-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.harunyahya.org - www.harunyahya.net"

Transkript

1

2

3

4 Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : fiubat 2007 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas fl merkezi A Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) Bask : Seçil Ofset 100 Y l Mahallesi MAS-S T Matbaac lar Sitesi 4. Cadde No: 77 Ba c lar- stanbul Tel: (0 212)

5

6 Yazar ve Eserleri Hakk nda Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö renim gördü. 1980'li y llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz rlad. Bunlar n yan s ra, yazar n evrimcilerin sahtekarl klar n, iddialar n n geçersizli ini ve Darwinizm'in kanl ideolojilerle olan karanl k ba lant lar n ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad r. Harun Yahya'n n eserleri yaklafl k resmin yer ald toplam sayfal k bir külliyatt r ve bu külliyat 57 farkl dile çevrilmifltir. Yazar n müstear ismi, inkarc düflünceye karfl mücadele eden iki peygamberin hat ralar na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf ndan kitaplar n kapa nda Resulullah' n mührünün kullan lm fl olmas n n sembolik anlam ise, kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran- Kerim'in Allah' n son kitab ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas n remzetmektedir. Yazar da, yay nlad tüm çal flmalar nda, Kuran' ve Resulullah' n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar n tek tek çürütmeyi ve dine karfl yöneltilen itirazlar tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah' n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas olarak kullan lm flt r. Yazar n tüm çal flmalar ndaki ortak hedef, Kuran' n tebli ini dünyaya ulaflt rmak, böylelikle insanlar Allah' n varl, birli i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc sistemlerin çürük temellerini ve sapk n uygulamalar n gözler önüne sermektir. Nitekim Harun Yahya'n n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan n daha pek çok ülkesinde be eniyle okunmaktad r. ngilizce, Frans zca, Almanca, talyanca, spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan l - yor), Hausa (Afrika'da yayg n olarak kullan - l yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan l yor), Danimarkaca ve sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurtd fl nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf ndan takip edilmektedir.

7 Dünyan n dört bir yan nda ola anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan n iman etmesine, pek ço unun da iman nda derinleflmesine vesile olmaktad r. Kitaplar okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl l r ve samimi üslubun, ak lc ve ilmi yaklafl m n fark na varmaktad r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl maktad r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar n, art k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di er sapk n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard r, çünkü fikri dayanaklar çürütülmüfltür. Ça m zdaki tüm inkarc ak mlar, Harun Yahya Külliyat karfl s nda fikren ma lup olmufllard r. Kuflkusuz bu özellikler, Kuran' n hikmet ve anlat m çarp c l ndan kaynaklanmaktad r. Yazar n kendisi bu eserlerden dolay bir övünme içinde de ildir, yaln zca Allah' n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr ca bu eserlerin bas m nda ve yay nlanmas nda herhangi bir maddi kazançhedeflenmemektedir. Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu unda, insanlar n görmediklerini görmelerini sa layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas n teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu u ortaya ç kmaktad r. Bu de erli eserleri tan tmak yerine, insanlar n zihinlerini buland ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da tmada, iman kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad genel tecrübe ile sabit olan kitaplar yaymak ise, emek ve zaman kayb na neden olacakt r. man kurtarma amac ndan ziyade, yazar n n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece i aç kt r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n n eserlerinin tek amac n n dinsizli i çürütmek ve Kuran ahlak - n yaymak oldu unu, bu hizmetteki etki, baflar ve samimiyetin aç kça görüldü ünü okuyucular n genel kanaatinden anlayabilirler. Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar n, Müslümanlar n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman n yolu ise, dinsizli in fikren ma lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas ve Kuran ahlak n n, insanlar n kavray p yaflayabilecekleri flekilde anlat lmas d r. Dünyan n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi i zulüm, fesat ve kargafla ortam dikkate al nd nda bu hizmetin elden geldi ince h zl ve etkili bir biçimde yap lmas gerekti i aç kt r. Aksi halde çokgeç kal nabilir. Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat, Allah' n izniyle, 21. yüzy lda dünya insanlar n Kuran'da tarif edilen huzur ve bar fla, do ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu a tafl maya bir vesile olacakt r.

8

9

10 Okuyucuya - Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay s yla Allah' n varl n inkar eden Darwinizm, 140 y ld r pek çok insan n iman n kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay s yla bu teorinin bir aldatmaca oldu unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar m za ulaflt r labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular m z belki tek bir kitab m z okuma imkan bulabilir. Bu nedenle her kitab m zda bu konuya özet de olsa bir k s m ayr lmas uygun görülmüfltür. - Belirtilmesi gereken bir di er husus, bu kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Yazar n tüm kitaplar nda imani konular, Kuran ayetleri do rultusunda anlat lmakta, insanlar Allah' n ayetlerini ö renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah' n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan n akl nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b - rakmayacak flekilde aç klanmaktad r. - Bu anlat m s ras nda kullan lan samimi, sade ve ak c üslup ise kitaplar n yediden yetmifle herkes taraf ndan rahatça anlafl lmas n sa lamaktad r. Bu etkili ve yal n anlat m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat lanlar n do rulu- unu inkar edememektedirler. - Bu kitap ve yazar n di er eserleri, okuyucular taraf ndan bizzat okunabilece i gibi, karfl l kl bir sohbet ortam fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar bir arada okumalar, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar aç s ndan yararl olacakt r. - Bunun yan nda, sadece Allah r zas için yaz lm fl olan bu kitaplar n tan nmas na ve okunmas na katk da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt r. Çünkü yazar n tüm kitaplar nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar n di er insanlar taraf ndan da okunmas n n teflvik edilmesidir. - Kitaplar n arkas na yazar n di er eserlerinin tan t mlar n n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard r. Bu sayede kitab eline alan kifli, yukar da söz etti imiz özellikleri tafl yan ve okumaktan hoflland n umdu umuz bu kitapla ayn vas flara sahip daha birçok eser oldu unu görecektir. mani ve siyasi konularda yararlanabilece i zengin bir kaynak birikiminin bulundu una flahit olacakt r.

11 Girifl Materyalizm Y k ma U ram fl, Yok Olmufltur 16 Kuantum Fizi inin Ard ndan D fl Dünya Benli imizin Kayna Beyin De ildir Darwin'in Açmaz : Ruh Zaman Alg s ve Kader Gerçe i Sonuç Evrim Yan lg s

12

13 Harun Yahya (Adnan Oktar) ilim adamlar, 20. yüzy l n bafllar nda bir fley keflfettiler: Madde bildi imiz gibi de ildi. Madde sert de ildi. Madde renkli de ildi. Koku, ses ve görüntü vermiyordu. Madde yaln zca bir enerjiydi. Oturdu umuz koltuk, dayand m z masa, içinde bulundu umuz ev, köpe imiz, karfl m zdaki insanlar, binalar, uzay, y ld zlar, k sacas tüm maddesel dünya, bir enerji flekli olarak vard. Dolay s yla madde üzerine kurulan tüm felsefeler, bu beklenmedik keflif ile bilimsel olarak çöktü. Bilim, insan bedeni içinde ama bedene ait olmayan, tüm fiziksel dünyay alg layan ama kendisi fiziksel olmayan bir gerçe in ispat n gösterdi: nsan ruhunun. Ruh, materyalistlerin iddialar ile hiçbir flekilde aç klanamazd. Canl l n hayali evrimine say s z uydurma hikaye üretmifl olan Darwinizm, ruhun varl karfl s nda suskundu. Çünkü ruh, madde de ildi. Metafizik bir kavramd. Metafizik ise, materyalistler için hiçbir flekilde kabul edilemezdi. Çünkü metafizik, onlar n sözde ilahlaflt rd fluursuz olaylar, tesadüfleri, bilinçsiz süreçleri ortadan kald rmakta, bilinçli bir yarat l fl n yani Allah' n varl n n kan tlar n sunmaktayd. Zaten materyalistlerin eski Yunan'dan beri ruhun varl na karfl mücadele vermifl olmalar da bundand. Eski Yunan'dan günümüze kadar süren bu mücadelenin art k hiçbir anlam kalmam flt r. Çünkü insan insan yapan, "ben benim" diyen varl k, yani ruh vard r ve Allah'a aittir. Bilim, her fleyin insan ruhuna izlettirildi ini, izlenen bu görüntüler d - fl nda hiçbir gerçeklikten söz edilemeyece ini kesin olarak ispat etmifltir. Bir baflka deyiflle bilim, tek mutlak Varl k' n Allah oldu unu aç kça ilan etmifltir. 11

14 Darwin'in Açmaz : Ruh 12

15 Harun Yahya (Adnan Oktar) Bilimin bu ispat, kuflkusuz materyalist felsefeyi ilahlaflt - ran zihinlerin ikna olmas için önem tafl maktad r. Ama asl nda, bilinç ve fluur sahibi olan her insan, üstün bir ruh tafl d n n fark ndad r. nsan, e er akledebiliyorsa, sevindi i, düflündü ü, karar verdi i, muhakeme etti i, neflelendi i, heyecanland, sevgi duydu u, ac d, endiflelendi i, bir elman n tad ndan zevk ald, bir müzi i dinlemekten hoflland, uçaklar infla etti i, gökdelenler yükseltti i, laboratuvarlar kurup kendisini inceledi i sürece, bunlar n tümünü gerçeklefltirenin kendi ruhu oldu unu anlayacakt r. 13

16 Darwin'in Açmaz : Ruh Ruh sahibi insan, bafl bofl yarat lmam flt r. Bu dünyadaki varl n n bir amac vard r. Allah' n ruhunu tafl makta ve bu dünyada imtihan olmaktad r. Yapt ve düflündü ü her fleyden sorumlu tutulacakt r. Yaflam nda, Darwinistlerin iddia ettikleri flekilde bir rastgelelik, fluursuz tesadüfi olaylar ve amaçs zl k yoktur. Her fley Allah' n dilemesiyle yarat lm flt r ve bunlar n tümü tabi oldu u imtihan n bir parças d r. Ölüm ile sonlanacak bu yaflam nda geride b rakaca sadece bedeni olacakt r. Ruhu ise, ruhun bar naca gerçek hayat olan ahirette sonsuza kadar yaflayacakt r. Bu, ruh sahibi oldu unun fark nda olan, Allah' takdir edebilen her insan için büyük bir müjdedir. Ama Darwinistler, ruh sahibi olduklar n kabul etmedikleri sürece, bu gerçekten olanca güçleriyle kaçmaya devam edeceklerdir. Yaflamlar boyunca inkar ettikleri Yüce Allah' n huzuruna ç kacaklar gerçe ine inanmaya direneceklerdir. Kendilerini, rastgele oluflmufl bir hücre y n olarak görmeyi sürdürecek, DNA'lar keflfeden, atomun yap s n inceleyen, hücrenin derinliklerine inip hayranl k duyan insan bilinci 14

17 Harun Yahya (Adnan Oktar) karfl s nda ise bocalamaya devam edeceklerdir. nsan ruhu, Darwin'in ve Darwin yandafllar n n büyük bir açmaz d r. çinden ç kamad klar, aç klayamad klar, çözümsüz kald klar en temel gerçektir. Allah onlar ; maddeyi yok ederek, ruhun varl - n onlar n inkar edemeyecekleri flekilde bilimsel olarak ispat ederek yenilgiye u ratm flt r. Art k bu gerçe e karfl getirecekleri tüm itirazlar geçersiz ve anlams zd r. Allah, ayetlerinde flöyle buyurur: Allah' b rak p k yamet gününe kadar kendisine icabet etmeyecek fleylere tapandan daha sapm fl kimdir? Oysa onlar, bunlar n tapmalar ndan habersizdirler. nsanlar haflrolundu u (bir araya getirildi i) zaman, (Allah'tan baflka tapt klar ) onlara düflman kesilirler ve (kendilerine) ibadet etmelerini de tan mazlar. (Ahkaf Suresi, 5-6) Darwinistlerin ve materyalistlerin flu gerçe i görmeleri gerekmektedir: Tek gerçek ve mutlak Varl k Allah't r. Bu gerçek karfl s nda tüm bat l dinler ç kmazdad r. Tümü, bofl birer aldan flt r, bir aldatmacad r. Allah, Yüce Kudreti ile tüm varl klar kaplam flt r. Her fley O'na aittir, O'nun kontrolündedir. Ruhun varl n ve yarat lm fll inkar etmek, bu gerçekleri de ifltirmeyecektir. Bu kitapta, materyalistlerin büyük yan lg s, bunun bilimsel kan t, bu gerçek karfl s nda Darwinizm ç kmaz ve ruhun tereddütsüz varl konu edilmektedir. Ruhun alg lad dünyan n yaln zca bir hayal olarak var edildi i ve tüm evrene hakim olan tek mutlak Varl k' n, yerlerin ve göklerin Hakimi ve Sahibi olan Allah oldu u hat rlat lmaktad r. Bu gerçekleri görüp anlayan fluuru aç k her insan, art k yaflad dünyaya farkl bir bak fl aç s ile bakacak ve tek kurtar c s n n Allah oldu unu kavrayacakt r. nsan n as l hayat olan ahirette kurtulufla ermesi için yapmas gereken, iflte bu anlay fl do rultusunda davranmakt r. 15

18

19 Harun Yahya (Adnan Oktar) Bir Devrin Hurafesi: Materyalizm Eski Yunan düflünürleri, tüm cisimlerin atom denilen küçük parçac klardan meydana geldi ini düflünüyorlard. Evreni ve tüm canl lar ; hiçbir yönlendirme olmadan, hiçbir bilinçli müdahaleye maruz kalmaks z n, bu atomlar n flekillendirdi ini iddia ediyorlard. Bu inan fla göre, madde ezeli ve ebedi idi ve maddenin d fl nda hiçbir varl k söz konusu de ildi. Varl klar n yap ve davran fllar nda do aüstü olaylar n müdahalesi kabul edilemezdi. Her fley, maddenin mutlak varl inanc na dayan - yordu. Madde ezeli oldu una göre, evren de ezeliydi ve bu anlay fl ateizmin temelini oluflturuyordu. Tüm evren ezeli olarak varsa, sapk n materyalist inan fla göre maddenin ve evrenin yarat lm fl olmas imkans zd. Materyalizme göre, evren sonsuzdu ve dolay s yla evrende bir amaç ve özel yarat l fl da yoktu. Evrendeki tüm denge, ahenk, uyum ve düzen, materyalistlere göre sadece tesadüflerin eseri idi. Materyalizm her fleyin, fluursuz atomlar n rastgele bir araya gelmeleri sonucunda meydana geldi ini ve d fl dünya her ne kadar mükemmel bir komplekslik, denge ve müthifl bir düzen sergilese de, tüm bunlar n amaçs z tesadüflerin bir sonucu oldu unu iddia ediyordu. Materyalist zihniyet, bu ak l d fl önkabule eski Yunan'dan beri sahipti. Materyalizm, "amaç" ve "yarat lm fll k" fikirlerini reddetti i için, bir Yarat c 'n n varl n da reddediyordu. Daha do ru bir deyiflle materyalizm, Allah' n varl n reddetmek için ortaya at lm fl bir felsefe idi. Yeryüzünde Allah inanc n inkar eden pek çok ak m, ideoloji ve fikir sistemi, materyalizmi kendisine temel edinmiflti. Yani dinsizli in en etkin dini materyalizm olmufltu. 17

20 Darwin'in Açmaz : Ruh Stanley Sobottka Virginia Üniversitesi'nden fizik profesörü Stanley Sobottka, materyalizm sapk nl n flöyle tan mlamaktad r: E er biz buna (materyalist görüfle) inan rsak, buna göre yaflarsak, kendimiz de dahil tüm yaflant m z n tamamiyle fizik kanunlar na göre yönetildi ini kabul etmek durumunda kal r z. Bu durumda isteklerimize, arzular m za, ümitlerimize, ahlaki düflüncelerimize, hedeflerimize, amaçlar m za ve kaderimize hükmeden tek kanun, fizik kanunlar d r. Madde ve enerji bizim birinci as l hedefimiz, tüm tutkular m z n ve isteklerimizin amac olmal d r. Özellikle bunun anlam, yaflant lar m z n vücutlar m z da içeren maddiyat elde etme amac na dayal olmas, buna odaklanmas gerekmektedir veya maksimum maddesel hoflnutlu u, tatmini, zevki elde edebilmek için en az ndan bu maddi fleyleri düzenlemek veya de ifltirmek gerekmektedir. Baflka hiçbir amaç gözetmeden sadece tüm enerjimizi bu yönde harcamal y z. Tüm bunlardan baflka hiçbir seçene imiz yoktur çünkü tamamiyle fizik kanunlar na göre yönetilmekteyiz. Bu inançlar veya istekler taraf ndan kendimizi tuza a düflmüfl gibi hissedebiliriz ancak bunlar bafl m zdan bir türlü defedemeyiz. Bize tamamen bu materyalist sistem hakim olur. K saca özellefltirirsek bu materyalist felsefenin özeti "Ben bir vücudum" fleklindedir. 1 Eski Yunan'da, materyalizme göre dindar insanlar bilimselli e karfl yd lar. flte bu yüzden materyalistler tarih boyunca Allah inanc ve bilim aras nda bir anlaflmazl k varm fl gibi bir görünüm ortaya koymaya çal flt lar. Oysa bilim Allah' n varl - na dair deliller göstermekteydi, Allah inanc ile mücadele halinde olan ise materyalist zihniyet idi. (Bu elbette Darwinizm'i de kaps yordu. Darwinizm ile mücadele, as l olarak onun materyalist kaynakl olmas nedeniyledir.) Materyalistler, tarih boyunca varl klar n bir atom y n ndan olufltu u- 18

21 Harun Yahya (Adnan Oktar) nu, insan beyninin de bir hücre a ndan baflka bir fley olmad - n iddia ettiler. nsan zihnine bir aç klama getiremediler; bunu, nöronlar n etkileflmesi olarak aç klamaya çal flt lar. Materyalistler, kendilerini de bir hayvan veya makine olarak tan mlamaktan çekinmediler. fiuurlu bir varl k statüsünde olduklar n inkar ettiler. Kendilerini tesadüflerin var etti ini iddia ettiler. Oysa bu büyük bir aldan fl ve Allah' inkar etmek için kurgulanm fl büyük bir yaland. Maddenin mutlak gerçekli ine inanan bu insanlar asl nda, Delaware Üniversitesi Bartol Araflt rma Enstitüsü'nden kuantum parçac k fizikçisi Stephen M. Barr' n ifadesiyle eski dönem paganistlerinden neredeyse farks zd lar. Materyalistler, insan, t pk eski paganlar gibi insandan afla varl klar olarak tan mlamaktayd lar. Paganlar bunu, sözde maddeyi ilahlaflt rarak yapm flt ; materyalist ise ayn fleyi, ruhu inkar edip her fleyi madde seviyesine indirgeyerek gerçeklefltirdi. Paganlar, hareketlerin yörüngeler ve y ld zlar taraf ndan kontrol edildi ini söylemiflti; materyalistler ise, kendilerinin, beyinlerindeki elektronlar n yörüngeleri taraf ndan kontrol edildiklerini iddia ettiler. Paganlar, ibadet etmek için hayvanlar n önünde e ilmiflti; materyalistler ise kendilerinin hayvandan baflka bir fley olmad n iddia ettiler. 2 Oregon Üniversitesi Kuramsal Bilimler Enstitüsü fizik profesörü Amit Goswami, materyalizmin insanlara afl lamak istedi- i temel mant flu flekilde aç klam flt r: Bizler, birer makine oldu umuza inanmaya flartland r ld k. Buna göre tüm hareketlerimiz; ald m z uyar lar ve geçmiflteki flartlanmalar taraf ndan kontrol edilmektedir. T pk sürgünler gibi, hiçbir sorumlulu umuz veya hiçbir seçimimiz yok.3 Amit Goswami 19

22 Darwin'in Açmaz : Ruh Oysa insan Allah yaratm flt r. nsan, amaçs z ve sorumsuz bir varl k de ildir, materyalistlerin iddias n n aksine fluursuz bir makine de ildir. nsan, Allah'a karfl sorumlu bir varl kt r ve yapt klar n n tümünden ahirette sorguya çekilecektir. nsanlar bu gerçekten uzaklaflt rmaya çal flan materyalist mant k, eski Yunan'dan beri tarihin her döneminde ayn anlay fl ile tarih sahnesinde yerini alm flt. Ama bu inan fl n as l olarak yayg nlafl p yerleflik bir fikir sistemi halini ald as r 19. yüzy l oldu. 19. yüzy lda, klasik fizikçilerin büyük bir ço unlu u, maddenin ana ö elerinin t pk bilardo toplar gibi, cans z, bölünemeyen atomlardan olufltu unu ve evrendeki mükemmel düzen ve kompleksli in kayna n n atomlar n rastgele hareketlerinin bir sonucu oldu unu san yorlard. Onlara göre, yeryüzündeki canl l k da dahil olmak üzere her fley, bilinçsiz bir süreç içinde tesadüf eseri var olmufltu. Atomlar; bilinçsiz, fluursuz birliktelikler kurmufllar ve flu anda karfl m zda gördü ümüz mükemmel özellikleriyle dünyay, dahas ak l ve fluur sahibi olan bizleri meydana getirmifllerdi. Materyalistler, bu iddialar s ralayarak insan n bir Yarat c taraf ndan yarat lmad n ve maddesel bir varl ktan öte bir fley olmad n insanlar n zihinlerine kaz mak istiyorlard. Oysa insan n mükemmel sistem ve mekanizmalarla, ola anüstü bir ak l 20

23 Harun Yahya (Adnan Oktar) ve zihin gücüyle yarat lm fl oldu u aç k bir gerçektir. Yeryüzünde, materyalistlerin iddia ettikleri gibi bilinçsiz ve fluursuz olaylar, bunun sonucunda oluflan bilinçsiz yap ve sistemler yoktur. Her fley, kimi zaman insan n kavrama gücünü aflan komplekslikler ve üstünlükler sergiler ve bu detaylar, hiçbir tesadüfi müdahaleye mahal vermeyecek derecede mükemmeldir. Yeryüzü, ola anüstü yarat l fl n delillerini gösterir niteliktedir. Bu gerçeklere ra men, materyalistler fluursuz atomlar n her fleyin temeli oldu una dair iddialar nda srarl yd lar. Peki materyalistlere göre her fleyin sebebi olan atom nas l bir fleydi? Atom, bir bak ma bir boflluktur ve bu gerçekten de do rudur. Bunu flu flekilde aç klayabiliriz: Nötron ve protonlar n birlikte oluflturdu u atom çekirde ini, sadece 1 mm çap nda, bir toplu i ne bafl büyüklü ünde kabul edersek; çekirde in etraf nda dönen elektron bu çekirdekten tam 100 metre uzakl kta bir noktada bulunmaktad r.4 Çekirdekle elektronlar aras ndaki bu büyük mesafe içinde ise var olan fley sadece boflluktur. Hiçbir fleyin, hiçbir maddenin bulunmad bu 100 metrelik boflluk, gerçek anlamda bir "boflluk"tur. flte bu nedenle uzmanlar n atomu bir boflluk olarak kabul etmeleri bir bak ma do rudur. ngiliz fizikçi Sir Arthur Eddington'un belirtti i gibi, "madde ço unlukla hayalet gibi bofl alandan oluflmaktad r."5 Daha kesin konuflmak gerekirse, atomun % 'unda hiçbir fley yoktur. Kaliforniya Üniversitesi'nden parçac k fizikçisi Fred Alan Wolf, atomla ilgili olarak bu gerçe i flu flekilde aç klam flt r:... bizim yaflad m z gezegendeki hayat n, evrenin ne kadar bofl oldu unu düflündü ümüzde, bir sürpriz oldu unu anlayabiliriz. Asl nda, evrenin %99'dan fazlas hiçbir fleydir! Evrenin endifle verici bir h zla genifllemekte oldu unu dikkate al rsak, daha önce hiç 21

24 Darwin'in Açmaz : Ruh olmad kadar çok hiçlik meydana gelecektir! Buna bu flekilde bakmak bizde hayranl k uyand r c bir sayg olufltururken, atom alt parçac klar n mikrodünyas n dikkate ald m zda, durum daha da fenalafl r. Deyim yerindeyse, hiçbir fley yoktur yüzy l n bafllar nda her fleyin en ufak parças olarak kabul edilen atomun içinde dev bir boflluk oldu u, bu bofllu un içinde de bir çekirdek ve onun etraf nda dönen elektronlar oldu u biliniyordu. Maddenin de, atomun da, onun içindeki temel parçac klar n da ifllevleri yaln zca genel hatlar yla anlafl lm flt. Peki atom çekirde inde, metrelik bir alanda, yani santimetrenin milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda biri kadarl k bir alanda ne vard? flte bilim adamlar bunu bilmiyorlard. 1960'l y llarda, bilimsel alanda çok önemli bir keflif gündeme geldi. Protonun derinliklerinde, ismine kuark denilen parçac klar oldu u fark edildi. Bu ola anüstü küçük parçac klar, protonun art yükünün ve nötronun yüksüzlü ünün sebebiydiler. Zamanla yap lan araflt rmalar sonucunda anlafl ld ki, atomun 'ini oluflturan hacmin içinde müthifl bir dünya var. Materyalistler, atomun derinliklerine do ru indikçe ve maddenin en küçük yap tafl n n ola anüstü detaylar n gördükçe, çözümü bu konudaki teorilerini farkl bir yönde gelifltirmekte buldular. Tüm evrenin bilinçsizce, rastgele bir flekilde ortaya ç kmas için, yaln zca atomlar n de il, atomun içindeki dünyan n, yani atom alt parçac klar n n parçac k hareketlerinin de nas l meydana geldi ini aç klamalar gerekiyordu. Yegane varl n madde oldu u iddias, materyalist zihinlerdeki yerini korumaktayd. Ta ki, kuantum fizi i keflfedilinceye kadar... 22

25 Harun Yahya (Adnan Oktar)

26 Darwin'in Açmaz : Ruh Materyalizmi Bilimsel Olarak Yok Eden Keflif: Kuantum Fizi i Fiziki evrenin infla edilme flekli, ruhun varl na iflaret etmeye yeterlidir. Benim ruhu buldu um noktalar kuantum mekani inin iflleyifli ya da kuantum fizi i diyebiliriz, bunlar, fiziki dünyan n ard nda ruhla ba lant l bir temel olabilece ini gösteriyor.7 (Kaliforniya Üniversitesi'nden ünlü parçac k fizikçisi Fred Alan Wolf) Isaac Newton'a göre fl k, "corppuscule" ad verilen bir madde ak m yd. Tümüyle parçac klardan olufluyordu. Bir baflka deyiflle kuantum fizi i keflfedilene kadar kabul gören geleneksel Newton fizi inin temeli, fl n bir parçac k y n olufluna dayan yordu. 19. yüzy l fizikçilerinden James Clerk Maxwell Isaac Newton ise fl n dalga davran fl gösterdi ini öne sürüyordu. Kuantum teorisi, fizi in bu en büyük tart flmas n uzlaflt rd. 24

27 Harun Yahya (Adnan Oktar) 1905 y l nda Albert Einstein, fl - n kuantalara, yani enerji paketçiklerine sahip oldu u iddias n ortaya att. Bu enerji paketçiklerine foton ad veriliyordu. Parçac k olarak adland r lsalar da, fotonlar 1860'larda James Clerk Maxwell'in iddia etti i gibi dalga hareketine eflit flekilde gözlemlenebiliyordu. Dolay s yla fl k, dalga ve parçac k aras nda bir geçifl gibiydi.8 Ancak bu durum, Newton fizi i aç s ndan oldukça büyük bir çeliflki sergiliyordu. Einstein' n hemen ard ndan Alman as ll fizikçi Max Planck, fl k üzerinde çal flmalar yaparak, fl n hem dalga hem de parçac k halinde bulundu u de erlendirmesini yapt ve tüm bilim dünyas n flafl rtt. Kuantum teorisi ad alt nda ortaya att bu teoriye göre enerji, düz ve sürekli de il, kesik, kopuk ve noktasal paketçikler halinde yay l yordu. (Kuantum kelimesi, Latince'de "nicelik", fizikte ise "parçac k" anlam na gelmektedir.) Bu düflünce Planck sabiti olarak matemati e kazand r ld. 25

28 Darwin'in Açmaz : Ruh Kuantum olay nda fl k, hem madde hem de dalga özelli i göstermekteydi. Foton denilen maddeye, uzayda bir de dalga efllik etmekteydi. Yani fl k, uzayda yol al rken dalga gibi, önüne engel ç k nca aktif bir parçac k gibi davranmaktayd. Bir baflka deyiflle fl k, önüne bir engel ç kana kadar bir enerji flekline bürünüyor, bir engelle karfl laflt nda ise sanki maddesel bir Max Planck varl varm fl gibi kum tanelerini and ran parçac klar fleklini al yordu. Bu teori, Planck' n ard ndan Albert Einstein, Niels Bohr, Louis De Broglie, Erwin Schroedinger, Werner Heisenberg, Paul Adrian Maurica Dirac ve Wolfgang Pauli gibi bilim adamlar taraf ndan gelifltirildi. Her birine bu büyük bulufltan dolay Nobel ödülü verildi. Amit Goswami, fl n bu yeni keflfedilmifl özelli i ile ilgili flunlar söylüyordu: Ifl k, dalga olarak görülebildi i zamanlarda, ayn anda iki veya daha fazla yerde olma yetene inde olur. Bir flemsiyenin deliklerinden geçer ve da lma özelli i gösterir. Ancak fl bir foto raf filminde yakalad m zda, parçac k taneleri gibi aral kl ve nokta nokta bir özellik gösterir. O halde fl k hem parçac k hem de dalga olmal d r. Çeliflkili, de il mi? Söz konusu olan eski fizi in siperlerinden biri: birden fazla yoruma yer vermeyen kesin bir izah. Söz konusu olan bir di er fley de nesnellik kavram : Ifl n do as, yani fl n ne oldu u, onu nas l gözlemledi imize mi ba l?9 Bilim adamlar, art k maddenin cans z, kör ve anlafl lmaz parçac klar oldu una inanm yorlard. Bir baflka deyiflle kuantum fizi i, materyalist bir anlam tafl m yordu. Çünkü maddenin özünde, maddesel olmayan bir fleyler vard. Einstein, Phillip Lenard ve Compton fl n tanecik yap s n araflt r rken, Louis De Broglie de dalgalar n yap s n incelemeye baflla- 26

29 Harun Yahya (Adnan Oktar) d. Broglie'nin keflfi ise ola anüstüydü. Yapt çal flmalar sonucunda atom alt parçac klar n da dalga özellikleri gösterdiklerini gözlemlemiflti. Elektron, proton gibi parçac klara da dalga boyu efllik etmekteydi. Yani materyalizmin mutlak madde olarak tan mlad atomun içinde, materyalistlerin inanc n n aksine madde de il, asl nda var olmayan enerji dalgalar vard. Atomun içindeki bu küçük parçalar, t pk fl k gibi, istedikleri zaman dalga gibi davran yor, istedikleri zaman da parçac k özelli i gösteriyorlard. Yani materyalist yoruma göre atomun içinde "mutlak flekilde var olan madde", materyalistlerin beklentilerinin aksine kimi zaman görülebilir oluyor, kimi zaman da yok oluyordu. Bu önemli keflif, gerçek dünya zannetti imiz görüntülerin birer gölge varl k oldu unu, maddenin, fizikten tamamen uzaklaflt n ve metafizi e yöneldi ini gösteriyordu yüzy l n bafllar nda Max Planck, fl n hem dalga hem de parçac k özelli i gösterdi i de erlendirmesini yaparak kuantum teorisini ortaya att. Bir ampulün s cak teli gibi s cak objeler bize fl k verir. Ifl k bazen dalga fleklinde hareket eder. Ifl k bazen bir parçac k bombard man fleklinde hareket eder. 27

30 Darwin'in Açmaz : Ruh Fizikçi Richard Feynman, atom alt parçac klar ve fl kla ilgili bu ilginç gerçe i flu sözlerle aç kl yordu: "Elektronların ve ıflı ın nasıl davrandıklarını artık biliyoruz. Nasıl mı davranıyorlar? Parçacık gibi davrandıklarını söylersem yanlıfl izlenime yol açmıfl olurum. Dalga gibi davranırlar desem, yine aynı fley. Onlar kendilerine özgü, benzeri olmayan bir flekilde hareket ederler. Teknik olarak buna "kuantum mekaniksel bir davranıfl biçimi" diyebiliriz. Bu, daha önce gördü ünüz hiçbir fleye benzemeyen bir davranıfl biçimidir... Bir atom, bir yay ucuna asılmıfl sallanan bir a ırlık gibi davranmaz. Çekirde i saran bir bulut veya sis tabakasına da pek benzemez. Daha önce gördü ünüz hiçbir fleye benzemeyen bir flekilde davranır. En azından bir basitlefltirme yapabiliriz: Elektronlar bir anlamda tıpkı fotonlar gibi davranırlar; ikisi de aynı flekilde "acayiptir". Nasıl davrandıklarını algılamak bir hayal gücü gerektirir; çünkü algılayaca ınız fley bildi iniz her fleyden farklıdır... Bunun neden böyle olabildi ini hiç kimse bilemiyor."11 Tüm bunlar özetlersek, kuantum mekanikçilerinin söyledikleri, nesnel dünyan n bir illüzyon oldu uydu.12 Max Planck Institude of Physics (Max Planck Fizik Enstitüsü) yöneticisi Prof. Hans-Peter Dürr, bu gerçe i flu flekilde özetliyordu: Madde her ne ise, maddeden yap lmam flt r.13 28

Harun Yahya. Okuyucuya

Harun Yahya. Okuyucuya Harun Yahya Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l

Detaylı

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Harun Yahya (Adnan Oktar) Harun Yahya (Adnan Oktar) Türlerin Evrimi Yan lg s YAZAR VE ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. I. Bask : Temmuz, 2003 II. Bask : Ocak, 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi

Detaylı

TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR:

TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR: TERÖRÜN PERDE ARKASI MOSSAD, CIA, MASONLUK, GLADIO, MAFYA ve TERÖR ÖRGÜTLER ARASINDAK B L NMEYEN L fik LER TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR: srail ve Amerikan Gizli Servisleri'nin terör örgütleriyle

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005 Kuran Araflt rmalar Grubu Kur an Hiç Tükenmeyen Mucize 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR stanbul Yay nevi 2005 stanbul Yay nevi KUR AN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE Bask ve Cilt: Seçil Ofset Massit

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt

Türkiye'de Amerika'n n Kürt Kart dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Devleti kurdurmak isteyip istemedi i sorusu üzerinde ateflli

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

Nano Dünya. Nanometre

Nano Dünya. Nanometre Yeni dünya Ç NDE bulundu umuz yeni yüzy lda yepyeni bir dünyan n resmi giderek netlefliyor. Yeni dünyan n etkileyici oldu unda kuflku yok. Ama gördü ümüzün sevindirici mi, ürkütücü mü oldu u, görüfl aç

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı