekliler; Geçici teminatlar n en geç ihale gününden 1 gün önce saat 12.00'ye kadar Belediyemiz veznesine nakit olarak ödeyebilece i gibi, Maliye Bakanl 'nca belirlenen bankalar n verecekleri limit içi süresiz teminat mektuplar ya da Devlet tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz Tahvillerden herhangi birini teminat olarak verilebilir. 5- haleye kat lacak Tüzel kiflilerin; noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, tebligat adres beyanlar ve oda sicil kay t belgesini ihaleden önce ihale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. 6- haleye kat lacak Gerçek kiflilerin ikametgâh ilmühaberi ile T.C. Kimlik numaras n gösterir belgelerini ihaleden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. 7- Belediye Encümeni ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. LANEN DUYURULUR. (Bas n -3373) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

8 SA LIK /8 Baz sebepsiz öksürük uzun y llar sürebilir! STANBUL (CHA) G ö üs Hastal klar Uzman Prof. Dr. Necla Songür, bo az ve solunum yollar n temizlemeye yarayan öksürü ün özellikle sonbahar ve k fl aylar nda s kça görüldü ünü söyledi. Songür, "Ancak 'gizemli' olarak adland r lan baz öksürük tipleri ilk bak flta herhangi bir sebep görülmese bile 2 aydan 10 y la kadar sürebilmekte kiflinin ifl ve sosyal yaflam n altüst edebilmektedir." Memorial fiiflli Hastanesi Gö üs Hastal klar Bölümü nden Prof. Dr. Necla Songür, gizemli öksürük ve tedavisi hakk nda bilgi verdi. Öksürük solunum yollar n salg lardan temizleyip, yabanc maddelerin hava yollar na giriflini engelledi ini söyleyen Prof. Dr. Necla Songür, "Uzun süreli öksürükler kiflide uyku bozuklu u, idrar tutamama, öfke, depresyon, gö üs a r s gibi yak nmalara neden olarak son derece rahats z edici bir hale gelebilmektedir. E er kifli sigara kullanm yor ve yap lan rutin tetkiklerde öksürü ü aç klayacak bir sonuca var lam yorsa öksürük; sessiz post nazal ak nt ile iliflkili olabilir." ifadelerini kulland. F nd k kabu undan kanser ilac üretilecek Giresun da yürütülen projeyle, soba ve f r nlarda yakacak olarak kullan lan f nd k kabu undan, kanser tedavisinde etkili olabilecek ilac n aktif maddesinin üretilmesi hedefleniyor. Sa l kl beslenmede sadece meyve ve sebze yeterli olmaz Akyurt Okan Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:26/A Akyurt Akyurt Melita Fevzi Pafla Mah. Rüzgarl Cad. No:26/B Ulus-Alt nda Alt nda Erflen Talatpafla Bulvar No:13/A Alt nda Alt nda Güneflevler Güneflevler Mah Sok. No:7/A Alt nda Alt nda DÜZCE (AA) D üzce Üniversitesi (DÜ) Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. lknur Arslano lu, besin maddeleri sayesinde hastal klardan korunulabilece ine, sa l n düzeltilebilece ine ve yaflam süresinin uzat labilece ine inand n belirterek, Beslenmenin temel dayanaklar proteinler ve esansiyel ya lard r Arslano lu, AA muhabirine, mucize besinlerin güncel yaflamda ve medyada çok s k gündeme geldi ini, insanlar n buna dayanarak baz tutumlarla sa l klar n garanti alt na almay, gençleflmeyi, hastal klardan korunmay ve ayn zamanda zay flamay istediklerini söyledi. Besin maddeleri sayesinde hastal klardan da korunulabilece ine, sa l n düzeltilebilece ine, yaflam süresinin uzat labilece ine inan yorum ancak tek besin maddesine a rl k vermek yanl fl bir tutum. Bol antioksidan içeren birtak m meyve ve sebzelerin gerçekten kanserden koruma potansiyeli yüksek. Belirli senelerde belli besin gruplar ön plana ç k yor. 3-4 sene önce nar vard. Bir sene bak yorsunuz, bö ürtlen, baz dönemler çilek, kivi türleri ön plana ç k yor. Bunlar hemen çözüme ulaflmak isteyen kiflilerin baflvurdu u birtak m yöntemler. Dikkat etti imizde koyu ve de iflik renkli birçok meyve ve sebze antioksidan içeriyor. Bunlar bu kadar yararl ysa, özellikle bunlar n a rl kta oldu u bir beslenme tarz m seçmemiz laz m? Elbetteki hay r. Bunlar yard mc besinlerdir. Beslenmenin temel dayanaklar proteinler ve esansiyel ya lard r. Bireylerin meyve ve sebzelerle sa l kl beslendiklerini düflünerek kendilerini kand rmamas gerekti ine dikkati çeken Arslano lu, besin çeflitlili ini art rmak gerekti ini kaydetti. Arslano lu, taze ve uygun koflullarda yetifltirilen sebze ve meyvelerin baflka yararlar da bulundu unu dile getirerek, Mesela insan organizmas n alkali yapmak. Bu da çok önemli çünkü asit, yaflam m z boyunca hem yapt m z hareketlerden hem tüketti imiz enerjiden hem de yedi imiz besinleri sindirirken yan ürün olarak muhakkak ortaya ç kar. Bu asidi dengelemek, vücudu alkali hale getirmek laz m. Bunu da meyveler, sebzeler yap yor ifadesini kulland Çaml k Battalgazi Mah. 882.Cad. No:116/A Alt nda Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl Mesut Dikiciler Sok. No:7 Beypazar Beypazar Bankalar Dikmen Cad. No:212/D Dikmen Çankaya Oran Or-An Çarfl Merkezi C/3 Blok No:36 Oran Çankaya brahim Ethem Cevizlidere Cad. No:17/A Balgat Çankaya Vereseli Madeno lu Emek Mah. Kazakistan Cad.(4.Cad.) No:1/8 Emek Çankaya Yeni Çare Ertu rul Gazi Mah. Cebeci Doru u Sok. No:29-22-E Cebeci Çankaya Buket Yazan Birlik Mah Cad. No:23/A Çankaya Çankaya Bilir Abay Kunanbay Cad. No:52/B K.Esat Çankaya Durum Necatibey Cad. No:31/A S hhiye Çankaya G RESUN (AA) G iresun Üniversitesi (GRÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Baflkan Doç. Dr. Murat Tafl, AA muhabirine yapt aç klamada, f nd n içi kadar, çok k ymetli olmas na ra men kabu unun yeterince de erlendirilmedi ini söyledi. Türkiye de f nd k kabu unun s nma amaçl kullan ld n belirten Tafl, Oysa f nd n kabu u da ürünün içi kadar k ymetli. Belki de içinden daha k ymetli. Biz yeterince de erini bilmiyoruz. Böyle de- erli üründen daha fazla faydalanmak yerine, sadece s nma amaçl olarak kullanarak adeta ziyan ediyoruz F nd k kabu undan kanser ilac üretmek için proje haz rlad klar n ifade eden Tafl, flöyle konufltu: F nd k kabu undan, dünyada kullan lan befl antikanser ilac ndan birinin aktif maddesi olan paklitaksel üretimi mümkün. Paklitaksel üretimi için F nd k Kabuklar ndan Makro Seviyede Paklitaksel ve HMF Eldesi Projesi haz rlad k. Hayvansal proteinli g dalar yafll erkekler için faydal ANKARA (AA) Y afll lar üzerinde yap lan bir araflt rma, yüksek oranda hayvansal protein içeren g dalar n, yafll lar n fiziki ve psikolojik durumlar ile sosyal yetileri üzerinde olumlu etkilerinin bulundu unu gösterdi. Araflt rman n sonuçlar na göre, yafll erkeklerin özellikle hayvansal protein oran yüksek g dalar tüketmeleri, fiziksel ve psikolojik durumlar n n yan s ra sosyal yetilerini yüksek seviyelerde tutmalar na katk sa l yor. Japonya Ulusal Sa l k ve Beslenme Enstitüsü ile Tohoku ve Teikyo üniversitelerinden bilim adamlar nca yap lan araflt rmada, y llar geçtikçe proteini sindirme ve iflleme yetenekleri zay flayan yafll lar n Gül Y ld r m Beyaz t mah. Ankara Bulvar No:1/C Çubuk Çubuk Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada nce Kemalpafla Mah. So ukp nar Sok. No:5 Elmada Elmada Sedefin stasyon Mah. Leylak Cad. No:18/A Etimesgut Etimesgut Yenigün Florya Atakent Mah Cad. No:56/A Elvankent Etimesgut Burcum Güzelkent Mah Sok. Arya Çarfl s No:5/25 Eryaman Etimesgut Damlanur Bahçelievler Mah. 161.Sok. No:20/A Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Vereseli Y k lmaz Kaya Bafl Mah.Halil Balc Cad. No:4 Haymana Haymana Dönmez Cuma Mah. stasyon Cad. No:1/B Kalecik Kalecik Neslihan ATATÜRK MAH. 29 MAYIS CAD.NO:80/A Kazan GRÜ Kimya Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saim Topçu ve Düzce Üniversitesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Halil brahim U rafl ile haz rlad m z projede bu hedefimize ulaflmak için çal flaca z. Proje kapsam nda ilk olarak f nd k kabu u örneklerinde paklitaksel ve de iflik türevlerinin izole edilmesi için uygun yöntemin belirlenece ini dile getiren Tafl, belirlenen bu yöntemlerin makro seviyede numunelere uygulanarak yöntem ve yöntemlerin kullan labilirli inin test edilece ini anlatt. Tafl, projeyle f nd k kabu undan paklitakseli izole etmenin yan s ra, kalan k sm ndan da büyük oranda endüstriyel girdi olan Hidroksimetil Furfural (HMF) elde edilmesi de hedeflendi ini belirterek, flöyle dedi: Böylelikle f nd k kabu una ilave bir katma de er oluflturulmas n amaçlad k. Türkiye nin kanser ilaçlar n n aktif maddeleri yurt d fl