KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui"

Transkript

1 KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui esri sexli AMAC VE KONUSU Madde 3 $irketin amag ve konusu agagrdaki gibidir: $irketin esas amact kurulmug veya kurulacak girketlerin sermaye ve ydnetimine katrlarak bunlann yattnm, finansman, organizasyon ve yonetim meselelerini toplu bir bunye igerisinde ve ekonomik dalgalanmalara kargt yatrrrmlarrn guvenli$ini arttrrmak ve b6ylece bu girketlerin sa$hkh gekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak geligmelerini ve devamlrlrklarrnr teminat altlna almak ve bu amaca uygun, ig ve dt9 ticarette stnai ve mali girigimlerde bulunmak, tek bagrna veya bagka kigi ve kuruluglarla belirli alanlarda ortaklaga yattrtmlar yapmak, igletmelerin sistemlerini duzenleyici gahgmalar yapmak, $irketin yukartda yaztlt amaglarrnr gergeklegtirmek igin faaliyet gdsterece$i konular gunlardrr: ve lsletme 1- $irket srnai, ticari, zirai, mali, ingaat, taahhut, muhendislik, mimarlrk, mugavirlik proje ve kontrolluk igleri, turizm, ozel hastaneler ve sa$hk, yurt iginde ve yurt drgrnda dzel e$itim kurumlarr kurmak, tekstil, enerji, tartm, grda, kimya, boya, petrol UrUnleri, madencilik, demir gelik, telekominikasyon, mobiteks malzemeleri ile her turlu denizcilik, havacrlrk, ulagtrrma, tagrmacrlrk, lojistik, antrepoculuk, gumriikleme ve giimruk mugavirl$i, otomotiv, dr9 ticaret, pazarlama, reklamcrlrk, radyo ve televizyonculuk, filmcilik, basrm yaytn, tantttm, teknoloji girketleri ve gayrimenkul yatrrrm ortaklrklarr konularrnda igtigal eden sermaye girketleri ile her turlu bankacrlrk, finans kurumlarr, sigorta, factoring, finansal kiralama konularrnda faaliyet gdsteren ve di$er konularda faaliyet gdsteren sermaye girketlerini bizzat kurabilir. Kurulmug olanlara hissedar veya ortak srfatryla katrlabilir. Bu maksatla kurdu$u veya igtirake uygun gordu$u girketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu oldu$u veya olmadr$r girketlerin sermaye arttrrrmlarrna igtirak edebilir. Bunlarrn hisse senetlerini ve sermaye paylarrnr, intifa senetlerini satrn alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye arttrrrmlarrnr da kabul edebilir. ButUn bu sayrlan i9 kollarrnda bizzatihi veya sermaye ve yonetimine katrldr$r girketler vasrtasryla ticari faaliyetlerde bulunabilir. 2- $irket kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini bagkalarrna aracrlrk yapmamak kaydryla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunlarr bagka hisse senetleriyle veya hisseleri de$igtirebilir, rehin edebilir ve di$er ortaklarrn hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir. 3-$irket sermaye ve ydnetimine katrldr$r sermaye girketlerini, konularrnda girigecekleri yatrrrmlarla kapasiteyi artrran, kaliteyi rslah eden veya maliyeti duguren tevsi veya yenileme yatrrrmlarryla ilgili 6n etudler yapabilir. Bunlarrn fizibilitelerini, finansman de bunlara yukarda yazrlr usullerle sermaye igtirakinde bul 4-$irket memleket ve girket igin yararh yeni yatr incelemeleri yapabilir veya yaptrrabilir. Uygun g6rdu$ gruplarr ve halkrn igtiraki ile kuraca$t girketler vasltasl il 5- $irket sermaye ve yonetimine katrldr$r girketl mamullerinin ig ve drg pazardan alrmrnl satrmrnr, her tu veya igtiraki oldu$u girketler vasrtasr ile yaptrrrr, gerek kurar, kurdururve bu ma}azalara bu madde de sayllan 6- $irket sermaye ve yonetimine katrldr$r girk katrlabilir, igtiraki oldu$u girketlerin faaliyetleri ile ilgili sergiler ve fuarlara katrlabilir, ilgili mercilerden izin almak kaydr ile serbest b0lgelerde faaliyetlerde bulunabilir, yurtigi ve yurtdrgr gube irtibat burosu, temsilcilik ve acentalrklar kurabilir, her turlu nakil vasrtalarr ahp satabilir, distributorluk ve bayilikler alabilir, verebilir. 7- Sermaye ve/veya ydnetimine katrldr$r girketlerin hukuki ve mali iglem takip veya her turlu sorunlartntn tek elden gdzumu hususunda kendi bunyesi iginde Ozel burolar ihdas edebilir veya bu

2 hususlar ile ilgili olarak kendi bunyesi drgrnda, bu konularda uzman elemanlarla sureli veya suresiz anlagmalar yapabilir. Kendi bunyesinde kurdu$u burolar veya drgarrdan anlagtt$r uzman kigiler eli ile hukuki, mali ve di$er konulardaki problemleri takip ettirebilir, bu girketlerin muhasebelerinin organizasyonunu yapabilir bu hizmetlerine kargrhk bu girketlerden ircret alabilir. B) Finansman igleri; 1- $irket kendi veya sermaye yonetimine katrldr$r girketlerin ihtiyaglart igin bankalardan, drg kredi muesseseleri ve firmalardan teminath veya teminatsrz krsa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir. 2- $irket sermayelerine veya yonetimine katrldr$r girketlere munhasrr olmak ve aracrhk yapmamak kaydr ile teminatlr veya teminatsrz finansman yardrmlannda bulunabilir. Bu girketlerin satrcrlarr ve miigterilerine agtrklarr krediled garanti edebilir veya sigorta ettirebilir. 3- $irket sermayesine katrldr$r girketlerin bankalardan, di$er kredi mtresseselerinden alacaklarr krediler, ihrag edecekleri tahvilleri veya kredileri veya vadeli ahglar dolayrsryla yapacaklarr borglar igin kefalet veya garanti verebilir. Bunlara kargrhk gerekirse gahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontr garantiler alabilir, verece$i kefalet ve garantiler igin piyasa gartlarrna uygun bir kargtlt$t girketlerden tahsil edebilir. 4-Yonetim ve/veya sermayesine katrldr$r girketlerin oz kaynaklarrnr birlikte de$erlendirerek, tegebbuslere daha guglu gekilde girigmek ve topluluk igindeki girket ve kuruluglara finansman ve kredi sa$lamak. C) Sermave Pivasasr ve Plasman islemleri: 1- $irket resmi ve 6zel kuruluglar ve igtirak etti$i girketlerce grkanlacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli, para, igtirak, hisse senedi ile de$igtirilebilen erken ddeme veya riighan hakklartna sahip her nevi tahvilleri aracrhk yapmamak kaydr ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. 2- $irket sermaye piyasasrnrn icabr olarak sermaye ve y6netimine kattldt$t kurulmug veya kurulacak girketlerin hisse senedi ve tahvil ihraglarrnr suskripsiyon iglemlerine aracthk edebilir. Bunlartn neticelerini ihrag eden girketlere veya aracrlara kargr garanti edebilir. Hisse senedi igin asgari kar payr, geri satrn alma, bagka hisse senetleri ile de$igtirme gibi taahhutlere girigebilir. Tahviller igin vadesinde veya erken odeme, hisse senetleri ile de$igtirme, belli gartlarda sattn alma garantilerini verebilir. Bir banka kefaletiyle grkartrlan tahviller igin kontr garanti sa$layabilir velhasrl hisse senedi veya tahvil satrglannr kolaylagtrracak ve de$erini koruyacak iglemleri yapabilir. D) Orsanizasvon Hizmetleri: 1- girket bizzat velveya sermaye ve ydnetimine katrldr$t girketlerin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen igletme ile ilgili konularda istigari hizmetler sa$layabilir. Bu girketlerin muhasebe, tahsilat, personel, e$itim gibi mugterek hizmetlerini toplu bir bunye igerisinde daha ekonomik bir ge igin bir elden yurutebilir ve bu konularda kendilerine yardtmct olabilir. '.r 2- $irket sermaye ydnetimine katrldr$r di$er girketlerin igletme organizasyonlartnt du: girketleri kargrhkh anlagmaiar dahilince Oenettemek, yrlhk btitgelerini, faaliyet raporlartnt ver' plan ve programlarrn yardrmr ile igletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemleri yardrmcr olmak ve konsolide bir bilango grkarmak geklinde faaliyet gdsterebilir. 3- $irket bizzat ve/veya sermaye ve y6netimine katrldr$r girketler vasttastyla; muvacehesinde, ozel guvenlik girketleri kurmak, Ozel GUvenlik Hizmetlerine Dair Kanu uygulama y6netmeli$i, tuzuk ve bakanhkga yayrnlanan genelge ve tamimler verebilir.,, 'A ':; E) Miisterek Hizmetler: 1- $irket bizzat ve/veya sermaye ve ydnetimine katrldt$t girketlerle, harigten know-how, teknik bilgi, alameti farika, marka ve srnai mulkiyete konu olan haklarr satrn alabilir veya kiralayabilir ve bunlart 201$ < L- n

3 2- girket bizzatve/veya sermaye ve ydnetimine katrldr$r girketlerle, her nevi bilgi iglem makineleri ile servis biiro hizmetleriyapabilir. Bu makinelerin zamanlartnt kiraya verebilir. 3- girket bizzal" veya ydnetim ve sermayesine katrldr$r girketler aractlt$t. ile her turlu gtda maddesini toptan ve perakehde ahp, satabilir, zincir marketler kurabilir, altgverig merkezleri inga edebilir, igletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. Su, megrubat, alkolsirz igkiler uretilmesi, bagkastna tirettirilmesi, ithali, ihracr, toptan ve perakende pazarlanmasl ve ticareti iglerini yapabilir. 4- girket kurd'ugu ve igtirak etti$i girketlerin galrgma konulartna dahil mallartn ve bu mallartn imalatrnda kullanrlacak niammaooeterin, yardrmcr maddelerin, yedek pargalartn ve di$er mallartn allmtnt, satrmrnt, ithalatrnl, ihracatrnr, naklini, gumruklemesini ve di$er iglerini yapabilir veya. yaptrrabilir. Kurdu$u ve sermayesine katrldrgr girketlerden hizmet sektorunde faaliyet gosterenleri igin; her turlu hizmeti yurt iginden ve yurt drgrndan alabilir, bu girketler vasttaslyla veya do$rudan her turlu hizmeti satabilir. ' 5- girkef kurdugu ve igtirak etti$i girketler nezdinde firmalartn aldrklarr mallart, bayilikler kurarak veya magazalar agarak t-optan veya peralende satabilir. EtUt den sattga kadar pazarlamantn gerektirdili na'kliye, OLpolama, ayrrma, ambalajlama gibi butun hizmetleri yapabilir veya yapttrabilir. F) Gavrimenkullere Tasarruf: gayrimenkulllr edinebilii veya kiralayabilir. Bunlarr bagkalarrna devir ve fera$ edebilir. Ktsmen veya iamamen bagkalarrna kiraya verebilir. Aynca kendi gayrimenkulleri uzerinde uguncu gahtslar lehine gerek kendi ve g I ve tnt temin etmek Uze bilir nce ayni veya gayri i he 2_ ko hak ve alacaklarrnrn tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul her nevi teminalar atabitir, bunlarla ilgiliolarak tapuda terkin ve tescil iglemlerinde bulunabilir. G) Sosval Faalivetler: e gahsi e9tirebi meki9ina tm,in9a,trampa,ba$t99ek inde r.9iiletru*ricaretranununun468'ncimaddesiuyar nca9irketinve/veyakatt dt$t9irketlerin, memur, mustahdem ve iggile1 igin yardrm sandtklan, emeklilik vaktflart ve sair sosyal gayeli 0rgUtleri kurabilir, fonlar tesis edebilir, 'bunlarrn yonetimini deruhte edebilir ve mevcutlartnl en iyi gekilde verimlendirecek yattrtmlara girigebilir. 2- $irket genel kurul karartyla bunyesi dtgtnda k e$itim ve sa$hk gayeli vakrflar kurabilir, her gegit kurulm malzemeler, elektrik, elektronik, elektrikli kuquk ev al rhm igin gerekli etmek, kiriya ver le hracattnt yaparak ticaretini ketleri kurmak, igt i9 r' ydnetim ve/veyl I petrol, petrol UrUnleri ve petrokimya UrUnleri oto yedek pargilarl, oto gaz, oto y a, madeni ya$lar konusunda her turlu tesisleri rurmak akaryakit ve petrol urunleri istasyonlarr agmak, igletmek gibi igler ile igtigal -3 -

4 Uretimi, petrol ve maden arama ve bunlarrn Uretimi ile ilgili teknolojilerin geligtirilmesi ve Uretilmesini sa$lamak, petrol ve petrol UrUnleri ile petrol mugtaklan, benzin, gazya$t,do$algaz, mazot, fuel-oil, sanayi yakrtlarr gibi her ttrrlu akaryakrt maddeleri ile petrolden elde edilen katt ya$ gegitleri, makine ya$lart, gres ya$larr gibi maddelerin ve katkr maddelerinin, makine ya$lart ile parafin ve plastik imalatlnda kullantlan mamul, yarrmamul, hammadde ile mamul maddelerin, do$algaz ve sair yaktct ve yantct maddelerin mineraller ile nihai ve ara UrUnlerin imalatr, depolanmast, tasfiye ve artttm iglemlerinin yaptlmast, da$lttm organizasyonlarrnrn yaprlmasr, ithalatr, ihracatr, yurtigi ve yurtdtgtnda pazarlanmast, akaryaklt istasyonlarr, dolum tesisleri, rafineriler ve do$algaz boru hatlart da$tttm gebekeleri tesis ve inqa etmek, LPG ve turevleri Uretimi, ticareti, da$rtrmr, pazarlamasr ve nakliyesini yapmak, konusu ile ilgili mallartn depolanmasrnl satrgr ve pazarlamasr igin gerekli satrg ve servis istasyonlart ve LPG depolama tesisleri kurabilir, bunlarla ilgili her turlu makine ve teghizatr imal ettirebilir, imal edebilir veya yurtiginden veya yurtdrgrndan satrn alabilir. 4- Yukanda yazrlr olanlarrn dlgrnda girket amacrna uygun ve faydalt gordu$u di$er iglere y6netim kurulunun teklifi, genel kurulun karart ile girigilebilir. l) Yasal Srnrrlama: girket yukarrda sayrlan tum faaliyetleri ve fonksiyonlarr bagta TUrk Ticaret Kanunu hitkumleri olmak uzere TUrk yasalarr ve ilgili mevzuatrn izin verdi$i olgude gergeklegtirir. lzne tabi yollarda gerekli izinler onceden alrntr ve yasalara uyulur. YENi SEKLI AMAC VE KONUSU Madde 3 $irketin amag ve konusu aga$ldaki gibidir: $irketin esas amact kurulmug veya kurulacak girketlerin sermaye ve ydnetimine katllarak bunlartn yatrrrm, finansman, organizasyon ve yonetim meselelerini toplu bir bunye igerisinde ve ekonomik dalgalanmalara kargr yatrrrmlarrn guvenli$ini artttrmak ve bdylece bu girketlerin sa$ltklt gekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak geligmelerini ve devamltltklartnt teminat alttna almak ve bu amaca uygun, ig ve dlg ticarette slnai ve mali girigimlerde bulunmak, tek bagtna veya bagka kigi ve kuruluglarla belirli alanlarda ortaklaga yatlrrmlar yapmak, igletmelerin sistemlerini duzenleyici galtgmalar yapmak, A) Elden 1- $irket stnai, ticari, zirai, mali, ingaat, taahhut, muhendislik, mimarllk, kontrollirk igleri, turizm, 6zel hastaneler ve sa$hk, yurt iginde ve yurt dtgtnda 6zel e$itim tekstil, enerji, tanm, gtda, kimya, boya, petrol UrUnleri, madencilik, demir gelik, mobiteks malzemeleri ile her turlu denizcilik, havacrlrk, ulagtrrma, tagtmactltk, loj gumrukleme ve gumruk mugavirl$i, otomotiv, drg ticaret, pazarlama, reklamctltk, radyo filmcilik, basrm yayrn, tanrtrm, teknoloji girketleri ve gayrimenkul yattrtm ortakltklart eden sermaye girketleri ile her turlu bankacrlrk, finans kurumlart, sigorta, factoring, konularrnda faaliyet gosteren ve di$er konularda faaliyet gdsteren sermaye girketlerini tr. Kurulmug olanlara hissedar veya ortak srfatryla katrlabilir. Bu maksatla kurdu$u veya igtirake uygun gordugu girketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu oldu$u veya olmadt$t girketlerin sermaye arttrrrmlarrna igtirak edebilir. Bunlarrn hisse senetlerini ve sermaye paylartnt, intifa senetlerini sattn alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye arttlrrmlarrnr da kabul edebilir. BUtUn bu saytlan i9 kollartnda bizzatihi veya sermaye ve ydnetimine katrldl$r girketler vasttasryla ticari faaliyetlerde bulunabilir. 2- girket kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini bagkalanna aractltk yapmamak kaydryla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunlart bagka hisse senetleriyle veya hisseleri degigtirebilir, rehin edebilir ve di$er ortaklann hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir. 3-girket sermaye ve yonetimine katrldr$r sermaye girketlerini, konulartnda girigecekleri yatlrtmlarla maliyeti duguren tevsi veya yenileme yatlrtmlartyla ilgili on kapasiteyi artrran, kaliteyi tslah eden veya +ll,w

5 etudler yapabilir. Bunlartn fizibiliteledni, finansman dengelerini inceleyerek mali imkan oldugu takdirde bunlara yukarda yazrh usullerle sermaye igtirakinde bulunabilir. 4-$irket memleket ve girket igin yararlt yeni yatrrrm konularrnr bizzat aragtlrarak bunlara ait etut ve incelemeleri yapabilir veya yapttrabilir. Uygun gordugu yatrrrm konulannl gerektiginde diger sermaye gruplart ve halktn igtiraki ile kuraca$t girketler vasrtasr ile veya dogrudan dogruya gergeklegtirebilir. 5- $irket sermaye ve ydnetimine katrldr$r girketler vasrtasryla her turlu yag, kuru sebze ve meyve mamullerinin ig ve dtg pazardan altmrnr satrmrnr, hertirrlir canh veya canslz et ve et UrUnleri igini yapar veya igtiraki oldu$u girketler vasltast ile yaptrrrr, gerekirse bu Urirnleri pazarlamak igin satrg magazailan kurar, kurdurur ve bu mapazalara bu madde de sayrlan Urtrnleri alrr, satar. 6' $irket sermaye ve ydnetimine katrldr$r girketlerle her turlir kamu ve 6zel sektdr ihalelerine kattlabilir, igtiraki oldu$u girketlerin faaliyetleri ile ilgili fabrikalar kurabilir, ulusal ve uluslar arasr d[rzeyde sergiler ve fuarlara katrlabilir, ilgili mercilerden izin almak kaydr ile serbest bolgelerde faaliyeleide bulunabilir, yurtigi ve yurtdlgr gube irtibat burosu, temsilcilik ve acentalrklar kurabilir, her turlu nakil vasrtalarr aip satabilir, distribut0rluk ve bayilikler alabilir, verebilir. 7- Sermaye ve/veya ydnetimine katrldr$r girketlerin hukuki ve mali iglem takip veya her turlu sorunlartntn tek elden gdzumu hususunda kendi bunyesi iginde dzel burolar ihdas edebilir veya bu hususlar ile ilgili olarak kendi bunyesi drgrnda, bu konularda uzman elemanlarla siireli veya suresiz anlagmalar yapabilir. Kendi bunyesinde kurdu$u burolar veya drgarrdan anlagtrgt uzman kigiler eli ile hukuki, mali ve diger konulardaki problemleri takip ettirebilir, bu girketlerin muhasebelerinin organizasyonunu yapabilir bu hizmetlerine kargrhk bu girketlerden Ucret alabilir. B) Finansman lgleri; 1- $irket kendisi, kendisinin hissedan oldu$u veya sermaye yonetimine katrldlgl girketlerin ihtiyaglart igin bankalardan, dtg kredi muesseseleri, srnai ve finansal girketlerden, kendisinin hissedarr oldu$u veya sermaye ydnetimine katrldr$r girketlerinden teminatlr veya teminatsrz krsa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, altnacak kredilere kargrhk teminatlar verebilir, kefil olabilir. 2- $irket sermayelerine veya yonetimine katrldr$r girketlere teminatlr veya teminatslz finansman yardtmlartnda bulunabilir. Bu girketlerin satrcrlan ve mugterilerine agtrklan kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir. 3-Yonetim ve/veya sermayesine katrldr$r girketlerin oz kaynaklarrnr birlikte degerlendirerek, tegebbtislere daha guglu gekilde girigmek ve topluluk igindeki girket ve kuruluglara finansman ve kredi saglamak. 4- $irket do$rudan sermayesine katrldr$r girketlerin veya do$rudan sermayesine katrldrgr girketlerin igtirak etti$i girketlerin veya dolayh olarak iqtirak etti$i girketlerin bankalardan, diger kredi muesseselerinden ve uguncu gahrslardan alacaklarr krediler, ihrag edecekleri tahvilleri veya kredileri veya vadeli altglar dolaytslyla yapacaklarr borglar igin kefalet veya garanti verebilir. Bunlara kargrhk gerekirse gahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontr g{rantiler alabilir, verece$i kefalet ve garantiler igin piyasa uygun bir kargrh$r girketlerden tahsil edebilir. tl 5- $irket yurt iginde ve yurt drgtnda finans kurumlarr ve bankalardan uzun, orta ve klsa alabilir. Aval ve kefalet kredileri temin edebilir, yurt iginde ve yurt drgrnda mali, srnai, tic borglanabilece$i gibi bunlara kefalet verebilir. UgUncU gahrslara, sermayesine dogr girketlere veya sermayesine do$rudan katrldr$r girketlerin ortak oldu$u girketlere veya d ortaklt$tna kattldt$r girketlerin borglarrna kefil olabilir, bu konuda gerekli kefalet, ipotek, gerekli sdzlegmeleri yapabilir ve fesih ve fek edebilir. Gergek re tuzel uguncu gahrslarrn girketlerin; $irketin do$rudan kendisi, sermayesine katrldr!r girketler veya dolayh olar girketleri lehine verece$i her turlu sdzlegmeleri, teminatlarr, ipotekleri, kefaletleri, kontr gai edebilir. Bu iglemlerle ilgili olarak ipotek dahil her turlu ayni ve gahsi hakkr iktisap, nakil, devir, edebilir. C) Sermave Pivasast ve Plasman islemleri: 1- $irket resmi ve 6zel kuruluglar ve igtirak etti$i girketlerce grkarrlacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli, para, igtirak, hisse senedi ile de$igtirilebilen erken Odeme veya rughan hakklarrna sahip her nevi tahvilleri aractltk yapmamak kaydr ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. 2- $irket sermaye piyasastntn icabr olarak sermaye ve yonetimine katlldr$r kurulmug veya kurulacak girketlerin hisse senedi ve tahvil ihraglarrnr suskripsiyon iglemlerine aracrlrk edebilir. Bunlarrn neticelerini ihrag eden.ri?q 5,,',r r -!,: tul 4 n? er -5-

6 gibi taahhuflere girigebilir. Tahviller igin vadesinde garflarda satrn arma garantirerini verebirir. gir oanka yabirir verhasrr hisse senedi veya tahvir satrgrarinr ir. e katrldr$r girkeflerin vergi, ticari hukuk ve buna saglayabilir. Bu girkeflerin muhasebe, tahsilat, e igerisinde daha ekonomik bir gekilde sagfama[ lmcr olabilir. lerin igletme organizasyonlarrnr duzenleme, bu butgelerini, faaliyet raporlarrnr ve uzun vadeli idari,.ticari ve teknik problemlerin gozumune faaliyet gdsterebilir. ine katrldr!l girkefler vasrtasryla; cari kanunlar GUvenlik Hizmeflerine Dair kanun ve fanun an genelge ve tamimler dogrultusunda hizmet e katrldrgl girkeflerle, harigten know_how, teknik haklarr satrn alabilir veya kiralayabilir ve'bunlair drg firmalarla lisans anlagmaiarr yaparat< Ou bilir. e katlldrgr girkeflerle, her nevi bilgi iglem makineleri anlan n r kiray a verebilir. r$l.glrketler aracrhgr ile her turlu grda urabilir, ahgverig merkezleri inga ede6ilir, gkiler Uretilmesi, bagkasrna Uiettirilmesi. yapabilir. ;; v" g yr,' iil ilil# ; ffi ll ; " ;J;ij"E liji,i;# fl,i, ffi liii # i,,:i,i 5?] l,?:[:il fi:,r"..or.r.il,il1""1,,i:.?:,::,-\ofy-t-ivla.ilgili otaral r,"'.tu;ii hukuki alacaklartntn tasarrufrardan tahsili veya temini, icra,-ipote[,. menkut r"nni iiieime rehni, her nevi kefalet, teminatlar u"ril".,1 alabilir, ayni ve gahsi bunlarla ilgiliolarak tapuda terkin ui-iercit iglemlerinde bulunabitir. -6-

7 i deruhte edebilir ve mevcuflannt en iyi gekilde kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak bigimde mug vakrflara katrlabilir. H) Dider ister: girkefler adrna petrol, petrol UrUnleri ve, oto ya$lama ve madeni ya$lar konusunda onlarr agmak, igletmek gibf igler ile igtigal 4- Yukarrda yaztlt olanlarln dtgtnda girke_t amacrna uygun ve faydalr gordugu diger iglere yonetim kurulunun teklifi, genel kurulun kararr i-le girigllebitir

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ AMAÇ ve KONU Madde 3- Holding in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman,

Detaylı

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1:

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: +'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi...,.,.,...\).ln+nn...,,f.9(ff89p.,,...,.,, gozetiminde yairtmrjtrr. Turk Ticaret

Detaylı

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere ani kuruluş esaslarına uygun

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 1.TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 02 MAYIS 2012) Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi nin 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ani

Detaylı

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1. Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ VE KURUCULAR: AĢağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1) KURULUŞ VE KURUCULAR 1- MEMET ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Zekeriyaköy Koza Evleri Vişne 1 Mh. 7.Cad. 7.Sk. No:1 Sarıyer 2- ENİS ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Dragos Söğüt Sk. No:5 Kartal 3- MELTEM ALDIKAÇTI

Detaylı

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Denizbank A.Ş. Adresi : Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe İstanbul Telefon ve Faks no : Telefon: (212) 355 08 00

Detaylı

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30.04.2008 Çarşamba günü, Saat 14.00 de, Conrad

Detaylı

AKA ORGANİZASYON DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM GIDA SAĞLIK SEYAHAT ACENTALIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ

AKA ORGANİZASYON DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM GIDA SAĞLIK SEYAHAT ACENTALIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ AKA ORGANİZASYON DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM GIDA SAĞLIK SEYAHAT ACENTALIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,,

! # $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,, ! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, (01 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: 9(:, ( ( 1 2, 5 >>110,1: 01 2, ( (0 (,( 3 0(

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ESAS MUKAVELESİ

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ESAS MUKAVELESİ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ESAS MUKAVELESİ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.'NİN ESAS MUKAVELESİ * Resmi Gazete Tarih ve Sayısı 9 Ekim 1988 ve 19954 BAKANLAR KURULU KARARI (KARAR SAYISI: 88/13357)

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE-1 Aşağıda adları ve ikamet adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

TADİL LAYİHASI. Şirketin maksat ve mevzuu: Madde 4 - Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konularını teşkil eden işler aşağıda belirtilmiştir.

TADİL LAYİHASI. Şirketin maksat ve mevzuu: Madde 4 - Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konularını teşkil eden işler aşağıda belirtilmiştir. TADİL LAYİHASI HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 4,9,27 NCİ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TADİL LAYİHASIDIR TADİL EDİLEN MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Şirketin

Detaylı

ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR.

ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR. ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR. KURULUġ Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2011 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2011 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2011 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Şirketimizin 2011 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak

Detaylı