Kanama Diatezli Hastaya Yaklafl m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanama Diatezli Hastaya Yaklafl m"

Transkript

1 022 Kanama Dia BF /12/03 15:30 Page 297.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri ç Hastal klar nda Aciller Sempozyum Dizisi o: 29 Mart 2002; s Kanama Diatezli Hastaya Yaklafl m Prof. Dr. Burhan Ferhano lu Hastayı acil polikliniğe getiren yakınmaların değerlendirilmesi çoğunlukla kanamaya neden olan patolojinin damarsal, trombosit veya koagülasyon faktör eksikliğine bağlı olduğu konusunda hekime ipucu verir. Dikkatli alınan öykü ile kanama diatezinin doğumsal veya kazanılmış olduğu, ilaç kullanımının sorgulanması ile kanamaya ilaçların katkısı,kanamanın spontan mı yoksa travma sonrasımı oluştuğu öğrenilir. Kanamanın travmadan hemen sonra veya geç başlamış olması vasküler, trombositopenik kanama ile koagülasyon defektine bağlı kanamanın ayrılmasında önemli verileri oluşturacaktır. Tablo 1 vasküler veya trombositopenik kanamalarla koagülasyon sisteminde defekt sonucu oluşan kanamalar arasındaki farkları özetlemektedir. Tablo 1. Damar defekti ve trombositopenik kanamalarla koagülasyon defektine ba l kanamalar n klinik ay r m Bulgular Petefli Derin hematom Yüzeyel ekimoz Hemartroz Geç kanama Yüzeyel kesi kanamas Cinsiyet Aile öyküsü Koagülasyon defekti adir Karakteristik S kça, büyük çapl Karakteristik S k Minimal %80-90 erkek S kl kla (+) Vasküler veya trombositopenik Karakteristik adir S kça, küçük çapl, multipl adir adir S k Kad nlarda biraz daha s k adir Petefli nokta tarzında kanama anlamına gelir ve trombositopeni ve vasküler bozukluğa bağlı kanama diatezinin bulgusudur. Yer çekiminin fazla olduğu bölgelerde (ayaklarda) sayıca daha fazladır. Bazen birkaçı birleşerek küçük 297

2 022 Kanama Dia BF /12/03 15:30 Page 298 Burhan Ferhano lu ekimotik alanlar oluşturur. Ancak kanamanın kas içi veya eklem içine yayılması beklenmez. Koagülasyon defektine bağlı kanamalar spontan veya travmadan sonra ortaya çıkan yaygın ekimoz ve kasiçi, eklem içi kanamalar tarzında kendini gösterir. Spontan kanamanın varlığı hemen daima kanama diatezine işaret ederken, travma sonrası kanama varlığında kanamanın miktarı, süresi, travmanın şiddeti dikkate alınarak kanama diatezi mi yoksa olağan bir kanama mı olduğuna karar verilir. Travma ile kanamanın başlaması arasındaki süre de yol göstericidir. Trombositopenik bir hasta diş çekiminden hemen sonra durdurulamıyan bir kanama ile karşılaşırken koagülasyon defektli hastada başlangıçta geçici trombosit tıkacı oluşup kanama duracağından ancak geç periyotta kanama yeniden başlıyacaktır. Hasta kanama diatezi yönünden sorgulanırken daha önceki diş çekimi, kesilerden sonra kanama ve varsa operasyon ve küçük cerrahi girişimler (örneğin sünnet) sonrası kanama dikkatle sorgulanmalıdır. Kadınlarda menstruasyon kanaması kanama diatezi ile ilgili bilgi verebilir. Von-Willebrand hastalığında ciddi menoraji hastanın yegane yakınması olabilir. Yeni doğanlarda göbek kordonu kanaması, aşırı sefalohematom kanama diatezi ile ilgili pozitif bulgu olarak değerlendirilirken hafif kanama diatezli hastada ciddi operasyon olmadıkça böyle bir öykünün olmayacağı aşikardır. Herediter Hemorajik Telanjiektazi gibi otosomal dominant ileti gösteren hastalıklarda aile öyküsü belirgin ipucu verecektir. X kromozomu ile geçen Hemofili de hastalığın erkeklerde ve hastanın dayısında görülmesine karşı kendi çocuğunda olmaması kuraldır. Ancak Hemofililerin %30 unda sonradan ortaya çıkan mutasyonla hastalık geliştiği için aile öyküsü olmayabilecektir. Öyküde hastanın kullanmış olduğu ilaçlar listesinde trombositopeni yapan ilaçlar olabileceği gibi (Cephalexin, Cimetidine, Digoxin, Quinidine) Aspirin gibi trombosit fonksiyonlarını bozan bir ajanın varlığı basitçe ve daha detaya gitmeden kanamanın nedenini açıklayabilecektir. KAAMA D ATEZ ARAfiTIRILMASIDA LABORATUVAR YÖTEMLER VE YO- RUMLAMASI Hastada ilk değerlendirme sonucu Vasküler veya Trombosit kaynaklı bir kanama diatezi düşünülüyorsa Tam kan sayımı, özellikle trombosit sayımı ve kanama zamanı tayini ile taramaya başlanır. Kanama zaman nda uzama (template kanama zaman : 3-9 dak) Trombositopeni, Von-Willebrand s hastalığı,trombosit disfonksiyonu, vasküler hastalıklar ve nadiren ciddi koagülasyon bozukluğunda görülür. Trombosit Say m : anisotrombi varlığında veya EDTA nın aglütinasyona yolaçtığı hastalarda yanlış düşük değerler elde edilebilir. Bu nedenle gerekirse periferik yayma ile sonuç kontrol edilmelidir. 298

3 022 Kanama Dia BF /12/03 15:30 Page 299 Kanama Diatezli Hastaya Yaklafl m Tablo 2. Hemostaz testleri ve yorumlanmas Test Trombosit say m Kanama zaman (template) Aktive parsiyel tromboplastin zaman (aptt) Protrombin zaman (PT) Trombin zaman Fibrinojen FVIII tayini Fibrin y k m ürünü D-Dimer (fibrin plasmin ile parçalanma ürünü) ormal de er /mm dakika saniye saniye saniye mg/dl U/dl 50 mikrog/ml <500 ng/ml Anormal de er nedenleri Trombositopeni, trombositoz Trombositopeni, von-willebrand hastal Trombosit disfonksiyonu, a r koagülasyon defekti, ba doku hastal klar FXII, FXI, FIX, FVIII, FX, FV, protrombin fibrinojen eksikli i, heparin, antifosfolipid antikor sendromu, disfibrinojenemi veya faktörlere karfl inhibitör geliflimi FVII, FX, FV, FII, fibrinojen eksikli i vaya faktörlere karfl inhibitör geliflimi, afibrinojenemi, antifosfolipid antikor sendromu Afibrinojenemi, disfibrinojenemi, heparin Afibrinojenemi, disfibrinojenemi Hemofili A ve von-willebrand hastal Faktör VIII e karfl sirküle eden antikor DIC, fibrinogenolis, trombolitik ajan kullan m, karaci er hastal DVT, pulmoner emboli, DIC, postop infeksiyonlar Aktive Parsiyel Tromboplastin Zaman (aptt): İntrinsik ve ortak yolda yeralan faktörlerin eksikliğinde veya bu faktörlere karşı inhibitör varlığında uzama görülür. Plasmanın trombosit içerikli fosfolipitlerle karışımı rekalsifiye edildiğinde fibrin saniye içinde oluşur. İntrinsik yolda yeralan faktör düzeyi %15-30 un altında ise aptt de uzama görülür. Diğer bir ifade ile faktör düzeyi %15-30 un üzerinde olan hastalarda aptt normal olabilecek ancak hasta ciddi bir operasyon sonrası kanıyabilecektir. aptt de uzama olmasına karşın kanama diatezinin olmadığı hastalarda FXII HMWK prekallikrein eksikliği ve Antifosfolipit antikor sendromu (APA) gibi kanama diatezi yaratmayan nedenler akla gelmelidir. Protombin Zaman (PT): Plasmanın tissue-faktör (doku faktörü) varlığında rekalsifiye edilmesi ile PT tayin edilir. Ekstrinsik yol ve ortak yolda yeralan faktörlerin eksikliğinde veya bu faktörlere karşı inhibitör varlığında PT uzar. Kumarin alanlarda K vitamini dependan faktörlerden (protrombin, FVII, FX) 299

4 022 Kanama Dia BF /12/03 15:30 Page 300 Burhan Ferhano lu Tablo 3. Koagülasyon tarama testleri ve yorumlanmas PT aptt Trombosit Trombosit Uzun S kl kla: Karaci er (KC) hastal, vit K eksikli i, warfarin (kumarin) tedavisi adiren: FVII inhibitörü, DIC, FVII eksikli i Uzun S kl kla: FVIII, IX, XI eksikli i veya inhibitörü, heparin adiren: APA sendromu Uzun Uzun S kl kla: Vit K eksikli i, KC hastal, warfarin, heparin adiren: FX, V, II, I eksikli i, inhibitör, APA sendromu Uzun Uzun Düflük S kl kla: DIC, KC hastal adiren: Heparin tedavisi alt nda trombositopeni Düflük S kl kla: ITP, hipersplenism, hemodilüsyon S kl kla: Hafif VWH, üremi, SAI (aspirin) adiren:: Kalitatif trombosit hastal klar üçü azaldığından Kumarin etkinliğini göstermede PT tayin edilir. Protrombn zamanının uzaması için faktör düzeyinin %10 un altında olması gerekir. Kumarin tedavisinin değerlendirilmesinde başvurulan PT tayininde, kullanılan doku faktörünün aktivitesinin laboratuvarlar arası farkılığı dikkate alınarak düzeltme faktörü kullanılıp International ormalisation Ratio (IR) olarak verilmesi ile iyi bir standardizasyon sağlanmıştır. Russel viper venom test (Stypven time) koagülasyon patway ini doğrudan FX u aktive ederek başlattığı için PT uzamasının FVII veya FX eksikliğinden kaynaklandığını ayırdetmede yararlanılır. Şu ana kadar kısaca özetlediğimiz bilgiler ışığında karşılaşabileceğimiz çeşitli olguları yorumlayalım. Olgu 1 30 yaşında erkek hasta diş çekimi için başvurur.yapılan sorgulamada herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, o tarihe kadar bir cerrahi girişim veya diş çekimi olmadığını ifade eder. Çekimi takiben problemsiz evine giden hasta birkaç saat sonra başlayan ve ertesi gün devam eden kanama üzerine acile başvurur. Hg 7 g/dl bulunur. aptt, PT normal sınırlarda bulununca yapılan FVI- II tayini faktör düzeyinin %18 olduğunu ortaya koyar. FIX, kanama zamanı, vwf antijen düzeyi normal bulunur. Ağız içi müdahelelerde fibrinolitik aktiviteyi ortadan kaldırıp pıhtının oluşumunu sağlamak üzere epsilon aminocaproic asit; 4 x 1.5 gr dozda 10 gün süre ile tavsiye edilmeli ve böyle bir müdahale öncesi DDAVP (0.3 mikrogram/kg) perfüzyonu yapılmalı. 300

5 022 Kanama Dia BF /12/03 15:30 Page 301 Kanama Diatezli Hastaya Yaklafl m Olgu 2 42 yaşında SLE tanısı ile izlenen kadın hasta halen küçük doz steroit almakta iken GİS kanaması nedeniyle başvurur. Mide endoskopisinde bir patoloji tespit edilmez. aptt nin 100 sn bulunması üzerine FVIII düzeyi tayin edilir. FVIII: %5 Bulunur.Hasta plazması ile sağlıklı insan plazması 1:1 oranında karıştırıldığında aptt düzelmeyince FVIII yönelik antikorun varlığı anlaşılır ve FVIII inhibitör titresi 100 Bethesda Ünitesi bulunur. Domuz faktör VIII, faktör düzeyi %100 olacak şekilde verilir ve kanama durdurulur. Koagülasyon faktörlerine yönelik otoantikor gelişimi en sık FVIII e yönelik olarak ortaya çıkar. Çoğu hastada ileri yaşta ve herhangi bir sağlık sorunu yokken ortaya çıkar. Daha seyrek olarak SLE gibi bir otoimmun hastalığın varlığı sözkonusudur. Akiz hemofilide kanama beklenenin aksine mukoz membranlarda olur. Tedavi seçenekleri arasında yüksek doz domuz FVIII replasmanı, FVIIa, immunsupresif ajan kullanımı, plasma değişimi ile antikor titresinin azaltılması denenmelidir. Tablo 4. Sirküle eden antikor varl nda tedavi seçenekleri A. Hafif antikor varl nda (<5 BU) a. DDAVP (0.3 mikrogr/kg, 100 cc SF içinde 20 dakikada) b. FVIII 100 Ü/kg bolusu takiben 100 Ü/kg/saat kontinyu infüzyon (c.i) B Orta antikor varl nda (5-30 BU) a. domuz FVIII Ü/kg/bolus, 4Ü/kg/saat c.i. b. rfvii a 90 mikrogr/kg 2-3 saatlik aralarla tekrar edilir. c. active protrombin complex (FE BA) Ü/kg, 8-12 saat ara ile C. Antikor titresi yüksek (>30 BU) olanlarda a. domuz FVIII U/bolus + 10 U/kg/saat c.i. b. rfviia c. FEIBA Uzun Vadeli Tedavi 1. 1 mg/kg mpred mg/kg 3-6 hafta CY (siklofosfamit) 3. Csp (siklosporin) 5 mg/kg Olgu 3 28 yaşında kadın hasta menstruel kanamada artma nedeniyle jinekoloji uzmanına başvurur. İlk kez 13 yaşında adet görmeye başlayan hasta o tarihten sonra menstruasyonunun ilk 3 gün çok yoğun olduğunu ve her menstruel episotta 1-2 gün bu nedenle okula gidemediğini ifade eder. Problemini annesiyle 301

6 022 Kanama Dia BF /12/03 15:30 Page 302 Burhan Ferhano lu paylaştığında annesinin ailelerindeki her kadında aynı problemin olduğunu ve kendilerinin de yoğun adet gördüğünü ifade eder. Bu durumun aynı ailedeki kadınlar için normal olduğu söylenir. Aspirin ve SAI ajanların kanamayı daha da arttırdığını gözlediğini ifade eder. Yapılan tetkiklerde Hg: 8.2 g/dl, MCV: 79 fl, Fe: 25 mikrog/dl, demir bağlama kapasitesi: 412 mikrog/dl bulunur. Kanama zamanı 10.5 dakika, aptt, PT, fibrinojen ve trombosit sayımı normal bulunur. FVIII: %22, vwf %24 bulunur. DDAVP ile kanama zamanı, FVIII, vwf düzeyi normale döner. Hasta vw hastalığı tanısı ile o tarihten itibaren pemestrüel periyotta DDAVP nasal spey kullanır. Menstruel dönemi problemsiz geçirir. VW hastal prevalans baz ülkelerde %1 düzeylerine ç kar. Menoraji bu hastal kta en s k rastlanan semptomlardand r. von-willebrad HASTALI I Tip Genetik ileti S kl k FVIII vwf Ag RiCoF vw faktör mutimerleri Tip I ot.dom 1-30/1000 azalmış azalmış azalmış normal Tip III ot.res. 1-5/106 çok azalmış çok azalmış çok azalmış yok Tip 2A ot.dom. vw le yakın düşük bariz azalma B-O multimer yaklaşık %10 Tip 2B ot.dom <%5,!!!, büyük mult. yok Tedavi Hafif Olgularda DDAVP kullanılabilir. Bazen küçük cerrahi girişimlerde proflaktik verilir. Tip I VW hastalarının %80 DDAVP ye yanıt verir. Tip IIB4de kontrendike olduğu biliniyor ise de başarıyla tedavi edilmiş olgular vardır. Saf olmayan FVIII ürünleri (Humate P, von Willebrand F) replasman tedavisinde kullanılmalıdır. Majör cerrahi girişimlerde 7-10 gün, minör cerrahi girişimlerde 3-5 gün replasman yapılmalıdır. Replasman en az günde bir kez yapılır. Kanama zamanı veya FVIII düzeyi tayin edilerek replasman dozu ayarlanır. HEMOFİLİ-A için 1U/kg FVIII verilmesi Faktör düzeyini %2 arttırır. Planlanan dozun 12 saat ara ile replasmanı gerekir. FIX eksikliğinde ise 1U/kg FIX faktör düzeyini %1 arttırır. Ancak doz yarılanma ömrü nedeniyle 24 saatte bir tekrarlanmalıdır. 302

7 022 Kanama Dia BF /12/03 15:30 Page 303 Kanama Diatezli Hastaya Yaklafl m Tablo 5. Hemofili-A tan l hastada kanama tedavisi Kanama Faktör düzeyi Süre/gün Hemartroz % nramüsküler kanama % G S kanamas % Epistaksis %30-50 duruncaya kadar Oral mukoza %30-50 duruncaya kadar Hematüri % duruncaya kadar CS kanamas %100 >7-10 gün Retrofaringeal %100 >7-10 gün Retroperitoneal %100 <7-10 gün Olgu IV 19 yaşında kadın hasta. Acil polikliniğe 2 gündür devam eden epistaksis ve vücutta yaygın spontan morarma ile başvurur. Herhangi bir ilaç öyküsü, daha önce kanama diatezi olarak yorumlanacak bir problemi ve ailede kanama öyküsü bulunmaz. Fizik muayenede yaygın ekimozlar dışında patolojik veri elde edilemez. Hb, Htc, trombosit ve kanama zamanı normal sınırlarda bulunur. Koagülasyon testleri tabloda özetlendiği gibi bulundu. Hasta plazmasının sağlıklı plasma ile karışımı koagülasyon testlerinin normale dönmesi ile sonuçlandığından sirküle eden inhibitör varlığından uzaklaşılır. Hastanın vit. K dependan faktörlerinde eksiklik bulunduktan sonra vit. K1 subkutan verilerek 24 saatte PT de normale dönüş gözlenir. Serum Warfarin dozajı ile hasta serumunda 9 mg/l warfarin olduğu tespit edilir. İntihar amaçlı veya yanlışlıkla warfarin aldığı kanaatine varılır. Tablo 6. Olgunun koagülasyon testleri Test ormal s n rlar Hasta Kanama zaman 4-9 dakika 5 (template) aptt sn 117 PT sn 53 Trombin zaman FV % FVII % FIX % FX %

8 022 Kanama Dia BF /12/03 15:30 Page 304 Burhan Ferhano lu Koagülasyonun sistemik aktivasyonu Fibrinin intravasküler depolanmas Trombosit ve koagülasyon faktörlerinin tüketilmesi Küçük - orta çapl damarlar n Trombozi ve organ disfonksiyonu Kanama DIK e neden olan klinik durumlar Sepsis Travma Ya embolisi Kanser Amnio s v s embolisi Plasentan n erken ayr lmas Dev hemanjiom Toksinler(y lan zehiri) Hemolitik transfüzyon reaksiyonlar fiekil 1. DIC mekanizmas Karaciğerde sentez edilen faktörler FI, II, V, VII, IX, X olduğuna göre karaciğer yetersizliğine bağlı kanama diatezinde FV in normal sınırların altında bulunması gerekirdi. Bu olguda klinik verilerin karaciğer yetersizliği düşündürmemesi ve FV düzeyinin normal olması K dependan faktörlere bağlı bir problemi (Warfarin alımı) akla getirmektedir. Protombin FVII, IX, X fonksiyonel aktivite için glutamik asitin gamakarboksilasyonuna gereksinim duyar. Bunun içinde Vit K nın indirgenmiş formu karboksilaz enzimi için koenzim olarak rol alır. Vit K intestinal florada sentez edilir. Yoğun bakım ünitelerinde oral beslenemeyenlerde, yoğun antibioterapi alanlarda çöliak gibi malabsorbsiyon sendromlarında, karaciğer yetersizliğinde de benzer durum olabilir. AKUT D SSEM E TRAVASKÜLER KOAGÜLASYO (Akut DIC) Doku zedelenmesine normal yanıt, koagülasyon mekanizmasının sadece zedelenmenin olduğu bölgede aktive olması ve trombinin açığa çıkması ile gerçekleşir. Trombin fibrinojeni fibrine çevirir ve fibrin kalıcı tıkacı oluşturur, 304

9 022 Kanama Dia BF /12/03 15:30 Page 305 Kanama Diatezli Hastaya Yaklafl m kanama bu şekilde durdurulur. DIC da ise aşırı trombin in açığa çıkması dolaşımda serbest trombinin sirküle etmesi bir taraftan çeşitli organlarda trombüs oluşumuna ve doku hasarına yol açar. Trombin serbest dolaşımı, aşırı fibrinolitik sistem aktivasyonu ve bunun sonucu açığa çıkan plasminin de serbest dolaşımına neden olur. Plasmin bir taraftan faktörlerin parçalanmasına neden olurken, bir taraftan pıhtı ile faktörlerin tüketilmesi, trombositin tüketimi ve disfonksiyonuna neden olarak yaygın kanamalarla giden DIC tablosuna neden olacaktır. Semptomlar Travma yerinden kanama, peteşi, hematom formasyonu, yara yerinden sürekli kanama, aynı anda birkaç lokalizasyondan kanama gibi yaygın kanama bulguları yanında hasta karşımıza pulmoner, hepatik, renal organ yetersizliği veya parmaklarda gangrene yolaçan trombotik komplikasyonlarla başvurabilir. Fizik Muayene Hastalarda görülebilecek fizik muayene bulguları Tablo 7 de özetlenmiştir. Tablo 7. Fizik muayene Vital bulgular Atefl Hipotansiyon Taflikardi Hipoksi Deri Petefli Ekimoz, hematom Yara yerinden kanama, ponksiyon yerinden kanama Akci er Krepitan raller Pnömoni varl nda tuber sufl Kardiyovasküler S3 Venöz dolgunluk Syanoz Periferik iskemi belirtisi olarak kapillerin dolmas nda gecikme Abdomen Barsak seslerinde azalma Rebound nfeksiyon bölgesinde hassasiyet örolojik Mental durumda küntleflme,konfüzyon Koma Fokal nörolojik bulgular Laboratuvar S kl kla anormal bulunan testler: Trombositopeni PT de uzama APTT de uzama FDP-D-Dimer de art fl %50 olguda periferik yaymada fragmante eritrosit (flistosit) 305

10 022 Kanama Dia BF /12/03 15:30 Page 306 Burhan Ferhano lu Akut DIC te Ay r c Tan Trombositopeni, fibrinojen düzeyinde azalma, aptt ve PT de uzama FDP de artışın görülebileceği klinik tablo: 1. Ağır karaciğer yetersizliği 2. Kronik kompanse DIC 3. Akut DIC 4. Primer fibrinoliz Akut DIC dinamik ve aktif bir proçesi temsil ettiğinden laboratuvar testlerin saatler içinde kötüleşmesi akut DIC lehine yorumlanmalıdır. Primer fibrinoliz de trombin formasyonu olmasızın daha çok genitoüriner malignitelere yönelik cerrahi girişimi takien doğrudan doğruya açığa çıkan aşırı plasmin in fibrinojeni ve fibrini parçalaması ve fibrin ve fibrinojen yıkım ürünlerinin plasmada sirküle etmesi ile kanamaya yolaçar. Genelde trombosit ve pıhtılaşma faktörleri tüketilmemiştir. Fibrinojen 20 mg/dl nin altına inince PT ve APTT uzar. Tedavi Prensipleri Altta yatan nedeni düzelt (sepsis; antibiyotik, sıvı elektrolit dengesi, asit baz dengesinin düzeltilmesi, obstetrik komplikasyonların uygun tedavisinin yapılması, travmada hematomun direne edilmesi) Akut kanama ile başvuran hastaya: 2 saat arayla 2 Ü TDP replasmanı yapılıp aynı intervalle lab. parametreler kontrol edilir. Kanama kontrol altna alındığında ve lab. parametreler stabilize olduğunda 4 saatlik takibe geç. Fibrinojen <50 mg/dl ise Cryopresipitate replasmanı yap. Trombosit sayısını /mm 3 düzeyinde tutacak şekilde trombosit replasmanı sağla. Kanama devam ederse replasmana devam ederken bolus yapmaksızın U/saat iv heparin başla. 4-6 saatlik periyotta hala kanama kontrol altında değilse ATI- II vermeyi planla. Buna rağmen kanama durmuyorsa heparine ilave epsilon amino kaproik asit başlamayı düşün. Tromboz ile başvuran hastaya U/saat heparin başla. Etkisiz görünüyor ve ATIII düzeyi <%30 ise ATIII tedaviye eklenmeli. Yo un Bak m ve Acilde Trombositopenik Hasta Yoğun bakımda bulunan hastaların %25-40 ında trombosit /mm 3, %2-3 ünde de /mm 3 ün altındadır. Acil koşullarda görülen hastada hastanın hangi nedenle yatıyor olduğunun öğrenilmesi bile bazı olasalıkları ön planda düşünmemizi gerektirecektir. Tablo 8 bu olasılıkları sıralamaktadır. 306

11 022 Kanama Dia BF /12/03 15:30 Page 307 Kanama Diatezli Hastaya Yaklafl m Tablo 8. Yat fl nedenlerine göre olas trombositopeni nedenleri Yat fl nedeni Kardiak cerrahi Giriflimsel kardiak prosedür Sepsis sendromu Pulmoner yetersizlik Mental durum de iflikli i Renal yetersizlik Kontinyu hemofiltrasyon Akut karaci er yetersizli i Ay r c tan HIT, dilusyonel trombositopeni, post-transfüzyon purpura Abciximab veya di er IIb/III a blokerleri, HIT DIC, sepsis hemofagositoz sendromu, ilaca ba l TTP Mekanik ventilasyon, pulmoner arter kateterleri DIC, mekanik ventilasyon, pulmoner arter kateterleri TTP TTP, HIT, DIC, HUS HIT, filtrede tüketim Splenik seqestrasyon, HIT, ilaca ba l, DIC Periferik yaymanın değerlendirilmesi pseudotrombositopeni (EDTA ya bağlı kümeleşme) veya trombositopeninin düzeyi veya fragmante eritrositlerin varlığı kısa sürede bazı spesifik nedenlere yönelmeyi sağlayacaktır. HIT 4-5 günden uzun süredir heparin alan ve trombositinde %50 azalma veya trombosit sayısı < /mm 3 olanlarda HIT hatırlanmalı ve heparin kesilmelidir. Antikoagülasyona danaparoid veya hirudin ile devam etmek gerekir. Periferik yaymada fragmante eritrositi olan hastalarda TTP, DIC düşünülmeli ve ayırıcı tanıdan sonra tedavi başlanmalıdır. Yoğun bakımda 5-10 ilaç alan ve trombositopenisi olan hastada ilaç sayısının azaltılması çoğu kez trombositopeninin düzelmesine katkıda bulunacaktır. Tablo 9. Trombositopeniye neden olabilecek ilaçlar Abciximab Amrinone Quinine Beta laktam antibiyotikler Carbazamepine Furusemide Heparin Hydrochlorothiazid SAI Phenytoin Procainamid Quinidine Quinine Rifampin Sulfazaline Sulfonilüre Tiklopidin Baktrim Valproic acid Vancomycin 307

12 022 Kanama Dia BF /12/03 15:30 Page 308 Burhan Ferhano lu Hastada İmmun Trombositopenik Purpura (ITP) saptanmadıkça IV IgG, Steroid vermek gereksizdir. TROMBOS T TRASFÜZYOU Hasta kanamıyor, stabil ve trombositopeni nedeni DIC değil ise, trombosit fonksiyonlarını bozan bir ilaç kullanmıyorsa, renal disfonksiyon yoksa, trombosit sayısı <10.000/mm 3 olan olgularda trombosit transfüzyonu yapılmalıdır. Hasta kanıyor, trombositopeni nedeni DIC ise, antiagregan kullanmış ise trombositlerin sayısını <50.000/mm 3 düzeyinde tutmak uygun olacaktır. MMU TROMBOS TOPE K PURPURA (ITP) Ani beliren trombositopeni ve buna bağlı kanamaların en sık nedenlerinden biri İmmun Trombositopenik Purpuradır. Hastanın öyküsünde ilaçlar (bakınız tablo) sorgulandıktan sonra kronik karaciğer hastalığına bağlı hipersplenism ekarte edilmelidir. itekim fizik muayenede dalağın varlığı ITP nin aleyhine bir bulgu olarak alınmalıdır. Bakteriemi ve viral enfeksiyona ait bulgular irdelenmelidir. Keza uzman gözüyle değerlendirilen periferik yaymada atipik hücrelerin olmaması, diplazi lehine bulgunun (pelger hüet anomalisi), fragmante eritrositlerin ve çekirdekli eritrositlerin olmaması gerekir. ITP tanısı kesinleştikten sonra hastanın ciddi kanaması mevcut ise inerne edilmeli ve tedavi derhal başlanmalıdır. Trombosit sayısı >50.000/mm 3 olan hastalarda tedavi gerekmez. Trombosit sayısının /mm 3 değerinin altında olan hastalarda tedaviye başlanmalıdır. Tedaviye IV IgG veya Prednisolon ile başlanmalıdır. IV IgG 1g/kg (2 gün) veya 400 mg/kg (5 gün) dozlarda önerilmektedir. Ekonomik bilançosu çok yüksek olduğundan ciddi kanaması olanlar ve hamile olup trombositleri <10.000/mm 3 olanlara uygulanmalıdır. Steroide yanıtsız olgularda splenektomi uygulanabilir. TROMBOT K TROMBOS TOPE K PURPURA (TTP) - HEMOL T K ÜREM K SEDROM (HUS) Erişkinde TTP-HUS, HUS de renal yetersizliğin daha ağır olmasına karşın CS bulgularının daha hafif olması dışında bir farklılık göstermediğinden aynı başlık altında irdelenecektir. TTP, endotel hasrarı sonucu mikrotrombüs oluşumu, trombositopeni, mikroanjiopatik hemolitik anemi (periferik yaymada fragmante eritrosit), ateş, renal yetersizlik, santral sinir sistemi problemleri ile karakterize klinik sendromdur. Tanının kesinleşmesi için beş kriterden üçünün varlığı gerekir. Son 20 yılda plasma değişiminin tedavide uygulanması ile sağkalım %10 dan %75-90 düzeylerine yükselmiştir. Tanıda Coombs negatif,mikroanjiopatik (periferik yaymada fragmante eritrositlerin görülmesi) hemolitik aneminin ve trombositopeninin varlığı plasma değişimine derhal başlamayı gerektirir. 308

13 022 Kanama Dia BF /12/03 15:30 Page 309 Kanama Diatezli Hastaya Yaklafl m KAYAKLAR 1. Schechter GP, Berliner, Telen MJ. American Society of Hematology Education Program Book, San Francisco, California, December 1-5, Schechter GP, Broudy VC, Williams ME. American Society of Hematology Education Program Book, Orlando, Florida, December 7-11, Arthur JRMc, Schechter GP, Schrier SL. American Society of Hematology Progra Book, Miami Beach, Florida December 4-8,

KANAMA BOZUKLUKLARI. Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007

KANAMA BOZUKLUKLARI. Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007 KANAMA BOZUKLUKLARI Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007 Konular I. Kanamanın klinik bulguları II. Kanamaya neden olan hematolojik bozukluklar Platelet bozuklukları Koagulasyon faktör bozuklukları

Detaylı

KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU

KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU GENEL BAKIŞ Kan ve dokularda pıhtılaş ayı etkileyen elliden fazla madde (şi dilik) ulu uştur Bu ları azıları pıhtılaş ayı sağlar(prokoagülan) Diğerleri pıhtılaş ayı

Detaylı

KOAGÜLASYON TESTLERİ Dr. Çağatay KUNDAK DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU Hedefler Yaygın olarak kullanılan koagülasyon testlerini tanımak Bu testlerin hasta tanı ve takibinde etkin kullanılmasını sağlamak Koagulasyon

Detaylı

Kanamalı Hastaya Yaklaşım. Prof. Dr. Murat Söker

Kanamalı Hastaya Yaklaşım. Prof. Dr. Murat Söker Kanamalı Hastaya Yaklaşım Prof. Dr. Murat Söker Kanamalı hasta Acil hasta Hemostatik Mekanizma Primer Vasküler yapı Trombosit Sekonder Koagülasyon proteinleri Trombosit aktivasyonu Normal trombositler

Detaylı

Kanamanın durması anlamına gelir. Kanamanın durmasında üç eleman rol alır. Bunlar şunlardır:

Kanamanın durması anlamına gelir. Kanamanın durmasında üç eleman rol alır. Bunlar şunlardır: Hemofili hastalığı dünyanın her tarafında görülebilen bir çeşit kanama bozukluğudur. Hastadaki ana sorun kanamanın durmasındaki gecikmedir. Bu yüzden pıhtılaşma gecikir ve hasta çok kanar. Ciddi organların

Detaylı

KANAMA BOZUKLUĞU VE TRAVMA KAMİL TÜNAY AKÜ ACİL TIP ABD ATUDER 2013

KANAMA BOZUKLUĞU VE TRAVMA KAMİL TÜNAY AKÜ ACİL TIP ABD ATUDER 2013 KANAMA BOZUKLUĞU VE TRAVMA KAMİL TÜNAY AKÜ ACİL TIP ABD ATUDER 2013 Acil serviste görülen kanamalı hastaların çoğu travma sonucu normal hemeostatik mekanizmalı kişilerdir ve spesifik testlere gerek yoktur.

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

KOAGÜLASYON TESTLERİ

KOAGÜLASYON TESTLERİ KOAGÜLASYON TESTLERİ Koagülasyon nedir? Pıhtı oluşumudur; Örneğin, kanın pıhtılaşması. Koagülasyon; kandaki birçok protein veya koagülasyon faktörünün kimyasal reaksiyonu sonucu fibrin formasyonu ile sonuçlanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD.

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZİS S VE TRANSFÜZYON TEDAVİSİ DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZ MEKANİZMALARI Damar Cevabı Trombosit aktivitesi Pıhtılaşma mekanizması Fibrinolitik sistem Damar cevabı Kanama

Detaylı

Fatma Burcu BELEN BEYANI

Fatma Burcu BELEN BEYANI 10.Pediatrik Hematoloji Kongresi Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu Firma (lar) Hisse Senedi Ortaklığı Fatma Burcu BELEN BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam

Detaylı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Nadir Faktör Eksiklikleri Hemofili A, Hemofili B ve von Willebrand hastalığı dışında

Detaylı

KANAMA HASTALIKLARI. Doç. Dr. Serap Karaman

KANAMA HASTALIKLARI. Doç. Dr. Serap Karaman KANAMA HASTALIKLARI Doç. Dr. Serap Karaman Hemostatik sistem ve hemostaz Vücutta damar hasarı olduğunda kanama olmasını önleyen, kanamanın durmasını sağlayan sisteme hemostatik sistem; Kanamanın kontrolü

Detaylı

HEMATOLOJİK DEĞERLENDİRME. Dr. S. Sami Kartı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü

HEMATOLOJİK DEĞERLENDİRME. Dr. S. Sami Kartı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü HEMATOLOJİK DEĞERLENDİRME Dr. S. Sami Kartı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü Acil Servis Vaka1 24 yaşında kadın 10 gündür devam eden halsizlik-kırgınlık, baş ağrısı, ateş yakınmalarıyla

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 5 Ekim 2016 Çarşamba

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 5 Ekim 2016 Çarşamba Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 5 Ekim 2016 Çarşamba İnt. Dr. Selin Çakıcı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR Dr. Ülker Koçak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı HEMOSTAZ Prokoagülan Antifibrinolitik Antikoagülan Profibrinolitik ÇOCUKLARDA HEMOSTAZ

Detaylı

HEMATOLOJİYE YOLCULUK

HEMATOLOJİYE YOLCULUK HEMATOLOJİYE YOLCULUK VAKA 1 30 yaşında kadın Düşme sonrası sol bacak ve baldırda kontüzyon ve şişlik Doppler USG de sol bacakta derin vende tromboz Özgeçmiş: 1,5 yıl önce iskemik inme, 5 ay önce gebeliğin

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER. Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER. Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Kış Sempozyumu 6-9 Mart 2014 Sunum Planı Hemostaz Monitörizasyonu Standart Koagülasyon

Detaylı

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 En çok kullanılan destek tedavilerinden Yaşam kurtarıcı Ölümcül yan etkileri Enfeksiyon etkenlerinin bulaşması Riskler

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

ACİL SERVİSTE HEMOFİLİ VE DİĞER KANAMA BOZUKLUKLARI. DOÇ. DR. FİKRET BİLDİK Antalya-2013

ACİL SERVİSTE HEMOFİLİ VE DİĞER KANAMA BOZUKLUKLARI. DOÇ. DR. FİKRET BİLDİK Antalya-2013 ACİL SERVİSTE HEMOFİLİ VE DİĞER KANAMA BOZUKLUKLARI DOÇ. DR. FİKRET BİLDİK Antalya-2013 Sunum Planı Hemostaz Kanama diyatezi Hemofili A ve B Tanım Klinik ve laboratuar Genel yaklaşım Tedavi Von Willbrand

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 29 Kasım 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 29 Kasım 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 29 Kasım 2016 Salı İnt. Dr. Hatice Şen Çocuk Hematoloji Olgu Sunumu 29 Kasım 2016 Salı İnt.

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM. Dr.Mualla Çetin Hacetepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesi

KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM. Dr.Mualla Çetin Hacetepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesi KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM Dr.Mualla Çetin Hacetepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesi Hemostatik Sistem Damar duvarı Trombositler Pıhtılaşma faktörleri Hemostaz Primer hemostaz Sekonder

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ VIII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ Dr. M. Cem Ar ve THD Hemofili Bilimsel

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

Prof Dr Ayten Bilir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Prof Dr Ayten Bilir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı KOAGULASYON Prof Dr Ayten Bilir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 14-17 Mart 2013 19. Kış Sempozyumu Uludağ / Bursa 1 Gebelik ve Hematoloji Anemi

Detaylı

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Trombozun komplikasyonları Trombozun kliniği; tromboembolik olayın yerine,

Detaylı

Kronik Karaci er Hastal nda Hemostatik Sorunlar

Kronik Karaci er Hastal nda Hemostatik Sorunlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 227-234 Kronik Karaci er Hastal nda Hemostatik Sorunlar Uz. Dr. Ümit B. Üre

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

Anemi modülü 3. dönem

Anemi modülü 3. dönem Anemi modülü 3. dönem Olgu 1 65 yaşında kadın hasta, ev hanımı Şikayeti: Halsizlik, halsizlikten dolayı dengesinin bozulması, zor yürüme Hikayesi: 3 yıl önce halsizlik şikayeti olmaya başlamış, doktora

Detaylı

OLGU SUNUMU Uzm. Dr. Ayşe ÖZKAN KARAGENÇ Prof. Dr. Zeynep KARAKAŞ İ.Ü. İTF. Pediatrik Hematoloji&Onkoloji B.D

OLGU SUNUMU Uzm. Dr. Ayşe ÖZKAN KARAGENÇ Prof. Dr. Zeynep KARAKAŞ İ.Ü. İTF. Pediatrik Hematoloji&Onkoloji B.D OLGU SUNUMU Uzm. Dr. Ayşe ÖZKAN KARAGENÇ Prof. Dr. Zeynep KARAKAŞ İ.Ü. İTF. Pediatrik Hematoloji&Onkoloji B.D Şikayeti Ş.Ş Doğum tarihi: 07.07.1999 Başvuru tarihi: 28.04.2015 16 yaş Aktif şikayeti yok.

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Trombofili Pıhtılaşmaya eğilim Akkiz veya edinsel Psikiyatri dahil tıbbın tüm dallarını kapsar!!! Koagulasyon-Kanama

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON. Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON. Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı HEMOSTAZ Hemostaz Vazokonstrüksiyon Trombosit fonksiyonları PRİMER HEMOSTAZ Koagülasyon

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ Dr. Nurcan Cengiz 1955 de tanımlandı (Gasser) Çocukluk çağında akut böbrek yetmezliğinin en sık nedenlerindendir. Batıda kronik böbrek yetmezliğinin de önemli sebeplerinden

Detaylı

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir.

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir. 1) Şiddetli şokta, böbrekte aşağıdakilerden hangisi görülür? (1999 EYLÜL) a.glomerulonefrit b.pyelonefrit c.akut tubuler lezyon d.papiller nekroz e.akut interstisiyel nefrit Hipovolemik şokta böbrekte

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : 0.45 ml lik enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 4 500 IU Anti-Xa Sodyum asetat, 3H2O 2.25 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.45 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Tinzaparin

Detaylı

ÜNİTE. FİZYOPATOLOJİ Doç. Dr. Mehtap KAÇAR Prof. Dr. Bayram YILMAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER PIHTILAŞMA SİSTEMİ HASTALIKLARI

ÜNİTE. FİZYOPATOLOJİ Doç. Dr. Mehtap KAÇAR Prof. Dr. Bayram YILMAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER PIHTILAŞMA SİSTEMİ HASTALIKLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER PIHTILAŞMA SİSTEMİ HASTALIKLARI Giriş Hemostatik Sistem Hemostatik Sistemi Değerlendiren Testler Trombosit Bozuklukları Koagülasyon Sistemi Bozuklukları Antikoagülan ve Fibrinolitik

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

DÖNEM DERS NOTLARI. Sorumlu Öğretim Üyesi : Sorumlu Öğretim Üyesi ABD, BD :Prof Dr Sevgi KALAYOĞLU-BEŞIŞIK Hedefler :

DÖNEM DERS NOTLARI. Sorumlu Öğretim Üyesi : Sorumlu Öğretim Üyesi ABD, BD :Prof Dr Sevgi KALAYOĞLU-BEŞIŞIK Hedefler : Dönem Adı : 4.dönem, 2014-2015 DÖNEM DERS NOTLARI Dilim Adı Ders Adı :İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı :Koagulasyon bozuklukları Sorumlu Öğretim Üyesi : Sorumlu Öğretim Üyesi ABD, BD :Prof Dr Sevgi

Detaylı

Kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 Damar hasarına normal yanıt Damar sisteminin delici ve kesici fiziksel yaralanmaları sonucunda trombositler,

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi?

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi? DEMİR EKSİKLİĞİ 1. Demir eksikliği anemisi nedir? Demir eksikliği anemisi : kan hücrelerinin yapımı için gerekli olan demirin dışarıdan besinlerle yetersiz alınması yada vücuttan aşırı miktarda kaybedilmesi

Detaylı

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM KOMPLEMAN SİSTEM GENLERİNDE MUTASYON VARLIĞI GENOTİP FENOTİP İLİŞKİSİ VE TEDAVİ Ş. Hacıkara, A. Berdeli, S. Mir HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM (HÜS) Hemolitik anemi (mikroanjiopatik

Detaylı

Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma Sendromu (YDPS) TANI VE TEDAVİ KLAVUZU

Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma Sendromu (YDPS) TANI VE TEDAVİ KLAVUZU Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma Sendromu (YDPS) TANI VE TEDAVİ KLAVUZU TANIM Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu (YDPS) altta yatan primer bir hastalığın varlığında; koagülasyon sisteminin aşırı ve kontrolsüz

Detaylı

İyatrojenik Kanamalar

İyatrojenik Kanamalar İyatrojenik Kanamalar Prof. Dr. Mustafa Gökçe Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Beyin Damar Hastalıkları Okulu 26-28 Mayıs Antalya İçerik Oral Antikoagülasyon Bağlı Kanamalar

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN

Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN 15.03.2015 Anemi Anemi varlığının saptanması Operasyon öncesi bazal değerin bilinmesi Derin anemi ile mortalite artışı gözlenmiştir. Hemoglobin

Detaylı

KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI. Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük

KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI. Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük Olgu - 1 OLGU-1 F.K, 29 yaşında kadın hasta İstanbul doğumlu Şikayeti: Bulantı, kusma, ateş, halsizlik ve

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Dr. Fa8h DOĞANAY Fa8h Sultan Mehmet EAH Mayıs 2016 Trabzon Fa8h Sultan Mehmet EAH Acil Ailesi Sunum Planı Traneksamik asit Genel özellikler, metabolizma,

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Tarihçe. Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Transfüzyon Komplikasyonları. Tarihçe.

Tarihçe. Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Transfüzyon Komplikasyonları. Tarihçe. Tarihçe Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 1492 ilk girişim 1667 Dr.Jean-Baptiste Denis 1818 Dr.James Blundell Tarihçe 1914 Dr.Albert Hustin 1916

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI. Dr. Alev GÜRGÜN Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD. alev.gurgun@ege.edu.tr

PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI. Dr. Alev GÜRGÜN Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD. alev.gurgun@ege.edu.tr PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI Dr. Alev GÜRGÜN Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD alev.gurgun@ege.edu.tr HİPERKOAGÜLABİLİTE PRİMER 1. Anormal fibrin oluşumuna neden olanlar: AT III

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

IV. FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

IV. FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ IV. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ Dr. Tunç FIŞGIN ve THD Hemofili Bilimsel Alt

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Akış. Tüketim Koagülopatisi. Tarihçe. Tanım. Patofizyoloji 27/04/16

Akış. Tüketim Koagülopatisi. Tarihçe. Tanım. Patofizyoloji 27/04/16 Akış Tüketim Koagülopatisi Dr. Erdal KURTOĞLU Antalya EAH Hematoloji Kliniği Tanım Tarihçe Patofizyoloji Etiyoloji Klinik tablo (semptomlar&bulgular) Laboratuvar Tanı Tedavi Prognoz Tanım Tüketim koagülopatisi

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında hemostatik sistem değişiklikleri ve komplikasyonları

Hemodiyaliz hastalarında hemostatik sistem değişiklikleri ve komplikasyonları Hemodiyaliz hastalarında hemostatik sistem değişiklikleri ve komplikasyonları Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum akışı Hemostaz Hemostatik sistem bozuklukları

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Canan Hasbal Akkuş, Tolga Erkum, Mehmet Bedir Akyol, Zilha Şentürk, Burcu Bursal, Zeynep Kıhtır, Sami Hatipoğlu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Pediatrik Tromboz. Doç.Dr. Serap Karaman

Pediatrik Tromboz. Doç.Dr. Serap Karaman Pediatrik Tromboz Doç.Dr. Serap Karaman Hemostaz nedir? - Kanamanın durdurulması - Dolaşımın bütünlüğünün korunması Trombofili thrombos.. pıhtı philein.. sevmek trombofili.. tromboza eğilim genellikle

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

YENİDOĞANDA KANAMA / TEDAVİ

YENİDOĞANDA KANAMA / TEDAVİ YENİDOĞANDA KANAMA / TEDAVİ Prof.Dr.Ayşegül Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD Trombosit Pıhtılaşma faktörleri Kapiller integrite Trombosit Hastalıkları Trombositopeni

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 25.01.2011 1 2 Pulmoner Emboli tedavisi önemli bir yere sahiptir Pulmoner

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ. tromboz ve pulmoner emboli için standart tedavi; önce heparin, ardından da oral vitamin K

ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ. tromboz ve pulmoner emboli için standart tedavi; önce heparin, ardından da oral vitamin K ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ Prof. Dr. Ali Ünal Antikoagülan tedavi; klasik olarak akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Akut venöz tromboz ve pulmoner emboli için standart tedavi; önce heparin, ardından da

Detaylı

I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA I. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA (TTP) TANI VE

Detaylı