ndan ithal ediliyor. Proje baflar yla tamamland nda Türkiye art k aktif maddeleri ithal etmek zorunda kalmayacak Böylece ithalat için her y l ödenen ciddi kaynak milli ekonomiye kazand r lm fl olunacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl nca projelerinin San-Tez program kapsam nda desteklenmeye de er bulundu unu ifade eden Tafl, proje sözleflmesinin imzalanmas n n ard ndan projenin 2 y l içerisinde tamamlanmas n hedeflediklerini aktard. Yrd. Doç. Dr. Saim Topçu ise paklitakselin, do al antikanser bileflik oldu unu ve ABD de yetiflen taxus brevifolia n n bitkisinin kabu undan izole edildi ine dikkati çekerek, sözlerini flöyle sürdürdü: Laboratuvar ortam nda kimyasal maddelerden bafllayarak sentetik yoldan basamakl bir reaksiyon zinciri ile üretilebilmekte ancak veriminin düflük olmas nedeniyle çok pahal ya mal olmaktad r. Daha ekonomik yoldan üretimi ise pasifik porsuk a ac kabu undan izolasyonu ile yap lmaktad r. Buradaki en önemli sorun ise ham madde olan a ac n yavafl geliflimi sonucu yeterli derecede a aç kabu u elde edilememesidir. Bütün bu zorluklardan dolay paklitaksel fiyat son derece yüksektir. Tafl, f nd k kabu unun ise sadece bir y ll k ürün de il her y l tazelenen bir ham madde kayna oldu- unu dile getirerek, Türkiye de her y l en az 300 bin ton f nd k kabu u ortaya ç k yor. Paklitakselin elde edilmesi noktas nda hammade sorunu yaflanmayacak bir ürün. Biz f nd k kabu undan uygun koflullarda ve verimli bir flekilde elde etmeyi hedefliyoruz ifadelerini kulland. F nd k kabu undaki paklitakselin al nmas n n, kabu un yakacak olarak kullan lmas na engel olmayaca n kaydeden Topçu, Projenin baflar l olmas durumunda sadece ucuz bir yak t olarak kullan - lan f nd k kabu u ekonomiye kazand r lacak. Katma de eri yüksek ürünlere dönüflümü sa lanm fl olacak. Yeni ifl imkanlar oluflturabilecek ifadelerini kulland. bu aç kapatabilmek için daha fazla miktarda protein almaya ihtiyaç duyabilecekleri bildirildi. Yafl ortalamas 67,4 olan 1007 kifliyi kapsayan araflt rma, kat l mc lar n ald klar g dalar gösteren bir soru ka d na bafllang çta ve 7 y l sonra verdikleri yan tlar n analiz edilmesi suretiyle yap ld. Araflt rmada, ald klar toplam hayvansal ve bitkisel protein miktarlar na ve cinsiyetlerine göre 4 ayr gruba ayr lan kat l mc lara daha sonra, sosyal ve zihinsel durumlar n n yan s ra günlük yaflam aktivitelerine iliflkin ölçümlere yer verilen, yüksek seviyeli ifllevsellik kapasitesi ölçüm testleri uyguland. Araflt rman n sonucunda yüksek oranda fonksiyonel kapasite kayb - na u rama riskinin, hayvansal protein aç s ndan zengin g dalarla beslenen erkeklerde, en az oranda hayvansal protein alan erkeklere göre yüzde 39 daha düflük oldu u belirlendi. Araflt rma, iki ayr kad n grubu aras ndaysa bu konuda benzer bir ba lant n n bulunmad n gösterdi. Bitkisel protein al m yla gelecekte ortaya ç kacak yüksek seviyeli ifllevsel zay flama aras nda bir ba lant bulundu una iliflkin delile rastlanmad n belirten araflt rmac lar, bu durumun hem erkekler hem de kad nlar için de geçerli oldu unu kaydetti. Dr. Megumi Tsubota-Utsugi nin baflkanl nda yap lan araflt rman n sonuçlar Journal of the American Geriatrics Society adl t p dergisinde yay mland. Yeni Öner Nuri Pamir Cad. No:43/A Keçiören Keçiören fiulem Güçlükaya Mah. slahiye Sok. No:11/10 Keçiören Keçiören Ayval Ayval Mah. Seval Cad. No:18/A Ayval Keçiören AY AfiA I E ELENCE MAH. ULUDERE SOK.NO:24/A Keçiören Demirhan Yenice Mah. Cengiz Topel Cad. No:5/18 K z lcahamam K z lcahamam Kutlu Ozan Kutlu Mah. mam Alim Sultan Cad. No:118/C Akdere Mamak Mamak Merkez Bursa Cad. No:10/B Nall han Nall han ldeniz Cumhuriyet Mah. Eti Cad. No:38/D Polatl Pursaklar Cumhuriyet Mah.Sun Sok. No:28//A Pursaklar Pursaklar Ifl k Andiçen Mah. Güzelevler Sok. No:3/A Sincan Sincan P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad.No:36/B Temelli Sincan Dirim

9 LED ile 5 y lda 1,5 milyar avro tasarruf mümkün Philips Türkiye Üst Yöneticisi (CE- O) Göktu Gür, "Toplamda 7 milyon dire in ayd nlatmas n n LED'e dönüfltürülmesiyle 5 y lda afla yukar 1,5 milyar avroluk tasarruf sa lamam z mümkün olabilecek" Philips Türkiye, Çanakkale fiehitler Abidesi'ni LED teknolojisiyle ayd nlatt. Gelibolu Yar - madas Tarihi Milli Park 'na gerçeklefltirilen gezide gazetecilerle bir araya gelen Gür, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir simgesi olan abidenin ayd nlatmas n yapman n kendilerine gurur verdi ini söyledi ÇANAKKALE (AA) BULMACA TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI Y apacaklar yeniliklerle insanlar n hayat nda de er oluflturmay arzu ettiklerini ifade eden Gür, 2013 marka de eri s ralamas nda 10 milyar avro ile dünyada 40. ve dünya yeflil markalar s ralamas nda 23. s rada bulunduklar na iflaret etti. Yapt klar n sat fllar n yüzde 50'den fazlas n n yeflil ürünlerden olufltu unun alt n çizen Göktu Gür, flunlar kaydetti: "Global sat fllar n yüzde 7,4'ü Ar- Ge'ye ayr l yor, bu da 8 milyar avroya yak n bir rakam demek. 59 bin patente, 80 bin tasar m hakk na sahibiz. Türkiye'de 84 y ld r kesintisiz faaliyet gösteren bir firma olmaktan gurur duyuyoruz. Bunun kesintisiz olmas ayr ca önemli bir durum. Biz 3 alanda dünyada faaliyet gösteriyoruz. Bunlar, sa l k, ayd nlatma ve tüketici ürünleri sektörü Ayd nlatmada dünyada 3 ana trend var. Elektri e ulaflamam fl, dünya nüfusunun hala 1,4 milyar insan n içeren bir durum söz konusu. Bu bir trend ve insanlar, hem toplumuna hem de gezegenine bu hizmeti vermekle kendini sorumlu hissediyor." Gür, insanlar n giderek daha verimli, daha tasarruflu ve faturalar afla çekecek çözümler arad na dikkati çekerek, bu hizmetlerden bir k sm n yavafl yavafl Türkiye'de sunabilme f rsat bulduklar n anlatt. Yol ayd nlatmas konusunun da Türkiye'de ayr ca önemli bir konu oldu- unu belirten Gür, "Toplamda 7 milyon dire in ayd nlatmas n n LED ayd nlatmas na dönüfltürülmesiyle 5 y lda afla yukar 1,5 milyar avroluk tasarruf sa lamam z mümkün olabilecek. Dijital bir dünyaya do ru gidiyoruz ve LED teknolojisi bu konuda çok önemli bir altyap sa layacak. fiehirlerin, ülkelerin simgelerini öne ç kartmak dünyada trend. Biz de pek çok referans gerçeklefltirmifl bulunuyoruz" de erlendirmesini yapt. Philips Ayd nlatma Türkiye Pazarlama Direktörü Hakan Payzun ise ayd nlatmada yeni bir ça n efli ine gelindi ini belirterek, "Gelecekte fl sadece ifllev olarak görmeyece iz, fl k bizim için bir araç olacak. Ayd nlatmay ifllevselli in ötesine tafl y p çevremizi flekillendirmek ve de ifltirmek amac yla kullanarak ayd nlatma devriminin ön saflar nda yer alaca z" diye konufltu. Konuflmas nda gelece in ayd nlatma teknolojilerinden de örnekler veren Payzun, ayd nlatmada inovasyon gündemini flekillendiren 3 temel toplumsal trendden söz etti. "Dünyan n daha fazla ayd nlatmaya ihtiyac var, 1,4 milyar kiflinin elektri- e halen eriflimi yok. kinci trend, dünyan n daha fazla ak ll ayd nlatmaya ihtiyac var. Son olarak ise dünya giderek daha çok dijitallefliyor" diyen Payzun, ayd nlatman n bir araç olarak güvenlik duygusu, ilham verme, canland rma ve iyilefltirme gibi pek çok alanda insan hayat nda yer bulaca n kaydetti. Philips Ayd nlatma Türkiye Uygulama Uzman Tu ba Kuzyaka ise Çanakkale fiehitler An t ayd nlatmas na iliflkin bilgi verdi. Kuzyaka, an t n tan kl k etti i tarih ve tafl d anlam da göz önünde bulundurarak, LED'li ayd nlatma sistemleriyle çözüme ulaflt klar n söyledi. TEKNOLOJ Filler, etnik kökeni sesten ay rt edebiliyor ANKARA (AA) /9 F illerin sadece sesini dinleyerek bir insan n cinsiyetini, çocuk mu yoksa yetiflkin mi oldu unu ve hatta etnik kökenini ay rt edebildi i keflfedildi. Kenya'daki Amboseli Ulusal Park 'nda yaflayan Afrika fillerine çeflitli ses kay tlar n dinleten bilim adamlar, fillerin çocuk ve yetiflkin seslerine, erkek ve kad n seslerine, farkl kabilelerden kiflilerin seslerine de iflik tepkiler verdi ini belirledi. Fillere bölgede yaflayan Masai ve Kamba afliretlerinden erkek, kad n ve çocuklar n seslerini dinleten araflt rmac - lar, fillerin hayvanc l k yapan Masai kabilesinden yetiflkin erkeklerin sesini duyunca korktuklar n, kaçmaya çal flt klar n gözlemledi. Tar mla u raflan Kamba aflireti erkeklerine ayn tepkiyi vermeyen fillerin, Masai erkeklerinden kaç nmak için ç - kard klar sesleri dikkatle dinledi i san l yor. Araflt rmay yöneten Sussex Üniversitesi'nden Prof. Karen McComb ve Dr. Graeme Shannon, fillerin di er hayvanlar n seslerine de duyarl oldu unu, bir aslan n kükremesinden difli mi yoksa tehlikeli bir erkek mi oldu unu anlayabildi ini belirtti. Prof. McComb, fillerin insanlar kokular ndan da ay rt edebildi ine iflaret etti. Emory Üniversitesi'nden Frans van der Waal da " nsano lunu son yüzy lda karfl karfl ya kald klar en tehlikeli sald rgan olarak kabul eden filler, insanlara karfl kendilerini korumaya çal fl yor" Araflt rma, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yay mland. Afrika filleri, dünya üzerinde yaflayan en büyük kara canl lar olarak kabul ediliyor. Ekvator bölgesindeki ormanlarda yaflayan Afrika filleri, iri bedenleri ve yuvarlak kulaklar ile di er fil türlerinden ay rt ediliyor. Soldan sa a 1. Kendisine inan lan kimse... Gam dizisinde si ile re aras ndaki ses... Patl cangillerden, yapraklar ve sürgünleri ac bir bitki Özezer... "Bir yere süsleme amac yla düzen vermek" anlam ndaki "... etmek" birleflik fiilinde geçen bir söz Atom numaras 57 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element (simgesi La)... Resim yapan sanatç Verme, ödeme (eski)... Ekonomi... D fl (spor) Mevcut, evrende veya düflüncede yer alan... Kar, efl (eski)... Operalarda solistlerden birinin orkestra eflli inde söyledi i, genellikle kendi içinde bütünlü ü olan parça Birine ayr lm fl, tahsis olunmufl (eski)... flsiz, bofl gezen, avare (kimse) Bir fleyin veya bir kimsenin yerini almak üzere... Bir iflletmede, bir ürünü, bir çal flma yöntemini, üretilecek miktar, bütçenin para miktar n belirlemek için konulmufl kural yi, güzel... Yak fl r, yerinde, uygun... "Söylemeye bafllad " anlam nda kullan lan bir söz... Gam dizisinde re ile fa aras ndaki ses ve bu sesi gösteren nota iflareti Ans z n verilen bir kararla yola ç k ld n anlatan bir söz... Maniye yakalanm fl (hasta) Aç k, ortada, meydanda, herkesin içinde yap lan... Türk bayra Her türlü maddeyi oluflturan çok ince ve uzun parça... Bal, ya, yo urt vb. fleyler koymaya yarar tahta kova... Tahta vb. bir fleye vuruldu unda veya silah patlay nca ç kan tok ve sert ses Irmak, dere, çay, küçük akarsu (halk a z )... Çitilenmifl olan... ki fleyi birbirinden ay - ran uzakl k, aç kl k, aral k, boflluk, mesafe Sinizm... difl etmek Tombul, gürbüz, iri (bebek ve küçük çocuk)... Irk bilimi Roma kilisesinin kendine verdi i ad... Kaliforniyum elementinin simgesi... Bir iflteki engelleri yenme kararl l... Yukar dan afla ya 1. Kitap sayfalar aras na konulan ve okunan yeri belirlemekte kullan lan ince, uzun karton parças... Yuva yapmak Bir fleyin niteliklerini övme (eski)... Meze olarak yenilen fley... Protaktinyum elementinin simgesi ri yar, k r c, sinirli, as k suratl, sert kimse... Arkadafll k etme, birlikte bulunma Tutam... Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yak nlarda (eski)... Kilogram fiaire yak fl r bir biçimde, flair gibi davranma durumu, ozans l k.. At, eflek, öküz vb. yük hayvanlar n n t rnaklar na çak lan, aya n flekline uygun demir parças Pirinci kabu undan ay rmak veya bulgur dövmek için kullan lan dibek (halk a z )... Aflk... Zarla oynanan oyunlarda at lan zarlardan birinin üçlü, öbürünün ikili gelmesi, sebayüdü Osmiyum elementinin simgesi... Genellikle içine sulu fleyler konulan metal vb.nden yap lm fl kap... Çözümleme kinci Ça n yaklafl k k rk befl milyon y ll k dönemi... letmek ifli Asl nda... Kayak... Teknetyum elementinin simgesi Adla ilgili, ad niteli inde olan... Almak ifli... Damarlarda dolaflan kanla, doku ögeleri aras nda arac görevi yapan, kan plazmas ve lenfositten oluflan saydam, sar renkte bir s v, ak kan, lenfa Bir kimsenin, bir toplulu un do al veya sonradan kazan lm fl yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan s nama... Andanteden daha canl, daha h zl bir biçimde (çal nmak) A abey (halk a z )... Ayd na yarafl r bir biçimde... Gözde sar ya çalan kestane rengi Pek çok... Denizde bal klar n veya küreklerin k m ldan fl yla oluflan par lt Rütbesiz asker, nefer... Bir kimseye bir davran flta bulunmas n veya bulunmamas n söylemek, ikaz etmek... Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon oyunlar nda oyunu yönetme Söz dizimsel... Bozuk, yanl fl, eksik (eski) ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA

10 YAfiAM SELÇUK KAPUC ANKARA (CHA)- B üyük Birlik Partisi Genel Baflkan Mustafa Destici, 18 Mart fiehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 99'uncu y l dönümü nedeniyle bir mesaj yay nlad. Destici, Çanakkale Zaferi'nin 18 Mart kal b na s d r lacak kadar küçük bir zaman diliminden ibaret olmad n, Atalar m z n savafl rken gönüllerinde yeflerttikleri amaç ve istikametin, genifl zamanlar boyunca kendilerinden sonra gelecek nesillere b rakt klar en büyük miras oldu unu kaydetti. ÇANAKKALE ZAFER ONURUN, NAMUSUN, fieref N fiahlanifi DESTANIDIR /10 SEYFETT N KOÇAK ANKARA (CHA)- Destici, Çanakkale Savafl bu topra n insan n n verdi i ilk savafl de ildir. Lakin emperyalizme karfl verdi i en büyük savafllardan biridir. Çanakkale zaferinin bir milletin bütün dünyaya karfl onurunu, flerefini, namusunu ve ba ms zl n kan n n en son damlas na kadar nas l korudu unu gösteren emsalsiz bir flahlan fl destan d r. Çanakkale zaferinin kahramanlar, umudun bitti i yerde iman n; gücün tükendi i yerde azmin; silah n olmad yerde yüre in her türlü olumsuzlu u yenebilece ini ispat ettiler. Dünyada efli benzeri görülmemifl çetin ve kanl bir savafla sahne olan, topra n her zerresinin flehit kanlar yla suland, metre kareye tam 6 bin merminin düfltü ü, bir toplumun millete dönüfltü ü büyük Çanakkale Zaferi, insanl k tarihi için de ibret al nmas gereken bir hadisedir. Tarihimizde unutulmaz bir iz b rakan Çanakkale Zaferi'nin 99. y l dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. BU DESTANSI ESER N TEMEL NDE GÜÇLÜ B R NANÇ, BÜYÜK B R VATAN AfiKI TUTKUSU VARDIR Türk K z lay göz içi lens sat n alacak T ürk K z lay Genel Müdürlü ü, kapal zarfla teklif al nmak suretiyle göz içi lens sat n alacak. Türk K z lay T p Merkezi ve hastanelerinde ihtiyaç duyulan göz içi lensler için yap lacak al m için firmalar n; teklif ettikleri fiyat n en az yüzde 3 ü nispetindeki geçici teminat teklifleri ile birlikte vermeleri istendi. haleye ait flartnameler ise Türk K z lay Genel Müdürlü ü ve stanbul Müdürlü ü nden 100 TL karfl l nda temin edilebilecek. dari ve teknik flartnamelere ise ilanlar adresinden ulafl labilecek firmalar n ihale zarflar n en geç 03 Nisan 2014 günü saat Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baflkan Mustafa Destici, Çanakkale Zaferi'nin insanl k tarihi için ibret al nmas gereken bir hadise oldu unu söyledi. Destici: Çanakkale zaferi, ibret al nmas gereken bir hadisedir "Bu güzel vatan emanet eden atalar m za karfl bir borç bilmeliyiz." diyen BBP Lideri Mustafa Destici mesaj nda flöyle devam etti: Bu zaferin fleref pay ne flunun, ne bunun, tamamen aziz Türk milletinindir. Çanakkale de bir hesap-kitap uzmanl yoktur; o, ölüm-kal m savafl veren bir milletin, kal mdan ziyade ölüme ayarl bir flahlan fl n n eseridir. Bu destans eserin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aflk ve özgürlük tutkusu vard r. Dün Çanakkale de yedi düvele karfl nas l direnmiflsek, bugün de bölenlere, böldürenlere ve her türlü emperyalist planlara karfl yine yi itçe direnece iz. Bize düflen görev bugünlere gelmemiz için canlar pahas na savafl p bu topraklara kanlar n döken flehitlerimizi yâd etmek ve onlar asla unutmamak ve gelecek nesillere bu kahramanl klar n anlat lmas n sa lamakt r. fiehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi nin 99.y ldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm flehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi hürmet ve rahmetle yâd ediyor, minnet ve flükranlar m sunuyorum. TGS Ankara fiube Baflkan Koçak: Özgür bas n varsa özgür toplum vard r BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SMA L SERÇE ANKARA (CHA)- T ürkiye Gazeteciler Sendikas (TGS) Ankara fiube Baflkan Esra Koçak, gazetecilere yap lan sald r lar ayn zamanda kamunun haber alma hakk na yap lan sald r oldu unu belirterek "Özgür bas n varsa özgür toplum vard r. Gazetecilere ve halka fliddet uygulamaktan vazgeçin." Son zamanlarda polisin gazetecilere yönelik uygulad fliddeti protesto etmek için Türkiye Gazeteciler Sendikas ve birçok bas n mensubu Ankara Adalet Saray önünde bas n aç klamas yapt. Esra Koçak, gazeteciler ad na yapt bas n aç klamas nda, Gezi eylemlerinden bu yana yap lan bütün eylemlerde polis hem meslektafllar m z hem de yurttafllar m za sald rd. ktidar n polisi görevi gere i olaylar izlemeye giden kameraman ve foto muhabiri arkadafllar m z n kameralar n ve foto rafa makinelerini k rd ve onlar tartaklad. Muhabir arkadafllar m z da a za al nmayacak küfürlerden ve fliddetten nasibini ald. Bu sald r lar olaylar esnas nda denk gelmifltir fleklinde aç klanamaz. Polisin bas n mensuplar n bilerek hedef ald görüntülere de yans m flt r. Tüm Türkiye, elindeki mikrofonla bas n mensubu oldu u anlafl lmas na ra men TOMA dan s k lan tazyikli su ile muhabirlerin nas l bir fliddete maruz kald n görmüfltür. ifadelerini kulland. Son bir ay içerisinde gördükleri fliddeti örnekleriyle aktaran Koçak flöyle devam etti: Akay Kavfla 'nda gerçekleflen eylemi izleyen Ulusal Kanal Muhabiri Hüsna Sar, TOMA dan s k lan su ile hedef al nm fl ve belinden lenf zedelenmesi olmufltur. Takip eden günlerde Anadolu Ajans Foto Muhabiri Evrim Ayd n, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektafl ve Cumhuriyet Foto Muhabiri Necati Savafl, Ziya Gölkalp Caddesi üst geçidinde bir çok çevik kuvvet polisince dövülmüfltür. ODTÜ de yaflanan olaylar görüntüleyen Milliyet Foto Muhabiri Yavuz Özden e, polis kask ile kafa atm flt r. Tuzluçay r da Kanal D Kameraman Hüseyin Çözen ve Muhabir Özgen Bingöl e a kadar Genel Müdürlük'ün dari fller Evrak Birimi'ne vermifl/göndermifl olmalar talep edildi. Teklif ve Teminat Mektubu zarf 04 Nisan 2014 günü saat da Genel Müdürlü ü n toplant salonunda aç lacak. Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf, mail ve faksla yap lacak müracaatlar n ise dikkate al nmayaca vurguland. Kamalak: Türkiye de kardefllik iklimi sabote ediliyor AL CAN YILMAZ ANKARA (CHA) - S aadet Partisi (SP) Genel Baflkan Prof. Dr. Mustafa Kamalak, miting meydanlar nda kullan lan üslubun, Türk milletinin sahip oldu u asalet ve nezaketten çok uzak oldu unu vurgulayarak, k s r çekiflmeler, siyasi polemikler nedeniyle Türkiye deki kardefllik ikliminin sabote edildi ini söyledi. 18 Mart Çanakkale Zaferi nin 99. Y l münasebetiyle bir mesaj yay nlayan Kamalak, Çanakkale deki destans zaferin en önemli s rr n n kardefllik ruhunda sakl oldu unu kaydetti. Çanakkale Savafl nda, Türküyle, Kürdüyle, Laz yla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle yurdun dört bir yan ndan koflup gelen vatan evlatlar n n omuz omuza savaflarak can verdi ini hat rlatan Kamalak, Dün Çanakkale de gö üslerini birbirine siper eden ecdad n torunlar bugün birbirine tafl at p, kurflun s k yorsa herkesin bafl n önüne e ip düflünmesi gerekir. Dün Çanakkale de 15 yafl ndaki evlatlar m z gözünü k rpmadan cepheye koflarken, bugün ayn ecdad n çocuklar sokaklar yak p y k yor, birbirini vuruyorsa vahim bir yanl fl n içindeyiz demektir. Baflta iktidar ve ana muhalefet olmak üzere herkes akl n bafl na almal. uyar s nda bulundu. TOMA dan gazeteci olduklar aç k flekilde görüldü ü halde tazyikli su s k lm flt r. Yine Kennedy Caddesi nde bas n kart n göstermelerine ra men Hürriyet Foto Muhabiri Selahattin Sönmez ve Birgün Gazetesi Muhabiri Recep Y lmaz, tazyikli su ile yerlerde sürüklenmifltir. Üstelik bunlar sadece bizim elimize ulaflan bilgilerdir. TÜRK YE BASIN ÖZGÜRLÜ ÜNDE 154. SIRADA Koçak, Baflbakan Erdo an gerek meclis kürsüsünden gerek seçim meydanlar ndan yapt konuflmalarla meslektafllar m z hedef gösterdi ini belirterek, birçok gazetecinin iflten at lmas na ve istifa etmesine neden oldu unu söyledi. Koçak, S n r Tan mayan Gazeteciler Örgütü'nün, 2014 Dünya Bas n Özgürlü ü s ralamas nda 154 üncü göstermesi ve Türkiye nin 55 tutuklu gazeteci ile dünyada en çok tutuklu gazeteci bulunan ülkelerden birisi olmas n n bu tablonun di er bir boyutu oldu unu belirtti. SORUMLULAR BULUNSUN Türkiye Gazeteciler Sendikas olarak son yaflanan olaylarda Ankara da sald r ya maruz kalan meslektafllar ad na Ankara Valili i, Ankara l Emniyet Müdürlü ü ve Çevik Kuvvet Amirli i hakk nda suç duyurusunda bulunduklar n söyleyen Koçak, Türkiye Foto Muhabirleri Derne i ve Türkiye Haber Kameramanlar Derne i de geçti imiz günlerde Ankara Valili i'ne bir yaz yazarak sorumlular yarg lanmas n talep etti.valilikte gere ini yapaca konusunda söz verdi. Valili e sözünü tutma ça r s nda bulunuyoruz. Gazetecilere yönelik sald r lar n cezas z kalmas, yeni sald r lar n önünü açmaktad r. Bu nedenle sorumlular bir an önce belirlenip adalet önüne ç kar lmal d r. diye konufltu.

11 Sakin fiehir Halfeti, marinaya kavufluyor fianliurfa (AA) - U luslararas Yavafl Kentler Birli i (Cittaslow) Genel Sekreterli i nin sakin flehir a na dahil etti i Halfeti ilçesine 55 tekne kapasiteli marina yap l yor. Kaymakam Mehmet Keklik, gazetecilere yapt aç klamada, Birecik Baraj nedeniyle yaklafl k 5 de 3 ü su alt nda kalan ilçenin sakl cennet ve kay p kent olarak adland r ld n belirtti. Turizmin, ilçenin en önemli gelir kaynaklar ndan bafl nda geldi ini ifade eden Keklik, Bölgemizde yo un flekilde tekne turu yap l yor. Bu kapsamda bir süre önce ihalesi yap lan marina inflaat devam ediyor nflaat n yüzde 70 inin tamamland n hat rlatan Keklik, flöyle konufltu: Marina 55 tekne kapasiteli olacak ve uzun y llar yerli ve yabanc ziyaretçilerimize hizmet verecek. Çal flmalar bir ay içerisinde tamamlamay planl yoruz. Halfeti nin turizm konusunda dünyada boy göstermeye bafllayaca na inan yoruz. lçemizi ziyaret eden turist say s giderek art yor. Marinan n tamamlanmas yla bölgemiz daha da hareketlenecek. Keklik, ilçenin yaklafl k bir y l önce Cittaslow taraf ndan sakin flehir a na dahil edildi ini sözlerine ekledi. TUR ZM /11 Japon turistlerin ilk dura K rflehir olacak Kapadokya n n girifl kap s konumundaki K rflehir e, daha çok Japon turist çekebilmek amac yla Valilik ve Japonya Uluslararas flbirli i Ajans (JICA) aras nda imzalanan iflbirli i protokolü kapsam nda iki Japon turizmcinin 2 y l kentte çal flma yapaca bildirildi. KIRfiEH R (AA) - AYKUT AKTAfi - V ali Özdemir Çakacak, Japon hükümeti taraf ndan Kaman ilçesine ba l Ça rkan beldesinde kurulan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi nde, AA muhabirinin sorular n yan tlad. Çakacak, Japonya Uluslararas flbirli i Ajans (JICA) ile imzalanan protokol çerçevesinde, kente gelen turizmci Koichi Inoue ve efli Mina Inoue nin, K rflehir in turizm de erlerini Japonlara tan tmak için çal flmalar yapt klar n söyledi. Hedeflerinin, Ankara dan Kapadokya ya giden Japon turist kafilelerini K rflehir e getirmek oldu unu vurgulayan Çakacak, turistlerin burada Arkeoloji Müzesi ni, Japon Bahçesi ni ve Arkeoloji Enstitüsünü ziyaret etmesi, termal tesislerinden faydalanmas için çal flt klar n söyledi. Çakacak, Japonya n n uzun zamand r K rflehir e ilgi gösterdi ine dikkati çekerek, Japonlar için Kaman ilçesinin özel bir yer oldu unu dile getirdi. Kaman da Japon Profesör Sachihiro Omura n n baflkanl nda 26 y ld r arkeolojik kaz çal flmalar yürütüldü ünü an msatan Çakacak, flöyle devam etti: Burada bir Japon bahçesi yap ld ve Japon mparatoru taraf ndan desteklenen bir müze aç ld. Dolay s yla kendilerinden bir fleyler gördükleri için ilgileri çok fazla. Biz de 2013 y l içerisinde Tokyo da düzenlenen uluslararas turizm fuar na kat ld k. Hem Kaman hem K rflehir i tan tma f rsat bulduk. Bunun için ilerleyen y llarda buray çok daha fazla Japon turistin ziyaret edece ini düflünüyoruz. JICA ile yapt m z protokol çerçevesinde de araflt rma ve inceleme yapmak üzere iki uzman Japonya dan buraya gönderdiler. ki y l beraber çal flaca z. Bu iki y l n sonunda çok daha fazla Japon turistin Kapadokya ya gitmeden K rflehir e ve Kaman a u ramas n sa layaca z. Bu konudaki her türlü çal flmaya destek olaca z. Gelen uzman da turizm konusunda çok iyi bir teflkilat n genel müdürlü ünü yapm fl. Dolay s yla sektörün içinde gelen birisi. Bize katk s olaca na inan yoruz. Koichi Inoue de JICA n n düzenledi i bir program dahilinde K rflehir e geldi ini ifade etti. K rflehir e daha çok Japon turistin gelmesini sa lamak için çal flaca n anlatan Inoue, Amac m, elimden geldi i kadar Japon turistlere buray tan tmak. Japonya dan gelen turistlerin özellikle Kaman Kalehöyük e gelip görmeleri için çal flmalar yapaca m. Di er turizm alanlar nda da çal flma yapaca z Marmaris e Çinli ilgisi MU LA (AA) - Ç in in Jinan kenti ile kardefl flehir olan Marmaris e, son y llarda Çinlilerin ilgisi art yor. Marmaris Belediyesi ile Çin in üçüncü büyük eyaleti olan Shandong un Jinan kenti aras nda 3 y l önce kardefl flehir anlaflmas yap lmas n n ard ndan Çinli yöneticiler, Marmaris i s k s k ziyaret ederek kültür ve turizm alanlar nda iflbirli i yapmak için giriflimlerde bulunuyor. lçeyi son olarak Jinan n gençlik delegasyonu ziyaret etti. Aralar nda Jinan Gençlik Federasyonu Baflkan Zhao Yi, Gençlik ve Çocuk Saray Müdürü Fu Xianwei ve Jinan Televizyonu temsilcisi Xu Juan n da bulundu u heyet, Marmaris e geldi. Marmaris Belediyesinde Baflkan Vekili Zehra Yüzak ile bir araya gelen Çinli heyet, iki ülkenin gençleri aras nda ba kurulmas n amaçlad klar n kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün 23 Nisan çocuklara, 19 May s ise gençlere arma an etti ine iflaret eden Yüzak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram ile 19 May s Gençlik ve Spor Bayram nda Jinan dan gelecek çocuk ve gençleri ilçelerinde a rlamak istediklerini söyledi. Jinan da çok say da genç giriflimci oldu unu ifade eden Yi ise Onlardan bir heyet oluflturarak Marmaris teki genç ifl adam ve ifl kad nlar ile görüfltürerek karfl l kl iflbirli ini sa lamak istiyoruz. Gerek turizm gerekse farkl ifl kollar ndan temsilcileri buluflturarak iki ülke aras nda yak nlaflt rmay hedefliyoruz Ziyarette Yüzak, Çinlilere çam bal ve tan t m materyalleri hediye etti. Yi ise Marmaris te sanat n daha ileriye gitmesi için iyi dileklerin yaz l oldu u bir el sanat verdi. Jinanl giriflimcilerin, Marmaris Genç fladamlar Derne i üyeleriyle buluflaca, bu sayede iki ülke aras ndaki ticari iflbirli inin gelifltirilmesi amac yla ilk ad mlar n at laca belirtildi. ANKARA METROSU filetmes MUHTEL F ELEKTR K MALZEMES MAL ALIMI EGO GENEL MÜDÜRLÜ Ü RAYLI S STEMLER DA RES BAfiKANLI I Ankara Metrosu flletmesi Muhtelif Elektrik Malzemesi Mal Al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi A Blok No: YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 29 kalem Ankara Metrosu flletmesi Muhtelif Elektrik Malzemesi Mal Al m fli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Ankara Metrosu flletmesi Bak m Merkezi Aselsan Caddesi Macunköy/ANKARA c) Teslim tarihi : Yüklenici Sözleflmenin imzalanmas na müteakip mal n tamam n ihale doküman na uygun olarak Teknik fiartnamenin 10. maddesi do rultusunda toplam 20 (Yirmi) takvim günü içinde dareye teslim edecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : EGO Genel Müdürlü ü Rayl Sistemler Dairesi Baflkanl Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok. Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. a) stekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu, c) steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi, ç) steklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi, d) steklinin al m konusu mal üretti ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili kurum veya kurulufllarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatç oldu unu gösteren belgeler. stekli, imalatç oldu unu yukar daki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l EGO Genel Müdürlü ü Rayl Sistemler Dairesi Baflkanl Finans ve Sat nalma fiube Müdürlü ü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:2 Yenimahalle/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EGO Genel Müdürlü ü Arfliv ve Genel Evrak Servisi Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-3582) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

12 KÜLTÜR/SANAT Bitlis te kültür flöleni coflkusu B TL S (A.A) oldu u etkinlikte davetliler salona s mad. Bitlis Sanayici ve fl Adamlar Derne i (B S AD) sponsorlu unda, Özel Selahaddin Eyyubi Koleji ile Irak'ta faaliyet gösteren Fezalar E itim Kurumlar iflbirli i ve Irakl ö rencilerin kat l m yla 'Mezopotamya ve Anadolu Kardefller Kültürler fienli i' düzenlendi. Özel Selahaddin Eyyubi Koleji Spor Salonu'nda gerçeklefltirilen kültür flölenine büyük kat l m oldu. Irak n Erbil, Süleymaniye, Duhok, Soran, Halepçe, Musul, Ramadi ve Kerkük flehirlerinden gelen 68 ö rencinin Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde birbirinden güzel flark ve fliirlerden oluflan bir dizi konserini izlemek isteyen Bitlisliler etkinli e büyük ilgi gösterdi. B itlisliler, Irakl ö rencilerin kat l m yla ilde gerçeklefltirilen 'Mezopotamya ve Anadolu Kardefller Kültürler fienli i'ne büyük /12 ilgi gösterdi. Yo un kat l m n Ressam brahim Çall Ortaokulu nun baflar s GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Sincan n güzide okullar ndan Ressam brahim Çall Ortaokulunun 2013 y l nda AB Bakanl, Ulusal Ajans nezdinde yürütülmekte olan Avrupa Birli i Çok Tarafl Okul Ortakl klar - Comenius Projesi baflvurusu, Türkiye genelinde kabul edilen 490 proje aras nda yerini ald. ANKARA O kul, ilk proje deneyiminde Avrupa n n çeflitli okullar yla kültür ve bilgi al flveriflinde bulunacak. Friendly Garbage adl Proje, 7 AB Üyesi ve aday ülkeden olufluyor. Projede Fransa, spanya, Polonya, Bulgaristan, rlanda, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye yer al yor. GERÇEKLEfiEN Z YARETLER Proje kapsam nda, Ressam brahim Çall Ortaokulu nun 14 ö rencisi ile 15 ö retmeni bu ülkelerdeki emsal okullara düzenlenecek olan Proje ziyaretlerine kat l yor. lk ziyaretler Ekim sinem A V ZYONA YEN G REN F LMLER Need for Speed Tobey Marshall (Aaron Paul) dürüst ve çok çal flkan bir adamd r, ailesine ait olan Marshall Motors adl oto tamircisinde arkadafllar yla birlikte çal flmaktad r. Babas n n vefat n n ard nda Tobey büyük borçlar alt nda kalm flt r. En büyük hobisi sokaklarda arkadafllar yla araba yar fllar na kat lmakt r. Zorlu, zengin ve güçlü düflman Dino Brewster (Dominic Cooper) bir gün Tobey'ye hayat nda sadece bir kez alabilece i bir ifl teklifiyle gelir. flini kurtarabilece ini düflünen Tobey hiç düflünmeden bu teklifi kabul eder. Sadece Sen Görme engelli Hazal ile eski bir boksör olan Ali'nin yollar sürpriz bir flekilde kesiflir. Ali'nin aflk, karanl a mahkum olmas na ra men hayat dolu olan bu genç k z için bir umut olur. Kader onlar aflk ile birlefltirir ancak Ali'nin karanl k geçmifli ikisinin de bilmedi i bir gerçe in ortaya ç kmas na sebep olur. Ali, Hazal için hayat n tehlikeye sokacak bir oyunun içine girer. Aflk u runa girdi i bu mücadele yine onlar n kaderini belirleyecektir te Çek Cumhuriyeti nin Ceska Lipa kentine, ikinci ziyaret ise fiubat 2014 tarihleri aras nda rlanda n n Sligo kentine gerçekleflti. KARfiILIKLI Z YARETLER May s ay nda Polonya daki toplant ya kat lacak olan Ressam brahim Çall Ortaokulu ekibi, 2014 Kas m ay nda ise bu ülkelerden gelecek olan misafirlerini 1 haftal na a rlayacak fiubat ay nda spanya da ve 2015 May s ay nda Fransa da ziyaretler devam edecek. Proje 2015 y l Temmuz ay sonuna kadar sürecek. Projenin baflar yla yürütülmesi Okul Müdürü Naim Çelebi, ö retmen ve ö renciler aç s ndan büyük bir baflar olarak takdir ediliyor. nkara Dursun Çavufl Konusunu yaflanm fl gerçek bir hikayeden alan Dursun Çavufl, 1973 y l nda Ad yaman'da yaflanan gerçek bir seçim yar fl nda meydana gelen trajik komik olaylar konu ediniyor. 1970'li y llarda Ad mayan'da posta memuru olarak çal flan Dursun Çavufl, dönemin Belediye Baflkan 'na k zarak Belediye Baflkanl seçimlerinde ba ms z aday olmaya karar verir. Bu geliflmeden sonra birbirinden komik olaylar meydana gelmeye bafllar. Baflkan aday Dursun Çavufl'un trajik komik hikayesini konu edinen film yaflanm fl gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanm flt r. Köksüz Nurcan, kocas n n ölümünden sonra üç çocu u ile bafl bafla kal r; büyük k zlar Feride, ailede baba rolünü üstlenmek zorunda kal r. Zaten tutunacak bir dala ihtiyac olan Nurcan bu duruma dört elle sar l r, Feride yi neredeyse kocas yerine koyar ve tüm sorumlulu u ona y kar. Babas na taparcas - na hayran olan evin tek erke i 17 yafl ndaki lker, evdeki idarenin ablas na geçmesine tepki olarak h zla aileden uzaklafl r.

13 Çank r l lardan Çetin e yo un ilgi Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Ankara da yaflayan Çank r l larla bir araya geldi. B üyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ümitköy Mutlukent Mahallesi nde, Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yapt r lan Han mlar Lokali nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Ümitköy Mutlukent Mahallesi ndeki Han mlar Lokali nin aç - l fl nda konuflan A nkara Çank r l lar Derne i nin düzenlemifl oldu u Çank r l lar, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin le Bulufluyor gecesine halk ak n etti. Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi nde düzenlenen geceye, AK Parti Çank r Milletvekilleri dris fiahin, Hüseyin Filiz, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar lçe Baflkan Sinan Ünver, Çank r Dernekler Federasyon Baflkan Adem Can, Ankara Çank r l - lar Derne i Baflkan Yaflar Kurtyemez, siyasetçiler, bürokratlar ve çok say da davetli kat ld. Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin i sloganlarla karfl layan Çank r l - lar, sevgi gösterisinde bulundu. Sevgi Petek in verdi i konserle unutulmaz bir gece yaflayan Çank r lar, Kalfat Yaren ekibinin oyunu ile keyifli dakikalar geçirdi. Ak Parti Çank r Milletvekili dris fiahin, yapt konuflmada Çank r l lar n Ankara da gurbette olmad n vurgulayarak Kendimizi Baflkent teki Çank r l lar olarak ifade ederken Ankara n n gerçek sahipleri oldu umuzu unutmayal m. flte bunun bir örne ini Pursaklar da görüyoruz. Çank r l lar n Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin e her zaman sahip ç kt klar n ifade eden fiahin, konuflmas n flu flekilde sürdürdü: Sizler Selçuk Hocam za sahip ç k yorsunuz. Allah sizlerden raz olsun. Pursaklar da örnek belediyecilik görüyoruz. Onur ve gurur duydu umuz bir belediye baflkan arkadafl m z var. Ankara daki metropol ilçeler içerisinde bir numaral. 30 Mart akflam nda Selçuk Baflkan - m z, Say n Baflbakan m za en yüksek oyla hediye etmemiz gerekiyor. Konuflmas na ölüm y ldönümünde Mehmet Akif i anarak bafllayan AK Parti Çank - r Milletvekili Hüseyin Filiz, stiklal Marfl ndan k talar okuyarak, birlik beraberlik mesaj verdi. Birileri bizden daha fazla milliyetçi olmaya çal fl yor. Vatan seviyorsan önce çok imanl olacaks n diyen Filiz, man m zd r. Birlik beraberli imizdir. Çank r lar için yeni ifl istihdam için önemli projeleri hayata geçireceklerini aç klayan Filiz, hemflerilerine ifl müjdesi verdi. Çank r l hemflerileri ile buluflan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, kendisini sevgi seliyle karfl layan hemflerilerine teflekkür etti. Pursaklar Ankara n n en gözde ilçesi haline getirdiklerini belirten Baflkan Çetin, Hemflerilerimizin emanetine en ufak bir halel getirmedik. Bizler sizlere hizmetkar olmaya geldik. Hemflerilerimizin teveccühü hizmet aflk m - z art rd. Pursaklar belde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Büyükflehir Belediyesi olarak hizmetlere tüm h z yla devam ettiklerini ifade ederek, Sizler mutlaka bir han mlar lokali aç lmas - n istemifltiniz. Bugün, 21. Han mlar Lokali ni burada aç yoruz. Hepinize hay rl u urlu olsun Aç l fl n gerçeklefltirdikleri lokalin, butik han mlar lokali tarz nda oldu unu ifade eden Baflkan Gökçek, Seçimlerin ard ndan Çayyolumuzun ihtiyac n karfl layacak, daha büyük bir Aile Yaflam Merkezi de açaca z. Bu merkezimizin içerisinde de birçok aktiviteyi rahatl kla yapabilece iniz mekanlar olacak diye konufltu. Baflkan Gökçek, kad nlara bir müjde daha vererek, Büyükflehir Y enimahalle Belediyesi, Selamün Kavlen Karakolu adl oyunu tiyatro severlerle buluflturdu. Aziz Nesin in öyküsünden uyarlanan Yücel Erten in yönetti i Selamün Kavlen Karakolu oyunu, Yenimahallelilerden tam not ald. Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro salonunda izleyicinin be enisine sunulan oyunun baflrollerini Mehmet Ulusoy, Mahir pek, Y ld r m fiimflek, Hakan Güven, Ali Seçkiner Al c, Özgürcan Çevik, Gizem Aldemir, Nalan Gürefl, Mustafa Bilgin, Erdem Ulusal ve Özgün Ayd n paylaflt. Büyük usta Aziz Nesin'in geçen y llara ra men de erini yitirmeyen öykülerinden biri olan oyun, iki doland r c n n kendilerini polis olarak tan t p mahalleye sahte bir karakol açmalar yla bafllar. Halk n polis sand doland r c lara inanmalar ve itaat etmeleri bir kenara, devletin buradaki sahte karakolu ciddiye al p resmi yaz flmalarda bulunmas ve bekçi, polis, komiser tayin etmesiyle olay iyice içinden ç k lmaz bir hal al r. Bafltan sona sürükleyici bir hikayesi olan ve seyircinin sonuna kadar heyecanla izledi i oyun, hem güldürdü hem düflündürdü. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a ve belediyenin bütün çal flanlar na gösterdikleri misafirperverlikten dolay teflekkür eden oyunculara, gecenin sonunda çiçek takdim edildi. ald k flimdi Baflkent imizin en gözde ilçesi haline getirdik. Solondaki atmosferi Burada dostluk var, muhabbet var. fleklinde de erlendiren Selçuk Çetin, hem hizmetlerini anlatt hem de önemli mesajlar verdi. Yalan n, yanl fl n, devletin ve milletin aleyhine olan her iflin karfl s nda olmal y z. Dik duran Genel Baflkan m za ve Baflbakan m za destek verece iz. Derdimiz devlete ve millete zeval gelmemesidir. Gemi batarsa hep birlikte batar z. Bizim derdimiz hizmet etmek. Pursaklar da hayata geçirdi imiz projelerimizden Dede Torun Evleri, Nezaket Okullar, Erdemli Gençlik Kulübü, fiercilik Çal fltaylar, fiehir Kitaplar Kütüphanesi, Dedeler Neneler kinci Bahara Kofluyor Müsabakas, Hofl Geldin Küçük Hemflerim kampanyas, Kitaplar Devletten K rtasiyeler Belediyeden, Cezaevleri Ayd nlan yor gibi birço u Türkiye de ilktir. Bizler taklit eden de il taklit edilen belediyeyiz. Bundan sonra da inflallah hizmetlerimizi devam ettirece iz. Program n sonunda Ankara Çank r l lar Dernek Baflkan Yaflar Kurtyemez, Çank r l - lar ad na Baflkan Çetin e plaket takdim etti. Ümitköy e han mlar lokali Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz Belediyesi bünyesinde yeni dönemde de hiç olmad kadar çok kad n yöneticinin görev alaca n söyledi. Daha sonra kat l mc larla birlikte aç l fl gerçeklefltiren Baflkan Gökçek, efli Nevin Gökçek ile birlikte içinde halk oyunlar, müzik korolar, platez, fitnes, sauna, step, bilardo gibi aktivitelerin gerçeklefltirilebilece i merkezi gezdi. ANKARA/13 Tan k, ç Anadolu Belediyeler Birli i ne veda etti ç Anadolu Belediyeler Birli i nin ( ABB) 5 y ld r baflkanl n yürüten Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, yönetim kuruluna yemek vererek veda etti. ç Anadolu Bölgesi nde yer alan 13 ilin ilçelerinden oluflan 119 belediyenin kat l m yla yerel yönetim alan nda dayan flman n simgesini oluflturan ç Anadolu Belediyeler Birli i nin temsilcilerini de a rlayan Tan k, çal flma döneminde kendisine yard mc olan ve destekleriyle toplulu un iyi bir yere gelmesini sa layan yöneticilere teflekkür etti. Belediyeler Birli i kavram na yabanc olmad n ifade eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, görevi devrald nda 44 olan ç Anadolu Belediyeler Birli i ne üye belediye say s n 119 a ç kararak yüzde 100 ün üzerinde baflar sa layarak yerel yönetimler konusundaki tecrübesini bir kez daha gösterirken ana sözleflmesi ve tüzü ünü kaleme ald Bak rçay Belediyeler Birli i ve K y Ege Belediyeler Birliklerinde aktif rol ald n hat rlatt. Türkiye de boflalan k rsal alana sahip ç kan ve yerleflmeler aras dayan flma fikrini kendi siyasi program n n tepesine yazan ilk ve tek belediye birli inin ç Anadolu Belediyeler Birli i oldu unu dile getiren Tan k, Belediye birlikleri aras nda hem belediyeler aras nda hem de yerleflmeler aras nda dayan flmay özellikle nüfus kaybeden, küçülen ve kapat lma tehdidi alt ndayken sonra da kapat lan nüfus ve ekonomik güç kayb nedeniyle demokratik temsil gücü elinden al nan topluluklara sahip ç kma ad na mücadele eden çok özel bir birliktir ç Anadolu Belediyeler Birli i. Bu birli in tarihe geçece ini büyük bir güvenle ve eminlik duygusuyla ifade ediyorum. yi ifl yapt k sevgili dostlar. ç Anadolu Belediyeler Birli i nin flu anda toplumumuz ve siyasi karar mercileri taraf ndan yeterince alg lanmayan ama ülkenin gelece i için, adamca yaflam düzeninin korunabilmesi için göstermifl oldu u çaban n önümüzdeki y llarda çok daha somut ve etkili biçimde yerel yönetim dünyas nda yer bulaca na inan yorum. Bu ba lamda bu grubu ve toplulu u çok özel bir topluluk olarak ileride tarihe yaz lacak bir topluluk olarak kutluyorum. yi ki bu ifli hep beraber yapt k. Ve umut ediyorum ki, bizden sonra belediyecili i devam ettirecek olan belediye yönetimleri bugün fikrini atmaya çal flt m z ve gelifltirmeye çal flt - m z bu program Türkiye nin önümüzdeki y l sürecek buhranl döneminde topluluklar n, halk n güçsüz ve zay f kesimlerinin hayat n idame ettirebilmesinin önemli destekleyicisi olarak sahiplenecek ve gelifltirecekler. Bu duyguyla sizlere bir kez daha teflekkür ediyorum diye konufltu. Selamün Kavlen Karakolu Yenimahalle de sahnelendi

14 /14 Bir ö retim eleman na 21 ö renci düflüyor E T M ANKARA - (CHA) Yüksekö retim Kurulu (YÖK) Baflkan Gökhan Çetinsaya,ülke genelindeki üniversitelerde ö renci, ö retim üyesi ve çal flmalarla ilgili verilerin yer ald Yüksekö retim Bilgi Yönetim Sistemi (YBYS) verilerini aç klad. Çetinsaya, 81 ilde 104 ü devlet, 80 i vak f olmak üzere 184 üniversitede toplam ö renci say s n n 5,5 milyona yaklaflt n aç klad. Devlet üniversitelerinde 122 bin 116 ve vak f üniversitelerinde 19 bin 558 olmak üzere toplam 141 bin 674 ö retim üyesi bulundu unu belirten Çetinsaya, ö retim üyesi bafl na devlet ve vak f üniversitelerinde ortalama 21 ö renci düfltü ünü söyledi. YÖK Baflkan Gökhan Çetinsaya, yapt yaz l aç klama ile Yüksekö retim Bilgi Yönetim Sistemi ve Kurumsal De erlendirme Raporunu (KDR) aç klad. Türkiye yüksekö retim alan n n son y llarda önemli bir büyüme kaydetti ini belirten Çetinsaya, NEVfiEH R (AA) Nevflehir'in Avanos ilçesinde, kardefllerine bakmas ve hal dokumas için babas taraf ndan okuldan al nan ama okuma azmini hiç kaybetmeyen Müflerref Tokmak, 83 yafl nda ilk fliir kitab n ç kard. Kendisini "Dünyada iken fark na var lmayan, bilinmeyen bir flairim, 83 yafl nda ilk fliir kitab n ç kard 2014 Mart ay verilerine göre ö renci say - s n n 5.5 milyona yaklaflt n ve bu say n n dünyada 128, Avrupa da 11 ülkenin nüfusundan fazla oldu unu kaydetti. Türkiye nin net (18-22 yafl aral ) yüksekö retim okullaflma oran n n 2003 te yüzde 14,7 iken, 2013 y l nda yüzde 38,5 oldu unu anlatan Çetinsaya, Türkiye nin brüt okullaflma oran ise 2003 y l nda yüzde 27,1 iken, 2013 y l nda yüzde 74,9 e yükselmifltir. Bu oranlar, Türkiye yüksekö retim sisteminin son y llardaki muazzam büyümesini ortaya koymas aç s ndan son derece önemlidir y l itibariyle Yüksekö retim Bilgi Yönetim Sisteminden elde edilen verilere göre, Türkiye de yüksekö retim okullaflma oranlar flu an net yüzde 40 n ve brüt yüzde 80 in üzerine ç km flt r. Di- er ülkelerle Türkiye nin güncel verilerini k yaslad m zda, Türkiye nin son 10 y lda yüksekö retimde önemli bir niceliksel büyüme ve geniflleme sa lam fl oldu unu daha net görüyoruz. diye konufltu. UNES- CO verilerine göre, 2011 y l nda Türkiye nin brüt yüksekö retim okullaflma oran n n yüzde 61 iken, Birleflik Krall k ta bu oran n yüzde 61, Almanya ve Fransa da yüzde 57, ABD de ise yüzde 95 olarak gerçekleflti ini vurgulayan Çetinsaya, 2014 itibariyle Türkiye nin mevcut yüksekö retim brüt okullaflma oran n, Almanya, Fransa ve ngiltere nin brüt okullaflma oranlar - n n üzerinde oldu u tahmin edilmektedir. Net okullaflma oranlar aç s ndan bak ld - nda ise, Türkiye de son y llarda zaten art fl e iliminde olan net okullaflma oranlar - n n, 2016 y l ndan sonra yani zorunlu 12 y ll k e itimin ilk mezunlar n vermesi sonras nda daha da h zl artaca öngörülmektedir. Türkiye deki uluslararas ö renci say s nda da önemli bir art fl sa lanm flt r y l nda 31 bin 170 olan uluslararas ö renci say s, 2014 itibariyle 54 bine ç km flt r. fieklinde konufltu. ölünce antika olurum" dizeleriyle ifade eden Tokmak, AA muhabirine yapt aç klamada, 20 yafl ndan beri duygular n fliirle anlatt n 63 y l boyunca yazd fliirlerini ömrünün son deminde o lunun da yard m yla kitaplaflt rman n mutlulu unu yaflad n söyledi. Babas n n kendisini okula yazd rmad n, bu nedenle babas ndan habersiz okula giderek kay t yapt rd n ve 4. s n fa kadar okudu unu anlatan Tokmak, okula gitmenin mutlulu unun ve gururunun o dönem için tarif edilmez bir duygu oldu unu, fakat bu sevincinin uzun sürmedi ini, ev iflleri bahane edilerek okuldan al nd n kaydetti. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Orduspor liderlik f rsat n kaç rd ORDU (AA) PTT 1. Lig'de, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Orduspor'da, ma lubiyetin üzüntüsü yaflan yor. Teknik direktör Erkan Sözeri, AA muhabirine yapt aç klamada, Adana Demirspor karfl s nda beklemedikleri bir ma lubiyet ald klar n belirtti. Oyunun bir bölümünü güzel, bir bölümünü ise kötü oynad klar n ifade eden Sözeri, flunlar söyledi: "Maç n ilk yar s nda futbolun ne kadar do rusu varsa hepsini yapmaya çal flt k. kinci yar ise aç kças tak m m z tan yamad k. Bize yak flmayacak flekilde bir oyun sergiledik. Oyundan daha ziyade mücadele vard. 1-0 öndeyken böylesine önemli bir maçta ma lup oldu umuz için üzgünüz. Moral olarak flu anda iyi olmamam za ra men bu olay çok fazla dramatize etmeden k sa sürede toparlan p aya a kalkmam z laz m. Bu ma lubiyetle birlikte çok büyük bir avantaj kaybetti imiz ortada. Sahadan galip ayr lsayd k bugün lider tak m bizdik. Bunun içinde ayr üzüntülüyüz. Zaman zaman futbolun içerisinde bu tarz oyunlar ve skorlar olabiliyor. Biz de tak m olarak kötü bir tecrübeyi yaflad k. Taraftarlar m za kötü bir foto raf gösterdik. Fenerbahçe'nin istikrar abidesi Kuyt STANBUL (AA) Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayseri Erciyesspor'u 2-1 yendi i maçta gol atan Dirk Kuyt, yafl na ra men tak m n n en istikrarl oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Ligin ilk yaras nda en fazla süre alan futbolcu olan 33 yafl ndaki Hollandal y ld z, ikinci yar da da istikrar n sürdürüyor. Sar -lacivertlilerin forvet hatt ndaki oyuncular ndan Webo, Sow ve Emenike ikinci yar da sakatl klar nedeniyle baz maçlarda forma giyemezken, temmuz ay nda 34 yafl na girecek Kuyt, ikinci yar da oynad klar 7 maçta da 90 dakika sahada kald. Hollandal futbolcu, sezonunun ilk yar s nda 17 maçta ilk 11'de forma giyerek, toplam 1451 dakika ile tak m n n en fazla süre alan oyuncusu olarak dikkat çekmiflti. Kuyt, sezonun ilk yar s nda sar -lacivertli tak m n lig, Avrupa kupalar, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupas maçlar olmak üzere 23 resmi maç n 22'sinde sahaya ç karak, toplam 1895 dakika görev yapt. Dirk Kuyt, istikrar n n yan nda golleriyle de sar -lacivertli taraftarlar sevindiriyor. Ligin ikinci yar s nda 7 maçta 2 gol atan Kuyt, 9 golle ulaflarak, Sow ve Emenike ile birlikte tak m n n en golcü ismi oldu. Ligin ilk yar s nda 1-0 kazand klar Eskiflehirspor ve Gençlerbirli i maçlar nda tak m na galibiyeti getiren golleri atan Kuyt, 9 golün 7'sini Kad köy'de kaydetti. Hollandal futbolcu, sar -lacivertli tak mda forma giydi i ilk sezonda da ( ) tak m n n en fazla süre alan futbolcusu olmufltu. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde yar final oynad geçen sezon, sar -lacivertli ekibin yapt 64 resmi maç n 56's nda görev alan Kuyt, toplam 4 bin 716 dakika süre ald. Hollandal y ld z, Spor Toto Süper Lig'de 2 bin 639, Avrupa kupalar nda bin 465, Ziraat Türkiye Kupas 'nda 522 ve TFF Süper Kupa'da da 90 dakika sahada kalarak, toplam 4 bin 716 dakikayla geçen sezon da tak m n n en fazla süre alan oyuncusu olarak zirveye ç km flt. Kuyt, geçen sezon forma giydi i 56 maçta 17 gol atarak, tak m n n Sow'dan sonra en fazla gol atan ikinci oyuncusu olmufltu. Tecrübeli futbolcu, sezonunda ligde 8, Avrupa kupalar nda 7, Ziraat Türkiye Kupas ve TFF Süper Kupa'da birer gol kaydetmiflti. Terzi sökü ünü dikemiyor Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncular ndan biri olarak gösterilen Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, ligin ikinci yar s nda yaflanan düflüfle ve defans sorunlar na çare bulamay nca k rm z -beyazl ekip, ligin en fazla gol yiyen ikinci ekibi oldu. S VAS - Ligin ilk yar s nda baflar l bir grafik çizen ve toplad 29 puanla devreyi 4. s rada tamamlayan Carlos yönetimindeki Sivasspor, ayn baflar grafi ini ikinci devreye tafl yamad. kinci devre üst üste ald ma lubiyetlerle taraftar n üzen k rm z - beyazl ekip, dün de sahas nda Trabzonspor'a 4-0 ma lup olarak puan cetvelindeki yerinden de oldu. Haftalard r puan cetvelinin 4'üncü basama nda bulunan Sivasspor, bu ma lubiyetle maç fazlas yla 6. s rada kendisine yer bulabildi. Ligin ikinci yar s na 3-0'l k Kayserispor galibiyeti ile bafllayan, sonraki hafta ayn skorla deplasmanda Torku Konyaspor'a ma lup olan k rm z -beyazl lar, ligin 20. haftas nda ise sahas nda Fenerbahçe'yi 2-0 ma lup etti. Sivasspor, bu maçtan sonra oynad 5 lig maç nda da galibiyet sevinci yaflayamad. Ligde 21. haftada deplasmanda Eskiflehirspor ile 2-2 berabere kald ktan sonra Kas mpafla'ya 6-2, Elaz spor'a 3-1, Gençlerbirli i'ne 2-1 ma lup olan Sivas ekibi, galibiyet hasretini Trabzonspor karfl s nda da sonland ramad. Sivasspor, ligin ikinci yar s nda yaflad düflüfl ve üst üste ald yenilgilerin yan s ra farkl ma lubiyetlerle de futbol kamuoyunun dikkatini çekti. Futbol tarihinin en iyi sol bek oyuncular ndan biri olarak gösterilen Carlos yönetimindeki Sivasspor, ligin ilk devresinde kalesinde 23 gol görürken, ikinci devrede ise geride kalan 8 haftada 20 gol yedi. Sivasspor, gol yemeden geçirdi i ligin 18. haftas ndaki Kayserispor maç ndan sonraki 7 maçta da kalesinde gol gördü. K rm z -beyazl lar, son 7 karfl laflmada maç bafl na 2,85 gol yedi. Sivas ekibi, ligde geride kalan haftalarda kalesinde gördü ü 43 golle, 48 gol yiyen Elaz spor'un ard ndan geride kalan haftalar itibariyle en fazla gol yiyen ikinci ekip oldu. Devre aras nda yap lan transferlerin tak ma yeteri kadar katk verememesi, sakatl klar ve kart cezal lar nedeniyle bafl gösteren kadro s k nt s ve Portekizli savunma oyuncusu Manuel Da Costa'n n Kas mpafla karfl laflmas n n ard ndan ald 6 maçl k ceza, kötü gidifle yol açan nedenler aras nda gösteriliyor. Brezilya Milli Tak m 'nda bir kez dünya kupas n kald ran, Real Madrid formas giydi i dönemde 3 kez fiampiyonlar Ligi fiampiyonlu u sevincini yaflayan, kariyerinde FIFA Konfederasyon Kupas, K talararas Kupa, Amerika Kupas ve UEFA Süper Kupas da bulunan Carlos, futbol tarihinin en iyi sol beklerinden biri kabul ediliyor. Carlos, 2002 ve 2003 y l nda UEFA taraf ndan y l n defans oyuncusu seçilmifl, 2008'de "alt n ayakkab " ödülüne lay k görülmüfltü. SPOR /15 Trabzon da HAM f rt nas esiyor TRABZON - (AA) Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u deplasmanda 4-0 ma lup eden Trabzonspor, Hami Mand ral 'n n teknik sorumluluk görevine getirilmesinin ard ndan yükselifle geçti. Teknik direktör Mustafa Akçay ile Hüseyin Avni Aker Stad 'nda ligin 20. haftas ndaki 4-2'lik Akhisar Belediyespor yenilgisi sonras nda yollar n ay ran bordo-mavililer, teknik sorumlu Hami Mand ral yönetiminde 8 puan toplayarak 4. s raya kadar yükseldi. Ligin 20. haftas sonunda 4. s rada bulunan Sivasspor'un 6 puan gerisinde 9. s raya gerileyen Karadeniz ekibi, Mand ral ile ligde 5 basamak yükselerek rakibini yerinden etti. Hüseyin Avni Aker Stad 'nda taraftarlar n ç kard olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maç haricinde Hami Mand ral ile 4 maça ç kan bordo-mavililer, bu karfl laflmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ald. Kardemir Karabükspor (2-2) ve Torku Konyaspor (0-0) ile deplasmanlar nda berabere kalan, Sivasspor deplasman ndan da 4-0'l k galibiyetle dönenen bordo-mavililer, sahas nda Kayserispor'u da 2-1 ma lup etti. Mustafa Akçay ile Akhisar Belediyespor maç öncesi son 7 maçta 6 puan toplayan Karadeniz ekibi, Mand ral ile 8 puan elde ederek daha baflar l bir grafik sergiledi. Hami Mand ral, AA muhabirine yapt aç klamada, Sivasspor karfl s nda Trabzonspor'a yak fl r bir futbol ortaya koyduklar n belirterek, oyuncular n kutlad. Ligde 4. s raya kadar yükseldiklerini dile getiren Mand ral, "Avrupa kupalar na kat lmak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Sivasspor galibiyetiyle de bu yolda önemli bir ad m att k. Yapabilece imizin en iyisini yap p lig sonunda da bize yak flan bir yerde olmak arzusunday z" Mand ral, Sivasspor maç nda kendilerinden istenen bir görüntü verdiklerini anlatarak, "Daha iyi olmak için çal flaca z. Ligde bu yükseliflimizde aslan pay futbolcular nd r. Trabzonspor oyuncular böyle oynamal d r. Sonuna kadar kovalad lar, gol pozisyonlar na girdiler, savaflt lar, tak mdafll k örne i gösterdiler. Gollerden sonra yaflad klar sevinçler de çok önemliydi. Onlar n tak mdafll k ruhu galibiyeti getirdi. Bize desteklemeye gelen taraftarlar m za da çok teflekkür ediyoruz" diye konufltu. Mand ral, Trabzonspor'un hep Sivasspor maç nda gibi oynamas gerekti ini ifade ederek, flunlar söyledi: "Biz horon gibi dik oynayal m derken, bunu anlatmak istedik. Tabi ki biz biliyoruz her maç dik oynanmaz, baz maçlar farkl l k gösterebilir, farkl oynan r. Bizim dedi imiz bir felsefeydi, mesajd. Dik oynamak buydu. Böyle oynamak laz m. Bir galibiyet bizi bir anda 4. s raya kadar tafl d. Cuma günü Kas mpafla maç var. Kas mpafla maç yla bir seri yakalamak istiyoruz. Galibiyetler bizi ligde daha iyi yerlere tafl yabilir." Mand ral, Brezilyal oyuncu Henrique'nin o lunun dünyaya geldi ini ifade ederek, "Hafta içinde de sakatl vard. Buna ra men iyi bir oyun ortaya koydu. Maç sonunda da biraz sakatl nüksetti. Kendisine çocu unu görmesi için izin verece iz" Bu arada, Trabzonsporlu oyuncular günü izinli olarak geçirecek. Bordo-mavililer, yar n 11.00'de Mehmet Ali Y lmaz Tesisleri'nde yapaca antrenmanla 21 Mart Cuma günü sahas nda Kas mpafla ile oynayaca maç n haz rl klar na bafllayacak.

16 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Y l n Pozitif Baflkan Fethi Yaflar seçildi Radyo Evi Derne- i nin (RADEV) bu y l 6 nc s düzenlenen Negatifi Pozitife Çevirenler RADEV Ödülleri sahiplerini buldu. Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n da ödüllendirildi i anlaml geceye Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyük Elçilisi Canseyit Tüymebayev, AK Parti Genel Sekteri Haluk pek, RADEV Yönetim Kurulu Üyeleri, çok say da sanatç, bürokrat ve davetli kat ld. RADEV in Ankara Litai Otel de düzenlenen ödül gecesinde Yönetim Kurulu Baflkan Yusuf Erbafl, Y - l n Pozitif Belediye Baflkan Ödülünü Yaflar a takdim etti. RADEV den ald - ödülden duydu u memnuniyeti dile getiren Yaflar, K imse Yok Mu? Derne i taraf ndan organize edilen yard m kampanyas kapsam nda, Özel Samanyolu Anadolu ve Fen Lisesi ö renci, ö retmen ve velileri Suriyeli çocuklara yard m gönderdi. Okulun ö rencilerinden Ali Önder, Abdullah Ça r Erdem ve Burak Selvi baflkanl nda bafllayan yard m genifl alana yay ld. Suriyeli çocuklar için"sana ihtiyac m var" kampanyas çerçevesinde toplanan yard m ihtiyaç sahiplerine ulaflt r lmak üzere gönderildi. Ö renci, ö retmen ve velilerden toplanan TL nakit para Kimse Yok Radyo her zaman gerekli oldu u gibi bu son günlerde bize daha çok laz m. Seçim sürecinde adaylar n Mu? Derne i gönüllüsü olan Salih Ener e teslim edildi. Bunun yan s - ra toplanan battaniye ve g da yard mlar n ö renciler Kimse Yok Mu? Derne i kamyonuna bizzat kendileri yerlefltirdiler. Okul Müdürü Soner Öner, yap lan yard mlarda fedakârl k gösteren ve eme i geçen herkese teflekkür etti. sesinin vatandafllara ulaflmas n sa layarak, projelerini anlatmalar na yard mc oluyor. Ay ca radyonun televizyondan ay ran di er bir güzel yan ise Türk halk ve sanat müzi ine daha fazla önem vermesidir. Radyolar vatandafllar m z n stres atmas ve rahatlatmas içinde önemli rol oynuyor. Tüm radyo çal flanlar - na ve emektarlar na beni y l n pozitif baflkan ödülüne lay k gördükleri için teflekkür ediyorum Ödül töreninde siyaset, spor, sanat ve ifl camias ndan birbirinden de erli birçok isme ödülleri verildi. Y l n Pozitif Siyasetçi Ödülü Haluk pek e verilirken, Y l n Pozitif Büyükelçisi Ödülü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, Y l n Pozitif TV Kanal Ödülü TRT Türk, Y l n Pozitif Kültür Adam Ödülü ise Halil Uluer e verildi. Suriyeli çocuklara Samanyolu ndan yard m Samanyolu nun karate baflar s K onya da düzenlenen Türkiye Karate Federasyonu Okullar Aras Bölge Grup Elemeleri nde Özel Samanyolu Anadolu Lisesi ö rencilerinden Emre Vefa Göktafl dört müsabaka yaparak 1. olmay baflard. Yine Samanyolu Anadolu Lisesi ö rencisi olan Cengiz Han Koca da okul arkadafl Emre Vefa Göktafl a yenilerek 2. ci olmufltur. Ö renciler baflar lar ndan dolay mutlu olduklar n belirterek, Türkiye müsabakalar na haz rland klar n ve iddial olduklar n da söylediler. Yaz YORUM TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Ziya Demirel Kenan Ergen Abdullah Cengiz Kartal Göktan Nazan Bozdemir Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yalç n çyer Deniz Tan k Fazl K l nç M. Recep Tiryaki Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay Tamer Karahan Erol Da l Muhammed Aslan Mehmet Akif Duman

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar No : 52 Karar Konusu : Plan değişikliği yapılması. T.C. Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(Katılmadı), Erdoğan KARAKAŞ, Mustafa YAZICI, Özcan REFAH, Nuh

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı