Akut Menenjit Sendromu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akut Menenjit Sendromu"

Transkript

1 .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc Antibiyotik Kullan m ve Eriflkinde Toplumdan Edinilmifl Enfeksiyonlar Sempozyum Dizisi No: 31 Kas m 2002; s Akut Menenjit Sendromu Doç. Dr. fiaban Çavufllu Akut menenjit sendromu, baş ağrısı, ateş, ense sertliği ve meningiyal irritasyon bulguları ile karakterize ve bulguların birkaç saat ile birkaç gün içerisinde ortaya çıktığı akut bir klinik tablodur. Menenjit, beyin ve medulla spinalisi çevreleyen piameter ve araknod zarının iltihabıdır. İlk olarak 1805 de Genova da Vieusseux tarafından tanımlanmıştır. Menenjitin en önemli etkenlerinden olan N.meningitidis in ilk kez 1887 de izole edilmesiyle bu hastalığın etiyolojisi açıklığa kavuşturulmuştur yılında menenjit tedavisinde penisilinin etkili olabileceği konusunda ilk fikirler ortaya atılmış ve 1950 de bu hastalığın intravenöz yüksek doz penisilin ile tedavi edilebildiği gösterilmiştir. Penisilinin uygulamaya girdiği o günden bu yana, meningokoksik menenjitte bu antibiyotik halen ampirik tedavide en seçkin ilaç olma özelliğini korumaktadır. Menenjitte, beyin omurilik sıvısında (BOS) hücre artışı vardır. Bakteriler, viruslar, mantarlar ve çeşitli ilaçlar akut menenjit klinik tablosuna neden olabilir. Viral etkenler ve ilaçların neden olduğu hastalık tablosu hafif seyirli olup, herpes virus enfeksiyonu dışında tedavi gerektirmez ve genellikle kendiliğinden iyileşir. Ancak, bakterilerin oluşturduğu menenjit klinik tablo ağır seyreder. Gelişmiş tedavi olanaklarına rağmen mortalite oranı yüksektir. Erken tedaviye başlanılmaması durumunda mortalite riski artar. Hastalığın erken dönemlerinde menenjit için bildirilen mortalite oranları, %23-59 arasında değişiklik göstermekte, tedavinin gecikmesi durumunda bu oranlar %100 e kadar çıkmaktadır. AKUT BAKTER YEL MENENJ T Streptoccocus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influanzae akut bakteriyel menenjitin %80-85 inden sorumlu bakterilerdir. Listera monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, B grubu streptokoklar (Streptoccocus agalactiae) ve stafilokoklar (S.aureus ve S.epidermidis) daha seyrek izole edilen bakterilerdir (Tablo 1). 141

2 fiaban Çavufllu Tablo 1. Akut menenjit sendromuna yol açan bafll ca etkenler I. Bakteriler Streptococcus pneumonice Neisseria meningitidis Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus Escherichia coli Salmonella spp Pseudomonas aeruginosa Listeria monocytogenes II. Virüsler Enteroviruslar Herpesviruaslar Kabakulak virusu Arboviruslar Lenfositik koryomenenjit virus HIV III. Protozoonlar Acanthamoeba Naeglera fovleri Akut bakteriyel menenjit etkeni bakterilerin çoğu, solunum yolundan konağa giriş yaparak enfeksiyonlara neden olur. Daha az kısmı, travma ya da hastane ortamında uygulanan invaziv girişimler ve şant uygulamaları sonucu hastalık tablolarına neden olur. Bundan dolayı, solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlığı bulunanlar, intrakraniyal cerrahi uygulamalara maruz kalanlar ya da şant takılı olanlar ve BOS nın bulunduğu kafa boşluğunda travmaya bağlı oluşan anatomik defektler bu hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan faktörlerdir. Bunun dışında, uç yaşlarda bulunma, diyabet, orak hücreli anemi, splenektomi ya da asiplenizm, siroz, kronik alkolizm, bağışıklığın baskılandığı durumlar akut bakteriyel menenjit gelişimini kolaylaştıran diğer faktörlerdir (Tablo 2). Bakteriyel menenjitler, solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğü sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında sık görülür. Düşük sosyoekonomik koşullar, kalabalık ortamda yaşama ve çevresel faktörler hastalığin görülme hızını etkilemektedir. Menenjit, hemen her yaş grubunda görülebilen ciddi bir enfeksiyondur. Etkenlerin çoğu immün sistemin oluşturduğu yanıtlardan kaçabilen ya da direnç gösterebilen kapsüllü bakterilerdir. Kapsüllü bir etken olan N.meningitidis, doğal rezervuarları olan insanların çoğunlukla nazofarenks mukozasında, daha az oranda da ürogenital sistem ve anal kanalda bulunur. Yetişkinlerin 142

3 Akut Menenjit Sendromu Tablo 2. Predispozan faktörler ve bakteriyel menenjit etkenleri Predspozan faktör Yafl 0-4 hafta 4-12 hafta 3 ay-18 yafl yafl >50 yafl mmun yetmezlik Kafa taban k r klar Kafa travmas, beyin ameliyat fiant Etöken Streptococcus agalactiae, E.coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae, Enterokoklar, Salmonellalar Streptococcus agalactiae, E.coli, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseriae meningitidis Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseriae meningitidis Streptococcus pneumoniae, Neisseriae meningitidis Streptococcus pneumoniae, Neisseriae meningitidis, Listeria monocytogenes, aerobik gram negatif basiller Streptococcus pneumoniae, Neisseriae meningitidis, Listeria monocytogenes, aerobik gram negatif basiller Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, grup A β hemolitik streptokok Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, aerobik gram negatif basiller Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, aerobik gram negatif basiller, Propionobacterium acnes yaklaşık %5-10 u asemptomatik nazofarenks taşıyıcısıdır. Ancak bu oran kapalı toplumlarda yaşayanlarda %60-80 lere kadar ulaşmaktadır. Enfeksiyon, çoğu kez infekte olan insanların burun ya da boğazlarından direkt temas veya öksürme aksırma esnasında bulaşan solunum damlacıklarından gerçekleşir. Meningokoksik hastalık tablosu, etken patojenin alınmasından sonra spesifik antikorların henüz gerçekleşemeyeceği ilk birkaç gün içinde ortaya çıkar. İnkübasyon periyodu 3-4 (1-10) gün arasında değişmektedir. Nazofarengeal mukozaya bakteri adherensinin ardından, mikroorganizmalar membran-bağlayan fagositik vakuollere taşınırlar. İlk 24 saat içinde, lokal immün hücrelerin de bulunduğu vasküler yapılara yakın ortamda, submukozada yerleşim gösterirler. Mukozal yüzde bu bakterilerin kolonize olması, erken dönemlerde subklinik enfeksiyon tablolarına ya da orta derecede semptomlara neden olur. Olguların yaklaşık %10-20 sinde bakteri vasküler alanlardan giriş yaparak kan yoluyla yayılım gösterir. Vasküler alanlarda, bakteriyel antikorlar, kompleman ve fagositik hücrelerle öldürülebilir ya da immün sisteme karşı direnç göstererek çoğalabilir ve bakteremik faza geçebilir. Bu durumda mikroorganizma süratle çoğalır. 143

4 fiaban Çavufllu Sistemik hastalık bakteriyemi oluştuktan ortalama saat içinde gelişir ve genellikle menenjit tablosu hızla ilerler. Meninkslere yerleşme özelliği olan patojenlerin çeşitli özelleşmiş yüzeyel elemanları vardır (örneğin özel fimbria ve pili içeren polisakkarid kapsül). Bunlar bakterinin nazofarenks epiteline tutunması, lokal konak savunma mekanizmalarından kaçması ve kan dolaşımına katılmasına etkili olan faktörlerdir. Bu faktörlerden biri olan kapsül yapısı, komplemanın bakterisidal etkisi ve nötrofil fagositozuna karşı bakteriyi koruyan önemli bir yapıdır. Yapılan deneysel çalışmalar koroid pleksus ve serebral kapiller hücrelere meningiyal patojenlerin tutunması için gerekli reseptörleri vardır. Koroid pleksusta, patojenlere özgül reseptörlerin tanımlanmış olması ve buradaki kan akımının fazla olması (200 ml/g/dak) bakteriyal invazyonun buradan olduğunu düşündürmektedir. Bunun dışında orta kulak iltihabı, mastoidit ve sinüzit gibi durumlarda direkt invazyonla meningkler kolayca atake olabilir. Subaraknoid aralığa ulaşan bakteriler kapsül özgül antikor ve kompleman eksikliği nedeniyle kolayca çoğalabilirler. Ayrıca burada fagositer hücrelerin de bulunmaması bakterilerin çoğalması için uygun bir zemin teşkil eder. Kan beyin bariyerinin permeabilitesi bozulduğu anda bakterilerin BOS na geçişi gerçekleşir ve nötrofillerin BOS daki fagositik aktiviteleri de bakteri çoğalması ve enfeksiyonun şiddetlenmesini engelleyemez. Bakterilerin çoğalması için uygun bir zemin olan BOS nda, bir taraftan bakteri sayısındaki hızlı artış, diğer taraftan da nötrofiller tarafından gerçekleşen fagositoz, ortamda hücre duvar parçaları, liposakkaritler gibi bakteriyel ürünlerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu ürünler IL-1, IL-5, IL-8, TNF-alfa, kemokinler gibi sitokinlerin artışına ve inflamasyona yol açar. Beyin damarlarının endotel hücrelerinde adezyon moleülleri artarak BOS na PMNL hücrelerinin geçişi hızlandırır. Menenjitte, beyni damar içi kompartmanlardan ayıran ve santral sinir sisteminin hemostazını sağlayan kan beyin bariyerinin geçirgenliği artmıştır. Bu artış, koroid pleksus epiteli ve beyin mikrovasküler epitel seviyesinde olur. Hücrelerarası bağlantılarda (junction) açılma ve artan pinositik aktiviteler de kan beyin bariyerinin bozulmasında rol oynar. Bunun sonucunda kandaki moleküllerin, antibiyotikler de dahil, menenjit esnasında BOS na yoğun bir geçişi sözkonusudur. İnflamasyon esnasında kan beyin bariyerinin bozulması antibiyotiklerin pek çoğunun BOS na geçişini yaklaşık beş kat artırmaktadır. Gelişen beyin ödemi bakteriyel menenjitte kafa içi basınç artışı nedenidir. Beyin ödemi, vazojenik, sitotoksik ya da interstisiyel orijinli olabilir. Vazojenik ödem, artan kan beyin bariyerinin geçirgenliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Sitotoksik ödem, hücre içi sıvı artışı ve hücre beslenmesinin bozukluğu sonucudur. İnterstisiyel ödem, BOS artışına bağlıdır. Beyin omurilik sıvısındaki artış, üretim artışı ve emilim bozukluğuna bağlı olabilir. 144

5 Akut Menenjit Sendromu Menenjitte başlangıçta kan akımı artmıştır. Bunun nedeni nitrik oksit ve serbest oksijen radikallerinin ortaya çıkmasıdır. İlerlemiş menenjitte inflamasyonun ve ödemin artışı, vasküler yapıların sirkülasyon fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Yapılan çalışmalarda beyin kan akımının azalması sonucunda ortaya çıkan yan etkilerin sayı ve şiddetinde bir artış olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı azalan kan akımı beyin dokusundaki hasarın önemli bir nedenidir. Menenjit esnasında görülen nöron hasarının mekanizması tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Bununla birlikte iskeminin kritik bir rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca inflamatuar radikallerin de rolü olabileceği tahmin edilmektedir. Postmortem yapılan incelemelerde menenjitte: a- subaraknoid aralakta infalamasyon, b- serebral damarların inflamatuar tutulumu, c- parankimal beyin hasarı, görülen başlıca patolojik değişikliklerdir. AKUT ASEPT K MENENJ T Beyin omurilik sıvısında lenfositlerin hakim olduğu, rutin boyama ve kültürle etkenin saptanamadığı klinik tablo akut aseptik menenjit sendromu olarak adlandırılır. Sıklıkla viruslar etkendir. Her yaşta görülmesine rağmen, en sık yaz ve sonbahar aylarında çocuklarda görülür. Enterovirüs ler etkeni saptanabilen olguların %80-85 inden sorumludur. Kabakulak virüsü, lenfositik koriomenenjit virüsü, herpes virüsler ve HIV aseptik menenjite neden olan diğer virüslerdir (Tablo 1). Hematojen yayılım virusların geçişinde önemli bir yoldur. Viral menenjitte de virus geçişi kan beyin bariyerinin bozukluğu sonucu artış gösterir. Hematojen yayılım sonrası merkezi sinir sistemi infekte olur. Nörotropik virusların çoğu sinir sistemi dışında çoğalmaktadır. Enteroviruslar, peritonsiller lenfatikler, payer plakları, ince barsak lamina propria ve vasküler endotel hücrelerinde çoğalarak dalak ve karaciğer gibi çeşitli organlara geçer. Organlarda virus replikasyonu devam eder ve viremi yaparak vücudun çeşitli organlarına yayılım gösterirler. Retiküloendoteliyal sistem çoğunlukla virusları temizlemektedir. Bununla birlikte, uygun koşullarda virus hematojen yolla, olfaktor sinir yoluyla ya da periferik sinirler yoluyla kan beyin bariyerini geçerek menenjite neden olabilir. Klinik Belirtiler Akut menenjit sendromunun klinik belirti ve bulguları yaşa bağlı farklılık gösterir. Ateş, ani başlayan şiddetli başağrısı, menenjizm ve beyin fonksiyon bozukluğunu yansıtan bulgular ön plandadır. Menenjizm, baş ağrısı, bulantı, kusma, fotofobi ve ense sertliğinin görüldüğü tipik klinik bulguları içermektedir. Olgularda konfüzyon, delirium ve letarjiden komaya kadar değişebilen 145

6 fiaban Çavufllu bilinç bozukluklar görülebilir. Konvülziyonlar çocuklarda erişkinlere göre daha sıktır. Hastalığın başlangıç tablosunda stupor ve koma yaygın değildir. Ancak erken dönemlerde koma tablosunun görülmesi, hastalığın prognozunun kötü olacağının önemli bir işaretidir. Meningokoksik menenjitte cilt döküntülerinin görülmesi, hastalığın ileri dönemlerinde karşılaşılan bir bulgu olabilir. Fizik muayenede bilinç değişikliği saptanabilir. Çocuklar laterji ve huzursuzluk saptanabilir. Ense sertliği olguların %90 ında (çocuklarda (%60-80) vardır. Meningiyal irritasyon bulgularından Kerning ve Brudzinski bulguları bakılmalıdır, ancak saptanamaması menenjiti dışlamaz. Fokal nörolojik belirti ve bulgular kafa içi basınç artışı (özellikle VI. sinir felci) ve kan akım bozukluğuna bağlı gelişen infarktlara bağlı ortaya çıkar. Bakteriyel menenjitlerin klinik tablosu çocuklarda biraz daha farklı olabilir. Çocuklarda daha çok birkaç gün içinde görülmeye başlayan subakut bir hastalık şeklinde belirir. Bunlarda ense sertliği ve başağrısı olmaksızın irritabilite görülebilir. Projektil kusmalar sıktır. Epileptik atak çocukların %40 ında hastalığın ilk günlerinde ortaya çıkar ve çoğu fokal odaktan kaynaklanır. İnfantlarda hastalık ani başlangıçlıdır. Ense sertliği görülmeyebilir. Meningkokoksik hastalıkların daha az sıklıkta görülen ancak daha ciddi tablolara neden olan bir bulgusu da hızlı dolaşım kollapsı ve hemorajik döküntülerin ortaya çıkmasıdır. Watherhouse-Friderichsen sendromu meningokoksik enfeksiyonlu çocukların yaklaşık %10-20 sinde görülür. Bu sendrom, ciltte ve mukozalarda yaygın hemorajik peteşiler, ateş, septik şok ve dissemine intravasküler koagulasyon bozuklukları ile karekterizedir. Peteşiyal ya da purpurik döküntüler hastaların gövdesinde, ayaklarında, muköz membranlarında ve konjuktivda bulunur. Nadiren ellerde de görülebilir. Döküntüler meningokoksik enfeksiyonlarda kötü prognozun bir habercisidir. Purpura fulminans olarak adlandırılan yaygın döküntüler, Watherhouse-Friderichsen sendromuna bağlı multiorgan yetmezliğine bağlı gelişen yüksek mortalitenin bir belirteçi olarak kabul edilir. Akut meningiyal sendromlar şiddetli başağrısı, ense sertliği, mental bozukluk, bulantı, kusma ve ateş nedeni olabilen birçok hastalıkla karışabilir. Akut dissemine ensafalomyelit, aseptik menenjit, intrakraniyal epidural abseler, leptomeningeal karsinomatosiz, lyme hastalığı, intrakraniyal kitle, toksik nedenler, subdural ampiyemler, kayalık dağlar benekli ateşi, sepsis ve multiorgan yetmezlikleri ile karışabilir. Tan Menenjit tanısı BOS incelemesi ile konur. Menenjit şüphesi olan olgularda vakit kaybetmeden lomber ponksiyon yapılarak BOS alınmalı ve kısa sürede değerlendirilmelidir. Menenjit ayırıcı tanısında BOS bulguları Tablo 3 te özetlemiştir. 146

7 Akut Menenjit Sendromu Tablo 3. Menenjit ay r c tan s nda BOS bulgular Normal Akut bakteriyel menenjit Kronik menenjit Viral menenjit Bas nç (cm H2O) Lökosit (mm 3 de) PMNL (%)* fieker oran ** Protein (mg/l) Laktat (mg/l) < <1 >0.5 <450 <20 >20 >1000 >50 <0.4 >1000 >40 De iflken <1000 De iflken <0.4 >450 >20 <20 <1000 <50 >0.4 De iflken <20 *PMNL: Polimorf nüveli lökosit, ** BOS flekerinin kan flekerine oran Gram boyama, zaman geçirilmeden hemen hazırlanabilen ve hızlı tanı koymada son derece faydalı olabilen bir yöntemdir. Bakteriyel menenjitte henüz tedavinin başlanmadığı dönemde gram boyama ile etken patojen %70-90 oranında gösterilebilir ve bunların %80 i de kültür yöntemleri ile üretilebilir. Kültür yöntemleri etkenin izolasyonu ve antibiyogram imkanını sunduğu için çok daha spesifik ve önemli bir tanı yöntemidir. Kültür için ışıktan etkilenen N.meningitidis gibi organizmalar için hasta başı ekim yapılmalı, besiyeri mümkün olduğunca ışıktan etkilenmeyecek şekilde korunarak derhal etüve konmalıdır. Pnömokok, meningokok ve H.influenzae gibi mikroorganizmaların üremesi için %5-10 luk anaerobik şartların sağlanması uygun olur. Kültür yöntemlerinin dışında, bakterilerin antijenik özelliklerinden yola çıkarak hazırlanan ve hızlı tanı yöntemleri olarak kullanılan bazı serolojik yöntemler de bulunmaktadır. Bu yöntemlerle bakteriye özgün antijenler, serumda aranan patojenin antikoru ile karşılaştırılarak oluşan reaksiyona göre etken tanımlanmaktadır. Ayrıca BOS nda özgül antikorlar aranabilir veya Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yönteminden yararlanılabilir. Özgül antikorlar hastalığın iyileşme döneminde araştırılmalıdır. PZR viral menenjit etkenlerinin saptanmasında kullanılan en iyi tanı yöntemlerinden biridir. Bilgisayarlı beyin tomografisi (BT) ya da MRI, menenjitten şüphelenilen her hastada kesin tanının konması, kafa içi başka patolojilerin de belirlenmesi ve olası anatomik defektlerin ortaya çıkarılması amacıyla sık başvurulan görüntüleme yöntemleridir. Menenjitte BT bulguları çoğu zaman MRI kadar fikir verici olmayabilir. MRI beyin dokusunda oluşturduğu yüksek kontrast farklılığı ve yüksek yumuşak doku seçiciliği ile daha faydalı bir yöntemdir. Meningeal lezyonlar, serebral ödem ve serebral iskemi kolayca ayırt edilebilir. Lomber ponksiyondan sonra ortaya çıkan bilinç değişiklikleri, papilödem, fokal nörolojik bozukluklar, kafa travması öyküsünün ardından gelişen menen- 147

8 fiaban Çavufllu jit tablosu, rekürren menenjit atakları, fokal ya da generalize epileptik ataklar BT endikasyon nedenleridir. Elektroensefalogram çalışmaları bazen epileptik atak geçiren hastalarda irritabl elektrik akımlarının gösterilmesi ve bunların menenjitle ilişkilendirilmesi açısından anlamlı olabilir. Periyodik kompleks ya da periyodik lateralize bulgu veren epileptik EEG bulguları herpes simplex virusları tarafından oluşan ansefalitlerde sık karşılaşılan bir bulgudur. Tedavi Akut menenjit sendromları çoğunlukla acil tedaviyi gerekli kılan önemli hastalıklardır. Bu hastaların mutlaka yatırılarak izlenmesi ve ileri merkezlerde değerlendirilmesi gereklidir. Hastalığın klinik tablosu saatler içinde belirgin derecede değişikliğe uğradığından hızla tanı konmalı ve tedaviye geçilmelidir. Tanının gecikeceği durumda, bakteriyel menenjitten şüpheleniyorsa nörolojik komplikasyonlar ve mortalite tehlikesi nedeniyle derhal ampirik tedaviye başlanmalıdır. Bunun için menenjit şüpheli bir hastayla karşılaşır karşılaşmaz, papil ödemi yoksa, hasta komada değilse, fokal nörolojik defisit ve epileptik ataklar bulunmuyorsa görüntüleme yöntemlerinden önce mutlaka lomber ponksiyon yapılmalıdır. Beyin omurilik sıvısı alınıp bakteriyel menenjit lehine bulgular elde edildiğinde antibakteriyel tedavi hemen verilmelidir. Hastada lomber ponksiyon kontrendike ise, bu durumda hastadan kan kültürü yapmak üzere venöz kan alınmalı ve görüntüleme yöntemine başlamadan önce hemen ampirik antibiyotik tedavisi başlatılmalıdır. Lomber ponksiyon öncesi uygulanan ampirik antibiyotik tedavisi, antijenik yöntemlerle tanı koydurucu serolojik testler dışında diğer tanısal girişimleri büyük oranda etkilememektedir. Çocuklarda ve yetişkinlerde önerilen ampirik antibiyotik tedavisi üçüncü kuşak sefalosporinleri içermektedir. Ancak, Listeria türü patojenlerden şüphelenilen 50 yaşın üstündeki hastalarda ya da yenidoğanlarda tedaviye ampisilin de eklenmelidir. Mikroorganizma izole edildiğinde ya da gram boyada görüldüğünde ampirik tedavi tekrar düzenlenmelidir. Gram negatif bakteriler ya da pnömokok varlığında tedavi seçeneği üçüncü kuşak sefalosporin olarak devam ettirilebilir. Son yıllarda pnömokoklarda penisilin direnci artış görülmektedir. Bundan dolayı, pnömokoklarda penisilin direncinin yüksek olduğu bölgelerde ampirik tedavide penisilin yerine üçüncü kuşak sefalosporin (seftriakson) kullanılmalıdır. Menenjitte standart ampirik tedavi yaşa göre şu şekilde değişmektedir. Dört haftadan küçük infantlarda tedavi sefotaksim ya da bir aminoglikozide ek olarak ampisilin kombinasyonu önerilmektedir. Dört-oniki hafta arasında bulunan infantlarda tedavi üçüncü kuşak sefalosporinlere ek olarak ampisilin 148

9 Akut Menenjit Sendromu kombinasyonları şeklinde uygulanmalıdır. Oniki hafta ile 18 yaşları arasında bulunan çocuklarda üçüncü kuşak sefalosporinlere ya da ampisiline ek olarak kloramfenikolün uygulanması önerilmektedir. Onsekiz ve 50 yaşları arasında bulunan hastalarda ve kafa travmalılarda ampirik tedavide üçüncü kuşak sefalosporinler tercih edilmeli, 50 yaşından sonra menenjit tablosu ile gelen hastalarda da ampirik tedavide ampisilin ve üçüncü kuşak sefalosporin kombinasyonları tercih edilmelidir (Tablo 4). Tablo 4. Yafla göre olas etkenler ve ampirik antibiyotik seçimi Yafl 0-4 hafta 4-12 hafta 3 ay-17 yafl yafl >50 yafl Etken Escherichia coli B grubu streptokoklar Listeria monocytogenes E.coli B grubu streptokoklar H.influenzae P.pneumoniae H.influenzae S.pneumoniae Nesisseria meningitidis S.pneumoniae N.meningitidis S.pneumoniae N.meningitidis L.monocytogenes Tedavi Ampisilin + 3. kuflak sefalosporin* Ampisilin + aminoglikozid Ampisilin + 3. kuflak sefalosporin* 3. kuflak sefalosporin* Ampisilin + kloramfenikol 3. kuflak sefalosporin* Penisilin Ampisilin + 3. kuflak sefalosporin* Kotrimoksazol + 3. kuflak sefalosporin* * Sefotaksim veya setriakson Ampirik antibiyotik tedavisinden sonra etkenin N.meningitidis olduğu saptandığında tedavi penisilin G ile değiştirilebilir. Günümüzde halen meningokoklar için penisilin G ilk tercih edilen ilaçlardır. Viral menenjitler genellikle selim seyirlidir ve destek tedavisi yeterlidir. Hastaların istirahati ve gerekli sıvı desteği sağlanır, ateş düşürücü ve ağrı kesici verilebilir. HSV meningoensefalit düşünülen olgularda tedavide hemen asiklovir (8 saate 30 mg/kg/gün) verilmelidir. Tedavi süresi gün sürdürülmelidir. Ancak, hastalığın erken döneminde tedaviye başlanılması durumunda yarar sağlamaktadır. Kültürde CMV üreyen veya konjenital enfeksiyon veya AIDS ile ilgili enfeksiyon varlığında gansiklovir kullanılmalıdır. Erken dönem HIV meningoensefalit olgularda zidovidin kullanılır. Ciddi olgu- 149

10 fiaban Çavufllu larda kesin tanı konuncaya kadar ampirik olarak antibakteriyel tedavi başlanmalıdır. Kortikosteroidlerin yetişkinlerin akut bakteriyel menenjitlerinde kullanımı konusunda halen tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. H.influenzae menenjiti dışında deksametazon kullanımının yararı bilinmemektedir. Deksametazon kullanımının H.influenzae menenjitinde işitme kayıplarını anlamlı derecede azalttığı saptanmıştır. Erişkin bakteriyel menenjitlerin tedavisinde deksametazonun rutin kullanımını önerilmemektedir. Deksametazon antibiyotikten hemen önce ya da antibiyotik uygulanımı ile eş zamanlı olarak kullanılmalıdır. Çocuklarda mg/kg/gün 4 eşit dozda i.v., erişkinlerde de başlangıç dozu 8-10 mg, sonra 4 x 4 mg i.v. olarak verilmelidir. Deksametazonun iki gün kullanımı yeterlidir. Korunma mmunoproflaksi: Viral menenjit etkenlerinden yalnız kabakulak virüsuna karşı canlı attanüe aşı kullanılmaktadır. Kabakulak aşısının yaygın kullanıldığı ülkelerde kabakulak ve kabakulak meningoensefalit görülme sıklığı önemli oranda azalmıştır. ABD de aşılamanın yaygın kullanımı sonrası 1960 lı yıllarda viral meningoensefalit etkenleri arasında ilk sırada iken 1980 li yıllarda yedinci sıraya gerilemiştir. Diğer viral menenjit etkenlerine karşı özgül koruyucu önlem bulunmamaktadır. Bakteriyel menenjit etkenlerinden H.influenzae tip b (Hib), N.meningtidis ve S.pneumoniae aşıları mevcuttur. Konjuge Hib aşısının yaygın kullanıldığı gelişmiş ülkelerde, Hib menenjiti görülme sıklığı %90 lara ulaşan oranlarda azalma göstermiştir. Bundan dolayı Hib aşısı çocukluk rutin aşı programı içine girmiştir. Bu aşı 2, 4 ve 6 ncı aylarda yapılmaktadır. N.meningitidis in A ve C monovalan, A, C, Y ve W135 quadrivalan aşıları mevcuttur. Quadrivalan aşının asiplenik, kompleman eksikliği olan ya da hiperendemik bölgelere seyahat edecek riskli insanlara uygulanması önerilmektedir. Pnömokok aşısı 23 serogrubu içerir ve riskli hastalarda pnömokok bakteriyemilerini önlemek amacıyla kullanılır. Bu riskli grup, 65 yaş üstü hastalar, splenektomili hastalar, orak hücreli anemisi olanlar, kronik pulmoner akciğer hastalığı bulunanlar, alkolikler, BOS sızıntısı olanlar ve kronik karaciğer hastalarıdır. Kemoproflaksi: H.influenzae tip b ve N.meningitidis menenjit olguları ile yakın teması olanlara önerilmektedir. Hastalığın görüldüğü aile fertlerine ve gündüz bakım evinde bulunanlara kemoproflaksi önerilir. Hastaların oral salgıları ile temas eden sağlık personeli de proflaksi almalıdır. Kemoproflakside rifampisinin 12 saat ara ile 600 mg iki gün süre verilmesi yeterlidir. Çocuklara bir aydan daha küçüklere 5 mg/kg, bir aydan büyüklere de 10 mg/kg dozu yeterli görülmüştür. 150

11 Akut Menenjit Sendromu KAYNAKLAR 1. Altay G. Akut bakteriyel menenjitler. In Wilke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M. (eds) Enfeksiyon hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 2nci baskı, İstanbul:Nobel Tıp Kitapevi, 2002; Arısoy ES. Akut viral menenjitler. In Wilke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M. (eds) Enfeksiyon hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 2nci baskı, İstanbul:Nobel Tıp Kitapevi, 2002; Lambert HP. Infections of the Central Nervous System. Philadelphia: Decker; Leib SL, Tauber MG. Acute and chronic meningitis. In Armstrong D, Cohen J (eds) Infectious Diseases. 1th edition, London:Harcourt Publisher Ltd. 1999; McMillan DA, Lin CY, Aronin SI, Quagliarello VJ. Community-Acquired bacterial meningitis in adults: Categorization of causes and timing of death. Clin Infect Dis 2001;33: Öncül O, Çavuşlu Ş, Yenen OŞ. Penisiline dirençli pnömokoklar ülkemiz için gerçekten bir sorun mu? Flora 1999; 4 (Supplement 2): Schaad UB, Kaplan SL, McCracken GH Jr. Steroid therapy for bacterial meningitis. Clin Infect Dis 1995; 20: Thomas C, Hasbun R, Jekel J, Quagliarello VJ. The diagnostic accuracy of Kernig s sign, Brudzinski s sign, and nuchal rigidity in adults with suspected meningitis. Clin Infect Dis 2002; Tunkel AR, Scheld WM. Acute meningitis. In Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th edition, Phedelphia: Churchill Livingstone, 2000;

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 35-39 Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m Prof. Dr. Necla

Detaylı

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Normal Mikrop Florası Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Vücudun Normal Florası İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma topluluklarına vücudun

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM. Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir

PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM. Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir Amaç: Hastalıkları oluşmadan Önlemek!!!! PNÖMOKOK Streptococcus pneumoniae Gram pozitif diplokok Polisakarid kapsül

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksek ateş, şuur bulanıklığı

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

II. SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ

II. SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ II. SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ Santral sinir sistemi rölatif olarak enfeksiyonlara karşı iyi korunan bir bölgedir. Kranium ve meninksler dışarıdan gelebilecek patojenlere karşı sinir sistemini

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD.

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. SSS Enfeksiyonları Amaç; SSS enfeksiyonları; Klinik tabloyu tanımak Yaşamı tehdit

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Tanıda Gelişmeler. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Tanıda Gelişmeler. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Tanıda Gelişmeler Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yıllara göre yayın sayıları (1960-2010) 9000 Menenjit Ensefalit Tedavi Tanı 8000 7000 6000 5000

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

OTİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

OTİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI OTİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI Akut Otitis Media (AOM)» Orta kulağı döşeyen solunum epitelinin inflamasyonu» Özellikle timpan boşluğunun yangısı» EN SIK ANTİBİYOTİK YAZMA NEDENİ 2 6 ay 9 ay 15 ay 24 ay 36

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON ve BAĞIŞIKLAMA Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Neden önemli? Mortalite Maliyet Yaşam kalitesi KBY hastalarında

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz?

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? İzmir İl Sağlık Müdürü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Toplum kökenli enfeksiyon; önemli

Detaylı

Kaynak: 2. sınıf 7. ders kurulu Mikrobiyoloji ve 3. sınıf 5. ders kurulu Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları derslerine bakınız

Kaynak: 2. sınıf 7. ders kurulu Mikrobiyoloji ve 3. sınıf 5. ders kurulu Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları derslerine bakınız MENENJİTLER (2 Ders saati) Yard. Doç. Dr. Bilgin ARDA Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tel: 3903304, E posta: arda@med.ege.edu.tr Bu Derse Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler:

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

Olgular. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Olgular. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgular Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu (I) YT:25.05.2012 39 yaş,kadın Bilinç bulanıklığı, bulantı-kusma, ateş yüksekliği 2 gün önce başlayan ateş, bulantı-kusma, sinirlilik

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler.

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler. 10. Sınıf Enfeksiyondan Korunma 2.Hafta ( 22-26 / 09 / 2014 ) ENFEKSİYON ETKENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1.) BAKTERİLER 2.) VİRÜSLER Slayt No : 2 Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ; a.) Sayısal Yöntem,

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 151 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.151-164 AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER Prof. Dr.

Detaylı

IV.A AKUT PRÜLAN MENENJİTLER

IV.A AKUT PRÜLAN MENENJİTLER IV.A AKUT PRÜLAN MENENJİTLER Menenjit bulgularının 24 saatten daha kısa sürede ortaya çıktığı tablolar akut menenjitler olarak adlandırılırlar. Akut menejitler birçok bakteriler ve viral ajanlar tarafından

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER (FN)- TANIM FEBRİL NÖBET (FN): 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, santral sinir sistemi enfeksiyonu veya başka bir etken bulunmaması koşuluyla ateşle birlikte

Detaylı

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD ÜSE Tüm yaş grubu hastalarda en çok rastlanılan bakteriyel enfeksiyonlar İnsidans 1.000 kadının

Detaylı

NÖROLİSTERİOSİS:KLİNİK ÖZELLİKLERİ,TANI,TEDAVİ VE PROGNOZ

NÖROLİSTERİOSİS:KLİNİK ÖZELLİKLERİ,TANI,TEDAVİ VE PROGNOZ NÖROLİSTERİOSİS:KLİNİK ÖZELLİKLERİ,TANI,TEDAVİ VE PROGNOZ F. Arslan & E. Meynet & M. Sunbul & O. R. Sipahi & B. Kurtaran & S. Kaya & C. Inkaya & P. Pagliano & G. Sengoz & A. Batirel & B. Kayaaslan & O.

Detaylı

Prof Dr Salim Çalışkan. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Prof Dr Salim Çalışkan. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Prof Dr Salim Çalışkan İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi FC 12y K Tekrarlayan İYE İYE dikkat çeken noktalar Çocukluk çağında 2.en sık enfeksiyondur Böbrek parankimi zarar görebilir (skar) Skara

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI Hepatit B aşısı bilinen en etkili aşılardan biridir. Hepati B aşısı inaktif ölü bir aşıdır, aşı içinde hastalık yapacak virus bulunmaz. Hepatit B aşısı 3 doz halinde yapılmalıdır.

Detaylı

Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları. Dr. Onur Ural Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Konya

Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları. Dr. Onur Ural Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Konya Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları Dr. Onur Ural Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Konya Menenjit Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları Ensefalit Fokal

Detaylı

Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler

Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler Dr. Selin NAR ÖTGÜN Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

LARGOPEN 250 mg SÜSPANSİYON

LARGOPEN 250 mg SÜSPANSİYON LARGOPEN 250 mg SÜSPANSİYON FORMÜLÜ: Her 5 ml lik ölçekte; 250 mg Amoksisilin e eşdeğerde Amoksisilin trihidrat bulunur. Tat ve aroma verici: Şeker, Sodyum sakkarin, ahududu esansı; Boyar madde: Eritrosin.

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

Santral Sinir Sistemi ŞANT İNFEKSİYONLARI

Santral Sinir Sistemi ŞANT İNFEKSİYONLARI Santral Sinir Sistemi ŞANT İNFEKSİYONLARI Dr. M. Bülent Ertuğrul Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS ne Kateter Yerleştirme İndikasyonları

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama İmmünsüpresif Çocukta Aşılama Dr. Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 1 Bulgaristan - Komşu 18.000 Kızamık vakası

Detaylı

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Olgu 1: 4 aylık erkek çocuk 2 Üç gündür ateş, boynun sağ yanında şişlik. Bu bölgede yaygın şişlik-kızarıklık ve ısı artışı. Ağız içerisinde Stenon

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon Dr. Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği meltema1@hotmail.com İmmünsüpresif birey = İmmünkompromize

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com Orşit Orşit, testis içinde ağırlıklı lökositik eksuda ve dışında seminifer tübüllerde tübüler skleroza neden olan testisin inflamatuar lezyonudur. İnflamasyon ağrı ve şişliğe neden olur. Seminifer tübüllerdeki

Detaylı

Çocukta Kusma ve İshal

Çocukta Kusma ve İshal Tanım Çocukta Kusma ve İshal Dr. Hasan Kaya Acil Tıp AD Akut gastroenterit 24 saat içinde 3 ten fazla ya da anne sütü ile beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve daha sulu dışkılamadır. Yenidoğan

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

Yüz Felci (Fasiyal Palsi)

Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci Ne Demektir: Yüz hareketlerini (dudak, yanak, kaş,göz çevresi) yapmamızı yüz siniri (fasial sinir) aracılığı ile sağlarız. Beyinden gelen hareket emirlerini yüz siniri,

Detaylı

Pnömokok Aşılarında Güncel Durum. 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR

Pnömokok Aşılarında Güncel Durum. 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR Pnömokok Aşılarında Güncel Durum 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR Polisakkarit konjuge aģılar (PCV) Polisakkarit aģı (PPSV23) Bu aģı 14 değerli polisakkarit aģının yerine

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir kapsül etkin madde olarak 7 mg Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ve ozaenae,

Detaylı

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi DR. FATİH TEMOÇİN Fatih TEMOÇİN, Meryem DEMİRELLİ, Cemal BULUT, Necla Eren TÜLEK, Günay Tuncer ERTEM, Fatma Şebnem ERDİNÇ

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D Olgu 1-30 yaş - Erkek - Çaycuma, Zonguldak ŞİKAYET -Bulantı -Kusma -Baş ağrısı ÖYKÜ Burun

Detaylı

12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2

12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2 CEFTĐNEX 300 mg FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 300 mg sefdinir, ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLER: Farmakodinamik özellikleri: Ceftinex Tablet,

Detaylı

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp MASTİT 1 MEME LOBU YANGISI süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp 2 HAYVAN Sağlığı fonksiyonel meme lobunun kaybı

Detaylı

Laboratuvar Uygulamaları - İdrar Kültürleri. M. Ufuk Över-Hasdemir Marmara Üni. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Laboratuvar Uygulamaları - İdrar Kültürleri. M. Ufuk Över-Hasdemir Marmara Üni. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Uygulamaları - İdrar Kültürleri M. Ufuk Över-Hasdemir Marmara Üni. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üretra kalıcı mikroflorası KNS (S. saprophyticus hariç) Viridans ve non-hemolitik

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNE LABORATUVAR YAKLAŞIMI. Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÜST SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNE LABORATUVAR YAKLAŞIMI. Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜST SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNE LABORATUVAR YAKLAŞIMI Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 05.12.2012 2 1. Olgu 10 yaşında kız çocuğu, boğaz ağrısı ve hafif ateşle doktora başvuruyor

Detaylı

İYE PATOFİZYOLOJİ İYE PATOFİZYOLOJİ 01.02.2012 BAKTERİÜRİYİ ETKİLEYEN KONAK FAKTÖRLERİ

İYE PATOFİZYOLOJİ İYE PATOFİZYOLOJİ 01.02.2012 BAKTERİÜRİYİ ETKİLEYEN KONAK FAKTÖRLERİ İYE ABD de YD ve çocuklardaki ateşli hastalıkların en önemli sebebi İYE nudur Ateşli çocukların %4-7 sinde gözlenir Semptomatik İYE 1-5 yaş arasında %2 oranında görülürken, okul çağı kızlarda %3-5 arasındadır

Detaylı

Staphylococcus Pyogenes Aureus

Staphylococcus Pyogenes Aureus The American Journal of Medical Sciences: March 1918 - Volume 155 - Issue 3 pp 380-391 Three Cases of Infection of the Upper Respiratory Tract With Staphylococcus Pyogenes Aureus Presenting the Symptom

Detaylı

KLİNİĞİMİZDE SON ALTI YILDIR İZLENEN MENENJİT OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KLİNİĞİMİZDE SON ALTI YILDIR İZLENEN MENENJİT OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Sağlõk Bakanlõğõ Şişli Etfal Eğitim ve Araştõrma Hastanesi Enfeksiyon Hastalõklarõ ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şef Doç. Dr. Turan ASLAN KLİNİĞİMİZDE SON ALTI YILDIR İZLENEN MENENJİT OLGULARININ

Detaylı

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri TÜBERKÜLOZ Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis mikrobu ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Kişiden kişiye solunum yoluyla bulaşir. Hasta kişilerin öksürmesi, aksırması, hapşurması, konuşması ile havaya

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Uriner enfeksiyon Üriner kanal boyunca (böbrek, üreter, mesane ve

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

EVDE BAKIM HASTASINDA ENFEKSİYONLARA YAKLAŞIM

EVDE BAKIM HASTASINDA ENFEKSİYONLARA YAKLAŞIM EVDE BAKIM HASTASINDA ENFEKSİYONLARA YAKLAŞIM Doç. Dr. Şükran KÖSE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Evde bakım nedir? Kimler evde

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji Nöroradyoloji de;doku kontrast mekanizmaları T1/T2/PD; T1-T2 relaksasyon zamanları

Detaylı

Menenjit pia-araknoid alan n ve subaraknoid bölgedeki

Menenjit pia-araknoid alan n ve subaraknoid bölgedeki 136 Menenjitlere Yaklafl m Prof. Dr. Hakan Leblebicio lu Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, 55139, Samsun. Menenjit pia-araknoid alan n

Detaylı

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ Son 20 yılda IFH sıklığı arttı Hematolojik maligniteler Kompleks hastalar ve hastalıklar

Detaylı

AŞI ve SERUMLAR. Dr. Sibel AK

AŞI ve SERUMLAR. Dr. Sibel AK AŞI ve SERUMLAR Dr. Sibel AK Bugün; Ak#f İmmünizasyon Bakteriyel Aşılar Viral Aşılar Aşı Takvimi Pasif İmmünizasyon Aşı Etkileşimleri Tanımlar İmmünite (Bağışıklık): Konağın, kendisinden farklı yapıya

Detaylı

Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları

Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 17 Nisan 2014, Çeşme Merkezi Sinir Sistemi (MSS) İnfeksiyonları

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

AKUT OTİTİS MEDİA. Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD

AKUT OTİTİS MEDİA. Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD AKUT OTİTİS MEDİA Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD AKUT OTİTİS MEDİA TANIM Akut semptomların olması + Orta kulak sıvısı (Kulak ağrısı, ateş...) EPİDEMİYOLOJİ

Detaylı