ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI"

Transkript

1 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar sa duyu ça r s nda bulundu Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i (OS - AD) 23. Ola an Genel Kurulu yo un kat - l mla gerçeklefltirildi. Genel kurulda, ifl dünyas n n temsilcileri, son günlerde yaflanan kamplaflman n kayg ve tedirginlikleri art rd na dikkat çekerek sa duyu ça r s nda bulundu. HABER 2. SAYFADA Sincanl ö rencilere DEPREM TATB KATI Sincan Belediyesi ve Milli E itim Müdürlü ü iflbirli i ile Sincan da Deprem haftas sebebiyle 100. Y l mam Hatip Ortaokulu nda deprem tatbikat yap ld. 6 kiflilik bir ekip taraf ndan önce ö retmenlere ders esnas nda olas bir depremde nas l davran lmas gerekti i konusunda bilgiler verildi. HABER 3. SAYFADA Samanyolu nun karate baflar s GÜNCEL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki Karapürçekli çocuklarla bulufltu Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Karapürçek-1 Gençlik Merkezi nde yaklafl k 150 ö renciyle bulufltu. Ö rencilere her zaman okuman n öneminden bahseden Baflkan Tiryaki, yine okuman n ve e itimin önemine vurgu yapt. HABER 3. SAYFADA Selamün Kavlen Karakolu Yenimahalle de sahnelendi HABER 16. SAYFADA %10 A ULASTI Türkiye de iflsiz say s 2013 y l aral k döneminde geçen y l n ayn dönemine göre 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi. flsizlik oran ise yüzde 10 seviyesinde gerçekleflti. H A B E R Suriyeli çocuklara Samanyolu ndan yard m Özel Samanyolu Anadolu ve Fen Lisesi ö renci, ö retmen ve velileri Suriyeli çocuklara yard m gönderdi. Okulun ö rencilerinden Ali Önder, Abdullah Ça r Erdem ve Burak Selvi baflkanl nda bafllayan yard m genifl alana yay ld. Kimse Yok Mu? Derne- i taraf ndan Suriyeli çocuklar için organize edilen "Sana ihtiyac m var" kampanyas çerçevesinde toplanan yard m ihtiyaç sahiplerine ulaflt r lmak üzere gönderildi. HABER 16. SAYFADA GÜNCEL stihdam edilenlerin oran, bir önceki y l n ayn dönemine göre 0,2 puanl k art fl göstererek yüzde 44,9 dan yüzde 45,1 e yükseldi. Baflkan Tiryaki ve pek SKM aç l fl nda GÜNCEL Yenimahalle Belediyesi, Selamün Kavlen Karakolu adl oyunu tiyatro severlerle buluflturdu. Aziz Nesin in öyküsünden uyarlanan Yücel Erten in yönetti i Selamün Kavlen Karakolu oyunu, Yenimahallelilerden tam not ald. 13 TE B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz twitter.com/olaygazetesi Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: T w i t t e r GÜNCEL Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ile Ak Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek birlikle seçim ofisi aç l fl na kat ld. HABER 4. SAYFADA Yazarl k Okulu Yazar Özer i a rlad F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ Samanyolu E itim Kurumlar bünyesindeki Yazarl k Okulu, bu kez Hizmetkâr Serisi yazarlar ndan Cenk Enes Özer i a rlad. 4 TE Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l Aral k ay Hanehalk flgücü statistikleri ni aç klad. stihdam edilenlerin say s 2013 y l Aral k döneminde, bir önceki y - l n ayn dönemine göre 496 bin kifli artarak 25 milyon 262 bin kifliye yükseldi. Bu dönemde, tar m sektöründe çal flan say - s 179 bin kifli azal rken, tar m d fl sektörlerde çal flan say s 675 bin kifli artt. ST HDAM ALANLARI stihdam edilenlerin yüzde 21,8 i tar m, yüzde 19,6 s sanayi, yüzde 6,9 u inflaat, yüzde 51,6 s ise hizmetler sektöründe yer ald. Önceki y l n ayn dönemi ile karfl laflt r ld nda hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki pay 0,8 puan, inflaat sektörünün pay 0,2 puan artarken, tar m sektörünün pay 1,2 puan azald. Sanayi sektörünün pay ise de iflim göstermedi.(cha) ÇANKAYA CHP li Vekil Güler den Tan k a teflekkür Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, CHP zmir Milletvekili Birgül Ayman Güler i makam nda a rlad. Çankayal bir seçmen olarak Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ziyaret etti ini dile getiren Güler, Çankaya da oturan bir yurttafl olarak, CHP zmir Milletvekili olarak sevgili Baflkan m za yapt hizmetlerden dolay teflekkür ediyorum. HABER 2. SAYFADA Y l n Pozitif Baflkan Fethi Yaflar seçildi 13 TE 16 DA Ümitköy e han mlar lokali aç ld

2 /2 ANKARA fl adamlar sa duyu ça r s nda bulundu Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i (OS AD) 23. Ola an Genel Kurulu yo un kat l mla gerçeklefltirildi. Genel kurulda, ifl dünyas n n temsilcileri, son günlerde yaflanan kamplaflman n kayg ve tedirginlikleri art rd na dikkat çekerek sa duyu ça r s nda bulundu. fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER organizasyonu Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz Tamer KARAHAN GSM : (0553) KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. BUGÜN Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k O S AD n genel kuruluna Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle Belediye Baflkanvekili Müslüm Ertekin, ASO Baflkan Nurettin Özdebir, ÇAS FED Baflkan Nihat Güçlü, AKYURT S AD Baflkan Azmi Kelemcisoy, OST M OSB Baflkan Orhan Ayd n, OS AD A.fi Yönetim Kurulu Baflkan Akman Karakülah, TOS AD Baflkan Dursun Bayram, Anadolu OSB Baflkan Hüseyin Kutsi Tuncay, Makine Mühendisleri Odas Ankara fiube Baflkan Sadettin Özkalender kat ld. Genel Kurul un aç l fl nda konuflan OS AD Baflkan Adnan Keskin, Fabrikalar n kap s n aç k, tezgahlar çal fl r durumda tutman n çabas içinde olduklar n ancak y llar geçerken sorunlar n hiç de iflmedi ini ve Türkiye nin yüksek katma de erli ürünler üretemedi ini söyledi. hracat m z içinde ileri teknoloji ürünlerin pay n n yüzde 2.7 oldu unu, Ar-Ge yat r m oranlar n n da OECD ortalamas n n ancak üçte biri seviyesinde kald n hat rlatan Keskin, Haliyle, yükselen cari aç k, istihdam alanlar n n artan nüfusun ihtiyaçlar n karfl layacak oranlar yakalayamamas, her 4 gençten birinin iflsiz kalmas, yoksulluk, teknolojiyi üretmek yerine ithalat yolunu tercih etmek v.s gibi sorunlar da de iflmiyor. Çünkü, e itim sistemimiz bafltan afla yanl fl. Nitekim PISA verileri de uygulad m z politikan n yanl fll na iflaret ediyor Türkiye de son y llarda ekonominin içinde bulundu u sorunlar n dahi tart fl lamaz hale geldi ini ifade eden Keskin, toplumdaki kamplaflmadan tedirginlik duyduklar n bildirdi. Keskin, Ne yaz k ki, toplumdaki kamplaflmay, etnik veya inançsal cepheleflmeleri art racak söylem ve tutumlar, giderek bir kabullenmeye dönüflüyor. fl dünyas bölünüyor, devletin birimleri bölünüyor, yarg, bürokrasi bölünüyor. Ölüler bölünüyor, gözyafllar bölünüyor. Türkiye kayg lar n artt, yüzünü döndü ü bat dünyas ile aras ndaki mesafeyi açan giderek daha çok bir Ortado u görünümüne giren bir ülke haline geliyor. Bu bölünmenin, bu ayr flt rmalar n, kamplaflmalar n kimseye faydas olmaz; tarih ayr flt rmalar n ortaya ç kard binlerce trajik olayla doludur. Bar fl n, hak ve hukukun, adaletin olmad bir ülkede de ne yaz k H CR 18 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 6 Mart 1429 YARIN ki ekonomik yönden ahvalimiz de namüsait olur. Bu noktadan h zla uzaklaflmak zorunday z. Aksini düflünmek istemiyoruz. Her zamankinden daha fazla sa duyuya, fleffafl a, aç kl a, demokratik kural ve kurumlara, anayasan n güçler ayr l ilkesinin uygulanmas na ihtiyac m z var diye konufltu. Akyurt S AD Baflkan Azmi Kelemcisoy, Akyurt un Ankara n n geliflmifl sanayi bölgesi oldu unu ve birçok yat r m n yap ld n, mevcut geliflme alan nda Ankara fuar alan n n da yer ald n söyledi. Fuar alan yat r m gündeme geldi inde çok heyecanland klar n ancak yat r m n ilerlemedi ini ifade eden Kelemcisoy, Seçim ortam nda ekonomiyi konuflmak gerekirken kardefl kavgas na neden olacak bir kavgan n içine düfltük. Sokaklar atefl içinde ve bu atefl söndürülece i yerde barutla gidiliyor Karadenizliler gecede bulufltu B üyükflehir Belediyesi, hemflehri geceleri kapsam nda bu kez Karadenizlileri buluflturdu. Atatürk Spor Salonu nda Karadeniz müzi inin güçlü sesleri smail Türüt, Zeynep Baflkan ve Volkan Arslan n konserleriyle flenlenen geceye, Kuzey in Uflaklar da gösterileriyle renk katt. Baflkent te yaflayan Karadenizlilerin gönüllerince e lendi i geceye kat lan Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, kendisinin bir Karadeniz damad oldu unu belirterek, Allah raz olsun bugüne kadar her zaman bize destek verdiniz. Biz de size lay k olmaya çal flt k smail Türüt ün konseri s ras nda sahneye ç karak Baflkent teki Karadenizlilere seslenen Baflkan Gökçek, Baflkent te yaflayan hemflehri dernek ve temsilcileriyle bir araya geldiklerini, talep ve isteklerini dinlediklerini, yap lanlar anlatt klar n kaydederek, Nasip olursa size Alt npark içerisinde devaml gelip gidebilece iniz, oturabilece iniz bir yer yapaca z. Bunun sözünü verdik. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :04 24 Günefl :05 49 Ö le :12 04 kindi :15 25 Akflam :18 06 Yats :19 24 ODTÜ Rektörü nden Tan k a veda ziyareti O DTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret etti. Acar, Baflkan Tan k a bugüne kadar gerçeklefltirdi i hizmetler için teflekkür etti. Çankaya n n entelektüel düzeyi yüksek, e itimli, kültür sanat n önemini bilen bir ilçe oldu una dikkat çeken Acar, Böylesine önemli bir ilçede ODTÜ mezunu bir Belediye Baflkan n n olmas bizim için her zaman gurur kayna olmufltur Görev süresinin bitmesine çok az zaman kalan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a nezaket ve veda ziyarete gerçeklefltiren Acar, Baflkan Tan k a ODTÜ kravat hediye etti. Acar, Bu kravat baflar l mezunlar m za veriyoruz derken, Baflkan Tan k da ODTÜ lü olmaktan her zaman onur duydu unu belirterek, Bulundu um her görevde ODTÜ lü olman n sorumlulu unu ve bilincini tafl d m. Bundan sonrada tafl maya devam edece im CHP li Vekil Güler den TANIK A TEfiEKKÜR Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, CHP zmir Milletvekili Birgül Ayman Güler i makam nda a rlad. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k son olarak CHP zmir Milletvekili Birgül Ayman Güler i konuk etti. Çankayal bir seçmen olarak Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ziyaret etti ini dile getiren Güler, Çankaya da oturan bir yurttafl olarak, CHP zmir Milletvekili olarak sevgili Baflkan m za yapt hizmetlerden dolay teflekkür ediyorum. Kendisiyle birlikte yola devam etmeyi çok isterdik. Ancak inan yorum ki bizim birlikte yürüyece imiz yollar bitmedi. Baflkan m zla daha güzel ifller yapaca z, birlikte yürümeye devam edece iz Çankaya Belediyesinin Bülent Tan k döneminde baflar l ve unutulmayacak ifllere imza att n dile getiren Güler daha sonra Bülent Tan k eflli inde yeni Çankaya Belediyesi Emek Hizmet Binas n gezdi. Çankaya Belediyesi Bas n Merkezini, Çankaya Web TV Stüdyosunu, Radyo Birimini, Bilgi fllem Müdürlü ünü ve Galeri Uray ve Çankaya Müze yi inceleyen Güler, Bu yapt n z emekler hiçbir zaman unutulmayacak

3 Sincanl ö rencilere deprem tatbikat Y l n Fedakar Annesine ödülünü Tuna verdi Tiryaki Karapürçekli çocuklarla bir araya geldi A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Karapürçek-1 Gençlik Merkezi nde yaklafl k 150 ö renciyle bulufltu. Ö rencilere her zaman okuman n öneminden bahseden Baflkan Tiryaki, yine okuman n ve e itimin önemine vurgu yapt. Gençlik Merkezi üyesi ö rencilere kitap hediye eden Baflkan Tiryaki, ö rencilere ayd nl k bir gelece in ancak okumakla S incan Belediyesi ve Milli E itim Müdürlü ü iflbirli i ile Sincan da Deprem haftas sebebiyle 100. Y l mam Hatip Ortaokulu nda deprem tatbikat yap ld. Afet ve Simülasyon Merkezi'nden gelen 6 kiflilik bir ekip taraf ndan önce ö retmenlere ders esnas nda olas bir depremde nas l davran lmas gerekti i konusunda bilgiler verildi. Ö retmenler de edindikleri bilgileri ö rencilerine aktararak siren sesleriyle birlikte kontrollü bir flekilde okulu boflaltt. Uzmanlar, ö rencilere uygulamal olarak deprem s ras nda nelerin yap l p nelerin yap lmayaca n da anlatt. Olas bir depremde ç kacak yang n hakk nda da uygulamal flekilde bilgilenen ö renci, ö retmen ve veliler Sincan Belediyesi ne teflekkür etti. mümkün olabilece ini söyledi. Karapürçek-1 Gençlik Merkezi ö rencilerinden Murat Urkaya, Baflkan Tiryaki ye kendi yapt karakalem çal flmas n hediye ederek, kendilerine sa lad tüm imkanlar için teflekkür etti. Okuyan nesillerin, ülkelerini ayakta tutaca n belirten Baflkan Tiryaki, kalk nmalar n ancak bu sayede gerçekleflece ini söyledi. Baflar ya aç lan kap n n anahtar n n okumak oldu unu söyleyen Baflkan Tiryaki Ça dafl S incan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Nedret Arif lkokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Kad nlar Günü kutlamas na kat ld. Sincan daki pek çok kutlamaya kat larak kad nlar n de erini dile getiren Baflkan Tuna, okul taraf ndan Y l n En Fedakar Annesi seçilen Elif Demirbüken e de plaketini de taktim etti. Kad nlar n sadece bir gün de il her zaman özel ve k ymetli oldu unu belirten Baflkan Tuna; Kad nlar n yapt fedakârl klar sadece 1 güne s d rmak do ru de il. Hayat m z n her noktas nda çok önemli bir role sahip olan kad nlar, ailemizin de mihenk tafl d r. Annelerimiz bizim en k ymetlimizdir. Kendi ad ma annem bir tarafa dünya bir tarafa... Kim ki annesinin duas n al yorsa bu hayatta s k nt çekmez, s rt yere gelmez. E itime verdi i destek için Baflkan Tuna ya teflekkür eden Okul Müdürü Yaflar Lokumcu; Bizlerin her zaman yan nda olan Belediye Baflkan m z Mustafa Tuna ya çok teflekkür ediyorum. Okulumuzun ihtiyaçlar için yan na gitti imizde imkanlar ölçüsünde bize hep yard mc oldu. Bugünde bizleri k rmayarak program m za kat ld. Sincan a ve okulumuza yap lan hizmetler için çok teflekkür ederim. medeniyetler seviyesine ulaflmada en önemli unsur okumakt r. Okuma al flkanl kazan lmad taktirde baflar l olunamaz. Sadece ders kitaplar yla s n rl kalmay n, gelifliminize fl k tutan her alanda kitap okuyun. Bofl vakitlerin en verimli flekilde de erlendirilmesini ö ütleyen Tiryaki, gençlik merkezlerinin bu bofllu u doldurdu unu dile getirdi. Baflkan Tiryaki, çocuklara flöyle seslendi: Evde oturup günün büyük bir bölümünü televizyon karfl s nda geçirece inize buraya gelin. Burada elinizin alt nda birçok imkân var. Bu tesiste spor yap n, müzikle u rafl n, yabanc dil ö renin, sanatla u rafl n Kendinizi ileriye tafl yacak ad mlar at n. Burada çok güzel arkadafll klar da kurabilirsiniz. Sa lam temeller üzerine kurulan arkadafll klar çok önemlidir. Karapürçek-1 Gençlik Merkezi ö rencilerinden Ayflenur Dinçer, Gençlik Merkezi sayesinde foto raf sanat na ilgi duydu unu ve foto rafç l kla u raflt n kaydetti. Ö rendikleri sayesinde araflt ran ve sorgulayan bir yap ya kavufltu unu ifade eden Ayflenur, gençlik merkezlerinin kiflisel geliflimlerine h z katt n belirtti. Bir di er ö renci Murat Urkaya ise Gençlik merkezlerinde arkadafll k ba lar m z güçleniyor ve sosyallefliyoruz. Baflkan Amcay tan d m z için çok mutlu olduk. Onu çok seviyoruz. Sincan da Dünya Kad nlar Günü etkinlikleri kapsam nda Y l n En Fedakar Annesi seçildi. Nedret Arif lkokulu taraf ndan düzenlenen etkinlikte Y l n En Fedakar Annesi ne ödülünü Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna verdi. ANKARA /3 Yaflar dan GER-SAN esnaf na ziyaret C umhuriyet Halk Partisi Yenimahalle Belediye Baflkan Aday ve mevcut Baflkan Fethi Yaflar, önce Bat kent esnaf n GER-SAN Sanayi Sitesi esnaflar n ve daha sonra da Yenimahalle Devlet Hastanesi nin yöneticilerini ziyaret etti. Ziyaretlerinde Yaflar a Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Yenimahalle CHP lçe Baflkan Ali Buçan da efllik etti da göreve geldi i günden beri verdi i sözlerin 3 kat n yerine getiren Yaflar, vatandafllar n takdirini kazan yor. Bat kent Atlantis AVM, Gimat Metro Center ve Akvaryum AVM esnaf n tek tek ziyaret eden Yaflar a vatandafllar, Allah yard mc n z olsun Baflkan m, Sizinle bir dönem daha devam etmek istiyoruz, Yenimahalle de alt n gelecek için Yaflar la yola devam edece iz diyerek destek verdi. Ard ndan Yaflar, GER-SAN Toplu fl Yeri Yap Kooperatif inde esnaflarla bir araya geldi. Esnaf n taleplerini dinleyen Yaflar, Yenimahalle nin mutlulu u ve huzuru için çal flmalar na titizlikle devam ettiklerini belirtti. Ger-San sanayi esnaf için elinden gelen çal flmalar gerçeklefltirdi i belirten Yaflar, Ben de esnafl ktan geliyorum ve sizlerin s k nt lar n çok iyi biliyorum. Benim esnafl kta yaflad m s k nt lar sizlerde yaflamay n diye var gücümle çal fl yorum Yaflar n bir sonraki dura ise Yenimahalle Devlet Hastanesi oldu. Hastane Yöneticisi Mehmet Ali Babademez, dari ve Mali Hizmetler Müdürü brahim Keskin in makam na konuk olan Yaflar ve ekibi, hastanelerin genel problemlerini masaya yat rd. Sa l k alan nda yapt klar çal flmalardan söz eden Yaflar, Babademez ile uzun uzun sohbet etti. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 NECAT PARMAK ANKARA A NKESOB Toplant Salonu nda yap lan ve Divan Baflkanl n ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol un yapt Ankara Seyyar Sat c lar Esnaf Odas 27. Ola an Genel Kurul Toplant s nda üyelerin büyük ço unlu unun kat l - m yla 4 y ll na yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yap ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllayan genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet raporlar ve denetim kurulu raporlar, bilanço ve gelirgider hesaplar ayr ayr okunarak kabul edildi. Yeni dönem çal flma program ve tahmini bütçe de okunarak onayland. Ankara Seyyar Sat c lar Esnaf Odas Baflkan Erol Gürbüz, genel kurulda yapt konuflmada tüm kat l mc lar selamlayarak, genel kurulun hay rl olmas n diledi. Birlik ve beraberlik içerisinde, üyelerin menfaatleri do rultusunda hareket ederek yeni dönemde önemli çal flmalara imza atacaklar n ifade eden Gürbüz, Aral k ay nda kaybetti imiz Odam z n eski baflkan merhum Atilla Adnan Diken i rahmetle an yoruz. Merhum baflkan m z Atilla Adnan Diken in odam z n yaflamas ve esnaf m z n sorunlar için büyük bir özveri ve gayretle çal flt n biliyoruz. Merhum Atilla Adnan Diken'den sonra baflkanl k görevini üstlendim. Bu dönemde Odam z n ifl ve ifllemlerinin yasal çerçevede yürütülmesine büyük önem gösterdik. Önceli imiz siz de erli üyelerimize uygun bir mekânda sa l kl bir flekilde hizmet vermektir. Mesle imizi icra eden ancak odam za kay tl 4 olmayan esnaf n da odam za kay t olmas n sa lamaya çal flaca z. Odam z n ekonomik gücünü ve hizmet kalitemizi art rmak istiyoruz. Güven ve iflbirli i içerisinde olal m ve odam za sahip ç kal m. Hedeflerimize siz de erli üyelerimizin destek ve katk lar yla ulaflaca m zdan emin olarak, hepinize kat l mlar n zdan dolay teflekkür ediyorum. diye konufltu. Konuflmalar n tamamlanmas n n ard ndan tek liste ile yap lan genel kurulda oylar n tamam n alan Ankara Seyyar Sat c lar Esnaf Odas 27. Ola an Genel Kurul Toplant s nda Erol Gürbüz, baflkanl k görevine seçildi. Kurulda konuflan Gürbüz, Odam z n ekonomik gücünü ve hizmet kalitemizi art rmak istiyoruz Ankara Seyyar Sat c lar Esnaf Odas Baflkan Erol Gürbüz: Hizmet kalitemizi art rmak istiyoruz Eflya Bankas Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl 2014 yerel seçimlerine yönelik sosyal projeleri aras nda yer alan Eflya Bankas projesini tan tt. Yazarl k okulu Yazar Özer i a rlad S amanyolu E itim Kurumlar bünyesindeki Yazarl k Okulu, bu kez Hizmetkâr Serisi yazarlar ndan Cenk Enes Özer i a rlad. Gerçeklefltirilen söyleflide Yazar Cenk Enes Özer, Befl duyu organ m zla dünyay alg lar z. Asl nda hepimizin alt nc bir duyusu var. Ço u kifli alt nc duyusundan haberdar de ildir. nanma bizlerin alt nc duyusudur. Duyular m z ancak onlar kullanarak doyurabiliriz, alt nc duyumuzu da inanarak doyurabiliriz fleklindeki sözlerini devam ettiren Enes Özer, fantastik eserlerin ortak noktas n n Ola anüstülük oldu unu vurgulad. Fantastik eserlerin inanma duygumuzu besledi i için sevildi ini belirtti. Yazar, Var olan yazmaya de il, olmayan yazmaya çal fl n. Sen görülmeyeni yaz! nsanlar elbet ilgi gösterecektir diye sözlerini tamamlad. mevcut Baflkan Erol Gürbüz ve ekibi göreve geldi. Baflkan Erol Gürbüz, ola an genel kurulda gerçeklefltirilen seçimlerin ard ndan yapt k sa konuflmada kendilerine duyulan güven için üyelere teflekkür etti. Erol Gürbüz baflkanl ndaki Ankara Seyyar Sat c lar Esnaf Odas yönetim kurulunun di er üyeleri flu isimlerden olufltu: Orhan Demir, Mevlüt Do an, Hakan Çevik, Nuri Ahmet K l ç, Osman Demir ve Gülflen Savi. G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, 2014 yerel seçimlerine yönelik projelerini aç klamaya bafllad. Hayata geçirdi i projeler ile Gölbafl n marka kent haline getiren Odabafl, sosyal projelerini aç klad. Odabafl n n tan tt projeler aras nda Eflya Bankas Projesi öne ç kt. Odabafl n n Üniversitelinin evini Eflya Bankas düzecek diyerek tan tt projeye göre; üniversite ö rencileri ev ihtiyaçlar n Gölbafl Belediyesi nin kurdu u merkezden giderebilecek. Proje kapsam nda üniversite okumak için Gölbafl na gelen, yurtlarda kalmayan ya da kendi istekleriyle eve ç kan ihtiyaç sahibi ö renciler, eflya ihtiyaçlar n Eflya Bankas ndan karfl layabilecek. Eflya Bankas na gelen ö renciler; mobilya, beyaz eflya, çekyat, masa, sandalye ve kitapl k gibi eksiklerini bu merkezden giderebilecek. Projeyi, üniversitelinin evini Eflya Bankas düzecek diyerek tan tan Odabafl, Gölbafl nda oturan ö rencilerimizin ihtiyaçlar n n bir k sm n gidererek onlara destek olmaya çal flaca z Ö rencilerin ev ihtiyaçlar n giderebilecekleri bu merkezde ö renciler günde iki ö ün yemek de yiyebilecek. Sosyal belediyecilik alan nda yapt klar çal flmalara yenilerini ekleyeceklerini belirten Odabafl, Ö rencilerimizin ihtiyaçlar na karfl l k verebilmek için hayata geçirece imiz projemiz kapsam nda, ö rencilerimiz çamafl rlar n da ücretsiz olarak y katabilecek. E itime verdi imiz deste i teflvike çevirip, üniversite s nav sonuçlar na göre baflar l olan Gölbafl l gençlerimizi de ödüllendirece iz fleklinde konufltu. Tiryaki ve pek SKM aç l fl nda A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ile Ak Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek birlikle seçim ofisi aç l fl na kat ld. Aç l fllara, Ak Parti Alt nda lçe Baflkan Ahmet Karaca da efllik etti. Daha önce 15 seçim ofisi açan Baflkan Tiryaki, s ras yla Örnek, Zübeyde Han m, Ayd nl kevler rfan Bafltu Caddesi ve Karacaören mahallelerindeki seçim bürolar n n aç l fllar n gerçeklefltirdi. Uzun bir konvoy eflli inde Alt nda l lar selamlayan Baflkan Tiryaki, miting gibi gerçekleflen aç l fllarda seçim otobüsünün üstünden coflku dolu kalabal klara hitap etti. ki dönemdir tüm Alt nda l larla gönül birli i yapt n anlatan Baflkan Tiryaki, Biz hiçbir zaman rant, oy ve ç kar kavgas yla siyaset yapmad k. Koltuk sevdam z de il, hizmet sevdam z oldu. Biz Alt nda l larla birbirimize kalplerimizi açt k. Sadece oyunuza de il, gönüllerinize, dualar n za talibiz. diye konufltu. Baflkan Tiryaki yi gitti i her durakta coflku dolu ve büyük bir kalabal k karfl lad. Vatandafllar n büyük ilgi ve sevgi gösterdi i Baflkan Tiryaki, konuflmas na s k s k alk fllar ve tezahüratlar nedeniyle ara vermek zorunda kald. El ele bu zorlu yollarda yürümeye devam edece iz. Yolumuz bir, kardeflli imiz bir, hedefimiz bir, Alt nda a olan sevdam z bir diyen Veysel Tiryaki, Alt nda l lar taraf ndan coflkuyla alk flland. Günü kurtaran de il, gelece i kurtaran projeler üretmek için gece gündüz çal flt klar n anlatan Baflkan Tiryaki, Ankara ya geldi i günden beri Alt nda da oturdu unu, Alt nda l çocuklar n gelece i için çal flt n belirtti. Baflkan Tiryaki Biz bugün için de il, do mam fl çocuklar m z n gelece i için çal fl yoruz. Biz reklam de il, ifl yap yoruz. Halk n bir tek kuruflunun bile haks z, gereksiz yere harcanmas na izin vermiyoruz. fli ehline teslim ediyoruz. Emanete ihanet etmiyoruz. Gelecek dönemde Alt nda n el at lmam fl her mahallesine girece iz. Gecekondular tamamen temizlenene, imar yollar n n tamam aç lana kadar hiç durmayaca z. Yeni okullar, kültür merkezleri, yüzme havuzlar, spor tesisleri, müzeler ve kütüphaneler kuraca z. Ak Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek ise Alt nda n gelifliminin ve Baflkan Veysel Tiryaki nin yapt klar n n ortada oldu unu, Alt nda n art k tüm dünya taraf ndan tan nd n belirterek Alt nda Veysel Tiryaki ye, Tiryaki yi ise sizlere, Alt nda l lara emanet ediyorum.

5 Asya dan gelen veriler durgunluk habercisi STANBUL (CHA) Ç in ve Japonya n n ekonomi verileri yat r mc y tatmin etmedi. ALB Menkul De erler Analisti Cem Gönen e göre bu ülkelerden gelen veriler, durgunlu un habercisi. Gönen, Çin de büyüme, üretim ve ithalat-ihracat rakamlar n n; Yuan n durumunun kayg lara neden oldu unu belirtirken; Japonya da 15 senedir deflasyon ile savafl yor. Ancak art k halk n fiyatlar n gerilemesine al flmas Merkez ANKARA (CHA) T ürkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar msal faaliyetin dibe vurdu u 2013 Aral k ay nda bile tar m n 5 milyon 507 bin istihdam yaratt na iflaret ederek, Tar m, bu dönemde 25 milyon 262 bin olan istihdam n yüzde 21,8 ini karfl lad. Bayraktar, yapt aç klamada Aral k ay nda tar m n yüzde 12,1 olan iflsizlik oran n 2,1 puan indirip yüzde 10 a getirdi ini belirtti. Bayraktar, 2013 Nisan ay nda 6 milyon 58 bin, May s ay nda 6 milyon 283 bin, Haziran ay nda 6 milyon 474 bin, Temmuz ay nda 6 milyon 557 bini bulan tar m istihdam n n A ustos ay nda 6 milyon 511 bine, Eylül ay nda 6 milyon 370 bine, Ekim ay nda 6 milyon 28 bine, Kas m ay nda 5 milyon 728 bine, Aral k ay nda 5 milyon 507 bine geriledi ini vurgulad. Bir önceki aya göre 2013 y l nda Nisan da 350 bin, May s ta 225 bin, Haziran da 191 bin, Temmuz da 83 bin artan tar mdaki istihdam n, A ustos ay nda 46 bin, Eylül de 141 bin, Ekim de 342 bin, Kas m da 300 bin, Aral k ta 221 bin kifli Bankas n n önünde yer alan en büyük engel. Japonya Merkez Bankas deflasyon ile savafl na asgari ücretleri art rarak önlem almaya çal flsa da halk n art k gerileyen fiyatlara al flt ifade edilebilir. diyor. NEVfiEH R (CHA) Y ld z, Irak merkezi yönetimiyle Kuzey Irak yönetiminin petrol konusunda anlaflmas n istediklerini, bunun bölge bar fl için de iyi olaca n kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, 2008 y l Kas m ay ndan bu yana petrol, do algaz fiyatlar, dövizin artmas na ra men do algaz fiyatlar nda art fla gitmediklerini belirtti. Y ld z, 28 Avrupa Birli i üyesi ülke aras nda do- algaz en ucuza alan ülke de iliz ama en ucuza satan ülkeyiz." Y ld z, Türkiye'nin günefl ve yenilenebilir enerji- ye çok fazla yat r m yapmas n n ihtiyaç oldu unu söyledi. Nevflehir Belediye Baflkan Hasan Ünver'i makam nda ziyaret eden Bakan Y ld z, Özellikle yenilenebilir enerjiyle alakal konular n, Türkiye'nin yerli kaynaklarla buluflmas ad na ön plana ç kar lmal d r. Bugün K rflehir'in Mucur ilçesinde do algaz kompresör merkezi açaca z. Merkez, Türkiye'nin bat daki ihtiyac n karfl lamak üzere do udan gelen bütün do algaz n bat ya aktar labilmesi için önemli yat r md r. Türkiye'nin do usu ile bat s aras ndaki mesafe 1800 kilometredir. Enlem aç - s ndan bakt m zda Avrupa'n n ikinci uzun ülkesi. Zaman fark da yaklafl k 76 dakika. Böyle bir mesafede do algaz n gidebilmesi için bas nc yükseltmek gerekiyor. Azerbaycan'dan, ran'- dan gelen gaz kendi haline b raksan z Eskiflehir'e, stanbul'a gitmiyor. Kademeli olarak onlar n bas nc n n yükseltilerek daha ileriye aktar lmas gerekiyor. Bu konuda Mucur'un büyük katk - s olacak. Erzincan, Hanak, Ardahan'da var. Bunlar n her biri, do udaki kaynaklar n bat ya aktar lmas n sa layacak." Kapadokyagaz Do algaz Da t m fiirketi'ni de ziyaret eden Bakan Y ld z, Türkiye'nin, 2008 y l Kas m ay ndan itibaren referandum ve genel seçim geçirmesine ra men do algaz fiyatlar n art rmad n söyledi. fiu anda Botafl' n satt do algaz fiyat n n, 2008 Kas m ay ndan daha düflük oldu unu belirten Y ld z, Bu nominal mi, reel mi, azald n aktard. TZOB Genel Baflkan Bayraktar, 2013 Aral k ay nda toplam istihdam n, 2012 nin ayn ay na göre 496 bin artarak, 24 milyon 766 binden 25 milyon 262 bine ç kt n dile getirdi. Toplam istihdam n 2013 Aral k ay nda Kas m ay na göre 181 bin azalarak, 25 milyon 443 binden 25 milyon 262 bine indi ine iflaret eden Bayraktar, flunlar söyledi: 2012 y l n n Aral k ay na göre, 2013 ün Aral k ay nda hizmetler sektöründe istihdam n 470 bin, sanayide 100, inflaatta 106 bin artt, tar mda 179 bin azald Aral k ay nda istihdam, 2013 Kas m ay na göre, tar mda 221 bin, inflaatta 136 bin azal rken, sanayide 29 bin, hizmetlerde 147 bin artt. Toplamda 2013 Aral k ay nda, Kas m ay na göre 181 bin azalarak, 25 milyon 262 bine inen istihdamda, tar - m n pay yüzde 21,8 oldu y l n n Aral k ay na göre tar m n istihdamdaki pay yüzde 23 iken 2013 y l Aral k ay nda 1,2 puan azald. Tar mda mevsim flartlar nedeniyle istihdamda düflüfl olmas na ra men, sanayiden 551 bin, inflaattan 3 milyon 754 bin daha EKONOM /5 Bakan Y ld z: Yumurtal k'ta 1 milyon 350 bin ton petrol birikti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Kuzey Irak a ait Kerkük-Yumurtal k hatt yla gelen petrolün flu anda 1 milyon 350 bin ton civar nda oldu unu ve artmaya devam etti ini söyledi. Uluslararas ziraat mühendisli i kongresi Antalya'da yap lacak ANTALYA (CHA) Z iraat mühendisli i alan n n olimpiyatlar olarak kabul edilen 19. CIGR Dünya Kongresi, Akdeniz ve Ege Üniversiteleri taraf ndan Antalya da organize edilecek. Birincisi 1930 y l nda gerçeklefltirilen kongrenin 18'ncisi bu sene eylülde Pekin de, 19 ncusu da 2018 y l nda Antalya da yap lacak. Konuyla ilgili aç klama yapan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölüm Baflkan Prof. Dr. Can Ertekin, söz konusu kongreye kat l m n fazla olmas n beklediklerini söyledi. Pekin de düzenlenecek 18. CIGR Dünya Kongresi ne Türkiye den genifl bir kat l m n sa lanmas için organizasyon komitesiyle bir anlaflma yap ld n ifade eden Ertekin organizasyonla ilgili bilgi verdi. Buna göre 15 yüksek lisans veya doktora ö rencisinin herhangi bir kat l m ücreti ödemeden kongreye kat l mlar için destek sa land. Ayn flekilde 19. CIGR Dünya Kongresi ne de Çin den 15 genç araflt rmac kat l m ücreti ödemeden kat labilecek. Böylece Çin üniversitelerinden genç araflt rmac lar n Antalya y, Akdeniz Üniversitesi ni ve Türkiye nin farkl üniversitelerinde çal flmalar n sürdüren bilim insanlar n tan malar, bilimsel iflbirli i temelinin at lmas aç s ndan faydal olacak. CIGR, zirai faaliyetler ve tar mdaki fiziksel koflullar iyilefltirmek amac yla bir grup bilim adam taraf ndan 1930 y l nda Belçika da kuruldu. Bu birlik, dünya çap nda üyeleri arac l yla do ay koruma, sürdürülebilir biyolojik üretim sistemlerini gelifltirme, mühendislik ve benzeri bilim dallar n kullanarak insanl n yarar na sunma yönünde faaliyetlerini sürdürüyor. CIGR, Amerikan Ziraat ve Biyoloji Mühendisleri Birli i (ASABE), Asya Ziraat Mühendisleri Birli i (AAAE), Avrasya Ziraat Mühendisleri Birli i (EAAAE), Avrupa Ziraat Mühendisleri Birli i (EurAgEng), Karayip ve Latin Amerika Ziraat Mühendisleri Odas (ALIA), Güney ve Do u Afrika Ziraat Mühendisleri Birli- i (SEASAE), Güney Bat Avrupa Ziraat Mühendisleri Birli i (AAESEE) yan s ra Türkiye nin de TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas n n üyeleri aras nda oldu u etkin bir topluluk. dövizle mi al n yor?' diye soruyorlar. Hay r. Türk Liras ile o zaman bin liraya sat yorsak flu anda 900 küsur liraya sat yoruz. 2008'in kas m ay ndan bu tarafa petrol, do algaz fiyatlar, döviz, artm fl olmas na ra men fiyatlar m z artmad. Yetkili arkadafllar m zdan bile bir daha tekrar eder misiniz diyorlar Kas m ay ndan daha düflük fiyarlarla flu anda do algaz sat yoruz. 28 Avrupa Birli i üyesi ülke aras nda do- algaz en ucuza alan ülke de iliz ama en ucuza satan ülkeyiz. diye konufltu. Ac göl ilçesine geçerek halka hitap eden Bakan Y ld z, 16 Aral k a kadar Baflbakan ve hükümet iyi idi de 17 Aral kta m kötü oldu. Böyle bir fley olabilir mi. O yap n n taban nda senden benden temiz çok say da insan m z var, beraber çal flt m z arkadafllar m z var. Onlarla dertlefliyorum. Ne oluyor burada, bilginiz var m dedi imde inan n çok fleyden haberleri yok. Nevflehir in Göre kasabas n da ziyaret eden Bakan Y ld z, belediye binas na geliflinde folklor k yafetli k zlar taraf ndan çiçekle karfl land ve baflkanl k makam nda ayran ikram edildi. Bakan Y ld z, burada bas n mensuplar n n sorular n da cevaplad. Suriye deki durumla ilgili bir soruya Bakan Y ld z, Burada dördüncü y l n tamamlayan bir savafl de il katliam var. Üç yüz bin insan n hayat n kaybetti i, insanl n s n fta kald bir durumdur. Kuzey Kutbu'nda bir balina, Güney Kutbu'nda bir fok bal için u raflan insanlar bunlara gösterdikleri merhametin yar s n Suriye ye gösterselerdi, böyle olmazd. Suriye rejimi art k tamamen insanl ktan kopmufltur. Birleflmifl Milletler'in Suriye ile ilgili mutlaka bir karar almas laz m. Suriye, insanl k mezar haline dönüflüyor. fleklinde cevap verdi. Önceki gün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Baflbakan Neçirvan Barzani ile Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n görüfltü ünü hat rlatan Y ld z, Erbil le Ba dat aras ndaki sorunun çözülmesi gerekti ini ve Türkiye olarak bunu istediklerini söyledi. Kendi aralar ndaki komite çal flmalar n tamamlamad n belirten Y ld z, flöyle devam etti: Temennimiz varl klar paylafls nlar. Türkiye kurdu u sistemle bunu çözmek istiyor. Petrol gelirleri artt kça Irak n normalleflece ini, bu da bölgenin normalleflmesinin h zlanmas n sa lar. fiu anda 1 milyon 350 bin ton civar nda Yumurtal k ta ham petrol birikti. Kuzey Irak a ait Kerkük-Yumurtal k hatt yla gelen petrolün miktar flu anda bu kadard r ama gittikçe art yor. Bunlar sevk edilmek durumundad r. Bir uzlafl noktas n n yakalanaca na inan yorum. K r m daki referanduma da de inen Bakan Y ld z, Ukrayna n n toprak bütünlü ü ve ba ms zl esast r. Bölgede yeterince kriz var. lgili devletlerin konuyu çözeceklerine inan yorum. diye konufltu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, sonras nda Blokbims firmas taraf ndan kurulan fabrikada, Ahiler Kalk nma Ajans 'n n deste iyle 300 KW gücünde kurulan günefl panel sisteminin aç l fl törenine kat ld. Burada yapt konuflmada, göreve geldiklerinde ülkenin rüzgar ve günefl panellerinden sadece 17 megavat enerji sa layabildi ini belirten Bakan Y ld z, flu anda ise 3 bin megavatl k rüzgar santrali oldu unu, bunun da 2013 y l için 600 milyon dolarl k daha az do algaz ithalini sa lad n söyledi. Bakan Y ld z, daha sonra kurdeleyi keserek tesisin aç l fl n yapt, yetkililerden günefl panelini gezerken bilgi ald ve toplu hat - ra foto raf çektirdi. Tar m sektörü, Aral k ay nda 5,5 milyon istihdam sa lad fazla istihdam sa land. Türkiye de iflsiz say s n n Aral k ay nda 2 milyon 809 bin kifli, iflsizlik oran n n yüzde 10 oldu una dikkati çeken Bayraktar, 2012 Aral k ay nda iflsizlik oran yüzde 10,1 düzeyindeydi. Tar m n, 5 milyon 507 bin kifliye ifl, afl sa layarak, iflsizli i 2,1 puan düflürdü Aral k ay nda, yüzde 12,1 olan iflsizlik oran n 2,1 puan düflürerek, yüzde 10 a çekmesi tar m n ekonomimize yapt çok büyük katk d r. Aral k ay nda bile 5,5 milyonun üzerinde istihdam yaratmas, iflsizli i 2,1 puan indirmesi tar - m n Türkiye ekonomisi ve sosyal hayat için çok önemli oldu- unu ortaya koyuyor. flsizli in daha da artmas n önleyen tar m, kentlerde iflsizli i yüzde 11,8 den yüzde 11,5 e, k rsalda yüzde 13,7 den yüzde 7 ye, toplamda 12,1 den yüzde 10 indirdi. Son bir y ll k dönemde mevsimsel oynamalar nedeniyle tar - m n istihdamdaki pay n n yüzde 21,8 ile yüzde 26 aras nda de iflti ini belirten Bayraktar, Aral k ay nda hizmetler sektörünün 13 milyon 47 bin, tar m n 5 milyon 507 bin, sanayinin 4 milyon 956 bin, inflaat sektörünün ise 1 milyon 753 bin kifliye istihdam yaratt bilgisini verdi. Bayraktar, 25 milyon 262 bin olan toplam istihdam n yüzde 21,8 ini tar m n karfl lad n ifade ederek, Sanayide istihdam yüzde 19,6 da, inflaatta yüzde 6,9 da kal rken, tar mdaki istihdam, en düflük oldu u aylar nda bile yüzde 21,8 lerin alt na inmiyor. Tar mda istihdam yaz aylar nda yüzde 25 leri afl yor ve istihdam n dörtte birini karfl l yor. En büyük istihdam kap s hizmetler sektörü de toplam istihdamda yüzde 51,6 pay al yor. Tar mda çal flan 5 milyon 507 bin kiflinin yüzde 54,86 s n erkeklerin, yüzde 45,14 ünü kad nlar n oluflturdu unu bildiren Bayraktar, 3 milyon 21 bin erkek ile 2 milyon 486 bin kad n n tar mda istihdam edildi ini belirtti. Türkiye de 7 milyon 484 bin kad n n istihdamda yer ald n, bunlar n 3 milyon 802 bininin hizmetler, 2 milyon 486 bininin tar m, 1 milyon 116 bininin sanayi, 80 bininin ise inflaat sektöründe çal flt n vurgulayan Bayraktar, tar mda çal flanlar n yüzde 45,14 ü kad nlardan olufluyor.

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13890 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland SECIM 11 N SAN 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13932 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı