-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.harunyahya.org - www.harunyahya.net"

Transkript

1

2

3

4 Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : fiubat 2007 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas fl merkezi A Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) Bask : Seçil Ofset 100 Y l Mahallesi MAS-S T Matbaac lar Sitesi 4. Cadde No: 77 Ba c lar- stanbul Tel: (0 212)

5

6 Yazar ve Eserleri Hakk nda Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö renim gördü. 1980'li y llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz rlad. Bunlar n yan s ra, yazar n evrimcilerin sahtekarl klar n, iddialar n n geçersizli ini ve Darwinizm'in kanl ideolojilerle olan karanl k ba lant lar n ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad r. Harun Yahya'n n eserleri yaklafl k resmin yer ald toplam sayfal k bir külliyatt r ve bu külliyat 57 farkl dile çevrilmifltir. Yazar n müstear ismi, inkarc düflünceye karfl mücadele eden iki peygamberin hat ralar na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf ndan kitaplar n kapa nda Resulullah' n mührünün kullan lm fl olmas n n sembolik anlam ise, kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran- Kerim'in Allah' n son kitab ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas n remzetmektedir. Yazar da, yay nlad tüm çal flmalar nda, Kuran' ve Resulullah' n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar n tek tek çürütmeyi ve dine karfl yöneltilen itirazlar tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah' n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas olarak kullan lm flt r. Yazar n tüm çal flmalar ndaki ortak hedef, Kuran' n tebli ini dünyaya ulaflt rmak, böylelikle insanlar Allah' n varl, birli i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc sistemlerin çürük temellerini ve sapk n uygulamalar n gözler önüne sermektir. Nitekim Harun Yahya'n n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan n daha pek çok ülkesinde be eniyle okunmaktad r. ngilizce, Frans zca, Almanca, talyanca, spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan l - yor), Hausa (Afrika'da yayg n olarak kullan - l yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan l yor), Danimarkaca ve sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurtd fl nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf ndan takip edilmektedir.

7 Dünyan n dört bir yan nda ola anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan n iman etmesine, pek ço unun da iman nda derinleflmesine vesile olmaktad r. Kitaplar okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl l r ve samimi üslubun, ak lc ve ilmi yaklafl m n fark na varmaktad r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl maktad r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar n, art k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di er sapk n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard r, çünkü fikri dayanaklar çürütülmüfltür. Ça m zdaki tüm inkarc ak mlar, Harun Yahya Külliyat karfl s nda fikren ma lup olmufllard r. Kuflkusuz bu özellikler, Kuran' n hikmet ve anlat m çarp c l ndan kaynaklanmaktad r. Yazar n kendisi bu eserlerden dolay bir övünme içinde de ildir, yaln zca Allah' n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr ca bu eserlerin bas m nda ve yay nlanmas nda herhangi bir maddi kazançhedeflenmemektedir. Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu unda, insanlar n görmediklerini görmelerini sa layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas n teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu u ortaya ç kmaktad r. Bu de erli eserleri tan tmak yerine, insanlar n zihinlerini buland ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da tmada, iman kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad genel tecrübe ile sabit olan kitaplar yaymak ise, emek ve zaman kayb na neden olacakt r. man kurtarma amac ndan ziyade, yazar n n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece i aç kt r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n n eserlerinin tek amac n n dinsizli i çürütmek ve Kuran ahlak - n yaymak oldu unu, bu hizmetteki etki, baflar ve samimiyetin aç kça görüldü ünü okuyucular n genel kanaatinden anlayabilirler. Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar n, Müslümanlar n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman n yolu ise, dinsizli in fikren ma lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas ve Kuran ahlak n n, insanlar n kavray p yaflayabilecekleri flekilde anlat lmas d r. Dünyan n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi i zulüm, fesat ve kargafla ortam dikkate al nd nda bu hizmetin elden geldi ince h zl ve etkili bir biçimde yap lmas gerekti i aç kt r. Aksi halde çokgeç kal nabilir. Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat, Allah' n izniyle, 21. yüzy lda dünya insanlar n Kuran'da tarif edilen huzur ve bar fla, do ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu a tafl maya bir vesile olacakt r.

8

9

10 Okuyucuya - Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay s yla Allah' n varl n inkar eden Darwinizm, 140 y ld r pek çok insan n iman n kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay s yla bu teorinin bir aldatmaca oldu unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar m za ulaflt r labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular m z belki tek bir kitab m z okuma imkan bulabilir. Bu nedenle her kitab m zda bu konuya özet de olsa bir k s m ayr lmas uygun görülmüfltür. - Belirtilmesi gereken bir di er husus, bu kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Yazar n tüm kitaplar nda imani konular, Kuran ayetleri do rultusunda anlat lmakta, insanlar Allah' n ayetlerini ö renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah' n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan n akl nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b - rakmayacak flekilde aç klanmaktad r. - Bu anlat m s ras nda kullan lan samimi, sade ve ak c üslup ise kitaplar n yediden yetmifle herkes taraf ndan rahatça anlafl lmas n sa lamaktad r. Bu etkili ve yal n anlat m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat lanlar n do rulu- unu inkar edememektedirler. - Bu kitap ve yazar n di er eserleri, okuyucular taraf ndan bizzat okunabilece i gibi, karfl l kl bir sohbet ortam fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar bir arada okumalar, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar aç s ndan yararl olacakt r. - Bunun yan nda, sadece Allah r zas için yaz lm fl olan bu kitaplar n tan nmas na ve okunmas na katk da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt r. Çünkü yazar n tüm kitaplar nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar n di er insanlar taraf ndan da okunmas n n teflvik edilmesidir. - Kitaplar n arkas na yazar n di er eserlerinin tan t mlar n n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard r. Bu sayede kitab eline alan kifli, yukar da söz etti imiz özellikleri tafl yan ve okumaktan hoflland n umdu umuz bu kitapla ayn vas flara sahip daha birçok eser oldu unu görecektir. mani ve siyasi konularda yararlanabilece i zengin bir kaynak birikiminin bulundu una flahit olacakt r.

11 Girifl Materyalizm Y k ma U ram fl, Yok Olmufltur 16 Kuantum Fizi inin Ard ndan D fl Dünya Benli imizin Kayna Beyin De ildir Darwin'in Açmaz : Ruh Zaman Alg s ve Kader Gerçe i Sonuç Evrim Yan lg s

12

13 Harun Yahya (Adnan Oktar) ilim adamlar, 20. yüzy l n bafllar nda bir fley keflfettiler: Madde bildi imiz gibi de ildi. Madde sert de ildi. Madde renkli de ildi. Koku, ses ve görüntü vermiyordu. Madde yaln zca bir enerjiydi. Oturdu umuz koltuk, dayand m z masa, içinde bulundu umuz ev, köpe imiz, karfl m zdaki insanlar, binalar, uzay, y ld zlar, k sacas tüm maddesel dünya, bir enerji flekli olarak vard. Dolay s yla madde üzerine kurulan tüm felsefeler, bu beklenmedik keflif ile bilimsel olarak çöktü. Bilim, insan bedeni içinde ama bedene ait olmayan, tüm fiziksel dünyay alg layan ama kendisi fiziksel olmayan bir gerçe in ispat n gösterdi: nsan ruhunun. Ruh, materyalistlerin iddialar ile hiçbir flekilde aç klanamazd. Canl l n hayali evrimine say s z uydurma hikaye üretmifl olan Darwinizm, ruhun varl karfl s nda suskundu. Çünkü ruh, madde de ildi. Metafizik bir kavramd. Metafizik ise, materyalistler için hiçbir flekilde kabul edilemezdi. Çünkü metafizik, onlar n sözde ilahlaflt rd fluursuz olaylar, tesadüfleri, bilinçsiz süreçleri ortadan kald rmakta, bilinçli bir yarat l fl n yani Allah' n varl n n kan tlar n sunmaktayd. Zaten materyalistlerin eski Yunan'dan beri ruhun varl na karfl mücadele vermifl olmalar da bundand. Eski Yunan'dan günümüze kadar süren bu mücadelenin art k hiçbir anlam kalmam flt r. Çünkü insan insan yapan, "ben benim" diyen varl k, yani ruh vard r ve Allah'a aittir. Bilim, her fleyin insan ruhuna izlettirildi ini, izlenen bu görüntüler d - fl nda hiçbir gerçeklikten söz edilemeyece ini kesin olarak ispat etmifltir. Bir baflka deyiflle bilim, tek mutlak Varl k' n Allah oldu unu aç kça ilan etmifltir. 11

14 Darwin'in Açmaz : Ruh 12

15 Harun Yahya (Adnan Oktar) Bilimin bu ispat, kuflkusuz materyalist felsefeyi ilahlaflt - ran zihinlerin ikna olmas için önem tafl maktad r. Ama asl nda, bilinç ve fluur sahibi olan her insan, üstün bir ruh tafl d n n fark ndad r. nsan, e er akledebiliyorsa, sevindi i, düflündü ü, karar verdi i, muhakeme etti i, neflelendi i, heyecanland, sevgi duydu u, ac d, endiflelendi i, bir elman n tad ndan zevk ald, bir müzi i dinlemekten hoflland, uçaklar infla etti i, gökdelenler yükseltti i, laboratuvarlar kurup kendisini inceledi i sürece, bunlar n tümünü gerçeklefltirenin kendi ruhu oldu unu anlayacakt r. 13

16 Darwin'in Açmaz : Ruh Ruh sahibi insan, bafl bofl yarat lmam flt r. Bu dünyadaki varl n n bir amac vard r. Allah' n ruhunu tafl makta ve bu dünyada imtihan olmaktad r. Yapt ve düflündü ü her fleyden sorumlu tutulacakt r. Yaflam nda, Darwinistlerin iddia ettikleri flekilde bir rastgelelik, fluursuz tesadüfi olaylar ve amaçs zl k yoktur. Her fley Allah' n dilemesiyle yarat lm flt r ve bunlar n tümü tabi oldu u imtihan n bir parças d r. Ölüm ile sonlanacak bu yaflam nda geride b rakaca sadece bedeni olacakt r. Ruhu ise, ruhun bar naca gerçek hayat olan ahirette sonsuza kadar yaflayacakt r. Bu, ruh sahibi oldu unun fark nda olan, Allah' takdir edebilen her insan için büyük bir müjdedir. Ama Darwinistler, ruh sahibi olduklar n kabul etmedikleri sürece, bu gerçekten olanca güçleriyle kaçmaya devam edeceklerdir. Yaflamlar boyunca inkar ettikleri Yüce Allah' n huzuruna ç kacaklar gerçe ine inanmaya direneceklerdir. Kendilerini, rastgele oluflmufl bir hücre y n olarak görmeyi sürdürecek, DNA'lar keflfeden, atomun yap s n inceleyen, hücrenin derinliklerine inip hayranl k duyan insan bilinci 14

17 Harun Yahya (Adnan Oktar) karfl s nda ise bocalamaya devam edeceklerdir. nsan ruhu, Darwin'in ve Darwin yandafllar n n büyük bir açmaz d r. çinden ç kamad klar, aç klayamad klar, çözümsüz kald klar en temel gerçektir. Allah onlar ; maddeyi yok ederek, ruhun varl - n onlar n inkar edemeyecekleri flekilde bilimsel olarak ispat ederek yenilgiye u ratm flt r. Art k bu gerçe e karfl getirecekleri tüm itirazlar geçersiz ve anlams zd r. Allah, ayetlerinde flöyle buyurur: Allah' b rak p k yamet gününe kadar kendisine icabet etmeyecek fleylere tapandan daha sapm fl kimdir? Oysa onlar, bunlar n tapmalar ndan habersizdirler. nsanlar haflrolundu u (bir araya getirildi i) zaman, (Allah'tan baflka tapt klar ) onlara düflman kesilirler ve (kendilerine) ibadet etmelerini de tan mazlar. (Ahkaf Suresi, 5-6) Darwinistlerin ve materyalistlerin flu gerçe i görmeleri gerekmektedir: Tek gerçek ve mutlak Varl k Allah't r. Bu gerçek karfl s nda tüm bat l dinler ç kmazdad r. Tümü, bofl birer aldan flt r, bir aldatmacad r. Allah, Yüce Kudreti ile tüm varl klar kaplam flt r. Her fley O'na aittir, O'nun kontrolündedir. Ruhun varl n ve yarat lm fll inkar etmek, bu gerçekleri de ifltirmeyecektir. Bu kitapta, materyalistlerin büyük yan lg s, bunun bilimsel kan t, bu gerçek karfl s nda Darwinizm ç kmaz ve ruhun tereddütsüz varl konu edilmektedir. Ruhun alg lad dünyan n yaln zca bir hayal olarak var edildi i ve tüm evrene hakim olan tek mutlak Varl k' n, yerlerin ve göklerin Hakimi ve Sahibi olan Allah oldu u hat rlat lmaktad r. Bu gerçekleri görüp anlayan fluuru aç k her insan, art k yaflad dünyaya farkl bir bak fl aç s ile bakacak ve tek kurtar c s n n Allah oldu unu kavrayacakt r. nsan n as l hayat olan ahirette kurtulufla ermesi için yapmas gereken, iflte bu anlay fl do rultusunda davranmakt r. 15

18

19 Harun Yahya (Adnan Oktar) Bir Devrin Hurafesi: Materyalizm Eski Yunan düflünürleri, tüm cisimlerin atom denilen küçük parçac klardan meydana geldi ini düflünüyorlard. Evreni ve tüm canl lar ; hiçbir yönlendirme olmadan, hiçbir bilinçli müdahaleye maruz kalmaks z n, bu atomlar n flekillendirdi ini iddia ediyorlard. Bu inan fla göre, madde ezeli ve ebedi idi ve maddenin d fl nda hiçbir varl k söz konusu de ildi. Varl klar n yap ve davran fllar nda do aüstü olaylar n müdahalesi kabul edilemezdi. Her fley, maddenin mutlak varl inanc na dayan - yordu. Madde ezeli oldu una göre, evren de ezeliydi ve bu anlay fl ateizmin temelini oluflturuyordu. Tüm evren ezeli olarak varsa, sapk n materyalist inan fla göre maddenin ve evrenin yarat lm fl olmas imkans zd. Materyalizme göre, evren sonsuzdu ve dolay s yla evrende bir amaç ve özel yarat l fl da yoktu. Evrendeki tüm denge, ahenk, uyum ve düzen, materyalistlere göre sadece tesadüflerin eseri idi. Materyalizm her fleyin, fluursuz atomlar n rastgele bir araya gelmeleri sonucunda meydana geldi ini ve d fl dünya her ne kadar mükemmel bir komplekslik, denge ve müthifl bir düzen sergilese de, tüm bunlar n amaçs z tesadüflerin bir sonucu oldu unu iddia ediyordu. Materyalist zihniyet, bu ak l d fl önkabule eski Yunan'dan beri sahipti. Materyalizm, "amaç" ve "yarat lm fll k" fikirlerini reddetti i için, bir Yarat c 'n n varl n da reddediyordu. Daha do ru bir deyiflle materyalizm, Allah' n varl n reddetmek için ortaya at lm fl bir felsefe idi. Yeryüzünde Allah inanc n inkar eden pek çok ak m, ideoloji ve fikir sistemi, materyalizmi kendisine temel edinmiflti. Yani dinsizli in en etkin dini materyalizm olmufltu. 17

20 Darwin'in Açmaz : Ruh Stanley Sobottka Virginia Üniversitesi'nden fizik profesörü Stanley Sobottka, materyalizm sapk nl n flöyle tan mlamaktad r: E er biz buna (materyalist görüfle) inan rsak, buna göre yaflarsak, kendimiz de dahil tüm yaflant m z n tamamiyle fizik kanunlar na göre yönetildi ini kabul etmek durumunda kal r z. Bu durumda isteklerimize, arzular m za, ümitlerimize, ahlaki düflüncelerimize, hedeflerimize, amaçlar m za ve kaderimize hükmeden tek kanun, fizik kanunlar d r. Madde ve enerji bizim birinci as l hedefimiz, tüm tutkular m z n ve isteklerimizin amac olmal d r. Özellikle bunun anlam, yaflant lar m z n vücutlar m z da içeren maddiyat elde etme amac na dayal olmas, buna odaklanmas gerekmektedir veya maksimum maddesel hoflnutlu u, tatmini, zevki elde edebilmek için en az ndan bu maddi fleyleri düzenlemek veya de ifltirmek gerekmektedir. Baflka hiçbir amaç gözetmeden sadece tüm enerjimizi bu yönde harcamal y z. Tüm bunlardan baflka hiçbir seçene imiz yoktur çünkü tamamiyle fizik kanunlar na göre yönetilmekteyiz. Bu inançlar veya istekler taraf ndan kendimizi tuza a düflmüfl gibi hissedebiliriz ancak bunlar bafl m zdan bir türlü defedemeyiz. Bize tamamen bu materyalist sistem hakim olur. K saca özellefltirirsek bu materyalist felsefenin özeti "Ben bir vücudum" fleklindedir. 1 Eski Yunan'da, materyalizme göre dindar insanlar bilimselli e karfl yd lar. flte bu yüzden materyalistler tarih boyunca Allah inanc ve bilim aras nda bir anlaflmazl k varm fl gibi bir görünüm ortaya koymaya çal flt lar. Oysa bilim Allah' n varl - na dair deliller göstermekteydi, Allah inanc ile mücadele halinde olan ise materyalist zihniyet idi. (Bu elbette Darwinizm'i de kaps yordu. Darwinizm ile mücadele, as l olarak onun materyalist kaynakl olmas nedeniyledir.) Materyalistler, tarih boyunca varl klar n bir atom y n ndan olufltu u- 18

21 Harun Yahya (Adnan Oktar) nu, insan beyninin de bir hücre a ndan baflka bir fley olmad - n iddia ettiler. nsan zihnine bir aç klama getiremediler; bunu, nöronlar n etkileflmesi olarak aç klamaya çal flt lar. Materyalistler, kendilerini de bir hayvan veya makine olarak tan mlamaktan çekinmediler. fiuurlu bir varl k statüsünde olduklar n inkar ettiler. Kendilerini tesadüflerin var etti ini iddia ettiler. Oysa bu büyük bir aldan fl ve Allah' inkar etmek için kurgulanm fl büyük bir yaland. Maddenin mutlak gerçekli ine inanan bu insanlar asl nda, Delaware Üniversitesi Bartol Araflt rma Enstitüsü'nden kuantum parçac k fizikçisi Stephen M. Barr' n ifadesiyle eski dönem paganistlerinden neredeyse farks zd lar. Materyalistler, insan, t pk eski paganlar gibi insandan afla varl klar olarak tan mlamaktayd lar. Paganlar bunu, sözde maddeyi ilahlaflt rarak yapm flt ; materyalist ise ayn fleyi, ruhu inkar edip her fleyi madde seviyesine indirgeyerek gerçeklefltirdi. Paganlar, hareketlerin yörüngeler ve y ld zlar taraf ndan kontrol edildi ini söylemiflti; materyalistler ise, kendilerinin, beyinlerindeki elektronlar n yörüngeleri taraf ndan kontrol edildiklerini iddia ettiler. Paganlar, ibadet etmek için hayvanlar n önünde e ilmiflti; materyalistler ise kendilerinin hayvandan baflka bir fley olmad n iddia ettiler. 2 Oregon Üniversitesi Kuramsal Bilimler Enstitüsü fizik profesörü Amit Goswami, materyalizmin insanlara afl lamak istedi- i temel mant flu flekilde aç klam flt r: Bizler, birer makine oldu umuza inanmaya flartland r ld k. Buna göre tüm hareketlerimiz; ald m z uyar lar ve geçmiflteki flartlanmalar taraf ndan kontrol edilmektedir. T pk sürgünler gibi, hiçbir sorumlulu umuz veya hiçbir seçimimiz yok.3 Amit Goswami 19

22 Darwin'in Açmaz : Ruh Oysa insan Allah yaratm flt r. nsan, amaçs z ve sorumsuz bir varl k de ildir, materyalistlerin iddias n n aksine fluursuz bir makine de ildir. nsan, Allah'a karfl sorumlu bir varl kt r ve yapt klar n n tümünden ahirette sorguya çekilecektir. nsanlar bu gerçekten uzaklaflt rmaya çal flan materyalist mant k, eski Yunan'dan beri tarihin her döneminde ayn anlay fl ile tarih sahnesinde yerini alm flt. Ama bu inan fl n as l olarak yayg nlafl p yerleflik bir fikir sistemi halini ald as r 19. yüzy l oldu. 19. yüzy lda, klasik fizikçilerin büyük bir ço unlu u, maddenin ana ö elerinin t pk bilardo toplar gibi, cans z, bölünemeyen atomlardan olufltu unu ve evrendeki mükemmel düzen ve kompleksli in kayna n n atomlar n rastgele hareketlerinin bir sonucu oldu unu san yorlard. Onlara göre, yeryüzündeki canl l k da dahil olmak üzere her fley, bilinçsiz bir süreç içinde tesadüf eseri var olmufltu. Atomlar; bilinçsiz, fluursuz birliktelikler kurmufllar ve flu anda karfl m zda gördü ümüz mükemmel özellikleriyle dünyay, dahas ak l ve fluur sahibi olan bizleri meydana getirmifllerdi. Materyalistler, bu iddialar s ralayarak insan n bir Yarat c taraf ndan yarat lmad n ve maddesel bir varl ktan öte bir fley olmad n insanlar n zihinlerine kaz mak istiyorlard. Oysa insan n mükemmel sistem ve mekanizmalarla, ola anüstü bir ak l 20

23 Harun Yahya (Adnan Oktar) ve zihin gücüyle yarat lm fl oldu u aç k bir gerçektir. Yeryüzünde, materyalistlerin iddia ettikleri gibi bilinçsiz ve fluursuz olaylar, bunun sonucunda oluflan bilinçsiz yap ve sistemler yoktur. Her fley, kimi zaman insan n kavrama gücünü aflan komplekslikler ve üstünlükler sergiler ve bu detaylar, hiçbir tesadüfi müdahaleye mahal vermeyecek derecede mükemmeldir. Yeryüzü, ola anüstü yarat l fl n delillerini gösterir niteliktedir. Bu gerçeklere ra men, materyalistler fluursuz atomlar n her fleyin temeli oldu una dair iddialar nda srarl yd lar. Peki materyalistlere göre her fleyin sebebi olan atom nas l bir fleydi? Atom, bir bak ma bir boflluktur ve bu gerçekten de do rudur. Bunu flu flekilde aç klayabiliriz: Nötron ve protonlar n birlikte oluflturdu u atom çekirde ini, sadece 1 mm çap nda, bir toplu i ne bafl büyüklü ünde kabul edersek; çekirde in etraf nda dönen elektron bu çekirdekten tam 100 metre uzakl kta bir noktada bulunmaktad r.4 Çekirdekle elektronlar aras ndaki bu büyük mesafe içinde ise var olan fley sadece boflluktur. Hiçbir fleyin, hiçbir maddenin bulunmad bu 100 metrelik boflluk, gerçek anlamda bir "boflluk"tur. flte bu nedenle uzmanlar n atomu bir boflluk olarak kabul etmeleri bir bak ma do rudur. ngiliz fizikçi Sir Arthur Eddington'un belirtti i gibi, "madde ço unlukla hayalet gibi bofl alandan oluflmaktad r."5 Daha kesin konuflmak gerekirse, atomun % 'unda hiçbir fley yoktur. Kaliforniya Üniversitesi'nden parçac k fizikçisi Fred Alan Wolf, atomla ilgili olarak bu gerçe i flu flekilde aç klam flt r:... bizim yaflad m z gezegendeki hayat n, evrenin ne kadar bofl oldu unu düflündü ümüzde, bir sürpriz oldu unu anlayabiliriz. Asl nda, evrenin %99'dan fazlas hiçbir fleydir! Evrenin endifle verici bir h zla genifllemekte oldu unu dikkate al rsak, daha önce hiç 21

24 Darwin'in Açmaz : Ruh olmad kadar çok hiçlik meydana gelecektir! Buna bu flekilde bakmak bizde hayranl k uyand r c bir sayg olufltururken, atom alt parçac klar n mikrodünyas n dikkate ald m zda, durum daha da fenalafl r. Deyim yerindeyse, hiçbir fley yoktur yüzy l n bafllar nda her fleyin en ufak parças olarak kabul edilen atomun içinde dev bir boflluk oldu u, bu bofllu un içinde de bir çekirdek ve onun etraf nda dönen elektronlar oldu u biliniyordu. Maddenin de, atomun da, onun içindeki temel parçac klar n da ifllevleri yaln zca genel hatlar yla anlafl lm flt. Peki atom çekirde inde, metrelik bir alanda, yani santimetrenin milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda biri kadarl k bir alanda ne vard? flte bilim adamlar bunu bilmiyorlard. 1960'l y llarda, bilimsel alanda çok önemli bir keflif gündeme geldi. Protonun derinliklerinde, ismine kuark denilen parçac klar oldu u fark edildi. Bu ola anüstü küçük parçac klar, protonun art yükünün ve nötronun yüksüzlü ünün sebebiydiler. Zamanla yap lan araflt rmalar sonucunda anlafl ld ki, atomun 'ini oluflturan hacmin içinde müthifl bir dünya var. Materyalistler, atomun derinliklerine do ru indikçe ve maddenin en küçük yap tafl n n ola anüstü detaylar n gördükçe, çözümü bu konudaki teorilerini farkl bir yönde gelifltirmekte buldular. Tüm evrenin bilinçsizce, rastgele bir flekilde ortaya ç kmas için, yaln zca atomlar n de il, atomun içindeki dünyan n, yani atom alt parçac klar n n parçac k hareketlerinin de nas l meydana geldi ini aç klamalar gerekiyordu. Yegane varl n madde oldu u iddias, materyalist zihinlerdeki yerini korumaktayd. Ta ki, kuantum fizi i keflfedilinceye kadar... 22

25 Harun Yahya (Adnan Oktar)

26 Darwin'in Açmaz : Ruh Materyalizmi Bilimsel Olarak Yok Eden Keflif: Kuantum Fizi i Fiziki evrenin infla edilme flekli, ruhun varl na iflaret etmeye yeterlidir. Benim ruhu buldu um noktalar kuantum mekani inin iflleyifli ya da kuantum fizi i diyebiliriz, bunlar, fiziki dünyan n ard nda ruhla ba lant l bir temel olabilece ini gösteriyor.7 (Kaliforniya Üniversitesi'nden ünlü parçac k fizikçisi Fred Alan Wolf) Isaac Newton'a göre fl k, "corppuscule" ad verilen bir madde ak m yd. Tümüyle parçac klardan olufluyordu. Bir baflka deyiflle kuantum fizi i keflfedilene kadar kabul gören geleneksel Newton fizi inin temeli, fl n bir parçac k y n olufluna dayan yordu. 19. yüzy l fizikçilerinden James Clerk Maxwell Isaac Newton ise fl n dalga davran fl gösterdi ini öne sürüyordu. Kuantum teorisi, fizi in bu en büyük tart flmas n uzlaflt rd. 24

27 Harun Yahya (Adnan Oktar) 1905 y l nda Albert Einstein, fl - n kuantalara, yani enerji paketçiklerine sahip oldu u iddias n ortaya att. Bu enerji paketçiklerine foton ad veriliyordu. Parçac k olarak adland r lsalar da, fotonlar 1860'larda James Clerk Maxwell'in iddia etti i gibi dalga hareketine eflit flekilde gözlemlenebiliyordu. Dolay s yla fl k, dalga ve parçac k aras nda bir geçifl gibiydi.8 Ancak bu durum, Newton fizi i aç s ndan oldukça büyük bir çeliflki sergiliyordu. Einstein' n hemen ard ndan Alman as ll fizikçi Max Planck, fl k üzerinde çal flmalar yaparak, fl n hem dalga hem de parçac k halinde bulundu u de erlendirmesini yapt ve tüm bilim dünyas n flafl rtt. Kuantum teorisi ad alt nda ortaya att bu teoriye göre enerji, düz ve sürekli de il, kesik, kopuk ve noktasal paketçikler halinde yay l yordu. (Kuantum kelimesi, Latince'de "nicelik", fizikte ise "parçac k" anlam na gelmektedir.) Bu düflünce Planck sabiti olarak matemati e kazand r ld. 25

28 Darwin'in Açmaz : Ruh Kuantum olay nda fl k, hem madde hem de dalga özelli i göstermekteydi. Foton denilen maddeye, uzayda bir de dalga efllik etmekteydi. Yani fl k, uzayda yol al rken dalga gibi, önüne engel ç k nca aktif bir parçac k gibi davranmaktayd. Bir baflka deyiflle fl k, önüne bir engel ç kana kadar bir enerji flekline bürünüyor, bir engelle karfl laflt nda ise sanki maddesel bir Max Planck varl varm fl gibi kum tanelerini and ran parçac klar fleklini al yordu. Bu teori, Planck' n ard ndan Albert Einstein, Niels Bohr, Louis De Broglie, Erwin Schroedinger, Werner Heisenberg, Paul Adrian Maurica Dirac ve Wolfgang Pauli gibi bilim adamlar taraf ndan gelifltirildi. Her birine bu büyük bulufltan dolay Nobel ödülü verildi. Amit Goswami, fl n bu yeni keflfedilmifl özelli i ile ilgili flunlar söylüyordu: Ifl k, dalga olarak görülebildi i zamanlarda, ayn anda iki veya daha fazla yerde olma yetene inde olur. Bir flemsiyenin deliklerinden geçer ve da lma özelli i gösterir. Ancak fl bir foto raf filminde yakalad m zda, parçac k taneleri gibi aral kl ve nokta nokta bir özellik gösterir. O halde fl k hem parçac k hem de dalga olmal d r. Çeliflkili, de il mi? Söz konusu olan eski fizi in siperlerinden biri: birden fazla yoruma yer vermeyen kesin bir izah. Söz konusu olan bir di er fley de nesnellik kavram : Ifl n do as, yani fl n ne oldu u, onu nas l gözlemledi imize mi ba l?9 Bilim adamlar, art k maddenin cans z, kör ve anlafl lmaz parçac klar oldu una inanm yorlard. Bir baflka deyiflle kuantum fizi i, materyalist bir anlam tafl m yordu. Çünkü maddenin özünde, maddesel olmayan bir fleyler vard. Einstein, Phillip Lenard ve Compton fl n tanecik yap s n araflt r rken, Louis De Broglie de dalgalar n yap s n incelemeye baflla- 26

29 Harun Yahya (Adnan Oktar) d. Broglie'nin keflfi ise ola anüstüydü. Yapt çal flmalar sonucunda atom alt parçac klar n da dalga özellikleri gösterdiklerini gözlemlemiflti. Elektron, proton gibi parçac klara da dalga boyu efllik etmekteydi. Yani materyalizmin mutlak madde olarak tan mlad atomun içinde, materyalistlerin inanc n n aksine madde de il, asl nda var olmayan enerji dalgalar vard. Atomun içindeki bu küçük parçalar, t pk fl k gibi, istedikleri zaman dalga gibi davran yor, istedikleri zaman da parçac k özelli i gösteriyorlard. Yani materyalist yoruma göre atomun içinde "mutlak flekilde var olan madde", materyalistlerin beklentilerinin aksine kimi zaman görülebilir oluyor, kimi zaman da yok oluyordu. Bu önemli keflif, gerçek dünya zannetti imiz görüntülerin birer gölge varl k oldu unu, maddenin, fizikten tamamen uzaklaflt n ve metafizi e yöneldi ini gösteriyordu yüzy l n bafllar nda Max Planck, fl n hem dalga hem de parçac k özelli i gösterdi i de erlendirmesini yaparak kuantum teorisini ortaya att. Bir ampulün s cak teli gibi s cak objeler bize fl k verir. Ifl k bazen dalga fleklinde hareket eder. Ifl k bazen bir parçac k bombard man fleklinde hareket eder. 27

30 Darwin'in Açmaz : Ruh Fizikçi Richard Feynman, atom alt parçac klar ve fl kla ilgili bu ilginç gerçe i flu sözlerle aç kl yordu: "Elektronların ve ıflı ın nasıl davrandıklarını artık biliyoruz. Nasıl mı davranıyorlar? Parçacık gibi davrandıklarını söylersem yanlıfl izlenime yol açmıfl olurum. Dalga gibi davranırlar desem, yine aynı fley. Onlar kendilerine özgü, benzeri olmayan bir flekilde hareket ederler. Teknik olarak buna "kuantum mekaniksel bir davranıfl biçimi" diyebiliriz. Bu, daha önce gördü ünüz hiçbir fleye benzemeyen bir davranıfl biçimidir... Bir atom, bir yay ucuna asılmıfl sallanan bir a ırlık gibi davranmaz. Çekirde i saran bir bulut veya sis tabakasına da pek benzemez. Daha önce gördü ünüz hiçbir fleye benzemeyen bir flekilde davranır. En azından bir basitlefltirme yapabiliriz: Elektronlar bir anlamda tıpkı fotonlar gibi davranırlar; ikisi de aynı flekilde "acayiptir". Nasıl davrandıklarını algılamak bir hayal gücü gerektirir; çünkü algılayaca ınız fley bildi iniz her fleyden farklıdır... Bunun neden böyle olabildi ini hiç kimse bilemiyor."11 Tüm bunlar özetlersek, kuantum mekanikçilerinin söyledikleri, nesnel dünyan n bir illüzyon oldu uydu.12 Max Planck Institude of Physics (Max Planck Fizik Enstitüsü) yöneticisi Prof. Hans-Peter Dürr, bu gerçe i flu flekilde özetliyordu: Madde her ne ise, maddeden yap lmam flt r.13 28

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Harun Yahya - Darwinin Açmazı Ruh

Harun Yahya - Darwinin Açmazı Ruh Harun Yahya - Darwinin Açmazı Ruh www.cepsitesi.net İÇİNDEKİLER Giriş Materyalizm Yıkıma Uğramış, Yok Olmuştur Kuantum Fiziğinin Ardından Dış Dünya Benliğimizin Kaynağı Beyin Değildir Darwin'in Açmazı:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Sevdi im Birkaç Soru

Sevdi im Birkaç Soru Sevdi im Birkaç Soru M atematikte öyle sorular vard r ki, yan t bulmak önce çok zor gibi gelebilir, sonradan -saatler, günler, aylar, hatta kimi zaman y llar sonra- yan t n çok basit oldu u anlafl l r.

Detaylı

Fermat Ne Biliyordu? (I)

Fermat Ne Biliyordu? (I) Fermat Ne Biliyordu? (I) S on Teorem Teorem Oldu En Sonunda bafll kl yaz da, 350 y ll k bir aray fltan sonra ancak daha yeni kan tlanan Fermat n n Son Teoremi nden söz etmifltik. 350 y ll k bir aray fltan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu 30. Cennete Hoflgeldiniz! Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu herkes bilir. Örne in, {0, 2, 6, 7, 13} kümesinin 5 eleman vard r. Bu say m z n kapak konusunda, sonsuz bir kümenin eleman

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s.

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s. F Z TEST D AT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Fizik Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz.. 3. H z v Y 0 t t Zaman A

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi Ek 3. Sonsuz Küçük Eleman Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi tahmin edece iniz bir numara gerçeklefltirece iz: 3/5, 7/9, 4/5 ve 3 gibi kesirli say lara bir eleman ekleyece iz. Miniminnac

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem Renkli Noktalar Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem önündeyiz. Baz noktalar maviye, baz noktalar k rm z - ya boyanm fl bir düzlem... Düzlemin sonsuz tane noktas n kim boyam flsa boyam

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram RADYOAKT FL K RADYOAKT FL K 1. Yar lanma süresi T 1/ ile gösterilir. Radyoaktif element içerisindeki çekirdek say s n n yar s n n bozunmas için geçen süredir. Bu süre çok uzun olabilece i gibi çok k sa

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi FOTOGRAMETRİ I Fotogrametrik Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tanımlar Metrik Kameralar Mercek Kusurları

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bunlar ISO ( ASA- DIN ) / DİYAFRAM -ENSTANTANE ( Shutter Obtüratör Perde ) olarak adlandırılır.

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı