deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk evliliklerinde eflleriyle nas l tan flt klar da soruldu. Kat l mc lar n yüzde 41'i ilk eflleriyle aile ve akraba çevresinde tan flt n, yüzde 39,6's komflular ndan veya mahalledekilerden biriyle evlendiklerini söyledi. HABER 16 DA 10 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Kad nlar n 18-24, erkeklerin yafl aral nda nikah masas na oturmas ideal olarak de erlendiriliyor. Kad nlar n evlenmesi için yafl aral n n uygun oldu unu düflünenler ve 18 yafl ndan önce evlenmenin uygun oldu unu belirtenlerin oran ise çok düflük. Son iki y lda 2.6 milyar TL trafik cezas kesildi HABER 18 DE Talih kuflu devletin bafl na kondu HABER 18 DE ET KURUMU NDA 22 TL OLAN KUfiBAfiI KASAPTA 35 TL HABER 16 DA BAfiKAN TANIK ÇANKAYA YA B R PARK DAHA KAZANDIRDI Haberi 15 de OSMANGAZ MAHALLE KONA I TÖRENLE AÇILDI Haberi 17 de E T M S STEM NDE GER ADIM YOK Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin S NGAPUR - D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, çeflitli temaslarda bulunmak üzere Singapur a geldi. Brunei de ASEAN toplant s na kat lan ve temaslarda bulunan Davuto lu, ziyaretin ikinci aya olan Singapur a geçti. Davuto lu, Singapur da ilk olarak Meclis Baflkan Halimah Yakob ile görüfltü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Singapur Meclisi nde gerçekleflen görüflmede Davuto lu, ikili iliflkilerin gelifltirilmesinin önemine de indi. Davuto lu, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da önümüzdeki dönemde Singapur u ziyaret etmek istedi ini iletti. Meclis Baflkan Yakob ise Türkiye ile iliflkilere çok önem verdi ini belirterek, Türkiye nin kad nlar için rol model bir ülke oldu unu söyledi. Türkiye nin çok büyük bir ülke oldu unu dile getiren Yakob, Singapur ile Türkiye aras nda serbest ticaret anlaflmas müzakerelerine yak nda bafllanaca n kaydetti. Davuto lu nun Singapur ziyareti çerçevesinde Cumhurbaflkan Tony Tan Keng Yam, Baflbakan Lee Hsien Loong ve D fliflleri Bakan K Shanmugam ile de görüflmesi bekleniyor. (AA) 10 Temmuz 2013 Kate, bu ay do um yapacak Mehteran Birli i K rg zistan da konser verdi B fikek - Genelkurmay Baflkanl Mehteran Birli i nin K rg zistan n baflkenti Biflkek te verdi i konser büyük ilgi gördü. Genelkurmay Baflkanl Mehteran Bölük Komutanl n n 70 kiflilik mehter tak m, önce K rg zistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü nde, daha sonra baflkentin merkezindeki Ala-too Meydan nda verdi i konserde çeflitli marfllar seslendirdi. K rg z kahraman Manas Heykeli alt nda ilgi ile izlenen konserde K rg zlar, bol bol resim çekti ve görüntü ald. Mehter tak m alk fllar eflli inde geldi i meydandan alk fllar eflli inde ayr ld. Manas Üniversitesindeki mehteran konserine askeri okulda okuyan ö renciler ve çok say da davetli kat ld. KTMÜ deki konserin aç l fl nda konuflan Türk Askeri Ataflesi Nebi Gazneli, Mehteran Birli i nin, dünyan n en eski ordu bandosu olarak kabul edildi ini ve Türk kahramanl ve egemenli i anlay fl n n günümüzdeki görkemli an t oldu unu ifade etti. Gazneli, mehteran tak m n, Türk kültürünün tan t lmas ve karfl l kl iliflkilerin gelifltirilmesi kapsam nda getirdiklerini belirterek, K rg zistan yönetimine, konserlerin verilmesinde sa lanan kolayl klardan ötürü teflekkür etti. KTMÜ Genel Sekreteri Yard. Doç. Dr. Hidayet Tuncay, AA muhabirine yapt aç klamada, Mehteran Birli i nin Türkiye nin Biflkek Büyükelçili i Askeri Atafleli inin daveti ve K rg zistan Türkiye Manas Üniversitesinin ana sponsorlu unda Biflkek e geldi ini söyledi.(aa) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 10 Temmuz 2013 AFYONKARAH SAR - MUSTAFA GÜNGÖR - Afyonkarahisar da çeflitli suçlardan hakim karfl s na ç kan ve verilen fidan dikme cezas n yerine getiren 4 hükümlü, bin 600 fidan toprakla buluflturdu. Kavgaya kar flmaktan 2 hükümlü 1000, trafik kazas ndan 500 ve kaçak mermi bulundurmaktan 500 adet fidan dikme cezas alan 4 hükümlü, diktikleri fidanlar n bir y l da bak m n üstlenecek. Afyonkarahisar da Asliye Ceza Mahkemesi taraf ndan Orman idaresince temin olunacak fidanlar gösterilecek yere dikimi yaparak, 1 y l süreyle bak m ve gözetim yükümlülü ü cezas na çarpt r lan 4 hükümlü, Afyonkarahisar Fidanl k Müdürlü ünden ald klar fidanlar toprakla buluflturdu. Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlü ü görevlileri, hükümlülerin fidanlar dikip dikmedi ini ve bak m n da bir y l boyunca denetleyecek. Böyle bir ceza ald m z için mutlu olduk Mermi yakalatt için 300 adet fidan dikme cezas alan Sabri Tan fl, cezas n yerine getirdi ini ve fidanlar n bak mlar n da yapt H CR RUM msak : kindi : Yaflam 2 Ramazan 27 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Cezalar n bin 600 fidan dikerek ödediler söyledi. Fidanlar toprakla buluflturmaktan ve bak mlar n yapmaktan büyük mutluluk duydu unu anlatan Tan fl, Adliyeden yönlendirdiler gittim fidanlar ald m ve dikimini yapt m. Ben bir y l de il 10 y l boyunca bak mlar n yapaca m. Hepsi de tuttu. Böyle oldu u için memnunum. Çamlar diriltece im, yeflillik sevapt r dedi. Kaza yapt için mahkeme taraf ndan 300 çam fidan dikme cezas alan Yusuf Keskin de bir firmada flöförlük yapt n, arac yla flarampole indi i için böyle bir ceza ald n söyledi. Verilen cezay seve seve yapt n dile getiren Keskin, Ben h rs zl k ya da hainlik yapmad m. Devletin verdi i cezaya raz y m. Bir y l bak m n yapaca m. Ben gurur duyuyorum. Köyümüzde bir dikili a ac m z oldu diye konufltu. Bir arkadafl yla birlikte kavgaya kar flan Zeki Orbay ise arkadafl na 500, kendisine de 500 olmak üzere toplamda bin adet fidan dikme cezas ald klar n kaydetti. Cezaevinde yatmak yerine fidan dikme cezas n n daha iyi oldu unu belirten Orbay, 500 er adet fidan dikme cezas ald k. fiimdi dikim aflamas nday z. Diktikten sonra bak mlar n yapaca z. Her ay n pazartesi günü sulama ifllemimiz var. Sevap iflliyoruz. çeride yatmaktansa böyle bir ifllem yapmak çok iyi oldu. Hem a açlar m z oldu ifadelerini kulland. 20 bin fidan toprakla buluflturuldu Afyonkarahisar da Denetimli Serbestlik Müdürlü ünce, 4 Mart 2011 den beri 52 yükümlüye, 20 bin fidan dikimi ve bak m yapt r ld. Yükümlüye haz rlanan denetim plan do rultusunda fidanlar, yap lan protokoller çerçevesinde Afyonkarahsiar Fuar Alan, scehisar Belediyesi, Orman flletmesi Ar tma Tesisleri, Nuribey Belediyesi, Çobanlar Belediyesi, An tkaya Belediyesi, Susuz Belediyesi, Çobanlar Belediyesi, Çay rba Belediyesi ve fiuhut Belediyesinin belirledi i bölgelere dikildi. (AA) Antalya da kaçak bahis operasyonu ANTALYA - Antalya merkezli üç il ve iki ilçede suç örgütüne yönelik operasyonda yasa d fl bahis ve flans oyunu oynatt klar iddia edilen15 kifli gözalt na al nd. Al nan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlü ü Biliflim Suçlar yla Mücadele fiube Müdürlü ü ekipleri, 6 ayl k teknik ve fiziki takibin ard ndan Antalya, fianl urfa, Çorum ile Kemer ve Kufladas ilçelerinde belirlenen adreslere kurulan yasa d fl örgüt arac l yla yasa d fl bahis ve flans oyunu oynat ld iddias yla operasyon düzenledi. Operasyonda gözalt na al nan ve aralar nda bir yaz l m uzman n n da bulundu u 15 zanl n n kurduklar birden fazla internet sitesi arac l yla futbol müsabakalar nda yasa d fl bahis ve flans oyunu oynatt klar belirlendi. Zanl lar n, yasad fl bahis ve flans oyunlar nda yasal flans oyunlar na göre daha yüksek bahis oran, kazanan müflterilerine ise paray üç il ve iki ilçede kurduklar flubeler vas tas yla elden verdikleri kaydedildi. Örgüt, ayr ca emniyet yetkililerin flüphelenmemesi amac yla müflterilerine Kemer de, Suriye den getirdikleri deve üzerinde bahis ve flans oyunu oynatt klar öne sürüldü. Zanl lardan elebafl M.H. ile F.Y, U.Ö, U.K,.M, M.G, M.A, E.Y. ve Ç.K, emniyetteki ifadelerinin ard ndan Suç ifllemek amac yla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, futbol ve di er spor müsabakalar ndan yasa d fl bahis ve flans oyunlar oynatmak suçlamalar yla adliyeye sevk edildi. Di er zanl lar ise ifadelerinin ard ndan serbest b rak ld. Öte yandan operasyon kapsam nda 42 kifliye de yasa d fl bahis oynad klar gerekçesiyle yasal ifllem yap ld. (AA)

4 4 YARIN Safranbolu, y lda 1 milyon turist hedefliyor KARABÜK - Karabük Valisi zzettin Küçük, 18. ve 20. yüzy l bafllar nda infla edilen yaklafl k 2 bin geleneksel Türk evinin bütün olarak korundu u Safranbolu ilçesine her y l yaklafl k 600 bin turist geldi ini belirterek, Hedefimiz, y lda 1 milyon turist a rlamak ve hafta sonu yo unlu unu hafta içine de yaymak dedi. Küçük, AA muhabirine yapt aç klamada, Türk kent kültürünün yaflayan en önemli yap tafllar ndan gösterilen tarihi evleri görmeye gelen turistlerin say s nda her geçen y l yüzde 40 lara varan art fl yafland n söyledi. Küçük, 2000 y l nda turizm hareketinin bafllad ilçeye bugüne kadar yaklafl k 4,5 milyon turistin geldi ine dikkati çekerek, flöyle konufltu: Genellikle üç katl, 6-8 odal, ihtiyaçlara uygun tasarlanm fl, estetik biçimde flekillendirilmifl evleri görmeye gelen turistlerin say s nda art fl sa lamak için master plan dahilinde çeflitli çal flmalar yap yoruz. 18. ve 20. yüzy l bafllar nda infla edilen yaklafl k 2 bin geleneksel Türk evinin bütün olarak korundu u ilçeye her y l yaklafl k 600 bin turist geliyor. Hedefimiz, y lda 1 milyon turist a rlamak, hafta sonu yo unlu unu hafta içine de yaymak. Bu amaçla yatak say s n art rma yolunda önemli projeleri hayata geçirdik. lçede yaklafl k 5 bin yatak kapasitesi bulundu unu belirten Küçük, Restore edilen konaklar konaklama tesislerine çevriliyor. fiimdi 5 y ld zl oteller yap l yor. Yatak say s artt kça turist say s nda da art fl yaflayaca z. Son y llarda tan t m programlar na a rl k verdik. Osmanl döneminden kalma han, hamam, cami, çeflme, köprü ve konaklar n eflsiz güzelli ini en iyi flekilde dünyan n her yerinde tan tmaya devam ediyoruz ifadesini kulland. Küçük, kongre ve do a turizmi konusunda birçok projeye imza att klar n sözlerine ekledi. (AA) Kültepe kaz lar nda yeni yaz l belgeler aranacak Turizm KAYSER - Kültepe kaz s Baflkan Prof. Dr. Fikri Kulako lu, Günümüzden 5 bin y l öncesine yani Tunç Ça na ait alanlarda çal flma yapmay planl yoruz. Bu çal flmalar yaklafl k 70 kiflilik bir bilim heyeti ile yürütülecek dedi. Kayseri-Sivas karayolunun 20 nci kilometresinde bulunan Kültepe Kanifl/Karum Höyü ünde, 1948 y l nda bafllayan ilk sistemli kaz lar bu sene 66 nc y l na girdi. AA muhabirine kaz çal flmalar n de erlendiren Kaz Baflkan ve Ankara Ü?niversitesi Ö retim Ü?yesi Prof. Dr. Fikri Kulako lu, Kültepe ad n n, dünya müzelerine ve eski eser pazarlar na da lan ve Kapadokya tabletleri olarak tan mlanan çivi yaz l belgelerin ilk ortaya ç kt 1871 y l ndan beri bilindi ini söyledi. Kültepe de ilk kaz y y llar nda Ernst Chantre nin yapt n ifade eden Kulako lu, onu 1906 da H. Winckler ve H. Grothe nin Tepe de yürüttükleri k sa süreli kaz lar n izledi ini anlatt. Çal flmalar n Afla fiehir de (Karum) yo unlaflaca n ve günümüzden 5 bin y l öncesine ait bilgilere ulafl lmaya çal fl laca n vurgulayan Kulako lu, flunlar kaydetti: Kaz lar m za 15 Haziran itibar ile bafllam fl bulunuyoruz. Anadolu tarihini bafllatan bir merkez olmas itibar ile de Karum k sm ndaki çal flmalar çok daha önemli ve daha özel bir çal flma gerektiriyor. Bu sene de Karum alan nda bir açmam z olacak ve günümüzden 5 bin y l öncesine yani Tunç Ça na ait alanlarda çal flma yapmay planl yoruz. Bu çal flmalar yaklafl k 70 kiflilik bir bilim heyeti ile yürütülecek. Bu heyetin d fl nda da kaz lara çeflitli üniversitelerden ö renciler kat lacak. Çal flmalar m z yaklafl k 3,5 ay sürecek. Çal flmalarda en büyük hedefimiz. Karum alan nda özellikle yaz l belgelerin ç kt alanlarda yeni kefliflere ulaflabilmek ve daha erken dönemlere ait tabakalar kazabilmek. Baflta Kültür ve Turizm Bakanl olmak üzere Kayseri Büyükflehir Belediyesinin Kaz lar destekledi ini anlatan Kulako lu, Mehmet Özhaseki nin burada alan temizli i ve kaz lara yapt katk lar n yan s ra özellikle Kültepe nin tan t lmas için yapt çeflitli kültür turlar var. Kültür turlar içindeki tiyatro gibi çok özel bir etkinlik söz konusu. Türkiye de benzeri olmayan bir etkinlikler yapt klar için kendilerini çok teflekkür ediyorum diye konufltu. - Kültepe nin önemi Kültepe, Kanifl ve Karum da yap lan kaz larda, bölgenin tarihinin günümüzden 5 bin y l öncesine kadar gitti inin ortaya ç kt n vurgulayan Kulako lu, Anadolu nun bu süreç içinde geçirdi i tarihsel, ekonomik veya kültürel aflamalar n ülkemizdeki di er höyüklerden veya yerleflim yerlerinden de takip edilebildi ini ifade etti. Ancak, milattan önce 2 binin ilk çeyre ine ait bilgilerin, baflka bir merkezde karfl lar na ç kmad n dile getiren Kulako lu, Ü?stelik bu bilgiler sadece Anadolu de il, ayn zamanda komflu co rafyalar n karanl kta kalan dönemlerini de ayd nlatmaktad r diye konufltu. Kültepe çivi yaz l belgelerinin, 10 Temmuz 2013 günümüze kadar ülkemiz topraklar nda ele geçen en eski tarihli belgeler oldu una dikkati çeken Kulako lu, flöyle devam etti: Bu bak mdan Kültepe, Anadolu tarihinin bafllad yerdir. Bugüne kadar, Kültepe de yaklafl k 25 bin çivi yaz l belge keflfedildi. Bu belgelerin bafl nda milattan önce 2 binin ilk çeyre inde, Anadolu da yerel krall klar n varl, bunlar aras nda da Kanifl Krall n n en büyükleri ve en güçlüleri oldu u ve Kanifl in onun idare merkezi oldu u anlafl lm flt r. Milattan önce 2 binin bafllar ndan itibaren Assurlu tüccarlar, Anadolu nun zengin maden varl ile do al kaynaklar ndan yararlanarak, ticaret yapmak amac yla kufl uçumu bin kilometre uza ndaki Kuzey Mezopotamya da bulunan Asur daki geliflmifl ticaret sisteminin de deste ini alarak, Kanifl e gelmeye bafllam fllard r. Kanifl ve Karum Kültepe-Kanifl ören yerinin, 550 metre çap nda, 20 metre yüksekli inde bir höyük ve onu çevreleyen yaklafl k 2-2,5 kilometre çap ndaki bir afla flehirden olufltu unu anlatan Kulako lu, Höyükteki yerleflim, Eski Tunç Ça, Orta Tunç Ça (Asur Ticaret Kolonileri Ça ), Demir Devri, Helenistik ve Roma dönemlerini içeren kültür katmanlar na sahiptir dedi. (AA)

5 10 Temmuz 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Hassas. Bir haber ajans n n k saltmas. 2. Bulmaya çal flma. Türk müzi inde bir makam. 3. Uzun boyunlu küçük rak sürahisi. 4. S cak ülkelerde yetiflen hofl kokulu bir meyve. Bütün, tüm. 5. Rutenyumun simgesi. K r yaflam içinde aflk konusunu iflleyen k sa fliir. Bir nota. 6. Tavlada bir say. Avrupa da bir baflkent. 7. El iflleri için kullan lan seyrek dokunmufl keten bezi. 8. Maddenin kimyasal tepkimeye girebilen en küçük parças. slam n befl flart ndan biri. 9. Sebep, bahane. Tembih sözü. 10. Bo a gürefli alan. M s r n plaka iflareti. 11. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. Bir ba laç. 12. Parazit, tufeyli. Yanarda püskürtüsü. 13. S sulardaki kayal k k y larda yaflayan renkli bir bal k türü. 14. O UZ. ( Tutunamayanlar adl eserin sahibi yazar ). Faiz, ürem. 15. Bir ifl veya durum için son, sonuç. Bir nota. 16. O yer anlam nda kullan lan sözcük. Boyu büyümek. 17. Antalya ilinde turistik bir belde. K sa okunmas gerek heceyi ölçüsüne uydurmak için uzun okuma. 18. Sarp geçit. fiimdi, flu anda, daha, henüz. 19. Bir tür flekerleme. Kuzu sesi. 20. Binek hayvan. Geçimsizlik, uyuflmazl k, arabozuculuk. Yukar dan afla ya: 1. Senegal in baflkenti. Bakla ezmesi. Baston. Japonya da bir kent. 2. Bir gezegen. Taraça. Tanr ya ulaflma ve onu tan ma yollar ndan her biri. 3. çe dert olan fley. Türlü renklerde kareli kumafl. lgili. 4. Safranbolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Eskiden çocuklar okula bafllarken yap lan tören. Boyutlar. 5. Alakok. Tak lm fl ad. Gösterme s fat. laç, merhem. 6. stanbul un eski adlar ndan biri. Parkinson hastal n n bafll ca belirtisi olan hareket yetene inin kaybolmas. Hayvanlara vurulan damga. 7. Soy. Eski dilde sancak. Rütbesiz asker. Gizli bir tehlikesi oldu u san lan, tekin olmayan. 8. liflkin, de in. Yaflamak için gerekli olan her fley. Mikroskop cam. Al n p sat labilen her türlü eflya. 9. Favori. Samsun ilinin bir ilçesi. Voltamperin simgesi. Yar açma. 10. Tayin. Tohumlar n ezilip ya ç kar ld yer. Düzenli ekilen yer. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - AA muhabirinin ald bilgiye göre, Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Altyap Yat r mlar Genel Müdürlü ü nce çal flmalar yürütülen Gebze-Halkal Banliyö Hatlar n n yilefltirilmesi ve Demiryolu Bo az Tüp Geçifli (Marmaray) Projesi nin Ayr l kçeflme den Kazl çeflme ye kadar olan 13,6 kilometrelik bölümü tamamen yerin alt ndan ve stanbul Bo az n n taban na yerlefltirilen tüplerden olufluyor. Asr n Projesi olarak gösterilen ve 150 y ll k geçmifle sahip Marmaray, Cumhuriyet in ilan n 90 nc y - l n n kutlanaca 29 Ekim 2013 tarihinde, Ankara- stanbul H zl Tren Hatt ile efl zamanl olarak Baflbakan Erdo an taraf ndan hizmete aç lacak. Marmaray Projesi nin tamamlanmas için denizin yaklafl k 60 metre alt ndaki tüneller, ray serimi montaj ve istasyonlar n betonarme imalatlar tamamland. Sinyal döflemesi ve istasyonlar n elektromekanik montajlar için 24 saat çal flma devam ediyor. Toplam 13 bin 558 metre tünel (1.387 metre bat rma tüp), 63 kilometre banliyö hat, üçüncü hat ilavesi, üstyap ve elektromekanik sistem yenilenmesi demiryolu arac imali yap lacak olan projenin, 8 milyar 68 milyon 670 bin liras kredi olmak üzere toplam maliyetinin 9 milyar 298 milyon 539 bin liray bulmas bekleniyor y l nda inflaat ifllerine bafllanan projede, bugüne kadar 4 milyar 514 milyon 343 bin liras kredi olmak üzere 5 milyar 192 milyon 158 bin lira harcama yap ld y l nda ise 1 milyar 304 milyon 665 bin liras krediden karfl lanmak üzere 1 milyar 504 milyon 140 bin lira harcanmas planlan yor. Bu y l yap lacak harcaman n 36 milyon 320 bin liras mühendislik ve müflavirlik hizmetlerine, 731 milyon 631 bin liras demiryolu bo az tüp geçifline, 501 milyon 884 bin liras Gebze-Haydarpafla, Sirkeci- Halkal Banliyö Hatlar n n iyilefltirilmesi ve elektromekanik sistemleri ifline, 234 milyon 305 bin liras ise demiryolu arac imal için harcanacak. lk Marmaray Treni, 1 A ustos ta tünellere al nacak ve 2 A ustos ta test sürüflleri ile deneme seferlerine bafllanacak. Marmaray da, Eylül ay ndan sonra kazalara karfl olas senaryolar uygulanacak. Tamamlanmas n n ard ndan iflletmesi, TCDD Genel Müdürlü ü ne devredilecek olan Marmaray da, tek yönde saatte 75 bin, günde ortalama 1 milyon 200 bin yolcu tafl nmas amaçlan yor. stanbul Bo az n n alt ndan geçecek bir demiryolu tüneli ile ilgili düflünce, ilk olarak 1860 y l nda ortaya at ld. Tünel, deniz dibi üzerine infla edilen sütunlar n üzerine yerlefltirilen tünel olarak planland. Bu 10 Temmuz 2013 Marmaray da mutlu son yak n Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan Cumhuriyet in 90 nc y l n n kutlanaca- 29 Ekim 2013 te aç l fl gerçeklefltirilecek 150 y ll k hayal Marmaray da test sürüflleri 2 A ustos ta bafllayacak. tür fikirler ve düflünceler, izleyen y ll k dönem içerisinde daha ileri düzeyde de erlendirildi ve 1902 y l nda bir tasar m gelifltirildi. Bu tasar mda stanbul Bo az n n alt ndan geçen bir demiryolu tüneli öngörüldü, fakat bu tasar mda, deniz dibi üzerine yerlefltirilen bir tünelden bahsedildi. O zamandan bu yana, çok farkl fikir ve düflünceler denendi ve yeni teknolojiler, tasar ma dönüfltü. stanbul da do u ile bat aras nda uzanan ve stanbul Bo az n n alt ndan geçen bir demiryolu toplu ulafl m ba lant s n n infla edilmesine yönelik istek, 1980 li y llar n bafllar nda giderek artt ve bunun sonucunda 1987 de ilk genifl kapsaml fizibilite etüdü gerçeklefltirilerek raporland. Bu çal flma sonucunda, bugün projede belirlenen güzergah, bir dizi güzergah aras ndan en iyisi olarak seçildi y l nda ana hatlar yla belirlenen proje, izleyen y llar içerisinde tart fl ld ve 1995 te, daha detayl etüt ve çal flmalar n gerçeklefltirilmesine ve 1987 deki yolcu talebi tahminleri dahil olmak üzere fizibilite etütlerin güncellenmesine karar verildi. Bu çal flmalar 1998 y l nda tamamland, elde edilen sonuçlar daha önceden elde edilen sonuçlar n do rulu unu göstererek, projenin stanbul da çal flan ve yaflayan insanlara birçok avantaj sunaca n ve flehirdeki trafik s k fl kl yla ilgili h zla artan sorunlar azaltaca- n ortaya ç kard y l nda Türkiye ve Japon Uluslararas flbirli i Bankas (JBIC) aras nda bir finansman anlaflmas imzaland. Bu kredi anlaflmas, projenin stanbul Bo az Geçifli bölümü için öngörülen finansman n temelini oluflturdu. Bu kredi anlaflmas, rekabete dayanan ihale yöntemiyle seçilecek olan bir uluslararas müflavirler grubunun teminini de kaps yor. Seçilen müflavir olan Avrasyaconsult, Mart 2002 de proje için ihale dokümanlar n haz rlad y l nda bo az tüp geçifli ve yaklafl m tünelleri ile 4 istasyon inflaat n kapsayan sözleflme BC1 Demiryolu Bo az Tüp Geçifli nflaat, Tüneller ve stasyonlar ifli ihale edildi, ihaleyi alan ortak giriflim ile May s 2004 te sözleflme imzalanarak A ustos 2004 te ifle bafllan ld. Bu sözleflme için 2006 y l nda JICA ile ikinci bir kredi anlaflmas imzaland. Ayr ca, projenin önemli bölümlerinin finansman anlaflmalar n n düzenlenebilmesi amac yla, Avrupa Yat r m Bankas (AYB) ile 2004 ve 2006 y llar nda Banliyö Demiryolu Sistemlerinin (CR1) finansman için 2006 y l nda ise Demiryolu Araçlar mali (CR2) finansman için kredi anlaflmalar imzaland. Avrupa Konseyi Kalk nma Bankas (CEB) ile de 2008 y l nda CR1 sözleflmesinin finansman için, 2010 y l nda ise CR2 sözleflmesinin finansman için kredi anlaflmalar imzaland. (AA)

7 10 Temmuz 2013 Ekonomi ANKARA - Forbes, 1990 da boksör Mike Tyson n 28,6 milyon dolarl k gelirle en çok kazanan sporcu olarak dikkatleri üzerine toplamas ndan sonra düzenli olarak yay mlad Dünyan n En Çok Kazanan Sporcular listesini aç klad. Bu y l 23 ülkenin ve 11 spor dal n n temsil edildi i listede sadece son 12 ay boyunca aktif çal flm fl sporcular yer al rken, beyzboldan 27, basketboldan 21, Amerikan futbolundan 13, futboldan ise 12 sporcu dünyan n en çok kazananlar oldu. Amerikan sporcular pastadan yüzde 63 lük pay al rken, ngiltere 5, spanya 4, Venezuela 3 sporcusuyla listede kendine yer buldu. Maafl, ödül ve bonuslar n dahil oldu u kiflisel kazançlar n yan s ra vergi, lisans ve reklam geliri gibi verilerin de dikkate al narak haz rland liste, 1 Haziran 2012 ve 1 Haziran 2013 dönemini kaps yor. Golfün efsane ismi Amerikal sporcu Tiger Woods, 78,1 milyon dolarl k kazanc yla dünyan n en çok kazanan sporcusu unvan n ald. Geçti imiz 12 ayda toplam 6 turnuva kazanan Woods, gelirinin büyük k sm n sponsorlar ndan sa l - yor. Ünlü golfçünün, Abu Dabi, Çin, Malezya ve Türkiye de kat ld organizasyonlardan elde etti i gelirin ise 10 milyon dolar aflt belirtiliyor. Woods, 2012 y l nda zirvedeki yerini Amerikal boksör Floyd Mayweather e kapt rana kadar 11 y l boyunca art arda dünyan n en çok kazanan sporcusu unvan n n sahibi olmufltu. Woods u 71,5 milyon dolarl k geliriyle dünyan n en iyi tenisçilerinden Roger Federer izledi. Sponsorlar ndan ald y ll k 40 milyon dolarla servetini büyüten sviçreli raketin, geçen sene kat ld Güney Amerika turundan 14 milyon dolarla döndü ü belirtiliyor. Federer in toplamda 17 Grand Slam flampiyonlu u bulunuyor. Geçen sene en çok kazanan sporcular listesinde 6. s rada yer alan ünlü basketbolcu Kobe Bryant, 2013 s ralamas nda 61,9 milyon dolarl k geliriyle 3 üncülü e yükseldi. Kulübünden y ll k 28 milyon dolar alan NBA y ld z, bu geliriyle en fazla kazanan basketbolcu olarak dikkati çekiyor. Baflta Çin de olmak üzere birçok ülkede ayakkab - lar büyük ilgi gören sporcunun, THY reklam filminden de büyük gelir elde etti i ifade ediliyor. Amerikan Ulusal Basketbol Ligi nde (NBA) normal sezonun en de erli oyuncusu (MVP) ödülünü 4. kez kazanan Miami Heat in y ld - z LeBron James, 59,8 milyon dolarl k geliriyle s ralamadaki yerini koruyor. Geçen sene de kazanc yla 4. s rada yer alan Kral lakapl oyuncu, üst üste kazand 27 maçla, tak m n n NBA in en uzun ikinci galibiyet serisi ne imza atmas nda büyük rol üstlendi. Son zamanlarda standartlar alt üst eden bir performans sergileyen James, 66 galibiyet ve 16 ma lubiyetle tak m - n n NBA in en iyi derecesini yapmas na katk sa lad. Amerikan futbolu oyuncusu Drew Brees, 51 milyon dolar kazanarak listenin 5. s ras nda kendine yer bulurken, yine Amerikan futbolunun devlerinden olan Aaron Rodgers ise 49 milyon dolarla en çok kazanan 6. sporcu oldu. Listedeki en çok kazanan futbolcu ise 8. s rada yer alan ngiliz David Beckham oldu. 47,2 milyon dolarl k gelirinin yaln zca 5,2 milyon dolarl k bölümünü spordan sa layan y ld z, 21 y ll k futbol kariyerine may s ay sonunda veda etse de, sponsorluk anlaflmalar sayesinde para kazanmaya devam edecek. Beckham dan sonra en çok kazanan isimler dünyan n en iyi futbolcular aras nda gösterilen Ronaldo ve Messi oldu. Listenin 9. s ras nda yer alan Portekizli Cristiano Ronaldo bir y l içinde 44 milyon, 10. s rada yer alan Arjantinli futbolcu Lionel Messi ise 41,3 milyon dolar toplam gelir elde etti. Kad n sporcular n, erkeklere k - yasla kazanç skalas n n oldukça düflük kald listede, sadece 3 kad n yer al yor ve üçü de tenis y ld z. Kortlar n tan nm fl ismi, 26 yafl ndaki Rus tenis y ld z Maria Sharapova, 2009 y l nda 126. s rada YARIN Dünyan n en çok kazanan sporcusu yine Tiger Woods Ekonomi dergisi Forbes, 2013 y l n n en çok kazanan 100 sporcusunu aç klad. Zirvede 78,1 milyon dolarl k y ll k geliri ile golf oyuncusu Tiger Woods yer al rken, efsane tenisçi Roger Federer ikinci oldu. 7 yer ald listede, bu y l 29 milyon dolarl k kazanc yla 22. s rada kendine yer bulurken, Wimbledon Tenis Turnuvas 2012 flampiyonu olan Serena Williams ise 20,5 milyon dolarl k kazanc yla listede 68. s rada bulunuyor. Grand Slam zaferi kazanan ilk Asyal tenisçi olan 31 yafl ndaki Li Na da y ll k 18,2 milyon dolarl k kazanc yla listeye 85. s radan girdi. Listenin en yafll ismi 43 yafl ndaki Güney Afrikal golfçü Ernie Els, 19,5 milyon dolarl k geliriyle listede 78. s rada yer al yor. Ernie Els in 4 ü büyük turnuvalardan olmak üzere 65 kariyer birincili i bulunuyor. Brezilya n n 21 yafl ndaki genç yetene i ve Barcelona n n yeni üyesi Neymar ise listede yer alan en genç sporcu olarak dikkatleri çekiyor. Son 12 ayda kazand 20,5 milyon dolar ile listede 68. s rada yer alan futbolcu, listedeki yafl ortalamas n n 32 oldu u göz önüne al nd nda, genç yaflta servet ve kariyer sahibi olan ender bir isim olarak karfl m za ç k yor. Dünyan n en çok kazanan ilk 10 sporcusu 1-Tiger Woods (Golf) 78,1 milyon dolar 2- Roger Federer (Tenis) 71,5 milyon dolar 3- Kobe Bryant (Basketbol) 61,9 milyon dolar 4- LeBron James (Basketbol) 59,8 milyon dolar 5- Drew Brees ( Amerikan Futbolu) 51 milyon dolar 6- Aaron Rodgers (Amerikan Futbolu) 49 milyon dolar 7- Phil Mickelson (Golf) 48,7 milyon dolar 8- David Beckham ( Futbol) 47,2 milyon dolar 9- Cristiano Ronaldo (Futbol) 44 milyon dolar 10- Lionel Messi (Futbol) 41,3 milyon dolar (AA)

8 8 YARIN Ekonomi STANBUL - Görgün Özdemir, AA muhabirine, otomotiv sektörünün ve Otokoç un 2013 y l ndaki 6 ayl k performans na iliflkin de- erlendirmelerde bulundu. Kamyon dahil otomotiv pazar - n n y l n ilk 6 ay nda yüzde 11 oran nda geçen y l n üstünde bir performans sergiledi ini belirten Özdemir, geçen y l n ayn döneminde yaklafl k 357 bin adet olan pazar n bu y l yaklafl k 396 bin adede ç kt - n söyledi. Bu büyümede otomobilin daha a rl kl oldu una dikkati çeken Özdemir, otomobil sat fllar n n geçen y la göre ilk 6 ayda yüzde oran nda artt n, hafif ticari araç sat fllar nda ise yüzde 7 civar nda daralma oldu unu kaydetti. Döviz kuru ve faiz oranlar ndaki art fl n tüketicinin cebinden ç kan paray etkiledi ini belirten Özdemir, Bunun fiyatlara yans mas n haziran ay nda görmedik. Onun için de bu ay pazar fena ç kmad. Haziran ay rakamlar nda öne çekilen talep de etkili oldu. Fiyatlara zam gelecek diye araç kiralama flirketleri ve büyük filo al m yapan flirketler taleplerini öne çekti. Onun da etkisiyle 74 bin adetlik pazar meydana geldi. Kamyonu da koyarsak yaklafl k 76 binlik bir pazar olacak. Temmuz ay bir gösterge olacak. Yeni ayla birlikte fiyatlara yans yabilecek kur ve faiz de- iflikli inin pazarda ne etki yapaca- n temmuz ay içinde görece iz diye konufltu. Özdemir, döviz kuru ve faiz oranlar ndaki art fl n otomotiv pazar n etkileyece ini ve y l sonunda toplam pazar n 850 bin seviyelerinde gerçekleflece ini tahmin ettiklerini dile getirdi. Otokoç olarak y l n ilk 6 ay nda sat fllar n toplam pazar n yaklafl k 2 puan üzerinde yüzde 13 oran nda art rd klar n anlatan Özdemir, geçen y l n ayn döneminde 29 bin seviyesinde gerçekleflen sat fl rakam n n bu y l 32 bin adete ç kt n ve bu dönemde 1,5 milyar lira ciro yapt klar n n bilgisini verdi. Araç sat fllar nda otomotiv pazar ndan geçen y l sonu itibariyle yüzde 8,1 pazar pay ald klar n, bu y l n 6 ayl k sonuçlar na bak ld - nda ise bu oran n yüzde 8,5 e ç kt n belirten Özdemir, y l sonunda ciro hedeflerinin 3,2 milyar lira, sat fl adedi hedeflerinin ise 70 binli rakamlar oldu unu söyledi. Otokoç çat s alt ndaki markalar n 6 ayl k sat fllar na iliflkin de bilgi veren Özdemir, flunlar kaydetti: lk 6 ayda Ford da yüzde 32,1 pazar pay ald k. Fiat ta da ayn pazar pay nday z. Volvo da ise yüzde 51,7 lik pazar pay na sahibiz. Alfa Romeo, Lancia ve Jeep te de yaklafl k yüzde 50 lik bir penetrasyon var. Yani premium markalarda yüzde 50, di er markalarda ise yüzde 32 civar nda bir performans m z var. Bir de kamyon ifli yap - yoruz. Ford, Ford Trucks markas ile yeni bir yap lanmaya geçti. Biz de o yap lanman n bir parças olarak ilk 6 ayda yüzde 27,4 bir penetrasyon elde ettik. Otokoç un 2013 y l n n ilk yar - s ndaki toplam cirosunun 235 milyon liral k k sm n n araç kiralama taraf ndan geldi ini kaydeden Özdemir, bu alanda geçen y la göre ciro büyüme oranlar n n yüzde 14 oldu unu belirtti. Avis ve Budget markalar ile bulunduklar araç kiralama iflinde haziran ay sonu itibariyle yaklafl k 23 bin araçlar bulundu unu belirten Özdemir, bunun 6 bin 500 adedinin k sa dönemli araç kiralama, 16 bin 500 adedinin de uzun dönemli araç kiralama iflinde faaliyet gösterdi ini söyledi. K sa dönemli araç kiralamada flu anda yüksek sezonda bulunuldu- unu ve temmuz ve a ustos aylar nda bu alandaki araç parklar n n 7 bin 500 e ç kaca n ifade eden Özdemir, y l sonunda araç kiralamada toplam araç parklar n n ise 25 bine ç kmas n hedeflediklerini kaydetti. Araç kiralama alan nda Azerbaycan ve Kuzey Irak ta da faaliyet gösterdiklerine de inen Özdemir, 2013 y l içinde Kazakistan da da 10 Temmuz 2013 Uzun dönemli ticari araç kiralamaya teflvik istendi Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Türkiye de uzun dönemli ticari araç kiralayamaman n bir s k nt oluflturdu unu belirterek, Bu araçlar Türkiye de üretildi i için ticari araç kiralanabilse, araç say s artacak ve fabrikalar daha fazla çal flacak. Dolay s yla bunun teflvik edilmesi gerekiyor dedi. araç kiralama faaliyetine bafllamay hedeflediklerini aç klad. Özdemir, araç kiralama taraf nda bu sene itibariyle Ford Trucks markas yla iflbirli i halinde kamyon kiralama faaliyetine de bafllad klar - n ve 3 ayl k dönemde yaklafl k 100 araç kiraya verdiklerini, bunun da kamyon için iyi bir rakam oldu unu dile getirdi. Uzun dönemli ticari araç kiralayamaman n kendileri için bir s k nt oluflturdu unu dile getiren Özdemir, Özellikle araç kiralama ifli KOB lerde yayg nlafl yor. KOB, 5 araç alsa, arac n tanesi bin lira olsa, 200 bin lira paras n ya nakit olarak oraya verecek ya da kredibilitesinden oraya kullanacak. Dolay s yla ço u KOB ticari araç istiyor. Ama Türkiye de maalesef bu araçlar kiralayam yoruz. Zaten ticari araçlar geçen seneye göre geri gidiyor. Bu araçlar Türkiye de üretildi i için ticari araç kiralanabilse, araç say s artacak ve fabrikalar daha fazla çal flacak. Otomotivin de er zinciri o kadar büyük ki fabrikadan bankalara, sigortac l ktan servis ve yan sanayiye kadar etkisi var. Dolay s yla bunun teflvik edilmesi gerekiyor de erlendirmesinde bulundu. Araç kiralama alan nda iflbirlikleri önemli oldu una dikkati çeken Özdemir, Bu sene nisan ay nda Türk Hava Yollar (THY) ile Avis ve Budget markas ile tüm dünyay kapsayan global bir anlaflma yapt k. Onun yan nda stanbul Deniz Otobüsleri ( DO) ile bir iflbirli imiz var. Onun lansman n henüz yapmad k. Yenikap dan biniyorsunuz, Band rma ya indi iniz zaman arac - n z alabiliyorsunuz. Ayn flekilde Yenikap ya geldi inizde de arac - n z alabileceksiniz. Bunu zamanla di er di er deniz otobüsü noktalar nda da yayg nlaflt raca z ifadelerini kulland. (AA)

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

fientepe teleferi i Mart ta hizmette

fientepe teleferi i Mart ta hizmette GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı