deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk evliliklerinde eflleriyle nas l tan flt klar da soruldu. Kat l mc lar n yüzde 41'i ilk eflleriyle aile ve akraba çevresinde tan flt n, yüzde 39,6's komflular ndan veya mahalledekilerden biriyle evlendiklerini söyledi. HABER 16 DA 10 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Kad nlar n 18-24, erkeklerin yafl aral nda nikah masas na oturmas ideal olarak de erlendiriliyor. Kad nlar n evlenmesi için yafl aral n n uygun oldu unu düflünenler ve 18 yafl ndan önce evlenmenin uygun oldu unu belirtenlerin oran ise çok düflük. Son iki y lda 2.6 milyar TL trafik cezas kesildi HABER 18 DE Talih kuflu devletin bafl na kondu HABER 18 DE ET KURUMU NDA 22 TL OLAN KUfiBAfiI KASAPTA 35 TL HABER 16 DA BAfiKAN TANIK ÇANKAYA YA B R PARK DAHA KAZANDIRDI Haberi 15 de OSMANGAZ MAHALLE KONA I TÖRENLE AÇILDI Haberi 17 de E T M S STEM NDE GER ADIM YOK Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin S NGAPUR - D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, çeflitli temaslarda bulunmak üzere Singapur a geldi. Brunei de ASEAN toplant s na kat lan ve temaslarda bulunan Davuto lu, ziyaretin ikinci aya olan Singapur a geçti. Davuto lu, Singapur da ilk olarak Meclis Baflkan Halimah Yakob ile görüfltü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Singapur Meclisi nde gerçekleflen görüflmede Davuto lu, ikili iliflkilerin gelifltirilmesinin önemine de indi. Davuto lu, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da önümüzdeki dönemde Singapur u ziyaret etmek istedi ini iletti. Meclis Baflkan Yakob ise Türkiye ile iliflkilere çok önem verdi ini belirterek, Türkiye nin kad nlar için rol model bir ülke oldu unu söyledi. Türkiye nin çok büyük bir ülke oldu unu dile getiren Yakob, Singapur ile Türkiye aras nda serbest ticaret anlaflmas müzakerelerine yak nda bafllanaca n kaydetti. Davuto lu nun Singapur ziyareti çerçevesinde Cumhurbaflkan Tony Tan Keng Yam, Baflbakan Lee Hsien Loong ve D fliflleri Bakan K Shanmugam ile de görüflmesi bekleniyor. (AA) 10 Temmuz 2013 Kate, bu ay do um yapacak Mehteran Birli i K rg zistan da konser verdi B fikek - Genelkurmay Baflkanl Mehteran Birli i nin K rg zistan n baflkenti Biflkek te verdi i konser büyük ilgi gördü. Genelkurmay Baflkanl Mehteran Bölük Komutanl n n 70 kiflilik mehter tak m, önce K rg zistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü nde, daha sonra baflkentin merkezindeki Ala-too Meydan nda verdi i konserde çeflitli marfllar seslendirdi. K rg z kahraman Manas Heykeli alt nda ilgi ile izlenen konserde K rg zlar, bol bol resim çekti ve görüntü ald. Mehter tak m alk fllar eflli inde geldi i meydandan alk fllar eflli inde ayr ld. Manas Üniversitesindeki mehteran konserine askeri okulda okuyan ö renciler ve çok say da davetli kat ld. KTMÜ deki konserin aç l fl nda konuflan Türk Askeri Ataflesi Nebi Gazneli, Mehteran Birli i nin, dünyan n en eski ordu bandosu olarak kabul edildi ini ve Türk kahramanl ve egemenli i anlay fl n n günümüzdeki görkemli an t oldu unu ifade etti. Gazneli, mehteran tak m n, Türk kültürünün tan t lmas ve karfl l kl iliflkilerin gelifltirilmesi kapsam nda getirdiklerini belirterek, K rg zistan yönetimine, konserlerin verilmesinde sa lanan kolayl klardan ötürü teflekkür etti. KTMÜ Genel Sekreteri Yard. Doç. Dr. Hidayet Tuncay, AA muhabirine yapt aç klamada, Mehteran Birli i nin Türkiye nin Biflkek Büyükelçili i Askeri Atafleli inin daveti ve K rg zistan Türkiye Manas Üniversitesinin ana sponsorlu unda Biflkek e geldi ini söyledi.(aa) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 10 Temmuz 2013 AFYONKARAH SAR - MUSTAFA GÜNGÖR - Afyonkarahisar da çeflitli suçlardan hakim karfl s na ç kan ve verilen fidan dikme cezas n yerine getiren 4 hükümlü, bin 600 fidan toprakla buluflturdu. Kavgaya kar flmaktan 2 hükümlü 1000, trafik kazas ndan 500 ve kaçak mermi bulundurmaktan 500 adet fidan dikme cezas alan 4 hükümlü, diktikleri fidanlar n bir y l da bak m n üstlenecek. Afyonkarahisar da Asliye Ceza Mahkemesi taraf ndan Orman idaresince temin olunacak fidanlar gösterilecek yere dikimi yaparak, 1 y l süreyle bak m ve gözetim yükümlülü ü cezas na çarpt r lan 4 hükümlü, Afyonkarahisar Fidanl k Müdürlü ünden ald klar fidanlar toprakla buluflturdu. Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlü ü görevlileri, hükümlülerin fidanlar dikip dikmedi ini ve bak m n da bir y l boyunca denetleyecek. Böyle bir ceza ald m z için mutlu olduk Mermi yakalatt için 300 adet fidan dikme cezas alan Sabri Tan fl, cezas n yerine getirdi ini ve fidanlar n bak mlar n da yapt H CR RUM msak : kindi : Yaflam 2 Ramazan 27 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Cezalar n bin 600 fidan dikerek ödediler söyledi. Fidanlar toprakla buluflturmaktan ve bak mlar n yapmaktan büyük mutluluk duydu unu anlatan Tan fl, Adliyeden yönlendirdiler gittim fidanlar ald m ve dikimini yapt m. Ben bir y l de il 10 y l boyunca bak mlar n yapaca m. Hepsi de tuttu. Böyle oldu u için memnunum. Çamlar diriltece im, yeflillik sevapt r dedi. Kaza yapt için mahkeme taraf ndan 300 çam fidan dikme cezas alan Yusuf Keskin de bir firmada flöförlük yapt n, arac yla flarampole indi i için böyle bir ceza ald n söyledi. Verilen cezay seve seve yapt n dile getiren Keskin, Ben h rs zl k ya da hainlik yapmad m. Devletin verdi i cezaya raz y m. Bir y l bak m n yapaca m. Ben gurur duyuyorum. Köyümüzde bir dikili a ac m z oldu diye konufltu. Bir arkadafl yla birlikte kavgaya kar flan Zeki Orbay ise arkadafl na 500, kendisine de 500 olmak üzere toplamda bin adet fidan dikme cezas ald klar n kaydetti. Cezaevinde yatmak yerine fidan dikme cezas n n daha iyi oldu unu belirten Orbay, 500 er adet fidan dikme cezas ald k. fiimdi dikim aflamas nday z. Diktikten sonra bak mlar n yapaca z. Her ay n pazartesi günü sulama ifllemimiz var. Sevap iflliyoruz. çeride yatmaktansa böyle bir ifllem yapmak çok iyi oldu. Hem a açlar m z oldu ifadelerini kulland. 20 bin fidan toprakla buluflturuldu Afyonkarahisar da Denetimli Serbestlik Müdürlü ünce, 4 Mart 2011 den beri 52 yükümlüye, 20 bin fidan dikimi ve bak m yapt r ld. Yükümlüye haz rlanan denetim plan do rultusunda fidanlar, yap lan protokoller çerçevesinde Afyonkarahsiar Fuar Alan, scehisar Belediyesi, Orman flletmesi Ar tma Tesisleri, Nuribey Belediyesi, Çobanlar Belediyesi, An tkaya Belediyesi, Susuz Belediyesi, Çobanlar Belediyesi, Çay rba Belediyesi ve fiuhut Belediyesinin belirledi i bölgelere dikildi. (AA) Antalya da kaçak bahis operasyonu ANTALYA - Antalya merkezli üç il ve iki ilçede suç örgütüne yönelik operasyonda yasa d fl bahis ve flans oyunu oynatt klar iddia edilen15 kifli gözalt na al nd. Al nan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlü ü Biliflim Suçlar yla Mücadele fiube Müdürlü ü ekipleri, 6 ayl k teknik ve fiziki takibin ard ndan Antalya, fianl urfa, Çorum ile Kemer ve Kufladas ilçelerinde belirlenen adreslere kurulan yasa d fl örgüt arac l yla yasa d fl bahis ve flans oyunu oynat ld iddias yla operasyon düzenledi. Operasyonda gözalt na al nan ve aralar nda bir yaz l m uzman n n da bulundu u 15 zanl n n kurduklar birden fazla internet sitesi arac l yla futbol müsabakalar nda yasa d fl bahis ve flans oyunu oynatt klar belirlendi. Zanl lar n, yasad fl bahis ve flans oyunlar nda yasal flans oyunlar na göre daha yüksek bahis oran, kazanan müflterilerine ise paray üç il ve iki ilçede kurduklar flubeler vas tas yla elden verdikleri kaydedildi. Örgüt, ayr ca emniyet yetkililerin flüphelenmemesi amac yla müflterilerine Kemer de, Suriye den getirdikleri deve üzerinde bahis ve flans oyunu oynatt klar öne sürüldü. Zanl lardan elebafl M.H. ile F.Y, U.Ö, U.K,.M, M.G, M.A, E.Y. ve Ç.K, emniyetteki ifadelerinin ard ndan Suç ifllemek amac yla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, futbol ve di er spor müsabakalar ndan yasa d fl bahis ve flans oyunlar oynatmak suçlamalar yla adliyeye sevk edildi. Di er zanl lar ise ifadelerinin ard ndan serbest b rak ld. Öte yandan operasyon kapsam nda 42 kifliye de yasa d fl bahis oynad klar gerekçesiyle yasal ifllem yap ld. (AA)

4 4 YARIN Safranbolu, y lda 1 milyon turist hedefliyor KARABÜK - Karabük Valisi zzettin Küçük, 18. ve 20. yüzy l bafllar nda infla edilen yaklafl k 2 bin geleneksel Türk evinin bütün olarak korundu u Safranbolu ilçesine her y l yaklafl k 600 bin turist geldi ini belirterek, Hedefimiz, y lda 1 milyon turist a rlamak ve hafta sonu yo unlu unu hafta içine de yaymak dedi. Küçük, AA muhabirine yapt aç klamada, Türk kent kültürünün yaflayan en önemli yap tafllar ndan gösterilen tarihi evleri görmeye gelen turistlerin say s nda her geçen y l yüzde 40 lara varan art fl yafland n söyledi. Küçük, 2000 y l nda turizm hareketinin bafllad ilçeye bugüne kadar yaklafl k 4,5 milyon turistin geldi ine dikkati çekerek, flöyle konufltu: Genellikle üç katl, 6-8 odal, ihtiyaçlara uygun tasarlanm fl, estetik biçimde flekillendirilmifl evleri görmeye gelen turistlerin say s nda art fl sa lamak için master plan dahilinde çeflitli çal flmalar yap yoruz. 18. ve 20. yüzy l bafllar nda infla edilen yaklafl k 2 bin geleneksel Türk evinin bütün olarak korundu u ilçeye her y l yaklafl k 600 bin turist geliyor. Hedefimiz, y lda 1 milyon turist a rlamak, hafta sonu yo unlu unu hafta içine de yaymak. Bu amaçla yatak say s n art rma yolunda önemli projeleri hayata geçirdik. lçede yaklafl k 5 bin yatak kapasitesi bulundu unu belirten Küçük, Restore edilen konaklar konaklama tesislerine çevriliyor. fiimdi 5 y ld zl oteller yap l yor. Yatak say s artt kça turist say s nda da art fl yaflayaca z. Son y llarda tan t m programlar na a rl k verdik. Osmanl döneminden kalma han, hamam, cami, çeflme, köprü ve konaklar n eflsiz güzelli ini en iyi flekilde dünyan n her yerinde tan tmaya devam ediyoruz ifadesini kulland. Küçük, kongre ve do a turizmi konusunda birçok projeye imza att klar n sözlerine ekledi. (AA) Kültepe kaz lar nda yeni yaz l belgeler aranacak Turizm KAYSER - Kültepe kaz s Baflkan Prof. Dr. Fikri Kulako lu, Günümüzden 5 bin y l öncesine yani Tunç Ça na ait alanlarda çal flma yapmay planl yoruz. Bu çal flmalar yaklafl k 70 kiflilik bir bilim heyeti ile yürütülecek dedi. Kayseri-Sivas karayolunun 20 nci kilometresinde bulunan Kültepe Kanifl/Karum Höyü ünde, 1948 y l nda bafllayan ilk sistemli kaz lar bu sene 66 nc y l na girdi. AA muhabirine kaz çal flmalar n de erlendiren Kaz Baflkan ve Ankara Ü?niversitesi Ö retim Ü?yesi Prof. Dr. Fikri Kulako lu, Kültepe ad n n, dünya müzelerine ve eski eser pazarlar na da lan ve Kapadokya tabletleri olarak tan mlanan çivi yaz l belgelerin ilk ortaya ç kt 1871 y l ndan beri bilindi ini söyledi. Kültepe de ilk kaz y y llar nda Ernst Chantre nin yapt n ifade eden Kulako lu, onu 1906 da H. Winckler ve H. Grothe nin Tepe de yürüttükleri k sa süreli kaz lar n izledi ini anlatt. Çal flmalar n Afla fiehir de (Karum) yo unlaflaca n ve günümüzden 5 bin y l öncesine ait bilgilere ulafl lmaya çal fl laca n vurgulayan Kulako lu, flunlar kaydetti: Kaz lar m za 15 Haziran itibar ile bafllam fl bulunuyoruz. Anadolu tarihini bafllatan bir merkez olmas itibar ile de Karum k sm ndaki çal flmalar çok daha önemli ve daha özel bir çal flma gerektiriyor. Bu sene de Karum alan nda bir açmam z olacak ve günümüzden 5 bin y l öncesine yani Tunç Ça na ait alanlarda çal flma yapmay planl yoruz. Bu çal flmalar yaklafl k 70 kiflilik bir bilim heyeti ile yürütülecek. Bu heyetin d fl nda da kaz lara çeflitli üniversitelerden ö renciler kat lacak. Çal flmalar m z yaklafl k 3,5 ay sürecek. Çal flmalarda en büyük hedefimiz. Karum alan nda özellikle yaz l belgelerin ç kt alanlarda yeni kefliflere ulaflabilmek ve daha erken dönemlere ait tabakalar kazabilmek. Baflta Kültür ve Turizm Bakanl olmak üzere Kayseri Büyükflehir Belediyesinin Kaz lar destekledi ini anlatan Kulako lu, Mehmet Özhaseki nin burada alan temizli i ve kaz lara yapt katk lar n yan s ra özellikle Kültepe nin tan t lmas için yapt çeflitli kültür turlar var. Kültür turlar içindeki tiyatro gibi çok özel bir etkinlik söz konusu. Türkiye de benzeri olmayan bir etkinlikler yapt klar için kendilerini çok teflekkür ediyorum diye konufltu. - Kültepe nin önemi Kültepe, Kanifl ve Karum da yap lan kaz larda, bölgenin tarihinin günümüzden 5 bin y l öncesine kadar gitti inin ortaya ç kt n vurgulayan Kulako lu, Anadolu nun bu süreç içinde geçirdi i tarihsel, ekonomik veya kültürel aflamalar n ülkemizdeki di er höyüklerden veya yerleflim yerlerinden de takip edilebildi ini ifade etti. Ancak, milattan önce 2 binin ilk çeyre ine ait bilgilerin, baflka bir merkezde karfl lar na ç kmad n dile getiren Kulako lu, Ü?stelik bu bilgiler sadece Anadolu de il, ayn zamanda komflu co rafyalar n karanl kta kalan dönemlerini de ayd nlatmaktad r diye konufltu. Kültepe çivi yaz l belgelerinin, 10 Temmuz 2013 günümüze kadar ülkemiz topraklar nda ele geçen en eski tarihli belgeler oldu una dikkati çeken Kulako lu, flöyle devam etti: Bu bak mdan Kültepe, Anadolu tarihinin bafllad yerdir. Bugüne kadar, Kültepe de yaklafl k 25 bin çivi yaz l belge keflfedildi. Bu belgelerin bafl nda milattan önce 2 binin ilk çeyre inde, Anadolu da yerel krall klar n varl, bunlar aras nda da Kanifl Krall n n en büyükleri ve en güçlüleri oldu u ve Kanifl in onun idare merkezi oldu u anlafl lm flt r. Milattan önce 2 binin bafllar ndan itibaren Assurlu tüccarlar, Anadolu nun zengin maden varl ile do al kaynaklar ndan yararlanarak, ticaret yapmak amac yla kufl uçumu bin kilometre uza ndaki Kuzey Mezopotamya da bulunan Asur daki geliflmifl ticaret sisteminin de deste ini alarak, Kanifl e gelmeye bafllam fllard r. Kanifl ve Karum Kültepe-Kanifl ören yerinin, 550 metre çap nda, 20 metre yüksekli inde bir höyük ve onu çevreleyen yaklafl k 2-2,5 kilometre çap ndaki bir afla flehirden olufltu unu anlatan Kulako lu, Höyükteki yerleflim, Eski Tunç Ça, Orta Tunç Ça (Asur Ticaret Kolonileri Ça ), Demir Devri, Helenistik ve Roma dönemlerini içeren kültür katmanlar na sahiptir dedi. (AA)

5 10 Temmuz 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Hassas. Bir haber ajans n n k saltmas. 2. Bulmaya çal flma. Türk müzi inde bir makam. 3. Uzun boyunlu küçük rak sürahisi. 4. S cak ülkelerde yetiflen hofl kokulu bir meyve. Bütün, tüm. 5. Rutenyumun simgesi. K r yaflam içinde aflk konusunu iflleyen k sa fliir. Bir nota. 6. Tavlada bir say. Avrupa da bir baflkent. 7. El iflleri için kullan lan seyrek dokunmufl keten bezi. 8. Maddenin kimyasal tepkimeye girebilen en küçük parças. slam n befl flart ndan biri. 9. Sebep, bahane. Tembih sözü. 10. Bo a gürefli alan. M s r n plaka iflareti. 11. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. Bir ba laç. 12. Parazit, tufeyli. Yanarda püskürtüsü. 13. S sulardaki kayal k k y larda yaflayan renkli bir bal k türü. 14. O UZ. ( Tutunamayanlar adl eserin sahibi yazar ). Faiz, ürem. 15. Bir ifl veya durum için son, sonuç. Bir nota. 16. O yer anlam nda kullan lan sözcük. Boyu büyümek. 17. Antalya ilinde turistik bir belde. K sa okunmas gerek heceyi ölçüsüne uydurmak için uzun okuma. 18. Sarp geçit. fiimdi, flu anda, daha, henüz. 19. Bir tür flekerleme. Kuzu sesi. 20. Binek hayvan. Geçimsizlik, uyuflmazl k, arabozuculuk. Yukar dan afla ya: 1. Senegal in baflkenti. Bakla ezmesi. Baston. Japonya da bir kent. 2. Bir gezegen. Taraça. Tanr ya ulaflma ve onu tan ma yollar ndan her biri. 3. çe dert olan fley. Türlü renklerde kareli kumafl. lgili. 4. Safranbolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Eskiden çocuklar okula bafllarken yap lan tören. Boyutlar. 5. Alakok. Tak lm fl ad. Gösterme s fat. laç, merhem. 6. stanbul un eski adlar ndan biri. Parkinson hastal n n bafll ca belirtisi olan hareket yetene inin kaybolmas. Hayvanlara vurulan damga. 7. Soy. Eski dilde sancak. Rütbesiz asker. Gizli bir tehlikesi oldu u san lan, tekin olmayan. 8. liflkin, de in. Yaflamak için gerekli olan her fley. Mikroskop cam. Al n p sat labilen her türlü eflya. 9. Favori. Samsun ilinin bir ilçesi. Voltamperin simgesi. Yar açma. 10. Tayin. Tohumlar n ezilip ya ç kar ld yer. Düzenli ekilen yer. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - AA muhabirinin ald bilgiye göre, Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Altyap Yat r mlar Genel Müdürlü ü nce çal flmalar yürütülen Gebze-Halkal Banliyö Hatlar n n yilefltirilmesi ve Demiryolu Bo az Tüp Geçifli (Marmaray) Projesi nin Ayr l kçeflme den Kazl çeflme ye kadar olan 13,6 kilometrelik bölümü tamamen yerin alt ndan ve stanbul Bo az n n taban na yerlefltirilen tüplerden olufluyor. Asr n Projesi olarak gösterilen ve 150 y ll k geçmifle sahip Marmaray, Cumhuriyet in ilan n 90 nc y - l n n kutlanaca 29 Ekim 2013 tarihinde, Ankara- stanbul H zl Tren Hatt ile efl zamanl olarak Baflbakan Erdo an taraf ndan hizmete aç lacak. Marmaray Projesi nin tamamlanmas için denizin yaklafl k 60 metre alt ndaki tüneller, ray serimi montaj ve istasyonlar n betonarme imalatlar tamamland. Sinyal döflemesi ve istasyonlar n elektromekanik montajlar için 24 saat çal flma devam ediyor. Toplam 13 bin 558 metre tünel (1.387 metre bat rma tüp), 63 kilometre banliyö hat, üçüncü hat ilavesi, üstyap ve elektromekanik sistem yenilenmesi demiryolu arac imali yap lacak olan projenin, 8 milyar 68 milyon 670 bin liras kredi olmak üzere toplam maliyetinin 9 milyar 298 milyon 539 bin liray bulmas bekleniyor y l nda inflaat ifllerine bafllanan projede, bugüne kadar 4 milyar 514 milyon 343 bin liras kredi olmak üzere 5 milyar 192 milyon 158 bin lira harcama yap ld y l nda ise 1 milyar 304 milyon 665 bin liras krediden karfl lanmak üzere 1 milyar 504 milyon 140 bin lira harcanmas planlan yor. Bu y l yap lacak harcaman n 36 milyon 320 bin liras mühendislik ve müflavirlik hizmetlerine, 731 milyon 631 bin liras demiryolu bo az tüp geçifline, 501 milyon 884 bin liras Gebze-Haydarpafla, Sirkeci- Halkal Banliyö Hatlar n n iyilefltirilmesi ve elektromekanik sistemleri ifline, 234 milyon 305 bin liras ise demiryolu arac imal için harcanacak. lk Marmaray Treni, 1 A ustos ta tünellere al nacak ve 2 A ustos ta test sürüflleri ile deneme seferlerine bafllanacak. Marmaray da, Eylül ay ndan sonra kazalara karfl olas senaryolar uygulanacak. Tamamlanmas n n ard ndan iflletmesi, TCDD Genel Müdürlü ü ne devredilecek olan Marmaray da, tek yönde saatte 75 bin, günde ortalama 1 milyon 200 bin yolcu tafl nmas amaçlan yor. stanbul Bo az n n alt ndan geçecek bir demiryolu tüneli ile ilgili düflünce, ilk olarak 1860 y l nda ortaya at ld. Tünel, deniz dibi üzerine infla edilen sütunlar n üzerine yerlefltirilen tünel olarak planland. Bu 10 Temmuz 2013 Marmaray da mutlu son yak n Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan Cumhuriyet in 90 nc y l n n kutlanaca- 29 Ekim 2013 te aç l fl gerçeklefltirilecek 150 y ll k hayal Marmaray da test sürüflleri 2 A ustos ta bafllayacak. tür fikirler ve düflünceler, izleyen y ll k dönem içerisinde daha ileri düzeyde de erlendirildi ve 1902 y l nda bir tasar m gelifltirildi. Bu tasar mda stanbul Bo az n n alt ndan geçen bir demiryolu tüneli öngörüldü, fakat bu tasar mda, deniz dibi üzerine yerlefltirilen bir tünelden bahsedildi. O zamandan bu yana, çok farkl fikir ve düflünceler denendi ve yeni teknolojiler, tasar ma dönüfltü. stanbul da do u ile bat aras nda uzanan ve stanbul Bo az n n alt ndan geçen bir demiryolu toplu ulafl m ba lant s n n infla edilmesine yönelik istek, 1980 li y llar n bafllar nda giderek artt ve bunun sonucunda 1987 de ilk genifl kapsaml fizibilite etüdü gerçeklefltirilerek raporland. Bu çal flma sonucunda, bugün projede belirlenen güzergah, bir dizi güzergah aras ndan en iyisi olarak seçildi y l nda ana hatlar yla belirlenen proje, izleyen y llar içerisinde tart fl ld ve 1995 te, daha detayl etüt ve çal flmalar n gerçeklefltirilmesine ve 1987 deki yolcu talebi tahminleri dahil olmak üzere fizibilite etütlerin güncellenmesine karar verildi. Bu çal flmalar 1998 y l nda tamamland, elde edilen sonuçlar daha önceden elde edilen sonuçlar n do rulu unu göstererek, projenin stanbul da çal flan ve yaflayan insanlara birçok avantaj sunaca n ve flehirdeki trafik s k fl kl yla ilgili h zla artan sorunlar azaltaca- n ortaya ç kard y l nda Türkiye ve Japon Uluslararas flbirli i Bankas (JBIC) aras nda bir finansman anlaflmas imzaland. Bu kredi anlaflmas, projenin stanbul Bo az Geçifli bölümü için öngörülen finansman n temelini oluflturdu. Bu kredi anlaflmas, rekabete dayanan ihale yöntemiyle seçilecek olan bir uluslararas müflavirler grubunun teminini de kaps yor. Seçilen müflavir olan Avrasyaconsult, Mart 2002 de proje için ihale dokümanlar n haz rlad y l nda bo az tüp geçifli ve yaklafl m tünelleri ile 4 istasyon inflaat n kapsayan sözleflme BC1 Demiryolu Bo az Tüp Geçifli nflaat, Tüneller ve stasyonlar ifli ihale edildi, ihaleyi alan ortak giriflim ile May s 2004 te sözleflme imzalanarak A ustos 2004 te ifle bafllan ld. Bu sözleflme için 2006 y l nda JICA ile ikinci bir kredi anlaflmas imzaland. Ayr ca, projenin önemli bölümlerinin finansman anlaflmalar n n düzenlenebilmesi amac yla, Avrupa Yat r m Bankas (AYB) ile 2004 ve 2006 y llar nda Banliyö Demiryolu Sistemlerinin (CR1) finansman için 2006 y l nda ise Demiryolu Araçlar mali (CR2) finansman için kredi anlaflmalar imzaland. Avrupa Konseyi Kalk nma Bankas (CEB) ile de 2008 y l nda CR1 sözleflmesinin finansman için, 2010 y l nda ise CR2 sözleflmesinin finansman için kredi anlaflmalar imzaland. (AA)

7 10 Temmuz 2013 Ekonomi ANKARA - Forbes, 1990 da boksör Mike Tyson n 28,6 milyon dolarl k gelirle en çok kazanan sporcu olarak dikkatleri üzerine toplamas ndan sonra düzenli olarak yay mlad Dünyan n En Çok Kazanan Sporcular listesini aç klad. Bu y l 23 ülkenin ve 11 spor dal n n temsil edildi i listede sadece son 12 ay boyunca aktif çal flm fl sporcular yer al rken, beyzboldan 27, basketboldan 21, Amerikan futbolundan 13, futboldan ise 12 sporcu dünyan n en çok kazananlar oldu. Amerikan sporcular pastadan yüzde 63 lük pay al rken, ngiltere 5, spanya 4, Venezuela 3 sporcusuyla listede kendine yer buldu. Maafl, ödül ve bonuslar n dahil oldu u kiflisel kazançlar n yan s ra vergi, lisans ve reklam geliri gibi verilerin de dikkate al narak haz rland liste, 1 Haziran 2012 ve 1 Haziran 2013 dönemini kaps yor. Golfün efsane ismi Amerikal sporcu Tiger Woods, 78,1 milyon dolarl k kazanc yla dünyan n en çok kazanan sporcusu unvan n ald. Geçti imiz 12 ayda toplam 6 turnuva kazanan Woods, gelirinin büyük k sm n sponsorlar ndan sa l - yor. Ünlü golfçünün, Abu Dabi, Çin, Malezya ve Türkiye de kat ld organizasyonlardan elde etti i gelirin ise 10 milyon dolar aflt belirtiliyor. Woods, 2012 y l nda zirvedeki yerini Amerikal boksör Floyd Mayweather e kapt rana kadar 11 y l boyunca art arda dünyan n en çok kazanan sporcusu unvan n n sahibi olmufltu. Woods u 71,5 milyon dolarl k geliriyle dünyan n en iyi tenisçilerinden Roger Federer izledi. Sponsorlar ndan ald y ll k 40 milyon dolarla servetini büyüten sviçreli raketin, geçen sene kat ld Güney Amerika turundan 14 milyon dolarla döndü ü belirtiliyor. Federer in toplamda 17 Grand Slam flampiyonlu u bulunuyor. Geçen sene en çok kazanan sporcular listesinde 6. s rada yer alan ünlü basketbolcu Kobe Bryant, 2013 s ralamas nda 61,9 milyon dolarl k geliriyle 3 üncülü e yükseldi. Kulübünden y ll k 28 milyon dolar alan NBA y ld z, bu geliriyle en fazla kazanan basketbolcu olarak dikkati çekiyor. Baflta Çin de olmak üzere birçok ülkede ayakkab - lar büyük ilgi gören sporcunun, THY reklam filminden de büyük gelir elde etti i ifade ediliyor. Amerikan Ulusal Basketbol Ligi nde (NBA) normal sezonun en de erli oyuncusu (MVP) ödülünü 4. kez kazanan Miami Heat in y ld - z LeBron James, 59,8 milyon dolarl k geliriyle s ralamadaki yerini koruyor. Geçen sene de kazanc yla 4. s rada yer alan Kral lakapl oyuncu, üst üste kazand 27 maçla, tak m n n NBA in en uzun ikinci galibiyet serisi ne imza atmas nda büyük rol üstlendi. Son zamanlarda standartlar alt üst eden bir performans sergileyen James, 66 galibiyet ve 16 ma lubiyetle tak m - n n NBA in en iyi derecesini yapmas na katk sa lad. Amerikan futbolu oyuncusu Drew Brees, 51 milyon dolar kazanarak listenin 5. s ras nda kendine yer bulurken, yine Amerikan futbolunun devlerinden olan Aaron Rodgers ise 49 milyon dolarla en çok kazanan 6. sporcu oldu. Listedeki en çok kazanan futbolcu ise 8. s rada yer alan ngiliz David Beckham oldu. 47,2 milyon dolarl k gelirinin yaln zca 5,2 milyon dolarl k bölümünü spordan sa layan y ld z, 21 y ll k futbol kariyerine may s ay sonunda veda etse de, sponsorluk anlaflmalar sayesinde para kazanmaya devam edecek. Beckham dan sonra en çok kazanan isimler dünyan n en iyi futbolcular aras nda gösterilen Ronaldo ve Messi oldu. Listenin 9. s ras nda yer alan Portekizli Cristiano Ronaldo bir y l içinde 44 milyon, 10. s rada yer alan Arjantinli futbolcu Lionel Messi ise 41,3 milyon dolar toplam gelir elde etti. Kad n sporcular n, erkeklere k - yasla kazanç skalas n n oldukça düflük kald listede, sadece 3 kad n yer al yor ve üçü de tenis y ld z. Kortlar n tan nm fl ismi, 26 yafl ndaki Rus tenis y ld z Maria Sharapova, 2009 y l nda 126. s rada YARIN Dünyan n en çok kazanan sporcusu yine Tiger Woods Ekonomi dergisi Forbes, 2013 y l n n en çok kazanan 100 sporcusunu aç klad. Zirvede 78,1 milyon dolarl k y ll k geliri ile golf oyuncusu Tiger Woods yer al rken, efsane tenisçi Roger Federer ikinci oldu. 7 yer ald listede, bu y l 29 milyon dolarl k kazanc yla 22. s rada kendine yer bulurken, Wimbledon Tenis Turnuvas 2012 flampiyonu olan Serena Williams ise 20,5 milyon dolarl k kazanc yla listede 68. s rada bulunuyor. Grand Slam zaferi kazanan ilk Asyal tenisçi olan 31 yafl ndaki Li Na da y ll k 18,2 milyon dolarl k kazanc yla listeye 85. s radan girdi. Listenin en yafll ismi 43 yafl ndaki Güney Afrikal golfçü Ernie Els, 19,5 milyon dolarl k geliriyle listede 78. s rada yer al yor. Ernie Els in 4 ü büyük turnuvalardan olmak üzere 65 kariyer birincili i bulunuyor. Brezilya n n 21 yafl ndaki genç yetene i ve Barcelona n n yeni üyesi Neymar ise listede yer alan en genç sporcu olarak dikkatleri çekiyor. Son 12 ayda kazand 20,5 milyon dolar ile listede 68. s rada yer alan futbolcu, listedeki yafl ortalamas n n 32 oldu u göz önüne al nd nda, genç yaflta servet ve kariyer sahibi olan ender bir isim olarak karfl m za ç k yor. Dünyan n en çok kazanan ilk 10 sporcusu 1-Tiger Woods (Golf) 78,1 milyon dolar 2- Roger Federer (Tenis) 71,5 milyon dolar 3- Kobe Bryant (Basketbol) 61,9 milyon dolar 4- LeBron James (Basketbol) 59,8 milyon dolar 5- Drew Brees ( Amerikan Futbolu) 51 milyon dolar 6- Aaron Rodgers (Amerikan Futbolu) 49 milyon dolar 7- Phil Mickelson (Golf) 48,7 milyon dolar 8- David Beckham ( Futbol) 47,2 milyon dolar 9- Cristiano Ronaldo (Futbol) 44 milyon dolar 10- Lionel Messi (Futbol) 41,3 milyon dolar (AA)

8 8 YARIN Ekonomi STANBUL - Görgün Özdemir, AA muhabirine, otomotiv sektörünün ve Otokoç un 2013 y l ndaki 6 ayl k performans na iliflkin de- erlendirmelerde bulundu. Kamyon dahil otomotiv pazar - n n y l n ilk 6 ay nda yüzde 11 oran nda geçen y l n üstünde bir performans sergiledi ini belirten Özdemir, geçen y l n ayn döneminde yaklafl k 357 bin adet olan pazar n bu y l yaklafl k 396 bin adede ç kt - n söyledi. Bu büyümede otomobilin daha a rl kl oldu una dikkati çeken Özdemir, otomobil sat fllar n n geçen y la göre ilk 6 ayda yüzde oran nda artt n, hafif ticari araç sat fllar nda ise yüzde 7 civar nda daralma oldu unu kaydetti. Döviz kuru ve faiz oranlar ndaki art fl n tüketicinin cebinden ç kan paray etkiledi ini belirten Özdemir, Bunun fiyatlara yans mas n haziran ay nda görmedik. Onun için de bu ay pazar fena ç kmad. Haziran ay rakamlar nda öne çekilen talep de etkili oldu. Fiyatlara zam gelecek diye araç kiralama flirketleri ve büyük filo al m yapan flirketler taleplerini öne çekti. Onun da etkisiyle 74 bin adetlik pazar meydana geldi. Kamyonu da koyarsak yaklafl k 76 binlik bir pazar olacak. Temmuz ay bir gösterge olacak. Yeni ayla birlikte fiyatlara yans yabilecek kur ve faiz de- iflikli inin pazarda ne etki yapaca- n temmuz ay içinde görece iz diye konufltu. Özdemir, döviz kuru ve faiz oranlar ndaki art fl n otomotiv pazar n etkileyece ini ve y l sonunda toplam pazar n 850 bin seviyelerinde gerçekleflece ini tahmin ettiklerini dile getirdi. Otokoç olarak y l n ilk 6 ay nda sat fllar n toplam pazar n yaklafl k 2 puan üzerinde yüzde 13 oran nda art rd klar n anlatan Özdemir, geçen y l n ayn döneminde 29 bin seviyesinde gerçekleflen sat fl rakam n n bu y l 32 bin adete ç kt n ve bu dönemde 1,5 milyar lira ciro yapt klar n n bilgisini verdi. Araç sat fllar nda otomotiv pazar ndan geçen y l sonu itibariyle yüzde 8,1 pazar pay ald klar n, bu y l n 6 ayl k sonuçlar na bak ld - nda ise bu oran n yüzde 8,5 e ç kt n belirten Özdemir, y l sonunda ciro hedeflerinin 3,2 milyar lira, sat fl adedi hedeflerinin ise 70 binli rakamlar oldu unu söyledi. Otokoç çat s alt ndaki markalar n 6 ayl k sat fllar na iliflkin de bilgi veren Özdemir, flunlar kaydetti: lk 6 ayda Ford da yüzde 32,1 pazar pay ald k. Fiat ta da ayn pazar pay nday z. Volvo da ise yüzde 51,7 lik pazar pay na sahibiz. Alfa Romeo, Lancia ve Jeep te de yaklafl k yüzde 50 lik bir penetrasyon var. Yani premium markalarda yüzde 50, di er markalarda ise yüzde 32 civar nda bir performans m z var. Bir de kamyon ifli yap - yoruz. Ford, Ford Trucks markas ile yeni bir yap lanmaya geçti. Biz de o yap lanman n bir parças olarak ilk 6 ayda yüzde 27,4 bir penetrasyon elde ettik. Otokoç un 2013 y l n n ilk yar - s ndaki toplam cirosunun 235 milyon liral k k sm n n araç kiralama taraf ndan geldi ini kaydeden Özdemir, bu alanda geçen y la göre ciro büyüme oranlar n n yüzde 14 oldu unu belirtti. Avis ve Budget markalar ile bulunduklar araç kiralama iflinde haziran ay sonu itibariyle yaklafl k 23 bin araçlar bulundu unu belirten Özdemir, bunun 6 bin 500 adedinin k sa dönemli araç kiralama, 16 bin 500 adedinin de uzun dönemli araç kiralama iflinde faaliyet gösterdi ini söyledi. K sa dönemli araç kiralamada flu anda yüksek sezonda bulunuldu- unu ve temmuz ve a ustos aylar nda bu alandaki araç parklar n n 7 bin 500 e ç kaca n ifade eden Özdemir, y l sonunda araç kiralamada toplam araç parklar n n ise 25 bine ç kmas n hedeflediklerini kaydetti. Araç kiralama alan nda Azerbaycan ve Kuzey Irak ta da faaliyet gösterdiklerine de inen Özdemir, 2013 y l içinde Kazakistan da da 10 Temmuz 2013 Uzun dönemli ticari araç kiralamaya teflvik istendi Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Türkiye de uzun dönemli ticari araç kiralayamaman n bir s k nt oluflturdu unu belirterek, Bu araçlar Türkiye de üretildi i için ticari araç kiralanabilse, araç say s artacak ve fabrikalar daha fazla çal flacak. Dolay s yla bunun teflvik edilmesi gerekiyor dedi. araç kiralama faaliyetine bafllamay hedeflediklerini aç klad. Özdemir, araç kiralama taraf nda bu sene itibariyle Ford Trucks markas yla iflbirli i halinde kamyon kiralama faaliyetine de bafllad klar - n ve 3 ayl k dönemde yaklafl k 100 araç kiraya verdiklerini, bunun da kamyon için iyi bir rakam oldu unu dile getirdi. Uzun dönemli ticari araç kiralayamaman n kendileri için bir s k nt oluflturdu unu dile getiren Özdemir, Özellikle araç kiralama ifli KOB lerde yayg nlafl yor. KOB, 5 araç alsa, arac n tanesi bin lira olsa, 200 bin lira paras n ya nakit olarak oraya verecek ya da kredibilitesinden oraya kullanacak. Dolay s yla ço u KOB ticari araç istiyor. Ama Türkiye de maalesef bu araçlar kiralayam yoruz. Zaten ticari araçlar geçen seneye göre geri gidiyor. Bu araçlar Türkiye de üretildi i için ticari araç kiralanabilse, araç say s artacak ve fabrikalar daha fazla çal flacak. Otomotivin de er zinciri o kadar büyük ki fabrikadan bankalara, sigortac l ktan servis ve yan sanayiye kadar etkisi var. Dolay s yla bunun teflvik edilmesi gerekiyor de erlendirmesinde bulundu. Araç kiralama alan nda iflbirlikleri önemli oldu una dikkati çeken Özdemir, Bu sene nisan ay nda Türk Hava Yollar (THY) ile Avis ve Budget markas ile tüm dünyay kapsayan global bir anlaflma yapt k. Onun yan nda stanbul Deniz Otobüsleri ( DO) ile bir iflbirli imiz var. Onun lansman n henüz yapmad k. Yenikap dan biniyorsunuz, Band rma ya indi iniz zaman arac - n z alabiliyorsunuz. Ayn flekilde Yenikap ya geldi inizde de arac - n z alabileceksiniz. Bunu zamanla di er di er deniz otobüsü noktalar nda da yayg nlaflt raca z ifadelerini kulland. (AA)

9 10 Temmuz 2013 Ekonomi YARIN Dünyada bu day rekoltesi 695 milyon tonu aflacak Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, bu y l bu dayda hem Türkiye de hem de dünyada iyi bir rekolteye ulafl laca n n tahmin edildi ini bildirerek, Dünya bu day rekoltesinin, 695 milyon 856 bin tonla, 2011 y l ndaki 697 milyon 173 bin tonluk üretim sezonunun ard ndan en yüksek ikinci üretim rakam na ulaflmas bekleniyor. Türkiye, bu y l 21,95 milyon ton rekolteyle dünya bu day üretiminin yüzde 3,15 ini karfl layacak de erlendirmesinde bulundu. ANKARA - Bayraktar, Türkiye de hasad n henüz tamamlanmad - bu day konusunda yapt aç klamada, Türkiye nin dünya nüfusunun yüzde 1,1 ini bar nd rd n, buna karfl l k dünya bu day üretiminin yüzde 3,15 ini gerçeklefltirdi ini, dünya nüfusundaki oran n n neredeyse 3 kat bu day üretti ini belirtti. Bu day n Türkiye de Do u Karadeniz Bölgesi ndeki küçük bir flerit d fl nda, baflta ç Anadolu Bölgesi olmak üzere hemen her yörede üretildi ini bildiren Bayraktar, flunlar kaydetti: Türkiye de ekili-dikili tar m alanlar n n yaklafl k üçte birinde de sadece bu day üretilmektedir. Ülkemizde bu day ekim alanlar 2000 y l ndan sonra azalmaya bafllam fl ve bu day ekim alanlar 9,4 milyon hektardan 8,1 milyon hektara gerilemifltir. Üretim alanlar düfltü ü halde verimin artmas nedeniyle üretim miktar nda bir düflme olmam flt r. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerine göre ülkemizde 2013 y l nda 81 milyon dekar alanda 21 milyon 950 bin ton bu day üretimi tahmin edilmektedir. Tüketim, ifllenmifl ürün d fl sat m, tohumluk kullan m oran ve yem hammaddesi kullan m na göre de iflmekle birlikte yaklafl k 18,5 milyon ton olarak belirlenmektedir. Türkiye, bu dayda kendine yeterli say labilecek ülkelerden biri olmas na ra men, ayn kalite ve standartta bu day n düzenli ve istenilen miktarda yurt içinden temin edilememesinden dolay baz y llarda ithalata baflvurmaktad r. Ülkemiz, bu day yan nda önemli miktarlarda un, makarna, bulgur ve di er bu day mamulleri ihraç eden bir ülkedir. Özellikle un ihracat nda dünyada ilk ikide yer almaktad r. Bu day ürününden elde edilen un, ekmek, makarna, niflasta ve bulgurun insan beslenmesinde önemli bir yeri oldu unun alt n çizen Bayraktar, bundan dolay bu day n stratejik bir ürün oldu unu, dünyada ve Türkiye de özellikle bu day üretiminde herhangi bir nedenle azalma oldu unda gerek ekmek fiyatlar gerekse undan yap lan g da maddelerinin fiyatlar yükselerek do rudan herkesi etkiledi ini kaydetti. Her ülke için bu day üretimi aç s ndan yeterli olmak ve stoklarda yeterince bu day ürünü bulundurman n stratejik bir önem arz etti ine dikkati çeken Bayraktar, flu ifadeleri kulland : Bu y l dünyada bu day üretimi miktar n n ABD Tar m Bakanl n n Haziran 2013 tahminlerine göre, bu y l 695 milyon 856 bin ton bu day üretilecek. ABD Tar m Bakanl May s 2013 te 701,1 milyon ton bu day rekoltesi olaca n tahmin ediyordu. 695 milyon 856 bin tonluk rekolte, 2011 den sonraki en büyük ikinci rekolte olacak. ABD Tar m Bakanl verilerine göre, 2010 y l nda 652 milyon 285 bin ton olan bu day üretimi, 2011 y l nda 697 milyon 173 bin tonla rekor k rm fl, ard ndan 2012 y l nda üretim 655 milyon 592 bin tona gerilemiflti. Bu y l rekoltede, 2012 sezonuna göre, yüzde 6,14 oran nda, 40 milyon 264 bin ton art fl bekleniyor. Bu day üretiminde Çin ilk s ray al yor. Bu ülkeyi Hindistan, Rusya, ABD, Fransa, Avustralya, Kanada, Pakistan, Almanya, Kazakistan, Ukrayna ve Türkiye takip ediyor. Yap lan çal flmalara göre Türkiye de biçerdöverlerle hasattan kaynaklanan kay plar n ortalama yüzde 3 oldu unu ifade eden Bayraktar, Türkiye de bu y l bu day üretiminin 21,95 milyon tonu bulaca göz önüne al nd nda sadece hasattan dolay kayb n 660 bin tona yaklaflaca n kaydetti. Dünya bu day üretiminin yaklafl k yüzde 20,7 sinin uluslararas ticarete konu oldu unu aktaran Bayraktar, bu day ihracat nda baflta gelen ülkelerin ABD, Fransa, Kanada, Avustralya, Rusya ve Arjantin oldu unu belirterek flu de erlendirmede bulundu: FAO verilerine göre, 2010 y l nda ABD 27,6 milyon ton, Fransa 21,1 milyon ton, Kanada 18,4 milyon ton, Rusya 11,8 milyon ton bu day ihraç etti. Bunun karfl l nda ABD, 6,75, Fransa 4,65, Kanada 4,54, Rusya 2,07 milyar dolar döviz kazand. Ülkemiz ise 2010 y l nda 201,4 milyon dolar karfl l 1 milyon 174 bin ton ihracat, 655 milyon dolar karfl l 2 milyar 554 milyon ton ithalat yapt. Türkiye, bu day ithalat n n ço unlu unu lojistik ve rekabetçi fiyat avantaj ndan dolay Rusya Federasyonu ndan karfl l yor. Ayr ca Kazakistan, Avrupa Birli i ülkelerinden ve Ukrayna dan önemli miktarda ithalat gerçeklefltiriyoruz. Üretim, kullan m kay plar n en aza indirmemiz, kaliteyi ve üretimi art rmam z halinde bu day ihracat nda da söz sahibi olabiliriz. Türkiye, üretim rakamlar n k sa bir sürede rahatl kla 25 milyon tonun üzerine ç kar - labilir. Bu durumda 5-6 milyon tonluk bir ihracat yap labilir. (AA) 9 Turizm altyap s na 130 milyonluk destek ANKARA - Türkiye nin, 2023 y - l nda dünya turizminde ilk 5 ülke aras - na girmesini hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanl, turizm bölgelerinin teknik altyap lar n n oluflturulmas ve mevcutlar n iyilefltirilmesi için bu y l sektöre 130 milyon lira destek verecek. AA muhabirinin Bakanl ktan ald bilgiye göre, bu y l teknik destek verilen altyap yat r mlar kapsam nda, Akdeniz-Ege Turizm Altyap s ve K y Yönetimi (ATAK) Projesi ne 36 milyon, Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyap Uygulamalar na 69 milyon, Turizm Amaçl Altyap Uygulamalar (GAP-DAP) Porjesi ne 24 milyon ve Do u Karadeniz Turizm Master Plan Uygulamalar na 1 milyon lira olmak üzere toplam 130 milyon lira ödenek ayr ld. Altyap yat r mlar yla turizm bölgelerinde at ksu ar tma tesisleri, içmesuyu tesisleri, kanalizasyon kollktör hatlar, telesiyej tesisleri, geçirimsiz perde inflaatlar, kompost tesisleri ve turistik karayollar yap l yor ün ilk 6 ay ndaki çal flmalar için Akdeniz-Ege Turizm Altyap K y Yönetimi ve Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyap Uygulamalar projeleri kapsam nda 49 mahalli idareye 41 milyon 450 bin lira destek sa land. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi STANBUL - AA muhabirlerinin IMF den derledi i bilgilere göre, ekonomisi temel olarak tar m ve tekstil sektörüne dayanan Pakistan da, enerji darbo az, enerji alan nda altyap yat - r mlar yap lamamas, vergi taban n n geniflletilememesi, enflasyon ve yoksulluk temel problemler aras nda gösteriliyor. Pakistan da makroekonomik dengesizlik ve özellikle enerji sektöründe uzun süredir devam eden yap sal problemler, ülkenin büyüme potansiyelini etkiledi y l Temmuz ay nda sel felaketi yaflayan Pakistan da, tar m üretimi ciddi darbe alarak, ulafl m ve iletiflim altyap s zarar gördü. IMF ye göre, 2012 y l nda yüzde 3,7 büyüme kaydeden Pakistan bu y l 238 milyar 935 milyon dolarl k ekonomi olmas bekleniyor. Pakistan n bu y la iliflkin büyüme tahmini ise yüzde 3,5 olurken, 2014 y l nda büyümenin azal fl kaydetmesi ve 3,3 olmas bekleniyor. Yoksullu un yayg n oldu u Pakistan da geçen y l kifli bafl na milli gelir bin 296 dolar olurken, bu y l bin 308 dolar fleklinde gerçekleflece i tahmin ediliyor. Güvenlik endiflelerinden dolay yabanc yat r mlar ülkeye çekmekte zorlanan Pakistan, 2008 y l nda yüzde 22 oran nda toplam yat r ma sahipti. Pakistan da sorunlar aras nda gösterilen enflasyon oran da, 2009 y - l nda bir önceki y la göre yüzde 17 artarken, bu oran n 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 8,2 yükselmesi bekleniyor. Bu y l nüfusu 182 milyon 584 bine ulaflmas beklenen Pakistan da, geçen y l yüzde 7,7 olan iflsizlik oran n n bu y l yüzde 9,2 ye yükselece i tahmin ediliyor. Geçen y l yap lan yat r mlar n milli has la içindeki pay yüzde 12,5 olurken 2013 y l nda bu oran n yüzde 12,9 olaca öngörülüyor. Pakistan da kamu borcunun milli gelire oran geçen y l yüzde 58,7 olarak gerçekleflirken, bu y l yüzde 60,8 olmas bekleniyor. Bu y l ithalat n bir önceki y la göre yüzde 5,6 artaca, ihracat n yüzde 4,5 yükselece i tahmin ediliyor. flsizli in yükselmesi, fakirli in artmas gibi nedenlerle ifl alanlar n n sa lanmas na ihtiyaç duyulan Pakistan da, ifl ortamlar ndaki zorluklar özel yat r mlarda düflüfle sebep oldu. IMF sitesinde yer alan yap lan aç klamada, Pakistan için önemli sektörlerde gözlenen kamu iflletmelerinin 10 Temmuz 2013 Pakistan da makroekonomik dengesizlik, büyümeyi etkiledi Küresel ve bölgesel belirsizliklerin etkisiyle, s k nt l bir ekonomik görünümle karfl karfl ya olan Pakistan ekonomisi, Uluslaras Para Fonu (IMF) ile yapt 5,3 milyar dolarl k anlaflma sonras nda toparlanmaya çal flacak. ZONGULDAK - Zonguldak n Ere li ilçesinde, Ere li Demir ve Çelik Fabrikalar (Erdemir) sahas nda kurulu Ere li Çelik Servis Merkezi (Ersem) bas n mensuplar na tan t ld. Ersem in tan t m öncesi, Erdemir Kurumsal letiflim ve Sosyal Hizmetler Müdürü Gülflin Yöney, fabrika içinde verdi i brifingde, dünyada, Türkiye de ve Erdemir deki ham çelik üretimine yönelik geliflmeleri aktard. Dünyan n 1970 ten itibaren ham çelik üretiminde art fl gösterdi ini belirten Yöney, Dünyada, 1970 lerde 600 milyon ton seviyesinde olan ham çelik üretimi 2011 de 1 milyar 500 milyon ton mertebesine ulaflm fl durumda. Bu oran yüzde 1,2 art flla 2012 de 1 milyar 548 milyon ton olarak gerçekleflti. dedi. Yöney, y llar nda çelik üretiminde 10. s rada olan Türkiye nin, 36 milyon ton mertebesindeki ham çelik üretimiyle 2012 de dünyada 8. s raya yükseldi ini hat rlatarak, flunlar söyledi: aras nda 10. s radan 8. s raya yükselten yani 34 milyon tondan, 36 milyon ton mertebelerine tafl yan art fl n da yüzde 5,3 oran nda oldu unu görüyoruz. Ham çelik üretimindeki bu art fl oran yla birlikte Türkiye ilk 10 ülke aras nda art fl oran bak m ndan 1. s radad r. Dünyada belirlenen çelik fiyatlar nda dünya s cak rulo mamul fiyatlar ton bafl na Mart 2013 de 604 dolar mertebelerindeydi. Dünyadaki fiyatlar n yükselme ve keskin inifllerle ne kadar hareketli ve sektörde rekabetin ne kadar yüksek oldu unu anlamak mümkün. Bu kadar de iflken fiyatlar n hüküm sürdü ü bir pazar pay nda sürekli pozisyon al p, öngörülerde bulunabilip, uyum sa lay p, kurum, kurulufllar n, üreticilerin adapte olmalar bak m ndan ne kadar önemli oldu unu, öngörülü olman n, sektörü yak ndan takip etmenin, pazardaki tansiyonu çok iyi bilebilmenin ne denli önemli oldu- unu görüyoruz. Çelik üretiminin Marmara, Karadeniz, Ege de özellikle zmir, güneyde de skenderun dolaylar nda yo- unlaflt n anlatan Yöney, flöyle zay f performans n n, kamu maliyesi ve ekonomik büyümeye engel oldu u belirtilirken, sermaye girifllerindeki azal fl n düflük olan cari aç finanse etmede bile yetersiz kald ve uluslararas rezervlerde büyük bir azal fla neden oldu u kaydediliyor. Pakistan n mali ve d fl piyasadaki durumunun sürdürülebilir olmas için, orta vadeli programda mali sa laml - n ve adil bir vergi sisteminin olmas - n n gereklili i vurgulan yor. Otoritelerin mali aç azaltmak için vergi yükünün eflit da l m, vergi taban n n geniflletilmesi ve tahsilat konusunda önemli ad mlar att belirtilirken, harcama taraf nda ise yeni programla orant s z ve adaletsiz yard mlar azalt larak, toplumun en ma dur kesimi desteklenece i söyleniyor. (AA) Erdemir Demir Çelik, Ersem'i tan tt devam etti: A rl kl deniz tafl mac - l n n oldu u bu bölgelerin do ru yerleflim oldu u biliniyor. Çelik üretimi entegre ve ark ocakl tesislerde yap l yor. Ülkenin 2012 deki 36 bin ton ham çelik üretiminin yüzde 74 ü ham maddesi daha ziyade hurdaya dayal ark ocakl tesislerde, yüzde 26 l k ürünleri de entegre tesislerde üretiliyor. Dünyadaki uzun ve yass mamul dengesi yüzde 40 a yüzde 60 seviyelerindeyken, ülkemizde ise yass mamul yüzde 25 mertebesinde, uzun mamul de üretimin yüzde 75 sini oluflturacak flekilde gerçeklefltiriliyor. Bu nedenle ülkemizde uzun mamul üretimde arz fazlas var, yass mamulde ise talep daha yüksek seviyelerde. Dolay s yla uzun mamulde ithal, yass mamulde ise ihracata aç k ülke konumunday z. Erdemir Grubu'nun 6 flirketinde yaklafl k 13 bin kiflinin istihdam edildi ini anlatan Yöney, konuflmas n flöyle sürdürdü: Maden flirketimizde demir cevherinin yüzde 50 sini grup olarak karfl layabildi imizden 9,1 milyon ton seviyelerinde s v çelik kapasitesine sahip, Türkiye ve bölgelerinin en büyük 2 liman na sahip bir grubuz de Erdemir Grubu olarak 7, 9 milyon ton üretimle dünyada 35., Avrupa da 10. AB27 de ise 4. s rada yer al yoruz. Ülke olarak ise dünyada 8. Avrupa da 2. s raday z. Erdemir de s cak haddelemede 5 milyon ton, so uk haddelemede ise 2 milyon ton mertebelerinde yapt m z söyleyebiliriz." 2006 da Ordu Yard mlaflma Kurumu na ba lanmakla birlikte hisse yap s yüzde 49,29 u Ataer Holding in elinde, yüzde 47, 63 ü halka aç k, yüzde 3,08 i de Erdemir portföyünde olan bir hisse yap lar oldu- u bilgisini veren Yöney, "Kamu ile paylafl lm fl rakamlara göre 31 Aral k 2012 itibar yla 6630 çal flan m z mevcuttur. Ere li olarak geçen y lki üretimimiz 3 milyon 630 bin 673 mertebesinde gerçekleflmifltir. Bu da y l ortalamas na göre 2012 de bir kifli 539 ton üretime hizmet etmifl." ifadesini kulland. (CHA)

11 10 Temmuz Ekonomi YARIN SGK Baflkan lhan: 26 bin çal flanla 76 milyona hizmeti hedefledik ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baflkan Yadigar Gökalp lhan, hedeflerinin yaklafl k 76 milyon nüfusun tamam n kapsayan mali aç - dan sürdürülebilir, kay t d fl ile etkin flekilde mücadele eden, vatandafllar n verilen hizmetlerden daha da memnun oldu u bir SGK sistemini sa lamak oldu- unu vurgulad. lhan, 26 bin çal flan ile 76 milyona hizmeti hedeflediklerini aktard. SGK, 'tar m d fl nda kendi nam ve hesab na çal flanlara' da SGK Yönetim Kurulu'nda temsil edilme imkan n n verilmesinin ard ndan, üye seçimi için bugün Ankara da ola anüstü topland. Toplant aç l fl nda konuflan Baflkan lhan, kurumda yap lan reformlarla sigorta kapsam ndaki vatandafllara yap - lan baz iyilefltirmelerden söz etti. SGK n n 26 bin personeli ile özverili çal flma ile hedeflerine ulaflmaya çal flt - na iflaret eden lhan, "Günümüzde de- iflimin dönüflümün çok h zl yafland ülkemizde SGK hizmetlerini en iyi flekilde sunmak için büyük at l mlar gerçeklefltirildi ve gerçeklefltirilmeye de devam ediyor. Bugünlere gelmesinde büyük eme i olan zor gürlerimizde bizlerle birlikte gecesini gündüzüne katan ve elini tafl n alt na koyan inisiyatif alan sosyal taraflara teflekkür ederim." dedi. lhan, 2006 yal nda 5502 say s kanunla SGK Baflkanl 'n n oluflturuldu unu ve 3 SGK teflkilat n n tek çat alt nda topland na iflaret ederek, "Tüm bireylere eflit, ayn kapsam ve kalitede hizmeti verilen bir yap n n oluflturulmas için haz rlanan 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ise 2008 y l nda yürürlü e girdi. Böylece çal flanlar n sigortal l k türlerine göre farkl olan mevzuatlar birlefltirilmek suretiyle norm ve standart birli i oluflturulmaya çal fl ld. Bu reform süreci SGK için önemli de iflim ve dönüflümlerin oldu u yo un çal flmalar n oldu u bir dönem oldu, bu süreç halen devam etmektedir. Temel amac k sa dönemde SGK sisteminin finansman sorunun kontrol alt na almak. Orta ve uzun dönemde ise yoksullu a karfl daha etkin bir koruma sa lamak olan SGK reformu, adil ve olay eriflilebilir bir sisteme kavuflturulmaya çal fl lm flt r." fleklinde konufltu. Kendi nam ve hesab na çal - flanlara karfl l k gelen 4-B sigortal larla ilgili yap lan reformlardan da söz eden SGK Baflkan lhan, iyilefltirmeleri flöyle s ralad : "Reform öncesi sa l k yard mlar için 240 gün prim ödeme flart varken reformla 30 güne düflürüldü. Reform öncesi bir gün daha prim borcu bulunanlar n sigortal lar m z sa l k yard m alamazken, reformla 60 güne kadar prim borcu olsa bile sa l k hizmetinden faydalanmalar sa land. SGK reformundan önce haklar ndan anal k sigortas uygulanmayan 4B emeklilerine emzirme ödene i verilmesi sa land. 4B sigortal lar nda ilk defa ifle girdi i tarihte malul olanlar ile çal flma gücü kayb yüzde 60 n alt nda olanlar için daha KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ önce bir düzenleme yok iken reform ile bu sigortal lara da daha düflük prim ödeme gün say lar ile emekli olma imkan getirildi. 4B sigortal lar n n eski ad yla Ba kur a ilk defa kay t olduklar tarihteki basamaklar n n esas al nmas sa lanm fl, böylelikle ilk kay ttan önce di er SGK daki çal flmalar olanlar n bafllang ç basamad n n de iflmesi ve sigortal klar n sürpriz borçlar ç kmas önlenmifltir. Yine SGK ya prim borcu olan esnaflara reform sonras 2008 Mart ve öncesi 2010 Kas m ve öncesi ve son olarak ta 6111 say l kanunla primi borçlar na yeniden yap land rma imkan getirilmifltir. Ve SGK destek primi borcu olanlara 36 aya varan vadelerle borç faizlerinin silinip borç as llar n borç as llar n n TEFE ve ÜFE ile güncellenerek taksitlendirme imkan getirilmifltir." (CHA) D U Y A R L I A A 2 A R A M A R A S T 3 K A R A F A K A 4 A N A N A S T A M 5 R U D L L A 6 S E A T N A 7 F K A N A V Ç E 8 A T O M N A M A Z 9 V E S L E E M 10 A R E N A E T M 11 A A K A R V E 12 A S A L A K L A V 13 S L A P N A 14 A T A Y N E M A 15 A K I B E T R E 16 O R A U Z A M A K 17 S D E M A L E 18 A K A B E E L A N 19 K A R A M E L M 20 A T T N F A K

12 12 YARIN Ekonomi 10 Temmuz dereceye dayan kl f nd k çeflidi gelifltirildi F nd k Araflt rma stasyonu Müdürlü ünce Erzurum un Karaçoban ilçesinden getirilen f nd n so u a dayan kl l k özelli inin, di er f nd k çeflitlerine aktar lmas amac yla çal flma bafllat ld. G RESUN - stasyon Müdürü Gökhan K z lc, AA muhabirine yapt aç klamada, bir süre önce Erzurum da f nd k yetiflti i bilgisini ald klar n ve konuyu araflt rmaya bafllad klar belirtti. Araflt rmalar sonucunda f nd n Erzurum da yetiflebildi ini tespit ettiklerini anlatan K z lc, Bu durum bizi çok flafl rtt. Benim de yer ald - m bir ekiple bölgeye giderek f nd k bitkilerinde incelemeler yapt k. S f - r n alt nda dereceleri gören bir bölgede f nd k bitkisinin yetiflmesi, çok kaliteli olmasa da meyve vermesi bizi çok flafl rtt. Meyvesi çok kaliteli olmasa da f nd k ürününün ticareti de yap l yor dedi. K z lc, Erzurum daki f nd k bitkisinden örnekler ald klar n ifade ederek, flöyle konufltu: Hem so u a dayan kl hem de meyve verebilen bir f nd k tipi oldu- u için bitkiden örnekler ald k. Müdürlü ümüze getirdi imiz örnekleri, bölgemize uyum sa lay p sa lamayaca n takip ediyoruz. Çiçek açacak m, meyve verecek mi, meyvesi nas l olacak? Bu özelliklerini yak ndan izliyoruz. Erzurum da yetiflen f nd n, Karadeniz deki f nd k çeflitlerinin so u- a dayan kl l klar n art rma ad na önemli bir materyal oldu unu vurgulayan K z lc, sözlerini flöyle sürdürdü: Çünkü geçmifl y llarda oldu u gibi Karadeniz Bölgesi nde yaflanan afl r so uklar f nd k ürününün zarar görmesine neden oluyor. flte bu noktada Do u Anadolu Bölgesi nde yetiflen f nd k tiplerini Karadeniz Bölgesi ndeki f nd k çeflitleri ile melezleyece iz. F nd k çeflitlerimizin so- u a olan dayan kl l klar n art rmay hedefliyoruz. Bunu sa layabildi imizde gelecekte f nd k bitkisinin afl r so uktan etkilenmesi gibi bir sorun kalmayacak. Çal flmalar m z bitti inde üreticiler, f nd k ürününün so uk nedeniyle hasar görece i yönünde endifle duymayacaklar. Karadeniz de yetiflen f nd k bitkisinin afl r so u a dayan ks z oldu unu anlatan K z lc, Y ll k ortalama s cakl n derece oldu u yörelerde f nd k en uygun olarak yetiflmektedir. Ayr ca bu yörelerde en düflük s cakl n s f r n alt nda 8-10 dereceyi ve en yüksek s cakl n da dereceyi geçmemesi, y ll k ya fl toplam n n 700 milimetrenin üstünde olmas ve ya fl n aylara da- l m n n dengeli olmas gerekmekte. Bunun yan nda haziran ve temmuz aylar ndaki oransal nem de yüzde 60 n alt na düflmemeli. Tam dinlenme döneminde odun dokusu s f - r n alt nda 25 dereceye kadar dayanabilmektedir ifadelerini kulland. Gökhan K z lc, f nd n di er kültür bitki türlerinden farkl olarak k fl aylar nda çiçek açt n, çiçek tozlar aç ktayken s f r n alt nda 5 dereceden itibaren, anterler içerisinde ise s f r n alt nda 8 dereceden itibaren zarar görmeye bafllad n bildirerek, flunlar kaydetti: Karanfiller, s f r n alt nda 8 dereceden itibaren zarar görmeye bafllamakta ve s f r n alt nda 16 dereceden itibaren de büyük ölçüde ölmektedir. F nd n sürgün gözleri de s f - r n alt nda 14 dereceden itibaren zarar görmeye bafllamakta ve s f r n alt nda 22 dereceden itibaren de tamamen ölmektedir. Genç filizleri ise s f r n alt nda 4 derecede zarar görmeye bafllarlar. F nd n genç sürgünleri, çiçek ve yaprak tomurcuklar ile çiçek tozlar n n zarar görmesinde düflük s n n etkisi yan nda düflük s cakl kta kalma süresi de önemlidir. (AA) thal ayakkab ya ek vergi istendi GAZ ANTEP - Türkiye Umum Ayakkab c lar Federasyonu Genel Baflkan brahim Bu ur, ithal ayakkab ya ek vergi getirilmesini isteyerek, thalat m z n yüzde 50 sini sadece Çin den yap yoruz. Ucuz, kalitesiz, bir ço u da insan sa l na zararl maddelerden yap lm fl suni ayakkab larla maalesef bafla ç kam - yoruz dedi. Bu ur, AA muhabirine yapt aç klamada, sürekli geliflme kaydeden ve her geçen y l büyüyen sektörün en büyük s k nt s n n, özellikle Çin den ithal edilen kalitesiz ayakkab lar oldu unu söyledi. Otuza yak n ülkeye ihracat yapt klar n belirten Bu ur, 13 ülkeden ithalat yap yoruz. thalat m z n yüzde 50 sini sadece Çin den yap - yoruz. Ucuz, kalitesiz, bir ço u da insan sa l na zararl maddelerden yap lm fl suni ayakkab larla maalesef bafla ç kam yoruz diye konufltu. Gelecek y l a ustos ay nda bitecek koruma önlemlerinin, Gümrük Birli i anlaflmas ndan dolay uzat lmayaca n vurgulayan Bu ur, flunlar kaydetti: Bakanlar m zla istiflare halindeyiz. thal ayakkab ya ek vergi konulmas n istiyoruz. Yurt d fl ndan gelen ayakkab lara yüzde ek vergi koyun, koruma önlemi de almay n diyoruz. Onun için u rafl yoruz. Ek vergi konuldu u taktirde ithalatla ihracat aras ndaki fark kapat r z. fiu anda 850 milyon dolarl k ithalat, 570 milyon dolarl k da ihracat m z var. Aradaki fark her geçen y l kapat yoruz. Bu ur, ayakkab sektörüne alt nc bölgede teflvik verildi ini an msatarak, Teflvikten faydalanmak için Alt nc bölgeye gidin diyorlar. Türkiye nin bütün illerinde ayakkab c l k sektörü yok. Ayakkab ma azalarda sat l yor ama imalat yap lan il say s 10. Teflvik verilecekse üretim yap lan bu illerde verilsin istiyoruz dedi. (AA)

13 10 Temmuz 2013 D fl Haberler YARIN 13 Snowden: Alman ve Amerikan istihbaratlar ortak çal fl yor BERL N - Amerikal eski CI- A ajan Edward Snowden den yeni bir iddia geldi. Snowden, Amerikan Milli Güvenlik Kurumu (NSA) ile Alman d fl istihbarat kurumu BND nin ortak çal flt n ileri sürdü. Snowden daha öncede NSA n n Almanya da milyonlarca vatandafl n internet bilgilerini takip edip telefonlar dinledi ini belirtmifl ve bu Almanya da tart flmalara neden olmufltu. Hala Moskova da bulunan Snowden, NSA n n dinleme ve takip yapt ülkelerdeki istihbarat biriminden destek ald n söyledi. Der Spiegel e konuflan eski CIA ajan, " nsanlar n özel hayatlar n n dokunulmazl çi neniyor." dedi. Telekomünikasyon flirketlerinin de NSA ile iflbirli i yapt n aktaran Snowden, insanlar n sosyal medya hesaplar ve lerinin hedef nesne olarak belirlendi ini ifade etti. Spiegel ayr ca, BND ile NSA n n iflbirli inin tahmin edilenden daha yo un oldu unu yazd. NSA n n özellikle Ortado- u ve savafl bölgelerinde BND nin elde etti i bilgileri ald belirtildi. BND Baflkan Gerhard Schindler in de Parlamento Kontrol Komisyonu üyelerine NSA ile BND nin iflbirli i yapt bilgisini verdi i ifade edildi. Öte yandan Alman hükümeti taraf ndan s nma talebi reddedilen Snowden e, Yefliller Partisi kap lar n aç lmas n istiyor. Yefliller, Snowden e s nma hakk verilmesini talep ediyor. Yefliller Partisi Grup Baflkan Jürgen Tritten, Snowden a demokratik ülkelerin sahip ç kmas gerekti ini söyledi. Devlet televizyonu ARD nin yapt kamuoyu araflt rmas na göre Almanlar n yüzde 35 i eski CIA ajan n n Almanya ya gelmesini istiyor. (CHA) Japon flirketler, yeni nükleer santraller açmak için baflvurdu Japonya'y sarsan radyasyon s z nt s n n ard ndan yenilenen nükleer santral standartlar bugün yürürlü e girerken baz flirketler de santrallerinin aç lmas için Nükleer Düzenleme Kurulu'na resmen baflvuruda bulundu. TOKYO - Ada ülkesinin kuzeyini 2 y l önce vuran 9.0 fliddetindeki depremin tetikledi- i tsunamide zarar gören Fukuflima Nükleer Santrali radyasyon s zd rm flt. Dönemin hükümeti, bu s z nt üzerine ülkedeki 50'den fazla santrali kapatm fl ancak artan elektrik ihtiyac nedeniyle ikisini tekrar açm flt. Bu felaket üzerine oluflturulan üst kurulun belirledi i yeni standartlar da bugün yürürlü e girdi. Bu ad mla birlikte 5 elektrik flirketi, 10 reaktörün tekrar faaliyete girmesi için üst kurula baflvurdu. Nükleer Düzenleme Kurulu, her bir baflvurunun neticelendirilmesi için 6 ay gerekti ine dikkat çekti. Ancak nükleer santrallerin tekrar hizmete girmesi için bulunduklar bölgelerdeki halk n da onay vermesi gerekiyor. Japonya'n n en çok satan Yomiuri gazetesinde bugün yay mlanan bir araflt rmaya göre, nükleer santrallerin yak n nda bulunan yerel yönetimler, santrallerin tekrar aç lmas na so uk bakm yor. Gazete, 7 farkl nükleer santralin çevresinde bulunan eyalet ve yerel yönetimden 72'inde yapt araflt rma sonucuna göre 34 tanesi santrallerin aç lmas na onay veriyor. Bunlardan 4'ü hiçbir flart öne sürmeden nükleer santrallerin tekrar devreye girmesini isterken 30'unun baz flartlar çerçevesinde 'evet' dedi i belirlendi. 7 tanesi ise hangi flart alt nda olursa olsun santrallere karfl oldu unu belirtti. 31 tanesi ise flimdiden evet ya da hay r demeyece ini kaydetti. Nükleer Düzenleme Kurulu'nun güncelledi i yeni güvenlik standartlar, Fukuflima'da yaflanan radyasyon s z nt - s ndan etkilenerek oluflturuldu. Kurulun yeniledi i flartlardan biri, nükleer çekirde in korunmas na yönelik. Kurul, nükleer çekirde in erimesinin önüne geçilmesi için ek bir savunman n oluflturulmas na karar verdi. Nükleer santralin bulundu u binan n da güçlendirilmesi gerekiyor. Radyasyonun çevreye sal nmas n n önüne geçecek yeni bir hava filtreleme sistemi, tsunamiye karfl denizde yeni duvarlar ve santralin uza nda infla edilecek ek bir güvenlik kontrol binas n da gerekiyor. Bu ek bina ile santral zarar görse dahi santrale iliflkin ifllemlerin devam ettirilmesi hedefleniyor. Nükleer santrallerin aç lmas na iktidardaki Liberal Demokratlar da olumlu bak yor. Baflbakan fiinzo Abe, güvenli ve ucuz bir enerji kayna olmadan ekonomik kalk nman n tam olarak sa lanamayaca n savunuyor. Liberal Demokratlardan üst düzey isimler de nükleer santrallerin aç lmas na yönelik aç klamalarda bulunmufltu. Ancak Fukuflima'daki radyasyon s - z nt s nedeniyle oluflan nükleer karfl t hava çerçevesinde Liberal Demokratlar n, santrallerin tekrar çal flmas yönünde halk ikna etmesinin zaman alaca yorumlar yap l yor. (CHA)

14 14 YARIN Rusya ya 36 savafl gemisi daha MOSKOVA - Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yard mc s Aleksandr Fedotenkov, 2013 te Rus deniz gücüne 36 savafl gemisinin daha kat laca n söyledi. St. Petersburg da düzenlenen forumda bas na bilgi veren Fedotenkov, H zl ç karma gemileri, destek gemileri ve di er savafl gemilerinden oluflan 36 yeni gemi Deniz Gücü ne dahil oluyor. Bu flekilde kat - l m daha önce hiç olmad dedi. Rusya n n dünya okyanuslar nda 60 n üzerinde savafl gemisi oldu unu kaydeden Rus komutan, deniz gücünün modernizasyonuna yönelik çal flmalar n da h zla sürdü üne dikkat çekti. Rusya Savunma Bakan Sergey fioygu da Mart ay nda yapt aç klamada 2020 ye kadar 24 tanesi denizalt ve 54 savafl gemisinin 2020 ye kadar deniz gücünde hizmete bafllayacaklar n belirtmiflti. Rusya 3 tanesi Borey ve 5 tanesi de Borey-A tipi, Bulava balistik füzelerle donat lm fl nükleer denizalt - lar olacak. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin geçen y l yapt aç klamada deniz gücünün yeni denizalt larla güçlendirilmesinin öncelikleri oldu- unu ifade etmiflti. Rusya hükümeti ordunun modernizasyonu için ayr - lan bütçenin dörtte birini (166 milyar dolar) deniz gücüne ay rm fl durumda. (CHA) GAZZE - stasyonlar benzin yetersizli i sebebiyle bir araca sadece 100 flekel yani 50 liral k benzin veriyor. Nüfusu 1,5 milyondan fazla olan Gazze'de yönetim M s r'la sorun yaflamamak için bölgeyi kontrol alt nda tutuyor. Dolmufl taksi sahibi Nahed Gandil, bir haftad r yak t almak için s - rada bekleyenlerden sadece biri. Günlerdir benzin bekledi ini belirten Gandil, "Malesef benzin bugün yine gelmedi. S ram z bekliyoruz. Benzin ne zaman gelecek diye sordu umuzda 'Allah bilir' cevab n al yoruz. Elimizden bir fley gelmiyor. Mecburen benzin gelmesini bekleyece iz. srail'den gelen benzin 7 flekel (3,5 lira). O çok pahal. WASHINGTON - San Francisco flehrinde düflen Boeing 777 tipi uça n inifl esnas nda normalden düflük h zda oldu u belirlendi. Kara Kutu kay tlar na göre bir kabin görevlisi düflüflten 7 saniye önce pilotu D fl Haberler 50 liral k benzin için bir hafta kuyrukta bekliyorlar Gazze'de yaflanan akaryak t sorunu M s r'da yap lan darbeyle birlikte iyice artt. Darbe sonras M s r s n - r nda bulunan Refah bölgesindeki tünellerden mal geçiflinin azalmas yüzlerce arac n benzin istasyonlar na giden yollarda s raya girmesine sebep oldu. M s r benzini srail yak - t n n yar s fiyat nda. Biz dolmufla binen yolcudan sadece 1 flekel al yoruz. srail benzini al rsam hiç bir fley kazanamam. Burada yaflam çok zor." diyor ve ekliyor: "B kt k ve yorulduk." Jeneratörü için elinde pet flifleyle benzin almaya gelen Ahmet Abdul Fettah isimli di er bir Gazzeli, "Burada her fley bozuk, elimde sadece bir flifle var bunu uça n h z n artt rmas konusunda uyarm fl. Ulusal Ulafl m Güvenli- i Kurulu Baflkan Deborah Hersman Washington da incelenen Kara Kutu nun kendilerine düflüfl konusunda net bilgiler verdi ini söyledi. benzinle doldurmak istiyorum ama dolduram - yorum. Benzini kestiler, mazotu kestiler yak nda suyu da keserler." diye konufltu. Gerçekleri söyledi ini ifade eden Fettah, yetkililere de k - zarak flöyle devam etti: "Bu devleti yakmak istiyorum. Bir binan n üstüne ç k p atlamak ya da kendimi yakmak istiyorum." Ülkesinde elektrik, benzin, mazot olmad - n ifade eden 14 çocuk Uça n inifl esnas ndaki hedef h z n n 137 knots (158 mph) oldu unu belirten Deborah, çarpma an ndan 7 saniye öncesine kadar bir anormalli in bulunmad - n ifade etti. Ancak kay tlara göre çarpmadan 10 Temmuz 2013 babas Emad Elhelo, bunlar n yan nda Ramazan gelirken g da ihtiyaçlar n da karfl layamad klar n söylüyor. flsiz oldu unu belirten Elhelo, " flçi kurumlar bize neden çözüm bulmuyor? Bizim halk m z düflüncesini söylemeye korkuyor ama utanm - yor. Filistin halk e itimli ve ö retim görmüfl bir halk. Hamas ve El Fetih memurlar maafl al yorlar. flsizler ve iflçilerin durumu çok kötü." diye konufltu. Elhelo, "Nereye gideyim bilmiyorum. Gidip bir litre benzin al p kendimi mi yakay m? Dilencilik mi yapay m? Buradaki halk El Fetih'den ve Hamas'tan çok korkuyor." diyerek çaresizli ini dile getirdi.(cha) Boeing 777, San Francisco'ya normalden düflük h zla indi i için düflmüfl 7 saniye önce bir kabin görevlisi pilotu arayarak h z n yükseltilmesi gerekti i konusunda uyar yor. Çarpmadan 4 saniye önce ise levye sars c ad verilen düflük h z uyar sistemi devreye giriyor. (CHA)

15 10 Temmuz 2013 HABER MERKEZ Çankaya Belediyesi taraf ndan Dikmen fiehit Cengiz Karaca Mahallesi nde aç lan yeni bir parka flehit er Mete mrak n ad verildi. Aç l fla flehit erin ailesi ve yak nlar ile Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra Cumhuriyet Halk Partisi stanbul Milletvekili Aykut Erdo du, Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin ve ilçe yöneticileri, Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediye Baflkan Yard mc s Bu ra Gökçe, Çankayal muhtarlar ve çok say da vatandafl kat ld. SANK METE Y KARfiIMDA GÖRÜYORUM Tekirda da askerli ini yaparken 2012 y l nda flehit olan er Mete mrak park n n aç l fl nda konuflan baba fierafettin mrak, duygulu anlar yaflanmas - na neden oldu. mrak; Çankaya Belediye Baflkan na çok teflekkür ederim. Beni duyguland rd ve a lat yor. Sanki Mete yi karfl mda sa olarak görüyorum. Bu parka eme i geçenlerin hepsine teflekkür ederim fleklinde konufltu. TANIK: B R TARAFIM A LIYOR, B R TARAFIM GURUR DUYUYOR De erli kardefllerim, Mete mrak la birlikte kaybetti imiz tüm de erlerimiz için, bu ülkenin bar fl ve güvenlik içerisinde yaflamas n, özgür bir toplum Ankara oluflmas n, ülkemizin kendi gelece i konusunda kendisinin haklar n n korunmas n sa lamak mücadelesinde yaflam n yitirmifl tüm de erlerimize ra met diliyorum ifadeleriyle konuflmas na bafllayan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ise konuflmas n Nur içinde yats nlar. Onlar n yaflamlar ülkemizin kalk nmas na da, insanlar m z n geliflmifl bir toplumun mensuplar olarak yaflamas na da, birbirleriyle kardefllik duygular gelifltirmesine de inan yorum ki yard mc olacakt r. Mete mrak da bu de erlerimiz aras nda an yor olmaktan hem bir taraf m hüzünlü ve a l yor, hem de bir taraf m gurur duyuyor fleklinde sürdürdü. CHP Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin; Mete nin babas n dinlerken çok duyguland m ama belediyemiz ad na da çok gururland m. Bölgede, mahallede derin izi olan, çocuklar n yareni Mete kardeflimizin ad na böyle bir park n onun evinin hemen dibinde yap lm fl olmas ndan dolay çok mutlu ve gururlu oldu umu sizlerle paylaflmak isterim ifadelerinde bulundu. METE Y YAfiATAMADIK AMA ÇOCUKLARI YAfiATMALIYIZ CHP stanbul Milletvekili Aykut Erdo du ise Gelirken yolda bakt m bütün bofl alanlara park yap ld n görerek gurur duydum ifadeleriyle bafllad konuflmas n Benim partimin belediye baflkan n n yönetti i bir ilçede her taraf- YARIN Çankaya ya bir park daha Çankaya Belediyesi nin fiehit Er Mete mrak n ad n vererek Dikmen de açt park aç l fl duygulu anlara sahne oldu. Park n aç l fl na yüzlerce vatandafl kat ld HABER MERKEZ Aç khava reklamlar n n avantajlar n KOB lere sunmak üzere Ocak 2013 te kurulan Semtvizyon un baflar grafi i gün geçtikçe yükseliyor. Küçük ve orta ölçekli firmalara markalar n ve ürünlerini aç khava reklamlar ile tan tma f rsat sa layan Semtvizyon, k sa sürede birçok markan n tercihi oldu. Piyasaya yeni ç kacak ürün, hizmet, duyuru, kampanya ve tan t mlar için kullan lan Semtvizyon, firmalar n aç khavadaki sesi olmaya h zla devam ediyor. Öncelikle stanbul ve Ankara da hizmete giren Semtvizyon, KOB lere aç khava reklamlar yla müflterilerine do rudan ulaflma, markas na yat r m yapma, müflteri say s n art rma, müflterileri iflyerine yönlendirme, kampanyalar n duyurma ve do ru noktada tan tarak ifl hacmini büyütme olana sa l yor. KOB lere özel avantajlar ve yeniliklerle gelen Semtvizyon un aç khava ünitelerinden yer ve konum seçme hakk iflletmelere ait. Böylece firmalar reklam alanlar n kendi semtlerinde veya etkili olmak istedikleri bölgelerde kullanarak genifl bir müflteri kitlesine 15 ta AVM görmektense her tarafta park görmek gerçekten gurur verici bir olay. Çankaya Belediyesi sosyal belediyecili- in gereklerini yerine getiriyor ve büyük bir mütevazilik içerisinde bunu yap yor. Emeklerinden dolay belediye baflkan - m za ve ilçe baflkan m za çok teflekkür ediyorum. fiehit kardeflimiz Mete mrak n ad na park aç lmas bizim için buruk bir aç l fl. Umut ediyorum ki, bu parkta oynayan çocuklar m z Mete a abeyleri gibi flehit olmaz, bir kardefl kavgas nda kör kurfluna, kör kazaya kurban gitmez. Biz siyasetçiler Mete kardeflimizi yaflatamad k ama bu parkta oynayacak çocuklar yaflatmak için elimizden geleni yapmak zorunday z fleklinde sürdürdü metrekare alan üzerine kurulan ve 1600 metrekaresi yeflil alanlardan oluflan park konuflmalar n ard ndan vatandafllarla birlikte gezildi. Ayr ca, çocuk oyun alanlar ve oturma mekanlar ile vatandafllar n kullan m na aç lan park n aç k spor alan da bulunmakta. Mahallelerine böyle bir park n yap lmas ndan büyük memnuniyet duyduklar n belirten mahalle sakinleri, parka mahallelerinin flehidinin ad n n verilmesinin de çok büyük bir kadirflinasl k oldu unu belirterek baflkan Tan k'a teflekkürlerini ilettiler. Ayr ca, bayraklarla donatt klar balkonlar ndan törene kat lan baz mahalle sakinleri baflkan Tan k'a sevgi gösterilerinde bulundular. Semtvizyon un KOB baflar s ulafl yor. Semtvizyon un Sat fl Direktörü Cem Ünsal, Ocak 2013 ten bu yana çal flt klar kategorilerin bafll calar n n; e itim, g da, sa l k, e lence, turizm, ve hizmet sektörleri oldu unu belirtti. Ünsal, Semtvizyon reklam alanlar n n %60 nda g da sektörünün yer ald n söyledi. Firmalar n reklamlar n do ru noktalarda tüketici ile buluflturdu unda h zl ve olumlu geri dönüfl ald klar na dikkat çekti. Ünsal, önce tek noktada reklam ile yola ç kan firmalar n, ald klar olumlu geri dönüflleri görünce reklam yat r mlar n art rma yoluna gittiklerini vurgulad. Daha önce reklam yapmam fl ya da aç khava mecras n kullanmam fl firmalar, Semtvizyon sayesinde aç khavay kullanma flans n yakal yorlar. En az bir y l süreyle kiralanan Semtvizyon reklam üniteleri küçük reklam yat r mlar yla büyük kitlelere ulaflma imkân sa l yor. flletmeler, dikkat çeken ve farkl l k yaratan aç khava reklamlar sayesinde bir yandan rakiplerinden farkl lafl rken di er bir yandan da uzun süreli kullan mlar nedeniyle haf - zalardaki yerini pekifltiriyor ve marka bilinirli ini art r yor.

16 10 Temmuz YARIN Genel Ette fiyat karmaflas Türkiye de Et ve Süt Kurumu ma azalar nda 17,75 liraya k yma ve 22,50 liraya kuflbafl et sat l rken, di er iflletmelerde ayn ürünler yüzde 80 lik fiyat art fl yla müflterilere ulafl yor. SAKARYA - Ramazan öncesi Et ve Süt Kurumu ma azalar nda k yman n kilogram yüzde 4 indirimle 17,75 lira, kuflbafl n n kilogram ise yüzde 2,2 indirimle 22,50 liradan sat fla sunuluyor. Et ve Süt Kurumunun fiyatlar düflürmesine ra men, di er iflletmelerin fiyatlar nda azalma olmad. Kurumun 17,75 liraya satt k yma, di er iflletmelerde 30 lira, 22,50 liraya satt - kuflbafl ise 35 liradan al c buluyor. Türkiye K rm z Et Üreticileri Birli i Baflkan Bülent Tunç, AA muhabirine, et fiyatlar üzerinden yüksek miktarda haks z kazanç elde edildi ini savundu. Ramazan ay öncesinde et üretiminde s k nt yaflanmayaca n belirten Tunç, Et ve Süt Kurumunun ald - son kararla tüketicilerin ucuz et alaca n söyledi. Kurumun fiyatlar düflürme karar - n n provoke edilmeye çal fl ld na dikkati çeken Tunç, Et ve Süt Kurumu nun piyasada etkisi büyük. Bu fiyat indirimiyle tüketicimiz, 17 liraya k yma, 23 liraya da kuflbafl yiyecek. Bunun üzerinde verilen her para ANKARA - Kad nlar n 18-24, erkeklerin yafl aral nda nikah masas na oturmas ideal olarak de- erlendiriliyor. Kad nlar n evlenmesi için yafl aral n n uygun oldu- unu düflünenler ve 18 yafl ndan önce evlenmenin uygun oldu unu belirtenlerin oran ise çok düflük. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl -, kad n ve erkek için en uygun ilk evlenme yafl n n kaç oldu unu, 10 bin 307 si kad n olmak üzere 20 bin 730 kifliye sordu. Kad n için en uygun ilk evlenme yafl ne olmal d r sorusuna ankete kat lanlar n yüzde 66,3 ü yafl cevab n verdi. Kat l mc lar n yüzde 29,9 u kad nlar n yafl aral nda evlenmesini uygun bulurken, yafl aral n n uygun oldu unu düflünenlerin oran ise yüzde 2,4 te kald. Evlili in 18 yafl ndan önce olmas gerekti ini dile getirenlerin oran da yüzde 1,2 oldu. Erkekler için uygun evlilik yafl na iliflkin soruya yan t verenlerden yüzde 49,4 ü yafl aras n erkek için ideal olarak niteledi. Kat l mc lar n yüzde 30,6 s yafl aral n erkeklerin evlenme dönemi olarak belirtirken, yüzde 17,9 u ise yafl aral nda evlenmek gerekti ini söyledi. Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk evliliklerinde eflleriyle nas l tan flt klar da soruldu. Kat l mc lar n yüzde 41 i ilk eflleriyle aile ve akraba çevresinde tan flt n, yüzde 39,6 s komflular ndan veya mahalledekilerden biriyle evlendiklerini söyledi. Ankete kat lanlar n yüzde 7,4 ü efliyle arkadafl ortam nda tan flt n, yüzde 3,5 i okul ve dershane arkadafllar yla nikah masas na oturdu unu haks z kazanç demektir. Tüketicilerimiz bu noktada dikkatli olmal diye konufltu. Tunç, tüketicilerin fiyatlar konusunda bilinçli olmas gerekti ini ve yüksek fiyatlardan et sat n almamas gerekti ini aktard. Ramazan ay öncesinde haz rl klar n tamamland n dile getiren Tunç, Et tüketimi konusunda hiçbir s k nt olmayacak. Vatandafllar m z, Ramazan dolay s yla et tüketiminden haks z kazanç sa lamaya çal flanlar karfl s nda dikkatli olmal. Bu tür yerlerden al flverifl yapmamal. 24 liran n üzerinde kuflbafl satmak büyük bir haks zl kt r ifadesini kulland. Türk insan n n daha çok k yma ve kuflbafl et tüketti ine iflaret eden Tunç, Bu ürünlerin fiyat da belli bir aral kta. Kuflbafl fiyatlar 24, k yma da 22 lira. Baz büyük iflletmeler bu ürünlerin fiyat n artt rarak büyük kazanç sa l yor. Halk m z fiyatlar konusunda dikkatli olsun. Bu ürünleri yüksek fiyattan almaktan kaç ns n diye ifade etti. Kat l mc lar n sadece binde biri efliyle internet üzerinden tan flt klar n kaydetti. Araflt rmada, evlilik karar n n nas l al nd da incelendi. Buna göre evliliklerin büyük ço unlu unun, evlenecek kiflinin karar, ailenin deste i ve onay yla kuruldu u belirlendi. Evlilik karar n n aile içinde ortaklafla al nd n ortaya koyan araflt rmayla, evliliklerin yüzde 82,9 unun evlenecek kiflinin karar ve ailenin r zas yla gerçekleflti i tespit edildi. Evlenecek kiflinin r zas olmadan aile karar yla yap lan evliliklerin oran ise yüzde 9,4 oldu. (AA) konufltu. Tunç, Et ve Süt Kurumunun fiyatlarda gerekli müdahaleyi yapt n ancak piyasa genelinde yüksek fiyattan sat fl n devam etti ini ifade etti. Fiyatlar n düflmemesi halinde Et ve Süt Kurumu nun karkas et sat fl - na da bafllayabilece ine dikkati çeken Tunç, fiu anda Et ve Süt Kurumu, piyasan n yüzde 3 lük k sm na hakim. Geri kalan k s m da büyük tüccarlar hakim. Burada üretici ve tüketici aras ndaki halkalar azalmal. Bu flekilde fiyatlar daha da düflecektir çünkü bu insanlar çok para kazanacak diye fiyatlar art yor fleklinde konufltu. Tunç, Et ve Süt Kurumu ile özel iflletmelerin ayn ürünleri yüzde 80 lik fiyat fark yla satt n vurgulayarak, flunlar söyledi: Et ve Süt Kurumu, fiyatlar n indirdi ama buna ra men kazanç sal - yor. Di er iflletmeler de fiyatlar n düflürmeli. Yükselen fiyatlar düflürmek istemiyorlar. Bu iflletmelere yüzde 15 lik kazançlar yetmiyor. Et sat - fl ndan yüzde 60 kar elde etmeye çal fl yorlar. Bundan dolay fiyatlarda düflüfl olmuyor. (AA) deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

17 10 Temmuz 2013 Ankara YARIN Osmangazi Mahalle Kona törenle aç ld Mahalle kültürünü ayakta tutmay amaçlayan, insanlar n ortak paylafl mlar n art rmay hedefleyen mahalle konaklar na bir yenisi daha eklendi. Osmangazi Mahalle Kona, törenle Keçiörenlilerin hizmetine aç ld. HABER MERKEZ Törene Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Çank r Kalfat Belediye Baflkan Mustafa Bal, AK Parti Keçiören lçe Baflkan Vekili Muhammed Akar ve baz Belediye Meclis Üyeleri de kat ld. Mahalle Kona n n yap m ndan dolay Baflkan Ak a flükranlar n sunan Osmangazi Mahallesi Muhtar Mustafa Binbir, Say n Baflkan m za mahallemize yapt di er tüm hizmetler için de huzurlar n zda çok teflekkür ediyorum dedi. Kalfat Belediye Baflkan Bal ise, kendisinin de Osmangazi Mahallesi sakinleri aras nda yer ald - na dikkat çekerek Böyle güzel bir mekan bahfleden sayg de er Belediye Baflkan m z Mustafa Ak ve eme i geçen tüm çal flanlara çok teflekkür ediyorum. Hay rl u urlu olsun diye konufltu. HER KONAK SOSYAL B R ALAN Mahalle konaklar n n köylerde de bulundu unu ve sosyal-kültürel merkezler gibi çal flt n ifade eden Belediye Baflkan Mustafa Ak, Biz de bu mahalle konaklar n n sosyal birer alan haline gelmelerini, vatandafllar n oradan hizmet almalar n, ama ayn zamanda iyi günlerinde kötü günlerinde orada buluflmalar n istedik dedi. Keçiören de 5 ayr mahalle kona infla ettiklerini hat rlatan Baflkan Ak, Bu konaklar çok amaçl olarak kullan l yor. çerisinde taziyeler, niflanlar, k nalar yap labildi i gibi e itim amaçl seminerler, paneller de yap labiliyor. Gerek çocuklar - m z n, gerek han mlar m z n, gerekse beylerin yararl bilgileri alabildi i bir programlar dizisi de olacak burada. Dolay s yla çok amaçl bir yerin sahibi olmufl oldunuz. Böylece bu mahallemize de bir sosyal alan kazand r lm fl oldu. Ben mahallemize, bölgemize burada bulunan herkese hay rl u urlu olmas n diliyorum diye konufltu. KOMfiULUK L fik LER N GEL fit RMEL Y Z Kalfat Belediye Baflkan na aç l fla kat ld için teflekkür eden Baflkan Ak, flehir hayat n n zorluklar na da de inirken, birçok insan n kalabal k içinde yaln z yaflamaya mahkum oldu unu söyledi. Baz apartmanlardaki insanlar n komflular n bile tan - mad n belirten Baflkan Ak sözlerini flöyle sürdürdü: fiehir hayat n kolaylaflt rman n yolu birbirimizi tan mak, birbirimizle komfluluk hukukunu gelifltirmek, onlara sahip ç kmak, onlarla beraber olmakt r. flte bu mekanlar sizleri biraraya getirecek, tan flt racak, belki de beraber baz iflleri yapman za vesile olacak yerlerdir ayn zamanda. Hepimizin birbirine ihtiyac vard r. Peygamberimiz komflu hakk n neredeyse mirasç olunacak kadar önemsemifltir. Mahalle de iflte bu kadar önemlidir. Biz flimdi soka m zda, binam zda komflumuz kimlerse bunlar bilmemiz laz m. Biz bu komfluluk iliflkilerini gelifltirmeye gayret gösteriyoruz. HEDEF 15 B N Ö RENC Keçiören Belediyesi nin KEDEM projesi kapsam nda ilçe genelindeki 10 bin ö renciye hem ücretsiz ders verdi ini hem de sosyal faaliyetlere kat l m imkan tan d n anlatan Mustafa Ak, Ankara n n, belki de Türkiye nin en büyük yaz okulunu yap yoruz. Bu dönem içerisinde bin ö renciyi hedefliyoruz. 21 ayr spor branfl nda e itim veriyoruz. Bunun yan nda kendilerini gelifltirecek, özgüvenlerini art racak, dini ve ahlaki bilgilerini pekifltirecek olan kurslar da aç yoruz bilgisini paylaflt. Osmangazi Mahalle Muhtarl n da Mahalle Kona n n içine tafl d klar n kaydeden Baflkan Ak, Muhtar hem kendi iflini yapacak hem de buradaki olaylar organize edecek. Muhtar m za da yeni mekan hay rl olsun. Zab ta karakolumuzu da buraya koyduk. Karakolumuz da sadece bu mahalleye de il, bütün bölgeye hizmet eden bir karakol haline gelmifl durumda. Gayet nezih bir bina 17 oldu. Bugün buras n n da aç l fl n yapm fl oluyoruz dedi. H ZMETKAR B Z Z, M LLET DE L Osmangazi Mahallesi ndeki pazar yerini de yenilediklerini ve buray Zümrüt Yaflam Alan haline getireceklerini ifade eden Baflkan Ak, Zümrüt Yaflam Alanlar içinde kurslar m z n yap ld derslikler, dü ünlerimizin yap labildi i salonlar var. fiu ana kadar 4 tane yapt k. 19 May s ve Ayval mahallelerinde açt k. Çald ran Mahallesindeki yak nda bitecek, Bademlik Mahallemizde de inflaata bafllad k, devam ediyor. Burada da inflallah ayn fleyi gerçeklefltirmek arzusu içindeyiz. Onun da planlar n yap yoruz. Biz size hizmet için buraday z. Biz sizin hizmetkar - n z z. Baflbakan m z ne diyordu Biz milletin hizmetkar y z, millet bizim hizmetkar m z de il. Hizmeti Allah için yap yoruz. Halka hizmeti Hakk a hizmet gibi gören bir anlay fltay z diye konufltu. DÖRT DÖRTLÜK B R PARK GEL YOR Baflkan Ak, Osmangazi de Keçiören in en büyük park n da yapt klar n belirterek, Osmangazi Park n n çimlendirme çal flmalar tamamland. nflallah yak nda oras n n da hizmete aç lmas n hep beraber gerçeklefltirece iz. Çok güzel bir park oldu, içerisinde akan flelalesiyle, alanlar yla, antik tiyatrosuyla dört dörtlük bir park oldu. Onu da sizlerin hizmetine sunaca z dedi. Ufuktepe de de 15 dönümlük bir alana park yap ld n, ayr ca bölgeye Yonca Yaflam Merkezi de infla edeceklerini söyleyen Baflkan Ak, Han mlar m z, gençlerimiz, çocuklar m z, yafll lar m z için ayr bir merkez olacak. Yafll diyince k z yorlar, güngörmüfller diyelim, güngörmüfl delikanl lar espirisiyle sözlerini tamamlad. Konuflmalar n ard ndan Mahalle Kona dualarla aç ld.

18 18 YARIN 10 Temmuz 2013 Genel Talih kuflu devletin bafl na kondu Milli Piyango daresi, geçen y l flans oyunu sat fllar ndan 2 milyar 215 milyon liraya gelir elde etti. Bu tutar n yar s na yak n ikramiye olarak da t l rken, flans oyunlar n n as l talihlisi Hazine ve kamu oldu. fians oyunu sat fl ndan 2011 de 2 milyar 13 milyon 387 bin 546 lira gelir elde eden Milli Piyango, geçen y l gelirlerini 201 milyon 657 bin 121 lira art rd. dare, yüzde 10 luk art flla karfl l k gelen bu ilaveyle 2012 de gelirlerini 2 milyar 215 milyon 44 bin 667 ye ç kard. Milli Piyangonun toplam gelirleri ise 2 milyar 282 milyon 666 bin 984 liray buldu. darenin ödedi i ikramiye tutar geçen y l 1 milyar s n r n aflt. Talihlilere 2011 de 898 milyon 850 bin 27 lira kazand ran Milli Piyango, geçen y l bunu 1 milyar 844 bin 180 liraya ç kard. kramiye tutar na geçen y l yüzde 11 den fazla art flla 101 milyon 994 bin 153 lira eklendi. Milli Piyango sadece talihlilerine kazand rmad. fians oyunlar ndan Hazine ve kamuya da ciddi bir kaynak aktar ld ve adete talih kuflu devletin bafl na kondu. KDV, flans oyunlar vergisi (fiov) ve di er ödemeler nedeniyle Hazine ye aktar lan miktar yar m milyar liray geçti. Hazineye geçen y l aktar lan vergilerin toplam 475 milyon 906 bin 496 liradan 523 milyon 591 bin 423 liraya ç kt. Aktar lan Son iki y lda 2.6 milyar lira trafik cezas kesildi Trafik kazalar nda son iki senede 5 bin 155 kifli hayat n kaybetti. Polis ekipleri ayn dönemde 2 milyar 674 milyon 326 bin 446 lira trafik cezas uygulad. AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlü ü verilerinden derledi i bilgiye göre, 2012 de meydana gelen ölümlü ve yaralamal trafik kazalar bir önceki y la oranla artt y l nda 108 bin 771 yaralamal trafik kazas olurken bunlarda 2 bin 582 kifli hayat n kaybetti, 194 bin 149 kifli yaraland. Geçen sene ise yurt genelinde polis sorumluluk alan nda 128 bin 274 yaramal trafik kazas meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 573 kifli öldü, 220 bin 567 kifli yaraland. 37 M LYON DENET M Emniyetin 24 bin 325 trafik polisi ile 7 gün 24 saat sürdürdü ü faaliyetler kapsam nda, 2011 de 18 milyon 128 bin 683, 2012 de ise 19 milyon 435 bin 970 araç veya sürücü denetlendi de 8 milyon 309 bin 101 emniyet kemeri kontrolü yapan trafik ekipleri yine ayn y l bir milyon 523 bin 360 h z denetimi gerçeklefltirdi. Bu rakam geçen y l ise 8 milyon 790 bin 67 emniyet kemeri kontrolü ve bir milyon 350 bin 412 h z denetimi olarak gerçekleflti de 10 milyon 710 bin 767 sürücüye alkol kontrolü yap l rken 2012 de alkol kontrolü yap lan sürücü say s 11 milyon 374 bin 404 oldu. Uygulanan trafik cezas miktar 2012 y l nda bir önceki seneye oranla artt de kesilen cezalar n tutar bir milyar 163 milyon 949 bin 365 iken bu rakam geçen sene bir milyar 510 milyon 377 bin 81 liraya yükseldi. Geçen seneki cezalar n 4 milyon 805 bin 847 si sürücüye uygulan rken 5 milyon 664 bin 755 i plakaya kesildi. (AA) vergilere geçen y l yüzde 10 luk art flla 47 milyon 684 bin 927 lira ilave oldu. Devletin kasas na flans oyunlar ndan ayr ca kamu pay üzerinden kaynak sa land de kamuya 389 milyon 621 bin 796 lira aktar l rken geçen y l bu miktar yüzde 11 lik art flla 432 milyon 718 bin 540 liraya ç kt. fians oyunlar ndan geçen y l vergiler ve kamu pay üzerinden devlete aktar lan kaynak 956 milyon 309 bin 963 liray buldu. Milli Piyango geçen y l ayr ca bayi komisyonlar ve arac l k için 186 milyon 88 bin 946, faaliyet, iflletme, yat r m ve di er giderler için 139 milyon 423 bin 893 lira harcamada bulundu. dare 2012 y l ndaki faliyeleri sonunda kar n önceki y la göre yüzde 11 art rd. (AA) Dan fltay: Alkollü sürücülerde ilk ölçüm geçerli Dan fltay 15. Daire, zamana ba l olarak vücuttaki alkol oran n n azalmas ola an oldu undan ilk ölçümde 0,50 promolin üzerinde alkollü oldu u tespit edilen ve itiraz üzerine sa l k kuruluflunda yap lan ölçümde de alkollü oldu u belirlenen davac n n ilk ölçüm s ras nda güvenli sürme yetene ini kaybedecek miktarda alkollü oldu unun tespit edildi inden bahisle tesis edilen ifllemde hukuka ayk r l k bulunmad na hükmetti. Dava, davac n n alkollü olarak araç kulland ndan bahisle sürücü belgesinin 2 y l süreyle geçici olarak geri al nmas na iliflkin tarih ve say l ifllem ile davac ya 601-TL para cezas verilmesine iliflkin ayn tarih ve say l ifllemlerin iptali istemiyle aç ld. Ankara 3. dare Mahkemesi, tarihinde saat s ralar nda Atatürk Bulvar, Dil-Tarih ve Co rafya Fakültesi önünde Ankara Emniyet Müdürlü- ü trafik ekiplerince yap lan trafik kontrolünde davac n n alkollü olarak araç kulland - ve alkol oran n n 0,89 promil oldu unun tespit edilmesi üzerine 2918 say l Karayollar Trafik Kanunu'nun 48/5. maddesini 2. kez ihlal etmesi nedeniyle, sürücü belgesine 2 y l geçici süre ile el konulmas ve hakk nda YTL para cezas uygulanmas na karar verdi. (CHA)

19 10 Temmuz 2013 Perflembe E itim e itim sisteminde geri ad m yok ANKARA - Milli E itim Bakanl, e itim sistemi ile ayl k ö rencilerin okula devaml l n n sa lanmas na yönelik uygulaman n, bundan sonraki e itim ö retim dönemlerinde de ayn kararl l kla sürdürülece ini aç klad. Bakanl k, gündemlerinde söz konusu sistemden uzaklaflma veya geriye dönüfl anlam na gelebilecek bir çal flma veya düzenlemenin bulunmad n kaydetti. Milli E itim Bakanl, ulusal bas nda yer alan '60-66 ayl k ö rencilerin okula bafllamas na iliflkin yeni bir uygulaman n getirilece i' yönündeki haberlerle ilgili yaz l aç klama yapt e itim sisteminin Türkiye deki zorunlu e itim süresinin AB ve OECD ülkelerinin ortalamas na yükseltilmesi ve ö rencilerin daha nitelikli e itim ortam na kavuflmas temel amac yla oluflturuldu u vurgulanan aç klama da, e itim sisteminin ilk olarak e itim ö retim y l nda yürürlü e girdi i kaydedildi. Sistemin geride b rak lan e itim y l içinde, baflta okul idarecileri ve ö retmenler olmak üzere, tüm Bakanl k personeli taraf ndan büyük bir kararl l kla ve fedakârl kla uyguland hat rlat lan aç klama da, "Gerek nicel gerekse nitel göstergeler aç s ndan büyük baflar lar sa lanm flt r. Söz konusu e itim ö retim y l boyunca, bilimsel yöntemlere uygun olarak haz rlanan ve uygulamadan kaynaklanan aksakl klar gidermeye yönelik tedbirleri içeren kurumsal de erlendirmeler yap lm fl, ihtiyaç duyulan alanlarla ya da tespit edilen eksikliklerle ilgili düzenlemeler gerçeklefltirilmifltir. Bu kapsamda, s n flarda farkl ay gruplar ndan çocuklar n bir arada olmas n n yaratabilece i olas sorunlar n önüne geçmek amac yla, fiziki mekân uygun olan okullarda yafl gruplar na göre s n flar oluflturulmufltur." denildi. YARIN 22 yafl nda b rakt 44 ünde mezun oldu ZM R - Yaflar Üniversitesi, bu y l al fl lmam fl bir ö renciyi mezun etti. Evlilik sebebiyle 22 yafl nda üniversite e itimini yar m b rakan Dilflad Bilicio lu, 44 ünde hem bölüm hem de okul birincili iyle mezun oldu. Herkese örnek bir baflar öyküsüne imza atan iki çocuk annesi Bilicio lu, mezuniyet törenine kat lan baflta efli ve o ullar olmak üzere herkesten büyük alk fl ald. 18 yafl nda kimya mühendisli ini kazanan Dilflad Bilicio lu, 22 yafl nda Nevzat Bilicio lu ile evlenerek e itimini yar da b rakt. Okudu u bölümün yeteneklerine uygun olmad n düflündü ü için b rakmakta tereddüt etmedi ini söyleyen genç kad n, 22 y l boyunca ev han m olarak yaflam n sürdürdü. Eflinin ve arkadafllar n n srar üzerine dört y l önce tekrar üniversite s nav na giren Bilicio lu, ilk tercihi olan Yaflar Üniversitesi ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü nü kazand. ki çocuk annesi olmas na ra men k sa sürede üniversite hayat na uyum sa layan ve en yak n arkadafllar n üniversitede edinen Bilicio lu, büyük bir baflar ya imza att. Aksatmadan gitit i okulunda çal flkanl yla dikkat çeken Bilicio lu, dört y l n flöyle anlatt : 18 yafl nda üniversite e itimime bafllad mda, k sa sürede kendime uygun olmayan bir bölüm tercihi yapt m farkettim. Sanki ald m dersler, yeteneklerim ve dünyay alg lay fl biçimimle bir türlü uyuflmuyordu. Bu sebeple okulu b rakmak benim için hiç zor olmad ancak yabanc dile yetene im eflim ve arkadafllar m taraf ndan bilindi i için biraz da onlar n srar üzerine üniversite s nav na tekrar girmeye karar verdim. Okula bafllad mda küçük o lum henüz 1 yafl nda oldu u için zorlanaca m düflünüyordum ancak flimdi iyi ki girmiflim diyorum. Hayat m n en güzel ve en verimli dört y l n geçirdim, hattâ okurken hep, 'Üniversite, 40 ndan sonra daha güzelmifl.' dedim. Ne yapmak iste imi art k çok iyi 19 biliyordum. Arkadafl edinme konusunda da neredeyse hiç zorlanmad m, hepsi bana çok yak n davrand lar. Derslerin yan s ra vaktinin ço unu üniversiteden edindi i genç arkadafllar yla geçirdi ini dile getiren baflar l anne Dilflad Bilicio lu, Tüm bölümler aras nda en yüksek not ortalamas na sahip ö renci olarak mezun olmak elbette bana çok büyük gurur verdi. Bu dört y lda edindi im en büyük hazine ise yeni nesille tan flmak oldu. Onlardan çok fley ö rendim, onlar n gözünden kendi anneli imi sorgulad m. Art k o ullar mla ilgili kararlar al rken çok daha farkl olaca m düflünüyorum. dedi. (CHA)

20 20 YARIN BURSA - Bursa Büyükflehir Belediyesi taraf ndan bu y l 27. si düzenlenen Uluslararas Alt n Karagöz Halk Danslar Yar flmas, Kültürpark Aç khava Tiyatrosu nda, coflkulu bir törenle bafllad. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakf (BKSTV) koordinasyonunda, 52. Uluslararas Bursa Festivali kapsam nda gerçeklefltirilen 27. Uluslararas Alt n Karagöz Halk Danslar Yar flmas n n aç l fl, renkli anlara sahne oldu. 21 ülkeden yaklafl k 650 dansç ve müzisyeni Bursa da buluflturan organizasyonda Bursa Tarihi Mehter Tak m konser verdi, k l ç kalkan ekibi de özel bir gösteri sergiledi. Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, 27 y ll k geçmifli olan yar flman n bugünlere gelmesinde eme i olanlar flükranla anarak bafllad konuflmas nda, Bu organizasyon yar m as rl k bir organizasyon. Eskiden bugüne uzanan coflkuyla her y l bu yar flmay izliyoruz. Bursa, kültürlerin ve medeniyetlerin yata. Dünyan n dört bir yan ndan, tüm co rafyalar n insanlar burada bir arada. Tüm ülkelerin dansç lar, Bursa da güzel gülümsemeleriyle ülkelerini ve kültürlerini tan tacaklar. Bu, büyük bir misyon. Onlar buraya kardefllik ve dostluk kurmak, bar fl ve hoflgörüyü yaymak için geldiler. Bar fl ve hoflgörü hepimize laz m. Herfley sevgi ve bar fl ortam nda geliflir diye konufltu. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Fatma Durmaz Y lbirlik de halk oyunlar n n sevgiyi anlatt n belirterek, gelenek ve görenekleri halk oyunlar arac l yla gelece e aktar ld n kaydetti. Konuflmalar n ard ndan yar flmaya kat lan tüm gruplar, Kültürpark Aç khava Tiyatrosu nda 3 er dakikal k gösterilerle kendilerini tan tt. Bursal lar, Türkiye nin yan s ra Arnavutluk, Rusya Federasyonu Baflk rt Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Gambiya, Gürcistan, spanya, talya, KKTC, Karada, Kosova, Macaristan, Makedonya, M s r, Moldova, Rusya Federasyonu Kuzey Osetya Cumhuriyeti, Senegal, Sierra Leone, Rusya Federasyonu Yakutistan Cumhuriyeti ve Yunanistan ekiplerinin sahne performanslar n be eniyle izledi. Tüm ekipler, Bursa da kald klar süre boyunca kentin farkl noktalar nda gösterilerini sergileyecek. (CHA) Kültür Sanat 27. Alt n Karagöz Halk Danslar Yar flmas coflkulu bafllad 10 Temmuz 2013 Hülya Avflar ve Sinan Özen Baflkent'te konser verdi ANKARA - Uluslararas Büyük Ankara Al flverifl Festivali nin sondan bir önceki konserinde Hülya Avflar ile Sinan Özen sahne ald. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alan n dolduran binlerce Baflkentli ünlü sanatç lar n flark lar ile e lendi. Sahneye ilk ç kan Sinan Özen konserine 'Y k l r stanbul' flark s ile bafllad. Özen in hareketli parçalar na izleyiciler de söz ve alk fllarla efllik etti. Hayranlar na "Harikas n z. Ankara benim için çok özel. Her zaman çok özel ve de erli. Ankara y çok seviyorum, sizleri çok seviyorum. diye seslenen Özen, 'Aflk' adl duygusal flark s n da seslendirdi. AVfiAR UNUTULMAZ fiarkilar SÖYLED Daha sonra sahneye ç kan Hülya Avflar sevilen flark lar n n yan s ra 'Sevmekten Kim Usan r', 'K skan r m seni ben' gibi sevilen flark lar ile izleyenleri coflturdu. Avflar, "Bafl m n üzerinde yeriniz var. Bu kalabal k, bu güzellik insan n içini k p r k p r ediyor. Sevgili Ankaral lar, benim büyüdü üm yer Ankara. Sayenizde Ankara ya geldim. Ne iyi oldu. Hofl geldiniz sizler de. Sa l k, s hhat, mutluluk hay rl Ramazanlar flimdiden. diye alan dolduran kalabal a seslendi. Konserine ' ntizar', 'Severek ayr lal m', 'Kendim ettim kendim buldum' gibi flark larla devam eden Avflar, 'Sensiz kald m' adl flark s yla duygusal anlar yaflatt. Avflar konserini 'Bats n bu dünya', 'Sen benim can m', 'Arad n m ' gibi flark lar yla sonland rd. (CHA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı