Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda Troçkizm bahis konusu olduðunda kullanýlan en yaygýn fetiþlerden biridir. Tr o ç k i d o s y a s ý n ý n 3. bölümünde Sürekli Devrim teorisi ve karþýtlarýnýn taþýdýklarý Menþevik devrim ve parti kavrayýþlarý irdeleniyor. AY L I K K O M Ü N Ý S T G A Z E T E F Ý YAT I : 1 T L ( K D V D A H Ý L ) S AY I : 25 Nisan 2012 Ýþçi Cinayetlerinin ve Uludere'nin Hesabýný Sormak Ýçin 1 MAYIS A Troçkizm Dosyasý s.18,21 Yasaða Karþý Newroz Mücadelesi Uludere nin hesabýný soramayanlar 12 Eylül ile hesaplaþamazlar AKP nin demokrasi müsameresinin ipliðini pazara çýkarmak için Uludere de katledilen Kürtlerin hesabýný sormakta ýsrar etmek yeterli. Zira daha birkaç ay önce gerçekleþmiþ planlý bir cinayetin hesabýný, ellerindeki tüm belgelere raðmen, sormayanlarýn otuz yýl önceki darbeler hakkýnda soruþturma üstüne soruþturma düzenlemelerinin samimiyetsizlik olduðunu göstermek için derin açýklamalara gerek yoktur. Muhalefet boþluðu sürüyor Düzen cephesinde muhalefet boþluðunu doldurma yönünde bir adým atýlmadýðý çok açýktýr. Ancak ezilenlerin cephesinde de manzaranýn parlak olmadýðýný söylemek gerekir. Sol akýmlarýn emekçi ve ezilenler hareketinin önünde duran bu görevin farkýnda olduðunu bile söylemek mümkün deðildir. Hatta tersi doðrudur yýlýnýn Newroz una yüz binlerce emekçinin katýlmasýnýn ardýndan, 2012 yýlýnda da daha fazla emekçinin katýlacaðý Newroz mitingine, 'gününde yapýlmasý gerekir' bahanesiyle yasak koyuldu. s. 6,24 Parçalanan 8 Mart Mitingleri Uludere Katliamý ve iþçi cinayetleri 1 Mayýs ta gündemin baþ köþesine oturmalý Uludere deki katliamýn hesabýný sormak 1 Mayýs ta CHP ile emekçiler arasýndaki farklarý açýða çýkaracaktýr.uludere Katliamý tam da bu nedenle emekçilere yönelik diðer saldýrýlarla birlikte 1 Mayýs alanýnda gündemin baþ köþesine oturtulmalýdýr. 1 Mayýs alanýna bu taleplerle çýkmadan yaþadýðýmýz topraklardaki muhalefet boþluðunu doldurmaya aday olmak mümkün deðildir. Ýstanbul,Ýzmir ve Bursa'daki 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü eylemleri bu yýl da parçalý gerçekleþti.ýstanbul ve Bursa'da iki ayrý 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü mitingi gerçekleþirken.ýzmir'de 5 eylem düzenlendi. s. 3 Patronlar Öldürüyor Hükümet Seyrediyor 95 Gazi Ayaklanmasý'nýn 17. Yýldönümü 5 Nisan Perþembe günü Ada Tersanesi'nde, inþasý sürmekte olan araþtýrma gemisinin davlumbotunda, gaz sýkýþmasýnýn olduðu alanda sýcak çalýþma yapýlmasý sonucu patlama meydana geldi. Patlamada iki iþçi öldü, altý iþçi yaralandý. Meydana gelen iþ kazasýnýn ardýndan yapýlan basýn açýklamasý gerçekleþti.açýklamaya HDK, ESP, EMEP, BDP, KöZ, Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Deri-Ýþ Sendikasý, direniþteki Kampana Deri iþçileri ve tersane iþçileri katýldý. s. 5 5 Kamu Emekçileri Konak'ta Direndi 7 Ýþçilere ve Kürt Halkýna Yönelik Saldýrýlara Karþý Basýn Açýklamasý 9 HDK Bahçelievler'den Basýn Açýklamasý Devrimciler Ölür Devrimler Sürer Arap Baharý'nýn 1. Yýlýnda Türkiye ve Ortadoðu'da Siyasal Durum Paneli 15 Mart Perþembe günü Hasan Coþkun u ölüm yýldönümünde mezarýnýn baþýnda andýk. Saat da Aydýnlý Mezarlýðý önünde buluþtuk. Anmaya 35 kiþi katýldýk. Anmaya KöZ dýþýnda Ataþehir BDP de katýldý. Anmada Hasan Coþkun Kavgamýzda Yaþýyor ve Yaþasýn Komünistlerin Birliði pankartýný açtýk ve Devrimciler Ölür Devrimler Sürer, Hasan Yoldaþ Kavgamýzda Yaþýyor, Yaþasýn Komünistlerin Birliði, Bolþevizm Kazanacak, Komünist Bir Dünya Kuracaðýz, sloganlarýný attýk.s Mart 95 Gazi Ayaklanmasý'nýn 17. yýldönümünde Gazi Mahallesi nde her sene olduðu gibi bu sene de anmalar gerçekleþtirildi. Gazi de faaliyet yürüten siyasetlerin ve kurumlarýn ortak örgütlemeye çalýþtýklarý eylemler ve anmalarda her sene olduðu gibi bu sene de bölünmeler yaþandý ve ayrý ayrý eylemler örgütlendi. s Mart'ta Düþenler Ýzmir de Mitingle Anýldý Kitle Örgütleri Koordinasyonu nun 10. Buluþmasý Þubat ta Okmeydaný nda Gerçekleþti Kitle Örgütleri Koordinasyonu, Türkiye de farklý alanlarda faaliyet gösteren ve sýnýrlý kaynaklar içerisinde çalýþan kitle örgütlerini birbirleri ile rekabet etmek yerine dayanýþma içinde bulunmaya teþvik eden bir iletiþim ve dayanýþma aðýnýn adý. Bu vesileyle 2003 ten beri düzenli olarak bir araya gelen kurumlar, kitle örgütlerini buluþturan buluþmalar düzenliyorlar. Bir önceki buluþma olan 9. buluþma, Kitle Örgütleri ve Yerel Yönetimler baþlýðýný taþýmýþ ve 2009 da gerçekleþmiþti. 10. buluþma, uzun bir aradan sonra, Þubat ta gerçekleþti. s Tuzla da Sivas Katliamý Basýn Açýklamasý 4 Zaman Aþýmýna Konak ta Eylemli Tepki 5 Ýzmir de Eylemi 7 Baskýnlar da Protestolar da Bitmiyor 7 Tutuklamalar Bizleri Yýldýramayacak! 8 Milyonlar Adalet Ýstiyor Ýnisiyatifi Kuruldu Hasan Coþkun yoldaþýn anýsýna 17 Mart Cumartesi günü Taksim TMMOB da Arap Baharýnýn Birinci Yýlýnda Türkiye ve Ortadoðu da Siyasal Durum baþlýklý bir panel gerçekleþtirdik. Panele konuþmacý olarak Kenan Ulaþ (DHF), Ýbrahim Varlý (Birgün Gazetesi Dýþ Politika Editörü), Hakan Dilmeç (Kaldýraç), Metin Kayaoðlu (Teori ve Politika) ve Çetin Eren (KöZ) katýldý.s. 12

2 Sayfa 2 KOMÜNÝST KöZ Nisan 2012 Ýstanbul Üniversitesi nde tecrite karþý açlýk grevi Ýstanbul Üniversitesi nde DYG'liler, tecriti kýrmak için baþlatýlan açlýk grevlerine destek vermek amacýyla 8 Mart günü iki günlük açlýk grevine girdi. DYG nin örgütlediði açlýk grevi ilk önce basýn açýklamasýyla baþladý. Yüz öðrenciden fazla katýlým saðlanan basýn açýklamasýna üniversitede bulunan çeþitli devrimci, sosyalist yapýlar da destek verdi. KöZ olarak biz de basýn açýklamasýna katýldýk. Hukuk fakültesi içinde 'Hûn Nikarin Bi Tecrîde Roja Me Tarî Bikin - Xwendekaren Welatparez' / 'Tecritle güneþimizi karartamazsýnýz - Yurtsever Öðrenciler' yazýlý pankart açýldý. Anakapýya kadar yürünürken Zindanlarda Direnen Tutsaklara Bin Selam, "Pozantýda Direnen Çocuklara Bin Selam!", "Tecavüzcü Devlet Hesap Verecek!", Jin Jiyan Azadi, Kürt Halkýna Ýmha Dayatýlamaz gibi sloganlar atýldý. Türkçe ve Kürtçe yapýlan basýn açýklamasýnda Kürt sorununu kanla çözmenin devlet politikasý haline geldiði belirtilerek; Çapa Taþeron Ýþçileri Ýstanbul Üniversitesi Rektörlüðü'ne yürüdü Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesi nde 105 taþeron iþçisin atýlmasýndan sonra direniþe geçen iþçiler Nisan a kadar 196 iþçinin iþten atýlacaklarýný öðrendikten sonra 28 Mart günü Çapa Týp Fakültesi nden Beyazýt'taki Ýstanbul Üniversitesi Rektörlüðü'ne yürüdü ve bir basýn açýklamasý yaptý. Taþeron Ýþçileri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Ýstanbul Tabipler Odasý, Tez Koop-Ýþ, Dev-Saðlýk Ýþ ve SES'in de katýldýðý yürüyüþte iþçiler Saðlýkta taþeron ölüm demektir, Taþeron iþçiyiz örgütlüyüz güçlüyüz, Zafer direnen emekçinin olacak, Susma haykýr taþerona baþkaldýr, Birleþe birleþe kazanacaðýz, Kurtuluþ yok tek baþýna, ya hep beraber ya hiçbirimiz sloganlarý atýldý. Taþeron iþçilerinin yaptýðý açýklamada þunlar ifade edildi: "Talebimiz açýk ve net: Hileli çalýþma düzenine, taþeron çalýþtýrmaya son verin. Taþeronda çalýþtýrýlan iþçileri üniversitenin kadrolu iþçisi olarak çalýþtýrýn. Artýk karþýnýzda ensesine vurup ekmeðini alacaðýnýz taþeron iþçisi yok. Uyanmýþ, birleþmiþ, mücadele etmekte kararlý iþçiler var. DÝSK ve TTB yöneticilerinin konuþma yaptýðý eyleme Ýstanbul Üniversitesi öðrencileri de destek verdi. Tek Bir Ýþçi Sigortasýz, Tek Bir Ýþyeri Sendikasýz Kalmayacak! Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý! Ýstanbul Üniversitesi nden Komünistler Roboski katliamýna, Pozantý Cezaevi daki çocuklara yapýlan tacize, tecavüze, yüzlerce tutuklu öðrenciye, açýlan soruþturmalara ve tutuklanan KESK li kadýnlara deðinildi: Bütün zulme, yok saymaya, tecride karþý onlarca kiþi Kürdistan ve Türkiye'deki Alanýmýzda bu yýlda her þeye raðmen 8 Mart, Demokratik Güç Birliði Platformu nun katkýlarý ile coþkuyla kutlandý. Platform bileþenlerinden Eðitim- Sen ve Halkevleri nin platformdan ayrýlmýþ olmasý ve etkinliðe olan ilgiyi baltalamýþ olmasýna raðmen, yine platform olarak coþkulu bir þekilde alanlardaydýk. 8 Mart hafta içine denk düþtüðünden, etkinliði hafta sonuna, Pazar günü saat e çektik. Bu yýl çevre ilçelerden beklenilen katýlýmýn olmamasýna raðmen, yine de katýlýmý ve coþkusu yüksek bir etkinlik yaptýk. Alanýmýz, çevre alanlarýn kendisini görmesini ve sorumluluklarýný sorgulamaya zorlayan bir ayna gibi oldu. Bize bakan artýk kendi yapacaklarýný görmeye baþladý. Onun için bütün çevre ilçeler ve beldelerde 8 Mart etkinliði ve 1 Mayýs yapýlmasý gündeme gelmiþti. Çevre ilçe ve beldelerden beklenen katýlýmý alamayýþýmýzýn bir nedeni de buydu. Bu etkinlik çerçevesinde özellikle bizim açýmýzdan önemli bir geliþme daha oldu; bizi sevindiren þey asýl o geliþmeydi. Finike de oyu olan bir mahalle vardýr. O mahallede AKP yýllardýr bütün oylarý eksiksiz alýyordu. Bu yýl o mahallede yürütülen sýký bir çalýþmanýn sonucunda 8 Mart etkinliðimize o mahalleden kiþinin katýlmasý saðlandý. Böylece saða dönmüþ oylarýn artýk çantada keklik olmayacaðýný gösterdik. Etkinlik günün anlamý, kadýn haklarý doðrultusunda bir konuþma ve þiir dinletisinin yaný sýra yerel tiyatro grubumuzun sunduðu skeçlerin ardýndan, yerel müzik grubumuzun ezgileri ve halaylarla son buldu. Ýstanbul Üniversitesi'nde Newroz'a engel Newroz un büyük kitlelerle coþkulu bir þekilde kutlanmasýný istemeyen AKP hükümeti, Türkiye nin ve Kürdistan ýn her köþesinde Newroz ateþini söndürmeye çalýþtý. Ýstanbul Üniversitesi de bundan nasibini aldý. yoðun önlem almýþlardý ve alana alýnmamamýzý oturma eylemiyle protesto ettik. Dekanla görüþmeden sonra basýn açýklamasý lutfedildi, bunun üzerine bu duruma tepki göstermek için kýsa bir ajitasyon konuþmasý yapýldý fakat basýn açýklamasý yapýlmadý. Ýçeri giremeyen 80 kiþilik bir kitle olarak "Bijî Newroz", "Newroz piroz be", " Baskýlar bizi yýldýramaz", "Newroz un ateþi AKP yi yakacak, "Kürt halkýna inkar dayatýlamaz", "Kürdistan faþizme mezar olacak", "Kurdistan goristan ji bo faþistan sloganlarýný atarak çýkýþa doðru yürüdük. Çýkýþta kýsa bir hareketlenme olsa da gözaltý olmadan Newroz kutlamamýz sona erdi. zindanlarda bedenlerini açlýk grevine yatýrmýþlardýr. AKP'nin Kürt halkýnýn onurlu mücadelesini ezme ve sindirme politikasýna bizler de yurtsever öðrenciler olarak sessiz kalmayacaðýz. Tek kiþi kalana dek bu onurlu mücadelemizi sürdüreceðiz. Bugün burada bizler de zindanlara destek vermek için, baský Finike'de 8 Mart Demokratik Güç Birliði Platformu bu etkinliðin ardýndan 8 Mart durum deðerlendirmesi toplantýsýnda 1 Mayýs çalýþmalarýný önüne koydu. Mücadeleyi alanlardan bilgisayar klavyesine taþýyan ve sözüm ona devrimciliklerine toz kondurmayan masa baþý devrimcilerine inat, bizler 1 Mayýs ta yine alanlarda olacaðýz. Çünkü biliyoruz ki devrim masabaþýnda kroki çizmek, oraya buraya emirler yaðdýrmakla olmayacaktýr. Devrim alanlarda düþmana karþý mücadeleyle olacaktýr... Dostlukla, yoldaþça selamlar.. Yaþasýn Örgütlü Mücadele Yaþasýn Komünistlerin Birliði Finike den Komünistler KöZ Yayýnlarý Emekçilerin Kürdistan da ve Türkiye de yasak dinlemeden sahiplendiði Newroz da bu sene çoðu kritik yerde olduðu gibi Ýstanbul Üniversitesi nde de devlet engeliyle karþýlaþýldý. Her sene Çapa Týp Fakültesi nde kutlanýlan Newroz bu sefer engele uðradý. 22 Mart günü kutlanan Newroz a KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak çevremize Newroz un meþruluðunu, Kürt bayramý yahut baharýn geliþinin kutlanmasýndan daha farklý bir düzlemde olduðu,sadece Kürtlerin bayramý olarak bakmamak gerektiðini, Newroz unezilenlerin çýðlýðý olduðunu belirttik. Kürtlerin,emekçilerin yani ezilenlerin talepleriyle alanlara çýktýðý ve oldukça politik geçen Newrozlarýn AKP yi ve sistemi zor durumda býraktýðýný, onun için yasaklandýðýný ve polis bir þey yapar mý korkusunun yersiz olduðunu anlatarak Çapa Týp Fakültesi ne doðru yol aldýk. Kampüs içindeki toplanma yerinden (Kan Merkezi) etkinlik alanýna giderken (Fakülte Bahçesi) çevikler yolu kesmiþti; polis ve ÖGB barikatlar kurarak DYG nin çaðrýsýný yaptýðý Newroz a biz de katýldýk; diðer sol, sosyalist kurumlardan pek kimseleri göremedik ya da o karmaþada denk gelmedi. Biji Newroz, Newroz Piroz Be! Kürtlerin Esareti Ýþçilerin Esaretidir! Newroz un Ateþi AKP yi Yakacak! Ýstanbul Üniversitesi'nden Komünistler KOMÜNÝST KÖZ NÝSAN 2012 SAYISI. AYLIK SÝYASÝ GAZETE. SAHÝBÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: ÞÜKRÜ DEMÝR. YÖNETÝM YERÝ: RASÝMPAÞA MAH., SÜLEYMAN BEY SOKAK, NO: 6/1, KADIKÖY/ÝSTANBUL. TELEFON: WEB ADRESÝ: BASILDIÐI YER: ÖZDEMÝR MATBAASI. MATBAA ADRESÝ: DAVUTPAÞA CAD., GÜVEN SANAYÝ SÝTESÝ C BLOK, NO: 242 TOPKAPI-ÝSTANBUL TELEFON:

3 Nisan 2012 KOMÜNÝST KöZ Sayfa daha fazla 8 Mart Ýstanbul, Ýzmir ve Bursa daki 8 Mart eylemleri bu yýl da parçalý gerçekleþti. Ýstanbul ve Bursa da iki ayrý 8 Mart mitingi gerçekleþirken, Ýzmir de beþ eylem düzenlendi. Ýstanbul Ýstanbul da bu sene de iki ayrý 8 Mart mitingi gerçekleþti. Ýlki 10 Mart Cumartesi günü Devrimci 8 Mart Platformu (Baðýmsýz Devrimci Sýnýf Platformu, BES 1 No.lu Þube, ÇHD Ýstanbul Þubesi, Devrimci Hareket, Devrimci Proletarya, Emekli Sen, Emek ve Özgürlük Cephesi, Genel-Ýþ 1 No'lu Þube, Halk Cephesi, Kaldýraç, Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanýþma Derneði Ýstanbul Þubeleri ve Proleterce Devrimci Duruþ) tarafýndan gerçekleþtirildi. Saat da Tepe Naitulus ün önünde toplanmayla baþlayan yürüyüþün en önünde Devrimci 8 Mart Platformu'nun Eþit, sömürüsüz bir dünya için örgütlenelim ve mücadele edelim pankartý yer aldý. Ardýndan sýrasýyla diðer platform bileþenleri yer aldý. Herkese iþ soframýza ekmek pankartýyla Alýnteri; Kadýnlar militan mücadeleye pankartýyla ÝMD; Sabonun yolundayýz pankartýyla Halk Cephesi; Yaþasýn 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü pankartýyla KESK li kadýnlar; Emekçi kadýnýn kurtuluþu sosyalizmde pankartýyla Devrimci Proletarya; "Eþitsizliðe sömürüye ve gericiliðe karþý eþitlik ve özgürlük için mücadeleye pankartýyla 8 Mart Kadýn Platformu nun mitingi 8 Mart Kadýn Platformu nun düzenlemiþ olduðu 8 Mart mitingi, Ýstanbul Kadýköy Meydaný nda gerçekleþti. Miting için saat de Haydarpaþa Numune Hastanesi önünde toplanýldý 'de Kadýköy meydanýna doðru yürüyüþ baþladý. Mitinge 6000 den fazla kadýn katýldý. Ýstanbul 8 Mart Kadýn Platformu nun ortak pankartý "Bedenimiz, emeðimiz, kimliðimiz için erkek egemen sisteme karþý yaþasýn örgütlü mücadelemiz" pankartý en önde duruyordu. Miting, Vanlý ve Uludereli kadýnlara adandý. Mitinge çeþitli kadýn örgütleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler katýldý. Alýþýlagelen kadýnlý 8 Mart mitinglerine nazaran bu yýl bileþenlerin katýlým daha fazla idi. Mitinge Gençlik Muhalefeti'nden kadýnlar, ÖDP, DÝSK, SKM, TMMOB'lu kadýnlar, Kürecik Halký, KESK, Hey Tekstil Ýþçisi kadýnlar, Ýþçi Cepheli Kadýnlar, Emek Partili Kadýnlar, EHP, EDP, DÝP, AKA-Der, LÖB, Feminist Kadýn Çevresi, SDP, Çaðrý kendi pankartlarýyla katýldý. Alana girildiðinde kürsüden Türkçe ve Kürtçe konuþmalar yapýldý. Kandýra 2 No.lu T Tipi Hapishanesi nden tutuklu bir kadýnýn 8 Mart için gönderdiði mektup okundu. Miting de LGBTT Dayanýþma Derneði nden Eylem Çaðdaþ ve BDP Milletvekili Sebahat Tuncel birer konuþma Bursa Bursa da 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü farklý günlerde yapýlan parçalý eylemlere sahne oldu. Ýlk olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nde, Bursa da; Bursa Kadýn Platformu tarafýndan yapýlan, Altýparmakta baþlayan yürüyüþ Osmangazi Meydaný nda bitti. Yaklaþýk 400 e yakýn bir katýlým saðlandý. Yürüyüþ boyunca; Eþit iþe eþit ücret', 'Erkek vuruyor, devlet koruyor!', 'Yaþasýn 8 Mart Emekçi Dünya Kadýnlar Günü', 'Yaþasýn Barýþ' sloganlarý atýldý.yaðmura raðmen yürüyüþ canlý geçti. Konuþmalarda 8 Mart ýn tatil günü olmasýna vurgu yapýldý. Kadýnlar üzerindeki þiddet, cinsel baský, tecavüz ve taciz teþhir edildi. Diðer bir etkinlik, 11 Mart günü Fomara meydanýnda toplanan (YDK-BATÝS-BAMÝS- Halk Cepheli Kadýnlar-DKH-BDSP) kurumlar BDSP; Cinsel ulusal sýnýfsal sömürüye son pankartýyla ÇHD; Cinsel ulusal sýnýfsal sömürüye hayýr pankartýyla ODAK; Olmaz deme bensiz olmaz de! Kýr zincirlerini katýl mücadeleye pankartýyla Çaðrý katýldý. Yaklaþýk 1400 kiþinin katýldýðý mitinge KöZ'ün arkasýnda duran komünistler olarak 'Siyaset yasaksa her þey yasaktýr, tüm siyasi kadýn tutsaklara özgürlük!' pankartýyla katýldýk. Yürüyüþ esnasýnda AKP nin yapmýþ olduðu saldýrýlarý ve tutuklamalarýn ezilenlerin muhalefetini susturmaya çalýþtýðýný, CHP nin de bu muhalefet boþluðundan yararlandýðýný, emeðin hakkýna ve demokrasiye dair yalanlarýný daha pervazsýzca söylediðini vurgulayan ajitasyon konuþmasý yapýldý. Bunun yanýnda AKP nin toplumun her kesimine her zeminde saldýrdýðýný, iþçilerin kýdem tazminatýndan tutunda Genel Saðlýk Sigortasý saldýrýsýna kadar tüm hak gasplarýnýn sorumlusu olduðu, tüm bu saldýrýlarý göðüslemek için siyasal bir mücadeleyi büyütmek gerektiði vurgulandý. Konuþma aralarýnda sýk sýk 'Cinsel, ulusal, sýnýfsal sömürüye son', 'Erkeksiz deðil birleþik 8 Mart', 'Kadýnlar en öne birleþik mücadeleye', 'Kadýn olmadan devrim olmaz / Devrim olmadan kadýn kurtulamaz', 'Kadýnýn yaptýlar. Eylem Çaðdaþ konuþmasýnda kadýn cinayetleri, erkek egemen þiddet ve baskýyý vurgularken Sebahat Tuncel barýþ için müzakerelerin baþlamasý gerektiðini ifade etti. Miting, feminist bir kadýn grubu, Rojda ve Van'dan gelen kadýn dengbejlerin sahne almasýyla sona erdi. Mitinge KöZ Nasýl Katýldý? KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak 8 Mart eylemlerinin ikisine katýldýk. Ýki eyleme de ayný vurguyla katýldýk. Eylemlerin birleþik ve kitlesel olmasý gerektiðini her iki eylemde de vurguladýk. Alana Siyaset yasaksa her þey yasaktýr. Tüm siyasi tutsaklar serbest býrakýlsýn pankartýyla katýldýk. Alanda sýk sýk Ne AKP, Ne CHP kurtuluþ birleþik mücadelede, AKP ye karþý birleþ mücadele et, Kurtuluþ yok tek baþýna, ya hep beraber ya hiçbirimiz, Cinsel ulusal sýnýfsal sömürüye son, Erkeksiz deðil birleþik 8 Mart, Kadýnlar en öne örgütlü mücadeleye, Kadýn olmadan devrim olmaz, devrim olmadan kadýn en önde 8 Mart kýzýldýr kýzýl kalacak, Yaþasýn 8 Mart dünya emekçi kadýnlar günü ortak pankartýný açtý. Eyleme yaklaþýk 150 kiþi katýldý. Her kurum kendi döviz ve pankartlarýyla kortej oluþturdu ve Kent Meydanýna yüründü.kurumlar adýna ortak basýn açýklamasý okundu. Açýklamada, 8 Mart ýn tarihsel sürecine deðinilerek þunlar ifade edildi: Kim bilir daha kaç iþçi ve emekçi kadýn bu vahþi düzenin çarklarýnda öðütüldü, emekleri ve alýnteri yok sayýldý. Bugün sermayenin ve AKP hükümetinin sosyal yýkým politikalarý da en fazla kadýnlarý etkiliyor. Kadýnlarda erkek sýnýf kardeþleri gibi esnek çalýþma dayatmasýna maruz kalan, hiçbir güvencesi olmayan, sefalet ücretine mahkum edilen, sosyal haklarýndan yoksun modern köleler haline geldiler. Azgýn sömürü altýnda ezilen kadýnlar erkeklerle ayný iþi yapmalarýna raðmen daha az ücret alýyor, kriz dönemlerinde de ilk gözden çýkarýlanlar oluyor. Bu nedenle Türkiye de iþsizliðin baþ kurbaný kadýnlardýr. Son çýkartýlmak istenen yasalarla artýk kazanýlmýþ kurtuluþu insanlýðýn kurtuluþudur', 'Ne AKP ne CHP kurtuluþ birleþik mücadelede' sloganlarýný attýk Saygý duruþuyla Kadýköy Meydaný'nda baþlayan miting programýnda ilk olarak Platform adýna bir konuþma yapýldý. Yapýlan konuþmada 8 Mart ýn tarihçesinden bahsedildi. Konuþmada ayrýca saldýrýlarýn fabrikalarda, okulda, hapishanelerde devam ettiðini, Kürt halkýna yönelik yapýlan operasyonlar, KESK lilerin tutuklanmasý gibi saldýrýlarýn bunlara örnekler olduðu açýklandý. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan sýrasýyla KESK li kadýnlar adýna ve Maltepe Belediyesi Taþeron Ýþçileri adýna birer konuþma yapýldý. Müzik dinletisinin ardýndan etkinlik sona erdi. KöZ'ün arkasýnda duran komünistler eylemlerin bölünüp zayýflamasýna karþý, bu eylemlerin en geniþ kesimlere ulaþtýðý ve birleþik olduðu oranda güçlü ve etkili olacaðýný savunup bu yönde eylemlere katýlmayý kendirine görev bilirler. Kadýnýn Kurtuluþu Ýnsanlýðýn Kurtuluþudur Ýstanbul dan Komünistler kurtulamaz, Kadýnýn kurtuluþu insanlýðýn kurtuluþudur, CHP ye karþý örgütlen Birleþ mücadele et, KCK den tutuklu kadýnlara özgürlük, Tüm siyasi tutsaklara özgürlük sloganlarýný attýk. Sloganlarýmýzý ajitasyon konuþmalarý yaparak attýk ve arkamýzda ki ÖDP korteji bizim yaptýðýmýz "Erkeksiz Deðil Birleþik 8 Mart" sloganlarýný atarken onlar beklediler. Epey arkamýzda kaldýlar. Slogan atarken ajitasyon konuþmalarý yaptýk. Yaptýðýmýz ajitasyon konuþmalarýnda þunlarý belirttik: AKP en çok siyaset yapan kadýndan korkuyor. Gülser Yýldýrým dan Haným Onur a, Ayþe Peker den Büþra Ersanlý ya yüzlerce kadýn KCK üyesi olmaktan tutuklanýyor. AKP emekçilerin yanýnda saf tutanlarý KCK li olarak tutuklatýyor. Kadýnlar mücadele ile özgürleþti. Tarih boyunca kadýnlar kendilerini ezenlere karþý ayaða kalkýp diþle, týrnakla mücadele ederek sosyal ve siyasal haklarýný canlarý feda etme pahasýna kazandýlar. Kadýnlarýn özgürlüðü New York un dokuma iþçileriyle, Paris Komünü nün yürekli kadýnlarýyla geldi. Özgürlüðü büyütenler 8 Mart ta erkekleri yanlarýna çekiþtirerek yürüyüþe davet eden Rusya nýn emekçi kadýnlarý oldu. Kadýnlar Filistin de, Kürdistan da zulme karþý baþkaldýran Leyla Halid ler, Leyla Kasýmlar ve onlar gibi daha nicelerinin mücadeleleriyle özgürlük yoluna girdiler. Erkeksiz Deðil Birleþik 8 Mart! Ýstanbul dan Komünistler tüm haklarýmýzýn son kýrýntýlarý da teslim alýnmak isteniyor. Bugün sermayenin saldýrýlarýna karþý mücadele kararlýlýðýmýzý haykýrmak, insanca çalýþma koþullarý, eþit iþe eþik ücret taleplerimiz için buradayýz. Açýklama sýrasýnda kitle sýk sýk Cinsel,ulusal,sýnýfsal sömürüye son, 8 Mart kýzýldýr kýzýl kalacak, Jin Jiyan Azadi, Her gün 8 Mart Her gün mücadele, Kadýn olmadan devrim olmaz devrim olmadan kadýn kurtulmaz sloganlarý sýklýkla atýldý.açýklamaya. Ayrýca 8 Mart'ýn resmi tatil edilmesi istendi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan tek kiþilik bir tiyatro oynandý. Bursa Haklar Derneðinin bünyesinde Grup Yarýn ýn söylediði marþlarýn ardýndan Bursa Dersimliler Kültür ve Dayanýþma Derneði bünyesinde çalýþan folklor ekibi bir gösteri sundu. Kitlenin davul zurna eþliðinde halaylar çekmesi ile miting sonlandýrýldý Bursa dan Komünistler Ýzmir 8 Mart gündemi üzerinden yaþanan ayrýþmalar, son yýllarda 8 Mart eylemlerine damgasýný vurmuþ, eylemde birlik ve ajitasyonda serbestlik ilkesinin yerine geçirilen ayrýmlar birleþik ve kitlesel eylemler örgütlenmesinin önüne geçmiþti. Bu sene Ýzmir de söz konusu parçalanmýþ ve bölünmüþ 8 Mart tablosu kendisini daha yoðun hissettirdi. Zira bu sene iki ayrý tarihte toplam beþ 8 Mart eylemi gerçekleþti. 4 Mart Pazar günü gerçekleþen ilk eylem Halklarýn Demokratik Kongresi Kadýn Meclisi tarafýndan Gündoðdu Meydaný nda düzenlenen kadýn katýlýmlý eylemdi. Ayný gün Karþýyaka da gerçekleþen iki eylemden ilkini Alýnteri, BDSP, Devrimci Hareket, Emek Özgürlük Cephesi ve Halk Cephesi örgütlerken; ikincisi DHF/Demokratik Kadýn Hareketi tarafýndan yapýldý. 8 Mart Perþembe günü öðle saatlerinde, iþ býrakan KESK li kadýnlar Konak ta bir yürüyüþ ve basýn açýklamasý gerçekleþtirirken, akþam saatlerinde ise yine Konak ta Amargi, Baðýmsýz Kadýn Ýnisiyatifi, ÇEKEV, ÝKDD, SFK, Siyah Üçgen, Üniversiteli Kadýn Kolektifi, Gençlik Muhalefeti, Halkevci Kadýnlar, ÖDP, DÝP, Kadýn Emeði Kolektifi, Liseli Genç Umutçu Kadýnlar tarafýndan bir baþka kadýn katýlýmlý yürüyüþ ve basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. 4 Mart ta Gerçekleþen Eylemler Alýnteri, BDSP, Devrimci Hareket, Emek Özgürlük Cephesi ve Halk Cepheli Kadýnlar tarafýndan düzenlenen eylem, Karþýyaka Ýzban Duraðý nda buluþan kurumlarýn Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye Son! þiarlý ortak pankart arkasýnda kendi kortejlerini oluþturmasý ve yürüyüþe geçilmesi ile baþladý. Eylemde Halk Cepheli Kadýnlar AKP nin Saldýrýlarýna Karþý Birleþelim Direnelim Kadýnlarýn Gücünü Gösterelim ve Sabolarýn Yolundayýz, Alýnteri Kadýn Olmadan Devrim Olmaz, Devrim Olmadan Kadýn Kurtulmaz, BDSP Sömürüye, Eþitsizliðe, Gericiliðe ve Þiddete Son! Kadýnýn Kurtuluþu Sosyalizmde, Devrimci Hareket ise Kadýn Mücadeleyle Özgürleþir pankartý taþýdý. Karþýyaka Çarþý giriþinde sona eren yürüyüþün ardýndan burada bir mini miting gerçekleþtirildi. Saygý duruþuyla baþlayan programda þiirler ve kurumlar adýna ortak basýn açýklamasý okundu. Açýklamada þu görüþlere yer verildi: Kadýn sorunu derken; bu erkek egemen düzeni deðiþtirmek için mücadele yerine erkek düþmaný bir bakýþ açýsýný geliþtirmek, kadýnlarýn özgürlük mücadelesine hizmet etmiyor. Sorun sistem sorunudur, kadýna ideolojik, politik, kültürel olarak sistemin nasýl baktýðý ve nasýl bir yer verdiði sorunudur. Dolayýsýyla kadýna yönelik þiddet kadýnlarýn sýnýfsal olarak ezilmiþliði sorunundan baðýmsýz olarak ele alýnamaz. Bu anlamda biz diyoruz ki, Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Mücadele, kadýnýn kurtuluþu mücadelesiyle birleþtirilmelidir. Bu da ancak tüm iþçi sýnýfýnýn ve emekçi halklarýn kurtuluþu ile mümkündür. Yani esas olarak kadýný þiddete, sömürüye, baskýya maruz kalmaktan kurtaracak olan da toplumsal kurtuluþtur. Kadýnýn kurtuluþu ancak sosyalizmle mümkün olacaktýr. Açýklamadan sonra Grup Günýþýðý bir müzik dinletisi verdi. Eylemin sonuna doðru civarda toplanan bir grup Karþýyaka Spor Kulübü taraftarý Mustafa Kemal in Askerleriyiz sloganý atarak provokasyon giriþiminde bulundular, ancak sergilenen ortak tavýr bu giriþimi boþa çýkarttý. 150 ye yakýn kiþinin katýldýðý eylem, güncele dair politik vurgularýn eksikliðine ve katýlýmýn sýnýrlý kalmasýna raðmen Karþýyaka da kayda deðer bir ilgi ile karþýlandý. PSAKD Çiðli Þubesi, Alevi Kültür Dernekleri Karþýyaka Þubesi Gençlik Komisyonu ve Kaldýraç okurlarýnýn da katýldýðý eyleme KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak biz de katýlým sergiledik. Demokratik Kadýn Hareketi nden Açýklama 4 Mart ta Karþýyaka da gerçekleþen diðer eylem ise Demokratik Kadýn Hareketi/Demokratik Haklar Federasyonu tarafýndan örgütlendi. Bir önceki eylemden yaklaþýk iki saat sonra Karþýyaka Ýzban Duraðý nda bir skecin sergilenmesi ile baþlayan eylemde Sessizlik Þiddeti Gizler, Sessiz Kalma Örgütlen-Demokratik Kadýn Hareketi yazýlý pankart açýldý. Daha sonra kortej halinde Karþýyaka Çarþý ya doðru yürüyüþe geçildi. Yürüyüþ sonrasýnda yapýlan basýn açýklamasýnda, okulda, tarlada, fabrikada, hapishanelerde, sömürüye, baskýya ve zulme karþý çýkýlmasý ve cinsel, ulusal, sýnýfsal mücadelede öncüleþen kadýnlarýn izinden yürümeye devam edilmesi gerektiði vurgulandý. 100 ü aþkýn kiþinin katýldýðý yürüyüþ ve açýklama canlý ve coþkulu bir havada gerçekleþirken, halktan da ilgi gördü. KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak bu eyleme de katýlarak dayanýþma gösterdik. Ýzmir den Komünistler

4 KOMÜNÝST Sayfa 4 KöZ Nisan 2012 Zaman aþýmý na eylemli tepkiler Ýstanbul / Tuzla Sivas Katliamý davasýnýn zaman aþýmýna uðramasý üzerine, 25 Mart Pazar günü HDK, Aydýnlý da bir basýn açýklamasý düzenledi. Cemevinin önünde buluþulup Aydýnlý Merkeze yüründü. Sivas tan Uludere'ye Adalet Ýstiyoruz ortak pankartý ve HDK da olan siyasetlerinin bayraklarýný taþýdýðý basýn açýklamasýna büyük bir kýsmýný mahalle emekçilerinin oluþturduðu 200 kiþi katýldý. Açýklamaya CHP yi destekleyenler de katýldý. Basýn açýklamasý daha çok AKP yi vuran ama CHP ye dokunmayan, hatta CHP den hiç bahsetmeyen bir açýklama oldu. Basýn açýklamasý sýrasýnda Sivas ta yakanlar AKP yi Kuranlar, Sivas ýn Iþýðý Sönmeyecek, AKP Halka Hesap Verecek, Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði, Sivas tan Roboski ye Adalet Ýstiyoruz, Sivas ý Unutma Unutturma, Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz gibi sloganlar atýldý. Basýn açýklamasý metninde þunlara ifade edildi: Sivas'ta yüreklerimiz kanamaya, Madýmak ateþi yanmaya devam ediyor. 19 yýl önce 2 Temmuz günü Sivas Madýmak'ta 33 aydýn, sanatçý, ozan diri diri yakýldý. Sivas katliamýný kontrgerilla devleti örgütledi ve uygulamaya soktu. Katliamý planlayanlar ve katliam emri verenler araþtýrýlmadý, soruþturulmadý, yargýlanmadý. Milyonlarýn tepkileri sonucu katliam'da bizzat rol alanlardan çok azý mahkeme önüne çýkarýldý. Yargýlama süreci devletin katillere kol kanat gererek aklama çabalarýna dönüþtürüldü. Yargýlama sürecinde katliamý gerçekleþtiren kontrgerilla güçlerine dokunulmadýðý gibi korundu. Katliamýn elebaþlarýndan Cafer Erçakmak, kaldýðý yer bilindiði halde yakalanmak istenmedi. Ancak öldükten sonra Sivas'ta Valiliðin yakýnýnda ev tutarak yaþadýðý açýða çýktý. AKP iktidarý Meclis'te Sivas katliamýna zaman aþýmý uygulanmamasý yönünde verilen önergeyi reddederek katliamýn avukatlýðýna soyunmuþtur. AKP, Sivas katliamýný aklayarak devlet cinayetlerinin üzerine sünger çekeceðini düþünmektedir. Þemdinli ve Hrant Dink davalarýn da örgüt bulamayarak devleti aklayan AKP yargýsý, Sivas davasýný da zaman aþýmýna uðratmýþtýr. Þemdinli davasý Kürtleri, Hrant Dink davasý azýnlýk ulusal ve dinsel topluluklarý, Sivas davasý ise Alevileri sembolize ediyor. Ezilenlerin adalet talebi, Sivas davasý da, tekçi rejimin çarklarý arasýnda ezildi. Davalar, bu düzende ezilenlere adalet olmadýðýný anlatýyor. Sokaklara yansýyan öfke ise adalet için daha kararlý ve sonuç alýcý bir mücadele yürütmenin zorunluluðunu gösteriyor. Bütün bu suçlarýn sorumlularý yargýlanýp cezalandýrýlmalýdýr. Sivas Katliamý'nýn hesabý sorulmadan, gerçek sorumlularý ortaya çýkarýlýp yargýlanmadan bu dava kapatýlamaz. Ýnsanlýk suçlarýnda zaman aþýmý olmaz. AKP zaman aþýmý ile katliamý yapan ve planlayan kontrgerilla mensuplarýný ceza almaktan kurtarabilir, fakat halklarýmýzýn ve ilerici insanlýðýn vicdanýnda sorumluluðu alenen ortada olan devleti hiçbir zaman aklayamaz. Sivas, Maraþ, Çorum, Gazi, Roboski gibi katliamlarýn peþini býrakmayacak, Sivas ta yakanlarý ve onlarý yýllardýr koruyanlarý da asla unutmayacaðýz. Bu katliamlarýn hesabý sorulmadýkça da sizin mahkeme kararlarýnýzýn halkýn vicdanýnda hiçbir hükmü yoktur. Basýn açýklamasý, metnin okunmasýnýn ardýndan 31 Mart ta yapýlacak mitinge çaðrý ile son buldu. Basýn açýklamasýna, çalýþma yürüttüðümüz kitle örgütünden öðrenci ortaklarýmýzla katýldýk. Sivas ta Kemalistler Tuttu Faþistler Vurdu! Tuzla dan Komünistler Sivas Katliamý davasýnda gerçekleþen zaman aþýmý ayný gün akþam saatlerinde Ýzmir Konak ta bir refleks eylemle protesto edildi. YKM önünde baþlayan yürüyüþte Ýzmir Emek ve Demokrasi Güçleri imzalý Ýnsanlýk Suçlarý Zaman Aþýmýna Uðratýlamaz açýldý. Konak Meydaný'nda yer alan Hasan Tahsin Anýtý önünde sona eren yürüyüþ boyunca Sivas ýn Iþýðý Sönmeyecek", "Dün Maraþ ta, Bugün Sivas ta, Çözüm Faþizme Karþý Savaþta", "Kahrolsun AKP Diktatörlüðü" sloganlarý atýldý. HDK da eyleme Sivas ta Aleviler, Ýstanbul da Ýþçiler, Roboski de Kürtler! Ankara da Adalet Hala Yanýyor pankartý ile katýldý. Basýn açýklamasýný Emek ve Demokrasi Güçleri adýna Ramiz Saðlam okudu. Açýklamada firari sanýklardan beþinin davasýnýn tüm bildik hukuk kurallarý ayaklar altýna alýnarak sonuçlandýrýldýðýný belirtilerek, "AKP hükümeti, Kemal Türkler davasý, 16 Mart katliamý ve iþlenmiþ baþka katliamlarýn üstünü örtmek için zamanaþýmýný deðerlendirmektedir. AKP, Madýmak Davasý ile insanlýða karþý iþlenmiþ suçlara ortak olmuþtur. Adeta son kararla katillerin avukatlýðýný yapmýþtýr. Sivas katliamý davasý sadece Alevilerin deðil tüm insanlýðýn davasýdýr denildi. KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak katýlým saðladýðýmýz eyleme kayda deðer bir katýlým gerçekleþtiyse de, eylem genel olarak daðýnýk bir havada gerçekleþti. Ýzmir den Komünistler Ýzmir 13 Mart ta düþenler Ýzmir de mitingle anýldý 13 Mart 1982 yýlýnda Buca Kapalý Bölge Cezaevi nde idam edilen TKEP (Türkiye Komünist Emek Partisi) üyesi devrimci iþçiler Seyit Konuk, Ýbrahim Ethem Coþkun ve Necati Vardar, Bornova da Mücadele Birliði Platformu'nun 11 Mart Pazar günü düzenlediði merkezi bir mitingle anýldý. Eylem Bornova Stadý önünde toplanan kurumlarýn pankartlarýný açmasý ve kortejlerini oluþturmasý ile baþladý. 12 Eylül Ýdamlarýný Unutmadýk, Unutturmayacaðýz ve Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak pankartlarýný açan Mücadele Birliði Platformu nun ardýndan Devrimci Ýþçi Komiteleri, Devrimci Öðrenci Birliði de yürüyüþte pankartlarý ile yer aldýlar. Liseli Öðrenciler, Beþiktaþ Çarþý, Ýzmir 78 liler Derneði de eylemde pankart açan diðer kurumlardý. Bornova Meydaný na doðru yürüyüþe geçildiðinde 13 Mart Savaþçýlarý Yaþýyor, Leninistler Savaþýyor, Denizler den Seyitler e Kavga Sürüyor, Devrim Savaþçýlarý Ölümsüzdür, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Yaþasýn Kürt Türk Halklarýnýn Mücadele Birliði sloganlarý atýldý. Miting alanýna gelindiðinde ise Mücadele Birliði Platformu adýna gerçekleþtirilen konuþmada 13 Mart ta idam edilen devrimcilerin sýnýfsýz sömürüsüz bir dünya için dövüþtüðü, Denizlerin yoldaþlarý olarak onlardan devraldýklarý mücadele bayraðýný iþçi önderleri olarak taþýdýklarý vurgulandý. Mitingdeki bir diðer konuþmacý ise BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Muþ milletvekili Demir Çelik ti. Çelik, Kürt ve Türk halklarýnýn mücadele birliðinin gerekliliðine iþaret ederek, bu birliðin saðlanmasý yönündeki en önemli adým olarak da Halklarýn Demokratik Kongresi ni adres gösterdi. 13 Mart ta düþenlerin eski yoldaþ ve arkadaþlarýnýn da kýsa konuþmalar yaptýðý miting, müzik gruplarýnýn sahne almasýnýn ardýndan sona erdi. Örgütlü Devrimcilerdi, Devrim için Öldüler! Ýzmir den Komünistler Beyazýt ta parçalý Beyazýt ve Halepçe katliamý anmalarý Her sene Beyazýt ta yapýlan Beyazýt ve Halepçe Katliamý anmalarý gittikçe bölünerek bir klasik haline gelen parçalý eylemlere sahne oldu. Ayrý zamanlarda eylemler olurken, ayný anda farklý eylemler de gerçekleþti. Saydýðýmýz kadarýyla sekiz parçalý eylemde HDK Ýstanbul Gençlik Meclisi, her ne kadar HDK yla yanyana da olsa, bir baþka cephe oluþturan TKP li öðrenciler, Öðrenci Kolektifi, Gençlik Muhalefeti, bunlardan ayrý olarak tek tek anma yapan Gençlik Federasyonu, ÇHD, KESK, Kurtuluþ Partisi Gençliði (HKP) anmalar yaptý. Alan, ayný zamanda DAF, Dev-Genç (Devrimci Hareket), DGH, DÖB, Ekim Gençliði, Gençler Meydana Ýnisiyatifi, Gençlik Cephesi, Kaldýraç, Sosyalist Dayanýþma Gençliði ve Tüm-ÝGD nin örgütlediði baþka eyleme de sahne oldu. Bunun yaný sýra içinde sanatçýlarýn olduðu tam olarak da kimin yaptýðý belli olmayan eylem de gerçekleþti. Kimin niçin bu kadar ayrý anma yaptýðýný tam anlayamadýðýmýz eylemlerde oldukça þaþýrmýþtýk ve kimseye katýlmayarak sadece olanlarý izledik. Bütün ülkelerin iþçileri birleþin þiarýný edinen yapýlarýn daha kendi aralarýnda sýradan bir eylemde, lanetlemede dahi birleþemediðini ve bu yapýlarýn devrim yapmasýnýn imkansýzlýðýný ve bu daðýnýklýðýn sebebinin devrimci parti eksikliðinin olduðunu tekrardan görmüþ olduk. Beyazýt ve Halepçe Katliamý anmalarý ayný yerlerde ama sekiz ayrý eylemle protesto edilmiþ oldu. KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak bu eylemlerin bölünmesini doðru bulmuyoruz. Hem de sýklýkla attýðýmýz Kurtuluþ Yok Tek Baþýna, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz sloganýyla baðdaþmadýðýný düþünüyoruz. 16 Mart ta Düþenler Kavgamýzda Yaþýyor! Kürtlere Özgürlük Ortadoðu ya Barýþ! Ýstanbul Üniversitesi nden Komünistler Gazi Ayaklanmasý, bölünmüþ eylemlerle anýldý 12 Mart 95 Gazi Ayaklanmasý'nýn 17. yýldönümünde Gazi Mahallesi nde her sene olduðu gibi bu sene de anmalar gerçekleþtirildi. Gazi de faaliyet yürüten siyasetlerin ve kurumlarýn ortak örgütlemeye çalýþtýklarý eylemler ve anmalarda her sene olduðu gibi bu sene de bölünmeler yaþandý ve ayrý ayrý eylemler örgütlendi. Aslýna bakýlýrsa bu eylemlerin hepsi de birbirine çok yakýn saatlerde ayný güzergâh üzerinde yapýlan eylemler olduðundan bir bütün eylemmiþ gibi de göründü. Ancak yapýlan çalýþmalarýn hepsinde ayrý ayrý çaðrýlarda bulunulduðu için bu bölünme hat safhada hissedilir oldu. Tüm siyasetlerin kendi pankartlarý ve flamalarýyla katýldýðý yürüyüþlerde 12 Mart ve 15 Mart larda düþenlerin resimleri ve onlarý anlatan dövizler taþýndý. Öncesinde olduðu gibi bu senede pankartlarda 'Gazi katliamý' vurgusu ön plandaydý. Haliyle sloganlarda bu vurguyu taþýmaktaydý. Gazi nin bir daha yaþanmamasýný isteyenlerden, Gazi deki katliamlarýn sorumlularýnýn yargýlanmasýný isteyenlere dek Gazi de bir katliam yaþandýðý ve maðdur olan tarafýn, devrimciler ve Gazi emekçileri olduðu vurgusu öne çýkarmaktaydý. KöZ'ün arkasýnda duran komünistler olarak biz de "Gazi nin Yolu Ayaklanma Yoludur, Ayaklanma Yolu Devrim Yoludur" pankartýyla 12 Mart Gazi Platformu nun arkasýnda kendi kortejimizle yürüdük. 12 Mart Gazi Platformu (Mücadele Birliði Platformu, BDSP, DHF, Proleter Devrimci Duruþ ve Kaldýraç), Maraþ, Çorum, Sivas, Ümraniye, Gazi, Uludere... Katil devlet hesap verecek! ortak pankartýný açmýþtý. Biz de KöZ olarak eylemde "Gazinin Yolu Ayaklanma Yoludur, Ayaklanma Yolu Devrim Yoludur", "Gazi' de Düþenler Kavgamýzda Yaþýyor", " 1 Mayýs ta Düþenler Kavgamýzda Yaþýyor", " Katil Devlet Yýkacaðýz Elbet", Ne AKP, Ne CHP Kurtuluþ Birleþik Mücadele," Kurtuluþ Yok Tek Baþýna, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz" sloganlarýný attýk. Mezarlýða gelindiðinde Gazi Ayaklanmasý nda hayatýný kaybedenlerin isimleri tek tek okundu. Daha sonra bir basýn açýklamasý yapýldý. Basýn açýklamasýnda Gazi ye yönelik saldýrýnýn mahalledeki devrimci dayanýþmaya karþý olduðu ifade edildi. Basýn açýklamasýnda ayný zamanda Sivas ve Maraþ katliamlarýna da deðilinildi ve Uludere katliamýnýn halklarýn mücadelesini engellemek için yapýldýðý belirtildi. Saldýrýlara karþý mücadeleyi yükseltmek gerektiðine deðinen basýn açýklamasý, Gazi halkýna devrim mücadelesini yükseltme ve katillerden hesap sorma çaðrýsý yapýlarak sonlandýrýldý.. KöZ sayfalarýnda Gazi Ayaklanmasý ile ilgili olarak çýkan yazýlarda da sürekli belirttiðimiz gibi öne çýkarýlmasý gereken Gazi de öldürülenlerin isimleri ya da onlarýn öldürülmesi deðil de ne için öldürüldükleri ve bunun sonucunda ortaya çýkan ayaklanmadýr. Çünkü iþçi sýnýfýnýn nihai kurtuluþuna giden yol ezilenlerin ayaklanmasýndan geçecektir. Gazi de yaþanan da bir geri duruþ ya da direniþ deðil, aksine devlete karþý saldýrýya geçilen ve ayaklanýlan bir durumdur. Bu durum da bize yol göstermektedir. Bundan önce olduðu gibi bundan sonra da Gazi'nin yolundan yürüyerek özgürlüðün savaþan iþçilerle geleceðini bilerek propagandamýzý yapmaya ve iþçi sýnýfýnýn mücadelesini büyütmeye devam edeceðiz. Gazi'de Düþenler Kavgamýzda Yaþýyor! Gazi'nin Yolu Ayaklanma Yoludur, Ayaklanma Yolu Devrim Yoludur! Ýstanbul dan Komünistler

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK Süpergüç yeniliyor sayfa: 6-7 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile birlikte isteyin sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi?

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi? Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanar Tolga Þirin Bolivarcý devrimin kalbindeki iki olasýlýk Mike Gonzales Morales için ki kere çok yaþa Immanuel Wallerstein sayfa: 10-11 Rýfat Solmaz 1956 Macar Devrimi

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı